Philoxenos of Mabbug: Discourse 12: On Fornication - ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܥܣܪ ܕܥܠ ܪܓܬ ܙܢܝܘܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܺܝܕܰܥܬܐ ܨܳܒܶܝܢ ܠܡܶܬܩܰܪܳܒܽܘ ܠܚܽܘܠܡܳܢܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܰܒܓܽܘܫܡܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܓܳܕܫܺܝܢ܆ ܥܶܠ̈ܠܳܬܗܽܘܢ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܡܩܰܕܡܺܝܢ ܝܳܠܦܺܝܢ܆ ܘܰܠܗܶܝܢ ܫܳܩܠܺܝܢ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬܐ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܕܠܐ ܥܰܡܠܐ ܐܳܣܝܽܘܬܐ ܠܟܽܘܖ̈ܗܳܢܶܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܐ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡܰܬ ܥܶܠܬܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܝܺܥܰܘ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܖ̈ܗܳܢܶܐ܆ ܥܰܡܳܗ̇ ܕܥܶܠܬܐ ܡܶܬܥܰܩܪ̈ܺܝܢ ܐܳܦ ܟܽܘܖ̈ܗܳܢܶܐ ܕܰܐܘܠܕܰܬ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܰܢܩܰܘܽܘܢ ܫܰܒܽܘ̈ܩܶܐ ܐܰܘ ܦܺܐܪ̈ܶܐ܇ ܡܐ ܕܥܶܩܳܪܐ ܡܪܰܒܝܳܢܗܽܘܢ ܡܶܫܬܩܶܠ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ. ܘܶܐܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒܢܐ܆ ܢܟܰܬܪ̈ܳܢ ܢܶܨ̈ܒܳܬܐ ܡܶܛܽܠ ܪܰܛܺܝܒܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܗܶܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܥܬܺܝ̈ܕܳܢ ܕܢܺܐܒ̈ܫܳܢ܇ ܟܡܐ ܕܥܶܩܳܪ̈ܗܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ ܐܶܙܕܰܥܙܰܥ ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܖ̈ܗܳܢܶܐ ܕܰܒܦܰܓܖ̈ܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܓܳܕܫܺܝܢ܆ ܡܐ ܕܩܰܕܶܡܘ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܐ ܐܰܪܺܝܡܘ ܠܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ܆ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܓܳܡܰܪ ܘܡܰܘܦܶܐ ܟܺܐܒܐ܆ ܡܐ ܕܥܶܠܬܐ ܗܳܝ ܕܰܐܘܠܶܕܬܶܗ ܡܶܬܦܰܣܩܐ ܡܶܢ ܓܽܘܫܡܐ.

ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ܆ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܕܰܐܘ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ. ܕܰܒܩܰܕܡܐ ܢܪܺܝܡ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܕܡܰܘ̈ܠܕܳܢ ܠܗܽܘܢ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܚܰܝ̈ܰܝܢ ܒܚܰܣܝܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ܆ ܘܰܒܚܺܐܪܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܥܰܘܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܰܩܢܽܘܡܰܢ. ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܢܶܬܚܰܪܰܪ ܒܩܰܕܡܐ ܡܶܢ ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬܬܙܺܝ̈ܥܳܢ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܕܽܘܒܳܪܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܶܗ ܗܰܘ ܐܰܬܪܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܶܗ܇ ܟܡܐ ܕܳܐܬܳܐ ܡܫܰܟܰܪܬܐ ܕܥܰܒܕܽܘܬܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ.

ܘܡܶܟܺܝܠ ܟܰܕ ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܕܡܳܢܐ ܗܘܰܝܢ ܘܡܳܢܐ ܗܳܘܶܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܠܰܐܝܟܐ ܐܶܬܩܪܺܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܚܰܠܶܦܢܰܢ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܥܗܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܰܢ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ܆ ܘܢܶܣܰܒ ܥܠܰܝܢ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܕܽܘܒܳܪܰܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ܆ ܘܰܢܩܰܕܶܡ ܢܺܐܠܰܦ ܥܶܠ̈ܠܳܬܗܽܘܢ ܕܚܰܫܑ̈ܶܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܡܺܝܢܺܝܢ ܡܰܠܙܺܝܢ ܠܚܰܝ̈ܰܝܢ ܒܚܽܘ̈ܬܚܳܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܰܕܠܐ ܥܰܡܠܐ ܚܽܘܠܡܳܢܐ ܕܢܰܦܫܰܢ ܢܶܫܬܟܰܚ ܠܰܢ. ܟܰܕ ܗܳܘܝܐ ܠܰܢ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܠܳܐܣܝܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܰܢ܆ ܐܳܣܝܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܇ ܕܡܰܐܣܝܐ ܦܰܓܖ̈ܶܐ ܐܢܳܫܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܕܳܐܣܰܘ̈ܳܬܐ܆ ܢܩܰܕܶܡ ܢܚܽܘܪ ܒܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܚܽܘ̈ܬܚܳܬܶܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܰܝܢ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ܆ ܕܢܶܫܟܰܚ ܢܶܬܡܰܛܶܐ ܠܚܽܘܠܡܳܢܐ ܪܽܘܚܳܢܐ.

ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܰܒܫܰܪܒܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܢܐ܆ ܪܶܓܬܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ ܐܰܟܶܣܢܰܢ܆ ܙܳܕܶܩ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܰܢ ܐܳܦ ܗܳܫܐ܆ ܕܬܶܬܙܺܝܥ ܒܛܶܟܣܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܫܐ ܒܺܝܫܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܇ ܗܳܢܐ ܕܥܶܠܬܶܗ ܘܡܰܘܠܕܳܢܺܝܬܶܗ ܘܰܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܶܗ̇܆ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܪܶܓܰܬ ܟܰܪܣܐ. ܘܰܦܫܺܝܩ ܗܽܘ ܕܢܶܙܕܟܶܐ܇ ܐܶܡܰܬܝ ܕܥܶܠܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܢܶܙܟܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܡܶܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܓܶܝܪ ܘܡܰܫܬܝܐ܇ ܥܳܫܶܢ ܘܡܶܫܬܰܠܗܰܒ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܝܢ ܚܰܫܐ ܗܳܢܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܘܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܥܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܪ̈ܦܰܝܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܡܠܠܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܆ ܘܡܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܦܰܐܝ̈ܰܝ ܚܙܳܬܐ ܕܡܶܬܬܨܺܝܪܺܝܢ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܰܢ. ܘܡܶܢ ܬܶܢܝܳܢܐ ܕܫܰܖ̈ܒܶܝܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܗܰܢܺܝܳܐܺܝܬ ܢܶܬܡܰܠܠܽܘܢ ܘܢܶܬܬܨܺܝܬܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܐܰܡܺܝܢܬܐ ܕܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܚܰܫܐ ܕܰܚܙܳܬܗܽܘܢ܇ ܡܩܰܕ̈ܡܳܢ ܡܶܬܬܰܚ̈ܕܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܐ ܕܰܪ̈ܦܰܝܳܐ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܪܰܒܝܰܬ ܪܶܓܰܬ ܟܰܪܣܐ ܢܽܘܪܳܗ̇ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܐ܆ ܐܳܬܶܝܢ ܥܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܡܣܰܪ̈ܚܶܐ ܘܰܡܥܺܝܪܺܝܢ ܠܳܗ̇.܀܀

ܟܝܳܢܐܝܬ ܓܶܝܪ ܣܺܝܡܐ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܪܶܓܬܐ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܝ ܦܰܓܪܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܦܪܳܝܐ ܕܙܽܘܘܳܓܐ ܘܩܽܘܝܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܐܶܠܐ ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܠܰܘ ܠܗܳܢܐ ܚܽܘܫܳܚܐ ܢܛܺܝܪܐ. ܐܶܠܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܥܶܠܬܐ ܠܰܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܘܰܡܠܽܘܐܐ ܠܬܰܟܬܽܘ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܕܟܰܕ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܘܙܳܟܶܝܢ ܠܳܗ̇܆ ܢܶܬܡܢܽܘܢ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܒܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ ܕܰܡܥܳܕܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܬܪܐ ܕܰܐܓܽܘܢܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܗ̇܆ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬܟܰܬܒܽܘܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܢܫܰܡܫܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܙܽܘܘܳܓܐ܇ ܩܰܘܝܰܬ ܒܗܽܘܢ ܪܶܓܬܶܗ ܕܙܽܘܘܳܓܐ܆ ܐܶܠܐ ܕܡܶܢ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܪܶܓܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܢܢܰܣܽܘܢ ܚܰܝܠܐ ܕܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܪܶܓܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܫܬܰܠܗܒܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܢܽܘܪܐ ܕܰܥܒܳܪ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܢܶܒܩܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܢܽܘܪܶܗ ܚܰܡܺܝܡܬܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܕܰܡܙܺܝܓܐ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܒܗܰܢܺܝܽܘܬܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ܆ ܢܶܛܥܡܽܘܢ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܘܰܒܙܰܘܥܐ ܐܰܝܢܐ ܕܥܰܡ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܡܶܫܬܰܠܰܡ܆ ܢܶܣܒܽܘܢ ܛܥܳܡܬܐ ܕܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܕܙܰܘܥܐ ܚܰܝܐ܇ ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܡܫܰܪܶܐ ܕܢܶܪܰܓ ܠܰܚܙܳܬܐ ܦܐܺܝܬܐ ܕܫܽܘܦܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܕܠܐ ܫܽܘܠܳܡܐ ܡܟܰܬܰܪ ܒܢܰܦܫܐ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܒܳܗ̇܇ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܬܶܬܕܰܟܶܐ ܐܰܝܟ ܕܬܶܗܘܶܐ ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܶܝܗ.

ܚܰܡܺܝܡܐ ܓܶܝܪ ܢܽܘܪܐ ܕܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܰܪܟܐ ܕܰܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ. ܘܥܰܡ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܗ̇ ܡܙܺܝܓܐ܆ ܐܳܦ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ܆ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܺܝܬܐ. ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܚܕܐ ܢܶܬܝܰܠ̈ܦܳܢ. ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܘܫܽܘܠܳܡܐ ܩܰܪܺܝܒܐ ܕܪܶܓܬܐ ܕܰܚܒܳܠܐ. ܡܰܨܝܐ ܗܘܳܬ ܓܶܝܪ ܢܽܘܪܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܗܳܝ ܕܶܐܬܡܰܙܓܰܬ ܒܰܢ܇ ܕܰܬܣܺܝܦ ܘܰܬܛܰܠܩܺܝܗ̇ ܠܢܽܘܪܐ ܗܳܕܶܐ ܕܪܶܓܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܗܳܘܶܐ ܗ̣ܘܐ ܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܠܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܘܚܺܐܪܽܘܬܐ ܕܒܰܢ ܕܠܐ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܰܚܠܺܝܨܽܘܬܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܒܥܶܠܕܰܪܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܺܐܪܽܘܬܐ. ܕܟܰܕ ܡܶܙܕܟܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܬܰܟܬܽܘܫܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܬܶܬܚܙܶܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܐ ܗܝ. ܘܢܶܬܺܝܕܰܥ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܘܢܶܬܒܩܶܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܗ̇. ܠܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܠܥܶܠܰܬ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܢܛܺܝܪܐ ܒܰܢ܇ ܠܐ ܢܶܬܪܰܦܶܐ ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܘܳܬܰܢ ܥܶܠܬܐ ܕܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܬܰܓܰܪ. ܣܰܟܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܰܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ܇ ܘܗܰܘ ܡܰܢ ܕܡܶܕܶܡ ܕܺܝܗܺܝܒ ܠܰܢ ܡܠܽܘܐܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܗܽܘ ܢܺܝܫܐ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܢܳܣܶܒ ܠܶܗ܆ ܒܺܝܫܰܐ ܗܘ ܘܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ܀

ܢܶܗܘܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܠܺܝ̈ܨܶܐ ܒܰܩܪܳܒܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܒܺܝܫܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܛܳܒܬܐ ܠܘܳܬ ܙܽܘܘܳܓܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܡܶܬܚܰܫܒܐ ܒܺܝܫܬܐ ܐܶܢ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܬܶܣܬܥܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܫܰܦܺܝܪ. ܐܳܦ ܟܰܕ ܛܳܒ ܫܰܦܺܝܪܐ ܘܛܳܒܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܫܰܦܺܝܪ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܥܽܘܬܪܐ ܒܰܟܝܳܢ ܒܪܺܝܬܶܗ ܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܢܶܩܢܽܘܢܳܝܗܝ ܐܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܦܩܺܝܕܺܝܢ ܕܠܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܗܽܘܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܟܽܘܬܺܝ̈ܢܝܳܢ܆ ܘܠܐ ܢܺܐܨܦܽܘܢ ܕܰܡܚܳܪ܆ ܒܺܝܫܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܕܰܟܝܐ ܗ̣ܝ ܐܳܦ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܕܒܶܣܪܐ ܘܡܰܫܬܝܐ ܕܚܰܡܪܐ܇ ܠܘܳܬ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܫܽܘܘܕܳܝܐ ܕܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܝܰܗܒܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܠܰܩܝܳܡܐ ܕܰܓܒܺܝܬܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܠܐ ܥܶܠܬܐ ܕܰܐܢܰܢܩܺܐ܆ ܠܐ ܫܰܦܺܝܪ ܠܗܽܘܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܢܶܬܚܰܫܚܽܘܢ. ܛܳܒ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܬܽܘܒ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܐܳܦ ܪ̈ܺܫܳܢܘܳܬܐ ܘܫܽܘ̈ܠܛܳܢܶܐ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܕܠܰܝܬ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘ. ܐܶܠܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܰܘܚܰܕܘ ܡܶܢ ܥܽܘܡܪܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܆ ܘܶܐܫܬܰܘܕܺܝܘ ܪ̈ܰܘܪܒܳܬܐ ܘܰܡܥܰܠ̈ܝܳܬܐ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܗܽܘܢ܆ ܕܟܽܘܐܳܪܐ ܗ̣ܝ ܘܰܕܚܶܣܕܐ ܕܰܠܕܰܪ̈ܓܶܐ ܐܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܢܶܐܪܓܽܘܢ. ܠܐ ܕܶܝܢ ܥܕܺܝܠ ܐܳܦ ܠܐ ܥܽܘܡܪܐ ܕܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܐ ܘܰܒܩܽܘܪ̈ܝܰܣ܆ ܘܡܰܘܬܒܐ ܕܰܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܇ ܘܕܽܘܒܳܪܐ ܕܒܶܝܬ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܐܶܠܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܡܣܰܪ̈ܩܶܐ ܒܚܽܘܒܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܚܕܐ ܙܒܰܢ ܫܰܠܚܽܘܗܝ ܠܥܳܠܡܐ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܘܰܢܦܰܩܘ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܐܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܐ ܘܥܳܢ̈ܘܳܝܶܐ܆ ܥܽܘܡܪܐ ܘܗܽܘܦܳܟܐ ܕܒܶܝܬ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܆ ܕܪܶܫܝܳܢܰܐ ܗ̣ܘ ܘܰܕܥܶܕܠܳܝܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ܇ ܕܟܰܕ ܠܰܝܬ ܪܶܫܝܳܢܐ ܒܰܥܒܳܕܗܶܝܢ܆ ܠܘܳܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܩܰܕܶܡܘ ܐܶܬܬܚܶܕܘ ܒܰܩܝܳܡܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠܗܶܝܢ܇ ܠܘܳܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܘ ܢܙܺܝܪܽܘܬܐ ܕܡܶܢܗܶܝܢ܇ ܕܥܶܕܠܳܝܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ܀

ܒܗܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܛܶܟܣܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܦ ܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܙܽܘܘܳܓܐ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܣܺܝܡܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܐ. ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܩܰܝܡܰܬ ܠܥܳܠܡܐ܆ ܘܗܺܝ ܗܘܳܬ ܥܶܩܳܪܐ ܘܰܦܪܳܝܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܘܗܺܝ ܡܰܦܢܝܐ ܘܝܳܗܒܐ ܠܓܶܢܣܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܇ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܚܰܠܶܨ ܘܢܳܣܶܒ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܘܬܐ ܕܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܬܒܰܩܳܐ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ܆ ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܒܰܟܝܳܢܐ ܣܺܝܡܐ܆ ܡܶܢ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪܰܬ܆ ܘܡܶܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܕܦܺܐܪܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܙܰܘܥܳܗ̇܇ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܦܶܠܶܐܬܐ ܢܩܰܕܶܡ ܢܶܫܬܰܘܕܰܥ܆ ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܒܥܳܠܡܐ ܕܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܫܬܰܠܛܐ܆ ܕܟܰܕ ܠܥܳܠܡܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܠܡܶܕܶܡ ܠܐ ܚܳܫܚܐ. ܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܓܶܝܪ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ܆ ܒܗܽܘܢ ܒܪ̈ܺܫܰܝ ܓܶܢܣܰܢ ܐܶܬܚܙܺܝܘ. ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܰܕܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܰܕܥܳܠܡܐ ܕܪܽܘܚ. ܘܰܕܥܳܠܡܐ ܕܰܦܓܰܪ. ܘܕܳܐܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܐ ܘܕܳܐܕܳܡ ܐܚܪܳܝܐ. ܩܕܳܡ ܓܶܝܪ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܐ܆ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܬܙܺܝܥܰܬ ܐܳܦ ܪܶܓܬܐ ܕܰܒܓܰܘ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܡܛܰܫܝܐ ܗܘܳܬ܆ ܟܽܠܶܗ ܕܽܘܒܳܪܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܐ ܗܘܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܒܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܖ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ. ܒܡܰܕܥܐ ܐܰܝܢܐ ܕܰܫܘܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܗܰܘܢܐ ܕܰܕܟܶܐ ܘܰܡܨܰܠܶܠ ܡܶܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܕܪܶܓܬܐ. ܘܰܒܛܽܘܦܣܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܥܽܘܡܪܗܽܘܢ ܕܰܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܐ. ܟܰܕ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܰܚܙܳܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܐܶܠܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܒܡܰܕܥܐ ܕܪܽܘܚ. ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܕܰܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ ܓܶܝܪ ܒܩܰܕܡܐ ܐܰܛܥܡܶܗ ܒܳܪܽܘܝܐ ܠܳܐܕܳܡ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܪܽܘܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܥܳܠܡܐ ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܘ̈ܰܝ ܘܶܐܬܬܰܩ̈ܰܢ܆ ܐܶܠܐ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܪܶܓܰܬ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܘܨܶܒܝܳܢܶܗ ܨܒܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܒܳܬܰܪܗܶܝܢ. ܘܺܝܕܺܝܥܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܡܶܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܕܦܺܐܪܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܐ܇ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܗܰܘ ܦܺܐܪܐ܆ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܽܘܪܳܝܐ ܕܟܽܠ ܪ̈ܓܺܝܓܳܢ܇ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܰܠܦܳܢܰܢ ܫܠܺܝܚܐ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܳܐܦ ܠܐ ܪܶܓܬܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܺܝܬ܆ ܐܶܠܽܘ ܠܐ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܠܐ ܬܶܪܰܓ. ܘܰܒܗܳܢܐ ܠܰܡ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܐܶܫܟܚܰܬ ܠܳܗ̇ ܚܛܺܝܬܐ ܥܶܠܬܐ: ܘܓܶܡܪܰܬ ܒܺܝ ܟܽܠ ܪܶܓܐ.

ܩܰܕܺܝܡܐ ܗܝ ܡܳܕܶܝܢ ܠܘܳܬܰܢ ܪܶܓܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܠܪܶܓܬܐ ܕܦܰܓܪܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܡܚܰܘܝܐ ܬܰܫܥܺܝܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܪܺܫ ܓܶܢܣܰܢ. ܐܳܦ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܓܶܝܪ ܠܬܰܚܬ ܢܚܶܬ ܐܳܕܳܡ. ܘܡܶܢ ܪܶܓܬܐ ܕܪܽܘܚܐ܆ ܢܦܰܩ ܠܘܳܬ ܪܶܓܬܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܘܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܠܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܘܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܫܽܘܦܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܣܬܒܰܥ܇ ܐܶܬܦܢܺܝ ܕܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܰܚܙܳܬܐ ܕܫܽܘܦܪܐ ܕܰܐܢܬܬܶܗ. ܥܕܰܡܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܦܢܺܝ ܐܳܕܳܡ ܠܒܰܪ܆ ܠܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܒܰܪ܆ ܘܰܥܕܰܡܐ ܕܰܗܦܰܟ ܢܰܦܫܶܗ ܠܘܳܬ ܥܳܠܡܐ܆ ܠܐ ܐܶܣܬܕܰܪ ܩܕܳܡ ܚܙܳܬܶܗ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘܳܬ ܥܶܠܬܐ ܘܫܽܘܪܳܝܐ ܠܟܽܘܠܗܶܝܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܕܦܺܐܪܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܬܰܡܳܢ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܟܽܠ ܪ̈ܓܺܝܓܳܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܫܰܪ̈ܝܳܢ ܟܽܘܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ܀

ܟܽܘܒܐ ܕܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܝܳܥܶܐ ܡܶܢ ܚܰܩܠܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ܆ ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܗܝ. ܘܒܰܪܫܳܥܬܶܗ ܕܝܳܥܝܐ܆ ܐܰܝܟ ܟܽܘܒܐ ܠܥܰܝܢܐ ܗܳܘܝܐ ܠܰܚܙܳܬܶܗ ܕܡܰܕܥܐ. ܘܡܶܢ ܚܰܘܪܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܳܠܝܐ ܠܶܗ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܚܙܳܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܚܙܰܘ ܡܰܥܡܛܐ ܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܚܳܙ̈ܝܶܐ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܇ ܐܶܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܰܒܚܰܫܐ ܗܳܢܐ ܢܶܬܬܰܚܕܽܘܢ܆ ܡܶܣܬܰܡܶܝܢ ܙܰܘܥܰܝ̈ܗܳܘܢ܇ ܘܰܐܝܟ ܬܰܚܦܺܝܬܐ ܩܳܐܶܡ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ܇ ܘܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܗܰܘ ܫܽܘܦܪܐ ܪܓܺܝܓܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܟܳܠܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܡܶܬܛܰܪܦܺܝܢ ܕܢܶܫܟܚܽܘܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܘܒܶܕܘ܆ ܘܝܰܩܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܰܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܶܗ̇. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܕܟܽܘܠ ܟܽܘܠܶܗ ܣܰܡܝܐ ܗܘ܆ ܐܰܝܟ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܣܡ̈ܰܝܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪ̈ܣܳܬܐ ܕܶܐܡ̈ܗܳܬܗܽܘܢ. ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܘ ܘܰܚܙܰܘ ܢܽܘܗܪܐ ܐܶܣܬܰܡܺܝܘ܆ ܘܰܒܢܶܟܝܳܢܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܓܕܰܫ ܠܗܽܘܢ܆ ܚܙܳܬܐ ܢܰܗܺܝܪܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܗܽܘܢ ܐܶܣܬܰܡܝܰܬ܇ ܘܰܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܢܛܺܝܪ ܗܽܘ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܫܡܰܝܳܢܐ܆ ܘܳܐܦ ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܐ ܕܩܰܒܶܠܘ ܢܶܟܝܳܢܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܥܳܗܶܕ ܗܰܘ ܕܡܶܣܬܰܡܶܐ ܢܽܘܗܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܚܳܙܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܣܰܡܝܽܘܬܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܥܳܗܶܕ ܐܳܦ ܗܳܢܐ ܕܡܶܬܥܰܘܰܪ ܒܚܰܫܑ̈ܶܐ܇ ܠܢܽܘܗܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܕܶܐ ܚܳܙܶܐ ܗܘܳܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܛܶܒܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܶܗ ܠܢܽܘܗܪܐ ܗܳܢܐ܇ ܗܰܘ ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܫܬܘܶܐ ܠܰܚܙܳܬܶܗ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܥܳܗܶܕ ܢܰܗܺܝܪܽܘܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܘܟܰܕ ܡܦܰܚܶܡ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܣܰܡܝܽܘܬܶܗ ܩܰܪܺܝܒܬܐ܆ ܡܶܬܬܰܢܰܚ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܠܰܐܝܟܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ܇ ܘܰܐܝܕܐ ܪܶܓܬܐ ܒܰܐܝܕܐ ܚܰܠܶܦ.

ܡܳܕܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܠܐ ܚܙܰܘ܆ ܘܠܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܢܽܘܗܪܐ ܗܳܢܐ ܪܽܘܚܳܢܐ܆ ܠܗܳܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܚܙܰܘ ܘܰܐܪܓܶܫܘ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܙܗܺܝܪܽܘܬܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܙܗܺܝܪܽܘܬܐ ܠܥܰܬܺܝܪܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܥܽܘܬܪܶܗ܇ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܶܣܟܺܢܐ ܕܡܶܕܶܡ ܠܐ ܩܢܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܶܐܫܟܰܚ ܒܫܰܦܝܽܘܬ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܫܽܘܦܪܐ ܕܰܚܙܳܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ܆ ܥܺܝܪܽܘܬܐ ܐܰܡܺܝܢܬܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܶܗ܆ ܕܠܐ ܢܰܘܒܶܕ ܠܰܫܟܳܚܬܐ ܕܶܐܫܟܰܚ. ܐܰܝܟ ܕܢܰܦܢܶܐ ܓܶܝܪ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܰܝܢܶܗ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܰܢܚܽܘܪ ܠܒܶܣܬܪܶܗ: ܐܰܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܚܳܐܰܪ ܠܘܰܥܕܐ ܕܫܶܡܫܐ ܘܰܢܚܽܘܪ ܒܚܶܫܽܘܟܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܗܳܘܶܐ ܠܚܽܘܫܳܒܐ ܕܚܳܐܰܪ ܒܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܡܐ ܕܡܶܬܗܦܶܟ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܘܚܳܐܰܪ ܒܪܶܓܬܐ ܣܢܺܝܬܐ. ܥܕܰܡܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܘܒܕܐ ܢܰܦܫܐ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܪܰܡܝܐ ܕܬܶܪܰܓ ܫܽܘܦܪܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܡܶܢ ܒܠܳܝ ܫܽܘܦܪܐ ܓܶܝܪ ܪܳܓܐ ܫܽܘܦܪܐ. ܘܡܶܢ ܒܠܳܝ ܚܙܳܬܐ ܚܳܝܪܐ ܒܰܚܙܳܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܪܫܺܝܡܐ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܦܰܐܝܽܘܬܐ ܪܓܺܝܓܬܳܐ ܕܫܽܘܦܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܡܶܬܰܐܣܪܐ ܒܰܚܙܳܬܐ ܕܦܰܐܝܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܥܺܝܪܐ ܒܳܗ̇ ܥܺܝܪܽܘܬܐ܇ ܥܺܝܪܐ ܒܳܗ̇ ܕܰܡܟܽܘܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܩܰܪܺܝܪܐ ܒܳܗ̇ ܢܽܘܪܐ ܕܚܽܘܒܐ ܪܽܘܚܳܢܐ܇ ܡܶܫܬܰܠܗܒܐ ܒܳܗ̇ ܢܽܘܪܐ ܕܚܽܘܒܐ ܦܰܓܪܳܢܐ.

ܥܕܰܡܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܪܓܶܫ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܒܫܽܘܦܪܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܆ ܠܐ ܡܫܰܪܶܐ ܕܢܰܪܓܶܫ ܒܫܽܘܦܪܶܗ ܠܐ ܡܶܣܬܰܒܥܳܢܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܗܰܘ ܕܗܳܢܰܘ ܟܝܳܢܶܗ܇ ܕܟܽܠ ܢܰܦܫܐ ܐܰܝܕܐ ܕܡܰܪܓܫܐ ܒܶܗ ܘܚܳܙܝܐ ܠܶܗ܆ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܳܣܰܪ ܠܳܗ̇ ܒܪܶܚܡܰܬܶܗ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܳܐܓܺܝܢ ܫܽܘܦܪܐ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܬܙܺܝܥܐ ܪܶܚܡܬܶܗ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܝܗܽܘܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܬܡܰܛܶܐ ܠܫܽܘܦܪܐ ܕܪܶܓܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܛܺܝܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܒܪܶܚܡܬܶܗ܇ ܘܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܶܕܶܡ ܦܳܣܶܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܗܰܘ ܐܶܣܳܪܐ ܕܪܶܚܡܬܐ.

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܬܶܐܣܰܪ ܒܪܶܓܰܬ ܦܰܓܪܐ܆ ܘܒܰܚܙܳܬܐ ܦܐܺܝܬܐ ܕܓܽܘܫܡܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܐ܆ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܟܪ̈ܺܝܟܳܢ ܠܶܗ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܕܰܫܪܳܝܶܗ܆ ܘܰܢܕܺܝܕܽܘܬܶܗ ܘܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܒܰܣܰܪ܆ ܘܰܠܟܽܘܘܳܢܐ ܘܡܰܟܣܳܢܽܘܬܐ ܕܟܽܘܠ ܫܳܐܶܛ܆ ܘܙܳܟܶܐ ܚܽܘܒܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܕܒܶܗ܆ ܠܰܩܛܺܝܪܐ ܕܟܽܠܗ̇ ܕܶܚܠܬܐ ܕܥܰܡܶܗ ܡܶܬܟܰܬܫܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ܆ ܟܡܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܰܦܫܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܠܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܘܶܐܬܠܰܗܩܰܬ ܒܰܚܙܳܬܐ ܕܫܽܘܦܪܶܗ ܦܰܐܝܐ܇ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܺܝܪ̈ܺܝܢ ܕܕܶܚܠܬܐ ܬܶܫܬܪܶܐ܇ ܘܰܩܛܺܝܪܐ ܕܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܶܦܣܽܘܩ ܘܬܶܥܒܰܪ܇ ܘܢܶܣܬܢܽܘܢ ܒܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ܇ ܟܰܕ ܡܦܰܚܡܐ ܠܗܽܘܢ ܒܰܚܙܳܬܐ ܕܫܽܘܦܪܶܗ ܕܗܰܘ ܕܪܳܚܡܐ܀

ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܢ ܐܢܳܫ ܢܶܬܬܚܶܕ ܒܪܶܓܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܇ ܘܡܶܢ ܒܠܳܝ ܩܰܪܺܝܒܽܘܬܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܐ ܦܰܐܝܐ܆ ܢܶܪܚܰܡ ܐܰܢܬܬܐ ܣܡܺܝܬܐ܆ ܘܣܳܢܝܰܬ ܨܽܘܪ̈ܳܬܐ ܘܰܡܟܰܐܪܰܬ ܦܰܪܨܽܘܦܐ܆ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܰܒܦܰܪܨܽܘܦܐ ܦܰܐܝܐ ܢܶܬܒܰܩܶܐ܆ ܘܰܒܫܽܘܦܪܐ ܪܓܺܝܓܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܦܰܓܪܐ ܢܚܽܘܪ܆ ܟܰܕ ܡܦܰܚܶܡ ܫܽܘܦܪܐ ܕܶܐܫܟܰܚ܆ ܥܰܡ ܗܳܝ ܣܰܢܝܽܘܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܰܒܚܽܘܒܳܗ ܐܰܣܺܝܪ ܗܘܳܐ܆ ܫܳܐܶܛ ܘܡܰܣܠܶܐ ܠܗܳܝ ܪܶܓܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܆ ܘܥܳܕܶܠ ܗܽܘ ܠܶܗ ܕܰܒܡܳܢܐ ܐܶܣܰܪ ܪܶܚܡܬܶܗ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܰܘܗܝ ܡܶܫܬܰܠܰܛ ܚܰܫܐ ܕܫܽܘܦܪܐ ܬܪܰܝܳܢܐ: ܘܡܶܫܬܒܶܐ ܠܶܗ ܟܽܠܶܗ ܘܡܶܬܒܠܰܥ ܒܗܳܝ ܪܶܓܬܐ܆ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܦܰܚܶܡ ܠܳܗ̇ ܥܰܡ ܗܳܝ ܣܰܢܝܽܘܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܪܳܚܶܡ ܗܘܳܐ܆

ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܪܶܥܝܳܢܐ ܓܳܕܶܫ܇ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܢ ܒܠܳܝ ܫܽܘܦܪܐ܇ ܒܫܽܘܦܪܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܢܶܬܬܚܶܕ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܒܠܳܝ ܚܙܳܬܐ ܕܫܽܘܦܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܢܶܬܬܨܺܝܕ ܒܰܚܙܳܬܐ ܕܫܽܘܦܪܶܗ ܕܦܰܓܪܐ܇ ܘܢܶܪܰܓ ܠܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܫܘܶܐ ܠܪܶܓܬܐ܇ ܘܢܶܫܬܰܠܗܰܒ ܒܢܽܘܪ ܚܽܘܒܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܐ܇ ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܠܐ ܚܽܘܒܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܩܪܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܚܰܫܐ ܡܟܰܐܪܐ ܘܰܢܕܺܝܕܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܗܽܘ ܗܳܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ: ܐܰܘ ܡܶܢ ܪܶܚܡܰܬ ܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܐܰܘ ܡܶܢ ܡܚܰܘܝܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܐܰܘ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ܆ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܪܓܺܝܓܐ ܕܗܳܝ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܠܐ ܥܒܺܝܕܬܐ ܢܶܬܚܰܘܶܐ ܠܶܗ܆ ܘܰܒܫܽܘܦܪܐ ܗܳܢܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܐ ܢܰܪܓܶܫ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܛܳܥܶܐ ܠܶܗ ܠܫܽܘܦܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܘܡܶܬܗܰܦܟܐ ܠܳܗ̇ ܩܕܳܡ ܚܙܳܬܶܗ܇ ܗܳܝ ܦܰܐܝܽܘܬܐ܆ ܠܟܽܘܠܳܗ̇ ܢܙܺܝܪܽܘܬܐ. ܘܟܳܐܶܐ ܗܽܘ ܒܢܰܦܫܶܗ܆ ܕܰܒܪܶܚܡܬܐ ܕܡܳܢܳܐ ܐܰܣܺܝܪ ܗܘܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܐܰܝܢܐ ܩܛܺܝܪܐ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܗܘܳܐ܇ ܘܰܐܝܕܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܚܳܣܢܐ ܗܘܳܬ ܠܚܰܝܠܶܗ. ܘܥܳܕܶܠ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ. ܕܰܒܪܰܦܝܽܘܬܐ ܕܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܠܪܶܚܡܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܐ.

ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܒܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ ܡܶܬܚܰܠܰܦ. ܢܝܳܚܐ ܒܰܢܝܳܚܐ. ܐܺܝܩܳܪܐ ܒܺܐܝܩܳܪܐ. ܥܽܘܬܪܐ ܒܥܽܘܬܪܐ. ܫܽܘܒܚܐ ܒܫܽܘܒܚܐ. ܒܽܘܣܳܡܐ ܒܒܽܘܣܳܡܐ. ܪܶܓܬܐ ܒܪܶܓܬܐ܆ ܫܽܘܦܪܐ ܒܫܽܘܦܪܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܰܕ ܡܶܬܦܰܚ̈ܡܳܢ ܥܰܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܬܰܚܬ܆ ܡܰܣܠܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܪܓܫܺܝܢ ܒܥܶܠܳܝ̈ܳܬܐ܇ ܓܒܺܝܬܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܡܬܰܚ̈ܬܝܳܢ. ܘܡܶܬܝ̈ܰܐܒܺܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܪ̈ܳܡܳܢ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܫܒܺܝ̈ܚܳܢ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܦܰܐܝ̈ܳܢ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܥܰܠ̈ܝܳܢ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܰܘ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪ̈ܳܡܳܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܬܶܪܰܓ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܗܳܟܰܢܐ ܪܳܓܐ܇ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܪܳܓܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܨܺܝܪ̈ܳܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܬܶܐܪܰܓ܆ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܪܶܓܬܳܗ̇. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ. ܕܶܐܬܟܰܣܺܝ ܦܽܘܪܫܳܢܳܗ̇ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܗ̇܆ ܘܟܶܢ ܪܶܓܰܬ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܣܰܩܽܘܒܠܳܗ. ܐܰܘ ܐܶܢ ܪܳܓܳܐ ܠܶܗ. ܡܶܢ ܒܠܳܝ ܪܶܓܬܐ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܚܙܰܘ ܫܶܡܫܐ܆ ܕܡܰܪܦܶܐ ܠܶܗ ܘܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܠܚܶܫܽܘܟܐ ܡܶܬܪܰܓܪܰܓ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܶܬܬܙܺܝܥܘ ܒܶܗ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܘܶܝܢ ܠܚܶܫܽܘܟܐ܇ ܘܟܰܕ ܡܫܰܘܬܶܦ ܥܰܡܛܳܢܳܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܠܚܶܫܽܘܟܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܪܳܐܶܓ ܒܚܶܫܽܘܟܐ ܠܚܶܫܽܘܟܐ. ܟܰܕ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܗܝ. ܕܗܺܝ ܪܶܓܬܶܗ. ܣܡܺܝܬܐ ܗܳܝ ܕܠܐ ܚܙܳܬܐ܇ ܕܡܳܢܐ ܚܠܳܦ ܡܳܢܐ ܪܳܐܶܓ܇ ܘܠܐ ܦܳܪܶܫ܀

ܫܰܦܠܽܘܬܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ܇ ܕܐܢܳܫ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܪܶܓܰܬ ܦܰܓܪܐ ܢܶܬܬܚܶܕ. ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܪܺܝܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ܇ ܦܳܢܶܝܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܥܒܕܺܝܢ܆ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܫܬܘܺܝܘ ܠܰܚܙܳܬܐ ܕܫܽܘܦܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ܇ ܒܪܶܚܡܬܐ ܕܫܽܘܦܪܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܡܶܬܬܰܚܕܺܝܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܦ ܫܳܘܶܝܢ ܕܢܶܣܬܢܽܘܢ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ܇ ܕܡܳܢ ܒܡܳܢ ܚܰܠܶܦܘ. ܘܰܚܠܳܦ ܫܽܘܦܪܐ ܕܒܰܪܬ ܡܰܠܟܐ ܦܰܐܝܰܬ ܡܶܢ ܟܽܘܠ܆ ܪܰܓܘ ܠܡܶܣܟܺܢܬܐ ܣܡܺܝܬܐ ܘܰܡܟܰܐܪܰܬ ܡܶܢ ܟܽܘܠ. ܐܰܪܰܐ܆ ܘܶܐܢ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܐܰܝܢܐ ܕܫܳܘܶܐ ܕܢܰܪܓܶܫ ܒܶܗ܆ ܠܶܗ ܠܐ ܡܶܣܬܒܰܥ܆ ܟܡܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܟܰܬܰܪ ܕܠܐ ܣܰܒܥܽܘܬܐ܇ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܐ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܫܽܘܦܪܐ ܐܪܓܺܝܓܐ ܘܰܪܚܺܝܡܐ܇ ܘܠܰܝܬ ܫܽܘܦܪܐ ܕܡܶܬܦܰܚܰܡ ܥܰܡ ܫܽܘܦܪܶܗ܇ ܘܠܐ ܚܙܳܬܐ ܕܕܳܡܝܐ ܠܰܚܙܳܬܶܗ܇ ܘܠܐ ܦܰܐܝܽܘܬܐ ܕܰܪܚܺܝܡܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܇ ܘܠܐ ܝܽܘܩܢܐ ܕܚܰܒܺܝܒ ܐܰܝܟ ܨܰܠܡܶܗ܇ ܘܠܐ ܨܽܘܪ̈ܳܬܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܢ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܘܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܕܪܶܓܬܐ ܗܘ. ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܡܢܳܬܐ ܕܫܰܦܺܝܪܐ܇ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܕܣܰܢܝܐ ܘܰܡܟܰܐܪܐ܇ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܳܘܝܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܒܓܽܘܫܡܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܐ܇ ܕܟܰܕ ܚܰܕ ܗܰܕܳܡܐ ܕܒܶܗ ܫܰܦܺܝܪ܇ ܐܚܪܺܢܐ ܒܝܰܕ ܣܰܢܝܽܘܬܶܗ ܡܒܰܨܰܪ ܠܶܗ ܠܫܽܘܦܪܶܗ. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܦܐܶܐ ܦܰܪܨܽܘܦܐ ܘܰܡܫܰܟܪ̈ܳܢ ܪ̈ܶܓܠܶܐ. ܘܓܳܕܫܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ܆ ܘܫܰܪܟܐ ܕܪ̈ܶܓܫܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܬܰܚܬܶܝܢ܆ ܘܒܳܨܪܺܝܢ. ܐܰܘ ܡܰܐܟܶܝܢ. ܘܡܰܬܩܰܢ ܫܰܦܺܝܪ ܬܽܘܩܳܢܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܘܰܒܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܒܩܰܘܡܬܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܥܶܕܠܳܝܐ. ܘܣܳܟܐ ܕܫܽܘܦܪܐ ܦܰܓܪܳܢܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܟܚܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡܠܰܝ ܟܽܠܶܗ܇ ܟܰܕ ܪܰܚܺܝܩ ܘܰܕܟܶܐ ܡܶܢ ܡܽܘ̈ܡܶܐ.

ܟܰܕ ܐܳܦ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܐ ܒܚܶܟܡܬܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܰܬ܇ ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܓܡܺܝܪ ܒܫܽܘܦܪܶܗ ܫܽܘܦܪܐ ܦܰܓܪܳܢܐ. ܕܰܐܝܢܐ ܕܡܶܬܬܚܶܕ ܒܪܶܓܬܶܗ܆ ܡܶܢ ܩܽܘܪܒܐ ܢܶܫܬܪܶܐ ܡܶܢܶܗ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܣܺܝܡ ܗܰܕܳܡܐ ܣܰܢܝܐ ܥܰܡ ܫܰܦܺܝܪܐ܆ ܘܰܡܟܰܐܪܐ ܥܰܡ ܦܰܐܝܐ܆ ܗܰܘ ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܬܬܚܶܕ ܒܪܶܓܬܶܗ ܕܫܰܦܺܝܪܐ܆ ܢܶܬܬܰܟܰܣ ܡܶܢ ܚܙܳܬܶܗ ܣܢܺܝܬܐ ܕܗܰܘ ܕܰܡܙܰܘܰܓ ܠܶܗ܇ ܘܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܬܶܫܬܪܶܐ ܪܶܓܬܶܗ ܕܗܳܢܐ ܫܽܘܦܪܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܐ ܥܰܠ ܓܰܒܶܗ܇ ܠܰܐܝܢܐ ܕܡܶܬܬܚܶܕ ܒܚܰܫܶܗ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܙܺܝܓ ܥܰܡܶܗ ܕܟܺܐܒܐ ܐܳܦ ܣܰܡܶܗ. ܘܥܰܠ ܓܶܢܒ ܟܽܘܪܗܳܢܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܚܽܘܠܡܳܢܐ. ܘܡܶܢ ܓܰܘ ܫܽܘܦܪܐ ܬܕܺܝܩ ܣܰܢܝܽܘܬܐ.

ܘܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܰܢܐ ܐܶܬܪܰܟܰܒ ܡܶܢ ܚܶܟܡܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܐ. ܠܗܰܘ ܥܶܠܬܐ ܕܟܽܠ܇ ܫܽܘܦܪܐ ܕܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܟܽܘܠܗܽܘܢ܇ ܕܢܶܐܪܰܓ ܫܽܘܦܪܳܗ ܕܢܰܦܫܰܢ܇ ܠܫܽܘܦܪܐ ܢܽܘܟܪܳܝܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ܇ ܘܶܐܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܡܶܢ ܢܰܘܡܬܐ ܕܪܶܥܝܳܢܐ܆ ܣܰܢܝܽܘܬܐ ܒܕܽܘܟܰܬ ܫܽܘܦܪܳܐ ܬܶܬܚܙܶܐ ܠܰܢ܆ ܘܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܐ܆ ܢܶܬܬܨܺܝܕ ܒܪܶܓܬܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܺܝܬܐ: ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܢ ܫܪܳܝܐ ܕܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܡܶܢ ܣܰܢܝܽܘܬܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܡܟܰܐܪ̈ܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܫܽܘܦܪܐ ܦܰܐܝܐ ܕܰܚܙܳܬܐ ܥܶܠܳܝܬܐ. ܕܟܰܕ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܕܳܚܩܐ ܠܰܢ ܣܰܢܝܽܘܬܐ܆ ܘܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܩܰܒܠܐ ܠܰܢ ܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܕܰܚܙܳܬܐ ܪܓܺܝܓܬܐ܆ ܢܶܬܡܰܙܰܓ ܘܢܶܬܒܠܰܥ ܒܫܽܘܦܪܐ ܗܳܢܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܒܥܳܢܐ܆ ܘܢܶܬܶܐܫܶܕ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܰܢ܆ ܘܢܶܬܚܰܠܰܛ ܒܰܢ܆ ܘܬܶܬܓܰܫܰܡ ܒܢܰܦܫܰܢ ܨܽܘܪܬܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ܀

ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܶܛܥܶܐ ܘܢܶܪܰܓ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܪܶܓܬܐ ܠܐ ܫܳܘ̈ܝܳܢ܇ ܘܢܰܘܒܶܕ ܪܶܓܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܕܰܡܙܺܝܓܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܰܢ. ܪܰܓ ܓܶܝܪ ܐܳܕܳܡ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܦܺܐܪܐ܆ ܘܡܶܢܶܗ ܐܶܬܕܒܰܪ ܠܰܚܙܳܬܐ ܕܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܕܚܰܘܐ. ܥܶܠܰܬ ܪܶܓܰܬ ܟܰܪܣܐ܆ ܘܰܐܥܺܝܪܰܬ ܪܶܓܰܬ ܦܰܓܪܐ. ܘܥܰܡ ܪܶܓܬܶܗ ܕܙܽܘܘܳܓܐ܆ ܫܘܰܚ ܒܰܢ ܐܳܦ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ.

ܪܶܓܬܐ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ܆ ܠܩܽܘܝܳܡܶܗ ܕܓܶܢܣܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܐܶܬܢܰܨܒܰܬ ܒܰܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܠܗܳܕܶܐ ܕܰܢܩܰܝܡܽܘܢ ܠܥܳܠܡܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܠܗܽܘܢ. ܕܢܶܙܟܽܘܢܳܝܗܝ ܠܙܰܘܥܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ. ܫܽܘܘܕܳܝܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܝܰܬܺܝܖ̈ܶܐ ܘܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܗܘܰܘ ܠܶܗ܆ ܒܟܽܘܠܡܶܕܶܡ ܒܰܩܝܳܡܗܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܪܰܘܡܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܩܳܝܡܺܝܢ܇ ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܰܚܕܐ ܙܒܰܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܢܦܰܩܘ ܠܗܽܘܢ܆ ܙܳܕܶܩ ܠܗܽܘܢ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܐܳܦ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܪܶܓܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܩܰܝܡܳܢܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ.

ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܢ ܕܢܰܩܺܝ̈ܦܳܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ: ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܕܶܝܢ ܪܶܓܰܬ ܟܰܪܣܐ ܘܪܶܓܬܐ ܕܙܽܘܘܳܓܐ܆ ܡܫܰܚܠܦܳܐܺܝܬ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܶܝܢ ܠܘܳܬܰܢ. ܚܕܐ ܓܶܝܪ ܡܩܰܝܡܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܰܢ܆ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܢܳܛܪܐ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܪܶܓܰܬ ܟܰܪܣܐ ܓܶܝܪ܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܰܢ ܡܩܰܝܡܐ. ܪܶܓܬܐ ܕܶܝܢ ܕܙܽܘܘܳܓܐ܆ ܠܰܟܝܳܢܐ ܢܳܛܪܐ ܒܝܽܘܒܳܠܐ ܕܬܰܘ̈ܠܕܳܬܐ. ܘܶܐܠܽܘ ܡܰܨܝܐ ܗܘܳܬ ܕܒܶܠܥܳܕ ܣܽܘܢ̈ܩܳܢܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܢܶܬܩܰܝܡܽܘܢ ܚܰܝ̈ܰܝܢ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܆ ܐܳܦ ܡܶܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܘܡܰܫܬܝܐ ܟܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܰܚܝܳܢܰܢ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܠܐ ܡܶܫܟܚܐ܆ ܕܗܳܟܰܢܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢ ܥܳܒܽܘܕܐ ܬܚܽܘܡܐ ܠܩܽܘܝܳܡܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܙܽܘܘܳܓܐ ܟܳܠܶܐ ܠܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܣܳܡܰܢ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ ܡܩܰܝ̈ܡܳܢܶܐ ܕܥܳܠܡܐ. ܐܶܠܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܒܶܝܬ ܐܰܓܽܘܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܕܰܒܬܰܟܬܽܘܫܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܢܰܥܕܶܐ ܡܶܢܶܗ ܟܠܺܝܠܐ ܕܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ.

ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܠܗܰܘ ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ ܒܥܶܠܕܰܪܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܠܐ ܗܳܟܰܢ ܬܰܟܬܽܘܫܐ ܠܐ ܗܳܘܶܐ. ܫܰܒܩܳܗ̇ ܠܪܶܓܬܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܝܢ܇ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܒܥܶܠܕܰܪܐ. ܕܟܰܕ ܡܶܬܟܰܬܫܐ ܘܡܶܙܕܰܟܝܐ܆ ܬܶܬܚܙܶܐ ܙܳܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܬܠܺܝܛܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܰܢܚܽܘܒ܆ ܬܶܬܩܰܛܪܰܓ ܫܰܦܠܽܘܬܶܗ܇ ܕܡܶܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܐܶܙܕܟܺܝ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܘܠ ܕܚܰܝܠܬܳܢܝܐ ܡܶܢܰܢ ܪܶܓܬܐ ܙܳܟܝܐ ܠܰܢ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܘܫܰܦܠܽܘܬܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܒܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܪܶܓܬܐ ܕܬܶܙܟܶܐ܆ ܠܟܽܠܢܳܫ ܙܳܟܝܐ ܗܘܳܬ. ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܙܳܟܝܐ ܗܘܳܬ. ܗܳܫܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܙܒܰܢ ܙܳܟܝܐ ܘܒܰܙܒܰܢ ܡܶܙܕܰܟܝܐ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܚܳܝܒܐ܆ ܘܰܒܥܶܕܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܡܚܰܝܒܐ. ܕܰܒܗܳܝ ܕܡܶܙܕܰܟܝܐ ܬܶܬܚܙܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܨܶܒܝܳܢܰܢ. ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܗܺܝ ܙܳܟܝܐ ܘܰܡܚܰܝܒܐ ܠܰܢ܆ ܬܶܬܚܙܶܐ ܫܰܦܠܽܘܬܳܗ̇ ܕܚܺܐܪܽܘܬܰܢ܇ ܘܒܶܣܝܳܢܐ ܘܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܢ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܰܢ.

ܥܕܰܡܐ ܓܶܝܪ ܕܫܳܩܠܐ ܡܶܢܳܟ ܪܶܓܬܐ ܚܰܝܠܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܟܚܐ ܕܬܶܙܟܶܝܟ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ܆ ܐܳܦ ܠܐ ܕܰܬܩܽܘܡ ܥܰܡܳܟ ܒܰܩܪܳܒܐ ܡܰܡܪܚܐ܇ ܥܕܰܡܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܟ ܡܰܦܶܣ ܠܳܗ̇. ܘܣܰܒ ܢܶܣܝܳܢܐ ܕܗܳܕܶܐ܆ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ. ܕܰܟܡܐ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܕܰܡܺܝܟܐ ܗܝ. ܘܡܐ ܕܒܳܥܶܐ ܐܰܢܬ ܡܥܺܝܪ ܐܰܢܬ ܠܳܗ܇ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܙܰܘܥܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܢܥܺܝܪܺܝܗ̇. ܦܫܺܝܩ ܗܽܘ ܠܳܟ ܕܰܒܡܰܦܽܘܚܺܝܬܐ ܙܥܽܘܪܬܐ ܬܰܕܥܶܟ ܢܽܘܪܳܗ̇܇ ܐܶܢܗܽܘ ܕܺܐܝܬ ܚܰܝܠܐ ܒܢܰܦܫܳܟ܇ ܕܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܐ ܬܫܰܕܰܪ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇܆ ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܐ ܕܚܰܝܠܐ ܕܦܰܓܪܐ ܕܳܥܟܐ܇ ܗܰܘ ܕܡܐ ܕܶܐܬܬܙܺܝܥܰܬ ܒܶܗ ܡܫܰܥܒܕܐ ܬܚܶܝܬ ܨܶܒܝܳܢܳܗ̇ ܠܟܽܘܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܰܘܗܝ. ܦܰܓܪܐ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܙܕܟܶܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܢܳܦܰܚ ܒܳܗ̇. ܘܶܐܢ ܢܳܦܰܚ ܠܐ ܡܰܕܥܶܟ. ܐܶܠܐ ܡܐ ܕܩܳܡܰܬ ܢܰܦܫܐ ܒܚܰܝܠܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇܇ ܘܶܐܫܬܰܠܛܰܬ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ̇܆ ܘܟܶܢܫܰܬ ܠܘܳܬ ܩܢܽܘܡܳܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܝܗ̇܆ ܕܠܳܗ̇ ܢܶܬܬܙܺܝܥܽܘܢ ܘܠܰܘ ܠܦܰܓܪܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܚܰܝܠܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܨܳܒܝܐ܇ ܡܫܰܕܪܐ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܐ ܕܰܟܐܳܬܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܓܬܐ܆ ܘܩܰܠܺܝܠܐܝܬ ܐܰܝܟ ܪܦܳܦ ܥܰܝܢܐ܆ ܠܢܽܘܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܗܳܝ ܕܪܶܚܫܰܬ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܡܰܕܥܟܐ܆

ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܢܰܦܫܐ ܡܶܬܕܰܒܰܪ ܦܰܓܪܐ܆ ܬܰܩܢܰܐ ܗ̣ܘ ܘܰܚܠܺܝܡܐ ܟܽܘܠܶܗ ܕܽܘܒܳܪܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܦܐܶܐ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܶܬܕܰܒܰܪ ܒܬܰܩܢܽܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܠܳܚܡܐ ܠܰܡܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܨܶܒ̈ܝܳܢܰܝ ܦܰܓܪܐ ܡܕܰܒܪܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ܆ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܡܶܬܕܰܒܰܪ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܟܰܕ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ܆ ܕܠܐ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܡܶܫܬܰܡܫܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܓܠܶܙ ܠܶܗ܆ ܐܳܦ ܡܶܢ ܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܢܰܩܺܝܦܐ ܠܦܳܪܽܘܫܽܘܬܐ. ܟܡܐ ܓܶܝܪ ܕܰܚܠܺܝܛܐ ܢܰܦܫܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܐ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ̇܆ ܠܐ ܡܶܫܟܚܐ ܡܕܰܒܪܐ ܠܶܗ܆ ܐܳܦܠܐ ܚܳܙܺܝܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܗ̇ ܗܳܘܝܐ. ܘܠܐ ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܕܳܝ̈ܩܳܢ ܠܳܗ̇. ܘܠܐ ܚܰܫܶܝ̈ܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܩܒܺܝܠܺܝܢ ܠܳܗ̇܆ ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܣܰܡܝܐ ܕܰܓܠܺܝܙ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܘܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܐ ܡܳܐ ܕܶܐܣܬܰܡܝܰܬ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܆ ܠܐ ܠܝܳܬܳܗ̇ ܚܳܙܝܐ܆ ܘܠܐ ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇܀

ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܰܢ ܡܳܕܶܝܢ ܕܢܶܦܪܽܘܫ ܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ܆ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܦܰܓܪܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܚܽܘܠܛܳܢܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܐ ܣܺܝܡ ܒܰܢ. ܘܠܰܘ ܕܺܝܠܰܢ ܗܺܝ ܕܢܶܦܪܫܳܗ̇܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܨܳܒܶܐ ܕܢܺܐܒܰܕ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܢܐ ܕܶܝܢ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ ܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ܆ ܒܺܐܝܕܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܣܺܝܡ. ܘܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܢܶܨܒܶܐ܆ ܦܫܺܝܩ ܠܰܢ ܕܢܶܦܪܽܘܫ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܢܰܦܫܰܢ ܡܶܢ ܦܰܓܪܰܢ. ܟܰܕ ܠܶܗ ܠܗܳܢܐ ܦܽܘܪܫܳܢܐ. ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܝܺܠܶܦܢܳܝܗܝ܆ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܩܰܒܶܠܢܰܢ ܚܰܝܠܐ܇ ܕܢܰܥܡܰܪ ܠܢܰܦܫܐ ܐܺܝܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ. ܘܛܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܶܠܶܐܬܐ܆ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܡܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ ܪܽܘܚܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܇ ܕܡܰܘܬܶܒ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܒܰܝܬܐ. ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܓܶܝܪ ܬܢܳܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܘܳܠܺܝܬܐ ܩܳܪܶܐ ܠܚܽܘܫܳܒܐ ܛܳܒܐ. ܕܟܰܕ ܫܪܶܐ ܒܦܰܓܪܐ܆ ܠܐ ܡܫܰܘܬܰܦ ܠܚܰܫ̈ܰܘܗܝ. ܘܠܐ ܩܳܛܰܪ ܪܳܐܙܐ ܕܚܽܘܒܐ܇ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܐ ܫܳܘܶܝܢ ܠܪܳܚܡܽܘܬܶܗ. ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܗܽܘ ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܐܺܝܚܺܝܕܳܐܺܝܬ: ܒܬܶܗܪܐ ܕܪܰܒܽܘܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܥܳܡܰܪ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܐ ܕܫܶܬܩܐ܆ ܘܢܳܩܶܦ ܠܶܗ ܫܡܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ܇ ܠܚܽܘܫܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ܆ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܬܢܰܟܪܶܐ ܠܥܳܠܡܐ ܟܽܠܶܗ: ܘܗܳܘܶܐ ܝܰܬܺܝܪܐ ܠܡܰܣܒܶܗ ܘܰܠܡܰܬܠܶܗ܆ ܘܰܠܥܽܘܬܪܶܗ ܘܠܰܢܝܳܚ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܰܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ܇ ܐܳܦ ܚܽܘܫܳܒܐ ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܥܳܡܰܪ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܐ܇ ܡܢܰܟܪܰܝ ܘܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܘܬܶܫܡ̈ܫܳܬܐ ܕܰܢܝ̈ܳܚܰܘܗܝ܇ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܶܗ܇ ܟܰܕ ܪܳܢܶܐ ܗܽܘ ܒܶܗ܆ ܘܡܶܬܓܠܶܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܰܡܺܝܢܽܘܬܶܗ ܕܗܶܪܓܐ ܗܳܢܐ܇ ܫܽܘܦܪܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܦܰܐܝܽܘܬܐ ܘܙܰܗܝܽܘܬܐ ܕܝܳܬܶܗ.

ܫܰܦܺܝܪ ܓܶܝܪ ܐܰܝܬܺܝ ܢܒܺܝܐ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܶܗ ܕܚܽܘܫܳܒܐ ܗܳܢܐ܇ ܠܗܳܝ ܝܺܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܕܰܐܟܙܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܟܰܕ ܚܠܺܝܛ ܒܟܽܠ܇ ܪܰܚܺܝܩ ܘܡܰܒܥܰܕ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܚܽܘܫܳܒܐ ܗܳܢܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ܇ ܟܰܕ ܚܠܺܝܛ ܒܦܰܓܪܐ ܡܰܒܥܰܕ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܡ ܒܡܰܥܡܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܘܟܶܢ ܐܰܝܬܺܝ ܒܳܬܪܳܗ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܘܬܶܒ ܠܺܐܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܒܰܝܬܐ. ܘܡܳܢܐ ܐܳܠܨܐ ܗܘܳܬ ܕܰܢܣܺܝܡ ܗܳܕܶܐ ܥܰܠ ܓܶܢܒ ܗܳܝ܇ ܐܶܠܐ ܕܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܢܶܬܶܠ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܥܰܠ ܝܺܚܺܝܕܳܝܽܘܬܶܗ ܕܚܽܘܫܳܒܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܡܰܥܡܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܐ܇ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܒܶܗ܆ ܟܰܕ ܦܪܺܝܫ ܘܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠ܆ ܐܳܦܶܢ ܗܽܘ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܩܰܪܺܝܒ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ܇ ܟܰܕ ܗܽܘ ܩܰܪܺܝܒ ܠܟܽܠ܇ ܟܽܠ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܶܗ܆

ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܦܰܐܝܐ. ܕܗܽܘ ܚܽܘܫܳܒܐ ܒܰܡܫܰܠܛܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܙܳܝܐ ܘܡܶܫܟܚܳܢܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ܇ ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܙܪܺܝܥܐ. ܘܠܐ ܢܶܬܶܠ ܠܡܶܕܶܡ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܠܐ ܡܣܰܝܟܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܩܰܪܺܝܒ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܟܰܕ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܣܰܝܟܐ ܗܘ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܪܶܥܝܳܢܐ ܡܫܰܠܛܐ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܢܶܥܒܶܕ܆ ܕܟܰܕ ܗ̣ܘ ܠܟܽܠ ܩܰܪܺܝܒ ܡܶܛܽܠ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ܆ ܟܽܠ ܡܶܢܶܗ ܢܶܬܪܚܶܩ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܠܳܚܶܡ ܠܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܝܳܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܠܐ ܐܶܢ ܩܳܐܶܡ ܚܽܘܫܳܒܐ ܒܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܶܗ܆ ܐܳܦ ܠܐ ܕܰܢܟܰܢܶܫ ܠܘܳܬܶܗ ܚܰܝܠܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܡܶܫܟܰܚ. ܒܗܳܝ ܕܰܟܡܐ ܕܰܚܠܺܝܛ ܥܰܡ ܦܰܓܪܐ܆ ܡܶܬܓܢܶܒ ܘܡܶܬܒܰܕܰܪ ܚܰܝܠܶܗ ܥܰܠ ܗܰܕ̈ܳܡܰܝ ܦܰܓܪܐ. ܘܡܶܬܡܰܣܟܰܢ ܘܡܶܫܬܰܘܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܘܗܳܘܶܐ ܡܫܰܥܒܕܐ ܠܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ܆ ܘܡܶܬܦܰܩܕܳܢܐ܆ ܘܠܰܘ ܦܳܩܽܘܕܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܢܰܦܫܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܐ ܬܶܫܬܰܘܬܰܦ܆ ܘܰܠܚܽܘ̈ܬܚܳܬܶܐ ܕܨܶܒ̈ܝܳܢܰܘܗܝ ܬܶܬܪܡܶܐ܆ ܠܪܶܓܬܶܗ ܡܶܫܬܰܥܒܕܐ ܘܠܰܘ ܠܕܺܝܠܳܗ܇ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܡܶܗ ܪܳܓܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܚܰܒ̈ܠܳܢܝܳܬܐ ܕܗܽܘ ܪܳܐܶܓ. ܘܡܶܢ ܪܶܓܬܐ ܚܠܺܝܡܬܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܡܶܬܢܰܟܪܝܐ.

ܪܶܓܬܐ ܕܶܝܢ ܚܠܺܝܡܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܘܗܺܝ ܗܳܘܝܐ ܠܰܢ ܢܶܣܝܳܢܐ܇ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܒܪܶܓܬܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܢܰܦܫܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܐ. ܟܽܘܠ ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ ܪ̈ܳܓܺܝܢܰܢ: ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܕܳܝܠܺܝܢ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܰܢ܆ ܒܪܶܓܬܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܡܶܬܬܙܺܝܥܐ ܢܰܦܫܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ ܪܳܐܓܐ܆ ܒܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܪܶܓܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܚܰܝܠܬܳܢܝܐ܇ ܕܬܶܟܒܽܘܫ ܠܪܶܓܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ ܫܳܩܠܐ ܚܰܝܠܐ ܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܬܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܳܗ̇. ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܪܶܓܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܡܚܺܝܠܬܐ ܗ̣ܝ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܫܳܩܠܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܗ̇ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ. ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܥܒܶܕ ܡܶܢ ܚܰܝܠܐ ܕܢܰܦܫܳܗ̇܆ ܡܶܢ ܥܽܘܕܪܳܢܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܬܶܫܟܚܺܝܘܗܝ.

ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܰܠܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܡܣܰܝ̈ܥܳܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܪܶܓܰܬ ܟܰܪܣܐ. ܦܽܘܪ̈ܓܳܝܶܐ. ܫܥܳܬܐ. ܨܶܒܬܐ ܕܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ. ܥܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܐܢܳܫ̈ܳܝܶܐ. ܡܰܡܠܠܐ ܕܰܢܣܺܝܒ ܡܶܢ ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܬܶܢܝܐ ܕܶܐܣ̈ܟܺܡܶܝܗ̇ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܐܦ̈ܶܐ. ܚܙܳܬܐ ܕܦܰܐܝܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ. ܦܶܗܝܐ ܕܪܶܥܝܳܢܐ. ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܩܳܪܝܐ ܪܶܓܬܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܗ̇܆ ܘܟܶܢ ܡܫܰܪܝܐ ܕܬܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܢܰܦܫܐ܇ ܘܬܶܣܕܽܘܪ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܩܪܳܒܐ ܕܚܽܘ̈ܬܚܳܬܶܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ ܡܰܘܕ̈ܥܳܢ. ܕܶܐܠܽܘ ܡܶܫܟܚܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܙܟܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇܆ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܡܶܣܬܰܢܩܐ ܗܘܳܬ܀

ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܡܳܢܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܳܟ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ܇ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܕܬܶܙܟܶܐ ܠܪܶܓܬܐ ܕܡܶܬܟܰܬܫܐ ܥܰܡܳܟ. ܕܰܬܡܰܪܶܛ ܒܩܰܕܡܐ ܓܶܦܶܝ̈ܗ̇܆ ܘܬܶܚܪܽܘܒ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܕܰܩܪܳܬ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܗ̇܆ ܘܰܬܦܰܣܶܩ ܗܰܕ̈ܳܡܶܝܗ̇. ܘܬܰܓܠܶܐ ܘܬܰܣܶܩ ܫܶܪ̈ܫܶܝܗ̇܆ ܘܰܬܪܺܝܡ ܥܶܩܳܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܡܐ ܕܦܳܫܰܬ ܠܳܗ̇ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇܆ ܕܠܐ ܥܰܡܠܐ ܙܳܟܶܐ ܐܰܢܬ ܠܳܗ̇. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܫܰܪܝܐ ܪܶܓܬܐ ܕܬܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܳܟ܆ ܠܐ ܬܩܰܪܶܒ ܠܳܗ̇ ܬܽܘܚܳܕܐ܇ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܡܶܬܓܰܘܙܠܐ. ܐܶܠܐ ܟܢܽܘܫ ܠܪܽܘܚܩܐ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܽܘܟܠܳܗ̇. ܘܡܐ ܕܶܐܬܓܰܘܙܠܰܬ ܗܺܝ ܒܳܗ̇ ܡܠܶܐ ܥܶܕܳܢܐ܆ ܪܳܒܚܐ ܘܡܶܫܬܰܗܝܐ ܥܰܠ ܕܽܘܟܬܳܗ̇܀

ܣܰܒ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܩܰܕܡܐ܆ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܘܫܶܩܝܐ. ܐܰܟܽܘܠ ܠܰܚܡܐ ܒܡܰܬܩܳܠܐ. ܐܶܫܬܰܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܟܰܝܠܐ. ܛܪܺܝ ܡܶܢܳܟ ܢܝ̈ܳܚܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ. ܛܥܰܢ ܥܠܰܝܟ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܐ. ܟܕܽܘܢܳܝܗܝ ܠܦܰܓܪܳܟ ܬܚܶܝܬ ܝܽܘܩܪܐ ܕܥܰܡ̈ܠܶܐ. ܢܶܫܬܰܢܰܩ ܒܟܰܦܢܐ ܢܶܬܶܐܠܶܨ ܒܨܶܗܝܐ. ܢܶܬܛܰܪܰܦ ܒܫܰܗܪܐ. ܢܶܒܥܶܐ ܕܢܶܕܡܰܟ. ܘܠܐ ܬܶܬܶܠ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܚܛܽܘܦ ܢܰܘܡܬܐ܆ ܛܪܽܘܕܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ. ܥܳܨܶܐ ܠܶܗ ܣܽܘܢܩܳܢܶܗ ܕܢܶܣܬܰܝܒܰܪ܆ ܚܰܫܶܒ ܥܰܡܶܗ ܘܟܶܢ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢܬ ܠܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܦܣܺܝ̈ܩܳܬܐ܆ ܒܡܶܕܶܡ ܠܰܓܡܳܪ ܠܐ ܬܶܬܶܠ ܠܶܗ ܢܝܳܚܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܝ̈ܳܚܶܐ ܕܠܐ ܦܽܘܠܳܓܐ܆ ܡܰܘ̈ܠܕܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܪܶܓܬܐ.

ܘܬܽܘܒ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܬܶܦܣܽܘܩ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܐ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܳܟ. ܠܐ ܬܶܬܶܠ ܠܶܗ ܐܶܕܢܳܟ ܠܡܰܡܠܠܐ ܕܥܶܢܝܳܢܐ ܕܪܶܓܬܐ. ܠܐ ܢܶܒܣܡܽܘܢ ܠܳܟ ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܶܐܣ̈ܟܺܡܶܝܗ̇ ܟܰܕ ܡܶܬܬܰܢܶܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܠܐ ܬܶܬܶܐܡܰܢ ܠܘܳܬܳܟ ܚܙܳܬܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܐܰܢܬ ܒܚܰܫܶܗ܇ ܣܰܒ ܨܽܘܪܬܐ ܡܚܰܬܚܬܳܢܺܝܬܐ ܕܦܰܐܝܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܟ. ܥܩܽܘܪ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܟ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ܆ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܫܽܘܦܪܐ ܕܰܫܒܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܡܐ ܕܩܰܝܳܡ ܒܳܟ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ. ܡܰܘܩܶܕ ܠܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܚܕܐ ܓܶܝܪ ܢܽܘܪܐ ܒܬܽܘܚܳܕܐ ܡܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܳܗ̇܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܪܶܓܬܐ ܐܳܚܕܐ ܘܡܶܬܓܰܘܙܠܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܇ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܘܥܶܢܝܳܢܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܶܐ. ܘܡܐ ܕܶܐܚܕܰܬ ܠܳܗ̇܆ ܠܰܘ ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܗܺܝ ܕܰܢܕܰܥܟܺܝܗ̇. ܐܶܬܟܰܬܫ ܓܶܝܪ ܘܰܙܟܺܝ ܠܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܙܟ̈ܝܳܢܳܟ ܪ̈ܰܘܪܒܳܬܐ.

ܐܶܢ ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܳܟ ܬܶܬܢܰܟܪܶܐ܆ ܘܰܠܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܐܰܠܺܝ̈ܠܶܝܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ ܬܶܛܪܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬܳܟ܆ ܐܳܚܶܕ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܠܬܰܪܥܐ ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܪܶܓܬܐ܆ ܘܠܐ ܥܳܐܠܐ ܫܳܠܛܐ ܒܳܟ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܩܕܳܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܳܢ ܬܶܬܪܰܦܶܐ ܘܬܶܙܕܟܶܐ ܡܶܢܗܶܝܢ܆ ܟܡܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ ܬܚܽܘܒ ܘܬܶܫܬܰܦܰܠ.

ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܢܶܣܓܶܐ ܠܳܟ ܥܰܡܠܐ܆ ܘܬܶܦܶܠ ܒܰܩܪܳܒܐ܆ ܕܰܐܘ ܢܳܦܩܰܬ ܡܶܢܶܗ ܐܰܘ ܠܐ܆ ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢܳܟ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܚ̈ܦܳܢ ܘܡܰܥ̈ܠܳܢ ܠܳܟ ܠܓܰܘܶܗ ܕܰܩܪܳܒܐ܆ ܘܰܗܘܺܝ ܠܗܶܝܢ ܢܽܘܟܪܳܝܐ܆ ܕܬܶܗܘܶܐ ܢܽܘܟܪܳܝܐ ܠܪܶܓܬܐ. ܕܽܘܫ ܠܰܒܢ̈ܳܬܐ܆ ܕܰܬܕܽܘܫ ܐܳܦ ܠܶܐܡܐ. ܩܛܽܘܥ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܕܬܶܦܣܽܘܩ ܐܳܦ ܪܺܫܐ. ܡܪܽܘܛ ܓܶܦ̈ܶܐ܆ ܕܰܢܦܽܘܫ ܓܽܘܫܡܐ ܒܥܽܘܡܩܐ ܕܚܰܝܳܒܽܘܬܐ. ܠܐ ܬܡܰܠܶܠ ܡܰܡܠܠܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܕܠܐ ܬܺܐܬܶܐ ܠܰܥܒܳܕܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܠܐ ܬܶܣܰܒ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܪܶܓܬܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܕܠܐ ܬܶܫܬܰܡܠܶܐ ܒܳܗ̇ ܒܪܶܓܬܐ ܒܣܽܘܥܪܳܢܐ. ܠܐ ܬܰܘܩܰܪ ܐܶܣܛܽܘܡܟܳܟ ܒܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ܆ ܕܠܐ ܬܺܐܩܰܕ ܢܽܘܪܐ ܕܪܶܓܬܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܝܟ. ܠܐ ܬܶܫܬܰܦܰܥ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬܶܗ ܕܚܰܡܪܐ܆ ܕܠܐ ܬܶܬܶܐܫܶܕ ܒܟܽܠܳܟ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬܶܗ ܕܚܽܘܬܚܳܬܐ. ܠܐ ܢܶܒܣ̈ܡܳܢ ܠܳܟ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܕܰܛܥܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܕܠܐ ܬܶܗܢܶܐ ܠܳܟ ܚܰܠܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ. ܐܰܥܒܰܪ ܥܰܝܢܳܟ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܦܐܺܝܬܐ܆ ܕܬܶܣܬܰܪܰܩ ܢܰܦܫܳܟ ܡܶܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ. ܛܦܺܝ ܬܰܪܥܳܗ̇ ܕܡܰܫܡܰܥܬܳܟ ܩܕܳܡ ܡܰܡܠܠܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܒܰܝܬܐ ܕܢܰܦܫܳܟ ܥܽܘܡܪܐ ܐܰܡܺܝܢܐ. ܠܐ ܬܶܫܦܰܪ ܩܕܳܡܰܝܟ ܚܙܳܬܶܗ ܦܐܺܝܬܐ ܕܦܰܓܪܳܟ܆ ܘܠܐ ܬܶܬܒܰܩܶܐ ܒܦܰܐܝܽܘܬܐ ܕܰܚܙܳܬܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܠܐ ܬܰܬܩܶܠ ܘܠܐ ܬܶܬܩܰܠ. ܠܐ ܬܰܟܫܶܠ ܘܠܐ ܬܶܬܟܫܶܠ. ܠܐ ܬܛܰܡܰܐ ܘܠܐ ܬܶܬܛܰܡܰܐܐ. ܠܐ ܬܰܩܶܦ ܘܠܐ ܬܶܬܢܩܶܦ. ܥܪܽܘܩ ܕܢܶܥܪܩܽܘܢ ܡܶܢܳܟ.

ܠܒܰܫ ܚܶܡܬܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܓܬܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܐ: ܛܪܽܘܕܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܒܰܝܬܐ ܕܢܰܦܫܳܟ. ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܚܠܳܦ ܚܽܘܒܐ ܒܚܶܡܬܐ ܐܶܬܚܰܫܚ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܚܽܘܒܐ܆ ܡܥܳܕ ܗܽܘ ܗܳܘܶܐ ܫܒܺܝܠܐ ܠܪܶܓܬܐ. ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܚܽܘܒܐ ܪܽܘܚܳܢܐ܆ ܐܶܬܬܨܺܝܕܘ܆ ܕܢܶܫܬܰܚܠܦܽܘܢ ܠܚܽܘܒܐ ܦܰܓܪܳܢܐ. ܘܟܰܕ ܫܽܘܪܳܝ ܚܽܘܒܗܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪܐ ܗܘܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܡܟܰܐܪܐ ܘܰܢܕܺܝܕܐ.

ܢܶܬܟܰܬܫܽܘܢ ܚܰܫܰܝ̈ܟ ܥܰܡ ܚܰܫܰܝ̈ܟ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܰܪܓܶܫ ܐܰܢܬ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܡܰܪܓܶܫ ܐܰܢܬ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܫܳܚܶܩ ܠܳܟ܆ ܚܰܫܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ ܐܰܩܺܝܡ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ܆ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܢܐ ܚܰܫܐ ܢܕܺܝܕܐ ܕܪܶܓܬܐ܇ ܚܰܝܳܒ ܐܰܢܬ ܕܬܶܬܟܰܬܰܫ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܰܘܗܝ. ܒܺܝܫ ܗܘ ܓܶܝܪ ܚܰܫܳܗ̇ ܕܚܶܡܬܐ. ܐܶܠܐ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܪܶܓܬܐ ܣܰܓܺܝ ܡܶܬܒܥܶܐ. ܩܫܶܐ ܐܳܦ ܚܛܽܘܦܝܶܗ ܕܪܽܘܓܙܐ. ܐܶܠܐ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܐ ܕܰܩܪܳܒܐ ܣܰܓܺܝ ܚܳܫܰܚ ܠܟ. ܘܬܽܘܒ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܳܦ ܠܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܬܙܺܝܥ ܒܳܟ ܣܶܢܶܐܬܐ ܬܶܫܬܐܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܒܥܶܕܳܢܐ ܗܰܘ ܕܰܡܚܰܬܚܶܬ ܚܽܘܒܐ ܦܰܓܪܳܢܐ܆ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ ܡܥܰܕܪܐ. ܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܓܶܝܪ܆ ܗܳܢܐ ܚܰܫܐ ܣܺܝܡ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ܟ܇ ܒܥܶܕܳܢܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥܐ ܪܶܓܬܐ܆ ܕܰܬܦܰܨܶܐ ܚܰܝ̈ܰܝܟ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ. ܘܢܰܦܫܳܟ ܡܶܢ ܐܰܒܕܳܢܐ ܓܡܺܝܪܐ. ܟܰܕ ܫܳܩܶܠ ܐܰܢܬ ܠܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܰܩܪܳܒܳܟ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ܆ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܥܕܰܡܐ ܠܡܰܘܬܐ܇ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ.

ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܡܶܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܰܘܬܐ܆ ܥܕܰܡܐ ܠܡܰܘܬܐ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ. ܐܰܘ ܥܰܡ ܚܰܝܽܘܬܐ. ܐܰܘ ܥܰܡ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ. ܐܰܘ ܥܰܡ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ. ܐܰܘ ܥܰܡ ܪܰܚܫܳܐ ܡܰܟܝܳܢܐ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܶܗ ܒܰܩܪܳܒܐ ܗܳܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܡܰܦܢܶܝܢ ܠܶܗ܆ ܕܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܫܰܘܙܒܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܡܢܳܬܐ ܕܰܡܙܺܝܥܐ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܐ ܒܢܰܦܫܐ ܘܰܒܦܰܓܪܐ܆ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ ܡܕܰܝܠܺܝܢ ܒܗܽܘܢ. ܘܠܳܒܫܺܝܢ ܠܽܘܚܳܡܐ ܘܪܽܘܓܙܐ ܘܚܶܡܬܐ܆ ܘܰܩܥܳܬܐ ܘܬܰܟܬܽܘܫܐ. ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܐܳܦ ܩܳܠܐ ܕܰܡܠܶܐ ܕܶܚܠܬܐ. ܘܡܶܙܕܰܥܦܺܝܢ. ܘܰܡܗܰܦܟܺܝܢ ܡܫܰܝܢܽܘܬܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܠܰܠܚܺܝܡܽܘܬܐ ܕܪܽܘܓܙܐ. ܘܒܺܐܝ̈ܕܶܐ ܘܰܒܪ̈ܶܓܠܶܐ ܘܰܒܚܽܘܫܳܒܐ ܘܰܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ܆ ܒܢܰܦܫܐ ܘܰܒܦܰܓܪܐ ܗܳܘܶܐ ܬܰܟܬܽܘܫܗܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܕܰܚܺܝܠܺܝܢ ܕܠܐ ܢܡܽܘܬܽܘܢ܆ ܥܕܰܡܐ ܠܰܬܚܽܘܡܶܗ ܕܡܰܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܘ̈ܝܳܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬܦܰܨܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ.

ܡܶܢ ܕܡܽܘܬܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܐܶܬܚܰܦܛ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܚܰܝ̈ܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܳܟ. ܘܰܗܘܺܝ ܠܚܺܝܡܐ ܘܰܡܠܶܐ ܪܽܘܓܙܐ܆ ܘܩܰܫܝܐ ܘܚܶܡܬܳܢܐ ܒܥܶܕܳܢܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ. ܘܠܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܠܐ ܦܰܐܝ̈ܳܢ ܠܺܝ ܗܳܠܶܝܢ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝ ܠܳܚ̈ܡܳܢ ܠܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܪܳܒܐ ܕܠܐ ܚܶܡܬܐ ܠܐ ܗܳܘܶܐ܇ ܘܰܐܓܽܘܢܐ ܕܠܐ ܙܥܺܝܦܽܘܬܐ ܠܐ ܡܶܬܓܡܰܪ. ܐܶܢ ܒܰܩܪܳܒܐ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢܬ. ܚܶܡܬܐ ܙܳܕܶܩ ܠܳܟ ܕܬܶܠܒܰܫ. ܕܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܚܙܳܬܳܟ ܢܶܬܬܙܺܝܥ. ܘܢܶܥܪܽܘܩ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܳܟ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܰܦܨܰܚ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ܆ ܣܳܢܐܐ ܗܘ ܕܢܰܦܫܶܗ܀

ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܰܦܨܰܚ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܠܪܶܓܬܐ܆ ܕܠܐ ܬܶܕܡܰܟ ܠܳܗ̇ ܠܘܳܬܳܟ. ܚܽܘܪ ܒܳܗ̇ ܒܥܰܝܢܐ ܣܩܺܝܪܬܐ܆ ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܥܳܪܩܐ ܡܶܢܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܙܳܢܺܝܬܐ ܒܓܰܘ ܫܽܘܩܐ. ܒܛܽܘܦܣܐ ܓܶܝܪ ܕܙܳܢܺܝܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܦ ܪܶܓܬܐ. ܕܡܐ ܕܶܐܬܬܙܺܝܥܰܬ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܐܶܢ ܢܰܦܨܰܚ ܠܳܗ̇ ܐܰܦ̈ܰܘܗܝ ܚܽܘܫܳܒܐ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܐܳܚܕܐ ܘܟܳܒܫܐ ܠܶܗ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܥܰܡܳܗ܇ ܘܫܳܩܠܐ ܘܣܳܝܡܐ ܥܠܰܘܗܝ ܢܺܝܪܳܗ̇ ܡܛܰܘܫܐ܇ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܥܰܒܕܐ ܘܰܡܫܰܥܒܕܐ ܘܠܰܘ ܦܳܩܽܘܕܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܶܬܥܰܗܰܕ ܚܽܘܫܳܒܐ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܢܶܬܥܰܛܰܦ ܐܶܣܟܺܡܐ ܕܝܰܩܺܝܪܽܘܬܐ܆ ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܙܰܠܺܝܠܽܘܬܐ ܕܪܶܓܬܐ: ܢܶܠܒܰܫ ܗܽܘ ܠܒܽܘܫܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܐ܆ ܘܢܶܬܚܙܶܐ ܠܳܗ̇ ܒܦܰܪܨܽܘܦܐ ܝܰܩܺܝܪܐ ܘܰܕܚܺܝܠܐ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܫܳܒܩܐ ܪܶܓܬܐ ܘܰܡܫܰܢܝܐ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܐܰܬܪܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܬܙܺܝܥܰܬ܇ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܝ ܦܰܓܪܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܒܰܝܬܐ ܕܠܐ ܕܺܝܠܳܗ̇܆ ܟܰܕ ܒܰܗܺܝܬܐ ܥܳܪܩܐ ܘܢܳܦܩܐ.

ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܠܟܽܘܠ ܐܢܳܫ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܡܫܰܟܪܽܘܬܶܗ ܕܣܽܘܥܪܳܢܐ ܗܳܢܐ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܚܽܘܫܳܒܐ ܢܰܟܦܐ ܠܪܶܓܬܐ ܛܰܡܐܬܐ ܢܶܫܬܰܥܒܰܕ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܕܰܘܫܐ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܶܝܗ̇܆ ܒܬܰܚܘܺܝܬܐ ܙܥܽܘܪܬܐ ܕܝܳܗܶܒ ܐܢܐ܆ ܢܚܽܘܪ ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ ܬܰܠܡܺܝܕܐ.

ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܢ ܢܶܓܕܰܫ܆ ܘܐܢܳܫ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܡܗܺܝܢ ܒܢܰܟܦܽܘܬܐ܆ ܐܰܘ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܘܰܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܝܰܩܺܝܖ̈ܶܐ܆ ܒܓܰܘ ܫܽܘ̈ܩܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܐ܆ ܚܕܐ ܡܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܙܳܢ̈ܝܳܬܐ ܢܶܛܥܰܢ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ: ܘܒܳܐܬܐ ܕܙܰܠܺܝܠܽܘܬܐ ܢܶܬܕܪܶܟ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ ܘܒܶܐܣ̈ܛܘܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܐ܆ ܙܰܘܥܬܐ ܗܳܘܝܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܳܙ̈ܝܶܐ: ܘܰܓܢܳܚ ܠܶܒܐ ܐܳܚܶܕ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܥܰܠ ܐܰܝܕܐ ܕܡܶܣܬܰܥܪܐ܆ ܘܰܠܡܰܡܠܠܐ ܘܰܠܬܽܘܢܳܝܐ ܗܳܘܝܐ ܬܰܫܥܺܝܬܐ ܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܡܶܫܬܰܡܥܐ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܐ ܓܠܺܝܬܐ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܐܳܦ ܒܚܽܘܫܳܒܐ ܟܰܣܝܐ܇ ܐܶܡܰܬܝ ܕܢܰܟܦܽܘܬܶܗ ܠܪܶܓܬܐ ܙܰܠܺܝܠܬܐ ܡܫܰܥܒܶܕ܇ ܘܝܳܗܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܡܰܘܬܒܐ ܘܥܽܘܡܪܐ ܕܬܶܫܪܶܐ ܒܶܗ. ܡܫܰܟܪܐ ܗܳܟܺܝܠ ܘܰܢܕܺܝܕܐ ܚܙܳܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܳܦ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܒܫܽܘ̈ܩܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܐ ܡܶܣܬܰܥܪܐ. ܬܰܡܳܢ ܓܶܝܪ ܓܽܘܫܡܐ ܠܓܽܘܫܡܐ ܛܳܥܶܢ܆ ܘܦܰܓܪܐ ܢܳܩܶܦ ܠܦܰܓܪܐ ܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ. ܗܳܪܟܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܗܳܟܰܢܐ. ܐܶܠܐ ܚܽܘܫܳܒܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܡܶܬܛܰܘܰܫ ܒܢܶܩܦܐ ܕܪܶܓܰܬ ܒܶܣܪܐ. ܘܗܳܘܝܐ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܘܢܰܩܺܝܦܽܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܠܰܘ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܣܬܰܥܪܐ܀

ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܚܽܘܫܳܒܐ ܥܰܡ ܪܶܓܬܐ ܢܙܰܢܶܐ܆ ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܗܝ ܗܳܕܶܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ܆ ܐܳܦ ܒܳܗ̇ ܒܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܐܺܝܬ ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܘܺܐܝܬ ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܘܺܐܝܬ ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܘܺܐܝܬ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܘܺܐܝܬ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܘܺܐܝܬ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܓܰܘܪܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܐ ܥܰܡ ܢܽܘܟܪܳܝܬܐ. ܘܙܳܢܝܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܡܫܰܘܬܦܐ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ̇ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܒܪܶܓܬܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܇ ܐܳܦ ܟܰܕ ܠܐ ܢܶܫܬܰܡܰܫ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܒܓܶܠܝܐ. ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܕܪܽܘܚܐ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܡܫܰܘܬܦܐ ܢܰܦܫܐ ܥܰܡ ܫܺܐܕ̈ܶܐ܇ ܐܰܘ ܡܩܰܒܠܐ ܫܰܠܡܽܘܬܐ ܕܥܰܡ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܘܬܽܘܒ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܗܳܝ ܕܥܰܡ ܐܰܢܬܬܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܐ. ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܡܐ ܕܰܡܩܰܒܠܐ ܘܰܡܚܰܠܛܐ ܒܗܰܘ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ܇ ܘܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ܇ ܕܰܬܚܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܬܙܺܝܥ. ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܕܪܽܘܚܐ܆ ܡܐ ܕܡܶܬܡܰܙܰܓ ܒܳܗ̇ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ.

ܢܶܬܒܛܶܠ ܠܰܢ ܡܳܕܶܝܢ܆ ܕܢܶܬܚܰܪܰܪ ܒܩܰܕܡܐ ܡܶܢ ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܗܳܝ ܕܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܘܡܶܬܚܰܪܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܫܰܦܺܝܪ ܕܚܽܘܫܳܒܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܐ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ. ܐܶܠܐ ܕܦܰܓܪܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܰܘܬܳܦܐ ܠܢܰܦܫܐ ܒܰܚܠܺܝܨܽܘܬܐ. ܬܠܺܝܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܟ ܠܪܰܘܡܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܡܶܢ ܢܶܩܦܐ ܕܰܠܘܳܬ ܦܰܓܪܐ. ܕܟܰܕ ܡܶܬܥܰܠܝܐ ܠܪܰܘܡܐ ܕܫܰܦܝܽܘܬ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ܆ ܬܰܣܩܶܗ ܥܰܡܳܗ̇ ܐܳܦ ܠܦܰܓܪܐ ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܡܰܠܟܬܐ ܣܺܝܡܐ ܢܰܦܫܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܦܰܓܪܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܕܰܒܪܳܢܐ ܘܗܶܢܝܽܘܟܐ ܚܰܟܺܝܡܐ܆ ܬܶܐܚܽܘܕ ܦܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܰܘܗܝ. ܠܐ ܦܰܐܝܐ ܕܢܰܦܫܳܟ ܬܶܣܥܽܘܪ ܡܶܕܶܡ ܕܪܳܚܶܡ ܦܰܓܪܳܟ. ܐܶܠܐ ܕܦܰܓܪܳܟ ܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܪܳܚܡܐ ܢܰܦܫܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܐ ܡܩܰܒܠܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܗܦܟܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܝܰܩܺܝܪܽܘܬܶܗ܇ ܠܩܰܠܺܝܠܘܬܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܶܝܗ̇ ܢܰܟ̈ܦܶܐ܇ ܘܰܡܓܰܐܝܐ ܠܶܗ ܒܳܐܐܰܪ ܫܰܦܝܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܗ̇܆ ܘܰܡܚܰܠܦܐ ܪܰܦܝܽܘܬܶܗ ܒܰܚܠܺܝܨܽܘܬܳܗ̇. ܘܝܰܩܺܝܪܘܬܶܗ ܒܩܰܠܺܝܠܽܘܬܳܗ̇܆ ܘܪܶܚܡܬܶܗ ܒܪܶܚܡܬܳܗ̇. ܘܪܶܓܬܶܗ ܒܪܶܓܬܳܗ̇. ܘܣܽܘܢ̈ܩܳܢܰܘܗܝ ܒܣܽܘ̈ܢܩܳܢܶܝܗ̇. ܘܥܰܒܝܽܘܬܶܗ ܒܩܰܛܺܝܢܽܘܬܳܗ̇. ܘܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܒܪܽܘܚܳܢܽܘܬܳܗ̇. ܘܟܰܦܢܶܗ ܒܣܰܒܥܽܘܬܳܗ̇. ܘܣܳܟܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܡܫܰܚܠܦܐ ܠܗܶܝܢ ܒܺܝܕܰܥܬܐ܆ ܒܟܽܘܠܗܶܝܢ ܕܪܽܘܚ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܬܙܺܝ̈ܥܳܢ.

ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܗܺܝ ܢܰܦܫܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܐ ܬܶܫܬܰܘܬܰܦ܆ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܓܰܘܪܐ ܗܝ ܘܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܦܰܓܪܐ ܠܢܰܦܫܐ ܢܶܬܢܰܩܰܦ ܒܰܚܕܐ ܫܰܠܡܽܘܬܐ܆ ܘܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܠܥܶܠ ܢܶܬܥܰܠܶܐ ܒܙܽܘܘܳܓܐ ܬܰܩܢܐ܆ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܗܝ ܗܳܕܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܣܺܝܡܐ܆

ܗܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܓܰܒܪ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܢܶܫ̈ܶܐ܆ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܥܳܒܽܘܕܐ ܒܪܺܫܺܝܬ ܐܶܬܬܣܺܝܡܰܬ. ܘܐܶܡܰܬܝ ܕܗܳܘܝܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܐ܆ ܡܶܬܩܰܪܝܐ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܛܽܘܦܣܐ ܐܚܪܺܢܐ ܬܶܫܬܰܡܰܫ. ܡܶܬܩܰܪܝܐ ܓܰܘܪܐ ܘܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܪܳܐܙܐ ܦܶܠܶܐܬܐ ܗܳܕܶܐ ܨܺܝܪܐ. ܒܢܰܦܫܐ ܘܦܰܓܪܐ. ܕܶܐܢ ܬܶܫܬܰܘܬܰܦ ܢܰܦܫܐ ܠܦܰܓܪܐ ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܗܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܦܰܓܪܐ ܥܰܡ ܢܰܦܫܐ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ܆ ܙܽܘܘܳܓܐ ܗܘ ܢܳܡܽܘܣܳܝܐ. ܘܠܶܗ ܠܗܳܢܐ ܣܽܘܟܳܠܐ ܚܳܢܝܐ܆ ܐܳܦ ܡܶܠܬܐ ܕܰܟܬܳܒܐ ܗܳܝ ܕܳܐܡܪܐ܇ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܓܰܒܪܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܶܐܡܶܗ ܘܢܶܩܰܦ ܠܰܐܢܬܬܶܗ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܳܡܰܪ ܥܰܠ ܐܰܢܬܬܐ܇ ܕܬܶܫܒܽܘܩ ܐܰܒ̈ܳܗܶܝܗ̇ ܘܬܶܩܰܦ ܠܓܰܒܪܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܒܰܥܝܳܕܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܡܶܫܬܰܡܫܐ. ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܡܰܪ̈ܦܝܳܢ ܠܰܐܒ̈ܳܗܶܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܘܢܳܩ̈ܦܳܢ ܠܒܰܥ̈ܠܰܝܗܶܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܥܝܳܕܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ܆ ܕܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܡܶܠܰܬ ܟܬܳܒܐ ܡܶܣܬܰܥܪܐ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܥܰܠ ܦܰܪܨܽܘܦ ܓܰܒܪܐ ܐܰܡܺܝܪܐ ܡܶܠܬܐ܆ ܦܶܠܶܐܬܐ ܗܝ ܕܣܺܝܡܐ ܥܰܠ ܦܰܓܪܐ. ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܒܶܗ ܡܶܬܬܢܺܝܚ܇ ܘܢܶܬܢܰܩܰܦ ܠܢܰܦܫܐ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܟܬܳܒܐ܆ ܕܰܐܢܬܬܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܐܰܒ̈ܳܗܶܝܗ̇ ܘܬܶܩܰܦ ܠܓܰܒܪܐ܆ ܠܢܰܦܫܐ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܐ. ܗܳܫܐ ܕܶܝܢ ܕܥܰܠ ܓܰܒܪܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܐܰܒ̈ܳܗܰܘܗܝ ܘܢܶܬܢܰܩܰܦ ܠܰܐܢܬܬܶܗ܆ ܪܳܐܙܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ ܨܳܝܪܐ ܠܰܢ ܡܶܠܬܐ. ܘܰܠܦܰܓܪܐ ܡܚܰܦܛܐ ܕܢܶܟܦܽܘܪ ܒܰܢܝ̈ܳܚܰܘܗܝ ܘܢܶܣܢܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ܆ ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܥܰܡ ܢܰܦܫܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ܀

ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܦܰܓܪܐ ܠܢܰܦܫܐ܆ ܘܢܰܦܫܐ ܠܪܽܘܚܐ܆ ܘܰܒܝܰܕ ܪܽܘܚܐ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ܆ ܡܶܬܓܰܡܪܐ ܠܳܗ̇ ܒܰܥܒܳܕܐ܇ ܗܳܝ ܕܥܰܠ ܟܽܘܠ ܘܰܒܟܽܠܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܝܐ܇ ܘܗܳܝ ܕܗܰܝܟܠܶܗ ܐܰܢܬܽܘܢ ܕܡܳܪܝܐ܇ ܘܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܡܪܐ ܒܟܽܘܢ.

ܡܰܕܚܶܠ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܦܰܘܠܳܘܣ܇ ܠܢܰܦܫܐ ܐܰܝܕܐ ܕܡܰܪܦܝܐ ܠܦܰܓܪܐ܇ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܠܙܳܢܝܽܘܬܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܡܰܢ ܕܰܡܚܰܒܶܠ ܗܰܝܟܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܚܰܒܶܠ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܠܢܰܦܫܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܠܶܦ ܗܳܪܟܐ܇ ܕܠܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܠܦܰܓܪܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ ܒܢܶܩܦܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܽܘܣܪܳܢܐ ܕܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܫܳܪܶܟ. ܕܟܰܕ ܡܶܬܚܰܒܰܠ ܗܽܘ ܒܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܗܺܝ ܡܶܬܚܰܝܒܐ ܒܕܺܝܢܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܣܳܡܶܗ ܠܗܳܢܐ ܚܽܘܒܳܠܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܥܰܠ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܥܰܠ ܢܰܦܫܐ ܘܥܰܠ ܦܰܓܪܐ ܓܙܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܢܰܦܫܐ ܚܰܒܶܠܬܶܗ ܒܗܳܝ ܕܰܫܒܰܩܬܶܗ ܕܢܶܬܬܰܚܬܶܐ ܨܶܝܕ ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܟܰܕ ܡܰܨܝܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܟܠܶܝܘܗܝ ܠܐ ܟܠܳܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܕܰܬܛܰܥܡܺܝܘܗܝ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܕܪܶܓܬܳܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇܇ ܒܶܣܡܰܬ ܠܳܗ̇ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܕܪܶܓܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܺܝܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܝܗ̇ ܘܚܰܫܶܝ̈ܗ̇ ܘܶܐܣ̈ܟܺܡܶܝܗ̇ ܕܒܶܗܬܬܐ ܐܶܢܽܘܢ.

ܫܳܓܫܐ ܓܶܝܪ ܪܶܓܬܐ܇ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥܐ ܠܟܽܠܶܗ ܐܳܪܓܰܢܳܘܢ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܘܡܰܪܟܢܐ ܘܰܡܫܰܦܠܐ ܠܰܚܠܺܝܨܽܘܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܬܚܶܝܬ ܥܒܳܕܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܡܰܘܒܶܕ ܐܺܝܕܰܥܬܶܗ ܘܥܳܡܶܛ ܦܽܘܪܫܳܢܶܗ ܘܚܳܫܶܟ ܒܽܘܝܳܢܶܗ. ܥܕܰܡܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܫܰܠܡܐ ܢܰܦܫܐ ܨܶܒܝܳܢܳܗ̇܆ ܕܬܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܰܢܝܳܚܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܪܶܓܬܐ ܚܳܣܢܐ ܠܳܗ̇܇ ܘܰܡܥܰܡܛܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܢܽܘܗܪܐ ܕܒܽܘܝܳܢܳܗ̇. ܫܩܳܠ ܛܰܥܢܐ ܓܶܝܪ ܗܳܢܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܐܳܦ ܠܪܶܓܬܐ܇ ܘܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܬܽܘܒ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܥܰܕܪܳܢܳܗ̇܇ ܕܰܢܕܰܥܟܽܘܢ ܢܽܘܗܪܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܕܰܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܐ܇ ܬܫܰܡܶܫ ܪܶܓܬܐ ܥܒܳܕ̈ܶܝܗ̇ ܕܒܶܗܬܬܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܣܳܘܚܐ ܛܳܒܬܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܽܘܗܪܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܚܳܕܝܐ ܪܶܓܬܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܚܶܫܽܘܟܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܫܰܕܪܐ ܥܶܛܪܳܗ̇ ܘܢܳܦܚܐ ܒܢܽܘܗܪܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܘܰܡܕܰܥܟܐ ܠܶܗ. ܘܡܐ ܕܦܳܫ ܠܶܗ ܩܢܽܘܡܐ ܟܽܠܶܗ ܒܥܰܡܛܳܢܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܣܳܥܰܪ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܐ ܘܰܒܟܰܣ̈ܝܳܬܐ܀

ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܒܳܗܬܐ ܥܰܝܢܐ ܕܦܰܓܪܐ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܐ: ܘܰܡܕܰܥܟܐ ܠܶܗ: ܘܟܶܢ ܩܳܪܒܐ ܨܶܝܕ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܢܰܟܦܐ ܐܳܦ ܚܙܳܬܐ ܕܢܰܦܫܐ܇ ܡܶܢ ܚܰܘܪܐ ܟܰܣܝܐ ܕܒܰܐܠܳܗܳܐ ܕܒܳܗ̇܇ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܶܗ ܠܢܽܘܗܪܐ ܗܳܢܐ ܕܰܡܥܳܕܐ ܢܰܦܫܐ ܚܳܙܝܐ ܒܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܕܰܥܟܐ ܪܶܓܬܐ܆ ܘܟܶܢ ܕܳܒܪܐ ܠܢܰܦܫܐ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܰܥܒܳܕܳܗ̇. ܡܶܬܢܰܟܦܐ ܓܶܝܪ ܢܰܦܫܐ ܕܬܶܬܩܰܪܰܒ ܠܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܇ ܟܡܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܕܰܚܙܳܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܢܺܝܚ ܒܳܗ̇. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܦܰܓܪܐ ܒܳܗܶܬ ܡܶܢ ܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ܇ ܘܰܚܙܳܬܐ ܡܶܬܢܰܟܦܐ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ܇ ܟܡܐ ܕܣܺܝܡ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܕܰܚܙܳܬܐ ܢܽܘܗܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܰܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ ܕܠܐ ܟܽܘܚܳܕܐ ܡܶܬܦܰܠܚܐ ܚܛܺܝܬܐ ܒܚܶܫܽܘܟܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ ܕܠܐ ܒܶܗܬܬܐ ܡܙܰܢܝܐ ܢܰܦܫܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܐ܇ ܡܐ ܕܕܰܥܟܰܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܢܽܘܗܪܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܬܶܒܣܰܡ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ ܚܛܺܝܬܐ ܗܳܕܶܐ܇ ܡܕܰܥܟܐ ܠܶܗ ܠܢܽܘܗܪܐ܆ ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܟܡܐ ܕܥܳܗܕܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܠܐ ܚܳܛܝܐ. ܘܶܐܢ ܓܳܕܫܐ ܘܡܶܢ ܢܰܘܡܬܐ ܬܶܬܰܚܬܶܐ ܠܰܥܒܳܕܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܆ ܠܐ ܒܳܣܡܐ ܠܳܗ̇ ܪܶܓܬܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܰܠܨܐ ܘܫܳܩܠܐ ܠܳܗ̇ ܡܶܢܗ ܠܗܰܢܺܝܐܘܬܶܗ ܕܰܥܒܳܕܐ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܢܽܘܗܪܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܢܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܥܳܒܶܕ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ. ܕܰܐܘ ܬܳܟܶܣ ܠܳܗ̇ ܕܠܐ ܬܶܚܛܶܐ܆ ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܪܳܓܐ ܘܚܳܛܝܐ܆ ܒܕܶܚܠܬܐ ܘܙܰܘܥܬܐ ܘܰܪܗܺܝܒܽܘܬܐ܆ ܡܫܰܡܫܐ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܪܗܶܒ ܦܰܓܪܐ ܒܰܥܒܳܕܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܆ ܡܐ ܕܝܳܕܰܥ ܕܩܰܪܺܝܒܐ ܡܶܐܬܺܝܬܐ ܕܚܳܙ̈ܝܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܐ ܡܶܬܪܰܗܒܐ ܘܕܳܚܠܐ܇ ܡܶܢ ܡܶܐܬܺܝܬܐ ܕܰܚܙܳܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܕܗܳܢܰܘ ܢܽܘܗܪܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܨܶܐ ܬܳܟܶܣ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܣܽܘܪܚܳܢܐ ܗܳܢܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܕܰܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܬܶܐܚܕܶܗ ܠܘܳܬܳܗ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܕܰܢܺܝܚ ܒܳܗ̇ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܘܠܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܠܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬܳܗ܆ ܘܬܶܬܠܒܶܟ ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܐ ܕܥܶܢܝܳܢܶܗ. ܕܰܟܡܐ ܕܰܐܣܺܝܪܐ ܒܥܶܢܝܳܢܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ܆ ܠܐ ܡܶܬܬܰܚܬܝܐ ܠܥܶܢܝܳܢܐ ܕܥܰܡ ܪܶܓܬܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܕܳܠܶܩ ܒܳܗ̇ ܢܽܘܗܪܐ ܗܳܢܐ ܕܰܚܙܳܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܠܐ ܥܳܐܶܠ ܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ ܚܶܫܽܘܟܐ ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܶܝܗ̇ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܰܡܙܺܝܓܐ ܪܶܓܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܒܪܶܓܬܳܗ̇ ܕܪܽܘܚܐ܆ ܠܐ ܡܚܰܠܛܐ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ̇ ܥܰܡ ܪܶܓܬܐ ܕܦܰܓܪܐ܀

ܠܓܽܘܚܟܐ ܓܶܝܪ ܫܳܘܝܐ ܢܰܦܫܐ܇ ܕܡܰܪܦܝܐ ܕܬܶܪܰܓ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇܇ ܘܢܳܚܬܐ ܕܬܶܪܰܓ ܕܠܐ ܕܺܝܠܳܗ̇܆ ܠܢܰܦܫܐ ܓܶܝܪ ܚܰܟܺܝܡܬܐ܆ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܗܳܘܝܐ ܠܳܗ̇ ܪܶܓܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܕܰܬܙܺܝܥ ܒܳܗ̇ ܐܳܦ ܗܺܝ ܪܶܓܬܐ ܕܺܝܠܳܗ̇. ܐܰܪܰܐ܆ ܘܶܐܢ ܦܰܓܪܐ ܪܳܐܶܓ ܕܺܝܠܶܗ̇܆ ܢܰܦܫܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܠܐ ܪܳܓܐ܆ ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܚܰܝ ܒܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܗܺܝ ܠܐ ܚܳܝܐ ܒܙܰܘ̈ܥܶܝܗ̇ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܡܶܬܥܰܘܟܐ ܪܶܓܬܶܗ܆ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܚܳܣܶܢ܆ ܘܡܶܬܬܙܺܝܥ ܒܳܗ̇܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܙܺܝܥ ܠܳܗ̇ ܒܶܗ܆ ܢܰܦܫܐ ܕܰܡܚܰܪܪܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܐ ܒܪܶܓܬܐ ܫܰܦܺܝܪܬܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇܀

ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܠܬܰܠܡܺܝܕܐ܆ ܕܳܐܦܠܐ ܡܶܢ ܙܰܘܥܐ ܕܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܢܫܰܢܶܐ܇ ܟܰܕ ܠܐ ܢܳܣܶܒ ܡܶܢܳܗ̇ ܝܺܕܰܥܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܡܐ ܕܰܚܙܳܗ̇ ܕܶܐܬܬܥܺܝܪܰܬ܆ ܢܥܺܝܪ ܢܰܦܫܶܗ ܒܺܝܕܰܥܬܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܰܙܳܝܳܗ̇. ܘܶܐܢ ܡܫܰܠܰܛ ܥܰܠ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܇ ܘܩܳܡ ܒܚܰܝܠܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܐܳܦܠܐ ܡܳܐ ܕܶܐܬܬܥܺܝܪܰܬ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܡܶܫܬܓܶܫ ܘܕܳܚܶܠ ܡܶܢܳܗ̇. ܐܶܠܐ ܩܳܐܶܡ ܒܪܰܘܡܐ܆ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܙܳܝܐ܆ ܘܚܳܐܰܪ ܒܳܗ̇ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪܰܬ܇ ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ܇ ܘܰܟܡܐ ܗܘ ܫܽܘܪܳܝܳܗ̇܇ ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܡܶܬܪܰܒܝܐ. ܘܫܳܒܶܩ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܫܬܰܠܰܛ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܗ̇ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܝ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܘܬܶܬܶܐܫܶܕ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܒܟܽܠܶܗ. ܟܰܕ ܒܗܳܝ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܡܶܬܪܰܒܝܐ ܗܺܝ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܡܪܰܒܶܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܢܰܦܫܐ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܚܠܺܝܨܽܘܬܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܚܳܡܳܐ܆ ܡܕܰܠܶܩ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܪܶܓܬܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܘܣܳܐܶܡ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܰܒܒܶܝܬ ܐܰܓܽܘܢܐ. ܘܝܳܬܶܒ ܗܽܘ ܗܳܘܶܐ ܚܰܙܳܝܐ ܒܪܰܘܡܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ.

ܫܳܕܝܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܗܺܝ ܪܶܓܬܐ܆ ܘܳܐܚܕܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܝ ܦܰܓܪܐ. ܘܰܐܝܟ ܐܰܬܠܺܝܛܐ ܥܰܡ ܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ ܕܳܪܶܐ ܥܰܡܶܗ. ܟܰܕ ܡܰܕܥܐ ܝܳܬܶܒ ܘܰܥܒܺܝܕ ܚܰܙܳܝܐ ܒܪܰܘܡܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ܆ ܘܡܶܢܶܗ ܕܰܐܓܽܘܢܐ ܡܟܰܢܶܫ ܝܽܘܠܦܳܢܐ܆ ܘܝܳܠܶܦ ܙܳܟܽܘܬܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ܆ ܘܚܰܝܳܒܽܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܟܚܐ. ܘܟܰܕ ܡܚܰܪܰܪ ܡܶܢܶܗ ܕܬܰܟܬܽܘܫܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܩܰܢܳܝܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܶܗ ܕܰܐܓܽܘܢܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܝܳܗܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܡܰܕܥܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܐ܇ ܕܢܶܥܽܘܠ ܢܶܬܚܒܶܫ ܒܪܶܓܬܐ ܕܥܰܡ ܦܰܓܪܐ ܡܶܬܟܰܬܫܐ. ܘܶܐܠܐ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܙܳܝܶܗ ܕܬܰܟܬܽܘܫܐ. ܘܠܐ ܕܰܢܟܰܢܶܫ ܘܢܶܩܢܶܐ ܡܶܢܶܗ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܡܨܶܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܦܰܓܪܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܙܳܝܐ ܠܬܰܟܬܽܘܫܶܗ܆ ܟܡܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܰܐܓܽܘܢܐ ܕܬܰܟܬܽܘܫܐ: ܘܠܐ ܪܶܓܬܐ ܚܳܙܝܐ ܗܺܝ ܠܳܗ̇܆ ܟܡܐ ܕܰܩܪܳܒܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܰܓܪܐ ܣܕܺܝܪ ܠܳܗ̇܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦܠܐ ܚܽܘܫܳܒܐ ܡܶܫܟܰܚ ܢܶܗܘܶܐ ܚܰܙܳܝܐ ܕܬܰܟܬܽܘܫܐ ܗܳܢܐ܇ ܐܶܢ ܝܳܗܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܕܢܶܬܚܰܠܰܛ ܒܚܰܫܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܫܐ ܕܪܶܓܬܐ ܣܰܡܝܐ ܗܘ. ܘܠܰܐܝܢܐ ܬܽܘܒ ܕܡܶܬܬܚܶܕ ܒܶܗ ܣܰܡܝܐ ܥܳܒܶܕ ܠܶܗ. ܥܳܘܪܐ ܠܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܪܶܓܬܐ ܠܥܰܝܢܶܗ ܕܚܽܘܫܳܒܐ܆ ܕܕܰܠܡܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܙܳܝܐ܇ ܢܶܫܪܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܢܺܝܪܳܗ̇܀

ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܗܳܟܺܝܠ ܬܽܘܟܠܳܢܐ ܥܰܠ ܚܰܝܠܐ ܕܚܽܘܫܳܒܳܟ܆ ܠܐ ܬܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥܐ ܪܶܓܬܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܝܟ. ܥܶܠܬܐ ܓܶܝܪ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܗܳܘܝܐ ܠܳܟ܇ ܐܶܢ ܩܢܶܐ ܐܰܢܬ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܡܶܬܬܰܓܪܐ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ. ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܕܗܳܘܝܐ ܠܳܟ ܡܠܽܘܐܐ ܠܬܰܟܬܽܘܫܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܠܰܝܬ ܠܳܟ ܒܥܶܠܕܰܪܐ܆ ܠܐ ܗܳܘܶܐ ܬܰܟܬܽܘܫܐ. ܘܶܐܢ ܠܐ ܗܳܘܶܐ ܬܰܟܬܽܘܫܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܙܳܟܽܘܬܐ. ܘܶܐܢ ܠܐ ܡܶܬܓܰܠܝܐ ܙܳܟܽܘܬܐ ܒܫܽܘܠܳܡ ܐܰܓܽܘܢܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܟܠܺܝܠܐ ܕܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ ܘܰܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ.

ܐܶܬܠܰܒܒ ܒܶܗ ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܩܪܳܒܳܟ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܕܳܝܠܐ ܒܳܟ ܪܶܓܬܐ ܠܐ ܬܚܽܘܒ. ܐܶܠܐ ܐܶܙܕܰܗܪ ܕܠܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܡܰܦ̈ܩܳܢܶܐ ܒܪܶܕܝܐ ܢܽܘܟܪܳܝܐ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܢܶܬܬܢܺܝܚ ܥܠܶܝܗ̇ ܚܽܘܫܳܒܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܇ ܘܰܢܙܰܢܶܐ ܕܠܐ ܓܽܘܫܡܐ܇ ܒܨܽܘܪܬܐ ܕܠܐ ܩܢܽܘܡܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܗܳܢܰܘ ܥܝܳܕܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ. ܕܡܐ ܠܐ ܩܰܪܺܝܒ ܠܳܗ̇ ܓܽܘܫܡܐ ܫܰܪܺܝܪܐ܆ ܒܛܶܠܳܠܐ ܕܨܽܘܪܬܐ ܡܙܰܢܝܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܩܢܽܘܡܐ ܒܝܽܘܩܢܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܐ. ܟܰܕ ܡܥܰܦܶܩ ܒܚܽܘܫܳܒܶܗ ܗܰܘ ܕܰܡܙܰܢܶܐ܇ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܩܰܪܺܝܒ ܠܶܗ. ܘܰܚܠܳܦ ܓܽܘܫܡܶܗ ܢܳܩܶܦ ܠܳܗ̇ ܠܨܽܘܪܬܐ ܒܢܰܦܫܶܗ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܓܳܐܰܪ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗܝ. ܘܰܚܠܳܦ ܓܽܘܫܡܶܗ̇ ܡܛܰܢܶܦ ܢܰܦܫܶܗ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܚܰܕ ܘܶܐܫܬܰܠܗܰܒ ܠܶܗ ܚܰܫܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܒܓܰܘ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܡܶܢ ܝܰܬܺܝܪܘܬܐ܆ ܐܳܦ ܕܠܐ ܡܠܽܘܐܐ ܐܳܫܶܕ ܡܰܠܝܽܘܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܓܰܪܓܳܢܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ܆ ܗܺܝ ܪܶܓܬܐ ܒܝܰܕ ܫܶܦܥܳܗ̇ ܚܳܒܨܐ ܕܬܶܦܽܘܩ. ܘܒܳܥܝܐ ܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܘܡܶܫܟܚܐ ܐܶܣ̈ܟܺܡܶܐ. ܘܰܡܕܰܠܩܐ ܒܶܗ̇ ܒܦܰܓܪܐ ܢܽܘܪܐ ܕܚܽܘܬܚܳܬܐ ܡܰܘܒܕܳܢܐ.

ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܒܳܥܝܐ ܠܳܗ̇ ܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܪܶܓܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ܆ ܕܰܒܗܽܘܢ ܬܫܰܡܶܫ ܨܶܒ̈ܝܳܢܶܝܗ̇ ܘܬܶܫܦܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܐܳܦ ܪܶܓܬܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܇ ܒܳܥܝܐ ܠܳܗ̇ ܐܶܣ̈ܟܺܡܐ ܕܰܬܫܰܡܶܫ ܒܗܽܘܢ ܢܝܳܚ̈ܶܝܗ̇ ܘܬܰܪܓܶܙ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܩܺܝܡ ܒܰܩܪܳܒܐ ܪܶܓܬܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܓܬܐ ܐܳܘ ܗܰܘܢܐ ܦܳܪܽܘܫܐ܆ ܘܡܶܢ ܩܽܘܪܒܐ ܡܶܙܕܰܟܝܐ ܗܳܝ ܕܦܰܓܪܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܪܽܘܚܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܝ̈ܠܬܳܢܝܳܢ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܝܳܬܐ. ܘܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕ ܐܰܢܬ ܦܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܪܶܓܬܐ ܘܰܕܦܰܓܪܐ. ܕܢܳܨܶܝܢ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ: ܘܺܐܝܬܰܝܟ ܡܶܢ ܪܰܘܡܐ ܕܒܶܗ ܝܳܬܶܒ ܐܰܢܬ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܚܰܙܳܝܐ ܕܬܰܟܬܽܘܫܗܽܘܢ܆ ܐܰܥܕܐ ܐܰܢܬ ܟܠܺܝܠܐ ܡܶܢ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܢܳܣܶܒ ܟܠܺܝܠܐ ܦܰܓܪܐ ܕܰܡܫܰܘܬܰܦ ܠܢܰܦܫܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ ܐܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܚܒܳܠܐ܆ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܳܗ̇.

ܦܰܓܪܐ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܙܺܝܓ ܥܰܡ ܢܰܦܫܐ. ܪܶܓܬܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܥܶܠܰܬ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܦܪܽܘܫ ܦܰܓܪܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ. ܠܐ ܡܨܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܕܢܶܦܣܽܘܩ ܕܶܝܢ ܘܢܶܫܕܶܐ ܪܶܓܬܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ܆ ܐܶܢ ܢܶܨܒܶܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܡܰܬܩܰܢ ܦܰܓܪܐ ܠܢܰܦܫܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܥܽܘܡܪܐ܇ ܗܳܟܰܢܐ ܐܶܬܒܪܺܝ ܦܰܓܪܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܝܬܐ ܠܪܶܓܬܐ ܒܺܝܫܬܐ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܰܓܪܐ ܥܽܘܡܪܐ ܠܪܶܓܬܐ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܐ ܥܒܺܝܕ ܗܘܳܐ܆ ܠܰܘ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܽܘܠܕܽܘܟ ܠܪܶܓܬܐ ܡܶܢܶܗ̇ ܛܳܪܕܺܝܢ ܗܘܰܘ܇ ܟܰܕ ܙܳܥܩܺܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܕܠܽܘ̈ܚܳܡܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܡܶܢ ܠܗܰܠ ܕܺܝܢܐ. ܡܶܢ ܠܗܰܠ ܠܽܘ̈ܚܳܡܶܐ. ܡܶܢ ܠܗܰܠ ܫܽܘܢܳܩܐ. ܡܶܢ ܠܗܰܠ ܓܺܗܰܢܐ. ܡܶܢ ܠܗܰܠ ܬܒܰܥܬܐ. ܡܶܢ ܠܗܰܠ ܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܠܗܰܠ ܢܶܓ̈ܕܶܐ ܕܠܐ ܫܽܘܠܳܡܐ. ܘܡܶܢ ܠܗܰܠ ܡܰܪܕܽܘܬܐ ܕܠܐ ܣܰܘܦܐ. ܘܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܪܕܶܐ ܐܳܦ ܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ܆ ܘܡܶܬܢܰܓܰܕ ܒܟܽܘܖ̈ܗܳܢܶܐ ܕܓܳܕܫܺܝܢ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܡܰܘܬܐ ܚܳܛܽܘܦܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܥܒܰܪ ܠܶܗ. ܘܕܶܚܠܬܐ ܠܰܘܝܐ ܠܶܗ. ܘܙܰܘܥܬܐ ܟܪܺܝܟܐ ܠܶܗ. ܘܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ ܘܬܽܘ̈ܟܶܐ ܐܳܪܥܺܝܢ ܠܶܗ. ܟܰܕ ܒܫܽܘܪܳܝܐ ܒܰܛܺܝܠܐ ܒܶܗ ܪܶܓܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܫܰܒܪܽܘܬܐ ܘܛܰܠܝܽܘܬܐ܆ ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܐ ܕܳܥܟܐ ܒܶܗ ܡܶܛܽܘܠ ܣܰܝܒܽܘܬܐ.

ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܪܰܟܒܰܬ ܚܶܟܡܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ܆ ܠܒܽܘܛܳܠܐ ܕܪܶܓܬܐ ܒܺܝܫܬܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ. ܕܡܐ ܕܰܚܙܳܐ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܰܘܗܝ ܥܰܠ ܓܰܒܶܗ܆ ܘܫܽܘ̈ܢܳܩܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܶܐ ܕܰܠܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܢܰܩܺܝܦܺܝܢ܆ ܢܰܕܥܶܟ ܪܶܓܬܐ ܡܚܰܬܚܬܳܢܺܝܬܐ ܡܶܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ܆ ܬܶܩܰܪ ܘܬܶܕܥܰܟ ܡܶܢܶܗ ܢܽܘܪܐ ܗܳܝ ܕܣܰܦܺܝܦܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ܆ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܐ ܕܰܐܚܺܝܕܐ ܒܚܶܒܬܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܢܽܘܪܐ ܕܰܡܚܰܘܝܐ ܓܽܘܙܳܠܳܗ̇ ܒܽܐܘܟܠܐ ܣܰܓܺܝܐܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܬܽܘܚܳܕܐ ܩܕܳܡ ܢܽܘܪܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܩܕܳܡ ܪܶܓܬܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܡܐ ܕܫܶܠܛܰܬ ܢܽܘܪܐ ܒܽܐܘܟܠܐ ܡܚܰܒܠܐ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܪܶܓܬܐ ܡܐ ܕܫܶܠܛܰܬ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܝ ܦܰܓܪܐ ܡܰܘܒܕܐ ܠܗܽܘܢ. ܫܽܘܠܳܡ ܓܶܝܪ ܝܰܩܕܳܢܳܗ̇ ܕܢܽܘܪܐ. ܩܶܛܡܐ ܗܘ. ܘܫܽܘܠܳܡ ܪܶܓܬܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܐܰܒܕܳܢܐ ܗܘ. ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܛܡܽܘܪ ܢܽܘܪܐ ܒܩܰܝ̈ܣܶܐ. ܘܠܐ ܪܶܓܬܐ ܒܓܰܘ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܪܰܒܶܝܢ ܢܰܦܛܐ ܘܡܶܫܚܐ ܠܝܰܩܕܳܢܳܗ̇ ܕܢܽܘܪܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܣܰܝܒܪ̈ܳܬܐ ܘܫܶܩܝܐ ܡܥܰܫܢܺܝܢ ܓܽܘܙܳܠܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܡܶܬܕܰܥܟܐ ܢܽܘܪܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܕܳܥܟܐ ܐܳܦ ܪܶܓܬܐ ܡܶܢ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ. ܐܶܢ ܬܶܪܡܶܐ ܓܶܝܪ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܥܰܠ ܢܽܘܪܐ. ܡܕܰܥܟܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܘܶܐܢ ܬܰܫܦܰܥ ܥܠܶܝܗ̇ ܢܰܦܛܐ ܐܰܘ ܡܶܫܚܐ܆ ܡܢܰܒܪܶܫ ܠܳܗ̇. ܗܳܟܰܢܐ ܐܶܢ ܬܶܪܡܶܐ ܒܬܽܘܪܣܳܝܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܣܰܝܒܪ̈ܳܬܐ ܘܡܰܫܬܝܐ ܕܚܰܡܪܐ܆ ܢܽܘܪܐ ܥܰܠ ܢܽܘܪܐ ܡܰܘܣܶܦ ܐܰܢܬ܆ ܘܓܰܘܙܰܠܬܐ ܥܰܠ ܓܰܘܙܰܠܬܐ ܣܳܐܶܡ ܐܰܢܬ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܶܒܨܽܘܪ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܘܫܶܩܝܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ܆ ܡܶܫܬܰܗܝܐ ܡܶܢܶܗ ܪܶܓܬܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܕܳܥ̈ܟܳܢ ܘܩܳܪ̈ܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ܀

ܬܶܬܙܺܝܥ ܗܳܟܺܝܠ ܪܶܓܬܐ ܒܦܰܓܪܳܟ܆ ܠܐ ܠܚܽܘܝܳܒܳܟ ܐܶܠܐ ܠܙܳܟܽܘܬܳܟ. ܠܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܥܶܠܬܐ ܠܟܽܘܐܳܪܐ. ܐܶܠܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܠܰܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ. ܠܐ ܕܬܶܬܚܙܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܣܰܟܠܐ ܘܰܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܕܰܬܟܰܢܶܫ ܡܶܢܳܗ̇ ܣܽܘܟܳܠܐ ܘܚܶܟܡܬܐ. ܠܐ ܕܬܶܬܙܺܝܥ ܒܳܟ ܕܰܬܣܰܡܶܐ ܚܙܳܝܐ ܕܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܟ܆ ܐܶܠܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܫܝܳܦܐ ܕܡܳܪܶܩ ܥܰܝܢܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ. ܕܬܶܫܠܰܡ ܥܠܰܝܟ ܐܳܘ ܡܰܕܥܐ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ܇ ܕܝܳܬܶܒ ܚܰܟܺܝܡܐ ܒܪܰܘܡܐ ܥܰܫܺܝܢܐ܇ ܘܣܰܟ̈ܠܶܐ ܒܓܽܘܡܳܨܐ ܢܶܦܠܽܘܢ. ܟܰܕ ܝܳܬܶܒ ܐܰܢܬ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܢܬ ܒܪܰܘܡܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ܆ ܢܶܗܘܽܘܢ ܟܒܺܝܫܺܝܢ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢܳܟ ܪܶܓܬܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܐ. ܘܰܗܘܺܝ ܚܰܙܳܝܐ ܕܬܰܟܬܽܘܫܗܽܘܢ. ܘܠܐ ܫܰܘܬܳܦܐ ܕܪܶܓܰܬܗܽܘܢ. ܐܶܙܕܰܗܪ ܐܰܢܬ ܒܪܶܓܬܐ ܕܰܟܝܳܢܳܟ܆ ܐܳܘ ܡܰܕܥܐ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܚܰܙܳܝܐ ܕܬܰܟܬܽܘܫܐ ܕܪܶܓܰܬ ܒܶܣܪܐ. ܬܶܗܘܶܐ ܡܫܰܥܒܕܐ ܠܳܟ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܐܰܪܥܐ ܕܰܟܒܺܝܫܐ ܬܚܶܝܬ ܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܢܙܺܝܥܺܝܗ̇܆ ܘܨܶܒܝܳܢܳܟ ܢܫܰܠܶܝܗ̇܆ ܒܚܰܘܪܐ ܕܰܚܙܳܬܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܪܶܗܛܳܗ̇. ܥܶܠܬܐ ܓܶܝܪ ܠܝܽܘܠܦܳܢܐ܆ ܘܰܡܠܽܘܐܐ ܠܺܝܕܰܥܬܐ܇ ܗܳܘܶܐ ܙܰܘܥܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ ܠܘܳܬ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܠܢܶܣܝܳܢܗܽܘܢ ܕܚܰܫܑ̈ܶܐ. ܘܕܰܢܢܰܣܽܘܢ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ܆ ܘܕܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܡܠܽܘܐܐ ܠܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܗܽܘܢ ܘܐܶܡܰܬܝ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܘ̈ܝܳܢ. ܘܒܰܐܝܕܐ ܡܫܽܘܚܬܐ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ܆ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘܢܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܡܳܪܐ ܠܥܰܒܕ̈ܰܘܗܝ ܦܳܩܶܕ ܘܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܠܶܗ܇ ܟܰܕ ܣܳܐܶܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܺܝܪܐ ܕܡܳܪܽܘܬܶܗ: ܘܡܰܦܢܶܐ ܚܙܳܝܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܙܰܘܥܐ ܕܪ̈ܶܡܙܰܘܗܝ܇ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܢܩܶܝܢ ܠܡܶܠܬܶܗ ܘܰܡܛܰܝܒܺܝܢ ܠܫܶܡܥܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܶܗ. ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܒܚܺܐܪܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܡܟܰܬܰܪ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܡܶܠܬܶܗ.

ܐܰܝܢܰܘ ܕܶܝܢ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܐܰܝܟ ܗܳܢܐ܇ ܕܗܽܘ ܐܢܳܫ ܡܶܢܶܗ ܢܶܫܬܟܰܚ ܒܙܳܟܽܘܬܐ ܕܚܰܫ̈ܰܘܗܝ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܢܶܨܚܳܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܳܟ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܚܰܟܺܝܡܐ ܘܝܰܕܽܘܥܬܳܢܐ܇ ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܶܗܘܶܐ ܚܰܙܳܝܗܽܘܢ ܘܠܐ ܥܳܒܽܘܕܗܽܘܢ܆ ܘܬܶܬܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܗܰܢܺܝܽܘܬܗܽܘܢ܇ ܘܬܶܬܶܐܣܰܪ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ. ܟܡܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܚܺܝܕ ܚܽܘܫܳܒܐ ܒܚܰܠܝܽܘܬܐ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܠܐ ܣܦܺܝܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܙܳܝܐ ܕܬܰܟܬܽܘܫܐ܆ ܘܰܡܟܰܢܫܳܢܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ. ܐܶܠܐ ܦܳܢܶܐ ܠܶܗ ܠܘܳܬ ܗܰܢܺܝܽܘܬܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܺܝܬܐ. ܠܕܰܪܐ ܓܶܝܪ ܣܺܝܡܐ ܒܰܢ ܪܶܓܬܐ ܘܠܰܘ ܠܚܽܘܝܳܒܐ. ܘܰܕܬܶܙܕܟܶܐ ܡܶܢܰܢ܆ ܘܠܰܘ ܕܬܶܙܟܶܐ ܠܰܢ. ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܒܕܽܘܪܳܫܳܗ̇ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܘܠܰܘ ܕܰܬܚܰܘܶܝܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܘܗܶܕ̈ܝܽܘܛܶܐ.

ܟܽܠ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܒܝܰܕ ܡܶܠܬܐ ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܠܘܳܬܰܢ ܡܠܽܘܐܶܗ. ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܡܶܢ ܙܳܟܽܘܬܐ ܕܚܰܫ̈ܰܝܢ ܩܳܢܶܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܒܢܶܣܝܳܢܐ ܕܰܥܒܳܕܐ ܡܶܬܩܰܝܰܡ ܫܪܳܪܐ ܕܚܶܟܡܬܶܗ ܠܘܳܬܰܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܡܗܰܝܡܰܢ ܘܫܰܪܺܝܪ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܗܳܢܐ܇ ܘܒܰܣܺܝܡܐ ܠܢܰܦܫܐ ܗܳܕܶܐ ܚܶܟܡܬܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܫܟܺܝܚܐ ܠܳܗ̇ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܠܒܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܝܬܳܝܬܐ ܗ̣ܝ. ܘܗܺܝ ܡܶܢܳܗ̇ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܶܬܬܢܺܝܚܐ ܢܰܦܫܐ. ܘܒܽܘܣܳܡܳܗ̇ ܗܳܘܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬܳܗ̇܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܠܒܰܪ ܡܟܰܢܫܺܝܢܰܢ ܝܺܕܰܥܬܐ܆ ܠܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܗܳܘܶܐ ܩܶܢܝܳܢܐ ܕܺܝܕܰܥܬܰܢ. ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܢܶܣܝܳܢܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܰܢ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܫܰܪܺܝܪ ܘܰܡܗܰܝܡܰܢ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܡܶܬܟܰܢܰܫ ܠܰܢ. ܘܺܐܝܬ ܥܠܰܘܗܝ ܬܽܘܟܠܳܢܐ ܘܡܶܬܢܛܰܪ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܡܠܽܘܐܐ ܠܺܝܕܰܥܬܰܢ܆ ܟܡܐ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܰܢ ܘܒܰܢ ܡܶܬܬܙܺܝ̈ܥܳܢ܇ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܰܢ ܥܶܠܬܐ ܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܚܶܟܡܬܐ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܠܗܳܢܐ ܚܰܫܐ ܫܳܒܩܺܝܢܰܢ ܠܪܶܓܬܐ ܕܬܶܬܙܺܝܥ ܒܰܢ܇ ܘܠܰܘ ܠܰܢܝܳܚܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܀

ܗܘܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܙܳܝܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܟ ܒܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ. ܘܰܦܪܽܘܫ ܘܶܐܣܬܰܟܠ ܒܶܝܬ ܩܢܽܘܡܳܟ ܠܚܰܫܳܟ܆ ܕܬܶܪܗܰܛ ܬܶܫܟܰܚ ܕܰܟܝܽܘܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܟ. ܠܐ ܬܶܬܢܺܝܚ ܒܳܟ ܪܶܓܬܐ܆ ܕܠܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܬܶܬܒܰܥ ܡܶܢܳܟ ܢܝܳܚܳܗ̇. ܠܐ ܬܶܬܶܠ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܠܳܡܐ ܡܐ ܕܫܰܪܝܰܬ܆ ܕܠܐ ܡܶܢ ܫܽܘܠܳܡܐ ܬܳܒܰܥ ܠܳܟ ܫܽܘܪܳܝܐ ܐܚܪܺܢܐ. ܦܣܽܘܩ ܪܶܗܛܳܗ̇ ܘܗܐ ܐܶܬܛܰܡܰܡ ܢܶܒܥܳܗ̇. ܟܠܺܝܗ̇ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܐ ܕܡܰܪܕܺܝܬܳܗ̇܆ ܘܡܶܚܕܐ ܫܳܠܶܐ ܙܰܘܥܐ ܡܰܘܠܕܳܢܳܗ̇. ܠܐ ܓܶܝܪ ܣܳܒܥܐ ܪܶܓܬܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܒܣܰܝܒܳܪܬܳܗ̇ ܝܰܬܺܝܪ ܟܳܦܢܐ. ܘܟܰܕ ܫܳܬܝܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܨܳܗܝܐ. ܟܡܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܡܰܠܝܐ ܒܳܟ ܪܶܓܬܐ ܨܶܒ̈ܝܳܢܶܝܗ̇܆ ܚܽܘ̈ܬܚܳܬܶܝܗ̇ ܡܶܢܳܟ ܠܐ ܓܳܡܪܺܝܢ. ܠܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܗܳܫܐ ܐܶܥܒܶܕ ܠܳܗ̇ ܨܶܒܝܳܢܐ܇ ܘܒܰܙܒܰܢ ܐܚܪܺܝܢ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܐܢܐ ܠܩܽܘܒܠܳܗ܇ ܐܶܢ ܚܕܐ ܙܒܰܢ ܓܶܝܪ ܬܚܽܘܒ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܒܟܽܠܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܡܚܰܝܒܐ ܠܳܟ. ܘܰܟܡܐ ܕܗܺܝ ܡܶܬܚܰܝܠܐ ܒܰܥܒܳܕܳܗ̇܆ ܚܰܝܠܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܶܬܡܚܶܠ. ܠܐ ܬܶܬܪܰܦܶܐ ܕܬܶܬܶܠ ܚܰܝܠܳܟ ܠܪܶܓܬܐ ܕܬܶܬܚܰܝܰܠ ܒܶܗ܇ ܐܶܠܐ ܐܰܢܬ ܐܶܬܚܰܫܚ ܒܚܰܝܠܐ ܕܰܟܝܳܢܳܟ܆ ܘܗܺܝ ܬܟܰܬܰܪ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܕܠܳܚܡܐ ܠܳܗ̇.

ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ. ܕܰܬܥܺܝܪ ܘܬܰܚܶܡ ܒܳܟ ܒܦܶܚܡܳܗ̇. ܪܶܓܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܡܶܫܬܰܠܗܰܒ ܦܰܓܪܐ ܒܪܶܓܬܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܫܬܰܠܗܒܐ ܘܚܳܡܐ ܐܳܦ ܪܶܓܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܳܗ̇. ܟܡܐ ܓܶܝܪ ܕܚܰܡܺܝܡܐ ܒܳܟ ܪܶܓܰܬ ܪܽܘܚܐ܆ ܪܶܓܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܕܬܶܬܥܺܝܪ ܒܳܟ ܠܰܝܬ ܦܪܽܘܣ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܠܐ ܡܢܰܣܝܐ ܠܳܟ ܗܳܕܶܐ ܒܰܥܒܳܕܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܩܰܒܶܠ ܝܽܘܠܦܳܢܐ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܬܝ ܕܪܳܬܚܐ ܒܳܟ ܪܶܓܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܪܳܓܶܫ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܕܒܰܛܺܝܠܐ ܡܶܢܳܟ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܪܶܓܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܐܳܦ ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܬܥܺܝܪܐ ܗܘܳܬ ܗܳܝ ܕܦܰܓܪܐ܇ ܐܶܠܽܘ ܠܐ ܐܶܫܟܰܚܬܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܕܕܰܡܺܝܟܐ. ܒܕܰܡܟܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܬܬܥܺܝܪܐ ܒܰܪܬ ܙܰܘܓܳܗ̇. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܳܢ ܢܳܛܪ̈ܳܢ. ܕܡܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܙܰܘ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܩܰܕܡܳܝܬܐ܆ ܢܶܥܠܽܘܢ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܢܳܛܰܪ ܘܚܳܐܰܪ ܓܰܢܳܒܐ ܠܕܰܡܟܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܶܗ ܕܒܰܝܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܢܳܛܪܐ ܪܶܓܬܐ ܕܦܰܓܪܐ܇ ܠܕܰܡܟܽܘܬܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܘܡܐ ܕܰܚܙܳܬ ܩܰܠܺܝܠ ܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܐ ܘܒܶܣܝܳܢܐ܆ ܘܕܰܫܩܺܝܠܐ ܡܶܢܶܗ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܛܥܳܡܬܐ ܕܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܕܪܶܓܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܡܶܬܬܥܺܝܪܐ ܪܶܓܰܬ ܒܶܣܪܐ܇ ܘܰܡܫܰܪܝܐ ܕܰܬܕܽܘܠ ܘܬܶܣܰܩ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܇ ܘܶܐܢ ܢܰܗܡܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܘܢܶܬܪܰܦܶܐ ܠܳܗ̇܆ ܐܰܝܟ ܠܺܠܝܐ ܡܶܬܦܰܪܣܶܐ ܒܒܰܝܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܘܰܡܚܰܫܟܐ ܠܶܗ.

ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܟܡܐ ܕܡܶܨܛܠܶܐ ܫܶܡܫܐ ܠܡܰܥܪܒܐ ܒܡܰܪܕܺܝܬܶܗ: ܛܶܠܴ̈ܠܶܐ ܣܳܓܶܝ̈ܢ ܘܥܳܫܢܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ܆ ܥܕܰܡܐ ܕܥܳܡܶܕ ܘܡܶܬܦܰܣܩܺܝܢ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ܇ ܘܟܶܢ ܣܳܠܩܺܝܢ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܛܶܠܴ̈ܠܶܐ ܕܠܺܠܝܐ ܘܰܡܚܰܦܶܝܢ ܠܰܒܪܺܝܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܚܶܫܽܘܟܐ ܕܪܶܓܰܬ ܒܶܣܪܐ܇ ܠܡܰܪܕܺܝܬܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܕܪܶܓܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ܆ ܐܰܡܺܝܢ ܚܳܐܰܪ. ܘܰܟܡܐ ܕܚܳܙܶܐ ܠܶܗ ܕܪܳܕܶܐ ܕܢܶܚܽܘܬ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܐܳܦ ܗܽܘ ܕܢܶܣܰܩ. ܕܰܪܓܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܕܰܪܓܐ. ܡܫܽܘܚܬܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܫܽܘܚܬܐ. ܚܶܪܩܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܶܪܩܐ. ܥܕܰܡܐ ܕܰܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܥܳܡܶܕ ܗܽܘ ܗܳܢܐ ܢܽܘܗܪܐ܇ ܘܥܳܡܶܛ ܘܩܳܦܶܣ ܠܘܳܬܶܗ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܣܳܠܶܩ ܡܟܰܣܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ ܛܶܠܳܠܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܇ ܘܗܳܘܶܐ ܠܺܠܝܐ ܥܰܡܽܘܛܐ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܐ ܢܰܗܺܝܪܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܡܫܰܪܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܢܶܬܬܰܩܰܠ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܙܳܝܐ ܘܰܡܦܰܪܫܳܢܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܣܺܝ̈ܡܳܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܥܰܡܛܳܢܶܗ ܕܠܺܠܝܐ ܡܶܬܟܰܣܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܒܥܰܡܛܳܢܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܇ ܚܳܫܟܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘ̈ܝܳܢܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܇ ܘܡܶܬܡܰܣܟܰܢ ܚܰܝܠܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܳܗ̇. ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܐܰܪܓܫܰܬ ܒܺܐܝܕܰܥܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܚܶܫܽܘܟܐ ܠܢܽܘܗܪܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܫܐ ܗܳܢܐ ܕܪܶܓܬܐ܇ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܪܽܘܚܐ.

ܐܳܦܠܐ ܓܶܝܪ ܒܥܶܕܳܢܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܦܢܶܐ ܡܰܕܥܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܙܳܝܐ ܕܙܰܘ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܠܰܘ ܒܥܰܝܢܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܚܳܐܰܪ ܒܳܗ̇. ܐܶܠܐ ܒܰܡܢܳܬܐ ܕܚܳܙܝܐ܇ ܗܳܝ ܕܡܶܬܒܰܩܝܐ ܒܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܒܺܐܝܕܰܥܬܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܐ. ܘܟܰܕ ܒܗܳܢܐ ܐܶܣܟܺܡܐ ܚܳܐܰܪ. ܡܟܰܢܶܫ ܝܺܕܰܥܬܐ ܡܶܢܶܗ ܕܰܐܓܽܘܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܐ ܕܒܰܐܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܚܳܐܰܪ ܗܰܘܢܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܣܰܩܽܘܒܠܶܗ. ܐܳܦ ܠܐ ܕܰܢܚܽܘܪ ܒܪܶܓܬܐ ܡܶܬܬܰܚܬܶܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܫܳܒܶܩ ܠܶܗ ܬܶܗܪܐ ܕܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬ ܫܽܘܒܚܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܢܶܬܦܢܶܐ ܘܰܢܚܽܘܪ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܣܺܝ̈ܡܳܢ ܡܶܢ ܒܶܣܬܪܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܦܩܐ ܚܙܳܬܐ ܕܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܰܛܥܶܡ܇ ܕܬܶܐܣܪܶܗ̇ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܕܠܐ ܙܽܘܥܙܳܥܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐܢܳܫ܆ ܕܰܢܟܰܢܶܫ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܚܳܐܰܪ ܒܳܗ̇ ܒܪܶܓܬܐ܆ ܠܰܘ ܡܶܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܣܰܩܽܘܒ̈ܠܳܝܳܬܐ ܡܟܰܢܶܫ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܐ ܝܽܘܠܦܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܒܙܰܘܥܐ ܦܫܺܝܛܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܟܚܰܬ ܠܶܗ܇ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܺܐܪܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ. ܠܰܘ ܟܰܕ ܡܦܰܚܡܺܝܢ ܡܶܕܶܡ ܥܰܡ ܡܶܕܶܡ܇ ܘܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܨܶܝܕ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܣܰܩܽܘ̈ܒܠܝܳܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܒܚܽܘܫܳܒܐ ܦܫܺܝܛܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܒܺܝܕܰܥܬܐ.

ܢܶܙܕܗܰܪ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܪܶܥܝܳܢܐ܇ ܐܰܝܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܙܳܝܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܕܕܰܠܡܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܬܚܰܪܰܪ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ܇ ܡܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܕܢܶܣܰܒ ܝܺܕܰܥܬܐ܇ ܢܶܬܬܚܶܕ ܠܶܗ ܒܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܕܚܰܫܑ̈ܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܪܶܥܝܳܢܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ ܒܰܐܓܽܘܢܐ ܩܳܐܶܡ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ ܦܰܓܪܐ ܘܪܶܓܬܐ܇ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܬܰܟܬܽܘܫܐ܇ ܕܠܐ ܢܶܬܬܚܶܕ ܒܪܶܚܡܬܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܚܳܙܶܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܟܺܝܠ ܡܰܕܥܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܰܕܠܐ ܚܰܫܐ ܒܚܰܫܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ ܢܶܬܒܰܩܶܐ܆ ܘܶܐܠܐ ܦܰܩܳܚ ܠܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܳܪܽܘܩܐ ܘܠܐ ܚܰܙܳܝܐ. ܦܰܩܳܚܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܐܶܢ ܡܰܪܓܶܫ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܘܗܝ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܢܶܬܟܰܬܰܫ ܘܢܶܣܰܒ ܙܳܟܽܘܬܐ܆ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܗܝ ܕܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܐ ܘܳܐܬܐ ܕܰܚܠܺܝܨܽܘܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܬܬܚܶܕ ܠܶܗ ܒܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܕܚܰܫܐ܆ ܘܡܶܬܬܰܓܢܰܒ ܡܶܢ ܪܶܚܡܬܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ܆ ܦܰܩܳܚ ܠܶܗ ܕܢܶܬܚܰܪܰܪ ܐܳܦܶܢ ܡܶܢ ܚܰܫܐ܆ ܘܠܐ ܕܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܶܗ܇ ܟܰܕ ܝܺܕܰܥܬܐ ܠܐ ܡܩܰܒܶܠ܇ ܐܳܦܠܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܐ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܫܟܰܚ ܝܺܕܰܥܬܐ܇ ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܒܚܰܫܐ ܡܶܬܬܚܶܕ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܣܬܡܰܝܐ ܠܳܗ̇ ܥܰܝܢܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ̇. ܗܳܝ ܕܪܳܗܛܐ ܠܡܶܒܨܳܐ ܝܺܕܰܥܬܗܶܝܢ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ. ܘܡܶܬܬܚܶܕ ܠܶܗ ܒܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܕܚܰܫܐ܆ ܘܠܰܘ ܒܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܐ.

ܐܰܝܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܫܰܚ̈ܠܦܳܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܚܕܐ ܡܶܢ ܚܕܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܛܥܳܡ̈ܳܬܗܶܝܢ ܡܫܰܓ̈ܢܝܳܢ ܡܶܢ ܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܘܟܽܠ ܐܢܳܫ ܠܰܐܝܕܐ ܕܨܳܒܶܐ ܓܳܒܶܐ. ܘܰܒܚܰܫܐ ܕܒܳܥܶܐ ܡܶܬܬܚܶܕ. ܐܺܝܬ ܕܡܶܬܬܚܶܕ ܒܚܰܫܐ ܕܪܶܓܬܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܚܰܫܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܒܚܰܫܐ ܒܗܰܢܺܝܐܽܘܬܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܠܐ ܒܛܺܝܠ ܠܶܗ ܕܰܢܟܰܢܶܫ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܺܝܕܰܥܬܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܗ̇ ܕܺܝܕܰܥܬܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܦܢܶܐ ܥܰܠ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܕܪܶܓܬܐ. ܕܰܫܒܶܐ ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܫܒܶܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܗܰܘ ܚܰܫܐ ܕܚܰܝܠܬܳܢ ܒܶܗ̇ ܟܳܢ̈ܫܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܢ̈ܰܘܳܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܰܕܦܰܓܪܐ܆ ܕܠܶܗ ܢܖ̈ܰܒܝܳܢ ܘܰܢܫܰܡ̈ܫܳܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܝܺܕܰܥܬܐ܆ ܕܰܡܚܰܪܪܺܝܢ ܡܶܢ ܚܰܫܐ ܗܳܢܐ ܕܪܶܓܬܐ. ܘܠܰܘ ܙܳܟܽܘܬܐ ܗܝ ܡܫܰܡܠܰܝܬܐ ܙܳܟܽܘܬܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܚܰܫܐ ܙܟܰܘ ܠܚܰܫܐ܆ ܘܠܰܘ ܒܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ܀

ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܙܳܟܽܘܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܓܬܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܰܢ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܥܶܠܬܐ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܙܳܟܶܝܢܰܢ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܢܶܕܰܥ. ܕܗܳܟܰܢܐ ܡܶܢ ܥܶܠܬܐ ܬܶܫܬܰܡܰܗ ܐܳܦ ܙܳܟܽܘܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܥܶܠܬܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܝ܆ ܐܳܦ ܙܳܟܽܘܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܗܝ. ܘܶܐܢ ܠܘܳܬ ܥܳܠܡܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܪܶܚܡܰܬ ܝܺܕܰܥܬܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ: ܐܰܘ ܕܠܐ ܢܡܰܣܟܶܢ ܒܶܗ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܙܳܟܶܐ ܠܚܰܫܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܡܚܺܝܠܬܐ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܬܚܫܶܒ ܗܳܕܶܐ ܙܳܟܽܘܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܦܽܘܬ ܥܶܠܬܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܙܝܐ܇ ܐܰܘ ܡܚܺܝܠܬܐ ܐܰܘ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܚ̈ܰܫܶܐ ܙܳܟܶܝܢ ܠܚܰܫ̈ܶܐ܆ ܡܩܰܦ̈ܚܳܢܰܝܗܽܘܢ ܗܳܘܶܝܢ. ܘܠܰܘ ܥܳܒܽܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܕܠܐ ܚܰܫܐ ܠܚܰܫܑ̈ܶܐ ܙܳܟܶܐ܆ ܙܳܟܽܘܬܐ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܬܐ ܢܳܣܶܒ ܠܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܬܶܬܩܪܶܐ. ܙܳܟܽܘܬܐ ܕܥܰܠ ܚܰܫܑ̈ܶܐ܇ ܗܳܝ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܕܚܰܫܑ̈ܶܐ ܡܶܬܪܰܟܒܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܬܶܬܶܐܡܰܪ ܡܩܰܦܚܳܢܺܝܬܗܽܘܢ܇ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܥܶܩܳܪܐ ܕܡܰܘܥܺܝܬܗܽܘܢ ܫܶܘܚܰܬ܇ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܝܠܬܳܢ ܒܳܟ ܪܶܢܝܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ܆ ܙܳܟܶܐ ܐܰܢܬ ܠܚܰܫܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܥܶܕܳܢܐ ܡܛܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܠܚܰܫܐ ܘܰܙܟܳܝܗܝ ܠܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ. ܐܳܬܶܐ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܗܰܘ ܥܶܕܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܘܙܳܟܶܐ ܠܶܗ. ܘܟܰܕ ܗܳܟܰܢܐ ܗܶܢܽܘܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܙܳܟܶܝܢ ܘܡܶܙܕܟܶܝܢ܆ ܙܳܟܽܘܬܐ ܟܺܐܢܬܐ ܡܶܬܢܰܣܒܐ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬܐ܇

ܗܳܕܶܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܙܳܟܽܘܬܐ ܕܗܳܘܝܐ ܒܟܺܐܢܽܘܬܐ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܛܳܒܬܐ ܙܳܟܝܐ ܠܒܺܝܫܬܐ. ܘܪܶܓܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܬܶܙܟܶܐ ܠܪܶܓܬܐ ܕܦܰܓܪܐ܇ ܘܢܰܗܺܝܪܐ ܠܚܶܫܽܘܟܐ܇ ܘܺܝܕܰܥܬܐ ܠܣܰܟܠܽܘܬܐ ܘܰܒܗܳܢܐ ܢܺܝܫܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܫܰܪܟܐ. ܙܳܟܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܥܰܘܠܐ ܗܳܘܝܐ ܗܳܕܶܐ ܗܝ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܒܺܝܫܬܐ ܠܛܳܒܬܐ ܬܶܙܟܶܐ܇ ܘܚܶܫܽܘܟܐ ܠܢܰܗܺܝܪܐ܇ ܘܣܰܟܠܽܘܬܐ ܠܺܝܕܰܥܬܐ. ܙܳܟܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܕܩܳܝܡܐ ܒܰܡܨܰܥܬܐ܆ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܚܰܫܑ̈ܶܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܘܠܰܘ ܙܳܟܽܘܬܐ ܗܝ ܕܢܶܨܚܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ܇ ܐܶܡܰܬܝ ܕܗܶܢܽܘܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܙܳܟܶܝܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܘܡܶܙܕܟܶܝܢ ܡܶܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܩܽܘܝܳܡܶܗ ܕܚܰܕ܆ ܗܳܘܶܐ ܒܽܘܛܳܠܶܗ ܕܰܐܚܪܺܢܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬ ܐܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܡܶܛܽܠ ܚܰܫܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܐ܆ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܥܰܡ ܪܶܓܰܬ ܟܰܪܣܐ܇ ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܛܽܠ ܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ܆ ܙܳܟܶܐ ܠܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܇ ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܛܽܠ ܪܶܓܬܐ ܕܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܐܢܳܫ̈ܳܝܶܐ܆ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܪܶܓܰܬ ܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ܇ ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܛܽܠ ܚܰܫܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܐܺܝܩܳܪܐ܆ ܡܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܚܰܫܐ ܕܥܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܛܽܠ ܪܶܓܬܐ ܕܪܺܫܳܢܽܘܬܐ܆ ܡܳܚܶܐ ܩܪܳܒܐ ܥܰܡ ܪܶܚܡܰܬ ܢܝ̈ܳܚܶܐ. ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܙܳܟ̈ܝܳܢ ܚܕܐ ܠܰܚܕܐ ܘܡܶܙܕܰܟ̈ܝܳܢ ܚܕܐ ܡܶܢ ܚܕܐ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܫܒܐ ܙܳܟܽܘܬܐ ܬܪܺܝܨܬܐ܇ ܐܶܡܰܬܝ ܕܚܰܫܐ ܥܰܡ ܚܰܫܐ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܘܙܳܟܶܐ ܠܶܗ.

ܕܳܝ̈ܠܳܢ ܗܳܟܺܝܠ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܐ܆ ܘܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܐܳܦ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܟܝܳܢ̈ܰܝܗܽܘܢ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ ܕܰܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܳܦ ܚܰܫ̈ܰܝܗܽܘܢ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ ܕܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܕܚܰܫ̈ܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܬܽܘܒ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܝܳܥܶܝܢ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ܆ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܺܐܝܬ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܢܰܦ̈ܫܳܢܳܝܶܐ. ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܓܶܝܪ ܗܳܢܽܘܢ ܕܝܳܥܶܝܢ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ. ܢܰܦ̈ܫܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܫܳܘܚܺܝܢ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܺܝܕܰܥܬܐ܆ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܚܰܫܐ ܓܶܝܪ ܕܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܗܝ ܡܰܘܥܺܝܬܶܗ. ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܚܰܫܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܗܳܢܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܚܰܫܐ ܗܘ ܦܰܓܪܳܢܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܨܶܒܬܐ ܕܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ܆ ܘܚܰܫܐ ܕܦܽܘܪ̈ܓܳܝܶܐ ܐܢܳܫ̈ܳܝܶܐ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܨܶܝܕ ܦܰܓܪܐ ܡܶܫܬܰܟ̈ܚܳܢ܆ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܚܰܫܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ.

ܚܰܫܐ ܕܶܝܢ ܕܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܐ ܡܶܨܥܳܝܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܠܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܡܥܰܕܰܪ܆ ܘܒܰܙܒܰܢ ܠܚܰܫܑ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܐ ܡܣܰܝܰܥ. ܡܥܰܕܰܪ ܓܶܝܪ ܒܝܰܕ ܫܦܺܝܥܽܘܬܐ ܕܢܰܦ̈ܩܳܬܐ܆ ܠܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ. ܘܰܠܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܘܰܠܨܶܒܬܐ ܕܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ. ܘܰܠܦܽܘܪ̈ܓܳܝܶܐ ܘܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܙܡܳܪܐ܆ ܘܰܠܗܰܢܺܝܽܘܬܐ ܕܥܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܐܢܳܫ̈ܳܝܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܝܰܠ̈ܕܶܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܕܦܰܓܪܐ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܒܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ܆ ܐܳܦ ܡܣܰܝܥܳܢܐ ܕܚܰܫ̈ܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ. ܟܰܕ ܡܥܰܕܰܪ ܠܪܶܚܡܰܬ ܪܺܫܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܰܠܚܰܫܐ ܬܽܘܒ ܕܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ. ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܰܒܗܳܢܐ ܐܶܣܟܺܡܐ ܨܳܒܶܐ ܐܢܳܫ ܕܢܶܫܬܰܒܰܚ܆ ܘܠܺܐܝܩܳܪܐ ܘܰܠܩܽܘܠܳܣܐ ܕܥܳܠܡܐ܇ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ܆ ܡܪܰܒܝܳܢܐ ܕܫܽܘܒܗܳܪܐ. ܘܝܳܗܶܒ ܐܺܝܕܐ ܠܰܚܣܳܡܐ. ܥܰܡ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܡ̈ܝܳܢ܇ ܘܡܶܢ ܢܰܦܫܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܶܠܬܐ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܗܶܝܢ. ܗܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܫܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܐ܆ ܐܶܣܳܪܐ ܗܘ ܘܰܡܟܰܢܫܳܢܐ ܕܚܰܫܑ̈ܶܐ ܦܠܺܝ̈ܓܶܐ. ܡܶܫܬܟܰܚ ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܶܐܣܟܺܡܐ ܐܚܪܺܢܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܠܚܰܫ̈ܰܝ ܢܰܦܫܐ ܘܦܰܓܪܐ. ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܐܢܳܫ ܩܰܛܺܝܢܳܐܺܝܬ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܢܶܬܒܰܩܶܐ. ܕܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܢܶܬܪܰܒܶܐ ܘܢܶܥܫܰܢ܆ ܟܳܠܶܐ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ܆ ܘܚܰܫܑ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܢܰܦ̈ܫܳܢܶܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ.

ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܶܐ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܚܰܘܝܰܬ ܡܶܠܬܐ ܕܰܡܥܰܕܪ̈ܳܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܚܕܐ ܠܰܚܕܐ܆ ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܡܶܫܬܰܟܚܐ ܐܳܦ ܨܶܝܕ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܩܳܪܐ ܡܥܰܕܪܳܢܐ ܗܘ ܕܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ. ܘܫܽܘܒܗܳܪܐ ܬܽܘܒ ܣܪܺܝܩܐ ܡܥܰܕܪܳܢܐ ܗܘ ܕܫܽܘܒܗܳܪܐ܆ ܘܫܽܘܒܗܳܪܐ ܬܽܘܒ ܡܚܰܦܛܳܢܐ ܗܘ ܠܪܺܫܳܢܽܘܬܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܐ.

ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܗܳܢܐ ܛܶܟܣܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢ. ܐܳܦ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܚܰܘܪ̈ܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܬܽܘܒ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܗܳܠܶܝܢ. ܠܗܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܒܗܳܢܐ ܫܒܺܝܠܐ ܕܗܳܫܐ ܪܳܕܝܐ ܒܶܗ ܡܶܠܬܐ܆ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܡܣܰܝ̈ܥܳܢܶܐ ܕܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܰܡܥܰܕܪܐ ܛܳܒܬܐ ܠܛܳܒܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܺܝܫܬܐ ܠܒܺܝܫܬܐ ܡܪܰܒܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܩܰܛܺܝܢܺܝܢ ܫܒܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܕܚܰܫܑ̈ܶܐ܆ ܘܡܰܦ̈ܩܳܢܶܐ ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܢܺܝ̈ܫܶܐ ܘܶܐܣ̈ܟܺܡܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ܆ ܠܐ ܐܢܳܫ ܢܕܽܘܢ ܡܶܠܬܝ ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܒܢܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܘܰܕܢܰܦܫܐ܇ ܘܗܰܘ ܡܶܨܥܳܝܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܐ. ܐܶܠܐ ܒܚܰܘܪܐ ܗܳܢܐ ܕܣܺܝܡ ܩܕܳܡܰܝܢ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܗܰܘ ܕܗܳܘܶܐ ܕܰܝܳܢܐ ܠܡܶܠܬܰܢ܆ ܘܡܶܫܟܰܚ ܕܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܰܒܢ ܚܢܰܢ. ܩܢܽܘܡܐ ܕܶܝܢ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܡܶܢܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܫܳܘܚܺܝܢ ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܚܛܺܝܬܐ ܚܕܐ ܗܝ. ܐܳܦܶܢ ܡܦܰܠܓܐ ܒܶܐܣ̈ܟܺܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܘܡܶܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܠܩܽܘܒ̈ܠܳܝܶܐ ܡܶܬܩܰܝܰܡ ܪܽܘܟܳܒܶܗ܇

ܐܶܠܐ ܗܳܫܐ܆ ܥܰܠ ܚܰܫܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܗܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܬܙܺܝܥܰܬ ܡܶܠܬܰܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܕܢܶܬܬܥܺܝܪ ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܳܙ̈ܝܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܡܶܙܕܟܶܐ ܡܶܢܶܗ܆ ܓܰܠܝܐ ܗܝ ܕܠܰܘ ܒܥܺܝܪܽܘܬܐ ܗܘ ܫܰܪܺܝܪܬܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܓܳܕܫܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܕܰܡܺܝܟܺܝܢ܆ ܕܰܚܠܰܡܢܰܢ ܒܫܶܢܰܬܗܽܘܢ ܕܠܐ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ܆ ܒܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܕܪܶܓܬܐ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܐܳܦ ܒܳܗ̇ ܒܕܰܡܟܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܡܶܬܪܰܦܶܐ ܠܚܰܫܐ ܗܳܢܐ ܕܨܶܒ̈ܝܳܢܰܘܗܝ ܢܫܰܡܶܫ ܒܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܫܶܢܬܐ ܥܰܡܺܝܩܬܐ ܡܛܰܒܰܥ. ܘܠܰܝܬܰܘܗܝ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ ܒܒܽܘܝܳܢܐ܆ ܚܠܺܝܡܐ. ܘܠܐ ܒܦܽܘܪܫܳܢܐ ܥܺܝܪܐ. ܘܠܐ ܒܺܐܝܕܰܥܬܐ ܢܰܗܺܝܪܬܐ. ܘܠܐ ܒܗܰܘܢܐ ܬܰܩܢܐ. ܐܶܠܐ ܒܗܳܝ ܕܡܽܘܬܐ. ܕܡܶܬܕܰܘ̈ܕܺܝܢ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܘܡܶܬܪܦܶܝܢ ܪ̈ܽܘܟܳܒܰܝ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܡܶܢ ܚܽܘ̈ܬܚܳܬܶܝܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܬܕܰܘܕܺܝܢ܇ ܘܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܥܳܡܛܳܐ ܘܦܽܘܪܫܳܢܶܗ ܡܶܬܢܣܶܒ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܗܳܦܟܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܝ ܦܰܓܪܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܝܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ ܢܰܦܫܐ ܠܘܳܬ ܗܰܢܺܝܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܡܶܬܬܰܚܬܶܝܢ ܘܡܶܬܛܰܒܥܺܝܢ. ܘܡܶܬܒܰܠܥܺܝܢ ܒܚܰܠܝܽܘܬܐ ܕܪܶܓܬܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܺܝܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܝܟܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܣܳܥܰܪ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ܆

ܘܶܐܣܬܰܟܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܒܫܶܢܬܐ ܡܛܰܒܰܥ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܠܐ ܟܽܘܚܳܕܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܆ ܘܠܐ ܕܽܘܟܪܳܢܐ ܕܫܽܘܢܳܩܐ ܪܰܚܺܝܩܐ܆ ܘܠܐ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܕܺܝܢܐ ܩܰܪܺܝܒܐ܆ ܘܠܐ ܬܘܳܬܐ ܘܠܐ ܒܶܗܬܬܐ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ܆ ܘܠܐ ܪܳܢܶܐ ܘܠܐ ܣܳܠ̈ܩܳܢ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܠܐ ܓܰܠܝܐ ܗ̇ܝ܆ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܫܶܢܬܐ ܥܰܡܺܝܩܬܐ ܡܛܰܒܰܥ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܢܰܘܡܬܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܣܳܥܰܪ ܕܠܐ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ܆

ܘܬܽܘܒ ܡܶܢ ܐܚܪܺܬܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܠܡܶܕܰܥ. ܕܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܒܫܽܘܠܳܡܐ ܕܰܥܒܳܕܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܐ ܥܳܐܠܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܐ. ܘܚܰܫܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܶܥܪܰܬ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܳܗ̇. ܘܪܶܥܝܳܢܐ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܚܰܫܐ܆ ܒܳܬܰܪ ܥܶܕܳܢܐ ܗܳܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܕܚܳܫܐ ܘܡܶܬܬܥܺܝܩܐ ܘܡܶܬܰܐܒܠܐ ܘܟܳܪܝܐ ܠܳܗ̇. ܟܰܕ ܡܶܬܬܰܘܝܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܒܶܗܬܬܐ. ܘܡܰܪܓܫܐ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܣܶܥܪܰܬ ܕܥܶܕܠܳܝܐ ܗܘ. ܘܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܕܺܝܢܐ ܘܰܕܚܽܘܝܳܒܐ ܕܳܐܶܠ ܒܳܗ̇. ܘܬܰܒ̈ܥܳܬܐ ܥܬܺܝ̈ܕܳܬܐ ܡܶܬܬܨܺܝܪ̈ܳܢ ܩܕܳܡ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܢܽܘܗܪܐ ܘܥܺܝܪܽܘܬܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܳܗ̇. ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܟܰܕ ܕܰܡܺܝܟܐ ܗܘܳܬ ܒܚܰܫܐ ܠܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܳܗ̇. ܘܪܳܢܝܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܶܬܥܰܗܕܐ ܕܺܝܢܐ. ܘܡܶܬܕܰܟܪܐ ܫܽܘܢܳܩܐ. ܘܰܡܒܰܣܪܐ ܥܰܠ ܪܶܓܬܐ. ܘܥܳܕܠܐ ܗܺܝ ܠܳܗ̇ ܒܡܳܢܐ ܐܶܬܥܰܒܪܰܬ. ܕܡܶܢ ܫܶܩܦܐ ܕܚܶܠܡܐ ܐܶܙܕܰܟܝܰܬ. ܘܡܶܢ ܪܶܗܛܐ ܕܛܶܠܳܠܐ ܐܶܬܚܰܣܝܰܬ. ܘܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܐܶܫܬܰܥܒܕܰܬ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܥܽܘܗ̈ܕܳܢܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܫܽܘܡܠܳܝܐ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܡܰܘܕܥܺܝܢ ܥܠܶܝܗ̇܆ ܕܰܦܢܳܬ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܕܰܡܟܽܘܬܐ ܠܥܺܝܪܽܘܬܐ܇ ܘܩܳܡܰܬ ܒܥܽܘܗܕܳܢܐ ܚܠܺܝܡܐ ܕܢܰܦܫܳܗ̇܇ ܘܡܶܢ ܛܽܘܒܳܥܐ ܕܫܶܢܬܐ܆ ܘܡܶܢ ܡܰܘܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܦܢܳܬ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܡܳܕܶܝܢ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܥܺܝܪܽܘܬܐ ܚܳܫܚܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܘܕܰܢܚܽܘܪ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܙܳܟܶܐ ܠܶܗ܆ ܕܰܟܡܐ ܫܺܝܛ ܘܰܒܣܶܐ. ܣܳܦܶܩ ܓܶܝܪ ܥܶܕܳܢܐ ܩܰܠܺܝܠܐ ܕܫܽܘܡܠܳܝܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܘܰܕܢܶܬܟܣܶܣ ܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܰܥܒܳܕܳܗ̇ ܣܰܢܝܐ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܚܳܙܶܝܢܰܢ܆ ܕܠܰܝܬ ܚܕܐ ܡܶܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ܇ ܕܗܳܟܰܢܐ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܗ̇܇ ܐܰܝܟ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ. ܘܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܰܪܦܳܦܐ ܗܘ ܙܥܽܘܪܐ ܢܝܳܚܳܗ̇܆ ܘܫܳܥܬܐ ܩܰܠܺܝܠܬܐ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܳܗ̇܆ ܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܬܶܥܒܕܰܢ ܕܰܢܒܰܣܰܪ ܥܠܶܝܗ̇܆ ܘܠܐ ܢܶܬܪܡܶܐ ܠܚܽܘܬܚܳܬܳܗ̇ ܡܰܘܒܕܳܢܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܝܳܕܰܥܢܐ ܕܺܐܝܬ ܪܶܓܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܕܠܐ ܝܽܘܬܪܳܢ܇ ܐܰܝܟ ܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ܇ ܐܰܝܕܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܙܝܐ. ܐܶܢ ܝܽܘܬܪܳܢܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܘܠܰܝܬܰܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܥܶܕܳܢܐ ܕܗܰܢܺܝܐܽܘܬܳܗ̇ ܘܰܙܥܽܘܪ܆ ܐܶܢ ܒܽܘܣܳܡܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܛܶܠܳܠܐ ܗܘ. ܐܶܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܰܢܦܺܐܫ̈ܶܝܗ̇ ܘܰܡܫܰܟܪܺܝܢ. ܐܶܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܕܰܡܚܰܬܚ̈ܬܳܢ ܠܳܗ̇ ܘܰܡܚܺܝ̈ܠܳܢ. ܐܶܢ ܗܽܘܦܳܟܳܗ̇. ܕܡܽܘܬܐ ܗܘ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ. ܐܶܢ ܐܶܣ̈ܟܺܡܶܝܗ̇ ܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܒܥܺܝܪܐ. ܐܶܢ ܬܘܳܬܐ ܘܩܰܪܺܝܒܐ ܠܳܗ̇܇ ܐܶܢ ܕܶܚܠܬܐ ܘܠܰܘܝܐ ܠܳܗ̇. ܐܶܢ ܒܶܗܬܬܐ ܘܒܰܪܬ ܥܽܘܡܪܳܗ̇ ܗܝ. ܐܶܢ ܩܶܢܛܐ ܘܰܠܘܳܬܳܗ̇ ܫܟܺܝܚ. ܐܶܢ ܣܽܘܪܳܕܐ ܒܰܪ ܠܘܺܝܬܳܗ̇ ܗܘ. ܐܶܢ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܠܘܶܝܢ ܠܳܗ̇. ܐܶܢ ܬܽܘ̈ܟܶܐ ܘܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܐܶܢ ܫܡܐ ܒܺܝܫܐ ܒܳܗ ܡܟܰܠܠܐ. ܐܶܢ ܒܶܙܚܐ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܠܘܶܐ ܠܳܗ̇܆ ܐܶܢ ܡܽܘܝܳܩܐ ܗ̣ܘ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܐܢܳܫ ܡܶܬܓܰܚܟܐ. ܘܰܒܟܽܘܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܕܰܬܚܽܘܪ ܒܳܗ̇ ܒܪܶܓܬܐ܆ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ ܠܘܶܝܢ ܠܳܗ̇. ܥܰܠ ܐܰܝܕܐ ܟܰܝ ܡܶܢܗܶܝܢ ܬܶܙܟܶܝܢ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܐ ܬܶܚܣܢܰܢ. ܚܽܘܬܚܳܬܳܗ̇ ܚܰܝܠܬܳܢ܆ ܡܶܢܶܗ ܕܗܳܢܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܢܒܰܣܰܪ ܥܠܶܝܗ̇܀

ܐܠܐ ܡܶܛܽܘܠ ܫܰܦܠܽܘܬܰܢ܆ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܙܟܶܝܗ̇܆ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܚܰܙܝܐ ܙܳܟܝܐ ܠܰܢ. ܘܶܐܢ ܡܶܣܬܰܒܪܐ ܕܚܰܝܠܬܳܢܝܐ ܒܰܢ܆ ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܡܚܺܝܠ ܒܰܢ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܰܢ. ܚܰܝܠܐ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ̇ ܒܪܶܓܬܐ܆ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ ܫܳܩܠܐ ܠܶܗ. ܘܡܐ ܕܶܐܬܚܰܠܰܨ ܚܰܝܠܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ܆ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܦܳܝܫܐ ܠܘܳܬܳܗ̇. ܘܰܐܝܕܐ ܢܰܦܫܐ ܐܺܝܬ ܕܕܳܘܝܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܰܒܚܰܝܠܳܗ̇ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ܆ ܘܗܺܝ ܠܒܺܝܫܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܟܝܳܢܐ ܓܶܝܪ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܢܰܦܫܰܢ܆ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܩܢܶܐ ܚܰܝܠܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܘܰܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܕܢܶܙܟܶܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܨܳܒܶܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܩܰܪܺܝܒܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܠܰܟܝܳܢܐ ܕܦܰܓܪܐ ܘܰܫܪܳܝܐ ܘܚܽܘܒܳܠܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܩܰܪܺܝܒܐ ܐܳܦ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܐ ܠܰܟܝܳܢܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܘܰܫܪܳܪܐ ܕܰܒܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܡܶܬܚܰܫܰܚ ܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܢܳܣܶܒ ܠܳܗ. ܠܢܰܦܫܐ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܗܳܕܶܐ܆ ܠܰܘܝܐ ܗ̣ܝ ܐܳܦ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܐ܇ ܗܳܝ ܕܝܳܗܒܐ ܠܳܗ̇ ܥܽܘܕܪܳܢܐ ܘܚܰܝܠܐ܇ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܰܡܫܰܠܡܐ ܠܳܗ̇ ܨܶܒܝܳܢܳܗ̇ ܛܳܒܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܢܶܠܒܽܘܟ ܓܰܒܪܐ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܐܺܝܕܶܗ ܕܝܰܠܽܘܕܐ: ܘܢܶܚܛܽܘܦ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܒܰܠܘܺܝܬܐ ܕܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܚܕܐ ܐܳܦ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܕܒܺܐܝܕܐ ܡܬܰܠܝܐ ܒܳܗ̇ ܕܬܶܬܥܰܠܶܐ ܠܘܳܬ ܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ.

ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܩܰܢܝܐ ܬܽܘܒ ܩܰܠܺܝܠܽܘܬܐ. ܡܶܢ ܢܶܩܦܳܗ̇ ܕܪܽܘܚܐ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܰܡܫܰܠܶܡ ܢܰܦܫܶܗ ܠܪܽܘܚܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܐ܆ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢܐ ܗܳܘܶܐ܆ ܟܽܘܠܶܗ ܗܽܘܦܳܟܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ܇ ܕܢܺܚܐ ܒܪܽܘܚܐ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܢܶܫܠܰܡ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܢܺܚܶܐ ܒܪܽܘܚܐ ܘܫܳܠܶܡ ܠܳܗ̇. ܪܽܘܚܳܢܳܝܐ ܗܳܘܶܐ ܟܽܠܶܗ ܗܽܘܦܳܟܶܗ. ܘܰܒܙܰܘ̈ܥܰܝ ܪܽܘܚܐ ܡܶܬܕܒܰܪ ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗܝ ܘܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܨܶܒ̈ܝܳܢܶܝܗ̇ ܕܪܽܘܚܐ ܗܳܘܶܝܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܒܠܳܝ ܡܥܰܕܪܳܢܐ ܡܶܙܕܟܶܝܢ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܪܶܓܬܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܰܡܥܰܕܪܳܢܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܗܺܝ ܪܶܓܬܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܨܳܒܝܐ ܕܬܶܙܟܶܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܩܳܪܝܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܗ̇܆ ܘܟܶܢ ܡܶܬܟܰܬܫܐ ܘܙܳܟܝܐ ܠܰܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܣܺܝܡܐ ܠܰܢ ܕܢܰܩܪܶܒ ܘܢܶܙܟܶܝܗ̇܆ ܢܶܩܪܶܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ ܚܰܝܠܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ܆ ܘܣܺܝܥܬܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܒܰܢ܆ ܘܰܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ ܙܳܟܶܝܢܰܢ ܠܪܶܓܬܐ ܕܡܶܬܟܰܬܫܐ ܥܰܡܰܢ. ܟܡܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܕܰܟܝܐ ܢܰܦܫܰܢ ܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܩܳܝܡܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܡܶܬܥܰܠܝܐ ܠܗܳܕܶܐ ܕܰܬܩܽܘܡ ܒܚܰܝܠܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇܆ ܡܶܫܬܰܘܝܐ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܚܰܝܠܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ܇ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܣܺܝܥܬܐ. ܘܡܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܠܘܺܝܬܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ܆ ܠܰܘ ܕܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡܶܙܕܰܟܝܐ ܡܶܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܡܶܬܟܱ̈ܬܫܳܢ ܥܰܡܳܗ̇܀

ܛܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܢܰܦܫܳܟ ܡܶܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܕܕܳܒܪ̈ܳܢ ܠܳܟ ܠܘܳܬ ܪܶܓܬܐ. ܘܣܰܟܰܪ ܐܰܓܽܘ̈ܓܶܐ ܘܡܰܝ̈ܬܝܳܢܶܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܪܶܕܝܐ ܢܽܘܟܪܳܝܐ ܡܟܰܢܫܺܝܢ ܥܠܰܝܟ. ܘܡܐ ܕܰܦܣܰܩܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܡܶܬܪܰܒܶܝܢ܆ ܐܳܦ ܟܰܕ ܠܐ ܬܩܰܪܶܒ ܠܗܽܘܢ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܠܫܽܘܚ̈ܢܰܝܟ ܡܶܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܢܳܓܒܺܝܢ. ܘܰܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܒܳܛܠܐ ܘܓܳܡܪܐ ܬܰܡܣܽܘܬܐ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܪܶܓܬܐ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܕܒܰܢ܆ ܡܶܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܡܶܬܪܰܒܝܐ. ܟܰܕ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ ܘܰܡܫܰܚ̈ܠܦܳܢ ܚܕܐ ܡܶܢ ܚܕܐ. ܘܟܽܘܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ܆ ܚܰܝܠܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܡܰܘܫܛܐ ܠܳܗ̇ ܠܪܶܓܬܐ. ܘܶܐܢ ܬܦܰܣܶܩ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ܆ ܘܳܐܦ ܗܺܝ ܪܶܓܬܐ ܒܳܛܠܐ ܘܡܰܘܦܝܐ ܠܳܗ̇. ܐܳܦܠܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܪܶܓܬܐ ܒܶܠܥܳܕ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܠܐ ܡܩܰܘܝܐ ܒܰܢ܇ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܥܶܠ̈ܠܳܬܳܗ̇ ܢܶܫܬܰܩ̈ܠܳܢ܀

ܪܶܓܬܐ ܓܶܝܪ ܒܰܙܒܰܢ. ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܡܫܰܪܝܐ܆ ܘܒܰܙܒܰܢ ܡܶܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܡܶܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܰܢ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܫܶܡܥܐ. ܘܡܶܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܰܢܚܽܘܪ ܒܺܝܕܰܥܬܐ܆ ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܕܰܡܫܰܪܝܐ܆ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܢܩܰܕܶܡ ܢܦܰܣܩܺܝܗ̇. ܐܶܢ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܬܬܥܺܝܪܐ ܒܰܢ܆ ܢܶܦܣܽܘܩ ܡܶܢܰܢ ܥܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܐܢܳܫ̈ܳܝܶܐ. ܘܢܶܬܢܰܟܪܶܐ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܶܝܗ̇. ܘܰܒܗܳܢܐ ܦܽܘܪܣܐ ܣܳܟܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܡܰܥܠܳܢܳܗ̇ ܕܰܥܠܰܝܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܪܶܬܚܐ ܕܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܗܳܘܶܐ ܙܰܘܥܳܗ̇܆ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܰܡܚܠܶܗ ܠܦܰܓܪܐ. ܘܢܶܒܨܽܘܪ ܚܰܝܠܶܗ. ܒܣܰܝܒܳܪܬܐ ܙܥܽܘܪܬܐ ܘܢܳܚܽܘܒܬܐ. ܘܰܒܫܶܩܝܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܟܰܕ ܗܳܘܶܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܥܳܕܺܝܢ ܡܫܰܗܶܝܢ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܚܽܘܫܳܒܐ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܕܰܥ ܕܒܰܛܺܝܠܐ ܗܘ ܗܽܘ ܪܶܥܝܳܢܐ ܡܶܢ ܪܶܢܝܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܢܦܰܠܘ ܒܶܗ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܠܰܢ ܕܡܶܢ ܒܶܛܠܳܢܐ ܕܪܶܢܝܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܒܰܢ ܚܽܘܫܳܒܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܢܺܐܨܰܦ ܕܗܳܕܶܐ ܕܰܢܣܰܪܟܳܝܗܝ ܠܡܰܕܥܐ ܒܪܶܢܝܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ. ܘܰܒܗܶܪܓܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ. ܘܢܶܬܶܐܡܶܢ ܒܙܰܒܢܐ ܗܳܢܐ ܠܘܳܬ ܩܶܪܝܳܢܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܫܶܡܥܐ ܕܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ ܚܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܨܳܝܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܶܡ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ. ܘܰܡܥܺܝܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܰܢ ܪܶܓܬܐ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܗܽܘܢ. ܘܢܶܬܶܐܡܶܢ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܰܨܠܽܘܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܇ ܡܰܩܢܝܐ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܐ ܠܡܰܕܥܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܳܕܳܗ̇ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܕܰܨܠܽܘܬܐ ܗܳܢܰܘ܆ ܕܬܰܠܒܶܫ ܚܰܝܠܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܐ ܠܪܶܥܝܳܢܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܡܐ ܕܡܶܬܪܰܚܩܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܥܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܕܪܶܥܝܳܢܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ܆ ܘܡܶܬܢܰܟܪܶܝܢ ܚܢܰܢ ܠܚܶܙ̈ܘܶܐ ܕܪܰܦܝܽܘܬܐ܆ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ ܡܕܰܟܶܝܢܰܢ܆ ܘܰܠܘܳܬ ܢܰܦܫܰܢ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢܰܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܐ ܕܒܰܨܠܽܘܬܐ܇ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܟܽܘܢܳܫܐ ܕܪܶܥܝܳܢܐ ܢܶܬܶܐܡܶܢ܆ ܚܰܝܠܐ ܫܳܩܶܠ ܚܽܘܫܳܒܰܢ܇ ܕܓܰܢܒܳܪܳܐܺܝܬ ܢܶܙܟܶܐ ܠܚܰܫܑ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܬܠܳܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܶܣ̈ܟܺܡܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܪܶܓܬܐ ܡܶܫܬܰܠܛܐ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܰܝܢ. ܘܶܐܢ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ ܢܶܕܰܥ ܕܢܶܐܚܽܘܕ ܬܰܪܥܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܘܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܦܽܘܪܣܐ ܕܡܶܬܬܚܺܝܒ ܠܶܗ ܢܣܺܝܡ܆ ܠܪܶܓܬܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܫܳܕܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܒܕܰܟܝܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܰܢ ܡܟܰܬܪܺܝܢܰܢ. ܘܰܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܐ ܕܡܰܕܥܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܐ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ. ܐܳܦ ܠܛܽܘܒܐ ܕܰܚܙܳܬܐ ܡܥܰܠܰܝܬܐ ܡܶܫܬܰܘܝܐ ܢܰܦܫܐ. ܘܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܒܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ ܗܳܘܝܐ ܠܳܗ̇. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥ ܦܰܓܪܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܘܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܡܶܬܬܢܺܝܚ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܗܺܝ ܢܰܦܫܐ ܒܙܰܘ̈ܥܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܶܬܒܰܣܡܐ܇ ܘܡܶܬܓܰܐܝܳܐ ܒܢܽܘܗܪܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ ܚܰܝܬܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܇ ܗܳܝ ܕܠܳܗ̇ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܢܶܫܬܘܽܘܢ܆ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܰܠܳܗ ܟܽܠ܆ ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܐ ܕܥܰܠ ܪܶܓܰܬ ܙܳܢܝܽܘܬܐ܀

حواشي النصّ السرياني:

Footnotes

F ܕܬܖ̈ܥܣܪ ܕܩܕܝܫܐ ܦܝܠܟܣܝܢܘܣ.

G ܬܘܒ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܡܒܘܓ܆ ܡܐܡܪܐ ܕܐܡܝܪ ܠܗ ܠܘܩܒܠ ܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ. ܘܡܘܕܥ.

F ܒܚܘܫܒܗ̇.

G ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ.

F ܒܦܖ̈ܨܘܦܐ ܖ̈ܚܝܩܐ.

FG ܥܠܬܗܘܢ.

FG ܡܩܰܕܡܝܢ ܡܥܰܩܒܺܝܢ ܘܝܳܠܦܝܢ.

G ܕܢܩܘܘܢ.

G ܥܬܝ̈ܕܢ ܐܢ̈ܝܢ.

F ܕܢܒܫ̈ܢ.

FG ܐܦ ܟܐܒܐ.

F ܕܘܒܪܐ ܕܩܢܘܡܢ ܢܗܘܐ.

E ܡܛܠ ܕܠܐ.

F ܥܠ̈ܬܗܘܢ.

ABFG ܚܝ̈ܝܢ, E ܠܗܘܢ ܠܚܝ̈ܝܢ.

EF ܒܚܘܬܚܬܗܘܢ.

G ܢܩܕܘܡ.

G ܢܶܡܛܐ.

F ܠܪܶܓܬܐ.

G omits ܗܢܐ.

EFG ܕܒܗܢܝܐܘܬܐ.

G omits ܐܡܝܢܬܐ.

F ܟܐܢܐܝܬ.

F ܕܡܥܰܙܝܢ.

AF ܗܢܝܘܬܐ.

AF ܕܗܢܝܘܬܐ.

F ܢܘܪܗ̇.

AF ܗܢܝܘܬܐ.

E omits ܗܳܝ.

E ܕܬܗܘܐ.

G omits ܥܠܬܐ.

E ܡܬܬܓܪ ܚܘܣܖ̈ܢܐ.

AB ܡܰܢܘ.

G ܡܕܡ.

F ܘܗܽܘ.

G ܒܟܝܢܐ ܕܒܪܝܬܐ.

A ܢܗܘܘܢ.

E ܕܢܬܚܫܚܘܢ ܒܗܘܢ, G ܕܒܗܠܝܢ ܢܬܚܫܚܘܢ.

G ܕܟܘܪܐ.

E ܢܪܓܘܢ.

G ܒܨܒܝܢܗܘܢ ܘܒܚܐܪܘܬܗܘܢ.

FG ܒܥܒ̈ܕܝܗܘܢ.

G ܕܢܣܬܥܖ̈ܢ ܡܢܗܘܢ.

EFG ܡܢ ܒܪܘܝܐ ܒܟܝܢܐ.

G omits this clause.

F has ܐܬܚܙܐ in the text, and ܐܬܬܥܝܪܬ in the margin.

EFG ܒܡܕܡ.

G ܡܟܘܠܬܗ.

G omits ܦܐܪܐ.

G omits ܐܦ.

EFG ܥܠܬܐ ܚܛܝܬܐ.

EG ܩܕܡܝܐ.

EG omit ܐܦ.

EG omit ܗܰܘ.

G ܕܫܘܦܪܗ̇.

FG ܕܰܐܗܦܶܟ.

FG ܘܐܦ.

F ܕܺܝܥܐ.

EF ܚܙܬܐ.

G ܡܕܥܝ̈ܗܘܢ.

EFG ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܕܐ.

E ܐܦ.

G ܗܰܘ.

G ܕܡܬܟܘܪ.

EF ܡܐ.

G ܢܦܫܗ. ܚܙܬܐ ܕܚܙܬܐ ܐܠܗܝܬܐ.

G ܒܘܥܕܐ.

E ܕܠܩܐ.

G ܗܰܘ ܕܗܰܘ.

G ܕܪܓܝܢ.

EG ܦܓܪܢܐ.

EG ܡܫܟܚ ܩܛܝܪܐ ܕܡܕܡ.

EFG ܒܣܪܐ.

E ܒܣܪ.

E ܘܠܡܣܟܢܘܬܐ.

FG ܕܟܘܠ ܐܢܫ.

E ܝܬܝܪܐ.

EFG ܘܩܛܝܖ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܕܢܡܘܣܐ ܬܦܣܩ.

E ܕܦܓܪܐ ܐܚܪܢܐ.

E ܣܢܝܬܐ.

EG ܘܡܶܬܒܠܰܥ ܟܠܗ ܒܗܳܝ.

EG ܘܐܦ.

E ܓܕܫܐ.

G ܒܢܘܪܐ ܕܚܘܒܗ.

G ܚܙܬܐ ܦܐܝܬܐ.

EG ܢܕܝܕܘܬܐ.

EG ܒܪܦܝܘܬܐ.

E ܬܚ̈ܬܝܢ, G ܬܚ̈ܬܝܝܢ.

E ܟܝܢܐ.

G ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܩܘܒܠܗ̇.

E ܡܫܬܘܬܦ.

E ܥܡܛܢܐ.

EG omit ܗܝ.

EG ܕܚܫ̈ܐ.

G ܡܘܢ ܒܡܘܢ.

EG ܫܘܦܪܗ̇.

G ܐܪܐ ܗܟܝܠ.

EFG ܕܡܫܬܘܐ.

G omits ܠܗ.

EG ܕܠܝܬ.

EG ܠܩܘܒܠܗ̇.

EG ܡܟܝܢ.

A has ܪܘܟܒܐ in the text, but ܬܘܩܢܐ on the margin.

G omits ܒܚܟܡܬܐ.

AB ܬܬܪܫܐ.

E ܕܗܟܢܐ ܐܬܪܟܒܘ.

BEG ܕܢܪܓ.

EG ܢܬܒܠܥ ܘܢܬܡܙܓ.

E ܕܦܓܪܐ ܘܕܙܘܘܓܐ.

G ܠܗܕܐ.

G ܥܠܡܐ.

E ܕܢܙܟܘܢܗ̇ ܠܪܓܬܐ ܗܕܐ.

EG ܕܩܢܘܡܐ.

G ܘܐܦ.

G omits ܠܩܘܝܡܐ.

EG ܡܢ.

G ܕܗܺܝ ܬܗܘܐ.

G ܕܒܥܠܕܪܗ.

EBG ܘܥܕܢܐ.

E omits ܡܢ, G ܠܢ.

G ܕܟܡܐ ܕܬܨܒܐ ܕܡܟܐ.

E ܢܥܝܪܗ̇.

AB ܢܘܗܪܗ̇.

G ܢܳܦܰܚ ܒܗ̇.

G ܡܰܕܥܶܟ ܠܗ̇..

AB ܙܘ̈ܥܝܝܗ̇.

EG ܟܕ.

E ܠܢܦܫܐ ܡܢ ܦܓܪܐ.

E ܕܰܢܦܰܪܶܫ.

G ܕܟܕ.

E ܒܙܰܘܥ̈ܘܗܝ.

G ܠܪܐܙܐ.

G ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ.

E ܐܠܗܝܬܐ.

EG ܗܢܐ ܫܡܐ.

AB ܘܕܝܳܬܶܗ.

E ܕܝܢ.

G ܕܐܝܟ ܙܢܐ.

FGH ܟܕ.

E ܝܚܺܝܕܝܐ.

EG ܘܐܦ.

E ܡܫܥܒܕܐ.

E ܪܐܓ. ܡܫܥܒܕܐ ܕܝܢ ܐܦ ܠܦܓܪܐ ܠܨܒܝ̈ܢܝܗ̇܆ ܕܢܬܚܙܐ ܐܦ ܗܽܘ ܥܡܗ̇܆ ܒܦܘܠܚܢܐ, G ܪܳܓܐ.

E ܠܨܒܘ̈ܬܐ.

EG ܐܝܬܝܗܝܢ.

G ܡܡܠܐ.

A ܕܐܣܟܝ̈ܡܝܗ̇.

E ܕܨܘܖ̈ܬܐ.

G ܘܟܝܢ.

E ܡܚܘ̈ܝܢ.

G ܕܬܡܪܘܛ.

E ܥܩܪܗ̇.

G ܡܫܬܗܝܐ ܘܪܳܒܚܐ.

G ܐܢܗܘ.

EG ܒܡܕܡ ܢܝܳܚܐ ܠܓܡܪ ܠܐ ܬܬܠ ܠܗ.

G ܘܬܦܣܘܩ.

G omits ܐܦ.

G ܩܕ̈ܡܝܬܐ ܕܐܡܝܖ̈ܢ.

AG ܕܐܣܟ̈ܝܡܝܗ̇.

G ܥܘܗܕܢܐ.

G ܕܫܘܦܪܐ ܗ̇ܘ.

E ܗܟܢܐ ܐܳܚܕܐ ܘܡܬܓܘܙܠܐ ܐܦ ܪܓܬܐ.

G ܕܐܬܐܡܪ.

E ܐܠܝ̈ܠܬܗ̇, G ܥ̈ܠܬܗ̇.

A ܢܙܓܐ.

EG ܩܰܛܰܥ.

EG ܡܰܪܶܛ.

A ܬܐܩܪ.

EG ܚܡܝܡܘܬܗ.

EG omit ܦܐܝܬܐ.

E ܬܪܥܐ.

E ܚܙܬܐ.

ABE omit ܐܘ ܕܐܝܬܘܗܝ.

EG ܛܡܐܐ.

E ܣܩܘܒܠܗ.

G ܩܫܐ ܕܝܢ.

G ܒܗܰܘ ܥܕܢܐ.

G omits ܓܝܪ.

EG ܫܩܝܠ.

EG ܕܰܒܗܰܘ.

G ܚܠܦ ܚܰܝ̈ܰܝܗܘܢ.

G ܟܕ ܠܐ ܗܘܐ.

G ܢܫܬܘܙܒܘܢ.

G ܡܬܝܠܕܐ.

E ܘܟܬܝܫܘܬܐ.

EG ܘܡܙܝܥܝܢ.

G ܕܪܘܓܙܐ ܘܕܚܡܬܐ.

G ܕܕܚܠܝܢ.

EG ܡܩܰܪܒܝܢ.

EG ܕܢܦܰܨܘܢ.

E ܥܕܢܐ.

EG ܚܰܝܠܐ.

After ܪܓܬܐ EFG add ܘܐܟܙܢܐ ܕܗܳܝ ܩܳܪܒܐ ܠܘܬ ܙܠܝ̈ܠܐ ܕܡܦܨܚܝܢ ܠܗ̇ ܐܦ̈ܝܗܘܢ܆ ܘܡܢ ܚܙܬܐ ܕܝܢ ܕܚܝܠܬܐ ܕܢܟ̈ܦܐ ܥܳܪܩܐ ܘܰܡܫܰܢܝܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܪܓܬܐ.

AE ܐܣܟܝܡܐ.

EG ܕܡܫܡܗܝܢ.

G ܬܫܥܝܬܗ.

EG ܠܘ.

E omits ܡܢ.

E omits ܗܝ.

E ܢܡܘܣܐ ܗܝ.

E ܕܝܢ.

EG ܕܡܶܫܬܰܘܬܦܐ.

EG ܒܗ̇.

EG ܢܦܫܐ.

E ܕܫܦܝܪܘܬ.

EG ܗܳܢܘܢ.

G ܐܦ ܨܒܝܢܐ.

AB ܕܕܘܒܖ̈ܗ̇.

EG ܒܚܺܝܨܘܬܗ̇.

E ܒܣܝܒܪܬܗ̇..

G ܒܛܟܣܐ.

EG ܘܒܦܓܪܐ.

E omits ܗܺܝ.

G ܡܫܬܟܚܐ.

G ܐܒܗ̈ܐ.

E ܡܬܐܡܪܐ.

G ܖ̈ܓܝܓܬܗ̇.

ABG ܗܢܝܘܬܐ.

ABG ܗܢܝܘܬܐ.

AG ܘܐܣܟ̈ܝܡܝܗ̇.

E ܡܥܝܪܢܗ̇.

EG ܕܐܠܗܐ.

G ܕܐܕܥܟܰܬ.

AB ܠܗܢܝܘܬܐ.

E ܕܚܠܬ ܕܐܠܗܐ (ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ؟ ܕܚܠܬܐ ܕܐܠܗܐ؟).

G ܡܫܬܰܠܰܛ.

E ܪܓܬܗ̇.

E omits ܕܢܫܢܐ.

E ܘܩܐܡ.

G ܒܗܕ̈ܡܘܗܝ܇.

G ܕܬܶܫܠܰܛ.

G ܡܕܠܩ ܒܗ̇ ܐܦ.

G ܚܙܝܗ.

E ܕܢܦܫܗ.

E ܘܝܳܬܶܒ ܐܦ ܗܽܘ.

G ܕܐܪܐ.

E ܝܳܗܒܐ ܢܦܫܗ.

AEG ܐܦܠܐ.

G ܚܙܝܗ.

G ܥܝܢܗ.

AB ܕܚܫܘܟܐ.

EG ܚܙܝܗ̇܇.

EG ܕܚܘܫ̈ܒܝܟ.

AB ܩܕܡܝܬ.

E ܗܳܘܝܐ, G ܩܕܡܐܝܬ. ܕܗܳܘܝܐ.

E ܡܬܓܠܝܐ.

EG ܐܙܕܗܪ ܡܢ ܗܳܝ ܕܠܐ.

E ܒܠܥܕ.

G ܘܢܙܕܟܐ ܒܠܥܕ ܓܘܫܡܐ.

After ܩܢܘܡܐ three leaves are wanting in E.

G ܐܣܟܝ̈ܡܐ.

G ܒܓܘܫܡܐ.

G ܐܣܟܝ̈ܡܐ.

G omits ܘܕܦܓܪܐ.

G ܕܬܟܬܘ̈ܫܝܗܘܢ.

G ܦܓܪܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗ̇ ܥܘܡܪܐ ܠܢܦܫܐ.

G ܐܬܥܒܶܕ.

G omits ܒܝܫܬܐ.

G ܠܪܓܬܐ ܡܢ.

A ܫܠ.

G ܡܢ ܣܝܒܘܬܐ.

G ܬܐܩܪ.

G ܐܳܚܕܐ.

G ܓܘܘܙܠܗ̇.

G ܕܐܫܬܠܛܬ.

G ܕܐܫܬܠܛܬ.

G ܓܘܘܙܠܗ̇.

Budge ܒܐܟܘܠܬܐ

G ܕܚܡܖ̈ܢܐ.

G ܘܩܐܖ̈ܢ.

G ܕܬܗܘܐ.

G ܬܬܙܝܥ.

G ܕܬܰܣܡܶܐ.

G ܚܙܝܗ̇.

G ܬܗܘܐ.

G ܡܢ.

G ܢܫܟܚ.