Titus of Bostra: Against the Manichaeans - ܡܐܡܪܐ ܕܛܛܘܣ ܕܠܘܩܒܠ ܡ̈ܢܝܢܝܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
1 Book 1
1 pb. 2

ܠܟܠܗܘܢܝܠܝܢ ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܗܕܐ ܗܼܘܬ ܠܗܘܢܿ ܕܥ̈ܠܠܬܐ ܕܚܛܗ̈ܝܗܘܢ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܢܪܚܩܘܢ ܐܢܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܢܝܫܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܫܪܝܪܐ. ܒܡ̈ܠܐ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢܿ ܘܐܠܘ ܠܐ ܥܪܩܼܘ ܡܢ ܗܕܐ. ܕܐܦ ܥܠܝܢ ܒܛܝܠ ܗܘ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܒܘܠܝܬܐ. ܘܒܫܪܪܐ ܕܡܢܗܘܢ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܚܛܗ̈ܝܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܣܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܟܕ ܨܒܘ ܕܢܐܣܘܢ ܨܒܘܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܐܬܠܒܟܘ ܒܟܘܪܗܢܐ ܕܪܘܫܥܐ ܪܒܐ ܘܩܫܝܐ ܕܒܟܦܘܪܝܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܕܥܠ ܟܘܠ ܕܡܬܚܙܐ ܕܐܠܗܐ ܢܦܠܘ. ܡܢܝ ܕܝܢ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܒܪܒܪܝܐܼ ܘܫܘܡܗܗ ܒܦܘܫܩܗ ܐܝܬܘܗܝ ܫܝܢܐ. ܬܘܒ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܣܡܐ ܡܣܓܦܢܐ ܕܪܘܫܥܐ ܐܬܚܫܚ. ܟܕ ܓܣܪ ܨܒܼܐ ܕܢܚܘܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ. ܐܩܝܡ ܠܩܘܒܠܗ ܒܝܫܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܠܡ ܒܫܘܝܘܬܐ ܐܟܘܬܗ ܐܝܬܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܠܘܩܒܠ ܐܝܬܝܐ ܘܚܝܬܐ ܠܘܩܒܠ ܚܝܐ. ܘܕܒܟܠܙܒܢ ܠܡ ܩܝܡܐ ܠܩܘܒܠܗ. ܘܡܬܟܬܫܐ ܥܡܗ. ܘܕܐܦܠܐ ܠܡ ܡܢ ܡܬܘܡ ܫܠܝܐ ܕܠܐ ܬܩܪܝܘܗܝ. ܘܕܠܐ ܠܡ ܡܫܟܚܐ ܕܡܠܝܐܝܬ ܡܢܗ ܬܬܛܠܩ. ܡܛܠ ܕܐܝܬܝܐ ܗܝ ܕܡܢ ܥܠܡ. ܘܡܫܠܡܢܝܬܐ ܗܝ ܠܡ ܒܐܝܬܘܬܗ ܐܝܟ ܕܠܐ ܗܐ ܠܡ ܡܬܥܒܕܘ ܐܬܥܒܕܬ. ܘܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢ ܕܟܕ ܥܼܪܩ ܡܢ ܬܢܢܐ ܢܦܼܠ ܒܢܘܪܐ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܐ ܠܡ ܢܣܬܒܪ ܐܠܗܐ ܕܗܘܼܝܘ ܥܠܬܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ ܗܼ ܒܩܢܘܡܗ ܠܡ ܡܢ ܟܘܠܗܿ ܒܝܫܬܐ ܡܫܠܡܢܝܬܐ ܕܠܘܬܗ. ܢܩܒܠ ܐܦܢ ܛܒ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܗܘ ܒܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ ܠܡ ܘܒܚܟܡܬܐ ܡܬܦܪܣ ܠܗ ܠܗܕܐ ܐܠܐ ܐܦ ܟܕ ܗܟܢܐܼ ܠܐ ܗܘܐ ܕܠܐ ܩܪܒܐ ܡܫܟܚ ܒܚܝܠܗ. ܐܝܟ ܕܡܠܦ ܗܘ ܫܪܒܗ ܘܐܝܠܝܢ ܟܝ ܐܝܬ ܕܢܘܟܪܝܢ ܐܝܟ ܗܿܢܝܢ ܡܢ ܚܘܫ̈ܒܐ ܘܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܗܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܡܠܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܕܟܐܢܐ ܗܝ ܘܙܕܩܐ ܕܢܘܕܐ ܒܐܠܗܐ ܡܢ ܟܠܗ ܚܝܠܢ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܕܚܛܗ̈ܝܗܘܢ ܕܒܢܗܝ ܐܢܫܐ ܒܒܥܬܐ ܕܝܢ ܗܕܐ. ܕܒܐܝܢܐ ܐܣܟܡܐ ܐܢܚܢܢ ܚܼܛܝܢ ܐܢܚܢܢ ܟܕ ܐܠܐܗ ܠܐ ܨܒܼܐ. ܠܐ ܡܩܛܪܓܝ ܐܢܚܢܢ ܠܐܠܗܐ ܒܪ̈ܘܪܒܬܐ ܐܝܟ ܗܿܘ. ܟܕ ܨܿܒܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܢܦܘܩ ܥܠܘܗܝ ܪܘܚܐ ܥܠ ܕܩܕܩ̈ܬܐ ܐܠܐ ܒܗܿ ܒܐܘܪܚܐ ܕܫܪܪܐ ܡܢ ܒܬܒ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ pb. 3 ܘܡܢ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܓܘܐ. ܘܡܢ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܓܘܐ. ܟܕ ܠܒܝܟܝܢ ܐܢܚܢܢ ܢܦܫܢ ܙܗܝܪܐܝܬ ܠܘܬ ܗܕܐ ܒܥܬܐ ܪܕܝܢܢ ܐܢܚܢ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܟ ܪ̈ܚܡܝ ܫܪܪܐ ܒܢܦܫܢ ܡܬܥܕܠܝܢ ܐܢܚܢܢ. ܬܚܘܝܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܕܚܠܦ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ. ܕܐܠܗܐ ܥܒܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܐ ܗܼܘܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܢܥܪܘܩ ܒܡܠܬܢ ܡܢ ܡܪܫܘܬܐ. ܕܗܿܢܝܢ ܕܒܚܕ̈ܕܐ ܡܣܟܠܝܢ ܐܢܚܢܢ ܙܕܩ ܠܢ ܕܢܪܫܥ ܒܐܠܗܐ ܘܢܒܕܐ ܥܠܘܗܝ ܐܝܠܝܢ ܕܨܥܝܪܢ ܐܢܝܢ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܘܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܘܥܡ ܗܿܢܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܡܛܠ ܕܣܒܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܐܣܝܘܬܐ ܐܢܘܢ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܪܫܢܘܬܐܐܚܪܬܐ ܕܠܘܩܒܠܐ ܪܼܕܝܢ ܐܠܐ ܒܐܣܟܡܐ ܐܚܪܢܐ ܡܢܢ ܡܣܬܥܪܝܢ ܕܗܼ ܝܗܕܐ ܓܠܝܐܝܬ ܡܠܬܢ ܒܥܕܢܐ ܕܙܕܩ ܬܦܫܩܝܗܿ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܒܐܠܗܐ ܠܐ ܡܪܫܥܝܢ ܐܢܚܢܢ ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܡܡܪܚܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܒܕܐ ܥܠܘܗܝ ܡܚܝܠܘܬܐ. ܕܓܘܕܦܐ ܘܢܐܡܪ ܕܐܝܬ ܠܗ ܕܠܩܘܒܠܐ ܒܝܫܬܐ ܗܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܠܐ ܐܦ ܗܿܢܝܢ ܕܡܣܬܥܪܢ ܡܢܢ ܒܐܣܟܡܐ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܡܬܦܪܣܝܢ ܐܢܚܢܢ. ܕܢܫܬܩ ܘܢܒܛܠ ܘܒܗܕܐ ܓܠܝܐܝܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܛܝܠܐܝܬ ܚܝܪܝܢ ܡܬܚܙܝܐ ܕܐܝܢ ܒܫܪܪܐ ܡܢܢ ܗܘ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܫܘܪܝܐ ܠܣܘܥܪ̈ܢܝܗܘܢ ܕܚܛܗ̈ܐ ܘܡܢܢ ܐܦ ܢܣܒܝܢ ܫܘܠܡܐ. ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܐܦܢ ܠܐ ܗܐ ܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܐܢܫ ܐܢܫ ܡܬܚܙܝܐ. ܗܼܝ ܕܟܘܠ ܐܢܫ. ܐܠܐ ܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ ܐܝܢܐ ܕܒܛܝܠ ܠܗ ܓܝܠܐ ܗܝ. ܛܥܡܬܐ ܗܟܝܠ ܕܟܘܠ ܐܢܫ ܗܕܐ ܗܝ ܕܒܐܢܫ ܐܢܫ ܡܫܟܚܐ ܕܬܬܚܙܐ ܀ ܀ ܀

2

ܗܿܘ ܗܟܝܠ ܕܪܘܫܥܐ ܒܪܒܪܝܐ ܐܬܦܪܣ ܘܒܝܫܬܐ ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܒܕܐ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܫܪܪܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܘܪܫܢܘܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܠܗܕܐ ܒܫܢܝܘܬܐ ܩܪܐ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܒܛܟܣܐ ܕܫܘܝܘܬܐ ܣܐܡ ܠܗܿ ܠܒܝܫܬܐ ܠܘܩܼܒܠ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡܝܩܪܢܗܿ. ܗܼܘ ܕܐܣܒܪ ܕܣܢܐܗ ܗܘ. ܐܠܐ ܕܐܦ ܕܒܝܫܬܐ ܕܡܢ ܗܕܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܫܘܪܝܐ ܪܕܝܢ ܕܡܢ ܩܿܛܝܪ ܕܠܐ ܐܣܝܘܬܐ ܐܢܝܢ ܐܡܿܪ ܘܐܝܟ ܢܟܘܠܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܥܒܼܕ ܐܢܘܢܿ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܗ. ܕܢܣܒܪܘܢ ܕܥܘܠܗܘܢ ܘܚܛܗ̈ܝܗܘܢ ܠܝܬ ܠܗ ܬܘܪܨܐ ܘܐܣܝܘܬܐ ܘܡܟܝܠ ܒܩܘܕܡܐ ܕܢܝܚܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܢܣܪܚܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܚܠܦ ܡܬܦܢܝܢܘܬܐ ܬܘܚܠܬܐ ܕܦܘܫܟܐ ܐܝܟ ܕܡܟܝܠ ܠܐ ܠܡ ܡܫܟܚܐ ܕܪܕܝܗܿ ܕܒܝܫܬܐ ܗܝ ܕܕܠܐ ܫܘܪܝ ܗܝ. ܢܬܬܟܣܘܢ ܐܠܐ ܐܢ ܐܢܫ ܒܪܓܬܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܢܣܒܪ ܕܝܬܝܪܐ ܠܡ ܒܒܛܝܠܘܬܗ ܗܘ ܙܟܐ. ܐܝܟ ܕܡܫܟܚ ܠܚܛܗ̈ܐ. ܘܡܢ ܡܬܚܙܝܐ ܓܠܝܐܝܬ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܓܒ ܐܚܪܝܢ ܚܼܛܐ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܡܢܗ ܘܒܗ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܣܒܪܝܢ ܥܠܘܗܝ ܕܒܡܘܙܓܗ ܐܝܬܘܗܝ ܡܝܬܪܐ ܒܟܝܢܗ ܗܘ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܟܝܢܗ ܐܠܐ ܒܥܡܠܐ ܘܒܕܘܥܬܐ pb. 4 ܐܬܚܫܚ ܗܿܘ ܕܣܒܪ ܐܦ ܕܢܫܬܒܚ ܟܕ ܐܦ ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܫܪܪܐ ܓܠܙܝܢ ܠܗ. ܘܫܒܼܩܘ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܫܪܝܪܬܐ ܕܒܥܡܠܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܐܡܬܝ ܕܒܟܐܢܘܬܐ ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ ܡܣܬܥܪܐ. ܘܚܛܦܘ ܠܗܘܢ ܕܓܠܐܝܬ ܒܡܣܡ ܒܪܥܝܢܗܘܢ ܩܛܝܪܐ ܕܟܝܢܐ. ܘܒܪܚܡܬ ܥܡܠܐ ܕܚܫܚ ܪܘܫܥܐ ܕܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܐܬܦܪܣܘ. ܐܝܟܐܢ ܕܡܟܝܠ ܐܦܠܐ ܗܿܘ ܕܒܒܣܝܢܐ ܘܒܪܦܝܘܬܐ ܒܟܠ ܙܒܢ ܐܝܬܘܗܝ. ܢܬܓܢܚ ܒܪܥܝܢܗ ܡܛܠ ܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܒܝ̈ܫܐ. ܐܢ ܢܣܒܪ ܕܠܐܚܪܬ ܪܫܢܘܬܐ ܕܒܝܫܬܐ ܡܬܚܫܒܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ. ܘܐܦ ܠܐ ܗܘ ܕܒܒ̈ܛܝܠܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܬܚܫܚ ܫܘܐ ܕܢܬܕܡܪ ܒܗ. ܟܕ ܒܚܘܫܒܐ ܣܥܪ ܀ ܀ ܀

3

ܘܥܡ ܗܿܢܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܗܕܐ ܕܩܫܝܐ ܡܢ ܟܠ ܕܒܪܘܫܥܐ ܕܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܡܬܢܦܩܝܢ ܘܡܬܪܒܝܢ ܗܼܢܘܢ ܬܠܡܝܕܘ̈ܗܝ ܕܗܿܘ. ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܒܝܢܘ ܒܡܠܬܐ ܕܦܝܣܐ ܕܥܠ ܒܪ̈ܝܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܣܘܥܪ̈ܢܝܗܘܢ ܒܝܫ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܒܗܢܐ ܐܣܟܡܐ ܕܐܬܐܼܡܪ ܫܐܠܘ ܘܛܥܼܘ. ܐܠܐ ܐܦ ܥܠ ܣܘܓܗܝܢ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦܠܐ ܚܕ ܓܘܢܝܐ ܡܩܒܠܢ ܥܕܠܘ ܘܩܛܪܓܘ ܘܒܝ̈ܫܬܐ ܫܡܗܘ ܐܢܝܢ. ܘܡܢܗܝܢ ܠܡ ܕܒܡܘܙܓܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܡܢ ܛܒܐ ܘܡܢ ܒܝܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܘܡܢܗܝܢ ܕܒܚܕܐ ܠܡ ܕܡܘܬܐ ܕܒܝܫܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܒܕܓܠܘܬܐ ܐܡܼܪܘ. ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܨܐܕܝܗܘܢ ܚܒܟܘ ܘܒܠܒܠܘ ܟܘܠ ܡܕܡ. ܘܒܝܫ̈ܬܐ ܠܗܿܢܝܢ ܕܐܦ ܠܐ ܡܬܘܡ ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܫܡܗܘ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܥܘܠܐ ܒܠܚܘܕ ܘܚܛܗ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܗܢܼܘܢ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܝܫܬܐ ܒܡܠܬܗܘܢ ܡܬܥܕܠܝܢ ܗܘܘ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܦ ܒܗܕܐ ܕܢܙܕܗܪܘܢ ܐܦ ܡܢ ܫܡܗܿ ܐܦ ܡܢ ܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐ ܕܥܠܝܗܿ ܥܠ ܒܝܫܬܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܿ ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܒܣܘܥܪܢܐ ܗܘ ܐܝܬܝܗܿ ܘܒܣܘܥܪܢܐ ܗܘ ܠܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܪܫܢܘܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܢܥܠܘܢܿ ܒܪܡ ܕܝܢ ܣܟܠܘܬܗܘܢ ܒܗܕܐ ܦܫܝܚܐ ܗܘܬ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܠܟܘܠܗܿ ܒܪܝܬܐ ܨܥܼܪܘ ܓܘܕܦܐ ܗܘ ܪܒܐ ܘܥܫܝܢܐ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܥܒܼܕܘ. ܘܡܫܝܚܝܢ ܕܒܡܠܬܗܘܢ ܢܦܝܣܘܢ ܐܝܟ ܕܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܡ ܒܝܫ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܘܟܠܗ ܪܚܫܐ ܘܕܠܐ ܠܡ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܛܒܐ ܗܼܢܝܢ ܢܗܘܝܢ. ܗܿܢܝܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܝܟ ܕܗܼܢܘܢ ܣܒܼܪܘ ܕܠܐ ܚܫܚܢ ܗܘܝ. ܐܠܐ ܐܦ ܡܣ̈ܓܦܢܝܬܐ ܐܢܝܢ ܠܡ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. ܟܕ ܗܐ ܡܫܟܚܐ ܗܝ ܕܢܚܘܐ ܥܠܝܗܝܢ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܡܥܕܪ̈ܢܝܢ ܐܢܝܢ. ܘܚܫܚܢ ܐܢܝܢ ܝܬܝܪܐ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܕܒܫܪܪܐ ܡܣܬܒܪܢ ܕܡܗܢܝܢ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܚܪ̈ܙܝܢ ܕܢܬܥܕܠܘܢ ܘܢܨܥܪܘܢ ܐܦ ܒܪ̈ܝܬܐ ܐܦ ܒܛܝܠܘܬܐ ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠ ܡܠܬܢ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܗܿܢܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܘܕܗܿܢܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ ܕܠܐ pb. 5 ܦܘܫܩܐ ܘܠܕܐ ܬܚܘܝܬܐ ܫܿܒܩܐ ܕܬܗܘܐ ܀ ܀ ܀

5

ܐܢܚܢܢ ܕܝܢ ܠܘܩܕܡ ܥܠ ܗܿܢܝܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܪ̈ܫܢܘܬܐ ܘܡܟܘ̈ܬܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܣܝܡܝܢ ܢܿܣܒ ܘܢܐܡܪ. ܘܟܢ ܢܐܬܐ ܥܠ ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܠܦ ܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܘܢܚܙܐ ܕܐܦ ܗܿܢܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܦܝܪ ܘܡܬܪܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܩܿܕܡܬ ܐܿܡܪܬ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܗܿܢܝܢ ܕܠܘܩܒܠܗܝܢ ܐܡܼܪܘ ܘܨܥܪܘ ܐܝܟ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܠܡ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ. ܕܥܠ ܟܠ ܕܐܦ ܥܠܝܗܿ ܗܿܢܝܢ ܕܒܡܪܝܪܘܬܐ ܘܒܒܝܫܘܬܐ ܐܝܟ ܛܠܘܡ̈ܐ ܐܡܪܝܢ ܘܡܚܝܒܝܢ ܡܚܘܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܒܡܕܪܢܘܬܐ ܗܝ ܡܝܬܪܬܐ ܘܫܒܝܚܬܐܼ ܘܠܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܐܦ ܥܠ ܚܛܗ̈ܝܗܘܢ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܘܥܠ ܥܘܠܗܘܢ ܕܠܐ ܙܕܩ ܐܦܠܐ ܡܛܠ ܗܿܢܝܢ ܕܢܒܕܐ ܐܝܟ ܕܒܫܪܓܪܓܝܬܐ ܪܫܢܘܬܐ ܕܒܝܫܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܐܦ ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚܐ ܕܬܬܚܙܐ ܕܐܦ ܗܼܢܝܢ ܗܿܢܝܢ ܥܠ ܛܒܘܬܗ ܕܥܒܘܕܢ ܡܒܕܩܢ ܘܠܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܝܠܗ ܡܢ ܒܢܗܝ ܐܢܫܐ ܡܣܬܥܪܢ ܘܠܐ ܡܢ ܪܫܢܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܠܢܟܝܢܢ ܪܕܝܢ ܘܡܟܝܠ ܙܕܩ ܗܘ ܠܢ ܕܥܠ ܫܘܪܝܗܿ ܕܫܘܥܝܬܗܘܢ ܕܪܘܫܥܐ ܢܐܬܐ ܟܕ ܡܫܐܠܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܐܢ ܡܩܒܠܝܢ ܚܘܫܒ̈ܐ ܘܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܓܘܐ ܕܒܟܝܢܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܪ̈ܫܢܬܐ ܘܡ̈ܠܟܘܬܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܢ ܓܝܪ ܐܦ ܠܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܫܠܡܘܬܐ ܡܬܩܒܠܢ ܚܕ ܟܡܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܬܟܬܘܫܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܢܝܢ ܢܩܒܠ ܀ ܀ ܀

8

ܘܬܘܒ ܐܢ ܗܼܢܘܢ ܗܠܝܢ ܐܝ̈ܬܝܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܠܨܐܝܬ ܪ̈ܚܝܩܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܚ̈ܕܕܐ. ܐܠ ܒܠܚܘܕ ܗܼܘ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܫܘܥܝܬܗ ܕܗܿܘ ܡܬܚܡ ܘܡܣܝܟ ܐܠܐ ܕܐܦ ܒܐܬܪܐ ܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܘܥܡ ܒܕܡܘܬܐ ܕܗܘܿ ܕܠܩܘܒܠܗ. ܗܢܿܘܢ ܓܝܪ ܕܡܢ ܚ̈ܕܕܐ ܡܬܟܠܝܢ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܡܠܝܐܝܬ ܡܬܚܒܫܝܢ ܘܡܣܬܝܟܝܢ ܘܡܟܝܠ ܬܫܬܐܠ ܕܐܢ ܩ̈ܫܝܫܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ ܗܼܢܘܢ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢܿ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܝܟ ܐܝ̈ܬܝܐ ܕܠܐ ܗܘܘ ܘܐܢ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܗܝ ܐܝܬ ܗܘܐ ܬܘܒ ܐܡܬܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܫܘܝܘܬܐ ܟܕ ܪ̈ܚܝܩܝܢ ܡܢ ܕܠܩܘܒܠܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܢ ܥܠܡ ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦ ܦܘܪܫܢܗ ܩܕܝܡ ܗܘ ܐܬܪܗ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܐܝܬܘܬܗ ܐܘ ܥܡܗ ܐܝܬܘܗ ܝܒܐܝܬܘܬܐ ܐܠܐ ܐܢ ܩܕܝܡܝܢ ܐܢܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ ܐܝܟ ܕܢܣܬܒܪܘܢ ܕܒܦܚܝ̈ܗܘܢ ܐܢܘܢ ܘܝܠܕܝܗ̈ܘܢ ܐܢܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܠܐ ܐܝܬܝ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ. ܘܐܦܠܐ ܕܡ ܥܠܝܡ ܐܝܬܝܗܘܢܿܘܗܕܐ ܡܣܬܒܪܐ ܕܠܗܘܢ ܗܘ ܠܐܬܪܗܘܬܗܘܢ ܐܝܬܝܗ ܕܡܢܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܘܐܢ ܕܝܢ ܥܡܗܘܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܒܐܝܬܘܬܐ ܗܿܘܝܢ ܠܗܘܢ ܐܝܬܝ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܬܪܗܝܢ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܐܢܢܩܐ ܓܝܪ ܦܪ̈ܫܝܫܢ ܐܢܘܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܗܼܢܘܢ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܒܗܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܒܠܥܕܝܗܝܢ ܐܦ ܠܐ ܕܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܫܟܚܝܢ ܀ ܀ ܀

9

ܘܥܡ ܗܿܢܝܢ ܐܦ ܬܚܘܡ̈ܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢܼ ܡܬܬܒܥܐ ܒܐܝܕܗ ܕܟܠܝܢ ܘܬܟܣܝܢ ܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ pb. 7 ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܥܡ ܚܒܪܗ ܕܕܠܡܐ ܒܫܘܠܡܗܘܢܿ ܬܘܒ ܥܡ ܚ̈ܕܕܐ ܢܬܚܠܛܘܢܿ ܘܡܠܬܐ ܗܝ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܢܚܒܠܘܢܗܿ. ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬ ܕܟܠ ܘܬܟܣ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢܿ ܡܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܕܬܠܬܐ ܒܝܐܬܘܬܗ ܡܬܒܥܐ ܠܗ ܠܒܕܝܐ ܕܫܘܥ̈ܝܬܗܘܢ ܘܠܡܐ ܟܝ ܫܘܪܐ ܕܐܕܡܘܣ ܐܡܪܝܢ ܠܢ. ܐܘ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܝܟ ܕܒܫܥܬܐ ܕܫܢܝܘܬܐ ܘܒܒܛܝܠܘܬܐ ܟܝ ܕܡܢ ܗܿܘ ܗܢܐ ܡܐ ܕܗܼܘ. ܕܐܡܪܝܢ ܐܬܬܣܝܡ ܒܡܨܥܬܐ. ܠܐܝܢܐ ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܢܨܒܘܢ ܕܢܬܠܘܢܗܿ ܠܗܿ ܠܗܕܐ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܠܚܪܬܐ ܒܒܛܝܠܘܬܗ ܥܼܠ ܘܐܬܣܝܡ ܗܘ ܗܢܐ ܬܚܘܡܐ ܒܡܨܥܬܐ ܫܪܒܗܘܢ ܡܫܬܟܚ ܕܒܦܘܫܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܐ ܓܝܪ ܕܐܬܥܠܝܬ ܗܼܝ ܡܠܬܐ ܠܘܬ ܪܫܢܘܬܐ ܘܥܬܝܩܘܬܐ ܘܩܕܡܝܘܬܐ. ܬܘܒ ܡܬܚܚܙܝܐ ܠܗ ܕܗܿܢܘܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܐ. ܠܐ ܦܪ̈ܫܝܢ ܗܘܘ. ܘܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܠܩܘܒܠܐ ܘܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܒܛܝܠܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܘ ܬܚܘܡܐ ܕܩܪܝܢ ܗܘܐ ܘܐܬܣܝܡ܆ ܐܚܪܢܐ ܬܘܒ ܐܝܬܝܐ ܕܡܢ ܐܢܢܩܐ. ܡܘܕܝܢ ܕܡܥܠܝܢ ܕܐܦܐ ܒܡܕܡ ܡܫܘܬܦ ܒܐܝܬܘܬܗ ܠܚܕ ܡܢ ܗܢܿܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܡܛܠ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܢܘܟܪܝ ܠܗܘܢ ܢܦܪܫ ܐܢܘܢ ܡܢ ܚ̈ܕܕܐ ܘܡܫܬܟܚܝܢ ܡܟܝܠ ܕܒܫܢܝܘܬܗܘܢ ܟܢܫܐ ܘܣܓܝܐܘܬܐ ܕܐܝܬܝ̈ܐ ܣܿܝܡܝܢ ܟܕ ܬܪ̈ܝܢ ܗܘ ܒܠܚܘܕ. ܐܝܬܝ̈ܐ ܐܡܼܪܘ ܕܐܝܬ. ܗܼܘ ܗܟܝܠ ܬܚܘܡܐ ܕܟܿܠܐ ܠܗܘܢ ܐܢ ܫܘܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܢ ܐܪܥܐ ܚܪܒܬܐ. ܕܠܐ ܥܡܪܐ. ܘܐܢ ܡܕܡ ܐܚܪܢܝܢ ܕܨܒܝܢ ܐܝܟܐ ܟܝ ܐܝܬ ܠܗ ܥܩܒܐ ܘܫܬܐܣܬܐ ܘܐܝܟܐ ܟܝ ܡܿܛܐ ܪܝܫܗ. ܐܠܐ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܠܬܚܬ ܐܝܬܝܗܿ ܥܩܒܗܿ. ܘܐܝܟܐ ܟܝ ܘܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܘܠܥܠ ܐܦ ܪܝܫܗ. ܘܐܝܟܐ ܟܝ ܘܥܕܡܐ ܠܟܡܐ. ܕܠܥܠ ܓܝܪ ܘܕܠܬܚܬ ܫܡ̈ܗܐ ܐܢܘܢ ܕܒܪ̈ܝܬܐ. ܕܩܕܡ ܒܪ̈ܝܬܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܐ. ܘܙܕܩ ܡܟܝܠ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܗܼܘܐ ܡܬܚܬܝ ܘܪܡ ܗܼܘ ܗܢܐ ܬܚܘܡܐ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܒܗ ܡܬܦܪܫܝܢ ܕܕܠܡܐ ܐܘ ܡܢ ܠܬܚܬ ܐܘ ܡܢ ܠܥܠ. ܢܚܣܪ ܘܢܬܠ ܐܬܪܐ. ܠܗܿܢܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܢܥܒܪܢ ܒܚܕ̈ܕܐ ܀ ܀ ܀

11

ܘܬܘܒ ܓܒܐ ܬܝܡܢܝܐ ܠܒܝܫܬܐ ܝܗܿܒܝܢ ܘܐܝܟ ܕܒܚܠܡܐ ܕܘܟܝ̈ܬܗܿ ܕܒܪܝܬܐ ܩܕܡ ܕܢܬܒܪܝܢ ܡܬܚܡܝܢ ܘܡܦܠܓܝܢ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܬܝܡܢܐ ܩܕܡ ܕܬܗܘܐ ܬܝܡܢܐ. ܘܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܒܒܪܝܬܐ ܕܨܥܝܪܐ ܡܢ ܚܒܪܬܗܿ ܠܐ ܗܘܬ. ܗܿܢܝܢ ܕܡܢ ܚܣܡܠܗ ܓܝܪ ܕܗܿܘ ܕܦܿܢܐ ܠܡܥܪܒܐ ܡܫܬܟܚܢ ܠܗܝܢ ܡܢ ܝܡܝܢܗ ܡܐ ܕܦܿܢܐ ܘܚܼܪ ܠܡܕܢܚܐ. ܐܠܐ ܣܓܝܐܐ ܗܝ ܠܘܬ ܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܒܪܒܪܝܐ ܦܛܥܘܬܐ ܘܠܠܘܬܐ. ܬܪܬܝܢ ܓܝܪ ܪ̈ܫܢܘܬܐ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܢ ܕܢܗܘܝܢ ܐܘ ܕܢܬܩܪܝܢ. ܪܫܢܘܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܩܫܝܫܐ ܘܩܕܡܝܐ ܠܟܠ ܘܠܒܝܟܐ ܘܫܠܛܐ ܒܟܠ. ܘܗܼܝ ܗܕܐ ܐܦ ܠܐ ܠܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܡܫܬܟܚܐ ܕܐܝܬܝܗܿ. ܫܘܐ ܗܘ ܠܡ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܕܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܘܐܬܝ̈ܐ ܐܢܝܢ ܠܡ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ. ܘܠܐ ܡܫܬܟܚܐ ܩܘܕܡܐ ܕܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܩܕܝܡܐ ܠܚܒܪܬܗܿ ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ̈ ܐܠܐ ܘܐܦ ܡܢ ܪܫܢܘܬܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܕܥܼܠ ܚܕܕ̈ܐ. ܐܝܟ ܕܠܩܘܒܠܐ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܒܟܠ ܒܛܝܠܢ ܐܠܐ ܐܦ ܒܟܝܢܗܝܢ ܡܬܟܬܫܢ ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܗܕܐ ܕܢܣܬܒܪܢ ܕܐܝܬ ܠܗܝܢ ܫܪܢܘܬܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܕܪܫܢܬܐ ܐܦܠܐ ܠܘܬ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܫܬܟܚܐ ܒܫܪܪܐ ܐܝܟܐ ܡܬܩܪܝܢ ܒܫܡܐ ܕܪܫܢܘܬܐ ܘܐܝܟܐܢ ܬܘܒ ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܚܘܫܒ̈ܐ ܘܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܒܟܝܢܐ ܡܩܒܠܝܢ ܕܐܝܬ ܡܕܡ ܬܪܝܢ ܒܐܝܬܘܬܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܡܐ ܓܝܪ ܕܠܘܩܕܡ ܐܦ ܗܼܘ ܫܡܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܝܗܘܢ ܫܘܝܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܡܟܝܠ ܠܘܩܕܡ ܒܗܿܝ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܡ ܐܝ̈ܬܝܐ ܐܢܘܢ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܫܡܠܝܢ ܐܢܘܢ ܒܗܕܐ ܠܚ̈ܕܕܐ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܕܩܘܒܠܐ ܐܢܘܢܿ ܘܟܢ ܬܘܒ ܐܦ ܗܕܐ ܕܪ̈ܝܗܘܢ ܠܡ ܚܝ̈ܐ ܐܢܘܢܿ ܘܬܘܒ ܕܫܼܿܘܝܢ ܐܢܘܢ ܠܡ ܒܗܕܐ ܕܐܝܬܘܬܗܘܢ ܠܐ ܗܘܬ ܡܗܼܘܐ ܗܼܘܬ. ܗܼܢܿܘܢ ܗܟܝܠ ܕܫܡܗ̈ܗܝܘܢ ܗܿܢܘܢ ܐܢܘܢ ܟܕ ܗܼܢܘܢ ܘܐܬܗܘܢ ܕܒܗܿ ܡܬܝܕܥܝܢ ܗܼܝ ܟܕ ܗܼܝ ܕܗܿܢܘܢ ܐܝܟܐܢ ܐܝܬܘܬܗܘܢ ܐܝܬܝܗܿ ܕܠܩܘܒܠܐ ܘܒܬܟܬܘܫܐ. ܟܕ ܗܐ ܫܡܗ̈ܐ ܡܒܕܩܢܝܗܝܢ ܐܢܘܢ ܕܝܠܗܝܢ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܡܚܘܝܢ ܓܝܪ ܥܠ ܨܒܘ ܨܒܘ ܡܢܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܐܝܟ ܟܡܐ ܕܡܫܟܚܐ ܕܬܬܝܕܥܿ ܘܡܟܝܠ ܒܗܕܐ ܝܕܥܝܢ pb. 9 ܐܢܚܢܢ ܕܚܝܠܗܘܢ ܕܫܡ̈ܗܐ ܗܼܿܢܝܢ ܐܢܝܢ ܨܒܘ̈ܬܐ. ܀ ܀ ܀

13

ܐܡܪܝܢ ܓܝܪ ܕܗܼܘ ܠܡ ܐܝܬܘܗܝ ܛܒܐ ܘܗܿܘ ܐܚܪܢܐ ܒܝܫܐ. ܘܐܝܟ ܕܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܡܘܬܐ ܘܛܠܢܝܬܐ ܩܕܡ ܐܝܬܘܬܐ ܢܣܒܝܢ ܕܢܐܡܪܘܢ ܗܼܢܘܢ ܕܥܡ ܗܿܘ ܫܢܝܐ ܐܪܗܛܘ ܒܛܘܥܝܝ. ܟܕ ܗܐ ܐܝܬܘܬܐ ܫܘܝܐܝܬ ܡܫܬܡܗܐ ܥܠ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܝܬܘܬܐ ܢܣܒܝܢ ܕܢܐܡܪܘܢ ܗܼܢܘܢ ܕܥܡ ܗܿܘ ܫܢܝܐ ܐܪܗܛܘ ܒܛܘܥܝܝ. ܟܕ ܗܐ ܐܝܬܘܬܐ ܫܘܝܐܝܬ ܡܫܬܡܗܐ ܥܠ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܝܬܘܬܐ ܓܝܪ ܠܡ ܘܚܝܘܬܐ ܘܐܝ̈ܬܝܐ ܕܠܐ ܗܘܘ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܫܡܗܝܢ ܘܡܟܝܠ ܝܬܝܪܬܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܒܕܡܘ̈ܬܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܦܢ ܓܝܪ ܠܐ ܙܕܩ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܕܡܘܬܐ ܢܫܡܗ. ܐܠܐ ܒܗ ܒܚܘܫܒܢ ܐܝܟ ܕܒܗܢܐ ܐܣܟܡܐ ܪܢܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܝܡ ܗܘ ܠܗܕܐ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܗܿܝ ܓܝܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܒܕܩܐ ܐܝܬܘܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܘܐܬܝܐ ܠܕܐ ܗܼܘܐ ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܢܨܒܘܢ ܕܢܐܡܪܘܢ ܕܡܕܫ ܓܼܕܫܬ ܒܬܪܟܢ ܘܐܣܬܩܒܠܬ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܢܗܘܘܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢܿ ܗܕܐ ܕܠܠܐ ܗܝ ܕܠܐ ܣܟܐ ܠܗܿܘ ܓܝܪ ܐܝܬܝܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܕܡ ܒܬܪܟܢ ܓܕܫ ܒܗ ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܗܘܐ ܒܓܫܐ ܗܝ ܠܗ ܠܗܢܐ ܐܦ ܠܐ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܘܗܿܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܐ ܓܕܫ ܠܗ. ܕܡ̈ܘܬܐ ܗܟܝܠ ܕܠܩܘܒܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܫܬܟܚܢ ܒܟܠܗܝܢ ܨܒ̈ܘܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒܥܠܡܐ ܐܝܬܘܬܐ ܕܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܦܠܐ ܒܕܘܟܐ ܡܫܬܟܚܐ. ܚܘܪܐ ܓܝܪ ܠܘܩܒܠ ܐܘܟܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܩܘܒܠܐ ܘܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܓܘܫ̈ܡܐ ܒܗܿ ܒܐܝܬܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܐܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܗܼܢܘܢ ܗܿܢܝܢ ܒܕܘܟ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܚ̈ܕܕܐ. ܘܒܕܘܟ ܠܐ ܗܘܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܢܘܢܿ ܠܘܩܕܡ ܓܝܪ ܒܚܕ ܓܢܣܐ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܓܘܢ̈ܐ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܟܢ ܐܦܢ ܡܣܬܒܪܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ. ܐܠܐ ܠܚܙܬܐ ܒܘܣ̈ܡܐ ܡܦ̈ܬܟܐ ܕܙ̈ܢܝܢ ܙ̈ܢܝܢ ܡܩܪܒܝܢ. ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܡܫܘܚܬܗ ܡܥܝܩ ܠܗܿ ܠܗܕܐ ܚܙܬܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܒܚܕ ܓܢܣܐ ܡܫܬܡܗܿܢ ܫܝܘܬܐ ܐܢܝܢ ܓܝܪ ܬܪ̈ܬܝܗܝܼܢ ܗܿܢܝܢ. ܘܐܦ ܡܓܕܫ ܓܕܫܢ ܒܬܪܟܢ ܕܢܗܘܝܢ ܒܢܦܫܐ. ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܡܫܟܚܐ ܕܢܒܛܠܢ. ܗܢܼܝܢ ܗܠܝܢ ܐܡܬܝ ܕܗܼܝ ܢܦܫܐ pb. 10 ܕܒܗܿ ܐܢܝܢ ܒܙܒܢ ܐܚܪܝܢ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܬܗܘܐ ܕܡܢ ܗܕܐ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܦܪܝܫܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܐܝܬܘܬܐ ܘܐܚܪܬܐ ܗܝ ܐܝܬܝܗ. ܗܿܝ ܕܥܠ ܗܢܿܝܢ ܕܓܕܫܢ ܒܗܿ. ܒܬܪܟܢ ܟܕ ܗܐ ܚܘܪܐ ܘܐܘܪܟܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܠܐ ܡܬܦܪܫܝܢ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܕ ܗܟܢܐ ܗܝ ܠܐ ܐܢܫ ܡܡܬܘܡ ܡܫܡܗ ܠܗܘܢܿ ܡܢ ܗܢܿܘܢ ܕܒܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܠܐ ܓܝܪ ܟܕ ܐܢܫ ܨܿܒܐ ܕܢܐܡܪ ܚܠܒܐ ܠܐ ܗܘܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܫܡܐ ܕܣܝܡ ܥܠ ܕܡܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܡܬܚܫܚ ܩܕܡ ܚܘܪܘܬܐ ܕܠܐ ܚܠܦ ܚܕܐ ܢܣܬܒܪ ܕܣܓܝ̈ܐܬܼܐ ܡܫܡܗ ܗܿܢܝܢ ܕܚܘܪܘܬܐ ܒܗܝܢ ܐܝܬ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܥܘܪܒܐ ܠܐ ܗܘܐ ܒܐܘܟܡܘܬܐ ܩܪ̈ܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܗ. ܐܠܐ ܒܫܡܗܿ ܕܝܠܗܿ ܕܚܝܘܬܐ ܘܕܝܠܗ ܕܓܢܣܐ. ܗܼܢܝܢ ܗܟܝܠ ܕܡܘ̈ܬܐ. ܘܗܿܢܝܢ ܕܐܟܘܬܗܝܢ ܠܐ ܡܬܦܪܫܢ ܡܢ ܡܕܡ ܕܒܗ ܐܢܝܢ. ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܝܢ ܘܒܝܫܬܐ ܕܒܢܦܫܐܼ ܕܡܘ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܓܕܫܢ ܒܗܿ. ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܙܕܩ ܕܐܦܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܐܝܬܘܬܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܣܬܒܪ ܕܬܫܬܐܠ ܘܬܬܐܡܪ. ܐܠܐ ܘܠܐ ܕܗܕܐ ܝܚܝܕܐܝܬ ܬܬܐܡܪ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܘܡ ܐܢܫ ܐܢ ܡܫܬܐܠ ܕܡܢܐ ܗܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܕܒܗ ܒܐܢܫ ܡܬܘܡ ܐܢܫ ܐܢ ܡܫܬܐܠ ܕܡܢܐ ܗܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܕܒܗ ܒܐܢܫ ܡܫܡܗ ܠܗܿ ܘܐܡܪ ܐܠܐ ܠܘܩܕܡ ܗܼܝ ܕܡܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܡܐ ܕܐܡܿܪ ܟܢ ܕܡܢܘ ܡܫܡܗ. ܘܠܚܪܬܐ ܥܠ ܐܣܟܡܗ ܡܫܬܥܐ ܕܡܘܬܐ ܗܟܝܠ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܩܿܕܡܬ ܐܡܼܪܬ. ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܒܗܿܢܝܢ ܬܚ̈ܬܝܬܐ ܡܢܗܝܢ ܕܡܬܦܪܫܢ ܘܡܢܗܝܢ ܠܕܐ ܡܬܦܪܫܢ. ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܟܘܠܗ ܕܡܘܬܐ ܪܚܝܩܐ ܗܝ ܡܢܗ. ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܡܕܡ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܕܡܬܩܪܐ ܒܗܝܢ ܐܚܪܢ ܗܼܘ ܡܕܡ ܠܒܪ ܡܢܗ. ܦܫܝܛܐ ܗܘ ܓܝܪ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܪܟܒܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܚܘܫ̈ܒܐ ܐܢܫܝ̈ܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܩܕܡܢ ܐܼܡܪܢܿ ܕܩܕܝܡܐ ܗܝ ܗܿܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗܿܝ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܛܠ ܗܕܐ. ܐܡܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܐܝܟ ܗܿܢܝܢ ܩܕܡܝ̈ܬܐ. ܕܐܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܢܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܬܘܬܐ ܘܐܝ̈ܬܝܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܗܼܘܐ ܗܘܘ. ܠܐ ܓܝܪ ܟܦܪܝܢ ܒܗܕܐ. ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܟܝ ܛܒ̈ܐ ܐܢܘܢܿ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܒܫܡܐ ܫܒܝܚܐ ܐܝܟ ܕܒܟܢܘܬܐ ܢܫܡܗ. ܡܛܠ ܗܿܘ ܕܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܛܒܐ ܗܘ. ܘܗܿܝ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܐܡܼܪܢܢ ܡܫܬܟܚܐ ܠܗܿ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܐܝܬܝܗܿ. ܠܐ ܓܝܪ ܗܦܟܝܢ ܐܢܚܢܢ ܥܠܝܗܘܢ ܕܐܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܝܫ̈ܐ ܐܢܘܢ܇ ܗܘ ܓܝܪ ܐܝܬܝܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܗܼܘܐ ܗܼܘܐ. ܓܡܝܪܐ ܝܬ ܛܒܐ ܗܘ. ܘܐܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܐ ܗܘܐ ܡܗܼܘܐ ܗܼܘܐ. ܓܡܝܪܐܝܬ ܛܒܐ ܗܘ. ܘܐܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܡܐ ܟܝ ܗܼܝ ܗܕܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܒܝܫܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܠܗ. ܐܘ ܠܐ ܗܘܐ ܗܟܢܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܛܒܬܐ ܓܠܝܐܝܬ. ܘܐܝܢܐ ܗܘ ܟܝ ܗܢܐ ܦܘܠܓܐ. ܕܟܕ ܗܝ ܟܕ ܗܝܼ ܨܒܘܬܐ. ܘܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ pb. 11 ܫܡܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܛܒܐ. ܘܫܦܝܪܐ ܢܗܘܐ ܘܠܘܬ ܒܝܫܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܒܝܫܐ ܦܘܪܫܐ ܓܝܪ ܒܗ̈ܘܝܐ ܗܘ ܡܫܬܟܚ ܦܘܪܫܐ ܕܝܢ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܒܐܝܬܘܬܐ ܕܝܢ ܗܝܿ ܕܠܐ ܗܘܬ ܐܝܢܐ ܦܘܪܫܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ. ܚܕ ܟܡܐ ܕܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܒܗ. ܕܡܛܠܗܕܐ ܡܠܝܐܝܬܿ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܐܝܬܝܐ ܢܗܘܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܐܝܬܝ. ܐܢ ܓܝܪ ܢܗܘܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܠܐ ܙܕܩ ܕܡܕܡ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܒܗ ܐܘ ܢܫܬܡܗ ܐܝܟ ܗܘ ܕܠܩܘܒܠܗ. ܐܝܟܐܢ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܠܐ ܢܗܘܐ ܡܫܘܬܦ ܠܣܩܘܒܠܗ. ܐܢ ܓܝܪ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܟܠܡܕܡ ܡܠܝܐܝܬ ܕܠܩܘܒܠܐ ܒܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܡܫܘܬܦ ܠܕܠܩܘܒܠܗ ܡܫܬܟܚ ܠܗ ܕܠܐ ܗܘܐ ܣܩܘܒܠܐ ܗܘ. ܕܠܩܘܒܠܐ ܓܝܪ ܗܼܘ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܘܩܒܠ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܒܪ ܕܝܢ ܘܐܦ ܠܐ ܗܼܘ ܗܢܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܬܟܬܘܫܐ. ܗܿܘܼ ܕܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܗܘ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܐܢ ܗܟܝܠ ܗ݀ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܠܡ ܗܘ ܠܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܗܘ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗܘ ܒܫܪܪܐ ܐܝܬܝܐ ܘܠܟܠ ܡܕܡ ܗܘܼܝܘ ܪܫܐ. ܘܝܿܗܒ ܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܀ ܀ ܀ 14 ܐܡܪܝܢ ܕܝܢ ܘܐܦ ܗܢܼܘܢ ܕܙܕܩ ܗܘ ܠܡ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܕܠܩܘܒܠܐ ܬܫܬܡܗ ܗܝܠܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܢ ܗܘܼ ܠܡ ܕܩܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܐܠܗܐ ܢܘܗܪܐ. ܠܗܿܝ ܠܡ ܕܠܩܘܒܠܗ ܢܩܪܐ ܚܫܟܐ. ܘܐܢ ܠܗܿܘ ܡܫܡܗܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܡ ܛܒܐ. ܠܗܿ ܝܢܫܡܗ ܒܝܫܐ. ܘܐܢ ܗܟܝܠ ܩܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܐܠܗܐ ܕܗܼܘܝܘ ܫܪܪܐ ܓܠܝܐ ܗܼܝ ܗܕܐ ܕܗܿܝ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܗܝ ܕܓܠܬܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܗܿܘ ܗܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܣܒܪܝܢ ܐܝܟܢܐ ܗܼܘܐ ܠܗ ܕܓܠܬܐ. ܗܼܘ ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܢ ܢܬܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܗ ܕܓܠܬܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܒܫܪܪܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܒܗܿ ܒܗܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܪ ܗܘ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܓܠܬܐ ܗܘ. ܐܢ ܓܝܪ ܢܬܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܪܝܪ ܗܘ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܢܬܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܢܫܪ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܐ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܬܐܡܪ ܐܝܟ ܕܢܕܓܠ ܘܐܼܦܢ ܕܝܢ ܢܐܡܪ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܗ ܒܦܘܪܣܐ ܡܕܓܠ. ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܓܠܬܐ. ܒܐܝܬܘܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܒܫܪܪܐ ܀ ܀ ܀

15

ܘܡܟܝܠ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܢ ܢܩܪܘܢ ܠܛܒܐ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠ ܚܒܠܐ ܡܫܡܗܝܢ ܠܒܝܫܬܐ ܘܗܼܘ ܗܢܐ ܚܒܠܐ ܡܚܒܠܢܐ ܗܘ ܟܝ ܕܡܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚܐ ܕܢܗܘܐ ܡܚܒܠܢܐ ܕܛܒܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܗܼܝ ܒܝܫܬܐ ܢܦܩܫܗܿ ܡܚܒܠܐ. ܒܢܘܓܪܐ ܗܢܐ ܕܙܒܢܐ ܕܡܢ ܥܠܡ ܚܒܠܬ ܠܗ ܢܦܫܗ. ܘܣܪܝܩܐܝܬ ܣܒܪܝܢ ܥܠܝܗܿ ܐܝܟ ܕܒܫܪܓܪܓܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚܐ. ܕܗܼܝ ܚܒܠܐ ܬܗܘܐ. ܡܚܒܠܢܝܬܐ ܕܢܦܫܗܿ. ܐܡܝܢܐܝܬ ܓܝܪ ܠܐܚܪܢܐ ܗܘ ܡܚܒܠܐ ܬܗܘܐ. ܡܚܒܠܢܝܬܐ ܕܢܦܫܗܿ. ܐܡܝܢܐܝܬ ܓܝܪ ܠܐܚܪܢܐ ܗܘ ܡܚܒܠܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܢܦܫܗܿ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܢܦܫܗܿ ܡܚܒܠܐ ܘܐܦܠܐ ܡܢ pb. 12 ܫܘܪܝܐ ܡܬܩܝܡܐ ܗܘܬ. ܡܩܕܡܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܚܒܠܐ ܠܗܿ. ܠܢܦܫܗܿ ܩܕܡ ܐܝܬܘܬܗܿ. ܚܒܠܐ ܓܝܪ ܠܗܿܘ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠ. ܐܝܟ ܕܡܠܦܝܢ ܚܘܫ̈ܒܐ ܕܓܘܐ. ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܣܬܒܪ ܕܡܚܒܠ ܡܠܝܐܝܬ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܐ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܗܘ. ܘܕܠܥܠܡ ܗܘ. ܕܡܢ ܗܕܐ ܐܦܠܐ ܡܘܬܐ ܗܘ. ܪܡܐ ܗܝ ܓܝܪ ܡܢ ܠܐ ܡܬܚܒ̈ܠܢܐ ܗܼܝ ܐܝܬܘܬܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܠܐ ܗܘܬ ܡܗܼܘܐ ܗܘܬ. ܡܢ ܡܬܘܡ ܐܝܬ ܠܗ ܠܗܝܠܐ ܕܪܒܐ ܗܿܝ ܐܝܟܐܢ ܘܐܦ ܗܿܝ ܕܒܨܝܪܐ ܠܐ ܐܝܬ ܠܗܿ ܗܕܐ ܕܠܐ ܬܬܚܒܠ݀ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܚܒܠܐ. ܐܝܟ ܕܠܥܠܡ ܗܝ. ܘܐܦܠܐ ܡܬܚܒܠܢܝܬܐ ܕܢܦܫܗܿ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܬܗܘܐ ܐܝܬܘܬܗ ܡܬܚܒܢܝܬܐ ܀ ܀ ܀

17

ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܡܬܘܡ. ܐܡܬܝ ܕܗܝܠܐ ܫܓܝܫܐ ܗܘܬ. ܘܝܠܕܐ ܗܘܬ ܘܪܝܐ ܗܘܬ. ܘܣܥܪܐ ܢܗܘܬ. ܘܚܝ̈ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܦܩܐ ܗܘܬ. ܘܟܕ ܠܡ ܗܟܝܠ ܪܒܬ. ܐܬܥܠܼܝܬ ܟܕ ܠܐ ܝܕܥܐ ܗܘܬ. ܐܝܬܝܗܿ ܕܛܒܐ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡ ܐܬܥܠܝܬ. ܚܙܼܬ ܠܡ. ܠܐܪܥܗ ܘܠܢܘܗܪܗ ܕܛܒܐ ܘܐܫܝܚܬ ܕܬܥܘܠ ܠܗܿܢܝܢ ܕܠܐ ܗܘܝ ܕܝܠܗܿ. ܘܗܼܘ ܠܡ ܛܒܐ ܫܕܪ ܠܡ ܚܝܠܗ ܗܿܘ ܕܡܫܡܗ ܠܗ ܐܝܟ ܕܨܒܐ. ܐܝܟ ܕܢܛܪ ܠܡ ܬܚܘܡ̈ܐ. ܒܫܪܪ ܠܡ ܕܝܢ ܕܢܗܘܐ ܡܛܥܝܢܐ ܕܕܠܐ ܒܨܒܝܢܗܿ ܠܡ ܬܬܢܟܦ ܘܬܬܟܘܢ ܗܝܠܐ. ܗ݀ܝ ܕܐܦ ܗܘܬ. ܟܕ ܚܙܼܬ ܠܡ ܓܝܪ ܗܝܠܐ. ܠܗܘܿ ܚܝܠܐ ܕܐܫܬܕܪ ܕܒܩܬܗ ܒܪܓܬܐ ܕܪܚܡܬܐܐ ܣܓܝܐܬܐ. ܘܒܚܐܦܐ ܣܓܝܐܐ ܢܣܒܬܗ ܘܒܠܥܬܗ ܘܐܬܦܟܬ ܒܗ ܒܐܣܟܡܐ ܕܪܚܫܐ ܘܡܬܦܟܪ ܐܦ ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܬܚܙܝܬܐ ܡܬܚܫܚ ܕܐܝܟ ܕܒܠܘܚܫܬܐ ܠܡ ܒܗܘ pb. 13 ܚܝܠܐ ܕܐܫܬܕܪ ܐܬܕܡܟܬ ܠܡ ܗܝܠܐ ܘܗܟܐ ܠܡ ܗܼܘܐ ܡܘܙܓܐ ܘܚܘܠܛܢܐ ܒܗܢܐ ܐܣܟܡܐ ܕܗܿܘ ܚܝܠܐ ܠܡ ܕܐܬܒܠܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܛܒܐ ܘܕܗܝܠܐ ܗܝ ܕܒܠܥܬܗ. ܘܗܟܢܐ ܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܡ ܐܬܒܪܝ ܗܢܐ ܟܘܠܗ ܥܠܡܐ ܡܢ ܛܒܐ ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܠܡ ܒܝܫܬܐ ܕܬܬܦܪܣ ܗܘܝܗ ܕܥܠܡܐ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܐܝܟ ܕܗܼܘ ܐܡܼܪ ܡܢܗܝܢ ܠܡ ܕܨ̈ܒܘܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܘܡܢܗܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܘܗܼܘ ܡܘܙܓܐ ܘܚܘܛܢܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܢ ܣܩܘܒܠܐ ܠܡ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܕܬܢܢ ܡܬܚܙܐ ܘܡܬܝܕܥ. ܘܐܡܼܪ ܗܟܢܐ ܕܢܦܫܐ ܠܡ ܟܘܠܗܿ ܐܝܬܝܗܿ ܡܢ ܡܢܬܗ ܕܛܒܐ. ܘܓܘܫܡܐ ܠܡ ܘܦܓܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܗܝܠܐ ܘܒܙܒܢ ܠܡ ܠܒܟ ܠܗܿ ܠܢܦܫܐ ܐܝܟ ܕܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܒܙܒܢ ܡܬܠܒܟ ܡܢܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܪܚܫܐ ܡܢ ܠܘܚܫܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܠܡ ܐܬܚܟܡ ܠܗܿ ܠܗܝܠܐ. ܗܼܘ ܛܒܐ ܘܗܼܘܐ ܥܒܘܕܗ ܕܥܠܡܐ ܟܕ ܠܐ ܡܕܡ ܡܢܚ ܗܘܐ ܕܢܥܒܕܗ ܠܥܠܡܐ. ܩܿܐܡ ܗܘ ܠܡ ܓܝܪ ܠܩܘܒܠܗ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܫܘܥܠܝܗܿ ܠܡ ܕܒܝܫܬܐ ܕܨܒܐ ܕܢܪܕܝܗ ܐܬܦܪܣ ܗܟܢܐ ܟܕ ܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡ ܕܢܒܛܠ ܡܪܬܗ ܕܒܝܫܬܐ ܡܢ ܨ̈ܒܘܬܐ ܕܡܬܚܙܝܢ܆ ܘܕܩܘܝܬ ܠܡ ܗܼܝ ܡܪܬܗܿ ܕܒܝܫܬܐ ܡܢܗܿ ܕܒܠܝܠܘܬܗܝܢ. ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܡܬܚܙܐ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܣܼܒܪ ܕܠܝܬ ܠܡ ܫܘܝܘܬܐ ܠܘܬ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. ܒܗܿܝ ܕܚܕ ܠܡ ܥܬܝܪ ܘܐܚܪܢ ܡܣܟܝܢ ܘܚܕ ܡܝܩܪ ܘܐܚܪܢܐ ܡܨܥܪ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܢܝܢ. ܦܘܪܣܗ ܠܡ ܕܝܢ ܕܛܒܐ ܘܒܛܝܠܘܬܗ ܗܕܐ ܗܝ. ܕܢܚܪܪ ܠܡ ܠܢܦܫܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ. ܘܠܗܿ ܠܗܕܐ ܠܡ ܢܕܠܝܗܿ ܒܐܝܢܐ ܕܗܘܼ ܐܣܟܡܐ. ܡܢ ܗܝܠܐ. ܘܗܼܝ ܠܡ ܗܕܐ ܗܘܿܝܐ ܒܝܕ ܣܗܪܐ. ܟܕ ܡܠܐ ܘܟܕ ܒܨܪ. ܐܝܟ ܟܡܐ ܕܣܒܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܡ ܕܡܬܚܙܐ. ܒܫܪܪܐ ܠܡ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܐܿܡܪ ܒܕܡܘܬ ܩܘܠܬܐ ܠܡ ܡܬܡܠܐ ܗܘ ܣܗܪܐ ܡܢ ܗܿܘ ܚܝܠܐ ܕܠܒܝܟ ܬܢܢ. ܘܠܘܬ ܒܪ ܓܢܣܗ ܛܒܐ ܡܣܦܩ ܠܗ. ܐܦܢ ܠܐ ܗܘܐ ܒܗܝܢ ܒܗܿܢܝܢ ܡ̈ܠܐ ܐܡܼܪ. ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܨܒܼܐ ܕܢܐܡܪ. ܗܿܢܝܢ ܕܣܓܝ ܢܟܦܐܝܬ ܘܐܣܟܡܬܢܐܝܬ ܡܢܢ ܐܬܐܡܪ. ܣܓܝܐܐ ܗܝ ܓܝܪ ܠܘܬܗ ܒܠܝܠܘܬܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗܿ: ܦܝܣܐ. ܘܟܡܐ ܗܟܝܠ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܫܘܥܝ̈ܬܐ ܡܟܬܒ ܒܕܡܘܬ ܣܒܬܐ ܟܕ ܡܬܚܫܚ ܒܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܠܡ ܐܪܥܐ ܡܬܛܥܢܐ ܒܕܡܘܬ ܫܘܥܝ̈ܬܐ ܕܦܘ̈ܐܛܐ. ܘܐܝܟܐ ܠܡ ܗܿܘܝܢ ܡܛܪ̈ܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܠܡ ܕܘܥܬܐ ܕܐܪ̈ܟܘܢܛܐ ܕܗܝܠܐ. ܗܿܢܝܢ ܗܟܝܠ ܒܕܝ̈ܐ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܝܬܝܪܬܐ ܗܝ ܠܢ ܕܢܬܐ ܐܢܘܢ ܠܡܣܟܢܘܬܐ ܛܫܝ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܠܟܬܒ̈ܘܗܝ ܘܒܚܘܫܟܐ ܣܡ ܐܢܘܢ ܕܕܚܠ ܡܢ ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܡܢܗܘܢ ܗܘܿܝܐ ܥܠܝܗܘܢܿ ܙܕܩ ܕܝܢ ܕܐܦܢ ܐܚܢܐܝܬ ܝܕܝܥܢ ܐܝܢܝܢ ܗܢܿܝܢ ܕܒܫܥܬܐ ܡܟܬܒ ܥܠ ܟܠ ܨܒܘ. ܕܐܢܚܢܢ ܠܐ ܢܬܪܡܐ ܕܢܣܝܒܪ ܕܢܘܪܟ ܡܠܬܢ pb. 14 ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܩܐ ܕܡܠܬܗ ܕܫܢܝܘܬܐ ܡܛܠ ܕܣܼܦܩ ܘܐܦ ܗܼܘ ܫܘܪܝܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܕܫܢܝܘܬܐ ܘܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܢܟܣ ܕܢܒܣܘܪ ܗܿܢܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܝܠܗ. ܘܐܦ ܓܝܪ ܐܠܘ ܠܐ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܥܠ ܟܘܠ. ܕܐܠܗܐ ܕܐܣܬܩܒܠܬ ܒܗ ܒܗܢܐ ܫܪܒܐ ܚܒܝܫܐ. ܕܒܗ ܙܕܩ ܕܢܚܙܐ ܕܟܘܠ ܡܕܡ ܒܙܕܩܐ ܘܐܠܗܐܝܬ ܡܛܟܣ. ܘܥܠ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ ܡܚܙܐ. ܕܓܘܚܟܐ ܗܘܬ ܗܕܐ ܕܐܦܢ ܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܢܫܘܐ ܗܘܝܢ ܠܗܢܿܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܡܢ ܫܢܝܘܬܐ ܐܬܐܡܪ. ܗܢܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܚܘܫ̈ܒܐ. ܕܓܘܐ ܐܬܟܢܫ ܘܐܬܐܡܪ ܘܠܘܬ ܚܟܝܡ̈ܐ ܡܢܗܝܢ ܘܒܗܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܡܟܣܢܘܬܗܝܢ. ܘܣܦܩܐ ܗܘܬ ܗܕܐ ܟܕ ܠܐ ܙܥܘܪ ܚܘܝܢܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܕܢܗܘܝܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܪ̈ܝܢܘܬܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܢܐܬܐ ܗܘܝܢ ܥܠ ܬܫܥܝܬܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܘܥܠ ܫܪܟܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܐ ܡܕܡ ܟܠܐ ܕܬܘܒ ܦ ܥܠܝܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܒܫܢܝܘܬܐ ܢܚܘܐ ܕܠܝܬ ܠܗܝܢ ܦܝܣܐ ܀ ܀ ܀

18

ܫܓܝܫܐ ܗܘܬ ܠܡ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܐܼܡܪ ܗܝܠܐ ܒܙܒܢ. ܘܐܝܿܕܐ ܗܝ ܟܝ ܫܓܝܫܘܬܗ ܗܝ ܟܝ ܒܢܦܫܗܿ ܫܓܝܫܐ ܗܘܬ. ܐܘ ܠܘܩܒܠ ܐܚܪܢܐ. ܥܘܠܐ ܓܝܪ ܟܠܗ ܠܘܬ ܢܦܫܗ. ܠܐ ܗܘܐ ܠܘܐ ܗܘ. ܐܠܐ ܡܬܒܥܐ ܠܗܼ ܐܚܪܢܐ ܕܢܗܘܐ ܣܩܘܒܠܗ. ܗܝ ܗܟܝܠ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܠܡ ܐܚܢܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܠܘܩܒܠ ܡܢ ܫܓܝܫܐ ܗܘܬ. ܘܐܝܢܐ ܗܘܐ ܟܝ ܐܣܟܡܐ ܕܫܓܘܫܝܗܿ. ܐܘ ܐܝܕܐ ܗܘܬ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܒܠܝܠܘܬܗܿ. ܝܠܕܐ ܗܘܬ ܠܡ ܓܝܪ ܟܠܗ ܠܘܬ ܢܦܫܗ. ܠܐ ܗܘܐ ܥܘܠܐ ܗܘ. ܐܠܐ ܡܬܒܥܐ ܠܗ ܐܚܪܢܐ ܕܢܗܘܐ ܣܩܘܒܠܗ. ܗܝ ܗܟܝܠ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܠܡ ܐܚܪܢܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܠܘܩܒܠ ܡܢ ܫܓܝܫܐ ܗܘܬ. ܘܐܝܢܐ ܗܘܐ ܟܐ ܐܣܟܡܐ ܕܫܓܘܫܝܢܗܿ. ܐܘ ܐܝܕܐ ܗܘܬ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܒܠܝܠܝܘܬܗܿ. ܝܠܕܐ ܗܘܬ ܠܡ ܓܝܪ ܠܘܩܕܡ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪ ܘܡܘܣܦܐ ܗܘܬ ܘܪܒܝܐ ܡܕܝܢ ܡܢ ܥܠܡ ܒܟܠܙܒܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܝܠܕܐ ܗܘܬ. ܗܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܐܘ ܒܨܒܝܢܗܿ ܒܚܘܫܒܐ ܗܕܐ ܣܥܪܐ ܗܘܬ ܘܫܠܝܛܐ ܗܘܬ ܥܠ ܨܒܝܢܗ ܐܘ ܒܟܝܢܐ ܕܩܛܝܪܐ ܝܠܗܕܐ ܗܘܬ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܙܒܢ ܕܒܗ ܡܢ ܟܝܢܗܿ ܠܐ ܬܬܐܠܨ ܗܘܬ ܕܬܐܠܕ ܐܠܐ ܓܠܙܝܢ ܠܗ ܐܦ ܡܢ ܚܘܫ̈ܐ ܘܐܦ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܘܟܝܢܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܐܡܪܝܢ ܥܠܝܗܿ. ܐܢ ܗܟܝܠ ܒܩܛܝܪܐ ܕܟܝܢܐ ܠܗܕܐ ܬܪܒܝܬܐ ܘܬܘܣܦܬܐ ܡܢ ܥܠܡ ܪܢܝܐ ܗܘܬ݀ ܐܝܟ ܟܡܐ ܕܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܘܪܐ ܕܡܢ ܥܠܡ ܡܢ ܐܡܬܝ ܕܐܬܟܠܝܬ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܓܠܝܐ ܗܝ ܗܫܐ ܕܬܘܒ ܪ̈ܒܘܐ ܕܐܥܦܐ ܕܙܒܢܐ ܕܡܢ ܥܠܡ ܗܝ ܕܐܝܬܝܐ ܗܝ ܝܠܕܐ ܗܘܬ ܘܡܟܝܠ ܠܝܬ ܐܬܪܐ ܕܢܬܚܕܬ ܡܕܡ ܒܗܿܝ ܕܡ ܥܠܡ ܗܝ. ܐܘ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܒܟܝܢܐ ܡܬܚܕܬ ܒܗ. ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܡܢ ܗܢܐ ܚܘܕܬܐ ܫܠܐ ܠܗ ܐܢ ܚܘܕܬܐ ܙܕܩ ܕܢܩܪܐ ܠܗܕܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܫܘܪܝܐ ܕܙܒܢܐ ܢܗܘܐ ܠܗ. ܠܚܘܕܬܐ ܘܫܘܚܠܦܐ ܕܠܩܘܒܠܗ ܕܡܢ ܛܒܐ ܐܘ ܐܢ ܒܝܕܥܬܐ ܗܝ ܗܕܐ. ܣܥܪܐ ܗܘܬ ܡܠܬܐ ܝܕܥܬܐ ܐܝܬ ܠܗܿ. ܘܒܛܠ ܠܗ ܗܘ ܫܪܒܐ. ܕܒܝܫܬܐ ܗܝ ܠܡ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܐܢ ܗܟܝܠ pb. 15 ܒܝܕܥܬܐ ܘܐܢ ܕܠܐ ܒܝܕܥܬܐ ܪܕܝܐ ܗܘܬ ܘܪܒܝܐ. ܘܡܫܬܥܠܝܐ ܐܝܿܕܐ ܡܠܬܐ ܐܝܬ ܕܦܝܣܐ ܕܗܿܢܝܢ ܥ̈ܠܡܐ ܕܡܢ ܥܠܡ ܙܒܢ̈ܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܢܗܡܐ ܠܗܿ ܕܬܪܒܐ ܘܬܫܬܥܠܐ ܡܢ ܟܕ ܠܡ ܓܝܪ ܐܬܟܠܝܬ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܢܘܩܕܬܐ ܕܙܒܢܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܐܢ ܬܬܦܚܡ ܠܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܕܡܢ ܥܠܡ ܗܢܐ ܓܝܪܙܒܢܐ ܕܟܠܝܢܗܿ ܒܫܘܪܝܐ ܕܘܒܫܘܠܡܐ ܡܣܝܟ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܙܒܢ̈ܐ ܡܠܝܐܝܬ ܕܠܐ ܣܘܝܟܐ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܐܝܟ ܕܡܢ ܥܠܡ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܘܬܘܒ ܐܢ ܒܝܕܥܬܐ ܡܬܒܐܫܐ ܗܘܬ ܕܬܫܬܥܠܐ . ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܒܗܿ ܒܐܝܕܥܬܐ ܡܬܒܝܢܐ ܗܘܬ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܬܫܝܚ ܘܠܝܬ ܠܗܿ ܦܘܪܣܐ ܕܬܪܗܛ ܘܬܙܟܐ ܠܚܟܡܬܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܡܙܕܟܝܐ. ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܥܪܩܝܢ ܕܢܘܕܘܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܚܘܫܒܐ ܘܝܕܥܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܐܬܪܐ ܠܒܕܝܗܘܢ ܕܥܠ ܫܘܥܠܝܗܿ ܕܒܝܫܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܘܐܝܟ ܕܒܩܛܝܪܐ ܕܠܐ ܒܝܕܥܬܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܠܐ ܚܘܫܒܐ ܬܬܕܒܪ ܘܠܐ ܬܟܬܪ ܕܡܢ ܙܒܢ̈ܐ ܕܡܢ ܥܠܡ ܕܠܐ ܣܟܐ ܢܩܦܫܗ ܬܙܝܢ. ܘܒܚܝ̈ܠܘܬܐ ܢܦܫܗܿ ܬܥܬܕ ܐܝܟܢܐ ܕܕܠܝܠܐܝܬ ܬܣܥܘܪ ܡܪܚܘܬܗܿ ܐܦܢ ܓܝܪ ܣܓܝܐ ܗܘܬ ܒܗܿܢܘܢ ܝܿܠܕܐ ܕܝܠܕܐ ܗܘܬ. ܐܠܐ ܗܘ ܚܐܦܐ ܕܟܝܢܗ. ܠܐ ܪܒܐ ܗܘܬ. ܘܐܦ ܠܐ ܡܬܬܘܣܦ ܗܘܐ. ܠܗܿ ܡܕܡ ܒܙܘܥܬܗ ܕܟܝܢܗܿ. ܘܐܦ ܠܐ ܡܟܬܪܐ ܗܘܬ ܕܠܘܩܕܡ ܬܪܒܐ ܘܗܝܕܝܢ ܬܫܬܥܠܐ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܕܨܒܝܢܐ ܗܝ ܕܒܝܕܥܬܐ ܡܬܒܐܫ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܒܗܿܢܝܢ ܗܘ ܕܝܠܕܐ ܡܫܬܡܠܝܐ ܒܒܝܫܬܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܡܫܠܡܢܝܬܐܼ ܗܘܬ ܒܒܝܫܘܬܗܿ. ܘܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܒܓܡܝܪܘܬܐ ܕܒܝܫܬܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܫܠܡܢܝܬܐ ܗܘܬ ܘܓܡܝܪܘܬܐ ܒܒܝܫܬܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܡܠܫܡܠܢܝܬܐܼ ܗܘܬ ܒܒܝܫܘܬܗܿ. ܘܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܒܓܡܝܪܘܬܐ ܕܒܝܫܬܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܫܠܡܢܝܐ ܗܘܬ ܘܓܡܝܪܘܬܐ ܒܒܝܫܬܐ ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܣܩܘܒܠܐ ܐܢܝܢ. ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܡܣܬܒܪܐ ܕܪܒܝܐ ܗܘܬ ܗܼܝ ܒܝܫܬܐ ܒܝܕ ܝ̈ܠܕܝܗܿ ܘܐܦ ܠܐ ܠܒܝܒܘܬܐ ܩܿܢܝܐ ܗܘܬ ܡܛܠ ܕܕܠܝܐ ܝܕܥܬܐ ܗܝ. ܘܐܦܠܐ ܠܥܘܕܪܢܗܿ ܕܒܪܐ ܗܘܬ ܗܿܢܘܢ ܝ̈ܠܕܝܗܿ. ܐܢ ܓܝܪ ܒܗܿܢܝܢ ܗܘ ܕܝܠܕܐ ܡܫܬܡܠܝܐ ܒܝܒܫܬܐ. ܠܐ ܗܘܬ ܡܫܠܡܢܝܬܐܼ ܗܘܬ ܒܒܝܫܘܬܗܿ. ܘܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܒܓܡܝܪܘܬܐ ܕܒܝܫܬܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܫܠܡܢܝܬܐ ܗܘܬ ܘܓܡܝܪܘܬܐ ܒܒܝܫܬܐ ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܣܩܘܒܠܐ ܐܢܝܢ. ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܡܣܬܒܪܐ ܕܪܒܝܐ ܗܘܬ ܗܼܝ ܒܝܫܬܐ ܒܝܕ ܝ̈ܠܕܝܗܿ ܘܐܦ ܠܐ ܠܒܝܒܘܬܐ ܩܿܢܝܐ ܗܘܬ ܡܛܠ ܕܕܠܝܐ ܝܕܥܬܐ ܗܝ. ܘܐܦܠܐ ܠܥܘܕܪܢܗܿ ܕܒܪܐ ܗܘܬ ܗܿܢܘܢ ܝ̈ܠܕܐ ܕܡܢܗܿ. ܡܣܬܒܪܐ ܓܝܪ ܕܩܕܡ ܕܬܐܠܕ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܫܠܡܢܝܬܐ ܗܘܬ݀ ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܒܒܝܫܘܬܐ ܗܝ ܒܝܫܬܐ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܒܚܝܠܗܿ ܘܒܣܘܥܪܢܗܿ ܗܕܐ ܕܢܘܟܪܝܐ ܗܝ ܠܐܝܬܝܐ ܀ ܀ ܀

19

ܡܫܬܥܐ ܕܝܢ ܘܐܦ ܐܣܟܡܐ ܕܫܘܥܪܝܗܿ. ܘܐܡܼܪ ܕܗܢܿܘܢ ܠܡ ܕܡܢܗܿ ܡܬܝܠܕܝܢ ܗܘܘ. ܪܕܦܝܢ ܗܘܘ ܘܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܠܚ̈ܕܕܐ. ܘܡܪܝܪܬܐ ܘܩܫ̈ܝܬܐ ܠܚ̈ܕܕܐ ܣܿܥܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܠܐ ܠܡ ܠܘܩܕܡ ܐܬܟܠܝܘ ܕܢܫܬܥܠܘܢ ܥܠ ܚ̈ܕܕܐ. ܐܡܼܪ ܒܗܿ ܒܡܠܬܗ ܥܕܡܐ ܕܒܬܪܟܢ ܚܙܘ ܢܘܗܪܐ. ܟܕ ܠܡ ܓܝܪ ܡܬܪܕܦܝܢ ܡܢ ܚ̈ܕܕܐ. ܘܠܐ ܠܡ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܡܼܪܚܘ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܡ ܠܢܘܗܪܐ ܢܣܩܘܢ ܘܐܝܕܐ ܟܝ ܐܝܬ ܕܠܐ ܦܝܣܐ ܐܝܟ ܗܕܐ. ܐܘ ܕܐܝܟ ܕܒܫܘܥܝܬܐ pb. 16 ܕܓܘܚܡܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܗܿܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܕܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܡܗܘܢ ܘܒܐܚܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܗܘܢ ܐܣܝܪܝܢ ܘܡܠܦܝܢ ܣܪܝܩܐܝܬ ܥܠ ܚ̈ܕܕܐ ܢܫܬܥܠܘܢ ܘܗ̈ܕܡܐ ܕܚ̈ܕܕܐ ܢܐܟܠܘܿܢ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܢܬܟܠܘܿܢ ܡܢ ܗܢܐ ܣܘܥܪܢܗܘܢܿ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ ܢܬܛܠܩܘܢܿ. ܘܣܪܝܩܐܝܬ ܗܘ ܗܿܘ ܫܿܢܝܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܒܠܝܠܘܬܐ ܘܫܓܘܫܝܐ ܡܫܡܗ. ܠܗܿܘ ܡܕܡ ܕܥܘܕܪܢܐ ܗܘ. ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܝܬܝܪܐܝܬ ܩܿܪܐ ܒܠܝܠܘܬܐ ܘܫܓܝܫܘܬܐ ܕܒܝܫܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܠܡ ܡܢ ܩܕܡ ܥܠܡܐ ܗܿܕܐ ܕܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܥܩ ܘܚܐܣ ܥܠܝܗܿ ܕܗܝܠܐ ܗܟܢܐ ܡܫܡܗ. ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܐ ܠܡ ܒܙܕܩܐ ܗܝ ܡܢ ܢܦܫܗܿ ܡܬܛܠܩܐ ܗܘܬ ܘܐܝܟ ܐܢܫ ܪܚܡܗܿ ܕܝܠܗܿ ܕܗܕܐ ܡܥܩ ܘܟܪܝܐ ܠܗ. ܒܗܿܢܝܢ ܕܗܼܝ ܢܦܫܗܿ ܡܣܓܦܐ ܗܘܬ. ܘܫܓܘܫܝܐ ܩܿܪܐ ܠܗܿܘ ܡܕܡ ܕܠܥܘܕܪܢܐ ܢܦܫܗܿ ܣܥܪܐ ܗܘܬ. ܗܿܝ ܕܙܕܩ ܗܘܐ ܕܛܘܟܣܐ ܡܝܬܪܐ ܬܬܩܪܐ ܗܕܐ ܕܗܼܝ ܒܝܫܬܐ ܡܢ ܢܦܫܗ ܡܬܚܒܠܐ ܀ ܀ ܀

21

ܐܡܿܪ ܗܟܝܠ ܘܡܟܬܒ ܐܦ ܒܗܿ ܒܡܠܬܗ ܘܒܟܬܒܗ ܕܟܕ ܫܓܝܫܝܢ ܠܡ ܠܘܩܒܠ ܚ̈ܕܕܐ. ܐܬܩܪܒܘ ܠܡ ܥܕܡܐ ܠܬܚܘܡܐ ܘܚܼܙܘ ܢܘܗܪܐ ܚܙܬܐ ܠܡ ܡܕܡ ܦܐܝܬܐ ܘܬܡܝܗܬܐ ܘܟܢ ܡܢ ܙܘܥܬܐ ܕܒܗܘܢ ܒܫܢܝܘܬܗܘܢ ܠܡ ܐܟܚܕܐ ܐܦ ܠܘܩܒܠ ܢܘܗܪܐ ܐܬܡܠܟܘ ܕܡܢܐ ܠܡ ܢܥܒܕܘܢ ܕܢܫܟܚܘܢ ܕܢܦܫܗܘܢ ܒܡܝܬܪܘܬܗ ܢܡܙܓܘܿܢ ܘܗܼܝ ܗܕܐ ܠܡ ܕܢܬܚܫܒܘܢ ܘܢܬܒܝܢܘܢ ܠܐ ܐܫܼܟܚܘ ܐܠܐ ܒܪܓܬܗܘܢ ܠܡ ܕܪܓܘ ܡܝܬܪܘܬܗ ܣܒܪ̈ܘ ܕܢܗܘܐ ܨܝܕܐ ܕܝܠܗܘܢ ܘܡܛܠ ܕܣܓܝܐ̈ܐ ܗܘܘ ܐܬܟܢܫܘ ܠܡ ܥܠܘܗܝ ܕܢܬܟܬܫܘܢ ܘܛܥܐ ܠܗ ܫܢܝܐ ܐܝܟܢܐ ܡܣܗܕ ܗܿܢܝܢ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܘܛܒ̈ܬܐ ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܝ̈ܠܕܝܗܿ ܕܒܝܫܬܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܗܿ، ܡܕܡ ܕܡܝܬܪ ܗܘ ܘܦܐܐ ܚܼܙܘ ܘܪ̈ܚܡܘܗܝ ܘܒܪܓܬܗܘܢ ܣܒܪܘ ܠܗܘܘ ܕܨܝܕܐ ܗܘ ܕܝܠܗܘܢ ܓܠܝܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܗܢܐ ܣܒܪܗܘܢ ܘܡܣܡ ܒܪܥܝܢܗܘܢ ܬܪܝܨܐ ܗܘ ܘܛܒܐ. ܘܬܘܒ ܕܐܬܡܠܟܘ ܠܡ ܗܿܢܘܢ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܝܕܥܬܐ ܕܐܝܟܢܐ ܠܡ ܢܦܫܗܘܢ ܒܢܘܗܪܐ pb. 17 ܢܡܙܓܘܿܢ ܘܡܟܝܠ ܕܚܣܡܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܠܐ ܢܫܒܘܩ ܐܢܘܢܿ ܠܗܠܝܢ ܕܢܬܒܣܡܘܢ ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܛܒܐ ܕܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢܿ ܠܐ ܓܝܪ ܐܒܬ ܣܟܐ ܠܠܘܬܗ ܕܗܢܐ ܫܢܝܐ ܐܡܿܪ ܓܝܪ ܕܠܘܩܒܠ ܚ̈ܕܕܐ ܫܓܝܫܝܢ ܗܘܘ. ܘܙܕܩ ܗܘܐ ܡܕܝܢ ܕܢܫܬܒܩܘܢ ܘܡܢ ܚ̈ܕܕܐ ܢܬܛܠܗܘܢܿ ܐܘ ܕܝܢ ܪܓܘ ܐܝܟ ܦܪ̈ܘܫܐ ܢܘܗܪܐ ܛܒܐ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܦܣ ܠܗܘܢ ܕܒܗ ܢܬܒܣܡܘܢܿ ܐܝܟܢܐ ܕܡܝ ܫܢܝܐ ܒܟܬܒܗ ܐܡܿܪ ܕܪܓܘ ܘܪܚܼܡܘ ܕܢܚܒܠܘܢܝܗܝ ܓܝܪ ܐܦܠܐ ܒܡܕܡ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ. ܐܝܟ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܝܐܝܬ ܛܒܐ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܬܛܠܩ ܘܐܦܠܐ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܢܬܢܟܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܗ ܡܫܬܘܬܦܝܢ ܀ ܀ ܀

22

ܘܐܬܟܢܫܘ ܠܡ ܐܟܚܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܬܟܬܫܘ ܘܒܐܝܢܐ ܟܝ ܐܣܟܡܐ ܟܕ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܠܗ ܠܗܿܘ ܕܠܩܘܒܠܗܘܢܿ ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܗܼܘ ܟܬܒܗܘܢ ܕܡܢܗ ܗܢܝܢ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܫܢܝܘܬܗ ܕܡܢܝ ܐܡܪܝܢ ܕܐܦܠܐ ܠܡ ܕܐܠܗܐ ܒܢܘܗܪܐ ܥܡܪ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܦܠܐ ܠܡ ܕܝܢ ܢܡܪܚܘܢ ܥܠ ܒܝܬ ܡܥܡܪܗ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܕܠܐ ܢܟܝܢܐ ܢܫܢܘܢܿ ܐܢ ܗܟܝܠ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿܘ ܕܠܩܘܒܠܗܘܢ ܕܟܿܠܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܡܠܝܐܝܬ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܘܢܬܟܬܫܘܢ ܥܡ ܗܿܘ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ. ܕܡܬܟܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܓܝܪ ܕܡܝܐ ܠܡ ܓܝܪ ܕܡܙܕܝܢܝܢ ܗܘܘ ܒܢܘܪܐ ܘܒܚܫܟܐ ܐܠܘ ܩܕܡܘ ܝܕܥܘ ܕܡܬܟܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܗܘܝ ܕܝܠܗܘܢܿ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܠܝܐܝܬ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ. ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܠܐ ܦܝܣܐ ܗܝ ܐܠܐ ܐܦ ܓܠܝܐܝܬ ܥܡ ܢܦܫܗܿ ܡܬܟܬܫܐ ܡܟܬܒ ܓܝܪ ܕܡܙܕܝܢܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܟܢܫܝܢ ܗܘܘ ܠܬܟܬܘܫܐ ܠܘܩܒܠ ܡܢ ܕܡܠܝܐܝܬ ܠܐ ܡܣܟܝܢ ܗܘܘ ܕܩܿܐܡ ܠܩܘܒܠܗܘܢܿ ܠܐ ܙܥܘܪ ܐܝܬܝܗܿ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܣܩܘܒܠܐ ܕܢܦܫܗܿ ܕܒܙܒܢ ܢܐܡܪ ܕܡܪܓ ܠܡ ܪܓܘܗܝ ܠܢܘܗܪܐ ܘܒܙܒܢ ܢܘܕܐ ܕܒܥܘܬܕܐ ܕܩܪܒܐ ܠܩܘܒܠܗ ܐܬܚܫܚܘ ܗܼܢܘܢ ܗܠܝܢ ܙܝܢܐ ܓܝܪ ܩܪܒܬܢܐ ܡܣܪܚ ܟܠ ܐܢܫ ܕܡܩܪܒ ܠܘܩܒܠ ܗܿܘ ܕܩܿܐܡ ܠܩܘܒܠܗ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܘܩܒܠ ܗܿܘ ܕܒܪܚܡܬܐ ܪܐܓ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܙܟܘܬܐ ܘܐܢ ܗܟܝܠ ܠܝܬ ܗܘܐ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܥܬܗܘܢ ܗܘ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܠܘܩܒܠܗܢ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܗܘܐ ܣܩܘܒܠܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܢܪܓܘܢ ܠܗܿܝ ܕܢܩܪܒܘܢ ܘܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܐܦ ܗܕܐ ܥܡ ܢܦܫܗܿ ܡܬܟܬܫܐ ܕܐܢ ܗܼܢܘܢ ܕܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܫܠܼܡܘ ܠܚ̈ܕܕܐ. ܒܗܿܢܝܢ ܕܟܝܢܗܘܢ ܒܗܿܢܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܗܘܢ ܐܫܬܘܝܘ ܘܫܠܡܘ ܠܚ̈ܕܕܐ ܐܟܚܕܐ ܠܡ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܠܘܩܒܠ ܢܘܗܪܐ ܐܬܡܠܟܘ ܘܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܗ̈ܕܡܐ ܕܚܕܕ̈ܐ ܐܟܚܕܐ ܠܡ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܠܘܩܒܠ ܢܘܗܪܐ ܐܬܡܠܟܘ. ܘܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܗ̈ܕܡܐ ܕܚܕܕ̈ܐ ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܘܐܦ ܠܐ pb. 18 ܡܬܘܡ ܡܢ ܫܢܝܘܬܗܘܢ ܕܠܘܩܒܠ ܚܕܕ̈ܐ ܫܠܝܘ. ܐܝܟܢܐ ܒܗܿܢܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܗܘܢ ܒܪܓܬܐ ܐܟܚܕܐ ܘܒܪܘܓܙܐ ܠܘܩܒܠ ܗܿܘ ܡܝܬܪܐ ܠܚܕܕ̈ܐ ܫܠܡܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܚܙܬܗ ܕܢܘܗܪܐ ܐܗܢܝܬ ܐܢܘܢ ܐܝܟܐܢ ܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܛܒܐ ܠܫܘܚܠܦܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܟܝܢܗܘܢ ܢܬܩܒܠܘܢ ܒܡܦܣܢܘܬܐ ܕܒܘܣܡܐ ܕܡܝܬܪܘܬܗ ܕܢܘܗܪܐ ܘܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܐܗܢܝܬ ܐܢܘܢ ܚܙܬܗ ܕܢܘܗܪܐ ܕܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢ ܠܗܿܢܘܢ ܕܠܩܘܒܠܗ ܕܢܘܗܪܐ ܐܬܟܢܫܘ ܕܢܬܟܬܫܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܟܝܠ ܫܢܝܘܬܗܘܢ ܗܝ ܕܒܙܕܩܐ ܠܘܩܒܠ ܚܕܕ̈ܐ ܡܣܬܥܪܐ ܗܘܬ . ܐܬܟܠܝܬ݀ ܘܠܩܘܒܠܗ ܕܗܿܘ ܕܪܓܘ ܕܠܐ ܒܙܕܩܐ ܐܬܗܦܟܬ ܐܠܐ ܣܓܝܐܐ ܗܝ ܠܠܘܬܐ ܘܫܢܝܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗܿܢܝܢ ܒܕ̈ܝܐ ܘܼܢܝܢ ܐܦ ܐܚܪܢܐܝܬ ܡܬܚܙܝܢ ܠܕܐ ܩܝܡܝܢ ܠܢܦܫܗܝܢ . ܡܫܡܼܗܝܢ ܓܝܪ ܐܪܥܐ ܕܛܒܐ . ܘܐܝܿܕܐ ܗܝ ܟܝ ܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܕܨܒ̈ܒܘܬܐ . ܩܕܡ ܓܝܪ ܕܢܘܕܐ ܗܘ ܡܢܝ ܫܢܝܐ. ܕܥܒܼܕ ܐܠܗܐ ܥܒ̈ܕܐ ܐܡܼܪ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܡܕܡ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܗܘܐ . ܐܪܥܐ ܓܝܪ ܐܢ ܡܗܼܘܐ ܗܘܬ . ܐܝܬܝܗܿ . ܐܢ ܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܗܘܬ ܐܝܬܝܗܿ . ܐܝܬܝܐ ܗܘ ܐܚܪܢܐ ܥܡ ܐܠܗܐ . ܘܐܪܥܐ ܡܢܐ ܡܬܒܥܝܐ ܗܘܬ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܟܕ ܒܗ ܠܐ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ . ܐܠܐ ܣܟܠܐܝܬ ܕܠܐ ܒܘܝܢܐ ܡܫܡܗ ܐܪܥܐ ܩܕܡ ܕܢܐܡܪ ܗܘܝܗܿ . ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚܐ ܕܩܕܡ ܒܪܝܬܐ ܢܣܗܪ ܥܠ ܗܘܝܗܿ ܕܗܕܐ ܀ ܀ ܀

23

ܘܟܢ ܬܘܒ ܐܦ ܗܕܐ ܕܗܢܐ ܢܘܗܪܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܕܒܪ̈ܓܫܐ ܡܬܚܙܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܥܒܕܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܢܘܗܪܐ ܗܘ ܡܬܝܕܥܢܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܗܘ . ܘܡܬܚܙܝܢܐ . ܚܙܬ ܠܡ ܗܟܝܠ ܗܝ ܒܝܫܬܐ ܢܘܗܪܗ ܕܛܒܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܗܢܐ ܢܘܗܪܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܘܡܬܪܓܫܢܐ ܚܼܙܬ . ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܠܡܐ . ܘܠܐ ܥܕܟܝܠ ܗܼܘܐ ܗܘܐ ܥܠܡܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܚܼܙܬ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܗܘܐ ܗܘܐ . ܠܡܢ ܚܫܚ ܗܘܐ ܗܼܘ ܢܘܗܪܐ . ܒܪ ܓܢܣܗ ܗܘ ܓܝܪ ܕܗܿܘ ܕܡܬܚܫܚ ܒܗ . ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܠܚܫܚܬܗ ܗܘܐ . ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܠܐܠܗܐ ܚܫܚ ܗܘܐ ܠܗܿܘ ܕܡܥܠܝ ܗܘ ܡܢ ܟܠܗܿ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪ̈ܓܫܐ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܚܼܘܬ . ܗܘܿ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܘܗܪܐ ܡܬܝܕܥܢܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ . ܡܕܝܢ ܡܛܠ ܕܕܡܝܐ ܗܝ ܠܗ ܒܟܝܢܗ ܚܼܙܬ ܒܪ ܕܡܘܬܗ . ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܐܠܨܐ ܕܠܗܢܐ ܗܘ ܢܘܗܪܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܚܼܙܬ . ܗܼܘ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܚܫܚܬܗ ܒܪܓܫܐ ܗܝ ܩܕܡ ܪ̈ܓܫܐ ܘܕܠܐ ܪ̈ܓܫܐ . ܠܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܚܫܘܟܐ ܕܢܚܙܐ ܢܘܗܪܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܚܼܙܬܗ ܠܢܘܗܪܐ ܠܐ ܬܘܒ ܡܫܟܚܐ ܕܚܫܘܟܐ ܐܝܬܝܗܿ . pb. 19 ܫܘܬܦܘܬܐ ܓܝܪ ܣܓܝܐܬܐ ܐܝܬ ܠܗܿ ܠܪܓܬܐ . ܠܘܬ ܡܬܪܓܫܢܐ ܐܝܟ ܕܒܟܝܢܐ ܓܝܪ ܢܦܠܐ ܚܘܬܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܚܙܝܐ . ܡܛܠ ܕܒܪܬ ܕܡܘܬܗ ܗܘ ܕܗܿܘ ܡܕܡ ܕܚܙܝܐ . ܘܒܪܫܥܬܗ ܡܩܒܠܐ ܨܘܪܬܗ ܕܠܝܠܐܝܬ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܢܡܘܣܐ ܕܟܝܢܐ . ܓܘܫܡܐ ܗܘ ܓܝܪ ܠܓܘܫܡܐ ܗܘ ܚܙܐ . ܘܗܿܘ ܡܕܡ ܕܕܡܐ ܠܒܪ ܕܡܘܬܗ . ܢܦܠ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܝܬܪ ܘܡܥܠܝ . ܒܟܝܢܗ ܕܠܚܙܬܐ ܕܟܝܢܐ ܕܒܨܝܪ ܡܢܗ ܢܬܚܙܐ . ܚܕ ܟܡܐ ܠܗܿܘ ܕܠܩܘܒܠܗ ܗܘ ܠܐ ܡܬܚܙܐ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܡܥܠܝ ܗܘ ܒܟܝܢܗ . ܟܕ ܠܐ ܗܘܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܗܕܐ ܕܐܝܟ ܕܕܠܐ ܓܫܘܡ ܗܘ ܠܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܡܬܚܬܝܘ ܡܛܘܠ ܕܓܘܫܡܐ ܗܘ ܡܠܝܐܝܬ ܠܐ ܡܬܚܙܐ . ܐܝܟܢܐ ܗܘ ܕܣܩܘܒܠܐ ܗܘ ܠܗܿܘ ܕܠܩܘܒܠܗ . ܐܢ ܚܙܐ ܠܐ ܗܐ ܒܪ ܓܢܣܗ ܗܘ ܘܪܚܡܗ . ܘܡܠܝܐܝܬ ܠܐ ܗܘܐ ܕܠܩܘܒܠܗ . ܐܠܐ ܡܠܐ ܗܘ ܗܢܐ ܒܕܝܐ ܕܫܘܥܝ̈ܬܐ ܒܪܒܪܝܬܐ ܚܒ̈ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܚܙܐ ܚܼܙܬ ܗܝܠܐ ܢܘܗܪܐ ܐܠܐ ܐܦ ܕܬܥܘܠ ܠܗܿ ܨܒܼܬ . ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܢܚܘܐ ܫܘܬܦܘܬܗܿ ܙܒܢ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܕܡܢ ܥܠܡ ܕܠܐ ܣܟܐ ܠܐ ܝܕܥܘܗܝ ܘܐܬܩܪܒܘ ܠܢܘܗܪܐ . ܘܒܐܝܢܐ ܐܣܟܡܐ ܐܘ ܒܪܒܪܝܐ ܚܫܘܟܐ ܪܐܓ ܘܡܚܒ ܢܘܗܪܐ . ܐܘ ܡܛܠ ܡܢܐ ܨܿܒܐ ܕܠܗ ܠܗܢܐ ܢܬܩܪܒ . ܠܡܐ ܟܝ ܡܛܠ ܕܢܫܚܠܦ ܟܝܢܗ ܘܢܗܿܘܐ ܠܗ ܢܘܗܪܐ . ܐܘ ܕܠܡܐ ܕܢܬܬܪܣܐ ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܬܪܣܝܬܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܟܝܢܗ . ܘܐܠܐ ܐܢ ܟܕ ܠܐ ܝܕܥܐ ܗܘܬ ܨܒܬ ܕܬܥܘܠ ܠܗ . ܘܗܐ ܐܠܘ ܝܕܝܥܐ ܗܘܬ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܿ ܡܠܬܐ ܒܗܕܐ ܕܬܫܬܚܠܦ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܒܟܝܢܗܿ ܐܝܬܝܗܿ ܒܝܫܬܐ . ܘܬܘܒ ܐܦ ܠܐ ܝܕܥܐ . ܡܠܝܐܝܬ ܒܗܕܐ ܡܬܒܛܠ ܗܘ ܗܢܐ ܫܪܒܐ ܕܠܐ ܥܪܩܬ ܡܢ ܕܠܩܘܒܠܗܿ . ܀ ܀ ܀

24

ܘܗܕܐ ܗܝ ܕܝܢ ܫܢܝܘܬܐ ܘܠܠܘܬܐ ܪܒܬܐ . ܕܐܫܬܕܪ ܠܡ ܚܝܠܐ ܡܢ ܛܒܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܗܘ ܢܘܗܪܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܕܿܕܝܐ ܕܝܠܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܕܚܙܬܗ ܠܡ ܗܝܠܐ ܪܚܡܬܗ ܐܝܟ ܕܒܪܓܬܐ ܘܪܗܛܬ ܠܡ ܥܠܘܗܝ ܒܚܐܦܐ . ܘܒܠܥܬܗ ܘܦܠܓܬܗ ܠܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܝܠܗܿ . ܗܿܝ ܕܠܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܢ ܟܝܢܗ ܐܫܬܕܪ ܕܛܒܐ ܐܦܠܐ ܕܬܚܙܝܘܗܝ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ . ܗܼܝ ܠܡ ܗܕܐ ܐܦ ܕܬܒܠܥܗ ܐܫܼܟܚܬ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܓܝܪ ܒܗ ܒܗܕܐ ܡܠܬܐ ܡܬܚܫܚ . ܐܢܐ . ܕܐܢ ܗܘ ܕܐܦܢ ܒܠܚܘܕ ܡܚܙܐ ܚܼܙܬ ܠܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܢ ܟܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܪܕܐ ܘܢܦܩ . ܐܚܪܬܐ ܡܠܬܐ ܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܠܢ ܠܫܪܝܗܿ ܘܠܒܘܛܠܗ ܕܗܢܐ ܒܕܝܐ . ܕܡܝܐ ܓܝܪ ܕܚܙܬ ܐܝܟ ܒܪܬ ܕܡܘܬܗ ܠܗܘܿ ܕܕܡܐ ܠܗ . ܠܗܿܘ ܓܝܪ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܒܟܝܢܗ pb. 20 ܣܩܘܒܠܐ ܗܘ ܘܡܠܝܐܝܬ ܘܡܫܡܠܢܐܝܬ ܕܠܩܘܒܠܐ ܗܘ ܐܦ ܠܐ ܕܢܚܙܝܘܗܝ ܐܦ ܠܐ ܕܢܬܩܪܒ ܠܗ . ܗܿܘ ܕܕܠܩܘܒܠܗ ܗܘ ܡܫܟܚ ܘܐܠܐ ܒܛܠܐ ܠܗ݀ ܡܠܬܐ ܡܠܝܐܝܬ ܕܣܩܘܒܠܐ ܐܢܘܢ ܐܦܢ ܒܠܚܘܕ ܡܚܙܐ ܢܚܙܝܘܗܝ ܘܗܕܐ ܬܘܒ ܕܡܘܣܦ ܥܠ ܗܿܢܝܢ ܕܐܬܐܼܡܪ ܕܣܟܠܐ ܡܢܗܝܢ ܘܚܝܠܬܢܐܝܬ ܠܘܩܒܠ ܢܦܫܗ ܕܡܬܟܬܫ ܕܠܐ ܢܬܒܥܐ ܠܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܡܕܡ ܕܢܐܡܪ ܠܩܘܒܠܗ ܿ ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܕܪܓܬܗ ܠܡ ܗܝ ܗܝܠܐ ܠܗܿܘ ܚܝܠܐ ܕܐܬܚܙܝ ܠܗܿ ܿ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܛܥܬܗ ܡܠܐܝܬ ܠܟܝܢܗܿ ܿ ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ ܿ ܐܠܐ ܗܼܘ ܗܢܐ ܫܢܝܐ ܛܥܐ ܐܢܘܢ ܒܕܝܘ̈ܗܝ ܿ ܐܢ ܓܝܪ ܩܕܡ ܕܬܫܬܥܠܐ ܗܕܐ ܐܡܼܪ ܥܠܝܗܿ ܿ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ ܝܕܥܬܗ ܕܛܒܐ ܕܠܐ ܢܫܒܚܘܢܗܿ ܒܝܕܥܬܐ ܕܛܒܐ ܠܗܿܘ ܟܝܢܐ ܕܒܝܫܬܐ ܕܗܼܢܘܢ ܒܕܘ ܿ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܣܟܠܐ ܗܝ ܿ ܗܕܐ ܕܗܿܝ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܒܟܝܢܗܿ ܝܕܥܬܐ ܕܬܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܒܐ ܿ ܗܝ ܗܕܐ ܬܫܟܚ ܕܬܚܙܝܘܗܝ ܿ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܚܙܬܗ ܬܪܓܗ ܿ ܪܒܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗܕܐ ܕܠܐ ܦܘܚܡܐ ܕܬܚܝܙܝܗܿ ܒܚܙܬܗ ܠܐܝܬܘܬܗ ܡܢ ܗܿܝ ܕܬܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܐܢܚܢܢ . ܐܠܐ ܐܦ ܚܝ̈ܠܐ ܗܿܢܘܢ ܕܪ̈ܡܝܢ ܡܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܒܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܚܢܢ ܘܒܗܿ ܒܝܕܥܬܐ ܒܠܚܘܕ ܠܣܓܕܬܗ ܡܬܬܪܣܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ ܘܓܠܝܐ ܗܝ ܕܐܦ ܡ̈ܠܐܟܐ ܐܝܟ ܕܪܡܝܢ ܡܢܢ ܒܟܝܢܐ ܪܡܝܢ ܐܦ ܒܝܕܥܬܐ ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܠܐܝܬܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܢܚܙܐ ܠܐ ܠܢ ܘܐܦ ܠܐ ܠܗܢܘܟ ܫܠܝܛ ܿ ܠܢ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܠܗܘܢ ܠܡܠܐܟ̈ܐ ܕܢܚܙܐ ܫܠܝܛ ܟܡܐ ܕܗܢܐ ܦܓܪܐ ܕܟܝܢܢ ܥܛܝܦܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ ܓܠܝܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗܕܐ ܘܟܘܠ ܐܢܫ ܡܘܕܐ ܒܗܿ ܿ ܕܟܠܡܕܡ ܕܚܿܙܐ ܠܗܿܘ ܗܘ ܕܒܪ ܕܡܘܬܗ ܗܘ ܚܿܙܐܼ ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܕܠܐ ܒܝܕܥܬܐ ܢܣܒܪ ܕܗܕܐ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܚܝܠܐ ܗܝ . ܚܙܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܡ ܓܝܪ ܐܦ ܠܫܡܫܐ ܐܦ ܠܣܗܪܐ ܘܐܦ ܠܟ̈ܘܟܒܐ ܿ ܘܬܘܒ ܐܦ ܠܟ̈ܐܦܐ ܘܠܕܗܒܐ ܘܠܣܐܡܐ݀ ܘܐܟܚܕܐ ܐܦ ܠܐܪܥܐ ܘܠܝܡܐ ܘܠܚܝܘ̈ܬܐ ܟܘܠܗܝܢ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܢ̈ܝ ܕܡܘܬܗܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܡ ܕܗܿܢܝܢ ܐܠܐ ܢܐܠܦ ܗܘ ܕܗܼܢܝܢ ܐܡܪ . ܕܐܦܢ ܡܦܪܫܢ ܐܢܝܢ ܗܢܝܢ ܐܢܝܢ ܓܝܪ ܒܐܝܬܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܗܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܐܝܟ ܕܠܐ ܓܫܘܡ . ܘܐܝܬ ܗܘ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܐܝܟ ܕܓܘܫܡܐ ܗܘ ܿ ܦܘܣܩܢܐ ܗܟܝܠ ܩܕܡܝܐ ܿ ܟܠܗܝܢ ܗܿܢܝܢ ܐܝܟ ܒܢ̈ܬ ܚܕ ܓܢܣܐ ܡܦܪܫ ܕܐܝܬܘܗܝ ܓܘܫܡܐ ܿ ܘܓܘܫܡܐ ܗܘ ܗܟܝܠ ܠܓܘܫܡܐ ܚܿܙܐ . ܕܗܿܘ ܕܡܬܚܙܐ ܿ ܐܦܢ ܡܫܓܢܝܢ ܐܢܝܢ ܕܡܘ̈ܬܗܘܢܿ ܕܗܠܝܢ ܡܛܠ ܬܨܒܝܬܐ ܕܘܡܦܟܘܬܐ ܕܟܘܠ ܿ ܕܓܘܚܟܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗܕܐ ܕܐܢ pb. 21 ܨܡܚܗ ܕܕܗܒܐ ܡܛܠ ܕܦܐܐ ܠܚܙܬܐ݀ ܘܚܙܬܗ ܕܩܛܡܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܦܐܝܐ ܠܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܢܬܩܪܘܢ ܓܘܢ̈ܐ ܗܘ ܡܕܡ ܕܐܝܢ ܒܫܪܪܐ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܓܘܢ̈ܐ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܦܢ ܦܪ̈ܝܫܝܢ ܚܘܬܐ ܓܝܪ ܫܘܝܐܝܬ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܫܬܘܬܦܐ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܟܠܗܘܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܬܚܙܝܢ̈ܐ . ܐܦܢ ܡܦܪܫܝܢ ܘܡܫܓܢܝܢ ܒܕܡܘܬܗܘܢ ܠܐ ܡܕܡ ܟܠܐ ܕܢܐܡܪ ܕܡܝܬܪ̈ܝܢ ܓܘܫܡ̈ܐ ܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐܼ ܒܪ ܕܝܢ ܟܘܠܗܘܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܐܢܘܢܿ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܿ ܘܐܦ ܠܐ ܡܣܬܓܕ ܗܘ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܡܢ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܚܿܙܐ ܠܗ ܿ ܡܛܠ ܕܡܕܪܟ ܗܘ ܠܗ ܿ ܐܢ ܗܟܝܠ ܚܼܙܬ ܗܼܝ ܗܝܠܐ ܠܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܢ ܐܝܬܘܬܗ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܕܡܝܐ ܠܗ ܿ ܘܒܪܬ ܓܢܣܗ ܗܝ . ܐܬܼܬ ܠܚܘܬܗ . ܘܠܐ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܡܬܒܥܐ ܕܢܐܡܪ . ܠܘܩܒܠ ܗܕܐ ܫܘܥܝܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗܿ ܛܥܡܐ ܘܛܟܣܐ ܿ ܘܐܢ ܕܝܢ ܪܓܬܗ ܠܗܿܘ ܚܝܠܐ ܕܐܬܚܙܝ ܠܗܿ . ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܝܬܪ ܗܘ ܡܢ ܟܘܠ ܿ ܡܕܡ ܐܣܗܕ ܥܠܝܗܿ ܿ ܗܼܘ ܗܢܐ ܫܢܝܐ ܟܕ ܐܣܒܪ ܕܫܡܐ ܕܒܝܫܬܐ ܣܡ ܠܗܿ ܿ ܘܐܘܕܝ ܠܗ ܕܝܢ ܕܐܝܬܘܬܐ ܗܝ ܛܒܬܐ ܿ ܐܝܿܕܐ ܓܝܪ ܬܚܘܝܬܐ ܐܝܬ ܥܠ ܫܦܝܪܘܬܗܿ ܕܛܒܬܐ ܕܪܒܐ ܡܢ ܗܕܐ ܕܬܪܓ ܠܛܒܐ . ܀ ܀ ܀

28

ܘܿܠܐ ܕܝܢ ܕܢܚܙܐ ܟܡܐ ܡܚܝܠܘܬܐ ܡܕܓܠ ܥܠ ܐܠܗܐ ܡܢܝ ܓܠܝܐܝܬ ܗܘ ܕܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܒܫܢܝܘܬܐ ܡܠܠ . ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܚܠ ܨ̈ܒܘܬܐ ܕܝܬܡ̈ܐ ܐܡܿܪ ܕܝܢܐ . ܘܡܢ ܩܛܝܪ ܡܘܕܐ ܥܠ ܡܚܝܠܘܬܗ ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܡܠܐ ܘܢܙܟܐ ܿ ܕܝܢܗ ܿ ܐܝܟ ܐܢܫ ܓܝܪ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܠܗܿ ܒܝܫܬܐ ܕܡܠܝܐܝܬ ܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܥܕܪ . ܕܟܘܠ ܡܕܡ ܠܐ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܣܥܼܪܬ ܿ ܐܡܼܪ ܕܐܫܬܼܥܠܝܬ ܠܡ ܥܠܘܗܝ . ܘܨܒܼܬ ܠܡ ܕܬܥܘܠ ܠܕܝܠܗ ܿ ܘܚܪܝܬܐ pb. 23 ܗܕܐ ܕܒܝܫܐ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܕܠܒܟܼܬ ܠܡ ܟܝܢܗܿ ܘܙܼܟܬܗ ܠܡ ܗܢܐ ܟܘܠܗ ܙܒܢܐ . ܘܡܦܣܩܐ ܠܗ ܠܡ ܠܗܢܐ ܗ݀ܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܠܩܛܥ̈ܐ ܠܡ ܕܠܐ ܟܣܐ . ܘܚܢܩܐ ܠܗ ܘܐܠܨܐ ܠܗ ܒܗ ܿ ܘܥܒܕܐ ܠܗ ܠܡ ܠܗ ܫܘܬܦܐ ܒܟܘܠܗܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܝܗܿ ܒܝܫ̈ܐ . ܘܒܦܚܙܬܗܿ ܘܐܠܗܐ ܠܡ ܠܐ ܐܫܟܚ ܐܦܠܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܠܗ ܒܐܣܟܡܐ ܐܚܪܢܐ ܚܝܨܐܝܬ ܢܫܘܙܒ ܘܐܦ ܠܐ ܗܕܐ ܢܛܪ ܕܕܠܐ ܚܛܗ̈ܐ ܢܗܿܘܐ . ܗܕܐ ܕܝܐܝܐ ܘܦܐܝܐ ܠܟܝܢܗ ܿ ܗܢܼܝܢ ܓܝܪ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡ ܗܝܠܐ ܡܪܫܥ ܘܡܥܘܠ ܗܘ ܚܝܠܐ ܕܡܢ ܐܝܬܘܬܗ ܘܡܢ ܟܝܢܗ ܿ ܢܦܼܩ ܓܠܝܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ܗܘ ܡܬܐܡܪܢ ܕܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܗܿܘ ܕܫܕܪܗ . ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܟܘܠܗܿ ܚܝܠܬܢܘܬܐ ܕܒܝܫܬܐ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܡܿܣܗܕ ܘܥܠ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܡܡܪܚ ܕܢܐܡܪ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗܝܢ ܐܣܝܘܬܐ ܣܝܒܪ ܡܢܗܿ ܕܒܝܫܬܐ . ܀ ܀ ܀

29

ܐܡܼܪ ܕܝܢ ܒܬܪܗܝܢ ܕܗܿܢܝܢ . ܕܕܡܟܗܿ ܠܡ ܠܗܝܠܐ ܗܘ ܚܝܠܐ ܠܡ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܫܬܕܪ ܿ ܐܝܟ ܠܘܚܫܬܐ ܠܪܚܫܐ ܿ ܘܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܠܐ ܦܝܣܐ . ܗܿܢܝܢ ܕܡܠܝܐܝܬ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܢܝܢ ܒܡܠܬܗ ܡܡܙܓ. ܘܗܿܢܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗܿ ܦܘܪܣܐ ܕܒܟܝܢܐ ܡܫܟܚܢ ܕܢܗܘܝܢ ܒܒܕܝܐ ܕܝܠܗ ܡܫܬܥܐ . ܐܠܐ ܐܦ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܗܿܘ ܡܕܡ ܕܨܿܒܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܡܥܬܪ ܕܢܐܡܪ ܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܡ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܟܠܡܕܡ ܘܦܓܪܗ ܠܡ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܒܝܫܬܐ ܿ ܘܢܦܫܗ ܠܡ ܕܛܒܐ . ܐܢ ܒܚܕܐ ܕܡܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ . ܘܐܢ ܡܪܟܒܬܐ ܗܝ ܡܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܗܕܐ ܕܬܪܬܝܗܝܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܚܘܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܐܦܠܐ ܚܕܐ ܬܚܘܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ . ܦܓܪܐ ܓܝܪ ܗܼܘ ܡܢܗ ܘܒܗ ܐܦܠܐ ܡܕܡ ܡܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܠܐ ܡܬܦܪܣ ܐܦܠܐ ܣܿܥܪ ܿ ܠܐ ܓܝܪ ܩܿܛܠ ܘܐܦܠܐ ܓܐܪ ܘܐܦܠܐ ܓܿܢܒ ܿ ܘܐܦܠܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܕܥܘܠܐ ܣܿܥܪ ܟܕ ܢܦܫܐ ܒܗ ܠܝܬ ܿ ܟܕ ܗܐ ܡܛܠ ܗܿܢܝܢ ܗܘ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܟܘܬܗܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܬܦܪܣ ܡܢܝ ܩܘܝܡܐ ܕܪܫܢܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܘܡܘܙܓܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܝܟܢܐ ܠܡ ܕܬܫܬܟܚ ܥܠܬܗܘܢ ܕܚܛܗܐ ܿ ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܘܙܓܐ ܗܘ ܕܢܦܫܐ ܕܛܒܐ ܕܥܡ ܦܓܪܐ ܕܒܝܫܬܐ ܝܗܒ ܥܠܬܐ ܠܚܛܗ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܗܘ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܢܗ ܘܠܗ ܦܓܪܐ ܘܠܐ ܚܛܐ . ܡܝܬܪܐ ܗܘܬ ܕܠܐ ܢܬܡܙܓ ܐܝܟ ܒܕܝܗܘܢ ܗܿܘ ܚܝܠܐ ܕܛܒܐ ܥܡ ܒܝܫܬܐ ܗܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܿ . ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܡܕܡ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܢ ܚܛܗ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܡܣܬܥܪ ܗܘܐ ܠܓܡܪ ܐܘ ܗܿܘܐ ܗܘܐ . ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܩܛܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܟܕ ܗܿܘ ܕܡܬܩܛܠ ܠܝܬ ܗܘܐ ܐܠܘ ܠܐ ܒܝܕ ܡܘܙܓܐ ܕܗܿܢܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܕܓܘܚܟܐ ܗ݀ܘܐ ܗܘܐ ܥܠܡܐ ܘܐܝܢܐ ܓܘܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܟܕ ܒܦܓܪܐ ܠܝܬ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܗܼܘ ܡܢܗ pb. 24 ܘܒܗ ܠܐ ܐܓ . ܐܠܘ ܠܐ ܢܦܫܐ ܗܝ ܕܐܫܬܕܪܬ ܠܗ ܡܢ ܛܒܐ . ܚܕܐ ܗܝ ܕܝܢ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܐܘ ܓܝܪ ܕܒܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܛܒܐ ܙܕܩ ܕܢܐܡܪ ܕܐܬܩܪܒ ܠܚ̈ܕܕܐ ܗܿܢܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܥܠܡܐ ܡܢ ܛܒܐ ܘܐܚܪܢܐܝܬ ܗܼܘܝܘ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܐܢ ܒܨܒܝܢܗ ܐܬܚܫܚ ܒܗܿ ܒܒܝܫܬܐ ܠܘܩܒܠ ܗܿܢܘܢ ܕܐܬܒܪܝܘ ܐܘ ܒܩܛܝܪ̈ܐ ܐܬܕܒܪ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܘܒܪܫܥܬܗ ܢܣܒܼܬ ܠܗܿ ܙܟܘܬܐ ܗܼܝ ܒܝܫܬܐ ܠܘܩܒܠ ܛܒܐ ܿ ܬܘܒ ܓܝܪ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܿ ܕܐܝܢܐ ܩܛܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܿ ܐܠܘ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܿ ܘܠܐ ܣܝܦܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܡܐܢܐ ܩܛܘܠܐ ܐܠܘ ܠܐ ܒܝܕ ܚܘܠܛܢܐ ܘܡܘܙܓܐ ܕܗܿܢܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܬܬܩܢ ܥܠܡܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗܝܠܐ ܡܢܗܿ ܘܒܗܿ ܐܦܢ ܗܿܢܘܢ ܗܘܐ ܓܝܪ ܡܝܘܬܐ ܕܠܗ ܬܩܛܘܠ ܿ ܘܓܘܪܐ ܠܐ ܝܕܥܐ ܗܘܬ ܿ ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܙܘܘܓܐ ܠܘܬܗܿ ܡܣܬܥܪܐ ܗܘܬ ܿ ܘܬܘܒ ܐܦܠܐ ܥܫܘܩܝܐ ܥܫܩܐ ܗܘܬ ܿ ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܠܓܡܪ ܕܬܦܫܪ ܘܬܕܘܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܿ ܕܕܠܐ ܡܠܬܐ ܗܘܬ ܿ ܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬܝܗ ܥܩܪܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܘܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܓܝܪ ܠܘܬ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܗܝ ܡܛܠ ܣܢܝܩܘܬܐ ܕܡܢ ܗܕܐ ܡܚܪܪܐ ܗܘܬ ܗܼܝ . ܘܪܚܡܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܚܫܐ ܗܝ ܕܝܕܥܬܐ ܕܗܼܝ ܗܕܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܿ ܿ ܕܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܗܘܬ ܿ ܐܣܘܛܘܬܐ ܕܝܢ ܘܙܢܝܘܬܐ ܘܡܚܒܠܘܬܐ ܠܘܬܗܿ ܕܘܟܬܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܿ ܘܐܝܟܚܕܐ ܓܡܝܪܐܝܬ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܠܘܬ ܒܢܗܝ ܐܢܫܐ ܡܬܚܙܝܢ ܠܐ ܡܬܘܡ ܠܓܡܪ ܐܝܬ ܗܘܝ ܠܗܿ ܠܗܝܠܐ ܩܕܡ ܥܠܡܐ ܘܡܟܝܠ ܠܐ ܗܘܐ ܡܬܦܟܪܘ ܠܐ ܐܬܦܟܪܬ ܒܗܢܐ ܡܘܙܓܐ . ܐܠܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܝܟ ܫܪܒܗ ܕܗܿܘ ܫܢܝܐ ܒܕܡܘܬ ܣܘܣܝܐ ܕܐܫܟܚ ܠܗ ܦܩܥܬܐ ܪܗܛܐ ܕܠܐ ܕܚܠܐ ܕܬܕܪܐ ܒܒܝܫ̈ܬܐ . ܗܼܢܝܢ ܓܝܪ ܒܝܫ̈ܬܐ ܕܠܓܡܪ ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ ܩܕܡ ܥܠܡܐ ܗܢܼܝܢ ܗܿܢܝܢ ܡܢ ܕܗܘܐ ܥܠܡܐ ܒܗ ܒܥܠܡܐ ܡܣܬܥܪܢ ܐܦܢ ܓܝܪ ܐܢܫ ܢܣܝܡ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܗܿܘ ܕܫܓܝܫܝܢ ܗܘܘ ܘܫܢܝܐܝܬ ܗܘܘ ܠܘܩܒܠ ܚ̈ܕܕܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܗܝܠܐ ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܠܚ̈ܕܕܐ ܒܝܫ̈ܬܐ ܣܿܥܪܝܢ ܗܘܘ ܘܠܘܩܒܠ ܢܘܗܪܐ ܡܬܟܢܫܝܢ ܗܘܘ ܕܢܬܟܬܫܘܢܿ ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܐܡܪ ܕܗܼܘ ܟܠܗ ܚܘܫܒܢܐ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܕܐܬܡܢܝ ܕܒܝܬ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܿ ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܿ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܗܿܢܝܢ ܐܢܫܗܝܬܐ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܢܣܬܥܪܢ ܗܘܝ ܿ ܘܐܝܟܐ ܡܫܬܟܚܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܡܼܪ ܕܐܬܢܟܦܬ ܠܡ ܒܝܫܬܐ ܡܢ ܕܐܬܦܟܪܬ ܗܼܝ ܗܕܐ ܕܩܕܡ ܕܬܬܦܟܪ ܐܦ ܠܐ ܕܘܟܪܢܗܝܢ ܕܗܿܢܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܒܬܪ pb. 25 ܕܝܢ ܕܐܬܦܟܪܬ ܒܗܝܢ ܒܗܿܢܝܢ ܡܬܚܣܕܐ ܡܢܐ ܓܝܪ ܡܣܓܦܐ ܠܗ ܠܛܒܐ ܿ ܟܕ ܗܼܝ ܒܗ ܫܓܝܫܐ ܗܘܬ ܿ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܿ ܗܿܘ ܡܢ ܕܫܓܘܫܝܗܿ ܢܫܘܦܝܘܗܝ ܘܢܫܚܩܝܘܗܝ ܕܬܫܚܠܦܗܿ ܗܘܬ ܓܝܪ ܛܒܐ ܠܓܡܪ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܿ ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܗܘܬ ܕܬܥܘܠ ܠܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܠܐ ܕܝܠܗܿ ܙܕܩ ܗܘܐ ܠܗ ܕܐܚܪܢܐܝܬ ܡܢ ܚܐܦܐ ܗܢܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܢܬܟܣܝܗܿ ܿ ܗܿܝ ܓܝܪ ܕܗܼܝ ܒܗ ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܠܐ ܢܟܝܢܐ ܫܓܘܫܝܗܿ ܚܘܼܝܬ ܿ ܗܫܐ ܡܣܬܒܪܐ ܕܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܬܬܘܣܦ ܠܗܿ ܿ ܕܒܗܿܘ ܕܠܩܘܒܠܗܿ ܐܝܟ ܕܥܡܗܿ ܗܘ ܫܓܘܫܝܗܿ ܿ ܡܣܓܦܢܐ ܚܼܘܝܬ ܿ ܐܦ ܓܝܪ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܗܼܢܘܢ ܒܗܘܢ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܐܢ ܥܘܠܝܢ ܘܢܨܒܘܢ ܕܡܕܡ ܕܒܝܫ ܢܣܥܪܘܢ ܐܠܐ ܢܫܬܟܚ ܠܗܘܢ ܐܚܪܢܐ ܕܠܩܘܒܠܗ ܥܘܠܗܘܢ ܢܣܥܪܘܢ ܒܛܠܝܢ ܠܗܘܢ ܘܠܚ̈ܕܕܐ ܒܫܠܡܘܬܗܘܢ ܕܠܘܬ ܒܝܫ̈ܬܐ ܒܐܘܝܘܬܐ ܐܚܝܕܝܢ . ܗܼܝ ܕܝܢ ܗܝܠܐ ܐܦܠܐ ܨܿܒܝܐ ܗܘܬ ܿ ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܚܘܫܒܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܿ ܕܕܠܐ ܡܠܬܐ ܗܘܬ ܿ ܘܐܦܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܕܒܠܚܘܕܝܗܿ ܗܘܬ ܿ ܘܡܢܗܿ ܘܠܗܿ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܀ ܀ ܀

31

ܐܢ ܕܝܢ ܢܐܡܪ ܕܠܐ ܠܡ ܨܿܒܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܕܢܗܘܐ ܥܠܡܐ ܿ ܢܫܬܐܠ ܕܡܢ ܗܘܐ ܗܿܘ ܕܨܿܒܐ ܗܘܐ . ܠܡܐ ܟܝ ܒܝܫܬܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܝܕܥܐ ܗܘܬ ܿ ܘܡܢܘ ܟܝ ܕܝܢ ܗ݀ܘ ܕܬܩܢ ܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗܢܐ ܟܠܡܕܡ݀ ܠܡܐ ܟܝ ܗܼܝ ܗܝܠܐ ܿ ܡܕܝܢ ܬܡܝܗ ܗܘ ܣܘܥܪܢܗ ܿ ܘܐܠܐ ܠܡܐ ܟܝ ܗܼܘ ܐܠܗܐ ܠܐ ܨܿܒܐ ܗܘܐ ܿ ܘܒܛܝܪܐ ܗܘ ܐܬܕܒܪ ܿ ܡܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܼܘܝܘ ܐܫܬܥܒܕ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܫܥܒܕܘ ܫܥܒܕ ܘܝܬܝܪܬܐ ܗܝ ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܗܿܘ ܕܢܬܕܡܪ ܒܚܟܡܬܗ ܕܛܒܐ ܕܐܬܕܒܪܬ ܒܩܛܝܪܐ ܠܣܘܓܦܢܐ ܘܠܢܟܝܢܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܐܒܪܝܘ ܗܿܢܝܢ ܓܝܪ ܐܝܠܢ ܕܡܡܬܘܡ ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ ܒܝܫ̈ܬܐ ܩܕܡ ܕܢܬܩܪܒܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܠܚ̈ܕܕܐ ܿ ܐܦ ܠܐ ܫܡܐ ܕܝܠܗܝܢ ܡܫܬܡܗ ܗܘܐ . ܗܢܼܝܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗܘܝܗ ܗܘ ܕܥܠܡܐ ܣܓܝ ܘܪܘܙ ܘܐܝܟܢܐ ܠܐ ܣܟܠܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܢܐܡܪ ܕܟܕ ܨܿܒܐ ܐܠܗܐ ܕܫܓܘܫܝܐ ܕܗܝܠܐ ܗܘ ܕܠܢ ܠܐ ܓܠܐ ܘܠܐ ܝܕܝܥ ܗܘܐ ܢܫܬܩ . ܗܘܐ ܥܠܬܐ ܕܫܓܘܫܝܐ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܓܠܝܢ ܘܡܬܚܙܝܢ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ . ܫܓܘܫܝܗܿ ܓܝܪ ܕܗܝܠܐ ܗܘ ܕܥܕܠ ܠܗ ܒܡܠܬܐ . ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܐܿܡܪ ܠܗ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܕܒܥܒܕܐ ܢܚܘܝܘܗܝ pb. 26 ܓܠܝܐܝܬ. ܗܢܼܝܢ ܕܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܕܒܫܘܥܝܬܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܐܡܼܪ ܕܡܢ ܡܘܙܓܐ ܐܢܝܢ ܠܡ ܟܕ ܒܥܝܢ̈ܘܗܝ ܚܙܐ ܗܘ ܗܼܘ ܫܿܢܝܐ ܠܐ ܒܗܬ . ܘܡܟܝܠ ܟܕ ܨܒܐ ܕܢܚܘܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܕܥܘܠܗܘܢ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܗܕܐ . ܕܗܼܘܝܘ ܥܠܬܐ ܕܥܠܬܗܘܢ ܡܘܕܐ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܐܠܘ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕܝܗܿ ܡܬܦܪܣ ܗܼܘܐ ܕܢܐܡܪ ܀ ܀ ܀

32

ܢܩܪܘܒ ܕܝܢ ܘܢܬܒܩܐ ܒܪܚܡܬ ܫܪܪܐ ܒܗܿܢܝܿܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܕܡܣܬܥܪܢ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܘܢܚܙܐ ܠܡܢ ܙܕܩܢ . ܡܫܝܚ ܓܝܪ ܐܟܒܪ ܘܐܦ ܕܢܥܠ ܡܘܙܓܗܿ ܕܢܦܫܐ ܕܡܢ ܗܿܢܘܢ ܐܝܟ ܕܣܒܪ ܕܠܩܘܒܠܐ. ܐ݀ܢ ܗܟܝܠ ܗܼܝ ܗܕܐ ܐܡܼܪ ܕܒܚܕܐ ܠܡ ܕܡܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܢ ܛܒܐ . ܘܐܢ ܬܘܒ ܡܢ ܪܘܟܒܐ ܠܡ ܘܡܘܙܓܐ ܕܗܿܢܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܬܚܙܝܐ ܕܐܝܢ ܡܢ ܡܢܬܗ ܗܘ ܕܛܒܐ ܐܝܟ ܫܪܒܗ ܕܪܘܫܥܐ ܕܗܘ ܐܝܬܝܗܝܢ ܘܗܘܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܿ ܐܝܬܝܗ ܓܝܪ ܢܦܫܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܘܠܓܡܪ ܪܘܟܒܐ ܒܐܝܬܘܬܗ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܣܩܘܒ̈ܠܐ ܠܐ ܡܩܒܠܐ ܗܿܢܘܢ ܓܝܪ ܕܣܒܪ̈ܘ ܥܠܝܗܿ ܕܡܢ ܡܢ̈ܘܬܐ ܡܦܪ̈ܫܬܐ ܡܪܟܒܐ ܠܐ ܗܘܐ ܕܗܼܝ ܐܝܬܘܬܗ ܡܦܪܫܬܐ ܗܝ ܘܡܦܬܟܬܐ ܐܝܬܝܗ ܐܠܐ ܥܠ ܣܘܥܪ̈ܢܝܗܿ ܡܢ ܡܕܡ ܕܡܬܞܚܙܐ ܐܟܬܒܘ ܕܚܕܐ ܡܠܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܕܠܒܟܐ ܠܗ ܠܐ ܐܫܟܼܚܘ ܕܢܥܒܕܘܢ ܥܠܝܗܿ ܐܦܢ ܓܝܪ ܒܕܡܘ̈ܬܐ ܡܦܪ̈ܫܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܡܩܒܠܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܐܚܪܢܐܝܬ ܡܫܬܚܠܦܐ ܗܝ ܒܢܦܫܗܿ ܒܪܡ ܕܝܢ ܒܐܝܬܘܬܗ ܡܛܠ ܕܥܿܒܕܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦ ܐܝܬܝܗܿ ܿ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܨ̈ܒܘܬܐ ܡܦܪ̈ܫܬܐ ܡܪܟܒܐ݀ ܘܗܢܐ ܟܘܠܗ ܪܚܝܩܐ ܡܢ ܡܘܙܓܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܿ ܐܝܟ ܟܡܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܬܣܬܒܪ ܗܼܝ ܒܗܿ ܕܓܘܫܡܐ ܗܝ ܿ ܢܣܝܡ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܠܘܗ̈ܝ ܕܓ̈ܠܬܐ ܕܗܘܢ ܿ ܐܢ ܐܦ ܗܕܐ ܢܫܝܚ ܕܢܐܡܪ . ܕܐܦ ܢܦܫܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܡܪܟܒܬܐ ܗܝ ܡܢ ܛܒܐ ܘܒܝܫܐ . ܡܢܐ ܟܝ ܠܐ ܗܐ ܐܝܕܥܬܗ ܘܚܫܘܒܬܢܘܬܗ ܣܐܡ ܕܐܝܬܝܗܿ ܕܛܒܐ ܿ ܠܐ ܐܝܕܥܬܗ ܕܝܢ ܐܢ ܐܝܬܗܿ ܣܿܐܡ ܕܒܝܫܐ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܕܢܐܡܪ ܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ . ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܪܓܬܐ ܡܬܙܝܥܐ ܩܫܝܐܝܬ ܐܢ ܡܢ ܦܓܪܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܘܐܢ ܡܢ ܗܿܝ ܡܢܬܗܿ ܕܢܦܫܐ ܕܙܕܩܐ ܠܒܝܫܬܐ ܠܡܐ ܟܝ ܗܼܘ ܡܢܗ ܘܒܗ ܣܘܥܪܢܐ ܿܢܦܩܼ ܿ ܘܠܐ ܡܩܕܡ ܒܗ ܒܒܪܐܫܢܐ ܠܘܩܕܡ ܚܘܫܒܐ ܘܒܘܝܢܐ ܘܟܢ ܦܪܫܘܬܐ ܘܐܦ ܓܒܝܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܘܗܝܕܝܢ ܗܼܝ ܪܓܬܐ ܠܥܒܕܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܢܦܩܐ . ܡܪܫܘܬܗ ܕܝܢ ܘܡܣܡ ܒܪܫܗܿ ܕܒܝܫܬܐ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ ܗܘ ܘܡܢ ܥܒܕܐ ܗܘܐ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܪܓܬܐ ܿ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢ ܢܩܘܐ ܗܘ ܚܘܫܒܐ ܕܪܓܬܐ ܒܕܘܟܬܗܿ ܘܠܥܒܕܐ ܘܠܣܘܥܪܢܐ ܠܐ ܢܦܘܩ ܿ ܘܠܘܩܕܡ ܢܬܢܝܚ ܥܒܓܠ . ܟܕ ܕܠܩ ܐܟܚܕܐ pb. 27 ܘܕܟ . ܗܝܕܝܢ ܠܓܡܪ ܗܘ ܠܐ ܡܣܬܒܪ ܕܕܥܘܕܠܝܐ ܗܘ ܘܡܣܡ ܒܪ ܫܐ݀ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܓܘܐ ܐܠܐ ܐܦ ܠܐ ܐܢ ܢܬܕܝܢ ܡܢ ܡܝܬܪܘܬܐ ܪܫܝܬܐ ܡܬܚܙܝܐ ܗܟܝܠ ܒܙܕܩܐ ܘܒܘܠܝܬܐ ܕܠܝܕܘܥܬܢܘܬܗܿ ܗܘ ܘܠܚܫܘܒܬܢܘܬܗܿ ܕܢܦܩܫܐ ܚܛܗ̈ܐ ܡܬܣܝܡܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܘܠܐ ܕܦܓܪܐ ܘܐܦܠܐ ܕܐܚܪܬܐ ܡܢܬܐ ܡܢ ܗܕܐ ܘܡܟܝܠ ܒܝܫܬܐ ܗܝ ܕܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܗܝ ܐܓܗܝܬ ܠܗܿ. ܘܢܘܟܪܝܬܐ ܗܝ ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܝܢ ܕܗܿܘ ܡܬܚܙܝܐ ܕܡܢ ܡܢܬܗ ܗܘ ܕܛܒܐ ܗܼܢܝܢ ܢܦܩܢ ܘܗܘܝܢ . ܐܠܐ ܢܬܚܫܚ ܒܪܚܡܬ ܫܪܪܐ ܒܐܚܪܝܬܐ ܡܠܬܐ݀ ܐܠܘ ܓܝܪ ܟܕ ܠܐ ܝܕܥܐ ܗܘܬ ܗܼܝ ܢܦܫܐ ܕܡܘܬܗܿ ܘܚܝܠܗܿ ܕܪܓܬܐ ܕܠܐ ܒܘܝܢܐ ܠܣܘܥܪܢܐ ܩܿܪܒܐ ܗܘܬ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܕܬܟܝܠܐܝܬ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܡܢ ܡܢܬܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܪܕܝܢ ܗܿܢܝܢ ܕܕܠܐ ܒܙܕܩܐ ܡܣܬܥܪܢ ܐܢ ܕܝܢ ܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܗܘ ܡܕܥܐ ܘܗܼܝ ܝܕܥܬܐ݀ ܒܙܒܢ ܓܿܒܐ ܘܨܿܒܐ ܐܝܟ ܕܡܬܪܟܢ ܒܨܒܝܢܗܿ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܣܢ̈ܝܐ ܠܗܿ ܠܪܓܬܐ ܘܒܙܒܢ ܕܝܢ ܡܫܬܐܠ ܡܢܗܿ ܬܘܒ ܐܡܬܝ ܕܕܚܠܬܐ ܐܝܕܐ ܕܗܝ ܬܬܟܣܗ ܿ ܐܘ ܪܚܡܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܬܓܕܗ ܠܘܬܗ ܿ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܗܼܘܝܘ ܡܕܥܐ ܘܗܼܝ ܝܕܥܬܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܓܒܐ ܘܣܿܥܪ ܐܢ ܗܼܢܿܝܢ ܕܫܦܝܪ ܡܣܬܥܪܢ ܘܐܢ ܗܿܢܝܢ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܬܚܘ̈ܝܬܐ ܫܘܐܠܗ ܒܝܫܐ ܘܫܪܒܗ ܕܡܢܝ . ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܡܕܡ ܡܢ ܚܛܗ̈ܝܗܘܢ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܗܝܠܐ . ܐܠܐ ܕܢܦܫܐ ܒܠܚܘܕܝܗܿ ܿ ܐܘ ܕܝܠܗ ܕܡܕܥܗܿ ܘܕܝܕܥܬܗܿ ܕܢܦܫܐ . ܗܘ ܕܙܕܩ ܠܡܢܬܗ ܕܛܒܐ ܐܝܟ ܕܗܼܘ ܡܢܝ ܐܡܼܪ ܀ ܀ ܀

34

ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ ܒܟܝܢܢ ܪܓܬܐ ܕܚܛܗ̈ܐ . ܒܥܕܢܗ ܐܡܪܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܟܕ ܡܚܘܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܗܼܝ ܗܕܐ ܫܠܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܬܫܒܘܚܬܗ ܬܡܝܗܬܐ ܕܒܪܘܝܢ ܕܗܫܐ ܕܝܢ ܒܒܥܬܐ ܗܕܐ ܢܗܘܐ . ܐܠܐ ܣܦܩܢ ܗܿܢܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܚܛܗ̈ܝܢ ܕܝܠܢ pb. 28 ܐܝܬܝܗܘܢ ܥܿܒܕܐ ܘܣܘܥܪܢܐ ܕܗܝܠܐ ܐܘ ܕܒܝܫܬܐ ܗܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܠܐ ܕܝܠܗ ܕܡܕܥܐ ܒܠܚܘܕ ܘܕܝܠܗܿ ܕܝܕܥܬܐ ܡܫܟܚܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܐܚܪܢܐܝܬ ܢܩܝܡ ܡܠܬܢܿ ܡܢܐ ܓܝܪ ܠܡܐ ܟܝ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܡܿܪ ܥܠ ܩܛܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܐܢ ܕܒܝܫܐ ܗܘ ܿ ܘܙܢܝܘܬܐ ܘܓܘܪܐ ܘܓܢܒܘܬܐ ܘܕܓܠܘܬܐ . ܓܠܝܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܒܝܫ̈ܬܐ ܩܪܝܢ ܠܗܝܢ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܢ ܢܩܛܘܠ ܕܝܿܢܐ ܠܗܿܘ ܕܥܿܒܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܘܐܼܣܟܠ݀ ܩܛܘܠܐ ܟܝ ܡܣܬܒܪ ܟܕ ܗܐ ܗܼܘ ܣܘܥܪܢܐ ܗܘܼܝܘ ܟܕ ܗܼܘ ܕܗܿܘ ܕܒܩܛܝܪܐ ܩܿܛܠ ܘܕܗܿܘ ܕܒܢܡܘܣܐ ܩܿܛܠ ܢܝܫܐ ܗܘ ܕܝܢ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܕܓܒܪܐ ܕܥܡ ܒܪܬ ܙܘܓܗ ܘܕܥܡ ܢܘܟܪܝܬܐ . ܡܕܥܐ ܕܝܢ ܡܢ ܢܝܫܐ ܡܦܪܫ ܠܗ ܠܥܿܒܕܐ ܕܕܡܐ ܒܣܘܥܪܢܗ ܿ ܘܬܘܒ ܐܢ ܐܢܫ ܢܓܢܘܒ ܡܢ ܗ݀ܘ ܕܫܢܝܐ ܗܘ ܡܐܢܐ ܐܝܢܐ ܕܩܪܝܒ ܠܗ . ܐܘ ܣܝܒܪ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܟܝܢܝ̈ܬܗ ܐܢܝܢ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܣܬܒܪܐ ܕܗܼܘܝܘ ܟܕ ܗܼܘ ܥܿܒܕܐ ܕܓܢܘܒܬܐ ܗܝ ܕܒܣܝܪܐ ܘܬܚܝܬ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܗܝ . ܟܕ ܝܒܕܥܬܐ ܒܦܘܪܫܢܐ ܠܐ ܗܐܘ ܐܟܘܬܗ ܗܝ ܿ ܐܠܐ ܡܠܝܐܝܬ ܦܪܝܫܐ ܗܝ ܘܢܘܟܪܝܐ ܿ ܘܬܘܒ ܥܡ ܗܿܢܝܢ ܐܢ ܢܬܒܥ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܢܐ ܕܫܢܐ ܣܝܦܐ ܐܝܢܐ ܕܟܕ ܬܩܝܢ ܐܓܥܠ ܠܐܢܫ ܠܐ ܐܠܨܐ ܠܗ ܠܗܿܘ ܕܐܬܓܥܠ . ܨܐܝܕܘܗܝ ܕܢܕܓܠ ܕܠܐ ܢܣܒ ܿ ܘܒܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܫܓܢܝܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܗ ܒܢܝܫܐ ܕܬܪܬܝܗܝܢ ܬܬܦܪܫ ܡܢܗ ܕܣܘܥܪܢܐ . ܓܠܝܐ ܗܝ ܗܟܝܠ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܕܐܦ ܠܐ ܗܘ ܣܘܥܪܢܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܘܒܗ ܡܬܒܩܐ ܘܡܬܒܚܪ ܐܠܐ ܡܢ ܡܕܥܐ ܘܡܢ ܬܪܥܝܬܐ ܕܗܼܘ ܕܣܥܪܗ ܿ ܡܫܟܚ ܓܝܪ ܐܢܫ ܘܐܦ ܒܗܿܢܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܗܼܝ ܟܕ ܗܼܝ ܡܠܬܐ ܐܢ ܓܝܪ ܐܢܫ ܢܬܠ ܟܣܦܐ ܐܘ ܣܝܒܪܬܐ ܠܗܿܘ ܕܣܢܝܩ ܟܕ ܠܐ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܡܪܚܡ . ܐܠܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܚܙܝܢ ܐܘ ܝܠܦܝܢ ܨܐܕ ܘܡܟܢܫ ܠܗ ܿ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܓܠܝܐ ܗܝ . ܗܕܐ ܕܗܼܘ ܥܒܕܐ ܛܒܐ . ܗܘ ܘܡܪܚܡܢܐ ܢܝܫܗ ܕܝܢ ܣܓܝ ܡܫܦܠ ܘܒܣܝܪ ܘܐܢ ܬܘܼܒ ܐܢܫ ܢܨܠܐ ܢܘܓܪܐ ܘܢܨܘܡ ܬܟܝܒܐܝܬ ܟܕ ܡܣܝܒܪܢܘܬܗ ܘܥܘܝܘܬܗ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܗܘ ܡܚܘܐ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܐܦܢ ܡܛܠ ܥܒܕܗ ܡܫܬܒܚ݀ ܐܠܐ ܡܛܠ ܢܝܫܐ ܘܦܘܪܫܢܐ ܕܨܒܝܢܗ ܡܬܓܢܐ . ܘܠܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܬܘܒ ܐܢ ܐܚܪܢܐ ܢܬܢܟܦ ܘܡܢ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܢܓܠܘܙ ܢܦܫܗ ܿ ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܚܘܒܗܿ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܚܝܘܣܬܢܘܬܐ ܕܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܗܼܘ ܗܢܐ ܒܪܓܬܐ ܕܓܣܦܐ ܐܪ̈ܓܝܓܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܙܿܟܐ ܿ ܘܗܼܝ ܗܕܐ ܡܣܝܒܪܢܘܬܗ ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ ܒܢܝܫܐ ܕܚܠܦ ܒܝܫ̈ܬܐ ܣܿܥܪ ܠܗ ܿ ܐܢ ܗܟܝܠ pb. 29 ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܦ ܗܿܢܝܢ ܕܡܣܬܒܪܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܒܝܕܥܬܐ ܘܒܢܝܫܐ ܕܗܿܘ ܕܣܿܥܪ ܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܡܬܚܙܝܢ . ܐܘ ܐܦ ܠܐ ܒܝܫ̈ܬܐ ܐܘ ܬܘܒ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܐܦ ܗܿܢܝܢ ܕܡܣܬܒܪܢ ܛܒ̈ܬܐ . ܡܬܟܣܣܢ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܡܢ ܓܒܝܬܐ ܘܡܢ ܢܝܫܐ ܕܗܿܢܘ ܕܣܿܥܪ ܠܗܝܢ ܡܢܘ ܡܟܝܠ ܡܫܟܚ ܕܢܬܚܪܐ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܗܼܢܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܠܘܬ ܫܪܪܐ ܡܬܒܚܪܝܢ ܿ ܐܠܐ ܡܕܥܐ ܗܘ ܘܢܝܫܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܣܥܪܝܢ ܡܫܬܐܠ ܘܡܬܒܚܪ ܀ ܀ ܀ 35 ܐܝܠܝܢ ܗܟܝܠ ܥܒ̈ܕܐ ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ ܣܝܡܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܠܡ ܕܒܝܫܬܐ ܗܿܢܝܢ ܟܝ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܐܝܬ ܙܒܢ ܕܒܝܕܥܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܣܬܥܪܢ ܿ ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܣܝܡܝܢ ܕܛܒܐ . ܗܿܢܝܢ ܟܝ ܕܡܬܚܙܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܒܝܫܘܬܐ ܕܡܕܥܐ ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܘܡܟܝܠ ܓܠܝܐܝܬ ܒܦ̈ܣܝܩܬܐ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܒܡܕܥܐ ܘܒܦܘܪܫܢܐ ܘܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܕܥܬܗ ܕܗܿܘ ܕܣܥܪ ܡܬܦܪܫ ܘܡܬܒܚܪ ܗܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܐܢ ܬܪܝܨܐܝܬ ܣܥܪܬܗ ܐܘ ܠܐ ܗܼܝ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܕܥܬܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܿ ܗܝ ܕܡܠܝܐܝܬ ܙܕܩܐ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܗܼܘ ܠܡܢܬܗ ܡܝܬܪܬܐ ܕܢܦܫܐ ܕܐܦܢ ܣܓܝ ܢܫܬܢܘܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܡܢܝ ܫܢܝܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܟܦܪܘܢ ܒܗ ܿ ܡܠܝܐܝܬ ܗܟܝܠ ܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܕܥܘܠܐ ܠܘܩܒܠ ܗܼܿܝ ܗܝܠܐ ܕܡܢܗܿ ܐܬܒܪܝܬ ܐܼܦܩ ܡܢܝ ܿ ܕܣܡ ܕܡܢܗ݀ ܐܢܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܝܗܘܢ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܓܡܪ ܒܡܕܡ ܠܐ ܙܕܩܝܢ ܠܗ݀. ܐܠܐ ܒܕܠܩܘܒܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܡܢܬܗ ܕܛܒܐ ܒܘܠܝܬܐ ܡܣܬܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܿ ܐܠܘ ܐܝܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܪ̈ܫܢܘܬܐ ܕܝܢ ܕܡܬܦܪܣ ܠܡ ܐܠܗܐ ܕܗܿܘ ܠܡ ܚܝܠܐ ܕܐܬܒܠܥ ܿ ܗܘ ܕܩܪܐ ܠܗ ܢܦܫܐ ܕܟܠ݀ ܬܘܒ ܠܘܬܗ ܢܠܩܛ ܘܢܕܠܐ ܕܠܐ ܠܡ ܠܥܠܡ . ܗܿܘ ܕܡܢܗ ܗܘ ܟܕ ܐܣܝܪ ܒܗܝܠܐ ܒܟܠܙܒܢ ܒܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܢܗܘܐ ܿ ܘܠܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܢ ܪܫܝܬܐ ܐܫܠܡܗ ܠܗܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܗܢܐ ܟܘܠܗ ܙܒܢܐ ܕܡܢ ܥܠܡ ܐܦ ܠܐ ܕܢܬܢܦܫ ܐܫܟܚ . ܘܗܼܘ ܝܬܝܪܐܝܬܼ ܣܓܝ ܢܚܫ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܢܣܥܘܪ ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ ܒܫܘܥܝܬܗܘܢ ܗܕܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܕܡ ܐܨܛܥܪ ܒܐܝܬܘܬܐ ܕܝܠܗ ܿ ܘܐܦ ܠܐ ܡܕܡ ܙܥܘܪ ܡܢܗ ܐܬܠܒܟ ܒܗܝܠܐ ܗܕܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܠܐ ܝܐܝܐ ܠܗ ܿ ܐܠܐ ܐܚܪܢܐ ܗܘ ܕܢܘܟܪܝ ܠܟܝܢܗ ܘܒܥܓܠ ܕܝܢ ܘܒܪܫܥܬܗ ܐܬܦܪܩ ܗܘ ܗܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܒܪܡܘܬܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܠܐ ܒܡܬܪܟܢܢܘܬܐ ܢܣܬܒܪ ܕܗܼܘ ܗܢܐ ܦܘܪܣܐ ܥܒܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܐܟܒܪ ܦܝܣܐ ܠܗܢܐ ܒܕܝܐ ܕܓܠܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܒܪܐ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܠܡ ܙܒܢܐ ܕܠܐ ܣܟܐ . ܗܘ ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܡ ܡܢ ܟܝܢܗ ܕܐܠܗܐ . pb. 30 ܐܝܬܘܗܝ ܒܚܒܘܫܝܐ ܘܒܐܣܘܪܝܐ ܐܝܟܐ ܕܢܣܬܒܪ ܕܗܼܘܝܘ ܐܠܗܐ ܠܒܝܟ ܘܚܒܝܫ ܒܝܕ ܕܡܘܬܗ ܕܗܿܘ ܕܠܒܝܟ ܕܡܛܠ ܕܡܢ ܟܝܢܗ ܠܡ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܨܿܒܐ ܠܡ ܕܒܒܛܝܠܘܬܐ ܘܒܦܘܪܣܐ ܣܓܝܐܐ ܬܘܠ ܠܘܬܗ ܢܟܢܫܗ ܿ ܘܗܼܝ ܕܝܢ ܗܝܠܐ ܕܠܐ ܚܫܐ ܘܕܠܐ ܡܚܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܿ ܐܝܟ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܡܣܥܪ ܗܘ ܣܼܥܪܬ ܘܠܐ ܚܫܼܬ ܇ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܗܟܝܠ ܓܠܝܐ ܗܝ . ܕܟܠܗܝܢ ܗܿܢܝܢ ܕܪܟܒ ܗܘ ܡܛܥܝܢܐ ܘܫܢܝܐ ܠܓܘܕܦܐ ܪܟܒ ܐܢܝܢ . ܕܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܡܕܡ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܠܩܘܒܠܗ ܠܐ ܥܒܕ݀ ܀ ܀ ܀

40

ܐܢ ܗܟܝܠ ܣܒܪܐ ܘܣܘܟܝܐ ܕܫܘܠܡܐ ܗܢܐ ܗܘ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܢܬܦܢܐ ܗܘ ܡܕܡ ܕܡܢܗ . ܘܠܡܢܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܡܬܦܪܫ ܗܘܐ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܢܣܝܒܪ ܥܡܠܐ ܘܨܐܬܐ ܕܒܝܫܬܐ ܘܚܠܦ ܣܒܪܐ ܛܒܐ ܘܛܘܒܢܘܬܐ ܬܬܣܝܡ ܠܗ ܗܕܐ ܕܢܩܒܠ ܘܢܕܠܐ ܗܘ ܡܕܡ ܕܡܢܗ ܗܘ ܿ ܗܼܝ ܓܝܪ ܗܝܠܐ ܐܦ ܠܐ ܒܡܕܡ ܡܫܬܟܚܐ . ܐܘ ܡܬܚܙܝܐ ܕܐܬܢܟܦܬ ܐܠܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܢܣܼܒܬ ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܣܓܝܐܐ ܠܦܘܪܣܐ ܕܥܒ̈ܕܐ ܒܝܫ̈ܐ ܐܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܠܡ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܕܬܬܐܣܪ ܘܬܬܦܟܪ ܗܼܝ ܗܕܐ ܡܐ ܗܟܝ ܕܐܬܢܣܒ ܘܐܬܕܒܪ ܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܗܿܘ ܚܝܠܐ ܕܒܗܿ ܠܒܝܟ ܿ ܗܘܐ . ܡܢܐ ܟܝ ܢܗܘܐ ܠܐ ܗܐ ܓܠܝܐ ܗܝ . ܕܬܘܒ ܗܝ ܗܝܠܐ ܠܫܓܘܫܝܐ ܕܟܝܢܗܿ ܦܢܝܐ ܐܠܐ ܐܡܿܪ ܕܠܐ ܠܡ ܠܚܪܬܐ ܠܡ ܓܝܪ ܙܟܿܐ . ܠܗܿ ܘܥܒܕ ܠܗ ܒܘܠܪܐ ܘܡܥܬܕ ܠܗܿ ܕܗܼܝ ܡܢ ܢܦܫܗܿ ܬܐܩܕ ܘܠܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܗܝ . ܗܕܐ ܠܐ ܥܼܒܕ ܠܡܐ ܟܝ ܠܐ ܨܿܒܐ ܗܘܐ . ܐܘ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܠܐ ܨܿܒܐ ܗܘܐ ܐܝܟܢܐ ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܨܿܒܐ . ܡܛܠ ܟܝ ܕܐܬܬܘܝ ܐܘ ܡܛܠ ܕܒܬܪܟܢ ܦܼܪܫ ܡܕܡ ܕܡܝܬܪ ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܐܦ ܐܚܪܢܐܝܬ ܕܡܢ ܛܒܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܡܠܝܐܝܬ ܢܒܛܠܝܗܿ ܠܒܝܫܬܐ ܐܢ ܡܫܟܚ ܗܘܐ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ . ܩܢܕܝܢܘܣ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܢܒܥ ܠܓܘܕܦܐ ܕܥܠ ܒܪܘܝܢ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܘܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܟܝܢ ܠܚܪܬܐ ܡܫܟܚ ܒܚܝܠܗ . ܠܡܐ ܟܝ ܚܝܠܐ ܡܬܬܘܣܦ ܠܗ ܿ ܗܿܘ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܿ ܐܘ ܟܕ ܪܒܐ ܐܘ ܕܡܩܒܠ ܒܬܘܣܦܬܐ ܐܢ ܓܝܪ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܝܬܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܐܦ ܠܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܬܪܒܝܬܐ ܘܬܘܣܦܬܐ ܘܠܐ ܒܘܨܪܐ ܘܚܘܣܪܢܐ ܡܩܒܠ . ܐܝܿܕܐ ܕܝܢ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܡܼܪ ܕܗܼܘܬ . ܕܐܘ ܡܢܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܘ ܙܥܘܪܬܐ ܕܗܿܘ ܚܝܠܐ ܕܐܬܡܙܓ ܒܗܝܠܐ ܕܐܬܢܣܒ ܘܐܬܕܒܪ ܡܢܗܿ . ܐܢ ܡܢ . ܐܡܬܝ ܕܣܗܪܐ ܪܒܐ ܘܚܣܪ ܐܠܗܐ ܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܗܘ ܡܕܡ ܕܡܢܗ ܗܘ ܡܩܒܠ ܘܢܣܒ ܟܕ ܗܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܥܒܪ ܕܡܢ ܥܠܡ ܘܠܐ ܓܢܣܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܒܡܢܝܢܗ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܚܝܝܢ ܠܐ ܚܣܪ ܘܠܐ ܒܨܪ . ܘܠܐ ܡܕܡ ܕܡܢ ܗܿܢܝܢ ܕܐܪ̈ܒܥܬ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܚܘܣܪܢܐ ܗܘܐ ܒܗ ܿ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܒܥܝܕܗܝܢ ܗܘܿܝܢ ܗܼܢܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܕܗܿܘܝܢ ܘܡܝܬܢ ܘܬܘܒ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܣܘܓܐܐ pb. 32 ܩܿܒܠܬ ܐܢܫܘܬܐ ܬܘܣܦܬܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܗܟܝܠ ܗܘ ܕܒܫܢܝܘܬܗ ܡܫܬܥܐ ܣܒܪ ܕܡܬܦܪܫ ܠܡ ܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܗܿܘ ܚܝܠܐ ܕܐܡܼܪ ܒܒܕܝܗ ܿ ܕܐܬܡܙܓ ܠܡ ܒܗܝܠܐ ܟܕ ܗܼܢܝܢ ܒܗܿܢܝܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ ܒܥܠܡܐ ܗܼܝ ܗܝ ܟܕ ܗܝ ܓܝܪ ܡܫܘܚܬܗ ܕܝܘܡܐ ܿ ܘܗܼܝ ܗܝ ܟܕ ܗܝ ܿ ܐܦ ܕܠܠܝܐ . ܘܠܐ ܢܘܗܪܐ ܐܬܒܨܪ ܘܠܐ ܚܫܘܟܐ ܐܬܬܘܣܦ ܿ ܗܘ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ ܗܘܐ ܘܩܘܝ . ܀ ܀ ܀

2 Book 2
2

ܐܡܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܒܝܒܐܝܬ ܘܬܟܝܠܐܝܬ ܕܚܕ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܛܒܐ . ܗܿܘ ܕܟܠ ܡܕܡ ܒܿܪܐ . ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܒܗܿܢܝܢ ܕܗܼܘܝ ܕܒܐܝܬܘܬܗ ܘܒܩܢܘܡܗ ܐܝܬܘܗܝ ܒܝܫܐ ܐܠܐ ܟܠܡܕܡ ܡܝܬܪܐܝܬ ܫܦܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܘܟܕ ܡܦܪܫ ܟܠܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܫܦܝܪ ܘܠܚܘܫܚܐ ܕܟܠ ܓܢܣ ܡܦܬܟܐܝܬ ܐܬܬܩܢ ܘܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܗܿܘܐ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܕܠܐ ܒܘܠܝܬܐ ܗܿܘܐ . ܐܠܐ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܟܘܠ ܕܗܼܘܝ ܕܩܕܩ̈ܬܐ ܐܦ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܗܼܝ ܡܢܗܿ ܘܒܗܿ ܐܝܬ ܠܗܿ ܡܠܬܐ ܕܦܝܣܗܿ ܐܦ ܕܗܿܢܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܿ ܘܐܦ ܕܗܿܢܝܢ ܕܒܐܪܥܐ ܿ ܐܦ ܕܗܿܢܝܢ ܕܒܝܡ̈ܡܐ ܿ ܘܒܕܡܿܘܬ ܓܘܫܡܐ ܓܡܝܪܐ ܘܡܫܠܡܢܐ ܒܪܘܟܒܐ ܕܡܢܘ̈ܬܐ ܘܕܗ̈ܕܡܐ ܬܩܢܬܗ ܗܼܝ ܚܟܡܬܐ ܟܣܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ ܠܗܢܐ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܿ ܘܡܟܝܠ ܟܘܠ ܡܕܡ ܕܬܨܒܐ ܒܡܠܬܐ ܬܣܒܝܗܝ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܕܗܼܘܝ ܿ ܐܝܟ ܕܝܬܝܪܐ ܗܘ ܘܢܘܟܪܝܐ ܗܘ ܠܚܫܚܬܐ ܡܣܬܒܪ ܠܗ ܗܘ ܓܘܫܡܐ ܕܟܘܠ ܕܡܣܬܓܦ ܠܗ ܘܡܬܢܟܐ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܦ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܣܬܒܪ ܒܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܥܠܡܐ ܕܣܓܝ ܒܣܐ ܘܫܛܝ݀ ܡܡܠܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܫܠܡܢܘܬܗ ܕܓܘܫܡܐ ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܒܛܠܐ ܘܣܦܝܩܐ ܒܗܿܢܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒܥܠܡܐ . ܘܐܦ ܠܐ ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܗܼܘܐ . ܘܐܦ ܠܐ ܕܠܫܘܒܗܪܐ ܝܬܝܪܐ ܐܬܬܩܢ ܿ ܘܒܠܚܘܕ ܟܐܢܐܝܬ ܘܬܪܝܨܐܝܬ ܒܣܝܪܐ ܘܥܕܝܠܐ ܒܒܝܫܬܐ ܥܘܠܘܬܐ ܕܚܛܗ̈ܝܗܘܢ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ . ܘܒܫܪܪܐ ܒܝܫܬܐ ܗܝ . ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܪܫܢܘܬܐ ܗܝ ܕܒܝܫܬܐ ܗܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܿ . ܐܝܟ ܕܡܢ ܗܕܐ ܠܡ ܓܝܪ ܕܐܝܬܝܗܿ ܐܬܦܪܣ ܡܢܝ ܫܢܝܐ ܿ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܠܬܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܒܗܿܢܝܢ ܕܐܬܼܐܡܪ ܣܦܩܐܝܬ ܐܝܟ ܕܒܐܪܙܐ ܚܘܝܬ ܿ ܘܓܠܝܐܝܬ ܕܝܢ ܐܦ ܒܗܿܢܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܡܚܘܝܐ ܕܡܛܠ ܗܢܐ ܠܘܩܕܡ ܥܠ ܗܕܐ ܢܼܣܒ ܕܢܐܡܪ ܿ ܘܗܟܢܐ ܒܗܿ ܒܐܘܪܚܐ ܢܪܕܐ ܘܢܦܘܩ ܟܕ ܡܚܘܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܕܗܼܘܝ ܕܒܐܝܬܘܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܒܝܫܐ . ܘܬܘܒ ܕܟܠܗܝܢ ܗܿܢܝܢ ܕܒܕܪ ܕܕܣܥܪ ܘܕܒܪ ܘܦܪܢܣ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܝܐܐ ܗܘܐ pb. 34 ܘܙܕܩ ܠܚܟܡܬܗ ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܡܬܕܒܪܝܢ ܗܘܘ ܘܢܬܦܪܢܣܝܢ ܕܚܠܦܝܗܘܢ ܗܿܢܝܢ ܣܿܥܪ ܘܥܒܕ ܗܘܐ ܀ ܀ ܀

3

ܐܠܗܐ ܗܟܝܠ݀ ܒܪܝܗܝ ܠܥܠܡܐ ܘܥܠ ܗܕܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܠܬܢ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܗܝ ܠܐ ܡܬܦܠܓܝܢ ܿ ܐܦܢ ܓܝܪ ܒܗܕܐ ܕܕܠܐ ܛܟܣܐ ܗܘ ܠܡ ܥܠܝܡܐ ܡܬܥܕܠܝܢ. ܘܥܠ ܐܣܟܡܐ ܘܥܠ ܥܠܬܐ ܕܗܘܝܗ . ܦܠܝܓܝܢ ܿ ܒܪܡ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘܐ ܡܘܕܝܢ. ܡܢܬܐ ܗܘ ܕܝܢ ܡܢܗ ܕܥܠܡܐ ܗܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܿ ܘܗܟܢܐ ܐܝܟ ܥܡܘܪܐ ܡܠܝܠܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܐܩܝܡܗ ܐܠܗܐ ܠܗ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܘܟܠܗܝܢ ܗܿܢܝܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܠܡܝܬܪܘܬܐ ܘܠܐ ܠܒܝܫܬܐ ܩܪܝܩܢ. ܠܗ ܢܼܛܪ ܐܢܝܢ ܕܗܼܘ ܢܕܒܪ ܐܢܝܢ ܘܒܠܚܘܕ ܡܢܗ ܕܝܠܗ ܬܗܘܐ ܡܝܬܪܘܬܐ . ܘܒܝܫܬܐ ܥܼܒܕ ܟܕ ܩܕܡ ܣܼܡ ܒܟܝܢܗ ܐܝܕܥܬܐ ܕܬܪܬܝܗܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܒܕܡܘܬ ܚܙܬܐ ܠܗܿ ܠܗܕܐ ܢܒܚܘܪ ܘܠܐ ܒܠܚܘܕ ܒܐܝܕܥܬܐ ܡܫܠܡܢܝܬܐ ܒܥܘܡܪܗ ܢܪܕܐ ܐܠܐ ܐܦ ܣܥܘܪܐ ܕܢܨܚܢܝܗܿ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܢܗܘܐ . ܒܪ ܐܢܫܐ ܗܟܝܠ ܕܡܥܘܠ ܒܚܛܗ̈ܐ ܡܬܥܕܠ ܟܐܢܐܝܬ ܿ ܐܢ ܕܝܢ ܣܿܥܪ ܚܛܗ̈ܐ ܐܝܟ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܬܟܠܐ ܡܢܗܘܢ ܥܘܠܐܝܬ ܥܿܒܕ ܒܙܕܩܐ ܡܬܥܕܠ ܐܝܟ ܥܘܠܐ ܘܫܦܝܪ ܒܡܠܬܐ ܕܥܕܘܠܝܐ ܘܕܡܪܫܘܬܐ ܚܛܗܐ ܡܬܩܪܐ ܡܛܠ ܕܕܠܐ ܒܙܕܩܐ ܗܘ ܿ ܐܝܢܐ ܕܫܠܛܝ ܠܗ ܕܢܬܚܫܚ ܒܗ ܣܿܥܪ ܠܗ ܿ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܛܗܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܕܠܐ ܒܙܕܩܐ ܡܣܬܥܪ ܿ ܐܦܢ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܕܒܟܝܢܐ ܢܣܒ ܠܗ ܥܠܬܐ ܚܘܫܚܐ ܗܘ ܓܝܪ ܕܕܠܐ ܒܙܕܩܐ ܕܗܿܢܝܢ ܕܒܟܝܢܐ ܥܿܒܕ ܠܗ ܠܚܛܗܐ ܿ ܐܝܬܝܗܿ ܕܝܢ ܒܟܝܢܢ ܐܦ ܡܠܬܐ ܒܚܘܪܬܐ ܿ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܛܫܐ ܚܛܗܐ ܕܡܣܬܥܪ ܿ ܐܢ ܗܟܝܠ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܠܡܠܬܐ ܕܒܢ ܢܢܦܩ ܿ ܒܕܡܘܬ ܦܓܪܐ ܕܒܢܘܦܩܐ ܕܒܡܙܝܥܢܘܬܐ ܕܒܡܫܘܚܬܐ ܚܠܝܡܐ ܘܫܪܝܪܐ ܥܒܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܗ . ܐܢ ܕܝܢ ܒܗ ܒܗܢܐ ܢܒܣܐ ܘܠܢܘܦܩܐ ܘܠܒܛܝܠܘܬܐ ܠܐ ܢܫܘܝܘܗܝ . ܡܬܟܪܗ ܘܗܘܐ ܡܬܚܒܠ ܿ ܘܚܪܬܐ ܡܢ ܒܣܝܢܐ ܡܣܬܡܐ . ܘܡܟܝܠ ܒܢ ܗܝ ܗܕܐ ܘܡܢܢ ܗܝ ܕܒܟܠ ܕܘܟܐ ܒܡܠܬܐ ܕܒܢ ܢܬܚܫܚ ܿ ܦܪܘܫܐܝܬ ܐܝܟ ܗܿܢܘܢ ܐܪ̈ܕܟܠܐ ܒܢ̈ܝܐ . ܕܒܡܫܘܚܬܐ ܘܒܕܝܒܛܐ ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܥܒܕܗܘܢ ܡܬܚܙܝܐ . ܒܒܛܝܠܘܬܐ ܗܟܝܠ ܠܗ ܠܗܢܐ ܙܕܩ ܕܢܢܦ ܘܢܦܠܘܚ ܒܕܡܘܬ ܐܪܥܐ ܕܡܬܦܠܚܐ ܠܙܪܥܐ ܕܢܦܠ ܒܗܿ ܿ ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܢܬܒܣܐ ܒܗ ܡܬܚܒܠ ܠܗ ܀ ܀ ܀

4

ܢܒܥ ܠܢ ܕܝܢ ܗܪܟܐ ܦܘܠܓܐ ܕܥܠ ܒܥܬܐ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܟܝ ܠܗܢܐ ܟܠܗ ܩܢܕܝܢܘܣ ܘܡܚܫܘܠܐ . ܐܫܬܠܡܢܢ ܒܗܕܐ ܕܒܢ ܿ ܘܡܢܢ ܐܝܬܝܗ ܕܢܬܒܛܠ ܠܢ ܥܠ ܢܦܫܢ ܘܕܢܒܣܐ ܒܢܦܫܢ ܕܠܐ ܓܡܝܪܐܝܬ ܗܼܘܝܢ ܛܒ̈ܐܿ . ܘܡܫ̈ܠܡܢܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܒܣܓܝ ܐܝܬܝܢ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܒܝܫ̈ܐ . ܐܠܨܐܝܬ ܕܝܢ ܘܠܐ ܗܘܐ ܫܚܝܡܐܝܬ pb. 35 ܕܥܘܕܪܢܐ ܗܘ ܗܢܐ ܩܢܕܝܢܘܣ ܘܡܚܫܘܠܐ . ܘܐܠܐ ܡܢ ܟܘܠܗ ܫܘܡܠܝܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܡܬܓܠܙܝܢ ܗܘܝܢ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܥܒܪܢ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܓܡܝܪܐܝܬ ܕܠܐ ܢܫܟܚ ܕܢܚܛܐ . ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܗܘܐ ܗܘܝܢ ܛܒ̈ܐ . ܒܝܬ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ . ܓܝܪ . ܛܒܐ ܟܐܢܐ ܗܘ ܿ ܢܟܦܐ ܿ ܡܐ ܕܢܓܕ ܠܗ ܕܝܢ ܐܢܫ ܢܦܫܗ ܡܢ ܥܘܠܐ ܗܘܐ ܟܐܢܐ . ܘܡܐ ܕܥܪܩ ܡܢ ܦܚܙܘܬܐ ܡܫܬܡܠܐ ܒܢܟܦܘܬܐ ܫܘܠܛܢܐ ܗܘ ܗܟܝܠ ܕܗܿܢܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܥܿܒܕ ܩܢܝܢܐ ܕܗܿܢܝܢ ܕܠܩܘܒܠܗܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܢ ܐܢܫ ܠܐ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܦܚܙܘܬܐ ܐܦܠܐ ܢܟܦܐ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܿ ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܐܢܫܐ ܕܐܿܝܕܐ ܦܚܙܘܬܐ ܡܫܟܚܗ ܗܘܐ ܕܢܥܒܕ ܘܠܐ ܥܿܒܕ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܡܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܦܚܙܬܐ ܗܘܐ ܢܟܦܐ ܿ ܘܐܦ ܠܐ ܡܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܕܢܥܒܕ ܥܘܠܐ ܗܘܐ ܟܢܐܢܐ . ܐܠܐ ܐܡܬܝ ܕܡܫܟܚ ܐܢܫ ܕܢܥܒܕ ܘܢܣܥܘܪ ܒܡܠܬܐ ܕܝܢ ܦܪܘܫܬܐ ܡܫܬܐܠ ܡܢܗܝܢ . ܗܕܐ ܗܝ ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܢܟܦܘܬܐ ܘܕܟܐܢܘܬܐ ܿ ܘܠܐ ܒܠܚܘܕ ܒܗܕܐ ܕܡܫܟܚ ܕܢܣܼܥܘܪ ܐܠܐ ܕܐܦ ܡܢ ܟܝܢܗ ܢܬܓܪܓ . ܐܝܟ ܕܐܝܢ ܒܫܪܪܐ ܢܫܬܒܚ ܿ ܒܗܿ ܝܕܓܒܐ ܕܠܐ ܢܥܣܘܪ ܗܕܐ ܗܝ ܗܟܝܠ ܒܠܚܘܕܝܗܿ ܿ ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܒܝܬ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܘܠܐ ܡܫܬܟܚܐ ܐܚܪܝܬܐ ܠܐܠܗܐ ܓܝܪ ܐܦܠܐ ܢܟܦܐ ܩܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ ܐܦܠܐ ܓܢܒܪܐ ܘܚܠܝܨܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܿܢܝܢ ܪܡ ܗܘ ܓܝܪ ܘܡܥܠܝܢ ܡܢ ܗܕܐ ܡܝܬܪܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܐܦܢ ܕܢ ܢܬܩܪܐ ܟܐܢܐ ܐܚܪܢܐܝܬ ܗܘ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܟܘܬܢܿ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܟܡܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘ ܿ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܐ ܛܒܐ . ܒܥܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ ܠܚܕ ܚܕ ܓܝܪ ܡܢ ܟܠ ܕܗܼܘܐ ܡܫܘܚܬܐ ܕܟܝܢܗ ܓܙܝܪܐ ܠܗ ܿ ܕܡܢ ܗܕܐ ܕܢܦܘܩ ܘܢܥܒܪ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܠܐ ܕܝܢ ܢܚܣܪ ܘܢܒܨܪ ܡܢܗ ܗܕܐ ܗܝ ܡܝܬܪܘܬܐ ܡܫܠܡܢܝܬܐ ܿ ܐܝܕܐ ܗܟܝܠ ܡܫܘܚܬܐ ܓܙܝܪܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܠܫܘܡܠܝܗܿ ܕܡܝܬܪܘܬܗ ܿ ܘܕܢܗܘܐ ܛܒܐ ܿ ܐܠܐ ܢܟܦܘܬܐ ܘܟܐܢܘܬܐ ܿ ܘܗ