Digital Syriac Corpus

The Book of Heraclides

   https://syriaccorpus.org/391
Book 1.1
pb. 10 ܫܘܼܪܵܝܹܗ ܕܲܟܼܬܼܵܒܼܵܐ: ܗܵܢܵܐ ܕܹܝܢ: ܫܘܼܪܵܝ ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܪܟܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ. ܟܬܼܵܒܼܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܢܸܤܛܘܿܪܝܼܣ ܦܵܛܪܝܼܪܵܟܵܐ ܕܩܘܼܤܛܲܢܛܝܼܢܵܦܘܿܠܝܼܣ: ܘܩܵܢܘܿܢܵܗ̇ ܕܐܵܪܬܵܕܘܿܟܿܤܝܼܵܐ. ܥܘܼܬܵܕܵܐ. ܙܵܕܹܿܩ ܗܵܟܹܝܠ: ܐܲܝܟܼ ܕܤܵܒܲܪ̇ ܐ̄ܢܵܐ: ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܕܲܒܼܟܼܠܵܗ̇ ܚܦܝܼܛܘܼܬܼܵܐ ܢܥܲܩܸܒܼ ܥܲܠ ܫܪܵܪܵܐ: ܘܠܵܘ ܒܲܡܩܲܕܡܘܼܬܼ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܢܸܥܒܿܕܼܝܼܗ̇ ܠܡܸܠܬܹܗ: ܐܸܠܵܐ ܕܢܲܝܬܸܿܐ ܠܲܡܨܲܥܬܼܵܐ ܟܠܗܹܝܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܫܪܵܪܵܐ ܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ ܘܲܢܒܲܚܸܢ ܐܸܢܹܝܢ. ܐܲܟܼܙܢܵܐ ܕܝ̇ܕܼܥܲܝ̈ ܕܲܗܒܼܵܐ: ܠܕܲܗܒܼܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܒܼܨܝܼܪ: ܒܦܘܼܚܵܡܵܐ ܕܥܲܡ ܚܕܼܵܕܹ̈ܐ ܡܚܵܘܹ̇ܝܢ ܦܘܼܪܫܵܢܹܗ: ܠܲܚܙܵܬܼܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܨܵܒܹ̇ܝܢ ܕܠܲܡܚܲܠܛܵܐ ܐܲܝܟܼ ܚܲܬܿܝܼܬܼܵܐ ܘܲܩܕܼܵܡ ܚܲܬܝܼܬܼܵܐ ܒܩܲܒܿܠܘܼܢ. ܤܼܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ ܓܹܝܪ ܓܵܒܹ̇ܝܢ ܒܝܼ̈ܫܬܼܵܐ ܚܠܵܦ ܛܵܒܼ̈ܬܼܵܐ: ܘܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܩܕܼܵܡ ܫܪܵܪܵܐ: ܒܲܕܼܫܲܘ̈ܝܵܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ. ܘܲܡܩܲܕܡܵܐ ܡܝܲܩܪܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܠܡܸܬܼܚܪܵܝܘܼ ܘܲܠܡܸܙܟܵܐ ܚܲܕܼ ܠܚܲܕܼ: ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܕܠܲܡܩܲܝ̇ܡܘܼ ܫܪܵܪܵܐ. ܡܸܛܠ ܗܵܟܹܝܠ ܕܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܐ̄ܚܪܵܢܝܵܐܝܼܬܼ ܡܵܘܕܝܼܢ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܘܒܲܠܚܘܿܕܼ ܒܲܫܡܵܐ pb. 11 ܢܲܩܝܼܦܝܼܢ: ܐ̄ܚܪܵܢܹܐ ܕܹܝܢ ܐܵܦ ܥܠܵܘܗܝ ܕܲܫܡܵܐ ܢܵܨ̇ܝܢ: ܙܵܕܹ̇ܩ ܠܲܢ ܕܲܢܤܝܼܡ ܠܡܲܤܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܚܕܼܵܐ ܚܕܸܵܐ ܡ̣ܢ ܗܹܪܹ̈ܤܝܼܵܣ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܦܸܚܡܵܐ ܕܗܹܪܹ̈ܤܝܼܵܣ ܬܸܬܼܝܼܕܲܥ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܙܕܲܥܙܲܥ ܟܲܕܼ ܒܗܵܠܹܝܢ ܘܲܒܼܗܵܠܹܝܢ ܢܵܦ̇ܠܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܐܲܝܟܼ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ. ܐ. ܕܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܚܲܢܹ̈ܦܹܐ ܠܵܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܚܲܢ̈ܦܹܐ ܡ̇ܢ ܠܵܐ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܕܢܵܩܪܘܿܢܵܝܗܝ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܡܸܛܠ ܚܲܫܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܲܙܝܼܦܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ: ܘܕܼܒܲܛܘܿܥܝܲܝ ܗ̤ܘܲܝ̈ ܗܵܠܹܝܢ ܬܸܕܼܡܪ̈ܵܬܼܵܐ ܡܲܤܒܿܪܝܼܢ. ܘܲܒܲܫܡܵܐ ܠܵܐ ܡܫܲܚ̱ܠܦܝܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܵܦ ܠܵܐ ܚܲܕܼ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܒܗܘܿܢ: ܒܗܵܝ̇ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܚܲܢ̈ܦܹܐ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ. ܒ. ܕܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕܵܝܹܐ ܠܵܐ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܠܹܗ ܕܗ̤ܘ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܝܗ̄ܘܼ̈ܕܵܝܹܐ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܡܵܘܕܹܝܢ ܠܹܗ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܡܸܛܠ ܙܩܝܼܦܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ: ܒܗܵܝ̇ ܕܗܸܢܘܿܢ ܒܟܼܠܵܗ̇ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܘܡܸܬܼܡܲܨܝܢܘܼܬܼܵܐ ܡܤܲܟܹܿܝܢ ܕܲܢܩܲܒܿܠܘܼܢ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ. ܓ. ܕܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܡܵܢܝܼ̈ܢܵܝܹܐ ܠܵܐ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܠܹܗ: ܕܐܵܦ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܚܠܘܿܕܼ. ܡܵܢܝܼ̈ܢܵܝܹܐ ܬܘܼܒܼ ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܘܥܲܡܗܘܿܢ ܫܘܲܚ̣ܘ: ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ: pb. 12 ܡܸܛܠ ܬܸܕܼܡܪ̈ܵܬܼܵܐ. ܠܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܬܹܗ ܕܹܝܢ: ܒܐܸܤܟܹܿܡܵܐ ܘܲܒܼܗܲܓܵܓܼܵܐ: ܘܠܵܘ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܤܵܝ̇ܡܝܼܢ ܠܗܹܝܢ. ܕ. ܕܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܦܵܘܠܘܿܢ̈ܝܵܢܹܐ ܘܦܘܿܛܝܼ̈ܢܝܵܢܹܐ: ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܗ̣̄ܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܵܘܕܹܝܢ ܠܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܘܠܵܘ ܕܐܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ. ܦܵܘܠܘܿܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܹܝܢ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ: ܡܸܛܠ ܝܲܠܕܼܵܐ ܘܡܵܘܬܼܵܐ. ܘܬܸܕܼܡܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܹܝܢ: ܐܲܝܟܸ ܕܲܠܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ. ܗ. ܕܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܐܵܪ̈ܝܵܢܹܐ: ܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܫܲܠܡܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܤܢܝܼܩܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܦܸܠܓܼܘܼܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܦܸܠܓܘܼܬܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܐܵܪ̈ܝܵܢܘܿ ܡܲܘܕܹܝܢ ܠܹܗ ܦܸܠܓܿܘܼܬܼ ܐܵܠܵܗܵܐ ܘܦܸܠܓܘܼܬܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܡܼܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܠܵܐ ܡܢܲܦܫܵܐ ܘܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܥܒܼܝܼܕܼܬܵܐ. ܡܒܲܨܪܝܼܢ ܠܹܗ ܕܹܝܢ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܒܗܵܝ̇ ܕܐܸܡ̇ܪܝܼܢ ܕܢܲܦܫܵܐ ܠܲܝܬܿ ܒܹܗ. ܘܲܡܒܲܨܪܝܼܢ ܠܹܗ ܬܘܼܒܼ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܗܵܝ̇ ܕܠܵܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ ܠܵܐ ܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܘܠܵܐ ܤܢܝܼܩܵܐ. ܡܸܛܠܵܬܼܵܗ̇ ܕܹܝܢ ܕܡܸܬܼܒܲܪܢܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܝܲܠܕܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܘܡܵܘܬܼܵܐ: ܒܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܬܐ ܚܵܫ̇ܒܿܝܼܢ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܠܐܲܠܵܗܵܝ̈ܬܹܗ ܕܹܝܢ ܒܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܬܐ ܡܚܲܠܛܝܼܢ: ܟܲܕܼ ܠܵܘ ܒܫܘܼܠܛܵܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܦܘܘܼܩܕܵܢܵܐ ܩܛܝܼܪܵܝܵܐ ܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܠܡܸܬܼܒܲܪܢܵܫܢܘܼܬܹܗ: ܟܲܕܼ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܕܲܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܒܸܤܪܵܐ ܠܚܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܬܿ. ܘܠܵܘ ܐܲܝܟܼ pb. 13 ܕܠܲܚܫܲܚܬܼܵܐ ܕܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܲܡܕܲܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܚܠܵܦܲܝܢ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܟܼܙܢܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܕܠܲܚܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܤܝܼܪܝܼܢ: ܘܲܠܚܲܫܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܪܲܓܿܘܼܫܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ ܚ̇ܵܫܵܐ: ܟܲܕܼ ܨܵܒܲܝܵܐ ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܨܵܒܲܝܵܐ. ܐܵܦܸܢ ܡܸܢܵܗ̇ ܘܠܵܗ̇ ܠܲܝܬܿ ܠܵܗ̇ ܕܲܬܼܩܲܒܸܿܠ ܗܵܠܹܝܢ: ܒܗܵܝ̇ ܕܲܠܝܬܿ ܠܵܗ̇ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܒܼܐܝܼܕܹܗ ܬܸܚܲܫ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܚܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ: ܟܲܕܼ ܚܲܫܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܢܲܢܩܹܐ ܚܵܐܹ̇ܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܟܲܕܼ ܨܵܒܹ̇ܐ ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ: ܐܲܝܟܼ ܡ̇ܢ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܵܐ ܘܠܵܐ ܤܢܝܼܩܵܐ ܕܐܲܒܼܵܐ. ܘܗܵܕܹܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܕܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܫܲܠܛܵܐ ܘܦܵܩ̇ܘܿܕܼܵܐ ܠܵܐ ܢܚܵܘܘܿܢܵܝܗܝ. ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܦ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܩܲܒܸܿܠ̣ ܕܲܡܤܵܡ ܒܪܹܫܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܘܲܡܤܵܡ ܒܪܹܫܵܐ ܕܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܥܪܘܼܩܝܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܟܲܕܼ ܒܲܕܼܠܵܐ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܚܵܐܹ̇ܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܒܡܲܪܓܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܬܐ: ܘܲܟܼܦܸܢ ܘܲܨܗܝ̣ ܘܲܠܐܝܼ ܘܲܕܼܚܸܠ̣ ܘܲܥܪܲܩ̣. ܘܡܝܼܬܼ ܘܩܵܡ̣ ܠܵܘ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ: ܐܸܠܵܐ ܒܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܘܲܒܼܚܝܠܵܐ ܕܐܲܒܼܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܚܕܼܵܐ ܙܒܲܢ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܕܼܟܼܝܵܢܵܐ ܚܵܫܘܿܫܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼ ܠܹܗ: ܠܗܵܠܹܝܢ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܤܲܝܒܲܪ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ. ܘ. ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܼܚ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܫܵܠ̄ܡܵܢ ܠܡܵܢܝܼ̈ܢܵܝܹܐ. . . ܡܸܨܥܲܬܼ ܗܵܠܹܝܢ ܫܘܲܚ̣ ܗܹܪܹ̈ܤܝܼܵܝ: ܡܸܢܗܹܝܢ ܡ̣ܢ ܡܵܢܝܼ̈ܢܵܝܹܐ: ܘܡܸܢܗܹܝܢ ܡ̣ܢ ܦܲܘܠܘܿܢܝܵܢܹ̈ܐ. ܙ. ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܐܸܢܹܝܢ ܕܫܵܠ̈̄ܡܵܢ ܠܐܵܪ̈ܵܝܢܹܐ . pb. 14 ܚ. ܘܲܒܼܡܵܢ ܪ̈ܲܚܝܼܩܵܢ ܠܗܘܿܢ. ܘܲܒܼܡܵܢ ܬܘܼܒܼ ܢܲܩܝܼ̈ܦܵܢ ܠܗܘܿܢ. ܪ̈ܲܚܝܼܩܵܢ ܠܗܘܿܢ . ܛ. ܕܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܠܲܡܕܲܒܿܪ̈ܵܢܹܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܸܚ̈ܠܵܬܼܵܐ ܠܵܐ ܐܲܟܼܬܸܒܼ: ܐܸܠܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܠܕܼܘܿܓܡܹ̈ܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ. ܡ̣ܢ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܹܝܢ ܕܲܡܕܲܒܿܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܨܒܲܝܢ ܕܢܸܫܬܸܿܠ: ܐܲܝܟ ܕܠܵܐ: ܟܲܕܸ ܡܩܲܕܼܡܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܡܸܬܼܠܲܒܼܪܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܒܲܫܡܵܗܹ̈ܐ: ܢܵܘܪܸܟܼ ܡܲܡܠܠܲܢ:. ܐܵܘ ܢܸܫܬܿܟܲܚ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܤܵܝ̇ܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܡܸܠܬܼܵܐ ܡܸܕܸܡ ܕܒܼܘܼܚܵܢܵܐ. ܝ. ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܐܸܢܹܝܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܕܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܒܸܤܪܵܐ: ܟܲܕܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܠܵܐ ܢܤܲܒ̣. ܡܩܲܛܪ̱ܓܼܝܼܢ ܓܹܝܪ ܠܡܵܢܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܕܠܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܦܲܓܼܪܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܡܲܤܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܗܲܓܵܓܼܵܐ. ܘܲܠܬܸܕܼܡܪܵܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܤܘܿܓܼܵܐܐ: ܐܵܘ ܐܲܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ: ܘܬܘܼܒܼ ܕܠܵܐ ܫܵܘ̇ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܢܸܗܘ̈ܝܵܢ ܒܝܲܕܼ ܦܲܓܼܪܵܐ: ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܫܵܩ̇ܠܝܼܢ ܠܗܹܝܢ. ܤܘܿܦܿܪܘܿܢܝܘܿܣ. ܕܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܠܲܡ ܗܵܘ̇ ܕܟܼܠ ܡܸܫܟܲܚ ܘܠܵܐ ܡܸܤܬܼ̈ܝܼܟܼ ܐܝܬܹܝܗ̇ ܗܵܝ̇ ܕܟܼܠ ܡܸܫܟܲܚ ܕܢܸܥܒܸܿܕܼ: ܟܠܗܹܝܢ ܗܵܟܹܝܠ ܐ̄ܚܪܵܢܝܵܬܼܵܐ ܒܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܗܵܢܵܐ ܡܸܬܿܬܲܚ̈ܡܵܢ: ܗܘ̤ ܕܹܝܢ ܡ̣ܢ ܡܸܕܸܡ ܠܵܐ ܡܸܬܿܬܲܚܲܡ. ܘܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܡ̣ܢ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܗܘ̤ ܐܲܝܟ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܠܡܸܥܒܲܕܼ. ܠܵܘ ܓܹܝܪ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܐܵܘ ܥܸܠܬܼܵܐ ܡܸܕܼܡ ܕܪܲܒܵܐ ܡܸܢܹܗ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܢܸܗܘܸܐ: ܕܲܒܼܗܵܕܹܐ ܢܸܩܢܸܐ ܗܵܝ̇ pb. 15 ܕܢܸܗܘܸܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܗܵܝ̇ ܕܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ. ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܕܲܚ̇ܠܝܼܢ ܡ̣ܢ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܕܢܵܘܕܘܿܢ ܕܒܸܤܪܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܗܘ̤ܵܐ: ܕܠܵܐ ܟܲܕܼ ܗܵܕܹܐ ܢܹܐܡܪܘܼܢ: ܢܸܤܒܼܘܼܢ ܗܵܝ̇ ܕܐܼܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪܵܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܕܐܲܝܟܲܢܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܗܵܕܹܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܵܦ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܵܘܕܹܝܢ ܚ̄ܢܲܢ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ. ܟܝܢܵܐ ܓܹܝܪ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܵܦ ܗܵܘ̇ ܕܡܸܤܬܿܒܲܪ ܕܒܸܤܪܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܘܗ̤ܘܝܘܼ ܟܲܕܼ ܗ̤ܘ ܘܠܵܘ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ. ܝܐ. ܕܐܲܟܼܙܢܵܐ ܠܲܡ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܕܡܲܓܼܠܕܹܝܢ: ܒܹܗ ܒܲܟܼܝܵܢܗܘܿܢ ܡܲܓܼܠ̱ܕܹܝܢ: ܟܲܕܼ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܗܵܘ̇ ܡܸܕܸܡ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܠܵܘ ܡ̣ܢ ܠܒܲܪ ܢܵܤ̇ܒܿܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ: ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܗܵܢ̇ܘܿܢ: ܕܐܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ: ܟܲܕܼ ܠܵܘ ܡ̣ܢ ܠܒܲܪ ܢܤܲܒܼ ܦܲܓܼܪܵܐ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܠܲܡ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܐܲܫܝܼ̇ܕܹܐ ܘܲܫܪ̈ܲܝܵܐ: ܡܵܐ ܕܲܓܼܠܲܕܼܘ ܘܲܩ̣ܛܲܪܘ: ܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢܲܢ ܗܘ̤ܵܘ: ܐܸܠܵܐ ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܲܩ̣ܛܲܪܘ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܗܘ̤ܵܐ ܒܸܤܪܵܐ: ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ. ܘܲܒܼܟܼܠ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܥܵܒܼ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܲܒܼܗܵܝ̇ ܕܒܸܤܪܵܐ: ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܐܵܦ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܚܲܐܹ̇ܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܒܸܤܪܵܐ. ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܡܲܪܒܿܥܵܐ ܒܸܤܪܵܐ: ܘܲܒܼܗܵܝ̇ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܐܵܦ ܐܸܬܼܝܼܠܸܕܼ ܐܵܦ ܐܸܬܼܪܲܒܿܝܼ ܐܲܝܟܼ ܒܸܤܪܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ. ܘܟܲܕܼ ܗܵܕܹܐ ܓܒܼܵܐ ܠܹܗ ܕܢܸܗܘܸܐ: ܐܵܦ ܟܦܸܢ ܐܵܦ ܨܗܝܼ: ܐܵܦ ܠܐܝܼ: ܐܵܦ ܚܲܫ̣ ܐܵܦ ܐܸܨܛܠܸܒܼ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܐܸܢ ܗܘ̤ܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܒܸܤܪܵܐ. ܐܲܟܼܙܢܵܐ ܓܹܝܪ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܿܬܲܒܿܪ̈ܵܢܹܐ: ܡܵܐ ܕܡܲܓܼܠ̱ܕܹܝܢ: ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܡܸܬܿܬܲܒܿܪܝܼܢ: pb. 16 ܘܚܲܫܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܲܫܪܵܪܵܐ: ܟܠܗܹܝܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܡܩܲܒܸܿܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܟܲܕܼ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܹܗ ܠܵܐ ܡܸܬܿܕܚܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܝܒ. ܕܐܲܟܼܙܢܵܐ ܠܲܡ ܕܥܲܠ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܘܝܥܩܘܿܒܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐܝܼܬܼ ܐܸܬܼܓܿܠܝܼ: ܟܲܕܼ ܓܘܼܫܡܵܐ ܡ̣ܢ ܠܒܲܪ ܠܵܐ ܢܤܲܒ̣: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܐܸܬܼܒܲܪܢܲܫ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܵܦ ܠܐܲܒܼܵܗܲܝ̈ܢ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܘܐܝܼܤܚܵܩ ܘܝܲܥܘܿܒܼ ܘܲܫܪܟܵܐ ܕܩܲܕܝ̈ܫܹܐ ܐܸܬܼܚܙܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܗܲܠܸܟܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܕܡܗܲܠܸܟܼ: ܘܲܡܡܲܠܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܕܲܡܡܲܠܸܠ: ܘܐܵܟܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܫܵܬܹ̇ܐ ܒܗܵܘ̇ ܕܐܵܟܹ̇ܠ: ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܗܘ̤ܵܐ ܡܸܕܸܡ ܒܡܲܛܥܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܟܠ ܡܸܕܸܡ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܘܒܲܟܼܝܵܢܵܐ. ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܓܹܝܪ: ܘܒܼܵܪܘܿܝܵܐ ܡܸܕܸܡ ܒܐܸܤܟܹܿܡܵܐ ܘܲܒܼܗܲܓܵܓܼܵܐ ܠܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ: ܐܸܠܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܘܒܲܫܪܵܪܵܐ. ܥܲܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܹܝܢ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܒܪܘܿܝܵܐ: ܗܸܠܹܝܢ ܙܵܕܼܩܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܐܲܡܪܵܢ: ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ ܡܲܤܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܗܲܓܵܓܼܵܐ: ܒܲܕܼܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܝܼܢ ܕܢܸܬܼܙܘܿܢ ܒܲܟܼܝܵܢܗܘܿܢ. ܝܓ. ܕܐܲܝܟܲܢܵܐ ܢܵܤ̇ܒܿܝܼܢ ܠܗܵܝ̇ ܕܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܘܠܵܘ ܒܲܕܝܵܢܵܐ: ܘܒܲܟܼܡܵܐ ܙܢܲܝ̈ܵܐ ܡܸܬܼܐܲܡܪܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ. ܢܸܤܛܘܿܪܝܼܣ. ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܡܵܕܹܝܢ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܕܗ̤ܘ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܒܸܤܪܵܐ: ܤܘܿܦܪܘܿܢܝܘܿܣ ܐܲܡܲ݁ܪ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܠܲܡ ܠܹܗ ܡܵܘܕܹܝܢ pb. 17 ܚ̄ܢܲܢ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܸܤܪܵܐ: ܘܠܵܘ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ. ܒܗܵܝ̈: ܕܗܵܘ̇ ܕܗܘ̤ܵܐ: ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܗܘ̤ܵܐ. ܘܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܟܵܝܵܢܵܐ: ܘܠܵܘ ܕܹܝܢ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܘܠܵܘ ܓܹܝܪ ܡܬܼܘܿܡܵܐܝܼܬܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܸܤܪܑܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܟܼܙܢܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܫܪܲ̈ܝܵܐ ܟܲܕܸ ܡܲܓܼܠ̱ܕܹܝܢ: ܟܝܵܢܵܐ ܕܓܼܠܝܼܕܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܗܘܿܢ. ܘܠܵܘ ܗܵܕܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܲܟܼܝܵܗܘܿܢ: ܐܸܠܵܐ ܗܘ̤ܵܘ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܗܘ̤ܵܐ ܒܸܤܪܵܐ: ܘܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܟܝܵܢܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ: ܘܠܵܘ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ. ܒܗܵܝ̇: ܕܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܬܼܘܿܡܵܐܝܼܬܼ: ܐܸܠܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪܟܸܢ ܗܘ̤ܵܐ. ܗܵܕܹܿܐ ܗ̣̄ܝ ܓܹܝܪ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܒܲܪܢܫܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܕܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܕܝܼܠܹܗ ܢܸܗܘܸܐ ܒܸܤܪܵܐ ܘܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܠܵܘ ܒܗܲܓܵܓܼܵܐ: ܘܠܵܘ ܒܐܸܤܟܹܡܵܐ ܘܲܒܼܡܲܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܩܢܘܿܡܵܐ: ܗܵܝ̇ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܪܢܫܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܗܵܘ̇ ܗܵܟܹܝܠ ܕܒܼܵܥܹ̇ܐ ܕܲܒܼܡܲܤܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܢܸܤܒܲܪ ܕܲܗܘ̤ܵܐ: ܡܼܢ ܫܪܵܪܵܐ ܥܵܪܹܩ. ܝܕ. ܕܲܒܼܡܵܢܵܐ ܫܵܠܡ̇ܝܼܢ ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܗܵܠܹܝܢ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܡܵܢܝܼܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܒܼܡܵܢܵܐ ܡܸܤܬܲܒܼܪܝܼܢ ܕܲܦܪܝܼܫܝܼܢ ܡܸܢܗܘܿܢ. ܐܵܪܵܐ ܟܲܝ ܐܸܬܼܓܲܠܝܲܬ̤ ܠܵܟܼ ܕܲܒܼܡܵܢ ܗ̤ܝ ܟܲܕܼ ܗ̤ܝ ܡܸܬܼܪܲܥܹܝܢ: ܘܲܒܼܡܵܢ ܡܸܤܬܲܒܼܪܝܼܢ ܕܐܝܼܬܼ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܚ̈ܠܦܹܐ: ܘܒܼܵܗ̇ ܟܲܕܼ ܒܵܗ̇ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ. ܘܙܵܕܹܩ ܠܲܢ ܕܢܲܪܦܸܐ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒܼܵܬܲܪ ܗܵܠܹܝܢ: ܕܠܵܐ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬܿܬܵܘ̈ܕܝܵܢ ܤܪܝܼܩܵܐܝܼܬܼ ܢܒܲܛܸܠ ܠܲܫܪܵܪܵܐ. ܢܸܤܛܘܿܪܝܼܣ ܐܵܡܲ݁ܪ: ܐܸܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܐ: ܕܠܵܐ ܠܲܓܼܡܵܪ ܢܲܗܡܸܐ ܒܡܸܠܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ. ܐܵܦܸܢ ܐܲܢ̄ܬܿ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܡܸܪܗܲܛ ܥܠܹܝܗ̇ ܐܲܝܟܼ ܐܲܝܕܵܐ ܕܡܸܬܿܬܵܘܕܝܵܐ: ܟܲܕܼ ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܕܲܪܡܵܐܝܼܬܼ ܐܸܬܼܐܲܡܪܲܬ̤: ܐܲܝܟܼ pb. 18 ܕܐܵܦ ܐܸܬܼܚܲܫܒܲܬ̤ ܠܫܵܡ̈ܘܿܥܹܐ ܫܟܼܝܼܪܬܵܐ: ܤܵܒܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܕܹܝܢ ܕܐܵܦ ܠܵܟܼ. ܗܵܫܵܐ ܐܸܓܼܠܹܝܗ̇ ܠܲܒܼܥܵܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܨܵܒܹ̇ܐ: ܕܗܵܝ̇ ܕܡܸܤܬܿܒܼܵܪܘܼ ܡܸܤܬܲܒܼܪܵܐ ܬܹܐܬܸܐ ܠܓܸܠܝܵܐ. ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܚܵܙܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܗܹܝܢ ܡܸܕܸܡ ܕܟܼܵܡܹ̇ܐ ܠܡܸܕܸܡ: ܐܵܦ ܠܵܐ ܕܢܲܩܝܼܦ. ܤܲܓܿܝܼ ܓܹܝܪ ܪ̈ܲܚܝܼܩܵܢ ܡ̣ܢ ܚܕܼܵܕܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܼ ܟܡܵܐ ܕܪܲܚܝܼܩܵܐ ܡܲܤܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܫܪܵܪܵܐ: ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܤܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ. ܘܲܒܼܗܵܠܹܝܢ ܚܵܙܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܤܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ ܕܛܵܒܼ ܡܸܬܼܥܲܫܢܝܼܢ: ܐܲܝܟܼ ܡܸܕܸܡ ܕܒܲܫܪܵܪܵܐ ܘܪܸܥܝܵܢܵܐ ܥܲܬܿܝܼܩܵܐ. ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܕܠܵܘ ܥܵܒܼܘܿܪܵܐܝܼܬܼ ܬܒܲܚܸܢ ܐܸܢܹܝܢ: ܐܸܠܵܐ ܒܟܼܠܵܗ̇ ܒܛܝܼܠܘܼܬܼܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܕܠܵܐ ܢܸܗܘ̈ܝܵܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܥܘܼܩܵܒܼܵܐ ܘܡܸܬܼܩܲܩ̈ܠܵܬܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܓܲܠ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܝܼܕܼܝ̈ܥܵܬܼܵܐ ܠܟܼܠܢܵܫ. ܐܲܝܟܼ ܐܲܠܹܝܢ ܕܒܲܬܼܚܘܼ̈ܡܹܐ ܡܸܕܸܡ ܘܲܒܼܕܼܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܟܝܵܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܟܝܵܢܵܝ̈ܬܼܵܐ ܡܸܬܿܬܲܚ̈ܡܵܢ: ܘܠܵܘ ܐܲܝܟܼ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܟܲܕܼ ܛܸܠܵܢ̈ܝܵܬܼܗܹܝܢ ܡܸܬܿܬܿܨܝܼܪ̈ܵܢ ܚܵܢ̈ܝܵܢ ܠܗܵܢܹܝܢ ܘܲܠܗܵܢܹܝܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܒܼܵܗ̇ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܪ̈ܲܫܡܵܢ. ܒܐܲܝܕܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܐܸܡܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܕܗ̤ܝ ܟܲܕܼ ܗ̤ܝ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܒܗܵܝ̇ ܕܕܼܵܡܹ̇ܝܢ ܢܸܗܘܿܢ ܠܡܵܢܝܼܢܵܝܹ̈ܐ: ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܢܸܗܢܘܿܢ ܡܲܟܿܤܝܼܢ ܠܗܘܿܢ. ܤܘܿܦܪܘܿܢܝܘܼܣ. ܗܵܢܘܿܢ ܕܗܵܠܹܝܢ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܠܵܘ ܐܲܝܟܸ ܡ̇ܢ ܕܫܵܝ̇ܛܝܼܢ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܕܝܼܠܲܢ: ܡܵܬܿܬܲܤܠܹܝܢ ܡܸܢܗܘܿܢ. ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܓܹܝܪ ܟܵܦܪܝܼܢ ܒܗܵܝ̇ ܕܐܸܬܼܢܤܸܒܼ ܦܲܓܼܪܐ. ܐܸܠܵܐ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܗܵܝ̇ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܕܒܲܫܪܵܪܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܗܲܓܵܓܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ. ܢܸܚܙܸܐ ܡܵܕܹܝܢ ܐܵܦ ܠܛܘܼܝܵܒܼܗܘܿܢ ܕܥܲܠ ܗܵܠܹܝܢ: ܕܐܲܝܕܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬܼ ܐܝܼܬܼ ܠܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܠܵܐ ܙܵܕܹܩ ܢܲܡܕܘܼܢ ܓܘܼܕܵܦܲܝ̈ܗܘܿܢ. pb. 19 ܝܗ. ܫܪܵܝܵܐ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܕܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܠܵܐ ܢܤܲܒܼ. ܢܸܤܛܘܿܪܝܼܣ ܐܵܡܲ݁ܪ. ܐܹܡܲܪ ܡܸܟܹܝܠ ܓܸܢܤܵܢܵܐܝܼܬܼ ܠܗܵܠܹܝܢ ܕܗܸܢܘܿܢ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܡܵܐ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܕܤܲܪܝܼܟܼܝܼܢ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܢܲܦܫܗܘܿܢ. ܕܠܵܐ ܢܸܤܬܲܒܼܪܘܼܢ: ܕܡܸܛܠ ܕܠܲܝܬܿ ܠܗܘܿܢ ܤܢܹܐܓܼܪܵܐ ܐܵܘ ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ: ܐܸܬܼܚܲܝܲܒܼܘ. ܕܵܡܹ̇ܝܢ ܐ̄ܢܬܿܘܿܢ ܠܝܼ ܓܹܝܪ: ܕܤܲܓܿܝܼ ܡܦܵܤܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܗܸܢܘܿܢ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ. ܘܲܒܼܡܸܠܹ̈ܐ ܤܲܓܿܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܤܵܦ̇ܩܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܕܲܬܼܚܲܝܠܘܼܢ ܠܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܐܝܟܲܢܵܐ ܕܡܸܫܟܿܝܼܚܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܠܡܸܥܒܲܕܼ ܐܵܦ ܠܫܵܡ̈ܘܿܥܹܐ ܕܢܲܗܝܡܢܘܼܢ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܝܼܬܲܗܘܿܢ. ܐܲܠܘܿܨ ܗܵܟܹܝܠ ܐܵܦ ܠܝܼ: ܕܐܹܡܲܪ ܠܘܵܬܼ ܗܸܠܹܝܢ. ܤܲܒܼ ܠܟܼܠ ܚܕܼܵܐ ܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܹܢܝ ܐܸܬ̱ܐܡܲܪܹ̈ܝܢ: ܘܲܠܗܵܠܹܝܬ ܬܘܼܒܼ ܕܡܸܢܵܟܼ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܘܵܬܼܝ. ܕܠܘܵܬܼ ܟܠ ܚܕܼܵܐ ܡܸܢܗܹܝܢ ܐܹܦܲܢܸܐ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܐ: ܐܸܢ ܐܸܬܼܡ̱ܨܐ. ܡܸܬܼܡܨܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܹܝܢ: ܐܸܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܨܒܸܿܐ ܘܢܸܬܸܿܠ ܠܝܼ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܙܵܕܹ̇ܩ ܠܡܹܐܡܲܪ: ܠܡܲܠܵܦܘܼ ܠܲܡܫܘܼܚܬܼܵܐ ܕܝܼܠܝ. ܠܡܸܕܸܡ ܓܹܝܪ ܐܸܢܵܐ ܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܦܘܼܬܼ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܢܵܩ̇ܫܝܼܢ ܘܒܼܵܥܹ̇ܝܢ ܡ̣ܢ ܬܲܪܥܵܐ ܕܲܫܪܵܪܵܐ: ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܫܪܵܪܵܐ. ܤܘܿܦܪܘܿܢܝܘܿܣ. ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܸܢܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܐܸܡܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܕܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ ܕܚܲܝܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ: ܕܢܸܫܟܲܚ ܢܸܗܘܸܐ ܒܸܤܪܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܗܵܘ̇ ܓܹܝܪ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܠܹܗ ܕܟܼܠ ܡܸܕܸܡ ܡܸܫܟܲܚ. ܟܠ ܡܸܕܸܡ ܓܹܝܪ ܕܨܵܒܹ̇ܐ: ܥܵܒܹ̇ܕܼ. ܨܒ̤̈ܐ ܕܹܝܢ ܕܢܸܗܘܸܐ ܒܸܤܪܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܸܤܪܵܐ. ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܐܸܤܟܹܿܡܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ: pb. 20 ܐܸܠܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ: ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܒܸܤܪܵܐ. ܘܲܒܼܗܵܕܹܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܐܸܬܼܒܲܪܢܲܫ: ܕܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܗܘ̤ܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘܠܵܘ ܒܲܐ̄ܚܪܹܢܵܐ. ܘܲܬܼܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼܵܐ: ܬܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܟܲܕܼ ܬܵܘܤܲܦܬܼܵܐ ܕܐܘܼܤܝܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܠܵܐ ܩܲܒܿܠܲܬ̤. ܐܸܡܲܪ ܗܵܟܹܝܠ ܠܘܵܬܼ ܗܠܹܝܢ: ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܓܹܝܪ ܘܲܒܼܡܲܚ̈ܫܒܼܵܬܼܵܐ ܕܓܼܵܘܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ ܕܡܸܬܼܚܲܫܚܝܼܢ: ܕܲܠܡܸܬܼܚܪܵܝܘܼ ܠܘܼܩܒܲܠܗܹܢܝ: ܕܡܲܪܵܚܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܤܲܓܝܼܐܬܼܵܐ. ܝܘ. ܥܲܠ ܗܵܝ̇: ܕܗܵܘ̇ ܕܒܼܐܘܼܤܝܼܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ: ܦܵܐܹ̇ܫ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܕܢܸܗܘܸܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܕܢܸܫܟܲܚ ܟܠ: ܘܲܕܢܸܗܘܸܐ ܐܲܝܟܼ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܢܸܤܛܘܿܪܝܼܣ. ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪܬܿ: ܘܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒܲܫܪܵܪܵܐ ܡܸܬܼܐܲܡܪ̈ܵܢ ܠܵܐ ܙܵܕܹܩ ܠܡܸܬܼܚܪܵܝܘܼ. ܘܐܵܦ ܕܲܒܼܟܼܠܡܸܕܸܡ ܡܸܬܼܡܲܨܝܵܢܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܟܼܠ ܡܸܕܸܡ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܥ̈ܒܹܕܼ. ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ: ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܝܠܹܗ ܒܸܤܪܵܐ. ܗܵܘ̇ ܓܹܝܪ ܕܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܗܵܘܹ̇ܐ ܒܸܤܪܵܐ: ܦܵܐܹ̇ܫ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܕܢܸܬܼܡܨܐ ܕܢܸܥܒܸܿܕܼ ܟܠ ܡܸܕܸܡ. ܒܗܵܝ̇ ܕܒܸܤܪܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܘܠܵܘ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܓܹܝܪ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܗܵܝ̇ ܕܟܼܠ ܡܸܕܸܡ ܡܨܐ ܠܡܸܤܥܲܪ. ܘܠܵܘ ܕܒܸܤܪܵܐ: ܘܠܵܘ ܟܠ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܡܸܫܟܲܚ ܠܡܸܥܒܲܕܼ. ܟܲܕܼ ܡܩܵܘܸܐ ܕܹܝܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܵܘ ܟܠ ܡܸܕܸܡ ܨܸܵܒܹ̇ܐ. ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܕܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܢܸܥܒܸܕܼ ܢܲܦܫܹܗ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܒܗܵܝ̇ ܓܹܝܪ ܕܲܒܼܟܼܠܙܒܲܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܘܡܸܫܟܲܚ ܕܟܼܠ ܕܨܵܒܹ̇ܐ: ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܠܵܘ ܒܗܵܝ̇ pb. 21 ܕܢܸܬܼܡܨܐ ܠܡܸܥܒܲܕܼ ܢܲܦܫܹܗ: ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܗܵܘ̇ ܓܹܝܪ ܕܥܲܠ̣ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ: ܗܢܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܢܲܦܫܹܗ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܡܸܫܟܲܚ ܠܡܸܥܒܲܕܼ ܟܠ ܡܵܐ ܕܨܵܒܹܿܐ. ܤܘܿܦܪܘܿܢܝܘܿܣ . ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܨܒܼܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܗܵܘ̇ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ: ܗܘ̤ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܗܘ̤ܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܒܸܤܪܵܐ ܐܵܦ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܠܵܘ ܕܹܝܢ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ. ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܓܹܝܪ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ. ܗܵܘ̇ ܕܹܝܢ ܕܲܗܘ̤ܵܐ: ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܡ̇ܢ ܟܠ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܕܹܝܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ: ܝܙ. ܕܗܵܝ̇ ܕܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܗܘ̤ܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ: ܐܵܘ ܐܲܝܟܼ ܕܒܼܐܘܼܤܝܼܵܐ: ܐܵܘ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܗܓܵܓܼܵܐ: ܡܸܢܗܘܿܢ ܡܸܬܼܢܲܤܒܵܐ. ܢܸܤܛܘܿܪܝܼܣ. ܐܲܝܟܼ ܕܒܼܐܘܼܤܝܼܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܗܵܝ̇ ܕܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܐܵܘ ܕܲܒܼܗܲܓܵܓܼܵܐ ܘܲܒܼܡܲܤܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܤܘܿܦܪܘܿܢܝܘܿܣ. ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܓܹܝܪ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܢܲܤ̈ܒܵܡܢ. ܚ. ܥܲܠ ܗܵܝ̇: ܘܐܸܢ ܒܲܟܼܝܝܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܒܸܤܪܵܐ: ܘܩ̣ܵܘܝܼ ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܬܲܪܬܹܝܢ ܐܘܼ̈ܤܝܼܵܣ ܡܵܕܹܝܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܟܝܵܢܵܐܝܼܬܼ. ܢܸܤܛܘܿܪܝܼܣ. ܐܸܢ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܡܸܤܬܿܒܲܪ ܐܲܝܟܼ ܕܒܼܐܘܼܤܝܼܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܡܵܕܹܝܢ ܕܐܵܦ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܐܘܼܤܝܼܵܐ pb. 22 ܐܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܘܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܠܒܸܤܪܵܐ: ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܗ̤ܘ ܒܸܤܪܵܐ. ܘܲܕܿܬܲܪܬܹܝܢ ܐܸܢܹܝܢ ܐܘܼ̈ܤܝܼܵܣ: ܗܵܝ̇ ܕܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܵܗ̇: ܘܗܵܝ̇ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܵܗ̇. ܗܵܝ̇ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܗܵܕܹܐ ܕܒܸܤܪܵܐ. ܤܘܿܦܪܘܿܢܢܝܘܿܣ. ܠܵܘ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܘܲܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܗ̤ܝ ܟܲܕܼ ܗ̤ܝ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܐܵܦ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ. ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ: ܚܕܼܵܐ ܐܘܼܤܝܼܵܐ. ܐܲܟܼܙܢܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ: ܕܐܵܦ ܟܲܕܼ ܘܲܫܪܹܝܢ ܐܵܦ ܟܲܕܼ ܩܛܝܼܪܝܼܢ: ܠܵܘ ܬܲܪܬܹܝܢ ܐܸܢܹܝܢ ܢܘܼ̈ܤܝܼܣ ܕܡܲܝ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܚܕܼܵܐ: ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܐܵܦ ܒܪܲܛܝܼܒܼܘܼܬܼܵܐ ܐܵܦ ܒܲܩܛܝܼܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܡܸܤܬܲܒܼܪܵܐ ܕܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܐ ܗ̣̄ܝ ܩܛܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܠܫܲܪܝܘܼܬܼܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܗ̤ܘܝܘܼ ܟܲܕܼ ܗܘ̤ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ. ܐܵܦܸܢ ܒܗܵܝ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܦܲܓܼܪܵܐ: ܦܪܝܼܫ ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܕܲܕܼܠܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ. ܝܛ. ܥܲܠ ܗܵܝ̇: ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܠܲܝܬܿ ܠܗܹܝܢ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܘܲܦܪ̈ܝܼܫܵܢ: ܒܐܸܤܟܹܿܡܵܐ ܡܸܬܼܐܲܡܪܲܢ ܕܲܦܪ̈ܝܼܫܵܢ. ܢܸܤܛܘܿܪܝܼܣ. ܡܵܕܹܝܢ ܐܸܡܲܪ: ܕܠܵܘ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ. ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܠܲܝܬܿ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܘܲܦܪܝܼܫܝܼܢ: ܒܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܦܪܝܼܫܝܼܢ. ܒܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܹܝܢ ܟܝܵܢܵܐ: ܐܸܤܟܹܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܠܵܐ ܩܢܘܿܡܵܐ: ܒܐܸܤܟܹܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ. ܐܘܵ ܐܲܝܟܼ ܡܵܢܝܼܢܵܝܹ̈ܐ: ܒܡܲܤܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒܼܗܲܓܵܓܼܵܐ ܐܸܡܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܲܠ ܒܸܤܪܵܐ ܘܥܲܠ ܗܵܠܹܝܢ ܕܒܸܤܪܵܐ. ܟܲܕܼ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܲܒܼܛܵܥܝܘܼܬܼܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܡܸܬܼܒܲܪܢܫܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܠܐܲܝܕܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܡܲܤܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܠܗܵܝ̇ ܟܕܲܕܼ ܢܸܬܸܿܠ pb. 23 ܕܲܟܼܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡ̣ܢ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܸܤܪܵܐ: ܘܢܸܗܘ̈ܝܵܢ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܐܘܼ̈ܤܝܼܣ ܚܕܼܵܐ: ܘܢܸܤܘ̈ܝܵܢ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܢܸܗܘ̈ܝܵܢ. ܗܵܢܵܐ ܕܹܝܢ: ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܸܤܪܵܐ: ܐܵܘ ܕܲܒܼܗܲܓܵܓܼܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܒܸܤܪܵܐ. ܤܘܿܦܪܘܿܢܝܘܿܣ. ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒܼܤܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܵܠ̈ܝܵܢ ܕܢܸܬܼܢܲܤܪ̈ܒܵܢ: ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܒܗܵܝ̇ ܕܲܒܼܡܸܠܬܼܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܬܼܵܐ ܡܩܲܒܿܠܝܼܬܿܘܿܢ ܠܗܹܝܢ: ܠܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܨܝܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܡܲܦܩܝܼܬܿܘܿܢ ܠܗܹܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܗܲܝܡܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܟܼܪܸܤܛܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܫܵܪܹܝܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܠܲܢ ܒܲܫܪܵܪܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܚܲܢ̈ܦܹܐ ܘܐܲܝܟܼ ܡܲܢܝܼܢܵܝܹ̈ܐ: ܕܒܲܨܠܝܼܒܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܸܬܼܟܲܫܠܝܼܢ. ܢܸܤܛܘܿܪܝܼܣ. ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܕܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܚܲܢ̈ܦܹܐ ܘܡܵܢܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܕܒܲܨܠܝܼܒܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܸܬܼܟܲܫܠܝܼܢ: ܠܵܘ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒܼܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܐܘܼܤܝܼܵܐ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܠܐ̄ܢܵܫܘܼܬܹܗ. ܕܚܲܢ̈ܦܹܐ ܗ̣̄ܝ ܓܹܝܪ: ܕܲܒܼܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܕܼܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܲܒܼܡܵܢܵܐ ܐܵܘ ܕܲܠܩܘܼܢܸܩܘܿ ܕܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܒܹܗ ܐܸܫܬܲܚܠܲܦ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܕܡܲܥܒܸܕܼ. ܘܬܼܘܼܒܼ ܫܵܪܹܝܢ ܠܹܗ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܠܗܵܘ̇ ܡ̇ܐ ܕܲܒܼܫܘܼܪܵܝܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܐܵܦ ܡܵܢܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܢܤܲܒܼܘ ܘܐܼܡܲܪܘ: ܕܠܸܐܤܟܹܿܡܵܐ ܕܠܵܐ ܩܢܘܿܡܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܫܘܚܠܵܦܵܐ ܕܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ. ܘܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ: ܟܲܕܸ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܐܢܬܿܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ: ܠܗܵܠܹܝܢ ܢܵܩ̇ܦܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ: ܘܐܲܝܟܼ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬܼܟܲܫܠܝܼܢ ܒܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܐ̄ܢܬܿܘܿܢ. ܟܟ. ܥܲܠ ܗܵܝ̇: ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒܼܫܘܚܵܠܵܦܵܐ ܕܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܡܸܬܼܒܲܪܢܫܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܠܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܵܘܕܹܝܢ ܠܹܗ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ. pb. 24 ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܵܘܕܹܝܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܠܹܗ ܒܐܘܼܤܝܼܵܐ: ܒܗܵܝ̇ ܕܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ ܫܲܚܠܸܦܬܿܘܿܢܵܝܗܝ. ܘܐܵܦܠܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܟܝܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܒܗܵܝ̇ ܕܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܥܵܒܼ̈ܕܝܼܬܿܘܿܢ ܠܹܗ. ܘܠܵܘ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܘܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܵܦܠܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܘܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܟܐ. ܥܲܠ ܗܵܝ̇: ܕܗܵܘ̇ ܕܒܼܐܘܼܤܝܼܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܗܘܼܠܹܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܬܼܵܐ: ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܕܢܸܗܘܸܐ. ܐܲܟܼܙܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ: ܩܵܢܝܑܸܬܼܵܐ ܕܡܸܠܚܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ. ܘܠܲܝܬܿ ܡܸܕܸܡ ܐ̄̇ܚܪܹܝܢ ܤܛܲܪ ܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ: ܕܐܲܟܼܙܢܵܐ ܕܐܵܦܠܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܡ̣ܢ ܩܲܝܤܵܐ ܘܟܹܐܦܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܸܬܼܐ̱ܡܲܪ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܟܝܵܢܵܐ ܕܩܲܝܤܵܐ ܘܲܕܼܟܹܐܦܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܒܪܢܵܫܵܐ: ܡܸܬܼܐ̱ܡܲܪ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܟܲܕܼ ܩܲܝܵܡ ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ. ܤܘܿܦܪܘܿܢܝܘܼܣ. ܐܝܼܛܵܐ ܐܘܿ ܬܡܝܼܗܵܐ: ܡ̣ܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܡܩܵܡܘܼ ܒܢܲܝ̈ܐ ܠܐܲܒܼܪܵܗܵܡ. ܘܡ̣ܢ ܓܘܼܫܡܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ: ܩܵܝܑܸܡܬܼܵܐ ܕܡܸܠܚܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ: ܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܘܠܵܐ ܡܸܚܸܡ ܥܲܟܿܪܹܗ: ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܡܥܲܟܲܪ ܠܹܗ ܡܸܕܸܡ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܕܢܸܥܒܸܿܕ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܨܵܒܹ̇ܐ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܸܤܪܵܐ ܡܥܲܟܲܪ ܠܹܗ؟ ܢܸܤܛܘܿܪܝܼܘܿܣ. ܩܲܕܼܡܵܐܝܼܬܼ ܗܵܟܹܝܠ ܥܲܩܸܒܼ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܐܸܡ݂ܲܪܬܿ: pb. 25 ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܨܒܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܚܵܘܵܐ ܠܲܢ ܗܵܕܹܐ. ܠܗܵܝ̇ ܓܹܝܪ ܕܟܼܠܡܸܕܼܡ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܠܡܸܥܒܲܕܼ: ܟ̱ܠܹܗ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܓܼܵܘܵܐ ܫܵܠܹ̇ܡ. ܬܘܼܒܼ ܕܹܝܢ ܒܬܲܚܘ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܫܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܗܵܘ̇ ܓܹܝܪ ܕܡ̣ܢ ܟܹܐܦܵܐ ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܟܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ. ܒܕܲܗܘ̤ܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܠܵܘ ܟܝܵܢܵܐ ܕܟܹܐܦܵܐ ܐܵܘ ܕܐܲܪܥܵܐ. ܘܗܵܝ̇ ܕܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܩܵܝܑܸܡܬܼܵܐ ܕܡܸܠܚܵܐ: ܟܝܵܢܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܡܸܕܸܡ ܗܘ̤ܵܬܼ ܒܲܠܚܘܿܕܼ. ܐܲܝܠܹܝܢ ܓܹܝܪ ܕܡ̣ܢ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܬܼܵܐ ܡܸܫܬܲܚ̱ܠܦܝܼܢ: ܠܗܵܘ̇ ܟܝܵܢܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܩܢܹܝܢ: ܕܲܠܗܵܘ̇ ܕܠܹܗ ܐܸܫܬܲܚܠܲܦܘ. ܡܵܕܹܝܢ: ܐܸܢܗܘ̤ ܕܡ̣ܢ ܗܘܼܠܹܐ ܩܲܕܼܡܝܵܬܼܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ: ܗܵܝ̇ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܩܢܸܐ: ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܘܲܒܼܡܸܕܸܡ ܠܵܐ ܡܲܥܒܿܕܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ: ܕܡ̣ܢ ܟܹܐܦܵܐ ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܙܲܪܥܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. ܗܵܘ̇ ܓܹܝܪ ܕܡ̣ܢ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܡܸܫܬܲܚܠܲܦ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܗܘ̤ܵܐ. ܘܐܸܢܗ̤ܘ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܲܦ: ܐܵܦܠܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܒܸܤܪܵܐ. ܤܘܿܦܪܘܿܢܝܘܿܣ. ܗܵܕܹܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܟܬܼܵܒܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܫܵܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܵܟܼ: ܘܠܵܐ ܫܵܒܹ̇ܩ ܠܡܸܬܼܥܲܫܵܢܘܼ ܘܲܠܡܹܐܡܲܪ ܦܵܤܘܿܩܵܐܝܼܬܼ. ܚܘܼܛܪܵܐ ܓܹܝܪ ܕܡܘܼܫܹܐ: ܟܲܕܼ ܗܘ̤ܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܚܸܘܝܵܐ: ܚܸܘܝܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܵܦ ܚܘܼܪܵܐ. ܘܡܲܝ̈ܵܐ ܕܢܝܼܠܘܿܣ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܕܡܵܐ: ܟܝܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܕܲܕܼܡܵܐ ܐܵܦ ܕܡܲܝ̈ܵܐ. ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܗ̤ܝ: ܐܵܦܸܢ ܐܸܫܬܲܚ̱ܠܦܲܬ̤. ܘܡܸܛܠ pb. 26 ܗܵܢܵܐ: ܡܸܬܼܚܲܫܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܢܲܝ̈ ܝܑܼܤܪܵܝܹܠ ܒܡܲܝ̈ܐ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܕܡܵܐ ܐܲܝܟܼ ܟܝܵܢܵܐ ܕܡܲܝ̈ܐ: ܘܡܘܼܫܹܐ ܒܚܸܘܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܚܘܼܛܪܐ: ܒܲܕܼܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܓܹܝܪ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܡܩܝܼܡ ܠܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ. ܟܒ. ܥܲܠ ܗܵܝ̇: ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܕܢܝܼܠܘܣ ܟܲܕܼ ܐܸܫܬܲܓܼܬܝܼܘ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܲܕܼܡܵܐ: ܗܵܝ̇ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܒܠܲܚܘܿܕܼ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܗܵܝ̇ ܕܠܵܗ̇ ܐܸܫܬܲܚܠܲܦܘ. ܢܸܤܛܘܿܪܝܼܘܿܣ. ܬܘܼܒܼ ܒܬܲܚ̈ܘܝܵܬܼܵܐ ܕܕܼܵܡ̈ܝܵܢ ܠܗܵܠܹܝܢ ܡܸܬܼܚܲܫܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܒܲܕܼܤܵܒܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܕܲܡܙܲܠܗܲܙ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܗܵܝܕܹܝܢ ܓܹܝܪ ܗܵܘ̈ܝܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܐܘܼܤ̈ܝܼܣ: ܟܲܕܼ ܡܲܝ̈ܵܐ ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܡܸܬܼܢܲܤܒܿܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܥܸܒܼܪ̈ܵܝܹܐ: ܕܡܵܐ ܐܵܦ ܡܲܝ̈ܵܐ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܐܵܘ ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܡܸܬܼܢܲܤܒܿܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ: ܒܵܗ̇ ܟܲܕܼ ܒܵܗ̇ ܐܝܼܬܲܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ: ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܗܵܠܹܝܢ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܡܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪܟܸܢ ܡܸܫܬܲܚ̱ܠܦܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܟܲܕܼ ܓܹܝܪ ܡܸܬܼܢܲܤܒܿܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܡܸܫܬܲܚ̱ܠܦܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܗܵܠܹܝܢ ܕܡܸܬܼܢܲܤܒܿܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܬܼܘܼܒ ܡܸܕܸܡ ܐ̄ܚܪܹܝܢ ܐܝܼܬܲܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܗܵܘ̇ ܡܸܕܸܡ ܕܗܵܘܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܠܵܘ ܒܗܵܠܹܝܢ ܗܸܢܹܝܢ ܟܲܕܼ ܗܸܢܹܝܢ ܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ: ܕܗܵܘ̇ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܿܣ. ܗ̤ܘ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܵܗܘ̤ܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܘܠܵܘ ܡܸܕܸܡ ܐ̄ܚܪܹܝܢ. ܤܘܿܦܪܘܿܢܝܘܿܣ. ܘܗܵܐ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܚ̄ܢܲܢ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܟܬܼܵܒܼܵܐ pb. 27 ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ: ܕܡܸܢܵܗ̇ ܟܲܕܼ ܡܸܢܵܗ̇ ܕܐܘܼܤܝܼܵܐ ܗܵܘ̈ܝܵܢ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܟܲܕܼ ܐܵܡܲ݁ܪ ܗܵܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܥܲܦܪܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܐܸܢܵܐ ܥܲܦܪܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܩܸܛܡܵܐ. ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܠܵܘ ܒܲܟܼܬܼܵܒܼܵܐ ܟܵܐܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܐܲܝܟܼ ܡ̇ܢ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܨ̈ܝܵܢܝܵܬܼܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ: ܕܲܠܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܐܵܡܲ݁ܪ: ܥܲܦܪܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܩܸܛܡܵܐ. ܟܓ. ܥܲܠ ܗܵܝ̇: ܕܲܚܕܼܵܐ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܐܲܝܕܵܐ ܕܲܒܼܬܲܪܬܹܿܝܢ ܐܘܼܤ̈ܝܼܣ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ: ܒܲܚܕܼܵܐ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܐܝܬܹܝܗ̇ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܒܗܵܝ̇ ܕܹܝܢ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܒܐܸܤܟܹܿܡܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ. ܢܸܤܛܘܿܪܝܼܘܿܣ. ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܟܲܕܼ ܥܲܠ ܟܝܵܢܹܗ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܬܲܢܸܐ ܗܵܠܹܝܢ ܟܬܼܵܒܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ: ܘܟܼܠ ܐ̄ܢܵܫ ܟܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܘܠܵܐ ܡܕܸܡ ܐ̄ܚܪܹܝܢ. ܡܵܕܹܝܢ ܐܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܥܲܦܪܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܵܦ ܩܸܛܡܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ. ܘܠܵܘ ܡ̣ܢ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܐܸܠܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܦܪܵܐ ܘܩܸܛܡܵܐ. ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܗܵܝ̇ ܕܡܸܢܵܗ̇ ܗܘ̤ܵܐ: ܗܵܕܹܐ ܡܵܘܕܥܵܐ. ܐܸܢܕܹܝܢ ܟܠܢܵܫ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܗܵܕܹܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܐܸܤܟܹܿܡܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܡܵܢܝܼܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܵܦ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܒܐܸܤܟܹܡܵܐ ܐܸܢܹܝܢ: ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܓܿܠܹܐ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܠܟܼܠܢܵܫ. ܡܸܛܠ ܕܲܚܕܼܵܐ ܐܘܼܤܝܼܵܐ: ܐܸܢ ܒܬܲܪܬܹܝܢ ܐܘܼܤ̈ܝܼܵܣ ܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܐ: ܒܗܵܝ̇ ܚܕܼܵܐ pb. 28 ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܐܘܼܤܝܼܵܐ: ܒܗܵܝ̇ ܕܹܝܢ ܐ̄ܚܪܹܬܵܐ ܒܐܸܤܟܹ̇ܡܵܐ ܐܵܘ ܒܪܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒܼܗܲܓܵܓܼܵܐ. ܤܘܿܦܪܘܿܢܝܘܿܣ. ܘܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܠܵܐ ܝ̈ܗܹܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐܵܦ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ. ܗܘ̤ ܟܲܕܼ ܗܘ̤ ܟܝܵܢܵܐ ܒܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܘܐܲܝܕܵܐ ܡܸܬܼܒܲܪܢܫܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܗܵܝ̇ ܕܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܒܲܟܼܝܼܢܲܢ ܡܲܠܸܠ̣ ܠܲܢ: ܟܲܕܼ ܟܠܗܹܝܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܕܝܼܠܲܢ ܟܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܤܲܝܒܲܪ. ܕܡܸܛܠ ܨܒܼܘܼܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ ܐܵܦ ܐܸܬܼܒܲܪܢܲܫ. ܐܸܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܒܝܲܕܼ ܡܸܨܥ̈ܝܐ ܘܲܠܒܼܘܼܫܵܐ ܕܐܸܤܟܹܿܡܵܐ. ܘܕܲܐܲܝܟܼ ܗܵܕܹܐ ܫܟܼܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܤܵܝ̇ܡܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܕܲܥܒܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܿܕܲܡܸܐ ܒܲܛܪ̈ܓܼܘܿܕܹܐ ܘܲܒܼܙܲܡܵܪܹ̈ܐ ܕܲܒܼܦܘܼܪܤܵܐ ܡܚܲܦܹܝܢ. ܟܕ. ܥܲܠ ܗܵܝ̇: ܕܗܵܘ̇ ܕܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܡܸܫܪܚܵܐ ܕܢܸܬܼܚܙܸܐ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܡܸܕܸܡ ܐ̄ܚܪܹܝܢ ܕܒܹܗ ܢܸܬܼܚܙܸܐ ܠܵܐ ܤܢܝܼܩ. ܢܸܤܛܘܿܪܝܼܘܿܣ. ܐܸܠܵܐ ܐܘܿ ܬܡܝܼܗܵܐ: ܩܵܘ̇ܐ ܠܲܡܦܲܚܵܡܘܼ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܸܬܼܐ̱ܡܲܪ ܡܸܢܵܟܼ: ܕܲܕܠܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܐܼܬܼܚܙܝܼ ܠܲܢ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ: ܡܸܛܠ ܐܲܝܕܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܐܸܡ݂ܲܪܬܿ: ܕܗܘ̤ ܗܘ̤ܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܟܲܕܼ ܩܵܘ̣ܝܼ ܐܲܠܵܗܵܐ؟ ܗܵܘ̇ ܓܹܝܪ ܕܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܡܸܬܼܚܙܸܐ: ܠܵܐ ܤܢܝܼܩ ܕܐܘܼܤܝܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܕܒܼܵܗ̇ ܢܸܬܼܚܙܸܐ. ܐܸܢ ܒܕܼܝܼܠܹܗ ܡܸܬܼܚܙܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܗܵܝ̇ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܕܗ̤ܘ ܠܹܗ ܗܘ̤ܵܐ ܡܸܨܥܝ̈ܐ. pb. 29 ܡܸܨܥܝܐ ܓܹܝܪ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܚܲܕܼ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܹܝܢ ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣. ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܠܐ ܡܸܨܥܝܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܟܗ. ܥܲܠ ܗܵܝ̇: ܕܐܸܢ ܒܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܐܸܬܼܚܙܝܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܒܫܘܼܚܠܵܦ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܐܸܬܼܚܙܝܼ: ܡܵܕܹܝܢ ܒܐܘܼܤ̈ܝܼܵܣ ܤܲܓܿܝܼܵܐܬܼܵܐ ܘܠܵܘ ܒܲܚܕܼܵܐ ܐܸܬܼܒܲܪܢܲܫ. ܬܘܼܒܼ ܕܹܝܢ ܒܗܵܝ̇ ܐܸܬܿܛܦܝܼܣ ܠܲܡܚܵܪ: ܚܕܼܵܐ ܡܸܬܼܒܲܪܢܵܫܢܘܼܬܼܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܵܘ ܤܲܓܿܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ؟ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܸܵܡܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܗܵܕܹܐ؟ ܡܸܛܠ ܗܵܟܹܝܠ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ: ܕܥܲܠ ܐܲܒܼܪܵܡܵܡ ܘܝܲܥܩܘܿܒܼ ܟܝܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܘܐܸܬܼܚܙܝܼ: ܘܥܲܠ ܟܠ ܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܩܲܕܼܝܼ̈ܫܹܐ ܒܐܲܝܢܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܐܸܤܟܹܿܡܵܐ ܕܐܸܬܼܚܙܝܼ: ܟܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܐܸܫܬܲܚܠܲܦ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܐܸܬܼܚܙܝܼ: ܘܲܒܼܚܲܪܬܼܵܐ ܕܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܐܸܫܬܲܚܠܲܦ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܡܸܬܼܒܲܪܢܸܵܫܘܼ: ܡܸܬܼܒܲܪ̈ܢܫܵܢܘܵܬܼܵܐ ܤܲܓܿܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ: ܐܸܢ ܠܗܵܝ̇ ܓܹܝܪ ܕܒܲܕܝܵܢܹܗ ܐܸܬܼܒܲܪܢܲܫ ܫܵܠܡ̇ܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ: ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܡܸܬܼܒܲܪܢܵܫܢܘܼܬܼܵܐ. ܤܲܓܿܝܼܐܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܫܘܼ̈ܚܠܵܦܹܐ: ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܐܸܬܼܚܙܝܼ ܒܐܸܤܟܹܿܡܵܐ. ܤܘܿܦܪܘܿܢܝܘܿܣ. ܚܕܼܵܐ ܡܸܬܼܒܲܪܢܵܫܢܘܼܬܼܵܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܕܗܵܝܕܹܝܟ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܐܸܬܼܒܲܪܢܲܫ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ: ܘܠܵܘ ܟܲܕܼ ܠܐ̄ܢܵܫ̈ܝܼܢ ܐܸܬܼܚܙܝܼ: ܐܲܟܼܙܢܵܐ ܕܠܲܐܒܼܪܵܗܵܡ ܘܲܠܝܲܥܩܘܿܒܼ: ܐܸܠܵܐ ܕܲܠܟܼܠ ܐ̄ܢܵܫ. ܟܘ. ܥܲܠ ܗܵܝ̇: ܕܐܸܢ ܥܲܠ ܕܲܠܟܼܠ ܐ̄ܢܵܫ ܐܸܬܼܚܙܝܼ ܘܠܵܐ ܠܚܲܕܼܚܕܼܵܢܹ̈ܐ: ܐܲܟܼܙܢܵܐ ܕܲܠܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܡܸܬܼܐܲܡܪܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ pb. 30 ܕܐܸܬܼܒܼܲܢܲܫ: ܒܗܵܝ ܕܠܵܐ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܐܸܬܼܚܙܝܼ: ܐܵܠܦܵܐ ܡܵܕܹܝܢ ܐܸܬܼܒܲܪܢܲܫ. ܢܸܤܛܘܿܪܝܼܣ. ܒܗܵܕܹܐ ܡܸܠܬܼܵܐ: ܕܐܵܦܠܵܐ ܐܸܬܼܒܲܪܢܲܫ: ܒܗܵܝ̇ ܕܠܵܘ ܠܟܼܠܢܵܫ ܐܸܬܼܚܙܝܼ: ܐܸܠܵܐ ܠܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܲܒܼܦܵܠܸܤܛܝܼܢܹܐ: ܠܡܵܢ ܗܵܟܹܝܠ ܡܢܵܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ ܗܘ̤ܵܬܼ ܡܬܼܒܲܪܢܵܫܢܘܼܬܹܗ: ܘܠܵܘ ܕܲܠܟܼܠܢܵܫ؟ ܐܵܘ ܒܗܵܝ̇ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܲܟܼܝܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܟܲܕܼ ܒܟܼܠܙܒܲܢ ܐܸܬܼܒܲܪܢܲܫ ܘܲܠܟܼܠ ܐ̄ܢܵܫ ܐܸܬܼܚܙܝܼ: ܠܗܵܕܹܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܸܬܼܒܲܪܢܵܫܢܘܼܬܼܵܐ؟ ܟܙ. ܕܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܡܸܬܲܐܡܪܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܡܸܬܼܒܲܪܢܵܫܢܘܼܬܼܵܐ: ܒܗܵܝ̇ ܕܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ ܐܸܬܼܚܙܝܼ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܚܕܼܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܒܲܢܵܫܢܘܼܬܼܵܐ. ܘܲܕܼܟܼܠܢܵܫ: ܘܠܵܘ ܕܐ̄ܢܵܫ̈ܝܼܢ. ܘܲܕܼܗܵܢܘܿܢ ܕܲܚܙܵܐܘܼܗܝ: ܘܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܠܵܐ ܚܙܵܐܘܼܗܝ. ܘܕܲܐܝܠܹܝܢ ܕܗܵܘܹ̇ܝܢ: ܘܕܲܐܝܠܹܝܢ ܕܡ̣ܢ ܩܕܼܝܼܡ ܗܘ̤ܵܘ. ܘܕܼܠܟܼܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܟܲܚ̄ܕܼ ܗܘ̤ܵܬܼ ܡܸܬܼܒܲܪܢܵܫܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܠܵܝܵܐܝܼܬܼ ܡܵܘܕܹܝܢ ܚ̄ܢܲܢ: ܕܠܵܘ ܟܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ. ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܟܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܟܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܸܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܒܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܕܒܹܗ ܐܲܝܟܼ ܕܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܠܟܼܠ ܐܸܬܼܒܲܪܢܲܫ. ܘܥܲܒܼܕܹܗ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܝܼܠܹܗ: ܘܐܸܬܼܓܠܝܼ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܿܕܲܒܲܪ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ. ܐܲܟܼܙܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܒܐܸܤܟ݂ܡܵܐ ܕܦܵܠܚܵܐ: ܦܵܠܚܵܐܝܼܬܼ ܘܠܵܘ ܡܲܠܟܵܝܼܬܼ: pb. 31 ܚܵܙܹ̇ܩ ܒܦܵܠܚܘܼܬܼܵܐ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܤܢܝܼ̈ܩܵܢ ܥܲܠ ܬܘܼܪܵܨܵܐ. ܘܲܒܼܟܼܠ ܡܸܬܸܐ̱ܡܲܪ ܕܚܵܙܹ̇ܩ: ܒܗܵܝ̇ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܐܸܤܟܹܿܡܵܐ ܕܚܲܕܸ ܠܵܦܚܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܲܠܟܼܠܗܘܿܢ ܦܵܠܚܹ̈ܐ ܡܲܠܒܸܿܫ. ܗܵܟܲܢܵܐ: ܒܚܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܸܬܼܒܲܪܢܲܫ: ܘܲܕܼ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܘܒܹܗ ܠܟܼܠܢܵܫ ܡܲܠܸܠ̣: ܐܲܝܟܼ ܕܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܡܲܠܸܠ̣. ܤܘܿܦܪܘܿܢܝܘܼܣ. ܐܝܼܛܵܐ: ܟܲܕܼ ܗܘ̤ܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܡܸܬܼܐ̱ܡܲܪ ܕܐܸܬܼܒܲܪܢܲܫ. ܘܒܼܐܝܼܕܹܗ ܘܒܹܗ ܠܟܼܠܢܵܫ: ܘܠܵܘ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܡܸܛܠܵܬܹܗ. ܒܕܲܗܘ̤ܵܐ ܗܘ̤ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܲܫܪܵܪܵܐ: ܘܲܒܼܗܵܕܹܐ ܢܸܫܬܵܘܬܲܦ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܕܲܟܼܝܵܢܗܘܿܢ ܐܝܬܼܵܘܗܝ. ܘܲܗܘ̤ܵܬܼ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܡܸܬܼܒܲܪܢܵܫܢܘܼܬܼܵܐ: ܒܗܵܝ̇ ܕܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܗܘ̤ܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܸܤܬܿܢܸܩ ܥܲܠ ܟܝܵܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ. ܢܸܤܛܘܼܪܝܼܣ. ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܡܸܬܼܒܲܪܢܫܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܦܠܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܡܲܠܟܵܐܝܼܬܼ ܒܐܸܤܟܹܡܵܐ ܕܦܲܠܚܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܚܲܫܲܚ: ܘܠܵܘ ܦܵܠܚܵܐܝܼܬܼ ܗܵܘܹ̇ܐ ܠܵܦܚܵܐ. ܐܵܘ ܕܲܠܡܵܐ ܐܲܝܟܼ ܐ̄ܢܵܫ ܢܹܐܡܲܪ: ܕܒܲܫܡܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܗܵܘܹ̇ܐ ܠܵܦܚܵܐ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܐܸܬܼܒܲܪܢܲܫ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܟܲܕܼ ܠܵܘ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ . . . ܤܘܿܦܪܘܿܢܝܘܼܣ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܗܵܝ̇ ܕܡܲܠܟܵܐܝܼܬܼ ܘܠܵܦܚܵܐܝܼܬܼ؟ ܢܸܤܛܘܿܪܝܼܣ. ܐܲܟܼܙܟܵܐ ܕܐܲܪ̈ܓܘܿܢܹܐ ܠܒܼܘܼܫܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܘܠܵܘ ܕܦܵܠܚܘܼܬܼܵܐ: ܘܠܲܒܼܘܼܫܵܐ ܕܦܵܐܚܹ̈ܐ ܡܵܙܘܿܢܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܦܵܠܚܹ̈ܐ ܘܠܵܘ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ. ܐܸܡܲܬܼܝ pb. 32 ܗܵܟܹܝܠ ܕܲܠܒܼܘܼܫܵܐ ܕܦܵܠܚܹ̈ܐ: ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ ܡܵܙܘܿܢܵܐ: ܢܸܨܒܼܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܠܡܸܠܒܲܫ: ܘܢܸܫܒܿܘܿܩ ܐܲܪ̈ܓܿܘܵܢܹ݂ܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܒܐܸܤܟܹܿܡܵܐ ܕܦܵܠܚܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܹܗ ܡܸܬܼܚܲܫܲܚ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܢܵܚܹ̈ܬܼ ܡ̣ܢ ܥܘܼܫܢܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܒܼܪܵܒܿܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒܼܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܥܲܠ ܟܠ ܐܝܼܬܼܵܘܝ ܐܵܦ ܒܐܸܤܟܹܡܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܢܸܨܒܸܿܐ ܠܡܸܬܼܢܲܚܵܬܼܘܼ ܘܲܠܡܸܗܘܵܐ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܦܵܠܚܹ̈ܐ: ܠܒܼܘܼܫܵܐ ܢܵܤܹ̇ܒܼ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܦܵܠܚܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܠܵܦܵܚܵܐ: ܘܠܵܘ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܡܟܲܤܸܐ ܒܹܗ ܢܲܦܫܹܗ. ܘܡ̣ܢ ܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܥܲܡܥܗܘܿܢ. ܘܲܡܦܝܼܣ ܠܗܘܿܢ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܵܠܹ̇ܨ ܠܗܘܿܢ. ܘܥܵܒܹ̇ܕܼ ܥܒܼܵܕܹ̈̇ܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ: ܒܐܸܤܟܹܿܡܵܐ ܕܦܵܠܵܚܵܐ. ܗܵܟܼܵܢܵܐ ܐܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܟܲܕܼ ܨܒܼܵܐ ܠܡܸܬܼܒܲܪܢܵܫܘܼ: ܐܸܠܘܼ ܠܵܐ ܐܸܬܼ݂ܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܵܗ̇ ܒܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܗܘ̤ܵܐ ܒܸܤܪܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܐܸܬܼܒܲܪܢܲܫ. ܒܗܵܝ̇ ܕܒܼܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܝܼܠܹܗ: ܘܠܵܘ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܐܸܬܼܒܲܪܢܲܫ ܠܗܘܿܢ. ܟܚ. ܥܲܠ ܗܵܝ̇: ܕܗܵܘ̇ ܕܲܒܼܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܐܘܼܤܝܼܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܘܠܵܘ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܫܵܐ. ܗܵܘ̇ ܓܹܝܪ ܕܲܒܼܫܘܼܚܠܵܦ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܡ̣ܢ ܟܝܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܘܠܵܘ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. ܒܗܵܝ̇ ܕܡܸܠܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ: ܘܠܵܘ ܠܗܵܝ̇ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. ܡܸܛܠ ܗܵܝ̇ ܕܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܑܵܐ: ܘܡܸܕܸܡ ܐ̄ܚܪܹܝܢ ܤܛܲܪ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܢܸܗܘ̈ܝܵܢ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ. ܠܵܘ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ: ܘܠܵܘ ܡܸܕܸܡ ܐ̄ܚܪܹܝܢ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ: pb. 33 ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܒܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ. ܐܸܠܵܐ ܗܵܘ̇ ܡ̇ܢ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ. ܘܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ. ܤܘܿܦܪܘܿܢܝܼܘܿܣ. ܘܐܸܢ ܠܵܘ ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܤܲܒ̣ ܠܡܸܬܼܒܲܪܢܵܫܢܘܼܬܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܘܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ: ܘܠܵܘ ܡ̣ܢ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܩܲܒܿܠܵܐ ܬܵܘܤܲܦܬܼܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܕܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܲܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܩܲܒܿܠܲܬ̤؟ ܐܵܘ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܘܠܵܘ ܡ̣ܢ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ؟ ܟܛ. ܥܲܠ ܗܵܝ̇: ܕܲܒܼܗܵܘ̇ ܕܒܼܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܘܼܤܝܼܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܠܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܒܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܡܩܲܒܸܠ ܬܵܘܤܲܦܬܼܵܐ. ܢܸܤܛܘܿܪܝܼܣ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܟܲܕܼ ܢܵܤܹ̇ܒܼ ܠܐܒܼܘܼ̈ܫܹܐ ܕܦܵܠܚܘܼܬܼܵܐ ܘܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܥܦܝܼܦܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ: ܘܐܵܦܠܵܐ ܒܸܠܥܵܕܼܵܘܗܝ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܲܠܟܵܐ: ܒܗܵܝ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܹܗ. ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܒܸܠܥܵܕܵܘܗܝ ܡܸܤܬܿܓܸܕܼ: ܒܗܵܘ̇ ܕܒܹܗ ܐܸܬܼܝܼܕܵܥ: ܒܗܵܘ̇ ܕܐܵܦ ܝܲܕܼܥܘܼܗܝ ܘܐܸܫܬܵܘܙܲܒܼܘ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܬܼܚܲܫܲܚ ܒܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܠܡܸܬܼܬܲܚܬܼܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܡܸܤܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ ܘܲܕܼܒܸܗܬܿܬܼܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܡܵܘܬܵܐ ܕܲܙܩܝܼܦܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܦܘܼܪܩܵܢܲܢ: ܘܲܒܼܗܵܢܵܐ ܐܸܬܼܥܲܠܝܼ ܐܵܦ ܠܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܲܠܫܘܼܒܼܚܵܐ ܘܲܠܤܸܓܼܕܬܼܵܐ. ܒܗܵܘ̇ ܕܒܹܗ ܐܸܨܛܲܥܲܪ: ܒܗܵܢܵܐ ܐܵܦ ܐܸܫܬܲܒܲܚ. ܕܐܝܼܩܵܪܵܐ ܓܹܝܪ: ܘܠܵܘ ܕܨܲܥܪܵܐ: ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܐܵܬ̤ܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܘܲܕܼܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ. ܘܠܵܘ ܬܵܘܤܲܦܬܼܵܐ ܕܐܘܼܤܝܼܵܐ ܩܲܒܸܿܠ̣: ܒܕܲܡܩܵܘ̈ܝܵܢ ܐܘܼܤܝܼ̈ܣ ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ. ܗܵܝܕܹܝܟ ܓܹܝܪ ܗܵܘ̇ܝܵܐ pb. 34 ܬܵܘܤܲܦܬܼܵܐ ܒܐܘܼܤܝܼܵܐ: ܕܲܐ̄ܚܪܵܢܵܝܘܼܬܼ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܫܲܘܝܘܼܬܼ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܡܩܲܒܿܠܵܐ. ܘܐܵܦܠܵܐ ܬܵܘܤܲܦܬܼܵܐ ܠܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܩܲܒܸܿܠ̣: ܒܥܗܵܝ̇ ܕܲܠܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܢܲܤܒܹܗ ܘܠܵܘ ܕܲܐ̄ܚܪܹܢܵܐ. ܠܵܘ ܒܦܘܼܪܢܵܫܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܲܚܕܲܝܘܼܬܼܵܐ ܠܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܐܵܦ ܕܗܵܘ̇ ܕܒܹܗ ܐܸܬܼܒܲܪܢܲܫ. ܘܲܒܼܗܵܕܹܐ: ܐܵܦ ܦܲܪܨܘܿܦܹܗ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܹܗ: ܘܠܵܘ ܒܲܐ̄ܚܪܹܢܵܐ. ܠܒܸܫ̣ ܓܹܝܪ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܒܼܕܵܐ: ܘܒܼܵܗ̇ ܤܲܪܸܩ̣ ܢܲܦܫܹܗ: ܘܐܲܒܿܫܵܗ̇ ܦܲܪܨܘܿܦܹܗ: ܘܐܲܪܝܼܡܹܗ ܠܲܫܡܹܗ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܡܵܗ̈ܝܼܢ. ܒܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܡܸܤܬܲܓܼܕܵܐ: ܘܠܵܘ ܒܕܲܐ̄ܚܪܹܢܵܐ. ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ: ܚܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܦܲܪܨܘܦܵܐ ܘܲܫܡܵܐ ܕܲܒܼܪܵܐ. ܠ. ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܕܠܵܘ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܫܐܲܚܠܲܦ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܠܵܗ̇ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܫܲܚܠܸܦ̣ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܓܹܝܪ ܕܲܒܼܫܘܼܚܠܵܦ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ: ܢܵܩ̇ܦܵܐ ܗ̣̄ܝ ܬܵܘܤܲܦܬܼܵܐ ܕܐܘܼܤܝܼܵܐ ܘܐܵܦ ܕܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܒܟܼܠ ܙܢܵܐ ܕܐܝܼܬܼ. ܐܘܤܝܼܵܐ ܓܹܝܪ ܕܲܥܗܘ̤ܵܬܼ ܒܸܤܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ: ܐܸܬܿܬܵܘܤܦܲܬ̤ ܠܲܬܼܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼܵܐ. ܘܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܗܵܢܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܕܦܸܠܓܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܘܒܲܦܠܝܼܓܼܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܪܢܸܐ: ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܠܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܒܲܦܠܝܼܓܼܘܼܬܼܵܐ ܬܵܘܤܲܦܬܼܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ . . . . ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܐܝܼܬܼ ܠܗܘܿܢ ܠܗܵܠܹܝܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ: ܘܒܲܐܝܕܵܐ ܦܪܝܼܫܝܼܢ: ܘܬܼܘܼܒܼ ܠܗܹܝܢ ܟܲܕܼ ܠܗܹܝܢ ܡ̣ܢ ܟܲܕܘܼ ܐܸܡܲܪܢܲܢ. ܢܸܦܢܸܐ pb. 35 ܗܵܟܹܝܠ ܐܵܦ ܥܲܠ ܓܘܼܕܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܫܸܘܚܲܬ̤: ܘܲܦܪܝܼܫܵܐ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܘܬܼܘܼܒܼ ܒܗܘܿܢ ܡܚܲܠܛܵܐ. ܤܘܿܦܪܘܿܢܝܼܘܿܣ. ܦܲܓܼܪܹܗ ܗܵܟܹܝܠ ܕܡܵܪ̈ܲܢ ܡܵܘܕܹܝܢ ܕܡ̣ܢ ܒܸܤܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܘܲܒܼܗܵܕܹܐ ܡܒܲܙܚܝܼܢ ܐܵܦ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܕܲܒܼܡܲܤܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒܼܗܲܓܵܓܼܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܸܤܪܵܐ: ܐܵܦ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܕܡ̣ܢ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܟܲܕܼ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ . . . . ܠܐ. ܕܒܼܐܝܠܹܝܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܡܸܬܼܚܲܫܚܝܼܢ ܗܵܡ̇ܘܿܢ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܐܸܫܬܲܚܠܲܦ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ. ܠܵܐ ܠܲܡ ܓܹܝܪ ܐܸܬܼ݂ܵܐ ܕܲܢܫܲܚܠܸܦ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚ̱ܠܦܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܝܼܠܹܗ: ܘܢܸܥ̱ܒܿܕܝܼܗ̇ ܐܘܼܤܝܼܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܕܲܠܗܵܕܹܐ ܕܝܼܠܲܢ ܡܸܤܟܹܿܢܬܼܵܐ ܘܡܸܫܬܲܚܠܦܵܢܝܼܬܼܵܐ ܢܲܤܸܩ: ܠܗܵܝ̇ ܕܲܕܼܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦ ܕܝܼܠܹܗ: ܘܢܸܥܒܿܕܼܝܼܗ̇ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܘܲܤܓܼܝܼܕܬܵܐ. ܠܵܘ ܡܸܢܵܗ̇ ܘܠܵܗ̇: ܐܸܠܵܐ ܒܲܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ. ܠܲܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܕܥܲܡ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܢܲܫܘܹܝܗ̇: ܐܲܝܟܼ ܕܬܸܗܘܸܐ ܚܕܼܵܐ ܐܘܼܤܝܼܵܐ: ܘܚܲܕܼ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܲܚܕܼܵܐ ܐܘܼܤܝܼܵܐ: ܕܐܸܬܼܡܲܙܓܲܬ̤ ܘܐܸܫܬܵܘܝܲܬ̤ ܗܵܝ̇ ܕܲܒܼܨܝܼܪܵܐ ܥܲܡ ܗܵܝ̇ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦ. ܐܲܟܼܙܢܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒܼܢܘܼܪܵܐ ܡܸܬܼܪܡܹܝܢ: ܡܸܫܬܿܘܹܝܢ ܥܲܡ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ: ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܟܝܵܢܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ: ܕܲܥܒܲܕܼ ܐܸܢܹܝܢ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܩܲܒܸܿܠ̣ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ ܘܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܒܼܟܹܗ: ܘܫܲܚ̱ܠܦܹܗ ܘܥܲܒܕܹܗ ܡܸܟܹܝܠ ܚܲܕܼ ܕܠܵܐ ܦܘܼܪܵܫ: ܒܐܘܼܤܝܼܵܐ ܐܵܦ ܒܦܲܪܨܘܼܿܦܵܐ. ܘܠܵܐ ܥܲܠ pb. 36 ܟܝܵܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܥܲܠ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܗܘ̤ܵܬܼ ܬܵܘܤܲܦܬܼܵܐ ܕܲܬܼܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼܵܐ. ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܡܸܬܼܒܲܪܢܫܵܢܘܼܬܹܗ ܐܵܦ ܗܘ̤ܵܬܼ: ܐܵܦ ܡܸܬܼܪܲܢܝܵܐ. ܠܒ. ܕܒܲܐܝܠܹܝܢ ܦܪܝܼܫܝܼܢ ܡ̣ܢ ܡܵܢܝܼܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܒܲܐܝܠܹܝܢ ܐܲܟܼܘܵܬܼܗܘܿܢ ܡܵܘܕܹܝܢ. ܦܫܝܼܪܝܼܢ ܡ̇ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܡ̣ܢ ܡܵܢܝܼܝܹ̈ܐ: ܒܲܕܼܡܵܘܕܹܝܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܕܒܸܤܪܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܕܝܼܠܲܢ. ܘܠܵܘ ܐܸܤܟܹܡܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܕܒܸܪܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܕܹܝܢ ܕܥܲܡܗܘܿܢ: ܒܲܕܼܡܘܕܹܝܢ ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܕܒܸܤܪܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܠܵܘ ܕܹܝܢ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܘܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ. ܒܗܵܠܹܝܢ ܦܪܝܼܫܝܼܢ: ܘܲܒܼܟܼܠܹܗ ܚܲܝܠܗܘܿܢ ܡܸܬܼܟܲܬܿܫܝܼܢ. ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒܼܥܹܕܬܼܵܐ ܡܸܤܬܲܒܼܪܝܼܢ ܕܲܡܫܲܡܫܝܼܢ: ܡܵܘܕܹܝܢ ܕܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܘܡ̣ܢ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܝܼܠܲܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܸܤܪܵܐ. ܘܗܵܕܹܐ: ܝܑܼܕܝܼܥ ܦܘܼܪܫܵܢܹܗ ܠܟܼܠܢܵܫ. ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬܼ ܓܹܝܪ ܠܘܵܬܼ ܟܠܗܘܿܢ ܡܸܬܼܚܪܹܝܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܵܢܝܼܢܵܝܹ̈ܐ: ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܘܤܝܼܵܐ ܘܒܲܫܪܵܪܵܐ ܐܘܼܤܝܼܵܐ. ܠܘܵܬܼ ܗܵܢܘܿܢ ܕܹܝܢ: ܕܠܵܘ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܗܲܝ̈ܢ. ܠܘܵܬܼ ܥܹܕܬܵܐ ܕܹܝܢ: ܒܗܵܝ̇ ܕܲܡܫܲܚ̱ܠܦܝܼܢ ܠܒܸܤܪܵܐ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܒܗܵܝ̇ ܗܵܟܹܝܠ ܕܠܵܐ ܫܵܒܼܩ̇ܝܼܢ ܠܹܗ ܠܒܸܤܪܵܐ ܕܲܢܩܵܘܸܐ ܒܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܝܼܠܹܗ: ܫܘܹܝܢ ܥܲܡ ܡܵܢܝܼܢܵܝܹ̈ܐ: ܒܲܕܼܡܵܘܒܿܕܝܼܢ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ. ܒܗܵܝ̇ ܕܹܝܢ ܕܟܼܠ ܟ̱ܠܹܗ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܕܲܒܼܗܘܼܠܹܐ ܕܒܸܤܪܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܐܲܠܵܗܑܵܐ: ܥܵܪܩܝܼܢ ܡ̣ܢ ܡܵܢܝܼܢܵܝܹ̈ܐ. ܐܵܦ ܗܵܠܹܝܢ ܕܹܝܢ: ܒܗܵܝ̇ ܕܒܲܪ ܫܵܥܬܹܗ ܡܫܲܚ̱ܠܦܝܼܢ ܠܹܗ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ: pb. 37 ܘܲܕܼܥܲܡ ܦܲܓܼܪܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܝܢ ܠܡܵܘܕܼܵܝܘܼ: ܠܹܗ ܟܲܕܼ ܠܹܗ ܠܪܸܥܝܵܢܵܐ ܘܠܹܗ ܠܚܲܫܵܐ ܫܵܠܡ̇ܝܼܢ: ܟܲܕܼ ܡܲܦܩܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܥܲܫܢܝܼܢ: ܕܐܵܘ ܢܐܲܠܗܘܼܢܵܗ̇ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ: ܐܵܘ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܡܹܐܡܲܪ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܢܒܲܤܪܘܼܢܵܗ̇ ܒܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ. ܠܓ. ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܲܡܫܲܚ̱ܠܦܝܼܢ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܲܟܼܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ: ܠܵܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܬܼܒܲܪܢܲܫ: ܐܸܠܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܸܬܼܐܲܠܲܗ. ܗܵܘ̇ ܗܵܟܹܝܠ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܬܼܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ: ܘܡܸܬܼܐ̱ܡܲܪ ܒܸܤܪܵܐ: ܗܵܢܵܐ ܒܫܲܘܝܘܼܬܼ ܫܡܵܐ ܡܸܬܼܐ̱ܡ݂ܲܪ. ܐܲܟܼܙܢܵܐ ܕܓܲܒܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܗܒܼܵܐ ܘܡ̣ܢ ܤܹܐܡܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܕܐܲܝܕܵܐ ܕܗ̤ܝ ܗܘ̣ܠܹܐ. ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܲܟܼܝܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ. ܘܗܵܕܹܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܡܸܬܼܒܲܪܢܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܡܸܬܼܐܲܠܗܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܠܕ. ܥܲܠ ܗܵܝ̇: ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܲܫܚ̱ܠܦܝܼܢ! ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܼܵܐ: ܬܵܘܤܲܦܬܼܵܐ ܥܵܒܼ̇ܕܝܼܢ ܕܲܬܼܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܘܐܵܦ ܒܲܟܼܝܼܵܢܵܐ ܘܐܵܦ ܒܦܲܪܨܘܿܦܵܐ. ܐܸܢܗ̤ܘ ܗܵܟܹܝܠ ܕܲܡܩܵܘܸܐ ܟܝܵܢܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܐܸܬܼܐܲܠܲܗ: ܒܗܵܝ̇ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܸܬܼܐܲܠܲܗ ܒܵܗ̇: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܠܵ. ܬܵܘܤܲܦܬܼܵܐ ܒܐܘܼܤܝܼܵܐ ܩܲܒܿܠܲܬ̤ ܬܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒܼܦܲܨܘܿܦܵܐ؟ ܠܲܝܬܿ ܓܹܝܪ ܡܸܕܸܡ pb. 38 ܒܲܬܼܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ: ܠܵܐ ܐܲܒܼܵܐ ܘܠܵܐ ܒܪܵܐ ܘܠܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܗ̤ܝ ܠܚܘܿܕܹܝܗ̇ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܗܵܘ̇ ܕܹܝܢ ܕܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡܵܗ̇ ܡܬܼܘܿܡܵܐܝܼܬܼ: ܐܸܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܵܗ̇: ܒܗܵܢܵܐ ܬܵܘܤܲܦܬܼܵܐ ܢܸܤܒܲܬ̤. ܬܵܘܤܲܦܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܕܗܵܘ̇ܝܵܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܠܵܐ ܐܝܬܹܝܗ̇ ܬܵܘܤܲܦܬܼܵܐ؟ ܘܐܵܦ ܗܵܕܹܐ ܫܘܼܥܝܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ: ܘܡܲܬܼܠܵܐ ܡܵܢܝܼܢܵܝܵܐ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܠܵܐ ܦܵܫ̣ ܐܲܝܟܼ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܟܼܙܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܢܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܐܸܬܿܛܠܸܡ ܟܝܵܢܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܲܒܼܗܵܕܹܐ ܠܵܐ ܩܲܒܿܠܲܬ̤ ܬܵܘܤܲܦܬܼܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬܼܵܐ: ܗܵܕܹܐ ܐܵܦܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܪܢܵܫܢܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܐܸܠܵܐ ܛܘܼܠܵܩܵܗ̇ ܕܡܸܬܼܒܲܪܢܫܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܗܵܘ̇ ܓܹܝܪ ܡܸܕܸܡ ܕܲܠܛܘܼܠܵܩܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ: ܘܠܵܘ ܠܡܸܬܼܢܲܛܪܵܢܘܼܬܹܗ: ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܡܲܗ ܡܸܬܼܒܲܪܢܫܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܐܲܟܼܙܢܵܐ ܕܡܸܕܸܡ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܠܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ. ܠܗ. ܕܒܲܐܝܠܹܝܢ ܫܲܠܡ̇ܝܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܡܫܲܚ̱ܠܦܝܼܢ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܫܲܚ̱ܠܦܝܼܢ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ: ܘܲܒܼܗܵܕܹܐ ܫܵܠܡ̇ܝܼܢ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܬܼܵܐ: ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ ܡܫܲܚ̱ܠܦܝܼܢ. ܗ̤ܝ ܓܹܝܪ ܟܲܕܼ ܗ̣ܝ ܡܸܠܬܼܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܕܢܸܗܘܸܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܒܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܐܵܘ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܢܫܲܚܠܸܦ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܠܘ. ܥܲܠ ܗܵܝ̇: ܕܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܵܬ ܕܐܵܘ ܒܡܘܼܙܵܓܼܵܐ ܐܵܘ ܒܫܘܼܠܵܦܵܐ ܕܐܘܼܤܝܼܵܐ: ܟܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܬܸܫܬܲܚܠܲܦ ܠܓܼܘܼܫܡܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܢܸܫܬܲܚܠܲܦ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ. pb. 39 ܒܘܼܛܵܠܵܐ ܓܹܝܪ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ: ܐܲܝܢܵܐ ܕܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ ܡܫܲܚܠܸܦ ܠܹܗ. ܘܗܘܼܠܵܠܵܬ ܕܼܟܼܝܵܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ ܤܵܥܲܪ̇: ܗܵܘ̇ ܕܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܡܫܲܚܠܸܦ ܠܹܗ. ܘܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܠܵܐ ܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ: ܕܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܠܵܐ ܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܐܸܡܲ݁ܪ: ܗܵܘ̇ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ. ܕܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܓܹܝܪ ܢܟܲܢܸܫ ܥܵܒܼ̇ܘܿܕܼܵܐ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܡܫܵܟܼܵܐܝܼܬܼ: ܢܫܲܚ̱ܠܦܝܼܗ̇ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܥܒܼܝܼܕܬܵܐ ܡ̣ܢ ܥܒܼܝܼܕܬܵܐ. ܕܡ̣ܢ ܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܥܒܼܝܼܕܬܵܐ: ܘܲܕܠܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܕܗܵܘ̇ܝܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܡܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܵܐ: ܐܵܘ ܡܒܲܛܵܠܘ̣ ܡܒܲܛܸܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܕܬܸܗܘܸܐ ܐܘܼܤܝܼܵܐ. ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܹܝܢ ܗܵܝ̇ ܕܗܵܘ̇ܝܵܐ ܕܬܸܗܘܸܐ ܠܵܐ ܗܘܝܼܬܼܵܐ: ܘܲܥܒܼܝܼܕܼܬܵܐ ܕܬܸܗܘܸܐ ܠܵܐ ܥܒܼܝܼܕܼܬܵܐ: ܠܲܝܬܿ ܦܘܼܪܤܵܐ ܕܬܸܗܘܸܐ. ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܗܵܘ̇ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܡܬܼܘܿܡܵܝ̇ܐ: ܘܥܲܡ ܡܬܼܘܿܡܵܝܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ. ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܫܘܼܚܠܵܦ ܟܝܵܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܒܼܘܼܠܒܵܠܵܐ ܐܵܘ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܡܘܼܙܵܓܼܵܐ: ܗܵܘܹ̇ܐ ܟܝܵܢܵܐ ܠܵܐ ܗܲܘܝܵܐ ܗܲܘܝܵܐ. ܘܲܡܬܼܘܿܡܵܝܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܠܵܘ ܡܬܼܘܿܡܵܐܝܼܬܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ. ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܲܡܬܼܘܿܡܵܝܵܐ: ܗܵܝ̇ ܕܠܵܐ ܡܬܼܘܿܡܵܐܝܼܬܼ ܐܝܼܬܹܝܗ̇. ܐܵܘ ܓܹܝܪ ܡ̣ܢ ܬܿܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܐܘܼܤ̈ܝܼܣ: ܒܡܘܼܙܵܓܼܵܐ ܐܵܘ ܒܒܼܘܼܠܒܵܠܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܫܘܼܚܠܵܦ ܐܘܼܤܝܼܵܐ: ܠܚܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܬܲܪ̈ܬܲܗܹܝܢ ܗܵܢܹܝܢ ܐܸܬܼܡܲܙܲܓܼ. ܐܵܘ ܚܕܼܵܐ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܠܲܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܐܸܫܬܲܚ̱ܠܦܲܬ̤: ܗܵܝ̇ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܵܐ ܕܠܵܐ ܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܕܠܵܐ ܥܒܼܝܼܕܼܵܐ: ܘܲܡܬܼܘܿܡܵܝܵܐ ܙܲܒܼܢܵܢܵܝܵܐ: ܘܙܲܒܼܢܵܢܵܝܵܐ ܡܬܼܘܿܡܵܝܵܐ. ܘܲܕܼܒܲܪܝܵܐ ܠܵܐ ܒܲܪܝܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܠܵܐ ܒܲܪܝܵܐ ܘܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܘܲܡܬܼܘܿܡܵܝܵܐ: ܒܗܵܕܹܐ ܕܢܸܗܘܸܐ pb. 40 ܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܘܙܵܒܼܢܵܢܵܝܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܘܙܲܒܼܢܵܢܵܝܵܐ ܗܘ̤ܵܐ. ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܘܙܲܒܼܢܵܢܵܝܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܟܝܵܢܵܐ ܠܵܐ ܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܘܲܡܬܼܘܿܡܵܝܵܐ: ܘܲܠܡܸܗܘܵܐ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܠܵܐ ܥܒܼܝܼܕܬܵܐ ܘܲܡܬܼܘܿܡܵܝܵܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܚܵܢܝܼܬܼܵܐ ܓܹܝܪ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܢܝܵܢܝܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܓܹܝܪ ܢܸܪܢܸܐ ܐ̄ܢܵܫ: ܕܟܲܕܼ ܐ̄ܚܪܹܢܝܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܿܣ ܥܵܒܼ̇ܘܿܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܥܒܼܝܼܕܼܵܐ: ܘܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܡܸܬܼܥ̱ܒܸܕܼ: ܗ̤ܘ ܟܲܕܼ ܗ̤ܘ ܡܫܲܚܠܸܦ ܠܝܵܬܹܗ؟ ܟܵܡܵܐ ܓܹܝܪ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܥܵܒܼ݁ܘܿܕܼܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܵܦ: ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܓܹܝܪ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܦܵܢܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ. ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܠܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ. ܐܵܘ ܓܹܝܪ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܡܬܼܘܿܡܵܐܝܼܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܩܵܘܸܐ ܒܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܵܘ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܟܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܡܸܬܼܥܒܸܕܼ ܘܠܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ. ܗ̤ܝ ܟܲܕܼ ܫܟܼܝܼܪܬܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܵܢܝܼܬܼܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ. ܠܙ. ܥܲܠ ܗܵܝ̇: ܕܐܵܦ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒܲܡܢܵܬܼܵܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܕܐܸܫܬܲܚܠܲܦ ܟܢܵܝܵܐ ܘܠܵܘ ܟ̱ܠܹܗ: ܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܨܝܵܢܝܼܬܼܵܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܐܵܦܸܢ ܓܹܝܪ ܢܸܬܸܿܠ ܐ̄ܢܵܫ ܕܒܲܡܢܵܬܼܵܐ ܫܲܚܠܸܦ ܟܝܵܢܹܗ: ܘܒܲܡܢܵܬܼܵܐ ܠܵܐ ܐܸܫܬܲܚܠܲܦ: ܗܵܘ̇ ܕܥܵܒܹ̇ܕܼ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡܵܪܵܢܵܝܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܕܡܸܬܼܥܒܸܕܼ: ܘܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܕܡܸܫܬܿܚܠܲܦ ܡ̣ܢ ܟܠܦܪܘܿܣ. ܠܲܝܬܿ ܓܹܝܪ ܡܸܕܸܡ: ܕܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܡܢܵܬܹܗ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܵܪܵܢܵܝܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ. ܐܸܠܵܐ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܟ̱ܠܹܗ: ܗܘ̤ ܗܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܵܦ pb. 41 ܒܲܡܢܵܬܹܗ. ܐܸܢ ܗܵܟܹܝܠ ܐܵܦ ܫܟܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܫܘܼܦܪܵܐ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ: ܥܲܠ ܟܝܵܢܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܠܓܼܵܢܵܐ ܐܡܝܼܪ ܡܢܵܬܼܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܕܲܫܟܼܝܼܪܵܐ ܘܠܵܐ ܡܬܼܘܿܡܵܝܵܐ ܡܲܡܸܕܼ ܐ̄ܢܵܫ. ܒܡ̇ܢ ܓܹܝܪ ܗܵܘܹ̇ܐ ܒܐܘܼܤܝܼܵܐ: ܗܵܘ̇ ܡܵܠ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܘܼܤܝܼܵܐ. ܟܡܵܐ ܓܹܝܪ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܑܵܐ: ܠܵܐ ܡܼܫܬܲܚ̱ܠܦܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣. ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܡܸܕܸܡ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܡܸܬܼܐܲܡܪܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܗܵܝ̇ ܕܐܵܦ ܠܵܐ ܠܡܸܬܼܪ̱ܢܵܝܘܼ ܡܸܫܟܹܚܵܐ: ܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܫܬܲܚܠܲܦ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܕܐܘܼܤܝܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܬܸܫܬܲܚܠܲܦ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܬܸܗܘܸܐ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܥܵܒܲܘܿܕܼܵܐ. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܠܵܐ ܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܘܠܵܐ ܗܲܘܝܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܐܸܬܼܥ̱ܒܸܕܼ ܘܲܗܘ̤ܵܐ. ܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܐ ܓܹܝܪ ܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܓܹܝܪ ܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ ܠܵܟܼ ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܸܬܼܐ̱ܡܲܪ؟ ܐܵܢܵܐ ܤܵܦܩܵܐܝܼܬܼ ܐܸܬܼܐ̱ܡܲܪ ܒܲܬܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܓܲܒܹ̈ܐ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܩܲܝܼ̈ܡܵܢ ܐܝܼܕܼܵܐ ܠܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܗܵܢ̇ܘܿܢ ܐܵܦ ܕܕܼܝܼܠܲܢ؟ ܐܵܘ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܚܲܤܝܼܪ ܡܸܕܸܡ ܕܙܵܕܹܩ ܠܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܙܵܕܹܩ ܠܵܟܼ ܠܲܡܫܲܡܠܵܝܘܼܬܹܗ: ܐܲܝܟܼ ܡ̇ܢ ܕܦܲܪܨܘܿܦܗܘܿܢ ܡܡܲܠܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܐܸܢ ܓܹܝܪ ܐܸܫܬܿܒܸܩ ܡܸܕܸܡ ܡܲܗܡܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܡܸܠܝ̈ܗܘܿܢ: ܚܲܝܠܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ ܢܥܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܟܲܕܼ ܢܸܤܬܲܒܼܪܘܼܢ ܠܤܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ ܕܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܙܘܼܥܙܵܥ ܘܲܕܼܠܵܐ ܫܘܼܢܵܝ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ: ܗܵܝܕܹܝܟ ܢܸܗܘܸܐ ܪܲܒܿ ܐܵܦ ܥܪܘܼܩܝܼܗܘܿܢ. ܤܘܿܦܪܘܿܢܝܼܘܿܣ. ܐܸܢܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܤܵܒܲ̇ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܐܸܬܼܠܦܲܚ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܲܬܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܓܲܒܼ̈ܐ: ܘܡܸܕܸܡ ܠܵܐ ܦܵܫ̣ ܠܲܢ. ܕܡܸܛܠ pb. 42 ܗܵܢܵܐ ܓܹܝܪ ܐܵܦ ܚܕܼܝܼܬܼ ܠܫܵܥܲܬܼ ܫܸܬܼܩܵܐ: ܘܒܼܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܓܹܝܪ ܕܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿ ܬܦܘܼܫ ܠܵܟܼ. ܠܲܝܬܿ ܠܝܼ ܓܹܝܪ ܡܸܕܸܡ ܕܫܲܦܝܼܪ ܘܚܵܫܲܚ ܕܢܸܬܼܐ̱ܡܲܪ ܠܩܘܼܒܼܠܵܟܼ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܕܲܠܡܵܐ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܐ ܚܲܕܼ ܕܲܬܼܟܼܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܚܲܫܚܝܼܢ ܒܹܗ ܠܘܵܬܼ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܫܵܦܲܪ ܠܗܘܿܢ. ܢܸܤܛܘܿܪܝܼܣ. ܐܲܝܢܵܘ؟ ܐܸܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܬܟܼܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܕܠܵܐ ܩܸܢܛܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܚܲܫܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐܝܼܬܼ ܘܤܵܦܩܵܐܝܼܬܼ ܒܟܼܠ ܚܕܼܵܐ ܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ. ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܡܲܨܝܵܐ: ܕܲܒܼܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܕܲܦܠܝܼܓܼ ܢܸܬܼܟܲܬܲܫ ܐ̄ܢܵܫ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐܝܼܬܼ. ܤܘܿܦܪܘܿܢܝܘܿܣ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܘܵܠܹ̇ܐ ܠܲܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܢܵܐ ܕܠܲܚܡܵܐ ܟܲܕܼ ܗܵܘܹ̇ܐ ܦܲܓܼܪܵܐ. ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܗ̤ܘ ܟܲܕܼ ܗܘ̤: ܘܠܵܘ ܬܪܹܝܢ. ܘܚܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗܵܘ̇ ܕܡܸܬܼܪ̱ܢܸܐ ܕܟܼܝܵܢܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܡܸܬܼܪ̱ܢܸܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܕܠܹܗ ܗܘ̤ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܠܹܗ. ܕܡܸܟܹܝܠ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܡܸܬܼܚܙܸܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܐܸܠܵܐ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܪ̱ܢܸܐ. ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܵܦ ܡܤܵܡ ܒܪܹܫܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܦܤܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ: ܥܲܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܲܤܒܿܪܝܼܢ ܕܕܲܓܼܵܘܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܦܲܓܼܪܹܗ ܕܡܪܲܢ: ܟܲܕܼ ܐܵܡܲ݁ܪ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܕܐܸܢ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܛܠܲܡ̣ ܠܢܵܡܘܿܤܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ: ܥܲܠ ܦܘܼܡ ܬܪܹܝܢ ܘܲܬܼܠܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܪ̈ܲܚܡܝܼܢ ܡܵܐܹ̇ܬܼ: ܟܡܵܐ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܡܸܤܬܿܒܲܪ ܕܠܲܡܤܵܡ ܒܪܹܫܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܡܸܫܬܿܘܸܐ: ܐܲܝܢܵܐ ܕܕܵܫܹܗ ܠܲܒܼܪܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܕܼܡܵܐ ܕܲܕܼܝܵܬܹܩܹܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܫܒܹܗ ܕܓܼܵܘܵܐ ܕܒܹܗ ܐܸܬܼܩܲܕܲܫ: ܐܸܬܼܩܲܕܲܫ: ܘܲܠܪܘܼܚܵܐ ܕܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܨܲܥܲܪ. ܗܵܕܹܐ ܐܸܡ݂ܲܪ pb. 43 ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܚܵܫ̇ܒܿܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܠܲܕܼܡܹܗ ܘܲܠܦܲܓܼܪܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܡܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܘܛܵܥܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܲܕܸ ܤܵܒܼ̇ܪܝܼܢ ܕܐܲܝܟܼ ܕܲܕܓܼܵܘܵܐ ܕܟܼܠܢܵܫ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܒܹܗ ܐܸܬܼܩܲܕܲܫܢܲܢ: ܘܲܠܪܘܼܚܵܐ ܕܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܨܲܥܲܪܘ. ܒܲܕܼܠܵܐ ܡܵܘܕܹܝܢ ܕܲܒܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܪ ܟܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܐܲܒܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܗܵܘ̇ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܲܒܼܪܹܗ ܕܠܲܠܵܗܵܐ. ܗܵܢܵܐ ܕܲܠܦܲܓܼܪܹܗ ܘܲܕܼܡܹܗ ܐܲܤܸܩ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܝܼܠܹܗ: ܘܠܵܐ ܫܒܲܩ̣ ܕܢܸܬܼܪܫܘܿܢ ܒܡܲܟܿܤܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܐܘܼܤܝܼܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܬܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܒܼܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܢܸܤܬܲܓܼܕܘܿܢ. ܠܚ. ܥܲܠ ܗܵܝ̇: ܕܐܵܦ ܫܠܝܼܚܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܫܚܝܼܡܵܐ ܘܛܲܡܐܵܐ ܚܵܫ̇ܒܿܝܼܢ ܠܲܕܡܹܗ ܘܲܠܦܲܓܼܪܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ: ܠܵܘ ܐܲܝܟܼ ܡ̇ܢ ܕܡܸܫܬܲܚܠܵܦܘܼ ܐܸܫܬܲܚܠܲܦ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟܼ ܡ̇ܢ ܕܡܲܤܠܹܝܢ ܗܸܢܘܿܢ ܠܲܕܼܡܵܐ ܕܢܸܩܪܘܿܢܵܝܗܝ ܕܡܵܐ: ܘܲܠܦܲܓܼܪܵܐ ܕܢܸܩܪܘܿܢܵܝܗܝ ܦܲܓܼܪܵܐ. ܘܲܕܼܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܝܼܢ ܕܢܸܦܪ̱ܦܘܼܢ ܠܲܢ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܡܵܢܝܼܢܵܝܹ̈ܐ. ܢܸܤܛܘܿܪܝܼܣ. ܐܵܪܵܐ ܙܥܘܿܪܝܵܐ ܗ̣̄ܝ ܠܵܟܼ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܲܒܼܫܸܬܼܩܵܐ ܥܵܒܲܪ̇ ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܠܹܝܗ̇؟ ܤܲܓܿܝܼ ܓܹܝܪ ܡܬܼܥܲܫܢܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܗܸܢܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܙܵܕܹܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܟܼ ܕܡܲܗܡܝܼܵܢܵܐܝܼܬܼ ܬܩܲܪܒܼܝܼܗ̇. ܠܝܼ ܓܹܝܪ ܦܠܲܛܬܲܢܝ ܗܵܕܹܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܠܓܸܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ: ܘܲܠܩܵܪܝܼܬܼܵܐ ܠܵܐ. ܗܵܕܹܐ ܐܸܬܼܓܲܠܝܲܬ̤: ܢܒܲܚܢܝܼܗ̇ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܲܒܿܝܼ̈ܢ ܐܲܝܟܼ ܡܵܐ pb. 44 ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܘܐܲܝܟܼ ܡܵܐ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܟܬܼܵܒܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܕܲܢܤܲܟܿܠܲܢ: ܐܲܝܟܼ ܕܠܵܐ ܢܸܦܸܠ ܒܥܘܼ̈ܕܵܠܹܐ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܘܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ. ܠܛ. ܕܒܲܟܼܡܵܐ ܙܢܝܼ̈ܢ ܡܸܬܼܐܡܲܪ ܫܡܵܐ ܗܵܘ̇: ܕܝܵܘܢܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܩܪܸܐ ܩܝܼܘܿܢܘܿܢ. ܘܢܹܐܡܲܪ ܩܲܕܼܡܵܝܑܬܼ ܐܵܦ ܥܲܠ ܚܫܲܚܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܕܡܸܬܼܩܲܪܝܵܐ ܝܵܘܢܵܐܝܼܬܼ ܩܝܼܘܿܢܘܿܢ. ܢܵܦܠܵܐ ܕܹܝܢ ܒܡܸܠܬܼܵܐ ܥܲܠ ܡܤܲܝܒܼܵܐ: ܘܥܲܠ ܓܵܘܵܐ: ܘܥܲܠ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ. ܥܲܠ ܡܤܲܝܒܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܗܵܝ̇ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܒܲܦܪܲܟܿܤܝܼܣ: ܕܡܸܡܬܼܘܿܡ ܠܵܐ ܐܸܟܼܠܹ̇ܬܼ ܟܠ ܕܲܛܡܲܐ ܘܲܟܤܲܝܲܒܼ. ܥܲܠ ܓܵܘܐ ܕܹܝܢ: ܐܲܝܟܼ ܗܵܝ̇ ܕܟܼܠܡܸܕܸܡ ܕܐܼܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܠܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܓܼܵܘܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܥܲܠ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ ܕܹܝܢ: ܐܲܝܟܼ ܗܵܝ̇ ܕܟܼܵܤܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܬܼܵܘܕܝܼܬܼܵܐ ܕܲܡܒܲܪܟܼܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܲܕܼܡܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ؟ ܘܠܲܚܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܩܵܨܝܢ ܚ̄ܢܲܢ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܦܲܓܼܪܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ؟ ܘܬܼܘܼܒܼ: ܗܵܘ̇ ܕܲܡܩܲܕܸܫ ܘܗܵܢܘܿܢ ܕܐܸܬܼܩܲܕܲܫܘ: ܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ. ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܒܗܸܬܼ ܕܢܸܩܪܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܟܲܕܼ ܐܸܡܲ݁ܪ: ܕܐܹܤܲܒܲܪ ܫܡܵܟܼ ܠܐܲܚܲܝ̈: ܘܲܒܼܓܼܵܘ ܟܢܘܼܫܬܼܵܐ ܐܹܫܲܒܿܚܵܟܼ. ܘܬܼܘܼܒܼ: ܕܐܸܢܵܐ ܐܸܗܘܸܐ ܬܟܼܝܼܠ ܥܠܵܘܗܝ. ܘܬܼܘܼܒܼ: ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܘܲܒܼ̈ܢܲܝܵܐ ܕܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܝܼ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܡܸܛܠ ܗܵܟܹܝܠ ܕܲܒܼ̈ܢܲܝܵܐ ܐܸܫܬܵܘܬܲܦܘ ܒܒܸܤܪܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ: ܐܵܦ ܗ̤ܘ ܒܵܗ̇ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܐܸܫܬܵܘܬܲܦ ܒܗܹܝܢ ܒܗܵܠܹܝܢ. ܡܸܛܠ ܗܵܟܹܝܠ ܕܲܫܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܡܸܬܼܩܪܸܐ ܥܲܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܛܲܡܲܐ ܘܲܡܤܲܝܲܒܼ: ܘܬܼܘܼܒܼ ܥܲܠ ܓܵܘܵܐ: ܘܬܼܘܼܒܼ ܥܲܠ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ: ܐܵܪܵܐ ܠܗܵܕܹܐ ܩܪܵܝܵܬܼܵܐ ܕܢܵܦ̇ܠܵܐ ܥܲܠ ܬܠܵܬܼ ܚܲܫ̈ܚܵܢ: pb. 45 ܘܠܵܐ ܡܦܲܪܫܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܝܢܵܐ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܐܲܡ̣ܪܵܗ̇ ܫܠܝܼܚܵܐ ܘܤܵܡ̣: ܕܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܕܵܝ̇ܫܝܼܢ ܠܲܒܼܪܹܗ ܕܠܲܠܵܗܵܐ: ܐܲܝܕܵܐ ܗ̣̄ܝ ܚܲܬܿܝܼܬܿܬܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܬܠܵܬܼ؟ ܤܘܿܦܪܘܿܢܝܘܿܣ. ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܚܵܫ̇ܒܿܝܼܢ ܠܹܗ: ܕܠܵܘ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܢ: ܐܸܠܵܐ ܒܡܵܘܬܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܟܠܢܵܫ ܡܝܼܬܼ. ܘܐܲܝܟܼ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܐܵܦ ܟܲܕܼ ܚܲܝ ܘܐܵܦ ܟܲܕܼ ܡܝܼܬܼ: ܘܡܸܕܸܡ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐ ܠܵܐ ܩܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܘܠܵܐ ܝܵܕܼܥ̇ܝܼܢ ܕܲܒܼܪܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܕܼܡܹܗ ܕܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܲܠܵܗܑܵܐ: ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܢܸܤܛܘܿܪܝܼܣ. ܐܵܪܵܐ ܗܵܕܹܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ: ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܲܒܼܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܝܼܬܲܗܘܿܢ؟ ܐܵܘ ܕܡ̣ܢ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܐ̄̈ܢܵܫܵܝܵܬܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܟܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ؟ ܒܸܤܪܵܐ ܓܹܝܪ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܸܤܪܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܫܬܲܚܠܲܦ ܠܹܗ ܒܝܲܕܼ ܡܘܼܙܵܓܼܵܐ ܘܲܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ. ܘܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܒܲܙܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܵܘܪܒܼܵܐܝܼܬܼ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܵܘܕܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܦܲܓܼܪܹܗ ܘܲܕܼܡܹܗ: ܘܲܠܗܵܢܵܐ ܛܲܡܐܵܐ ܡܲܤܒܲܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܐܲܡ̣ܪܵܗ̇. ܤܘܿܦܪܘܿܢܝܘܿܣ. ܠܵܘ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܟܼܠ ܟ̱ܠܹܗ ܠܵܐ ܡܵܘܕܹܝܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܒܲܫܪܵܪܵܐ: ܘܠܵܘ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܫܲܚ̱ܠܦܝܼܢ ܐܵܘ ܡܚܲܒܿܠܝܼܬ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܢܘܼܪܵܐ: ܐܵܘ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ ܛܲܡ̱ܐܬܼܵܐ ܒܝܲܕܼ ܡܘܼܙܵܓܼܵܐ: ܐܸܡ݂ܲܪ ܗܵܠܹܝܢ. ܐܸܠܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܝܠܹܝܢ ܕܡܵܘܕܹܝܢ ܒܸܤܪܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ: ܘܲܠܗܵܢܵܐ ܕܓܼܵܘܵܐ ܚܫ̇ܒܿܝܼܢ ܠܹܗ. pb. 46 ܢܸܤܛܘܿܪܝܼܣ. ܐܲܝܟܼ ܕܡܸܬܼܚܲܙܝܐ ܠܝܼ: ܠܵܘ ܠܘܼܩܒܲܠ ܗܵܠܹܝܢ ܠܵܚܹ̈ܡ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܲܠܒܼܝܼܟܼ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܐܸܠܵܐ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܫܲܚ̱ܠܦܝܼܢ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܤܵܒܼ̇ܪܝܼܢ ܕܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܒܸܤܪܹܗ ܘܲܕܼܡܹܗ ܕܡܵܪ̈ܲܢ: ܕܓܼܵܘܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇. ܐܸܠܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܘܠܵܘ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܬܵܫܵܐ. ܤܘܿܦܪܘܿܢܝܘܿܣ. ܡܵܕܹܝܢ ܠܗܵܠܹܝܢ ܠܵܐ ܙܵܕܹܩ ܠܲܡܦܲܢܵܝܘܼ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܡܲܟܿܤܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܥܲܠ ܕܐܸܬܼܚܲܫܲܚܘ ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܕܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܐ. ܐܸܡܲܪ ܕܹܝܢ ܡܸܟܸܿܝܠ ܥܲܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܲܤܒܿܪܝܼܢ ܕܡ̣ܢ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܒܸܤܪܵܐ. ܡܡ. ܕܐܲܝܟܲܢܵܐ ܙܵܕܸܩ ܠܡܸܤܬܲܟܵܠܘܼ ܠܗܵܝ̇: ܕܗܵܘ̇ ܕܲܡܩܲܕܸܫ ܘܗܵܢܘܿܢ ܕܡܸܬܼܩܲܕܫܝܼܢ: ܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܐܢܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ. ܢܸܤܛܘܿܪܝܼܣ. ܛܲܥܝܵܐ ܠܵܟܼ: ܕܬܲܪܬܹܝܢ ܕܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܐ ܠܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܫܠܝܼܚܵܐ. ܗܵܕܹܐ ܓܹܝܪ ܒܨܸܵܐ: ܕܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܢܸܗܘܸܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܡܩܲܕܼܫ ܘܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܡܸܬܼܩܲܕܫܝܼܢ. ܘܐܲܚܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܚܕܼܵܐ ܐܘܼܤܝܼܵܐ: ܘܠܵܘ ܡ̣ܢ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܘܲܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ: ܘܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟܼ ܡ̇ܢ ܕܡܸܢܹܗ ܫܵܘ̇ܚܝܼܢ: ܟܲܕܼ ܐܵܡܲ݁ܪ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܗܵܘ̇ ܓܹܝܪ ܕܲܡܩܲܕܼܫ ܘܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܡܸܬܼܩܲܕܫܝܼܢ ܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ. ܡܵܕܹܝܢ: ܐܵܦ ܕܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܒܹܗ ܐܸܬܼܩܲܕܲܫܢܲܢ ܘܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܢ ܐܸܬܼܐ̱ܫܸܕܼ: ܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ. ܘܲܒܼܗܵܕܹܐ ܐܵܦ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܐܝܼܬܲܝܢ: ܐܲܝܟܼ ܕܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܐܲܒܼܵܐ. ܬܘܼܒܼ ܕܹܝܢ ܐܵܦ ܒܢܵܘ̈ܗܝ: ܐܲܝܟܼ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܘܼܤܝܼܵܐ ܚܕܼܵܐ ܩܢܹܝܢ: ܗܵܝ̇ ܕܒܼܵܗ̇ ܐܵܦ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܐܝܼܬܲܝܢ. ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܗ̤ܘ ܘܲܚܢܲܢ ܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܢܸܗܘܸܐ: pb. 47 ܐܵܘ ܒܢܲܝ̈ ܕܡܘܼܬܹܗ ܢܸܬܼܩܪܸܐ: ܕܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܢܸܗܘܸܐ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ. ܒܗܵܝ̇ ܕܥܸܠܬܼܵܐ ܕܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܠܲܝܬܿ ܠܲܢ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܲܚܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܐ ܚܲܕܼ. ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܕܢܸܗܘܸܐ ܚܢܲܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ: ܒܲܕܼܠܵܘ ܒܵܗ̇ ܟܲܕܼ ܒܵܗ̇ ܒܐܘܼܤܝܼܵܐ ܡܸܫܬܵܘܬܿܦܝܼܢܲܢ. ܟܲܕܼ ܡܩܲܛܪܸܓܼ ܗܵܟܹܝܠ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܛܦܝܼܤܝܼܢ ܠܲܡܩܲܒܵܠܘܼ: ܕܲܕܼܡܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܠܲܡܩܲܕܵܫܘܼ: ܘܤܵܒܼ̇ܪܝܼܢ ܕܛܲܡܐܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܐܲܝܟܼ ܡ̇ܢ ܕܲܕܡܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܛܲܡܐܵܐ ܚܵܫ̇ܒܿܝܼܢ ܠܹܗ ܠܲܕܼܡܵܐ ܕܲܕܝܵܬܹܩܹܐ ܗܵܘ̇ ܕܒܹܗ ܐܸܬܼܩܲܕܲܫܢܲܢ: ܘܐܸܫܬܵܘܙܲܒܼ̄ܢ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ ܒܝܲܕܼ ܡܵܘܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܐܸܡ݂ܲܪ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܦܵܘܠܘܼܣ ܗܵܠܹܝܢ. ܘܲܒܼܗܵܕܹܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܠܲܢ ܕܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܐܝܼܬܲܝܢ: ܘܲܒܼܗܵܕܹܐ ܩܵܪܹܐ ܠܲܢ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܡܸܛܠ ܟܝܵܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܗܲܝ̈ܢ ܐܸܬܼܝܼܠܸܕܼ: ܐܵܦ ܡܝܼܬܼ ܚܠܵܦܲܝܢ. ܒܗܵܝ̇ ܓܹܝܪ ܕܐܸܬܼܝܼܠܸܕܼ: ܡ̣ܢ ܓܸܢܤܲܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܘܟܼܠܲܢ ܡ̣ܢ ܚܲܕܼ. ܒܗܵܝ̇ ܕܹܝܢ ܕܡܝܼܬܼ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܢ: ܘܚܲܕܼܬܼ ܒܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܿܠܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܬܼܘܼܩܵܢܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ. ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܐܝܼܬܲܝܢ: ܒܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܒܼܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ. ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ: ܠܵܘ ܠܲܚܕܼܵܐ ܚܲܕܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܐܝܼܬܲܝܢ ܟ̱ܠܲܢ؟ ܟ̱ܠܲܢ ܓܹܝܪ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܕܼ ܠܲܚܡܵܐ ܢܵܤ̇ܒܿܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ: ܒܗܵܘ̇ ܕܲܡܫܵܘܬܸܦ ܠܲܢ ܒܹܗ ܟܲܕܼ ܒܹܗ ܒܲܕܼܡܵܐ ܐܵܦ ܒܒܸܤܪܵܐ: ܕܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܟܲܕܼ ܡܸܢܹܗ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܘܡܸܫܬܵܘܬܿܦܝܼܢܲܢ ܠܹܗ ܒܲܩܝܵܡܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܘܲܒܼܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܝܼܬܲܝܢ ܠܹܗ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܠܲܚܡܵܐ ܦܲܓܼܪܹܗ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܠܲܡ ܕܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܠܲܚܡܵܐ ܗܵܘ̇: pb. 48 ܗܵܟܲܢܵܐ ܟ̱ܠܲܢ ܚܲܕܼ ܚܢܲܢ ܦܓܲܪ: ܟ̱ܠܲܢ ܓܹܝܪ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̄ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܕܼ ܠܲܚܡܵܐ ܢܵܤܒܿܝܼܢܲܢ. ܡܐ. ܥܲܠ ܗܵܝ̇: ܕܐܸܢ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ ܐܸܫܬܲܚ̱ܠܦܲܬ̤ ܠܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ: ܐܵܦ ܚܢܲܢ ܡܸܫܬܲܚ̱ܠܦܝܼܢܲܢ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ: ܚܲܕܼ ܓܹܝܪ ܓܘܼܫܡܵܐ ܘܚܲܕܸ ܦܲܓܼܪܵܐ ܐܝܼܬܲܝܢ ܟ̱ܠܲܢ. ܡܵܕܹܝܢ ܐܵܦ ܚܢܲܢ ܠܒܸܤܪܹܗ ܐܸܫܬܲܚܠܲܦܢܲܢ: ܘܐܝܼܬܲܝܢ ܦܲܓܼܪܹܗ. ܘܠܵܐ ܡܸܟܹܝܠ ܐܝܼܬܲܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܦܲܓܼܪܹܗ ܕܝܼܠܹܗ. ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܓܹܝܪ ܠܲܚܡܵܐ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܟ̱ܠܲܢ ܚܲܕܼ ܚܢܲܢ ܦܓܲܪ: ܒܕܐܝܼܬܲܝܢ ܦܲܓܼܪܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ. ܐܲܢ̇ܬܿܘܿܢ ܠܲܡ ܕܹܝܢ ܦܲܓܼܪܹܗ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܘܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܒܲܡ̈ܢܵܘܵܬܼܟܼܘܼܢ. ܠܡܵܐ ܒܫܘܼܚܠܵܦ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܠܲܚܡܵܐ ܦܲܓܼܪܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ؟ ܐܵܘ ܚܢܲܢ ܦܲܓܼܪܹܗ ܒܫܘܼܚܠܵܦܵܐ؟ ܐܵܘ ܦܲܓܼܪܹܗ ܕܲܒܼܪܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ؟ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܚܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܠܲܝܬܿ ܡܸܟܹܝܠ ܠܲܚܡܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܦܲܓܼܪܵܐ. ܫܠܝܼܚܵܐ ܕܹܝܢ: ܠܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܦܲܓܼܪܵܢ ܕܲܒܼܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܤܲܝܒܼܵܐ ܚܵܫ̇ܒܿܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܵܡܲ݁ܪ ܕܕܵܝ̇ܫܝܼܢ ܠܲܒܼܪܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܗܵܝ̇ ܕܡܲܤܠܹܝܢ ܐܵܦ ܟܵܦ̇ܪܝܼܢ ܒܹܗ: ܠܵܘ ܥܲܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܵܘܕܹܝܢ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܕܡ̣ܢ ܟܵܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܝܼܠܲܢ: ܡܸܬܼܚܲܫܒܼܝܼܢ ܠܹܗ ܡܤܲܝܒܼܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܟܼܠܲܢ ܐܸܬܼܝܼܗܸܒܼ: ܒܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܲܟܼܝܵܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܡܘܼܡ: ܘܲܕܼܦܲܪܝܼܩ ܡ̣ܢ ܚܛܵܗܹ̈ܐ: ܗܵܘ̇ ܕܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܚܛܵܗܲܝ̈ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܡܵܘܬܵܐ ܩܲܒܸܿܠ̣: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܸܢ ܓܹܝܪ ܟ̱ܠܲܢ ܠܵܘ ܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܐܝܼܬܲܝܢ: ܠܵܐ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܘܠܵܐ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܕܝܼܠܹܗ pb. 49 ܟܹܐܢܵܐܝܼܬܼ ܐܸܬܼܩܪܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ: ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܠܲܚܡܹܐ ܘܠܵܐ ܓܘܼܫܡܹܗ ܐܝܼܬܲܝܢ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܗܵܠܹܝܢ ܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܬܼ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܚܢܲܢ ܦܲܓܼܪܹܗ ܘܲܒܼܢܲܝ̈ ܟܝܵܢܹܐ ܐܝܼܬܲܝܢ. ܒܗܵܝ̇ ܕܗܵܢܵܐ ܡܸܕܸܡ ܐܝܼܬܲܝܢ: ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܐܵܦ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܦܲܓܼܪܹܗ ܐܝܼܬܹܝܗ̇. ܘܐܵܦ ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܬܼܝܼܕܲܥ ܒܝܲܕܼ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܕܘܿܓܡܵܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ: ܕܲܠܗܵܠܹܝܢ ܘܲܠܗܵܠܹܝܢ ܡܸܫܬܲܚ̱ܠܦܝܼܢ: ܒܕܲܫܪܵܪܵܐ ܠܵܐ ܩܢܹܝܢ. ܡܒ. ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܕܒܼܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܚܕܲܝܘܼܬܼܵܐ. ܘܲܚܠܵܦ ܟܝܵܢܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ: ܟܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܡܲܠܝ. ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܬܘܼܒܼ ܓܘܼܕܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܩܵܡܲܬ̤: ܕܲܒܼܡܸܕܸܡ ܕܵܡܹ̇ܝܢ ܠܗܘܿܢ: ܘܲܒܼܡܢܸܕܸܡ ܦܪܝܼܫܝܼܢ ܡܸܢܗܘܿܢ. ܫܵܠܡ̇ܝܼܢ ܕܹܝܢ ܐܵܦ ܠܐܵܪ̈ܝܢܹܐ: ܘܬܼܘܼܒܼ ܤܵܕܩ̇ܝܼܢ ܡܸܢܗܘܿܢ. ܒܙܢܵܐ ܕܹܝܢ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܠܵܒܼܫ̇ܝܼܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܐܵܪ̈ܬܵܕܘܿܟܿܤܹܐ: ܟܲܕܼ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ ܡܸܢܕܪܹܫ ܡܸܬܼܪܲܚܩܝܼܢ. ܘܲܒܒܼܗܵܕܹܐ: ܒܹܗ ܒܟܼܘܼܤܪܗܵܢܵܐ ܕܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ ܢܵܦ̇ܠܝܼܢ. ܡܵܘܕܹܝܢ ܕܹܝܢ ܒܦܲܓܼܪܹܗ ܕܡܵܪܲܢ: ܕܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܕܐܲܒܼܵܗܲܝ̈ܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ. ܘܲܒܼܗܵܕܹܐ: ܡܸܬܿܕܲܡܹܝܢ ܠܗܵܢܘܿܢ ܕܲܩܕܼܵܡ ܩܲܠܝܼܠ ܐܸܡܲܪܢܲܢ ܠܘܼܩܒܲܠܗܘܿܢ. ܦܪܝܼܫܝܼܢ ܕܹܝܢ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܒܲܕܼ ܟܵܦܪܝܼܢ ܒܡܸܫܬܲܚܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ ܠܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܙܵܓܼܵܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܒܘܼܠܒܵܠܵܐ. ܫܵܪܟܿܝܼܢ ܕܹܝܢ ܠܘܵܬܼ ܐܵܪ̈ܝܵܢܹܐ: ܒܗܵܝ̇ ܕܲܠܚܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ. ܠܵܘ ܒܫܘܼܚܠܵܦ ܐܘܼܤܝܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܟܼܘܼܢܵܫܵܐ ܘܲܒܼܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܡܸܬܼܟܲܢܫܝܼܢ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܚܲܕܼ: ܘܡ̣ܢ ܩܛܝܼܪܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ ܚܵܫܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܟܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ: pb. 50 ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܢܲܦܫܵܐ. ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܟܼܠܚܲܕܼ ܚܲܕ ܡܸܢܗܘܿܢ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܠܵܐ ܡܨܸܐ ܠܲܡܩܲܒܵܒܠܘܼ: ܒܲܟܼܢܘܼܫܝܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ ܩܲܒܸܿܠ̣ ܒܡܘܼܙܵܓܼܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܠܚܲܫܹ̈ܐ ܐܵܦ ܠܡܲܥܒܿܕܵܢܘܼܬܼܵܐ ܒܲܚܕܼܵܐ ܪܲܓܿܘܼܫܬܼܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܠܵܘ ܟܲܟܼ ܒܓܸܝܵܢܵܐ ܘܒܲܚܫܲܚܬܼܵܐ ܥܲܒܼܕܘܼܗ̇ ܠܲܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܩܲܛܝܼܪܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܚܵܫܘܿܫܵܐ. ܘܲܠܗܵܕܹܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ: ܕܲܠܡܲܥܒܿܕܼܵܢ̈ܘܵܬܼܗܘܿܢ ܘܲܠܚܲܫܲܝ̈ܗܘܿܢ ܟܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܢܸܫܬܵܘܬܿܦܘܼܢ. ܬܘܼܒܼ ܕܹܝܢ ܦܪܝܼܫܝܼܢ ܡ̣ܢ ܐܵܪ̈ܝܵܢܹܐ: ܒܲܕܼ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܕܚܲܝܵܬܼܵܐ: ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܒܲܪ ܟܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܲܒܼܵܐ. ܘܠܵܘ ܒܦܘܼܩܕܵܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܨܒܼܝܵܢܹܗ ܕܝܼܠܹܗ ܤܲܝܒܲܪ ܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܡ ܟܝܵܢܵܐ ܟܝܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܟܼܠܗܘܿܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܢܩܲܒܸܿܠ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܢ. ܠܵܘ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܕܼܝܼܠܹܗ. ܐܵܦܘܿܠܝܼܢܵܪܸ̈ܤܛܹܐ. ܠܵܘ ܠܲܡ ܡܤܲܟܵܡܘܼ ܤܲܟܿܡܹܗ ܠܦܘܼܪܩܵܢܲܢ ܒܐܸܤܟܹܿܡܵܐ: ܐܵܘ ܒܫܘܼܚܠܵܦ ܕܡܘܼܬܼܵܐ: ܐܵܘ ܒܫܘܼܚܠܵܦ ܐܘܼܤܝܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܠܵܐ ܢܸܚܲܫ ܚܲܫܲܝ̈ܢ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ. ܗܵܕܹܐ ܓܹܝܪ: ܕܗܵܘ̇ ܕܠܵܐ ܨܒܼܵܐ ܕܢܼܬܼܒܲܪܢܲܫ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܓܹܝܪ ܗܘ̤ܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܡܸܛܠ ܕܠܑܵ ܨܒ̣ܵܐ: ܐܵܘ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܢܸܥܘܿܠ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܡܲܕܥܵܐ: ܒܲܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܬܼܵܐ ܐܸܬܼܚܲܝܲܕܼ ܠܢܲܦܫܵܐ ܪܵܓܼܘܿܫܬܼܵܐ ܘܚܲܝܵܬܼܵܐ ܘܲܐܦܲܓܼܪܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܵܢܫܲܡܠܸܐ ܘܲܢܡܲܠܸܐ ܟܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪ ܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܕܢܸܚܲܫ ܚܲܫܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ ܕܝܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܘܲܕܼܢܸܫܬܿܠܸܡ ܠܡܵܘܬܵܐ ܟܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܘܲܕܼܦܼܓܼܪܵܐ: ܡ̣ܢ pb. 51 ܠܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܘܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܟܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܒܲܪܢܵܫܵܐ ܗܘ̤ܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ. ܒܕܲܬܘ̤ܵܐ ܥܲܡ ܟܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܐܲܤܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܢܲܦܫܵܐ ܘܲܒܼܦܲܓܼܪܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܘܠܵܘ ܠܲܥܤܘܼܪܝܵܐ. ܥܵܪܹܩ ܓܹܝܪ ܗܵܘ̇ ܕܥܵܪܲ݁ܪ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܕܒܹܗ ܥ̣ܡܲܪ: ܘܠܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܡܩܲܒܸܿܠ ܕܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܒܹܗ ܥ̣ܡܲܪ. ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ: ܟܲܕܼ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܥ̣ܡܲܪ: ܘܠܵܐ ܒܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܡܸܬܼܐܲܡܪܵܐ ܕܐܸܬܼܒܲܪܢܲܫ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܐܸܡ݂ܲܬܼܝ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܠܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܟܲܕܼ ܐܸܬܼܩܲܝܲܡ ܡܲܕܥܵܐ ܡܕܲܒܿܪܵܢܵܐ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܘܲܒܼܢܲܦܫܵܐ ܟܝܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܘܩܲܝܸܡ ܕܠܵܐ ܢܸܤܬܿܒܲܪ ܕܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܒܲܪܢܵܫܵܐ ܥ̣ܡܲܪ: ܐܸܠܵܐ ܕܲܠܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ ܐܸܬܼܚܲܝܲܕܼ. ܗܵܠܹܝܢ ܗܵܟܹܝܠ ܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ ܕܗܵܠܹܝܢ. ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܹܝܢ ܕܨܵܒܹ̇ܝܢ ܕܝܲܬܿܝܼܪ ܢܸܬܼܢܲܩܦܘܼܢ ܒܐܵܪ̈ܬܵܕܘܿܟܿܤܹܐ: ܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܠܹܗ ܦܲܓܼܪܵܐ ܐܵܦ ܢܲܦܫܵܐ ܝܲܕܘܼܥܬܼܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܘܠܲܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܚܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ ܫܵܠܡ̇ܝܼܢ ܒܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܘܐܲܟܼܙܢܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܘܡܲܕܥܵܐ ܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܟܼܝܵܬܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܐܵܦ ܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܘܲܒܼܢܲܦܫܵܐ ܝܼܕܘܼܥܬܼܵܢܝܼܬܼܵܐ ܠܲܡܫܲܡܠܵܝܘܼ ܟܝܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܲܡ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܟܠܗܹܝܢ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܕܼ ܦܸܠܓܘܼܬܼ ܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ ܒܸܤܪܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ: ܐܵܘ ܢܲܦܫܵܐ ܕܚܲܝ̈ܘܼܬܼܵܐ. ܠܵܘ ܓܹܝܪ ܗܵܕܹܿܐ ܗ̄ܝ̣ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܟܲܕܼ pb. 52 ܡܸܕܸܡ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܓܘܼܫܡܵܐ ܕܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܡܠܝܼܠܬܼܵܐ: ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܡܠܝܼܠܵܐ: ܘܚܲܝܘܬܼܵܐ ܡܠܝܼܠܬܼܵܐ: ܘܠܵܘ ܕܠܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ. ܟܠ ܓܹܝܪ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܠܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܡܸܬܼܟܲܢ̈ܫܵܢ: ܠܗܹܝܢ ܟܲܕܼ ܠܗܹܝܢ ܘܲܠܚܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ ܡܸܫܬܵܘ̈ܬܿܦܵܢ. ܡܸܫܬܵܘܬܲܦ ܓܹܝܪ: ܐܵܦ ܒܚܲܫܵܐ ܐܵܦ ܒܡܲܥܒܿܕܼܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܡܓ. ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܵܘܕܹܝܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܡܢܲܦܫܵܐ: ܘܢܲܦܫܵܐ ܝܼܕܥܬܼܵܬܝܼܬܼܵܐ: ܗܘ̤ܵܬܼ ܕܹܝܢ ܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܒܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܚܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ. ܢܸܤܛܘܿܪܝܼܣ. ܗܵܠܹܝܢ ܕܗܵܠܹܝܢ: ܠܘܵܬܼ ܗܵܢܘܿܢ ܛܵܒܼܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܐܲܡܪܵܢ: ܕܠܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܕܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܓܘܼܫܡܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܗܵܘ̇ ܕܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܡܸܕܸܡ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܠܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܘܠܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܠܵܐ ܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ. ܠܵܘ ܓܹܝܪ ܡ̣ܢ ܢܲܦܫܵܐ ܕܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ: ܩܵܐܹ̇ܡ ܟܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܡܵܕܹܝܢ ܗܘ̤ܵܐ ܒܲܪ ܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܒܲܟܼܢܘܼܫܝܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܥܵܒܼ̈ܕܵܢ ܟܝܵܢܵܐ ܕܿܒܲܪܢܵܫܵܐ؟ ܐܸܠܵܐ ܬܸܢܗ̤ܘ ܕܟܼܒܲܪ ܟܝܵܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܚܠܝܼܛܵܐܝܼܬܼ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܕܝܼܠܲܢ. ܘܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܡܸܕܸܡ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܢܵܐ ܒܟܼܠ ܡܸܕܸܡ ܘܲܒܼܟܼܠ ܟܝܵܢܝܼ̈ܢ ܡ̣ܢ ܩܕܝܼܡ ܗܘ̤ܵܘ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܗܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܸܫܬܡܠܝܲܬ̤ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ: ܟܝܵܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. pb. 53 ܡܕ. ܥܲܠ ܗܵܝ̇: ܕܐܸܢ ܗ̤ܝ ܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܘܲܕܼܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܠܚܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ: ܗ̤ܘ ܗܵܘ̇ ܚܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܠܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܲܡܢܲܟܼܪܲܝ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ. ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬܼ ܕܹܝܢ ܗܸܢܹܝܢ ܟܲܕܼ ܗܸܢܹܝܢ ܢܸܬܼܐܲܡܪ̈ܵܢ ܐܵܦ ܠܘܵܬܼ ܗܵܢܘܿܢ: ܕܲܠܗܵܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܡܠܝܼܠܵܬܼܵܐ ܘܝܼܕܼܘܼܥܬܼܵܢܝܼܬܼܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܲܟܼܢܘܼܫܝܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܠܗܵܢܵܐ ܡܸܤܬܲܟܿܠܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܠܵܘ ܠܗܵܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܡܠܝܼܠܬܼܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ: ܕܒܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܗܘ̤ܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܗܵܕܹܐ ܓܹܝܪ: ܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ. ܡܬܲܚܲܡ ܗ̄ܘ̣ ܓܹܝܪ ܟܝܵܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ: ܘܗܵܠܹܝܢ ܙ̇ܕܹܩ ܕܢܸܗܘ̈ܝܵܢ ܠܹܗ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܒܲܟܼܝܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܩܢܸܐ ܗܵܘ̇ ܕܒܼܐܘܼܤܝܼܵܐ ܘܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܠܵܐ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐ ܘܠܵܐ ܒܨܝܼܪܵܐ. ܡܬܲܚ̈ܡܵܢ ܓܹܝܪ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ. ܐܵܘ ܗܵܟܹܝܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܕܲܠܚܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܲܚܫܲܚܬܼܵܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܢ. ܐܵܘ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܗܘ̤ܵܘ: ܤܛܲܪ ܡ̣ܡ ܗܵܘ̇ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܕܲܐܠܵܗܵܐ: ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܦܲܓܼܪܵܐ ܡܢܲܦܫܵܐ ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ. ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܗܵܘ̇: ܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܝܵܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܟܝܵܢܝܼ̈ܢ. ܡܗ. ܥܲܠ ܗܵܝ̇: ܕܐܸܢ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܚܲܕܼ ܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܕܐܲܠܵܗܵܐ pb. 54 ܡܸܠܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܦܲܓܼܪܵܐ: ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܒܸܤܪܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܪ̱ܢܸܐ ܕܲܒܼܗܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܢܸܗܘܸܐ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ. ܐܵܦܠܵܐ ܓܹܝܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܟܹܿܝܠ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܠܵܐ ܚܵܫ̇ܘܿܫܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܐܸܠܵܐ ܡ̣ܢ ܚܵܫ̇ܘܿܫܵܐ. ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܲܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܬܼܵܐ ܡܸܬܼܪܢܸܐ: ܘܲܚܕܸܬܼ ܗܵܢܵܐ ܕܐܸܬܼܒܿܪܝܼ ܚܲܕܼܬܼܵܐܝܼܬܼ. ܐܸܢ ܗܵܟܹܝܠ ܒܲܪ ܟܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܲܒܼܵܐ ܘܲܕܼܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ: ܒܲܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܬܼܵܐ ܐܸܬܼܚܲܝܲܕܼ. ܘܲܒܼܗܵܕܹܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܠܒܲܪ ܡܸܢܹܗ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܟܲܕܼ ܡܚܲܝܲܕܼ ܘܡܸܬܼܚܲܝܲܕܼ ܒܹܗ ܘܡܸܢܹܗ. ܐܲܟܼܙܢܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܕܲܡܚܲܝܕܼܝܼܢ ܠܚܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܲܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܗܘܿܢ ܠܵܐ ܡܸܬܼܪ̱ܢܹܝܢ: ܐܸܠܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ ܒܢܲܦܫܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܒܦܲܓܼܪܵܐ: ܘܚܲܫܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܤܵܥܘܿܪ̈ܘܵܬܼܗܘܿܢ. ܦܲܓܼܪܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܒܒܲܝܬܵܝܘܼܬܼܵܐ ܨܸܒܼܝܵܢܵܝܵܬܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܪܲܓܹܘܼܫܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ ܢܵܤ̇ܒܿܝܼܢ ܘܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܠܲܚܕܼܵܪܹ̈ܐ: ܒܡܘܼܙܵܓܼܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ ܘܲܒܼܚܘܼܠܛܵܢܵܐ ܠܲܡܚܲܠܵܛܘܼ ܟܝܵܢܵܐ: ܡܘ. ܥܲܠ ܗܵܝ̇: ܕܒܲܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܬܪܹܝܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܚܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܪ̱ܢܹܝܢ. ܐܵܪܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܚܕܵܝܘܼܬܼܵܐ ܟܝܵܢܵܝܬܼܵܐ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ: ܐܲܝܢܵܘ ܟܝܵܢܵܐ؟ ܗܵܘ̇ ܕܐܲܒܼܵܐ ܘܕܲܒܼܪܵܐ ܘܲܕܼܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ: ܟܝܵܢܵܐ ܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܵܐ ܘܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܼܵܐ: ܘܲܡܬܼܘܿܡܝܵܐ ܘܠܵܐ ܤܢܝܼܩܵܐ؟ ܐܵܘ ܗܵܘ̇ ܡܵܝܘܿܬܼܵܐ ܘܚܵܫܘܿܫܵܐ ܘܲܤܢܝܼܩܵܐ ܕܸܐܸܬܼܡܵܠܝ ܘܝܵܘܡܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܠܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܠܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܡܡܲܙܓܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܬܪܹܝܢ ܟܝܵܢܝܼ̈ܢ ܠܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܕܚܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ؟ ܐܸܢܘܗ̤ܘ ܗܵܟܹܝܠ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: pb. 55 ܕܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܒܼܵܐ ܘܕܲܒܼܪܵܐ ܘܲܕܼܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ: ܒܲܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܬܼܵܐ ܡܚܲܕܼܵܐ: ܗܵܕܹܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܬܼܵܐ ܕܥܲܡ ܒܸܤܪܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܨܸܒܼܝܵܢܵܝܬܵܐ ܕܠܲܚܫܲܚܬܼܵܐ ܕܦܲܪܨܘܿܦܵܐ: ܘܠܵܘ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܡܚܲܝܕܼܝܼܢ. ܡܸܛܠ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܠܚܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ ܡܚܲܝܕܼܝܼܢ: ܠܵܘ ܨܸܒܝܼܝܵܐܝܼܬܼ ܠܚܲܘܼܠܛܵܢܵܐ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܲܠܟܼܠ ܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܘܠܹܗ ܠܲܝܬܿ: ܢܸܩܢܹܝܘܗܝ ܡ̣ܢ ܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܬܐ ܘܠܵܐ ܨܒܼܝܢܵܐܝܬܼܵܐ: ܕܐܸܬܼܚܲܝܲܕܼ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܚܲܕܼ. ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܗܵܟܹܝܠ ܡܸܬܼܚܲܝܕܝܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܓܲܠܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܗܘ̤ܵܐ. ܕܡ̣ܢ ܢܲܦܫܹܗ ܕܹܝܢ ܡܸܬܼܚܲܝܲܕܼ ܡܼܕܸܡ ܐܸܢ ܢܹܐܡܲܪ ܐ̄ܢܵܫ: ܠܵܐ ܤܵܒܲ̇ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪܵܐ. ܐܵܦ ܙܢܵܐ ܓܹܝܪ ܕܲܒܼܫܘܼܚܠܵܦ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܩܲܢܝܵܐ: ܗܵܝ̇ ܕܲܠܚܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ ܢܸܬܼܚܝܕܘܼܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܒܐܘܼܤ̈ܝܼܵܣ. ܘܐܵܢܲܢܩܹܐ ܐܝܬܹܝܗ̇: ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܡܸܬܼܚܲܝܲܕ: ܒܝܲܕܼ ܫܲܘܝܘܼܬܼ ܟܝܵܢܵܐ ܢܸܬܼܐ̱ܤܲܪ ܘܠܵܘ ܒܨܒܼܝܵܢܵܐ. ܡܙ. ܥܲܠ ܗܵܝ̇: ܕܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܨܒܼܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܚܲܝܕܝܼܢ: ܠܑܵܐ ܡܸܬܼܐܲܡܪܝܼܢ ܕܲ[ܟܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܚܝܕܼܝܼܢ: ܐܠܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐܝܼܬܼ. ܐܲܝܠܹܝܢ ܓܹܝܪ ܕܨܒܼܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܚܲܝܕܝܼܢ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܚܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ ܩܢܹܝܢ ܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܲܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܨܸܒܼܝܵܢܵܝܵܬܐ ܕ[ܦܪܨܘܦܐ] ܕ[ܡܕܒܪܢܘܬܼܵܐ]. ܐܸܢܗ̤ܘ ܗܵܟܹܝܠ ܕܢܹܐܡܪܘܼܢ: ܕܲܠܚܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ: ܐܵܦܸܢ ܢܸܬܸܿܠ ܠܗܘܿܢ ܕܨܒܼܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܗܘ̤ܵܬܼ: pb. 56 ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ: ܡܸܟܹܝܠ ܠܵܘ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܗ̤ܝ ܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ: ܒܗܵܝ̇ ܕܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܩܢܵܐܘܼܗ̇. ܘܐܲܝܟܼ ܕܲܡܚܲܝܲܕܼ: ܐܸܦ ܟܲܕܿ ܨܵܒܹ̇ܐ ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܚܵܐܹܫ̇: ܘܲܡܩܲܒܸܠ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܠܹܗ ܐܸܬܼܚܲܝܲܕܼ. ܡܸܛܠ ܕܲܒܼܗܼܵܢܵܐ ܡܬܲܚܲܡ: ܘܠܵܘ ܒܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒܼܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒܼܠܵܐ ܡܤܲܝܟܼܘܼܬܼܵܐ. ܬܚܘܼܡܵܐ ܓܹܝܪ ܘܤܘܼܝܵܟܼܵܐ ܕܟܼܠ ܟܝܵܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܒܹܗ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܢܸܗܘܸܐ. ܘܐܸܢܗ̤ܘ ܕܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐܸܬܼܚܲܝܲܕܸ: ܒܗܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܢܸܗܘܸܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܘܐܵܦ ܕܕܲܐܝܟܼ ܐܲܝܢܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܵܕܹܐ ܡܸܬܼܩܲܝܡܵܐ: ܕܐܵܦ ܐܲܒܼܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܟܲܕܼ ܡܸܢܹܗ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐܝܼܬܲܗܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܚܵܫܘܿܫܵܐ ܘܒܲܪܝܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ. ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܓܹܝܪ ܕܩܲܒܸܿܠ̣ ܒܪܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܡܸܫܟܿܚܵܐ ܕܲܢܩܲܒܸܠ ܐܵܦ ܐܲܒܼܵܐ. ܕܢܸܫܟܲܚ ܓܹܝܪ ܢܩܲܒܸܿܠ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܠܵܐ ܡܟܼܵܢ ܠܲܡܩܲܒܵܠܘܼ: ܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ. ܐܸܢܗܘ̤ ܕܲܒܪܵܐ ܡܸܛܠ ܕܲܡܩܲܒܿܠܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܩܲܒܸܿܠ̣: ܗܵܘ̇ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܡܩܲܒܿܠܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܟܝܵܢܵܐ: ܗܵܢ̇ܘܢ ܕܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܚܕܼܵܪܹ̈ܐ ܒܲܡܩܲܒܿܠܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒܼܠܵܐ ܡܩܲܒܿܠܵܢܘܼܬܼܵܐ؟ ܘܡ̣ܢ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐܵܠܨܵܐܝܼܬܼ ܢܵܤ̇ܒܵܐ ܠܟܼܘܿܢ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܲܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܠܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܐܵܪ̈ܝܵܢܹܐ: ܕܐܸܬܼܚܲܝܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ ܕܲܒܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܪܘܿܝܹܗ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ. ܐܲܟܼܙܢܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܕܲܒܼܪܹܗ ܘܥܲܒܼܕܹܗ ܠܢܲܦܫܵܐ ܘܲܠܦܲܓܼܪܵܐ: ܗ̤ܘ ܐܵܦ ܚܲܝܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ. ܥܵܒܼܵܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܓܹܝܪ ܕܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܼܵܐ: ܐܵܦ ܒܵܥܹ̇ܐ ܕܲܠܚܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ ܬܚܲܝܲܕܼ ܠܢܲܦܫܵܐ pb. 57 ܘܲܠܦܲܓܼܪܵܐ: ܒܗܵܝ̇ ܕܕܼܝܼܠܹܗ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܐܵܦ ܡܩܝܼܡܘܼܬܼ ܒܵܪܘܿܝܘܼܬܼܵܐ ܕܟܼܠ ܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܡܸܢܘܗܘܿܢ. ܡܚ. ܥܲܠ ܗܵܝ̇: ܕܲܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܕܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܼܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝܢ: ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܟܝܵܢܵܝܬܼܵܐ. ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܓܹܝܪ ܕܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܼܵܐ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܠܚܲܕܼ ܟܝܵܢܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܕܐܸܬܼܚܲܝܲܕܼܘ. ܕܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܠܟܼܠ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܘܠܹܗ: ܡܚܲܝܕܼܘܼܬܼܵܐ ܕܲܗܘܵܝܹܗ: ܠܗܵܢܵܐ ܟܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܢܵܤܹ݁ܒܼ ܡ̣ܢ ܗܵܘܵܝܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ. ܐܵܦܠܵܐ ܓܹܝܪ ܗܵܝ̇ ܕܢܸܟܼܦܲܢ ܘܲܕܼܢܨܗܸܐ ܘܲܕܼܢܲܪܓܸܫ ܪܲܓܲܘܼܫܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܡܸܢܹܗ ܘܠܹܗ: ܘܲܕܼܢܲܦܫܵܐ ܡܸܢܵܗ̇ ܘܠܵܗ̇: ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܗܘܵܝܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ: ܗܘ̤ܵܬܼ ܠܗܘܿܢ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܢ ܐܵܦ ܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܘܒܸܤܪܵܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܡܸܢܹܗ ܘܠܹܗ: ܡ̣ܢ ܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܢܤܲܒܼ ܠܹܗ: ܨܲܗܝܵܐ ܘܟܲܦܢܵܐ ܘܠܹܐܘܬܼܵܐ ܘܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ ܘܕܼܚ̱ܠܬܼܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ. ܒܲܚܕܼܵܐ ܡ̇ܢ ܗܘܵܝ̇ܐ ܕܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝܢ: ܐܵܦ ܒܵܪܘܿܝܘܼܬܼܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܬܼܵܐ ܕܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܝܼܠܹܗ: ܘܐܵܠܨܵܐܝܼܬܼ ܐܵܦ ܠܒܼܵܪܘܿܝܵܐ: ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܠܵܘ ܒܡܲܤܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܟܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܤܲܝܒܲܪ ܗܵܠܹܝܢ. ܘܲܤܪܝܼܩܵܐܝܼܬܼ ܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܒܲܪ ܟܝܵܢܵܐ: ܠܗܵܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܐܵܢܲܢܩܹܐ ܬܘܼܒܼ ܢܵܤ̇ܒܿܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܠܹܗ ܡܸܢܹܗ. ܘܡܸܬܼܐܲܠܨܝܼܬܿܘܿܢ: ܕܐܵܘ ܡ̣ܢ ܐܲܪ̈ܝܵܢܹܐ ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܡܵܢܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܬܸܗܘܘܿܢ. ܕܐܵܘ ܬܩܲܒܿܠܘܼܢ ܠܗܵܝ̇ ܕܠܵܐ ܚܲܫ̣ ܟܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܲܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ: ܐܵܘ ܒܗܲܓܵܓܼܵܐ ܘܲܒܼܡܲܤܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܐܵܘ ܕܟܲܕܼ ܬܸܬܿܠܘܼܢ ܕܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܟܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܲܪܓܸܫܬܼܵܐ pb. 58 ܚܵܫܘܿܫܬܼܵܐ ܩܲܒܸܠ̣ ܚܲܫܹ̈ܐ: ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܘܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܘܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܕܒܲܪ ܟܝܵܢܵܐ ܕܐܲܒܼܵܐ ܡܲܦܩܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܠܹܗ. ܘܒܲܕܼ ܩܢ̣ܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܕܲܡܩܲܒܸܿܠ ܘܠܵܐ ܡܩܲܒܸܿܠ. ܐܵܘ ܐܸܢ ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕܼ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܐܘܼܤܝܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ: ܘܗܵܝ̇ ܕܐܲܒܼܵܐ ܘܲܕܼܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܠܵܐ ܤܢܝܼܩܬܼܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܘܠܵܐ ܡܩܲܒܿܠܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܚܲܫܵܐ ܘܲܕܼܡܵܘܬܵܐ: ܬܐܸܬܼܓܿܠܸܙ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܕܢܸܗܘܸܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܲܕܼܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܟܼܠ ܡܸܕܸܡ ܡ̣ܢ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܠܵܐ ܤܢܝܼܩܬܼܵܐ. ܡܛ. ܥܲܠ ܗܵܝ: ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܡܚܲܝܕܼܝܼܢ: ܚܲܫܹ̈ܐ ܟܝܵܢܵܝܹ̇ܐ ܟܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܟܡܤܲܝܒܿܪܝܼܢ ܘܠܵܘ ܨܸܒܼܝܵܢܲܐܝܼܬܼ. ܒܒܼܘܼܨܵܪܵܐ ܓܹܝܪ ܕܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܠܵܐ ܤܢܝܼܩܵܐ ܘܠܵܐ ܚܵܫ̇ܘܿܫܵܐ: ܗܘ̤ܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܚܵܫ̇ܘܿܫܵܐ ܘܲܤܢܝܼܩܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܙܢܵܐ ܕܐܵܝܢܵܐ ܕܲܒܼܨܒܼܝܵܢܹܗ ܡܪܝܼܡ ܐܝܼܕܹܗ ܐܵܘ ܪܸܓܼܠܹܗ ܐܵܘ ܥܲܝܢܹܗ: ܘܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܝܼܠܹܗ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܸܬܿܬܿܪܝܼܡܘ: ܒܗܵܝ̇ ܕܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܦܤܲܩ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܗܵܘ̇ ܕܲܒܼܨܝܵܢܹܗ ܡܪܝܼܡ ܡܸܢܹܗ ܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܘܼܬܼܵܐ: ܠܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܚܵܫܘܿܫܵܐ ܘܲܤܢܝܼܩܵܐ: ܠܲܝܬܼ ܠܹܗ ܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܤܢܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܩܵܕܼܵܡ. ܒܗܵܝ̇ ܕܥܵܡ ܟܝܵܢܵܐ ܚܵܫܘܿܫܵܐ ܐܸܫܬܿܘܝܼ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܩܢ̣ܵܗ̇ ܡܸܢܕܪܹܫ ܠܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܒܦܘܼܩܪ̣ܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܥܲܡ ܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܟܝܵܢܵܝܬܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܗܘ̤ܵܐ ܡ̣ܢ ܩܵܝܡܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܡܝܼ̈ܬܹܐ: ܒܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܵܐ: ܘܠܵܘ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܹܗ ܕܝܼܠܹܗ: ܗܵܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܕܢܸܗܘܸܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܵܝܘܿܬܼܵܐ ܒܲܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܟܝܵܢܵܝܬܵܐ. ܟܲܕܼ pb. 59 ܟܠܗܹܝܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܡܩܲܒܸܿܠ ܟܝܵܢܐܝܼܬܼ: ܐܵܦ ܠܡܸܫܬܲܡܥܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܕܲܡܵܐ ܠܡܵܘܬܵܐ: ܡܵܘܬܵܐ ܕܹܝܢ ܕܲܙܩܝܼܦܵܐ. ܘܐܵܦ ܠܲܡܥܲܝܘܼܬܼ ܪܘܼܡܪܵܡܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡܸܢܹܗ ܠܲܝܬܿ ܪܘܼܡܪܵܡܵܐ: ܘܲܠܡܸܤܲܒܼ ܫܡܵܐ ܕܒܼܛܲܝܒܿܘܼ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܫܵܗ̈ܝܼܢ: ܕܠܹܗ ܟܵܦܵܐ ܟܠ ܒܪܘܼܟ ܕܲܒܼܫܡܲܝܵܐ ܘܕܲܐܪܥܵܐ ܘܕܲܠܬܲܚܬܿ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ: ܠܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܒܼܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܠܹܗ ܐܸܬܫܬܲܥܒܲܕܼ: ܘܫܲܡܠܝܼ ܠܟܼܠܵܗ̇ ܡܸܫܬܲܡܥܢܘܼܬܼܵܐ. ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܲܦܫܹܗ ܤܲܪܸܩ̣: ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܦܸܝܡܵܐ ܕܐܲܒܼܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܐܵܘ ܢܤܲܒܼ ܡܸܢܕܪܹܫ ܦܸܚܡܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܐ. ܗ̤ܘ ܓܹܝܪ ܡ̣ܢ ܢܲܦܫܹܗ ܐܲܪܝܼܡܹܗ. ܘܤܲܪܸܩ̣ ܢܲܦܫܹܗ ܠܲܟܼܝܵܐ ܡܵܝܘܿܬܼܵܐ: ܘܗܵܢܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ. ܘܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ: ܒܛܲܝܒܿܘܼ ܢܲܤܒܹܿܗ. ܘܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܠܵܐ ܥܒܼܝܼܕܼܵܐ: ܗܘ̤ܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܘܒܲܪܝܵܐ ܒܬܼܵܘܤܲܦܬܼܵܐ ܘܲܒܼܒܼܘܼܨܵܪܹ̈ܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ. ܘܐܘܼܤܝܼܵܐ ܠܵܐ ܡܩܲܒܿܠܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܘܲܕܼܡܵܘܬܵܐ: ܗܘ̤ܵܬܼ ܡܵܝܘܿܬܬܵܐ ܘܚܵܫܘܿܫܬܼܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܡܚܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܡܝܼܬܼ: ܘܡ̣ܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܚ̣ܝܵܐ. ܒܕܲܗܘ̤ܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܡܚܝܼܠܵܐ: ܘܲܠܚܲܫܵܘ̈ܗܝ ܡܲܟܼܐܒܼܵܢܹ̈ܐ ܕܗܵܢܵܐ ܤܲܝܒܲܪ: ܟܲܕܼ ܡܲܟܼܐܸܒܼ ܘܚܵܐܹ̇ܫ ܡ̣ܢ ܫܲܘܝܘܼܬܼ ܟܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܢܲܦܫܵܐ ܘܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܢܬܸܦ ܘܡܸܬܿܕܲܠܚ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܹܗ: ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܹܗ ܐܸܬܿܕܒܲܪ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܐ̱ܠܸܨ. ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܲܠ ܒܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪܵܐ. ܐܲܟܼܙܢܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܡܤܲܝܒܲܪ ܚܲܫܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܚܕܼܵܐ ܫܘܝܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܢ̱ܬܸܦ ܒܲܩܛܝܼܪܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ pb. 60 ܟܝܵܢܝܵܬܐ ܒܦܘܼܪܫܵܢܵܐ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܠܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܸܿܐ ܕܐܸܬܼܚܲܝܲܕܼ ܠܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܕܲܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܟܝܵܢܵܝܬܼܵܐ: ܐܵܢܲܢܩܹܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܠܹܗ: ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܟܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܟܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܢܤܲܝܒܲܪ. ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܵܦ ܚܲܝܹ̈ܐ ܐܵܦ ܡܵܘܬܵܐ: ܕܓܼܵܘܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܚܲܕܼܝܼܢ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܗܵܘ̇ ܗܵܟܹܝܠ ܕܗܵܕܹܐ ܝܵܗܹ̇ܒܼ: ܐܵܦ ܕܫܲܪܟܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒܼ: ܟܲܕܼ ܨܵܒܹ̇ܐ ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ: ܐܵܦܸܢ ܐܵܠܹܦ ܙܲܒܼ̈ܢܝܼܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܕܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܵܐ ܗ̄ܘ̣. ܚܲܫ̣ ܕܹܝܢ ܒܟܼܝܵܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܗܘ̤ܵܐ: ܐܸܢ ܕܒܸܤܪܵܐ ܘܐܸܢ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘܐܸܢ ܐܲܝܢܵܐ ܕܗ̤ܘ ܕܢܹܐܡܲܪ. ܘܗܵܕܹܐ ܠܵܐ ܢܹܐܡܲܪ: ܕܲܟܼܝܵܢܹܗ ܠܵܐ ܡܩܲܒܿܠܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܚܲܫܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܕܲܠܡܵܐ ܐܲܟܼܙܢܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܲܨܝܵܐ ܕܲܢܡܘܼܬܼܘܼܢ ܘܠܵܐ ܢܡܘܼܬܼܘܼܢ: ܘܠܵܘ ܒܲܟܼܝܵܢܗܘܿܢ ܐܝܼܬܼܵܝܗܘܿܢ ܠܵܐ ܡܵܝ̈ܘܿܬܹܐ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܢܹܐܡܲܪ: ܒܗܵܠܹܝܢ ܓܹܝܪ ܡܸܬܼܪ̱ܢܹܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܒܟܼܝܵܢܹܗ: ܘܡܸܕܸܡ ܐ̄ܚܪܹܝܢ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ. ܘܐܸܢܗ̤ܘ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܩܲܒܿܠܵܢܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܬܹܐܡܪܝܼܘܗܝ: ܒܟܼܠܙܢܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܐ ܡܩܲܒܿܠܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܡܵܘܬܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ. ܘܠܵܘ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܲܚܫܲܚܬܼܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܕܲܒܿܪܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܡܸܬܼܒܲܪܢܫܵܢܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ: ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܵܐ ܘܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܼܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ. ܡܵܢܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܙܵܕܹܩ ܠܝܼ ܕܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܐܹܡܲܠܸܐ. ܕܐܹܤܝܼܡ ܠܗܵܢܹܝܢ ܕܲܕܠܩܘܼܒܼܠܵܐ: ܐܵܦ ܐܸܫܪܸܐ ܐܸܢܹܝܢ: ܐܲܝܟܼ ܕܡܲܨܝܵܐ. ܒܗܵܝ̇ ܕܐܲܦܝܼܤܬܵܢܝ: ܕܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܐܸܥܒܸܿܕܼ. ܤܘܿܦܵܪܘܿܢܝܘܿܣ. ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܓܹܝܪ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܠܲܡ ܡܸܬܼܐ̱ܡܲܪ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ: ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܠܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܘܲܫܡܲܝܵܢܵܐ؟ pb. 61 ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ ܐܸܬܼܚܲܝܲܕܼ. ܘܡܸܬܼܐ̱ܡܲܪ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܥܲܦܪܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܘܐܵܦ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ. ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܠܲܢܦܸܫ ܚܲܝܵܐ: ܘܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܠܪܘܼܚܵܐ ܡܲܚܝܢܝܼܬܼܵܐ. ܘܠܵܐ ܒܸܠܥܵܕܼ ܡ̣ܢ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܕܥܲܦܪܵܐ ܡܸܬܼܐ̱ܡܲܪ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܥܲܦܪܵܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܤܛܲܪ ܡ̣ܢ ܢܲܦܫܵܐ ܡܸܬܼܐ̱ܡܲܪ ܢܲܦܫܵܢܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܡ̣ܢ ܟܢܘܼܫܝܼܗܘܿܢ ܕܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܸܢܼܐ̱ܡܲܪ: ܤܛܲܪ ܡ̣ܢ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܵܐ ܘܲܕܼܪܘܼܚܵܢܵܐ: ܕܐܸܬܼܚܲܕܲܬ̤ ܒܲܕܝܵܢܵܐ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܢܢ. ܥܲܠ ܗܵܝ̇: ܕܐܸܢ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܡܵܪܝܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܐܸܬܼܢܤܸܒܼ: ܡܵܕܹܝܢ ܘܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ: ܕܝܼܠܹܗ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ. ܐܲܟܼܙܢܵܐ ܓܹܝܪ ܕܗܵܘ̇ ܫܡܲܝܵܢܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ. ܢܸܤܛܘܿܪܝܼܣ. ܫܡܲܥ ܡܵܕܹܝܢ ܐܵܦ ܗܵܠܹܝܢ ܟܲܕܼ ܩܵܪܹܝܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܠܫܲܪܟܹܗ ܕܲܟܼܬܼܵܒܼܵܐ: ܕܐܲܝܟܲܢܵܐ ܠܲܡ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗܵܘ̇ ܫܡܲܝܵܢܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ. ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܲܠܒܸܫܢ ܕܡܘܼܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܥܲܦܪܵܢܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܥܲܦܪ̈ܵܝܹܐ. ܒܲܕܼ ܟܠܗܘܿܢ ܗ̤ܘ ܟܲܕܼ ܗܘ̤ ܟܝܵܢܵܐ ܩܢܹܝܢ. ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܫܡܲܝܵܢܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ. ܡܸܛܠ ܕܗ̤ܘ ܟܲܕܼ ܗ̤ܘ ܟܝܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܗܘܿܢ: ܕܗ̤ܘ ܫܡܲܝܵܢܵܐ: ܐܵ ܚܢܲܢ ܟ̱ܠܲܢ ܕܲܡܤܲܟܹܝܢܲܢ ܕܲܒܼܗܵܢܵܐ ܙܢܵܐ ܢܸܗܘܸܐ. ܗ̤ܘܲܝܢܲܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ: ܟܲܕ ܢܲܦܫܲܢ ܘܦܲܓܼܪܲܢ ܡܸܬܼܟܲܫܝܼܢ ܠܲܡܫܲܡܠܵܝܘܼ ܟܝܵܢܵܐ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܢܵܐ. ܘܟܼܠܚܲܕܼ ܡܸܢܲܢ ܗܵܘܹ̇ܐ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐܲܠܐܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ. pb. 62 ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܠܲܡ ܓܹܝܪ ܕܗܵܘ̇ ܫܡܲܝܢܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ. ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ: ܐܲܝܟܼ ܟܡܵܐ ܕܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡܫܲܝܵܢܹ̈ܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܡܸܠܹ̈ܐ. ܒܗܵܝ̇ ܕܟܼܠ ܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܘܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܘܡ̣ܢ ܢܲܦܫܵܐ ܘܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ. ܠܵܘ ܒܠܵܐ ܡܤܲܝܟܘܼܬܼܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܹܗ: ܟܲܕܼ ܥܲܠ ܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܠܵܐ ܡܸܤܬܲܝܟܼܵܢܵܐܝܼܬܼ. ܐܸܠܵܐ ܕܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܟܼܠ ܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܡܤܲܝܲܟܼ: ܘܲܠܒܲܪ ܡܸܢܹܗ ܠܵܐ ܡܸܬܼܪ̱̣ܢܸܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ. ܐܸܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܸܤܬܲܟܿܠܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܠܗܵܝ̇ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ: ܘܲܠܗܵܝ̇ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܠܪܘܼܚܵܐ ܡܲܚܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܡܸܬܼܪܲܥܹܝܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܥܲܠ ܗܵܠܹܝܢ ܕܫܲܪܟܵܐ؟ ܕܐܲܝܟܲܢܵܐ ܠܲܡ ܕܲܠܒܸܫܢ ܕܡܘܼܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܥܲܦܪܵܢܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܠܒܲܫ ܕܗܵܘ̇ ܘܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܠܒܸܫܢ ܕܡܘܼܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܥܲܦܪܵܐ؟ ܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬܲܝܢ ܗ̣̄ܘܲܝܢ؟ ܘܡܵܢܵܐ ܠܒܸܫܢ؟ ܐܵܪܵܐ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܘܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܐܝܼܬܲܝܢ ܗ̣̄ܘܲܝܢ: ܡ̣ܢ ܢܲܦܫܵܐ ܘܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ؟ ܐܵܘ ܪܘܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܦܓܲܪ ܘܲܕܼܠܵܐ ܢܦܸܫ: ܕܲܠܒܸܫ̣ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܦܪܵܢܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ: ܘܡܲܪܬܸܐ ܠܲܢ ܕܢܸܗܘܸܐ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ: ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܕܠܵܐ ܢܦܸܫ ܘܲܕܼܠܵܐ ܦܓܲܪ؟ ܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܗܵܕܹܐ ܠܵܘ ܕܝܼܠܲܢ ܐܝܼܬܹ̇ܝܗ̇: ܐܸܠܵܐ ܕܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ: ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܒܲܫܪܵܪܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܡܲܪܬܸܐ ܠܲܢ ܕܢܸܠܒܲܫ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ: ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܡ̇ܢ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܢܦܸܫ ܘܲܕܼܠܵܐ ܦܓܲܪ؟ ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܡܵܕܹܝܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܸܕܸܡ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ؟ ܐܵܘ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܡܸܬܼܐ̱ܡܲܪ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ pb. 63 ܪܘܼܚܵܢܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܐܘܼܤܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܐܸܬܼܩܲܝܲܡ: ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܘܲܕܼܦܲܓܼܪܵܐ؟ ܚܢܲܢ ܕܹܝܢ ܐܸܢ ܠܵܐ ܓܫܝܼ̈ܡܹܐ ܘܲܕܼܠܐ ܢܦܸܫ ܗܵܘܹ̇ܝܢܲܢ: ܕܕܲܐܝܟܼ ܗܵܢܵܐ ܗܵܘܹ̇ܝܢܲܢ: ܐܲܝܟܼ ܡܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ. ܟܲܕܼ ܡܸܕܸܡ ܠܲܝܬܿ ܠܲܢ: ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܠܗܵܘ̇ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ. ܗܵܕܹܐ ܕܹܝܢ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܵܐ ܕܬܸܗܘܸܐ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܢܵܐ. ܗܵܠܹܝܢ ܘܕܐܲܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ ܫܟܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܢܵܩ̈ܦܵܢ ܕܢܹܐܡܪܘܼܢ: ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܢܵܐ: ܗܵܠܹܝܢ ܘܕܲܐܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ ܫܟܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܢܵܩ̈ܦܵܢ ܕܢܹܐܡܪܘܼܢ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܵܘܕܹܝܢ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܢܩܸܦ̣. ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܓܹܝܪ ܚܵܫܘܿܫܵܐ ܘܒܲܪܝܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܢܲܩܝܼܦܘܼܬܼܵܐ ܕܲܚܕܲܝܘܼܬܼܵܐ ܟܝܵܢܵܬܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܚܵܫܘܿܫܵܐ ܘܒܲܪ̈ܝܵܐ. ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ: ܐܵܘ ܒܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܐܵܪ̈ܝܢܹܐ ܢܵܦ̇ܠܝܼܢ: ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܕܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܚܵܫܘܿܫܵܐ ܘܡܵܝܘܿܬܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܤܲܝܒܲܪ ܚܲܫܹ̈ܐ ܪܲܓܼܘܼܫܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ. ܐܵܘ ܒܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܒܡܲܤܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ: ܐܵܘ ܒܲܬܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ. ܕܒܲܙܒܲܢ ܠܗܵܠܹܝܢ ܘܒܲܙܒܲܢ ܠܗܵܠܹܝܢ ܢܸܥܪ̱ܩܘܼܢ: ܟܲܕܼ ܤܵܒܲܪܝܼܢ ܕܒܲܥܪܘܼܩܝܵܐ ܡܲܡܕܹܝܢ ܡ̣ܢ ܫܟܼܝܼܪ݁ܵܬܼܵܐ ܗܵܠܹܝܢ. ܢܐ. ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܲܤܒܿܪܝܼܢ: ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܫܚܝܼܡܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܘ̇ܪܟܵܐ ܐܸܬܼܐ̱ܡܲܪ ܠܘܼܩܒܲܠ ܗܵܠܹܝܢ: ܢܸܚܙܸܐ ܡܸܟܸܿܝܠ ܐܵܦ ܠܗܹܪܹ̈ܝܤܝܼ̈ܝܣ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܤܕܲܩ̣: ܘܡܵܘܕܹܝܢ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ: ܕܲܒܼܡܵܢܵܐ ܦܪܝܼܫܝܼܢ: ܘܒܲܐܝܠܹܝܢ ܒܗܵܡܘܿܢ ܕܡ̣ܢ ܠܥܸܠ ܡܸܬܿܕܲܡܹܝܢ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܵܦ ܠܗܹܪܹ̈ܤܝܼ̈ܣ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܢܦܲܪܸܫ ܘܲܢܚܵܘܸܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܠܵܐ ܡܸܛܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒܼܝܼܫܵܐܝܼܬܼ ܐܲܡܝܼܪ̈ܲܢ: ܢܸܥܪܘܿܩ ܐܵܦ pb. 64 ܡ̣ܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܫܲܦܝܪ ܐܲܡܝܼܪܵܢ. ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒܼܝܼܫܵܐܝܼܬܼ ܐܲܡܝܼܪܵܢ: ܕܠܵܐ ܦܘܼܪܢܵܫܵܐ ܢܩܲܒܸܠ. ܠܡܵܘܕܵܝܘܼܬܹܗ ܓܹܝܪ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܒܪܢܵܫܵܐ ܘܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܘܒܲܫܪܵܪܵܐ: ܕܲܫܪܵܪܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܘܡ̣ܢ ܫܪܵܪܵܐ ܡܸܤܬܲܗܕܵܐ. ܘܲܒܼܗܵܕܹܐ: ܠܲܝܬܿ ܐ̄̈ܢܵܫ ܕܥܵܕܹܠ ܠܗܘܿܢ. ܒܗܵܝ̇ ܕܹܝܢ ܕܥܵܪܩܝܼܢ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ: ܒܗܵܝ̇ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܘܒܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܡܲܤ̈ܠܲܝܵܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܒܲܕܼ ܡܒܲܛܠܝܼܢ ܠܡܸܬܼܒܲܪܢܫܵܢܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ. ܢܒ. ܥܲܠ ܐܲܝܠܹܝܢ: ܕܒܲܫܡܵܐ ܒܲܚܘܿܕܼ ܡܵܘܕܹܝܢ ܠܹܗ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ. ܤܵܒܹܿܠܝܵܢܹ̈ܐ ܡܸܢܗܘܿܢ ܓܹܝܪ: ܐܵܦ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܒܐܘܼܤܝܼܵܐ ܟܵܦ̇ܪܝܼܢ. ܘܲܫܡܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ: ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐܢܵܘ̇ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܘܲܗܘ̤ܵܐ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܕܹܝܢ: ܐܵܦ ܠܐܲܒܼܵܐ ܘܲܠܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܑܵܐ ܒܫܘܼܡܵܗܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ. ܘܲܒܼܦܵܤܝܼ̈ܩܵܬܼܵܐ: ܠܲܝܗܘܼ̈ܕܵܝܹܐ ܫܵܠܡ̇ܝܼܢ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܕܠܲܟܼܪܸܤܛܝܵܢܹܐ. ܢܓ. ܥܲܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܕܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܐܸܬܼܚܲܝܲܕܼ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܐܸܤܟܹܿܡܵܐ: ܘܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܬܪܹܝܢ ܒܢܝܼ̈ܢ. ܦܵܘܠܘܿܢܝܵܢܹ̈ܐ. ܐ̄ܚܪܵܢܹܐ ܕܹܝܢ ܒܗܵܠܹܝܢ ܥܵܕܼܠܝܼܢ ܠܗܘܿܢ: ܒܗܵܝ̇ ܕܗܸܢܘܿܢ ܡܵܘܕܹܝܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܐܵܘ ܩܢܘܿܡܵܐ: ܗܵܟܼܘܵܬܼ ܕܹܝܢ ܐܵܦ ܠܐܲܒܼܵܐ ܘܲܠܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ. ܥܲܠ ܡܸܬܼܒܲܪܢܵܫܢܘܼܬܹܗ