Digital Syriac Corpus

Discourse 1

   https://syriaccorpus.org/392
line :
page break :
ܕܹܚܠܲܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܪܹܫܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ. ܝܲܠܕܵܐ ܓܹܝܪ ܡܸܬܼܐܲܡܪܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܡܸܙܕܲܪܥܵܐ ܡܲܢ ܒܠܸܒܵܐ: ܟܲܕܼ ܠܪܸܥܝܵܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫ: ܐܲܦܬܼܵܐ ܢܸܬܸܠ ܡ̣ܢ ܢܘܼܬܵܦܵܘ̈ܗܝ ܕܥܵܠܡܵܐ: ܕܲܢܤܲܝܸܟܼ ܠܙܵܘܥܵܘ̈ܗܝ ܦܗܲܝ̈ܐ: ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܫܪܲܓܼܪ̈ܵܓܼܝܵܬܼܵܐ ܕܡܲܪ̈ܢܝܵܬܹܗ ܕܬܼܘܼܩܵܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܥܬܼܝܼܕ. ܠܲܤܝܵܡ ܫܲܬܼܐܸܤܬܼܵܗ̇ ܕܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܠܲܝܬܿ ܕܩܲܕܝܼܡ ܒܐܵܪܼ̈ܫܹܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ pb. 2 ܕܝܼܠܵܗ̇: ܠܗܵܝ̇ ܕܟܲܕܼ ܢܸܩܦܘܿܣ ܝܵܬܲܢ ܒܲܓܼܗܵܝܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܤܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ: ܠܘܵܬܼ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܕܲܬܼܪܝܼܨܘܼܬܼ ܫܒܼܝܼ̈ܠܹܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܗܵܝ̇ ܕܲܡܚܵܘܝܵܢܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܡܙܲܡܪܵܢܵܐ ܒܝܲܕܼ ܪܘܼܚܵܐ ܐܸܬܼܟܲܢܝܲܬ̤܀ ܠܡܲܚܤܸܢ ܡܸܫܬܿܟܲܚ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܲܡܨܸܐ ܡܤܲܝܒܲܪ ܐܝܼܩܵܪܹ̈ܐ: ܐܵܘ ܕܲܠܡܵܐ ܟܠ ܟ̱ܠܹܗ. ܘܗܵܕܹܐ: ܡܸܛܠ ܡܩܲܒܿܠܵܢܘܼܬܼܵܐ ܩܲܠܝܼܠܬܼܵܐ ܕܫܘܼܓܼܢܵܝܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܼ ܐ̄ܢܵܫ ܢܹܐܡܲܪ: ܘܐܸܢ ܐܲܝܟܼ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܲܙܢܵܐ܀ ܪܹܫ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ: ܠܡܲܥܢܵܝܘܼ ܗܵܘܢܵܐ ܒܡܸ̈ܠܲܝ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܕܼܘܼܪܵܫܵܐ ܕܒܲܡܤܲܝܒܪܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܫܸܩܝܵܐ ܕܹܝܢ ܕܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ: ܡܥܲܕܲܪ ܠܘܵܬܼ ܓܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܗܵܕܹܐ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܲܢ ܘܕܲܫܩܝܼܠܘܼܬܼ ܬܲܪܒܿܝܼܬܼܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܕܲܒܼܗܵܕܹܐ: ܠܝܲܬܼܝܼܪܘܼܬܼ ܤܘܼܢܩܵܢܵܐ: ܕܲܠܗܵܝ̇ ܐܲܬܼܪܵܐ ܬܸܬܸܠ. ܘܥܘܼܕܼܪܵܐ ܕܡ̣ܢ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ: ܗܵܬܲܚ̇ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܠܘܵܬܼ ܡܲܤܲܩܬܼܵܐ ܕܟܼܠܹܗ ܒܸܢܝܵܢܵܐ܀ ܠܲܝܬܿ ܕܐܸܫܟܲܚ̣ ܡܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܐܸܬܼܪܲܚܲܩ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ. ܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܹܝܢ: ܠܵܘ ܠܲܚܙܘܼܩܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܐܵܡܲ̇ܪܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܡ̣ܢ ܨܸܒܼ̈ܘܵܬܹܗ܀ ܡܝܬܲܪܘܼܬܼܵܐ ܗܵܕܲܐ ܗ̣̄ܝ: ܕܐ̄ܢܵܫ ܒܪܸܥܝܵܢܹܗ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܤܦܝܼܩ. ܟܠ ܟܡܵܐ ܕܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܤܵܥ̇ܪܝܼܢ ܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܠܸܒܵܐ ܕܢܸܫܟܲܬܼ ܡ̣ܢ ܗܲܓܵܓܲܝ̈ܗܹܝܢ: ܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ. ܘܠܵܐ ܚܲܫܹ̈ܐ ܒܵܛ̇ܠܝܼܢ: ܘܠܵܐ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܤܵܝ̇ܦܝܼܢ: ܒܸܠܥܵܕܼ ܡ̣ܢ ܡܲܕܼܒܿܪܵܐ ܘܚܘܼܪܒܵܐ܀ ܥܕܲܡܵܐ ܓܹܝܪ ܕܬܸܩܢܸܐ ܢܲܦܫܵܐ ܪܵܘܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܒܲܐܠܵܗܵܐ: ܒܲܡܩܲܒܿܠܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܪܓܸܫܬܼܵܐ ܕܚܲܝ̈ܠܹܝܗ̇: ܠܵܐ ܡܚܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸܓܼܫܹܐ ܡܲܐܤܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܨܝܵܐ ܠܲܡܕܼܵܫ ܠܗܘܼܠܹܗ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܤܝܵܓܼܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܕܲܠܓܼܵܘ: ܘܠܵܐ ܪܓܼܝܼܫܵܐ܀ pb. 3 ܡܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ: ܥܸܠܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ. ܘܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ: ܡܸܨܛܲܠܝܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܕܒܸܠܥܵܕܼ ܩܲܕܼܡܵܝܬܼܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝܢ. ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܚܲܤܝܼܪܵܐ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܬܲܡܵܢ ܐܲܝܟܼ ܕܒܲܦܓܼܘܼ̈ܕܹܐ ܐܲܤܝܼܪܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܬܼܵܐ܀ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܬܸܤܓܸܐ ܒܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܗܵܝܕܹܝܢ ܒܪܸܚ̱ܡܬܼܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܕܸܚܠܬܼܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ: ܬܸܬܼܒܿܤܸܐ. ܘܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܤܲܓܿܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܒܢܲܦܫܹܗ: ܕܲܒܼܘܵܠܝܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܕܲܚܠܵܦ ܕܸܚܠܲܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐ̄ܢܵܫ ܐܘܼ̈ܠܨܵܢܹܐ ܢܸܤܒܿܘܿܠ. ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܲܟܿܝܵܢ̈ܝܬܼܵܐ ܡܸܬܼܪ̈ܲܢܝܵܢ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܟܹܐܡܲܬܼ: ܘܲܥܪܝܼܨܵܐܝܼܬܼ ܕܢܸܤܡ̈ܟܼܵܢ ܠܘܵܬܼ ܟܝܵܢܵܐ: ܘܲܠܡܲܚܵܫܘܼ ܢܸܩܦܵܐܝܼܬܼ ܤܝܼ̈ܡܵܢ: ܐܲܝܟܼ ܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܒܦܸܚܡܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܡܸܤܬܲܟܸܐ: ܡ̣ܢ ܟܲܕܼܘܼ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܚܫܝܼ̈ܒܼܵܢ. ܘܲܕܼܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܒܸܠܥܵܕܼ ܡ̣ܢ ܫܩܝܼܠܘܼܬܼ ܢܸܤܝܵܢܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܢܸܕܥܝܼܘܗܝ ܠܲܫܪܵܪܵܐ: ܦܝܵܤܵܐ ܕܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܡܸܢܹܗ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܵܐ: ܚܲܬܝܼܬܼܵܐܝܼܬܼ ܡܸܫܟܲܚ. ܘܕܲܒܼܛܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܤܲܓܿܝܼܐܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܒܫܸܓܼܡܵܐ ܫܒܼܝܼܩ. ܘܝܲܬܿܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܢܲܦܝܼ̈ܩܲܝ ܒܲܒܼܥܵܬܹܗ: ܘܲܛܥܝܼ݁ܢܲܝ ܚܲܫܵܐ ܕܡܸܛܠܵܬܹܗ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܨܒܼܥܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ. ܡܵܐ ܕܹܝܢ ܕܚܲܤܝܼܪܘܼܬܼ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܒܠܸܒܲܢ ܬܸܬ̱ܢܨܒܼ: ܗܵܝܕܹܝܢ ܒܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܝܘܼܬܼܵܐ ܡܸܫܬܲܟܼ̈ܚܵܢ ܟܠܗܹܝܢ. ܠܵܘ ܡܸܛܠ ܒܘܼܚܵܢܵܐ: ܘܲܕܼܗܵܝ̇ ܕܢܸܬܿܬܿܟܸܠ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܘ ܒܟܼܠܥܸܕܵܢ ܠܲܡ ܡܲܨܠܚܵܐ: ܘܲܕܼܠܵܘ ܗܵܟܲܢܵܐ ܒܛܝܼܠ ܠܹܗ ܠܲܐܠܵܗܵܐ ܥܠܲܝܟ ܠܲܡ ܐܲܝܟܼ ܕܡܸܬܼܪܲܢܝܵܐ: ܤܒܼܝܼܤܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܪ̈ܲܡܙܵܢ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܟܲܡܝܼܢܝܼܢ ܘܲܒܼܥܲܡܛܵܢܵܐ ܫܵܕܹܝܢ ܓܹܐܪ̈ܲܝܗܘܿܢ܀ ܪܹܫ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܕܸܚܠܲܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܗܵܕܹܐ ܥܲܡ ܦܸܗܝܵܐ ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܲܬܼܟܲܬܲܪ ܒܢܲܦܫܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܬܿܛܦܝܼܤܵܐ. ܡܸܬܼܦܲܠܗܲܕܼ pb. 4 ܓܹܝܪ ܠܸܒܵܐ: ܒܝܲܕܼ ܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ ܕܪܸ̈ܓܼܫܹܐ: ܡ̣ܢ ܗܲܢܝܼܐܘܼܬܼܵܐ ܕܒܲܐܠܵܗܵܐ܀ ܐܲܤܝܼܪܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܲܠܓܼܵܘ ܒܡܲܪܓܿܫܵܢܘܼܬܼܗܘܿܢ: ܒܝܲܕܼ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܡܫܲܡܫܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܦܠܝܼܓܼܘܼܬܼܵܐ ܕܠܸܒܵܐ: ܡܲܥܠܵܐ ܥܲܠ ܢܲܦܫܵܐ ܕܸܚܠܬܼܵܐ. ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܹܝܢ: ܐܵܦ ܒܲܦܤܵܩܵܐ ܕܗܲܕܵܡܹ̈ܐ: ܡܸܫܟܿܚܵܐ ܕܲܬܼܓܲܒܲܪ ܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ. ܟܡܵܐ ܕܪܸܚܡܲܬܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܚܲܤܝܼܢܵܐ ܒܵܟܼ: ܕܬܸܗܘܸܐ ܠܒܼܝܼܒܼܵܐ ܘܠܵܐ ܕܲܚܘܼܠܬܼܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܡܸܛܠ ܤܲܩܘܼ̈ܒܼܠܹܐ ܤܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ: ܕܐܲܡܝܼܢܝܼܢ ܒܘܲܥܕܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܕܐܸܬܼܪܚܸܡ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܠܐܝܼܩܵܪܵܐ ܢܩܸܐ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܚܵܐ ܕܢܸܚܤܪ̈ܵܢ ܠܹܗ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܥܵܩ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܠܲܝܬܿ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܕܥܲܡ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܩܵܢܹ̇ܐ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܗ̤ܘ ܓܲܒܵܐ ܥܲܡ ܦܸܚܡܗܹܝܢ܀ ܐܸܢ ܡܲܢ ܪܓܸܫܬܼܵܐ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܕܪܸ̈ܓܼܫܹܐ: ܗܵܝ̇ ܕܡܸܢܵܗ̇ ܪܸܓܿܬܼܵܐ ܡܟܼܵܢܵܐ ܠܡܸܬܼܝܼܠܵܕܼܘܼ: ܐܲܝܟܼ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܐܹܘܲܓܼܪܝܼܣ: ܢܸܫܠܘܿܢ ܡܵܕܹܝܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܥܲܡ ܦܘܼܪ̈ܬܵܟܹܐ: ܕܲܒܼܫܲܝܢܵܐ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܢܸܛܪܘܼܢ ܡܸܫܬܵܘܕܹܝܢ܀ ܢܲܟܦܵܐ ܗܵܢܵܘ: ܐܲܝܢܵܐ ܕܠܵܘ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ ܟܠܹܝܢ ܡ̣ܢ ܘܲܥܕܹܗ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܤܢܲܝ̈ܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܗ̤ܘ ܫܪܵܪܵܐ ܕܠܸܒܹܗ ܡܢܲܟܸܿܦ ܚܵܘܪܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܹܗ: ܕܠܵܐ ܢܲܩܸܬܼ ܒܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܙܲܠܝܼ̈ܠܹܐ ܡܲܪܵܚܵܐܝܼܬܼ. ܘܟܲܕܼ ܚܲܤܝܘܼܬܼܵܐ ܕܬܹܐܪܬܹܗ: ܡܸܤܬܲܗܕܵܐ ܡ̣ܢ ܚܵܘܪܵܐ ܕܒܼܵܒܼ̈ܬܹܗ ܕܲܢܛܝܼܪ̈ܵܢ ܡܗܲܝܡܢܵܐܝܼܬܼ: ܟܘܼܚܵܕܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܐܲܦܲܝ̈ ܬܲܪܥܵܐ ܬܠܸܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܟܲܤܝܵܐ ܕܚܘܼܫܵܒܼܵܘ̈ܗܝ. ܕܐܲܝܟܼ ܒܬܼܘܼܠܬܼܵܐ ܡܢܲܟܲܦܬܼܵܐ: ܬܸܗܘܸܐ ܢܛܝܼܪܵܐ ܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܗ̇ ܡܗܲܝܡܢܵܐܝܼܬܼ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ܀ ܠܲܝܬ ܡܸܕܸܡ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܤܵܦܹ̇ܩ ܠܲܡܫܲܢܵܝܘܼ ܥܝܵܕܹ̈ܐ ܙܠܝܼ̈ܠܹܐ ܡ̣ܢ ܢܲܦܫܵܐ: ܘܲܠܡܸܬܼܟܲܣ ܠܥܘܼܗܕܵܢܹ̈ܐ ܡܙܝܼܥܵܢܹ̈ܐ ܡܩܝܼ̈ܡܲܝ ܫܲܠܗܸܒܼ̈ܝܵܬܼܵܐ ܫܓܼܝܼ̈ܫܬܼܵܐ ܒܓܼܘܼܫܡܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܒܲܠܝܼܥܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܪܸܚܡܲܬܼ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ: ܘܗܸܦܝܵܐ ܕܒܼܵܬܲܪ ܥܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܕܤܘܼܟܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ pb. 5 ܕܦܸܬܼܓܼܵܡܹ̈ܐ ܕܲܟܼܬܼܵܒܹ̈ܐ܀ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܹܝܢ ܕܙܵܘܥܹ̈ܐ ܢܸܥܡܕܼܘܼܢ ܒܗܲܢܝܼܐܘܼܬܼܵܐ ܒܵܬܲܪ ܚܸܟܼܡܬܼܵܐ ܕܐܲܤܝܼܢܵܐ ܒܡܸܠܹ̈ܐ: ܒܝܲܕܼ ܚܲܝܠܵܐ ܕܡܵܬܹ̇ܩ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ: ܟܠ ܫܵܒܹ̇ܩ ܒܸܤܬܲܪ ܓܘܼܫܡܹܗ. ܟܲܕܼ ܛܵܥܹ̇ܐ ܠܬܹܒܹܝܠ ܘܲܠܟܼܠ ܕܒܼܵܗ̇: ܘܲܠܟܼܠܗܘܿܢ ܥܘܼ̈ܗܕܵܢܹܐ ܡܩܝܼ̈ܡܲܝ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܕܲܓܼܫܝܼܡܘܼܬܼ ܥܵܠܡܵܐ ܥܵܛܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܢܲܦܫܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܚܫܲܝܬܼܵܐ ܟܡܵܐ ܙܲܒܼܢ̈ܝܼܢ ܕܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܕܲܥܝܵܕܵܐ: ܤܘܼܥܪ̈ܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܒܬܸܡܗܵܐ ܘܗ̤ܝ ܢܲܦܫܵܐ ܒܪܸܢܝܵܗ̇ ܦܵܝ̇ܫܵܐ: ܒܚܲܕܼ̈ܬܼܵܬܼܵܐ ܕܦܵܓܼ̈ܥܵܢ ܒܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܝܲܡܵܐ ܕܐ̄ܪ̈ܵܙܲܝܗܘܿܢ܀ ܘܐܵܦܸܢ ܒܡܵܘ̈ܗܝ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ ܢܸܗܘܸܐ ܛܵܐܹ̇ܦ ܪܸܥܝܵܢܵܐ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܢܸܫܟܲܚ ܠܘܵܬܼ ܗܵܢܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܥܘܼܡܩܵܐ ܢܥܲܡܸܩ ܙܵܘܥܵܘ̈ܗܝ: ܠܡܸܚܙܵܐ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܓܲܙܹ̈ܐ ܕܒܲܬܼܗܘܿܡܵܘ̈ܗܝ. ܤܵܦܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ ܗܸܪܓܵܐ ܒܪܸܚܡܬܹܗ ܦܵܟܲ̇ܪ ܠܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܚܲܝܠܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܝܲܕܼ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܕܬܲܗܪܵܐ: ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܟܠܹܝܢ ܡ̣ܢ ܪܸܢܝܵܐ ܘܪܲܗܛܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܟܝܵܢܹܗ ܕܓܼܘܼܫܡܵܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܠܒܼܝܼ̈ܫܲܝ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܡܸܛܠ ܓܹܝܪ ܕܲܪܦܸܐ ܗ̣̄ܘ ܠܸܒܵܐ: ܐܵܡܲ݁ܪ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܕܲܢܤܲܝܒܲܪ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܕܦܵܓܼ̈ܥܵܢ ܒܹܗ ܡ̣ܢ ܠܒܲܪ: ܘܲܩܪܵܒܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܠܵܓܼܵܘ. ܘܝܵܕܼܥܝܼܬܘܿܢ ܠܲܡ: ܕܝܲܩܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܚܘܼܒܼܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ. ܘܐܸܢ ܗ̤ܘ ܕܠܸܒܵܐ ܒܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬܼܥܢܸܐ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܵܐ ܕܲܢܤܲܝܒܲ ܫܓܼܘܼܫܝܵܐ ܕܲܗܡܵܤܹܗ ܕܦܲܓܼܪܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܝܲܩܝܼܪܘܼܬܹܗ ܓܹܝܪ ܕܡܲܬܼܩܵܠܵܐ ܠܚܲܪܝܼܦܘܼܬܼ ܢܸܙܠܵܐ ܕܡܲܤܲܐܬܼܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܫܓܼܘܼܫܚܵܐ ܕܡܲܫ̈ܒܹܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܟܘܼܚܵܕܵܐ ܘܕܸܚܠܬܼܵܐ ܠܡܸܨܛܲܠܝܵܢܘܼܬܹܗ ܕܪܸܥܝܵܢܵܐ. ܘܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܦܸܚܡܵܐ ܕܚܲܤܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܬܲܡܵܢ: ܗ̤ܘ ܟܲܕܼ ܗ̤ܘ ܝܲܬܝܼܪܘܼܬܼ ܡܫܲܠܛܘܼܬܼܵܗ̇ ܕܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܒܗܵܕܹܐ. pb. 6 ܟܡܵܐ ܕܬܲܡܵܢ ܬܵܘܤܲܦܬܼܵܐ ܒܚܲܤܝܼܪܘܼܬܼܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܘܥܸܠܬܼܵܐ ܠܲܕܼܠܝܼܠܘܼܬܼ ܙܲܠܝܼܠܘܼܬܼܗܹܝܢ ܕܟܲܦܹ̈ܐ ܒܠܵܐ ܩܵܘܡܵܐ. ܘܗܵܪܟܵܐ ܟܡܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܒܝܲܕܼ ܡܸܬܿܬܿܪܝܼܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܕܸܚܠܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܢܲܦܫܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܲܤܲܐܬܹܗ ܕܪܸܥܝܵܢܵܐ ܠܟܼܠ ܓܲܒܿ ܙܵܐ̇ܠܵܐ ܚܲܪܝܼܦܵܐܝܼܬܼ. ܡܵܕܹܝܢ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܬܪܲܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ. ܘܫܘܼ̈ܓܼܢܵܝܹܐ ܪܸ̈ܥܝܵܢܵܝܹܐ: ܬܪ̈ܲܝܵܢܹܐ ܒܵܬܲܪ ܡܸܨܛܲܠܝܵܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܸܬܼܚܲܟܲܡ ܠܲܡܤܵܡ ܫܲܬܼܐܸܤܬܼܵܐ ܠܡܲܪܕܝܼܬܼܵܟܼ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܒܼܝܵܘ̈ܬܼܵܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܡܩܝܼܡܵܐ ܠܵܟܼ ܥܲܠ ܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܟܪܘܼܟܼܝܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ܀ ܠܵܐ ܬܘܚܼܪ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܛܲܟܼܤܵܐ ܕܲܪ̈ܕܝܵܐ ܕܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ: ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܒܘܼܚܵܢܵܐ ܤܝܼ̈ܡܵܢ ܠܬܲܪܒܿܝܼܬܼܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܟ: ܕܬܹܐܪܲܒܼ ܢܲܦܫܵܟܼ ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܤܘܼ̈ܟܵܠܹܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ. ܦܪܘܿܫ ܢܝܼܫܵܐ ܕܡܸܠܬܼܵܐ ܒܟܼܠ ܫܲܪ̈ܒܿܝܼܢ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܬܹܦܓܲܥ ܒܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܼܵܐ: ܕܲܬܼܥܲܡܸܩ ܢܲܦܫܵܟܼ ܠܡܸܫܟܲܢ ܠܘܵܬܼ ܝܲܪܼ̈ܥܵܬܼܵܐ ܪܵܘܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܲܤܝܵܡܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ܀ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒܼܕܼܘܼܒܼܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܗܲܕܹܝܢ ܠܡܸܬܼܢܲܗܵܪܘܼ: ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܙܲܠܝܼܩܵܐ ܡܸܕܸܡ ܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܢܵܐ ܡܲܪܓܫܝܼܢ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܕܪܵܕܹܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܦܸܬܼܓܼܵܡܹ̈ܐ. ܘܗ̤ܘ ܦܵܪܹܫ ܩܕܼܵܡ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܡܲܡܠܠܵܐ ܫܚܘܼܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܫܲܪ̈ܒܹܐ ܕܐܲܡܝܼܪܝܼܢ ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܠܦܘܼܬܵܚܵܐ ܢܲܦܫܵܢܵܝܵܐ܀ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܲܫܚܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܩܵܪܹܐ ܒܦܸܬܼܓܼܵܡܹ̈ܐ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ: ܐܵܦ ܠܸܒܹܗ ܡܸܫܐܲܚܲܡ ܘܫܵܬܲܚܲܡ ܘܫܵܗܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܚܲܝܠܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܝܵܗܹ̇ܒܼ ܠܠܸܒܵܐ ܛܥܵܡܬܼܵܐ ܚܠܝܼܬܼܵܐ ܒܤܘܼ̈ܟܵܠܹܐ pb. 7 ܕܡܲܬܼܡܗܝܼܢ ܢܲܦܫܵܐ. ܟܠ ܡܸܕܼܡ: ܠܘܵܬܼ ܐ̄ܚܝܵܢܹܗ ܡܥܵܕܼ ܪܵܗܹ̇ܛ. ܘܢܲܦܫܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܵܗ̇ ܡܢܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ: ܡܵܐ ܕܫܵܡ̇ܥܵܐ ܡܸܕܹܡ ܕܲܛܡܝܼܪ ܒܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ: ܒܫܘܼܠܗܵܒܼܵܐ ܢܵܬܼ̇ܦܵܐ ܠܬܲܫܥܝܼܬܹܗ: ܐܵܦܸܢ ܠܵܘ ܠܟܼܠܢܵܫ ܡܥܝܼܪ ܠܬܲܗܪܵܐ: ܫܲܪܒܵܐ ܕܐܲܡܝܼܪ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܘܲܛܡܝܼܪ ܒܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܠܸܒܵܐ ܒܵܥ̇ܝܵܐ ܕܲܡܤܲܪܲܩ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܘܥܸܢܝܵܢܹ̈ܝܗ̇܀ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܲܥܡܝܼܠ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܒܨܸܦܬܼܵܐ ܕܥܵܒܼܘܿܪ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܫܲܪ̈ܒܹܐ ܕܥܲܠ ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܥܝܼܪܝܼܢ ܡܲܚܫܲܒܼܬܹܗ: ܠܘܵܬܼ ܪܸܚܡܲܬܼ ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܵܗ̇܀ ܩܲܕܝܼܡ ܐܲܝܟܼ ܕܒܲܗܘܵܝܵܐ ܫܪܵܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܗܘܼ̈ܠܹܐ: ܠܐܲܤܘܼܪܹ̈ܐ ܕܒܲܐܠܵܗܵܐ. ܘܐܵܦܸܢ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܦܘܼܪ̈ܢܵܤܹܐ ܛܲܝܒܿܘܼ̈ܬܼܵܢܵܝܹܐ ܒܚܲܕܼܚ̈ܕܼܵܢܹܐ ܐܝܼܬܼ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܩܵܕܹܡ ܗܵܢܵܐ ܠܗܵܘ̇: ܐܲܝܟܼ ܕܲܬܼܚܲܦܸܐ ܪܸܚܡܬܼܵܐ ܠܪܸܚܡܬܼܵܐ. ܒܛܲܟܼܤܵܐ ܕܹܝܢ ܕܲܥܝܵܕܼܵܐ ܕܲܡܕܲܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܐ̄ܚܪܵܢܝܵܐܝܼܬܼ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܒܤܸܕܼܪܵܐ ܕܓܼܵܘܵܐ. ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܹܝܢ: ܛܲܟܼܤܵܐ ܓܵܘܢܵܝܵܐ ܛܲܪ. ܐܸܢ ܩܵܕܼܡܵܐ ܠܵܟܼ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ: ܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܝܼܬܹܝܗ̇. ܘܐܸܢ ܠܵܐ: ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟܼܠܢܵܫ ܪܵܕܹܐ ܒܝܘܼܒܵܠܵܐ: ܤܲܩ ܠܘܵܬܼ ܡܲܤܲܩܬܼܵܐ ܕܡܲܓܼܕܠܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ܀ ܟܠܡܸܕܸܡ ܕܲܒܼܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܡܸܬܼܦܠܲܚ ܘܡܸܫܬܲܡܠܸܐ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܡܸܛܠܵܬܹܗ: ܐܵܦ ܗ̤ܘ ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܟ̱ܠܹܗ ܠܗܲܝ̈ܢܹܐ ܕܒܸܤܪܵܐ. ܘܟܼܠ ܕܲܒܼܤܵܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܟ̱ܠܹܗ ܡܪܲܟܿܒܼܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ. ܕܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ: ܕܡܸܛܠܵܬܹܗ ܤܢܝܼܩ ܥܲܠ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܘܥܲܠ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ: ܘܥܲܠ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܲܡܓܲܫܡܘܼܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܡܓܲܫܡܘܼܬܼܵܐ ܘܲܡܠܲܚܡܘܼܬܼܵܐ ܕܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ: ܗ̤ܘܝܘܼ ܡ̣ܢ ܟܠ. pb. 8 ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ: ܘܗܵܘ̇ ܕܡܸܛܠܵܬܹܗ: ܥܦܝܼܦܵܐܝܼܬܼ ܡܸܤܬܲܟܲܠ ܡܲܕܥܵܐ ܢܲܗܝܼܪܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܩܲܕܸܡ̣ ܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼ ܒܝܲܕܼ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܡܘܼܫܹܐ. ܘܗܵܝ̇ ܕܲܦܫܝܼܛܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܡܸܤܬܲܟܿܠܵܐ: ܘܗܵܝ̇ ܕܲܥܦܝܼܦܘܼܬܼܵܐ܀ ܕܩܲܕܝܼܡܘܼܬܼ ܗܘܵܝܵܐ ܡ̇ܢ ܕܡܸܕܸܡ ܥܕܼܝܼܠܵܐܝܼܬܼ: ܠܵܘ ܪܓܸܫܬܹܗ ܕܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܡܲܥܒܿܪܝܼܢ: ܥܲܡ̈ܠܹܐ ܕܠܲܕܼܟܲܝ̈ܐ ܡܸܬܼܝܲܨܦܝܼܢ. ܐܸܠܵܐ ܚܲܫܝܼܫܘܼܬܼ ܥܘܼܗܪܵܢܹܗ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܢܵܤܒܿܝܼܢ: ܕܲܡܝܲܬܿܪܵܐܝܼܬܼ ܬܸܗܘܸܐ ܗܵܝ̇ ܕܡ̣ܢ ܟܲܕܼܘܼ ܫܲܡܫܲܬ̤ ܡܲܥܒܲܪܬܵܐ ܕܲܒܼܪܸܥܝܵܢܵܐ܀ ܥܵܠܒܵܐ ܗ̣̄ܝ ܝܲܥܢܘܼܬܼܵܗ̇ ܕܢܲܦܫܵܐ ܒܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܠܲܡܢܵܬܼ ܪܸܓܼܬܼܵܐ ܕܒܲܪ ܙܵܘܓܵܗ̇ ܒܲܕܼܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ܀ ܠܟܼܠܡܸܕܸܡ: ܡܫܘܼܚܵܬܼܵܐ ܡܨܲܒܿܬܼܵܐ. ܒܸܠܥܵܕܹܝܗ̇ ܕܹܝܢ ܘܐܵܦ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܠܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܡܚܝܼܪ̈ܲܢ: ܠܘܵܬܼ ܤܘܼܓܿܦܵܢܵܐ ܕܢܲܗ̈ܦܟܼܵܢ ܚܫܲܚܬܼܵܐ ܕܡܸܢܗܹܝܢ ܟܵܠܝܼܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܸܕܸܡ܀ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܬܸܫܬܵܘܬܲܦ ܠܐܵܠܵܗܵܐ ܒܡܲܕܥܵܟܼ: ܒܲܫܩܝܼܠܘܼܬܼ ܡܲܪܓܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܗܵܝ̇ ܗܲܢܝܼܐܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܫܲܥܒܿܕܲܬܼ ܠܪܸ̈ܓܼܫܹܐ: ܠܲܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܩܲܦ. ܒܡܸܕܸܡ ܓܹܝܪ ܕܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܡܲܤܒܲܗ: ܟܲܕܼ ܢܸܫܬܿܟܲܚ ܠܓܼܵܘ ܡܸܬܵܟܼ: ܡܸܬܿܬܿܨܝܼܪ ܒܹܗ ܗܵܘ̇ ܫܘܼܦܪܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ. ܟ̱ܠܵܢܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܤܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܲܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܒܼܡܨܲܥܬܼܵܐ: ܠܲܚܕܼܵܢܵܝܘܼܬܼ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܗ̇ ܡܲܙܠܲܓܼܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ: ܫܵܘܬܵܦܬܼܵܐ ܡܲܩܦܵܐ ܠܢܲܦܫܵܐ܀ ܚܘܼܝܵܕܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܐܝܼܬܼܵܐܘܗܝ: ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܠܵܐ ܛܵܒܼܘܿܥܵܐ: ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܒܼܫܘܼܠܗܵܒܼܵܐ ܪܸܚ̱ܡܬܼܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܪܫܵܢܵܐܝܼܬܼ ܢܵܨܹ̇ܦ ܒܠܸܒܵܐ. ܗܵܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܕܨܹܝܕܼ ܦܘܼ̈ܩܕܵܢܹܐ ܚܲܝܠܵܐ pb. 9 ܢܵܤܹ̇ܒܼ ܠܐܲܤܝܼܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܫܐܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܘܠܵܐ ܟܝܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܡܠܘܿܐܼܵܐ ܡܸܫܬܿܟܲܚ ܬܲܡܵܢ ܠܲܚܙܵܬܼܵܐ ܢܲܦܫܵܢܵܝܬܼܵܐ: ܕܬܸܤܬܿܡܸܟܼ ܥܠܵܘܗܝ ܩܢܘܿܡܵܐܝܼܬܼ. ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ: ܠܘܵܬܼ ܬܲܗܪܵܐ ܡܸܬܼܢܓܸܕܼ: ܒܥܲܡܝܼܨܘܼܬܼܵܐ ܕܲܥܦܝܼܦܘܼܬܼ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܒܸܤܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ܘܢܲܦܫܵܢܵܝܹ̈ܐ. ܘܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܫܒܼܝܼܠܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܨܹܝܕܼ ܚܘܼܒܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܨܵܝܘܿܪܵܐ ܕܝܘܼܩܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܠܘܼܩܕܲܡ ܒܲܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܫܲܪܸܐ: ܐܲܝܟܼ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܹܐ ܕܡܵܪܲܢ: ܕܲܠܘܵܬܼ ܓܡܝܼܪܘܼܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܫܲܬܼܐܸܤܬܼܵܐ: ܠܗܵܕܹܐ ܦܵܩܹ̇ܕܼ ܠܡܸܫܬܲܡܥܵܢܵܘ̈ܗܝ܀ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܡܸܠܬܼܵܐ ܤܘܼܥܪܵܢܵܝܬܼܵܐ: ܘܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܝܵܬܼܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ. ܘܐܵܦ ܒܸܠܥܵܕܼ ܢܸܤܝܵܢܵܐ ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܝܵܕܼܥܵܐ ܗ̣̄ܝ ܚܸܟܼܡܬܼܵܐ ܡܸܠܹܝ̈ܗ̇ ܡܨܲܒܿܬܼܵܐ: ܘܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܫܪܵܪܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܦܵܤܵܐ ܒܹܗ: ܘܠܲܡܓܲܠܵܚܘܼ ܥܲܠ ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܬܼܘܿܡ ܫܸܩܠܲܬ̤ ܢܸܤܝܵܢܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܗ̇: ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ: ܓܲܙܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܬܼܘܼܟܼܠܵܢܵܐ. ܘܚܸܟܼܡܬܼܵܐ ܒܲܛܝܼܠܬܼܵܐ: ܓܘܼܥܠܵܢܵܐ ܗ̣̄ܝ ܡܟܲܚܕܼܵܢܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܐܘܼܡܵܢܵܐ ܕܨܵܐܲܪ ܡܲܝ̈ܵܐ ܒܐܸܤܹ̈ܐ: ܘܲܠܨܲܗܝܹܗ ܕܢܸܬܿܠܘܼܢ ܦܘܼܝܵܓܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܝܼܢ. ܘܐܲܝܟܼ ܕܚܵܙܹ̇ܐ: ܚܸܠܡܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܹܝܢ ܕܡ̣ܢ ܢܸܤܝܵܢܵܐ ܕܥܲܡܠܹܗ ܡܡܲܠܸܠ ܥܲܠ ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܡ̣ܢ ܡܲܪ̈ܗܵܛܹܐ ܕܬܹܐܓܼܘܼܪܬܹܗ ܡܝܲܒܸܿܠ ܡܸܠܬܼܵܐ ܠܫܵܡܘܿܥܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܲܝܟܼ ܕܡ̣ܢ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܢܲܦܫܹܗ ܙܵܪܲܥ̇ ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ ܒܐܸܕܼܢܹ̈ܐ ܕܨܵܝܘܿܬܼܵܘ̈ܗܝ. ܦܵܬܲܚ̇ ܦܘܼܡܹܗ ܒܦܵܪܹܗ̄ܤܝܼܵܐ ܥܲܡ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ: ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܤܵܒܼܵܐ ܠܝܵܘܤܸܦ ܢܲܟܼܦܵܐ. ܘܐܸܢܵܐ ܠܲܡ: ܗܵܐ ܝܸܗ̇ܒܹܿܬܼ ܠܵܟܼ ܡܢܵܬܼܵܐ ܚܕܼܵܐ ܝܲܬܝܼܪܬܵܐ ܥܲܠ ܐܲܚܲܝ̈ܟ: ܕܢܸܤ̇ܒܹܿܬܼ ܡ̣ܢ ܐܝܼܬܼܵܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܒܤܲܝܦܝ ܘܲܒܼܩܸܫܬܿܝ܀ pb. 10 ܟܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܕܲܡܟܲܬܿܡܝܼܢ ܕܘܼܒܵܪ̈ܵܘܗܝ: ܚܲܒܿܝܼܒܼܝܼܢ ܥܠܵܘܗܝ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ. ܘܲܬܼܪܲܝܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܗܵܢܵܐ: ܐܲܝܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܚܲܤܝܼܪ. ܘܫܲܦܝܼܪ ܐܸܡ݂ܲܪ ܐ̄ܢܵܫ: ܕܲܡܥܝܼܩܵܐ ܕܸܚܠܲܬܼ ܡܵܘܬܵܐ ܠܓܲܒܼܪܵܐ ܒܸܤܪܵܢܵܐ. ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܤܵܗܕܘܼܬܼܵܐ ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܒܢܲܦܫܹܗ: ܗ̤ܘܝܘܼ ܡܸܬܼܪܲܓܼܪܲܓܼ ܠܹܗ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܚܲܝܹ̈ܐ܀ ܠܵܐ ܢܸܬܼܚܫܸܒܼ ܠܵܟܼ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ ܕܲܫܪܵܪܵܐ: ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ: ܠܕܸܚܠܬܼܵܐ ܡܫܲܥܒܲܕܼ ܪܸܥܝܵܢܹܗ܀ ܟܠ ܛܵܒܼ̈ܬܼܵܐ ܘܒܼܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܕܨܹܝܕܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܓܵܕܼ̈ܫܵܢ: ܚܸܠܡܹ̈ܐ ܢܸܬܼܚܲܫ̈ܒܵܢ ܠܵܟܼ ܟܠܗܹܝܢ. ܕܠܵܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܒܝܲܕܼ ܡܵܘܬܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܠܡܸܫܬܪܵܝܘܼ ܡܸܢܗܹܝܢ: ܐܸܠܵܐ ܘܲܟܼܡܵܐ ܙܲܒܼܢ̈ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܡܵܘܬܵܐ ܫܵܒܼ̈ܩܵܢ ܠܵܟܼ ܘܲܡܫܲܢ̈ܝܵܢ܀ ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܡܸܢܗܹܝܢ ܕܲܡܫܵܘܬܿܦܵܐ ܒܗܹܝܢ ܢܲܦܫܵܟܼ: ܠܗܹܝܢ ܬܸܪܢܸܐ ܕܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ ܩܸܢܝܵܢܵܟܼ ܕܲܠܥܵܠܲܡ: ܕܐܵܦ ܠܥܵܠܡܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܥܲܡܵܟܼ ܐܵܙܵܠ̄ܢ̈. ܘܐܸܢ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܐܸܢܹܝܢ: ܚܕܼܝܼ: ܘܐܵܘܕܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪܸܥܝܵܢܵܟܼ. ܘܐܸܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ: ܗ̤ܘܲܝܬܿ ܡܲܟܼܪܸܐ ܘܡܸܬܲܬܲܢܲܚ: ܘܲܒܼܥܝܼ ܓܗܵܝܬܼܵܐ ܕܡܸܢܗܹܝܢ: ܥܲܕܼ ܐܝܼܬܲܝܟ ܒܦܲܓܼܪܵܐ. ܟܠ ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܕܡܸܤܬܲܥܪܵܐ ܠܘܵܬܼܵܟܼ ܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܢܵܐܝܼܬܼ ܘܲܒܼܟܸܤܝܵܐ: ܬܸܗܘܸܐ ܚܲܬܿܝܼܬܼܵܐ ܠܵܟܼ: ܕܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܗ̤ܘܲܝ̈ ܠܵܟܼ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܠܘܵܬܼܵܗ̇: ܗܵܢܹ̇ܝܢ ܕܲܒܼܗܹܝܢ ܐܸܬܼܩ̣ܪܝܼܬܿ ܒܝܼܫܘܼܥܡܫܝܼܚܵܐ ܠܲܥܒܼܵܕܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ. ܕܠܹܗ ܘܠܲܐܒܼܘܼܗܝ ܘܲܠܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ: ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܤܸܓܼܕܬܼܵܐ: ܗܵܫܵܐ ܘܲܒܼܟܼܠܙܒܲܢ ܘܲܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. ܐܵܡܹܝܢ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/392
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 1” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/392.
Bibliography:
Discourse 1.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/392.

Show Citation Styles