Isaac of Nineveh: Discourse 4

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
ܢܲܦܫܵܐ ܕܠܲܐܠܵܗܵܐ ܡܲܚܒܼܵܐ: ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܢܵܘܚܵܗ̇܀ ܩܲܕܸܡ ܫܪܝܼ ܡܸܢܵܟܼ ܐܲܤܘܼܪܹ̈ܐ ܕܲܠܒܲܪ: ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܬܹܐܟܲܦ ܠܵܟܼ ܠܡܹܐܤܲܪ ܠܸܒܵܟܼ ܒܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܩܲܕܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ ܫܪܵܝܵܐ ܕܡܢ ܗܘܼ̈ܠܹܐ: ܠܐܲܤܘܼܪܝܵܐ ܕܒܲܐܠܵܗܵܐ܀ ܠܝܲܠܘܼܕܼܵܐ ܒܵܬܲܪ ܕܚܵܤ̇ܠܝܼܢ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܚܲܠܒܼܵܐ: ܗܵܝܕܹܝܢ ܡܩܲܪܒܼܝܼܢ ܠܹܗ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܼܵܐ ܕܠܲܚܡܵܐ. ܘܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܠܡܸܬܼܝܲܬܵܪܘܼ ܒܐܲܠܵܗܵܐ: ܩܲܕܼܡܵܝܑܬܼ ܢܲܦܫܹܗ ܚܵܤܹ̇ܠ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܚܤܝܼܠܵܐ ܕܡ̣ܢ ܬܕܲܝ̈ ܐܸܡܹܗ܀ ܩܲܕܝܼܡܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܡ̈ܠܹܐ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ܠܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܢܲܦܫܵܢܵܝܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܦ ܒܲܗܘܵܝܵܐ: ܩܲܕܝܼܡܵܐ ܒܪܝܼܬܹܗ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܠܲܕܼܢܲܦܫܵܐ܀ ܕܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܓܹܝܪ ܥܲܡ̈ܠܹܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ pb. 41 ܥܲܡ̈ܠܹܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ. ܡܸܬܼܝܲܠܕܝܼܢ ܓܹܝܪ ܗܵܠܹܝܢ ܡ̣ܢ ܗܵܢܘܿܢ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܲܫܢܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܦܸܪ̈ܕܹܐ ܥܲܪ̈ܛܸܠܵܝܵܬܼܵܐ. ܘܲܕܼܸܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܢܲܦܫܵܢܵܝܵܐ: ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܡܵܘ̈ܗܒܼܵܬܼܵܐ ܕܪܘܼܚ ܓܠܝܼܙܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܠܵܐ ܦܵ̇ܚ̇ܡܝܼܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܙܲܒܼܢܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܲܚܠܵܦ ܫܪܵܪܵܐ: ܠܒܼܘܼܤܵܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܡܛܲܝܲܒܼ ܠܥܵܡ̈ܠܲܝ ܒܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܢܲܩܝܼ̈ܦܵܢ ܠܒܸܟܼܝܵܐ ܕܙܲܪܥܵܐ ܟܲܦܹ̈ܐ ܕܚܲܕܼ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܠܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܡܸܛܠ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܠܲܚܡܵܐ ܕܡ̣ܢ ܕܘܼܥܬܼܵܐ: ܗܲܢܝܼ ܠܦܲܠܵܚܵܐ. ܘܥܲܡ̈ܠܹܐ ܕܲܚܠܵܦ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܠܠܸܒܵܐ ܕܩܲܒܸܿܠ̣ ܝܑܼܕܲܥܬܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ܀ ܤܲܝܒܲܪ ܫܝܼܛܘܼܬܼܵܐ ܒܡܘܼܟܵܟܼܵܐ: ܒܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܡܸܛܠ ܦܵܪܹܗ̄ܤܝܼܵܐ ܕܠܸܒܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܟܠ ܡܸܠܬܼܵܐ ܩܫܝܼܬܼܵܐ ܕܲܡܤܲܝܒܲܪ ܐ̄ܢܵܫ ܒܦܘܼܪܫܵܢܵܐ: ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܤܲܟܼܠܘܼܬܼܵܐ: ܚܲܕܼ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܟܼܘܼ̈ܒܹܐ ܡܩܲܒܸܠ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܡܸܛܠ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܘܛܘܼܒܼܵܘܗܝ. ܘܐܵܦ ܗ̤ܘ ܡܸܬܼܟܲܠܲܠ: ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇܀ ܕܥܵܪܹܩ ܡ̣ܢ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ ܒܝܼܕܲܥܬܼܵܐ: ܒܤܲܒܼܪܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܒܲܩܢܘܼܡܹܗ ܐܲܪܓܸܫ̣܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܡܸܫܬܵܘܕܸܐ ܫܒܼܝܼܩܘܼܬܼ ܥܵܠܡܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܒܲܩܢܘܼܡܹܗ ܠܲܪܓܸܫ̣܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܡܸܫܬܵܘܕܸܐ ܫܒܼܝܼܩܘܼܬܼ ܥܵܠܡܵܐ: ܘܢܵܨܹ̇ܐ ܥܲܡ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܚܠܵܦ ܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܡܸܛܠ ܗܵܝ̇ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܒܲܨܲܪ ܡ̣ܢ ܢܚܵܝܹܗ: ܗܵܢܵܐ ܥܘܼܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܓܡܝܼܪܵܐ. ܕܐܲܪܦܝܼ ܠܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܘܢܵܨܹ̇ܐ ܚܠܵܦ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܡܸܢܹܗ܀ ܕܥܵܪܹܩ ܡ̣ܢ ܢܝܵܚܹ̈ܐ ܕܲܬܼܢܵܢ: ܠܥܵܠܡܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܕܵܐܹ̇ܩ ܪܸܥܝܵܢܹܗ܀ ܕܐܲܚܝܼܕܼ ܒܩܸܢ̈ܝܵܢܹܐ: ܥܲܒܼܕܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܚܲܫܹ̈ܐ. ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܕܲܗܒܼܵܐ ܘܲܠܤܹܐܡܵܐ ܠܚܘܿܕܼ ܬܸܚܫܘܿܒܼ ܩܸܢ̈ܝܵܢܹܐ: ܐܸܠܵܐ ܟܠ ܕܲܠܪܸܓܿܬܼܵܐ ܕܨܸܒܼܝܵܢܵܟܼ ܐܲܚܝܼܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܗܹܝܢ܀ ܕܦܵܤܹ̇ܩ ܥܘܼܘܵܟܹ̈ܐ ܡܸܛܠ ܕܸܚܠܬܼܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ: ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܫܪܵܪܵܐ܀ ܒܸܠܥܵܕܼ ܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܫܪܵܪܵܐ ܕܬܸܫܬܿܟܲܚ ܠܵܐ pb. 42 ܡܲܨܝܵܐ܀ ܠܵܘ ܒܥܲܡܠܹ̈ܐ ܦܲܓܿܪ̈ܢܵܝܹܐ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܩܲܢܝܵܐ ܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܝܼܕܲܬܼܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܟܲܕܼ ܢܝܼܫܵܐ ܢܤܝܼܡ ܠܥܲܡܠܹ̈ܐ: ܠܲܦܤܵܩܵܐ ܕܚܲܫܲܝ̈ ܪܸܥܝܵܢܵܐ. ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܕܼܠܵܐ ܦܘܼܪܫܵܢ ܥܵܡܹ̇ܠ: ܐܵܦ ܟܲܕܼ ܢܸܤܬܼܩ̈ܒܿܠܵܢ ܠܹܗ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܲܚܛܝܼܬܼܵܐ: ܦܫܝܼܩܵܐܝܼܬܼ ܢܵܦܹ̇ܠ ܒܗܹܝܢ܀ ܠܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܬܩܲܠܸܣ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܒܼܦܲܓܼܪܹܗ ܥܡܝܼܠ: ܘܲܒܼܪܸܓܼܫܵܘܗܝ ܫܪܸܐ ܘܲܫܒܼܝܼܩ: ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ ܒܡܲܫܡܲܥܬܼܵܐ ܘܦܘܼܡܵܐ ܬܪܝܼܥܵܐ ܘܥܲܝ̈ܢܹܐ ܦܲܗܵܝ̈ܬܼܵܐ܀ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܢܝܼܫܵܐ ܬܤܝܼܡ ܠܢܲܦܫܵܟܼ ܕܬܸܬܼܚܲܫܲܚ ܒܤܘܼܥܪܵܢܵܐ ܪܲܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܕܲܪܸܫ ܢܲܦܫܵܟܼ ܕܠܵܐ ܬܸܠܒܿܘܿܟܼ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܒܬܲܪ̈ܥܹܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ. ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܚܙܸܐ: ܕܒܲܚܕܼܵܐ ܐܝܼܕܼܵܐ ܦܵܠܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܒܲܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܡܒܲܕܲܪ. ܬܲܡܵܢ ܓܹܝܪ: ܥܲܠ ܚܲܝܘܼܤܬܼܵܢܘܼܬܼܵܐ ܐܵܠ̇ܨܵܐ. ܬܢܵܢ ܕܹܝܢ: ܥܲܠ ܪܘܼܝܼܚܘܼܬܼ ܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ܀ ܢܸܬܼܚܸܫܒܼ ܠܵܟܼ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܕܚܲܝܵܒܲܝ̈ܟ ܕܲܒܼܗܵܠܹܝܢ: ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ. ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܬܸܚܙܸܐ ܠܫܲܝܢܵܐ ܕܕܼܵܐܹ̇ܨ ܒܪܸܥܝܵܢܵܟܼ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܓܲܒܹ̈ܐ: ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܟܲܕܼ ܬܸܗܘܸܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܘܵܠ̇ܝܼܬܼܵܐ ܘܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܟܼ: ܘܲܠܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܒܟܼܠ: ܐܲܬܼܪܵܐ ܬܸܬܸܠ܀ ܚܲܕܼ ܓܹܝܪ ܡ̣ܢ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܟܲܕܼ ܥܲܠ ܗܵܠܹܝܢ ܡܡܲܠܸܠ: ܠܵܡܲ݁ܪ: ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ ܠܲܡ: ܐܸܢ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܟܹܐܢܵܐ: ܥܘܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣. ܕܢܹܐܡܲܪ: ܕܡ̣ܢ ܡܲܪ̈ܗܵܛܹܐ ܕܲܒܼܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܢܲܦܫܹܗ ܢܦܲܪܢܸܣ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ: ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܩܸܢ̈ܝܵܢܹܐ ܕܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܘܲܥܫܘܼܩܝܵܐ: ܘܲܛܠܘܼܡܝܵܐ ܘܦܘܼܪ̈ܤܹܐ܀ ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܦ ܒܕܼܘܼܟܿܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܡܵܘܕܲܥ ܗ̤ܘ ܗܵܢܵܐ ܓܲܒܼܪܵܐ: ܐܸܢ ܠܲܡ ܙܵܕܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܡܸܤ̈ܟܹܢܹܐ: ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܵܟܼ ܙܪܘܿܥ. ܕܡ̣ܢ ܬܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ ܕܹܝܢ: ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܙܝܼ̈ܙܵܢܹܐ ܡܲܪܝܼܪܝܼܢ܀ ܐܸܢܵܐ ܕܹܝܢ pb. 43 ܐܵܡܲ݁ܪܢܵܐ: ܕܡܪܲܚܡܵܢܵܐ ܐܸܢ ܘܐܵܦ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ: ܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܕܠܵܘ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܢܪܲܚܡ ܥܲܠ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܘܐܵܦ ܛܠܘܼܡܝܵܐ ܗܲܢܝܼܵܐܝܼܬܼ ܢܤܲܝܒܲܪ ܒܨܸܒܼܝܵܢܹܗ. ܕܐܵܦܠܵܐ ܠܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܢܩܝܼܡ ܘܢܸܬܼܒܲܥ ܒܲܥ̇ܒܼܵܕܹܗ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܠܘܵܬܼ ܒܲܪ ܙܵܘܓܹܗ: ܐܸܠܵܐ ܢܪܲܚܸܡ ܥܠܵܘܗܝ. ܕܟܲܕܼ ܒܲܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܢܸܙܟܹܿܝܗ̇ ܠܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ: ܢܸܩܛܘܿܪ ܠܹܗ: ܠܵܘ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ ܕܲܒܼܢܵܡܘܿܤܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܲܓܼܡܝܼܪܹ̈ܐ ܕܒܲܕܼܝܵܬܹܩܹܐ ܚܕܲܬܵܐ܀ ܗܵܝ̇ ܕܢܸܬܸܠ ܐ̄ܢܵܫ ܠܡܸܤܟܹܿܢܵܐ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܹܗ: ܘܟܲܕܼ ܢܸܚܙܸܝܘܗܝ ܠܥܲܪܛܸܠܝܵܐ ܢܟܲܤܹܝܘܗܝ: ܘܢܲܚܸܒܼ ܠܩܲܪܝܼܒܹܗ ܐܲܝܟܼ ܢܲܦܫܹܗ: ܘܠܵܐ ܢܸܛܠܘܿܡ ܘܠܵܐ ܢܕܲܓܸܠ: ܗܵܠܹܝܢ ܘܐܵܦ ܢܵܡܘܿܤܵܐ ܥܲܬܿܝܼܩܵܐ ܦܵܩܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܓܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܕܲܚܕܲܬܵܐ: ܗܵܟܲܢ ܦܵܩ̇ܕܵܐ. ܐܸܢ ܐ̄ܢܵܫ ܠܲܡ ܫܵܩܹ̇ܠ ܕܝܼܠܵܟܼ: ܠܵܐ ܬܸܬܼܒܲܥ. ܘܟܼܠ ܕܫܵܐܹ̇ܠ ܠܵܟܼ: ܗܲܒܼܠܹܗ. ܘܠܵܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܛܠܘܼܡܵܐ ܕܩܸܢ̈ܝܵܢܹܐ ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܲܠܒܲܪ ܡܸܢܵܟܼ ܠܲܡܤܲܝܒܵܪܘܼ ܒܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܘܲܕܼܢܲܦܫܵܟܼ ܬܸܬܸܠ ܚܠܵܦ ܒܲܪ ܒܸܤܪܵܟܼ܀ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ ܗܵܢܵܘ: ܕܠܵܘ ܒܡܵܘ̈ܗܒܼܵܬܼܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܢܪܲܚܸܡ ܥܲܠ ܩܲܪܝܼܒܹܗ: ܐܸܠܵܐ ܕܐܵܦܠܵܐ ܟܲܕܼ ܢܸܫܡܲܥ ܐܵܘ ܢܸܚܙܸܐ ܡܸܕܸܡ ܕܡܲܚܸܫ ܠܐ̄ܢܵܫ: ܡܤܲܝܒܲܪ ܠܸܒܹܗ ܡ̣ܢ ܝܲܩܕܵܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܘܐܵܦ ܟܲܕܼ ܢܸܒܼܠܲܥ ܡ̣ܢ ܐܲܚܘܼܗܝ ܦܲܟܵܐ: ܠܵܐ ܡܲܡܪܲܚ ܕܐܵܦܸܢ ܒܡܸܠܬܼܵܐ ܢܦܲܢܸܐ ܠܹܗ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ: ܘܢܲܚܫܝܼܘܗܝ ܠܪܸܗܝܵܢܹܗ܀ ܝܲܩܲܪ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܫܲܗܪܵܐ: ܕܬܸܫܟܲܚ ܒܘܼܝܵܐܵܐ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܒܓܼܵܘ ܢܲܦܫܵܟܼ. ܐܸܬܼܐܲܡ̄ܢ ܒܩܸܪܝܵܢܵܐ ܒܫܸܠܝܵܐ: ܕܬܸܬܼܢܓܸܕܼ ܠܘܵܬܼ ܬܲܗܪܵܐ ܒܟܼܠܥܸܕܵܢ. pb. 44 ܐܲܚܸܒܼ ܡܸܤܟܹܢܘܼܬܼܵܐ ܒܚܘܼܡܤܵܢܵܐ: ܕܢܸܬܼܟܲܢܲܫ ܪܸܥܝܵܢܵܟܼ ܡ̣ܢ ܒܘܼܕܵܪܵܐ܀ ܤܢܝܼ ܫܘܼܪܬܵܚܵܐ: ܕܬܸܬܼܢܛܲܪ ܡ̣ܢ ܒܘܼܠܒܵܠܵܐ ܕܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ܀ ܦܤܘܿܩ ܡ̣ܢ ܤܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ ܘܲܫܩܘܿܠ ܨܸܦܬܼܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܟ: ܕܬܸܬܼܦܲܨܸܐ ܢܲܦܫܵܟܼ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܗܵܕܼܵܐ ܕܫܲܠܝܘܼܬܼܵܗ̇ ܓܵܘܵܝܬܼܵܐ܀ ܐܲܚܸܒܼ ܢܲܟܼܦܘܼܬܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܸܒܼܗܲܬܼ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܒܼܵܥܘܼܬܼܵܐ ܩܕܼܵܡ ܤܵܐܹ̇ܡ ܐܵܓܼܘܿܢܵܐ܀ ܩܢܝܼ ܙܲܗܝܘܼܬܼܵܐ ܒܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܟ: ܕܬܸܪܘܲܙ ܢܲܦܫܵܟܼ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ. ܘܲܒܼܥܘܼܗܕܵܢ ܡܵܘܬܵܐ: ܬܸܬܼܢܲܒܼܪܲܫ ܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܒܬܲܪܥܝܼܬܼܵܟܼ܀ ܗ̤ܘܝܼ ܡܩܝܼܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܲܠ ܙܥܘܿܪ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܸܕܼܚܸܐ ܠܪܵܘܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܬܸܬܼܚܲܒܼܢܲܢ ܠܘܵܬܼ ܥܲܡܠܹ̈ܐ: ܕܠܵܐ ܬܸܒܼܗܲܬܼ ܡܵܐ ܕܬܸܬܼܘܲܥܲܕܸ ܨܹܝܕ ܟܠ ܒܢܲܝ̈ ܠܘܝܼܬܼܵܟܼ܀ ܒܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܛܥܲܢ ܥܲܡܠܵܟܼ: ܕܠܵܐ ܢܦܝܼܫܵܟܼ ܡ̣ܢ ܪܲܗܛܵܟܼ ܟ̱ܠܹܗ܀ ܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܤܦܝܼܩ ܡ̣ܢ ܙܘܵܕܹ̈ܐ: ܕܲܠܡܵܐ ܢܸܫܒܿܩܘܼܢܵܟܼ ܡܸܨܥܲܬܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܡܫܵܘܚܕܼܵܐܝܼܬܼ ܘܲܢܫܲܢܘܿܢ܀ ܩܢܝܼ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܒܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܟ: ܕܬܸܬܼܚܲܪܲܪ ܡ̣ܢ ܕܘܼܘܵܕܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܬܹܐܚܕܝܼܗ̇ ܠܚܹܐܪܘܼܬܼܵܟܼ ܠܥܸܠܲܬ̤ ܢܚܵܝܹ̈ܐ: ܕܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܥܒܸܕܼ ܥܲܒܼ̈ܕܝܼܢ܀ ܪܚܲܡ ܤܘܼܡܥܵܠܵܐ ܒܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܟ: ܕܢܸܬܼܩܲܦܚܘܼܢ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܕܲܡܕܼܝܼܩܝܼܢ ܒܪܵܡܘܼܬܼ ܠܸܒܵܐ ܘܙܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܒܲܚܕܼܵܐ. ܕܢܸܩܢܸܐ ܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ ܤܚܝܼܦܬܼܵܐ ܪܵܚܹ̇ܩ ܤܸܩܠܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ. ܐܵܠܨܵܐܝܼܬܼ ܓܹܝܪ ܠܸܒܵܐ ܕܲܠܓܼܵܘ: ܥܲܡ ܐܸܤܟܹܡܹ̈ܐ ܕܲܠܒܲܪ ܪܵܕܹ̇ܐ ܒܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ. ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܟܲܕܼ ܦܵܠܲܚ ܐܸܤܛܪܹܢܝܵܐ: ܐܸܫܟܲܚ̣ ܕܢܸܩܢܸܐ ܢܘܼܟܵܦܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܵܐ؟ ܐܵܘ ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܡܸܬܼܦܲܪܲܣ ܠܲܡܨܵܕܼܘܼ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܠܒܲܪ: ܘܲܩܢܸܐ ܠܓܼܵܘ ܡܸܢܹܗ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܤܚܝܼ̈ܦܹܐ؟ ܘܐܲܝܢܵܘ ܕܙܲܠܝܼܠ ܒܒܲܪ̈ܵܝܵܬܹܗ ܘܐܲܫܝܼܕܼ ܒܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܢܲܟܼܝܼܚܵܐ ܒܠܸܒܹܗ ܘܚܲܤܝܵܐ ܒܚܘܼܫܵܒܼܵܘ̈ܗܝ؟ pb. 45 ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܹܝܢ ܕܗܵܘܢܵܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܓܼܫܹܐ ܢܸܬܿܕܒܲܪ: ܥܲܡܗܘܿܢ ܡܸܤܬܲܝܒܲܪ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܼܵܐ ܕܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ. ܟܲܕܼ ܕܹܝܬ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܡ̣ܢ ܗܵܘܢܵܐ: ܡܸܤܬܲܝܒܿܪܝܼܢ ܥܲܡܹܗ: ܬܘܼܪܤܵܝܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ܀ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܤܪܝܼܩܵܐ: ܡܫܲܡܫܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܙܵܢܝܘܼܬܼܵܐ. ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܒܕܼܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܢܸܗܘܸܐ: ܕܪܵܡܘܼܬܼܵܐ. ܠܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ: ܩܦܝܼܤܘܼܬܼܵܐ. ܠܪܸܚܡܲܬܼ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܹܝܢ: ܐܲܫܝܼܕܼܘܼܬܼܵܐ ܢܲܩܝܼܦܵܐ. ܗܵܝ̇ ܡ̇ܢ: ܡܸܛܠ ܟܢܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܐܲܡܝܼܢܬܼܵܐ: ܦܵܓܼ̇ܥܵܐ ܒܬܹܐܘܿܪ̈ܝܼܵܣ: ܘܲܡܙܲܝܢܵܐ ܠܢܲܦܫܵܐ ܠܘܵܬܼ ܢܲܟܼܦܘܼܬܼܵܐ. ܗܵܕܹܐ ܕܹܝܢ: ܡܸܛܠ ܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼ ܦܸܗܝܵܐ ܕܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ: ܒܝܲܕܼ ܦܸܓܼܥܵܐ ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܟܵܢ̇ܫܵܐ ܐܲܤܵܢܹ̈ܐ: ܘܲܡܛܲܢܦܵܐ ܠܠܸܒܵܐ܀ ܗܵܕܹܐ ܓܹܝܪ: ܒܗܘܿܢ ܒܲܟܼ̈ܝܵܢܹܐ ܕܨܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܦܵܓܼ̇ܥܵܐ ܙܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ: ܘܫܵܓܼ̇ܪܵܐ ܠܪܸܥܝܵܢܵܐ ܒܝܲܕܼ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܙܲܠܝܼ̈ܠܹܐ. ܗܵܝ̇ ܕܹܝܢ: ܒܝܲܕܼ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܕܝܼܠܗܹܝܢ ܡܸܬܼܩܲܦܤܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܘܲܠܘܵܬܼ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ ܡܙܝܼܥܵܐ ܠܩܲܢܵܚܹ̈ܗ̇܀ ܠܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܬܦܲܚܸܡ ܟܠܗܘܿܢ ܚܲܝ̈ܠܹܐ ܘܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܡܸܤܬܲܥܪܵܢ ܒܬܹܒܹܝܠ ܟ̱ܠܵܗ̇: ܥܲܡ ܗܵܝ̇ ܕܐ̄ܢܵܫ ܒܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܢܸܬܸܒܼ ܒܫܸܠܝܵܐ܀ ܐܲܚܸܒܼ ܒܸܛܠܵܢܵܐ ܕܲܒܼܫܸܠܝܵܐ: ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܕܲܬܼܤܲܒܲܥ ܟܲܦܢܹ̈ܐ ܕܥܵܠܡܵܐ: ܘܬܲܦܢܸܐ ܠܤܘܿܓܼܵܐܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܛܵܥܝܘܼܬܼܵܐ ܠܤܸܓܼܕܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܬܸܬܼܝܲܬܲܪ ܒܥܲܝ̈ܢܲܝܟ ܠܡܸܫܪܵܐ ܢܲܦܫܵܟܼ ܡ̣ܢ ܐܲܤܘܼܪܹ̈ܐ ܕܲܚܛܝܼܬܼܵܐ: ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܫܪܵܐ ܟܒܼܝܼ̈ܫܹܐ ܠܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܡܫܲܥ̈ܒܿܕܼܵܢܹܐ ܕܦܲܓܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ܀ ܐܸܫܬܲܝܲܢ ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܲܡ ܢܲܦܫܵܟܼ ܒܐܵܘܝܘܼܬܼܵܐ ܕܒܲܬܼܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܒܼܵܟܼ: ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ: ܝܲܬܝܪ ܡ̣ܢ ܕܲܬܼܫܲܝܸܢ ܠܲܪ̈ܓܼܝܙܹܐ ܒܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܟܼ܀ ܐܲܚܸܒܼ ܒܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ ܥܲܡ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܢܸܤܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܠܓܼܵܘ: ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܕܬܲܒܲܥ pb. 46 ܓܝܼܚܘܿܢ ܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܚܘܼܪܦܵܐ ܕܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ ܘܓܘܼܥܠܵܢܵܐ ܕܫܸܡܥܵܐ ܘܲܕܼܝܘܿܬܼܵܐ܀ ܢܸܬܼܒܿܛܸܠ ܠܵܟܼ ܠܲܡܢܲܚܵܡܘܼ ܡܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܢܲܦܫܵܟܼ ܡ̣ܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܠܘܵܬܼ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܢܸܒܼ̈ܗܹܐ ܕܒܲܐܠܵܗܵܐ: ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܕܲܬܼܩܝܼܡ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ ܠܡܝܼ̈ܬܹܐ ܕܒܲܟܼܝܵܢܵܐ܀ ܤܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ ܗܘ̤ܵܘ ܕܲܤ̣ܥܲܪܘ ܚܲܝ̈ܠܹܐ ܘܐܲܩܝܼܡ̣ܘ ܡܝܼ̈ܬܹܐ: ܘܲܥܡܲܠ̣ܘ ܒܛܵܥܲܝ̈ܵܐ: ܘܲܥ̣ܒܲܕܼܘ ܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܪܵܘܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ: ܘܲܒܼܬܲܗܪܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܢܓܲܕܼܘ ܠܤܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܒܼܵܬܼܲܟܸܢ ܢܦܲܠ̣ܘ ܗܵܠܹܝܢ ܕܠܲܐܚܪ̈ܢܹܐ ܐܲܚ̣ܝܼܘ: ܒܚܲܫܹ̈ܐ ܫܟܼܝܼܪܹ̈ܐ ܘܡܲܤ̈ܠܲܝܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼܘ: ܗܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܐܲܡ̣ܝܼܬܼܘ: ܘܲܗܦܲܟܼܘ ܐܲܟܼܫܸܠܘ ܐܸܢܘܿܢ ܒܤܲܩܘܼܒܼܠܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܐܸܬܼܚܵܘܝܲܬ̤ ܡܸܢܗܘܿܢ ܒܲܥܒܼܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܒܗܵܝ̇ ܕܟܲܕܼ ܥܕܲܟܹܝܠ ܟܪܝܼܗܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܗܸܢܘܿܢ ܒܢܲܦܫܗܘܿܢ: ܥܲܠ ܐܵܤܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܗܘܿܢ ܠܵܐ ܐܸܬܼܒܛܸܠ ܠܗܘܿܢ. ܐܸܠܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼܘ ܢܲܦܫܗܘܿܢ ܠܡܸܦܲܠ ܒܝܲܡܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܠܡܲܐܤܵܝܘܼ ܢܲܦ̈ܫܵܬܼܵܐ ܕܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ: ܟܲܕܼ ܗܸܢܘܿܢ ܟܪܝܼܗܝܼܢ ܥܕܲܟܹܝܠ. ܘܐܵܘܒܸܿܕܼܘ ܢܲܦܫܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܤܲܒܼܪܵܐ ܕܒܲܐܠܵܗܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ: ܒܲܕܼܠܵܐ ܐܸܫܟܿܚܲܬ̤ ܡܚܝܼܠܘܼܬܼܗܘܿܢ ܕܪܸܓܼܫܹܐ ܠܡܸܦܓܲܥ ܒܙܲܠܝܼ̈ܩܹܐ ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܕܲܡ̈ܥܵܕܵܢ ܠܲܡܥܵܪܘܼ ܥܲܙܝܼܙܘܼܬܼܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܥܕܲܟܹܝܠ ܥܲܠ ܙܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܤܢܝܼܩܝܼܢ. ܐܵܡܲ݁ܪܢܵܐ ܕܹܝܢ ܚܸܙ̈ܘܲܝ ܢܸܫܹ̈ܐ ܘܲܢܝܵܚܹ̈ܐ ܘܟܸܤܦܵܐ ܘܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܘܚܲܫܵܐ ܕܪܹܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܲܡܫܲܥܠܝܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ܀ ܗ̤ܘܝܼ ܡܸܬܼܒܲܤܲܪ ܡ̣ܢ ܤܲܟܼ̈ܠܹܐ ܡܸܛܠ ܒܘܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܟܿܝܼ̈ܡܹܐ ܡܸܛܠ ܚܲܨܝܼܦܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܸܬܼܡܲܤܟܲܢ ܡܸܛܠ ܡܘܼܟܵܟܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܸܬܼܟܲܗܲܢ ܡܸܛܠ ܚܘܼܨܦܵܐ܀ pb. 47 ܒܚܲܠܵܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪ̈ܵܬܼܵܟܼ ܟܲܚܸܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܕܼܵܪ̈ܘܿܫܹܐ: ܘܠܵܐ ܒܝܲܕܼ ܡܸܠܬܼܵܐ. ܘܒܲܡܫܲܝܢܘܼܬܼܵܠ ܕܤܸܦ̈ܘܵܬܼܵܟܼ ܠܲܟܼܪܘܿܡܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܛܦܝܼ̈ܤܵܢܹܐ: ܘܠܵܐ ܒܝܲܕܼ ܩܵܠܹ̇ܐ܀ ܐܲܒܼܗܸܬܼ ܠܙܲܠܝܼ̈ܠܹܐ ܒܝܲܩܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܕܘܼܒܵܪ̈ܲܝܟ: ܘܲܠܚܲܨܝܼ̈ܦܲܝ ܒܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܒܢܘܼܟܵܦܵܐ ܕܒܼܵܒܼ̈ܵܬܼܵܟܼ: ܕܲܟܼܢܝܼ̈ܫܵܢ ܨܹܐܕܲܝܟ ܒܲܒܼܗܝܼܠܘܼܬܼܵܐ܀ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܚܫܘܿܒܼ ܢܲܦܫܵܟܼ ܟܠ ܐܲܝܟܵܐ ܕܥܵܐܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܟܼ: ܕܬܸܫܟܲܚ ܡܲܡܸܕܼ ܡ̣ܢ ܚܘܼܤܪ̈ܵܢܹܐ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ ܕܡܸܬܼܝܲܠܕܝܼܢ ܡ̣ܢ ܦܵܪܹܗ̄ܤܝܼܵܐ܀ ܒܟܼܠ ܙܒܲܢ ܗ̤ܘܝܼ ܡܲܤܒܲܪ ܥܲܠ ܢܲܦܫܵܟܼ ܕܡܸܕܸܡ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܕܬܸܫܬܵܘܙܲܒܼ ܡ̣ܢ ܥܸܕܼܠܵܝܹ̈ܐ ܕܲܡܙܝܼܥܵܐ ܒܵܟܼ ܡܲܤܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܕܤܵܦܹ̇ܩ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܬܼܘܼܪܵܨܵܐ ܕܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ܀ ܢܸܗܘܸܐ ܐܲܡܝܼܢ ܦܘܼܡܵܟܼ ܒܒܼܘܼܪ̈ܟܵܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܬܸܦܓܲܥ ܒܵܟܼ ܨܘܿܚܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫ. ܨܲܥܪܵܐ: ܨܲܥܪܵܐ ܡܵܘܠܸܕܼ. ܘܒܼܘܼܪܟܿܬܼܵܐ: ܒܘܼܪܟܿܬܼܵܐ܀ ܒܟܼܠܙܒܲܢ ܬܸܪܢܸܐ ܥܲܠ ܢܲܦܫܵܟܼ ܕܲܤܢܝܼܩ ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܲܠ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ: ܕܲܒܼܟܼܠܗܘܿܢ ܚܲܝܲܝ̈ܟ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ ܬܸܫܬܿܟܲܚ܀ ܠܵܐ ܬܲܫܠܸܡ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܐܲܝܟܼ ܕܡ̣ܢ ܕܝܼܠܵܟܼ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܕܠܵܐ ܥܕܲܟܹܝܠ ܡܲܛ̣ܝܼܬܿ ܠܘܵܬܹܗ: ܕܠܵܐ ܬܸܒܼܗܲܬܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡ̣ܢ ܢܵܦܫܵܟܼ: ܘܡ̣ܢ ܦܸܚܡܵܐ ܕܟܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܟ ܬܸܬܼܓܿܠܸܐ ܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܟܼ. ܐܸܠܵܐ ܐܵܦܸܢ ܬܡܲܠܸܠ ܥܲܠ ܘܵܠܝܼܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܛܲܟܼܤܵܐ ܕܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܡܲܠܸܠ: ܘܠܵܐ ܡܫܲܠܛܵܐܝܼܬܼ: ܟܲܕܼ ܩܲܕܼܡܵܝܑܬܼ ܡܩܲܦܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܢܲܦܫܵܟܼ: ܘܲܡܚܵܘܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܲܒܼܨܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܢܹܗ. ܕܐܵܦ ܠܫܵܡܘܿܥܲܝ̈ܟ ܬܸܬܸܠ ܛܘܼܦܤܵܐ ܕܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܝܲܬܿܝܼܪ ܢܓܸܿܪܸܓܼ ܐܸܢܘܿܢ ܫܸܡܥܵܐ ܕܦܸܬܼܓܼܵܡܲܝ̈ܟ: ܠܪܲܗܛܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ: ܘܬܸܬܼܝܲܩܲܪ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܟܡܵܐ ܕܡܲܨܝܵܐ: ܥܲܠ pb. 48 ܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ: ܠܕܸܡ̈ܥܹܐ ܡܲܠܸܠ. ܕܐܵܦ ܠܢܲܦܫܵܟܼ ܐܵܦ ܠܚܲܒܼܪ̈ܲܝܟ ܬܵܘܬܲܪ: ܘܲܠܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܬܸܓܸܕܼ ܨܹܐܕܲܝܟ܀ ܐܸܢ ܒܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܐܸܬܼܡܲܛܝܼܬܿ ܠܡܸܬܼܒܲܤܵܡܘܼ ܒܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ: ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܩܡܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬܼܵܐ: ܙܲܝܸܢ ܢܲܦܫܵܟܼ ܠܘܼܩܒܲܠ ܪܘܼܚܵܐ ܕܓܼܘܼܕܵܦܵܐ. ܕܠܵܐ ܙܲܝܢܵܐ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܬܩܘܼܡ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܕܲܠܡܵܐ ܬܸܬܼܩܛܸܠ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܒܤܸܬܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܛܥܝܵܢܹ̈ܐ. ܙܲܝܢܵܟܼ ܕܹܝܢ ܢܸܗܘܸܐ: ܨܵܘܡܵܐ ܘܕܸܡ̈ܥܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܵܫܹ̇ܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܓܼܘܼܪ̈ܓܵܚܹܐ ܐܲܡܝܼ̈ܢܹܐ. ܘܲܕܿܬܸܙܕܗܲܪ ܡ̣ܢ ܕܬܸܩܪܸܐ ܒܲܟܼܬܼܵܒܹ̈ܐ ܕܲܡܦܲܪܫܝܼܢ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܕܕܸܚ̈ܠܬܼܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܟܹܐܡܲܬܼ ܕܲܫܪܵܝܵܐ: ܕܗܸܘܝܘܼ ܡܙܲܝܸܢ ܥܲܠ ܢܲܦܫܵܐ ܠܪܘܼܚܵܐ ܕܓܼܘܼܕܵܦܵܐ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܡܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܟܲܪܤܵܟܼܸ: ܠܵܐ ܬܲܡܪܲܚ ܠܡܸܒܼܨܵܐ: ܕܲܠܡܵܐ ܬܸܬܿܘܸܐ. ܐܸܤܬܲܟܲܠ ܡܸܕܸܡ ܕܐܵܡܲ̇ܪܢܵܐ: ܠܲܝܬܿ ܒܟܲܪܤܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ: ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܐ̄ܪ̈ܵܙܵܘܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܸܬܼܥܲܢܵܐ ܤܲܓܝܼܵܐܝܼܬܼ ܕܠܵܐ ܤܲܒܼܥܘܼ ܒܲܟܼܬܼܵܒܹ̈ܐ ܕܲܡܦܲܪܢܤܵܢܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܲܥܒܼܝܼܕܼܝܼܢ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܕܲܡܚܵܘܹ̇ܝܢ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܲܡܫܲܚܠ̱ܦܘܼܬܼ ܥܒܼܵܕܼܵܘ̈̇ܗܝ ܒܬܼܘܼܩܵܢܵܐ ܕܲܡܦܲܪܫܘܼܬܼ ܟܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܥܵܠܡܵܐ. ܕܢܸܬܼܚܲܝܲܠ ܡܸܢܗܘܿܢ ܡܲܕܥܵܟܼ: ܘܬܸܩܢܸܐ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܲܛܝܼܢܘܼܬܼܗܘܿܢ: ܠܡܸܪܕܵܐ ܪܸܥܝܵܢܵܟܼ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܫܲܦܝܵܐܝܼܬܼ ܠܘܼܩܒܲܠ ܢܝܼܫܵܐ ܕܲܬܼܪܝܼܨܘܼܬܼ ܤܝܵܡܵܐ ܕܲܒܼܪܝܼܬܹܗ ܕܥܵܠܵܡܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܡܫܲܒܿܚܘܼܬܼ ܬܲܪܥܝܼܬܹܗ ܚܲܟܿܝܼܡܬܼܵܐ ܕܒܼܵܪܘܿܝܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ܀ ܩܪܝܼ ܒܲܕܼܝܵܬܹܩ̈ܘܿܣ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝ ܕܤܵܡ̣ ܐܸܢܹܝܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܬܹܒܹܝܠ: ܕܬܸܙܕܵܘܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܹܗ ܕܲܒܼܟܼܠ ܕܵܪ: ܘܬܸܬܼܒܿܠܲܥ ܒܬܸܡܗܵܐ܀ ܗܵܠܹܝܢ ܩܸܪ̈ܝܵܢܹܐ ܘܕܲܐܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ: ܠܢܝܼܫܵܐ ܗܵܢܵܐ ܛܵܒܼ ܚܵܫ̇ܚܝܼܢ. ܩܸܪܝܵܢܵܟܼ: ܒܫܸܠܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܢܸܗܘܸܐ: pb. 49 ܟܲܕܼ ܡܚܲܪܲܪ ܡ̣ܢ ܤܲܓܿܝܼܐܘܼܬܼ ܨܸܦܬܼܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܲܫܓܼܘܼܫܝܵܐ ܕܤܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ: ܕܢܸܬܸܠ ܛܥܵܡܬܼܵܐ ܗܲܢܝܼܐܬܼܵܐ ܒܢܲܦܫܵܟܼ: ܒܤܘܼ̈ܟܵܠܹܐ ܚܠܲܝ̈ܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ: ܕܡܲܪܓܿܫܵܐ ܒܵܗ̇ ܢܲܦܫܵܐ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܗ̇ ܕܲܒܼܗܘܿܢ. ܠܵܐ ܬܤܝܼܡ ܐܸܢܹܝܢ ܠܡܸܠܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܢܸܤܝܵܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܒܸܕܼܝܵܐ ܕܲܐܡܙܲܒܿܢܲܝ̈ ܡܸܠܹ̈ܐ: ܕܲܠܡܵܐ ܬܦܘܼܫ ܒܚܸܫܟܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܫܘܼܠܵܡ ܚܲܝܲܝ̈ܟ: ܟܲܕܼ ܬܸܬܼܓܠܸܙ ܡ̣ܢ ܝܘܼܬܼܪܵܢܗܹܝܢ: ܘܲܬܼܓܲܫܓܸܿܫ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܠܸܠܝܵܐ ܒܙܲܒܼ̈ܢܹܐ ܕܲܩܪܵܒܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܐܹܡܲ̇ܪ ܕܬܸܤܬܿܚܸܦ ܠܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܓܘܼܡܵܨܹ̈ܐ ܒܦܲܪܨܘܿܦ ܫܪܵܪܵܐ܀ ܗܵܕܹܐ ܐܵܬ̤ܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܠܵܟܼ: ܡܵܐ ܕܲܩܪܸܒܼܬܿ ܠܡܸܥܲܠ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇: ܕܡܵܐ ܕܫܲܪܝܲܬ̤ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܦܵܬܼ̇ܚܵܐ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ: ܠܡܲܪܓܵܫܘܼ ܒܵܗ̇ ܒܲܚܙܵܬܼܵܐ ܚܲܬܝܼܬܬܵܐ ܕܝܼܠܗܹܝܢ ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܒܹܗ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܡܫܲܪ̈ܝܵܢ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܠܡܹܐܫܲܕܼ ܕܸܡ̈ܥܹܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܠܦܲܟܲܝ̈ܟ ܡܫܝܼܓܼܵܘ ܒܤܲܓܝܼܐܘܼܬܼܗܘܹܝܢ: ܘܬܲܙܝܼܙܘܼܬܼܗܘܿܢ ܕܪܸܓܼܫܹܐ ܬܸܬܼܡܲܬܲܢ: ܘܢܸܬܼܩܲܦܤܘܼܢ ܗܲܢܝܼܵܐܝܼܬܼ ܠܓܼܵܘ ܡܸܢܵܟܼ. ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫ ܕܲܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܡܲܠܸܦ ܠܵܟܼ: ܠܵܐ ܬܗܲܝܡܢܝܼܘܗܝ. ܤܛܲܪ ܡ̣ܢ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܕܹܝܢ ܕܬܸܒܼܥܸܐ ܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܡܸܕܸܡ ܐ̄ܚܪܹܝܢ ܠܫܘܼܘܕܵܥܵܐ ܕܡܲܪܓܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܫܪܵܪܵܐ ܒܐܵܬ̤ܵܐ ܓܠܝܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܫܲܠܝܼܛ ܠܵܟܼ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܫܸܬܼܩܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܡ̣ܢ ܡܲܥܒܿܕܼܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܗܲܕܵܡܹ̈ܐ. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܡܵܐ ܕܐܸܬܼܥܲܠܝܼ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܗܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܵܦ ܡ̣ܢ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܢܦܘܼܫ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܡ̣ܢ ܡܲܪܓܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܡ̣ܢ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܤܛܲܪ ܡ̣ܢ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܟܝܵܢܵܝܬܼܵܐ. ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܡܸܬܿܬܲܚܬܿܝܵܐ ܗܵܝ̇ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܠܡܸܤܲܒܼ ܥܲܡܵܗ̇ ܫܵܘܦܵܐ: ܐܸܤܟܹܡܹ̈ܐ ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܡܸܬܼܪܲܓܼܫܵܢܵܐ: ܫܐܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܒܲܚܙܵܬܼܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܵܐ܀ ܐܸܢ ܒܲܦܓܲܪܠܲܡ ܘܐܸܢ ܕܠܵܐ ܦܓܲܪ: ܠܵܐ pb. 50 ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ܢܵܐ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܝܵܕܲܥ̇: ܘܗܵܝ̇ ܕܲܫܡܲܥ̣ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܠ̈ܠܵܢ܀ ܟܠ ܕܹܝܢ ܕܒܸܐܕܼܢܹ̈ܐ ܡܸܫܬܿܡܲܥ: ܡܸܬܼܡܲܠܠܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣. ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܒܩܵܠܹ̈ܐ ܡܸܬܼܪ̈ܲܓܼܫܵܢܹܐ ܡܫܲܥ̣: ܐܵܦܠܵܐ ܒܲܚܙܵܬܼܵܐ ܕܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܓܫܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܡܸܬܼܪܼ̈ܲܓܼܫܵܢܝܵܬܼܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܒܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ: ܒܲܚܛܘܼܦܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪܵܐ: ܘܠܵܘ ܟܲܕܼ ܡܫܵܘܬܲܦ ܥܲܡܵܗ̇ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ܀ ܥܲܝܢܵܐ ܠܲܡ ܠܵܐ ܚܙܵܬ̤ ܐܲܟܼܘܵܬܹܗ ܡܸܡܬܲܘܿܡ: ܘܐܸܕܼܢܵܐ ܠܵܐ ܫܸܡܥܲܬ̤ ܦܸܚܡܹܗ. ܘܕܼܘܼܡܝܵܐ ܕܲܚܙܵܬܹܗ ܠܸܒܵܐ: ܠܵܐ ܐܸܫܬܪܲܓܼܪܲܓܼ ܠܡܲܤܵܩܘܼ ܒܝܲܕܼ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܙܢܲܝ̈ ܝܑܼܕܲܥܬܹܗ: ܕܡܸܕܸܡ ܕܛܲܝܸܒܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܕܲܟܼܝܲܝ̈ ܠܸܒܵܐ ܠܲܡܚܵܘܵܝܘܼ ܒܡܝܼܬܼܘܼܬܼܗܘܿܢ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ. ܠܵܘ ܚܙܵܬܼܵܐ ܓܫܝܼܡܬܵܐ ܕܲܒܼܥܲܝ̈ܢܹܐ ܒܸܤܪ̈ܵܢܵܝܵܬܼܵܐ ܡܸܬܼܩܲܒܿܠܵܐ ܒܦܘܼܪ̈ܫܵܢܹܝܗ̇ ܥܲܒܼܝܵܐܝܼܬܼ: ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܗܲܓܵܓܹ̈ܐ ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܡܸܬܿܬܨܝܼܪܝܼܢ ܒܪܸܥܝܵܢܵܐ ܫܐܝܼܠܵܐܝܼܬܼ: ܐܸܠܵܐ ܦܫܝܼܛܘܼܬܼܵܐ ܕܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܕܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܡܸܬܼܗܲܝܡ̈ܢܵܢܝܵܬܼܵܐ: ܕܡܵܪܕܵܐ ܗ̣̄ܝ ܠܲܡܗܲܕܡܘܼܬܼܵܐ ܘܲܠܦܘܼ̈ܠܵܓܹܐ ܡܦܲܪ̈ܫܹܐ: ܡܚܵܘܝܲܝ̈ ܝܘܼ̈ܩܢܹܐ ܐܸܤܛܘܼ̈ܟܼܤܵܝܹܐ܀ ܠܘܲܥܕܵܐ ܕܐܸܤܦܹܝܪ ܫܸܡܫܵܐ: ܠܦܘܼܬܼ ܚܲܝܠܵܐ ܕܚܵܙܘܿܝܘܼܬܼܵܟܼ: ܐܲܨܸܕܼ ܚܝܵܪܵܟܼ ܠܡܸܬܼܒܲܤܵܡܘܼ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܒܙܲܠܝܼܩܵܘ̈ܗܝ: ܘܠܵܘ ܐܵܦ ܠܡܸܒܼܨܵܐ ܪܲܗܛܵܐ ܕܓܼܝܼܓܼܠܹܗ: ܕܲܠܡܵܐ ܬܸܬܼܚܲܠܲܨ ܡܸܢܵܟܼ: ܐܵܦ ܚܵܙܘܿܝܘܼܬܼܵܐ ܡܡܲܫܲܚܬܼܵܐ. ܐܸܢ ܬܸܫܟܲܚ ܕܸܒܼܫܵܐ: ܡܸܤܬܼܵܟܼ ܐܲܟܼܘܿܠ. ܕܠܵܐ ܟܲܕܼ ܬܸܤܒܲܥ: ܬܬܼܝܼܒܼܝܼܘܗܝ. ܨܒܼܘܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܩܲܠܝܼܠܬܼܵܐ ܟܝܵܢܵܗ̇ ܕܢܲܦܫܵܐ: ܘܒܲܙܒܲܢ ܙܒܲܢ ܦܵܤ̇ܥܵܐ: ܟܲܕܼ ܪܵܓܵܐ ܠܡܹܐܠܲܦ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܪ̈ܵܡܵܢ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܗ̇܀ ܘܙܲܒܼ̈ܢܝܼܢ ܤܲܓܿܝܼ̈ܐܵܢ ܡ̣ܢ ܪܲܗܛܵܐ ܕܩܸܪܝܵܢܵܐ ܘܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ pb. 51 ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܡܲܕܼܪܟܼܵܐ ܡܸܕܸܡ ܡܸܕܸܡ. ܕܟܲܕܼ ܢܸܬܼܦܲܚܡܘܼܢ: ܤܲܓܿܝܼ ܒܨܝܼܪܵܐ ܡܫܘܼܚܬܼܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬܼܵܗ̇ ܠܦܸܚܡܵܐ ܕܲܫܟܼܵܚܬܵܗ̇. ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܐܲܝܟܵܐ ܥܵܐ̇ܠܵܐ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܗ̇: ܥܕܲܡܵܐ ܕܙܵܘܥܵܐ ܘܲܪܬܹܝܬܼܵܐ ܠܵܒܼ̇ܫܵܐ ܒܚܘܼ̈ܫܵܒܹܝܗ̇. ܘܬܼܘܼܒܼ ܠܡܸܥܛܲܦ ܠܒܸܤܬܿܪܵܗ̇ ܡܸܤܬܲܪܗܒܼܵܐ ܡ̣ܢ ܕܸܚܠ̱ܬܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܦܵܤ̇ܥܵܐ ܠܡܲܡܪܵܚܘܼ ܥܲܠ ܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܢܘܼܪ̈ܵܢܵܝܬܼܵܐ܀ ܐܸܠܵܐ ܕܸܚܠܬܼܵܐ ܡܲܢ ܬܵܟܼ̇ܤܵܐ ܠܵܗ̇: ܡܸܛܠ ܕܚܝܼܠܘܼܬܼܗܹܝܢ ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ. ܘܦܵܪܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܡ̇ܢ ܒܫܸܬܼܩܵܐ ܪܵܡܙܵܐ ܠܹܗ ܠܗܵܘܢܵܗ̇ ܕܢܲܦܫܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܲܡܪܲܚ: ܕܠܵܐ ܬܡܘܼܬܼ. ܘܲܕܼܩܲܫ̈ܝܵܢ ܡܸܢܵܟܼ: ܠܵܐ ܬܸܒܼܥܸܐ. ܘܲܕܬܲܩܝܼ̈ܦܵܢ ܡܸܢܵܟܼ: ܠܵܐ ܬܒܲܩܸܒܼ. ܒܡܵܐ ܠܲܡ ܕܐܲܫܠ̱ܛܘܼܟܼ ܐܸܤܬܲܟܲܠ: ܘܠܵܐ ܠܵܟܼ ܠܡܲܡܪܵܚܘܼ ܥܲܠ ܟܲܤ̈ܝܵܬܼܵܐ. ܤܓܼܘܿܕܼ ܡܵܘܕܹܝܢ ܘܫܲܒܲܚ ܒܫܸܬܼܩܵܐ: ܘܐܵܘܕܵܐ ܠܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܤܲܓܝܼ ܡܸܢܵܟܼ ܐܸܬܼܚܵܘܝܼ ܠܵܟܼ: ܘܲܒܼܫܲܪܟܵܐ ܕܲܥ̇ܒܼܵܕܼܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܬܸܬܼܥܲܤܲܩ. ܘܗܵܝ̇ ܕܲܠܡܹܐܟܲܠ ܕܸܒܼܫܵܐ ܤܲܓܿܝܼ: ܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪ: ܘܐܵܦܠܵܐ ܠܲܡ ܠܡܸܒܼܨܵܐ ܡܸܠܹ̈ܐ ܡܫܲܒ̈ܚܵܬܼܵܐ. ܕܲܠܡܵܐ ܟܲܕܼ ܡ̣ܢ ܛܵܘܪܵܐ ܤܲܓܝܼܐܵܐ ܨܵܒܹ̇ܝܢܲܢ ܕܢܸܚܙܸܐ: ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܥܕܲܟܹܝܠ ܡܲܛܝܼܢܲܢ ܠܩܲܪܝܼܒܼܘܼܬܹܗ: ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܡܲܫܚܘܼܬܼܵܗ̇ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܢܚܘܼܒܼ: ܘܐܵܦ ܡ̣ܢ ܚܲܝܠܵܗ̇ ܕܲܚܙܵܬܼܵܐ: ܘܢܸܤܬܲܓܲܦ. ܒܗܵܝ̇ ܕܐܝܼܬܼ ܐܸܡܲܬܼܝ: ܕܕܼܘܼܟܲܬܼ ܫܪܵܪܵܐ: ܫܪܲܓܼܪ̈ܵܓܼܝܵܬܼܵܐ ܡܫܲܡܫܵܐ. ܟܲܕܼ ܓܹܝܪ ܠܵܐܹ̇ܐ ܠܹܗ ܡܲܕܥܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܼܪܟܼܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܐܵܦ ܠܚܲܬܝܼܬܘܼܬܹܗ ܛܵܥܹ̇ܐ. ܘܫܲܦܝܼܪ ܐܸܡ݂ܲܪ ܚܲܟܝܼܡܵܐ ܫܠܹܝܡܘܿܢ: ܕܐܲܝܟܼ ܡܕܼܝܼܢ̄ܬܼܵܐ ܬܪܝܼܥܬܼܵܐ ܕܠܲܝܬ ܠܵܗ̇ ܫܘܼܪܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܓܲܒܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܢܲܓܼܝܼܪܵܐ ܪܘܼܚܹܗ܀ ܠܵܐ ܐܵܠܨܵܐ ܠܡܸܦܗܵܐ ܒܵܬܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܘܒܲܐܪܥܵܐ: ܘܠܲܡܫܲܡܵܪܘܼ ܠܗܵܘܢܲܢ ܒܲܒܼܥܵܬܹܗ ܒܕܼܘܼ̈ܟܿܝܬܼܵܐ. ܕܲܟܵܐ ܢܲܦܫܵܟܼ: ܒܲܪܢܵܫܵܐ: pb. 52 ܘܐܲܥܒܲܪ ܡܸܢܵܟܼ ܪܸܢܝܵܐ ܕܥܘܼ̈ܗܕܵܢܹܐ ܕܲܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ: ܘܲܬܼܠܝܼ ܥܲܠ ܙܵܘܥܲܝ̈ܟ ܐܲܦܲܝ̈ ܬܲܪܥܵܐ ܕܢܲܟܼܦܘܼܬܼܵܐ ܘܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ. ܘܲܒܼܝܲܕܼ ܗܵܠܹܝܢ: ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܹܗ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܠܓܼܵܘ ܡܸܢܵܟܼ. ܠܡܲܟܿܝܼ̈ܟܹܐ ܠܲܡ: ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܡܸܬܼܓܠܹܝܢ܀ ܐܸܢ ܝܲܗ̣̄ܒܼܬܿ ܢܲܦܫܵܟܼ ܠܦܘܼܠܚܵܢ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܡܙܲܗܝܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ: ܘܠܲܐܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܕܫܲܗܪܵܐ ܕܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܬܸܩܢܸܐ ܗܵܘܢܵܐ ܥܛܝܼܦ ܢܘܼܗܪܵܐ: ܐܲܓܼܢܵܐ ܢܲܦܫܵܟܼ ܡ̣ܢ ܚܸܙܘܲܝ̈ ܥܵܠܡܵܐ: ܘܲܦܤܘܿܩ ܡܸܢܵܟܼ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܲܡܠܠܵܐ. ܘܠܵܐ ܬܸܨܒܸܐ ܠܲܡܩܲܒܵܠܘܼ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܟܘܼܪܚܵܟܼ ܪܵܚܡܵܐ ܕܲܥܝܵܕܼܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܤܛܲܪ ܡ̣ܢ ܐܲܝܢܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܲܪ ܢܝܼܫܵܟܼ ܘܒܲܪ ܐ̄ܪܵܙܵܟܼ ܒܕܼܘܼܒܵܪܵܟܼ. ܐܸܢ ܩܵܢܹ̇ܛ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܗܵܕܼܵܐ ܘܥܸܢܝܵܢܵܐ ܢܲܦܫܵܢܵܝܵܐ ܕܲܒܼܟܸܤܝܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܢܲܦܫܹܗ ܡܥܵܕܼ ܠܡܸܬܿܬܿܙܵܥܘܼ ܕܠܵܐ ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܝܼܠܲܢ: ܡܵܕܹܝܢ ܦܤܘܿܩ ܡܸܢܵܟܼ ܘܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܠܒܲܪ܀ ܐܲܩܸܦ ܡܝܲܬܿܪ̈ܵܬܼܵܐ ܠܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܵܟܼ: ܕܬܸܚܙܸܐ ܢܲܦܫܵܟܼ ܙܲܗܪܵܐ ܕܕܸܢܚܹܗ ܕܲܫܪܵܪܵܐ. ܟܠ ܟܡܵܐ ܕܡܸܫܬܲܝܲܢ ܠܸܒܵܐ ܡ̣ܢ ܥܘܼܗ̈ܕܵܢܹܐ ܒܲܪ̈ܵܝܹܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܬܩܲܒܸܠ ܬܲܪܥܝܼܬܼܵܟܼ ܬܲܗܪܵܐ ܕܲܒܼܤܘܼܟܵܠ ܦܸܬܼܓܼܵܡܹ̈ܐ. ܡܥܵܕܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܢܲܦܫܵܐ ܦܫܝܼܩܵܐܝܼܬܼ ܠܲܡܚܲܠܵܦܘܼ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܒܥܸܢܝܵܢܵܐ: ܐܸܢ ܚܢܲܢ ܩܲܠܝܼܠ ܢܚܵܘܸܐ ܒܛܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܘܲܫܩܵܠ ܛܲܥܢܵܐ܀ ܐܲܪܡܵܐ ܥܠܹܝܗ̇ ܥܲܡܠܵܐ ܕܩܸܪܝܵܢܵܐ ܕܲܟܼܬܼܵܒܹ̈ܐ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܵܘܕܥܝܼܢ ܩܲܛܝܼܢܘܼܬܼ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪܹ̈ܐ: ܘܲܕܿܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܘܫܲܪ̈ܒܹܐ ܕܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܘܐܵܦܸܢ ܠܵܐ ܡܲܪܓܿܫܵܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܒܗܲܢܝܼܐܘܼܬܼܵܐ: ܡܸܛܠ ܥܲܡܛܵܢܵܐ ܘܲܕܼܠܘܼܚܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܘܼܗ̈ܕܵܢܹܐ ܩܲܪ̈ܝܼܒܹܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܬܼܚܲܠܸܦ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܒܥܸܢܝܵܢܵܐ. ܘܡܵܐ ܕܲܬܼܩܘܼܡ ܠܲܨܠܘܿܬܼܵܐ pb. 53 ܘܲܠܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ: ܚܠܵܦ ܗܸܪܓܵܐ ܕܥܵܠ̈ܡܵܢܵܝܵܬܼܵܐ: ܢܸܬܼܪܲܫܡܘܼܢ ܒܪܸܥܝܵܢܵܐ ܗܲܓܵܓܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܟܬܼܵܒܹ̈ܐ. ܘܲܒܼܗܵܠܹܝܢ ܡܸܬܿܛܥܸܐ ܘܡܸܬܼܠܚܸܐ ܡܸܢܹܗ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܟܬܼܵܒܹ̈ܐ. ܘܲܒܼܗܵܠܹܝܢ ܡܸܬܿܛܥܸܐ ܘܡܸܬܼܠ̱ܚܹܐ ܡܸܢܹܗ ܥܘܼܗܪܵܢܵܐ ܕܡܸܕܸܡ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܘܲܫܡܲܥ̣ ܡ̣ܢ ܟܲܕܼܘܼ. ܘܗܵܟܲܢܵܐ: ܢܹܐܬܸܐ ܪܸܥܢܵܢܵܟܼ ܠܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ. ܘܗܵܕܲܐ ܗ̣̄ܝ ܗܵܝ̇ ܕܐܲܡܝܼܪܵܐ: ܕܡܲܥܡ̱ܠܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܡ̣ܢ ܩܸܪܝܵܢܵܐ: ܡܵܐ ܕܬܹܐܬܸܐ ܠܲܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܩܸܪܝܵܢܵܐ ܠܲܡ ܬܸܬܼܢܲܗܲܪ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܚܠܵܦ ܦܸܗܝܵܐ ܕܲܠܒܲܪ: ܢܸܫܢܿܟܲܚ ܠܢܲܦܫܵܐ ܡܠܘܿܐܵܐ ܠܫܘܼܚܠܵܦ ܙܢܹܝ̈ܗ̇ ܕܲܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܤܘܼ̈ܟܵܠܹܐ ܚܲܬܝܼ̈ܬܹܐ ܕܲܒܼܪܸܥܝܵܢܵܐ ܒܵܠܩ̇ܝܼܢ: ܡ̣ܢ ܥܘܼ̈ܗܕܵܢܹܐ ܕܡܝܼܪܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ: ܕܲܟܼܡܵܐ ܙܲܒܼ̈ܢܝܼܢ ܡܫܲܬܸܩ ܘܲܡܒܲܠܗܸܐ ܠܹܗ ܐܵܦ ܡܸܢܵܗ̇ ܕܲܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܘܲܡܩܝܼܡ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܙܵܘܥܵܐ ܗ̤ܘ ܚܲܝܠܵܐ ܕܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܟܬܼܵܒܹ̈ܐ ܒܗܵܠܹܝܢ ܥܸܕܵܢܹ̈ܐ. ܗܵܘ̇ ܠܵܗ̇ ܠܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܡܥܵܕܼ ܦܵܤܹ̇ܩ ܒܝܲܕܼ ܗܲܢܝܼܐܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ: ܘܫܸܠܝܵܐ ܡܲܪܡܸܐ ܥܲܠ ܠܸܒܵܐ: ܘܲܠܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܠܸܒܵܐ ܡܫܲܬܸܩ: ܒܝܲܕܼ ܦܵܘܫܵܐ ܕܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܢܲܦܫܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ܀ ܝܵܕܼܥ̇ܝܼܢ ܡܵܢܵܘ ܕܐܵܡܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܐ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܫܩܝܼܠܝܼܢ ܢܸܤܝܵܢܵܗ̇ ܕܲܨܒܼܘܼܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ ܒܵܗ̇ ܒܢܲܦܫܗܘܿܢ ܘܲܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܝܗ̇ ܗܘ̤ܵܘ: ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܘܓܼܘܼܪ̈ܢܒܹܐ ܕܡ̣ܢ ܟܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܼܵܐ: ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܟܼܡܵܐ ܙܲܒܼ̈ܢܝܼܢ ܡܨܹܝܢ ܡܕܲܓܿܠܝܼܢ ܠܹܗ ܠܲܫܪܵܪܵܐ܀ ܢܕܼܝܕܼܵܐ ܥܲܠ ܟܲܪܤܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܒܨܵܬܼܵܐ ܕܫܲܪ̈ܒܹܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܲܠܙܵܢܝܼܬܼܵܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܥܲܠ ܢܲܟܼܦܘܼܬܼܵܐ܀ ܬܹܐܪܬܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܘܼܪ̈ܗܵܢܹܐ: ܓܵܥ̇ܨܵܐ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܼܵܐ ܕܲܗܝܼܢܬܼܵܐ. ܘܲܠܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ: ܠܡܸܬܼܩܲܪܵܒܼܘܼ ܠܥܘܼܩܵܒܼܵܐ ܕܦܘܼܪ̈ܠܚܵܢܹܐ ܐܲܠܵܗܵܝ݂̈ܐ pb. 54 ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ܀ ܢܘܼܪܵܐ ܒܩܲܝ̈ܤܹܐ ܪ̈ܲܛܝܼܒܹܐ ܠܵܐ ܕܵܠ̇ܩܵܐ: ܘܪܸܬ̣ܚܵܐ ܕܒܲܐܠܵܗܵܐ ܒܠܸܒܵܐ ܪܵܚܹ̇ܩ ܢܝܵܚܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܢܲܒܼܪܲܫ܀ ܙܵܢܝܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܟܲܬܼܪܵܐ ܒܪܵܚܡܘܼܬܼܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕܼ: ܘܠܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܕܐܲܤܝܼܪܵܐ ܒܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܡܩܵܘܝܵܐ ܒܪܵܚܡܘܼܬܼܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ܀ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܕܲܠܫܸܡܫܵܐ ܠܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܚ̣ܙܵܐ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ: ܡ̣ܢ ܫܸܡܥܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܠܲܡܗܲܓܵܓܼܘܼ ܢܘܼܗܪܹܗ ܒܪܸܥܝܵܢܹܗ: ܠܡܸܤܲܒܼ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܡܸܕܸܡ ܒܢܲܦܫܹܗ: ܠܡܲܪܓܵܫܘܼ ܒܦܲܐܝܘܼܬܼܵܐ ܕܙܲܗܪܝܼܪ̈ܵܘܗܝ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܡ̇ܢ ܕܲܛܥܵܡܬܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܒܢܲܦܫܹܗ ܠܵܐ ܐܲܪܓܸܫ: ܘܲܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܢܸܤܝܵܢܵܐ ܕܐ̄ܪ̈ܵܙܵܘܗܝ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܒܕܼܘܼܒܵܪ̈ܵܘܗܝ: ܠܡܸܤܲܒܼ ܒܪܸܥܝܵܢܹܗ ܕܘܼܡܝܵܐ ܕܡܲܤܒܲܗ ܠܲܫܪܵܪܵܐ: ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܕܼܘܼܪܵܫܵܐ ܕܒܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܵܬܼܵܐ: ܠܡܸܫܟܵܚܘܼ ܦܝܵܤܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܒܢܲܦܫܹܗ ܘܲܠܡܲܕܼܪܵܟܼܘܼ ܠܚܲܬܿܝܼܬܼܘܼܬܼܵܗ̇ ܕܲܨܒܼܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ܀ ܐܸܢ ܩܢܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܸܕܸܡ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐ ܥܲܠ ܤܲܝܒܵܪܬܵܐ ܕܝܒܵܪܬܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ: ܙܸܠ ܗܲܒܲܝܗܝ ܠܡܸܤ̈ܟܹܿܢܹܐ: ܘܬܼܵܐ ܩܲܪܸܒܼ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܦܵܪܹܗ̄ܤܝܼܵܐ. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܒܪܵܐ ܥܲܡ ܐܲܒܼܘܼܗܝ܀ ܠܲܝܬܿ ܡܸܕܸܡ ܕܲܡܩܲܪܸܒܼ ܠܠܸܒܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܝܟܼ ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܕܝܵܗܹ̇ܒܼ ܫܲܝܢܵܐ ܠܪܸܥܝܵܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܨܪܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܨܸܒܼܝܵܢܵܝܬܼܵܐ. ܢܓܲܢܘܿܢܵܟܼ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܐܲܝܟܼ ܠܵܐ ܝܵܕܲܘܿܥܵܐ: ܡܸܛܠ ܦܫܝܼܛܘܼܬܼܵܐ ܕܐܝܕܲܝ̈ܟ ܘܲܫܦܝܼܥܘܼܬܼܵܟܼ ܕܲܕܼܠܵܐ ܡܫܘܼܚܬܼܵܐ: ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܕܸܚܠܲܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܩܪܘܼܢܵܟܼ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ ܘܲܬܼܩܸܢ ܗܵܘܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܡܚܲܤܟܘܼܬܼܵܟܼ. ܐܸܢ ܥܲܠ ܤܘܼܤܝܵܐ ܪܟܼܝܼܒܼ ܐ̄ܢܵܫ ܘܦܵܫܹ̇ܛ ܐܝܼܕܹܗ: ܠܵܐ ܬܸܩܦܘܿܣ ܐܝܼܕܼܵܟܼ ܡܸܢܹܗ: pb. 55 ܒܡܸܕܸܡ ܕܐܵܠܨܵܐ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܡܸܛܠ ܤܘܼܢܩܵܢܹܗ. ܒܫܵܥܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܗܵܝ̇: ܐܲܝܟܼ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܨܪ̈ܝܼܟܹܐ ܤܢܝܼܩ. ܘܡܵܐ ܕܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܒܥܲܝܢܵܐ ܥܲܬܿܝܼܪܬܵܐ ܗܲܒܼ: ܘܐܲܦܨܲܚ ܐܲܦܲܝ̈ܟܼ ܠܩܘܼܒܼܠܹܗ. ܘܐܵܘܤܸܦ ܠܹܗ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܲܒܼܥ̣ܵܐ: ܐܵܦ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܠܵܐ ܫܐܸܠ̣. ܫܲܕܲܪ ܠܲܡ ܠܲܚܡܵܟܼ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܡܲܝܵ̈ܐ: ܘܲܠܙܲܒܼܢܵܐ ܤܲܓܼܝܼܐܵܐ ܬܸܫܟܲܚ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ. ܠܵܐ ܬܸܦܪܘܿܫ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܘܡܸܤܟܹܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܸܕܲܥ ܕܫܵܘܹ̇ܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܐ. ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܡ̣ܢ ܨܹܐܕܲܝܟ: ܠܛܵܒܼܬܼܵܐ ܐܲܫܘܵܐ. ܝܲܬܿܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܗܵܠܹܝܢ ܡܓܲܪܸܓܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܗܘܿܢ ܠܘܵܬܼ ܫܪܵܪܵܐ. ܕܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܢܲܓܼܕܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܒܝܲܕܼ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܝܵܬܼܵܐ: ܠܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ ܕܕܸܚܠܲܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܵܦ ܠܡܵܟܼܤܹ̈ܐ ܘܲܠܙܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܡܫܵܘܬܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܦܵܬܼܘܿܪܹܗ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܦܲܪܸܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܕܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܝܢ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܗܵܕܹܐ ܠܕܸܚܠܲܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܓܲܪܸܓܼ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܲܒܼܝܲܕܼ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ ܕܦܲܓܼܪ̈ܵܢܝܵܬܼܵܐ: ܠܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܪܘܼܚ ܢܩܲܪܸܒܼ ܐܸܢܘܿܢ. ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ: ܠܛܵܒܼܬܼܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܐܲܫܘܵܐ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܐܸܢ ܝܗ̄ܘܼܕܵܝܵܐ ܢܸܗܘܸܐ: ܘܐܸܢ ܟܵܦܘܿܪܑܵܐ: ܘܐܸܢ ܩܵܛܘܿܠܵܐ. ܝܲܬܿܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܕܐܲܚܘܼܟܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܘܒܲܪ ܟܝܵܢܵܟܼ: ܘܲܒܼܠܵܐ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܛܵܥܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܫܪܵܪܵܐ. ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܛܵܒܼܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܬܤܝܼܡ ܠܪܸܥܝܵܢܵܟܼ ܢܝܼܫܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ: ܘܲܒܼܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܬܸܬܼܦܪܲܥ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܐܸܢ ܡܲܨܝܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܡܸܛܠ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܲܠܗܲܠ: ܕܝܲܬܿܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܒܚܘܼܒܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܬܸܬܼܝܲܬܲܪ. ܡܓܼܵܘܲܝ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܪܓܼܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ: ܐܵܦ ܡܸܢܹܗ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ. pb. 56 ܘܲܒܼܐܪܵܙܹܗ ܡܓܼܵܘܲܝ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܢܹܗ: ܘܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܕܲܡܓܼܵܘܝܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪܵܐ܀ ܐܸܢ ܤܵܡ̣ܬܿ ܠܢܲܦܫܵܟܼ ܢܝܼܫܵܐ ܕܲܡܤܲܪܩܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܟܲܕܼܘܼ: ܘܲܒܼܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܬܼܚܲܪܲܪܬܿ ܡ̣ܢ ܨܸܦܬܼܵܐ: ܘܲܗ̤ܘܲܝܬܿ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܒܲܡܤܲܪܩܘܼܬܼܵܟܼ: ܚܙܝܼ ܕܲܠܡܵܐ ܡܸܛܠ ܪܸܚܡܲܬܼ ܡܸܤ̈ܟܹܿܢܹܐ ܬܸܬܼܪܲܓܿܪܲܬܼ ܠܡܸܦܲܠ ܒܨܸܦܬܼܵܐ ܕܩܸܢ̈ܝܵܢܹܐ ܘܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܡܸܥܒܲܕܼ ܟܹܐܲܡܲܬܼ ܙܸܕܼܩܬܼܵܐ: ܘܲܠܡܸܪܡܵܐ ܢܲܦܫܵܟܼ ܬܘܼܒܼ ܒܲܫܓܼܘܼܫܝܵܐ: ܠܡܸܤܲܒܼ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܘܲܠܡܸܬܲܠ ܠܗܵܘ̇: ܘܬܲܙܸܠ ܝܲܩܝܼܪܘܼܬܼܵܟܼ ܒܡܸܬܼܪܲܟܼܢܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܩܘܼܪܵܒܼ ܦܝܵܤܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫ̈ܝܼܢ: ܒܲܒܼܥܵܬܼܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܕܲܐܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܬܸܦܸܠ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ ܕܬܲܪܥܝܼܬܼܵܟܼ ܡܚܲܪܲܪܬܵܐ ܠܪܸܢܝܵܐ ܬܘܼܒܼ ܕܐܲܪ̈ܥܵܢܝܵܬܼܵܐ. ܪܵܡ ܗ̄ܘ̣ ܕܪܓܼܵܟܼ ܡ̣ܢ ܕܥܵܒܼ̈ܕܲܝ ܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ. ܒܵܥܹ̇ܢܵܐ ܡܸܢܵܟܼ: ܠܵܐ ܬܸܬܼܓܿܚܸܟܼ. ܗܵܝ̇ ܡܲܢ: ܛܲܟܼܤܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܬܲܪܒܿܝܼܬܼܵܐ ܕܫܲܒܼܪܘܼܬܼܵܐ. ܗܵܕܹܐ ܕܹܝܢ: ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ. ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ: ܒܲܕܲܪ̈ܲܝܗܝ ܒܲܚܕܼܵܐ ܙܒܲܢ. ܘܐܸܢ ܠܲܝܬܿ ܠܵܟܼ: ܠܵܐ ܬܸܬܼܪܲܓܼܕ̈ܓܼ ܕܢܸܗܘܸܐ ܠܵܟܼ. ܕܲܟܵܐ ܥܘܼܡܪܵܟܼ ܡ̣ܢ ܦܘܼ̈ܢܵܩܹܐ ܘܝܲܬܿܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܕܗܵܕܹܐ ܐܵܠܨܵܐܝܼܬܼ ܡܲܝܬܿܝܵܐ ܠܵܟܼ ܠܥܲܢܘܵܝܘܼܬܼܵܐ. ܐܵܢܲܢܩܹܐ ܓܹܝܪ: ܤܲܓܿܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܡܤܲܝܒܿܪܵܐ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒܼܨܸܒܼܝܵܢܲܢ ܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܦܘܼܪܤܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܬܿܛܦܝܼܤܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܕܲܢܤܲܝܒܲܪ. ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܲܩܪܵܒܼܵܐ ܕܲܠܒܲܪ ܙܟܼܵܐܘܼܗܝ: ܗܵܠܹܝܢ ܘܲܠܕܸܚܠܬܼܵܐ ܕܲܠܓܼܵܘ ܫܲܩ̣ܠܘܼܗ̇: ܘܠܲܝܬܿ ܬܘܼܒܼ ܩܛܝܼܪܵܐ ܕܕܼܵܒܲܪ ܠܗܘܿܢ ܥܸܨܝܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܟܲܕܼ ܡܕܼܵܘܸܕܼ ܒܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ ܕܡ̣ܢ ܩܘܼܕܼܡܵܐ ܘܡ̣ܢ ܒܸܤܬܿܪܵܐ܀ ܩܪܵܒܼܵܐ ܕܲܠܒܲܪ ܩܵܪܹܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܠܗܵܘ̇ ܕܲܒܼܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܡܥܝܼܪ ܐ̄ܢܵܫ ܥܲܠ ܢܲܦܫܹܗ ܤܲܟܼܠܵܐܝܼܬܼ. ܗܵܢܵܘ ܕܼܝܢ: ܒܡܲܤܒܼܵܐ ܘܡܲܬܿܠܵܐ: ܫܸܡܥܵܐ ܘܲܚܙܵܬܼܵܐ: pb. 57 ܡܲܡܠܠܵܐ ܘܟܲܪܤܵܐ: ܘܗܵܝ̇ ܕܢܲܤܓܸܐ ܬܟܼܝܼܒܼܵܐܝܼܬܼ ܐܝܼܕܼܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܤܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܠܢܲܦܫܹܗ ܐܲܝܟܼ ܕܬܸܬܼܥܵܘܲܪ: ܘܡ̣ܢ ܫܓܼܘܼ̈ܫܝܹܐ ܕܡ̣ܢ ܠܒܲܪ ܐܵܪܥܝܼܢ: ܕܠܵܐ ܬܸܫܟܲܚ ܬܸܚܙܸܐ ܗ̤ܝ ܠܵܗ̇ ܒܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ ܟܲܤܝܵܐ ܕܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥ: ܘܡܸܛܠ ܒܗܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܢܸܙܟܸܿܐ ܠܗܵܠܹܝܢ ܕܒܼܵܠܩ̇ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܠܓܼܵܘ܀ ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܐܲܪ̈ܥܹܝܗ̇ ܕܲܡܕܼܝܼܢ̄ܬܼܵܐ ܢܹܐܤܘܿܪ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ ܐܲܦܝܼ̈ܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܦܝܼ̈ܢ ܗܵܘܹ̇ܐ ܡܸܟܹܝܠ. ܘܡ̣ܢ ܟܡܹ̈ܐܢܹܐ ܕܡ̣ܢ ܒܸܤܬܲܪ ܡܕܼܝܼܢ̄ܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܕܵܚܹ̇ܠ. ܛܘܼܒܼܵܘܗܝ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܝܼܕܲܥ̣ ܗܵܠܹܝܢ ܘܚܲܡܤܸܢ ܒܫܸܠܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܲܤ̣ܓܝܼ ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܠܢܲܦܫܹܗ ܐܵܦ ܬܲܡܵܢ: ܐܸܠܵܐ ܠܟܼܠܹܗ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ ܚܲܠܦܹܗ ܒܥܲܡܠܵܐ ܕܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܐܸܢ ܤܵܦܹ̇ܩ. ܘܲܕܼܡ̣ܢ ܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ ܠܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ: ܥܲܡ ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܕܲܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܘܩܸܪܝܵܢܵܐ: ܠܵܐ ܫܵܘܬܸܦ̣ ܥܲܡܹܗ ܡܸܕܸܡ: ܘܗܲܝܡܸܢ ܕܟܲܕܼ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܵܠܲܚ̇: ܘܒܹܗ ܪܵܢܹܐ ܠܸܠܝܵܐ ܘܐܝܼܡܵܡܵܐ: ܠܵܐ ܡܲܚܤܲܪ ܠܹܗ ܡܸܕܸܡ ܡ̣ܢ ܐܵܠ̈ܨܵܬܼܵܐ ܕܡܸܬܼܒܲܥ̈ܝܵܢ ܠܹܗ: ܡܸܛܠ ܗܵܝ̇ ܕܡܸܛܠܵܬܹܗ ܠܵܐ ܦܵܠܲܚ܀ ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܕܒܸܠܥܵܕܼ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܤܲܝܒܲܪ ܒܫܸܠܝܵܐ: ܐܵܠܨܵܐܝܼܬܼ ܢܸܦܠܘܿܚ. ܒܪܲܡ ܐܲܝܟܼ ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ ܢܹܐܚܕܝܼܘܗܝ: ܘܠܵܐ ܐܲܝܟܼ ܝܲܥܢܵܐ. ܘܲܬܼܪܲܝܵܢܵܐ ܒܵܬܲܪ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܠܵܘ ܐܲܝܟܼ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ. ܗܵܕܹܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܠܲܡܚܝܼ̈ܠܹܐ. ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܕܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ: ܡܥܲܟܿܪܵܢܵܐ ܕܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܫܲܡܲܗ ܐܹܘܲܓܼܪܝܼܣ. ܠܲܨܪ̈ܝܼܟܹܐ ܕܹܝܢ ܘܠܲܡܩܲܛ̈ܥܹܐ ܤܵܡ̣ܘ ܐܲܒܼܵܗ̈ܵܬܼܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ: ܘܠܵܘ ܐܲܝܟܼ ܕܠܲܚܦܝܼ̈ܛܹܐ ܒܐܵܢܲܢܩܹܐ ܕܢܵܡܘܿܤܵܐ܀ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܦܵܬܲܚ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܬܲܪܥܝܼܬܼܵܟܼ ܡ̣ܢ ܠܓܼܵܘ: ܘܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܢܲܦܫܵܟܼ ܠܲܤܝܵܡ ܒܘܼܪ̈ܟܹܐ ܤܒܼܝܼ̈ܤܹܐ: ܠܵܐ ܬܸܬܸܠ ܠܸܒܵܟܼ ܠܨܸܦܬܼܵܐ pb. 58 ܕܡܸܕܸܡ: ܟܲܕܼ ܡܦܝܼܤܝܼܢ ܠܵܟܼ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܒܤܸܬܼܪܵܐ ܒܤܸܬܼܪܵܐ: ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܚܙܝܼ ܘܐܸܬܿܕܲܡܲܪ ܒܡܸܕܸܡ ܕܡܸܬܼܝܼܠܸܕܼ ܠܵܟܼ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ. ܠܵܐ ܬܦܲܚܸܡ ܠܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ: ܠܗܵܝ̇ ܕܠܹܠܲܝ ܐܝܼܡܵܡ ܐ̄ܢܵܫ ܢܲܦܝܼܠ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܩܕܼܵܡ ܨܠܝܼܒܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܲܗܦ̈ܟܼܵܢ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܠܒܸܤܬܿܪܹܗ. ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܠܵܐ ܢܸܩܗܸܐ ܪܸܬܼܚܵܟܼ ܡܸܡܬܼܘܿܡ: ܘܠܵܐ ܬܸܬܼܡܲܤܟܲܢ ܡ̣ܢ ܕܸܡ̈ܥܹܐ: ܒܗܵܠܹܝܢ ܐܸܬܼܚܲܫܲܚ. ܛܘܼܒܲܝܟ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܐܸܢ ܒܗܵܠܹܝܢ ܬܸܪܢܸܐ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܠܵܟܼ: ܘܠܸܠܝܵܐ ܘܐܝܼܡܵܡܵܐ ܥܲܡܹܗ ܡܸܕܸܡ ܠܵܐ ܬܸܒܼܥܸܐ. ܗܵܝܕܹܝܢ ܢܸܬܼܦܬܲܚ ܢܘܼܗܪܵܟܼ ܐܲܝܟܼ ܨܲܦܪܵܐ: ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܟܼ ܒܲܥܓܲܠ ܬܸܕܼܢܲܚ. ܘܬܸܗܘܸܐ ܐܲܝܡܼ ܦܲܪܕܲܝܤܵܐ ܕܪܵܘܹ̇ܙ: ܘܐܲܝܟܼ ܡܲܒܿܘܼܥܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܕܠܵܐ ܓܵܝ̇ܙܝܼܢ ܡܵܘ̈ܗܝ܀ ܚܘܼܪ: ܕܲܟܼܡܵܐ ܛܵܒܼ̈ܬܼܵܐ ܡܸܫܬܲܟܼ̈ܚܵܢ ܠܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܼܵܐ. ܐܝܼܬܼ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܲܤܡܝܼܟܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܥܲܠ ܒܘܼܪ̈ܟܵܘܗܝ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܘܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܦܪ̈ܝܼܤܵܢ ܐܵܘ ܦܫܝܼ̈ܛܵܢ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܫܡܲܝܵܐ: ܘܪܹܫܹܗ ܚܵܐܲܪ ܒܲܨܠܝܼܒܼܵܐ: ܘܐܲܝܟܼ ܕܲܠܡܹܐܡܲܪ ܟ̱ܠܹܗ ܙܵܘܥܹܗ ܘܬܲܪܥܝܼܬܹܗ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܬܼܝܼܚ ܒܬܲܟܼܫܲܦܬܼܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܒܗܵܠܹܝܢ ܟܘܼ̈ܫܵܦܹܐ ܘܚܸܢ̈ܓܼܵܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܼܲܪܢܵܫܵܐ ܒܪܢܵܫܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܗܵܘ̇: ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥ ܡ̣ܢ ܠܸܒܹܿܗ ܡܲܒܿܘܼܥܵܐ ܕܗܲܢܝܼܐܘܼܬܼܵܐ: ܘܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ ܡܸܬܼܪܲܫܠܝܼܢ: ܘܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܡܸܬܼܥܲܡ̈ܨܵܢ: ܘܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܡܲܟܸܦ: ܘܚܘܼܫܵܒܼܵܘ̈ܗܝ ܡܸܫܬܲܓܼܢܹܝܢ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܵܦܠܵܐ ܒܘܼܪ̈ܟܹܿܐ ܡܸܫܟ̈ܚܵܢ ܠܡܸܤܡܲܟܼ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܩܕܼܵܡ ܪܘܵܙܵܗ̇ ܕܛܵܒܼܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܢܵܨ̇ܦܵܐ ܒܟܼܠܹܗ ܓܘܼܫܡܵܐ܀ ܐܸܬܼܒܲܝܲܢ ܐܘܿ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܒܡܸܕܸܡ ܕܩܵܪܹܐ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܡܸܫ̈ܟܿܚܵܢ ܟܲܝ ܠܡܸܕܲܥ ܗܵܠܹܝܢ ܡ̣ܢ ܕܝܘܿܬܼܵܐ؟ ܐܵܘ ܕܲܠܡܵܐ ܡ̣ܢ ܟܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܛܥܵܡܬܼܵܐ ܕܕܸܒܼܫܵܐ ܥܵܒܼ̇ܪܵܐ ܒܚܸܟܹܗ ܕܩܵܪܘܿܝܵܐ؟܀ ܐܸܢ ܠܵܐ ܬܹܐܨܲܦ: pb. 59 ܠܵܐ ܬܸܫܟܲܚ. ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܬܸܩܘܿܫ ܚܲܡܝܼܡܵܐܝܼܬܼ: ܘܬܸܫܗܲܪ ܥܲܠ ܬܲܪܥܵܐ ܢܲܓܼܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܠܵܐ ܬܸܬܼܥܢܸܐ܀ ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܗܵܠܹܝܢ ܢܸܫܡܲܥ ܘܢܸܬܼܪܲܓܼܪܲܓܼ ܠܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܲܠܒܲܪ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܕܲܢܤܲܝܒܲܪ ܐܲܤܘܼܪܹ̈ܐ ܕܩܸܠܵܝܬܼܵܐ. ܒܪܲܡ ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫ ܕܗܵܠܹܝܢ ܠܵܐ ܡܨܸܐ: ܒܗܵܝ̇ ܕܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܗܵܝ̇ ܕܐ̄ܢܵܫ ܢܸܗܘܸܐ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܬܲܪܥܵܐ: ܐܵܦܸܢ ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܡܢܵܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪ݂ܬܼܵܐ ܠܵܐ ܢܦܘܼܫ: ܕܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܓܠܝܼܙ ܡ̣ܢ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܡܢܵܘ̈ܵܬܼܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ܀ ܥܕܲܡܵܐ ܓܹܝܪ ܕܡܵܐܹ̇ܬܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܲܪܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܤܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܥܵܠܡܵܐ: ܠܵܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡ̣ܢ ܚܛܝܼܬܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܘܡ̣ܢ ܟ̱ܠܹܗ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ: ܘܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܲܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܥܘܼ̈ܗܕܵܢܹܐ ܡܲܠܙܵܢܹ̈ܐ ܕܤܲܢ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܘܙܵܘܥܵܐ ܬܘܼܒܼ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܡܸܫܬܲܠܲܦ ܘܡܵܐܹ̇ܬܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܒܨܝܼܪ ܩܲܠܝܼܠ ܒܝܲܕܼ ܥܲܡܠܹ̈ܐ: ܕܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܢܵܨ̇ܦܵܐ ܒܠܸܒܵܐ ܚܲܠܝܘܼܬܼܵܗ̇ ܕܲܚܛܝܼܬܼܵܐ: ܪܘܼܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܠܝܘܼܬܼܵܗ̇ ܠܵܐ ܡܲܥܒܿܕܼܵܐ ܒܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܘܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܡܸܬܼܓܠܹܝܢ ܠܚܲܝܹ̈ܐ: ܘܙܵܘ̈ܥܹܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ ܒܢܲܦܫܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܙܹܝܢ. ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܕܠܸܒܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܛܲܠ ܡ̣ܢ ܪܸܢܝܵܐ ܕܲܬܼܢܵܢ: ܤܛܲܪ ܡ̣ܢ ܐܵܠ̈ܨܵܬܼܵܐ ܕܗ̤ܘ ܟܝܵܢܵܐ ܬܵܒܲܥ ܠܹܗ ܒܥܸܕܵܢ ܤܘܼܢܩܵܢܹܗ: ܟܲܕܼ ܐܵܦ ܠܗܹܝܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܫܵܒܹ̇ܩ ܕܲܢܛܲܝܸܒܼ: ܪܵܘܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܪܘܼܚ ܠܵܐ ܡܸܬܿܬܿܥܝܼܪܵܐ ܒܹܗ. ܘܲܠܗܵܝ̇ ܫܵܢܝܘܼܬܼܵܐ: ܕܒܼܵܗ̇ ܫܠܝܼܚܵܐ ܡܸܬܼܚܲܤܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܠܵܐ ܡܲܪܓܸܫ. ܤܘܿܓܼܵܐܐ ܠܲܡ ܕܲܟܼܬܼܵܒܹ̈ܐ ܥܲܒܼܕܘܼܗܝ ܕܢܸܫܢܸܐ܀ ܒܪܲܡ ܗܵܕܹܐ: ܠܵܘ ܒܲܦܤܵܩ ܤܲܒܼܪܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪܢܵܐ: ܕܐܸܠܵܐ ܡܛ̣ܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܠܥܘܼܡܩܵܗ̇ ܕܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܬܼܝܲܗܒܵܐ ܠܹܗ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܵܘ ܠܵܐ ܦܵܓܲܥ ܒܹܗ ܒܘܼܝܵܐܵܐ܀ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܕܡܵܐ ܕܐܲܤܠܝܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܒܼܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ: ܘܐܸܬܼܢܲܟܼܪܝܼ ܠܗܹܝܢ ܡܲܠܝܵܐܝܼܬܼ: ܘܐܸܬܼܢܲܩܲܦ pb. 60 ܠܛܵܒܼ̈ܬܼܵܐ: ܒܩܲܠܝܼܠ ܙܲܒܼܢܵܐ ܡܲܪܓܸܫ ܒܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ. ܘܐܸܢ ܩܲܠܝܼܠ ܡܸܬܼܚܲܦܲܛ: ܡܸܫܟܸܚ ܒܘܼܝܵܐܵܐ ܕܫܘܼܒܼܩܵܢ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ: ܘܡܸܫܬܿܘܸܐ ܠܛܲܝܒܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܡܩܲܒܸܠ ܛܵܒܼ̈ܬܼܵܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ܀ ܒܪܲܡ: ܒܨܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܦܸܚܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܕܲܓܼܡܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܐܸܬܼܢܲܟܪܝܼ ܠܥܵܠܡܵܐ: ܘܐܸܫܟܲܚ̣ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ ܐ̄ܪܵܙ ܛܘܼ̈ܒܹܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ: ܘܐܲܕܪܸܟܼ ܠܗܵܘ̇ ܡܸܕܸܡ ܕܡܸܛܠܵܬܹܗ ܐܲܕܼܪܟܲܢ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܕܠܹܗ ܘܠܲܐܒܼܘܼܗܝ ܘܲܠܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ: ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܘܩܘܼܠܵܤܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. ܐܵܡܹܝܢ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/395
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 4” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/395.
Bibliography:
Discourse 4.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/395.

Show Citation Styles