Isaac of Nineveh: Discourse 5

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
ܐܲܤܓܝܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܒܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܥܦܝܼܦܵܐ ܕܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ. ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܓܲܒܼܝܼ̈ܢ ܦܬܲܚ̣ ܠܹܗ ܬܲܪܥܵܐ: ܕܢܸܥܘܿܠ ܠܘܵܬܼ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ܀ ܒܥܝܼ ܤܵܗܕܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܥܲܠ ܢܲܦܫܵܟܼ: ܘܠܵܐ ܛܵܥܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܢܦܲܩ̣ܬܿ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ: ܝܑܼܠܲܦ ܡ̣ܢ ܤܵܗܕܵܐ ܬܸܢܝܵܢܵܐ: ܘܲܡܩܝܼܡ ܠܵܟܼ ܥܲܠ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܸܢܵܗ̇ ܫ̣ܓܲܝܬܿ܀ ܠܸܒܵܐ ܦܲܗܵܝܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܡܲܡܸܕܼ ܡ̣ܢ ܛܵܥܝܘܼܬܼܵܐ. ܘܚܸܟܼܡ̱ܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܦܵܬܼܚܵܐ ܬܲܪܥܵܗ̇ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܡܸܫܟܲܚ ܡܲܕܼܪܸܟܼ ܒܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܚܲܬܿܝܼܬܬܵܐ: ܕܠܲܐܝܕܵܐ ܫܵܘܝܘܼܬܼܵܐ ܥܬܼܝܼܕܼܵܐ ܚܲܪܬܼܵܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܥܲܠ ܒܲܤܝܘܼܬܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܗܵܕܹܐ ܠܵܐ pb. 61 ܒܵܥܹ̇ܐ܀ ܟܬܼܵܒܼܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܕܬܸܬܼܝܸܗܸܒܼ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܡ̈ܠܝܼܠܹܐ: ܟܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ. ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܕܒܲܕܼܝܘܿܬܼܵܐ: ܒܵܬܲܪ ܡܲܤܛܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܐܸܬܿܬܵܘܤܲܦ. ܐܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܚ̣ܩ ܡ̣ܢ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܒܨܸܒܼܝܵܢܹܗ: ܠܘܵܬܼ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܒܨܼܒܼܝܵܢܹܗ ܡܸܬܼܢܓܸܕܼ܀ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܲܚܛܵܗܹ̈ܐ ܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ: ܚܲܡܪܵܐ ܘܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ: ܘܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܲܚܠܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܓܘܼܫܡܵܐ. ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܡܸܢܗܹܝܢ ܘܲܠܗܹܝܢ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ ܒܲܩܪܵܝܬܿܗܹܝܢ: ܐܸܠܵܐ ܡܸܛܠ ܡܚܝܼܠܘܼܬܹܗ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘܲܚܫܲܚܬܼܵܐ ܕܡܸܢܗܹܝܢ ܕܠܵܐ ܢܵܡܘܿܣ. ܟܹܐܡܲܬܼ ܘܲܒܼܗܹܝܢ ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠܡܸܕܸܡ: ܡܨܸܐ ܕܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܡܸܨܛܠܸܐ ܟܝܵܢܵܐ ܠܘܵܬܼ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܡܫܲܚ̈ܠ̱ܦܹܐ: ܘܲܒܼܗܹܝܢ: ܙܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܝܲܬܝܼܪܬܵܐ ܡܸܬܼܒܲܥܝܵܐ ܠܹܗ܀ ܐܸܢ ܬܸܬܿܕܟܲܪ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼ ܘܬܸܕܲܥ ܚܲܬܿܝܼܬܼܵܐܝܼܬܼ ܕܲܡܚܝܼܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̄ܘ̣: ܠܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܦܵܤܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܲܠ ܬܚܘܼ̈ܡܹܐ ܕܲܙܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܡܲܤܠ̱ܝܵܐ ܗ̣̄ܝ ܛܵܒܼ ܒܹܝܬܼ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܸܕܸܡ: ܡܸܤܟܹܬܘܼܬܼܵܐ. ܘܝܲܬܿܝܼܪ ܡܸܢܵܗ̇ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܪܵܘܡܘܼܬܼ ܠܸܒܵܐ ܘܪܸܥܝܵܢܵܐ ܫܵܝܘܿܛܵܐ܀ ܒܹܝܬܼ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܡܝܲܩܲܪ. ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܹܝܢ: ܢܲܦܫܵܐ ܡܲܟܿܝܼܟܼܬܼܵܐ܀ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܬܸܨܒܸܿܐ ܠܲܡܫܲܪܵܝܘܼ ܒܲܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܡܝܲܬܿܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܩܲܕܼܡܵܝܑܬܼ ܥܲܬܸܕܼ ܢܲܦܫܵܟܼ: ܕܲܒܼܒܼܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܕܡܸܛܠܵܬܼܵܗ̇ ܐܵܬܼ̈ܝܵܢ: ܠܵܐ ܬܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܥܲܠ ܫܪܵܪܵܐ܀ ܡܥܵܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܒܝܼܫܵܐ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܚܵܙܹ̇ܐ: ܕܐ̄ܢܵܫ pb. 62 ܒܪܸܬܼܚܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܢܫܲܪܸܐ ܒܲܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܡܝܲܬܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܢܲܦܓܲܥ ܒܹܗ ܢܸܤ̈ܝܘܿܢܹܐ ܬܲܩܝܼ̈ܦܹܐ ܘܲܓܢܝܼ̈ܚܹܐ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܟܲܕܼ ܢܸܤܬܲܪܲܕܼ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ: ܢܸܩܗܸܐ ܡ̣ܢ ܗܵܪ ܬܲܡܵܢ ܚܘܼܒܵܐ ܕܬܲܪܥܝܼܬܹܗ: ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܢܸܪܬܲܚ ܠܡܸܬܼܩܲܪܵܒܼܘܼ ܠܘܵܬܼ ܥܒܼܵܕܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܕܒܲܕܼܓܼܘܿܢ ܡ̣ܢ ܥܸܠܲܬܼ ܕܸܚܠܬܼܵܐ ܕܢܸܤ̈ܝܘܿܢܹܐ ܕܢܲܩܝܼܦܝܼܢ ܠܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬܼܦܲܠ̈ܚܵܢ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫ܀ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܹܝܢ ܥܲܬܸܕܼ ܢܲܦܫܵܟܼ: ܕܲܠܒܼܝܼܒܼܵܐܝܼܬܼ ܘܚܲܝܠܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ ܬܹܐܪܘܿܥ ܐܸܢܹܝܢ ܠܒܼܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܕܢܵܩ̈ܦܵܢ ܠܲܡܝܲܬܿܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܟܸܢ ܫܲܪܵܐ܀ ܐܸܢ ܠܵܐ ܡܤܲܟܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܒܼܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܬܫܲܪܸܐ ܒܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ. ܓܲܒܼܪܑܵܐ ܕܡܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܥܲܠ ܡܵܪܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܛܸܠܵܢܝܼܬܹܗ ܡܸܬܼܪܕܸܦ. ܘܲܒܼܙܲܒܼܢܵܐ ܕܤܲܒܼܥܵܐ: ܢܸܟܼܦܲܢ. ܘܒܲܙܒܲܢ ܫܲܝܢܵܐ: ܢܸܥܫܲܢ ܬܒܼܵܪܹܗ. ܘܕܲܬܼܟܼܝܼܠ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܢܸܬܼܥܲܫܲܢ ܠܸܒܹܿܗ. ܘܐܝܼܩܵܪܹܗ: ܠܥܹܝܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܢܸܬܼܒܲܕܲܩ. ܘܫܘܼܒܼܗܵܪܹܗ: ܠܥܹܝܢ ܤܵܢܵܐܘ̈ܗܝ. ܛܵܒܼܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܡ̣ܢ ܤܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܲܕܼܢܸܩܢܸܐ ܢܵܡܘܿܤܵܘ̈ܗܝ ܒܠܸܒܹܗ: ܠܡܵܪܝܵܐ ܢܸܫܟܿܚܹܗ ܠܓܼܵܘ ܡܸܢܗܘܿܢ܀ ܒܲܪ ܒܲܝܬܼܵܐ ܩܢܸܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܡܲܢ ܕܒܼܵܐܹ̇ܒܼ ܥܲܡ ܡܲܪܢܝܼܬܹܗ. ܘܲܕܼܤܵܘܲܚ ܠܨܸܒܼܝܵܢܹܗ: ܥܝܼܪ̈ܲܝ ܪܵܘܡܵܐ ܢܸܫܟܲܚ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ܀ ܡܲܢ ܕܙܵܐܲܥ̇ ܡ̣ܢ ܚܛܵܗܹ̈ܐ: ܐܵܦ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܩܲܢܝܼܛܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܘܼܩܠ̱ܬܼܵܐ ܢܸܥܒܲܪ. ܘܲܒܼܙܲܒܼܢܵܐ ܕܥܲܡܛܵܢܵܐ: ܢܸܫܟܲܚ ܠܹܗ ܢܘܼܗܪܵܐ ܠܓܼܵܘ ܡܸܢܹܗ܀ ܕܙܵܐܲܥ̇ ܡ̣ܢ ܚܛܵܗܹ̈ܐ: ܡܵܪܝܵܐ ܡܢܲܛܲܪ ܗܲܠ̈ܟܼܵܬܹܗ. ܘܲܠܫܲܪ̈ܥܵܬܹܗ: ܡܩܲܕܡܝܼܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ܀ ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܤܲܟܼ̈ܠ̱ܘܵܬܹܗ ܙܥܘܿܪ̈ܝܵܢ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ: ܢܵܦܹ̇ܠ ܒܲܕܼܩܲܫ̈ܝܵܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕܼ̈ܡܵܝܵܬܹܗ. ܘܡܸܬܼܦܪܲܥ: ܚܲܕܼ ܒܫܲܒܼܥܵܐ܀ ܙܪܘܿܥ ܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܒܡܲܟܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܬܸܚܨܘܿܕܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܹܝܬܼ ܕܝܼܢܵܐ܀ pb. 63 ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܵܘܒܸܿܕܬܿ ܐܸܢܹܝܢ ܠܛܵܒܼ̈ܬܼܵܐ: ܒܗܹܝܢ ܬܘܼܒܼ ܬܸܩܢܸܐ ܐܸܢܹܝܢ. ܦܘܼܠܤܵܐ ܚܲܝܵܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܕܼܘܼܟ: ܠܵܐ ܡܩܲܒܸܿܠ ܡܸܢܵܟܼ ܡܲܪܓܵܢܝܼܬܼܵܐ ܒܕܼܘܼܟܿܬܹܗ. ܬܲܡܵܢ ܓܹܝܪ: ܗܵܢܵܘ ܚܵܫܲܚ̇܀ ܢܲܟܼܦܘܼܬܼܵܐ ܐܵܘܒܸܕܼܬܿ ܡܸܢܵܟܼ: ܠܵܐ ܬܸܫܒܿܘܿܩ ܙܵܢܝܘܼܬܼܵܐ ܒܕܼܘܟܿܬܼܵܗ̇: ܘܙܸܕܼܩܬܼܵܐ ܬܸܬܸܠ ܚܠܵܦܹܝܗ̇: ܠܵܐ ܡܩܲܒܸܿܠ ܡܸܢܵܟܼ ܗܵܕܹܐ. ܕܘܼܟܲܬܼ ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܬܵܒܲܥ̇܀ ܘܐܸܠܵܐ: ܒܡܸܤ̈ܟܹܢܹܐ ܐܲܥܘܸܠܬܿ: ܠܵܐ ܬܸܫܒܿܘܿܩ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܠܘܿܒܼܘܼܬܼܵܐ ܒܕܼܘܼܪܬܹܗ: ܘܲܬܼܨܘܼܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡ̣ܢ ܠܲܚܡܵܐ. ܠܵܐ ܬܸܫܒܿܘܿܩ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܒܕܼܘܼܟܿܬܹܗ: ܘܬܸܬܼܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܡܸܕܸܡ ܐ̄ܚܪܹܝܢ. ܥܠܘܼܒܼܝܵܐ: ܒܲܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܒܲܡܤܲܪܩܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܥܩܲܪ. ܫܒܲܩܬܵܗ̇ ܠܢܸܨܒܿܬܼܵܐ ܥܲܠ ܕܘܼܟܿܬܼܵܗ̇: ܘܥܲܡ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܐܲܝܟܼ ܡܸܠܬܹܗ ܕܡܲܠܦܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܵܪܝ ܐܲܦܪܹܝܡ܀ ܚܙܝܼ ܠܲܡ ܕܲܒܼܙܲܒܼܢܵܐ ܕܩܲܝܛܵܐ: ܠܵܘ ܒܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܤܲܬܼܘܵܐ ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܲܡ ܚܘܼܡܵܐ܀ ܗܵܟܲܢܵܐ ܟܠܢܵܫ: ܒܗܵܘ̇ ܡܸܕܸܡ ܕܙܵܪܲܥ ܥܵܘ̣ܠܵܐ: ܒܤܲܩܘܼܒܼܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܢܸܚܨܘܿܕܼ. ܘܲܠܟܼܠ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ: ܒܤܲܡܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܐܵܪܲܥ ܠܹܗ܀ ܗܵܫܵܐ ܩܛܝܼܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡ̣ܢ ܚܤܵܡܵܐ: ܘܠܘܼܩܒܲܠ ܫܸܢܬܼܵܐ ܟܵܬܹ̇ܫ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܚܛܵܗܵܐ: ܥܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܥܸܤܒܵܐ: ܥܩܘܿܪܲܝܗܝ: ܕܠܵܐ ܠܟܼܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܢܚܲܦܸܐ. ܐܲܝܢܵܐ ܕܡܲܤܡܸܐ ܒܒܼܝܼܫܬܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܙܥܘܿܪܝܵܐ: ܠܚܲܪܬܼܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܠܵܗ̇ ܡܵܪܵܐ ܩܲܫܝܵܐ: ܘܒܲܐܤܘܼܪܹ̈ܐ ܩܕܼܵܡܹܝܗ̇ ܪܵܗܹ̇ܛ. ܐܲܝܢܵܐ ܕܡܲܚܨܸܦ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ: ܡܲܡܠܸܟܼ ܥܠܹܝܗ̇ ܦܫܝܼܩܵܐܝܼܬܼ. ܡܲܢ ܕܲܡܤܲܝܒܲܪ ܛܠܘܼܡܝܵܐ ܒܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܒܐܝܼܕܹܗ ܗ̤ܝ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ: ܗܵܢܵܐ ܒܘܼܝܵܐܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܡܲܪܓܿܫܵܢܵܐܝܼܬܼ ܩܲܒܸܠ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܲܒܼܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܥܫܘܼܩܝܵܐ ܡܤܲܝܒܲܪ: pb. 64 ܠܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܐܸܬܼܡܲܛܝܼ. ܒܗܵܢܵܐ: ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܢܸܬܿܬܲܡܗܘܼܢ܀ ܠܲܝܬܿ ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܤܩܵܐ: ܘܲܕܼܡܸܢܵܗ̇ ܪܲܒܵܐ܀ ܠܵܐ ܬܗܲܝܡܸܢ ܠܢܲܦܫܵܟܼ ܚܲܝܠܬܼܵܢܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܠܢܸܤ̈ܝܘܿܢܹܐ ܬܸܥܘܿܠ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦ ܬܸܫܟܲܚ ܪܸܥܝܵܢܵܟܼ ܒܓܼܵܘܗܘܿܢ. ܘܲܒܼܟܼܠ ܨܒܼܘܼ: ܗܵܟܲܢ ܬܸܤܲܒܼ ܒܘܼܩܝܵܐ ܕܢܲܦܫܵܟܼ܀ ܩܢܝܼ ܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܠܸܒܵܟܼ: ܕܬܸܕܼܪܘܿܟܼ ܥܲܠ ܩܕܼܵܠܵܐ ܕܲܒܼܥܸܠܕܒܼܵܒܲܝ̈ܟ: ܘܲܠܪܸܥܝܵܢܵܟܼ ܬܸܫܟܲܚ ܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐ. ܘܠܵܐ ܬܸܬܟܸܠ ܥܲܠ ܚܲܝܠܵܟܼ: ܕܠܵܐ ܬܸܫܬܒܸܩ ܥܲܠ ܡܚܝܼܠܘܼܬܹܗ ܕܲܟܼܝܵܢܵܟܼ: ܘܲܒܼܡܲܦܘܼܠܬܵܟܼ ܬܹܐܠܲܦ ܡܚܝܼܠܘܼܬܼܵܟܼ. ܐܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܟܼ: ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܡܲܨܲܥ ܒܹܝܬܼ ܪܸ̈ܢܝܹܐ ܕܨܸܢ̈ܥܵܬܼܵܐ ܤܬܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܬܸܬܼܒܲܠܒܲܠ܀ ܩܢܝܼ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܡܲܟܿܝܼܟܼ: ܘܠܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܢܸܦܓܲܥ ܒܵܟܼ ܨܲܥܪܵܐ. ܘܤܸܦ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܒܲܤܝܼ̈ܡܵܢ: ܘܲܠܟܼܠܢܵܫ ܪܵܚܡܵܐ ܬܸܫܬܿܟܲܚ. ܠܵܐ ܬܸܫܬܲܒܼܗܲܪ ܒܲܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܟܼ: ܡܸܛܠ ܕܠܲܝܬܿ ܒܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܡܸܕܸܡ ܕܡܲܪܝܼܕܼ ܡ̣ܢ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ. ܕܲܠܡܵܐ ܬܸܥܘܿܦ ܒܸܗܬܿܬܼܵܟܼ: ܟܲܕܼ ܬܸܫܬܿܟܲܚ ܒܵܗ̇ ܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܐ܀ ܟܠܡܸܕܸܡ ܕܡܸܫܬܲܒܼܗܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܸܛܠܵܬܹܗ ܩܕܼܵܡ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܒܛܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܒܹܗ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܢܸܗܘܸܐ ܠܵܟܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܠܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ. ܕܟܼܠ ܡܸܕܸܡ ܬܲܓܼܙܲܪ ܠܝܼܕܲܥܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܲܫܲܪ ܕܐܝܼܬܼ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܒܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܗܵܕܹܐ ܬܸܫܟܲܚ: ܒܟܼܠܙܒܲܢ ܥܲܝ̈ܢܲܝܟ ܢܸܗܘ̈ܝܵܢ ܬܲܠ̈ܝܵܢ ܠܘܵܬܹܗ܀ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܒܛܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܟܪܝܼܟܼܵܐ ܒܟܼܠܥܸܕܵܢ. ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܕܲܟܿܝܼܘ ܢܲܦܫܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܛܵܗܹ̈ܐ: ܘܒܲܐܠܵܗܵܐ ܪܵܢܹܝܢ ܒܟܼܠܫܵܥ. ܘܲܠܗܘܿܢ ܠܗܵܠܹܝܢ ܗܵܝܕܹܝܟ ܡܸܬܼܓܲܠܝܵܐ pb. 65 ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܕܡܵܐ ܕܥܲܠ̣ܘ ܠܢܸܤ̈ܝܘܿܢܹܐ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ ܕܲܚܠܵܦ ܫܪܵܪܵܐ: ܗܵܝܕܹܝܢ ܡܲܪܓܫܵܢܵܐܝܼܬܼ ܘܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܥܲܝ̈ܢܹܐ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܬܼܵܐ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܡܲܪܓܫܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܘܐܸܡܲܬܼܝ ܕܐܵܠ̇ܨܵܐ: ܘܐܵܦ ܡܲܪܓܿܫܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܠܦܘܼܬܼ ܙܢܵܐ ܕܢܸܤܝܘܼܢܵܐ ܘܥܸܠܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܠܘܼܒܵܒܼܵܐ ܝܲܬܝܼܪܵܐ܀ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܘܵܬܼ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܘܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪ ܢܘܿܢ: ܘܲܕܼܒܹܝܬܼ ܚܲܢܲܢܝܵܐ ܘܦܲܛܪܘܿܣ ܘܫܲܪܟܵܐ: ܕܲܕܼܡܘܼܬܼ ܓܲܒܼܪܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܬܼܚܲܙܝܲܬ̤: ܠܠܘܼܒܵܒܼܗܘܿܢ ܘܲܠܒܼܘܼܝܵܐܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܗܘܿܢ܀ ܘܐܸܢ ܬܹܐܡܲܪ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܲܡܕܲܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܗ̤ܘܲܝ̈: ܘܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܓܵܘܵܢܵܝ̈ܬܼܵܐ: ܢܸܗܘܘܿܢ ܠܵܟܼ ܠܠܘܼܒܵܒܼܵܐ ܤܵܗ̈ܕܹܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ. ܗܵܢܘܿܢ ܕܐܝܼܬܼ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܐܲܟܼܚ̄ܕܼܵܐ: ܘܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܒܕܼܘܼ̈ܟܿܝܵܢ ܕܘܼ̈ܟܿܝܵܢ: ܕܚܲܫ̣ܘ ܚܠܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܥܲܡ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܒܼܟܸܤܝܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܒܹܗ ܥܲܙܝܼܘ ܒܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܒܸܤܪ̈ܵܢܵܝܹܐ: ܠܘܼܩܒܲܠ ܬܘܼ̈ܠܵܚܹܐ ܕܲܒܼܦܲܪ̈ܙܠܹܐ: ܘܫܸܢ̈ܕܹܐ ܕܟܼܠ ܓܢܸܣ: ܤܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ. ܒܲܙܒܲܢ: ܘܐܵܦ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܚܙܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܗܘܿܢ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ. ܐܲܝܟܼ ܕܢܸܕܲܥ ܟܠܢܵܫ: ܕܐܝܼܬܼ ܒܛܝܼܠܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܘܵܬܼ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܤܵܒܼ̇ܠܝܼܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܡܸܛܠܵܬܹܗ ܒܟܼܠܥܸܠ̈ܠܵܢ. ܠܠܘܼܒܵܒܼܗܘܿܢ ܕܝܼܠܗܘܿܢ: ܘܒܸܗܬܿܬܼܵܐ ܕܐܵܠܘܿܨܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܕܲܟܼܡܵܐ ܕܗܸܢܘܿܢ ܝܲܬܝܼܪ ܡܸܬܼܢܲܨܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܲܚܙܵܬܼܵܐ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܕܹܐ: ܗܢ̇ܘܿܢ ܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܡܸܫܬܲܢܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܚܘܼܡܤܵܢܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ܀ ܘܡܵܢܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܥܲܠ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܡ̣ܢ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܝܹ̈ܐ ܘܐܲܟܼܤ̈ܢܵܝܹܐ ܘܐܲܒܼܝܼ̈ܠܹܐ ܕܩܘܼܫܬܼܵܐ: ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܲܠܚܘܼܪܒܵܐ ܥܲܒܼܕܘܼܗܣ ܫܲܝܢܵܐ: ܘܐܲܬܼܪܵܐ ܕܡܲܫܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ: ܕܲܠܘܵܬܼܗܘܿܢ ܡܸܬܼܘܲܥܕܼܝܼܢ: ܡܸܛܠ ܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪܲܝܗܘܿܢ: ܘܐܲܝܟܼ ܟܢܵܘ̈ܵܬܼܵܐ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܕܚܲܕܼ ܡܵܪܵܐ: ܒܟܼܠܥܸܕܵܢ pb. 66 ܚܠܝܼܛܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܸܢܫܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܲܠܥܸܠ: ܒܒܹܝܬܼ ܨܵܘܒܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ. ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܲܒܼܟܼܠܗܘܿܢ ܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܨܸܕܼܝܵܐ ܐܲܚܸܒܼܘ: ܘܲܡܥܲܪܹ̈ܐ ܘܲܣܩܝܼ̈ܦܹܐ ܥܘܼܡܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܥܒܲܕܼܘ: ܘܤܲܝܒܲܪܘ ܗܲܝܢܵܐܝܼܬܼ ܫܲܗܝܵܐ ܘܚܘܼܪܒܵܐ: ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܡܸܛܠ ܕܲܫܒܲܩ̣ܘ ܠܐܲܪܥܵܐ ܘܐܲܚܸܒܼܘ ܫܡܲܝܵܐ: ܒܕܼܘܼܡܝܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ: ܐܵܦ ܗܸܢܘܿܢ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܠܵܐ ܐܲܓܼܙܘ ܢܲܦܫܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܙܵܬܼܗܘܿܢ܀ ܐܸܠܵܐ ܒܲܙܒܲܢ: ܡܲܠܵܦܘܼ ܡܲܠܦܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ. ܘܒܲܙܒܲܢ: ܫܘܼܐܵܠܗܘܿܢ ܫܵܪܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܠ ܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܡܸܕܸܡ ܡܸܕܸܡ: ܕܲܠܗܘܿܢ ܡܫܲܐܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܒܲܙܒܲܢ: ܟܲܕܼ ܛܵܥܹ̇ܝܢ ܒܚܘܼܪܒܵܐ: ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡܚܵܘܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܒܲܙܒܲܢ: ܡ̣ܢ ܢܸܤ̈ܝܘܼܢܹܐ ܠܗܘܿܢ ܡܦܲܨܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܒܲܙܒܲܢ: ܡ̣ܢ ܨܵܦܲܚܬܼܵܐ ܡܸܕܸܡ ܕܩܹܘܲܡܕܹܝܢܘܿܣ: ܕܕܲܕܼ ܠܵܐ ܝܵܕܼܥ̇ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܥܵܪܨܵܐ ܡܸܕܸܡ ܕܩܹܘܲܢܕܹܝܢܘܿܣ: ܕܟܲܕܼ ܠܵܐ ܝܵܕܼܥ̇ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܥܵܪܨܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܡܨܲܥܬܼܵܗ̇ ܠܗܘܿܢ ܡܦܲܠܛܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܐܲܟܼܙܢܵܐ ܕܚܸܘܝܵܐ ܡܸܕܸܡ: ܐܵܘ ܡܲܦܘܼܠܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܩܝܼܦܵܐ: ܐܵܘ ܡܲܚܬܼܵܐ ܡܸܕܸܡ ܕܟܹܐܦܵܐ: ܕܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܢܵܚ̇ܬܼܵܐ ܒܚܹܐܦܵܐ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ ܡܸܕܸܡ܀ ܘܒܲܙܒܲܢ: ܐܵܦ ܒܲܬܼܟܼܝܼܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܲܩܪ̈ܵܒܹܐ ܓܠܲܝܵ̈ܐ ܕܤܵܛܵܢܵܐ: ܢܲܦܫܗܘܿܢ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬܼ ܠܗܘܿܢ ܡܚܵܘܹܝܢ: ܟܲܕܼ ܠܥܘܼܕܼܪܵܢܗܘܿܢ ܐܸܫܬܲܕܲܪܘ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܡܫܵܘܕܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܠܘܼܒܵܒܼܵܐ ܒܡܲܡܠܲܠܗܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܲܤܪ̱ܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܘܐܝܼܬܼ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܐܵܦ ܐܵܤܝܘܼܬܼܵܐ ܠܟܹܐܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܩܲܪܒܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܲܠܢܸܟܼ̈ܝܵܢܹܐ ܡܸܕܸܡ ܕܡ̣ܢ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܓܕܲܫ̣ܘ: ܒܩܘܼܪܵܒܼܵܐ ܕܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܠܗܘܿܢ ܡܲܚܠܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܒܲܙܒܲܢ ܬܘܼܒܼ: ܘܐܵܦ ܠܓܼܘܫܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܐܸܫܬܲܠܲܦܘ ܡ̣ܢ ܟܠ pb. 67 ܬܲܪܤܝܼܬܼܵܐ: ܚܲܝܠܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܒܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܐܵܘܟܹܝܬܼ ܒܓܸܫܲܬܼ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܠܗܘܿܢ: ܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܲܢܦܲܠ̣: ܚܲܝܠܵܐ ܟܲܤܝܵܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܢܵܤ̇ܒܿܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܲܢܦܲܠ̣: ܚܲܝܠܵܐ ܟܲܤܝܵܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܢܵܤ̇ܟܿܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܒܲܙܒܲܢ: ܤܲܝܒܵܪܬܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡܲܝܬܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܠܲܚܡܵܐ ܟܲܕܼ ܪܵܬܲܚ ܘܙܲܝ̈ܬܹܐ. ܘܲܠܡܸܢܗܘܿܢ ܡܲܢ: ܐܸܒܿܒܵܢܹ̈ܐ ܡܫܲܚ̈ܠ̱ܦܹܐ. ܠܡܸܢܗܘܿܢ ܕܹܝܢ: ܥܲܠ ܙܒܲܢ ܥܘܼܢܕܵܢܗܘܿܢ ܓܵܠܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܘܲܟܼܡܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܠܡܸܡܢܵܐ: ܥܲܠ ܚܘܼܒܗܘܿܢ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܓܸܢܤܲܢ: ܘܝܲܬܿܝܼܪܘܼܬܼ ܒܛܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܕܲܡܚܵܘܹܝܢ ܠܘܵܬܼ ܙܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܐܲܝܟܼ ܐܲܚ̈ܝܐ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ ܕܲܡܤܵܘܤܹܝܢ ܘܲܡܢܲܛܪܝܼܢ ܠܐܲܚܲܝ̈ܗܘܿܢ ܙܥܘܪܹ̈ܐ. ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ: ܐܲܝܟܼ ܕܢܸܫܬܲܪܲܪܲ ܟܠܢܵܫ: ܕܲܟܼܡܵܐ ܩܲܪܝܼܒܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܪ̈ܵܚܡܵܘܗܝ. ܘܕܲܟܼܡܵܐ ܒܛܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܡܚܵܘܸܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒܼܐܝܼܕܹܗ ܡܲܓܼܥܠܝܼܢ ܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܒܼܵܬܼܪܹܗ ܐܵܙ̇ܠ̄ܝܼܢ ܒܠܸܒܵܐ ܫܲܦܝܵܐ܀ ܐܸܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܠܲܟܼ ܘܲܡܗܲܝܡܸܢ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܐܝܼܬܼ ܒܛܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܠܲܝܟ: ܠܲܝܬܿ ܠܵܟܼ ܠܡܸܪܢܵܐ ܡܸܛܠ ܦܲܓܼܪܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܒܝܲܕܼ ܦܘܼܪ̈ܤܹܐ ܠܲܡܕܲܒܵܪܘܼ ܢܲܦܫܵܟܼ ܬܹܐܨܲܦ܀ ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܦܠܝܼܓܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ: ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܠܢܲܦܫܵܟܼ ܡܸܬܼܒܿܥܸܐ ܠܡܹܐܨܲܦ ܒܸܠܥܵܕܼ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܵܘܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̄ܘ̣ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܡܵܐ ܠܵܟܼ ܐܵܦܸܢ ܠܡܸܚܵܐ. ܫܕܼܝܼ ܨܸܦܬܼܵܟܼ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܬܸܬܼܓܲܒܲܪ ܥܲܠ ܟܠ ܕܸܚܠܵܐ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܚܕܼܵܐ ܙܒܲܢ ܐܲܓܼܥܸܠ̣ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܲܢܝܵܚܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܵܐ ܫܪܸܐ܀ ܒܸܠܥܵܕܼ ܡ̣ܢ ܡܤܲܪܩܘܼܬܼܵܐ ܕܩܸܢ̈ܝܵܢܹܐ: ܢܲܦܫܵܐ ܡ̣ܢ ܒܘܼܠܒܵܠܵܐ ܕܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܪܪܵܐ܀ ܘܒܸܠܥܵܕܼ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܕܪܸܓܼܫܹܐ: ܫܲܝܢܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܪܓܸܫ܀ ܘܒܸܠܥܵܕܼ ܡܲܥܲܠܬܼܵܐ pb. 68 ܕܲܠܢܸܤ̈ܝܘܿܢܹܐ: ܚܸܟܼܡܬܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܢܝܵܐ܀ ܘܒܸܠܥܵܕܼ ܐܲܡܝܼܬܘܼܬܼܵܐ ܕܩܸܪܝܵܢܵܐ: ܩܲܛܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܕܚܘܼ̈ܫܵܒܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܝܲܠܦܵܐ܀ ܘܒܸܠܥܵܕܼ ܫܲܝܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ: ܒܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܓܢܝ̈ܙܹܐ ܗܵܘܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܿܬܿܙܝܥ܀ ܘܒܸܠܥܵܕܼ ܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܠܲܡܫܲܡܵܪܘܼ ܢܲܦܫܵܐ ܡܸܨܥܲܬܼ ܓܢܝܼ̈ܝܚܵܬܼܵܐ ܘܥܲܤ̈ܩܵܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܿܬܲܡܪ̱ܚܵܐ܀ ܘܒܸܠܥܵܕܼ ܫܩܝܼܠܘܼܬܼ ܢܸܤܝܵܢܵܐ ܕܲܒܼܛܝܼܠܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܤܘܼܥܪܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܠܸܒܵܐ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܡܸܬܿܬܿܟܼܵܠܘܼ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ. ܘܒܸܠܥܵܕܼ ܕܬܸܛܥܲܡ ܢܲܦܫܵܐ ܚܲܫܵܐ ܕܡܸܛܠ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܒܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܥܲܡܹܐ ܠܵܐ ܡܸܫܬܵܘܬܿܦܵܐ܀ ܠܗܵܢܵܐ ܚܫܘܿܒܼ ܠܵܟܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܲܝܢܵܐ ܕܡܸܛܠ ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܤܲܓܝܼܐܬܼܵܐ: ܒܲܡܢܵܬܼܵܐ ܕܲܨܪܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܡܩܝܼܡ ܢܲܦܫܹܗ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܕܢܲܛܐܸܒܼ ܠܡܸܤ̈ܟܹܿܢܹܐ: ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܫܟܲܚ ܝܵܨܘܿܦܹܐ. ܘܲܕܼܡܸܨܛܪܸܟܼ ܡܸܛܠܵܬܹܗ: ܓܲܙܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܸܫܟܲܚ ܠܹܗ܀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܡܸܕܸܡ ܠܵܐ ܤܢܝܼܩ: ܚܵܕܹܐ ܕܹܝܢ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܡܲܢܝܼܚ ܐ̄ܢܵܫ ܠܨܲܠܡܹܗ ܡܸܛܠܵܬܹܗ ܐܵܘ ܡܝܲܩܲܪ܀ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܒܼܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܢܵܟܼ ܡܸܕܸܡ ܘܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ: ܠܵܐ ܬܹܐܡܲܪ ܒܠܸܒܵܟܼ ܕܐܸܫܒܿܘܿܩ ܠܢܲܦܫܝ: ܡܛܠ ܕܐܸܬܿܬܿܢܝܼܚ ܒܹܗ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐ: ܐܵܘ ܐܲܥܒܿܪܝܼܘܗܝ ܕܫܵܥܬܼܵܐ: ܗܵܢܵܐ ܠܲܡ ܡܦܲܪܢܸܣ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܐܸܢܵܐ ܐܹܤܝܼܡ ܠܢܲܦܫܝ. ܠܵܐ ܬܹܐܡܲܪ ܗܵܕܹܐ. ܗܵܕܹܐ ܕܹܝܢ ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܥܵܘ̈ܠܹܐ ܢܸܪܢܘܿܢ: ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܕܼܥ̇ܝܼܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܬܼܚܲܫܒܼܘܼܢ: ܘܲܢܒܼܘܼܬܼܘܼܢ ܥܲܡ ܗܵܠܹܝܢ ܡܲܪ̈ܢܝܵܬܼܵܐ. ܓܲܒܼܪܵܐ ܙܲܕܝܼܩܵܐ: ܠܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐܝܼܩܵܪܹܗ ܠܲܐ̄ܚܪܹܝܢ: ܘܠܵܐ ܡܲܥܒܲܪ ܥܸܕܵܢܵܐ ܠܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ. ܗܵܘ̇ ܡ̣ܢ ܟܠܦܪܘܿܣ: ܡܲܒܲܥ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܕܘܼܟ ܐ̄ܚܪܹܝܢ: ܐܸܢ ܝܵܕܲܥ̇ ܕܐܲܠܝܼܨ. ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫ: ܠܵܐ ܫܵܒܹ̇ܩ. ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܹܝܢ ܕܫܵܥܬܼܵܐ: pb. 69 ܐܲܥܒܲܪܬܿ ܐܝܼܩܵܪܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܢܵܟܼ: ܘܲܕܼܚܲܝܬܿ ܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ ܡ̣ܢ ܨܹܐܕܲܝܟ܀ ܐܸܠܵܐ ܚܟܼܝܼ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܘܝܵܗܹ̇ܬܼ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܐܸܡܲܪ: ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܵܟܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܝܲܗ̣̄ܒܼܬܿ ܠܝܼ ܕܐܸܫܟܲܚ ܐܵܦ ܠܐ̄ܢܵܫ ܠܲܡܢܵܚܘܼ܀ ܘܡܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܠܵܟܼ: ܝܲܬܿܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܚܕܼܝܼ ܟܲܕܼ ܡܵܘܕܹܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܢܓܲܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܡܵܘܕܝܵܢ̈ܘܵܬܼܵܐ ܤܲܓܿܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܘܐܵܡܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܡܵܘܕܸܢܵܐ ܠܵܟܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܝܲܗ̣̄ܒܼܬܿ ܠܝܼ ܬܝܼܩܵܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܐܸܬܼܡܲܤܟܲܢ ܡܸܛܠܵܬܼܵܟܼ: ܘܐܲܫܘܝܼܬܵܢܝ ܕܐܸܛܥܲܡ ܚܲܫܵܐ ܕܤܵܡ̣ܬܿ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܘܼܩܕܵܢܲܝܟ: ܒܟܼܘܼܪ̈ܗܵܢܹܐ ܘܲܒܼܡܸܤܟܹܢܘܼܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܛܥܸܡ̣ܘ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܕܗܲܠܸܟܼܘ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܗܵܕܹܐ܀ ܘܡܵܐ ܕܲܟܼܪܝܼܗܲܬܿ ܐܸܡܲܪ: ܛܘܼܒܲܝܗܘܿܢ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܸܫܟܲܚܘ ܐܲܝܟܼ ܢܝܼܫܵܐ ܕܤܝܼܡ ܠܹܗ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܡܲܝܬܸܐ ܥܠܲܝܢ ܠܡܹܐܬܲܪ. ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܡܲܝܬܸܐ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܐܸܡ݂ܲܪ ܒܲܙܒܲܢ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܕܗܵܕܹܐ ܐܵܬ̤ܵܐ ܤܵܡܹ̇ܬܼ: ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܕܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܠܵܐ ܡܫܲܡܸܫ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܫܲܦܝܼܪ: ܘܠܵܐ ܚܦܝܼܛ ܒܲܥܒܼܵܕܼܵܘ̈ܗܝ: ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܿܣ ܢܸܤܝܘܿܢܵܐ ܡܸܕܸܡ ܫܵܒܹ̇ܩ ܥܠܵܘܗܝ ܕܢܸܪܢܸܐ ܒܹܗ: ܕܠܵܐ ܠܲܓܼܡܵܪ ܢܸܗܘܸܐ ܒܲܛܝܼܠ: ܘܡ̣ܢ ܒܸܛܠܵܢܹܗ ܤܲܓܝܼܐܵܐ ܢܸܨܛܠܸܐ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܠܡܸܪܢܵܐ ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܤܸܡܵܠܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܡܵܐ ܕܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܠܡܸܪܢܵܐ ܒܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܪܵܡܹ̇ܐ ܠܹܗ ܥܒܼܝܼܕܬܵܐ ܕܢܸܤܝ̈ܘܿܢܹܐ: ܕܢܸܪܢܸܐ ܒܵܗ̇: ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܪܵܢܹܐ ܒܲܤܪ̈ܝܼܩܵܬܼܵܐ. ܗܵܕܹܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܟܼܠܢܵܫ ܕܡܲܝܸܒܼ ܠܹܗ. ܡܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܝܗܝ ܕܫܲܪܝܼ ܒܵܤܹ̇ܐ ܒܲܥܒܼܵܕܼܵܘ̈ܗܝ: ܫܵܒܹ̇ܩ ܥܠܵܘ̈ܗܝ ܚܲܫܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܕܲܢܚܲܟܿܡܝܼܘܗܝ ܘܢܸܪܕܹܝܘܗܝ. ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ: ܐܵܦ ܡܵܐ ܕܩܵܪܹܝܢ ܠܹܗ ܬܘܼܒܼ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ: ܡܲܗܡܸܐ: ܘܠܵܐ pb. 70 ܡܤܲܪܗܸܒܼ ܦܵܪܹܩ ܠܗܘܿܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܠܐܘܿܢ ܘܢܸܕܲܥܘܼܢ: ܘܡ̣ܢ ܡܲܗܡܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܓܕܲܫ̣ ܠܗܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܠܡܸܤܒܲܠ܀ ܟܲܕܼ ܬܸܦܪ̱ܤܘܼܢ ܠܲܡ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟܿܘܿܢ: ܐܲܗܡܸܐ ܥܲܝ̈ܢܲܝ ܡܸܢܟܼܘܿܢ. ܘܐܵܦܸܢ ܬܲܤܓܿܘܿܢ ܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܫܵܡܲܥܢܵܐ܀ ܐܵܦܸܢ ܠܘܵܬܼ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܐܲܡܝܼܪܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܡ̣ܢ ܟܠܦܪܘܿܣ ܠܫܵܒܼ̈ܩܲܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܐܲܡܝܼܪܵܐ܀ ܘܲܕܼܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܟܲܕܼ ܗܵܟܲܢ ܡܪܲܚܡܵܢ ܐܲܠܵܥܗܵܐ: ܡܲܤܓܹܝܢ ܚ̄ܢܲܢ ܢܵܩ̇ܫܝܼܢܲܢ ܒܬܲܪܥܹܗ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ: ܘܲܡܨܲܠܹܝܢܲܢ: ܘܡܲܗܡܸܐ ܡ̣ܢ ܒܵܥܘܼܬܲܢ؟ ܐܵܡܲ݁ܪ: ܗܵܐ ܠܵܐ ܙܥܘܿܪܝܵܐ ܐܝܼܕܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܡܸܦܪܲܩ: ܘܠܵܐ ܝܲܩܝܼܪܵܐ ܐܸܕܼܢܹܗ ܠܡܸܫܡܲܥ. ܐܸܠܵܐ ܚܵܘܒܲܝ̈ܟܿܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ ܦܪܲܫ̣ܘ ܒܲܝܢܲܝܟܿܘܿܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܚܛܵܗܲܝ̈ܟܿܘܿܢ ܐܲܗܦܸܟܼܘ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܡܸܢܟܼܘܿܢ ܕܠܵܐ ܢܸܫܡܲܥ܀ ܐܸܬܿܕܲܟܼ̄ܪ ܒܟܼܠܙܒܲܢ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܸܬܿܕܲܟܼܪܵܟܼ ܡܵܐ ܕܬܸܩܪܘܿܒܼ ܠܵܟܼ ܒܝܼܫܬܼܵܐ. ܟܝܵܢܵܟܼ: ܡܩܲܒܿܠܵܢܵܐ ܕܓܸܕܼܫܹ̈ܐ ܥܲܒܼܕܹܗ. ܘܲܒܼܥܵܠܡܵܐ ܕܒܹܗ ܒܪܵܟܼ ܘܫܲܒܼܩ̣ܵܟܼ: ܐܲܤܓܝܼ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܓܸܕܼܫܹ̈ܐ ܘܢܸܤ̈ܝܘܿܢܹܐ. ܘܠܲܟܼܝܵܢܵܟܼ ܥܲܒܼܕܹܗ: ܡܩܲܒܿܠܵܢܵܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ. ܘܠܵܐ ܪ̈ܲܚܝܼܩܵܢ ܡܸܢܵܟܼ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܩܲܠܝܼܠ. ܕܡ̣ܢ ܓܵܘܵܟܼ ܢܵܒܼ̈ܥܵܢ ܠܵܟܼ: ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܢܸܪܡܘܿܙ: ܘܡ̣ܢ ܬܚܹܝܬܼ ܪܸ̈ܓܼܠܲܝܟ: ܘܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܹܗ. ܐܸܠܵܐ ܘܐܲܝܟܼ ܕܩܲܪܝܼܒܼ ܬܸܡܪܵܐ ܠܬܸܡܪܵܐ: ܗܲܟܲܢܵܐ ܩܲܪܝܼܒܼܝܼܢ ܢܸܤ̈ܝܘܿܢܹܐ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ܀ ܒܚܸܟܼܡܬܼܵܐ ܦܲܪܢܸܣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܕܝܼܠܵܟܼ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܟܼ ܕܝܼܠܵܟܼ. ܕܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܬܸܩܘܿܫ ܒܬܲܪܥܹܗ: ܘܲܒܼܕܼܚܠܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܡܲܚܫܵܢ̈ܝܬܼܵܐ: ܢܨܘܼܒܼ ܥܘܼܗܕܵܢܹܗ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܒܬܲܪܥܝܼܬܼܵܟܼ. ܘܬܸܗܘܸܐ ܩܲܪܝܼܒܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܕܒܼܵܥܘܼܬܼܵܟܼ: ܘܬܸܬܼܩܲܪܲܫ ܒܥܘܼܗܕܵܢܹܗ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܕܲܒܼܠܸܒܵܟܼ܀ ܘܟܲܕܼ ܬܸܩܪܹܝܘܗܝ ܘܢܸܥܢܹܝܟܼ: ܬܸܕܲܥ ܕܦܵܪܘܿܩܵܟܼ pb. 71 ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣. ܘܬܲܪܓܸܫ ܒܐܲܠܵܗܵܟܼ ܗܵܘ̇ ܕܲܒܼܪܵܟܼ: ܘܲܡܦܲܪܢܤܵܢܵܟܼ ܘܢܵܛܘܿܪܵܟܼ: ܒܗܵܘ̇ ܕܲܥܒܲܕܼ ܡܸܛܠܵܬܼܵܟܼ ܬܪܹܝܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ. ܚܲܕܼ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܝܘܼܠܦܵܢܵܟܼ: ܐܲܝܟܼ ܕܒܹܝܬܼ ܤܸܦܪܹ̈ܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ. ܘܲܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܘܼܟܼ: ܘܒܲܝܬܵܟܼ ܕܲܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ܀ ܠܵܐ ܥܲܒܼܕܵܟܼ ܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܸܪܲܓܼ ܕܲܪܓܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ: ܘܬܹܐܪܲܬܼ ܡܸܕܸܡ ܕܝܼܪܸܬܼ ܤܵܛܵܢܵܐ܀ ܘܠܵܐ ܥܲܒܼܕܵܟܼ ܒܢܲܦܫܵܟܼ ܠܵܐ ܡܸܨܛܲܠܝܵܢܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܐܲܝܟܼ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܐܲܤܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܬܸܩܢܸܐ ܠܛܵܒ̈ܬܼܵܟܼ ܘܒܼܝܼ̈ܫܵܬܼܵܟܼ ܕܠܵܐ ܝܘܼܬܼܪܵܢ ܘܲܕܼܠܵܐ ܐܓܼܪܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܓܘܼ̈ܫܡܹܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܕܒܲܐܪܥܵܐ. ܕܲܟܼܡܵܐ ܕܹܝܢ ܩܘܼ̈ܦܵܚܹܐ ܘܡܘܼ̈ܟܵܟܹܐ ܥܲܡ ܬܵܘ̈ܕܝܵܬܼܵܐ ܡܸܬܼܝܼܠ̈ܕܵܢ ܡ̣ܢ ܚܵܫܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܘܕܸܚܠܬܼܵܐ: ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܡܸܨܛܲܠܝܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܠܟܼܠܢܵܫ ܓܲܠܝܵܐ. ܕܢܸܗܘܸܐ ܝܑܼܕܼܝܼܥ ܕܐܵܦ ܕܘܼܦܵܛܲܢ ܕܲܒܼܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܘܡܸܨܛܲܠܝܵܢܘܼܬܲܢ ܕܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫ݂ܬܼܵܐ: ܕܨܸܒܼܝܵܢܲܢ ܗ̣̄ܝ. ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܨܲܥܪܵܐ ܕܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ: ܠܘܵܬܲܢ ܢܸܬܼܥܲܠܸܐ. ܕܲܒܼܨܲܥܪܵܐ ܡܲܢ: ܢܸܒܼܗܲܬܼ ܘܢܸܕܼܚܲܠ. ܒܐܘܼܩܵܪܵܐ ܕܹܝܢ: ܢܵܘܕܸܐ ܠܲܐܵܠܵܗܵܐ: ܘܢܸܚܒܿܘܿܨ ܠܛܵܒܼܬܼܵܐ܀ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܐܲܤܓܝܼ ܥܠܲܝܟ: ܕܕܲܠܡܵܐ ܟܲܕܼ ܡܚܲܪܪܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ: ܡܸܛܠ ܠܵܐ ܤܢܝܼܩܘܼܬܼܵܟܼ ܘܠܵܐ ܡܩܲܒܿܠܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܟܼ: ܘܲܡܪܝܼܡܵܢܘܼܬܼܵܟܼ ܕܡ̣ܢ ܕܸܚܠ̱ܬܼܵܐ ܘܡܲܚܫܵܢܝܵܬܼܵܐ: ܬܸܛܥܹܝܘܗܝ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܬܸܤܛܸܐ ܡܸܢܹܗ: ܘܬܲܒܼܥ ܤܲܓܝܼܐܘܼܬܼ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ. ܗܵܝ̇ ܕܐܵܦ ܤܲܓܲܝ̈ܐܹܐ: ܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܚܵܫܘܿܫܹ̈ܐ ܗܘ̤ܵܘ ܘܲܤܢܝܼ̈ܩܹܐ: ܘܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܡܢܲܓܿܕܼܵܢܹ̈ܐ ܫܒܼܝܼܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܒܩܲܠܝܼܠ ܫܘܼܪܬܵܚܵܐ: ܘܲܒܼܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܙܥܘܿܪܪܵܐ: pb. 72 ܘܲܒܼܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܒܲܡܠܸܐ ܩܲܠܝܼܠ: ܠܵܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܤܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ ܒܕܼܵܘ: ܐܸܠܵܐ ܘܐܵܦ ܠܢܲܦܫܗܘܿܢ ܐܲܡܪܲܚ̣ܘ ܕܲܢܟܲܢܘܿܢ: ܕܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܚܢܲܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܫܵܢܝܘܼܬܼܗܘܿܢ܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܚܲܤ̣ܟܵܟܼ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܵܠ̈ܨܵܢ ܠܵܟܼ ܒܲܙܒܲܢ: ܕܕܲܠܡܵܐ ܬܸܤܛܸܐ ܗ̣̄ܘܲܝܬܿ: ܘܪܵܓܼ̇ܙ ܗ̣̄ܘܵܐ ܥܠܲܝܟܼ: ܘܒܲܡܤܵܡ ܒܪܹܫܵܐ ܥܵܛܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܟܼ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ. ܡܲܪܦܸܢܵܐ ܐܵܦ ܪܘܼܫܥܵܐ ܘܲܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܢܵܒܼܥ̇ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܕܸܚܠ̱ܬܼܵܐ ܘܲܢܝܵܚܵܐ: ܘܐܵܦܸܢ ܗܵܝ̇ ܕܐܸܬܼܐܲܡܪܲܬ̤ ܩܲܕܼܡܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ. ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ: ܒܚܲܫܹ̈ܐ ܘܥܵܩ̈ܬܼܵܐ ܐܲܤܓܝܼ ܥܘܼܗܕܵܢܹܗ ܒܠܸܒܵܟܼ. ܘܲܒ̣ܩܸܢܛܵܐ ܕܤܲܩܘܼ̈ܒܼܠܵܝܬܼܵܐ: ܡܥܝܼܪ ܠܵܟܼ ܠܘܵܬܼ ܬܲܪܥܵܐ ܕܲܚܢܵܢܹܗ. ܘܲܒܼܗܵܝ̇ ܕܦܵܪܹܩ ܠܵܟܼ ܡܸܢܗܘܹܝܢ: ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܠܚܘܼܒܹܗ ܙܵܪܲܥ ܒܵܟܼ. ܘܡܵܐ ܕܐܸܫܟܲܚܬܵܝܗܝ ܠܚܘܼܒܵܐ: ܡܩܲܪܸܒܼ ܠܵܟܼ ܠܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܲܒܼ̈ܢܲܝܵܐ. ܡܚܵܘܸܐ ܠܵܟܼ ܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ: ܕܲܟܼܡܵܐ ܥܲܬܝܼܪܵܐ. ܘܲܒܼܛܝܼܠܘܼܬܹܗ: ܕܲܟܼܡܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܨܹܐܕܲܝܟܼ. ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܢܸܥܒܿܕܼܵܟܼ ܕܬܲܪܓܸܫ ܘܲܒܼܩܘܼܕܼܫܵܐ ܕܐܝܼܩܵܪܹܗ: ܘܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܟܤܲܝ̈ܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܪܲܒܿܘܼܬܹܗ܀ ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܡܸܫܬܵܘܕܲܥ ܗ̣̄ܘܲܝܬܿ ܗܵܠܹܝܢ: ܐܸܢ ܤܲܩܘܼ̈ܒܼܠܵܝܵܬܼܵܐ ܠܵܐ ܗ̤ܘܲܝ̈ ܠܵܟܼ؟ ܕܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܡܸܫܬܲܚ ܤܵܓܹ̇ܐ ܚܘܼܒܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܢܲܦܫܵܐ: ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܡ̣ܢ ܤܘܼܟܵܠܵܐ ܕܛܲܝ̈ܒܿܘܵܬܹܗ: ܘܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܲܡܫܲܚܠ̱ܦܘܼܬܼ ܒܛܝܼܠܘܼܬܹܗ܀ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܛܵܒܼ̈ܬܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܡܲܚܫܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܡܸܬܼܝܲܠ̈ܕܵܢ ܠܵܟܼ: ܐܸܢ ܬܸܕܲܥ ܠܡܵܘܕܵܝܘܼ܀ ܥܡܲܕܼ ܡܵܕܹܝܢ ܠܐܲܗܵܠܵܐ: ܕܢܸܗܕܵܟܼ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ. ܘܡܵܐ ܕܥܲܗ̣ܕܵܟܼ ܘܦܲܪܩ̣ܵܟܼ: ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܛܘܼ̈ܒܹܐ ܬܸܤܲܒܼ܀ ܠܵܐ ܬܸܛܥܹܝܘܗܝ ܒܦܸܗܝܵܟܼ ܤܪܝܼܩܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܸܓܼܥܹܝܟܼ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܒܢܸܤܝܘܿܢܲܝ̈ܟ܀ pb. 73 ܒܲܪܘܲܚܬܼܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܠܹܗ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܘܫܵܡܘܿܥܵܐ: ܕܒܼܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܬܸܫܬܿܟܲܚ ܠܵܟܼ ܦܵܪܹܗ̄ܤܝܼܵܐ ܠܘܵܬܹܗ: ܡܸܛܠ ܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܟܼ ܕܲܠܘܵܬܹܗ ܒܠܸܒܵܟܼ ܒܝܲܕܼ ܒܵܥܘܼܬܼܵܟܼ܀ ܬܸܒܼ ܩܕܼܵܡ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܥܸܕܵܢܲܝ̈ܟ ܒܡܲܪܢܝܼܬܼܵܟܼ ܕܡܸܛܠܵܬܹܗ ܘܥܘܼܗܕܵܢܹܗ ܕܲܒܼܠܸܒܵܟܼ: ܕܲܠܡܵܐ ܡܵܐ ܕܲܠܢܘܼܓܼܪܵܐ ܬܸܚܙܹܝܘܗܝ: ܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܠܵܟܼ ܦܵܪܹܗ̄ܤܝܼܵܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܥܲܡܹܗ ܡܸܛܠ ܟܘܼܚܵܕܼܵܐ܀ ܦܵܪܹܗ̄ܝܼܵܐ ܤܲܓܝܼܐܬܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܤܲܓܝܼܐܬܼܵܐ ܡܸܬܼܝܲܠܕܵܐ. ܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܓܘܼܫܡܵܐ ܗ̣̄ܝ. ܕܲܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܹܝܢ: ܪܸܢܝܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ: ܘܩܘܼܪܵܒܼܵܐ ܕܒܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܐܲܤܒܢܘܼܬܹܗ ܤܲܓܝܼܐܬܼܵܐ ܗܘ̤ ܪܸܢܝܵܐ: ܒܲܙܒܲܢ ܙܒܲܢ ܡܸܬܼܡܲܙܲܓܼ ܒܬܸܡܗܵܐ. ܢܸܚܕܸܐ ܠܸܒܿܗܘܿܢ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒܼܵܥܹ̇ܝܢ ܠܡܵܪܝܵܐ. ܒܥܵܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܸܬܼܚܲܝܲܠܘ ܒܤܲܒܼܪܵܐ ܒܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܟܿܘܿܢ. ܘܲܒܼܥܵܘ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܒܝܲܕܼ ܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܒܟܼܠܙܒܲܢ: ܘܬܸܬܼܩܲܕܫܘܼܢ ܡ̣ܢ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܕܐܲܦܵܘ̈ܗܝ: ܘܬܸܬܼܚܲܠܠܘܼܢ ܡ̣ܢ ܥܵܘ̣ܠܟܼܘܿܢ. ܗܲܪܛܘ ܥܵܘ̈̇ܠܹܐ ܠܘܵܬܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܫܵܒܹ̇ܩ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܡܲܥܒܲܪ ܚܛܵܗܹ̈ܐ. ܡܸܛܠ ܕܲܒܼܡܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ: ܕܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܡܵܘܬܹܗ ܕܡܝܼܬܼܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܗܵܝ̇ ܕܲܢܬܼܘܼܒܼ ܘܢܸܚܸܐ܀ ܦܸܫ̇ܛܹܬܼ ܠܲܡ ܐܲܝ̈ܕܲܝ ܝܵܘܡܵܠ ܟ̱ܠܹܗ: ܠܘܵܬܼ ܥܲܡܵܐ ܕܡܸܬܼܚܪܸܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܛܦܝܼܣ. ܘܲܠܡܵܢܵܐ ܠܲܡ ܡܵܝ̇ܬܝܼܢ ܐܢ̄ܬܘܿܢ: ܒܲܝܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܝܲܥܩܘܿܒܼ؟ ܐܸܬܼܦܢܵܘ ܠܘܵܬܼܝ: ܘܐܸܬܼܦܢܸܐ ܥܠܲܝܟܿܘܿܢ܀ ܘܲܒܼܚܲܙܩܝܼܐܹܝܠ ܐܵܡܲ݁ܪ: ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܢܸܫܒܿܘܩ ܥܵܘ̈ܠܵܐ ܐܘܼܪܚܹܗ ܘܢܸܬܼܦܢܸܐ ܠܘܵܬܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܸܥܒܸܿܕ ܕܝܼܢܵܐ ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܚܛܵܗܵܘ̈ܗܝ ܕܲܥܒܲܕܼ ܠܵܐ ܢܸܬܿܕܲܟܼܪܘܼܢ ܠܹܗ: ܐܸܠܵܐ ܡܸܚܵܐ ܢܸܚܸܐ ܐܵܡܲ݁ܪ pb. 74 ܡܵܪܝܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܽܦ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܐܸܢ ܢܸܫܒܿܘܿܩ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܹܗ ܘܢܸܚܛܸܐ ܘܢܸܥܒܸܿܕܼ ܥܵܘ̣ܠܵܐ: ܠܙܲܕܝܼܩܘܼܬܹܗ ܕܲܥܒܲܕܼ ܠܵܐ ܐܸܬܿܕܟܲܪ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܬܸܠ ܬܘܼܩܠܬܼܵܐ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ: ܘܲܒܼܥܵܘܼܠܵܐ ܕܲܥܒܲܕܼ ܢܡܘܼܬܼ: ܐܸܢ ܢܩܵܘܸܐ ܘܒܹܗ ܢܚܲܡܤܸܢ܀ ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ؟ ܡܸܛܠ ܕܥܵܘ̇ܠܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܬܿܬܿܩܸܠ ܒܥܵܘ̣ܠܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܢܸܬܼܦܢܸܐ ܠܘܵܬܼ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬܹܗ ܕܙܲܕܝܼܩܵܐ: ܠܵܐ ܡܦܲܨܝܵܐ ܠܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܚܵܛܹ̇ܐ: ܐܸܢ ܥܠܹܝܗ̇ ܕܫܲܬܼܐܸܤܬܼܵܐ ܢܸܒܼܢܸܐ ܒܸܢܝܵܢܹܗ܀ ܘܲܠܘܵܬܼ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ: ܤܲܒܼ ܠܵܟܼ ܡܓܲܠܬܼܵܐ ܕܤܸܦ̣ܪܵܐ: ܘܲܟܼܬܼܘܿܒܼ ܥܠܹܝܗ̇ ܟܠܡܸܕܸܡ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܠܵܟܼ: ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܝܘܿܫܝܼܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܟܠܗܹܝܢ ܒܝܼ̈ܫܬܼܵܐ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܠܵܟܼ ܕܡܲܝܬܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܠ ܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܟܒܲܪ ܢܸܫܡܲܥ: ܘܢܸܕܼܚܲܠ. ܘܢܸܫܒܿܘܿܩ ܓܒܲܪ ܐܘܼܪܚܹܗ ܒܝܼܫܬܼܵܐ ܘܲܢܬܼܘܼܒܼ: ܘܢܸܬܼܦܢܸܐ ܠܘܵܬܼܝ: ܘܐܸܫܒܿܘܿܩ ܠܗܘܿܢ ܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܘܚܲܟܿܝܼܡܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ: ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܲܡܟܲܤܸܐ ܥܵܘ̣ܠܹܗ: ܠܵܐ ܢܲܨܠܲܚ. ܘܲܕܼܡܵܘܕܸܐ ܒܲܚܛܵܗܵܘ̈ܗܝ ܘܥܵܒܲܪ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܢܸܬܼܪܲܚܲܡ ܥܠܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܘܐܹܫܲܥܝܵܐ ܥܲܬܝܼܪ ܒܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܐܸܡ݂ܲܪ: ܒܥܵܘ ܠܡܵܪܝܵܐ. ܘܡܵܐ ܕܐܸܫܟܲܚܬܘܿܢܵܝܗܝ: ܩܪܑܵܐܘܼܗܝ. ܘܡܵܐ ܕܲܩܪܸܒܼ: ܢܸܫܒܿܘܿܩ ܚܲܛܵܝܵܐ ܐܘܼܪܚܹܗ: ܘܓܲܒܼܪܵܐ ܥܵܘ̇ܠܵܐ ܬܲܪܥܝܼܬܹܗ: ܘܢܸܬܼܦܢܸܐ ܠܘܵܬܼܝ: ܘܐܹܪܚܸܡ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܲܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܲܢ ܕܡܲܤܓܸܐ ܠܡܸܫܒܲܩ. ܡܸܛܠ ܕܬܲܪ̈ܥܝܵܬܼܝ: ܠܵܐ ܗ̤ܘܲܝ̈ ܐܲܝܟܼ ܐܲܪ̈ܥܝܵܬܼܟܼܘܿܢ. ܘܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܝ: ܠܵܐ ܗ̤ܘܲܝ̈ ܐܲܝܟܼ ܐܘܼܪܚܵܬܼܟܼܘܿܢ. ܠܡܵܢܵܐ ܠܵܐ ܬܵܩ̇ܠܝܼܬܿܘܿܢ ܟܸܤܦܵܐ ܕܠܵܐ ܠܠܲܚܡܵܐ: ܘܠܹܐܘܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܠܡܸܤܒܲܥ؟ ܫܘܼܡܥܘܼܢܝ ܡܸܫܡܲܥ: ܘܬܹܐܟܼܠܘܼܢ ܛܵܒܼ̈ܬܼܵܐ. ܬܵܘ ܠܘܵܬܼܝ: ܘܫܘܼܡܥܘܼܢܝ: ܘܬܸܚܸܐ pb. 75 ܢܲܦܫܟܼܘܿܢ܀ ܡܵܐ ܕܬܸܛܲܪ ܐܘܼܪܚܵܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܬܸܥܒܸܿܕܼ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ: ܗܵܝܕܹܝܢ ܬܸܬܼܛܸܠ ܥܲܠ ܡܵܪܝܵܐ. ܗܵܝܕܹܝܢ ܬܸܩܪܹܝܘܗܝ: ܘܢܸܥܢܹܝܟ. ܘܬܸܓܼܥܸܐ: ܘܢܹܐܡܲܪ: ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ. ܥܵܘ̈̇ܠܵܐ ܡܵܐ ܕܐܵܬܼ̇ܝܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܒܝܼܫܬܼܵܐ: ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܡܸܩܪܵܐ. ܘܠܲܡܤܲܟܵܝܘܼ ܠܦܘܼܪܩܵܢܹܗ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ. ܡܸܛܠ ܕܐܲܪܚܸܩ̣ ܡ̣ܢ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܒܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܢܵܘܚܹܗ. ܥܲܕܼܠܵܐ ܬܸܬܼܟܲܬܲܫ: ܥܒܝܼ ܠܵܟܼ ܥܵܕܼܘܿܪܵܐ. ܘܥܲܕܼܠܵܐ ܬܸܬܼܚܪܲܗ: ܒܥܝܼ ܠܵܟܼ ܐܵܤܝܵܐ. ܥܲܕܼܠܵܐ ܬܸܡܛܹܝܟܼ ܥܵܩܬܼܵܐ: ܨܲܠܵܐ. ܘܲܒܼܙܲܒܼܢܵܐ ܕܥܵܩܬܼܵܐ ܬܸܫܟܚܝܼܗ̇: ܘܬܸܥܢܹܝܟܼ. ܥܲܕܼܠܵܐ ܬܸܬܼܩܸܠ: ܨܲܠܵܐ ܘܲܒܼܥܝܼ. ܥܲܕܼܠܵܐ ܬܸܕܼܘܿܪ: ܛܲܝܸܒܼ ܢܸܕܼܪ̈ܲܝܟ. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܘܙܵܕܲܝ̈ܟ. ܩܹܒܼܘܿܬܼܵܐ: ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܐܸܬܿܬܲܩܢܲܬ̤. ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܡܵܐܐ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܩܲܝܗܹ̈ܝܗ̇ ܐܸܬܼܢܨܸܒܼܘ. ܘܲܒܼܪܘܼܓܼܙܵܐ: ܥܵܘ̈̇ܠܹܐ ܕܲܒܼܗܠ̣ܘ ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܐܸܬܿ̃ܕܵܘܲܕܼܘ. ܘܲܠܙܲܕܝܼܩܵܐ: ܗܘ̤ܵܬܼ ܠܤܸܬܵܪܵܐ. ܥܵܘ̣ܠܵܐ: ܤܵܟܲܪ ܦܘܼܡܵܐ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ. ܒܤܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܬܹܐܪܬܵܐ: ܫܵܩ̇ܠܵܐ ܦܵܪܹܗ̄ܤܝܼܵܐ ܡ̣ܢ ܠܸܒܵܐ. ܬܲܩܢܝܼܬܹܗ ܕܠܸܒܵܐ: ܡܲܚܬܼܵܐ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܕܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܒܬܲܟܼܫܲܦܬܼܵܐ. ܡܤܲܝܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܚܲܤܝܼܢܬܼܵܐ ܕܲܛܠܘܼܡܝܵܐ ܨܸܒܼܝܵܢܵܝܵܐ: ܡܕܲܟܿܝܵܐ ܠܸܒܵܐ. ܡܤܲܝܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܛܠܘܼܡܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܒܲܤܝܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܥܵܠܡܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ. ܘܕܲܢܩܵܘܸܐ ܐ̄ܢܵܫ ܒܲܥܫܘܼܩܝܵܐ ܕܠܵܐ ܥܵܩܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܫܲܪܝܼ ܠܸܒܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܠܫܲܪܝܼܪܬܵܐ. ܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܕܲܥܫܘܼܩܝܵܐ ܘܲܛܠܘܼܡܝܵܐ ܕܨܸܒܼܝܵܢܵܐ: ܡܪܝܼܡܝܼܢ ܠܸܒܵܐ. ܠܲܝܬܿ ܕܲܡܨܸܐ ܡܤܲܝܒܲܪ ܥܫܘܼܩܝܵܐ ܘܲܛܠܘܼܡܝܵܐ ܒܨܸܝܵܢܵܐ ܚܲܕܼܝܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܲܓܼܡܵܪ ܡܝܼܬܼܘ ܒܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܥܵܠܡܵܐ. ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܹܝܢ ܕܟܼܠ ܟ̱ܠܹܗ ܪܹܝܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ pb. 76 ܗܵܠܹܝܢ ܒܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܫܟܼܝܼܚ: ܠܵܐ ܫܵܒܹ̇ܩ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܤܪܝܼܩܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܸܼܬܼܓܵܘܙܠܘܼܢ ܡܸܚܕܵܐ ܒܚܸܡܬܼܵܐ. ܐܵܘ ܢܵܦ̇ܠܝܼܢ ܒܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܕܟܲܪܝܘܼܬܼܵܐ: ܕܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ ܡܸܬܼܝܲܠܕܝܼܢ. ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܥܲܤܩܵܐ ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܘܲܟܼܡܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܵܗ̇ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ! ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܠܗܵܢܵܐ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܪܵܐܹܓܼ: ܢܸܬܸܠ ܢܲܦܫܹܗ ܒܐܲܟܼܤܢܵܝܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܢܫܲܢܸܐ ܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܹܗ. ܥܲܤܩܵܐ ܠܡܸܓܼܡܲܪ ܡܝܲܬܪܘܼܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ ܡܥܲܠܲܝܬܼܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܒܐܲܬܼܪܹܗ: ܛܘܼ̈ܠܝܵܩܹܐ ܘܚܲܝ̈ܠܬܼܵܢܹܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܸܫܟܿܚܝܼܢ ܕܲܢܤܲܝܒܿܪܘܼܢܵܝܗܝ ܠܟܹܐܒܼܵܐ ܕܡܸܬܼܝܼܠܸܕܼ ܡ̣ܢ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܹܝܬܼ ܝܵܕܼܘܿܥܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡ̣ܝܼܬܼܘ ܒܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܲܦܤܲܩ̣ܘ ܤܲܒܼܪܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܘܼܝܵܐܵܐ ܕܗܵܢܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ. ܐܲܝܟܵܢܵܐ ܕܩܲܪܒܝܼܒܼܵܐ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܠܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܠܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܓܸܕܼܫܹ̈ܐ ܥܲܤ̈ܩܹܐ. ܠܸܒܹܿܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܡܲܟܿܝܼ̈ܟܹܐ: ܕܢܲܛܐܸܒܼ ܐܸܢܘܿܢ. ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܪ̈ܵܡܹܐ: ܕܲܢܡܲܟܸܟܼ ܐܸܢܘܿܢ. ܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܡܩܲܒܿܠܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ: ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ. ܩܲܫܝܘܼܬܼ ܠܸܒܵܐ ܓܹܝܪ ܘܠܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܡܩܲܒ̈ܠܵܢ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܦܸܓܼܥܹ̈ܐ ܥܲܤܩܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܤܘܼܟܵܝ. ܥܕܲܡܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܬܩܘܼܡ ܥܠܲܝܗܹܝܢ ܒܝܼܫܬܼܵܐ: ܘܢܸܫܬܲܠ̈ܡܵܢ ܠܲܓܼܡܘܼܪܝܵܐ ܕܦܵܤܝܼ̈ܩܵܬܼܵܐ. ܐܲܙܥܲܪ ܢܲܦܫܵܟܼ ܒܟܼܠܡܸܕܸܡ ܒܹܝܬܼ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܲܢܪܝܼܡܵܟܼ ܐܵܦ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܪܹ̈ܫܹܐ ܕܥܲܡܵܐ. ܬܸܗܘܸܐ. ܬܸܗܘܸܐ ܪܟܼܝܼܢܵܐ ܤܸܓܼܕܬܵܟܼ ܩܕܼܵܡ ܟܠܢܵܫ ܘܩܲܕܼܡܵܝ ܒܲܫܠܵܡܵܟܼ. ܘܬܸܬܼܝܲܩܲܪ ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܡܲܢ ܕܲܡܩܲܪܸܒܼ ܕܲܗܒܼܵܐ ܕܐܵܘܦܹܝܪ. ܗ̤ܘܝܼ ܫܝܼܛܵܐ ܘܡܲܤܠܝܵܐ ܒܥܲܝ̈ܢܲܝ ܢܲܦܫܵܟܼ: ܘܬܸܚܙܸܐ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܓܼܵܘ ܢܲܦܫܵܟܼ. ܐܲܝܟܵܐ ܕܫܵܘܲܚ ܡܘܼܟܵܟܼܵܐ: ܡ̣ܢ pb. 77 ܬܲܡܵܢ ܢܵܒܼ̇ܥܵܐ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ. ܐܸܢ ܒܓܸܠܝܵܐ ܬܸܬܼܚܲܦܲܛ ܠܡܸܤܬܿܠܵܝܘܼ: ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡܲܤܓܸܐ ܐܝܼܩܵܪܵܟܼ. ܘܐܸܢ ܒܠܸܒܵܟܼ ܬܸܗܘܸܐ ܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐ: ܒܠܸܒܵܟܼ ܡܵܚܵܘܸܐ ܠܵܟܼ ܫܘܼܒܼܚܹܗ. ܗ̤ܘܝܼ ܒܪܲܒܿܘܼܬܼܵܟܼ: ܘܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܫܝܼܛܘܼܬܼܵܟܼ܀ ܐܸܬܼܝܲܠܲܽܦ ܠܡܸܬܿܬܿܫܵܛܘܼ ܟܲܕܼ ܡܸܠܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡ̣ܢ ܐܝܼܩܵܪܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܠܡܸܬܼܝܲܩܵܪܘܼ ܟܲܕܼ ܡܚܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܫܘܼ̈ܚܢܸܐ ܡ̣ܢ ܠܓܵܘ. ܐܲܤܠܵܐ ܐܝܼܩܵܪܵܐ: ܕܬܸܬܼܝܲܩܲܪ. ܘܠܵܐ ܬܸܪܚܡܝܼܘܗܝ: ܕܠܵܐ ܬܸܤܬܿܠܸܐ. ܐܸܢ ܬܸܪܗܲܛ ܒܵܬܲܪ ܐܝܼܩܵܪܵܐ: ܥܵܪܹܩ̇ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡܲܝܟܼ. ܘܐܸܢ ܬܸܥܪܘܿܩ ܡܸܢܹܗ: ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܕܬܸܛܫܸܐ: ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܢܵܒܲܥ ܥܠܲܝܟ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܠܟܼܠܢܵܫ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܕܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܟܼ. ܐܸܢ ܡܫܝܼܛ ܐܲܢ̄ܬܿ ܢܲܦܫܵܟܼ ܕܬܸܬܼܝܲܩܲܪ: ܡܵܪܝܵܐ ܡܦܲܪܤܸܐ ܠܵܟܼ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܡܲܤܠܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܵܗ̇ ܡܸܛܠ ܫܪܵܪܵܐ: ܠܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܢܸܦܩܘܿܕܼ ܕܲܢܩܲܠ̈ܤܵܢܵܟܼ. ܘܢܸܦܬ̈ܚܵܢ ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܕܒܼܵܪܘܿܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ ܡܡܲܠܸܠ ܒܗܹܝܢ: ܘܲܢܫܲܒ̈ܚܵܢܵܟܼ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܒܼܵܪܘܿܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܨܲܠܡܹܗ ܐܲܢ̄ܬܿ ܫܲܪܝܼܪܵܐ. ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܪܵܡ ܕܘܼܒܵܪܹܗ: ܘܫܝܼܛ ܒܹܝܬܼ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܢܲܗܝܼܪ ܘܚܲܪܝܼܡ ܘܡܸܤܟܹܝܢ ܒܪܘܼܚܹܗ: ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܸܫܟܲܚ؟ ܛܘܼܒܼܵܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܐܲܡܸܟܼ ܢܲܦܫܹܗ ܒܟܼܠܡܸܕܸܡ: ܕܗ̤ܘܝܘܼ ܡܸܬܼܪܵܘܪܲܒܼ ܒܟܼܠܡܸܕܸܡ. ܐܲܝܢܵܐ ܕܡܸܛܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܬܼܡܲܟܲܟܼ ܘܡܲܙܥܲܪ ܢܲܦܫܹܗ: ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܫܬܲܒܲܚ. ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܡܸܛܠܵܬܹܗ ܟܦܸܢ ܘܲܨܗܸܐ: ܡ̣ܢ ܛܘܼܒܹܗ ܡܲܪܘܸܐ ܠܹܗ: ܒܗܵܘ̇ ܚܲܡܪܵܐ ܕܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܥܵܒܼ̇ܪܵܐ ܪܵܘܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܫܲܬܵܝܵܘ̈ܗܝ. ܘܗܵܘ̇ ܕܡܸܬܼܥܲܪܛܲܪ ܡܸܛܠܵܬܹܗ: ܥܛܵܦܵܐ ܕܬܸܫܒܿܘܿܚܵܬܐ ܡܲܠܒܸܫ ܠܹܗ. ܘܲܕܼܡܸܤܟܹܝܢ ܘܲܨܪܝܼܟܼ ܡܸܛܠܵܬܹܗ: ܒܗܵܘ ܥܘܼܬܼܪܹܗ pb. 78 ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܡܫܲܪܲܪ ܠܒܼܘܼܝܵܐܹܗ܀ ܐܲܫܝܛ ܢܲܦܫܵܟܼ ܡܸܛܠ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܬܸܤܓܸܐ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܟܼ: ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܪܓܼܝܼܫ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܚܲܝܲܝ̈ܟ ܚܲܛܵܝܵܐ ܚܫܘܿܒܼ ܢܲܦܫܵܟܼ: ܕܲܒܼܟܼܠܗܘܿܢ ܚܲܝܲܝ̈ܟ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܬܸܫܬܿܟܲܚ. ܗ̤ܘܝܼ ܫܝܼܛܵܐ ܟܲܕܼ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܠܵܐ ܬܸܫܛܸܐ ܒܚܸܟܼܡܬܼܵܟܼ. ܗ̤ܘܝܼ ܗܸܕܼܝܘܿܛܵܐ ܒܚܸܟܼܡܬܼܵܟܼ: ܘܠܵܐ ܬܸܬܼܚܵܘܸܐ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ ܟܲܕܼ ܗܸܕܸܝܘܿܛ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܐܸܢ ܠܫܝܼ̈ܛܹܐ ܡܵܘܪܒܼܵܐ ܡܲܟܝܟܼܘܼܬܼܵܐ: ܡܟܵܐ ܡܵܘܪܒܼܵܐ ܠܝܲܩܝܼܪܹ̈ܐ. ܥܪܘܿܩ ܡ̣ܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ: ܘܬܸܫܬܲܒܲܚ. ܕܚܲܠ ܡ̣ܢ ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ: ܘܬܸܬܿܪܝܼܡ. ܠܵܐ ܠܲܡ ܐܸܬܼܦܲܠܓܲܬ̤ ܓܲܐܝܘܼܬܼܵܐ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܚܠܵܦ ܡܢܵܘ̈ܬܼܵܐ ܙܥܘܿܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܥܲܡ ܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܬܸܨܸܐ. ܐܸܢ ܐܲܤܠܝܼܬܿ ܠܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ: ܥܪܘܿܩ ܡ̣ܢ ܨܵܝ̈ܕܲܝ ܫܘܼܒܼܚܵܐ. ܥܪܘܿܩ ܡ̣ܢ ܩܲܢܵܝܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܡ̣ܢ ܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ. ܐܲܪܚܸܩ ܡ̣ܢ ܡܦܲܢܩܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܡ̣ܢ ܦܘܼ̈ܢܵܩܹܐ. ܥܪܘܿܩ ܡ̣ܢ ܙܲܠܝܼ̈ܠܹܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܡ̣ܢ ܙܵܢܝܘܼܬܼܵܐ. ܐܸܢ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܗܘܼܦܵܟܲܝ̈ܗܘܿܢ ܫܵܓܹ̇ܫ ܠܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ: ܟܡܵܐ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܚܙܵܬܼܵܐ ܘܩܲܪܝܼܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܡܗܘܿܢ. ܐܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܠܲܡܝܲܬܿܪܹ̈ܐ: ܕܒܼܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܬܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܐܸܬܼܥܲܢܵܐ ܥܲܡ ܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐ܀ ܕܬܹܐܠܲܦ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪ̈ܚܵܬܹܗ. ܐܸܢ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܗܘܼܦܵܟܹܗ ܡܵܘܬܿܪܵܐ ܠܚܲܙܵܝܵܘ̈ܗܝ: ܟܡܵܐ ܝܲܬܿܝܼܪ ܙܢܲܝ̈ܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ̈ܵܘܗܝ: ܘܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܦܘܼܡܹܗ. ܐܲܚܸܒܼ ܠܡܸܤ̈ܟܹܢܹܐ: ܕܒܼܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܬܸܫܟܲܚ ܪ̈ܲܚܡܹܐ. ܠܵܐ ܬܸܩܪܘܿܒܼ ܠܟܸܪ̈ܚܹܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܥܨܸܐ ܠܡܸܦܲܩ ܡ̣ܢ ܥܝܵܕܹ̈ܐ ܕܲܡܫܲܝܢܘܼܬܼܵܟܼ. ܠܵܐ ܬܸܢܲܕܼ ܡ̣ܢ ܤܲܢܝܘܼܬܼ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܕܲܟܼܪܲܝܼܗܹܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܸܤܪܵܐ ܠܒܼܝܼܫ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܠܵܐ ܬܩܲܦܲܚ ܠܡܲܪܝܼܪ̈ܲܝ pb. 79 ܠܸܒܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܡܚܸܐ ܒܫܲܒܼܛܵܐ ܕܐܸܬܼܡܚܝܼܘ. ܘܬܸܒܼܥܸܐ ܡܒܲܝܐܵܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܫܬܿܟܲܚ ܠܵܟܼ. ܠܵܐ ܬܲܤܠܸܐ ܠܡܘܼ̈ܡܬܼܵܢܹܐ ܕܒܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܕܠܵܐ ܥܵܐܹ̇ܠ ܥܲܡܗܘܿܢ ܠܲܫܝܘܿܠ܀ ܐܲܚܸܒܼ ܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܲܤܠܵܐ ܠܲܥܒܼܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܠܵܐ ܬܫܘܼܛ ܐܸܢܘܿܢ ܡܸܛܠ ܒܘܼܨܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܕܲܠܡܵܐ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿ ܬܸܬܼܢܲܤܸܐ ܒܗܘܿܢ ܟܲܕܼ ܒܗܘܿܢ. ܥܗܲܕܼ ܕܲܠܤܲܪܝܘܼܬܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ ܡܫܵܘܬܲܦ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܠܵܗ̇ ܠܲܡܚܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܠܒܼܝܼܫ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܥܲܠ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܚܲܫܵܐ ܤܢܝܼܩ ܘܡܸܠܹ̈ܐ ܕܫܘܼܕܵܠܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܬܸܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܲܟܿܤܵܢܘܼܬܼܵܐ ܚܠܵܦ ܗܵܠܹܝܢ: ܕܠܵܐ ܬܘܼܒܿܕܼܝܘܗܝ: ܘܬܸܬܼܒܲܥ ܢܲܦܫܹܗ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ. ܐܸܬܿܕܲܡܵܐ ܠܐܵܤܵܘ̈ܬܼܵܐ: ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܚܲܡܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ: ܒܩܲܪܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܡܸܬܼܚܲܫܚܝܼܢ. ܥܨܝܼ ܢܲܦܫܵܟܼ: ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܕܦܵܓܲܥ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܩܲܪܝܼܒܼܵܟܼ: ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܡܫܘܼܚܬܹܗ ܬܩܲܪܸܒܼ ܠܹܗ. ܘܢܲܫܸܩ ܐܝܼܕܲܗ ܘܪܸܓܼܠܹܗ: ܘܐܲܪܬܲܚ ܠܸܒܵܟܼ ܒܚܘܼܒܹܗ ܚܲܤܝܵܐܝܼܬܼ. ܘܙܲܒܼ̈ܢܵܬܼܵܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܠܒܼܘܿܟܼ ܐܸܢܹܝܢ ܠܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ: ܘܤܝܼܡ ܥܲܠ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ: ܘܚܲܒܸܒܼ ܐܸܢܹܝܢ ܒܐܝܼܩܵܪܵܐ ܪܲܒܵܐ. ܘܤܝܼܡ ܥܲܠ ܦܲܪܨܘܿܦܹܗ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܕܠܲܝܬܿ ܐܸܢܹܝܢ ܠܹܗ. ܘܐܵܦ ܟܲܕܼ ܪܲܚܝܼܩ: ܡܲܠܸܠ ܥܠܵܘܗܝ ܛܵܒܼ̈ܬܼܵܐ ܘܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܲܩܪܝܼܘܗܝ ܒܲܫܡܵܗܹ̈ܐ ܡܦܲܪ̈ܫܹܐ ܕܐܝܼܩܵܪܵܐ. ܘܲܒܼܗܵܠܹܝܢ ܘܕܲܐܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ: ܠܵܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܠܹܗ ܠܘܵܬܼ ܓܘܼܪܵܓܼܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܬܸܥܨܸܝܘܗܝ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܟܲܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܫܡܵܐ ܕܠܵܐ ܥܒܼܵܕܹ̈ܐ ܕܛܵܫ̣ܬܿ ܒܹܗ: ܘܙܵܪܲܥ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܹܗ ܙܲܪܥܵܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܤܟܹ̈ܡܹܐ ܘܕܲܐܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ pb. 80 ܕܲܡܥܲܝܸܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܗܘܿܢ ܩܢܘܿܡܵܟܼ: ܥܝܵܕܹ̈ܐ ܡܫܲܝ̈ܢܹܐ ܘܡܲܟܿܝܼ̈ܟܹܐ ܡܤܲܬܸܬܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܢܲܦܫܵܟܼ: ܘܡܸܬܼܒܲܪܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡ̣ܢ ܐܵܓܼܘܿܢܹ̈ܐ ܤܲܓܼܝܼ̈ܐܹܐ ܘܥܲܤ̈ܩܹܐ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒܼܥܲܡ̈ܠܹܐ ܡܸܬܼܩܢܸܐ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܢܘܼܛܵܪܵܐ ܕܡܸܢܗܘܿܢ. ܘܠܵܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܗܵܕܹܐ: ܐܸܠܵܐ ܘܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܒܘܼܨܵܪܵܐ ܡܸܕܸܡ: ܐܵܘ ܡܘܼܡܵܐ ܕܨܸܒܼܝܵܢܵܐ: ܠܗܵܘ̇ ܡ̇ܢ ܕܗܵܠܹܝܢ ܐܝܼܩܵܪܹ̈ܐ ܡܸܫܟܲܚ ܡܸܢܵܟܼ: ܒܪܸܡܙܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܟܲܕܼ ܬܚܵܘܹܝܘܗܝ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐܢܵܐܝܼܬܼ: ܦܫܝܼܩܵܐܝܼܬܼ ܡܩܲܒܸܠ ܡܸܢܵܟܼ ܐܵܤܝܘܼܬܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܒܵܗܹ̇ܬܼ ܡ̣ܢ ܐܝܼܩܵܪܵܟܼ ܕܲܠܘܵܬܹܗ: ܘܡܸܛܠ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܒܵܟܼ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ. ܗܵܢܵܐ ܢܝܼܫܵܐ: ܠܘܵܬܼ ܟܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܗ̤ܘܝܼ ܐܲܚܝܼܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܘܡ̣ܢ ܕܬܸܙܕܥܸܦ ܒܐ̄ܢܵܫ: ܘܬܸܛܲܢ ܡܸܛܠ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܐܵܘ ܡܸܛܠ ܥܒܼܵܕܼܵܘ̈ܗܝ ܒܝܼ̈ܫܹܐ: ܐܵܘ ܕܬܸܪܫܹܝܘܗܝ ܐܵܘ ܕܬܲܟܿܤܝܼܘܗܝ: ܐܸܙܕܲܗ̄ܪ ܒܢܲܦܫܵܟܼ. ܕܲܝܢܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܟ̱ܠܲܢ ܩܢܹܝܢܲܢ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܚܐܹ̇ܣ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܒܼܵܥܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܬܲܦܢܹܝܘܗܝ ܠܘܵܬܼ ܫܪܵܪܵܐ: ܡܸܚܲܫ ܬܸܚܲܫ ܚܠܵܦܵܘܗܝ. ܘܲܒܼܕܸܡ̈ܥܹܐ ܘܲܒܼܚܘܼܒܵܐ ܬܹܐܡܲܪ ܠܹܗ ܡܸܠܬܼܵܐ ܘܬܲܪܬܹܝܢ: ܘܠܵܘ ܡܸܬܼܓܵܘܙܵܠܘܼ ܬܸܬܼܓܵܘܙܲܠ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܐܵܬ̤ܵܐ ܕܲܒܼܥܸܠܕܒܼܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܬܸܦܪܘܿܫ ܡ̣ܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܟܼ. ܚܘܼܒܵܐ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܡܸܪܓܲܙ: ܠܵܐ ܡܸܬܿܬܿܦܝܼܪ: ܠܵܐ ܡܓܲܢܸܐ ܚܵܫܘܿܫܵܐܝܼܬܼ. ܐܵܬ̤ܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܘܕܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܡܲܟܿܝܟܼܘܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܥܲܡܝܼܩܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ ܕܲܠܓܼܵܘ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/396
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 5” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/396.
Bibliography:
Discourse 5.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/396.

Show Citation Styles