Aphrahat: Demonstration 4: On Prayer - ܬܚܘܝܬܐ ܕܨܠܘܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
section :
3

ܘܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܟ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܥܠ ܗܕܐ܂ ܕܟܠܗܘܢ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܡܩ̈ܒܠܐ܂ ܢܘܪܐ ܗܘ ܠܚܟܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ܂ ܟܕ ܩܪܒ ܓܝܪ ܡܢܘܚ ܐܒܘܗܝ ܕܫܡܫܘܢ ܩܘܪܒܢܐ܂ ܢܘܪܐ ܚܝܬܐ ܢܚܬܬ ܘܠܚܟܬܗ܂ ܘܒܗ ܒܫܠܗܒܝܬܐ ܣܠܩ ܡܠܐܟܐ ܕܡܠܠ ܥܡܗ ܠܫܡܝܐ܂ ܘܐܦ ܐܒܪܗܡ ܟܕ ܐܫܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܡܘܠܟܢܐ ܕܒܪܐ ܡܬܝܠܕ ܠܗ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܕܣܒ ܠܟ ܥܓܠܐ ܬܘܠܬܐ܂ ܘܥܙܐ ܬܘܠܬܐ܂ ܘܫܘܦܢܝܢܐ ܘܒܪ ܝܘܢܐ܂ ܘܟܕ ܕܒܚ ܐܢܘܢ ܐܒܪܗܡ܂ ܘܦܫܚ܂ ܘܣܡ ܗܕܡܐ ܠܘܩܒܠ ܚܒܪܗ܂ ܢܦܠ ܥܠܘܗܝ ܫܠܝܐ ܘܥܡܛܢܐ ܗܘܐ܂ ܘܢܚܬܬ ܢܘܪܐ ܘܥܒܪܬ ܒܝܬ ܦ̈ܠܓܐ܂ ܘܐܟܠܬ ܠܩܘܪܒܢܗ ܕܐܒܪܗܡ܂ ܐܦ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܬܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܒܡܫܟܢ ܙܒܢܐ܂ ܢܘܪܐ ܗܘ ܚܝܬܐ ܢܚܬܐ ܗܘܬ ܠܡܐܟܠܗܘܢ܂ ܐܦ ܒ̈ܢܝ ܐܗܪܘܢ܂ ܢܕܒ ܘܐܒܝܗܘ܂ ܟܕ ܒܣܘ ܗܘܘ ܒܬܫܡܫܬܗ ܕܩܘܪܒܢܐ܂ ܢܚܬܬ ܢܘܪܐ ܐܝܟ ܥܝܕܗ ܒܙܒܢܐ ܕܩܘܪܒܢܐ܂ ܘܠܐ ܐܫܟܚܬ ܩܘܪ̈ܒܢܝܗܘܢ ܒܕܟܝܘ܂ ܘܠܐ ܩܪܒܬ ܠܗܘܢ܂ ܘܟܕ ܚܙܘ ܕܠܐ ܐܬܐܟܠ ܩܘܪܒܢܐ܂ ܐܝܬܝܘ ܢܘܪܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܕܬܐܟܠܗ܂ ܕܠܐ ܢܬܪܫܘܢ ܡܢ ܡܘܫܐ܂ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܐܬܐܟܠ ܩܘܪܒܢܐ܂ ܘܢܘܪܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܐܟܠܬ ܩܘܪܒܢܐ܂ ܘܗܝ ܗܕܐ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܐܟܠܬ ܐܢܘܢ ܠܗܘܢ܂ ܘܐܬܩܕܫ ܒܗܘܢ ܡܪܝܐ ܥܠ ܕܒܣܘ ܒܬܫܡܫܬܗ܂ ܐܦ ܟܕ ܐܬܦܠܓܘ ܥܠ ܡܘܫܐ܂ ܡܐܬܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ܂ ܘܩܪܒܘ ܦܝܪ̈ܡܐ ܕܠܐ ܦܘܩܕܢܐ܂ ܐܬܦܩܕܬ ܗܝ ܢܘܪܐ܂ ܘܢܦܩܬ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ܂ ܘܐܟܠܬ ܐܢܘܢ܂ ܘܐܬܩܕܫܘ ܦܝܪ̈ܡܝܗܘܢ ܒܢܦܫ̈ܬܗܘܢ܂ ܬܘܒ ܟܕ ܒܢܐ ܫܠܝܡܘܢ ܒܝܬ ܡܩܕܫܐ܂ ܘܩܪܒ ܕܒ̈ܚܐ ܘܥܠܘ̈ܬܐ܂ ܨܠܝ ܘܢܚܬܬ ܢܘܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ܂ ܘܐܟܠܬ ܬܪܒܐ ܕܝܩ̈ܕܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ܂ ܬܘܒ ܐܠܝܐ ܟܕ ܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ܂ ܢܘܪܐ ܢܚܬܬ ܘܐܟܠܬܗ܂ ܘܐܬܩܒܠ ܩܘܪܒܢܗ ܐܝܟ ܕܗܒܝܠ܂ ܘܕܦ̈ܠܚܝ ܒܥܠܐ ܐܣܬܠܝ ܐܝܟ ܕܩܐܝܢ܂ ܗܢܐ ܟܠܗ ܦܝܣܐ ܕܟܬܒܬ ܠܟ ܥܠ ܢܘܪܐ܂ ܕܬܫܪ ܠܟ ܡܠܬܐ܂ ܕܢܘܪܐ ܐܟܠܬ ܩܘܪܒܢܗ ܕܗܒܝܠ܀

6

ܚܙܝ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ܂ ܟܡܐ ܪ̈ܙܝܢ ܛܡܝܪ̈ܝܢ ܒܗ ܒܚܙܘܐ ܕܚܙܐ ܝܥܩܘܒ܂ ܚܙܐ ܓܝܪ ܬܪܥܐ ܕܫܡܝܐ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ܂ ܘܚܙܐ ܣܒܠܬܐ ܐܪܙܗ ܕܨܠܝܒܐ܂ ܘܡܫܚ ܠܟܐ̈ܦܐ ܛܘܦܣܐ ܕܥܡ̈ܡܐ܂ ܘܢܕܪ ܡܥܣܪ̈ܐ ܠܡܬܠ ܠܠܘܝ܂ ܒܗ ܓܝܪ ܛܡܝܪ̈ܝܢ ܗܘܘ ܝܗ̈ܒܝ ܡܥܣܪ̈ܐ܂ ܘܢܣ̈ܒܝ ܪ̈ܫܝܬܐ܂ ܘܒܚܨܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܘܪܝܐ ܕܐܪܝܐ ܝܗܘܕܐ܂ ܕܒܗ ܛܡܝܪ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ܂ ܘܒܗ ܚܘܝ ܡܫܝܚܘܬܐ܂ ܘܫܒ̈ܛܐ ܕܒܓܘܗ ܢܕܪܘ ܠܠܘ̈ܝܐ܂ ܘܡ̈ܠܟܐ ܕܒܚܨܗ ܐܘܪܒܘ ܠܒܗ܂ ܘܒܚܪܬ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܢܒ̈ܝܐ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܙܪܥܗ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܗܘܐ܂ ܒܚܘܛܪܗ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܥܒܪ ܝܘܪܕܢܢ܂ ܐܪܙܐ ܬܡܝܗܐ ܩܕܡ ܐܚܕ ܒܐܝܕܗ܂ ܢܝܫܐ ܓܝܪ ܕܨܠܝܒܗ ܕܢܒܝܐ ܪܒܐ܂ ܘܐܪܝܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܠܐܪܥܐ ܕܒ̈ܢܝ ܡܕܢܚܐ܂ ܡܛܠ ܕܡܢܗ ܕܢܚ ܢܘܗܪܐ ܠܥܡܡ̈ܐ܂ ܘܣܡܟ ܥܠ ܒܪܐ ܕܟܐܦܐ ܥܠ ܦܘܡܗ܂ ܕܒܝܬ ܣܓ̈ܝܐܐ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܕܢܪܝܡܘܢܗ܂ ܪ̈ܥܘܬܐ ܓܝܪ ܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܕܢܪܝܡܘܢܗ܂ ܘܢܦܬܚܘܢ ܒܪܐ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܝܥܩܘܒ܂ ܘܒܚܝܠܐ ܕܪܥܝܐ ܕܛܡܝܪ ܗܘܐ ܒܗ ܒܚܨܗ܂ ܥܠܝܗ ܠܟܐܦܐ ܘܐܫܩܝ ܠܥܢܗ܂ ܘܢܒ̈ܝܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܐܬܘ܂ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܕܢܓܠܘܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܢܒܝܐ ܪܒܐ܂ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܦܬܚ ܘܥܡܕ ܒܗ܂ ܘܩܥܐ ܘܐܡܪ ܒܩܠܗ ܒܣܝܡܐ܂ ܕܟܠ ܕܨܗܐ ܢܐܬܐ ܠܘܬܝ ܘܢܫܬܐ܂ ܘܨܠܝ ܬܘܒ ܝܥܩܘܒ ܒܡܗܦܟܗ ܡܢ ܠܘܬ ܠܒܢ܂ ܘܐܬܦܨܝ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܥܣܘ ܐܚܘܗܝ܂ ܘܗܟܢܐ ܨܠܝ܂ ܘܐܘܕܝ ܘܐܡܪ܂ ܕܒܚܘܛܪܝ ܥܒܪܬ ܝܘܪܕܢܢ ܗܢܐ܂ ܘܗܫܐ ܗܘܝܬ ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܡܫܪ̈ܝܢ܂ ܐܘ ܐܪܙܗ ܬܡܝܗܐ ܕܦܪܘܩܢ܂ ܟܕ ܐܬܐ ܓܝܪ ܡܪܢ ܩܕܡܐܝܬ܂ ܢܦܩ ܚܘܛܪܐ ܡܢ ܓܘܙܥܗ ܕܐܝܫܝ܂ ܒܕܡܘܬ ܚܘܛܪܗ ܕܝܥܩܘܒ܂ ܘܟܕ ܗܦܟ ܡܢ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܒܡܐܬܝܬܗ ܕܬܪ̈ܬܝܢ܂ ܐܙܠ ܠܘܬܗ ܒܬܪ̈ܬܝܢ ܡܫܪ̈ܝܢ܂ ܚܕܐ ܡܢ ܥܡܐ܂ ܘܐܚܪܬܐ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ܂ ܒܕܡܘܬ ܝܥܩܘܒ܂ ܕܗܦܟ ܠܘܬ ܐܝܣܚܩ ܐܒܘܗܝ ܒܬܪ̈ܬܝܢ ܡܫܪ̈ܝܢ܂ ܗܦܟ ܓܝܪ ܝܥܩܘܒ ܘܚܕܥܣܪ ܒܢܘ̈ܗܝ܂ ܘܐܬܝܢ ܥܡ ܦܪܘܩܢ ܚܕܥܣܪ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ܂ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܥܡܗܘܢ ܝܗܘܕܐ܂ ܒܬܪܟܢ ܐܬܝܠܕ ܒܢܝܡܝܢ܂ ܘܗܘܘ ܬܪܥܣܪ ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܝܥܩܘܒ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܐܬܓܒܝ ܬܘܠܡܝ܂ ܘܗܘܘ ܬܪܥܣܪ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܕܦܪܘܩܢ܂ ܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܕܨܠܘܬܗ ܕܝܥܩܘܒ܀

8

ܢܐܬܐ ܠܢ ܠܘܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܬܩܐ܂ ܕܨܠܝܬ ܚܢܐ ܐܡܗ ܕܫܡܘܐܝܠ܂ ܘܗܘܬ ܠܨܒܝܢܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܂ ܘܦܬܚܬ ܥܩܪܘܬܗ܂ ܘܐܥܒܪܬ ܚܣܕܗ܂ ܘܝܠܕܬ ܢܙܝܪܐ ܘܟܗܢܐ܂ ܘܐܦ ܫܡܘܐܝܠ ܨܠܝ ܩܕܡ ܐܠܗܗ܂ ܟܕ ܗܘܝ ܐܬܐ ܠܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܟܕ ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܚ̈ܛܗܝܗܘܢ܂ ܥܠ ܕܫܐܠܘ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ܂ ܘܐܣܩ ܫܡܘܐܝܠ ܥܠܬܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ܂ ܘܢܚܬ ܡܛܪܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܚܨܕܐ ܕܚ̈ܛܐ܂ ܬܘܒ ܐܦ ܕܘܝܕ ܨܠܝ ܩܕܡ ܐܠܗܗ܂ ܘܐܬܦܨܝ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܫܐܘܠ܂ ܐܦ ܟܕ ܡܢܐ ܠܥܡܐ ܨܠܝ܂ ܘܗܦܟܬ ܡܢܗܘܢ ܚܡܬܐ ܘܪܘܓܙܐ܂ ܟܕ ܫܠܛ ܒܗܘܢ ܡܚܒܠܢܐ܂ ܘܨܠܝ ܬܘܒ ܐܦ ܐܣܐ܂ ܘܚܘܝܬ ܨܠܘܬܗ ܚܝܠܐ ܪܒܐ܂ ܟܕ ܢܦܩ ܥܠܘܗܝ ܙܪܚ ܗܢܕܘܝܐ܂ ܘܐܠܦ ܐ̈ܠܦܝܢ ܚܝܠܐ ܥܡܗ܂ ܗܝܕܝܢ ܨܠܝ ܐܣܐ ܘܐܡܪ܂ ܒܗܕܐ ܡܬܝܕܥ ܚܝܠܟ ܐܠܗܢ܂ ܟܕ ܬܫܠܡ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܒܝܕ ܥܡܐ ܙܥܘܪܐ܂ ܘܫܡܥ ܐܠܗܐ ܨܠܘܬܗ܂ ܘܫܕܪ ܡܠܐܟܗ ܘܕܠܚ ܐܢܘܢ܂ ܘܐܙܕܟܝ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ܂ ܒܚܝܠܐ ܕܨܠܘܬܗ ܕܐܣܐ܂ ܘܐܦ ܝܘܫܦܛ ܒܪܗ܂ ܚܝܠܐ ܕܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܚܪܒܬ ܨܠܘܬܗ܂ ܘܚܝܒܬ ܐܢܘܢ܂ ܘܐܦ ܚܙܩܝܐ ܨܠܝ܂ ܘܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܚܡܫܐ ܐ̈ܠܦܝܢ܂ ܐܪܡܝܬ ܨܠܘܬܗ܂ ܒܝܕ ܡܠܐܟܐ ܡܕܒܪܢܗ ܕܚܝܠܐ܂ ܘܝܘܢܢ ܬܘܒ ܨܠܝ ܩܕܡ ܐܠܗܗ ܡܢ ܥܘܡ̈ܩܘܗܝ ܕܝܡܐ܂ ܘܐܫܬܡܥ ܘܐܬܥܢܝ܂ ܘܐܬܦܠܛ ܕܠܐ ܚܒܠ܂ ܒܙܥܬ ܓܝܪ ܨܠܘܬܗ ܬܗ̈ܘܡܐ ܘܙܟܬ ܓ̈ܠܠܐ܂ ܘܚܣܢܬ ܡܚ̈ܫܘܠܐ܂ ܘܒܙܥܬ ܥܢܢܐ܂ ܘܦܪܚܬ ܒܐܐܪ܂ ܘܦܬܚܬ ܫܡܝܐ܂ ܘܩܪܒܬ ܩܕܡ ܟܘܪܣܝܐ ܕܪܒܘܬܐ܂ ܒܝܕ ܓܒܪܝܐܝܠ ܡܩܪܒ ܨ̈ܠܘܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܂ ܘܓܣܘ ܬܗܘ̈ܡܐ ܠܓܒܪܐ ܢܒܝܐ܂ ܘܦܠܛܗ ܢܘܢܐ ܠܝܘܢܢ ܠܝܒܫܐ܂ ܬܘܒ ܚܢܢܝܐ ܘܥܙܪܝܐ ܘܡܝܫܐܝܠ܂ ܨܠܘܬܗܘܢ ܙܟܬ ܫܠܗܒܝܬܐ܂ ܘܥܘܙܐ ܕܢܘܪܐ ܦܟܗܬ܂ ܘܟܝܢܐ ܡܘܩܕܢܐ ܚܠܦܬ܂ ܘܚܡܬܐ ܕܡܠܟܐ ܟܒܫܬ܂ ܘܓܒܪ̈ܐ ܙܕܝ̈ܩܐ ܫܘܙܒܬ܀

9

ܘܨܠܝ ܬܘܒ ܕܢܝܐܝܠ܂ ܘܨܠܘܬܗ ܦܘܡܐ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ ܣܟܪܬ܂ ܘܐܣܬܟܪ ܠܗ ܦܘܡܐ ܐܟܘܠܐ܂ ܡܢ ܒܣܪܐ ܘܡܢ ܓܪ̈ܡܐ ܕܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ܂ ܘܦܪܣܘ ܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܐܪ̈ܝܘܬܐ܂ ܘܩܒܠܘܗܝ ܠܕܢܝܐܝܠ ܕܠܐ ܢܦܠ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܥܦܩܘܗܝ ܒܕܪ̈ܥܝܗܘܢ܂ ܘܪ̈ܓܠܘܗܝ ܡܢܫܩܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܟܕ ܩܡ ܕܢܝܐܝܠ ܒܓܘܒܐ ܕܢܨܠܐ܂ ܦܫܛܘ ܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܠܫܡܝܐ܂ ܘܐܦ ܗܢܘܢ ܒܕܡܘܬ ܕܢܝܐܝܠ܂ ܘܢܚܬ ܠܘܬܗܘܢ ܡܩܒܠ ܨ̈ܠܘܬܐ܂ ܘܣܟܪ ܦܘܡܐ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܢܝܐܝܠ ܠܕܪܝܘܫ܂ ܐܠܗܝ ܫܕܪ ܡܠܐܟܗ܂ ܘܣܟܪ ܦܘܡܗܘܢ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ ܘܠܐ ܚܒܠܘܢܝ܂ ܓܘܒܐ ܓܝܪ ܡܟܣܝ ܘܚܬܝܡ܂ ܘܢܘܗܪܐ ܐܙܠܓ ܒܓܘܗ܂ ܚܕܝܘ ܕܝܢ ܗܢܘܢ ܐܪ̈ܝܘܬܐ܂ ܕܡܛܠ ܕܢܝܐܝܠ ܗܢܘܢ ܢܘܗܪܐ ܚܙܘ܂ ܟܕ ܢܡ ܓܝܪ ܕܢܝܐܝܠ ܘܨܒܐ ܕܢܕܡܟ܂ ܡܟܘ ܢܦܫܗܘܢ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܢܕܡܟ܂ ܘܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܢܗܝܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܓܘܒܐ ܗܘ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܥܠܝܬܐ ܕܟܘ̈ܝܗ ܣ̈ܓܝܐܢ܂ ܘܐܣܓܝ ܐܢܝܢ ܬܡܢ ܨܠܘܬܗ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܒܥܠܝܬܗ܂ ܕܬܠܬ ܙܒ̈ܢܝܢ ܒܠܚܘܕ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܒܗ܂ ܘܣܠܩ ܕܢܝܐܝܠ ܟܕ ܙܟܝ܂ ܘܐܟ̈ܠܝ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܢܦܠܘ ܚܠܦܘܗܝ܂ ܘܐܬܦܬܚ ܦܘܡܗܘܢ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ܂ ܘܐܟܠܘ ܐܢܘܢ܂ ܘܓܪ̈ܡܝܗܘܢ ܕܩܩܘ܂ ܘܨܠܘܬܗ ܬܘܒ ܫܒܝܬܐ ܐܗܦܟܬ܂ ܠܡܘܠܝ ܫܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܡܢ ܒܒܠ܂ ܘܚܕ ܚܕ ܡܢ ܐܒ̈ܢܘܝܢ ܙܕܝ̈ܩܐ܂ ܒܙܒܢ ܐܘܠܨܢܐ ܕܗܘܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܙܝܢܐ ܕܨܠܘܬܐ ܫܩܠܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܘܒܗ ܡܬܦܨܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ܀

10

ܬܘܒ ܐܠܦ ܦܪܘܩܢ ܨܠܘܬܐ ܘܐܡܪ܂ ܕܗܘܝܬܘܢ ܡܨܠܝܢ ܒܟܣܝܐ ܠܟܣܝܐ܂ ܗܘ ܚܙܐ ܟܠ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ܂ ܥܘܠ ܠܬܘܢܐ ܘܨܠܐ ܠܐܒܘܟ ܒܟܣܝܐ܂ ܘܐܒܐ ܕܟܣܝܐ ܚܙܐ ܢܦܪܥܟ܂ ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܐܠܦ ܦܪܘܩܢ ܘܐܡܪ܂ ܕܨܠܐ ܠܐܒܘܟ ܒܟܣܝܐ܂ ܟܕ ܬܪܥܐ ܢܗܘܐ ܐܚܝܕ܂ ܥܠ ܗܕܐ ܟܡܐ ܕܡܕܪܟ ܐܢܐ ܐܚܘܝܟ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܨܠܐ ܠܐܒܘܟ ܒܟܣܝܐ ܟܕ ܐܚܝܕ ܬܪܥܐ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܗܝ܂ ܘܡܚܘܝܐ ܠܢ ܡܠܬܐ ܕܡܪܢ܂ ܕܨܠܐ ܠܡ ܒܟܣܝܐ ܒܠܒܟ ܘܐܚܘܕ ܬܪܥܐ܂ ܘܡܢܘ ܬܪܥܐ ܕܐܡܪ ܐܚܘܕ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܦܘܡܟ܂ ܕܗܘܝܘ ܗܝܟܠܐ ܕܥܡܪ ܒܗ ܡܫܝܚܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ܂ ܕܗܝܟܠܗ ܐܢܬܘܢ ܕܡܪܝܐ܂ ܕܢܥܘܠ ܠܗ ܠܒܪ ܓܘܝܐ܂ ܠܗܢܐ ܒܝܬܐ ܘܢܕܟܝܘܗܝ܂ ܡܢ ܟܠ`ܡܕܡ ܕܛܡܐ܂ ܟܕ ܢܗܘܐ ܐܚܝܕ ܬܪܥܐ ܕܗܘܝܘ ܦܘܡܟ܂ ܘܐܢ ܗܘ ܕܠܐ ܗܘܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ܂ ܐܝܟܢܐ ܡܫܬܡܥܐ ܠܟ ܨܒܘܬܐ ܗܕܐ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܢܓܕܫ ܠܟ ܕܒܕܒܪܐ ܐܝܬܝܟ܂ ܘܠܝܬ ܒܝܬܐ ܘܬܪܥܐ܂ ܕܠܡܐ ܠܐ ܡܨܠܐ ܐܢܬ ܒܟܣܝܐ܂ ܘܐܢ ܗܘ ܕܢܓܕܫ ܠܟ ܬܘܒ܂ ܕܒܪܝܫ ܛܘܪܐ ܐܢܬ܂ ܕܠܡܐ ܠܐ ܡܨܠܐ ܐܢܬ܂ ܘܗܕܐ ܕܚܘܝ ܦܪܘܩܢ܂ ܕܒܨܒܝܢܐ ܕܠܒܐ ܘܕܡܚܫܒܬܐ ܝܕܥ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܒ ܗܘ ܡܪܢ܂ ܕܐܒܘܟܘܢ ܗܘ ܝܕܥ ܥܕܠܐ ܬܫܐܠܘܢܗ܂ ܡܢܐ ܡܬܒܥܐ ܠܟܘܢ܂ ܘܒܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܟܬܝܒ܂ ܕܥܕܠܐ ܢܩܪܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܓܒܝܢ ܠܝ ܐܫܡܥ ܐܢܘܢ܂ ܘܥܕܠܐ ܢܒܓܢܘܢ ܐܥܢܐ ܐܢܘܢ܂ ܬܘܒ ܐܡܪ ܐܫܥܝܐ ܥܠ ܥܘ̈ܠܐ܂ ܕܐܦܢ ܬܣܓܘܢ ܨܠܘܬܐ ܠܐ ܫܡܥ ܐܢܐ܂ ܬܘܒ ܐܡܪ ܕܢܩܪܘܢ ܒܐܕ̈ܢܝ ܒܩܠܐ ܪܡܐ܂ ܘܠܐ ܐܫܡܥ ܐܢܘܢ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܥܠ ܨܠܘܬܐ ܕܢܟܠܐ܂ ܕܠܐ ܡܬܩܒܠܐ܂ ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܡ̈ܠܐ ܒܦܘܪܫܢܐ ܗܘܝܬ ܫܡܥ ܠܗܝܢ܂ ܐܦ ܚܝܠܗܝܢ ܬܕܪܟ܀

11

ܐܡܪ ܬܡܢ ܡܚܝܢܢ܂ ܡܠܬܐ ܐܚܪܬܐ܂ ܘܒܦܘܪܫܢܐ ܡܫܬܡܥܐ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܐܬܪ ܕܬܪ̈ܝܢ ܘܬܠܬܐ ܟܢܝܫܝܢ ܒܫܡܝ܂ ܬܡܢ ܐܢܐ ܒܝܢܬܗܘܢ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܬܫܬܡܥ ܠܟ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܐܘ ܚܒܝܒܝ܂ ܕܗܐ ܐܡܪ ܡܚܝܢܢ܂ ܕܐܬܪ ܕܬܪ̈ܝܢ ܘܬܠܬܐ ܟܢܝܫܝܢ ܒܫܡܝ܂ ܬܡܢ ܗܘܐ ܐܢܐ ܒܝܢܬܗܘܢ܂ ܘܐܢ ܗܘ ܕܒܠܚܘܕܝܟ ܐܝܬܝܟ ܠܐ ܗܘܐ ܥܡܟ ܡܫܝܚܐ܂ ܘܗܐ ܟܬܝܒ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܗ ܒܡܫܝܚܐ܂ ܕܒܗܘܢ ܥܡܪ ܡܫܝܚܐ܂ ܘܒܗܕܐ ܚܘܝ ܕܥܕܡܐ ܕܗܘܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܘܬܠܬܐ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܡܫܝܚܐ܂ ܘܐܢܐ ܡܚܘܐ ܐܢܐ ܠܟ܂ ܕܐܝܬ ܕܘܟܬܐ ܕܚܠܦ ܬܪ̈ܝܢ ܘܬܠܬܐ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܠܦܐ ܟܢܝܫܝܢ ܒܫܡܐ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܘܡܫܝܚܐ ܠܝܬ ܥܡܗܘܢ܂ ܘܐܝܬ ܒܪܢܫܐ ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ܂ ܘܥܡܗ ܗܘ ܡܫܝܚܐ܂ ܘܗܕܐ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܡܚܝܢܢ܂ ܝܐܝܐ ܘܫܦܝܪܐ ܠܫܡ̈ܘܥܝܗ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܐܬܪ ܕܬܪ̈ܝܢ ܘܬܠܬܐ ܟܢܝܫܝܢ ܒܫܡܝ܂ ܬܡܢ ܐܢܐ ܒܝܢܬܗܘܢ܂ ܡܐ ܕܟܢܫ ܐܢܫ ܢܦܫܗ ܒܫܡܐ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܡܫܝܚܐ ܥܡܪ ܒܗ܂ ܘܐܠܗܐ ܥܡܪ ܒܡܫܝܚܐ܂ ܡܟܝܠ ܗܘܐ ܠܗ ܗܘ ܒܪܢܫܐ ܚܕ ܡܢ ܬܠܬܐ܂ ܩܢܘܡܗ ܘܡܫܝܚܐ ܕܥܡܪ ܒܗ܂ ܘܐܠܗܐ ܕܒܡܫܝܚܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܗܘ ܡܪܢ܂ ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܘܐܒܝ ܒܝ܂ ܘܐܡܪ ܕܐܢܐ ܘܐܒܝ ܚܕ ܚܢܢ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܕܐܢܬܘܢ ܒܝ ܐܢܬܘܢ܂ ܘܐܢܐ ܒܟܘܢ ܐܢܐ܂ ܬܘܒ ܐܡܪ ܒܢܒܝܐ܂ ܕܐܥܡܪ ܒܗܘܢ ܘܐܗܠܟ ܒܗܘܢ܂ ܒܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܫܡܥܗ܂ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܐܡܪ ܡܚܝܢܢ܀

12

ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܐܚܘܝܟ ܚܒܝܒܝ܂ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܐܒ̈ܗܝܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܕܨܠܝܘ܂ ܐܠܗܐ ܒܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܂ ܟܕ ܨܠܝ ܓܝܪ ܡܘܫܐ ܒܛܘܪܐ܂ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗܘܐ܂ ܘܐܠܗܐ ܥܡܗ ܗܘܐ܂ ܘܠܐ ܡܛܠ ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܂ ܠܐ ܐܫܬܡܥ܂ ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܨܠܘܬܗ ܕܡܘܫܐ ܐܫܬܡܥܬ܂ ܘܚܡܬܐ ܕܐܠܗܗ ܐܢܝܚܬ܂ ܐܦ ܐܠܝܐ ܒܛܘܪܐ ܕܟܪܡܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܂ ܘܨܠܘܬܗ ܚܝ̈ܠܐ ܬܡܝ̈ܗܐ ܚܘܝܬ܂ ܒܨܠܘܬܗ ܓܝܪ ܐܬܟܠܝܘ ܫܡܝܐ܂ ܘܒܗ ܬܘܒ ܒܨܠܘܬܗ ܐܫܬܪܝܘ ܐܣܘܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܨܠܘܬܗ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܡܘܬܐ ܚܛܦܬ܂ ܘܡܢ ܫܝܘܠ ܐܥܕܝܬ܂ ܘܨܠܘܬܗ ܬܘܒ ܥܩܪܬ ܛܡܐܘܬܐ ܡܢ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܨܠܘܬܗ ܢܘܪܐ ܐܚܬܬ܂ ܬܠܬ ܙܒ̈ܢܝܢ܂ ܚܕܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ܂ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܥܠ ܪܘܪ̈ܒܢܐ܂ ܘܥܒܕܬ ܠܗ ܢܩܡܬܐ܂ ܟܕ ܢܚܬܬ ܢܘܪܐ ܒܨܠܘܬܗ܂ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ ܒܪܟ ܘܨܠܝ܂ ܘܐܬܥܢܝ ܒܥܓܠ܂ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܕܩܥܘ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܠܐ ܐܫܬܡܥܘ܂ ܡܛܠ ܕܒܫܡ ܒܥܠܐ ܩܪܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܐܠܝܐ ܟܕ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗܘܐ܂ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܫܬܡܥ܂ ܐܦ ܝܘܢܢ ܢܒܝܐ܂ ܟܕ ܨܠܝ ܡܢ ܫܝܘܠ ܬܚܬܝܬܐ܂ ܐܫܬܡܥ܂ ܟܕ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܥܓܠ ܐܫܬܡܥ ܘܐܬܥܢܝ܂ ܘܐܦ ܐܠܝܫܥ ܨܠܝ܂ ܘܐܗܦܟ ܡܢ ܫܝܘܠ܂ ܘܐܬܦܨܝ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܒܝ̈ܫܐ ܕܟܪ̈ܟܘܗܝ܂ ܘܟܕ ܒܚܙܬܐ ܒܠܚܘܕܗܝ ܗܘܐ܂ ܐܠܐ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܚܕܝܪ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܠܬܠܬܡܝܕܗ܂ ܕܣܓ̈ܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܕܥܡܢ ܡܢ ܕܥܡܗܘܢ܂ ܘܟܕ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܗܘܘ܂ ܠܐ ܗܘܘ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ܂ ܒܗܢܐ ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܐܦܝܣܬܟ܂ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܠܡܫܡܥ܂ ܕܐܡܪ܂ ܕܐܬܪ ܕܬܪ̈ܝܢ ܘܬܠܬܐ ܟܢܝܫܝܢ ܒܫܡܝ܂ ܬܡܢ ܐܢܐ ܒܝܢܬܗܘܢ܀

13

ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܦܝܣܬܟ܂ ܒܙܒܢ ܓܝܪ ܕܡܨܠܐ ܐܢܬ܂ ܗܒ ܠܒܟ ܠܥܠ܂ ܘܥܝ̈ܢܝܟ ܠܬܚܬ܂ ܘܥܘܠ ܠܟ ܠܓܘ ܒܪܢܫܟ ܓܘܝܐ܂ ܘܨܠܐ ܒܟܣܝܐ ܠܐܒܘܟ ܕܒܫܡܝܐ܂ ܘܗܢܐ ܟܘܠܗ ܕܟܬܒܬ ܠܟ ܥܠ ܫܪܒܐ ܕܨܠܘܬܐ܂ ܕܟܕ ܕܟܝܐ ܡܫܬܡܥܐ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܕܟܝܐ ܠܐ ܡܫܬܡܥܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܒܝܢܬܢ ܐܢܫܐ ܕܡܣܓܝܢ ܨܠܘ̈ܬܐ܂ ܘܡܘܪܟܝܢ ܬܚܢܢܬܐ܂ ܘܡܟܦܦܝܢ ܢܦܫܗܘܢ܂ ܘܡܦܪܣܝܢ ܐܝ̈ܕܝܗܘܢ܂ ܘܥܒ̈ܕܝܗ ܕܨܠܘܬܐ ܪܚܝܩܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢܗܘܢ܂ ܡܨܠܝܢ ܓܝܪ ܨܠܘܬܗ ܕܡܚܝܢܢ ܕܐܠܦ܂ ܕܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘ̈ܒܝܢ܂ ܕܐܦ ܚܢܢ ܢܫܒܘܩ ܠܚܝ̈ܒܝܢ܂ ܐܘ ܕܡܨܠܐ܂ ܐܬܕܟܪ ܕܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡܩܪܒ ܐܢܬ ܩܘܪܒܢܐ܂ ܠܐ ܢܒܗܬ ܡܩܪܒ ܨܠܘ̈ܬܐ ܒܩܘܪܒܢܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܡܘܡܐ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܨܠܐ ܐܢܬ ܕܢܫܬܒܩ ܠܟ܂ ܘܡܫܬܘܕܐ ܐܢܬ ܕܫܒܩ ܐܢܬ܂ ܐܬܚܫܒ ܠܘܩܕܡ ܒܬܪܥܝܬܟ܂ ܐܢ`ܗܘ ܕܫܒܩ ܐܢܬ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܬܫܬܘܕܐ ܕܫܒܩ ܐܢܐ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܬܕܓܠ ܒܐܠܗܐ܂ ܘܬܐܡܪ ܕܫܒܩ ܐܢܐ܂ ܟܕ ܠܐ ܫܒܩ ܐܢܬ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܓܒܪܐ ܗܘ ܕܐܟܘܬܟ ܐܠܗܐ܂ ܕܬܕܓܠ ܒܗ܂ ܟܕ ܓܒܪܐ ܒܓܒܪܐ ܢܚܛܐ܃ ܢܒܥܐ ܡܢ ܡܪܝܐ܂ ܘܟܕ ܒܐܠܗܐ ܢܣܟܠ ܐܢܫ܂ ܡܢ ܡܢ ܢܒܥܐ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܬܚܝܒ ܢܦܫܟ ܒܨܠܘܬܟ܂ ܫܡܥ ܬܘܒ ܠܡܕܡ ܕܐܡܪ ܡܪܢ܂ ܕܟܕ ܬܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ܂ ܘܬܥܗܕ ܕܥܠ ܐܚܘܟ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܐܟܬܐ ܡܕܡ܂ ܫܒܘܩ ܩܘܪܒܢܟ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ܂ ܘܙܠ ܐܬܪܥܐ ܥܡ ܐܚܘܟ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܬܐ ܩܪܒ ܩܘܪܒܢܟ܂ ܕܠܐ ܟܕ ܡܨܠܐ ܐܢܬ܂ ܘܬܥܗܕ ܕܡܕܡ ܐܟܬܐ ܐܚܝܕ ܐܢܬ܂ ܗܟܢܐ ܐܬܚܫܒ ܒܬܪܥܝܬܟ܂ ܕܨܠܘܬܟ ܡܫܬܒܩܐ ܠܗ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ܂ ܘܠܐ ܨܒܐ ܡܩܪܒ ܨ̈ܠܘܬܐ ܕܢܫܩܠܝܗ ܡܢ ܐܪܥܐ܂ ܡܛܠ ܕܣܥܪ ܠܗ ܠܩܘܪܒܢܟ ܡܢ ܡܘܡܐ܂ ܐܢ ܕܟܐ ܗܘ ܐܣܩܗ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܂ ܘܐܢ`ܗܘ ܕܡܫܟܚ ܒܗ ܒܨܠܘܬܟ܂ ܕܫܒܘܩ ܠܝ ܘܫܒܩ ܐܢܐ܂ ܗܟܢܐ ܡܬܐܡܪ ܠܗ ܠܗܘ ܕܡܨܠܐ܂ ܡܢ ܡܣܩ ܨ̈ܠܘܬܐ܂ ܠܘܩܕܡ ܫܒܘܩ ܠܚܝܒܟ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܣܩ ܐܢܐ ܕܝܠܟ ܠܘܬ ܡܪܐ ܚܘܒܟ܂ ܫܒܘܩ ܐܢܬ ܡܐܐ ܕܝܢܪ̈ܝܢ ܐܝܟ ܡܣܟܢܘܬܟ܂ ܘܡܪܐ ܚܘܒܟ ܫܒܩ ܠܟ ܪܒܘ ܟܟܪ̈ܝܢ ܐܝܟ ܪܒܘܬܗ܂ ܘܠܐ ܚܫܒ ܥܡܟ ܩܨܨܐ ܘܪܒܝܬܐ܂ ܘܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܘܫܒܩ ܐܢܬ܂ ܗܝܕܝܢ ܗܘ ܫܩܠ ܠܗ ܠܩܘܪܒܢܟ܂ ܘܡܣܩ ܠܗ ܥܡܗ ܡܩܪܒ ܨܠܘ̈ܬܐ܂ ܘܐܢ`ܗܘ ܕܠܐ ܫܒܩ ܐܢܬ܂ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܠܟ܂ ܕܐܢܐ ܩܘܪܒܢܐ ܛܡܐܐ܂ ܩܕܡ ܟܘܪܣܝܐ ܩܕܝܫܐ ܠܐ ܡܩܪܒ ܐܢܐ܂ ܐܠܐ ܗܐ ܠܬܡܢ ܐܬܐ ܐܢܬ܂ ܠܡܬܠ ܚܘܫܒܢܐ ܠܡܪܐ ܚܘܒܟ܂ ܐܦ ܠܩܘܪܒܢܟ ܡܝܬܐ ܐܢܬ ܠܗ ܥܡܟ܂ ܘܫܒܩ ܠܗ ܠܩܘܪܒܢܟ ܘܐܙܠ܂ ܫܡܥ ܕܝܢ ܠܢܒܝܐ ܡܢܐ ܐܡܪ܂ ܕܠܝܛ ܗܘ ܠܡ ܡܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܓܙܪܗ ܕܟܪܐ ܛܒܐ܂ ܘܢܕܪ ܘܡܕܒܚ ܠܡܪܝܐ ܕܟܪܝܗ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܩܪܒܝܗܝ ܢܐ ܠܫܠܝܛܟ܂ ܕܠܡܐ ܪܥܐ ܠܟ܂ ܐܘ ܢܣܒ ܒܐ̈ܦܝܟ܂ ܡܟܝܠ ܘܠܐ ܠܟ ܠܡܫܒܩ ܠܚܝܒܟ ܡܢ ܩܕܡ ܨܠܘܬܟ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܨܠܐ܂ ܘܡܐ ܕܡܨܠܐ ܐܢܬ ܣܠܩܐ ܨܠܘܬܟ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܠܥܠ܂ ܘܠܐ ܡܫܬܒܩܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܀

18

ܘܐܢܐ ܚܒܝܒܝ ܗܟܢܐ ܫܪܝܪܐ ܠܝ܂ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܢܫܐܠܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܒܛܝܠܘܬܐ ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ܂ ܘܡܢ ܕܒܨܕܘܐ ܡܩܪܒ ܠܐ ܨܒܐ ܒܗ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ܂ ܡܟܝܠ ܗܕܐ ܡܬܒܥܝܐ ܠܡܨܠܝܢܐ܂ ܠܡܩܪܒ ܨܠܘܬܐ ܕܢܗܦܟܝܘܗܝ ܩܘܪܒܢܗ ܫܦܝܪ܂ ܕܠܡܐ ܢܫܬܟܚ ܒܗ ܡܘܡܐ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܢܩܪܒܝܘܗܝ܂ ܕܠܐ ܢܟܬܪ ܠܗ ܩܘܪܒܢܟ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܘܡܢܐ ܗܘ ܩܘܪܒܢܐ ܐܠܐ ܐܢ ܨܠܘܬܐ܂ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܬܒܬ ܠܟ܂ ܕܘܝܕ ܓܝܪ ܐܡܪ ܕܕܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܬܘܕܝܬܐ܂ ܘܫܠܡ ܠܡܪܝܡܐ ܢܕܪ̈ܝܟ܂ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܨܠܘܬܐ ܕܟܝܬܐ ܛܒܐ ܗܝ܂܂܂܂܂ ܐܬܚܦܛ ܡܟܝܠ ܚܒܝܒܝ ܠܘܬ ܨܠܘܬܐ ܕܡܡܠܠܐ ܚܠܦܝܟ܂ ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ܂ ܟܕ ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܚ̈ܛܗܝܗܘܢ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܩܪܐ ܐܢܘܢ ܫ̈ܠܝܛܐ ܕܣܕܘܡ܂ ܚܠܦ ܒ̈ܢܝܐ ܕܪܒܝ ܘܪܡܪܡ܂ ܘܗܢܘܢ ܚܠܦܘ ܐܝܩܪܗܘܢ ܒܩܠܠܐ܂ ܡܢ ܠܥܠ ܐܡܪ ܥܠܝܗܘܢ ܐܫܥܝܐ ܕܒܢ̈ܝܐ ܪܒܝܬ ܘܪܡܪܡܬ܂ ܘܡܢ ܠܬܚܬ ܐܡܪ ܫ̈ܠܝܛܐ ܕܣܕܘܡ ܘܥܡܐ ܕܥܡܘܪܐ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܫܡܥܘ ܒܩܠܗ ܕܢܒܝܐ ܕܐܡܪ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܕܐܪܥܗܘܢ ܚܪܒܐ ܠܗ܂ ܘܩܘܪ̈ܝܗܘܢ ܝܩܕܢ ܠܗܝܢ ܒܢܘܪܐ܂ ܘܩܪܐ ܐܢܘܢ ܫܠܝ̈ܛܐ ܕܣܕܘܡ܂ ܘܥܡܐ ܕܥܡܘܪܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܫܩܠܘ ܘܐܝܬܝܘ ܩܘܪ̈ܒܢܝܗܘܢ ܕܢܬܚܣܐ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܘܠܐ ܐܬܩܒܠܘ ܩܘܪ̈ܒܢܝܗܘܢ ܕܣܓܝ ܠܗ ܥܘܠܗܘܢ܂ ܐܝܟ ܕܒܝܬ ܥܠܝ ܟܗܢܐ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܒܟܬܒܐ ܕܠܐ ܢܬܚܣܐ ܥܘܠܐ ܕܒܝܬ ܥܠܝ ܒܕܒ̈ܚܐ ܘܒܩܘܪ̈ܒܢܐ܂ ܘܐܦ ܠܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܝܠ ܐܝܟ ܗܢܐ ܦܬܓܡܐ ܢܦܩ ܠܗܘܢ܂ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܐܫܥܝܐ ܕܠܡܢܐ ܗܘܝܢ ܠܝ ܣܘܓܐܐ ܕܕܒܚ̈ܝܟܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ܂ ܣܒܥܬ ܥܠܘ̈ܬܐ ܕܕܟܪ̈ܐ ܘܬܪܒܐ ܕܡ̈ܦܛܡܐ ܘܕܡܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܘܕܓܕ̈ܝܐ ܠܐ ܨܒܝܬ܂ ܡܢܘ ܠܡ ܒܥܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝܟܘܢ܂ ܘܐܡܪܘ ܠܗ܂ ܘܠܡܢܐ ܟܕ ܒܥܝܬ܂ ܘܠܡܢܐ ܠܐ ܡܬܩܒܠܝܢ ܩܘܪ̈ܒܢܝܢ܂ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܢܒܝܐ܂ ܡܛܘܠ ܕܐܝ̈ܕܝܟܘܢ ܡܠܝܢ ܕܡܐ܂ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܢܐ ܦܘܪܣܐ ܐܝܬ ܠܢ܂ ܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܣܚܘ ܘܐܬܕܟܘ ܘܐܥܒܪܘ ܒܝܫ̈ܬܐ ܕܥܒ̈ܕܝܟܘܢ ܡܢ ܩܕܡ ܥܝ̈ܢܝ܂ ܫܠܘ ܡܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܘܐܝܠܦܘ ܠܡܛܐܒܘ܂ ܥܩܒܘ ܕܝܢܐ ܘܐܛܐܒܘ ܠܛܠܝܡ̈ܐ܂ ܕܘܢܘ ܝܬ̈ܡܐ ܘܕܘܢܘ ܐܪ̈ܡܠܬܐ܂ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܢܒܝܐ ܘܡܐ ܕܥܒܕܢ ܗܠܝܢ ܡܢܐ ܢܗܘܐ ܠܢ܂ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ܂ ܡܐ ܕܥܒܕܬܘܢ ܗܠܝܢ ܬܘ ܢܡܠܠ ܥܡ ܚ̈ܕܕܐ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܡܡܠܠܝܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܒܨܠܘܬܐ܂ ܟܕ ܠܝܬ ܒܗ ܡܘܡܐ܂ ܘܐܝܕܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܡܘܡܐ ܠܐ ܡܡܠܠܐ ܥܡ ܐܠܗܐ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܕܐܡܪ ܒܗ ܒܦܬܓܡܐ܂ ܕܐܦܢ ܬܣܓܘܢ ܨܠܘܬܐ ܠܐ ܫܡܥ ܐܢܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܝ̈ܕܝܟܘܢ ܡܠܝܢ ܕܡܐ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܐ ܕܣܚܝܬܘܢ ܘܡܠܠܢ ܐܟܚܕܐ܂ ܐܢ ܢܗܘܘܢ ܚܛ̈ܗܝܟܘܢ ܐܝܟ ܙܚܘܪܝܬܐ ܐܝܟ ܬܠܓܐ ܐܚܘܪ ܐܢܘܢ܂ ܘܐܢ ܢܣܡܩܘܢ ܐܝܟ ܬܘܠܥܬܐ ܐܝܟ ܥܡܪܐ ܢܗܘܘܢ܂ ܘܐܢ ܬܬܛܦܝܣܘܢ ܘܬܫܡܥܘܢܢܝ ܛܘܒܗ ܕܐܪܥܐ ܬܐܟܠܘܢ ܘܐܢ ܠܐ ܬܬܛܦܝܣܘܢ ܘܬܬܚܪܘܢ܂ ܒܚܪܒܐ ܬܬܚܪܒܘܢ/ܬܬܐܟܠܘܢ܂/ ܦܘܡܗ ܕܡܪܝܐ ܡܠܠ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/4
Source:
Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Aphrahat, “Demonstration 4: On Prayer - ܬܚܘܝܬܐ ܕܨܠܘܬܐ ” based upon Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/4.
Bibliography:
Demonstration 4: On Prayer - ܬܚܘܝܬܐ ܕܨܠܘܬܐ .” In Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/4.

Show Citation Styles