Digital Syriac Corpus

On Jonah - ܥܠ ܝܘܢܢ ܢܒܝܐ

   https://syriaccorpus.org/40
line :
page break :
1 :ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܣܵܡ̣ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܣܸܦܪܹ̈ܐ 2 ܘܟܲܣܝܹܗ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܥܲܕܼ ܡܸܫܬܲܠܲܡ ܕܲܦܣܝܼܩ ܀ 3 :ܦܪ݂ܲܣ ܦܸܠ̈ܐܬܼܵܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܢܲܚܬܵܐ ܥܲܠ ܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ 4 ܕܠܵܐ ܢܫܘܼܛܵܢܵܝ̈ܗܝ ܥܲܝܢܲܝ̈ ܒܸܣܪܵܐ ܠܓܼܵܙܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܀ 5 :ܟܲܣܝܼ ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܡ̣ܢ ܫܲܒܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥܬܼܵܐ 6 ܥܲܕܼ ܡܸܬܼܓܲܡܪܵܐ ܘܟܸܢ ܦܵܬܲܚ ܠܵܗ̇ ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܀ 7 :ܐܲܪܡܝܼ ܩܸܢܛܵܐ ܥܲܠ ܝܵܕܲܘܿܥܹ̈ܐ ܕܲܕܼܝܵܬܹܩܵܘ̈ܗܝ 8 ܕܢܹܐܪܲܒܼ ܣܲܓܿܝܼ ܩܕܼܵܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܚܹܝܠ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܹܐ ܀ 9 :ܠܵܐ ܐܲܫܠܸܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܟܲܣ̈ܝܵܬܹܗ ܫܲܒܼܪܲܝ ܠܸܒܵܐ 10 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܒܲܣ̈ܝܵܢ ܝܲܩܝܼܪ̈ܵܬܹܗ ܒܪܲܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 11 :ܫܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܵܪܬܵܐ ܘܠܵܐ ܣܵܦܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܕܲܒܲܪ ܥܘܼܬܼܪܹܗ 12 ܘܐܲܝܟ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ ܒܛܲܝܒܿܘܼ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܡܲܪ̈ܗܵܛܵܘܗܝ ܀ 13 :ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܒܲܕܸܿܩ ܥܲܠ ܟܵܣ̈ܝܵܬܹܗ ܒܝܲܕܼ ܬܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ 14 ܠܦܘܼܪܩܵܢ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܟܲܣܝܹܗ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܚܲܪܬܵܐ ܀ 15 :ܓ̣ܒܼܵܐ ܚܲܕܼ ܥܲܡܐ ܘܲܩ̣ܪܵܝܗܝ ܒܲܫܡܹܗ ܐܲܝܟ ܝܵܪܘܿܬܼܵܐ 16 ܕܢܸܦܬܲܚ ܒܐܝܼܕܹܗ ܓܲܙܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ pb. 135 17 :ܘܲܒܼܪܵܐ ܕܲܚܙ̣ܵܐ ܕܲܩܪܹܐ ܒܲܫܡܵܐ ܘܦܲܪܝܼܫ ܡ̣ܢ ܟܠ 18 ܚܲܛܦܹ݂ܗ ܚܘܼܬܪܵܐ ܕܠܵܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܘܒܲܣܲܪ ܥܠ ܟܠ ܀ 19 :ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܒܸܣܪܵܐ ܚܵܪ̣ ܒܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܛܠܸܐ ܪܸܥܝܵܢܵܐ 20 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܒܲܩܝܼ ܒܙܵܘܥܹ̈ܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܒܚܹܝܠ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ ܀ 21 :ܣܒܲܪ ܠܹܗ ܫܲܒܼܪܵܐ ܕܕܝܼܠܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܥܘܬܼܪܵܐ 22 ܘܒܲܣܲܪ ܘܐܲܫܝܼܛ ܠܲܟܼܢܵܘܵܬܹܗ ܒܚܘܼܬܼܪܵܐ ܣܲܟܼܠܵܐ ܀ 23 :ܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܸܛܠ ܟܠܵܐ ܡܝܲܩܲܪ ܡ̣ܢ ܟܠ 24 ܕܗܵܘ̇ ܕܲܟܼܣܸܐ ܒܹܗ ܡܫܲܝܸܢ ܟܠܵܐ ܥܲܡ ܡ̇ܪܹܟܿܠ ܀ 25 :ܒܗܵܕܹܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܓܲܒܼܘܼܬܼ ܥܲܡܵܐ ܪܕܵܪܘ ܐܵܦ ܟܹܐܢܹ̈ܐ 26 ܘܡ̣ܢ ܝܲܬܿܝܼܪܘܼ ܚܲܫܒ݂ܿܘܼܗܝ ܠܪܲܗܛܵܐ ܕܲܠܵܘܵܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 27 :ܐܵܦ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܚܲܝܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܠܘܵܬܼ ܕܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܢ 28 ܘܐܲܛܸܢ ܐܸܢܘܿܢ ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܥܲܡܵܐ ܠܡܸܣܢܵܐ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 29 :ܠܵܐ ܪܓܼܝܼܓܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܥܘܼܪ̈ܠܹܐ ܐܲܝܟ ܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐ 30 ܕܕܲܠܡܵܐ ܢܸܦܘܿܩ ܥܲܡܵܐ ܓܲܒܼܝܵܐ ܡ̣ܢ ܝܵܪܬܿܘܼܬܹܗ ܀ 31 :ܠܵܐ ܡܢܵܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܐܝܼܙܓܲܕܿܘܼܬܹܗ ܕܲܠܘܵܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 32 ܘܣܵܗܹ̇ܕܼ ܝܵܘܢܵܢ ܕܟܲܕܼ ܐܸܫܬܲܕܲܪ ܥܪܲܩ ܘܐܸܬܿܛܲܫܝܼ ܀ 33 :ܫܡ݂ܲܥ ܥܸܒܼܪܵܝܵܐ ܩܵܠ ܢܘܼܚܵܡܵܐ ܕܚܵܝܑܬܼ ܡܝܼ̈ܬܹܗ 34 ܘܐܲܟܼܪܝ ܣܲܓܿܝܼ ܕܕܲܠܡܵܐ ܚܵܐܹ̇ܝܢ ܘܡ̇ܐܹܬܼ ܥܲܡܵܐ ܀ 35 :ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܚܲܕܲܬܵܐ ܢܸܦܠܵܬ̤ ܒܐܸܕܼܢܵܘ̈ܗܝ ܕܒܲܪ ܥܸܒܼܪ̈ܵܝܹܐ 36 ܘܐܲܚ̣ܕܹܿܗ ܓܘܼܢܚܵܐ ܒܛܸܒܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܕܦܘܼܢܝܵ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 37 :ܠ̣ܒܸܫ ܟܲܪܝܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܒܘܼܝܵܐܐ ܥܲܠ ܡ̇ܐ ܕܲܫܡ݂ܲܥ 38 ܘܲܪܢܵܐ ܕܢܸܥܪܘܿܩ ܘܠܵܐ ܢܸܫܬܲܕܲܪ ܒܐܘܪܚܵܐ ܕܚܲܢܦܹ̈ܐ ܀ 39 :ܓܙܝܼܪܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܫܡ݂ܲܥ ܥܲܠ ܥܘܼܪ̈ܠܹܐ ܕܚܲܐܹ̈ܝܢ ܡܲܓܵܢ 40 ܘܲܚܠܵܦ ܢܲܚܬܵܐ ܣܕܲܩ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܒܝܲܕܼ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܀ 41 :ܩ̣ܪܲܝܗܝ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ 42 ܕܦܘܿܩ ܟܲܢܸܫ ܠܝܼ ܥܵܪ̈ܒܹܿܐ ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܠܲܛܝܪ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 43 :ܩܘܼܡ ܦܘܿܩ ܐܲܟܼܪܸܙ ܩܵܠ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܒܹܝܬܼ ܛܲܒܿܝܼܥܹ̈ܐ 44 ܘܐܲܥܝܼܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܩܵܠ ܦܸܬܼܓܼܵܡܲܝ̈ܟ ܠܕܲܡ̈ܟܹܿܐ ܕܥܵܘܼܠܵܐ ܀ 45 :ܬܵܐ ܪܕܲܝ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ 46 ܘܐܲܦܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܣܸܓܼܕܲܬܼ ܡ̇ܪܘܼܬܢܼܝ ܀ 47 :ܬܵܐ ܙܸܠ ܫܲܝܸܢ ܪ̈ܓܼܝܼܙܹܐ ܕܲܢܦܲܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵܝܘܼܬܼܝ 48 ܘܪܲܥܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܒܝܲܕܼ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 49 :ܬܵܠ ܙܸܠ ܘܲܣܥܘܿܪ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܕܐܲܓܲܪܘ ܒܟܹܐܒܹ̈ܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ 50 ܘܲܒܼܝܲܕܼ ܡܸܠܲܝ̈ܟ ܟܐܝܼ ܒܐܸܫܵܬܸܲܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ pb. 136 51 :ܣܲܒܼ ܠܵܟ ܣܲܡܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܓܲܙܵܐ ܕܟܲܣܝܘܼܬܼ ܡ̇ܪܘܼܬܼܝ 52 ܘܲܥܨܘܿܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܀ 53 :ܚܢܵܢܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܡܲܕܹܿܟ ܘܐܲܫܩܵܐ ܠܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ 54 ܘܐܲܫܝܼܓܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܒܣܲܡ ܚܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܬܸܛܪܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܀ 55 :ܣܲܒܼ ܠܲܡܦܹܝܕܼܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬܼܝ ܘܣܝܼܡ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 56 ܘܪܕܘܿܦ ܡܸܢܗܘܿܢ ܚܸܫܟܵܐ ܕܛܘܼܥܝܲܝ ܕܣܲܡܝܼ ܐܵܢܘܿܢ ܀ 57 :ܡܲܕܸܿܟ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܕܼܠܵܐ ܗܵܘܢܵܐ ܒܡܸܠܚܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬܼܝ 58 ܕܢܸܩܢܘܿܢ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܛܲܥܡܵܐ ܚܲܠܝܵܐ ܕܓܲܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 59 :ܚܵܘܵܐ ܠܘܼܩܕܼܵܡ ܩܲܫܝܼܘܼܬܼ ܡܸܠܹ̈ܐ ܩܕܼܵܡ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ 60 ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܚܵܫ̇ܝܼܢ ܒܲܝܲܐ ܐܸܢܘܿܢ ܒܩܵܠ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܀ 61 :ܙܲܝܸܢ ܢܲܦܫܵܟ ܒܚܹܝܠ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ 62 ܘܚܘܿܬܼ ܠܐܵܓ̣ܘܿܢܵܐ ܘܕܘܼܫ ܠܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܕܩܸܛܠܲܬ̤ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 63 :ܐܲܚܘܿܕܼ ܣܲܝܦܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܪܘܼܚܵܐ ܒܪܹܫ ܠܸܫܵܢܵܟ 64 ܘܲܚܪܘܿܒܼ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܛܪܘܼܢܵܐ ܕܲܡ̣ܪܵܕܼ ܥܲܠ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 65 :ܥܩܘܿܪ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܫܸܡ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܲܒܼܢܵܬ̤ ܛܘܼܥܝܲܝ 66 ܘܣܝܼܡ ܬܵܘܕܿܝܼܬܼܵܐ ܕܚܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪܸܥܝܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 67 :ܩܘ̣ܡ ܙܸܠ ܠܐܵܬܼܘܿܪ ܡܕܝܲܢܲܬܼ ܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܕܡܸܪܕܲܬ̤ ܥܠܲܝ 68 ܘܲܚܠܵܦ ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܫܕܼܝܼ ܒܵܗ̇ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܩܵܠ ܠܘܼܚܡܵܐ ܀ 69 :ܩܪܝܼܗ̇ ܘܐܲܙܝܼܥܹܝܗ̇ ܒܩܵܠ ܦܸܬܼܓܼܵܡܲܝ̈ܟ ܠܡܲܠܝܲܬܼ ܚܘܼܬܼܪܵܐ 70 ܘܐܲܦܸܠ ܒܐܸܕܢܹܝ̈ܗ̇ ܗܦܘܼܟܼܝܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܗܵܐ ܡܸܬܼܪܲܗܒܵܐ ܀ 71 :ܙܸܠ ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܕܗܵܐ ܡܲܪܥܸܠ ܐ̄ܢܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܬܚܘܿܬܹܟܼܝ 72 ܘܡܲܪܗܸܒܼ ܛܸܒܵܐ ܕܝܘܿܡ ܡܲܦܘܼܠܬܹܿܟܼܝ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 73 :ܫ̣ܡܲܥ ܒܲܪ ܡܲܬܲܝ ܩܵܠܵܐ ܕܡܲܟܼܪܸܙ ܗܦܘܼܟܼܝܵܐ ܩܲܫܝܵܐ 74 ܘܬܼܘܼܒܼ ܐܸܬܼܥܲܣܲܩ ܠܡܸܪܕܼܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 75 :ܚܵܪ̣ ܒܲܚܢܵܢܵܐ ܕܲܡܫܲܕܿܪܵܢܹܗ ܕܙܵܟܹ̇ܐ ܠܪܘܼܓܼܙܹܐ 76 ܘܲܪܢܵܐ ܕܕܲܠܡܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܡܸܠܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܢܸܬܼܗܲܝܡ̈ܢܵܢ ܀ 77 :ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܡ ܕܲܡܪܲܚܡܵܢ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܚܵܐܹ̇ܝܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ 78 ܘܲܡܫܲܚܠܸܦ ܠܵܗ̇ ܠܩܲܫܝܘܼܬܼ ܪܘܼܓܼܙܵܐ ܚܘܼܒܵܟ ܪܲܒܵܐ ܀ 79 :ܘܕܐܹܙܲܠ ܐܲܟܼܪܸܙ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܚܝܼܠܹ̈ܐ ܠܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ 80 ܡܸܬܿܕܿܓܼܠ ܐ̄ܢܵܐ ܕܠܵܐ ܣܵܥܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܦܘܼܬܼ ܠܘܼܚܵܡܲܝ̈ܟ ܀ 81 :ܬܪܹܝܢ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܣܵܓ̇ܘܼܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܝܵܘܢܵܢ 82 ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܕܿܓܲܠ ܘܕܲܠܡܵܐ ܢܸܦܘܿܩ ܥܲܡܵܐ ܓܲܒܼܝܵܐ ܀ 83 ܒܫܘܼܠܵܡ ܐܘܼܪܚܹܗ ܡܸܬܼܒܲܩܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܫܬܲܕܪܵܢܵܐ: pb. 137 84 ܬܒܲܥܬܼܵܐ ܕܥܲܡܹܗ ܘܦܘܼܠܵܓܼ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܡܣܲܪܸܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܀ 85 :ܓ̣ܒܼܵܐ ܠܹܗ ܥܪܘܼܩܝܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܕܲܪ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ 86 ܕܕܲܠܡܵܐ ܢܸܫܪܹܐ ܣܝܵܓܼ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܒܝܲܕܼ ܡܹܐܙܲܠܬܹܿܗ ܀ 87 :ܩ̣ܵܡ ܠܹܗ ܝܵܘܢܵܢ ܕܢܸܥܪܘܿܩ ܢܸܛܫܹܐ ܡ̣ܢ ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠ 88 ܘܢܸܥܡܲܪ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܫܵܡܲ݁ܪ ܒܹܗ ܩܵܒܠ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 89 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܪܘܼܩܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܪ݂ܲܩ ܟܵܪܘܿܙܵܐ 90 ܐܲܬܼܪܵܐ ܚܲܠܸܦ ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܕܲܪ ܀ 91 :ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܕܲܒܼܟܼܠ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 92 ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܛܲܫܹܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܒܼܵ݁ܕܵܐ ܕܐܝܼܕܵܘ̈ܗܝ ܀ 93 :ܐܲܬܼܪܵܐ ܫܲܚܠܸܦ ܠܦܘܼܬܼ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ 94 ܟܲܕܼ ܣܵܒܼܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܒܲܝܗܘܼܕܼ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܫܪܹܝܢ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 95 :ܪܢܵܐ ܒܲܪ ܡܲܬܲܝ ܕܐܸܢܗܘ̤ ܕܡܲܪܚܸܩ ܡܗܡܸܐ ܡܼܢܹܗ 96 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܫܵܡܲ݁ܪ ܩܵܠ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܡܹܐܙܲܠ ܠܐܵܬܼܘܼܪ ܀ 97 :ܓ̣ܒܼܵܐ ܠܹܗ ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܚܲܡܵܐ ܪܲܓܼܝܵܐ ܠܬܲܪܫܝܼܫ ܐܲܬܼܪܵܐ 98 ܕܟܼܡܵܐ ܕܡܲܒܼܟܕ ܡܲܪܚܸܡ ܡܸܢܹܗ ܩܵܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 99 :ܐܸܓܲܪ ܐܸܠܦܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܬܿܓܲܪ ܦܘܼܪܩܵܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 100 ܘܲܫܒ݂ܲܩ ܐܲܬܼܪܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܚܢܘܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܥܲܡܵܐ ܀ 101 :ܥܪ݂ܲܩ ܡ̣ܢ ܝܲܒܼܫܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܓܸܐ ܠܸܒܵܐ ܕܥܘܼܪ̈ܠܹܐ 102 ܘܲܪܕܼܵܐ ܒܚܲܡܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܕܓܲܠ ܩܵܠ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܘ̈ܗܝ ܀ 103 :ܢܚܸܬܼ ܥܵܪܘܿܩܵܐ ܠܐܹܠܦܵܐ ܘܲܕܼܡܸܟ ܡ̣ܢ ܟܲܪܝܘܼܬܹܗ 104 ܘܲܢܦܲܩ̣ ܪܸܡܙܵܐ ܐܲܝܟ ܐܝܼܙܓܲܕܼܵܐ ܘܫܲܓܼܫܹܗ ܠܚܲܡܵܐ ܀ 105 :ܗܘ̤ܵܬܼ ܥܲܠܥܠܵܐ ܐܲܝܟ ܨܲܝܵܕܼܵܐ ܘܦܸܪܣܲܬ̤ ܢܸܫܒܹܿܝ̈ܗ̇ 106 ܘܲܢܦ݂ܲܠ ܝܵܘܢܵܢ ܥܲܡ ܡܲܠܵܚܹ̈ܐ ܒܦܲܚܹ̈ܐ ܕܡܲܝܵ̈ܐ ܀ 107 :ܒܫܲܒܼܛܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܡܢܲܓܸܿܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܪܸܡܙܵܐ ܠܝܲܡܵܐ 108 ܘܥܲܠ ܡ̇ܢ ܛܲܫܝܼܬܿ ܥܲܒܼܕܵܐ ܥܪܝܼܩܵܐ ܡ̣ܢ ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠ ܀ 109 :ܡ̣ܚܵܐ ܠܫܲܬܿܝܼܩܹ̈ܐ ܘܐܲܙܝܼܥ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ 110 ܘܐܲܠܸܦܘ ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܠܲܡܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܥܲܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 111 :ܪܘܼܚܵܐ ܘܡܲܝܵ̈ܐ ܫܚ݂ܲܩܘ ܠܲܚܕܼܵܕܹ̈ܐ ܡܸܛܠ ܝܵܘܢܵܢ 112 ܕܲܢܨܘܼܕܘܼܢܵܝܗܝ ܠܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 113 :ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܫܓܼܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܲܡܵܐ ܥܲܠ ܒܲܪ ܡܲܬܲܝ 114 ܟܲܕܼ ܒܵܥܹ̇ܝܢ ܠܹܗ ܓܲܠܠܹ̈ܐ ܪ̈ܗܝܼܒܹܐ ܕܐܲܚܟܵܐ ܡܣܲܬܲܪ ܀ 115 :ܠܵܐ ܕܵܡܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܡܲܚܫܘܼܠܵܐ ܠܲܕܼܟܼܠ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ 116 ܘܲܡܫܲܓܼܢܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܲܗܛܵܐ ܕܐܘܼܪܚܹܗ ܡ̣ܢ ܕܲܥܝܵܕܼܵܐ ܀ 117 :ܠܵܘ ܥܲܠ ܟܠܹܗ ܝܲܨܹܗ ܕܝܲܡܵܐ ܡܬܼܝܼܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܸܓܼܕܵܐ 118 ܚܕܼܵܪܲܝ ܐܸܠܦܹܐ ܕܝܵܘܢܵܢ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܸܬܼܢܲܓܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܀ pb. 138 119 :ܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܸܬܼܚܵܘܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܓܲܠܹ̈ܐ 120 ܕܟܲܕܼ ܢܝܼܚ ܝܲܡܵܐ ܫܓܼܝܼܫ ܥܲܠ ܝܵܘܢܵܢ ܘܲܒܼܗܝܼܠ ܥܲܠ ܟܠ ܀ 121 :ܐܹܝܘ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒܼ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܠܲܕܠܵܐ ܪ̈ܓܼܫܹܐ 122 ܘܲܫܓܲܫ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܡܠܵܠܵܐ ܕܲܒܼܥ̣ܵܐ ܕܢܸܫܬܿܘܿܩ ܀ 123 :ܐܹܝܘ ܠܫܲܬܿܝܼܩܹ̈ܐ ܓܠܝܼܙܲܝ ܗܵܘܢܵܐ ܟܡܵܐ ܐܸܬܼܚܲܟܲܡܘ 124 ܕܦܸܠܓܵܐ ܒܗܝܼܠܝܼܢ ܘܦܸܠܓܵܐ ܫܓܼܝܼܫ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܟܼܣܵܐ ܀ 125 :ܒܗܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܲܡܵܐ ܥܲܠ ܡܲܠܚܹ̈ܐ ܟܲܕܼ ܪܵܕܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 126 ܘܡܸܬܼܡܲܪܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܩܲܫܝܘܼܬܼ ܓܲܠܠܹ̈ܐ ܒܕܼܘܼܟܲܬܼ ܝܵܘܢܵܢ ܀ 127 :ܢܝܼܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܐܲܪ ܘܫܲܠܹܝܢ ܓܲܠܹ̈ܐ ܘܪܵܕܹܝܢ ܟܠܢܵܫ 128 ܘܐܸܠܦܹܗ ܕܝܵܘܢܵܢ ܡܸܫܬܲܚܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡ̣ܢ ܥܲܠܥܵܠܐ ܀ 129 :ܣܝܵܓܹܗ ܕܪܸܡܙܵܐ ܦܲܠܓܹܿܗ ܠܝܲܡܵܐ ܥܲܠ ܡܲܠܵܚܹ̈ܐ 130 ܘܲܚܙ̣ܵܘ ܬܲܗܪܵܐ ܕܟܲܕܼ ܢܝܼܚ ܟܠܹܗ ܫܓܼܝܼܫ ܥܲܠ ܝܵܘܢܵܢ ܀ 131 :ܡܢܵܬܹܗ ܕܝܲܡܵܐ ܡܸܬܼܢܲܓܿܕܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܥܲܪ̈ܩܹܐ ܕܪܸܡܙܵܐ 132 ܘܥܲܕܼ ܥܵܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܢܸܓܼܕܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܬܚܘܼܡܹܗ ܕܪܸܡܙܵܐ ܀ 133 :ܡܲܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܐܸܠܦܵܐ ܠܥܘܼܡܩܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܬܿܒܼܪܵܐ 134 ܘܡܲܣܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܝܲܡܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܗܲܦܟܼܵܐ ܀ 135 :ܙܗܝܼܪ ܒܵܗ̇ ܪܸܡܙܵܐ ܘܲܡܢܲܓܸܿܕܼ ܠܵܗ̇ ܫܲܒܼܛܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ 136 :ܘܣܵܠ̇ܩܵܐ ܠܪܵܘܡ̇ܐ ܘܢܵܚ̇ܬܵܐ ܠܥܘܼܡܩܵܐ ܘܠܵܐ ܡ̇ܘܒܸܿܕܼ ܠܵܗ̇ 137 :ܒܢܓܼܕܐ ܕܐܸܠܦܹܗ ܒܠܲܥ̣ܘ ܡܲܠܵܚܹ̈ܐ ܒܢܸܓܼܵܕܹܿܐ ܩܫܲܝܵ̈̄ܐ 138 ܘܲܦܣܲܩ̣ܘ ܣܲܒܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܨܝܢ ܡ̣ܢ ܡܲܚܫܘܼܠܹ̈ܐ ܀ 139 :ܡ̣ܠܲܟܼܘ ܠܲܚܕܼܵܕܹ̈ܐ ܕܟܼܠܢܵܫ ܢܸܓܼܥܹܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܹܗ 140 ܕܕܼܵܡ ܢܸܬܼܦܲܨܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܲܚܫܘܼܠܹ̈̄ܐ ܘܢܸܚܙܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 141 :ܪܲܒܿ ܡܲܠܚܹ̈ܐ ܠܝܵܘܢܵܢ ܐܲܥܝܼܪ ܕܩܘܼܡ ܐܸܬܼܟܲܫܲܦ 142 ܘܨܲܠܵܐ ܘܲܒܼܥܝܼ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܟ ܕܲܟܼܒܲܪ ܢܢܝܼܚܲܢ ܀ 143 :ܒܝܘܼܩܪܵܐ ܕܫܸܢܬܼܵܐ ܛܒ݂ܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܵܘܢܵܢ ܒܐܼܫܬܵܗ̇ ܕܐܸܠܦܹܗ 144 ܘܠܵܐ ܐܲܪܓܸܿܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܢܸܓܼܕܹܿܗ ܕܝܼܡܵܐ ܕܡܸܛܠܵܬܹܗ ܀ 145 :ܩܵܡ̣ ܥܵܪܘܿܩܵܐ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܕܲܫܓܼܝܼܫ ܝܲܡܵܐ ܒܓܲܠܠܹ̈ܐ 146 ܘܕܼܵܢ ܚܘܼܫܵܒܼܵܘ̈ܗܝ ܕܡܸܛܠܵܬܹܗ ܗܘ̤ܵܐ ܡܲܚܫܘܼܠܵܐ ܀ 147 :ܠܵܐ ܨܲܠܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡ ܡܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܢܸܫܠܹܐ ܝܲܡܵܐ 148 ܕܝܼܕܲܥ ܕܐܲܣܟܸܿܠ ܘܐܸܢ ܡܸܬܼܟܲܫܦ ܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܒܲܠ ܀ 149 :ܫܬܸܩ ܕܲܢܨܲܠܹܐ ܐܲܝܟ ܦܵܪܘܿܫܵܐ ܕܫܵܛ̣ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ 150 ܕܐܵܦܸܢ ܩܵܪܹܐ ܠܵܐ ܥܵܢܹ̇ܐ ܠܹܗ ܗܵܘ̇ ܕܐܲܫܝܼܛܹܗ ܀ pb. 139 151 :ܚ̣ܙܵܘ ܡܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܝܲܬܿܝܼܪܘܼ ܗܘ̤ܵܬܼ ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ 152 ܘܲܢܣ݂ܲܒܼܘ ܡܸܠܟܵܐ ܕܢܸܒܼܨܘܿܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 153 :ܚܛܵܗܵܐ ܚܲܫܒ݂ܿܘܼܗܝ ܫܚܵܩܹܗ ܕܝܲܡܵܐ ܕܲܚܕܼܵܪܲܝܗܘܿܢ 154 ܕܲܚܙ̣ܵܘ ܕܲܒܼܗܝܼܠ ܘܲܠܗܘܿܢ ܪܵܕܹܐ ܐܲܝܟ ܣܵܪܘܿܚܵܐ ܀ 155 :ܒܢܸܓܼܕܹܿܗ ܕܝܲܡܵܐ ܩܢ̣ܵܘ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܘܲܦܪܲܫ̣ܘ ܘܝܼܕܲܥܘ̣ 156 ܕܡܸܛܠ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܫܓܲܫ ܡܲܚܫܘܼܠܵܐ ܠܦܸܠܓܹܿܗ ܕܝܲܡܵܐ ܀ 157 :ܪܲܒܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡܲܫܒܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܘܚܲܟܸܿܡ ܐܸܢܘܿܢ 158 ܪܢܵܘ̣ ܒܲܝܢܲܝܗܘܿܢ ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܐܲܣܟܸܿܠ ܢܸܓܼܠܹܐ ܚܛܵܗܹܗ ܀ 159 :ܒܟܼܘܼܪܵܐ ܕܦܸܨܹ̈ܐ ܒܩܵܘ̣ ܠܲܚܕܼܵܕܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ 160 ܕܢܹܐܬܸܐ ܠܓܸܠܝܵܐ ܢܸܟܼܠܵܐ ܕܲܟܼܣܸܐ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܀ 161 :ܐܲܪܡܝܼܘ ܦܸܨܹ̈ܐ ܕܲܢ̈ܒܲܕܿܩܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܡܲܢ̣ܘ ܕܲܚ̣ܛܵܐ 162 ܘܢܸܬܸܿܠ ܕܝܼܢܵܐ ܚܠܵܦ ܣܲܟܼܠܘܼܬܹܗ ܕܲܫܓܲܫ ܝܲܡܵܐ ܀ 163 :ܢܚܸܬܼ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܠܡܸܨܥܲܬܼ ܦܸܨܹ̈ܐ ܘܒܼܚܲܪ ܐܸܢܹܝܢ 164 ܘܣܸܠܩܲܬ̤ ܦܸܨܬܹܗ ܕܲܒܲܪ ܥܸܒܼܪ̈ܵܝܹܐ ܩܕܼܵܡ ܡܠܵܚܹ̈ܐ ܀ 165 :ܘܫܲܐܸܠܘ ܥܘܼܪ̈ܠܹܐ ܠܲܓܼܙܝܼܪ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܡ̇ܢܵܘ̇ ܕܲܥܒ݂ܲܕܿܬܿ 166 ܓܠܝܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܟ ܘܐܸܡܲܪ ܥܲܡܵܟ ܘܚܵܘܵܐ ܐܲܬܼܪܵܟ ܀ 167 :ܦܲܢܝܼ ܝܵܘܢܵܢ ܠܘܵܬܼ ܡܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܥܸܒܼܪܵܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ 168 ܘܥܲܒܼܕܵܐ ܐܝܼܬܿܝܼ ܠܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܕܬܲܩܸܢ ܟܠܵܐ ܀ 169 :ܡ̣ܢ ܠܲܐܠܵܗܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠܵܐ ܥ̣ܪܩܹܬܼ ܘܲܛܫܹ̇ܝܬܼ 170 ܘܨܵܕܢܝ ܪܸܡܙܹܗ ܒܢܸܫܒܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܪ̈ܦܲܝܵܐ ܀ 171 :ܐܘܿ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܕܲܒܼܥܵܐ ܕܢܲܛܫܹܐ ܟܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ 172 ܘܒܲܕܹܿܩ ܘܲܓܼܠܵܗ̇ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܠܕܸܚܠܲܬܸ ܡ̇ܪܹܗ ܀ 173 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܐܸܫܬܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ 174 ܕܢܹܐܙܲܠ ܢܲܟܼܪܸܙ ܚܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܒܼܘܼܛܵܠ ܛܘܼܥܝܲܝ ܀ 175 :ܥܪ݂ܲܩ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ ܘܨܵܕܘܼܗܝ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܣܵܢܹܐ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 176 ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܗܘ̤ܵܐ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܣܢ̣ܵܐ ܀ 177 :ܠܚܲܕܼ ܠܲܡ ܡܵܪܝܵܐ ܕܐܲܚܝܼܕܼ ܟܠܵܐ ܠܹܗ ܕܵܚܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ 178 ܘܗܘ̤ܝܘܼ ܡܲܕܿܒܲܪ ܝܲܡܵܐ ܘܝܲܒܸܫܵܐ ܐܲܝܟ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܀ 179 :ܝ̄ܠܸܦ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܘܼܪ̈ܠܹܐ ܡ̣ܢ ܥܸܒܼܪܵܝܵܐ ܕܥܲܒܼܕܵܐ ܛܵܒܼܵܐ 180 ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠܵܐ ܥܪ݂ܲܩ ܘܐܸܬܿܛܲܫܝܼ ܀ 181 :ܕܚܸܓܘ ܡܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܲܚ̣ܙܵܘ ܬܲܗܪܵܐ ܕܡܸܛܠ ܝܵܘܢܵܢ 182 ܘܲܒܼܥܵܘ ܕܢܸܦܢܘܿܢ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܝܲܒܼܫܵܐ ܘܠܵܐ ܫܒܲܩ̣ ܝܲܡܵܐ ܀ 183 :ܐܲܣܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܐܸܠܦܵܐ ܒܝܲܡܵܐ ܕܠܵܐ ܡܲܪܕܿܝܼܬܼܵܐ 184 ܘܡ̇ܐ ܕܐܲܚܝܼܪܘܼܗ̇ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܝܲܒܼܫܵܐ ܟ̣ܠܵܗ̇ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܀ 185 ܡܙܲܥܙܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܡܲܫܒܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܲܒܿܝܼ̈ܢ: pb. 140 186 ܘܲܡܙܲܝܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܓܲܠܠܹ̈ܐ ܠܩܘܼܒܼܠܵܗ̇ ܐܲܝܟ ܪ̈ܲܟܵܒܹܐ ܀ 187 :ܟܬܝܼܫ ܡܲܚܫܘܼܠܵܐ ܘܲܟܼܪܝܼܟ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܵܗ̇ ܐܲܝܟ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ 188 ܘܣܝܼܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܲܦܹ̈ܝܗ̇ ܡܲܫܒܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܫܘܼܪܵܐ ܀ 189 :ܒܹܝܬܼ ܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ ܢܦܲܠ̣ܘ ܡܲܠܵܚܹ̈ܐ ܡܸܛܠ ܝܵܘܢܵܢ 190 ܒܡܵܘܬܹܿܗ ܘܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܡܸܬܼܒܲܩܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܲܟܼܡܵܐ ܥܲܣܩܝܼܢ ܀ 191 :ܡ̇ܢܵܐ ܢܸܥܒܸܿܕ ܠܝܵܘܢܵܢ ܐܸܡ݂ܲܪܘ ܟܲܕܼ ܩܲܢܝܼܛܝܼܢ 192 ܩܫܸܐ ܦܘܼܨܵܝܵܢ ܘܲܥܣܸܩ ܡ̇ܘܬܵܟ ܠܵܐ ܬܸܥܕܲܘܿܠ ܠܲܢ ܀ 193 :ܦܲܢܝܼ ܝܵܘܢܵܢ ܠܘܵܬܼ ܡܲܠܵܚܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܦܵܪܘܿܫܵܐ 194 ܫܩܘܿܠܘ ܘܲܫܕܼܵܐܘܼܢܝ ܒܲܝܢܵܬܼ ܓܲܠܠܹ̈ܐ ܘܗܵܐ ܢܝܼܚ ܝܲܡܵܐ ܀ 195 :ܠܝܼ ܓܹܝܪ ܒܵܥܹ̇̄ܐ ܐܲܪܝܵܐ ܪܗܝܼܒܼܵܐ ܦܘܼܡ̇ܐ ܕܡܲܝܵ̈ܐ 196 ܗܲܒܼܘ ܠܹܗ ܓܸܙܪܹܗ ܘܠܵܐ ܢܸܬܼܡܪܡܲܪ ܥܲܠ ܚܲܝܲܝ̈ܟܿܘܿܢ ܀ 197 :ܥܠܲܝ ܗ̄ܘ̣ ܓܵܥܹ̇ܐ ܬܗܘܿܡ̇ܐ ܪܲܒܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܕܫܵܦܥܵܘ̈ܗܝ 198 ܘܒܵܬܲܪܝ ܢܸܦܩܲܬ̤ ܐܵܦ ܥܲܠܥܵܠܵܐ ܘܫܸܓܲܫܲܬ̤ ܠܝܲܡܵܐ ܀ 199 :ܡܸܛܠ ܣܲܟܼܠܘܼܬܼܝ ܣܝܼܓܼ ܒܐܲܦܲܝ̈ܟܿܘܿܢ ܫܘܼܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ 200 ܠܡܲܚܲܬܿܬܿܝ ܚܵܐ̇ܲܪ ܘܗܵܐ ܫܵܪܹ̇ܐ ܠܹܗ ܠܲܣܝܵܓܼ ܓܲܠܠܵܘ̈ܗܝ ܀ 201 :ܓܥ̣ܵܘ ܡܲܠܵܚܹ̈ܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܩܸܢܛܵܐ ܪܲܒܵܐ 202 ܕܐܘܿܢ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܠܵܐ ܬܚܲܝܸܒܼ ܠܲܢ ܒܕܸܡ ܙܲܕܿܝܼܩܵܐ ܀ 203 :ܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̄ܘ̣ ܡ̇ܪܝܵܐ ܕܫܲܠܝܼܛ ܥܲܠ ܟܠ ܒܝܲܡܵܐ ܘܝܲܒܼܫܵܐ 204 ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܬܸܗܘܸܐ ܗܵܕܹܐ ܓܡܘܿܪ ܨܸܒܼܝܵܢܵܟ ܀ 205 :ܫܩ݂ܲܠܘ ܡܲܠܵܚܹ̈ܐ ܠܝܵܘܢܵܢ ܘܲܫ̣ܕܼܵܘ ܒܲܝܢܵܬܼ ܠܲܠܠܹ̈ܐ 206 ܘܢܵܚ̣ܘ ܡܲܚܫܘܼܠܹ̈ܐ ܘܲܬܼܗܲܪܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 207 :ܢܕܲܪܘ ܬܘܼܒܼ ܢܸܕܪܹ̈ܐ ܘܫܲܠܸܡܘ ܐܸܢܘܿܢ ܒܵܬܲܪ ܙܲܒܼܢܵܐ 208 ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܬܸܢܘܲܝ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܠܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܀ 209 :ܢܦܲܠ̣ ܥܵܪܘܿܩܵܐ ܒܦܲܚܵܐ ܕܡܲܝܵ̈ܐ ܘܦܲܟܼ݂ܪܘܼܗܝ ܓܲܠܠܹ̈ܐ 210 ܟܲܕܼ ܕܵܝ̇ܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܒܫܸܬܼܩܵܐ ܠܦܵܪܘܿܫܘܼܬܹܗ ܀ 211 :ܝܲܗ̄ܒܼ݂ ܕܲܝܵ̇ܢܵܐ ܐܵܦܵܦܵܣܝܼܣ ܒܵܬܲܪ ܢܸܓܼܕܵܘ̈ܗܝ 212 ܘܬܲܒܲܪ ܩܲܢܝܵܐ ܕܲܓܸܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ ܕܢܸܚܘܿܬܼ ܠܲܫܝܘܿܠ ܀ 213 :ܚ̣ܦܲܪ ܠܹܗ ܩܲܒܼܪܵܐ ܠܡܝܼܬܼܵܐ ܚܲܝܵܐ ܒܓܼܘܼܫܡܵܐ ܚܲܝܵܐ 214 ܕܢܸܛܘܿܪ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܕܦܲܓܼܪܵܢܝܵܐ ܒܓܼܘܼܫܡܵܐ ܚܲܝܵܐ ܀ 215 :ܢܚܸ݂ܬܼ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܒܵܬܲܪ ܢܘܼܢܵܐ ܘܢܲܓܼܕܹܿܗ ܠܪܵܘܡ̇ܐ 216 ܘܲܣܠܸܩ ܩܲܒܸܿܠ ܚܲܝܵܐ ܘܩܲܒܼ݂ܪܹܗ ܒܓܼܵܘܹܗ ܀ 217 :ܥܲܠ̣ ܒܲܪ ܡܲܫܪ݂ܵܐ ܒܢܘܼܢܵܐ ܩܲܒܼܪܵܐ ܒܩܲܒܼܪܵܐ 218 ܘܐܲܚ̣ܕܹܿܗ ܪܸܡܙܵܐ ܠܬܲܪܥܵܐ ܒܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܕܡܝܼܬܼܵܐ ܚܲܝܵܐ ܀ 219 :ܢܚܸ݂ܬܼ ܥܵܪܘܿܩܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܕܲܡܠܸܐ ܚܸܫܟܵܐ 220 ܘܐܸܣܲܪ̣ ܪܸ̈ܓܼܠܵܘܗܝ ܒܣܲܕܵܐ ܪܲܓܼܝܵܐ ܡܥܲܝܵ̈ܐ ܕܢܘܼܢܵܐ ܀ pb. 141 221 :ܥܪܲܩ ܡ̣ܢ ܝܲܒܼܫܵܐ ܘܨܵܕܹܗ ܝܲܡܵܐ ܘܝܲܗ̣̄ܒܹܿܗ ܠܢܘܼܢܵܐ 222 ܘܐܲܥܸܠ ܚܲܝܸܒܼܫܹܗ ܩܲܒܼܪܵܐ ܒܩܲܒܼܪܵܐ ܬܗܘܼܡ̇ܐ ܘܢܘܼܢܵܐ ܀ 223 :ܐܹܝܘ ܬܸܕܡܘܼܪܬܵܐ ܕܲܒܼܒܲܪ ܡܲܬܲܝ ܡܸܣܬܲܥܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ 224 ܕܲܢ̣ܚܸܬܼ ܟܲܕܼ ܚܲܝ ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܩܲܒܼܪ̈ܝܼܢ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܚܲܒܲܠ ܀ 225 :ܐܹܝܘ ܥܲܢܝܼܕܼܵܐ ܕܡܸܬܼܠܵܘܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܕܼ ܚܲܝ ܠܲܫܝܘܿܠ 226 ܐܹܝܘ ܥܲܦܪܵܢܵܐ ܕܡܸܬܼܥܲܦܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܸܣܟܠ ܦܲܓܼܪܵܐ ܀ 227 :ܐܹܝܘ ܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ ܕܲܩܒܼܝܼܪ ܟܠܹܗ ܘܚܲܝ ܟܲܕܼ ܡܲܚܼܬܼ 228 ܐܹܝܘ ܐܲܣܝܼܪܵܐ ܕܐܲܣܝܼܪ ܟܠܹܗ ܘܪܵܕܹܐ ܒܩܲܒܼܪܵܐ ܀ 229 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܚܹܝܠ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܚܝ̣ܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ 230 ܪܸܡܙܵܐ ܢܲܛܪܹܗ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܥܘܸܠܹ̈ܐ ܒܓܼܵܘ ܟܪ̈ܣܵܬܼܵܐ ܀ 231 :ܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܝܡܝܼܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܸܠܥܵܕܼ ܐܵܐܲܪ 232 ܘܲܕܼܠܵܐ ܐܵܐܲܪ ܚ̣ܝܵܐ ܒܸܣܪܵܢܵܐ ܐܲܝܟ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܀ 233 :ܠܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܢܸܥܪܘܿܩ ܢܸܛܫܸܐ ܘܠܵܐ ܢܸܫܬܲܕܲܪ 234 ܕܐ̄ܪܵܙܵܐ ܪܲܒܵܐ ܩܲܕܹܿܡ ܨܵܪ ܒܹܗ ܗܵܝ̇ ܕܲܥܬܼܝܼܕܵܪܐ ܀ 235 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܢܡܘܼܬܼ ܩܲܒܼܪܹܗ ܒܢܘܼܢܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠܵܐ 236 ܒܝܲܕܼ ܡܲܚܲܬܿܬܹܗ ܪܫܲܡ̣ ܦܸܠ̈ܵܐܬܼܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܐ ܀ 237 :ܒܝܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܥܬܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܥܒܸܿܕܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܟܼܠܵܐ 238 ܘܲܒܼܲܕܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܢܚܲܪܲܪ ܟܠܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܒܼܕܿܘܼܬܼܵܐ ܀ 239 :ܒܡܵܘܬܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܥܬܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܫܪܸܐ ܫܘܼܠܛܵܢ ܡ̇ܘܬܵܐ 240 ܘܩܲܒܼܪܹܗ ܠܝܵܘܢܵܢ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܐ̄ܪܵܙܵܐ ܩܕܼܵܡ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܀ 241 :ܠܵܐ ܚܲܙܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܲܓܼܪܹܗ ܕܡ̇ܪܵܢ ܚܒܼܵܠܵܐ ܒܲܫܝܘܼܠ 242 ܘܲܕܼܠܵܐ ܚܒܼܵܠܵܐ ܢܲܛ̣ܪܹܗ ܠܵܝܵܘܢܵܢ ܒܐ̄ܪܵܙ ܦܵܪܘܿܩܲܢ ܀ 243 :ܬܠܵܬܼܵܐ ܝܘ̈ܡܝܼܢ ܒܲܡܥܵܘ̈ܗܝ ܕܡܘܼܢܵܐ ܩܲܒ̣ܪܹܗ ܠܝܵܘܢܵܢ 244 ܕܢܸܗܘܸܐ ܛܘܼܦܣܵܐ ܠܩܘܪܫܬܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܒܲܕܹܿܩ ܀ 245 :ܢܘܼܢܵܐ ܚܲܝܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܩܲܒܼܪܵܐ ܠܨܵܐܲܪ ܐ̄ܪ̈ܙܹܐ 246 ܘܩܲܒܼܪܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܩܲܒܸܿܠ ܦܲܓܼܪܹܗ ܕܫܘܼܡܠܵܝ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܀ 247 :ܚܕܲܬܵܐ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܡܸܣܬܲܥܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܨܹܝܕܼ ܒܲܪ ܡܲܬܲܝ 248 ܕܟܲܕܼ ܒܵܓܼ̇ܥ ܠܹܗ ܢܘܼܢܵܐ ܠܦܲܓܼܪܹܗ ܢܲܛܪ݂ܹܗ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 249 :ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܹܝܢ ܐܵܦ ܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܕܐ̄ܪܵܙܹܗ ܕܝܵܘܢܵܢ 250 ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܕܒܲܠܥܹܗ ܡ̇ܘܬܵܐ ܝܲܥܢܵܐ ܠܲܐ ܐܸܬܼܚܲܒܲܠ ܀ 251 :ܚܲܕܼܬܼܝܼܢ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܵܬܼܵܐ ܘܲܡܠܹܝܢ ܬܲܗܪܵܐ 252 ܕܲܩܒܼܝܼܪ ܦܲܓܼܪܵܐ ܒܩܲܒܼܪܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܚܲܝ ܘܲܡܗܲܠܸܟ ܀ 253 :ܐܘܼܪܚܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܪܲܫ ܒܲܪ ܡܲܬܲܝ ܩܕܼܵܡ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ 254 ܕܡ̇ܐ ܕܡܸܫܬܲܡ̄ܠܝܵܐ ܠܵܐ ܬܸܬܼܢܲܟܼܪܸܐ ܒܥܹܝܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܀ 255 :ܡܸܛܠ ܩܘܼܫܬܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܗ̤ܘܲܝ̈ ܦܸܠ̈ܐܵܬܼܵܐ 256 ܕܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܦܲܪܩܝܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬܼܦܲܠܓܼܘܿܢ ܀ 257 ܘܐܸܠܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܓܙܝܼܪܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܘܥܘܼܪܠܵܐ ܕܠܸܒܵܐ: pb. 142 258 ܡ̇ܢܵ̇ܘ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܟܼܣܸܐ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܫܲܡܸܫ ܝܵܘܢܵܢ ܀ 259 :ܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܕܐܲܠܨܬ̤ ܕܝܵܘܡܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܒܢܘܼܢܵܐ 260 ܘܢܸܚܸܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܢܘܼܟܼܪܵܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܚܲܝ̈ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 261 :ܘܢܸܗܘܸܐ ܕܐܲܣܟܸܿܐ ܕܫܵܛ̣ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܘܡܸܠܲܬܼ ܡ̇ܪܹܗ 262 ܠܡܵܢ ܠܵܐ ܬܲܒܼܥ̣ܹܗ ܒܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܐܸܠܵܐ ܒܢܘܼܢܵܐ ܀ 263 :ܐܸܡܲܬܼܝ ܢܲܓܸܿܕ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܒܲܬܹܿܗ ܠܲܝܟ ܕܸܠܝܵܘܢܵܢ 264 ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܕܲܚܒܼܝܼܫ ܟܲܕܼ ܚܲܝ ܒܲܫܝܘܿܠ ܐܲܝܟ ܒܲܪ ܡܲܬܼܝ ܀ 265 :ܒܐܲܝܢܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܫܠܚ̣ ܟܵܪ̈ܘܿܙܵܘܗܝ ܠܒܹܝܬܼ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ 266 ܘܐܸܡܲܬܼܝ ܫܲܕܲܪ ܢܒܼܝܼܵܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ ܀ 267 :ܡܸܛܠ ܡ̇ܢܵܐ ܠܵܐ ܐܸܬܼܢܲܒܿܝܼ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼ 268 ܕܦܲܪܫܹܗ ܩܵܠܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ ܕܬܹܐܙܲܠ ܠܐܵܬܼܘܿܪ ܀ 269 :ܓܠܝܼ ܬܲܚܦܝܼܬܼܵܐ ܒܲܪ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܕܪܲܡܝܵܐ ܒܐܲܦܲܝ̈ܟ 270 ܘܚܘܼܪ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܕܲܟܼܣܸܐ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܫܲܡܸܫ ܝܵܘܢܵܢ ܀ 271 :ܣܲܒܼ ܫܘܿܫܸܦܵܐ ܕܲܦܪ݂ܲܣ ܡܘܼܫܹܐ ܘܦܘܼܫ ܡ̣ܢ ܩܸܢܛܵܐ 272 ܘܲܚܙ̣ܝܼ ܒܓܸܠܝܵܐ ܨܲܠܡܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܀ 273 :ܒܪܝܼ ܘܐܸܣܬܲܟܲܠ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ ܒܣܸܦܪܵܝ ܪܘܼܚܵܐ 274 ܘܗܵܐ ܝܵ̇ܠܹܦ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܫܠܸܡ̣ܘ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܒܣܘܼܟܵܝ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 275 :ܐܲܩܸܬܼ ܗܵܘܢܵܟ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܕܨܵܪ ܒܲܪ ܡܲܬܲܝ 276 ܘܲܚܙܝܼ ܕܲܫܠܸܡ̣ܘ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܟܠܗܘܿܢ ܒܗܵܘ̇ ܕܲܨܠܲܒܼܬܼܝܗܝ ܀ 277 :ܬܠܝܼ ܪܸܥܝܵܢܵܟ ܠܪܵܘܡ̇ܐ ܪܲܒܵܐ ܕܟܼܵܪܘܙܼܬܹܗ 278 ܘܦܲܚܸܡ ܐܘܼܪܚܹܗ ܕܠܲܕܒܹܝܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܦܢܵܘ̣ ܀ 279 :ܢܝܼܢܘܹܐ ܬܸܗܘܸܐ ܐܲܝܟ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܠܥܲܝܢܲܝ̈ ܠܸܒܵܟ 280 ܘܲܚܙܝܼ ܕܲܢܦܲܩ̣ ܩܵܠ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܠܐܲܪܒܲܥܦܸܢ̈ܝܵܢ ܀ 281 :ܪܕܼܝܼ ܥܲܡ ܝܵܘܢܵܢ ܘܚܘܿܬܼ ܠܲܬܼܗܘܿܡ̇ܐ ܒܲܠܘܝܼܬܹܗ 282 ܘܗܵܐ ܡ̇ܛܹܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܪܵܘܡ̇ܐ ܕܲܠܥܸܠ ܒܫܘܼܠܵܡ ܐܘܪܚܵܟ ܀ 283 :ܢܚܸ݂ܬܼ ܒܲܪ ܡܲܬܲܝ ܘܲܥܡ݂ܲܪ ܒܲܫܝܘܿܠ ܒܐ̄ܪܵܙ ܦܵܪܘܿܩܲܢ 284 ܘܢܲܛ̣ܪܹܗ ܪܸܡܙܵܐ ܠܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܪ̈ܵܚܫܵܐ ܒܲܡܥܲܝ̈ ܢܘܼܢܵܐ ܀ 285 :ܨܲܠܝܼ ܩܒܼܝܼܪܵܐ ܒܗܲܝܟܲܠ ܢܘܼܢܵܐ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ 286 ܘܕܼܵܢ ܚܘܼܫܵܒܼܵܘ̈ܗܝ ܘܲܒܼܥ̣ܵܐ ܘܲܒܼܥ̣ܵܐ ܘܐܲܦܝܼܣ ܕܢܸܦܢܹܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 287 :ܫܡܲܥ ܩܵܠ ܒܵܥܘܼܬܼܝ ܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܘܨܘܼܬܼ ܦܸܬܓܼܵܡܲܝ̈ 288 ܘܐܲܣܸܩ ܚܲܝܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܕܵܢܵܐ ܠܘܵܬܼ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 289 :ܝܸܕܥܹ̇ܬܼ ܕܲܚܛܹ̇ܝܬܼ ܕܠܵܐ ܫܲܡܸܫܬܵܟ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ 290 ܗܵܐ ܐܲܠܸܦܬܵܢܝ ܒܚܲܝܲܝ̈ ܕܲܢ̣ܛܲܪܬܿ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܢ̄ܬܿ ܀ pb. 143 291 :ܠܦܘܼܪܩܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܩܪܲܝܬܵܢܝ ܕܐܹܙܲܠ ܒܸܣܡܲܬ̤ ܠܝܼ 292 ܦܪܘܿܩ ܠܲܐܣܝܼܪܘܼܬܼܝ ܕܐܸܦܘܿܩ ܐܲܦܢܸܐ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 293 :ܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ݂̇ܝܬܼ ܕܲܫܦܝܼܥ ܚܘܼܒܵܟ ܠܘܵܬܼ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ 294 ܚܕܼܵܐ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼܵܐ ܣܸܒܼܪܹܬܼ ܕܲܩܢ݂ܲܝܬܿ ܘܠܵܗ̇ ܐܲܢ̄ܬܿ ܀ 295 ܪܢܹܝܬܼ ܕܐܹܢ ܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܥܘܼܪ̈ܠܹܐ ܠܓܼܵܘ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼܵܟ ܀ 296 ܕܲܠܡܵܐ ܢܵܦܹ̇̄ܩ ܝܵܪܬܵܐ ܕܲܓܼ݂ܒܲܝܬܿ ܡ̣ܢ ܠܒܲܪ ܒܲܝܬܵܟ ܀ 297 :ܐܲܝܟ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܝܵܐ ܕܵܢܹ̇ܬܼ ܗܵܕܹܐ 298 ܕܢܲܟܼܪܝܼ ܐܸܢܘܼܢ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܛܲܡ̈ܐܹܐ ܠܫܵܘܬܵܦܘܼܬܹܗ ܀ 299 :ܗܵܫܵܐ ܕܫܸܡܥܹ̇ܿܬܼ ܡ̣ܢ ܣܵܝܘܿܡܹܗ ܕܩܵܪܹܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ 300 ܠܵܐ ܐܵܚܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܲܝ ܒܐܲܦܲܝ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܀ 301 :ܬܸܥܘܿܠ ܒܵܥܘܼܬܼܝ ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܐܲܠܵܗܝ ܘܐܸܚܸܐ ܒܡܸܠܬܼܵܟ 302 ܘܢܗܘܘܿܢ ܚܲܝܲܝ̈ ܐܵܬܼܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܠܡܝܼܬܹ̈ܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܀ 303 :ܐܸܢܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܒܟܲܪܝܘܼܬܼ ܚܲܝܲܝ̈ ܕܠܲܝܬܿ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ 304 ܐܸܢ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܬܘܼܒܼ ܡ̇ܘܣܸܦ ܐ̄ܢܵܐ ܠܡܸܚܙܵܐ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܀ 305 :ܐܲܫܘܵܢܝ ܕܐܸܦܪܘܿܥ ܢܸܕܼܪܵܐ ܕܣܸܦ̈ܘܵܬܼܝ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ 306 :ܕܐܸܢ ܣܵܠܹ̇ܩ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܐ ܫܵܬܹ̇ܩ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܲܟܼܪܸܙ ܚܲܝܹ̈ܐ 307 :ܐܹܝܘ ܠܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܲܚܒܲܝܼܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܩܲܒܼܪܵܐ ܒܩܲܒܼܪܵܐ 308 ܘܬܸܒܼܪܲܬ̤ ܫܘܼܪܵܐ ܕܢܘܼܢܵܐ ܘܡܲܝܵܐ ܘܕܲܐܦܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ ܀ 309 :ܐܹܝܘ ܠܐܲܣܝܼܪܵܐ ܕܒܸܐܟܿܣܘܿܪܝܼܵܐ ܕܥܘܿܡܩܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ 310 ܡ̣ܬܲܚ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܚܠܵܦ ܗܲܠ̈ܟܼܵܬܹܗ ܠܘܵܬܼ ܕܐܲܣܪܹ݂ܗ ܀ 311 :ܐܹܝܘ ܠܲܩܒܼܝܼܪܵܐ ܕܲܡܬܲܪܓܸܿܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡ ܩܵܒܼܘܿܪܹܗ 312 ܘܲܨܪܵܝܗܝ ܠܩܲܒܼܪܹܗ ܒܩܵܠ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܘ̈ܗܝ ܘܲܦ̣ܢܵܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 313 :ܟ̣ܬܲܒܼ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܣܵܦܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܕܡܲܝܵ̈ܐ 314 ܘܝܲܗ̄ܒܵܗ̇ ܠܗܵܘܢܵܐ ܕܢܸܥܘܿܠ ܢܸܩܪܸܐ ܩܕܼܵܡ ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠ ܀ 315 :ܛܲܥܢ̣ܘܗ̇ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܘܝܲܗ̣̄ܒܿܘܼܗ̇ ܠܟܲܣܝܵܐ 316 ܘܦܲܢ̣ܝܘܼ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܩܵܠܵܐ ܕܣܲܒܼܪܵܐ ܕܢܸܦܢܹܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 317 :ܢܲܓܼܕܹܿܗ ܪܸܡܙܵܐ ܠܩܲܒܼܪܵܐ ܕܲܛܥܝܼܢ ܡܝܼܬܼܵܐ ܚܲܝܵܐ 318 ܕܢܲܣܸܩ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܲܩܒܼܝܼܪ ܒܲܡܥܵܘ̈ܗܝ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 319 :ܪܗܝܼܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܘܼܢܵܐ ܟܲܕܼ ܣܵܠܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܲܦܝܼ̈ ܝܲܒܼܫܵܐ 320 ܕܪܸܡܙܵܐ ܕܦܲܩ̣ܕܹܿܗ ܟܲܕܼ ܒܵܠܲ݁ܥ ܠܹܗ ܥܨܵܝܗܝ ܕܲܢܦܲܢܹܝܘܗܝ ܀ 321 ܚܸܒܼܠܹ̈ܐ ܕܪܸܡܙܵܐ ܥܵܨܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܕܢܸܦܪܘܿܥ ܕܲܢ̣ܣܲܒܼ: pb. 144 322 ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܵܘܚܲܪ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܒܩܲܒܼܪܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 323 :ܣܸܠܩܲܬ̤ ܐܸܠܦܵܐ ܛܥܝܼܢܲܬܼ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 324 ܘܣܵܡܲܬ̤ ܥܘܼܬܼܪܵܗ ܒܲܣܦܵܪ ܝܲܡܵܐ ܘܲܦܢܵܬ̤ ܠܐܲܬܼܪܵܗ̇ ܀ 325 :ܐܲܝܟܵܐ ܕܛܸܥܢܲܬ̤ ܟܲܕܼ ܚܸܙܩܲܬ̤ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܬܸܪܕܹܿܐ ܠܥܘܼܡܩܵܐ 326 ܬܲܡ̇ܢ ܢܸܦܩܲܬ̤ ܟܲܕܼ ܢܵܓܹ̇ܕ ܠܵܗ̇ ܪܸܡܙܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܀ 327 :ܒܹܗ ܒܲܠܡܹܐܢܐ ܕܚܸܙܩܲܬ̤ ܬܲܡ̇ܢ ܢܵܚܲܬ̤ 328 ܕܪܲܒܿ ܡܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ ܠܬܲܡ̇ܢ ܢܲܓܼܕܵܗ̇ ܀ 329 :ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܒܲܠܥ݂ܹܐ ܢܘܼܢܵܐ ܠܝܵܘܢܵܢ ܬܲܡ̇ܢ ܣܵܡ̣ܹܗ 330 ܕܬܲܡ̇ܢ ܫܲܡ̣ܥܵܗ̇ ܠܗܵܝ̇ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܲܥܪ̣ܵܩ ܡܸܢܵܗ̇ ܀ 331 :ܢܦܲܩ̣ ܒܲܪ ܡܲܬܿܝ ܘܲܚܙ̣ܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܲܫ̣ܡܲܥ ܩܵܠܵܐ 332 ܕܕܼܵܡܹ̇ܐ ܟܠܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܩܲܕܼܡ̇ܝܵܐ ܕܬܹܐܙܠ ܠܐܵܬܼܘܿܪ ܀ 333 :ܬܵܐ ܙܸܠ ܘܐܲܟܼܪܸܙ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܥܘܼܪ݁ܠܹܐ 334 ܕܗ̤ܘܲܝܬܿ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܟ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ݁ܵܢܹܐ ܀ 335 :ܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܩܒܲ݁ܪܬܵܟ ܟܲܕܼ ܚܲܝ ܘܦܸܬܚܹ̇ܬܼ ܒܐܲܦܲܝ̈ܟ 336 ܕܬܸܦܬܲܚ ܬܲܪܥܵܐ ܩܕܼܵܡ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ ܠܡܸܥܲܠ ܨܹܐܕܲܝ ܀ 337 :ܒܝܲܕܼ ܢܘܼܚܵܡܵܟ ܒܥܹ̇ܝܬܼ ܕܐܹܬܼܢܲܚܸܡ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܩܒܼܝܼܪܹ̈ܐ 338 ܗܵܐ ܐܲܠܸܦܬܵܟ ܦܘܼܪܩܵܢ ܚܲܝܲܝ̈ܟ ܦܪܘܿܩ ܠܐܲܒܿܝܼ̈ܕܹܐ ܀ 339 :ܬܵܐ ܙܸܠ ܘܐܲܟܼܪܸܙ ܦܘܼܪܩܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܡܝܼ̈ܬܹܐ ܕܢܘܼܓܼܪܵܐ 340 ܘܢܲܚܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܒܣܲܒܼܪܵܐ ܚܲܝܵܐ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 341 :ܦܠܘܿܚܹܝܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܫܸܡܥܵܐ ܕܐܸܕܼܢܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ 342 ܘܐܲܪܡ̇ܐ ܒܓܼܵܘܗ̇ ܙܲܪܥܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܕܸܚܠܲܬܼ ܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 343 :ܥܩܘܿܪ ܙܝܼܙܵܢܹ̈ܐ ܕܲܦܬܲܟܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܙܪܲܥ ܒܝܼܫܵܐ 344 ܘܲܙܪܘܿܥ ܩܵܠܵܐ ܚܕܲܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܫܲܠܝܼܛ ܥܲܠ ܟܠ ܀ 345 :ܗܘ̤ ܠܲܡ ܐܲܠܦܹܗ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ 346 ܘܗܘ̤ ܠܹܗ ܐܲܠܸܦ ܕܙܵܕܹܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܡܸܪܚܲܡ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 347 :ܩܢܵܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܕܦܵܪܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܒܲܪ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ 348 ܕܲܩܪ̣ܵܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܲܟܼܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܀ 349 :ܫܲܪܝܼ ܕܢܸܪܕܹܿܐ ܦܪܝܼܫ ܡ̣ܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܒܹܝܬܼ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ 350 ܘܲܪܕܼܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܠܘܲܥܕܵܐ ܕܐܵܬܼܘܿܪ ܐܲܝܟ ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼ ܀ 351 :ܐܵܠܦܹܗ ܩܵܠܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܕܼܝܼܢܲܬܼ ܐܵܬܼܘܿܪ 352 ܕܝܵܘܡܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܪܕܼܵܐ ܒܓܼܵܘ ܐܵܬܼܘܿܪ ܟܲܕܼ ܡܲܟܼܪܸܙ ܒܵܗ̇ ܀ 353 :ܓܠ̣ܵܐ ܘܚܵܘܝܼ ܠܹܗ ܐܵܦ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܗ̇ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܝܼ 354 ܘܒܼܐܝܼܕܹܗ ܐܸܬܵܬ̤ ܠܣܲܓܵܝܼܐܘܼܬܼܵܐ ܕܥܘܼܬܪܵܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 355 ܫܲܪܝܼ ܕܢܸܥܘܿܠ ܡܲܪܕܹܿܐ ܝܵܘܡ̇ܐ ܒܡܸܨܥܲܬܼ ܫܘܼܩܹ̈ܝܗ̇: pb. 145 356 ܘܥܲܡ ܡܲܪܕܿܝܼܬܹܗ ܫܲܪܝܼ ܒܩܵܠܵܐ ܡܠܸܐ ܠܘܼܚܵܡܵܐ ܀ 357 :ܐܲܟܼܪܸܙ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܟܠܢܵܫ ܩܵܠܵܐ ܕܪܘܼܓܼܙܵܐ 358 ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܡܕܝܼܢ̄ܬܵܐ ܡܸܬܼܗܲܦܟܵܐ ܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܀ 359 :ܬܲܚܸܡ ܩܸܨܵܐ ܠܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ ܠܫܘܼܪܵܪ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ 360 ܕܐܸܢ ܗܘ̤ ܕܦܵܢܹ̇ܝܢ ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܣܵܥܲܪ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܓܼܙܲܪ ܀ 361 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܦܘܼܟܼܝܵܐ ܐܲܟܼܪܸܙ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܒܲܪ ܥܸܒܼܪ̈ܵܝܹܐ 362 ܕܗܵܐ ܐܵܦ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܚ̣ܠܲܛ ܒܲܗܦܘܼܟܼܝܵܐ ܕܩܸܨܵܐ ܕܲܦܣܲܩ̣ ܀ 363 :ܒܩܵܠܹ̈ܐ ܕܚܝܼܠܹ̈ܐ ܐܲܪܗܸܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܩܲܫܝܲܝ̈ ܠܸܒܵܐ 364 ܕܢܲܚܸܬܼ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܡܘܼܟܵܟܼܵܐ ܀ 365 :ܒܦܲܪܙ̄ܠܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܓܲܙܪܹܗ ܠܟܹܐܒܼܵܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ 366 ܕܠܵܐ ܢܦܘܼܫ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܒܙܵܘܥܲܝ̈ ܢܲܦܫܵܐ ܐܲܝܟ ܡܲܣܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 367 :ܣܲܡܵܐ ܕܥܲܙܝܼܙ ܣ̣ܵܡ ܠܹܗ ܠܫܘܼܚܢܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ 368 ܕܢܸܥܩܘܿܪ ܡܸܢܗܘܿܢ ܐܵܬܼܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܩܸܛܠܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 369 :ܩ̣ܥܵܐ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܐܲܝܟ ܫܝܼܦܘܼܪܵܐ ܒܢܝܼܢܘܹܐ ܡܕܝܼܢ̄ܬܵܐ 370 ܘܫܲܓܼܫ̣ܘܼܗ̇ ܓܲܠܠܹ̈ܐ ܕܩܵܠ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܘ̈ܗܝ ܠܡܲܠܝܲܬܼ ܚܘܼܬܼܪܵܐ ܀ 371 :ܢܫ݂ܲܒܼ ܒܵܗ̇ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܥܲܙܝܼ̈ܙܵܬܼܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܬܹܗ 372 ܘܪܸܥܠܲܬ̤ ܟܠܵܗ̇ ܕܩܪܝܼܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܘܵܬܼ ܡܲܦܘܼܠܬܵܐ ܀ 373 :ܐܲܪܗܸܒܼ ܩܵܠܹܗ ܠܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܘܡ̇ܟܹ̈ܐ ܘܟܼܠ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬܼܵܐ 374 ܘܟܲܢܸܫ ܐܸܢܘܿܢ ܠܫܸܡܥܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ ܀ 375 :ܠܵܐ ܐܸܬܼܟܲܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܪܹܫܵܢܘܼܬܼܵܐ 376 ܘܠܵܐ ܫܩ݂ܲܠ ܒܐܲܦܹ̈ܐ ܕܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܬܼܵܓܼܵܐ ܕܝܲܩܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܀ 377 :ܫܡ݂ܲܥܘ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡܵܐ ܘܡܲܠܟܵܐ ܘܙܵܥ̣ܘ ܘܐܸܬܼܒܲܠܗܝܼܘ 378 ܘܟܲܕܼ ܫܝܼܛ ܘܲܒܼܣܸܐ ܡܲܪܗܸܒܼ ܩܵܠܹܗ ܠܡܲܠܟܲܝ̈ ܐܵܬܼܘܿܪ ܀ 379 :ܟܸܢܫܝܼ̈ܢ ܐܸܬܼܛܲܝܲܒܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܡܸܫܡܲܥ ܡܸܠܬܹܗ 380 ܘܐܲܪܡܝܼ ܡܨܝܼܕܿܬܵܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ ܘܲܟܼܒ݂ܲܫ ܐܸܢܘܼܢ ܀ 381 :ܨܵܕܲܬ̤ ܡܸܠܬܹܗ ܠܲܥܠܲܝܡܘܼܬܼܵܐ ܘܲܠܣܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ 382 ܘܦܸܟܼܪܵܬ̤ ܪܲܗܛܵܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܬܸܓܼܡܹ̈ܐ ܒܩܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 383 :ܡܛܵܬ̤ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܬܼܘܿܪ 384 ܘܲܫܒ݂ܲܩ ܬܵܓܹܗ ܘܫܵܛ̣ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܘܝܲܩܲܪ ܡܸܠܬܹܗ ܀ 385 :ܐܲܟܼܪܸܙ ܩܵܠܵܐ ܕܲܡܠܹܐ ܚܲܫܵܐ ܠܟܼܠܹܗ ܥܲܡܵܐ 386 ܕܟܼܠܢܵܫ ܢܸܦܥܹܐ ܡ̣ܢ ܣܘܼܥܪ݁ܵܢܵܘܗܝ ܠܘܵܬܼ ܒܵܥܘܼܬܵܐ ܀ 387 :ܢܸܣܢܸܐ ܠܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܣܲܢܘܼܬܼ ܢܲܦܫܲܢ ܕܥܲܒܼ݂ܕܲܢ ܛܲܡ̈ܐܹܐ 388 ܘܢܸܪܚܲܡ ܩܘܼܫܬܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܒܲܫܡܹܗ ܘܲܒܼܣܘܼܥܪ̈ܵܢܵܘܗܝ ܀ 389 :ܢܠܘܼܛ ܠܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܕܦܸܪܣܲܬ̤ ܚܸܫܟܵܗ̇ ܥܲܠ ܪܸܥܝܵܢܲܢ 390 ܘܢܸܚܙܸܐ ܒܗܵܘܢܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܡܸܠܬܹܗ ܕܒܲܪ ܥܸܒܼܪ̈ܵܝܹܐ ܀ 391 ܢܲܥܢܸܐ ܢܲܦܫܲܢ ܒܦܘܼܠܚܵܢ ܨܵܘܡ̇ܐ ܡ̣ܢ ܚܘܼܬܚܵܬܹ̈ܐ: pb. 146 392 ܘܢܸܟܼܠܸܐ ܚܹܐܦܵܐ ܕܙܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܒܝܲܕܼ ܢܲܟܼܦܘܼܬܼܵܐ ܀ 393 :ܢܸܚܣܘܿܟ ܦܘܼܡܲܢ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܬܘܼܪܣܵܝ ܦܲܓܼܪܵܐ 394 ܘܢܸܟܼܠܸܐ ܢܲܦܫܲܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܥܵܠܘܿܒܼܘܼܬܵܐ ܀ 395 :ܐܵܦ ܚܲܝ̈ܘܵܬܸܿܐ ܢܨܘܼ̈ܡܢ ܥܲܡܲܢ ܡ̣ܢ ܬܘܼܪܣܵܝܵܐ 396 ܘܢܸܒܼܟܿܘܿܢ ܥܲܡܲܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܥܲܠ ܕܐܲܪܓܸܿܙܢܲܢ ܀ 397 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܝܵ̇ܕܲܥ ܐܸܢ ܚܵܐܹ̇ܢ ܠܲܢ ܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ 398 ܘܡܲܥܒܲܪ ܡܸܢܲܢ ܚܸܡܬܼܵܐ ܕܪܘܼܓܼܙܹܗ ܘܠܵܐ ܡ̇ܘܒܸܿܕ ܠܲܢ ܀ 399 :ܚܙ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܛܵܒܼܵܐ ܕܲܚܙܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ 400 ܕܬܵܒܼܘ ܥܵܘ̈ܠܹܐ ܘܚܲܠܸܦܘ ܚܸܡܬܹܗ ܠܘܵܬܼ ܬܲܪܥܘܼܬܼܵܐ ܀ 401 :ܐܲܥܒܸܿܕܼ ܐܢܘܿܢ ܕܢܸܣܢܘܿܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܝܢ 402 ܘܐܲܩܸܨ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܠܦܵܪܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܕܲܬܼܘܵܬܼ ܢܵܦܫܵܐ ܀ 403 :ܗܘ̤ ܢܓܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܠܘܵܬܼ ܝܲܕܲܥܬܹܗ 404 ܘܝܲܗ̣̄ܒܹܿܗ ܠܐܲܓܼܪܵܐ ܕܒܲܣܝܼܡܘܼܬܹܗ ܠܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 405 :ܠܵܘ ܢܝܼܢܘܵܝܹ̈ܐ ܕܲܪܫܘܼܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ 406 ܟܲܣܝܵܐ ܒܚܘܼܒܹܿܗ ܓܠ̣ܵܐ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܿܗ ܀ 407 :ܒܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ ܝܵܘܢܵܢ ܪܫܲܡ̣ ܦܸܠ̈ܐܬܼܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܐ 408 ܕܚܵܐܹ̇ܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܒܐܵܕܵܡ ܕܲܬܪܹܝܢ ܀ 409 :ܚ̣ܙܵܐ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܕܚܲܠܸܛ ܛܵܒܼܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܪܘܼܓܼܙܹܗ 410 ܘܐܲܟܼܪܝܼ ܣܲܓܿܝܼ ܕܠܵܐ ܐܸܫܬܲܠܲܡ ܦܘܼܣܩܵܢ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܀ 411 :ܦܥܵܐ ܠܹܗ ܕܢܸܪܕܹܿܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܝܲܨܪܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܩܲܕܡ̇ܐ 412 ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܸܬܼܢܸܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܸܠܬܼܵܐ ܥܒܲܕܼܬܲܢܝ ܕܐܸܥܪܘܿܩ ܀ 413 :ܐܘܿܢ ܠܲܡ ܡ̇ܪܝܵܐ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܸܠܲܬܼܝ ܟܲܕܼ ܐܸܢܵܐ ܒܐܲܪܥܝܼ 414 ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܲܕܿܡܹܬܼ ܥܸܪܩܹ̇ܬܼ ܕܠܵܐ ܐܸܫܬܲܕܲܪ ܀ 415 :ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܓܹܝܪ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܣܲܓܝܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ 416 ܘܡܵܐ ܕܬܼܵܒܼܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܩܲܕܿܡ̇ܟ ܚܘܼܒܵܟ ܠܘܵܬܼ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܀ 417 :ܘܡܸܟܹܿܝܠ ܕܲܗܘܹ̇ܝܬܼ ܐܲܝܟ ܕܲܓܵܠܵܐ ܩܕܼܵܡ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ 418 ܦܲܩܵܚ ܕܐܸܡܘܼܬܼ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܟܲܢܹܐ ܢܒܼܝܵܐ ܕܫܘܼܩܪܵܐ ܀ 419 :ܛܵܒܼ ܟܸܪܝܲܬ̤ ܠܵܟ ܩ̣ܪܵܝܗܝ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ 420 ܘܦܲܢܝܼ ܠܡܵܪܹܗ ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܡܵܘܬܵܐ ܡܛܵܬ̤ ܟܲܪܝܘܼܬܹܗ ܀ 421 :ܚܙ̣ܵܐ ܥܸܒܼܪܵܝܵܐ ܕܲܦܢ̣ܵܘ ܥܘܼܪ̈ܠܹܗ ܘܩܲܒܸܿܠ ܕܲܢܡܘܼܬܼ 422 ܕܠܵܐ ܒܸܣܡܵܬ̤ ܠܹܗ ܚܵܬܵܬܼ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܛܲܡ̈ܐܹܐ ܀ 423 :ܫܲܚ̣ܩܹܗ ܚܲܫܵܐ ܕܟܲܪܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ 424 ܘܲܓܼܒܼܵܐ ܡ̇ܘܬܵܐ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܕܲܓܲܠ ܀ 425 :ܫܒ݂ܲܩ ܠܲܡܕܼܝܼܢ̄ܬܵܐ ܘܲܢܦܲܩ̣ ܕܢܸܥܡܲܪ ܝܼܚܝܼܕܼܵܐܝܼܬܼ 426 ܟܲܕܼ ܚܵܐ̇ܲܕ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܕܼܵܡ ܢܸܫܬܲܠܲܡ ܦܣܵܩܵܐ ܕܲܦܣܲܩ ܀ 427 ܡܛܲܠܬܼܵܐ ܥܒܼ݂ܵܕܼ ܠܹܗ ܕܲܢܕܲܝܲܪ ܒܗ̇ ܒܲܡܠܸܐ ܙܲܒܼܢܵܐ: pb. 147 428 ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܕܲܟܼܒܲܪ ܗܵܘܹ̇ܐ ܡܸܕܹܿܡ ܕܲܓܼܙܲܪ ܀ 429 :ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܚܘܼܫܵܒܹܗ ܕܗܵܕܹܐ ܒܵܥܹ̇ܐ 430 ܘܢܲܓܼܕܹܿܗ ܡ̇ܪܹܗ ܠܘܵܬܼ ܚܵܘܣܵܢܵܐ ܒܝܕܼ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܀ 431 :ܐܵܘܥܝܼ ܪܸܡܙܵܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܫܪܘܿܪܵܐ ܕܩܲܪܐܵܐ 432 ܘܲܦܪ̣ܵܣ ܛܲܪ̈ܦܵܘܗܝ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܝܵܘܢܵܢ ܘܲܚܕܼܝܼ ܠܩܘܼܒܼܠܹܗ ܀ 433 :ܒܛܲܪ̈ܦܹܐ ܘܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܩܲܪܬܐ ܫܝܼܛܵܐ ܚܕܝܼ ܒܲܪ ܡܲܬܲܝ 434 ܕܲܚܙ̣ܵܐ ܬܲܗܪܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܝܼܥܑܵܐ ܘܲܛܥ݂ܲܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܀ 435 :ܛܥ̣ܵܐ ܟܲܪܝܘܼܬܹܗ ܒܗܲܢܝܼܐܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸܚܡܲܬܼ ܦܹܐܪܹ̈ܐ 436 ܐܸܬܼܒܲܝܲܢ ܕܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܗܲܒܸܿܒܼ ܀ 437 :ܪܸܡܙܵܐ ܐܲܣܪܹ݂ܗ ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܩܲܪܐܵܐ ܕܬܘܼܒܼ ܢܸܬܼܚܲܟܲܡ 438 ܕܡ̇ܐ ܫܵܒܹ̇ܠ ܠܹܗ ܢܸܚܲܫ ܣܲܓܿܝܼ ܘܢܹܐܠܲܦ ܥܸܠܬܹܗ ܀ 439 :ܗܵܘ̇ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܝܲܗ̣̄ܒܹܿܗ ܡܸܢܫܸܠܝ ܘܐܲܣܪܹ݂ܗ ܒܚܘܼܒܹܿܗ 440 ܗܦ̣ܲܟ ܘܲܕܠܵܐ ܒܹܗ ܘܝܼܒܸܫ ܡܸܢܹܫܠܝ ܘܐܲܟܼܪܝܼ ܠܩܘܼܒܼܠܹܗ ܀ 441 :ܠܫܵܘܒܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܪܡ݂ܲܙ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܘܲܢ̣ܫܲܒܼ ܡܸܢܫܹܠܝ 442 ܘܝܼܒܸܫ̣ ܩܲܪܬܵܐ ܘܲܚܡܵܘ̣ ܛܲܪ̈ܦܵܘܗܝ ܘܲܢ̣ܬܲܪܘ ܦܹܐܪ̈ܘܗܝ ܀ 443 :ܨܸܚܲܬ̤ ܫܸܡܫܵܐ ܒܪܹܫܹܗ ܕܝܵܘܢܵܢ ܥܲܙܝܼܙܵܐܝܼܬܼ 444 ܘܥܲܦ̣ ܬܸܢ̈ܚܵܬܼܵܐ ܘܟܸܪܝܲܬ̤ ܢܵܦܫܹܗ ܘܲܫܸܐܠ ܡ̇ܘܬܵܐ ܀ 445 :ܠܵܘ ܕܲܥܝܵܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܫܵܘܒܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܥܲܠ ܟܵܪܘܿܙܵܐ 446 ܪܸܡܙܵܐ ܫܲܓܼܪܹܗ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܒܚܲܡܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܀ 447 :ܗܵܘ̇ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܫܲܓܼܫܹܗ ܠܝܲܡܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ 448 ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܫܲܓܼܪܹܗ ܠܨܸܡܚܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܀ 449 :ܐܲܠܦܹܗ ܒܝܲܡܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܥܲܣܲܩ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ 450 ܘܟܼܵܘܢܹܗ ܒܩܲܪܬܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܟܼܪܸܐ ܠܹܗ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 451 :ܪܲܒܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܫܪܘܿܪܵܐ ܕܩܲܪܐܵܐ ܘܚܲܟܸܿܡ ܢܲܦܫܹܗ 452 ܘܐܲܣܪܹ̣̰ܗ ܒܚܘܼܒܵܐ ܠܘܵܬܼ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܀ 453 :ܗܘ̤ܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܡܠܝܼܠܵܐ ܠܚܲܪܫܵܐ ܢܒܼܝܼܵܐ ܠܩܲܪܬܵܐ 454 ܘܝܼܠܸܦ ܣܸܦܪܵܐ ܩܢܹܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܬܿܝܼܩܵܐ ܀ 455 ܩ̣ܒܲܥ ܠܹܗ ܫܵܘܒܵܐ ܕܥܲܠ ܗܲܕܵܡ̇ܘ̈ܗܝ ܚܲܫܵܐ ܒܠܸܒܹܿܗ 456 ܘܫܲܪܝܼ ܚܵܢܹ̇ܐ ܒܝܲܕܼ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܠܘܵܬܼ ܚܵܘܣܵܢܵܐ ܀ 457 ܐܲܠܦܸܗ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܲܒܼܫܲܬܿܝܼܩܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ: pb. 148 458 ܘܦܲܫܸܩ ܐܸܢܹܝܢ ܒܝܲܕܼ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܟܼܪܸܐ ܠܹܗ ܀ 459 :ܠܥܸ݂ܙ ܠܹܗ ܪܸܡܙܵܐ ܒܚܲܕܼ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵ ܐܲܝܟ ܠܸܫܵܢܹܗ 460 ܕܥܲܠ ܡ̇ܢ ܐܲܟܼܪܝܼܬܿ ܥܲܠ ܫܲܬܿܝܼܩܵܐ ܕܗܲܒܸܿܒܼ ܡܸܢܫܹܠܝ ܀ 461 :ܠܡܵܢ ܐܲܣܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܚܘܼܒܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܒܲܡܚܲܝܼ̈ܠܵܬܼܵܐ 462 ܘܠܵܐ ܩܵܪܹ̇ܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܲܫܒܼܝܼ̈ܚܵܬܼܵܐ ܕܩܵܢ̇ܝܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 463 :ܠܡܵܢ ܡܲܚܸܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܲܕܠܵܐ ܕܝܼܠܵܟ ܘܣܢܹ̇ܝܬܿ ܕܝܼܠܵܟ 464 ܘܲܠܡܵܢ ܩܵܨ̇ܦܲܬܿ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 465 :ܠܡܵܢ ܠܵܐ ܥܵܐ̇ܠܲܬܿ ܒܕܼܝܼܢܵܐ ܟܹܐܢܵܬ ܥܲܡ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܟ 466 ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܒܵܟ ܕܵܐܹ̇ܢ ܥܲܡ ܪܸܥܝܵܢܵܟ ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܝܼܠܵܟ ܀ 467 :ܐܲܝܟܵܐ ܛܲܒܿܝܼܥ ܝܲܨܪܵܐ ܥܝܼܪܵܐ ܕܦܵܪܘܿܫܼܘܼܬܼܵܟ 468 ܕܠܵܐ ܡܲܪܓܸܿܫ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܲܟܼ̈ܢܵܘܵܬܼܵܟ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܕܼܝܼܠܵܟ ܀ 469 :ܠܵܟ ܟܸܪܝܲܬ̤ ܠܵܟ ܥܲܠ ܚܘܼܒܵܠܵܐ ܕܩܲܪܐܵܐ ܚܲܪܫܵܐ 470 ܟܡܵܐ ܠܝܼ ܬܸܟܼܪܼܐ ܥܲܠ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ ܕܨܝܼܪܝܼܢ ܒܲܩܢܘܿܡܝ ܀ 471 :ܠܵܟ ܐܲܥܝܼܩܵܟ ܫܵܘܒܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܒܓܼܘܼܫܡܵܐ ܕܲܠܒܲܪ 472 ܠܝܼ ܕܹܝܢ ܫܲܚܩ݂ܲܢܝ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܕܚܘܼܒܵܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 473 :ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܲܠ ܫܝܼܛܵܐ ܩܢܹܝܬܿ ܚܵܘܣܵܢܵܐ ܘܚܲܫܵܐ ܪܲܒܵܐ 474 ܟܡܵܐ ܕܹܝܢ ܐܸܚܘܼܣ ܥܲܠ ܝܲܩܝܼܪܹ̈ܐ ܕܦܵܢܹ̇ܝܢ ܨܹܐܕܲܝ ܀ 475 :ܚܙ̣̱ܝܼ ܪܸܒܿܘܵܬܵܐ ܬܲܪܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܙܥܘܼܪܹ̈ܐ 476 ܘܲܡܬܼܘܿܚ ܗܵܘܢܵܟ ܠܘܵܬܼ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܟܼܠܹܗ ܀ 477 :ܚܘܼܣ ܒܲܪ ܡܲܬܲܝ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܚܲܒܲܠ ܟܲܪܟܼܵܐ ܪܲܒܵܐ 478 ܠܝܼ ܐܸܬܿܕܲܡ̇ܐ ܒܝܲܕܼ ܚܵܘܣܵܢܵܐ ܠܘܵܬܼ ܩܲܪ̈ܝܼܒܿܝܼܟ ܀ 479 :ܡ̇ܢ ܝܵ̇ܬܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܚܘܼܒܵܠ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܡ̇ܘܒܸܿܕܼ ܪܘܼܓܼܙܵܐ 480 ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̇ܘܕܹܿܐ ܠܲܫܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܘܼܬܼܝ ܒܓܼܵܘ ܕܲܚܝܼܚܵܐ ܀ 481 :ܬܪܘܨ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܲܝ ܘܲܚܢܲܝ ܠܩܘܼܒܼܠܹܗ 482 ܕܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܩܪܹܝܬܼܵܟ ܨܹܐܕܲܝ ܕܒܼܝܼ ܬܸܬܿܕܲܡܸܐ ܀ 483 :ܕܵܘܩܵܐ ܣܵܡ̇ܬܵܟ ܕܬܲܦܢܸܐ ܨܹܐܕܲܝ ܠܥܲܡܡ̈ܐ ܕܲܛܥ̣ܵܘ 484 ܦܪܘܿܣ ܦܸܬܼܓܼܵܡܲܝ̈ܟ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܢܸܫ̈ܒܹܿܐ ܠܨܲܝܕܼܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 485 :ܡܨܝܼܕܿܬܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܥܬܼܝܼܕ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܦܪܘܿܣ ܥܲܠ ܟܠ ܥܲܡܡܝܼ̈ܢ 486 ܘܪܸܫܡܹ̇ܬܼ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܦܘܼܪܩܵܢ ܟܠܵܐ ܒܝܲܕܼ ܢܝܼܢܘܵܝܹ̈ܐ ܀ 487 :ܠܐܲܪܒܲܥܦܸܢ̈ܝܵܢ ܡ̇ܬܼܿܚ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܸܣܓܼܕܲܬܼ ܡ̇ܪܘܼܬܼܝ 488 ܘܗܵܐ ܚܵܘܝܼܬܵܗ̇ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܠܢܝܼܢܘܹܐ ܕܲܦܢܵܬ̤ ܀ 489 :ܚܲܝܕܼ ܡ̣ܢ ܓܸܢܣܵܟ ܥܬܼܝܼܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܹܣܝܼܡ ܐܲܝܟ ܪܲܒܿܚܲܝܠܵܐ 490 ܘܗܵܐ ܒܲܕܸܿܩܬܵܗ̇ ܠܙܵܟܼܘܼܬܼܝ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܒܝܲܕܼ ܢܸܨܚܵܢܲܝ̈ܟ ܀ 491 :ܒܝܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܲܦܢܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܟܠ ܠܘܵܬܼ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܝ 492 ܒܛܘܼܦܣܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܩܪܹܝܬܼ ܢܝܼܢܘܵܝܹ̈ܐ ܠܟܼܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܀ pb. 149 493 :ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܥܲܡܵܐ ܡܟܲܢܸܫ ܠܲܚܕܼܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼܝ 494 ܘܕܸܪܫ̇ܬܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܩܕܼܵܡ ܡܹܐܬܼܝܼܬܹܗ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܬܼܘܿܪ ܀ 495 :ܒܹܗ ܫܵܪܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܣܝܵܓܼ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܒܲܐܦܲܝ̈ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 496 ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܩܪܹܝܬܼ ܫܲܕܲܪܬܵܟ ܠܒܹܝܬܼ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ ܀ 497 :ܒܲܝܐܹܗ ܟܲܣܝܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ ܠܒܲܪ ܥܸܒܼܪ̈ܵܝܹܐ 498 ܕܠܵܐ ܬܸܟܼܪܸܐ ܠܹܗ ܒܦܘܼܢܵܝ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܚ̣ܝܵܘ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܀ 499 :ܐܲܠܦܹܗ ܒܕܝܼܠܹܗ ܕܢܸܪܚܲܡ ܕܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟ ܦܵܪܘܿܫܵܐ 500 ܘܒܲܕܸܿܩ ܒܐܝܼܕܹܗ ܦܘܼܪܩܵܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܟܼܣܸܐ ܒܥܲܡܵܐ ܀ 501 :ܚܵܘܝܹܗ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܟܼܵܪܘܙܘܼܬܼܵܐ 502 ܘܲܕܼܪܲܫ ܒܐܝܼܕܹܗ ܫܒܼܝܼܠܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܠܘܲܥܕܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 503 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܡܲܬ̣ܚܹܗ ܠܪܲܗܛܵܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ 504 ܘܬܲܚܡܹܗ ܒܥܲܡܵܐ ܘܐܲܦܩܹܗ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܝܲܕܼ ܒܲܪ ܡܲܬܲܝ ܀ 505 :ܠܘܵܬܼ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ ܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܠ 506 ܘܚܵܘܝܹܗ ܒܐܝܼܕܹܗ ܠܨܲܠܡܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܲܟܼܣܸܐ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܀ 507 :ܒܪܝܼܟ ܕܲܪܫܲܡ̣ ܠܲܢ ܒܝܲܕܼ ܒܲܪ ܡܲܬܲܝ ܦܘܼܢܵܝ ܚܲܝܲܝ̈ܢ 508 ܬܵܘܕܿܝܼ ܠܟܲܣܝܵܐ ܕܲܓ̣ܠܵܐ ܒܕܝܼܠܲܢ ܥܲܠ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/40
Source:
Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On Jonah - ܥܠ ܝܘܢܢ ܢܒܝܐ” based upon Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/40.
Bibliography:
On Jonah - ܥܠ ܝܘܢܢ ܢܒܝܐ.” In Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/40.

Show Citation Styles