Isaac of Nineveh: Discourse 9

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
ܐܝܬܼ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܡܚܝܼܠܘܼܬܼܵܐ: ܘܥܵܪܨܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܡܲܨܲܥ ܒܵܗ̇ ܐ̄ܢܵܫ. ܘܐܝܼܬܼ ܚܛܝܼܬܼܵܐ: ܕܡ̣ܢ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ. ܘܐܝܼܬܼ: ܕܡ̣ܢ ܒܘܿܪܘܼܬܼܵܐ. ܘܐܝܼܬܼ: ܕܓܸܕܼܫܵܐ ܡܲܦܓܲܥ ܒܹܗ. ܘܐܝܼܬܼ: ܕܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ. ܘܐܝܼܬܼ: ܕܡ̣ܢ ܥܝܵܕܼܵܐ. ܘܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܛܲܟܼܤܹ̈ܐ ܘܲܙ̈ܢܲܝܵܐ ܕܲܚܛܵܗܹ̈ܐ: ܐܵܦܸܢ ܟܠܗܘܿܢ ܬܚܹܝܬܼ ܡܲܪܫܘܼܬܼܵܐ ܚܒܝܼܫܝܼܢ: ܡܫܲܚ̱ܠܦܵܐܝܼܬܼ: ܘܲܒܼܨܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܘܤܲܓܝܼܐܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܒܲܬܼܒܲܥܬܼܵܐ ܕܲܥܠܲܝܗܘܿܢ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܥܲܤܩܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܩܲܒܲܠ ܒܲܬܼܘܵܬܹܗ: ܘܥܸܕܼܠܵܝܹܗ ܪܲܒܿ. ܘܐܝܼܬܼ: ܕܩܲܪܝܼܒܼ ܗ̄ܘ̣ ܠܚܵܘܤܵܢܵܐ. ܐܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܵܕܼܵܡ ܘܲܠܚܵܘܵܐ ܘܲܠܚܸܘܝܵܐ: ܐܵܦܸܢ ܘܠܵܐ ܠܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܒܲܪܝܼ ܡ̣ܢ ܡܩܲܒܿܠܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢ ܤܲܟܼܠܘܼܬܹܗ: ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܤܲܓܝܼܐܵܐ ܚܵܘܝܼ ܒܠܵܘܛܬܹܗ ܕܲܠܚܸܘܝܵܐ: ܘܲܒܼܗܵܝ̇ ܕܚܵܘܵܐ: ܘܲܒܼܗܵܝ̇ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐܵܕܼܵܡ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܘܲܒܼܗܵܠܹܝܢ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܗܵܢ̇ܘܿܢ. ܠܟܼܠܢܵܫ ܠܦܘܼܬܼ ܫܩܵܠܛܲܥܢܵܐ ܘܪܵܚܡܘܼܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܘܵܬܼ ܚܛܝܼܬܼܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܸܬܼܩܲܫܸܐ ܕܝܼܢܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ. ܘܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܬܘܼܒܼ pb. 111 ܕܠܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܠܡܸܩܲܦ ܠܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ: ܡ̣ܢ ܡܲܗܡܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܕܲܒܼܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܓܪܸܦ ܠܘܵܬܼ ܗܵܝ̇: ܡ̣ܢ ܒܠܲܚ ܚܦܝܼܛܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܗܵܕܹܐ: ܘܐܵܦܸܢ ܥܤܸܩ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܗ ܚܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܲܒܼܗܵܝ̇: ܩܫܸܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܝܼܢܹܗ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܟܲܕܼ ܕܗܵܕܹܐ ܫܩܝܼܠ ܛܲܥܢܵܐ: ܐܵܪܥܝܼܢ ܠܹܗ ܢܸܤܝ̈ܘܿܢܹܐ ܕܗܵܝ̇: ܩܲܪܝܼܒܼܝܼܢ ܠܹܗ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܠܲܡܫܵܓܼܘܼܬܹܗ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓܼ. ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܓܹܝܪ ܕܟܲܕܼ ܫܩܝܼܠ ܐ̄ܢܵܫ ܨܸܦܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܲܡܝܼܢ ܒܲܥ̇ܒܼܵܕܹܝ̈ܗ̇: ܘܲܒܼܠܸܠܝܵܐ ܒܵܐܹ̇ܬܼ ܒܸܪܢܝܵܗ̇: ܕܕܲܡ ܢܸܚܤܲܪ ܡܸܕܸܡ ܡ̣ܢ ܘܵܠ̈ܝܵܬܼܵܗ̇. ܘܒܼܐܝܼܡܵܡܵܐ ܝܘܼܩܪܵܗ̇ ܛܥܝܼܢ ܘܡܸܬܼܟܿܪܸܟܼ: ܘܟܼܠܗ̇ ܡܲܪܢܝܼܬܹܗ ܕܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܘܟܲܕܼ ܒܗܵܠܹܝܢ ܘܕܲܐܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܡܸܛܠ ܠܵܐ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ: ܐܵܘ ܡܸܛܠ ܩܛܝܼܪܵܐ ܕܤܲܩܘܼܒܼ̈ܠܵܝܵܬܼܵܐ ܕܒܼܵܗ̇ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܓܲܠܠܹ̈ܐ ܕܠܸܙܬܼܵܐ ܕܡܸܬܿܬܿܪܝܼܡܝܼܢ ܟܠܫܵܥ ܒܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ: ܘܡܸܨܛܲܠܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܤܝܼܡܵܐ ܒܹܗ ܠܒܼܘܼܚܪܵܢ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ: ܩܲܠܝܼܠ ܙܸܠܲܬ̤ ܟܲܦܵܐ ܕܡܲܤܲܐܬܼܵܐ ܠܤܸܡܵܠܵܐ: ܘܡܸܬܼܓܪܸܦ ܒܝܲܕܼ ܟܪܝܼܗܘܼܬܹܗ ܕܒܸܤܪܵܐ ܒܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܙܢܲܝ̈ܵܐ ܕܲܚܛܵܗܹ̈ܐ: ܟܲܕܼ ܚܲܫܝܼܫ ܘܲܡܥܵܩ ܥܲܠ ܐܲܦܹ̈ܝܗ̇: ܘܡܸܬܿܬܲܢܲܚ ܒܚܲܫܵܐ ܥܲܠ ܩܢܘܿܡܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܵܘܝܘܼܬܼܵܐ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܓܸܕܼܫܹ̈ܐ ܕܒܲܙܒܲܢ ܙܒܲܢ. ܘܲܐ̄ܪܹܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܟܲܕܼ ܐ̄ܵܢܵܫ ܪܦܸܐ ܒܲܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܕܙܲܕܝܩܘܼܬܼܵܐ: ܐܵܘ ܟ̱ܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܫܒܼܝܼܩܵܐ ܠܹܗ ܐܘܼܪܚܵܐ: ܥܲܒܼܕܵܐܝܼܬܼ ܪܵܗܹ̇ܛ ܒܟܼܠܵܗ̇ ܡ̤ܫܬܲܡܥܵܢܘܼܬܼܵܐ ܩܕܼܵܡ ܟܠܗܹܝܢ ܗܲܢܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܕܲܚܛܝܼܬܼܵܐ: ܘܛܲܥܢܵܐ ܫܩܝܼܠ ܠܡܸܫܟܚܵܘܼ ܦܘܼܪ̈ܤܹܐ ܠܫܘܼܫܠܵܝܵܗ̇. ܘܐܲܝܟܼ ܥܲܒܼܕܵܐ ܡܛܲܝܲܒܼ pb. 112 ܚܦܝܼܛܵܐܝܼܬܼ ܠܡܸܥܒܲܕܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܲܒܥܸܠܕܲܪܹܗ: ܟܲܕܼ ܡܛܲܝܒܼܝܼܢ ܠܹܗ ܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ ܙܲܝܢܵܐ ܠܤܵܛܵܢܵܐ ܒܟܼܠܵܗ̇ ܡܸܫܬܲܡܥܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܘܕܼܵܐܦ ܠܵܐ ܚܵܐܲܪ ܠܡܸܬܿܬܵܘܝܵܬܘܼܬܼܵܐ: ܠܡܸܬܼܩܲܪܵܒܼܘܼ ܠܘܵܬܼ ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܠܡܸܥܒܲܕܼ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܠܐܘܼܪܚܹܗ ܡܲܚܤܪܵܢܝܼܬܼܵܐ. ܐ̄ܚܪܵܢܝܬܼܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܫܲܪ̈ܥܵܬܼܵܐ ܘܡܲܦ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܤܝܼ̈ܡܵܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܲܒܼܡܲܪܕܝܼܬܼܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܵܘܼܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܡܸܠܲܬܼ ܐܲܒܼܵܗ̈ܬܼܵܐ. ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܠܲܡ ܕܲܡܝܲܬܿܪܘܼܵܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܡܲܦ̈ܠܵܬܼܵܐ: ܐܝܼܬܼ ܫܘܼ̈ܠܵܦܹܐ: ܐܝܼܬܼ ܩܛܝܼܪܵܐ: ܘܫܲܪܟܵܐ. ܘܲܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܡܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ: ܘܐܲܒܼܕܵܢܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ: ܘܲܫܒܼܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܟ̱ܠܵܢܵܝܬܼܵܐ. ܘܗܵܕܹܐ ܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܐ: ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܕܟܲܕܼ ܢܵܦܹ̇ܠ: ܠܵܐ ܛܵܥܹ̇ܐ ܚܘܼܒܵܐ ܕܐܲܒܼܘܼܗܝ. ܘܟܲܕܼ ܤܵܒܹ̇ܐ ܫܲܪ̈ܥܵܬܼܵܐ ܕܟܼܠܙܢ̈ܝܼܢ: ܚܦܝܼܛܘܼܬܹܗ ܠܵܐ ܡܸܬܼܥܵܘܟܼܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ ܫܲܦܝܼܪܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܪܲܗܛܹܗ: ܠܵܐ ܦܵܐܹ̇ܫ. ܘܠܲܡܩܵܡ ܒܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ ܡܸܢܕܪܹܫ ܠܘܼܩܒܲܠܗܹܝܢ: ܘܒܼܵܗ̇ ܒܡܸܙܕܲܟܼܝܵܢܘܼܬܹܗ: ܠܵܐ ܡܲܡܐܸܢ. ܘܠܲܤܚܝܼܦܘܼܬܼܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܹܗ ܟܠܝܘܿܡ ܠܡܸܥܒܲܕܼ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܠܫܲܬܼܐܸܤܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܫܵܠܹ̇ܐ. ܘܡܸܠܬܹܗ ܕܲܢܒܼܝܼܵܐ ܒܦܘܼܡܹܗ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܫܵܥܬܼܵܐ ܕܡܲܥܒܲܪܬܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܚܕܸܐ ܠܝܼ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܝ: ܕܢܸܦ̇ܠܹܬܼ ܬܘܼܒܼ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܐ. ܘܲܕܼܝܸܬܼܒܹ̇ܬܼ ܒܚܸܫܘܿܟܼܵܐ: ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܢܗܲܪ ܠܝܼ. ܘܠܵܐ ܫܵܠܹ̇ܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܡܵܘܬܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܲܩܪܵܒܼܘܼ. ܘܠܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܢܲܦܫܹܗ ܠܡܸܙܕܲܟܼܝܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܟܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܢܫܲܡܬܼܵܐ ܒܲܢܚܝܼܪ̈ܵܘܗܝ. ܘܟܲܕܼ ܟܠܝܘܿܡ ܡܸܬܿܬܲܒܪܵܐ ܐܸܠܦܹܗ: ܘܫܵܪܟܵܐ ܕܘܼܥܬܼܵܐ ܕܬܹܐܓܼܘܼܪܬܹܗ ܠܥܘܼܡܩܵܐ: ܠܵܐ ܫܵܠܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܕܝܵܙܹ̇ܦ ܘܲܡܪܲܟܸܒܼ ܤܦܝܼ̈ܢܹܐ: ܘܪܵܕܹܐ ܥܲܠ ܤܲܒܼܪܵܐ. ܥܕܲܡܵܐ ܕܟܲܕܼ ܢܸܚܙܸܐ ܡܵܪܝܵܐ ܚܦܝܼܛܘܼܬܹܗ: ܚܵܐܹ̇ܣ ܥܲܠ ܬܒܼܵܪܹܗ: ܘܡܲܪܟܸܢ ܠܹܗ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ. pb. 113 ܘܝܵܗܹ̇ܒܼ ܠܹܗ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܚܲܝ̈ܠܬܼܵܢܹܐ ܠܲܡܤܲܝܒܵܪܘܼ: ܘܲܠܡܹܐܪܲܥ ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܝܵܩ̈ܕܹܐ ܕܒܼܝܼܫܵܐ. ܗܵܕܲܐ ܗ̣̄ܝ ܚܸܟܼܡܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܗܵܢܵܘ ܟܪܝܼܗܵܐ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ. ܦܤܵܩ ܤܲܒܼܪܵܐ: ܗܸܢܝܵܢܵܐ ܠܵܐ ܩܢܸܐ. ܦܲܩܵܚ ܠܲܢ ܓܹܝܪ ܕܥܲܠ ܚܲܕܼܚ̈ܕܼܵܢܵܝܬܼܵܐ ܢܸܬܿܬܿܕܝܼܢ: ܘܠܵܐ ܥܲܠ ܫܒܼܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܓܡܝܼܪܬܵܐ. ܘܒܲܕܼܓܼܘܿܢ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܡܦܲܫܩܵܢܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܙܲܗܲܪ ܕܠܵܐ ܬܸܡܐܲܢ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܤܲܓܿܝܼܐܘܼܬܼ ܬܲܟܼܬܿܘܼ̈ܫܹܐ ܘܲܙܢܲܝ̈ ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܤܒܼܝܼ̈ܤܹܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܘܢܸܥܛܘܿܦ ܠܒܸܤܬܿܪܲܢ: ܘܢܸܬܸܠ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܠܲܓܼܡܵܪ ܠܲܒܼܥܸܠܕܲܪܲܢ ܒܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܙܢ̈ܝܼܢ ܕܒܼܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܤܵܕܲܪ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܪ̈ܘܼܫܡܹܐ: ܐܵܡܲ݁ܪ: ܐܸܢܗ̤ܘ ܓܹܝܪ ܕܒܲܫܪܵܪܵܐ ܚܦܝܼܛܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܠܲܡܚܵܪ ܠܘܵܬܼ ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܠܡܹܐܨܲܦ ܕܫܲܦܝܘܼܬܼ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܠܡܸܤܥܲܪ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܹܗ ܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ: ܐܵܠܨܵܐܝܼܬܼ ܙܵܕܹܩ ܠܟܼܘܿܢ ܠܡܸܤܒܲܠ ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܟܠܗܘܿܢ ܕܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܗܵܠܹܝܢ: ܕܡ̣ܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܟܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܢܘܼܬܵܦܵܘ̈ܗܝ ܕܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܘܒܼܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܕܕܲܝܘܹ̈ܐ ܬܟܼܝܼܒܼܵܐܝܼܬܼ ܡܥܵܕܼܝܼܢ ܠܡܸܬܿܬܿܥܵܪܘܼ ܠܘܼܩܒܲܠܟܼܘܿܢ. ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܫܠܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܡܸܛܠ ܐܲܡܝܼܢܘܼܬܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܲܠܝܵܢܘܼܬܹܗ ܕܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ: ܘܠܵܐ ܕܵܚ̇ܠܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܡ̣ܢ ܬܟܼܝܼܒܼܘܼܬܹܗ ܘܥܘܼܙܹܗ ܕܲܩܪܵܒܼܵܐ. ܘܠܵܐ ܡܸܤܬܲܪܕܼܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܲܫܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܥܸܠܕܒܼܵܒܹ̈ܐ: ܘܠܵܐ ܢܵܦ̇ܠܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܒܲܦܤܵܩ ܤܲܒܼܪܵܐ ܐܸܢ ܢܸܓܼܕܲܫ ܘܬܸܫܬܲܪܥܘܼܢ ܒܕܼܘܼܟ ܘܬܸܚܛܘܿܢ: ܘܡܲܚ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܫܘܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܒܲܩܪܵܒܼܵܐ ܕܗܵܢܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܪܲܒܿ ܬܩܲܒܿܠܘܼܢ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܟܿܘܿܢ. ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܚܩܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܡܸܛܠܗܵܕܹܐ ܡ̣ܢ ܨܸܒܼܝܵܢܟܼܘܿܢ. ܡܩܵܘܹܝܬܿܘܿܢ ܕܹܝܢ ܒܲܓܼܒܼܝܼܬܼܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܟܿܘܿܢ: ܟܲܕܼ ܪܚܝܼܡܬܼܵܐ ܘܲܫܒܼܝܼܚܵܐ ܚܵܫ̇ܒܿܝܼܬܿܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ: pb. 114 ܕܟܲܕܼ ܡܦܲܠܦܠܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܒܲܕܼܡܵܐ ܕܡܲܚ̈ܘܵܬܼܟܼܘܿܢ ܬܸܬܼܚܙܘܿܢ ܒܹܗ ܒܲܩܪܵܒܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܒܵܛ̇ܠܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܡ̣ܢ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܹ̈ܐ ܠܲܓܼܡܵܪ. ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܙܘܼܗܵܪ̈ܵܘܗܝ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܡܦܲܫܩܵܢܵܐ܀ ܒܪܲܡ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܬܼܪܲܫܲܠ ܙܵܕܹܩ ܠܲܢ ܡܸܛܠ ܗܵܠܹܝܢ. ܘܵܝ ܠܹܗ ܠܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܕܲܡܕܲܓܸܠ ܒܲܩܵܝܵܡܹܗ: ܘܥܲܡ ܕܵܘܫܵܐ ܕܬܹܐܪܬܹܗ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐܝܼܕܼܵܐ ܠܤܵܛܵܢܵܐ ܠܡܲܥܠܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ: ܒܲܙܥܘܿܪ ܘܪܲܒܼ ܒܐܵܕܹܫܹ̈ܐ ܕܲܚܛܝܼܬܼܵܐ. ܕܬܼܘܼܒܼ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܚܲܝܠܵܐ ܠܲܡܩܵܡ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܬܘܼܪܥܬܼܵܐ ܕܲܥܒܲܕܼ ܒܢܲܦܫܹܗ ܩܕܼܵܡ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܹ̈ܐ. ܘܒܲܐܝܠܹܝܢ ܐܲܦܹ̈ܐ ܢܸܚܙܸܐ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܘܲܥܕܸܝܢ ܢܲܟܼ̈ܦܹܐ ܚܲܒܼܪ̈ܵܘܗܝ ܠܘܵܬܼ ܚܕܼܵܕܹ̈ܐ: ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܦܪܲܫ̣ ܡܸܢܗܘܿܢ ܐܘܼܪܚܹܗ ܠܡܹܐܙܲܠ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܲܒܼܕܵܢܵܐ: ܘܲܠܦܵܪܹܗ̄ܤܝܼܵܐ ܕܲܚܤܲܝ̈ܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܗܵܝ̇ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܠܸܒܵܐ ܢܲܟܼܦܵܐ ܤܵܠ̇ܩܵܐ: ܘܡܸܬܼܥܲܠܝܵܐ ܘܥܵܒܼ̇ܪܵܐ ܐܵܦ ܠܢܲܫܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ: ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܟܲܠܝܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܥܵܐ̇ܠܵܐ ܩܕܼܵܡ ܪܲܒܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܟܲܕܼ ܐܲܚܝܼܕܼܵܐ ܩܠܝܼ̈ܕܹܐ ܒܐܝܼ̈ܕܿܝܗ̇ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܟܲܠܝܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܫܵܩ̇ܠܵܐ ܫܸܐܠܬܼܵܗ̇: ܘܥܵܛ̇ܦܵܐ ܠܘܵܬܼ ܦܘܼܡܵܐ ܕܫܲܕܪܵܗ̇ ܒܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ. ܘܗܵܝ̇ ܕܥܲܤܩܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ: ܕܐܲܝܟܼ ܕܲܦܪܲܫ̣ ܗ̤ܘ ܗܵܪܟܵܐ ܐܘܼܪܚܹܗ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܦܵܪܹܫ ܠܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܸܢܗܘܿܢ ܒܗܵܘ̇ ܝܵܘܡܵܐ: ܡܵܐ ܕܲܥܢܵܢܹ̈ܐ ܢܲܗܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܛܵܥ̈ܢܵܢ ܥܲܠ ܚܲܨܝ̈ܗܹܝܢ ܠܦܲܓܼܪܹܐ ܕܐܸܙܕܲܗܝܼܘ ܒܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ: ܘܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܒܬܲܪܥܵܐ ܪܲܒܑܵ ܕܲܫܡܲܝܵܐ. ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ: ܠܵܐ ܢܩܘܼܡܘܼܢ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ ܒܕܝܼܢܵܐ. ܒܗܵܝ̇ ܕܡ̣ܢ ܟܲܕܼܘ: ܕܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ ܥ̇ܒܼܵܕܼܗܘܿܢ. ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܒܲܟܼܢܘܼܫܬܼܵܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪܹ̈ܐ ܒܲܩܝܵܡܬܼܵܐ ܕܕܼܝܼܢܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܙܲܠܝܼ̈ܠܹܐ ܒܤܸܕܼܪܹ̈ܐ ܕܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/400
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 9” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/400.
Bibliography:
Discourse 9.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/400.

Show Citation Styles