Isaac of Nineveh: Discourse 10

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
pb. 115 ܠܠܘܼ̈ܒܵܒܹܐ ܕܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܠܲܢ ܐܲܒܼܵܗܲܝ̈ܢ ܒܲܟܼܬܼܵܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܚܘܼܝܵܠܵܐ ܕܲܒܼܤܸܦܪܹ̈ܐ ܕܲܢܒܼܝܹ̈ܐ ܘܕܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܥܲܠ ܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܫܩܘܿܠ ܐܸܢܘܿܢ ܬܲܥܝܼܪܵܐ ܠܲܡܫܝܼܡܚܵܢܘܼܬܼܵܐ ܥܲܠ ܠܘܼܚܵܡܹ̈ܐ ܕܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼ̈ܢܹܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ: ܘܠܲܡܤܵܡ ܒܪܹܫܵܐ ܕܫܲܪܵܝ ܬܚܘܼ̈ܡܹܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܥܲܒܼܪ̈ܵܢܹܐ: ܕܥܲܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ ܕܝܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܟܼܠ ܩܲܕܝܼܫܵܘ̈ܗܝ ܘܟܼܠ ܙܢ̈ܝܼܢ ܕܢܵܡܘܿܤܹ̈ܐ: ܠܒܼܘܼܛܵܠܗܹܝܢ ܐܸܬܿܬܿܚܲܡܘ ܚܲܝܠܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܡܲܢ ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܗܵܕܹܐ: ܕܤܲܒܼܪܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܦܘܼܪ̈ܤܹܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܸܫܬܿܟܲܚܘ ܠܲܢ ܕܢܸܓܼܢܘܿܒܼ ܡ̣ܢ ܢܲܦܫܲܢ ܪܓܸܫܬܼܵܐ ܕܕܸܚܠ̱ܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܢܸܫܟܲܚ ܝܲܬܝܼܪ ܫܲܪܝܵܐܝܼܬܼ ܘܲܕܼܠܵܐ ܩܸܢܛܵܐ ܠܡܸܚܛܵܐ. ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܒܼܦܘܼܤܩܵܢܵܐ ܕܲܥܠܲܝܗܘܿܢ ܒܟܼܠ ܐܸܤܟܹܡ̈ܝܼܢ ܕܤܘܼܪܵܕܼܵܐ: ܡܫܲܪܲܪ ܒܛܲܒܼ̈ܥܲܝ ܡܸܠܲܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܟܬܼܵܒܹ̈ܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢܲܢ. ܘܡܸܢܗܹܝܢ ܡܢܵܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ ܓܠ̣ܵܐ ܒܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܘܲܒܼܕܲܠܝܼ̈ܠܹܐ: ܒܲܡܤܵܡ ܒܪܹ̈ܫܹܐ ܕܲܥܠܲܝܗܘܿܢ ܐܲܝܬܝܼ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܢܚܵܘܸܐ ܕܤܵܢܹ̇ܐ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܒܐܲܝܕܵܐ ܟܲܝ ܥܸܠܬܼܵܐ ܐܸܬܼܚܲܬܲܩܘ ܒܡܵܡܘܿܠܵܐ ܕܵܪܹ̈ܐ ܕܲܒܼܝܵܘ̈ܡܲܝ ܢܘܿܚ؟ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܝܲܕܼ ܢܸܕܿܬܼܵܐ ܕܦܲܚܙܘܼܬܼܵܐ: ܕܐܸܫܬܲܪܲܚܘ ܥܲܠ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܲܒܼ̈ܢܵܬܼ pb. 116 ܩܵܐܹܝܢ؟ ܠܵܐ ܪܸܚܡܲܬܼ ܟܸܤܦܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܘܲܒܼܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܤܸܓܼܓܲܬܼ ܦܬܲܟܼܪܹ̈ܐ: ܘܠܵܐ ܚܲܪܵܫܘܼܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܕܡܸܤܬܲܕܼܪܝܼܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܕܼܵܕܹ̈ܐ܀ ܘܲܠܡܵܢܵܐ ܝܑܼܩܸܕܼܘ ܘܲܠܥܵܠܲܡ: ܚܲܡܸܫ ܡܕܼܝܼ̈ܢܵܬܼܵܐ ܕܲܤܕܼܘܿܡܵܝܹ̈ܐ؟ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܛܠ ܕܝܲܗ̣̄ܒܼܘ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܪܸܓܿܬܼܵܐ ܒܗܲܝܕܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ؟ ܘܐܸܫܬܲܠܛܲܬ̤ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܗ̇: ܒܟܼܠ ܙܢ̈ܝܼܢ ܕܛܲܢܦܘܼܬܼܵܐ؟ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܛܠ ܙܵܢܝܘܼܬܼܵܐ ܕܚܲܕܼ ܓܲܒܼܪܵܐ ܢܦܲܠ̣ܘ ܡ̣ܢ ܝܑܼܵܤܪܵܝܹܠ ܒܘܼܟܼܪܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܥܸܤܪܝܼܢ ܘܚܲܡܫܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܒܚܲܕܼ ܪܸܡܙܵܐ ܒܡܵܘܬܵܢܵܐ؟ ܒܡܵܢܵܐ ܐܸܫܬܿܕܼܝܼ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܸܡܫܘܿܢ ܓܲܢ̄ܒܵܪ ܚܲܝܠܵܐ: ܢܙܝܼܪܵܐ ܕܡ̣ܢ ܡܲܪܒܿܥܵܐ ܘܲܡܩܲܕܫܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܤܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܒܝܲܕܼ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܗܘܑ̤ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܒܲܪ ܙܟܲܪܝܵܐ: ܘܲܤ̣ܥܲܪ ܒܐܝܼܕܹܗ ܚܲܝ̈ܠܹܐ ܘܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ. ܘܲܒܼܚܲܝܠܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܲܢܤܲܝܟܼ ܒܓܼܘܼܫܡܹܗ: ܐܵܠܹܦ ܓܲܒܼܪ̈ܝܼܢ ܒܦܲܟܵܐ ܕܲܚܡܵܪܵܐ ܚ̣ܪܲܒܼ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܦܵܪܘܼܩܵܐ ܘܕܲܝܵܢܵܐ ܠܝܼܤܪܵܝܹܠ؟ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܝܲܕܼ ܕܛܲܢܸܦ̣ ܘܦܲܠܦܸܠ̣ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܡܩܲܕܫܹ̈ܐ ܒܢܸܩܦܵܐ ܕܥܲܡ ܙܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܐܸܬܼܤܪܲܚܲܩ ܡܸܢܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܫܬܠܸܡ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܲܒܼܥܸܠܕܒܼܵܒܼܵܘ̈ܗܝ؟ ܕܵܘܝܼܕܼ ܠܸܒܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܡܸܛܠ ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܹܗ: ܒܙܲܪܥܹܗ ܐܸܬܼܝܲܒܲܠ ܫܘܼܘܕܵܝܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐܲܒܼ̈ܗܵܬܼܵܐ ܟܹܐܢܹ̈ܐ: ܘܲܨܡܲܚ̣ ܡܸܢܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܬܹܒܹܝܠ: ܠܵܘ ܒܓܼܵܘܪܵܐ ܕܒܲܚܕܼܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܘܡܸܙܕܲܟܼܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܒܲܚܕܼܵܐ ܫܵܥܬܼܵܐ: ܕܡ̣ܢ ܚܵܘܪܵܐ ܕܥܲܝܢܹܗ ܩܲܒܸܠ̣ ܓܹܐܪܵܐ ܒܢܲܦܫܹܗ: ܘܐܲܩܝܼܡ̣ ܥܠܵܘ̈ܗܝ ܒܝܼܫܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܹܗ: ܘܪܵܕܹܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܪܵܐ ܕܲܢܦܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܝܲܨܹܗ؟ ܘܗܵܕܹܐ: ܟܲܕܼ ܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܚ̣ܵܘܝܼ: ܘܡܵܪܝܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܕܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܐܲܥ̇ܒܿܪܹܬܼ pb. 117 ܤܲܟܼܠܘܼܬܼܵܟܼ: ܠܵܐ ܬܡܘܼܬܼ. ܥܲܡ ܗܵܝ̇ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܡܲܪܕܝܼܬܼܵܐ ܕܕܸܡܥܵܘ̈ܗܝ: ܕܡ̣ܢ ܤܲܓܝܼܐܘܼܗܹܝܢ ܬܸܫܘܝܼܬܹܗ ܡܨܲܒܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ܀ ܐܹܬܸܐ ܠܝܼ ܘܲܠܗܵܝ̇ ܕܐܵܦ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܗܵܢܵܐ. ܒܡܵܢܵܐ. ܒܡܵܢܵܐ ܐܲܕܼܪܸܟܼܘ ܕܵܘܘܼܢܹ̈ܐ ܘܲܓܼܡܘܼܪܝܵܐ ܕܦܵܤܝܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܠܒܲܝܬܹܗ ܕܥܹܠܝ ܟܵܗܵܢܵܐ: ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܤܵܒܼܵܐ ܘܟܼܵܗܢܵܐ ܘܕܲܝܵܢܵܐ ܠܝܼܤܪܵܝܹܠ ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ؟ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܛܠ ܦܝܼܢܚܸܣ ܘܚܲܦܢܝܼ ܒܢܵܘ̈ܗܝ: ܕܲܡܨܲܥܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܢܸܫܹ̈ܐ ܕܐܵܬܼ̈ܝܵܢ ܠܲܡܨܲܠܵܝܘܼ ܒܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒܼܢܵܐ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܗ̤ܘ ܚܛ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܒܨܸܒܼܝܵܢܹܗ. ܐܸܠܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܲܒܼܗܵܝ̇ ܕܲܫܠ̣ܵܐ: ܘܲܒܼܡܸܠܬܼܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܐܲܟܸܣ̣: ܘܠܵܐ ܐܸܬܿܛܲܢܲܢ ܥܲܠ ܙܵܢܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܬܼܒܲܥ̣ ܡܸܢܗܘܿܢ ܕܝܼܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ؟ ܘܲܕܼܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܸܤܒܲܪ ܕܒܲܐܝܼܠܹܝܢ ܕܡ̣ܢ ܝܵܘܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܚܲܛܵܚܝܑܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡܚܵܘܸܐ ܡܵܪܝܵܐ ܛܢܵܢܹܗ: ܡܸܛܠ ܚܛܵܗܵܐ ܗܵܢܵܐ ܡܲܪܵܚܵܐ ܘܲܤܢܸܐ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܗܵܐ ܒܩܲܪ̈ܝܼܒܼܵܘܗܝ ܡܚܵܘܸܐ ܛܢܵܢܹܗ: ܘܲܒܼܟܼܵܗܢܵܘ̈ܗܝ ܘܕܲܝܵܢܹ̈ܐ ܘܪܹ̈ܫܵܢܹܐ ܕܥܲܡܵܐ: ܘܲܒܼܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܩܲܕܝܼܫܝܼܢ ܠܹܗ: ܘܲܬܼܗܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܤ̣ܥܲܪ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܕܐܵܦܵܠܐ ܟܲܕܼ ܗܸܢܘܿܢ ܢܸܫܪܘܿܢ ܢܵܡܘܿܤܹ̈ܐ ܕܤܵܡ̣: ܢܵܤܹ̇ܒܼ ܒܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܐܲܝܟܼ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ ܒܚܲܙܩܝܹܐܹܝܠ: ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܠܓܲܒܼܪܵܐ ܕܲܦ̣ܩܲܕܼ ܠܡܸܚܪܲܒܼ ܠܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܒܚܲܪܒܵܐ ܟܤܝܼܬܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܡܲܕܼܒܲܚ ܫܲܪܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܚܘܼܗܝ: ܠܵܐ ܥܲܠ ܤܵܒܼܵܐ ܘܠܵܐ ܥܲܠ ܛܲܠܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܥܲܠ ܥܠܲܝܡܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܕܲܢܚܵܘܸܐ ܕܩܲܪ̈ܝܼܒܼܵܘܗܝ ܕܝܼܠܹܗ ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܸܒܼܕܸܚܠ̱ܬܼܵܐ ܘܲܒܼܬܲܚܡܲܨܬܵܐ ܡܗܲܠܟܼܝܼܢ pb. 118 ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ: ܘܥܵܒܼ̇ܕܝܼܢ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ. ܩܲܕܝܼܫܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܩܲܪ̈ܝܼܒܼܵܘܗܝ: ܥ̇ܒܼܵܕܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ ܘܬܹܐܪܬܵܐ ܕܟܼܝܼܬܼܵܐ. ܡܵܐ ܕܹܝܢ ܕܡܲܤܠܹܝܢ ܠܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܵܐ ܕܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܐܵܦ ܗ̤ܘ ܡܲܤܠܸܐ ܠܗܘܿܢ ܘܫܵܕܹܐ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ: ܘܲܡܪܝܼܡ ܡܸܗܘܿܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ܀ ܘܲܒܼܡܵܢܵܐ ܨܸܦܚܲܬ̤ ܓܙܝܼܪܲܬܼ ܡܪܲܝܡܵܐ ܥܲܠ ܒܹܠܛܫܵܨܲܪ ܒܐܵܬ̤ܵܐ ܕܦܲܤܲܬܼ ܐܝܼܕܼܵܐ ܠܡܲܪܵܚܘܼܬܹܗ؟ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܡܪܲܚ̣ ܥܲܠ ܡܵܐܲܢܲܝ̇ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܕܐܲܝܬܝܼ ܡ̣ܢ ܐܘܿ ܪܸܫܠܸܡ: ܘܐܸܫܬܝܼ ܒܗܘܿܢ ܗ̤ܘ ܘܲܕܼܪ̈ܘܼܟܼܵܬܹܗ؟ ܗܵܟܲܢܵܐ ܘܡܲܢ ܕܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܲܠܩܘܼܕܼܫܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܸܬܼܦܪܸܫܘ ܚܕܼܵܐ ܙܒܲܢ: ܡܡܪܲܚ ܘܡܸܬܼܚܲܫܲܚ ܒܗܘܿܢ ܤܘܼܥܪܵܢܹܐ ܕܥܵܠܡܵܐ: ܗܵܕܹܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܡܲܪܵܚܘܼܬܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܓܙܝܼܪܲܬܼ ܡܪܲܝܡܵܐ ܨܵܦ̇ܚܵܐ ܥܠܵܗܝ: ܐܲܟܼܘܵܬܹܗ ܕܒܹܠܛܫܵܨܲܪ ܕܐܲܡܪܲܚ̣ ܥܲܠ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܡܩܲܕܫܹ̈ܐ ܕܡܲܦܩܝܼܢ ܡ̣ܢ ܡܲܩܕܫܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. ܡܵܕܹܝܢ: ܠܵܘ ܡܸܛܠ ܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܘܡܸܠܹ̈ܐ ܡܠܲܒܼܒܼܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܲܟܼܬܼܵܒܹ̈ܐ: ܢܫܝܼܚ ܥܲܠ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܠܘܼܚܵܡܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܢܨܲܥܪܝܼܘܗܝ ܒܤܲܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܤܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܢ: ܘܲܢܨܲܥܲܪ ܐܵܦ ܠܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܲܚܕܼܵܐ ܙܒܲܢ ܩܲܪܸܒܼܢܲܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܢܸܫܬܲܡܫܘܼܢ ܩܘܼ̈ܕܼܫܹܐ ܕܝܼܠܹܗ: ܘܲܠܚܘܼܫܵܚܵܐ ܕܲܥ̇ܒܼܵܕܹܗ܀ ܗܵܐ ܡܩܲܕܫܹ̈ܐ ܚܢܲܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܢܙܝܼܪܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܢܸܫܹ̈ܐ. ܘܐܲܝܟܼ ܐܹܠܝܼܵܐ ܕܐܹܠܝܼܫܲܥ ܘܲܒܼܢܲܝ̈ ܢܒܼܝܼܹ̈ܐ ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܲܢܙܝܼܪܹ̈ܐ ܡܩܲܕܫܹ̈ܐ ܘܲܒܼܬܼܘܼ̈ܠܹܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܕܐܸܤܬܿܥܲܪ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܪܵܘܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܘܲܬܼܡܝܼ̈ܗܵܬܼܵܐ: ܘܐܲܦܝܼ̈ܢ ܒܐܲܦ̈ܝܼܢ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܡܲܠܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܐܲܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ ܕܒܼܵܬܲܪܟܸܢ: ܐܲܝܟܼ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܒܬܼܘܼܠܵܐ: ܘܫܸܥܘܿܢ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܟܼܵܪ̈ܘܿܙܹܐ ܕܲܚܕܲܬܵܐ: ܕܩܲܕܸܫܘ ܢܲܦܫܗܘܿܢ pb. 119 ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܩܲܒܸܿܠ̣ܘ ܡܸܢܹܗ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ. ܡܸܢܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܹܗ: ܘܡܸܢܗܘܿܢ ܒܓܸܠܝܵܢܵܐ. ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܡܸܨܥܵܝܹ̈ܐ ܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܲܡܩܲܠܵܢܹ̈ܐ ܕܓܸܠܝܵܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܡܤܲܒܿܪ̈ܵܢܹܐ ܘܲܡܤܲܒܿܪ̈ܵܢܹܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܠܥܵܡܲܪ̈ܲܝ ܬܹܒܹܝܠ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/401
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 10” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/401.
Bibliography:
Discourse 10.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/401.

Show Citation Styles