Isaac of Nineveh: Discourse 18

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
ܒܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܐܸܙܹ̇ܠܬܼ ܠܩܸܠܵܝܬܹܗ ܕܐܲܚܵܐ ܚܲܕܼ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܘܐܲܓܤܹ̇ܬܼ ܒܲܚܕܼܵܐ ܓܘܿܢܝܵܐ ܡܸܛܠ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܟܘܼܪܗܵܢܵܐ: ܐܲܝܟܼ pb. 140 ܕܢܸܤܥܪܲܢܝ: ܡܸܛܠ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܐ̄ܢܵܫ ܕܹܝܢ: ܠܲܝܬܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܝܼ ܒܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܗܵܢܘܿܢ. ܚܵܙܹ̇ܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܠܹܗ ܓܹܝܪ ܒܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܠܲܗܵܢܵܐ ܐܲܚܵܐ: ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܥܸܕܵܢܵܐ ܤܲܓܝܼܐܵܐ. ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܥܝܵܕܼܵܐ܆ ܕܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܚ̈ܝܹܐ ܢܸܬܿܬܿܥܝܼܪ ܠܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ. ܘܲܡܫܲܪܸܐ ܗ̄ܘܑ̣ܵܐ ܒܡܲܙܡܘܿܪܹ̈ܐ: ܘܐܵܙܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܗܘܿܢ ܚܲܕܼ ܟܡܵܐ. ܘܡܸܢܫܹܠܝ ܫܵܒܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ: ܘܢܵܦܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ. ܘܲܒܼܨܝܼܪ ܩܲܠܝܼܠ ܡܵܐܐ ܙܲܒܼܢ̈ܝܼܢ ܐܲܝܟܼ ܐ̄ܢܵܫ ܢܹܐܡܲܪ: ܢܵܩܹ̇ܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܹܫܹܗ ܒܐܲܪܥܵܐ ܬܟܝܼܒܼܵܐܝܼܬܼ ܘܚܲܪܝܼܦܵܐܝܼܬܼ: ܒܪܸܬܼܚܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܡܸܫܬܿܓܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܠܸܒܹܗ ܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ. ܘܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܡܫܲܠܸܡ ܠܲܨܠܝܼܒܼܵܐ. ܘܬܘܼܒܼ ܤܵܓܹ̇ܕܼ ܘܩܵܐܹ̇ܡ ܘܲܡܫܲܠܸܡ: ܘܬܼܘܼܒܼ ܢܵܦܹ̇ܠ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ. ܘܲܒܼܗܵܢܵܐ ܙܢܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܤܲܓܼܝܼ ܙܲܒܼ̈ܢܝܼܢ: ܐܲܝܟܼ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܠܡܸܡܵܐ. ܡܲܢܘܼ ܕܲܡܨܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܸܡܢܵܐ: ܤܝܵܡ ܒܘܼܪ̈ܟܹܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܕܥܵܒܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܚܵܐ ܗܵܘ̇ ܒܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ! ܘܩܵܪܹܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܘܵܬܼ ܠܨܝܼܒܼܵܐ ܘܢܵܫܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܥܸܤܪܝܼܢ ܢܘܼ̈ܫܩܵܬܼܵܐ: ܪܗܝܼܒܼܵܐܝܼܬܼ ܘܚܲܡܝܼܡܵܐܝܼܬܼ: ܒܪܸܚ̱ܡܬܼܵܐ ܕܲܡܙܝܼܓܼܵܐ ܒܕܸܚܠܬܼܵܐ: ܘܡܲܩܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܘܼܒܼ ܒܡܲܙܡܘܿܪܹ̈ܐ. ܘܒܲܙܒܲܢ ܙܒܲܢ ܡ̣ܢ ܚܹܐܦܹ̈ܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܕܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ: ܕܲܡܫܲܠܗܒܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܒܚܲܡܝܼܡܘܼܬܼܗܘܿܢ: ܡܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܟܹܝܠ ܕܲܢܤܲܝܒܲܪ ܠܫܘܼܠܗܵܒܼܵܐ ܗܵܘ̇ ܡ̣ܢ ܚܲܕܼܘܼܬܹܗ: ܡܸܢܫܹܠܝ ܡܸܙܕܟܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܡܪܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܠܹܗ: ܒܗܵܝ̇ ܕܠܵܐ ܡܨܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܹܐܚܘܿܕܼ ܢܲܦܫܹܗ܀ ܘܡܸܬܿܕܲܡܲܪ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܒܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܘܵܬܹܗ ܕܐܲܚܵܐ ܗܵܘ̇: ܘܬܼܵܡܲܗ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ: ܕܲܟܼܡܵܐ ܚܦܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܥܝܼܪ ܒܲܥܒܼܵܕܼܵܘ̈̇ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ܀ pb. 141 ܒܵܬܲܪ ܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܕܨܲܦܪܵܐ: ܡܵܐ ܕܝܵܬܹ̇ܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܩܸܪܝܵܢܵܐ: ܕܵܡܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܐ̄ܢܵܫ ܕܲܚܛܝܼܦ. ܘܲܒܼܟܠ ܦܵܤܘܿܩܵܐ ܕܩܵܪܹܐ: ܙܲܒܼ̈ܢܵܬܼܵܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܢܵܦܹ̇ܠ ܗ̄ܘܑ̣ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ. ܘܲܒܼܤܘܿܓܼܐܗܘܿܢ ܕܦܸܬܼܓܼܵܡܹ̈ܐ ܦܵܫܹ̇ܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܠܲܡܫܲܝܵܐ: ܘܲܡܫܲܒܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܲܒܼ̈ܢܵܬܼܵܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ. ܓܲܒܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܡܫܘܼܚܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܒܲܪ ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ. ܙܥܘܿܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܹܗ: ܘܝܲܒܿܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܚܲܡܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܘܼܙܵܓܹܗ. ܘܡܸܛܠ ܗܵܝ̇ ܕܥܵܨܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܲܦܫܹܗ: ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܠܵܐ ܡܩܲܒܸܿܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܘܼܫܡܹܗ: ܒܲܙܒܲܢ ܙܒܲܢ ܡܸܬܼܚܙܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܛܸܠܵܢܝܼܬܼܵܐ. ܥܕܲܡܵܐ ܕܚܵܐܹ̇ܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܥܠܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܡܚܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܕܦܲܪܨܘܿܦܹܗ: ܕܫܵܠܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܬܲܪܬܹܝܢ ܨܸܒܼ̈ܥܵܢ. ܐܸܡܹ̇ܪܹܬܼ ܠܹܗ ܐܸܢܵܐ ܙܲܒܼ̈ܢܵܬܼܵܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ: ܕܚܘܼܣ ܥܲܠ ܗܵܢܵܐ ܤܸܕܼܪܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪܵܟܼ ܐܵܚܝ: ܘܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܕܲܠܒܼܝܼܟܼ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܠܵܐ ܬܒܲܠܒܸܠ ܘܬܸܦܤܘܿܩ ܤܸܕܼܪܵܟܼ ܗܵܢܵܐ ܕܡܘܼܬܼ ܫܸܫܠ̱ܬܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܼܵܐ: ܡܸܛܠ ܝܲܥܢܘܼܬܼܵܐ ܕܩܲܠܝܼܠ ܥܲܡܠܵܐ ܝܲܬܝܼܪܵܐ ܕܡܵܘܤܸܦ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܲܡܦܝܼܫ ܠܵܟܼ ܡ̣ܢ ܟ̱ܠܹܗ ܪܲܗܛܵܟܼ. ܐܲܟܼܘܿܠ ܒܲܡܫܘܼܚܬܼܵܐ: ܕܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܬܹܐܟܼܘܿܠ. ܘܠܵܐ ܬܲܤܓܸܐ ܗܠܲܟܼܬܼܵܟܼ ܡ̣ܢ ܚܲܝܠܵܟܼ: ܕܠܵܐ ܬܦܘܼܫ ܠܵܟܼ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܘܲܡܪܲܚܡܵܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܘܡܸܬܼܟܲܚܕܼܵܢ ܤܲܓܝܼ: ܘܲܦܨܝܼܚܵܐܝܼܬܼ ܡܪܲܚܸܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܘܲܫܦܸܐ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܹܗ ܘܲܕܼܠܝܼܠ ܠܲܦܝܵܤܵܐ ܤܲܓܝܼ: ܘܚܲܟܿܝܼܡ ܒܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܡܸܛܠ ܫܲܦܝܼܘܼܬܹܗ ܘܲܦܨܝܼܚܘܼܬܹܗ: ܥܲܠ ܟܠܢܵܫ ܪܚܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܟܼܠܢܵܫ ܡܲܚܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ. ܘܥܲܡ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܚܹ̈ܐ ܦܵܠܲܚ ܗ̄ܘܑ̣ܵܐ ܛܝܼܢܵܐ ܒܸܩ̈ܠܵܝܵܬܼܗܘܿܢ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ: ܐܝܼܬܼ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ: ܘܐܝܼܬܼ ܕܐܲܪܒܿܥܵܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ. ܘܡ̣ܢ pb. 142 ܪܲܡܫܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ ܐܵܬܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܩܸܠܵܝܬܹܗ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܫܵܠܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥ̇ܒܼܵܕܹܗ ܕܐܲܚܵܐ. ܛܵܒܼ ܡܦܵܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡܸܕܸܡ: ܐܵܦܸܢ ܛܵܒܼ ܤܢܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܠܵܘܗܝ: ܤܲܓܝܼ ܒܵܗܹ̇ܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܕܟܼܠ ܡܘܼ̈ܫܚܵܢ. ܘܠܵܐ ܡܨܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ: ܠܲܝܬܿ ܠܝܼ: ܐܵܘ ܕܠܝܼ ܡܸܬܼܒܿܥܸܐ. ܐܵܦ ܗܵܝ̇ ܕܢܵܦܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܩܸܠܵܝܬܹܗ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼ ܠܲܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܕܐܲܚܹ̈ܐ: ܡܸܛܠ ܒܸܗܬܿܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ: ܕܥܵܨܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܲܦܫܹܗ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܢܵܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܸܦܲܩ: ܟܲܕܼ ܙܲܒܼ̈ܢܵܬܼܵܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܝܼ ܥܲܠ ܫܚܵܩܹܗ ܕܡܲܦܲܩܬܹܗ ܕܡ̣ܢ ܩܸܠܵܝܬܹܗ. ܗܵܠܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܘܼܒܵܪ̈ܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ ܕܐܲܚܵܐ ܗܵܘ̇ ܬܡܝܼܗܵܐ. ܕܤܵܒܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ. ܒܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܙܲܒܼ̈ܢܝܼܢ ܐܸܙܹ̇ܠܬܼ ܠܩܸܠܵܝܬܹܗ ܕܤܵܒܼܵܐ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܥܲܬܿܝܼ̈ܩܹܐ: ܐ̄ܢܵܫ ܡܝܲܬܿܪܵܐ: ܡܲܚܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܝܼ ܛܵܒܼ. ܩܲܠܝܼܠ ܕܹܝܢ ܗܸܕܼܝܘܿܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܸܠܬܹܗ: ܘܢܲܗܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܘܼܫܵܒܼܵܘ̈ܗܝ ܘܥܲܡܝܼܩ. ܘܡܸܕܸܡ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ: ܐܲܝܟܼ ܕܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܘܠܵܐ ܥܓܲܠ ܢܵܦܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܩܸܠܵܝܬܹܗ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܠܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ. ܐܲܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܘܵܬܼ ܢܲܦܫܹܗ: ܘܲܫܠܸܐ. ܘܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܠܹܗ: ܐܲܒܵܐ: ܐܵܬܹ̇ܐ ܠܝܼ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ: ܕܐܹܙܲܠ ܝܵܘܡܵܐ ܕܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ ܐܸܬܸܒܼ ܒܐܸܤܛܘܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ: ܘܐܹܟܼܘܿܠ ܡ̣ܢ ܨܲܦܪܵܐ. ܕܢܸܚܙܸܐ ܠܝܼ ܟܠ ܕܥܵܐ݂ܠ̇ ܘܢܵܦܹ̇ܿܩ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܬܿܬܿܫܝܼܛ܀ ܐܵܡܲ݁ܪ ܠܝܼ ܤܵܒܼܵܐ: ܟܬܼܝܼܒܼ: ܕܡܲܢ ܕܡܲܟܼܫܸܠ ܠܥܵܠܡܵܝܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܢܸܚܙܸܐ ܢܘܼܗܪܵܐ. ܠܵܟܼ ܕܹܝܢ: ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܫ ܒܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܥܵܠܹܝܢ: ܘܠܵܐ ܝܵܕܼܥ̇ܝܼܢ ܡܵܢ ܛܸܒܵܟܼ. ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܕܝܼܚܝܼܕܼܵܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܨܲܦܪܵܐ ܐܵܟܼܠܝܼܢ. ܘܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܕܐܝܼܬܼ ܐܲܚܹ̈ܐ ܫܲܪܘܵܝܹܐ: pb. 143 ܕܲܡܚܝܼܠܝܼܢ ܒܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܕܹܝܢ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܘܐܵܦ ܡܸܬܼܒܲܢܹܝܢ ܒܵܟܼ ܗܵܫܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܠܵܟܼ: ܐܵܙ̇ܠ̄ܝܼܢ ܠܒܸܤܬܲܪܗܘܿܢ. ܐܲܒܼܵܗ̈ܬܼܵܐ ܩܲܕܼܝܼܡܵܝܹ̈ܐ ܥܵܒܼ̇ܕܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܤܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ: ܡܸܛܠ ܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܚܲܝ̈ܠܹܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܕܗܵܘܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܐܝܼܕܼܵܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܡܸܛܠ ܫܡܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ. ܘܗܵܠܹܝܢ ܤܵܥ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐ̄ܢܵܫ ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܐܲܝܟܼ ܕܢܸܬܿܬܿܫܝܼܛ ܘܢܸܬܼܩܲܦܲܚ: ܡܸܛܠ ܕܲܢܡܲܤܸܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ̈ܵܘܗܝ: ܐܲܝܟܼ ܕܢܲܪܚܸܩ ܡܸܢܹܗ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܪܵܡܘܼܬܼܵܐ. ܠܵܟܼ ܕܹܝܢ: ܐܲܝܕܵܐ ܐܵܢܲܢܩܹܐ ܐܵܠ̇ܨܵܐ ܠܵܟܼ ܕܬܸܥܒܸܕܼ ܗܵܕܹܐ؟ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܕܐܵܦ ܠܕܼܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܬܘܼܒܼ ܡܫܘܼܚܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܥܲܠ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ؟ ܠܵܐ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ: ܘܠܵܐ ܫܡܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܫܲܪܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܲܚܹ̈ܐ ܡܸܬܿܕܲܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܒܲܕܼܓܼܘܼܢ: ܠܵܐ ܠܢܲܦܫܵܟܼ ܡܵܘܬܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܗܵܕܹܐ: ܘܐܵܦ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܡܲܚܤܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܐܵܦ ܗܵܢܵܐ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܠܵܘ ܠܟܼܠܢܵܫ ܡܵܘܬܲܪ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ ܘܲܓܼܡܝܼܪܹ̈ܐ. ܒܗܵܝ̇ ܕܫܲܪܝܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܐܝܼܬܼ ܒܹܗ. ܠܫܲܪ̈ܘܵܝܹܐ ܕܹܝܢ ܘܡܸܨ̈ܥܵܝܹܐ: ܪܵܘܪܒܼܵܐܝܼܬܼ ܡܲܚܤܲܪ. ܒܲܕܼܗܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܙܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܤܢܝܼܩܝܼܢ: ܘܥܲܠ ܟܘܼܒܵܫܵܐ ܕܪܸ̈ܓܼܫܹܐ. ܤܵܒܹ̈ܐ ܓܹܝܪ ܥܲܒܼܪܘܼܗ̇ ܠܲܢܛܘܼܪܬܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܡܝܼܪ: ܘܡܸܬܿܬܲܓܿܪܝܼܢ ܒܟܼܠ ܡܵܐ ܕܨܵܒܹ̇ܝܢ: ܘܝܵܕܼܥܝܼܢ ܠܡܹܐܬܲܪ. ܬܲܓܵܪܵܐ ܗܸܕܼܝܘܿܛܵܐ: ܒܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܪܵܘܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܡܲܚܤܲܪ ܩܢܘܿܡܹܗ. ܒܲܒܼܨܝܼܪܵܬܼܵܐ ܕܹܝܢ: ܟܡܵܐ ܙܲܒܼ̈ܢܝܼܢ ܐܵܬܹ̇ܐ ܠܲܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܦܫܝܼܩܵܐܝܼܬܼ. ܒܲܕܼܓܼܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ: ܒܟܼܠ ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ: ܡܫܘܼܚܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ. ܘܲܠܟܼܠ pb. 144 ܕܘܼܒܵܪܵܐ: ܙܲܒܼܢܵܐ ܝܑܼܕܼܝܼܥ. ܘܟܼܠ ܕܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܙܲܒܼܢܵܐ ܡܫܲܪܸܐ ܒܡܸܕܸܡ ܕܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܡܫܘܼܚܬܹܗ: ܤܘܼܓܦܵܢܵܐ ܥܵܦܹ̇ܐ: ܘܠܵܐ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ. ܐܸܢ ܗܵܕܹܐ ܪܓܼܝܼܓܼܵܐ ܠܵܟܼ: ܩܲܕܼܡܵܝܑܬܼ ܤܲܝܒܲܪ ܨܲܥܪܹ̈ܐ: ܕܲܡܦܲܪܢܤܵܐܝܼܬܼ ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܥܠܲܝܟ ܒܠܵܐ ܨܸܒܼܝܵܢܵܟܼ: ܚܵܕܼܝܵܐܝܼܬܼ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܸܫܬܿܓܸܫ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܤܵܢܹ̇ܐ ܠܲܡܨܲܥܪ̈ܵܢܲܝܟܼ. ܕܤܵܒܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ. ܗܘܹ̇ܝܬܼ ܒܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܙܲܒܼ̈ܢܝܼܢ ܒܥܸܢܝܵܢܵܐ: ܥܲܡ ܗܵܘ̇ ܟܲܫܝܼܪܵܐ ܕܲܛܥܸܡ̣ ܡ̣ܢ ܐܝܼܠܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܕܼܘܼܥܬܼܵܐ ܢܲܦܫܵܢܵܝܬܼܵܐ: ܕܡ̣ܢ ܨܦܲܪ ܛܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ ܕܤܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܡܸܠܹ̈ܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܕܐܲܠܦܲܢܝ ܥܲܠ ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܐܵܦ ܗܵܕܹܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܝܼ: ܕܟܼܠ ܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܐܲܝܕܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܠܵܐ ܥܡܝܼܠ ܒܵܗ̇: ܘܠܸܒܵܐ ܒܵܗ̇ ܠܵܐ ܚܲܫܝܼܫ: ܚܲܝܛܵܐ ܕܠܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܬܸܚܫܘܿܒܼ ܠܵܗ̇ ܠܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܗܵܝ̇܀ ܬܘܼܒܼ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܝܼ: ܟܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܹܝܢ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܒܡܸܠܬܹܗ: ܘܲܥܪܝܼܡ ܒܬܲܪܥܝܼܬܹܗ: ܘܚܲܨܝܼܦ ܒܪܸ̈ܓܼܫܵܘܗܝ: ܠܲܓܼܡܵܪ ܥܲܡܹܗ ܠܵܐ ܬܸܬܼܥܢܸܐ. ܕܠܵܐ ܬܸܛܪܘܿܕܼ ܡܸܢܵܟܼ ܠܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܒܼܥܲܡܠܹ̈ܐ ܩܢܲܝܬܵܗ̇: ܘܡܵܠܹ̇ܐ ܠܠܸܒܵܟܼ ܚܸܫܘܿܟܼܵܐ ܘܲܫܓܼܘܼܫܝܵܐ܀ ܐܸܙܹ̇ܠ̄ܬܼ ܒܲܙܒܲܢ ܠܩܸܠܵܝܬܼܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܗ̈ܬܼܵܐ. ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܠܵܐ ܥܓܲܠ ܦܵܬܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫ. ܘܟܲܕܼ ܚ̣ܙܵܢܝ ܡ̣ܢ ܟܵܘܬܵܐ ܕܐܸܢܵܐ ܐܝܼܬܲܝ: ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܝܼ: ܠܡܸܥܲܠ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ؟ ܘܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܠܹܗ: ܐܹܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܥܸܠܹ̇ܬܼ ܘܨܲܠܝܼܢܲܢ ܘܝܼܬܸܒܼܢܲܢ: ܘܡܲܠܸܠ̣ ܥܲܡܝ ܥܲܠ ܤܲܓܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ. ܠܚܲܪܬܼܵܐ ܫܲܐܸܠ̇ܬܹܗ ܐܵܦ ܗܵܕܹܐ ܘܐܸܡ̇ܪܹܬܼ: ܕܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸܿܕܼ ܐܘܿ ܡܵܪܝ؟ ܕܐܝܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫ̈ܝܼܢ ܕܒܲܐܡܝܼܢܘܼ ܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܠܘܵܬܼܝ: ܘܠܵܐ ܝܵܬܲܪ pb. 145 ܐ̄ܢܵܐ ܒܥܸܢܝܵܢܗܘܿܢ. ܘܕܐܹܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܢܸܥܠܘܼܢ: ܡܸܬܼܚܲܡܲܨ ܐ̄ܢܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܘܐܵܦ ܡܒܲܛܠܝܼܢ ܠܝܼ ܘܡ̣ܢ ܬܸܫܡ̈ܫܵܬܼܵܐ ܕܲܥܝܵܕܼܵܐ ܟܡܵܐ ܙܲܒܼ̈ܢܝܼܢ. ܘܕܹܐܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬܼ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ. ܘܲܫܚܝܼܩ ܐ̄ܢܵܐ ܤܲܓܝܼ: ܒܫܲܪܒܵܐ ܗܵܢܵܐ܀ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܝܼ ܗܵܘ̇ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܠܘܵܬܼܵܟܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ: ܪ̈ܵܚܡܲܝ ܒܸܛܠܵܢܵܐ ܘܲܡܦܲܪ̈ܩܲܝ ܤܪ̈ܝܼܩܵܬܼܵܐ: ܡܵܐ ܕܝܼܬܸܒܼܘ ܩܲܠܝܼܠ: ܥܒܸܕܼ ܢܲܦܫܵܟܼ ܐܲܝܟܼ ܡܲܢ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܲܡܩܵܡ ܠܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ. ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܡܲܢ̣ܘܼ: ܒܡܵܛܘܿܢܝܼܵܐ: ܐܵܚܝ: ܩܘܼܡ ܢܫܲܡܸܫ ܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܕܬܸܫܡܸܫܬܿܝ ܕܝܼܠܝ ܡܲܛܝܼ ܠܹܗ: ܘܠܵܐ ܡܨܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܲܥܒܿܪܝܼܗ̇. ܘܐܸܠܵܐ: ܗܵܘܹ̇ܐ ܠܝܼ ܝܘܼܩܪܵܐ ܠܡܲܩܵܦܘܼ ܥܠܵܘܗܝ ܥܸܕܵܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ. ܘܗܵܘ̇ܝܵܐ ܠܝܼ ܗܵܕܹܐ: ܥܸܠܬܼܵܐ ܠܕܼܘܼܘܵܕܼܵܐ. ܘܲܠܡܸܫܒܲܩ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܠܵܐ ܡܨܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܸܠܥܵܕܼ ܡ̣ܢ ܐܵܢܲܢܩܹܐ. ܗܵܫܵܐ ܕܹܝܢ: ܠܲܝܬܿ ܠܲܢ ܥܸܠܬܼܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܼܵܐ ܠܲܡܒܲܛܵܠܘܼ ܥܸܕܵܢܵܐ. ܘܠܵܐ ܬܸܫܒܿܩܝܼܘܗܝ ܟܠ ܟ̱ܠܹܗ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܥܲܡܵܟܼ ܠܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ. ܘܐܸܢ ܐܵܡܲ݁ܪ: ܡܸܟܹܝܠ ܫܲܡܸܫ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܕܐܸܢܵܐ ܐܹܙܲܠ: ܐܲܪܡܵܐ ܠܹܗ ܡܵܛܘܿܢܝܼܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ: ܫܲܡܠܵܐ ܥܲܡܝ ܚܘܼܒܵܐ: ܘܫܲܡܸܫ ܥܲܡܝ ܗܵܕܹܐ ܚܕܼܵܐ ܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ: ܕܐܸܬܼܥܲܕܲܪ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܟܼ. ܘܡܵܐ ܕܐܸܬܿܛܦܝܼܣ ܘܩܵܡܬܘܿܢ: ܐܵܘܪܸܟܹܝܗ̇ ܠܬܸܫܡܸܫܵܟܼ ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܥܝܵܕܼܵܟ. ܘܗܵܟܲܢ ܬܸܥܒܸܕܼ ܠܗܘܿܢ ܟܠ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܥܵܐܹ̇ܝܼܢ. ܘܡܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܘ ܕܠܵܘ ܒܲܪ ܪܸܥܝܵܢܗܘܿܢ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܪܵܚܹ̇ܡ ܒܸܛܠܵܢܵܐ: ܬܘܼܒܼ ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܫܵܡ̇ܥܝܼܢ ܕܝܼܬܲܝܟ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܠܬܲܡܵܢ ܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܪܒܼܝܼܢ. ܚܙܝܼ: ܠܵܐ ܬܸܤܲܒܼ ܒܦܲܪܨܘܼܦܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫ: ܘܲܬܼܒܲܛܸܠ ܡ̣ܢ ܥܒܼܵܕܼܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܸܢܕܹܝܢ ܐ̄ܢܵܫ ܗ̄ܘ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܗ̈ܵܬܼܵܐ: ܐܵܘ ܐܲܚܵܐ ܐܲܟܼܤܢܵܝܵܐ ܕܲܠܐܸܐ: ܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ pb. 146 ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܬܸܬܼܚܫܸܒܼ ܠܵܟܼ: ܗ̤ܝ ܗܵܕܹܐ ܕܲܬܼܟܲܬܲܪ ܒܥܸܢܝܵܢܹܗ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܐܵܦ ܗ̤ܘ ܐܲܟܼܤܢܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܡܸܠܹ̈ܐ ܒܲܛ̈ܵܠܵܬܼܵܐ: ܐܲܢܝܼܚܲܝܗܝ ܒܡܵܐ ܕܲܡܨܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܒܲܥܓܲܠ ܫܪܝܼܘܗܝ܀ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܝܼ ܒܲܙܒܲܢ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܕܡܸܬܿܕܲܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܕܫܵܡܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܦܵܠ̇ܚܝܼܢ ܒܩܸ̈ܠܵܝܵܬܼܗܘܿܢ ܡܸܕܸܡ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ: ܘܲܡܫܲܡܠܹܝܢ ܐܵܦ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܩܸܠܵܝܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܒܘܼܨܵܪ: ܘܡܲܨܝܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܕܵܘܕܼܝܼܢ. ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܫܵܘ̇ܝܵܐ ܠܕܼܘܼܡܵܪܵܐ. ܕܐܲܝܟܼ ܕܒܲܫܪܵܪܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪܢܵܐ: ܕܐܸܢܵܐ ܐܵܦ ܠܡܹܐܙܲܠ ܠܲܕܼܪܵܝ ܡܲܝ̈ܵܐ: ܡܸܬܿܕܵܘܲܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܤܵܐ ܕܲܥܝܼܕܼܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܡܲܢ ܕܐܸܬܼܥܵܘ̇ܟܹܬܼ ܠܝܼ ܒܤܘܼܥܪܵܢܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܕܦܘܼܪ̈ܫܵܢܹܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܝܼ. ܐܸܫܬܲܐܲܠ ܤܵܒܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܚܵܐ: ܕܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸܿܕܼ: ܕܲܟܼܡܵܐ ܙܲܒܼ̈ܢܝܼܢ ܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܨܒܘܼܬܼܵܐ ܘܲܤܢܝܼܩ ܐ̄ܢܵܐ ܥܠܹܝܗ̇: ܐܵܘ ܡܸܛܠ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ: ܐܵܘ ܡܸܛܠ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ: ܐܵܘ ܡܸܛܠ ܥܸܠܬܼܵܐ ܐܲܝܕܵܐ ܕܗ̤ܝ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܥܲܡ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܚܫܲܚܬܼܵܗ̇ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܠܡܸܬܿܕܲܒܵܪܘܼ ܒܫܸܠܝܵܐ ܚܲܤܝܼܪ ܝܲܬܝܼܪ. ܘܚܵܙܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܕܲܤܢܝܼܩ ܐܲܟܼܘܵܬܼܝ: ܘܡܸܙܕܟܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܝܵܗܹ̇ܒܼܢܵܐ ܠܹܗ. ܐܵܘ ܢܸܫܐܠܝܼܗ̇ ܡܹܢܝ ܐ̄ܢܵܫ: ܘܡܸܬܼܐܠܸܨ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܚܘܼܒܵܐ ܘܡ̣ܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ: ܘܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ. ܘܒܼܵܬܲܪܟܸܢ: ܡܸܤܬܢܸܩ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܠ ܨܒܼܘܼܬܼܵܐ. ܘܗ̤ܝ ܤܢܝܼܩܘܼܬܼܝ ܕܲܥܠܹܝܗ̇ ܪܵܡ̇ܝܵܐ ܠܝܼ ܒܨܸܦܬܼܵܐ ܘܲܒܼܕܼܘܼܘܵܕܼܵܐ ܘܒܲܫܓܼܘܼܫܝܵܐ ܕܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ: ܘܡܲܦܪ̱ܕܼܵܐ ܡܹܢܝ ܠܟܼܘܼܢܵܫܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܝ: ܘܪܸܢܝܵܐ ܕܲܒܼܗܵܠܹܝܢ ܕܲܥܝܵܕܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢ ܫܸܠܝܵܐ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܙܲܒܼ̈ܢܝܼܢ ܡܸܬܼܐܠܸܨ ܐ̄ܢܵܐ ܘܐܵܦ pb. 147 ܠܡܸܦܲܩ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ: ܘܲܠܡܸܗܘܵܐ ܒܲܒܼܥܵܬܼܵܗ̇ ܕܲܨܒܼܘܼܬܼܵܐ. ܘܐܸܢ ܬܘܼܒܼ ܡܚܲܡܤܸܢ ܐ̄ܢܵܐ ܕܠܵܐ ܐܸܦܘܿܩ: ܒܐܘܠܨܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܲܒܼܒܼܘܼܠܒܵܠܵܐ ܕܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ. ܘܡܸܛܠܵܬܹܗ ܕܤܘܼܥܪܵܢܵܐ: ܫܚܝܼܩ ܐ̄ܢܵܐ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼ ܘܲܕܼܠܝܼܚ. ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥܢܵܐ ܐܲܝܕܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܐܸܓܼܒܸܿܐ ܠܝܼ: ܠܗܵܝ̇ ܕܲܡܒܲܛܠܵܐ ܘܲܡܦܲܠܗܕܼܵܐ ܠܫܲܝܘܼܬܼܝ ܡܸܛܠ ܢܝܵܚܵܐ ܕܩܲܪ̈ܝܼܒܲܝ: ܐܵܘ ܕܐܲܗܡܸܐ ܡ̣ܢ ܗܵܕܹܐ ܡܸܛܠ ܕܐܹܚܲܡܤܸܢ ܒܫܸܠܝܵܐ ܘܲܡܤܲܪܩܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܹܨܲܦ ܕܲܙܥܘܿܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܢܲܦܫܝ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܪܡܸܐ ܠܝܼ ܠܡܸܦܲܠ ܒܡܲܪ̈ܢܝܵܬܼܵܐ ܤܲܓܼܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܘܲܒܼܨܸܦܬܼܵܐ ܡܸܛܠ ܐ̄ܢܵܫ܀ ܕܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܕܐܹܠܲܦ ܒܵܥܹ̇ܢܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܫܲܦܝܼܪܵܐ: ܘܝܲܬܝܼܪ ܡܩܲܒܿܠܵܐ܀ ܘܦܲܢܝܼ ܤܵܒܼܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ: ܟܠ ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܐܵܘ ܚܘܼܒܵܐ: ܐܵܘ ܙܸܕܼܩܬܼܵܐ: ܐܵܘ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ: ܘܐܲܝܕܵܐ ܕܗ̤ܝ ܘܵܠܝܼܬܼܵܐ: ܐܵܘ ܤܘܼܥܪܵܢܵܐ ܕܡܸܤܬܒܲܪ ܕܕܲܐܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܕܲܡܒܲܛܸܠ ܠܵܟܼ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ: ܘܢܵܤܹ̇ܒܼ ܡܸܢܵܟܼ ܡܪܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ: ܘܪܵܡܹ̇ܐ ܠܵܟܼ ܒܨܸܦܬܼܵܐ: ܘܲܡܕܼܵܘܸܕܼ ܠܵܟܼ ܒܡܲܪܢܝܼܬܹܗ ܡ̣ܢ ܪܸܢܝܵܟܼ ܕܒܲܐܠܵܗܵܐ: ܘܦܵܤܹ̇ܩ ܠܤܸܕܼܪܵܐ ܕܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܵܟܼ: ܘܡܲܥܸܠ ܥܠܲܝܟ ܫܓܼܘܼܫܝܵܐ ܕܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ: ܘܢܵܤܹ̇ܒܼ ܡܸܢܵܟܼ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܟܢܝܼܫܵܐ ܕܩܸܪܝܵܢܵܐ ܘܫܲܝܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܦܸܗܝܵܐ: ܘܫܵܪܹܐ ܙܗܝܼܪܘܼܬܼܵܟܼ: ܘܥܵܒܹ̇ܕܼ ܠܵܟܼ ܚܠܵܦ ܐܲܤܝܼܪܵܐ ܗܲܠܵܟܼܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ ܚܠܝܼܛܵܐ: ܘܲܡܥܝܼܪ ܥܠܲܝܟ ܚܲܫܹ̈ܐ ܩܒܼܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܫܵܪܹܐ ܢܙܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸ̈ܓܼܫܲܝܟ: ܘܲܡܢܲܚܸܡ ܡܝܼܬܼܘܼܬܼܵܟܼ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ: ܘܲܡܬܲܚܬܸܐ ܠܵܟܼ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ: ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܪܸܢܝܵܐ ܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ ܕܲܒܼܚܲܕܼ: ܘܲܡܩܝܼܡ ܠܵܟܼ ܒܲܡܢܵܬܼܵܐ ܕܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ ܕܥܵܠܡܵܝܹ̈ܐ: ܬܹܐܒܲܕܼ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܗܵܝ̇. ܠܲܡܫܲܠܵܡܘܼ ܕܹܝܢ ܙܸܕܼܩܹ̈ܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܠܘܵܬܼ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܒܲܢܵܚܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܵܬܼܵܐ: ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܥܵܠܡܵܝܹ̈ܐ. ܐܵܘ ܟܹܝܬܼ pb. 148 ܕܝܼܚܝܼ̈ܕܵܝܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܒܼܨܝܼܪܝܼܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܲܒܼܫܸܠܝܵܐ: ܐܵܘ ܐܲܚܝܼܕܼܝܼܢ ܫܸܠܝܵܐ ܚܠܝܼܛܵܐ ܒܐܵܘܝܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܡ ܚܕܵܪܪܹ̈ܐ: ܘܡܲܥܠܵܐ ܘܡܲܦܩܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ܀ ܝܑܼܚܝܼ̈ܕܵܝܹܐ ܕܹܝܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܚܲܬܿܝܼܬܵܐܝܼܬܼ ܡܪܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܓܒܼܵܘ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܘܲܒܼܪܸܥܝܵܢܵܐ: ܠܲܡܩܵܡܘܼ ܒܗܵܘܢܗܘܿܢ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܝܑܼܚܝܼܕܵܝܬܼܵܐ ܕܡܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܒܼܘܿܪ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܪܸܢܝܵܐ ܕܟܼܠ ܤܘܼܥܪܵܢ: ܘܲܚܙܵܬܼܵܐ ܘܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܵܬܼܵܐ ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܤܘܼܗܪ̈ܵܢܹܐ ܓܠܲܝ̈ܵܐ: ܘܲܒܼܡܸܨܥܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܢܸܙܕܲܕܩܘܼܢ ܡܫܲܡܫܝܼܢ ܠܹܗ: ܐܸܠܵܐ ܒܡܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܗܲܕܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܒܲܐܪܥܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܡܸܠܬܹܗ ܕܲܫܠܝܼܚܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܩܲܪܒܼܝܼܢ ܒܟܼܠܥܸܕܵܢ ܕܸܒܼ̈ܚܹܐ ܕܟܲܝ̈ܵܐ ܕܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܪܹܫܝܼܬܼܵܐ ܪܹܫܝܼܬܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܗܘܿܢ: ܘܚܲܫܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܒܲܡܤܲܝܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܐܘܼ̈ܠܨܵܢܹܐ ܕܲܚܠܵܦ ܤܲܒܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܡܤܲܟܹܝܢ. ܠܡܲܪܦܵܝܘܼ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܘܲܠܡܸܬܿܬܲܓܵܪܘܼ ܙܲܕܝܩܘܼܬܼܵܐ ܒܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ܀ ܐܸܬܼܪܫܝܼ ܐܲܚܵܐ ܕܲܢܦܲܢܸܣ ܡ̣ܢ ܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ: ܒܤܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܲܤܢܝܼ̈ܩܹܐ. ܘܦܲܢܝܼ ܚܬܼܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܕܝܼܚܝܼ̈ܕܼܵܝܹܐ ܡ̇ܢ: ܩܲܪܝܼܒܼܝܼܢ ܠܘܵܬܼ ܙܸܕܼܩܬܼܵܐ. ܐܵܡܲ݁ܪ ܠܹܗ ܗܵܘ̇ ܕܲܪܫܵܝܗܝ: ܝܑܼܕܲܝܼܥ ܗ̄ܘ̇ ܝܼ̇ܚܝܼܕܼܵܝܵܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܩܲܪܝܼܒܼ ܠܘܵܬܼ ܙܸܕܼܩܬܼܵܐ. ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܒܼܓܲܠܝܘܼܬܼ ܐܲܦܹ̈ܐ ܡܸܫܟܲܚ ܠܡܹܐܡܲܪ ܠܘܵܬܼ ܡܵܪܲܢ: ܐܲܝܟܼ ܗܵܝ̇ ܕܐܲܡܝܼܪܵܐ: ܕܗܵܐ ܚܢܲܢ ܫܒܲܩܢ ܟܠܡܸܕܸܡ ܘܐܸܬܲܝܢ ܒܵܬܼܪܵܟܼ: ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܗܵܘ̇ ܕܠܵܐ ܩܢܸܐ ܡܸܕܸܡ pb. 149 ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܠܵܐ ܥܵܡܹ̇ܠ ܒܦܲܓܼܪܹܗ ܒܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܫܩܝܼܠ ܒܡܲܪܢܝܼܬܹܗ ܨܸܦܬܼܵܐ ܕܡܸܕܸܡ ܒܬܹܒܹܝܠ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܚܵܐܲܪ ܠܡܸܩܢܵܐ. ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܠܹܗ ܕܹܝܢ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵ: ܡܸܤܲܬܼ ܤܘܼܢܩܵܢܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܩܲܒܸܠ: ܒܲܕܼܫܲܪܟܵܐ ܕܹܝܢ ܐܵܦܵܠܐ ܚܵܐܲܪ. ܘܐܘܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܝܟܼ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܒܗܘܼܦܵܟܼܵܘ̈ܗܝ: ܗܵܢܵܘ ܕܠܵܐ ܩܲܪܝܼܒܼ ܠܡܸܥܒܲܕܼ ܙܸܕܼܩܬܼܵܐ: ܒܗܵܝ̇ ܕܐܼܝܼܬܼ ܠܹܗ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܲܡܝܲܬܲܪ ܡ̣ܢ ܙܸܕܼܩܬܼܵܐ. ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܡܸܕܸܡ ܕܗ̤ܘ ܡܚܲܪܲܪ: ܠܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܢܸܬܸܠ؟ ܟܡܵܐ ܕܹܝܢ ܕܐ̄ܢܵܫ ܦܵܠܲܚ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܡܩܲܒܸܿܠ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ: ܐܵܦ ܙܸܕܼܩܬܼܵܐ ܚܲܝܵܒܼ ܠܡܸܥܒܲܕܼ. ܡܲܗܡܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܕܡܸܢܵܗ̇: ܥܒܼܘܼܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܓܲܠܝܵܐ ܕܥܲܠ ܦܘܼܩܕܵܢܹܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܸܢܕܹܝܢ ܒܟܲܤ̈ܝܵܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܝܲܬܲܪ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܠܡܸܦܠܲܚ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪܘܼܚ: ܘܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܓܲܠ̈ܝܵܬܼܵܐ ܬܘܼܒܼ ܕܡܸܫܟܲܚ ܒܵܤܹ̇ܐ: ܐܲܝܢܵܐ ܤܲܒܼܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܬܘܼܒܼ: ܕܒܹܗ ܢܸܩܢܸܐ ܚܲܝܵܘ̈ܗ؟ ܗܵܢܵܐ ܚܪܸܡ ܗ̄ܘ̣. ܬܘܼܒܼ ܡܲܪܬܿܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܗ̈ܵܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܫܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ. ܬܘܼܒܼ ܐܸܡ݂ܲܪ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܕܡܸܬܿܕܲܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܫܵܓܼ̇ܫܝܼܢ ܢܲܦܫܗܘܿܢ ܒܕܼܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܕܫܸܠܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܗܵܝ̇ ܕܨܵܒܹ̇ܝܢ ܕܲܢܢܝܼܚܘܼܢ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܒܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܵܬܼܵܐ܀ ܬܘܼܒܼ ܐܵܡܲ݁ܪ: ܕܠܵܐ ܙܵܕܹܩ ܠܲܡܚܲܠܛܘܼ ܥܲܡ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܫܸܠܝܵܐ ܡܲܪܢܝܼܬܼܵܐ ܕܡܸܕܸܡ ܒܬܹܒܹܝܠ: ܤܛܲܪ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܒܹܗ ܒܫܸܠܝܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܗܘܿܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܡܸܦܠܲܚ. ܘܲܠܟܼܠ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܒܕܼܘܼܟܿܬܹܗ ܠܲܡܝܲܩܵܪܘܼ: ܕܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܒܠܝܼܠܝܼܢܲ ܒܕܼܘܼܒܵܪܲܢ. ܐܲܝܢܵܐ ܠܲܡ ܕܤܲܓܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ pb. 150 ܝܵܨܹ̇ܦ: ܥܲܒܼܕܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ. ܐܲܝܢܵܐ ܕܡܲܪܦܸܐ ܟܠܡܸܕܸܡ: ܘܨܵܦ ܕܬܲܩܢܘܼܬܼܵܐ ܕܢܲܦܫܹܗ: ܪܵܚ̇ܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܚܙܝܼ ܕܦܵܠܚܲ ܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܘܲܡܫܲܡܠܝܲܝ̈ ܚܘܼܒܵܐ ܕܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܒܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܵܬܼܵܐ: ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܐܝܼܬܼ ܒܥܵܠܡܵܐ. ܦܵܠܚܲܝ̈ ܒܫܸܠܝܵܐ ܕܹܝܢ ܫܲܦܝܼܪ ܘܥܲܢܝܲܝ̈ ܒܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܡܲܚܤܸܢ: ܘܕܲܠܝܼ̈ܠܹܐ ܡܸܫܬܲܟܼܚܝܼܢ. ܐܵܘ ܐܲܝܠܹܝܢ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܦܵܠ̇ܚܝܼܢ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܒܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܒܲܐܪ̈ܥܵܢܵܝܵܬܼܵܐ ܡܸܙܕܲܕܩܝܼܢ: ܕܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܢܗܘܿܢ ܡܩܲܒܸܿܠ ܐܵܦܸܢ ܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܘ̈ܗܒܼܵܬܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܵܡ̈ܠܲܝ ܒܫܸܠܝܵܐ܀ ܬܘܼܒܼ ܗ̤ܘ ܟܲܕܼ ܗ̤ܘ ܐܸܡ݂ܲܪ: ܐܸܢ ܥܵܠܡܵܝܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܒܕܼܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܕܥܵܠܡܵܝܹ̈ܐ ܫܵܦܪܝܼܢ ܐܸܬܿܬܿܕܲܒܲܪ. ܘܐܸܢ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܒܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܝܼܚܝܼ̈ܕܼܵܝܹܐ ܡܸܬܼܝܲܬܿܪܝܼܢ ܒܗܘܿܢ ܐܸܬܼܝܲܬܲܪ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܒܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܡܸܦܠܲܚ: ܡ̣ܢ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܢܵܦܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܥܲܡܠܵܐ ܕܝܼܚܝܼ̈ܕܵܝܹܐ ܗܵܢܵܘ: ܠܡܸܬܼܚܲܪܲܪܘܼ ܡ̣ܢ ܡܸܬܼܪ̈ܲܓܼܫܵܢܝܵܬܼܵܐ: ܘܲܠܡܸܬܼܐ̱ܡܵܢܘܼ ܠܘܵܬ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪܸܢܝܵܐ ܕܠܸܒܵܐ: ܘܠܹܐܘܬܼܵܐ ܕܓܼܘܫܡܵܐ ܕܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ. ܘܐܸܢ ܡܲܨܝܵܐ ܕܲܒܼܒܸܤܝܵܢܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ: ܬܡܲܠܸܐ ܕܘܼܟܿܬܼܵܗ̇ ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ ܥܵܠܡܵܢܵܝܬܼܵܐ: ܕܘܼܢ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܐܵܘ ܕܲܠܡܵܐ ܟܲܝ ܤܵܦܹ̇ܩ ܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ ܥܡܝܼܠ ܒܫܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܠܲܬܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܕܲܠܒܲܪ ܘܕܲܠܓܼܵܘ: ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ ܘܲܠܡܲܪܢܝܼܬܼܵܐ ܕܒܲܐܠܵܗܵܐ: ܘܲܠܡܸܛܥܲܢ ܠܸܒܹܗ ܐܵܦ ܨܸܦܬܼܵܐ ܕܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ. ܐܸܢܵܐ ܕܹܝܢ ܤܵܒܲܪ ܐ̄ܢܵܐ: ܕܐܵܦ ܟܲܕܼ ܢܸܫܒܘܿܩ ܟܠܡܸܕܸܡ ܐܲܝܢܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܨܵܒܹ̇ܐ ܕܢܸܬܿܕܲܒܲܪ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܢܲܦܫܹܗ ܢܹܐܨܲܦ ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܕܘܼܒܵܪܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܤܵܦܹ̇ܩ ܠܢܲܦܫܹܗ ܕܠܵܐ ܠܘܼܨܵܪ ܒܟܼܠܗܹܝܢ ܘܵܠܝ̈ܬܹܗ pb. 151 ܒܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܫܲܠܝܘܼܬܼܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܥܕܲܟܹܝܠ ܚܲܤܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܛܥܲܢ ܝܘܼܩܪܹܗ: ܐܵܦܸܢ ܟܡܵܐ ܢܦܘܼܫ ܡ̣ܢ ܚܫܲܚܬܹܗ ܘܪܸܢܝܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܒܟܼܠ: ܐܲܪܦܵܐ ܕܐܵܦ ܠܡܲܤܓܵܝܘܼ ܪܸ̈ܢܝܹܐ ܐ̄ܚܪܵܢܹܐ܀ ܫܒܼܝܼܩܝܼܢ ܠܹܗ ܕܹܝܢ ܠܡܵܪܲܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܫܲܡܫܝܼܢ ܘܤܵܥ̇ܪܝܼܢ ܠܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܘܠܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܓܼܒܼܵܐ ܐܵܦ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܫܲܡܫܝܼܢ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܕܝܼܠܹܗ܀ ܠܵܘ ܒܲܚܘܿܕܼ ܒܤܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢܲܢ ܕܲܫܒܼܝܼܚܝܼܢ ܘܲܡܥܲܠܹܝܢ ܒܕܲܪ̈ܓܲܝܗܘܿܢ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܲܡܝܼܢܝܼܢ ܘܥܲܠܝܼܠܝܼܢ ܒܐ̄ܪ̈ܵܙܵܘܗܝ: ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܥ̇ܒܼܵܕܹ̈ܐ ܕܲܠܒܲܪ ܐܲܚܝܼܕܼܝܼܢ ܒܚܘܼܒܵܐ ܕܥܲܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܫܝܼܩܵܐ ܗ̣̄ܝ ܠܡܸܚܙܵܐ: ܕܲܟܼܡܵܐ ܦܵܪܹܗ̄ܤܝܼܵܐ ܩܢܹܝܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܒܼܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܲܡܹܗ ܡܸܬܼܐܲܪܙܝܼܢ ܒܲܨܠܘܼܬܼܵܐ ܒܟܼܠܥܸܕܵܢ: ܘܥܲܠ ܟܡܵܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܘܕܲܐܪܥܵܐ ܡܫܲܠܛܝܼܢ: ܘܕܲܐܝܟܲܢ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܡܵܪܘܼܬܼܗܘܿܢ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ: ܕܲܕܼܠܵܐ ܚܸܪܝܵܢ ܠܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܸܫܬܲܥܒܿܕܼܝܼܢ ܐܲܝܟܼ ܕܠܲܐܠܵܗܵܐ. ܘܲܒܼܗܘܿܢ ܪܫܝܼܡܵܐ ܨܲܠܡܵܢܘܼܬܹܗ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬܼ ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ: ܡ̣ܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒܼܩܸܢ̈ܝܵܢܹܐ ܘܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܡܫܲܡܫܝܼܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܒܲܟܼ̈ܢܵܘܵܬܼܗܘܿܢ ܡܢܝܼܚܝܼܢ ܠܹܗ. ܐܵܦܸܢ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܗܵܕܹܐ ܪܲܒܲܬܼ: ܐܸܠܵܐ ܠܲܢ ܙܵܕܹܩ ܠܲܢ: ܕܕܼܘܼܡܝܵܐ ܠܵܘ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܒܼܨܝܼܪܝܼܢ ܒܕܲܪ̈ܓܲܝܗܘܿܢ ܒܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܤܲܒܼ: ܐܸܠܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܬܼܠܹܝ̈ܛܹܐ ܕܐܘܼܪܚܲܢ: ܘܡ̣ܢ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܒܢܲܝ̈ ܕܘܼܒܵܪܲܢ. ܘܡ̣ܢ ܗܵܢܘܿܢ ܕܲܚܕܼܵܐ ܙܒܲܢ ܐܲܪܫܸܠ̣ܘ ܫܒܲܩ̣ܘ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܫ̣ܕܼܵܘ ܐܝܼܕܼܵܐ ܥܲܠ ܟܲܦܬܼܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ. ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܫܦܲܪܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܩܲܕܼ̈ܡܵܝܹܐ ܗܵܢܘܿܢ pb. 152 ܕܵܪ̈ܫܲܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܕܼܘܒܵܪܲܢ ܢܲܨܝܼܚܹ̈ܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ. ܗܵܘ̇ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܬܹܐܒܼܵܐܝܼܣ: ܗܵܘ̇ ܓܲܙܵܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ ܘܡܲܒܘܼܥܵܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ: ܕܲܠܡܵܐ ܒܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܬܼܵܐ ܡܢܝܼܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܟܼܢܵܘ̈ܬܹܗ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܚܒܼܘܼܫܝܹܗ: ܐܵܘ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܫܵܦܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ؟ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܹܝܢ: ܕܐܵܦ ܒܗܵܠܹܝܢ ܫ̣ܦܲܪܘ ܘܐܸܬܼܝܲܬܲܪܘ: ܡܵܘܕܸܐ ܐ̄ܢܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܒܨܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܘܲܒܼܦܵܘܫܵܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܫܦܲܪܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܠܲܟܼܢܵܘ̈ܬܼܗܘܿܢ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܲܒܼܫܸܠܝܵܐ ܡܸܬܼܝܲܬܿܪܝܼܢ: ܝܼܕܼܝܼܥ ܗ̄ܘ̣ ܕܡܵܢܵܘ. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ ܠܲܡܥܲܕܵܪܘܼܬܼܗܘܿܢ: ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܐܵܠܨܵܐ ܒܡܸܠܬܼܵܐ ܕܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ: ܐܵܘ ܠܲܡܩܲܪܵܒܼܘܼ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܚܠܵܦܲܝܗܘܿܢ. ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܹܝܢ: ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܐܵܘ ܡܲܪܢܝܼܬܼܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫ ܡܸܛܠ ܗܵܠܹܝܢ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܵܬܼܵܐ: ܠܲܡܒܼܵܬܼ ܒܠܸܒܹܗ ܕܥܵܡܲܪ ܒܫܸܠܝܵܐ: ܠܵܘ ܕܚܸܟܼܡܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ. ܗܵܝ̇ ܕܗܲܒܼ ܕܩܹܤܲܪ ܠܩܹܤܲܪ ܘܕܲܐܠܗܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܕܼܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܘܕܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܠܹܗ: ܠܵܘ ܕܥܵܡܪ̈ܲܝ ܒܫܸܠܝܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܐܸܠܵܐ ܕܗܵܢܘܿܢ ܕܲܠܒܲܪ ܡܸܬܿܕܲܒܿܪܝܼܢ. ܐܲܝܢܵܐ ܕܹܝܢ ܕܲܒܼܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܡܸܬܿܕܲܒܲܪ: ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ ܒܪܸܢܝܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ: ܠܡܸܫܦܲܪ ܒܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܬܼܵܐ: ܠܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܗ̤ܝ. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ ܠܡܸܦܲܠ ܒܨܸܦܬܼܵܐ ܕܲܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܕܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ: ܐܵܘ ܠܲܡܚܵܪ ܠܡܸܤܲܒܼ ܡ̣ܢ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܘܲܠܡܸܬܲܠ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ. ܕܝܼܠܹܗ ܕܹܝܢ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܗ̄ܘ̣. ܠܵܐ ܙܵܕܹܩ ܠܹܗ ܠܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ: ܕܪܸܢܝܵܐ ܕܡܸܕܸܡ ܢܙܝܼܥ ܘܢܲܚܸܬܼ ܠܪܸܥܝܵܢܹܗ: ܡ̣ܢ ܩܵܘܡܵܐ ܕܲܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܸܢ ܐ̄ܢܵܫ ܕܹܝܢ ܡܲܚܨܸܦ ܟܲܕܼ ܡܲܝܬܸܐ ܠܫܲܪܒܵܐ ܕܦܵܘܠܘܿܣ ܠܲܡܨܲܥܬܼܵܐ: ܕܐܵܦ ܦܵܘܠܘܿܣ ܠܲܡ ܦܵܠܲܚ pb. 153 ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܵܦ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܸܕ̈ܩܵܬܼܵܐ. ܠܗܵܢܵܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܠܩܘܼܒܼܠܹܗ: ܕܦܵܘܠܘܿܣ: ܚܲܕܼ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܤܵܦܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܟܼܠܡܸܕܸܡ. ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܹܝܢ ܦܵܘܠܘܿܣ: ܠܵܐ ܝܵܕܼܥܝܼܢܲܢ ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܲܡܨܸܐ ܤܵܦܹ̇ܩ ܠܟܼܠܡܸܕܸܡ ܐܲܟܼܘܵܬܹܗ. ܚܵܘܵܐ ܠܝܼ ܐܸܢ ܡܨܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܦܵܘܠܘܿܣ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܘܡܸܬܿܛܦܝܼܣ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟܼ. ܡܵܕܹܝܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܡܕܲܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܬܲܥܸܠ ܠܲܡܨܲܥܬܼܵܐ: ܠܘܵܬܼ ܤܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܓܼܵܘܵܐ. ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܓܹܝܪ ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܕܟܼܵܪ̈ܘܿܙܹܐ: ܘܲܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܕܫܸܠܝܵܐ. ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܹܝܢ ܐܸܢ ܫܸܠܝܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܡܸܠܒܲܟܼ: ܗ̤ܘܝܼ ܐܲܝܟܼ ܟܪܘܿܒܼܵܐ: ܕܡܸܕܸܡ ܕܐܲܪܥܵܐ ܠܵܐ ܝܵܨܹ̇ܦ. ܘܲܪܢܝܼ ܕܠܲܝܬܿ ܬܘܼܒܼ ܒܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝܟ: ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܕܪܵܢܹܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܹܗ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܲܠܦܘܼܟܼ ܐܲܒܼܵܗܲܝ̈ܟ ܕܲܩܕܼܵܡܲܝܟ ܪܕܼܵܘ. ܐܸܠܵܐ ܓܹܝܪ ܡܩܲܫܸܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܸܒܹܗ: ܘܐܵܚܹ̇ܕܼ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܥܸܨܝܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܪܲܚܝܼܩ ܡ̣ܢ ܡܲܪܢܝܼܬܼܵܐ ܕܟܼܠܒܲܪܢܵܫ. ܠܵܐ ܕܡܸܛܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܠܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܒܥܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܲܦܪܝܼܫܝܼܢ ܠܹܗ: ܕܠܵܐ ܢܸܥܘܿܠ ܚܘܼܒܵܐ ܘܪܸܢܝܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫ ܒܠܸܒܹܗ: ܠܡܸܬܼܚܲܪܵܪܘܼ ܡ̣ܢ ܫܓܼܘܼܫܝܵܐ ܕܡܲܪ̈ܢܝܬܼܵܐ ܘܲܠܡܸܗܘܵܐ ܒܫܸܠܝܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ. ܗܵܢܵܘ ܤܵܟܼܵܐ. ܡܵܐ ܕܹܝܢ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܠܵܟܼ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܠܡܸܪܢܵܐ ܒܦܲܪܨܘܿܦ ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ ܒܐ̄ܢܵܫ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܢܦܲܠܗܸܕܼ ܡܸܢܵܟܼ ܠܫܲܝܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܥܵܕܼ ܗܵܘܹ̇ܐ ܒܠܸܒܵܟܼ: ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܫܲܦܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܕܘܼܒܵܪܵܐ: ܚܘܼܒܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܡܸܛܠ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܒܪܲܡ: ܘܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܡܸܛܠܵܬܹܗ ܕܝܼܠܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ. ܟܲܬܲܪ ܠܝܼ ܠܲܡ: ܕܡܸܛܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܪܵܕܹܦ ܐ̄ܢܵܐ ܒܵܬܼܪܵܟܼ: ܐܵܡܲ݁ܪ ܗܵܘ̇ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ. ܐܵܡܲ݁ܪ ܠܹܗ: ܘܐܵܦ ܡܸܛܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܵܪܹܩ pb. 154 ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢܵܟܼ. ܐܲܒܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܐܲܪܤܵܢܝܼܣ: ܡܸܛܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܦܘܼܡܹܗ ܦܵܬܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܡܡܲܠܸܠ: ܠܵܐ ܕܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܕܫܸܓܼܡܵܐ. ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܹܝܢ ܟ̱ܠܹܗ ܝܵܘܡܵܐ: ܡܸܛܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܡܩܲܒܸܠ ܟܠ ܐܲܟܼܤ̈ܢܵܝܹܐ ܕܨܵܝ̇ܒܿܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܬܲܡܵܢ. ܗܵܘ̇ ܕܹܝܢ: ܚܠܵܦ ܗܵܕܹܐ ܓܒܼܵܐ ܠܹܗ ܫܸܬܼܩܵܐ ܘܫܸܠܝܵܐ: ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܗ̤ܘ ܥܲܡ ܪܘܼܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܓܼܵܘ ܝܲܡܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܒܫܲܝܢܵܐ ܡܥܲܠܝܵܐ ܪܵܕܹܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܲܤܦܝܼܢ̄ܬܼܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ ܫܸܠܝܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܓܸܠܝܵܢܵܐ ܐܸܬܼܚܵܘܝܼ ܠܐܲܬܼܠ݂ܝ̈ܛܹܐ ܕܥܲܩܸܒܼܘ ܥܲܠ ܤܘܼܥܪܵܢܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܐܵܦ ܗ̤ܘ ܟܹܝܬܼ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܫܸܠܝܵܐ ܗܵܢܵܘ: ܫܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ. ܐܸܢ ܓܹܝܪ ܘܐܵܦ ܒܹܗ ܒܫܸܠܝܵܐ ܡܠܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܫܓܼܘܼܫܝܵܐ: ܟܲܕܼ ܫܓܼܝܼܫ ܦܲܓܼܪܵܐ ܒܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ ܘܤܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܡܸܕܸܡ ܡܸܕܸܡ: ܘܢܲܦܫܵܐ ܒܡܲܪܢܝܼܬܼܵܐ ܕܲܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܐܲܝܕܵܐ ܫܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܡܸܟܹܝܠ: ܠܡܹܐܨܲܦ ܕܤܲܓܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܘܲܠܡܸܫܦܲܪ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܘܼܢ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܒܸܠܥܵܕܼ ܫܒܼܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܟܼܠܡܸܕܸܡ ܘܡܲܪܢܝܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ: ܠܡܸܼܠܒܲܟܼ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܕܫܸܠܝܵܐ: ܓܘܼܚܟܵܐ ܗ̣̄ܝ ܠܝܼ ܠܡܹܐܡܲܪ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/409
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 18” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/409.
Bibliography:
Discourse 18.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/409.

Show Citation Styles