Isaac of Nineveh: Discourse 20

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
ܚܙܵܬܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܬܼܵܐ: ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܗ̣̄ܝ ܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܓܼܸܫܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ. ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ: ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܵܢܘܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܗܵܘܢܵܐ ܒܤܘܼ̈ܟܵܠܹܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܕܥܲܠ ܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ. ܗܵܕܹܐ ܕܹܝܢ: ܐܵܦܠܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܤܝܼܡܵܐ ܠܡܸܬܿܬܿܙܵܥܘܼ ܡ̣ܢ ܢܲܦܫܗܘܿܢ: ܒܸܠܥܵܕܼ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ. ܐ̄ܚܪܬܵܐ ܗ̣̄ܝ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܵܢܘܼܬܼܵܐ ܒܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܥܲܠ ܥܵܒܼܘܿܕܼܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܵܢܘܼܾܬܼܵܐ ܒܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܥܲܠ ܟܝܵܢ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ. ܩܲܕܼܡܵܝܬܼܵܐ ܡ̇ܢ: ܥܸܠܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܬܼܪ̈ܲܓܼܫܵܢܝܵܬܼܵܐ ܡܟܼܵܢܵܐ ܠܡܸܤܲܒܼ ܠܩܘܼܒܵܠܵܗ̇. ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܐ ܕܹܝܢ: ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܕܘܼܟ ܥܸܠܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܥܵܐ ܘܲܠܟܼܵܐ. ܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܬܠܝܼܬܼܵܝܲܬܼ ܡܢܵܘ̈ܵܬܼܵܐ ܘܪܹܫܵܝܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ. ܘܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐܵܠܹܦ ܡ̣ܢ ܙܲܕܝܼ̈ܩܹܐ: ܠܵܐ ܡܸܫܲܟܲܚ ܕܡܸܫܬܿܘܸܐ ܠܡܲܪܓܿܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ. ܐܵܦ ܓܹܝܪ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܕܡܸܬܼܒܲܪܢܵܫܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܘܓܸܠܝܵܢܹܗ ܕܒܲܒܼܤܲܪ: ܡܸܢܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܬܼܵܐ ܡܸܬܼܐܲܡܪܵܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇. ܚܙܵܬܼܵܐ ܚܲܬܝܼܬܬܵܐ ܕܡܲܠܐܟܹ̈ܐ: ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܵܢܘܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܲܒܼܤܘܼ̈ܟܵܠܹܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܝܼܠܗܘܿܢ. ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܕܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܗܵܘܢܵܐ pb. 162 ܕܢܸܚܙܸܾܐ: ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ. ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܒܲܟܼܝܵܢܗܘܿܢ ܘܒܲܐܬܼܪܗܘܿܢ ܡܸܫܬܿܘܸܐ ܐ̄ܢܵܫ ܕܢܸܚܙܸܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܲܝܟܼ ܕܐܝܬܲܝܗܘܿܢ ܒܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܢܘܼܬܼܗܘܿܢ: ܒܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܤܘܼ̈ܟܵܠܹܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܕܲܥܠܲܝܗܘܿܢ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥ ܒܗܵܘܢܹܗ ܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ. ܡܵܐ ܕܹܝܢ ܕܢܲܦܫܵܐ ܐܸܬܿܕܲܟܼܝܲܬ̤ ܠܡܸܚܙܵܐ ܠܲܟܼܢܵܘ̈ܬܼܵܗ̇: ܒܗܵܠܹܝܢ ܥܲܝ̈ܢܹܐ ܡܩܲܒܿܠܵܐ ܚܙܵܬܼܗܘܿܢ. ܠܵܘ ܓܘܼ̈ܫܡܹܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܲܤܛܲܪ ܡ̣ܢ ܚܙܵܬܼܵܐ ܢܲܦܫܵܢܵܝܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ: ܬܘܼܒܼ ܐ̄ܚܪܹܢܝܵܐܝܼܬܼ ܢܸܬܼܚܙܘܿܢ ܗܸܢܘܿܢ ܟܲܕܼ ܗܸܢܘܿܢ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܫܲܢܝܼܘ: ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܠܵܐ ܐܸܬܿܬܲܚܬܝܼܘ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܗܘܿܢ ܒܚܸܙܘܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܠܗܵܕܹܐ ܕܹܝܢ ܚܙܵܬܼܵܐ: ܒܸܠܥܵܕܼ ܡ̣ܢ ܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ ܬܸܢܝܵܢܵܝܬܼܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܪܸܢܩܲܒܸܠ ܐ̄ܢܵܫ: ܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ. ܗܵܝ̇ ܕܹܝܢ ܕܲܒܼܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܢܸܬܼܚܙܘܿܢ ܠܐ̄ܢܵܫ̈ܝܼܢ: ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܚܙܵܬܼܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܛܲܟܼܤܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܡܕܲܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܡܫܲܟܫܝܼܢ ܒܬܲܫܕܲܪܬܿܗܘܿܢ. ܐܵܘ ܠܒܼܘܼܝܵܐܵܐ ܘܲܠܠܘܼܒܵܒܼܵܐ ܕܲܦܫܝܼ̈ܛܹܐ ܡܸܬܼܚܵܘܹܝܢ: ܒܲܚܙܵܬܼܵܐ ܡܸܬܼܪܲܓܼܫܵܢܝܼܬܼܵܐ. ܗܵܝ̇ ܕܐܵܦ ܘܲܠܠܵܐ ܕܟܲܝ̈ܵܐ ܗܘܹ̇ܝܢ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ ܚܸܙܘܵܢܹ̈ܐ. ܛܲܟܼܤܵܐ ܕܹܝܢ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ: ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܘܝܲܕܘܼ̈ܥܬܼܵܢܹܐ: ܕܐܸܬܼܥܲܠܝܼܘ ܒܝܲܕܼ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܫܒܼܝܼܚܹ̈ܐ ܕܫܸܠܝܵܐ: ܠܛܲܟܼܤܵܐ ܕܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/411
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 20” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/411.
Bibliography:
Discourse 20.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/411.

Show Citation Styles