Isaac of Nineveh: Discourse 25

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
ܟܠܡܸܕܸܡ ܕܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܡܸܕܸܡ: ܓܢܝܼܙ ܗ̄ܘ̣ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܡܸܕܸܡ ܕܡܸܢܹܗ ܘܲܠܬܲܚܬܿ. ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܒܪܲܡ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܬܲܚܦܝܼܬܼܵܐ ܕܓܼܘܼ̈ܫܡܹܐ pb. 183 ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ. ܩܢܸܐ ܡ̇ܢ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܘܲܠܗܵܝ̇. ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܕܢܸܨܒܸܿܐ: ܢܸܤܦܲܩ ܢܲܝܬܸܐ ܓܢܝܼܙܘܼܬܹܗ ܠܓܸܠܝܵܐ܀ ܟܠ ܗܵܟܹܝܠ ܕܐܘܼܤܝܼܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܦܘܼܪ̈ܫܵܢܹܐ ܕܕܲܪܓܼܵܗ̇ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܒܕܲܠܒܲܪ ܡܸܢܵܗ̇: ܐܸܠܵܐ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܙܵܘ̈ܥܹܝܗ̇ ܡܤܲܝܟܲܝܼܢ. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ ܘܝܲܬܝܼܪ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܗܵܝ̇ ܕܢܸܬܼܓܵܘܘܿܢ ܝܲܬܝܼܪ ܘܲܕܼܠܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܡܸܕܸܡ: ܠܩܘܼܒܵܠܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ: ܐܵܘ ܕܲܐ̄ܚܪܵܝܘܼܬܼ ܛܲܟܼܤܵܐ. ܠܵܘ ܐܲܬܼܪܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܐܸܠܵܐ ܠܦܘܼܬܼ ܪܵܡܘܼܬܼ ܡܨܲܠܠܘܼܬܼܵܐ ܐܵܘ ܡܡܲܫܚܘܼܬܼܵܐ ܕܗܵܘ̈ܢܹܐ: ܠܘܵܬܼ ܚܲܝܠܵܐ ܡܩܲܒܿܠܵܢܵܐ ܕܪܸ̈ܡܙܹܐ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ܀ ܟܠ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܡ̇ܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܢܵܐ: ܡ̣ܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܢܹܗ ܘܲܠܬܲܚܬܿ: ܓܢܝܼܙܘܼܬܼܵܐ ܠܵܘ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܚܕܼܵܕܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ ܕܙܵܘ̈ܥܹܐ. ܘܗܵܕܹܐ ܒܲܒܼ̈ܢܲܝ ܬܸܓܼܡܵܐ ܐܵܡܲ݁ܢܵܐ. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܬܸܓܼܡܹ̈ܐ ܕܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܘܬܸܓܼܡܹ̈ܐ ܕܢܲܦ̈ܫܵܬܼܵܐ: ܘܬܸܓܼܡܹ̈ܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ. ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܸܨܥܵܝܹ̈ܐ: ܘܗܵܠܹܝܢ ܡ̣ܢ ܬܠܝܼܬܼܵܝܹ̈ܐ: ܐܵܦ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܐܵܦ ܒܕܼܘܼ̈ܟܿܝܵܬܼܵܐ: ܐܵܦ ܒܙܵܘ̈ܥܹܐ. ܟܠܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܬܸܓܼܡܹ̈ܐ ܕܹܝܢ ܡܸܢܗܘܿܢ ܘܲܠܗܘܿܢ: ܒܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܓܢܝܼܙܝܼܢ ܠܚܲܘܿܬܲܝܗܘܿܢ. ܐܸܢ ܚܵܙܹ̇ܝܢ: ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ. ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܹܝܢ ܕܡ̣ܢ ܬܚܘܿܬܲܝܗܘܿܢ: ܐܵܦ ܒܹܗ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܹܝܢ ܕܚܵܙܘܿܝܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܓܫܝܼ̈ܡܹܐ: ܠܵܘ ܒܕܲܠܒܲܪ ܡܸܢܗܘܿܢ ܗܵܘܝܵܐ ܚܫܲܚܬܼܵܗ̇ ܐܲܝܟܼ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܹܐ. ܐܸܠܵܐ ܚܙܵܬܼܗܘܿܢ ܕܠܲܚܕܼܵܕܹ̈ܐ: ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܙܵܘܥܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܸܬܼܐܲܡܪܲܐ: ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ ܘܲܡܡܲܫܚܘܼܬܼܵܐ ܕܙܵܘ̈ܥܹܐ. ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܐܸܢ ܒܗܵܕܹܐ ܫܘܹܝܢ: ܐܵܦ ܟܲܕܼ ܪܲܚܝܼܩܝܼܢ: ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܠܲܚܕܼܵܕܹ̈ܐ. ܠܵܘ ܦܲܢܛܵܤܝܼܵܐܝܼܬܼ: ܐܸܠܵܐ ܒܲܚܙܵܬܼܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ: ܘܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܚܲܬܝܼܬܼܵܐ. pb. 184 ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܟܼܠ ܡܥܲܠܲܝ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܦܘܼܪ̈ܫܵܢܹܐ: ܕܗ̤ܘܝܘܼ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ ܤܓܼܝܼܕܵܐ܀ ܫܹ̈ܐܕܹܐ ܕܹܝܢ: ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܛܲܡ̈ܐܹܐ: ܠܵܐ ܓܠܝܼܙܝܼܢ ܡ̣ܢ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼ̈ܢܲܝ ܬܸܓܼܡܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܕܗܵܠܹܝܢ ܬܲܪܬܹܝܢ ܡܘܼ̈ܫܚܵܢ ܕܲܠܥܸܠ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ. ܡܸܛܠ ܕܲܚܙܵܝܵܐ ܕܪܘܼܚ: ܢܲܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܙܵܘ̈ܥܹܐ. ܗܸܢܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܡܲܚܙܝܼܬܼܗܘܿܢ: ܘܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܘܐܸܡܲܬܼܝ ܕܲܚܫܸܟܼܘ ܙܵܘ̈ܥܹܐ: ܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܠܛܲܟܼܤܹ̈ܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡܸܢܗܘܿܢ. ܠܲܚ̈ܕܼܵܕܹܐ ܕܹܝܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܥܒܹܝܢ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܤܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܡ̣ܢ ܦܸܚܡܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ: ܚܵܙܹ̇ܝܢ. ܗܵܠܹܝܢ ܕܫܹ̈ܐܕܹܐ ܗܵܟܲܢ܀ ܢܲܦ̈ܫܵܬܼܵܐ ܕܝܼܢ: ܟܡܵܐ ܕܛܲܡ̈ܐܵܢ ܐܸܢܹܝܢ ܘܚܲܫܝܼ̈ܟܼܵܢ: ܕܢܸܚܙ̈ܝܵܢ ܠܲܝܬܿ ܠܗܹܝܢ: ܐܵܦܠܵܐ ܠܲܒܼ̈ܢܲܝ ܬܸܓܼܡܲܝ̈ܗܹܝܢ. ܐܸܠܵܐ ܓܠܝܼ̈ܙܵܢ ܡ̣ܢ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܲܚܕܼܵܕܹ̈ܐ: ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܕܢܸܚܙ̈ܝܵܢ ܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܹܝܢ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܢܸܬܿܕܲܟ̈ܝܵܢ: ܘܲܠܛܲܟܼܤܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܕܲܒܼܪܝܼܬܼܗܹܝܢ ܢܹܐܬܼ̈ܝܵܢ: ܕܵܝ̈ܩܵܢ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܒܲܬܼܠܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܬܸܓܼܡܹ̈ܐ. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܠܬܲܚܬܿ ܡܸܢܗܹܝܢ: ܘܒܲܐܝܠܹܝܢ ܕܲܠܥܸܠ ܡܸܢܗܹܝܢ: ܘܲܠܗܹܝܢ ܠܲܚܕܼܵܕܼ̈ܐ. ܘܲܠܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܬܸܓܼܡܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܵܐ ܕܡܸܫܬܲܚܦܝܼܢ ܠܕܼܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܓܫܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ: ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܚܵܙ̈ܝܵܢ ܠܗܘܿܢ: ܐܸܢ ܠܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܘܐܸܢ ܠܫܹ̈ܐܕܹܐ ܐܵܘ ܠܢܲܦܫܵܐ ܐ̄ܚܢܵܬܗܹܝܢ. ܐܼܠܵܐ ܒܹܗ ܒܲܟܼܵܝܵܢܗܘܿܢ ܚܵܙ̈ܝܵܢ ܠܗܘܿܢ ܟܲܕܼ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܒܛܲܟܼܤܵܐ ܕܪܘܼܚܵܢܘܼܬܼܗܘܿܢ: ܐܸܢ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ: ܘܐܸܢ ܫܹܐܕܼܵܐ: ܘܐܸܢ ܢܲܦܫܵܐ ܠܢܲܦܫܵܐ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܬܹܐܡܲܪ ܕܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܕܫܹܐܕܼܵܐ ܐܵܘ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܢܸܬܼܚܙܘܿܢ ܒܪܘܼܚܵܢܘܼܬܼܗܘܿܢ ܐܸܠܵܐ ܡܸܫܬܲܓܼܢܹܝܢ: ܡܵܕܹܝܢ ܠܵܐ ܢܲܦܫܵܐ pb. 185 ܗ̣̄ܝ ܕܚܵܙ̇ܝܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ. ܘܡܸܟܹܝܠ: ܡܵܢ ܐܵܠܨܵܐ ܥܲܠ ܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ؟ ܗܵܐ ܐܵܦ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܕܟܹܝܢ: ܒܲܙܒܲܢ ܡܸܬܼܚܙܹܝܢ ܠܗܘܿܢ ܫܹ̈ܐܕܹܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܘܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ. ܒܪܲܡ ܒܥܲܝܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܚܵܙܹ̇ܝܢ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܠܵܐ ܤܢܝܼܩܵܐ ܥܲܠ ܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ. ܒܲܕܼܓܼܘܿܢ: ܠܵܘ ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܕܐܸܬܿܕܲܟܿܝܲܬ̤: ܐܸܠܵܐ ܒܪܘܼܚܵܢܘܼܬܼܗܘܿܢ ܚܵܙ̇ܝܵܐ ܠܗܘܿܢ: ܒܥܲܝܢܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܗ̇. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܒܡܲܕܥܵܐ ܡܸܤܬܲܟܿܠܵܢܵܐ܀ ܘܲܕܼܚܵܙ̈ܝܵܢ ܬܘܼܒܼ ܢܲܦܫܵܬܼܵܐ ܠܲܚܕܼܵܕܹ̈ܐ: ܐܵܦ ܟܲܕܼ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܐܸܢܹܝܢ: ܠܵܐ ܬܸܬܿܕܲܡܲܪ. ܗܵܐ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܓܠܝܼܬܼܵܐ ܕܡܸܬܿܛܦܝܼܣ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܵܗ̇: ܡܸܛܠ ܤܵܗܕܵܗ̇ ܫܲܪܝܼܪܵܐ. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܐܵܬܵܢܵܤܝܼܣ ܡܵܘܕܝܵܢܵܐ ܘܩܵܬܼܘܿܠܝܼܩܵܐ ܤܵܗܹ̇ܕܼ ܒܲܟܼܬܼܵܒܼܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܥܒܼܝܼܕܼ ܠܹܗ ܥܲܠ ܗܘܼܦܵܟܼܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܼ ܐܲܢܛܘܿܢ. ܒܲܙܒܲܢ ܠܲܡ ܟܲܕܼ ܡܨܲܠܸܐ ܡܵܪܝ ܐܲܢܛܘܿܢܝܼܣ: ܚ̣ܙܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫ ܟܲܕܼ ܡܸܤܬܲܠܩܵܐ ܒܐܝܼܩܵܪܵܐ ܪܲܒܵܐ. ܘܝܵܗܹ̇ܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܘܼܒܼܵܐ: ܠܗܵܘ̇ ܕܲܠܗܵܕܹܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܐܸܫܬܿܘܝܼ. ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܹܝܢ: ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܐܲܡܘܿܢ ܗܵܘ̇ ܕܲܢܛܝܼܪܵܐ. ܪܲܚܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܡ ܡܲܪܕܹܡ ܬܠܵܬܲܥܤܲܪ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ: ܛܘܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܥܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܐܲܢܛܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܢܛܝܼܪܘܿܣ ܐܲܬܼܪܵܐ. ܗܵܪܟܵܐ ܡܵܕܹܝܢ ܐܸܫܬܲܪܪܲܬ̤ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܲܝ̈ܗܘܹܝܢ ܗܵܢܹܝܢ ܕܐܸܡ݂ܲܪܢܲܢ. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܐܵܦ ܟܲܕܼ ܪܲܚܝܼܩܝܼܢ: ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܠܲܚܕܼܵܕܹ̈ܐ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܟܵܠܹ̇ܐ ܛܵܘܪܵܐ ܘܲܤܝܵܡܵܐ ܕܓܘܼ̈ܫܡܹܐ ܠܲܚܙܵܬܼܗܘܿܢ. ܘܲܕܼܚܵܙ̈ܝܵܢ ܢܲܦ̈ܫܵܬܼܵܐ ܠܲܚܕܼܵܕܹ̈ܐ ܡܵܐ ܕܐܸܬܿܕܲܟܝܼ: ܘܲܕܼܠܵܘ ܓܫܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܚܵܙ̈ܝܵܢ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܚܵܙ̈ܝܵܢ: pb. 186 ܐܸܠܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܓܲܠܝܵܐ ܗ̣̄ܝ: ܕܲܚܙܵܬܼܵܐ ܓܫܝܼܡܬܼܵܐ: ܡܸܕܸܡ ܕܲܩܕܼܵܡܹܝܗ̇ ܐܝܼܬܼ ܠܵܗ̇ ܠܡܸܚܙܵܐ. ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܹܝܢ ܕܡܲܒܼܥܲܕܼ: ܥܲܠ ܚܙܵܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܐܵܠܨܵܐ܀ ܗܵܢܘܿܢ ܡܲܢ ܬܸܓܼܡܹ̈ܐ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ: ܤܲܓܝܼܐܘܼܬܼܵܐ ܕܡܸܢܝܵܢܵܐ ܩܢܹܝܢ ܒܲܗܘܵܝܗܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܤܵܟܼܵܐ. ܘܦܘܼܪ̈ܫܵܢܹܐ ܬܘܼܒܼ: ܘܛܲܟܼܤܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܡܗܝܼܢ ܒܲܝܢܵܬܼܗܘܿܢ. ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܡܲܢ ܡܸܬܼܩܪܹܝܢ ܐܲܪ̈ܟܘܿܣ: ܘܫܘܼ̈ܠܛܵܢܹܐ: ܘܚܲܝ̈ܠܹܐ: ܘܡܵܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ. ܟܒܲܪ ܕܹܝܢ ܗܵܢܘܿܢ ܕܡܸܬܼܝܲܩܪܝܼܢ ܒܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܘܲܒܼܪܹܫܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܙܥܘܿܪܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܡܫܲܥ̈ܒܿܕܹܐ ܕܤܝܼܡܝܼܢ ܠܡܸܫܬܲܥܒܵܕܼܘܼ ܠܦܘܼܩܕܵܢܗܘܿܢ: ܐܵܡܲ݁ܪ ܪܲܒܵܐ ܕܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܪܗܸܛܪܵܐ ܕܝܼܘܿܕܘܿܪܘܿܣ. ܒܚܲܝܠܵܐ ܠܲܡ ܘܲܒܼܤܘܼ̈ܟܵܠܹܐ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ ܘܲܡܢܵܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ: ܠܦܘܼܬܼ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ ܕܛܲܟܼܤܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܿܕܲܪܓܼܝܼܢ ܘܤܵܠ̇ܩܝܼܢ ܡ̣ܢ ܕܪܲܓܼ ܠܲܓܼܪܲܓܼ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܡܸܬܼܡܲܢܥܝܼܢ ܠܗܵܘ̇ ܚܲܕܼ ܕܩܲܫܝܼܫ ܘܚܲܝܠܬܼܵܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܲܫܒܼܝܼܚ: ܘܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܪܹܫܵܐ ܘܫܲܬܼܐܸܤܬܼܵܐ ܕܟܼܠܗܹܝܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ. ܪܹܫܵܐ ܕܹܝܢ ܐܵܡܲ݁ܪܢܵܐ܀ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܲܡܩܲܕܿܡܘܼܬܼ ܬܸܕܼܡܪܵܬܼܵܐ ܕܲܥܒܼܵܕܼܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܤܲܓܝܼ ܦܲܝܝܼܫܝܼܢ ܘܲܒܼܨܝܼܪܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܘܪܲܒܲܝ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܼܪܟܼܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܚܸܟܼܡܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܝܼܠܲܢ ܘܕܼܝܼܠܗܘܿܢ. ܘܗܵܢܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܒܨܝܼܪܝܼܢ: ܐܲܝܟܼ ܡܵܐ ܕܲܒܼܨܝܼܪܝܼܢ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܗܵܢܘܿܢ ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܡܬܲܚܬܹܝܢ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܤܵܟܼ ܝܲܬܝܼܪ. ܒܨܝܼܪܹ̈ܐ ܕܹܝܢ ܐܵܡܲ݁ܪܢܵܐ: ܒܲܡܥܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܘܒܲܡܬܲܚܬܝܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܚܕܼܵܕܼ̈ܐ. ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܬܼܪܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܐܸܠܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܘܲܒܼܤܘܼܟܵܠܵܐ. ܕܢܹܐܡܲܪ ܒܚܲܝܠܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ: ܘܲܒܼܤܘܼܟܵܠܵܐ ܡܥܲܠܹܝܢ ܘܲܒܼܨܝܼܪܝܼܢ. ܠܦܘܼܬܼ ܓܹܝܪ ܡܫܘܼܚܬܼܵܐ ܕܲܩܢܹܝܢ: ܢܲܩܝܼܦܵܐ ܠܗܘܿܢ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܪܲܒܵܐ ܘܕܲܒܼܨܝܼܪܵܐ܀ pb. 187 ܠܟܼܠܗܹܝܢ ܗܵܟܹܝܠ ܐܘܼܤ̈ܝܼܵܣ ܫܡܲܝܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܝܘܼܦܠܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܒܬܸܫܥܵܐ ܟܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܫܲܡܲܗ ܐܸܢܹܝܢ. ܘܲܠܗܘܿܢ ܠܗܵܠܹܝܢ ܬܸܓܼܡܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ: ܬܠܝܼܬܼܵܐܝܼܬܼ ܦܲܪܸܫ. ܕܩܲܕܼܡܵܝܗܘܿܢ: ܡܵܘܬܿܒܹ̈ܐ: ܡܥܲܠܲܝ̈ܵܐ ܘܪ̈ܵܡܹܐ ܘܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ. ܘܲܟܼܪ̈ܘܿܒܹܐ: ܤܲܓܝܼ̈ܐܲܝ ܥܲܝ̈ܢܹܐ. ܘܲܤܪ̈ܵܦܹܐ: ܤܲܓ̈ܝܼܐܲܝ ܓܸܦܹ̈ܐ. ܘܬܸܓܼܡܵܐ ܕܹܝܢ ܬܠܝܼܬܼܵܝ ܛܲܟܼܤܹ̈ܐ: ܡܵܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܘܚܲܝ̈ܠܹܐ ܘܫܘܼ̈ܠܛܵܢܹܐ. ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ: ܐܲܪ̈ܟܘܿܣ ܘܪ̈ܲܒܲܝ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܘܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ܀ ܘܬܘܼܒܼ ܡܸܬܼܦܲܫܩܝܼܢ: ܥܸܒܼܪܵܐܝܼܬܼ. ܤܪ̈ܵܦܹܐ: ܡܲܚܡܵܢܹ̈ܐ ܘܡܵܘܩ̈ܕܼܵܢܹܐ. ܟܪ̈ܘܿܒܹܐ: ܤܲܓܝܼܐܘܼܬܼ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ: ܘܐܲܫܝܼܕܼܘܼܬܼ ܚܸܟܼܡܬܼܵܐ. ܘܡܵܘܬܿܒܹ̈ܐ: ܩܘܼܒܵܠܵܐ ܘܲܢܚܵܝܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܝܲܕܘܼ̈ܥܬܼܵܢܹܐ ܕܹܝܢ ܐܸܫܬܲܡܲܗܘ ܬܸܓܼܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ: ܠܵܘ ܐܲܝܟܼ ܡܲܢ ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܦܸܠܵܐ̈ܬܼܵܐ ܦܬܼܝܼ̈ܟܼܵܬܼܵܐ ܡܸܬܼܪ̈ܲܓܼܫܵܢܝܬܼܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܟܬܼܵܒܲܝ̈ ܪܘܼܚܵܐ ܡܸܤܬܲܟܿܠܝܼܢ ܥܲܠ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟܼ ܡܲܢ ܕܡܸܬܼܡܠܹܝܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܡܪܲܡܪ̱ܡܵܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܓܫܘܿܡ: ܘܡܸܤܬܲܒܼܥܝܼܢ ܐܲܝܟܼ ܕܡܲܦܲܣ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܐܝܼܬܼܚܵܬܼܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܲܬܼ ܙܲܠܝܼ̈ܩܹܐ ܕܫܘܼܦܪܵܐ ܒܵܪܹܐ ܟܠ ܫܘܼܦܪ̈ܝܼܢ: ܘܡܸܫܬܿܘܹܝܬ ܠܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܡ ܝܼܫܘܿܥ. ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܝܘܼܩ̈ܢܹܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܲܝ ܨܘܼܠܵܡܵܐ: ܕܡܲܤܒܿܗܵܐܝܼܬܼ ܨܵܝ̇ܪܝܼܢ ܕܵܡܝܘܼܬܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܬܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟܼ ܡ̇ܢ ܕܒܲܫܪܵܪܵܐ ܩܲܪܝܼܒܼܝܼܢ ܠܘܵܬܹܗ ܡܸܬܿܛܲܒܼܥܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܒܲܢܤܝܼܒܼܘܼܬܼܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܬܼܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܢܲܗܝܼܪ̈ܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ. ܘܡܸܬܼܡ̱ܠܹܝܢ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼܚܵܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܒܹܝܬܼ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ: ܘܤܘܼ̈ܟܵܠܹܐ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ. ܐ̄ܚܪܵܢܝܵܐܝܼܬܼ ܘܝܲܬܝܼܪ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܟܘܼ̈ܢܵܝܹܐ ܕܛܲܟܼܤܹ̈ܐ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ. pb. 188 ܡܵܘ̈ܬܿܒܹܐ: ܡܝܲܩܪܹ̈ܐ. ܡܵܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ: ܫܲܠܝܼ̈ܛܲܝ ܥܲܠ ܡܲܠܟ̈ܘܵܬܼܵܐ. ܐܲܪ̈ܟܿܘܿܣ: ܡܕܲܒܿܪܵܢܲܝ ܐܵܐܲܪ܀ ܫܘܼ̈ܠܛܵܢܹܐ: ܕܫܲܠܝܼܛܝܼܢ ܥܲܠ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܥܲܠ ܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ܀ ܘܚܲܝ̈ܠܹܐ: ܕܲܕܚܝܼܠ ܚܸܙܘܗܘܿܢ. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܡܨܝܢ ܒܚܲܝܠܵܐ. ܤܪ̈ܵܦܹܐ: ܡܩܲܕ̈ܫܵܢܹܐ. ܟܪ̈ܘܿܒܹܐ: ܛܵܥܘܿܢܹ̈ܐ܀ ܥܝܼܪܹ̈ܐ: ܢܵܛܘܿܪܹ̈ܐ܀ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ: ܡܸܫܬܲܕܪ̈ܵܢܹܐ܀ ܒܝܵܘܡܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ: ܬܡܵܢܝܵܐ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܐܸܬܼܒܪܝܼܘ. ܫܲܒܼܥܵܐ ܒܫܸܬܼܩܵܐ: ܘܚܲܕܼ ܒܩܵܠܵܐ: ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܢܘܼܗܪܵܐ܀ ܘܲܒܼܕܲܬܼܪܹܝܢ: ܪܩܝܼܥܵܐ܀ ܘܲܒܼܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ: ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ: ܘܡܵܘܥܝܼܬܼܵܐ ܕܝܵܥ̈ܝܵܬܼܵܐ܀ ܘܲܒܼܕܲܐܪܒܿܥܵܐ: ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܕܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ܀ ܘܒܲܕܼܚܲܡܫܵܐ: ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܘܪ̈ܲܚܫܵܐ ܘܢܘܼ̈ܢܹܐ܀ ܘܲܒܼܕܸܫܬܼܵܐ: ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܘܒܲܪܢܵܫܵܐ܀ ܐܸܤܟܹܡܹܗ ܠܲܡ ܕܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ: ܐܘܼܪܟܵܐ ܘܲܦܬܼܵܝܵܐ܀ ܪܹܫܵܐ: ܡܲܕܼܢܚܵܐ܀ ܘܫܘܼܠܵܡܵܐ: ܡܲܥܪܒܼܵܐ܀ ܘܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܓܲܪܒܿܝܵܐ܀ ܘܤܸܡܵܠܵܐ: ܬܲܚܡܢܵܐ܀ ܘܒܲܕܡܘܼܬܼ ܥܲܪܤܵܐ: ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ܀ ܘܲܫܡܲܝܵܐ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܼ ܟܲܦܬܼܵܐ܀ ܘܲܫܡܲܝܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ: ܐܲܝܟܼ ܓܝܼܓܼܠܵܐ ܡܠܲܚܲܡ ܠܗܵܘ̇ ܥܸܠܵܝܵܐ. ܘܤܸܦ̈ܘܵܬܼܗܘܿܢ ܕܲܡܫܲܝܵܐ ܘܕܲܐܥܵܐ: ܕܲܒܿܝܼܩܝܼܢ ܒܲܚܕܼܵܕܹ̈ܐ܀ ܘܐܘܼܩܝܵܢܘܿܣ: ܐܲܝܟܼ ܩܲܡܪܵܐ ܥܲܦܝܼܩ ܠܗܘܿܢ. ܘܲܠܟܼܵܐ ܡܸܢܹܗ: ܛܘܼܪܹ݁ܐ ܪ̈ܵܡܹܐ ܕܤܵܠܩ̇ܝܼܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܫܡܲܝܵܐ. ܘܫܸܡܫܵܐ ܒܸܤܬܲܪ ܗܵܢܘܿܢ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܡܹܐܙܲܠܬܹܗ ܟ̱ܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ. ܘܝܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܠܟܼܵܐ ܡܸܢܗܘܿܢ. ܘܲܠܒܼܝܼܟܼ ܚܲܕܼ ܒܐܲܪܒܿܥܵܐ ܒܝܲܒܿܝܼܫܬܼܵܐ: ܘܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐܲܪܒܿܥܵܐ ܝܲܒܿܝܼܫܬܼܵܐ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/416
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 25” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/416.
Bibliography:
Discourse 25.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/416.

Show Citation Styles