Narsai: On Human Nature - ܥܠ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܐܹܝܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܡܲܥ ܒܵܥܘܼܬܲܢ ܕܲܫܡܝܼܥܵܐ ܠܵܟ 2 ܘܦܲܢܵܐ ܒܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܫܸܐܠܲܬܼ ܢܲܦܫܲܢ ܕܲܡܦܵܣܲܬܿ ܒܵܗ̇ ܀ 3 :ܫܦܝܼܥ ܒܲܚܢܵܢܹܗ ܚܵܘܵܐ ܚܘܼܒܵܟ ܐܲܝܟ ܕܲܡܥܵܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ 4 ܕܠܵܐ ܢܲܗܸܠ ܒܹܗ ܣܵܢ̇ܐܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܲܥܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܀ 5 :ܥܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܬܲܚ ܒܹܝܬܼ ܓܲܙܵܟ ܠܲܣܢܝܼܩܘܼܬܲܢ 6 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܡܲܣܟܲܢ ܘܢܵܘܓܲܪ ܢܲܦܫܲܢ ܥܲܡ ܢܵܟܼܘܿܠܵܐ ܀ 7 :ܓܲܢܒܵܪ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܣܡܘܿܟ ܬܘܼܩܵܢܵܟ ܒܬܼܘܼܩܦܵܐ ܕܚܲܝܠܵܟ 8 ܕܗܵܐ ܡܸܙܕܲܥܙܲܥ ܡ̣ܢ ܩܲܫܝܘܼܬܼܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܘܫܹܐܕܹ̈ܐ ܀ 9 :ܐܝܼܬܼܝܵܐ ܕܲܡܠܹܝܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ 10 ܡܠܝܼܢ ܨܸܒܼܝܵܢܵܟ ܘܢܸܬܼܩܲܕܲܫ ܒܲܢ ܫܡܵܟ ܩܲܕܲܝܼܫܵܐ ܀ 11 :ܓܢܝܼܙ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܡ̣ܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܘܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪܵܢܹܐ 12 ܓܠܝܼ ܒܲܢ ܚܲܝܠܵܟ ܘܚܵܘܵܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܒܲܣܝܼܡܘܼܬܼܵܟ ܀ 13 :ܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠܵܐ ܕܲܒܼܪ̣ܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ 14 ܚܘܼܣ ܥܲܠ ܥܲܡܠܵܟ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܚܲܒܲܠ ܒܥܸܠܲܬܼ ܥܵܘ̣ܠܲܢ ܀ 15 :ܙܵܐܹ̇ܢ ܡܲܓܵܢ ܘܡܲܚܸܐ ܒܛܲܝܒܿܘܼ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ 16 ܦܫܘܿܛ ܝܲܡܝܼܢܵܟ ܘܣܲܒܲܥ ܢܲܦܫܲܢ ܡ̣ܢ ܡ̇ܘܗܲܒܼܬܼܵܟ ܀ 17 ܠܵܐ ܚܲܣܝܼܪܵܐ ܕܡ̣ܢ ܡܲܠܝܘܼܬܹܗ ܡܠܹܝܢ ܬܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ: pb. 258 18 :ܦܬܲܚ ܠܲܦܝܵܣܲܢ ܬܪܲܥ ܨܸܒܼܝܵܢܵܟ ܕܐܲܚܝܼܕܼ ܒܐܲܦܲܝ̈ܢ 19 :ܓܡܝܼܪ ܒܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܘܠܲܝܬܿ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܠܐܲܡܝܼܢܘܼܬܹܗ 20 ܓܡܘܿܪ ܒܲܥܒܼܵܕܼܵܐ ܫܘܼܕܵܝ ܡܸܠܲܝ̈ܟ ܕܲܠܘܵܬܼ ܓܸܢܣܲܢ ܀ 21 :ܨܵܐܲܪ ܬܹܒܹܝܠ ܒܣܲܡܵܐ ܕܚܘܼܒܹܿܗ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܟܲܗ 22 ܡܪܘܿܩ ܨܵܐܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܨܘܼܪ̈ܵܬܲܢ ܀ 23 :ܡܪܲܟܸܿܒܼ ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܘܢܵܦܲܚ̇ ܢܲܦܫܵܐ ܒܓܼܵܘ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ 24 ܫܲܪܲܪ ܝܲܨܪܲܢ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܦܸܐ ܩܕܼܵܡ ܚܘܼ̈ܬܼܚܵܬܹܐ ܀ 25 :ܡܝܲܩܲܪ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹܿܗ 26 ܚܘܼܣ ܥܲܠ ܨܲܠܡܵܐ ܕܝܲܩܝܼܪܘܼܬܼܵܟ ܕܠܵܐ ܢܸܨܛܲܥܲܪ ܀ 27 :ܒܸܫܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܟ ܕܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܩ̣ܬܲܝܬܿ ܪܘܼܟܵܒܲܢ 28 ܠܵܐ ܢܸܬܼܦܲܟܲܗ ܫܡܵܟ ܝܲܩܝܼܪܵܐ ܒܦܲܟܿܝܼܗܘܼܬܲܢ ܀ 29 :ܒܲܢ ܚܵܘܝܼܬܵܝܗܝ ܠܚܘܼܒܵܟ ܪܲܒܵܐ ܨܹܝܕܼ ܬܘܼܩܵܢܲܝ̈ܟ 30 ܠܵܐ ܬܚܵܘܸܐ ܒܲܢ ܐܵܬܼܵܐ ܕܪܘܼܓܼܙܵܐ ܠܲܥܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܀ 31 :ܒܲܢ ܣܲܝܸܟܼܬܵܝܗܝ ܠܲܫܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܐܘܼܡܵܢܘܼܬܼܵܟ 32 ܘܲܒܼܪܘܼܟܵܒܼܵܢ ܚܒ݂ܲܫܬܿ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܘܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 33 :ܒܲܢ ܪܲܟܸܿܒܼܬܵܝܗܝ ܠܪܵܘܡ̇ܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܐܲܝܟ ܚܲܕܼ ܓܘܼܫܡܵܐ 34 ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܒܦܲܓܼܪܲܢ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܒܢܲܦܫܲܢ ܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܀ 35 :ܠܵܐ ܡ̇ܪܝ ܬܸܫܪܹܝܘܗܝ ܠܗܵܢ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܕܪܲܟܸܿܒܼ ܚܘܼܒܵܟ 36 ܘܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܦܸܐ ܚܙܵܩܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܚܲܝܸܨ ܪܸܡܙܵܟ ܀ 37 :ܒܗܵܢ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܚܵܪܲܬ̤ ܡܸܠܲܬܼܝ ܡܚܝܼܠܲܬܼ ܚܲܝܠܵܐ 38 ܘܲܒܼܥܵܬ̤ ܕܬܸܪܕܹܿܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ ܕܐܲܣܝܼܪ̈ܵܢ ܒܹܗ ܀ 39 :ܒܗܵܢ ܐܲܣܵܪܵܐ ܐܲܩܸܬܼ ܪܸܥܝܵܢܝ ܒܨܝܼܪ ܒܘܼܝܵܢܵܐ 40 ܘܲܬܼܗܲܪ ܣܲܓܿܝܼ ܒܐܘܼܡ̇ܢܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸܡܙܵܐ ܕܐܲܣܪܹ݂ܗ ܀ 41 :ܒܗܵܢ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܦܗܵܘ̣ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ ܟܲܪ̈ܝܲܝ ܪܲܗܛܵܐ 42 ܘܥܲܬܸܿܕܘ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܢܸܒܼܢܘܿܢ ܫܲܪܒܵܐ ܩܕܼܵܡ ܫܵܡܘܿܥܹ̈ܐ ܀ 43 :ܒܗܵܢܵܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܚܸܙܩܲܬ̤ ܡܸܠܬܼܝ ܒܵܬܲܪ ܡܸܠܹ̈ܐ 44 ܕܐܸܦܘܿܩ ܐܲܝܬܸܿܐ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܲܫܡܵܟ ܠܲܥܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܀ 45 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܪܕܹܝܬܼ ܒܹܝܬܼ ܚܘܼܩܹ̈ܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܼܵܐ 46 ܕܐܲܗܓܸܿܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܫܲܪܒܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܼܵܟ ܀ 47 :ܒܗܵܢ ܐܸܣܟܹܿܡܵܐ ܨܵܪܬܼ ܡܸܠܹ̈ܐ ܒܩܲܢܝܵܐ ܕܠܸܫܢܝ 48 ܕܲܢܚܘܼܪ ܟܠܢܵܫ ܒܨܲܠܡܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܥܵܒܼܘܿܕܼܘܼܬܼܵܟ ܀ 49 ܨܠܸܡ ܬܘܼܩܵܢܵܟ ܚܙ̇ܝܬܼ ܕܲܡܨܲܝܲܬܼ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ: pb. 259 50 ܘܲܒܼܥܹ̇ܝܬܼ ܕܐܸܕܼܠܸܐ ܠܦܲܐܝܘܼܬܼ ܫܘܼܦܪܹܗ ܩܕܼܵܡ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܀ 51 :ܒܲܨܠܸܡ ܨܲܠܡܲܢ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܕܐܲܣܝܼܪܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܟܠܵܗ̇ 52 ܘܲܩܪܹܝܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܢܹܐܬܼܘܿܢ ܢܸܚܙܘܿܢ ܟܠ ܒܲܟܼܝܵܢܲܢ ܀ 53 :ܟܝܵܢܵܐ ܢܲܓܼܕܲܢܝ ܕܐܸܚܙܸܐ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܣܝܼܪܝܼܢ ܒܹܗ 54 ܕܐܲܝܟܲܢ ܘܲܟܼܡܵܐ ܣܦ݂ܲܩ ܚܲܠܵܫܵܐ ܕܢܹܐܚܘܿܪ ܟܠܵܐ ܀ 55 :ܒܹܗ ܒܲܟܼܝܵܢܲܢ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܟ 56 ܘܲܪܢܹ̇ܝܬܼ ܕܐܝܼܕ ܗ̄ܘ̣ ܣܲܒܼܪܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܡܵܐ ܐܸܢ ܚܲܛܵܝ ܀ 57 :ܫܸܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܟ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܕܲܫܪܹܐ ܒܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܢܵܘܣܵܐ 58 ܘܐܲܚܕܲܢܝ ܬܲܗܪܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢ ܣܵܦܹ̇ܩ ܫܝܼܛܵܐ ܠܟܲܣܝܵܐ ܀ 59 :ܫܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ ܣܲܓܿܝܼ ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܝܲܩܲܪܬܵܝܗܝ ܕܠܵܐ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬܼܵܐ 60 ܘܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܬܼܗܲܪ ܕܲܠܫܝܼܛܘܼܬܹܗ ܓ̣ܒܲܝܬܿ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܟܠ ܀ 61 :ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܚܘܼܒܵܟ ܓ̣ܒܼܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܟܠܵܐ ܘܲܩܪ̣ܵܝܗܝ ܒܲܫܡܹܗ 62 ܡ̇ܟܹܝܢ ܢܲܫܲܪ ܕܠܵܐ ܡܲܣܠܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܓܒܼܝܼܬܼܵܐ ܕܲܓܼܒܲܝܬܿ ܀ 63 :ܐܸܢ ܡ̇ܪܘܼܬܼܵܟ ܥܒܲܕܼܬܹܗ ܡܪܵܐ ܥܲܠ ܟܠ ܕܲܗܘ̤ܵܐ 64 ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܟܼܕܿܘܿܢ ܢܲܦܫܹܗ ܒܢܝܼܪܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܀ 65 :ܐܸܢ ܝܼܕܲܥܬܼܵܟ ܩܪܵܬ̤ ܘܩܲܪܸܒܼܬܹܗ ܠܕܲܪܓܼܵܐ ܪܵܡ̇ܐ 66 ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܵܘܕܹܿܐ ܕܫܲܪܝܼܪ ܕܲܪܓܹܗ ܘܫܸܡ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܀ 67 :ܐܸܢ ܟܲܣܝܘܼܬܼܵܟ ܓ̣ܠܲܝܬܿ ܠܲܥܒܼܵܕܲܝ̈ܟ ܒܝܲܕ ܓܲܠܝܘܼܬܹܗ 68 ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܟܼܢܘܿܫ ܚܝܵܪܹܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܨܹܝܕܼ ܪܘܼܟܵܒܹܗ ܀ 69 :ܐܸܢ ܒܹܗ ܒܲܕܿܩܬܿ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܒܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ 70 ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܩܪܘܿܒܼ ܨܼܝܕ ܚܸܟܼܡܵܬܼ̈ܐ ܕܟܲܣ̈ܝܵܢ ܒܲܫܡܹܗ ܀ 71 :ܐܸܢ ܒܹܗ ܚܵܘܝܼܬܿ ܒܲܣܝܼܡܘܼܬܼܵܟ ܠܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ 72 ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܹܐܚܘܿܒܼ ܓܵܘܣܵܐ ܒܦܲܓܼܪܹܗ ܕܲܢܦܝܼܣ ܚܠܵܦܵܘܗܝ ܀ 73 :ܐܸܢ ܗܘ̤ ܕܡܸܠܬܼܵܐ ܝܲܠܕܵܐ ܕܡܸܢܵܟ ܥܡ݂ܲܪ ܒܹܗ ܒܚܘܼܒܵܐ 74 ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܩܪ݂ܝܘܗܝ ܐܲܚܝܼܕܼ ܣܵܟܼܵܐ ܕܪܵܘܡ̇ܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܀ 75 :ܐܸܢ ܒܹܗ ܫܲܡܠܝܼܬܿ ܣܵܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܟܠܵܐ 76 ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܹܐܚܘܿܕܼ ܒܣܵܥܘܿܪܘܼܬܹܗ ܕܠܵܐ ܩܘܼܛܵܥܵܐ ܀ 77 :ܐܸܢ ܒܹܗ ܥܬܼܝܼܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܲܬܿܕܼܘܼܢ ܐܲܪܥܵܐ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ 78 ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܕܚܲܠ ܡ̣ܢ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܀ 79 :ܘܐܸܢ ܒܹܗ ܝܵܗ̇ܒܲܬܿ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܠܛܵܒܹ̈ܐ ܘܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܠܒܼܝܼܫܹ̈ܐ 80 ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܦܝܼܣܵܟ ܕܬܼܗܘܸܐ ܣܢܹܐܓܼܪܵܐ ܚܠܵܦ ܚܵܘ̈ܒܵܬܹܗ ܀ 81 ܘܐܸܢ ܗܘ̤ ܕܫܲܠܝܼܛ ܥܲܠ ܗܵܢ ܥܵܠܡܵܐ ܘܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ: pb. 260 82 ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܗܲܝܡܸܢ ܕܲܬܼܪܲܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܀ 83 :ܠܗܵܠܹܝܢ ܕܲܪ̈ܓܹܐ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܕܐܸܬܼܥܲܠܝܼ ܟܝܵܢܲܢ ܫܝܼܛܵܐ 84 ܘܓܲܪܓܲܢܝ ܪܸܥܝܵܢܝ ܕܐܸܪܕܹܿܐ ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܠܘܵܬܼ ܫܝܼܛܘܼܬܹܗ ܀ 85 :ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܕܲܪܓܹܗ ܥܨ̣ܵܬܲܢܝ ܕܐܲܡ̣ܪܲܚ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ 86 ܘܐܸܚܙܘܿܩ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܪܲܒܵܐ ܒܨܵܬܼܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܦܸܬܼܓܼܵܡܲܝ̈ ܀ 87 :ܨܹܝܕ ܟܲܣܝܘܼܬܼܵܟ ܕܲܒܼܓܲܠܝܘܼܬܹܗ ܒܥܹ̇ܝܬܼ ܕܐܸܬܼܩܲܪܲܒܼ 88 ܦܫܘܿܛ ܠܝܼ ܐܝܼܕܼܵܟ ܐܲܝܟ ܕܲܠܫܸܡܥܘܿܢ ܕܐܸܩܪܘܿܒܼ ܘܐܲܦܝܼܣ ܀ 89 :ܠܝܲܡܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ ܕܲܚܠܵܦ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܢ̣ܚܸܬܼܘ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ 90 ܢܕܲܠܹܝܢܝ ܪܸܡܙܵܟ ܕܠܵܐ ܐܸܬܿܛܲܒܲܥ ܒܲܕܼܠܵܐ ܦܲܐ̈ܝܵܢ ܀ 91 :ܕܐܲܦܝܼܣ ܩܸܪܒܹܿܬܼ ܚܠܵܦ ܣܘܼܥܪ݁ܵܢܹܐ ܕܝܼܠܝ ܘܲܕܼܚܲܒܼܪܲܝ 92 ܚܲܝܸܠ ܙܵܘܥܲܝ̈ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܦܘܿܢ ܥܲܕܼ ܡܸܫܬܲܡܥܝܼܢ ܀ 93 :ܒܲܬܼܪܲܥ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܢܵܩܹ̇ܫ ܨܸܒܼܝܵܢܝ ܨܵܒܹ̇ܐ ܒܚܲܝܲܝܢ 94 ܦܬܲܚܠܲܢ ܕܢܸܥܘܿܠ ܘܢܸܣܲܒܼ ܙܸܕܩܵܐ ܐܲܝܟ ܡܸܣܟܹܿܢܹ̈ܐ ܀ 95 :ܡܸܣܟܹܿܝܢ ܘܲܨܪܝܼܟ ܓܸܢܣܲܢ ܫܝܼܛܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܛܵܒܼ̈ܢ 96 ܣܡܘܿܟ ܫܝܼܛܘܼܬܹܗ ܒܢܸܬܼܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܡ̣ܢ ܡ̇ܘܗܲܒܼܬܼܵܟ ܀ 97 :ܡܚܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ ܣܲܓܿܝܼ ܕܲܢܟܲܢܸܫ ܠܹܗ ܡ̇ܙܘܿܢ ܙܲܒܼܢܵܐ 98 ܘܠܵܐ ܡܨܸܐ ܕܢܸܦܠܘܿܚ ܐܲܪܥܵܐ ܒܚܲܝܠܹܗ ܒܸܠܥܵܕܼ ܚܲܝܠܵܟ ܀ 99 :ܩܸܢܛܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܠܸܐ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ ܟܡܵܐ ܐܸܢ ܦܵܠܲܚ̇ 100 ܘܠܲܝܬܿ ܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ ܥܲܠ ܡ̇ܙܘܿܢܹܗ ܟܡܵܐ ܐܸܢ ܣܲܓܿܝܼ ܀ 101 :ܚܲܫܹ̈ܐ ܘܟܹܐܒܹ̈ܐ ܠܘܹܝܢ ܠܲܬܼܥܵܫܹܗ ܩܲܝܛܵܐ ܘܣܲܬܼܘܵܐ 102 ܘܟܼܠ ܢܸܟܼܝܵܢܝܼ̈ܢ ܐܲܡܝܼܢܝܼܢ ܠܹܗ ܠܹܗ ܘܲܠܕܝܼܠܹܗ ܀ 103 :ܣܲܓܿܝܼ ܥܲܡܠܹܗ ܘܲܙܥܘܿܪ ܐܲܓܼܪܵܐ ܕܡܸܬܼܦܲܢܹܐ ܠܹܗ 104 ܘܪܲܒܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܸܐܘܬܹܗ ܘܫܝܼܛ ܘܲܡܙܲܠܗܲܙ ܡ̇ܙܘܿܢ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܀ 105 :ܙܵܪܲܥ ܣܲܓܿܝܼ ܘܚܵܡܹ̇ܠ ܩܲܠܝܼܠ ܡ݂ܢ ܣܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ 106 ܡܛܲܪܲܦ ܘܲܫܚܝܼܩ ܘܥܲܕܼ ܡܸܬܼܒܲܣܲܡ ܒܲܠܥܹܗ ܡ̇ܘܬܵܐ ܀ 107 :ܒܩܸܢܛܵܐ ܙܵܪܲܥ ܘܲܒܼܣܘܼܪܵܕܼܵܐ ܡܟܲܢܸܫ ܦܹܐܪܹ̈ܐ 108 ܘܠܵܐ ܬܟܼܝܼܠ ܠܸܒܹ̇ܗ ܕܚܵ̇ܕܹܐ ܒܥܲܡܠܹܗ ܘܲܒܼܟܼܘܼܢܵܫܹܗ ܀ 109 :ܫܵܕܹ̇ܐ ܠܲܚܡܹܗ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܚܲܩܠܵܐ ܕܢܸܬܼܦܲܢܹܐ ܠܹܗ 110 ܘܩܲܢܝܼܛ ܘܲܡܥܵܩ ܕܕܲܠܡܵܐ ܢܹܐܒܲܕܼ ܘܢܵܘܦܘܿܢ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܀ 111 :ܦܵܠܲܚ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܘܪܵܢܹ̇ܐ ܕܕܲܠܡܵܐ ܬܟܼܘܼܡ ܥܲܠ ܦܹܐܪܹ̈ܐ 112 ܘܚܵܙܹ̇ܩ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܘܝܵܬܹ̇ܒܼ ܡ̇ܘܬܵܐ ܘܲܡܣܲܟܸܿܐ ܠܹܗ ܀ pb. 261 113 :ܐܲܝܟ ܝܵܠܕܲܬܵܐ ܡܣܲܟܸܿܐ ܠܦܹܐܪܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܕܠܥܘܸܠܵܐ 114 ܘܚܸܒܼܠܹ̈ܐ ܕܡ̇ܘܬܵܐ ܡܵܚܹ̇ܝܢ ܟܠܫܵܥ ܠܦܵܪܘܿܫܘܼܬܹܗ ܀ 115 :ܩܪܵܒܼܵܐ ܪܲܒܵܐ ܙܩܝܼܦ ܒܟܼܠܥܸܕܵܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܝܲܨܪܹܗ 116 ܘܐܸܢ ܢ̣ܵܡ ܘܲܕܡܸܟ ܥܲܠ̣ܘ ܚܘܼ̈ܬܼܚܵܬܹܐ ܘܒܲܙܘ ܚܹܐܪܘܼܬܹܗ ܀ 117 :ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܩܹܐܪ̈ܣܝܼܢ ܪܡܸܐ ܚܲܠܵܫܵܐ ܕܒܼܝܼܫ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܲܕܼ 118 ܒܚܲܫܲܝ̈ ܦܲܓܼܪܹܗ ܘܡ̇ܙܘܿܢ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܥܦܝܼܦܹ̈ܐ ܀ 119 :ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܥܲܪ̈ܩܹܐ ܡܢܲܓܸܿܕ ܗܘ̤ ܠܹܗ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܝܲܨܪܹܗ 120 ܘܠܲܝܬܿ ܒܹܗ ܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܡܲܠܝܵܐ ܀ 121 :ܚܲܫܝܼܫ ܘܲܡܥܵܩ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܲܫܘ̈ܗܝ ܘܠܘܼܩܒܲܠ ܥܲܡܠܵܘ̈ܗܝ 122 ܘܠܲܝܬܿ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܬܿܢܲܚ ܡܲܪܝܼܪܵܝܼܬܼ ܀ 123 :ܐܸܢ ܚ݂ܲܡ ܫܸܡܫܵܐ ܚ̣ܡܵܐ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܠܘܼܩܒܲܠ ܙܲܪ̈ܥܵܘܗܝ 124 ܘܐܸܢ ܓ̣ܵܙ ܡܸܛܵܐ ܝ̄ܒܸܫ̣ܘ ܚܘܼܫܵܒܼܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡ ܢܸܨ̈ܒܵܬܹܗ ܀ 125 :ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܥܸܠܒܲܬ̤ ܚܲܡܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܩܲܛ̣ܠܹܗ ܨܲܗܝܵܐ 126 ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܣܸܓܲܝܲܬ̤ ܩܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܛܠܸܩ̣ ܡ̣ܢ ܥܲܪܝܵܐ ܀ 127 :ܐܸܢ ܐܸܬܼܡܲܣܟܲܢ ܒܛܹܢ ܩܘܼܛܵܥܵܐ ܘܐܵܘܠܸܕܼ ܪܸܛܢܵܐ 128 ܘܐܸܢ ܐܸܫܬܲܪܬܲܚ ܠܲܒܼܫ̣ܹܗ ܚܘܼܬܼܪܵܐ ܘܪܵܡܘܼܬܼ ܪܘܼܚܵܐ ܀ 129 :ܐܸܢ ܐܸܙܕܲܕܲܩ ܐܲܗܸܠ ܘܲܓܼܚܸܟ ܥܲܠ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ 130 ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܲܚܝ̣ܛܵܐ ܐܵܘܚܸܠ ܘܲܦܣ݂ܲܩ ܕܠܲܝܬܿ ܬܘܼܒܼ ܣܲܒܼܪܵܐ ܀ 131 :ܐܸܢ ܐܸܬܼܚܲܟܲܡ ܛܥ̣ܵܐ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܫܝܼܛܘܼܬܼ ܡܸܕܼܪܹܗ 132 ܘܐܸܢ ܡܸܫܬܲܒܼܗܲܪ ܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܚܲܝܘ̄ܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܀ 133 :ܒܣܲܓܿܝܼ ܘܒܲܙܥܘܿܪ ܚܲܫܵܘ̈ܗܝ ܣܵܓܹ̇ܝܢ ܘܥ̣ܵܘܠܹܗ ܝܵܪܹܒܼ 134 ܘܡ̇ܢܵܐ ܢܸܥܒܸܿܕܼ ܘܠܲܐܝܟܵܐ ܢܸܥܪܘܿܩ ܡܙܲܠܗܲܙ ܒܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܀ 135 :ܒܹܝܬܼ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐ ܘܲܠܚܲܣܝܼܪܵܐ ܡܸܚܣܲܪ ܚܵ̇ܣܲܪ 136 ܘܐܲܝܟܲܢ ܡܲܨܝܵܐ ܕܢܸܛܲܪ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܕܠܵܐ ܢܸܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 137 :ܥܲܣܩܵܐ ܣܲܓܿܝܼ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܠܡܸܚܵܐ ܫܲܦܝܼܪ 138 ܘܠܵܐ ܦܫܝܼܩ ܪܲܗܛܵܐ ܕܙܲܕܼܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܠܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ܀ 139 :ܦܲܓܼܪܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܡܵܐ ܐܸܢ ܢܸܪܲܓܼ ܪ̈ܘܼܚܵܢܝܵܬܼܵܐ 140 ܐܵܦ ܗܝ̤ ܪܸܓܿܬܹܗ ܠܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܗ̄ܝܼ ܐܸܠܵܐ ܕܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܀ 141 ܐ̄ܚܪܹܝܢ ܥܵܡܲ݁ܪ ܒܹܗ ܒܢܵܘܣܵܐ ܕܡܸܕܼܪܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܿܠܵܢܵܐ: pb. 262 142 ܘܲܒܼܚܲܝܘܼܬܹܗ ܡܗܲܒܸܿܒܼ ܩܲܠܝܼܠ ܥܲܕܼ ܡܸܬܼܚܲܒܲܠ ܀ 143 :ܚܒܼܵܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܠܹܗ ܟܡܵܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܡܢܵܬܼܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ 144 ܐܵܦ ܗܝ̤ ܗܵܕܹܐ ܙܥܘܿܪܝܼܢ ܚܲܝܹܝ̈ܗ̇ ܠܡܲܚܵܝܘܼܬܹܗ ܀ 145 :ܘܐܸܢ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܗ ܚܲܣܝܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡ̣ܢ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ 146 ܐܲܝܟܲܢ ܡܸܫܟܲܚ ܠܡܸܚܵܐ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܡܸܬܼܚܲܒܿܠܵܢܹ̈ܐ ܀ 147 :ܢܹܐܬܼܘܿܢ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܡ̇ܪܝ ܠܐܝܼܵܠܹܗ ܕܓܸܢܣܲܢ ܫܝܼܛܵܐ 148 ܕܗܵܐ ܚܵܒܼ݂ ܘܐܲܫܦܸܠ ܚܹܝܠ ܚܲܝܘܼܬܹܗ ܒܐܵܓܼܘܿܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܀ 149 :ܦܫܘܿܛ ܠܹܗ ܐܝܼܕܼܵܐ ܠܐܵܓܼܘܿܢܸܣܛܵܐ ܪܦܸܐ ܪܸܥܝܵܢܵܐ 150 ܕܗܵܐ ܙܩܲܦ̣ ܨܸܒܼܥܵܐ ܘܠܵܐ ܡܨܸܐ ܕܢܹܐܚܘܿܕܼ ܕܲܪܵܐ ܒܓܸܠܝܵܐ ܀ 151 :ܩܥܝܼ ܘܠܲܒܸܿܒܲܝܗܝ ܠܲܩܪܲܒܼܬܼܵܢܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܿܠܵܢܵܐ 152 ܕܗܵܐ ܐܸܬܼܪܲܦܝܼܘ ܕܪ̈ܵܥܹܐ ܕܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܠܡܸܚܢܵܐ ܠܢܝܼܫܵܐ ܀ 153 :ܦܩܘܿܕܼ ܠܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܢܹ̈ܐ ܕܲܢܥܲܕܲܪܘܼܢܵܝܗܝ 154 ܕܗܵܐ ܦܸܕܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܐܝܼܕܹܗ ܠܡܹܐܚܲܕܼ ܩܸܫܬܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 155 :ܩܪܝܼ ܠܸܓܼܝܘܿܢܹ̈ܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܢܣܲܝܥܘܼܢܵܝܗܝ 156 ܥܲܕܼ ܠܵܐ ܢܸܦܸܠ ܘܢܸܗܘܸܐ ܓܘܼܚܟܵܐ ܠܲܒܼܥܸܠܕܲܪܹܗ ܀ 157 :ܟܬܼܘܿܒܼ ܘܫܲܕܲܪ ܠܹܗ ܣܲܩܪܵܐ ܕܲܫܡܵܟ ܕܪܲܒܿ ܡ̣ܢ ܟܠܑܵܐ 158 ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܚܲܝܲܠ ܠܡܸܛܥܲܢ ܚܲܫܵܘ̈ܗܝ ܒܣܲܒܼܪܵܐ ܕܲܫܡܵܟ ܀ 159 :ܐܲܪܡܵܐ ܐܝܼܕܼܵܐ ܒܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ 160 ܘܗܵܐ ܡܸܣܬܲܪܕܼܝܼܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܘܫܹܐܕܹ̈ܐ ܕܲܢܚܘܼܪܘܼܢ ܒܹܗ ܀ 161 :ܟܐܝܼ ܒܣܸܕܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܕܲܩܪ̈ܲܒܼܬܼܵܢܹܐ ܕܲܠܚܝܼܡܝܼܢ ܠܹܗ 162 ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܒܲܠܗܹܝܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܩܪܵܢܵܐ ܕܫܸܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܟ ܀ 163 :ܫܠܘܿܚ ܚܲܕܼ ܥܝܼܪܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܙܲܒܼܢܹܗ ܕܐܵܬܼܘܿܪܵܝܵܐ 164 ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܒܲܕܿܪܝܼܢ ܚܲܝ̈ܠܲܝ ܒܝܼܫܵܐ ܕܲܟܼܪܝܼܟܼܝܼܢ ܠܹܗ ܀ 165 :ܫܲܕܲܪ ܪܸܡܙܵܟ ܐܲܝܟ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܠܘܵܬܼ ܚܹܙܲܩܝܵܐ 166 ܘܲܚܠܵܦ ܬܹܐܢܹ̈ܐ ܢܣܝܼܡ ܠܹܗ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܲܠ ܟܘܼܬܼ̈ܡ̇ܬܹܗ ܀ 167 :ܢܲܫܡܲܥ ܨܹܐܕܲܝܢ ܗܵܝ̇ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܨܹܝܕܼ ܚܹܙܲܩܝܵܐ 168 ܕܲܚܠܵܦ ܚܲܝܹ̈ܐ ܗܵܐ ܡ̇ܘܣܸܦ ܐ̄ܢܵܐ ܫܘܼܒܼܩܵܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܀ 169 :ܐܹܝܢ ܡ̇ܪܝ ܐܲܦܢܵܢ ܠܘܵܬܼ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ 170 ܕܠܑܵܐ ܢܸܬܼܒܲܣܒܲܣ ܒܲܚܒܼܵܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܲܫܟܼܝܼܪ̈ܵܬܲܢ ܀ 171 :ܦܘܿܩ ܒܲܒܼܥܵܬܲܢ ܐܲܝܟ ܦܸܠܐܬܼܵܐ ܕܪܲܟܸܿܒܼ ܚܘܼܒܵܟ 172 ܘܢܸܥܘܿܠ ܢܸܪܥܹܐ ܒܲܛܝܵܪ ܚܲܝܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܀ 173 :ܐܲܢܗܲܪ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܘܲܒܼܥܝܼܗ̇ ܒܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܠܐܲܒܿܝܼܕܼܘܼܬܲܢ 174 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܚܲܒܲܠ ܙܝܼܘܹܗ ܕܡܸܕܼܪܲܢ ܕܲܛܒܼܝܼܥ ܒܲܫܡܵܟ ܀ 175 :ܚܕܝܼ ܒܲܦܝܵܣܲܢ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܪܒܹܿܗ ܕܲܒܼܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ 176 ܘܬܲܪܓܸܿܡ ܥܲܡܲܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܣܲܒܼܪܵܐ ܕܲܪܫܝܼܡܝܼܢ ܒܹܗ ܀ pb. 263 177 :ܥܲܡ ܢܵܟܼܘܿܠܵܐ ܦܠܲܚ̣ܢܲܢ ܡܲܓܵܢ ܘܲܛܠ݂ܲܡ̄ܢ ܐܲܓܼܪܲܢ 178 ܘܲܒܼܚܲܪ̈ܘܼܒܹܐ ܕܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ ܚܝ݂ܲܝܢ ܒܝܼܫܵܐܝܼܬܼ ܀ 179 :ܚ̣ܛܲܝܢ ܘܐܲܪܓܸܿܙܢܵܟ ܟܲܕܼ ܚܵܣ ܕܲܪܓܸܙܬܿ ܐܵܘ ܪܵܓܹ̇ܙ ܐܲܢ̄ܬܿ 180 ܘܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܿܝܢܲܢ ܕܢܸܩܪܸܐ ܢܲܦܫܲܢ ܒܢܲܝܵ̈ܐ ܕܲܫܡܵܟ ܀ 181 :ܗܲܒܼܠܲܢ ܕܢܸܗܘܸܐ ܐܲܝܟ ܐܲܓܼܝܼܪܹ̈ܐ ܒܦܘܼܠܚܵܢ ܒܲܝܬܵܟ 182 ܘܢܸܣܲܒܼ ܙܸܕܩܵܐ ܐܲܝܟ ܡܸܣܟܹܿܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܦܵܬܼܘܿܪܵܟ ܀ 183 :ܘܐܸܢ ܗܘ̤ ܕܡܲܨܝܵܐ ܓܡܘܿܪ ܒܲܥܒܼܵܕܼܵܐ ܚܹܝܠ ܦܸܠܐܬܼܵܟ 184 ܘܐܲܝܬܵܐ ܠܓܸܠܝܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܪܲܟܸܿܒܼܬܿ ܡܸܛܠܵܬܲܢ ܀ 185 :ܐܸܡܲܪ ܨܹܐܕܲܝܢ ܕܡ̣ܢ ܡܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܚܲܝܲܝܬܿܘܿܢ ܗܵܫܵܐ 186 ܘܡ̣ܢ ܐܲܒܼܕܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܦܢ݂ܲܝܬܿܘܿܢ ܨܹܐܕܲܝ ܀ 187 :ܦܩܘܿܕܼ ܠܲܚܢܵܢܵܟ ܢܟܲܣܸܐ ܨܲܥܪܲܢ ܒܐܸܣܛܲܠ ܫܘܼܒܼܚܵܐ 188 ܘܲܢܣܝܼܡ ܒܐܝܼܕܲܢ ܪܲܗܒܼܘܿܢ ܚܲܝ̈ܐ ܐܲܝܟ ܥܸܙܲܩܬܼܵܐ ܀ 189 :ܢܲܦܸܣ ܪܸܡܙܵܟ ܘܢܲܬܼܩܸܢ ܩܘܼܕܼܡܲܝܢ ܕܸܒܼܚܵܐ ܕܲܒܼܪܵܟ 190 ܘܢܸܪܕܿܘܿܦ ܒܐܘܼܟܼܠܹܗ ܡܸܪܲܬܼ ܡ̇ܘܬܵܐ ܡ̣ܢ ܗܲܕܵܡܲܝ̈ܢ ܀ 191 :ܘܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܕܚܵܣܹ̇ܡ ܒܦܘܼܪܩܵܢ ܒܦܘܼܪܩܵܢ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܘܲܒܼܦܘܼܠܚܵܢܲܢ 192 ܢܫܲܝܸܢ ܚܘܼܒܵܟ ܠܡܸܪܲܬܼ ܝܲܨܪܹܗ ܒܚܲܝܘܼܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 193 :ܩܪܝܼ ܠܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܘܐܲܦܨܲܚ ܐܸܢܘܿܢ ܒܝܲܕܼ ܦܘܼܢܵܝܲܢ 194 ܕܐܲܟܼܪܝܼܘ ܕܲܚ̣ܛܲܝܢ ܢܵܘܕܿܘܿܢ ܗܵܫܵܐ ܕܐܸܙܕܲܕܲܩܢܲܢ ܀ 195 :ܪܲܥܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܪܲܓܿܝܼܙܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡܸܛܠ ܥܵܘ̣ܠܲܢ 196 ܘܐܲܦܢܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܘܵܬܼ ܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܕܣܘܼܢܩܵܢ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܀ 197 :ܢܙܝܼܥܘܼܢ ܠܐܵܐܲܪ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܡܸܢܵܟ ܐܲܝܟ ܕܲܡܥܵܕܼܝܼܢ 198 ܘܲܢܩܲܫܘܿܢܵܝܗܝ ܘܢܸܛܥܲܢ ܡܲܝܵ̈ܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܚܲܨܹܗ ܀ 199 :ܢܲܪܡܘܿܢ ܒܦܘܼܡܹܗ ܦܓܼܘܼ̈ܕܹܐ ܕܫܸܬܼܩܵܐ ܘܲܕܿܬܲܪܥܘܼܬܼܵܐ 200 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܒܲܥܪܲܪ ܒܝܲܕܼ ܫܘܼܚܠܵܦܵܘ̈ܗܝ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܀ 201 :ܢܸܗܘܘܿܢ ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܐܲܝܟ ܗܸܢܝܘܿܟܹ̈ܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܚܲܨܹܗ 202 ܘܲܢܚܝܼܪܘܼܢܵܝܗܝ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܐܼܲܪܥܵܐ ܠܚܹܐܦܵܐ ܕܪܲܗܛܹܗ ܀ 203 :ܢܚܙܘܿܢ ܪܲܗܛܹܗ ܐܲܝܟ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܒܐܸܣܛܵܕܝܼܘܿܢ 204 ܘܢܸܓܼܕܼܠܘܼܢ ܠܲܫܡܵܟ ܟܠܝܼܠ ܬܵܘܕܲܝܼܬܼܵܐ ܕܚܲܕܿܝܼܬܵܢ ܒܹܗ ܀ 205 :ܐܹܝܢ ܡܵܪܝ ܩܲܒܸܿܠ ܪܘܼܟܵܒܼ ܡܸܠܲܝ̈ܢ ܐܵܦܸܢ ܫܝܼ̈ܛܵܢ 206 ܘܗܲܒܼ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܠܗܸܪܓܵܐ ܕܢܲܦܫܲܢ ܐܵܦܸܢ ܦܲܪܟܿܝܼܗ ܀ 207 :ܐܹܝܢ ܡ̇ܪܝ ܐܲܫܘܵܗ̇ ܠܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܡܲܢ ܠܦܘܼܢܵܝ ܡܸܠܬܼܵܐ 208 ܘܢܸܫܡܲܥ ܡܸܢܵܟ ܕܬܼܘܼܒܼܘ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܣܲܒܼܪܵܐ ܀ 209 ܐܹܝܢ ܡ̇ܪܝ ܐܲܦܨܲܚ ܠܐܵܐܲܪ ܕܲܟܼܡܝܼܪ ܡܸܛܠ ܥܵܘ̣ܠܲܢ: pb. 264 210 ܘܣܝܼܡ ܠܹܗ ܒܦܘܼܡܹܗ ܟܠܝܼܠ ܢܘܼܛ̈ܦܵܬܼܵܐ ܕܢܸܬܼܪܲܥܸܐ ܠܲܢ ܀ 211 :ܐܹܝܢ ܡ̇ܪܝ ܢܸܗܘܘܿܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܦܘܼܡܲܢ ܩܠܝܼܕܹ̈ܐ ܠܓܲܙܵܟ 212 ܘܢܸܦܬܲܚ ܢܸܣܲܒ݂ ܫܘܼܒܼܩܵܢ ܚܵܘ̈ܒܹܿܐ ܘܡ̇ܙܘܿܢ ܙܲܒܼܢܵܐ ܀ 213 :ܠܵܐ ܡ̇ܪܝ ܬܲܗܡܸܐ ܡ̣ܢ ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ ܕܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܲܢ 214 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܦܸܐ ܣܲܒܼܪܲܢ ܕܲܥܠܲܝܟ ܒܲܦܣܵܩ ܣܲܒܼܪܵܐ ܀ 215 :ܠܵܐ ܡ̇ܪܝ ܬܲܗܦܸܟ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܡܸܢܲܢ ܒܲܙܒܲܢ ܪܘܼܓܼܙܵܐ 216 ܕܠܵܐ ܢܒܲܙܚܘܼܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܛܪ̈ܘܼܢܹܐ ܐܲܝܟ ܕܲܡܥܵܕܼܝܼܢ ܀ 217 :ܠܵܐ ܡܵܪܝ ܬܸܫܕܹܝܢ ܡ̣ܢ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܟ ܐܲܝܟ ܕܲܠܒܼܝܼܫܹ̈ܐ 218 ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܬܿܪܝܼܡܘܼܢ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܒܫܸܦܠܲܢ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܩܲܕܼܡ̇ܐ ܀ 219 :ܠܵܐ ܡ̇ܪܝ ܬܸܗܘܸܐ ܠܵܐ ܪܲܚܡܵܢܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬܿ ܪܲܚܡܵܢܵܐ ܐܢ̄ܬܿ 220 ܚܵܣ ܡ̇ܪܝ ܠܵܐ ܗ̤ܘܲܝܬܿ ܡܹܐܡܲܪ ܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܠܦܘܼܬܼ ܣܘܼܢܩܵܢܲܢ ܀ 221 :ܠܵܐ ܡ̇ܪܝ ܢܸܙܥܲܪ ܫܸܡ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܟ ܒܥܸܠܲܬܼ ܥܵܘ̣ܠܲܢ 222 ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܙܵܥܲܪ ܘܠܵܐ ܐܸܢ ܢܲܪܫܲܥ ܐܵܠܹܦ ܐܲܠܦܝܼ̈ܢ ܀ 223 :ܠܵܐ ܡ̇ܪܝ ܬܸܗܘܸܐ ܒܨܝܼܪ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܘܡܸܣܟܹܿܝܢ ܓܲܙܵܐ 224 ܐܘܿܗ ܕܲܓܵܠ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܕܹܿܡ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܥܲܠ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܟ ܀ 225 :ܠܵܐ ܡܪܝ ܬܸܗܘܸܐ ܐܲܝܟ ܬܵܘܬܵܒܼܵܐ ܒܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܼܵܟ 226 ܘܠܵܐ ܐܲܝܟ ܐܵܪܚܵܐ ܕܣܵܛܹ̇ܐ ܠܲܡܒܼܵܬܼ ܒܲܕܼܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܀ 227 :ܠܵܐ ܡ̇ܪܝ ܬܸܗܘܸܐ ܐܲܝܟ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬܿ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܢ̄ܬܿ 228 ܘܠܵܐ ܐܲܝܟ ܓܲܒܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܨܸܐ ܠܡܸܦܪܲܩ ܕܐܲܢ̄ܬܿ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܐܢ̄ܬܿ ܀ 229 :ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܚܵܘ̈ܒܲܝܢ ܥܫܸܢ̣ܘ ܡ̣ܢ ܚܵܘ̈ܒܹܿܐ ܕܲܒܼܟܼܠ ܕܵܪܝܼܢ 230 ܐܲܢ̄ܬܿ ܚܘܼܣ ܡܸܛܠ ܫܡܵܟ ܝܲܩܝܼܪܵܐ ܕܲܩܪܹܝܢܲܢ ܒܹܗ ܀ 231 :ܐܸܢ ܣܲܢ̈ܝܵܬܲܢ ܐܲܣܢܝܼ ܐܲܦܹ̈ܐ ܕܐܵܐܲܪ ܫܲܦܝܵܐ 232 ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܵܐ ܬܚܵܘܸܐ ܐܲܦܹ̈ܐ ܕܚܸܡܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܦܲܐ̈ܝܵܢ ܠܵܟ ܀ 233 :ܐܸܢ ܒܝܼܫܘܼܬܿܢ ܟܠܵܬ̤ ܛܵܒܼܵܬܼ̈ܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡ ܥܵܘ̣ܠܵܢ 234 ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܵܐ ܬܫܲܚܠܸܦ ܫܸܡ ܛܵܒܼܘܼܬܼܵܟ ܟܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܲܦ ܀ 235 :ܛܵܒܼ ܐܲܢܬܿ ܟܠܵܟ ܘܟܹܐܝܢ ܐܲܢ̄ܬܿ ܟܠܵܟ ܘܣܵܢܹ̇ܐ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܐܢ̄ܬܿ 236 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܫܚܵܐ ܠܵܐ ܛܵܒܼܘܼܬܼܵܟ ܘܠܑܵܐ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܟ ܀ 237 :ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܝܵ̇ܕܲܥ ܕܢܸܩܪܹܝܟ ܒܲܫܡܵܐ ܕܙܵܕܩ ܠܲܫܡܵܟ 238 ܕܟܼܠ ܫܘܼܡ̇ܗܝܼ̈ܢ ܙܥܘܿܪܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܪܲܒܿܘܼܢ ܫܘܼܒܼܚܵܟ ܀ 239 :ܕܢܸܩܪܹܝܟ ܛܵܒܼܵܐ ܩܵܠ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܟ ܪܵܥܹ̇ܡ ܒܐܲܪܥܵܐ 240 ܘܐܸܢ ܬܘܼܒܼ ܟܹܐܢܵܐ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܡܠܹܝܢ ܡ̣ܢ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܀ pb. 265 241 :ܕܢܸܩܪܹܝܟ ܟܲܣܝܵܐ ܓܠܹܝܢ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܟ ܠܥܹܝܢ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܢ 242 ܕܢܸܩܪܹܝܟ ܓܲܠܝܵܐ ܠܲܝܬܿ ܒܲܥܒܼܝܼܕܹ̈ܐ ܕܣܵܦܹ̇ܩ ܕܢܸܚܙܹܝܟ ܀ 243 :ܕܢܸܩܪܹܝܟ ܕܲܫܡܲܥ ܫܡܝܼܥ ܠܵܟ ܩܵܠܲܢ ܥܲܕܼܠܵܐ ܕܢܸܩܪܹܝܟ 244 ܘܕܲܢܦܝܼܣ ܕܲܫܒܼܘܿܩ ܩܲܕܿܝܼܡ ܚܘܼܒܵܟ ܠܲܢ ܘܲܠܥܵܘ̣ܠܲܢ ܀ 245 :ܠܵܐ ܝܵ̇ܕܼܥܝܼܢܲܢ ܠܵܐ ܕܲܢܨܲܠܸܐ ܘܠܵܐ ܕܲܢܫܲܒܲܚ 246 ܘܩܲܢܝܼܛܝܼܢܲܢ ܕܢܹܐܡܲܪ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܦܲܐ̈ܝܵܢ ܠܵܟ ܀ 247 :ܐܲܝܟܲܢ ܢܨܲܠܸܐ ܠܠܵܐ ܚܲܣܝܼܪܵܐ ܕܲܓܼܡܝܼܪ ܟܠܹܗ 248 ܘܐܲܝܟܲܢ ܢܫܲܒܲܚ ܠܗܵܘ̇ ܕܲܒܼܫܘܼܒܼܚܹܗ ܡܩܵܘܸܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܀ 249 :ܐܸܢ ܡܸܫܬܲܒܲܚ ܝܵܪܹܒܼ ܡ̇ܕܹܝܢ ܒܝܲܕܼ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ 250 ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܝܵܪܹܒܼ ܒܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܡܸܢܲܢ ܗܵܘܹ̇ܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܀ 251 :ܐܸܢ ܡܸܨܛܲܥܲܪ ܪܲܒܿܘܼ ܨܲܥܪܹܗ ܡ̣ܢ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܹܿܗ 252 ܐܸܢ ܡܸܬܼܩܲܕܲܫ ܒܦܘܼܡܲܢ ܡ̇ܘܣܸܦ ܥܲܠ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܹܿܗ ܀ 253 :ܐܸܢ ܡܸܬܼܚܲܡܲܬܼ ܟܣܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܢܹܗ ܨܲܥܪܵܐ ܕܡܲܥܘܸܠ 254 ܘܐܸܢ ܡܸܬܼܪܲܥܹܐ ܚܢܲܢ ܚܵܘܝܼܢܵܝܗܝ ܫܒܼܝܼܠ ܬܲܪܥܘܼܬܼܵܐ ܀ 255 :ܘܐܸܢ ܒܲܬܼܘܵܬܼܵܐ ܣܵܥܲ݁ܪ ܡܸܕܹܿܡ ܒܵܬܲܪ ܙܲܒܼܢܵܐ 256 ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܥܨ̣ܵܐܘܼܗܝ ܠܡܸܕܲܥ ܡܸܕܲܡ ܕܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܀ 257 :ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܗܵܕܹܐ ܕܲܚܪܸܡ ܦܘܼܡ̇ܐ ܕܢܹܐܡܲܪ 258 ܡ̇ܢܵܐ ܝܲܬܿܝܼܪ ܩܢܹܐ ܒܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܀ 259 :ܠܵܐ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܠܵܐ ܬܸܬܼܪܲܥܘܿܢ ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܵܬܼܵܐ 260 ܠܲܝܬܿ ܒܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܡܸܕܲܡ ܕܲܒܼܨܝܼܪ ܡ̣ܢ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 261 :ܟܠ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܫܡܵܗ̇ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܲܡܝܼܢܘܼܬܹܗ 262 ܘܲܠܦܘܼܬܼ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܐܵܦ ܝܼܕܲܥܬܼܵܗ̇ ܥܲܡܵܗ̇ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܀ 263 :ܩܕܼܵܡ ܟܠ ܡܸܕܲܡ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܘܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ 264 ܘܠܵܐ ܛܵܥܹ̇ܐ ܠܵܗ̇ ܡܸܕܲܡ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܘܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܕܢܸܗܘܸܐ ܀ 265 :ܗܵܟܲܢ ܙܵܕܹܩ ܕܢܸܪܢܹܐ ܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܥܲܠ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ 266 ܘܗܵܟܲܢ ܚܲܝܵܒܼ ܡܠܝܼܠܵܐ ܕܢܸܦܪܘܿܥ ܠܝܵܗܹ̇ܒܼ ܡܸܠܬܼܵܐ ܀ 267 :ܚܵܘܒܲܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܚܲܝܵܒܼܝܼܢܲܢ ܠܲܡܬܲܩܢܵܢܲܢ 268 ܬܵܘ ܢܸܬܼܦܲܪܢܲܣ ܕܢܸܦܪܘܿܥ ܩܲܠܝܼܠ ܡ̣ܢ ܣܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ ܀ 269 :ܠܵܘ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܡܸܢܲܢ ܐܲܝܟ ܚܲܣܝܼܪܵܐ 270 ܥܸܠܠܹ̈ܐ ܡܪܲܟܲܒܼ ܕܲܝܢܲܢ ܢܸܥܬܲܪ ܡ̣ܢ ܣܝܼ̈ܡܵܬܹܗ ܀ 271 :ܣܝܼܡܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܩܥܹܐ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ 272 ܘܲܪܓܼܝܼܓܼ ܣܲܓܿܝܼ ܕܢܸܬܸܿܠ ܡܸܢܵܗ̇ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܿܗ ܀ pb. 266 273 :ܒܢܲܝ̈ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܕܲܒܼܪܹܗ ܩ̣ܪܵܝܗܝ ܠܲܟܼܝܵܢܲܢ 274 ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܪܵܕܹܐ ܘܲܡܚܲܟܸܿܡ ܠܲܢ ܚܘܼܒܵܢܵܐܝܼܬܼ ܀ 275 :ܢܣܲܝܒܲܪ ܗܵܟܹܝܠ ܙܢܲܝ̈ ܡܲܪܕܿܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܡܲܪܕܿܘܼܬܹܗ 276 ܘܠܵܐ ܬܸܡܐܲܢ ܠܲܢ ܒܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܕܟܲܦܢܵܐ ܘܲܕܼܟܼܘܼܪܗܵܢܵܐ ܀ 277 :ܐܸܢܗܘ̤ ܕܫܲܪܝܼܪ ܫܡܵܐ ܕܲܒܼ̈ܢܲܝܵܐ ܥܲܠ ܪܸܥܝܵܢܲܢ 278 ܢܲܫܲܪ ܡ̇ܕܹܝܢ ܕܐܵܦ ܡܲܪܕܿܘܼܬܲܢ ܠܝܘܼܬܼܪܵܢ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܀ 279 :ܕܠܵܐ ܩܘܼܛܵܥܵܐ ܢܩܲܒܸܿܠ ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܒܼܘܿܕܲܢ 280 ܘܲܕܼܠܵܐ ܪܸܛܢܵܐ ܢܸܕܲܥ ܩܹܐܪܣܵܐ ܕܫܚܠܵܦ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܀ 281 :ܗܵܕܹܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܢܸܫܐܲܠ ܡܸܢܹܗ ܒܲܙܒܲܢ ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ 282 ܕܠܵܐ ܡ̣ܪܝ ܬܲܟܿܣܲܢ ܒܲܪܘܼܓܼܙܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܠܦܘܼܬܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܢ ܀ 283 :ܐܲܝܟ ܒܲܪ ܐܝܼܫܲܝ ܢܦܝܼܣ ܥܲܠ ܥܵܘ̣ܠܲܢ ܪܵܥܘܿܡܵܐܝܼܬܼ 284 ܘܒܲܫܒܼܝܼܠ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܢܸܪܕܹܿܐ ܠܘܲܥܕܵܐ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 285 :ܐܹܝܢ ܡ̇ܪܝ ܢܸܫܘܸܐ ܠܗܵܝ̇ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܕܵܘܝܼܕ 286 ܘܢܸܦܢܹܐ ܠܕܲܪܓܼܵܐ ܕܫܘܼܒܼܩܵܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܒܕܼܘܼܡܝܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܀ 287 :ܐܹܝܢ ܡܵܪܝ ܐܲܥܒܲܪ ܣܲܟܼܠܘܼܬܼ ܥܲܒܼܕܲܝ̈ܟ ܐܲܝܟ ܕܲܕܥܲܒܼܕܵܟ 288 ܘܐܲܫܡܲܥ ܐܸܢܘܿܢ ܩܵܠ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܕܲܫܡܲܥ ܟܹܐܢܵܐ ܀ 289 :ܟܹܐܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܵܘܝܼܕܼ ܘܲܚ̣ܣܲܡ ܒܝܼܫܵܐ ܘܥܲܒܼܕܹܿܗ ܒܝܼܫܵܐ 290 ܘܕܼܵܘܕܿܝܼ ܕܲܚܛ̣ܵܐ ܠܚܵܝܼܗܝ ܡ̣ܢ ܠܸܒܹܿܗ ܠܫܸܡ ܒܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܀ 291 :ܘܐܸܢ ܬܵܘܕܲܝܼܬܼܵܐ ܠܚܵܬ̤ ܫܸܡ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܘܟܸܬܼܒܲܬ̤ ܛܵܒܹ̈ܐ 292 ܡܵܕܹܝܢ ܩܲܝܵܡ ܣܲܒܼܪܵܐ ܠܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܛܵܒܹ̈ܐ ܀ 293 :ܛܵܒܼܵܐ ܕܲܫܒ݂ܲܩ ܓܵܘܪܵܐ ܘܩܸܛܠܵܐ ܒܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܡ̇ܐ 294 ܫܒܼܘܿܩ ܣܘܼܪ̈ܚܵܢܹܐ ܕܲܫܼܟܼܝܼܪ̈ܵܬܲܢ ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܲܫܒܲܩ̣ܬܿ ܀ 295 :ܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܫܒܲܩ̣ܬܿ ܗܵܘ̇ ܣܘܼܪܚܵܢܵܐ ܕܲܕܠܵܐ ܢܵܡܘܿܣ 296 ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܵܦ ܗܵܫܵܐ ܫܒܼܘܿܩ ܚܵܘ̈ܒܵܬܲܢ ܕܲܕܼܠܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܀ 297 :ܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܫܪܲܝܬܿ ܦܣܵܩܵܐ ܕܲܦܣܲܩ̣ܬܿ ܥܲܠ ܩܵܛܘܿܠܹ̈ܐ 298 ܟܠܝܼ ܐܵܦ ܗܵܫܵܐ ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܕܛܲܝܸܒܼܬܿ ܠܛܵܠܘܿܡܘܿܬܲܢ ܀ 299 :ܐܲܢ̄ܬܿܘܼ ܕܲܚܠ݂ܲܛܬܿ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܪܘܼܓܼܙܵܐ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܕܵܕܹ̈ܐ 300 ܘܠܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼܬܿ ܕܲܢܒܲܙܚܘܼܢ ܒܲܢ ܣܵܢ̈ܐܹܐ ܕܥܲܡܲܢ ܀ 301 :ܐܲܢ̄ܬܿܘܼ ܕܐܲܩܸܨܬܿ ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܘܼܒܵܟ ܥܲܠ ܙܲܕܿܝܼܩܹ̈ܐ 302 ܘܐܲܫܘܝܼܬܿ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܢܦܝܼܣܘܼܢܵܟ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܣܢܝܼܩ ܐܲܢ̄ܬܿ ܀ 303 :ܒܚܘܼܒܵܟ ܚܲܣܝܼܬܿ ܚܵܘ̈ܒܹܿܐ ܕܥܲܡܲܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 304 ܘܝܲܗ̣̄ܒܼܬܵܝܗܝ ܠܐܲܓܼܪܵܐ ܕܒܲܣܝܼܡܘܼܬܼܵܟ ܠܨܸܒܼܝܵܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܀ 305 ܡܸܛܠ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܫܒܲܩ̣ܬܿ ܣܘܼܪ̈ܚܵܢܹܐ ܕܕܼܵܪܹ̈ܐ ܩܲܕܼܡܹ̈ܐ: pb. 267 306 ܘܗܵܐ ܫܒܼܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ ܠܵܟ ܩܕܼܵܡ ܕܲܢܦܲܝܼܣܘܼܢ ܠܒܲܣܝܼܡܘܼܬܼܵܟ ܀ 307 :ܛܢܵܢܵܐ ܐܲܪܡܝܼܬܿ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܲܢܦܝܼܣܘܼܢܵܟ 308 ܕܡ̇ܐ ܕܐܲܦܝܼܣܘܼܟ ܢܸܪܢܘܿܢ ܕܲܡܨܸܝܢ ܠܡܸܚܣܲܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܀ 309 :ܨܲܠܝܼ ܡܘܼܫܹܐ ܘܚܲܣܝܼܬܿ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܣܸܓܼܕܲܬܼ ܥܸܓܼܵܠܵܐ 310 ܘܐܸܡܲܪ̣ܬܿ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܕܗܵܐ ܠܲܡ ܫܸܒܼܩܹ̇ܬܼ ܐܲܝܟ ܡ̇ܐ ܕܐܲܦܝܼܣܬܿ ܀ 311 :ܨܲܠܝܼ ܝܼܫܘܿܥ ܘܲܟܼܠܲܝܼܬܿ ܪܲܗܛܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ ܘܣܲܗܪܵܐ 312 ܘܣܵܡ̣ܬܿ ܒܲܟܼܬܼܵܒܼܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܝܼܫܘܿܥ ܟܠܵܬ̤ ܪ̈ܲܗܛܲܝܗܘܿܢ ܀ 313 :ܨܲܠܝܼ ܫܡܘܼܐܹܝܠ ܘܲܥܢ̣ܵܝܗܝ ܪܸܡܙܵܟ ܒܩܵܠܵܐ ܕܪܲܥܡܵܐ 314 ܘܠܹܗ ܦܲܢܝܼܬܵܝܗܝ ܠܡܸܛܪܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ ܀ 315 :ܨܲܠܝܼ ܕܵܘܝܼܕܼ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܠܥܝܼܪܵܐ ܕܚܵܪܸܒܼ ܥܲܡܵܐ 316 ܘܚܵܓܼ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܥܘܼܬܹܗ ܟܲܕܼ ܡܸܢܵܟ ܚܵܓܼ ܀ 317 :ܩܪ̣ܵܟ ܐܹܠܝܼܵܐ ܘܩܲܫܝܼܬܿ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܘܲܛܥ݂ܲܢ ܡܸܛܪܵܐ 318 ܘܐܲܛܸܢܬܿ ܥܲܡܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܟܹܐܢܵܐ ܐܼܣܪܲܬ̤ ܘܲܫܪ̣ܵܬ̤ ܀ 319 :ܩܪ̣ܵܟ ܐܹܠܝܼܫܵܥ ܘܐܲܦܢܝܼܬܿ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܡܝܼܬܼܵܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ 320 ܘܠܲܢܒܼܝܼܘܼܬܹܗ ܚ̣ܫܲܒܼܬܿ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܦܘܼܡ ܡܵܘܬܵܐ ܀ 321 :ܩܪ̣ܵܟ ܚܹܙܲܩܝܵܐ ܘܵܚܪ݂ܲܒܼܬܿ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܐܵܬܼܘܿܪ̈ܵܝܹܐ 322 ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܗܵܡܲܢ ܗܘ̤ ܐܸܬܼܢܲܨܲܚ ܒܚܲܪܒܹܿܗ ܕܥܝܼܪܵܐ ܀ 323 :ܐܵܦ ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ ܒܚܹܝܠ ܥܘܼܕܪܵܢܵܟ ܓܠ̣ܵܐ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ 324 ܘܲܠܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܓ̣ܕܲܠܘ ܒܵܒܼܠܵܝܹ̈ܐ ܟܠܝܼܠ ܩܘܼܠܵܣܹ̈ܐ ܀ 325 :ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ܨܲܠܝܼܘ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܘܲܥܢ̣ܲܝܬܿ ܐܸܢܘܿܢ 326 ܒܕܼܵܪܲܢ ܕܲܓܼܠܝܼܙ ܡ̣ܢ ܙܲܕܿܝܼܩܹ̈ܐ ܐܲܦܝܼܣ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܵܟ ܀ 327 :ܪܲܒܿ ܗ̄ܘ̣ ܦܝܵܣܵܐ ܕܒܲܣܝܼܡܘܼܬܼܵܟ ܡ̣ܢ ܟܠ ܟܹܐܢܝܼ̈ܢ 328 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܚܲܡ ܓܲܙܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܥܲܡ ܕܲܥܒܼܝܼ̈ܕܹܐ ܀ 329 :ܚܘܼܒܵܟ ܓܲܪܓܼ ܠܨܸܒܼܝܵܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܕܲܢܦܝܼܣܘܼܢܵܟ 330 ܘܲܕܸܠܲܬܿ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܣܥܘܿܪ ܨܸܒܼܝܵܢܵܟ ܒܸܠܥܵܕܼ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܀ 331 :ܕܝܼܠܵܟ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܦܝܵܣܵܐ ܘܡܸܠܹ̈ܐ ܕܲܦܝܼܣܵܢܹ̈ܐ 332 ܡ̇ܢ ܡܲܛܥܸܢ ܐܲܢ̄ܬܿ ܛܲܝܒܿܘܼ ܕܝܼܠܵܟ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܵܟ ܀ 333 :ܬܸܗܘܸܐ ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܕܝܼܠܵܟ ܐܲܝܟ ܡ̇ܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ 334 ܘܲܣܥܘܿܪ ܨܹܐܕܲܝܢ ܗܵܘ̇ ܡ̇ܐ ܕܲܣܥ݂ܲܪܬܿ ܒܫܘܼܪܵܝ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܀ 335 :ܡܲܢ ܐܲܦܝܼܣܵܟ ܕܬܸܒܼܪܸܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ 336 ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܡܲܠ̣ܟܵܟ ܕܬܹܐܣܘܿܪ ܥܵܠܡܵܐ ܒܪܘܼܟܵܒܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 337 :ܡܲܢ̣ܘ ܗܘ̤ܵܐ ܠܵܟ ܡܲܠܹ̇ܝܟ ܡܸܠܟܵܐ ܕܬܸܩܪܹܝܢ ܨܲܠܡܵܟ 338 ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܚܵܘܝܵܟ ܕܲܒܼܪܘܼܟܵܒܲܢ ܬܫܲܠܸܡ ܥܲܡܠܵܟ ܀ 339 :ܘܐܸܢ ܒܲܗܘܵܝܵܐ ܕܝܼܠܲܢ ܘܲܕܼܟܼܠ ܠܵܐ ܒܥܲܝܬܿ ܥܸܕܼܪܵܐ 340 ܡ̇ܢ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܸܕܼܪܵܐ ܒܥܵܘ̣ܠܲܢ ܒܵܩܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܀ pb. 268 341 :ܒܵܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܥܵܘ̣ܠܲܢ ܠܦܘܼܬܼ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܟ 342 ܘܲܡܠܸܐ ܫܘܼܥܠܵܐ ܐܵܢ ܢܸܬܼܦܲܚܲܡ ܒܝܲܡܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܀ 343 :ܝܲܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܚܢܵܢܵܟ ܪܲܒܵܐ ܘܪܲܒܿ ܡ̣ܢ ܝܲܡܵܐ 344 ܘܪܵܘܡ̇ܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܙܥܘܿܪܝܼܢ ܣܲܓܿܝܼ ܠܦܘܼܬܼ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܀ 345 :ܕܪܲܒܿ ܗ̄ܘ̇ ܚܢܵܢܵܟ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܩܵܥܹ̇ܝܢ ܗܵܕܹܐ 346 ܕܟܲܕܼ ܠܲܝܬܿ ܐܸܢܘܿܢ ܐܸܡܲܪ̣ܬܿ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܲܡ ܀ 347 :ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܲܡ ܒܪ̣ܵܝܬܿ ܟܠܡܸܕܸܿܡ ܡܸܛܠܵܬܲܢ 348 ܘܐܲܝܟܲܢ ܡܲܨܝܵܐ ܕܬܲܗܡܸܐ ܡܸܢܲܢ ܒܲܙܒܲܢ ܪܘܼܓܼܙܵܐ ܀ 349 :ܘܲܕܼܪܲܒܵܐ ܛܵܒܼ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܫܚܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ 350 ܕܲܠܒܸܫ̄ܢ ܚܘܼܒܵܟ ܘܐܲܣܸܩ ܣ̣ܵܡܲܢ ܒܕܲܪܓܼܵܐ ܕܲܫܡܵܟ ܀ 351 :ܒܫܸܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܟ ܩܪ̣ܵܝܬܵܝܗܝ ܠܲܫܡܲܢ ܒܲܫܡܵܐ ܫܐܝܼܠܵܐ 352 ܘܗܵܫܵܐ ܒܗܘܿܢ ܒܲܥܒܼܵܕܹ̈ܐ ܢܸܗܘܸܐ ܒܕܲܪܓܹܗ܀ 353 :ܠܕܲܪܓܼܵܐ ܪܵܡ̇ܐ ܕܥܲܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܟ ܣܠܸ݂ܩ ܕܲܚܝܼܚܲܢ 354 ܠܵܐ ܢܸܬܿܬܿܚܬܸܿܐ ܡ̣ܢ ܪܡܪܵܡܹܗ ܒܥܸܠܲܬܼ ܥܵܘ̣ܠܲܢ ܀ 355 :ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܟ ܝܵܬܹ̇ܒܼ ܦܲܓܼܪܲܢ ܘܲܒܒܼܝܼܫ ܫܘܼܒܼܚܵܐ 356 ܠܵܐ ܢܸܨܛܲܥܲܪ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܒܨܲܥܪܵܐ ܕܡܲܪܵܚܘܼܬܲܢ ܀ 357 :ܠܵܐ ܢܫܘܼܛܘܼܢܵܝܗܝ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܒܝܲܕܼ ܪܲܦܝܼܘܼܬܹܗ 358 ܕܐܲܢ̄ܬܿ ܝܲܩܲܪܬܵܝܗܝ ܒܲܫܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܐܵܠܲܗܘܼܬܼܵܟ ܀ 359 :ܠܵܐ ܡ̇ܪܒ ܬܸܗܘܸܐ ܠܫܹܐܕܹ̈ܐ ܛܪ̈ܘܼܢܹܗ ܠܡܸܫܬܲܒܼܗܵܪܘܼ 360 ܕܗܵܐ ܠܲܡ ܐܲܡܠܸܟܼܘ ܘܦܲܕܼ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܀ 361 :ܠܵܐ ܡ̇ܪܝ ܢܸܚܕܿܘܿܢ ܣܵܢ̈ܐܹܐ ܕܥܲܡܲܢ ܐܲܝܟ ܕܲܡܥܵܕܝܼܢ 362 ܕܐܲܝܟܵܘ ܕܲܣܠܸ̣ܩ ܠܕܲܪܓܼܵܘ ܪܵܡܵܐ ܕܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܀ 363 :ܟܲܕܿܘܼ ܐܲܩܠܝܼܘ ܘܒܲܙܲܚܘ ܒܲܫܡܵܐ ܕܝܲܩܪܬܵܢ ܒܹܗ 364 ܫܲܬܸܿܩ ܐܸܢܘܿܢ ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܥܠܘܿܢ ܥܲܠ ܡ̇ܪܘܼܬܼܵܟ ܀ 365 :ܒܐܝܼܕܲܢ ܨܵܒܹ̇ܝܢ ܠܲܡܒܲܙܵܚܘܼ ܒܲܫܡܵܟ ܪܲܒܵܐ 366 ܘܟܸܢ ܡܸܬܼܪܲܥܹܝܢ ܠܡܸܫܬܲܩܵܠܘܼ ܥܲܠ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܟ ܀ 367 :ܠܨܲܠܡܲܢ ܣܵܢܹ̈ܝܢ ܣܵܢ̈ܐܹܐ ܕܗܘ̤ܵܘ ܠܲܫܡܵܟ 368 ܘܲܕܼܠܵܐ ܣܵܦ̇ܩܝܼܢ ܕܲܢܨܲܚܘܿܢܵܟ ܡܨܲܚܹܝܢ ܠܵܟ ܒܲܢ ܀ 369 :ܠܵܐ ܡ̇ܪܝ ܬܸܣܲܩ ܠܪܹܫ ܪܸܓܲܬܼܗܘܿܢ ܕܢܲܟܿܘܼܠܬܼܵܢܹ̈ܐ 370 ܘܠܵܐ ܢܸܫܬܲܟܼܠܲܠ ܒܸܢܝܵܢ ܙܹܐܦܵܐ ܕܲܚܬܼܝܼܪܝܼܢ ܒܹܗ ܀ 371 :ܟܐܝܼ ܒܹܗ ܒܪܵܘܡ̇ܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܘܢܸܦܸܠ ܒܐܲܪܥܵܐ 372 ܘܐܲܪܝܼܡ ܪܹܫܵܐ ܕܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܲܢ ܠܕܲܪܓܼܵܐ ܕܲܫܡܵܟ ܀ pb. 269 373 :ܦܪܘܿܩ ܠܲܟܼܝܵܢܲܢ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܲܡܚܲܒܿܠܵܢܹ̈ܐ 374 ܕܗܵܐ ܬܚܸܒܼ ܘܐܵܘܦܝܼ ܒܩܹܐܪܣܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܕܥܲܡ ܣܸܕܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܀ 375 :ܐܲܓܸܿܢ ܐܝܼܕܼܵܟ ܥܲܠ ܡܲܫܪܝܼܬܿܢ ܒܨܝܼܪܲܬܼ ܚܲܝܠܵܐ 376 ܕܗܵܐ ܙܸܥܪܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܪ̈ܚܡܲܝ ܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 377 :ܬܲܢܗܲܪ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܒܥܘܼܡܪܲܢ ܫܝܼܛܵܐ ܡܠܸܐ ܥܵܩܵܬܼ̈ܐ 378 ܕܗܵܐ ܛܠܸ݂ܩ ܡܸܢܹܗ ܢܘܼܗܪܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܙܲܕܼܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܀ 379 :ܐܲܩܝܼܡ ܪܸܡܙܵܟ ܐܲܦܸܛܪܘܿܦܵܐ ܥܲܠ ܪܲܦܝܘܼܬܲܢ 380 ܕܗܵܐ ܒܲܕܿܪܬܹܗ ܠܓܲܙܵܐ ܕܢܸܣܒܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܡ̇ܘܗܲܒܼܬܼܵܟ ܀ 381 :ܩܪܝܼ ܠܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܘܦܲܩܸܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܕܵܢܣܲܝܥܘܼܢܵܢ 382 ܕܗܵܐ ܥܲܠ̣ܘ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܘܚܲܫܹ̈ܐ ܠܙܝܼܙܹ̈ܐ ܘܒܲܙ̣ܘ ܣܝܼ̈ܡܵܬܲܢ ܀ 383 :ܫܕܲܪ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܲܢܥܝܼܪܘܼܢܵܢ ܡ̣ܢ ܕܲܡܟܿܘܼܬܲܢ 384 ܕܗܵܐ ܛܒ݂ܲܥܢܲܢ ܠܲܢ ܒܲܫܟܼܝܼܪ̈ܵܬܲܢ ܐܲܝܟ ܕܲܒܫܸܢܬܼܵܐ ܀ 385 :ܫܠܘܿܚ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܕܲܢܫܲܝܢܘܼܢܵܗ̇ ܠܲܫܕܓܼܝܼܫܘܼܬܲܢ 386 ܕܗܵܐ ܟܠ ܬܸܓܼܡܝܼ̈ܢ ܪܡܹܝܢ ܒܲܩܪ̈ܵܒܹܐ ܕܠܵܐ ܫܲܘܝܘܬܼܵܐ ܀ 387 :ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܣܵܦܩ̇ܝܼܢ ܚܲܝ̈ܠܲܝ ܪܵܘܡ̇ܐ ܕܲܢܥܝܼܪܘܼܢܵܢ 388 ܢܦܝܼܣ ܒܲܪ ܓܸܢܣܲܢ ܘܲܢܫܲܝܸܢ ܠܲܢ ܥܲܡ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܟ ܀ 389 :ܡܨܸܐ ܕܲܢܥܲܕܲܪ ܠܲܫܓܼܝܼܫܘܼܬܲܢ ܒܐܵܓܼܘܿܢ ܥܲܡܠܹ̈ܐ 390 ܒܗܵܝ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܪܵܟ ܝܼܚܝܼܪܼܵܝܵܐ ܘܐܵܦ ܡܸܨܥܵܢܲܢ ܀ 391 :ܝܵ̇ܕܲܥ ܕܲܢܦܝܼܣ ܚܠܵܦ ܚܲܝܵܒܹ̈ܐ ܚܘܼܒܵܢܵܐܝܼܬܼ 392 ܒܗܵܝ̇ ܕܲܫܩܝܼܠ ܠܹܗ ܢܸܣܝܵܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܡ̇ܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 393 :ܡܲܢܲܣܲܝ ܗ̄ܘ̣ ܓܹܝܪ ܒܟܼܠܗܹܝܢ ܕܲܩܢܹܐ ܟܝܵܢ ܡܵܝ̈ܘܿܬܹܐ 394 ܘܝܲܬܿܝܼܪ ܝܵ̇ܕܲܥ ܠܲܡܥܲܕܵܪܘܼ ܠܲܕܼܡܸܬܼܢܲܣܹܝܢ ܀ 395 :ܠܥܸܠܲܬܼ ܫܲܝܢܵܐ ܓ̣ܫܲܝܬܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܲܢܫܲܝܸܢ ܟܠ 396 ܓܡܘܿܪ ܒܲܥܒܼܵܕܼܵܐ ܓܒܼܝܼܬܼܵܐ ܕܲܫܡܹܗ ܒܥܸܠܲܬܼ ܫܲܝܢܲܢ ܀ 397 :ܙܲܒܼܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܗܵܫܵܐ ܕܲܢܚܵܘܸܐ ܒܲܢ ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܕܲܪܓܹܗ 398 ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܚܵܘܝܼ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܥܸܫܢܲܬ̤ ܚܲܝܵܒܼܘܼܬܲܢ ܀ 399 :ܐܸܢ ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܲܝܢ ܣܵܢ̈ܐܹܐ ܕܲܫܡܵܟ ܫܲܝܸܢܬܵܢ ܒܹܗ 400 ܟܡܵܐ ܬܸܫܬܲܝܢ ܠܵܐ ܫܲܘܝܘܼܬܲܢ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܹܗ ܀ 401 :ܐܸܢ ܡ̣ܢ ܡ̇ܘܬܵܐ ܘܐܵܟܹ̇ܠܩܲܪܨܵܐ ܦܪ̣ܵܩܬܵܢ ܒܐܝܼܕܹܗ 402 ܟܡܵܐ ܬܦܲܨܐ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܚܘܼܬܼܚܵܬܹ̈ܐ ܒܵܩܹ̈ܐ ܫܝܼܛܹ̈ܐ ܀ 403 :ܐܸܢ ܚܲܢܦܘܼܬܼܵܐ ܘܝܗ̄ܘܼܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܥܩ݂ܲܪ ܒܲܙܩܝܼܦܹܗ 404 ܟܡܵܐ ܦܫܝܼܩܵܐ ܠܹܗ ܕܢܸܟܼܠܹܐ ܒܚܫܹ̈ܐ ܕܲܡܥܝܼܩܝܼܢ ܠܲܢ ܀ 405 :ܐܸܢ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܕܟܼܠ ܗܘ̤ ܥܵܒܹ̇ܕ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ 406 ܟܡܵܐ ܩܕܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܡܨܸܐ ܕܲܢܦܲܟܲܗ ܩܲܫܝܘܼܬܼ ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܀ 407 ܐܸܢܗܘ̤ ܫܲܠܝܼܛ ܥܲܠ ܒܹܝܬܼ ܓܲܙܵܐ ܕܐܵܠܲܗܘܼܬܼܵܟ: pb. 270 408 :ܡ̇ܕܹܝܢ ܫܲܠܝܼܛ ܕܲܢܚܘܼܢ ܡܲܓܵܢ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܓܸܢܣܹܗ 409 :ܚܘܼܢܹܝܗ̇ ܛܵܒܼܵܐ ܠܲܡܚܝܼܾܠܘܼܬܲܢ ܐܲܝܟ ܕܲܡܥܵܕܲܬܿ 410 ܘܗܲܒܼܠܲܢ ܙܸܕܼܩܵܐ ܒܝܲܕܼ ܒܲܪ ܓܸܢܣܲܢ ܕܐܲܚܝܼܕܼ ܓܲܙܵܟ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/42
Source:
Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On Human Nature - ܥܠ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ” based upon Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/42.
Bibliography:
On Human Nature - ܥܠ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ.” In Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/42.

Show Citation Styles