Isaac of Nineveh: Discourse 33

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
ܡܸܛܠ ܕܹܝܢ ܕܥܲܠ ܚܘܼ̈ܬܼܚܵܬܹܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ ܪܫܲܡܢܲܢ: ܕܲܢܦܲܫܸܩ ܥܸܕܵܢܵܐ ܡܲܦܸܣ. ܚܲܝܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܐܝܼܬܼܵܘܝܗ ܒܲܗܘܼܪܵܝܵܐ: ܕܡ̣ܢ ܚܘܼܒܵܐ ܢܵܒܲܗ ܒܠܸܒܵܐ. ܠܘܼܩܕܲܡ ܕܹܝܢ: ܕܠܵܐ ܥܸܠܠܹ̈ܐ ܕܲܪܓܸܫܬܼܵܐ ܒܕܲܡܙܝܼܥ ܠܡܘܪܙܵܓܼܵܐ ܕܠܵܐ ܚܵܘܪܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ: ܐܵܘ ܤܘܼܟܵܠܵܐ ܕܡܲܥܒܸܿܕܼ ܘܚܘܼܫܵܒܼܵܐ. ܘܡܸܛܠܗܵܕܹܐ ܡܸܤܬܿܒܲܪ ܕܠܵܐ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܗܵܘ̇: ܡܸܛܠ ܥܲܪܦܸܠܵܢܵܝܘܼܬܹܗ ܕܗܵܘܢܵܐ ܥܕܲܟܹܝܠ: ܠܠܵܐ ܡܢܲܦܩܹ̈ܐ pb. 219 ܡܲܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ. ܠܲܡܫܲܡ̈ܠܲܝܵܐ ܕܹܝܢ: ܡܸܬܼܓܲܠܝܵܐ ܒܵܬܲܪܟܸܢ ܘܥܸܠܬܼܵܐ. ܥܲܡ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܥܘܿܕܼ ܕܥܸܠܬܼܵܐ: ܘܝܲܬܝܼܪ ܚܲܤܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܗܵܢܵܐ. ܗܲܢܝܼܐܝܼܬܼܵܐ ܟܹܝܬܼ ܦܵܪܚܵܐ ܒܠܸܒܵܐ. ܘܲܡܢܵܬܼܵܐ ܡܸܢܵܗ̇: ܒܓܼܘܼܫܡܵܐ ܡܫܲܡܲܪ ܡܩܲܒܿܠܵܢܵܐ: ܘܡܸܢܵܗ̇: ܠܚܲܝ̈ܠܹܐ ܢܦܫܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܫܲܕܲܪ. ܡܸܛܠ ܕܠܸܒܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܤܝܼܡ ܒܹܝܬܼ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܢܲܦܫܵܢܵܝܹ̈ܐ ܠܲܕܼܓܼܘܼܫܡܵܐ: ܠܗܵܢܘܿܢ ܡܲܢ ܐܘܿܪܓܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܠܗܵܠܹܝܢ ܕܹܝܢ ܟܝܵܢܵܐܝܼܬܼ. ܘܗ̤ܘܝܘܼ ܡܩܲܒܿܠܵܢܵܐ: ܠܲܬܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܓܲܒܹ̈ܐ ܡܙܝܼܥ ܛܥܵܡܬܐ ܕܡܲܥܒܿܕܼܵܢܘܼܬܹܗ. ܡܸܛܠܵܬܼܵܗ̇ ܗܘ̤ ܐܵܦ ܕܲܢܦܘܼܫ ܡܸܢܹܗ ܥܵܠܡܵܐ ܡܸܬܼܥܨܸܐ: ܘܗ̤ܘ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܥܵܠܡܵܐ. ܥܸܠܬܼܵܐ ܐܵܠ̇ܨܵܐ ܕܲܢܥܲܩܸܒܼ܀ ܚܘܼܒܵܐ: ܡܸܕܸܡ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܡܝܼܡܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ. ܘܐܸܡܲܬܼܝ ܕܲܕܼܠܵܐ ܡܘܼܫܚܵܐ ܢܵܦܹ̇ܠ ܒܐ̄ܢܵܫ: ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܠܵܗ̇ ܐܲܝܟܼ ܫܵܢܝܼܬܼܵܐ ܠܢܲܦܫܵܐ ܗܵܝ̇. ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܥܵܪܹܐ ܠܹܗ ܠܸܒܵܐ ܕܐܲܪܓܸܫ̣ ܒܹܗ ܘܲܢܚܲܡܤܸܢ: ܕܠܵܐ ܒܲܟܼܡܵܝܘܼܬܼܵܐ ܐܵܦ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܢܸܬܼܚܙܸܐ ܒܹܗ ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ. ܘܗܵܠܹܝܢ ܐܵܬܼ̈ܘܵܬܹܗ ܡܸܬܼܪܲܓܼܫܵܢܵܐܝܼܬܼ ܘܲܒܼܦܲܪܨܘܿܦܹܗ ܡܫܵܘܕܲܥ: ܒܲܪ ܫܵܥܬܹܗ ܤܵܡ̈ܩܵܢ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܵܘܙܵܢ: ܚܵܐܹ̇ܡ ܓܘܼܫܡܹܗ. ܕܵܚܹ̇ܩ ܡܸܢܹܗ ܩܸܢܛܵܐ: ܘܟܼܘܚܵܕܼܵܐ. ܗܵܘܹ̇ܐ: ܐܲܝܟܼ ܙܲܠܝܼܠܵܐ. ܚܲܝܠܵܐ ܕܤܘܼܬܵܬܼܵܐ: ܥܵܪܹܩ ܡܸܢܹܗ. ܚܹܐܦܵܐ ܘܕܼܘܼܘܵܕܼܵܐ: ܫܵܠܛ̇ܝܼܢ ܒܹܗ. ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܒܦܸܚܡܵܐ ܕܪܵܚܡܹ̇ܗ: ܐܲܝܟܼ ܠܵܐ ܡܸܕܸܡ: ܡ̣ܢ ܗܵܐ ܡܸܟܵܐ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ. ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ ܕܥܲܠ ܟܠ ܕܚܝܼܠ: ܠܹܗ: ܕܘܼܟܲܬܼ ܦܘܼܪܓܵܝܵܐ ܤܝܼܡܵܐ ܨܒܼܘܼܬܼܵܐ. ܘܥܲܡ ܟܠܗܹܝܢ: ܠܵܐ ܡܸܤܬܕܹܩ ܚܵܘܪܹܗ ܗܵܘܢܵܢܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܦܸܗܝܵܐ ܕܒܹܗ ܗܲܓܵܓܼܵܐܝܼܬܼ. ܛܵܘܪܵܐ ܡܲܒܼܥܲܕܼ: ܐܸܠܵܐ ܠܹܗ ܡܡܲܠܸܠ ܐܲܝܟܼ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ. ܟܤܸܐ ܡܲܢ ܡ̣ܢ ܚܸܙܘܵܐ: ܒܟܲܤܝܘܼܬܹܗ ܝܑܼܕܼܝܼܥܬܼܵܐ ܦܵܗܹ̇ܐ. ܚܸܙܘܹܗ ܟܝܵܢܵܝܵܐ: ܘܡܲܪܝܼܕܼ pb. 220 ܠܲܪܓܸܫܬܼܵܐ. ܒܤܘܥܪ̈ܵܢܵܘܗ ܡܲܢ: ܐܲܝܟܼ ܕܒܲܚܙܵܬܹܗ ܡܸܫܬܲܠܗܲܒܼ. ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ ܫܪܸܐ: ܡܸܤܬܵܘܲܕܼ ܟܹܝܬܼ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܥܲܡ ܐ̄ܚܪܹܝܢ ܘܲܡܒܲܠܗܸܐ. ܒܗܵܢܵܐ ܚܲܫܵܐ ܪܘܝܼܘ ܤܵܗ̈ܕܹܐ: ܒܹܗ ܚܲܕܼܪܘܼܗ̇ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܟ̱ܠܹܗ̇ ܟܲܕܼ ܫܲܢܝܼܐܝܼܢ. ܐܸܬܿܛܲܪܲܦܘ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܩܲܒܸܠ̣ܘ ܒܸܙܚܵܐ: ܗܘ̤ܵܘ ܛܲܥܲܝ̈ܵܐ ܒܚܘܼܪܒܵܐ. ܡܛܲܟܿܤܹ̈ܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܠܵܐ ܡܛܲܟܿܤܹ̈ܐ. ܚܲܟܝܼ̈ܡܹܐ: ܘܲܫܛ̣ܵܘ ܒܨܸܒܼܝܵܢܵܐ. ܟܬܝܼ̈ܟܹܐ: ܘܐܸܙܕܲܠܲܠܘ ܒܦܘܼܪܫܵܢܵܐ. ܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܹ̈ܐ: ܘܥܲܡ ܒܸܤܪܵܐ. ܬܵܒܼܘܿܥܵܐ ܕܐܲܡܝܼܢ: ܘܲܫܠܝܼ ܕܠܵܐ ܥܨܵܬܼܵܐ. ܕܲܠܗܵܕܹܐ ܫܵܢܝܘܼܬܼܵܐ ܢܸܫܘܸܐ ܢܸܡܛܸܐ ܡܸܟܵܐ: ܒܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܕܲܤܓܼܝܼܕܼܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ: ܗܵܘ̇ ܕܡܸܨܥܵܝܵܐ ܢܤܲܒܼ ܡ̣ܢ ܓܸܢܤܲܢ: ܘܒܼܐܝܼܕܹܗ ܗܵܠܹܝܢ ܝܲܗ̣̄ܒܼܠܲܢ: ܗܵܘ̇ ܕܲܒܼܟܼܠܗܹܝܢ ܕܝܼܠܲܢ ܡܢܲܤܲܝ ܐܲܟܼܘܵܬܲܢ ܤܛܲܪ ܡ̣ܢ ܚܛܝܼܬܼܵܐ. ܡܸܛܠ ܚܕܼܵܢܵܝܘܼܬܼ ܒܸܤܪܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ ܕܥܲܡܲܢ: ܘܠܲܗܵܠܲܡ ܕܠܵܐ ܒܘܼܠܒܵܠܵܐ: ܒܚܲܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܢܵܛܪܲܬܼ ܕܝܼ̈ܠܵܝܵܬܼܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ: ܡܵܘܬܿܒܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܙܲܕܸܩ̣ ܠܹܗ. ܕܒܼܐܝܼܕܹܗ ܠܹܗ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܘܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܘܤܸܓܼܕܬܼܵܐ: ܗܵܫܵܐ ܘܲܒܼܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ ܐܵܡܹܝܢ܀ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܕܬܸܥܘܿܠ ܠܲܡܕܼܝܢܬܐ ܕܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ: ܐܸܢ ܬܸܚܙܸܐ ܩܢܘܿܡܵܟܼ ܕܲܡܢܵܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡ̣ܢ ܫܚܵܩܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܬܗܲܝܡܢܝܼܘܗܝ. ܟܡܹܐܢܵܐ ܡܸܕܸܡ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܡܸܬܿܛܲܟܲܢ ܠܵܟܼ. ܘܤܲܟܵܐ: ܒܵܬܲܪ ܢܵܘܚܵܐ ܗܵܘ̇: ܠܲܕܼܠܘܼܚܝܵܐ ܤܲܓܝܼܐܵܐ ܕܡܸܢܗܘܿܢ. ܟܲܕܼ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪ̈ܵܬܼܵܐ ܥܵܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܠܵܐ ܦܵܓܲܥ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܢܵܘܚܵܐ ܕܡ̣ܢ ܛܘܼܪ̈ܵܦܲܝܟ ܘܒܲܢܦܹܐܫܵܐ pb. 221 ܕܡ̣ܢ ܪ̈ܵܕܼܘܿܦܲܝܟ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܸܤܡܲܟܼ ܡܲܪܕܝܼܬܼܵܟܼ ܠܐܵܘܵܢܵܐ ܕܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/424
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 33” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/424.
Bibliography:
Discourse 33.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/424.

Show Citation Styles