Isaac of Nineveh: Discourse 36

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܬܘܼܒܼ ܐܵܦ ܥܝܵܕܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܠܲܒܼܥܸܠܕܲܪܲܢ ܤܵܛܵܢܵܐ: ܕܠܲܐܝܠܹܝܢ ܕܠܵܐܓܼܘܿܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܢܵܚ̇ܬܝܼܢ: ܦܘܿܪܤܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡܦܲܪܸܫ ܠܗܘܿܢ ܠܕܲܪ̈ܵܘܗܝ ܕܠܘܼܩܒܲܠܗܘܿܢ. ܡ̣ܢ ܒܘܼܩܝܵܐ ܕܲܙܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܠܦܘܼܬܼ ܢܝܼܫܵܐ ܕܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ: ܙܢܵܐ ܕܐܵܓܼܘܿܢܹܗ ܡܫܲܚܠܸܦ܀ ܠܘܵܬܼ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܠܗܘܿܢ ܕܨܸܒܼܝܵܢܗܘܿܢ ܪܦܸܐ: ܘܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܚܝܼܠܝܼܢ: ܡܸܢܹܗ ܕܫܘܼܪܵܝܵܐ ܩܲܫܝܵܐܝܼܬܼ ܡܲܩܪܸܒܼ ܥܲܡܗܘܿܢ: ܟܲܕܼ ܡܥܝܼܪ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܢܸܤܝ̈ܘܿܢܹܐ ܬܲܩܝܼ̈ܦܹܐ ܘܲܕܼܚܝܼ̈ܠܹܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܢܲܛܥܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܙܢܵܝܐ ܕܒܼܝܼܫܘܼܬܹܗ: ܡ̣ܢ ܪܹܫܵܗ̇ ܕܐܘܼܪܚܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܕܟܲܕܼ ܢܲܩܢܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܤܘܼܪܵܕܼܵܐ ܡܸܢܹܗ ܕܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ: ܥܲܤܩܲܬܼ ܠܲܡܪܕܝܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܘܪܚܵܐ ܗܵܕܹܐ. ܕܟܲܕܼ ܠܲܡ ܫܘܼܪܵܝܵܗ̇ ܗܵܟܲܢ ܥܤܸܩ ܘܲܦܫܸܐ: ܥܕܲܡܵܐ pb. 270 ܠܫܘܼܠܵܡܵܗ̇ ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܤܲܝܒܲܪ: ܘܢܸܦܓܲܥ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܐܵܓܼܘܿܢܹ̈ܐ ܕܲܤܕܝܼܪܝܼܢ ܒܲܡܨܲܥܬܼܵܗ̇. ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܢܲܡܪܚܘܼܢ ܠܡܸܤܡܲܟܼ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ: ܘܲܠܘܵܬܼ ܡܸܕܸܡ ܐ̄ܚܪܹܝܢ ܠܲܡܚܵܪ ܡ̣ܢ ܚܹܐܦܵܐ ܕܡܲܪܢܝܼܬܼܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܝܼܠܹܗ. ܘܟܲܕܼ ܩܲܠܝܼܠ ܢܚܘܼܨ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܠܚܹܐܦܹܗ: ܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܢܲܦܫܗܘܿܢ ܠܲܥܪܘܼܩܝܵܐ. ܡܵܠܘܿܢ ܕܹܝܢ: ܗ̤ܘ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܵܒܹ̇ܩ ܠܹܗ ܠܡܸܬܼܚܲܝܵܠܘܼ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܥܲܕܲܪ ܠܗܘܿܢ ܒܡܸܕܸܡ: ܒܗܵܝ̇ ܕܩܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܘܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܠܐܵܓܼܘܿܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. ܠܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ ܠܲܡ ܟܠܡ̇ܢ ܕܥܵܒܹ̇ܕܼ ܥ̇ܒܼܵܕܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܲܗܡܝܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܘܟܼܵܠܹ̇ܐ ܐܝܼܕܹܗ ܡ̣ܢ ܕܡܵܐ. ܘܬܼܘܼܒܼ: ܩܲܪܝܼܒܼ ܗ̄ܘ̣ ܥܘܼܕܼܪܵܢܹܗ ܠܕܵܚܠܵܘ̈ܗܝ. ܘܲܕܼܠܵܐ ܩܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܘܕܲܚܘܼܠܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ ܢܸܦܓܥܝܼܘܗܝ ܠܲܒܼܥܸܠܕܲܪܵܐ: ܦܵܩܹ̇ܕܼ. ܫܲܪܵܐ ܠܲܡ ܠܡܵܘܒܵܕܼܸܘܼܬܹܗ: ܘܐܸܬܼܓܲܪܵܐ ܥܲܡܹܗ ܠܲܩܪܵܒܼܵܐ. ܘܐܹܫܲܪܸܐ ܠܡܸܬܲܠ ܕܸܚܠܬܼܵܟܼ ܘܙܵܘܸܥܬܼܵܟܼ. ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܬܼܚܝܬܼ ܫܡܲܝܵܐ܀ ܐܸܠܵܐ ܬܡܘܼܬܼ ܡܵܘܬܵܐ ܡܸܬܼܪܲܓܼܫܵܢܵܐ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܚܠܵܦ ܪܸܚܡܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܠܵܐ ܨܸܒܼܝܵܢܵܟܼ ܡܵܐܹ̇ܬܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܵܘܬܵܐ ܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܠܡܸܕܸܡ ܕܲܡܢܵܬܼܵܟܼ ܗ̄ܘ̣: ܠܵܐ ܬܸܬܼܥܲܤܲܩ ܠܲܡܩܲܒܵܠܘܼ ܒܨܸܒܼܝܵܢܵܟܼ ܒܚܲܫܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܙܲܒܼܢܵܐ: ܘܲܠܡܸܥܲܠ ܠܬܸܫܒܿܘܿܚܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܸܢܕܹܝܢ ܒܐܵܓܼܘܿܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܵܐܹ̇ܬܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܦܲܓܼܪܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܗ̤ܘ ܡܵܪܝܵܐ ܡܟܲܠܸܠ ܠܵܟܼ. ܘܲܠܓܲܪ̈ܡܲܝܟ ܢܲܨܝܼ̈ܚܹܐ: ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܤܵܗ̈ܕܹܐ ܡܦܲܠܸܓܼ ܠܗܘܿܢ. ܒܲܕܼܓܼܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ: ܡܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܠܵܐ ܙܪܲܙܘ: ܘܥܲܙܝܼܘ ܘܝܲܗ̣̄ܒܼܘ ܢܲܦܫܗܘܿܢ ܠܡܵܘܬܵܐ: ܡܸܟܵܐ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܕܲܪܹ̈ܐ: ܗܸܢܘܿܢ ܡܸܬܼܚܙܹܝܢ ܫܲܦ̈ܠܹܐ. ܡܵܠܘܿܢ ܕܹܝܢ ܟܲܕܼ ܐܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܗܡܸܐ ܒܗܘܿܢ ܠܡܸܬܼܪܕܵܦܘܼ: ܒܗܵܝ̇ pb. 271 ܕܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܨܵܕܼܘܵܐ ܘܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܢܘܼܤܵܝܵܐ ܡܢܲܤܹܝܢ ܠܲܡܫܲܠܵܡܘܼ ܥ̇ܒܼܵܕܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. ܕܐܵܦ ܗ̤ܘ ܤܵܛܵܢܵܐ ܝܑܼܠܸܦ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܕܫܘܼܪܵܝܵܐ: ܘܲܒܼܩ̣ܵܐ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܡܵܢ ܐܸܢܘܿܢ. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܕܲܚܘܼ̈ܠܬܼܵܢܹܐ ܘܪ̈ܵܚܡܲܝ ܢܲܦܫܗܘܿܢ: ܡܵܠܘܿܢ ܚܵܝܤܲܝ̈ ܥܲܠ ܦܲܓܼܪܵܐ: ܘܐܲܝܟܼ ܥܲܠܥܵܠܵܐ ܪܵܕܹܦ ܠܗܘܿܢ. ܒܗܵܝ̇ ܕܐܵܦ ܚܲܝܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܡܸܬܼܚܲܕܼܥܵܢܵܐ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܢܲܨܝܼ̈ܚܹܐ: ܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܠܘܵܬܼ ܗܵܠܹܝܢ. ܠܦܘܼܬܼ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܓܹܝܪ ܕܐ̄ܢܵܫ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܡܸܛܠܵܬܹܗ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܩܲܪܸܒܼ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܘܼܕܼܪܵܢܹܗ: ܘܲܡܚܵܘܸܐ ܥܵܠܘܗܝ ܒܛܝܼܠܘܼܬܹܗ. ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܡܸܫܟܲܚ ܩܵܪܹܒܼ ܤܵܛܵܢܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫ ܐܵܘ ܠܲܡܩܲܪܵܒܼܘܼ ܠܹܗ ܢܸܤܝܘܿܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܠܘܵܬܹܗ ܡܲܗܡܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܪܸܡܙܵܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ. ܐܵܘ ܡܵܐ ܕܐܸܬܼܪܲܦܝܼ ܒܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܢܲܦܫܹܗ ܠܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܫܟܼܝܼܪܹ̈ܐ ܕܦܸܗܝܵܐ: ܐܵܘ ܕܐܸܬܿܬܿܪܝܼܡ: ܐܵܘ ܕܐܸܬܼܦܲܠܲܓܼ. ܥܲܠ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ ܕܹܝܢ: ܠܵܐ ܫܵܐܹ̇ܠ ܤܵܛܵܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܥܲܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܓܡܝܼܪܹ̈ܐ ܘܪܵܘܪ̈ܒܹܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܠܲܡܢܲܤܵܝܘܼ ܐܸܢܘܿܢ. ܒܲܕܼܝܵܕܲܥ̇: ܕܐܵܦܠܵܐ ܡܸܫܬܲܠܡܝܼܢ ܒܐܝܼܕܹܗ. ܝܵܕܲܥ̇ ܓܹܝܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܠܵܐ ܤܵܦ̇ܩܝܼܢ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܡܸܫܬܲܠܡܝܼܢ ܒܐܝܼܕܹܗ. ܝܵܕܲܥ̇ ܓܹܝܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܠܵܐ ܤܵܦ̇ܩܝܼܢ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܲܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ: ܕܡܵܕܹܝܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܒܼܛܝܼܠܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܬܼܪܲܚܲܩ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬܼܗܘܿܢ. ܗܵܢܵܘ ܚܲܕܼ ܙܢܵܐ ܕܕܲܪܹܗ ܕܼܒܼܥܸܠܕܲܪܵܐ܀ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܹܝܢ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪ ܨܸܒܼܝܵܢܗܘܿܢ: ܘܡܵܘܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܚܫܝܼܒܼ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܒܲܛܢܵܢܵܐ ܚܲܪܝܼܦܵܐ ܢܦܲܩ̣ܘ ܟܲܕܼ ܡܲܫܠܡܵܐ ܢܲܦܫܗܘܿܢ ܠܟܼܠ ܢܸܤܝܘܿܢ ܘܲܠܡܵܘܬܵܐ: ܘܕܼܵܫ̣ܘ ܥܲܠ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܥܵܠܡܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܸܤܝܘܿܢܵܘ̈ܗܝ. ܠܗܵܠܹܝܢ: ܠܵܐ ܒܲܪ ܫܵܥܬܹܗ ܐܵܪܲܥ̇: ܘܲܡܚܵܘܸܐ ܠܗܘܿܢ ܢܲܦܫܹܗ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܤܘܿܓܼܵܐܐ. ܐܸܠܵܐ ܩܵܦܹ̇ܣ ܢܲܦܫܹܗ: pb. 272 ܘܝܵܗܹ̇ܒܼ ܠܗܘܿܢ ܐܲܬܼܪܵܐ. ܘܠܵܐ ܦܵܓܲܥ ܒܗܘܿܢ ܒܗܵܘ̇ ܚܹܐܦܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܤܵܕܲ̇ܪ ܕܲܪܵܐ ܥܲܡܗܘܿܢ. ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ ܓܹܝܪ: ܕܲܡܥܵܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܫܘܼܪܵܝ ܕܲܪܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܚܲܡܝܼܡ: ܘܛܵܐܹ̇ܢ ܤܲܓܝܼ ܐܵܓܼܘܿܢܸܤܛܵܐ: ܘܠܵܘ ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܬܼܝܵܐ ܡܸܙܕܟܹܝܢ ܕܲܪܵܪܹ̈ܐ ܛܲܢܵܢܹ̈ܐ. ܠܵܘ ܓܹܝܪ ܟܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܩܵܢܹ̇ܛ ܗܵܕܹܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ: ܐܸܠܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܕܲܡܫܲܠܗܸܒܼ ܠܗܘܿܢ ܒܝܲܕܼ ܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܕܲܛܥܝܼܢܝܼܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܗܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܨܒܼܘܼܬܼ ܢܲܦܫܗܘܿܢ ܫܵܕܹܝܢ ܠܹܗ ܒܩܲܠܝܼܠ ܩܲܠܝܼܠ ܟܲܕܼ ܡܸܬܿܬܿܟܼܠܝܼܢ. ܐܸܠܵܐ ܡܲܪܦܸܐ ܠܗܘܿܢ ܡܠܸܐ ܙܲܒܼܢܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܩܵܗܹ̇ܐ ܛܢܵܢܗܘܿܢ: ܘܡܸܬܼܦܲܠܗܲܕܼ ܛܘܼܝܵܒܼܵܐ ܕܙܲܝܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܥܲܬܸܕܼܘ: ܘܒܹܗ ܙܲܝܸܢ̣ܘ ܪܸܥܝܵܢܗܘܿܢ: ܒܫܘ̈ܚܠܵܦܹܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ ܐܲܠܵܗܵܝ̈ܵܬܐ ܘܥܘܼܗ̈ܕܵܢܹܐ ܡܥܲܕܪ̈ܵܢܹܐ ܘܲܡܚܲܝ̈ܠܵܢܹܐ: ܟܲܕܼ ܚܵܐܲܪ ܠܙܲܒܼܢܵܐ ܕܡܲܗܡܝܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܕܲܦܟܲܗܘ ܩܲܠܝܼܠ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ: ܟܡܵܐ ܙܲܒܼ̈ܢܝܼܢ ܗܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܢܲܦܫܗܘܿܢ ܡܸܫܟܚܝܼܢ ܫܟܼܵܚ̈ܬܼܵܐ ܕܚܘܼܝܵܒܼܵܐ: ܒܝܲܕܼ ܫܘܼ̈ܕܵܠܹܐ ܕܡ̣ܢ ܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ ܢܵܒܼ̇ܥܝܼܢ. ܘܗܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܵܦ̇ܪܝܼܢ ܓܘܼܡܵܨܵܐ ܡ̣ܢ ܢܲܦܫܗܘܿܢ: ܒܝܲܕܼ ܦܸܗܝܵܐ ܕܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܕܡ̣ܢ ܡܲܐܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܝܲܠܕܝܼܢ ܒܪܸܥܝܵܢܗܘܿܢ: ܗܵܝ̇ ܕܒܼܵܗ̇ ܩܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܐܲܡܠܟܲܬ̤ ܥܠܲܝܗܘܿܢ. ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܨܒܼܘܼܬܼ ܢܲܦܫܹܗ ܤܵܥܲܪ ܠܵܗ̇ ܤܵܛܵܢܵܐ ܠܗܵܕܹܐ: ܟܲܕܼ ܡܬܲܗܸܐ ܠܹܗ ܠܙܲܒܼܢܵܐ ܕܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ. ܒܲܕܼܠܵܐ ܟܲܕܼ ܚܵܐܹ̇ܣ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܐܵܦܠܵܐ ܟܲܕܼ ܚܵܐܹ̇ܓܼ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܐܲܝܟܼ ܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܚܫܝܼܒܝܼܢ ܒܥܲܝܵܢܵܘ̈ܗܝ. ܡܸܬܼܪܲܥܸܢܵܐ ܕܹܝܢ: ܕܚܲܝܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܚܕܝܼܪ ܠܗܘܿܢ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒܼܪܸܬܼܚܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܓܼܝܼܪܝܼܢ: ܘܫܲܒܼܪܵܐܝܼܬܼ ܢܲܦܩ̣ܘ ܠܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܚܘܼܫܵܒܼ: ܟܲܕܼ ܥܠܵܘܗܝ ܡܸܬܿܬܲܟܼܠܝܼܢ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܝܵܕܼܥܝܼܢ ܕܠܘܼܩܒܲܠ pb. 273 ܡܲܢ̣ܘܼ ܐܝܼܬܼ ܠܗܘܿܢ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ. ܒܲܕܓܼܘܿܢ ܬܵܟܹ̇ܣ ܠܹܗ ܠܝܲܨܪܵܐ ܕܒܼܝܼܫܘܼܬܹܗ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܢܸܩܪܘܿܒܼ ܚܕܼܵܪܲܝܗܘܿܢ. ܒܕܲܡܦܲܓܲܕܼ ܝܲܨܪܹܗ: ܡ̣ܢ ܢܵܛܘܿܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܨܹܐܕܲܝܗܘܿܢ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ. ܐܸܢܕܹܝܢ ܠܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܠܵܐ ܫܵܕܹܝܢ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܕܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܬܲܟܼܫܲܦܬܼܵܐ ܘܥܲܡ̈ܠܹܐ ܘܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ: ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܡܲܪܚܸܩ ܡܸܢܗܘܿܢ. ܪܸܚܡܲܬܼ ܢܝܵܚܹ̈ܐ ܕܹܝܢ: ܥܸܠܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܡܸܫܬܲܒܼܩܵܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܸܢܕܹܝܢܢ ܒܗܵܢܹܝܢ ܡܚܲܡܤܢܝܼܢ ܚܝܼܨܵܐܝܼܬܼ: ܡ̣ܢ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܡܸܫܬܲܠܚܝܼܢ. ܘܲܒܼܥܸܠܕܲܪܵܐ: ܠܵܐ ܡܵܫܬܿܒܸܩ ܕܡܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܚܕܼܵܪܲܝܗܘܿܢ. ܘܐܸܢ ܗ̤ܘ ܕܡܸܫܬܲܒܼܩܝܼܢ ܒܲܙܒܲܬ ܙܒܲܢ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܕܼܘܼܪܵܫܵܐ. ܟܲܕܼ ܐܲܚܝܼܕܼ ܘܬܲܩܝܼܦ ܠܗܘܿܢ ܗܵܘ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܘܠܵܐ ܕܵܚ̇ܠܝܼܢ ܡܸܢܗܘܿܢ ܕܡܢܲܤ̈ܝܵܢܹܐ. ܒܲܕܼܡܸܬܼܠܲܒܲܒܼ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ: ܘܒܼܵܤܹ̇ܐ ܒܗܘܿܢ ܡܸܛܠܵܬܹܗ. ܘܗ̤ܘ ܡܕܲܪܸܫ ܠܗܘܿܢ: ܐܲܝܟܼ ܐ̄ܢܵܫ ܕܡܲܠܸܦ ܤܲܚܘܵܐ ܠܛܲܠܝܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ. ܘܡܵܐ ܕܫܲܪܝܼ ܛܵܒܲܥ̇: ܡܕܲܠܸܐ ܠܹܗ. ܒܲܕܿܛܵܐܹ̇ܦ ܛܲܠܝܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ ܕܡܲܠܦܵܢܹܗ. ܘܐܸܡܲܬܼܝ ܕܫܲܪܝܲܬ̤ ܙܵܥܪܵܐ ܢܲܦܫܹܗ: ܗ̤ܘ ܛܲܠܝܵܐ ܕܕܲܡ ܢܸܛܒܲܥ: ܗ̤ܘ ܗܵܘ̇ ܕܲܛܥܝܼܢ ܠܹܗ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ: ܩܵܥܹ̇ܐ ܠܹܗ: ܕܠܵܐ ܬܸܕܼܚܲܠ: ܐܸܢܵܐ ܛܥܝܼܢ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟܼ. ܘܐܲܝܟܼ ܐܸܡܵܐ ܬܘܼܒܼ ܕܡܲܠܦܵܐ ܗܠܲܟܼܬܼܵܐ ܠܲܒܼܪܵܗ̇ ܙܥܘܿܪܵܐ: ܕܲܡܩܝܼܡܵܐ ܠܹܗ ܒܪܘܼܚܩܵܐ ܡܸܢܵܗ̇ ܘܩܵܪܝܵܐ ܠܹܗ. ܟܲܕܼ ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܛܲܠܝܵܐ ܡܫܲܪܸܐ ܠܡܹܐܬܼܵܐ ܨܹܝܕܼ ܐܸܡܹܗ: ܒܪܸ̈ܓܼܠܵܘܗܝ ܗܵܢܹܝܢ ܙܥܘܿܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܡܫܲܪܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܡܸܛܠ ܪܲܓܼܝܘܼܬܼܗܹܝܢ ܪ̈ܵܥܠܵܢ ܠܗܹܝܢ. ܘܡܵܐ ܕܫܲܪܝܼ ܢܵܦܹ̇ܠ ܗ̤ܘ ܛܲܠܝܵܐ: ܪܵܗ̇ܛܵܐ ܐܸܡܹܗ ܘܛܵܥ̇ܢܵܐ ܠܹܗ ܥܲܠ ܕܪ̈ܵܥܹܝܗ̇. pb. 274 ܗܵܟܲܢܵܐ ܛܥܝܼܢܵܐ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܡܕܲܪܫܵܐ ܠܗܘܿܢ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܫܲܦܝܵܐܝܼܬܼ ܘܲܦܫܝܼܛܵܐܝܼܬܼ ܡܲܓܼܥܠܝܼܢ ܢܲܦܫܗܘܿܢ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܗܵܘ̇ ܕܲܒܼܪܵܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܟ̱ܠܹܗ ܠܸܒܿܗܘܿܢ ܫܵܒܼܩ̇ܝܼܢ ܠܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܘܐܵܙ̇ܠܝܼܢ ܒܵܬܼܪܹܗ܀ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܹܝܢ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܲܢܦܲܩ̣ ܒܵܬܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܟܼܠܹܗ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܐܵܓܼܘܿܢܵܟܼ: ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܠܫܘܼܪܵܝܵܐ ܗ̤ܘܲܝܬܿ ܡܸܬܼܥܲܗܲܕܼ: ܘܲܠܗܵܘ̇ ܛܢܵܢܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܕܲܒܼܪܹܚܵܐ: ܘܲܠܗܵܘ̇ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܚܲܡܝܼܡܵܐ ܕܒܹܗ ܢܦܲܩ̣ܬܿ ܡ̣ܢ ܥܘܼܡܪܵܟܼ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ: ܘܐܲܥܸܠ̣ܬܿ ܢܲܦܫܵܟܼ ܠܤܸܕܼܪܵܐ ܕܲܩܪܵܒܼܵܐ. ܘܲܒܼܩܝܼ ܢܲܦܫܵܟܼ ܒܟܼܠܝܘܿܡ: ܕܕܲܠܡܵܐ ܩܗܵܐ ܪܸܬܼܚܵܐ ܕܢܲܦܫܵܟܼ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܛܢܵܢܵܐ ܕܒܹܗ ܡܸܫܬܲܠܗܲܒܼ ܗ̣̄ܘܲܝܬܿ. ܕܲܠܡܵܐ ܚܲܤܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܸܕܸܡ ܡ̣ܢ ܙܲܝܢܵܐ: ܕܲܡܚܲܙܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܝܬܿ ܒܪܹܫ ܐܵܓܼܘܿܢܵܟܼ. ܘܐܲܪܝܼܡ ܩܵܠܵܟܼ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܒܓܼܵܘ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ: ܘܠܲܒܸܿܒܼ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܚܘܼ̈ܫܵܒܼܵܐ ܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐ. ܘܚܵܘܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܓܲܒܵܐ ܕܤܲܩܘܼܒܼܠܵܐ: ܕܥܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̄ܘ̣. ܘܐܸܗ̤ܘ ܕܲܒܼܫܘܼܪܵܝܵܐ ܬܸܚܙܸܐ ܚܹܐܦܵܐ ܟܲܕܼ ܡܕܲܝܸܠ ܗܵܘ̇ ܕܲܡܢܲܤܸܐ: ܠܵܐ ܬܸܬܼܪܲܦܸܐ. ܕܲܠܡܵܐ: ܗܵܕܹܐ ܕܥܲܕܪܵܐ ܠܵܟܼ. ܠܵܐ ܡܲܓܵܢ ܫܵܒܹ̇ܩ ܦܵܪܘܿܩܵܟܼ ܡܸܕܸܡ ܠܡܸܗܘܵܐ ܨܹܐܕܲܝܟ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܐܲܚܝܼܪܹܗ ܘܦܲܪܢܤܹܗ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܥܘܼܕܼܪܵܢܵܟܼ. ܘܠܵܐ ܬܚܵܘܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܪܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܡܸܢܹܗ ܕܫܘܼܪܵܝܵܐ: ܕܲܠܡܵܐ ܟܲܕܼ ܗܵܪܟܵܐ ܪܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܡܚܵܘܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܲܡܩܵܩ ܩܕܼܵܡ ܫܲܪܟܵܐ ܕܒܼܵܬܲܪܗܹܝܢ: ܟܲܦܢܵܐ: ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ: ܕܲܚܠܘܼ̈ܠܹܐ ܕܚܸܙ̈ܘܵܢܹܐ: ܥܲܡ ܕܫܲܪܟܵܐ. ܠܵܐ ܬܲܗܦܸܟܼ ܠܢܝܼܫܹܗ ܕܤܵܐܹ̇ܡ ܐܵܓܼܘܿܢܵܟܼ ܕܲܠܘܵܬܼ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܡܚܝܼܪ: ܠܓܲܒܵܐ ܕܤܲܩܘܼܒܼܠܵܐ: ܕܕܲܠܡܵܐ pb. 275 ܢܸܫܟܿܚܵܟܼ ܒܥܸܠܕܲܪܲܟܼ ܐܲܝܟܼ ܤܘܼܟܵܝܹܗ. ܐܸܠܵܐ ܩܪܝܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܕܠܵܐ ܫܲܠܘܵܐ: ܘܲܒܼܟܼܝܼ ܩܕܼܵܡ ܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ: ܘܐܸܬܼܟܲܫܲܦ ܘܐܸܬܿܛܲܪܲܦ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܡܫܲܕܲܪ ܠܵܟܼ ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ. ܐܸܢܕܹܝܢ ܚܕܼܵܐ ܙܒܲܢ ܬܸܚܙܹܝܘܗܝ ܠܗܵܘ̇ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼܵܟܼ܀ ܗܠܹܝܢ ܬܪܹܝܢ ܙܲܢܲܝ̈ܵܐ ܕܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ ܕܲܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܪܟܵܐ. ܢܝܼܫܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܬܲܟܼܘܼܫܵܐ ܕܤܵܛܵܢܵܐ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܙܪ̈ܝܼܙܹܐ. ܐܸܡܲܬܼܝ ܗܵܟܹܝܠ ܕܒܼܵܬܲܪ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ: ܩܵܐܹ̇ܡ ܤܵܛܵܢܵܐ ܥܲܡ ܐ̄ܢܵܫ ܒܕܲܪܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܚܲܝܠܹܗ ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ: ܡܵܠܘܿܢ ܕܹܝܢ ܕܗܵܘ̇ ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ ܕܲܡܥܲܕܲܪ ܠܹܗ. ܗܵܘ̇ ܕܡܸܛܠܵܬܹܗ ܡܸܫܲܥܠܸܐ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܗܵܢܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܡܥܲܕܲܪ ܘܲܡܚܲܤܸܢ ܠܹܗ: ܕܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܸܤܪܵܐ ܥܲܒܼܝܵܐ ܘܓܼܫܡܵܐ: ܕܲܢܚܘܼܒܼ ܡ̣ܢ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܓܲܫܡܵܐ. ܡܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܤܵܛܵܢܵܐ ܠܗܵܢܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܕܩܲܒܸܿܠ̣ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܗܵܘ̇ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܠܵܐ ܪܸ̈ܓܼܫܵܘܗܝ ܒܲܪ̈ܵܝܹܐ ܡ̣ܢ ܚܸܙ̈ܘܵܢܹܐ ܘܩܵܠܹ̈ܐ ܚܵܝ̇ܒܿܝܼܢ: ܘܠܵܐ ܚܘܼܫܵܒܼܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܓܘܼܪ̈ܵܓܹܐ ܘܫܘܼ̈ܕܵܠܹܿܐ ܡܸܬܼܪܲܦܹܝܢ: ܟܒܲܪ ܕܹܝܢ ܘܐܵܦ ܥܲܠ ܡܲܚ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܡܲܩܠܸܐ: ܘܨܵܒܹ̇ܐ ܡܸܟܹܝܠ ܕܦܘܼܤܵܐ ܢܸܒܼܥܸܐ ܕܢܲܦܪܸܩ ܡܸܢܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܡܥܲܕܪܵܢܹܗ. ܡܵܠܘܿܢ ܕܹܝܢ ܨܵܒܹ̇ܐ ܕܲܢܤܲܡܸܐ ܗܵܘܢܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܕܡܸܬܿܥܲܕܲܪ: ܘܡܸܫܬܿܒܸܩ ܕܠܵܐ ܐܝܼܵܠ. ܡܙܝܼܥ ܒܹܗ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܕܡܲܤܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܕܚܲܝܠܬܼܵܢܘܼܬܼܵܐ ܡܲܢ: ܕܬܲܪܥܝܼܬܹܗ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܥܸܠܬܼܵܐ ܠܗܵܕܹܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܚܝܼܨܘܼܬܼܵܐ: ܘܥܘܼܬܼܪܵܐ ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܕܲܒܼܢܲܦܫܹܗ ܩܢܸܐ. ܢܛܝܼܪܘܼܬܹܗ ܕܹܝܢ ܕܡ̣ܢ ܤܲܩܘܼ̈ܒܼܠܹܗ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܓܢܝܼ̈ܚܹܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܠܵܢܹ̈ܐ ܨܲܗ̈ܝܲܝ ܠܲܕܼܡܵܐ: ܒܲܙܒܲܢ pb. 276 ܠܓܸܕܼܫܹ̈ܐ: ܒܲܙܒܲܢ ܕܹܝܢ ܠܲܡܚܝܼܠܘܼܬܼܗܘܿܢ ܕܗܵܠܹܝܢ ܡܲܩܸܨ. ܫܵܠܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܡ̣ܢ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܝܵܬܼܵܐ: ܕܒܲܙܢܵܐ ܕܓܼܘܼܕܵܦܵܐ ܕܙܵܘܸܥܬܼܵܐ ܢܵܦ̇ܠܵܐ ܒܢܲܦܫܵܐ ܡ̣ܢ ܥܘܼܗܕܵܢܗܹܝܢ ܒܲܠܚܘܿܕܼ. ܐܝܼܬܼ ܕܹܝܢ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܐܵܦ ܒܐܸܤ̈ܟܹܿܡܹܐ ܕܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܙܹܐܦܹܐ ܠܲܡܨܲܥܬܼܵܐ ܡܲܝܬܸܐ: ܘܲܒܼܝܲܕܼ ܫܸܢܬܼܵܐ ܡܒܲܕܸܩ ܠܹܗ ܥܲܠ ܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ. ܘܲܒܼܥܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܬܘܼܒܼ: ܡܸܬܿܕܲܡܸܐ ܠܹܗ ܒܡܲܠܲܐܟ ܢܘܼܗܪܵܐ. ܘܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܸܢ ܡܲܨܝܵܐ: ܐܵܦܸܢ ܩܲܠܝܼܠ ܢܸܫܠܲܡ ܠܗܘܿܢ: ܐܲܝܟܼ ܕܢܸܦܸܠ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܐܵܚܹ̇ܕܼ ܠܗܘܿܢ ܠܚܘܼܫܵܒܼܵܘ̈ܗܝ ܒܲܙܗܝܼܪܘܼ ܗ̤ܘ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ: ܡܵܠܗܘܿܢ ܕܹܝܢ ܟܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܥܘܼܕܼܪܵܢܹܗ: ܘܬܼܵܠܹ̇ܐ ܚܝܵܪܵܐ ܕܠܸܒܹܗ ܒܲܫܡܲܝܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܚܘܼܪ ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܡܲܠܚܫܝܼܢ: ܡܸܨܛܲܢܲܥ ܗ̤ܘ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܵܐ ܬܘܼܒܼ. ܗܦܵܟܼܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܕܲܩܪܵܒܼܵܐ. ܗܵܕܹܐ ܚܕܼܵܐ ܫܲܪܝܼܟܼܵܐ ܠܹܗ ܡܸܟܹܝܠ: ܐܲܝܟܼ ܡ̇ܢ ܕܒܼܵܗ̇ ܐܝܼܬܼ: ܘܲܐ̄ܚܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ. ܘܟܹܐܡܲܬܼ: ܕܡܸܛܠܗܵܕܹܐ: ܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܡܤܲܟܸܐ ܠܥܘܼܪܩܵܠܹܗ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܐܲܝܕܵܐ ܗ̣̄ܝ ܗܵܕܹܐ؟ ܡܸܬܼܦܲܪܲܣ ܕܹܝܢ ܒܟܼܠܥܸܠ̈ܠܵܢ ܕܢܲܦܛܲܥ ܒܹܗ ܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܗܵܢܹ̇ܝܢ: ܟܲܟܼܡܵܐ ܙܲܒܼ̈ܢܝܼܢ ܡܸܛܠܵܬܼܗܹܝܢ ܚܵܘܒܿܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܥܠܵܘܗܝ ܡܸܛܠ ܟܝܵܢܵܐ. ܡܸܤܬܲܡܸܐ ܓܹܝܪ ܗܵܘܢܵܐ ܡܸܬܼܟܲܬܿܫܵܢܵܐ: ܡ̣ܢ ܚܙܵܬܼܵܐ ܘܡ̣ܢ ܩܲܪܝܼܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ. ܘܲܕܼܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܚܵܐܹ̇ܒܼ ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ: ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܘܲܥܕܗܹܝܢ: ܡܵܠܘܿܢ ܕܹܝܢ ܟܲܕܼ ܤܕܼܝܼܪ̈ܵܢ ܠܥܹܢܵܘܗܝ: ܒܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܩܢܸܐ ܠܵܗ̇ ܚܵܪܥܵܐ ܠܗܵܕܹܐ ܐܘܼܡܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܢܸܤܝܵܢܵܐ ܕܥܲܡ ܐܵܓܼܘܿܢܸܤ̈ܛܹܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܚܝܼ̈ܨܹܐ ܕܐܲܫܦܸܠ̣ܘ ܒܵܗ̇. ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܘܗ̤ܝ ܗܵܕܹܐ: pb. 277 ܨܢܝܼܥܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܿܛܲܟܲܢ. ܘܐܸܢ ܠܵܗ̇ ܤܘܼܥܪܵܢܵܐܝܼܬܼ ܠܵܐ ܡܸܬܼܟܲܝܢܵܐ ܠܡܸܥܒܲܕܼ: ܡܸܛܠ ܚܲܬܿܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܫܸܠܝܹܗ: ܘܐܲܬܼܪܵܐ ܕܥܘܼܡܪܹܗ ܕܪܲܚܩ ܡ̣ܢ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ: ܐܵܦܸܢ ܒܲܫܪܲܓܼܪ̈ܲܓܼܝܵܬܼܵܐ: ܡܸܬܼܚܲܦܲܛ ܠܲܡܗܲܓܵܓܼܘܼ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ. ܘܕܲܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܒܐܸܤܟܹܡܵܐ ܕܲܫܪܵܪܵܐ ܡܚܵܘܸܐ ܠܹܗ. ܐܲܝܟܼ ܕܢܸܬܠܗܸܩ ܒܲܚܙܵܬܼܗܹܝܢ ܘܢܸܬܼܚܲܬܼܚܲܬܼ: ܘܢܸܤܲܒܼ ܒܪܸܥܝܵܢܹܗ ܥܠܲܝܗܹܝܢ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܫܟܼܝܼܪܹ̈ܐ ܘܢܸܬܼܚܲܝܲܒܼ: ܘܢܲܪܚܸܩ ܡܸܢܹܗ ܗܵܘ̇ ܕܲܡܥܲܕܲܪ ܠܹܗ. ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ ܓܹܝܪ ܕܙܵܟܼܘܼܬܹܗ ܘܚܘܼܝܵܒܹܗ: ܘܓܲܙܹܗ ܘܥܘܼܕܼܪܵܢܹܗ: ܘܟܼܠܗܹܝܢ ܕܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ: ܒܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܩܵܐܹ̇ܡ. ܘܲܕܼܪܸܡܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܙܥܘܿܪܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܒܲܠܚܘܿܕܼ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܡ̣ܢ ܕܘܼܟܿܬܹܗ ܢܸܬܿܬܿܙܝܼܥ: ܘܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܪܲܦܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܢܸܚܘܿܬܼ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܘܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܢܚܵܘܸܐ ܒܪܸܡܙܵܐ ܕܫܵܥܬܼܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܕܚ̣ܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ. ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܹܝܢ ܕܩܲܪܝܼܒܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܕܼܘܼܝܵܪܗܘܿܢ ܠܝܲܬܼܒܵܐ: ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܲܤܚܵܐ ܘܲܬܼܪܹܝܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܡܲܤܝܘܿܢܵܐ: ܠܵܗ̇ ܠܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܐܸܬܼܦܲܪܲܣ ܐܲܝܬܲܝܼ ܥܠܲܝܗܘܿܢ. ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܟܲܕܼ ܡܸܛܠ ܪܲܚܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܕܼܘܼܝܵܪܗܘܿܢ ܗܵܕܹܐ ܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ: ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܫܘܼܦܪܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܚ̣ܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ. ܟܲܕܼ ܒܲܙܒܲܢ ܒܬܲܨܒܿܝܼܬܼܵܐ ܘܢܲܚ̈ܬܹܐ ܡܲܦܪ̈݁ܓܹܐ ܘܲܚܙܵܬܼܵܐ ܙܲܠܝܼܠܬܼܵܐ: ܘܒܲܙܒܲܢ ܐܵܦ ܒܐܸܤܟܹܡܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܥܲܪܛܸܒܵܝܬܐ ܠܗܘܿܢ ܡܸܬܼܚܵܘܸܐ. ܘܲܠܐ̄ܢܵܫ̈ܝܼܢ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܙܟܼܵܐ ܒܝܲܕܼ ܗܵܠܹܝܢ ܘܕܲܐܟܼܘܵܬܼܗܹܝܢ. ܟܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܒܹܗ ܒܤܘܼܥܪܵܢܵܐ. ܘܡܸܢܗܘܿܢ: ܒܝܲܕܼ ܛܸܠܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܐܸܬܼܓܚܸܟܼܘ ܒܝܲܕܼ ܪܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܕܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܠܥܘܼܡܩܵܐ ܕܲܦܤܵܩ ܤܲܒܼܪܵܐ ܢܚܸܬܼܘ: ܘܲܠܘܵܬܼ ܥܵܠܡܵܐ ܐܸܨܛܠܝܼܘ: ܘܡ̣ܢ ܤܲܒܼܪܵܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ ܢܲܦܫܗܘܿܢ ܫ̣ܕܼܵܘ. ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܕܹܝܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܚܝܼܨܝܼܢ pb. 278 ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܢܲܗܝܼܪܝܼܢ ܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ: ܠܹܗ ܘܠܲܫܪܲܓܼܪ̈ܵܓܼܝܵܬܹܗ ܙܟܼܵܘ. ܘܲܠܗܲܢ̈ܝܼܵܐܬܹܗ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܕܵܫ̣ܘ: ܘܲܒܼܚܝܼܪܹ̈ܐ ܒܚܘܼܒܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܫܬܟܲܚܘ. ܘܙܲܒܼ̈ܢܵܬܼܵܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܘܐܵܦ ܛܸܠܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܕܲܗܒܼܵܐ ܘܲܕܼܨܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܝܲܩܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܐܲܝܟܼ ܓܲܙܹ̈ܐ ܡܲܢ ܕܲܛܡܝܼܪܝܼܢ ܒܕܼܘܼܟ: ܩܕܼܵܡܲܝܗܘܿܢ ܡܗܲܓܸܿܓܼ. ܘܐܝܼܬܼ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܐܵܦ ܠܗܹܝܢ ܠܗܵܠܹܝܢ: ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܡܚܵܘܸܐ ܠܗܘܿܢ. ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܫܘܼ̈ܚܠܵܦܹܐ: ܡܸܫܟܲܚ ܕܲܠܡܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫ ܡܸܢܗܘܿܢ ܢܥܵܘܸܟܼ ܘܲܢܦܝܼܫ ܡ̣ܢ ܤܲܗܛܹܗ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܥܲܪܩܲܠ ܒܝܲܕܼ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܦܲܚܹ̈ܐ ܕܲܡܨܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܐ. ܠܵܐ ܬܲܥܠܲܢܝ: ܡܵܪܝܵܐ: ܠܗܵܠܹܝܢ ܒܘܼܚܪ̈ܵܢܹܐ. ܕܐܵܦ ܚܲܝ̈ܠܬܼܵܢܹܐ ܘܲܒܼܚܝܼܪܹ̈ܐ: ܠܡܲܚܤܸܢ ܢܵܦ̇ܩܝܼܢ ܒܗܵܢܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܟܲܕܼ ܙܲܟܵܝܑܝܼܢ܀ ܘܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܡܸܫܢܒܸܩ ܡܢܲܤܝܵܢܵܐ ܠܡܲܩܪܵܒܼܘܼ ܒܢܸܤ̈ܝܘܿܢܹܐ ܠܘܵܬܼ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܢܸܬܼܒܿܚܲܪ ܒܗܹܝܢ ܚܘܼܒܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ. ܕܐܸܢ ܡܸܛܠ ܡܲܒܼܥܕܼܘܼܬܼܵܐ ܘܪܲܚܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܫܟܼܝܼܚܘܼܬܼܵܐ ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܪ̈ܵܚܡܹܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܡܩܵܘܹܝܢ ܒܚܘܼܒܹܗ: ܐܵܘ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܠܹܗ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܚܒܼܝܼܢ: ܘܐܵܦ ܟܲܕܼ ܢܸܗܘ̈ܝܵܢ ܘܲܫܟܼܝܼ̈ܚܵܢ ܗܵܠܹܝܢ: ܥܵܒܼܕܝܼܢ ܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܘܫܵܝ̇ܛܝܼܢ ܠܗܹܝܢ ܡܸܛܠܵܬܹܗ: ܘܠܵܐ ܡܸܙܕܟܹܝܢ ܘܲܡܚܲܠܦܝܼܢ ܪܸܚܡܬܹܗ ܒܓܼܘܼܪ̈ܵܓܲܝܗܹܝܢ. ܠܵܘ ܕܠܹܗ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܬܼܝܲܕܼܥܘܼܢ ܒܝܲܕܼ ܗܵܠܹܝܢ: ܐܸܠܵܐ ܠܐܵܟܹ̇ܠܩܲܪܨܵܐ ܕܲܪܓܼܝܼܓܼ ܤܲܓܝܼ: ܕܐܸܠܘܼ ܡܨܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܝ ܠܡܹܐܠܲܦ ܗܵܠܹܝܢ. ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܦ ܥܲܠ ܐܝܼܘܿܒܼ ܐܸܡ݂ܲܪ: ܐܵܦ ܒܥ̣ܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܤܪܝܼܩܵܐܝܼܬܼ ܠܲܡ ܚܵܚܹ̇ܠ ܐܝܼܘܿܒܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ؟ ܗܵܝܕܹܝܢ ܩܲܠܝܼܠ ܡܲܗܡܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ: ܘܩܵܪܹܒܼ ܡܢܲܤܝܵܢܵܐ ܡܫܲܠܛܵܐܝܼܬܼ: ܒܲܡܫܘܼܚܬܼܵܐ ܕܲܟܼܡܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܨܹܐܕܲܝܗܘܿܢ. ܗܵܝܕܹܝܢ pb. 279 ܒܵܠܹ̇ܩ ܥܵܘ̇ܠܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܪܸܓܬܹܗ ܕܲܒܼܗܵܠܹܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܡܸܬܼܒܿܩܹܝܢ ܕܫܲܪܝܼܪܝܼܢ ܒܚܘܼܒܹܗ: ܕܲܒܼܟܼܠܗܹܝܢ ܒܵܤܹ̇ܝܢ: ܘܐܲܝܟܼ ܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܡܸܬܼܚܲܫ̈ܒܵܢ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܦܸܚܡܵܐ ܕܚܘܼܒܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܟܲܕܼ ܡܲܟܿܝܼܟܼܝܼܢ: ܘܠܹܗ ܠܲܡܚܲܠܵܢܵܐ ܕܟܼܠ ܘܥܸܠܬܼܵܐ ܕܙܵܟܼܘܼܬܼܗܘܿܢ ܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܒܼܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܡܲܓܼܥܠܝܼܢ ܠܐܵܓܼܘܿܢܵܐ. ܕܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܝܠܵܬܼܵܢܵܐ: ܘܕܝܼܠܵܟܼ ܗ̄ܘ̣ ܐܵܓܼܘܿܢܵܐ. ܐܸܬܼܟܲܬܲܫ: ܘܲܙܟܼܝܼ ܒܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܚܠܵܦܲܝܢ. ܗܵܝܕܹܝܢ ܡܸܬܼܒܲܚܪܝܼܢ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܗܒܼܵܐ ܒܟܼܘܼܪܵܐ ܒܝܲܕܼ ܗܵܠܹܝܢ. ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܹܝܢ ܕܙܹܐܦܵܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܡܸܬܼܝܲܕܼܥܝܼܢ ܬܲܡܵܢ ܒܗܵܠܹܝܢ ܒܘܼܚܪܵܢܹܐ. ܘܡܸܫܬܿܕܹܝܢ ܠܒܲܪ: ܐܲܝܟܼ ܤܘܼܠܐܵܢܵܐ. ܟܲܕܼ ܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܐܝܼܕܼܵܐ ܠܲܒܼܥܸܠܕܲܪܗܘܿܢ: ܘܢܵܦܩ̇ܝܼܢ ܚܲܝܵܒܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܵܓܼܘܿܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܪܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܗܘܿܢ: ܐܵܘ ܟܹܝܬܼ ܡܸܛܠ ܪܵܡܘܼܬܼܗܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܐܸܫܬܿܘܝܘܼ ܠܚܲܝܠܵܐ ܗܵܘ̇ ܚܲܤܝܼܢܵܐ ܕܥܲܡ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܐܲܡܝܼܢ ܠܥܘܼܕܼܪܵܢܗܘܿܢ. ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܚܵܐܹ̇ܒܼ ܚܲܝܠܹܗ ܕܲܡܥܲܕܪܵܢܲܢ: ܬܲܩܝܼܦ ܒܟܼܠ ܘܲܡܨܸܐ ܚܹܝܠ ܟܠ ܘܙܲܟܵܝ ܒܟܼܠܙܒܲܢ: ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܕܡܵܝܵܘ̈ܬܹܗ: ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܥܲܡܗܘܿܢ ܢܵܚܹ̇ܬܼ ܠܕܲܪܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܙܕܟܹܝܢ: ܒܸܠܥܵܕܼܵܘܗܝ ܡܸܙܕܟܹܝܢ. ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܕܥܲܪܛܸܠܵܝܑܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܒܨܸܒܼܝܵܢܗܘܿܢ ܡܸܛܠ ܛܵܠܘܿܡܘܼܬܼܗܘܿܢ: ܕܵܠܐ ܫܵܘܹ̇ܝܢ ܠܗܵܘ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܤܲܝܥܵܢܵܐ ܕܙܲܟܵܝܹ̈ܐ. ܐܵܦ ܡܲܪܓܿܫܝܼܢ ܘܲܒܼܙܲܒܼ̈ܢܹܐ ܕܕܲܪܵܐ ܗܸܢܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ: ܕܲܤܦܝܼܩܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܥܝܵܕܼܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܲܒܼܟܼܸܠܗܘܿܢ ܕܲܪܹ̈ܐ ܚܲܤܝܼ̈ܢܹܐ ܘܥܲܤ̈ܩܹܐ ܒܢܲܦܫܗܘܿܢ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܕܐܲܝܟܼ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܡܲܪܓܫܝܼܢ؟ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܓܹܝܪ ܒܢܲܦܫܗܘܿܢ: ܕܗܲܢܝܼ ܠܗܘܿܢ ܚܘܼܝܵܒܼܗܘܿܢ: ܘܥܲܤܩܝܼܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܥܘܼܤܵܩܵܘ̈ܗܝ ܕܐܵܓܼܘܿܢܵܐ pb. 280 ܠܲܡܤܲܝܒܵܪܘܼ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܒܟܼܠ ܙܲܒܼ̈ܢܝܼܢ ܡܸܫܬܲܟܼܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܗܘܿܢ ܙܵܟܼܘܼܬܼܗܘܿܢ ܕܲܟܼܝܵܐܝܼܬܼ. ܘܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܵܢܘܼܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܛܢܵܢܵܐ: ܕܲܡܙܝܼܥ ܟܝܵܢܵܐ ܒܚܹܐܦܵܐ ܒܪܲܐܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ ܙܲܒܼ̈ܢܹܐ: ܕܡܸܬܼܥܲܙܲܙ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܸܡܬܼܵܐ ܢܘܼܪܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܒܢܲܦܫܗܘܿܢ. ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܹܝܢ ܕܡ̣ܢ ܫܲܬܼܐܸܤܬܼܗܘܿܢ ܪܦܹܝܢ: ܠܵܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܐܵܓܼܘܿܢܹ̈ܐ ܘܕܲܐܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ: ܐܸܠܵܐ ܘܐܵܦ ܡ̣ܢ ܩܵܠ ܛܲܪ̈ܦܹܐ ܕܐܝܼ̈ܠܵܢܹܐ ܡܸܬܼܪܲܗܒܼܝܼܢ. ܘܒܼܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܩܲܠܝܼܠ ܕܡ̣ܢ ܟܲܦܢܵܐ ܘܟܼܘܼܪܗܵܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܚܵܝܒ̇ܝܼܢ ܘܟܼܵܦ̇ܪܝܼܢ: ܘܲܠܒܸܤܬܲܪܗܘܿܢ ܥܵܛ̇ܦܝܼܢ. ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܕܹܝܢ ܘܲܒܼܚܪܹ̈ܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܤ̈ܒܹܿܐ ܘܝܘܼܪܵܩܵܐ ܤܵܒܼ̇ܥܝܼܢ. ܐܸܠܵܐ ܘܐܵܦ ܟܲܕܼܸ ܥܸܩܵܪܹ̈ܐ ܘܓܸܠܹ̈ܐ ܝܲܒܿܝܼ̈ܫܹܐ ܡܸܤܬܲܝܒܿܪܝܼܢ: ܐܵܦܠܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܸܬܿܛܦܝܼܤܝܼܢ ܕܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܢܸܫܪܘܿܢ ܦܘܼܡܗܘܿܢ ܠܲܛܥܘܼܡܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܘܟܲܕܼ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܪܡܹܝܢ: ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܐܸܫܬܲܦܲܠ: ܘܥܲܝ̈ܢܹܐ ܚܫܸܟܼ ܡ̣ܢ ܥܘܼܙܹܗ ܕܤܘܼܦܵܩܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ: ܘܢܲܦܫܵܐ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܠܦܘܼܡܵܐ ܡ̣ܢ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܐܝܼܕܼܵܐ ܠܡܸܙܕܲܟܼܝܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܠܡܸܦܲܠ ܡ̣ܢ ܨܸܒܼܝܵܢܗܘܿܢ ܚܠܝܼܡܵܐ. ܗܲܢܝܼ ܠܗܘܿܢ ܓܹܝܪ ܠܡܸܬܼܐܠܵܨܘܼ ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܵܐ: ܒܥܲܡ̈ܠܹܐ ܕܲܚܠܵܦ ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܘܟܼܠ ܢܝܵܚ̈ܝܼܢ ܕܲܒܼܗܘܿܢ. ܘܟܲܕܼ ܐܘܼ̈ܠܨܵܢܹܐ ܡܸܤܬܲܩܒܿܠܝܼܢ ܠܗܘܿܢ: ܚܵܕܹܝܢ. ܕܝܵܕܼܥ̇ܝܼܢ: ܕܗܸܢܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ ܓܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܗܘܿܢ. ܘܠܵܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܸܛܠ ܛܘܼܪ̈ܵܦܹܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܝܢ ܨܹܐܕܲܝܗܘܿܢ ܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܠܓܼܝܼܢ ܥܲܠ ܚܘܼܒܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܥܕܲܡܵܐ ܠܛܘܼܠܵܩܵܐ pb. 281 ܕܡ̣ܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܗܲܢܝܼ ܠܗܘܿܢ ܠܲܡܩܲܒܵܠܘܼ ܡܸܛܠܵܬܹܗ: ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܪܫܝܼܢ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/427
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 36” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/427.
Bibliography:
Discourse 36.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/427.

Show Citation Styles