Isaac of Nineveh: Discourse 49

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܥܲܡܛܵܢܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠܡܸܕܸܡ: ܤܝܵܡ ܒܘܼܪܟܵܐ ܡܥܲܕܲܪ. ܘܐܵܦ ܗ̤ܝ ܗܵܕܹܐ ܕܠܵܐ ܬܸܫܟܲܚ ܠܲܡܩܲܪܵܒܼܘܼ ܠܗܵܢܵܐ ܘܲܬܼܚܲܡܤܸܢ ܒܹܗ: ܩܪܵܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܤܵܛܵܢܵܐ. ܙܵܕܹܩ ܠܵܟܼ: ܕܬܸܬܼܟܲܬܲܫ ܠܘܼܩܒܲܠ ܗܵܕܹܐ. ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ ܓܹܝܪ ܤܵܛܵܢܵܐ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܤܝܵܡ ܒܘܼܪܟܵܐ: ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܒܟܼܠܹܗ ܚܲܝܠܹܗ ܡܸܬܼܚܲܦܲܛ ܕܠܵܐ ܢܸܫܒܿܩܵܟܼ ܕܲܬܼܩܲܪܸܒܼ. ܘܐܸܡܲܬܼܝ ܕܬܸܩܪܘܿܒܼ ܠܡܸܦܲܠ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܟܼ: ܫܵܓܹ̇ܫ ܠܵܟܼ. ܘܐܵܦܸܢ ܙܟܲܝܬܵܝܗܝ ܘܤܵܡ̣ܬܿ ܒܘܼܪܟܵܐ: ܥܵܨܹ̇ܐ ܠܵܟܼ ܕܠܵܐ ܬܟܲܬܲܪ ܒܵܗ̇. ܐܵܦܸܢ ܩܲܪܝܼܪܝܼܢ ܘܥܲܡܘܼܛܝܼܢ ܙܵܘ̈ܥܲܝܢ: ܢܵܘܚܲܪ ܒܲܤܝܵܡ ܒܘܼܪܟܵܐ. ܐܵܦܸܢ ܡܲܚܼܬܼ ܠܸܒܼܵܢ ܒܙܲܒܼ̈ܢܹܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܠܲܝܬܿ ܠܲܢ ܘܐܵܦܠܵܢ ܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܝܵܕܼܥܝܼܢܲܢ ܡܵܢܵܐ ܢܹܐܡܲܪ. ܒܕܼܵܐܦܠܵܐ ܦܸܬܼܓܼܵܡܹ̈ܐ ܕܒܼܵܥܘܼܬܼܵܐ ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܠܲܢ: ܘܠܵܐ ܬܲܟܼܫܲܦܬܵܐ. ܘܥܲܡ ܕܗܵܟܲܢ: ܢܸܫܬܿܟܲܚ ܟܲܕܼ ܪܡܹܝܢܲܢ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܢ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ: ܘܐܵܦܸܢ ܫܠܹܝܢܲܢ܀ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܲܤܢܝܼܩܝܼܢܲܢ ܥܲܠ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܡܸܕܸܡ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܓܼܠܝܼܙܝܼܢܲܢ: pb. 342 ܒܘܵܠܝܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܢܵܤܒܿܝܼܢܲܢ. ܒܲܕܼܠܵܐ ܩܵܪܒܿܝܼܢܲܢ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܒܲܚܦܝܼܛܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒܼܚܲܡܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܠܹܠܲܝ ܐܝܼܡܵܡ: ܟܲܕܼ ܓܵܥܹ̇ܝܢܲܢ ܠܘܵܬܹܗ ܒܟܹܐܒܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܡܤܲܟܹܝܢܲܢ ܕܗ̤ܘ ܡ̣ܢ ܨܒܼܘܼܬܼ ܢܲܦܫܹܗ ܢܸܬܸܠ ܠܲܢ. ܗ̤ܘ ܡ̇ܢ ܡܸܬܼܦܲܪܲܣ ܥܸܠܬܼܵܐ. ܕܢܸܬܼܦܲܪܲܒܼ ܠܘܵܬܹܗ: ܒܕܼܵܐ ܠܡܸܬܼܐܲܠܵܨܘܼ ܡܲܪܦܸܐ ܠܲܢ. ܘܲܒܼܗܵܝ̇ ܕܡܸܫܬܵܘܚܲܪ ܠܡܸܦܪܩܲܢ: ܕܢܵܘܚܲܪ ܥܲܠ ܬܲܪܥܹܗ ܒܒܼܵܥܘܼܬܲܢ: ܡܸܬܼܦܲܪܲܣ ܠܥܘܼܕܼܪܵܢܵܢ܀ ܚܢܲܢ ܕܹܝܢ ܡܵܐ ܕܐܸܬܲܝ̈ ܥܠܲܝܢ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܹܐ: ܡܸܬܼܩܲܒܠܗܹܝܢܲܢ ܘܦܵܝ̇ܫܝܼܢܲܢ: ܘܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢܲܢ ܢܲܦܫܲܢ ܠܝܘܼܩܪܵܐ ܘܲܠܡܲܐܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܘܲܠܩܘܼܛܵܥܵܐ: ܘܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܩܲܪܝܼܪܝܼܢܲܢ. ܒܟܼܠ ܒܝܼ̈ܫܬܼܵܐ ܘܢܸܤ̈ܝܘܿܢܹܐ ܕܐܵܬܹ̇ܝܢ ܥܠܲܝܟ: ܐܸܢ ܡ̣ܢ ܠܓܼܵܘ ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܠܒܲܪ: ܗܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܩܕܼܵܡܲܝܟ. ܦܸܠ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܐܵܦܸܢ ܠܹܠܲܝ ܐܝܼܡܵܡ ܚܲܕܼ: ܟܲܕܼ ܡܦܝܼܣ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܚܲܫܵܐ ܕܠܸܒܵܐ. ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ ܘܛܵܒܼܵܐ: ܠܵܐ ܡܵܘܚܲܪ ܡ̣ܢ ܕܢܸܬܸܠ ܒܘܼܝܵܐܵܐ ܘܲܢܦܹܫܵܐ: ܟܲܕܼ ܚܵܙܹ̇ܐ ܕܲܒܼܟܹܐܒܼܵܐ ܕܠܸܒܵܐ ܡܦܝܼܣ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܹܗ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܐܒܲܪ ܡ̣ܢ ܐܲܘܪܚܵܐ ܫܵܐܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܘܟܼܠܗܘܿܢ ܚܲܝܼܝ̈ܟ: ܗܵܟܲܢ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܠܡܸܥܒܲܕܼ. ܫܵܩܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܡܵܘܒܸܿܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܘܬܼܘܼܒܼ ܡܦܝܼܣ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܟܹܐܒܼܵܐ: ܘܝܵܗܹ̇ܒܼ ܠܵܟܼ. ܘܬܼܘܼܒܼ: ܐܵܙܹ̇ܠ ܡܸܢܵܟܼ. ܘܦܵܓܲܥ ܐܲܢ̄ܬܿ ܗܵܫܵܐ ܒܡܸܕܸܡ ܟܲܕܼ ܤܵܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܗܵܢܵܘ ܤܵܟܼܵܐ ܕܟܼܠ. ܘܟܲܕܼ ܒܥܲܝܬܵܝܗܝ: ܬܘܼܒܼ ܒܫܵܥܬܼܵܐ ܚܕܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܠܲܝܬܵܘܗܝ. ܗܵܟܲܢ ܡܛܲܟܿܤܵܐ ܡܲܪܕܝܼܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܠܵܐ ܬܸܬܼܩܲܛܲܥ܀ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܚܸܫܟܵܐ ܗܵܘ̇ ܥܲܒܿܝܼܛܵܐ ܕܤܵܡܹ̇ܟܼ ܥܲܠ ܢܲܦܫܵܐ܀ ܢܸܙܕܗܲܪ ܡ̣ܢ ܦܤܵܩ ܤܲܒܼܪܵܐ. ܫܡܲܥܲܝܢܝ ܐܵܚܝ: ܐܲܝܟܼ ܝܵܠܹܕܬܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܸܒܼ̈ܠܹܝܗ̇: ܐܸܬܼܟܲܬܲܫ: ܕܠܵܐ ܬܸܦܘܿܩ ܡ̣ܢ ܩܸܠܝܵܬܵܟܼ: pb. 343 ܘܐܲܝܟܼ ܐ̄ܢܵܫ ܕܲܡܤܲܝܒܲܪ ܫܸܢ̈ܕܹܐ. ܪܵܘܪܒܼܵܐܝܼܬܼ ܓܹܝܪ ܡܸܬܼܦܲܪܲܣ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܵܐ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠܡܸܕܸܡ: ܠܡܲܦܵܩܘܼ ܠܵܟܼ ܡ̣ܢ ܩܸܠܵܝܬܵܟܼ: ܒܥܸܠܲܬܼ ܠܵܐ ܡܤܲܝܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܐܵܓܼܘܿܢܵܐ. ܘܟܼܠܹܗ ܕܥܵܨܹ̇ܐ ܠܵܟܼ ܠܡܸܦܲܩ ܠܒܲܪ: ܐܲܝܟܼ ܕܕܲܠܡܵܐ ܟܲܕܼ ܬܩܵܘܸܐ: ܬܸܩܪܘܿܒܼ ܠܲܝܤܵܡ ܒܘܼܪܟܵܐ. ܪܲܒܲܬܼ ܕܵܚܹ̇ܠ: ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠܡܸܕܸܡ: ܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/440
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 49” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/440.
Bibliography:
Discourse 49.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/440.

Show Citation Styles