Isaac of Nineveh: Discourse 58

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
ܛܘܼܒܼܵܘܗܝ ܠܡܲܢ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܙܥܝܼܪܹ̈ܐ ܚܵܝܹ̇ܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ! ܤܵܒܼܵܐ ܚܲܕܼ ܟܬܝܼ̈ܒܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܠܹܗ ܥܲܠ ܐܸܤܹ̈ܐ ܟܠܗܹܝܢ ܕܩܸܠܵܝܬܹܗ: ܟܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܡܫܲܚ̈ܠܦܵܬܼܵܐ ܘܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܕܲܙܢ̈ܝܼܢ: ܘܡܸܠܹ̈ܐ ܬܡܝܼ̈ܗܵܬܼܵܐ ܘܲܡܫܲܚ̈ܠܦܵܬܼܵܐ ܕܟܼܠ ܪܸ̈ܥܝܵܢܝܼܢ. ܘܫܲܐܠܘܼܗܝ ܕܗܵܠܹܝܢ ܡܵܢܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܤܵܒܼܵܐ. ܐܵܡܲ݁ܪ ܠܗܘܿܢ: ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ: ܕܥܵܒܼ̇ܪܝܼܢ ܒܝܼ ܡ̣ܢ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼܝ: ܘܡ̣ܢ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܬܪ̈ܝܼܨܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ. ܘܪܵܫܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܐܝܼܬܲܝ ܒܗܵܠܹܝܢ ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ: ܕܲܒܼܙܲܢܵܐ ܕܥܲܡܛܵܢܵܐ ܥܢܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܗܘܿܢ: ܘܦܵܪܩܝܼܢ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܛܵܥܝܘܼܬܼܵܐ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܙܵܕܹܩ ܠܹܗ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܡܸܥܒܲܕܼ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬܹܗ. ܠܤܵܒܼܵܐ ܚܲܕܼ ܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܛܘܼܒܼܵܐ ܚܘܼܫܵܒܼܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ: ܕܲܚܠܵܦ ܥܵܠܡܵܐ ܕܥܵܒܲܪ: ܐܸܫܬܘܝܼܬܿ ܠܤܲܒܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܲܠ. ܐܵܡܲ݁ܪ ܠܗܘܿܢ ܗ̤ܘ ܤܵܒܼܵܐ. ܟܲܕܼ ܥܕܲܟܹܝܠ ܚܲܝ ܐ̄ܢܵܐ: ܡܵܢܵܐ ܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܠܝܼ ܛܘܼܒܼܵܐ؟ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܢܵܐ ܓܵܕܹܫ ܠܝܼ ܥܕܲܡܵܐ ܠܡܵܘܬܿܝ. ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܐܝܼܬܲܝ ܥܕܲܟܹܝܠ: ܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪ ܠܝܼ ܛܘܼܒܼܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܡܵܛܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܒܲܝܬܿܝ. ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܗܵܢܵܘ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܟܹܐܢܵܐ. ܙܵܕܹܩ ܕܹܝܢ ܕܲܢܤܝܼܡ ܢܝܼܫܵܐ ܠܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ: ܝܵܘܡܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ. ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܡܵܘܬܵܐ: ܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܙܲܟܵܝܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܡܸܬܼܢܲܨܚ. ܚܲܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܓܹܝܪ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܐܝܼܬܼ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ: ܘܠܵܐ ܝܵܕܼܥ̇ ܒܡܵܢܵܐ ܡܸܬܼܡܲܨܲܥ. ܠܵܐ pb. 408 ܓܹܝܪ ܫܸܠܡܲܬ̤ ܐܘܼܪܚܹܗ: ܘܲܡܛ̣ܵܐ ܠܥܸܕܵܢܵܐ ܕܬܼܘܼܟܼܠܵܢܵܐ. ܘܗܵܟܲܢܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܡܲܨܲܥ ܒܒܼܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ: ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܦܤܵܩ ܪܲܒܼܪܵܐ. ܡܨܸܐ ܓܹܝܪ ܕܡܸܬܿܬܲܓܲܪ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܚܲܝܲ ܓܹܝܪ ܥܕܲܟܹܝܠ. ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܤܲܒܼܪܵܐ: ܐܲܟܼܘܵܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܕܡܸܬܿܕܲܒܲܪ ܫܲܦܝܼܪ. ܡܵܢܵܐ ܡܩܲܦܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܚܲܛܵܝܵܐ: ܐܘܿ ܒܲܪܢܵܫܵܐ؟ ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܥܕܲܟܹܝܠ ܥܲܠ̣ܘ ܥܲܡ̈ܠܲܝ ܬܹܐܓܼܘܼܪܬܵܟܼ ܕܝܼܠܵܟܼ ܠܲܠܡܹܐܢܵܐ: ܕܡܸܬܿܬܿܪܝܼܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܠܵܘܗܝ: ܠܵܐ ܦܤܝܼܩ ܤܲܒܼܪܹܗ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܡܲܨܝܵܐ ܗ̣̄ܝ ܓܹܝܪ ܕܥܵܒܲܪ ܠܵܟܼ ܒܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ ܒܵܬܲܪ ܩܲܠܝܼܠ: ܘܡܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܸܢܵܟܼ. ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܐܸܬ݂ܼܵܐ ܡܵܘܬܵܐ ܘܲܚܬܲܡ ܕܘܼܒܵܪܹܗ: ܐܵܦܠܵܐ ܕܝܼܠܵܟܼ. ܫܘܼܚ̈ܠܵܦܹܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܟܡܵܐ ܕܚܲܝ. ܐܲܠܵܗܵܐ ܓܹܝܪ ܠܫܘܼܠܵܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܚܵܐܲܪ: ܘܠܵܘ ܠܗܵܠܹܝܢ ܕܗܵܘ̈ܝܵܢ ܒܲܡܨܲܥܬܼܵܐ. ܤܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ ܗܘ̤ܵܘ ܙܲܕܝܼ̈ܩܹܐ ܙܲܕܝܼ̈ܩܹܐ ܕܲܢܦܲܠ̣ܘ ܡ̣ܢ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܗܘܿܢ: ܘܲܤܠܸܩ̣ܘ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܘܩܵܡ̣ܘ ܒܕܼܘܼܟܲܬܼܗܘܿܢ. ܡܵܕܹܝܢ: ܠܵܐ ܢܸܬܿܬܿܪܝܼܡ ܙܲܕܝܼܩܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܚܲܝ ܗ̄ܘ̣. ܘܠܵܐ ܢܸܦܤܘܿܩ ܚܲܛܵܝܵܐ ܤܲܒܼܪܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܩܲܪܝܼܒܼ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܢ ܒܵܥܹ̇ܐ. ܘܲܡܥܲܬܲܕܼ ܠܩܘܼܒܵܠܹܗ ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܥܵܒܹ̇ܕܼ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܠܕܼܘܼܒܵܪܹܗ: ܘܦܵܢܹ̇ܐ ܠܘܵܬܹܗ. ܐܸܢ ܦܠܲܚܼܬܿ ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ ܫܲܦܝܼܪ: ܘܠܵܐ ܐܲܪܓܸܫ̣ܬܿ ܒܲܛܥܵܡܬܼܵܐ ܕܥܘܼܕܼܪܵܢܵܗ̇: ܠܵܐ ܬܸܬܿܕܲܡܲܪ. ܥܕܲܡܵܐ ܕܡܸܬܼܡܲܟܲܟܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܠܵܐ ܢܵܤܹ̇ܒܼ ܐܼܲܓܼܪܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܹܗ. ܦܘܪܥܵܢܵܐ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܡܸܬܿܒܿܗܸܒܼ: ܐܸܠܵܐ ܠܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ. ܐܲܝܢܵܐ ܕܛܲܠܡ̣ܵܗ̇ ܠܲܬܼܪܲܝܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܐܵܘܒܸܿܕܼ ܠܩܲܕܼܡܵܝܬܼܵܐ. ܐܲܝܢܵܐ ܕܩܲܕܸܡ ܢܤܲܒܼ ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܹܗ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ: ܗܘ̤ܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܕܲܢܤܲܒܼ pb. 409 ܦܘܼܠܚܵܢܵܗ̇ ܕܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ. ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܐܸܡܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܥܵܩ̈ܬܼܵܐ. ܡ̣ܢ ܥܵܩ̈ܬܼܵܐ: ܡܸܬܼܝܲܠܕܵܐ ܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ. ܘܲܠܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ: ܡܸܬܼܝܲܗܒܵܐ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ. ܡܵܕܹܝܢ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ: ܠܵܐ ܠܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܠܟܹܐܒܹ̈ܐ ܕܲܚܠܵܦܹܝܗ̇: ܐܸܠܵܐ ܠܡܲܟܼܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܡܢܗܘܿܢ ܡܸܬܼܝܲܠܕܵܐ. ܐܸܢܕܹܝܢ ܗܵܕܹܐ ܚܲܤܝܼܪܵܐ: ܤܪ̈ܝܼܩܵܢ ܐܸܢܹܝܢ ܩܲܕܼ̈ܡܵܝܵܬܼܵܐ. ܦܘܼܠܚܵܢܵܗ̇ ܕܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܢܛܘܼܪܲܬܼ ܦܘܼܩܕܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܲܢ. ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܹܗ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ: ܬܲܩܢܘܼܬܹܗ ܕܪܸܥܝܵܢܵܐ: ܕܡ̣ܢ ܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܘܲܙܥܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܩܲܝܡܵܐ. ܐܲܝܟܵܐ ܕܚܲܤܝܼܪ ܚܲܝܠܵܐ ܠܩܲܕܼ̈ܡܵܝܵܬܼܵܐ: ܗܵܕܹܐ ܡܸܬܼܩܲܒܿܠܵܐ ܚܠܵܦܲܝܗܹܝܢ. ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܵܕܹܝܢ: ܠܵܘ ܠܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ ܒܵܥܹ̇ܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܬܲܩܢܘܼܬܼܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ: ܗܵܝ̇ ܕܐܵܦ ܢܸܗܘܿܢ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ ܡܸܛܠܵܬܼܵܗ̇ ܤܵܡ̣ ܠܲܡܠܝܼ̈ܠܹܐ. ܦܲܓܼܪܵܐ ܦܵܠܲܚ ܒܝܲܡܝܼܢܵܐ ܘܲܒܼܤܸܡܵܠܵܐ: ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ. ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܹܝܢ: ܐܲܝܟܼ ܡܵܐ ܕܘܵܠܹ̇ܐ ܡܸܙܕܲܕܲܩ ܐܵܘ ܚܵܐܹ̇ܒܼ ܡܫܲܚܠܦܵܐܝܼܬܼ. ܐܝܼܬܼ ܕܲܒܲܨܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܤܸܡܵܠܵܐ: ܚܲܝܹ̈ܐ ܦܵܠܲܚ ܒܚܸܟܼܡܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܐܵܗܵܐ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܡܸܬܿܬܲܓܲܪ: ܒܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܝ̈ܬܼܵܐ. ܒܘܼܨܵܪܹ̈ܐ ܕܲܒܼܚܲܕܼܚܕܼܵܝ̈ܬܼܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܡܸܫܬܲܟܼܚܝܼܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܙܥܝܼܪܝܼܢ: ܠܲܢܛܘܼܪܬܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܗܘܿܢ ܡܸܫܬܲܒܼܩܝܼܢ ܒܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܕܢܸܗܘ̈ܝܵܢ ܠܗܘܿܢ ܠܥܸܠܬܼܵܐ ܕܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ: ܡܸܬܼܥܲܒܼܪ̈ܵܢܘܵܬܼܗܘܿܢ ܘܚܲܤܝܝܼܪ̈ܵܬܼܗܘܿܢ. ܘܗ̤ܝ ܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ: ܢܵܛ̇ܪܵܐ ܠܦܘܼܠܚܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ: ܠܵܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܡ̣ܢ ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܢܸܬܼܢܲܛܪܘܼܢ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܥܘܼܗܕܵܢܗܹܝܢ ܢܸܬܼܡܲܟܿܟܲܘܿܢ: ܕܐܲܓܼܪܵܐ ܝܲܬܝܼܪܵܐ ܢܸܤܒܼܘܼܢ. ܒܸܠܥܵܕܼ ܡ̣ܢ ܩܘܼܦܵܚܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܡܸܬܼܢܲܛܪܵܐ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ. ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܤܝܼ̈ܘܿܢܹܐ: ܠܐܲܒܼܕܵܢܵܐ pb. 410 ܕܲܡܩܲܒܹܠܵܢܹ̈ܝܗ̇ ܡܸܫܬܲܟܼܚܵܐ. ܐܸܢ ܦܠܲܚ̣ܬܿ ܫܲܦܝܼܪ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܝܲܗ̣̄ܒܼܠܵܟܼ ܚܠܵܦ ܬܪܝܼܨܘܼܬܼܵܟܼ ܕܲܠܘܵܬܹܗ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܢܓܲܪܓܼܵܟܼ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐ ܘܲܢܚܲܕܹܝܟܼ ܒܦܘܼܠܚܵܢܵܟܼ: ܐܲܦܝܼܤܲܝܗܝ ܕܢܸܬܸܠ ܠܵܟܼ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ: ܕܬܸܕܲܥ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܡܸܬܼܒܿܥܸܐ ܠܡܸܬܼܡܲܟܵܟܼܘܼ. ܐܵܘ ܕܲܢܩܝܼܡ ܥܠܹܝܗ̇ ܩܲܤܛܘܼܢܵܪܹ̈ܐ: ܐܵܘ ܕܢܸܤܒܼܝܼܗ̇ ܬܘܼܒܼ ܡܸܢܵܟܼ: ܕܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܐܲܒܼܕܵܢܵܐ ܡܸܢܵܗ̇. ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܟܼܠܢܵܫ ܗ̣̄ܝ ܠܡܸܛܲܪ ܥܘܼܗܪܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܟܼܝܵܢ. ܢܲܦܫܵܐ ܕܲܫܩܝܼܠܵܐ ܛܵܥܢܵܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܒܼܚܲܬܝܼܬܼܘܼܬܵܐ ܕܕܸܚܠܲܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܵܝܵܐ: ܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܬܸܗܘܸܐ ܕܲܕܼܠܵܐ ܥܵܩ̈ܬܼܵܐ ܕܟܼܠܝܘܿܡ. ܠܝܼ̈ܦܵܢ ܐܸܢܹܝܢ ܡܝܲܬܿܪ̈ܵܬܼܵܐ ܘܥܵܩ̈ܬܼܵܐ ܒܲܚ̈ܕܼܵܕܹܐ. ܕܲܢܦܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܐܘܼ̈ܠܨܵܢܹܐ: ܘܡ̣ܢ ܡܝܲܬܿܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܿܣ. ܕܩ̣ܵܘܝܼ ܒܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܩ̣ܵܘܝܼ ܒܥܵܩ̈ܬܼܵܐ. ܐܸܢ ܐܸܬܼܝܲܐܲܒܼܬܿ ܠܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܐܲܫܠܸܡ̣ܬܿ ܢܲܦܫܵܟܼ ܠܟܼܠ ܥܵܩ̈ܢ. ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܡܵܘܠܕܼܵܢܝܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܥܵܩ̈ܬܼܵܐ. ܥܵܩ̈ܬܼܵܐ: ܡܵܘ̈ܠܕܵܢܝܵܬܼܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܕܡܲܟܿܝܼܟܸܘܼܬܼܵܐ. ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܬܸܗܘܸܐ ܕܠܵܐ ܨܸܦܬܼܵܐ ܢܲܦܫܵܐ. ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܲܠܗܵܕܹܐ ܪܵܐܹ̇ܓܼ: ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܫ̇ܬܟܲܚ ܒܬܲܪܥܝܼܬܹܗ. ܨܸܦܬܼܵܐ ܕܹܝܢ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܵܬܼܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܬܼܘܼ̈ܟܹܐ ܕܢܲܩܝܼܦܝܼܢ ܠܗܹܝܢ ܠܲܡܝܲܬܿܪ̈ܵܬܼܵܐ. ܥܕܲܡܵܐ ܓܹܝܪ ܕܠܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܲܫܪܵܪܵܐ ܢܸܡܛܸܐ: ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܟܲܤ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܒܝܲܕܼ ܢܸܤܝ̈ܘܿܢܹܐ ܡܸܬܼܩܲܪܒܼܝܼܢܲܢ ܠܘܵܬܼ ܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ. ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܕܼܠܵܐ ܥܵܩ̈ܬܼܵܐ ܐܸܫܬܿܟܲܚ ܒܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܹܗ: ܬܲܪܥܵܐ ܠܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܐܸܬܼܦܬܲܚ ܠܹܗ. ܡܵܢ̣ܘܼ ܕܡܸܬܼܪܲܓܼܪܲܓܼ ܠܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ: ܢܸܗܘܸܐ ܕܠܵܐ ܥܵܩܵܐ ܒܬܲܪܥܝܼܬܹܗ؟ ܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܲܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܩܘܼܦܵܚܹ̈ܐ: ܢܩܵܘܸܐ ܪܸܥܝܵܢܵܐ. ܒܡܘܼܟܵܟܼܵܐ. pb. 411 ܘܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܒܸܠܥܵܕܼ ܡܘܼܟܵܟܼܵܐ: ܢܸܬܼܐܡܸܢ ܒܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܲܟܼܫܲܦܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܲܦܝܵܐܝܼܬܼ. ܩܲܕܼܡܵܝܑܼܬܼ ܡ̣ܢ ܪܸܢܝܵܐ ܕܘܵܠܝܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܪܲܚܲܩ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܬܲܪܥܝܼܬܹܗ: ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܡܸܬܼܩܲܪܒܼܵܐ ܠܘܵܬܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܕܪܵܡܘܼܬܼܵܐ. ܘܲܒܼܗܵܕܹܐ ܡܚܲܡܤܸܢ ܠܘܼܩܕܲܡ: ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܡܸܬܼܪܲܚܲܩ ܡܸܢܹܗ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܕܲܒܼܛܝܼܠܘܼܬܼܵܐ. ܗܵܘ̇ ܕܲܟܼܡܵܐ ܕܩܲܪܝܼܒܼ ܠܹܗ: ܪܵܡܹ̇ܐ ܒܹܗ ܟ̱ܠܹܗ ܪܸܢܝܵܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ. ܡܵܐ ܕܹܝܢ ܕܛܲܠܡܹܗ ܠܗܵܢܵܐ: ܘܐܸܬܼܪܲܚܲܩ ܡ̣ܢ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ: ܗܵܕܹܝܢ ܩܵܪܹܒܼ ܠܘܵܬܹܗ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܒܹܗ ܗܵܝܕܝܟ: ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕܼ ܪܸܢܝܵܐ ܟܹܐܢܵܐ. ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܬܒܼܵܪܵܐ: ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ: ܐܵܡܲ݁ܪ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ. ܘܲܩܕܼܵܡ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ: ܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ. ܒܲܟܼܡܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܕܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܒܵܗ̇ ܒܢܲܦܫܵܐ: ܥܲܠ ܡܲܬܼܩܵܠܵܐ ܕܲܬܼܒܼܵܪܵܐ ܕܩܲܝܼܒܼ ܕܢܸܫܬܲܕܲܤ ܥܠܹܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܒܲܕܩܵܐ. ܘܠܵܐ ܒܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܛܗ̈ܝܼܢ ܡܸܬܼܪܲܚܲܩ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܫܵܒܹ̇ܩ ܠܹܗ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܘܓܼܵܥ̇ܨܵܐ ܠܹܗ ܡܸܢܹܗ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܫܟܲܚ ܥܢܸܐ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܒܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܐܵܘ ܕܓܼܘܼܕܵܦܵܐ. ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ: ܐܵܦ ܥܸܠܬܼܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܠܲܬܼܪܲܝܵܢܵܐ ܩܲܕܸܡܵܝܬܼܵܐ. ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܢܵܦ̇ܩܝܼܢ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܒܬܲܪܥܝܼܬܼܗܘܿܢ: ܘܡܸܫܬܲܠܚܝܼܢ ܡ̣ܢ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܝܵܐ: ܐܵܘ ܒܲܫܟܼܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܦܲܚܙܘܼܬܼܵܐ ܢܵܦ̇ܠܝܼܢ: ܐܵܘ ܒܓܼܘܼܕܵܦܵܐ ܕܥܲܠ ܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝ̈ܬܼܵܐ: ܐܵܘ ܒܢܸܟܼܝܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ. ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܡܸܬܿܬܿܪܝܼܡܝܼܢ: ܤܘܼܓܼܐܗܘܿܢ ܒܦܲܚܙܘܼܬܼܵܐ ܫܟܼܝܼܪܬܵܐ ܢܵܦ̇ܠܝܼܢ. ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܹܝܢ ܕܒܼܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܘܕܼܘܼܒܵܪܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܵܐ: ܒܓܼܘܼܕܵܦܵܐ ܕܥܲܠ ܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝ̈ܬܼܵܐ: ܐܵܘ ܒܛܲܪܝܘܼܬܼܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ. ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܠܵܘ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܢܸܥܒܲܪ pb. 412 ܒܪܸܥܝܵܢܵܐ ܚܘܼܫܵܒܼܵܗ̇ ܕܗܵܕܹܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܢܸܓܼܕܲܫ ܘܢܸܙܕܟܸܐ ܡܸܢܵܗ̇ ܒܲܙܒܲܢ: ܐܸܠܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܢܩܵܘܸܐ ܒܗ̇. ܓܲܠܝܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܲܠܗܵܘ̇: ܐܵܦ ܬܘܵܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ. ܗܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܡܵܐ ܕܐܲܚܒܼܵܗ̇: ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܕܢܸܬܿܬܿܘܸܐ. ܐܸܢ ܢܸܬܿܬܿܘܸܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܡܟܲܬܲܪ ܒܵܗ̇. ܠܵܘ ܗܵܝ̇ ܕܢܸܚܛܸܐ ܐܵܘ ܕܢܲܪܫܲܥ ܒܝܼܫܵܐ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܢܩܵܘܸܐ ܒܵܗ̇ ܒܒܼܝܼܫܬܵܐ. ܗܵܝ̇ ܡܲܢ: ܬܵܚܘܿܒܼܘܼܬܹܗ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܡܫܵܘܕܥܵܐ. ܗܵܕܹܐ ܕܹܝܢ: ܡܲܪܚܘܼܬܼܵܐ ܕܨܸܒܼܝܵܢܵܐ. ܘܐܵܦ ܬܘܼܒܼ ܡ̣ܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡܸܬܿܛܪܸܐ ܐ̄ܢܵܫ ܒܡܲܕܥܹܗ: ܘܡܸܬܼܡܚܸܐ ܒܫܵܢܝܘܼܬܼܵܐ. ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܲܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܡܫܘܼܚܬܹܗ ܪܵܐܹܓܼ ܕܢܸܤܐܲܥܪܵܢ ܒܐܝܼܕܹܗ ܒܲܝܢܵܬܼܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܬܹܐܪܲܒܼ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ ܕܪܲܒܼܘܼܬܹܗ. ܐܲܝܟܼ ܡܲܢ ܕܢܲܪܓܫܘܼܢ: ܕܩܲܪܝܼܒܼ ܤܲܓܝܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܗܘ̤ܵܘ ܕܐܸܬܼܝܲܬܲܪܘ ܒܕܼܘܼܒܵܪܹ̈ܐ: ܘܝܼܪܸܒܼܘ ܒܡܵܘ̈ܗܒܼܵܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܸܬܼܝܲܩܲܪܘ ܒܫܘܼ̈ܟܵܢܹܐ ܕܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ. ܘܒܼܵܬܲܪܟܸܢ ܩܲܒܸܠ̣ܘ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ: ܘܲܢܪܤܲܒܼܘ ܡܚܘܿܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܗܵܢܘܿܢ ܕܗܵܟܲܢ ܐܸܬܼܝܲܩܲܪܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܩܕܝܼܡ. ܒܲܕܼܠܵܐ ܐܵܫܟܲܚܘ ܠܡܸܛܥܲܢ ܠܡܵܘ̈ܗܒܼܵܬܼܵܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܬܼܵܐ ܕܲܢܤܲܒܼܘ: ܘܐܸܬܿܕܒܲܪܘ ܠܪܵܡܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܸܫܬܕܝܼܘ ܐܲܝܟܼ ܤܘܼܠܐܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܝܲܬܝܼܪܹ̈ܐ ܠܪܲܒܘܼܬܼ ܛܲܟܼܤܵܐ ܕܒܹܗ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܤܲܓܝܼ̈ܠܹܐ ܬܘܼܒܼ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܒܗܝܼ̈ܠܹܐ ܘܲܡܤܲܬ̈ܬܹܐ ܒܗܵܘܢܵܐ: ܘܲܬܼܩܝܼ̈ܠܵܢ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܢܲܟܼ̈ܦܹܐ ܒܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܘܲܪܓܼܝܼܓܼܝܼܡ ܒܝܼܕܲܥܬܼܗܘܿܢ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܐܵܬ̤ܵܐ ܕܤܘܼܪܵܕܼܵܐ ܠܝܵܕܼܸܘܿܥܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܚܙܵܬܼܵܐ ܡܲܠܝܲܬܼ ܒܸܟܼܝܵܐ ܠܚܲܙܵܝܹ̈ܐ. ܒܲܒܼܟܼܵܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܐܲܪܝܼܡ ܩܵܠܵܟܼ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܫܐܲܠ pb. 413 ܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ. ܡܠܝܼ ܦܘܼܡܵܟܼ ܡ̣ܢ ܕܸܡܥܲܝ̈ܟ: ܘܦܲܠܦܸܠ ܪܹܫܵܟܼ ܒܥܲܦܪܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܠܵܐ ܬܩܘܼܡ: ܘܪܹܫܵܟܼ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܠܵܐ ܬܪܝܼܡ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܚܵܐܹ̇ܣ ܥܠܲܝܟܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܡܲܥܒܲܪ ܠܵܟܼ ܡ̣ܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܟܲܕܼ ܫܵܠܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܐܵܘ ܕܢܸܬܼܪܲܚܲܡ ܥܠܲܝܟ: ܘܢܸܬܸܠ ܠܵܟܼ ܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ. ܘܠܵܐ ܬܸܫܠܸܐ ܡ̣ܢ ܐܸܒܼܠܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܡܲܪܓܸܫ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܢܲܦܫܵܟܼ ܕܲܢܤܲܒܼܬܿ. ܕܕܲܠܡܵܐ ܐܲܝܟܼ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܡܸܫܬܿܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܸܢܫܹܠܝ. ܘܐܵܦܸܢ ܢܤܲܒܼܬܿ: ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܠܵܐ ܬܪܝܼܡ: ܘܠܲܫܡܲܝܵܐ ܠܵܐ ܬܸܚܙܸܐ. ܘܡ̣ܢ ܚܸܙܘܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܚܝܵܪܵܟܼ ܠܵܐ ܬܸܡܠܸܐ. ܘܠܸܒܵܟܼ ܡ̣ܢ ܕܸܚܠܬܼܵܐ ܘܒܼܵܥܘܼܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܢܢܘܼܚ. ܟܒܲܪ ܬܸܫܬܵܘܙܲܒܼ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܕܲܡܛܲܝ̈ܒܵܢ ܠܫܹ̈ܐܕܹܐ ܒܐܘܼܚܵܐ ܕܗܵܢܵܐ ܕܘܼܒܵܪܵܐ: ܡܠܸܐ ܥܲܡܛܵܢܵܐ ܘܩܲܛܝܼܢ ܐܘܼܪܚܵܐ: ܘܤܲܓܝܼ ܬܘܼܩ̈ܠܵܬܼܵܐ: ܡܲܪܝܼܕܼ ܒܝܼܕܲܥܵܬܼܵܐ ܕܡܸܬܿܕܲܪܟܵܢܘܼܬܹܗ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܐ̈ܢܵܫܵܐ. ܗܲܝܡܸܢܲܝܢܝ ܐܵܚܝ: ܘܐܲܫܲܪ ܠܡܸܠܲܬܼܝ: ܕܠܵܐ ܤܵܦܹ̇ܿܩ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܡܲܕܼܪܵܟܼܘܼ ܠܟܼܠܹܗ ܚܲܝܠܗܘܿܢ ܕܫܹ̈ܐܕܹܐ: ܘܠܵܐ ܤܵܦ̇ܩܵܐ ܝܑܼܕܸܥܬܼܵܟܼ ܠܡܸܤܡܲܟܼ ܩܕܼܵܡ ܨܸܢ̈ܥܵܬܼܗܘܿܢ. ܐܲܪܦܵܐ ܗܵܫܵܐ ܕܐܲܫܝܼܕܼ ܠܓܼܵܘ ܡܸܢܵܟܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܤܲܓܝܼܐܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܒܹܗ ܡܸܫܬܿܟܲܚ ܚܘܼܒܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܘܲܚܡܝܼܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ: ܡܸܛܠ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܲܫܟܼܝܼܚܵܐ ܠܵܟܼ. ܐܸܢ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܥܲܡܛܵܢܵܐ ܕܢܸܤܝ̈ܘܿܢܹܐ ܬܸܥܘܿܠ ܟܲܕܸ ܢܲܪܚܸܩ ܗܵܢܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ: ܘܬܸܫܬܿܒܸܩ ܠܡܸܬܼܢܲܤܵܝܘܼ ܒܗܵܘ̇ ܚܵܫܟܵܐ ܥܲܒܿܝܼܛܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ: ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܫܬܲܒܼܩܝܼܢ ܘܒܼܐܝܼ̈ܕܲܝ ܫܹ̈ܐܕܹܐ ܡܸܫܬܲܠܡܝܼܢ: ܗܵܝܕܹܝܢ ܝܵܕܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܕܡܸܫܬܿܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܩܕܼܵܡܲܝܗܘܿܢ: ܐܲܝܟܼ ܝܲܠܘܕܵܐ ܕܠܵܐ pb. 414 ܝܵܕܲܥ̇ ܠܐܲܝܟܵܐ ܢܹܐܙܲܠ. ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܡܸܬܕܵܘܕܼܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܟܼ: ܐܲܝܟܼ ܕܛܲܠܝܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ. ܘܗܵܢܵܐ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܡܫܲܪܪܵܐ ܕܒܲܐܠܵܗܵܐ: ܘܚܲܬܿܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬܼܵܟܼ: ܘܬܲܪܥܝܼܬܼܵܟܼ ܚܠܝܼܡܬܼܵܐ: ܗܵܘ̈ܝܵܢ ܡܸܬܼܡܲܨ̈ܥܵܢ ܒܝܲܡܵܐ ܕܦܘܼ̈ܠܵܓܹܐ. ܒܲܚܕܼܵܐ ܡܨܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܙܵܟܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܗܘܿܢ: ܒܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ: ܡܵܐ ܕܩܲܕܼܡ̣ܬܿ ܐܸܚܲܕܼܬܿ ܠܗܵܕܹܐ: ܐܸܬܼܒܲܛܲܠ ܟ̱ܠܹܗ ܚܲܝܠܗܘܿܢ. ܠܵܐ ܡܵܐ ܕܫܲܦܝܵܐܝܼܬܼ ܬܸܪܕܹܐ ܒܚܲܕܼܘܼܬܼܵܟܼ ܕܒܲܐܠܵܗܵܐ: ܬܸܤܒܲܪ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܢܲܦܫܵܟܼ. ܐܸܠܵܐ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܐܲܤܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܕܼܵܘܕܼܵܐ ܪܸܥܝܵܢܵܟܼ ܡ̣ܢ ܚܘܼܒܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܕܼܩܲܪܝܼܒܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܲܚܝܼܕܼܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ: ܡ̣ܢ ܡܲܪܢܝܼܢܬܼܵܟܼ ܕܲܒܼܡܵܪܲܢ. ܕܠܹܗ ܫܘܼܒܼܚܵܐ: ܘܠܲܢ ܢܢܲܛܲܪ ܒܩܲܪܝܼܒܼܘܼܬܹܗ ܘܲܒܼܥܸܢܝܵܢܹܗ. ܐܵܡܹܝܢ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/449
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 58” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/449.
Bibliography:
Discourse 58.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/449.

Show Citation Styles