Digital Syriac Corpus

Discourse 60

   https://syriaccorpus.org/451
line :
page break :
ܟܲܕܼ ܒܟܼܠܙܒܲܢ ܩܲܪܝܼܒܼܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܒܝܲܕܼ ܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܵܘܗܝ ܠܘܵܬܼ ܩܲܕܝ̈ܫܹܐ: ܒܸܠܥܵܕܼ ܡ̣ܢ ܐܵܢܲܢܩܹܐ ܠܵܐ ܡܚܵܘܸܐ ܚܲܝܠܹܗ ܒܓܲܠ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܒܝܲܕܼ ܤܵܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܡܸܕܸܡ ܕܐܵܬ̤ܵܐ ܡܸܬܼܪܲܓܼܫܵܢܝܼܬܼܵܐ. ܕܠܵܐ ܢܸܗܘ̈ܝܵܢ ܡܥܲܕܪ̈ܵܢܝܵܬܲܢ ܦܲܟܿܝ̈ܗܵܢ: ܘܲܠܘܵܬܼ ܤܘܼܓܦܵܢܵܐ ܢܥܲܬ̈ܕܼܵܢܵܢ. ܘܗܵܕܹܐ: ܟܲܕܼ ܗܵܢܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܒܛܝܼܠ ܠܹܗ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܕܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕܼ ܥܸܕܵܢܵܐ ܫܵܠ̇ܝܵܐ ܡܸܢܗܘܿܢ ܤܵܥܘܿܪܘܼܬܹܗ ܒܟܸܤܝܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܒܟܼܠܡܸܕܸܡ ܫܵܒܹ̇ܩ ܠܗܘܿܢ ܕܗܸܢܘܿܢ ܢܚܵܘܘܿܢ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܚܲܝܠܗܘܿܢ: ܘܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܢܸܠܐܘܿܢ. ܐܸܢܕܹܝܢ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܨܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܲܢܚܘܼܒܼ ܡ̣ܢ ܥܲܤܩܘܼܬܼܵܗ̇ ܡܲܬܼܩܵܠܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬܼܗܘܿܢ: ܡܵܐ ܕܗܸܢܘܿܢ ܐܸܬܼܡܚܸܠܘ ܘܦܵܫ̣ܘ ܡܸܢܵܗ̇: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܤܵܦܩܘܼܬܼܵܐ: ܗ̤ܘ ܓܵܡܲܪ ܐܲܝܟܼ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ ܕܚܲܝܠܹܗ: ܐܲܝܟܼ ܕܙܵܕܹܩ ܘܝܵܕܲܥ̇ ܕܲܡܥܲܕܲܪ ܠܗܘܿܢ. ܟܡܵܐ pb. 420 ܕܡܲܨܝܵܐ: ܒܟܸܤܝܵܐ ܡܚܲܝܸܠ ܠܗܘܿܢ: ܕܢܸܬܼܡܨܘܿܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܥܲܤܩܘܼܬܼܵܐ ܗܵܝ̇. ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܲܡܫܲܟܸܿܢ ܠܗܘܿܢ: ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܕܢܸܫܬܿܪܸܐ ܥܘܼܪܩܵܠܵܗ̇. ܘܲܒܼܝܲܕܼ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܡܥܝܼܪ ܠܗܘܿܢ: ܠܘܵܬܼ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ. ܕܬܸܗܘܸܐ ܠܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ: ܠܘܵܬܼ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܓܲܒܹ̈ܐ. ܐܸܢܕܹܝܢ ܥܲܠ ܓܲܠܝܘܼܬܼܵܗ̇ ܕܡܲܥܒܿܕܼܵܢܘܼܬܼܵܐ ܤܢܝܼܩܵܐ ܨܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܗܵܝܕܹܝܢ ܡܸܛܠ ܐܵܢܲܢܩܹܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܗܵܕܹܐ. ܚܲܟܿܝܼܡܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܦܘܼܪ̈ܢܵܤܵܘܗܝ: ܘܠܵܐܠ̈ܨܵܬܼܵܐ ܡܫܲܡܫܝܼܢ: ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܫܸܓܼܡܵܐ. ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܕܼܠܵܐ ܐܵܢܲܢܩܹܐ ܡܲܡܪܲܚ ܥܠܲ ܗܵܕܹܐ: ܐܵܘ ܒܵܥܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܡܸܬܼܪܲܓܼܪܲܓܼ ܕܬܸܕܼܡܪ̈ܵܬܼܵܐ ܘܚܲܝ̈ܠܹܐ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܢܸܗܘܘܿܢ: ܡܢܲܤܸܐ ܡ̣ܢ ܫܹܐܕܼܵܐ ܡܓܲܚܟܼܵܢܵܐ ܐܸܫܬܼܟܲܚ ܒܡܲܕܿܥܹܗ. ܐܸܠܵܐ ܘܫܲܒܼܗܪܵܢܵܐ: ܡܵܠܘܿܢ: ܘܲܟܼܪܝܼܗ ܒܬܹܐܪܬܵܐ. ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܓܹܝܪ: ܠܡܸܫܐܲܠ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܙܵܕܹܩ. ܕܠܵܐ ܩܛܝܼܪܵܐ ܕܹܝܢ ܕܡܸܕܸܡ ܠܲܡܢܲܤܵܝܘܼ ܕܩܹܘܲܢܕܹܝܢܘܿܣ ܐܝܼܬܹܝܗ̇. ܘܐܵܦܠܵܐ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܲܫܪܵܪܵܐ: ܐܲܝܢܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܪܵܐܹ̇ܓܼ. ܗܵܝ̇ ܕܹܝܢ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܟܲܕܼ ܗ̤ܘ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ: ܗܵܕܹܐ ܠܤܘܿܓܼܐܗܘܿܢ ܕܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܫܟܼܝܼܚܵܐ. ܗܵܝ̇ ܕܐ̄ܢܵܫ ܒܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܢܸܪܲܓܼ ܠܗܵܕܹܐ ܟܲܕܼ ܠܲܝܬܿ ܐܵܠܨܘܼܬܼܵܐ: ܡܲܦܘܼܠܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܡ̣ܢ ܙܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܡܸܫܬܲܪܥܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܲܫܪܵܪܵܐ. ܘܐܸܢ ܒܗܵܕܹܐ ܐܸܫܬܿܡܲܥ ܗܵܘ̇ ܕܲܡܦܝܼܣ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܲܡܪܲܚ̣ ܠܘܵܬܼ ܡܵܪܲܢ ܘܡܸܫܟܲܚ ܐܲܬܼܪܵܐ ܥܠܵܘܗܝ: ܡܝܲܒܸܿܠ ܠܹܗ ܠܹܗ ܠܘܵܬܼ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܕܪܲܒܵܐ ܡܸܢܵܗ̇. ܙܲܕܝܼ̈ܩܹܐ ܕܹܝܢ ܕܲܫܪܵܪܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܓܼܪܓܼܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ: ܘܠܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܫܒܼܝܼܢ ܗܵܕܹܐ: ܐܸܠܵܐ pb. 421 ܐܵܦܠܵܐ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܝܲܗܒܵܪ ܠܗܘܿܢ ܒܵܥܹ̇ܝܢ. ܘܠܵܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܠܥܹܝܢ ܐ̄ܢܵܫ: ܐܸܠܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܒܹܝܬܼ ܠܗܘܿܢ ܘܲܠܢܲܦܫܗܘܿܢ܀ ܗܵܐ ܓܹܝܪ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܩܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܟܲܕܼ ܡܸܛܠ ܫܲܦܝܘܼܬܹܗ ܐܸܬܼܝܲܗܒܲܬ̤ ܠܹܗ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ: ܘܲܡܩܲܕܸܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܝܵܕܲܥ̇ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܐ̄ܢܵܫ ܐܵܬܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܘܵܬܹܗ: ܒܥ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܟܲܕܼ ܐܲܦܝܼܣ ܐܵܦ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܕܲܢܨܲܠܘܿܢ ܠܘܵܬܹܗ: ܕܬܸܫܬܿܩܸܠ ܡܸܢܹܗ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ. ܐܲܒܼ̈ܗܵܬܼܵܐ ܕܹܝܢ: ܐܵܦܠܵܐ ܒܙܲܒܼ̈ܢܹܐ ܕܐܵܠ̈ܨܵܬܼܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܦܵܪܹܗ̄ܤܝܼܵܐ ܡܸܬܼܚܲܫܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܗܵܐ ܗܵܘ̇ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܐܲܡܘܿܢ ܓܲܒܼܪܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼ̈ܗܵܬܼܵܐ ܬܡܝܼ̈ܗܹܐ: ܒܲܙܒܲܢ ܟܲܕܼ ܐܵܙܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܫܠܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝ ܐܵܢܛܘܿܢܝܼܣ: ܘܲܛܥ̣ܵܐ ܒܡܲܕܼܒܿܪܵܐ: ܠܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܫܩܘܿܠܲܝܢܝ ܘܤܝܼܡܲܝܢܝ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܢܛܘܿܢܝܼܣ. ܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܸܥܒܲܕܼ ܡܸܕܸܡ ܕܕܼܵܡܹ̇ܐ ܠܗܵܕܹܐ: ܡܸܛܠ ܩܲܪܝܼܒܼܘܼܬܹܗ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܵܢܲܢܩܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܲܨܒܼܘܼܬܼܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܕܐܡܝܼܪ ܡܸܛܠ ܗܵܘ̇ ܐܲܬܼܪܵܐ: ܕܲܠܩܹܘܲܢܕܹܝܢܘܿܣ ܡܵܛ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܛܵܥܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܡܲܕܼܸܒܿܪܵܠ ܗܵܘ̇. ܘܥܲܠ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ: ܠܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܗܵܕܹܐ ܚܕܼܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ: ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܡ: ܠܵܐ ܬܸܫܒܿܘܿܩ ܠܡܹܐܒܲܕܼ ܓܒܼܝܼܠܬܵܟ. ܚ̣ܙܲܝܬܿ ܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ: ܐܸܤܬܲܟܲܠ̣ܬܿ ܚܸܟܼܡܬܼܵܐ ܕܲܫܪܵܪܵܐ ܕܐܲܒܼ̈ܗܵܬܼܵܐ؟ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܹܝܢ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܥܲܠ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܡܸܛܠ ܕܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܫܲܪܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܓܲܒܼܪܵܐ: ܘܠܵܐ pb. 422 ܡܸܬܼܡܚܸܠ ܒܚܘܼܫܵܒܹܗ ܒܝܲܕܼ ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ: ܥ̣ܒܲܕܼ ܐܲܝܟܼ ܕܫܵܘܝܵܐ ܠܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܕܓܲܒܼܪܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܗ̤ܘ ܠܵܐ ܐܲܦܝܼܣ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܕܸܡ ܕܙܵܕܹܩ ܥ̣ܒܲܕܼ. ܘܲܕܼܡܸܟܼ ܠܲܡ: ܘܩܵܡ̣. ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܬܲܠܝܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܪܹܫܹܗ ܒܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܲܡܚܵܘܝܵܐ ܠܹܗ ܐܘܼܪܚܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܸܙܲܠ̣ ܘܩܵܡ̣ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܡܥܲܪܬܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܐܲܢܛܘܿܢܝܼܣ. ܚ̣ܙܲܝܬܿܛ ܒܛܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܒܲܝܬܵܝܵܘ̈ܗܝ؟ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܕܐܵܦܠܵܐ ܢܸܫܒܿܩܝܼܘܗܝ ܕܢܸܛܥܸܐ. ܐܸܠܵܐ ܪܵܚܹܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܢܸܕܲܥ ܕܲܟܼܡܵܐ ܒܛܝܼܠ ܠܹܗ ܥܠܵܘܗܝ. ܘܫܲܒܼܩܹܗ ܕܢܸܛܥܸܐ: ܘܚܵܘܝܹܗ ܬܘܼܒܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܥܹܝܢ ܒܲܓܼܠܸܐ. ܘܠܵܐ ܒܝܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܝܲܕܼ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܘܒܼܵܐܐܲܪ ܡܚܵܘܸܐ ܠܹܗ. ܐܹܝܘ ܠܲܒܼܛܝܼܠܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܥܲܠ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ! ܐܸܬܿܕܲܟܼܪ ܘܗܵܝ̇ ܕܐܲܒܵܐ ܡܵܩܵܪܝܼܣ: ܕܟܲܕܼ ܐܵܙܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܸܤܩܹܛܹܐ ܟܲܕܼ ܛܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܸܤܦܪ̈ܝܼܕܹܐ. ܘܲܬܼܚܸܒܼ ܘܦܵܫ̣: ܘܝܼܬܸܒܼ ܠܹܗ: ܒܲܕܼܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ̣ ܕܲܢܗܲܠܸܟܼ. ܠܵܐ ܫܐܸܠ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܕܸܡ: ܕܢܸܥܒܸܿܕܼ ܠܘܵܬܹܗ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܡܲܥܒܿܕܼܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܲܢܚܵܝܹܗ. ܐܸܠܵܐ ܐܲܓܼܥܸܠ̣ ܢܲܦܫܹܗ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܟܲܕܼ ܐܵܡܲ݁ܪ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܝܵܕܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܠܲܝܬܿ ܒܝܼ ܬܘܼܒܼ ܚܲܝܠܵܐ. ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܐܸܫܬܿܩܸܠ ܪܸܡܙܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡ̣ܢ ܡܲܥܒܿܕܼܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܸܬܿܬܿܤܝܼܡ ܐܲܝܟܵܐ ܕܒܼܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܹܐܙܲܠ: ܗ̤ܘ ܥܲܡ ܐܸܤܦܪ̈ܝܼܕܼܵܘܗܝ. ܙܲܕܝܼ̈ܩܹܐ ܕܹܝܢ ܕܲܫܪܵܪܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܗܵܕܹܐ ܪܵܢܹܝܢ ܒܢܲܦܫܗܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܝܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܲܒܼܗܵܕܹܐ ܡܸܬܼܒܿܩܹܝܢ ܕܫܲܪܝܪܝܼܢ: ܕܕܼܵܘܲܝ̈ܵܐ ܚܵܫ̇ܒܿܝܼܢ ܢܲܦܫܗܘܿܢ. ܘܲܕܼܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܝܢ ܠܝܲܨܝܼܦܘܼܬܼܵܐ ܕܡܸܢܹܗ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܡܵܘܕܹܝܢ ܒܟܸܤܝܵܠ ܘܲܒܼܓܸܠܝܵܐ. ܘܐܲܝܟܼ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܘܲܡܫܲܦ̈ܠܹܐ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܼܵܐ ܘܠܹܐܘܬܼܵܐ pb. 423 ܡܚܵܘܹ̇ܝܢ ܥܲܠ ܟܠܡܸܕܸܡ: ܘܠܲܐܠܵܗܵܐ ܡܲܓܼܥܠܝܼܢ ܢܲܦܫܗܘܿܢ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܟܲܕܼ ܗܸܢܘܿܢ: ܠܵܐ ܦܵܝ̇ܫܝܼܢ ܐܲܝܟܼ ܚܲܝܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܸܕܸܡ ܕܙܵܕܹܩ ܠܗܘܿܢ ܕܢܸܥܒܿܕܼܘܼܢ. ܟܲܕܼ ܗܵܕܹܐ ܒܝܲܕܼ ܪܘܼܚܵܐ ܡܸܬܼܚܲܟܿܡܝܼܢ: ܕܠܵܐ ܢܦܘܼܫܘܼܢ ܡ̣ܢ ܕܢܹܐܨܦܘܼܢ ܕܘܵܠܝܼܬܼܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܕܢܸܥܡܠܘܼܢ ܟܡܵܐ ܕܚܲܝܼܢ. ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܹܝܢ ܕܲܢܝܵܚܵܐ: ܠܥܵܠܡܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܢܲܛܪܹܗ. ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܗܘܿܢ ܥܵܡܲ̈ܪ: ܠܗܵܕܹܐ ܗܵܪܟܵܐ ܠܵܐ ܪܵܓܝܼܢ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܡܸܬܿܬܿܢܝܼܚܝܼܢ: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܡܲܓܼܗܹܝܢ ܡ̣ܢ ܫܚܵܩܹ̈ܐ: ܐܵܦܸܢ ܡܸܬܼܝܼܗܸܒܼ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܝܼܐܵܐ ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܪܘܼܚ: ܒܲܙܒܲܢ ܙܒܲܢ ܒܟܸܤܝܵܐ. ܘܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ ܠܵܘ ܗܵܕܲܐ ܗ̣̄ܝ: ܕܡܵܐ ܕܡܲܛܝܼ ܠܹܗ ܐ̄ܢܵܫ ܠܘܵܬܼܵܗ̇: ܢܦܘܼܫ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܼܵܐ ܘܡ̣ܢ ܠܹܐܘܬܼܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܗܵܢܵܘ ܡܲܥܡܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ: ܕܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܗ̤ܘ ܠܹܗ ܡܫܲܥܒܸܿܕܼ ܘܥܵܨܹ̇ܐ: ܐܵܦܸܢ ܐܝܼܬܼ ܦܘܼܪܤܵܐ ܕܒܲܢܝܵܚܵܐ ܢܸܥܒܸܿܕܼܸ ܠܵܗ̇ ܠܲܨܒܼܘܼܬܼܵܐ. ܒܲܕܼܗܵܢܵܘ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ. ܕܠܲܐܝܠܹܝܢ ܕܥܵܡܲ̇ܪ ܒܗܘܿܢ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܚܒܸܢܵܢܘܼܬܼܵܐ ܡܥܲܚܸܕܼ ܠܗܘܿܢ: ܘܠܲܢܝܵܚܹ̈ܐ ܡܙܲܡܸܢ ܠܗܘܿܢ: ܐܸܠܵܐ ܠܥܲܡ̈ܠܹܐ ܘܠܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܝܲܬܝܼܪܵܐ. ܘܥܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܡܲܠܸܦ ܠܗܘܿܢ: ܘܲܒܸܤܝ̈ܘܿܢܹܐ ܡܚܲܝܸܨ ܠܗܘܿܢ: ܘܲܠܚܸܟܼܡܬܼܵܐ ܡܩܲܪܸܒܼ ܠܗܘܿܢ. ܗܵܢܵܘ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ: ܕܲܒܼܛܘܼܪ̈ܦܹܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܡܲܚܒܼܵܢܵܘ̈ܗܝ. ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒܲܢܝܵܚܹ̈ܐ ܡܸܬܿܕܲܒܿܪܝܼܢ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܝܼܬܼ ܒܗܘܿܢ: ܐܸܠܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܤܵܛܵܢܵܐ. ܪܘܼܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܒܲܢܝܵܚܹ̈ܐ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ: ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܲܢܝܵܚܵܐ ܡܸܬܿܬܿܬܝܼܚ: ܐܸܠܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܛܘܼܪ̈ܵܦܹܐ. ܤܵܛܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܢܝܵܚܹ̈ܐ ܡܸܬܿܬܿܢܝܼܚ: ܐܲܝܟܼ ܤܵܗܕܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܲܢ. ܪܘܼܚܵܐ ܕܝܼܢ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ: ܡܫܲܢܸܐ ܡ̣ܢ ܢܝܵܚܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܲܡܝܼܪ pb. 424 ܠܐܲܒܼ̈ܗܵܬܼܵܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܕܠܵܐ ܫܵܪܹܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܕܲܫܪܸܐ ܒܲܢܝܵܚܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܚܵܐܲܪ ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܥܵܨܹ̇ܝܢ ܢܲܦܫܗܘܿܢ: ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܐܲܠܝܼܨܵܐ: ܒܢܲܦܫܵܐ ܡܛܲܝܲܒܼܬܼܵܐ: ܘܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐܵܘܵܢܵܐ ܠܘܵܬܼܗܘܿܢ: ܘܡܲܠܸܦ ܠܗܘܿܢ ܕܐܲܝܟܲܢܵܐ ܢܸܚܘܿܢ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ. ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܲܚܒܼܘܼܗܝ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܐܘܼ̈ܠܨܵܢܹܐ ܕܟܼܠ ܓܢܸܣ ܫܲܠܸܡ̣ܘ ܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܟܠܗܘܿܢ ܓܹܝܪ ܙܲܕܝܼ̈ܩܹܐ: ܒܛܘܼܪ̈ܵܦܹܐ ܐܲܦܩܘܼܗܝ ܠܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܟܠ ܟܡܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܬܼܩܲܪܲܒܼܘ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܲܠ ܛܘܼܪ̈ܦܲܝܗܘܿܢ ܡܸܬܿܬܵܘܤܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܚܲܕܼ ܓܹܝܪ ܡܸܢܗܘܿܢ ܒܡܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ: ܕܟܼܠܝܘܿܡ ܡܵܐܹ̇ܬܼ ܐ̄ܢܵܐ. ܝܵܡܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܡ ܒܫܘܼܒܼܗܵܪܟܼܘܿܢ ܐܲܚܲܝ̈ ܕܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܒܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܕܟܼܠܝܘܿܡ ܡܵܐܹ̇ܬܼ ܐ̄ܢܵܐ. ܒܗܵܕܹܐ ܡܸܬܼܦܲܪܫܝܼܢ ܡ̣ܢ ܫܲܪܟܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܕܲܒܼܗܘܿܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܗܸܢܘܿܢ ܒܐܘܼ̈ܠܨܵܢܹܐ ܚܵܐܹ̇ܝܢ: ܘܥܵܠܡܵܐ ܒܲܢܝܵܚܵܐ ܡܸܬܼܚܲܐܸܐ. ܠܵܐ ܐܸܨܛܒܼܝܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܡܸܬܿܬܿܢܝܼܚܝܼܢ ܡܲܚܒܼܵܢܵܘ̈ܗܝ ܒܲܦܓܲܪ: ܐܸܠܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ: ܕܲܟܼܡܵܐ ܕܝܲܚܝܼܢ: ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܒܥܵܠܡܵܐ. ܟܲܕܼ ܐܲܠܝܼܨܝܼܢ: ܘܲܡܛܲܪܦܝܼܢ. ܘܲܤܢܝܼܩܝܼܢ: ܘܲܡܫܵܘܚܵܕܼܝܼܢ. ܥܲܪܓܛܸܠܵܝܝܼܢ: ܘܲܨܪܝܼܟܼܝܼܢ. ܟܪܝܼܗܝܼܢ: ܨܥܝܼܪܝܼܢ: ܡܩܲܦܚܝܼܢ. ܒܹܝܬܼ ܩܝܵܡܵܐ: ܠܲܝܬܿ ܠܗܘܿܢ. ܠܸܒܿܗܘܿܢ: ܘܲܬܼܒܼܝܼܪ. ܦܲܓܼܪܗܘܿܢ: ܘܲܡܫܲܦܲܠ. ܝܵܕܼܘܿܥܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܟܼܵܦ̇ܪܝܼܢ ܒܗܘܿܢ. ܬܲܪܥܝܼܬܼܗܘܿܢ: ܘܡܲܠܝܵܐ ܥܵܩܬܼܵܐ. ܡܢܲܟܼܪܹܝܢ ܒܲܚܙܵܬܼܗܘܿܢ: ܠܟܼܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ. ܡܢܲܟܼܟܼܪܲܝ ܡܵܘܬܲܒܼܗܘܿܢ: ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. ܕܘܼܝܵܪܗܘܿܢ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܝ: ܘܲܡܫܵܘܚܲܕܼ. ܓܠܝܼܙ ܡ̣ܢ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ: ܤܦܝܼܩ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܵܬܼ̈ܐ ܕܲܡܚܲܕ̈ܝܵܢܝܵܬܼܵܐ ܕܲܬܼܢܵܢ. ܡܤܲܪܲܩ: ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܕܲܢܝܵܚܵܐ. ܐܸܒܼܠܵܐ: ܘܲܫܟܼܝܼܚ ܒܹܗ. ܦܨܝܼܚܘܼܬܼܵܐ: pb. 425 ܘܪܲܚܝܼܩܵܐ ܡܸܢܹܗ. ܥܩ̈ܬܼܵܐ: ܘܬܼܵܟܼ̈ܒܵܢ ܒܹܗ. ܐܵܦܠܵܐ ܚܫܲܚܬܼܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܗܘܿܢ ܡܲܠܝܵܐܝܼܬܼ ܐܲܝܟܼ ܟܠܢܵܫ. ܬܸܫܘܝܼܬܼܗܘܿܢ: ܐܲܪܥܵܐ ܗ̣̄ܝ. ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܲܝܗܘܿܢ: ܡܵܘܩܕܝܼܢ ܡ̣ܢ ܨܵܘܡܵܐ. ܒܘܼܪ̈ܟܹܐ: ܡܪ̈ܲܫܠܵܢ ܡ̣ܢ ܡܚܝܼܠܘܼܬܼܵܐ. ܡܵܐܢܲܝ̈ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ: ܡܚܲܒܿܠܵܐ ܤܵܥܘܿܪܘܼܬܼܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܫܲܚܬܼܵܐ ܕܲܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܥܝܵܕܼ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ. ܗܸܢܘܿܢ ܒܵܟܹ̇ܝܢ: ܘܥܵܠܡܵܐ ܓܵܚܹ̇ܟܼ. ܗܸܢܘܿܢ ܟܡܝܼܪܝܼܢ: ܘܥܵܠܡܵܐ ܦܨܝܼܚ. ܗܸܢܘܿܢ ܨܲܝܡܝܼܢ: ܘܥܵܠܡܵܐ ܡܒܲܤܲܡ. ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܫܲܠܝܵܐ ܒܫܸܢܬܼܵܐ ܚܠܝܼܬܼܵܐ: ܘܗܸܢܘܿܢ ܫܵܗ̇ܪܝܼܢ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ. ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ ܓܹܝܪ ܠܐܹܝܢ: ܘܠܸܠܝܵܐ ܠܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܡܙܲܡܢܝܼܢ. ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܚܵܐܹ̇ܝܢ ܒܥܵܠܡܵܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܡܡܲܟܿܟܼܵܐ: ܒܢܲܦܫܵܐ ܐܲܠܝܼܨܬܼܵܐ: ܒܥܵܩ̈ܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܕܘܼܟ. ܗܵܟܲܢ ܐܝܼܬܼܵܘܝܗ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܲܒܼܒܼܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܢܸܚܘܿܢ ܟܠ ܕܡܸܬܼܩܲܪܒܼܝܼܢ ܠܹܗ. ܟܲܕܼ ܡܲܡܟܿܟܼܝܼܢ ܘܲܡܫܲܦܠܝܼܢ: ܒܟܼܠܵܗ̇ ܢܲܦܫܗܘܿܢ ܘܦܲܓܼܪܗܘܿܢ. ܡܸܢܗܘܿܢ: ܒܐܘܼ̈ܠܨܵܢܹܐ ܕܨܸܒܼܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܘܡܸܢܗܘܿܢ: ܒܛܘܼܪ̈ܵܦܹܐ ܕܡ̣ܢ ܚܲܫܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܡܸܢܗܘܿܢ: ܒܟܹܐܒܹ̈ܐ ܡܲܪܝܼܪܹ̈ܐ: ܕܲܒܼܦܲܓܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܛܥܝܼܢܝܼܢ. ܡܸܢܗܘܿܢ ܒܕܼܵܘ̈ܘܿܢܹܐ: ܘܒܲܪ̈ܕܼܘܼܦܝܹܐ ܕܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. ܒܩܹܘܲܢܕܝܢܘܿܣ ܕܡ̣ܢ ܚܲܫܹ̈ܐ: ܒܩܹܘܲܢܕܹܝܢܘܿܣ ܡ̣ܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ: ܒܩܹܘܲܢܕܹܝܢܘܿܣ ܕܡ̣ܢ ܟܘܼܪ̈ܗܵܢܹܐ: ܒܩܹܘܲܢܕܝܹܢܘܿܣ ܕܡ̣ܢ ܡܸܤܟܹܢܘܼܬܼܵܐ. ܘܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ: ܐܸܬܼܪܕܹܦܘ. ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ. ܐܸܬܼܩܛܸܠܘ. ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ: ܐܸܬܼܢܤܲܪܘ. ܐ̄ܚܪܵܢܹܐ: ܐܸܬܼܪܓܸܡܘ. ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ: ܒܝܲܡܵܐ ܐܸܬܿܛܲܒܲܥܘ. ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ: ܐܸܬܼܩܲܛܲܥܘ ܗܲܕܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܟܲܕܼ ܚܲܝܝܼܢ. ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ: ܠܲܫܥܵܬܼܵܐ ܘܲܠܒܸܙܚܵܐ ܐܸܫܬܿܠܸܡܘ. ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ: ܠܦܘܼܡܵܐ ܕܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ ܥܲܠ̣ܘ. ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ pb. 426 ܠܐܲܤܘܼܪܹ̈ܐ: ܘܲܠܢܸ̈ܓܼܕܹܐ ܕܚܝܼ̈ܠܹܐ. ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ: ܠܦܘܼܡܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ ܥܲܠ̣ܘ. ܐ̄ܚܪܵܢܹܐ ܐܸܬܼܟܿܪܸܟܼܘ: ܟܲܕܼ ܠܒܼܝܼܫܝܼܢ ܡܸܫܟܹ̈ܐ ܕܐܸܡܪܹ̈ܐ ܘܲܕܼܥܸܙܹ̈ܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܐܲܝܟܼ ܛܵܥܲܝ̈ܵܐ ܒܚܘܼܪܒܵܐ. ܒܐܘܼ̈ܠܨܵܢܹܐ ܗܘ̤ܵܘ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܒܛܘܼܪܹ̈ܐ ܘܒܲܡܥܲܪܹ̈ܐ: ܘܲܒܼܦܲܥܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ. ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܕܤܵܗܹ̇ܕܼ ܫܠܝܼܚܵܐ: ܕܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܥܵܠܡܵܐ. ܘܕܲܬܼܗܝܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ: ܕܲܒܼܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ: ܠܵܐ ܡܤܲܟܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܡܸܬܼܦܲܨܵܝܘܼ ܘܲܠܡܸܬܼܪܵܘܵܚܘܼ: ܐܲܝܟܼ ܡܸܠܲܬܼ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ. ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܲܡܟܲܠܠܵܢܗܘܿܢ: ܕܐܵܦ ܗ̤ܘ ܒܚܲܫܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܓܲܡܪܵܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܗܵܕܹܐ ܒܵܬܲܪ ܟܠܗܹܝܢ: ܕܲܒܼܥܸܩ̈ܒܼܵܬܹܗ ܢܸܬܿܕܲܡܘܿܢ ܐܵܦ ܩܲܕܝܼܫܵܘ̈ܗܝ. ܘܡܸܠܬܹܗ ܕܡܵܪܲܢ: ܫܸܠܡܲܬ̤ ܒܲܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ. ܒܥܵܠܡܵܐ ܠܲܡ: ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܬܸܗܘܘܿܢ. ܐܸܠܵܐ ܒܝܼ: ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܠܟܼܘܿܢ ܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ. ܒܚܲܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܕܹܐ ܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ: ܡܸܬܼܓܲܒܿܪܝܼܢ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܠܲܡܤܲܝܒܵܪܘܼ. ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܒܼܚܲܝܠܹܗ ܤܲܝܒܲܪܘ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܒܗܵܠܹܝܢ ܐܵܓܼܘܿܢܹ̈ܐ: ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܡܚܸܠܘ ܒܤܲܒܼܪܗܘܿܢ: ܗ̤ܘ ܢܫܲܪܲܪ ܤܲܒܼܪܹܗ ܒܟܼܠܲܢ. ܐܵܡܹܝܢ܀ ܒܸܠܥܵܕܼ ܐܘܼ̈ܠܨܵܢܹܐ: ܠܲܝܬܿ ܚܲܝܹ̈ܐ. ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܠܵܐ ܡܲܨ̈ܝܵܢ ܬܲܪܬܹܝܢ ܚܲܕܼ̈ܘܵܢ ܢܸܗܘ̈ܝܵܢ ܒܚܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܘܲܕܼܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܠܲܡܚܲܡܤܵܢܘܼ ܒܚܘܼܒܹܗ ܟܲܕܼ ܡܢܵܚܝܼܢ ܒܦܲܓܼܪܵܐ: ܟܠ̣ܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܗܵܕܹܐ. ܘܚܲܤ̣ܢܵܗ̇ ܠܪܸܚܡܬܹܗ ܒܢܲܦܫܗܘܿܢ: ܒܝܲܕܼ ܓܘܼܙܵܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܗܲܢܝܼ̈ܐܵܬܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ. ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܗܵܘ̇ ܚܤܲܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ ܚܘܼܒܹܗ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ: ܘܢܘܼܪܵܐ ܡܤܲܝܦܵܐ ܘܐܸܟܿܤܘܿܪܝܼܵܐ: ܘܢܘܼܟܼܪܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܛܘܿܗܡܵܐ pb. 427 ܘܓܼܘܼܙܵܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܘܟܼܠ ܥܘܼܤܵܩ̈ܝܼܢ ܠܵܐ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܩܕܼܵܡ ܚܘܼܒܹܗ ܒܡܲܚܒܼܵܢܵܘ̈ܝܗ: ܗ̤ܘ ܢܸܓܼܠܸܐ ܒܲܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܚܘܼܒܹܗ. ܐܵܡܹܝܢ. ܕܡܸܛܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܫܵܒܹ̇ܩ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܤܝ̈ܘܿܢܹܐ ܥܲܠ
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/451
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 60” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/451.
Bibliography:
Discourse 60.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/451.

Show Citation Styles