Digital Syriac Corpus

Discourse 65

   https://syriaccorpus.org/456
line :
page break :
pb. 443 ܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܐܸܡܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܚܲܝܹ̈ܐ. ܦܵܬܼܚܵܐ ܠܲܢ ܬܲܪܥܵܗ̇: ܒܝܲܕܼ ܥܪܘܼܩܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ. ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܐܵܘܒܸܕܼܢܲܢ ܒܵܬܲܪ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܒܝܲܕܼ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܕܪܲܦܝܘܼܬܼܵܐ: ܠܵܗ̇ ܡܚܲܕܬܼܵܐ ܒܲܢ ܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܒܝܲܕܼ ܦܘܼܪ̈ܫܵܢܹܐ ܕܡܲܕܥܵܐ. ܡ̣ܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܠܒܸܫܢܲܢ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܲܪܓܸܫܢܲܢ ܒܫܘܼܒܼܚܹܗ. ܒܝܲܕܼ ܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܥܵܐ̇ܠܝܼܢܲܢ ܠܒܼܘܼܤܵܡܹܗ: ܒܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܦܘܼܪ̈ܫܵܢܹܐ ܕܒܲܢ ܕܵܢ̇ܚܵܐ. ܕܓܼܠܝܼܙ ܡ̣ܢ ܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܓܠܝܼܙ ܡ̣ܢ ܒܘܼܤܵܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ. ܕܩܲܪܝܼܒܼ ܠܟܼܠ: ܪܲܚܝܼܩ ܡ̣ܢ ܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ. ܕܪܲܚܝܼܩ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܦܘܼܪܫܵܢܵܐ: ܬܲܝܵܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܫܪܵܪܵܐ. ܡܸܚܕܼܵܐ ܕܐܲܒܼܥܸܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܲܟܼܢܲܫ̣ ܠܘܵܬܼ ܝܵܬܹܗ: ܒܲܪ ܫܵܥܬܹܗ ܡܸܬܼܪܲܫܡܝܼܢ ܒܡܲܕܥܹܗ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ. ܡܩܲܒܸܠ ܙܲܪܥܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ: ܘܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܥܘܸܠܵܐ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥ ܒܹܗ ܚܲܫܹܐ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ. ܘܪܵܦܹ̇ܬܼ ܒܠܸܒܵܐ: ܥܘܼܗܕܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼܾ: ܘܤܘܼܟܵܝܵܐ ܕܲܩܝܵܡܬܼܵܐ: ܘܪܸܢܝܵܐ ܕܕܼܝܼܢܵܐ. ܠܵܐ ܬܸܤܒܲܪ ܠܵܟܼ ܕܒܸܠܥܵܕܼ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܬܼܵܐ: ܢܵܦܹ̇ܠ ܚܲܫܵܐ ܒܪܸܥܝܵܢܵܐ. ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܫܘܼܟܵܢܵܐ ܡܩܲܒܸܠ ܟܲܤܝܵܐܝܼܬܼ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ: ܒܲܬܼܘܵܬܼܵܐ ܚܲܪܝܼܦܬܼܵܐ ܒܓܼܘܼܪܵܓܼܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ. ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܐܵܦ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܐܹܘܲܓܼܪܝܼܣ: ܥܸܩܵܪܵܐ ܠܲܡ ܡܫܝܼܓܼܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܬܘܵܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܚܲܡܝܼܡܬܼܵܐ: pb. 444 ܕܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܒܝܲܕܼܸ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܬܼܵܝ̇ܒܿܝܼܢ: ܠܕܼܘܼܟܵܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܒܲܒܼܛܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܝܲܗܒܵܐ܀ ܘܬܼܘܼܒܼ ܐܵܡܲܪ: ܢܘܼܪܵܐ ܕܟܼܘܼܪܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܬܘܵܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܚܲܡܝܼܡܬܼܵܐ: ܕܲܒܼܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܠܢܲܦܫܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܘܲܒܼܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܡܲܕܼܪܸܟܼ. ܓܠܝܼܙܘܼܬܼܵܗ̇ ܕܹܝܢ ܡܲܐܤܹܝܢ: ܡܲܝ̈ܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ. ܪܹܫܵܐ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܡܘܼܟܵܟܼܵܐ ܕܠܵܐ ܐܸܤܟܹܡ. ܤܸܩܠܵܐ ܕܢܲܚ̈ܬܹܐ: ܕܘܼܘܵܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ. ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܘܵܬܼ ܚܸܟܼܡܬܼܵܐ: ܡܛܲܟܿܤܘܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܗܲܕܵܡܹ̈ܐ. ܐܲܫܝܼܕܼܘܼܬܼܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ: ܕܘܼܘܵܕܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܚܸܟܼܡܬܼܵܐ. ܚܸܟܼܡܬܼܵܐ ܕܲܫܪܵܪܵܐ: ܚܵܘܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܒܲܐܠܵܗܵܐ. ܚܵܘܪܵܐ ܕܒܲܐܠܵܗܵܐ: ܫܸܬܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ. ܫܸܠܝܵܐ ܕܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ: ܒܗܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ. ܒܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸ̈ܓܼܫܹܐ: ܢܸܒܼܥܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܡܲܚܫ̈ܒܼܵܬܼܵܐ. ܪܓܸܫܬܼܵܐ ܕܒܲܐܠܵܗܵܐ: ܥܘܼܡܩܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܡܘܼܟܼܵܟܼܵܐ. ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܕܲܫܪܵܪܵܐ: ܡܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܠܸܒܵܐ. ܠܸܒܵܐ ܕܲܒܼܩܘܼܫܬܼܵܐ ܡܝܼܬܼ ܠܥܵܠܡܵܐ: ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܢܵܒܲܗ ܟ̱ܠܹܗ. ܡܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܲܫܪܵܪܵܐ: ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܵܢܘܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܚܲܝܹ̈ܐ. ܛܵܒܲܐ ܗ̣̄ܝ ܕܲܢܤܘܼܩ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܦܵܘܫܵܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ: ܡ̣ܢ ܕܲܢܒܲܢܸܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܒܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܤܵܘܩܵܐ. ܛܵܒܼ ܗ̄ܘ̣ ܡܲܢ ܕܒܼܵܢܹ̇ܐ ܢܲܦܫܹܗ: ܡ̣ܢ ܡܲܢ ܕܒܼܵܢܹ̇ܐ ܬܹܒܹܝܠ. ܛܵܒܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܠܡܸܡܬܲܩ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܦܲܠܵܓܼܵܘܼ ܚܲܝܹ̈ܐ. ܐܲܝܢܵܐ ܕܡܲܚܬܼܝܼܢ ܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ ܒܲܪ̈ܵܝܹܐ: ܚܲܝܝܼܢ ܙܵܘܥܵܘ̈ܗܝ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ. ܕܚܲܝܼܢ ܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ ܒܲܪ̈ܵܝܹܐ: ܐܲܡܝܼܬܼ ܠܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܚܸܟܼܡܬܼܵܐ. ܡܘܼܟܵܟܼܵܐ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ: ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܫܪܵܪܵܐ. ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܲܫܪܵܪܵܐ: ܢܸܒܼܥܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܡܘܼܟܵܟܼܵܐ. ܕܡܲܪܝܼܟܼ ܒܠܸܒܹܗ: ܡܲܟܿܝܼܟܼ ܒܦܲܓܼܪܹܗ. ܕܝܲܨܝܼܦ ܒܦܲܓܼܪܹܗ: ܚܲܨܝܼܦ ܒܠܸܒܹܗ. ܕܲܕܼܠܝܼܚ ܒܦܲܓܼܪܹܗ: ܕܠܝܼܚ ܒܠܸܒܹܗ. pb. 445 ܕܲܕܼܠܝܼܚ ܒܠܸܒܹܗ: ܫܲܛܘܼܪ ܒܗܵܘܢܹܗ. ܕܫܲܛܘܼܪ ܒܗܵܘܢܹܗ: ܒܝܼ̈ܫܵܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ. ܕܒܼܝܼܫܵܐ ܐܘܼܪܚܹܗ: ܡܝܼܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܚܲܝܹ̈ܐ. ܐܸܢ ܡܲܚܸܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܪܵܚܹܡ ܨܸܒܼܬܼܵܐ. ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ ܨܸܒܼܬܼܵܐ: ܕܢܤܲܝܒܲܪ ܫܝܼܛܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ. ܘܲܕܼܢܸܪܗܲܛ ܠܘܵܬܼ ܥ̇ܒܼܵܕܹ̈ܐ ܨܥܝܼܪܹ̈ܐ: ܩܲܫܝܵܐ ܗ̣̄ܝ ܠܹܗ. ܘܕܲܢܫܲܥܒܸܿܕܼ ܢܲܦܫܹܗ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܒܼܨܝܼܪ ܡܸܢܹܗ: ܒܵܗܹ̇ܬܼ. ܥܲܒܼܕܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܨܛܲܒܲܬܼ ܒܦܲܓܼܪܹܗ. ܕܲܥ ܕܟܼܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܨܸܒܼܬܼܵܐ ܕܦܲܓܼܪܹܗ: ܐܵܦܸܢ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܢܤܝܼܤܵܐ ܬܹܐܪܬܹܗ. ܘܟܼܠ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܕܡܸܬܼܚܙܸܐ: ܕܢܸܩܢܸܐ ܚܘܼܒܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܥܲܡ ܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ. ܘܟܼܠ ܕܪܵܗܹ̇ܛ ܥܲܠ ܐܝܼܩܵܪܹ̈ܐ: ܥܲܒܼܕܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܐܸܢ ܤܢܹܝܢ ܥܠܲܝܟ ܟܠ ܕܗܵܠܹܝܢ ܥܵܒܼ̇ܕܝܼܢ: ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܲܪܚܸܩ ܡܸܢܗܹܝܢ. ܠܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܘܢܲܟܼܦܘܼܬܼܵܐ: ܚܲܕܼ ܐܵܕܫܵܐ ܕܫܝܼܛܘܼܬܼܵܐ ܡܥܲܕܲܪ. ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܨܼܒܼܬܼܵܐ: ܫܪܵܪܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܡܸܢܹܗ ܠܵܐ ܬܸܒܼܥܸܐ. ܐܸܢ ܪܵܚܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܢܲܟܼܦܘܼܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܪܵܚܹ̇ܡ ܦܸܗܝܵܐ. ܦܸܓܼܥܹ̈ܐ ܕܥܵܪܨܝܼܢ ܥܠܲܝܟ ܒܝܲܕܼ ܦܸܗܝܵܐ: ܕܒܲܙܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܬܹܐܚܘܿܕܼ ܒܢܲܦܫܵܟܼ ܠܢܲܟܼܦܘܼܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܫܵܒܼܩ̇ܝܼܢ. ܟܠ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܦܸܗܝܵܐ: ܗ̤ܘ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܢܲܟܼܦܵܐ. ܘܟܼܠ ܕܐܲܚܝܼܕܼ ܒܥܵܠܡܵܝܹ̈ܐ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐ: ܠܵܐ ܬܗܲܝܡܸܢ. ܘܟܼܠ ܕܪܵܚܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܪܵܚܹ̇ܡ ܟܵܘܫܵܐ. ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܦܲܗܵܝܵܐ ܕܢܸܛܲܪ ܒܢܲܦܫܹܗ ܫܪܵܪܵܐ ܕܠܵܐ ܛܘܼܠܫܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ. ܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܡܚܵܘܹ̇ܝܢ: ܠܲܝܬܿ ܕܲܩܢܸܐ ܠܵܗ̇ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܚܲܫܝܼܫ ܒܠܸܒܹܗ. ܚܲܫܵܐ ܕܠܸܒܵܐ: ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ pb. 446 ܪܵܗ̇ܛܝܼܢ ܕܢܸܫܟܿܚܘܼܢ. ܠܲܝܬܿ ܕܡܸܫܟܲܚ ܠܹܗ ܒܲܫܪܵܪܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܩܢܸܐ ܫܸܬܼܩܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ. ܟܠ ܕܥܲܒܼܕܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܡܲܚܸܒܼ ܚܲܫܝܼܫܘܼܬܼܵܐ. ܟܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܲܩܢܸܐ ܤܲܓܝܼܐܘܼܬܼܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ: ܐܵܦܸܢ ܬܡܝܼ̈ܗܵܬܼܵܐ ܢܸܫܬܲܥܸܐ: ܕܲܥ ܕܲܤܦܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ ܡ̣ܢ ܠܓܼܵܘ. ܚܲܫܵܐ ܕܲܠܓܼܵܘ: ܦܓܼܘܼܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܪܸ̈ܓܼܫܹܐ. ܐܸܢ ܪܵܚܹ̇ܡ ܫܪܵܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܗ̤ܘܝܼ ܪܵܚܹ̇ܡ ܫܸܬܼܩܵܐ. ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܫܸܡܫܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܠܵܟܼ ܗܵܢܵܐ ܕܬܸܬܼܢܲܗܲܪ ܒܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܦܵܪܹܩ ܠܵܟܼ ܡ̣ܢ ܗܲܓܵܓܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ: ܠܹܗ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܚܲܝܸܕܼ ܠܵܟܼ ܫܸܬܼܩܵܐ. ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܗܲܢܝܼ ܠܵܟܼ ܤܝܵܡ ܒܘܼܪܟܵܟܼ: ܠܵܐ ܬܸܬܼܚܲܦܲܛ ܕܬܸܥܒܸܿܕܸ ܠܹܗ ܫܘܼܠܵܡܵܐ. ܠܘܲܝ ܠܵܐ ܡܸܬܼܦܤܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܟܡܵܐ ܕܐܝܼܬܲܝܟ ܒܗܵܠܹܝܢ ܚܲܝܹ̈ܐ. ܘܲܒܼܙܲܒܼܢܵܐ ܕܲܟܼܢܝܼܫ ܒܹܗ ܪܸܥܝܵܢܵܟܼ: ܠܵܐ ܬܸܦܤܘܿܩ ܨܠܘܿܬܼܵܟܼ. ܠܵܐ ܬܸܚܫܘܿܒܼ ܒܸܛܠܵܢܵܐ ܐܘܼܟܵܐ ܕܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܟܢܝܼܫܬܼܵܐ: ܡܸܛܠ ܦܵܘܫܵܐ ܕܡܲܙܡܘܿܪܹ̈ܐ. ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܢܩܵܫܵܐ ܕܦܸܬܼܓܼܵܡܹ̈ܐ: ܒܪܵܟܼܵܐ ܕܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܐܲܚܸܒܼ. ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܝܵܗ̇ܒܵܐ ܠܵܟܼ ܐܝܼܕܼܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܗ̤ܝ ܬܡܲܠܸܐ ܠܵܟܼ ܚܠܵܦ ܢܸܫܡܸܫܬܼܵܐ. ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܒܼܵܗ̇ ܒܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ ܡܸܫܬܲܟܿܢܵܐ ܠܵܟܼ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ ܕܕܸܡ̈ܥܹܐ: ܠܵܐ ܬܸܚܫܘܿܒܼ ܒܘܼܤܵܡܵܐ ܕܲܒܼܗܹܝܢ ܒܸܛܠܵܢܵܐ ܕܡܸܢܵܗ̇. ܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܫܘܼܟܵܢܵܐ ܕܕܸܡ̈ܥܹܐ. ܠܵܐ ܬܸܬܿܕܲܡܲܪ ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܐܝܼܬܼ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܒܲܪܝܼܟܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܘܲܟܼܢܝܼܫ ܒܵܗ̇ ܪܸܥܝܵܢܵܟܼ: ܘܲܫܠܸܐ ܡ̣ܢ ܨܠܘܿܬܼܵܐ. ܗܵܕܹܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܐܵܦ ܒܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ: ܐܵܦ ܒܩܸܪܝܵܢܵܐ. ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܲܡܒܲܕܲܪ ܪܸܥܝܵܢܵܟܼ: ܝܲܬܿܝܿܪ ܡ̣ܢ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܒܩܸܪܝܵܢܵܐ ܟܲܬܲܪ. ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܸܪܝܵܢܵܟܼ ܥܲܡ ܢܝܼܫܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪܵܟܼ: ܢܸܗܘܸܐ ܫܘܸܐ. ܠܵܘ ܟܠ ܟܬܼܵܒܹ̈ܐ ܚܵܫ̇ܚܝܼܢ ܠܟܼܘܼܢܵܫܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܵܐ. ܤܘܿܓܼܵܐܐ ܕܹܝܢ ܕܲܟܼܬܼܵܒܹ̈ܐ: ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܒܗܘܿܢ: ܠܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܠܵܐ pb. 447 ܚܵܫ̇ܚܝܼܢ. ܦܸܗܝܵܐ ܕܹܝܢ ܕܪܸܥܝܵܢܵܐ ܫܵܒܼܩ̇ܝܼܢ ܥܠܲܝܟܼ ܟܬܼܵܒܹ̈ܐ ܡܫܲܓܼܢܲܝ̈ܵܐ. ܕܲܥ ܕܠܵܘ ܟܠ ܟܬܼܵܒܼ ܕܡܲܠܸܦ ܥܲܠ ܕܸܚܠܲܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܚܵܫܲܚ ܐܵܦ ܠܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ ܕܬܹܐܪܬܵܐ ܘܲܟܼܢܝܼܫܘܼܬܼ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ. ܥܲܡ ܐܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܫܪܵܪܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܬܼܚܪܸܐ ܥܲܡܹܗ ܥܲܠ ܚܲܬܿܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ. ܐܵܦ ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܹ̈ܐ: ܫܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܐܲܚܸܒܼ. ܝܲܩܲܪ ܠܩܸܪܝܵܢܵܐ ܐܸܢ ܡܲܨܝܵܐ: ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܩܵܘܡܵܐ: ܡܲܒܿܘܼܥܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܓܹܝܪ ܕܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܟܼܝܼܬܼܵܐ. ܠܡܸܒܼܤܵܐ ܒܪܲܡ: ܘܠܵܐ ܠܲܓܼܡܵܪ. ܐܸܙܕܲܗ̄ܤ ܡ̣ܢ ܦܲܚܵܐ. ܥܸܩܪܵܐ ܗܘ̣ ܕܕܘܼܒܵܪܵܐ ܙܘܼܡܵܪܵܐ. ܒܪܲܡ ܗܵܕܹܐ ܕܲܥ: ܕܦܸܬܼܓܼܵܡܹ̈ܐ ܕܥܲܡ ܦܸܗܝܵܐ ܠܥܲܡܠܵܐ ܕܓܼܘܼܫܡܵܐ ܝܲܬܿܝܼܪ ܚܵܫ̇ܚܝܼܢ. ܡܝܲܬܲܪ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܫܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܵܐ: ܡ̣ܢ ܠܹܐܘܬܼܵܐ ܕܓܘܼܫܡܵܐ. ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܡܲܐܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܗ̤ܘܝܼ ܡܸܬܼܥܲܝܲܕ: ܕܲܬܼܙܝܼܥ ܠܲܛܢܵܢܵܐ ܩܲܠܝܼܠ. ܪܲܒܲܬܼ ܓܹܝܪ ܡܸܬܿܬܿܥܝܼܪ ܠܸܒܵܐ: ܡܲܚܸܡ ܓܹܝܪ ܘܲܠܙܵܘ̈ܥܹܝܗ̇ ܕܢܲܦܫܵܐ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܪܸܓܿܬܼܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܥܲܕܪܵܐ ܚܸܡܬܼܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܐܵܦ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܡܲܐܝܼܢܘܼܬܼܵܐ: ܫܵܕܼܝܵܐ ܓܹܝܪ ܩܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܢܲܦܫܵܐ. ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܥܸܕܵܢ̈ܝܼܢ ܡܥܵܕܼܵܐ ܕܬܹܐܬܸܐ ܥܠܲܝܢ ܗܵܕܹܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܤܘܿܓܼܵܐܐ: ܡ̣ܢ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܟܲܪܤܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܡܚܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܝܲܬܝܼܪܬܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܲܡ̈ܠܹܐ. ܡܛܲܟܿܤܘܼܬܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ: ܢܘܼܗܪܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ. ܠܲܝܬܿ ܐܲܝܟܼ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ. ܟܠ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܲܒܼܠܸܠܝܵܐ ܬܩܲܪܸܒܼ: ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܲܡ̈ܠܝܼܢ ܕܒܼܐܝܼܡܵܡܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܡܝܲܩܪܵܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ. ܠܵܐ ܬܵܘܩܲܪ ܟܲܪܤܵܟܼ: ܕܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܒܠܝܼܠ ܪܸܥܝܵܢܵܟܼ: ܘܬܸܗܘܸܐ ܫܓܼܝܼܫ ܒܦܸܗܝܵܐ ܟܲܕܼ ܩܵܐܹܡ pb. 448 ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܠܸܠܝܵܐ: ܘܲܡܫܲܪܹܝܢ ܗܲܕܵܡܲܝ̈ܟ: ܘܲܡܠܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܟ̱ܠܵܟܼ ܪܲܦܝܘܼܬܼܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܚܲܫܝܼܟܼܵܐ ܢܲܦܫܵܟܼ: ܘܲܡܕܵܘܕܼܝܼܢ ܙܵܘܥܲܝ̈ܟ: ܘܠܵܐ ܬܸܫܟܲܚ ܬܟܲܢܸܫ ܐܸܢܘܿܢ ܠܘܵܬܼ ܦܸܬܼܓܼܵܡܹ̈ܐ ܟܠ ܟ̱ܠܹܗ ܡܸܛܠ ܥܲܡܛܵܢܵܐ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܦܲܟܿܝܼܗ ܥܠܲܝܟ ܛܲܥܡܵܐ ܕܟܼܠܡܸܕܸܡ. ܘܠܵܐ ܢܸܬܼܚܲܠܘܿܢ ܠܵܟܼ ܦܸܬܼܓܼܵܡܹ̈ܐ ܕܙܘܼܡܵܪܵܐ: ܗܵܢܘܿܢ ܕܡܸܛܠ ܩܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܘܢܲܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܵܐ: ܡܥܵܕܼ ܒܗܲܢܝܼܐܘܼܬܼܵܐ ܛܵܥܹ̇ܡ ܗܵܘܢܵܐ ܦܘܼܪ̈ܫܵܢܹܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ. ܐܸܡܲܬܝ ܕܛܲܟܼܤܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢ ܠܸܠܝܵܐ ܐܸܫܬܿܓܸܫ: ܗܵܝܕܹܝܢ ܐܵܦ ܒܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܐܝܼܡܵܡܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܗܵܘܢܵܐ ܡܒܲܠܒܲܠ: ܘܪܵܕܹܐ ܒܥܲܡܛܵܢܵܐ. ܘܲܒܼܩܸܪܝܵܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܡܥܵܕܼ: ܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܤܲܡ. ܫܲܟܿܝܼܢܵܐ ܓܹܝܪ: ܐܲܝܟܼ ܥܲܪܦܸܠܵܐ ܥܲܠ ܙܵܘ̈ܥܹܐ. ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܢܸܬܿܬܿܙܝܼܥܘܼܢ: ܘܐܸܢ ܒܗܸܪܓܵܐ. ܒܘܼܤܵܡܵܐ ܕܒܼܐܝܼܡܵܡܵܐ ܡܸܫܬܲܟܲܢ ܠܥܲܢܘܵܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢ ܠܸܠܝܵܐ ܢܵܒܲܥ ܥܲܠ ܗܵܘܢܵܐ ܙܲܗܝܵܐ. ܟܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܢܸܤܝܵܢܵܐ ܕܫܸܠܝܵܐ ܠܵܐ ܢܤܝܼܒܼ ܠܹܗ ܢܘܼܓܼܪܵܐ: ܠܵܐ ܬܤܲܟܸܐ ܕܡܸܕܸܡ ܝܲܬܿܝܼܪ ܬܹܐܠܲܦ ܡܸܢܹܗ ܥܲܠ ܛܵܒܼ̈ܬܼܵܐ ܕܥܲܢܘܵܝܹ̈ܐ: ܐܵܦܸܢ ܪܲܒܲܬܼ ܚܲܟܿܝܼܡ ܘܡܲܠܦܵܢ: ܘܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܤܘܿܓܼܵܐܐ ܕܬܲܩ̈ܢܵܬܼܵܐ. ܐܸܙܕܲܗ̄ܪ ܕܠܵܐ ܬܲܡܚܸܠ ܦܲܓܼܪܵܟܼ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐ: ܕܲܠܡܵܐ ܬܸܬܼܚܲܝܲܠ ܥܠܲܝܟ ܡܲܐܝܼܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܬܲܩܲܪ ܠܢܲܦܫܵܟܼ ܡ̣ܢ ܛܥܵܡܬܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܗ̇. ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܡܲܤܲܐܬܼܵܐ ܙܵܕܹ̇ܩ ܕܢܸܬܼܩܘܿܠ ܐ̄ܢܵܫ ܕܘܼܒܵܪܹܗ. ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܤܲܒܿܝܼܥ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܐܸܙܕܲܗ̄ܪ ܩܲܠܝܼܠ ܡ̣ܢ ܦܵܪܹܗ̄ܤܝܼܵܐ ܕܥܲܡ ܢܲܦܫܵܟܼ. ܢܲܟܼܦܵܐܝܼܬܼ ܢܸܗܘܸܐ ܡܵܘܬܿܒܼܵܟܼ: ܐܵܦ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܚܫܲܚܬܼܵܐ. ܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܗ̤ܘܝܼ ܢܟܸܦ ܘܲܙܗܸܐ: ܒܥܸܕܵܢ ܡܲܕܼܡܟܼܵܐ. ܠܵܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܒܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܟ: ܐܸܠܵܐ ܘܲܒܼܗܲܕܵܡܲܝ̈ܟ ܟܲܕܼ ܙܗܝܼܪܝܼܢ. ܡ̣ܢ ܡܲܤܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܐܸܙܕܲܗ̄ܪ ܒܥܸܕܵܢ ܫܘܼܚ̈ܠܵܦܹܐ ܛܵܒܹ̈ܐ. ܡܚܝܼܠܘܼܬܼܵܟܼ ܕܹܝܢ ܘܒܼܘܿܪܘܼܬܼܟܼ ܕܠܘܼܩܒܲܠ pb. 449 ܩܲܛܝܼܸܢܘܼܬܼܵܗ̇: ܒܨܲܠܘܿܬܼܵܐ ܚܦܝܼܛܬܼܵܐ ܠܡܵܪܲܢ ܚܵܘܵܐ: ܕܲܠܡܵܐ ܬܸܫܬܿܒܸܩ ܕܬܸܬܼܢܲܤܸܐ ܒܤܲܢ̈ܝܵܬܼܵܐ. ܢܲܩܝܼܦܵܐ ܓܹܝܪ ܙܵܢܝܘܼܬܼܵܐ ܠܪܵܡܘܼܬܼܵܐ: ܘܛܵܥܝܘܼܬܼܵܐ. ܠܡܲܤܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܒܲܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܕܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܡܸܤܲܬܼ ܤܘܼܢܩܵܢܵܟܼ ܐܸܬܼܚܲܫܲܚ: ܡܵܠܘܿܢ ܠܐܲܤܝܼܪܘܼܬܼܵܟܼ ܕܲܒܼܓܼܵܘ ܫܸܠܝܵܐ. ܠܵܐ ܬܸܬܼܡܚܸܠ ܒܤܲܒܼܪܵܟܼ ܥܲܠ ܝܵܨܘܿܦܵܟܼ: ܬܡܝܼܗܝܼܢ ܦܘܼܪ̈ܢܵܤܵܘܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܘܵܬܼ ܒܲܝܬܵܝܵܘ̈ܗܝ: ܕܐܵܦ ܒܡܲܕܼܒܿܪܵܐ ܫܵܗܝܵܐ: ܡܦܲܪܢܸܣ ܠܝܵܬܼܒܲܝ̈ ܥܲܠ ܤܲܒܼܪܹܗ ܕܠܵܐ ܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ. ܐܸܢܕܹܝܢ ܤܵܥܲܪ ܠܵܟܼ ܡܵܪܲܢ ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܥܲܡܠܵܐ: ܟܲܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܝܵܨܹ̇ܦ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܢܲܦܫܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ: ܗܵܝܕܹܝܢ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܪ̈ܤܹܐ ܕܩܵܛܘܿܠܵܐ: ܕܥܸܠܬܼܵܐ ܡܸܕܸܡ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܿܣ: ܡ̣ܢ ܨܹܐܕܲܝܟ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܒܛܝܼܠܘܼܬܼܵܐ. ܘܥܲܡܹܗ ܕܚܘܼܫܵܒܼܵܐ: ܫܵܠ̇ܝܵܐ ܡܸܢܵܟܼ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܒܼܵܗ̇ ܒܫܵܥܬܼܵܐ ܢܵܒܼܥ̇ܝܼܢ ܥܠܲܝܟ ܪܸܒܿܘ ܢܸܤܝ̈ܘܿܢܝܼܢ: ܐܸܢ ܡ̣ܢ ܡܲܗܡܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܝܵܨ̈ܘܿܦܹܐ: ܘܐܸܢ ܒܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܕܟܹܐܒܹ̈ܐ ܘܲܕܼܟܼܘܼܪ̈ܗܵܢܹܐ ܕܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܝܼܢ ܒܹܗ ܒܦܲܓܼܪܲܢ. ܠܵܘ ܡ̣ܢ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܚܘܿܕܼ ܡܲܗܡܸܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܲܡܩܵܘܸܐ ܠܘܵܬܼܵܗ̇ ܪܸܥܝܵܢܵܐ. ܡ̣ܢ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܕܠܵܐ ܒܨܸܒܼܝܵܢܵܐ: ܠܵܐ ܪܵܕܹܐ ܘܕܼܵܐܹ̇ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫ. ܐܵܦܠܵܐ ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܲܫܠܸܡܢܲܢ ܠܵܗ̇ ܡܠܸܐ ܫܵܥܵܐ: ܘܒܲܪ ܫܵܥܬܹܗ ܙܲܩܬܲܢ ܚܲܫܵܐ: ܘܲܬܼܘܵܬܼܵܐ ܐܲܕܼܪܸܟܼܬܲܢ. ܘܐܵܦ ܡܵܪܲܢ: ܠܵܐ ܡܲܩܸܨ ܠܲܢ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܕܹܐ ܡܲܤܟܿܠܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܚܲܬܿܝܼܬܼܵܐܝܼܬܼ ܢܲܩܦܵܗ̇ ܪܸܥܝܵܢܵܐ. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܕܠܲܐܝܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܡܲܪܓܫܵܢܵܐܝܼܬܼ ܚܵܪܘ ܒܵܗ̇ ܘܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܘܵܠܝܼܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܚܲܫܒܿܘܼܗ̇ ܐܲܝܟܼ ܪܸܢܝܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ. ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ: ܗܵܕܹܐ ܢܨܲܠܸܐ ܠܡܵܪܲܢ: ܡܫܝܼܚܵܐ ܤܵܟܹܗ pb. 450 ܕܲܫܪܵܪܵܐ: ܐܲܕܢܲܚ ܫܪܵܪܵܟܼ ܒܠܸܒܵܪ̈ܵܘܬܲܢ: ܕܐܲܝܟܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܟܼ ܢܸܕܲܥ ܠܲܡܗܲܠܵܟܼܘܼ ܒܐܘܼܪܚܵܟܼ. ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܡܸܕܸܡ ܒܝܼܫܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐܝܼܬܼ ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܡ̣ܢ ܢܘܼܓܼܪܵܐ ܤܒܼܝܼܤܵܐܝܼܬܼ ܢܲܦܫܹܗ ܡܚܵܘܸܐ ܒܵܟܼ: ܕܲܥ ܚܲܬܝܼܬܼܵܐܝܼܬܼ: ܕܦܲܚܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܠܡܸܛܡܲܪ ܠܵܟܼ. ܘܐܸܬܿܬܿܥܝܼܪ ܥܠܵܘܗܝ: ܒܙܲܒܼܢܵܐ. ܐܸܢܕܹܝܢ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ ܕܡ̣ܢ ܓܲܒܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܘܲܕܿܛܵܒܼܬܼܵܐ: ܕܲܥ ܕܲܡܢܵܬܼܵܐ ܡܸܕܸܡ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܠܵܟܼ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ: ܤܒܼܝܼܤܵܐܝܼܬܼ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܥܝܵܕܼܵܐ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥ ܒܵܟܼ. ܐܸܢ ܓܹܝܪ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܥܲܡܘܼܛܵܐ: ܘܲܦܠܝܼܓܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܠܵܘܗܝ: ܒܲܕܼܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܠܡܲܕܼܪܵܟܼܘܼ ܕܐܸܢ ܒܲܝܬܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܵܘ ܓܲܢܵܒܼܵܐ: ܘܐܸܢ ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ ܐܵܘ ܟܡܹܐܢܬܼܵܢܵܐ ܕܒܸܐܤܟܹܡ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܛܫܸܐ: ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܚܲܪܝܼܦܬܼܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ ܘܕܼܐܝܼܡܵܡܵܐ: ܥܲܡ ܫܲܗܪܵܐ ܢܲܓܝܼܪܵܐ ܐܸܬܿܛܲܝܲܒܼ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܠܵܐ ܬܸܕܚܹܝܘܗܝ ܡܸܢܵܟܼ ܘܐܵܦܠܵܐ ܬܸܫܠܲܡ ܠܹܗ: ܐܸܠܵܐ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܚܦܝܼܛܬܼܵܐ: ܚܲܡܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܥܒܸܕܼ ܡܸܛܠܵܬܹܗ. ܘܠܵܐ ܬܸܫܠܸܐ ܡ̣ܢ ܕܬܸܩܪܸܐ ܠܡܵܪܲܢ: ܘܗ̤ܘ ܡܚܵܘܸܐ ܢܲܦܫܹܗ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬܼ: ܕܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܗ̄ܘ̣. ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠܡܸܕܸܡ: ܫܸܬܼܩܵܐ ܐܲܚܸܒܼ. ܡܩܲܪܸܒܼ ܠܵܟܼ ܠܘܵܬܼ ܦܹܐܪܵܐ: ܕܲܡܚܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ ܠܸܫܵܢܵܐ ܠܬܼܘܼܪܓܵܡܹܗ. ܩܲܕܼܡܵܝܑܬܼ: ܚܢܲܢ ܥܵܨܹ̇ܝܢܲܢ ܢܲܦܫܲܢ ܕܢܸܫܬܿܘܿܩ. ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܡܸܢܹܗ ܕܫܸܬܼܩܲܢ ܡܸܬܼܝܼܠܸܕܼ ܠܲܢ ܡܸܕܸܡ: ܕܢܵܓܹ̇ܕܼ ܠܲܢ ܠܫܸܬܼܩܵܐ. ܢܸܬܸܠ ܠܵܟܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܬܸܪܓܲܫ ܒܡܸܕܸܡ ܕܡ̣ܢ ܫܸܬܼܩܵܐ ܡܸܬܼܝܼܠܸܕܼ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܒܕܼܘܼܒܵܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܬܫܲܪܸܐ: ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ܢܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܵܢܲܚ ܒܵܟܼ ܡ̣ܢ ܗܵܪܟܵܐ. ܠܵܐ ܬܸܤܒܲܪ ܠܵܟܼ ܐܵܚܝ: ܕܗܵܝ̇ ܕܐܲܡܝܼܪܵܐ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܬܡܝܼܗܵܐ pb. 451 ܐܲܪܤܵܢܝܼܣ: ܕܐܲܒܼܵܗ̈ܵܬܼܵܐ ܘܐܲܚܹ̈ܐ ܡܸܬܼܘܲܥܕܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܲܚܙܵܬܹܗ: ܝܵܬܹ̇ܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡܗܘܿܢ ܟܲܕܼ ܫܠܸܐ: ܘܲܒܼܫܸܬܼܩܵܐ ܫܵܪܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ. ܕܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܗܵܕܹܐ: ܐܵܦܸܢ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܥ̣ܨܵܐ ܢܲܦܫܹܗ ܠܗܵܕܹܐ. ܗܲܢܝܼܐܘܼܬܼܵܐ ܡܸܕܸܡ ܡܸܬܼܝܲܠܕܵܐ ܒܠܸܒܵܐ ܡ̣ܢ ܕܘܼܪܵܫܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܒܵܬܲܪ ܙܲܒܼܢܵܐ: ܘܒܲܩܛܝܼܪܵܐ ܢܵܓܹ̇ܕܼ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܠܲܡܟܲܬܵܪܘܼ ܒܫܸܬܼܩܵܐ. ܤܘܿܓܼܵܐܐ ܕܕܸܡ̈ܥܹܐ ܡܸܬܼܝܲܠ̈ܕܵܢ ܒܲܢ ܒܕܼܘܼܒܵܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܒܲܚܙܵܬܼܵܐ ܬܡܝܼܗܬܵܐ ܕܡܸܕܸܡ ܡܸܕܸܡ: ܕܡܲܪܓܸܫ ܒܗܘܿܢ ܠܸܒܵܐ ܡܦܲܪܫܵܐܝܼܬܼ. ܒܲܙܒܲܢ ܒܚܲܫܵܐ: ܘܒܲܙܒܲܢ ܡ̣ܢ ܬܸܡܗܵܐ. ܙܵܥܲܪ ܠܹܗ ܓܹܝܪ ܠܸܒܵܐ. ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܐܲܝܟܼ ܫܲܒܼܪܵܐ. ܕܡܸܚܕܼܵܐ ܕܐܲܩܸܦ̣ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܐܸܬܿܬܿܪܲܥ ܕܸܡ̈ܥܹܐ. ܪܲܒܿ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܕܲܒܼܚܘܼܡܤܵܢܵܐ ܕܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ: ܥܝܵܕܹ̈ܐ ܬܡܝܼ̈ܗܹܐ ܩܢܸܐ ܠܓܼܵܘ ܢܲܦܫܹܗ. ܟܲܕܼ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܥܲܡ̈ܠܹܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܒܓܲܒܵܐ ܚܲܕܼ ܬܤܝܼܡ: ܘܫܸܬܼܩܵܐ ܒܚܲܕܼ ܓܲܒܵܐ: ܫܸܬܼܩܵܐ ܢܵܬܲܥ. ܙܘܼܗܵܪܹ̈ܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܕܐܲܒܼ̈ܗܵܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ: ܕܟܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܘܵܬܼ ܫܸܬܼܩܵܐ ܩ̣ܪܸܒܼ: ܡ̣ܢ ܝܲܬܝܼܪܘܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܠܹܗ ܥܲܡܠܵܐ ܕܲܢܛܘܼܪܬܿܗܘܿܢ. ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܠܗܘܿܢ: ܝܲܬܝܼܪܹ̈ܐ ܠܲܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ. ܘܗ̤ܘ ܐܲܬܼܥܲܠܝܼ: ܠܥܸܠ ܡܸܢܗܘܿܢ. ܒܗܵܝ̇ ܕܲܠܘܵܬܼ ܤܵܟܼܵܐ ܩ̣ܪܸܒܼ. ܐܵܦ ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܓܹܝܪ ܕܫܸܠܝܵܐ. ܕܐܲܝܟܼ ܐܲܝܟܲܢ: ܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܟܲܕܼ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܐܝܼܬܲܝܢ: ܕܠܵܐ ܢܸܦܓܲܥ ܒܲܢ ܐ̄ܢܵܫ: ܐܵܦܠܵܐ ܗܵܘ̇ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܪܤܵܢܝܼܣ: ܕܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠܢܵܫ ܐܲܚܸܒܼ ܫܸܠܝܵܐ: ܐܸܫܟܲܚ ܦܪܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܗܵܕܹܐ. ܤܘܼܩܒܵܠܵܐ ܓܹܝܪ ܕܐܲܒܼ̈ܗܵܬܼܵܐ ܘܐܲܚܹ̈ܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܠܘܵܬܲܢ: ܘܦܸܓܼܓܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܤܘܼܟܵܝ: ܘܡܹܐܙܲܠܬܼܵܐ ܕܲܠܥܹܕܬܵܐ. ܟܲܕܼ ܚ̣ܙܵܐ ܗܵܘ̇ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܫܵܘܹ̇ܐ ܠܛܘܼ̈ܒܹܐ: ܕܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ pb. 452 ܕܢܸܬܼܦܲܠܲܛ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ: ܟܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܩܲܪܝܼܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܥܘܼܡܪܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܗ̤ܘ ܡܝܼ̈ܠܹܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܡܲܒܼܥܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܕܼܘܼܟܿܬܼܵܐ ܕܡܲܥܡܪܹܗ ܡ̣ܢ ܘܲܥܕܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܐܵܦ ܡ̣ܢ ܝܑܼܚܝܼ̈ܕܼܵܝܹܐ ܕܥܵܡܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܕܼܘܼ̈ܟܿܝܬܼܵܐ ܗܵܢܹܝܢ: ܗܵܢܵܐ ܦܘܼܪܤܵܐ ܝܑܼܠܸܦ̣ ܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ: ܫܸܬܼܸܩܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ. ܕܐܵܦ ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼ ܐܸܡܲܬܸܝ ܕܐܵܢܲܢܩܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܢܸܦܬܲܚ ܬܲܪܥܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫ̈ܝܼܢ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܒܲܚܙܵܬܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܸܬܼܒܲܤܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܕܡܸܠܬܼܵܐ ܘܕܲܚܫܲܚܬܼܸܵܗ̇: ܝܲܬܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܲܝܢܵܬܼܗܘܿܢ. ܐܲܒܼܵܗ̈ܬܼܵܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܐܸܬܿܛܲܟܲܤܘ ܒܲܚܙܵܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܕܢܸܙܕܲܗܪܘܼܢ ܐܵܦ ܗܸܢܘܿܢ ܒܲܩܢܘܿܡܗܘܿܢ: ܕܢܸܫܩܘܿܠ ܬܲܪܒܿܝܼܬܼܵܐ ܥܘܼܬܼܪܗܘܿܢ ܪܘܼܚܵܢܵܐ: ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܩܲܒܸܠ̣ܘ ܡ̣ܢ ܚܙܵܬܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ. ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ: ܟܲܕܼ ܫܠܸܐ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܐܝܼܬܼ ܕܟܹܐܦܵܐ ܤܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܦܘܼܡܹܗ: ܘܐܝܼܬܼ ܕܚܲܒܼܠܵܐ ܐܵܤܲ̇ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܲܨܹܗ ܡ̣ܢ ܠܓܼܵܘ ܠܥܘܼܗܕܵܢܵܐ: ܘܐܝܼܬܼ ܕܲܒܼܟܲܦܢܵܐ ܤܲܓܝܼܐܵܐ ܐܵܠܹ̇ܨ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܵܦܫܹܗ ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܕܲܒܼܟܼܠܙܒܲܢ. ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܦܘܿܩ ܨܹܝܕܼ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ: ܤܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܕܟܲܦܢܵܐ ܥܲܠ ܢܲܦܫܹܗ. ܪܵܘܪܒܼܵܐܝܼܬܼ ܓܹܝܪ ܡܥܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܦܢܵܐ: ܠܘܵܬܼ ܟܢܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܠܐܵܚ̈ܘܿܕܹܝܗ̇. ܘܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ ܥܵܒܼܕܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܕܢܸܩܢܘܿܢ ܠܲܢܛܘܼܪܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܪܓܼܝܼܓܲܬܼ ܠܲܚܙܵܬܼܵܐ ܘܡܲܩܢܝܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ. ܐܲܒܼ̈ܗܵܬܼܵܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܐܸܫ̇ܟܿܚܹܬܼ: ܐܲܚܲܝ̈: ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ ܘܲܬܼܡܝܼ̈ܗܹܐ: ܕܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܥܲܡ̈ܠܹܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ: ܥܲܠ ܛܘܼܟܵܤܵܐ ܕܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܒܛܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ: ܘܥܲܠ ܐܸܤܟܹܡܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ. ܒܲܕܼܡܸܢܗܘܿܢ ܡܸܬܼܝܼܠܸܕܼ: ܐܵܦ ܛܘܼܟܵܤܵܐ pb. 453 ܕܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ. ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܡܸܤܬܲܩ̈ܒܿܠܵܢ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܕܥܵܒܼ̈ܕܵܢ ܠܹܗ ܕܢܸܦܘܿܩ ܡ̣ܢ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܹܗ. ܘܐܸܠܘܼ ܒܪܸ̈ܓܼܫܵܘܗܝ ܠܵܐ ܙܗܝܼܪ ܡ̣ܢ ܥܝܵܕܼܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܕܩܲܕܸܡ̣ ܐܲܚܝܼܕܼ ܒܢܲܦܫܵܐ: ܥܵܒܼ̈ܕܵܢ ܠܹܗ ܕܲܠܢܘܼܓܼܪܵܐ ܤܲܓܝܼܐܵܐ ܠܵܐ ܦܵܢܹ̇ܐ ܠܗܵܘܢܹܗ: ܘܢܸܫܟܲܚ ܠܫܸܠܝܹܗ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ. ܬܲܪܒܿܝܼܬܼܵܐ ܕܠܸܒܵܐ: ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܒܼܤܲܒܼܪܹܗ. ܬܲܪܒܿܝܼܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܕܕܼܘܼܒܵܪܵܐ: ܫܪܵܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ. ܥܘܼܗܪܵܢܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ: ܐܲܤܘܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܛܵܒܼܵܐ ܕܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܒܲܪ̈ܵܝܹܐ. ܒܲܠܘܼܥܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܠܘܵܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܤܲܒܼܪܵܐ ܒܓܼܵܘ ܠܸܒܵܐ ܢܵܒܼ̇ܗܵܐ. ܫܸܩܝܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬܼܵܐ: ܢܸܤ̈ܝܘܿܢܹܐ ܐܲܡܝܼ̈ܢܹܐ ܕܡ̣ܢ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܫܘܼܚ̈ܠܵܦܹܐ: ܟܠܝܘܿܡ ܢܵܤܹ̇ܒܼ ܗܵܘܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܠܓܼܵܘ. ܫܘܼܘܵܚܵܐ ܕܠܸܒܵܐ: ܦܝܵܤܵܐ ܕܥܲܠ ܩܝܵܡܬܼܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܤܲܒܼܪܵܐ ܡܩܲܒܸܠ ܡ̣ܢ ܠܓܼܵܘ܀ ܐܲܫܘܵܢܝ ܡܵܪܝ ܕܐܸܚܙܸܐ ܚܢܵܢܵܟܼ ܒܢܲܦܫܝ: ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܕܐܹܫܲܢܸܐ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܕܐܲܪܓܸܫ ܒܲܩܢܘܿܡܝ ܒܘܼܝܵܐܵܐ ܒܫܵܥܬܼܵܐ ܗܵܝ̇: ܥܲܡ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒܼܤܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܥܢܲܕܼܘ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܦܬܲܚ ܠܒܲܝ ܐܲܠܵܗܝ ܒܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܟܼ: ܘܕܲܟܵܢܝ ܡ̣ܢ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܡ ܚܛܝܼܬܼܵܐ. ܘܲܕܼܪܘܿܫ ܒܠܹܒܿܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܐܲܠܵܗܝ ܘܡܵܪܝ: ܤܲܒܼܪܝ ܘܫܘܼܒܼܗܵܪܝ: ܒܹܝܬܼ ܓܵܘܤܝ ܥܲܫܝܼܢܵܐ: ܕܒܹܗ ܢܸܢܗܪ̈ܵܢ ܥܲܝ̈ܢܲܝ: ܘܐܸܬܼܒܲܝܲܢ ܒܲܫܪܵܪܵܟܼ ܡܵܪܝܵܐ. ܐܲܫܘܵܢܝ ܡܵܪܝ ܕܐܸܛܥܲܡ ܗܵܘ̇ ܒܘܼܤܵܡܵܐ ܕܫܘܼܟܵܢ ܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܕܒܹܗ ܡܸܬܼܦܲܪܫܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܥܒܿܕܼܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܡ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܘܟܼܠܹܗ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ. ܐܲܫܘܵܢܝ ܡܵܪܝ ܕܐܸܛܥܲܡ ܠܚܲܫܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܕܒܹܗ ܤܝܼܡ ܫܘܼܟܵܢܵܐ ܕܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܟܼܝܼܬܼܵܐ. ܐܸܬܼܡܲܢܲܥ ܦܵܪܘܿܩܝ ܠܡܲܥܒܲܪܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܬܡܝܼܗܬܵܐ: ܕܒܼܵܗ̇ ܫܵܒܼܩܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܵܐ: pb. 454 ܘܲܡܫܲܪܹܝܢ ܒܹܗ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܚܲܕܼ̈ܬܹܐ ܠܡܲܥܲܠܬܼܵܐ ܕܲܠܥܵܠܡܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ: ܘܢܸܤ̈ܝܵܢܹܐ ܕܡܲܪ̈ܓܫܵܢܘܵܬܼܵܐ ܚܲܕܼ̈ܬܼܵܬܼܵܐ. ܐܲܝܢܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܡܫܲܪܸܐ ܘܲܡܫܲܠܸܡ: ܠܗܵܕܹܐ ܫܲܬܼܐܸܤܬܼܵܐ ܤܵܐܹ̇ܡ ܠܕܼܘܼܒܵܪܹܗ. ܘܲܕܼܠܵܐ ܫܲܠܘܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܦܝܼܣ: ܕܢܲܫܘܹܝܘܗܝ ܠܡܲܪܓܫܵܢܘܼܬܼܵܗ̇ ܕܗܵܕܹܐ. ܕܒܼܵܗ̇ ܡܸܙܕܲܥܵܐ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܒܤܲܒܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܲܠ: ܕܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܢܛܝܼܪ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܒܵܬܲܪ ܫܘܼܠܵܡܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܐܲܝܢܵܐ ܕܹܝܢ ܕܗܲܦܟܵܐܝܼܬܼ ܡܫܲܪܸܐ: ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ ܠܬܲܚܬܿ ܐܵܬܹ̇ܐ. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ ܒܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܡܫܲܪܸܐ: ܘܲܒܼܒܸܟܼܝܵܐ ܡܫܲܠܸܡ. ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܤܪܝܼܩ ܡ̣ܢ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܘܤܲܒܼܪܵܐ: ܘܐܲܝܟܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܨܲܠܲܡ ܘܐܲܝܟܼ ܓܘܼܫܡܵܐ ܕܠܵܐ ܡܫܲܠܲܡ ܠܩܘܼܒܵܠܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ. ܒܲܕܼܠܵܐ ܐܸܫܬܲܡܠܝܼ ܒܛܲܟܼܤܵܐ ܕܬܲܪܒܿܝܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܡܲܪܒܿܥܵܐ: ܘܐܸܬܼ݂ܵܐ ܠܘܵܬܼ ܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܨܲܒܡܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܒܘܼܤܪܵܢܵܐ ܕܥܲܠ ܥܸܢܝܵܢ ܥܵܠܡܵܐ: ܐܵܬ̤ܲܐ ܗ̣̄ܝ ܕܢܲܦܫܵܐ ܕܐܲܪܓܫܲܬ̤ ܒܤܲܒܼܪܵܗ̇. ܥܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܟܤܝܼܬܼܵܐ: ܕܲܡܟܿܘܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܲܠܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢܝܵܬܼܵܐ. ܙܲܝܢܵܐ ܕܠܸܒܵܐ: ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܒܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܲܒܼܪܸܓܿܬܼܵܐ ܕܤܲܒܼܪܵܐ ܐܵܦ ܥܲܠ ܡܵܘܬܵܐ ܡܫܝܼܚ. ܐܲܝܟܼ ܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܚܫܝܼܒܼ ܡܵܘܬܵܐ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܠܵܐ ܓܘܼܙܵܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܹܗ: ܘܠܵܐ ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܕܡ̣ܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ: ܘܠܵܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܘܠܵܐ ܚܤܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܒܘܼܝܵܐܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ. ܡܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܘܼܝܼܐܵܐ ܕܡ̣ܢ ܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢܝܬܼܵܐ ܘܥܸܢܝܵܢܗܹܝܢ: ܥܲܡ ܒܘܼܤܵܡܵܐ ܕܤܲܒܼܪܵܐ ܕܲܒܼܠܸܒܵܐ ܡܸܬܼܪܓܸܫ؟ ܕܐܲܝܟܼ ܡ̇ܢ ܕܐܸܫܬܲܢܝܼ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܒܪܵܘܵܝܘܼܬܼܵܗ̇ ܕܚܲܕܼܘܼܬܹܗ: ܒܫܘܼܠܗܵܒܼܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܡܢܲܒܼܪܸܫ ܠܠܸܒܵܐ: ܘܲܡܚܲܦ̈ܝܵܢ pb. 455 ܡܸܢܹܗ ܟܠܗܹܝܢ ܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢܝܵܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܕܒܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ: ܡܸܛܠ ܚܲܡܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܓܼܘܼܫܡܹܗ ܥܲܡ ܙܵܘ̈ܥܲܝ ܢܲܦܫܹܗ: ܘܐܲܝܟܼ ܗܵܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܟܲܕܼܘܼ ܒܗܵܝ̇ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܡܸܤܬܲܒܼܪܵܐ ܠܹܗ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܹܗ. ܐܵܦܸܢ ܓܹܝܪ ܐܝܼܬܼ ܠܲܢ ܩܘܼܛܵܥܵܐ ܒܲܙܒܲܢ ܙܒܲܢ ܡܸܛܠ ܠܚܘܿܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ: ܟܒܲܪ ܕܹܝܢ ܘܲܡܦܲܪܢܤܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡܸܫܬܲܒܼܩܵܐ ܗܵܕܹܐ ܠܡܸܗܘܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܲܢ ܐܵܦ ܒܘܼܝܵܐܵܐ ܕܲܒܼܤܲܒܼܪܵܐ: ܕܪܲܒܿ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬܼܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܠܸܒܲܢ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܲܒܼܗܵܢܵܐ ܤܲܒܼܪܵܐ: ܐܘܼ̈ܠܨܵܢܹܐ ܐܲܝܟܼ ܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܚܫܝܼܒܼܝܼܢ ܠܲܢ: ܘܠܵܐ ܡܵܘܬܵܐ. ܘܫܲܦܝܼܪ ܐܸܡ݂ܲܪ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܠܒܼܝܼ̈ܫܲܝ ܐܲܠܗܵܐ: ܤܵܦ̇ܩܵܐ ܗ̣̄ܝ ܠܲܡ ܓܹܝܪ ܪܸܚܡܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܬܸܗܘܸܐ ܒܘܼܝܵܐܐ ܠܲܡܗܲܝܡܢܵܐ: ܐܵܦ ܒܐܲܒܼܕܵܢܵܐ ܕܢܲܦܫܹܗ. ܡܵܢܵܐ ܠܲܡ ܢܲܟܿܘܿܢܵܝܗܝ ܐܘܼ̈ܠܨܵܢܹܐ: ܠܡܲܢ ܕܐܵܦ ܒܘܼ̈ܤܵܡܹܐ ܕܲܢܝܵܚܹ̈ܐ ܫܝܼܛܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܹܗ ܡܸܛܠ ܛܵܒܼ̈ܬܼܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܼܵܢ؟ ܐܵܦ ܗܵܕܹܐ: ܐܵܚܝ: ܡܙܲܗܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟܼ: ܕܲܒܼܟܼܠܹܗ ܕܘܼܒܵܪܵܟܼ: ܢܸܗܘܸܐ ܥܵܠܹ̇ܒܼ ܡܲܬܼܩܵܠܵܐ ܕܲܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܕܬܲܪܓܸܫ ܒܵܗ̇ ܒܗܵܝ̇ ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܥܵܠܡܹ̈ܐ. ܗܵܠܹܝܢ ܕܝܼܠܲܢ: ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܗܵܘ̈ܝܵܢ ܠܲܢ: ܠܡܸܚܙܵܐ ܒܵܗ̇ ܠܗܵܘ̇ ܬܲܦܢܟܼܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܐܝܼܬܼ ܠܗܵܝ̇ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ. ܒܗܵܠܹܝܢ ܘܕܲܐܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ ܢܵܗܪܝܼܢܲܢ ܠܡܸܬܿܬܿܙܵܥܘܼ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܡܲܕܥܵܐ ܫܲܦܝܵܐ. ܠܸܒܵܐ ܚܲܪܡܵܐ ܡ̣ܢ ܡܬܼܘܿܡ: ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܦܸܐ. ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ: ܐܵܤܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܢܲܦܫܹܗ. ܕܥܲܝܡܵܐ ܕܚܸܫܟܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܪܘܼܚܵܐ ܥܲܙܝܼܙܬܵܐ ܪܵܕܹܦ ܡ̣ܢ ܓܵܘܹܗ. ܚܘܼܒܼܠܵܐ ܗ̣̄ܝ ܛܵܒܼܵܐ ܕܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܐܲܝܟܼ ܡܸܠܬܹܗ pb. 456 ܕܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܚܲܝܹ̈ܐ. ܛܘܼܒܼܵܘܗܝ ܠܲܡܪܲܚܡܵܢܵܐ: ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܢܸܗܘܘܿܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ. ܤܛܲܪ ܡ̣ܢ ܕܲܠܗܲܠ: ܐܵܦ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ ܗܵܪܟܵܐ. ܐܲܝܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܪܵܘܪܒܼܝܼܢ؟ ܕܟܲܕܼ ܗ̤ܘ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܲܠ ܒܲܪ ܒܸܤܪܹܗ ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܠܹܗ ܫܵܘܬܵܦܵܐ ܒܚܲܫܹܗ: ܡܵܪܲܢ ܕܹܝܢ ܡܫܵܘܙܸܒܼ ܠܢܲܦܫܹܗ ܡ̣ܢ ܥܲܡܛܵܢܵܐ ܕܚܸܫܘܿܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܗ̤ܝ ܗ̣̄ܝ ܓܹܗܲܢܵܐ ܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܘܲܡܩܲܪܸܒܼ ܠܵܗ̇ ܠܘܵܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܠܒܼܘܼܤܵܡܵܗ̇. ܘܫܲܦܝܼܪ ܐܸܡ݂ܲܪ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܐܹܘܲܓܼܪܝܼܣ: ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܫܦܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ. ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ: ܢܸܗܘܸܐ ܥܵܠܹ̇ܒܼ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܕܘܼܒܵܪ̈ܲܝܟ ܠܸܒܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ: ܘܬܸܫܟܲܚ ܫܠܵܡܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܸܙܕܲܗ̄ܪ ܕܲܠܡܵܐ ܬܹܐܬܸܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܒܝܼܫܬܼܵܐ ܥܲܠ ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܡܬܼܘܿܡ: ܐܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܒܝܼܫܵܐ. ܘܡܵܐ ܕܡܵܛ̇ܝܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܠܲܡܫܵܘܙܵܒܼܘܼ ܠܹܗ ܠܥܵܘܵܠܵܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܬܲܗܡܸܐ. ܠܵܘ ܕܐܸܢܗ̤ܘ ܕܪܲܚܝܼܩܵܐ ܡܸܢܵܟܼ ܨܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܬܹܐܙܲܠ ܬܲܪܡܸܐ ܢܲܦܫܵܟܼ ܒܤܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܕܲܐܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ. ܕܠܵܘ ܕܝܼܠܵܟܼ ܗ̄ܘ̣ ܗܵܢܵܐ ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܒܼܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܤܝܼܡܵܐ ܨܒܼܘܼܬܼܵܐ ܘܫܲܠܝܼܛ ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܠܹܝܗ̇: ܒܕܲܐܝܟܼ ܕܲܒܼܢܸܤܝܘܿܢܵܐ ܐܸܬܼܩܲܪܒܲܬ̤ ܠܵܟܼ ܨܒܼܘܼܬܼܵܐ ܒܓܸܕܼܫܵܐ ܕܤܘܼܩܒܵܠܵܐ: ܘܐܲܥܠܵܟܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܒܼܘܼܚܪܵܢܵܐ ܒܝܲܕܼ ܡܸܫܬܲܒܼܩܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܐܸܙܕܲܗ̄ܪ ܒܢܲܦܫܵܟܼ: ܕܲܠܡܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܫܵܘܬܵܦܵܐ ܒܲܕܼܡܹܗ ܕܥܵܘ̇ܠܵܐ: ܒܗܵܝ̇ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܦܲܛ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܦܘܼܨܵܝܹܗ. ܐܸܠܵܐ ܒܟܼܠܵܗ̇ ܢܲܦܫܵܟܼ ܐܸܬܼܦܲܪܲܣ ܕܲܬܼܫܵܘܙܒܼܝܼܘܗܝ: ܘܐܵܦܸܢ ܠܲܡܡܵܬܼ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ. ܤܵܗܕܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܒܗܵܕܹܐ ܫܵܥܬܼܵܐ: ܘܐܲܝܟܼ ܗܵܘ̇ ܕܲܚܠܵܦ ܚܲܛܝܹ̈ܐ ܡܵܘܬܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܩܲܒܸܿܠ. ܘܐܲܦܝܼܣ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܸܦܘܼܩ ܡܸܢܵܟܼ ܕܝܼܠܵܟ ܗܵܕܹܐ. ܐܸܠܵܐ ܘܐܵܦܸܢ ܫܵܘܹ̇ܐ ܠܒܼܝܼܫܬܼܵܐ: ܒܐܝܼ̈ܕܲܝ pb. 457 ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܢܩܲܒܸܠ ܕܝܼܢܵܐ ܕܤܘܼܥܪܵܢܹܗ. ܠܵܘ ܕܝܼܠܵܟܼ ܗ̣̄ܝ ܠܡܸܚܙܵܐ ܫܵܘܝܘܼܬܼܵܐ ܕܤܘܼܥܪ̈ܵܢܵܘܗܝ. ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܕܝܼܠܵܟܼ: ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܬܹܐܬܸܐ ܥܠܵܘܗܝ. ܐܸܬܿܕܲܟܼܪ ܠܗܵܘ̇ ܕܲܛܥܝܼܢ ܠܟܼܠ: ܟܲܕܼ ܩܕܼܵܡ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܤܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܼܠܢܵܫ: ܘܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܫܸܡܫܵܐ ܢܵܗ̇ܪܝܼܢ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ: ܘܤܵܦܹ̇ܩ ܠܡܵܘܒܵܕܼܘܼ ܐܸܢ ܒܵܥܹ̇ܐ ܠܟܼܠ ܐ̄ܢܵܫ ܒܗܵܘܦܵܐ ܕܦܘܼܡܹܗ. ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܹܝܢ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܬܲܦܸܩ ܬܒܲܥܬܼܵܐ ܥܲܠ ܤܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܘܥܵܒܼܘܿܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܤܝܼܡ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܐܸܠܵܐ ܕܬܸܒܼܥܸܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܲܠ ܥܵܠܡܵܐ. ܘܬܸܫܗܲܪ ܚܠܵܦ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܟܼܠ: ܘܬܸܫܬܵܘܬܲܦ ܒܚܲܫܵܐ ܕܟܼܠܢܵܫ: ܕܙܲܕܝܼ̈ܩܹܐ ܘܲܕܚܲܛܵܝܹ̈ܐ. ܘܲܗ̤ܘܲܝܬܿ ܝܵܕܲܥ̇: ܕܐܸܢܗ̤ܘ ܕܫܵܘܹ̇ܐ ܗܵܘ̇ ܡ̇ܢ ܕܗ̤ܘ: ܠܵܐ ܡܲܒܼܥܲܕܼ ܤܲܓܝܼ ܙܲܒܼܢܵܐ: ܕܦܵܟܼܪܵܐ ܠܹܗ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܕܫܵܘܹ̇ܝܢ ܠܹܗ ܠܤܘܼܥܪܵܢܵܐ: ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܦܵܪܹܩ ܐܲܢ̄ܬܿ ܢܲܦܫܵܟܼ: ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܤܵܗܕܵܐ ܚܲܝܵܐ. ܘܐܵܦܠܵܐ ܗܵܕܹܐ ܙܵܕܹܩ ܠܵܟܼ ܕܬܸܒܼܥܸܐ ܘܬܸܪܢܸܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܡܸܒܼܥܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܢܸܫܬܲܚܠܲܦ ܘܢܸܗܘܸܐ ܐܲܝܟܼ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܲܒܼܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܢܸܦܘܿܩ ܡ̣ܢ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܘܠܵܐ ܒܦܘܿܪܥܵܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ. ܗ̤ܘܝܼ ܚܠܵܦ ܬܵܒܼܘܿܥܵܐ: ܦܵܪܘܿܩܵܐ. ܚܠܵܦ ܪܵܫܘܿܝܵܐ: ܡܢܝܼܚܵܢܵܐ. ܚܠܵܦ ܡܲܫܠܡܵܢܵܐ: ܤܵܗܕܵܐ. ܚܠܵܦ ܡܟܼܵܘܢܵܢܵܐ: ܡܦܝܼܤܵܢܵܐ. ܚܠܵܦ ܡܲܟܿܤܵܢܵܐ: ܤܢܹܐܓܼܪܵܐ. ܚܠܵܦ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܐܲܦܝܼܣ: ܕܢܸܤܚܲܢܢܘܼܢ. ܘܥܲܠ ܙܲܕܝܼ̈ܩܹܐ ܨܲܠܵܐ: ܕܢܸܬܼܢܲܛܪܘܼܢ. ܠܒܼܝܼ̈ܫܹܐ ܙܟܼܝܼ: ܒܒܲܤܝܼܡܘܼܬܼܵܟܼ. ܘܲܠܛܲܢܵܢܹ̈ܐ: ܐܲܬܼܡܲܗ ܒܛܵܒܼܘܼܬܼܵܟܼ. ܠܪܵܚܡܲܝ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ: ܟܲܚܸܕܼ ܒܲܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܼܵܟܼ. ܥܲܡ ܐܲܠܝܼ̈ܨܹܐ: ܐܸܬܼܐܲܠܨ ܒܲܬܪܥܝܼܬܼܵܟܼ. ܠܟܼܠܢܵܫ: ܐܲܚܸܒܼ. ܘܡ̣ܢ ܟܠܢܵܫ: ܐܲܪܚܸܩ. ܠܡܵܘܬܵܐ: pb. 458 ܐܸܬܼܥܲܗ̄ܕܼ. ܘܲܠܡܲܥܲܠܬܵܟܼ ܕܒܹܗ: ܐܸܬܿܛܲܝܲܒܼ. ܘܲܠܪܲܗܛܵܟܼ: ܨܲܒܸܬܼ. ܥܗܲܕܼ ܕܲܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܟܼܠܢܵܫ: ܠܒܹܝܬܼ ܕܝܼܢܵܐ ܩܵܕܼܡܝܼܢ ܠܗܘܿܢ. ܒܫܵܪ̈ܥܵܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܬܼܦܤܘܿܩ ܤܲܒܼܪܵܐ. ܠܵܘ ܕܠܵܐ ܬܸܚܲܫ ܐܵܡܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܵܐ ܕܠܵܐ ܐܵܤܝܘܼܬܼܵܐ ܬܸܚܫܘܿܒܼ ܕܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ. ܦܲܩܵܚ ܓܹܝܪ ܬܒܼܝܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܡܫܼܬܼܵܐ. ܒܗܵܝ̇ ܕܐܵܦ ܠܲܬܼܒܼܝܼܪܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܐܵܤܝܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܲܒܼܥ̣ܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܲܠ ܙܵܩ̈ܘܿܦܹܐ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܟܲܕܼ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ ܬܠܸܐ ܠܩܵܛ̈ܘܿܠܹܐ ܚܲܤܝܼ. ܟܠ ܚܛܵܗܝܼ̈ܢ ܠܲܡ ܘܓܼܘܼ̈ܕܵܦܝܼܢ ܢܸܫܬܲܒܼܩܘܼܢ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ. ܒܩܲܠܝܼܠ ܒܸܟܼܝܵܐ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܕܲܟܼܦܲܪ: ܚܲܤܝܼ ܠܹܗ. ܘܒܼܵܬܲܪ ܩܝܵܡܬܹܗ: ܦܩܲܕܼ ܠܹܗ ܠܡܸܗܘܵܐ ܪܹܫܵܐ ܠܲܓܼܙܵܪܹܗ. ܬܠܵܬܼ ܙܲܒܼܢ̈ܝܼܢ ܡܫܲܐܸܠ ܠܹܗ ܪܵܚܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܝܼ: ܚܠܵܦ ܬܠܵܬܼ ܙܲܒܼܢ̈ܝܼܢ ܕܲܟܼܦܲܪ ܒܹܗ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܢܫܲܪܲܪ ܠܫܘܼܒܼܩܵܢܹܗ. ܡܫܝܼܚܵܐ ܚܠܵܦ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܐܸܬܼ݂ܵܐ: ܕܢܲܐܤܸܐ ܠܲܬܼܒܼܝܼܪ̈ܲܝ ܠܸܒܵܐ ܘܢܸܥܨܘܿܒܼ ܟܹܐܒܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܪܘܼܚܹܗ ܠܲܡ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܠܲܝ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܡܲܫܚܲܢܝ: ܠܲܡܪܲܒܵܪܘܼ ܠܡܸܤ̈ܟܹܢܹܐ. ܘܫܲܠܚܲܢܝ ܠܡܲܐܤܵܝܘܼ ܠܲܬܼܒܼܝܼܪ̈ܲܝ ܠܸܒܵܐ: ܘܲܠܡܲܟܼܪܵܙܘܼ ܠܲܫ̈ܒܲܝܵܐ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ: ܘܠܲܥܘܼܝܼܪܹ̈ܐ ܚܙܵܝ̈ܐ: ܘܠܲܡܫܲܪܵܪܘܼ ܠܲܬܼܒܼܝܼܪܹ̈ܐ ܒܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ. ܘܲܫܠܝܼܚܵܐ ܒܐܸܓܲܪܬܹܗ: ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܐܸܬ݂ܼܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ: ܠܡܲܚܲܝܘܼ ܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ. ܘܡܵܪܹܗ ܤܵܗܹ̇ܕܼ: ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܐܸܬܹ̇ܝܬܼ ܠܙܲܕܝܼ̈ܩܹܐ ܠܡܸܩܪܵܐ. ܠܵܐ ܠܲܡ ܤܢܝܼܩܝܼܢ ܚܠܝܼ̈ܡܹܐ ܥܲܠ ܐܵܤܝܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒܼܝܼܫ ܒܝܼܫ ܥܒܼܝܼܕܼܝܼܢ. ܘܲܬܼܪܹܝܢ ܠܲܡ ܚܲܝܵܒܹ̈ܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܠܚܲܕܼ ܡܵܪܹܐ ܚܵܘܒܵܐ. ܘܲܕܼܠܲܝܬܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܠܡܸܦܪܲܥ: ܠܲܬܼܪ̈ܲܝܗܘܿ ܫܒܲܩ̣. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܟܲܕܼ ܐܲܦܝܼܤܘܼܗܝ. ܡܚܝܼܠ ܗ̣̄ܘܼ ܟܝܵܢܲܢ ܚܲܠܵܫܵܐ: ܐܸܢ ܬܩܝܼܡ ܠܲܬܼܒܲܥܬܼܵܐ pb. 459 ܟܹܐܢܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܒܲܕܼܓܼܘܿܢ: ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܡܸܬܼܚܲܫܲܚ: ܒܟܼܠܙܒܲܢ ܚܒܼܝܼܫܝܼܢ ܬܚܹܝܬܼ ܚܵܘܒܿܬܼܵܐ. ܠܵܐ ܬܸܚܛܸܐ ܐܘܿ ܒܲܢܵܫܵܐ ܒܤܘܼܟܵܝܵܐ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܲܫܦܸܠ ܥܲܠ ܬܘܼܟܼܠܵܢ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ. ܐܸܬܿܕܲܟܼܪ ܕܡܵܘܬܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܫܬܵܘܚܲܪ. ܠܵܐ ܬܸܨܛܲܢܲܥ ܠܡܸܩܪܲܒܼ ܠܗܲܢܝܼܐܘܼܬܼܵܐ ܕܲܚܛܝܼܬܼܵܐ: ܒܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ ܕܚܵܪܥܘܼܬܼܵܐ. ܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܙܲܚ. ܩܲܕܝܼܸܡܵܐ ܝܑܼܕܲܥܬܹܗ ܠܚܘܼܫܵܒܼܵܟܼ: ܡܲܕܼܪܸܟܼ ܠܵܟܼ ܓܹܝܪ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܡܸܢܫܹܠܝ. ܘܩܵܪܹܐ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܠܵܐ ܥܵܢܹ̇ܐ ܠܵܟܼ. ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܩܵܪܹܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܘܵܬܼ ܬܸܫܘܝܼܬܼܵܟܼ: ܕܲܡܛ̣ܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܠܡܸܕܼܡܲܟܼ: ܐܸܡܲܪ: ܐܘܿ ܬܸܫܘܝܼܬܼܵܐ: ܕܲܠܡܵܐ ܒܗܵܢܵܐ ܠܸܠܝܵܐ ܩܲܒܼܪܵܐ ܥܬܼܝܼܕܼܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܝ ܠܡܸܗܘܵܐ ܠܝܼ: ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ. ܕܲܠܡܵܐ ܚܠܵܦ ܫܸܢܬܼܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ. ܗܵܝ̇ ܫܸܢܬܼܵܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ ܥܬܼܝܼܕܼܵܐ ܠܡܸܦܲܠ ܥܠܲܝ ܒܗܵܢܵܐ ܠܸܠܝܵܐ. ܘܐܸܢܵܐ ܡܸܬܼܪܲܥܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܛܘܼܝܵܒܼܵܐ ܕܝܵܘ̈ܡܹܐ ܘܝܲܪ̈ܚܹܐ: ܕܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ. ܥܲܕܼ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܪܸ̈ܓܼܠܹܐ: ܗܲܪܛ ܒܵܬܲܪ ܦܘܼܠܚܵܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܕܢܸܦܸܠ ܒܗܹܝܢ ܗܵܘ̇ ܐܲܤܘܼܪܵܐ: ܕܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܬܘܼܒܼ ܦܘܼܪܤܵܐ ܠܡܸܫܬܪܵܝܘܼ. ܥܲܕܼ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ: ܦܫܘܿܛ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܩܕܼܵܡ ܙܲܒܼܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܢܵܦ̇ܠܝܼܢ ܕܪ̈ܵܥܲܝܟ ܡ̣ܢ ܥܸܩܵܪܗܘܿܢ: ܘܨܵܝܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܲܡܕܲܠܵܝܘܼ ܐܸܢܘܿܢ ܘܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܥܲܕܼ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܨܸܒܼ̈ܥܵܬܼܵܐ: ܙܩܘܿܦ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܬܲܟܼܫܲܦܬܼܵܐ. ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܕܡܸܬܼܪܲܦܝܵܐ ܚܝܼܨܘܼܬܼܵܐ ܕܲܓܼܕܼܝܼܠܘܼܬܼܗܹܝܢ ܗܵܝ̇ ܤܩܝܼܠܬܼܵܐ. ܥܲܕܼ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܥܲܝ̈ܢܹܐ. ܡܠܝܼ ܐܸܢܹܝܢ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܒܲܒܼܟܼܵܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܚܛܵܗܲܝ̈ܟ. ܩܕܼܵܡ ܫܵܥܬܼܵܐ pb. 460 ܕܢܸܩܪܘܿܡ ܚܸܠܵܐ ܥܲܠ ܐܘܼ̈ܟܵܡܵܬܼܵܐ: ܘܡܸܫܬܲܡܪ̈ܵܢ ܒܲܚܝܵܪܵܐ ܕܠܵܐ ܪܓܸܫܬܼܵܐ ܠܚܲܕܼ ܓܘܿܢܝܵܐ ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܥܲܕܼ ܡܛܲܟܲܣ ܠܸܒܵܐ ܡܲܒܿܘܼܥܵܐ ܕܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܦܵܪܘܿܫܵܐ: ܐܸܬܼܪܲܥܵܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܥܲܪܪ̈ܵܢ ܠܚܲܝܲܝ̈ܨ: ܩܕܼܵܡ ܕܡܸܬܿܕܵܘܕܼܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܠܡܲܦܲܩܬܼܵܐ ܕܡܸܢܹܗ: ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܒܲܝܬܼܵܐ ܕܲܨܕܸܐ ܡ̣ܢ ܥܵܡܘܿܪ̈ܵܘܗܝ. ܐܘܿ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ: ܠܵܐ ܢܫܲܕܠܵܟܼ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܒܤܘܼܟܵܝܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܐܲܪ̈ܝܼܟܹܐ. ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܗܲܒܵܒܼܵܐ ܕܢܵܫܹ̇ܒܼ ܒܹܗ ܫܵܘܒܵܐ ܘܟܼܵܡܹ̇ܫ: ܢܵܦܲܚ ܒܵܟܼ ܡ̣ܢ ܓܵܘܵܟܼ: ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐܸܤܛܘܼ̈ܟܼܤܹܐ ܕܒܼܵܟܼ. ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ: ܡܸܬܼܪ̈ܲܫܠܵܢ ܒܘܼܪ̈ܟܲܝܟ. ܘܟܲܕܼ ܤܵܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܠܵܘ ܡܸܕܸܡ ܗ̄ܘ̣: ܥܲܕܼ ܡܤܵܘܤܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܹܗ ܠܟܼܘܼܪܗܵܢܵܐ: ܡܸܢܫܹܠܝ ܩ̣ܪܸܒܼ ܗܵܘ̇ ܟܲܫܝܼܪܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܲܡܓܸܿܚܟܼ ܒܚܲܟܝܼ̈ܡܹܐ. ܐܘܿ ܠܕܼܵܘܝܘܼܬܹܗ ܕܲܟܼܝܵܢܲܢ: ܕܲܟܼܡܵܠ ܐܲܚܝܼܕܼܝܼܢܲܢ ܒܪܸܚܡܬܹܗ: ܠܗܵܘ̇ ܕܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܢܸܫܒܿܩܲܢ ܒܓܼܵܘܹܗ! ܤܝܼܡ ܠܸܒܵܟܼ ܠܛܘܼܝܵܒܼܵܐ ܕܡܹܐܙܲܠܬܼܵܐ: ܐܘܿ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ ܗ̤ܘܝܼ ܡܤܲܟܸܐ ܟܠܫܵܥ ܠܲܚܙܘܼܸܩܝܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܚܲܫܲܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܟܠܝܘܿܡ: ܕܗܵܐ ܡܛ̣ܵܐ ܠܬܲܪܥܵܐ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܕܐܸܬ݂ܼܵܐ ܒܵܬܲܪܝ. ܡܵܢܵܐ ܝܲܬܿܝܼܒܼ ܐ̄ܢܵܐ؟ ܡܹܐܙܲܠܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܲܠܥܵܠܲܡ: ܬܘܼܒܼ ܠܲܝܬܿ ܠܝܼ ܠܡܸܦܢܵܐ ܠܟܼܵܐ. ܒܗܵܢܵܐ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܒܘܼܬܼ: ܒܟܼܠ ܠܸܠܝܵܐ. ܘܲܒܼܗܵܢܵܐ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܗܪܘܿܓܼ: ܒܟܼܠ ܐܝܼܡܵܡܵܐ. ܕܡܵܐ ܕܐܸܬ݂ܼܵܐ: ܬܸܦܨܲܚ ܠܐܘܼܸܪܥܹܗ: ܕܬܼܵܐ ܒܲܫܠܵܡ. ܝܸܕܼܥܹ̇ܬܼ ܕܡܹܐܬܼܵܐ ܐܵܬܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܠܵܐ ܐܲܒܼܤ̇ܝܼܬܼ ܒܡܸܕܸܡ ܕܚܵܫܲܝ ܠܝܼ ܠܐܘܼܪܚܵܐ. ܐܸܙܕܵܘܲܕܼ ܠܐܘܼܪܚܵܟܼ ܢܲܓܝܼܪܬܵܐ: ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ. pb. 461 ܐܲܪܝܼܡ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܫܸܢܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܠܸܒܵܟܼ: ܙܡܝܼܢܵܐ. ܛܲܟܸܣ ܡܵܐܢܲܝ̈ܟ ܠܡܲܦܲܩܬܼܵܐ: ܥܵܡܘܿܪܵܐ. ܩܪܸܒܼ ܠܹܗ ܘܲܥܕܵܐ ܕܨܲܦܪܵܐ: ܐܵܪܚܵܐ: ܡܵܢܵܐ ܕܲܡܝܟܼ ܐܲܢ̄ܬܿ؟ ܩܘܼܡ ܛܲܝܸܒܼ ܢܲܦܫܵܟܼ: ܡܲܠܵܚܵܐ ܪܵܕܹܐ ܒܝܲܡܵܐ: ܩܘܼܡ ܐܲܬܼܩܸܢ ܡܵܐܢܲܝ̈ ܐܸܠܦܵܟܼ: ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܐܲܝܢܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܢܵܦ̇ܩܵܐ ܠܵܟܼ ܪܘܼܚܵܐ. ܐܸܬܼܥܲܬܲܕܼ ܘܐܸܬܿܛܲܝܲܒܼ: ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܹܐܬܸܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܡܚܲܒܸܿܠ ܨܘܼܪ̈ܵܬܼܵܟܼ. ܨܘܼܪܬܗܘܿܢ ܠܲܡ: ܬܒܲܠܸܐ ܫܝܘܿܠ. ܘܡ̣ܢ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܦܲܐܝܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܢܸܬܿܕܲܚܩܘܼܢ: ܘܲܠܚܘܼܪܒܵܐ ܢܸܫܪܟܼܘܼܢ ܓܘܼܫܡܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܐܲܝܵܬܐ ܠܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܥܸܕܵܢܲܝ̈ܟ: ܠܗܵܘ̇ ܚܘܼܒܵܠܵܐ ܓܢܝܼܚ ܚܙܵܬܼܵܐ: ܗܵܘ̇ ܒܘܼܕܵܪܵܐ ܕܠܵܐ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸ̈ܓܼܫܲܝܟ: ܘܗܵܝ̇ ܡܲܦܘܼܠܬܼܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܹܗ ܕܓܼܘܼܫܡܵܟܼ: ܗܵܘ̇ ܡܘܼܙܵܓܼܵܐ ܢܲܩܕܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܤܝܵܢܵܐ ܒܲܫܝܘܿܠ. ܛܘܼܒܼܵܘܗܝ ܠܡܲܢ ܕܲܒܼܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܐܵܪܲܥ ܠܹܗ ܠܥܘܼܗܕܵܢܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܚܘܼܒܵܠܵܐ! ܛܘܼܒܼܵܘܗܝ ܠܡܲܢ ܕܲܒܼܤܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܤܲܟܝܼ ܠܤܘܼܥܪܵܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܡܠܸܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ: ܕܒܹܗ ܟܲܤܝܵܐ ܬܗܝܼܪܘܼܬܼ ܚܲܝܠܹܗ ܪܲܒܵܐ ܕܒܼܵܪܘܿܝܵܐ! ܗܸܪܓܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܐܲܡܝܼܪܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܤܘܼܟܵܝܵܐ ܕܒܼܵܬܲܪ ܩܝܵܡܬܼܵܐ. ܡܫܲܪܝܵܢܹܗ ܕܙܵܘܥܵܐ ܗܵܢܵܐ ܒܪܸܥܝܵܢܵܐ: ܬܚܘܼܡܵܗ̇ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ. ܠܵܒܼܘܿܟܼܵܗ̇ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܒܢܲܦܫܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܪܸܢܝܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼ݁ܕܼܵܬܼܵܐ. ܕܐܸܬܿܬܿܙܝܼܥ ܒܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܫܲܢܝܼ ܒܤܲܒܼܪܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ. ܕܲܛ̣ܥܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ: ܩܵܘ̣ܝܼ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܒܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܕܡܲܚܸܒܼ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܲܡ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܡܲܚܸܒܼ ܠܡܸܗܘܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ. ܕܡܲܚܸܒܼ ܕܲܢܟܲܬܲܪ ܥܲܡ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ: ܪܵܚܡܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ pb. 462 ܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܟܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܐܲܡܝܼܢܬܼܵܐ ܕܠܸܒܵܐ ܒܗܘܼܓܵܝܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܬܘܼܸܩܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܫܲܩ. ܕܐܲܝܟܲܢ ܟܲܝ ܐܹܡܲܢܲܥ ܠܗܵܝ̇ ܡܲܥܲܠܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܠܵܢܝܼܬܼܵܐ؟ ܐܸܢ ܪܵܚܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܪܚܲܡ ܐܵܦ ܫܸܠܝܵܐ. ܠܒܲܪ ܡܸܢܹܗ ܓܹܝܪ: ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܡܠܝܵܐ ܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ. ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܕܡܸܬܼܚܪܸܐ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ: ܠܵܐ ܬܸܬܼܚܪܸܐ ܥܲܡܹܗ: ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܝܵܕܲܥ̇ ܡܵܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ. ܐܸܠܘܼ ܝܑܼܕܲܥ̣ ܡܵܢܲܐ ܗ̣̄ܝ ܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܕܘܼܟܿܬܼܵܗ̇: ܘܲܕܼܠܵܐ ܡܸܬܼܓܲܡܤܵܠ ܒܲܫܓܼܘܼܫܝܵܐ. ܐܸܢ ܪܵܚܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܫܸܠܝܵܐ ܐܲܒܼܵܐ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܸܬܼܵܐ: ܪܚܲܡ ܠܲܡܩܲܒܵܠܘܼ ܗܲܢܝܼܵܐܝܼܬܼ ܐܵܦ ܚܘܼܤܪ̈ܵܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ: ܘܥܸܕܸܠܵܝܹ̈ܐ ܕܢܵܒܼܥ̇ܝܼܢ. ܒܸܠܥܵܕܼ ܛܘܼܝܵܒܼܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܠܡܸܚܵܐ ܒܫܸܠܝܵܐ ܚܹܐܪܵܐܝܼܬܼ ܕܠܵܐ ܫܓܼܘܫܝܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܐܸܢܗܘ̤ ܕܲܡܒܲܤܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܲܠ ܗܵܢܘܿܢ: ܡܩܲܕܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܹܗ ܠܫܸܠܝܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܡܸܬܿܛܠܸܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܵܘ ܡܸܬܼܓܠܸܙ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܐܵܘ ܡܸܬܼܡܲܝܲܩ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܲܕܼܫܲܪܟܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܸܛܠ ܪܸܚܡܲܬܼ ܫܸܠܝܵܐ. ܪܸܚܡܲܬܼ ܫܸܠܝܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܤܘܼܟܵܝܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ. ܐܲܝܢܵܐ ܕܒܸܠܥܵܕܼ ܗܸܪܓܵܐ ܗܵܢܵܐ ܥܵܐܹ̇ܠ ܠܫܸܠܝܵܐ: ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܛܵܥܹ̇ܢ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܛܠܵܬܹܗ ܐܵܠ̇ܨܵܐ ܠܡܸܤܒܲܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܘܼܟܼ. ܠܲܡܡܵܬܼ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܠܡܸܚܵܐ ܒܐܲܠܵܗܵܐ. ܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܠܲܡ ܕܚܲܝܹ̈ܐ: ܗܘܓܵܝܵܐ ܕܲܒܼܡܵܘܬܼܵܐ ܕܡܸܛܠ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܗܵܕܹܐ ܓܹܝܪ ܡܩܲܪܒܼܵܐ ܠܹܗ ܠܗܵܘܢܲܢ ܠܡܸܬܼܚܲܠܵܛܘܼ ܒܐܲܠܗܵܐ: ܐܹܘܲܓܼܪܝܼܣ ܐܵܡܲ݁ܪ. ܐܵܦ ܗܵܕܹܐ ܬܸܕܲܥ: ܐܘܿ ܦܵܪܘܿܫܵܐ: ܕܲܚܢܲܢ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܥܲܡ ܢܲܦܫܲܢ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܐܝܼܬܼ ܘܫܸܠܝܵܐ ܘܲܚܒܼܘܼܫܝܵܐ: ܠܵܘ ܡܸܛܠ ܕܥܲܡܠܵܐ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐ ܕܩܵܢ̈ܘܿܢܹܐ ܢܸܥܡܲܠ ܓܵܒܹܝܢܲܢ. ܝܑܼܕܼܝܼܥܵܐ ܗ̣̄ܝ ܓܹܝܪ: ܕܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ pb. 463 ܕܥܲܡ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ: ܝܲܬܝܼܪ ܐܝܼܕܼܵܐ ܠܗܵܕܹܐ ܝܵܗ̇ܒܵܐ: ܡܸܛܠ ܚܝܼܨܘܼܬܹܗ ܕܦܲܓܼܪܵܐ. ܘܐܸܠܘܼ ܥܲܠܗܵܕܹܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܵܠܨܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܠܵܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܤܲܝ̈ܵܐ ܐܲܒܼܵܗ̈ܬܼܵܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܫܵܒܼܩ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܘܚܘܼܠܛܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܘܡܸܢܗܘܿܢ ܒܩܲܒܼܪܹ̈ܐ ܥܵܡ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܡܸܢܗܘܿܢ ܕܹܝܢ ܚܒܼܘܼܫܝܵܐ ܕܲܒܼܟܼܘܼܪܚܵܐ ܠܚܘܿܕܼܵܝܵܐ ܓܵܒܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܗܵܘ̇ ܕܲܠܦܲܓܼܪܵܐ ܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܡܪܲܫܸܠ ܘܲܡܦܝܼܫ ܡ̣ܢ ܫܘܼܡܠܵܝ ܩܵܢ̈ܘܿܢܹܐ. ܘܥܲܠ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܡܚܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܘܫܘܼܦܠܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܦܲܓܼܪܵܐ: ܘܥܲܤܩܘܼܸܬܼ ܟܘܼܪ̈ܗܵܢܹܐ ܕܲܠܗܘܿܢ ܡܲܕܼܪܟܼܝܼܢ: ܗܲܢܝܼܵܐܝܼܬܼ ܡܚܲܡܤܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܚܲܝܲܝ̈݁ܗܘܿܢ: ܟܲܕܼ ܐܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܪܸ̈ܓܼܸܠܲܝܗܘܿܢ ܕܲܢܩܘܼܡܘܼܢ: ܐܵܘ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܲܥܝܼܵܕܼܵܐ ܠܲܡܩܲܪܵܒܼܘܼ: ܐܵܘ ܕܲܢܫܲܒܿܚܘܼܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܦܘܼܡܗܘܿܢ ܡܸܫܟܿܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܠܵܐ ܡܲܙܡܘܿܪܵܐ: ܘܠܵܐ ܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒܼܓܼܘܼܫܡܵܐ ܡܸܫܬܲܡ̈ܠܝܵܢ. ܘܤܸܦܩܲܬ̤ ܠܗܘܿܢ ܡܚܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܫܸܠܝܵܐ: ܚܠܵܦ ܟܠܗܘܿܢ ܩܵܢ̈ܘܿܢܹܐ: ܘܗܵܢܵܐ ܢܝܼܫܵܐ: ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܘܲܒܼܗܵܢܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܒܸܛܠܵܢܵܐ ܕܡܸܤܬܿܒܲܪ: ܠܵܐ ܐܸܬܼܝܲܐܲܒܼ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܕܢܸܫܒܿܘܿܩ ܟܘܼܪܚܹܗ: ܘܡܸܛܠ ܒܸܛܠܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܲܡ̈ܠܹܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܠܒܲܪ ܢܸܦܗܸܐ: ܐܵܘ ܒܲܟܼܢܘܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܢܸܬܼܒܲܤܲܡ ܒܩܵܠ ܬܸܫ̈ܒܿܚܵܬܼܵܐ ܕܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ. ܛܵܒܼ ܗ̄ܘ̣ ܗܵܟܹܝܠ ܐܲܝܢܵܐ ܕܐܲܪܓܸܫ̣ ܒܲܚܛܵܗܵܘ̈ܗܝ: ܡ̣ܢ ܐܲܝܢܵܐ ܕܡܵܘܬܲܪ ܠܬܹܒܹܝܠ ܒܲܚܙܵܬܹܗ. ܛܵܒܼ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܝܢܵܐ ܕܐܸܬܿܬܲܢܲܚ ܚܲܕܼ ܥܸܕܵܢ ܥܲܡ ܢܲܦܫܹܗ: ܡ̣ܢ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܩܝܼܡ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܒܲܨܠܘܿܬܹܗ ܟܲܕܼ ܒܹܝܬܼ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܕܘܼܝܵܪܹܗ. ܛܵܒܼ ܗ̄ܘ̣ ܡܲܢ ܕܐܸܫܬܘܝܼ ܠܡܸܚܙܵܐ ܢܲܦܫܹܗ: ܡ̣ܢ ܡܲܢ ܕܐܸܫܬܿܘܝܼ ܠܡܸܚܙܵܐ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ. ܗܵܢܵܐ ܡܲܢ: pb. 464 ܒܥܲܝ̈ܢܲܝ ܦܲܓܼܪܵܐ ܡܸܫܬܵܘܬܲܦ. ܗܵܘ̇ ܕܹܝܢ: ܒܥܲܝܢܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ. ܛܵܒܼ ܗ̄ܘ̣ ܡܲܢ ܕܒܸܐܒܼܠܵܐ ܢܩܸܦ̣ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ: ܡ̣ܢ ܡܲܢ ܕܲܡܙܲܝܲܚ ܠܹܗ ܒܲܟܼܢܘܼܫܝܵܐ. ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܲܝܬܸܐ ܠܲܡܨܲܥܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܦܵܘܠܘܿܣ: ܐܸܢܵܐ ܠܲܡ ܩܢܘܿܡܝ: ܚܸܪܡܵܐ ܐܸܗܘܸܐ ܡ̣ܢ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܘܲܕܼܸܫܲܪܟܵܐ. ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܢܤܲܒܼ ܚܲܝܠܹܗ ܕܦܵܘܠܘܿܣ: ܐܵܦ ܗ̤ܘ ܡܲܦܲܣ ܠܹܗ ܠܡܸܥܒܲܕܼ. ܦܵܘܠܘܿܣ ܕܹܝܢ: ܡ̣ܢ ܪܸܡܙܵܐ ܕܲܠܘܵܬܹܗ ܡܸܬܿܕܲܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܵܘܬܵܪܘܼ ܠܬܹܒܹܝܠ. ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܦ ܗ̤ܘ ܤ̣ܗܸܕܼ: ܕܠܵܘ ܒܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܤܵܥܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܵܕܹܐ. ܩܛܝܼܪܵܐ ܠܲܡ ܤܝܼܡ ܥܠܲܝ: ܘܵܝ ܠܝܼ ܕܹܝܢ ܐܸܢ ܠܵܐ ܐܹܤܲܒܲܪ. ܐܵܦ ܓܒܼܝܼܬܹܗ ܕܦܵܘܠܘܿܣ: ܠܵܘ ܠܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܝܼܫܵܗ̇: ܐܸܠܵܐ ܕܲܢܤܲܒܲܪ ܠܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ: ܐܵܦ ܚܲܝܠܵܐ ܝܲܬܝܼܪܵܐ ܢ̣ܤܲܒܼ. ܒܲܕܼܓܼܘܿܢ: ܠܫܸܠܝܵܐ ܡܲܚܒܼܝܼܢܲܢ: ܐܵܝܚ: ܡܸܛܠ ܕܲܢܡܘܼܬܼ ܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܠܸܒܲܢ: ܘܢܸܬܿܕܟܲܪ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܠܡܵܘܬܵܐ. ܘܒܹܗ ܒܗܵܢܵܐ ܗܘܼܓܵܝܵܐ: ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܒܠܸܒܵܐ. ܘܢܸܒܼܤܘܿܪ ܤܪܝܼܩܘܼܬܼ ܥܵܠܡܵܐ: ܘܢܸܬܿܬܿܫܝܼ̈ܛܵܢ ܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܹܗ ܒܥܲܝ̈ܢܲܝܢ. ܢܤܲܝܒܲܪ ܗܲܢܝܼܵܐܝܼܬܼ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܡܢܵܘܠܵܐ ܒܸܛܠܵܢܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܕܲܒܼܫܸܠܝܵܐ ܐܵܝܚ: ܕܢܸܫܬܿܘܸܐ ܠܒܼܘܼܤܵܡܵܐ ܥܲܡ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒܲܡܥܲܪܹ̈ܐ ܘܒܲܚ̈ܠܹܠܹܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܡܤܲܟܹܝܢ ܠܓܸܠܝܵܢܹܗ ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܕܡܲܪܲܢ ܕܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ. ܕܠܹܗ ܘܠܲܐܒܼܘܼܗܝ ܘܲܠܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ: ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ ܘܪܘܼܡܪܵܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/456
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 65” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/456.
Bibliography:
Discourse 65.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/456.

Show Citation Styles