Digital Syriac Corpus

Discourse 67

   https://syriaccorpus.org/458
line :
page break :
ܡܲܕܥܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܪܸܓܼܫܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ: ܕܲܥܒܼܝܼܕܼ ܡܩܲܒܿܠܵܢܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܚܵܙܘܿܝܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܒܵܒܲܬܼ ܥܲܝ̈ܢܹܐ ܒܸܤܪ̈ܵܢܵܝܬܼܵܐ: ܕܒܼܵܗ̇ ܢܤܝܼܟܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܡܸܬܼܪܲܓܼܫܵܢܵܐ. ܚܙܵܝܵܐ ܡܸܬܼܚܲܕܼܥܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܟܝܵܢܵܝܬܼܵܐ: ܕܲܒܼܚܲܝܠܵܐ ܒܹܗ ܐܸܬܼܡܲܙܓܲܬ̤ ܥܲܡ ܬܘܼܩܵܢܹܗ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܗܵܝ̇ ܕܲܡܫܲܡܗܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܢܘܼܗܪܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ. ܚܲܝܠܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܫܸܡܫܵܐ ܡܦܲܪܫܵܢܵܐ: ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܤܝܼ̈ܡܵܢ ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܠܲܚܙܵܬܼܵܐ. ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܡ̇ܢ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ: ܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ ܡܸܨ̈ܥܵܝܹܐ ܡܸܬܼܦܲܪ̈ܫܵܢܹܐ ܕܡ̣ܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܠܲܚܙܵܬܼܵܐ. ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܹܝܢ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ: ܐܲܝܟܼ ܐܘܼܤ̈ܝܼܵܣ ܡܸܕܸܡ ܐܲܛܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ: ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܕܲܡܡܲܨ̈ܥܵܢ ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܠܲܚܙܵܬܼܵܐ: ܟܵܠ̈ܝܵܢ ܡܸܢܹܗ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ. ܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܡܪܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܐܵܐܲܪ ܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܢܵܐ: ܕܲܒܼܥܘܼܒܹܗ ܛܵܐܹ̇ܣ ܟܝܵܢܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܒܲܢ܀ ܗܦܵܟܼܬܹܗ܀ ܐܸܢ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܲܕܥܵܐ ܚܠܝܼܡܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ: ܠܵܐ ܡܲܥܒܿܕܼܵܐ ܒܹܗ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܪܸܓܼܫܵܐ ܒܸܤܪܵܢܵܐ: ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܕܲܢܟܸܐ ܡ̣ܢ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ: ܫܩܝܼܠܵܐ ܡܸܢܹܗ ܚܙܵܬܼܵܐ. ܐܸܢ ܡ̇ܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܲܕܥܵܐ ܚܠܝܼܡܵܐ: ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܠܲܝܼܬܹܝܗ̇: ܠܵܐ ܡܲܥܒܸܿܕܼ ܡܲܕܥܵܐ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܒܸܠܥܵܕܹܝܗ̇ ܒܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܵܬܼܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܥܲܝܢܵܐ ܕܲܚܠܝܼܡܵܐ ܒܟܼܠܗܹܝܢ ܕܝܼܠܵܗ̇: pb. 473 ܘܲܓܼܗܝܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܪܓܸܫܬܼܵܐ ܕܲܚܙܵܬܼܵܐ ܟܡܵܐ ܙܲܒܼ̈ܢܝܼܢ. ܐܸܢܗ̤ܘ ܗܵܟܹܝܠ ܕܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܢܛܝܼܪ̈ܵܢ ܒܕܼܝܼ̈ܠܵܝܵܬܼܗܹܝܢ: ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܡܲܥܒܿܕܼܵܢܘܼ ܡܩܵܘ̈ܝܵܢ ܟܠܗܹܝܢ ܡ̣ܢ ܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ ܕܦܘܼܪ̈ܫܵܢܲܝܗܹܝܢ. ܐܲܝܟܼ ܡܵܐ ܕܐܵܦ ܒܥܸܕܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܠܸܠܝܵܐ: ܕܡܸܛܠ ܠܲܝܬܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ: ܦܲܝܝܼ̈ܫܵܢ ܕܠܵܐ ܤܵܥܘܿܪܘܼ: ܘܟܲܕܼܸ ܟܠܗܹܝܢ ܫܲܪܝܼܪ̈ܵܢ ܘܲܡܫܲܡ̈ܠܝܵܢ ܒܕܼܝܼܠܗܹܝܢ. ܐܵܡܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܕܹܝܢ ܥܲܝܢܵܐ ܘܲܚܙܵܬܼܵܐ ܘܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܦܵܪ̈ܫܵܢ ܐܵܘ ܡܸܬܼܦܲܪ̈ܫܵܢ. ܘܗܵܕܲܐ ܗ̣̄ܝ ܕܐܲܡܝܼܪܵܐ: ܕܲܒܼܢܘܼܗܪܵܟܼ ܗ̄ܘ̣ ܚܵܙܹ̇ܝܢܲܢ ܢܘܼܗܪܵܐ. ܐܸܢܕܹܝܢ ܘܐܵܦ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܫܸܡܫܵܐ ܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܢܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܟܲܕܼ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ: ܘܲܡܓܲܪܓܼܵܐ ܘܲܡܫܲܕܠܵܐ ܘܡܲܥܒܿܕܼܵܐ ܘܲܡܥܝܼܪܵܐ: ܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ ܠܵ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܕܒܼܵܗ̇ ܐܲܝܟܼ ܕܒܼܵܐܐܲܪ ܕܲܡܪܝܼܩ ܡ̣ܢ ܠܒܼܝܼܕܼܘܼܬܼܵܐ ܥܢܵܢܵܝܬܼܵܐ ܘܲܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܡܲܚܫ̈ܟܼܵܢܹܐ: ܦܫܝܼܩܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܡܲܬܼܚܝܼܢ ܠܘܵܬܲܢ ܙܲܠܝܼ̈ܩܲܝ ܫܸܡܫܵܐ ܘܲܒܼܢܘܼܗܪܵܐ ܪܓܼܝܼܓܼܵܐ: ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܡܸܬܼܒܲܤܡܝܼܢܲܢ ܒܗܲܢܝܼܐܝܼܬܼ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܗܵܢܵܐ ܟܠ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܼܵܐ: ܚܓܼܝܼܪܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ: ܒܲܛܝܼܠ ܟܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܤܵܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܓܠܝܼܙܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܲܪܓܵܫܘܼ ܒܗܸܢܝܵܢܹܗ ܕܫܸܡܫܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܕܲܕܼܢܝܼܚ ܥܲܠ ܟܠ: ܡܸܛܠ ܤܝܵܡܵܐ ܓܘܼܫܡܵܢܵܝܵܐ ܕܒܹܗ ܡܸܬܼܡܤܸܣ ܨܼܡܚܹܗ ܕܲܫܪܵܪܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܡܪܘܼܢ ܠܘܵܬܲܢ. ܡܵܕܹܝܢ: ܐܵܠܨܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܒܲܥ݁̈ܝܵܢ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܕܐܸܬܼܐܡܲܪ. ܘܡܸܛܠ ܕܲܠܡܲܚܤܸܢ ܟܠܗܹܝܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܒܘܼܨܵܪ ܡܸܫܬܲܟܼ̈ܚܢ ܒܚܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܡܸܫܬܲܟܼܚܝܼܢ ܕܡܵܛܹ̇ܝܢ ܠܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܡܢܵܬܵܢܵܝܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܼܵܐ. ܚܲܤܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܡ̇ܢ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܤܵܦܩܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܕܥܵܐ: ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܚܢܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܢܝܼܫܵܐ: pb. 474 ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܥܲܬܕܘܼܬܹܗ ܕܨܸܒܼܝܵܢܵܐ: ܡ̣ܢ ܚܲܤܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܫܟܼܝܼܚܘܼܬܼܗܘܿܢ ܕܫܲܒܵܠܹ̈ܐ: ܡ̣ܢ ܟܸܠܝܵܢܵܐ ܕܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ. ܠܵܐ ܠܲܡ ܝܵܐܹ̇ܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܠܤܲܟܼܠܵܐ: ܘܐܵܦܠܵܐ ܠܥܲܒܼܕܵܐ ܕܢܸܫܬܲܠܲܛ ܒܪܵܘܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ. ܡ̣ܢ ܥܘܼܘܵܟܹ̈ܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ: ܘܐܲܬܼܪܵܐ: ܘܦܲܪܨܘܿܦܵܐ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/458
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 67” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/458.
Bibliography:
Discourse 67.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/458.

Show Citation Styles