Isaac of Nineveh: Discourse 75

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
ܗܵܠܹܝܢ ܐܵܚܝ: ܢܸܬܼܚܲܬ̈ܬܼܵܢ ܠܵܟܼ. ܕܤܵܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܕܬܸܕܼܡܪ̈ܬܼܵܐ: ܘܲܡܩܲܕܡܘܼܬܼ ܒܘܼ̈ܕܵܩܹܐ ܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܐ: ܘܲܪܘܲܚܬܼܵܐ ܕܼܲܢܸܤ̈ܝܘܿܢܹܐ: ܘܢܵܘܚܵܐ ܕܡ̣ܢ ܩܪ̈ܵܒܹܐ: ܘܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܲܫܹ̈ܐ: ܘܲܫܟܼܵܚܬܼܵܐ ܕܲܚܕܼܵܐ ܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܡܝܲܬܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܒܼܘܼܝܵܐܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܙܒܲܢ ܕܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ: ܘܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܘܪܸܬܼܚܵܐ ܕܪܘܼܚ: ܘܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܼܵܐ: ܘܟܼܠ ܫܸܐ̈ܠܵܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܝܬܼܵܐ ܕܐܝܼܸܬܼ: ܕܙܲܒܢܵܐ ܢܸܥܒܸܿܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܹܐܘܬܼܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܹ̈ܝܗ̇ ܕܟܼܠ ܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ: ܒܢܝܼܫܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܘܲܚܢܲܓܼܬܼܵܐ ܕܠܸܒܵܐ: ܡܸܬܼܪܟܸܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܐܸܡܲܬܝ ܕܗ̤ܘ. ܘܟܲܕܼܸ ܚܵܙܹ̇ܐ ܢܝܼܫܹܗ ܘܝܲܐܝܼܒܼܘܼܬܹܗ: ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܫܸܐܠܬܹܗ ܘܲܡܢܝܼܚ ܠܹܗ. ܠܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܹܝܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܕܿܝܼܠܹܗ ܐܸܢܘܿܢ ܕܪܘܼܚܵܐ: ܕܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܵܐ: ܘܡܲܥܲܠܬܼܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܦܪܵܤܵܐ ܕܲܩܕܼܘܿܫ ܩܘܼ̈ܕܼܫܹܐ: ܘܲܠܡܲܪܓܵܫܘܼ ܒܝܵܪܬܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܿܠܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܐ̄ܢܵܫ ܙܸܕܼܩܗܹܝܢ: ܠܵܐ ܡܸܬܿܛܦܝܼܣ. ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܢܸܬܸܠ: ܐܵܦܠܵܐ ܐܸܢ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܡܦܝܼܤܵܐ ܚܠܵܦܵܘܗܝ. ܙܸܕܼܩܗܹܝܢ ܕܹܝܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ. ܡܵܐ ܕܹܝܢ ܕܡܲܛܝܼ ܐ̄ܢܵܫ ܠܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܚܲܫܹ̈ܐ: ܗܵܝܕܹܝܢ ܗܵܢܹ̇ܝܢ ܕܥܲܝܢܵܐ ܠܵܐ ܚܙܵܬ̤: ܘܐܸܕܼܢܵܐ ܠܵܐ ܫܸܡܥܲܬ̤: ܘܥܲܠ ܠܸܒܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܤܠܸܩ̣ ܕܢܸܫܐܲܠ ܐܸܢܹܝܢ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܓܵܠܝܵܐ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܗ̤ܝ ܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܫܵܠ̇ܝܵܐ ܚܲܕܼ ܥܸܕܵܢ ܡ̣ܢ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܘܡ̣ܢ ܚܸܙܘܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ. ܘܗܵܝ̇ ܕܚܲܝܠܵܐ ܢܝܼܤܵܢܵܝܵܐ ܠܘܵܬܼ ܟܝܵܢܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ pb. 520 ܡܥܵܕܼ ܠܡܸܤܥܲܪ: ܗ̤ܝ ܗܵܕܹܐ ܤܵܥܪܵܐ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܒܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼܵܗ̇ ܕܢܲܦܫܵܐ. ܕܐܵܦ ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܸܩܵܪܹ̈ܐ ܩܲܛܝܼ̈ܢܹܐ ܕܲܒܼܥܘܼ̈ܡܩܹܐ ܝܵܥܹ̇ܝܢ: ܡܫܲܡܲܪ ܚܲܝܠܹܗ. ܘܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܢܘܼܪܵܐ ܠܩܲܕܼܤܵܐ ܡܲܪܬܲܚ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܕܬܲܦܸܩ ܓܲܙܹ̈ܐ ܕܝܵܥ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܤܵܡ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܟܼܝܵܢܵܗ̇: ܠܲܦܨܝܼܚܘܼܬܼܵܗ̇ ܕܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ: ܘܲܠܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ ܕܝܼܠܹܗ. ܗܵܟܲܢ ܡܲܦܩܵܐ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܠܓܸܠܝܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܫܒܼܝܼܚܘܼܬܼܵܐ ܕܤܲܬܲ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܗ̇ ܕܢܲܦܫܵܐ: ܘܲܡܚܵܘܝܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܵܗ̇ ܘܲܡܚܲܕܝܵܐ ܠܵܗ̇ ܒܫܘܼܦܪܵܗ̇. ܕܟܲܕܼ ܬܸܚܙܸܐ ܓܲܙܹ̈ܐ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܠܵܢܹ̈ܐ ܕܒܼܵܗ̇ ܤܵܡ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܡܚܲܦܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡܸܢܵܗ̇ ܒܐܸܤܛܠܵܐ ܡܟܲܬܲܡܬܼܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܝܸܕܼܲܥܲܬ̤. ܘܗܵܫܵܐ ܚܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܕܬܲܠܚܲܬ̤ ܢܲܚܬܼܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ: ܡ̣ܢ ܚܲܕܼܘܼܬܼܵܗ̇: ܬܸܫܬܒܸܐ ܒܚܘܼܒܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܵܬܼܵܐ. ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܡܸܬܿܕܲܟܼܪܵܐ ܠܦܲܓܼܪܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܚܲܦܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܙܵܬܼܵܗ̇ ܠܫܘܼܦܪܹ̈ܐ ܕܼܩܢܘܿܡܵܗ̇. ܗܵܝܕܹܝܢ ܚܵܙ̇ܝܵܐ ܗ̤ܝ ܒܵܗ̇ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ ܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܼ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܨܲܚܝܼܚܬܼܵܐ ܕܲܒܼܝܲܬܿܝܼܪܘܼܬܼ ܡܪܝܼܩܘܼܬܼܵܗ̇ ܡܚܵܘܝܵܐ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ. ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܓܹܝܪ: ܠܩܲܕܝܼ̈ܫܹ ܝܵܐܹ̇ܐ. ܟܠ ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܕܵܐ ܕܗ̤ܝ ܕܬܹܐܡܲܪ: ܘܟܼܠ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܒܵܗ̇ ܡܸܬܼܓܲܡܪܵ: ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܢܸܬܼܦܠܲܚ ܘܢܸܬܼܩܢܸܐ ܘܢܸܫܬܲܡܠܸܐ. ܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܘܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ: ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܕܢܸܬܼܩܲܢ̈ܝܵܢ: ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܲܝܬܿ ܠܗܹܝܢ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/466
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 75” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/466.
Bibliography:
Discourse 75.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/466.

Show Citation Styles