Narsai: On the Temptation of Christ - ܥܲܠ ܕܪ̈ܵܘܗܝ ܕܡܪܢ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܩܵܠܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܫܡ݂ܲܥ ܣܵܛܵܢܵܐ ܒܹܝܬܼ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ 2 ܕܬܼܵܢܹ̇ܝܢ ܐܢܵܫ̈ܐ ܘܫܡܝܢ̈ܐ ܫܝܢܐ ܕܐܢܫ̈ܐ. 3 :ܫܲܝܢܵܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܫܡ݂ܲܥ ܡܵܪܘܿܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܒܼܪܝܼܠܹ 4 ܘܐܲܚܕܹܗ ܓܘܼܢܚܵܐ ܕܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܗܵܕܹܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ܀ 5 :ܪܹܫ ܡܠܐܟܹ̈ܐ ܫܐܸܠ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܕܒܪܬܼ ܡܝܘ̈ܬܐ 6 ܘܙܵܥ ܚܲܣܵܡܵܐ ܒܛܸܒܿܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐܢܵܫܵܐ. 7 :ܫܠܵܡܠܹܟܼܝ ܡܲܪܝܲܡ ܩܥ̣ܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܡܲܪܝܲܡ 8 ܘܐܲܝܠܸܠ ܒܝܼܫܵܐ ܘܲܟܼܢ݂ܲܫܘ ܕܝܘ̈ܐ ܠܩܵܠ ܐܲܝܠܲܠܬܹܿܗ܀ 9 :ܡܵܪܢ ܥܲܡܹܟܼܝ ܩܥ̣ܵܐ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܠܒܲܪܬܼ ܡܵܝܘ̈ܬܹܐ 10 ܘܥܲܦܝ̈ ܬܸܢܚܵܬܹ̈ܐ ܕܐܵܟܸܠ̇ܩܲܪܨܵܐ ܒܫܲܝܢܵܐ ܕܐܢܫ̈ܐ. 11 :ܒܲܪ ܥܸܠܵܝܐ ܩܪܲܝܗܝ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܠܒܲܪ ܒܲܪܬܼ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ 12 ܘܲܒܼܗܸܬܼ ܣܵܢܵܐܐ ܘܝܼܬܸܒܼܘ ܒܐܸܒܼܠܵܐ ܚܲܝܠܵܘ̈ܬܹܗ܀ 13 :ܗܵܠܹܝܢ ܬܲܪܓܸܡ ܓܲܒܼܪܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ 14 ܘܲܪܥܸܠܘ ܕܲܝܘܹ̈ܐ ܘܙܵܥ̣ ܣܵܛܵܢܵܐ ܪܹܫ ܣܸܕܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ. 15 :ܚܲܕܼ ܪܘܚܵܢܵܐ ܐܲܟܼܪܸܙ ܒܲܛܢܹܗ ܠܲܚܕܼܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ 16 ܘܲܒܼܝܘܿܡ ܝܲܠܕܹܗ ܩܥ̣ܵܘ ܣܲܓܝܼܐܹ̈ܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܠܐܢܵܫܵܐ܀ 17 :ܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܩܥ̣ܵܘ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܠܦܲܓܼܪ̈ܢܝܹܐ 18 ܘܡܝܼܬܼ ܡܵܪܘܿܕܼܵܐ ܒܩܵܠ ܣܲܒܿܪ̈ܬܼܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ. 19 :ܩܵܠ ܣܲܒܿܪ̈ܵܬܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܘܼܡܝܼ̈ܢ 20 ܘܚܵܕܝ̇ܢ ܐܢܵܫ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܡܲܟܼܪܝܢ ܕܲܝܘܹ̈ܐ܀ 21 :ܫܡܥܘܢ ܐܲܫܡܥ ܩܵܠܵܐ ܓܲܠܝܐ ܕܗܵܢܵ̇ܘ ܕܐܵܬܹ̇ܐ 22 ܘܐܲܝܟ ܕܸܒܼܟܼܘܼܪܵܐ ܒܵܚ̇ܲܪ ܐܢܫܹ̈ܐ ܒܕܸܢܚܵܐ ܕܢܘܼܗܪܹܗ. 23 :ܚܲܢܵܐ ܢܒܼܝܼܬܼܵܐ ܙܢܲܝ̈ ܦܘܪܩܢܗ ܡܸܫܬܲܥܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ 24 ܘܲܡܥܲܢܝ̈ܵܢ ܗܘ̣̈ܲܝ ܥܸܒܼܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܒܵܬܲܪ ܡܸ̈ܠܹܝܗ̇܀ 25 ܩܵܠ ܒܲܪ ܥܩܪ̈ܐ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܪܲܥܡܵܐ ܪܥܸܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܠܹܗ܀ 26 ܟܲܕܼ ܩܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܫܠܸܡ ܙܲܒܼܢܵܐ ܘܡܲܛܝܼ ܙܲܒܼܢܵܐ. 27 :ܫܠܸܡ ܠܹܗ ܙܲܒܼܢܵܐ ܢܡܘܣܝܐ ܡܸܬܼܢܲܒܹܿܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 28 ܘܲܩܪܸܒܼ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ ܚܲܝܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ܀ 29 :ܐܸܡ̇ܪܐ ܕܲܟܝܵܐ ܟܵܢܝܗ ܠܕܲܟܼܝܵܐ ܡܪܹܟܹܐ ܡ̃ܕܼܲܟܹܐ ܡܘܼܡܹ̈ܐ 30 ܕܒܲܕܼܒܼܝܼܚܘܼܬܹܗ ܥܵܛ̇ܐ ܥܵܘܠܵܐ ܘܝܵܗܸ̇ܒܼ ܚ̈ܝܐ. 31 :ܡܵܪܹ̈ܐ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܩܪ̣ܵܝܗܝ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܠܲܡܫܲܕܼܪܵܢܹܗ 32 ܘܚܵܘܝܼ ܕܡܵܪܹܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܵܦ ܕܲܝ̇ܢܵܐ ܕܒܼܵܚܲܪ ܟܠܵܐ܀ 33 :ܗܠܝܢ ܩ̈ܠܐ ܐܲܟܼܪܸܙܘ ܐܢܵܫ̈ܐ ܘܫܡܝ̈ܢܐ 34 ܘܐܲܪܡܝܼ ܐܲܒܼܵܐ ܛܲܒܼܥܵܐ ܕܩܵܠܹܗ ܘܚܲܬܸܿܡ ܐܸܢܘܿܢ. 35 :ܗܵܠܹܝܢ ܩ̈ܠܐ ܫܡ̣ܥ ܡܪܘܕܐ ܣܢܐܐ ܕܐܢܫܐ 36 ܘܡܸܬܼܡܲܪܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܩ̈ܠܐ ܕܢܘܼܟܼܪ̈ܵܚܸܢ ܠܹܗ܀ 37 :ܩ̈ܠܐ ܚܕܬ̈ܐ ܡܸܬܼܡܲܠܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܡܵܠ̈ܠܹܐ 38 ܥܲܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܕܼܵܡܹ̇ܐ ܠܐܢܵܫܵܐ ܘܪܵܡ ܡ̣ܢ ܐܢܵܫܵܐ. 39 :ܐܲܝܟ ܕܒܼܐܢܵܫܵܐ ܚܵܐ̇ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܐܵܦ ܡܵܪܘܲܕܵܐ 40 ܗܘ̤ܵܐ ܡܸܬܼܡܲܪܡܲܪ ܠܘܩܒܲܠ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܢܘܼܟܼܪ̈ܵܚܸܢ ܠܹܗ܀ 41 :ܒܢܝܬܼ ܬܲܪܬܹܝܢ ܩܡ ܡܵܪܘܿܕܼܵܐ ܣܵܢܐܵܐ ܕܐܢܵܫܐ 42 ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟܲܢ ܢܸܩܪܹܝܘܗܝ ܐ̄ܢܵܫ ܐܵܘ ܐܲܠܵܗ. 43 :ܕܢܸܩܪܹܝܘܗܝ ܐܢܵܫܵܐ ܩ̈ܠܹܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܪܵܡܹ̇ܝܢ ܡܸܢܹܗ 44 ܕܢܸܩܪܹܝܘܗܝ ܐܲܠܵܗ ܦܲܓܼܪܢܘܼܬܹܗ ܣܵܗܕܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ 45 :ܪܘܟܵܒܼ ܦܲܓܼܪܹܗ ܡܚܵܘܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܐܢܵܫܵܐ ܟܠܹܗ 46 ܘܚܹܝܠ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܘ̈ܗܝ ܡܲܟܼܪܸܙ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣. 47 :ܒܲܛܢܹܗ ܘܝܲܠܕܹܗ ܥܲܠ ܐܢܵܫܘܼܬܹܗ ܡܸܫܬܲܥܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 48 ܘܲܡܣܲܒܿܪ̈ܵܢܵܘܗܝ ܥܲܠ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܥܵܡ̇ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܹܗ܀ 49 :ܒܚܹܝܠ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܒܲܩܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܣܵܛܵܢܵܐ 50 ܕܐܲܝܟܲܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܐܲܝܟܲܢ ܚܲܝܠܹܗ ܪܵܡ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ. 51 ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܲܝܠܹܗ ܡܸܬܿܬܲܡܲܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܣܝܼܪ ܗܵܘܢܵܐ: pb. f.74r 52 ܘܡܸܬܼܩܲܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܬܲܪܬܹܝܢ ܕܲܒܼܚܲܕܼ ܐܢܵܫܵܐ܀ 53 :ܒܛܲܢܬܹܗ ܟܲܪܣܵܐ ܝܲܠܕܘܼܗܝ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܛܲܥܢܵܝ̈ܗܝ ܒܘܼܪ̈ܟܹܿܐ 54 ܘܗܵܕܹܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܕܲܩܢܹܐ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܡܸܬܼܪ̈ܲܓܼܫܵܢܹܐ. 55 ܒܛܝܼܢ ܡ̣ܢ ܩܵܠܵܐ ܕܠܵܐ ܙܘܼܘܵܓܼܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ. 56 ܘܗܵܕܹܐ ܪܵܡܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܡ̣ܢ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܸܣܪܵܢܵܝܵܐ܀ 57 :ܝܼܢܸܩ ܚܲܠܒܼܵܐ ܫܩ݂ܲܠ ܬܲܪܒܿܝܼܬܼܵܐ ܠܐܝܼ ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܵܐ 58 ܠܗܵܕܹܐ ܣܵܗ̈ܕܵܢ ܟܝܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢ ܐܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣. 59 :ܥܡ݂ܲܕܼ ܐܲܝܟ ܐܢܵܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟ ܚܲܣܝܼܪܵܐ 60 ܘܗ̇ܕܹܐ ܓܠܝܐ ܗ̄ܝ̣ ܕܚܲܣܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܦܘܼܬܼ ܐܢܵܫܘܼܬܹܗ܀ 61 :ܢܚܸܬܼ ܪܘܼܚ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܐܲܟܼܪܸܙ ܐܲܒܼܵܐ ܕܗܵܢ̇ܘ ܚܲܒܿܝܼܒܼܝ 62 ܗܵܪܟܿܐ ܚܲܝܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܕܚܲܝܼܠ ܐܢܵܫܵܐ. 63 :ܣܠܸܩ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܐ ܚܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫ̣ܵܐ 64 ܘܲܢܚܸܬܼ ܪܘܼܚܵܐ ܘܩܵܘܝܼ ܨܐܕܵܘܗܝ ܕܠܵܐ ܫܘܼܢܵܝܵܐ܀ 65 :ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܡ̣ܬܿܕܲܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܕܼܵܡ ܕܲܬܼܪܹܝܢ 66 ܘܲܒܼܥܸܠܕܲܪܵܐ ܡܸܬܿܕܲܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܲܝܠܹܗ ܟܲܣܝܵܐ. 67 :ܚܸܒܼ̈ܠܹܐ ܩܫ̈ܝܵܐ ܡܵܚ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܠܐܵܟܸ̇ܠ ܩܲܪܨܵܐ 68 ܘܡܸܬܼܪܥܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܩܪܘܿܒܼ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܘܲܕܼܠܵܐ ܢܸܩܪܘܿܒܼ܀ 69 :ܐܲܝܟ ܝܲܠܕܬܿܐ ܡܸܬܼܒܲܠܗܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܪܝܼܪ ܚܲܨܪ̈ܐ 70 ܘܡܸܬܼܚܲܫܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܒܲܐܝܠܹܝܢ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܢܸܓܼܡܘܿܪ ܚܲܨܪܹܗ. 71 :ܪܸ̈ܓܿܬܼܵܐ ܣܢܝܼܬܼܵܐ ܪܵܓܼ ܡܵܪܘܿܕܼܵܐ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܹܗ 72 ܘܡܸܬܼܝܲܐܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܩܪܘܼܒܲ ܨܹܐܕܵܘܗܝ ܐܲܝܟ ܨܝܕܼ ܐܢܵܫܵܐ܀ 73 :ܡ̇ܢ ܕܹܝܢ ܝܲܗܒܼܠܝܼ ܕܐܸܩܪܘܿܒܼ ܨܐܕܵܘܗܝ ܡܸܬܼܪܢܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 74 ܘܲܒܼܝܲܕ ܚܲܫܹ̈ܐ ܐܸܒܼܩܹܐ ܚܲܫܵܘ̈ܗܝ ܐܸܢ ܚܵܫܘܿܫܵܐ ܗ̄ܘ̣. 75 :ܐܲܝܟ ܕܒܲܒܼܐܵܕܵܡ ܚܵܙܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܒܲܒܼܪܹܗ ܕܵܐܕܼܵܡ 76 ܘܲܡܣܲܟܹܿܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܲܛܥܹܝܘܗܝ ܠܐܵܕܼܵܡ ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܠܐܕܼܵܡ܀ 77 :ܐܵܕܼܵܡܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܪܲܥܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܲܩܪܸܒܼ ܥܲܡܹܗ 78 ܘܡܸܬܼܩܲܢܸܿܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܨܝܕ ܟܲܣܝܵܐ ܕܢܵܨ̇ܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ. 79 :ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܡܵܢܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡܐܢܵܐ ܕܪܘܼܓܼܙܵܐ 80 ܘܡܸܬܼܡܲܪܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܹܐܡܲܪ ܥܲܡܹܗ ܕܝܼܢܵܐ ܒܓܸܠܝܵܐ܀ 81 :ܫܢܝ̈ܐ ܬܠܵܬܼܝܼܢ ܡܸܬܼܩܲܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ 82 ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܫܡ݂ܲܥ ܗܵܝ̇ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܗܵܢܵܘ̇ ܚܲܒܿܝܼܒܼܝ. 83 :ܗܵܢܵܐ ܩܵܠܵܐ ܐܲܪܡܝܼ ܙܵܘܥܵܐ ܒܚܲܝܠܵܘ̈ܗܝ 84 ܘܲܫܪܝܼ ܩܵܥܹ̇ܝܢ ܡ̣ܢ ܟܲܪܝܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ܀ 85 :ܐܲܝܟ ܕܡ̣ܢ ܫܸܢܬܼܵܐ ܢܵܕܼܘ ܛܲܒܿܝܼ̈ܥܹܐ ܒܩܵܠܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ 86 ܘܲܟܼܢܲܫ̣ܘ ܐܲܟܼܚܲܕ ܠܡܸܩܛܲܪ ܐܪܵܙܵܐ ܥܲܠ ܐ̄ܪܵܙ ܚܲܝ̈ܢ. 87 :ܐ̇ܪܵܙܵܐ ܕܥܵܘܠܵܐ ܩܛ̣ܪ ܡܵܪܘܿܕܼܵܐ ܘܚܝܠܘ̈ܬܗ 88 ܕܢܸܥܒܸܿܕܼ ܩܸܐܪܣܵܐ ܥܲܡ ܓܲܢ̄ܒܪܵܐ ܕܚܲܣܝܼܢ ܡܸܢܹܗ܀ 89 :ܒܙܲܝܢܵܐ ܕܢܟܠܹܗ ܙܲܝܸܢ ܢܲܦܫܹܗ ܢܲܟܿܘܼܠܬܼܵܢܵܐ 90 ܘܫܲܪܝܼ ܡܫܲܓܸܫ ܐܲܝܟ ܗܵܘ̇ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܲܒܦܲܪܕܲܝܣܵܐ. 91 :ܠܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܙܲܒܼܢܵܐ ܡܕܲܡܹܐ ܗܘ̤ ܠܹܗ ܠܗܵܢܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ 92 ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܕܵܡܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܠܙܲܒܼܢܵܐ܀ 93 :ܐܵܕܼܵܡܵܝܵܐ ܩܵܪܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܐܵܕܼܵܡ ܕܲܬܼܪܹܝܢ 94 ܘܒܼܵܗ̇ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܡܢܲܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܚܲܫܲܝ̈ ܦܲܓܼܪܵܐ. 95 :ܚܫܝ̈ ܦܲܓܼܪܵܐ ܡܥܲܗܸܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ 96 ܘܐܲܝܟ ܕܲܠܪܵܚܡܵܐ ܡܩܲܪܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܙܢܲܝ̈ ܚܘܼܬܼܚܵܬܹ̈ܐ܀ 97 :ܠܚܘܼܪܒܵܐ ܪܓܼܝܼܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢ̣ܦܘܿܩ ܥܲܡܹܗ ܕܪܵܚܸ̇ܡ ܚܘܼܪܒܵܐ 98 ܐܲܝܟܿܐ ܕܠܵܐ ܫܟܼܝܼܚܝ ܡܵܙܘܿܢ ܙܲܒܼܢܵܐ ܠܐܲܪ̈ܥܵܢ̇ܝܹܐ. 99 :ܐܲܝܟ ܐܲܬܼܠܝܼܛܵܐ ܡܓܲܪܸܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܘܵܬܼ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ 100 ܕܢܸܚܙܹܐ ܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܙܢܲܝ̈ ܚܘܼܬܼܚܵܬܹ̈ܐ ܕܕܼܵܡܹܝ̇ܢ ܠܐܵܕܼܵܡ܀ 101 :ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܐܵܕܼܵܡܵܝܹ̈ܐ ܙܲܝܸܢ ܢܲܦܫܹܗ 102 ܒܲܕܼܪܵܡܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܕܲܠܡܵܐ ܢܸܦܠܲܛ ܡ̣ܢ ܢܸܣܝܘܿܢܵܘ̈ܗܝ. 103 ܩ̈ܠܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܡܙܝܼܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܠܘܵܬܼ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ: pb. f.74v 104 ܘܡܸܨܛܲܢܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܩܪܘܿܒܼ ܨܐܕܵܘܗܝ ܐܘܼܡܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ 105 :ܐܘܼܡܵܢܵܐܝܼܬܼ ܣܥ݂ܲܪ ܐܘܼܡܵܢܵܐ ܡܵܐܢܲܝ̈ ܙܲܝܢܹܗ 106 ܘܟܲܢܫ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܘܟܸܢ ܩܲܪܸܒܼ ܠܹܗ ܙܢܲܝ̈ ܬܲܟܼܬܘܼܫܹܗ. 107 :ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܨܢܝܼܥܹ̈ܐ ܣܕܲܪ ܐܲܝܟ ܙܲܝܢܵܐ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܹܗ 108 ܘܲܣܥ݂ܲܪ ܚܲܝܠܹܗ ܘܟܲܣܝܼ ܙܲܝܢܵܐ ܕܲܢܟܼܝܼܠܘܼܬܹܗ܀ 109 :ܙܲܒܼܢܵܐ ܒܥ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܲܢܚܵܘܹܐ ܒܹܗ ܙܢܲܝ̈ ܨܸܢ̈ܥܵܬܹܗ 110 ܘܲܠܦܘܼܬܼ ܙܲܒܼܢܵܐ ܪܲܟܲܒܼ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܕܚܵܣܟ̇ܝܢ ܦܘܼܪ݁ܣܹܐ. 111 :ܙܲܒܼܢܵܐ ܥܲܬܸܿܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܦܘܼܪܣ̇ܝ ܢܸܟܼܠܹܗ 112 ܘܡܸܬܼܝܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܡܸܬܼܩܲܢܲܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܓܼܠܹܗ ܢܸܟܼܠܹܗ܀ 113 :ܗܘ̤ ܒܹܗ ܐܲܩܪܸܒܼ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܲܩܪܸܒܼ ܩܪܵܒܼܵܐ ܓܲܠܝܵܐ 114 ܘܲܒܼܩܹܐ ܢܲܦ̣ܫܹܗ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܒܲܩܹܐ ܕܕܲܠܡܵܐ ܢܫܲܦܠܲܢ. 115 :ܩܪܵܒܼܵܐ ܐܲܪܥܹܗ ܠܲܩܪܲܒܼܬܼܵܢܵܐ ܕܚܲܣܝܼܢ ܡܸܢܹܗ 116 ܘܡܸܬܼܚܲܫܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܕܲܠܡܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܓܘܼܚܟܵܐ ܠܐܢܵܫ̈ܐ܀ 117 :ܗܵܠܹܝܢ ܗܘ̤ ܒܹܗ ܡܸܬܼܪܵܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܵܢܵܐܐ ܕܐܢܵܫܵܐ 118 ܘܪܵܚܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܥܲܕܬܹܿܗ ܠܐܢܵܫܵܐ ܕܢܲܩܪܸܒܼ ܥܲܡܹܗ. 119 :ܒܙܲܝܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܙܲܝܢܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܠܐܢܵܫܵܐ ܕܡܸܢܲܢ 120 ܘܫܲܕܪܹܗ ܕܢܸܥܒܸܿܕܼ ܩܸܐܪܣܵܐ ܒܚܘܼܪܒܵܐ ܥܲܡ ܚܲܣܝܼܢܹ̈ܐ܀ 121 :ܐܲܝܟ ܛܘܼܝܵܒܹܗ ܕܲܒܼܥܸܠܕܲܪܵܐ ܛܲܝܒܹܗ ܠܕܲܪܵܐ 122 ܘܠܲܐܝܟܿܐ ܕܲܒܥ̣ܵܐ ܪܹܫ ܕܲܪܵܪܹ̈ܐ ܢܦܲܩ̣ ܐܲܬܼܠܹܝܛܵܐ. 123 :ܐܲܬܼܠܝܼܛܵܐܝܼܬܼ ܢܦ݂ܲܩ ܐܲܬܼܠܹܝܛܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ 124 ܘܲܡܚܲܙܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܠܹܗ ܒܟܼܠܹܗ ܒܙܲܝܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ܀ 125 :ܚܲܝ̈ܠܲܝ ܪܵܘܡܵܐ ܫܲܕܲܪ ܥܲܡܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܓܼܒ̣ܵܝܗܝ 126 ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܣܵܗܼܕ̈ܐ ܐܵܦ ܚܲܙܝܹ̈ܐ ܕܐܲܬܼܠܝܼܛܘܼܬܹܗ. 127 :ܐܲܝܟ ܬܹܐܛܪܘܢ ܣܵܡܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܡܵܪܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ 128 ܘܚܲܝ̈ܠܲܝ ܪܵܘܡܵܐ ܒܩܝܲܝ̈ ܕܲܪܵܐ ܕܐܲܓܼܘܼܢܸܣ̈ܛܹܐ܀ 129 :ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܥܵܠܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ 130 ܘܫܲܦܝܼܪ ܟܲܢܸܫ ܠܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܢܫܲܒܿܚܘܼܢܵܝܗܝ. 131 :ܒܟܲܪܝܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܚܵܒܼ ܒܹܗ ܐܵܕܼܵܡ 132 ܘܲܡܣܲܟܹܿܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܢܸܙܟܹܿܐ ܐܵܕܼܵܡ ܒܐܵܕܼܵܡ܀ 133 :ܠܝܘܿܡ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܿܛܲܝܒܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܪܵܚܡܲܝ ܓܸܢܣܲܢ 134 ܘܡܸܬܼܝܲܐܒܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܢܸܙܟܹܿܐ ܓܸܢܣܲܢ ܒܝܲܕ ܒܲܪ ܓܸܢܣܲܢ. 135 :ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ ܩ̣ܵܡ ܕܲܪܵܪܵܐ ܚܲܕܼ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܲܕܼ 136 ܪܹܫܵܐ ܕܐܵܐܲܪ ܘܐܢܵܫܵܐ ܕܡܸܢܲܢ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܬܲܗܪܵܐ܀ 137 :ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܬܲܗܪܵܐ ܡܸܬܼܚܵܘܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܬܼܵ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙ̈ܵܝܹܐ 138 ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܟܲܬܼܫܝܼܢ ܪܘܼܚܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܒܐܝܼܕܼ̈ܝܵܐ. 139 :ܕܠܵܐ ܒܐܝܼܕ̈ܝܐ ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ 140 ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܐܵܚܸ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܪܹܫ̇ܐ ܕܐܵܐܲܪ܀ 141 :ܨܵܘܡܵܐ ܥܡܝܼܠܵܐ ܓܒ̣ܵܐ ܠܹܗ ܙܲܝܢܵܐ ܕܢܸܬܼܟܲܬܼܫ ܒܹܗ 142 ܕܲܠܡܵܐ ܢܸܪܢܹܐ ܐܵܟܸܠܩܲܪܨܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܕܐܘܼܟܼܠܵܐ ܗ̄ܘ̣. 143 :ܒܸܠܥܵܕ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܩܪܸܒܼ ܠܲܩܪܵܒܼܵܐ ܕܥܲܡ ܚܲܣܝܼܢܵܐ 144 ܕܢܚܸܙܘܢ ܕܝܘ̈ܐ ܕܐܸܦܢ ܐܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܵܡ ܡ̣ܢ ܐܢܵܫܵܐ܀ 145 :ܒܝܲܕ ܚܘܼܡܣܵܢ̇ܐ ܡܲܠܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܠܲܒܼܥܝܼܪ̈ܝܹܐ 146 ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܚܲܣܝܼܢ ܡ̣ܢ ܟܠ. 147 :ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܲܝܠܹܗ ܡܸܬܼܒܲܩܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܹܫ ܣܸܕܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ 148 ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܛܲܝܸܒܼ ܙܢܲܝ̈ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ ܕܟܼܠ ܐܸܣܟܹܝܡܝܼ̈ܢ܀ 149 :ܟܠ ܐܸܣܟܹܿܝܡܝܼ̈ܢ ܨܝ̈ܕܝ ܐܢܫ̈ܐ ܣܕ݂ܲܪ ܡܵܪܘܲܕܵܐ 150 ܕܟܼܠܡܵܐ ܢܸܦܠܲܛ ܡ̣ܢ ܨܢܥܵܬܼ̈ܗ ܘܢܸܗܘܹܐ ܓܘܼܚܟܵܐ. 151 :ܪܲܒܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܸܐܪܣܵܐ ܕܐܲܪܥܹܗ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝ ܠܲܩܪܲܒܼܬܼܵܢܵܐ 152 ܘܠܵܐ ܕܵܡܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܩܸܐܪܣܵܐ ܕܲܣܕܲܪ ܥܲܡ ܟܠ ܕܪ̈ܝܼܢ܀ 153 :ܩܸܢܛܵܐ ܪܲܒܿܐ ܡܣܲܪܸܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܲܠܒܼܝܼܒܼ ܢܲܦ̣ܫܵܐ 154 ܘܡܸܬܼܩܲܢܲܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܹܐܚܘܕܲ ܕܲܪܵܐ ܥܲܡ ܦܲܓܼܪܵܢܵܐ. 155 :ܒܩܸܢܛܹܗ ܘܚܘܼܨܦܹܗ ܡܸܬܼܒܲܩܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܦܲܓܼܪܵܢܵܐ 156 ܘܝܲܗ̣ܒܼ ܠܹܗ ܓܸܪܓܼܵܐ ܕܢܸܩܪܘܿܒܼ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܒܐܸܣܟܹܿܝܡ ܟܲܦܢܵܐ܀ pb. f.75r 157 :ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ ܨܵܡ ܨܲܝܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܚܘܼܬܼܚ̈ܵܬܹܐ 158 ܘܲܒܼܫܘܼܠܵܡܵܐ ܬܲܒܼܥܹܗ ܟܝܵܢܹܗ ܟܝܵܢܵܝܵܬ̈ܐ. 159 :ܒܹܗ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܡܸܬܼܒܲܩܹܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܟܝܵܢܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ 160 ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܬܲܚܡܹܗ ܠܨܵܘܡܹܗ ܒܨܵܘܡܵܐ ܕܲܟܼܢܵܘ̈ܵܬܹܗ܀ 161 :ܐܲܦ ܣܵܛܵܢܵܐ ܒܗܵܕܼܵܐ ܬܸܢܘܲܝ ܡܸܬܼܠܲܒܲܒܼ ܗ̄ܘܼܵܐ 162 ܕܠܵܐ ܥܒܼܪ ܛܟܼܣܵܐ ܕܡܸܢܝܵܢ ܝܵܘܡܹ̈ܐ ܕܨܵܡ݂ ܨܲܝܵܡܹ̈ܐ. 163 :ܒܟܲܦܢܵܐ ܕܲܦܓܼܪܹܗ ܕܦܲܓܼܪܢܵܝܵܐ ܚ݂ܵܪ ܡܵܪܘܿܕܼܵܐ 164 ܘܲܩܪܸܒܼ ܨܐܕܼܵܘܗܝ ܘܲܚ݂ܙܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܗ̄ܘ݂ ܕܚܲܣܢܹܗ ܟܲܦܢܵܐ܀ 165 :ܚܵܙ݂ܵܐ ܕܐܸܬܼܪܲܦܝܼܘ ܪܸ̈ܓܼܫܲܝ ܦܲܓܼܪܹܗ ܐܲܝܟ ܟܠ ܦܲܓܼܪ̈ܝܢ 166 ܘܲܪܢ݂ܵܐ ܒܢܲܦ݂ܫܹܗ ܕܗܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܚܘܼܬܼܚܵܬܼ ܦܲܓܼܪܵܐ. 167 :ܗܵܘ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܒܼܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܡܸܬܼܥܲܗܲܕ ܗ̄ܘ݂ܵܐ 168 ܕܲܚܙ݂ܵܝܗܝ ܠܐܵܕܼܵܡ ܕܡܸܬܼܝܵܐܸܒܼ ܗ̄ܘ݂ܵܐ ܠܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܦܹܐܪܵܐ܀ 169 :ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܐܵܕܼܵܡ ܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ݂ܵܐ ܒܹܗ ܒܲܒܼܪܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ 170 ܘܒܼܵܗ̇ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܡܩܲܪܸܒܼ ܗ̄ܘ݂ܵܐ ܠܹܗ ܪܸܓܲܬܼ ܦܹܐܪܵܐ. 171 :ܚܘܼܬܼܚܲܬܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܡܥܝܼܪ ܗ̄ܘ݂ܵܐ ܒܦܲܓܼܪܹܗ ܕܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ 172 ܘܐܲܝܟ ܕܲܠܦܲܓܼܪܵܐ ܡܫܲܓܸܫ ܗ̄ܘ݂ܵܐ ܠܹܗ ܕܢܸܫܐܲܠ ܐܘܼܟܼܠܵܐ܀ 173 :ܒܐܘܼܟܼܠܵܐ ܐܲܦܝܼܣ ܠܲܕܼܒܹܝܬܼ ܐܵܕܼܵܡ ܕܢܸܛܥܘܢ ܥܲܡܹܗ 174 ܘܲܪܢܵܐ݂ ܕܲ[ܠ]ܒܲܪ ܡܲܦܝܼܣ ܠܹܗ ܐܵܦ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܠܗܵܢܘܿܢ. 175 ܦܝܵܣܵܐ ܕܠܲܚܡܵܐ ܐܸܚܲܕܼ ܠܘܼܩܕܼܵܡ ܒܲܕܼܡܡܘܼܬܼ ܕܲܪܵܐ 176 ܘܫܲܪܝܼ ܡܚܵܘܹܐ ܙܢܲܝ̈ ܚܘܼܡܣܵܢܵܐ ܠܲܒܼܥܸܠܕܲܪܼܗ܀ 177 :ܐܸܡ݂ܲܪ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܠܲܚܡܵܐ ܢܟܼܝܼܠܵܐ ܬܲܪܓܸܿܡ 178 ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܝܲܕܥܵܐ ܕܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ. 179 :ܦܩܘܿܕܲ ܠܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܪ̈ܓܼܘܫܹܐ ܐܲܝܟ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 180 ܘܲܥܒܸܕܼ ܡܸܕܹܡ ܕܲܦܐܹܐ ܠܲܫܡܵܐ ܕܲܩ̣ܪܵܐ ܒܲܫܡܹܗ܀ 181 :ܫܲܚܠܸܦ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܲܫܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܡܟܲܢܵܐ ܒܗܹܝܢ 182 ܘܐܲܩܢܐ ܐܸܢܹܝܢ ܟܝܵܢܵܐ ܕܠܲܚܡܵܐ ܡܸܬܼܐܲܟܼܠܵܢܵܐ. 183 :ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܓܠܝܼ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܕܩ̈ܠܹܐ ܕܲܥܠܲܝܟ 184 ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܓܲܠܝܵܐ ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܕܲܪܓܼܵܟ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ܀ 185 :ܠܥܹܝܢ ܣܲܓܿܝܼܐܹ̈ܐ ܐܲܟܼܪܸܙ ܐܲܒܼܵܐ ܕܗܵܢܵܘ̇ ܚܲܒܿܝܼܒܼܝ 186 ܐܸܢ ܚܲܒܿܝܼܒܼܵܐ ܐܲ̄ܢ̄ܬܿ ܥܒܸܕ ܥܒܸ̄ܕܼ ܬܸܕܼܡܘܼܪܬܵܐ ܘܫܲܪܲܪ ܚܘܼܒܵܟ. 187 :ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܫܲܡ̣ܥܘܼܗ̇ ܠܗܵܝ̇ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ 188 ܛܠܲܝܗܝ ܠܲܫܡܵܟ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܡܸܢܵܟ܀ 189 :ܥܒܸܕܼ ܐܲܝܟ ܐܲܒܼܘܼܟ ܥܒܼܵܕܼܵܐ ܕܕܼܵܡܹ̇ܐ ܠܲܥܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܼܵܘܗܝ 190 ܘܢܲܪܡܘܢ ܐܝܼܕܼܵܐ ܡ̈ܠܝܼܠܹܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܒܒܹܡ ܫܘܼܠܛܵܢܵܟ. 191 :ܡܲܠܸܠ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܬܲܗܪܵܐ ܩܕܼܵܡ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ 192 ܘܲܢܫܲܒܼܚܘܼܢܵܟ ܚܲܙܝܲܝ̈ ܬܲܗܪܵܐ ܕܚܹܝܠ ܦܸܬܼܓܼܵܡܲܝ̈ܟ܀ 193 :ܒܚܘܼܪܒܵܐ ܐܝܼܬܲܝܟ ܘܠܵܐ ܫܟܼܚܼܝ ܨܹܐܕܼܵܝܟ ܡܵܙܘܿܢ ܙܲܒܼܢܵܐ 194 ܦܩܘܿܕܲ ܠܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܘܲܢܬܲܪܣܘܼܢܵܟ ܐܲܝܟ ܕܲܠܡܵܪܵܐ. 195 :ܡܵܪܵܐ ܐܝܼܬܸܿܝܟ ܠܦܘܼܬܼ ܗܵܘ̇ ܩܵܠܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܨܐܕܲܝܟ 196 ܓܡܘܿܪ ܨܒܼܝܵܢܵܟ ܒܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܡܵܐ܀ 197 :ܚܙܝܼ ܣܘܼܢܩܵܢܵܟ ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܲܚܙ̣ܵܘ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܚܲܒܼܪ̈ܝܟ 198 ܘܲܥܒܸܕ ܡܸܕܹܡ ܕܡܸܬܼܩܲܝܲܡ ܒܹܗ ܣܘܼܢܩ̇ܢ ܦܲܓܼܪܵܟ. 199 :ܨܵܩܘ̃ ܐܵܦ ܚܲܒܼܪ̈ܲܝܟ ܨܵܘܡܵܐ ܕܕܵܡܹ̇ܐ ܠܗܵܢܵܐ ܕܝܼܠܵܟ 200 ܘܒܵܬܲܪ ܙܲܒܼܢܵܐ ܩܢ̣ܵܘ ܕܲܢܡܠܘܢ ܣܘܼܢܩܵܢ̈ܲܝܗܘܿܢ܀ 201 :ܕܝܼܠܵܟ ܪܲܒܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܓܒܼܝܼܬܹܗ ܕܲܫܡܵܟ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܗܵܢ̇ܘܢ 202 ܣܥܘܿܪ ܬܸܕܼܡܘܼܪܬܼܵܐ ܕܦܲܐܝܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܪܲܒܿ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪ̈ܘܗܝ. 203 :ܦܐܹܐ ܠܵܟ ܣܲܓܿܝܼ ܕܬܸܥܒܸܿܕܼ ܡܸܕܹܡ ܒܫܘܼܚܠܵܦ ܡܸܕܼܵܡ 204 ܕܢܸܗܘܹܐ ܥܒܼܵܕܵܟ ܣܵܗܕܵܐ ܒܚܝܼܪܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܡܵܟ܀ 205 :ܗܵܠܹܝܢ ܬܪܲܓܸܿܡ ܪܹܫܵܐ ܕܐܵܐܲܪ ܥܲܡ ܪܹܫ ܓܸܢܣܲܢ 206 ܟܲܕܼ ܣܵܒܼܵܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܡܚܲܬܼ ܚܸܬܼ ܠܹܗ ܨܹܝܕܼ ܫܘܼܓܵܫܵܘ̈ܗܝ. 207 ܗܵܢܵܐ ܕܼܪܵܐ ܐܚܲܕܼ ܠܘܼܩܕܼܵܡ ܐܲܚ̣ܕܼ ܛܘܼܥܝܲܝܲ: pb. f.75v 208 ܘܲܛܥ̣ܵܐ ܣܲܓܿܝܼ ܘܠܵܐ ܩܲܬܼ ܛܦܪ̈ܵܘܗܝ ܒܓܼܘܼܫܡܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ܀ 209 :ܗܵܢ ܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܥܒ̣ܕ ܩܕܼܡܵܝܲܬ ܛܪܸܩ ܒܐܵܓܘܵܢܹ̈ܐ 210 ܘܥܲܒܼܕܹܗ ܓܘܼܚܟܵܐ ܐܵܓܼܵܘܢܸܣܛܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ. 211 :ܒܗܵܢ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ ܢܲܣܝܹܗ ܠܚܲܠܹܗ ܚܬܼܝܼܪ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ 212 ܘܫܲܦܠܹܗ ܠܚܲܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܕܲܠܒܼܝܼܫ ܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ܀ 213 :ܠܩܸܐܪܣܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܐܲܥܠܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܠܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ 214 ܘܚܵܒܼ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܘܲܙܟܼܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ ܝܼܩܝܼܪ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ. 215 :ܒܪܓܲܬܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܣܲܝܸܟ ܐܸܢܹܝܢ ܠܲܪ̈ܓܼܓܼܵܬܼܵܐ 216 ܘܩܲܪܸܒܼ ܐܸܢܹܝܢ ܒܲܕܡܘ̣ܬܼ ܕܲܫܢܹ̈ܐ ܠܦܲܓܼܪܢܵܝܵܐ܀ 217 :ܪܲܫܢܹ̈ܐ ܫܝܼܛܹ̈ܐ ܩܲܪܸܒܼ ܫܝܼܛܵܐ ܠܡܗܝܼܪ ܗܵܘܢܵܐ 218 ܘܐܲܗܦܸܟ ܐܢܘܿܢ ܒܨܲܥܪ̈ܐ ܫܝ̣ܛܵܐ ܠܘܵܬܼ ܕܫܵܘܹ̇ܝܢ ܠܹܗ. 219 :ܒܐܲܦܘ̈ܵܗܝ ܛܲܪܦܹܗ ܠܕܲܫܢܹܗ ܕܒܸܝܫܵܐ ܐܵܕܼܵܡ ܕܲܬܸܪܹܝܢ 220 ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܲܣܥܲܪ ܐܵܦ ܒܵܪ̣ܘܿܝܵܐ ܠܕܸܒܚܹܗ ܕܩܵܐܹܝܢ܀ 221 :ܐܲܝܟ ܕܲܠܙܸܒܼܠܵܐ ܕܵܫܹܗ ܠܡܸܠܟܹܗ ܕܢܲܟܘܿܠܬܵܢܵܐ 222 ܘܐܲܗܸܠ ܘܲܓܼܚܟ ܥܲܠ ܨܢ̈ܥܵܬܹܗ ܦܲܟܲܝܗ̈ܵܬܼܵܐ. 223 :ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܹܗ ܡܸܠܬܼܵܐ ܠܚܲܣܝܼܪ ܗܵܘܢܵܐ 224 ܘܡ̣ܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܣܲܟܼܪܹܗ ܠܦܘܼܡܹܗ ܕܲܡܓܲܕܦܵܢܵܐ܀ 225 :ܢܵܡܘܿܣܵܐܝܼܬܼ ܓܲܙܪܹܗ ܠܕܝܼܢܵܐ ܕܚܵܘܒܿܬܹܗ ܕܒܼܝܼܫܵܐ 226 ܕܢܗܘܹܐ ܝܵܕܲܥ̈ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐܝܼܬܼ ܕܵܐܸܢ ܥܲܡܹܗ. 227 :ܒܲܚܕܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܫܪ̣ܵܝܗܝ ܠܐܲܣܪܵܐ ܕܪܸܒܿܘܿ ܡܸ̈ܠܝܼܢ 228 ܒܗܵܝ̇ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼܵܐ ܕܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܠܲܚܡܵܐ ܚܝ̣ܵܐ ܒܲܪ ܐ̄ܢܵܫܵܐ܀ 229 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܠܲܚܡ̇ܐ ܚܝ̣̇ܐ ܒܵܪܢܵܫܐ ܥܢܵܝ̣ܗܝ ܠܲܢܟܼܝܼܠܵܐ 230 ܘܲܛܠܸܩܘ ܘܐܵܘܦܝܼܘ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܨܢܝܼܥܹܐ ܕܟܼܠ ܐܸܣܟܹܝܡܝܼ̈ܢ. 231 :ܡܨܹܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܢܲܚܹܐ ܠܐܢܵܫܵܐ ܒܸܠܥܵ] ܠܲܚܡܐ 232 ܘܣܵܦܩ̇ܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܫܸܡ ܒܵܪܘܝܵܐ ܚܠܵܦ ܟܠܡܸܕܹܡ܀ 233 :ܒܗܸܬܼܘ ܒܲܗܝܼ̈ܬܹܐ ܡ̣ܢ ܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ ܕܲܚܬܼܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ 234 ܘܫܲܢܝ ܘܥܪܲܩ ܠܲܡܪܟܼܵܒܘܼ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ. 235 ܦܘܼܪܣܵܐ ܒܵܦܘܼܪܣܵܐ ܡܚܲܠܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܐܵܓܘܢܸܣܛܵܐ. 236 ܟܒܲܪ ܣܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܩܲܝܲܡ ܣܲܒܼܪܵܐ ܠܲܢܟܼܝܼܠܘܼܬܹܗ܀ 237 :ܣܲܒܼܪܵܐ ܣܪܝܼܩܵܐ ܣܒ݂ܲܪ ܚܲܝܵܒܵܐ ܥܲܠ ܙܲܟܵܝܵܐ 238 ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܦܣܝܼܩ ܣܲܒܼܪܹܗ ܡ̣ܢ ܙܟܼܘܼܬܼܵܐ. 239 :ܥܲܠ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܟܼܵܬܼܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܗܝܼܬܼ ܐܲܦܹ̈ܐ 240 ܟܲܕܼ ܣܵܒܲ̇ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܨܹܝܕܲܝ̈ ܐܢܵܫܵܐ܀ 241 :ܦܲܚܹ̈ܐ ܢܟܼܝܼ̈ܠܹܐ ܨܠܵܐ ܢܵܟܼܘܿܠܵܐ ܠܲܬܼܡܝܼܡ ܢܲܦܫܵܐ 242 ܘܟܲܣܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܦܲܐܝܘܼܬܼ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܡܹܐܚܲܕܼ ܥܲܝܢܹ̈ܐ. 243 :ܒܡܹܐܚܲܕ ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܣܕܲܪ ܟܠ ܐܲܕܼܫ̈ܝܼܢ ܦܲܐܝܲܝ̈ ܫܘܼܦܪܵܐ 244 ܕܲܗܒܼܵܐ ܘܣܹܐܡܵܐ ܐܵܦ ܒܹܪܘܿܠܵܐ ܘܡܲܪ̈ܓܵܢܝܵܬܼܵܐ܀ 245 :ܗܲܓܓܼܵܐܝܼܬܼ ܣܕܲܪ ܟܠܡܸܕܲܡ ܟܲܕ ܠܲܝܬܿ ܡܸܕܼܡ 246 ܘܐܲܩܝܼܡ ܐܸܢܹܝܢ ܟܲܕ ܠܲܝܬܿ ܐܸܢܹܝܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ. 247 :ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܐܢܵܫܵܐ ܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܡܸܢܲܢ 248 ܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܣܕܲܪ ܕܡܘ̈ܵܬܐ ܕܪܚܡܲܬܼ ܐܢܵܫܵܐ܀ 249 :ܪܚܝܼܡ̇ܐ ܗ̄ܝ̣ ܣܲܓܿܝܼ ܪܸܚܡܲܬܼ ܟܸܣܦܵܐ ܥܲܠ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ 250 ܘܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܢܲܛܪܵܗ̇ ܠܗܲܢܝܐܘܼܬܼܵܗ̇ ܠܩܸܐܪܣܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ. 251 :ܒܩܸܐܪܣܵܐ ܩܲܕܼܡܵܐ ܢܪܸܓܼܬܼ ܦܹܐܪܵܐ ܐܲܩܪܸܒܼ ܥܲܡܹܗ 252 ܘܲܒܼܗܵܘ̇ ܕܲܬܼܪܝܢ ܒܪܲܚܡܲܬܼ ܟܸܣܦܵܐ ܝܲܡܵܐ ܕܚ̣ܪ̈ܒܹܿܗ܀ 253 :ܒܗܵܢܵܐ ܝܲܡܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܕܲܚܢܝܼܩܵܐ ܬܲܪܥܝܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 254 ܘܐܵܓܼܝܼܝܼ ܦܪܣܹܗ ܢܙܲܦܲܝ̈ ܝܲܒܼܫܵܐ ܩܕܼܵܡ ܦܪܵܘܩܲܢ. 255 :ܒܢܲܚܬܵܐ ܕܟܸܣܦܵܐ ܟܲܣܝܵܗ̇ ܠܐܪܥܵܐ ܒܲܕܡܘܬ̤ ܡ̈ܝܵܐ 256 ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܕܡܲܗܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܡܗܝܼܪ ܪܸܥܝܵܢܵܐ܀ 257 :ܗܘ̤ ܒܐܸܣܟܹܿܝܡܵܐ ܣܵܕܲ̇ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܹܝܢ ܠܛܠܢܝ̈ܬܹܗ 258 ܘܚܵܙܹ̇ܐ ܒܟܸܣܝܵܐ ܒܓܼܠܝܐ ܡܫܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܢܲܝ̈ ܫܝܼܛܘܼܬܹܗ. pb. f.76r 259 :ܣܕܲܪ ܐܲܝܟ ܐܲܕܫ̈ܐ ܦܐܝܼ̈ܝ ܫ̣ܘܦܪܐ ܟܲܕ ܠܲܝܬܿ ܐܢܘܿܢ 260 ܘܲܩܪܸܒܼ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܕܐܵܓܼܘܿܢܸܣܛܵܐ ܕܢܸܓܿܘܫ ܚܲܝܠܹܗ܀ 261 :ܦܬܲܚ ܬܹܐܛܲܪܘܢ ܕܣܬܝܪ̈ܬܗ̇ ܡܠܲܐ ܒܝܼܫܬܐ 262 ܘܥܲܠ̣ ܩܵܡ̣ ܣܲܟܼܠܵܐ ܡܸܨܥܲܬܼ ܕܲܗܒܼܵܬ ܟܲܕܼ ܠܲܝܬܿ ܕܲܗܒ̣ܵܐ. 263 :ܩܥܵܐ ܦܲܩܪܵܐܝܼܬܼ ܚܬܝܼܪ ܪܸܥܝܵܢܐ ܨܸܝܕܼ ܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐ 264 ܬܵܐ ܚܙܝܼ ܐܢܵܫܵܐ ܡܸܕܹܡ ܕܲܥܣܸܩ ܠܡܸܬܼܚܵܘܵܝܘܼ܀ 265 :ܬܵܐ ܚܙܝܼ ܓܲܒܼܪ̈ܐ ܐܡܲܪ ܒܝܼܫܵܐ ܠܓܼܒܼܪܵܐ ܕܡܸܢܲܢ 266 :ܥܵܠܡܵܐ ܟܠܹܗ ܕܐܲܚܝܼܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܬܚܹܝܬܼ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ 267 :ܕܝܼܓ ܗ̄ܘ̣ ܥܵܠܡܵܐ ܘܲܫܒܼܝܼܚ̈ܬܵܐ ܕܲܠܓܼܵܘ ܡܸܢܹܗ 268 ܘܲܠܡ̇ܢ ܕܐܸܨܒܹܿܐ ܝܵܗ̇ܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܐܸܢ ܣܵܓܸ̇ܕ ܠܝܼ܀ 269 :ܣܓܼܘܿܕܼ ܠܝܼ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܐܲܝܟ ܕܲܠܡܵܪܵܐ ܕܫܠܝܼܛ ܥܲܠ ܟܠ 270 ܘܣܒ̣ ܠܵܟ ܥܵܠܡܵܐ ܚܠܵܦ ܬܘܕܝܼܬܐ ܕܡܸܠܬܼ ܦܘܼܡܵܟ. 271 :ܐܘܕܵܐ ܒܡܵܪܘܼܬܼܝ ܘܩܲܪܝܼܢܝ ܡܵܪܵܐ ܚܘܼܒܵܢܵܐܝܼܬܼ 272 ܘܝ̇ܗܸܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ ܐܲܓܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܥܠܵܡܵܐ ܘܥܘܼܬܼܪܹܗ܀ 273 :ܥܵܠܡܵܐ ܘܥܘܼܬܼܪܹܗ ܝܵܗ̇ܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ ܒܲܚܕܼܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ 274 ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܦܢܲܐ ܠܝܼ ܣܸܓܼܕܲܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܚܘܼܒܵܢܵܐܝܼܬܼ. 275 ܣܒ̣ ܠܵܟ ܥܵܠܡܵܐ ܓܲܒܼܪܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܥܠܵܡܵܢܵܝܵܐ. 276 ܘܡܲܫܟܸܿܢ ܨܐܕܲܝ ܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܡܵܟ ܕܣܵܓܸ̇ܕܼ ܐܢ̄ܬܿ ܠܝܼ܀ 277 :ܗܲܒܼ ܠܝܼ ܦܘܼܡܵܟ ܡܠܹܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܐܲܝܟ ܡܸܫܟܵܢܵܐ 278 :ܘܣܒܼ ܠܵܟ ܡܸܕܹܡ ܕܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܼ̇ܟ 279 :ܡ̣ܢ ܘܥܼ̈ܠܵܠܹܐ 280 :ܚܙܝܼ ܟܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܕܲܪܓܼܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܟܠܹܗ 281 ܘܲܕܼܡܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܣܸܓܼܕܲܬܼ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܦܵܪ̈ܲܥ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܝܼ܀ 282 :ܚܙܝܼ ܟܡܵܐ ܫܦܝܼܥ ܐ̄ܢܵܐ ܒܚܘܼܒܝ ܨܹܝܕܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܘ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 283 ܘܠܵܐ ܬܵܒܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܝܲܩܝܼܪ̈ܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܚܒܼܵܢ̈ܲܝ. 284 :ܚܘܼܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܬܒܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܲܕܼ ܫܵܡܲܥ̇ ܠܝܼ 285 ܫܡܲܥܲܝܢܝ ܘܲܚܙܝܼ ܟܡܵܐ ܡܲܛܐܸܒ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܕܼ ܫܵܡܲܥ̇ ܠܝܼ܀ 286 :ܗܵܠܹܝܢ ܩ̈ܠܬ ܐܲܫܡܲܥ ܒܝܼܫܵܐ ܨܹܝܕܼ ܒܲܪ ܓܸܢܣܲܢ 287 ܘܛܲܢ ܒܲܪܓܸܢܣܲܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܢܸܟܼܠܵܘ̈ܗܝ ܕܢܲܟܿܘܼܠܬܼܵܢܵܐ. 288 :ܛܢܵܢܵܐ ܛܒܼܵܐ ܠܒܼܝܼܫ ܛܲܢܵܢܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ 289 ܕܲܫܡ݂ܲܥ ܛܵܒܼܵܐ ܕܒܼܥܹ̇ܐ ܥܒܕܵܐ ܕܣܸܓܼܕܲܬܼ ܡܵܪܹܗ܀ 290 :ܥܲܙܝܼܙܵܐ ܫ̣ܕܼܵܐ ܒܹܗ ܓܹܐܪܵܐ ܕܡܲܟܿܣܵܢܘܼܬܼܵܐ 291 ܘܬܲܪܙܹܗ ܠܠܒܗ ܘܢܸܦܩܲܬ̤ ܡܸܪܬܼܵܐ ܕܩܵܒ̣ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܹܗ. 292 :ܡܸܪܬܼܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܩܵܒܼܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܹܗ ܒܒܝܼܫ ܪܸܥܝܵܢܵܐ 293 ܘܲܓܼܠ̣ܵܗ̇ ܡܵܪܲܢ ܒܡܸܠܬܼܵܐ ܓܠܝܼܬܼܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܡܹܗ܀ 294 :ܡ̣ܢ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ̈ܢ ܦܲܢܝܼ ܠܩܘܼܒܼܠܹܗ ܕܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܝܵܐ 295 ܘܐܲܠܦܹܗ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܝܵܕܲܥ ܕܠܵܘ ܡܸܕܹܡ ܗ̄ܘ. 296 :ܫܡܝܼܥ ܠܵܟ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ ܐܘ ܠܵܐ ܫܡܝܼܥ ܠܵܟ ܐܘ ܡܵܪܘܿܕܼܵܐ 297 ܕܡܵܪܝܵܐ ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܘܠܹܗ ܗܘ̤ ܙܵܕܼܩܵܐ ܣܓܼܕܲܬܼ ܟܠܐ܀ 298 :ܚܲܕ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܕܫܲܠܝܼܛ ܥܲܠ ܟܠ ܐܲܠܵܗܵܐܝܼܬܼ 299 ܘܠܲܝܬܿ ܠܲܐܚܪܹܢܵܐ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ ܒܐܠܵܗܘܼܬܹܗ. 300 :ܠܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܙܵܕܩ ܠܹܗ ܫܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ 301 ܘܠܵܐ ܠܲܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܠܡܸܣܥܵܐ ܠܕܲܪܓܼܵܐ ܕܥܵܒܼܘܿܕܼܘܬܼܵܐ܀ 302 :ܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܐܢ̄ܬܿ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܘ ܡܲܪܵܚܵܐ ܕܡܲܩܠܹܐ ܒܚܘܼܬܼܪܵܐ 303 ܕܲܥ ܠܲܟܼܝܵܢܵܟ ܘܠܵܐ ܬܸܫܬܥܠܹܐ ܥܲܠ ܥܵܒܼܘܿܕܵܟ. 304 :ܕܲܥ ܕܲܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܐܢ̄ܬܿ ܥܲܒܼܕܼܵܐ ܕܲܥܒ̣ܝܼܕܼ ܡ̣ܢ ܥܵܒܼܘܿܕܹܗ 305 ܘܠܵܐ ܬܸܚܛܘܿܦ ܠܵܟ ܒܲܪܓܼܵܐ ܕܡܪܵܟ ܡܪܲܚܵܐܝܼܬܼ܀ 306 :ܫܠܝܼ ܡܲܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܬܘܼܪ݁ܓܵܡܹܐ ܕܡܲܪܵܚܘܼܬܼܵܟ 307 :ܘܠܵܐ ܬܬܲܪܓܸܿܡ ܠܝܼ ܒܸܕܼܝܵܐ ܣܵܢܝܵܐ ܕܟܼܵܦܡܪܘܼܬܼܵܟ 308 ܝܵܕܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ ܘܲܠܬܼܘܪ̈ܓܼܵܡܹܐ ܕܲܢܟܼܝܼܠܘܼܬܼܵܟ: pb. f.76v 309 ܘܠܵܐ ܛܵܥ̇ܝܵܐ ܠܝܼ ܕܡܸܛܥܵܐ ܛܵܥܹ̇ܐ ܐܢ̄ܬܲ ܘܡܲܛܥܹܐ ܐܢ̄ܬ ܐܢܵܫܵܐ܀ 310 :ܙܸܠ ܠܵܟ ܛܲܥܝܵܐ ܛܥܝܼ ܒܲܥܒܼ̈ܕܲܝܟ ܐܲܝܟ ܕܲܡܥܵܕܲ ܐܲܢ̄ܬܿ 311 ܘܣܲܒ̣ ܗܲܓܵܓܼܵܐ ܕܟܼܘܼܢܵܫ ܟܸܣܦܵܟ ܛܪܘܿܦ ܥܲܠ ܐܲܦܝܼ̈ܟ. 312 :ܠܵܐ ܡܸܕܹܡ ܝܲܗ̣̄ܒܼܬܿ ܘܠܵܐ ܢܵܣܸ̇ܒ̣ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܸܕܲܡ ܕܲܪܢܲܝܬܿ 313 ܐܝܼܩܹ̈ܐ ܐܲܩܪܒܼܬ̇ ܘܣܲܪܝܼܩܵܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̤ܵܐ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܟ܀ 314 :ܙܹܠ ܐܸܬܼܟܲܬܼܵܫ ܒܲܟܼܬܝܼܫܘܼܬ̇ܟ ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܲܡ ܢܲܦ̣ܫܵܟ 315 ܘܣܲܒ̣ ܠܵܟ ܐܲܓܼܪܵܐ ܒܸܗܬܲܬܼ ܐܲܦܹ̈ܐ ܕܚܲܝܵܒܼܘܼܬܼܵܟ. 316 :ܙܹܠ ܚܲܝܵܒܼܵܐ ܚܙܝܼ ܠܲܩܢܘܡܵܟ ܕܲܟܼܡܵܐ ܡܫܲܟܲܪ 317 ܘܦܘܼܫ ܡܢ ܩܸܐܪܣܵܐ ܕܥܲܡ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܕܠܐ ܢܦܲܪܣܘܼܢܵܟ܀ 318 :ܗܵܐ ܐܸܬܼܓܲܠܝܲܬ̤ ܚܲܝܵܒܼܘܼܬܼܵܟ ܒܲܬܼܪܹܝܟ ܩܸܐܪ̈ܣܝܼܢ 319 :ܙܹܠ ܛܲܝܸܒܼ ܠܵܟ ܩܸܐܪܣܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܘܚܘܿܒܼ ܒܲܬܼܠܵܬܐ 320 :ܬܠܵܬܼܵܐ ܣܵܗ̈ܕܝܼܢ ܡܪܡܝܼܢ ܐܝܕܹ̈ܐ ܒܟܼܠ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܼܢ 321 ܘܲܬܼܠܝܬܼܵܝܵܐ ܡܚܲܝܸܒ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ ܒܕܲܪܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ܀ 322 :ܣܠܸܩ ܕܲܪܵܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܓܼܘܿܢܵܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܲܪ݁ܝܼܢ 323 ܘܚܲܠܸܦ ܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܘܲܙܢܲܝ̈ ܕܲܪܵܐ ܕܕܪܵܪܘܬܹܗ. 324 :ܥ̣ܪܩ ܡ̣ܢ ܚܘܼܪܒܐ ܐܝܼܟܐ ܕܣܒܪ ܕܬܡ̇ܢ ܙܵܟܹ̇ܐ 325 ܘܫܪܝܼ ܕܢܸܣܕܘܪ ܩܪܵܒܼܵܐ ܒܫܲܝܼܢܵܐ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙ̈ܝܹܐ܀ 326 :ܒܡܸܨܥܲܬܼ ܫܲܝܢܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܕܲܢܚܲܘܝܵܗ̇ ܠܲܟܼܬܝܼܫܘܼܬܹܗ 327 ܕܡܵܐ ܠܲܡ ܕܲܙܕܹܝ̇ܬܼ ܢܸܗܘܘܿܢ ܐܢܫ̈ܐ ܣܗܕ̈ܐ ܕܙܵܟܼܘܼܬܼܝ. 328 :ܥܲܠ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܠܹܐ ܚܵܘܒ̈ܵܬܼܵܐ 329 ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܚܵܘܒܲܬܼ ܚܵܘܒܹ̈ܐ ܡܲܣܓܹܿܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ 330 :ܠܗܲܝܟܲܠ ܩܘܕܫܵܐ ܣܠܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܲܡܲܐ ܐܠܡܹܬܼܟܲܬܵܫܘ 331 ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܲܦܫܝܼܩ ܕܢܸܚܙܹܝܗ̇ ܟܠܢܵܫ ܠܚܲܝܵܒܼܘܼܬܹܗ. 332 :ܠܪܘܵܡܵܐ ܪܲܒܿܐ ܐܲܣܩܹܗ ܠܡܵܪܵܐ ܫܲܦ̈ܠܹܐ ܕܫܦ̈ܠܹܐ 333 ܘܩܵܡ̣ ܡܸܫܬܲܢܹܐ ܒܗܵܝ̇ ܫܲܢܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܡܥܵܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܗ̇܀ 334 :ܫܕܝܼ ܠܲܡ ܢܲܦܫܵܟ ܡ̣ܢ ܗܵܢ ܪܵܘܡܵܐ ܠܥܘܼܡܩܵܐ ܕܲܠܬܲܚܬܿ 335 ܘܐܸܢ ܗܘ̤ ܕܩܵܘܝܼܬ̇ ܕܠܵܐ ܢܸܟܼܝܵܢܵܐ ܒܪܵܐ ܐܢ̄ܬܿ ܫܲܪܝܼܪܵܐ. 336 :ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܩܪ̣ܵܟ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܥܹܝܢ ܣܲܓܿܝܼܐܹ̈ܐ 337 :ܦ̣ܪܲܚ ܥܲܠ ܐܵܐܲܪ ܐܲܝܟܲܢ ܕܲܦܐܹܐ ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ 338 :ܟܹܐܝܢ ܐܢ̄ܬܿ ܓܲܒܼܪܵܐ ܣܵܗ̈ܕܝܼܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܗܘ̤ܘ ܨܐܕܲܝܟ 339 ܚܘܬܼ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ ܘܗܵܐ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܠܵܟ ܟܸܢܫ̈ܝ ܪܵܘܡܵܐ. 340 :ܟܬܼܝܼܒܼ ܥܲܠ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܕܲܕܼܠܵܐ ܢܸܟܲܝܵܢ ܡܩܵܪܘܹ̇ܝܢ ܒܐܲܪܥܵܐ 341 ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܢܲܛܪܝܼܢ ܡ̣ܢ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ܀ 342 :ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܪܲܒܿ ܕܲܪܓܲܟ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ 343 ܒܩܝܼ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܟ ܒܲܒܛܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܟ. 344 :ܢܲܣܲܐ ܚܲܝܠܵܟ ܒܲܒܼܛܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܕܫܡ̈ܝܢܐ 345 ܕܡܩܒܠܝܢ ܠܵܟ ܥܲܠ ܐܝܼܕܲܝܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ܀ 346 :ܠܵܐ ܫܵܒܼܩܝܼܢ ܠܵܟ ܒܹܝܬܼ ܥܲܣܩ̈ܬܼܵܐ ܟܡܵܐ ܐܸܢ ܥܲܣܩ̈ܢ 347 ܒܗܵܝ̇ ܕܲܦܩܝܼܕܝܼܢ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܢܘܼܛܵܪܵܟ. 348 :ܒܩܝܼ ܥܘܼܕܼܪܵܢ̈ܐ ܕܲܡܢܲܛܪܵܢܵܟ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ 349 ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܠܲܒܲܒܼ ܓܲܒܐ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ ܠܡܸܪܕܵܐ ܒܟܹܐܢܘܼ܀ 350 :ܕܪܘܿܫ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܝܲܕܼ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܠܘܵܬܼ ܥܲܣܩ̈ܵܬܼܵܐ 351 ܘܚܵܘܵܐ ܠܟܼܠܢܵܫ ܟܠܝܼܠ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܟ. 352 :ܐܘܿ ܠܲܢܟܼܝܼܠܵܐ ܟܡܵܐ ܐܸܬܢ̱ܟܸܠ ܠܸܡܛܡܲܪ ܦܲܚܹ̈ܐ 353 ܐܘܿ ܠܩܲܠܝܼܠܵܐ ܟܡܵܐ ܫܘܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܠܦܲܚܹ̈ܐ ܛܡܝܼܪܹ̈ܐ܀ 354 :ܐܘܿ ܠܲܡܕܲܪܡܵܐ ܟܡܵܐ ܐܸܬܿܕܲܪܲܡ ܠܡܸܙܩܲܪ ܦܘܼܪ̈ܣܐ 355 ܐܘܿ ܠܚܲܟܿܝܼܡܵܐ ܟܡܵܐ ܐܸܬܼܚܲܟܲܡ ܘܦܲܣܸܩ ܐܸܢܘܿܢ. 356 :ܐܘܿ ܠܲܟܼܬܝܼܫܵܐ ܟܡܵܐ ܐܸܬܼܟܲܬܲܫ ܕܢܓܡܘܿܪ ܝܲܨܪܹܗ 357 ܐܙܠܲܡܗܵܘܢܵܐ ܟܡܵܐ ܐܸܬܼܗܲܘܲܢ ܠܡܸܙܟܿܐ ܒܛܲܟܼܣܵܐ܀ 358 ܐܘܿ ܠܪܘܼܚܵܢܵܐ ܟܡܵܐ ܛܵܣܘ ܦܘܼܪ̈ܣܵܘܗܝ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬ: 359 ܐܘܿ ܠܦܲܓܼܪܵܢܵܐ ܟܡܵܐ ܚܲܨ ܪܸ̈ܓܼܫܵܘܗܝ ܘܲܥܒ݂ܲܕܲ ܐܸܢܘܿܢ. pb. f.77r 360 :ܐܘܿ ܠܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ 361 ܕܟܲܕܢܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܠܡܹܐܚܲܕܼ ܕܲܪܵܐ ܥܲܡ ܪܘܼܚܵܢܵܐ܀ 362 :ܚܲܕܼ ܦܲܓܼܪܢܵܐ ܥܒ݂ܲܕ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ ܥܲܡ ܪܘܼܚܵܢܵܐ 363 ܘܫܲܪܝܼܘ ܐܢܵܫ̈ܐ ܠܡܸܬܼܟܲܬܿܫܘܼ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ. 364 :ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܚ̣ܣܲܢ ܦܲܓܼܪܵܢܵܐ ܠܚܲܣܝܼܢ ܚܲܝܠܵܐ 365 ܘܲܬܼܗܲܪܘ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܡܫܝܢ̈ܐ ܒܙܵܟܼܘܼܬܼ ܐܢܵܫܵܐ܀ 366 :ܟܸܢܫܝܼ̈ܢ ܟܸܢܫܝܼ̈ܢ ܩܵܡ̣ܘ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܒܗܵܢ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ 367 ܘܲܬܗܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܐܲܝܟܲܢ ܚܵܣܸ̇ܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܠܪܘܼܚܵܐ. 368 :ܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܿܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܝܬܼ ܟܸܢܫ̈ܝܼܗܘܿܢ 369 ܕܡܵܢܹܐ ܗ̄ܝ̣ ܗܵܕܹܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܒܹܝܬܼ ܟܸܢܫܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ 370 :ܒܲܪ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ ܚ̣ܙܵܘ ܕܐܸܬܿܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܚܲܣܝܼܢܵܐ 371 ܘܲܬܼܗܲܪܘ ܘܲܬܼܡܲܗܘ ܕܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܙܟܼܵܬ̤ ܠܲܛܪܘܿܢܵܐ. 372 :ܒܙܵܟܼܘܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܚܵܘܒܲܬܼ ܒܝܼܫܵܐ ܡܸܬܼܒܲܩܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 373 ܘܲܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܚܹܝܠ ܒܪܵܘܿܝܵܐ ܕܙܲܟܿܝܼ ܠܐܵܢܫܐ܀ 374 :ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܚܲܝܠܵܐ ܕܙܲܟܲܝ ܠܐܢܵܫܵܐ ܩܥ̣ܵܘ ܪ̈ܘܼܚܵܢܐ 375 ܘܪܲܥܝܼ ܠܥܵܠܡܵܐ ܥܲܡ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܒܝܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. 376 :ܚܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܥ̣ܒܕܼ ܬܟܬܘܼܫܵܐ ܥܲܡ ܣܵܛܵܢܵܐ 377 ܘܚܵܒܼ ܣܵܛܵܢܵܐ ܘܲܙܟܼܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܘܲܙܟܿܝܼ ܠܐܢܵܫܵܐ܀ 378 :ܙܟ̣ܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܩܸܐܪܣܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼ ܥܲܡ ܚܲܣܝܼܢܵܐ 379 ܘܚܵܒܼ ܚܲܣܝܼܢܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ ܕܥܲܡ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. 380 :ܒܗܵܢ ܬܲܟܼܬܼܘܼܫܵܐ ܡܸܬܼܒܲܩܹܝܢ ܗܘ̣ܵܐ ܟܸܢܫܲܝ ܪܵܘܡܵܐ 381 ܘܡܸܬܿܕܲܡܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܠ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܵܐ܀ 382 :ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ ܚܙ̣ܵܘ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܘܚܲܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ 383 :ܘܩܲܠܸܣܘ ܘܐܵܘܪܸܒܼ ܠܗܵܘ̇ ܕܐܲܪܝܼܡܹܗ ܠܓܸܢܣܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ 384 :ܓܸܢܣܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܚܵܒܼܘ ܘܐܸܬܼܡܲܫܟܲܢ ܨܝܕ ܣܵܛܵܢܵܐ 385 ܘܩܵܡ̣ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܦܪ݂ܲܥ ܚܵܘܒ̈ܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܓܸܢܣܹܗ܀ 386 :ܒܪܸܓܼܬܼ ܦܹܐܪܵܐ ܚܵܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܕܼܵܡ ܒܡܸܠܟܹܿܗ ܕܒܼܝܼܫܵܐ 387 ܘܲܒܼܚܘܼܡܣܵܢܵܐ ܚܣ݂ܲܢ ܒܲܪ ܐܵܕܼܵܡ ܠܚ̇ܣܸܢ ܐܵܕܼܵܡ. 388 :ܥܝܲܪܬܵܐ ܕܵܐܕܼܵܡ ܬܲܒܼܥܹܗ ܠܐܵܕܼܵܡ ܣܵܢܐܹܗ ܕܵܐܕܼܵܡ 389 ܘܡܲܟܸܿܟ ܘܲܫܪ̣ܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܛܪܘܿܢܘܼܬܹܗ܀ 390 :ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܩܕܼܵܡ ܐܸܚܲܕܼ ܕܲܪܵܐ ܥܲܡܹܗ ܒܓܸܠܝܵܐ 391 ܘܐܲܪܝܼܡ ܘܲܫܕܵܝܗܝ ܘܥܲܒܼܕܹܗ ܓܘܼܚܟܵܐ ܒܲܫܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ. 392 :ܠܐܸܣܛܵܕܝܼܘܿܢ ܡܲܠܝܼܬܲ ܚܲܫܹ̈ܐ ܥܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡܹܗ 393 ܘܲܒܼܥܲܛ ܐܸܢܘܿܢ ܠܥܘܼܩ̈ܣܹܐ ܩܫܲܝ̈ܐ ܒܪܸ̈ܓܼܠܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ܀ 394 :ܟܠܗܘܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܣܕܪ ܡܵܪܘܿܕܼܵܐ ܩܕܼܵܡ ܦܲܓܼܪܢܵܐ 395 ܘܦܲܠܸܓܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܡܢܵܘ̈ܬܐ ܕܲܪ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ. 396 :ܬܠܵܬܼܵܐ ܕܲܪ̈ܝܼܢ ܐܲܚܲܕܼ ܣܲܟܼܠܵܐ ܥܲܡ ܚܲܟܹܿܝܡܵܐ 397 ܘܒܲܬܼܠܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ ܙܟܼܵܐ ܒܲܪ ܐܵܕܼܵܡ ܘܚܵܒܼ ܣܵܛܵܢܵܐ܀ 398 :ܒܪܸܓܲܬܼ ܠܲܚܡܵܐ ܚܒ݂ܲܫ ܟܠ ܪܸܓܿܐ ܕܪ̈ܓܹܝܢ ܐܢܵܫ̈ܐ 399 ܘܫܵܛ̣ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ ܐ̄ܢܵܫ̈ܝܵܬܼܵܐ. 400 :ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܟܸܣܦܵܐ ܣܕܪ ܟܠ ܐܲܕܼܫܝܼ̈ܢ ܕܲܙܢܲܝ̈ ܟܸܣܦܵܐ 401 ܘܲܚܒ݂ܲܫ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܬܼܠܹܝܛ ܩܘܼܫܬܵܐ ܐܲܝܟ ܠܵܐ ܡܸܕܹܡ܀ 402 :ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܛܡ݂ܲܪ ܟܠ (ܟܠ) ܦܲܚܝܼ̈ܢ ܨܝܕܝ̈ ܐܢܵܫܵܐ 403 ܘܲܫܘܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܘܲܥ̣ܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܕܠܵܐ ܢܸܟܼܝܵܢܵܐ. 404 ܕܠܵܐ ܢܸܟܼܝܵܢܵܐ ܣܠܸܩ ܐܲܬܼܠܝܛܐ ܡܼܢ ܐܵܓܼܘܿܢܵܐ. 405 ܗ̄ܘ̤ܵܐ ܡܸܙܲܕܲܝܲܚ ܡ̣ܢ ܚܲܙܵܝ̈ܐ ܕܐܲܬܼܠܹܝܛܘܼܬܼܵܐ܀ 406 :ܢܲܨܝܼܚܵܐܝܼܬܼ ܢܨܲܚ̣ ܐܲܬܼܠܹܝܛܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ 407 ܘܚܲܝܵܒܹܵܐܝܼܬܼ ܚܵܒܼ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܪܹܫܵܐ ܕܐܵܐܲܪ. 408 :ܪܵܫܵܐ ܕܐܵܐܲܪ ܥܒ̣ܕܼ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ ܥܲܡ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 409 :ܘܲܙܟܼܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܚܵܒܼ ܚܲܣܝܼܢܵܐ ܕܚܲܝܵܒܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 410 ܗܵܫܵܐ ܕܲܫܠܸܡ ܙܢܲܝ̈ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ ܘܚܲܝܵܒܘܼܬܼܵܐ. 411 ܢܸܒܥܹܐ ܕܐܲܝܟܲܢ ܗܘ̤ܵܐ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ ܘܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܥܸܠܬܹܗ. 412 ܥܸܠܬܹܗ ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܩܸܐܪܣܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܲܐܬܼܪܵܐ ܕܲܥܕܼܢ: pb. f.77v 413 ܕܚܵܒܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘܲܢܲܨܚ̣ ܒܝܼܫܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ܀ 414 :ܒܚܵܘܒܲܬܼ ܚܵܘܒܵܘ̈ܗܝ ܦܟܼܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܸܢܣܵܐ ܐܵܕܼܵܡܵܝܵܐ 415 ܘܡܸܫܬܲܩܠܝܼܢ ܗ̄ܘ݂ܵܘ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܛܪ̈ܘܼܢܹܐ ܥܲܠ ܚܵܘ̈ܒܵܬܹܗ. 416 :ܚܲܝܵܒܼܘܼܬܹܗ ܚܙ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܩܪ̣ܵܝܗܝ ܨܲܠܡܵܐ ܕܝܠܹܗ 417 ܘܠܵܐ ܒܸܣܡܲܬܼ ܠܹܗ ܟܲܕܼ ܕܵܝܫܝܼ̇ܢ ܠܹܗ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܠܨܲܠܡܹܗ܀ 418 ܠܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܨܲܠܡܵܐ ܕܚܵܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܥܕܼܢ ܗܵܫܵܐ. 419 ܘܲܗܦܲܟ ܓܲܒܼܠܹܗ ܒܗܵܘ̇ ܐܸܣܟܿܝܡܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ. 420 :ܕܠܵܐ ܙܘܼܘܵܓܼܵܐ ܓܲܒܼܠܹܗ ܠܐܕܼܵܡ ܡ̣ܢ ܕܲܚܝܼܚܵܐ 421 ܘܲܕܼܠܵܐ ܢܸܩܦܐ ܕܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ ܓܒ݂ܲܠ ܠܐܲܚܪܵܝܵܐ܀ 422 :ܡܸܢܹܗ ܕܓܸܢܣܵܐ ܕܚܵܒܼ ܠܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܫܪܵܗ̇ ܠܲܚܛܝܼܬܼܵܐ 423 ܒܝܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܓܲܒܼܠܹܗ ܒܪܵܘܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܙܘܼܘܵܓܼܵܐ. 424 :ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܓܒ݂ܲܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪܬܼ ܐܢܵܫܵܐ 425 ܘܲܡܠ̣ܵܝܗܝ ܪܘܼܚܵܐ ܘܲܩܪ̣ܵܝܗܝ ܒܲܫܡܵܐ ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ܀ 426 :ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܩܪ̣ܵܝܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 427 ܘܙܵܥ̣ ܣܵܛܵܢܵܐ ܒܫܸܡ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܪܵܡ ܡ̣ܢ ܐܢܵܫܵܐ. 428 :ܗܵܢ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܥܲܒܼܕܹܗ ܕܢܹܐܬܹܐ ܠܘܵܬܼ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ 429 ܘܡܸܬܼܩܲܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܐܡܲܬܼܝ ܢܸܗܘܸܐ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܝܨܲܪܹܗ܀ 430 :ܒܢܘܼܪܵܐ ܕܝܲܨܪܹܗ ܡܸܬܼܛܲܓܲܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܢܘܼܪܵܐ 431 ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢ ܢܫܲܗܹܝܗ̇ ܠܫܲܠܹܗܒܼܝܼܬܼܵܐ. 432 :ܡ̇ܢ ܕܹܝܢ ܝܲܗܒ̣ ܠܝܼ ܕܐܸܩܪܵܘܿܒܼ ܨܐܕܵܘܗܝ ܡܸܬܼܪܲܥܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 433 ܘܡܸܬܼܩܲܢܲܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ܀ 434 :ܡ̇ܢ ܕܹܝܢ ܫܒܼܩܲܢܝ ܕܐܹܩܲܪܸܒܼ ܠܹܗ ܙܢܲܝ̈ ܚܘܼܬܼܚ̈ܬܹܐ 435 :ܘܡܲܠܸܦ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܠܹܗ ܕܐܵܦ ܗܘ̤ ܐܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܠܹܗ ܚܘܼܬܼܚ̈ܬܹܐ 436 :ܡ̇ܢ ܕܨܵܐ ܐܲܦܩܵܗ̇ ܠܚܘܼܪܒܵܐ ܕܪܲܚܝܼܩ ܡ̣ܢ ܐܢܵܫܘܼܬܼܵܐ 437 ܘܢܸܦܩܹܬܼ ܥܲܡܹܗ ܘܲܒܼܩܹܝ̇ܬܼ ܚܲܝܠܹܗ ܒܚܲܫܲܝ̈ ܐ̄ܢܵܫܵܐ܀ 438 :ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܠܹܗ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܡܲܠܝܲܬܼ ܚܲܫܹ̈ܐ 439 ܘܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܕܕܵܐܸܫ̇ ܚܲܫܹ̈ܐ ܟܲܕܼ ܚܵܫܘܿܫܵܐ ܗ̄ܘ̣. 440 :ܡ̇ܢ ܕܹܝܢ ܐܲܗܡܝܼ ܚܹܝܠ ܒܪܘܝܐ ܡ̣ܢ ܥܘܼܕܼܪܢܗ 441 ܘܝܲܗܒܼ݂ ܠܝܼ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܐܹܥܘܿܠ ܨܹܐܕܵܘܗܝ ܐܵܕܼܵܡܵܐܝܼܬܼ܀ 442 :ܗܵܠܹܝܢ ܗܘ̤ ܒܹܗ ܡܸܬܼܪܵܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܵܢܵܐܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ 443 ܘܪܵܚܸ̇ܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܩܲܕܡܗ̇ ܠܪܸܓܿܬܼܵܐ ܕܲܫܡܼܝܼܪ̈ܬܹܗ. 444 :ܚܙ̣ܵܝܗܝ ܕܲܡܛܝܹܒܼ ܕܢܸܥܒܸܿܕ ܩܸܐܪܣܵܐ ܥܲܡ ܒܲܪ ܐܵܕܼܵܡ 445 ܘܙܲܝܢܹܗ ܒܪܘܼܚܵܐ ܠܲܒܼܪܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ ܘܫܲܕܪܹܗ ܠܩܘܼܒܼܠܹܗ܀ 446 :ܟܬܼܝܼܒܼ ܕܲܒܼܪܘܼܚܵܐ ܢܦܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܫܲܝܢܵܐ ܠܚܘܼܪܒܿܐ ܕܲܠܒܲܪ 447 ܡܵܕܹܝܢ ܓܲܠܝܐ ܗ̄ܝ̣ ܕܲܒܼܚܹܝܠ ܪܘܼܚܵܐ ܡܸܬܿܕܲܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 448 ܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܪܡ݂ܲܙ ܠܹܗ ܕܢܸܦܘܿܩ ܠܲܐܝܟܿܐ 449 ܘܕܲܚܙ̣ܵܐ ܣܵܢܐܵܐ ܢܦ݂ܲܩ ܒܲܠܘܝܼܬܹܗ ܕܢܸܚܙܹܐ ܚܲܪܬܼܵܐ܀ 450 :ܓܠ݂ܵܐ ܠܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܠܢܵܘܣܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܸܐܪ̱ܣܵܐ ܥܵܒܸ̇ܕ 451 ܘܐܲܠܦܹܗ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܕܢܹܐܪܘܿܥ ܦܘܼܪ̈ܣܵܘܿܗܝ ܕܵܐܟܸܠ ܩܲܪܨܵܐ. 452 :ܚܵܘܝܹܗ ܕܣܵܢܐܵܐ ܕܚܲܝܵܒܼ ܠܐܵܕܼܵܡ ܡܲܩܪܸܒܼ ܥܲܡܹܗ 453 ܘܡܲܫܚܹܗ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܩܲܬܼ ܒܹܗ ܐܝܼܕܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ܀ 454 :ܚܲܟܼܡܹܗ ܕܐܲܡܲܢ ܢܹܐܚܘܿܕܼ ܕܲܪܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ 455 ܘܐܲܝܟܲܢ ܢܸܚܘܿܬܼ ܠܸܐܣܛܵܕܝܼܘܿܢ ܡܲܠܝܲܬܼ ܚܲܫܹ̈ܐ. 456 :ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܣܥ݂ܲܪ ܟܠ ܕܲܣܥܲܪ ܐܲܬܼܠܹܝܛ ܪܘܼܚܵܐ 457 ܟܲܕܼ ܢܲܩܝܼܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܨܒܼܝܵܢ ܢܲܦ̣ܫܹܗ ܠܪܘܼܚܵܐ ܕܩܲܒܸܿܠ܀ 458 :ܗܘ̤ ܥܲܡ ܪܘܼܚܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܥܲܡܹܗ ܥܒ݂ܲܕܼ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ 459 ܘܦܲܪܵܥ̣ ܚܵܘܒܿܬܼܵܐ ܕܗܵܝ̇ ܡܲܦܘܼܠܬܼܵܐ ܕܲܒܲܦܪܕܲܝܣܵܐ. 460 :ܗܵܝ̇ ܡܲܦܘܼܠܬܼܵܐ ܕܲܢܦ݂ܲܠ ܐܵܕܼܵܡ ܦܲܪܥܵܗ̇ ܠܒܼܝܼܫܵܐ 461 ܕܢܸܗܘܹܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܕܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܒܐܵܕܼܵܢ ܚܹܝܠ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ܀ 462 ܙܟ̣ܵܐ ܒܲܪ ܐܵܕܼܵܡ ܘܙܲܟܹܿܝܗ ܠܐܵܕܼܵܡ ܡ̣ܢ ܚܵܘ̈ܒܵܬܹܗ: pb. f.78r 463 ܘܚܵܒܼ ܣܛܵܢ̇ܐ ܘܚܵܒܲܬ̤ ܥܲܡܹܗ ܡܲܫܪܝܼܬܼ ܫܹܐܕ̈ܐ. 464 :ܗܦܟܼܬܵܐ ܩܫܝܼܬܼܵܐ ܗܦ݂ܲܟ ܒܲܪ ܐܵܕܼܵܡ ܥܲܠ ܣܵܩܘܿܪܹܗ 465 ܘܠܵܐ ܣܦ݂ܲܩ ܣܵܢܵܐܐ ܠܡܸܬܲܠ ܡܸܠܬܼܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܸܠܬܼܵܐ܀ 466 :ܬܠܵܬܼ ܙܲܒܼܢ̈ܬܼܵܐ ܫܲܐܠܹܗ ܢܟܼܝܼܠܵܐ ܠܣܲܟܿܘܼܠܬܼܵܢܵܐ 467 ܘܲܒܼܚܲܕܼ ܡܸܠܬܼܵܐ ܦܪܲܣܝܼ ܐܸܢܹܝܢ ܠܲܗ ܦܵܟܼܵܬܹ̈ܐ. 468 :ܬܠܵܬܼܵܐ ܕܲܪܹ̈ܐ ܐܚܲܕܼ ܥܲܡܹܗ ܕܐܵܓܼܘܿܢܸܣܛܵܐ 469 ܘܒܲܬܼܠܵܬܼܝ̈ܗܘܿܢ ܚܲܒܼܛܹܗ ܒܐܲܪܥܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܠܡܵܘܬܼܵܐ܀ 470 :ܬܠܵܬܼ ܒܘܼܥܵܛܵܬܼ̈ܐ ܡܚܵܝܗܝ ܒܲܪܐܵܕܼܵܡ ܠܒܲܪ ܓܸܗܲܢܵܐ 471 ܘܐܲܝܠܸܠ ܘܲܩܥ̣ܵܐ ܘܙܵܥ̣ܘ ܠܸܓܼܝܘܿܢܹܗ ܕܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܹܗ. 472 :ܬܵܠܬܼܵܐ ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܫ̣ܪܼܵܐ ܩܲܫܲܬܼܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ 473 ܘܲܬܼܠܝܼܬܵܐܝܼܬܼ ܓܲܡܪܹܗ ܠܩܸܐܪ̱ܣܵܐ ܕܥܲܡ ܣܵܩܘܿܪܹܗ܀ 474 :ܬܵܠܵܬܼܵܐ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܥܬܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܲܟܼܪܸܙ ܒܹܝܬܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ 475 ܘܐܲܟܼܪܸܙ ܐܸܢܘܿܢ ܐܵܪܙܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܩܸܐܪܣܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼ. 476 :ܒܐ̄ܪܵܙ ܗܵܘ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܟܼܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܙܟܼܵܐ ܒܲܩܪܵܒܼܵܐ 477 ܘܨܵܐܪܹܗ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܩܪܼܵܡ ܕܲܢܚܵܘܹܝܗܝ ܒܵܬܲܪ ܡܵܘܬܹܗ܀ 478 :ܗܵܕܼܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܩܸܐܪ̱ܣܵܐ ܕܲܥܒ݂ܲܕܼ ܥܲܡ ܣܵܛܵܢܵܐ 479 ܕܢܸܦܪܘܿܩ ܓܸܢܣܹܗ ܘܢܸܓܼܠܹܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܚܹܝܠ ܐܝܼܬܼܘܬܼܵܐ. 480 :ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ ܟܲܣܝܼ̈ܢ ܗܘܲܝ̈ ܒܹܗ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܗܘܼ̈ܝ 481 ܦܘܼܪܩܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܚܹܝܠ ܐܝܼܬܼܘܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܪܟܿܐ܀ 482 :ܒܩܸܐܪܣܵܐ ܕܲܥܒ݂ܲܕ ܓܠ݂ܐ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܘܿܢ ܒܚܹܝܠ ܗܵܘ̇ ܕܲܓܼܒ̣ܵܝܗܝ 483 ܘܫܲܪܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܝܲܕܼ ܙܵܟܘܼܬܼܵܐ ܕܲܙܟ̣ܵܐ ܠܒܼܝܼܫܵܐ. 484 :ܒܚܹܝܠ ܗܵܘ̇ ܕܲܓܼܒܼܵܝܗܝ ܙܟܼܵܝܗܝ ܠܛܪܘܢܵܐ ܕܚܲܝܵܒ̣ ܐܢܫ̈ܐ 485 ܘܐܲܩܨܵܗ̇ ܛܵܒܼܵܐ ܠܗܵܝ̇ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܚܘܼܡܣܵܢܹܗ܀ 486 :ܒܝܲܕܼ ܚܘܼܡܣܵܢܵܐ ܚ̣ܣܲܢ ܠܥܝ̈ܕܐ ܕܚܲܫܲܝ̈ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ 487 ܟܲܕܼ ܢܲܩܝܼܦ ܠܹܗ ܗܵܘ̇ ܨܒܼܝܵܢܵܐ ܕܲܓܼܒ̣ܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܟܠ. 488 :ܨܒܼܝܵܢ ܟܲܣܝܵܐ ܫܪܼܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܢܵܘܡܵܐ ܕܪܘܼܟܵܒܼ ܦܲܓܼܪܹܗ 489 ܘܣܵܥܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܐܹܝܕܵܐ ܕܦܲܐܝܵܐ ܠܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠܵܐ܀ 490 :ܠܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠܵܐ ܦܐܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܣܥܘܿܪ ܐܲܝܕܵܐ ܕܦܲܐܝܵܐ 491 ܘܲܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܢܸܓܼܡܘܿܪ ܚܘܼܒܵܐ ܠܲܡܫܲܕܿܪܵܢܹܗ. 492 :ܠܣܵܢܵܐܐ ܕܐܵܫ̈ܐ ܫܒܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 493 ܘܲܢܦ݂ܲܩ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܐܲܦܢܝܼ ܫܒܼܝܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܵܗܵܘ̈ܗܝ܀ 494 :ܠܚܘܼܪܒܵܐ ܢܦܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܣܥܘܿܪ ܓܸܢܣܹܗ ܪܵܚܹ̇ܡ ܓܸܢܣܲܢ 495 ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܲܒܼܥܵܝܗܝ ܗܵܘ̇ ܫܲܒܵܝܵܐ ܕܲܫܒ̣ܵܐ ܠܓܸܢܣܹܗ. 496 :ܫܒܼܝܼܬܼܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܦܲܪ݂ܲܩ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܪܘܕܲܐ 497 ܘܒܲܙܹܗ ܠܚܲܝܠܹܗ ܘܥܲܒܼܕܹܗ ܓܘܼܚܟܵܐ ܘܫܲܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ܀ 498 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܙܟܵܝ̣ܗܝ ܠܛܪܘܿܢܵܐ ܕܲܙܟ̣ܵܐ ܠܐܵܢܵܫܵܐ 499 ܘܲܒܼܙܵܟܼܘܼܬܹܗ ܐܲܪܝܼܡ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܘܡܲܟܸܟ ܕܲܝܘܹ̈ܐ. 500 :ܠܕܲܝ̈ܘܹܐ ܡܲܟܸܿܟ ܒܩܸܐܪ̱ܣܵܐ ܕܥܒ݂ܲܕܼ ܥܲܡ ܪܹܫ ܕܲܝܘܹ̈ܐ 501 ܘܲܫܩ݂ܲܠ ܡܸܢܗܘܿܢ ܙܲܝܢܵܐ ܕܲܫܩ݂ܲܠܘ ܡ̣ܢ ܐܲܒܵܗ̈ܘܗܝ܀ 502 :ܥܲܪܛܸܠܵܐܝܼܬܼ ܐܲܩܝܼܡ ܐܸܢܘܿܢ ܠܣܵܢ̈ܐܹܐ ܕܓܸܢܣܹܗ 503 :ܕܠܵܐ ܢܸܙܕܲܝܢܘܿܢ ܠܡܸܥܒܲܕܼ ܩܸܐܪܣܵܐ ܥܲܡ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 504 :ܩܸܐܪ̱ܣܵܐ ܪܲܒܿܐ ܥܒ݂ܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܥܲܡ ܣܸܕܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ 505 ܘܲܬܼܗܲܪܘ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܒܚܹܝܠ ܙܵܟܘܬܹܗ܀ 506 :ܚܹܝܠ ܙܵܟܼܘܼܬܹܗ ܚܙ̣ܵܘ ܚܲܙ̈ܝܹܐ ܕܐܲܬܼܠܹܝܛܘܼܬܼܵܐ 507 ܘܲܟܼܢ̣ܫܘ ܨܐܕܵܘܗܝ ܐܲܝܟ ܕܲܠܡܲܠܟܿܐ ܕܲܢܩܲܠܣܘܼܢܵܝܗܝ. 508 :ܟܠܝܼܠ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܓܕܠ̣ܘ ܩܲܪܸܒ̣ܘ ܠܹܗ ܠܐܲܬܼܠܹܝܛ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 509 ܘܫܲܒܲܚܘ ܘܐܵܘܕܝܼܘ ܠܚܲܝܠܵܐ ܕܚܲܝܠܹܗ ܒܐܵܓܼܘܿܢ ܚܲܫܹ̈ܐ܀ 510 :ܠܟܼܠ ܚܲܫܹ̈ܐ ܙܟܼܵܐ ܐܲܬܼܠܹܝܛܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ 511 ܒܗܵܝ̇ ܕܐܵܦ ܒܝܼܫܵܐ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܣܲܝܸܟܼܘ ܒܩܸܐܪ̈ܣܵܐ ܬܠܵܬܼܵܐ. pb. f.78v 512 :ܠܩܸܐܪ̈ܣܹܐ ܬܵܠܬܐ ܕܥܲܡ ܚܲܣܝܼܢܵܐ ܚܣ݂ܲܢ ܒܲܪ ܓܸܢܣܲܢ 513 ܘܡܲܟܼܕܹܗ ܠܣܵܢܐܵܐ ܕܡܫܲܬܼܩܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܫܲܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ܀ 514 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܡܲܟܿܟܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܚܲܣܝܼܢܵܐ ܕܡܲܟܿܟܹܗ ܠܓܸܢܣܲܢ 515 ܗܘ̤ ܥܲܡ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܡܚܲܝܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܹܗ. 516 ܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܥܲܒܼܕܹܗ ܕܢܸܙܟܸܿܐ ܠܲܒܼܥܸܠܕܲܪܵܐ 517 ܟܲܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܟܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܐܘܡܼܵܢܘܼܬܹܗ܀ 518 :ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܹܗ ܟܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ 519 ܘܚܲܝܠܹܗ ܕܡܸܢܹܗ ܡܣܲܝܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܡܸܢܲܢ. 520 :ܐܢܵܫܵܐ ܕܡܸܢܲܢ ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡ ܣܵܛܵܢܵܐ 521 ܠܵܘ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܪܵܢܹܝ̇ܢ ܥܲܛ̈ܠܲܝ ܠܸܒܵܐ܀ 522 :ܕܠܵܘ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܲܫܲܝ̈ ܦܲܓܼܪܵܐ 523 ܘܣܵܗܕܝ̈ܢ ܕܥܲܡ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܥܒ݂ܲܕܼܘ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ. 524 :ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܣܵܗܕ̈ܝܼܢ ܥܲܡ ܡ̇ܢ ܐܲܩܪܸܒܼܘ ܩܪܵܒܼܵܐ ܒܚܘܼܪܒܵܐ 525 :ܥܲܡ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܚܲܣܢܹܗ ܟܲܦܢܵܐ ܒܵܬܲܪ ܨܵܘܡܹܗ 526 :ܟܲܦܢܹܗ ܒܵܬܲܪ ܨܵܘܡܹܗ ܕܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ 527 ܘܝܼܕܲܥ̣ ܣܵܢܐܵܐ ܕܟܲܦܢܹܗ ܣܵܗܸ̇ܕܼ ܥܲܠ ܐܢܵܫܘܼܬܹܗ. 528 :ܪܘܼܟܵܒܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܕܐܸܬܼܪܲܦܝܼ ܒܚܲܣܝܼܪܘܼܬܼܵܐ 529 ܘܲܩܪܸܒܼ ܨܹܐܕܵܘܗܝ ܕܲܢܩܲܪܸܒܼ ܠܹܗ ܪܸܓܼܬܼ ܦܲܓܼܪܵܐ܀ 530 :ܚܙ̣ܵܐ ܕܐܸܬܼܪܲܦܝܼ ܦܲܓܼܪܹܗ ܒܟܲܦܢܵܐ ܡܲܪܦܹܐ ܦܲܓܼܪܵܐ 531 ܘܲܣܒ݂ܲܪ ܕܲܟܼܒܲܪ ܡܨܹܐ ܡܲܛܥܹܐ ܠܹܗ ܒܪܸܓܲܬܼ ܠܲܚܡܵܐ. 532 :ܪܸܓܲܬܼ ܠܲܚܡܵܐ ܡܥܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܦܓܼܪܹܗ ܕܐܸܕܼܵܡ ܕܲܬܼܪܹܝܢ 533 ܒܵܗ̇ܘ ܐܸܣܟܿܝܡܵܐ ܕܐܲܛܥܝܼ ܠܐܕܵܡ ܒܪܸܓܲܬܼ ܦܲܓܼܪܵܐ܀ 534 :ܚܵܒ̣ܘ ܨܢ̈ܥܵܬܹܗ ܘܲܛܠܸܩܘ ܦܘܼܪ̈ܣܵܘܗܝ ܘܐܵܘܦܝܼܘ ܢܸܟܼܠܵܘ̈ܗܝ 535 ܘܠܵܐ ܦܵܫܲܬ̤ ܠܹܗ ܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܕܫܵܦܝܵܐ ܡ̣ܢ ܚܵܘܵܒ̈ܬܐ. 536 :ܟܠܹܗ ܒܟܼܠܹܗ ܚܵܒ̣ ܡܵܪܘܿܕܼܵܐ ܘܚܲܝܠ̈ܘܵܬܹܗ 537 ܘܟܼܠܹܗ ܒܟܼܠܹܗ ܙܟ̣ܵܐ ܒܲܪ ܐܵܕܼܵܡ ܘܙܲܟܿܝܼ ܠܓܸܢܣܹܗ܀ 538 :ܚܲܝܵܒܼ ܡܸܟܹܿܝܠ ܓܸܢܣܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ ܠܡܸܦܪܲܥ ܫܘܼܒܼܚܵܐ 539 ܠܗܵܘ̇ ܕܐܲܪܝܼܡܹܗ ܠܓܸܢܣܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ ܒܝܲܕܼ ܒܲܪ ܓܸܢܣܹܗ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/47
Source:
London British Library Oriental 5463 BL Or. 5463 http://syriaca.org/manuscript/2289
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On the Temptation of Christ - ܥܲܠ ܕܪ̈ܵܘܗܝ ܕܡܪܢ” based upon BL Or. 5463, Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/47.
Bibliography:
On the Temptation of Christ - ܥܲܠ ܕܪ̈ܵܘܗܝ ܕܡܪܢ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/47.

Show Citation Styles