Isaac of Nineveh: Discourse 79

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
ܟܡܵܐ ܕܹܝܢ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܲܡܤܲܪܩܘܼܬܼܵܐ: ܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܢܵܒܲܗ ܒܪܸܥܝܵܢܹܗ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ. ܘܲܒܼܚܲܝܹ̈ܐ ܗܢܘܿܢ ܕܒܼܵܬܲܪ ܢܘܼܚܵܡܵܐ ܗܵܪܹܓܼ ܒܟܼܠܫܵܥ: ܘܥܘܼܬܵܕܼܵܐ ܕܚܵܫܲܚ ܠܲܕܿܬܲܡܵܢ ܡܸܬܼܦܲܪܲܣ ܒܟܼܠܙܒܲܢ. ܘܲܡܒܲܤܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܟܠ ܐܝܼܩܵܪ ܘܲܢܝܵܚ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܡܸܙܕܲܪܥܵܐ ܒܡܲܚܫܲܒܼܬܹܗ: ܘܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܕܥܲܠ ܒܲܤܝܘܼܬܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܪܵܦܹ̇ܿܬܼ ܒܪܸܗܝܵܢܹܗ ܒܟܼܠܥܸܕܵܢ. ܘܲܠܒܼܝܼܒܼ ܒܬܲܪܥܝܼܬܹܗ: ܘܠܸܒܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܩܢܸܐ ܒܟܼܠܙܒܲܢ: ܥܲܠ ܟܠ ܕܸܚܠܵܐ ܘܩܹܘܲܢܕܹܝܢܘܿܣ ܡܲܥܒܿܕܼܵܢܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ. ܒܕܼܵܐܦܠܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܵܐ ܩܵܢܹ̇ܛ: ܒܗܵܝ̇ ܕܲܒܼܟܼܠܫܵܥ ܡ̣ܢ ܩܘܼܪܒܵܐ ܒܹܗ ܚܵܐܲܪ ܘܲܡܤܲܟܸܐ ܠܹܗ. ܘܫܲܕܼܝܵܐ ܨܸܦܬܹܗ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܟܼܠܹܗ ܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܠܓܼܵܢܵܐ. ܘܐܸܢ ܐܘܼ̈ܠܨܵܢܹܐ ܡܸܤܬܲܩܒܿܠܝܼܢ ܠܹܗ: ܐܲܝܟܼ ܐ̄ܢܵܫ ܕܝܵܕܲܥ ܘܲܡܦܵܣ ܚܲܬܝܼܬܼܵܐܝܼܬܼ ܕܲܟܼܠܝܼ̈ܠܹܐ ܡܥܲܬܿܕܝܼܢ ܠܹܗ: ܒܟܼܠܵܗ̇ ܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܡܚܲܡܤܸܢ ܒܗܘܿܢ: ܟܲܕܼ ܪܵܘܙܵܐ ܘܕܼܵܝܼ̇ܨܵܐ ܢܲܦܫܹܗ ܒܩܘܼܒܵܠܗܘܿܢ. pb. 539 ܒܗܵܝ̇ ܕܝܼܕܲܥ̣: ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܦܲܪܢܤܵܢܗܘܿܢ ܕܲܠܘܵܬܹܗ ܡܸܛܠ ܝܘܼܬܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܝܑܼܕܲܝܼ̈ܥܵܢ ܒܦܘܼܪ̈ܢܵܤܹܐ ܕܠܵܐ ܓܠܹܝܢ. ܡܵܐ ܕܹܝܢ ܕܓܼܕܲܫ̣: ܕܡ̣ܢ ܥܸܠܬܼܵܐ ܐܲܝܕܵܐ ܕܗ̤ܝ: ܡܸܕܸܡ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܥܵܒܼܘܿܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܢܦܲܠ̣ ܒܐܝܼܕܹܗ ܘܲܩܢ̣ܵܐ ܒܡܲܥܒܿܕܼܵܢܘܼܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܚܲܟܼܝܼܡ ܠܟܼܠ ܒܝܼ̈ܫܢ: ܒܲܪܫܵܥܬܹܗ: ܪܸܚܡܬܼܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܡܫܲܪܝܵܐ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܵܐ ܒܢܲܦܫܹܗ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܢܓܝܼܪܹ̈ܐ ܡܸܬܼܪܲܥܸܐ: ܘܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܕܐܲܝܟܼ ܕܠܲܢܝܵܚܹܗ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܫܵܘܚ̇ܝܼܢ ܒܹܗ ܒܟܼܠܫܵܥ. ܘܐܵܚܹ̇ܕܼ ܠܹܗ ܠܦܲܓܼܪܵܐ: ܕܐܸܢ ܡܲܨܝܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܫܬܿܚܸܩ ܒܡܸܕܸܡ. ܘܟܼܠ ܡܸܬܼܦܲܪܲܣ: ܗܵܠܹܝܢ ܕܠܲܢܝܵܚܹܗ ܕܦܲܟܼܪܵܢ ܡܲܨܝܵܐ ܕܢܸܬܼܩܲܝ̈ܡܵܢ. ܘܡܸܬܼܒܲܪܸܐ ܠܹܗ ܡܸܢܵܗ̇ ܕܗܵܝ̇ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܫܲܥܒܲܕܬܵܐ ܕܲܠܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܕܕܸܚܠܬܼܵܐ. ܘܡܸܟܵܐ ܒܟܼܠܗܹܝܢ: ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܡܲܥ̈ܒܿܕܼܵܢܹܐ ܕܩܸܢܛܵܐ ܘܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܕܸܚܠܬܼܵܐ ܪܵܢܹܐ ܘܡܸܬܼܚܲܫܲܒܼ. ܒܕܸܐܫܬܲܩܠܲܬ̤ ܡܸܢܹܗ ܠܒܼܝܼܒܼܘܼܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܠܸܒܵܐ: ܕܟܲܕܼ ܡܥܲܠܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܒܲܡܤܲܪܩܘܼܬܹܗ: ܩܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܢܲܦܫܹܗ. ܘܡܸܛܠ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܝܵܪܘܿܬܼܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܒܲܟܼܡܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܹܗ ܕܐܲܚܝܼܕܼ: ܐܵܦ ܕܸܚܠܬܼܵܐ ܩܲܒܸܠ̣ ܐܲܝܟܼ ܢܵܡܘܿܤܵܐ ܘܦܘܼܪܢܵܤܵܐ ܕܲܡܛܲܟܲܣ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܲܝܢܵܐ ܓܹܝܪ ܓܲܒܵܐ ܕܲܡܛܲܝܼܸܒܼܝܼܢܲܢ ܗܲܕܵܡܲܝ̈ܢ ܠܦܘܼܠܚܵܢܹܥܗ: ܕܝܼܠܹܗ ܗܵܘܹ̇ܝܢܲܢ ܥܲܒܼ̈ܕܹܐ ܒܫܘܼܥܒܵܕܼܵܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܕܸܚܠܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܡܸܠܬܹܗ ܕܲܫܠܝܼܚܵܐ. ܩܕܼܵܡ ܡܠܗܘܿܢ ܚܲܫܹ̈ܐ: ܪܸܚܡܲܬܼ ܝܵܬܼܵܐ. ܘܲܩܕܼܵܡ ܟܠܗܹܝܢ ܡܝܲܬܿܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܕܐ̄ܢܵܫ ܢܒܲܤܲܪ ܥܲܠ ܢܝܵܚܹ̈ܐ. ܕܲܡܬܲܪܤܸܐ ܦܲܓܼܪܹܗ ܒܲܢܝܵܚܹ̈ܐ: ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܢܸܬܼܐܠܸܨ. ܕܡܸܬܼܸܦܲܢܲܩ ܠܲܡ ܒܛܲܠܝܘܼܬܹܗ: ܥܲܒܼܕܵܐ ܢܸܗܘܸܐ. ܘܒܲܐ̄ܚܪܵܝܬܹܗ: ܢܸܬܿܬܲܢܲܚ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ pb. 540 ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܲܚܒܼܝܼܫ ܪܹܫܹܗ ܠܓܵܘ ܒܥܘܼܒܵܐ ܥܲܒܼܝܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ: ܕܲܢܤܘܼܩ ܐܵܐܲܪ ܩܲܛܝܼܢܵܐ ܕܐܲܫܝܼܕܼ ܒܥܘܼܒܵܐ ܗܵܢܵܐ ܤܦܝܼܩܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܲܥܡܝܼܕܼ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܒܡܲܪܢܝܼܬܼܵܐ ܕܲܬܼܢܵܢ: ܕܲܢܩܲܒܸܠ ܤܵܘܩܵܐ ܕܢܲܦܫܹܗ ܪܓܸܫܬܼܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܐܵܐܲܪ ܫܲܦܝܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܲܡܒܲܠܒܸܠ ܪܹܚܝܵܐ ܕܤܲܡ ܡܵܘܬܵܐ ܠܤܘܼܙܵܓܼܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܡܫܲܟܲܪܬܵܐ ܠܫܲܝܢܵܐ ܕܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܟܼܘܼܪܗܵܢܵܐ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܒܝܲܕܼ ܦܲܓܼܪܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܬܼܚܲܒܲܠ ܚܲܕܼܸ ܡܸܢܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪܹܗ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܟܸܤܦܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܢܸܗܘܘܿܡ ܒܚܲܕܼ ܒܲܝܬܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܚܲܒܸܠ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܠܚܲܒܼܪܹܗ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܲܬܼܩܵܘܸܐ ܙܓܼܘܿܓܼܝܼܬܼܵܐ ܒܲܫܒܼܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܟܹܐܦܵܐ ܘܲܬܼܟܲܬܲܪ ܒܚܘܼܠܡܵܢܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܐܲܡܝܼܢ ܡܸܬܼܘܲܥܲܕܼ ܠܲܚܙܵܬܼܵܐ ܘܡܲܡܠܠܵܐ ܕܥܲܡ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ: ܘܲܬܼܸܟܲܬܲܪ ܕܲܟܼܝܘܼܬܹܗ ܕܠܵܐ ܛܘܼܠܫܵܐ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܡܸܬܼܥܲܩܪܝܼܢ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܚܘܼܪ̈ܦܹܐ ܐܲܡܝܼ̈ܢܹܐ ܕܚܹܐ̈ܦܲܝ ܡܲܝ̈ܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܪܸܚܡܬܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܡ̣ܢ ܠܸܒܵܐ ܒܚܹܐܦܵܐ ܕܢܸܤܝ̈ܘܿܢܹܐ ܕܥܵܕܹܝܢ ܥܲܠ ܦܲܓܼܪܵܐ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܲܡܕܲܟܹܝܢ ܤܲܡ̈ܡܵܢܹܐ ܡܢܲܦ̈ܨܵܢܹܐ ܟܘܼܡ̈ܘܿ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܘܼܙܵܐ ܕܐܘܼ̈ܠܨܵܢܹܐ ܠܚܲܫܹ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܡ̣ܢ ܠܸܒܵܐ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܢܲܪܓܸܿܫ ܡܝܼܬܼܵܐ ܒܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ ܕܲܩܒܼܝܼܪ ܒܓܼܵܘ ܫܸܠܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܩܲܒܼܪܵܐ: ܚܤܝܼܟܼܵܐ ܢܲܦܫܹܗ ܡ̣ܢ ܟܝܼܡܘܿܢܵܐ ܕܲܡܥܵܕܼ ܥܵܛܲܪ ܡ̣ܢ ܪܓܸܫܬܼܵܐ ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܡܸܬܼܗܲܦ̈ܟܼܵܢ ܒܹܝܬܼ ܒܢܲܝ̈݁ܢܵܫܵܐ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܲܢܟܲܬܲܪ ܕܠܵܐ ܢܸܟܼܝܵܢܵܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܚܵܐܹ̇ܣ ܥܲܠ ܒܥܸܠܕܲܪܹܗ ܒܤܸܕܼܪܹܗ ܕܲܩܪܵܒܼܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ pb. 541 ܕܚܵܐܹ̇ܣ ܐܵܓܼܘܿܢܸܤܛܵܐ ܥܲܠ ܦܲܓܼܪܹܗ ܘܬܸܫܬܵܘܙܲܒܼ ܢܲܦܫܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܕܵܢܵܐ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܡܵܐ ܕܡܸܤܬܲܪܕܼܵܐ ܛܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܚܸܙ̈ܘܵܢܹܐ ܡܤܲܪ݁ܕܼܵܢܹܐ: ܪܵܗ̇ܛܵܐ ܘܒܲܫ̈ܦܘܿܠܹܐ ܕܐܲܒܼܵܗܹ̈ܝܗ̇ ܡܸܬܼܓܵܘܤܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܟܠ ܟܡܵܐ ܕܡܸܬܼܠܲܨܵܐ ܡ̣ܢ ܤܘܼܪܵܕܼܵܐ ܕܢܸܤ̈ܝܘܿܢܹܐ: ܚܵܒܼܨܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܡܸܬܼܓܵܘܵܤܘܼ ܒܲܬܼܟܼܝܼܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܬܲܟܼܫܲܦܬܵܗ̇. ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܬܼܵܟܼܒܿܝܼܢ ܢܸܤܝ̈ܘܿܢܹܐ: ܡܲܤܓܝܵܐ ܢܲܟܼܫܲܦܬܼܵܐ. ܘܡܵܐ ܕܐܸܬܼܪܲܘܚܲܬ̤: ܐܸܬܼܐܠܲܫܕܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܒܦܸܗܝܵܐ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܫܬܲܠܡܝܼܢ ܠܐܝܼ̈ܕܲܝ ܕܲܝܵܢܹ̈ܐ ܠܡܸܬܼܢܲܓܵܕܼܘܼ ܚܠܵܦ ܒܝܼ̈ܫܬܼܗܘܿܢ: ܐܸܢܗܘ̤ ܕܡܸܚܕܼܵܐ ܕܐܸܬܼܩܲܪܲܒܼܘ ܠܢܸܓܼܕܹ̈ܐ: ܡܸܬܼܡܲܟܿܟܼܝܼܢ ܘܒܲܪܫܵܥܬܹܗ ܡܵܘܕܹܝܢ ܒܤܘܼܪ̈ܚܵܢܲܝܗܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܢܸܓܼܕܗܘܿܢ ܡܸܬܼܒܲܨܲܪ: ܘܲܒܼܝܲܕܼ ܐܘܼ̈ܠܨܵܢܹܐ ܙܥܘܹܪܹ̈ܐ ܡܸܫܬܵܘܙܒܼܝܼܢ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܐܝܼܬܼ ܒܗܘܿܢ ܕܤܲܟܼܠܝܼܢ ܘܡܸܬܼܩܲܫܹܝܢ: ܥܲܠ ܢܸܓܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܸܬܿܬܵܘܤܲܦ: ܘܲܠܚܲܪܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܒܨܸܒܼܝܵܢܗܘܿܢ ܡܵܘܕܹܝܢ ܒܵܬܲܪ ܢܸܓܼܕܹ̈ܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܟܲܕܼ ܡܬܲܠܚܝܼܢ ܓܲܒܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܡܸܕܸܡ ܠܵܐ ܝܵܬܼܪܝܼܢ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܚܢܲܢ: ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܡܸܛܠ ܤܲܟܼ̈ܠܘܵܬܼܵܢ ܕܩܲܢܹܝܢܲܢ ܠܗܹܝܢ ܕܠܵܐ ܬܘܼܪܵܨ: ܡ̣ܢ ܐܝܼ̈ܕܲܝ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܠܡܝܼܢܲܢ ܠܐܝܼ̈ܕܲܝ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܝܵܢܵܐ ܕܟܼܠ: ܘܦܵܩ̇ܕܵܐ ܥܠܲܝܢ ܠܡܸܬܼܡܬܼܵܚܘܼ ܩܕܼܵܡ ܫܲܒܼܛܵܐ ܕܢܸܤ̈ܝܘܿܢܹܐ ܐܲܝܟܼ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܩܲܫܘܿܢ ܢܸܓܼܕܲܝ̈ܢ ܕܬܲܡܵܢ: ܐܸܢ ܒܲܪܫܵܥܬܹܗ ܕܡܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܠܲܢ ܫܲܒܼܛܹܗ ܕܕܲܝܢܵܐ ܡܸܬܼܡܲܟܿܟܼܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܘܡܸܬܼܥܲܗܕܝܼܢܲܢ ܤܘܼܪ̈ܚܵܢܲܝܢ: ܘܡܵܘܕܹܝܢܲܢ ܩܕܼܵܡ ܬܵܒܼܘܿܥܵܐ: ܒܝܲܕܼ ܢܸܤ̈ܝܘܿܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܡܸܫܬܵܘܙܒܼܝܼܢܲܢ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ. ܐܸܢܕܹܝܢ ܡܸܬܼܩܲܫܹܝܢܲܢ ܒܐܘܼ̈ܠܨܵܢܲܝܢ: ܘܠܵܐ ܡܵܘܕܹܝܢܲܢ ܕܲܚܢܲܢ ܗ̤ܘܲܝܢܲܢ ܥܸܠܬܼܵܐ ܠܗܵܠܹܝܢ ܘܫܵܘܹܝܢܲܢ ܘܐܵܦ ܝܲܬܿܝܼܪ pb. 542 ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ: ܐܸܠܵܐ ܡܸܬܼܥܲܕܿܠܝܼܢܲܢ ܒܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܐܝܼܬܼ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܲܒܼܫܹܐܕܹ̈ܐ: ܘܲܒܲܙܲܒܲܢ ܐܵܦ ܒܟܹܐܢܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܢܲܦܫܲܢ ܙܲܟܵܝܹ̈ܐ ܡܩܝܼܡܝܼܢܲܢ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܥ̇ܒܼܵܕܼ̈ܝܢ ܪܵܢܹܝܢܲܢ ܘܐܵܡܪܝܼܢܲܢ. ܘܠܵܐ ܪܵܢܹܝܢܲܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܸܢܲܢ ܡܦܵܣ ܘܝܵܕܲܥ ܠܲܢ: ܘܕܲܒܼܟܼܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܝܼܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܐ̄ܢܵܫ ܒܸܠܥܵܕܼ ܦܘܼܩܕܵܢܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܡܸܬܼܪܕܹܐ: ܟܡܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ: ܬܵܟܼ̈ܒܵܢ ܥܵܩ̈ܬܲܢ. ܘܐܘܼܠܨܵܢܲܢ: ܥܵܐܹ̇ܙ. ܘܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܠܚܲܒܼܪܹܗ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܚܲܒܼܠܵܐ ܡܲܫܠܡܝܼܢ ܠܲܢ. ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܕܲܥ ܢܲܦܫܲܢ ܘܢܸܬܼܡܲܟܲܟܼ: ܘܢܲܪܓܸܫ ܒܲܚܛܵܗܲܝ̈ܢ. ܡܸܛܠ ܕܒܸܠܥܵܕܼ ܕܢܲܪܓܸܫ: ܐܵܦܠܵܐ ܠܬܼܘܼܪܵܨܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܢܹܐܬܸܐ. ܘܲܠܚܲܪܬܼܵܐ ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܐܘܼ̈ܠܨܵܢܹܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܐܸܬܼܐܠܸܨܢܲܢ: ܗܵܝܕܹܝܢ ܡܵܘܕܼܝܼܢܲܢ ܒܲܚܛܵܗܲܝ̈ܢ: ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܝܘܼܬܼܪܵܢ. ܟܲܕܼ ܡܸܕܸܡ ܒܘܿܝܵܐܵܐ ܡܸܢܵܗ̇: ܠܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܠܲܢ. ܐܵܦ ܗ̤ܝ ܗܵܕܹܐ ܕܢܲܪܓܸܫ ܐ̄ܢܵܫ ܒܲܚܛܵܗܵܘ̈ܗܝ: ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܢܵܦ̇ܠܵܐ ܒܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ: ܡܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܕܐܸܬܿܛܲܪܲܦ ܒܤܲܓܝܼܐܘܼܬܼ ܙܢܵܐ ܕܢܸܤ̈ܝܘܿܢܹܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܠܵܐ ܢܹܐܙܲܠ ܒܟܼܠܗܹܝܢ ܗܵܠܹܝܢ ܥܵܩ̈ܬܼܵܐ ܘܐܘܼ̈ܠܨܵܢܹܐ ܕܠܵܐ ܝܘܼܬܼܪܵܢ ܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ ܥܵܠܡܵܐ. ܘܲܕܼܠܵܘ ܡ̣ܢ ܩܲܫܝܘܼܬܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܤܬܲܟܿܠܝܼܢ ܗ̣̄ܘܲܝܢ. ܐܝܼܬܼ ܕܐܵܦ ܒܗܘܿܢ ܒܗܵܠܹܝܢ ܡܫܲܢܹܝܢ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܵܘܕܹܝܢ ܕܚܲܝܵܒܼܝܼܢ: ܐܸܠܵܐ ܡܸܬܼܚܪܹܝܢ ܘܡܸܬܼܥܲܕܿܠܝܼܢ. ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܹܝܢ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ: ܚܵܐܲܪ. ܕܐܸܢܗ̤ܘ ܕܡܸܬܼܡܲܟܿܟܼܝܼܢ: ܢܸܫܒܿܘܿܩ ܘܢܲܪܘܲܚ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܠܵܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܢܸܥܒܸܿܕܼ ܠܢܸܤܝܘܿܢܗܘܿܢ ܡܲܦܩܵܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܲܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܢܚܲܤܸܐ: ܒܬܼܵܘܕܝܼܬܼܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܕܠܸܒܿܗܘܿܢ. ܐܲܝܟܼ ܐ̄ܢܵܫ ܕܲܡܩܲܪܸܒܼ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܘܡܲܩܢܸܐ ܠܘܵܬܹܗ ܐܲܦܹ̈ܐ ܦܨܝܼ̈ܚܵܬܼܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ pb. 543 ܡܲܢ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ: ܡܲܥܒܲܪ ܟܠܗܹܝܢ ܡܘܼ̈ܫܚܵܬܼܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܘ̈ܗܝ: ܐܵܦ ܩܵܢܹ̇ܐ ܠܘܵܬܹܗ ܐܲܦܹ̈ܐ ܦܨܝܼ̈ܚܵܬܼܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܥܸܪܒܵܐ ܓܹܝܪ ܕܲܢܦܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܛܝܵܪܵܐ: ܘܲܒܼܦܸܗܝܵܐ ܕܪܸܥܝܹܗ ܐܵܙܹ̇ܠ ܩܵܐܹ̇ܡ ܥܲܠ ܢܸܩܥܵܐ ܕܕܹܐܒܹ̈ܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ ܕܦܵܪܹܫ ܡ̣ܢ ܐܵܘܝܘܼܬܼܵܐ ܕܚܲܒܼܪ̈ܵܘܗܝ ܒܫܸܡ ܡܵܘܬܿܒܼܵܐ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ: ܘܐܲܡܝܼܢ ܡܸܬܼܘܲܥܲܕܼ ܒܹܝܬܼ ܚܸܙ̈ܘܵܢܹܐ ܘܲܒܼܦܸܗܝܵܐ ܕܒܲܩܪܝܼܬܼܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܐ̄ܢܵܫ ܕܲܛܥܝܼܢ ܥܲܠ ܟܲܬܼܦܹܗ ܡܲܪܓܵܢܝܼܬܼܵܐ ܤܲܓܝܼܐܲܬܼ ܕܡܲܝ̈ܵܐ: ܘܐܵܙܹ̇ܠ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܥܠܹܝܗ̇ ܛܸܒܵܐ ܤܲܢܝܵܐ: ܘܲܒܼܟܼܠ ܥܸܕܵܢ ܩܲܢܝܼܛ ܡ̣ܢ ܬܲܚܠܘܼܨܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܲܢ ܕܲܛܥܝܼܢ ܡܲܪܓܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܢܲܟܼܦܘܼܬܼܵܐ ܘܪܵܕܹܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܒܼܥܸܠܕܒܼܵܒܹ̈ܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܥܘܿܠ ܠܐܵܘܵܢܵܐ ܕܩܲܒܼܪܵܐ ܕܗ̤ܘܝܘܼ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ: ܠܲܝܬܿ ܥܠܹܝܗ̇ ܤܲܒܼܪܵܐ ܕܬܸܬܼܦܲܠܲܛ ܡ̣ܢ ܓܲܝܵܤܹ̈ܐ ܘܒܼܵܙܘܿܙܹ̈ܐ. ܕܲܠܡܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗܵܘ̇ ܕܠܵܐ ܩܵܢܹ̇ܛ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܠܵܐ ܗܵܢܵܐ ܝܵܕܲܥ̇݊: ܕܒܲܐܝܢܵܐ ܐܲܬܼܪܵܐ ܘܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܘܼܒܲܐܝܢܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܒܵܠ̇ܩܝܼܢ ܥܠܵܘܗܝ ܡܸܢܫܹܠܝ ܘܲܡܤܲܪܩܝܼܢ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܤܲܒܼܪܹܗ. ܐܝܼܬܼ: ܕܥܲܠ ܬܪܲܥ ܒܲܝܬܹܗ ܡܸܬܼܒܙܸܙ. ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܤܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܐ̄ܢܵܫ ܕܫܵܬܹ̇ܐ ܚܲܡܪܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܐܸܒܼܠܵܐ ܘܪܵܘܹ̇ܐ: ܘܛܵܥܹ̇ܐ ܠܟܼܠܹܗ ܚܲܫܵܐ ܕܟܹܐܒܹܗ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܪܵܘܹ̇ܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܹܝܬܼ ܒܵܟܹ̈ܐ: ܛܵܥܹ̇ܐ ܠܟܹܐܒܹܗ ܘܲܠܥܵܩܬܹܗ ܟ̱ܠܵܗ̇: ܘܠܵܐ ܡܲܪܓܫܵܢܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܡܸܛܠ ܪܲܘܝܘܼܬܹܗ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܲܚܛܝܼܬܼܵܐ. ܕܲܤܡܝܼܟܼ ܠܸܒܹܗ ܒܤܲܒܼܪܵܐ ܕܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܚܲܝܘܲܬܼ ܟܸܢܦܵܐ ܗ̣̄ܝ ܩܲܠܝܼܠܬܼܵܐ ܢܲܦܫܹܗ. ܕܲܒܼܟܼܠܥܸܕܵܢ ܡܕܲܠܲܝ ܗ̄ܘ̣ ܪܸܗܝܵܢܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܛܵܐܹ̇ܣ ܒܪܸܢܝܵܐ ܕܚܘܼܫܵܒܼܵܘ̈ܗܝ: ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ pb. 544 ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܐܲܡܝܼܢܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܐ̄ܢܵܫ ܕܲܩܢܸܐ ܪܘܼܚܵܐ ܠܲܪܟܼܘܿܒܹܗ: ܕܠܵܐ ܡܲܕܼܪܸܟܼ ܠܹܗ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܹܗ. ܕܟܼܠ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܒܼܵܥܹ̇ܐ: ܦܵܪܲܚ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ. ܐܲܝܟܼ ܐ̄ܢܵܫ ܕܲܩܢܸܐ ܤܢܹܐܓܼܪܵܐ ܒܹܝܬܼ ܕܝܼܢܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܲܢ ܕܲܡܪܲܚܸܦ ܥܲܠ ܐܲܠܝܼ̈ܨܹܐ. ܐܲܝܟܼ ܐ̄ܢܵܫ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܩܹܘܲܢܕܹܝܢܘܿܣ ܒܓܼܵܘ ܝܲܡܵܐ ܒܡܲܚܫܘܼ̈ܠܹܐ: ܘܫܵܕܹܐ ܡܵܐܢܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܐܸܠܦܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܲܢ ܕܲܡܒܲܤܲܪ ܥܲܠ ܥܘܼܘܵܟܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܝܲܡܵܐ ܚܵܢܘܿܩܵܐ. ܥܘܼܘܵܟܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܚܵܤܪܝܼܢ. ܡܵܢܵܐ ܥܵܡܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܒܲܝܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܕܝܼܠܵܟܼ؟ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܡܝܼܬܼܵܐ: ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܠܵܟܼ ܥܲܠ ܡܲܦܲܩܬܵܟܼ ܕܡܸܟܵܐ. ܡܵܢܵܐ ܡܲܤܓܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܲܤܘܼܪܹ̈ܐ ܠܢܲܦܫܵܟܼ؟ ܐܲܕܼܪܸܟܼ ܚܲܝܲܝ̈ܟ: ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܚܫܲܟܼ ܢܲܗܝܼܪܵܟܼ: ܘܬܸܒܼܥܸܐ ܥܸܕܼܪܵܐ ܘܠܵܐ ܬܸܫܟܲܚ. ܚܲܝܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܠܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܝܑܼܗܝܼܒܼܝܼܢ ܠܵܟܼ: ܠܵܐ ܬܒܲܛܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܒܥܸܠ̈ܠܬܼܵܐ. ܙܩܝܼܦܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܬܲܪܥܵܐ ܕܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ: ܒܗܵܢܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܡܲܥܲܠܬܹܗ ܕܗܵܘܢܵܐ ܠܘܵܬܼ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ. ܝܑܼܕܲܥܬܹܗ ܕܲܙܩܝܼܦܵܐ: ܒܚܲܫܵܘ̈ܗܝ ܕܲܙܩܝܼܦܵܐ ܡܟܲܤܝܵܐ. ܘܐܲܝܟܼ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܡܲܪܓܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܗ: ܐܲܝܟܼ ܡܸܠܬܹܗ ܕܲܫܠܝܼܚܵܐ. ܟܡܵܐ ܓܹܝܪ ܕܡܸܬܼܝܲܬܿܪܝܼܢ ܒܲܢ ܚܲܫܵܘ̈ܗܝ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܒܦܸܚܡܗܘܿܢ ܤܵܓܹ̇ܐ ܒܘܼܝܵܐܲܢ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ. ܒܘܼܝܵܐܐ ܩܵܪܹܐ ܠܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ: ܗܵܝ̇ ܕܡܸܬܼܦܲܫܩܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ. ܚܙܵܬܼܵܐ: ܝܵܠܕܵܐ ܒܘܼܝܵܐܵܐ. ܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܵܐ ܕܬܲܫܘܲܚ ܢܲܦܫܲܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܪܘܼܚ: ܐܸܠܵܐ ܟܲܕܼ ܢܸܗܘܸܐ ܠܸܒܲܢ ܡܝܼܬܼܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ. ܐܲܒܼܵܐ ܠܲܡ ܠܢܲܦܫܵܐ ܕܡܝܼܬܲܬ̤ ܡܵܘܬܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܡܩܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܒܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ. ܘܲܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܠܲܡ ܡܵܐܹ̇ܬܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܥܵܠܡܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܬܼܢܲܚܲܡ pb. 545 ܒܵܟܼ ܐܵܕܼܵܡ ܪܘܼܚܵܢܵܐ. ܡܵܐ ܠܲܡ ܓܹܝܪ ܕܡܵܐܹ̇ܬܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܲܕܼܒܼܝܼܚܘܼܬܼܵܗ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܼܵܐ ܠܟܼܠܹܗ ܗܘܼܦܵܟܼܵܐ ܕܥܘܼܡܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܐܲܓܼܥܸܠ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܕܒܼܵܬܲܪ ܢܘܼܚܵܡܵܐ: ܫܵܟܼܢܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ. ܘܕܼܘܼܒܵܪܹܗ: ܡܸܬܼܝܲܚܲܠ ܒܪܘܼܚ. ܘܡܵܐ ܕܲܤܢܵܝܗܝ ܠܥܵܠܡܵܐ: ܗܵܝܕܹܝܢ ܡܲܪܓܸܫ ܒܗܵܘ̇ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ: ܕܪܵܡ ܡ̣ܢ ܨܵܐܘܼܬܹܗ ܕܥܘܼܡܪܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ: ܘܡܸܫܬܿܘܸܐ ܠܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ. ܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܐܝܼܬܲܝܢ ܒܓܼܵܘܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܠܥܵܠܡܵܐ: ܟܡܵܐ ܕܬܲܪܥܝܼܬܲܢ ܨܵܒܼ̇ܝܵܐ ܒܲܢܝܵܚܹ̈ܐ: ܘܥܵܠܡܵܐ ܒܝܲܕܼ ܨܸܒܼ̈ܘܵܬܹܗ ܤܝܼܡ ܩܕܼܵܡ ܪܸ̈ܓܼܫܲܝܢ: ܘܲܠܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܒܝܲܕܼ ܪܓܸܫܬܼܵܐ ܡܚܲܕܸܬܼ: ܘܲܡܥܝܼܪ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܠܘܵܬܼ ܒܥܵܬܹܗ: ܒܝܲܕܼ ܩܲܪܝܼܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܡܗܹܝܢ: ܒܝܲܕܼ ܚܙܵܬܼܵܐ ܘܫܸܡܥܵܐ ܘܓܸܫܬܼܵܐ ܘܲܡܪܝܼܚܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܚܸܟܵܐ. ܘܡܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܤܦܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܠܸܒܵܐ ܡ̣ܢ ܪܸܢܝܵܐ ܕܥܘܼܗܕܵܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܚܤܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܡ̣ܢ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܹܗ: ܘܲܦܤܵܩܵܐ ܕܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܪܸܚܡܬܼܵܐ ܕܡܲܚܫܲܒܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܗܹܝܢ. ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܡܲܨܝܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܠܸܒܲܢ ܒܫܲܝܢܵܐ ܕܪܵܡ ܡ̣ܢ ܕܠܘܼܚܝܵܐ: ܘܲܒܼܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܕܥܸܠܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܢܲܤܟܝܼܢ ܒܓܼܵܘܹܗ ܥܘܼ̈ܗܕܵܢܹܐ ܡܚܲܕܬܼܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܦܸܓܼܥܹ̈ܐ ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܒܝܲܕܼ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܡܩܲܒܿܠܵܢܲܝ̈ܗܹܝܢ. ܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܢܝܵܐ ܡܝܼܬܼܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܐܵܦ ܦܲܓܼܪܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܗܲܠ ܡ̣ܢ ܪܓܸܫܬܼܵܐ ܘܲܚܙܵܬܼܵܐ ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/470
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 79” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/470.
Bibliography:
Discourse 79.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/470.

Show Citation Styles