Isaac of Nineveh: Discourse 81

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
ܫܲܦܝܼܪ ܡ̣ܢ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܘܼܡܝܵܐ ܐܲܝܬܝܼܬܿ ܘܦܘܼܚܵܡܵܐ ܡܒܲܚܢܵܢܵܐ ܠܕܼܘܼܒܵܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܫܸܠܝܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܗܵܘ̇ ܕܲܚܢܲܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܗܵܕܹܐ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢܲܢ: ܐܵܘ ܗܵܡ̇ܤܝܼܢܲܢ ܠܡܸܫܪܝܵܗ̇ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܡܸܕܸܡ ܝܲܬܝܼܪܵܐ. ܡܵܪܲܢ ܠܲܡ: ܠܲܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܬܲܚܸܡ̣ ܠܕܼܵܡܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐܲܒܼܵܐ ܠܡܸܬܼܩܲܪܵܒܼܘܼ ܠܓܼܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇. ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܗܵܕܹܐ. ܘܐܵܦܵܠܵܐ ܚܢܲܢ ܝܑܼܚܝܼ̈ܕܼܵܐ: ܠܫܸܠܝܵܐ ܒܸܠܥܵܕܼ ܡ̣ܢ ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܡܝܲܩܪܝܼܢܲܢ. ܟܲܕܼ ܡ̣ܢ ܨܸܦܬܼܵܐ ܘܲܫܓܼܘܼܫܝܵܐ ܟܡܵܐ ܕܡܲܨܝܵܐ: ܕܢܲܪܚܸܩ ܡܸܬܼܚܲܦܛܝܼܢܲܢ. ܠܵܘ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܐܵܢܲܢ̈ܩܵܝܬܼܵܐ ܢܩܘܼܡ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܥܵܪ̈ܨܵܢ: ܐܸܠܵܐ ܝܵܨ̇ܦܝܼܢܲܢ ܕܫܸܠܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܒܼܥܸܢܝܵܢܵܐ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܬܼܐܡܸܢ. ܕܒܹܗ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡܲܨܝܵܐ ܕܢܸܨܛܲܠܲܠ ܡ̣ܢ ܕܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܠܘܵܬܼ ܒܗܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܢܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܐܵܦܸܢ ܚܕܼܵܐ ܠܲܟܼܡܵܐ. ܘܐܸܡܲܬܼܝ ܕܐܲܠܨܲܬ̤: ܐܵܦܠܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܡܲܗܡܹܝܢܲܢ. ܟܲܕܼ ܥܵܨܝܼܢܲܢ ܢܲܦܫܲܢ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܡܠܹܝܢܲܢ ܒܟܼܠܙܒܲܢ ܡ̣ܢ ܠܓܼܵܘ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܲܠ ܟܠ ܟܝܵܢ ܕܲܡܠܝܼ̈ܠܹܐ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܓܹܝܪ ܦܵܩ̇ܕܵܐ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܲܢ: ܘܗܵܢܵܘ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܫܸܠܝܲܢ: ܘܠܵܘ ܕܫܸܓܼܡܵܐ. ܟܲܕܼ ܘܠܵܗ̇ pb. 567 ܠܗܵܝ̇ ܕܡ̣ܢ ܠܓܼܵܘ: ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܥܵܢܹ̇ܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܠܲܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܘܐܵܢܲܢܩܹܐ ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܢܲܢ ܡܲܗܡܸܐ: ܡ̣ܢ ܕܲܒܼܤܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܢܚܵܘܸܐ ܚܘܼܒܹܗ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬܼ. ܝܲܬܿܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܠܫܸܠܝܵܐ: ܠܵܘ ܒܲܬܼܚܘܼܡܵܐ ܕܲܠܓܼܡܵܪ ܚܪܲܩ̣ܘ ܥܲܠ ܢܲܦܫܗܘܿܢ. ܘܲܕܼܠܵܐ ܢܸܦܓܥܘܼܢ ܒܐ̄ܢܵܫ: ܐܸܠܵܐ ܒܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܫܲܒܹ̈ܐ ܘܲܕܼܫܵܒܼ̈ܘܿܥܹܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܠܗܘܿܢ ܫܸܠܝܵܐ. ܐܲܝܠܹܝܢ ܓܹܝܪ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ: ܡ̣ܢ ܤܘܼܥܪܵܢܹܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ: ܐܲܦܠܵܐ ܡܸܨܥܲܬܼ ܬܚܘܼ̈ܡܹܐ ܕܩܵܢܘܿܢܗܘܿܢ ܠܲܡܫܲܠܵܡܘܼ ܩܵܦ̇ܤܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܢܲܦܫܗܘܿܢ. ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܚܪܸܡ ܤܲܓܼܝܼ: ܘܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܘܲܠܥܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܫܸܠܝܵܐ ܐܲܚܝܼܕܼ. ܒܗܵܝ̇ ܕܝܵܕܼܥܝܼܢܲܢ: ܕܒܸܠܥܵܕܼ ܡ̣ܢ ܚܘܼܒܵܐ ܕܩܲܪܝܼܒܼܵܐ: ܐܦܵܠܵܐ ܗܵܘܢܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܒܥܸܢܝܵܢܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܐܲܠܵܗܝܵܐ ܠܡܸܬܼܬܼܢܗܵܪܘܼ. ܘܒܲܕܼܓܼܘܿܢ ܡܲܢ̣ܘܼ ܡ̣ܢ ܝܑܼܚܝܼ̈ܕܼܵܝܹܐ ܚܲܟܿܝܼ̈ܡܹܐ: ܕܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܡܵܙܘܿܢܵܐ ܘܲܠܒܼܘܼܫܵܐ: ܚ̣ܙܵܐ ܠܩܲܪܝܼܒܹܗ ܕܲܟܼܦܸܢ ܘܲܫܠܝܼܚ: ܘܚܲܡܤܸܢ ܕܢܸܚܤܘܿܟܼ ܡܸܢܹܗ؟ ܐܵܘ ܡܲܢ̣ܘܼ: ܕܟܲܕܼ ܒܲܪ ܒܸܤܪܹܗ ܟܪܝܼܗ ܘܲܡܛܲܪܲܦ ܘܚܲܤܝܼܪ ܡ̣ܢ ܤܵܥܘܿܪܹ̈ܐ: ܗ̤ܘ ܡܸܛܠ ܪܸܚܡܲܬܼ ܫܸܠܝܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܲܚܒܼܘܼܫܹܝܗ ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܩܲܪܝܼܒܹܗ؟ ܐܲܝܟܵܐ ܕܹܝܢ ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ ܠܵܐ ܩܲܪ̈ܝܼܒܼܵܢ: ܒܗܵܘܢܵܐ ܢܵܛܪܝܼܢܲܢ ܠܚܘܼܒܵܐ ܘܲܠܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ. ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܹܝܢ ܕܤܘܼܥܪܵܢܵܐ ܩܲܪܝܼܒܼ: ܐܵܦ ܕܒܲܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܢܸܓܼܡܘܿܪ: ܡܲܠܝܵܐܝܼܬܼ ܬܵܒܲܥ ܡܸܢܲܢ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܝܑܼܕܼܝܼܥܵܐ ܗ̣̄ܝ ܓܹܝܪ: ܕܐܸܢ ܠܵܐ ܩܢܹܝܢܲܢ ܡܸܕܸܡ: ܠܵܐ pb. 568 ܡܲܦܲܣ ܠܲܢ ܠܡܸܦܓܲܥ ܒܨܸܦܬܼܵܐ ܘܲܫܓܼܘܼܫܝܵܐ ܡܸܛܠ ܡܸܤ̈ܟܹܢܹܐ. ܐܸܠܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܝܼܬܼ ܠܲܢ ܡܸܬܿܬܲܒܼܥܝܼܢܲܢ. ܘܐܸܢ ܬܘܼܒܼ ܡܲܒܼܥܕܼܝܼܢܲܢ ܒܕܼܘܼܝܵܪܵܐ ܡ̣ܢ ܝܲܬܼܒܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܚܘܼܠܛܵܢܵܐ ܘܲܚܙܵܬܼܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܬܼܒܿܥܸܐ ܠܲܢ ܠܡܸܫܒܲܩ ܟܘܼܪܚܲܢ ܘܡܵܘܬܿܒܲܢ ܡܫܵܘܚܕܼܵܐ ܘܲܠܚܘܿܕܼܵܝܵܐ: ܘܢܸܬܸܠ ܢܲܦܫܲܢ ܕܢܸܦܘܿܩ ܢܸܦܗܸܐ ܒܥܵܠܡܵܐ: ܠܡܸܤܥܲܪ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܘܲܠܡܸܥܢܵܐ ܒܤܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ. ܝܑܼܕܼܝܼܥܵܐ ܗ̣̄ܝ ܓܹܝܪ: ܕܡ̣ܢ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ ܠܲܒܼܨܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܐܵܬܹ̇ܐ ܡܲܢ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܢܵܘ. ܐܸܢܕܹܝܢ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ: ܘܩܲܪܝܼܒܼ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܒܡܵܘܬܿܒܼܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܕܥܲܡܗܘܿܢ: ܘܡܸܬܿܬܿܢܝܼܚ ܐܵܦ ܒܠܹܐܘܬܼܵܐ ܕܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ: ܒܲܙܒܲܢ ܚܘܼܠܡܵܢܹܗ ܘܲܒܼܟܼܘܼܪܗܵܢܹܗ: ܗ̤ܝ ܗܵܕܹܐ ܕܐܵܦ ܗ̤ܘ ܢܸܤܥܘܿܪ ܡܸܬܿܬܲܒܼܥܵܐ ܠܹܗ: ܘܠܵܘ ܕܗ̤ܘ ܡ̣ܢ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܡܲܠܝܵܐܝܼܬܼ ܬܵܒܲܥ. ܡܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܕܹܝܢ ܠܒܲܪ ܒܸܤܪܹܗ ܘܒܲܪ ܐܸܤܟܹܡܹܗ ܕܐܲܠܝܼܨ: ܡܵܠܘܿܢ ܘܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܟܲܕܼ ܫܕܸܐ ܘܡܸܬܿܛܲܪܲܦ: ܥܵܪܹܩ ܘܡܸܤܬܲܬܲܪ: ܟܲܕܼ ܡܗܲܓܸܓܼ ܫܸܠܝܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ. ܡܲܢ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܢܵܘ ܓܹܝܪ: ܗܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܪ̈ܲܚܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣. ܠܵܐ ܬܲܝܬܸܿܐ ܠܝܼ ܠܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܠܬܹܐܒܼܵܝܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ܘܠܲܐܪܤܵܢܝܼܣ ܘܲܠܕܲܐܟܼܘܵܬܹܗ. ܕܡܲܢ̣ܘܼ ܠܲܡ ܕܲܠܤܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܢܲܦܫܹܗ: ܐܵܘ ܝܑܼܨܸܦ̣ ܕܲܟܼܪ̈ܝܼܗܹܐ ܐܵܘ ܕܡܸܤ̈ܟܹܢܹܐ: ܘܲܒܼܤ̣ܵܐ ܒܫܸܠܝܵܐ؟ ܠܵܐ ܬܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܠܫܲܪ̈ܒܹܐ ܕܗܵܢܘܿܢ. ܐܸܢ ܓܹܝܪ ܐܝܼܬܲܝܟ ܪܲܚܝܼܩ ܡ̣ܢ ܟ̱ܠܹܗ ܢܝܵܚܵܐ ܘܦܸܓܼܥܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܬܲܟܼܘܵܬܼܗܘܿܢ: ܡܲܦܲܣ ܠܵܟܼ ܠܡܸܒܼܤܵܐ ܒܕܲܐܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܕܲܓܼܡܝܼܪܹ̈ܐ pb. 569 ܪܲܚܝܼܩ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܒܲܬܼܥܵܫܹ̈ܐ ܕܹܝܢ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܥܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܒܟܼܠܙܒܲܢ ܐܝܼܬܲܝܟ: ܠܡܵܢܵܐ ܒܵܤܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܐܲܝܟܼ ܡܫܘܼܚܬܼܵܟܼ܆ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܓܵܘܲܣ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܕܼܘܼܒܵܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܕܠܹܗ ܠܵܐ ܦܲܪܝܼܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ؟ ܐܸܢܵܐ ܕܹܝܢ: ܐܵܦܠܵܐ ܕܐܲܝܬܸܐ ܠܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܠܗܵܝ̇ ܕܡܵܩܵܪܝܼܣ ܪܲܒܵܐ ܡܲܗܡܸܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܕܐܲܝܟܼ ܕܲܠܡܲܪܤܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒܼܵܤܹ̇ܝܢ ܥܲܠ ܐܲܚܲܝ̈ܗܘܿܢ ܪܫܝܼܡܵܐ. ܕܐܸܙܲܠ̣ ܒܲܙܒܲܢ ܕܢܸܤܥܘܿܪ ܠܐ̄ܢܵܫ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܟܼܪܝܼܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܫܲܐܠܹܗ ܕܐܸܢ ܡܸܕܸܡ ܪܵܓܵܐ ܠܹܗ: ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܩܲܠܝܼܠ ܠܲܚܡܵܐ ܪܼܲܓܼܝܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܗܵܢܘܿܢ ܝܑܼܚܝܼ̈ܕܵܪܝܵܐ: ܠܲܚܡܵܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܫܲܢ̄ܬܼܵܐ ܐܵܦܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܤܘܿܓܼܵܐܐ. ܗܵܟܲܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܝܵܕܼܵܐ ܕܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܗܵܠܹܝܢ. ܘܐܸܙܲܠ̣ ܗܵܘ̇ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܫܵܘܹ̇ܐ ܠܛܘܼ̈ܒܹܐ: ܓܲܒܼܪܵܐ ܒܲܪ ܬܸܫܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܡ̣ܢ ܐܸܤܩܹܛܝܼܣ ܠܐܵܠܹܟܲܢܕܪܝܼܵܐ ܡܕܼܝܼܢ̄ܬܼܵܐ: ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܡܝܼ̈ܠܹܐ ܘܝܲܬܝܼܪ: ܟܲܕܼ ܪܡܸܐ ܠܲܚܡܵܐ ܝܲܒܿܝܼܫܵܐ ܒܫܘܿܫܸܦܵܐ. ܘܚܲܠܸܦ̣ [؟]ܐܲܝܬܝܼ ܠܹܗ ܠܲܟܼܪܝܼܗܵܐ ܗܵܘ̇ ܡܸܕܸܡ ܕܲܒܼܥ̣ܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܕܹܝܢ ܘܐܵܦ ܕܪܲܒܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܕܹܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܒܲܪ ܦܸܚܡܹܗ ܕܗܵܢܵܐ: ܐܵܓܼܵܬܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫ: ܒܚܝܼܪܵܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܝܹܐ ܕܗܵܝܕܹܝܟܼ: ܓܲܒܼܪܵܐ ܕܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠܢܵܫ ܠܫܸܠܝܵܐ ܘܫܸܬܼܩܵܐ ܡܲܝܲܩܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܗܵܢܵܐ ܐܸܙܲܠ̣ ܒܲܙܒܲܢ ܠܚܲܓܵܐ: ܕܲܢܙܲܒܸܢ ܥ̇ܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ. ܘܐܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܫ ܐܲܟܼܤܢܵܝܵܐ: ܕܲܪܡܸܐ ܒܫܘܼܩܵܐ ܘܲܟܼܪܝܼܗ. ܘܐܸܓܲܪ ܒܲܝܬܼܵܐ: ܘܩ̣ܵܘܝܼ ܠܘܵܬܹܗ: ܟܲܕܼ ܦܵܠܲܚ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ: ܘܡܲܦܸܩ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐܲܓܲܪ ܒܲܝܬܼܵܐ. ܘܲܡܫܲܡܸܫ ܠܹܗ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܸܫܬܼܵܐ ܝܲܪ̈ܚܝܼܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܸܬܼܚܠܸܡ ܟܲܪܝܼܗܵܐ ܗܵܘ̇. ܗܵܢܵܐ ܕܹܝܢ: ܐܲܝܟܼ ܕܡܸܫܬܲܥܝܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܼܵܐ: ܐܵܡܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܒܼܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܕܐܸܫܟܲܚ ܐܼܲܪܝܵܢܵܐ: ܘܐܸܬܸܠ ܠܹܗ ܦܲܓܼܪܝ: pb. 570 ܘܐܸܫܩܘܿܠ ܕܝܼܠܹܗ. ܗܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܡܫܲܡܠܝܵܐ: ܢܸܬܿܕܲܡܸܐ ܠܐܲܒܼܵܗܲܝ̈ܢ: ܕܢܸܫܬܿܘܸܐ ܠܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܐܲܟܼܘܵܬܼܗܘܿܢ. ܠܕܼܵܚ̈ܠܲܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܢ ܚܲܒܿܝܼ̈ܒܲܝ: ܕܠܵܐ ܥܘܼܤܵܩ ܡܸܬܼܝܼܨܸܦ ܐܘܼܟܼܦܵܢܵܐ ܕܲܢܛܘܼܪܲܬܼ ܦܘܼܩܕܼܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܲܢ: ܐܵܦܸܢ ܘܲܒܼܥܲܡ̈ܠܹܐ ܢܵܦ̇ܠܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܫܟܼܵܚܬܵܗ̇: ܘܩܹܘܲܢܕܹܝܢܘܿܣ ܡܸܤܬܲܒܼܪܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܹ̈ܝܗ̇. ܐܸܤ݂ܲܪ ܕܹܝܢ ܫܘܼܡܠܵܝܗܘܿܢ ܘܲܬܼܠ̣ܵܝܗܝ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܦܘܼ̈ܩܕܵܢܹܐ ܐܲܚܝܼ̈ܕܲܝ ܤܵܟܼܵܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ. ܪܸܚܡܬܼܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܕܼܘܼܡܝܵܐ ܐܲܩܢܝܵܗ̇ ܕܗܵܕܹܐ: ܚܘܼܒܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܨܲܠܡܹܗ. ܘܩܲܕܼܸܡܵܝܬܼܵܐ ܩܲܢܝܵܐ: ܢܝܼܫܵܐ ܕܬܹܐܪܘܼܝܼܵܐ ܕܪܘܼܚ: ܕܬܲܪܬܹܝܢ ܕܹܝܢ: ܕܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܘܤܵܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ. ܡܸܛܠ ܗܵܟܹܝܠ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܠܵܐ ܡܪܲܟܿܒܼܵܐ: ܘܠܵ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܵܐ ܐܲܟܲܚ̄ܕܼ ܘܠܵܐ ܤܝܼܩܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ: ܠܲܝܬܹܝܗ̇ ܘܐܵܦ ܕܲܤܢܝܼܩܵܐ ܬܹܐܪܬܵܐ ܒܥܸܢܝܵܢܵܗ̇: ܥܲܠ ܤܵܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܘܲܓܼܫܝܼܡܘܼܬܼ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܡܸܕܸܡ ܘܙܵܘܥܵܐ ܕܲܒܼܝܘܼܬܼܵܐ. ܦܫܝܼܛܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܲܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܗ̇: ܘܒܲܚܕܼܵܝܘܼܬܼ ܡܢܵܬܼܵܐ ܒܡܲܕܥܵܐ ܐܲܝܟܼ ܦܫܝܼܛܘܼܬܼܵܗ̇ ܕܥܸܠܬܼܵܐ: ܡܸܤܬܲܓܼܕܵܢܝܼܬܼܵܐ ܘܕܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܡܸܬܼܪܲܓܼܫܵܢܘܼܬܼ ܪܓܸܫܬܼܵܐ ܘܲܕܼܒܸܤܪܵܐ. ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܪܸܚܡܲܬܼ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܠܦܘܼܬܼ ܥܦܝܼܦܘܼܬܹܗ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܘܲܥܦܝܼܦܵܐ ܡܸܬܼܝܼܨܸܦ ܫܘܼܡܠܵܝܹܗ. ܐܵܡܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܕܹܝܢ: ܗܵܝ̇ ܕܲܒܼܬܹܐܪܬܵܐ ܢܫܲܡܠܸܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܘܕܲܒܼܦܲܓܼܪܵܐ ܐܲܟܲܚ̄ܕܼ ܘܓܲܠܝܵܐܝܼܬܼ. ܐܸܠܵܐ ܘܲܒܼܟܸܤܝܵܐ: ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒܼܤܘܼܗܪ̈ܵܢܹܐ ܡܸܬܼܓܲܡܪ̈ܵܢ: ܘܥܲܡ ܗܵܝ̇ ܕܬܹܐܪܬܵܐ. ܐܲܟܼܙܢܵܐ ܓܹܝܪ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܪܬܹܝܢ ܡܢܵܘ̈ܬܼܵܐ ܡܟܲܝܲܢ: ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܘܟܼܠܗܹܝܢ ܕܲܠܘܵܬܹܗ ܥܦܝܼ̈ܦܵܬܼܵܐ ܡܸܬܼܝܼܨ̈ܦܵܢ: ܠܦܘܼܬܼ pb. 571 ܥܦܝܼܦܘܼܬܼܵܐ ܕܬܼܘܼܩܵܢܹܗ. ܐܲܝܟܼ ܡܲܢ ܕܩܲܕܝܼܡܵܐ ܒܟܼܠܕܘܼܟ ܤܵܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܠܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܨܝܵܢܝܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܕܐ̄ܢܵܫ ܢܸܬܼܥܲܠܸܐ ܠܘܵܬܼ ܡܬܵܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܡܥܲܠܝܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܘܼܩܕܲܡ ܗܵܝ̇ ܕܡܵܟܵܐ ܢܸܓܼܡܘܿܪ ܒܲܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ. ܘܒܲܕܼܓܼܘܿܢ ܠܲܝܬܿ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܢܲܡܪܲܚ ܢܹܐܡܲܪ ܥܲܠ ܩܸܢܝܵܢ ܚܘܼܒܵܐ ܕܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܲܡ ܒܢܲܦܫܹܗ: ܐܸܢ ܡܦܝܼܫܵܐ ܗ̣̄ܝ ܡܢܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܦܲܓܼܪܵܐ ܡܸܫܬܲܡܠܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܚܲܝܠܵܐ ܘܙܲܒܼܢܵܐ: ܘܐܲܬܼܪܵܐ ܕܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐܝܼܕܼܵܐ ܠܤܘܿܥܪܵܢܵܐ. ܘܗܵܝܕܹܝܟ ܡܸܬܼܗܲܝܡܢܵܐ ܡܢܵܬܼܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ: ܐܲܝܕܵܐ ܕܲܒܼܬܹܐܪܬܵܐ ܡܸܬܿܬܲܚܕܵܐ ܘܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܐ. ܡܵܐ ܕܲܒܼܗܵܠܹܝܢ ܐܸܬܼܝܼܕܲܥ̄ܢ ܡܗܲܝ̈ܡܢܹܐ ܘܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܡܸܬܼܡܲܨܝܵܢܵܘܼܬܼܵܐ: ܗܵܝܕܹܝܢ ܠܘܵܬܼ ܡܢܵܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܕܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܡܥܲܠܲܝܬܼܵܐ ܘܐܲܠܵܗܵܝܵܬܼܵܐ: ܡܸܬܼܝܼܗܸܒܼ ܚܲܝܠܵܐ ܠܢܲܦܫܵܐ ܠܡܸܬܼܦܫܵܛܘܼ: ܒܝܲܕܼ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܦܫܝܼ̈ܛܹܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܕܡܘܼ. ܐܲܝܟܵܐ ܕܹܝܢ ܕܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܲܬܼܪܵܐ: ܠܘܵܬܼ ܗܵܝ̇ ܕܲܒܼܤܘܼܥܪܵܢܵܐ ܢܡܲܠܸܐ ܚܘܼܒܵܐ ܕܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܒܲܕܼܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ: ܒܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܲܒܼܓܼܘܼܫܡܵܐ: ܤܵܦ̇ܩܵܐ ܗ̣̄ܝ ܠܹܗ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܗܵܝ̇ ܕܲܒܼܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܬܸܬܼܢܛܲܪ ܡܸܢܲܢ ܪܸܚܡܬܼܵܐ ܕܩܲܪܝܼܒܲܢ. ܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܲܡܢܵܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܚܵܒܼܘܿܫܬܼܵܐ: ܘܲܕܼܡܸܢܵܗ̇ ܡܝܲܬܿܪܵܐ: ܤܵܦ̇ܩܝܼܢܲܢ ܠܡܸܬܼܐܡܵܢܘܼ ܠܦܘܼܠܚܵܢܵܗ̇. ܐܸܢܕܹܝܢ ܡ̣ܢ ܟ̱ܠܵܢܵܝܘܼܬܼܵܗ̇ ܕܲܡܢܵܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܚܵܒܼܘܿܫܬܼܵܐ ܚܲܤܝܼܪܝܼܢܲܢ: ܢܡܲܠܸܐ ܚܲܤܝܼܪܘܼܬܼܵܗ̇ ܒܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܒܼܵܢܼܪܵܗ̇. ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܒܤܵܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܪܲܓܼܫܵܢܝܼܬܼܵܐ. ܗܵܝ̇ ܕܲܠܦܘܼܬܼ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܥܵܪܹܨ: ܡܘܼܠܚܵ ܢܝܵܚܵܐ ܕܐܲܝܲܝ̈ܢ ܢܸܓܼܡܘܿܪ ܒܠܹܐܘܬܼܵܐ ܕܓܿܘܼܫܡܲܢ. ܕܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܚܹܐܪܘܼܬܲܢ ܠܥܸܠܲܬܼ pb. 572 ܒܸܤܪܵܐ: ܟܲܕܼ ܒܫܸܡ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܠܚܘܿܕܼܵܝܵܐ ܤܪ̈ܝܼܩܵܬܼܵܐ ܢܸܬܼܥܲܫ. ܝܑܼܕܼܝܼܥܵܐ ܗ̣̄ܝ ܓܹܝܪ: ܕܠܵܐ ܡܲܦܲܣ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ ܓܠܝܼܙ ܠܲܓܼܡܵܪ: ܘܒܲܐܠܵܗܵܐ ܥܢܸܐ ܟ̱ܠܹܗ ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܝܼܬܼܵܐ ܕܲܠܟܼܠ ܒܲܓܼܠܝܼܙܘܼܬܼܵܐ ܕܡܸܢܗܘܿܢ: ܠܡܸܬܼܒܲܥ ܡ̣ܢ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܢܵܐ ܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. ܐܲܝܢܵܐ ܕܹܝܢ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܫܸܠܝܹܗ ܬܚܘܼܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܫܲܒܹ̈ܐ ܘܲܕܼܫܵܒܼ̈ܘܿܥܹܐ: ܘܒܼܵܬܲܪ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܕܩܵܢܘܿܢܹܗ: ܦܵܓܲܥ ܘܡܸܬܼܚܲܠܲܛ ܘܡܸܬܼܒܲܝܲܐ ܥܲܡ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܡܲܗܡܸܐ ܡܲܢ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܕܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܟܲܕܼ ܡܲܤܒܲܪ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܫܵܒܼܘܿܥܵܐ ܬܐܲܤܝܼܪܵܐ ܢܵܛܲܪ: ܗܵܢܵܐ: ܚܪܸܡ ܗ̄ܘ̣. ܝܑܼܕܲܝܼܥ ܗ̄ܘ̣ ܓܹܝܪ ܗܵܢܵܐ: ܡ̣ܢ ܓܠܝܼܙܘܼܬܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܡ̣ܢ ܡܲܤܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܡ̣ܢ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܕܲܓܵܠܹ̈ܐ: ܕܲܢܚܲܠܸܛ ܢܲܦܫܹܗ ܒܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ: ܠܵܐ ܡܸܬܼܢܲܚܲܬܼ. ܕܡܲܗܡܸܐ ܡܲܢ ܡ̣ܢ ܟܪܝܼܗܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܚܙܸܐ ܢܘܼܗܪܵܐ. ܘܲܕܼܡܲܗܦܸܟܼ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܐܲܠܝܼܨܵܐ: ܢܸܚܫܲܟܼ ܐܝܼܡܵܡܹܗ. ܘܲܕܼܫܵܐܹ̇ܛ ܩܵܠܹܗ ܕܲܡܛܲܪܦܵܐ: ܒܥܲܡܛܵܢܵܐ ܢܡܘܼܫܘܼܢ ܒܢܲܝ̈ ܒܲܝܢܹܗ. ܠܵܐ ܢܨܲܥܲܪ ܠܲܫܡܵܐ ܪܵܒܵܐ ܕܫܸܠܝܵܐ ܒܠܵܐ ܝܑܼܕܲܥܬܲܢ. ܠܟܼܠ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܡܲܢ: ܙܲܒܼܢܵܐ ܘܐܲܬܼܪܵܐ ܘܦܘܼܪܫܵܢܵܐ. ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܟܠ: ܡܸܬܼܩܲܒܲܠ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ. ܘܕܲܤܛܲܪ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ: ܤܪܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ: ܕܲܠܟܼܠ ܡܘܼ̈ܫܚܵܢ ܡܸܬܼܝܼܨܸܦ ܠܲܓܼܡܵܪܵܐ. ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܤܲܟܸܐ ܕܢܸܬܼܒܲܝܲܐ ܘܢܸܤܥܬܲܪ ܒܫܸܦܠܹܗ ܡ̣ܢ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ: ܢܡܲܟܸܟܼ ܝܵܬܹܗ: ܐܵܦ ܕܢܸܬܼܚܲܫܲܚ ܠܘܵܬܼ ܩܲܪܝܼܒܹܗ ܒܗܘܿܢ ܒܙܲܒܼ̈ܢܹܐ ܕܡܸܬܼܢܲܤܸܐ. ܕܢܸܗܘܸܐ ܕܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܐܵܦ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ ܕܲܒܼܫܸܠܝܵܐ: ܘܦܲܪܝܼܩ ܡ̣ܢ ܡܲܤܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܡ̣ܢ ܛܵܥܝܘܼܬܼܵܐ ܕܫܹ̈ܐܕܹܐ܀ ܐܲܡܝܼܪ ܠܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܗܲܝ̈ܢ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܐܹܘܲܓܼܪܝܼܣ pb. 573 ܐ̄ܢܵܫ ܝܲܕܼܘܼܥܬܼܵܢܵܐ: ܕܠܲܝܬܿ ܡܸܕܸܡ ܕܲܡܫܵܘܙܸܒܼ ܠܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܫܹܐܕܼܵܐ ܕܪܵܡܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܡܥܲܕܲܪ ܠܘܵܬܼ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܢܲܟܼܦܘܼܬܼܵܐ ܒܲܙܒܲܢ ܫܘܼܠܗܵܒܼܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܚܲܫܵܐ ܕܙܵܢܝܘܼܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܗܵܝ̇ ܕܲܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܪܡܹܝܢ ܒܥܲܪ̈ܤܵܬܼܗܘܿܢ ܘܲܡܢܵܘܠܝܼܢ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܢܸܤܥܘܿܪ. ܪܲܒܿ ܗ̄ܘ̣ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܡܲܠܲܐܟܼܵܝܵܐ ܕܫܸܠܝܵܐ: ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܢܵܐ ܚܠܝܼܛ ܥܲܡܹܗ: ܡܸܛܠ ܤܘܼܢܩܵܢܵܐ ܕܥܲܠ ܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ. ܒܗܵܝ̇ ܕܟܲܕܼ ܠܵܐ ܝܵܕܼܥܝܼܢܲܢ ܡܸܬܼܒܲܙܙܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ. ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܐܲܝܲܝ̈: ܠܵܘ ܕܢܸܒܼܤܸܐ ܘܲܢܫܘܼܛ ܠܕܼܘܼܒܵܪܵܐ ܕܫܸܠܝܵܐ: ܚܢܲܢ ܕܲܒܼܟܼܠܕܘܼܟ ܥܲܠ ܗܵܢܵܐ ܡܦܝܼܤܝܼܢܲܢ. ܠܵܘ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܡܸܠܲܝ̈ܢ ܢܩܘܼܡ ܐܸܫܬܿܟܲܚܢܲ ܗܵܫܵܐ: ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܸܫܡܘܿܛ ܡܸܠܬܼܵܐ ܥܲܪܛܸܠܵܝܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܡܹܐܡܪܲܢ: ܘܟܲܕܼ ܢܸܫܒܿܘܿܩ ܠܫܲܪܟܵܐ ܢܹܐܚܘܿܕܿ ܗܵܢܵܐ ܒܐܝܼܕܹܗ ܕܠܵܐ ܒܘܼܝܵܢ. ܥܲܗܝܼܪ ܐ̄ܢܵܐ ܕܲܒܼܕܼܘܼ̈ܟܿܝܬܼܵܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܟܲܕܼ ܡܦܝܼܣ ܐ̄ܢܵܐ: ܕܐܵܦܠܵܐ ܐܸܠܘܼ ܕܬܸܓܼܕܲܫ ܘܲܒܼܒܸܛܠܵܢܵܐ ܕܠܲܓܼܡܵܪ ܢܸܗܘܸܐ ܐ̄ܢܵܫ ܒܩܸܠܵܝܬܹܗ ܡܸܛܠ ܐܵܢܲܢܩܹܐ ܕܲܡܚܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܕܥܸܪܨܲܬ̤: ܬܸܬܼܓܿܒܸܐ ܠܹܗ ܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܡܲܦܲܩܬܼܵܐ ܓܡܝܼܪܬܵܐ ܕܡܸܢܵܗ̇ ܘܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܲܠܒܲܪ: ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܒܸܛܠܵܢܵܐ ܕܬܲܡܵܢ. ܡܲܦܲܩܬܼܵܐ ܕܠܲܓܼܡܵܪ ܐܸܡ̇ܪܹܬܼ: ܠܵܘ ܕܐܸܢܗ̤ܘ ܕܐܸܤܬܲܩܒܲܠ ܒܲܙܒܲܢ ܤܘܼܥܪܵܢܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܕܢܵܦ̇ܩܵܢ ܒܹܗ ܫܲܒܹ̈ܐ ܡܸܕܸܡ: ܕܲܒܼܗܹܝܢ ܢܸܬܿܬܲܓܲܪ ܢܦܹܐܫܵܐ ܐܵܘ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܩܲܪܝܼܒܹܗ: ܒܸܛܠܵܢܵܐ ܢܸܚܫܘܿܒܼ ܗܵܕܹܐ. ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫ ܕܤܵܒܲܪ ܒܢܲܦܫܹܗ ܕܲܓܼܡܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܘܲܡܥܲܠܲܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܲܬܼܢܵܢ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܹܗ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܪܲܚܝܼܩܘܼܬܹܗ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܤܘܼܥܪܵܢ ܕܡܸܬܼܚܙܸܐ: ܒܘܵܠܝܼܬܼܵܐ pb. 574 ܡܸܫܬܿܐܸܠ ܐܵܦܸܢ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ. ܪܲܒܿ ܗ̄ܘ̣ ܥܲܡܠܵܐ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܠܲܕܼܡܸܤܬܲܝܲܥ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܕܗ̤ܘ ܒܲܚܢܵܢܹܗ ܢܸܬܸܠ ܠܲܢ: ܕܲܢܫܲܡܠܸܐ ܡܸܠܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܕܐܸܡ݂ܲܪ: ܕܟܼܠ ܡܵܐ ܕܨܵܒܹ̇ܝܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܕܢܸܥܒܿܕܼܘܼܢ ܠܟܼܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܥܒܸܕܼܘ ܠܗܘܿܢ. ܕܠܹܗ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܡ̣ܢ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. ܐܵܡܹܝܢ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/472
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 81” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/472.
Bibliography:
Discourse 81.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/472.

Show Citation Styles