Doctrine of Addai - ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܐܕܝ ܫܠܝܚܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
page break :

ܐܓܪܬܐ ܕܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܒܪ ܡܥܢܘ ܡܠܟܐ܂ ܘܕܐܡܬܝ ܫܕܪܗܿ ܗܘܐ ܠܗ ‏‏ܠܡܪܢ ܠܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܕܐܡܬܝ ܐܬܼܐ ܗܘܐ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ ܠܘܬܗ ܠܐܘܪܗܝ܂ ‏‏ܘܡܕܡ ܕܡܠܠ ܒܣܒܪܬܐ ܕܟܪܘܙܘܬܗ܂ ܘܕܐܝܠܝܢ ܐܡܼܪ ܗܘܐ ܘܦܩܿܕ ܗܘܐ ܟܕ ‏‏ܢܦܩܿ ܗܘܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܿܒܠܘ ܗܘܘ ܡܢܗ ܐܝܕܐ ‏‏ܕܟܗܢܘܬܐ܂ ܒܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܠܬ ܠܡܠܟܘܬܐ ‏‏[‍ܕܝܘ̈ܢܝܐ܂‍] ܘܒܡܠܟܘܬܗ [‍ܕܡܪܢ‍] ܛܝܒܪܝܣ ܩܣܪ ܪܗܘܡܝܐ܃ [ܘܒܡܠܟܘܬ]‍ܗ ܕܐܒܓܪ [ܡܠܟܐ] ܒܪ ܡܥܢܘ [ܡܠܟܐ]: ܒܐܝܪܚ ‏‏[‍ܬܫܪܝ‍] ܩܕܡ ܒܝܘܡ ܬܪ̈ܥܣܪ܃ ܫܕܪ ܗܘܐ ܐܒܓܪ ܐܘܟܡܐ ܠܡܪܝܗܒ ‏‏ܘܠܫܡܫܓܪܡܿ܂ ܪ̈ܫܢܐ ܘܡܝܩܪ̈ܐ ܕܡܠܟܘܬܗ܃ ܘܠܚܿܢܢ ܛܒܘܠܪܐ ܫܪܝܪܐ ‏‏ܥܡܗܘܢܿ܂ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܿܝܕܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܐܠܘܬܪܦܘܠܝܣ܂ ܘܐܪܡܐܿܝܬ ܕܝܼܢ ‏‏ܒܝܬ ܓܘܒܪܝܢܿ ܠܘܬ ܡܝܩܪܐ ܣܒܝܢܘܣ ܒܪ ܐܘܣܛܪܓܝܣܼ ܐܦܛܪܦܐ ܕܡܪܢ ‏‏ܩܼܣܪ܃ ܗܿܘ ܕܗܼܘ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ ܘܥܠ ܦܘܢܝܩܐ ܘܥܠ ܦܠܣܛܝܢܐ܃ ‏‏ܘܥܠ ܐܬܪܐ ܟܠܗ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ܂ ܘܐܘܒܠܘ ܗܘܘ ܠܗ ܐܓܪ̈ܬܐܼ ܡܛܘܠ ‏‏ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ܂ ܘܟܕ ܐܙܠܘ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܩܿܒܠ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ‏‏ܒܚܕܘܬܐܼ pb. 2 ܘܒܐܝܩܪܐ܂ ܘܗܘܼܘ ܠܘܬܗܿ ܝܘܡ̈ܬܐܼ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܡܫܐ܂ ‏‏ܘܟܬܼܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܦܚܼܡܐ ܕܐܓܪ̈ܬܐܼ܂ ܘܫܕܪ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ‏‏ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ܂ ܘܟܕ ܢܦܩܘ ܗܘܘ ܡܢ ܠܘܬܗܼ܂ ܚܙܩܘ ܗܘܘܼ ܘܐܬܘ ܒܐܘܪܚܐ ‏‏ܠܘܩܒܠ ܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܚܙܘ ܗܘܘ ܐܢܫܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܐܿܬܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܪܘܚܩܐܿ܂ ‏‏ܕܢܚܙܘܢ ܠܡܫܝܚܐ܂ ܡܛܠ ܕܢܦܼܩ ܗܘܐ ܛܒܼܐ ܕܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܢܨܚ̈ܢܘܗܝܿ܂ ‏‏ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܒ̈ܥܕܐ܂ ܘܟܕ ܚܙܘ ܐܢܘܢ ܠܐܢܫܐ ܗܿܢܘܢ ܡܪܝܗܒ ‏‏ܘܫܡܫܓܪܡ܃ ܘܚܿܢܢ ܛܒܘܠܪܐܼ܂ ܐܬܘ ܗܘܘ ܐܦ ܗܢܼܘܢ ܥܡܗܘܢ ‏‏ܠܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܟܕ ܥܠܘ ܗܘܘ ܠܐܪܫܠܡܼ܂ ܚܙܐܘܗܝ ܗܘܘ ܠܡܫܝܚܐܼ܂ ܘܚܼܕܝܘ܂ ‏‏ܥܡ ܟܢ̈ܫܐ ܕܠܼܘܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܂ ܘܚܿܙܝܢ ܗܘܘܼ ܐܦ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ܂ ܕܩܿܝܡܝܢ ܗܘܘ ‏‏ܟܢ̈ܫܝܢ ܟ̈ܢܫܝܼܢ܂ ܘܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘܼ ܕܡܢܐ ܢܥܒܕܘܢ ܠܗ܂ ܡܥܩܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ܃ ‏‏ܕܚܿܙܝܢ ܗܘܘ ܕܣܘܓܐܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܕܡܢܗܘܢ ܡܘܕܝܢ ܗܘܘ ܒܗ܂ ܘܗܘܼܘ ‏‏ܬܡܿܢ ܒܐܘܪܫܠܡ ܝܘܡ̈ܬܐܼ ܥܣܪ̈ܐ܂ ܘܟܬܼܒ ܗܘܐ ܚܿܢܢ ܛܒܘܠܪܐܼ܂ ܟܠܡܕܡ ‏‏ܕܚܿܙܐ ܗܘܐ ܕܥܒܿܕ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ܂ ܐܦ ܫܪܟܐ ܕܡܕܡ ܕܥܒܝܕ ܗܘܐ ܠܗ ‏‏ܬܡܿܢ܂ ܩܕܡ ܕܢܐܙܠܘܢ ܗܘܘ ܠܬܡܿܢ܂ ܘܚܙܩܘ ܗܘܘܼ ܘܐܬܘ ܗܘܘ ܠܐܘܪܗܝ܂ ‏‏ܘܥܠܘ ܗܘܘ ܩܕܡ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܡܪܗܘܢ ܕܫܕܪ ܗܘܐ ܐܢܘܢ܂ ܘܝܗܒܘ ‏‏ܗܘܘ ܠܗ ܦܚܡܼܐ ܕܐܓܪ̈ܬܐ ܕܐܘܒܠܘ ܗܘܘ ܥܡܗܘܢܿ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܪܝ ‏‏ܗܘ̈ܝ ܐܓܪ̈ܬܐܼ܂ ܫܪܝܘ ܗܘܘ ܕܢܫܿܬܥܘܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܚܙܘܿ܂ ܘܟܠ ‏‏ܡܕܡ ܕܥܒܼܕ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ ܒܐܪܫܠܡ܂ ܘܩܼܪܐ ܗܘܐ ܚܿܢܢ ܛܒܘܠܪܐ ‏‏ܩܕܡܘܗܝܿ܂ ܟܠ ܡܕܡ ܕܟܬܼܒ ܗܘܐ pb. 3 ܘܐܝܼܬܝ ܥܡܗ܂ ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܗܘܐ ‏‏ܐܒܓܪ ܡܠܟܐܼ܂ ܬܡܗ ܗܘܐܼ ܘܐܬܕܡܪ܃ ܐܦ ܪ̈ܘܪܒܢܘܗܝ ܕܩܿܝܡܝܢ ܗܘܘ ‏‏ܩܕܡܘܗܝ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܐܒܓܪ܂ ܗܠܝܢ ܚܝ̈ܠܐܼ ܠܐ ܗܘܘ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐܿ ‏‏ܐܠܐܼ ܕܐܠܗܐ܂ ܡܛܘܠ ܕܠܝܬ ܕܢܚܿܐ ܡܝ̈ܬܐܿ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ܂ ‏‏ܨܒܿܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܒܓܪܼ܂ ܕܗܼܘ ܩܢܘܡܗ ܢܥܒܪ ܗܘܐ ܘܢܐܙܠ ܠܦܠܣܛܝܢܐܿ܂ ‏‏ܘܢܚܙܐ ܗܘܐ ܒܥܝܢ̈ܘܗܝܿ܂ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܿܕ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ܂ ܘܡܛܘܠ ܕܠܐ ‏‏ܐܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܥܒܪ ܠܐܬܪܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܠܘ ܕܝܠܗ ܗܘܐ܃ ܕܠܡܐ ܥܠܼܬܐ ‏‏ܗܕܐ ܬܩܪܐ ܗܘܬ ܠܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܣܢܝܬܐܼ܂ ܟܬܒ ܗܘܐ ܐܓܪܬܐܼ܂ ܘܫܕܪ ‏‏ܗܘܐ ܠܡܫܝܚܐ ܒܐܝܕܗ ܕܚܿܢܢ ܛܒܘܠܪܐ܂ ܘܢܦܼܩ ܗܘܐ ܡܢ ܐܘܪܗܝܼ ‏‏ܒܐܪ̈ܒܥܣܪܐ ܒܐܕܪ܂ ܘܥܠ ܗܘܐ ܠܐܪܫܠܡ ܒܬܪ̈ܥܣܪܐ ܒܢܝܣܢ ܒܐܪ̈ܒܥܐ ‏‏ܒܫܒܐ܂ ܘܐܫܟܚܗ ܗܘܐ ܠܡܫܝܚܐܼ܂ ܒܝܬ ܓܡܠܝܐܝܠ ܪܒܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ܂ ‏‏ܘܐܬܼܩܪܝܬ ܗܘܬ ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܘܗܝܼ܂ ܐܿܝܕܐ ܕܟܬܝܒܐ ܗܘܬܼ ܗܟܢܐ܂ ‏‏ܐܒܓܪ ܐܘܟܡܐܼ܂ ܠܝܫܘܥ ܐܣܝܐ ܛܒܿܐ ܕܐܬܚܙܝ ܒܐܬܪܐ ܕܐܪܫܠܡ܂ ܡܪܝܼ ‏‏ܫܠܡ܂ ܫܡܿܥܬ ܥܠܝܟ ܘܥܠ ܐܣܝܘܬܟܼ܂ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܣܡ̈ܡܢܐ ܘܒܥܩܪ̈ܐ ‏‏ܡܐܣܐ ܐܢܬ܂ ܐܠܐ ܒܡܠܬܟ ܡܥܘܪ̈ܐܼ ܡܿܦܬܚ ܐܢܬ܂ ܘܠܚܓܝܪ̈ܐܼ ܡܗܠܟ ‏‏ܐܢܬ܂ ܘܠܓܪ̈ܒܐܼ ܡܕܟܐ ܐܢܬ܂ ܘܠܚܼܪ̈ܫܐܼ ܡܫܡܥ ܐܢܬ܂ ܘܠܪ̈ܘܚܐܼ ܘܠܒܪ ‏‏ܐܓܪ̈ܐ ܘܡܫܢ̈ܩܐ܃ ܒܗܿ ܒܡܠܬܟ ܡܐܣܐ ܐܢܬ܂ ܐܦ ܡ̈ܝܬܐܼ ܡܩܼܝܡ ‏‏ܐܢܬ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܬܡܝ̈ܗܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ ܫܡܿܥܬ ܕܥܒܿܕ ܐܢܬܼ܂ ܣܡܿܬ ܒܪܥܝܢܝܼ܂ ‏‏ܕܐܘ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܕܢܚܼܬܬ ܡܢ ܫܡܝܐ pb. 4 ܘܥܒܼܕܬ ܗܠܝܼܢ܂ ܐܘ ܒܪܗ ‏‏ܐܢܬ ܕܐܠܗܐܿ܂ ܕܗܠܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܥܒܿܕ ܐܢܬ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܬܿܒܬ ܒܿܥܝܬ ‏‏ܡܢܟܼ܂ ܕܬܐܬܐ ܠܘܬܝܼ ܟܕ ܣܓܿܕ ܐܢܐ ܠܟ܂ ܘܟܐܒܐ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܝ ‏‏ܬܐܣܐܼ ܐܝܟ ܕܗܝܿܡܢܬ ܒܟ܂ ܐܦ ܗܕܐ ܬܘܒ ܫܡܿܥܬ܃ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܪܛܢܝܢ ‏‏ܥܠܝܟ ܘܪܕܦܝܢ ܠܟ܃ ܘܐܦ ܕܢܙܩܦܘܢܟ ܒܿܥܝܼܢ܂ ܘܠܡܣܪܚ ܒܟ ܚܝܪܝܢ܂ ܡܕܝܢܬܐ ‏‏ܚܕܐ ܙܥܘܪܬܐ ܐܚܝܕ ܐܢܐܼ ܘܫܦܝܪܐ܂ ܘܠܬܪ̈ܝܼܢ ܣܦܩܐ ܠܡܥܡܪ ܒܗܿ ‏‏ܒܫܠܝܐ܂ ܘܟܕ ܩܒܠܗܿ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܠܐܓܪܬܐ ܒܝܬ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ܂ ‏‏ܐܡܼܪ ܠܗ ܠܚܿܢܢ ܛܒܘܠܪܐ܂ ܙܠ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܠܡܪܟ ܕܫܕܪܟ ܨܐܕܝܼ܂ ܛܘܒܝܟ ‏‏ܕܟܕ ܠܐ ܚܙܝܬܢܝܼ ܗܝܡܼܢܬ ܒܝ܂ ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܥܠܝܼ܂ ܕܐܝܠܝܢ ܕܚܿܙܝܢ ܠܝܼ ܠܐ ‏‏ܢܗܝܡܢܘܢ ܒܝ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܚܿܙܝܢ ܠܝܼ ܗܼܢܘܢ ܢܗܝܡܢܘܢ ܒܝ܂ ‏‏{‍ܘܕܟܬܿܒܬ‍} ‎‎‏ ܠܝ ܕܐܿܬܐ ܠܘܬܟܼ܂ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܐܿܫܬܕܪܬ ‏‏ܥܠܘܗܝ ܠܗܪܟܐܼ܂ ܡܟܝܠܼ ܐܬܿܛܠܩ ܠܗ܂ ܘܣܠܿܩ ܐܢܐ ܠܝ ܠܘܬ ܐܒܝ ܕܫܕܪܢܝ܂ ‏‏ܘܡܐ ܕܣܠܿܩܬ ܠܘܬܗܼ܂ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܟ ܠܚܕ ܡܢ ܬܠܡ̈ܝܕܝܼ܂ ܕܟܐܒܐ ܡܕܡ ‏‏ܕܐܝܬ ܠܟܿ ܢܐܣܐܼ ܘܢܚܠܡ܂ ܘܠܟܘܠ ܡܿܢ ܕܐܝܬ ܠܘܬܟܼ܂ ܢܦܼܢܐ ܐܢܘܢ ܠܚܝ̈ܐ ‏‏ܕܠܥܠܡ܂ ܘܟܪܟܟܼ ܢܗܘܐ ܒܪܝܟ܂ ܘܒܥܠܕܒܒܐ ܬܘܒܿ ܠܐ ܢܫܬܠܛ ܒܗܼ ܠܥܠܡ܂ ‏‏ܟܕ ܕܝܢ ܚܼܙܐ ܗܘܐ ܚܿܢܢ ܛܒܘܠܪܐ܃ ܕܗܟܢܐ ܐܡܼܪ ܗܘܐ ܠܗ ܝܫܘܥ܂ ܘܒܝܕ ‏‏ܕܨܿܝܪܐ ܗܘܐ ܕܡܠܟܐܼ܂ ܫܩܼܠ ܗܘܐ ܘܨܪ ܨܠܡܗ ܕܝܫܘܥ ܒܣܡ̈ܡܢܐ ‏‏ܓܒ̈ܝܐܼ܂ ܘܐܝܼܬܝ pb. 5 ܗܘܐ ܥܡܗ ܠܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܡܪܗ܂ ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ‏‏ܗܘܐ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܠܨܠܡܐ ܗܿܘܼ ܩܿܒܠܗ ܗܘܐ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ܂ ܘܣܡܗ ‏‏ܗܘܐ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐܿ܂ ܒܚܕ ܡܢ ܒ̈ܬܐ ܕܐ̈ܦܕܢܐ ܕܝܠܗ܂ ܘܐܫܿܬܥܝ ܗܘܐ ‏‏ܠܗ ܚܿܢܢ ܛܒܘܠܪܐܼ܂ ܟܠܡܕܡ ܕܫܡܼܥ ܗܘܐ ܡܢ ܝܫܘܥܼ܂ ܟܕ ܥܒ̈ܝܕܢ ܗ̈ܘܝ ܠܗ ‏‏ܡ̈ܠܘܗܝ ܒܟܬܒ̈ܐ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܿܬܠܩ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ ܠܫܡܝܐܼ܂ ܫܿܕܪ ܗܘܐ ‏‏ܝܗܘܕܐ ܬܐܘܡܐ ܠܘܬ ܐܒܓܪ܂ ܠܐܕܝ ܫܠܝܚܐܿ܂ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܚܕ ‏‏ܡܢ ܫܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܫܠܝܚ̈ܝܢ܂ ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܐܕܝ ܠܟܪܟܐ ܕܐܘܪܗܝܼ܂ ܫܼܪܐ ܗܘܐܼ ‏‏ܒܝܬ ܛܘܒܝܐ ܒܪ ܛܘܒܝܐ ܝܗܘܕܝܐ܂ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܼ ܡܢ ܦܠܣܛܝܢܐ܂ ‏‏ܘܐܫܬܼܡܥ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝܼ ܒܟܘܠܗ ܟܪܟܐ܂ ܘܥܠ ܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܚܐܪ̈ܘܗܝ ‏‏ܕܝܠܗ ܕܐܒܓܪ܃ ܘܐܡܼܪ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܕܐܕܝ܂ ܗܿܘ ܕܫܡܗ ܗܘܐܼ ܐܒܕܘ ܒܪ ‏‏ܥܒܕܘ܂ ܡܢ ܪ̈ܫܢܐ ܕܝܬܒ̈ܝ ܩܥܕܗ ܕܝܠܗ ܕܐܒܓܪ܂ ܕܗܐ ܐܬܼܐ ܐܝܙܓܕܐܼ ‏‏ܘܫܼܪܐ ܗܪܟܐ܂ ܗܿܘ ܕܫܠܼܚ ܗܘܐ ܠܟ ܥܠܘܗܝ ܝܫܘܥܿ܃ ܕܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܘܬܟ ‏‏ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝ̈ܕܝ܂ ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܗܘܐ ܐܒܓܪ ܗܼܢܝܢ ܗܠܝܢ܃ ܘܓܒܪ̈ܘܬܐ ‏‏ܪ̈ܘܪܒܬܐ ܕܥܒܿܕ ܗܘܐ ܐܕܝ܃ ܘܐ̈ܣܘܬܐ ܬܡ̈ܝܗܬܐ ܕܡܐܣܐ ܗܘܐܼ܂ ܣܡ ‏‏ܗܘܐ ܒܪܥܝܢܗ ܘܐܫܪ܃ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܗܿܘ ܗܼܘ ܕܫܠܼܚ ܗܘܐ ܠܗ ܝܫܘܥܿ܂ ܕܡܐ ‏‏ܕܣܠܿܩܬ ܠܫܡܝܐ܃ ܐܫܕܪ ܠܟ ܠܚܕ ܡܢ ܬܠܡ̈ܝܕܝܿ܂ ܘܟܐܒܟ ܢܐܣܐ܂ ܘܫܕܪ ‏‏ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܒܓܪܼ ܘܩܪܝܗܝ ܠܛܘܒܝܐ܂ ܘܐܡܿܪ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܫܡܿܥܬܼ ܕܓܒܪܐ ‏‏ܚܕ ܚܝܠܬܢܐ ܐܬܼܐܼ ܘܫܼܪܐ ܒܒܝܬܟ܂ ܐܣܩܝܗܝ ܠܘܬܝ܂ ܛܟܼ ܢܫܬܟܚ ܠܝ ‏‏ܣܒܪܐ ܫܦܝܪܐ pb. 6 ܕܚܘܠܡܢܐ ܡܢ ܠܘܬܗ܂ ܘܩܿܕܡ ܗܘܐ ܛܘܒܝܐ ‏‏ܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐܼ܂ ܘܕܒܪܗ ܗܘܐ ܠܐܕܝ ܫܠܝܚܐܼ܂ ܘܐܣܩܗ ܠܘܬ ܐܒܓܪ܂ ܟܕ ‏‏ܝܕܥܿ ܗܘܐ ܗܼܘ ܐܕܝܼ܂ ܕܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܠܘܬܗ܂ ܘܟܕ ܣܠܼܩ ‏‏ܗܘܐ ܐܕܝ ܘܥܠ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܒܓܪ܃ ܟܕ ܩܝܡܝܢ ܚܐܪ̈ܘܗܝ ܠܘܬܟܼ܂ ܘܒܗ ‏‏ܒܡܥܠܢܐ ܕܠܘܬܗܼ܂ ܚܙܘܐ ܬܡܝܗܐ ܐܬܚܙܝ ܗܘܐ ܠܗ ܠܐܒܓܪ ܡܢ ‏‏ܦܪܨܘܦܗ ܕܐܕܝ܂ ܘܒܗܿ ܒܫܥܬܐ ܕܚܼܙܐ ܗܘܐ ܐܒܓܪ ܚܙܘܐ ܗܿܘܼ܂ ܢܦܼܠ ‏‏ܗܘܐܼ ܘܣܼܓܕ ܗܘܐ ܠܐܕܝ܂ ܘܬܡܗܐ ܪܒܐ ܐܚܼܕ ܗܘܐܼ܂ ܠܟܘܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ‏‏ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ܂ ܗܼܢܘܢ ܓܝܪܼ ܠܐ ܚܙܘ ܠܚܙܘܐ ܗܿܘ ܕܐܬܚܙܝ ܗܘܐ ‏‏ܠܗ ܠܐܒܓܪ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܗ ܐܒܓܪ ܠܐܕܝ܂ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܬܠܡܝܕܗ ܐܢܬ ‏‏ܕܝܫܘܥܿ܃ ܗܿܘ ܓܢܒܪ ܚܝܠܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐܿ܂ ܗܿܘ ܕܫܠܼܚ ܗܘܐ ܠܝ ܕܡܫܕܪ ‏‏ܐܢܐ ܠܟܿ܂ ܠܚܕ ܡܢ ܬܠܡ̈ܝܕܝ ܠܐܣܝܘܬܐ ܘܠܚܝ̈ܐ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ ܐܕܝ܂ ܡܛܠ ‏‏ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܗܝܡܼܢܬ ܗܘܼܝܬ ܒܡܿܢ ܕܫܕܪܢܝ ܠܘܬܟܼ܂ ܡܛܘܠ ܗܿܘ ܗܼܘ ܐܫܿܬܠܚܬ ‏‏ܨܐܕܝܟ܂ ܘܟܕ ܬܘܒ ܬܗܿܝܡܢ ܒܗܼ܂ ܟܘܠ ܡܕܡ ܕܬܗܿܝܡܢ ܒܗܼ ܢܗܘܐ ܠܟ܂ ‏‏ܐܡܿܪ ܠܗ ܐܒܓܪ܂ ܗܟܢܐ ܗܝܡܿܢܬ ܒܗܼ܂ ܕܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܙܩܦܘܗܝ ܗܘܘܼ܂ ‏‏ܒܥܿܝܬ ܗܿܘܝܬ ܕܐܿܕܒܪ ܠܝ ܚܝܠܐܼ܂ ܘܐܿܙܠ ܐܚܪܘܒ ܐܢܘܢ܂ ܘܡܛܘܠ ‏‏ܡܠܟܘܬܐ ܗܿܝ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܬܿܢܟܦܬܿ܂ ܒܩܝܡܐ ܕܫܝܢܐ ܕܡܩܡ ܠܝܿ܂ ܥܡ ܡܪܢ ‏‏ܩܣܪ ܛܝܒܪܝܣܿ܂ ܐܝܟ ܐܒ̈ܗܝ ܩܕܡ̈ܝܐ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ ܐܕܝ܂ ܡܪܢܼ ܨܒܝܢܐ ܗܘ ‏‏ܕܐܒܘܗܝ ܫܡܿܠܝ܂ ܘܟܕ ܫܿܠܡ ܨܒܝܢܐ ܕܝܿܠܘܕܗܼ܂ ܐܬܪܝܡ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ܂ pb. 7 ‏‏ܘܝܬܒܼ ܥܡܗ ܒܫܘܒܚܐܿ܂ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ ܡܢ ܥܠܡ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ ‏‏ܐܒܓܪ܂ ܐܦ ܐܢܐ ܡܗܿܝܡܢ ܐܢܐ ܒܗܼ ܘܒܐܒܘܗܝ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ ܐܕܝ܂ ܡܛܘܠ ‏‏ܕܗܟܢܐ ܗܝܡܼܢܬܼ܂ ܣܐܡ ܐܢܐ ܐܝܕܝ ܥܠܝܟܼ܂ ܒܫܡܗ ܕܗܿܘ ‏‏ܕܗܝܡܼܢܬ ܒܗ‍܂ ܘܒܗܿ ܒܫܥܬܐ ܕܣܡ ܗܘܐ ܐܝܕܗ ‏‏ܥܠܘܗܝܼ܂ ܐܬܐܣܝ ܡܢ ܢܟܝܢܐ ܕܟܐܒܐܿ܂ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܢܘܓܪܐ܂ ܘܬܡܼܗ ‏‏ܗܘܐ ܐܒܓܪܼ ܘܐܬܕܡܪ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܕܫܡܝܥ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܝܫܘܥ܃ ܕܥܿܒܕ ‏‏ܗܘܐ ܘܡܐܿܣܐܼ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܗܼܘ ܐܕܝܿ܂ ܕܠܐ ܣܡܐ ܕܡܕܡ ܡܐܣܐ ‏‏ܗܘܐ ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ܂ ܘܐܦ ܠܥܒܼܕܘ ܒܪ ܥܼܒܕܘܼ܂ ܦܛܓܿܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ‏‏ܒܪ̈ܓܠܘܗܝ܂ ܘܐܦ ܗܼܘ ܩܿܪܒ ܗܘܐ ܠܗ ܪ̈ܓܠܘܗܝ܂ ܘܣܡ ܗܘܐ ܐܝܕܗ ‏‏ܥܠܝܗܝܼܢ ܘܐܣܝܗ ܗܘܐ܂ ܘܬܘܒܼ ܠܐ ܗܘܼܬ ܠܗ ܦܛܓܿܪܐ܂ ܘܐܦ ‏‏ܒܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗܼܿ܂ ܐܣܘܬ̈ܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐܼ ܡܐܣܐ ܗܘܐ܂ ܘܚܝ̈ܠܐ ܬܡܝܗ̈ܐ ‏‏ܡܚܿܘܐ ܗܘܐ ܒܗܿ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ ܐܒܓܪ܂ ܗܫܐ ܕܝܕܥܼ ܟܠ ܐܢܫ܃ ܕܒܚܝܠܗ ‏‏ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܠܝܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܥܒܿܕ ܐܢܬ܃ ܘܗܐ ܬܡܝܗܝܢ ܚܢܢ ‏‏ܒܥܿܒ̈ܕܝܟܼ܂ ܒܿܥܐ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܡܢܟܼ܂ ܕܬܫܬܿܥܐ ܠܢ ܥܠ ‏‏ܡܬܝܬܗ܂ ܘܥܠ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܼܬܿ܂ ‏‏ܘܥܠ ܚܝܠܗ ܫܒܝܚܐܿ܂ ܘܥܠ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܫܡܝܥ ܗܘܐ ܠܢ ‏‏ܕܥܒܿܕ ܗܘܐܿ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܐܢܬ ܚܼܙܝܬ ܐܢ̈ܝܢ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܚܒܪ̈ܝܟ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ ܐܕܝ܂ ܡܢ ܗܕܐܼ ܠܐ ܫܬܿܩ ܐܢܐ ܕܐܟܪܙ܂ ܕܡܛܠ ‏‏ܗܕܐ pb. 8 ܗܘ ܓܝܪ ܐܫܿܬܕܪܬ ܠܗܪܟܐ ܕܐܿܡܪ ܘܐܠܦܿ܂ ܠܟܠ ܡܿܢ ܕܨܒܿܐ ‏‏ܕܢܗܿܝܡܢ ܐܟܘܬܟ܂ ܠܡܚܪ ܟܿܢܫ ܠܝ ܟܘܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ܂ ܘܐܙܪܘܥ ܒܗܿ ܡܠܬܐ ‏‏ܕܚ̈ܝܐܿ܂ ܒܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܿܟܪܙ ܐܢܐ ܩܕܡܝܟܘܢܿ܂ ܥܠ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ‏‏ܐܝܟܢܐ ܗܘܬܿ܂ ܘܥܠ ܚܝܠܗ ܫܒܝܚܐ ܂ ܕܠܡܢܐ ‏‏ܘܐܝܟܢܐ ܫܠܚܗ ܗܘܐܿ܂ ܘܥܠ ܚܝܠܗ ܘܥܿܒ̈ܕܘܗܝ ܬܡܝ̈ܗܐܿ܂ ܘܥܠ ‏‏ܪ̈ܐܙܐ ܫܒܝ̈ܚܐ ܕܡܬܝܬܗܿ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܡܠܠ ܗܘܐ ܒܥܠܡܐܿ܂ ‏‏ܘܥܠ ܚܬܝܬܘܬܐ ܕܟܪܘܙܘܬܗܿ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܘܡܛܘܠ ܡܢܐ ܐܙܥܪ‏‎‎‏ ‏‏ܢܦܫܗ܃ ܘܐܡܟ ܗܘܐ ܐܠܗܘܬܗ ܡܪܝܡܬܐ ܒܦܓܪܐ ‏‏ܕܫܩܼܠ ܗܘܐܿ܂ ܘܐܙܕܩܦ ܗܘܐ ܘܢܚܼܬ ܠܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐܿ܂ ܘܬܼܪܥ ‏‏ܗܘܐ ܣܝܓܐ ܗܿܘ ܕܡܡܬܘܡ ܠܐ ܐܬܬܪܥ ܗܘܐܿ܂ ܘܐܚܝ ܗܘܐ ܡܝ̈ܬܐ ‏‏ܒܩܛܠܗܿ܂ ܘܢܚܼܬ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܘܣܠܼܩ ܗܘܐ ܥܡ ܣܓ̈ܝܐܐ ܠܘܬ ‏‏ܐܒܘܗܝ ܡܫܒܚܐ܂ ܗܿܘ ܕܥܡܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܡܬܘܡ ܒܚܕܐ ‏‏ܐܠܗܘܬܐ ܡܪܝܡܬܐ܂ ܘܦܼܩܕ ܗܘܐ ܐܒܓܪ܂ ܕܢܬܠܘܢ ܠܗ ܠܐܕܝ ‏‏ܟܣܦܐ ܘܕܗܒܐ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ ܐܕܝ܂ ܐܿܝܟܢܐ ܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ ܢܣܒܝܢ ܚܢܢ ܡܕܡ ‏‏ܕܠܘ ܕܝܠܢ ܗܘܿ܂ ܕܗܐ ܡܕܡ ܕܕܝܠܢ ܗܿܘ ܫܒܩܢܝܗܝ ܐܝܟ ‏‏ܕܐܬܿܦܩܕܢܢ ܡܢ ܡܪܢܿ܂ ܕܢܗܘܐ ܕܠܐ ܟܝ̈ܣܐ ܘܕܠܐ ܬܪ̈ܡܠܐܿ܂ ‏‏ܘܟܕ ܛܥܝܢܝܢ ܚܢܢ ܙܩܝ̈ܦܐ ܥܠ ܟܬܦ̈ܬܢ ܐܿܬܦܼܩܕܢܢ ܕܢܟܪܙ ܣܒܪܬܗ ‏‏ܒܟܠܗܿ ܒܪܝܬܐ܂ pb. 9 ܗܿܘ ܕܟܠܗܿ ܒܪܝܬܐ ܪܓܼܫܬ ܗܘܬ ܘܚܫܬܿ܂ ‏‏ܒܙܩܝܦܘܬܗ ܕܗܘܼܬ ܚܠܦܝܢ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܂ ܘܐܫܬܥܝ ܗܘܐ ‏‏ܩܕܡ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܘܩܕܡ ܪ̈ܘܪܒܢܘܗܝ ܘܚܐܪ̈ܘܗܝܿ܂ ܘܩܕܡ ܐܓܘܣܛܝܢ ‏‏ܐܡܗ ܕܐܒܓܪ܂ ܘܩܕܡ ܫܠܡܼܬ ܒܪܬ ܡܗܪܕܬ ܐܢܬܬܗ ܕܐܒܓܪ܂ ܐܬܘ̈ܬܗ ‏‏ܕܡܪܢ ܘܬܕܡܪ̈ܬܗ ܘܚܝ̈ܠܐ ܫܒܝ̈ܚܐ ܕܥܒܿܕ ܗܘܐܿ܂ ܘܢܨܚ̈ܢܘܗܝ ܐܠܗ̈ܝܐܿ܂ ‏‏ܘܣܘܠܩܗ ܕܠܘܬ ܐܒܘܗܝ܂ ܘܕܐܝܟܢܐ ܩܿܒܠܘ ܗܘܘ ܚܝ̈ܠܐ ܘܫܘ̈ܠܛܢܐܿ܂ ܒܥܕܢܐ ‏‏ܗܿܘ ܕܐܣܿܬܠܩ ܗܘܐ܂ ܕܒܗ ܗܼܘ ܒܗܿܘ ܚܝܠܐ ܐܣܝܗ ܗܘܐ ܠܐܒܓܪ ‏‏ܘܠܥܼܒܕܘ ܒܪ ܥܒܼܕܘ ܬܪܝܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܕܡܬܓܼܠܐ ‏‏ܠܚܪܬܐ ܕܙܒ̈ܢܐܿ܂ ܘܒܫܘܠܡܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܟܠܗܝܢܿ܂ ܘܢܘܚܡܐ ܘܩܝܡܼܬܐ ‏‏ܕܥܬܝܕܐ ܕܬܗܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐܿ܂ ܘܦܘܪܫܢܐ ܕܗܘܼܐ ܒܝܬ ܐܡܪ̈ܐ ‏‏ܠܓܕ̈ܝܐܿ܂ ܘܒܝܬ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܠܟܦܘܪ̈ܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ ‏‏ܡܛܘܠ ܕܬܪܥܐ ܕܚܝ̈ܐ ܩܛܝܢܐ ܗܘ܃ ܘܐܘܪܚܐ ܕܫܪܪܐ ‏‏ܐܠܝܨܐ ܗܝ܃ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܕܠܝ̈ܠܐ ܐܢܘܢ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ‏‏ܕܩܘܫܬܐ܂ ܘܒܝܕ ܕܟܦܘܪܝܐܼ ܢܝܚܗ ܗܼܘ ܕܣܛܢܐ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܣܓ̈ܝܐܝܢ ܕܓ̈ܠܐ ܕܡܼܛܥܝܢ ܠܚ̈ܙܝܐ܂ ܐܠܘ ܠܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ‏‏ܚܪܬܐ ܛܒܬܐ ܠܐܢܫܐ ܡܗ̈ܝܡܢܐܼ܂ ܠܐ ܢܚܿܬ ܗܘܐ ܡܪܢ ܡܢ ܫܡܝܐܿ܂ ‏‏ܘܐܿܬܐ ܗܘܐ ܠܝܠܕܐ ܘܠܚܫܐ ܕܡܘܬܐ‍܂ ܘܐܦ ‏‏ܠܐ ܠܢ ܕܝܠܢ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܟܪ̈ܘܙܐ pb. 10 ‏‏ܘܡܣܿܒܪ̈ܢܐ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܚܼܙܝܢ ܚܢܢ ܘܫܡܥܢ ܚܢܢ ܡܢܗ ܕܥܒܿܕ ܗܘܐ ܘܡܿܠܦ ‏‏ܗܘܐܼ܂ ܬܟܝܠܐܝܬ ܡܟܪܙܝܢ ܚܢܢ ܩܕܡ ܟܘܠ ܐܢܫ܂ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܛܠܘ̈ܡܐ ‏‏ܠܫܪܪܐ ܕܣܒܪܬܗ܂ ܘܠܐ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕܼ܂ ܐܠܐܼ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܗ̈ܘܝ ‏‏ܒܫܡܗ ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ܡܚܘܝܢ ܚܢܢ ܘܡܟܪܙܝܢ ܚܢܢ܂ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ‏‏ܩܕܡܝܟܘܢܿ܂ ܡܕܡ ܕܗܘܼܐ ܘܐܣܬܥܪ ܨܝܕ ܐܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܟܘܬܟܘܢ ‏‏ܗܝܡܢܘ ܒܗ ܒܡܫܝܚܐܿ܂ ܕܒܪܗ ܗܼܘ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ܂ ܦܪܘܛܢܝܩܐ ܐܢܬܬܗ ‏‏ܕܩܠܘܕܝܣ ܩܣܪ܃ ܗܿܘ ܕܥܒܼܕܗ ܗܘܐ ܛܝܒܪܝܣ ܬܪܝܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗ܃ ܟܕ ܐܙܼܠ ‏‏ܗܘܐ ܕܢܩܼܪܒ ܥܡ ܒ̈ܢܝ ܐܣܦܢܝܐ ܕܡܪܕܘ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝܼ܂ ܗܼܝ ܗܕܐ ܐܢܬܬܐ܃ ‏‏ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܫܡܥܘܢ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡ̈ܝܕܐ ܒܪܗܘܡܐ ܡܕܝܢܬܐ܃ ‏‏ܘܚܙܝܐ ܗܘܬ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ܃ ܘܚܝ̈ܠܐ ܬܡܝ̈ܗܐ ܕܥܒܿܕ ܗܘܐ ܒܫܡܗ ‏‏ܕܡܫܝܚܐܼ܂ ܟܦܪܬ ܗܘܬ ܒܚܢܦܘܬܐ ܕܐܒܗ̈ܝܗܿ ܕܩܝܡܐ ܗܘܬ ܒܗܿ܂ ‏‏ܘܒܨܠܡ̈ܐ ܕܚܢܦܘܬܐ ܕܣܓܕܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ܂ ܘܒܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܡܗܝܡܢܐ ‏‏ܗܘܬ ܘܣܓܕܐ܂ ܘܡܫܝܚܐ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܢܩܿܝܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ‏‏ܠܫܡܥܘܢ܂ ܘܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܠܗܼ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܟܢܐܼ܂ ܨܒܬ ‏‏ܗܘܬܼ ܕܐܦ ܐܪܫܠܡ ܬܚܙܐ ܗܘܬܿ܂ ܘܕܘܟ̈ܝܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܐܣܬܥܪܘ ‏‏ܗܘܘ ܚܝ̈ܠܘܗܝ ܕܡܪܢ܂ ܘܩܡܼܬ ܗܘܬ ܚܦܝܛܐܝܬܼ܂ ܘܢܚܼܬܬ ܗܘܬ ܡܢ ܪܗܘܡܐ ‏‏ܠܐܪܫܠܡ܂ ܗܼܝܼ ܘܬܪܝܢ ܒܢ̈ܝܗܿ ܥܡܗܿ܂ ܘܚܕܐ ܒܪܬܗܿ ܒܬܘܠܬܐ܂ ܘܟܕ ܥܐܠܐ ‏‏ܗܘܬ ܠܐܘܪܫܠܡܼ܂ ܢܦܼܩܬܿ ܗܘܬ ܠܗܿ pb. 11 ܡܕܝܢܬܐ ܠܩܘܒܠܗܿ܂ ܘܩܒܠܘܗܿ ‏‏ܗܘܘ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܐܝܟ ܕܠܡܿܠܟܬܐ ܡܪܬܗ ܕܐܬܪܐ ܪܒܐ ܕܒܝܬ ‏‏ܪ̈ܘܡܝܐ܂ ܝܥܩܘܒ ܕܝܢ ܕܥܒܝܕ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܘܦܩܘܕܐ ܒܥܕܬܐ ܕܒܢܝܐ ‏‏ܗܘܬ ܠܢ ܬܡܢ܃ ܟܕ ܫܡܼܥ ܗܘܐ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܙܠܼܬܿ ܗܘܬ ܠܬܡܢ܃ ܩܡ ‏‏ܗܘܐ ܘܐܙܠ ܗܘܐ ܨܝܕܝܗܿ܂ ܘܥܠ ܗܘܐ ܠܘܬܗܿ ܐܝܟܐ ܕܫܪܝܼܐ ܗܘܬܿ܂ ‏‏ܒܐܦܕܢܐ ܪܒܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܝܪܘܕܝܣ ܡܿܠܟܐ܂ ܘܟܕ ܚܙܬܗ ܗܘܬ ‏‏ܩܒܠܬܗ ܗܘܬ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐܼ܂ ܘܐܦ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ܂ ‏‏ܘܚܘܝ ܗܘܐ ܠܗܿ ܐܦ ܗܘ ܐܣܘ̈ܬܐ ܘܚܿܝ̈ܠܐ ܐܝܟ ܫܡܥܘܢ܂ ܘܐܡܼܪܬܿ ‏‏ܠܗ܂ ܚܿܘܐ ܠܝ ܓܓܘܠܬܐ ܗܿܝ ܕܐܙܕܩܦ ܗܘܐ ܒܗܿ ܡܫܝܚܐ܂ ܘܩܝܣܐ ‏‏ܕܨܠܝܒܘܬܗ ܕܐܬܬܠܝ ܗܘܐ ܒܗ ܡܢ ܝܘ̈ܕܝܐ܂ ܘܩܒܪܐ ܗܿܘ ܕܐܬܬܣܝܡ ‏‏ܗܘܐ ܒܗ܂ ܐܡܿܪ ܠܗܿ ܗܼܘ ܝܥܩܘܒ܂ ܗܠܝܢ ܬܠܬܝ̈ܗܝܢ ܕܨܒܝܐ ܡܠܟܘܬܟܝ ‏‏ܕܬܚܼܙܝܢܿ܂ ܬܚܝܬ ܐܝܼܕܐ ܐܢ̈ܝܢ ܕܝܘ̈ܕܝܐ܂ ܗܼܢܘܢ ܐܢܘܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܠܗ̈ܝܢܿ܂ ܘܠܐ ‏‏ܫܒܩܝܢ ܠܢ ܕܢܐܙܠ ܢܨܿܠܐ ܬܡܢ ܩܕܡ ܓܓܘܠܬܐ ܘܩܒܪܐ܂ ܘܐܦܠܐ ܩܝܣܐ ‏‏ܕܨܠܝܒܘܬܗ ܨܿܒܝܢ ܠܡܬܼܠ ܠܢ܂ ܘܠܐ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ܃ ܐܠܐ ܐܦ ܡܪܕܦ ‏‏ܪܕܦܝܢ ܠܢ܃ ܕܠܐ ܢܣܿܒܪ ܘܢܿܟܪܙ ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܘܙܒ̈ܢܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܘܐܦ ‏‏ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܚܒܫܝܢ ܠܢ܂ ܘܟܕ ܫܡܼܥܬܿ ܗܘܬ ܗܠܝܼܢ܂ ܒܗܿ ܒܫܥܬܐ ܦܼܩܕܬܿ ‏‏ܗܘܬ ܗܼܝ ܡܿܠܟܬܐܿ܂ ܘܐܝܬܝܘ ܗܘܘ ܩܕܡܝܗܿ܃ ܠܚܘܢܝܐ ܒܪ ܚܼܿܢܢ ܟܗܢܐ܂ ‏‏ܘܠܿܓܼܕܠܝܐ ܒܪ ܩܝܦܐ܂ ܘܠܝܗܘܕܐ ܒܪ ܥܼܿܒܕ ܫܠܘܡ܂ ܪ̈ܝܫܐ ܘܦܩ̈ܘܕܐ ܕܝܘ̈ܕܝܐ܂ ‏‏ܘܐܡܼܪܬܿ pb. 12 ܠܗܘܢ܂ ܐܫܠܡܘ ܠܓܓܘܠܬܐ ܘܩܒܪܐ ܘܩܝܣܐ ‏‏ܕܨܠܝܒܘܬܐ ܠܝܥܩܘܒ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܫܠܡܝܢ ܠܗ܂ ܘܠܐ ܐܢܫ ܢ̈ܟܠܐ ܐܢܘܢ ‏‏ܕܢܫܡܫܘܢ ܬܡܢ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܬܫܡܫܬܗܘܢ܂ ܘܟܕ ܦܩܼܕܬܿ ܗܟܢܐ ܠܟܗ̈ܢܐܼ܂ ‏‏ܩܡܬ ܗܘܬ ܕܬܐܙܠ ܘܬܚܙܐ ܐܢܝ̈ܢ ܠܕܘ̈ܟܝܬܐ ܗܿܢ̈ܝܢ܂ ܘܐܦ ܕܬܿܫܠܡ ܗܘܬ ‏‏ܐܬܪܐ ܗܿܘ ܠܗ ܠܝܥܩܘܒ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡܗ܂ ܘܒܬܪܟܢ ܥܠܬ ‏‏ܗܘܬ ܠܩܒܪܐ܂ ܘܐܫܟܚܬ ܗܘܬ ܒܓܘܗ ܕܩܒܪܐ ܬ̈ܠܬܐ ܙܩܝܦ̈ܝܢ܂ ܚܕ ܕܡܪܢ ‏‏ܘܬܪܝܢ ܕܗܿܢܘܢ ܓܿܝ̈ܣܐ ܕܙܩܝܦܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ ܡܢ ܝܡܝܢܗ ܘܡܢ ܣܡܠܗ܂ ‏‏ܘܒܗ ܒܥܕܢܐ ܗܿܘ ܕܥܠܬ ܠܓܘ ܩܒܪܐ܃ ܗܼܝ ܘܒܢ̈ܝܗܿ ܥܡܗܼܿ܂ ܒܗܿ ܒܫܥܬܐܼ܂ ‏‏ܢܦܠܼܬ ܗܘܬ ܒܪܬܗܿ ܒܬܘܠܬܐܼ ܘܡܝܼܬܬ܂ ܕܠܐ ܟܐܒܐܿ ܘܕܠܐ ܟܘܪܗܢܐܼ܂ ‏‏ܘܕܠܐ ܥܠܼܬܐ ܡܕܡ ܕܡܘܬܐ܂ ܘܟܕ ܚܙܬ ܗܘܬ ܡܠܟܬܐ܃ ܕܡܝܼܬܬ ܠܗܿ ‏‏ܒܪܬܗܿ ܡܢ ܫܠܝܐܼ܂ ܒܼܪܟܬ ܗܘܬܼ܂ ܘܡܨܠܝܐ ܒܓܘܗ ܕܩܒܪܐ܂ ܘܐܡܪܐ ܗܘܬ ‏‏ܒܨܠܘܬܗܿ܂ ܐܠܗܐ ܕܝܗܼܒ ܢܦܫܗ ܠܡܘܬܐ ܚܠܦ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܃ ‏‏ܘܐܙܕܩܦ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ܃ ܘܐܬܣܝܡ ܒܩܒܪܐ ܗܢܐ܃ ܘܐܝܟ ܐܠܗܐ ܡܚܐ ‏‏ܟܠ ܩܡ ܘܐܩܝܡ ܥܡܗ ܠܣܓ̈ܝܐܐܼ܂ ܕܠܐ ܢܫܡܼܥܘܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܙܩ̈ܘܦܐ܃ ‏‏ܘܐܦ ܚ̈ܢܦܐ ܛܥ̈ܝܐ܃ ܗܿܢܘܿܢ ܕܟܿܦܪܬ ܒܨ̈ܠܡܝܗܘܢ ܘܒܓܠܝ̈ܦܝܗܘܢ܃ ‏‏ܘܒܕܚ̈ܠܬܗܘܢ ܕܚܢܦܘܬܐ܃ ܘܢܚܙܘܢ ܒܝ ܟܕ ܡܗܠܝܢ ܒܝ܃ ܘܢܐܡܪܘܢ ܕܟܘܠܗ ‏‏ܕܗܘܬܗܿ ܗܕܐ܃ ܥܠ ܕܟܦܼܪܬ ܒܐܠܗ̈ܐ ܕܣܓܕܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ܃ ܘܐܘܼܕܝܬ ‏‏ܒܡܫܝܚܐ ܕܠܐ ܝܕܥܐ pb. 13 ܗܘܬ ܠܗ܃ ܘܐܙܼܠܬ ܕܬܝܩܪ ܕܘܟܬ ܩܒܪܗ ‏‏ܘܨܠܝܒܘܬܗܼ܂ ܘܐܢ ܐܢܐ ܡܪܝ ܠܐ ܫܿܘܝܐ ܐܢܐ ܕܐܫܬܡܥ܃ ܥܠ ܕܣܿܓܕܬ ‏‏ܠܒܪ̈ܝܬܐ ܚܠܦܝܟܼ܂ ܐܢܬܼ ܚܘܣ ܡܛܠ ܫܡܟ ܣܓܝܕܐ܂ ܕܠܐ ܢܬܿܓܕܦ ‏‏ܒܐܬܪܐ ܗܢܐܿ܂ ܐܝܟ ܕܓܿܕܦܘ ܥܠܝܟ ܒܨܠܝܒܘܬܟ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܒܨܠܘܬܗܿ ‏‏ܐܡܪܐ ܗܘܬ܃ ܘܒܚܫܐ ܕܓܥܬܗܿ ܬܢܝܐ ܗܘܬ ܩܕܡ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ‏‏ܗܘܐ ܬܡܿܢܼ܂ ܩܼܪܒ ܠܘܬܗܿ ܒܪܗܿ ܩܫܝܫܐܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ܂ ܫܡܥ ܡܕܡ ܕܐܡܿܪ ‏‏ܐܢܐ ܩܕܡ ܡܠܟܘܬܟܝ܂ ܐܢܐܼ ܗܟܢܐ ܣܒܿܪ ܐܢܐ ܒܪܥܝܢܝ ܘܒܡܚܫܒܬܝܼ܂ ‏‏ܕܗܢܐ ܡܘܬܐ ܕܗܕܐ ܚܬܝ ܕܡܢ ܫܠܝܐܼ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܣܪܝܩܐܝܬ ܗܘܿܐ܂ ܐܠܐ ‏‏ܣܘܥܪܢܐ ܗܘ ܗܢܐ ܬܡܝܗܐܼ܂ ܕܐܠܗܐ ܢܫܬܒܚ ܒܗܼ܂ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܫܡܥܗ ‏‏ܢܬܿܓܕܦܿ܂ ܐܝܟ ܕܣܼܒܪܘ ܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܘ ܗܕܐ܂ ܗܐ ܥܠܢ ܚܢܢ ܠܩܒܪܐܿ ‏‏ܘܐܫܟܚܢ ܚܢܢ ܒܗܿ ܬܠܬܐ ܙܩܝ̈ܦܐ܂ ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܐܝܢܘ ܡܢܗܘܢ ‏‏ܙܩܝܦܐܿ܂ ܗܿܘ ܕܐܬܬܠܝ ܒܗ ܡܫܝܚܐ܂ ܒܡܘܬܗܿ ܕܗܕܐ ܚܬܝܼ܂ ܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ ‏‏ܕܢܚܙܐܼ ܘܢܐܠܦ ܐܝܢܘ ܙܩܝܦܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܡܗܡܐ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ‏‏ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܗ ܘܒܿܥܝܢ ܠܗ܂ ܗܼܝ ܕܝܢ ܡܠܟܬܐ ܦܪܘܛܢܝܩܐ܃ ܟܕ ܛܒ ‏‏ܡܪܝܪܐ ܗܘܬ ܢܦܫܗܿ ܒܥܕܢܐ ܗܿܘܼ܂ ܚܼܪܬ ܗܘܬ ܒܪܥܝܢܗܼܿ܂ ܕܚܟܝܡܐܝܬ ‏‏ܘܟܢܐܝܬ ܘܬܪܝܨܐܝܬ ܐܡܼܪ ܗܘܐ ܒܪܗܿ ܗܼܢܝܢ ܗܠܝܢܿ ܘܫܩܼܠܬ ܗܘܬ ܒܐܝ̈ܕܝܗܿ ‏‏ܚܕ ܡܢ ܙܩܝ̈ܦܐܼ܂ ܘܣܡܼܬ ܥܠ ܫܠܕܐ ܕܒܪܬܗ ܕܪܡܝܐ ܗܘܬ ܩܕܡܝܗܿ܂ ܘܐܡܼܪܬ ‏‏ܗܘܬ ܒܨܠܘܬܗܿ܂ ܐܠܗܐ ܕܚܘܝ ܗܘܐ ܚܝ̈ܠܐ pb. 14 ܬܡܝ̈ܗܐ ܒܐܬܪܐ ‏‏ܗܢܐ܃ ܐܝܟ ܕܫܡܥܢܢ ܘܗܝܡܢܼܢ܂ ܐܢ ܕܝܠܟ ܗܼܘ ܡܪܝ ܗܢܐ ܙܩܝܦܐ܃ ܘܒܗ ‏‏ܐܬܼܬܠܝܬ ܗܘܬ ܐܢܫܘܬܟ ܡܢ ܡܪ̈ܚܐܼ܂ ܚܿܘܐ ܚܝܠܐ ܥܙܝܙܐ ܘܬܩܝܦܐ ‏‏ܕܐܠܗܘܬܟܿ܂ ܕܒܓܘ ܐܢܫܘܬܐ ܫܪܝܐ ܗܘܬ܂ ܘܬܚܐ ܗܕܐ ܒܪܬܝܼ܂ ܘܬܩܘܡܼ ‏‏ܘܢܫܬܒܚ ܒܗܿ ܫܡܟ܂ ܟܕ ܦܢܿܝܐ ܢܦܫܗܿ ܠܓܘ ܦܓܪܗܿ܂ ܘܢܒܗܬܘܢ ܙܩܘ̈ܦܝܟܼ ‏‏ܘܢܚܕܘܢ ܣܓܘ̈ܕܝܟ܂ ܘܩܘܼܝܬ ܗܘܬ ܛܘܼܪܐ ܣܓܝܐܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡܼܪܬ ‏‏ܗܘܬ ܗܟܢܐ܂ ܘܒܬܪܟܼܢ܂ ܫܩܠܬܗ ܗܘܬ ܠܙܩܝܦܐ ܗܿܘ ܡܢ ܫܠܕܐ ܕܒܪܬܗܼܿ܂ ‏‏ܘܣܡܼܬ ܗܿܘ ܚܪܢܐ܂ ܘܐܡܼܪܬ ܗܘܬ ܬܘܒ ܒܨܠܘܬܗܿ܂ ܐܠܗܐ ܕܒܪܡܙܗ ‏‏ܩܝܿܡܝܢ ܥܠܡ̈ܐ ܘܒܪ̈ܝܬܐ܃ ܘܨܒܿܐ ܒܚ̈ܝܐ ܕܟܘܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܡܬܦܼܢܝܢ ‏‏ܠܘܬܗ܃ ܘܠܐ ܡܗܡܐ ܡܢ ܒܥܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܿܥܝܢ ܠܗܼ܂ ܐܢ ܕܝܠܟ ܗܼܘ ‏‏ܡܪܝ ܗܢܐ ܙܩܝܦܐܼ܂ ܚܿܘܐ ܚܝܠܐ ܕܢܨܚ̈ܢܝܟ ܐܝܟ ܕܡܥܕ ܐܢܬ܂ ܘܬܚܐ ‏‏ܗܕܐ ܒܪܬܝܼ ܘܬܩܘܡ܂ ܘܢܒܗܬܘܢ ܚܢ̈ܦܐ ܣܓ̈ܕܝ ܠܒܪ̈ܝܬܟ ܚܠܦܝܟ܂ ܘܢܘܕܘܢ ‏‏ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܘܫܪ̈ܝܪܐܼ܂ ܕܡܬܦܼܬܚ ܦܘܡܗܘܢ ܠܬܫܒܘܚܬܟܿ܂ ܩܕܡ ܐܝܠܝܢ ‏‏ܕܟܦܪܝܢ ܒܟ܂ ܘܐܓܼܪܬ ܗܘܬ ܛܘܼܪܐ ܣܓܝܐܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢܿ ܘܫܩܠܬܗ ܗܘܬ ‏‏ܙܩܝܦܐ ܗܿܘ ܕܬܪ̈ܝܢ ܡܢ ܒܪܬܗܼܿ܂ ܘܫܩܼܠܬ ܗܘܬ ܙܩܝܦܐ ܗܿܘ ܕܬܠܬܐܼ܂ ‏‏ܘܣܡܬܗ ܥܠ ܒܪܬܗܿ܂ ܘܟܕ ܒܥܝܐ ܗܘܬ ܕܬܪܝܡ ܗܘܬ ܥܝܢ̈ܝܗܿ ܠܫܡܝܐ܃ ‏‏ܘܬܦܼܬܚ ܗܘܬ ܦܘܡܗܿ ܒܨܠܘܬܐܼ܂ ܒܗܿ ܒܫܥܬܐ ܘܒܗ ܒܥܕܢܐܼ܂ ܐܝܟ ‏‏ܡܼܛܪܦ ܬܡܪܐ ܠܥܝܢܐܼ܂ ܕܩܼܪܒ ܗܘܐ ܙܩܝܦܐ ܗܿܘ ܠܫܠܕܐ ܕܒܪܬܗܼܿ܂ ܚܝܬ ‏‏ܗܘܬ ܒܪܬܗܼܿ܂ pb. 15 ܘܩܡܼܬ ܗܘܬ ܡܢ ܫܠܝܐ܂ ܘܡܫܒܚܐ ܗܘܬ ܠܐܠܗܐ ‏‏ܕܐܚܝܗܿ ܗܘܐ ܒܙܩܝܦܗ܂܀ ܡܠܟܬܐ ܕܝܢ ܦܪܘܛܢܝܩܐ܃ ܟܕ ܚܙܬ ܗܘܬ ‏‏ܕܐܝܟܢܐ ܚܝܬ ܗܘܬ ܒܪܬܗܼܿ܂ ܐܬܙܼܝܥܬ ܗܘܬܿ ܘܐܬܪܗܒܬܼ ܛܒ܂ ܘܟܕ ܪܗܝܒܐ ‏‏ܗܘܬ ܡܫܒܚܐ ܗܘܬܼ ܠܡܫܝܚܐ܂ ܘܗܝܼܡܢܬ ܗܘܬ ܒܗܿ܂ ܕܒܪܗ ܗܼܘ ܕܐܠܗܐ ‏‏ܚܝܐ܂ ܐܡܿܪ ܠܗܿ ܒܪܗܿ܃ ܚܙܼܝܬܝ ܡܪܬܝܼ܂ ܕܐܠܘ ܗܕܐ ܠܐ ܗܘܼܬ ܝܘܡܢܐܼ܂ ‏‏ܓܕܫܐ ܗܘܬ ܕܫܒܩܝܢ ܗܘܝܢ ܙܩܝܦܐ ܗܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܚܝܬ ܒܗ ܚܬܝܼ܂ ‏‏ܘܐܚܕܝܢ ܗܘܝܼܢ܂ ܘܡܝܩܪܝܢ ܗܘܝܢ ܕܚܕ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܓܝ̈ܣܐ ܩܛܘ̈ܠܐ܂ ܗܫܐܿ ‏‏ܗܐ ܚܼܙܝܢܢ ܘܚܼܕܝܢܢܿ ܘܡܫܝܚܐ ܐܫܬܒܚ ܒܗܿ ܕܗܕܐ ܣܥܼܪ܂ ܘܫܩܠܬܗ ܗܘܬ ‏‏ܠܙܩܝܦܗ ܕܡܫܝܚܐܼ܂ ܘܝܗܒܬܗ ܗܘܬ ܠܝܥܩܘܒܼ܂ ܐܝܟ ܕܢܬܢܛܪ ܗܘܐ ‏‏ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ܂ ܘܦܩܼܕܬ ܗܘܬ ܕܢܬܒܼܢܐ ܗܘܐ ܒܢܝܢܐ ܪܒܐ ܘܡܝܬܪܐܿ܂ ܥܠ ‏‏ܓܓܘܠܬܐ ܕܐܙܕܩܦ ܗܘܐ ܒܗܿ܃ ܘܥܠ ܩܒܪܐ ܕܐܬܣܝܡ ܗܘܐ ܒܗ܂ ‏‏ܐܝܟ ܕܢܬܝܩܪ̈ܢ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܗܠܝܼܢ܂ ܘܢܗܘܐ ܗܘܐ ܬܡܿܢ ܒܝܬ ܘܥܕܐ ‏‏ܕܨܠܘܬܐܼ ܘܟܢܘܫܝܐ ܕܬܫܡܫܬܐ܂ ܂ ܃ ܡܠܟܬܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܬ ܗܘܬ ‏‏ܐܢܫܘܬܐ ܟܘܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ܃ ܕܟܢܼܫܬ ܗܘܬ ܠܚܙܬܐ ܗܕܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐܼ܂ ‏‏ܦܩܼܕܬ ܗܘܬܼ܂ ܕܕܠܐ ܬܚܦܝܬܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܡ̈ܠܟܬܐܿ܂ ܬܐܙܠ ܗܘܬ ܒܪܬܗܿ ‏‏ܥܡܗܿ܃ ܓܠܝܐܝܬ ܠܐܦܕܢܐ ܕܡܠܟܐ ܕܫܪܝܐ ܗܘܬ ܒܗ܂ ܐܝܟ ܕܢܚܙܝܗܿ ‏‏ܗܘܐ ܟܠ ܐܢܫܼ ܘܢܫܒܚ ܠܐܠܗܐ܂ ܥܡܐ ܕܝܢ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܘܕܚ̈ܢܦܐ܃ ܗܿܢܘܢ ‏‏ܕܚܼܕܝܘ ܗܘܘ ܒܫܘܪܝܗܿ ܕܗܕܐ ܘܐܬܦܨܚܘܼ܂ ܐܬܟܡܪܘ ܗܘܘ pb. 16 ‏‏ܒܫܘܠܡܗܿ ܕܗܕܐܼ ܛܒ܂ ܡܢܚܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܐܠܘ ܠܐ ܗܘܼܬ ܗܕܐ܂ ܕܚܿܙܝܢ ‏‏ܗܘܘ܂ ܕܡܛܠܬܗܿ ܕܗܕܐܼ܂ ܣܓܝܐ̈ܐ ܗܝܡܢܘ ܗܘܘ ܒܗ ܒܡܫܝܚܐ܂ ܝܬܝܪܐܝܬ ‏‏ܕܝܢ ܕܚܿܙܝܢ ܗܘܘܼ܂ ܕܣܓ̈ܝܐܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܗ̈ܘܝܢ ܗ̈ܘܝ ܒܫܡܗ ܡܢ ܒܬܪ ‏‏ܣܘܠܩܗܿ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗ̈ܘܝ ܩܕܡ ܣܘܠܩܗ܂ ܘܐܦ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܚܝܩܐܼ܂ ‏‏ܐܙܼܠ ܗܘܐ ܛܒܼܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܕܐܣܬܥܪ܂ ܘܐܦ ܠܫܠܝܚ̈ܐ ܚܒܪ̈ܝܿ܂ ‏‏ܕܡܣܿܒܪܝܢ ܗܘܘ ܠܡܫܝܚܐ܂ ܘܗܘܼܐ ܗܘܐ ܫܠܝܐ ܒܥ̈ܕܬܐ ܕܐܪܫܠܡܼ ‏‏ܘܡ̈ܕܝܢܬܐ ܕܚܕܪ̈ܝܗܿ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܚܙܘ ܗܕܐ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܘ ܗܕܐܼ܂ ‏‏ܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗܐ܂ ܘܟܕ ܣܠܩܐ ܗܘܬ ܡܠܟܬܐ ܡܢ ܐܪܫܠܡ ‏‏ܠܪܗܘܡܐ ܡܕܝܢܬܐܼ܂ ܟܠ ܡܕܝܢܬܐ ܕܥܐܠܐ ܗܘܬ ܠܗܼܿ܂ ܠܚܙܬܐ ܕܒܪܬܗܿ ‏‏ܚܒܨܝܢ ܗܘܘ ܕܢܚܙܘܢ܂ ܘܟܕ ܥܼܠܬ ܗܘܬ ܠܪܗܘܡܐܼ܂ ܐܫܬܼܥܝܬ ܗܘܬ ܩܕܡ ‏‏ܩܠܘܕܝܣ ܩܣܪ܃ ܗܼܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܗ̈ܘܝ ܗ̈ܘܝ܂ ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܗܘܐ ܩܣܪܼ܂ ܦܩܼܕ ܗܘܐ ‏‏ܕܢܦܩܘܢ ܗܘܘ ܟܘܠܗܘܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܐܝܛܠܝܐ܂ ܟܕ ܒܟܠܗ ‏‏ܐܬܪܐ ܗܿܘܼ܂ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܡܬܡܠܠ ܗܘܐ ܡܢ ܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܘܐܦ ܩܕܡ ‏‏ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐܼ܂ ܐܫܬܼܥܝܬ ܗܘܬ ܗܼܝ ܗܕܐ ܕܗܘܼܬ܂ ܟܠܡܕܡ ܗܟܝܠ ‏‏ܕܣܥܪܝܢ ܫܠܝܚ̈ܐ ܚܒܪ̈ܝܼܢ܂ ܩܕܡ ܟܠ ܐܢܫ ܡܟܪܙܝܢ ܚܢܢ܂ ܕܢܫܼܡܥܘܢܼ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ‏‏ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܝܕܢ ܣܿܥܪ ܡܫܝܚܐ ܓܠܝܐܝܬ܂ ܕܢܫܬܒܚ ܡܪܢ ܡܢ ‏‏ܟܠܢܫ܂ ܘܗܠܝܢ ܕܬܿܢܝܬ ܩܕܡܝܟܘܢ܃ ܕܬܕܥܘܢܼ ܘܬܬܒܝܢܘܢ ܟܡܐ ܪܒܐ ‏‏ܗܝܡܢܘܬܗ pb. 17 ܡܫܝܚܐܿ܂ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܢܩܦܝܢ ܠܗ ܫܪܝܪܐܝܬ܂ ܂ ܝܥܩܘܒ ‏‏ܕܝܢ ܡܕܒܪܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ܃ ܗܿܘ ܕܒܥܝ̈ܢܘܗܝ ܚܙܝܗܝ ܗܘܐ ܠܣܘܥܪܢܐ ‏‏ܗܿܘܼ܂ ܟܬܒܗ ܗܘܐ ܘܫܕܪܗ ܠܫܠܝܚ̈ܐ ܚܒܪ̈ܝܿ܂ ܠܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ܂ ܘܐܦ ‏‏ܗܿܢܘܢ ܫܠܝܚ̈ܐܼ܂ ܟܬܒܝܼܢ ܘܡܘܕܥܝܢ ܠܗ ܠܝܥܩܘܒܿ܂ ܟܘܠ ܡܕܡ ܕܣܥܼܪ ܡܫܝܚܐ ‏‏ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ܂ ܘܡܬܩܪܝܢ ܩܕܡ ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܥܡܐ ܕܥܕܬܐ܂ ܘܟܕ ܫܡܼܥ ‏‏ܗܘܐ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܗ̈ܢܼܝܢ ܗܠܝܢ܃ ܗܼܘ ܘܐܓܘܣܛܝܢ ܐܡܗ܃ ܘܫܠܡܼܬ ܒܪܬ ‏‏ܡܗܼܪܕܬ܃ ܘܦܩܘܪ ܘܥܒܕܫܡܫ܃ ܘܫܡܫܓܪܡ ܘܥܒܕܘ ܘܐܙܝ ܘܒܪ ܟܠܒܐ܃ ܥܡ ‏‏ܫܪܟܐ ܕܚܒܪ̈ܝܗܘܢܼ܂ ܚܿܕܝܢ ܗܘܘܼ ܛܒ܂ ܘܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗܐܼ ܟܠܗܘܢ܂ ‏‏ܘܒܡܫܝܚܐܼ ܡܘܕܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܠܐܕܝ܂ ܨܒܿܐ ܐܢܐ ‏‏ܕܟܠܡܕܡ ܕܫܡܼܥܢܢ ܡܢܟ ܝܘܡܢܐ܃ ܘܫܪܟܐ ܬܘܒ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐܼ܂ ܩܕܡ ܟܘܠܗܿ ‏‏ܡܕܝܢܬܐ ܬܐܡܪ ܐ̈ܢܝܼܢ ܓܠܝܐܝܬܼ܂ ܘܢܿܫܡܼܥ ܟܠܢܫ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܣܒܪܬܗ ‏‏ܕܡܫܝܚܐ ܕܡܿܠܦ ܐܢܬ ܠܼܢ܂ ܘܢܬܢܝܚܼ ܘܢܬܿܩܝܡ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܡܿܠܦ ܐܢܬ ܠܢܿ ‏‏ܘܢܬܒܝܢܘܢ ܣܓ̈ܝܐܐܼ ܕܟܢܐܝܬ ܗܝܿܡܢܬ ܒܗ ܒܡܫܝܚܐܿ܂ ܒܐܓܪܬܐ ܕܫܿܕܪܬ ‏‏ܗܿܘܝܬ ܠܗ܂ ܘܢܕܥܘܢܼ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܒܪ ܐܠܗܐ܂ ܘܬܠܡܝܕܗ ܐܢܬ ܫܪܝܪܐ ‏‏ܘܡܗܝܡܢܐܿ܂ ܘܚܝܠܗ ܫܒܝܚܐ ܒܥܿܒ̈ܕܐ ܡܚܘܐ ܐܢܬܿ܂ ܩܕܡ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܿܝܢ ‏‏ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܒܗ܂ ܘܒܬܪ ܝܘܡܐ ܗܿܘܼ܂ ܦܩܼܕ ܗܘܐ ܐܒܓܪ ܠܥܒܕܘ ܒܪ ܥܒܕܘ܃ ‏‏ܗܿܘ ܕܐܬܐܿܣܝ ܗܘܐ ܡܢ ܟܐܒܐ ܡܪܝܪܐ ܕܪ̈ܓܠܘܗܝ܂ pb. 18 ܕܢܫܕܪ ܗܘܐ ‏‏ܟܪܘܙܐܼ܂ ܘܢܩܪܐ ܗܘܐܼ ܒܟܘܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ܂ ܘܬܬܿܟܢܫ ܗܘܬ ܐܢܫܘܬܐ ܟܘܠܗܿ܂ ‏‏ܓܒܪ̈ܐܼ ܘܢܫ̈ܐ܂ ܠܕܘܟܬܐ ܗܿܝ ܕܡܬܩܪܝܐܼ ܒܝܬ ܬܒܿܪܐ܂ ܠܐܬܪܐ ܪܘܝܚܐ ‏‏ܕܒܝܬ ܥܘܝܕܐ ܒܪܗ ܕܥܒܕܢܚܕ܂ ܕܢܫܡܼܥܘܢ ܗܘܘ ܡܠܦܢܘܬܗ ܕܐܕܝ ܫܠܝܚܐ܂ ‏‏ܘܕܐܝܟܢܐ ܡܿܠܦ ܗܘܐ܂ ܘܒܫܡ ܡܼܢܘ ܡܐܣܐ ܗܘܐ܂ ܘܒܐܝܢܐ ܚܝܠܐ ‏‏ܐܬܘ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܥܒܿܕ ܗܘܐ܂ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܣܥܿܪ ܗܘܐ܂ ܡܛܠ ܕܟܕ ‏‏ܐܣܝܗ ܗܘܐ ܠܐܒܓܪ ܡܠܟܐܼ܂ ܚܐܪ̈ܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ ‏‏ܘܚܙܐܘܗܝ ܗܘܘܿ܂ ܟܕ ܐܣܝܗ ܗܘܐ ܒܡܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܗܿܘ ܕܐܣܘ̈ܬܐ ‏‏ܣܓ̈ܝܐܐܼ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܗܘܘ ܕܢܐܣܘܢܝܗܝ܂ ܘܓܒܪܐ ܐܟܣܢܝܐܼ ܐܣܝܗ ‏‏ܗܘܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܘܟܕ ܐܬܼܟܢܫܬ ܗܘܬ ܟܘܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ‏‏ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ܃ ܐܝܟ ܕܦܩܼܕ ܗܘܐ ܡܠܟܐܼ܂ ܩܿܝܡܝܢ ܗܘܘ ܬܡܿܢܼ܂ ܥܘܝܕܐ ‏‏ܘܠܒܿܘ܂ ܘܚܦܣܝܿ ܘܒܪ ܟܠܒܐ܂ ܘܠܒܘܿܒܢܐܿ ܘܚܼܣܪܘܢܼ ܘܫܡܫܓܪܡ܂ ܥܡ ‏‏ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܕܐܟܘܬܗܘܢ܂ ܪ̈ܫܢܐܼ ܘܚܐܪ̈ܐ ܕܡܠܟܐܼܿ ܘܦܩ̈ܘܕܐ ܘܦܠܚ̈ܐ ‏‏ܟܘܠܗܘܢܿ܂ ܘܐܢܫܐ ܐܘܡ̈ܢܐ ܕܐ̈ܝܕܝܐ ܘܝܗ̈ܘܕܝܐܿ܂ ܘܚ̈ܢܦܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܗ ‏‏ܒܟܪܟܐ ܗܢܐ܃ ܘܐܟܣ̈ܢܝܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܢ ܨܘܒܐ ܘܡܢ ܚܪܢܿ܂ ܘܫܪܟܐ ‏‏ܕܥܡܘܪ̈ܘܗܝ ܕܐܬܪܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܼܢ܂ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢܼ܂ ‏‏ܕܢܫܼܡܥܘܢ ܗܘܘ ܡܠܦܢܘܬܗ ܕܐܕܝܿ܂ ܕܫܼܡܥܘ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝܿ܂ ܕܬܠܡܝܕܗ ܗܼܘ ‏‏ܕܝܫܘܥܿ܂ ܗܿܘ ܕܐܙܕܩܦ ܗܘܐ pb. 19 ܒܐܪܫܠܡܿ܂ ܘܡܐܣܐ ܗܘܐ ‏‏ܐܣܘ̈ܬܐ ܒܫܡܗ܂ ܘܫܿܪܝ ܗܘܐ ܗܼܘ ܐܕܝܿ܂ ܕܢܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢܼ ܗܟܢܐ܂ ‏‏ܫܡܼܥܘ ܟܠܟܘܢ ܘܐܿܬܒܝܢܘ܂ ܒܡܕܡ ܕܐܡܿܪܢܐ ܩܕܡܝܟܘܢ܂ ܕܠܐ ܗܘܐ ‏‏ܐܣܝܐ ܐܿܝܬܝ ܕܣܡ̈ܡܢܐ ܘܥܩܪܐ ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܐܠܐ ܐܿܝܬܝ ‏‏ܬܠܡܝܕܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐܿ܂ ܐܣܝܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܡܛܪ̈ܦܬܐܼ܂ ܘܦܪܘܩܐ ܕܚ̈ܝܐ ‏‏ܥܬܝ̈ܕܐ܂ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܕܢܚܼܬ ܗܘܐ ܡܢ ܫܡܝܐ܃ ܘܠܒܼܫ ܗܘܐ ܦܓܪܐ ‏‏ܘܗܘܼܐ ܒܪܐܢܫܐ܂ ܘܝܗܼܒ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܘܐܙܕܩܦܼ ܚܠܦ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ‏‏ܘܟܕ ܐܬܬܠܝ ܗܘܐ ܥܠ ܩܝܣܐܼ܂ ܐܚܫܟ ܗܘܐ ܫܡܫܐ ܒܪܩܝܥܐ܂ ܘܟܕ ܥܠ ‏‏ܗܘܐ ܠܓܘ ܩܒܪܐܼ܂ ܐܬܢܚܡ ܗܘܐܼ ܘܢܦܼܩ ܗܘܐ ܡܢ ܩܒܪܐ ܥܡ ‏‏ܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܩܒܪܐܼ܂ ܠܐ ܚܙܘ ܗܘܘ ܐܝܟܢܐ ܢܦܼܩ ܗܘܐ ‏‏ܡܢ ܩܒܪܐ܂ ܘܥܝܪ̈ܐ ܕܪܘܡܐܼ܂ ܗܿܢܘܢ ܗܘܼܘ ܟܪ̈ܘܙܐ ܘܡܣܿܒܪ̈ܢܐ ܕܩܝܡܼܬܗ܂ ‏‏ܗܿܘ ܕܐܠܘ ܠܐ ܨܒܼܐܼ ܠܐ ܡܐܬ ܗܘܐ܂ ܡܛܠ ܕܡܪܗ ܗܘ ܕܡܘܬܐ ‏‏ܡܦܩܢܐ܂ ܘܐܠܘ ܠܐ ܕܫܼܦܪ ܠܗܼ܂ ܐܦ ܠܐ ܬܘܒ ܦܓܪܐ ܠܒܿܫ ܗܘܐ܂ ܒܝܕ ‏‏ܕܗܘܝܘ ܓܒܘܠܗ ܕܦܓܪܐ܂ ܗܿܘ ܓܝܪ ܨܒܝܢܐ ܕܐܪܟܢܗ ܗܘܐ ܠܝܠܕܐ ܕܡܢ ‏‏ܒܬܘܠܬܐܼ܂ ܗܼܘ ܬܘܒ ܬܚܬܝܗ ܗܘܐ ܠܚܫܐ ܕܡܘܬܐܿ܂ ܘܐܡܟ ܗܘܐ ‏‏ܪܒܘܬܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܡܪܝܡܬܐܼ܂ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܨܝܕ ܐܒܘܗܝ ܡܢ ‏‏ܡܬܘܡ ܘܡܢ ܥܠܡ܂ ܗܿܘ ܕܡܠܠܘܗܝ ܗܘܘ ܢܒ̈ܝܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܒܪ̈ܐܙܝܗܘܢܿ ‏‏ܘܨܪܘ ܗܘܘ ܕܡܼ̈ܘܬܐ ܕܝܠܕܗ ܘܕܚܫܗ܃ pb. 20 ܘܕܢܘܚܡܗ ܘܕܣܘܠܩܗ ‏‏ܕܠܘܬ ܐܒܘܗܝܿ܂ ܘܥܠ ܡܘܬܒܗ ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ܂ ܘܗܐ ܡܣܬܓܕ ܡܢ ܥ̈ܠܝܐ ‏‏ܘܬܚ̈ܬܝܐܼ܂ ܗܿܘ ܕܣܓܝܕܐ ܗܘ ܡܢ ܡܬܘܡ̈ܘܗܝ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܚܙܬܗ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ‏‏ܗܘܬܼ܂ ܐܠܐ ܚܝܠܗ ܘܝܕܥܬܗ ܘܫܘܠܛܢܗܼ ܕܐܠܗܐ ܗܘ܂ ܐܝܟ ܕܗܼܘ ܐܡܼܪ ‏‏ܠܢ܂ ܕܗܐ ܡܟܝܠ ܐܫܬܒܚ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ܂ ܘܐܠܗܐ ܕܒܗ ܡܫܒܚ ܠܗ܂ ‏‏ܒܚܝ̈ܠܐ ܘܒܬܕܡܪ̈ܬܐ܂ ܘܒܐܝܩܪܗ ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ܂ ܦܓܪܗ ܕܝܼܢ ܐܪܓܘܢܐ ܗܘ ‏‏ܕܟܝܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܡܫܒܚܬܐ܂ ܕܒܗ ܗܼܘ ܐܫܟܚܢ ܚܢܢ ܕܢܚܘܪ ܒܡܪܘܬܗ ‏‏ܟܣܝܬܐ܂ ܠܗܢܐ ܗܟܝܠ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܟܪܙܝܢܼܢ ܘܡܣܿܒܪܝܢ ܚܢܢ܂ ܘܥܡܗ ‏‏ܠܐܒܘܗܝ ܡܫܒܚܝܢ ܚܢܼܢ܂ ܘܠܪܘܚܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܡܪܡܪܡܝܢ ܚܢܼܢ ܘܣܓܕܝܢ ܚܢܢ܂ ‏‏ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܬܦܩܕܢ ܡܢܗ܂ ܕܢܥܡܕ ܘܢܚܿܣܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܼܢ܂ ܒܫܡ ‏‏ܐܒܐ ܘܒܪܐܼ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܂ ܐܦ ܢܒ̈ܝܐ ܕܡܢ ܩܕܡܝܼܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ‏‏ܗܘܘ܂ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܫܕܪ ܠܢܼ ܘܪܘܚܗ܂ ܘܐܢ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ‏‏ܟܬܝܒ ܒܢܒ̈ܝܐܼ܂ ܠܐ ܢܩܿܒܠܘܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܩܝܿܡܝܢ ܒܝܢܬܟܘܢ ܘܫܡܥܝܢ ܠܝ܂ ‏‏ܘܐܢ ܬܘܒ ܡܬܕܟܪ ܐܢܐ ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ܃ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ‏‏ܟܐ̈ܒܐ ܘܟܘܪ̈ܗܢܐ ܘܠܐ ܡܬܚܠܡܝܢ ܒܗܢܐ ܫܡܐ ܡܫܒܚܐܼ܂ ܠܐ ܢܗܝܡܢܘܢ ‏‏ܣܓ̈ܕܝ ܠܥܿܒܕ ܐܝ̈ܕܝܗܘܢ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܟܬܝ̈ܒܢ ܐ̈ܢܝܢ܃ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ‏‏ܒܣܼܦܪ̈ܐ ܘܒܢܒ̈ܝܐ܃ ܘܡܫܟ̈ܚܢ ܘܡܚ̈ܘܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܕܚܘܠܡܢܗܝܢ ܒܟܪ̈ܝܗܐܼ܂ ܠܐ ‏‏ܐܢܫ ܢܚܘܪ ܒܢ ܕܠܐ ܦܘܪܫܢܐ pb. 21 ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܟܪܙܝܢ ܚܢܢܿ܂ ‏‏ܕܐܠܗܐ ܐܙܕܩܦ ܚܠܦ ܟܘܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܘܐܢ ܐܝܬ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ‏‏ܨܒܿܝܢ ܕܢܬܛܦܝܣܘܢ ܠܡ̈ܠܝܢ ܗܠܝܼܢ܂ ܢܩܿܪܒܘܢ ܨܐܕܝܼܢ܂ ܘܢܓܠܼܘܢ ܠܢ ܡܿܢܘ ‏‏ܪܥܝܢܗܘܢܿ ܕܐܟܘܬܗ ܕܟܘܪܗܢܐ ܕܬܪܥܝܬܗܘܢܼ܂ ܢܩܿܪܒ ‏‏ܣܡܐ ܡܐܣܝܢܐ ܠܚܘܠܡܢܐ ܕܡܚܘܬܗܘܢ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܠܐ ‏‏ܩܪܝܒܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܒܥܕܢܐ ܕܚܫܗ ܕܡܫܝܚܐܼ܂ ܐܠܐ ܒܫܡܫܐ ܕܚܼܫܟ ܗܘܐ ‏‏ܘܚܿܙܝܬܘܢܼ܂ ܐܝܠܦܘܼ ܘܐܬܒܝܢܘ ܥܠ ܓܘܢܚܐ ܪܒܐ ܕܗܘܼܐ ‏‏ܗܘܐ ܒܗܿܘ ܥܕܢܐ ܕܙܩܝܦܘܬܗ܃ ܕܗܿܘ ܕܦܪܚܼܬ ܣܒܪܬܗ ‏‏ܒܟܘܠܗܿ ܐܪܥܐܿ܂ ܒܐ̈ܬܘܬܐ ܕܥܒܕܝܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܚܒܪ̈ܝܢ ܒܟܘܠܗܿ ܐܪܥܐ܂ ‏‏ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܗܘܘ܃ ܘܠܫܢܐ ܗܿܘ ܥܒܪܝܐ ܕܝܠܝܕܝܢ ܗܘܘ ‏‏ܒܗ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܒܠܚܘܕܼ܂ ܗܐ ܝܘܡܢܐܼ ܡܡܠܠܝܢ ܒܟܠ ܠܫܢ̈ܝܢ܂ ܕܢܫܼܡܥܘܢ ‏‏ܪ̈ܚܝܩܐ ܘܢܗܝܡܢܘܢ ܐܝܟ ܩܪ̈ܝܒܐܼ܂ ܕܗܿܘ ܕܒܠܼܒܠ ܠܫ̈ܢܐ ‏‏ܕܡܪ̈ܚܐ ܒܦܢܝܬܐ ܗܕܐ ܕܩܕܡܝܼܢ܂ ܗܘܝܘ ܡܿܠܦ ‏‏ܒܐܝ̈ܕܝܢ ܝܘܡܢܐܿ܂ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܩܘܫܬܐ ܘܕܫܪܪܐܼܿ ܒܒܨܝܪ̈ܐ ‏‏ܘܒܕܘ̈ܝܐ ܕܡܢ ܓܠܝܠܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ܂ ܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܕܚܿܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝܼ܂ ‏‏ܡܢ ܦܢܐܣ ܐܝܿܬܝ܂ ܡܢ ܐܬܪ ܕܢܿܦܩ ܝܘܪܕܢܢ ܢܗܪܐ܂ ‏‏ܘܐܿܬܓܒܝܬ ܥܡ ܚܒܪ̈ܝ ܕܐܗܘܐ pb. 22 ܟܪܘܙܐ ܠܣܒܪܬܐ ܗܕܐܿ܂ ܕܒܗܿ ‏‏ܗܼܘ ܗܐ ܪ̈ܥܡܢ ܦܢܝ̈ܬܐ ܕܒܟܘܠ ܐܬܪ ܒܫܡܗ ܡܫܒܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܣܓܝܕܐ܂ ‏‏ܠܐ ܗܟܝܠ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܢܩܿܫܐ ܪܥܝܢܗ ܡܢ ܩܘܫܬܐܿ܂ ܘܢܪܚܩ ܬܪܥܝܬܗ ܡܢ ‏‏ܫܪܪܐ܂ ܠܐ ܬܫܼܬܒܘܢ ܒܬܪ ܚܘܫ̈ܒܐ ܕܛܘܥܝܝ ܡܘܒܕܢܝܬܐܿ܂ ܕܡܼܠܝܢ ܦܣܩ ‏‏ܣܒܪܐ ܕܡܘܬܐ ܡܪܝܪܐ܂ ܘܠܐ ܬܬܼܚܕܘܢ ܒܥ̈ܝܕܐ ܒܝ̈ܫܼܐ ܕܚܢܦܘܬܐ ‏‏ܕܐܒܗ̈ܝܟܘܢ܂ ܘܬܬܪܚܩܘܢ ܠܟܘܢ ܡܢ ܚ̈ܝܐ ܕܩܘܫܬܐ ܘܕܫܪܪܐ ܕܒܡܫܝܚܐ܂ ‏‏ܡܛܘܠ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܗܼ܂ ܗܢܼܘܢ ܡܬܗܝܡܢܝܢ ܩܕܡܘܗܝ܂ ܗܿܘ ܕܢܚܼܬ ‏‏ܠܘܬܢ ܒܚܢܢܗܿ܂ ܕܢܒܿܛܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܒܚ̈ܐ ܕܚܢܦܘܬܐܿ܂ ܘܢܘܩ̈ܝܐ ‏‏ܕܦܬܟܪܘܬܐ܂ ܕܬܘܒܼ ܠܐ ܢܣ̈ܬܓܕܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܂ ܐܠܐ ܠܗ ܘܠܐܒܘܗܝܼ ܥܡ ‏‏ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܗ ܢܣܓܘܕ܂ ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܦܩܼܕ ܠܝ ܡܪܝܼ܂ ܗܐ ܡܿܟܪܙ ‏‏ܐܢܐܼ ܘܡܿܣܒܪ ܐܢܐ܂ ܘܟܣܦܗ ܥܠ ܦܬܘܪܐܼ ܗܐ ܪܡܿܐ ܐܢܐ ܩܕܡܝܟܘܢܿ ‏‏ܘܙܪܥܐ ܕܡܠܬܗܼ ܙܪܥܿ ܐܢܐ ܒܐ̈ܕܢܐܼ ܕܟܠܢܫ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܨܒܿܝܢ ܕܢܩܿܒܠܘܢܼ܂ ‏‏ܕܝܠܗܘܢ ܗܘܼ ܦܘܪܥܢܐ ܛܒܿܐ ܕܬܘܕܝܬܐ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܼܢ܂ ܚܠܼܐ ‏‏ܕܪ̈ܓܠܝ ܢܿܦܨ ܐܢܐ ܥܠܝܗܘܢܼ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܠܝ ܡܪܝ܂ ܬܘܒܘ ܗܟܝܠ ‏‏ܚܒܝ̈ܒܝ ܡܢ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܒܝܫ̈ܬܐܿ܂ ܘܡܢ ܥܿܒ̈ܕܐ ܣܢ̈ܝܐ܂ ܘܐܬܦܼܢܘ ܠܘܬܗ ‏‏ܒܨܒܝܢܐ ܛܒܿܐ ܘܫܦܝܪܐܼ܂ ܐܝܟ ܕܐܬܦܼܢܝ ܗܼܘ ܠܘܬܟܘܢ ‏‏ܒܚܢܢܗ ܘܒܪ̈ܚܼܡܘܗܝ ܥܬܝܪ̈ܐ܂ ܘܠܐ ܬܗܘܘܢ ‏‏ܐܝܟ ܕܪ̈ܐ pb. 23 ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܥܒܪܘ܃ ܕܡܛܘܠ ܕܩܿܫܝܘ ܗܘܘ ܪܥܝܢܗܘܢ ܡܢ ‏‏ܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐܿ܂ ܩܒܿܠܘ ܗܘܘ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܓܠܝܐܝܬ܂ ‏‏ܕܗܢܼܘܢ ܢܬܪܕܘܢ ܗܘܘܼ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܿܬܝܢ ܒܬܪܗܘܢܿ ܢܙܘܥܘܢ ܘܢܕܚܠܘܢ܂ ‏‏ܟܠܗ ܓܝܪ ܕܐܬܼܐ ܡܪܢ ܠܥܠܡܐܼ܂ ܕܢܠܦܢ ܘܢܚܿܘܝܼܢ܂ ܕܒܫܘܠܡܐ ܗܘ ‏‏ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܗܿܘܐ ܢܘܚܡܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ܂ ܘܒܗܿܘ ‏‏ܥܕܢܐܼ ܡܬܨܝܪܝܢ ܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ ܒܩܢܘܡ̈ܝܗܘܢܼ܂ ܘܗܿܘܝܢ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܡ̈ܓܠܼܐ ‏‏ܠܟܬܝܒ̈ܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐܼ܂ ܘܠܝܬ ܬܡܿܢ ܕܠܐ ܝܕܥܿ ܣܦܼܪܐ܂ ܡܛܘܠ ܕܟܠܢܫܼ ‏‏ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܕܣܦܼܪܗ ܗܿܘܐ ܩܿܪܐ ܒܗܿܘ ܝܘܡܐ܂ ܘܚܘܫܒܢܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝܼ ܐܿܚܕ ‏‏ܒܨܒ̈ܥܬܐ ܕܐܝ̈ܕܘܗܝ܂ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܗܕܝ̈ܘܛܐܼ܂ ܗܿܘܝܢ ܝܕܥܝܢ ܣܼܦܪܐ ܚܕܬܐ ‏‏ܕܠܫܢܐ ܚܕܬܐ܂ ܘܠܝܬ ܕܐܡܿܪ ܠܚܒܪܗ ܕܩܪܝ ܠܝ ܗܢܐ܂ ܡܛܘܠ ܕܚܕܐ ‏‏ܡܠܦܢܘܬܐܼ܂ ܘܚܕ ܝܘܠܦܢܐ ܡܡܠܟܼ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܬܬܨܝܪ ܗܟܝܠ ‏‏ܗܕܐ ܡܪܢܝܬܐ ܩܕܡ ܥܝܢܝ̈ܟܘܢܿ ܘܠܐ ܬܥܒܪ ܡܢ ܪܥܝܢܟܘܢܿ ܡܛܠ ܕܐܢ ܡܢ ‏‏ܪܥܝܢܟܘܢ ܥܒܪܐܼ܂ ܡܢ ܟܢܘܬܐܼ ܠܐ ܥܒܪܐ܂ ܘܒܥܘ ܪ̈ܚܡܼܐ ܡܢ ܐܠܗܐܼ܂ ‏‏ܕܢܫܒܘܩ ܠܟܘܢ ܟܦܘܪܝܐ ܣܢܝܐ ܕܚܢܦܘܬܟܘܢܿ܂ ܕܫܒܩܬܘܢ ܠܗܿܘ ܕܒܪܟܘܢ ‏‏ܥܠ ܐ̈ܦܝܗܿ ܕܐܪܥܐ܃ ܘܡܚܿܬ ܡܛܪܗ ܘܡܕܢܚ ܫܡܫܗ ܥܠܝܟܘܢܼ܂ ܘܣܓܕܬܘܢ ‏‏ܚܠܦܘܗܝ ܠܥܒܼ̈ܕܘܗܝ܂ ܦܬܟܪ̈ܐ ܓܝܪ ܘܓ̈ܠܝܦܐ ܨܠܡ̈ܐ ܕܚܢܦܘܬܐ܃ ܘܟܠ ܡܕܡ ‏‏ܕܒܪܝܬܐ ܗܘ ܕܬܟܝܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠܝܗܘܢ܃ pb. 24 ܘܣܓܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ‏‏ܠܗܘܢܼ܂ ܐܠܘ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܪܓܫܬܐ ܘܒܘܝܢܐܼ܂ ܚܠܦ ܕܐܢܬܘܢ ‏‏ܣܓܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܘܡܝܩܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ܃ ܠܗܘܢ ܗܼܘ ܙܕܩ ܗܘܐ ‏‏ܕܢܩܿܒܠܘܢ ܛܝܒܘܬܟܘܢܿ܂ ܕܓܠܦܬܘܢ ܘܐܿܬܩܢܬܘܢ ܐܢܘܢ܂ ܘܫܪܪܬܘܢ ‏‏ܩܒܼܥܬܘܢ ܐܢܘܢ ܒܨ̈ܨܐ ܕܠܐ ܢܬܬܙܝܥܘܢ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܪ̈ܓܝܫܢ ܗ̈ܘܝ ‏‏ܒܪ̈ܝܬܐ ܒܐܝܩܪ̈ܝܟܘܢ ܕܨܐܕܝܗܝܼܢ܂ ܥܠܝܟܘܢ ܡܒ̈ܓܢܢ ܗ̈ܘܝ ܟܕ ܩ̈ܥܝܢ ܠܟܘܢܼ܂ ‏‏ܕܠܐ ܬܣܓܕܘܢ ܠܟܢܘ̈ܬܟܘܢܼ܂ ܕܐܟܘܬܟܘܢ ܥܒܝܕܝܢ ܘܒܼܪܝܢ܂ ܡܛܠ ܕܠܘ ‏‏ܕܢܣܬܓܕܢ ܥܒ̈ܝܕܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܂ ܐܠܐܼ ܕܢܣܓܕܢ ܠܒܪܘܝܗܝܢ܂ ܘܢܫ̈ܒܚܢ ܠܗܿܘ ‏‏ܕܒܼܪܐ ܐܢ̈ܝܢ܂ ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܡܣܬܪܐ ܛܝܒܘܬܗ ܗܪܟܐ ܠܡܪ̈ܚܐܼ܂ ܗܟܢܐ ‏‏ܥܬܝܕܐ ܕܬܬܒܥ ܟܢܘܬܗ ܠܟܦܘܪ̈ܐ ܬܡܿܢ܂ ܚܿܙܐ ܐܢܐ ܠܗ ܓܝܪ ܠܟܪܟܐ ‏‏ܗܢܐܼ܂ ܕܣܓܿܝ ܣܒܝܣ ܒܚܢܦܘܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ܂ ܡܿܢܘ ܗܢܐ ܢܒܼܘ ‏‏ܦܬܟܪܐ ܥܒܝܕܐ ܕܣܓܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ܃ ܘܒܝܠ ܕܡܝܩܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ܂ ܗܐ ‏‏ܓܝܪ ܐܝܬ ܒܟܘܢ ܕܣܓܕܝܢ ܠܒܪܬ ܢܝܟܠ ܐܝܟ ܚܪ̈ܢܝܐ ܫܒ̈ܒܝܟܘܢܼ܂ ‏‏ܘܠܬܼܪܥܬܐܼ ܐܝܟ ܡܒ̈ܓܝܐ܂ ܘܠܢܫܪܐ ܐܝܟ ܥܪ̈ܒܝܐ܂ ܘܠܫܡܫܐ ܘܠܣܗܪܐܼ ‏‏ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܚܪ̈ܢܐ ܕܐܟܘܬܟܘܢ܂ ܠܐ ܬܫܬܒܘܢ ܒܙܠܝܩ̈ܐ ܕܢܗܝܪ̈ܐܿ܂ ‏‏ܘܒܟܘܟܒܬܐ ܕܨܡܚܐ܂ ܠܝܛ ܗܼܘ ܓܝܪ ܩܕܡ ܐܠܗܐܿ܂ ܟܘܠ ܡܿܢ ܕܣܓܿܕ ‏‏ܠܒܪ̈ܝܬܐ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܐܝܬ ܒܗܝܢ ܒܒܪ̈ܝܬܐ ܕܐܝܟ ܪܘܪ̈ܒܢ ܡܢ ܚܒܪ̈ܬܗܝܼܢ܂ ‏‏ܐܠܐ ܟܢܘ̈ܬܐ ܐ̈ܢܝܢ ܕܚܒܪ̈ܬܗܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪܬ ܠܟܘܢ܂ ܟܐܒܐ ܗܘ ܓܝܪ ‏‏ܡܪܝܪܐ ܗܢܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܐܣܝܘܬܐܿ܂ pb. 25 ܕܢܣܓܕܘܢ ܥܒ̈ܝܕܐ ܠܥܒ̈ܝܕܐܿ܂ ‏‏ܘܢܫܒܚܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܠܚܒܪ̈ܬܗܝܢ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܫܟܚܢ ܩܝ̈ܡܢ ܒܚܝܠ ‏‏ܢܦܫܗܝܢ܃ ܐܠܐ ܒܚܝܠܐ ܕܗܿܘ ܕܒܼܪܐ ܐܢ̈ܝܼܢ܂ ܗܟܢܐ ܠܐ ܡܫܟ̈ܚܢ ܕܢܣܬ̈ܓܕܢ ‏‏ܥܡܗ ܘܢܬܝܩܪ̈ܢ ܥܡܗ܂ ܓܘܕܦܐ ܗܘ ܓܝܪ ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ܂ ܒܒܪ̈ܝܬܐ ܟܕ ‏‏ܡܣ̈ܬܓܕܢܿ ܘܒܒܪܘܝܐ ܟܕ ܡܫܘܬܦܢ ܠܗ ܒܪ̈ܝܬܐ ܕܢܘܟܪ̈ܝܢ ܠܟܝܢܐ ‏‏ܕܐܝܬܘܬܗ܂ ܟܠܗܿ ܓܝܪ ܢܒܝܘܬܐ ܕܢܒ̈ܝܐ܃ ܘܟܪܘܙܘܬܐ ܕܝܠܢ ܕܒܬܪ ܢܒ̈ܝܐ ‏‏ܗܕܐ ܗܝܼ܂ ܕܠܐ ܢܣܬ̈ܓܕܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܥܡ ܒܪܘܝܐ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ ܢܬܟܕܢܘܢ ‏‏ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܢܝܪܐ ܕܚܢܦܘܬܐ ܕܚܒܿܠܐ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܬܚ̈ܙܝܢ ‏‏ܒܪ̈ܝܬܐ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܠܐ ܢܣܬ̈ܓܕܢ܂ ܐܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܝܕܐ ܗܘܼ ܒܪܝܐ ‏‏ܗܘ܂ ܐܢ ܡܬܚܙܐܼ ܘܐܢ ܠܐ ܡܬܚܙܐ܂ ܪܘܫܥܐ ܗܘ ܡܪܝܪܐ ܗܢܐܿ܂ ‏‏ܕܢܣܝܡ ܠܗ ܫܡܐ ܡܫܒܚܐ ܕܐܠܗܘܬܐ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܠܒܪ̈ܝܬܐ ‏‏ܐܟܘܬܟܘܢ ܡܟܪܙܝܢ ܚܢܢ ܘܣܓܕܝܢ ܚܢܢ܂ ܐܠܐܼ ܠܡܪܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ܂ ܙܘܥܐ ‏‏ܓܝܪ ܗܿܘ ܕܐܙܝܥ ܐܢܝ̈ܢ ܒܙܩܝܦܐܼ܂ ܗܼܘ ܣܗܿܕܼ܂ ܕܟܘܠ ܡܕܡ ܕܥܒܝܕܐ ܗܘܼ܂ ‏‏ܒܚܝܠܐ ܗܘ ܕܥܒܘܕܗ ܬܠܼܐ ܘܩܐܡ܂ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܼ ܩܕܡ ܥܠܡ̈ܐ ‏‏ܘܒܪ̈ܝܬܐ܂ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟ ܟܝܢܗܼ܂ ܒܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܟܝܢܗ܂ ܘܥܡ ܐܒܘܗܝ ‏‏ܡܬܩܕܫ ܒܡܪ̈ܘܡܐ ܥ̈ܠܝܐ܂ ܡܛܠ ܕܡܪܐ ܗܘܼ ܘܐܠܗܐ ܗܘ ܕܡܢ ܡܬܘܡ܂ ‏‏ܗܕܐ ܗܝ ܡܠܦܢܘܬܢ ܒܟܠ ܐܬܪ ܘܒܟܠ ܦܢ̈ܝܢ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܬܿܦܩܕܢܢ ܕܢܟܪܙ ‏‏ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܝܢ ܠܢ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܩܛܝܪܐܝܬ܂ ܐܠܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܩܘܫܬܐ ‏‏ܘܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܕܗ̈ܘܝܢ pb. 26 ܒܫܡܗܼ܂ ܗܿܢܝܢ ܣܗ̈ܕܢ ܥܠ ‏‏ܗܝܡܢܘܬܢ ܕܫܪܝܪܐ ܘܡܗܝܡܢܐ܂ ܐܬܛܦܝܣܘ ܗܟܝܠܿ ܠܡ̈ܠܝܼ܂ ܘܩܿܒܠܘ ܡܕܡ ‏‏ܕܐܿܡܪܬ ܘܐܡܿܪ ܐܢܐ ܩܕܡܝܟܘܢܿ ܘܕܠܐ ܐܬܒܥ ܡܘܬ̈ܝܟܘܢܼ܂ ܗܐ ܡܣܼܓܐ ‏‏ܐܢܐ ܩܕܡܝܟܘܢܼ ܙܗܝܪܘܬܐ܂ ܩܿܒܠܘ ܡ̈ܠܝ ܒܘܠܝܬܐܼ ܘܠܐ ܬܗܡܘܢ܂ ܩܪܘܒܘ ‏‏ܠܘܬܝ ܪ̈ܚܝܩܝ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܘܗܘܼܘ ܩܪ̈ܝܒܐ ܠܡܫܝܚܐ܂ ܘܚܠܦ ܕܒܚ̈ܐ ܘܢܘܩ̈ܝܐ ‏‏ܕܛܥܝܘܬܐܼ܂ ܩܿܪܒܘ ܠܗ ܡܟܝܠܼ ܕܒ̈ܚܐ ܕܬܘܕܝܬܐ܂ ܡܢܐ ܗܝ ܕܝܢ ܥܿܠܬܐ ‏‏ܪܒܬܐ ܕܒܢܼܝܐ ܠܟܘܢ ܡܨܥܬ ܟܪܟܐ ܗܢܐܿ܂ ܘܕܐܙܠܝܢ ܘܐܿܬܝܢ ܡܿܢܩܝܢ ܥܠܝܗܿ ‏‏ܠܕܝ̈ܘܐܿ܂ ܘܡܕܒܚܝܢ ܒܗܿ ܠܫܐ̈ܕܐ܂ ܘܐܢ ܟܬܒ̈ܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ܃ ܗܼܘ ‏‏ܟܝܢܐ ܒܚܙܬܗ ܠܐ ܡܿܠܦ ܠܟܘܢܼ܂ ܕܥܝ̈ܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܠܦܬܟܪ̈ܝܟܘܢܼ ܘܠܐ ‏‏ܚܿܙܝܢ܂ ܘܐܢܬܘܢ ܕܚܿܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܥܝ̈ܢܐ܃ ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܡܬܒܝܢܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܗܘܝܼܬܘܢ ܠܟܘܢ ‏‏ܐܦ ܐܢܬܘܢܼ ܐܟܘܬܗܘܢ܂ ܕܠܐ ܚܿܙܝܼܢ ܘܠܐ ܫܡܥܝܢ܂ ܘܐܝܩܐ ܗܘ ܬܟܒܝܢ ‏‏ܩܠܝܟ̈ܘܢ ܣܪ̈ܝܩܐܿ܂ ܠܐ̈ܕܢܐ ܚܼܪ̈ܫܬܐ܂ ܟܕ ܗܢܿܘܢ ܠܐ ܥܕܝܠܝܼܢ ‏‏ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܫܡܥܝܢ܂ ܡܛܠ ܕܟܝܢܐ ܐܢܘܢܿ ܚܼܪܫܐܼ ‏‏ܘܫܬܝܩܐ܂ ܥܕܠܝܐ ܕܝܢ ܕܛܡܝܪܐ ܒܗ ܟܐܢܘܬܐܼ ܕܝܠܟܘܢ ܗܘ܂ ܕܠܐ ܨܒܿܝܢ ‏‏ܐܢܬܘܢ ܕܬܬܿܒܝܢܘܢ܂ ܐܦ ܠܐ ܒܗܢܐ ܡܕܡ ܕܚܿܙܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܠܐ ܓܝܪ ‏‏ܫܒܩܐ ܠܟܘܢ ܥܪܦܠܐ ܕܛܘܥܝܝ ܕܩܪܝܡܐ ܥܠ ܪܥܝܢܝܟܘܢܿ܂ ܕܬܼܩܢܘܢ ‏‏ܢܘܗܪܐ ܫܡܿܝܢܐ pb. 27 ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܘܝܢܐ ܕܝܕܥܬܐ܂ ܥܪܘܩܘ ܗܟܝܠ ܡܢ ‏‏ܥܒ̈ܝܕܐ ܘܒܪ̈ܝܐܿ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪܬ ܠܟܘܢ܂ ܕܒܫܡܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܬܩܪܝܢ ‏‏ܐܠܗ̈ܐܼ܂ ܟܕ ܠܘ ܐܠܗ̈ܐ ܐܢܘܢ ܒܟܝܢܗܘܢ ܘܐܬܿܩܪܒܘ ܠܘܬ ܗܿܘ ܕܒܟܝܢܗ ‏‏ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐܿ܂ ‏ܡܢ ‏‏ܡܬܘܡ ܘܡܢ ܥܠܡ܂ ܘܠܐ ܗܘܐ ܥܒܿܕܐ ܗܘ ܐܝܟ ܦܬܟܪ̈ܝܟܘܢܼ܂ ܘܐܦ ܠܐ ‏‏ܒܪܝܬܐ ܘܬܘܩܢܐ ܐܝܟ ܨܠܡ̈ܐ‏‎‎‏ ܕܡܫܬܒܗܪܝܢ ‏‏ܐܢܬܘܢ ܒܗܘܢ܂ ܡܛܘܠ ܕܐܦܢ ܠܒܼܫ ܦܓܪܐ ܗܢܐܼ܂ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ‏‏ܗܘܐ ܥܡ ܐܒܘܗܝ܂ ܒܪ̈ܝܬܐ ܓܝܪ ܕܐܬܬܙܝܥ ܗ̈ܘܝ ‏‏ܒܩܛܠܗ܃ ܘܐܬܪܗܒ ܗ̈ܘܝ ܒܚܫܐ ܕܡܘܬܗܼ܂ ܗܼܢܝܢ ܣܗ̈ܕܢ ܕܗܘܝܘ ܕܒܼܪܐ ‏‏ܒܪ̈ܝܬܐ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܚܠܦ ܒܪ ܐܢܫܐ ‏‏ܙܥܼܬ ܐܪܥܐ܂ ܐܠܐܼ ܚܠܦ ܗܿܘ ܕܪܩܼܥ ܗܘܐ ܐܪܥܐ ܥܠ ܡ̈ܝܐ܂ ‏‏ܘܠܐ ܗܘܿܐ ܚܠܦ ܒܪ ܐܢܫܐ ܚܼܫܟ ܗܘܐ ܫܡܫܐ ܒܨܠܝܒܐ܂ ‏‏ܐܠܐܼ ܚܠܦ ܗܿܘ ܕܥܼܒܕ ܢܗܝܪ̈ܐ ܪ̈ܘܪܒܐ܂ ܘܠܐ ܗܘܐ ‏‏ܒܒܪܢܫܐ ܐܬܢܚܡܘ ܗܘܘ ܟܐ̈ܢܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐܼ܂ ܐܠܐ ܒܗܿܘ ܕܝܗܼܒ ܗܘܐ ‏‏ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܘܬܐ ܡܢ ܪܫܼܝܬܐ܂ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܒܪ ܐܢܫܐ ܐܨܛܪܝ ܗܘܐ ‏‏ܐ̈ܦܝ ܬܪܥܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܡܢ ܪܝܫ ܠܪܝܫܼ܂ ܐܠܐܼ ܒܗܿܘ ܕܐܡܼܪ ܗܘܐ ‏‏ܠܗܘܢ ܕܗܐ ܫܒܝܩ ܒܝܬܟܘܢ ܚܪܒܐ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܐܠܘ ܠܐ ‏‏ܕܝܕܥܘ ܗܿܢܘܢ ܕܙܩܦܘܗܝ ܕܒܪܗ ܗܿܘ ܕܐܠܗܐܼ܂ ܠܐ ‏‏ܗܘܐ ܚܘܪܒܐ ܕܡܕܝܢܬܗܘܢ pb. 28 ܡܟܪܙܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܦ ܠܐ ‏‏ܗܘܐ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܘܝ̈ܐ ܡܛܦܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܐܠܘ ‏‏ܨܒܘ ܗܘܘ ܕܢܗܡܘܢ ܡܢ ܗܕܐ ܬܘܕܝܬܐܿ܂ ܫܒܩܝܢ ܗܘܘ ‏‏ܠܗܘܢ ܓܘܢ̈ܚܐ ܕܚܝ̈ܠܐ ܕܗܘܘ ܒܗܿܘ ܥܕܢܐ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܐܦ ܡܢ ܒܢܝ̈ܗܘܢ ‏‏ܕܙܩܘ̈ܦܐܼ܂ ܥܒܝܕܝܢ ܝܘܡܢܐ ܟܪ̈ܘܙܐ ܘܡܣܿܒܪ̈ܢܐܿ܂ ܥܡ ܫܠܝܚ̈ܐ ܚܒܪ̈ܝܿ܂ ܒܟܘܠܗܿ ‏‏ܐܪܥܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐܿ܂ ܘܒܝܬ ܫܡܪ̈ܝܐ ܘܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܦܠܫܬ̈ܝܐ܂ ܘܫܝܛܝܢ ‏‏ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܚܢܦܘܬܐܼ ܘܡܬܝܩܪ ܙܩܝܦܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܘܡܘܕܝܢ ܥܡ̈ܡܐ ܘܒܪ̈ܝܬܐܼ ‏‏ܒܐܠܗܐ ܕܗܘܼܐ ܒܪ ܐܢܫܐ܂ ܐܢ ܟܝܬ ܟܕ ܒܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ‏‏ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܡܪܢ܃ ܗܝܡܢܬܘܢ ܗܘܝܬܘܢ ‏‏ܒܗ ܕܒܪܗ ܗܼܘ ܕܐܠܗܐ܃ ܘܩܕܡ ܕܬܫܡܥܘܢ ܗܘܝܬܘܢ ܡܠܬܐ ܕܟܪܘܙܘܬܗ܃ ‏‏ܐܘܕܝܬܘܢ ܒܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ܃ ܗܫܐ ܕܣܠܼܩ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ܃ ܘܚܙܝܬܘܢ ‏‏ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܗ̈ܘܝܢ ܒܫܡܗ܃ ܘܡܠܬܐ ܕܣܒܪܬܗ ܫܡܥܬܘܢ ‏‏ܒܐܕ̈ܢܝܟܘܢܼ܂ ܠܐ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܢܬܦܿܠܓ ܒܪܥܝܢܗܿ܂ ܐܝܟ ܕܢܬܿܩܝܡ ܠܘܬܟܘܢ ‏‏ܫܘܘܕܝܐ ܕܒܘܪܟܬܗ ܕܫܠܼܚ ܠܟܘܢܿ܂ ܕܛܘܒܝܟܘܢ ܕܗܝܡܢܬܘܢ ܒܝ ܟܕ ܠܐ ‏‏ܚܙܝܬܘܢܢܝ܂ ܘܡܛܘܠ ܕܗܟܢܐ ܗܝܡܢܬܘܢ ܒܝܼ܂ ܟܪܟܐ ܕܥܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܗ ‏‏ܢܗܘܐ ܒܪܝܟܼ܂ ܘܒܥܠܕܒܒܐܿ ܠܐ ܢܫܬܠܛ ܒܗܼ ܠܥܠܡ܂ ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܣܛܘܢ ‏‏ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܗ܂ ܕܗܐ ܫܡܥܬܘܢ ܘܚܙܝܬܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܗ̈ܕܢ ‏‏ܠܗܝܡܢܘܬܗ܂ ܕܒܪܐ ܗܘ ܣܓܝܕܐܿ܂ pb. 29 ܘܐܠܗܐ ܗܘ ܡܫܒܚܐܿ܂ ‏‏ܘܡܠܟܐ ܗܘ ܙܟܝܐܿ܂ ܘܚܝܠܐ ܗܘ ܬܩܝܦܐܿ܂ ܘܒܗܝܡܢܘܬܗ ܗܘ ‏‏ܫܪܝܪܬܐ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܩܿܢܐܿ܂ ܥܝܢܐ ܕܪܥܝܢܐ ܫܪܝܪܐܿ܂ ܘܡܬܒܝܢ ܕܟܘܠ ‏‏ܡܿܢ ܕܣܓܿܕ ܠܒܪ̈ܝܬܐܼ܂ ܪܘܓܙܐ ܗܘ ܕܟܐܢܘܬܐ ܡܕܪܟ ܠܗ܂ ܟܠ ‏‏ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܩܕܡܝܟܘܢܼ܂ ܐܝܟ ܕܩܿܒܠܢ ܚܢܢ ܡܢ ܡܘܗܒܬܗ ‏‏ܕܡܪܢ ܐܡܪܝܢ ܚܢܼܢ܂ ܘܡܠܦܝܢ ܚܢܢ ܘܡܚܘܝܢ ܚܢܼܢ ܕܬܼܩܢܘܢ ܚܝ̈ܝܟܘܢ܂ ܘܠܐ ‏‏ܬܘܒܕܘܢ ܪ̈ܘܚܬܟܘܢ ܒܛܘܥܝܝ ܕܚܢܦܘܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܕܢܚܼ ܠܗ ܢܘܗܪܐ ܫܡܿܝܢܐ ‏‏ܒܒܪܝܬܐܼ܂ ܘܗܘܝܘ ܕܓܒܼܐ ܗܘܐ ܠܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܡ̈ܝܐܿ܂ ܘܠܟܐ̈ܢܐ ܘܠܢܒ̈ܝܐܿ܂ ‏‏ܘܡܠܠ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܒܓܠܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܂ ܗܘܝܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ‏‏ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܙܩܦܘܗܝ܂ ܘܚ̈ܢܦܐ ܛܥ̈ܝܐܼ ܠܗ ܗܼܘ ܣܓܕܝܼܢ ܐܦ ܟܕ ܠܐ ܝܕܥܝܢ܂ ‏‏ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ ܐܚܪܢܐ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ܂ ܘܗܐ ܣܠܩܐ ܠܗ ‏‏ܬܘܕܝܬܐܼ܂ ܡܢ ܐܪ̈ܒܥ ܦܢܝ̈ܬܗܿ ܕܐܪܥܐ܂ ܗܐ ܗܟܝܠ ܫܡܼܥ ‏‏ܐ̈ܕܢܝܟܘܢ ܡܕܡܼ ܕܠܐ ܫܡܝܥ ܗܘܐ ܠܟܘܢ܂ ܘܗܐ ܬܘܒ ܚ̈ܙܝ ܥܝܢܝ̈ܟܘܢ ‏‏ܡܕܡܼ܂ ܕܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܚܼܙܐ ܗܘܐ ܠܟܘܢ܂ ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܗܘܘܢ ܛܠܘ̈ܡܐ ‏‏ܠܡܕܡ ܕܫܡܥܬܘܢ ܘܚܙܝܬܘܢ܂ ܐܥܒܪܘ ‏‏ܡܢܟܘܢ ܪܥܝܢܐ ܡܪܘܕܐ ܕܐ̈ܒܗܝܟܘܢܼܿ ܘܚܪܪܘ ܢܦܫ̈ܬܟܘܢ ܡܢ ‏‏ܢܝܪܐ ܕܚܼܛܝܬܐ ܕܡܡܠܟܐ ܥܠܝܟܘܢܿ܂ ܒܢܘܩ̈ܝܐ ܘܒܕܒܚ̈ܐ ܕܩܕܡ ܓܠܝܦ̈ܐ܂ ‏‏ܢܿܬܒܛܠ ܠܟܘܢ ܥܠ ܚܝ̈ܝܟܘܢ ܐܒ̈ܝܕܐܼ܂ ܘܥܠ pb. 30 ܡܪܟܢ ‏‏ܪܫܟܘܢ ܒܛܝܠܐ܂ ܘܩܢܘ ܪܥܝܢܐ ܚܕܬܐܿ܂ ܗܿܘ ܕܣܓܿܕ ܠܥܒܘܕܐ ܘܠܐ ‏‏ܠܥܒܝܕܐ܂ ܗܿܘ ܕܨܝܪ ܒܗ ܨܠܡܐ ܕܩܘܫܬܐ ܘܕܫܪܪܐܿ܂ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ‏‏ܘܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܂ ܟܕ ܬܗܝܡܢܘܢ ܘܬܥܡܕܘܢܿ܂ ܒܫܡ̈ܗܐ ܬܠܝ̈ܬܝܐ ‏‏ܘܡܫܒ̈ܚܐ܂ ܗܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܡܠܦܢܘܬܢ ܘܟܪܘܙܘܬܢ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ‏‏ܒܣܓ̈ܝܐܬܐ ܡܬܗܝܡܢ ܫܪܪܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܨܒܿܝܢ ܕܢܬܛܦܝܣܘܢ ‏‏ܠܡܫܝܚܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢܼ܂ ܕܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܬܢܿܝܬ ܡ̈ܠܝ ܩܕܡܝܟܘܢܼ܂ ‏‏ܕܬܐܠܦܘܢܼ ܘܬܬܒܝܢܘܢ ܒܡܕܡ ܕܫܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܘܚܢܢ ܢܚܕܐ ܒܗܕܐܼ܂ ‏‏ܐܝܟ ܐܟܪܐ ܒܚܩܠܗ ܒܪܝܟܬܐ܂ ܘܐܠܗܢ ‏‏ܢܫܬܒܚ ܒܬܝܒܘܬܟܘܢ ܕܠܘܬܗ܂ ܘܟܕ ܐܢܬܘܢ ܚܿܝܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܗܕܐܼ܂ ܐܦ ‏‏ܚܢܢ ܕܡܿܠܟܝܢ ܚܢܢ ܠܟܘܢ ܗܕܐܼ܂ ܠܐ ܡܬܛܠܡܝܢܢ ܐܓܪܐ ܒܪܝܟܐ ܕܗܕܐ܂ ‏‏ܘܡܛܠ ܕܬܟܝܠ ܐܢܐ܃ ܕܗܿܘܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܪܥܐ ܒܪܝܟܬܐ܃ ‏‏ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܡܪܝܐ ܡܫܝܚܐ܃ ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܠܦ ܚܠܼܐ ‏‏ܕܪ̈ܓܠܝ ܕܐܬܐܡܪ ܠܢ܃ ܕܢܿܦܨ ܥܠ ܟܪܟܐ ܕܠܐ ܡܩܿܒܠ ܡ̈ܠܝܼܢ܂ ‏‏ܗܐ ܢܿܦܨܬ ܝܘܡܢܐ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܐ̈ܕܢܝܟܘܢ ܦܬܓ̈ܡܐ ‏‏ܕܣܦܘ̈ܬܝܼ܂ ܕܒܗܘܢ ܨܝܼܪܐ ܡܬܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܕܗܼܘܬܼ ܐܦ ‏‏ܕܥܬܝܕܐ ܕܬܗܘܐ܂ ܘܩܝܡܼܬܐ ܘܢܘܚܡܐܼ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܂ ܘܦܘܪܫܢܐ ‏‏ܕܗܿܘܐ ܒܝܬ ܡ̈ܗܝܡܢܐ ܠܟܦܘܪ̈ܐܘܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܒܝܫܐ ܕܢܛܝܪ ܠܐܝܠܝܢ ‏‏ܕܠܐ ܝܕܥܝܢܠܐܠܗܐ ܘܡܘܠܟܢܐ ܒܪܝܟܐ pb. 31 ܕܚܕܘ̈ܬܐ ‏‏ܕܥܬ̈ܝܕܢܿ܂ ܕܢܩܿܒܠܘܢܿ ܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘ ܒܗ ܒܡܫܝܚܐܿ܂ ܘܣܓܕܘ ‏‏ܠܗ ܘܠܐܒܘܗܝ ܪܡܐܿ܂ ܘܐܘܕܝܘ ܒܗ ܘܒܪܘܚܐ ܕܐܠܗܘܬܗ܂ ܘܡܟܝܠ ܙܕܩ ܠܢ ‏‏ܕܢܫܿܠܡ ܡܠܬܢ ܕܗܫܐܼ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܩܿܒܠܘ ܡܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐܼ ܢܿܩܘܘܢ ܨܐܕܝܢ܂ ‏‏ܘܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܿܝܢ ܕܢܫܬܘܬܦܘܢ ܥܡܢ ܒܨܠܘܬܐ܂ ܘܟܢ ܢܐܙܠܘܢ ‏‏ܠܒ̈ܬܝܗܘܢ܂ ܘܚܼܕܝ ܗܘܐ ܒܗܕܐ ܗܼܘ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐܿ܂ ܕܚܼܙܐ ܗܘܐ ‏‏ܕܣܘܓܐܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܦܫܬ ܠܗܿ ܠܘܬܗ܂ ܘܕܠܝ̈ܠܐ ܗܘܘ ܐܝܠܝܢ ‏‏ܕܠܐ ܩܘܝܘ ܗܘܘ ܒܗܿܘ ܥܕܢܐ܂ ܟܕ ܐܦ ܗܢܼܘܢ ܗܠܝܢ ܕܠܝ̈ܠܐܼ܂ ܒܬܪ ‏‏ܝܘܡ̈ܬܐ ܩܠܝܠܼ܂ ܩܒܿܠܘ ܗܘܘ ܠܡ̈ܠܘܗܝ܂ ܘܗܝܡܢܘ ܗܘܘ ‏‏ܒܣܒܪܬܐ ܕܟܪܘܙܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܘܟܕ ܐܡܼܪ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐܼ܂ ‏‏ܩܕܡ ܟܠܗ ܟܪܟܐ ܕܐܘܪܗܝ܃ ܘܚܼܙܐ ܗܘܐ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ܃ ܕܟܘܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ‏‏ܚܼܕܝܬ ܗܘܬ ܒܡܠܦܢܘܬܗ܃ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢ̈ܫܐ ܫܘܝܐܝܬ܃ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ܃ ܕܫܪܝܪ ‏‏ܗܼܘ ܘܡܗܼܝܡܢ ܡܫܝܚܐ ܕܫܕܪܟ ܠܘܬܢܼ܂ ܘܐܦ ܗܼܘ ܚܕܝܼ ܛܒ ܒܗܕܐ܂ ܟܕ ܡܫܒܚ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ܂ ܕܐܝܟ ܡܐ ܕܫܡܼܥ ‏‏ܗܘܐ ܡܢ ܚܢܢ ܛܒܘܠܪܐ ܕܝܠܗ ܥܠ ܡܫܝܚܐܼ܂ ܗܟܢܐ ܚܿܙܐ ‏‏ܚܝ̈ܠܐ ܬܡܝܗ̈ܐܿ܂ ܕܥܒܿܕ ܗܘܐܿ܂ ܗܼܘ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܘܐܡܼܪ ‏‏ܠܗ ܐܦ ܗܼܘ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܠܐܕܝ ܫܠܝܚܐ܂ ܐܝܟ ‏‏ܡܐ ܕܫܿܠܚܬ pb. 32 ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܒܐܓܪ̈ܬܝ ܕܠܘܬܗ܃ ‏‏ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܫܠܚ ܠܝ ܐܦ ܗܿܘ܃ ܘܩܿܒܠܬ ܡܢܟ ܕܝܠܟ ‏‏ܝܘܡܢܐܼ܂ ܗܟܢܐ ܡܗܿܝܡܢ ܐܢܐܼ ܟܘܠ ܝܘܡ̈ܝ ܚܝ̈ܝ܂ ܘܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ ܡܩܘܐ ‏‏ܐܢܐܼ܂ ܟܕ ܡܫܬܒܗܪ ܐܢܐ܂ ܡܛܠ ܕܝܕܥܿ ܐܢܐܼ܂ ܕܠܝܬ ‏‏ܚܝܠܐ ܚܪܢܐ ܕܗ̈ܘܝܢ ܒܫܡܗܿ܂ ܗܠܝܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐܿ܂ ܐܠܐ ܒܚܝܠܗ ‏‏ܕܡܫܝܚܐ ܕܡܿܣܒܪ ܐܢܬ ܠܗ ܒܩܘܫܬܐ ܘܒܫܪܪܐ܂ ܘܡܟܝܠ ܠܗ ܗܼܘ ܣܓܿܕ ‏‏ܐܢܐܼ܂ ܐܢܐܼ ܘܡܥܢܘ ܒܪܝ܂ ܘܐܓܘܣܛܝܼܢ ܘܫܠܡܬ ܡܠܟܬܐ܂ ܘܡܟܝܠ ܟܠ ‏‏ܐܝܟܐ ܕܨܒܿܐ ܐܢܬܼ܂ ܒܼܢܝ ܥܕܬܐ ܒܝܬ ܨܘܒܐܿ܂ ܕܐܝܠܝܢ ‏‏ܕܗܝܡܢܘ ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܒܡ̈ܠܝܟ܂ ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܦܩܝܕ ܠܟ ܡܢ ܡܪܟܼ܂ ܗܘܼܝܬ ‏‏ܡܫܡܫ ܐܢܬ ܒܥ̈ܕܢܐ ܬܟܝܠܐܝܬ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܗܿܘܝܢ ܥܡܟ ܡܠܦ̈ܢܐ ‏‏ܒܣܒܪܬܐ ܗܕܐܼ܂ ܕܫ̈ܢܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܡܛܝܒ ܐܢܐ ܕܐܿܬܠ ‏‏ܠܗܘܢ܂ ܕܡܕܡ ܥܡ ܬܫܡܫܬܐܼ ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܒܿܕܐ ܐܚܪܢܐ܂ ܘܟܘܠ ‏‏ܡܕܡ ܕܡܬܒܥܐ {{‍ܠܟ‍}} ܠܢܦܩ̈ܬܗ ܕܒܝܬܐܼ܂ ܐܢܐ ܝܗܿܒ ܐܢܐ ܠܟܼ ܕܠܐ ‏‏ܚܘܫܒܢ܂ ܟܕ ܗܘܝܐ ܡܠܬܟ ܫܠܝܛܐ ܘܡܡܠܼܟܐ ‏‏ܒܟܪܟܐ ܗܢܐ܂ ܘܕܠܐ ܐܢܫ ܚܪܢܐܼ܂ ܗܘܼܝܬ ܥܐܿܠ ܐܢܬ ܠܘܬܝ ܡܫܠܛܐܝܬ ܠܐܦܕܢܐ ܕܐܝܩܪܗܿ ܕܡܠܟܘܬܝ܂ ܘܟܕ ܢܚܼܬ ܗܘܐ ‏‏ܐܒܓܪ pb. 33 ܡܠܟܐ ܠܐܦܕܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗܼ܂ ܚܿܕܐ ܗܘܐܿ ܗܼܘ ‏‏ܘܪ̈ܘܪܒܢܘܗܝ ܥܡܗ܂ ܥܒܕܘ ܘܓܪܡܝ ܘܫܡܫܓܪܡ܂ ‏‏ܘܐܒܿܘܒܝ ܘܡܗܼܪܕܬ܂ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܚܒܪ̈ܝܗܘܢܿ ܒܟܠ ܡܕܡ ‏‏ܕܚ̈ܙܝ ܗ̈ܘܝ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢܿ܂ ܘܫܡܼܥ ܗ̈ܘܝ ܐܦ ܐ̈ܕܢܝܗܘܢ܂ ܘܒܚܕܘܬܐ ܕܠܒܗܘܢܼ܂ ‏‏ܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܗܢܼܘܢ ܠܐܠܗܐ܂ ܕܐܦܢܝ ܗܘܐ ܪܥܝܢܗܘܢ ܠܘܬܗܼ܂ ܟܕ ‏‏ܟܦܪܝܢ ܗܘܘ ܒܚܢܦܘܬܐ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܗܼܿ܂ ܘܡܘܕܝܢ ܗܘܘ ܒܣܒܪܬܗ ‏‏ܕܡܫܝܚܐ܂ ܘܟܕ ܒܿܢܐ ܗܘܐ ܐܕܝ ܥܕܬܐܼ܂ ܡܩܿܪܒܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿ ܢܕܪ̈ܐ ‏‏ܘܩܘܪ̈ܒܢܐܿ܂ ܗܿܢܘܢܼ ܘܐܢܫܘܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ܂ ܘܬܡܿܢ ‏‏ܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܝܘܡ̈ܝ ܚܝ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܩܼܪܒܘ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ‏‏ܕܐܕܝܼ܂ ܥܘܝܕܐܼ ܘܒܪ ܟܠܒܐ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܪ̈ܫܐ ܐܢܘܢܼ ܘܦܩ̈ܘܕܐ܂ ‏‏ܘܠܒ̈ܝܫܝ ܚܘ̈ܪܐ ܕܡܠܟܐ܂ ܘܡܿܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ‏‏ܠܗ ܠܐܕܝ ܥܠ ܫܪܒܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܕܢܐܡܪ ܠܗܘܢܼ܂ ܕܐܝܟܢܐ ‏‏ܠܡ ܟܕ ܐܠܗܐ ܗܘܐܿ܂ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐܿ܂ ‏‏ܘܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܚܝܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ‏‏ܒܗ܂ ܘܠܟܠܗܘܢ ܡܢܝܼܚ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܗܕܐ܂ ܥܠ ܟܘܠ ܕܚ̈ܙܝ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ܂ ܘܥܠ ܟܘܠ ܡܐ ܕܫܡܼܥ ܗ̈ܘܝ ܐܕܢܝ̈ܗܘܢ ܡܢܗ܂ ‏‏ܘܟܠܡܕܡ ܕܐܡܪܘ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܢܒ̈ܝܐ܃ ܬܿܢܐ ܗܘܐ ܩܕܡܝܗܘܢܼܿ ܘܡܩܿܒܠܝܢ ‏‏ܗܘܘ ܡ̈ܠܘܗܝ ܒܣܝܡܐܝܬܼ ܘܡܗܝܡܢܐܝܬ܂ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܐܢܫ ܕܩܐܡ pb. 34 ‏‏ܗܘܐ ܠܩܘܒܠܗ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܫܒܩܝܢ ܗܘܘ ܢܨܚ̈ܢܐ ܕܥܒܿܕ ܗܘܐܿ܂ ܕܢܩܘܡ ‏‏ܗܘܐ ܐܢܫ ܠܩܘܒܠܗ܂ ܫܘܝܕܐ ܕܝܢ ܘܥܒܼܕܢܒܘ܃ ܪ̈ܫܐ ܕܟܘܡܪ̈ܐ ‏‏ܕܟܪܟܐ ܗܢܐ܃ ܥܡ ܦܝܪܘܙ ܘܕܢܩܼܘ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ܃ ܟܕ ܚܙܘ ܗܘܘ ‏‏ܐܬ̈ܘܬܐ ܕܥܒܿܕ ܗܘܐܼ܂ ܪܗܛܘ ܗܘܘ ܘܥܩܪܘ ܗܘܘ ܥܠܘ̈ܬܐܿ܂ ‏‏ܕܥܠܝܗܝܢ ܡܕܒܚܝܢ ܗܘܘܿ܂ ܩܕܡ ܢܒܼܘ ܘܒܝܠ ܐܠܗ̈ܝܗܘܢ܂ ‏‏ܠܒܪ ܡܢ ܥܿܠܬܐ ܪܒܬܐ ܕܡܨܥܬ ܟܪܟܐ܂ ܘܩܥܿܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܼܢ܂ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ‏‏ܗܢܐܼ ܬܠܡܝܕܐ ܕܗܿܘ ܪܒܐ ܡܗܝܪܐ ܘܫܒܝܚܐܿ܂ ܕܫܡܥܝܢ ‏‏ܗܘ‍{{‍ܘ‍}} ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܥܒܿܕ ܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ‏‏ܕܦܠܣܛܝܢܐ܂ ܘܟܘܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ ܒܡܫܝܚܐܼ܂ ܡܿܩܒܠ ܗܘܐ ‏‏ܠܗܘܢ ܐܕܝ܂ ܘܡܥܡܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܂ ‏‏ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܟܐ̈ܦܐ ܘܠܩܝ̈ܣܐ ܣܓܕܝܢ ܗܘܘܼ܂ ܠܘܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܝܬܒܝܢ ܗܘܘ܂ ‏‏ܟܕ ܝܠܦܝܢ ܘܡܬܿܟܘܢܝܢܿ܂ ܡܢ ܟܬܝܫܘܬܐ ܕܫܢܝܘܬܐ ܕܚܢܦܘܬܐ܂ ‏‏ܐܦ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܝܕܥ̈ܝ ܢܡܘܣܐ ܘܢܒ̈ܝܐ܃ ܐܝܠܝܢ ܕܪ̈ܟܝܟܐ ܡܿܙܒܢܝܢ ܗܘܘܼ܂ ܐܦ ‏‏ܗܢܼܘܢ ܐܬܛܦܝܣܘ ܗܘܘܼ܂ ܘܐܬܬܠܡܕܘ ܘܐܘܕܝܘ ܗܘܘ ܒܡܫܝܚܐܼ܂ ܕܒܪܗ ܗܼܘ ‏‏ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ܃ ܘܠܐ ܐܕܝ ‏‏ܫܠܝܚܐ܃ ܥܨܿܐ ܗܘܐ ܠܐܢܫ ܕܩܛܝܪܐܝܬ ܢܗܝܡܢ pb. 35 ܗܘܐ ܒܗ ‏‏ܒܡܫܝܚܐ܂ ܡܛܠ ܕܕܠܐ ܩܛܝܪܐ ܕܐܢܫܼ܂ ܩܛܝܪܐ ܕܐܬ̈ܘܬܐ ܥܨܿܐ ܗܘܐܼ܂ ‏‏ܠܣܓ̈ܝܐܐ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܗܘܘ ܒܗ܂ ܘܒܚܘܒܐ ܡܿܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܡܠܦܢܘܬܗܿ܂ ‏‏ܟܠܗ ܐܬܪܐ ܗܢܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ܂ ܘܦܢܝ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ ܕܚܕܪ̈ܘܗܝ܂ ܐܓܝ ܕܝܢ ‏‏ܥܒܿܕ ܫܐܪ̈ܝܐ ܘܚ̈ܘܕܐ ܕܡܠܟܐ܃ ܘܦܠܘܛ ܘܥܒܫܠܡܐ܃ ‏‏ܘܒܪܣܡܝܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܚܪ̈ܢܐ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢܼܿ ܢܩܦܘܗܝ ܗܘ‍{{‍ܐ‍}} ‏‏ܠܐܕܝ ܫܠܝܚܐܼ܂ ܘܩܿܒܠ ܗܘ‍{{‍ܐ‍}} ܐܢܘܢܼ܂ ܘܫܘܬܦ ܐܢܘܢ ܥܡܗ ‏‏ܒܬܫܡܫܬܐ܂ ܟܕ ܩܿܪܝܢ ܗܘܘ ܒܕܝܬܩܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘܚܕܬܐܼ ܘܒܢܒ̈ܝܐ܂ ‏‏ܘܒܣܘܥܪ̈ܢܝܗܘܢ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܟܠܝܘܡ ܒܗܘܢ ܡܬܗܿܓܝܢ ܗܘܘ܂ ܟܕ ܡܿܦܩܕ ‏‏ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܙܗܝܪܐܝܬܼ܂ ܕܗܘܼܘ ܕܟܝܢ ܦܓܪ̈ܝܟܘܢܼ ܘܩܕܝܫܝܢ ‏ ‏ܓܘܫܡܝܟܘܢܿ ܐܝܟ ܕܙܕܿܩ ‏‏ܠܐܢܫܐ ܕܩܿܝܡܝܢ ܩܕܡ ܡܕܒܚܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܗܘܼܝܬܘܢ ܠܡ ܪܚܝܩܝܢ ܡܢ ‏‏ܡܘܡܬܐ ܕܓܠܬܐܿ܂ ܘܡܢ ܩܛܠܐ ܕܪܘܫܥܐܿ܂ ܘܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܘܩܪܐܿ܂ ‏‏ܕܒܓܘܪܐ ܦܬܝܟܐ܂ ܘܡܢ ܚܿܪ̈ܫܐ ܕܠܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܪ̈ܚܼܡܐ܂ ܘܡܢ ܢܚ̈ܫܐܿ ‏‏ܘܩܼܨ̈ܡܐܼ ܘܙܟܘܪ̈ܐ܂ ܘܡܢ ܚ̈ܠܩܐܿ ܘܒܝܬ ܝ̈ܠܕܐ܂ ܕܡܫܬܒܗܪܝܢ ܒܗܘܢ ܟܠܕ̈ܝܐ ‏‏ܛܥ̈ܝܐ܂ ܘܡܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܘܡܠܘ̈ܫܐ ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܫܢ̈ܝܐ܂ ܘܐܪܚܩܘ ‏‏ܡܢܟܘܢ ܡܣܒ ܒܐ̈ܦܐ ܕܥܘܼܠܐܿ܂ ܘܫܘܚ̈ܕܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܬܚܿܝܒܝܢ ܒܗܘܢ ‏‏ܙܟ̈ܝܐ܂ ܘܥܡ ܗܕܐ ܬܫܡܫܬܐ pb. 36 ܕܐܬܩܪܝܬܘܢ ܠܗܼܿ܂ ܠܐ ܬܘܒ ‏‏ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܦܘܠܚܢܐ ܚܪܢܐ܂ ܡܪܝܐ ܗܘ ܓܝܪ ܦܘܠܚܢܐ ܕܬܫܡܫܬܟܘܢܼ ‏‏ܟܠ ܝܘܡ̈ܝ ܚܝ̈ܝܟܘܢ܂ ܘܗܘܼܝܬܘܢ ܚܦܝܛܝܢ ܠܡܬܠ ܪܘܫܡܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ܂ ‏‏ܘܠܐ ܗܘܼܝܬܘܢ ܪܚܿܡܝܢ ܝܘܬܪ̈ܢܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܘܗܘܼܝܬܘܢ ܫܡܥܝܢ ‏‏ܐܢܬܘܢ ܕܝܢܼܐ ܒܟܐܢܘܬܐ ܘܒܩܘܫܬܐ܂ ܘܠܐ ܬܗܘܘܢ ܬܘܩܠܬܐ ܠܥܘܝܪ̈ܐܼ܂ ‏‏ܕܕܠܡܐ ܢܬܓܿܕܦ ܒܟܘܢ ܫܡܗ ܕܗܿܘ ܕܦܬܿܚ ܗܘܐ ܠܥܘܝܪ̈ܐ ܐܝܟ ܡܐ ‏‏ܕܚܼܙܝܢܢ܂ ܟܠ ܡܼܢ ܗܟܝܠ ܕܚܿܙܝܢ ܠܟܘܢܼ܂ ܢܬܒܝܢܘܢܼ ܕܫܠܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܘܿ܂ ܠܟܠ ‏‏ܡܕܡ ܕܡܟܪܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܡܠܦܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܘܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ ܒܥܕܬܐ ‏‏ܕܒܢܼܐ ܗܘܐ ܗܼܘ ܐܕܝܼ܂ ܡܢ ܡܠܬܗ ܘܦܘܩܕܢܗ ܕܐܒܓܪ ܡܠܟܐ܂ ܟܕ ‏‏ܡܬܦܪܢܣܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܕܡܠܟܐ ܘܡܢ ܕܚܐܪ̈ܘܗܝܿ܂ ܘܡܿܝܬܝܢ ܡܢܗܘܢ ‏‏ܠܒܝܬܐ ܕܐܠܗܐܿ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܠܦܘܪܢܣܐ ܕܡ̈ܣܟܢܐ܂ ܥܡܐ ܕܝܢ ܣܓܝܐܐ ‏‏ܟܠܝܘܡ ܒܝܘܡܼ܂ ܟܢܿܫܝܢ ܗܘܘ ܘܐܿܬܝܢ ܠܨܠܘܐ ‏‏ܕܬܫܡܫܬܐ܂ ܘܠܕܝܬܩܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘܚܕܬܐ ‏‏ܕܕܝܛܣܪܘܢ܂ ܘܒܚܼܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘܼ܂ ‏‏ܘܠܥܢܝ̈ܕܝܗܘܢ ܒܣܒܪܐ ܕܢܘܚܡܐ ܩܿܒܪܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܥܐ̈ܕܐ ܕܥܕܬܐܼ ‏‏ܒܙܒܢܝ̈ܗܘܢ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܟܠ ܝܘܡ ܒܫܗܪܐ ܕܥܕܬܐܼ ‏‏ܐܡܝܢܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܙܕܩ̈ܬܐܼ ܣܥܪܝܢ ܗܘܘ܂ ܨܝܕ ܟܪ̈ܝܗܐܼ ܘܚܠܝ̈ܡܐ܂ ‏‏ܐܝܟ ܝܘܠܦܢܗ ܕܐܕܝ ܕܨܐܕܝܗܘܢ܂ pb. 37 ܘܒܚܕܪ̈ܝܗܿ ‏‏ܕܡܕܝܢܬܐܼ ܥܕ̈ܬܐ ܡܬܒܼ̈ܢܝܢ ܗ̈ܘܝ܂ ܘܐܝܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐܿ ܡܩܿܒܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܼ ‏‏ܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܡܕܢܚ̈ܝܐܼ܂ ܒܕܡܼܘܬ ܬܓܪ̈ܐܼ܂ ܠܒܝܬ ‏‏ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܥܒܪܝܢ ܗܘܘܿ܂ ܕܢܚܙܘܢ ܗܘܘ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܥܒܿܕ ܗܘܐ‎‏ ‏‏ܐܕܝ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܬܬܠܡܕܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢܼ܂ ܡܩܿܒܠܝܢ ܗܘܘ ‏‏ܡܢܗܘܢ ܐܝܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐ܂ ܘܒܐܬܪܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐܼ܂ ‏‏ܠܒ̈ܢܝ ܥܡܗܘܢ ܡܬܠܡܕܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܒ̈ܬܐ ܕܨܠܘ̈ܬܐܿ ܒܟܣܝܐܼ ܬܡܿܢ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ܂ ܡܢ ܩܢܛܐ ܕܣܓ̈ܕܝ ܠܢܘܪܐ ܘܡܝܩܪ̈ܝ ‏‏ܠܢܘܪܐ܂ ܢܪܣܝ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ܃ ܟܕ ܫܡܼܥ ܗܘܐ ܗܢܼܝܢ ‏‏ܗܠܝܢ ܕܥܿܒܕ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ܃ ܫܠܼܚ ܗܘܐ ܠܗ ܠܐܒܓܪ ܡܠܟܐ܂ ‏‏ܕܐܘ ܫܕܪ ܠܝ ܓܒܪܐ ܗܿܘ ܕܗܠܝܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܥܒܿܕ ܨܐܕܝܟ܃ ‏‏ܕܐܚܙܝܘܗܝ ܘܐܫܡܥ ܡܠܬܗܼ܂ ܐܘ ܫܠܘܚ ܠܝ ܟܘܠ ܐܝܠܝܢ ܕܚܼܙܝܬ ‏‏ܕܥܒܼܕ ܒܟܪܟܐ ܕܝܠܟ܂ ܘܟܬܼܒ ܗܘܐ ܠܗ ܐܒܓܪ ‏‏ܠܢܼܪܣܝ܂ ܘܐܘܕܥܗ ܗܘܐܼ ܟܠܗܿ ܬܫܥܝܬܐ ܕܫܪܒܗ ܕܐܕܝ܂ ܡܢ ܫܘܪܝܐܼ ‏‏ܠܫܘܠܡܐ܂ ܘܠܐ ܫܒܼܩ ܗܘܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܟܬܼܒ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܼܥ ‏‏ܗܘܐ ܢܼܪܣܝ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܟܬܒ ܗ̈ܘܝ ܠܗܼ܂ ܬܡܼܗ ܗܘܐ ܘܐܬܼܕܡܪ܂ ܐܒܓܪ ‏‏ܕܝܢ ܡܠܟܐ܃ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܥܒܪ ܠܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ܃ ܘܢܐܙܠ ‏‏ܗܘܐ ܠܦܠܣܬܝܢܐ ܘܢܩܿܛܠ ܗܘܐ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ܃ ܥܠ ܕܙܩܦܘ ‏‏ܗܘܘ ܠܡܫܝܚܐܼ܂ ܟܬܼܒ ܗܘܐ ܐܓܪܬܐܼ܂ pb. 38 ܘܫܕܪ ܗܘܐ ܠܘܬ ‏‏ܛܝܒܪܝܘܣ ܩܣܪ܂ ܟܕ ܟܬܼܒ ܒܗܼܿ ܗܟܢܐ܂ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܠܡܪܢ ܛܝܒܪܝܣ ܩܣܪܼ ‏‏ܫܠܡ܂ ܟܕ ܝܕܥܿ ܐܢܐ܃ ܕܡܕܡ ܡܢ ܡܠܟܘܬܟ ܠܐ ܡܬܟܣܐܼ܂ ܟܬܿܒ ‏‏ܐܢܐ ܘܡܘܕܥ ܐܢܐ ܠܫܠܛܢܟ ܕܚܝܠܐ ܘܪܒܐ܂ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܟ ‏‏ܕܥܡܪܝܢ ܒܐܬܪܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐܼ܂ ܐܬܿܟܢܫܘ ܗܘܘܼ ܘܙܩܦܘ ܗܘܘ ܕܠܐ ‏‏ܣܟܠܘܬܐ ܕܡܘܬܐ ܠܡܫܝܚܐ܂ ‏‏ܟܕ ܥܒܿܕ ܗܘܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐܿ܂ ܘܡܚܘܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ‏‏ܚܝ̈ܠܐ ܚܣ̈ܝܢܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ܂ ܗܟܢܐܼ ܕܐܦ ܡܝ̈ܬܐ ܐܚܝ ‏‏ܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܘܒܥܕܢܐ ܕܙܩܦܘܗܝ ܗܘܘܼ܂ ܚܼܫܟ ‏‏ܫܡܫܐܼ ܘܙܥܼܬ ܐܪܥܐ܂ ܘܪܥܼܠ ܗ̈ܘܝ ܟܘܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܂ ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܨܐܕܝܗܘܢ ܒܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐܼ܂ ܐܘܦܼܝܬ ‏‏ܗܘܬ ܠܗܿ ܟܘܠܗܿ ܒܪܝܬܐ ܘܥܡܘܪ̈ܝܗܿ‍܂ ܘܡܟܝܠ ܡܠܟܘܬܟ ‏‏ܝܕܥܐܼ܂ ܡܢܐ ܙܕܩ ܕܬܦܩܘܕ ܥܠ ܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܗܠܝܢ ܥܒܼܕ܂ ܘܟܬܼܒ ܗܘܐ ‏‏ܛܝܒܪܝܘܣ ܩܣܪܼ܂ ܘܫܕܪ ܗܘܐ ܠܐܒܓܪ ܡܠܟܐ܂ ܘܗܟܢܐ ܟܬܼܒ ܠܗ܂ ‏‏ܕܐܓܪܬܐ ܕܫܪܝܪܘܬܟ ܕܠܘܬܝܼ܂ ܩܿܒܠܬܼ ܘܐܬܩܼܪܝܬ ܩܕܡܝ܂ ܥܠ ܡܕܡ ‏‏ܕܣܥܪܘ ܗܘܘ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܙܩܝܦܐ܂ ܘܐܦ ܦܝܠܛܘܣ ‏‏ܗܓܡܘܢܐܼ܂ ܟܬܼܒ ܗܘܐ ܘܐܘܕܥܗ ܠܐܘܠܒܝܢܣ ‏‏ܗܘܦܪܟܐ ܕܝܠܝܿ܂ ܥܠܝܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܟܬܼܒܬ ‏‏ܠܝ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܩܪܒܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܣܦܢܝܐ܃ ܕܡܪܕܘ ܥܠܝ ܩܐܡ pb. 39 ܒܗܢܐ ‏‏ܙܒܢܐܼ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܐܫܿܟܚܬ ܕܐܬܒܥܗܿ ܠܨܒܘܬܐ ܗܕܐ܂ ܡܛܝܼܒ ‏‏ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܡܐ ܕܗܘܼܐ ܠܝ ܫܠܝܐܼ܂ ܐܦܩܘܕ ܥܠܝܗܘܢ ܢܡܘܣܐܝܬ܂ ܥܠ ‏‏ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܠܐ ܣܥܪܘ ܢܡܘܣܐܝܬ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܦܝܠܛܘܣ ‏‏ܕܥܒܝܕ ܗܘܐ ܠܝ ܬܡܿܢ ܗܓܡܘܢܐܼ܂ ܫܿܕܪܬ ܚܠܦܘܗܝ ܐܚܪܢܐ܂ ܘܫܪܝܬܗ ܠܗܼ ‏‏ܒܨܥܪܐ܂ ܥܠ ܕܢܦܼܩ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܘܥܒܼܕ ܗܘܐ ܨܒܝܢܐ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐܿ܂ ܘܙܩܼܦ ‏‏ܗܘܐ ܠܡܫܝܚܐ ܠܢܝܚܗܘܢ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ܂ ܗܿܘ ܕܐܝܟ ܕܫܡܿܥ ܐܢܐ ‏‏ܥܠܝܗܘܢܼ܂ ܚܠܦ ܙܩܝܦܐ ܕܡܘܬܐ ܕܢܬܝܩܪ ܘܠܿܐ ܗܘܐܼ܂ ‏‏ܘܢܣܬܓܕ ܡܢܗܘܢ ܙܕܩܿ ܗܘܐ܂ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܚܿܙܝܢ ‏‏ܗܘܘ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܼܒܕ ܗܘܐ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܝܟ ܫܪܝܪܘܬܟ ܕܠܘܬܝ܃ ܘܩܝܼܡܐ ‏‏ܫܪܝܪܐ ܕܝܠܟ ܘܕܐܒܗ̈ܝܟܼ܂ ܫܦܝܪ ܥܒܼܕܬ ܕܟܬܼܒܬ ܠܝ ܗܟܢܐ܂ ܘܩܿܒܠܗ ܗܘܐ ‏‏ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܠܐܪܣܛܝܕܣܿ܂ ܕܐܫܬܕܪ ܗܘܐ ܡܢ ܛܝܒܪܝܣ ‏‏ܩܣܪ ܨܐܕܘܗܝ܂ ܘܦܢܼܐ ܗܘܐ ܫܕܪܗ ܗܘܐ ܒܕܫ̈ܢܐ ܕܐܝܩܪ̈ܐܿ܂ ‏‏ܕܙܕܿܩ ܠܗܿܘ ܡܿܢ ܕܫܕܪܗ ܠܘܬܗ܂ ܘܢܦܼܩ ‏‏ܡܢ ܐܘܪܗܝܼ܂ ܘܐܙܼܠ ܗܘܐܼ ܠܬܝܩܼܢܘܬܐ܂ ‏‏ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܠܘܕܝܣ ܬܪܝܢܐ ܕܡܠܟܐ܂ ܘܡܢ ܬܡܿܢ ‏‏ܬܘܒ ܐܙܼܠ ܗܘܐܼ ܠܐܪܛܝܩܐ܂ ܕܬܡܿܢ ܗܘܐ ܛܝܒܪܝܘܣ ܩܣܪ܂ ܓܐܝܣ ܕܝܢ܃ ‏‏ܦܢܝ̈ܬܐ ܕܚܕܪ̈ܘܗܝ ܕܝܠܗ ܕܩܣܪ ܢܛܿܪ pb. 40 ܗܘܐ܂ ܘܐܫܬܥܝ ܗܘܐ ‏‏ܘܐܦ ܗܼܘ ܐܪܣܛܝܕܣ ܩܕܡ ܛܝܒܪܝܘܣ ܥܠ ܚܝ̈ܠܐ ܕܥܒܼܕ ܗܘܐ ܐܕܝܿ܂ ܩܕܡ ‏‏ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ܂ ܘܡܢ ܕܗܘܼܐ ܗܘܐ ܠܗ ܫܠܝܐ ܡܢ ܩܪܒܐܼ܂ ‏‏ܫܕܪ ܗܘܐ ܩܿܛܠ ܡܢ ܪ̈ܫܢܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܿ܂ ‏‏ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܦܠܣܛܝܢܐ܂ ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܗܘܐ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐܼ܂ ܚܼܕܝ ܗܘܐ ‏‏ܒܗܕܐܼ ܛܒ܂ ܕܩܿܒܠܘ ܗܘܘ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܐܝܟ ܕܙܕܿܩ܂ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ‏‏ܫܢ̈ܝܐ ܕܒܢܼܐ ܗܘܐ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ ܥܕܬܐ ܒܐܘܪܗܝ܃ ܘܐܬܩܢܗܿ ܗܘܐ ܒܟܠ ‏‏ܡܕܡ ܕܙܕܿܩ ܗܘܐ ܠܗܿ܃ ܘܬܠܡܕ ܗܘܐ ܠܣܘܓܐܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ܃ ‏‏ܘܐܦ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܪ̈ܚܝܩܢ ܘܕܩܪ̈ܝܒܼܢ܂ ܒܢܼܐ ܗܘܐ ܥܕ̈ܬܐܿ ܘܟܠܠܼ ‏‏ܘܨܒܼܬ܂ ܘܡܫ̈ܡܫܢܐ ܘܩܫܝ̈ܫܐܼ ܐܩܝܡ ܗܘܐ ܒܗܝܢ܂ ܘܘܕܩܿܪܝܢ ‏‏ܗܘܐ ܟܬܒ̈ܐܼ ܐܠܦ ܗܘܐ ܒܗܝܢ ܘܛܟ̈ܣܐ ܕܬܫܡܫܬܐܿ ܠܓܘܼ ‏‏ܘܠܒܪ ܐܠܼܦ ܗܘܐ܂ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܼܢ܂ ܐܬܟܪܗ ܗܘܐ ‏‏ܟܘܪܗܢܐ ܕܢܿܦܩ ܗܘܐ ܒܗ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܘܩܪܐ ܗܘܐ ܠܐܓܝ ܩܕܿܡ ‏‏ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܥܕܬܐܼ܂ ܘܩܿܪܒܗ ܗܘܐܼ ܘܥܒܼܕܗ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܘܦܩܘܕܐ ‏‏ܒܕܘܟܬܗ܂ ܘܠܦܠܘܛ ܕܡܫܡܫܢܐ ܗܘܐܼ܂ ܥܒܼܕܗ ܗܘܐܼ ܩܫܝܫܐ܂ ܠܥܒܼܕܫܠܡܐ ‏‏ܕܣܿܦܪܐ ܗܘܐ܃ ܥܒܼܕܗ ܗܘܐܼ ܡܫܡܫܢܐ܂ ܘܟܕ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܘܩܝܿܡܝܢ ܠܘܬܗ܃ ‏‏ܚܐܪ̈ܐ ܘܪ̈ܫܢܐ܃ ܒܪ ܟܠܒܐ ܘܒܪ ܙܛܝܼ ܘܡܪܝܗܒ ܒܪ ܒܪ ܫܡܫ܃ ܘܣܢܼܩ ܒܪ ‏‏ܥܘܝܕܐ܃ ܘܦܝܪܘܙ ܒܪ ܦܛܪܝܩ ܥܡ ܫܪܟܐ pb. 41 ܕܚܒܪ̈ܝܗܘܢܼ܂ ܐܡܼܪ ‏‏ܠܗܘܢ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ܂ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܣܗܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܠܟܘܢ ‏‏ܕܫܡܥܝܢ ܠܝܼ܂ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܡܟܪܙ ܗܿܘܝܬ ܠܟܘܢܼ ܘܡܿܠܦ ܗܿܘܝܬ ܠܟܘܢ܃ ܘܫܡܥܝܢ ‏‏ܗܘܝܬܘܢ ܡܢܝܼ܂ ܗܟܢܐ ܐܿܬܕܒܪܬ ܒܝܢܬܟܘܢ܂ ܘܚܙܝܬܘܢܼ ܐܦ ܒܥܿܒ̈ܕܐ܂ ‏‏ܡܛܘܠ ܕܗܟܢܐ ܦܩܿܕ ܠܢ ܡܪܢܿ ܕܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܟܪܙܝܢ ܚܢܢ ܒܡ̈ܠܐ ܩܕܡ ܥܡܐܼ܂ ‏‏ܒܥܿܒܕܐ ܗܿܘܝܢ ܚܢܢ ܣܥܪܝܢ ܚܢܢ ܠܗ ܩܕܡ ܟܠ ܐܢܫ܂ ܘܐܝܟ ܛܟ̈ܣܐ ‏‏ܘܢܡ̈ܘܣܐ ܕܣܼܝܡܝܢ ܒܐܪܫܠܡ ‏‏ܘܡܬܿܕܒܪܝܢܒܗܘܢ ܐܦ ܫܠܝܚ̈ܐ ܚܒܪ̈ܝܼ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢܼ܂ ‏‏ܠܐ ܬܫܿܢܘܢ ܡܢܗܘܢܼ ܘܠܐ ܬܒܿܨܪܘܢ ܡܢܗܘܢ ܡܕܡ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ‏‏ܒܗܘܢ ܗܼܘ ܡܬܿܕܒܪ ܗܿܘܝܬ ܒܝܢܬܟܘܢ܂ ܘܠܐ ܫܿܢܝܬ ܡܢܗܘܢ ‏‏ܠܝܡܝܢܐ ܘܠܣܡܠܐܼ܂ ܕܠܐ ܐܿܬܢܟܪܐ ܗܿܘܝܬ ܠܚ̈ܝܐ ‏‏ܡ̈ܠܝܟܐ ܕܢܛܝܪܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܗܠܝܢ ܡܬܿܕܒܪܝܢ܂ ܐܙܕܗܪܘ ܗܟܝܠ ܒܬܫܡܫܬܐ ‏‏ܗܕܐ ܕܐܚܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܘܒܕܚܠܬܐܿ ܘܒܪܬܝܬܐܼ ܗܘܼܝܬܘܢ ܩܝܿܡܝܢ ܒܗܿ܂ ܘܡܫܡܫܝܼܢ ܟܠ ܝܘܡ܂ ܠܐ ܗܘܼܝܬܘܢ ܡܫܡܫܝܢ ܒܗܿ ‏‏ܒܥ̈ܝܕܐ ܒܣ̈ܝܐ܂ ܐܠܐܼ ܒܦܘܪܫܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܂ ܘܬܫܒܚ̈ܬܗ ܕܡܫܝܚܐܿ ܡܢ ‏‏ܦܘܡܟܘܢܼ ܠܐ ܢܒ̈ܛܠܢ܂ ܘܡܐܝܢܘܬܐ ܒܫܪܪܐ ܕܥ̈ܕܢܐ ‏‏ܠܘܬܟܘܢܼ ܠܐ ܬܬܩܪܒ܂ ܐܙܕܗܼܪܘ ܒܫܪܪܐ ܕܐܚܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢܿ܂ ܘܒܝܘܠܦܢܐ ‏‏ܕܩܘܫܬܐ ܕܩܒܿܠܬܘܢܿ܂ ܘܒܝܪܬܘܬܐ ܕܚ̈ܝܐ pb. 42 ܕܡܿܓܥܠ ܐܢܐ ܠܟܘܢ܂ ‏‏ܡܛܠ ܕܩܕܡ ܒܝܡ ܕܡܫܝܚܐ ܡܬܬܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܼܿ܂ ܡܐ ܕܥܒܿܕ ܚܘܫܒܢܐ ‏‏ܥܡ ܪ̈ܥܘܬܐ ܘܥ̈ܠܢܐܿ܂ ܘܡܐ ܕܢܣܿܒ ܟܣܦܗ ܡܢ ܬܓܪ̈ܐ ܒܪܒܝܬܐ ‏‏ܕܝܘܬܪ̈ܢܐ܂ ܒܪ ܡܠܟܐ ܗܘ ܓܝܪ܂ ܘܐܙܼܠ ܘܢܣܿܒ ܡܠܟܘܬܐ ܘܢܗܦܘܟ܂ ‏‏ܘܢܐܬܐ ܘܢܥܼܒܕ ܢܘܚܡܐܼ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܝܬܿܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ‏‏ܕܟܐܢܘܬܐܿ ܘܕܐܿܢ ܡܝ̈ܬܐ ܘܚܝ̈ܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܠܢ܂ ܥܝܢܐ ‏‏ܟܣܝܬܐ ܕܪܥܝܢܟܘܢ ܡܢ ܪܘܡܐ ܥܠܝܐܼ ܠܐ ‏‏ܬܬܥܡܝܨ܂ ܕܠܐ ܢܣܓܝܢ ܬܘܩ̈ܠܬܟܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܠܝܬ ܒܗܿ ܬܘܩ̈ܠܬܐܼ܂ ‏‏ܘܐܦ ܠܐ ܬܘܫܐ ܣܢܝܐ ܒܫܒܝ̈ܠܝܗܿ܂ ܗܘܼܝܬܘܢ ܒܥܿܝܢ ‏‏ܐܢܬܘܢ ܐܒ̈ܝܕܬܐ܂ ܘܦܩܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܛܥ̈ܝܢ܂ ܘܚܿܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܫܟܝܚ̈ܬܐ܂ ‏‏ܗܘܼܝܬܘܢ ܥܨܒܝܢ ܬܒܝܪ̈ܬܐܼ܂ ܘܢܛܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܫܡܝܼ̈ܢܬܐ܂ ܡܛܘܠ ‏‏ܕܒܐ̈ܝܕܝܟܘܢ ܡܬܬܒܥܢ ܢܩ̈ܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܠܐ ܗܘܼܝܬܘܢ ܚܝܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ‏‏ܠܐܝܩܪܐ ܥܒܘܪܐ܂ ܪܥܿܝܐ ܓܝܪ ܕܚܐܪ ܕܢܬܝܩܪ ܡܢ ܡܪܥܝܬܗܼ܂ ܒܝܫ ܒܝܫ ‏‏ܩܝܡܐ ܡܢܗ ܡܪܥܝܬܗ܂ ܬܿܗܘܐ ܣܓܝܐܐ ܒܛܝܠܘܬܟܘܢ ܥܠ ܐܡܪ̈ܐ ‏‏ܫܒܪ̈ܐܿ܂ ܕܡܠܐܟ̈ܝܗܘܢ ܚܿܙܝܢ ܦܪܨܘܦܗ ܕܐܒܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ܂ ܘܠܐ ‏‏ܬܗܘܘܢ ܟܐܦܐ ܕܬܘܩܠܬܐ ܩܕܡ ܥܘܝܪ̈ܐ܂ ܐܠܐ ܢܩ̈ܠܝ ܐܘܪܚܐ ܘܫܒܝܠܐ ‏‏ܒܐܬܪܐ ܥܣܩܐܿ܂ ܒܝܢܬ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܙܩܘ̈ܦܐ ܘܚܢ̈ܦܐ ܛܥ̈ܝܐ܂ ܥܡ ܗܠܝܢ ܗܼܘ ‏‏ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܬܪ̈ܝܢ pb. 43 ܓܒ̈ܝܢ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ‏‏ܩܪܒܐܿ܂ ܕܬܚܘܘܢ ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܚܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܘܟܕ ‏‏ܫܠܼܝܢ ܐܢܬܘܢܼ܂ ܚܙܬܟܘܢ ܡܢܟܦܬܐ ܘܝܩܝܪܬܐܿ܂ ܬܗܘܐ ܡܩܼܪܒܐ ܚܠܦܝܟܘܢܿ܂ ‏‏ܥܡ ܗܿܢܘܢ ܕܣܿܢܝܢ ܠܩܘܫܬܐ ܘܪܚܿܡܝܢ ܠܫܘܩܪܐ܂ ܠܐ ‏‏ܬܗܘܘܢ ܡܩܦܚܝܢ ܠܡܣܟ̈ܢܐ ܩܕܡ ܥܬܝܪ̈ܐ܂ ܣܿܦܩ ܠܗܘܢ ܓܝܪܼ ܢܓܼܕܐ ‏‏ܒܝܼܫܐ ܕܡܣܟܢܘܬܗܘܢܿ ܠܐ ܬܬܓܢܼܒܘܢ ܒܚܘ̈ܫܒܐ ܣܢ̈ܝܐ ܕܣܛܢܐܼ܂ ܕܠܐ ‏‏ܬܗܘܘܢ ܥܪ̈ܛܠܝܐ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܒܝܫܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܦܫܝܩ ܗܼܘ ܓܝܪ ‏‏ܟܦܘܪܝܐ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐܼ܂ ܐܝܟ ܕܕܠܝܠܿ ܚܛܗܐ ܡܢ ܙܕܝܩܘܬܐ܂ ܐܙܕܗܪܘ ‏‏ܗܟܝܠ ܡܢ ܙܩ̈ܘܦܐ ܘܠܐ ܬܗܘܘܢ ܠܗܘܢ ܪ̈ܚܿܡܐܼ܂ ܕܠܐ ܬܬܒܥܘܢ ‏‏ܥܡܗܘܢ ܕܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܡܠܼܝܢ ܐܝ̈ܕܝܗܘܢܿ ܘܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܣܗܕܝܢ ‏‏ܐܢܬܘܢ܃ ܕܟܠܡܕܡ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܘܡܠܦܝܢܢ ܒܫܪܒܗ ܕܡܫܝܚܐܼ܂ ܟܬܝܒ ܗܼܘ ‏‏ܒܣܼܦܪܐ ܕܢܒ̈ܝܐܼ ܘܣܝܡ ܨܐܕܝܗܘܢܿ ܘܣܗ̈ܕܢ ܡ̈ܠܝܗܘܢ ܠܡܠܦܢܘܬܢܿ܂ ܥܠ ‏‏ܕܝܢܼܗ ܘܚܫܗ ܘܩܝܡܼܬܗ ܘܣܘܠܩܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܕܟܕ ܩܝܿܡܝܢ ‏‏ܠܩܘܒܠܼܢ܂ ܠܘܩܒܠ ܡ̈ܠܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܩܝܿܡܝܢ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܚ̈ܝܝܗܘܢ ܪܕܦܝܢ ܗܘܘ ‏‏ܠܗܘܢ ܠܢܒ̈ܝܐܼ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܫܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘ̈ܬܝܗܘܢܼ܂ ܪܕܦܝܢ ܠܗ ܠܫܪܪܐ ‏‏ܕܟܬܝܒ ܒܢܒ̈ܝܐ܂ ܐܙܕܗܪܘ ܬܘܒ ܐܦ ܡܢ ܚܢ̈ܦܐܿ܂ ܕܣܓܕܝܢ ܠܫܡܫܐ ‏‏ܘܠܣܗܪܐܿ܂ ܘܠܒܝܠ ܘܠܢܿܒܘ܃ ܘܠܫܪܟܐ ܕܩܿܪܝܢ ܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ pb. 44 ܐܠܗ̈ܐ܂ ‏‏ܟܕ ܠܘ ܐܠܗ̈ܐ ܐܢܘܢ ܒܟܝܢܗܘܢܿ ܥܪܘܩܘ ܗܟܝܠ ܡܢܗܘܢ܂ ܡܛܘܠ ܕܠܒܪ̈ܝܐ ‏‏ܘܠܥܒ̈ܝܕܐ ܣܓܕܝܢ܂ ܘܐܝܟ ܕܫܡܝܥ ܠܟܘܢ ܡܢ ܩܕܝܡܼ܂ ܟܠܗ ܕܐܬܼܐ ܡܪܢ ‏‏ܠܥܠܡܐܼ܂ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܣܬܓܕܢ ܘܢܬܝܩܪ̈ܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܂ ܡܛܘܠ ܕܒܪܡܙܐ ܗܘ ‏‏ܕܥܒܘܕܗܝܢ ܩܝ̈ܡܢ܂ ܘܐܡܬܝ ܕܨܒܿܐ ܫܿܪܐܼ ܘܡܒܿܛܠ ܠܗܝܢ܃ ܘܗ̈ܘܼܝܢ ܐܝܟ ܕܠܐ ‏‏ܐܝܬܝܗܝܢ܂ ܗܘ ܓܝܪ ܨܒܝܢܐ ܕܒܼܪܐ ܐܢ̈ܝܢ ܠܒܪ̈ܝܬܐܼ܂ ܚܪܪ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ‏‏ܡܢ ܢܝܪܐ ܕܚܢܦܘܬܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ܂ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܓܝܪܼ܂ ܕܟܠ ܡܿܢ ܕܣܓܿܕ ‏‏ܠܥܒܼ̈ܕܐ ܕܡܠܟܐ ܥܡ ܡܠܟܐܼ܂ ܡܘܬܐ ܕܣܝܦܐ ܡܫܟܚ ܠܗ ܒܣܓܕܬܗ܂ ܠܐ ‏‏ܬܗܘܘܢ ܡܥܩܿܒܝܢ ܥܠ ܟܣܝ̈ܬܐܿ܂ ܘܡܿܫܐܠܝܢ ܥܠ ܣܬܝܪ̈ܬܐܿ܂ ܕܟܬ̈ܝܒܢ ‏‏ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܕܐܚܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܠܐ ܬܗܘܘܢ ܕܝܿܢܝܢ ܠܡ̈ܠܐ ܕܢܒ̈ܝܐ܂ ‏‏ܐܬܕܟܪܘ ܘܚܙܘܼ ܕܒܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܐܡܝܪ̈ܢ܂ ܘܡܿܢ ܕܠܢܒ̈ܝܐ ܪܫܐܼ܂ ܠܪܘܚܐ ‏‏ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܪܫܿܐܼ ܘܕܐܿܢ܂ ܗܿܝ ܕܚܣ ܠܟܘܢ ܡܢ ܗܕܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܘܪ̈ܚܬܗ ‏‏ܕܡܪܝܐܼ ܬܪ̈ܝܨܢ ܐܢܝ̈ܢ܂ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܡܗܠܟܝܢ ܒܗܝܢ ܕܠܐ ܬܘܩܠܬܐܼ܂ ܘܟܦܘܪ̈ܐ ‏‏ܡܬܿܩܠܝܢ ܒܗܝܼܢ܂ ܡܛܘܠ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܥܝܢܐ ܟܣܝܬܐ ܕܪܥܝܢܐ ܟܣܝܐܿ܂ ܗܿܘ ‏‏ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܫܘܐ̈ܠܐ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܝܘܬܪܢܐ܂ ܐܠܐܼ ܐܢ ܚܘܣܪܢܐ܂ ‏‏ܐܬܕܟܪܘ ܕܝܢܼܐ ܕܠܘܚܡܐ ܕܢܒ̈ܝܐܿ܂ ܘܡܠܬ ܡܪܢ ܕܡܬܚܼܡܐ ܥܠ ܡ̈ܠܝܗܘܢܿ܂ ‏‏ܕܒܢܘܪܐ ܗܘ ܕܐܿܢ ܡܪܝܐܿ܂ ܘܒܗܿ ܡܬܼܒܩܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܂ ܡܛܠ ܗܢܐܼ ‏‏ܐܝܟ ܐܪ̈ܚܐ ܘܐܝܟ ܬܘ̈ܬܒܐ܃ ܕܒܿܝܬܝܢ ܘܡܿܩܕܡܝܢ ܠܒܬ̈ܝܗܘܢܼ܂ ܗܟܢܐ ‏‏ܗܘܼܬ pb. 45 ܚܫܝܒܐ ܠܟܘܢ ܢܦܫܟܘܢ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܡܫܩܼܠܝܢ ‏‏ܐܢܬܘܢܼ܂ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܙܼܠ ܒܪܐ ܕܢܛܝܒ ܠܟܠ ܡܿܢ ܕܫܿܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܡ̈ܠܟܐ ‏‏ܕܐܬܪ̈ܘܬܐܼ܂ ܚܝ̈ܠܘܬܗܘܢ ܐܙܠܝܢ ܩܕܡܝܗܘܢܿ܂ ܘܡܛܝܒܝܢ ܠܗܘܢ ܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ‏‏ܠܐܝܩܪܗܘܢܿ ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܝܠܼܢ܂ ܗܘܝܘ ܗܐ ܐܙܝܠ ܕܢܛܝܒ ܠܦܠܚ̈ܘܗܝܿ܂ ‏‏ܐܘ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܟܐ ܕܢܼܫܪܘܢ ܒܗܘܢ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܣܪܝܩܐܝܬ ܒܼܪܐ ܐܠܗܐ ‏‏ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ܂ ܐܠܐ ܕܢܗܘܘܢ ܠܗ ܣܓܘ̈ܕܐܼ ܘܡܫܒܚ̈ܢܐ܂ ܗܪܟܐܿ ܘܬܡܼܿܢ ܠܥܠܡ܂ ‏‏ܕܐܝܟ ܕܠܐ ܗܼܘ ܥܒܿܪܼ ܘܠܐ ܡܫܒܚ̈ܢܘܗܝ ܒܿܛܠܝܢ܂ ܡܛܠ ܗܠܝܢܿ ܘܐܦ ܗܼܘ ‏‏ܡܘܬܝ ܕܗܐ ܦܟܝܪ ܐܢܐ ܘܪܡܼܐ ܐܢܐ ܒܟܘܪܗܢܗܼ܂ ܐܝܟ ܫܢܬܐ ܕܠܠܝܐ ‏‏ܗܘܿܐ ܚܫܝܒ ܒܥܝ̈ܢܝܟܘܢܿ ܘܐܬܕܟܪܘ ܕܒܚܫܗ ܕܒܪܐܼ܂ ܥܒܼܪ ܘܒܼܛܠ ܡܘܬܗ ‏‏ܕܕܒܿܪ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐܿ܂ ܘܣܛܢܐ ܕܡܚܼܛܐ ܠܣܓ̈ܝܐܐ ܘܡܩܼܪܒ ܥܡ ܫܪ̈ܝܪܐܿ܂ ‏‏ܕܢܗܘܘܢ ܕܠܐ ܫܪܪܐ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܟܪܐ ܕܪܡܿܐ ܐܝܕܗ ܥܠ ܚܪܒܐ ܕܦܕܢܐ܃ ‏‏ܐܢ ܗܼܘ ܕܚܐܿܪ ܠܒܣܬܪܗ܃ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܬܪܝܨܝܢ ܚܛܘ̈ܛܐ ܩܕܡܘܗܝܼ܂ ‏‏ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܕܐܬܩܪܝܬܘܢ ܠܡܘܗܒܬܐ ܗܕܐ ܕܬܫܡܫܬܐܼ܂ ‏‏ܗܘܼܝܬܘܢ ܙܗܝܪܝܼܢ܂ ܕܠܐ ܬܕܘܿܕܘܢ ܒܨܒܘ̈ܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܕܕܠܡܐ ‏‏ܬܬܿܥܘܟܘܢ ܠܟܘܢ ܡܢ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܐܬܩܪܝܬܘܢ ܠܗ܂܂ ܠܪ̈ܫܢܐ ܘܠܕܝܢ̈ܐ ‏‏ܕܡܬܿܩܪܒܝܢ ܠܗܘܢܼ܂ ܟܕ ܠܐ ܢܣܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܐ̈ܦܝܗܘܢܼ ܒܡܕܡ܂ ܘܐܢ ܕܝܢ ‏‏ܡܣܿܟܠܝܼܢܿ ܗܘܼܝܬܘܢ ܡܿܟܣܝܢ ܐܢܬܘܢ pb. 46 ܠܗܘܢܼ ܟܐܢܐܝܬ܂ ܕܐܢܬܘܢ ‏‏ܬܚܘܘܢ ܦܪܗܣܝܐ ܕܬܪܝܨܘܬܟܘܢܼ܂ ܘܗܼܢܘܢܼ ܢܬܟܿܘܢܘܢ܂ ܕܠܐ ܬܘܒ ܗܘܼܘ ‏‏ܡܬܿܕܒܪܝܢ ܒܨܒܝܢ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢܿ ܗܕܐ ܕܝܢ ܒܛܝܠܼܘܬܐ ܬܗܘܐ ܠܟܘܢܼ ܟܠ ‏‏ܝܘܡ̈ܝ ܚܝܝ̈ܟܘܢ܂ ܕܟܠ ܒܬܪ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܗܘܼܝܬܘܢ ܪܗܛܝܢ܂ ܟܕ ܡܠܟܝܢ ܐܢܬܘܢܼ ‏‏ܐܦ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠܝܗܝܢ܂ ܒܗܠܝܢ ܗܼܘ ܓܝܪ ܡܫܟܚܝܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐܿ܂ ܚܝܝ̈ܗܘܢ ‏‏ܩܕܡ ܐܠܗܐ܂ ܐܘܪܝܬܐ ܕܝܢ ܘܢܒ̈ܝܐ ܘܐܘܢܓܠܝܘܢ܃ ܕܩܿܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܗܘܢ ‏‏ܒܟܠ ܝܘܡ ܩܕܡ ܥܡܐ܃ ܘܐܓܪ̈ܬܗ ܕܦܘܠܘܣ܃ ܕܫܕܪ ܠܢ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ‏‏ܡܢ ܪܗܘܡܐ ܡܕܝܢܬܐ܃ ܘܦܪܟܣܣ ܕܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ܃ ܕܫܕܪ ܠܢ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ‏‏ܙܒܕܝ ܡܢ ܐܦܣܣ܃ ܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܟܬܒ̈ܐܼ܂ ܗܘܝܬܘܢ ܩܪܝܢ ܒܗܘܢ ܒܥ̈ܕܬܗ ‏‏ܕܡܫܝܚܐ܂ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܬܘܒܿ ܡܕܡ ܐܚܪܝܼܢ ܠܐ ܬܩܼܪܘܢ܂ ܟܕ ܠܝܬ ܬܘܒ ‏‏ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܕܟܬܝܒ ܒܗ ܫܪܪܐ ܕܐܚܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܐܠܐ ܐܢ ܟܬܒ̈ܐ ‏‏ܗܠܝܢ ܕܠܒܝܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܿܝ ܕܐܬܩܪܝܬܘܢ ܠܗܿ܂ ܘܡܪܢ ܐܒܓܪ ‏‏ܡܠܟܐ ܘܚܐܪ̈ܘܗܝ ܡܝܩܪ̈ܐ܃ ܕܫܡܼܥܘ ܡܕܡ ܕܡܿܠܠܬ ܩܕܡܝܟܘܢ ܝܘܡܢܐܼ܂ ‏‏ܣܦܩܝܢ ܕܢܗܘܘܢ ܠܝ ܣܗ̈ܕܐ ܒܬܪ ܡܘܬܝܼ ܕܡܠܦܢܘܬܗ ܕܡܪܢ ܐܬܼܟܿܪܙܬ ܩܕܡ ‏‏ܟܠ ܐܢܫܼ ܚܦܝܛܐܝܬ܂ ܘܡܕܡ ܥܡ ܡܠܬܗܼ ܠܐ ܩܿܢܝܬ ܒܥܠܡܐ܂ ܣܦܩܐ ܗܘܬ ‏‏ܠܝ ܓܝܪ ܡܠܬܗ ܕܥܬܿܪܬ ܒܗܿ܃ ܘܐܥܿܬܪܬ ܒܗܿ ܠܣܓ̈ܝܐܐܼ܂ ܕܗܼܝ ܬܬܠܘܐ ܠܝ ‏‏ܒܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܕܚܿܙܩ ܐܢܐ ܒܗܿ܃ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܕܫܕܪ ܒܬܪܝܿ܂ ܘܐܪܕܐ ܒܗܿ ‏‏ܠܘܬܗ܂ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ pb. 47 ܓܝܪ ܕܐܡܿܪܬ ܠܟܘܢܼ܂ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ ‏‏ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܢܦܩ̈ܢ ܡܢ ܦܓܪܐ ܗܢܐ܂ ܠܐ ܡܝ̈ܬܢ܂ ܘܚ̈ܝܼܢ ܐ̈ܢܝܼܢ ܘܩܝܼ̈ܡܢܿ ܘܐܝܬ ‏‏ܠܗܝܢ ܐ̈ܘܢܐܼ ܘܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܕܢܘܿܚܐ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܒܿܛܠ ܗܘܢܐ ܘܡܕܥܐ ‏‏ܕܢܦܫܐ܂ ܡܛܘܠ ܕܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܨܝܪ ܒܗܿ ܕܠܐ ܡܐܿܬ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ‏‏ܐܝܟ ܦܓܪܐ ܗܝ ܕܠܐ ܪܓܫܬܐܿ܂ ܕܠܐ ܡܪܓܫ ܒܚܿܒܠܐ ܣܢܝܐ ܕܫܿܪܐ ‏‏ܥܠܘܗܝ܂ ܐܓܪܐ ܘܦܘܪܥܢܐܼ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܡܩܿܒܠܐ ܡܢ ܒܠܥܕܘܗܝ܂ ܡܛܘܠ ‏‏ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܝܠܗܿ ܗܼܘ ܒܠܚܘܕ ܥܡܠܐ܂ ܐܠܐܼ ܐܦ ܕܦܓܪܐ ܕܫܪܝܐ ܗܘܬ ‏‏ܒܗ܂ ܡܪ̈ܘܕܐ ܕܝܢ ܕܠܐܠܗܐ ܠܐ ܝܕܥܝܼܢ܂ ܡܬܬܘܝܢ ܬܡܿܢ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢܐ܂ ‏‏ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܕܐܝܬܝܟܘܢ ܕܡܫܝܚܐ܃ ܕܫܡܗ ܡܫܒܚܐ ܣܝܡ ܥܠܝܟܘܢ ‏‏ܘܡܡܠܟܼ܂ ܗܼܘ ܬܿܪܨ ܠܟܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܩܘܫܬܐܿ܂ ܕܬܪܕܘܢ ܒܗܿ ܘܬܡܿܢܥܘܢ ‏‏ܘܬܕܪܟܘܢܿ܂ ܠܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܠܝܟ ܘܢܛܝܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܣܿܛܝܢ ܡܢܗ܃ ܘܡܿܩܘܝܢ ‏‏ܐܝܟ ܕܐܬܼܩܪܝܘ ܗܘܘ ܡܢ ܡܪܢ܂ ܘܟܕ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܐܡܼܪ ܗܘܐܼ܂ ܫܼܠܝ ‏‏ܗܘܐ ܠܗ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐܼ ܘܫܬܼܩ܂ ܘܥܢܼܐ ܐܓܝ ܥܒܿܕ ܫܐܪ̈ܝܐ ܕܡܿܠܟܐ܃ ‏‏ܘܦܠܘܛ ܘܥܒܫܠܡܐ܃ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܚܒܪ̈ܝܗܘܢܼ܂ ܘܐܡܼܪ ܗܘܘ ܠܗ ܠܐܕܝ ‏‏ܫܠܝܚܐ܂ ܣܗܿܕ ܗܼܘ ܡܫܝܚܐ ܕܫܠܚܟ ܨܐܕܝܢ܃ ܘܐܠܦܬܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ‏‏ܫܪܝܪܐ܃ ܘܐܩܢܝܬܢ ܚܝ̈ܐ ܕܩܘܫܬܐ܃ ܕܐܝܟܢܐ ܕܫܡܥܢܢ ܡܢܟ ܘܩܿܒܠܢ ܚܢܢ܃ ‏‏ܙܒܢܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܕܗܘܼܝܬ ܠܘܬܢܼ܂ ܗܟܢܐ ܡܿܩܘܝܢܼܢ ܟܠ ܝܘܡ̈ܝ ܚ̈ܝܝܢ܂ ܘܡܢ ‏‏ܣܓܕܬܐ ܕܥܒ̈ܝܕܐ ܘܕܒܪ̈ܝܐ܃ ܕܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ pb. 48 ܐܒ̈ܗܝܼܢ ܥܪܩܝܢ ‏‏ܚܢܢ܂ ܘܥܡ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܘܙܩ̈ܘܦܐܼ ܠܐ ܡܬܚܠܛܝܢܢ܂ ܘܝܪܬܘܬܐ ‏‏ܗܕܐ ܕܩܿܒܠܢܢ ܡܢܟܼ ܠܐ ܡܪܦܝܢ ܚܢܢ܂ ܘܒܗܿ ܗܼܘ ܢܦܩܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ‏‏ܗܢܐ܂ ܘܒܝܘܡܗ ܕܡܪܢ ܩܕܡ ܒܝܡ ܕܝܿܢܐ ܕܟܐܢܘܬܐܼ܂ ܬܡܿܢ ‏‏ܢܦܿܢܐ ܠܢ ܝܪܬܘܬܐ ܗܕܐܼ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܬ ܠܢ܂ ܘܟܕ ܐܬܐܡܪ ܗ̈ܘܝ ܗܢܼܝܢ ‏‏ܗܠܝܼܢ܂ ܩܡ ܗܘܐ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܘܪ̈ܘܪܒܢܘܗܝܼ܂ ‏‏ܘܚܐܪ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܕܡܠܟܘܬܗ܂ ܘܐܙܼܠ ܗܘܐ ܠܐܦܕܢܐ ‏‏ܕܝܠܗ܂ ܟܕ ܡܥܩܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܟܘܠܗܘܢܿ܂ ܕܡܐܬ ܗܘܐ܂ ܘܫܕܪ ܗܘܐ ܠܗ ‏‏ܠܒܘ̈ܫܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܘܪ̈ܫܝܐܿ܂ ܕܢܬܩܒܪ ܗܘܐ ܒܗܘܢܿ ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܐܢܘܢ ܐܕܝܼ ‏‏ܫܠܼܚ ܠܗ܂ ܕܠܐ ܒܚ̈ܝܝ ܫܩܿܠܬ ܡܢܟ ܡܕܡ‍܂ ܘܠܐ ܡܕܓܠ ܐܢܐ ܒܝ ܡܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܐܡܼܪ ‏‏ܠܝܿ܂ ܕܠܐ ܬܣܒܘܢ ܡܢ ܐܢܫ ܡܕܡܿ܂ ܘܠܐ ܬܩܼܢܘܢ ܡܕܡ ܡܥܠܡܐ ‏‏ܗܢܐ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܚܪ̈ܢܝܢ܃ ܕܐܬܐܡܪ ܗ̈ܘܝ ‏‏ܗܼܢܝܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ܃ ܘܫܡܼܥ ܗܘܐ ܘܩܿܒܠ ܣܗܕܘܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ‏‏ܕܟܪܘܙܘܬܗ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܬܫܡܫܬܗܼ܂ ܩܕܡ ܚܐܪ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ‏‏ܢܦܼܩ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܝܘܡܐܼ‏‏‎‎‏ ܚܡܫܐ ܒܫܒܐ܂ ܒܐܪ̈ܒܥܣܪܐ ܒܐܝܪ ܝܪܚܐ܂ ‏‏ܘܒܐܒܠܐ ܪܒܐ ܘܒܚܫܐ ܡܪܝܪܐ ܗܘܼܬ ܥܠܘܗܝܼ ܟܠܗܿ pb. 49 ܡܕܝܢܬܐ܂ ‏‏ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܡܥܩܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝܼ܂ ܐܠܐ ܐܦ ‏‏ܝܗ̈ܘܕܝܐܼ ܘܚ̈ܢܦܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܒܟܪܟܐ ܗܢܐ܂ ܐܒܓܪ ܕܝܢ ܡܠܟܐܼ܂ ‏‏ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܡܥܩ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ܂ ܗܿܘܼ ܘܪ̈ܘܪܒܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗ܂܂ ‏‏ܘܒܟܪܝܘܬܐ ܕܪܥܝܢܗܼ܂ ܫܛ ܗܘܐܼ ܘܫܒܩܗ ܠܐܝܩܪܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܒܗܿܘ ‏‏ܝܘܡܐ܂ ܘܒܕܡ̈ܥܐ ܚܢܝ̈ܓܬܐ ܒܿܟܐ ܗܘܐ ܠܗ ܥܡ ܟܠ ܐܢܫ܂ ܘܥܡܐ ܟܠܗ ‏‏ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܚܿܙܐ ܗܘܐ ܠܗܼ܂ ܡܬܕܡܪ ܗܘܐ ܒܗܼ ܕܟܡܐ ܚܐܿܫ ܗܘܐ ‏‏ܥܠܘܗܝ܂ ܘܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܘܡܝܬܪܐܼ܂ ܙܝܚ ܗܘܐ ܘܩܒܪܗܼ܂ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ‏‏ܪ̈ܘܪܒܢܐ ܡܐ ܕܡܐܿܬ ܗܘܐ܂ ܘܣܡܗ ܗܘܐ ܒܩܒܪܐ ܪܒܐ ܕܓ̈ܠܦܐ ‏‏ܕܨܒ̈ܬܐܿ܂ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܣܝܼܡܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܕܒܝܬ ܐܪܝܘܿ܂ ‏‏ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܐܒܘܗܝ ܕܐܒܓܪ ܡܠܟܐ܂ ܬܡܿܢ ‏‏ܣܡܗ ܗܘܐܼ ܚܫܝܫܐܝܬ܂ ܒܟܪܝܘܬܐܼ ܘܒܥܩܬܐ ܪܒܬܐ܂ ܘܥܡܐ ܟܘܠܗ ‏‏ܕܥܕܬܐܼ܂ ܐܿܙܠ ܗܘܐ ܡܢ ܥܕܢܐ ܠܥܕܢܐܼ܂ ܘܡܿܨܠܐ ܗܘܐ ܬܡܼܿܢ ܚܦܝܛܐܝܬ܂ ‏‏ܘܕܘܟܪܢܐ ܕܥܘܗܕܢܗ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘܼ ܡܢ ܫܢܐ ܠܫܢܐ܂ ܐܝܟ ‏‏ܦܘܩܕܢܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܕܡܩܼܒܠ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢܗ ܕܐܕܝ ܫܠܝܚܐܿ܂ ‏‏ܘܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܐܓܝܿ܂ ܕܗܼܘ ܗܘܿܐ ܡܕܒܪܢܐ ܘܦܩܘܕܐ ܘܝܪܬܐ ܕܟܘܪܣܝܗ ‏‏ܡܢ ܒܬܪܗ܃ ܒܐܝܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܕܩܿܒܠ ܗܘܐ ܡܢܗܼ ܩܕܡ ܟܠ ܐܢܫ܂ ܘܐܦ ‏‏ܗܼܘ ܒܗܿ ܒܐܝܕܐ ܕܩܿܒܠ ܗܘܐ ܡܢܗܼ܂ ܥܒܿܕ ܗܘܐ ܟܗ̈ܢܐ pb. 50 ܘܡܕܒܪ̈ܢܐܼ܂ ‏‏ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܗܢܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ܂ ܘܐܦ ܗܼܢܘܢ ܓܝܪ ‏‏ܐܟܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܐܕܝ ܫܠܝܚܐܼ܂ ܗܟܢܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܡܠܬܗ܃ ‏‏ܘܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܘܡܩܿܒܠܝܢܿ܂ ܐܝܟ ܝܪܬܐ ܛܒܐ ‏‏ܘܡܗܝܡܢܐ ܕܫܠܝܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܣܓܝܕܐ܂ ܟܣܦܐ ܕܝܢ ܘܕܗܒܐ ܡܢ ܐܢܫܼ ܠܐ ‏‏ܫܩܿܠ ܗܘܐ܂ ܘܡܘܗ̈ܒܬܐ ܕܪ̈ܘܪܒܢܐܼ ܠܐ ܩܪ̈ܒܢ ܗ̈ܘܝ ܨܐܕܘܗܝ܂ ܚܠܦ ܓܝܪ ‏‏ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐܼ܂ ܒܢܦܫ̈ܬܐ ܕܡ̈ܗܝܡܢܐ ܡܥܼܬܪ ܗܘܐ ܠܗܿ ‏‏ܠܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܩܝܿܡܐ ܕܝܢ ܟܠܗ ܕܓܒܪ̈ܐ ܘܕܢܫ̈ܐܼ܂ ܢܟܦܝܢ ܗܘܘܼ ܘܙܗܼܝܢ܂ ‏‏ܘܩܕܝܫܝܢ ܗܘܘܼ ܘܕܟܼܝܢܿ ܘܝܚܝܕܐܝܬ ܘܢܟܦܐܝܬ ܥܡܪܝܢ ‏‏ܗܘܘ ܕܠܐ ܛܘܠܫܐ܂ ܒܥܝܪܘܬܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܙܗܝܐܝܬ܂ ܒܫܩܠ ܛܥܢܗܘܢ ‏‏ܕܠܘܬ ܡܣܟ̈ܢܐ܂ ܒܣܘܥܪ̈ܢܝܗܘܢ ܕܠܘܬ ܟܪ̈ܝܗܐ܂ ܗ̈ܠܟܬܗܘܢ ܓܝܪ ܫܘܒܚܐ ‏‏ܡ̈ܠܝܢ ܗ̈ܘܝ ܡܢ ܚ̈ܙܝܐ܂ ܘܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢܼ ܬܫܒܘܚܬܐ ܥܛܝܦܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܢܘܟܪ̈ܝܐ܂ ‏‏ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܒܝܪ ܢܿܒܘ ܘܒܝܠܼ܂ ܐܝܩܪܐ ܠܗܘܢ ܦܿܠܓܝܢ ܗܘܘܼ ܟܠ ‏‏ܥܕܢ܂ ܒܚܙܬܗܘܢ ܝܩܝܪܬܐ܂ ܒܡܠܬܗܘܢ ܫܪܝܪܬܐ܂ ܒܦܪܗܣܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ‏‏ܨܐܕܝܗܘܢ܂ ܘܒܚܐܪܘܬܗܘܢ ܕܒܝܥܢܘܬܐ ܠܐ ‏‏ܟܕܝܢܐ ܗܘܬܿ܂ ܘܬܚܝܬ ܥܕܠܝܐ ܠܐ ܚܒܝܫܐ ܗܘܬ܂ ܟܘܠ ܡܿܢ ܓܝܪ ܕܚܿܙܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢܼ܂ ܠܐܘܪܥܗܘܢ ܪܗܿܛ ܗܘܐ ܕܢܫܼܐܠ ܗܘܐ ܫܠܡܗܘܢܼ ‏‏ pb. 51 ܝܩܝܪܐܝܬ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܼܝ ܚܙܬܗܘܢܼ ܫܠܡܐ ܦܪܣܐ ܗܘܬ ܥܠ ‏‏ܚ̈ܙܝܐ܂ ܒܕܡܼܘܬ ܡܨܝ̈ܕܬܐ ܓܝܪ ܦܪ̈ܝܣܢ ܗ̈ܘܝ ܡܠܝ̈ܗܘܢ ܕܫܝܢܐ ܥܠ ܡܪ̈ܝܕܐܼ܂ ‏‏ܟܕ ܥܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܓܘ ܡܢ ܛܝܪܐ ܕܩܘܫܬܐ ܘܕܫܪܪܐ܂ ܠܝܬ ܗܘܐ ‏‏ܕܝܢ ܕܚܿܙܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܘܟܿܘܙ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢܼ܂ ܒܕܠܐ ‏‏ܣܥܪܝܢ ܗܘܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܒܙܕܩܐ ܘܕܠܐ ܒܘܠܝܬܐ܂ ܘܒܝܕ ܗܠܝܼܢ܂ ܓ̈ܠܼܝܢ ܗ̈ܘܝ ‏‏ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܒܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܗܘܢܼ ܨܝܕ ܟܠܢܫ܂ ܗܿܘ ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܐܡܪܝܢ ‏‏ܗܘܘ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܘܡܪܬܝܢ ܠܗܘܢ܃ ܗܢܼܘܢ ܒܥܿܒ̈ܕܐ ܡܿܚܘܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ‏‏ܒܩܢܘܡ̈ܝܗܘܢ ܘܫܡ̈ܘܥܐ ܕܚܿܙܝܢ ܗܘܘ܃ ܕܥܡ ܡ̈ܠܝܗܘܢ ‏‏ܥܿܒܕ̈ܝܗܘܢ ܕܠܐ ܦܝܣܐܼ܂ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܬܬܠܡܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ܂ ܘܒܡܠܟܐ ‏‏ܡܫܝܚܐ ܡܘܕܝܢ ܗܘܘܼ܂ ܟܕ ܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗܐܿ܂ ܕܐܦܢܝ ܐܢܘܢ ܠܘܬܗ܂ ‏‏ܘܡܢ ܒܬܪ ܫ̈ܢܝܐ ܕܡܘܬܗ ܕܐܒܓܪ ܡܠܟܐܼ܂ ܩܡ ܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܒܢ̈ܘܗܝ ‏‏ܡܪ̈ܝܕܐܼ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܗܘܐ ܠܫܪܪܐ܂ ܘܫܠܼܚ ܠܗ ܠܐܓܝܼ܂ ‏‏ܟܕ ܝܬܿܒ ܗܘܐ ܒܥܕܬܐ܃ ܕܥܿܒܕ ܠܝ ܚ̈ܘܕܐ ܕܕܗܒܐܿ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܥܒܿܕ ‏‏ܗܘܼܝܬ ܠܐܒ̈ܗܝ ܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܫܠܼܚ ܠܗ ܐܓܝܼ܂ ܕܠܐ ܡܪܦܐ ܐܢܐ ܬܫܡܫܬܗ ‏‏ܕܡܫܝܚܐ ܕܐܬܼܓܥܠܬ ܠܝ ܡܢ ܬܠܡܝܕܗ ܕܡܫܝܚܐܿ܂ ܘܥܿܒܕ ܐܢܐ ܚ̈ܘܕܐ ‏‏ܕܒܝܫ̈ܬܐ܂ ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܗܘܐ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܠܗܼ܂ ‏‏ܫܕܪ ܗܘܐ ܬܒܪ ܫܩ̈ܘܗܝܼ܂ ܟܕ ܝܬܿܒ ܗܘܐ ܒܥܕܬܐܼ ‏‏ܘܡܬܪܓܡ܂ ܘܟܕ pb. 52 ܡܐܬܼ‍܂ ܐܘܡܝ ܗܘܐ ܠܦܠܘܛ ‏‏ܘܠܥܒܫܠܡܐܼ܂ ܕܒܒܝܬܐ ܗܢܐ ܕܡܛܠ ܫܡܗ ܗܐ ܡܐܬ ܐܢܐܼ܂ ‏‏ܒܗ ܣܝܡܘܢܢܝ ܘܩܘܒܪܘܢܢܝ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܘܡܝ ܗܘܐܼ܂ ܗܟܢܐ ‏‏ܣܡܘܗܝ ܗܘܘ܂ ܠܓܘ ܡܢ ܬܪܥܐ ܡܨܥܝܐ ܕܥܕܬܐ܂ ܒܝܬ ܓܒܪ̈ܐ ܠܢܫ̈ܐ܂ ‏‏ܘܗܼܘܐ ܗܘܐ ܐܒܠܐ ܪܒܐ ܘܡܪܝܪܐܼ܂ ܒܟܘܠܗܿ ܥܕܬܐܼ ܘܒܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ܂ ‏‏ܥܠ ܚܫܐ ܕܐܒܠܐ ܕܗܘܼܐ ܒܓܘܗܼܿ܂ ܐܝܟ ܕܗܘܼܐ ܗܘܐ ‏‏ܐܒܠܐ ܟܕ ܡܝܬ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ܂ ܘܡܛܠ ܕܥܡ ܬܘܿܒܪܐ ܕܫܩ̈ܘܗܝ ‏‏ܡܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܪܗܝܒܐܝܬ ܘܡܣܪܗܒܐܝܬܼ܂ ܠܐ ܐܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܣܝܡ ‏‏ܐܝܕܐ ܥܠ ܦܠܘܛ܂ ܐܙܼܠ ܗܘܐ ܗܼܘ ܦܠܘܛ ܠܐܢܛܝܘܟܝܼ܂ ܘܩܿܒܠ ܗܘܐ ‏‏ܐܝܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐܼ܂ ܡܢ ܣܪܦܝܘܢ ܐܦܣܩܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝ܂ ܗܿܘ ܕܐܦ ܗܼܘ ‏‏ܣܪܦܝܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܼ܂ ܡܩܒܠܐ ܗܘܬ ܠܗ ܐܝܕܐܼ܂ ‏‏ܡܢ ܙܦܪܝܢܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܡܕܝܢܬܐ܂ ܡܢ ‏‏ܝܘܒܠܐ ܕܐܝܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܕܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐܿ܂ ܗܿܘ ܕܩܿܒܠ ܗܘܐ ܡܢ ܡܪܢܿ܂ ‏‏ܕܗܘܼܐ ܗܘܐ ܬܡܿܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ‏‏ܒܪܗܘܡܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢܿ܂ ܒܝܘܡ̈ܝ ܩܣܪ̈܂ ܗܿܘ ܕܐܡܠܟ ܗܘܐ ܬܡܿܢ ‏‏ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ܂܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬ ܥܝܕܐ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ‏‏ܘܒܟܠ ܡ̈ܠܟܘܢ܃ ܘܟܘܠ ܡܕܡ ܕܡܬܐܡܪ ‏‏ܩܕܡܘܗܝ܃ ܡܬܟܬܒ ܘܡܬܣܝܡ ܒܝܬ ܥܘܗܕܢܐܼ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܒܿܘܒܢܐ pb. 53 ‏‏ܒܪ ܣܿܢܩ ܒܪ ܥܒܫܕܪ ܣܿܦܪܐ ܕܡܠܟܐܿ܂ ܟܬܿܒ ܗܘܐ ܗܼܢܝܢ ‏‏ܗܠܝܢ ܕܐܕܝ ܫܠܝܚܐ܂ ܡܢ ܫܘܪܝܐܼ ܠܫܘܠܡܐ܂ ܟܕ ܪܡܿܐ ܗܘܐ ܐܝܕܐ ‏‏ܕܣܗܕܘܬܐܼ܂ ܐܦ ܚܿܢܢ ܛܒܘܠܪܐ ܫܪܝܪܐ ܕܡܿܠܟܐ܂ ܘܣܡ ܗܘܐ ‏‏ܒܝܬ ܥܘܗ̈ܕܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܕܡ̈ܠܟܐܿ܂ ܐܝܟܐ ܕܦܘܩ̈ܕܢܐ ܘܢܡ̈ܘܣܐ ‏‏ܣܝܡܼܝܢܿ܂ ܘܕܙܒܿܢܝܢ ܘܕܡܙܒܢܝܢ ܬܡܿܢ ܢܛܝܪܝܢܿ܂ ܒܙܗܝܪܘܬܐܿ ܕܠܐ ܒܣܝܢܐ ܡܕܡ܂

‏‏

ܫܠܡܬ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܐܕܝ ܫܠܝܚܐ܂ ‏

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/475
Source:
George Phillips (ed.), The Doctrine of Addai, the apostle (London, 1876). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 13, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by David Taylor.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Doctrine of Addai - ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܐܕܝ ܫܠܝܚܐ” based upon George Phillips (ed.), The Doctrine of Addai, the apostle (London, 1876), Digital Syriac Corpus, last modified March 13, 2019, https://syriaccorpus.org/475.
Bibliography:
Doctrine of Addai - ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܐܕܝ ܫܠܝܚܐ.” In The Doctrine of Addai, the apostle, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/475.

Show Citation Styles