Eusebius of Caesarea: Ecclesiastical History, Book 1 - ܣܦܪܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܥܕܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
book :
section :
line :
page break :
1
ܫܪܒܐ ܩܕܡܝܐ. ܕܡܢܘ ܫܪܒܐ ܕܫܘܪܝܗ܀܀ ܕܬܪܝܢ. ܦܣܘ̈ܩܐ ܕܪ̈ܫܐ ܕܐܡܝܪܝܢ ܥܠ ܩܕܝܡܘܬ ܐܠܗܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢܿ ܘܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ܀܀ ܕܬܠܬܐ. ܥܠ ܫܡܐ ܕܝܫܘܥ ܘܕܡܫܝܚܐ. ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܘܡܝܩܪ ܠܘܬ ܢܒ̈ܝܐ ܩ̈ܕܝܫܐ܀ ܕܐܒܥܐ. ܕܠܐ ܗܘܐ ܛܠܠܐܼ ܐܘ ܢܘܟܪܝ ܝܘܠܦܢܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܐܟܪܙ ܀ ܕܚܡܫܐ ܥܠ ܙܒ̈ܢܐ ܕܐܬܚܙܝ ܒܗܘܢ ܒܝܬ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܕܫܬܐ. ܕܒܙܒ̈ܢܘܗܝ ܕܝܠܗ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܢܒܝܘܬܐ ܐܘܦܝܘ ܪ̈ܝܫܢܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ. ܡܢ ܝܘܒܠܐ ܕܐܒ̈ܗܝܗܘܢ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܗܘܝܢ ܗܘܘ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܡܢܗܘܢ ܥܠܝܗܘܢܿ ܘܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܩܕܡܐܝܬ ܗܪܘܕܣ. ܕܫܒܥܐ. ܥܠ ܣܦܪ ܬܘ̈ܠܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܕܡܣܬܒܪ ܕܠܐ ܫܠܡܝܢ ܐܘ̈ܢܓܠܣܛܐ ܠܚܕ̈ܕܐ܀܀܀ ܕܬܡܢܝܐ. ܥܠ ܢܟܠܐ ܕܩܛܠܐ ܕܐܬܢܟܠ ܗܪܘܕܣ ܥܠ ܛ̈ܠܝܐ ܕܒܝܬ ܠܚܡ. ܘܕܐܝܕܐ ܚܪܬܐ ܒܝܫܬܐ ܗܘܬ ܠܗ܀܀܀ ܕܬܫܥܐ. ܥܠ ܙܒ̈ܢܘܗܝ ܕܦܝܠܛܘܣ. pb. 4 ܕܥܣܪ̈ܐ. ܥܠ ܪ̈ܒܝ ܟܗ̈ܢܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܒܝܘܡ̈ܬܗܘܢ ܐܠܦ ܡܪܢ܀ ܕܚܕܥܣܪ. ܥܠ ܣܗ̈ܕܘܬܐ ܕܐܡܝܪܢ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐܘܥܠ ܡܫܝܚܐ܀܀܀ ܕܬܪܥܣܪ. ܥܠ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܦܪܘܩܢ. ܕܬܠܬܥܣܪܼ ܬܫܿܥܝܬܐ ܥܠ ܡܿܠܟܐ ܕܐܘܪܗܝ܀܀
1.1

ܫܪܒܐ ܩܕܡܝܐܼ ܕܡܢܐ ܗܘ ܫܪܒܐ ܕܫܘܪܝܗ܀܀

ܡܝܒܠܢܘܬܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܕܡܢ ܝܘܡ̈ܘܗܝ ܕܦܪܘܩܢ ܘܥܕܡܐ ܠܘܬܢܼ ܨܿܒܝܬ ܕܐܫܘܡ ܒܟܬܒܐܿ. ܘܕܟܡܐ ܘܕܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܨܒ̈ܘܬܢ ܡܬܡܠܠܢ ܕܐܣܬܥܪ ܒܬܫܥ̈ܝܬܐ ܕܥܪ̈ܕܬܐܿ. ܘܕܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܫܒܝܚܐܝܬ ܒܟܢܘ̈ܫܬܐ ܝܕܝܥ̈ܬܐ ܗܘܘ ܪ̈ܫܢܐ ܘܡܕܒܪ̈ܢܐܿ. ܘܕܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܕܪ ܕܪ ܐܟܪܙܘ ܡܼܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܘ ܕܠܐ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܐܘ ܒܟܬܝ̈ܒܬܐܿ. ܘܕܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܘܟܡܐ ܘܒܐܝܠܝܢ ܙܒ̈ܢܐ ܝܥܘ ܚܕܬܐܝܬ ܡ̈ܠܦܢܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܓܠܬܐܿ. ܘܕܠܐ ܚܘܣܢ ܐܝܟ ܕܐܒ̈ܐ ܚܿܒ̈ܠܐ ܣܥܘ ܥܠ ܡܪܥܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܼܢ ܡܕܡ ܕܓܼܕܫ ܡܚܕܐ ܠܥܡܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝ ܥܠ ܕܣܥܘ ܘܐܡܪܚܘ ܥܠ ܦܪܘܩܢ. ܘܕܐܝܟܢܐ ܘܒܐܝܠܝܢ ܙܒ̈ܐ ܐܬܕܪܦܬܿ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܣܒܪܬܗ ܕܐܠܗܐܿ. ܘܕܐܝܠܝܢ ܐܢܫܝܢ pb. 5 ܒܟܠ ܙܒ̈ܢܝܢ ܣܒܠܘ ܐܓܘܢܐ ܡܛܠ ܫܡܗ ܕܡܪܢܿ. ܒܫ̈ܢܕܐ ܘܫܘ̈ܢܩܐ ܘܐܫܕ ܕܡܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܼܢ ܐܦ ܥܠ ܣܗ̈ܕܐ ܕܗܘܼܘ ܒܝܘܡܬܢܿ. ܘܥܘܕܪ̈ܢܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܕܗܘܼܘ ܒܟܠ ܙܒ̈ܢܝܢ܀ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܟܬܘܒ ܨܒܿܢܐܼ. ܘܿܠܐ ܕܐܥܒܕ ܫܘܪܝܐ ܠܡܠܬܐܿ. ܡܢ ܡܦܪܢܣܢܘܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܕܦܪܘܩܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ܀ ܫܿܐܠ ܐܢܐ ܕܝܼܢ ܕܢܕܥܘܢ ܡܢ ܢܦܫܝ ܦܪ̈ܘܫܐ. ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܓܝܪܼ ܕܠܒܪ ܡܢ ܚܝܠܝ ܐܝܬܝܗܿ ܗܕܐܿ. ܕܡܫܡܠܝܐܝܬ ܐܫܿܠܡ ܗܢܐ ܫܘܘܕܝܐܼ. ܡܛܠ ܕܐܢܚܢܢ ܗܘ ܓܝܪ ܩܕܡܝܬ ܐܩܦܢܢ ܒܗܢܐ ܫܪܐ. ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܪ̈ܕܐ ܒܐܘܚܐ ܕܠܐ ܕܪܝܫܐ. ܘܡܨܠܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܠܢ ܗܕܝܐܼ. ܘܚܝܠܐ ܕܡܪܢ ܢܗܘܐ ܒܥܘܕܪܢܢ. ܥܩܒ̈ܬܐ ܓܝܪ ܓ̈ܠܝܬܐ ܕܐܢܫܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܪܕܘ ܩܕܡܝܬ ܒܗܕܐ ܐܘܪܚܐ ܠܐ ܐܫܟܚܢܿ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܥ̈ܠܠܼܬܐ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܐܢܫ ܐܢܫ ܒܙ̈ܒܢܐ ܕܗܘܼܘ ܒܗܘܢ ܒܡܢ̈ܘܢ ܡܢ̈ܘܢ ܕܫܒܩܘ ܠܢ܇ ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܛܿܘܪܐ ܣܓܝܐܐ ܒܙܗܪ̈ܝܪܐ ܕܩܠܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܢܝܚܐ ܕܪܘܡܐ ܩܿܥܝܢܿ. ܘܦܩܕܝܢ ܕܒܐܿܝܕܐ ܐܘܪܚܐ ܢܐܙܠ. ܘܡܪܕܝܬܐ ܕܡܠܬܐ ܬܪܨܝܢ ܠܼܢ ܕܠܐ ܛܥܝܘܬ. ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܪܢܿܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܚܫܚܢ ܠܗܢܐ ܫܪܒܐܼ. ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܕܝܪܢ pb. 6 ܒܥܘܗܕܢܝܗܘܢ ܕܒܟ̈ܬܒܢܐ ܩܕܡ̈ܝܐܿ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܪ̈ܓܐ ܡ̈ܠܝܠܐ ܢܠܩܿܛ ܗܒ̈ܒܐ ܕܩܠܝܗܘܢ ܘܢܓܿܫܡ ܒܬܼܢܝܢܐ ܕܬܫܥܝܬܢܿ ܘܢܫܿܠܡ ܡܝܒܠܢܘܬܐ ܕܫ̈ܠܝܚܘܗܝ ܕܦܪܘܩܢܿ. ܕܢܛܝܪ ܥܘܗܕܢܗܿ ܒܥܕܬ̈ܐ ܝܕܝ̈ܥܬܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܐܦܢ ܠܐ ܕܟܠܗܘܢܼ ܐܠܐ ܐܦܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܝܕܥܝܢ ܒܗܘܢ. ܣܿܓܝ ܕܝܢ ܥܿܗܢ ܥܡܠܗ ܕܗܢܐ ܫܪܒܐ ܕܪܡܼܐ ܠܢ. ܡܛܠ ܕܠܚܕ ܡܢ ܡܟܬ̈ܒܢܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܗܘܼܘ ܒܥܕܬܐܼ. ܠܐ ܐܪܓܫܢܢ ܕܗܘܼܬ ܚܦܝܛܘܬܐ ܥܠ ܡܟܬܒܢܘܬܗ ܕܗܢܐ ܫܪܒܐ. ܣܿܒܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܢܗܘܐ ܝܘܬܪܢܐ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܚܒܝܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܬܢܝܢܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐ. ܐܦ ܥܕ ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܢܗ ܕܗܢܐ ܫܪܒܐܼ. ܒܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܙܒ̈ܢܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܣܝܡܝܢ ܠܢ ܒܦܣܩܝܢ ܦܣܩܝܢ ܪܫܝܡ ܗܘ ܠܢ. ܗܫܐ ܕܝܼܢ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܐܬܿܚܦܛܬ ܕܐܥܒܕ ܫܘܠܡܐ ܕܗܕܐ ܬܫܥܝܬܐ ܕܪܡܝܐ ܠܢ܀

1.2

ܕܬܪ̈ܝܢ. ܦܣܘ̈ܩܐ ܕܪ̈ܝܫܐ. ܕܐܡܝܪܝܢ ܥܠ ܩܕܝܡܘܬ ܐܠܗܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢܿ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ܀

ܐܫܪܐ ܗܟܝܠ ܒܡܠܬܐܐܝܟ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ. ܡܢ ܐܠܗܘܬܗ ܡܥܠܝܬܐ ܘܫܒܝܚܬܐ ܕܡܫܝܐ. ܕܩܕܝܡܐ ܠܗܕܐ ܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܕܒܦܓܪ. ܐܦ ܙܕܩܗܘ ܓܝܪ ܠܐܝܢܐ ܕܥܬܝܕ ܕܢܫܠܡ ܒܝܕ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܫܪ̈ܒܝܗܿ ܕܥܕܬܐ. ܕܡܢ ܠܥܠ ܢܐܡܪ ܥܠ ܫܪܒܗ ܕܡܪܢܿ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܗܘ ܓܝܪ ܩܒܠܬ ܐܢܫܘܬܐ ܟܘܢܝ pb. 7 ܡܫܝܚܘܬܐ ܗܕܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪܛܘܦܣܗܿ ܒܬܪܝܢ ܦܘܪ̈ܫܢܝܢ. ܕܡܬܦܚܡ ܒܦܓܪܐ. ܕܪܫܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܠܗܘܬܗ. ܘܒܪ̈ܓܠܐ ܡܬܦܚܡܐ ܐܢܫܘܬ[ܗ]............ ܕܠܒܫ ܡܛܘܠ ܦܘܪܩܢܢ. ܡܐ ܕܥܒܕܢܢ ܗܟܝܠ ܫܘܪܝܐ ܠܡܠܬܢ ܡܢ ܩܕܝܡܘܬ ܐܠܗܘܬܗ. ܗܘܝܐ ܡܫܡܠܝܐ ܬܫܥܝܬܐ ܒܣܕܝܪܘܬܗܿ. ܒܗܿ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܐܦ ܩܕܝܡܘܬܗܘܢܼ ܘܥܬܝܩܘܬܗܘܢ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܡܬܝܕܥܐ. ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܝܡ ܫܒܝܚܐ ܗܘܬ ܠܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܣܒܪܝܢ ܐܢ̈ܫܝܢ ܕܗܫܐ ܗܘ ܚܕܬܐܝܬ ܐܬܚܙܝܬ܀ ܥܠ ܡܘܠܕܐ ܕܝܢ ܘܐܝܩܪܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܠܐ ܐܝܬ ܡܠܬܐ ܕܣܦܩܐ ܠܡܫܬܥܝܘ. ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܒܢܒܝܘܬܐ. ܕܕܪܗ ܡܢܘ ܢܫܬܥܐ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܝܟܢܐ ܕܠܐܒܐ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܫ ܐܠܐ ܐܢ ܒܪܐ. ܐܦ ܠܐ ܠܒܪܐ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܕܢܕܥ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܐܒܐ ܕܝܠܕܗ. ܠܢܘܗܪܐ ܓܝܪ ܕܡܢ ܩܕܡ ܥܠܡܐ. ܘܠܚܟܡܬܐ ܕܩܢܘܡܐ ܡܫܠܡܝܐ. ܘܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܚܝܐ. ܗܘܿ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܒܪܝܬ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ. ܡܢܘ ܡܨܐ ܕܢܬܪܥܝܘܗܝ ܝܩܝܪܐܝܬ. ܐܠܐ ܐܒܐ. ܠܗܘܿ ܕܗܘܝܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܝܠܕܐ ܕܐܠܗܘܬܐ. ܕܩܕܝܡ ܠܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܕܡ̈ܬܚܙܝܢ ܘܕܠܐ ܡ̈ܬܚܙܝܢ. ܠܪܒ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܚ̈ܝܠܐ ܫܡ̈ܝܢܐ ܕܠܐ ܡܝܬܝܢ. ܠܗܿܘ ܕܗܘܝܘ ܕܘܡܪܐ ܘܡܠܘܟܐ. pb. 8 ܠܣܥܘܪܐ ܕܨܒܝܢܗ ܟܣܝܐ ܕܐܒܐ. ܠܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܥܡ ܐܒܐ. ܠܗܿܘ ܕܗܘܝܘ ܥܠܬܐ ܕܟܘܠ ܕܗܘܐ. ܠܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܚܬܝܬܐ ܘܝܚܝܕܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܗܘܿ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠ ܟܠ ܡܪܐ ܘܐܠܗܐ ܘܡܠܟܐ. ܕܐܝܟ ܚܕܐ ܡܪ̈ܘܬܐ ܘܫ̈ܘܠܛܢܐ ܥܡ ܚܝܠܐ ܘܐܠܗܘܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܐܒܐ ܐܝܬ ܠܗ. ܕܐܝܟ ܪܙܐ ܕܐܡܪܝܢ ܟܬ̈ܒܐ ܥܠ ܐܠܗܘܬܗ. ܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ. ܘܗܘ ܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܘܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܡܠܬܐ. ܘܟܠ ܒܗ ܗܘܐ. ܘܒܠܥܕܘܗܝ ܐܦܠܐ ܡܕܡ ܗܘܐ. ܕܗܝ ܗܕܐ ܐܦ ܡܘܫܐ ܩܕܡܝܐ ܘܪܫܐ ܕܢܒ̈ܝܐ. ܟܕ ܐܟܬܒ ܒܪܘܞܚܐ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܗܘܝܐ ܘܬܘܩܢܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܐܟܬܒ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܘܡܬܩܢܐܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܠ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ. ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܒܪܫܝܬ. ܘܠܗ ܗܘ ܫܘܬܦ ܥܡܗ ܒܬܘܩܢܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܐܡܪ ܠܡ ܓܝܪ ܐܠܗܐ. ܕܢܥܒܕ ܐܢܫ ܒܨܠܡܢ ܐܝܟ ܕܡܘܬܢܿ ܘܥܠܝܗܿ ܥܠ ܗܕܐ ܡܠܬܐ. ܚܬܡ ܥܠܝܗܿ ܢܒܐ ܐܚܪܢܐ. ܟܕ ܐܡܪ ܥܠ ܐܠܗܐ ܒܬܫܒ̈ܚܬܐ. ܕܗܘ ܐܡܪ ܘܗܘܘ. ܘܗܘ ܦܩܕ ܘܐܬܒܪܝܘ. ܗܢܘ ܕܝܢ. ܕܡܫܘܬܦ ܠܒܪܐ ܥܡ ܐܒܐ ܒܨܒ̈ܝܢܘܗܝ. ܠܗܐ ܕܝܢ ܪܝܫ ܡܠܘܬܐ ........ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܡܗܘ ܒܙܕܝܩܘܬܐ. ܘܒܕܘܒܪ̈ܐ pb. 9 ܫܒ̈ܝܚܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܕܒܝܬ ܡܘܫܐ ܘܩܕܡܘܗܝ. ܐܒܪܗܡ ܘܒ̈ܢܘܗܝ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܚܙܝܘ ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܙܕܝܩ̈ܐ ܘܢܒ̈ܝܐ. ܒܥܝܢܐ ܢܗܝܪܬܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܚܙܐܘܗܝ ܘܝܕܥܗܘܢ ܐܝܟ ܕܠܒܪܐ ܐܠܗܐ ܣܓܕܬܐ ܕܙܕܩܐ ܡܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܗܘ ܗܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܠܦܢܐ ܥܠ ܐܝܕܥܬܐ ܕܐܒܐ. ܐܡܪ ܓܝܪ. ܐܬܚܙܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ ܠܐܒܪܗܡ. ܟܕ ܝܬܒ ܥܠ ܓܢܒ ܒܠܘܛܐ ܕܡܡܪܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܢܦܠ ܣܓܕ. ܟܕ ܕܝܢ ܒܥܢ̈ܘܗܝ ܒܪ ܐܢܫܐ ܚܙܐ ܗܘܐ. ܣܓܕ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܠܐܠܗܐ. ܘܡܬܟܫܦ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܠܡܪܐ. ܘܡܘܕܐ ܕܠܐ ܛܥܝܐ ܗܘܬ ܠܗ ܕܡܢܘ ܗܿܘ. ܟܕ ܐܡܪ ܒܡ̈ܠܐ ܗܟܢܐ. ܡܪܝܐ. ܕܝܢܐܿ ܕܟܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܠܐ ܢܬܥܒܕ ܕܝܢܐ ܗܢܐ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܘܡܪܝܐ ܕܕܐܿܢ ܟܘܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܐܬܚܙܝ ܒܐܣܟܡܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܡܢܘ ܐܚܪܝܢ ܡܫܬܡܗ ܐܠܐ ܐܢ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ. ܗܘܿ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܕܥܠܘܗܝ ܐܡܝܪ ܒܡܙܡܘܪܐ. ܕܫܕܪ ܡܠܬܗ ܘܐܣܝ ܐܢܘܢܿ ܘܦܨܝ ܐܢܘܢ ܡܢ ܚܒܠܐ. ܥܠ ܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܕܫܪܪܐ ܥܡ ܐܒܐ. ܦܫܝܩܐܝܬ ܐܡܪ ܡܘܫܐ. ܕܐܡܛܪ ܡܪܝܐ ܥܠ ܣܕܘܡ ܘܥܠ ܥܡܘܪܐ ܢܘܪܐ ܘܟܒܪܝܬܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ. ܠܗܢܐ ܕܐܬܚܙܝ pb. 10 ܠܝܥܩܘܒ ܒܐܣܟܡܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ. ܐܠܗܐ ܡܫܡܗ ܠܗ ܟܬܒܐ. ܐܡܪ ܠܗ ܓܝܪ ܠܝܥܩܘܒ. ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܢܬܩܪܐ ܫܡܟ ܝܥܩܘܒ. ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܫܡܟ ܐܝܣܪܝܠ ܕܐܫܬܪܪܬ ܥܡ ܐܠܗܐ. ܘܩܪܐ ܝܥܩܘܒ ܫܡܗ ܕܐܬܪܐ ܗܘܿ ܚܙܘܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܚܙܝܬ ܠܐܠܗܐ ܐ̈ܦܝܢ ܒܐ̈ܦܝܢ ܘܐܬܦܨܝܬ ܢܦܫܝ. ܚܙ̈ܘܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܟܬܒܘ. ܕܢܣܒܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܡ̈ܫܥܒܕܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ. ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܢ. ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܐܬܚܙܝ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܚܕ ܡܗܘܢܿ ܠܐ ܡܟܣܐ ܫܡܗ ܟܬܒܐ. ܠܐܓܝܪ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܐܠܗܐ ܡܫܡܗ ܠܗܘܢ. ܐܠܐ ܡ̈ܠܐܟܐ. ܕܡܢ ܣ̈ܓܝܬܐ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܠܡܬܛܦܣܘ ܦܫܝܩܐܝܬ. ܠܗܢܐ. ܐܦ ܝܫܘܥ ܗܘܿ ܕܩܒܠ ܡܢ ܡܘܫܐ. ܐܝܟ ܡܫܠܛ ܥܠ ܡ̈ܠܐܟܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܪ̈ܒܝ ܡ̈ܠܐܟܐ ܘܚ̈ܝܠܘܬܐ ܫܒ̈ܝܚܐ. ܪܒ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܡܪܝܐ ܡܫܡܗ ܠܗ. ܟܕ ܚܙܝܗܝ ܒܐܣܟܡܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ. ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܟܕ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܝܪܝܚܘ. ܐܪܝܡ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܘܚܙܐ ܠܓܒܪܐ ܕܩܐܡ ܠܩܘܒܠܗ. ܘܣܝܦܗ ܫܡܝܛ ܘܐܚܝܕ ܒܐܝܕܗ. ܘܩܪܒ ܠܘܬܗ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ. ܡܢܢ ܐܢܬ ܐܘ ܡܢ ܒܥ̈ܠܕܒܒܝܢ. ܘܐܡܪ ܠܗ. ܐܢܐ ܪܒ ܚܝ̈ܠܘܬܗ ܐܢܐ ܕܡܪܝܐ. ܘܗܫܐ ܐܬܝܬ. ܘܝܫܘܥ ܢܦܠ ܥܠ ܐ̈ܦܘܗܝ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝ ܡܢܐ ܦܩܕ ܐܢܬ ܠܗ ܠܥܒܕܟ. ܘܐܡܪ ܪܒ ܚܝ̈ܠܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܠܝܫܘܥ. ܫܪܝ ܡ̈ܣܢܝܟ ܡܢ ܪ̈ܓܠܝܟ. ܡܛܠ ܕܕܘܟܬܐ ܕܩܐܡ ܐܢܬ ܒܗܿ ܩܕܝܫܐ ܗܝ. ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܫܬܘܕܥܬ ܡܢܗܝܢ ܡܢ ܡ̈ܠܐ. ܕܗܢܐ ܠܐ ܗܘܐ ܗܿܘ ܕܐܬܚܙܝ ܠܡܘܫܐ. ܕܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܐܡܪ pb. 11 ܟܬܒܐ ܕܐܬܐܡܪ ܐܦ ܠܘܬ ܗܢܐ. ܟܕ ܚܙܐ ܠܡ ܡܪܝܐ ܕܩܪܒ ܡܘܫܐ ܠܡܚܙܐ. ܩܪܐ ܠܗ ܡܪܝܐ ܡܢ ܣܢܝܐ ܘܐܡܪ. ܡܘܫܐ ܡܘܫܐ. ܘܐܡܪ ܗܐ ܐܢܐ. ܘܐܡܪ ܠܐ ܬܬܩܪܒ ܠܗܪܟܐ. ܫܪܝ ܡ̈ܣܢܝܟ ܡܢ ܪ̈ܓܠܝܟ. ܡܛܠ ܕܐܬܪܐ ܕܩܐܡ ܐܢܬ ܒܗ ܐܬܪܐ ܗܘ ܩܕܝܫܐ. ܘܐܡܪ ܠܗ. ܐܢܐܿ ܐܢܐ ܠܗܗ ܕܐܒܘܟ. ܐܠܠܗ ܕܐܒܪܗܡܿ. ܐܠܗܗ ܕܐܝܣܚܩ. ܐܠܗܗ ܕܝܥܩܘܒ. ܗܟܢܐ ܡܩܕܡܐ ܗܬܘ ܝܕܝܥܐܼ. ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܩܕܡ ܥܠܡܐ ܐܝܬܘܬܐ ܚܝܬܐ ܕܡܫܡܠܝܐ ܒܩܢܘܡܗܿ܇ ܗܝܿ ܕܡܫܘܬܦܐ ܗܘܬ ܥܡ ܐܒܐ ܘܐܠܗܐ ܕܟܠ ܒܬܘܩܢܐܢ ܕܟܘܠ ܕܐܬܒܪܝܿ. ܕܗܝܼ ܐܬܩܼܪܝܬܿ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܟܝܠ ܡܢ ܩܕܝܡ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ܆ ܘܠܐܢܫ ܐܢܫ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐܿ ܐܦܢ ܠܐ ܠܟܠ ܐܢܫܼ. ܗܠܝܼܢ ܒܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܐܡܪܢܢ. ܕܡܛܠ ܐܿܕܝܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܟܪܙ ܗܘܐ ܠܟܠ ܥܡ̈ܡܝܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܐܝܟ ܕܗܫܐܼ ܢܘܕܥ ܦܫܝܩܐܝܬ ܕܘܒܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܢܫܘܬܐ. ܠܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܚܝܠܐ ܕܢܩܿܒܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܚܟܡܬܗ ܫܒܝܚܬܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܟܕ ܒܣܐ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐܼ. ܐܬܓܠܙ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܚ̈ܝܐ ܡܫ̈ܒܚܐܼ ܘܐܫܬܕܝ ܡܚܕܐ ܠܗܠܝܢ ܚ̈ܝܐ ܡܝ̈ܘܬܐ ܕܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐܿ. ܘܚܿܠܦ ܠܗ݀ܘ ܦܘܪܦܥܐ ܕܒܐܠܗܐ ܒܗܕܐ ܐܪܥܐ ܕܠܘ̈ܛܬܐ. pb. 12 ܘܐܝܠܝܢ ܬܘܒ ܕܗܘܼܘ ܡܢ ܒܬܪܗ ܘܡܠܼܘ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐܼ ܐܫܬܟܚܞܘ ܠܗܘܢ ܒܝܫܝܢ ܡܢܗܿ. ܠܒܪ ܡܢ ܚܕ ܐܘ ܬܪܝܢ. ܘܐܝܟ ܕܒܛܘܦܣܐ ܕܚ̈ܝܘܬܐܼ. ܚ̈ܝܐ ܗܢܿܘܢ ܕܠܐ ܗܘܼܘ ܚ̈ܝܐܼ ܓܒܼܘ ܠܗܘܢ. ܐܠܐܼ ܐܦ ܠܐ ܡܕܝܢܬܐ ܘܕܘܒܪܐ ܐܘ ܚܟܡܬܐܥܠ ܪܥܝܢܗܘܢ ܡܿܝܬܝܢ ܗܘܘ. ܢܡ̈ܘܣܐ ܕܝܢ ܘܕܝ̈ܢܼܐ ܐܘ ܓܒܝܘܬܐ ܕܚܟܡܬܐܼ ܘܐܦܠܐ ܫܡܗܿ ܡܿܩܒܠܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܪ̈ܡܟܐ ܒܥܪ̈ܝܪܝܐ ܘܩ̈ܫܝܐ ܒܡܕܒܪܐܼ ܡܬܗܿܦܟܝܢ ܗܘܘ. ܘܚ̈ܘܫܒܐ ܕܟܝܢܐ ܕܙܕܩܝܢ ܘܙܪܥܐ ܡܫܝܢܐ ܕܐܝܕܥܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡܚܒܠܝܢ ܗܘܘܿ. ܡܢ ܣܓܝܐܘܬ ܒܝܫܬܗ ܕܨܒܝܢܗܘܢ. ܘܠܟܠ ܣܘܝܒܝܢ ܝܿܗܒܝܢ ܗܘܘ ܢܦܫܗܘܢ ܡܠܝܐܝܬ. ܕܒܙܒܼܢ ܠܚ̈ܕܕܐ ܡܚܒܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܙܒܢ ܚܕ ܠܚܕ ܡܩܛܠܝܢ ܗܘܘܼ. ܘܒܙܒܼܢ ܠܐܢܫܐ ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܩܪ̈ܒܐ ܕܓܢܒܪ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܘܬ ܟܠܢܫ ܡܫܬܡܗܝܼܢ. ܐܦ ܡܓܕܠܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܠܫܡܝܐ ܕܢܥܒܕܘܢ ܡܬܚܿܫܒܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܫܢܝܘܬܐ ܕܪܥܝܢܗܘܢ ܡܢ ܐܬܪܗܘܢ܆ ܕܢܿܩܪܒܘܢ ܥܡ ܗܘܿ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܡܬܛܝܒܝܢ ܗܘܘ ܀ ܀ ܀ ܘܡܛܠ ܕܒܗܢܐ ܛܘܦܣܐ ܡܬܿܕܒܪܝܢ ܗܘܘ܆ ܒܛܘ̈ܦܢܐ ܕܡ̈ܝܐ ܘܕܢܘܪܐ ܐܝܟ ܕܠܥܿܒ̈ܐ ܕܕܒܪܐ ܕܐܫܝܕܝܢ ܒܟܘܠܗܿ ܐܪܥܐ ܐܝܬܝ ܥܠܝܗܘܢ ܦܘܪܥܢܐ ܐܠܗܐ. pb. 13 ܘܒܟ̈ܢܦܐ ܐܡ̈ܝܢܐ ܘܒܡ̈ܘܬܢܐ ܘܒܩܪ̈ܒܐܿ. ܘܒܢܘܪܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܡܚܬ ܗܐܘܼ ܡܿܓܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܠܟܘܪܗܢܐ ܒܝܼܫܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܒܫܘܢܩܐ ܡܪܝܪܐ ܕܦܘܪ̈ܥܢܐ ܬܿܟܣ ܗܘܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܥܠ ܟܠܢܫ ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܐܫܕܝܐ ܗܘܬ ܒܝܫܬܐ: ܘܐܝܟ ܪܘܝܼܬܐ ܚܣܝܢܬܐ ܡܛܠܐ ܗܘܬ ܘܡܚܫܼܟܐ ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐܼ. ܗܝܕܝܢ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ܆ ܗܘܿ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܐ: ܒܡܪܚܡܢܘܬܗ ܣܓܝܐܬܐ ܕܠܘܬ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐܼ. ܒܙܒܼܢ ܒܝܕ ܚܙܬܐ ܕܡܠܐ̈ܟܐ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܗܘܿ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܪܘܩܼܢ. ܠܚܕ ܐܘ ܬܪ̈ܝܢ ܡܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܪܚܡܿܘܗܝܼ. ܒܕܡܘܼܬܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܐܬܚܙܝ. ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܚܿܙܝܢ ܠܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܒܣܘܓܐܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܙܪ̈ܥܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܐܙܕܪܥܘ ܗܘܘ. ܥܡܐ ܚܕ ܟܠܗ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܐܬܦܢܝ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ. ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܒܣܘܓܐܐ ܕܥܗܝܕܐ ܩ̈ܕܡܝܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܡܬܗܦܟܝܢ ܗܘܘ. ܒܝܕ ܡܘܫܐ ܢܒܝܐ. ܕܡܘܬܐ ܘܐܪܙܐ ܕܫܒܬܐ ܘܕܓܙܘܪܬܐ. ܘܕܐܚܪ̈ܢܐ ܛܘ̈ܦܣܐ ܐܥܠ. ܠܘ ܕܝܢ ܠܗܿ ܠܚܬܝܬܘܬܐ pb. 14 ܕܐܪܙܐ ܡܫܠܡ ܗܘܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܢܡܘܣܐ ܕܐܬܣܝܡ ܠܗܠܝܢ ܐܫܬܡܗ. ܘܐܝܟ ܪܝܚܐ ܒܣܝܡܐ ܒܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܡܬܝܒܠ ܗܘܐ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܦ ܣܘܓܐܐ ܕܥ̈ܡܡܐ. ܒܝܕ ܣܝܡ̈ܝ ܢܡ̈ܘܣܐ. ܘܦܝ̈ܠܣܦܐ ܕܗܘܘ ܒܟܠ ܐܬܪ. ܡܢ ܗܿܝ ܩܫܝܘܬܐ ܘܒܥܪܝܪܘܬܐ. ܐܬܗܦܟܘ ܪ̈ܥܝܢܐ ܕܣ̈ܓܝܐ ܠܫܝܢܐ ܘܡܟܝܟܘܬܐ. ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܫܝܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܪܚܡܬܐ ܘܚܠܝܛܘܬܐ ܕܥܡ ܚ̈ܕܕܐ. ܘܡܟܝܠ ܠܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܠܟܠ ܥܡ̈ܡܝܢ ܕܐܝܬ ܒܒܪܝܬܐ. ܐܝܟ ܕܠܐܢܫܐ ܕܩܕܡܘ ܐܬܥܕܪܘ. ܘܡܫܟܚܝܢ ܡܟܝ ܠܡܩܒܠܘ ܝܕܥܬܗ ܕܐܒܐ. ܗܘ ܗܿܘ ܡܠܦܢܐ ܕܓܒ̈ܝܬܐ ܘܡܫܒ̈ܚܬܐ. ܗܿܘ ܕܡܫܘܬܦ ܥܡ ܐܒܐ ܒܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ. ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܗ. ܠܒܫ ܦܓܪܐ. ܘܥܒܕ ܬܪܥܘܬܐ ܠܓܢܣܐ ܕܐܢܫܘܬܐ. ܐܬܚܙܝ ܕܝܢ ܒܫܘܪܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܣܥܪ ܘܣܒܠ. ܐܝܠܝܢ ܕܠܡ̈ܠܐ ܕܢܒ̈ܝܘܬܐ ܫܡܠܢ ܗܘ̈ܝ. ܡܩܕܡ ܗܘܐ ܓܝܪ ܘܐܡܝܪ ܒܢܒ̈ܝܐܐ. ܕܐܠܗܐ.... ܒܪܢܫܐ ܢܐܬܐ ܠܗ ܠܥܠܡܐ. ܐܦ ܣܥܘܪܐ ܕܥܒ̈ܕܐ ܫܒ̈ܝܚܐ. ܘܡܠܦܢܐ ܕܥ̈ܡܡܐ ܟܠܗܘܢ ܕܣܓܕܬ ܐܒܐ. ܐܦ ܥܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܕܥܬܗ. ܘܕܝܘܠܦܢܐ ܚܕܬܐ ܘܕܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܬܡ̈ܝܗܐ. ܡܩܕܡ ܗܘܐ ܘܐܡܝܪ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ. ܘܐܦ ܥܠ ܛܘܦܣܐ ܕܡܘܬܗ. ܘܥܠ ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡ̈ܝܬܐ. ܘܡܣܩܗ ܕܠܫܡܝܐ. ܘܕܐܬܓܡܪܬ ܐܢܫܘܬܗ ܒܐܠܗܘܬܗ. ܥܠ ܡܠܟܘܬܗ ܕܝܢ pb. 15 ܕܒܚܪܬܐ. ܕܢܝܐܝܠ ܚܙܐ ܒܪܘܞܚܐ ܚܙܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܨܪܗܿ ܠܢ ܐܢܫܐܝܬ. ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܚܙܐ ܗܘܝܬ ܕܐܬܣܝܡܘ ܟܘܪ̈ܣܘܬܐ. ܘܥܬܝܩ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܝܬܒ. ܠܒܘܫܗ ܐܝܟ ܬܠܓܐ ܚܘܪܐ. ܘܣܥܪܐ ܕܪܫܗ ܐܝܟ ܥܡܪܐ ܕܟܝܐ. ܟܘܪܣܝܗ ܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ ܓܝܓ̈ܠܘܗܝ ܕܢܘܪܐ ܝܩܕܬܐ. ܢܗܪܐ ܕܢܘܪܐ ܪܕܐ ܘܢܦܩ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܐܠܦ ܐ̈ܠܦܢ ܡܫܡܫܝܢ ܠܗ. ܘܪܒܘ ܪ̈ܒܘܬܢ ܩܝܡܝܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܕܝܢܐܿ ܐܝܬܒ ܘܣܦܪܗܐ ܐܬܦܬܚܘ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܐܡܪ. ܕܚܙܐ ܗܘܝܬ ܥܠ ܥ̈ܢܢܝ ܫܡܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫ̈ܝܢ. ܐܬܐ ܘܡܛܠ ܥܕܡܐ ܠܥܬܝܩ ܝܘܡ̈ܬܐ. ܘܩܕܡܘܗܝ ܐܬܩܪܒ. ܘܠܗ ܐܬܝܗܒ ܫܘܠܛܢܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܡܠܟܘܬܐ. ܘܟܠ ܥܡ̈ܡܝܢ ܘܠܫܢ̈ܝܢ ܠܗ ܢܦܠܚܘܢ. ܫܘܠܛܢܗ ܫܘܠܛܢ ܥܠܡ ܕܠܐ ܥܒܪ. ܘܡܠܟܘܬܗ ܠܐ ܡܬܚܠܦܐ. ܗܠܝܢ ܦܫܝܩܝܬ ܥܠ ܦܪܘܩܢ ܗܘ ܫܠܡܢ. ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ. ܘܐܫܬܡܗ ܒܪ ܐܢ̈ܫܝܢ ܥܠ ܕܠܒܫ ܐܢܫܘܬܢ ܒܚܪܬܐ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܡܐܡܪܐ ܐܚܪܢܐ ܠܩܛܢܢ ܘܟܢܫܢܢ ܡܢ ܢܒ̈ܝܐ ܟܠܗܝܢ ܕܐܡܝܪܝܢ ܥܠ ܦܪܘܩܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܒܗܢܐ ܫܪܒܐ ܗܠܝܢ ܣܦܩܢ. ܥܠܘܗܝ ܕܝܢ ܥܠ ܫܡܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܒܗܕܐ ܕܡܝܩܪ ܗܘܐ ܠܘܬ ܢܒ̈ܝܐ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܙܒܢܐ ܗܘ ܗܫܐ ܕܢܚܘܐ܀܀܀

pb. 16
1.3

ܕܬܠܬܐ. ܥܠ ܫܡܐ ܕܝܫܘܥ ܘܕܡܫܝܚܐ. ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܘܡܝܩܪ ܠܘܬ ܢܒ̈ܝܐ ܩܕ̈ܝܫܐ.

ܕܣܓܝܕ ܗܘܐ ܘܡܫܒܚ ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܩܕܡܝܬ ܡܘܫܐ ܚܘܝ. ܒܛܘ̈ܦܣܐ ܫܡ̈ܝܢܐ. ܘܒ̈ܦܠܐܬܐ ܘܕܡ̈ܘܬܐ ܕܐܪܥܐ. ܐܟ ܗܿܘ ܩܠܐ ܕܐܡܪ ܠܗ. ܕܗܟܢܐ ܙܗܝܪܐܝܬ ܥܒܕ ܟܠ ܡܕܡ. ܒܕܡܘܬܐ ܗ݀ܝ ܕܐܬܚܙܝܬ ܠܟ ܒܛܘܪܐ. ܘܚܘܝܗ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܒܝܬ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܢܫܬܡܗ. ܠܗ ܠܗܢܐ ܡܫܝܚܐ ܩܪܐ ܠܗ. ܘܠܗܢܐ ܐܝܩܪܐ ܕܪܒܘܬ ܕܡܥܠܝ ܗܘܐ ܒܝܬ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܡܢ ܟܘܠ ܕܪ̈ܓܝܢ. ܫܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܣܐܡ ܠܗ. ܠܐܝܩܪܐ ܘܠܫܒܘܚܐ. ܗܟܢܐ ܡܦܣ ܗܘܐ. ܕܫܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܫܡܐ ܗܘ ܐܠܗܝܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܗܘ ܡܘܫܐ. ܐܦ ܫܡܐ ܕܝܫܘܥ ܕܩܕܡ ܚܙܐ ܒܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ. ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܕܫܘܡܗܐ ܣܐܡ ܠܗ. ܕܒܝܬ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܡܡܬܘܡ ܠܐ ܐܫܬܡܗ. ܥܕܡܐ ܕܐܬܝܕܥ ܠܡܘܫܐ ܫܡܐ ܕܝܫܘܥ. ܘܠܗ ܠܗܢܐ ܫܡܐ ܕܝܫܘܥ ܩܕܡܐܝܬ. ܠܗܿܘ ܕܒܕܡ̈ܘܬܐ ܘܒܦ̈ܠܐܬܐ ܩܒܠ ܪܝܫܢܘܬܐ ܥܠ ܟܠܗ ܥܡܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܣܐܡ ܠܗ ܫܡܐ. ܫܡܐ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬ ܗܐܘ ܠܗ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܗܿܘ ܕܐܬܝܡ ܠܗ ܡܢ ܐܢܫ̈ܘܗܝ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܗܘܫܥ ܒܪܢܘܢܿ ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܗܘ ܡܘܫܐ ܡܟܢܐ ܠܗ. ܠܐܝܩܪܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܗܘ ܓܝܪ ܝܫܘܥ ܒܪ ܢܘܢ. ܕܡܘܬܐ ܗܘ ܕܦܪܘܩܢ ܠܒܝܫ ܗܘܐ. ܗܿ، ܕܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܩܒܠ ܪܝܫܢܘܬܐ pb. 17 * ܕܫܘܡܠܝܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܗܝܿ ܕܠܡܘܫܐ ܒܪܙܐ ܘܦܠܐ̈ܬܐ ܐܫܬܠܡܬ. ܡܘܫܐ ܕܝܢ ܠܬܪ̈ܝܢ ܐܢ̈ܫܝܢ ܕܗܘܘ ܥܡܗ. ܡܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܡܝܬܪܝܢ ܗܘܘ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܫܒ̈ܝܚܐ. ܠܚܕ ܒܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܗ. ܘܠܐܚܪܢܐ ܕܩܒܠ ܡܢ ܒܬܪܗ ܪܝܫܢܘܬܐ. ܫܡܗ ܕܦܪܘܩܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܒܐܝܩܪܐ ܣܡ ܠܗܘܢܿ ܐܦ ܢܒ̈ܝܐܐ ܕܗܘܘ ܡܢ ܒܬܪܟܢ. ܒܫܡܐ ܠܡܫܝܚܐ ܡܟܪܙܝܢ ܗܘܘܦܫܩܐܝܬ. ܐܦ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܣܒܘܠ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܥܠ ܩܪܝܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ. ܕܗܘܝܐ ܗܘܬ ܒܐܝܕܗ ܩܕܡܘ ܣܗܕܘ. ܒܙܒܢ ܐܪܡܝܐ ܟܕ ܐ ܡܪ ܗܟܢ. ܪܘܚܐ ܕܐ̈ܦܝܢ ܡܫܝܚܗ ܕܡܪܝܐ. ܐܬܚܕ ܒܓܘܡܣܗܘܢܿ ܗܿܘ ܕܐܡܪܢ ܕܒܛܠܠܗ. ܢܚܐ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ. ܬܘܒ ܕܘܝܕ ܟܕ ܬܗܝܪ ܒܗܠܝܢ ܐܡܪ. ܕܠܡܢܐ ܠܡ ܪܓܫܘ ܥܡ̈ܡܐ. ܘܐܡ̈ܘܬܐ ܪܢܝ ܣܪܝܩܘܬܐ. ܩܡܘ ܡ̈ܠܟܝܗܿ ܕܐܪܥܐ ܘܫܠܝܛܢܝܗܿ. ܐܬܡܠܟܘ ܐܟܚܕܐ ܥܠ ܡܪܝܐ ܘܥܠ ܡܫܝܚܗ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ. ܐܡܪ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܪܨܘܦܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܡܪܝܐ ܐܡܪ ܠܝ ܕܒܪܝ ܐܢܬ. ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܐܝܠܕܬܟ. ܫܐܠ ܡܢܝ ܘܐܬܠ ܠܟ. ܥܡ̈ܡܐ ܠܝܪܬܘܬܟ. ܘܐܘ̈ܚܕܢܝܟ ܥܒܪ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܡܝܩܪܝܢ ܗܘܘ. ܡܬܡܫܚܝܢ ܗܘܘ ܒܐܪܙܐ ܒܡܫܝܚܐ ܡܒܣܡܐ. ܡܨܒܝܬ ܗܘܬ ܫܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܝܬ ܥܒܪ̈ܝܐ. pb. 18 ܐܠܐ ܐܦ ܠܡ̈ܠܟܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܟ ܕܒܐܪܙܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܢܒ̈ܝܐܐ. ܐܝܟ ܕܠܐܚ̈ܝܕܝ ܛܠܢܝܬܐ ܡܫ̈ܝܚܐ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܐܦ ܗܢܘܢ ܓܝܪ ܕܡܘܬܐ ܕܗܿܘ ܕܗܘܝܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܕܫܪܪܐ. ܗܿܘ ܕܥܠ ܟܘܠ ܡܡܠܟ ܠܒܝܫܝܢ ܗܘܘ. ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܕܫܘܠܛܢܐ ܘܕܪܝܫܢܘܬܐ. ܬܘܒ ܐܦ ܡܢ ܢܒ̈ܝܐܐ ܕܐܬܡܫܚܘ ܐܝܟ ܕܒܘܦܣܐ ܡ̈ܫܝܚܐ ܐܬܟܢܝܘ. ܕܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܛܘܦܣܐ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ. ܠܗܿܘ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ ܕܫܪܪܐ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܡܝܒܠܝܢ ܗܘܘܿ. ܠܗܿܘ ܕܗܘܝܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܪܒ ܟܘܡܪ̈ܐ ܥܠ ܟܠ܇ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܿܠܟܐ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐܿ. ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܪܒ ܢܒ̈ܝܐ ܕܐܒܐ. ܘܬܚܘܝܬܗܿ ܕܗܕܐ ܕܠܚܕ ܡܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܒܐܪܙܐ ܐܬܡܫܚܘܼ. ܠܐ ܡܢ ܟܗ̈ܢܐ ܘܠܐ ܡܢ ܡ̈ܠܟܐܼ ܘܠܐ ܡܢ ܪܒ ܢܒ̈ܝܐ ܩܢܼܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܚܝܠܐ ܫܒܝܚܐ ܕܐܠܗܐܿ. ܕܚܘܝ ܦܪܘܩܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ܇ ܗܿܘ ܕܗܘܝܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢܿ ܐܦ ܟܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܪ̈ܓܐ ܕܐܝܩܪܐ. ܘܒܟܘܠ ܕܪ̈ܝܢ ܐܫܬܒܚܘ ܒܥܡܗܘܢܿ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܘܘ ܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗܘܢ ܠܐ ܫܡܗܘܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܡܢ ܗܿܘ ܛܘܦܣܐ ܫܐܝܠܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢܿ ܐܠܐ ܐܦ ܠܐ ܐܝܩܪܐ ܕܣܓܕܬܐ ܗܘܐ ܠܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܡܫܬܡܥܢܝܗܘܢܼ. ܐܦ ܠܐ ܡܢ ܒܬܪ pb. 19 ܡܘܬܗܘܢ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܕܚܘܒܐ ܚܘܝܘ ܠܘܬܗܘܢ܇ ܕܥܬܝܕܐܝܬ ܥܠ ܐ̈ܦܝܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܡܿܝܬܝܢ. ܐܦ ܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐܼ ܡܬܘܡ ܗܼܘܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܫܚܩܐ ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܩܕܡ̈ܝܐܼ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܚܝܠܐ ܩܢܐ ܗܘܐ ܐܪܙܗܘܢ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ ܢܣܥܘܪ ܗܘܐܿ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܼܘ ܫܪܪܐ ܚܘܝ ܒܝܕ ܦܪܘܩܢ. ܗܿܘ ܕܠܐ ܗܘܐ ܦܠܐ̈ܬܐ ܘܐܪ̈ܙܐ ܕܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܢܣܼܒ ܡܢ ܐܢܫܼ. ܐܦ ܠܐ ܡܢ ܓܢܣܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܒܦܓܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܐܦ ܠܐ ܒܐܢܫܐ ܠܒ̈ܝܫܝ ܙܝܢܐ ܩܡ ܒܡܠܟܘܬܐܼ. ܐܦܠܐ ܢܒܝܐ ܒܕܡܼܘܬܐ ܕܩܕܡ̈ܝܐ ܕܗܘܘ ܐܬܩܪܝ ܗܘܐܼ. ܐܦ ܠܐ ܕܪܓܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܕܡܕܡ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܘܬ ܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܀ ܐܦܢ ܕܝܢ ܒܪܙܐ ܠܐܼ. ܐܠܐ ܒܫܪܪܐ ܡܢ ܐܒܐ ܒܟܠܗܝܼܢ ܡܼܨܒܬ ܗܘܐ. ܐܝܟ ܕܩܿܕܡܬ ܓܝܪ ܐܿܡܪܬܼ. ܠܘ ܐܟܘܬܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܐܫܬܘܝ ܠܟܘܠܗܝܢ ܗܠܝܢ. ܘܡܛܠ ܗܿܝ ܐܦ ܡܫܝܚܐ ܡܫܬܡܗ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܕܫܪܪܐ: ܘܡܢ ܫܡܗ ܩܕܝܫܐ ܘܫܒܚܐ ܫܡܿܗ ܘܡܠܼܐ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐܼ. ܠܐ ܡܟܝܠ ܛܘ̈ܦܣܐܼ ܐܦܠܐ ܕܡܘ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܫܪܪܐ ܓܠܝܐ ܘܕܘܒܪ̈ܐ ܫܡ̈ܝܿܢܐܼ. ܘܫܒܝܚܘܬܐ ܕܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܡܫܠܡ ܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܡܥܝܢ ܠܗ ܀܀܀ ܘܡܫܝܚܘܬܐܼ ܠܘ ܗܿܝ ܕܒܒܣ̈ܡܐ ܡܬܬܩܢܐ ܗܘܬ. ܐܠܐ ܒܪܘܞܚܐ ܕܐܠܗܐܼ ܐܝܟ ܕܝܐܐ ܠܐܠܗܐܿ. ܡܢܗܿ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܕܐܒܐ ܩܒܿܠ. ܘܗܼܝ ܗܕܐ ܬܘܒܼ pb. 20 ܐܫܥܝܐ ܡܿܠܦ. ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܿܟܪܙ ܗܘܐܼ ܗܟܢܐ. ܪܘܚܗܿ ܕܡܪܝܐ ܥܠܝ. ܕܡܛܘܠܬܗ ܡܫܚܢܝ ܕܐܣܿܒܪ ܠܡܣ̈ܟܢܐܿ. ܘܫܠܚܢܝ ܠܡܟܪܙܘ ܦܘܪܩܢܐ ܠܫܒܼ̈ܝܐ ܘܠܥܘܝܪ̈ܐ ܚܿܙܝܐ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܐܫܥܝܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܕܘܝܕ ܐܟܪܙ ܥܠܘܗܝ. ܟܘܪܣܝܟ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ. ܫܒܛܐ ܦܫܝܛܐ ܫܒܛܐ ܕܡܠܟܘܬܟ. ܪܚܼܡܬ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܣܢܼܝܬ ܥܘܼܠܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܫܚܟ ܐܠܗܐ ܐܠܗܟ. ܡܫܚܐ ܕܚܕܘܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܬܡܫܚܘ. ܕܒܗܿ ܒܡܠܬܐ ܒܚܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܫܡܗ ܠܗ ܐܠܗܐܼ. ܒܗܿܘ ܕܝܢ ܕܬܪܝܼܢ ܒܫܒܛܐ ܕܡܠܟܘܬܟ ܡܝܩܪ ܠܗ. ܘܬܘܒ ܟܕ ܢܚܿܬ ܒܗܿ ܒܡܠܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܡܠܟܘܬܐܼ. ܒܛܟܣܐ ܕܬܠܬܐܼ ܕܗܼܘܐ ܡܫܝܼܚܐ ܡܚܘܐ ܥܠܘܗܝ. ܠܘ ܒܡܫܚܐ ܕܡܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܡܬܿܩܢ. ܐܠܐܼ ܒܗܿܘ ܡܫܝܚܐ ܕܚܕܘܬܐ ܕܒܐܠܗܐܿ. ܕܚܘܝ ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܡܫܝܚܘܬܗ. ܕܦܪܝܫ ܗܘܐ ܡܢ ܕܗܿܢܘܢ ܩܕܡ̈ܝܐܿ. ܕܒܐܪ̈ܙܐ ܘܒܕܡܘ̈ܬܐ ܒܓܫ̈ܡܬܐ ܡܫܝܚܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܬܘܒ ܐܡܼܪ ܥܠܘܗܝ ܗܟܢܐ. ܕܐܡܼܪ ܡܪܝܐ ܠܡܪܝܼ ܬܒ ܠܟ ܡܢ ܝܡܝܢܝܿ. ܥܕܡܐ ܕܐܣܝܡ ܒ̈ܥܠܕܒܒܝܟ ܟܘܒܫܐ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܝܟ. ܘܒܗܕܪ̈ܝ ܩܘܕܫܐ ܡܢ ܡܪܒܥܐܼ ܘܡܢ ܩܕܝܡ ܝܠܕܬܟ. ܐܝܡܐ ܡܪܝܐ pb. 21 ܘܠܐ ܢܟܕܒܼ. ܕܐܢܬ ܗܘ ܟܘܡܪܐ ܠܥܠܡ ܒܕܡܘܼܬܗ ܕܡܠܟܝܙܕܩܿ ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܠܟܝܙܕܩ ܕܡܚܘܝܢ ܥܠܘܗܝ ܟܬ̈ܒܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܘܡܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐܼ. ܠܐ ܗܘܐ ܒܡܫܚܐ ܡܒܣܿܡܐ ܡܚܙܐ ܕܡܫܝܚ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܡܢ ܡܝܒܠܢܘܬܐ ܕܓܢܣܐ ܕܡܚܝܢܐ ܠܟܗܢܘܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܕܡܘܬܗܼ ܘܠܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܒܦܠܐ̈ܬܐ ܘܒܛܘ̈ܦܣܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܡܫ̈ܝܚܐ ܘܟܘܡܪ̈ܐ ܡܫܬܡܗ ܦܪܘܩܢ. ܐܠܐ ܒܡܘ̈ܡܬܐ ܕܩܿܒܠ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦܠܐ ܕܐܬܡܫܚ ܦܓܪܢܐܝܬ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܫܠܡܬܿ ܬܥܝܼܬܐܼ. ܐܦ ܠܐ ܕܗܘܐ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܟܗ̈ܢܐ. ܐܠܐܼ ܕܡܢܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܩܕܡ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܟܘܡܪܘܬܐ ܕܠܐ ܡܝܿܬܐ ܘܠܐ ܣܐܒܿܐ ܐܚܝܕܼ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܀ ܕܡܫܝܚܘܬܐ ܕܝܢ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܐܠܗܝܬܐ ܩܒܿܠܼ. ܬܚܘܝܬܗܿ ܪܒܬܐ ܘܓܠܝܬܐ ܗܕܐ ܗܝ. ܕܡܢ ܟܠ ܕܗܘܘ ܒܟܠ ܕܪ̈ܝܢ ܘܥܕܠܡܐ ܠܝܘܡܢܐܼ ܗܼܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܫܬܡܗ ܡܫܝܚܐܿ. ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܕܐܝܬ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܘܟܠ ܐܢܫ ܣܗܿܕ ܘܡܘܕܐ ܒܗ ܒܗܢܐ ܫܡܐ. ܝܘ̈ܢܝܐܼ . ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܟܠܗܿ ܒܪܝܬܐ ܡܢ ܟܠ ܕܡܘܕܝܢ ܒܗ. ܡܬܝܩܪ ܐܝܟ ܡܠܟܐܼ. ܘܡܫܬܡܗ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܢܒ̈ܝܐ. pb. 22 ܘܡܫܬܒܚܿ. ܕܗܘܝܘ ܒܫܪܪܐ ܪܒ ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܩܕܡ ܥ̈ܠܡܐ ܟܠܗܘܢ܇ ܘܐܝܩܪܐ ܕܣܓܕܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܢ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܟܝܢܐܝܬ: ܘܡܣܬܓܕ ܐܝܟ ܐܠܗܐܼ. ܕܒܫܪܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܗܿ، ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܫܪܪܐ ܐܠܗܐ. ܕܡܝܬܪܐ ܕܝܢ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡܼ. ܕܠܘ ܒܩܥܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܘ ܒܩܠܐ ܕܡ̈ܠܐ ܡܝܩܪܝܢ ܠܗ ܐܝܠܝܢ ܕܡܚܒܝܢ ܠܗܼ. ܐܠܐ ܡܢ ܚܘܒܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܢܦܫܐ. ܘܡܝܬܪܐ ܠܢ ܣܗܕܘܬܗܼ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚ̈ܝܝܢ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܼܢ. ܒܙܕܩܐ ܣܝܼܡܢ ܠܢ ܩܕܡ ܫܪܒܐ ܕܬܫܥܝܬܐܿ. ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܣܼܒܪ ܥܠ ܦܪܘܩܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܛܠܐ ܗܘ ܘܚܼܕܬ ܝܘܠܦܢܗܿ. ܡܛܠ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܙܒܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ܀

1.4

ܕܐܒܥܐܼ. ܕܠܐ ܗܼܘܐ ܛܠܐ ܐܘ ܢܘܟܪܝ ܝܘܠܦܢܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܐܟܪܙ ܦܪܘܩܢ܀܀

ܬܘܒ ܕܝܼܢ ܠܐ ܐܢܫ ܢܣܼܒܪ ܠܗ ܕܢܘܟܪܝ ܗܘ ܘܛܠܐ ܝܘܠܦܢܗܿ. ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܚܕܬܐ ܐܬܡܠܠ ܐܘ ܕܠܐ ܡܚܿܝܢ ܒܡܕܡ ܠܫܪܟܐ ܕܐܢܫܘܬܐ. ܢܿܐܡܪ ܩܠܝܠܼ ܐܦ ܡܛܠ ܗܕܐ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܫܪܘܬܝܢ ܕܢܚܬܿ ܡܐܬܝܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐܼ. ܡܘܕܝܢ ܐܢܚܢܼܢ ܕܚܼܕܬ ܗܘ ܥܡܢ. ܐܠܐ ܕܝܼܢ ܠܘ ܥܡܐ ܗܘ ܒܼܨܝܪܐ ܐܘ ܟܪܝܗܐ ܕܗܝܡܢ ܒܗ ܕܣܝܡ ܒܕܘܟ ܒܓܘܢܝܐ ܕܐܪܥܐ. ܐܠܐ ܕܒܟܠ ܥܡܡܝܢ ܐܝܬܘܗܝ pb. 23 ܘܣܓܝܐܐ . ܘܕܚܿܠ ܡܢ ܐܠܗܐܿ. ܘܠܐ ܡܬܚܒܠ ܐܘ ܡܙܕܟܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܟܠ ܙܒܼܢ ܒܥܘܕܪܢܗ. ܘܗܟܢܐ ܡܢ ܫܠܝ ܠܘܬ ܟܠܢܫܼ ܐܬܚܙܝ ܥܡܐ ܕܡܝܩܪ ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐܼ. ܒܗܕܐ ܐܦ ܚܕ ܡܢ ܢܒ̈ܝܐ ܬܼܗܪ ܒܗܼܿ. ܕܩܿܕܡ ܚܼܙܐ ܒܥܝܢܐ ܕܪܘܚ ܩܘܕܫܐ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܗܘܐܼ ܘܗܟܢܐ ܐܡܼܪ. ܡܿܢ ܫܡܼܥ ܐܝܟ ܗܠܝܢܿ. ܘܡܿܢ ܚܼܙܐ ܐܝܟ ܗܕܐ. ܕܡܿܚܒܠܐ ܐܪܥܐ ܒܝܘܡܐ ܚܕ܇ ܘܡܬܝܠܕ ܥܡܐ ܒܫܥܬܐ ܚܕܐ. ܘܗܼܘ ܗܢܐ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܫܡܐ ܐܘܕܥ ܟܕ ܐܿܡܪܼ. ܕܢܬܩܪܐ ܠܟܘܢ ܠܚ̈ܠܝ ܫܡܝܼ ܫܡܐ ܚܕܬܐ ܕܡܬܒܪܟ ܒܐܪܥܐ. ܐܠܐ ܐܦܢ ܚ̈ܕܬܐ ܐܼܬܝܢ: ܘܕܫܪܘܬܝܢ ܐܬܝܕܥ ܫܡܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐܼ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܕܘܒܪܐ ܘܚܝܠܗ ܘܩܝܡܐ ܕܦܘܠܚܢܗܼ. ܠܐ ܗܘܐ ܕܫܪܘܬܝܢ ܐܬܓܒܠ ܡܢܢ. ܐܠܐ ܡܢ ܪܝܫ ܬܘܩܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐܼ ܡܬܿܩܝܡ ܗܘܐ ܡܢ ܐܢܫܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܪ̈ܚܡܿܘܗܝ ܕܐܠܗܐܿ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܬܪܥܝܬܐ ܕܟܝܢܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܼܢ ܗܫܐ ܢܚܘܐ. ܥܡܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐܼ ܠܐ ܗܘܐ ܚܼܕܬ ܗܘ. ܐܠܐ ܩܼܕܡܝܘܬܗܼ ܡܝܩܪܐ ܗܝ ܒܝܬ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. ܥܡܐ ܗܘ ܓܝܪ ܝܕܝܥܐ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܠܘܬܗ ܒܡ̈ܠܐ ܘܒܟ̈ܬܒܐ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܥܠ ܐܢܫܐ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܕܠܝܼܠܝܢ ܕܝܢ ܘܒܡܢܝܢܐ ܙܥܘܪܝܢ. ܐܠܐܼ ܕܝܢ ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܘܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܒܫܪܟܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܫܒ̈ܝܚܐܼ ܡܝܬܝܪܝܢ ܗܘܘ pb. 24 ܩܕܡ ܛܘܦܢܐ. ܐܢܫ ܐܢܫ ܡܢ ܒܬܪܗܿ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܗܼܘܘ ܡܢ ܒ̈ܢܘܗܝ. ܕܢܘܚ ܘܡܢ ܒ̈ܢܝ ܒ̈ܢܘܗܝ: ܥܕܡܐ ܠܐܒܪܗܡ ܗܿܘ ܕܡܫܬܒܗܪܝܢ ܒܗ ܥܒܪ̈ܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܫܐ ܕܐܒ̈ܗܬܗܘܢܼ. ܟܠܗܘܢ ܝܢ ܠܗܝܢ ܐܕܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐܿ ܡܢ ܐܒܪܗܡ ܘܥܕܡܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܩܕܡܝܐܼ. ܐܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܒܿܥ̈ܒܕܐ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܗܘܘܿ ܐܦܢ ܠܐ ܒܫܘܡܗܐܼ. ܡܢ ܫܪܪܐܼ ܠܐ ܢܿܦܩ. ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܬܒܿܥ ܡܢ ܓܒܪܐ ܟܪܣܛܝܢܐܼ ܗܼܘ ܗܢܐ ܫܒܡܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܝܕܥܬܗ ܕܡܫܝܚܐܼ ܘܝܘܠܦܢܗ. ܘܢܟܦܘܬܐܼ ܘܙܕܝܩܘܬܐ. ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐܼ ܘܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܕܢܘܕܐܼ ܕܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܥܠ ܟܠ. ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܼܢ ܠܐ ܗܘܐ ܒܼܨܝܪ ܡܢܢ ܡܬܚܦܛܝܢ ܗܘܘ ܒܗܝܢ ܗܿܢܘܢ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܒܝܛܠܼܘܬܐ ܥܠ ܓܙܘܪܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܠܢ. ܐܦܠܐ ܥܠ ܢܘܛܪܐ ܕܫܒ̈ܐܼ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܠܢ. ܐܦܠܐ ܥܠ ܦܘܪܫܢܐ ܕܡܐ̈ܟܠܬܐ ܐܘ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܩܕܡܐܝܬ ܡܘܫܐ ܗܼܘ ܫܿܪܝ ܒܗܝܢܿ. ܘܐܫܠܡ ܐܢܝܢ ܕܢܬܢܼܛܪܢ ܒܝܕ ܦܠܐ̈ܬܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܒܬܪܗܿ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܗܫܐ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܢܛܪܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܦܫܝܩܐܝܬ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐܼ. ܕܗܐ ܐܬܝܕܥܬܿ ܠܗܿ ܕܐܬܚܙܝ ܠܐܒܪܗܡܿ. ܘܡܼܠܟ ܡܘ̈ܠܟܢܐ ܠܐܝܣܚܩ pb. 25 ܘܡܠܠ ܥܡ ܐܝܣܪܐܝܠ܇ ܘܥܡ ܡܘܫܐ ܘܥܡ ܢܒ̈ܝܐ ܕܗܘܘܼ ܡܢ ܒܬܪܗ. ܡܢ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܕܥܼ. ܕܐܫܬܘܝܘ ܠܡܫܐ ܡܫܝܚܝܐ ܗܼܢܘܢ ܗܿܢܘܢ ܪ̈ܚܡܿܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪܐ ܡܛܠܬܗܘܢ܇ ܕܠܐ ܬܩܼܪܒܘܢ ܠܡܫ̈ܝܚܝ. ܘܠܢܒ̈ܝܝ ܠܐ ܬܿܒܐܫܘܢ. ܡܟܝܠ ܦܫܝܩܐܝܬܼ ܠܗܕܐ ܗܘ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܗܫܐ ܒܝܕ ܡܠܦܢܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܬܟܪܙܬܿ ܠܟܠ ܥܡ̈ܡܝܢ܇ ܙܕܩܿ ܕܢܚܫܒܘ ܕܩܕܡܝܐ ܘܥܬܝܩܐܿ. ܠܟܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܐܢܫܐ ܪ̈ܚܡܿܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܕܒܝܬ ܐܒܪܗܡ. ܘܐܢ ܐܡܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܥܠ ܐܒܪܗܡܿ ܕܩܒܿܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܓܙܘܪܬܐܼ. ܩܕܡܝܗܼܿ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘ ܡܣܼܗܕܐ ܥܠܘܗܝ ܕܐܙܕܕܩܿ. ܐܝܟ ܕܐܡܪܬܿ ܥܠܘܗܝ ܡܠܬ ܐܠܗܐܿ. ܕܗܝܡܢ ܐܒܪܗܡ ܒܐܠܗܐ ܘܐܬܚܼܫܒܬܿ ܠܗ ܠܙܕܝܩܘ. ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܕܡ ܓܙܘܪܬܐܼ. ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܐܬܚܙܝ ܠܗ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐܿ. ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܒܬܪ ܙܒܢܐ ܒܕܡܘܼܬܗ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܙܕܕܩܘܿ. ܒܗܝܢ ܒܡ̈ܠܐ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܗ ܗܟܢܐ ܕܢܬܒܪܟܢ ܒܟܼ ܟܠܗܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐ ܕܐܪܥܐ. ܘܕܢܗܐ ܠܥܡܐ ܪܒܐ ܘܣܓܝܐܐܼ ܘܕܢܬܒܪܟܘܢ ܒܗܼ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܐܪܥܐ. ܕܥܠܝܢ ܕܝܢ ܫܠܼܡܬܿ ܝܕܝܥܐ ܗܝܼ ܡܢ ܗܕܐ. ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘ ܓܝܪ ܕܗܿܘ ܕܐܬܚܙܝ ܠܗ ܐܙܕܕܩ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐܿ. ܘܐܪܚܩ ܡܢ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܐܒܗܘܗܝ. ܘܡܢ ܕܘܒܪ̈ܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܛܥܝܘܬܐܿ. ܘܐܘܕܝ ܒܗܿܘ ܕܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ. ܘܒܿܥܒ̈ܕܐ ܫܒ̈ܝܚܐ ܦܿܠܚ ܗܘܐ ܠܗܼ. ܘܠܐ ܒܢܛܘܪ̈ܬܗ ܕܢܡܘܣܐ ܕܐܬܝܗܒ ܒܝܕ ܡܘܫܐ. ܕܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐ ܕܐܪܥܐ ܘܟܠܗܘܢ pb. 26 ܥܡ̈ܡܐ ܒܗ ܡܬܒܪܟܝܼܢ. ܒܿܥܒ̈ܕܐ ܕܝܕܝܥܝܢ ܘܓܠܼܝܢ ܛܿܒ ܡܢ ܡ̈ܠܐ ܐܬܝܕܥܬܿ ܗܫܐܿ. ܕܒܠܚܘܕ ܨܝܕ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܗܘ ܡܫܬܟܚ ܗܼܘ ܗܿܘ ܕܘܒܪܐ ܫܒܝܚܐ. ܡܢ ܗܫܐܼ ܡܢܐ ܗܝ ܟܠܝܿܬܐ ܕܢܘܕܐܿ. ܕܚܕ ܗܘ ܕܘܒܪܐ ܘܛܘܦܣܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܐܝܬ ܠܢ ܕܩܿܒܠܢܢ ܡܢ ܡܫܝܚܐܿ. ܘܠܗܿܢܘܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܪ̈ܚܡܿܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܡܟܝܠܼ ܠܐ ܚܕܬܐ ܘܢܘܟܪܝܐ ܢܬܚܫܼܒ ܝܘܠܦܢܗ. ܐܠܐ ܐܝܢ ܙܕܩܿ ܕܢܐܡܪ ܫܪܝܪܐܝܬܼ. ܕܗܕܐ ܗܝ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܠܚܘܕ ܩܕܡܝܬܐ ܘܫܪܝܪܬܐܿ. ܗܕܐ ܕܒܝܕ ܝܘܠܦܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܫܬܼܠܡܬܿ ܠܢ ܀ ܀ ܀ ܀

1.5

ܕܚܡܫܐ ܥܠ ܙܒ̈ܢܐ ܕܐܬܚܙܝ ܒܗܘܢ ܒܝܬ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ݂ ܀ ݂ ݂ ݂

ܡܢ ܒܬܪ ܗܐܢ ܬܘܩܢܐ ܕܘܿܠܐ ܗܘܐ ܕܢܬܣܝܡ ܩܕܡ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܥܕܬܐܼ. ܢܿܐܡܪ ܗܫܐ ܡܢ ܡܬܚܙܝܢܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܕܒܦܓܪ. ܘܐܝܟ ܕܒܡܪܕܝܬܐ ܕܐܘܪܚܐܼ ܢܿܩܪܘܒ ܠܗܿ ܠܬܫܥܝܬܐ. ܘܢܿܩܪܐ ܠܐܠܗܐ ܐܒܐ ܘܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܦܪܘܩܢ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐܿ. ܕܗܘܼ ܢܗܐܘ ܠܢ ܡܥܕܪܢܐ ܠܫܪܪܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܗܠܝܢ. ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܫܢܬ ܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܐܓܘܣܛܘܣܼ. ܡܢ ܒܬܪ ܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܐ ܫ̈ܢܝܢ ܕܐܫܬܡܥܒܕܬܿ ܡܨܪܝܢܿ. ܘܡܝܬܘ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܘܩܠܐܘܦܛܪܐܿ. ܘܐܣܬܝܟܬܿ ܒܚܪܬܐ ܗܿܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܓܢܒܪܘܬܐ ܕܒܝܬ ܦܘܛܠܡܐܘܣܿ. ܟܕ ܦܪܘܩܢ ܘܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܢܒܝܘܬܐ ܕܗܼܘܬ ܥܠܘܗܝ ܐܬܝܠܕ ܒܝܬ ܠܚܡ ܕܝܗܘܕܐܿ. ܒܗܿܝ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܗܼܘܬ ܗܝܕܝܢܿ pb. 27 ܒܗܓܡܘܢܘܬܗ ܕܩܝܪܝܢܘܣ ܒܣܘܪܝܐ. ܠܗܕܐ ܕܝܢ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܗܼܘܬ ܒܫ̈ܢܝ ܩܝܪܝܢܘܣܼ. ܐܦ ܦܠܘܝܘܣ ܝܘܣܝܦܘܣ ܓܒܪܐ ܝܕܝܥܐ: ܡܢ ܡܟܬ̈ܒܢܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܗܼܘܘ ܒܝܬ ܥܒܪ̈ܝܐ ܡܼܕܟܪ ܠܗܼܿ. ܘܡܿܩܦ ܠܗܿ ܬܘܒܼ ܐܦ ܬܫܥܝܬܐ ܐܚܪܬܐ ܥܠ ܗܪܣܝܣ ܕܓ̈ܠܝܠܝܐ ܕܝܥܬ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐܿ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܠܘܬܢ ܥܒܼܕ ܕܘܟܪܢܗܿ ܠܘܩܐ ܒܦܪܟܣܣ ܟܕ ܐܿܡܪ܇ ܕܡܢ ܒܬܪܗ ܠܡ ܩܡ ܝܗܘܕܐ ܓܠܝܠܝܐ ܒܗܿܢܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܟܬܒܢܘܬܐܿ. ܘܐܙܼܠ ܒܬܪܗ ܡܢ ܥܡܐܿ. ܐܦ ܗܼܘ ܐܒܼܕ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܛܦܝܣܘ ܠܗ ܐܬܒܕܪܘܿ. ܕܠܗܝܢ ܠܗܠܝܢ ܫܠܼܡ ܐܦ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܕܩܿܕܡܢܢ ܐܡܪܢܢ ܥܠܘܗܝ. ܟܕ ܣܐܡ ܒܡ̈ܠܘܗܝܼ ܗܟܢܐ. ܩܝܪܝܢܘܣ ܠܡ ܓܒܪܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܟܿܢܫܝܢ ܒܒܘܼܠܐ: ܕܕܒܿܪ ܪ̈ܫܢܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܘܪܼܕܐ ܒܟܠܗܝܢ ܘܗܼܘܐ ܗܘܦܛܘܣ: ܘܐܦ ܒܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܪܒ ܗܘܐ ܒܐܝܩܿܪ̈ܐܼ. ܐܬܼܐ ܥܡ ܙܥܘܪ̈ܐ ܠܣܘܪܝܐ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܩܣܪ܇ ܕܢܗܘܐ ܕܝܿܢܐ ܬܪܝܨܐ ܠܥܡܐ ܘܡܬܒܟܢܐ ܕܩܢ̈ܝܢܝܗܘܢ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠܼ ܐܡܪ. ܝܗܘܕܐ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܓܘܠܘܢܝܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܫܡܗܿ ܓܐܡܠܐܼ. ܐܩܦ ܠܗ ܠܫܿܕܘܟ ܦܪܝܫܝܐܼ ܘܡܬܚܦܛ ܗܘܐ ܕܢܥܒܕ ܡܪܕܐ ܒܥܡܐ. ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܕܗܕܐ ܡܟܬܒܢܘܬܐܼ ܠܥܒܕܘܬܐ ܡܝܬܝܐ. ܘܡܒܝܐܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܟܠܝܢ ܠܗ ܠܥܡܐܼ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܚܐܪܘܬܐ. ܘܒܪܒܐ ܕܬܪܝܢ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܩܪܒܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐܼ. ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܗܢܐܼ ܗܠܝܢ ܐܟܬܒ ܀ ܕܥܠ ܫ̈ܢܝ ܗܢܐ ܠܡ ܩܕܡ ܓܒܪܐ ܓܠܝܠܝܐ ܝܗܘܕܐ ܫܡܗܼ. ܘܢܓܿܕ ܗܘܐ ܠܥܡܐ ܠܡܪܘܕܘܬܐܼ. ܘܝܗܒܿ ܗܘܐ ܘܝܐ ܠܥܡܐ ܕܟܘܪܐܿ. ܕܐܢ ܡܩܿܒܠܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܕܢܬܠܘܢ pb. 28 ܟܣܦ ܪܫܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐܿ. ܘܒܬܪ ܐܠܗܐ ܕܢܗܘܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܪ̈ܝܐ ܡܝ̈ܘܬܐ. ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܝܘܣܝܦܘܣ܀܀ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐܼ ܩܒܿܠ ܗܘܐ ܡܠܟܘܐ ܥܠ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܗܪܘܕܣܿܪ ܕܩܕܡܐܝܬ ܡܢ ܥܡܡܐ ܗܼܘ ܗܼܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܿܠܟܐܿ. ܘܒܗ ܐܬܚܼܬܡܬܿ ܢܒܝܘܬܐ ܕܗܼܘܬ ܒܝܕ ܡܘܫܐ ܕܐܡܼܪܬܿ܇ ܕܠܐ ܢܥܢܼܕ ܫܒܛܐ ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܘܡܒܕܩܢܐ ܡܢ ܒܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܡܿܢ ܕܕܝܠܗ ܗܼܝܿ. ܘܗܼܘ ܢܗܘܐ ܣܘܟܝܐ ܕܥܡܡ̈ܐ܀ ܕܠܐ ܫܘܠܡܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܗܕܐ ܕܡܩܿܕܡܐ ܗܘܬ ܐܡܝܪܐܿ. ܟܡܐ ܕܡܢܗ ܡܢ ܥܡܐ ܕܝܠܗܘܢ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܪ̈ܫܢܐܿ. ܕܫܪܝܘ ܡܢ ܡܘܫܐ ܘܥܕܡܐ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܐܓܘܣܛܘܣܿ. ܗܿܘ ܕܒܝܘ̈ܡܬܗ ܩܕܡܐܝܬ ܡܢ ܥܡܡ̈ܐ ܗܪܘܕܣܿ. ܩܒܿܠ ܡܦܣܢܘܬܐ ܕܪܫܢܘܬܐ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܥܠ ܥܡܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܕܐܝܟ ܕܡܚܘܐ ܝܣܝܦܘܣܼ. ܐܕܘܡܝܐ ܗܐܘ ܓܢܣܗܼ ܡܢ ܐܒܐ. ܥܪܒܼܝܐ ܕܝܼܢ ܡܢ ܐܡܐ. ܡܢܚܘܐ ܕܝܼܢ ܐܦ ܐܦܪܝܩܝܢܘܣ. ܗܿܘ ܕܐܦ ܗܼܘ ܠܐ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܫܚܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܝܬ ܡܟ̈ܬܒܢܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐܿ. ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܥܠܘܗܝ ܐܝܠܝܢ ܕܫܦܝܪ ܡܦܣܝܢ ܒܗ. ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡ ܐܒܐ ܠܗܪܘܕܣ ܕܫܡܗ ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܒܪܗ ܕܗܪܘܣ ܡܢ ܐܫܩܠܘܢܼ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܼ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܐܿܦܠܘ. ܘܗܼܘ ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܐܫܬܒܝ ܡܢ ܓ̈ܝܼܣܐ ܕܐܕܘ̈ܡܝܐ ܟܕ ܛܠܝܐ ܗܘܐܼ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢܿ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܣܦܼܩ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܐܒܘܗܝ ܕܡܣܟܢܐ ܗܘܐ ܕܢܬܠ ܘܢܦܼܪܩܝܘܝ. ܘܟܕ ܐܬܪܒܝ ܒܥܝ̈ܕܝܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢܼ. ܠܚܪܬܐܼ pb. 29 ܗܼܘܬ ܠܗ ܪܚܡܘܬܐ ܥܡ ܗܪܩܢܣ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܒܪܗ ܕܗܢܐ ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܪܘܕܣ ܗܿܘ ܕܗܘܐ ܒܝ̈ܘܡܝ ܦܪܘܩܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܬ ܠܗܢܐ ܕܗܟܢܐ ܗܘܿ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܼ. ܒܬܪܥܐ ܡܟܝܠܼ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܘܟܝܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬܿ ܢܒܝܘܬܐ. ܘܐܬܿܛܠܩܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܝܘܡ̈ܘܗܝ ܕܗܿܘ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܗܘܿܝܢ ܗܘܘ ܪ̈ܫܢܐ ܘܡܕܒܪ̈ܢܐܿ. ܕܫܪܝܘ ܡܢ ܡܘܫܐ ܒܝܘܒܠܐ. ܩܕܡ ܫܒܝܘܬܗܘܢ ܕܝܢ ܘܫܘܢܝܗܘܢ ܕܠܒܒܠܼ. ܫܪܝܘ ܕܢܿܡܠܟܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܩܕܡܐܝܬ ܠܫܐܘܠܼ ܘܠܕܘܝܕ. ܩܕܡ ܡ̈ܠܟܐ ܕܝܢ ܘܪ̈ܫܝܢܐܼ. ܡܕܒܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘ ܕܝ̈ܢܐܿ. ܕܫܪܝܘ ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܫܐ ܘܝܫܘܥ ܗܿܘ ܕܩܒܿܠ ܒܬܪܗ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܦܘܢܝܗܘܢ ܕܡ ܒܒܠܼ. ܠܐ ܓܡܼܪܬܿ ܡܢܗܘܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ. ܪ̈ܒܝ ܟܗ̈ܢܐ ܓܝܪ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܨܒܘ̈ܬܗܘܢܼ. ܥܕܡܐ ܕܦܘܡܦܐܝܘܣ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܩܡ ܥܠܝܗܘܢܿ. ܘܐܚܼܕ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܫܒܗܿ܇ ܘܣܝܒ ܒܝܬ ܩܘܕܫ̈ܝܗܘܢ. ܘܥܼܠܼ ܥܕܡܐ ܠܒܝܬ ܩܕܘܫ ܩܘ̈ܕܫܐ. ܘܠܗܿܘ ܕܒܝܘܒܠܐ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝ ܐܒܗ̈ܝܗܘܢ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܡܠܟܘܬܐ ܿ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܐܪܣܛܒܘܠܘܣܼ. ܟܕ ܦܟܝܪ ܫܕܪܗ ܠܪܗܘܡܐ ܥܡ ܒܢ̈ܘܗܝܿ. ܘܐܫܼܠܡ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܠܗܪܩܢܣ ܐܚܘܝܗ ܕܗܢܐ. ܘܠܟܠܗ ܥܡܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܡܢ ܗܝܕܝܼܢ. ܣܡ ܐܢܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܡܣܩܝܢ ܡܕܐܬܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ. pb. 30 ܘܬܘܒ ܐܦ ܗܪܩܢܣ ܕܒܗ ܐܬܚܿܬܡܬܿ ܡܝܒܠܢܘܬܐ ܕܪ̈ܒܝ ܟܗ̈ܢܐܼ. ܐܬܼܕܒܪ ܒܫܒܝܬܐ ܡܢ ܦܪ̈ܬܘܝܐܿ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܝܟ ܕܩܿܕܡܬ ܣܘܢܩܠܛܝܩܘܣ ܕܪܗܘܡܐ ܘܡܢ ܐܓܘܣܛܘܣ ܡܠܟܐ ܩܿܒܠ ܡܠܟܘܬܐ ܥܠ ܥܡܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐܿ. ܕܒܝ̈ܘܡܘܗܝ ܕܗܢܐ ܗܘܬ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܣܘܟܝܐ ܕܦܘܪܩܢܐܿ. ܘܩܪܝܿܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܐܫܬܿܠܡܬܿ. ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܒܢܒܝܘܬܐ܀܀

1.6

ܕܫܬܐܼ ܕܒܙܒ̈ܢܘܗܝ ܕܝܠܗ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬܿ ܢܒܝܘܬܐ ܐܘܦܝܘ ܪ̈ܫܢܐܿ. ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܡܢ ܝܘܒܠܐ ܕܐܒ̈ܬܗܘܢ ܿ. ܕܡܢܗܘܢ ܗܘܿܝܢ ܗܘܘ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܗܼܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܡܢ ܥܡܡ̈ܐ ܩܕܡܐܝܬ ܗܪܘܕܣ܀܀

ܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܓܡܼܪܘ ܡܢ ܥܡܐ ܕܗܘ̈ܕܝܐ ܪ̈ܫܢܐ ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ ܐܦ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ: ܕܡܢ ܝܘ̈ܡܝ ܐܒܗ̈ܬܗܘܢ ܡܩܼܝܡܐ ܗܘܬ ܒܗܿܢܘܢ ܕܡܩܿܒܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܝܘܒܠܐ ܒܟܠ ܕܪ̈ܝܼܢ. ܒܙܒ̈ܢܘܗܝ ܕܡܪܢܼ ܡܚܕܐ ܐܬܒܼܠܒܠܬܿ. ܘܐܝܬ ܠܟ ܣܗܕܐ ܕܠܗܝܢ ܕܫܿܘܐ ܠܡܬܗܝܡܢܘܼ ܝܘܣܝܘܦܘܣ. ܕܡܚܘܐܼ. ܕܟܕ ܩܒܿܠ ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܘܬܐ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܠܐ ܡܟܝܠ ܡܩܼܝܡ ܗܘܐ ܪ̈ܒܝ ܟܗ̈ܢܐ ܡܢ ܗܿܘ ܛܘܗܡܐ ܩܕܡܝܐ. ܐܠܐ ܠܐܢܫܐ ܫܚ̈ܝܡܐܼ ܗܢܐ ܐܝܩܪܐ ܝܗܿܒ ܗܘܐ. ܘܒܕܡܘܬܗ ܕܗܪܘܕܣܼ pb. 31 ܥܒܼܕ ܐܦ ܐܪܟܠܐܿܘܣ ܒܪܗ ܒܘܠܒܠܐ ܒܪ̈ܒܝ ܟܗ̈ܢܐ. ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܬܘܒܼ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܢܣܒܘ ܪܫܢܘܬܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܘܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܝܘܣܝܦܘܣ ܡܚܘܐܼ. ܕܐܦ ܐܣܛܠܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܪ̈ܒܝ ܟܗ̈ܢܐܼ. ܗܪܘܕܣ ܩܕܡܐܝܬ ܚܒܫܗܿ ܘܥܒܕܗܿ ܕܐܝܕܗܼ. ܘܠܐ ܐܦܣ ܕܬܗܐܘ ܬܚܝܬ ܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܕܪ̈ܒܝ ܟܗ̈ܢܐ. ܘܐܟܘܬܗ ܥܒܼܕ ܐܦ ܐܪܟܠܐܿܘܣܼ ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܗܠܝܢ ܐܡܝܪܢ ܠܼܢ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܫܼܠܡܬܿ܇ ܟܕ ܐܬܚܙܝ ܦܪܘܩܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܐܦ ܦܫܝܩܐܝܬ ܗܟܝܠ ܒܕܢܝܐܝܠ ܐܡܝܪ ܒܡܢܝܢܐ ܝܕܝܥܐ ܕܫܒ̈ܘܥܐ ܕܣܝܟܼ ܥܕܡܐ ܠܡܕܒܪܢܐ ܡܫܝܚܐ. ܘܥܠܝܗܘܢ ܐܡܝܪ ܗܘ ܠܼܢ ܒܓܒܐ ܐܚܪܢܐ. ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܡܫܬܿܠܡܝܼܢ ܐܢܒܝ ܕܡܬܚܒܠܐ ܡܫܝܚܘܬܐ ܗܿܝ ܕܐܝܬ ܗܘܬ ܠܘܬ ܝܗܘ̈ܝܕܐ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܦܫܝܩܐܝܬ ܒܙܒܐܢ ܕܡܘܠܕܗ ܕܦܪܘܩܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܚܘܝܐܼ ܕܐܫܬܿܠܡܬܿ. ܗܠܝܢ ܒܘܠܝܬܿܐ ܢܬܢܛܪܢ ܠܩܘܝܡܐܼ ܠܫܪܪܐ ܕܙܒ̈ܢܐ.

1.7

ܕܫܒܥܐ ܥܠ ܣܦܪ ܬܘ̈ܠܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐܿ. ܕܡܣܼܬܒܪ ܕܠܐ ܫܠܡܝܢ ܐܘܢ̈ܓܠܣܛܐ ܠܚ̈ܕܕܐ.

ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܬܝ ܘܠܘܩܐ ܐܘܢ̈ܓܠܣܛܐ ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܐܫܠܡܘ ܠܢ ܬܘ̈ܠܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ: ܘܡܣܼܬܒܪܝܢ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܕܐܝܟ pb. 32 ܦܠܼܝܓܝܢ ܥܠ ܚ̈ܕܕܐ: ܘܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܠܐ ܡܦܼܣ ܒܫܪܪܗ ܕܗܢܐ ܫܡܐ ܠܫܟܚܬܐ ܕܡ̈ܠܐ ܡܬܛܝܒܼ. ܢܼܣܝܡ ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܿܒܠܢܢ ܡܛܠ ܗܕܐܿ. ܗܿܝ ܕܒܐܓܪܬܐ ܟܬܼܒ ܠܐܪܣܛܝܕܐ ܐܦܪܝܩܝܢܘܣ ܗܿܘ ܕܩܕܡ ܩܠܝܠ ܐܘܕܥܢܢ ܥܠܘܗܝܿ. ܕܟܬܼܒ ܬܘܒ ܐܦ ܡܛܠ ܫܠܡܘܬܐ ܕܣܦܪ ܬܘ̈ܠܕܬܐ ܕܪܫܝܡܢ ܒܐܘ̈ܢܓܠܣܛܐܿ. ܘܐܟܣ ܡܣܡ ܒܪ̈ܥܝܢܐ ܕܗܘܼܘ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܛܠ ܗܕܐܿ. ܕܕܓܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܥܿܨܝܢ ܠܫܪܪܐ. ܘܬܫܥܝܬܐ ܕܩܿܒܠܼ ܗܼܘ ܣܡ ܒܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܀ ܡܛܠ ܠܡ ܕܫܡ̈ܗܐ ܕܫܪ̈ܒܬܐ ܡܬܡܢܝܢ ܗܘܘ ܒܐܝܣܪܐܝܠ: ܐܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܝܢܐ ܐܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܢܡܘܣܐ: ܐܝܟ ܕܡܢ ܢܡܘܣܐ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܡܬܝܠܕ ܠܣܝܡܬ ܒܢ̈ܝܐ ܠܐܚܐ ܕܡܝܬ ܕܠܐ ܒܢܝܢ ܕܢܩܼܝܡ ܠܗ ܫܡܐܼ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܬܝܗܒ ܗܘܐ ܣܒܪܐ ܕܩܝܼܡܝܬܐ ܕܡ̈ܝܬܐ ܦܫܝܩܐܝܬ. ܠܡܘܠܟܢܐ ܗܿܘ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܒܩܝܼܡܬܐ ܡܝ̈ܘܬܐ ܡܿܡܪܝܢ ܗܘܘܼ. ܕܠܐ ܢܥܢܼܕ ܫܡܗ ܕܗܿܘ ܕܡܝܬ. ܘܡܛܠ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܪܫܡܢܢ ܒܗܢܐ ܣܦܪ ܬܘ̈ܠܕܬܐ: ܐܝܬ ܒܢ̈ܝܐ ܕܡܢ ܐܒ̈ܗܐ ܕܟܝܢܐ ܐܬܝܒܠܘ: ܘܐܝܬ ܕܐܬܝܠܕܘ ܡܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܘܗܼܘܘ ܕܐܚܪ̈ܢܝܼܢ. ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗܟܝܠܼ ܗܘܼܐ ܕܘܟܪܢܐ ܕܫܡ̈ܗܐ. ܘܕܗܿܢܘܢ ܕܐܘܠܕܘ ܘܕܗܿܢܘܢ ܕܠܗܘܢ ܐܬܝܠܕܘ. ܘܡܛܠ ܗܢܐܼ ܚܕ ܡܢ ܐܘܢ̈ܓܠܣܛܐ ܠܐ ܕܓܿܠ܇ ܕܡܢܼܐ ܠܫܪ̈ܒܬܐ ܕܟܝܢܐ ܘܕܢܡܘܣܐ. ܐܬܚܿܠܛ ܓܝܪ ܫܪ̈ܒܬܐ ܚܐ ܒܚܕܐ ܕܫܠܝܡܘܢܼ pb. 33 ܘܕܢܬܢ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܩܼܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܢ̈ܝܐ ܠܐܚ̈ܝܗܘܢ ܕܡܿܝܬܝܢ ܗܘܘܼ. ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܢܣܒܝܢ ܗܘܘ ܬܪ̈ܬܝܢ ܢܫ̈ܝܢ. ܘܟܐܢܐܝܬ ܗܢܼܘܢ ܗܠܝܢ ܡܣܼܬܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܒܢ̈ܝܗܘܢ ܐܢܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܕܡܝܬܘ ܐܝܟ ܕܒܢܡܘܣܐܿ. ܘܕܒܢ̈ܝܗܘܢ ܐܢܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܬܝܠܕܘ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܟܝܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܬܪܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܬܫ̈ܝܥܬܐ ܕܫܪ̈ܒܬܐ ܒܫܪܪܐ ܫܠܡܢ ܥܠ ܝܘܣܦ. ܐܦܢ ܡܫܚܠܦܐܝܬܼ ܐܠܐܼ ܚܬܝܬܐܝܬ. ܕܢܗܘܐ ܕܝܢ ܦܫܝܩ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܐܡܪܢܐܼ. ܐܫܬܥܝܘܗܝ ܠܗ ܠܫܘܚܠܦܐ ܕܫܪ̈ܒܬܐ. ܡܢ ܕܘܝܕ ܒܝܕ ܫܠܝܡܘܢ ܟܕ ܡܬ̈ܡܢܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐ ܡܢܡ ܫܘܠܡܐܼ ܕܬܠܬܐ ܡܫܬܟܚ ܗܡܿܬܢ܇ ܕܗܼܘ ܐܘܠܕ ܠܝܥܩܘܒ ܐܒܘܗܝ ܕܝܘܣܦ. ܡܢ ܢܬܢ ܕܝܢ ܒܪ ܕܘܝܕ ܐܝܟ ܕܡܚܘܐ ܠܘܩܐܼ. ܕܬܠܬܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܫܘܠܡܐ ܡܫܬܟܚܼ ܡܠܟܝ. ܝܘܣܦ ܓܝܪ ܒܪ ܥܠܝܼ ܒܪ ܡܠܟܝ. ܢܝܫܐ ܗܟܝܠ ܣܝܡ ܠܢ ܕܢܚܘܐ ܥܠ ܝܘܣܦ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܡܚܘܝܐ ܠܢ ܬܫܥܬܝܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܗܘܢ ܐܒܗ̈ܘܗܝ ܕܡܝܒܠܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐܿ. ܠܝܥܩܘܒ ܡܢ ܫܠܝܡܘܢ ܘܠܥܠܝ ܡܢ ܢܬܢ܇ ܘܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܝܥܩܘܒ ܘܥܠܝ ܬܪܝܗܘܢ ܐܚ̈ܐ. ܘܩܕܡܝܗܘܢ ܐܒܗ̈ܝܗܘܢ ܡܬܢ ܘܡܠܟܝܼ. ܢܣܒܘ ܬܪܝܗܘܢ ܠܚܕܐ ܐܢܬܬܐ ܕܫܡܗܿ ܐܿܣܬܐܼ. ܘܐܘܠܕܘ ܬܪܝܢ ܐ̈ܚܝܼܢ ܡܢ ܚܕܐ ܐܡܐ. ܡܛܠܼ ܕܠܐ ܟܿܠܐ ܗܘܐ ܢܡܘܣܐ ܠܐܿܝܕܐ ܕܡܪܡܠܐ ܗܘܬ ܐܘ ܠܐܿܝܕܐ pb. 34 ܕܡܫܬܒܩܐ ܗܿܘܬ ܡܢ ܒܥܠܗܿ ܕܬܗܘܐ ܠܐܚܪܢܐ. ܩܕܡܐܝܬ ܡܿܬܢ ܗܿܘ ܕܡܬܝܒܠܐ ܫܪܒܬܗ ܡܢ ܫܠܝܡܘܢܼ ܐܘܠܕ ܠܝܥܩܘܒ. ܘܟܕ ܡܝܬ ܡܿܬܢ ܘܡܪܡܠܐ ܗܘܬܼ ܢܣܒܗܿ ܡܠܟܝ. ܗܿܘ ܕܡܬܝܒܠܐ ܫܪܒܬܗ ܡܢ ܢܬܢܿ. ܕܡܢܗ ܡܢ ܫܒܛܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܠܼܐ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܝܟ ܕܩ݀ܕܡܢ ܐܡܼܪܢ. ܘܟܕ ܢܣܒܗܿ ܐܘܠܕܼ ܠܥܠܝ. ܗܟܢܐ ܕܟܕ ܡܿܦܪܫܢ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܗܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐܼ. ܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܝܥܩܘܒ ܘܥܠܝ ܐܚ̈ܐܼ ܡܢ ܚܕܐ ܐܡܐ. ܘܝܥܩܘܒ ܟܕ ܡܝܬ ܥܠܝ ܐܚܘܗܝ ܕܠܐ ܒ̈ܢܝܢ ܢܣܼܒ ܐܢܬܬܗܼ. ܘܐܘܠܕ ܡܢܗܿ ܠܝܘܣܦ ܬܠܝܬܝܐܿ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܕܝܠܗ ܐܝܟ ܕܒܟܝܢܐ. ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܟܬܝܒܼ ܕܝܥܩܘܒ ܐܘܠܕ ܠܝܘܣܦ. ܐܝܟ ܕܒܢܡܘܣܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝܼ ܒܪܗ ܕܥܠܝ. ܠܗܿܘ ܗܘ ܓܝܪ ܐܩܝܡ ܙܪܥܐ ܝܥܩܘܒܼ ܡܛܠ ܕܐܚܘܗܝ ܗܘܐ. ܡܛܠܗܢܐ ܠܐ ܐܬܦܣܼܩ ܣܦܪ ܬܘ̈ܠܕܬܗ. ܟܕ ܡܿܢܐ ܠܗ ܕܝܢ ܡܬܝ ܐܿܡܪܼ ܕܝܥܩܘܒ ܐܘܠܕ ܠܝܘܣܦ. ܠܘܩܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܫܿܒ ܡܢ ܠܬܚܬ ܠܥܠ ܐܿܡܪܼ ܕܐܝܟ ܕܡܣܼܬܒܪ ܗܘܐܼ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܝܘܣܦܿ. ܒܪ ܥܠܖܝ ܒܪ ܡܠܟܝ. ܠܗܿܝ ܓܝܪ ܫܪܒܬܐ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܢܡܘܣ ܗܝ ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܝܢܐܼ. ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܐܡܪ ܕܐܘܠܕ. ܐܠܐ ܒܗܕܐ ܕܐܝܟ ܕܒܣܝܡܬ ܒܢ̈ܝܐ ܗܘܬܼ ܫܬܼܩ ܠܗܿܝ ܕܐܘܠܕܿ. ܥܕܡܐ ܕܐܣܩܗ ܠܘܬ ܐܕܡ. ܘܐܡܼܪ ܒܪ ܐܕܡ ܒܪ ܐܠܗܐܼ ܘܣܝܟ .܀... ܘܗܠܝܼܢ ܠܘ ܡܕܡ ܕܠܝܬ ܠܗ pb. 35 ܬܚܘܝܬܐ ܐܡܼܪܢ ܐܘ ܡܼܕܡܐ ܗܘ ܕܡܿܐ. ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܫܪܒܬܗ ܐܢܘܢ ܕܦܪܘܩܢ ܒܦܓܪ ܐܘ ܝܕܘ̈ܥܘܗܝ ܐܠܦܘ ܫܚܝܡܐܝܬ. ܒܫܪܪܐ ܕܝܢ ܐܫܠܡܘ ܘܥܡ ܗܕܐܼ ܐܦ ܗܠܝܢ. ܕܐܕܘ̈ܡܝܐ ܠܢ ܢܦܠܘ ܥܠ ܐܫܩܠܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐܼ. ܘܫܒܘ ܡܢ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܐܿܦܠܘ ܕܣܝܡ ܗܘܐ ܥܠ ܓܢܒ ܫܘܪܐܿ. ܠܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܒܪܗ ܕܗܪܘܕܣ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܒܼܕܐ ܒܗܿܘ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐܿ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܫܒܝܬܐ ܐܚܪܬܐ. ܘܕܒܼܪܘܗܝܼ ܘܐܙܠܘ. ܘܗܼܘ ܗܢܐ ܟܘܡܪܐܼ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܿܛܐ ܗܘܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܢܬܠ ܘܢܦܼܩܝܘܗܝ ܠܒܪܗܼ. ܐܬܪܒܝ ܗܼܘ ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܒܥܝ̈ܕܝܗܘܢ ܕܐܕܘܡ̈ܝܐ. ܘܠܚܪܬܐ ܗܘܬ ܠܗ ܪܚܡܘܬܐ ܥܡ ܗܪܩܢܣ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܼ. ܘܗܘܐ ܐܝܙܓܕܐ ܚܠܦܘܗܝ ܠܘܬ ܦܘܡܦܝܘܣܼ ܘܚܪܪ ܠܗ ܡܠܟܘܬܗܿ. ܕܡܬܦܣܼܩܐ ܗܘܬ ܘܡܫܬܡܕܐ ܡܢ ܐܪܣܛܒܘܠܘܣ ܐܚܘܗܝ. ܘܟܕ ܢܨܼܚ ܒܗܠܝܼܢ ܗܼ،ܐ ܐܦܝܡܠܛܘܣ. ܗܢܘ ܕܝܼܢ ܝܨܘܦܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ. ܩܒܿܠ ܕܝܢ ܡܢ ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܟܕ ܐܬܼܩܛܠ ܒܢܟܠܐ ܕܚܣܡܐ ܡܛܠ ܢܨܝܚܘܬܗ ܣܓܝܐܬܐܼ ܗܪܘܕܣ ܒܪܗ. ܕܗܼܘ ܬܘܒ ܒܪܬܐ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܘܕܐܓܘܣܛܘܣ ܡܠܟܐ ܘܕܣܘܢܐܩܠܛܘܣ ܗܼ،ܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܗܘ̈ܕܝܐܿ. ܕܠܗ ܗܼܘܘ ܒܢ̈ܝܐܿ. ܗܪܘܕܣ ܪܒܝܥܝܐ ܘܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܪ̈ܫܐ ܪ̈ܒܝܥܝܐ..܀. pb. 36 ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܫܠܡܢ ܐܢܝܼܢ ܐܦ ܠܬܫܥܝܬܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܀ ܟܬ̈ܝܒܢ ܗܘ̈ܝ ܕܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܥܕܡܐ ܠܗܝܕܝܢ ܒܝܬ ܐܪܟܼܐܼ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܕܓܝܘܪ̈ܐܿ. ܐܝܟ ܐܚܝܘܕ ܡܢ ܥܡܘ̈ܢܝܐ ܘܪܥܘܬ ܡܢ ܡܘܐ̈ܒܝܐܿ. ܘܚܠܘܛܐ ܕܣܠܼܩ ܥܡܗܘܢ ܡܢ ܡܨܪܝܢ. ܗܪܘܕܣ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܕܡ ܚܘܫܒܢܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܛܘܗܡܐ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ: ܘܟܿܘܝܐ ܗܘܬ ܠܗ ܬܐܪܬܗ ܒܡܫܟܪܘܬܐ ܕܛܘܗܡܗܼ. ܐܘܩܕ ܟܘܠܗܿ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܫܪ̈ܒܬܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܕܣܼܒܪ ܒܪܥܝܢܗܼ ܕܡܢ ܛܘܗܡܐ ܛܒܿܐ ܢܬܚܙܐܿ. ܡܐ ܕܠܝܬ ܐܚܪܢܐܢ ܕܡܫܟܚܐ ܕܢܝܒܠ ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܓܘܐ ܫܪܒܬܗ ܘܢܿܥܠܝܗܿ ܥܕܡܐ ܠܪ̈ܫܝ ܐܒ̈ܗܬܐܿ. ܐܘ ܡܢ ܓܝܘܪ̈ܐ. ܐܘ ܡܢ ܚܠܘܛܐ ܕܗܼܘܐ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܕܠܝ̈ܠܼܐ ܕܝܢ ܡܢ ܚ̈ܦܝܛܐ ܕܒܗܘܢ. ܥܒܕܘ ܠܗܘܢ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܫܚܝܡܬܐ ܕܫܪ̈ܒܬܐ. ܐܘ ܡܛܠ ܕܡܬܕܟܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܫܡ̈ܗܐܼ. ܐܘ ܕܟܒܪ ܐܫܬܟܚ ܨܐܕܝܗܘܢ ܗܘܘ ܗܿܢܘܢ ܕܩܿܕܡܢܢ ܐܡܪܢܢ ܥܠܝܗܘܢܿ. ܘܡܫܬܒܗܪܝܢ ܗܘܘ ܡܪ̈ܘܬܐ ܡܛܠ ܚܠܝܛܘܬܗܘܢ ܕܒܛܘܗܡܗ ܕܦܪܘܩܢܿ. ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܢ ܢܨܪܬ ܘܟܘܟܒܐ ܩܘܪܝܐ ܕܝܗܘܕܐ. ܘܟܕ ܢܦܩܘ ܠܐܪ̈ܥܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐܼ. ܐܫܬܥܝܘ ܐܝܟ ܕܐܬܡܨܝܘ ܒܚܝܠܐܼ ܡܢ ܣܦܪ ܝܘ̈ܡܬܐ. ܗܢܘ ܕܝܼܢ ܡܢ ܣܦܪ ܬܘ̈ܠܕܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܘܐܢ ܐܚܪܢܝܐܝܬܼ. ܬܫܥܝܬܐ ܕܦܫܝܩܐ ܡܢ ܗܘܐ ܐܢܫ pb. 37 ܐܚܪܝܢ ܕܢܫܟܚܼ ܠܝܬ ܐܝܟ ܕܣܿܒܪ ܐܢܐ. ܘܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܪܘܫܐܼ ܒܗܕܐ ܢܬܚܠܦܛ ܒܚܘܦܛܢܿ. ܐܦܢ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܿ ܣܗܕܘܬܐܿ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܐܡܪ ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܝܬܪܐ ܘܫܪܝܪܐ ܡܢ ܗܕܐ. ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܢ ܒܩܘܫܬܐܼ ܫܪܝܪ ܗܘ. ܘܒܫܘܠܡܐ ܕܝܠܗܿ ܕܗܕܐ ܐܓܪܬܐܼ ܐܘܣܦ ܗܠܝܢ. ܕܡܿܬܢ ܠܡ ܗܿܘ ܕܡܢ ܫܠܝܡܘܢܼ ܗܼܘ ܐܘܠܕ ܠܝܥܩܘܒ. ܘܟܕ ܡܝܬ ܡܿܬܢܼ. ܡܿܠܟܝ ܗܿܘ ܕܡܢ ܢܬܢ ܐܦ ܗܼܘ ܡܢܗܿ ܡܢ ܐܢܬܬܐܼ ܐܘܠܕ ܠܥܠܝ. ܒ̈ܢܝ ܚܕܐ ܗܟܝܠ ܐܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܐܚ̈ܐ ܥܠܝܼ ܘܝܥܩܘܒ ܥܠܝ ܕܝܢ ܡܝܬ ܕܠܐ ܒ̈ܢܝܼܢ. ܘܝܥܩܘܒ ܐܩܝܡ ܠܗ ܙܪܥܐܼ ܕܐܘܠܕ ܠܝܘܣܦ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܝܢܐܼ ܠܢܦܫܗ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܢܡܘܣܐ ܕܝܼܢ ܠܥܠܝ. ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܝܘܣܦܼ ܒܪܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܡܼܪ ܐܦܪܝܩܝܢܘܣ. ܒܗܿܝ ܕܝܢ ܕܐܬܟܬܒ ܝܘܣܦ ܒܫܪ̈ܒܬܐܼ. ܒܚܝܠܐ ܐܦ ܡܪܝܡ ܥܡܗ ܐܬܝܕܥܬܼܿ ܕܡܢܗܿ ܗܘܐ ܕܫܪܒܬܐ. ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܢܡܘܣܗ ܕܡܘܫܐܼ. ܠܐ ܫܠܝܛܝܢ ܗܘܘ ܕܢܚܿܠܛܘܢ ܫܪ̈ܒܬܐ ܚܕܐ ܒܚܕܐ. ܦܩܿܕ ܓܝܪ ܕܠܚܕ ܡܢܗ ܕܥܡܐ ܘܡܢܗܿ ܕܫܪܒܬܐ ܬܗܘܐ ܡܫܬܘܬܦܐ ܐܢܬܬܐ ܠܓܒܪܐܿ. ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܡܬܗܼܦܟܐ ܦܨܬܐ ܕܝܿܪܬܘܬܐ ܕܛܘܦܡܐ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܠܫܪܒܬܐ. ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐܼ ܐܦ ܗܠܝܢ ܣܦܩܢ .܀. .܀..

pb. 38
1.8

ܕܬܡܢܝܐܼ ܥܠ ܢܟܠܐ ܕܩܛܠܐ ܕܐܬܢܟܠ ܗܪܘܕܣ ܥܠ ܛ̈ܠܝܐ ܕܒܝܬ ܠܚܡܿ. ܘܐܿܝܿܕܐ ܚܪܬܐ ܒܝܫܬܐ ܗܘܼܬ ܠܗ.

ܟܕ ܐܬܝܠܕ ܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܒܒܝܬ ܠܚܡ ܕܝܗܘܕܐ ܐܝܟ ܣܗܕܘܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐܿ ܒܗܠܝܢ ܙܒ̈ܢܐ ܕܩܿܕܡܢ ܐܘܕܥܢ ܥܠܝܗܘܢܼ. ܟܕ ܐܬܘ ܡ̈ܓܘܫܐ ܡܢ ܡܕܢܚܐ: ܘܡܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܕܐܝܟܘ ܡܿܠܟܐ ܕܐܬܝܠܕ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܚܼܙܝܢ ܓܝܪ ܟܘܟܒܗ: ܘܗܕܐ ܥܠܼܬܐ ܕܗܿܝ ܟܠܗܿ ܡܪܕܝܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܕܗܘܼܬ ܠܗܘܢ ܒܚܘܦܛܐ ܣܓܝܐܐ: ܕܢܐܬܘܢ ܘܢܣܓܕܘܢܼ ܠܗܿܘ ܕܐܬܝܠܕ ܐܝܟ ܕܠܐܠܗܐܼ. ܗܪܘܕܣ ܕܝܼܢ ܠܐ ܗܘܐ ܙܥܘܪܝܐܝܬ ܐܬܙܝܥ ܒܗܕܐ ܨܒܘܬܐ. ܪܢܼܐ ܓܝܪ ܒܪܥܝܢܗܼ ܕܡܫܬܩܠܐ ܠܗܿ ܡܢܗ ܪܫܝܢܘܬܐ. ܘܡܫܿܐܠ ܗܘܐ ܠܡ̈ܠܦܝ ܢܡܘܣܐ ܕܥܡܐܼ. ܕܐܝܟܐ ܡܣܟܝܢ ܗܘܘ ܕܡܬܝܠܕ ܡܫܝܚܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܝܕܥܿ ܕܐܡܪܬܿ ܢܒܝܘܬܗ ܕܡܝܟܐ ܕܒܝܬ ܠܚܡܼ. ܒܚܕ ܦܘܩܕܢܐܼ ܠܟܠܗܘܢ ܝܠܘ̈ܕܐ ܕܐܝܬ ܒܝܬ ܠܚܡ ܘܒܟܠܗܘܢ ܬܚ̈ܘܡܝܗܿ ܡܢ ܒܪ ܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܘܠܬܚܬ: ܠܕܡܼܘܬܐ ܕܙܒܢܐ ܕܐܡܪܘ ܠܗ ܡܓܘ̈ܫܐ ܦܩܼܕ ܕܢܬܩܿܛܠܘܢ. ܘܣܼܒܪ ܒܪܥܝܢܗܼ ܕܐܦ ܝܫܘܥ ܥܡܗܘܢ ܥܡ ܗܿܢܘܢ ܛ̈ܠܝܐ ܐܿܒܕ ܗܘܐ. ܩܕܡܼܗ ܕܝܢ ܠܢܟܠܗ ܚܙܘܐ ܕܡܠܐܟܐܿ ܕܐܠܦ ܠܐ̈ܢܝܘܫܗ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܗܘܐܼ. ܘܫܩܠܘܗܼܝ ܘܥܪܩܘ pb. 39 ܠܡܨܪܝܢ. ܗܠܝܼܢ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܠܦ... ܘܿܠܐ ܕܝܢ ܕܢܚܙܐ ܡܢܐ ܓܕܫܗ ܠܗܪܕܘܣ ܡܛܠ ܡܪܚܘܬܗ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܘܥܠ ܗܿܢܘܢ ܛ̈ܠܝܐ ܕܒܝܬ ܠܚܡܿ. ܕܡܢ ܚܕܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ܩܿܕܡܗ ܕܝܢܼܐ ܟܐܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܗܼܘ ܚܝ ܒܥܠܡܐܼ. ܡܢ ܗܪܟܐ ܩܿܕܡ ܚܘܝܗ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܕܢܣܒܘܠ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܫܬܪܐ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܘܟܗܝܢܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܣܼܒܪ ܕܗܘܝܐ ܗܘܬ ܠܗܼ. ܐܫܟܚܘܗܿ ܐܒ̈ܠܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܩ̈ܛܠܐ ܕܥܒܼܕ ܒܒܝܬܗܿ ܕܐܢܬܬܐ ܘܕܒܢ̈ܘܗܝܿ. ܘܕܫܪܟܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܚܒ̈ܝܒܝܢ ܗܘܘ ܘܡܝܒܪܝܢ ܒܛܘܗܡܗ. ܕܗܫܐ ܕܝܢ ܢܚܫܘܒ ܐܢܘܢ ܠܗܠܝܼܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ. ܫܪܒܐ ܓܝܪ ܕܬܫܥܝܬܗܘܢ. ܡܪܘܚܿܐܝܬ ܐܡܝܪ ܠܝܘܣܝܦܘܣ ܒܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܐܟܬܒ. ܕܥܡܗ ܥܡ ܗܿܘ ܢܟܠܐ ܕܩܛܠܐ ܕܥܒܼܕ ܥܠ ܦܪܘܩܢ ܘܥܠ ܗܿܢܘܢ ܛ̈ܠܝܐܼ. ܩܿܕܡܬܗ ܡܚܘܬܗ ܕܐܠܗܐܼ ܘܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܪܕܦܬܗ. ܠܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܣܢܼܝܐ ܕܠܗܝܢ ܠܡ̈ܠܘܗܝ ܕܡܟܬܒܢܐ ܢܫܼܡܥ: ܕܐܟܬܒ ܒܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܥܠ ܚܪܬܐ ܒܝܫܬܐ ܕܡܘܬܗ. ܕܟܘܪܗܝܢܗ ܠܡ ܕܗܪܘܕܣ ܡܐܪ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝܼ ܝܬܝܪܐܝܬ. ܐܠܗܐܿ ܓܝܪ ܥܒܼܕ ܗܘܐ ܡܢܗ ܬܒܥܬܐ ܕܡܕܡ ܕܡܥܘܠ ܗܘܐ. ܢܘܪܐ ܓܝܪ ܕܐܫܬܐ ܕܩܝܩܬܐ ܝܩܿܕܐ ܗܘܬ ܒܗܼ. ܕܡܢ ܠܒܪܼ ܠܐ ܡܚܘܝܐ ܗܘܬ ܝܩܕܢܗܿ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ ܠܓܘ ܡܬܝܬܪ ܗܘܐ ܫܘܢܩܗܿ. ܘܕܢܩܿܒܠ pb. 40 ܡܕܡ ܡܐܟܘܠܬܐܼ ܐܦ ܠܐ ܡܬܪܓܪܓܘ ܡܬܪܓܪܓ ܗܘܐ. ܡܛܠܼ ܕܠܐ ܡܗܠܟܐ ܗܘܬ. ܘܫܘܚܢܐ ܘܟܐܒܐ ܚܣܝܢܐ ܒܡ̈ܥܘܗܝܼ ܘܥܘܒܝܢܐ ܪܛܝܒܐ ܒܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܘܚܢܗ ܠܡ ܐܬܡܣܝܼ ܘܐܪܚܫ ܬܘ̈ܠܥܐ. ܘܪܘܚܐ ܟܪܝܬܐ ܕܩܝܡܐ ܗܘܬ ܥܠܘܗܝܼ ܘܐܦ ܗܝܼ ܡܛܪܦܐ ܗܘܬ ܘܡܥܝܩܐ ܠܗܿ. ܒܪܝܚܐ ܒܝܼܫܐ ܘܣܘܩܐ ܐܟܝܦܐ ܘܐܠܝܨܐ. ܘܟܐ̈ܒܐ ܚܣ̈ܝܢܐ ܡܢ ܟܠ ܓܒ̈ܝܼܢ ܡܿܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܚܝܠܐ ܕܢܣܝܒܪܼ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ .܀. .܀. ܡܬܐܡܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘܘ܇ ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܩܿܕܡܝܢ ܐܡܪܝܢ ܒܚܟܡܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܼܢ. ܕܡܛܠ ܩ̈ܛܠܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܪܘܫܥܐ ܕܥܒܼܕ ܗܘܐܿ. ܥܒܼܕ ܡܢܗ ܐܠܗܐ ܬܒܥܬܐܿ ܡܢ ܡܿܠܟܐ. ܘܬܘܒܼ ܒܬܫ̈ܥܝܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܕܡ̈ܝܢ ܠܗܠܝܢܿ. ܐܡܼܪ ܥܠܘܗܝ ܗܼܘ ܗܢܐ ܡܟܬܒܢܐ. ܕܟܕ ܫܩܠܗ ܟܘܪܗܢܐܼ. ܡܢ ܗܪܟܐܼ ܠܦܓܪܗ ܦܿܠܓܗ ܠܟܐ̈ܒܐ ܡܦܪ̈ܫܐ. ܐܫܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܬ ܥܠܘܗܝ ܕܫܗܝܐܼ ܘܐܟܠܢܐ ܕܠܐ ܣܟ ܒܟܠܗ ܦܓܪܗܿ. ܘܟܐܒܐ ܚܣܝܢܐ ܒܡ̈ܥܘܗܝܿ. ܘܒܪ̈ܓܠܘܗܝ ܥܘܒܝܢܐ ܐܝܟ ܕܠܐܢܫ ܕܟܿܢܫ ܡ̈ܝܐܿ. ܘܒܚܢܗ ܡܣܝܘܬܐ ܕܡܘܠܕܐ ܬܘ̈ܠܥܐ. ܘܬܘܒ ܟܪܝܘܬ ܪܘܚܐܿ. ܕܡܬܐܡܪܐ ܒܝܘܢܝܐ ܐܘܪܬܘܦܢܝܐ ܘܕܝܣܦܢܝܐ. ܘܐܘܠܨܢܐ ܚܣܝܢܐܼ ܒܟܘܠܗܘܢ ܗܕܡ̈ܘܗܝ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡܡܠܠܝܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘܼ. ܕܗܢܐ pb. 41 ܟܘܪܗܢܐܼ ܬܒܥܬܐ ܗܘ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܟܕ ܡܫܬܢܩ ܗܘܐ ܒܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܟܐ̈ܒܐܼ. ܡܬܟܿܬܫ ܗܘܐ ܕܢܼܚܐܼ ܘܚܐܪ ܗܘܐ ܠܦܘܪܩܢܐ. ܘܐܣܝܘܬܐ ܠܢܦܫܗܼ ܡܬܦܪܣ ܗܘܐ. ܘܥܒܼܪ ܝܘܪܕܢܼܢ ܘܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܒܗܿܝ ܚܡܝܡܬܐ ܕܐܝܬ ܒܩܠܝܪܘܐܿ. ܕܢܦܩܝܢ ܡ̈ܝܗܿ ܠܝܡܬܐ ܕܐܣܦܠܛܣܿ. ܘܚܠܼܝܢ ܘܗܢܝܐܝܬ ܠܫܩܝܐ. ܘܫܼܦܪ ܠܗܘܢ ܠܐܣ̈ܘܬܐܼ ܕܗܪܟܐ ܢܿܣܚܘܢ ܠܟܗ ܦܓܪܗ ܒܡܫܝܚܐ. ܘܟܕ ܛܒܼܥ ܟܠܗ ܒܡܐܢܐ ܕܡܠܼܐ ܡܫܚܐܼ. ܐܫܬܪܼܝ ܘܐܬܗܼܦܟ ܥܝ̈ܢܘܗܝ. ܘܪܗܝܒܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐܼ ܗܼܘܬܐ ܒܥܼ̈ܒܕܘܗܝ. ܒܟܐܒܐ ܕܝܼܢ ܚܡܣܢ. ܦܠܚܼ̈ܘܗܝ ܚܡ̈ܫܝܢ ܡܬ̈ܩܠܝܢ܇ ܘܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܠܗܓܡ̈ܘܢܐ ܘܠܪ̈ܚܿܡܘܗܝ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܦܼܟ ܘܐܬܐ ܠܐܝܪܝܚܘܼ. ܘܡܬܚܡܬ ܗܘܐ ܘܡܬܡܪܡܪ ܘܡܬܠܚܡ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܡܘܬܐ. ܐܬܥܿܫܢ ܕܝܼܢ ܒܢܟܠܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܝܼܫܐ. ܟܢܿܫ ܓܝܪ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܝܗܘܕܐ ܐܢܫܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܠܕܘܟܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܒܝܬ ܪ̈ܗܼܛܐ ܕܪܟܫܐܼ. ܘܦܩܼܕ ܕܢܬܚܫܒܘܢ. ܩܼܪܐ ܕܝܢ ܠܫܿܠܘܡܐ ܚܬܗ ܘܠܒܥܠܗܿ ܐܠܟܣܐܼ ܘܐܼܡܪ ܠܗܘܢ. ܝܕܥܢܐ ܕܠܝܗ̈ܘܕܝܐܼ ܥܐܕܐ ܗܿܘܐ ܠܗܘܢ ܒܡܘܬܝ. ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܐܥܒܕ ܥܠܝ ܐܒܠܐ ܒܝܕ ܐܚܪ̈ܢܐ ܘܢܗܘܐ ܥܠܝ ܒܝܬ ܒ̈ܟܐ ܕܫܒܝܚܿ. ܐܢ ܗܘ ܕܬܨܒܝܘܢ ܘܬܥܒܕܘܢ ܦܘܩܕܢܝ. ܕܠܗܠܝܢ ܐܢܫܐ ܕܚܒܝܫܝܼܢ ܡܚܕܐ ܕܡܐܬ ܐܢܐ ܐܩܝܡܘ ܥܠܝܗܘܢ ܦܠܼܚ̈ܐ ܘܩܿܛܠܘ ܐܢܘܢ. ܕܟܠܗܿ ܝܗܘܕ ܘܟܠ ܒܿܝܼ ܐܦ ܟܕ ܠܐ ܨܒܿܝܢ pb. 42 ܢܒܼܟܘܢ ܥܠܝ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠܼ ܐܡܼܪ ܬܘܒ. ܕܡܬܐܠܨ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܩܿܒܠܘ ܡܐܟܘܠܬܐ. ܘܒܟܐܒܐ ܚܣܝܢܐ ܕܫܥܠܐܼ ܡܬܦܿܣܩ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܚܫ ܒܟܐ̈ܒܘܗܝܼ ܨܒܼܐ ܕܢܩܿܕܡܝܘܗܝ ܠܝܘܡ ܩܨܗ. ܘܢܣܼܒ ܠܗ ܚܙܘܪܐܼ ܘܫܼܐܠ ܣܟܝܢܐ. ܡܥܕ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܢܗܘܐ ܓܿܙܪ ܘܐܿܟܠ ܗܟܢܐ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܩܡ ܕܢܚܙܐ ܕܠܡܐ ܐܝܬ ܐܢܫ ܕܟܿܠܐ ܠܗܼ. ܘܐܪܝܡ ܝܡܝܢܗܼ ܐܝܟ ܕܢܩܛܘܠ ܢܦܫܗ. . . ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܼܘ ܗܢܐ ܡܟܬܒܢܐ ܡܫܬܥܐܼ. ܕܠܚܕ ܡܢ ܒܢ̈ܘܗܝ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܕܡܐܬ ܗܘܐܿ ܥܡ ܬܪ̈ܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܢ ܕܩܿܛܠ ܥܕ ܗܫܐܼ. ܐܦ ܠܗܢܐ ܕܬܠܬܐ ܩܼܛܠܼ ܘܗܝܕܝܢ ܒܟܐܒܐ ܡܪܝܪܐ ܡܝܬ ܀ ܗܟܢܐ ܗܘܐ ܫܘܠܡܐ ܕܡܘܬܗ ܕܗܪܘܕܣ ܕܐܬܦܪܥ ܕܝܢܼܐ ܟܐܢܐܿ. ܥܠ ܕܩܿܛܠ ܠܛ̈ܠܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܒܝܬ ܠܚܡ ܒܢܟܠܐ ܕܐܬܢܟܠ ܥܠ ܦܪܘܩܢܿ. ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܐܬܚܙܝ ܡܠܐܟܐ ܒܡܨܪܝܢ ܠܝܘܣܦ ܘܐܼܡܪ ܠܗܿ. ܕܢܫܩܘܠ ܠܛܠܝܐ ܘܠܐܡܗ ܘܢܐܙܠ ܠܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕܿ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܕܡܝܬܘ ܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܿܥܝܢ ܢܦܫܗ ܕܛܠܝܐ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܼܢ ܐܡܼܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ. ܕܫܼܡܥ ܕܐܪܟܠܐܘܣ ܐܡܠܟ ܚܠܦ ܗܪܘܕܣ ܐܒܘܗܝܼ ܘܕܚܠܼ ܕܢܐܙܠ ܠܬܡܢ. ܘܚܙܐ ܒܚܠܡܐ ܕܢܐܙܠ ܠܗܼ ܠܐܬܪܐ ܕܓܠܝܠܐ. ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܗ ܕܝܢ ܕܐܪܟܠܐܘܣ ܕܒܬܪ ܗܪܘܕܣܼ. ܫܿܠܡ ܗܢܐ ܡܟܬܒܢܐ ܕܩܿܕܡܢ ܐܼܡܪܢ ܥܠܘܗܝ. ܕܐܝܟܢܐ ܡܢ ܕܝܬܩܐ ܕܗܪܘܕܣ ܐܒܘܗܝ ܘܡܢ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܕܐܓܘܣܛܘܣ ܩܣܪ ܩܒܿܠ ܡܠܟܘܬܐ ܥܠ ܝܗ̈ܘܕܝܐܿ. ܘܕܐܝܟܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܿܠܝ ܥܣܪ ܫܢ̈ܝܢ ܢܦܼܠ ܡܢ ܡܠܟܘܬܗܿ. pb. 43 ܘܡܕܒܪܝܢ ܗܘܘ ܐܚ̈ܘܗܝ ܛܼܛܪܪܟܘܬܐ. ܗܢܘ ܕܝܼܢ ܚܕܐ ܡܢ ܐܪܒܥ ܡܢ̈ܘܢ ܕܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ. ܦܝܠܝܦܘܣ ܘܗܪܘܕܣ ܛܠܝܐ ܘܠܘܣܢܝܐ.

1.9

ܕܬܫܥܐܼ ܥܠ ܙܒܢ̈ܘܗܝ ܕܦܝܠܛܘܣ. .܀

ܘܗܼܘ ܬܘܒ ܟܕ ܗܼܘ ܝܘܣܝܦܘܣ ܐܡܼܪ ܒܬܫܥܝܬܗܼ. ܕܒܫܢܬ ܬܪ̈ܬܥܣܪܐ ܕܛܒܪܝܘܣ ܩܣܪ: ܗܼܘ ܓܝܪ ܩܒܿܠ ܪܫܢܘܬܐ ܘܟܠܗܿ ܡܠܟܘܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܡ̈ܫܝܢ ܘܫܒܥ ܫ̈ܢܝܢ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܘܐܘܚܕܢܗ ܕܐܓܘܣܛܘܣܼ. ܕܦܢܛܝܘܣ ܠܡ ܦܝܠܛܘܣ ܩܒܿܠ ܪܫܢܘܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕܼ. ܘܬܡܢ ܩܘܝ ܥܣܪ ܫ̈ܢܝܼܢ ܥܕܡܐ ܕܡܝܬ ܛܒܪܝܘܣ. ܡܕܝܢ ܦܫܝܩܐܝܬ ܐܬܟܘܢܬܿ ܛܥܝܘܬܐ ܕܓܒܠܘ ܗܿܢܘܢ ܕܥܒܕܘ ܗܘܡܢܡܛܐ ܥܠ ܦܪܘܩܢ ܒܓܕܠܘܬܐܿ. ܕܡܢ ܩܕܡ ܐܬܡܠܝ ܐܫܠܡܘ ܐܢܘܢܿ. ܕܩܡܝܬ ܗܼܘ ܙܒܢܐ ܕܐܟܬܒܘ ܗܿܢܘܢ ܕܓܒܠܘܗܿ ܠܛܥܝܘܬܐ ܗܼܘ ܡܟܿܣ ܠܗܿ ܠܕܓܠܘܬܗܘܢܿ. ܕܒܫܢܬ ܐܪܒܥ ܕܗܘܦܛܝܐ ܕܛܝܒܪܝܘܣ ܕܗܼܘܬ ܒܫܢܬ ܫܒܥ ܕܡܠܟܘܬܗܿ. ܐܟܬܒ ܕܗܼܘܐ ܚܫܗ ܕܦܪܘܩܢ. ܒܗܿܘ ܡܕܡ ܕܐܡܪܚܘ ܘܟܬܒܘ. ܕܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ ܕܐܦܠܐ ܡܕܪܟ ܕܪܟ pb. 44 ܗܘܐ ܦܝܠܛܘܣ ܒܝܗܘܕܐ. ܐܢ ܘܿܠܐ ܕܢܿܫܪ ܣܗܕܘܬܗ ܕܝܘܣܝܦܘܣ ܕܐܟܬܒ ܗܟܢܐ ܐܝܟ ܕܩܿܕܡܢ ܬܢܝܿܢ. ܕܒܫܢܬ ܬܪ̈ܬܥܣܪܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܛܝܒܪܝܘܣ ܗܼܘܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܥܠ ܝܗܘܕ ܦܝܠܛܘܣ. ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܛܝܒܪܝܘܣ. ܘܒܫ̈ܢܝ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ: ܒܫܢܬ ܚܫܥܣܪ̈ܐ ܕܛܝܒܪܝܘܣ ܩܣܪ: ܒܗܓܡܢܘܬܐ ܕܚܕܐ ܡܢ ܐܪܒܥ ܕܐܝܣܪܝܠ ܕܦܢܛܝܘܣ ܦܝܠܛܘܣ: ܘܟܕ ܪ̈ܫܐ ܪ̈ܒܝܥܝܐ ܫܪܟܐ ܕܝܗܘܕ ܡܕܒܪܝܢ ܗܘܘ: ܗܪܘܕܣ ܘܠܘܣܢܝܐ ܘܦܝܠܝܦܘܣܼ. ܦܪܘܩܢ ܘܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܗ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܐܝܟ ܒܪ ܫ̈ܢܝܢ ܬܠܬܝܼܢ. ܘܐܬܼܐ ܠܡܥܡܘܕܝܬܗ ܕܝܘܚܢܢ. ܘܡܢ ܗܝܕܝܼܢ ܫܪܝ ܒܟܪܘܙܘܬܐ ܕܣܒܪܬܐ ܀

1.10

ܕܥܣܪܐ ܥܠ ܪ̈ܒܝ ܟܗ̈ܢܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐܿ. ܕܒܝܘܡ̈ܬܗܘܢ ܐܠܦ ܡܪܢ ܀

ܐܡܼܪ ܕܝܢ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܥܠ ܦܪܘܩܼܢ. ܕܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܡܠܦܢܘܬܗ ܐܫܿܬܠܡܼ ܒܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܕܚܿܢܢ ܘܕܩܝܦܐ. ܗܢܘ ܕܝܼܢ ܒܫ̈ܢܝܐ ܕܐܝܬ ܡܢ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܗ ܕܚܿܢܢ ܘܥܕܡܐ ܠܫܘܪܝ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܕܩܝܦܐ. ܕܙܒܢܐ ܕܒܡܨܥܬܐܼ ܐܦܠܐ ܐܪܒܥ ܫܢ̈ܝܢ ܗܿܘܐ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܣܼܬܬܪܘ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ pb. 45 ܕܢܡܘܣܐܼ. ܡܢ ܗܝܕܝܼܢ ܐܫܬܪܝܬܿ ܗܘܬ ܠܗܿ ܗܿܝ ܕܒܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܗ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܝܘܒܠܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܡܙܕܩܐ ܗܘܬ ܠܗ ܬܫܡܫܬܐ ܠܪܒ ܟܗ̈ܢܐ. ܘܡܢ ܗܓܡ̈ܘܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܿܘ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐܼ. ܘܠܐ ܡܿܩܘܝܢ ܗܘܿܘ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐܼ. ܘܠܐ ܡܿܩܘܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܕܐ ܫܢܬܐ. ܡܫܬܥܐ ܕܝܢ ܗܼܘ ܝܘܣܝܦܘܣ. ܕܒܬܪ ܚܿܢܼܢ ܐܪܒܥܐ ܗܼܘܘ ܪ̈ܒܝ ܟܿܗ̈ܢܐ ܥܕܡܐ ܠܩܝܦܐ. ܕܒܗ ܒܟܬܒܐ ܕܬܫܥܝܬܗ ܐܿܡܪܼ ܗܟܢܐ. ܕܘܠܪܝܘܣ ܓܪܐܢܛܣ ܐܦܩ ܠܚܿܢܢ ܡܢ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐܼ. ܘܐܩܝܡ ܒܬܪܗ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐܼ ܠܐܝܫܡܥܐܝܠ ܒܪ ܦܒܿܝ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܐܦܩ ܐܦ ܠܗܢܐܼ. ܘܐܩܝܡ ܠܐܠܝܥܙܪ ܒܪܗ ܕܚܿܢܢ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܗܘܼܐ ܐܦ ܗܢܐ ܡܠܐ ܫܢܬܐܼ. ܐܦܩܗܼ ܘܐܩܝܡ ܠܫܡܥܘܢ ܒܪ ܩܕܡܝܬܘ. ܘܟܕ ܡܠܝ ܐܦ ܗܢܐ ܫܢܬܗܼ. ܩܒܿܠ ܒܬܪܗ ܝܘܣܝܦܘܣ ܕܗܼܘ ܩܝܦܐ. ܡܟܝܠ ܟܘܠܗ ܙܒܢܐ ܕܡܠܦܢܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܐܦܠܐ ܐܪܒܥ ܫ̈ܢܝܢ ܡܡܿܠܐܿ. ܕܐܪܒܥܐ ܪ̈ܒܝ ܟܗ̈ܢܐ ܐܪܒܥ ܫ̈ܢܝܢ ܡܿܠܝܘ ܡܢ ܚܿܢܢ ܘܥܕܡܐ ܕܩܡ ܩܝܦܐܿ. ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܫܢܬܗ. ܥܠ ܩܝܦܐ ܕܝܢ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ ܡܚܘܐ ܥܠܘܗܝ ܒܟܬܒܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢܼ. ܕܒܗܿܝ ܫܢܬܐ ܕܚܫ ܒܗܿ ܦܪܘܩܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐܿ. ܕܡܢܗ ܡܬܝܕܥ ܙܒܢܐ ܕܡܠܦܢܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܕܗܘܼܐ ܐܝܟ ܕܩܿܕܡܢ ܐܡܼܪܢ. ܐܠܐ ܕܝܢ ܦܪܘܩܢ ܘܡܪܢ ܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܟܪܘܙܘܬܗܼ ܩܼܪܐ ܠܬܪܥܣܪ ܫ̈ܠܝܚܐܿ. ܕܠܗܘܢ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܝܬܝܪ ܡܢ pb. 46 ܟܘܠܗܘܢ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܐܚܪ̈ܢܐܿ. ܐܝܟ ܕܒܐܝܩܪܐ ܡܝܬܪܐ ܫܿܡܗ ܐܢܘܢ ܫ̈ܠܝܚܐ. ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܒܬܪܟܢ ܚܘܝܼ ܫܒܥܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܢ. ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܫܕܪ ܐܢܘܢ ܬܪ̈ܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܩܕܡ ܐ̈ܦܘܗܝܿ. ܠܟܠ ܐܬܪ ܘܡܕܝܢܐ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܐܙܠ. ܀ ...

1.11

ܕܚܕܥܣܪܼ ܥܠ ܣܗ̈ܕܘܬܐ ܕܐܡܝܪܢ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐܼ ܘܥܠ ܡܫܝܚܐ.

ܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐܼ ܦܣܼܩ ܪܫܗ ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܗܪܕܘܣ ܪܒܝܥܝܐ. ܡܼܕܟܪ ܡܛܠ ܗܕܐܼ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܡܫܬܥܐ ܕܝܢ ܐܦ ܝܘܣܝܦܘܣ ܘܒܫܡܗܿ ܡܼܕܟܪ ܠܗܿ ܠܗܪܘܕܝܐܿ. ܘܕܐܢܬܬ ܐܚܘܗܝ ܗܘܬ ܘܢܣܒܗܿ ܗܪܕܘܣ ܠܗ ܐܢܬܬܐܿ. ܘܛܠܼܡ ܠܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܢܣܼܒ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܒܢܡܘܣܐ. ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܕܝܼܢ ܒܪܬܗ ܕܐܪܐܛܐ ܡܠܟܐ ܕܦܼܛܪ̈ܝܐ. ܠܗܪܘܕܝܐ ܕܝܼܢ ܦܪܫܗܿ ܡܢ ܒܥܠܗܿ ܟܕ ܗܼܘ ܚܝܿ. ܕܡܛܠܬܗܿ ܩܼܛܠ ܐܦ ܠܝܘܚܢܢ. ܘܗܼܘܐ ܠܗ ܩܪܒܐ ܥܡ ܐܪܐܛܐܼ ܡܛܠ ܕܐܬܛܫܝܬܿ ܗܘܬ ܒܪܬܗܿ. ܕܒܗ ܒܗܢܐ ܩܪܒܐ ܟܕ ܗܘܐ ܬܟܬܘܫܐ ܐܒܼܕ ܟܠܗ ܚܝܠܗ ܕܗܪܘܕܣ. ܘܗܠܝܢ ܓܕܫܝܗܝܼ ܡܛܠ ܢܟܠܐ ܕܒܝܫܬܐ ܕܥܒܼܕ ܠܝܘܚܢܢ. ܕܗܼܘ ܬܘܒ ܝܘܣܝܦܘܣܼ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܢܫܐ ܡܝܬܪܐ ܙܕܝܩܐ ܘܡܥܡܕܢܐ ܡܘܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܣܼܗܕ ܡܛܠܬܗܿ. ܐܝܟ pb. 47 ܡܐ ܕܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ. ܡܫܬܥܐ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܗܪܘܕܣܼ ܕܢܦܼܠ ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ ܡܛܠܬܗܿ ܕܗܪܘܕܝܐܿ. ܕܥܡܗܿ ܐܬܪܕܦ ܘܐܫܬܕܝ ܠܒܪ ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐܿ. ܕܢܥܼܡܪ ܒܒܝܐܢܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܓ̈ܠܼܝܐ. ܘܗܼܢܝܢ ܗܠܝܢ ܟܬܝܒܢ ܠܗ ܠܝܘܣܝܦܘܣ ܥܠ ܘܚܢܼܢ ܗܟܢܐ. ܕܠܐܢ̈ܫܝܢ ܠܡ ܡܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܡܣܼܬܒܪ ܗܘܐܼ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܐܠܗܐܼ ܐܒܼܕ ܚܝܠܗ ܕܗܪܘܕܣܿ. ܘܟܐܢܐܝܬ ܡܬܬܒܥܐ ܗܘܬ ܡܢܗ ܬܒܥܬܗ ܕܝܘܚܢܢܿ. ܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܡܥܡܕܢܐ. ܗܪܘܕܣ ܓܝܪ ܩܛܠܗ ܠܗܢܐ ܝܘܚܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܛܒܐܿ. ܘܡܿܦܩܕ ܗܐܘ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܦܘܠܚܢܐ ܓܒܝܐ ܘܟܐܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܚ̈ܕܕܐ. ܘܟܕ ܦܠܚܝܢ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܢܣܬܿܟܠܘܢ ܒܡܥܡܘܕܝܬܗ. ܗܟܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܡܬܚܙܝܐ ܗܘܬ ܕܡܩܿܒܠܐ ܗܘܬ ܥܠܘܗܝ ܡܥܡܘܕܝܬܐܼ. ܠܘ ܒܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܣܿܟܠܘܬܐ ܕܡܢ ܡܕܡ ܡܕܡܿ ܐܠܐܼ ܒܝܕ ܕܟܝܘܬܐ ܕܦܓܪܐܿ. ܟܕ ܡܬܕܟܝܐ ܢܦܫܐ ܩܕܡܐܝܬ ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܘܒܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܪ̈ܒܝܢ ܥܡܗܿ. ܐܦ ܐܬܥܠܝܘ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܫܡܥܐ ܕܡ̈ܠܘܗܝ. ܕܚܠ ܕܝܢ ܗܪܘܕܣ ܒܗܕܐ ܟܠܗܿ ܡܦܝܣܢܘܬܗ ܕܠܘܬ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐܼ ܕܠܡܐ ܬܐܬܐ ܨܒܘܬܐ ܠܡܪܕܐ. ܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܕܟܠ ܡܕܡܼ ܡܢ ܡܠܼܟܐ ܕܗܿܘ ܣܥܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܬܿܚܫܒ ܒܪܥܝܢܗܼ. ܕܣܿܓܝ ܡܝܬܪܐ ܕܢܩܿܕܡ ܢܬܩܛܠ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܒܐܝܕܗ ܫܘܚܠܦܐܿ. ܐܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܝܐ ܡܬܗܼܦܟܢܘܬܐ ܢܦܠ pb. 48 ܒܬܘܬ ܢܦܫܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܗܕܐ ܡܣܼܒܪܢܘܬܗ ܕܗܪܘܕܣܼ. ܟܕ ܦܟܝܪ ܐܫܬܕܪ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܕܡܬܩܪܐ ܡܟܪܘܢܛܐܼ ܘܬܡܢ ܐܬܩܛܠ. ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܥܠ ܝܘܚܢܢ. ܡܼܕܟܪ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܦܪܘܩܢ ܒܗ ܒܗܢܐ ܟܬܒܐ ܕܬܫܥܝܬܗܼ ܗܟܢܐ. ܗܘܐ ܠܡ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ. ܓܒܪܐ ܠܡ ܚܕ ܚܟܝܡܐܿ ܕܫܡܗܼ ܝܫܘܥ. ܐܢ ܘܿܠܐ ܠܢ ܕܓܒܪܐ ܢܩܪܝܘܗܝ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܝܪ ܣܥܘܪܐ ܕܥܿܒ̈ܕܐ ܫܒ̈ܝܚܐܼ ܘܡܠܦܢܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐܿ. ܗܿܢܘܢ ܕܒܪܓܬܐ ܡܩܿܒܠܝܢ ܠܗ ܠܫܪܪܐ. ܘܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐܿ ܘܠܣ̈ܓܝܐܐ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐܼ ܬܠܡܕ ܗܘܐ. ܡܫܝܚܐܿ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ. ܘܠܗ ܐܝܟ ܕܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܢܫܐ ܪ̈ܫܘܗܝ ܕܥܡܢܼ. ܝܗܒܗ ܦܝܠܛܘܣ ܠܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܨܠܝܒܐ. ܘܗܿܢܘܢ ܕܐܚܒܘܗܝܼ ܠܐ ܫܠܝܘ ܡܢ ܚܘܒܗ. ܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܬܘܒ ܟܕ ܚܝܿ. ܕܢܒ̈ܝܐ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܘܪܒܘ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܡܪܘ ܥܠܘܗܝ ܬܡܝ̈ܗܬܐܿ. ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܠܐ ܡܓܪܕܐ ܥܡܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܡܢܗ ܡܫܬܡܗ ܗܠܝܢ: ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܟܬܒܢܐ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܥܒܪ̈ܝܐ: ܕܡܢ ܩܕܝܡ pb. 49 ܣܝܡܢ ܠܗ ܒܟ̈ܬܒܘܗܝ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܘܥܠ ܦܪܘܩܼܢ. ܐܿܝܢܐ ܗܟܝܠ ܒܝܬ ܓܘܣܐ ܐܫܬܼܒܩܿ ܠܗܘܢ ܕܗܐ ܐܬܟܘܢܘ ܠܗܘܢ ܘܐܬܚܡܨܘܿ. ܗܿܢܘܢ ܕܠܘܩܒܠ ܢܦܫܗܘܢ ܓܒܠܘ ܘܣܡܘ ܗܘܦܡܢܡܛܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܗܠܝܼܢ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܣܦܩܢ .܀.

1.12

ܕܬܪ̈ܥܣܪܼ ܥܠ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܕܡܪܢ ܀

ܕܫ̈ܠܝܚܘܗܝ ܕܝܢ ܕܦܪܘܩܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢܼ. ܝܕܝܥܝܢ ܐܢܘܢ ܫܡܗ̈ܝܗܘܢܼ ܠܟܠ ܐܢܫ. ܕܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܫܒܥܝܢ ܬܠܡ̈ܝܕܝܼܢ. ܬܢܝܢ ܫܡܗ̈ܝܗܘܢ ܒܕܘܟܼ ܠܐ ܝܕܝܥ. ܡܬܐܡܪ ܕܝܢ ܕܒܪܢܒܐܼ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܕܠܗ ܡܦܪܫܐܝܬ ܒܕܘ̈ܟܝܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܡܕܟܼܪܐ ܦܪܟܣܣ ܕܫ̈ܠܝܚܐܿ. ܐܦ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܟܬܿܒ ܠܓ̈ܠܛܝܐ. ܡܬܐܡܪ ܕܝܼܢ. ܕܣܘܣܬܼܢܣ ܗܿܘ ܕܟܬܝܒ ܥܡ ܦܘܠܘܣ ܒܐܓܪܬܐ ܕܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ܐܦ ܗܼܘܼ ܡܢܗܘܢ ܗܘܐܿ. ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܕܝܢ ܒܬܫܥܝܬܗ ܩܠܡܝܣ. ܐܦ ܟܐܦܐ ܗܿܘ ܕܐܼܡܪ ܕܝܢ ܒܬܫܥܝܬܗ ܩܠܡܝܣ. ܐܦ ܟܐܦܐ ܗܿܘ ܕܐܼܡܪ ܥܠܘܗܝ ܦܘܠܘܣ: ܕܟܕ ܐܬܼܐ ܟܐܦܐ ܠܢܛܝܘܟܝܿ ܥܝܢ ܒܐ̈ܦܝܢ ܐܟܣܬܗܼ. ܚܕ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܫܒܥܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܿ. ܒܪ ܫܡܗ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ. ܘܬܘܠܡܝ ܗܿܘ ܕܐܬܡܢܝ ܥܡ ܫ̈ܠܝܚܐ ܚܠܦ ܝܗܘܕܐܿ ܐܦ ܝܘܣܛܘܣ ܗܿܘ ܕܩܛܡ ܥܡܗ ܒܦܣܐܼ. ܡܬܐܡܪܼ ܕܡܢܗܘܢ ܡܢ ܫܒܥܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܐܦ ܥܠ ܬܕܝ ܡܬܐܡܪܼ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܗܿܘ ܕܐܦ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܬܬ ܠܢ pb. 50 ܡܛܠܬܗ ܗܫܐ ܐܣܝܡܝܗܿ. ܐܦ ܕܝܬܝܪܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܒܥܝܢ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܕܥܘ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܕܦܪܘܩܢܿ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܣܗܕܘܬܗ ܕܦܘܠܘܣ ܕܐܼܡܪ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܐܬܚܙܝ ܩܕܡܐܝܬ ܠܟܐܦܐܿ. ܘܒܬܪܗ ܠܬܪ̈ܥܣܪ܇ ܘܒܬܪܟܢ ܐܬܚܙܝ ܠܝܬܝܪ ܡܢ ܚܡܫܡܐܐ ܐܚ̈ܝܢ ܐܟܚܕܐܿ. ܕܡܢܗܘܢ ܐܡܼܪ ܕܕܡܟܘܿ. ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܩܿܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܕܟܬܼܒ ܗܠܝܢ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܐܡܼܪ ܕܐܬܚܙܝ ܠܝܥܩܘܒܿ. ܗܿܘ ܕܚܕ ܡܢܗܿܢܘܢ ܕܡܬܐܡܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܚ̈ܘܗܝ ܕܦܪܘܩܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܬܘܒ ܐܝܟ ܕܡܢ ܗܠܝܼܢ ܡܿܪܝܘ ܒܬܪܥܣܪ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܗܘܼܘ ܫ̈ܠܝܚܐܿ. ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܼܘ ܦܘܠܘܣ. ܡܘܣܦ ܓܝܪ ܘܐܡܿܪܼ. ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܐܬܚܙܼܝ ܠܫ̈ܠܝܚܐ ܟܠܗܘܢ. ܗܠܝܼܢ ܒܦܣܝ̈ܩܬܐ ܐܬܐܡܪ .܀. .܀. .܀. ..

1.13

ܕܬܠܬܥܣܪܼ ܬܫܥܝܬܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܗܝ.

ܬܫܥܝܬܐ ܕܝܢ ܕܗܼܘܬ ܡܛܠ ܬܿܕܝܼ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܗܘܐ ܛܘܦܣܐ. ܟܕ ܡܬܟܪܙܐ ܗܘܼܬ ܐܠܗܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܘܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐܼ. ܡܛܠ ܚ̈ܝܠܐ ܬܡܝ̈ܗܐ ܕܣܿܥܪ ܗܘܐܼ. ܪ̈ܒܘܬܐ ܕܝܼܢ ܐܦ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܪ̈ܚܝܩܝܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܟܘܪ̈ܗܢܐ ܘܟܐ̈ܒܐ ܕܟܠ ܓܢܣܿ. ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܐܬܿܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ. ܐܦ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ: ܕܒܥܡ̈ܡܐ ܕܡܕܢܚܝܗ ܕܦܪܬ ܡܫܬܡܗ pb. 51 ܗܘܐ ܒܓܒܪܘܬܐܼ. ܐܬܚܒܠ ܗܐ ܦܓܪܗ ܒܟܐܒܐ ܩܫܝܐܿ. ܕܐܝܟ ܕܒܝܬ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܠܝܬ ܠܗ ܐܣܝܘܬܐ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܘܝܼܠܦ ܫܡܗ ܕܝܫܘܥܼ ܘܥܠ ܚܝ̈ܠܐ ܕܥܒܿܕ ܗܘܐܿ ܕܫܘܝܐܝܬ ܟܠܢܫ ܡܣܼܗܕ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝܼ. ܫܕܪ ܐܓܪܬܐ ܕܒܥܘܬܐ ܒܝܕ ܓܒܪܐ ܕܝܠܗ ܘܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܗܼ ܕܢܐܬܐ ܢܐܣܝܘܗܝ ܡܢ ܟܘܪܗܢܗ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܦܪܘܩܢ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܕܩܪܝܗܝܼ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܠܗ. ܠܐܓܪܬܐ ܕܝܼܢ ܐܫܘܝܗ. ܐܫܬܘܕܝ ܠܗ ܓܝܪ ܕܢܫܕܪ ܠܚܕ ܡܢ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝܼ ܘܢܐܣܐ ܟܘܪ̈ܗܢܘܗܝܿ. ܘܢܬܠ ܠܗ ܚ̈ܝܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܩܪ̈ܝܒܘܗܝ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܫܬܘܚܪ ܕܢܫܿܠܡ ܠܗܫܘܘܕܝܗ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܘܐܬܥܠܝ ܠܫܡܝܐܼ. ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪܼ. ܠܬܿܕܝ ܗܿܘ ܕܡܬܡܢܐ ܗܘܐ ܐܦ ܗܼܘ ܡܢ ܫܒܥܝܢ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐܼ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐܼ ܫܕܪܗ ܠܐܘܪܗܝܿ. ܕܢܗܘܐ ܟܪܘܙܐ ܘܡܣܿܒܪܢܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܫܘܘܕܝܐ ܕܡܫܝܚܐܼ ܒܐܝܕܗ ܐܬܿܡܠܝ. ܐܝܬ ܠܟ ܒܟܬܝܒ̈ܬܐ ܣܗܕܘܬܐ ܕܗܝܠܢ ܕܐܫܼܬܩܠܼ. ܡܢ ܣܦܪ ܥܘܗ̈ܕܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܘܪܗܝܿ. ܕܗܝܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܩܿܝܡܐ ܗܘܬ ܡܠܟܘܬܗܿ. ܒܟܪ̈ܛܝܣܐ ܗܟܝܠ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ: ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܡܕܡ ܕܐܣܬܥܪ ܡܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܒܓܪܼ. ܐܦ pb. 52 ܗܠܝܢ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐܼ ܡܫܬܟܚܢ ܕܢܛܝܪܢ ܬܡܢ. ܠܝܬ ܕܝܢ ܟܠܝܿܬܐ ܕܢܫܼܡܥ ܐܢܝܢ ܐܦ ܠܗܝܢ ܠܐܓܪ̈ܬܐ ܕܫܩܝܠܢ ܠܢ ܡܢ ܒܝܬ ܐܪܟܼܐܿ. ܕܐܝܬ ܠܗܝܢ ܛܘܦܣܐ ܕܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐܿ. ܕܡܦܫܩܢ ܡܢ ܐܪܡܝܼܐ ܠܝܘܢܝܐ .܀. ܦܚܡܐ ܕܐܓܪܬܐ ܕܟܬܝܒܐ ܡܢ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܠܝܫܘܥܿ. ܘܐܬܕܪܬܿ ܠܗ ܒܝܕ ܚܢܢܝܐ ܛܒܠܪܐ ܠܐܘܪܫܝܡ܀ ܐܒܓܪ ܐܘܟܡܐ ܪܝܫ ܐܬܪܐܼ. ܠܝܫܘܥ ܦܪܘܩܐ ܛܒܿܐ ܕܐܬܚܙܝ ܒܐܬܪܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܫܠܡ .܀... ܫܡܝܥ ܠܝ ܥܠܝܟܼ ܘܥܠ ܐܣܝܘܬܐ ܕܗܘܝܐ ܒܐܝ̈ܕܝܟ ܕܠܐ ܣܡܡ̈ܢܐ ܘܥܩܪ̈ܐ. ܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪ ܓܝܼܪ. ܥܒܿܕ ܐܢܬ ܠܣܡ̈ܝܐܼ ܕܢܚܙܘܢ. ܘܠܚܓܝܪ̈ܐܼ ܕܢܗܠܟܘܢ. ܘܠܓܪ̈ܒܐܼ ܡܕܟܐ ܐܢܬ. ܘܪ̈ܘܚܐ ܛܢ̈ܦܬܐ ܘܫܐ̈ܕܐܼ ܡܦܩ ܐܢܬ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܢܩܝܢ ܒܟܘܪ̈ܗܢܐ ܢܓܝܪ̈ܐܼ ܡܐܣܐ ܐܢܬ. ܘܡ̈ܝܬܐܼ ܡܩܝܡ ܐܢܬ. ܘܟܕ ܫܿܡܥܬ ܥܠܝܟ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܼܢ. ܣܡܿܬ ܒܪܥܝܢܝ ܚܕܐ ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܢ. ܐܘ ܕܐܢܬ ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܢܚܝܼܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܥܒܿܕ ܐܢܬ ܗܠܝܼܢ. ܐܘ ܕܒܪܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܘܗܠܝܢ ܥܒܿܕ ܐܢܬ. ܡܛܠܗܢܐ ܗܟܝܠ ܟܬܒܿܬ ܒܥܿܝܬ ܡܢܟܼ ܕܬܫܬܚܩ ܘܬܐܬܐ ܠܘܬܝܿ. ܘܬܐܣܗܐ ܗܢܐ ܟܐܒܐ ܕܐܝܬ ܠܝ. ܐܦ ܫܿܡܥܬ ܓܝܪ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܡܪ̈ܛܢܝܢ ܥܠܝܟܼ ܨܿܒܝܢ ܕܢܒܐܫܘܢ ܠܟ. ܡܕܝܢܬܐ ܕܝܢ ܙܥܘܪܬܐ ܘܫܦܝܪܬܐ ܐܝܬ ܠܝܼ ܕܣܦܩܐ ܠܬܪ̈ܝܢ .܀. ܀ ܦܚܼܡܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܬܟܬܒ ܡܢ ܝܫܘܥܿ. ܒܝܕ ܚܢܢܝܐ ܛܒܠܪܐ ܠܐܒܪܓ ܪܝܫ ܐܬܪܐ ܀... pb. 53 ܛܿܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܗܝܡܢ ܒܝ ܟܕ ܠܐ ܚܙܝܢܝ. ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܡܛܠܬܝܼ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܚܿܙܝܢ ܠܝܼ ܠܐ ܢܗܝܡܢܘܢ ܒܝ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܚܙܐܘܢܝ ܗܼܢܘܢ ܢܗܝܡܢܘܢܼ ܘܢܼܚܘܢ. ܥܠ ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܟܬܒܼܬ ܠܝ ܕܐܬܐ ܠܘܬܟܼ. ܘܿܠܐ ܗܘ ܕܐܫܡܠܐ ܗܪܟܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܛܠܬܗ ܐܫܬܿܠܼܚܬ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܫܡܠܐ ܐܢܐܼ ܗܝܕܝܢ ܐܬܥܠܐ ܠܘܬ ܡܿܢ ܕܫܠܼܚܢܝ. ܘܡܐ ܕܐܬܿܥܠܝܬ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܟ ܠܚܕ ܡܢ ܬܠܡ̈ܝܕܝ ܕܟܐܒܟ ܢܐܣܐܼ. ܐܦ ܚ̈ܝܐ ܢܬܠ ܠܟܼ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܥܡܟ. ܠܗܝܢ ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܐܓܪ̈ܬܐܼ ܐܦ ܗܠܝܢ ܢܩܝܦܢ ܠܗܝܢ ܒܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐܿ. ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬܠܿܩ ܝܫܘܥܿ. ܫܕܪ ܠܗ ܝܗܘܕܐ ܬܐܘܡܐ ܠܬܿܕܝ ܫܠܝܚܐ ܚܕ ܡܢ ܫܒܥܝܢ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܫܼܪܐ ܗܘܐ ܠܘܬ ܛܘܼܒܝܐ ܒܪ ܛܘܼܒܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܼܡܥܬܿ ܥܠܘܗܝܼ ܐܘܕܥܘܗܝ ܠܐܒܓܪ܇ ܕܐܬܼܐ ܫܠܝܚܐ ܕܝܫܘܥ ܠܗܪܟܐ ܐܝܟ ܕܫܠܼܚ ܠܟ. ܫܪܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܘܼ ܬܿܕܝ ܕܢܐܣܐ ܟܠ ܟܐܒ ܘܟܘܪܗܢ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐܼ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܢܬܕܡܪ .܀. .܀. ܟܕ ܕܝܢ ܫܼܡܥ ܐܒܓܪ ܪ̈ܘܪܒܬܐ ܘܬܡܝ̈ܗܬܐ ܕܥܒܿܕ ܗܘܐ ܘܡܐܣܐܼ. ܪܢܼܐܼ ܕܗܘܝܘ ܗܿܘ ܕܫܠܼܚ ܠܗ ܝܫܘܥ ܘܐܼܡܪ ܠܗܿ. ܕܡܐ ܕܐܬܥܿܠܝܬ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܟ ܠܚܕ ܡܢ ܬܠܡ̈ܝܕܝ ܕܗܼܘ ܢܐܣܐ ܟܐܒܟ. ܘܫܕܪ ܩܼܪܐ ܠܛܘܼܒܝܐ ܗܿܘ ܕܠܘܬܗ ܫܼܪܐ ܗܘܐܼ ܘܐܼܡܪ ܠܗ. ܫܡܿܥܬ ܕܓܒܪܐ ܚܝܠܬܢܐ ܐܬܼܐܼ ܘܥܼܠ ܫܼܪܐ ܒܒܝܬܟ. ܐܣܩܝܗܝ ܗܟܝܠ ܠܘܬܝ. pb. 54 ܟܕ ܐܬܼܐ ܕܝܢ ܛܘܼܒܝܐ ܠܘܬ ܬ݀ܕܝܼ ܐܼܡܪ ܠܗ. ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܫܕܪ ܩܪܢܝ ܘܐܼܡܪ ܠܝ ܕܐܣܩܟ ܠܘܬܗܼ. ܕܬܐܣܝܘܝܗܝ. ܘܗܼܘ ܬ݀ܕܝ ܐܼܡܼ ܣܠܿܩ ܐܢܐ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܒܚܝܠܐܼ ܠܘܬܗ ܗܘ ܐܫܬܿܠܚܬ. ܩܿܕܡ ܗܟܝܠ ܛܘܼܒܝܐ ܠܒܬܪܗ ܕܝܘܡܐ ܘܕܒܼܪ ܠܬܕܝܼ ܘܐܬܼܐ ܠܘܬ ܐܒܓܪ. ܟܕ ܕܝܢ ܣܠܩܘܼ ܐܫܬܘܪܝܘ ܩܝܡܝܢ ܬܡܢ ܪ̈ܘܪܒܢܘܗܝ. ܘܡܢ ܚܕܐ ܟܕ ܥܐܠ ܗܘܐܼ. ܚܙܘܐ ܪܒܐ ܐܬܚܙܝ ܠܐܒܓܪ ܒܦܪܨܘܦܗ ܕܬܿܕܝ ܫܠܝܚܐ. ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܐܒܓܪ ܠܬܿܕܝܼ ܣܓܼܕ ܠܗ. ܘܐܼܚܕ ܬܗܪܐܼ ܠܟܠܗܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ. ܗܢܼܘܢ ܓܝܪ ܠܐ ܚܙܐܘܗܝ ܠܗܿܘ ܚܙܘܐܿ. ܗܿܘ ܕܠܗ ܠܐܒܓܪ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܬܚܙܝ. ܘܗܼܘ ܡܫܿܐܠ ܗܘܐ ܠܗ ܠܬܕܝܼ. ܕܐܢ ܒܫܪܪܐ ܐܢܬ ܬܠܡܝܕܗ ܐܢܬ ܕܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐܿ. ܗܿܘ ܕܐܼܡܪ ܠܝ ܕܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܟ ܠܚܕ ܡܢ ܬܠܡ̈ܝܕܝܿ. ܕܗܼܘ ܢܐܣܝܟ ܘܢܬܠ ܠܟ ܚ̈ܝܐ. ܘܬܿܕܝ ܥܢܼܐ ܘܐܼܡܪ. ܡܛܘܠ ܕܪܘܪܒܐܝܬ ܗܝܼܡܢܬ ܒܗ ܒܗܿܘ ܕܫܠܼܚܢܝܼ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܫܬܿܠܼܚܬ ܠܘܬܟ. ܘܬܘܒ ܐܢ ܬܗܝܡܢ ܒܗܼ ܢܗܘܝܢ ܠܟ ܫܐ̈ܠܬܗ ܕܠܒܟ. ܘܗܼܘ ܐܒܓܪܼ ܐܼܡܪ ܠܗ. ܕܗܟܢܐ ܠܡ ܢܬ ܒܗܼ. ܐܝܟܐܢ ܕܐܦ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܨܠܒܘܗܝ ܒܥܿܝܬ ܕܐܼܕܒܪ ܚܝܠܐ ܘܐܚܪܘܒ ܐܢܘܢ܇ ܐܠܘ ܠܐ ܕܐܬܟܿܠܝܬ ܡܛܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܬܿܕܝܼ ܐܼܡܪ. ܡܪܢܼ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܘܗܝ ܫܡܠܝ. ܘܟܕ ܫܡܠܝܼ ܐܬܥܠܝ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ. ܐܿܡܪ ܠܗ ܐܒܓܪ. ܐܦ ܐܢܐ ܗܝܿܡܢܬ ܒܗܼ ܘܒܐܒܘܗܝ. ܘܬܕܝܼ ܐܡܼܪ. ܡܛܠܗܢܐܼ pb. 55 ܣܐܡ ܐܢܐ ܥܠܝܟ ܐܝܕܝ ܒܫܡܗ. ܘܟܕ ܥܒܼܕ ܗܕܐܼ. ܡܚܕܐ ܐܬܐܣܝ ܡܢ ܟܘܪܗܢܗܼ ܘܡܢ ܟܐܒܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܐܬܕܡܪܿ ܐܒܓܪ. ܕܐܝܟ ܕܫܡܥܝ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܝܫܘܥ ܗܟܢܐ ܚܼܙܐ ܒܥܿܒ̈ܕܐ ܒܝܕ ܬܿܕܝ ܬܠܡܝܕܗܿ. ܕܕܠܐ ܣܡ̈ܡܢܐ ܘܥܩܪ̈ܐ ܐܣܝܗ. ܠܘ ܕܝܢ ܠܗ ܒܠܚܘܕܼ. ܐܠܐܼ ܐܦ ܠܥܒܕܘ ܒܪ ܥܒܕܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܦܘܕܓܪܐܿ. ܕܐܦ ܗܼܘ ܥܠܼ ܘܢܦܼܠ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܘܟܕ ܨܠܝ ܥܠܘܗܝܼ ܐܬܐܣܝ. ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܗܘܢ ܐܣܝܼ. ܘܥܒܿܕ ܗܘܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐܼ ܘܡܟܪܙ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܼܢ ܐܡܼܪ ܠܗ ܐܒܓܪ. ܐܢܬ ܬܿܕܝܼ. ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐܼ ܗܠܝܢ ܥܒܿܕ ܐܢܬ. ܐܦ ܚܢܼܢ ܐܬܕܡܪܢ ܒܗܠܝܢ. ܐܠܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܥܿܢܐ ܡܢܟܼ. ܕܬܫܬܥܐ ܠܝ ܥܠ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐܿ. ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܼܬ ܘܥܠ ܚܝܠܗܿ. ܘܕܒܐܝܢܐ ܚܝܠܐ ܗܠܝܢ ܕܫܿܡܥܬ ܣܿܥܪ ܗܘܐ .܀. ܘܬܿܕܝܼ ܐܼܡܪ. ܗܫܐܼ ܫܿܬܩ ܐܢܐ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܡܟܪܙܘ ܡܠܬܐܕܐܠܗܐ ܐܫܬܿܠܼܚܬܼ. ܡܚܪ ܟܢܿܫ ܠܝ ܠܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܟ ܟܘܠܗܘܢܼ. ܘܩܕܡܝܗܘܢ ܡܟܪܙ ܐܢܐܼ ܘܙܿܪܥ ܐܢܐ ܒܗܘܢ ܡܠܬܐ ܕܚ̈ܝܐܿ. ܘܥܠ ܡܐܬܝܬܗ ܕܝܫܘܥ ܕܐܝܟܢܐ ܗܼܘܬ܇ ܘܥܠ ܫܠܝܚܘܬܗ ܕܡܛܠ ܐܝܕܐ ܐܫܬܼܠܚ ܡܢ ܐܒܘܗܝܿ. ܘܥܠ ܚܝܠܗ ܘܥܿܒ̈ܕܘܗܝ ܘܥܠ ܐܪ̈ܙܐ ܕܡܠܠ ܒܥܠܡܐܿ. ܘܒܐܝܢܐ ܚܝܠܐ ܗܠܝܢ ܣܿܥܪ ܗܘܐܿ. ܘܥܠ ܟܪܘܙܘܬܗ ܚܿܕܬܐ ܘܥܠ ܙܥܘܪܘܬܗ ܘܡܘܟܟܗܿ. ܘܕܐܝܟܢܐ pb. 56 ܡܟܟ ܘܣܿܪܩ ܘܐܙܥܪ ܢܦܫܗ ܘܐܨܛܠܒ ܘܢܚܼܝܬ ܠܫܝܘܠܿ. ܘܬܼܪܥ ܣܝܓܐ ܕܡܢ ܥܠܡ ܠܐ ܐܬܼܪܥ ܘܐܩܝܡ ܡܝ̈ܬܐܿ. ܘܢܚܼܝܬ ܒܠܚܘܕܘܗܝܼ ܘܣܠܼܩ ܒܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ .܀. .܀.. ܦܩܼܕ ܗܟܝܠ ܐܒܓܪܼ ܕܠܨܦܪܐ ܢܬܟܿܢܫܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܗܿ. ܘܢܫܼܡܥܘܢ ܟܪܘܙܘܬܗ ܕܬܕܝ. ܘܒܬܪ ܗܝܕܝܢ ܦܩܼܕ ܕܢܬܝܗܒ ܠܗ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐܼ. ܘܗܼܘ ܕܝܼܢ ܠܐ ܩܒܿܠ. ܘܐܼܡܪ. ܐܢܗܘ ܕܕܝܠܢ ܫܒܩܼܢ ܐܿܝܟܢܐ ܢܣܒ ܕܐܚܪ̈ܢܐ܀ ܐܣܬܥܪ ܗܠܝܼܢ ܒܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ. ܕܠܘ ܕܝܢ ܣܪܝܩܐܝܬ ܢܦܼܩ ܗܠܝܢ ܒܟܠ ܦܬܓܡ ܡܢ ܐܪܡܝܼܐ ܠܝܘܢܝܐܼ. ܒܙܒܢܝܗܝܢ ܐܬܬܣܝܡ ܗܪܟܐ .܀. .܀. .܀.

ܫܠܡ ܣܦܼܪ ܩܕܡܝܐ. ܀. .܀. .܀.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/476
Source:
William Wright and Norman McLean (eds.), The ecclesiastical history of Eusebius in Syriac (Cambridge: University Press, 1898). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Eusebius of Caesarea, “Ecclesiastical History, Book 1 - ܣܦܪܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܥܕܬܐ” based upon William Wright and Norman McLean (eds.), The ecclesiastical history of Eusebius in Syriac (Cambridge: University Press, 1898), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/476.
Bibliography:
Ecclesiastical History, Book 1 - ܣܦܪܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܥܕܬܐ.” In The ecclesiastical history of Eusebius in Syriac, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published 337 CE. https://syriaccorpus.org/476.

Show Citation Styles