Digital Syriac Corpus

Ecclesiastical History, Book 2 - ܣܼܦܪܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܥܕܬܐ

   https://syriaccorpus.org/477
book :
section :
line :
page break :
2 pb. 57
ܫܪܒܐ ܩܕܡܝܐܼ ܥܠ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐܿ. ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬܠܩ ܡܫܝܚܐ .܀. ܕܬܪܝܼܢ ܕܐܝܟܢܐ ܛܝܒܪܝܘܣ ܟܕ ܝܠܼܦ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܐܬܬܙܝܥ .܀. .܀. ܕܬܠܬܐܼ ܕܐܝܟܐܢ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܟܒܠܗ ܥܠܡܐ ܦܪܚܬܿ ܣܒܪܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܕܐܪܒܥܐܼ. ܕܐܝܟܐܢ ܡܢ ܒܬܪ ܛܝܒܪܝܘܣ ܓܐܝܘܣ ܐܩܝܡ ܥܠ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܠܐܓܪܦܐܿ. ܟܕ ܫܼܪܐ ܠܗܪܘܕܣ ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ. ܕܚܡܫܝܐܼ ܕܐܝܟܢܐ ܦܝܠܘܢ ܚܠܦ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܐܙܼܠ ܒܐܝܙܓܘܬܐ ܠܘܬ ܓܐܝܘܣ. ܕܫܬܼܐ ܕܟܡܐ ܒܝܫ̈ܬܐ ܐܕܪܟ ܐܢܘܢ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐܿ. ܡܢ ܒܬܪ ܡܪܚܘܬܗܘܢ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ... ܕܫܒܥܐܼ ܕܐܝܟܢܐ ܗܼܘ ܠܢܦܫܗ ܩܼܛܠ ܦܝܠܛܘܣ. ܕܬܡܝܐܼ ܥܠ ܟܦܢܐ ܕܗܼܘܐ ܒܫ̈ܢܝ ܩܠܘܕܝܘܣ. ܕܬܫܥܐܼ ܣܗܕܘܬܗ ܕܝܥܩܘܒ ܫܠܝܚܐ ... ܕܥܣܪܐܼ ܕܐܝܟܐܢ ܠܐܓܪܦܐ ܕܗܼܘ ܗܪܘܕܣ ܟܕ ܪܼܕܦ ܠܫ̈ܠܝܚܐܿ. ܩܼܕܡܗ ܡܚܕܐ ܕܝܢܼܐ ܕܐܠܗܐ .܀. pb. 58 ܕܚܕܥܣܪܼ ܥܠ ܬܘܕܐ ܡܛܥܝܢܐ .܀. ܕܬܪܥܣܪܼ ܥܠ ܗܠܢܐ ܡܠܟܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܕܬܠܬܥܣܪܼ ܥܠ ܣܝܡܘܢ ܚܪܫܐ .܀. ܕܐܪܒܬܥܣܪܼ ܥܠ ܟܪܘܙܘܬܗ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܒܪܗܘܡܐ. ܕܚܡܫܬܥܣܪܼ ܥܠ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܪܩܘܣ. ܕܐܫܬܬܥܣܪܼ ܕܐܝܟܢܐ ܡܪܩܘܣ ܩܕܡܝܬ ܐܟܪܙ ܝܕܥܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܒܡܨܪܝܢ ... ܕܫܒܬܥܣܪܼ. ܕܐܝܠܝܢ ܡܫܬܥܐ ܦܝܠܘܢ ܥܠ ܐܒ̈ܝܠܐ ܕܒܨܪܝܢ ... ܕܬܡܢܬܥܣܪܼ ܕܟܡܐ ܡܐܡܪ̈ܝܢ ܕܦܝܠܘܢ ܝܕܥܢܢ ܀ ܕܬܫܬܥܣܪܼ ܕܐܝܢܐ ܐܘܠܨܢܐ ܓܼܕܫ ܠܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܝܡܐ ܕܦܣܟ ܒܐܘܪܫܠܡ .܀. ܕܥܣܪܝܼܢ ܕܐܝܠܝܢ ܐܣܬܥܪ ܒܝ̈ܘܡܬܗ ܕܢܐܪܘܢ ܒܐܘܪܫܠܡ .܀. ... ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕܼ ܥܠ ܡܨܪܝܐ ܗܿܘ ܕܐܦ ܦܪܟܣܣ ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܡܕܟܪܐ ܠܗ .܀.. ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܼܢ. ܕܐܝܟܐܢ ܐܫܬܕܪ ܡܢ ܝܗܘܕ ܠܪܗܘܡܐ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܦܟܝܪ܇ ܘܟܕ ܢܦܼܩ ܪܘܚܐ ܐܫܬܪܝ ܡܢ ܟܠ ܥܕܠܝ. ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐܼ. ܕܐܝܟܐܢ ܐܣܗܕ ܝܥܩܘܒܿ. ܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ .܀. pb. 59 ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐܼ. ܕܐܝܟܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܪܩܘܣ ܩܡ ܐܦܣܩܘܦܐ ܒܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܩܕܡܝܐܝܬܼ ܐܢܝܢܘܣ .܀. ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܝܐܼ ܥܠ ܪܕܘܦܝܐ ܕܗܼܘܐ ܒܝ̈ܘܡܝ ܢܐܪܘܢܿ. ܕܒܗ ܦܘܠܘܣ ܘܦܛܪܘܣ ܢܣܒܘ ܟܠܝܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܡܛܠ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܒܪܗܘܡܐ. ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐܼ ܕܐܝܟܐܢ ܣܒܠܘ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܪܒܘ ܒܝ̈ܝܢ ܘܥܠ ܩܪܒܐ ܐܚܪܝܐ ܕܗܼܘܐ ܠܗܘܢ ܥܡ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ... ܀. .܀. .܀.
2.1

ܫܪܒܐ ܩܕܡܝܐ ܥܠ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܫܠܝܚܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬܠܩ ܡܫܝܚܐ.

ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܘܿܠܐ ܗܘܐ ܕܢܩܿܕܡ ܢܿܦܪܫ ܒܦܣܝ̈ܩܬܐ ܩܕܡ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܥܕܬܐ: ܥܠ ܐܠܗܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܘܥܠ ܩܕܝܡܼܝܘܬܐ ܕܩܝ̈ܡܘܗܝ ܕܝܘܠܦܢܢ: ܘܥܠ ܩܕܝܡܝܘܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܕܣܒܪܬܗܿ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ: ܠܘ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܥܠ : ܐܠܐ ܐܦ ܥܠ ܓܠܝܢܗ ܕܡܪܢ ܕܗܼܘܐ ܒܙ̈ܒܢܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܘܥܠ ܚܫܗ ܘܥܠ ܓܒܝܘܬܐ ܕܫ̈ܠܝܚܘܗܝܼ. ܒܣܼܦܪܐ ܕܩܕܡ ܗܢܐܼ ܒܦܣܝܩ̈ܬܐ ܐܡܪܢܢ ܬܚܘܝܬܗܝܢ. ܢܐܡܪ ܕܝܢ ܗܫܐ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܗܼ̈ܘܝ ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ. ܡܢܗܝܢ ܢܪܫܘܡ ܡܢ ܟܬ̈ܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐܼ. ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܠܒܪܼ. ܒܙܒ̈ܢܝܗܝܢ ܡܕܟܪܝܢ ܚܢܢ ܠܗܝܢ. ܩܕܡܐܝܬ ܗܟܝܠܼ. ܠܫܠܝܚܘܬܐ ܚܠܦ ܝܗܘܕܐ pb. 60 ܡܫܠܡܢܼܐܿ ܐܬܓܒܝܼ ܬܘܠܡܝ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܕܡܪܢ ܐܝܟ ܕܩܿܕܡܢܢ ܐܡܪܢܢ. ܩܡܘ ܕܝܢ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܓܘܐ ܒܝܕ ܨܠܘܬܐ ܘܣܝܡ ܐܝܕܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐܼ. ܐܢܫܐ ܒܚܝܪ̈ܐܿ ܒܡܢܝܢܐ ܫܒܥܐ. ܗܿܢܘܢ. ܕܒܝܬ ܐܣܛܦܢܘܣ. ܗܿܘ ܕܗܼܘ ܩܕܡܐܝܬ ܒܬܪ ܡܪܢ ܐܬܪܓܡ ܒܟܐ̈ܦܐ ܠܡܘܬܐ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܗܿܢܘܢ ܕܩܛܠܘ ܠܡܪܗܘܢܿ. ܕܥܡܗܿ ܥܡ ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܕܩܒܿܠ݀. ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܗܿ ܠܗܕܐ ܐܬܓܼܒܝ ܗܘܐ. ܘܟܠܝܠܐ ܕܙܟܘܬܐ ܕܣܗ̈ܕܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܕܫܿܠܡ ܠܫܡܗܼ ܗܼܘ ܩܒܿܠ ܩܕܡܐܝܬ. ܝܥܩܘܒ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢܼ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܼܘ ܒܪܗ ܗܘܐ ܕܝܘܣܦ: ܝܘܣܦ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܡܣܼܬܒܪ ܗܘܐ ܕܐܒܘܗܝ ܗܘ ܕܡܫܝܚܐ: ܕܠܗ ܡܟܝܪܐ ܗܘܬ ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ: ܘܥܕ ܠܐ ܢܬܩܪܒܘܢ ܚܕ ܠܘܬ ܚܕ ܐܫܬܟܚܬܿ ܒܛܢܼܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ: ܐܝܟ ܕܡܿܠܦ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܕܠܗ ܠܗܢܐ ܝܥܩܘܒ ܩܕܡܝܐ ܩܿܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܙܕܝܩܐ ܡܛܠ ܫܒܝܚܘܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܘܗܝܼ. ܥܠܘܗܝ ܡܫܬܥܝܼܢ ܕܩܒܿܠ ܩܕܡܐܝܬ ܬܪܘܢܘܣ ܕܐܦܣܩܦܘܬܐ ܒܥܕܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܩܠܡܝܣ ܟܬܿܒ ܥܠܘܗܝܼ ܗܟܢܐ.. ܕܦܛܪܘܣ ܠܡ ܘܝܥܩܘܒ ܘܝܘܚܢܢ ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ܕܦܪܘܩܢ: ܐܝܟ ܐܢܫܐ ܕܡܢܗ ܡܢ ܦܪܘܩܢ ܐܬܝܩܪܘ ܗܘܘܼ ܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܬܫܒܘܚܬܐ. ܐܠܐ ܠܝܥܩܘܒ ܙܕܝܩܐܿ ܓܒܘ ܠܐܦܣܩܘܬܐ ܕܐܪܫܠܡ. ܘܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܒܗ pb. 61 ܒܗܢܐ ܫܪܒܐ ܬܘܒܼ ܐܦ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܠܥܘܗܝ. ܕܠܝܥܩܘܒ ܙܕܝܩܐ ܘܠܝܘܚܢܢ ܘܠܦܛܪܘܣܼ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܡ ܡܪܢ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܐܫܠܡ ܠܗܘܢ ܝܕܥܬܗܼ. ܘܗܼܢܘܢܼ ܐܫܠܡܘ ܠܟܫܪܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܫ̈ܠܝܚܐܼ. ܠܫܒܥܝܢ. ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܢܒܐ. ܬܪܝܢ ܕܝܢ ܗܿܘܝܢ ܗܘܘ ܕܫܡܗܘܢ ܗܘܘ ܝܥܩܘܒ. ܚܕ ܗܿܘ ܙܕܝܩܐ ܗܿ، ܕܡܢ ܟܢܦܐ ܕܗܟܝܠܐ ܫܕܐܘܗܝ ܘܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܩܨܪܐ ܒܩܝܣܐ ܒܠܥܼ ܘܡܝܬܼ. ܐܚܪܢܐ ܕܝܼܢ ܗܿܘ ܕܐܬܼܦܣܩ ܪܫܗ. ܠܗ ܕܝܢ ܠܗܢܐ ܝܥܩܘܒ ܙܕܝܩܐܼ ܐܦ ܦܘܠܘܣ ܡܕܟܪ ܠܗ. ܟܕ ܟܬܿܒܼ ܗܟܢܐ. ܕܠܐܚܪܝܢ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ ܠܐ ܚܿܙܝܬܼ ܐܠܐܼ ܐܢ ܠܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ. ܘܥܡ ܗܠܝܼܢ ܐܦ ܫܘܘܕܝܗ ܕܦܪܘܩܢ ܕܠܘܬ ܡܿܠܟܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܡܫܬܿܠܡ ܗܘܐ. ܬܐܘܡܐ ܓܝܪ ܠܬܕܝ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐܼ ܠܐܘܪܗܝ ܫܕܪ ܗܘܐܿ. ܕܢܗܘܐ ܟܪܘܙܐ ܘܡܣܿܒܪܢܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܕܡܫܝܚܐܿ. ܕܡܢ ܟܬܒܐ ܕܐܫܬܟܚ ܬܡܢ ܐܘܕܥܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܟܕ ܡܿܛܝ ܠܗ ܠܗܿܘ ܕܐܬܪܐܼ. ܠܐܒܓܪ ܐܣܝ ܒܡܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐܼ. ܘܠܒ̈ܢܝ ܐܬܪܐ ܟܠܗܘܢܼ ܐܬܗܪ ܗܘܐ ܒܚ̈ܝܠܐ ܬܡܝ̈ܗܐ ܕܣܿܥܪ ܗܘܐ. ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܕܝܼܢ ܒܝܕ ܫ̈ܠܝܚܘܗܝ ܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܣܘܥܪ̈ܗܘܗܝ. ܘܩܿܪܒ ܐܢܘܢ ܠܣܓܕܬܐ ܕܚܝܠܗ ܕܡܫܝܚܐܼ. ܘܥܒܼܕ ܐܢܘܢ ܬܠܡ̈ܝܕܐ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܐܝܟ ܕܡܢܗ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܘܪ̈ܗܝܐܼ pb. 62 ܠܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܢܩܝܐ. ܘܬܚܘܝܬܐ ܪܒܬܐ ܕܥܘܕܪܢܗ ܕܦܪܘܩܼܢ ܓܠܝܐ ܗܝ ܒܗܘܢ. ܘܗܠܝܢ ܐܡܝܪܢܼ ܐܝܟ ܕܡܢ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܩܕܡ̈ܝܐ܀ ܢܿܦܼܢܐ ܠܢ ܡܟܝܠ ܠܘܬ ܟܬ̈ܒܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ. ܟܕ ܗܼܘܐ ܕܝܢ ܪܘܕܦܝܐ ܩܕܡܝܐ ܘܚܣܝܢܐ ܥܠ ܥܕܬܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܒܣܗܕܘܬܗ ܕܐܣܛܦܢܘܣܼ. ܟܠܗܘܢ ܬܠܡ̈ܝܕܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪ̈ܥܣܪ ܐܬܿܒܕܪܘ ܒܟܠܗܿ ܝܗܘܕ ܘܒܝܬ ܫܡܪ̈ܝܐܼ ܐܝܟ ܕܐܼܡܪ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐܿ. ܕܐܢܫܝܢ ܡܢܗܘܢ ܪܕܘ ܘܥܒܪܘ ܥܕܡܐ ܠܦܘܢܝܩܐ ܘܠܩܘܦܪܘܣ ܘܠܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܡܪܚܝܢ ܗܘܘ ܕܢܟܪܙܘܢ ܠܥܡ̈ܡܐ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕܼ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܡܣܿܒܪܝܢ ܗܘܘ. ܦܘܠܘܣ ܕܝܢ ܥܕܟܝܠܼ ܡܠܼܐ ܗܘܐ ܠܘܚܡܐ ܕܩܛܠܐ ܥܠ ܥܕܬܐ. ܘܥܐܠ ܗܘܐ ܠܒ̈ܬܐ ܕܡܗ̈ܝܡܢܐܼ. ܘܐܿܠܨ ܗܘܐ ܠܓܒܪ̈ܐ ܘܠܢܫ̈ܐܼ ܘܡܫܠܡ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܐܦ ܦܝܠܝܦܘܣ ܕܝܢ: ܚܕ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܬܼܓܒܝܘ ܠܬܫܡܝܬܐ ܥܡ ܐܣܛܦܢܘܣ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܬܿܒܕܪܘ ܗܘܘܼ. ܢܚܼܬ ܠܫܡܪܝܢ ܟܕ ܡܠܼܐ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐܼ. ܘܐܟܪܙ ܩܕܡܐܝܬ ܠܗܿܢܘܢ ܕܬܡܼܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܡܬܚܦܛܐ ܗܘܬ ܒܗ ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐܼ. ܐܝܠܟܢܐ ܕܣܝܡܘܢ ܚܿܪܫܐ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܣ̈ܓܝܝܐ ܐܬܟܘܢܘ ܒܡ̈ܠܘܗܝ ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܡܫܡܗ ܗܘܐ ܣܝܡܘܢ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܛܿܥܝܢ ܗܘܘ ܒܚܪܫܘܬܗܼ. ܕܚܝܿܠܐ ܪܒܐ ܕܠܗܐ ܚܫܒܝܢ ܗܘܘ pb. 63 ܠܗ. ܗܝܕܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܗܼܘ ܟܕ ܬܼܗܪ ܒܚ̈ܝܠܐ ܬܡܝ̈ܗܐ ܕܐܠܗܐ ܕܗܿܘܝܢ ܗܘܘ ܒܐܝܕܗ ܕܦܝܠܝܦܘܣܼ. ܐܬܪܡܝ ܒܐܣܟܝܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐܼ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܢܩܿܒܠ. ܕܒܗܿ ܒܗܕܐ ܘܠܿܠ ܠܢ ܕܢܬܕܡܪ: ܕܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܡܣܬܥܝܪܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܗܪܣܝܣ ܡܣܝܒܬܐ ܕܝܠܗܿ. ܕܒܗܝܿ ܢܟܝܪܘܬܐ ܕܐܒܘܗܘܢ ܡܬܚܫܚܝܢ ܘܐܝܟ ܟܘܪܗܢܐ ܕܫܘܚܢܐ ܒܝܫܼܐ ܡܬܝܒܠܐ ܒܗܘܢܿ. ܘܡܗܪܝܢ ܘܡܘܒܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܝܟܚܝܢ ܕܢܡܼܙܓܘܢ ܒܗܘܢ ܡܪܬܐ ܒܝܫܬܐ ܕܟܣܝܐ ܒܗܘܢ. ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܐܬܟܘܢܘ ܘܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܬܕܚܩܘ ܘܐܫܬܕܝܘ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܼܘ ܣܝܡܘܢ ܟܕ ܐܬܦܪܣܝ ܡܢ ܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐܿ. ܩܒܿܠ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܫܿܘܐ ܠܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܒܟܠܝܘܡ ܪܒܝܐ ܗܘܬ ܘܝܓܣܐ ܣܒܪܬܐ ܕܚ̈ܝܐ: ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐܼ. ܐܬܼܐ ܗܘܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܗܝܡܢܐ ܕܡܠܟܬܐ ܕܟܘܫܿ. ܕܐܝܟ ܥܝܕܗ ܕܐܬܪܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܐܢܬܬܐ ܡܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢܿ. ܕܗܼܘ ܩܕܡܐܝܬ ܡܢ ܥܡܡ̈ܐ ܩܒܿܠ ܣܒܪܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܦܝܠܝܦܘܣ ܐܝܟ ܕܡܢ ܓܠܝܢܐ ܕܐܠܗܐܿ. ܘܗܼܘ ܗܼܘܐ ܪܫܝܼܬܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܟܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܗܼܦܟ ܠܐܬܪܗܼ ܣܿܒܪ ܬܡܢ ܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܟܘܠ݀. ܘܡܐܬܝܬܗ ܡܚܝܢܝܬܐ ܕܦܪܘܩܢ ܕܠܘܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܒܥܿܒ̈ܕܐ ܫܠܼܡܬܿ ܒܐܝܕܗ ܢܒܝܘܬܐ ܗܿܝ ܕܐܡܪܐܿ. ܕܟܘܫ ܬܩܿܕܡ ܬܿܫܠܡ ܐܝܕܐ ܠܐܠܗܐ. pb. 64 ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦ ܦܘܠܘܣ ܡܐܢܐ ܓܒܝܐܼ. ܠܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐܼ ܐܦܠܐ ܕܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܐܠܐܼ ܒܓܠܝܢܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܐܠܗܐ ܐܒܘܗܝ ܕܐܩܝܡܗ ܡܢ ܒܿܝܬ ܡܝ̈ܬܐܿ. ܒܝܕ ܗܿܘ ܚܙܘܐ ܘܓܠܝܢܐ ܕܩܠܐ ܕܗܼܘܐ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܫܡܝܐܿ. ܐܫܬܘܝ ܠܩܪܝܢܐ ܘܗܼܘܐ ܫܠܝܚܐ ܀

2.2

ܕܬܪܝܼܢ ܕܐܝܟܢܐ ܛܝܒܪܝܘܣ ܟܕ ܝܠܦܼ ܡܢ ܦܝܠܛܘܣ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܐܬܙܝܥ܀

ܟܕ ܕܝܢ ܡܫܬܡܗܐ ܗܘܬ ܘܡܬܟܪܙܐ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܩܝܼܡܬܗ ܫܒܝܚܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܕܦܪܘܩܢ: ܘܡܣܩܗ ܕܠܫܡܝܐܼ. ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܪ̈ܫܝܗܘܢ ܕܥܡ̈ܡܐܼ. ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܡܣܬܥܪ ܚܕܬܐܝܬܼ ܕܗܼܘܘ ܡܘܕܥܝܢ ܠܗܿܘ ܕܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐܿ. ܕܡܕܡ ܠܐ ܢܦܠܼܛܝܘܗܝ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܬܥܪܢ. ܡܫܬܡܗܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܒܟܘܠܗܿ ܦܠܣܛܝܢܐܼ ܩܝܼܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܕܦܪܘܩܢ܀ ܦܝܠܛܘܣ ܗܟܝܠ ܠܛܝܒܪܝܘܣ ܡܠܟܐ ܐܘܕܥ ܥܠ ܐܬܘ̈ܬܗ ܕܡܪܢܿ. ܘܕܡܢ ܒܬܪ ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܐܬܗܝܡܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܛܝܒܪܝܘܣܼ ܠܣܘܢܩܠܛܘܣ ܩܿܪܒܗܿ ܗܘܐ ܠܗܕܐ. ܗܼܝ ܕܝܢ ܣܘܢܐܩܠܛܘܣ ܠܡܠܬܐ ܗܕܐܜ ܐܣܠܝܬܗܿ ܗܼܘܬܼ. ܥܠ ܕܠܐ ܐܬܒܚܪܬܿ ܡܢܗܿ ܩܕܡܐܝܬ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܝܬ pb. 65 ܗܘܐܿ. ܕܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܐܗܿܘܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐܿ. ܐܠܐ ܐܢ ܒܡܠܼܟܐ ܘܒܦܘܩܕܢܐ ܕܣܘܢܩܠܛܘܣ. ܡܣܼܬܒܪܘ ܕܝܢ ܡܣܼܬܒܪܐ ܗܘܬܼ ܕܡܛܠ ܗܕܐ. ܒܫܪܪܐ ܕܝܼܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܙܕܩܿ ܗܘܐ ܕܒܕܝܢܼܐ ܘܡܠܼܟܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܝܘܠܦܢܗ ܚܝܐ ܕܐܠܗܐ ܢܬܿܩܝܡ ܗܘܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܕܚܩܬܗܿ ܠܡܠܬܐ ܕܐܬܩܪܒܬܿ ܠܗܿ ܡܛܠ ܦܪܘܩܢ ܒܘܠܼܐ ܕܪܗܘܡܐܼ. ܗܼܘ ܛܝܒܪܝܘܣ ܩܘܝ ܒܬܪܥܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܡܕܡ ܕܣܢܼܐ ܥܠ ܝܘܠܦܢܗ ܕܡܫܝܚܐܼ ܠܐ ܡܬܚܿܫܒ ܗܘܐ. ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܛܪܛܝܠܠܝܐܘܣܿ. ܓܒܪܐ ܕܡܫܡܠܝܐܝܬ ܡܦܼܣ ܗܘܐ ܒܢܡܘ̈ܣܝܗܘܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܿ. ܕܐܦ ܒܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܫܒܝܚ ܗܘܐܿ. ܘܡܢ ܐܢܫܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܘܡܫܒ̈ܚܐ ܕܐܝܬ ܒܪܗܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܡܦܼܩ ܒܪܘܚܐ ܕܥܒܼܕ ܚܠܦ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܪܗܘܡܐܝܬ ܘܐܬܿܦܫܩ ܝܘܢܝܐܝܬܼ. ܣܡ ܒܡ̈ܠܘܗܝ ܟܕ ܡܫܬܥܐܼܿ ܗܟܢܐ. ܢܿܕܪܘܫ ܠܡ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢ ܟܝܢܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܢܡܘ̈ܣܐ. ܢܡܘܣܐ ܥܬܝܩܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢܼ. ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܡܿܠܟܐܼ ܠܐ ܢܬܩܿܝܡܿ. ܥܕܡܐ ܕܡܬܒܚܪ ܡܢ ܣܘܢܩܠܛܘܣ. ܡܪܩܘܣ ܐܡܝܠܘܣܼ ܗܟܢܐ ܥܒܼܕ ܗܘܐ ܡܛܠ ܨܠܡܐ ܚܕ ܠܒܘܪܘܢܣ. ܘܗܕܐܼ ܚܠܦܝܢ ܗܘ ܕܝܠܢ ܗܼܘܬ. ܠܘܬܟܘܢ ܓܝܪܼ ܒܒܘܚܪܢܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܡܝܗܒܐ ܠܗܘܬܐ. ܘܡܟܝܠ ܐܠܐ ܫܦܼܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐܼ. ܐܠܗܐ ܕܢܗܘܐܼ ܠܐ ܡܫܟܚ. ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܗܕܐܼ ܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘ ܙܕܩܿ ܕܢܚܣܐ ܥܠ ܐܠܗܐ. ܛܝܒܪܝܘܣ ܗܟܝܠ݀ pb. 66 ܗܿܘ ܕܒܝ̈ܘܡܬܗ ܫܡܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܥܼܠ ܠܥܠܡܐܼ. ܟܕ ܐܘܕܥܘܗܝ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ ܡܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܩܦ ܩܕܡܝܬ ܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐܼ. ܐܦ ܗܼܘܼ ܐܘܕܥ ܗܘܐ ܠܣܘܢܩܠܛܘܣ. ܝܕܥܿ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܼܘܼ ܕܫܦܼܪ ܗܘܐ ܠܗ ܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ. ܗܼܝ ܕܝܢ ܣܘܢܐܩܠܛܝܛܘܣ: ܥܠ ܕܗܼܝ ܠܐ ܒܚܪܬܗܿ ܗܘܐ ܠܨܒܘܬܐ ܗܕܐܼ ܐܣܠܝܬܗܿ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܩܘܝ ܒܦܘܩܕܢܗܼ ܘܠܘܚܡܐ ܕܡܘܬܐ ܐܬܠܚܡܿ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܟܠܝܢ ܩܪ̈ܨܝܗܘܢ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܗܕܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܚܘܦܛܐ ܕܡܦܪܣܢܘܬܗ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܗܼܘܬܿ ܒܪܥܝܢܗܿ. ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܫܘܪܝܐ ܗܘܬ ܕܫܣܒܪܬܐܿ. ܕܕܠܐ ܟܠܝܿܬܐ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܢܪܗܼܛ ܝܘܠܦܢܗ ܕܡܠܬܐ .܀. ܀ .܀.

2.3

ܕܬܠܬܐܼ ܕܐܝܟܢܐ ܒܩܠܝܠ ܙܒܢܐܿ. ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܦܪܚܬܿ ܣܒܪܬܗ ܕܡܫܝܚܐ.

ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܒܚܠܝܐ ܘܒܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܡܢ ܫܡܝܐܼ. ܡܢ ܫܠܝ ܐܝܟ ܕܢܚܗ ܕܫܡܫܐ ܠܟܠܗ ܥܠܡܐܼ ܕܢܚܬܿ ܣܒܪܬܐ ܕܚ̈ܝܐܿ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܝܟ ܣܗܕܘܬܗ ܕܟܬܒܐ ܕܐܠܗܐܿ. ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܢܦܩܬܿ ܒܪܬ ܩܠܗܘܢ ܕܡܣܿܒܪ̈ܢܐ ܘܕܫ̈ܠܝܚܐܿ. ܘܒܥܒܪ̈ܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܐܫܬܡܥ ܡ̈ܠܝܗܘܢ. ܘܒܟܠ ܡܕܝܢܐ ܘܩܘܪܝܐܼ ܣܿܓܝܐ ܗܼܘܬ ܣܒܪܬܐ. ܘܒܕܡܘܬ ܐܕܪ̈ܐ ܒܪ̈ܒܘܬܐ ܕܐܢܫܐ ܡܢ ܫܠܝܼ ܥܕܬ̈ܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܐܬܩܝܡ ܗܘܝ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܡܝܒܠܢܘܬܐ pb. 67 ܕܐܒܗ̈ܝܗܘܢ ܘܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܒܟܘܪܗܢܐ ܥܬܝܩܐ ܕܕܚܠܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܐܣܝܪܢ ܗܘܝ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢܼ. ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܝܕ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝܼ ܒܝܘܠܦܢܐ ܘܒܿܥܒ̈ܕܐ ܬܡܝ̈ܗܐܿ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܪ̈ܝܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܐܬܚܪܪܘ ܗܘܘ ܘܐܫܼܬܪܝܘ ܡܢ ܐܣܘܪ̈ܐ ܩܫ̈ܝܐܿ. ܘܒܣܿܪ ܥܠ ܣܓܝܐܘܬ ܐܠܗ̈ܝܗܘܢܿ. ܘܡܘܕܝܢ ܗܘܘ ܕܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ݀. ܘܡܝܩܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܬܩ̈ܢܐ ܕܫܪܪܐ ܘܒܦܘ̈ܠܚܢܐ ܢܟ̈ܦܐ ܘܩܕܝ̈ܫܐܿ. ܕܐܙܕܪܥܘ ܡܢ ܦܪܘܩܢ ܒܝܬ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܫܬܿܦܥܐ ܗܘܬ ܐܦ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܥܡ̈ܡܐܼ. ܩܕܡܐܝܬ ܒܩܣܪܝܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐܼ. ܩܘܪܢܠܝܘܣ ܥܡ ܟܠܗ ܒܝܬܗܼ ܩܒܿܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐܿ. ܒܝܕ ܚܙܘܐ ܕܐܠܗܐ ܘܬܫܡܫܬܗ ܕܦܛܪܘܣ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐܿ. ܕܗܿܢܘܢ ܕܐܬܒܿܕܪܘ ܗܘܘ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܕܗܼܘܐ ܥܠ ܐܣܛܦܢܘܣܿ. ܐܟܪܙܘ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܣܒܪܬܐ. ܘܪܒܝܐ ܗܘܬܼ ܘܣܿܓܝܐ ܥܕܬܐ ܕܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܟܕ ܟܢܝܫܝܢ ܬܡܢ ܣܓ̈ܝܐܐ: ܘܢܒ̈ܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܬܘ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ: ܘܥܡܗܘܢ ܒܪܢܒܐ ܘܦܘܠܘܣ ܘܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܚ̈ܐܼ. ܫܡܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܗܝܕܝܢ ܩܕܡܐܝܬܼ ܐܝܟ ܕܡܢ ܢܒܥܐ ܥܬܝܪܐ ܪܕܿܐ ܗܘܐ. ܘܐܕܐ ܚܕ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܢܒ̈ܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢܼ. ܐܬܢܒܝ ܥܠ ܟܦܢܐ ܕܥܬܝܕ ܗܘܬ ܕܢܗܘܐ. ܦܘܠܘܣ ܕܝܢ ܘܒܪܢܒܐܿ ܟܕ ܡܿܠܝܘ ܬܡܢ ܬܫܡܫܬܗܘܢܼ. ܐܫܬܕܪܘ ܗܘܘ ܠܬܡܫܬܐ ܕܐܚ̈ܐ. pb. 68 ܕܐܪܒܥܐܼ ܕܐܝܟܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܛܝܒܪܝܘܣܿ. ܓܐܝܘܣ ܐܩܝܡ ܥܠ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܠܐܓܪܦܐܿ. ܟܕ ܫܼܪܐ ܠܗܪܘܕܣ ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ. ܛܝܒܪܝܘܣ ܕܝܢ ܩܡ ܒܡܠܟܘܬܐ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫ̈ܢܝܼܢ ܘܡܝܬ. ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܕܝܢ ܩܒܿܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐܼ ܓܐܝܘܣ. ܒܿܗ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܣܡ ܟܠܝܠܐ ܠܐܓܪܦܐܼ ܘܐܩܝܡܗ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܗܘ̈ܕܝܐܿ. ܥܠ ܛܛܪܪܛܘܬܐ ܕܦܠܝܠܦܘܣ ܘܕܠܘܣܢܝܐ. ܘܥܡܗܝܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐܼ ܐܦ ܛܛܪܪܟܘܬܐ ܕܗܪܘܕܣ ܐܫܠܡ ܠܗܿ. ܘܫܼܪܐ ܠܗܪܘܕܣ ܥܡ ܐܢܬܬܗ ܗܪܘܕܝܐܿ. ܒܥ̈ܠܼܠܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܕܚܘܣܪ̈ܢܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܗܪܘܕܣܼ ܗܿܘ ܗܘ ܕܗܼܘܐ ܒܙܒܢܐ ܕܚܫܗ ܕܦܪܘܩܢ. ܘܣܗܕܐ ܕܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝܼ ܝܘܣܝܦܘܣ.

2.5

ܕܚܡܫܐܼ ܕܐܝܟܢܐ ܦܝܠܘܢ ܚܠܦ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܐܙܼܠ ܒܐܝܙܓܕܘܬܐ ܠܘܬ ܓܐܝܘܣ.

ܒܝ̈ܘܡܬܗ ܕܗܢܐܼ. ܦܝܠܘܢ ܡܫܡܗ ܗܘܐܼ ܒܣܓܝܐ̈ܬܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܒܚܟܡܬܐ ܕܝܠܼܢ. ܐܠܐ ܐܦ ܒܗܿܝ ܕܥܒܪ̈ܝܐܼ ܓܒܪܐ ܗܘܐ ܝܕܝܥܐ. ܓܢܣܗ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܼ ܥܒܪܝܐ. ܘܡܢ ܐܢܫܐ ܡܫ̈ܡܗܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ ܠܐ ܒܨܝܪ ܗܘܐ. ܕܟܡܐ ܕܝܢ ܥܡܠܐ ܗܘܬ ܠܗ ܒܝܘܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܒܗ̈ܬܐܼ. ܓܠܼܐ ܗܘܼ ܘܝܕܝܥ ܒܥܒܿܕܐ. ܘܒܡܪܕܘܬܐ ܕܚܟܡܬܐ pb. 69 ܕܠܒܪ ܕܐܝܟܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܼ ܠܐ ܡܬܒܥܐ ܠܢ ܕܢܐܡܪ. ܕܡܡܪܝܢܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܕܦܠܛܘܢܼ ܘܕܦܝܬܓܪܘܣ. ܘܡܫܬܥܝܢ ܥܠܘܗܝܼ ܕܥܒܼܪ ܗܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܕܗܼܘܘ ܒܝܘܡ̈ܬܗ. ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܓܼܕܫ ܠܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܝ̈ܘܡܝ ܓܐܝܘܣܼ. ܒܚܡܫܐ ܣܦܼܪ̈ܝܢ ܟܬܼܒܼ ܘܐܫܠܡ ܠܢܿ. ܘܐܡܼܪ ܐܦ ܥܠ ܚܣܝܪܘܬ ܪܥܝܢܗ ܕܓܐܝܘܣ ܕܫܿܡܗ ܢܦܫܗ ܐܠܗܐܿ. ܘܕܒܪܒܘ ܨܒ̈ܘܢ ܨܥܪ ܫܘܠܛܢܗܿ. ܘܒ̈ܝܫܬܐ ܕܣܒܠܘ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܝ̈ܘܡܬܗܿ. ܘܥܠ ܕܐܙܼܠ ܠܪܗܘܡܐ ܚܠܦ ܒܼܢ̈ܝ ܥܡܗ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܐܝܙܓܕܘܬܐ. ܘܕܐܝܟܢܐ ܩܡ ܩܕܡ ܓܐܝܘܣ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܢܡܘ̈ܣܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ: ܘܗܼܘ ܓܚܼܟ ܘܒܙܚ ܒܗܿ ܘܩܪܝܒ ܗܘܐ ܠܡܡܬ ܡܢ ܐܝ̈ܕܘܗܝܼ. ܡܼܕܟܪ ܠܗܝܢ ܠܗܠܝܢ ܘܐܦ ܝܘܣܝܦܘܣ ܒܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܐܟܬܒ ܒܡ̈ܠܘܗܝܼ ܗܟܢܐ. ܕܒܫܓܘܫܝܐ ܠܡ ܕܗܼܘܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܥܡܪܝܢ ܬܡܢ ܘܕܥܡ̈ܡܐܼ. ܬܠܬܐ ܬܠܬܐ ܐܝ̈ܙܓܕܝܢ ܐܬܼܓܒܝܘ ܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐܼ ܘܐܙܠܘ ܠܘܬ ܓܐܝܘܣ. ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝ̈ܙܓܕܐ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܐܦܝܘܢܼ. ܣܿܓܝ ܡܓܕܦ ܗܘܐ ܥܠ ܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܘܐܿܡܪ ܗܘܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐܼ ܕܐܦ ܒܐܝܩܪܗ ܕܩܣܪ ܒܣܿܝܢ ܗܘܘ. ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܐܝܠܢ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܥܠܘܬ̈ܐ ܘܗܝ̈ܟܠܐ ܡܬܼܩܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ. ܘܒܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܟܠܗܝܼܢ ܐܝܟ ܕܠܐܠܗܐ ܡܩܿܒܠܝܢ ܠܗ. ܘܒܠܚܘܕ ܠܗܠܝܢ ܗܘ ܝܗ̈ܘܕܝܐ pb. 70 ܕܠܐ ܡܬܼܚܫܒ ܒܫܘܒܚܐܿ. ܘܒܐܢܕܪ̈ܝܛܐ ܠܐ ܡܝܩܪܝܢ ܠܗܿ. ܘܒܫܡܗ ܠܐ ܝܡܿܝܢ. ܘܟܕ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܐܦܝܘܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ: ܕܒܗܝܢ ܣܿܒܪ ܗܘܐ ܕܡܬܚܡܬ ܓܐܝܘܣܼ. ܐܦ ܕܡܝܐ ܗܘܬ ܓܝܪ. ܦܝܠܘܢ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܩܡ ܗܘܐ ܒܐܝܙܓܕܘܬܐ ܚܠܦ ܝܗ̈ܘܕܝܐܿ ܓܒܪܐ ܕܒܟܠ ܡܫܒܚ ܗܘܐܼ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܚܘܗܝ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪ ܐܠܒܪܟܘܣܼ. ܘܡܼܕܪܫ ܗܘܐ ܒܦܝܠܣܦܘܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܨܐ ܗܘܐ ܒܚܝܠܐ ܕܢܦܘܩ ܪܘܚܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܐܟܠ ܩܪ̈ܨܐܼ. ܟܠܝܗܝ ܓܐܝܘܣܼ ܘܫܕܝܗܝ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܝܕܝܥ ܗܘܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܚܡܬ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢܼ. ܕܡܕܡ ܒܝܫ ܣܿܥܪ ܨܐܕܝܗܘܢ. ܦܝܠܘܢ ܕܝܢ ܢܦܼܩ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝܼ ܟܕ ܡܨܥܪ. ܘܐܡܼܪ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܘܬܗܼ ܙܕܩܿ ܠܢ ܕܢܬܠܿܒܒ. ܕܓܐܝܘܣ ܓܝܪ ܪܓܝܙ ܥܠܝܼܢ ܒܥܒܿܕܐܼ ܐܠܗܐ ܡܬܪܥܐ ܠܢ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܝܘܣܦܘܣ.

2.6

ܕܫܬܐ ܕܟܡܐ ܒܝ̈ܫܬܐ ܐܕܪܟ ܐܘܢ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐܿ. ܡܢ ܒܬܪ ܡܪܚܘܬܗܘܢ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ .܀.

ܐܦ ܗܼܘ ܕܝܢ ܦܝܠܘܢ ܒܗܿܘ ܡܕܡ ܕܟܬܼܒ ܥܠ ܐܝܙܓܕܘܬܗܼ. ܐܘܕܥ ܦܫܝܩܐܝܬ ܒܬܪ ܒܬܪܼ ܟܠܡܕܡ ܕܐܣܬܥܪ ܗܘܐ ܨܐܕܝܗܘܢ. ܐܫܒܘܩ ܕܝܢ ܣܓܝܐ̈ܬܐܼ ܘܐܣܝܡ ܐܝܠܝܢ ܕܓܠܝܐܝܬ ܡܘܕܥܢ pb. 71 ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܿܪܝܢܿ. ܡܕܡ ܕܓܼܕܫ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܡܢ ܚܕܐ ܥܠ ܕܐܡܪܚܘ ܥܠ ܡܫܝܚܐ. ܡܫܬܥܐ ܗܟܝܠܼ. ܕܩܕܡܐܝܬ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܛܝܒܪܝܘܣ ܕܒܪܗܘܡܐ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܣܐܝܐܢܘܣ ܗܦܟܪܐ: ܕܦܫܝܩ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܣܥܘܪ ܨܒܘ̈ܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ ܡܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐܼ. ܡܬܚܦܛ ܗܘܐ ܕܢܘܒܕ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܒܗܿ ܕܝܢ ܒܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕ. ܦܝܠܛܘܣ ܗܿܘ ܕܒܝ̈ܘܡܬܗ ܐܡܪܚܘ ܥܠ ܦܪܘܩܼܢ. ܨܒܼܐ ܗܘܐ ܕܢܣܥܘܪ ܒܗܝܪܟܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܡܕܡ ܕܠܘܬ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܠܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐܼ. ܘܕܠܚܿ ܐܢܘܢܼ ܪܘܪܒܐܝܬ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܡܝܬ ܛܝܒܪܝܘܣ ܘܩܒܿܠ ܫܘܠܛܢܐ ܒܬܪܗ ܓܐܝܘܣ: ܗܿܘ ܕܒܣܓܝܐ̈ܬܐ ܨܥܪ ܠܣ̈ܓܝܐܐ: ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܐܗܪ ܒܣܓܝܐ̈ܬܐܼ. ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܝܢ ܕܢܐܠܦ ܒܩܠܝܠ ܡܢܗܝܢ ܡܢ ܡ̈ܠܘܗܝ ܕܡܟܬܒܢܐ ܕܒܗܝܢ ܟܬܿܒܼ ܗܟܢܐ. ܕܗܟܢܐ ܠܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܘܪܗܢܐ ܕܪܥܝܢܗ ܕܓܐܝܘܣ ܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫܼ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܼܢ ܠܘܬ ܓܢܣܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܿ. ܕܠܗܘܢ ܣܿܢܐ ܗܘܐ ܒܝܫܐܝܬ. ܒܝܬ ܨܠܘ̈ܬܐ ܕܝܢ ܕܒܡ̈ܕܝܢܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܢܣܼܒ ܗܘܐ ܐܢܝܼܢ ܠܢܦܫܗ. ܫܪܝ ܕܝܼܢ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܒܟܠ ܕܘܟ ܨ̈ܠܡܐ ܘܐܢܕܪ̈ܝܛܐ ܕܡܼܘܬܐ ܕܝܠܗܼ ܡܿܠܐ ܗܘܐ. ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܒܪܓܬܐ ܡܩܿܒܠ ܗܘܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܡܩܝܼܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ. ܒܚܝܠܗܿ ܕܨܒܘܬܐܼ ܗܼܘ ܠܩܢܘܡܗ ܡܩܼܝܡ ܗܘܐ ܠܗ. ܗܝܟܠܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚܠܨ pb. 72 ܗܘܐܼ. ܗܼܘ ܡܠܟܐ ܫܚܠܦܼ ܘܥܒܕܗ ܗܝܟܠܐ ܕܢܦܫܗ. ܕܢܗܘܐ ܡܬܩܪܐ ܗܝܟܠܐ ܝܝܥܐ ܕܓܐܝܘܣ. ܪܒܘ ܕܝܢ ܒܝ̈ܫܢ ܕܥܣܩܢ ܠܬܫܥܝܬܐܿ. ܓܼܕܫ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܗܢܐ ܠܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܡܫܬܥܐ ܗܼܘ ܗܢܐ ܡܟܬܒܢܐ ܘܫܿܠܡܐ ܠܗ ܐܦ ܝܘܣܝܦܘܣܼ. ܕܡܢ ܝܘܡ̈ܬܗ ܕܦܝܠܛܘܣ ܡܢ ܟܕ ܐܡܪܚܘ ܥܠ ܦܪܘܩܼܢ. ܡܢ ܗܝܕܝܢ ܡܚܘܐܼ ܕܫܪܝܘ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܡܕܪܟܝܢ ܠܟܠܗ ܥܡܐ. ܫܼܡܥ ܗܟܝܠ ܕܐܝܠܝܢ ܡܚܘܐ ܒܣܼܦܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܩܪܒܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ. ܕܟܕ ܐܫܬܕܪ ܠܡ ܡܢ ܛܝܒܪܝܘܣ ܦܝܠܛܘܣ ܐܦܛܪܘܦܐ ܥܠ ܝܗܘܕܼ. ܒܠܠܝܐ ܡܛܫܝܐܝܬܼ ܐܥܠ ܠܐܘܪܫܠܡ ܝܘܩ̈ܢܘܗܝ ܕܩܣܪ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܒܐܝܡܡܐܼ ܫܓܘܫܝܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܥܪܬܿ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܩܪܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܚܙܬܐܼ ܬܡܗܘ ܗܘܘ. ܕܐܝܟ ܕܡܟܝܠ ܐܬܕܝܫܘ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܢܡܘ̈ܣܗܘܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܨܒܿܝܢ ܗܘܘ ܕܢܬܣܝܡ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܗܘܢ ܨܠܡܐ ܕܡܕܡ. ܗܠܝܢ ܟܕ ܬܦܚܡ ܠܟܬܒܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܣܬܿܟܠ ܐܢܬܼ. ܠܘ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܐܕܪܟ ܐܘܢ ܗܿܘ ܩܠܐ ܕܩܿܥܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ ܕܦܝܠܛܘܣܿ. ܕܠܢ ܠܝܬ ܠܢ ܡܠܟܐ ܐܠܐ ܐܢ ܩܣܪ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܥܠ ܒܝܫܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܓܕܫܬܿ ܐܢܘܢܼ. ܡܫܬܿܥܐ ܗܼܘ ܗܢܐ ܡܟܬܒܢܐܼ ܒܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܠܡܼ ܐܦ ܫܓܘܫܝܐ ܐܚܪܢܐ ܐܥܝܪ ܗܘܐ. ܕܓܙܐ ܕܗܝܠܟܐ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܩܘܪܒܢܐܼ. ܒܢܦܩܬܐ ܕܐܓܘܓܐ ܕܡ̈ܝܐ ܢܦܿܩܗ ܗܘܐ. ܢܚܿܬ ܗܘܐ ܕܝܼܢ ܡܢ ܬܠܬܡܐܐ pb. 73 ܐܣܛܕܘܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐܼ ܟܢܫܐ ܕܥܡܐ ܡܬܿܕܠܚ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܦܝܠܛܘܣ ܠܐܘܪܫܠܡܼ. ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܘܡܡܪ̈ܚܝܼܢ ܘܩܿܥܝܢ. ܘܗܼܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܩܿܕܡ ܝܼܕܥ ܗܘܐ ܫܓܘܫܝܗܘܢܼ. ܠܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܟܕ ܡܙܝܢܝܢ ܘܡܟܣܝܢ ܡܢ ܠܒܪ ܠܒܘ̈ܫܐ ܫܚ̈ܝܡܐܼ ܚܿܠܛܐ ܐܢܘܢ ܒܟܢܫܐ ܕܥܡܐ. ܟܠܼܐ ܐܢܘܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܢܬܚܫܚܘܢ ܒܣܝ̈ܦܐ. ܘܦܩܼܕ ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܩܿܥܝܢ ܗܘܘ ܕܢܚܘܢ ܐܢܘܢ ܒܚܘܛܪ̈ܐܼ. ܘܝܗܼܒ ܠܗܘܢ ܐܬܿܐ ܡܢ ܒܝܡ ܕܝܠܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܒܠܥܝܢ ܗܘܘ ܝܗ̈ܘܕܝܐܼ. ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢܗܘܢܼ ܡܢ ܡܚ̈ܘܬܐ ܡܝܬܘ. ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܝܢ ܟܕ ܥܪܩܝܼܢ. ܚܕ ܡܢ ܚܕ ܐܬܕܝܿܫܘܼ ܘܐܒܕܘ. ܒܒܝܫܬܐ ܕܝܢ ܕܗܼܘܬ ܒܗܿܢܘܢ ܕܐܬܩܿܛܠܘܼ. ܬܼܡܗ ܟܢܫܐ ܘܐܫܿܬܬܩ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܡܚܘܐܼ ܕܗܼ̈ܘܝ ܒܗܿ ܒܐܘܪܫܠܡ ܪܒܘ ܒܝ̈ܫܢܿ. ܕܡܢ ܗܝܕܝܢ ܠܐ ܓܪܕܝ ܡܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܘܡܢ ܝܗܘܕ ܟܠܗܿ: ܫܓܘ̈ܫܝܐ ܘܩܪ̈ܒܐ ܘܒܝ̈ܫܬܐ ܕܙܢ̈ܝܢ ܙܢ̈ܝܢܿ. ܥܕܡܐ ܕܚܘܪܒܐ ܐܚܪܝܐ ܐܕܪܟ ܐܘܢ ܕܒܫ̈ܢܝ ܐܣܦܣܝܢܘܣ. ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܗܟܝܠ ܥܠ ܡܕܡ ܕܐܡܪܚܘ ܥܠ ܡܫܝܚܐܼ. ܐܕܪܟ ܐܢܘܢ ܕܝܢܼܐ ܟܐܢܐ ܕܐܠܗܐ.

2.10 pb. 76

ܕܥܣܪܐܼ ܕܐܝܟܢܐ ܠܐܓܪܦܐ ܕܗܼܘ ܗܪܘܕܣ ܟܕ ܪܕܦܼ ܠܫܠܝ̈ܚܐܿ. ܩܿܕܡܗ ܡܚܕܐ ܕܝܼܢܐ ܕܐܠܗܐ...

ܥܠ ܡܪܚܘܬܗ ܗܟܝܠ ܕܡܠܟܐ ܕܥܠ ܫ̈ܠܝܚܐܼ ܠܐ ܗܘܐ ܦܘܫܐ ܠܬܒܥܬܐ. ܡܢ ܚܕܐ ܓܝܪܼ ܐܪܕܟܗ ܡܫܡܝܢܐ ܕܪܘܓܙܐ ܕܕܝܢܼܗ ܕܐܠܗܐܿ ܡܢ ܒܬܪ ܡܪܚܘܬܗ ܕܥܠ ܫ̈ܠܝܚܐ. ܐܝܟ ܕܡܚܘܝܐ ܦܪܟܣܣܼ. ܕܟܕ ܐܬܼܐ ܠܩܣܪܝܐ: ܘܒܝܘܡܐ ܝܕܝܥܐ ܕܥܐܕܐ ܠܒܼܫ ܠܒܘܫܐ ܫܒܝܚܐ ܕܡܟܠܘܬܐ: ܘܝܬܼܒ ܥܠ ܒܝܡ ܪܡܿܬܐ ܘܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܥܡܐ: ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܡܫܒܝܚ ܗܘܐ ܠܗ ܒܡ̈ܠܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ: ܕܗܠܝܢ ܒܢܬ ܩ̈ܠܐ ܕܐܠܗܐ ܐ̈ܢܝܢ ܘܠܐ ܗܼ̈ܘܝ ܕܒܪ ܐܢܫܐ: ܘܡܚܕܐ ܡܚܝܗܝ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܘܟܕ ܐܪܚܫ ܬܘ̈ܠܥܐ ܡܝܬܼ. ܠܡܬܕܡܪܘ ܕܝܢ ܘܿܠܐ ܠܢܿ. ܕܐܝܟܢܐ ܫܠܡܐ ܠܟܬܒܐ ܕܐܠܗܐ ܬܫܥܝܬܗ ܕܝܘܣܝܦܘܝ ܐܦ ܒܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܣܿܗܕܐ ܠܫܪܪܐ. ܡܫܬܥܐ ܕܝܼܢ ܗܟܢܐ. ܕܟܕ ܡ̈ܠܝ ܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܥܠ ܟܘܠܗܿ ܝܗܘܕܼ ܐܬܼܐ ܠܩܣܪܝܐ ܡܕܝܢܬܐܿ. ܗܿܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬ ܡܓܕܠܐ ܕܐܣܛܪܛܘܢ. ܘܥܒܼܕ ܗܘܐ ܬܡܢ ܥܐܕܐ ܕܚܙ̈ܘܢܐ ܠܐܝܩܪܗ ܕܩܣܪ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܚܝ̈ܘܗܝܼ. ܘܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ ܡܢ ܗܦܪܟܝܘܣ ܐܢܫܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܕܡܝܬܪܝܼܢ ܒܐܝܩܪܐ ܣܓܝܐܐ. ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܕܚܙ̈ܘܢܐܼ. ܠܒܼܫܐ ܐܣܛܠܐ ܫܒܝܚܬܐ ܕܙܩܝܪܐ pb. 77 ܟܠܗܿ ܒܣܐܡܐܼ ܘܐܬܐ ܠܬܐܛܪܘܢ ܡܢ ܪܫܗ ܕܝܘܡܐ. ܘܟܕ ܢܦܠܘ ܙܠܝ̈ܩܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܫܡܫܐ ܥܠ ܗܿܘ ܣܐܡܐܼ. ܡܙܗܼܪ ܗܘܐ ܘܡܒܪܩܼ ܬܡܝܗܐܝܬ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܚܝܿܪܝܢ ܗܘܘ ܒܙܠܝܩ̈ܘܗܝܼ. ܕܚܠܬܐܼ ܘܙܘܥܬܐ ܐܚܝܕܐ ܗܘܬ. ܫܦܘܪ̈ܬܢܐ ܕܝܼܢ ܡܢ ܚܕܐ ܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܡܢ ܡܟܠ ܓܒ̈ܝܢܿ܇ ܡ̈ܠܐ ܕܠܛܒܬܗ ܠܐ ܗܼ̈ܘܝ. ܩܿܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܓܝܪ ܐܠܗܐܼ ܘܒܿܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܢܬܪܥܐ ܠܗܘܢ. ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ. ܐܦܢ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܚܠܝܢ ܗ̈ܘܝܢ ܡܢܟܼ. ܐܠܐ ܡܟܝܠ ܡܘܕܝܢ ܐܢܚܢܼܢ ܕܡܥܼܠܝܬ ܗܘ ܡܢ ܟܝܢܐ ܡܝܘܬܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܟܼܐܐ ܒܗܘܢ ܒܗܠܝܢ ܡܿܠܟܐ. ܘܫܘܦܪܢܘܬܗܘܢ ܕܪܘܫܥܐܼ. ܠܐ ܐܣܠܝ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܕܝܩ ܘܚܼܙܐ ܠܡܠܐܟܐ ܕܩܐܡ ܠܥܠ ܡܢ ܪܫܗܼ. ܘܡܚܕܐ ܐܣܬܿܟܠ݀ ܕܗܢܐܼ. ܥܠܼܬܐ ܗܘ ܕܒܝܫܘܬܗܿ. ܗܿܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܛܒ̈ܬܗ. ܘܐܚܕܗ ܐܘܠܨܢܐ ܒܠܒܗܼ. ܘܡܚܕܐ ܝܥܼܐ ܒܟܪܣܗ ܟܐܒܐܿ ܘܫܿܪܝ ܚܣܝܢܐܝܬ. ܟܕ ܕܝܢ ܚܐܿܪ ܗܘܐ ܒܪ̈ܚܿܡܘܗܝܼ. ܥܢܼܐܼ ܘܐܡܼܪ. ܐܢܐ ܕܐܡܪܝܢ ܗܘܝܬܗܘܢ ܕܐܠܗܟܘܢ ܐܼܢܐܼ. ܗܐ ܡܬܼܦܩܕ ܐܢܐ ܕܐܦܘܩ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܘܩܨܐ ܕܐܬܣܝܡ ܥܠܝܼ ܟܘܢ ܐܢܘܢ ܠܩ̈ܠܐ ܕܕܓܠܘܬܐ ܕܩܥܝܬܘܢ ܠܝ. ܐܢܐ ܕܐܬܿܩܪܝܬ ܡܢܟܘܢ ܠܐ ܡܝܘܬܐܼ ܗܐ ܠܡܼܡܬ ܡܬܼܕܒܪ ܐܢܐ. ܡܩܿܒܠ ܐܢܐ ܕܝܼܢ ܩܨܐ ܕܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܒܝܫܐܝܬ ܐܬܕܒܿܪܬܼ. ܕܥܠ ܣܒܪܐ pb. 78 ܕܛܘܒܐ ܢܓܝܪܐ ܚܿܝܐ ܗܿܘܝܬ. ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܿܡܪ ܗܘܐܼ. ܒܐܟܝܦܘܬܗ ܕܟܐܒܐܼ ܡܫܬܢܩ ܗܘܐ. ܐܘܒܠܘܗܝ ܗܟܝܠ ܠܡܿܠܟܐ ܒܚܦܝܛܘܬܐܼ ܠܒܝܬ ܡܠܟܘܬܗ. ܘܢܦܩܬܿ ܡܠܬܐ ܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫܼ ܕܡܐܬ ܠܗ ܒܬܪ ܩܠܝܠ. ܟܢܫܐ ܕܝܢ ܕܥܡܐ ܥܡ ܢܫ̈ܐ ܘܛ̈ܠܝܐܼ ܥܠ ܣܩ̈ܐ ܝܬܒܝܢ ܗܘܘܿ. ܘܒܢܡܘܣܐ ܕܐܒܗܬܗܘܢ ܡܬܟܫܦܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܡܿܠܟܐܿ. ܘܒܟܝܢ ܗܘܘ ܘܐܠܝܢ. ܡܓܣܼ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܿܠܟܐ ܥܠ ܐܓܪܬܐ ܪܡܐܼ. ܘܚܐܪ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܠܬܼܚܬ ܕܫܼܕܝܢ ܥܠ ܐ̈ܦܝܗܘܢ. ܐܦ ܗܼܘ ܕܝܼܢ ܒܿܟܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܚܣܢ ܥܠܘܗܝ ܟܐܒܐ ܕܟܪܣܗܼ. ܒܚܡܫܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐܼ ܒܝܫܐܝܬ. ܚܝܼܐ ܕܝܢ ܚܡ̈ܫܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫ̈ܢܝܢ. ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܝܢ ܩܡܼ ܫܒܥ ܫ̈ܢܝܢ. ܐܪܒܥ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܓܐܝܘܣ ܩܣܪܼ. ܘܬܠܬ ܒܐܘܚܕܢܗ ܕܩܠܘܕܝܘܣ ܩܣܪ. ܕܒܿܪ ܕܝܢ ܛܛܪܟܘܬܗ ܕܦܝܠܝܦܘܣܼ ܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ. ܒܫܢܬܐ ܕܝܢ ܪܒܝܥܝܬܐ ܐܬܬܘܣܦܬܿ ܠܗܼ ܐܦ ܕܗܪܘܕܣ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܫܠܼܡ ܐܦ ܒܗܠܝܢ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܠܟܬ̈ܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܝܘܣܝܦܘܣܼ ܡܬܕܡܪ ܐܢܐ. ܘܐܢ ܐܝܬ ܐܢܫ ܕܡܬܿܦܠܓ ܡܛܠ ܫܡܗ ܕܡܠܟܐܼ. ܐܠܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܘܣܘܥܪܢܗ ܡܚܘܐܼ ܕܗܘܝܘ. ܐܘ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܡܟ̈ܬܒܢܐ ܐܬܚܠܦ ܫܡܗܼ. ܐܘ ܬܪ̈ܝܢ ܫ̈ܡܗܝܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܣ̈ܓܝܐܐ.

2.13

ܕܬܠܬܥܣܪܼ ܥܠ ܣܝܡܘܢ ܚܿܪܫܐ .܀.

ܟܕ ܕܝܢ ܡܬܝܒܠܐ ܗܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܘܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐܼ. ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐܼ ܡܨܛܢܥ ܗܘܐ ܕܠܡܕܝܢܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܢܩܿܕܡ ܢܚܛܘܦ. ܘܐܝܬܝ ܠܬܡܢ ܠܣܝܡܘܢ ܠܗܿܘ ܕܡܢ ܩܛܝܡ ܐܘܕܥܢ ܥܠܘܗܝܼ. ܘܒܚܓܘܦܛܐ ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܕܚܪܫܘܬܗܼ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܪܝܢ ܒܪܗܘܡܐ ܢܓܼܕ ܠܛܥܝܘܬܗ. ܡܘܕܥ ܡܛܠ ܗܕܐܼ ܝܘܣܛܝܢܘܣ ܗܿܘ ܕܗܼܘܐ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐܿ. ܘܫܒܝܚ pb. 81 ܗܘܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐܿ. ܕܥܠܘܗܝ ܐܝܠܝܢ ܕܙܕܩ̈ܢ ܕܢܬܐܡܪܢ ܣܐܡ ܐܢܐ ܠܗܝܢ ܒܙܒܢ̈ܝܗܝܢ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐܼ ܒܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܒܼܕ ܠܘܬ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܡܛܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܠܢܿ ܐܟܬܒܼ ܗܟܢܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܠܡ ܕܐܬܥܠܝ ܡܪܢ ܠܫܡܝܐܼ. ܐܩܝܡܘ ܫܐ̈ܕܐ ܠܐܢܫܐ ܕܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢܼ ܕܐ̈ܠܗܢܐ ܐܢܘܢ. ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܬܪܕܦܘ ܠܐ ܐܬܪܕܦܘ ܡܢܟܘܢܼ. ܐܠܐܼ ܐܦ ܠܐܝܩܪܐ ܐܫܘܝܬܘܢ ܐܢܘܢ. ܣܝܡܘܢ ܓܝܒܪܐ ܫܡܪܝܐ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܓܝܬܬܘܢ: ܗܿܘ ܕܒܫ̈ܢܝ ܩܠܘܕܝܘܣ ܩܣܪ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܕܫܐ̈ܕܐ ܕܡܬܚܦܛܐ ܗܘܬ ܒܗ: ܥܒܼܕ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܚܪܫܘܬܐ ܒܪܗܘܡܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܡܠܟܘܬܟܘܢ ܘܐܣܼܬܒܪ ܕܐܠܗܐ ܗܘܼ. ܘܐܝܟ ܐܠܗܐ ܐܬܝܩܪ ܡܢܟܘܢܿ. ܒܐܢܕܪܝܛܐ ܕܥܼܒܕܬܘܢ ܠܗ ܒܢܗܝܪܐ ܕܫܡܗ ܛܝܒܪܝܘܣ ܒܝܢܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܫܪ̈ܐܿ. ܘܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ ܪܗܘܡܐܝܬ ܗܟܢܐܿ. ܠܣܝܡܘܢ ܐܠܗܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܣܘܓܐܗܘܢ ܕܫܡܪ̈ܝܐ ܘܕܠܝܼ̈ܠܐ ܒܥܡ̈ܡܐ ܐܚܪ̈ܢܐܼ. ܐܝܟ ܕܠܐܠܗܐ ܩܕܡܝܐ ܡܘܕܝܢ ܒܗ ܘܣܓܕܝܢ ܠܗ. ܘܠܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܕܫܡܗܿ ܣܐܠܢܼܐ ܕܡܬܟܪܟܐ ܗܘܬ ܥܡܗ ܒܙܒܢܐ ܗܿܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܒܙܢܝܘܬܐ ܩܡܝܐ ܗܘܬ ܒܨܘܿܪ ܕܦܘܢܝܩܐܼ. ܘܡܬܐܡܪ ܕܗܢܐ ܪܥܝܢܐܼ ܡܢܗ ܩܒܿܠܬܗ ܗܘܬ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܥܠܘܗܝ ܝܘܣܛܝܢܘܣ. ܫܿܠܡ ܠܗ ܕܝܼܢ ܐܦ ܐܝܪܢܐܘܣ ܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܣܝܡ ܠܗ ܠܘܩܒܠ ܗܪܣܝܣܿ. ܕܐܟܚܕܐ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܓܒܪܐ ܘܥܠ ܝܘܠܦܢܗ ܛܢܦܐ ܘܡܣܝܒܐ ܐܟܬܒܿ. pb. 82 ܕܒܗܢܐ ܫܪܒܐ ܡܢ ܝܬܝܪܘ ܥܒܿܕ ܐܢܐ ܐܢ ܡܬܿܢܐ ܐܢܐ ܠܗ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܨܒܿܝܢ ܢܐܠܦܘܢ ܥܠܘܗܝ ܘܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܗܼܘܘ ܡܢ ܒܬܪܗ ܪ̈ܫܐ ܕܗܪܣܝܣ: ܫܘܪܝܗܘܢ ܘܕܘܒܪܗܘܢ ܕܨܢܥܬ̈ܗܘܢ ܕܒܟܠ ܡܕܡܼ. ܡܢ ܡܟܬܒܢܘܬܗ ܕܐܝܪܢܐܘܣ ܡܫܟܚ ܕܢܐܠܦ. ܩܕܡܐܝܬ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܕܩܒܠܢܼܢ. ܪܫܐ ܕܟܠܗܝܢ ܗܪܣܝܣܼ ܣܝܡܘܢ ܗܘܐ. ܕܡܢܗ ܘܥܕܠܡܐ ܠܗܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܪܕܿܝܢ ܒܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗܿ. ܒܗܢܐ ܕܘܪܒܐ ܢܟܦܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܡܫܬܡܗ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܡܛܠ ܢܩܕܘܬܗ ܡܡܿܪܝܢ ܒܗ ܒܐܣܟܡܐܿ. ܘܒܗܿܝ ܛܥܝܘܬܐ ܕܕܚܠܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܣܼܒܪܘ ܕܡܬܼܦܪܩܢ ܡܢܗܿ ܒܗܿ ܬܘܒ ܢܦܠܘܿ. ܕܠܨܘܪ̈ܬܐ ܘܕܡ̈ܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܣܝܡܘܢ ܘܕܣܐܠܢܼܐ ܗܿܝ ܕܐܘܕܥܢܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗܿ. ܒܒܣ̈ܡܐ ܘܒܕܒ̈ܚܐ ܘܒܢܘ̈ܝܩܐ ܦܠܚܝܢ ܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢܼ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܠܗܝܢ ܢܕܝܕܢ ܠܡܬܡܠܠܘܿ. ܕܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܕܐܝܢܐ ܕܫܿܡܥ ܠܗܘܢ ܩܕܡܐܝܬ ܡܢ ܟܬ̈ܒܐ ܕܐܝܬ ܠܘܬܗܘܢ ܬܡܿܗ ܘܬܿܗܪ. ܕܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܫܢܝܘܬܐ ܕܪܥܝܢܐ ܘܫܛܝܘܬܐ ܕܡܗܠܐ ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܝܼܢ. ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܟܬܝ̈ܒܬܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܫܬܼܠܡܼܢ. ܐܠܐܼ ܐܦܠܐ ܒܣ̈ܦܘܬܐ ܕܐܢܫܐ ܢܟ̈ܦܐ ܙܕܩܿ ܕܢܬ̈ܬܢܝܢܿ. ܡܛܠ ܝܬܝܪܘܬܐ ܕܢܕܝܕܘܬܗܝܢ ܘܕܛܡܐܘܬܗܝܢ. ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܢܬܪܥܐ ܐܢܫ ܕܢܕܝܕ ܘܡܣܼܝܒܼ ܥܿܒܪ ܣܘܝܒܗܿ ܕܗܕܐ pb. 83 ܗܪܣܝܣܿ. ܕܡܫܬܥܝܢ ܒܢ̈ܫܐ ܕܘܝ̈ܬܐ ܕܡ̈ܠܝܢ ܟܠ ܒܝ̈ܫܢ. ܠܗܢܐ ܣܝܡܘܢ ܐܒܐ ܘܥܒܘܕܐ ܕܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐܼ. ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܐܩܝܡܗ ܗܿܘ ܚܝܠܐ ܕܒܝܫܬܐܿ. ܘܣܢܐܐ ܕܫܦܝܪ̈ܬܐ ܘܣܩܘܒܠܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐܿ. ܐܝܟ ܒܥܠܕܪܐ ܪܒܐ ܠܘܩܒܠ ܫ̈ܠܝܚܘܗܝ ܪ̈ܘܪܒܐ ܘܩܕܝ̈ܫܐ ܕܦܪܘܩܢ..

2.14

ܕܐܪܒܬܥܣܪܼ ܥܠ ܟܪܘܙܘܬܗ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܒܪܗܘܡܐ

ܒܪܡ ܕܝܢ ܛܝܒܘܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܡܬܚܦܛܐ ܒܡܫܡ̈ܫܢܝܗܼܿ. ܟܠ ܐܝܟܢܐ ܕܡܿܛܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܚܙܝܼܢܿ ܡܕܥܿܟܐ ܗܘܬ ܒܥܓܠ ܫܠܗܒܝܬܗ ܝܩܕܬܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐܿ. ܘܣܬܪܐ ܗܘܬ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܘܡܡܟܟܐ ܟܠ ܪܘܡܐ ܕܡܬܪܝܡ ܠܘܩܒܠ ܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܟܢܫܗ ܕܣܝܡܘܢܼ ܘܠܐ ܕܐܚܪܝܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܥܘ ܡܢ ܒܬܪܗܿ. ܐܫܟܚ ܕܢܩܘܡ ܒܙܒܢ̈ܝܗܘܢ ܕܫ̈ܠܝܚܐ. ܙܟܿܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܘܥܿܫܢ ܡܢ ܟܘܠ ܢܘܗܪܐ ܕܫܪܪܐܼ ܘܡܠܬܐ ܐܠܗܐܿ. ܗܿܘ ܕܗܝܕܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܢܚܼ ܥܠ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܘܥܙܝܙ ܗܘ ܚܝܠܗ ܥܠ ܐܪܥܐܼ ܘܒܗܘܢ ܒܫ̈ܠܝܚܘܗܝ ܥܡܿܪ ܗܘܐ. ܗܝܕܝܢ ܗܿܘ ܚܿܪܫܐ ܕܐܘܕܥܢܢ ܥܠܘܗܝܼ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܙܗܝܪ̈ܝܪܐ ܫܒ̈ܝܚܐ ܕܐܠܗܐܼ ܒܠܼܥ ܒܥ̈ܝܢܐ ܕܬܪܥܝܬܗܿ. ܟܕ ܐܬܟܘܢ ܡܢ ܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕ ܒܒܝ̈ܫܬܐ ܕܣܿܥܪ ܗܘܐ. ܘܥܼܪܩ ܡܢ ܬܡܢ ܠܪܘܚܩܐ ܣܓܝܐܐܼ. ܘܡܢ ܡܕܢܚܐܼ ܠܡܥܪܒܐ ܪܕܿܐ ܗܘܐܿ. ܕܣܼܒܪ ܒܪܥܝܢܗܿ.ܕܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܐܢ pb. 84 ܬܡܢ ܢܗܘܐ ܢܚܼܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܥܠ ܠܪܗܘܡܐ ܡܝܕܢܬܐ: ܘܪܘܒܐܝܬ ܡܬܚܦܛ ܗܘܐ ܒܗ ܗܿܘ ܚܝܠܐ ܕܠܼܘܐ ܗܘܐ ܠܗܼ. ܗܪܟܐ ܒܩܠܝܠ ܙܒܢܐܼ ܗܟܢܐ ܐܨܠܚ ܚܘܦܛܗܿ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܕܪܝܛܐ ܐܩܝܡܘ ܠܗ ܬܡܢ ܠܐܝܩܪܐ ܐܝܟ ܕܠܐܠܗܐ. ܠܘ ܕܝܢ ܣܿܓܝ ܙܝܢܐ ܐܨܠܚ ܨܒܝܢܗ. ܡܚܕܐ ܓܝܪ ܒܥܩܒܗ ܒܗܿ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܩܠܘܕܝܘܣܼ. ܒܛܝܠܼܘܬܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܘܕܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐܼ. ܠܗܿܘ ܚܝܠܬܢܐ ܘܪܒܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ: ܠܗܿܘ ܕܡܛܠ ܕܘܒܪܗ ܫܒܝܞܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܫܐ ܕܟܠܗܘܢ ܚܒܪ̈ܘܗܝܼ. ܠܦܛܪܘܣ ܕܒܼܪܬܗ ܛܝܒܘܬܗܼ ܘܐܝܬܝܬܗ ܠܪܗܘܡܐܿ. ܐܝܟ ܕܠܘܩܒܠ ܗܢܐ ܡܚܒܠܢܗ ܕܥܠܡܐ. ܘܐܝܟ ܪܒ ܚܝܠܐ ܢܨܝܚܐ ܕܐܠܗܐܼ ܚܙܩܿܗ ܒܙܝܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܬܐܓܘܪܬܐ ܣܓܝܐܬ ܕܡ̈ܝܐ ܕܢܘܗܪܐ ܪܘܚܢܐܼ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܒܡܥܪܒܐ ܡܘܒܠ ܗܘܐܿ. ܘܡܣܿܒܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܟܕ ܐܿܡܪ܇ ܕܗܢܘ ܢܘܗܪܐ ܘܡܠܬܐ ܕܡܚܝܐ ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܛܬ ܠܘܬܗܘܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐܼ. ܡܚܕܐ ܕܥܼܟ ܣܝܡܘܢ ܘܐܫܬܪܝ ܚܝܠܗ..

2.17 pb. 86

ܕܫܒܬܥܣܪܼ ܕܡܢܐ ܡܫܬܥܐ ܦܝܠܘܢ ܥܠ ܥܢܘ̈ܝܐ ܕܒܡܨܪܝܢ܀

ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܐܬܩܿܝܡ ܗܘܐ ܬܡܢ ܟܢܫܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܘܕܢ̈ܫܐ ܡܢܗ ܡܢ ܫܘܪܝܐܿ ܒܦܘܠܚܢܐ ܓܡܝܪܐ ܕܚܟܡܬܐܼ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܬܒܐ ܡܛܠܬܗܘܢ ܢܪܫܘܡ ܦܝܠܘܢܿ. ܥܠ ܡܥܡܪܗܘܢ ܘܥܠ ܟܢܘܫܝܗܘܢ ܘܥܠ ܚܠܝܛܘܬܗܘܢ ܘܥܠ ܫܪܟܐ ܕܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ. ܥܠܘܗܝ ܕܝܢ ܥܠ ܗܢܐ ܦܝܠܘܢ ܡܬܐܡܪܼ. ܕܒܫ̈ܢܝ ܩܠܘܕܝܘܣ ܟܕ ܡܟܪܙ ܗܘܐ ܦܛܪܘܣ ܒܪܗܘܡܐܼ ܡܠܠ ܥܡܗ ܬܡܢ. ܘܕܡܝܐ ܗܝ ܗܕܐ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܢܐ ܟܬܒܐ ܕܐܡܪܢܢ ܥܠܘܗܝܼ. ܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܠܐܼܝ ܒܗ ܘܣܡܗܿ. ܕܦܫܝܩܐܝܬ ܥܠ ܕܘܒܪܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܢܛܝܪ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܒܥܕܬܐ ܡܚܘܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܥܠ ܕܘܒܪܐ ܕܝܚ̈ܝܕܝܐ ܕܐܝܬ ܠܘܬܢܼ ܚܬܝܬܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܬܿܥܐ. ܠܘ ܕܝܢ ܕܝܿܕܥ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܠܚܘܕܼ. ܐܠܐ ܐܦ ܕܡܩܿܒܠܝܢ ܥܠܘܗܝܼ ܘܡܬܕܡܪ ܒܗܘܢܿ. ܘܡܫܒܚ ܠܗܘܢ ܠܐܢܫܐ ܗܿܢܘܢ ܬܠܡ̈ܝܕܝܗܘܢ ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܕܗܼܘܘ ܒܝܘ̈ܡܬܗ. ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܝܼܢ ܡܢ ܥܒܪ̈ܝܐ. ܘܥܕܟܝܠܼ ܝܗܘܕܐܝܬ ܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܣܘܓܐܐ ܕܥܝ̈ܕܐ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܩܕܡܐܝܬ ܕܝܢ ܐܫܿܪ: ܕܠܒܪ ܡܢ ܫܪܪܐ ܡܕܡ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗܼ ܠܐ ܐܘܣܦܿ. ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܥܝ ܒܗܿܘ ܡܐܡܪܐ ܕܐܟܬܒ ܥܠ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܐܝܚ̈ܝܕܝܐ. ܘܐܼܡܪ ܥܠܝܗܘܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢܝ̈ܚܢܐܼ. ܘܠܢܫ̈ܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢܼ ܡܢܝܚ̈ܢܝܬܐ. ܘܐܡܼܪ ܥܠܬܼܗ ܕܗܢܐ ܫܡܐ ܕܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ. ܕܐܘ ܠܡ ܡܛܘܠ ܕܡܢܝܚܝܢ pb. 87 ܗܘܘ ܘܡܐܣܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܪܒܝܢ ܠܘܬܗܘܢ ܡܢ ܚܫܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ ܒܕܡܘܬ ܐܣܘ̈ܬܐܼ. ܐܘ ܡܛܠ ܕܡܢܝܚܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗܐ ܒܦܘܠܚܢܗܘܢ ܕܟܝܼܐ ܘܩܕܝܫܐܼ. ܐܘ ܓܝܪ ܗܼܘ ܣܡ ܠܗܘܢ ܗܢܐ ܫܡܐ ܕܫܿܠܡ ܠܣܒܪܗܘܢܼ. ܐܘ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܗܟܢܐ ܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܫܡܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐܼ ܠܐ ܐܫܬܡܗ ܗܘܐ ܒܟܠ ܐܬܪ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܩܕܡܐܝܬܼ. ܕܡܣܬܿܪܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܩܢܝ̈ܢܝܗܘܢ ܡܣܼܗܕܐ ܥܠܝܗܘܢ ܘܐܡܿܪܼ ܗܟܢܐ. ܕܡܐ ܕܡܫܿܪܝܢ ܠܡ ܒܝܚܝܕܝܘܬܐܼ. ܡܬܦܪܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܩܢܝ̈ܢܝܗܘܢ ܘܡܢ ܟܠܗܿ ܨܦܬܗ ܕܥܠܡܐܼ. ܘܗܝܕܝܢ ܢܦܩܝܢ ܗܘܘ ܠܒܪ ܡܢ ܫܘܪܐ ܕܡܝܕܢܬܐܿ. ܘܒܐܓܘܪ̈ܣܐ ܘܒܦܪ̈ܕܝܣܐ ܥܡܪܝܢ ܗܘܘ. ܕܚܠܝܛܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܠܡܝܢ ܠܕܘܒܪܗܘܢܼ. ܡܚܣܪܢܝܬܐ ܘܡܕܘܕܢܝܬܐ ܚܫܝܒܐ ܗܘܬ ܠܗܢ. ܘܗܠܝܢ ܣܥܪܝܢ ܗܘܘܼ ܡܢ ܪܬܚܐ ܕܚܘܒܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܝܨܦܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡܪܘܢ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܕܢܒ̈ܝܐ. ܐܦ ܦܪܟܣܣ ܕܝܢ ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܡܚܘܝܐܼ. ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܬܠܡܕܝܢ ܗܘܘ ܠܫ̈ܠܝܚܐܼ ܟܠܡܕܡ ܕܩܢܼܝܢ ܡܙܒܿܢܝܢ ܗܘܘܿ. ܘܡܿܦܠܓܝܢ ܗܘܘ ܠܐܢܫ ܐܢܫ ܡܕܡ ܕܚܣܝܪ ܠܗܿ. ܕܐܢܫ ܕܚܣܝܪ ܠܗ ܡܕܡ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܗܘܢ. ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܩܼܢܝܢ ܗܘܘ ܩܘܪܝܐ ܘܒܬ̈ܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܐ ܡܠܬܐܼ. ܡܙܒܢܝܢ ܗܘܘ ܘܡܿܝܬܝܢ ܕܡܝ̈ܗܘܢܿ. ܘܣܝܿܡܝܢ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܕܫ̈ܠܝܚܐܿ. ܕܢܗܘܐ ܡܬܝܗܒ ܠܐܢܫ ܐܢܫ ܡܕܡ ܕܚܣܝܪ ܠܗ. ܕܕܡ̈ܝܢ ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܡܣܼܗܕ ܦܝܠܘܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܢܫܐܼ. ܟܕ ܐܿܡܪ pb. 88 ܒܡ̈ܠܘܗܝܼ ܗܟܢܐ. ܒܟܠ ܐܬܪ ܠܡ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐܼ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܬܘܠܡܕܐ. ܙܕܩܿ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܡܢ ܛܒܬܐ ܕܡܫܡܠܝܐܼ. ܕܢܩܿܒܠܘܢ ܐܦ ܝܘ̈ܢܝܐ ܘܒܪ̈ܒܪܝܐ. ܣܓܝܐܝܢ ܕܝܢ ܒܡܨܪܝܼܢ ܒܟܠ ܡܕܝܢܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܼܢ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܢܨܝ̈ܚܐ ܕܝܢ ܕܡܢ ܟܠ ܐܬܪ܆ ܐܝܟ ܕܠܡܕܝܢܬܐ ܕܬܘܬܒܘܬܐ ܕܝܚ̈ܝܕܝܐ ܐܙܠܝܢ ܠܐܬܪܐ ܚܕ ܕܥܗܿܢ ܠܗܘܿܢ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܝܡܬܐ ܕܫܡܗܿ ܡܪܝܐܿ. ܘܣܝܡ ܠܥܠ ܡܢ ܪܡܿܬܐ ܡܛܠ ܙܗܝܪܘܬܐ ܡܛܘܠ ܡܘܙ̈ܓܘܗܝ ܕܐܐܪ. ܡܢ ܒܬܪܟܼܢ ܨܪ ܥܘܡܪܗܘܢ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܗܢܘ ܕܝܼܢ ܕܦܚܿܡ ܠܥܕܬ̈ܐ ܕܒܟܠ ܐܬܪ. ܘܡܛܠܗܢܐ ܠܡ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܬܡܢ ܒܝܬܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܬܩܪܐ ܒܝܬ ܢܟܦܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐܼ ܕܗܿܘܝܢ ܒܗ ܝܚܝܕܐܝܬ݀. ܘܐܪ̈ܙܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܕܢܟܦܘܬܐ ܡܫܡܫܝܢ ܒܗ. ܘܡܕܡ ܠܬܡܼܢ ܠܐ ܡܥܼܠܝܢ. ܠܐ ܡܐܟܠܐܼ ܘܠܐ ܡܫܬܝܐ. ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܚܘ̈ܫܚܘܗܝ ܕܦܓܪܐ ܡܬ̈ܒܥܝܢ. ܐܠܐ ܢܡܘ̈ܣܐ ܘܡ̈ܠܐ ܕܐܬܣܝܡ ܡܢ ܢܒ̈ܝܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐܼ. ܘܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܚܟܡܬܐ ܘܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܬܝܬܪܢ ܒܗܝܢ ܘܡܬܼܓܡܪܢ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠܼ ܐܡܼܪ. ܕܡܢ ܨܦܪܐ ܠܡ ܘܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐܼ ܟܠܗ ܝܘܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܦܘܠܚܢܐ. ܘܟܕ ܩܿܪܝܢ ܒܟܬ̈ܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐܼ. ܡܬܚܟܡܝܢ ܒܚܟܡܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐܼ. ܘܡܦܫܩܝܢ ܦܠܐ̈ܬܐ ܕܪ̈ܫܝܡܢ ܒܗܘܢ. ܡ̈ܠܐ ܓܝܪ ܕܐܡܝܪܢ ܨܘܪ ܟܬܼܒܼ. ܐܪ̈ܙܐ ܕܦܠܐ̈ܬܐ ܡܬܪܥܝܢ ܕܪܫܝܡ ܒܗܝܢ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܠܘܬܗܘܢܼ ܐܦ ܟܬ̈ܒܐ ܕܐܢܫܐ ܥܬܝ̈ܩܐ ܕܗܼܘܘ ܪ̈ܫܢܐ ܕܬܘܠܡܕܗܘܢܿ. pb. 89 ܕܫܒܩܘ ܠܗܘܢ ܥܘܗܕܢܐ ܕܚܘܪܐ ܕܦܘܫ̈ܩܐ. ܘܡܬܿܒܩܝܢ ܒܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܡܚܙܝܬܐܼ ܘܡܡܿܪܝܢ ܠܕܡܘܬܐ ܕܬܪܥܝܬܗܘܢ. ܕܡܝܐ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ ܠܗܢܐ ܓܒܪܐܼ. ܕܟܕ ܡܫܬܥܝܢ ܥܠ ܟܬ̈ܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܫܼܡܥ ܡܢܗܘܢ. ܘܗܠܝܢ ܕܐܡܼܪ ܕܐܝܬ ܠܘܬܗܘܢ ܟܬ̈ܒܐ ܕܩܕܡ̈ܝܐܼ. ܕܥܠ ܐܘ̈ܢܓܠܝܐ ܕܡܝܐ ܕܐܡܼܪܼ ܘܥܠ ܟܬ̈ܒܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ. ܘܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܦܘ̈ܫܩܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܕܐܡܼܪܼ. ܟܒܪܼ ܥܠ ܗܿܝ ܐܓܪܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܝܠܗ ܕܦܘܠܘܣ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܥܠ ܡܕܪ̈ܫܐ ܕܥܒܕܝܢ ܚܕܬܐܝܬ ܡܢ ܢܦܫܗܘܢ ܘܬܫܒ̈ܚܬܐ ܡܟܬܒܼ ܗܟܢܐ. ܕܠܘ ܠܡ ܒܠܚܘܕ ܡܣܿܬܟܠܘ ܡܣܿܬܟܠܝܢ ܒܟܬ̈ܒܐܼ. ܐܠܐܼ ܐܦ ܡܢ ܢܦܫܗܘܢ ܥܒܕܝܢ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܘܬܫܒܚܬܐ ܠܐܠܗܐ ܒܟܠ ܡܘ̈ܫܚܢ ܒܩܝ̈ܢܬܐ ܢܟ̈ܦܬܐ. ܐܦ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܡܼܪ ܥܠܝܗܘܢ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܚܫܚܢ ܐܬܚܙܝ ܠܝܼ. ܕܘܿܠܐ ܕܐܼܓܒܐ ܘܐܣܝܡ ܐܝܠܝܢ ܕܕܡܘܬܐ ܕܕܘܒܪܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܣܿܒܪ ܕܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪ̈ܢܿ ܕܠܘ ܕܘܒܪܐ ܐܢܝܢ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܐܠܐ ܡܫܟܚܢ ܐܢܝܢ ܕܢܫܠܼܡܢ ܐܦ ܥܠ ܐܚܪ̈ܢܐܼ. ܢܿܬܛܦܝܣ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܐܡܼܪ ܡܢ ܒܬܪܟܼܢ. ܕܡܢܗܝܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܡܩܿܒܠ ܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܦܪܘܫܐ. ܟܬܿܒ ܓܝܪܼ ܗܟܢܐ. ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܠܡ ܐܝܟ ܫܬܐܣܬܐ ܣܝܿܡܝܢ ܠܗܿ ܒܢܦܫܗܘܢܼ. ܘܥܠܝܗܿ ܒܿܢܝܢ ܫܪܟܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܫܒܝ̈ܚܐ. ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܝܢ ܐܘ ܡܫܬܝܐ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢܼ pb. 90 ܠܐ ܛܥܿܡ ܩܕܡ ܕܢܥܼܪܒ ܫܡܫܐ. ܕܝܿܢܝܢ ܓܝܪ ܕܦܘܠܚܢܐ ܕܚܟܡܬܐܼ ܠܢܘܗܪܐ ܫܿܘܐ. ܠܚܫܘܟܐ ܕܝܼܢ ܚܫ̈ܚܬܗ ܕܦܓܪܐ. ܡܛܠܗܢܐ ܡܿܦܪܫܝܢ ܐܝܡܡܐ ܠܚܟܡܬܐܼ. ܘܠܚܫ̈ܚܬܗ ܕܦܓܪܐܼ ܩܠܝܠ ܡܘܗܒܬܐ ܡܢ ܠܠܝܐ ܝܗܒܝܢ ܠܗ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢܼ ܕܠܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܡܬܕܟܪܝܢ ܡܐܟܘܠܬܐܿ. ܐܝܠܝܢ ܕܣܿܓܝ ܡܫܪܪ ܒܗܘܢ ܚܘܒܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܕܚܟܡܬܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܒܣܡܝܢ ܘܡܬܦܪܦܥܝܢ ܟܕ ܡܣܬܝܒܪܝܢ ܡܢ ܚܟܡܬܐ ܝܬܝܪܐܝܬܼ. ܕܠܡܚܣܢ ܠܫܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܛܥܡܝܢ ܡܕܡܿ. ܡܛܠ ܕܐܥܝܕܘ ܒܡܐܟܘܠܬܐ ܕܡܝܬܪܐ. ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܘܗܝ ܕܦܝܠܘܢ ܦܫܝܿܩܐܝܬ ܕܠܐ ܚܪܝܼܢ ܥܠ ܕܘܒܪܐ ܕܝܠܢ ܫܠܡܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܐܢܫ ܕܡܬܚܪܐ ܘܠܐ ܡܬܛܦܝܣܼ ܐܦ ܗܼܘ ܢܿܬܪܚܩ ܡܢ ܦܘܠܓܐܼ ܟܕ ܡܩܿܒܠ ܬܚܘ̈ܬܝܐ ܝܕܝ̈ܥܬܐܿ. ܐܝܠܝܢ ܕܒܠܚܘܕ ܠܘܬ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܫܟܝܚܢ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܥܠܝܗܘܢ ܥܠ ܗܠܝܼܢ. ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡ ܥܡܗܘܢ ܢܫ̈ܐܼ. ܕܣܓܝܐ̈ܬܐ ܡܢܗܝܼܢ ܒܒܬܘܠܘܬܐ ܐܣܐܼܒ. ܘܠܘ ܒܐܢܢܩܐ ܢܼܛܪ ܕܟܝܘܬܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܐܝܬ ܒܝܬ ܚܢܦܐܼ ܐܠܐ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܡܠܝܐܿ. ܒܛܢܼܢܐ ܘܒܚܘܒܐ ܕܚܟܡܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܠܗܿ ܡܬܚܦܛܢ ܠܡܫܬܘܬܦܘ. ܡܛܗܢܐ ܐܣܠܝ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܦܓܪܐ. ܘܠܘ ܠܙܪܥܐ ܡܝܘܬܐ ܡܬܝܐܒܼܢ ܐܠܐ ܠܗܿܘ ܕܠܐ ܡܐܬ: ܕܢܦܫܐ ܒܚܘܕ ܕܪܚܡܐ ܠܐܠܗܐ ܡܨܝܐ ܡܘܠܕܐ ܠܗ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܟܕ pb. 91 ܢܚܿܬ ܒܗܿ ܒܬܫܥܝܬܗܼ. ܣܡ ܢܗܝܪܐܝܬܼ ܗܟܢܐ. ܬܢܼܝܢܐ ܠܡ ܓܝܪ ܕܟܬ̈ܒܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܣܝܡ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܦܠܐ̈ܬܐ ܐܬܡܠܠ. ܟܠܗ ܓܝܪ ܢܡܘܣܐ ܡܣܼܬܒܪ ܠܗܘܢ ܠܐܢܫܐ ܗܠܝܼܢ ܕܕܡܿܐ ܠܒܪܢܫܐ. ܘܡ̈ܠܐ ܕܐܡܝܪܢ ܨܘܪܬ ܟܬܒܼ ܡܦܚܡܝܢ ܠܗܝܢ ܒܓܦܪܐ. ܒܢܦܫܐ ܕܝܼܢ ܠܣܘܟܠܐ ܟܣܝܐ ܕܛܡܝܪ ܒܗܝܢܿ. ܗܿܘ ܕܗܢܐ ܥܘܡܪܐ ܐܩܦ ܠܡܣܿܬܟܠܘ ܒܗ ܡܝܬܪܐܝܬ܇ ܕܒܗܠܝܢ ܫܡܗ̈ܐ ܓ̈ܠܝܐ ܐܝܟ ܕܒܡܚܙܝܬܐ. ܫܘܦܪ̈ܐ ܬܡܝ̈ܗܐ ܕܒܘܝܢܐ ܚܿܙܝܢ ܒܗܘܢ. ܡܢܐ ܡܬܒܥܐ ܠܢ ܕܢܘܣܦ ܘܢܐܡܪ ܡܕܡ ܕܚܘܝ ܬܘܒ ܥܠ ܟܘܢܫܐ ܕܨܘܒܝܗܘܢ܇ ܕܡܿܦܪܫܝܢ ܠܓܒܪ̈ܐ ܡܢܗܘܢ ܘܠܗܘܢ܇ ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܠܢܫ̈ܐ. ܥܠ ܕܘܒܪܐ ܗܟܝܠ ܗܼܢܐ ܕܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܡܫܬܡܫ ܠܘܬܢ ܐܡܼܪ ܗܿܘ ܡܟܬܒܢܐܿ. ܕܒܝܘܡܐ ܕܥܐܕܐ ܕܚܫܗ ܕܦܪܘܩܢ܇ ܒܨܘܡܐ ܘܒܫܗܪܐ ܘܒܩܪܝܢܐ ܕܟܬ̈ܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܝܬ ܠܢ ܥܝܕܐ ܠܡܥܒܪܼ. ܕܗܼܘ ܗܢܐ ܛܘܦܣܐ ܐܘܕܥ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܕܩܿܕܡܢ ܐܡܼܪܢ ܥܠܘܗܝ ܒܟܬܒܗ܇ ܟܕ ܡܫܬܿܥܐ ܥܠ ܫܗܪܐ ܕܥܐܕܐ ܪܒܐ ܕܥܒܕܝܢܢ܇ ܘܠܬܫܡܫܬܗ ܘܠܬܫܒܚܬܐ ܕܡܿܙܕܡܪܢ ܒܗ܇ ܘܕܐܝܟ ܕܒܛܟܣܐ ܡܿܙܡܪ ܚܕ܇ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܒܫܠܝܐ ܨܝܿܬܝܢ ܠܗ ܘܒܫܘܠܡ ܦܬܓܡܐ ܥܿܢܝܢ. ܘܕܐܝܟܢܐ ܒܗܘܢ ܒܗܠܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܐܝܟ ܕܒܡܘܟܟܐ ܕܡܿܟܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ: ܘܚܡܪܐ ܣܟ ܠܐ ܛܥܡܝܢ ܐܝܟ ܕܐܟܬܒ ܒܡ̈ܠܘܗܝ: ܐܦܠܐ ܡܕܡ ܕܢܿܦܩ ܡܢܗ ܕܡܐ ܐܟܠܝܢ: ܡܫܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܝ̈ܐ: ܘܣܝܒܪܬܗܘܢ ܠܚܡܐ ܘܡܠܚܐ ܥܡ ܙܘܦܐ. pb. 92 ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܟܬܼܒ ܥܠ ܛܘ̈ܦܨܐ: ܕܐܝܬ ܕܩܝܡܝܢ ܒܪܫܐ ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܥܕܬܐ: ܘܬܫܡܫܬܐ ܕܡܫܡ̈ܫܢܐܿ ܘܥܠ ܕܪܓܐ ܡܥܠܝܐ ܕܐܦܣܩܦܘܬܐܼ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܢܐ ܕܡܚܒ ܠܡܩܡ ܥܠ ܚܬܝܬܘܬܗܝܼܢ. ܢܿܐܠܦ ܡܢܗܿ ܡܢ ܬܫܥܝܬܗ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ... .܀. ..

2.18

ܕܬܡܢܬܥܣܪܼ ܕܟܡܐ ܡܐܡܪ̈ܝܢ ܕܝܠܗ ܕܦܝܠܘܢ ܝܕܥܢܢ .܀.

ܕܠܟܪ̈ܘܙܐ ܕܝܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܕܐܘܓܠܝܘܢ: ܘܠܥܝ̈ܕܐ ܕܐܫܬܼܠܡܘ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ ܐܕܪܟ ܦܝܠܘܢ ܘܗܠܝܢ ܐܟܬܒܼ. ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܠܡܼܢ ܕܨܒܿܐ. ܥܬܝܪܕ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܡܠܬܗܼ ܘܡܝܬܪ ܒܬܪܥܝܬܗܿ. ܘܪܡ ܘܡܿܥܠܐ ܒܒܘܝܢܐ ܕܟܬ̈ܒܐ ܕܐܠܗܐܿ. ܘܡܿܦܪܫܐܝܬܼ ܒܟܘܠ ܛܘ̈ܦܣܝܢ ܥܒܼܕ ܦܘ̈ܫܩܐ ܠܡ̈ܠܐ ܕܟܬ̈ܒܐܿ. ܘܒܬܪ ܒܬܪ ܒܣܕܝܪܘܬܐ ܥܒܼܕ ܦܘܫܩܐ ܕܣܦܼܪܐ ܕܒܪܝܬܐܿ. ܘܐܟܬܒ ܥܠܘܗܝ ܦܘܫܩܐ ܕܦܠܐ̈ܬܐ ܕܢܡܘ̈ܣܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܒܡ̈ܢܘܢ ܡ̈ܢܘܢ ܦܪܫܿ ܪ̈ܫܐ ܕܡܬܼܒܨܝܢ ܒܟܬ̈ܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐܼ ܘܫܼܪܐ ܕܪܫܐ ܕܥܠܝܗܘܢ. ܐܦ ܥܠ ܙܐ̈ܛܡܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܒܣܼܦܪܐ ܕܡܦܩܢܐ ܘܥܠ ܫܪܝܗܘܢܼ. ܐܝܟ ܕܐܟܬܒ ܥܠ ܣܦܼܪܐ ܕܒܪܝܬܐܿ ܐܟܬܒܼ ܐܦ ܥܠܝܗܘܢ. ܐܝܬ ܠܗ ܕܝܢ ܡܐܡܪܐ ܡܢܗܘܢ ܘܠܗܘܢܼ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܥܠ ܦܘܠܚܢ ܐܪܥܐܼ ܬܪܝܢ. ܘܥܠ ܪܘܝܿܘܬܐܼ ܬܪ̈ܝܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ pb. 93 ܬܘܒ ܐܝܬ ܠܗܪ ܕܡܿܦܪܫܐܫܬ ܐܟܬܒܿ. ܕܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܝܪܝܢ ܠܗ ܐܝܟ ܗܿܘ ܡܐܡܪܐ ܕܐܟܬܒ ܥܠܘܗܝܿ. ܕܡܕܥܐ ܡܐ ܕܐܬܥܝܪ ܡܨܪܐ ܘܠܐܛ. ܘܥܠ ܒܘܠܒܠܐ ܕܠܫ̈ܢܐ. ܘܥܠ ܥܪܘܩܝܐ ܕܦܘܠܓܐ. ܘܥܠ ܟܘܢܫܐ ܕܡܛܘܠ ܝܘܠܦܢܐ. ܘܥܠ ܕܡܢܼܘ ܗܼܘܐ ܝܪܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܐܠܗܐ ܐܢܝܢ. ܘܥܠ ܦܘܫܩܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܫܿܘܝܢ ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܣܩܘܒܠܐ. ܘܬܘܒܼ ܥܠ ܬܠܬ ܫܒܝ̈ܚܬܐ ܕܥܡ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܟܬܒ ܥܠܝܗܘܢ ܡܘܫܐ. ܘܥܠ ܬܘܒ ܫܘ̈ܚܦܠܐ ܕܫܡ̈ܗܐ ܕܐܝܬ ܒܟܬ̈ܒܐܼ ܘܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܫܬܚܠܦܘ. ܘܒܗܿ ܬܘܒܼ ܥܠ ܕܝܬܩܣ ܬܪ̈ܬܝܢ. ܐܝܬ ܠܗ ܕܝܼܢ ܐܦ ܥܠ ܬܘܬܒܘܬܐ. ܘܥܠ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܚܟܝ̈ܡܐ ܕܐܫܬܟܠܠ ܒܙܕܝܩܘܬܐܼ ܐܘ ܢܡܘ̈ܣܐ ܕܠܐ ܟܬܝܒܒܝܢ. ܘܬܘܒ ܥܠ ܓܢܒܪ̈ܐܼ ܘܥܠ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦ ܐܠܗܐ. ܘܬܘܒ ܚܡܫܐܼ ܥܠ ܗܿܝ ܕܡܚܘܐ ܡܘܫܐ ܕܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ ܚ̈ܠܡܐ ܡܢ ܐܠܗܐܿ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܕܥܢܢ ܕܐܼܡܪ ܒܣܦܼܪܐ ܕܒܪܝܬܐ. ܥܠ ܡܦܩܢܐ ܕܝܢ ܝܕܥܢܢ ܕܐܼܡܪ ܚܡܫܐ ܥܠ ܙܐܛ̈ܡܐܼ ܘܫܪܝܗܘܢ. ܘܚܕ ܥܠ ܡܫܟܢܐܼ ܘܚܕ ܥܠ ܥܣܪܐ ܦܬ̈ܓܡܝܢ. ܘܐܪܒܥܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ ܒܢܡܘܣܐ ܘܫܠܡܝܢ ܠܗܝܢ ܥܣܪܐ ܦܘܩ̈ܕܢܝܢ. ܘܥܠ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܡܬܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܝܢ ܩܘܪ̈ܒܢܐ. ܘܕܐܝܠܝܢ ܐܢܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܪܒܢ ܠܕܒ̈ܚܐ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܣܼܝܡܢ ܒܢܡܘܣܐܿ. ܠܛܒ̈ܐ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܘܠܒܝܼ̈ܫܐ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܘܠܘ̈ܛܬܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܟܘܠܗܝܼܢ ܘܟܬ̈ܒܐ ܕܣܝܼܡܝܢ ܠܗ ܚܕ ܚܕܿ. ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܐܿܡܪ ܥܠ pb. 94 ܡܦܪܢܣܢܘܬܐܿ. ܘܥܠ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܥܠ ܕܘܒܪ̈ܐ ܘܥܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ. ܘܕܐܢ ܐܝܬ ܡܠܬܐ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܚܪ̈ܫܬܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܼܢ ܐܦ ܥܠ ܕܥܒܼܕܐ ܗܘ ܟܠ ܒܪ ܐܢܫ ܕܒܝܫ. ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܕܟܠ ܓܒܪܐ ܚܦܝܛܐܼ ܒܪ ܚܐܪ̈ܐ ܗܘ. ܘܥܡ ܗܠܝܼܢ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܠܗ ܥܠ ܕܘܒܪܐ ܕܝܚܝ̈ܕܝܐܿ. ܕܡܢܗ ܬܢܼܝܢ ܥܠ ܕܘܒܪܐ ܕܬܠܡܝ̈ܕܝܗܘܢ ܕܫ̈ܠܝܚܐ. ܘܦܘܫܩܐ ܕܫܡ̈ܗܐ ܥܒܪ̈ܝܐ ܕܐܝܬ ܒܥܡ̈ܡܐ ܒܢܡܘܣܐ ܘܒܢ̈ܒܝܐ ܡܬܐܡܪܼ ܕܕܝܠܗ ܗܘ. ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܒܫ̈ܢܝ ܓܐܝܘܣ ܟܕ ܐܙܼܠ ܠܪܗܘܡܐܿ ܘܐܟܬܒ ܥܠ ܒܝܫܘܬܗ ܕܓܐܝܘܣܼ. ܐܝܟ ܕܒܒܙܚܐ ܐܟܬܒ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܡܫ̈ܒܚܬܐ ܠܡ ܕܓܐܝܘܣ. ܡܬܐܡܪ ܕܝܢ ܕܐܬܩܪܝ ܗܢܐ ܣܦܼܪܐ ܩܕܡ ܟܠܗܿ ܣܘܢܩܠܛܘܣ ܕܪܗܘܡܐ ܒܫ̈ܢܝ ܩܠܘܕܝܘܣܼ ܘܐܫܬܒܚ. ܘܐܬܣܝܡܼ ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܟܬ̈ܒܐ ܕܬܡܢ.

2.19

ܕܬܫܬܥܣܪܼ ܕܐܝܢܐ ܐܠܘܨܢܐ ܓܼܕܫ ܠܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܝܘܡܐ ܕܦܣܟ ܒܐܘܪܫܠܡ...

ܒܗܠܝܢ ܙܒ̈ܢܐܼ. ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܡܠܼܐ ܟܪܘܙܬܐ ܕܣܒܪܬܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܘܥܕܡܐ ܠܐܠܘܪܝܩܘܣ. ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܝܼܢ ܛܼܪܕ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܩܠܘܕܝܘܣ ܡܢ ܪܗܘܡܐ. ܐܩܘܒܠܘܣ ܕܝܢ ܘܦܪܝܣܩܐܼ. ܥܡ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܫܬܘܙܒܘ ܡܢ ܪܗܘܡܐ ܘܡܿܛܝܘ ܠܐܣܝܐܼ. ܘܬܡܢ ܡܬ݀ܗܦܟܝܢ ܗܘܘ ܥܡ ܦܘܠܘܣܿ. ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܗܝܕܝܢ ܗܼܘ ܐܬܩܢ ܗܐܘ ܬܡܢ ܫܬܐ̈ܣܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܡܫܪܪܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. pb. 95 ܥܠ ܗܠܝܼܢ ܟܬܒܐ ܕܦܪܟܣܣ ܡܚܘܐ. ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܩܠܘܕܝܘܣ ܡܿܕܒܪ ܗܘܐ ܡܠܟܘܬܐܼ. ܒܝܘܡܐ ܕܥܐܕܐ ܕܦܣܟܼ ܗܼܘܐ ܫܓܘܫܝܐ ܘܕܠܘܚܝܐ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܟܕ ܡܬܚܒܨ ܗܘܐ ܥܡܐ ܒܡ̈ܦܩܢܘܗܝ ܕܗܟܝܠܐܼ. ܬܠܬ ܪ̈ܒܘܢ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܐܬܕܝܫܘ ܚܕ ܡܢ ܚܕܼ ܘܡܝܬܘ. ܘܐܬܼܗܦܟ ܥܐܕܐ ܠܐܒܠܝܐ ܠܟܠܗ ܥܡܐܼ. ܘܗܼܘܐ ܐܼܠܝܐܼ ܒܟܠ ܒܝܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܼܡܪ ܝܘܣܝܦܘܣ. ܩܠܘܕܝܘܣ ܕܝܢ ܠܐܓܪܦܐ ܒܪܗ ܕܐܓܪܝܦܐܼ ܐܩܝܡ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܠܦܝܠܟܣ ܕܝܢ ܫܕܪ ܐܦܛܪܘܦܐܼ ܠܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܫܡܪܝܢ ܘܕܓܠܝܠܐܿ. ܘܕܐܬܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܥܒܼܪܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܕܒܿܪ ܗܘܐ ܡܠܟܘܬܐ ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܝܪ̈ܚܝܼܢ. ܫܒܼܩ ܒܬܪܗ ܥܠ ܫܘܠܛܢܗ ܠܢܐܪܘܢ ܘܡܝܬ.

2.20

ܕܥܣܪ̈ܝܼܢ ܕܐܝܠܝܢ ܐܣܬܥܪ ܒܐܘܪܫܠܡ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܢܐܪܘܢ .܀.

ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܝܢ ܕܢܐܪܘܢ: ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܦܝܠܟܣ ܐܦܛܪܘܦܐ ܥܠ ܝܗܘܕܼ. ܬܘܒ ܡܫܬܥܐ ܝܘܣܦܘܣ ܥܠ ܚܪ̈ܝܢܐ ܘܫ̈ܓܘܫܝܐ ܕܗܼܘܘ ܠܟܗ̈ܢܐ ܚܕ ܠܘܬ ܚܕܼ. ܘܐܟܬܒܼ ܗܟܢܐ ܒܬܫ̈ܥܝܬܗ. ܐܬܓܘܙܠ ܠܡ ܚܪܝܢܐ ܕܪ̈ܒܝ ܟܗ̈ܢܐ ܠܘܬ ܟܗ̈ܢܐܼ ܘܠܘܬ ܪ̈ܫܢܐ ܕܥܡܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܒܼܕ ܠܗ ܓܘܕܐ ܕܐܢܫܐ ܡܪ̈ܚܐ ܘܫܓܘ̈ܫܐܼ ܘܗܼܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܪܫܐ. ܘܟܕ ܗܪܝܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕܼ. ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܡ̈ܠܐ ܒܝܫ̈ܬܐ ܥܠ ܚ̈ܕܕܐ ܘܫܿܕܝܢ ܗܘܘ ܟܐ̈ܦܐܼ. ܘܕܟܿܐܐ ܒܗܘܢܼ ܠܝܬ ܗܘܐ. ܐܠܐܼ pb. 96 ܐܝܟ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܠܝܬ ܠܗܿ. ܗܠܝܢ ܗ̈ܘܝܢ ܗܘܝ ܒܗܼܿ ܡܫܠܛܐܝܬ. ܠܕܐܝܟ ܗܕܐ ܕܝܢ ܫܝܚܢܘܬܐ ܘܡܪܚܘܬܐ ܐܬܘ ܗܘܘ ܪ̈ܒܝ ܟܗ̈ܢܐܼ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܥܒܼ̈ܕܝܗܘܢ ܡܫܕܪܝܢ ܗܘܘ ܠܐܕܪ̈ܐܿ. ܘܢܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܡܥܣܪ̈ܐ ܕܡܬܼܬܚܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܟܗ̈ܢܐ. ܘܓܿܕܫܐ ܗܘܬܼ ܕܚܙܿܐ ܗܘܐ ܐܢܫ ܠܟܗ̈ܢܐ ܕܐܒܕܝܢ ܡܢ ܨܪܝܟܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܚܼܣܢ ܗܘܐ ܩܛܝܪܐ ܕܗܿܢܘܢ ܫܓܘ̈ܫܐܼ ܠܟܠܗܿ ܘܠܝܬܐ. ܘܬܘܒ ܗܼܘ ܡܟܬܒܢܐ ܡܫܬܥܐܼ. ܕܒܗܘܢ ܒܗܠܝܢ ܙܒ̈ܢܐܼ ܐܬܚܙܝ ܗܘܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܛܘܦܣܐ ܕܠܣ̈ܛܝܐܿ. ܕܒܐܝܡܡܐ ܒܡܨܥܬܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܩܛܠܝܢ ܗܘܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܦܓܥܝܢ ܒܗܘܢ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܼܢ ܒܥܐ̈ܕܐ ܡܬܚܠܛܝܢ ܗܘܘ ܒܟܢܫܐܿ. ܘܡܿܛܫܝܢ ܗܘܘ ܣܝ̈ܦܐ ܬܚܝܬ ܠܒܘܫ̈ܝܗܘܢܿ. ܘܒܗܘܢ ܕܓܫܝܢ ܗܘܘ ܠܐܢܫܐ ܝܕܝ̈ܥܐ. ܘܡܐ ܕܢܦܠܘܼ ܗܿܘܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܡܢ ܓܒܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܡܬܪܥܡܝܢ ܥܠ ܩ̈ܛܘܠܐ. ܘܡܛܠ ܐܣܟܡܗܘܢܼ ܠܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܗܘܘ. ܩܕܡܐܝܬ ܕܝܢ ܐܬܩܛܠ ܗܘܐ ܝܘܢܬܢ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐܼ. ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܒܟܠ ܝܘܡ ܡܬܩܛܠܝܢ ܗܘܘܼ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܒܝܫܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܕܚܠܬܐ ܡܢܗ ܡܢ ܚܫܐܿ. ܕܟܠܥܕܢ ܐܝܟ ܕܒܩܪܒܐ ܡܣܟܐ ܗܘܐ ܟܠ ܐܢܫ ܠܡܘܬܗ.

2.21

ܕܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܕܼ ܥܠ ܡܨܪܝܐ ܗܿܘ ܕܐܦ ܦܪܟܣܣ ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܡܕܼܟܪܐ ܠܗ..

ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܼܡܪ ܐܦ ܗܕܐ ܝܘܣܝܦܘܣܼ. ܕܒܡܚܘܬܐ ܠܡ ܕܪܒܐ ܡܢ ܗܠܝܢ܇ ܐܒܐܫ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܓܒܪܐ pb. 97 ܚܕ ܡܨܪܝܐ ܢܒܝܐ ܕܓܠܐ. ܐܬܼܐ ܓܝܪ ܠܟܘܪܐ ܗܼܘ ܗܢܐ ܡܛܥܝܢܐܼ ܘܣܡ ܥܠܘܗܝ ܫܡܐ ܕܢܒܝܐ. ܘܟܢܼܫ ܠܘܬܗ ܐܝܟ ܬܠܬ ܪ̈ܒܘܢ ܕܐܢܫܐܼ ܘܛܥܘ ܒܬܪܗ. ܘܟܕ ܐܟܪܟ ܐܢܘܢܼ. ܡܢ ܡܕܒܪܐܼ ܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܠܛܘܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܒܝܬ ܙܝ̈ܬܐ. ܘܡܢ ܬܡܼܢ ܒܩܛܝܪܐ ܨܒܼܐ ܗܘܐ ܕܢܥܘܠ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܟܕ ܐܚܼܕ ܡܛܪܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܡܢ ܥܡܐܼ ܒܛܪܘܢܘܬܐ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐܿ. ܥܡ ܠܒ̈ܫܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ. ܩܼܕܡܗ ܕܝܢ ܠܓܙܡܗܼ ܦܝܠܟܣ. ܕܐܪܥܗ ܥܠ ܠܒ̈ܫܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܐܦ ܟܠܗ ܥܡܐܼ ܐܬܿܚܠܛ ܥܡܗܘܢ ܒܬܒܥܬܐ. ܘܟܕ ܗܼܘܐ ܩܪܒܐܼ. ܡܨܪܝܐ ܗܿܘ ܥܼܪܩܼ ܥܡ ܙܥܘܪ̈ܐ. ܐܬܬܚܕܘ ܕܝܼܢ ܘܐܒܕܘ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡܗ. ܗܠܝܢ ܐܼܡܪ ܝܘܣܝܦܘܣ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ. ܙܕܩܿ ܠܢ ܕܝܼܢ ܕܢܦܚܡ ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ ܗܪܟܐ ܥܠ ܗܢܐ ܡܨܪܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ ܒܦܪܟܣܣ ܕܫ̈ܠܝܚܐܿ. ܕܐܼܡܪ ܗܘܐ ܟܠܝܪܟܐ ܗܿܘ ܠܦܘܠܘܣ ܟܕ ܪܝܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܟܢܫܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܒܙܒ̈ܢܘܗܝ ܕܦܝܠܟܣܿ. ܕܠܐ ܗܐܘ ܠܡ ܐܢܬ ܗܘ ܗܿܘ ܡܨܪܝܐܿ. ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܙܝܥ ܘܐܦܩ ܠܡܕܒܪܐܿ. ܐܪܒܥܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܥܒ̈ܕܝ ܒܝܫ̈ܬܐ. ܗܠܝܢ ܗܼ̈ܘܝ ܒܙܒ̈ܢܘܗܝ ܕܦܝܠܟܣ..

2.22 pb. 98

ܕܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܝܼܢ. ܕܐܝܟܢܐ ܐܫܬܕܪ ܡܢ ܝܗܘܕ ܠܪܗܘܡܐ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܦܟܝܪ܇ ܘܟܕ ܢܦܼܩ ܪܘܚܐ ܐܫܬܪܝ ܡܢ ܟܠ ܥܕܠܝ܀

ܐܫܬܕܪ ܕܝܢ ܡܢ ܢܐܪܘܢ ܦܗܣܛܘܣܼ ܒܕܘܟܬܗ ܕܦܠܟܣ. ܘܟܕ ܐܡܼܪ ܕܝܢܼܐ ܦܘܠܘܣܼ. ܐܫܬܕܪ ܠܪܗܘܡܐܼ ܟܕ ܦܟܝܪ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܡܗ ܥܡ ܦܘܠܘܣ ܐܪܣܛܪܟܘܣܿ. ܗܿܘ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܩܿܪܐ ܠܗ ܒܕܘܟ ܫܒܼܝܐ ܕܥܡܝ. ܐܦ ܠܘܩܐ ܕܐܟܬܒ ܦܪܟܣܣ ܕܫ̈ܠܝܚܐܼ ܒܗܕܐ ܫܿܠܡ ܬܫܥܝܬܗ ܟܕ ܐܿܡܪ ܥܠ ܦܘܠܘܣܿ. ܕܥܒܼܕ ܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܒܪܗܘܡܐ ܟܕ ܫܼܐ ܡܢ ܐܣܘܪ̈ܘܗܝܿ. ܘܕܠܐ ܟܠܝܬܐ ܡܟܪܙ ܗܘܐ ܬܡܢ ܡܠܬܐܕܐܠܗܐ. ܡܬܐܡܪ ܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܫܠܝܚܐܼ. ܕܟܕ ܢܦܼܩ ܗܘܐ ܪܘܚܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܢܦܫܗܼ. ܒܗܿܘ ܙܒܢܐܼ ܐܙܼܠ ܗܘܐ ܬܘܒ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܟܪܘܙܘܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܼܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒܢܝܢ ܠܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐܼ ܗܝܕܝܢ ܐܫܬܟܠܠ ܒܣܗܕܘܬܐ. ܕܟܕ ܒܗܿ ܐܣܝܪ ܗܘܐ ܟܬܼܒ ܠܛܝܡܬܐܘܣ ܗܿܝ ܐܓܪܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢܿ. ܕܒܗܧ ܚܘܝ ܐܦ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܩܕܡܝܐ ܕܗܼܘܐ ܠܗ ܘܫܘܟܠܠܗ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ. ܩܒܿܠ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܣܗܕܘ̈ܬܐ ܕܝܠܗ ܕܐܼܡܪ. ܕܒܡܦܩ ܒܪܘܝ ܠܡ ܩܕܡܝܐܼ ܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܐܚ̈ܐ ܐܬܘܪܝ ܠܘܬܝ. ܐܠܐܼ ܟܠܗܘܢ ܫܒܩܘܢܝ. ܠܐ ܬܬܚܼܫܒ ܠܗܘܢ ܗܕܐ. ܡܪܝ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܩܡ ܠܘܬܝ ܘܝܗܼܒ ܒܝ ܚܝܠܐܼ ܕܒܝ ܟܪܘܙܘܬܐ ܬܬܠܒܒܿ. ܘܢܫܼܡܥܘܢ ܥܡ̈ܡܐ pb. 99 ܟܠܗܘܢ ܐܬܿܦܨܝܬ ܡܢ ܦܘܡܗ ܕܐܪܝܐ. ܦܫܝܩܐܝܬ ܕܝܢ ܡܚܘܝܐ ܒܗܠܝܢ. ܕܒܗܿܘ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܩܕܡܝܐܼ. ܡܛܘܠ ܕܬܫܿܬܠܡ ܟܪܘܙܘܬܗ ܐܬܦܨܝ ܡܢ ܦܘܡܗ ܕܐܪܝܐ. ܗܢܘ ܕܝܼܢ ܡܢ ܢܐܪܘܢ. ܕܠܗ ܡܫܡܗ ܐܪܝܐ ܡܛܠ ܩܫܝܘܬܐ ܕܪܘܓܙܗ. ܘܡܛܠ ܕܚܼܙܐ ܗܘܐ ܒܪܘܞܚܐ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܡܿܛܝ ܗܘܐ ܙܒܢ ܫܘܟܠܠܗܼ. ܐܩܦ ܠܗܿܝ ܕܐܬܦܨܝܬ ܡܢ ܦܘܡܗ ܐܪܝܐܼ. ܘܢܦܨܝܢܝ ܡܪܝ ܡܢ ܟܠ ܥܒܕ ܒܝܫܼ ܘܢܚܝܢܝ ܒܡܠܟܘܬܗ ܒܫܡܝܐܿ. ܕܡܚܘܐ ܥܠ ܣܗܕܘܬܗ ܗܿܝ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ܇ ܗܿܝ ܕܦܫܝܩܐܬ ܐܡܼܪ ܥܠܝܗܿ ܒܗܿ ܒܗܕܐ ܐܓܪܬܐܿ. ܕܐܢܐ ܠܡ ܩܪܝܒ ܗܘ ܙܒܢܝ ܠܡܬܕܒܚܘܿ. ܘܙܒܢܐ ܕܢܝܚܬܝ ܩܡ ܥܠܝ. ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣܼ. ܟܕ ܟܬܒܗܿ ܡܚܘܐܼ ܕܠܘܩܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ. ܒܡܦܩ ܒܪܘܞܚܐ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐܼ ܐܦܠܐ ܗܿܘ. ܡܟܝܠ ܝܕܝܥܐ ܗܼܝ ܕܠܘܩܒ ܠܦܪܟܣܣ ܕܫ̈ܠܝܚܐܼ ܥܕܡܐ ܠܗܿܘ ܙܒܢܐ ܕܗܘܐ ܥܡܗ ܥܡ ܦܘܠܘܣ ܣܝܟܗܿ ܠܬܫܥܝܬܗ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܡܪܢܼܢ. ܕܢܚܘܐܼ ܕܠܘ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܕܐܟܬܒ ܠܘܐ ܕܐܙܼܠ ܦܘܠܘܣ ܠܪܗܘܡܐ ܗܼܘܐ ܫܘܠܡܐ ܕܣܗܕܘܬܗ. ܕܡܝܐ ܕܝܢ ܕܒܫܘܪܝܐܼ ܕܠܘ ܩܫܝܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܢܐܪܘܢ ܠܘܬ ܗܢܐ ܬܘܠܡܕܐ. ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܦܫܝܩܐܝܬ ܩܒܿܠ ܡܦܩ ܒܪܘܚܗ pb. 100 ܕܦܘܠܘܣ ܩܕܡܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܥܫܼܢ ܒܡܪܚܘܬܗ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐܼ. ܣܥܼܐ ܗܘܐܼ ܘܐܦ ܥܠ ܫ̈ܠܝܚܐ .܀. .܀. .܀.

2.23

ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐܼ. ܕܐܝܟܢܐ ܐܣܗܕ ܝܥܩܘܒܿ. ܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ.

ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܝܼܢ ܟܕ ܩܼܪܐ ܦܘܠܘܣ ܒܓ̈ܢܘܗܝ ܕܩܣܪ ܘܐܫܬܕܪ ܠܪܗܘܡܐ ܡܢ ܦܗܣܛܘܣ: ܟܕ ܢܦܠܘ ܡܢ ܗܿܝ ܡܚܫܒܬܐ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢܿ. ܗܿܘ ܕܩܿܒܠ ܗܘܐ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ ܬܪܘܢܘܣ ܕܐܦܣܩܦܘܬܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ. ܡܪܚܘܬܗܘܢ ܕܝܢ ܕܥܠܘܗܝܼ ܗܟܢܐ ܗܼܘܬ. ܐܝܬܘܗܝ ܠܡܨܥܬܐܼ. ܘܨܿܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܟܦܘܪ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐܼ ܠܥܝܢ ܟܠܗ ܥܡܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܘܣܘܟܝܐ ܕܟܠܗܘܢܼ. ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܒܦܪܗܣܝܐܼ ܠܥܝܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܐܘܕܝܿ. ܕܒܪܗ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܦܪܘܩܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܕܢܣܝܒܪܘܢ ܣܗܕܘܬܗ: ܡܛܠ ܕܠܟܠܢܫ ܡܗܝܼܡܢ ܗܘܐ ܕܙܕܝܩܐ ܗܘ: ܡܛܠ ܓܡܝܪܘܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܕܚܟܡܬܐ ܘܕܚܠܬ ܐܠܗܐܿ ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܼ. ܐܫܟܚܘ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܠܫܘܠܛܢܐܼ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܕܒܪܢܐ. ܡܛܠ ܕܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܡܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܦܗܣܛܘܣ pb. 101 ܒܝܗܘܕܼ. ܘܕܠܐ ܪ̈ܫܐ ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܕܬܡܢ. ܛܘܦܣܐ ܕܝܢ ܕܫܘܠܡܗ ܕܝܥܩܘܒܼ. ܐܦ ܥܕ ܗܫܐ ܩܿܕܡܢ ܐܘܕܥܢܢ ܡܢ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܡ̈ܠܘܗܝܿ ܕܩܠܡܝܣܿ. ܕܡܢ ܟܢܦܐ ܕܗܟܝܠܐ ܫܕܐܘܗܝ ܘܒܩܝܣܐ ܒܠܼܥ ܠܡܘܬܐ. ܚܬܝܬܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܿܪ ܥܠܘܗܝ ܒܬܫܥܝܬܗ ܕܚܡܫܼ. ܕܗܼܘ ܠܡ ܩܒܿܠ ܩܕܡܐܝܬ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ. ܘܡܫܬܥܐ ܥܠܘܗܝܼ ܗܟܢܐ. ܕܩܿܒܠ ܠܡ ܥܕܬܐ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐܼ ܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ ܘܥܕܡܐ ܠܘܬܢ. ܡܛܠ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘ ܝܥܩܘܒܼ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܟܪܣܗܿ ܕܐܡܗܼ ܩܕܝܫܐ ܗܘܐ. ܘܚܡܪܐ ܘܫܿܟܪܐ ܠܐ ܐܫܬܝ. ܘܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܗ ܢܦܫܐܼ ܠܐ ܐܟܼܠ. ܘܡܕܟܝܐ ܥܠ ܪܫܗܼ ܠܐ ܣܠܼܩ. ܘܡܫܚܐܼ ܠܐ ܡܫܼܚ. ܘܒܒܠܢܼܐܼ ܠܐ ܐܬܚܫܚ. ܠܗܢܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܕܢܥܘܠ ܠܩܕܘܫ ܩܘ̈ܕܫܐ. ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܕܥܡܪܐ ܠܒܿܫ ܗܘܐܿ ܐܠܐܼ ܣܕܘܢܐ. ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܥܐܠ ܗܘܐ ܠܗܝܟܠܐܼ. ܘܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܣܝܡ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ ܘܫܿܐܠ ܗܘܐ ܫܘܒܩܢܐ ܚܠܦ ܥܡܐܿ. ܥܕܡܐ ܕܐܬܩܫܝ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ ܐܝܟ ܕܓܡܠܐ. ܡܛܠ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܒܿܪܟ ܗܘܐܼ ܘܣܿܓܕ ܠܐܠܗܐܿ. ܘܫܿܐܠ ܗܘܐ ܫܘܒܩܢܐ ܥܠ ܥܡܐ. ܘܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܙܕܝܩܘܬܗܼ ܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܙܕܝܩܐ. ܘܫܘܪܗ ܕܥܡܐܼ ܘܙܕܝܩܘܬܗ. ܐܝܟ ܕܢܒ̈ܝܐ ܐܡܪܝܢ ܥܠܘܗܝ. ܐܢܫܐ ܗܟܝܠ pb. 102 ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܒܥ ܗܪܣܝܣ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܥܡܐ ܕܩܿܕܡܬ ܐܡܿܪܬ ܥܠܝܗܝܢ ܒܗܠܝܢ ܬܫ̈ܥܬܐܼ. ܡܫܿܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ ܕܐܿܝܢܘ ܬܪܥܐ ܕܝܫܘܥ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢܼ ܕܗܢܘ ܦܪܘܩܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܗܝܡܢܘ ܕܝܫܘܥܼ ܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܪܣܝܣ ܕܡܩܕܡܢ ܐܡܝܪܢܼ. ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘܼ ܐܦܠܐ ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܐܦܠܐ ܕܐܬܿܐ ܕܢܦܪܘܥ ܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܥܒ̈ܕܘܗܝ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘܼ ܡܛܠ ܝܥܩܘܒ ܗܘ ܗܝܡܢܘ. ܟܕ ܕܝܢ ܣܓ̈ܝܐܐ ܐܦ ܡܢ ܪ̈ܫܘܗܝ ܕܥܡܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘܼ. ܛܘܪܒܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܘܕܣܿܦܪ̈ܐ ܘܕܦܪ̈ܝܫܐ ܕܐܡܪܝܢ ܗܘܘܼ. ܡܬܐܠܨ ܠܗ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܢܣܟܐ ܠܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܐܬܿܟܢܫ ܕܝܼܢ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܝܥܩܘܒ. ܒܿܥܝܢ ܐܢܚܢܢ ܡܢܟܼ ܟܠܝܘܗܝ ܠܥܡܐ. ܡܛܠܼ ܕܛܥܼܐ ܒܝܫܘܥܼ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ. ܒܿܥܝܢ ܐܢܚܢܢ ܡܢܟܼ ܐܦܝܣ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܘ ܠܘܡܐ ܕܦܣܟ ܥܠ ܝܫܘܥ. ܠܟ ܓܝܪ ܟܠܢ ܡܬܛܦܝܣܝܢܢ. ܚܢܢ ܓܝܪ ܣܗܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܟ ܘܟܠܗ ܥܡܐܼ ܕܙܕܝܩܐ ܐܝܬܝܟ. ܘܒܐ̈ܦܐ ܕܐܢܫ ܠܐ ܢܣܿܒ ܐܢܬ. ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܐܦܝܣ ܠܗܢܐ ܟܢܫܐܼ ܕܠܐ ܢܛܥܼܘܢ ܡܛܠ ܝܫܘܥ. ܐܦ ܓܝܪ ܟܠܗ ܥܡܐ ܘܐܢܚܢܢ ܟܘܠܼܢ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܚܢܢ ܠܟ. ܩܘܡ ܠܟ ܗܟܝܠ ܥ ܟܢܦܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܬܗܘܐ ܡܬܚܙܐ ܡܢ ܠܥܠܼ. ܘܢܗܘܝܢ ܡܫܬܡܥܢ ܡ̈ܠܝܟܼ ܠܟܠܗ ܥܡܐ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܦܣܟ pb. 103 ܐܬܘ ܟܠܗܘܢ ܫܒ̈ܛܐ ܥܡ ܥܡܡ̈ܐ. ܐܩܝܡܘܗܝ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܕܩܿܕܡܢ ܐܡܼܪܢ ܥܠܝܗܘܢ ܣܿܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ ܥܠ ܟܢܦܐ ܕܗܟܝܠܐܼ. ܘܩܥܘܼ ܘܐܡܪܘ ܠܗ. ܙܕܝܩܐ̈ ܕܠܟ ܘܿܠܐ ܕܢܬܛܦܝܣ ܟܠܢ. ܡܛܠ ܕܥܡܐ ܛܥܼܐ ܠܗ ܒܬܪ ܝܫܘܥ ܗܿܘ ܕܐܨܛܠܒ. ܐܡܪ ܠܢ ܕܐܝܢܘ ܬܪܥܐ ܕܝܫܘܥ. ܘܥܢܼܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐܼ ܘܐܼܡܪ. ܡܢܐ ܡܫܿܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܥܠ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐܿ. ܘܗܼܘ ܝܬܿܒ ܒܫܡܝܐ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܚܝܿܠܐ ܪܒܐܿ. ܘܥܬܝܕ ܕܢܐܬܐ ܥܠ ܥܢ̈ܢܝ ܫܡܝܐ. ܘܟܕ ܣ̈ܓܝܐܐ ܐܫܬܪܪܘ ܘܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܣܗܕܘܬܗ ܕܝܥܩܘܒ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܐܘܫܥܢܐܿ ܠܒܪܗ ܕܕܘܝܕܼ. ܗܝܕܝܢ ܬܘܒ ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܣܿܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐܼ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬ ܚ̈ܕܕܐ. ܒܝܫܐܝܬ ܥܒܕܢܢܿ. ܕܝܗܒܢܢ ܠܗ ܠܝܫܘܥ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܣܗܕܘܬܐ. ܐܠܐ ܢܿܣܼܩ ܘܢܪܡܝܘܗܝܼ ܕܢܕܚܠܘܢ ܘܠܐ ܢܗܝܡܢܘܢܝܗܝ. ܘܩܥܘܼ ܘܐܡܪܝܢ.. ܐܘܿ ܐܘܿ ܙܕܝܩܐܼ ܛܥܼܐ ܠܗ. ܘܫܡܠܝܘ ܗܘܘ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܒܐܫܥܝܐܼ. ܕܢܪܝܡܝܘܗܝ ܠܙܕܝܩܐܼ ܡܛܠ ܕܠܐ ܚܫܿܚ ܠܢ. ܡܛܠܗܢܐ ܥܒܕ ܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܢܐܟܠܘܢ. ܣܠܩܘ ܗܟܝܠܼ ܘܐܪܡܝܘܗܝ ܠܙܕܝܩܐ. ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܚ̈ܕܕܐܼ. ܢܿܪܓܝܘܗܝ ܠܝܥܩܘܒ ܙܕܝܩܐ. ܘܫܪܝܘ ܪܓܡܝܢ ܠܗ. ܡܛܠ ܕܟܕ ܢܦܼܠܼ ܠܐ ܡܝܬ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܐܬܼܗܦܟ ܘܣܡ ܒܘܪܟܐܼ ܘܐܡܼܪ. ܒܿܥܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܕܟܠܼ ܫܒܘܩ ܠܗܘܢ. ܠܐ ܓܝܪ pb. 104 ܝܕܥܝܢ ܡܢܐ ܥܒܕܝܢ. ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܪܓܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ. ܚܕ ܡܢ ܟܗ̈ܢܐ ܒܢ̈ܝ ܪܟܿܒ ܒܪ ܪܟܒܝܡ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܣܼܗܕ ܥܠܝܗܘܢ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐܼ. ܩܥܼܐܼ ܘܐܡܼܪ ܗܘܐ. ܫܠܘ̈ ܡܢܐܿ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܡܨܠܝܘ ܡܨܠܐ ܥܠܝܟܘܢ ܙܕܝܩܐ. ܘܢܣܼܒ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܩܨܪܐ ܩܝܣܐ ܗܿܘ ܕܥܿܨܪ ܗܘܐ ܒܗ ܡܐ̈ܢܐܼ. ܘܡܚܝܗܝ ܥܠ ܪܫܗ ܠܙܕܝܩܐܼ ܘܗܟܢܐ ܐܣܗܕ. ܘܩܒܪܘܗܝ ܥܠ ܕܘܟܬܗܼ ܥܠ ܓܢܒ ܗܝܟܠܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܩܿܝܡܬܗ ܩܿܝܡܐ ܗܼܝ ܥܠ ܓܢܒ ܗܝܟܠܐ ܝܗܕܐ ܗܟܝܠ ܫܪܝܪܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܠܚ̈ܢܦܐ ܕܝܫܘܥ ܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐܼ. ܘܡܚܕܐ ܫܿܒܐ ܠܗܘܢ ܐܣܦܣܝܢܘܣ. ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܡܪܘܚܐܝܬܼ ܩܠܡܝܣ. ܕܫܠܡܢ ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܐܼܡܪܼ ܘܐܦ ܗܓܣܝܦܘܣ. ܕܗܟܢܐ ܠܡ ܬܡܼܝܗ ܗܘܐ ܐܦ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܘܡܫܡܗ ܗܘܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܝܥܩܘܒܼ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܡܕܥܐ ܗܟܢܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘܿ. ܕܗܕܐ ܗܼܘܬ ܥܠܼܬܐ ܕܡܚܕܐ ܡܢ ܒܬܪ ܣܗܕܘܬܗ ܬܫܬܒܐ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܠܘ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܓܕܫܬܿ ܠܗܘܢ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܡܪܚܘ ܥܠܘܗܝ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܦ ܝܘܣܝܦܘܣܼ. ܠܐ ܐܡܐܢ ܕܐܦ ܗܕܐ ܒܟܬܝ̈ܒܬܐ ܢܿܣܗܼܕ ܒܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ. ܕܗܠܝܢ ܠܡ ܓܼܕܫ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐܼ ܐܝܟ ܡܛܠ ܬܒܥܬܗ ܕܝܥܩܘܒ ܙܕܝܩܐܿ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܚܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܕܡܬܩܪܐ ܡܫܝܚܐܿ. ܥܠ ܕܙܕܝܩܐ ܗܘܐ ܘܩܛܠܘܗܝ ܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܘܗܼܘ ܬܘܒ ܟܕ ܗܼܘ ܐܦ ܥܠ ܡܘܬܗ ܡܚܘܐܼ ܒܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ. pb. 105 ܟܕ ܠܡ ܫܼܡܥ ܩܣܪ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܦܗܣܛܘܣܼ. ܫܕܪ ܠܐܠܒܝܢܘܣ ܗܦܪܟܐ ܥܠ ܝܗܘܕ. ܐܚܘܣ ܕܝܢ ܛܠܝܐ ܗܘ ܕܐܡܪܢܢ ܥܠܘܗܝ ܕܩܿܒܠ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐܼ. ܩܫܐ ܗܘܐ ܘܡܪܚܼ ܝܬܝܪܐܝܬ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܗܪܣܝܣ ܕܙܕܘܩܝܐܿ. ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܩܫ̈ܝܐ ܒܝܕܢܼܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܝܟ ܕܩܿܕܡܢܢ ܐܡܪܢܢ. ܘܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܼܘ ܐܢܢܘܣܼ. ܣܼܒܪܼ ܕܐܫܟܚ ܠܗ ܙܒܢܐ ܕܥܗܿܢ. ܡܛܠ ܕܦܣܛܘܣ ܡܝܬ ܗܘܐ ܠܗܼ. ܘܐܠܒܝܢܘܣ ܥܕܟܝܠܼ ܒܐܘܪܚܐ ܗܘܐ. ܘܐܘܬܒ ܟܢܫܐ ܕܕܿܝܢ̈ܐܼ. ܘܐܥܠ ܬܡܢ ܐܠܗܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܝܥܩܘܒܼ ܘܠܐܢܫܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܥܒܼܕ ܥܠܝܗܘܢ ܩܛܪܓܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܠܐܢܫܐ ܕܥܒܕܘ ܥܘܼܠܐܼ. ܘܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܕܢܡܘܬܘܢ. ܠܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܡܟܝ̈ܟܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܡܕܝܢܬܐܿ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܢܡ̈ܘܣܐ ܚܬܝܬܐܝܬܼ. ܐܬܒܐܫ ܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ. ܘܫܕܪܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܒܛܘܫܝܐܼ ܘܒܿܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܢܫܠܘܚ ܠܐܢܢܘܣܿ. ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܢܗܘܐ ܣܿܥܪ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܡܢ ܩܕܡ ܗܕܐ ܬܪܝܨܐܝܬ ܣܿܥܪ ܗܘܐ. ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܐܬܼܐ ܐܠܒܝܢܘܣ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܐܪܥܘܗܝܼ ܘܐܠܦܘܗܝ ܥܠ ܐܢܢܘܣܿ. ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܘܬܒ ܟܢܫܐ ܕܕܝܿܢ̈ܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܦܘܩܕܢܟܿ. ܗܿܘܿ ܕܐܦ ܐܬܛܦܝܣ ܠܗܘܢ. ܘܟܬܼܒ ܠܗ ܠܐܢܢܘܣ ܒܚܡܬܐܼ pb. 106 ܘܐܬܚܠܡ ܠܗ ܕܢܥܒܕ ܡܢܗ ܬܒܥܬܐ. ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܐܓܪܦܐܼ ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܩܠܗܿ ܡܢܗ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܟܕ ܩܡ ܒܗܿ ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢܿ. ܘܐܩܝܡ ܚܠܦܘܗܝ ܠܝܫܘܥ ܒܪ ܕܡܿܝ. ܗܠܝܢ ܐܡܝܪܢ ܥܠ ܝܥܩܘܒܿ. ܗܿܘ ܕܕܝܠܗ ܡܬܐܡܪ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܩܬܘܠܝܩܘܣ. ܘܿܠܐ ܠܢ ܕܝܢ ܕܢܕܥܼ ܕܠܐ ܡܬܩܒܠܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܣܓ̈ܝܐܐ ܐܕܟܪܘܗܿ ܡܢ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܐܦܠܐ ܗܿܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܝܗܕܐܿ. ܕܐܦ ܗܼܝ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܿ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܒܥ ܩܬܘܠܝܩܘܣ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܝܕܥܢܢ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐܼ. ܡܬܩܪ̈ܝܢ ܐܢܝܢ ܒܥܕ̈ܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ.

2.25

ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐܼ. ܥܠ ܕܪܕܘܦܣܐ ܕܗܼܘܐ ܒܫ̈ܢܝ ܢܐܪܘܢܿ. ܕܒܗ ܦܘܠܘܣ ܘܦܛܪܘܣ ܢܣܒܘ ܟܠܝܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܡܛܠ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܒܪܗܘܡܐ.

ܟܕ ܡܬܿܥܫܢ ܗܘܐ ܕܝܢ ܢܐܪܘܢ ܒܫܘܠܛܢܗܼ. ܠܨ̈ܢܥܬܐ ܒܝ̈ܫܬܐ ܐܫܬܕܝ ܗܘܐܼ ܘܠܘܩܒܠ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܐܙܕܝܢ ܗܘܐ. ܕܢܟܬܘܒ pb. 107 ܕܝܢ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܒܝܫܘܬܗܼ ܠܘ ܙܒܢܐ ܗܘ ܠܢ. ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܝܢ ܐܫܬܥܝܘ ܥܠܘܗܝ ܚܬܝܬܐܝܬܼ. ܕܐܝܢܐ ܕܨܿܒܐܼ ܡܢܗܘܢ ܡܨܐ ܕܢܐܠܦ ܥܠ ܫܢܝܘܬܗ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐܿ. ܕܕܠܐ ܡܚܫܒܬܐ ܐܘܒܕ ܪ̈ܒܘܬܐ ܕܐܢܫܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܗܢܐ ܣܘܝܒܐ ܕܩܛܠܐ ܐܬܼܐܼ. ܕܐܦ ܠܐ ܡܢ ܩܛܠܐ ܕܒ̈ܢܝ ܒܝܬܗ ܘܕܚܒܝ̈ܒܘܗܝ ܐܬܟܠܝ. ܠܐܡܗ ܓܝܪ ܘܐܠܚ̈ܘܗܝ ܘܐܠܢܫܘܗܝ ܘܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܛܘܗܡܗܼ. ܐܝܟ ܕܠܒ̈ܥܠܕܒܒܐ ܘܠܣ̈ܢܐܐܼ ܒܡܘ̈ܬܐ ܕܟܘܠ ܓܢܣ ܩܿܛܠ ܐܢܘܢ. ܘܠܝܐ ܗܘܬ ܗܟܝܠ ܕܥܡ ܟܠܗܝܼܢ ܕܐܦ ܗܕܐ ܬܬܟܬܒ ܥܠܘܗܝ ܕܐܘܛܩܪܛܘܪ ܩܕܡܝܐ ܪܕܘܦܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܗܼܘ ܐܬܚܙܝ. ܠܗ ܠܢܐ ܬܘܒܼ. ܛܪܛܠܠܝܐܢܘܣ ܪܗܘܡܝܐ ܡܼܕܟܪ ܠܗ ܗܟܢܐܼ ܘܐܡܿܪ. ܕܩܪܘ ܠܡ ܒܣܦܪ ܥܘܗ̈ܕܢܟܝܘܢܼ. ܘܬܡܢ ܬܫܟܚܘܢܿ. ܕܩܕܡܐܝܬ ܢܐܪܘܢ ܪܕܦܼ ܠܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܒܪܗܘܡܐ. ܡܪܝܪ ܗܘܐ ܕܝܼܢ ܥܠ ܟܠ ܐܢܫ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܒܥܕ ܠܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐ. ܘܡܫܬܒܗܪܝܢ ܚܢܢ ܒܕܐܝܟ ܗܢܐ ܪܫܐ ܕܩܛܘܠܝܢ. ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܝܿܕܥ ܠܗ ܠܗܿܘ ܙܒܢܐܼ ܡܫܟܚ ܕܢܣܬܟܠ܇ ܕܛܝܒܘܬܐ ܗܘܬ ܪܒܬܐ ܕܡܢ ܢܐܪܘܢ ܐܢܚܢܢ ܢܬܚܿܝܒ. ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܝܬܝܪ ܡܢܟܘܠ ܕܗܼܘܘ ܒ̈ܥܠܕܒܒܐܼ. ܒܥܠܕܒܒܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܟܪܙ ܕܗܼܘܐܿ. ܕܐܬܪܝܡ ܠܡܩܿܛܠܘ ܠܫ̈ܠܝܚܐ. ܦܘܠܘܣ ܗܟܝܠ ܐܬܼܦܣܩ ܪܫܗ ܒܗܿ ܒܪܗܘܡܐܼ. ܘܦܛܘܣ ܐܦ ܗܼܘܼ ܐܙܕܩܦ ܒܬܪ ܪܫܗܿ. pb. 108 ܐܫܟ ܕܡܬܐܡܪ ܒܬܫ̈ܥܝܬܐ. ܘܡܫܪܪ ܠܗܿ ܠܬܫܥܝܬܐܼ ܗܢܐ ܫܘܡܗܐ ܕܦܛܪܘ ܘܦܘܠܘܣܿ. ܕܐܿܚܕ ܘܐܿܬܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܒܝܬ ܫ̈ܟܒܐ ܕܬܡܢ. ܠܘ ܕܝܢ ܒܚܘܕ ܗܕܐܼ. ܐܠܐ ܐܦ ܓܒܪܐ ܒܪ ܥܕܬܐ ܕܫܡܗ ܓܐܝܘܣ: ܕܗܼܘܐ ܒܝܘ̈ܡܘܗܝ ܕܙܐܦܪܝܢܘܣ ܐܦܣܩܦܐ ܕܪܗܘܡܐ. ܟܕ ܕܪܫܿ ܥܡ ܦܪܩܠܘܣ ܗܿܘ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܝܘܠܦܢܐ ܕܦܪ̈ܘܓܝܐܼ. ܗܢܼܝܢ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܥܠ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܣܝܼܡܝܢ ܒܗܘܢ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐܿ. ܗܿܢܘܢ ܕܩܿܕܡܢ ܐܡܪܢ ܥܠܝܗܘܢ. ܠܝ ܕܝܢ ܠܡܼ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܚܘܐ ܙܟܘܬܗܘܢ ܕܫ̈ܠܝܚܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܨܒܿܝܬ ܕܬܐܙܠ ܠܒܝܣܝܩܢܘܣ ܐܘ ܠܐܘܪܚܐ ܕܐܘܣܛܝܐܼ. ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܙܟܘܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܩܢܘ ܗܕܐ ܥܕܬܐ. ܕܒܚܕ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܣܗܕܘ ܬܪܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐܼ. ܕܝܘܢܣܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܩܘܪܢܬܘܣܼ ܒܟܬܝܒ̈ܬܐ ܡܠܠ ܥܡ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܚܘܝܼ ܗܟܢܐ. ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܠܡܼ. ܢܨܒܬܐ ܗܿܝ ܕܐܬܢܨܒܬܿ ܡܢ ܦܛܪܘܢ ܘܦܘܠܘܣ ܒܪܗܘܡܐ ܘܒܩܘܪܢܬܘܣܼ ܒܝܘܠܦܢܟܘܢ ܡܙܓܿܬܘܢ. ܬܪܝܗܘܢ ܓܝܪ ܐܟܚܕܐ ܒܩܘܪܢܬܘܣ ܢܨܒܘܼ ܘܐܠܦܘ. ܘܗܟܘܬ ܐܦ ܒܐܝܛܠܝܐ ܐܟܚܕܐ ܐܠܦܘܼ ܘܐܣܗܕܘ ܒܚܕ ܙܒܢܐ .܀.

2.26

ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ. ܥܠ ܒܝ̈ܫܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܕܣܒܘ ܝܗܘ̈ܕܝܐܼ ܘܥܠ ܩܪܒܐ ܐܚܪܝܐ ܕܗܼܘܐ ܠܗܘܢ ܥܡ ܪ̈ܗܘܡܝܐ...

ܘܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܬܬܗܝܡܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܬܫܥܝܬܐܼ. ܬܘܒ ܝܘܣܝܦܘܣ ܬܿܢܝ ܒܝܫ̈ܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܕܐܕܪܟ ܠܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܿ. pb. 109 ܕܡܚܘܐ ܒܡ̈ܠܘܗܝ ܥܡ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܣܓ̈ܝܐܐ ܠܡ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܝܩܪܝܢ ܗܘܘ ܒܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܐܬܿܢܓܘ ܒܡܚ̈ܘܬܐ ܒܐܘܪܫܠܡܼ. ܘܐܙܕܩܦܘ ܒܬܪ ܪܫܗܘܢ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܦܠܘܪܘܣ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܕܝܗܘܕܿ. ܟܕ ܐܬܬܥܝܪ ܗܘܐ ܫܘܪܝܗ ܕܩܪܒܐ ܒܫܢܬ ܬܪ̈ܬܥܣܪܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܢܐܪܘܢ. ܘܒܟܠܗܿ ܣܘܪܝܐ ܒܡܪܕܐ ܕܥܕܒܘ ܝܗܘ̈ܕܝܐܼ. ܕܠܘܚܝܐ ܡܪܝܪܐ ܐܕܪܟ ܗܘܐ ܠܒ̈ܢܝ ܥܡܐ ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܡܢ ܥܡܘܪ̈ܐ ܕܡ̈ܕܝܢܬܐܿ. ܕܕܠܐ ܪ̈ܚܡܼܐ ܐܝܟ ܕܒܩܪܒܐ ܡܬܚܪܒܝܢ ܗܘܘ. ܘܚܿܙܐ ܗܘܐ ܐܢܫ ܠܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܡ̈ܠܝܢ ܦܓܪ̈ܐ ܡܝ̈ܬܐ ܕܠܐ ܩܒܝܪܝܼܢ. ܘܫܼܕܝܢ ܗܘܘ ܐܟܚܕܐ ܛ̈ܠܝܐ ܘܣ̈ܒܐ ܘܢ̈ܫܐܿ. ܕܐܦ ܠܐ ܐܣܟܡܐ ܕܦܘܪܣܝܗܘܢ ܡܟܣܐ ܗܘܐ. ܘܟܠܗܿ ܗܦܟܪܝܣܼ ܡܠܝܐ ܗܘܬ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܠܐ ܡܬܿܢܝܢ. ܥܫܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܘܚܡܐ ܕܫܘ̈ܢܩܐܼ. ܐܦ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܡܪܚܘܬܐ ܒܟܠܝܘܡ ܡܣܬܥܪܢ ܗܘܝ. ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܒܡ̈ܠܘܗܝ ܝܘܣܝܦܘܣ. ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܝܼܢ ܗܠܝܢ ܓܼܕܫ ܠܗܘܢ ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/477
Source:
William Wright and Norman McLean (eds.), The ecclesiastical history of Eusebius in Syriac (Cambridge: University Press, 1898). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Eusebius of Caesarea, “Ecclesiastical History, Book 2 - ܣܼܦܪܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܥܕܬܐ” based upon William Wright and Norman McLean (eds.), The ecclesiastical history of Eusebius in Syriac (Cambridge: University Press, 1898), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/477.
Bibliography:
Ecclesiastical History, Book 2 - ܣܼܦܪܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܥܕܬܐ.” In The ecclesiastical history of Eusebius in Syriac, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published 337 CE. https://syriaccorpus.org/477.

Show Citation Styles