Eusebius of Caesarea: Ecclesiastical History, Book 3 - ܣܼܦܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܥܕܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
book :
section :
line :
page break :
3 pb. 110
ܫܪܒܐ ܩܕܡܝܐܼ ܕܒܐܝܠܝܢ ܐܪ̈ܥܬܐ ܐܟܪܙܘ ܫ̈ܠܝܚܐ ܠܡܫܝܚܐ ܕܬܪܝܼܢ ܕܩܕܡܝܐ ܒܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ ܡܢܼܘ ܩܡ ܪܝܫܐ .܀. ܕܬܠܬܐܼ ܥܠ ܐܓܪ̈ܬܗܘܢ ܕܫ̈ܠܝܚܐ. .܀. ܕܐܒܥܐܼ. ܥܠ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܩܕܡܝܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ. ܕܚܡܫܐܼ ܥܠ ܫܒܝܼܗܘܢ ܐܚܪܝܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ .܀. ܕܫܬܐܼ ܥܠ ܟܦܢܐ ܕܐܚܼܕ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ.. ܕܫܒܥܐܼ ܥܠ ܡ̈ܠܐ ܕܩܿܕܡ ܐܡܼܪ ܡܫܝܚܐ... ܕܡܢܝܐܼ ܥܠ ܐܬ̈ܘܬܐ ܕܗܼܘ̈ܝ ܩܕܡ ܩܪܐ. ܕܬܫܥܐ. ܥܠ ܝܘܣܝܦܘܣܼ ܘܥܠ ܟܬ̈ܒܐ ܕܫܒܼܩ... ܕܥܣܪܐܼ ܕܐܝܟܢܐ ܡܼܕܟܪ ܠܟܬ̈ܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ... ܕܚܕܥܣܪܼ. ܕܡܢ ܒܬܪ ܝܥܩܘܒܼ ܫܡܥܘܢ ܩܡ ܒܥܕܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܕܬܪܥܣܪܼ ܕܐܝܟܢܐ ܦܩܼܕ ܗܘܐ ܐܣܦܣܝܢܘܣ ܕܢܬܥܩܒܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܙܪܥܗ ܐܢܘܢ ܕܕܘܝܕ .܀. ܕܬܠܬܥܣܪܼ ܕܐܦܣܩܦܐ ܕܬܪܝܼܢ ܩܡ ܐܒܝܠܘܣ ܒܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. pb. 111 ܕܐܒܬܥܣܪܼ. ܕܗܼܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܒܪܗܘܡܐܼ ܐܢܢܩܠܐܛܘܣ. ܕܚܡܫܬܥܣܪܼ. ܕܡܢ ܒܬܪܗ ܕܬܠܬܐ ܗܼܘܐ ܩܠܡܝܣ .܀. ܕܫܬܬܥܣܪܼ ܥܠ ܐܓܪܬܗ ܕܩܠܐܡܝܣ. ܕܫܒܬܥܣܪܼ ܥܠ ܪܕܘܦܝܐ ܕܗܼܘܐ ܒܫ̈ܢܝ ܕܘܡܛܝܢܘܣ. ܕܬܡܢܬܥܣܪܼ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐܼ ܘܥܠ ܗܿܘ ܓܠܝܘܢܐ. ܕܬܫܬܥܣܪܼ ܕܐܝܟܐܢ ܕܘܡܛܝܢܘܣܿ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܓܢܣܗ ܐܢܘܢ ܕܕܘܝܕ ܦܩܼܕ ܕܢܬܥܩܒܘܢ .܀. ܕܥܣܪܝܼܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܓܢܣܗ ܐܢܘܢ ܕܦܪܘܩܢ. ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕܼ. ܕܒܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܬܠܬܐ ܗܐ ܩܪܕܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܼܢ. ܕܒܐܢܛܝܘܟܣܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܗܼ،ܐ ܐܝܓܢܛܝܣ ... ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐܼ. ܬܫܥܝܬܐ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܀ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐܼ. ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܬܣܡܘ ܐܿܘ̈ܢܓܠܣܛܐ .܀. .܀. ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐܼ. ܥܠ ܟܬ̈ܒܐ ܕܐܝܠܝܢ ܡܬܿܩܒܠܝܢ ܘܐܝܠܝܢ ܠܐ .܀. .܀. ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐܼ ܥܠ ܡܢܢܕܪܘܣ ܚܿܪܫܐܿ .܀. ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐܼ ܥܠ ܗܪܣܝܣ ܕܐܒܝ̈ܘܢܝܐ... ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐܼ ܥܠ ܩܐܪܝܢܘܣ ܪܝܫ ܗܪܣܝܣ ܀ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐܼ ܥܠ ܢܝܩܠܐܘܣܼ ܘܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܡܢ ܫܡܗ ܀ pb. 112 ܕܬܠܬܝܼܢ ܥܠ ܫ̈ܠܝܚܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܙܕܘܓܘ ܒܥܠܡܐ. ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕܼ. ܥܠ ܡܦܩܬܗ ܕܝܘܚܢܢ ܘܕܦܝܠܝܦܘܣ .܀. ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܼܢ. ܕܐܝܟܢܐ ܐܣܗܕ ܫܿܡܥܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡ .܀.... ܕܬܠܬܠܝܢ ܘܬܠܬܐܼ ܕܐܝܟܢܐ ܟܠܼܐ ܛܪܐܝܢܘܣ ܕܠܐ ܢܬܥܩܒܘܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐܼ. ܕܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܪܒܥܐ ܥܠ ܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐܼ ܐܘܐܪܣܛܘܣ ܗܘܐ. ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐܼ. ܕܒܥܕܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܬܠܬܐܼ ܝܘܣܛܘܣ ܗܼܘܐ ܀ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐܼ. ܥܠ ܐܝܓܢܛܝܘܣܼ ܘܥܠ ܐܓܪܬܗ. ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐܼ. ܥܠ ܡܣܒܪ̈ܢܐ ܕܢܨ̈ܚܝܢ ܗܘܘ ܥܕܠܡܐ ܠܗܿܘ ܙܒܢܐ ܀ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐܼ. ܥܠ ܐܓܪܬܗ ܕܩܠܡܝܣܼ ܘܥܠ ܟܬ̈ܒܐ ܕܡܬܐܡܪܝܢ ܒܕܓܠܘܬܐ ܕܕܝܠܗ ܐܢܘܢ. ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐܼ. ܥܠ ܡܐܡܪ̈ܘܗܝ ܕܦܦܝܐ...
3.3

ܕܬܠܬܐܼ. ܥܠ ܐܓܪ̈ܬܗܘܢ ܕܫ̈ܠܝܚܐ..

ܐܓܪܬܐ ܕܝܢ ܕܦܛܪܘܣ ܕܡܬܩܒܠܐ ܐܝܬ ܚܕܐܼ ܗܿܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܩܕܡܝܬܐ. ܒܗܕܐ ܐܦ ܩܫܝ̈ܫܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܐܬܚܫܚܘ ܒܗܿ ܒܟܬ̈ܒܝܗܘܢܼ ܕܠܐ ܦܘܠܓ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܬܪ̈ܬܝܼܢ. ܕܡܬܿܩܒܠܐ ܥܡ ܟܬ̈ܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐܼ ܠܐ ܩܒܿܠܢܢ. ܒܪܡ ܕܝܼܢ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܐܬܚܙܝܬܿ ܕܚܫܚܐܿ. ܘܐܬܒܛܠ ܠܗܘܢ ܥܠܝܗܿ ܐܝܟ ܕܠܟܬ̈ܒܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. pb. 114 ܦܪ̈ܟܣܘܬܐ ܕܝܢ ܘܐܘܢܓܠܝܘܢ܇ ܘܗܿܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܟܪܘܙܘܬܐ ܥܡ ܩܫ̈ܝܫܐ ܓܠܝܘܢܐ ܕܡܬܩܪܝܢ ܕܝܠܗܼ. ܠܐ ܝܕܼܥܢܢ ܕܐܫܬܼܠܡܘ ܠܢ ܡܢ ܩܫ̈ܝܫܐ ܕܥܕܬܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܡܢ ܩܕܡ̈ܝܐܼ ܐܦܠܐ ܥܠ ܝܘ̈ܡܬܢ ܕܝܠܢ ܚܕ ܡܢ ܡܟ̈ܬܒܢܐ ܕܗܘܘ ܒܥܕܬܐܿ. ܐܬܚܫܚ ܒܗܘܢ ܠܣܗܕܘܬܐ ܕܡܠܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܪܕܿܝܢ ܐܢܚܢܢ ܒܗܿ ܒܬܫܥܝܬܐܼ ܥܡܗܿ ܥܡ ܡܝܒܠܢܘܬܐ ܡܘܕܥܝܢܢܿ. ܕܐܝܠܝܢ ܡܢ ܡܟܬ̈ܒܢܐ ܕܥܕܬܐ ܒܙܒܢܝ̈ܗܘܢܿ. ܡܢ ܟܬ̈ܒܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐ ܕܦܘܠܓܐ ܐܝܟܢܐ ܐܬܚܫܚܘ ܒܗܘܢܿ. ܘܕܐܝܟܢܐ ܐܡܝܪ ܠܗܘܢ ܥܠ ܟܬ̈ܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܕܡܘܕܝܐ ܒܗܘܢ ܥܕܬܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܿ. ܘܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܡܢ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܫܬܡܗܢ ܕܦܛܪܘܣܼ ܚܕܐ ܒܠܚܘܕ ܝܕܥܢܢ ܕܫܪܝܪܐܿ. ܕܡܘܕܝܢ ܒܗܿ ܐܦ ܐܒ̈ܗܬܢ ܩܫܝ̈ܫܐ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܕܦܘܠܘܣ ܕܝܼܢ ܐܪ̈ܒܥܣܪܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܕܝܥܢ ܦܫܝܩܐܝܬ. ܘܿܠܐ ܠܢ ܕܝܢ ܕܢܕܥ ܕܐܢܫܝܢ ܡܢ ܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐܼ. ܐܣܠܝܘܗܿ ܠܗܿܝ ܐܓܪܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܘܐܡܪܘܼ ܕܠܐ ܗܼܘܬ ܕܦܘܠܘܣ. ܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܓܪܬܐܼ. ܡܕܡ ܕܐܡܝܪ ܠܐܢܫܐ ܕܗܼܘܘ ܩܕܡܝܢ ܒܙܒ̈ܢܝܗܘܢܼ ܣܝܿܡܝܢܢ. ܘܦܪ̈ܣܟܘܬܐ ܕܡܬܩܪܝܢ ܕܦܘܠܘܣ ܐܝܟ ܕܩܿܒܠܢܼܢ ܡܣܡ ܒܪܥܫܢܐ ܕܦܘܠܓܐ ܐܝܬ ܥܠܝܗܝܢ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܗܼܘ ܦܘܠܘܣ ܒܗܿܘ ܫܠܡܐ ܐܚܪܝܐ ܕܐܓܪܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ: ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܼܕܟܪ ܐܦ ܠܗܼܪܡܐ: ܠܗܢܐ ܕܐܡܪܝܢ ܕܕܝܠܗ ܗܘ ܗܿܘ ܟܬܒܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܪܥܿܝܐܼ. ܘܠܿܐ ܠܢ ܕܝܢ ܕܢܕܥ ܕܐܢܫܝܢ pb. 115 ܡܢ ܩܕܡ̈ܝܐܼ ܠܐ ܩܒܠܘܗܝ. ܘܐܝܟ ܡܢ ܨܐܕܝܗܘܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܘܕܝܐ ܒܗܘܢ ܥܕܕܬܐܼ ܠܐ ܡܬܣܝܡ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢܝܢ ܕܣܿܓܝ ܥܗܿܢ. ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܡܪܬܝܢܐ ܗܘ ܕܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢܝܢ ܕܣܿܓܝ ܥܗܿܢܼ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܡܪܬܝܢܐ ܗܘ ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܐܠܝܢ ܠܬܘܠܡܕܐ. ܘܡܛܠܗܢܐ ܐܦ ܒܥܕ̈ܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܡܬܩܪܐܿ. ܘܠܐܢܫܝܢ ܡܢ ܡܟܬ̈ܒܢܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܩܕܡܝܬ ܕܐܬܚܫܚܘ ܒܗ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܡܿܪܬܼ ܕܐܚܘܐ ܥܠ ܟܬ̈ܒܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܝܠܝܢ ܡܬܩܒܠܝܢ ܕܠܐ ܦܘܠܓܿ. ܘܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܒܗܘܢ ܟܠ ܐܢܫ

3.4

ܕܐܒܥܐܼ ܥܠ ܝܘܠܢܗܘܢ ܩܕܡܝܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ .܀.

ܕܠܥܡ̈ܡܐ ܕܝܢ ܡܟܪܙ ܗܘܐ ܦܘܠܘܣ: ܘܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܥܕܡܐ ܠܐܝܠܘܪܝܩܘܣ ܣܡ ܗܘܐ ܫܬ̈ܐܣܐ ܕܥܕܬ̈ܐܼ. ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܡܢ ܡ̈ܠܘܗܝ ܕܝܠܗܿ. ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܥܝ ܠܘܩܐ ܒܦܪܟܣܣ. ܘܦܛܪܘܣ ܡܢ ܡ̈ܠܘܗܝܿ ܡܢ ܗܿܝ ܐܓܪܬܐ ܕܐܡܪܢܢ ܡܛܘܠܬܗܿ ܕܡܬܩܒܠܐ ܒܥܕܬܐܼ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܦܫܝܩܐܝܬ: ܕܒܟܡܐ ܐܬܪܘܢ ܐܟܪܙ ܠܡܫܝܚܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܓܙܘܪܬܐ ܐܢܘܢ ܘܐܫܠܡ ܠܗܘܢ ܡܠܬܐ ܕܕܝܬܩܐ ܚܿܕܬܐܿ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܥܒܪ̈ܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܒܘܕܪܐܿ. ܒܦܘܢܛܘܣ ܘܒܓܠܛܝܐ ܘܒܩܦܕܘܩܝܐ ܘܒܐܣܝܐ ܘܒܒܝܬܘܢܝܐ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܗܼܘܘ ܡܡܪ̈ܝܢܝܗܘܢ ܫܪ̈ܝܪܐ ܕܗܠܝܢܿ ܘܐܬܒܚܪܘ ܕܢܪܼܥܘܢ ܥܕܬ̈ܐ ܕܐܬܩܢܘܼ. ܘܠܐ ܦܫܝܩ ܠܢ ܕܢܐܡܪ ܗܫܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܕܠܡܐ ܐܫܟܚ ܐܢܫ ܕܢܠܩܿܛ ܡܢ pb. 116 ܡ̈ܠܘܗܝ ܕܦܘܠܘܣ. ܪ̈ܒܘܬܐ ܓܝܪ ܗܼܘܘ ܠܗ ܡܥܕܪ̈ܢܐ. ܘܐܝܟ ܕܗܼܘ ܡܫܡܗ ܠܗܘܢܼ ܦܠܼܚ̈ܐ ܗܼܘܘ ܥܡܗ ܒܣܒܪܬܐܿ. ܕܠܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢܗܘܢ ܠܕܘܟܪܢܐ ܕܠܐ ܡܬܛܥܐ ܐܫܘܝ ܐܢܘܢܿ. ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܚܫܿܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܐܓܪ̈ܬܗ ܒܣܗܕܘܬܐ ܕܥܠܝܗܘܢ. ܠܘ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܗܼܘܼ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܘܩܐ ܒܦܪܟܣܣ. ܠܝܕܝ̈ܥܐ ܕܐܝܬ ܗܐܘ ܒܗܘܢܼ ܒܫܡܐ ܡܼܕܟܪ ܠܗܘܢ. ܥܠ ܛܝܡܬܐܘܣ ܕܝܢ ܡܫܬܥܝܢ ܥܠܘܗܝܼ. ܕܐܦܣܩܘܦܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܦܣܘܣܼ ܗܼܘ ܗܘܐܿ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܛܝܛܘܣ ܕܥܕ̈ܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܩܪܛܐ. ܠܘܩܐ ܕܝܢ ܓܢܣܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܡܢ ܩܕܝܡܼ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܣܝܐ. ܘܣܐܘܓܐܗ ܕܙܒܢܐ ܥ ܡܦܘܠܘܣܼ ܗܼܘܐܼ. ܐܦ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܚܦܝܛܐܝܬ ܡܬܿܗܦܟ ܗܘܐ. ܕܐܝܢܐ ܕܝܢ ܚܝܠܐ ܩܢܼܐ ܡܢܗܘܢ ܕܐܣܝܘܬܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐܼ. ܝܗܼܒ ܬܚܘܝܬܐ ܒܬܪܝܢ ܟܬ̈ܒܐ ܕܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܟܬܒܿ. ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܒܗ ܟܕ ܟܬܼܒ ܐܣܗܕܼ܇ ܕܐܝܟ ܕܐܫܠܡܘ ܠܗ ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܗܼܘܘ ܚ̈ܙܝܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܡܠܬܐܿ. ܗܿܢܘܢ ܕܐܼܡܪ ܕܡܢ ܢܩܝܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܒܟܬܒܐ ܕܦܪܟܣܣ ܕܫ̈ܠܚܐܼ. ܠܘ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܫܡܥܐܿ ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝ̈ܢܘܗܝ ܚܙܼܐ ܐܟܬܒ ܡܕܡ ܕܐܟܬܒܼ ܘܠܘ ܡܢ ܡܫܡܥܬܐ. ܐܡܪܝܢ ܗܟܝܠܼ. ܕܦܘܠܘܣ ܠܡ ܠܗ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܠܘܩܐ ܡܕܿܟܪ ܗܘܐ ܐܡܢܐܝܬܼ ܐܝܟ ܕܕܝܠܗ ܗܘܿ. ܐܡܬܝ ܕܐܿܡܪ ܗܘܐ ܕܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܠܝ. ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܕܢܩܝܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܦܘܠܘܣܼ. ܥܠ ܟܪܝܣܦܘܣ ܗܼܘ ܦܘܠܘܣ ܡܣܼܗܕ ܥܠܘܗܝܼ ܕܐܙܼܠ ܠܓܠܛܝܐ. ܠܝܢܘܣ pb. 117 ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܡܕܼܟܪ ܠܗ ܕܥܡܗ ܗܘܐ ܒܪܗܘܡܐ ܒܐܓܪܬܐ ܕܛܝܡܬܐܘܣ ܕܬܪܬܝܢ. ܘܒܬܪ ܦܛܪܘܣ ܕܗܼܘ ܩܕܡܝܐ ܩܒܿܠ ܐܦܣܩܦܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐܼ. ܐܦ ܥܕ ܗܫܐܼ ܐܘܕܥܢܢ. ܐܠܐ ܐܦ ܥܠ ܩܠܐܡܝܣ ܕܩܡ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܬܠܬܐ ܒܪܗܘܡܐܼ. ܘܗܼܘ ܦܘܠܘܣ ܡܿܣܗܕ ܥܠܘܗܝܼ ܕܡܥܕܪܢܗ ܗܘܐ ܘܦܠܼܚܐ ܕܥܡܗ. ܐܦ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܗܿܘ ܕܐܼܡܪ ܥܠܘܗܝ ܒܦܪܟܣܣ ܕܡܢ ܐܪܝܘܣ ܦܓܘܣܼ ܟܕ ܐܠܦ ܬܡܢ ܦܘܠܘܣܼ ܗܼܘ ܩܕܡܐܝܬ ܗܝܡܢ ܗܘܐ. ܡܬܫܥܐ ܥܠܘܗܝ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܐܚܪܢܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܩܘܪܢܬܘܣܼ ܕܗܼܘ ܠܡ ܗܼܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܩܕܡܝܐ ܒܐܬܢܘܣ. ܟܕ ܕܝܢ ܪܕܝܿܢܢ ܒܗܿ ܒܬܫܥܝܬܐܼ ܒܙܒܢ̈ܝܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܩܿܒܠܘ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐܼ ܐܡܪܝܢܢ ܥܠܝܗܘܢ. ܗܫܐ ܕܝܼܢ ܢܿܦܢܼܐ ܠܢ ܠܬܫ̈ܥܝܬܐ.

3.5

ܕܚܡܫܐܼ. ܥܠ ܫܒܝܼܗܘܢ ܐܚܪܝܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ .܀.

ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܡ ܢܐܪܘܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ: ܘܒܬܪܗ ܓܠܒܐ ܘܐܬܘܢ ܫܿܢܬܐ ܘܦܠܓܗܼܿ. ܟܕ ܢܼܨܚ ܘܐܣܦܣܝܢܘܣ ܒܩܪܒܐ ܕܥܡ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܗܿ ܒܝܗܘܼܕ. ܐܩܝܡܗ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ pb. 118 ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܐܘܛܘܩܛܘܪ. ܘܡܚܕܐ ܐܓܥܠ ܩܪܒܐ ܕܥܡ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܠܛܝܛܘܣ ܒܪܗܼ. ܘܗܼܘ ܐܙܠ ܠܗܼ ܠܪܗܘܡܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܣܘܠܩܗ ܕܦܪܘܩܢ܆ ܥܡ ܡܪܚܘܬܗܘܢ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܠܘܬܗܼ. ܢܟ̈ܠܐ ܣܓ̈ܝܐܐܼ ܐܦ ܥܠ ܫ̈ܠܝܚܐ ܐܨܛܢܥܘ ܗܘܘ. ܘܩܕܡܐܝܬܼ ܩܛܠܘܗܝ ܠܐܣܛܦܢܘܣ ܒܟܐ̈ܦܐ. ܘܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪܗܼ ܦܣܩܘ ܪܫܗ ܕܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ ܐܚܘܗܝ ܕܝܘܚܢܢ. ܘܥܡ ܗܠܝܼܢ. ܬܘܒ ܠܝܥܩܘܒ ܗܿܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ܕܦܪܘܩܢ ܩܒܿܠ ܗܘܐ ܬܪܘܢܘܣ ܕܐܦܣܩܦܘܬܐ ܕܬܡܢ ܩܛܠܘܗܝ ܐܦ ܠܗܼ ܐܝܟ ܕܩܿܕܡܢ ܐܡܼܪܢ. ܘܠܫܪܟܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐܼ. ܦܘܪ̈ܣܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܐܬܦܪܣܿܘ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܠܡܘܬܐܼ ܘܪܕܦܘ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܼܢ ܐܫܬܕܪܘ ܡܢ ܡܪܢ ܠܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐܿ. ܠܡܟܪܙܘ ܣܒܪܬܐ ܒܫܡܗ. ܐܦ ܥܡܐ ܕܝܢ ܕܥܕܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ: ܐܝܟ ܕܡܢ ܓܠܝܢܐ ܕܗܼܘܐ ܥܠ ܢܨ̈ܝܚܐ ܕܒܗܘܢܼ. ܩܕܡ ܩܪܒܐܼ ܐܬܦܼܩܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܦܩܼܘܢ ܡܢܗܿ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐܿ. ܘܢܐܙܠܘܢ ܘܢܥܼܡܪܘܢ ܒܥܒܼܒܐ. ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܦܠܠܐ. ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܐܘܪܫܠܡ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܡܫܝܚܐܿ. ܐܝܟ ܕܢܓܡܼܪܘܢ ܡܢܗܿ ܟܠܗܘܢ ܐܢܫܐ ܩܕܝ̈ܫܐܿ. ܘܗܝܕܝܢ ܢܐܬܐ ܕܝܢܼܐ ܕܬܒܥܬܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܥܠܝܗܿ܇ ܥܠ ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܘܥܠ ܟܘܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕܿ. ܥܠ ܡܕܡ ܕܐܡܪܚܘ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܘܥܠ ܫ̈ܠܝܚܘܗܝܿ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܟܿܦܪܝܗܿ ܠܗܿܝ ܫܪܒܬܐ ܕܪ̈ܫܝܥܐ ܡܢ ܗܿܘ ܐܬܪܐ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܓܼܕܫ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܒܟܠ ܐܬܪ: ܘܕܐܝܟܢܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܝܗܘܕ ܒܫ̈ܢܕܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܐܫܬܢܩܘ: ܘܕܟܡܐ ܪ̈ܒܘܬܐ ܐܟܚܕܐ pb. 119 ܒܣܝܦܐ ܘܒܟܦܢܐ ܒܛܘ̈ܦܣܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܡܘܬܐ ܢܦܠܘ: ܘܫܒܼܝܐ ܕܗܼܘܐ ܠܡܕܝ̈ܢܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܕܝܗܘܕ: ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܚܣܝ̈ܢܬܐ ܚܙܘ ܒܗܿ ܒܐܘܪܫܠܡ: ܐܝܠܝܢ ܕܥܪܩܘ ܗܘܘ ܠܗܿ ܠܡܬܓܘܣܘ ܒܗܿ ܐܝܟ ܕܠܡܕܝܢܬܐ ܡܚܣܢܬܐ: ܘܐܣܟܡܘܗܝ ܕܟܠܗ ܩܪܒܐ ܘܟܠ ܕܓܼܕܫ ܒܗ ܒܡܢ̈ܘܢ ܡܢ̈ܘܢ: ܘܕܐܝܟܢܐ ܩܡܬܿ ܒܚܪܬܐ ܐܬ݀ܐ ܕܛܢܦܘܬܐ ܕܚܘܪܒܐ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܒܢܒܝܐ: ܥܠ ܗܿܘ ܗܝܟܠܐ ܡܫܡܗܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܐܠܗܐ: ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܚܒܠ ܡܠܝܐܝܬ ܒܢܘܪܐܼ. ܐܝܢܐ ܕܨܿܒܐ ܕܢܐܠܦ ܚܬܝܬܐܝܬܼ. ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܟܬܒ ܝܘܣܝܦܘܣ ܡܨܐ ܕܢܐܠܦ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܡܚܘܐ ܗܼܘ ܗܢܐ ܝܘܣܝܦܘܣ: ܕܐܬܟܢܿܫܿܘ ܗܘܘ ܡܢ ܟܠܗܿ ܝܗܘܕ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܥܐܕܐ ܕܦܣܟ: ܘܐܝܟ ܕܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܥܠܘ ܐܬܚܒܫܘ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܝܟ ܬܠܡܐܐ ܪ̈ܒܘܢ ܢܦܫ̈ܬܐܼ. ܘܿܠܐ ܠܢ ܕܝܼܢ ܕܢܘܕܥ. ܙܕܩܿ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܒܗܿܢܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܟܕ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܐܡܪܚܘ ܥܠ ܦܪܘܩܢ ܘܥܒܿܕ ܛܒ̈ܬܐ ܕܟܠ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐܿ. ܕܒܗܘܢ ܢܬܚܒܫܘܢܐܝܟ ܕܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐܿ. ܘܢܩܿܒܠܗܘܢ ܐܒܕܢܐ ܡܢ ܕܝܢܼܗ ܟܐܢܐ ܕܐܠܗܐ.

3.6

ܕܫܬܐ ܥܠ ܟܢܦܐ ܕܐܚܼܕ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ

ܐܫܒܘܩ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܡ̈ܢܘܢ ܡܢ̈ܘܢ ܓܼܫܕ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܠܝܗ̈̈ܘܕܝܐ ܒܣܝ̈ܦܐ ܘܒܐܣ̈ܟܡܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܐܡܼܪ pb. 120 ܒܠܚܘܕܐ ܥܠ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܡܪ̈ܝܪܐ ܕܐܕܪܟܘ ܐܢܘܢ ܒܟܦܢܐ. ܕܐܦܢ ܒܩܠܝܠ ܐܝܠܝܢ ܕܩܿܪܝܢ ܒܗܢܐ ܟܬܒܐ ܢܗܘܘܢ ܝܕܥܝܢܿ. ܕܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܡܪܚܘܬܗܘܢ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܒܥܓܠ ܐܕܪܟ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܣܒ ܠܟ ܗܟܝܠ ܬܫܥܝܬܐ ܕܚܡܫ ܕܝܘܣܦܘܣܼ ܘܩܪܝ ܕܡܢܐ ܓܼܕܫ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ. ܟܕ ܐܿܡܪܼ ܗܟܢܐ. ܕܐܝܠܝܢ ܠܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܩܢܝܢܐܼ. ܕܢܦܘܫ ܐܘ ܕܢܐܒܕܼ ܫܼܘܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܒܥܠܼܬܐ ܓܝܪ ܕܡܪܟܿܒܝܢ ܗܘܘ ܠܐܢܫ ܕܐܝܟ ܕܠܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܿܥܐ ܕܢܫܼܠܡܼ. ܐܿܒܕ ܗܘܐܼ ܡܛܠ ܩܢܝܢܗ. ܘܥܡܗ ܥܡ ܟܦܢܐ ܘܐܝܦ ܡܪܚܘܬܗܘܢ ܕܫܓܘ̈ܫܐܼ ܥܫܢܐ ܗܘܬ. ܘܟܠܝܘܡܼ ܪܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܡܬܓܘܙܠܢ ܗܘܝ. ܚ̈ܛܐ ܕܝܢ ܒܓܠܝܐܼ ܐܦܠܐ ܒܕܘܟ ܡܬ̈ܚܙܝܢ ܗܘܝ. ܫܘܪܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܘܥܐܠܝܼܢ ܡܒܨܝܢ ܒܬ̈ܐ. ܘܐܢ ܗܘ ܕܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܡܕܡ ܥܠ ܐܢ̈ܫ܆ܝܢ ܘܟܦܪܝܼܢ ܡܿܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܘܐܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘܼ. ܐܝܟ ܕܠܐܢܫܐ ܕܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܛܫܿܝܘܼ ܡܫܢܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܬܚܘܝܬܐ ܕܝܢ ܕܐܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܐܢܫ ܡܕܡ ܐܘ ܠܐܼ. ܚܙܬܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܕܕܘ̈ܝܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ. ܘܐܝܠܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܡܿܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܡܣܼܬܒܪܝܢ ܗܘܘܼ. ܕܣܝܒܪܬܐ ܡܫܪܬܚܐ ܗܼܘܬ ܠܗܘܢ. ܕܢܩܿܛܠܘܢ ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܟܦܢܗܘܢ ܩܪܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܡܡܬܼ. ܗܕܐܼ ܕܠܐ ܡܚܫܒܬܐ pb. 121 ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ. ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܝܢ ܒܛܘܫܝܐܼ ܩܢܝ̈ܢܝܗܘܢ ܡܚܿܠܦܝܢ ܗܘܘ ܒܚܕ ܟܝܠܐ ܕܚ̈ܛܐܿ. ܐܢ ܥܬܝܪ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܘܕܡܣܟܢܝܢ ܡܢܗܘܢܼ ܒܣܥܪ̈ܐ. ܘܡܿܛܫܝܢ ܗܘܘ ܢܦܫܗܘܢ ܒܒܬ̈ܝܗܘܢ ܓܘ̈ܝܐ. ܘܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܡܢ ܨܪܝܟܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐܼ. ܕܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܚ̈ܛܐ ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܼܢ ܟܕ ܠܐ ܛܚܝܢܢ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܕܐܿܦܝܢ ܗܘܘܼ ܐܝܟ ܕܐܢܢܩܐ ܦܩܕܐ . ܘܦܬܘܪܐ ܠܓܡܪ ܒܕܘܟܼ ܠܐ ܬܩܿܢ ܗܘܐ. ܘܡܢܗܿ ܡܢ ܢܘܪܐ ܚܛܦܝܢ ܗܘܘ ܘܐܟܠܝܢ ܠܗܿ ܠܣܝܒܪܬܐܼ ܟܕ ܠܐ ܒܫܠܝܐ. ܕܚܫܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܗܿܝ ܡܐܟܘܠܬܐܼ. ܘܠܕܡ̈ܥܐ ܫܿܘܝܐ ܗܘܬ ܗܼܝ ܚܙܬܗܿ. ܐܝܠܝܢ ܕܚܝܠܬܢܝܼܢ ܡܢ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܡܚܛܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܟܪ̈ܝܗܝܼܢ ܥܘܿܝܢ ܗܘܘ. ܠܟܠ ܚ̈ܫܝܢ ܕܝܢ ܚܣܿܢ ܐܘܠܨܢܗ ܕܟܦܢܐ. ܘܡܕܡ ܕܡܘܿܒܕ ܕܠܐ ܒܗܬܬܐ ܐܟܘܬܗܼ ܠܝܬ. ܨܒܘ̈ܬܐ ܓܝܪ ܕܒܓܒܐ ܐܚܪܢܐ ܫܘ̈ܝܢ ܠܬܚܡܨܬܐܼ ܒܗ ܕܝܠܗ ܡܬܫܝܛܢ. ܢܫ̈ܐ ܓܝܪ ܡܢ ܓܒܪܝܗܝܼܢ ܘܛ̈ܠܝܐ ܡܢ ܐܒܗ̈ܝܗܘܢ. ܘܕܫܦܠܐ ܡܢ ܟܠܗܝܼܢ . ܐܡܗܬܗܘܢ ܕܝܠܘܼ̈ܕܐܼ ܡܢ ܦܘܡܝܗܘܢ ܚܛܦܢ ܗܘܝ ܠܗܿ ܠܡܐܟܘܠܬܐ. ܘܟܕ ܪ̈ܚܘܡܝܗܘܢ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܚܡܿܝܢ ܗܘܘܼ. ܠܐ ܚܝܣܝܢ ܗܘܘ ܕܢܣܒܘܢ ܢܘܛ̈ܦܬܐ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܚܡܿܝܢ ܗܘܘܼ. ܠܐ ܚܝܣܝܢ ܗܘܘ ܕܢܣܒܘܢ ܢܘܛ̈ܦܬܐ ܕܚܝܝ̈ܗܘܢ. ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܐܟܠܝܢ ܗܘܘܼ. ܠܡܬܿܛܫܝܘܼ ܠܐ pb. 122 ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܒܟܠ ܕܘܟ ܕܝܢ ܡܿܛܝܢ ܗܘܘ ܗܿܢܘܢ ܫܓܘ̈ܫܐܼ. ܘܡܕܪܟܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܗܿܘ ܡܕܡ ܕܚܛܦܝܢ ܗܘܘ. ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܚܿܙܝܢ ܗܘܘ ܒܕܘܟ ܬܪܥܐ ܕܐܚܝܕܼ. ܐܬ݀ܐ ܗܘܬ ܗܕܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܓܘ ܡܢܗ ܡܕܡ ܡܐܟܘܠܬܐ ܐܟܠܝܢ ܗܘܘܼ. ܘܡܚܕܐ ܡܬܒܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܬܪ̈ܥܐ. ܘܫܘܪܝܢ ܗܘܘ ܘܥܐܠܝܼܢ. ܘܡܢ ܓܓܪ̈ܬܗܘܢ ܚܒܨܝܢ ܗܘܘܼ ܘܡܦܩܝܢ ܠܗܿ. ܒܠܥܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܣܒ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܚܡܣܢܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿ ܒܣܝܒܪܬܐܼ. ܘܡܬܢܬܿܫ ܗܘܐ ܣܥܪܐ ܕܢܫ̈ܐ ܕܡ̈ܛܫܝܢ ܗܘܝ ܡܕܡ ܡܟܘܠܬܐ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܪ̈ܚܼܡܐ ܥܠ ܣܝܒ̈ܬܐ ܘܥܠ ܝܠܼܘ̈ܕܐ. ܠܝ̈ܠܘܕܐ ܓܝܪ ܫܩܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܼ. ܘܒܗܿ ܒܡܐܟܘܠܬܐ ܬܿܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܼ ܘܫܩܦܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܩܕܡ ܕܢܥܠܘܢ ܩܕܡܝܢ ܗܘܘ ܘܐܟܠܝܢ ܠܗܿ ܠܡܐܟܘܠܬܐܼ. ܥܠ ܕܠܐ ܐܕܪܟܘ ܐܢܘܢܼ. ܐܝܟ ܐܢܫܐ ܕܡܬܛܠܡܘ ܐܬܛܠܡܘ ܡܬܡܪܡܪܝܢ ܗܘܘܿ. ܘܡܬܦܪܣܝܢ ܗܘܘ ܕܢܫܟܚܘܢ ܙ̈ܢܝܼܐ ܒܝ̈ܫܼܐ ܕܫ̈ܢܕܐ ܠܒܨܬܐ ܕܣܝܒܪܬܐ. ܟܘܫܢ̈ܐ ܓܝܪ ܣܟܪܝܢ ܗܘܘ ܒܪ̈ܚܡܼܝܗܘܢ ܕܡܫܢ̈ܩܐܼ. ܘܫ̈ܒܛܐ ܚܪ̈ܝܦܐ ܡܿܚܝܢ ܗܘܘ ܒܡܘ̈ܬܒܝܗܘܢ. ܕܙܘܥܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܦ ܠܡܫܡܥܬܐܿ. ܡܕܡ ܕܣܿܒܠ ܗܘܐ ܐܢܫ ܒܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܚܕܐ ܓܪܝܨܬܐܿ. ܘܥܠ ܡܠܐ ܡܟܦܐ ܩܡܚܐ ܕܣܥܪ̈ܐ. ܡܫܢܩܝܗܘܢ ܕܝܼܢ ܐܦ ܠܐ ܡܟܦܢ ܟܿܦܢܝܢ ܗܘܘ. ܒܼܨܝܪܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܗܕܐ ܩܫܝܘܬܐ ܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢܿ. ܕܒܐܢܢܩܐ ܢܚܼܛܦܘܢ ܗܘܘ. pb. 123 ܡܬܕܪܫܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܗܿ ܒܩܫܝܘܬܐܼ. ܘܙܘ̈ܕܐ ܡܩܿܕܡܝܢ ܗܘܘ ܡܬܼܩܢܝܢ ܠܗܘܢ ܠܝܘܡ̈ܬܐ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܪܫܦܝܢ ܘܢܦܩܝܢ ܠܡܛܪܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܠܠܝܐܿ ܕܢܠܩܼܛܘܢ ܝܘܪܩܐ ܕܕܒܪܐ ܘܥܣܒܐܼ ܐܪܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܘܡܐ ܕܗܐ ܣܼܒܪܘ ܕܐܡܕܘ ܡܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܗܝܘܢܼ. ܚܛܦܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܝܘ. ܘܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܡܬܟܫܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܼ ܘܡܘܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܒܗܿܘ ܫܡܐ ܕܚܝܼܠܐ ܕܐܠܗܐܿ. ܕܢܬܠܘܢ ܠܗܘܢ ܡܢܿܬܐ ܩܠܝܠ ܡܢ ܗܿܘ ܕܐܬܛܪܦܘ ܘܐܬܐܠܨܘ ܘܐܝܬܝܘ. ܘܡܕܡ ܡܢܗܼ ܠܐ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܚܒܝܒܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܗܕܐܼ ܕܡܐܒܕ ܠܐ ܢܐܒܕܘܢ ܥܡ ܬܚܠܘܨܗܘܢ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܘܣܦܼ ܘܐܡܿܪ. ܕܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܠܡ ܥܡܗܿ ܥܡ ܡܦܩܬܗܘܢܼ ܐܬܦܼܣܩ ܗܘܐ ܣܒܪܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܣܿܢ ܗܘܐ ܟܦܢܐ ܒܟܠ ܒܬ̈ܝܢ ܘܒܟܠ ܫܪ̈ܒܢܿ ܘܪܥܿܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܥܡܐܼ. ܐܓܪ̈ܐ ܓܝܪ ܡܠܼܝܢ ܗܘܘ ܢܫ̈ܐ ܘܝܠܘ̈ܕܐ ܕܡܫܿܪܝܢ ܘܫܼܕܝܼܢ ܘܒܪܼ̈ܝܬܐ ܣܒ̈ܐ ܡܝ̈ܬܐ. ܛ̈ܠܝܐ ܕܝܢ ܘܥܠܝܡ̈ܬܐ ܢܝܿܕܝܢ ܗܘܘܼ ܘܐܝܟ ܨ̈ܠܡܐ ܒܫܘ̈ܩܐ ܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘܿ. ܘܢܦܠܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟܐ ܕܡܕܪܟ ܗܘܐ ܠܗ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܚܫܐ. ܕܢܩܼܒܪܘܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܠܚܒܝ̈ܒܝܗܘܢܼ ܠܐ ܡܫܟܼܚܝܢ ܗܘܘ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܢܩܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܝܢܐ ܕܡܚܡܣܢ ܗܘܐܼ ܡܡܐܢ ܗܘܐ ܡܛܠ ܣܘܓܐܐ ܕܡܝ̈ܬܐ. ܘܕܡܢܐ ܓܿܕܫ ܠܗ ܕܝܠܗܼ ܠܐ pb. 124 ܝܕܿܥ ܗܘܐ. ܣܓ̈ܝܐܐ ܓܝܪ ܡܢܗܘܢܼ. ܕܠܥܠ ܡܢܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܕܩܒܝܪܝܢ ܗܘܘ ܢܦܠܝܢ ܗܘܘܼ ܘܡܿܝܬܝܢ. ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܝܢ ܕܥܕܠܐ ܢܡܼܛܘܢ ܠܩܒܪܐܼ ܡܝܿܬܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܗܠܝܢ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܡܪ̈ܝܪܐܼ. ܐܼܠܝܐ ܘܒܟܼܝܐܼ ܠܝܬ ܗܘܐ. ܟܦܢܐ ܓܝܪ ܠܟܠܗܘܢ ܚܫ̈ܐܼ ܚܿܣܢ ܗܘܐ. ܘܒ̈ܥܝܢܐ ܢܓܝ̈ܒܬܐ ܡܫ̈ܢܩܝ ܠܡܘܬܐܼ. ܒܗܿܢܘܢ ܕܩܕܡܝܢ ܠܗܘܢ ܠܡܡܬܼ ܚܝܪܝܢ ܗܘܘ. ܫܬܩܐ ܕܝܢ ܥܡܝܩܐ ܚܕܝܪ ܗܘܐ ܠܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐܼ ܘܠܠܝܐ ܕܡܠܼܐ ܡܘܬܐ. ܘܡܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܼܢ ܠܣ̈ܛܝܐ ܒܝܫܝܢ ܗܘܘ. ܡܚܠܨܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܠܡܝ̈ܬܐ ܒܒܬܝܗܘܢܼ. ܘܬܟܫܝܬܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢܼ ܡܫܼܠܚܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܓܚܟܝܼܢ ܡܢ ܬܡܢ ܢܦܩܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܿܩܝܢ ܗܘܘ ܚܘܪܦܐ ܕܣܝ̈ܦܝܗܘܢ ܒܦܓܪ̈ܐ ܡܩ̈ܬܐܼ. ܘܡܥܼܒܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܒܗܿܢܘܢ ܕܫܼܕܝܢ ܘܥܕܟܝܠ ܚܝܼܝܢ ܗܘܘ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܬܟܫܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܕܢܿܫܠܘܢ ܐܢܘܢ ܝܡܝܢܐ ܘܣܝܦܐܿ ܕܢܓܗܘܢ ܡܢ ܟܦܢܐܼ. ܡܗܡܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ ܒܫܘܒܗܪܐ. ܘܗܿܢܘܢ ܕܡܝܿܬܝܢ ܗܘܘܼ. ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢܼ ܚܝܪܗ ܒܗܝܠܟܐ ܡܿܨܕ ܗܘܐܿ. ܕܫܿܒܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܫܓܘ̈ܫܐ ܟܕ ܚܝܼܝܢ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܒܩܕܡܐܼ. ܡܢ ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܓܘܐ ܕܢܬܼܩܒܪܘܢ ܡ̈ܝܬܐܼ ܦܩܕܝܢ ܗܘܘܿ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܗܘܘ ܪܝܚܐ ܒܝܫܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܠܡܩܒܪ ܠܐ ܣܦܩܝܢ ܗܘܘܼ. ܡܢ ܫܘܪܐܼ ܒܢܚ̈ܠܐ ܫܿܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ .܀. .܀. .܀. ܛܝܛܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܥܿܒܪ ܗܘܐ ܥܠ ܢܚ̈ܠܐ ܗܿܢܘܢ: ܘܚܿܙܐ ܕܡܠܼܝܢ ܗܘܘ ܡܝ̈ܬܐܿ ܘܪܗܠܐ ܕܪܕܿܐ ܡܢ ܦܓܪ̈ܐܼ. ܐܬܬܢܚ ܘܐܪܝܡ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܠܥܠܼ ܘܩܼܪܐ ܣܗܕܐ ܠܐܠܗܐܿ. ܕܗܢܐ ܠܡ ܣܘܥܪܢܐܼ pb. 125 ܠܐ ܗܼܘܐ ܕܝܠܝ .܀. .. ܘܡܢ ܕܐܡܼܪ ܩܠܝܠ ܝܘܣܝܦܘܣܼ. ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܘܣܦܼ ܘܐܡܼܪ. ܠܐ ܠܡ ܡܬܟܠܐ ܐܢܐ ܠܡܐܡܪ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܟܐܒܐ ܦܩܿܕ ܠܝ ܕܐܡܪܝܘܗܝ. ܣܿܒܪ ܐܢܐ ܕܝܼܢ. ܕܐܠܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܫܬܘܚܪܘ ܗܘܘ ܕܢܐܼܬܘܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܪ̈ܚܐܼ. ܐܘ ܒܗܘܬܐ ܡܬܒܠܥܐ ܗܘܬ ܐܘ ܒܛܘܦܢܐ ܐܒܕܐ ܗܘܬܿ ܗܿܝ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܐܘ ܢܘܪܐ ܕܣܕܘܡ ܡܫܬܕܪܐ ܗܘܬ ܥܠܝܗܿ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܓܝܪ ܕܚܫܘ ܒܗܠܝܢܿ ܣܝܒܪܗܿ ܐܠܗܐ ܠܗܕܐ ܫܪܒܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܕܠܐ ܐܠܗ. ܒܡܪܚܘܬܗܘܢ ܓܝܪ ܕܗܠܝܼܢ ܐܦ ܟܠܗ ܥܡܐ ܐܒܼܕ ܥܡܗܘܢ ܀ ܘܬܘܒ ܒܣܼܦܪܐ ܕܫܬܐܼ ܗܟܢܐ ܐܟܬܒ. ܕܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܟܦܢܐ ܡܬܚܒܠܝܢ ܗܘܘ ܒܡܕܝܢܬܐܼ. ܢܦܼܠ ܗܘܐ ܥܡܐܼ ܕܠܐ ܡܢܝܢ. ܘܚܫ̈ܝܗܘܢ ܕܝܢ ܕܢܬܿܬܢܘܢܼ ܠܐ ܡܫܟܚܐ. ܒܟܠ ܒܝܬܐ ܓܝܪ ܐܝܟܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܐܦܢ ܛܠܢܝܬܐ ܕܣܝܒܪܬܐܼ ܩܪܒܐ ܗܿܘܐ ܗܘܐ. ܘܚܕ ܥܠ ܚܕ ܐܬܿܝܢ ܗܘܘ ܚܒ̈ܝܒܐܼ ܘܚܛܦܝܢ ܗܘܘ ܙܘ̈ܕܐ ܕܘ̈ܝܐ ܕܢܦܫܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܬܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿ ܒܨܪܝܟܘܬܗܘܢܼ ܐܦ ܠܐ ܟܕ ܡܝܿܬܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܗܘܢ ܠܗܿܢܘܢ ܕܡܝܿܬܝܢ ܗܘܘܼ ܡܒܨܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܠܣ̈ܛܝܐܿ. ܕܕܠܡܐ ܟܕ ܐܝܬ ܒܥܘܒܗ ܕܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܡܕܡ ܐܕܪܟܗ ܡܘܬܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܡܢ ܨܪܝܟܘܬܗܘܢ ܟܕ ܦܥܝܪܝܢ ܦܘܡܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܟ̈ܠܒܐܿ. ܘܫܒܪ̈ܐܼ ܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܘܛܿܥܝܢ ܥܠ ܬܪ̈ܥܐܿ. ܘܢܝܿܕܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܪ̈ܘܼܝܐ. ܘܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܕܚܕܝܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢܼ. ܠܗܘܢ ܟܕ ܠܗܘܢ ܠܒܬ̈ܐ ܫܘܪܝܢ ܗܘܘܼ ܘܥܐܠܝܢ pb. 126 ܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝܢ ܘܬܠܬ ܒܫܼܥܬܐ ܚܕܐ. ܐܢܢܩܐ ܕܝܼܢ ܟܠܡܕܡ ܡܝܬܝܐ ܗܘܬ ܠܡܐܟܘܠܬܐ. ܘܡܕܡ ܕܐܦ ܠܐ ܚܝ̈ܘܬܐ ܣܪ̈ܝܬܐ ܐܟܠܼܢ. ܡܿܠܩܛܝܢ ܗܘܘܼ ܘܐܟܠܝܢ. ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܡܢ ܥܪܗܩܐ ܕܐܣܪ ܚܨ̈ܐ ܘܕܣܡ ܪ̈ܓܠܝܐ ܠܚܪܬܐ ܐܬܟܠܝܘ ܗܘܘ. ܘܡܫ̈ܟܐ ܕܩܪܝܡܝܢ ܥܠ ܣܟܪ̈ܐ ܩܠܦܝܢ ܗܘܘܼ ܘܡܠܥܣܝܢ. ܡܐܟܘܠܬܐ ܗܘܘ ܓܝܪ ܐܢܫܐ ܚܕ ܚܕ ܓܠܐܼ. ܘܡܙܒܢܝܢ ܡܬܩܠܐܼ ܒܐܪܒܥܐ ܐܣܪܝܢ .܀. ܡܢܐ ܕܝܢ ܡܬܒܥܐ ܠܢ ܕܢܐܡܪ܇ ܥܠ ܕܡܬܚܫܚܝܢ ܗܘܘ ܒܟܦܢܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܢܦܫܐ ܐܢܝܢ. ܐܝܬ ܠܝ ܓܝܪ ܕܐܚܘܐ ܥܿܒܕܐܼ. ܕܐܟܘܬܗ ܠܐ ܒܝܬ ܝܘ̈ܢܝܐܼ ܘܠܐ ܒܝܬ ܒܪ̈ܒܪܝܐ ܡܬܡܠܠ ܕܐܣܬܥܪ. ܕܙܘܥܬܐܿ ܗܘ ܕܝܢ ܕܢܬܡܠܠ. ܘܠܡܫܡܥܬܐܼ ܥܼܛܠ ܠܡܬܗܝܡܢܘ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܣܼܬܒܪ ܕܡܢ ܢܦܫܝ ܡܥܠ ܐܢܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܚܿܕܬܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܚܿܕܝܐܝܬ ܓܝܪ ܡܗܡܐ ܗܿܘܝܬ ܘܥܒܿܪ ܠܗ ܠܗܢܐ ܣܘܪܚܢܐܿ ܐܠܘ ܠܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܣܗ̈ܕܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢ. ܐܠܐܼ ܐܦ ܛܝܒܘܬܐ ܒܨܝܪܬܐ ܒܒ̈ܢܝ ܥܡܝ ܥܒܿܕ ܗܿܘܝܬ. ܕܐܗܡܐ ܡܢ ܡܠܬܐ ܕܗܿܘ ܡܕܡ ܕܒܥܒܿܕܐ ܐܫܬܡܫ. ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܥܒܪܗ ܕܝܘܪܕܢܢ: ܕܫܡܗܿ ܗܘܐ ܡܪܝܡ ܒܪܬܗ ܕܠܥܙܪ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܕܫܡܗܿ ܒܝܬ ܚܙܘܪ: ܕܡܬܬܪܓܡ ܒܝܬܗ ܕܙܘܦܐ: ܘܒܛܘܗܡܐ ܘܒܥܘܬܪܐ ܐܢܬܬܐ ܗܬܘ ܝܕܝܥܬܐܼ. ܥܪܩܬܿ ܥܡ pb. 127 ܣܓ̈ܝܐܐ ܠܡܬܓܘܣ ܒܐܘܪܫܠܡܼ ܘܐܬܚܒܫܬܿ ܬܡܢ. ܩܢܝܢܗܿ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܗܿܘ ܕܐܝܬܝܬܿ ܥܡܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܥܒܪܗ ܕܢܗܪܐܼ ܚܛܦܘܗܝ ܗܘܘ ܗܿܢܘܢ ܛܪ̈ܘܢܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܦܫ ܠܗܿ ܡܢ ܡܐ̈ܢܐ ܕܬܫܡܫܬܗܿ: ܘܣܝܒܪܬܐ ܡܕܡ ܐܢ ܡܫܬܟܚܐ ܗܘܬ ܠܗܼܿ. ܫܘܪܝܢ ܗܘܘ ܘܥܐܠܝܼܢ ܘܚܛܦܝܢ ܠܗܿ ܗܿܢܘܢ ܠܒܝ̈ܫܝ ܙܝܢܐ. ܗܼܝ ܕܝܢ ܡܬܪܥܡܐ ܗܘܬ ܡܪܝܪܐܝܬܼ. ܘܙܒ̈ܢܝܢ ܣܓܝܐܢ ܡܨܚܝܐ ܗܘܬ ܘܠܝܿܛܐ ܠܗܘܢ ܠܗܿܢܘܢ ܚ̈ܛܘܦܐܿ. ܕܬܓܪܐ ܐܢܘܢ ܒܗܿ ܠܡܩܩܛܠܗܿ. ܟܕ ܕܝܢ ܠܐ ܒܝܕ ܦܘܪܬܐܿ ܘܠܐ ܡܪܚܿܡܘ ܡܪܚܿܡ ܗܘܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܩܿܠ ܠܗܼܿ. ܐܦ ܡܫܟܚܘ ܐܢ ܡܫܝܟܚܐ ܗܘܬ ܡܕܡ ܣܝܒܪܬܐܼ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܗܘ ܥܡܠܐ ܗܘܬ. ܡܢ ܟܠ ܓܒ̈ܝܢ ܕܝܢ ܡܓܙܝܐ ܗܘܬ ܨܒܘܬܐܼ ܐܦ ܠܡܫܟܚܘ ܡܕܡ. ܟܦܢܐܼ ܚܡܬܐ ܕܡܬܓܘܙܠܐ ܗܘܬ. ܗܼܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܢܬܬܐܼ. ܡܠܟܐܼ ܡܢ ܓܙܡܐ ܘܡܢ ܐܢܢܩܐ ܢܣܒܬܿ ܗܘܬܼ ܘܣܥܬ ܥܠ ܟܝܢܐ. ܘܠܒܪܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܿ ܕܝܿܢܩ ܚܠܒܐ ܚܛܦܬܗܼ ܘܐܡܪܬܿ. ܝܠܼܘܕܐ ܕܘܝܐܼ. ܒܩܪܒܐ ܘܒܟܦܢܐ ܘܒܫܓܘܫܝܐܼ ܠܡܢܼܘ ܐܛܪܟ. ܐܦܢ ܚܐܝܢ ܗܘܝܼܢ ܥܒܕܘܬܐ ܗܝ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܐܦ ܠܗܿ ܕܝܢ ܠܥܒܕܘܬܐܼ ܩܿܕܡ ܠܗܿ ܟܦܢܐ. ܘܡܢ ܬܪܬܝܗܝܢ ܗܠܝܼܢ ܡܪܝܪܝܢ ܐܢܘܢ ܗܿܢܘܢ ܫܓܘ̈ܫܐ. ܬܐ ܗܟܝܠ ܗܼܘܝ ܠܝ ܠܡܐܟܘܠܬܐܼ. ܘܠܗܘܢ ܠܗܿܢܘܢ ܫܓܘ̈ܫܐ ܠܫܢܝܘܬܐܼ pb. 128 ܘܠܟܠܗ ܥܠܡܐ ܡܬܠܐܿ. ܕܗܼܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܚܣܝܪ ܡܢ ܐܘ̈ܠܨܢܝܗܘܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܘܟ ܕܗܠܝܢ ܐܡܬܼܿ ܩܛܠܬܗ ܠܒܪܗܿ: ܘܛܘܝܬܗܼ ܘܐܟܠܬܿ ܦܠܓܗ. ܘܫܪܟܐ ܟܣܝܬܼܿ ܘܢܛܼܪܬܿ. ܘܡܚܕܐܼ ܐܕܪܟܘ ܫܓܘ̈ܫܐ ܠܪܝܚܐ ܕܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܕܣܘܝܒܐ. ܫܡܼܛܘ ܕܝܢ ܣܝ̈ܦܝܗܘܢܼ ܘܡܬܠܚܡܝܢ ܗܘܘ ܕܢܩܛܠܘܢܗܿ܇ ܐܠܐ ܡܚܘܝܐ ܠܗܘܢ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܛܝܒܬܿ. ܗܼܝ ܕܝܢ ܡܚܕܐ ܐܡܪܬܿ ܠܗܘܢ. ܕܐܦ ܡܢܿܬܐ ܛܒܬܐ ܢܿܛܪܬ ܠܟܘܢ ܡܢ ܡܕܡ ܕܐܘܬܿܪܬ ܡܢ ܒܪܝ. ܘܓܠܬܼ ܘܚܘܝܬܿ ܐܢܘܢ. ܘܡܚܕܐ ܐܚܕܬܿ ܐܢܘܢ ܙܘܥܬܐܼ. ܘܫܼܢܘܼ ܘܝܒܫܘ ܡܢ ܚܙܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܡܪܬܿ. ܕܗܢܐܼ ܒܪܐ ܗܘ ܕܝܠܝ ܚܝܒܝܐ. ܘܣܘܥܪܢܐܼ ܕܝܠܝ ܗܘ. ܣܒܘܿ ܐܟܘܠܘ. ܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪܼ ܐܿܟܠܬ. ܠܐ ܡܟܝܠ ܬܗܘܘܢ ܪܦܝܼܢ ܡܢ ܐܢܬܬܐܼ ܐܦ ܠܐ ܡܪܚܡܢܝܢ ܡܢ ܐܡܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܐ̈ܢܐ ܐܢܬܘܢ܇ ܘܡܢ ܢܟܣܬܐ ܕܝܠܝ ܡܫܬܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢܼ. ܐܢܐ ܥܕ ܗܫܐܼ ܐܿܟܠܬ. ܘܡܕܡ ܕܦܫ ܢܿܛܪܬ ܠܝ. ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܢܦܩܘ ܡܢ ܬܡܢ ܟܕ ܕܚܝܿܠܝܢ ܘܪܬܝܬܝܼܢ. ܘܠܡܚܣܢ ܐܦܢ ܗܕܐ ܣܝܒܪܬܐ ܫܒܩܘ ܠܗܿ ܠܗܿܝ ܐܢܬܬܐ. ܘܡܚܕܐ ܐܬܡܠܝܬܿ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܗܢܐ ܫܡܥܐ ܡܣܝܐܼ. ܘܟܠ ܐܢܫܼ ܩܕܡ ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܣܐܡ ܗܘܐ ܠܗ ܠܗܢܐ ܟܐܒܐܿ. ܘܐܝܟ ܕܗܼܘ ܣܥܪܗ ܪܥܿܠ ܗܘܐ ܡܢܗ. ܚܦܛܝܘܬܗܘܢ ܕܝܢ ܕܡܫ̈ܢܩܝ ܒܟܦܢܐ ܗܕܐ ܗܘܬܼ ܠܡܡܬ. ܘܛܘܒܐ ܡܬܝܗܒ ܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܿܕܡܘ ܘܡܝܬܘܿ. ܥܠܕܐ ܢܫܡܥܘܢ ܘܢܚܙܘܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ. pb. 129

3.7

ܕܫܒܥܐܼ ܥܠ ܡܕܡ ܕܩܿܕܡ ܐܬܢܒܝ ܡܫܝܚܐ.

ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܕܝܢ ܦܘܪܥܢܐ ܗܼܘܐ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐܿ. ܥܠ ܥܘܠܗܘܢ ܘܪܘܫܥܗܘܢ ܕܥܒܕܘ ܒܡܫܝܚܗ ܕܐܠܗܐ. ܙܕܩܿ ܗܘ ܕܝܢ ܕܢܦܚܡ ܠܗܠܝܢ ܢܒܝܘܬܗ ܕܦܪܘܩܼܢ ܕܠܐ ܐܬܕܓܠܬܿ ܕܐܡܼܪ܇ ܕܘܝ ܠܒ̈ܛܢܬܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܝܢܩܢ ܒܗܿܢܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ. ܨܠܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܥܪܘܩܝܟܘܢ ܒܣܬܘܐܼ ܘܠܐ ܒܫܒܬܐ. ܢܗܘܐ ܓܝܪ ܐܘܠܨܢܐ ܪܒܐܼ. ܕܠܐ ܗܘܼܐ ܐܟܘܬܗ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܗܼܘܐ ܥܠܡܐ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐܼ ܐܦܠܐ ܢܗܘܐ ܀ ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܡܟܬܒܢܐܼ. ܟܢܫܿܗ ܠܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܒܕܘ ܒܟܦܢܐ ܘܒܣܝܦܐ ܘܐܡܼܪܼ. ܕܗܿܘܐ ܡܐܐܼ ܘܥܣܪܝܢ ܪ̈ܒܘܬܢ. ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܗܿܢܘܢ ܫܓܘ̈ܫܐ ܘܠܣ̈ܛܝܐܼ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܪܒܗܿ ܐܬܩܿܛܠܘܿ. ܕܗܼܢܘܢ ܡܚܘܝܢ ܗܘܘ ܠܚ̈ܕܕܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܛܠܼܝܢ ܗܘܘ ܘܪܡܿܝܢ ܒܩܘ̈ܡܬܗܘܢ: ܘܡܝܬܪܝܢ ܗܘܘ ܒܚܙܬܐ ܕܦܓܪܐܼ. ܐܬܢܛܪܘ ܕܢܗܘܘܢ ܠܚܙ̈ܘܢܐ. ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܥܡܐ ܡܢ ܒܪ ܫܒܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ ܘܠܥܠ ܐܬܐܣܪܘܼ ܘܐܫܬܕܪܘ ܠܡܨܪܝܢ ܠܦܘܠܚܢܐ. ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܝܢ ܐܬܿܦܠܓܘ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐܿ. ܕܢܐܒܕܘܢ ܒܚܙܘ̈ܢܐ ܘܒܣܝ̈ܦܐ ܘܒܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܒܪ ܫܒܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ ܘܠܬܚܬ ܐܫܬܒܝܘܼ ܘܐܙܿܕܒܢܘ. ܕܗܿܘܝܢ ܗܘܘ ܒܡܢܝܢܐ ܬܫܥ ܪ̈ܒܘܢ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܫܬܡܫܼ ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܐܣܦܣܝܢܘܣܿ. ܕܐܝܟ ܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐܿ. ܕܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܘܬ ܩܿܕܡ ܚܙܼܐ ܘܐܬܢܒܝ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ ܗܘܝ ܠܡܗܘܐ ܐܝܟ pb. 130 ܕܗܼ̈ܘܝܿ. ܘܒܟܼܐ ܥܠܝܗܿ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ. ܕܐܼܡܪ ܗܘܐ ܠܗܿ ܠܐܘܪܫܠܡܼ ܗܟܢܐ. ܐܠܘ ܟܝ ܝܕܥܬܝ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܫܠܡܟܝܼ ܐܦܢ ܒܗܢܐ ܝܘܡܟܝ. ܐܠܐܼ ܐܬܟܣܝ ܠܗܝܢ ܡܢ ܥܝ̈ܢܝܟܝ. ܢܐܬܘܢ ܠܟܝ ܕܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐܼ. ܕܢܼܚܕܪܘܢܟܝ ܒܥ̈ܠܕܒܒܝܟܝܿ ܘܢܐܠܨܘܢܟܝܼ ܡܢ ܟܠ ܣܛܪ̈ܝܟܝ. ܘܢܣܼܚܦܘܢܟܝܼ ܘܠܒܢܝ̈ܟܝ ܒܓܘܟܝ. ܘܬܘܒ ܥܠ ܥܡܐ ܐܡܼܪܼ. ܢܗܘܐ ܠܡ ܐܘܠܨܢܐ ܪܒܐ ܥܠ ܐܪܥܐܼ ܘܪܘܓܙܐ ܚܣܝܢܐ ܥܠ ܥܡܐ ܗܢܐ. ܘܢܦܠܘܢ ܒܦܘܡܐ ܕܚܪܒܐܼ ܘܢܫܬܒܘܢ ܠܟܘܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ. ܘܐܘܪܫܠܡ ܬܗܘܐ ܡܬܕܝܫܐ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐܼ. ܥܕܡܐ ܕܢܫܠܡܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܀ ܘܬܘܒ ܐܼܡܪܼ. ܡܐ ܕܚܙܼܝܬܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܕܚܕܝܪ ܠܗܿ ܚܝܠܐܼ. ܗܝܕܝܢ ܬܕܥܘܢܼ ܕܡܿܛܝ ܠܗ ܚܘܪܒܗܿ. ܟܕ ܐܢܫ ܗܟܝܠ ܢܦܚܡ ܡ̈ܠܘܗܝ ܕܦܪܘܩܢ ܠܬܫ̈ܥܝܬܗ ܕܗܢܐ ܡܟܬܒܢܐ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܟܠܗ ܩܪܒܐܼ. ܐܿܝܟܢ ܠܐ ܢܬܼܗܪ ܕܫܒܝܚܐ ܪܘܪܒܐܝܬ ܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܗ ܕܦܪܘܩܢܿ. ܘܢܘܕܐ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܕܕܐܠܗܐ ܗܝ. ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܓܼܕܫ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܫܗ ܕܦܪܘܩܢ: ܘܩ̈ܠܐ ܗܿܢܘܢ ܕܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܩܥܝܢ ܗܘܘ: ܘܫܐܿܠܝܢ ܠܗܿܘ ܓܝܿܣܐ ܘܩܛܘܠܐ ܕܢܚܼܐ ܘܢܬܝܗܒ ܠܗܘܢ: ܘܠܗܿܘ ܪܫܐ ܕܚ̈ܝܐ ܡܬܟܫܦܝܢ ܗܘܘ ܕܢܫܬܼܩܠ ܡܢܗܘܢܼ. ܕܢܘܣܦ ܕܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܡܕܡܼ ܠܐ ܡܬܒܥܐ ܠܢ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܙܕܩܢ ܕܢܿܩܦ ܠܗܝܼܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܬܚܘ̈ܝܬܐ ܐܢܝܢ ܕܡܪܚܡܢܘܬܗ ܘܒܛܝܠܘܬܐ ܕܛܝܒܘܬܗܿ. ܕܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܟܚܕܐ ܡܢ ܒܬܪ pb. 131 ܡܪܚܘܬܗܘܢ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܐܗܡܝ ܡܢ ܐܒܕܢܗܘܢܿ. ܕܒܗܝܢ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ ܘܡܢ ܬܠܡ̈ܝܕܐܿ. ܘܝܥܩܘܒ ܗܿܘ ܕܐܬܩܪܝ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ ܕܗܼܘ ܗܼܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܩܕܡܝܐܿ. ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܩܿܝܡܝܢ ܗܘܘ ܘܒܗܿ ܒܐܘܪܫܠܡ ܡܬܿܗܦܟܝܢ ܗܘܘܿ. ܘܐܝܟ ܫܘܪܐ ܚܣܝܢܐ ܐܓܪܘ ܗܘܘ ܒܗ ܒܐܬܪܐܿ. ܕܣܘܥܪܢܐ ܕܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܡܓܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܪܘܚܐܿ. ܕܕܠܡܐ ܡܡܬܘܡ ܢܬܼܬܢܘܢ ܘܢܬܼܦܢܘܢ ܥܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕܘܿ. ܘܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܘܒܩܢܐ ܘܚ̈ܝܐ.

3.8

ܕܬܡܢܝܐܼ ܥܠ ܐܬ̈ܘܬܐ ܕܗ̈ܘܝ ܩܕܡ ܩܪܒܐ.

ܥܡ ܗܕܐ ܟܠܗܿ ܡܓܪܬ ܪܘܚܐܼ. ܐܦ ܐܬܘ̈ܬܐ ܬܡܝ̈ܗܬܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗܘܢܿ. ܕܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܓܕܫ ܠܗܘܢ ܐܠܐ ܬܝܒܝܢܿ. ܕܐܦ ܠܗܝܢ ܐܫܘܝ ܐܢܝܢ ܠܕܘܟܪܢܐ ܗܼܘ ܗܢܐ ܡܟܬܒܢܐ ܕܩܿܕܡܢ ܐܡܪܢ ܥܠܘܗܝ ܒܬܫ̈ܥܝܬܗ. ܠܝܬ ܕܝܢ ܟܠܿܝܬܐܿ. ܕܟܕ ܪܕܿܝܢ ܚܢܢ ܒܗ ܒܟܬܒܐ ܕܐܦ ܠܗܝܢ ܢܣܝܡ ܐܢܝܢ. ܣܒ ܗܟܝܠ ܘܩܪܝ ܡܕܡ ܕܐܡܝܪ ܠܗ ܒܬܫܥܝܬܗ ܕܫܬ ܟܕ ܐܡܿܪܼ ܗܟܢܐ. ܕܠܥܡܐ ܠܡ ܒܝܼܫܐܼ. ܡ̈ܛܝܥܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܣܼܗܕܝܢ ܕܓܠܘܬܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐܿ. ܕܒܐܬܘ̈ܬܐ ܝܕܝ̈ܥܬܐ ܕܡܩܕܡܢ ܗܘܝ ܡܚ̈ܘܝܢ ܥܠ ܚܘܪܒܐ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܗܘܐ ܠܐ ܢܚܘܪ ܘܠܐ ܢܗܝܡܢ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܐܢܫܐ ܕܫܩܝܠ ܡܕܥܗܘܢ ܘܠܝܬ ܠܗܘܢ ܥܝ̈ܢܐ ܘܠܐ ܢܦܫܐܼ. ܗܟܢ ܡܗܡܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܟܪܘܙܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܩܕܡܐܝܬ ܕܝܼܢ. ܕܠܥܠ ܡܢ pb. 132 ܡܕܝܢܬܐ ܩܡ ܟܘܟܒܐ ܕܕܡܿܐ ܠܪܘܡܚܐܼ. ܘܐܼܓܪ ܫܥܬܐ ܚܕܐ ܟܕ ܙܩܝܦ. ܘܬܘܒ ܩܕܡ ܕܢܡܪܕܘܢ ܕܢܬܥܝܪ ܥܠܝܗܘܢ ܩܪܒܐ: ܟܕ ܡܬܿܟܢܫ ܥܡܐ ܒܝܘܡܐ ܕܥܐܕܐ ܕܦܛܝܪ̈ܐ: ܒܬܡܢܝܬܐ ܒܢܝܣܢܿ ܒܬܫܥ ܫܥܝܢ ܒܠܠܝܐܼ. ܗܟܢܐ ܐܒܪܩ ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܘܥܠ ܗܝܟܠܐܼ ܐܝܟ ܕܢܣܼܒܪ ܐܢܫ ܕܐܝܡܡܐ ܗܘ ܢܗܝܪܐ. ܘܐܓܝܪ ܬܡܼܢ ܦܠܓܘܬ ܫܥܐ. ܕܗܼܝ ܗܕܐ ܠܗܕܝ̈ܘܛܐ ܡܣܼܬܒܪܐ ܗܘܬ ܕܛܒܬܐ ܗܘܬ: ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܕܥܝܢ ܟܬ̈ܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܩܿܕܡܘ ܦܪܼܫܘܿ. ܕܗܠܝܢ ܥܬܝܕܢ ܗܘܝ ܕܢܓܕܫܢ. ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܥܐܕܐ ܩܿܪܒ ܐܢܫ ܬܘܪܬܐ ܠܕܒܚܬܐܼ. ܘܝܠܕܬ ܐܡܪܐܼ ܒܡܨܥܬܗ ܕܗܝܟܠܐ. ܘܬܘܒ ܬܪܥܐ ܡܕܢܚܝܐ ܓܘܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܢܚܫܐ ܘܝܩܝܪ ܗܘܐ: ܘܒܪܡܫܐ ܠܡܚܣܢ ܛܿܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܥܣܪܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢܿ ܘܒܡܘ̈ܟܠܐ ܕܦܪܙܠܐ ܡܬܬܚܕ ܗܘܐ: ܘܠܬܚܬ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܣܘܟܪ̈ܐ ܥܡ̈ܝܩܐܼ. ܒܫܬ ܫ̈ܥܝܢ ܒܠܠܝܐ ܐܫܬܟܚ ܦܬܝܚܼ ܡܢ ܢܦܫܗ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܥܐܕܐܿ ܒܚܕ ܘܥܣܪܝܢ ܒܐܝܪܼ ܚܙܘܐ ܡܕܡ ܐܬܚܙܝ. ܘܡܣܼܬܒܪܼ ܕܥܣܼܩ ܠܡܬܗܝܡܢܘܿ. ܐܠܘ ܠܐ ܕܡܫܬܥܝܢ ܥܠܘܗܝ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܐܘܗܝ. ܘܚܫܗܝܢ ܬܘܒ ܕܐܬ̈ܘܬܐܼ ܫܿܘ̈ܝܢ ܠܡܬܗܝܡܢܘ. ܩܕܡ ܓܝܪ ܕܢܥܼܪܒ ܫܡܫܐܼ ܐܬܚܙܝ ܡܪ̈ܟܒܬܐ ܠܥܠ ܒܟܠܗܿ ܟܘܪ܇ ܘܚܝܠܐ ܕܡܙܼܝܢ ܠܥܠ ܒܥ̈ܢܢܐܿ. ܡܫܿܘܪܝܢܿ ܗܘܘ ܘܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܬܘܒ ܒܝܘܡܐ ܕܥܐܕܐ ܕܡܬܩܪܐ ܦܢܛܩܘܣܛܐ ܒܠܠܝܐܼ. ܥܠܘ ܟܗ̈ܢܐ ܠܗܝܟܠܐ ܠܬܫܡܫܬܐܼ ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܝܕܐ. ܘܩܕܡܐܝܬ ܩܠ ܙܘܥܐ ܘܢܩܫܐ ܐܡܪܘܼ ܕܫܡܥܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܩܠܐ ܡܢ ܫܠܝ ܕܐܡܿܪ ܗܘܐܼ ܕܡܫܿܢܝܢ ܐܢܚܢܢ pb. 133 ܠܢ ܡܢ ܗܪܟܐ. ܘܕܕܚܼܝܼܠܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ .܀. .܀. ܓܒܪܐ ܕܝܢ ܚܕ ܩܘܪܝܝܐ ܡܢ ܗܕܝ̈ܘܛܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܒܪ ܚܿܢܢܝܐ: ܩܕܡ ܐܪܒܥ ܫ̈ܢܝܢ ܕܩܪܒܐܿ ܟܕ ܡܫܝܢܐ ܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܘܡܠܼܝܐ ܟܠܡܕܡ ܝܬܝܪܐܝܬܼ. ܐܬܼܐ ܠܥܐܕܐ ܕܒܗ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܡ̈ܛܠܐ ܠܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܥܝܕܐܼ. ܘܡܢ ܫܠܝܼ ܫܪܝ ܩܿܥܐ ܗܘܐ ܒܗܝܟܠܐ. ܩܠܐܼ ܡܢ ܡܕܢܚܐܿ ܩܠܐ ܡܢ ܡܥܪܒܐ. ܩܠܐܼ ܡܢ ܐܪܒܥܬ ܪ̈ܘܚܐ. ܩܠܐ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡܼ ܘܥܠ ܗܝܟܠܐ. ܩܠܐ ܥܠ ܚܬ̈ܢܐ ܘܟ̈ܠܬܐ. ܩܠܐܼ ܥܠ ܟܠܗ ܥܡܐ. ܘܗܕܐ ܒܟܠܗ ܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ ܒܟܠܗܘܢ ܫܩ̈ܩܐܿ ܡܬܼܟܪܟ ܗܘܐ ܘܩܿܥܐܼ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܫܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܡܢ ܥܡܐ ܐܬܪܥܿܡܘ ܒܗܢܐ ܛܒܼܐ ܒܝܼܫܐ. ܘܐܚܕܘܗܝ ܠܗܢܐ ܓܒܪܐ ܘܡܚܐܘܗܝܼ ܡܚ̈ܘܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ. ܗܼܘ ܕܝܼܢ ܐܦܠܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܢܦܫܗ ܐܬܝܒ ܐܢܘܢ ܦܬܓܡܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘܼ. ܐܦܠܐ ܡܕܡ ܡܢ ܢܦܫܗ ܐܡܪ. ܐܠܐ ܗܼܢܘܢ ܩ̈ܠܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܐܝܟ ܥܝܕܗܼ ܩܿܥܐ ܗܘܐ. ܣܒܼܪܘ ܕܝܢ ܐܪ̈ܟܘܢܐܼ. ܕܡܢ ܫܐܕܐ ܗܘ ܙܘܥܗ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ. ܘܐܣܩܘܗܝ ܠܗܦܪܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܘܬܡܢ ܒܡܚ̈ܘܬܐ ܣܪܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ ܥܕܡܐ ܠܓܪ̈ܡܘܗܝ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܠܐ ܐܬܟܫܦ ܠܗܘܢܼ ܐܦܠܐ ܡܒܟܐ ܒܟܼܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܬܝܪܐܝܬܼ ܠܗ ܠܗܢܐ ܩܠܐ ܡܿܪܟܢ ܗܘܐ ܠܗ ܒܬܐܢܚ̈ܬܐ ܒܟܠ ܡܚ̈ܘܢ ܕܡ̈ܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܐܿܡܪ܇ ܘܝ ܘܝ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܬܘܒ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܬܡܝܗ̈ܬܐ ܡܫܬܥܐ ܗܼܘ ܗܢܐ ܡܟܬܒܢܐܼ. ܕܡܠܬܐ ܠܡ ܕܢܒܝܘܬܐ pb. 134 ܐܫܬܟܚܬܿ ܒܐܘܪܫܠܡ ܕܟܬܝܒ ܗܘܐ ܒܗܼܿ ܗܟܢܐ. ܕܒܗ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐܼ ܡܢ ܟܘܪ ܩܐܡ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܘܡܫܬܠܛ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐܿ. ܕܗܼܢܘܢ ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐܣܦܣܝܢܘܣ ܫܠܡܬܿ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܠܘ ܥܠ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܐܫܬܠܛܼ. ܐܠܐܼ ܥܠ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܠܚܘܕ. ܙܕܩܿ ܗܟܝܠܼ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܬܫܬܼܩܠ ܗܕܐܿ. ܗܿܘ ܕܐܡܼܪ ܠܗ ܡܢ ܐܒܐܿ. ܕܫܼܐܠ ܡܢܝ ܘܐܬܠ ܠܟ ܥܡ̈ܡܐ ܠܝܪܬܘܬܟܿ. ܘܐܘ̈ܚܕܢܝܟ ܥܒܪ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܕܒܗ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܢܦܩܬܿ ܣܒܪܬܗܘܢ ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐܿ. ܘܒܥܒܪ̈ܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܐܫܬܡܥܬܿ ܡܠܬܗܘܢ ܀

3.9

ܕܬܫܥܐ. ܥܠ ܝܘܣܝܦܘܣ ܘܥܠ ܟܬ̈ܒܐ ܕܫܒܼܩ. ܀

ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܼܢ. ܐܦ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܝܘܣܝܦܘܣ: ܗܿܘ ܕܗܼܘ ܐܪܡܝ ܠܢ ܡܠܘܐܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܒܗܠܝܢ ܣܼ̈ܦܪܐܼ. ܙܕܩܿ ܠܢ ܕܢܘܕܥ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܘܡܢ ܐܝܢ ܛܘܗܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܡܘܕܥ ܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܘܐܿܡܪܼ ܗܟܢܐ. ܕܝܘܣܦܘܣ ܠܡ ܒܪ ܡܬܝ ܟܗܢܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ: ܕܗܼܘ ܩܕܡܐܝܬ ܐܬܿܟܫܦ ܥܡ ܪ̈ܗܘܡܝܐ: ܘܠܚܪܬܐ ܢܦܼܠ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܡܢ ܐܢܢܩܐܼ. ܠܘ ܕܝܢ ܠܘܬ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒ̈ܢܝ ܥܡܗ ܒܠܚܘܕ ܝܕܝܥ ܗܘܐ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐܼ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܘܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܓܒܪ ܡܫܒܚܐ. ܘܐܝܩܪܗ ܐܩܝܡܗ ܐܢܕܪܐܢܛܐ ܒܪܗܘܡܐ pb. 135 ܡܕܝܢܬܐ. ܘܣܼܦܪ̈ܐ ܕܐܬܚܦܛ ܘܐܟܬܒܼ. ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܟܒ̈ܒܝܗܘܢ ܐܫܬܘܝܘ ܕܢܬܣܝܡܘܢ. ܘܗܼܘ ܗܢܐ ܟܠܗ ܫܪܒܐ ܩܕܡܝܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܼ ܒܥܣܪܝܢ ܣܦܼܪܝܢ ܣܡܗ. ܘܬܫܥܝܬܐ ܕܩܪܒܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܗܘܐ ܒܝ̈ܘܡܬܗܼ ܒܫܒܥܐ. ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܚܕܘ ܝܘܢܐܝܬܼ. ܐܠܐ ܐܦ ܒܠܫܢܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐܐܟܬܒܗܿ. ܐܝܟ ܕܗܼܘ ܡܣܼܗܕܐ ܥܠ ܢܦܫܗ. ܘܫܿܘܐ ܗܘ ܠܡܬܗܝܡܢܘܼ ܡܛܘܠ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܬ ܗܠ ܕܣܡܝܢ ܒܚܘܦܛܐ ܬܪܝܼܢ ܥܠ ܩܕܝܼܡܘܬܗܘܢ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܘܒܗܘܢܼ ܐܦ ܕܪܫܐ ܠܘܬ ܐܦܝܘܢ ܓܪܡܛܝܩܐ ܥܒܼܕ ܗܘܐܿ. ܗܘ ܕܐܟܬܒ ܗܘܐ ܠܘܩܒܠ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐܿ. ܘܠܘܬ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܨܒܘ ܕܢܐܟܠܘܢ ܩܪ̈ܨܐ ܕܥܡܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ .܀. .܀.

3.10

ܕܥܣܪܐܼ ܕܐܝܟܢܐ ܡܕܼܟܪ ܝܘܣܝܦܘܣ ܠܟܬ̈ܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ.

ܘܒܡܐܡܪܗ ܩܕܡܝܐܼ ܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܣܐܡ ܕܟܬ̈ܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܗܿܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܥܬܝܩܬܐܿ. ܕܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܕܠܐ ܦܘܠܓ ܐܢܘܢܿ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ. ܘܒܗܝܢ ܒܡ̈ܠܘܗܝ ܡܿܠܦܼ ܗܟܢܐ. ܟܬ̈ܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܗܿܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܥܬܝܩܬܐܿ. ܕܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ ܗ̤ܿܘܢ ܕܕܠܐ ܦܘܠܓ ܐܢܘܢܿ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܠܫܡܢܘܬܐ ܕܡܝܬܐ. ܘܒܗܠܝܢ ܒܡ̈ܠܘܗܝ ܡܿܠܦܼ ܗܟܢܐ. ܟܬ̈ܒܐ ܠܡ ܪ̈ܒܘܬܐ ܐܝܬ ܠܘܬܢ ܕܚܕ ܠܚܕ ܠܐ ܫܠܡܝܼܢ ܘܢܿܨܝܢ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܥܣܪܝܢ ܕܝܢ ܘܬܪܝܢ ܟܬ̈ܒܐ ܐܝܬܼ ܐܝܠܝܢ ܕܟܐܢܐܝܬ ܡܬܗܝܡܢܝܢ ܕܕܐܠܗܐ ܐܢܘܢܿ. ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܟܠܗ ܙܒܢܐ. ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܼܢ ܚܡܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܡܘܫܐܿ. ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ pb. 136 ܢܡܘ̈ܣܐ ܘܡܠܝܡܢܘܬܐ ܕܡܘܠܕܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܗ ܕܝܠܗ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ ܡܢ ܬܠܬܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܚܣܝܪ ܩܠܝܠ݀ ܡܢ ܡܘܬܗ ܕܡܘܫܐ ܘܥܕܡܐ ܠܐܪܛܚܫܫܬ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐܼ. ܢܒ̈ܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܗܘܘ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܫܐܼ. ܡܕܡ ܕܗܼܘܐ ܒܙܒܢ̈ܝܗܘܢ ܐܟܬܒܘܼ ܒܬܠܬܥܣܪ ܟܬܒܝܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܪܒܥܐܼ. ܬܫܒ̈ܚܬܐ ܕܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܒܗ ܩܝܡܝܢܢ ܟܬܝܒ ܗܘܼ ܟܠ ܕܗܼܘܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܫܿܘܝܢ ܠܡܬܗܝܡܢܘ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܝܗܘܢ. ܡܛܠܼ ܕܠܝܬ ܡܝܒܠܢܘܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܕܢܒ̈ܝܐ. ܒܥܒܿܕܐ ܕܝܢ ܝܕܝܥܐ ܗܝܼ. ܕܐܝܟܢܐ ܐܢܚܢܢ ܡܬܩܪܒܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܗܘܢ ܠܟܬ̈ܒܐ ܕܢܒ̈ܝܐ. ܒܗܢܐ ܓܝܪ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܥܼܒܪܼ. ܘܠܐ ܕܢܘܣ ܐܢܫ ܘܠܐ ܕܢܒܨܘܪ ܡܢܗܘܢܼ ܘܠܐ ܕܢܚܠܦ ܐܡܪܚ. ܢܨܝܒܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗܕܐ ܒܟܠܗ ܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܡܢ ܝܠܝܕܘܬܗܘܢ ܩܕܡܝܬܐܼ. ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܕܦܘܩ̈ܕܢܐ ܐܢܘܢܕܐܠܗܐܼ ܘܕܢܩܘܘܢ ܒܗܘܢ. ܘܕܐܢ ܡܬܒܥܐ ܕܚܠܦܝܗܘܢ ܢܡܘܬܘܢܼ ܚܕܝܐܝܬ. ܘܗܠܝܢ ܕܐܡܼܪ ܗܢܐ ܡܟܬܒܢܐܼ ܚܫܚܢ ܗܘܝ ܕܗܪܟܐ ܢܬܣܝܡܢ. ܥܒܝܕ ܠܗ ܕܝܼܢ ܐܦ ܐܚܪܢܐ ܫܪܒܐ ܥܠ ܡܚܫܒܬܐ ܫܠܝܛܬ ܒܝܬܗܿ܇ ܕܥܠ ܐܓܘܢܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬ ܒܗܿܘ ܟܬܒܐ ܕܡܬܩܪܐ ܣܦܼܪܐ ܕܡܩ̈ܒܝܐܿ. ܥܒܪ̈ܝܐ ܕܢܨܚܘ ܡܛܠ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܐܦ ܒܫܘܠܡܐ ܬܘܒ ܕܬܫ̈ܥܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܕܐܟܬܒ ܡܼܕܟܼ. ܕܐܝܟ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܨܒܝܢܐ ܢܿܟܬܒ ܒܐܪܒܥܐ ܣܦܼܪ̈ܝܢܿ. pb. 137 ܘܢܘܕܥ ܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐ ܕܐܒ̈ܗܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܿ. ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܘܥܠ ܐܝܬܘܬܗ ܘܥܠ ܢܡܘ̈ܣܐܿ. ܕܥܠ ܡܢܐ ܐܝܬ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܫܠܝܛ ܠܡܣܥܪ ܘܐܝܬ ܠܕܐ. ܘܐܚܪܢܐ ܚܘܦܛܐ ܐܝܬ ܠܗܼ ܐܝܟ ܕܗܼܘ ܡܕܟܪ ܒܡ̈ܠܘܗܝ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܘܿܠܐ ܠܢ ܠܡܬܢܼܐ ܐܦ ܡ̈ܠܐ ܕܣܡ ܒܫܘܠܡܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܗܿ. ܠܗܝܡܢܬܘܐ ܕܣܗ̈ܕܘܬܐ ܕܫܩܝܠܢ ܠܢ ܡܢܗ. ܕܪܫܐ ܗܼܘܐ ܠܝܘܣܛܘܣ ܕܡܢ ܛܝܒܪܝܘܣܼ. ܕܨܒܼܐ ܕܢܫܬܥܐ ܐܟܘܬܗ ܡܕܡ ܕܓܼܕܫ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܕܠܐ ܐܟܬܒ ܫܪܝܪܬܐ. ܘܥ̈ܕܠܝܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܬܝ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܒܗܠܝܢ ܡܗܠܐ ܟܕ ܐܿܡܪܼ ܗܟܢܐ. ܕܐܢܐ ܠܡ ܠܐ ܗܘܐ ܐܟܘܬܟ ܒܟܬ̈ܒܐ ܕܝܠܝ ܐܬܿܟܚܕܬ. ܐܠܐܼ ܠܗܘܢ ܠܡ̈ܠܟܐ ܩܿܪܒܬ ܐܢܘܢ ܠܟܬ̈ܒܝܿ. ܟܕ ܣܗܕܝܢ ܥܿܒ̈ܕܐ ܕܡܬܚܙܝܢ. ܡܦܼܣ ܗܿܘܝܬ ܓܝܪ ܒܢܦܫܝܼ ܕܢܿܛܪܬ ܫܪܪܐ ܕܬܫܥܝܬܐ. ܘܡܛܘܠ ܕܡܣܟܐ ܗܿܘܝܬ ܕܐܩܿܒܠ ܣܗܕܘܬܐܿ ܕܥܠܝܗܿ ܡܕܡ ܠܐ ܫܿܚܦܠܬ. ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܣ̈ܓܝܐܐܼ ܩܿܪܒܬܗܿ ܠܗܢܐ ܬܫܥܝܬܐܿ. ܕܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢܗܘܢ ܒܗ ܒܩܪܒܐ ܐܣܬܩܒܠܘܿ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܠܟܐ ܐܓܪܦܐ ܘܐܢܫܝܢ ܡܢ ܒ̈ܢܝ . ܛܝܛܘܣ ܓܝܪ ܐܘܛܘܩܪܛܘܪ ܗܟܢܐ ܨܒܼܐܿ. ܕܡܢܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܢܫܠܡ ܠܐܢܫܐ ܝܕܥܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝܿ. ܘܐܝܟ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܝܠܗ ܢܟܬܘܒ ܢܫܕܪ ܐܢܘܢ. ܘܦܩܼܕܼ ܕܠܥܝܢ ܟܠܢܫ ܢܬܩܪܘܢ. ܡܿܠܟܐ ܕܝܢ ܐܓܪܦܐܼ. ܫܬܝܼܢ ܘܬܪܬܝܢ ܐܓܪܢ ܟܬܼܒܿ. ܣܗܿܕ ܠܫܪܪܗܿ ܕܗܕܐ ܡܫܠܡܢܘܬܐܿ. ܕܡܢܗܝܢ ܣܡ ܬܪܬܝܢ ܒܗܢܐ ܡܕܡ ܕܐܫܬܥܝ. ܥܠܘܗܝ ܕܝܼܢ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܐܘܕܥܢܢ .܀. .܀. pb. 138

3.18

ܕܬܡܢܬܥܣܪܼ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܘܥܠ ܗܿܘ ܓܠܝܘܢܐ .܀.

ܡܬܐܡܪܐ ܡܠܬܐܼ. ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܘܡܣܿܒܪܢܐܼ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܥܕܟܝܠܼ ܩܿܝܡ ܗܘܐ ܒܥܠܡܐ. ܘܡܛܠ ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐܼ. ܐܫܬܕܝ ܕܢܥܡܪ ܒܓܙܪܬܐ ܚܕܐܿ ܕܡܬܩܪܝܐܼ ܦܛܡܘܣ. ܐܝܪܢܐܘܣ ܗܟܝܠ ܟܕ ܟܬܼܒ ܥܠ ܚܘܫܒܢܐ ܕܫܿܡܗ ܕܡܛܥܝܢܐ: ܕܟܬܝܒ ܒܗܿܘ ܓܠܝܘܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܝܘܚܢܼܢ. ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܡܛܠ ܝܘܚܢܢܿ. ܒܣܼܦܪܐ ܕܚܡܫܐ ܕܐܟܬܒ ܠܘܩܒܠ ܣܪܣܝܣ.. ܘܐܼܡܪܼ ܗܟܢܐ. ܕܐܢ ܘܿܠܐ ܗܘܐ ܠܡ ܕܢܬܟܪܙ ܓܠܝܐܝܬ ܫܡܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܒܝܕ ܗܿܘ ܕܐܬܚܙܝ ܠܗ ܒܓܠܝܢܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܡܬܐܡܪ ܗܘܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܬܚܙܝܼ. ܐܠܐܼ ܒܗܢܐ ܕܪܐ ܕܝܠܢ ܝܬܝܪ ܚܣܝܪ: ܒܫܘܠܡܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܕܘܡܛܝܢܘܣ. ܕܒܗܠܝܢ ܙܒ̈ܢܐܼ ܗܟܢܐ ܢܗܝܪ ܗܘܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܠܢܿ. ܐܝܟܡܢܐ ܕܐܦ ܡܟܬ̈ܒܢܐ ܕܗܼܘܘ ܠܒܪ ܡܢ ܝܘܠܦܢܢ܇ ܠܐ ܐܡܐܢܘ ܕܢܿܫܠܡܘܢ ܒܬܫ̈ܥܝܬܐ ܠܗ ܠܪܕܘܦܝܐ ܘܠܣܗ̈ܕܐ ܕܗܼܘܘ ܒܗܿ. ܕܗܼܢܘܢ ܐܦ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܙܒܢܐ ܐܘܕܥܘ ܚܬܝܬܐܝܬ ܘܐܡܪܘܿ. ܕܒܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܠܡ ܕܕܘܡܛܝܢܘܣ. pb. 142 ܘܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܐܫܬܥܝܘ ܐܦ ܥܠ ܦܠܐܘܝܐ ܕܘܡܛܝܠܠܐܿ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܒܪܬ ܚܬܗ ܕܦܠܐܘܝܘܣ ܩܠܡܝܣܿ. ܚܕ ܡܢ ܗܘ̈ܦܛܘ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܪܗܘܡܐ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐܿ. ܕܡܛܠ ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܡܫܝܚܐܿ. ܐܫܬܕܝܬܿ ܒܡܣܡ ܒܪܫܐ ܠܓܙܪܬܐ ܚܕܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܦܘܢܛܝܐ..

3.20

ܕܥܣܪܝܼܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܓܢܣܗ ܐܢܘܢ ܕܦܪܘܩܢ .܀. .܀.

ܐܡܪ ܗܟܝܠ ܗܓܣܝܦܘܣܼ. ܕܥܕܟܝܠܼ ܩܿܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܥܠܡܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܓܢܣܗ ܐܢܘܢ ܕܡܪܢܿ. ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܝܗܘܕܐ ܗܿܘ ܕܒܦܓܪ ܡܬܩܪܐ ܐܚܘܗܝܿ. ܕܕܝܠܗܘܢ ܐܬܐܟܠܘ ܩܪ̈ܨܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܢ̈ܘܗܝ ܐܢܘܢ ܕܕܘܝܕ. ܠܗܠܝܢ ܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܐܘܐܩܛܘܣܼ ܠܘܬ ܕܘܡܛܝܢܘܣ ܩܣܪ. ܕܚܠܼ ܗܘܐ ܓܝܪ ܡܢ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐܼ ܐܝܟ ܗܪܘܕܣ. ܘܫܐܿܠ ܐܢܘܢܼ ܐܢ ܡܢ ܓܢܣܗ pb. 143 ܐܢܬܘܢ ܕܕܘܝܕ. ܘܐܘܕܝܘ.. ܗܝܕܝܢ ܬܘܒ ܫܐܿܠ ܐܢܘܢ ܕܟܡܐ ܩܢܝܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢܼ ܘܟܡܐ ܕܗܒܐ ܩܢܼܝܢ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪܘܼ. ܕܠܬܪܝܗܘܢܼ ܐܝܟ ܕܒܬܫܥܐ ܐܠܦܝܢ ܕܝܢܪ̈ܝܢ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܒܠܚܘܕܿ. ܕܗܿܘܐ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܦܠܓܐ. ܘܗܼܢܘܢ ܗܠܝܼܢ ܠܘ ܗܼܢܘܢ ܕܝܢܪ̈ܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܐܠܐܼ ܕܡ̈ܝܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐ ܦܠܼܬܪܝܢ ܐܪܥܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܠܚܘܕܿ. ܕܡܢܗܘܢ ܐܦ ܡܕܐܬܐ ܡܣܩܝܢ ܗܘܘܿ. ܘܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܠܣܗܕܘܬܐܼ. ܕܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܦܠܚܝܢ ܗܘܘ ܩܫܝܘܬܗ ܕܦܓܪܐܿ. ܘܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܕܐܬܩܿܫܝ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܐܡܝܢܐ. ܘܟܕ ܐܫܬܿܠܘ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܗ: ܕܐܝܟܢܐ ܗܝ ܘܐܝܟܐ ܘܐܡܬܝ ܡܬܚܙܝܐܼ. ܦܿܢܝܘ ܦܬܓܡܐܼ ܕܠܘ ܗܢܐ ܗܝ ܥܠܡܐ. ܘܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗܘܝܐ. ܐܠܐ ܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܝܬܝܗܼܿ ܥܠ ܡܠܐ̈ܟܐ. ܘܒܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܡܬܓܠܝܐܼ ܡܐ ܕܐܬܿܐ ܒܫܘܒܚܐ ܕܢܕܘܢ ܡܝ̈ܬܐ ܘܚ̈ܝܐܿ. ܘܢܦܪܘܥ ܠܟܠܢܫ ܐܝܟ ܥܒ̈ܕܘܗܝ. ܘܟܕ ܠܐ ܥܼܕܠ ܐܢܘܢ ܕܘܡܛܝܢܘܣ ܒܗܠܝܼܢ. ܐܠܐ ܫܛ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܠܒܨܝܪ̈ܐܼ ܘܐܪܦܝ ܐܢܘܢ ܒ̈ܢܝ ܚܐܪ̈ܐ. ܘܣܡ ܦܘܩܕܢܐ ܕܢܫܠܐ ܪܕܘܦܝܐ ܕܥܠ ܥܕܬ̈ܐ. ܘܗܼܢܘܢ ܗܠܝܢ ܟܕ ܐܫܬܪܝܘܼ ܣܥܪܝܢ ܗܘܘ ܥܕܬ̈ܐ ܐܝܟ ܐܢܫܐ ܣܗ̈ܕܐܿ. ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܓܢܣܗ ܐܢܘܢ ܕܡܪܢ. ܘܗܼܘܐ ܕܝܢ ܫܠܡܐܿ ܘܩܘܝܘ ܒܥܠܡܐܼ ܥܠܕܡܐ ܠܛܪܝܐܢܘܣ ܡܠܟܐ. ܗܠܝܢ ܐܼܡܪ ܗܓܐܣܝܦܘܣ. ܠܘ ܕܝܢ ܗܼܘ pb. 144 ܒܠܚܘܕܼ. ܐܠܐ ܐܦ ܛܪܛܝܠܠܐܢܘܢ ܡܼܕܟܪ ܠܗ ܠܘܕܡܛܝܢܘܣܼ ܗܟܢܐ. ܕܨܒܼܐ ܗܘܐ ܠܡ ܒܙܒܢ ܐܦ ܕܘܡܛܝܢܘܣ ܕܢܥܒܕ ܐܟܘܬܗ ܕܗܿܘܼ. ܡܛܠ ܕܒܪ ܡܢܿܬܐ ܗܘܐ ܕܥܓܝܪܘܬܗ ܕܢܐܪܘܢ. ܐܠܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܣܿܒܪ ܐܢܐܼ. ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܩܠܝܠ ܣܘܟܠܐܼ ܒܥܓܠ ܐܬܟܠܝ ܗܘܐܿ. ܘܐܦܢܝ ܗܘܐ ܐܦ ܠܗܿܢܘܢ ܕܪܼܕܦ ܗܘܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܘܡܛܝܢܘܣ ܕܝܢ ܕܐܚܼܕ ܫܘܠܛܢܐ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܼܢ. ܩܒܿܠ ܒܬܪܗ ܢܪܘܐܼ ܘܐܫܼܬܪܝ ܟܠܗ ܐܝܩܪܗ ܕܕܘܡܛܝܢܘܣ. ܘܦܢܼܘ ܠܕܝܠܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܘܠܐܝܬ ܪܕܝܦܝܢ ܗܘܘܼ ܘܐܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܐܦ ܩܢܝܢܗܘܢܿ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܠܼܟܐ ܕܣܘܢܩܠܛܘܣ ܕܪܗܘܡܐ. ܗܠܝܢ ܡܫܬܥܝܢ ܐܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܟܬܒܐ ܐܫܠܡܘ ܡܕܡ ܕܗܼܘܐ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܦ ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܦܢܼܐ ܡܢ ܗܿܝ ܓܙܪܬܐ ܕܫܼܕܐ ܗܘܐ ܒܗܼܿ ܘܐܬܼܐ ܠܐܦܣܘܣ. ܘܬܡܢ ܡܬܿܗܦܟ ܗܘܐܼ ܐܝܟ ܕܐܫܠܡܬܿ ܠܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܡ̈ܝܐ ܀

3.23

ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐܼ. ܬܫܥܝܬܐ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܫܠܚܐ...

ܒܗܠܝܢ ܙܒܢ̈ܐܼ. ܐܫܬܚܪ ܗܘܐ ܒܥܠܡܐ ܒܐܣܝܐ ܗܿܘ ܕܪܚܿܡ ܗܘܐ ܠܗ ܝܫܘܥܿ ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܘܡܣܿܒܪܢܐܼ. ܘܡܕܒܪ ܗܘܐ ܥܕܬܐ ܕܬܡܢ܇ ܟܕ ܦܢܼܐ ܡܢ ܓܙܪܬܐ ܕܫܼܕܐ ܗܘܐ ܒܗܿ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܕܘܡܛܝܢܘܣ. ܕܒܗܠܝܢ ܕܝܢ ܙܒ̈ܢܐ ܩܝܿܡ ܗܘܐ ܒܥܠܡܐܼ. ܣܿܦܩ ܕܢܬܛܦܝܣܼ ܡܢ ܬܪܝܢ ܣܗ̈ܕܝܢ pb. 146 ܡܗܝ̈ܡܢܐ. ܗܼܘܘ ܕܝܢ ܗܠܝܼܢ ܡ̈ܠܦܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܥܕܬܐܿ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܪܢܐܘܣ ܘܩܠܡܝܣ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܕܐܪܝܢܐܘܣ ܒܗܿܘ ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܣܡ ܠܘܩܒܠ ܗܪܣܝܣܼ ܐܟܬܒ ܗܟܢܐ ܒܡ̈ܠܘܗܝ. ܕܟܠܗܘܢ ܠܡ ܩܫ̈ܝܫܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܣܝܐ ܕܐܬܿܗܦܟܘ ܥܡ ܝܘܚܢܢ ܬܠܡܝܕܗ ܕܡܪܝܢܼ. ܣܗܕܝܼܢ ܕܗܼܘ ܐܫܠܡ ܠܗܘܢ. ܐܓܪ ܓܝܪ ܥܡܗܘܢܼ ܥܕܡܐ ܠܙܒ̈ܢܘܗܝ ܕܛܪܐܝܢܘܣ. ܘܒܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܝܠܗ ܕܗܢܐ ܫܪܒܐܼ ܗܼܢܝܢ ܗܠܝܢ ܡܚܘܐ. ܐܠܐ ܠܡ ܐܿܦ ܥܕܬܐ ܕܐܦܣܘܣ ܕܬܩܼܢܬܿ ܡܢ ܦܘܠܘܣܼ. ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܐܓܪ ܠܘܬܗܘܢܼ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܕܛܪܐܝܢܘܣ. ܐܦ ܗܼܝ ܝܗܕܐ ܗܝ ܫܪܝܪܐܼ ܕܡܫܠܡܢܘܬܗܘܢ ܕܫ̈ܠܝܚܐ . ܩܠܡܝܣ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܙܒܢܐ ܡܚܘܐ ܐܦ ܬܫܥܝܬܐ ܕܣܿܓܝ ܥܗܢܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܚܒܝܢ ܠܡܫܡܥܿ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܐܝܢ ܘܡܘܬܪܢ. ܡܘܣܦ ܬܘܒ ܒܡܐܡܪܐ ܕܣܡ: ܘܐܟܬܒ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܕܐܝܢܐ ܗܘ ܥܬܝܪܐ ܕܚܿܝܐ ܘܣܒ ܘܩܪܝ ܒܟܬܒܗܼ. ܕܐܝܬ ܒܗܼ ܗܟܢܐ. ܫܼܡܥ ܠܡ ܡܬܠܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܬܠܐܿ ܐܠܐ ܡܠܬܐ ܕܐܫܬܼܠܡܬܿ. ܘܒܕܘܟܪܢܐ ܐܬܢܼܛܪܬܿ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܡܝܼܬ ܗܘܐ ܠܗ ܛܪܘܢܐ ܗܿܘܼ. ܦܢܼܐ ܡܢ ܦܛܡܘܣ ܓܙܪܬܐܼ ܘܐܬܼܐ ܠܐܦܣܘܣ. ܘܒܿܥܝܢ ܗܘܘ pb. 147 ܡܢܗܼ ܘܐܿܙܠ ܗܐܘ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ. ܐܝܬ ܐܬܪܐܼ ܕܢܩܝܼܡ ܒܗ ܐܦܣ̈ܩܦܐ. ܐܝܬ ܕܝܼܢ ܕܢܬܼ̈ܒܢܝܢ ܥܕܬ̈ܐ. ܘܐܝܬܼ ܕܠܣܝܡ ܐܝܕܐ ܕܚܕ ܡܢ ܛܟ̈ܣܐ ܕܥܕܬ̈ܐܿ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܘܕܥܐ ܗܘܬ ܠܗ ܥܠܝܗܘܢ. ܐܬܼܐ ܕܝܢ ܐܦ ܠܡܕܝܢܬܐ ܚܕܐ ܕܦܪܝܿܩܐܼ ܗܘܬ ܩܠܝܠ: ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܦ ܫܡܗܿ ܐܡܪܝܼܢ. ܘܐܢܝܚ ܐܢܘܢ ܠܐܚ̈ܐܼ ܒܟܠܡܕܡ. ܘܥܡ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܼܢ. ܚܙܼܐ ܗܘܐ ܠܥܠܝܡܐ ܚܕ ܕܚܝܠܬܢ ܗܐ ܒܦܓܪܗ ܘܫܦܝܪܐ ܚܙܬܗ ܘܪܬܿܚ ܒܢܦܫܗܼ. ܘܚܪ ܒܐܦܣܩܘܦܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܬܡܼܢ ܘܐܼܡܪ ܠܗ. ܗܢܐܼ ܠܟ ܡܓܥܠ ܐܢܐ ܠܗ ܒܚܘܦܛܐ ܣܓܝܐܐ ܠܥܝܢ ܥܕܬܐܼ ܘܡܫܝܚܐ ܕܣܗܿܕ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܩܒܠܼ ܘܐܫܬܘܕܝ ܣܓܝܐ̈ܬܐ. ܬܘܒ ܗܼܢܝܢ ܟܕ ܗܼܢܝܢ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܠܗ ܘܡܣܿܗܕܼ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܐܙܼܠ ܗܘܐ ܠܐܦܣܘܣ. ܘܗܿܘ ܩܫܝܫܐ ܕܒܼܪܗ ܠܗܿܘ ܥܠܝܡܐ ܕܐܫܼܬܠܡ ܠܗ ܠܒܝܬܐܼ ܘܡܬܪܣܐ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܡܚܡܣܢ ܗܘܐ ܒܗܼ ܘܡܿܪܚܦ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ. ܘܒܬܪܟܼܢ ܐܥܡܕܗ. ܘܒܬܪ ܗܕܐ ܐܗܡܝ ܡܢ ܒܛܝܼܠܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܘܡܢ ܢܘܛܪܐܼ. ܐܝܟ ܕܢܛܘܪܐ ܡܫܡܠܝܐ ܐܩܝܡ ܠܗ ܠܚܬܿܡܗ ܕܡܪܝܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܥܠܝܡܐ ܟܕ ܫܩܼܠ ܐܪܘܚܬܐܼ. ܐܬܘ ܢܩܦܘܗܝ ܚܒܪ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܫ̈ܢܘܗܝ ܒܛܝ̈ܠܐ ܘܡܫ̈ܡܕܐ ܕܛܒܿܝܥܝܢ ܒܥܝ̈ܕܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐܼ. ܘܩܕܡܐܝܬܼ ܕܒܪܝܢ ܗܘܘ pb. 148 ܠܗ ܠܫܪ̈ܘܬܐ ܕܡܝܬܪܢ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܐܦ ܒܠܠܝܐ ܢܦܩܝܢ ܗܘܘ ܘܡܫܿܠܚܝܢ ܐܢܫܐܼ ܘܕܒܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܥܡܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܢܣܥܘܪ ܥܡܗܘܢܼ ܐܦ ܕܪܒܐ ܡܢ ܗܕܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܡܬܕܪܫ ܗܘܐܼ. ܘܒܝܕ ܥܘܫܢܐ ܕܟܝܢܐܼ ܡܼܕܪܕ ܘܐܝܟ ܣܘܣܝܐ ܕܠܐ ܡܟܼܒܫ ܦܘܡܗ ܘܢܟܿܬ ܦܘܓܕܗ ܒܐܘܪܚܐ ܫܦܝܬܐܼ. ܪܘܪܒܐܝܬ ܢܦܫܗ ܒܓܘ̈ܡܨܐ ܫܿܕܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܦܣܼܩ ܣܒܪܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ ܕܒܐܠܝܗܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬܼ. ܠܐ ܗܘܐ ܡܕܡ ܙܥܘܪ ܡܬܪܥܐ ܗܘܐ ܕܣܿܥܪ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܕܪܒܐ ܡܢ ܟܠ݀ ܡܛܠ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܐܒܝܕ ܗܘܐܼ. ܘܗܼܘ ܡܦܝܣ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐܼ ܐܝܟ ܚܒܪ̈ܘܗܝ. ܕܒܼܪ ܐܢܘܢ ܗܟܝܠ ܠܗܘܢ ܠܗܠܝܼܢ. ܘܥܒܼܕ ܠܗ ܓܘܕܐ ܕܠܣ̈ܛܝܐ. ܘܥܬܝܕܐܝܬ ܪܒ ܠܣ̈ܛܝܐ ܗܼܘܐ ܗܘܐܼ ܘܕܒܿܪ ܒܩܛܝܪܐ. ܩܛܘܠܐ ܒܝܼܫܐܼ ܘܡܣܐܒܝܐ. ܗܘܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܒܡܨܥܬܐܼ. ܘܩܪܐܝܘܗܝ ܠܝܘܚܢܢ ܕܗܿܝ ܡܝܕܢܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܩܢ ܨܒܘܬܐ ܗܿܝ ܕܡܛܠܬܗܿ ܐܬܼܐ ܗܘܐܼ ܐܡܼܪ ܠܐܦܣܩܦܐ. ܦܢܿܐ ܠܢ ܓܘܥܠܢܐ ܗܿܘ ܕܐܢܐ ܘܡܫܝܚܐ ܐܓܥܠܢܢ ܠܟܿ. ܠܥܝܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܗܕܐ ܕܩܐܡ ܐܢܬ ܒܗܿ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܒܩܕܡܝܬܐܼ ܬܗܼܪ ܗܘܐ. ܕܡܣܼܒܪܼ ܕܒܟܣܦܐ ܕܠܐ ܢܣܼܒ ܡܬܥܫܩ ܗܘܐ. ܘܠܐ ܕܢܗܝܡܢ ܡܨܐ ܗܘܐ ܒܡܕܡ pb. 149 ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܘܬܗܼ. ܘܠܐ ܕܢܬܿܦܠܓ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܡܫܟܚ ܗܘܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܗ: ܕܠܥܠܝܡܐ ܗܿܘ ܬܒܿܥ ܐܢܐܿ ܘܢܦܫܗ ܕܗܿܘ ܐܚܚܐܼ. ܐܬܬܿܢܚ ܡܪܝܪܐܝܬ ܗܼܘ ܩܫܝܫܐܼ ܐܦ ܕܡܿܥ. ܘܐܡܼܪ. ܗܿܘܼ ܡܝܬ ܠܗ. ܗܼܘ ܕܝܼܢ ܐܼܡܪ. ܐܿܝܟܢܐܿ ܘܿܒܐܝܢܐ ܡܘܬܐ. ܗܼܘ ܕܝܼܢ ܐܡܼܪ. ܕܠܐܠܗܐܿ ܡܝܬ. ܢܦܼܩ ܓܝܪ ܒܝܫܼ ܘܡܣܼܝܒ. ܘܠܚܪܬܐܼ ܠܣܛܝܐ. ܘܗܫܐ ܚܠܦ ܥܕܬܐܼ ܒܛܘܪܐ ܡܪܝܕ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܕܡܿܝܢ ܠܗ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܣܿܕܩ ܢܚ̈ܬܘܗܝܼ ܘܒܥܘܿܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܡܚܼܐ ܥܠ ܐ̈ܦܘܗܝ. ܘܐܡܼܪ. ܝܐܐܿ ܢܛܘܪܐ ܕܫܒܿܩܬ ܠܢܦܫܗ ܕܗܿܘ ܥܠܝܡܐ. ܒܥܓܠ ܣܘܣܝܐ ܐܝܬܘ ܠܝܼ ܘܓܒܪܐ ܕܢܚܘܝܢܝ ܐܘܪܚܐ. ܕܒܼܪ ܗܟܝܠ ܡܢܗܿ ܡܢ ܥܕܬܐܼ ܘܐܙܼܠ. ܘܟܕ ܡܿܛܝ ܠܕܘܟܬܐ ܗܿܝܼ ܐܬܬܚܕ ܡܢ ܡܛܪܬܐ ܕܠܣ̈ܛܝܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܡܥܼܪܩ ܥܼܪܩܼ ܐܦ ܠܐ ܡܫܼܬܐܠܘ ܐܫܼܬܐܠ. ܐܠܐ ܩܿܥܐ ܗܘܐ ܘܐܼܡܪܼ ܕܥܠ ܗܕܐ ܗܘ ܐܬܿܝܬ. ܐܠܐ ܐܘܒܠܘܢܝ ܠܘܬ ܪܒܟܘܢ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܥܠܝܡܐ ܕܫܥܬܐ ܟܕ ܡܙܝܼܢ ܡܩܘܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܩܪܒ ܘܐܫܬܘܕܥܗ ܠܝܘܚܢܼܢ. ܐܬܚܡܨܼ ܘܫܪܝ ܥܿܪܩ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܪܕܦܿ ܗܘܐ ܒܬܪܗ ܡܢ ܚܝܠܼ. ܘܛܥܼܐ ܗܘܐܼ ܘܐܦ ܣܝܒܘܬܗ. ܘܩܿܥܐ ܗܘܐܼ ܘܐܡܿܪ. ܡܢܐ ܥܿܪܩ ܐܢܬ ܒܪܝܿ ܡܢ ܐܒܘܟ ܣܒܐ ܘܥܪܛܠܐ. ܐܬܪܚܿܡ ܥܠܝ ܒܪܝܿ ܠܐ ܬܕܚܠ. ܐܝܬ ܗܘ ܠܟ ܥܕܟܝܠ ܣܒܪܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܐܢܐܿ ܐܬܠ pb. 150 ܦܬܓܡܐ ܚܠܦܝܟ ܠܡܫܝܚܐ. ܘܐܢ ܘܿܠܐ ܕܐܡܘܬ ܬܚܠܦܝܟܼ. ܟܕ ܚܿܕܐ ܐܢܐ ܡܣܝܒܪ ܐܢܐܼ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܪܢ ܚܠܦܝܢ. ܚܠܦܝܟ ܢܦܫܝ ܕܝܠܝܼ ܝܗܿܒ ܐܢܐ. ܩܘܡ ܘܫܠܝܼ ܘܗܝܡܝܢܝܢܝ. ܡܫܝܚܐܿ ܫܕܪܢܝ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܟܕ ܫܼܡܥܼ. ܩܕܡܐܝܬ ܩܐܡ ܗܘܐܼ ܘܚܐܪ ܠܬܚܬ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܫܼܕܐ ܙܝܢܗܼ. ܘܟܕ ܪܬܝܬ ܒܿܟܐ ܗܘܐܼ ܡܪܝܪܐܝܬ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܩܪܒ ܫܠܝܚܐ ܘܥܿܩܦܗܼ. ܢܿܦܩ ܗܘܐ ܠܗ ܪܘܚܐ ܗܿܘ ܥܠܝܡܐ ܐܝܟ ܕܡܫܟܚ ܗܘܐܼ ܒܒܟܬܐ ܣܓܝܐܬܐ. ܘܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝܢ ܒܕܡ̈ܥܐ ܢܦܫܗ ܨܒܿܥ ܗܘܐ: ܝܡܝܢܗ ܕܝܢ. ܒܠܚܘܕ ܡܿܛܫܐ ܗܘܐܼ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܫܠܝܚܐ ܥܿܪܒ ܗܘܐ ܒܗܕܐ ܘܝܿܡܐ ܠܗܼ. ܕܫܘܒܩܢܐ ܫܿܐܠ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢ ܦܪܘܩܼܢ ܘܡܬܚܣܝܬ. ܘܡܛܿܦܐ ܗܘܐ ܠܗܿ ܠܗܿܝ ܝܡܝܢܐ ܠܐܗܦܘܗܝ ܘܡܢܿܫܩ ܠܗܼܿ. ܐܝܟ ܕܐܬܕܟܝܬܿ ܠܗܿ ܒܝܕ ܬܝܒܘܬܐ. ܘܕܒܼܪܼ ܘܐܝܬܝܗ ܠܥܕܬܐ. ܘܒܨ̈ܠܘܬܐ ܐܟܝ̈ܦܬܐ ܕܫܿܐܠ ܗܘܐ ܚܠܦܘܗܝ: ܘܒܨ̈ܘܡܐ ܐܡ̈ܝܢܐ ܕܥܡܿܠ ܗܘܐ ܥܡܗܼ. ܘܒܡ̈ܠܐ ܦܐܝ̈ܬܐ ܕܟܠ ܓܢܣܼ ܡܒܿܝܐ ܗܘܐ ܪܥܝܢܗ. ܘܥܕܡܐ ܕܐܫܠܡܗ ܠܥܕܬܐܼ ܠܐ ܫܿܢܝ. ܘܝܗܼܒ ܬܚܘܝܬܐ ܠܬܝܒܘܬܐ ܕܫܪܪܐܿ. ܘܝܕܝܥܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܡܿܘܠܕܐ ܕܡܢ ܕܪܝܫܿ. ܘܙܟܘܬܐ ܕܩܝܼܡܬܐ ܕܡܬܚܙܝܐ. ܗܠܝܢ ܬܫ̈ܥܬܗ ܕܩܠܡܝܣܿ ܕܐܬܣܝܡ ܠܝܘܬܪܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܝܢ .܀. ...

3.24 pb. 151

ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐܼ. ܕܐܝܟܐܢ ܐܬܬܣܝܡܘ ܐܘ̈ܢܓܠܝܐ ܀

ܢܿܣܼܝܡ ܕܝܢ ܗܫܐ ܟܬܒܘܗܝ ܕܗܢܐ ܫܠܝܚܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܦܠܓܘܬܐ. ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܗܿܘ ܕܝܕܝܥ ܗܘܐ ܒܟܠܗܝܢ ܥܕܬ̈ܐ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐܼ. ܢܿܘܕܐ ܩܕܡܐܝܬ. ܕܡܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܝܢ ܒܘܠܝܬܐܼ ܒܡܢܿܬܐ ܕܐܪܒܥ ܡܬܚܼܫܒ܇ ܘܩܕܡܗܝ ܗܿܢܘܢ ܬܠܬܐ. ܗܫܐܼ ܢܿܘܕܥ ܫ̈ܠܝܚܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܡܫܝܚܐ܇ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܝܐܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗܐ ܘܡܫܡܠܝܐܝܬ ܢܩܕ ܗܘܐ ܕܘܒܪܗܘܢܿ. ܘܒܟܘܠܗܝܢ ܓܒܝ̈ܬܐ ܘܡܫܒ̈ܚܬܐ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܡܨ̈ܒܬܢ ܗܘܝ. ܒܠܫܢܐ ܕܝܼܢ ܗܕ̈ܝܘܛܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܘ. ܬܟܝܠܝܢ ܗܘܘ ܕܝܼܢ ܥܠ ܚܝܠܐ ܬܡܼܝܗܐ ܘܐܠܗܝܐ ܕܐܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܢ ܪܘܩܢ. ܕܒܡܣܦܝܣܢܘܬܐ ܕܝܢ ܘܐܘܡܢܘܬܐ ܕܡ̈ܠܐ ܢܟܪܙܘܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܪܒܗܘܢܼ. ܘܠܐ ܡܕܥ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘܼ ܐܦܠܐ ܢܦܫܗܘܢ ܠܗܕܐ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ. ܒܬܚܘܝܬܐ ܕܝܢ ܕܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܬܚܦܛ ܗܘܐ ܒܗܘܢܿ. ܘܒܚܝܠܐ ܕܬܕܡܪ̈ܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܡܬܼܓܡܪ ܗܘܐ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢܼ ܡܬܚܫܚܝܢ ܗܘܘ ܒܠܚܘܕܼ. ܘܡܣܿܒܪܝܢ ܝܕܥܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐܼ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܙܥܘܪܝܐܝܬ ܕܝܢ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܒܛܝܠܼܘܬܐ ܕܢܿܟܬܒܘܢ ܡ̈ܠܐ ܒܟܬܝ̈ܒܬܐ. ܘܗܕܐ ܕܝܢ ܕܥܒܕܝܢ ܗܘܘܼ. ܡܛܠܼ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܡܥܠܝܐ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ. ܦܘܠܘܣ ܓܝܪ ܗܿܘ ܕܚܝܠܬܢ ܗܘܐܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܛܘܝܒܐ ܕܡܠܬܐܿ ܘܡܝܬܪ ܗܘܐ ܐܦ ܒܣܘܟܠܐܼ. ܠܐ ܐܫܠܡ ܒܟܬܒܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܓܪ̈ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܬܝܐܿ. ܟܕ pb. 152 ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܐܡܪ ܪܒܘ ܕܠܐ ܐܬܡܠܠ܇ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܡܿܛܝ ܠܚܙܬܐ ܕܬܠܬܐ ܫܡܝܐܿ. ܘܐܬܚܛܦ ܐܦ ܠܦܪܕܝܣܐ ܗܿܘ ܡܫܒܚܐܿ. ܘܐܫܬܘܝ ܕܢܫܼܡܥ ܬܡܢ ܡ̈ܠܐ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܒܪܢܫܐ ܠܡܠܠܘ ܐܢܝܢ. ܠܘ ܝܕܢ ܚܣܝܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܦ ܫܪܟܐ ܕܬܠܡܝܕܘܗܝ ܕܦܪܘܝܢ. ܫ̈ܠܝܚܐ ܕܝܢ ܗܿܘܝܢ ܗܘܘܼ ܘܬܪ̈ܥܣܪ. ܘܬܠܡ̈ܝܕܐ ܐܚܪ̈ܢܐܼ ܫܒܥܝܢ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܥܡ ܗܠܝܼܢ ܣܓܗܝܐܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫ̈ܠܝܚܐܘܗܝ ܕܡܪܢܼ. ܬܫܥ̈ܝܬܐ ܒܟܬ̈ܒܐܼ ܡܬܝ ܘܝܘܚܢܢ ܒܠܚܘܕ ܫܒܩܘ ܠܢܿ. ܕܐܦ ܗܼܢܘܢ ܐܝܟ ܕܡܚܘܝܐ ܡܠܬܐܿ. ܢܐܢܢܩܐ ܗܘ ܗܼܘܬ ܠܗܘܢ ܠܡܟܬܒ. ܡܬܝ ܓܝܪ ܟܕ ܡܢ ܩܕܝܡ ܠܥܒܪ̈ܐ ܡܟܪܙ ܗܘܐܿ ܘܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܐܙܠ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐܼ. ܐܫܠܡ ܠܗܘܢ ܒܠܫܢܐ ܕܥܒܪ̈ܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܠܗܼ. ܕܚܠܦܘܗܝ ܕܝܠܗ ܢܡܿܠܐ ܠܗܘܢ ܒܟܬܒܐ ܣܒܪܬܐ ܕܡܟܪܙ ܗܘܐ. ܥܠ ܡܪܩܘܣ ܕܝܢ ܘܥܠ ܠܘܩܐܿ ܘܥܠ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܐܘ̈ܢܓܠܝܐ ܕܝܠܗܘܢܼ. ܐܦ ܥܕ ܗܫܐܼ ܐܡܝܪ ܗܘ ܠܢ. ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪ ܥܠܘܗܝܼ. ܟܠܗ ܙܒܢܐܼ ܕܠܐ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܣܒܪܬܐ ܡܟܪܙ ܗܘܐܿ. ܘܠܚܪܬܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠܼܬܐ ܠܡܟܬܒ ܐܬܼܐ ܗܘܐ. ܕܟܕ ܐܬܝܒܠܘ ܗܿܢܘܢ ܬܠܬܐ ܐܘܢ̈ܓܠܝܐ ܕܐܬܟܬܒܘ ܠܘܬ ܟܘܠ ܐܢܫ: ܘܡܿܛܝܘ ܐܦ ܠܘܬܗ ܐܝܟ ܕܡܚܘܝܐ ܡܠܬܐܼ ܐܬܩܒܠܘ ܥܠܘܗܝ. ܘܣܼܗܕ ܥܠܝܗܘܢܼ ܕܫܪܪܐ ܐܟܬܒܘ. ܒܠܚܘܕ ܠܡ ܗܕܐ ܚܣܝܪܐ ܒܗܘܢܼ. ܬܫܥ̈ܝܬܐ ܕܝܐܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܫܪܝܪܐܝܬܼ ܐܝܬܝܗܿ ܗܕܐ ܡܠܬܐ. ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܚܢܢ ܗܟܝܠ ܠܡܐܠܦܼ. ܕܗܠܝܬ ܬܠܬܝܗܘܢ ܐܘܢ̈ܓܠܣܛܐܼ. ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܼܠܡ pb. 153 ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܒܝܬ ܐܣܪܝ̈ܐܼ. ܡܕܡ ܕܒܚܕܐ ܫܢܬܐ ܐܣܬܥܪ ܡܢ ܡܪܢ ܐܟܬܒܘ ܒܠܚܘܕ. ܘܗܼܝ ܗܕܐ ܐܘܕܥܘܼ ܒܪܝܫ ܬܫܥ̈ܝܬܗܘܢ. ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܨܡ ܡܪܢ ܘܐܬܢܣܝ ܒܗܘܢܿ. ܫܪܝܘ ܒܙܒܢܐܕ ܬܫ̈ܥܝܬܗܘܢ. ܡܬܝ ܓܝܪ ܡܚܘܐܼ ܗܟܢܐ. ܕܟܕ ܫܼܡܥ ܠܡ ܕܐܬܬܚܕ ܝܘܚܢܼܢ ܫܿܢܝ ܠܗ ܡܢ ܝܗܘܕ ܠܓܠܝܠܐ. ܐܦ ܡܪܩܘܣܼ ܗܟܢܐ ܐܿܡܪ. ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܼܬܠܡ ܝܘܚܢܼܢ ܐܬܪܐ ܠܗ ܝܫܘܥ ܠܓܠܝܠܐ. ܠܘܩܐ ܕܝܢ ܩܕܡ ܕܢܫܿܪܐ ܒܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܕܡܪܢܼ. ܗܟܘܬ ܢܼܛܪܼ ܘܐܡܼܪ. ܕܗܪܘܕܣ ܠܡ ܥܡ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܕܣܿܥܪ ܗܘܐܼ. ܐܘܣܦ ܗܘܐܼ ܘܚܒܼܫ ܠܝܘܚܢܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܒܥܘ ܗܟܝܠ ܡܢܗ ܡܢ ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܡܛܠ ܗܠܝܼܢ. ܕܗܢܐ ܒܢܐ ܕܐܫܬܒܩ ܡܢ ܐܘ̈ܢܓܠܣܛܐ ܩܕܡ̈ܝܐ: ܘܡܕܡ ܕܐܣܬܥܪ ܒܗ ܡܢ ܦܪܘܩܼܢ ܕܢܫܠܡ ܒܟܬܒܐ ܕܝܠܗ. ܗܢܘ ܕܝܼܢ ܡܕܡ ܕܐܣܬܥܪ ܩܕܡ ܕܢܫܬܼܠܡ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܗܼܝ ܗܕܐ ܐܘܕܥ. ܕܒܙܒܢ ܐܡܼܪܼ ܕܗܼܝ ܗܕܐ ܠܡ ܐܬ݀ܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܥܒܼܕ ܝܘܫܥ ܘܚܘܝ ܫܒܘܚܗ. ܘܒܙܒܢ ܡܼܕܟܪ ܠܗ ܠܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܒܝܢܬ ܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܕܝܫܘܥܼ. ܕܥܕܟܝܠܼ ܡܿܥܡܕ ܗܘܐ ܒܥܝܢ ܝܼܘܢ ܕܥܠ ܓܢܒ ܫܿܠܝܡ. ܘܦܫܝܩܐܝܬ ܚܿܘܝ ܟܕ ܐܡܿܪ ܗܟܢܐ. ܕܠܐ ܠܡ ܥܕܟܝܠ ܢܦܼܠ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܡܟܝܠ ܝܘܚܢ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܠܗ ܗܠܝܢ ܐܟܬܒܼ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܡܢ ܡܪܢ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܫܬܼܠܡ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܠܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܘܢ̈ܓܠܣܟܐܼ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܼܠܡ ܝܘܚܢܢ ܡܼܕܟܪܝܢ. ܕܟܕ ܢܫܬܪܪ ܗܟܝܠ ܒܗܠܝܢ ܡܬܝܕܥܐ pb. 154 ܠܼܢ ܕܠܝܬ ܦܠܝܓܘܬܐ ܠܐܘ̈ܢܓܠܝܐ ܥܠ ܚ̈ܕܕܐ. ܡܛܠ ܕܗܼܘ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܘܚܢܼܢ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܬ ܒܗ. ܘܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐܼ ܬܫܥ̈ܝܬܐ ܕܡܕܡ ܕܣܥܝܪ ܠܗ ܒܙܒ̈ܢܐ ܐܚܪ̈ܝܐ. ܕܡܝܐ ܕܝܼܢ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܫܬܼܩ ܝܘܚܢܢ ܡܢ ܣܦܪ ܬܘ̈ܠܕܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܕܒܦܓܪ܇ ܡܛܘܠ ܕܡܬܝ ܘܠܘܩܐ ܩܿܕܡܘ ܐܟܬܒܘ ܐܢܝܼܢ. ܘܫܪܝ ܗܼܘ ܕܢܟܬܘܒ ܥܠ ܐܠܗܘܬܗܿ. ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܼܢܛܪܬܿ ܠܗ ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܠܫܠܝܚܐ ܡܝܬܪܐ. ܗܠܝܢ ܐܡܝܪܢ ܠܼܢ ܥܠ ܟܬܒܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܘܚܢܢ. ܐܦ ܥܠܼܬܐ ܐܕܝܢ ܕܗܼܘܬܐ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܪܩܘܣܼ ܡܢ ܩܕܝܡ ܐܘܕܥܢܢ. ܠܘܩܐ ܕܝܢ ܐܦ ܗܼܘ ܟܕ ܫܪܝ ܒܟܬܒܗܼ. ܩܿܕܡ ܣܡܗܿ ܠܥܠܼܬܐ ܕܡܛܠܬܗܿ ܐܟܬܒ܇ ܕܣܓ̈ܝܐܐ ܠܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܨܒܘ ܠܡܟܬܒ ܙܠܝܠܐܝܬ ܬܫܥ̈ܝܬܐ ܕܡ̈ܠܐܿ. ܕܗܼܘ ܡܫܡܠܐ ܗܘܐ ܒܦܝܣܐ ܕܥܠܝܗܝܢ. ܘܡܛ ܕܢܚܼܣܟܢ ܡܢ ܡܣܡ ܒܪ̈ܥܝܢܐ ܕܦܘ̈ܠܓܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐܼ. ܐܫܠܡ ܠܢ ܗܼܘ ܫܪܪܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܩܿܒܠ ܗܘܐ ܘܐܫܬܪܪ ܒܗܝܢܿ. ܡܢ ܢܩܦܝܦܘܬܗ ܘܐܡܝܢܘܬܗ ܕܥܡ ܦܘܠܘܣ ܘܚܘܠܛܢܗ ܕܥܡ ܫܪܟܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐܼ. ܘܐܟܬܒ ܐܢܝܢ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܠܗ. ܗܠܝܢ ܕܝܼܢ ܐܢܚܢܢ ܐܡܪܢܢ. ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܩܕܡ̈ܝܐ ܕܡܛܠܬܗܘܢܼ ܒܙܒ̈ܢܝܗܘܢ ܡܘܕܥܝܢܢ. ܥܠ ܟܬܒ̈ܘܗܝ ܕܝܢ ܕܝܘܚܢܢ ܥܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܟܬܒܼ. ܐܦ ܐܓܪܬܗ ܩܕܡܝܬܐܼ. ܠܩܕܡܗܝܐ ܐܦ ܠܐܚܪ̈ܝܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐܼ ܐܬܩܒܠܬܿ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܐܡܪܝܢ ܕܕܝܠܗ ܐܢܝܼܢ ܐܝܬ ܗܘ ܥܠܝܗܝܢ ܦܘܠܓܐ. ܥܠ ܓܠܝܘܢܗ ܕܝܢ ܥܗܕܡܐ ܠܘܝܡܢܐܼ. ܠܗܢܐ ܓܒܐ ܘܠܗܢܐ ܡܬܦܢܼܐ ܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐ ܕܠܥܘܗܝܼ ܡܢ ܣܓ̈ܝܐܐ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܩܕܡ̈ܝܐܼ. ܪ̈ܥܝܢܐ ܕܥܠܘܗܝ ܒܙܒܢ̈ܝܗܘܢܼ ܡܚܘܝܢ ܚܢܢ.

3.25 pb. 155

ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐܼ. ܥܠ ܟܬ̈ܒܐ ܕܐܝܠܝܢ ܡܬܩܒܠܝܢ ܘܐܝܠܝܢ ܠܐ .܀....

ܕܡܿܛܝܢܢ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐܼ. ܘܠܝܬܐ ܗܝܠ ܕܢܣܝܡ ܒܬܼܢܝܢܐ ܟܬ̈ܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܚܿܕܬܐܿ. ܗܠܝܢ ܕܩܿܕܡܢ ܐܡܪܢ ܥܠܝܗܘܢ. ܢܣܝܡ ܕܝܢ ܐܘ̈ܢܓܠܝܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܩܕܡܐܝܬܼ. ܘܒܬܪܗܘܢ ܟܬܒܐ ܕܦܪܟܣܣ ܕܫ̈ܠܝܚܐ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܢܣܕܘܪ ܐܓܪ̈ܬܗ ܕܦܘܠܘܣܼ. ܘܒܬܪܗܝܢ ܐܓܪܬܗ ܕܝܘܚܢܢ ܩܕܡܝܬܐ. ܘܐܟܬܘܗܼܿ ܐܦ ܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܦܛܪܘܣ ܢܚܫܘܒ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܼܢ ܐܦ ܓܠܝܘܢܗ ܕܝܘܚܢܢ܇ ܐܢ ܐܬܚܙܝܬܿ ܕܘܠܝܐ. ܘܡܣܡ ܒܪ̈ܥܝܢܐ ܕܗܼܘܘ ܠܣܓ̈ܝܐܐ ܕܡܛܠܬܗܼ ܒܙܒܢ̈ܝܗܘܢ ܣܝܿܡܝܢܢ. ܘܠܗܝܼܢ ܒܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܢܬܣܝܡܘܢ. ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܦܠܝܓܘܬܐܿ ܥܠ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܝܢ ܡܬܩܒܠܝܼܢ. ܐܝܬ ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܦܛܪܘܣ. ܘܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܘܕܬܠܬ ܕܡܬܩܪ̈ܝܢ ܕܝܘܚܢܼܢ. ܐܘ ܕܐܘܢܓܠܣܛܐܼ ܐܘ ܕܐܚܪܢܐ ܒܪ ܫܡܗ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܘܗܠܝܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܥܠܝܗܝܢ ܦܠܝܓܘܬܐ ܢܬܣܝܡܘܢܼ ܐܦ ܟܬ̈ܒܐ ܕܦܪ̈ܟܣܘܬܐ ܕܦܘܠܘܣ. ܘܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܪܥܿܝܐܼ ܘܓܠܝܘܢܗܗ ܕܦܛܪܘܣ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦ ܐܓܪܬܐ ܕܒܪܢܒܐܼ ܘܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܫ:̈ܠܝܚܐ. ܘܬܘܒܼ ܐܦ ܓܠܝܘܢܗ ܕܝܘܚܢܢ ܐܝܟ ܕܩܿܕܡܬ ܐܡܿܪܬ܇ ܐܢ ܡܬܚܙܐ ܕܐܦ ܗܼܘ ܗܟܘܬܐܝܬܘܗܝ. ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܓܝܪ ܕܡܣܼܠܝܢ ܠܗܼ. ܘܐܝܬܼ ܕܥܡ ܗܠܝܢ ܫܪ̈ܝܪܐ ܕܡܘܕܝܐ ܒܗܘܢ ܥܕܬܐ ܣܝܿܡܝܢ ܠܗ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܥܡ ܗܠܝܢ pb. 156 ܣܝܼܡܝܼܢ ܐܦ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܥܒܪ̈ܝܐܿ. ܕܚܿܕܝܢ ܒܗ ܝܬܝܪܐܝܬ ܥܒܪ̈ܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܩܒܿܠܘ ܠܡܫܝܚܐ. ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܼܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܦܠܝܓܘܬܐ ܢܬܚܫܼܒܘܢ. ܥܗܢܐ ܗܘܬ ܗܟܝܠ ܕܢܣܕܘܪ ܐܢܘܢ ܠܗܠܝܼܢ. ܕܢܿܦܪܫ ܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܟܬ̈ܒܐ ܫܪ̈ܝܪܐ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܚܠܝܛܘܬܐ ܕܡܕܡ ܕܐܠܡܬܿ ܥܕܬܐܿ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܫܘܚܠܦܐ ܘܦܠܝܓܘܬܐܿ. ܕܒܩܢܘܢܐ ܕܥܕܬܐ ܠܐ ܡܬܣܝܡܝܢ. ܒܪܡ ܕܝܼܢ ܣܓܗܝܐܐ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܥܕܬܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܒܗܘܢ. ܢܗܘܐ ܕܝܢ ܝܕܥܝܼܢ. ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܫܡܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܡܦܩܝܢ ܠܗܘܢ ܗܪ̈ܣܝܘܛܐ܆ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܘܢ̈ܓܠܝܐܿ ܐܘ ܕܦܛܪܘ ܐܘ ܕܬܐܘܡܐ ܐܘ ܕܬܘܠܡܝ ܐܘ ܕܐܚܪ̈ܢܐ: ܐܘ ܦܪ̈ܟܣܘܬܐ ܕܐܢܕܪܐܘܣ ܘܕܝܘܚܢܢܿ ܘܕܫܪܟܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐܼ. ܕܡܢܗܘܢ ܠܓܡܪ ܐܢܫ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܥܕܬܐ ܕܪܕܘ ܒܝܘܒܠܐܿ ܠܕܘܟܪܢܐܼ ܠܐ ܐܫܘܝ ܒܟܬ̈ܒܘܗܝ. ܣܿܓܝ ܕܝܢ ܡܒܼܥܕ ܘܡܫܼܚܠܦ ܛܒܥܐ ܕܡܿܠܬܗܘܢ ܡܢ ܕܫ̈ܠܝܚܐ. ܘܨܒܝܢܐ ܘܬܪܥܝܬܐ ܕܪܫܝܡܐ ܒܗܘܢܼ. ܣܿܓܝ ܡܢܟܪܝܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ. ܕܐܢܫܝܢ ܓܝܪ ܗܪ̈ܣܝܘܛܐ ܓܒܠܘ ܐܢܘܢ ܡܢ ܢܦܫܗܘܢ: ܗܿܢܘܢ ܕܡܚܘܝܢ ܦܫܝܩܐܝܬܼ. ܡܛܠܗܢܐܼ ܐܦ ܠܐ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܦܠܝܓܘܬܐ ܢܿܬܝܣܡܘܢ. ܐܠܐܼ ܐܝܟ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܘܡܣ̈ܠܝܐ ܢܫܬܼܐܠ ܡܢܗܘܢ .܀.

3.26

ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐܼ ܥܠ ܡܢܢܕܪܘܣ ܚܿܪܫܐ...

ܢܿܐܬܐ ܠܢ ܡܟܝܠ ܠܬܫܥܝܬܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܟܢ. ܡܡܢ ܣܝܡܘܢ ܚܿܪܫܐ ܩܒܿܠܼ ܡܢܢܕܪܘܣ. ܘܙܝܢܐ ܕܬܪܝܢ ܕܒܝܫ ܡܢ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ pb. 157 ܚܘܝ ܒܢܦܫܗܼ ܕܡܥܒܕܢܘܬܗ ܕܣܛܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܗܼܘܐ ܕܝܢ ܐܦ ܗܼܘܼ ܫܡܪܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܡܠܝ ܒܚܪܫܘܬܐ ܐܝܟ ܪܒܗܼ. ܡ̈ܠܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ ܡܫܬܘܕܐ ܗܘܐ ܘܐܿܡܪ ܗܘܐ ܥܠ ܢܦܫܗܿ. ܕܗܘܝܘ ܠܡ ܦܪܘܩܐ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܠܥܠ ܡܢ ܥ̈ܠܡܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܠܦܘܪܩܢܗܘܢ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܘܡܿܠܦ ܗܘܐܿ ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܠܡܼ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܫ ܕܢܙܼܟܐ ܠܡܠܐ̈ܟܐ ܥܒܘܕܘܗܝ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐܿ. ܐܠܐ ܐܢ ܐܬܼܐ ܩܕܡܐܝܬ ܠܕܘܪܫܐ ܕܚܪܫܘܬܐ ܕܡܫܠܡ ܗܘܐܿ. ܘܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܡܬܝܗܒܐ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܘܝܢ ܠܗܼܿ ܚܝܗܐ ܠܡ ܕܠܥܠܡ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܡܩܿܒܠܝܢ܇ ܘܡܿܩܘܝܢ ܒܗܿ ܟܕ ܠܐ ܣܐܒܝܢ ܘܠܐ ܡܿܝܬܝܢ. ܗܠܝܢ ܦܫܝܩܝܢ ܕܢܕܥ ܐܢܝܼܢ ܡܢ ܡ̈ܠܘܗܝ ܕܐܝܪܢܐܘܣ. ܐܦ ܝܘܣܛܝܢܘܣ ܕܝܢ ܒܗܿܘ ܡܕܡ ܕܐܕܟܪ ܡܛܠ ܣܝܡܘܢܼ. ܐܟܬܒ ܐܦ ܬܫܥܗܝܬܐ ܕܡܛܠ ܗܢܐܿ ܘܐܡܼܪܼ ܗܟܢܐ. ܕܡܢܢܕܪܘܣ ܠܡ ܕܐܦ ܗܼܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܫܡܪܝܐ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܕܫܡܗܿ ܟܦܪܐܦܝܐܿ ܕܗܼܘܐ ܬܠܡܝܕܗ ܕܣܝܡܘܢ: ܕܫܼܢܐ ܐܦ ܗܼܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܫܐ̈ܕܐ ܘܐܬܼܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ: ܘܠܣ̈ܓܝܐܐ ܐܛܥܝ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܕܚܪܫܘܬܗܼ. ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܐܙܠܘ ܒܬܪܗ ܐܦܝܣ ܐܢܘܢ ܕܢܗܝܡܢܘܢܼ ܕܠܐ ܡܝܿܬܝܢ. ܘܗܫܐ ܐܝܬ ܐܢܫܐ ܡܢ ܝܘܠܦܢܗ ܕܗܿܘ ܕܡܘܕܝܼܢ ܗܟܢܐ. ܐܝܬܝܗܿ ܗܼܘܬ ܕܝܼܢ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܕܣܛܢܐ. ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܚܿܪ̈ܫܐ ܕܠܒܫܘ ܫܡܐ ܕܡܫܝܚܐܿ. ܠܐܪܙܐ ܪܒܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܒܚܪܫܘܬܐ ܐܬܚܦܛܘ ܕܢܨܚܘܢ܇ ܕܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܢܬܒܙܚܘܢ ܚܝ̈ܐ ܕܢܦܫܐ ܕܠܐ ܡܝܿܬܝܢ ܘܩܝܼܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐܿ. pb. 158 ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܩܝ̈ܡܐ ܕܥܕܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܟܬܒܘ ܥܠܝܗܘܢ ܦܪ̈ܘܩܐ ܠܪ̈ܒܢܝܗܘܢܼ ܡܢ ܣܒܪܐ ܕܫܪܪܐ ܢܦܠܘ .܀. .܀.

3.27

ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐܼ ܥܠ ܗܪܣܝܣ ܕܐܒܝܘ̈ܢܝܐ.

ܐܠܐ ܕܝܢ ܫܐܕܐ ܒܝܼܫܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܙܝܥ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܚܒܝܢ ܠܡܫܝܚܗ ܕܐܠܗܐܼ. ܐܫܟܚ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܬܚܕܘ ܡܢ ܗܠܝܼܢ ܘܐܣܛܝܘ ܐܢܘܢ ܒܬܪܗܿ. ܕܠܗܘܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܟܐܢܐܝܬ ܩܿܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܐܒܝܘ̈ܢܝܐܿ. ܥܠ ܕܡܣܟܢܐܝܬ ܘܒܼܨܝܪܐܝܬ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܫܝܚܐ. ܒܪܢܫܐ ܓܝܪ ܫܚܝܡܐܼ ܐܝܟ ܟܠܢܫ ܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ. ܕܐܙܕܕܩ ܒܬܪܒܝܬܐ ܕܥܝܕܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐܿ. ܘܐܬܝܠܕ ܡ ܢܫܘܬܦܘܬܐ ܕܓܒܪܐ ܘܕܡܪܝܡ. ܘܐܡܪܝܢ ܕܡܬܒܥܐ ܗܘ ܠܗܘܢ ܦܘܠܚܢܗ ܕܢܡܘܣܐܼ. ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܕܡܫܟܚܝܢ ܕܢܚܼܘܢ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܕܡܫܝܚܐ ܘܡܢ ܕܘܒܪܐ ܕܐܠܦ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܡܬܩܪܝܢ ܒܗ ܒܗܢܐ ܫܡܐܼ. ܡܢ ܡܪܚܘܬܗܘܢ ܣܓܝܐܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܡܪܢ ܥܠܝܗܘܢܼ ܥܪܩܝܢ. ܕܐܬܝܠܕ ܓܝܪ ܡܪܢ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܘܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐܼ ܠܐ ܟܦܪܝܢ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܘܕܝܢ ܐܟܘܬܢܿ. ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܐ. ܘܠܪܫܝܥܘܬܗܘܢ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܩܕܡ̈ܝܐܼ ܐܫܬܘܕܝܘ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܦ ܬܫܡܫܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܕܢܡܘܣܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܡܢܚܦܛܝܢ ܠܡܛܪ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܼܢ. ܒܟܠܗܝܢ ܐܓܪ̈ܬܗ ܕܦܘܠܘܣܼ ܡܠܝܐܝܬ ܟܦܪܝܢ. ܘܩܿܪܝܢ ܠܗܼ ܡܣܛܝܢܐ ܕܢܡܘܣܐ. ܒܐܘܢܠܓܝܘܢ ܕܝܢ ܒܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐܼ ܡܬܚܫܚܝܢ ܒܠܚܘܕ. ܘܠܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐܼ pb. 159 ܒܨܝܪܐܝܬ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܫܒܬܐ ܕܝܢ ܘܫܪܟܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܕܫܝܗܘܕܝܘܬܐܼ ܐܟܘܬܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܢܛܝܪܢ. ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܝܢ ܕܚܕܒܫ̈ܒܐܼ ܐܟܘܬܢ ܥܒܕܝܢ܇ ܠܕܘܟܪܢܐ ܕܩܼܝܡܬܗ ܕܦܪܘܩܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܬ ܠܗܘܢܼ ܩܒܿܠܘ ܗܢܐ ܫܡܐ ܕܐܒܝܘܢܿ. ܕܡܚܘܐ ܥܠ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܡܣܟܢܬܐ. ܗܟܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܡܬܩܪܐ ܡܣܟܢܐ ܒܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ...

3.28

ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐܼ ܩܐܪܝܢܬܘܣ ܪܫ ܗܪܣܝܣ.

ܒܗܘܢ ܕܝܢ ܒܗܝܠܢ ܙܒ̈ܢܐ ܩܿܒܠܝܢܼܢ. ܕܗܼܘܐ ܩܐܪܝܢܬܘܣ ܪܫܐ ܕܗܪܣܝܣ ܐܚܪܬܐ. ܓܐܝܘܣ ܕܝܢܿ ܗܿܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܣܡܢܢ ܡ̈ܠܘܗܝ ܒܒܥܬܐ ܕܗܘܼܬ ܠܗܼ ܗܟܢܡܐ ܐܟܬܒ ܥܠܘܗܝ. ܐܠܐ ܐܦ ܩܐܪܝܢܬܘܣ ܠܡܿ ܗܿܘ ܕܒܝܕ ܚܙ̈ܘܐ ܐܝܟ ܫܠܝܚܐ ܪܒܐ ܐܥܠ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܡ̈ܠܐ ܦܟܝ̈ܗܬܐ: ܕܕܓܠ ܘܐܡܼܪ̈ ܕܡܢ ܡܠܐ̈ܟܐ ܝܠܝܦܢ ܠܼܢ. ܕܡܢ ܒܬܪ ܠܡ ܩܝܼܡܬܐܼ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗܘܝܐ ܡܠܟܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܬܘܒ ܠܐܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܦܓܪܐܼ ܒܐܘܪܫܠܡ ܗܿܘܝܢܢ ܦܠܚܝܢ. ܘܡܛܠ ܕܒܥܠܕܒܒܐ ܗܘܐ ܕܟܬ̈ܒܐ ܕܐܠܗܐܼ. ܨܒܼܐ ܗܘܐ ܕܢܿܛܥܐ ܘܢܐܡܪܼ ܕܡܢܝܢܐ ܕܐܠܦܐ ܕܫ̈ܢܝܐ ܗܿܘܐ ܥܐܕܐ ܕܡܫܬܘܬܐ. ܐܦ ܕܝܘܢܣܝܘܣ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܥܠ ܫܘܪܝܐܼ ܐܡܼܪ ܡܕܡ ܡܕܡ ܥܠ ܓܠܝܘܢܗ ܕܝܘܚܢܢ܇ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܩܡܝܬܐ. ܘܡܼܕܟܪ ܠܗ ܠܗܢܐ ܓܒܪܐܼ ܒܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ. ܩܐܪܝܢܬܘܣ ܠܡ ܗܿܘ ܕܐܩܝܡ ܗܪܣܝܣ ܗܕܐ pb. 160 ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܩܐܪܝܢܬܝܐܢܘܼ. ܨܒܼܐ ܕܢܣܝܡ ܫܡܐܼ ܕܢܫܼܘܐ ܠܡܬܗܝܡܢܘ ܠܛܥܝܘܬܐ ܗܿܝ ܕܓܒܼܠ ܗܘܐ. ܗܢܘ ܓܝܪ ܝܘܠܦܢܗ ܕܐܡܿܪ ܗܘܐܼ. ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܗܘܝܐ ܗܘܬ ܡܠܟܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܗܼܘ ܡܬܪܓܪܓ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܣܿܓܝ ܦܓܪܢ ܗܘܐ ܘܪܚܿܡ ܗܘܐ ܪ̈ܓܝܓܬܐܼ. ܠܗܠܝܢ ܚܙܼܐ ܗܘܐ ܒܚܠܡܗ ܕܗ̈ܘܝܢ. ܣܒܥܘܬܐ ܕܟܪܣܐܿ ܗܢܘ ܕܝܼܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܘܡܫܬܝܐ ܘܙܘܘܓܐܿ. ܘܐܝܠܝܢ ܬܘܒ ܕܣܼܒܪ ܕܐܫܟܚ ܕܡܫܡܗܢ ܡܢ ܗܠܝܢ܇ ܥܐ̈ܕܐ ܘܕܒܚ̈ܬܐ ܘܢܟܣܬܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ. ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܥܠܘܗܝ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ. ܐܝܪܢܐܘܣ ܕܝܼܢ ܐܦ ܡܣܡ ܒܪ̈ܥܝܢܐ ܕܟܣܝ̈ܬܐ ܕܝܠܗ ܕܗܢܐ ܣܡ ܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܘܩܒܠ ܗܪܣܝܣܿ. ܐܦ ܬܫܥܝܬܐ ܕܫܿܘܝܐ ܠܕܘܟܪܢܐ ܪܫܼܡ ܒܟܬܒܗܿ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܫܠܡܢܬܘܐ ܕܦܘܠܝܩܪܘܦܘܣ ܕܐܡܼܪ. ܕܝܘܚܢܢ ܠܡ ܫܠܝܚܐ ܥܠܼ ܗܘܐ ܒܙܒܢ ܠܒܠܢܼܐܼ ܐܝܟ ܕܢܣܼܚܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܝܼܕܥ ܕܠܓܘ ܗܘܐ ܩܐܪܝܢܬܘܣܼ. ܫܼܘܪ ܡܢ ܕܘܟܬܗ ܘܥܼܪܩ ܠܬܪܥܐ. ܕܠܐ ܣܝܒܪ ܕܢܗܘܐ ܬܚܝܬ ܡܛܠܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܗ. ܘܗܼܝ ܗܕܐ ܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܘܐܡܿܪܼ ܕܢܥܪܘܩܿ. ܕܠܡܐ ܐܦ ܠܒܢܐ ܬܦܠ܇ ܕܐܝܬܗ ܒܓܘܗܿ ܩܐܪܝܢܬܘܣ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܫܪܪܐ .܀. .܀.

3.29

ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐܼ ܥܠ ܢܝܩܠܐܘܣܼ ܘܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܡܢ ܫܡܗ.

ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܼܢ ܐܦ ܗܪܣܝܣ ܗܿܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܢܝܩܠܝܐܘܢܘ ܩܡܬܿ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐܿ. ܗܿܝ ܕܡܼܕܟܪ ܠܗܿ ܐܦ ܓܠܝܘܢܗ ܕܝܘܚܢܢ. ܗܠܝܢ ܡܫܬܒܗܪܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝܩܠܐܘܣܼܿ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܚܕ pb. 161 ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܬܼܓܒܝܘ ܗܘܘ ܥܡ ܐܣܛܦܢܘܣ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܣܢ̈ܝܩܐ. ܩܠܡܝܣ ܕܝܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܝܠܗ ܕܬܠܬܼ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܡܛܠܬܗ. ܕܐܢܬܬܐ ܠܡ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܗܢܐܼ ܕܫܦܝܪܐ ܗܘܬ ܒܚܙܘܗܿ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܐܬܚܣܕ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ ܥܠ ܕܟܐܿܢ ܗܘܐ ܒܗܿ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܠܡܨܥܬܐ ܠܐܢܬܬܗܼܿ. ܘܐܦܣ ܠܗܿ ܕܬܗܘܐ ܢܬܬܐܼ ܠܡܿܢ ܕܨܒܝܐ. ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܗܿܢܘܢ ܛܥ̈ܝܐܼ. ܕܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐܼ ܫܿܠܡ ܗܘ ܠܗܿܝ ܡܠܬܐ ܕܡܠܦܝܢܿ. ܕܡܬܒܥܐ ܗܘ ܠܡ ܕܢܬܠ ܠܗ ܠܓܦܪܐ ܕܢܬܚܫܚ ܒܢܝܚܗ. ܘܡܪܝܘ ܠܗܢܐ ܡܕܡ ܕܗܘܼܐ ܘܠܡܕܡ ܕܐܬܐܡܪ ܫܚܝܡܐܝܬ ܘܦܫܝܛܐܝܬܼ. ܘܡܛܠܗܢܐ ܡܙܢܝܢ ܕܠܐ ܬܚܡܨܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܡܢ ܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗ. ܝܿܠܦܬ ܕܝܢ ܐܢܐ ܥܠ ܢܝܩܠܐܘܣܼ ܕܠܐ ܐܫܬܘܬܦ ܥܡ ܐܢܬܬܐ ܐܚܪܬܐܿ. ܐܠܐ ܥܡ ܗܿܝ ܚܕܐ ܕܣܼܒ. ܘܥܠ ܒܢ̈ܘܗܝ ܬܘܒܼ. ܥܠ ܢܩܒ̈ܬܐ ܕܗܘܼ̈ܝ ܠܗܼ ܕܣܐܼܒ ܒܒܬܘܠܘܬܐܿ. ܘܒܪܗ ܩܘܝ ܕܠܐ ܚܒܿܠܐ. ܕܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܼܢ ܝܕܝܥܐ ܗܝ. ܕܡܦܣܢܘܬܐ ܗܿܝ ܕܗܼܘܬ ܠܥܝܢ ܫ̈ܠܝܚܐ ܡܛܠ ܛܢܢܼܐ ܕܐܢܬܬܐܼ. ܕܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܕܡܢ ܚܫܐܼ ܘܡܚܡܣܢܢܘܬܐ ܕܡܢ ܚܘܦܛܐ ܕܐܪܓܝܓܬܐ. ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܥܠܼܬܐ ܗܼܘܬ ܕܢܬܚܫܚܘܢ ܒܢܝ̈ܚܘܗܝ ܕܦܓܪܐ. ܐܝܟ ܕܣܿܒܪ ܐܢܐ ܓܝܪܼ ܠܐ ܨܒܿܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܕܦܪܘܩܢ ܕܢܦܠܘܚ ܠܬܪܝܢ ܡܪ̈ܘܢ܇ ܠܪܓܬܐ ܘܠܡܪܢ. ܐܡܪܝܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܬܘܠܡܝܼ ܗܟܢܐ ܡܿܠܦ ܗܘܐ. ܕܥܡ ܦܓܪܐ ܠܡ ܢܬܟܿܬܫ ܘܢܟܒܫܼܝܘܗܝ. ܘܡܕܡ ܐܝܟ ܢܝܚܗܼ ܠܐ ܢܬܪܦܿܐ pb. 162 ܠܗ. ܠܢܦܫܐ ܕܝܢ ܢܪܒܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐܼ ܘܒܝܕܥܬܐ. ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܡܝܪܢ ܠܼܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܐܬܦܪܣܘ ܠܡܫܚܠܦܘ ܫܪܪܐܿ. ܘܕܥܼܟܘ ܒܥܓܠ ܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ ܡܠܬܐ.

3.30

ܕܬܠܬܝܼܢ ܥܠ ܫ̈ܠܝܚܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܙܕܘܓܘ ܒܗ ܒܥܠܡܐ...

ܗܼܘ ܕܝܢ ܩܠܡܝܣ ܗܿܘ ܕܐܕܟܪܢܢ ܡ̈ܠܘܗܝ ܗܫܐܼ. ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܩܿܕܡܢ ܐܡܪܝܢ ܥܠܝܗܘܢ: ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܬܘܒ ܡܛܠ ܐܢܫܐ ܕܡܣܼܠܝܢ ܙܘܘܓܐܼ. ܠܫ̈ܠܝܚܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܙܕܘܓܘ ܒܥܠܡܐ ܣܿܕܪ ܠܗܘܢ ܘܐܿܡܼܪ ܗܟܢܐ. ܐܘ ܕܠܡܐ ܠܡ ܐܦ ܠܫ̈ܠܝܚܐ ܡܣܼܠܝܢ. ܦܛܪܘܣ ܓܝܪ ܘܦܝܠܝܦܘܣܼ ܐܦ ܒܢ̈ܝܐ ܐܘܠܕܘ. ܦܠܝܠܦܘܣ ܕܝܼܢ ܐܦ ܠܒܢ̈ܬܗ ܝܗܒܼ ܠܓܒܪܗܐ ܘܦܘܠܘܣ ܬܘܒܼ ܠܐ ܐܡܐܢ ܕܢܫܼܐܠ ܫܠܡܗܿ ܕܒܪܬ ܙܘܓܗ ܒܚܕܐ ܐܓܪܬܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܟܼܪܟ ܗܘܐ ܠܗܿ ܥܡܗܼ ܡܛܠ ܢܟܦܘܬܗܿ ܕܬܫܡܫܬܐ. ܡܛܘܠ ܕܝܢ ܕܠܗܠܝܢ ܐܕܟܪܢܼܢ ܠܐ ܡܟܝܠܐ ܨܒܝܘܬܐܿ. ܕܢܣܼܝܡ ܐܦ ܗܕܐ ܬܫܥܝܬܐ ܕܫܘܿܝܐ ܠܡܬܬܿܢܝܐ ܕܝܠܗ ܕܗܢܐ ܡܟܬܒܢܐܿ. ܗܿܘ ܕܒܬܫܥܝܬܐ ܕܫܒܥ ܕܥܒܝܕܐ ܠܗ ܐܟܬܒܼ ܗܟܢܐ. ܐܡܪܝܢ ܠܡ ܗܟܝܠܼ. ܕܛܘܒܢܐ ܦܛܪܘܣܼ ܚܼܙܐ ܗܘܐ ܠܐܢܬܬܗ ܕܡܬܼܕܒܪܐ ܗܘܬ ܠܡܡܬ܇ ܘܬܪܓܫ ܒܩܪܝܿܬܗܿ ܕܛܝܒܘܬܐ. ܘܕܡܬܠܘܝܐ ܗܘܬ ܠܡܐܙܠ ܠܒܝܬܐ ܕܫܪܪܐܼ. ܥܢܼܐܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ ܒܓܘܪܓܐܼ ܘܒܒܘܝܐܐ. ܘܩܪܗܿ ܒܫܡܗܼܿ ܘܐܡܼܪ. ܐܬܕܟܪܝ ܠܡܪܢ. ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܙܘܘܓܗܘܢ ܕܛܘ̈ܒܢܐܿ. ܘܚܘܒܐ ܡܫܠܡܝܐ ܕܚܒܝ̈ܒܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܥܗܢܢ ܗܘܝ ܠܗܢܐ ܫܪܒܐ ܕܐܪܡܐ ܠܼܢ. ܒܙܒܢ̈ܝܗܘܢ ܐܬܣܝܡ ܗܟܢܐ. ܥܠ ܡܦܩܬܗܘܢ ܕܝܢ ܕܡܢ pb. 163 ܥܗܠܡܐ ܕܦܛܪܘܣ ܘܕܦܘܠܘܣ ܘܒܐܝܢܐ ܙܒܢܐ: ܘܕܐܝܟܢܐ ܬܘ ܒܕܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܬܗܘܢܿ ܕܐܝܟܐܢ ܐܬܬܣܝܡܘ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢܼ. ܐܦ ܥܕ ܗܫܐܼ ܐܡܪܢܢ .܀.

3.31

ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕܼ ܥܠ ܡܦܩܬܗ ܕܝܘܚܢܢ ܘܕܦܠܝܠܝܦܘܣ .܀.

ܥܠ ܙܒܢܗ ܕܝܢ ܕܘܝܚܢܢ ܐܦ ܥܕ ܗܫܐܼ ܐܡܪܝܢܢ. ܕܘܟܬܐ ܕܝܢ ܕܣܝܡ ܒܗܿ ܡܬܝܕܥܐܼ. ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕܐܟܬܒ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܦܣܘܣܿ. ܠܒܝܩܛܘܪ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܪܗܘܡܐ. ܘܡܼܕܟܪ ܠܗ ܐܟܚܕܐ ܠܗ ܘܠܦܝܠܝܦܘܣ ܫܠܝܚܐ ܘܠܒܢ̈ܬܗ ܟܕ ܟܬܿܒܼ ܗܟܢܐ. ܐܦ ܒܐܣܝܐ ܠܡܼ ܢܗܝܪ̈ܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܫܟܝܒܝܢ. ܕܗܢܼܘܢ ܢܩܘܡܘܢ ܒܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ܇ ܕܒܗܿ ܐܬܿܐ ܒܫܒܘܚܐ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܘܡܥܿܩܒ ܠܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫ̈ܗܘܗܝ. ܦܠܝܠܝܦܘܣ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܬܪ̈ܥܣܐ ܫ̈ܠܝܚܐ ܕܗܼܘ ܫܟܝܒ ܒܝܐܝܪܘܦܠܣܼ. ܘܬܪܬܝܢ ܒܢ̈ܬܗ ܕܣܐܼܒ ܒܒܬܘܠܘܬܐ. ܘܐܚܪܬܐ ܒܪܬܗ ܕܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܬܕܒܿܪܐ ܗܘܬܼ ܒܐܦܣܘܣܘ ܐܬܬܢܝܚܬܿ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܝܘܚܢܢ ܗܿܘ ܕܣܼܡܝܟ ܗܘܐ ܒܥܘܒܗ ܕܡܪܢ: ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ pb. 164 ܟܘܡܪܐ ܘܠܒܝܫ ܗܘܐ ܟܠܝܠܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܗܼܘܐ ܣܗܕܐ ܘܡܠܦܢܐܼ. ܗܢܐܼ ܒܐܼܦܣܘܣ ܫܟܼܒ. ܗܠܝܢ ܐܡܪܢܼܢ ܐܦ ܥܠ ܡܦܩܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ. ܐܦ ܡܕܪܫܐ ܕܝܢ ܕܓܐܝܘܣ ܗܿ، ܕܩܕܡ ܩܠܝܠ ܐܕܪܟܢܝܗܝܼ. ܦܪܘܩܠܘܣ ܗܿܘ ܕܐܿܡܪ ܗܘܐ ܥܡܗ ܥܠ ܡܦܩܬܗ ܕܦܝܠܝܦܘܣ ܘܕܒ̈ܢܬܗܼ. ܕܫܿܠܡܢ ܠܗܠܝܢ ܕܩܿܕܡܢܢ ܐܡܪܢܼ ܐܡܼܪ ܐܦ ܗܼܘ. ܕܒܬܪ ܗܢܐ ܠܡܼ ܢܒܝ̈ܐܬܐ ܐܪܒܥ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܝܪܘܦܘܠܣ ܕܐܣܝܐ ܒܢ̈ܬܗ ܕܦܝܠܝܦܘܣܼ. ܘܩܒܪܗܝܢ ܬܡܢ ܐܝܬܘܗܝܼ ܘܕܐܒܗܝܢ. ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܗܢܐ. ܠܘܩܒܐ ܕܝܢ ܒܦܪܟܣܣ ܕܫ̈ܠܝܚܐܼ. ܥܒ ܒܢ̈ܬܗ ܕܦܝܠܝܦܘܣ ܐܚܪܢܐ܆ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ ܥܡ ܐܒܘܗܝܢ ܒܩܣܪܝܐ ܕܝܗܘܕ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ: ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܘܬܗܝܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐܼ. ܡܼܕܟܪ ܒܡ̈ܠܘܗܝ ܘܐܿܡܼܪ ܗܟܢܐ. ܕܐܬܼܝܢ ܠܡ ܠܩܣܪܝܐܼ. ܘܥܠܢܢ ܠܒܝܬܗ ܕܦܝܠܝܦܘܣ ܡܣܿܒܪܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܫܒܥܐܼ ܘܫܼܝܢ ܠܘܬܗ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܢ ܒܢ̈ܬܐ ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܐܪܒܥ ܕܡ̈ܬܢܒܝܢ ܗܘܝ. ܐܝܠܝܢ ܕܗܟܝܠ ܕܩܒܿܠܢܢ ܘܝܠܦܢ ܥܠ ܫ̈ܠܝܚܐ ܘܥܠ ܙܒܢ̈ܝܗܘܢ܇ ܘܥܠ ܟܬ̈ܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܫܒܩܘ ܠܢ: ܘܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܦܘܠܓܐ ܘܥܠ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܩܿܒܠܝܢ: ܘܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܠܝܐܝܬ ܡܣܼܠܝܢ ܘܢܘܟܪܝܝܢ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐܼ ܒܗܠܝܢ ܐܡܪܢܢ. ܢܐܬܐ ܠܢ ܡܟܝܠ ܠܬܫܥܝܬܐ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ.

3.32 pb. 165

ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܝܼܢ ܕܐܝܟܢܐ ܐܣܗܕ ܫܡܥܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡ.

ܡܢ ܒܬܪ ܢܐܪܘܢ ܘܕܘܡܛܝܢܘܣ ܒܝ̈ܘܡܬܗ ܕܛܪܝܐܢܘܣ ܗܢܐ ܕܥܠ ܙܒܢ̈ܘܗܝ ܗܠܝܢ ܡܫܬܥܝܢ ܐܢܚܢܼܢ. ܒܕܘܟ ܕܘܒܟ ܒܡܕܝ̈ܢܬܐܼ. ܡܬܐܡܪܐ ܕܡܠܬܐ ܕܐܬܬܥܝܪ ܪܕܘܦܝܐ ܕܥܥܠܝܼܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܚܘܦܛܐ ܕܥܡܐ. ܕܒܗ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܩܠܝܘܦܐ ܗܿܘ ܕܐܡܪܢܢ ܥܠܘܗܝ ܕܩܡ ܐܦܣܩܦܐ ܕܬܪܝܢ ܒܥܕܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡܿ. ܩܒܿܠܢܢ ܕܒܣܗܕܘܬܐ ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܘܣܿܗܕ ܠܗܠܝܼܢ ܗܓܐܣܝܦܘܣ. ܗܿܘ ܕܐܬܚܫܚܢ ܒܡ̈ܠܘܗܝ ܒܕܘ̈ܟܝܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ. ܟܕ ܡܫܬܥܐ ܗܟܝܠ ܥܠ ܐܢܫܐ ܕܡܢ ܗܪܣܝܣܼ ܡܘܕܥ ܘܐܡܿܪ ܕܐܝܟ ܕܡܢܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ. ܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܐܢ ܐܬܐܟܠܘ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܕܫܡܥܘܢ ܕܟܪܣܛܝܢܐ ܗܘܼ. ܘܒܝܘ̈ܡܬܐ ܣ̈ܓܝܐܐܼ ܒܫܢ̈ܕܐ ܕܟܠ ܙܢ̈ܝܢ ܡܬܿܢܓܕ ܗܘܐ. ܗܟܢܐ ܕܠܗ ܠܕܝܿܢܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢ ܠܗ ܐܬܗܪ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܗܼ. ܘܠܚܪܬܐ ܒܛܘܦܣܐ ܕܚܫܗ ܕܡܪܢܼ ܒܨܠܝܒܐ ܗܼܘܐ ܫܘܠܡܐ ܕܡܦܩܬܗ. ܠܝܬ ܕܝܢ ܟܿܠܝܬܐܿ. ܕܡܢܗ ܡܢ ܡܟܬܒܢܐ ܢܫܼܡܥ ܠܗܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܫܡܬܥܐܼ ܗܟܢܐ. ܕܡܢܗܘܢ ܠܡ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܗܪ̈ܣܘܝܛܐ ܐܬܐܟܠܘ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܕܫܡܥܘܢ ܒܪ ܩܠܝܘܦܐܿ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܕܒܝܬ ܕܘܝܕ ܘܕܟܪܣܛܝܢܐ ܗܘܼ. ܘܐܣܗܕ ܗܢܐ ܒܫ̈ܢܝ ܛܪܝܐܢܘܣ ܩܣܪ ܘܕܐܢܛܝܩܘܣ ܗܦܛܝܩܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܪ ܡܐܐܼ ܘܥܣܪܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܐܡܼܪ ܕܝܢ ܗܼܘ ܗܢܐ ܗܓܐܣܝܦܘܣܼ. ܕܐܦ ܗܼܢܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܟܠܘ ܩܪ̈ܨܘܗܝܼ. ܕܟܕ ܡܬܬܒܥܝܢ ܗܼܘܘ ܒܗ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܫܪܒܬܐ ܐܢܘܢ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܼ. pb. 166 ܕܐܦ ܗܼܢܘܢ ܐܬܚܪܒܘܼ ܐܝܟ ܐܢܫܐ ܕܡܢܗܘܢ ܐܢܘܢ. ܟܕ ܢܪܢܐ ܐܢܫ ܕܝܢ ܐܦ ܒܡܚܫܒܬܐܼ ܡܫܟܚ ܕܗܼܘ ܗܢܐ ܫܡܥܘܢܿ. ܡܢ ܗܿܢܘܢܕܚܙܘ ܠܡܪܢ ܘܫܡܥܘ ܡܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܿ. ܟܕ ܢܣܿܒ ܬܚܘܝܬܐ ܡܢ ܛܿܘܪܐ ܕܢܘܓܪܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ. ܘܟܕ ܡܼܕܟܪ ܟܬܒܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܠܡܪܝܡ ܒܪܬ ܦܠܝܘܦܐܼ. ܕܒܪܗ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܦ ܗܼܘܼ ܩܕܡܬܿ ܐܘܕܥܬܿ ܡܠܬܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܡܟܬܒܢܐܼ. ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܡܢ ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܝܗܘܕܐ ܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢܼ. ܡܚܘܐܼ ܕܚܝܼܝܢ ܗܘܘ ܒܙܒ̈ܢܝܗܿ ܕܗܕܐ ܡܠܟܘܬܐ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܫܥܝܬܐ ܕܣܗܕܘܬܗܘܢ ܩܕܡܝܬܐ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐܿ. ܕܒܝܘ̈ܡܝ ܕܘܡܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐܼ. ܐܟܬܒ ܕܝܼܢ ܗܟܢܐ. ܕܐܬܘ ܠܡ ܘܣܥܪܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗܝܢ ܥܕܬ̈ܐ ܐܝܟ ܣܗ̈ܕܐܼ ܘܐܝܟ ܐܢܫܐ ܕܡܢ ܓܢܣܗ ܐܢܘܢ ܕܡܪܢ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܫܡܠܐ ܪܒܐ ܒܟܠܗܝܢ ܥܕܬ̈ܐܼ. ܐܓܪܘܼ ܥܕܡܐ ܠܛܪܝܢܘܣ ܩܣܪ܇ ܥܕܡܐ ܠܗܿܘ ܙܒܢܐ ܕܐܬܐܟܠܘ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܕܫܡܥܘܢ ܒܪ ܩܠܝܘܦܐ ܡܢ ܗܪ̈ܣܝܘܛܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢܿ. ܒܫ̈ܢܝ ܐܢܛܝܩܘܣ ܗܦܛܝܩܐ ܘܒܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܟܕ ܡܫܬܢܩ ܗܘܐܼ ܐܣܗܕ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܡܬܕܡܪ ܗܘܐ ܐܦ ܗܼܘ ܗܦܛܝܩܐܿ. ܕܐܝܟܢܐ ܣܝܒܪ ܗܢܐ ܟܠܗ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܦܩܼܕ ܕܢܨܛܠܒ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܗܼܘ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܟܕ ܡܫܿܬܥܐ ܥܠܝܗܘܢ ܥܠ ܗܠܝܼܢ. ܐܘܣܦܼ ܘܐܡܼܪ. ܕܐܝܟ ܕܥܕܡܐ ܠܗܿܘ ܙܒܢܐܼ ܒܬܘܠܬܐ ܕܟܝܬܐ ܘܕܠܐ pb. 167 ܚܒܿܠܐ ܩܘܝܬܿ ܥܕܬܐܿ. ܕܐܝܟ ܕܒܚܫܘܟܐ ܡܬܛܫܝܢ ܗܘܘ ܥܕܡܐ ܠܗܿܘ ܙܒܢܐ. ܐܦܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܐܢܫܐ ܕܨܿܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܚܒܠܘܢ ܩܢܘܢܐ ܚܠܝܡܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܫܿܢܝ ܡܢ ܥܠܡܐ ܟܠܗ ܗܿܘ ܟܢܫܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܘܥܒܼܪ ܟܠܗ ܗܿܘ ܕܪܐ ܕܐܫܬܘܝ ܕܢܫܼܡܥ ܒܐ̈ܕܢܘܗܝ ܠܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐܼ. ܗܝܕܝܢ ܫܪܝܬ ܠܬܡܬܿܩܝܡܘ ܛܥܝܘܬܐ ܗܿܝ ܕܐܝܬܝܗܿ ܕܠܐ ܐܠܗܿ. ܒܝܕ ܡܛܥܝܢܘܬܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܡܫܚܠܦܝܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܫܪܪܐ. ܕܟܕ ܠܐ ܐܫܬܚܪܘ ܐܢܫ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐܼ. ܒܓܠܐ ܪܝܫܼ ܨܒܿܝܢ ܗܘܘ ܠܡܟܪܙܘ ܝܕܥܬܐ ܕܓܠܬܐ ܠܘܩܒܠ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܐܬܡܬܚ ܗܘܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܪܕܘܦܝܐ ܕܥܠܝܢ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐܼ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܦܢܘܢܝܘܣ ܣܩܘܕܢܕܘܣ ܗܓܡܘܢܐ ܝܕܝܥܐ ܟܕ ܚܙܼܐ ܣܘܓܐܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܐܬܬܙܝܥ܇ ܘܐܘܕܥ ܠܡܠܟܐ ܥܠ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܬܿܩܛܠܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܥܡܗܿ ܥܡ ܗܕܐ ܐܘܕܥܗܼ. ܕܡܕܡ ܕܣܼܢܐ ܐܘ ܠܒܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܗܘܼ ܠܐ ܐܬܩܕܡܿܘ ܕܥܒܕܝܢ܇ ܠܒܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܕܡܐ ܕܩܡܘ ܒܨܦܪܐ ܡܫܒܚܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܠܐܠܗܐ. ܠܓܘܪܐ ܕܝܢ ܘܠܩܛܠܐ: ܘܠܣܘܪ̈ܚܢܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܕܕܡܿܝܢ ܠܗܠܝܼܢ. ܐܦ ܗܼܢܘܢܼ ܡܣܼܠܝܢ. ܘܟܠܡܕܡ ܕܣܥܪܝܼܢ ܐܝܟ ܕܒܢܡܘܣܐ. ܕܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܛܪܝܝܢܘܣ ܣܡ ܦܘܩܕܢܐܼ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܕܛܘܗܡܐ ܠܡ ܕܟܪܣܛܝܢܐ ܡܬܥܩܒܘܼ ܠܐ ܢܬܥܿܩܒ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܣܬܩܒܠܼ ܢܿܬܕܝܢ. ܕܒܗܿ ܒܗܕܐ ܣܘܓܐܗ ܕܠܘܚܡܐ ܕܪܕܘܦܝܐ ܕܙܩܝܦ ܗܘܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܥܼܟ. ܠܐ ܕܝܢ ܚܣܪ̈ܢ ܗܘܝ ܥ̈ܠܠܼܬܐ ܠܐܝܠܝܢ pb. 168 ܕܨܒܿܝܢ ܗܘܘ ܕܢܨܛܢܥܘܢ ܘܢܿܒܐܫܘܢ ܠܢ. ܐܝܬ ܙܒܼܢ ܕܡܢ ܥܡܐ. ܘܐܝܬ ܙܒܼܢ ܕܡܢ ܕܝ̈ܢܿܐ ܕܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܬܦܪܣܝܢ ܗܘܘ ܕܢܬܢܟܠܘܢ ܥܠܝܢ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܕܠܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ ܒܐܬܪ̈ܘܢ ܐܬܪ̈ܘܢ ܡܬܓܘܙܠ ܗܘܐ ܪܕܘܦܝܐܿ. ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ ܐܣܗܕܘ ܒܐܓܘ̈ܢܐ ܕܟܠ ܙܢ̈ܝܢ.

3.36

ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ ܥܠ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܘܥܠ ܐܓܪ̈ܬܗ.

ܘܐܝܓܢܛܝܘܣ ܗܿܘ ܕܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܡܫܬܡܗ ܠܘܬ ܣ̈ܓܝܐܐܼ. ܒܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܦܛܪܘܣܼ. ܐܦܣܩܘܦܐ pb. 170 ܕܬܪ̈ܝܼܢ ܗܼܘ ܗܼܘܐ. ܡܬܐܡܪܐ ܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܡܠܬܐܼ. ܕܡܢ ܣܘܪܝܐ ܐܫܬܕܪ ܗܘܐ ܠܪܗܘܡܐ ܡܕܝܢܬܐܼ ܘܐܬܐܟܠ ܡܢ ܚܝ̈ܘܬܐܿ. ܡܛܠ ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܡܫܝܚܐ. ܟܕ ܥܿܒܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܠ ܐܣܝܐ: ܘܡܬܼܢܛܪ ܗܘܐ ܒܙܗܝܪܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܢܛܘܪ̈ܐ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ. ܠܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܥܐܠ ܗܘܐ ܠܗܝܼܢ ܡܫܿܪܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢܿ. ܒܡ̈ܠܐ ܕܒܘܝܐܐ ܘܕܠܘܒܒܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܢܗܘܘܢ ܙܗܝܪܝܢ ܩܕܡܐܝܬ ܡܢ ܗܪܣܝܣܼ ܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܡܛܠܼ ܕܗܝܕܝܢ ܗܘ ܥܕܟܝܠ ܣ̈ܓܝ ܗܘܝ. ܘܒܥܿܐ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢܼ ܕܠܐ ܢܬܪܚܩܘܢ ܡܢ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ. ܘܠܙܘܗܪܐ ܣܓܝܐܐ ܐܬܪܥܝ ܗܘܐܼ ܕܐܦ ܒܝܕ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܢܿܣܼܗܕ ܠܗܘܢ .܀. ܘܟܕ ܥܼܠ ܠܙܡܘܪܢܐ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣܼ. ܟܬܼܒ ܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܠܥܕܬܐ ܕܒܐܦܣܘܣܼ. ܘܡܼܕܟܪ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܪܥܝܿܐܼ ܐܢܣܝܡܘܣ. ܘܐܚܪܬܐ ܠܡܓܢܐܣܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܗܿܝ ܕܐܝܬ ܥܠ ܓܢܒ ܡܢܢܕܪܘܣ ܢܗܪܐܼ. ܕܐܦ ܒܗܿ ܡܕܟܪ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܫܡܗܼ ܕܡܼܐ. ܘܐܚܪܬܐ ܕܬܘܒܼ ܠܛܪܐܠܝܘܣ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܟܬܿܒ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܪܫܐ ܕܫܡܗܼ ܦܘܠܝܒܝܘܣ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦ ܠܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ ܟܬܼܒܼ ܘܩܿܪܒ ܠܗܘܢ ܒܗܿ ܦܝܣܐܿ. ܕܠܐ ܢܫܬܼܐܠܘܢ ܡܢ ܣܗܕܘܬܗ ܘܢܓܠܙܘܢܝܗܝ ܡܢ ܣܒܪܐ ܕܡܚܒܿ. ܕܡܢܗܝܢ ܘܠܝܐ ܗܝ ܕܢܣܼܝܡ ܩܠܝܠ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܐܝܠܝܢ pb. 171 ܕܐܬܐܡܪ. ܟܬܿܒ ܕܝܢ ܒܡ̈ܠܘܗܝܼ ܗܟܢܐ. ܕܢܡ ܣܘܪܝܐ ܠܡ ܥܕܡܐ ܠܪܗܘܡܐܼ ܥܡ ܚܝ̈ܘܬܐ ܡܬܟܿܬܫ ܐܢܐ ܒܝܡܐ ܘܒܝܒܫܐ. ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐܿ. ܟܕ ܐܣܝܪ ܐܢܐ ܥܡ ܥܣܪܐ ܢܡܪ̈ܝܢܿ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܓܘܕܐ ܕܐܣܛܪ̈ܛܝܘܛܐ. ܕܟܕ ܡܛܐܒܘ ܡܛܐܒܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܗܘܢܼ. ܗܼܢܘܢܼ ܡܿܒܐܫܘ ܡܿܒܐܫܝܢ. ܘܒܡܒܐܫܢܘܬܗܘܢܼ ܐܢܐܼ ܝܬܝܪܝܬ ܡܬܬܠܡܕ ܐܢܐ. ܠܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܙܕܕܩܿܬ ܠܝ .܀... ܫܿܐܠ ܐܢܐ ܫܠܡܗܝܢ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܕܡܛܝܒܢ ܠܝ. ܘܡܨܠܐ ܐܢܐܼ ܒܕܥܓܠ ܢܫܬܟܚܢ ܠܝܿ. ܘܐܓܪܓ ܐܢܝܢ ܕܒܥܓܠ ܢܐܟܠܢܢܝ. ܠܘ ܐܝܟ ܕܕܚܿܠ ܡܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܘܠܐ ܩ݀ܪܒ ܠܗܘܢ. ܕܐܦܢ ܗܼܢܝܢ ܢܬܟܠܝܢ ܘܠܐ ܢܨܒܝܢ ܠܡܩܪܒܼ ܠܝܼ. ܐܢܐܼ ܒܩܛܝܪܐ ܐܙܠ ܥܠܝܗܝܢ. ܕܥܘ ܠܝ ܡܢ ܢܦܫܝ. ܡܢܐ ܦܩܚ ܠܝܼ ܐܢܐ ܝܿܕܥܢܐ. ܗܫܐ ܗܘ ܡܫܿܪܐ ܐܢܐ ܕܐܗܘܐ ܬܠܡܝܕܐ. ܠܐ ܢܛܼܢ ܒܝ ܡܕܡ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬ̈ܚܙܝܢ ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬ̈ܚܝܼܢ. ܕܠܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܫܬܘܐ. ܢܘܪܐ ܘܨܠܝܒܐ ܘܟܢܫܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܘܒܘܕܪܐ ܕܓܪ̈ܡܐ ܘܦܘܣܩܐ ܕܗ̈ܕܡܐܼ ܘܐܒܕܢܐ ܕܟܠܗ ܦܓܪܐܿ ܘܬܫܢܝܩܐ ܕܣܛܢܐܼ. ܟܠܗܝܢ ܥܠܝ ܢܐܬܝܼܢ. ܘܒܠܚܘܕ ܠܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܫܬܘܐ. ܘܗܠܝܢ ܐܓܪ̈ܬܐܼ ܡܢ ܗܿܝ ܡܕܝܢܬܐܕܐܡܪܢܢ ܥܠܝܗܿ ܟܬܼܒ ܠܗܠܝܢ ܥܕܬ̈ܐ ܕܣܕܪܢܢ .܀. ܟܕ ܕܝܢ ܥܒܪܘ ܠܙܡܘܪܢܼܐ ܡܢ ܛܪܘܐܕܐܼ. ܟܬܼܒ ܬܘܒ ܠܗܿܢܘܢ ܕܒܦܝܠܕܦܝܐܼ ܘܠܥܕܬܐ ܕܙܡܘܪܢܼܐ. ܝܕܝܥܐܝܬ pb. 172 ܕܝܼܢ ܠܐܦܣܩܘܦܐ ܕܬܡܢ ܦܘܠܩܪܦܘܣ. ܕܝܿܕܥ ܗܘܐ ܠܗ ܕܡܡܪܝܢܐ ܗܘ ܕܫ̈ܠܝܚܐ. ܘܐܝܟ ܪܥܿܝܐ ܛܒܿܐ ܘܫܪܝܪܐܼ ܐܓܥܠ ܠܗ ܡܪܥܝܬܗ ܕܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܐܦܝܣܗܼ ܕܒܚܦܝܛܘܬܐ ܢܐܨܦ ܕܝܠܗ. ܘܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܟܕ ܟܬܿܒ ܠܗܿܢܘܢ ܕܒܙܡܘܪܢܼܐܼ. ܠܐ ܝܕܥܿܢܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܬܚܫܚ ܒܗܠܝܢ ܡܗܠܐܿ. ܕܐܡܼܪ ܗܟܢܐ ܥܠ ܡܫܝܚܐ. ܕܐܢܐ ܠܡ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܼܡܬܗ ܒܦܓܪܼ ܝܿܕܥ ܐܢܐ ܠܗ. ܘܡܣܼܗܕ ܐܢܐ ܘܡܗܿܝܡܢ ܐܢܐܼ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܠܘܬ ܗܿܢܘܢ ܕܒܝܬ ܦܛܪܘܣܼ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܣܒܘ ܓܘܫܘܢܢܝ ܘܚܙܘܼ ܕܠܘ ܪܘܚܐ ܐܼܢܐ ܠܐ ܡܓܼܫܡ. ܘܒܚܕܐ ܩܼܪܒܘ ܠܗܼ ܘܗܝܡܢܘ. ܝܿܕܥ ܠܗܿ ܕܝܢ ܠܣܗܕܘܬܗܼ ܐܦ ܐܝܪܢܐܘܣ. ܘܠܐܓܪ̈ܬܗ ܡܕܟܪ ܘܐܿܡܪ ܗܟܢܐ. ܕܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܠܡ ܐܢܫ ܡܢ ܕܝܠܼܢ. ܕܡܛܠ ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܐܠܗܐܼ ܐܬܿܚܝܒ ܕܢܫܬܕܐ ܠܚܝ̈ܘܬܐ. ܚ̈ܛܐ ܠܡ ܐܝܬܝ ܕܐܠܗܐ. ܘܒܫ̈ܢܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܡܬܛܚܼܢ ܐܢܐܼ ܕܐܫܬܟܚ ܠܚܡܐ ܕܟܝܐ. ܐܦ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܠܗܝܢ ܠܗܠܝܢ ܡܕܟܪ ܒܐܓܪܬܐ ܕܟܬܼܒ ܠܦܝ̈ܠܝܦܝܣܐܼ ܒܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ .܀... ܒܥܿܐ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠܟܘܢܼ. ܬܬܛܦܝܣܘܢ ܘܬܩܘܘܢ ܒܟܠܗܿ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܗܿܝ ܕܚܙܼܝܬܘܢ ܒܥܝ̈ܢܝܟܘܢ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܗܿܢܘܢ ܛܘܒ̈ܢܐܐܝܓܢܛܝܘܣ ܘܪܘܦܘܣ ܘܙܘܣܝܡܘܣܼ. ܐܠܐܼ ܐܦ ܒܐܚܪ̈ܢܐ ܕܗܼܘܘ ܡܢܟܘܢ. ܐܦ ܒܗ ܒܦܘܠܘܣܼ ܘܒܪܟܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ. ܟܕ ܡܦܣܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܟܠܗܘܢ pb. 173 ܗܠܝܼܢ ܠܘ ܣܪܝܩܐܝܬ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐܼ ܘܒܙܕܝܩܘܬܐ. ܘܗܫܐܼ ܒܐܬܪܐ ܕܡܬܼܬܚܝܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢܿ. ܠܘܬ ܡܪܢ ܗܿܘ ܕܥܡܗ ܚܫܘ. ܠܘ ܓܝܪ ܠܗܢܐ ܐܚܒܘ. ܐܠܐܼ ܠܝܫܘܥ ܗܿܘ ܕܡܝܬ ܥܠ ܐ̈ܦܝܢ܇ ܘܡܛܠܬܢ ܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܘܒܬܪܟܼܢ ܐܡܼܪ. ܕܟܬܒܬܘܢ ܠܝ ܠܡ ܐܢܬܘܢ ܘܐܝܓܢܛܝܘܣܼ. ܕܐܝܢ ܐܿܙܠ ܐܢܫ ܠܣܘܪܝܐܼ ܐܦ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܢܘܒܐ܇ ܕܗܼܝ ܗܕܐ ܐܥܒܕ ܐܢ ܢܗܘܐ ܠܝ ܙܒܢܐ ܕܥܗܿܢ܇ ܐܘ ܐܢܐ ܐܘ ܗܿܘ ܕܡܫܕܪ ܐܢܐ ܕܢܗܘܐ ܐܝܙܓܐ ܐܦ ܚܠܦܝܟܘܢ. ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܐܫܬܕܪ ܠܢ ܡܢ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܐ ܠܘܬܢܼ. ܫܕܪܢ ܐܢܝܢ ܠܟܘܢܼ ܐܦܟ ܕܦܩܼܕܬܢܘܢ. ܕܗܢܼܝܢ ܒܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܪܫܝܡܢ ܡܢ ܠܬܚܬ܇ ܕܡܢܗܝܢ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܝܿܬܪܝܢ ܣܿܓܝ. ܐܝܬ ܒܗܝܢ ܓܝܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐܼ ܘܟܠ ܒܢܝܢܐ ܕܡܬܒܥܐ ܠܕܚܠܬ ܡܪܢ. ܥܠ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܕܝܼܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܘܼ̈ܝ. ܩܿܒܠ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪܗ ܐܦܣܩܦܘܬܐܕܐܢܛܝܘܟܝܐܼ ܗܐܪܘܣ ܀

3.37

ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐܼ. ܥܠ ܡܣܿܒܪ̈ܢܐ ܕܢܨܚܝܢ ܗܘܘ ܥܕܡܐ ܠܗܿܘ ܙܒܢܐ ..

ܡܢ ܗܿܢܘܢܕܝܢ ܕܢܨܚܘ ܒܝܘܡܬܗܘܢ ܕܗܠܝܼܢ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܼ ܐܦ ܩܘܕܪܐܛܘܣ. ܥܡ ܒܢ̈ܬܗ ܕܦܝܠܝܦܘܣܿ. ܕܥܠܝܗܝܢ ܗܘܐܼ ܐܦ ܩܘܕܪܐܛܘܣ. ܥܡ ܒܢ̈ܬܗ ܕܦܝܠܝܦܘܣܿ. ܕܥܠܝܗܝܢ pb. 174 ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܘܬܗܝܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ. ܐܦ ܐܚܪ̈ܢܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܐܝܬ ܕܗܘ ܕܝܕܝܥܝܢ ܒܝܘ̈ܡܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢܿ. ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܕܪܓܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܝܒܠܢܘܬܐ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ. ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘܗܼܢܘܢ ܗܠܝܢ ܬܠܡܗܝܕܐ ܕܝܐܝܢ ܠܐܠܗܐܼ. ܕܫܬ ܐܣ̈ܐ ܕܐܬܬܣܝܡ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ ܒܟܠ ܐܬܪܼ ܗܼܢܘܢ ܡܒܿܢܝܢ ܗܘܘܿ. ܘܡܿܥܫܢܝܢ ܗܘܘ ܟܪܘܙܘܬܐ ܝܬܝܪܐܝܬ. ܘܙܪܥܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐܼ. ܪܘܪܒܐܝܬ ܙܪܥܝܢ ܗܘܘ. ܣܓܗܝܐܐ ܓܝܪ ܡܢ ܬܠܡ̈ܝܕܐ ܕܒܗܿܘ ܙܒܢܐܼ. ܒܝܬܝܪܘܬܐ ܕܚܘܒܐ ܕܚܡܬܗ ܕܡܫܝܚܐܼ. ܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܢܦܫܗܘܢܼ ܡܿܥܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܩܕܡܐܝܬ ܦܘܩܕܢܗ ܕܦܪܘܩܼܢ ܡܡܿܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܠܨܪܝ̈ܝܚܐ ܩܢܝ̈ܢܝܗܘܢ ܡܦܠܓܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܪܕܿܝܢ ܗܘܘ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐܼ. ܘܥܒ̈ܕܐ ܕܡܣܿܒܪ̈ܢܐܼ ܓܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܡܟܪܙܘ ܡܠܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐܼ. ܘܡܫܼܠܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܟܬ̈ܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܫܬܐܣܬܐ ܕܗܝܡܢܬܘܐܼ ܣܿܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܚܝܩܐ. ܘܡܩܝܼܡܝܢ ܗܘܘ ܪ̈ܥܘܬܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐܼ. ܘܡܓܥܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܫܪܘܬܝܢ ܐܬܬܠܡܕܘ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܠܥܡ̈ܡܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܦܢܿܝܢ ܗܘܘܼ ܥܡ ܛܝܒܘܬܐ ܘܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܡܛܠ ܕܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܐܦ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐܼ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܚܝ̈ܠܐ ܬܡ̈ܝܼܗܐ ܣܥܪܐ ܗܘܬܿ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܫܡܥܐ ܩܕܡܝܐܿ. pb. 175 ܡܢ ܫܠܝ ܣܘܓܐܐ ܕܐܫܢܐ ܚܕܬܐܝܬ ܕܠܚܬ ܐܠܗܐ ܒܢܦܫܗܘܢ ܡܩܿܒܠܝܢ ܗܼܘܘ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܐ ܦܫܝܩ ܠܢ ܕܢܚܫܘܒ ܐܢܘܢ ܒܫܡܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܢܝܠܝܢ ܕܩܿܒܠܘ ܡܝܒܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ: ܕܗܼܘܘ ܪ̈ܥܘܬܐ ܘܡܣܿܒܪ̈ܢܐ ܒܟܠܗܝܢ ܥܕܬ̈ܐ ܕܐܝܬ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐܼ. ܠܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕܼ ܒܫܡܐ ܥܒܕܢܢ ܠܗܘܢ ܕܘܪܟܢܐ ܒܟܬܒܐܿ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܐܝܬ ܠܘܬܢ ܒܝܕ ܟܬܝܒ̈ܬܗܘܢ ܡܫܠܡܢܘܬܐܕܝܘܠܦܢܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐܿ. ܐܟܙܢܐ ܕܐܝܓܢܛܝܘܣ ܒܗܠܝܢ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܚܫܼܒܢܢ.

3.38

ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐܼ. ܥܠ ܐܓܪ̈ܬܗ ܕܩܠܡܝܣ ܘܥܠ ܟܬ̈ܒܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܝܢ ܒܕܓܠܘܬܐ ܕܕܝܠܗ ܐܢܘܢ.

ܘܕܩܠܡܝܣ ܒܐܓܪܬܐ ܗܿܝ ܕܟܬܼܒ ܕܟܠ ܐܢܫ ܡܘܕܐ ܒܗܿ: ܕܟܬܒܗܿ ܐܝܟ ܕܡܢ ܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ ܠܥܕܬܐ ܕܩܘܪܢܬܘܣܼ. ܣܝܼܡܝܢ ܠܗ ܒܗܿ ܪ̈ܥܝܢܐ ܣܓܗܝܐܐ ܕܣܘܟܠܐܼ ܡܢ ܗܿܝ ܐܓܪܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܡ̈ܠܐ ܨܘܪܬ ܟܬܒ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܒܗܿ ܐܟܬܒܼ. ܘܦܫܝܩܐܝܬ ܚܘܼܝ ܕܠܐ ܗܘܐ ܛܠܐ ܟܬܒܗܿ ܕܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ. ܘܡܛܠ ܗܢܐܼ ܒܙܕܩܐ ܐܬܡܼܢܝܬܿ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܓܪ̈ܬܗ ܕܫܠܝܚܐ. ܠܥܒܪ̈ܝܐ ܓܝܪܼ ܒܫܠܢܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܟܬܼܒ ܘܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܫܠܝܚܐ. ܐܝܬ ܕܐܡܪܝܼܢ ܕܠܘܩܐ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܬܪܓܡܗܿ. ܘܐܝܬ ܕܐܡܪܝܼܢ ܕܗܼܘ ܗܢܐ ܩܠܡܝܣ. ܘܕܡܝܐܼ ܕܗܕܐ ܫܪܝܪܐ. ܡܛܠ ܕܚܕ ܛܒܥܐ ܕܡܠܬܐ pb. 176 ܐܝܬ ܠܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܘܠܐܓܪܬܗ ܕܝܠܗܼ. ܘܕܠܐ ܪܚܝܩܝܢ ܪ̈ܥܝܢܐ ܕܣܘܟܠܐ ܕܐܝܬ ܒܬܪܬܝܗܝܢ ܡܢ ܚ̈ܕܕܐ. ܘܠܝܐ ܗܝ ܕܝܢ ܠܡܕܥܼ ܕܐܦ ܐܓܪܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܩܠܡܝܣ. ܠܘ ܕܝܢ ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܦܣܝܢܢ ܕܕܝܠܗ ܗܝ ܐܝܟ ܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐܼ. ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܝܥܢܢ ܕܐܬܚܫܚܘ ܒܗܿ. ܬܘܒ ܐܦ ܐܚܪܢܐ ܟܬܒܐ ܣܿܓܝ ܡܗܠܝܐ ܐܦܩܘ ܐܢܫܐ ܡܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܐܝܟ ܕܕܝܠܗ ܗܘܼ. ܘܐܝܬ ܒܗ ܕܪܫܐ ܕܦܛܪܘܣܼ ܘܕܐܦܝܘܢ. ܐܢܫ ܕܝܢ ܡܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܠܓܡܪܼ ܠܐ ܡܕܟܪ ܠܗ. ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܕܡܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܟܝܐ ܘܫܪܝܪܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܐܝܬ ܒܗ. ܟܬܒܐ ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܕܩܠܡܝܣ ܗܿܘ ܕܟܠܢܫ ܡܘܕܐ ܒܗܼ ܝܕܝܥ ܗܘ. ܐܡܪܢܢ ܕܝܢ ܐܦ ܕܐܝܓܢܛܝܘܣܼ ܘܕܦܘܠܝܩܪܦܘܣ .܀..

3.39

ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐܼ. ܥܠ ܡܐܡܪ̈ܘܗܝ ܕܦܦܝܐ...

ܠܦܦܝܐ ܕܝܼܢ ܐܝܬ ܠܗ ܚܡܫܐ ܡܐܡܪ̈ܝܢ܇ ܕܟܬܝܒ ܥܠܝܗܘܢ ܕܥܠ ܦܘܫܩܐ ܠܡ ܕܡ̈ܠܘܗܝ ܕܡܪܢ. ܠܗܘܢܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܡܕܟܪ ܐܝܪܢܐܘܣ ܕܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܟܬܒ ܘܐܡܼܪܼ ܗܟܢܐ. ܕܗܠܝܢ ܠܡ ܐܦ ܦܦܝܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐܼ ܕܡܢܗ ܡܢ ܝܘܚܢܢ ܫܡܼܥ ܗܘܐ. ܘܚܒܪܗ ܗܘܐ ܕܦܘܠܝܩܪܦܘܣܼ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܒܪܐ pb. 177 ܥܬܝܩܐ. ܘܒܟܬܝ̈ܒܬܐ ܡܣܼܗܕܼ ܒܪܫܐ ܕܣܦܼܪ̈ܘܗܝ. ܣܝܼܡܝܢ ܠܗ ܓܝܪ ܣܦܼܪ̈ܐܼ ܚܡܫܐ. ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܥܠܘܗܝ ܐܝܪܢܐܘܣ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܦܦܝܐ ܒܫܘܪܝܐ ܕܡ̈ܠܘܗܝܼ. ܠܐ ܚܘܝ ܕܫܼܡܥ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܘ ܚܙܼܐ ܐܢܘܢ. ܕܩܿܒܠ ܕܝܢ ܡܗܠܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܢ ܝܕܘܥܝܗܘܢ ܕܫ̈ܠܝܚܐܼ ܐܠܦ ܒܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܐܡܼܪ܇ ܕܠܐ ܡܡܐܢ ܐܢܐ ܠܡ ܕܐܣܝܡ ܠܟ ܒܗܠܝܢ ܦܘܫ̈ܩܝܿ. ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܛܒܐܝܬ ܝܿܠܦܬ ܡܢ ܩܫ̈ܝܫܐܿ. ܘܛܒܐܝܬ ܥܗܝܕ ܐܢܐ ܠܗܝܼܢ ܘܣܿܗܕ ܐܢܐ ܚܠܦܝܗܘܢ ܫܪܪܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܒܗܿܢܘܢ ܕܣܓܝܐ̈ܬܐ ܐܡܪܝܢ ܚܿܕܐ ܗܿܘܝܬ ܐܟܙܢܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐܼ. ܐܠܐܼ ܒܗܿܢܘܢ ܕܫܪܪܐ ܡܠܦܝܢ. ܐܦܠܐ ܒܗܿܢܘܢ ܕܥܗܕܝܢ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܕܢܘܟܪ̈ܝܐܼ. ܐܠܐܼ ܒܗܿܢܘܢ ܕܡܫܼܠܡܝܢ ܗܘܘ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܡܪܢ ܐ ܬܝܗܒ ܠܗܝܡܢܬܐܿ. ܘܡܢܗ ܡܢ ܫܪܪܐ ܐܬܝܒܠܘ ܘܐܬܘ. ܐܦܠܐ ܐܢܐܢܫ ܢܐܬܐ ܕܢܩܦ ܠܩܫ̈ܝܫܐ ܡ̈ܠܝܗܘܢ ܕܩܫ̈ܝܫܐ ܡܦܚܡ ܗܿܘܝܬ܇ ܕܐܢܕܪܐܘܣ ܡܢܐ ܐܡܿܪ. ܐܘ ܦܛܪܘܣ ܡܢܐ ܡܢܐ ܐܿܡܪ܇ ܐܘ ܕܡܢܐ ܦܝܠܝܦܘܣ ܐܘ ܕܡܢܐ ܬܐܘܡܐ܇ ܐܘ ܕܡܢܐ ܝܥܩܘܒ ܐܘ ܕܡܢܐ ܝܘܚܢܢ ܐܘ ܡܬܝܿ. ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܕܡܪܢ ܐܚܪ̈ܢܐܿ. ܐܘ ܕܡܢܐ ܐܪܝܣܛܘܢ ܐܘ ܝܘܚܢܢ ܩܫܝܫܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܣܿܒܪ ܗܿܘܝܬ ܕܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܬܪ ܡܢ ܟܬܒ̈ܝܗܘܢܿ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܠܐ ܚܝܐ ܘܩܿܝܡܐ. ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܡܬܒܥܐ ܠܢ ܕܢܣܿܬܟܠܼ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܡܿܢܐ ܫܡܗ ܕܝܘܚܢܢ. ܠܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܥܡ ܦܛܪܘܣ ܘܝܥܩܘܒ ܘܡܬܝ ܘܫܪܟܐ pb. 178 ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܚܫܿܒ ܠܗܿ ܕܦܫܝܩܐܝܬ ܡܚܘܐ ܥܠ ܐܘܢ̈ܓܠܣܟܐܼ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܐܚܪܢܐ ܦܪܼܫܗ ܒܡܠܬܐܼ ܘܐܚܪܢܝܐܝܬ ܥܠ ܗܿܘ ܡܢܝܢܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܣܡܗ. ܘܣܡ ܩܕܡܘܗܝܼ ܠܐܪܝܣܛܘܢ. ܘܠܗܼ ܦܫܝܩܐܝܬ ܩܫܝܫܐ ܡܫܡܗ ܠܗ. ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܢܚܘܐ ܥܠ ܬܫܥܝܬܐ ܕܫܪܝܪܐ ܗܝ ܕܗܿܢܘܢ ܕܐܡܪ̈ܘܿ. ܕܬܪܝܢ ܐܝܬ ܗܘܘ ܒܐܣܝܐ ܕܒܚܕ ܫܡܐ ܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘܿ. ܘܒܐܩܦܣܘܣ ܐܝܬܝܗܘܢ ܩܒܪ̈ܝܗܘܢܿ. ܘܬܪܝܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܝܘܚܢܢ ܡܬܩܪܝܢ. ܕܙܕܩ ܠܢ ܕܢܚܘܪ ܒܪܥܝܢܼܢ. ܓܠܝܘܢܐ ܓܝܪ ܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܕܝܘܚܢܼܢ. ܐܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܩܿܒܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐܼ. ܕܡܝܐܼ ܕܠܗܢܐ ܝܘܚܢܢ ܐܚܪܢܐ ܐܬܚܙܝ. ܘܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܦܦܝܐ ܕܗܫܐ ܐܘܕܥܢܢ ܥܠܘܗܝ ܡܘܕܐܼ. ܕܡ̈ܠܝܗܘܢ ܕܫ̈ܠܝܚܐܼ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܢܩܝܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܩܒܿܠ. ܘܡܢ ܐܪܝܣܛܘܢܼ ܘܡܢ ܩܫܝܫܐ ܝܘܚܢܢ. ܐܡܼܪ ܓܝܪܼ ܕܗܼܘ ܡܢܗܘܢ ܫܼܡܥ ܗܘܐ. ܘܙܒ̈ܢܝܢ ܣܓܝܐܢ ܒܫܡܗܘܢ ܡܕܟܪ ܠܗܘܢܼ. ܘܒܟܬ̈ܒܘܗܝ ܣܡ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܩܒܿܠ ܡܢܗܘܢ. ܘܗܠܝܼܢ ܠܘ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢ ܐܡܝܪܢ ܠܢ. ܘܠܝܬܐ ܗܝ ܕܝܢ ܕܠܗܠܝܢ ܡ̈ܠܘܗܝ ܕܦܦܝܐ ܕܐܡܼܪܢܼ ܕܢܩܦ ܠܗܝܢ ܡ̈ܠܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐܕܝܠܗ܇ ܕܡܫܬܥܐ ܒܗܝܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐܿ. ܘܨܒ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܩܒܿܠ ܡܢ ܡܫܠܢܘܬܐ. ܕܒܐܝܪܦܘܠܝܣ ܕܝܢ ܡܬܿܗܦܟ ܗܘܐ ܦܝܠܝܦܘܣ ܥܡ ܒܢ̈ܬܗ ܥܕ ܗܫܐܼ ܐܘܕܥܢܢ. ܕܒܝܘ̈ܡܬܗܘܢ ܕܝܢ ܗܼܘܐ ܗܼܘ ܦܦܝܐ: