Digital Syriac Corpus

Ecclesiastical History, Book 4 - ܣܦܼܪܐ ܕܐܪܒܥܐܼ ܕܬܫ̈ܝܥܬܐ ܕܥܕܬܐ

   https://syriaccorpus.org/479
book :
section :
line :
page break :
4 pb. 181
ܫܪܒܐ ܩܕܡܝܐܼ. ܕܐܝܠܝܢ ܐܦܣ̈ܩܘܦܐ ܗܼܘܘ ܒܪܗܘܡܐ ܘܒܐܠܣܟܢܕܪܝܐ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܛܪܐܝܢܘܣ. ܕܬܪ̈ܝܢ ܕܡܢܐ ܣܒܠܘ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܛܪܝܐܢܘܣ .܀. .܀. ܕܬܠܬܐܼ ܕܐܝܠܝܢ ܐܢ̈ܫܝܢ ܢܦܩܘ ܪܘܚܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܝܘܡ̈ܬܗ ܕܗܕܪܝܢܘܣ .܀. ܕܐܪܒܥܐܼ ܥܠ ܐܦܣ̈ܩܘܦܐ ܕܗܼܘܘ ܒܪܗܘܡܐ ܘܐܦ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܝܘ̈ܡܘܗܝ ܕܗܕܪܝܢܘܣ .܀. .܀. ܕܚܡܫܐܼ ܥܠ ܐܦܣܩ̈ܦܐ ܕܗܼܘܘ ܒܐܘܪܫܠܡ ܡܢ ܡܪܢ ܘܥܕܡܐ ܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܙܒ̈ܢܐ .܀. ܕܫܬܐܼ ܥܠ ܚܪܒܗܘܢ ܐܚܪܝܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܒܫ̈ܢܝ ܗܕܪܝܝܢܘܣ .܀. ܕܫܒܝܥܐܼ ܕܐܝܠܝܢ ܗܼܘܘ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܪ̈ܫܢܐ. ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܓܠܬܐ ܀ ܕܬܡܢܝܐܼ ܕܐܝܠܝܢ ܡܟܬ̈ܒܢܐ ܗܼܘܘ ܡܢ ܒܢܗܝ ܥܕܬܐ ܀ ܕܬܫܥܐܼ ܐܓܪܬܐ ܕܗܕܪܝܢܘܣܿ. ܕܟܬܼܒ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܡܬܪܕܦܝܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܠܐ ܕܝܢܼܐ ܀ ܕܥܣܪܐܼ ܕܐܝܠܝܢ ܐܦܣܩ̈ܘܦܐ ܗܼܘܘ ܒܪܗܘܡܐ ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܢܛܘܢܝܢܘܣ. pb. 182 ܕܚܕܥܣܪܼ ܥܠ ܪ̈ܫܢܐ ܕܗܪܣܝܣ ܕܗܼܘܘ ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܗܿܢܘܢ ܀ ܀ ܕܬܥܣܪܼ ܥܠ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܐܟܬܒ ܝܘܣܛܝܢܘܣ ܠܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܀ ܕܬܠܬܥܣܪܼ ܥܠ ܐܓܪ̈ܬܗ ܕܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܕܐܟܬܒ ܠܟܿܠܗܿ ܐܣܝܐ ܡܛܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܠܢ ܀ ܕܐܪܒܬܥܣܪܼ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬ ܥܘܗܕܢܐ ܕܝܕܘ̈ܥܘܗܝ ܕܫܠܝܚܐ .܀. ܕܚܡܫܬܥܣܪܼ ܕܐܝܟܢܐ ܒܫ̈ܢܘܗܝ ܕܘܐܪܘܣ ܐܣܗܕ ܦܘܠܘܩܪܦܘܣ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܙܡܘܪܢܐ ܡܕܝܢܬܐ .܀. .܀. ܕܫܬܬܥܣܪܼ ܕܐܝܟܢܐ ܝܘܣܛܝܢܘܣ ܦܝܠܣܘܦܐܿ. ܟܕ ܡܣܿܒܪ ܒܪܗܘܡܐ ܡܠܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܣܗܕ ܀ ܕܫܒܬܥܣܪܼ ܕܐܝܠܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܡܕܟܪ ܒܡܐܡܪܗ ܝܘܣܛܝܢܘܣ .܀. .܀. ܕܬܡܢܬܥܣܪܼ ܕܐܝܠܢ ܡܐܡܪ̈ܐ ܕܝܘܣܛܝܢܘܣ ܩܒܿܠܢܢ ܕܬܫܬܥܣܪܼ ܕܐܝܠܝܢ ܐܦܣܩ̈ܘܦܐ ܩܡܘ ܒܪܗܘܡܐ ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܝ̈ܡܘܡܘܗܝ ܕܘܐܪܘܣ... ܕܥܣܪܝܼܢ ܕܐܝܠܢ ܐܦܣܩ̈ܘܦܐ ܗܼܘܘ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ .܀. .܀ . ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕܼ ܥܠ ܡܟܬ̈ܒܢܐ ܒ̈ܢܝ ܥܕܬܐ ܕܫܒ̈ܝܚܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ .܀. ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܥܠ ܗܓܐܣܝܦܘܣ ܘܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܕܟܪ .܀. .. pb. 183 ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐܼ. ܥܠ ܕܝܘܢܣܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܩܘܪܢܬܘܣ ܘܥܠ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܟܬܼܒ .܀. ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐܼ ܥܠ ܬܐܘܦܝܠܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐܼ. ܘܥܠ ܦܝܠܝܦܘܣ ܘܥܠ ܡܕܣܛܘܣܿ. ܘܥܠ ܡܠܝܛܘܢ ܘܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܕܟܪ܇ ܘܥ ܐܦܘܠܝܢܪܣ ܘܥܠ ܡܘܣܢܘܣ .܀. .܀. .܀. ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐܼ ܥܠ ܗܪܣܝܣ ܕܛܛܝܢܘܣ .܀. ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐܼ. ܥܠ ܒܪܕܝܨܢ ܣܘܪܝܝܐܼ ܘܥܠ ܡܐܡܪ̈ܐ ܕܐܝܬ ܠܗ. .܀. .܀. .܀. .܀.
4.2 pb. 184

ܕܬܪ̈ܝܼܢ ܕܡܢܐ ܣܒܠܘ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܝ̈ܘܡܬܗ ܕܛܪܝܐܢܘܣ .܀.

ܬܪܒܝܬܐ ܕܝܢ ܕܝܘܠܦܢܗ ܕܦܪܘܩܢ ܘܥܕܬܗ ܒܟܠ ܝܘܡܿ ܪܒܝܐ ܗܘܬܼ ܘܥܫܢܐ. ܐܦ ܐܘܠܨܢܗܘܢ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܒ̈ܝܫܬܐ ܕܟܠ ܓܢܣܼ ܥܫܿܢ ܗܘܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܡܿܛܝ ܐܘܛܘܩܛܘܪ ܠܫܢܬ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐܼ. ܬܘܒ ܐܬܬܥܝܪ ܫܓܘܫܝܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܐܒܼܕ ܡܢܗܘܢ. ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܓܝܪ ܘܒܟܘܠܗܿ ܡܨܪܝܢ ܘܒܩܘܪܝܢܐܼ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܒܝܫܼܐ ܕܕܠܘܚܝܐ ܐܬܼܕܒܪܘܼ. ܘܓܙܡܘ ܥܠ ܥܡܡ̈ܐ ܕܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗܘܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܥܢܘܗܝ ܠܫܓܘܫܝܐܼ ܪܘܪܒܐܝܬ ܠܫܢܬܐ ܐܚܪܬܐܼ ܩܪܒܐ ܪܒܐ ܥܒܕܘܿ. ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܥܠ ܟܠܗܿ ܡܨܪܝܢ ܠܘܦܦܘܣ. ܘܒܙܒܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܩܪܒܘܼ. ܓܼܕܫ ܘܙܟܘ ܐܢܘܢ ܠܥܡܡ̈ܐ. ܘܥܪܩܘ ܘܐܬܓܘܣܘܼ ܒܐܠܓܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܡܕܝܢܬܐ ܐܚܕܘܼ ܘܩܿܛܘ ܐܢܘܢ.ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܓܠܙܘ ܡܢ ܥܘܕܪܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢܿ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܩܘܪܝܢܼܐ ܐܬܪܐܼ. ܪܕܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܥܡ̈ܡܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ. ܘܢܡܘ̈ܣܐ ܕܒܗܼܿ ܡܚܒܠܝܢ ܗܘܘ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܪܫܐܼ ܠܘܩܝܐ. ܐܘܛܘܩܪܛܘܪ ܕܝܢ ܫܕܪ ܠܡܪܩܝܘܣ ܛܪܝܒܘܢܐ ܥܡ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܓܠܝܐ ܒܐܼ̈ܠܦܐܼ. ܘܬܘܒ ܕܝܼܢ ܐܦ ܡܢ ܦܪ̈ܫܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܒܬܟܬ̈ܘܫܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܒܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܬܐܡܢ ܒܩܪܒܐ pb. 185 ܕܠܘܬܗܘܢܼ. ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐܼ ܡܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܩܿܛܠ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܩܘܪܝܢܐܼ. ܐܠܐܼ ܐܦ ܒܡܨܪܝܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܥܕܪܝܢ ܗܘܘ ܠܠܘܩܝܐ ܡܠܟܗܘܢ. ܐܘܛܩܪܛܘܪ ܕܝܢ ܣܒܼܪ ܒܪܥܝܢܗܼ. ܕܐܦ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܬܡܢ ܗܟܘܬ ܡܬܥܝܪܝܢ ܥܠ ܥܡܘܪ̈ܘܗܝ ܕܐܬܪܐܼ. ܘܦܩܼܕ ܠܠܘܩܝܣ ܩܘܐܛܘܣܿ. ܕܢܓܡܿܪ ܐܢܘܢ ܡܢ ܗܿܝ ܗܦܪܟܝܣܘ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܣܡ ܥܠܝܗܘܢܼ. ܘܩܿܛܠ ܡܢܗܘܢܼ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܢܨܚܢܐ ܕܥܒܼܕܼ. ܗܓܡܘܢܐ ܥܠ ܝܗܘܕ ܐܩܝܡܗ ܐܘܛܘܩܪܛܘܪ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܡܟܬ̈ܒܢܐ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܐܫܬܥܝܘ ܒܡ̈ܠܝܗܘܢ .܀. .܀.

4.3

ܕܬܠܬܐܼ ܕܐܝܠܝܢ ܐܢ̈ܫܝܢ ܢܩܦܘ ܪܘܚܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܝܘܡܗـܗ ܕܗܕܪܝܢܘܣ .܀.

ܛܪܝܢܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܐܼܚܕ ܡܠܟܘܬܐ ܥܣܪܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܒܨܝܪ ܫܬܐ ܝܪ̈ܚܝܼܢ. ܐܠܝܘܣ ܗܕܪܝܢܘܣ ܩܒܿܠ ܡܢ ܒܬܪܗ. ܠܗܢܐ ܟܬܼܒ ܩܘܕܪܛܘܣ ܡܐܡܪܐ ܕܡܦܩ ܒܪܘܚܐܼ ܘܩܿܪܒ ܠܗ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܗܝܡܢܘܬܢ. ܕܐܢܫܐ ܠܡ ܒܝܼ̈ܫܐܼ ܡܬܦܪܣܝܢ ܕܢܫܚܩܘܢ ܠܥܡܐ ܕܝܠܢ. ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܠܘܬ ܐܚ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐܼ ܐܦ ܠܘܬܢ. ܕܡܢܗ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܢܚܙܐܬܚܘ̈ܝܬܐ ܢܗܝܪ̈ܬܐ ܕܬܪܥܝܬܗ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐܿ. ܘܦܫܝܛܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ pb. 186 ܕܫ̈ܠܝܚܐ. ܘܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܡܚܘܐ ܐܦ ܥܠ ܥܬܝܩܘܬܗ ܕܝܠܗ ܒܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܡܿܫܬܥܐܼ ܗܟܢܐ. ܕܥܿܒ̈ܕܘܗܝ ܠܡ ܕܦܪܘܩܢ ܐܡܝܢܐܝܬܼ ܩܝܿܡܝܢ ܗܘܘ. ܫܪܝܪܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܗܿܢܘܢ ܕܐܬܐܣܝܘܼ ܘܗܿܢܘܢ ܕܩܡܘ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܕܠܘ ܒܠܚܘܕܡܬܚܙܝܘ ܐܬܚܙܝܘ ܕܡܬܐܣܝܢ ܗܘܘ ܘܕܦܝܿܡܝܢ ܗܘܘܼ. ܐܠܐܼ ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܥܠܡܐ ܦܪܘܩܼܢ. ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܿܢܝ ܡܢܗ ܡܢܥܠܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘܼ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܟܢܐܼ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܙܒ̈ܢܝܢ ܕܝܠܢ ܩܘܝܘ ܐܢܫܐ ܡܢܗܘܢ. ܗܢܐܕܝܢ ܐܡܼܪܼ ܗܟܢܐ. ܐܦ ܐܪܣܛܝܕܣ ܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܠܼܢ. ܐܟܘܬܗ ܕܩܘܕܪܐܛܘܣ ܥܒܼܕ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܥܠ ܐܦ̈ܦܝ ܗܝܡܢܘܬܐܼ ܘܩܿܪܒ ܠܗܕܪܝܢܘܣ. ܘܗܼܘ ܗܢܐ ܟܬܒܐ ܡܫܬܟܚ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐܼ ܨܝܕ ܣܓ̈ܝܐܐ

4.5 pb. 187

ܕܚܡܫܐܼ ܥܠ ܐܦܣ̈ܩܘܦܐ ܕܗܼܘܘ ܒܐܘܪܫܠܡܿ. ܡܢ ܡܪܢ ܘܥܕܡܐ ܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܙܒ̈ܢܐ .܀.

ܕܐܦܣܩ̈ܘܦܐ ܕܝܢ ܕܗܼܘܘ ܒܐܘܪܫܠܡܼ. ܙܒ̈ܢܐ ܕܫܢ̈ܝܗܘܢ ܒܟܬܒܐ ܒܟܘܟ. ܠܐ ܐܫܿܟܚܬ. ܡܬܐܡܪܐ ܕܝܢ ܡܠܬܐܼ ܕܩܠܝܠ ܗܘ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܩܡܘ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܩܒܿܠܬ ܒܟܬܝܒ̈ܬܐܼ. ܕܥܕܡܐ ܠܚܘܪܒܐ ܐܚܪܝܐ ܕܗܼܘܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܗܕܪܝܢܘܣܼ. ܡܝܒܠܢܘܬܐ ܕܚܡܫܬܥܣܪ ܐܦܣܩ̈ܦܝܢ ܕܩܡܘ ܬܡܼܢ. ܕܟܠܗܘܢܼ ܥܒܪ̈ܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘܿ. ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܝܕܥܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܚܒܝܒܐܝܬ ܩܒܿܠܘ ܗܘܘ. ܘܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܕܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܼܢ. ܡܢܗܘܢ ܡܬܒܚܪܝܢ ܗܘܘ ܕܐܝܠܝܢ ܫܘܿܝܢ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܐܦܣܩܦܘܬܐ. ܡܩܝܼܡܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܟܠܗܿ ܥܕܬܐ ܕܬܡܢ ܡܢ ܥܒܪ̈ܝܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐܿ. ܡܢ ܝܘ̈ܡܝ ܫ̈ܠܝܚܐ ܘܥܕܡܐ ܠܚܘܪܒܐ ܐܚܪܝܐܿ. ܕܟܕ ܡܪܕܘ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܥܠ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܐܬܚܪܒܘ ܒܩܪ̈ܒܐ ܪ̈ܘܪܒܐ. ܡܛܠ ܕܓܡܼܪܘ ܕܝܢ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܐܟܣܩ̈ܦܐ ܕܡܢ ܓܙܝܪ̈ܐܼ. ܘܠܝܐ ܗܝ ܕܢܣܕܘܪ ܐܢܘܢ ܗܫܐ ܡܢ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܝܥܩܘܒܿ ܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ... ܕܬܪ̈ܝܼܢ ܫܡܥܘܢ .܀. ܕܬܠܬܐܼ ܝܘܣܛܘܣ .܀. ܕܐܪܒܥܐܼ ܙܟܝ .܀. ܕܚܡܫܐܼ ܛܘܼܒܝܐ .܀. ܕܫܬܐܼ ܒܢܝܡܝܢ .܀... ܕܫܒܥܐܼ ܝܘܚܢܢ .܀... ܕܬܡܢܝܐܼ ܡܬܝ܀ ܕܬܫܥܐܼ ܦܝܠܝܦܘܣ .܀... ܕܥܣܪܐܼ ܕܣܐܢܐܩܣ .܀. ܕܚܕܥܣܪܼ ܝܘܣܛܘܣ .܀. ܕܬܪܥܣܪܼ ܠܘܝ .܀. .܀. ܕܬܠܬܥܣܪܼ pb. 188 ܐܦܪܝܡ .܀. ܕܐܒܪܒܬܥܣܪܼ ܝܘܣܦ .܀. ܘܐܚܪܝܐ ܕܟܘܠܗܘܢ ܕܚܡܫܬܥܣܪܼ ܝܗܘܕܐ .܀. ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܗܘܘ ܐܦܣܩ̈ܘܦܐ ܒܥܕܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ ܘܥܕܡܐ ܠܗܢܐ ܙܒܢܐܼ ܘܟܠܗܘܢ ܡܢ ܓܙܘܪܬܐ. ܒܫܢܬ ܬܪ̈ܬܥܣܪܐ ܕܝܢ ܕܝܠܗܿ ܕܡܠܟܘܬܐܼ. ܟܕ ܡܿܠܝ ܟܣܝܣܛܘܣ ܥܣܪ ܫ̈ܢܝܢ ܒܐܦܣܩܦܘܬܐ ܕܪܗܘܡܐܼ. ܩܒܿܠ ܡܢ ܒܬܪܗܼ ܛܠܐܣܦܘܪܘܣ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܫܒܝܥܝܐ ܡܢ ܡܝܒܠܢܘܬܐ ܕܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܥܒܪܬܿ ܫܢܬܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܩܠܝܠܼ. ܩܡ ܒܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܫܬܝܬܝܐܼ ܐܘܡܘܢܝܣ. ܟܕ ܡܿܠܝ ܗܿܘ ܕܩܕܡܘܗܝ ܚܕܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ .܀.

4.6

ܕܫܬܐܼ ܥܠ ܚܘܪܒܗܘܢ ܐܚܪܝܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܒܫ̈ܢܝ ܗܕܪܝܢܘܣ...

ܟܕ ܕܝܢ ܡܪܘܕܘܗܘܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܣܓܝܐ ܗܘܬ ܘܥܫܢܐܼ. ܪܘܦܘܣ ܗܦܟܪܐ ܕܝܗܘܕ ܥܡ ܚܝܠܐ ܕܐܫܬܕܪ ܠܗ ܡܢ ܡܠܟܐ ܠܥܘܕܪܢܐܼ. ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܠܗܿ ܠܡܪܚܘܬܗܘܢ ܒܬܒܥܐ ܕܠܐ ܚܘܣܢ܆ ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܡܢ ܫܠܝ ܕܓܒܪ̈ܐ ܘܕܢ̈ܫܐ ܘܕܛ̈ܠܝܐܼ ܡܿܚܒܠ ܗܘܐ. ܘܒܢܡܘܣܐ ܕܩܪܒܐ ܐܪ̈ܥܝܬܗܘܢܼ ܫܒܿ ܗܘܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܗܘܢ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܪܫܐܿ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐܼ ܒܪ ܟܘܟܒܐ. ܕܒܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܼ ܓܒܪܐ ܩܛܘܠܐ ܘܠܣܛܝܐ. ܒܫܡܗ ܕܝܢ ܡܬܪܘܪܒ ܗܘܐܼ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܕܢܚܼ ܠܗܘܢ ܦܪܘܩܐܿ. ܐܝܟ ܕܠܐ̈ܠܝܨܐ ܘܫܒܼ̈ܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ pb. 189 ܥܫܼܢ ܩܪܒܐܿ ܒܫܢܬ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܠܟܘܬܐܼ. ܥܠ ܓܢܒ ܐܬܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܕܝܢܬܐ ܚܕܐ ܙܥܘܪܬܐܼ. ܘܡܚܣܢܐ ܗܘܬܼ ܣܿܓܝ. ܘܡܢ ܐܘܪܫܠܡܼ ܠܘ ܣܿܓܝ ܪܚܝܩܐ ܗܘܬ. ܘܡܪܕܘ ܒܗܿ ܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܟܕ ܚܕܪܗܿ ܕܝܢ ܩܪܒܐ ܡܢ ܠܒܪ ܙܒܢܐ ܣܓܐܐܼ. ܒܟܦܢܐ ܘܒܨܗܝܐܼ ܣܦܘ ܗܿܢܘܢ ܡܪ̈ܘܕܐ. ܘܗܿܘ ܕܗܼܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠܼܬܐ ܠܡܡܪܕܼ ܩܒܿܠ ܬܒܥܬܐ ܕܫܿܘܝܐ ܠܗ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܐܬܼܕܚܩܘ ܕܠܓܡܪ ܠܐ ܢܼܕܪܟܘܢ ܚܕܪ̈ܝܗܿ ܕܐܘܪܫܡܠܿ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܢܡܘܣܐ ܘܦܘܩܕܢܐ ܕܗܕܪܝܢܘܣ ܕܦܩܼܕܿ. ܕܐܦ ܠܐ ܡܢ ܛܿܘܪܐ ܣܓܝܐܐ ܢܚܘܪܘܢ ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܐܒܗܝ̈ܗܘܢ. ܗܠܝܢ ܐܫܬܥܝ ܐܪܝܣܛܘܢ ܕܡܢ ܦܐܠܠܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܚܪܒܬܿ ܐܘܪܫܠܡ ܡܠܝܐܝܬ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿ ܡܢ ܩܕܝܼܡ: ܘܐܬܼܒܢܝܬܿ ܐܚܪܬܐ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܐܬܝܬܒܬܿ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ: ܘܐܝܟ ܠܐܝܩܪܗ ܕܝܢ ܕܗܿܘ ܕܐܚܝܕ ܗܘܐ ܡܠܟܘܬܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܝܘܣ ܗܕܪܝܢܘܣ ܐܬܩܪܝܬܿ ܐܠܝܐ .܀. ܐܦ ܥܕܬܐ ܕܬܡܢ ܕܐܬܼܟܢܫܬܿ ܡܢ ܥܡܡ̈ܐܼ. ܡܢ ܒܬܪ ܗܿܢܘܢ ܐܦܣܩ̈ܘܦܐ ܕܗܿܘܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܓܙܘܪܬܐܼ. ܩܕܡܝܐ ܩܒܿܠ ܐܦܣܩܦܘܬܐ ܕܬܡܼܢ ܡܪܩܘܣ .܀. .܀. ...

4.7 pb. 190

ܕܫܒܥܐܼ ܕܐܝܠܝܢ ܗܘܼܘ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܪ̈ܫܢܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܓܠܬܐ.

ܟܕ ܕܝܢ ܡܙܼܗܪܢ ܗܘܝ ܥܕ̈ܬܐ ܕܒܟܠܗ ܥܠܡܐ ܒܕܡܘܬܐ ܕܟܘ̈ܟܒܐ ܢܗܝܪ̈ܐ: ܘܥܫܢܐ ܗܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܟܠܗ ܓܢܣܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐܼ. ܣܛܢܐ ܕܝܢ ܣܢܐܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܘܒܥܠܕܒܒܗ ܕܫܪܪܐ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܟܠ ܙܒܢ ܣܩܘܒܠܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐܼ. ܡܨܛܢܥ ܗܘܐ ܠܘܩܒܠ ܥܕܬܐ ܕܒܟܠ ܐܬܪ܇ ܕܒܟܠ ܫܘ̈ܚܠܦܝܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܪܕܘܦܝܐ ܒܝܕ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܡܙܕܝܢ ܗܘܐ ܠܩܘܒܠܗܿ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܙܕܓܪ ܗܘܐܼ. ܒܐܢܫܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܘܚܿܪ̈ܫܐܼ. ܐܝܟ ܕܒܡܐ̈ܢܐ ܡܚ̈ܒܠܢܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐܿ ܘܡܫ̈ܡܫܢܐ ܕܐܒܕܢܐ ܐܬܚܫܚ ܒܗܘܢܼ. ܘܒܨ̈ܢܥܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܡܙܕܝܢ ܗܘܐ. ܘܒܟܠ ܡܕܡ ܡܬܦܪܣ ܗܘܐܼ. ܕܢܠܒܫܘܢ ܗܘܘ ܐܦ ܚܿܪ̈ܫܐ ܘܡ̈ܛܥܝܢܐ ܫܡܐ ܕܪܣܛܝܢܘܬܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܬܕܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܼܢ. ܠܓܘܒܐ ܕܐܒܕܢܐ ܢܓܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܥܕܟܝܠ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܠܐ ܐܬܩܪܒܘ ܗܘܘܼ. ܒܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ ܒܝܼ̈ܫܐ ܡܗܼܦܟܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܿ. ܕܠܐ ܢܬܩܪܒܘܢ ܠܡܠܬܐ ܕܚ̈ܝܐ.. ܡܢܢܕܪܘܣ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܡܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܐܡܪܢ ܥܠܘܗܝ ܕܩܒܿܠ ܡܢ ܒܬܪ ܣܝܡܘܢܼ. ܩܕܡܐܝܬ ܐܬܚܙܝ ܚܝܠܐ ܢܘܟܪܝܐܼ ܒܕܡܘܬ ܚܘܝܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܪܗܫܘܗܝܿ. ܒܬܪ̈ܝܢ ܪ̈ܫܢܝܢ ܕܩܡܘ ܕܬܪܬܝܢ ܗܪܣܝܣ. ܒܣܛܘܪܢܝܠܘܣ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܢܣܗ pb. 191 ܐܢܛܝܘܟܝܐܼ ܘܒܣܝܠܝܕܘܣ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܣܘܪܝܐܼ ܘܐܚܪܢܐ ܒܡܨܪܝܢܿ. ܐܩܝܡܘ ܝܘܠܦܢܐ ܕܗܪܣܝܣ ܕܣܢܝܐܢ ܠܐܠܗܐ. ܣܘܛܪܢܝܠܘܣ ܕܝܢ ܒܣܓܝܐ̈ܬܐܼ ܒܕܡܘܬܗ ܕܡܢܢܕܪܘܣ ܡܠܠܠ ܕܓ̈ܠܬܐܿ. ܐܝܟ ܕܚܘܝ ܐܝܪܢܐܘܣ. ܒܐܣܟܡܐ ܕܝܢ ܕܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܼ ܐܦ ܒܣܝܠܝܕܣ ܡܬܼܚ ܨܢܥ̈ܬܗ ܕܠܐ ܣܟܐܿ. ܕܓܼܒܠ ܠܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗ ܡܣܝܒܬܐ ܫܘ̈ܥܬܐ ܦܟܝܗ̈ܬܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܥܕܬܐ ܐܢܫܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܡܬܟܿܬܫܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܫܪܪܐܼ. ܘܚܟܝܡܐܝܬ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܬܩܢܘ ܫ̈ܠܝܚܐ ܒܥܕܬܐܼ ܡܩܪܒܝܢ ܗܘܘ. ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܝܢ ܐܦ ܒܝܕ ܟܬܝ̈ܒܬܐܼ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܗܘܢ ܫܒܩܘ ܙܘܗܪܐ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܗܪܣܝܣ ܕܐܡܪܢܢ ܥܠܝܗܝܢ܇ ܕܡܢܗܘܢ ܐܦ ܐܢܚܢܢ ܚܙܼܝܢܢ ܡܐܡܪܐ ܕܡܟܣܢܘܬܐ ܚܠܝܡܬܐܿ. ܕܣܡ ܐܓܪܦܐ ܒܪ ܩܐܣܛܘܪ ܡܢ ܡܟ̈ܬܒܢܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܕܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܠܘܩܒܠ ܒܣܠܝܕܘܣܿ. ܘܦܪܣܝ ܒܝܫܘܬܐ ܕܛܥܝܘܬܗ. ܘܟܕ ܓܠܼܐ ܟܣܝ̈ܬܗ ܐܼܡܪ ܥܠܘܗܝܼ. ܕܠܘܩܒܠ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܠܡ ܐܟܬܒ ܥܣܪܝܼܢ ܘܐܪܒܥܐ ܣܦܼܪ̈ܝܢ. ܫܡܿܗ ܠܗ ܕܝܢ ܢܒ̈ܝܐ ܒܪ ܩܿܒܐܼ ܘܒܪ ܩܘܦ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܫܡ̈ܗܐ ܒܪܒܪ̈ܝܐ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢܿ. ܐܝܟ ܕܠܬܗܪܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܙܝܥܝܢ ܡܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܘܡܿܠܦ ܠܡ ܕܢܗܘܘܢ ܐܟܠܝܢ ܕܕܒܝܚܐ ܕܠܐ ܦܘܪܫܼܢ ܘܢܗܘܘܢ ܟܦܪܝܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܒܙܒܢܐ ܕܐܪܕܘܦܝܐ ܕܠܐ ܙܗܝܪܘܬܐ. ܘܡܿܦܩܕ pb. 192 ܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܪܒܝܢ ܠܗ ܒܕܡܘܬ ܦܝܬܓܘܪ̈ܐܼ ܕܚܡܫ ܫ̈ܥܝܢ ܢܗܘܘܢ ܫܬܝܩܝܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܕܡ̈ܝܢ ܠܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܒܣܝܠܝܕܘܣ. ܐܦ ܐܝܪܢܐܘܣ ܡܠܝܐܝܬܼ ܒܓܠܝܐ ܦܪܣܝܗܿ ܠܗܕܐ ܗܪܣܝܣ. ܟܬܿܒ ܕܝܢ ܐܝܪܢܐܘܣܼ. ܐܚܪܬܐܼ. ܕܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬܼ ܕܓܢܘܣܛܝܩܘ. ܕܗܢܢ ܗܠܝܢ ܚܪܫܘܬܗ ܕܣܝܡܘܢ ܠܘ ܐܟܘܬܗ ܕܡܿܛܫܐ ܗܘܐ ܠܗܼܿ. ܐܠܐܼ ܒܓܠܝܐ ܡܫܠܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ. ܘܐܝܟ ܕܒܡܕܡ ܪܒ ܡܫܬܒܗܪܝܢ ܗܘܘ ܒܨ̈ܒܘܬܐ ܕܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܒܚܪܫܘܬܐ ܠܪܚܡܬܐܿ. ܘܒܚ̈ܙܘܢܐ ܕܚ̈ܠܡܐ ܘܒܐܡܝܢܘܬܐ ܕܫܐ̈ܕܐ ܕܠܘܬܗܘܢܿ. ܘܒܨ̈ܒܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܕ̈ܡܝܢ ܠܗܠܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܠܡ ܡܠܦܝܼܢ ܕܡܬܒܥܐ ܠܗܘܢ ܕܣܥܘܪܘܢ ܟܠ ܣܘܝ̈ܒܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܥܠܠܝܢ ܒܐܪ̈ܙܝܗܘܢ. ܗܢܘ ܕܝܼܢ ܒܢܕܝܕܘܬܗܘܢ. ܕܐܚܪܢܝܐܝܬܼ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܥܼܪܩܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܗܼܢܘܢ ܡܢ ܐܪ̈ܟܘܢܘܗܝ ܕܥܠܡܐܿ. ܐܠܐ ܐܢ ܦܪܥܘ ܐܢܘܢ ܚܘܒܬ̈ܗܘܢ ܒܨܒܘ̈ܬܐ ܢܕܝ̈ܕܬܐܼ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܢ. ܒܗܠܝܢ ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐܿ. ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܣܛܢܐ ܕܚܿܕܐ ܒܒ̈ܝܫܬܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܛܿܥܝܢ ܗܘܘ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢܼ. ܫܦܠܐܝܬ ܠܐܒܕܢܐܼ ܡܫܬܒܝܢ ܗܘܘ. ܠܥܡ̈ܡܐ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܗܝܡܢܘܼ. ܡܫܬܒܝܢ ܗܘܘ. ܠܥܡ̈ܡܐ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܗܝܡܢܘܼ. ܓܘܕܦܐ ܪܒܐ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܡܠܬܐ pb. 193 ܕܐܠܗܐ ܡܛܠܬܗ ܕܗܠܝܢܿ. ܕܒܫܡܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܡܗܠܟܝܢ ܗܘܘ. ܓܕܫܬܿ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܫ̈ܠܝܚܐ ܕܕܓܠܘܬܐܼ ܕܬܥܼܫܢ ܥܠܝܢ ܡܣܼܒܪܢܘܬܐ ܕܪܘܫܥܐܿ. ܕܐܝܟ ܕܒܙܘܘܓܐ ܠܡ ܕܠܐ ܢܡܘܣ ܥܡ ܐܡܼ̈ܗܬܢ ܘܥܡ ܐܚ̈ܘܬܢ ܡܬܚܫܚܝܢ ܐܢܚܢܢܿ. ܒܡܐ̈ܟܠܬܐ ܡܣܝ̈ܒܬܐ ܡܬܛܘܫܝܢ ܐܢܚܢܢ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܫܬܒܩ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐ. ܗܼܘ ܓܝܪ ܫܪܪܐ ܩܿܝܡ ܢܦܫܗܼ ܘܚܘܝ ܢܘܗܪܗ ܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ. ܡܬܟܘܢܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܐܘܡܢܘܬܗܘܢ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܡܢ ܥܿܒ̈ܕܝܗܘܢ ܘܒܥܓܠ ܕܥܟܿܐ ܗܘܬܿ. ܕܡܫܬܚܠܦܢ ܗܘܝ ܘܡܬܚܕܬܢ ܗܪܣܝܣ. ܘܩܕܡ̈ܝܬܐ ܣܝܦܢ ܗܘܝܼ. ܘܒܟܠ ܐܣܟ̈ܡܝܢ ܘܒܟܠ ܕܡ̈ܘܢ ܒܙܒܢ ܙܒܼܢ ܡܬܚܒܠܢ ܗܘܝ. ܪܒܿܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܘܥܿܫܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܟܕ ܡܩܘܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܼ ܫܘܒܚܐ ܕܫܪܪܐ ܕܥܕܬܐܿ. ܗܿܝ ܕܗܼܝ ܒܠܚܘܕܝܗܿ ܒܟܠ ܐܬܪ ܒܢܟܦܘܬܐ ܘܡܨܠܠܘܬܐ ܘܚܐܪܘܬܐܿ. ܘܕܟܝܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ. ܕܚܟܡܬܐܕܐܠܗܐܼ ܒܟܠܗ ܓܢܣܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܡܢܗܪܐ ܗܘܬ݀ ܒܝ̈ܘܢܝܐܼ ܘܒܪ̈ܒܪܝܐ. ܕܥܼܟ ܕܝܢ ܥܡܗ ܥܡ ܙܒܢܐ ܐܦ ܓܘܕܦܐ ܗܿܘ ܕܥܠ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐܼ. ܘܩܘܝ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܠܢ ܟܕ ܙܿܟܝ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܘܟܠ ܐܢܫ ܡܘܕܐ ܒܗܿ. ܕܫܒܝܚ ܒܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܢܟܦܘܬܐ ܘܕܩܕܝܫܘܬܐ ܕܚܟܡܬ ܐܠܗܐ. ܘܐܢܫܼ ܠܐ ܡܡܪܚ ܗܘܐ ܕܢܡܠܠ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܢ ܡܠܬܐ ܨܐܬܐܿ. ܐܘ ܕܢܬܚܫܚ ܒܓܘܕܦܐ ܥܠ ܐܢܫܐ ܡܢ ܕܝܠܢ .܀. .܀. .܀.

4.8 pb. 194

ܕܬܡܢܝܐܼ ܕܐܝܠܝܢ ܡܟܬ̈ܒܢܐ ܗܼܘܘ ܡܢ ܒܢܗܝ ܥܕܬܐ.

ܒܪܡ ܕܝܢ ܒܗܘܢ ܒܗܠܝܢ ܙܒ̈ܢܐܼ. ܐܥܠ ܫܪܪܐ ܠܡܨܥܬܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܡܬܟܿܬܫܝܢ ܥܠ ܐ̈ܦܘܗܝܼ. ܘܡܘܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܠܗܪܣܝܣܼ ܘܡܬܟܿܬܫܝܢ ܥܡܗܝܢ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܠܐ ܟܬܝܒ̈ܬܐܼ. ܐܠܐܼ ܐܦ ܒܬܚܘ̈ܝܬܐ ܕܟܬܝ̈ܒܬܐ. ܝܕܝܥ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܗܘܢ ܒܗܠܝܼܢ ܗܓܐܣܝܦܘܣ. ܗܿܘ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܝܡ ܐܬܚܫܚܢܢ ܒܡܠܘܗܝ ܒܣܓܝܐ̈ܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܡܠܫܡܢܘܬܐ ܕܝܠܗ ܣܡܢܢ ܡܕܡ ܡܕܡ ܡܛܠ ܫ̈ܠܝܚܐ. ܒܚܡܫܐ ܗܟܝܠ ܣܦܼܪ̈ܐܼ. ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܟܪܘܙܘܬܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܗܿܝ ܕܕܠܐ ܛܥܝܘܬܐ ܗܝ ܐܟܬܒܼ ܒܡ̈ܠܐ ܦܫܝ̈ܛܬܐ. ܘܒܙܒܢܐ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗܼ ܐܘܕܥ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܬܩܢܘ ܗܘܘ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܐܟܬܒܼ ܗܟܢܐ. ܗܿܢܘܢ ܠܡ ܕܥܒܕܘ ܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ ܘܢܘ̈ܣܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܥܕܠܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܥܒܝܕܝܢ: ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܢܛܝܢܘܣ ܥܒܼܕܗ ܕܗܕܪܝܢܘܣ ܩܣܪ: ܗܿܘ ܕܐܦ ܐܓܘܢܐ ܥܒܕܝܢ ܠܗ: ܐܢܛܝܢܘܣ ܗܢܐ ܕܗܼܘܐ ܒܝܘ̈ܡܬܢܼ. ܐܦ ܡܕܝܢܬܐ ܓܝܪ ܒܢܼܐ ܥܠ ܫܡܗܼ ܐܢܛܝܢܘ. ܒܝ̈ܘܡܬܗ ܕܝܢ ܗܼܘܐ ܐܦ ܝܘܣܛܝܢܘܣ ܡܚܒܢܐ ܕܚܟܡܬܐ ܕܫܪܪܐܿ. ܕܥܕܟܝܠ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܒܗܿܝ ܚܟܡܬܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܡܬܿܗܦܟ ܗܘܐ. ܡܘܕܥ ܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܗܢܐ ܙܒܢܐܼ ܒܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܗܿܘ ܕܥܒܼܕ ܠܐܢܛܘܢܝܢܘܣܿ ܘܟܬܿܒܼ ܗܟܢܐ. ܘܠܝܐ ܗܝ ܠܡ ܕܢܘܕܥ ܥܡ ܗܠܝܼܢ ܐܦ ܥܠ ܐܢܛܝܢܘܣ ܗܿܘ ܕܗܫܐ ܗܼܘܐܿ. ܗܢܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܠܐܠܗܐ ܒܕܚܠܬܐ ܠܡܣܓܕ ܠܗ ܡܬܚܦܛܿ. ܟܕ ܝܕܥܝܢ ܠܗ ܕܡܢܼܘ ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܐܦ ܠܩܪܒܐ ܗܿܘ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܒܗܿܘ pb. 195 ܙܒܢܐ ܡܕܟܪ ܘܣܐܡ ܗܟܢܐ. ܐܦ ܒܩܪܒܐ ܠܡ ܕܗܼܘܐ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐܼ. ܒܪ ܟܘܟܒܐ ܠܡ ܗܿܘ ܕܗܼܘܐ ܪܫܐ ܠܡܪܘܕܘܬܗܘܢ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐܼ. ܦܩܼܕ ܗܘܐ ܕܢܐܬܘܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܠܡܣܡ ܒܪ̈ܫܐ ܡܪ̈ܝܪܐܿ. ܐܢ ܠܐ ܟܦܪܝܢ ܗܘܘ ܘܡܓܕܦܝܢ ܥܠ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ .܀. ܐܼܡܪ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܢܦܫܗܼ. ܕܐܝܟܢܐ ܦܢܼܐ ܠܕܚܠܬ ܡܪܢ ܡܢ ܚܟܡܬܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐܿ. ܕܒܡܚܫܒܬܐ ܘܒܕܝܢܼܐ ܥܒܕܗܿ ܠܗܕܐ. ܘܟܕ ܡܚܘܐ ܗܠܝܢ ܟܬܿܒܼ. ܕܐܦ ܐܢܐ ܠܡ ܚܿܕܐ ܗܿܘܝܬܼ ܒܝܘܠܦܢܗ ܕܦܠܛܘܢ. ܘܟܕ ܫܿܡܥ ܗܿܘܝܬ ܕܡܬܐܟܠܝܢ ܩܪ̈ܨܝܗܘܢ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ: ܚܿܙܐ ܗܿܘܝܬ ܕܝܢ ܕܡܢ ܡܘܬܐ ܠܐ ܕܚܠܝܢ ܗܘܘ: ܐܦ ܠܐ ܡܢ ܡܕܡ ܕܡܣܼܬܒܪ ܕܕܚܼܝܠܼ. ܘܡܬܪܥܐ ܗܿܘܝܬ ܒܢܦܫܝܼ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܨܒܝܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܒܝ̈ܫܬܐ ܘܒܪ̈ܓܝܓܬܐ. ܡܢܼܘ ܓܝܪ ܐܝܬ ܕܪܚܿܡ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܘܠܐ ܡܚܡܣܢ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐܿ. ܐܘ ܕܡܩܿܒܠܐ ܥܠܘܗܝ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܒܣܪܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐܿ. ܘܡܨܐ ܕܢܚܫܼܒܝܘܗܝ ܠܡܘܬܐ ܛܒܬܐ ܕܓܿܠܙ ܠܗ ܡܢ ܪ̈ܓܝܓܬܗ. ܐܠܐ ܡܢ ܟܠ ܦܘܪ̈ܣܝܢ ܐܝܢܐ ܕܗܟܢܐ ܗܘܼ. ܕܢܗܘܐ ܚܝ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗܿܘܐ ܡܬܦܪܣܼ ܘܕܠܐ ܢܪܓܫܘܢ ܒܗ ܕܝ̈ܢܐ. ܘܠܘ ܢܦܫܗ ܗܿܘܐ ܗܘܐ ܡܟܪܙ ܐܝܟ ܕܢܩܛܠܘܢܝܗܝ...

4.9

ܕܬܫܥܐ ܐܓܪܬܐ ܕܗܕܪܝܢܘܣ ܕܟܬܼܒ. ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܡܬܪܕܦܝܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܠܐ ܕܝܢܐ.

ܬܘܒ ܕܝܢ ܗܼܘ ܝܘܣܛܝܢܘܣ ܡܫܬܥܐ. ܕܟܕ ܩܒܿܠ ܗܕܪܝܢܘܣ pb. 196 ܟܬܝܒ̈ܬܐ: ܡܢ ܣܐܪܢܝܘܣ ܓܪܐܢܝܢܘܣ ܗܓܡܘܢܐ ܢܨܝܚܐ ܡܛܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܟܬܼܒ ܗܘܐ ܠܗ: ܕܠܐ ܗܼܘܬ ܟܐܢܐ ܗܕܐ ܕܕܠܐ ܪܫܝܢܐ ܕܡܕܡ ܠܩܥܬܐ ܕܥܡܐ ܢܥܒܕ ܛܝܒܘܬܐܿ ܘܥܘܿܠܐܝܬ ܢܩܿܠܛ ܐܢܘܢܼ. ܘܗܼܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐܼ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܟܬܼܒܿ. ܠܡܝܢܘܩܝܘܣ ܦܘܢܕܝܢܘܣ ܐܢܬܘܦܛܐ ܕܐܣܝܐ ܘܦܩܼܿܕܼ. ܕܠܐ ܢܩܿܛܠ ܠܐܢܫ ܕܠܐ ܪܫܝܢܐ ܘܩܛܪܓܢܘܬܐ ܕܙܕܩܐ. ܘܣܡ ܦܚܡܗܿ ܕܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܘܟܬܒܗܿ ܒܠܫܢܐ ܪܗܘܡܝܐܼ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ. ܐܼܡܪ ܕܝܢ ܩܕܡܝܗܼܿ ܗܠܝܢ. ܕܐܦ ܡܢ ܐܓܪ̈ܬܐ ܠܡ ܕܩܣܪ ܪܒܐ ܘܝܕܝܥܐ ܗܕܪܝܢܘܣ ܐܒܘܟܘܢܼ. ܐܝܬ ܠܢ ܕܢܬܒܥ ܡܢܟܘܢܼ ܐܝܟ ܕܐܦܝܣܢܢ ܕܢܬܦܩܿܕܘܢ ܕܢܗܘܐ ܗܘܐ ܕܝܢܼܐ. ܘܗܕܐܼ ܠܘ ܐܝܟ ܡܛܠ ܕܡܢ ܗܕܪܝܢܘܣ ܐܬܼܦܩܕ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦܝܣܢܢ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܗܕܐ ܡܦܝܣܝܢ ܐܢܚܢܼܢ ܕܒܙܕܩܐ ܗܝ ܒܥܘܬܢ. ܣܡܢܢ ܕܝܼܢ ܐܦ ܦܚܡܐ ܕܐܓܪܬܗ ܕܗܕܪܝܢܘܣܿ. ܕܐܦ ܡܢܗܿ ܡܢ ܗܕܐ ܬܫܬܘܕܥܘܢ ܕܒܫܪܪܐ ܐܡܪܢܢ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܓܒܪܐܼ. ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܚܡܗܿ ܪܗܘܡܐܝܬܼ ܗܟܢܐ ܣܡܗܿ. ܐܢܚܢܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܚܝܠܢ ܠܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐܼ ܐܦܩܢܗܿ. ܐܝܬ ܒܗܿ ܕܝܼܢ ܗܟܢܐ ܀ .. ܠܡܝܢܘܩܝܘܣ ܦܘܢܕܘܢܘܣܼ. ܐܓܪܬܐ ܩܒܿܠܬ ܕܐܬܟܒܬܿ ܠܝ ܡܢ ܣܐܪܢܝܘܣ ܓܪܐܢܝܢܘܣ ܓܒܪܐ ܡܫܒܚܐܿ. ܗܿܘ ܕܐܢܬ ܩܒܠܼܬ ܡܢ ܒܬܪܗ. ܠܐ ܡܟܝܠ ܨܒܿܐ ܐܢܐ ܕܐܫܒܩܝܗܿ ܨܒܘܬܐ ܕܠܐ ܥܘܩܒܐ. ܕܐܦܠܐ ܒܢ̈ܝ pb. 197 ܐܢܫܐ ܢܗܘܘܢ ܡܬܿܕܠܚܝܼܢ. ܐܦ ܠܐ ܠܐ̈ܟܠܝ ܩܪܨܐ ܥܠܼܬܐ ܠܒܝܫܬܐ ܬܬܝܗܒ. ܡܟܝܠ ܦܫܝܩܐܝܬ ܒܗܢܐ ܦܝܣܐ ܕܡܦܝܣ ܥܡܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐܿ ܡܛܘܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܢܬܩܿܛܠܘܢܼ. ܐܢ ܗܘ ܕܡܫܟܚܝܢ ܕܢܚܘܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܥܒܿܕܐ ܕܫܘܿܐ ܠܡܘܬܐܼ ܒܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܢܬܩܿܒܠܘܢ. ܠܘ ܕܝܢ ܠܦܝܣܐ ܐܘ ܠܩ̈ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܢܫܡܼܥ. ܣܿܓܝ ܕܝܢ ܙܕܿܩܼ. ܕܐܢ ܐܢܫ ܒܿܥܐ ܕܢܐܟܘܠ ܩܪ̈ܨܝܗܘܢܼ ܕܐܢܬ ܬܦܪܘܫ. ܐܢ ܐܢܫ ܕܝܢ ܡܩܛܪܓ ܠܗܘܢ: ܘܡܚܘܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܡܬܕܿܒܪܝܼܢ. ܗܟܢܐ ܗܘܼܝ ܦܩܿܕܼ ܐܝܟ ܚܝܠܗ ܕܚܛܗܐ. ܘܡܘܡܐ ܐܢܐ ܠܟ ܒܗܪܩܠܣܼ. ܕܐܢ ܐܢܫ ܡܛܠ ܥܘܫܩܐ ܥܒܿܕ ܗܕܐܼ. ܢܿܬܒܼܛܠ ܠܟ ܕܬܕܘܢܼ ܘܬܗܼܦܟ ܠܗ ܦܘܪܩܢܐ ܕܒܝܫܘܬܗ...

4.11 pb. 198

ܕܚܕܥܣܪܼ ܥܠ ܪ̈ܫܐ ܕܗܪܣܝܣ ܕܗܼܘܘ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܗܿܢܘܢ.

ܡܘܕܥ ܕܝܢ ܗܼܘ ܐܝܪܢܐܘܣܼ. ܕܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܗܝܓܢܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܪܗܘܡܐ ܗܢܐ ܕܐܡܪܢܢ ܥܠܘܗܝܼ ܐܥܠ ܘܠܢܛܝܢܘܣ ܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗܿ. ܘܩܪܕܘܢ ܪܫܐ ܕܛܥܘܝܬܐ ܕܒܝܬ ܡܪܩܝܘܢܿ. ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܐܬܝܕܥܘ ܗܘܘ ܒܪܗܘܡܐ. ܟܬܼܒ ܕܝܼܢ ܗܟܢܐ. ܕܘܠܢܛܝܢܘܣ ܠܡ ܐܬܼܐ ܠܪܗܘܡܐ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܗܝܓܝܢܘܣܼ. ܥܫܢܬܿ ܕܝܢ ܛܥܝܘܬܗܼ ܒܝܘ̈ܡܘܗܝ ܕܦܝܘܣ. ܐܓܪ ܕܝܼܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘ̈ܡܘܗܝ ܕܐܢܝܩܛܘܣ. ܩܪܕܘܢ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܗܼܘܐ ܩܕܡ ܡܪܩܝܘܢܼ. ܐܦ ܗܼܘ ܒܝܘ̈ܡܘܗܝ ܕܗܝܓܝܢܘܣ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܬܫܥܐ ܐܬܼܐ ܗܘܐ ܠܥܕܬܐܼ. ܘܡܘܕܐ ܗܘܐܼ ܕܡܛܥܐ ܛܥܼܐ. ܘܗܟܢܐ ܥܒܿܕ ܗܘܐܼ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܕܒܙܒܢ ܡܿܠܦ ܗܘܐ ܒܛܘܫܝܐܼ. ܘܒܙܒܢ ܬܘܒ ܡܘܕܐ ܗܘܐ ܒܛܥܝܘܬܗ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܡܬܟܣܣ ܗܘܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܿܠܦ ܗܘܐ ܒܝܫܐܝܬ. ܘܡܪܚܩ ܗܘܐ ܡܢ ܟܢܫܐ ܕܐܚ̈ܐ. ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܗܪܣܝܣ. ܒܗܿܘ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ ܬܘܒܼ ܗܠܝܢ ܐܼܡܪ ܡܛܠ ܩܪܕܘܢ. ܩܪܕܘܢ ܠܡ ܗܿܘ ܕܩܒܿܠ ܥ̈ܠܠܬܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܝܬ ܣܝܡܘܢܼ ܐܬܼܐ ܠܪܗܘܡܐ ܒܫ̈ܢܝ ܗܝܓܝܢܘܣܿ. ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܬܫܥܐ ܡܢ ܡܝܒܠܢܘܬܐ ܕܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ. ܘܡܿܠܦ ܗܘܐܼ. ܕܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܐܬܟܪܙ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܘܡܢ ܢܒ̈ܝܐܼ ܠܘ ܐܒܘܗܝ ܕܡܪܢ ܝܘܫܥ ܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܗܢܐ ܠܡ ܓܝܪܼ ܝܕܝܥ ܗܼܘ. ܗܿܘ ܕܝܼܢ ܠܐ ܡܬܝܕܥ. ܘܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܢܐܢܐ. ܗܿܘ ܕܝܼܢ ܛܒܿܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܩܒܿܠ ܕܝܢ ܡܢܗ ܡܢ ܗܢܐ ܡܪܩܝܘܢܼ ܘܪܒܝܗ ܠܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ. ܘܕܠܐ ܬܚܡܨܬܐܼ ܡܓܕܦ ܗܘܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܐܝܪܢܐܘܣܼ. ܦܪܣܝ pb. 199 ܒܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ ܣܓܝܐܬܐ ܠܥܘܡܩܐ ܕܛܥܝܘܬܗ ܕܘܠܢܛܝܢܘܣ ܕܠܐ ܡܣܬܝܟܿ. ܕܐܝܟ ܪܚܼܫܐ ܒܝܫܼܐ ܒܢܩ̈ܥܘܗܝ ܟܡܿܝܢ ܗܘܐ ܘܡܣܬܪ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܬܘܒܼ ܐܦ ܥܠ ܐܚܪܢܐ ܕܫܡܗ ܡܪܩܘܣ ܐܡܼܪ ܕܗܘܼܐ ܒܗܘܢ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐܿ. ܕܡܕܼܪܫ ܗܘܐ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܕܚܪܫܘܬܐ. ܟܬܼܒ ܕܝܢ ܘܦܪܣܝ ܐܦ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܐܪ̈ܙܝܗܘܢ ܡܣ̈ܝܒܐܼ ܒܗܠܝܢ ܡܗܠܐ. ܕܐܝܬ ܠܡ ܡܢܗܘܢܼ ܕܒܝܬ ܡܫܬܘܬܐ ܡܬܼܩܢܝܢ܇ ܘܥܒܕܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܐܪ̈ܙܝܗܘܢ ܒܡ̈ܠܐ ܕܡܕܟܪܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܥܠ ܗܿܢܘܢ܇ ܘܩܿܪܝܢ ܠܗ ܠܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܣܬܥܪ ܡܢܗܘܢ ܡܫܬܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐܿ. ܒܕܡܘܬܐ ܕܗܿܢܘܢ ܡܘ̈ܙܓܐ ܕܠܥܠ. ܘܡܿܬܝܢ ܠܗܘܢ ܠܡܗܝܐ ܘܡܥܡܕܝܢ ܠܗܘܢܼ ܘܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܥܠܝܗܘܢ. ܕܒܫܡܐ ܠܡ ܕܐܒܐ ܕܟܠ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܬܝܕܥܼ. ܘܒܫܡܐ ܕܫܪܝܪܬܐܿ ܐܡܐ ܕܟܠܼ. ܘܒܫܡܐ ܕܗܿܘ ܕܢܚܼܬ ܥܠ ܝܫܘܥ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܫܡ̈ܗܐ ܥܒܪ̈ܝܐ ܡܕܟܪܝܼܢ. ܕܢܿܬܗܪܘܢ ܐܢܘܢ ܣܿܓܝ ܠܗܿܢܘܢ ܕܡܬܓܡܪܝܢ ܒܐܪ̈ܙܝܗܘܢ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܿܠܝ ܗܝܓܝܢܘܣ ܐܪܒܥ ܫ̈ܢܝܢ ܒܐܦܣܩܘܦܘܬܐܼ. ܦܝܘܣ ܩܒܿܠ ܬܫܡܫܬܐ ܕܐܦܣܩܦܘܬܐ ܕܪܗܘܡܐ. ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܕܝܼܢ ܡܪܩܘܣ ܗܼܘܐ ܪܥܿܝܐܿ. ܟܕ ܡܿܠܝ ܐܡܘܢܝܣ ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܟܕ ܡܿܠܝ ܡܪܩܘܣ ܥܣܪ ܫ̈ܢܝܢ ܒܬܫܡܫܬܗ ܘܐܬܬܢܝܚܼ. ܩܒܿܠܐ ܡܢ ܒܬܪܗ ܬܫܡܫܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ ܩܠܐܕܝܘܢ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܒܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ: ܡܢ ܒܬܪ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܐ ܕܦܝܘܣ ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐܼ. ܘܩܡ ܬܡܼܢ ܐܢܝܩܛܘܣ. ܕܒܝܘܡܬܗ ܐܫܬܥܝ ܗܓܐܣܝܦܘܣ ܕܥܠܼ ܠܪܗܘܡܐܿ. ܘܩܘܝ ܬܡܢ ܥܕܡܐ ܠܐܦܣܩܦܘܬܗ ܕܐܠܘܬܪܘܣ. .܀. .܀. .܀

4.12 pb. 200

ܕܬܪܥܣܪܼ. ܥܠ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܐܟܬܒ ܝܝܘܣܛܝܢܘܣ ܠܐܢܛܘܢܝܢܘܣ.

ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܼܢ ܥܿܫܢ ܗܘܐ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܝܘܣܛܝܢܘܣ. ܘܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܣܟܡܐ ܕܦܝܠܣܦܘܬܐܼ ܡܣܿܒܪ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܒܡܐܡܪ̈ܘܗܝ ܕܡܟܼܬܒ ܗܘܐܼ ܡܬܟܿܬܫ ܗܘܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܒܡܐܡܪܐ ܕܐܟܬܒ ܠܘܩܒܠ ܡܪܩܝܘܢܼ ܡܕܟܪ. ܘܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܕܣܐܡ ܗܘܐ ܠܗܼ ܩܿܝܡ ܗܘܐ ܒܥܠܡܐ ܗܼܘ ܡܪܩܝܘܢ. ܐܡܼܪ ܕܝܼܢ ܗܟܢܐ ܕܡܪܩܝܘܢ ܠܡ ܦܘܢܛܣܝܐ ܗܿܘ ܕܐܦ ܥܕܟܝܠ ܩܿܝܡ: ܘܡܧܠܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܗ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܕܐܝܬ ܐܠܗܐ ܕܪܒ ܡܢ ܥܒܘܕܐܼ. ܘܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܒܕܘܟ ܕܘܝܟܼ. ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܣܓܗܝܐܐ ܐܦܝܣ ܒܝܕ ܫܐ̈ܕܐ ܕܡܥܕܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ. ܕܢܗܘܘܢ ܡܡܠܠܝܢ ܓܘܕܦܐ ܘܕܢܼܟܦܪܘܢܿ. ܕܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܠܐ ܗܼ،ܐ ܐܒܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐܿ. ܘܢܘܕܪܘܢ ܕܐܚܪܢܐ ܐܝܬ ܕܪܒ ܡܢ ܗܢܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܕܪܕܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪܬܼ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܡܬܩܪܝܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܠܐ ܫܠܡܝܢ ܝܘ̈ܠܦܢܝܗܘܢ ܕܦܝ̈ܠܣܘܦܐ ܠܚ̈ܕܕܐ. ܫܡܐ ܕܦܝܠܣܦܘܬܐܼ ܕܓܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܘܣܦܼ ܘܐܿܡܪ. ܕܐܝܬ ܠܢ ܠܡ ܡܐܡܪ̈ܐܼ ܠܘܩܒܠ ܟܠܗܝܢ ܗܪܣܝܣ ܕܗܼ̈ܘܝ. ܕܐܢ ܨܒܿܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܩܪܘܢ ܐܢܘܢܼ ܝܗܒܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܗܘܢ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܝܘܣܛܝܢܘܣܼ. ܐܦ ܠܘܩܒܠ ܚ̈ܢܦܐܼ ܥܒܼܕ ܡܐܡܪܗܐ ܒܚܦܛܝܘܬܐ. ܘܬܘܒܼ ܐܦ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܗܝܡܢܘܬܢ ܠܡܠܟܐ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܗܿܘ ܕܐܬܩܪܝ . ܐܦ ܠܒܘܼܠܐ ܕܣܘܢܩܠܛܘܣ ܕܪܗܘܡܐܼ ܟܬܼܒ. ܒܗܿ ܓܝܪ ܒܪܗܘܡܐ ܡܬܿܗܦܟ pb. 201 ܗܘܐܼ. ܘܡܚܘܐ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܡܢܼܘܼ ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܐܝܬܘܗܝܿ. ܒܡܦܩ ܒܪܘܚܗ ܕܐܟܬܒ ܒܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ. ܠܐܘܛܘܩܪܛܘܪ ܛܝܛܘܣ: ܐܠܝܘܣ ܗܕܪܝܢܘܣ: ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܐܘܣܒܝܣ ܩܣܪ ܣܒܣܛܘܣ. ܘܠܘܪܝܣܝܡܘܣ ܒܪܗ ܦܝܠܣܘܦܐ ܘܠܠܘܩܝܘܣ ܒܪܗ ܕܩܣܪ: ܘܠܟܠܗ ܣܘܢܩܠܛܘܣ. ܘܠܟܠܗ ܥܡܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ: ܚܠܦ ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܟܠܗ ܓܢܣܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܡܣܬܢܐܝܢ ܥܘܿܠܐܝܬ ܘܡܬܛܠܡܝܼܢ. ܝܘܣܛܝܢܘܣ ܒܪ ܦܪܝܣܩܘܣ ܒܪ ܒܟܝܣ ܡܢ ܢܦܘܠܝܣ ܕܦܠܣܛܝܢܼܐܼ. ܡܩܿܪܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܒܥܘܬܐܼ ܘܬܟܫܦܬܐ .܀. .܀

4.13

ܕܬܠܬܥܣܪܼ ܐܓܪܬܐ ܕܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܕܟܬܼܒ ܠܟܠܗܿ ܐܣܝܐ ܡܛܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܠܢ .܀.

ܟܕ ܕܝܢ ܩܿܪܒܘ ܠܗ ܒܥܘܬܐ ܐܦ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܡܠܟܐ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ: ܕܒܟܠܗܿ ܐܣܝܐ ܒܨܥܪܐ ܕܟܠ ܐܣܟܝܡ ܡܢ ܥܡܐ ܕܩܘܪܝܐ ܡܬܐܠܨܝܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐܼ. ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐܼ ܣܡ ܒܟܠܗܿ ܐܣܝܐ. ܐܘܛܘܩܪܛܘܪ ܩܣܪܼ. ܡܪܩܘܣ ܐܘܪܐܠܝܘܣ ܕܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܣܒܣܛܘܣ ܠܟܠܗܿ ܐܣܝܐ ܫܠܡ. ܐܢܐ ܝܕܥܿܢܐ ܕܠܐ̈ܠܗܐ ܒܛܝܠ ܗܘ ܠܗܘܢܼ. ܕܠܐ ܢܛܥܼܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ. ܝܬܝܪ ܡܢܟܘܢ ܓܝܪܼ ܗܼܢܘܢ ܡܫܢܩܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܨܒܿܝܢ ܕܢܣܓܕܘܢ ܠܗܘܢ. ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܕܡܥܝܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܫܓܘܫܝܐܼ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܫܪܪܝܢ ܐܢܬܘܢܿ. ܕܡܩܛܪܓܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܕܡܬܩܛܪܓܝܼܢ ܒܗܿ ܓܒܿܝܢ ܠܗܘܢܿ. ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܐܠܗܗܘܢ ܡܡܬ ܢܡܘܬܘܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܢܚܼܘܢ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܙܟܿܝܼܢ ܕܢܦܫ̈ܬܗܘܢ pb. 202 ܡܫܠܼܡܝܢܿ. ܕܠܐ ܢܫܬܥܒܕܘܢ ܠܡܕܡ ܕܡܦܝܣܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܕܢܥܒܕܘܢ. ܥܠ ܙܘ̈ܥܐ ܕܝܢ ܕܗܼܘܘ ܘܗܿܘܝܼܢ ܘܠܝܐ ܗܝ ܕܢܥܿܗܕܟܘܢܿ. ܕܡܬܬܥܝܩܝܢܢ ܐܡܬܝ ܕܗܿܘܝܢ. ܟܕ ܢܦܚܡ ܗܟܝܠ ܕܝܠܢ ܥܡ ܕܗܿܢܘܢܼ. ܗܢܼܘܢܼ ܒܦܪܗܣܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܝܬܝܪ ܡܢܢ. ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܒܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܛܿܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܗܼ. ܐܦ ܒܐ̈ܠܗܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܣܿܝܢ ܐܢܬܘܢܼ. ܘܒܦܘܠܚܢ ܕܗܿܘ ܕܠܐ ܡܐܬ ܡܣܼܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢܿ. ܕܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܦܠܚܝܢ ܠܗ ܛܪܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܪܕܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܕܠܡܐ ܠܡܘܬܐ. ܘܥܠܝܗܝܢ ܥܠ ܗܠܝܼܢ ܗܓܡ̈ܘܢܐ ܣܓܗܝܐܐ ܕܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܟܬܒܘ ܠܐܒܝ. ܐܦ ܗܼܘ ܟܬܼܒ ܠܗܘܢ ܦܚܡܗܝܼܢ ܕܒܡܕܡ ܠܐ ܢܫܚܘܩ ܐܢܘܢ ܐܢܫ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢܿ. ܐܠܐ ܐܢ ܕܠܡܐ ܐܬܚܙܝܘ ܕܡܘܫܛܝܢ ܐܝܕܐ ܡܕܡ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܐܦ ܠܝ ܐܘܕܥܘܢܝ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܛܠ ܗܠܝܼܢ. ܐܦ ܐܢܐܼ ܟܬܒܿܬ ܘܫܿܠܡܬ ܠܬܪܥܝܬܗ ܕܐܒܝ. ܐܢ ܐܢܫ ܕܝܢ ܐܝܬ ܕܡܩܘܐ ܒܗܢܐ ܪܥܝܢܐ: ܘܡܿܝܬܐ ܠܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܕܝܢܼܐ ܕܗܢܐ ܠܡ ܗܟܢܐ ܗܘܼ. ܗܿܘ ܕܡܬܐܟܠܝܢ ܩܪ̈ܨܘܗܝܼ ܢܿܬܼܪܐ ܡܢ ܪܫܝܢܐ. ܐܦܢ ܢܬܚܙܐ ܕܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܐܝܢܐ ܕܐܿܟܪ ܩܪ̈ܨܘܗܝܼ ܢܿܬܚܝܿܒ. ܐܬܣܝܡ ܕܝܢ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐܼ ܒܟܘܠܗܿ ܐܣܝܐ. ܘܕܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܗܼ̈ܘܝ ܡܣܼܗܼܕ ܡܠܝܛܘܢ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܣܪܕܝܘܣ ܡܕܝܢܬܐܿ. ܕܝܕܝܥ ܗܘܐ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܒܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܥܒܼܕ ܠܐܘܢܛܘܩܪܛܘܪ ܘܐܪܘܣ ܥܠ ܐܗܦܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܠܢ .܀.

4.14 pb. 203

ܕܐܪܒܬܥܣܪܼ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬ ܥܘܗܕܢܐ ܕܝܕܘ̈ܥܘܗܝ ܕܫܠܝܚܐ.

ܒܝܘ̈ܡܟܬܗ ܕܝܢ ܕܐܢܝܩܛܘܣ ܗܢܐ ܕܐܡܼܪܢ ܥܠܘܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐܼ. ܡܫܬܥܐ ܐܝܪܢܐܘܣܼ. ܕܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܩܿܝܡ ܗܘܐ ܒܥܠܡܐܼ ܘܐܬܼܐ ܠܪܗܘܡܐܿ. ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡܠܬܐ ܕܒܨܬܐ ܥܡ ܐܢܝܩܛܘܣ ܥܠ ܝܘܡܐ ܕܦܣܟ. ܘܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܐܦ ܬܫܥܝܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܫܠܡ ܡܛܠ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣܼ. ܕܐܦ ܠܗܿ ܘܠܝܬܐ ܗܝ ܕܢܿܩܦܗܿ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ ܥܠܘܗܝ. ܪܫܝܡܐ ܕܝܢ ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܣܡ ܐܝܪܢܐܘܣ ܠܘܩܒܠ ܗܪܣܝܣܼ ܗܟܢܐ. ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܠܡ: ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܬܬܠܿܡܕܘ ܐܬܬܠܡܕ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐܿ ܘܐܬܿܗܦܟ ܥܡ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܚܙܘ ܠܡܪܢܼ. ܐܠܐܼ ܐܦ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ ܗܼܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܒܐܣܝܐ ܒܥܕܬܐ ܕܙܡܘܪܢܼܐܿ. ܕܐܦ ܐܢܚܢܢ ܚܙܝܢܝܗܝ ܒܛܝܠܘܬܢ. ܣܿܓܝ ܕܝܢ ܐܓܪ ܒܥܠܡܐ ܘܣܐܼܒ ܣܿܓܝܼ. ܘܫܒܝܚܐܝܬ ܘܝܕܝܥܐܝܬ ܐܣܗܕܿ. ܘܗܟܢܐ ܢܦܩܼ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܿܠܦ ܗܘܐ ܐܡܝܢܐܝܬܼ ܗܠܝܢ ܕܗܢܼܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗܝܢ ܫܪܝܪܢܼ. ܘܡܣܼܗܕܢ ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܥܕܬ̈ܐ ܕܐܝܬ ܒܐܣܝܐܿ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܐܚܝܕܝܢ ܡܫܠܡܢܘܬܗ ܕܦܘܠܝܩܪܦܘܣ. ܣܿܓܝ ܓܝܪ ܡܝܬܪ ܗܘܐܼ ܘܣܗܕܐ ܗܘܐ ܡܗܝܡܢܐ ܠܫܪܪܐ. ܘܝܬܝܪܼ pb. 204 ܠܘܩܒܠ ܘܠܢܛܝܢܘܣ ܘܡܪܩܝܘܢ ܘܕܫܪܟܐ ܡܚ̈ܒܠܝ ܪ̈ܥܝܢܐ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܠܪܗܘܡܐ. ܒܝ̈ܘܡܘܗܝ ܕܐܢܝܩܛܘܣܼ. ܠܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܪ̈ܣܝܘܛܐ ܕܐܡܼܪܢܢ ܥܠܝܗܘܢܼ ܐܦܢܝ ܠܥܝܕܬܐ ܕܠܗܐ. ܘܡܿܠܦ ܗܘܐ ܘܡܟܪܼܙ ܕܠܗܢܐ ܫܪܪܐ ܒܠܚܘܕ ܩܒܿܠ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐܿ. ܗܢܐ ܕܥܕܬܐ ܡܫܼܠܡܐ ܠܗ. ܘܐܝܬ ܐܢܫܐ ܕܫܡܥܘ ܡܢܗ ܕܐܿܡܪ ܗܘܐܼ. ܕܝܘܚܢܢ ܠܡ ܬܠܡܝܕܗ ܕܡܪܢܼ ܒܐܦܣܘܣ ܐܙܼܠ ܗܘܐ ܕܢܣܼܚܐ. ܘܐܚܼܙܐ ܠܓܘ ܠܩܐܪܝܢܬܘܣܼ. ܘܫܼܘܪ ܢܦܼܩ ܡܢ ܒܠܢܼܐܼ ܘܠܐ ܣܚܼܐ. ܐܠܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐܼ ܕܢܥܪܘܩ ܠܢ. ܕܠܐ ܐܦ ܒܠܢܼܐ ܬܦܠ ܥܠܝܢ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܓܘܗܿ ܩܐܪܝܢܘܣ ܒܥܠܕܒܒܗ ܕܫܪܪܐ. ܐܦ ܗܼܘ ܕܝܢ ܡܪܩܝܘܢ ܒܙܒܢ ܐܬܼܐ ܠܐ̈ܦܘܗܝ ܕܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܘܐܼܡܪ ܠܗܼ ܗܘܼܝ ܡܫܬܘܕܥ ܠܢ. ܗܼܘ ܕܝܼܢ ܐܡܼܪ. ܡܫܬܘܕܥ ܐܢܐ ܠܟܼ ܕܒܘܟܪܗ ܐܢܬ ܕܣܛܢܐ. ܘܕܐܝܟ ܗܕܐ ܟܠܗܿ ܙܗܝܪܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܠܫ̈ܠܝܚܐ ܘܠܬܠܡ̈ܝܕܝܗܘܢܼ. ܐܝܟܢܐܼ ܕܐܦ ܠܐ ܥܕܡܐ ܠܡܠܬܐ ܢܫܬܘܬܦܘܢ ܠܐܢܫ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܚܠܦܝܢ ܫܪܪܐܿ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܐܡܼܪ܇ ܕܡܢ ܓܒܪܐ ܠܡ ܕܡܦܼܠܓ ܒܪܥܝܢܗ ܒܝܘܠܦܢܐ ܐܚܪܢܐܿ. ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܐ ܡܪܕܘ ܘܕܬܪ̈ܬܝܢ ܐܫܼܬܐܠ ܡܢܗܿ. ܕܝܿܕܥ ܐܢܬ ܕܡܥܼܩܡ ܗܘ ܐܝܢܐ ܕܗܟܢܐ ܗܘ ܘܚܿܛܐܿ. ܘܕܐܿܢ ܢܦܫܗ ܠܚܝܒܘܬܐ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܢܦ ܐܓܪܬܐ ܝܕܝܥܬܐ ܕܦܘܠܝܩܪܦܘܣܼ ܕܟܬܼܒ pb. 205 ܠܦܝ̈ܠܝܦܣܝܐܿ. ܕܬܚܘܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܟܪܘܙܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܡܢܗܿ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܚܢܢ ܝܠܦܝܢ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܿܝܢ ܘܒܛܝܼܠ ܠܗܘܢ ܥܠ ܚܝ̈ܝܗܘܢ .܀. ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܐܝܪܢܐܘܣ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܒܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܕܦܝ̈ܠܝܦܣܝܐ ܕܟܬܼܒ ܘܐܝܬܝܗܿ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐܼ. ܐܬܚܫܚ ܠܣܗܕܘܬܐ ܡܢ ܗܿܝ ܐܓܪܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܕܦܛܪܘܣ .܀. .܀. .܀.

4.15

ܕܚܡܫܬܥܣܪܼ ܕܐܝܟܢܐ ܐܣܗܕ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܒܫ̈ܢܝ ܘܐܪܘܣ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܙܡܘܪ̈ܢܐܢ ܡܕܝܢܬܐ .܀.

ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܕܝܢ ܗܿܘ ܩܪܝ ܐܘܣܒܝܝܣ: ܟܕ ܕܒܿܪ ܡܠܟܬܘܐ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܼܢ. ܡܪܩܘܣ ܐܘܪܠܝܘܣ ܘܐܪܘܣ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܒܪܗ ܥܡ ܠܘܩܝܣ ܐܚܘܗܝܼ ܩܒܿܠ ܒܬܪܗ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܗܼܘܐ ܫܓܘܫܝܐ ܕܪܕܘܦܝܐ ܣܓܝܐܐ ܒܐܣܝܐܼ. ܘܐܫܬܟܠܠ ܒܣܗܕܘܬܐ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ. ܘܠܝܐ ܗܝ ܕܝܢ ܕܟܬܒܐ ܕܣܗܕܘܬܗ ܕܢܛܝܪ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐܼ ܕܢܣܼܝܡܝܘܗܣ ܒܥܘܗܕܢܗܿ ܕܗܕܐ ܬܫܥܝܬܐ. ܪܫܝܟ ܕܝܢ. ܗܼܘ ܟܬܒܐܼ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܗܿܝ ܕܡܿܕܒܪ ܗܘܐܿ. ܠܥܕܬܐ ܕܐܝܬ ܒܦܘܢܛܘܣ pb. 206 ܕܡܘܕܥܐ ܒܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ .܀. ܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܦܝܠܘܡܐܠܐ ܘܠܟܠܗܝܢ ܟܢܘ̈ܫܬܐ ܕܐܝܬ ܒܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܟ ܐܬܼܿܪ. ܛܝܒܘܬܐ ܘܫܠܡܐ ܘܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐܼ ܘܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܢܣܼܓܐ. ܟܬܼܒܢܢ ܠܟܘܢ ܐܚ̈ܝܼܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܗܕܘܼ ܐܦ ܥܠ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܩܪܦܘܣܿ. ܕܚܿܬܡ ܒܝܕ ܣܗܕܘܬܗ ܘܫܼܠܝ ܪܕܘܦܝܐ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܩܕܡ ܬܫܥܝܬܗ ܕܦܘܠܝܩܪܦܘܣܼ. ܥܠ ܣܗ̈ܕܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܫܬܥܝܼܢ ܘܪܫܼܡܘ ܒܟܬܝ̈ܒܬܐܿ. ܕܐܝܕܐ ܡܣܝܒܢܪܘܬܐ ܚܘܝܘ ܒܟܐ̈ܒܝܗܘܢ. ܗܟܢܐܼ ܕܐܬܗܪܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܕܝܪ̈ܝܢ ܗܘܘ ܘܩܝܡܝܢ ܘܚܝܪܝܢ ܒܗܘܢ܇ ܕܒܙܒܢ ܒܢܓ̈ܕܐ ܥܕܡܐ ܠܫܪ̈ܝܢܐ ܓܘ̈ܝܐ ܡܣܬܪܩܝܢ ܗܘܘ. ܗܟܢܐܼ ܕܐܦ ܡܥܝܗܘܢ ܓܘܝܐ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ. ܒܙܒܢ ܕܝܼܢ ܐܦ ܚ̈ܠܙܘܢܐ ܚܪ̈ܝܦܐ ܕܗܿܘܝܢ ܒܝܡܐ ܡܫܿܘܝܢ ܗܘܘ ܬܚܘܬܝܗܘܢ܇ ܘܒܟܠ ܙܢ̈ܝܢ ܕܫܢ̈ܕܐ ܘܢܓ̈ܕܐ ܡܝܿܬܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ܇ ܘܠܚܪܬܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܚܝܘ̈ܬܐ ܡܬܝܗܒܝܢ ܗܘܘ. ܡܫܬܥܝܢ ܕܝܼܢ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܐܬܢܨܚ ܓܪܡܢܝܩܘܣ ܚܠܝܨܐ. ܕܡܚܼܝܠ ܗܘܐ ܓܝܪܼ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܙܟܼܐ ܠܕܚܠܬ ܡܘܬܐ ܕܢܨܝܒܐ ܒܦܓܪܐ. ܘܟܕ ܨܒܼܐ ܗܘܐ ܐܢܬܘܦܛܐ ܕܢܦܝܣܝܘܗܝ: ܘܣܐܡ ܗܘܐ ܩܕܡܘܗܝ ܩܘܡܬܗ ܘܐܿܡܪ ܗܘܐ ܠܗ: ܕܛܠܝܐ ܐܢܬ ܘܥܠܝܡܐ ܚܘܣ ܥܠ ܢܦܫܟܼ. ܗܼܘ ܕܝܼܢ ܠܐ ܐܬܒܼܛܠ ܠܗ. pb. 207 ܐܠܐܼ ܚܿܕܝܐܝܬ ܡܝܿܬܐ ܗܘܐ ܠܗܿ ܠܚܝܘܬܐ ܠܘܬܗ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܓܘܪܓܐܼ ܐܠܐܼ ܐܦ ܒܩܛܝܪܐ. ܐܝܟ ܕܒܥܓܠ ܢܫܬܼܪܐ ܡܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܕܥܘܠܼܐ ܘܪܕܘܫܥܐ. ܘܒܡܘܬܗ ܫܒܝܚܐܼ ܟܠܗ ܥܡܐ ܐܬܕܡܪ ܗܘܐܿ. ܒܓܢܒܪܘܬܗ ܕܗܢܐ ܣܗܕܐ ܪܚܡܗ ܕܐܠܗܐܿ. ܘܒܢܨܝܒܘܬܐ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܡܢ ܫܠܝ ܫܿܪܝܘ ܩܥܝܼܢ ܢܿܬܼܩܠܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܐܠܗ ܐܢܘܢ. ܢܿܬܥܩܒ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܫܓܘܫܝܐ ܣܓܝܐܐ ܒܩܥܬܗܘܢܼ. ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܩܘܝܢܛܘܫ ܕܓܢܣܗ ܐܝܬܘܗܝ ܦܪܘܓܝܐ: ܕܐܬܼܐ ܚܕܬܐܝܬ ܡܢ ܦܪܘܓܝܐܼ. ܟܕ ܩܡ ܘܚܙܼܐ ܚܝܘ̈ܬܐ ܘܠܘܚܡܝܗܝܼܢ. ܕܚܼܠܼ ܘܐܬܟܪܗ ܒܢܦܫܗ. ܘܠܚܪܬܐܼ ܐܬܿܪܦܝ ܒܚ̈ܝܘܗܝ. ܡܚܘܝܐ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܕܗܢܐ ܟܬܒܐܼ. ܕܗܼܘ ܗܢܐܼ ܡܣܪܗܒܐ ܗܘܐ. ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܚܠܬ ܡܪܢ ܫܼܕܐ ܢܦܫܗ ܠܕܝܢܼܐ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܕ ܐܼܒܕ ܗܢܐܼ ܬܚܘܝܬܐ ܓܠܝܬܐ ܫܒܼܩ ܠܟܠܢܫܿ. ܕܠܐ ܘܿܠܐ ܕܢܗܘܐ ܐܢܫ ܫܿܕܐ ܢܦܫܗ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܡܪܚܐܝܬ ܕܠܐ ܕܚܠܬ ܡܪܢ. ܫܘܠܡܐ ܕܝܢ ܕܗܠܝܼܢ ܗܟܢܐ ܗܘܐ ܀ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܕܝܢ ܬܡܼܝܗܐ ܟܕ ܫܼܡܥ ܩܕܡܐܝܬ݀ ܩܘܝܼ ܕܠܐ ܫܓܘܫܝܐ. ܘܢܼܛܪ ܪܥܝܢܗ ܟܕ ܬܼܩܼܢ ܘܠܐ ܡܬܬܙܝܥ. ܘܨܒܼܐ ܕܢܦܘܫ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܒܥܘ ܡܢܗ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬ pb. 208 ܗܘܘ ܥܡܗ: ܕܢܦܘܩ ܠܐܓܘܪܣܐ ܕܩܠܝܠ ܪܚܝܩ ܗܘܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐܼ ܐܬܛܦܝܣ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܬܡܼܢ ܥܡ ܐܢܫܐ ܙܥܘܪ̈ܐ. ܘܡܕܡ ܐܚܪܝܼܢ ܠܐ ܥܒܿܕ ܗܘܐܿ ܠܐ ܒܠܠܝܐܼ ܘܠܐ ܒܐܝܡܡܐܿ. ܐܠܐ ܕܐܡܝܢ ܗܘܐ ܒܨ̈ܠܘܬܐ ܕܠܘܬ ܡܪܢܿ. ܕܒܗܝܢ ܒܥܿܐ ܗܘܐ ܘܡܬܟܫܦ: ܘܫܿܐܠ ܕܢܗܘܐ ܫܠܡܐ ܠܟܠܗܝܢ ܥܕܬ̈ܐ ܕܒܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܗܢܐ ܓܝܪ ܥܒܿܕܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܼ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܘܟܕ ܡܨܠܐ ܩܕܡ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܢܫܼܬܠܡܼ. ܚܙܼܐ ܒܠܠܝܐ ܚܙܘܐܼ ܕܬܫܘܝܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܬ ܬܚܝܬ ܪܫܗܿ. ܕܡܢ ܫܠܝ ܚܒܬܿ ܒܗܿ ܢܘܪܐ ܘܓܡܿܪܬܗܿ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܥܝܪ ܒܗܕܐܼ ܡܚܕܐ ܦܫܩܗ ܠܗܢܐ ܚܙܘܐܿ. ܘܦܫܝܩܐܝܬ ܩܿܕܡ ܐܡܼܪ ܠܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡܗ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܗܘܐܿ. ܕܡܛܘܠ ܡܫܝܚܐ ܒܢܘܪܐ ܢܿܦܩ ܐܢܐ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܟܦܝܢ ܗܘܘ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܗܿܢܘܢ ܕܒܿܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ. ܬܘܒ ܒܚܘܒܐ ܕܐܚ̈ܐ ܐܬܼܥܨܝܼ ܕܢܫܿܢܐ ܠܐܓܘܪܣܐ ܠܐܚܪܢܐ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠܼ ܐܕܪܟܘܗܝ ܬܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܿܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ. ܬܘܒ ܒܚܘܒܐ ܕܐܚ̈ܐ ܐܬܼܥܨܝܼ ܕܢܫܿܢܐ ܠܐܓܘܪܣܐ ܠܐܚܪܢܐ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠܼ ܐܕܪܟܘܗܝ ܬܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܪܕܦܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪܗ. ܐܚܕܘ ܕܝܢ ܡܢ ܬܡܢ ܬܪ̈ܝܢ ܛ̈ܠܝܐ ܘܢܓܿܕܘ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢܼ. ܘܐܘܒܠܘ ܐܩܝܡܘ ܐܢܘܢ ܒܝܬ ܡܫܪܝܗ ܕܦܘܠܝܩܪܦܘܣ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܕܪܟܘܗܝ ܬܡܢ ܥܕܢ ܪܡܫܐܼ. ܐܫܟܚܘܗܝ ܕܡܼܓܣ ܒܥܠܝܼܬܐ. ܘܟܕ ܡܨܐ ܗܘܐ ܕܢܫܿܢܐ ܡܢ ܬܡܢ ܠܒܝܬܐ ܐܚܪܢܐܼ ܠܐ ܨܒܼܐ. ܐܡܿܪ pb. 209 ܗܘܐ ܕܝܼܢ ܕܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܐ. ܘܟܕ ܝܠܼܦ ܕܡܿܛܝܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪܐ ܡܠܬܐܼ ܢܚܼܬ ܠܘܬܗܘܢ܇ ܘܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܒܦܪܨܘܼܦܐ ܡܫܝܢܐ ܘܦܨܝܚܐ. ܘܡܣܼܬܒܪܐ ܗܘܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܠܗܼ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܚܿܙܝܢ܇ ܕܚܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܥܬܝܩܘܬܐ ܕܣܝܒܘܬܗܿ. ܘܒܢܟܦܘܬܐ ܘܬܩܢܘܬܐ ܕܦܪܨܘܦܗܿ. ܘܐܢ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܚܦܝܛܘܬܐ ܗܼܘܬ ܕܢܬܠܒܟ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܣܒܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܡܚܕܐ ܦܩܼܕ ܕܢܣܝܼܡܘܢ ܠܗܘܢ ܦܬܘܪܐܼ ܕܣܝܒܪ̈ܬܐ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܐܬܩܢ ܠܗܘܢ. ܫܼܐܠ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܫܥܬܐ ܚܕܐܼ ܕܢܨܠܐ ܒܢܝܚܐ. ܘܟܕ ܐܦܣܘ ܠܗܼ. ܩܡ ܘܡܨܠܐ ܗܘܐܼ ܟܕ ܡܠܼܐ ܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܢܼܬܗܪܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܘ. ܘܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܟܕ ܡܨܠܐܼ ܘܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢܗܘܢ ܬܘܿܝܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܢܦܫܗܘܢ܇ ܕܐܝܢܐ ܓܒܪܐ ܥܬܝܕ ܕܢܡܘܬ܇ ܣܒܐ ܢܟܦܐ ܕܝܐܐ ܠܐܠܗܐ .܀. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܚܘܐ ܟܬܒܐ ܕܬܫܥܝܬܗܼ ܗܟܢܐ. ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܕܟܿܪ ܠܟܠܢܫ ܒܨܠܘܬܗ: ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܡܬܘܡ ܠܐ ܝܼܕܥ ܐܢܘܢ܇ ܠܙܥܘܪ̈ܐ ܘܠܪ̈ܘܪܒܐܿ ܠܡܝܩܪ̈ܐ ܘܠܒܨܝܪ̈ܐ. ܘܠܟܠܗܿ ܥܕܬܐ ܕܐܝܬ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐܼ ܫܿܠܡ ܨܠܘܬܗ. ܘܟܕ ܡܼܛܐ ܥܕܢܐ ܕܢܦܩܘܢܼ. ܐܘܬܒܘܗܝ ܥܠ ܚܡܪܐܼ ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬܼ ܫܒܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܦܓܼܥ ܒܗ ܗܪܘܕܣ ܐܝܪܢܪܟܐ ܘܐܒܘܗܝ ܐܢܝܩܛܐܼ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܼܢ ܐܘܬܒܘܗܝ ܥܡܗܘܢ ܒܡܪܟܒܬܐ. ܘܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܟܕ ܝܬܒܝܢ ܥܡܗܼ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ. ܕܡܢܐ ܠܡ ܐܝܬ ܒܗܕܐ pb. 210 ܕܒܝܫܿ. ܕܢܐܡܪ ܐܢܫ ܡܪܝ ܩܣܪ ܘܢܕܒܚܿ ܘܢܚܼܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܒܩܕܡܝܬܐܼ ܠܐ ܐܬܝܒ ܐܢܘܢ ܦܬܓܡ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܟܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܠܐ ܥܒܿܕ ܐܢܐ ܡܕܡ ܕܡܠܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܘ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܠܗܘܢܼ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡ̈ܠܐ ܒܝ̈ܫܬܐ. ܘܡܢ ܚܕܐܼ ܫܕܐܘܗܝ ܡܢ ܡܪܟܒܬܐ. ܘܟܕ ܢܚܝܼܬܼ ܐܬܓܫܚܬܿ ܢܚܘܪܬܗ. ܗܼܘ ܕܝܼܢ ܠܐ ܐܬܼܦܢܝ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܓܕܫܗܼ. ܒܚܕܘܬܐܼ ܘܒܚܦܝܛܘܬܐ ܐܿܙܠ ܗܘܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܠܐܣܛܕܝܢ. ܘܗܼܘܬ ܛܘܪܒܼܐ ܪܒܬܐ ܒܐܣܛܕܝܼܢ. ܕܣܓ̈ܝܐܐܼ ܐܦܠܐ ܡܫܡܥ ܫܡܥܘ ܕܥܠܼ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܠܐܣܛܕܝܢ. ܘܟܕ ܥܐܠ ܗܘܐ ܩܠܐ ܐܬܼܐ ܡܢ ܫܡܝܐܼ. ܐܬܚܝܠ ܘܐܬܓܒܪ ܦܘܠܝܩܪܦܐ. ܠܗܿܘ ܕܝܢ ܕܐܼܡܪ ܗܕܐ ܐܢܫܼ ܠܐ ܚܙܝܗܝ. ܩܠܐ ܕܝܼܢ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢ ܕܝܠܢ ܫܡܥܘ. ܘܟܕ ܩܿܪܒܘܗܝܼ. ܗܼܘܐ ܫܓܘܫܝܐܼ ܪܒܐ.. ܕܫܡܥܘ ܕܐܬܬܚܕ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ. ܘܟܕ ܐܬܿܩܪܒܼ. ܡܫܿܐܠ ܗܘܐ ܠܗ ܐܢܬܘܦܛܐܼ ܕܐܢ ܐܢܬ ܗܘ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ. ܘܟܕ ܐܘܕܝܼ ܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܟܦܘܪ. ܘܐܿܡܪ ܗܘܐ ܠܗܼ ܐܬܚܡܨ ܡܢ ܣܝܒܘܬܟ. ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܕܡ̈ܝܢ ܠܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܥܝܕܐ ܠܡܐܡܪܼ pb. 211 ܐܿܡܪ ܠܗ. ܐܝܼܡܝ ܒܓܕ ܕܩܣܪܼ ܘܐܬܼܬܘܐ. ܐܡܪ ܕܢܫܬܼܩܠܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܐܠܗ ܐܢܘܢ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣܼ. ܒܦܪܨܘܦܐ ܚܘܝܚܐ ܚܪ ܒܟܠܗ ܥܡܐ ܕܐܝܬ ܒܐܣܕܝܼܢ ܘܐܙܝܥ ܠܗܘܢ ܐܝܕܗ. ܘܐܬܬܢܿܚܼ ܘܚܪ ܒܫܡܝܐ. ܘܐܡܼܪ. ܫܩܘܠ ܐܢܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܐܠܗ ܐܢܘܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܿܟܦ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܿܢܐ ܘܐܡܿܪ ܠܗ. ܐܝܼܡܝ ܘܫܿܪܐ ܐܢܐ ܠܟܿ ܨܚܐ ܠܡܫܝܚܐܼ. ܐܿܡܪ ܠܗ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ. ܬܡܢܢܐܝܢ ܘܫܬ ܫܢ̈ܝܢ ܐܝܬ ܠܝ ܕܦܠܿܚ ܐܢܐ ܠܗܼ. ܘܒܡܕܡܼ ܠܐ ܐܗܪܢܝ. ܐܿܟܢܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܨܚܐ ܠܡܠܟܝ ܠܗܿܘ ܕܗܼܘ ܦܪܩܢܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܿܟܦ ܗܘܐ ܠܗ ܬܘܒ ܘܐܿܡܪ ܠܗ ܐܝܼܡܝ ܒܓ ܕܩܣܪܼ. ܐܡܼܪ ܠܗ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ. ܡܒܙܚܘ ܡܒܙܚ ܐܢܬ ܕܐܿܡܼܪܬ ܠܝ ܐܝܡܝ ܒܓܕܗ ܕܩܣܪ܇ ܘܥܒܿܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܕܠܐ ܝܕܥܿ ܐܢܬ ܡܢܼܘ ܐܝܬܝ. ܫܼܡܥ ܗܟܝܠ ܒܦܪܗܣܝܐ. ܟܪܣܛܝܢܐܿ ܐܼܢܐ. ܐܢ ܨܒܼܿܝܬ ܕܬܐܠܦ ܡܠܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐܼ. ܗܒ ܝܘܡܐܼ ܘܫܼܡܥ. ܐܿܡܪ ܠܗ ܐܢܬܘܦܛܐ ܐܦܝܣ ܠܥܡܐ. ܘܦܘܠܝܩܪܦܘܣܼ ܐܡܼܪ ܠܗ. ܠܟ ܐܫܿܘܝܬ ܐܦܢ ܠܡܠܬܐ. ܝܠܦܢܢ ܓܝܪܼ. ܕܠܪ̈ܫܐ ܘܠܫܠܝܛܢܐ pb. 212 ܕܦܩܝܕܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐܼ. ܐܝܩܪܐ ܐܝܟ ܕܘܿܠܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܡܚܼܣܪ ܠܢ ܢܬܠ. ܠܗܿܢܘܢ ܕܝܼܢ ܠܐ ܚܫܿܒ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܕܫܿܘܝܢ ܠܡܦܩ ܒܪܘܚܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܢܬܘܦܛܐܼ ܐܡܼܪ ܠܗ. ܚܝ̈ܘܬܐ ܐܝܬ ܠܝܼ ܘܠܗܝܢ ܪܡܿܐ ܐܢܐ ܠܟ ܐܠܐ ܡܬܬܘܝܬ. ܗܼܘ ܕܝܼܢ ܐܡܼܪ. ܩܪܝ ܐܢܝܢ. ܠܝܬ ܠܢ ܓܝܪ ܫܘܚܠܦܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܡܢ ܛܒ̈ܬܐ ܠܒܝܫ̈ܬܐ. ܫܦܝܪܐ ܗܝ ܕܝܢ ܕܢܬܘܒ ܐܢܫ ܡܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܠܛܒ̈ܬܐ. ܬܘܒ ܕܝܼܢ ܐܡܼܪ ܠܗ. ܒܢܘܪܐ ܡܫܿܢܩ ܐܢܐ ܠܟ ܐܢ ܥܠ ܚܝ̈ܘܬܐ ܒܿܣܼܝܬ܇ ܐܢ ܗܼܘ ܕܠܐ ܬܐܒ ܐܢܬ. ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܕܝܼܢ ܐܡܼܪ ܠܗ. ܢܘܪܐ ܡܬܠܚܡ ܐܢܬ ܕܡܬܓܘܙܠܐ ܕܫܥܬܐܼ ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܕܥܟܼܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܝܕܥܿ ܐܢܬ ܠܢܘܪܐ ܕܕܝܢܼܐ ܕܥܬܝܕܐܼ. ܘܬܫܢܝܩܐ ܕܠܥܠܡ ܕܢܛܝܪ ܠܪ̈ܫܝܥܐ. ܐܠܐܼ ܡܢܐ ܡܟܝܠ ܡܫܬܘܚܪ ܐܢܬ. ܐܝܼܬܐ ܡܕܡ ܕܨܒܼܿܝܬ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܘܕܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܿܡܪ ܗܘܐܼ ܟܕ ܡܠܼܐ ܠܘܒܒ ܘܚܕܘܬܐܿ. ܘܦܪܨܘܦܗ ܡܠܼܐ ܗܘܐ ܛܝܒܘܬܐ. ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܬܟܼܡܪܘ ܠܐ ܐܬܟܡܪ ܗܘܐ ܐܘ ܐܬܕܠܿܚ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ ܗܘܝ ܠܗܼ. ܐܠܐܼ ܣܩܘܒܠܐ ܕܗܠܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܼܘ ܐܢܬܘܦܛܐ ܬܡܼܗܿ. ܘܫܕܪ ܟܪܘܙܐ ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܡܨܥܬ ܐܣܛܕܝܢ ܬܠܬ ܙܒ̈ܢܝܢ܇ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܐܘܕܝ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܟܪܣܛܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܐܡܪܬܿ ܗܕܐ ܡܢ ܟܪܘܙܐܼ. ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܘܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒܙܡܘܪܢܼܐܼ. ܒܚܡܬܐ pb. 213 ܕܠܐ ܡܣܬܝܒܪܐܼ ܘܒܩܠܐ ܥܫܝܢܐ ܩܿܥܝܢ ܗܘܘ܇ ܗܢܘ ܡܠܦܢܗܿ ܕܐܣܝܐ ܐܒܘܗܘܢ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܘܫܪܘܝܗܘܢ ܕܐܠܗܝܢ܇ ܕܡܿܠܦ ܠܣܓ̈ܝܐܐ ܕܠܐ ܢܕܒܿܚܘܢ ܘܠܐ ܢܣܓܕܘܢ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܡܪܘ ܗܠܝܼܢ. ܩܿܥܝܢ ܗܘܘ ܘܒܿܥܝܢ ܡܢ ܦܝܠܝܦܘܣ ܪܫܐ ܕܐܣܝܐܼ ܕܢܼܪܦܐ ܐܪܝܐ ܥܠ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܕܠܝܬ ܠܝ ܫܘܠܛܢܐܼ. ܡܛܘ ܕܐܫܬ݀ܠܡܘ ܠܗܘܢ ܚܙܘ̈ܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܫܦܼܪ ܠܗܘܢ ܕܢܩܥܘܢ ܐܟܚܕܐܼ. ܕܟܕ ܚܝ ܢܘܩܕܘܢܝܗܝ ܠܦܘܠܝܩܪܦܘܣ. ܡܬܒܥܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܢܫܬ݀ܠܡ ܚܙܘܐ ܗܿܘ ܕܚܙܼܐ ܒܗܿܘ ܒܣܕܝܐ ܕܬܚܝܬ ܪܫܗܿ. ܕܚܙܝܗܝ ܗܘܐ ܕܝܩܿܕ ܟܕ ܡܨܠܐܿ. ܘܐܬܼܦܢܝ ܗܘܐ ܘܐܼܡܪ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡܗ ܒܢܒܝܘܬܐܿ. ܕܒܢܘܪܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܩܕ. ܘܗܠܝܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܥܠ ܕܐܬܐܡܪܼ ܡܣܬܥܪܘ ܐܣܬܥܪ܇ ܕܟܢܿܫܘ ܐܝܬܝܘ ܟܢܫ̈ܐ ܡܢ ܚܢܘ̈ܬܐ ܘܡܢ ܒܠܢܣ ܩܝ̈ܣܐ ܘܚܒܬܐܿ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐܿ. ܕܚܿܕܝܢ ܘܡܚܦܛܝܢ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܥܝܕܗܘܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܛܝܒܬܿ ܢܘܪܐܼ. ܐܢܚܝ ܡܢܗ ܠܒܘ̈ܫܘܗܝ ܟܠܗܘܢܼ ܘܫܼܪܐ ܐܣܪ ܚܨ̈ܘܗܝ. ܘܨܒܼܐ ܕܢܼܫܪܐܼ ܐܦ ܡܢ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܟܕ ܡܢ ܩܕܡ ܗܕܐ ܠܐ ܥܒܼܕ ܗܘܐܿ. ܡܛܠ ܕܡܬܚܦܛܝܢ ܗܘܘ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܩܕܡܐܝܬ ܢܩܪܘܒ ܠܠܒܘ̈ܫܘܗܝ. pb. 214 ܒܟܠܗ ܓܝܪ ܕܘܒܪܐ ܛܒܿܐ ܡܨܒܼܬ ܗܘܐܼ ܐܦ ܩܕܡ ܣܝܒܘܬܗ. ܡܚܕܐ ܗܟܝܠܼ ܐܬܣܝܡܘ ܡܐ̈ܢܐ ܕܡܛܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܢܘܪܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܕܢܩܿܒܥܘܢܝܗܝ ܒܨ̈ܨܐܼ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܫܘܒܩܘܢܝܿ ܗܟܢܐ. ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܝܗܿܒ ܠܝ ܚܝܠܐ ܕܐܣܝܒܪ ܢܘܪܐܼ. ܗܼܘ ܝܗܿܒ ܠܝ ܕܐܓܪ ܒܗܿ ܒܢܘܪܐ ܕܠܐ ܫܚܩܐܼ ܘܕܠܐ ܩܘܒܥܐ ܕܨ̈ܨܐ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܼܢ ܠܐ ܩܿܒܠܥܘܗܝ. ܐܣܪܘܗܝ ܕܝܼܢ ܡܐܣܪ. ܗܼܘ ܓܝܪ ܝܗܼܒ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܠܒܣܬܪܗܼ. ܘܐܬܐܣܪ ܐܝܟ ܐܡܪܐ ܝܕܝܥܐ ܕܣܠܿܩ ܡܢ ܡܪܥܝܬܐ ܪܒܬܐܿ. ܩܘܪܒܢܐ ܡܩܿܒܠܐ ܠܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܘܠ .܀. ܘܨܠܝܼ ܘܐܼܡܪ. ܐܒܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܟ ܚܒܝܒܐ ܘܡܒܪܟܐ: ܗܿܘ ܕܒܐܝܕܗ ܩܒܿܠܢܢ ܝܕܥܬܟ: ܐܠܗܐ ܕܡܠܐ̈ܟܐ ܘܕܚܝ̈ܠܘܬܐ ܘܕܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ: ܘܕܟܠܗ ܛܘܗܡܐ ܕܙܕܝܩ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܚܝܼܝܢ ܠܘܬܟܼ. ܡܒܿܪܟ ܐܢܐ ܠܟ ܕܐܘܝܬܢܝ ܠܝܘܡܐ ܗܢܐ ܘܠܫܥܬܐ ܗܕܐܿ. ܕܐܣܒ ܡܢܿܬܐ ܒܡܢܝܢܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܒܟܣܗ ܕܡܫܝܚܐܿ. ܠܩܝܼܡܬܐ ܕܚ̈ܝܐ ܕܠܥܠܡܿ ܕܢܦܫܐ ܘܒܦܓܪܐ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܠܐ ܚܒܿܠܐܿ. ܕܒܗܠܝܢ ܐܬܩܪܒ ܩܕܡ ܐ̈ܦܝܟ ܝܘܡܢܐ ܕܒܚܬܐ ܕܗܝܢܬܐ ܘܡܩܒܠܬܐܿ. ܐܝܟ ܕܛܝܼܒܬ ܡܢ ܩܕܝܡ ܘܓܠܼܝܬ ܘܥܒܿܕ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ. ܡܛܠܗܢܐ ܥܠ ܟܠܡܕܡܼ ܠܟ ܡܫܒܚ ܐܢܐ ܘܡܒܿܪܟ ܐܢܐܿ. ܒܝܕ ܪܒ ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܟ ܚܒܝܒܐ ܕܒܐܝܕܗ ܠܟ ܘܥܼܡܗ ܥܡ ܪܘܚܐ pb. 215 ܕܩܘܕܫܐܼ. ܫܘܒܚܐ ܡܢ ܗܫܐ ܘܥܕܡܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ .܀. ܘܟܕ ܫܿܠܡ ܨܠܘܬܐ ܘܐܼܡܪ ܐܡܝܼܢ. ܐܢܫܐ ܗܿܢܘܢ ܒ̈ܢܝ ܢܘܪܐܼ ܐܘܚܕܘܗܿ ܠܢܘܪܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܗܼܘܬ ܫܠܗܒܝܬܐ ܥܫܝܢܬܐܼ. ܬܕܡܘܪܬܐ ܚܙܼܝܢܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܕܢܚܙܘܢ܇ ܕܗܼܢܘܢ ܐܬܢܼܛܪܘ ܕܢܣܿܒܪܘܢܼ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܡܕܡ ܕܗܼܘܐ. ܗܼܝ ܓܝܪ ܢܘܪܐ ܥܒܕܬܿ ܕܡܘܬܐ ܕܟܦܼܬܐ ܐܝܟ ܟܬܢܐ ܕܐܠܼܦܐ ܡܐ ܕܡܠܼܐ ܡܢ ܐܐܪܼ. ܘܟܪܝܟܐ ܗܘܬ ܚܕܪ̈ܘܗܝ ܕܦܓܪܗ ܕܣܗܕܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܓܘܗܼܿ ܠܘ ܐܝܟ ܒܣܪܐ ܕܝܩܿܕ. ܐܠܐܼ ܐܝܟ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܕܡܬܒܚܪܝܢ ܒܟܘܪܐ. ܘܪܝܚܐ ܒܣܝܡܐ ܗܟܢܐ ܐܬܿܐ ܗܘܐ ܠܼܢ ܐܝܟ ܪܝܚܐ ܕܠܒܘܢܬܐܿ. ܐܘ ܐܝܟ ܕܚܕ ܡܢ ܗܪ̈ܘܡܐ ܡܝܬܪ̈ܐ. ܒܚܪܬܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܘ ܗܿܢܘܢ ܥܿܘ̈ܠܐ: ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܢܘܪܐ ܡܘܩܕܐ ܠܗ ܠܦܓܪܗܼ. ܦܩܼܕܘ ܠܐܣܦܘܩܠܛܐ ܚܕ ܕܢܩܪܘܒܼ ܘܢܕܩܼܪܝܘܗܝ ܒܣܝܦܐ. ܘܟܕ ܥܒܼܕ ܗܕܐܼ. ܢܦܼܩ ܡܢܗ ܕܡܐ ܣܓܝܐܐܼ ܘܕܥܿܟܗܿ ܠܢܘܪܐ. ܘܐܬܕܡܪ ܟܠܗ ܗܿܘ ܟܢܫܐܿ. ܕܐܝܬ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܦܘܪܫܢܐ ܒܝܢܬ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܘܠܓܒ̈ܝܐ ܕܐܠܗܐܿ. ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܢܐ ܛܘܒܢܐ ܬܡܝܗܐܿ. ܕܗܼܘܐ ܒܙܒܢܝܢ ܕܝܠܢ ܡܡܪܝܢܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܘܕܢܒ̈ܝܐܿ. ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܙܡܘܪܢܼܐ. ܟܠ pb. 216 ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܢܦܩܬܿ ܡܢ ܦܘܡܗ ܐܫܬܠܡܬܼܿ ܘܡܫܬ݀ܠܡܐ .܀. .܀. ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܝܢ ܒܝܼܫܐ ܛܢܿܢܐ ܘܚܣܿܡܐ ܕܩܐܡ ܠܘܩܒܠ ܛܘܗܡܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐܼ. ܟܕ ܚܙܼܐ ܪܒܘܬܐ ܕܣܗܕܘܬܗ ܘܕܘܒܪܗ ܗܿܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܕܠܐ ܪܫܝܢ ܗܼܘܐ: ܕܐܬܟܠܠ ܗܘܐ ܒܟܠܝܠܐ ܕܠܐ ܚܒܿܠܐܿ ܘܙܟܘܬܐ ܕܩܒܿܠ ܕܠܐ ܦܘܠܓܼ. ܛܢܥܼ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܓܘܫܡܗ ܢܬܝܗܒ ܠܢ܇ ܟܕ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܬܪܓܪܓܝܢ ܗܘܘ ܕܢܥܒܕܘܢ ܗܕܐ ܘܢܫܬܘܬܦܘܢ ܠܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ. ܓܪܓܘ ܗܟܝܠ ܐܢܫܐ ܠܢܝܩܛܐ ܐܒܘܗܝ ܕܗܪܕܘܣ ܘܐܚܘܗܝ ܕܕܠܩܣ ܕܢܩܪܘܒ ܠܗܓܡܘܢܐܼ ܕܠܐ ܢܬܠ ܠܢ ܦܓܪܗܿ. ܕܠܐ ܠܡ ܢܫܒܩܘܢ ܠܗܿܘ ܕܐܨܛܠܒ ܘܢܗܘܘܢ ܣܓܕܝܢ ܠܗܢܐ. ܘܟܕ ܓܪܓܘ ܗܠܝܢ ܘܥܒܕܪܘ ܥܡܗܘܢ ܐܦ ܝܗܘ̈ܕܝܐ: ܗܿܢܘܢ ܕܐܦ ܡܛܪ ܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܢܿ ܕܡܛܝܒܝܢ ܗܘܝܢ ܕܢܣܒܝܘܗܝ ܡܢ ܗܿܝ ܢܘܪܐܼ. ܠܐ ܓܝܪ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘܿ. ܕܐܢܚܢܢ ܐܦܠܐ ܠܡܫܝܚܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ ܕܢܫܒܘܩܿ. ܠܗܿܘ ܕܚܫ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܚܝ̈ܘܗܝ ܕܥܠܡܐܿ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܿܝܢ ܕܢܼܚܘܢ. ܐܦ ܠܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܣܓܕܝܢܢ. ܠܡܫܝܚܐ ܓܝܪ ܣܓܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐܼ. ܠܣܗ̈ܕܐ ܕܝܢ ܡܚܒܝܢ ܐܢܚܢܼܢ ܐܝܟ ܕܫܘܿܝܢ. ܕܡܡܪ̈ܝܢܐ ܐܢܘܢ ܕܣܗܕܘܬܗ ܕܡܪܢ܇ pb. 217 ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܫܦܝܪܬܐ ܘܡܝܬܪܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܠܘܬ ܡܠܟܢ ܘܡܠܦܢܢ܇ ܕܢܫܬܼܘܐ ܐܦ ܐܢܚܢܢ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܬܠܡ̈ܝܕܐ ܘܫܘ̈ܬܦܐ. ܟܕ ܚܼܙܐ ܕܝܢ ܩܢܛܘܪܢܐ ܬܟܬܘܫܗܘܢ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܼ. ܣܡܗ ܒܡܨܥܬܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢܼ ܘܐܘܩܕܗ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܚܪܬܐ ܟܢܫܿܢܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝܿ. ܕܡܝܩܪܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܐܗܦܐ ܕܝܩܝܪܝܢ ܕܡܝ̈ܗܝܢ ܘܒܚܝܪܝܢ ܛܒ ܡܢ ܕܗܒܐ ܣܢܝܢܐܼ. ܘܣܡܢ ܐܢܘܢ ܐܝܟܐ ܕܝܗܼܒ ܠܢ ܡܪܝܐܿ. ܕܗܼܘܝܢ ܡܬܟܿܢܫܝܢ ܒܚܕܘܬܐ ܘܒܕܝܨܐ ܘܥܒܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܝܘܡܐ ܕܕܘܟܪܢܐ ܕܣܗܕܘܬܗܿ. ܐܝܟ ܕܠܕܘܟܪܢܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܩܿܕܡܘ ܐܬܢܨܚܘܿ. ܘܛܘܝܒܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܿܡܪܝܘ ܒܗܘܢ. ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܼܿܘܝ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܒܛܘܒܢܐ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣܿ. ܥܡ ܗܿܢܘܢ ܬܪ̈ܥܣܐ ܡܢ ܦܝܠܕܝܦܝܐ ܕܐܣܗܕܘ ܒܙܡܘܪܢܼܐ. ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢܼ ܕܝܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܣܓܼܝ ܕܘܟܪܢܗ. ܗܟܢܐܼ ܕܐܦ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ ܡܬܡܠܠ. ܕܠܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܕܝܢ ܬܡܼܝܗܐ ܘܬܠܡܝܕܐ ܕܫ̈ܠܝܚܑܼ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܫܘܠܡܐ ܗܘܐ ܠܗ. ܐܚ̈ܐ ܕܝܢ pb. 218 ܕܒܥܕܬܐ ܕܙܡܘܪܢܼܐ ܟܬܒܘܗܿ ܠܗܕܐ ܬܫܥܝܬܗܼ ܒܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܕܫܪܡܼܢܢ. ܒܗ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܟܬܒܐܼ. ܐܦ ܥܠ ܐܚܪ̈ܢܐ ܣܗܕܐ ܕܐܣܗܕܘ ܒܗܿ ܒܙܡܘܪܢܼܐ ܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܿ. ܐܟܬܒܘ ܥܡܗܿ ܥܡ ܣܗܕܘܬܗ ܕܦܘܠܝܩܪܦܘܣ. ܘܥܡܗܘܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܡܫܬܥܝܼܢ. ܐܦ ܥܠ ܡܛܪܘܕܘܪܘܣ ܗܿܘ ܕܡܣܼܬܒܪ ܗܘܐ ܩܫܝܫܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܗܿܝ ܕܒܝܬ ܡܪܩܝܘܢ: ܗܿܘ ܕܣܒܪܐ ܕܢܘܘܚܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܼ. ܐܝܟ ܕܡܛܠ ܛܢܢܼܐ ܕܣܗ̈ܕܝ ܐܠܗܐ ܐܫܬܼܠܡ ܐܦ ܗܼܘ ܠܢܘܪܐܼ ܘܡܝܬ .܀. ܡܢ ܣܗ̈ܕܐ ܕܝܢ ܡܫܡ̈ܗܐ ܕܗܼܘܘ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐܼ. ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܝܕܝܥܐܼ ܦܝܘܢܝܘܣ. ܗܿܘ ܕܡܘܕܝܢܘܬܗ ܒܡ̈ܢܘܢ ܡܢ̈ܘܢ܇ ܘܒܦܪܗܣܝܐ ܕܡܠܗ ܘܒܡܦܩ ܒܪܘܚܗ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܥܡܐ ܘܕܠܘܬ ܕܝܿܢ̈ܐܿ. ܘܝܘܠܦܢܗ ܕܠܥܝܢ ܟܠܢܫ ܘܩܘܒܠܐ ܕܡܩܿܒܠ ܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܢܦܠܘ ܡܢ ܢܣܝܘܢܐ ܕܪܕܘܦܝܐܿ. ܘܒܘܝܐܐ ܕܡܒܝܐ ܗܘܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܠܐܚ̈ܐ ܕܥܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ. ܘܥܡ ܗܠܝܼܢ ܐܦ ܫܢ̈ܕܐ ܕܡܣܝܒܪ ܗܘܐ ܘܚܫ̈ܝܗܘܢ܆ ܘܩܘܒܥ ܨ̈ܨܐ ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܒܢܘܪܐ ܘܫܘܠܡܗ ܕܒܟܠܗܝܢ ܡܠܝܐܝܬܼ. ܪܫܝܡܢ ܒܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܥܠܘܗܝ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܚܒܝܢ ܙܨܒܿܝܢ ܕܢܐܠܦܘܢܼ. pb. 219 ܗܐ ܟܬܝܒܼ ܒܗܘܦܡܢܡܛܐ ܕܡܟܿܢܫܝܢ ܠܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܣܗ̈ܕܐ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܬܘܒ ܒܗܘ̈ܦܡܢܡܛܐܼ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܣܗܕܘ ܒܦܪܓܡܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܣܝܐܿ. ܘܕܩܪܦܘܣ ܘܕܦܦܝܠܘܣ ܘܕܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܕܫܡܗܿ ܐܓܬܘܢܝܩܐܿ. ܘܐܫܬܟܠܠܘ ܒܡܘܕܝܢܘܬܐ ܫܒܝܚܬܐ ܘܝܕܥܬܐ.

4.16

ܕܫܬܬܥܣܪܼ ܕܐܝܢ ܝܘܣܛܝܢܘܣ ܦܝܠܣܘܦܐ ܟܕ ܡܣܿܒܪ ܒܪܗܘܡܐ ܡܠܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܣܗܕ..

ܒܗܠܝܢ ܙܒ̈ܢܐܼ. ܐܦ ܝܘܣܛܝܢܘܣ ܗܿܘ ܕܡܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܐܡܪܢܢ ܥܠܘܗܝ: ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܿܪܒ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܬܪܝܢ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܠܢ ܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܡ̈ܠܟܐܼ ܐܫܬܟܠܠ ܒܣܗܕܘܬܐ. ܩܪܐܣܩܘܣ ܓܝܪ ܦܝܠܣܘܦܐ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܝܢܝܩܘܣ ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܠܒܐ: ܕܒܬܪܥܝܬܐ ܘܒܥܿܒܕܐ ܒܫܡܗ ܕܛܐܢ ܗܘܐ ܕܢܡܿܪܐܼ. ܥܠ ܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܠܥܝܢ ܫܡܘ̈ܥܐ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܙܟܝܗܝ ܒܕܪܫܐ ܝܘܣܛܝܢܘܣܼ. ܠܚܪܬܐ ܕܝܼܢ ܪܟܿܒ ܥܠܘܗܝ ܢܟܠܐ. ܘܥܠ ܐ̈ܦܝ ܫܪܪܐ ܗܿܘ ܕܡܟܪܙ ܗܘܐܼ ܒܣܗܕܘܬܐ ܐܫܬܟܠܠ. ܘܗܼܝ ܗܕܐ ܐܦ ܗܢܐ ܦܝܠܣܘܦܐ ܕܫܪܪܐܼ ܦܫܝܩܐܝܬ ܐܡܼܪ ܒܗܿܘ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܥܒܼܕ ܗܘܐ. ܘܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܓܕܫܝܘܗܝ ܩܿܕܡ ܐܘܕܥܼ ܒܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ. ܕܐܦ ܐܢܐ ܠܡܼ ܡܣܟܐ ܐܢܐ ܗܘ pb. 220 ܕܐܫܬܼܠܡ ܡܢ ܚܕ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܫܬܡܗܝܢ. ܐܘ ܡܢ ܩܪܣܩܘܣ ܦܝܠܣܘܦܐ ܕܓܠܐ ܘܪܚܿܡ ܫܘܒܚܐܼ ܘܐܬܩܿܒܥ ܒܩܝܣܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܦܝܠܣܘܦܐ ܙܕܩܿ ܠܢ ܕܢܩܪܝܘܗܝܿ. ܠܓܒܪܐ ܕܠܡܕܡ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܡܣܼܗܕ ܒܓܠܝܐ ܠܥܝܢ ܥܡܐܿ. ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܠܡ ܕܠܐ ܐܠܗ ܐܢܘܢ ܘܪ̈ܫܝܥܐ. ܘܐܝܟ ܕܢܥܒܕ ܛܝܒܘܬܐ ܘܪܓܬܐ ܠܣܓ̈ܝܐܐ ܕܛܥܿܝܼܢ ܥܒܿܕ ܗܘܐ ܗܕܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܡܩܪܐ ܠܐ ܩܼܪܐ ܒܝܘܠܦܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܡܡܪܚ ܕܢܐܡܪ ܥܠܝܢ ܕܓ̈ܠܬܐܼ. ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܓܒܪܐ ܒܝܫܼܐ ܐܝܬܘܗܝܼ. ܘܣܿܓܝ ܒܝܫ ܡܢ ܗܝܕܘ̈ܛܐܿ. ܕܗܢܼܘܢ ܟܒܪ ܢܛܪܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܐܘ ܕܢܕܪܫܘܢ ܐܘ ܕܢܿܣܼܗܕܘܢ ܕܓܠܘܬܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܦܣܝܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܩܼܪܐ ܘܠܐ ܐܣܬܟܠ ܒܪܒܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ: ܐܘ ܐܢ ܐܣܬܟܠ ܬܘܒ ܥܠ ܕܠܐ ܢܣܼܬܒܪ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܒܼܕ ܗܠܝܼܢ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܫܬܟܚ ܪܦܝܐܼ ܘܒܝܼܫܐ. ܕܡܫܼܥܒܕ ܠܗܕܝܘܛܘܬܐ ܘܠܫܘܒܚܐ ܣܪܝܦܐ ܘܠܕܚܠܬܐ. ܘܕܫܐܿܠܬܗ ܫܘܐ̈ܠܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܼܢ. ܕܐܠܼܦ ܡܢܗܼ ܘܐܿܟܣܝܘܗܝ. ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܡܕܡ ܠܐ ܝܕܿܥ. ܨܒܿܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܬܕܥܘܢܼ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܐܡܿܪ ܐܢܐ. ܕܐܢ ܗܘ ܕܠܐ ܐܬܩܪܒ ܠܝܕܥܬܟܘܢ ܗܼܢܝܢ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܓܘܐܼ. ܡܛܝܼܒ ܐܢܐ ܗܘܼ ܕܐܦ ܠܥܢ̈ܝܟܘܢ ܢܗܘܘܢ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܫܘ̈ܐܠܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܗܼܘ ܗܢܐ ܥܒܿܕܐܼ. ܕܡܠܟܘܬܐ ܗܘ. ܐܢ ܕܝܢ ܝܕܥܬܗܘܢ ܐܢܘܢ ܠܗܠܝܢ ܫܘ̈ܐܠܝ ܘܡ̈ܠܘܗܝ ܕܗܿܘܼ. ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܠܟܘܢ ܗܕܐܼ. ܕܒܡܕܡ ܡܢ ܕܝܠܼܢ ܠܐ pb. 221 ܡܦܼܣ. ܐܘ ܐܢ ܡܦܣܼ ܗܘܐ ܘܡܛܠ ܗܿܢܘܢ ܕܫܡܥܝܢ ܗܘܘܼ ܠܐ ܡܡܪܚ ܗܘܐ ܠܡܐܡܪ. ܐܝܟ ܕܩܿܕܡܬ ܐܿܡܪܬܼ. ܐܬܝܕܥܼ ܕܠܘ ܦܝܠܝܣܘܦܐ ܗܘܿ ܐܠܐܼ ܪܚܿܡ ܫܘܒܚܐ ܣܪܝܦܐ. ܕܐܦܠܐ ܠܝܘܠܦܢܗ ܕܣܘܩܪܐܛܣ ܕܫܘܿܐ ܠܡܬܼܪܚܡܘ ܡܝܩܪ. ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܝܘܣܛܝܢܘܣ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܩܿܕܡ ܐܼܡܪ ܗܘܐ: ܕܡܢ ܩܐܪܣܩܘܣ ܗܼܘܐ ܥܠܘܗܝ ܡܐܟܠ ܩܪܨܐ ܕܒܗ ܐܫܬܟܠܠܼ ܛܛܝܢܘܣ ܐܫܬܥܝܿ. ܓܒܪܐ ܕܒܕܘܒܪܗ ܩܕܡܝܐ ܣܘܦܣܛܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐܿ. ܘܠܐ ܙܥܘܪܝܐ ܗܘܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܩܢܼܐ ܒܗ. ܘܕܘܟܪ̈ܢܐ ܕܡܐܡܪ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐܼ ܫܒܼܩ. ܕܒܗܿܘ ܕܐܡܝܪ ܠܗ ܠܘܩܒܠ ܚܢ̈ܦܐ ܡܫܬܥܐܼ ܗܟܢܐ .܀. ܕܐܦ ܝܘܣܛܝܢܘܣ ܠܡ ܬܡܝܼܗܐܼ ܬܪܝܨܐܝܬ ܐܡܼܪ܇ ܕܠܠܣ̈ܛܝܐ ܕܡܿܝܢ ܗܠܝܢ ܕܩܿܕܡܢ ܐܼܡܪܢ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܡܼܪ ܩܠܝܠ ܡܛܠ ܦܝܠܣܘ̈ܦܐܼ. ܐܡܼܪ ܡܢ ܒܬܪܟܼܢ ܗܠܝܢ. ܕܩܪܐܣܩܘܣ ܠܡ ܗܿܘ ܕܚܕܬܐܝܬ ܥܼܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܪܗܘܡܐܼ. ܒܪܚܡܼܬܐ ܕܫܘܚܛܐ ܕܛ̈ܠܝܐ ܠܟܠ ܐܢܫܼ ܥܒܝܪ ܗܘܐ. ܘܒܪܚܡܬ ܟܣܦܐܼ ܣܿܓܝ ܥܢܐ ܗܘܐ. ܘܡܢ ܡܘܬܐ ܗܿܘ ܕܗܼܘ ܡܿܠܟ ܗܘܐ ܕܢܫܘܛܝܘܗܝ ܐܢܫܼ. ܗܼܘܼ ܕܚܿܠ ܗܘܐ ܡܢܗ ܡܢ ܡܘܬܐ. ܗܟܢܐ ܕܠܝܘܣܛܝܢܘܣ ܐܝܟ ܕܠܒܝܫܬܐ ܪܒܬܐ ܐܬܦܪܣ ܘܐܪܡܝ ܥܠܘܗ ܝܕܢܡܘܬܼ ܡܛܠ ܕܡܟܪܙ ܗܘܐ ܫܪܪܐܿ. ܘܡܿܟܣ ܗܘܐ ܠܦܝܠܣܘ̈ܦܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܥܝܗܢܐ ܘܡ̈ܛܥܝܢܐ. ܘܥܠܼܬܐ ܕܝܢ ܕܣܗܕܘܬܗ ܕܝܘܣܛܝܢܘܣܼ ܗܕܐ ܗܘܬ .܀. .܀.

4.17 pb. 222

ܕܫܒܬܥܣܪܼ. ܕܐܝܠܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܡܼܕܟܪ ܒܡܐܡܪܗ ܕܝܘܣܛܝܢܘܣܼ.

ܗܼܘ ܕܝܢ ܝܘܣܛܝܢܘܣܼ ܩܕܡ ܣܗܕܘܬܗ ܡܕܟܪ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܣܗܕܘ ܩܕܡܘܗܝܿ. ܒܗܿܘ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܒܝܕ ܠܗ ܠܡ̈ܠܟܐܼ. ܡܛܠ ܕܥܿܗܢ ܗܘܐ ܠܗܿܘ ܫܪܒܐ ܕܪܡܐ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܟܬܿܪܼ ܗܟܢܐ ܀ ܕܐܢܬܬܐ ܠܡ ܚܕܐܼ ܡܫܘܬܦܐ ܗܘܬ ܠܓܒܪܐ ܡܫܚܛܐ. ܐܦ ܗܼܝ ܕܝܢ ܡܢ ܩܕܝܡܼ ܡܫܚܛܐ ܗܘܬ. ܟܕ ܕܝܢ ܝܕܥܬܿ ܝܘܠܦܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܬܢܟܦܬܼܿ. ܘܡܬܦܪܣܐ ܗܘܬ ܕܬܦܝܣ ܠܒܥܠܗܿ ܕܢܬܢܟܦ ܐܟܘܬܗܿ. ܘܡܥܕܐ ܗܘܬ ܠܗ ܝܘܠܦܢܐܼ ܘܬܢܿܝܐ ܗܘܬ ܠܗ ܢܘܪܐ ܕܬܫܢܝܩܐ ܕܠܥܠܡܿ. ܕܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܢܟܦܝܢ ܘܡܬܿܕܒܪܝܢ ܒܡܚܫܒܬܐ ܬܪܝܨܬܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܟܕ ܒܗܿ ܒܦܚܙܬܗ ܦܫ ܗܘܐ ܒܝܕ ܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܛܢ̈ܦܐܼ. ܢܘܟܪܝܬܐ ܥܒܕܗܿ ܗܘܐ ܠܐܢܬܬܗ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܘܫܥܐ ܚܫܝܒ ܗܘܐ ܠܗܿ ܠܗܕܐ ܐܢܬܬܐ: ܕܬܗܘܐ ܡܫܬܘܬܦܐ ܥܡ ܓܒܪܐ ܕܨܒܿܐ ܗܘܐ ܕܢܣܥܘܪ ܡܢ ܟܠ ܦܘܪܣܝܢ ܐܪ̈ܓܝܓܬܗܿ ܠܒܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܕܟܝܢܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܙܕܝܩܐܼ. ܨܒܬ ܕܬܦܪܘܫ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܗ. ܘܡܛܠ ܕܡܬܟܚܕܐ ܗܘܬ ܡܢ ܩܪ̈ܝܒܝܗܿ: ܕܡܟܝܠܢ ܗܘܘ ܠܗܿ ܕܬܘܒ ܬܓܪ ܥܡܗ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܡܫܬܚܠܦܼ. ܟܕ ܐܬܼܐ ܒܙܒܢ ܗܼܘ ܫܘܬܦܗܼܿ. ܥܨܬ ܢܦܫܗܼܿ ܘܦܫܬܿ ܠܘܬܗ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܟ ܐܙܼܠ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ: ܘܐܬܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܕܣܿܥܪ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܝܼܫ̈ܐܼ. ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗܿ ܫܘܬܦܬܐ pb. 223 ܒܥܘܿܠܘܬܗ ܘܒܪܫܝܥܘܬܗ: ܟܕ ܦܝܫܐ ܥܡܗ ܒܙܘܘܓܐ ܘܒܥܘܡܪܐ ܘܒܡܕܡܟܐܼ. ܝܗܒܬܿ ܠܗ ܟܬܒܐ ܕܕܘܠܠܐܼ ܘܐܬ݀ܦܪܩܬܿ ܡܢܗ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܒܥܠܗܿ ܢܕܝܕܐ ܘܒܝܼܫܐ: ܕܘܿܠܐ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܼܚܕܐ ܕܐܬܦܪܨܬܿ ܡܢ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܣܥܪܐ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܦܫܝܩܐܝܬ ܥܡ ܥܒܼ̈ܕܝܗܿ ܘܐܓܝܪ̈ܝܗܿ: ܘܚܕܝܐ ܗܘܬ ܒܪܘܝܘܬܐ ܘܒܟܠܗܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ: ܘܕܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܫܠܡܬ: ܘܨܒܝܐ ܗܘܬ ܕܐܦ ܠܗ ܬܫܿܠܐܿ ܕܗܠܝܢ ܣܿܥܪ ܗܘܐܼ. ܥܠ ܕܐܪܚܩܬ ܡܢܗ ܥܒܼܕ ܥܠܝܗܿ ܩܛܓܪܢܘܬܐܼ ܕܟܪܣܛܝܢܝܬܐ ܗܝ ܠܡ. ܗܼܝ ܕܝܢ ܩܪܒܼܬܿ ܠܡܠܟܐ ܐܘܛܘܩܪܛܘܪܼ ܘܐܦܝܣܬܿ ܕܬܫܬܒܩ ܩܕܡܐܝܬ ܠܡܦܪܢܣܘ ܨܒܘ̈ܬܗܿ܇ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܬܦܘܩ ܪܘܚܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܡܬܩܛܪܓܐ ܗܘܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܦܪܢܣܐ ܨܒܘ̈ܬܗܼܿ. ܘܝܗܼܒ ܠܗܿ ܗܼܝ ܗܕܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܥܠܗܼܿ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܐܡܪ ܠܗܿ ܡܕܡܼ ܐܬܼܦܢܝ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܦܛܘܠܡܐܘܣܿ. ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܦܢܗܿ ܕܗܕܐ ܒܘܠܦܢܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐܿ. ܗܿܘ ܕܩܛܠܗ ܐܘܪܒܝܩܘܝܣ. ܒܗܢܐ ܛܘܦܣܐ ܐܪܡܝܗ ܗܘܐ ܩܢܛܪܘܢܐ ܠܦܛܘܠܡܐܘܣ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐܼ ܡܛܠ ܕܪܚܡܗ ܗܘܐ ܕܒܥܠܗܿ. ܐܦܝܣܗ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܢܐܚܕܝܘܗܝ ܒܡܠܬܐܼ. ܘܢܫܐܿܠܝܘܗܝ ܗܼܝ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܕܐܢ ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܡܛܠ pb. 224 ܕܪܚܿܡ ܫܪܪܐ ܗܘܐܿ ܘܠܘ ܡܛܥܝܢܐ ܗܘܐ ܐܘ ܕܓܠܐܼ. ܐܘܕܝ ܗܼܝ ܗܕܐܼ ܕܟܪܣܛܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܡܚܕܐ ܐܪܡܝܗ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܗܼܘ ܩܢܛܘܪܢܐܼ ܘܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܫܢܩܗ ܬܡܢ. ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܝܬܝܘܗܝ ܠܗܢܐ ܓܒܪܐ ܩܕܡ ܐܘܪܒܝܩܝܣܼ. ܗܼܝ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܐܿܫܬܐܠ ܕܐܢ ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܦܼܣ ܗܘܐ ܒܫܪܪܗ ܕܡܫܝܚܐܼ. ܥܝܢ ܒܓܠܐ ܐܘܕܝ ܒܗ ܒܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܫܒܝܚܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܟܿܦܪ ܘܗܿܦܟܼ. ܐܘ ܡܬܿܦܠܓܘ ܡܬܿܦܠܓ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܗܼ. ܐܘ ܡܕܡ ܢܘܪܝ ܚܫܿܒ ܠܗ ܠܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܘܥܿܪܩ ܡܢ ܕܢܘܕܐ ܒܗ. ܕܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܨܝܕ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܫܪܪܐܼ ܠܝܬ ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܦܩܼܕ ܐܘܪܒܝܩܝܣ ܕܢܡܘܬܼ. ܚܙܼܐ ܠܘܩܝܘܣ ܕܐܦ ܗܼܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܟܪܣܛܝܢܐܿ ܕܝܢܼܐ ܗܢܐ ܕܗܼܘܐ ܕܠܐ ܡܚܫܒܬܐܼ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܠܐܘܪܒܝܩܝܣ. ܐܿܝܕܐ ܗܼܝ ܗܕܐ ܥܠܼܬܐ ܕܟܕ ܠܐ ܐܬܟܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܓܝܪܐ ܘܠܐ ܙܢܝܐܿ. ܘܠܐ ܩܛܘܠܐ ܘܠܐ ܠܣܛܝܐ ܘܠܐ ܚܛܘܦܐܿ. ܘܠܐ ܕܣܥܼܪ ܚܕܐ ܡܢܗܠܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐܿ. ܐܠܐ ܕܐܘܕܝ ܒܠܚܘܕ ܕܟܪܣܛܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܚܝܿܒܬܝܗܝ. ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܐܐ ܠܐܘܣܒܝܣ ܐܘܛܘܩܪܛܘܪ ܐܦ ܠܐ ܠܦܝܠܣܘܦܐ ܒܪܗ ܕܩܣܪܼ ܐܦ ܠܐ ܠܣܘܢܩܠܛܘܣ ܫܒܝܚܬܐ ܕܐܢ ܐܢܢܬ ܐܘ ܐܘܪܒܝܩܝܐ.. ܘܟܕ ܠܐ ܐܬܝܒܗ ܦܬܓܡܐ pb. 225 ܥܠ ܗܠܝܼܢ ܐܡܼܪ ܠܗ ܠܠܘܩܝܘܣ. ܡܬܚܙܐ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܦ ܐܢܬܼ ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܝܬܝܟ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܠܘܩܝܘܣ ܐܡܼܪ. ܐܝܢܿ ܫܪܝܪܐܝܬ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܦܩܼܕ ܕܐܦ ܗܢܐܼ ܢܐܒܕ. ܠܘܩܝܘܣ ܕܝܢ ܡܘܕܐ ܗܘܐ ܘܐܿܡܪܼ. ܕܛܝܒܘܬܐ ܪܒܬܐ ܗܼܘܬ ܒܗ ܕܐܬܦܨܝ ܡܢ ܡܪ̈ܝܐ ܒܝܼ̈ܫܐܿ. ܘܐܿܙܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܘܐܒܐ ܛܿܒܐ ܐܠܗܐ. ܘܬܘܒ ܐܚܪܢܐ ܐܬܩܪܒ ܕܬܠܬܐܼ ܘܩܒܿܠ ܐܦ ܗܼܘ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܢܡܘܬ. ܠܗܠܝܢ ܐܩܦ ܗܘ ܝܘܣܛܝܢܘܣ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܕܟܪܢܼܢ ܘܐܡܼܪ. ܕܐܦ ܐܢܐ ܡܣܟܐ ܗܿܘܝܬ ܕܡܢ ܚܕ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܫܡܗܝܢ ܐܫܬܼܠܡܼ ܘܕܫܪܟܐ.

4.18

ܕܬܡܢܬܥܣܪܼ ܕܐܝܠܝܢ ܡܐܡܪ̈ܐ ܕܝܘܣܛܝܢܘܣ ܩܒܿܠܢܢ ...

ܡܐܡܪ̈ܐ ܕܝܢ ܣ̈ܓܝܐܐ ܫܒܼܩ ܠܢ ܗܼܘ ܗܢܐ ܝܘܣܛܝܢܘܣܼ ܕܡܠܼܝܢ ܝܘܬܪܢܐ ܣܓܝܐܐܿ. ܕܡܚܘܝܢ ܥܠܘܝܗ ܕܢܦܫܐ ܪܕܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܬ ܠܗܿ. ܕܚܦܛܝܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܚܒܝܢ ܝܘܠܦܢܐܼ ܗܼܢܘܢ ܢܥܩܿܒܘܢ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܚܙܼܝܢ ܠܢ ܡܢܗܘܢܼ ܐܝܟ ܕܠܝܘܬܪܢܐ ܪܫܡܝܢܢ ܠܗܘܢ. ܐܝܬ ܠܗ ܕܝܢ ܚܕ ܕܟܬܝܒ ܠܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܗܿܘ ܕܐܬܩܪܝ ܐܘܣܒܝܣ ܘܠܒܢ̈ܘܗܝ ܘܠܣܘܢܩܠܛܘܣ ܕܪܗܘܡܐ ܒܥܘܬܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܠܼܢ. ܘܐܚܪܢܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܗܝܡܢܘܬܢܿ. ܕܥܒܝܕ ܠܗ ܠܘܬ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܘܐܪܘܣܿ. ܗܢܐ pb. 226 ܕܩܒܿܠ ܡܢ ܒܬܪ ܗܿܘ ܕܩܡܝܐ ܕܐܫܬܥܝܢܢ ܥܠ ܙܒܢ̈ܘܗܝ ܗܫܐܼ. ܘܐܚܪܢܐ ܬܘܒ ܠܘܩܒܠ ܚ̈ܢܦܐܿ. ܕܒܗ ܐܝܬ ܠܗ ܥܠ ܒܨܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܐܝܬ ܒܝܢܝܢ ܘܠܦܝܠܣܘ̈ܦܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐܼ. ܘܐܚܪܢܐ ܬܘܒ ܕܫܩܿܠ ܕܢܐܡܪ ܥܠ ܟܝܢܐ ܕܫܐ̈ܕܐܿ. ܕܠܐ ܐܠܨܐ ܠܢ ܨܒܘܬܐ ܗܫܐ ܕܢܣܝܡܝܘܗܝ. ܘܬܘܒ ܐܚܪܢܐ ܠܘܩܒܠ ܚ̈ܢܦܐ ܕܐܟܬܒ ܥܠܘܗܝ ܡܟܣܢܘܬܐܼ. ܘܬܘܒ ܐܚܪܢܐܿ. ܕܚܕ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܝܐ ܐܠܗܐ. ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܟܬ̈ܒܐ ܕܝܠܼܢ. ܐܠܐܼ ܐܦ ܡܢ ܟܬ̈ܒܐ ܕܚܟ̈ܝܡܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܡܩܼܝܡ ܠܗ. ܘܬܘܒ ܐܚܪܢܐ ܕܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ ܡܙܡܪܢܐܼ. ܘܬܘܒ ܐܚܪܢܐ ܥܠ ܢܦܫܐܿ. ܕܒܗ ܣܡ ܫܘ̈ܐܠܗܐ ܡܦܪ̈ܫܐ ܕܡܛܠ ܗܢܐ ܫܪܒܐ ܕܪܡܐ ܠܗܿ. ܘܣܐܡ ܡܣܡ ܒܪ̈ܥܝܢܐ ܕܗܼܘܘ ܠܚܟ̈ܝܡܐ ܕܠܒܪ ܒܝܘܠܦܢܗܘܢ ܘܡܫܬܘܕܐ ܕܢܐܡܪ ܠܘܩܒܠܗܘܢܿ. ܘܢܣܝܼܡ ܡܣܡ ܒܪ̈ܥܝܢܐ ܕܗܼܘܘ ܠܗ ܒܡܐܡܪ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐܼ. ܘܬܘܒ ܕܪܫܐ ܕܣܡ ܠܘܩܒܠ ܝܗ̈ܘܕܝܐܿ. ܗܢܐ ܕܥܒܼܕ ܒܐܦܣܘܣ ܠܘܩܒܠ ܛܪܝܦܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܓܒܪܐ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܥܒܪ̈ܝܐܿ. ܘܒܗ ܡܘܕܥ ܕܒܐܝܢܐ ܛܘܦܣܐ ܐܝܬܝܬܗ ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܡܠܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐܿ. ܘܕܟܡܐ ܝܨܝܦܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܠܗ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܦܝܠܣܦܘܬܐܿ. ܘܕܟܡܐ ܒܨܬܐ ܗܘܬ ܠܗ ܡܢ ܟܠܗܿ ܢܦܫܗ ܡܛܠ ܫܪܪܐ. ܘܡܫܬܥܐ ܒܗ ܬܘܒ ܥܠ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܪܟܒܿܘ ܢܟܠܐ ܥܠ ܝܘܠܦܢܗ ܕܡܫܝܚܐܼ. ܟܕ ܐܡܿܪ ܠܘܩܒ ܛܪܝܦܘܢܼ ܗܟܢܐ. ܕܠܘ ܠܡ ܡܬܒ ܠܐ ܬܬܘܒܘܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܥܪܬܘܢ ܒܝܫܐܝܬܼ. ܐܠܐܼ ܐܦ ܓܒܪ̈ܐ ܝܕܝ̈ܥܐ pb. 227 ܓܒܼܝܬܘܢ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡܿ. ܘܫܕܪܬܘܢ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܢܐܡܪܘܢܿ. ܕܗܪܣܝܣ ܐܬܚܙܝܬܿ ܕܠܐ ܐܠܗ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐܿ. ܘܡܡܠܠܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐܿ. ܗܠܝܢ ܕܝܘܡܢܐ ܐܡܪܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܠܢ. ܡܟܝܠ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܢܦܫܟܘܢ ܐܝܬܝܟܘܢ ܥܠܼܬܐ ܕܚܘܣܪܢܐܼ. ܐܠܐܼ ܐܦ ܠܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܟܬܼܒ ܕܝܢ ܘܚܘܝܼ. ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܝܘ̈ܡܬܗ ܕܝܠܗܼ ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܘܗܒܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܒܥܕܬܐ. ܡܕܟܪ ܕܝܢ ܗܼܘ ܥܠ ܓܠܝܘܢܗ ܕܝܘܚܢܢ ܘܐܿܡܪ ܦܫܝܩܐܝܬܼ ܕܕܝܠܗ ܗܘ ܕܫܠܝܚܐ. ܘܡܕܟܪ ܡܗܠܝܐ ܡܢ ܢܒ̈ܝܐܼ ܘܡܿܟܘܢ ܗܘܐ ܠܛܪܝܦܘܢܿ. ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܦܣܼܩܘ ܐܢܝܢ ܡܢ ܟܬ̈ܒܐ. ܣܓ݁̈ܝܐܐ. ܕܗܟܢܐ ܚܫܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܩܕܡ̈ܝܐ ܡܐܡܪ̈ܘܗܝ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܕܡܠܼܝܢ ܚܘܦܛܐܼ. ܕܐܝܪܢܐܘܣܼ ܐܦ ܡܬܢܐ ܬܢܿܐ ܡܢ ܡ̈ܠܘܗܝ ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܣܝܡ ܠܗ ܠܘܩܒܠ ܗܪܣܝܣ. ܬܢܿܐ ܕܝܢ ܡܢ ܡ̈ܠܘܗܝܪ ܗܟܢܐ. ܕܛܒܐܝܬ ܠܡ ܐܡܼܪ ܝܘܣܛܝܢܘܣ ܒܡܐܡܪܐ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܠܗ ܠܘܩܒ ܡܪܩܝܘܢܼ. ܕܐܢܐ ܠܡܼ ܐܦܠܐ ܠܗ ܠܡܪܢ ܡܬܛܦܝܣ ܗܿܘܝܬ܇ ܐܢ ܡܣܿܒܪ ܗܘܐ ܕܐܝܬ ܐܠܗܐ ܐܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܥܒܘܕܐ. ܘܬܘܒ ܒܡܐܡܪܐ ܐܚܪܢܐ ܕܚܡܫܐ ܕܝܠܗ ܕܗܢܐ ܫܪܒܐ ܐܡܼܪܼ ܗܟܢܐ. ܕܛܒܐܝܬ ܠܡ ܐܼܡܪ ܝܘܣܛܝܢܘܣܿ. ܕܩܕܡ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܐܡܪܚ ܣܛܝܢܐ ܕܢܓܕܦ ܥܠ ܐܠܗܐܼ. ܡܛܠ ܕܠܐ pb. 228 ܝܿܕܥ ܗܘܐ ܥܕܟܝܠ ܚܝܒܘܬܗ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܒܙܕܩܐ ܐܬܐܡܪܼ ܠܓܘܪܓܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܚܒܝܢ ܝܘܠܦܢܐܿ. ܕܒܚܦܝܛܘܬܐ ܢܗܘܘܢ ܡܥܩܒܝܢ ܥܠ ܡܐܡܪ̈ܘܗܝ. ܫܪܒܗ ܕܝܢ ܕܗܢܐܼ ܗܟܢܐ ܗܼܘܐ.

4.22

ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܥܠ ܗܓܐܣܝܦܘܣܼ ܘܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܕܼܟܪ .܀.

ܗܓܐܣܝܦܘܣ ܕܝܢ ܒܚܡܫܐ ܡܐܡܪ̈ܝܢ ܕܝܘܠܦܢܢ ܕܣܝܼܡܝܢ ܠܗܼ. ܫܒܼܩ ܕܘܟܪܢܐ ܕܬܪܥܝܬܗܼ ܡܠܝܐܝܬ. ܕܒܗܘܢ ܡܘܕܥܼ ܕܥܡ ܐܦܣܩ̈ܘܦܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܐܬܚܠܛ ܟܕ ܪܕܿܐ ܗܘܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܢܐܙܠ ܠܪܗܘܡܐܿ. ܘܡܢ ܟܠܗܘܢ ܠܗ ܠܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܩܒܿܠ. ܢܿܫܡܥ ܕܝܢ ܡܢܐ ܐܿܡܪ ܡܢ ܒܬܪ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐܿ. ܐܦ ܥܠ ܐܓܪ̈ܬܗ ܕܩܠܡܝܣ ܕܟܬܼܒ ܠܥܕܬܐ ܕܩܘܪܢܬܘܣ. ܕܬ݀ܢܐܼ ܗܟܢܐ. ܕܩܘܝܬܿ ܠܡ ܥܕܬܐ ܕܩܘܪܢܬܘܣ ܒܫܝܛܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐܼ. ܥܕܡܐ ܠܦܪܝܡܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܩܘܪܢܬܘܣ. ܕܟܕ pb. 230 ܦܿܪܫ ܐܢܐ ܠܪܗܘܡܐܼ. ܐܬܚܿܛܬ ܥܡܗܘܢ ܥܡ ܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ܘܗܿܘܝܬ ܠܘܬܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܣ̈ܓܝܐܐܼ. ܘܐܬܬܢܝܚܢܢ ܐܟܚܕܐܼ ܒܝܘܠܦܢܐ ܬܪܝܨܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܙܿܠܬ ܪܗܘܡܐܼ. ܥܒܿܕܬ ܬܡܢ ܒܡܝܒܠܢܘܬܐ ܕܐܦܣ̈ܩܘܦܐܼ ܥܕܡܐ ܠܐܢܝܩܛܘܣܿ. ܗܿܘ ܕܩܒܿܠ ܡܢ ܒܬܪܗ ܣܘܐܛܪ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܣܘܐܛܪܼ ܐܠܘܬܐܪܘܣ. ܘܗܟܢܐ ܐܝܬ ܒܟܠܗܿ ܡܝܒܢܠܘܬܐ ܘܟܠܗܝܢ ܥܕܬ̈ܬܐܼ. ܐܝܟ ܕܐܟܪܙ ܢܡܘܣܐ ܘܢܒ̈ܝܐ ܘܡܪܢ. ܘܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܐܦ ܪ̈ܫܐ ܕܗܪܣܝܣ ܕܗܼܘܘ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܪܫܼܡܼ ܒܗܠܝܢ ܡܗܠܐ. ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܗܕ ܠܡ ܝܥܩܘܒ ܙܕܝܩܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܡܪܢܼ. ܩܡ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܬܪܝܼܢ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܩܠܝܘܦܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪ ܕܕܗܿ. ܕܟܠ ܐܢܫ ܥܠܘܗܝ ܣܡ ܗܘܐ ܪܥܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܚܝܢܗ ܕܡܪܢ. ܘܡܛܠܗܢܐ ܩܿܪܝܢ ܗܘܘ ܠܥܕܬܐܼ ܒܬܘܠܬܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܥܕܟܝܠ ܐܬܚܒܠܬܿ ܗܘܬ ܒܫܡ̈ܥܐ ܣܪ̈ܝܩܐ. ܫܪܝ ܕܝܢ ܩܕܡܐܝܬ ܕܢܚܒܠ ܬܡܼܢ ܬܐܒܘܬܝܣ. ܥܠ ܕܠܐ ܗܼܘܐ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐܿ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܚܕܐ ܡܢ ܫܒܥ ܗܪܣܝܣ. ܘܗܼܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܼ ܒܝܡܐ. ܕܡܢܗܘܢ ܗܼܘܐ ܫܡܥܘܢ. ܡܛܠܗܢܐ ܡܬܩܪܝܼܢ ܣܝܡ̈ܘܢܝܢܘ. ܘܩܠܐܘܒܝܘܣ ܕܡܢܗ ܗܼܘܘ ܩܠܘܐ̈ܒܝܢܘܿ. ܘܕܐܘܣܝܬܝܘܣ ܕܡܢܗ ܗܼܘܘ ܕܘܣ̈ܝܬܝܢܘܿ. ܘܓܘܪܐܬܝܢܘܣ ܕܡܢܗ ܗܼܘܘ ܓܘܪ̈ܬܝܢܘ ܘܡܣܬ̈ܒܝܐ. pb. 231 ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܗܼܘܘ ܡܢܢܕܪ̈ܝܐܢܘܿ. ܘܡܪ̈ܩܝܘܢܘ ܘܩܪܦܘܩܪ̈ܛܝܢܘܿ. ܘܒܣ̈ܝܠܝܕܝܢܘ ܘܣܛܪ̈ܢܠܝܐܢܘ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܗ ܘܠܗ ܘܐܚܪ̈ܢܐܼ. ܐܝܟ ܡܣܡ ܒܪܥܢܐ ܕܢܦܫܗܘܢ ܐܥܠܘ ܝܘܠܦܢܐ. ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܗܼܘܘ ܡܫ̈ܝܚܐ ܕܓ̈ܠܐ ܘܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ ܘܫ̈ܠܝܚܐ ܕܓ̈ܠܐܿ. ܕܗܢܼܘܢ ܦܠܿܓܘ ܐܘܝܘܬܗܿ ܕܥܕܬܐܿ. ܒܡ̈ܠܐ ܕܚܒܿܐ ܕܐܡܪܘ ܥܠܐܗܠܐ ܘܥܠ ܡܫܝܚܗ .܀. ܬܘܒ ܕܝܢ ܗܼܘ ܗܓܐܣܝܦܘܣܼ. ܐܦ ܥܠ ܗܪ̈ܣܝܣ ܕܐܝܬ ܗܘܝ ܒܝܬ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܡܫܬܥܐ ܘܐܡܿܪܼ. ܕܐܝܬ ܗܘܝ ܠܡ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܡܦܪ̈ܬܫܐ ܒܓܙܘܪܬܐ ܒܝܬ ܐܝܣܪܝܠ܇ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܠܘܩܒܠ ܫܒܛܐ ܕܝܗܘܕܐ ܘܠܘܩܒܠ ܡܫܝܚܐ. ܕܐܝܬܝܗܼܢ ܗܠܝܢ. ܐܣ̈ܣܐܐ ܘܓ̈ܠܝܠܝܐܼ ܘܗܿܢܘܢ ܕܥܡܝܕܢ ܒܟܠ ܝܘܡܢ. ܘܡܙܒ̈ܘܬܝܐ ܘܫܡܪ̈ܝܐܼ ܘܙܕܘ̈ܩܝܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ .܀. .܀. ܘܣܓܝܐ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܟܬܼܒܼ. ܕܡܢܗܝܢ ܐܕܪܟܢܢ ܒܙܒܢ̈ܝܗܝܢ ܒܗܕܐ ܬܫܥܝܬܐܿ. ܘܡܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܘܕܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܡܢܗ ܘܠܗܼ ܡܕܡ ܡܕܡ ܣܡ ܡܢ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐܿ. ܘܡܚܘܐ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܡܢ ܥܒܪ̈ܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܘܗܝܡܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܬܘܒ ܡܕܟܪܼ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܠܡܢܘܬܐ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ ܕܠܐ ܡܢ ܟܬܒܐ. ܘܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܘܐܝܪܢܐܘܣ ܘܟܠܗܘܢ ܩܕܡ̈ܝܐܼ. ܠܡܬ̈ܠܘܗܝ ܕܫܠܝܡܘܢܼ ܚܟܡܬܐ ܫܒܝܚܬܐ ܩܿܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܘܠܗܿܢܘܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܓ̈ܠܝܘܢܐ ܡܫܬܥܐܼ ܕܡܢܗܘܢ ܒܙܒ̈ܢܘܗܝ ܕܝܠܗ ܐܬܓܒܘ ܡܢ ܐܢܫܐ ܕܡܢ ܗܪܣܝܣ.

4.23 pb. 232

ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐܼ. ܥܠ ܕܝܘܢܣܘܣ ܐܦܣܩܦܐ ܕܩܘܪܢܬܘܣܼ ܘܥܠ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܟܬܼܒ...

ܢܐܡܪ ܡܟܝܠ ܐܦ ܥܠ ܗܢܐ ܩܕܡܐܝܬ܇ ܥܠ ܕܝܘܢܣܘܣ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܩܘܪܢܬܘܣ. ܕܒܚܘܦܛܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܐܠܗܐܼ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܬܚܝܬ ܐܝܕܗ ܡܿܠܦ ܗܘܐܼ. ܐܠܐܼ ܐܦ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܚܝܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܝܘܬܪܢܐܿ. ܒܐܓܪ̈ܬܐ ܕܟܬܿܒ ܗܘܐ ܠܥܕܬ̈ܐ. ܕܐܝܬ ܚܕܐ ܕܐܟܬܒ ܠܠܩܕܘܡ̈ܢܝܐ ܥܠ ܬܘܠܡܕܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܥܠ ܫܠܡܐ ܘܥܠ ܐܘܝܘܬܐܼ. ܘܐܚܪܬܐ ܠܐ̈ܬܢܝܐܿ. ܥܠ ܥܝܪܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܥܠ ܕܘܒܪܐ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܘܡܿܟܣ ܠܗܘܢ ܒܗܼܿ ܥܠ ܕܐܬܩܿܛܥ ܗܘܐ ܪܥܝܢܗܘܢ܇ ܘܩܪܝܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܼܗܦܟܘܢ ܡܢ ܣܒܬܐ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܓܼܕܫ ܕܢܿܣܗܕ ܐܦܣܩܦܐ ܗܿܘ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܒܪܫܗܘܢ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܦܘܠܦܠܝܘܣ: ܒܐܪܕܘܦܝܐ ܕܗܼܘܐ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ. ܘܡܕܟܪܼ ܕܩܘܕܪܐܛܘܣ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܗܕ ܦܘܦܠܝܘܣ. ܘܡܣܗܕ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܩܘܕܪܐܛܘܣܼ. ܕܒܚܦܝܛܘܬܗ ܐܬܟܢܿܫܘܼ ܘܐܬܥܝܪܬܿ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܡܘܕܥܼ. ܕܕܝܢܘܣܝܘܣ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܐܪܝܘܣ ܦܓܘܣ: ܕܗܝܡܢ ܒܐܝܕܗ ܕܦܘܠܘܣ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܦܪܟܣܣܼ. ܕܐܦܣܩܘܦܐ ܩܕܡܝܐ ܒܥܕܬܐ ܕܐܬܢܘܣ ܗܼ، ܗܼܘܐ. ܘܐܓܪܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܟـܼ ܠܢܝܩܘܡܕܝܐܼ. ܘܒܗܿ pb. 233 ܐܩܪܒ ܠܘܩܒܠ ܗܪܣܝܣ ܕܡܪܩܝܘܢ ܘܩܿܝܡ ܝܘܠܦܢܐ ܕܫܪܪܐ. ܐܦ ܠܥܕܬܐ ܕܐܝܬ ܒܓܘܪܛܝܢܼܐ ܘܠܫܪܟܐ ܕܥܕܬ̈ܐ ܕܐܝܬ ܒܩܪܛܐ ܟܬܼܒ ܐܓܪܬܐܼ. ܘܡܫܒܚ ܠܦܝܠܝܦܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢܿ. ܕܢܨܚ̈ܢܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܣܼܗܕܝܢ ܥܠ ܥܕܬܐ ܗܿܝ ܕܐܝܬ ܗܘܬ ܬܚܝܬ ܐܝܕܗ. ܘܡܕܟܪ ܠܗܼ ܕܢܙܼܕܗܪ ܡܢ ܥܘܩܒܗܘܢ ܕܗܪܗܣܝܘܛܐ. ܘܥܠܕܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܬ ܒܐܡܣܛܪܝܢ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܝ ܒܦܘܢܛܘܣܼ ܟܬܼܒ ܐܓܪ̈ܬܐ. ܘܡܚܘܐܼ ܕܒܟܟܝܠܕܝܣ ܘܗܠܝܦܣܛܘܣ ܓܪܓܘܗܝ ܗܘܘ ܘܟܬܼܒܿ. ܘܪܫܼܡ ܒܗܝܢ ܦܘܫܩܐ ܕܟܬ̈ܒܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܘܕܥ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐܼ ܦܠܡܐ. ܘܣܓܝܐ̈ܬܐ ܡܿܠܦ ܠܗܘܢ ܥܠ ܙܘܘܓܐܼ ܘܥܠ ܕܟܝܘܬܐ. ܘܡܦܩܕ ܠܗܘܢ ܬܘܒܼ. ܕܢܗܘܘ ܡܩܿܒܠܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܼܦܢܝܢ ܡܢ ܫܘܪ̈ܥܬܐ ܐܘ ܡܢ ܒܘܨܪ̈ܐ ܐܘ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܗܪܣܝܣ. ܘܠܗܠܝܼܢ ܢܩܝܦܐ ܐܓܪܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܟܬܼܒ ܠܩܢܘ̈ܣܝܐ. ܘܡܦܝܣ ܒܗܿ ܠܡܦܝܢܝܛܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܬܡܼܢ. ܕܠܐ ܢܣܝܼܡ ܢܝܪܐ ܝܩܝܪܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܒܐܢܢܩܐ ܥܠ ܐ̈ܚܐ. ܐܠܐܼ ܢܗܘܐ ܡܬܒܝܢ ܒܟܪܝܗܘܬܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ. ܕܠܘܩܒܠ ܗܕܐ ܟܬܼܒ ܠܗ ܗܼܘ ܡܦܝܢܝܛܘܣ ܘܐܬܕܡܪ ܒܗܼ ܘܫܒܗ ܠܕܝܘܢܣܝܘܣ. ܘܒܥܼܐ ܡܢܗܼ ܕܒܙܒܢ ܐܦ ܒܡܐܟܘܠܬܐ ܚܠܝܡܬܐ ܒܟ̈ܬܝܒܬܐ ܕܓܡܝܪܢ ܢܬܪܣܐ ܠܥܡܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ pb. 234 ܬܚܝܬ ܐܝܕܗܿ. ܕܠܐ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܒܡ̈ܠܐ ܕܚܠܒܐ ܢܗܘܘܢ ܪܢܿܝܢܿ. ܘܢܣܐܒܘܢ ܒܕܘܒܪܐ ܕܝܠܘܼܕܘܬܐ. ܕܒܗܿ ܒܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܡܬܝܥܕܐ ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܬܝܬܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܫܪܝܪܬܐ ܕܡܦܝܢܝܛܘܣܿ. ܘܒܝܛܠܼܘܬܗ ܕܥܠ ܝܘܬܪܢܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܬܚܝܬ ܐܝܕܗܿ. ܘܡܠܝܠܘܬܗ ܘܣܘܟܠܗ ܕܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܠܕܝܘܢܣܝܘܣ ܐܦ ܐܓܪܬܐ ܐܚܪܬܐ ܠܘܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܕܟܬܝܒܐ ܠܐܦܣܩܘܦܐ ܗܿܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܣܘܐܛܪ. ܘܡܢܗܿ ܢܣܝܼܡ ܡ̈ܠܐ ܩܠܝܠܼ ܕܐܝܟܢܐ ܡܫܒܚ ܠܥܝܕܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܿ. ܗܿܘ ܕܐܬܢܼܛܪ ܥܕܡܐ ܠܐܪܕܘܦܝܐ ܗܢܐ ܕܗܘܐ ܒܝ̈ܘܡܬܢ. ܘܐܿܡܪܼ ܗܟܡܢܐ. ܕܡܢ ܪܫܼܬܐ ܠܡ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܗܢܐ ܥܝܕܐ ܕܬܥܕܪܘܢ ܠܐ̈ܚܐ ܒܟܠ ܦܘܪ̈ܫܢܝܼܢ. ܘܠܡܫܕܪܘ ܙܘ̈ܕܐ ܠܥܕܬ̈ܐ ܣܓܐ̈ܬܐ ܕܐܝܬ ܒܟܠ ܡܕܝܢܐܿ. ܕܒܙܒܢ ܨܪܝܟܘܬܗܘܢ ܕܡܣ̈ܟܢܐ ܡܪܘ̈ܚܝܢ ܐܢܬܘܢܿ. ܘܠܐܚ̈ܐ ܕܐܝܬ ܒܡ̈ܛܠܐ ܣܘܢܩ̈ܢܝܗܘܢ ܡܿܡܠܝܢ ܐܢܬܘܢܿ. ܒܙܘ̈ܕܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܝܬ ܠܟܘ ܥܝܕܐ ܡܫܕܪܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܫܡܠܟܢܘܬܐ ܕܐܒܗܝܗܘܢܼ ܢܛܪܝܢ ܠܗ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܗܢܐ ܥܝܕܐ. ܕܐܦܣܩܘܦܐ ܕܝܠܟܘܢ ܛܘܒܢܐ ܣܘܐܛܪܼ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܛܪ ܢܛܼܪܗܼ. ܐܠܐܼ ܐܦ ܡܪܒܝܘ ܪܒܝܗܿ ܠܡܘܗܒܬܐ ܕܡܫܬܕܪܐ ܗܘܬ ܠܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܒܡ̈ܠܐ ܛܒ̈ܬܐ ܡܒܝܐ ܗܘܐ ܠܐܚ̈ܐ ܕܣܠܩܝܢ ܠܬܡܼܢ ܐܝܟ ܐܒܐ ܡܪܚܡܢܐ ܠܒܢ̈ܘܗܝ. ܘܒܗܿ ܒܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܡܕܟܪ ܐܦ ܠܐܓܪܬܐ ܕܟܬܼܒ ܩܠܡܝܣ pb. 235 ܠܩܘܪ̈ܢܬܝܐ. ܘܡܘܕܥܿ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܥܝܕܐ ܩܕܡܝܐ ܠܥܝܢ ܟܠܗܿ ܥܕܬܐ ܡܬܩܪܝܐ ܬܡܢ. ܐܡܼܪ ܗܟܝܠܼ. ܕܝܘܡܢܐ ܠܡ ܥܕܒܝܢ ܝܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܚܕܒܫܐܼ ܘܩܼܪܝܢܢ ܒܗ ܐܓܪܬܟܘܢܿ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܒܟܠ ܙܒܢ ܘܿܠܐ ܕܟܕ ܩܿܒܝܢ ܐܢܚܢܢ ܒܗܿ ܢܗܘܐ ܡܬܚܟܡܝܢ܇ ܐܝܟ ܕܒܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܬܟܬܒܬܿ ܠܢ ܡܢ ܩܠܡܝܢ. ܘܗܼܘ ܕܝܢ ܟܕ ܗܼܘ ܥܠ ܐܓܪ̈ܬܗ ܕܝܠܗܼ. ܥܠ ܕܣܪܚܘ ܒܗܝܢ ܐܢܫܐ ܐܡܼܪܼ ܗܟܢܐ. ܕܐܓܪܗܬܐ ܠܡ ܐܦܝܣܘܢܝ ܐܚ̈ܐ ܕܐܟܬܘܒ ܠܗܘܢܼ ܘܟܬܿܒܬ. ܘܠܗܝܢ ܠܗܠܝܢ ܫ̈ܠܝܚܘܗܝ ܕܣܛܢܐܼ ܡܠܼܘ ܐܢܝܢ ܙܝ̈ܙܢܐܿ. ܒܡܕܡ ܕܒܿܨܪܘ ܡܢܗܝܢ ܘܐܘܣܦܘ ܥܠܝܗܝܢ. ܕܠܗܘܢ ܠܗܠܝܼܢ ܘܝܐ ܢܛܝܪ ܠܗܘܢ. ܠܐ ܗܼܘܬ ܕܝܢ ܬܡܼܝܗܐ ܨܒܘܬܐ ܐܢ ܐܦ ܒ̈ܟܬܒܘܗܝ ܕܡܪܢ ܫܚܠܦܘ ܐܢܫܐܿ. ܐܝܟܐ ܕܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܥܒܕܘ ܢܟܝܠܐ. ܘܬܘܒ ܐܚܪܬܐ ܓܪܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܕܟܬܼܒ ܠܟܪܝܣܦܘܪܐ ܚܬܐ ܡܗܝܡܢܬܐܼ ܕܕܡܝܐ ܠܗܠܝܢ. ܘܣܝܒܪܬܐ ܕܡܠܬܐ ܕܥܗܢܐ ܗܘܬ ܠܗܼܿ ܝܗܼܒ ܗܘܐ ܠܗܿ. ܕܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܕܝܼܢ ܗܠܝܢ.

4.24

ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐܼ. ܥܠ ܬܐܘܦܝܠܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܿ. ܘܥܠ ܦܝܠܝܦܘܣ ܘܥܠ ܡܪܘܣܛܘܣܿ. ܘܥܠ ܡܠܝܛܘܢ ܘܥܠܝ ܐܝܠܝܢ ܕܐܕܟܪ܇ ܘܥܠ ܐܦܘܠܝܢܪܣܿ ܘܥܠ ܡܘܣܢܘܣ .܀.

ܠܬܐܘܦܝܠܘܣ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܐܡܪܢܢ ܥܠܘܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐܼ. ܬܠܬܐ ܡܐܡܪܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܠܘܩܒܠ ܐܘܛܘܠܝܩܘܣܼ. ܘܐܚܪܢܐ ܕܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ ܠܘܩܒܠ ܗܪܣܝܣ ܕܗܪܡܘܓܢܣܿ. ܕܒܗ ܡܬܚܫܚ ܠܣܗܕܘܬܐ ܡܢ ܗܿܘ ܓܠܝܘܢܐ pb. 236 ܕܝܘܚܢܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܟܬ̈ܒܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܥܗܢܝܢ ܠܬܘܠܡܕܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܐܢܘܢ ܕܗܪܣܝܼܣ. ܐܦ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐܼ ܒܕܡܘܬܐ ܕܙܝ̈ܙܢܐ ܡܚܒܠܝܢ ܗܘܘ ܙܪܥܐ ܕܟܝܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ. ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܥܕܬ̈ܐ ܕܒܟܠ ܐܬܪܼ. ܐܝܟ ܕܠܚܝ̈ܘܬܐ ܕܒܒܪܐܼ ܡܢ ܥܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܪܕܦܝܢ ܘܘ ܠܗܘܢ. ܒܙܒܢ ܒܝܘܠܦܢܐ ܘܒܒܥܘܬܐ ܕܠܘܬ ܐܚ̈ܐܼ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܠܘܩܒܠ ܐ̈ܦܝܗܘܢ ܡܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗܘܢ ܒܕܪܫܐܼ ܘܡܚܒܨܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܒܟ̈ܬܒܐ ܕܡܐܡܪ̈ܐ. ܡܣܡ ܒܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢ ܚܬܝܬܐܝܬ ܡܟܘܢܝܢ ܗܘܘܼ ܘܡܦܪܣܝܢ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܬܐܘܦܝܠܘܣ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐܼ ܐܩܪܒ ܠܘܩܠܗܘܢ. ܝܕܝܥ ܕܝܼܢ ܡܢ ܡܐܡܪܐ ܚܕ ܕܥܒܝܕ ܠܗ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܠܘܩܒܠ ܡܪܩܝܘܢܿ. ܗܿܘ ܕܐܦ ܗܼܘ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܡܪܢܢ ܥܠܝܗܘܢ ܢܛܝܪ ܗܘ. ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܕܗܢܐܼ ܩܒܿܠ ܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܐܦܣܩܦܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐܿ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܫܒܝܥܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܫ̈ܠܝܚܐ. ܦܝܠܝܦܘܣ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܝܠܦܢܢ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܡ̈ܠܘܗܝ ܕܕܝܘܢܣܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܩܘܪܢܬܘܣ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܓܘܪܛܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܐܦ ܗܼܘ ܥܒܼܕ ܡܐܡܪܐ ܠܘܩܒܠ ܡܪܩܝܘܢܼ ܒܝܨܝܦܘܬܐ. ܐܦ ܐܝܪܢܐܘܣ ܘܡܕܘܣܛܘܣ: ܗܿܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܦܪܣܝ ܓܠܝܐܝܬ ܛܥܝܘܬܗ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐܼ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܡܐܡܪ̈ܝܗܘܢ ܢܛܝܪܝܢ ܠܘܬ ܐܚ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ ܐܦ ܡܠܝܛܘܢ ܐܦܣܩܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܣܪܝܣ ܘܐܦܘܠܝܢܪܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ pb. 237 ܕܐܝܪܘܦܘܠܝܣܼ ܫܒܝܚܐܝܬ ܥܫܢܝܢ ܗܘܘ. ܕܗܼܢܘܢ ܥܒܕܘ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢܗ ܘܠܗܿ. ܘܩܿܪܒܘ ܠܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ. ܡܐܡܪ̈ܝܗܘܢ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܢܚܢܢ ܝܕܥܢ ܐܢܘܢ ܗܿܘܝܢ ܗܧܝܢ. ܕܡܠܝܛܘܢ ܥܠ ܦܣܟܼ ܬܪܗܝܢ. ܘܥܠ ܕܘܒܪܐܼ ܘܥܠ ܢܒ̈ܝܐ. ܘܐܚܪܢܐܼ ܥܠ ܥܕܬܐܼ ܘܐܚܪܢܐ ܥܠ ܚܕܒܫܒܐ. ܘܬܘܒ ܐܚܪܢܐ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐܼ ܘܐܚܪܢܐ ܥܠ ܓܒܝܠܬܗ. ܘܬܘܒ ܐܚܪܢܐ ܥܠ ܡܫܡܥ ܐܕܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܼܢ ܥܠ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ. ܘܬܘܒ ܥܠ ܡܘܠܕܗ ܕܡܫܝܚܐܼ ܘܥܠ ܡܠܬܐ ܕܢܝܒܘܬܗ. ܘܬܘܒܼ ܥܠ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ. ܘܐܚܪܢܐܼ ܥܠ ܪܚܡܬܐ̈ܟܣܢܝܐ ܘܥܠ ܣܛܢܐܼ ܘܥܠ ܓܠܝܘܢܗ ܕܝܘܚܢܢ. ܘܬܘܒ ܐܚܪܢܼܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܠܒܼܫ ܦܓܪܐ. ܘܬܘܒܼ ܐܚܪܢܐܼ ܕܟܬܼܒ ܠܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܡܠܟܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܟܬܼܒ ܡܛܠ ܙܒܢܐ =ܦܣܟ ܘܫܿܪܝ ܕܢܿܟܬܒܼ ܐܘܕܥ ܗܠܝܢ܇ ܕܒܙ̈ܒܢܘܗܝ ܕܣܐܪܘܠܠܝܣ ܦܘܠܘܣ ܐܢܬܘܦܛܐ ܕܐܣܝܐ ܐܝܗܕ ܐܓܪܝܣ. ܘܗܼܘܬ ܒܥܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܒܠܕܝܩܝܐ ܥܠ ܦܣܟ ܕܡܣܬܩܒܠܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܒܗܿܢܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐܼ ܘܐܬܟܬܒ ܗܠܝܢ. ܠܗ ܕܝܢ ܠܗܢܐ ܡܐܡܪܐܼ. ܡܕܟܪ ܠܗ ܩܠܡܝܣ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܡܐܡܪܐ ܕܝܠܗ ܕܐܟܬܒ ܡܛܠ ܦܣܟ ܘܐܡܿܪܼ. ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܥܠܼܬܐ ܕܡܐܡܪܗ ܕܡܠܝܛܘܢ ܐܟܬܒ ܐܦ ܗܼܘ. ܒܗܿܘ ܕܝܢ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܝܗܼܒ ܠܐܘܛܘܩܪܛܘܪܼ. ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ pb. 238 ܡܫܬܥܐ ܕܗܼ̈ܘܝ ܡܢܗ ܥܠܡܐ ܕܝܠܢ. ܕܡܕܡ ܠܡ ܕܡܡܬܘܡ ܠܐ ܗܼܘܐܼ. ܗܫܐ ܡܬܪܕܦ ܛܘܗܡܐ ܕܕܚ̈ܠܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܒܦܘ̈ܩܕܢܐ ܚ̈ܕܬܐ ܒܐܣܝܐ. ܐ̈ܠܟܝ ܩܪܨܐ ܓܝܪ ܘܪ̈ܓܝ ܩܢܗܝܢܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܕܠܐ ܬܚܡܨܬܐ ܐܢܘܢܼ. ܒܥܠܼܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܐܼ ܓܠܝܐܝܬ ܡܚܿܠܨܝܢ ܘܚܛܿܦܝܢ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐܿ. ܠܐܢܫܐ ܕܡܕܡ ܠܐ ܐܣܟܠܘ. ܘܒܬܪ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐܼ ܐܡܼܪ ܬܘܒ. ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܡ ܦܩܼܕܬ ܕܬܣܥܪ ܗܕܐ: ܛܒܐܝܬ ܐܦ ܡܣܬܥܪܐܼ. ܡܠܟܐ ܓܝܪ ܟܐܢܐܼ ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܡܬܪܥܐ ܡܕܡ ܥܘܿܠܐܝܬ. ܐܦ ܐܢܚܢܼܢ ܚܿܕܝܐܝܬ ܡܣܝܒܪܝܢܢ ܐܝܩܪܗ ܕܗܢܐ ܡܘܬܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܒܥܘܬܐ ܡܿܩܪܒܝܢܢ ܠܟ ܒܠܚܘܕܼ. ܕܐܢܬ ܬܒܩܼܐ ܐܢܘܢ ܩܕܡܐܝܬ ܠܦܥ̈ܠܘܗܝ ܕܗܢܐ ܚܪܝܢܐܼ ܘܬܕܘܢ ܟܐܢܐܝܬ: ܕܐܢ ܫܘܿܝܢ ܠܡܘܬܐ ܘܠܡܣܡ ܒܪܫܐܿ. ܐܘ ܠܚ̈ܝܐ ܘܠܢܝܚܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܡܢܟ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܨܒܝܢܐ ܘܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܚܕܬܐ: ܕܠܐ ܝܐܐ ܕܢܣܬܥܪ ܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܠܘܬ ܒܪ̈ܒܪܝܐ ܒܥܗܠܕܒܒܐܼ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܿܥܝܢ ܐܢܚܢܢ ܡܢܟܼ ܕܠܐ ܬܗܡܐ ܡܢܢ ܒܗܢܐ ܪܕܘܦܝܐ ܕܡܢ ܥܠܡܐ .܀. ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܝܼܢ ܐܡܼܪ. ܕܦܝܠܣܘܦܘܬܐ ܠܡ ܕܝܠܢ ܩܕܡܝܐܝܬܼ ܒܝܬ ܒܪ̈ܒܪܝܐ ܐܬܢܨܚܬܿ. ܫܘܚܬܿ ܕܝܢ ܐܦ ܒܥܡܐ ܕܝܠܟ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܐܓܘܣܛܘܣܼ. ܘܗܼܘܬ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܼ ܠܫܘܠܛܢܐ ܪܒܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡܠܟܘܬܟ ܕܝܠܟܼ ܬܪܒܝܬܐ ܛܒܬܐ. ܡܢ ܗܿܘ ܙܒܢܐ ܓܝܪ ܪܒܿܐ ܘܡܬܝܬܪ ܐܘܚܕܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܿ. ܗܿܘ ܕܐܢܬ ܩܿܒܠܬܝܗܝ pb. 239 ܘܐܘܪܒܬܝܗܝ. ܘܬܘ ܒܥܫܿܢܝܘܗܝ ܥܡ ܒܪܟܼ. ܟܕ ܢܿܛܪ ܐܢܬ ܠܗܿܝ ܦܝܠܣܘܦܘܬܐ ܕܪܒܝܐ ܥܡ ܡܠܟܘܬܟܘܢ ܕܫܪܝܬܿ ܡܢ ܐܓܘܣܛܘܣܿ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܐܒ̈ܗܝܟ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܕܚ̈ܠܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܦ ܠܗܿ ܝܩܪܘ.. ܘܬܚܘܝܬܐ ܪܒܬܐ ܗܕܐ ܗܝܼ. ܕܠܛܘܒܗܿ ܕܡܠܟܘܬܐܼ ܫܘܚܬܿ ܣܒܪܬܐ ܕܝܠܢ ܥܡ ܫܘܪܝܗܿ ܛܒܿܐܿ. ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܝܘ̈ܡܝ ܐܓܘܣܛܘܣ ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܠܐ ܐܪܥܗܿ ܠܡܠܟܘܬܟܘܢܿ. ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܟܠܡܕܡ ܡܫܬܒܚܐ ܘܡܬܿܥܫܢܐ ܒܨ̈ܠܘܬܐ ܕܟܘܠܢ. ܘܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡ̈ܠܟܐ ܕܗܼܘܘܼ ܢܐܪܘܢ ܘܕܘܡܛܝܢܘܣ ܒܠܚܘܕ ܐܬܛܦܝܣܘ ܠܐܢܫܐ ܚܿܣ̈ܡܐܿ. ܘܩܒܿܠܘ ܡܐܟܠ ܩܪܨܐ ܥܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܠܢ. ܘܡܢܗܘܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܥܝܕܐ ܕܠܐ ܡܚܫܒܬܐ ܓܼܕܫܼ ܕܢܬܝܒܠ ܥܫܘܩܝܐ ܕܕܓܠܘܬܐ ܥܠܝܢ. ܐܠܐ ܕܝܢ ܛܥܝܘܬܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢܼ ܐܒ̈ܗܝܟ ܕܝܠܟ ܐܬܩܢܘܗܿ. ܙܒܢ̈ܬܐ ܓܝܪ ܼ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܙܓܼܪܙ ܒܟܬܝ̈ܒܬܐܿ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܨܒܘ ܕܢܡܪܚܘܢ ܘܢܫܚܼܩܘܢ ܡܛܠ ܗܕܐ. ܣܒܟ ܕܝܢ ܗܕܪܝܢܘܣ ܠܣܓ̈ܝܐܐ ܟܬܼܒ ܡܛܠ ܗܕܐܼ. ܐܦ ܠܦܘܢܕܝܘܣ ܐܢܬܘܦܛܐ ܕܐܣܝܐ. ܐܒܘܟ ܕܝܢ ܡܛܠܬܢ ܟܬܼܒ ܠܡܕܝ̈ܢܬܐܼ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܗܪܢ܇ ܟܕ ܐܦ ܐܢܬ ܥܡܗ ܡܕܒܪ ܗܘܝܬ ܟܠܡܕܡ. ܐܦ ܠܦܪ̈ܝܫܝܐ ܘܠܬܣ̈ܠܘܢܝܩܝܐ ܘܠܐܬܢܣ ܘܠܟܘܠ ܥܡܡ̈ܝܢ. ܥܠܝܟ ܕܝܢ ܡܦܣܝܢܼܢ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܐܝܬ ܠܟ pb. 240 ܬܪܥܝܬܐ ܛܒܬܐ ܥܠ ܗܠܝܢ. ܘܡܦܣܝܢܼܢ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܟܠܟܡܕܡ ܒܚܟܡܬܐ ܦܩܿܕ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܒܥܼܝܢ ܡܢܟ. ܗܠܝܢ ܕܝܼܢ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܐܬܬܣܝܡ .܀. .܀. ܒܠܘܩ̈ܛܐ ܕܝܢ ܕܟܬܝܒܝܢ ܠܗ ܠܡܠܝܛܘܢܼ. ܟܕ ܡܿܫܪܐ ܒܗܘܢܼ. ܪܫܼܡ ܡܢܝܢܐ ܕܟܬ̈ܒܐ ܕܕܝܬܩܼܐ ܥܬܝܩܬܐܼ ܘܚܘܝ ܕܐܝܠܝܢ ܡܬܩܒܠܝܢ ܕܘܿܠܐ ܕܢܣܕܘܪ ܐܢܘܢ ܗܪܟܐ. ܟܬܿܒ ܕܝܼܢ ܗܟܢܐ .܀. .܀. ܡܠܝܛܘܢ ܠܐܢܣܝܡܘܣ ܐܚܝܼ ܫܠܼܡ. ܡܛܠ ܕܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܐܦܝܼܣܬ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܕܐܝܬ ܠܟ ܡܛܠ ܡܠܬܐ: ܕܐܥܒܕ ܠܟ ܠܘܩ̈ܛܐ ܡܢ ܢܡܘܣ ܘܡܢ ܢܒ̈ܝܐ ܥܠ ܦܪܘܩܢ ܘܥܠ ܟܠܗܿ ܗܝܡܢܘܬܢ܇ ܘܬܘܒ ܕܨܒܼܿܝܬ ܕܬܐܠܦ ܥܠ ܟܬ̈ܒܐ ܥܬܝ̈ܩܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܕܟܡܐ ܗܿܘܝܢ ܒܡܢܝܢܐܿ ܘܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܒܬܪܼ. ܐܬܒܼܛܠ ܠܝ ܕܗܝܼ ܗܕܐ ܐܥܒܕܼ. ܕܡܦܼܣ ܗܿܘܝܬ ܒܚܦܝܛܘܬܟ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܥܠ ܝܘܠܦܢܗܿ ܕܡܠܬܐܿ. ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܠܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܡܘܪܒ ܐܢܬ܇ ܘܥܠ ܐ̈ܦܝ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܡܬܟܿܬܫ ܐܢܬ. ܟܕ ܣܿܠܩܬ ܗܟܝܠ ܠܡܕܢܚܐ: ܘܡܿܛܝܬ ܥܕܡܐ ܠܗ ܠܐܬܪܐ ܕܒܗ ܐܬܟܪܙܘ ܘܐܣܬܥܪܘ: ܘܝܿܠܦܬ ܒܒܛܝܼܠܘܬܐ ܥܠ ܟܬ̈ܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܬܝܩܬܐܼ. ܪܫܡܿܬܼ ܘܫܿܕܪܬ ܐܢܘܢ ܠܟ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܫܡܗ̈ܝܗܘܢܼ ܗܠܝܢ ܀ ܕܡܘܫܐܼ ܚܡܫܐ. ܒܪܝܬܐܼ ܘܡܦܩܢܐ. ܘܡܢܝܢܐ ܘܕܟܗ̈ܢܐܼ ܘܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ. ܘܬܘܒ ܕܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ. ܘܣܦܪ ܕܝܿܢ̈ܐܼ ܘܪܥܘܬ. ܘܣܦܪ ܡ̈ܠܟܐܼ ܐܪܒܥܐ. ܣܦܪ ܕܒܪܝܡܝܼܢ pb. 241 ܬܪܝܢ. ܘܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܕܘܝܕ. ܘܕܫܠܝܡܘܢܼ. ܡܬ̈ܠܐ ܕܗܼܝܝ ܚܟܡܬܐ ܘܩܘܗܠܬܼ ܘܙܡܝܪܬ ܙܡܝܪ̈ܬܐ. ܘܐܝܘܒ. ܘܕܢܒ̈ܝܐܼ. ܐܫܥܝܐܼ ܘܐܪܡܝܐ. ܘܬܪܥܣܪ ܢܒ̈ܝܐ ܐܟܚܕܐ. ܘܕܢܝܐܝܠ݀ ܘܚܙܩܝܐܝܠܼ ܘܥܙܪܐ. ܕܢܡܗܘܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܥܒܿܕܬ ܠܘܩ̈ܛܐܼ ܘܣܡܿܬ ܒܫܬܐ ܡܐܡܪܝܢ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܼܢ ܕܡܠܝܛܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܕܐܦܘܠܝܢܪܣ ܡܐܡܪ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܐܝܬ ܕܡܬܢܛܪܝܢ ܠܘܬ ܣܓ̈ܝܐܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܚܙܼܝܢ ܠܢ ܐܝܬܝܗܘܢܼ ܗܠܝܢ. ܚܕܼ ܕܡܦܩ ܒܪܘܚܐ. ܗܿܘ ܥܒܝܕ ܠܗ ܠܘܬ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܕܩܿܕܡܢܢ ܐܡܪܢܢ ܥܠܘܗܝ. ܘܠܘܩܒܠ ܚܢ̈ܦܐܼ ܚܡܫܐ. ܘܠܘܩܒܠ ܝܗܘ̈ܕܝܐܼ ܬܪ̈ܝܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܣܡ ܥܠ ܗܪܣܝܣ ܕܦܪ̈ܘܓܝܐ ܕܝܥܬ ܚܕܬܐܝܬ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐܿ. ܕܗܝܕܝܢ ܫܿܪܝ ܗܘܐ ܡܘܢܛܢܢܘܣ ܥܡ ܢܫ̈ܐ ܢܒܝ̈ܬܐ ܕܓ̈ܠܬܐ ܕܢܩܝܦܢ ܗܘܝ ܠܗ ܠܡܣܛܐ ܡܢ ܫܪܐܐ

4.25

ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐܼ ܥܠ ܗܪܣܝܣ ܕܛܛܝܢܘܣ.

ܘܡܘܣܢܘܣ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܡܢܝܢܝܗ ܥܡ ܗܿܢܘܢ ܕܚܫܼܒܢܼܢ. ܐܝܬ ܠܗ ܡܐܡܪܐ ܕܥܒܝܕ ܠܗ ܠܘܬ ܐ̈ܚܐܿ. ܕܨܠܘ ܗܘܘ ܠܗܪܣܝܣ ܕܢܬܩܪܝܐ ܕܐܢܩܪ̈ܛܝܛܐ ܠܡܦܼܢܝܘ ܐܢܘܢ ܠܫܪܪܐܿ. ܕܗܝܕܝܢ ܗܘ ܫܪܝܬܿ ܠܡܬܚܙܝܘ܇ ܘܠܡܥܠܘ ܠܥܠܡܐ ܡܣܡ ܒܪܥܢܝܐ ܕܓܠܐ ܘܢܘܟܪܝܐ ܘܡܚܒܠܐ. ܡܬܐܡܪܐ ܕܝܢ ܡܠܬܐܼ. pb. 242 ܕܠܗܕܐ ܛܥܝܘܬܐ ܥܠܼܬܐ ܕܫܘܪܝܗܼܿ ܛܛܝܢܘܣ ܗܼܘܐ. ܗܿܘ ܕܩܕܡ ܩܠܝܠ ܬܢܼܝܢܢ ܡܢ ܡ̈ܠܘܗܝ ܕܐܼܡܪ ܡܛܠ ܝܘܣܛܝܢܘܣ ܣܗܕܐ ܫܒܝܚܐܿ. ܘܐܫܬܥܝܢ ܥܠܘܗܝ ܕܬܠܡܝܕܗ ܗܘܐ. ܡܘܕܥ ܕܝܢ ܥܠ ܗܕܐ ܐܝܪܢܐܘܣܼ ܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܒܝܕ ܠܗ ܠܘܩܒܠ ܗܪܣܝܣܿ. ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܛܛܝܢܘܣ ܘܥܠ ܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗ. ܘܟܬܿܒܼ ܗܟܢܐ .܀.... ܕܡܢ ܒܬܪ ܣܛܘܪܢܝܠܘܣ ܠܡ ܘܡܪܩܝܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܐܢܩܪ̈ܛܝܛܘܼ. ܐܟܪܙܘ ܘܐܣܠܝܘ ܙܘܘܓܐܼ ܘܓܠܙܝܢ ܓܒܝܠܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܠܗܐܿ ܘܡܚܦܝܐܝܬ ܡܩܛܪܓܝܢ ܠܗܿܘ ܕܥܒܼܕ ܕܟܪܐ ܘܢܩܒܬܐ ܠܡܘܠܕܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐܿ. ܘܡܠܦܝܢ ܕܢܫܬܼܐܠ ܐܢܫ ܡܢ ܡܐ̈ܠܬܐ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܗ ܢܦܫܐܿ. ܘܛܠܡܝܢ ܩܘܒܠ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܥܒܘܕܐ ܕܟܿ܇ ܘܩܝܡܝܢ ܠܘܩܒܠ ܦܘܪܩܢܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܕܐܬܓܒܠ ܩܕܡܐܝܬ. ܗܕܐܼ ܗܫܐ ܗܘ ܐܬܚܙܝܬܿ ܠܘܬܗܘܢ܇ ܕܩܕܡܐܝܬ ܛܛܝܢܘܣ ܐܥܠܗ ܠܗܢܐ ܓܘܕܦܐܿ. ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܬܠܡܝܕܗ ܕܝܘܣܛܝܢܘܣ. ܘܟܡܐ ܕܠܗ ܢܩܝܦ ܗܘܐܼ. ܡܕܡ ܕܗܟܢܐܼ ܠܐ ܚܘܝ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܣܗܕܘܬܗ ܕܗܿܘܼ ܐܪܚܩ ܗܢܐ ܡܢ ܥܕܬܐ ܕܐܬܪܝܡ ܘܐܬܚܬܪ܇ ܕܣܼܒܪ ܒܢܦܫܗ ܕܢܗܘܐ ܡܠܦܢܐ ܐܝܟ ܡܝܬܪ ܡܢ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܥܒܼܕ ܠܢܦܫܗ ܛܘܦܣܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܐܚܪܢܐܼ. ܘܐܫܬܥܝ ܫܘ̈ܥܝܬܐ ܐܦ ܗܼܘ ܒܕܡܘܬܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܕܒܝܬ ܘܠܬܢܛܝܢܘܣܿ. ܕܥ̈ܠܡܐ ܠܡ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ. ܘܩܪܝܗܝ ܠܙܘܘܓܐ ܚܒܿܠܐ ܘܙܢܝܘܬܐ ܒܕܡܘܬܗ ܕܪܩܝܘܢ ܘܣܛܘܪܢܠܘܣܼ. ܘܩܐܡ ܠܘܩܒܠ ܦܘܪܩܢܗ pb. 243 ܕܐܕܡ. ܗܠܝܢ ܐܼܡܪ ܐܝܪܢܐܘܣ .܀. ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܩܠܝܠܼ. ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܫܘܐܪܘܣ ܫܪܪܗܿ ܠܗܕܐ ܗܪܣܝܣܼ. ܘܗܼܘܐ ܥܠܼܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܬܠܡܕܝܢ ܒܗܿ܇ ܕܢܗܘܘܢ ܡܬܩܪܝܢ ܡܢ ܫܡܗ ܣܘܐܪ̈ܝܢܘ. ܡܬܚܫܚܝܢ ܕܝܢ ܗܼܢܘܢ ܗܠܝܢ ܒܢܡܘܣܐ ܘܒܢܗܒܝܐ ܘܒܐܘܢܓܠܝܘܢܼ. ܘܐܝܟ ܪܥܝܢܗܘܢ ܡܬܪܓܡܝܢ ܠܗ ܠܣܘܟܠܐ ܕܟܬ̈ܒܐ. ܡܓܕܦܝܢ ܕܝܢ ܥܠ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐܼ ܘܡܣܼܠܝܢ ܐܓܪ̈ܬܗ. ܘܠܐ ܡܩܿܒܠܝܼܢ ܐܦܠܐ ܦܪܟܣܣ ܕܫ̈ܠܝܚܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܛܿܛܝܢܘܣ ܪܫܗܘܢ ܩܕܡܝܐܼ. ܟܢܿܫ ܘܚܿܠܛ ܘܣܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢܼ ܘܩܪܝܗܝ ܕܝܛܣܪܘܢ. ܗܢܘ ܕܝܼܢ ܕܡܚ̈ܠܛܢܐ. ܗܢܐ ܕܠܘܬ ܣ̈ܓܝܐܐ ܥܕܡܐ ܠܘܝܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܬܐܡܪ ܕܝܢ ܥܠܘܗܝܼ. ܕܐܡܪܚ ܕܢܫܚܠܦ ܡ̈ܠܐ ܡܢ ܕܫ̈ܠܝܚܐܼ ܐܝܟ ܕܢܿܬܩܢ ܪܘܟܒܗܿ ܕܡܠܬܐ. ܫܒܼܩ ܕܝܢ ܗܼܘ ܗܢܐ ܡܐܡܪ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐܼ. ܕܡܢܗܘܢ ܐܝܬ ܚܕ ܡܐܡܪܐ ܕܡܫܬܡܗ ܠܘܬ ܣܓ̈ܝܐܐ ܠܘܩܒܠ ܚܢ̈ܦܐܿ. ܕܒܗ ܐܕܟܪ ܠܡܫ̈ܡܗܐ ܕܗܼܘܘ ܒܝܬ ܚ̈ܢܦܐ ܡܢ ܙܒ̈ܢܐ ܩܕܡ̈ܝܐܿ. ܘܚܘܝ ܕܩܿܕܝܡ ܠܟܠܗܘܢ ܡܘܫܐ ܘܢܒܗܝܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ. ܕܗܼܘ ܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܡܬܚܙܐ ܕܡܝܬܪ܇ ܘܐܝܬ ܒܗ ܝܘܬܪܢܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܐܡܪ̈ܘܗܝ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܬܐܡܪܼ ܡܛܘܠ ܗܠܝܢ .܀. .܀.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/479
Source:
William Wright and Norman McLean (eds.), The ecclesiastical history of Eusebius in Syriac (Cambridge: University Press, 1898). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Eusebius of Caesarea, “Ecclesiastical History, Book 4 - ܣܦܼܪܐ ܕܐܪܒܥܐܼ ܕܬܫ̈ܝܥܬܐ ܕܥܕܬܐ” based upon William Wright and Norman McLean (eds.), The ecclesiastical history of Eusebius in Syriac (Cambridge: University Press, 1898), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/479.
Bibliography:
Ecclesiastical History, Book 4 - ܣܦܼܪܐ ܕܐܪܒܥܐܼ ܕܬܫ̈ܝܥܬܐ ܕܥܕܬܐ.” In The ecclesiastical history of Eusebius in Syriac, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published 337 CE. https://syriaccorpus.org/479.

Show Citation Styles