Eusebius of Caesarea: Ecclesiastical History, Book 5 - ܣܦܼܪܐ ܕܚܡܫܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܥܕܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
book :
section :
line :
page break :
5 pb. 245
ܫܪܒܐ ܩܕܡܝܐܼ. ܕܟܡܐ ܣܗ̈ܕܐ ܗܼܘܘ ܒܝܘܡ̈ܬܗ ܕܘܐܪܘܣ ܡܠܟܐ ܒܓܠܝܘܣܿ. ܕܐܝܟܢܐ ܣܒܠܘ ܐܓܘܢܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܕܬܪ̈ܝܢܼ ܕܐܝܟܐܢ ܣܗ̈ܕܐ ܪ̈ܚܿܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܡܩܿܒܠܝܢ ܗܘܘ ܘܡܐܣܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܪܥܝܢ ܒܪܕܘܦܝܐ. ܕܬܠܬܐܼ ܕܐܝܠܝܢ ܚܙ̈ܘܢܐ ܚܙܼܐ ܒܚܠܡܗ ܐܛܛܠܘܣ ܣܗܕܐ. ܕܐܪܒܥܐܼ ܕܐܝܟܢܐ ܡܓܥܠܝܢ ܗܘܘ ܣܗ̈ܕܐ ܠܐܝܪܢܐܘܣ ܒܐܓܪ̈ܬܗܘܢ. ܕܚܡܫܐܼ ܕܐܝܟܢܐ ܐܚܬ ܐܠܗܐ ܡܛܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܒܨ̈ܠܘܬܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐܿ. ܠܡܪܩܘܣ ܐܘܪܠܝܘܣ ܩܣܪ .܀. ܕܫܬܐܼ ܬܢܝܢܐ ܕܐܦܣ̈ܩܘܦܐ ܕܗܼܘܘ ܒܪܗܘܡܐ. ܕܫܒܥܐܼ ܕܥܕܡܐ ܠܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܗ̈ܘܝܢ ܗܘܝ ܐܬܘ̈ܬܐ ܫܒܝ̈ܚܬܐ ܒܝܕ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ... ܕܬܡܢܝܐܼ ܕܐܝܟܢܐ ܡܕܟܪ ܐܝܪܢܐܘܣ ܠܟܬ̈ܒܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܬܫܥܐܼ ܐܦܣ̈ܩܘܦܐ ܕܗܼܘܘ ܒܝܘ̈ܡܘܗܝ ܕܘܡܕܘܣ ܡܠܟܐ. pb. 246 ܕܥܣܪܐܼ ܥܠ ܦܢܛܢܣ ܦܝܠܘܣܦܐ .܀. .܀. ܕܚܕܥܣܪܼ ܥܠ ܩܠܡܝܣ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܕܬܪܥܣܪܼ ܥܠ ܐܐܦܣܩ̈ܘܦܐ ܕܗܼܘܘ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܕܬܠܬܥܣܪܼ ܥܠ ܪܘܕܘܢ ܘܥܠ ܦܠܝܓܘܬܐ ܕܐܕܟܪ ܡܛܠ ܡܪܩܝܘܢ... ܕܐܪܒܬܥܣܪܼ ܥܠ ܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܗܪܣܝܣ ܕܦܪ̈ܘܓܝܐ. ܕܚܡܫܬܥܣܪܼ ܥܠ ܦܠܝܓܘܬܐ ܕܒܠܣܛܘܣ ܕܗܼܘܬ ܒܪܗܘܡܐ. ܕܫܬܬܥܣܪܼ ܕܐܝܠܝܢ ܡܬܐܡܪܢ ܥܠ ܡܘܢܛܢܘܣ ܘܥܠ ܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ ܕܗܼܘܘ ܥܡܗ .܀. .. ܕܫܒܬܥܣܪܼ ܥܠ ܡܝܠܝܛܝܐܕܣ ܘܥܠ ܡܐܡܪ̈ܐ ܕܐܟܬܒ. ܕܬܡܢܬܥܣܪܼ ܕܟܡܐ ܐܟܣ ܐܦܘܠܘܢܝܘܣ ܠܗܪܣܝܣ ܕܦܪ̈ܘܓܝܐ ܘܐܝܠܝܢ ܐܕܟܪ ... ܕܬܫܬܥܣܪܼ ܕܐܝܠܝܢ ܐܡܼܪ ܣܪܦܝܘܢ ܥܠ ܗܪܣܝܣ ܕܦܪ̈ܘܓܝܐ.. ܕܥܣܪܝܼܢ ܕܟܡܐ ܐܡܼܪ ܒܟܬܝ̈ܒܬܐ ܐܝܪܢܐܘܣ ܠܘܩܒܠ ܣܕ̈ܩܐ ܐܝܬ ܗܘܘ ܒܪܗܘܡܐ ... ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕܼ ܕܐܝܟܢܐ ܐܣܗܕ ܐܦܘܠܘܢܝܘܣ ܒܪܗܘܡܐ .܀. .܀. ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪ̈ܝܼܢ ܕܐܝܠܝܢ ܐܦܣ̈ܩܘܦܐ ܝܕܝܥܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ... ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐܼ. ܥܠ ܙܐܛܡܐ ܕܗܼܘܐ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܡܛܠ ܦܣܟ ... pb. 247 ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐܼ. ܥܠ ܦܠܝܓܘܬܐ ܕܗܼܘܬ ܒܐܣܝܐ .܀. ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐܼ. ܕܐܝܟܢܐ ܗܼܘܬ ܚܕܐ ܫܘܝܘܬܐ ܒܟܠ ܕܘܟ ܡܛܠ ܦܣܟ. ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐܼ. ܕܟܡܐ ܡܐܡܪ̈ܝܢ ܩܒܿܠܢܢ ܡܢ ܝܨܝܦܘܬܗ ܕܐܝܪܢܐܘܣ. ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐܼ. ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܣܓ̈ܝܐܐ ܕܝܕܝܥܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ. ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐܼ ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܗܘܘ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܡܢ ܗܪܣܝܣ ܒܐܝܢܐ ܛܘܦܣܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘܿ. ܘܐܝܟܢܐ ܐܡܪܚܘ ܠܡܚܒܠܘ ܟܬ̈ܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ.
5.1

ܫܪܒܐ ܩܕܡܝܐܼ. ܕܟܡܐ ܣܗ̈ܕܐ ܗܘܼܘ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܘܐܪܘܣ ܒܓܠܝܘܣܿ. ܘܐܝܟܐ ܣܒܠܘ ܐܓܘܢܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ.

ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܝܢ ܕܥܬܐ ܕܪܗܘܡܐ ܣܘܛܐܪ ܟܕ ܩܡ ܬܡܢܐ ܫ̈ܢܝܢ ܢܦܩܼ ܡܢ ܥܠܡܐܼ. ܘܩܒܿܠ ܡܢ ܒܬܪܗܼ ܐܼܠܘܬܐܪܘܣ. ܕܐܝܬܘܗ ܝܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܬܪܥܣܪ ܡܢ ܒܬܪ ܫ̈ܠܝܚܐ. ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܕܝܼܢ ܫܢܬ ܫܒܥܣܪ̈ܐ ܕܐܘܛܘܩܪܛܘܪ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܘܐܪܘܣ. ܕܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܒܐܬܪ̈ܘܢ ܐܬܪ̈ܘܢ ܥܙܝܙܐܝܬ ܐܬܬܥܝܪ ܪܕܘܦܝܐ ܕܥܠܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܥܡܐܼ. pb. 248 ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܕܗܼܘܘ ܒܟܠ ܐܬܪ܇ ܟܕ ܢܦܚܡ ܡܕܡ ܕܓܼܕܫ ܒܚܕ ܥܡܐܿ. ܘܐܬܟܬܒ ܘܐܫܬܼܠܡ ܠܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܒܬܪܗܘܢ ܠܕܘܟܪܢܐ ܕܠܐ ܡܬܛܥܐ. ܟܬܒܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܡܫܡܠܝܐܝܬܼ ܪܫܝܡ ܗܘ ܠܢ ܥܡ ܕܣܗ̈ܕܐ ܕܟܢܿܫܢܢ. ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܛܘܦܣܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܐܡܝܪ ܠܼܢ. ܐܠܐܼ ܐܦ ܕܝܘܠܦܢܐ. ܗܫܐ ܕܝܼܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬ̈ܒܥܝܢ ܒܗܢܐ ܫܪܒܐ ܕܐܪܡܐ ܠܢ ܢܠܩܿܛ ܘܢܣܝܡ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܡܫܬܥܝܢ ܘܟܬܒܝܢ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܥܠܡܐܼ. ܡܫܼܠܡܝܢ ܙܟܘܬܐ ܕܩܪ̈ܒܐ ܕܗܘܝܐ ܡܢ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐܿ. ܘܢܨ̈ܚܢܐ ܕܪ̈ܒܝ ܚܝ̈ܠܐ ܘܚܠܝܨܘܬܐ ܕܩܪ̈ܒܬܢܐܿ. ܕܐܬܿܛܢܦܘ ܒܕܡܐ ܘܒܩ̈ܛܠܐ ܣܓܗܝܐܐ ܕܛ̈ܠܝܐ ܒܢܗܝ ܐܬܪܐ ܘܒܥܘܬܪܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ .܀. .܀. ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܡܛܠ ܕܘܒܪܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐܼ ܐܡܪܝܢ ܐܢܚܢܢ. ܥܠ ܩܪܒܐ ܗܿܘ ܕܡܛܠ ܫܝܢܐ ܕܢܦܫܐܼ ܘܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܢܨܚܘ ܒܗ. ܕܠܘ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܐܬܪܐ ܐܬܿܟܬܫܘܼ ܐܠܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܫܪܪܐ. ܘܠܘ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܪ̈ܚܘܡܝܗܘܢܼ. ܐܠܐܼ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܕܚܠܬ ܡܪܢ. ܘܪܫܼܡܢܢ ܠܕܘܟܪܢܐ ܕܠܥܠܡ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܐܬ̈ܠܝܛܘܗܝ ܕܫܪܪܐܿ. ܘܡܕܡ ܕܣܒܠܘ ܒܓܢܒܪܘܬܗܘܢܿ. ܘܙܟܘܬܐ ܕܙܟܘ ܠܫܐ̈ܕܐ ܘܠܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ. ܘܟܗܠܝܠܝܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܠܕܘܟܪܢܐ ܕܠܥܠܡܼ ܡܟܪܙܝܢ ܚܢܢ ܀ ܒܐܬܪܐ ܗܟܝܠ ܕܓܠܝܘܣ ܐܝܬܘܗܝ pb. 249 ܗܘܐ ܗܢܐ ܬܟܬܘܫܐ ܕܐܓܘܢܐܿ. ܗܠܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܕܐܡܪܢܢ ܥܠܝܗܘܢ. ܡܫܡܗܢ ܕܝܢ ܬܡܢ ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܝܕܝ̈ܥܬܐ ܡܛܪܦܘܠܝܣܼ. ܕܡܝܬܪܢ ܡܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܒܐܬܪܐܿ. ܠܐܘܕܘܢܐ ܘܒܝܐܢܢܐ. ܕܥܠܝܗܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܬܪܬܝܗܝܢ ܘܥܠ ܟܠܗܿ ܟܘܪ ܕܝܠܗܝܢ܇ ܥܒܿܪ ܪܘܕܘܢܘܣ ܢܗܪܐ ܒܫܦܥܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܘ̈ܗܝ. ܬܫܥܝܬܐ ܕܝܢ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܣܗ̈ܕܝܐܼ. ܟܬܼܒ ܘܫܕܪ ܥܕ̈ܬܐ ܝܕܝ̈ܥܬܐ ܕܒܐܬܪܐ ܕܓܠܝܘܣ ܠܥܕܗܬܐ ܕܐܝܬ ܒܐܣܝܐ ܘܒܦܪܘܓܝܐ ܡܕܡ ܕܐܣܬܥܪ ܠܘܬܗܘܢ. ܡܫܬܥܝܢ ܕܝܼܢ ܗܢܐ ܛܘܦܣܐ. ܐܼܣܝܡ ܐܢܝܢ ܕܝܢ ܠܗܝܢ ܠܡ̈ܠܝܗܘܢ ܀ ܥܒܼ̈ܕܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒܒܝܐܢܢܐ ܘܒܠܐܘܕܘܢܐ ܕܓܠܝܘܣܼ. ܠܐܚ̈ܐ ܕܐܝܬ ܒܐܣܝܐ ܘܒܦܪܘܓܝܐ: ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܦܪܘܩܢ ܘܕܣܒܪܢܼ. ܫܠܡܐܿ ܘܛܝܒܘܬܐܼ ܘܫܘܒܚܐ. ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐܼ ܘܡܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܡܪܘ ܩܠܝܠ ܩܕܡ ܬܫܥܝܬܐܼ. ܘܡܫܿܪܝܢ ܘܥܒܕܝܢ ܫܘܪܝܐ ܠܡܠܬܿܗܘܢܼ ܗܟܢܐ ܀ ܕܥܠ ܪܒܘܬܗ ܡ ܕܐܘܠܨܢܐ ܕܗܘܼܐ ܗܪܟܐ: ܘܥܠ ܪܘܓܙܗܘܢ ܕܥܡܡ̈ܐ ܕܥܠ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܘܕܟܡܐ ܣܝܒܪܘ ܣܗ̈ܕܐ ܛܘܒ̈ܢܐܼ. ܚܬܝܬܐܝܬ ܠܐ ܐܢܚܢܢ ܣܦܩܝܢܢ ܕܢܐܡܪܼ. ܐܦ ܠܐ ܒܟܬܒܐ ܡܫܟܚ ܕܢܣܬܝܟ. ܡܢ ܟܠܗ ܓܝܪ ܚܝܠܗ ܐܬܬܥܝܪ ܥܠܝܢ ܒܥܠܕܒܒܐܼ ܘܩܿܕܡ ܨܪܗܿ ܠܢ ܠܡܐܬܝܬܗܿ. ܕܥܬܝܕܐ ܕܬܗܘܐ pb. 250 ܕܠܐ ܟܘܚܕ. ܘܒܟܠ ܨܒܘܼ ܐܬܦܪܣ ܕܢܥܼܝܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܝܠܗ ܐܢܘܢܿ. ܘܢܩܿܕܡ ܢܕܪܫ ܐܢܘܢ ܠܘܩܒܠ ܥܒܼ̈ܕܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܒ̈ܬܐ ܘܡܢ ܒܠܢܗܣ ܘܡܢ ܫܘ̈ܩܐ ܛܪܕܝܢ ܗܘܘ ܠܼܢ. ܐܠܐ ܕܐܦ ܠܓܡܪ ܐܢܫ ܡܢܢ ܠܐ ܢܬܚܙܐ ܒܕܘܟܼ ܓܙܡܝܢ ܗܘܘ. ܩܝܡܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܠܩܘܒܠܗܘܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐܼ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܟܪܝܗܝܼܢ ܡܦܨܝܐ ܗܘܬ. ܡܩܝܼܡܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܥܡܘ̈ܕܐ ܬܩ̈ܢܐܿ. ܕܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܒܝܕ ܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܠܡܩܿܒܠܘ ܒܢܦܫܗܘܢ ܟܠܗ ܓܙܡܗ ܕܒܥܠܕܒܒܐ. ܘܟܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܚܣ̈ܕܝܼܢ ܘܟܠ ܫ̈ܢܕܝܢ ܘܣܓܝܐ̈ܬܐ ܠܗܘܢܼ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܚܫܝܒܢ ܗܘܝܿ. ܕܡܬܚܦܛܝܢ ܗܘܘ ܠܡܐܙܠ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ. ܘܡܚܘܝܢ ܗܘܘܼ ܕܠܐ ܫܘܿܝܢ ܚܫܘܗܝ ܕܙܒܢܐ ܗܢܐܿ. ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܥܬܝܕܐ ܕܬܬܓܠܐ ܒܢ. ܘܩܕܡܐܝܬ ܡܕܡ ܕܓܕܿܫ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܟܠܗ ܐܟܠܘܣ ܟܕ ܟܢܼܝܫ ܡܣܝܒܪܝܢ ܗܘܘܼ ܚܠܝܨܐܝܬ. ܡܚ̈ܘܬܐ ܘܪܓܡܐ ܕܟܐ̈ܦܐ ܘܚܒܘܫܝܐ. ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܥܝܕܐ ܠܡܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܢܫܐ ܒܥܪ̈ܝܪܝܐܿ. ܠܘܬ ܣܢܐܝܗܘܢ ܘܠܘܬ ܒܥ̈ܠܕܒܒܝܗܘܢ .܀. .܀. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܘ ܠܫܘܩܐ: ܘܐܫܿܬܐܠܘ ܡܢ ܟܝܠܝܪܟܐ ܘܡܢ ܫ̈ܠܝܛܢܐ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܡܕܝ̈ܢܬܐ ܩܕܡ ܟܠܗ ܥܡܐܼ. ܟܕ ܐܘܕܝܘ ܕܝܢ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܢܘܢܼ. ܐܬܚܒܫܘ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐܼ ܥܕܡܐ ܠܡܐܬܝܬܗ ܕܗܓܡܘܢܐ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܕܝܼܢ ܐܝܬܝܘ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܗܓܡܘܢܐܿ. ܗܿܘ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܒܩܫܝܘܬܐ ܠܘܬ ܥܡܐ ܕܝܠܢ. ܚܕ ܡܢ ܐܚ̈ܐ ܕܝܢ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܘܐܝܛܘܣ ܐܦܓܕܬܘܣ: ܕܡܫܡܠܐ ܗܘܐ ܒܚܘܒܐ ܕܠܗܐ ܘܕܠܘܬ ܩܪܝܒܗܼ. ܕܗܟܢܐ ܓܡܝܪ ܗܘܐ ܒܕܘܒܪ̈ܘܗܝܼ. pb. 251 ܕܟܕ ܛܠܝܐ ܗܘܐܼ ܐܬܦܚܡ ܠܙܟܪܝܐܿ. ܒܣܗܕܘܬܐ ܗܿܝ ܕܐܡܝܪܐ ܥܠܘܗܝ. ܡܗܠܝܟ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܟܠܗܘܢ ܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܘܒܟܐܢܘܬܗܼ ܕܠܐ ܥܕܠܝ. ܘܒܟܠܗܿ ܬܫܡܫܬܐ ܕܠܘܬ ܩܪܝܒܗܿ ܕܠܐ ܡܐܝܢܘܬܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܛܢܢܼܐ ܕܐܠܗܐܼ ܘܪܬܿܚ ܗܘܐ ܒܪܘܚܐ. ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܼ. ܕܠܐ ܣܝܒܪ ܗܘܐ ܕܢܚܙܐ ܕܝܢܼܐ ܕܗܿܘܐ ܒܢ ܕܠܐ ܡܚܫܒܬܐ. ܐܠܐ ܐܬܪܥܡ ܗܘܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܡܦܝܣ ܗܘܐ ܕܢܫܬܡܥܼ ܘܢ݀ܦܩ ܗܘܐ ܪܘܚܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܐܚ̈ܐܿ. ܕܠܐ ܡܣܬܥܪ ܠܘܬܗܘܢ ܡܕܡ ܕܪܘܫܥܐ ܐܝܟ ܗܿܢܘܢ ܕܕܠܐ ܐܠܗ ܐܢܘܢ܀ ܪܒܘ ܕܝܢ ܥܠܘܗܝܼ ܟܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܚܕܝܪܝܢ ܗܘܘ ܠܒܝܡ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܝܪ ܓܒܪܐܼ ܝܕܝܥܐ. ܐܦ ܗܼܘ ܗܓܡܘܢܐܼ ܠܐ ܩܒܿܠ ܦܝܣܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܕܩܿܪܒ ܗܘܐ ܠܗ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܗܕܐ ܫܿܐܠܗ ܗܘܐܼ ܕܝܢ ܐܦ ܗܼܘ ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܘܕܝ ܒܦܪܗܣܝܐ. ܒܩܠܐ ܪܡܐܼ. ܘܐܬܿܚܠܛ ܐܦ ܗܼܘ ܒܡܢܝܢܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܘܗܼܘܐ ܡܒܝܐܢܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܓܝܪ ܪܘܚܐ ܦܪܩܠܛܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܙܟܪܝܐܼ ܕܚܘܝ ܚܘܒܗ ܫܦܝܥܐܿ. ܕܡܛܠ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܐܚ̈ܐ ܨܒܼܐ ܕܢܣܝܡ ܐܦ ܢܦܫܗ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܝܪ ܬܠܡܕܝܐ ܫܪܝܪܐ ܕܡܫܝܚܐܿ. ܕܢܩܝܼܦ ܠܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ ܠܐܬܪ ܕܐܿܙܠ .܀. ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܬܦܪܫܝܢ ܗܘܘܼ ܣܓܗܝܐܐ. ܝܕܝ̈ܥܐ ܕܝܢ ܘܡ̈ܛܝܒܐܼ ܗܿܘܝܢ ܗܘܘ ܪܗܫܝ ܣܗ̈ܕܐܿ. ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܟܠܗܿ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܡܫܡܠܝܢ ܗܘܘ ܒܡܘܕܝܢܬܘܐ ܕܣܗܕܘܬܐ. ܡܬܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܛܝܒܝܢ ܘܠܐ ܡܕܪܫܝܢ ܕܥܕܟܝܠ ܟܪܝܗܝܢ ܗܘܘܼ. ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܡܣܝܒܪܝܢ pb. 252 ܚܝܠܗ ܕܐܓܘܢܐ ܪܒܐܼ. ܕܡܢܗܘܢ ܗܦܟܘ ܥܣܪܐ ܒܡܢܝܢܐܿ. ܕܗܢܼܘܢ ܥܩܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܘܐܒܐ ܪܒܐ ܥܒܕܘ ܠܢ ܘܬܪܥܝܬܐ ܕܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܬܬܚܕܘ ܗܘܘܼ ܐܟܪܗܘ. ܘܗܼܢܘܢ ܗܠܝܢ ܟܠ ܒܝ̈ܫܢ ܣܒܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܚܢ̈ܦܐ ܥܡܗܘܢ ܥܡ ܣܗ̈ܕܐܼ ܘܠܐ ܡܬܼܦܪܫܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܟܘܠܼܢ ܪܘܪܒܐܝܢ ܬܘܼܗܢܢ܇ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܝܕܥܝܢ ܗܘܝܢ ܡܢܐ ܢܓܼܕܫ ܒܡܘܕܝܢܘܬܐ. ܕܠܘ ܕܕܚܠܝܢ ܗܘܝܢ ܡܢ ܫܢ̈ܕܐ ܕܐܿܬܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܼܢ. ܐܠܐܼ ܕܚܝܪܝܢ ܗܘܝܢ ܒܫܘܠܡܐ ܕܨܒ̈ܘܬܐ. ܘܕܚܠܝܢ ܗܘܝܢ ܕܠܐ ܢܗܦܘܟ ܐܢܫ.. ܡܬܬܚܕܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܟܠܝܘܡ ܐܝܠܝܢ ܕܫܘܿܝܼܢ. ܘܡܿܡܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ̈ܝܢܝܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܕܢܦܠܘ. ܗܟܢܐ ܕܡܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܥܕܬ̈ܐ ܐܬܓܒܼܝܘ ܟܠܗܘܢ ܚ̈ܦܝܛܐܿ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܒܐ̈ܝܕܝܗܘܢ ܡܬܿܩܝܡܢ ܗܘܝ ܥܕ̈ܬܐ ܕܗܪܟܐ .܀. ܡܬܬܚܕܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܦ ܐܢܫܐ ܚܢ̈ܦܐ ܒ̈ܢܝ ܒܬ̈ܝܗܘܢ ܕܐܢܫܐ ܡܢ ܕܝܠܼܢ. ܡܛܠ ܕܒܓܠܝܐ ܠܥܝܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܦܩܼܕ ܗܓܡܘܢܐ ܕܢܬܥܩܒ ܟܠܢ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢܐܝܟ ܕܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܕܣܛܢܐܼ ܕܚܠܘ ܡܢ ܣܪ̈ܩܐܿ. ܕܚܿܙܝܢ ܗܘܘ ܕܡܣܝܒܪܝܢ ܩܕܝܗܫܐ. ܓܪܓܘ ܐܢܘܢ ܕܝܢ ܦܠܚܼ̈ܐ ܕܢܕܓܠܘܢ ܥܠܝܢ ܘܢܐܡܪܘܢܼ. ܕܒܢ̈ܝܢ ܠܡ ܐܟܠܝܢ ܚܢܼܢ ܘܥܡ ܐܡܼ̈ܗܬܢ ܒܙܘܘܓܐ ܡܬܚܠܛܝܢܢܿ. ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܢ ܠܡܡܠܠܘ ܐܘ ܠܡܬܪܥܝܘ ܐܢܝܢ ܐܦܠܐ ܠܡܗܝܡܢܘܿ. ܕܐܣܬܥܪ ܡܡܬܘܡ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܠܘܬ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܢܦܼܩ ܗܢܐ ܛܒܼܐܼ. ܟܠܢܫ ܠܒܼܫ ܚܡܬܐ ܥܠܝܼܢ ܐܝܟ ܚܝ̈ܘܬܐ. ܕܐܦܢ pb. 253 ܐܝܬ ܗܘܐ ܐܢܫܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܡܬܪܚܿܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܢ ܡܛܠ ܐܚܝܢܘܬܐܼ. ܗܝܕܝܢ ܪܘܪܒܐܝܬ ܡܬܡܪܡܪܝܢ ܗܘܘܼ ܘܡܚܪܩܝܢ ܗܘܘ ܫܢܝܗܘܢ ܥܠܝܢ. ܡܬܡܿܠܝܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܕܐܡܼܪ ܗܘܐܿ. ܕܬܐܬܐ ܫܥܬܐ ܕܟܠ ܡܿܢ ܕܢܩܛܘܠܟܘܢܿ. ܢܣܼܒܪ ܕܠܐܠܗܐ ܦܠܿܚ. ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܟܝܠ ܫܢ̈ܕܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܝܢ ܡܣܝܒܪܝܢ ܗܘܘ ܣܗ̈ܕܐ ܛܘܒ̈ܢܐ. ܕܡܬܦܪܣ ܗܘܐ ܓܝܪ ܣܛܢܐܼ ܕܐܦ ܡܢܗܘܢ ܢܬܡܠܠ ܓܘܕܦܐ ܕܡܕܡ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܼܢ ܥܫܼܢ ܪܘܓܙܐ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܘܕܗܓܡܘܢܐ ܕܐܣܛܪ̈ܛܝܘܛܐܿ. ܥܠ ܣܘܢܩܛܘܣ ܡܫܡܝܢܐ ܕܡܢ ܒܝܐܢܢܐܿ. ܘܥܠ ܡܪܛܘܪܘܣ ܕܢܣܼܒ ܗܘܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܚܕܬܐܝܬ܇ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܬܠܝܛܐ ܚܠܝܨܐܿ. ܘܥܠ ܐܛܛܠܘܣ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܢܣܗ ܡܢ ܦܪܓܡܘܣ ܡܕܝܢܬܐܿ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܟܠܗܘܢ ܕܒܗܢܐ ܐܬܪܐ ܥܡܘܕܐ ܬܩܢܐܿ. ܘܥܠ ܒܠܢܕܝܢܐ ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܚܘܝ ܡܫܝܚܐܿ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܬ̈ܚܙܝܢ ܕܒܝܬ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܒܨܝܪܢ ܘܡܫܟܪܢ ܘܫܝܼܛܢ܇ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܪܒܬܐ ܡܫܼ̈ܬܘܝܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܚܘܒܐ ܕܠܘܬܗܿ. ܗܿܘ ܕܒܚܝܠܐ ܡܬܝܕܥ ܘܠܘ ܒܚܙܬܐ ܡܫܬܒܗܪ. ܟܕ ܓܝܪ ܐܢܚܢܢ ܟܘܠܢ ܕܚܿܠܝܠܝܢ ܗܘܝܼܢ. ܐܦ ܗܿܝ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܡܪܬܗܿ ܒܦܓܪ: ܐܦ ܗܼܝ ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܣܗ̈ܕܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܒܐܓܘܢܐ: ܘܝܨܝܦܐ ܗܘܬ ܥܠ ܗܕܐ ܐܡܬܗܿ܆ ܕܠܡܐ ܠܐ ܬܫܟܚ ܠܡܘܕܝܘ ܒܦܪܗܣܝܐ ܡܛܠ pb. 254 ܟܪܝܗܘܬܐ ܕܦܓܪܗܼܿ. ܗܼܝ ܕܝܢ ܒܠܕܝܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܚܝܠܐ ܐܬܡܠܝܬܼܿ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܼܬܪܘܢ ܘܢܡܠܚܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܝܘܒܠܐ ܒܠܟ ܐܣܟܝܡ ܡܫܢܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ ܡܢ ܨܦܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ. ܘܗܿܢܘܢ ܡܘܕܝܢ ܗܘܘ ܕܐܙܕܟܝܘܼ. ܘܡܕܡ ܠܡܥܒܕ ܠܗܼܿ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܡܬܕܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܐܫܬܚܪܬܿ ܒܗܿ ܐܦܢ ܢܫܡܿܬܐܿ. ܕܡܿܨܪܐ ܗܘܐ ܟܠܗ ܦܓܪܗܿ ܘܡܦܼܚܬ. ܘܣܗܕܝܢ ܗܘܘܼ ܕܚܕ ܡܢ ܙܢ̈ܘܗܝ ܕܗܢܐ ܐܘܠܨܢܐ ܣܿܦܩ ܗܘܐ ܕܢܪܝܡܝܗܿ ܢܦܫܗܿ܇ ܚܕ ܟܡܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܬܫܢܝܩܐ. ܐܠܐ ܕܝܢ ܗܝܼ ܛܒܘܢܝܬܐ ܐܝܟ ܐܬܠܝܛܐ ܚܠܝܨܐܼ. ܡܬܚܕܬܐ ܗܘܬ ܒܗܿ ܒܡܘܕܝܢܘܬܗܿ. ܘܗܕܐ ܗܘܼܬ ܪܘܚܿܬܗܿ ܘܢܝܚܗܿ ܘܕܠܐ ܢܟܐܼܒ ܠܗܿ ܒܡܕܡ ܕܣܒܠܐ ܗܼܘܬܼ. ܒܗܕܐ ܕܐܡܪܐ ܗܘܬ ܕܟܪܣܛܝܢܝܬܐ ܐܢܐܿ. ܘܠܘܬܢ ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܠܐ ܡܣܬܥܪ ܀ ܣܘܢܩܛܘܣ ܕܝܢ ܐܦ ܗܼܘ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܠܟܢܫܼ. ܫܢ̈ܕܐ ܕܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܡܣܝܒܪ ܗܘܐܼ ܚܠܝܨܐܝܬ. ܘܟܕ ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܗܿܢܘܢ ܥܘ̈ܠܐ: ܕܡܛܠ ܐܟܝܦܘܬܐ ܘܡܛܠ ܪܒܘܬܗܘܢ ܕܫ̈ܢܕܐܿ ܕܢܫܼܡܥܘܢ ܡܢܗ ܡܕܡ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܙܕܩܿـܼܢ. ܗܼܘ ܗܟܢܐ ܩܡ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܗܼ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܫܡܗ ܢܐܡܪ ܠܗܘܢܿ. ܐܦܠܐ ܕܡܢ ܐܝܢܐ ܗܘ ܥܡܐ ܐܦܠܐ ܕܡܢ ܐܝܕܐ ܗܘ ܡܕܝܢܬܐܿ. ܐܠܐ ܕܐܢ ܥܒܼܕܐ ܗܘ ܐܘ ܒܪܚܐܪ̈ܐ. ܐܠܐ ܠܘܩܒܠ ܟܠ pb. 255 ܡܕܡ ܕܡܫܿܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ. ܗܕܐ ܡܬܝܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܠܫܢܐ ܪܗܘܡܝܐܼ ܕܟܪܣܛܝܢܐ ܐܼܢܐ. ܘܒܗܕܐ ܡܘܕܐ ܗܘܐ ܚܠܦ ܫܡܐ ܘܚܠܦ ܡܕܝܢܬܐ ܘܚܠܦ ܛܘܗܡܐ ܘܚܠܦ ܟܠܡܕܡ ܫܘܝܐܝܬܼ. ܘܡܕܡ ܐܚܪܝܼܢ ܠܐ ܫܡܥܘ ܡܢܗ ܚܢ̈ܦܐ. ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܗܼܘܐ ܠܩܘܒܠܗ ܚܪܝܢܐ ܪܒܐ ܡܢ ܗܓܡܘܢܐ ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܢܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܟܕ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܠܝܬ ܗܘܐ ܗܠܘܢ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܗܼ. ܠܚܪܬܐ ܛܣ̈ܣܐ ܕܢܚܫܐ ܡܚܡܝܢ ܗܘܘ ܘܣܝܿܡܝܢ ܥܠ ܦܓܪܗܼ ܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܪ̈ܟܝܟܬܐ. ܘܟܕ ܝܩܿܕ ܗܘܐ ܦܓܪܗ ܗܼܘ ܡܣܝܒܪ ܗܘܐܼ. ܘܠܐ ܡܬܼܟܦܦ ܗܘܐ ܐܘ ܡܬܿܪܦܐ. ܐܠܐ ܡܬܚܝܠ ܗܘܐ ܒܡܘܕܝܢܘܬܐ ܡܢ ܢܒܥܐ ܫܡܝܢܐ ܕܡ̈ܝܐ ܚ̈ܐ ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܣܛܪܗ ܕܡܫܝܚܐܿ. ܕܡܿܛܠ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܘܡܿܚܝܪ ܠܗ. ܐܦ ܗܘ ܕܝܢ ܦܓܪܗܼ ܣܗܕܐ ܗܘܐ ܕܡܕܡ ܕܣܝܒܪ. ܟܠܗ ܓܝܪ ܡܚ̈ܘܬܐ ܗܼܘܐܼ ܘܫܘ̈ܚܢܐ. ܘܡܒܼܣܒܣ ܘܡܚܼܒܠ ܗܘܐ ܟܠܗ ܚܙܘܗܼ ܡܢ ܕܡܘܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܘܟܕ ܚܐܫ ܒܗܼ. ܡܫܝܚܐܼ ܬܫܒܘܚܬܐ ܪܒܬܐ ܓܡܿܪ ܗܘܐ ܒܐܝܕܗܿ. ܕܡܿܒܛܠ ܗܘܐ ܠܒܥܠܕܒܒܐ ܘܡܚܘܐ ܒܗ ܕܡܘܬܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܕܚܝܼܠ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬ ܚܘܒܗ ܕܐܒܐܼ. ܘܠܐ ܡܕܡ ܕܡܟܿܐܒ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬ ܫܘܒܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܀ ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܥܘ̈ܠܐ. ܒܬܪ ܝܘܡܐܼ. ܬܘܒ ܡܫܢܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܣܗܕܐ. ܘܣܒܪܝܢ ܗܘܘܼ ܕܟܕ ܣܼܪܐ ܘܡܣܐ ܦܓܪܗ: ܕܐܢ ܡܩܪܒܝܢ ܠܗ ܬܘܒ ܠܗܘܢ ܫܢ̈ܕܐܼ ܡܬܡܨܝܢ ܚܝܠܗ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬܼ ܐܦܠܐ ܐܝܕܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܡܩܪܒ ܠܗܿ. ܐܘ ܐܢ ܢܡܘܬ ܒܗܘܢ pb. 256 ܒܬܫ̈ܢܝܩܘܗܝ ܢܥܒܕ ܕܚܠܬܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ... ܠܘ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܓܕܫܝܗܝܼ. ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܠܐ ܡܬܪܥܝܢ ܗܘܘܼ. ܐܬܐܣܝܼ ܘܐܬܚܠܡ ܦܓܪܗ ܒܫ̈ܕܐ ܕܩܿܪܒܘ ܠܗ ܡܢ ܒܬܪܟܢ܇ ܘܩܒܿܠ ܕܡܘܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܘܚܘܫܚܐ ܕܗܕܡ̈ܘܗܝ. ܕܫܢܕܐ ܗܿܘ ܕܬܪ̈ܝܼܢ ܠܐ ܗܘܐ ܠܬܫܢܝܩܐ ܗܘܼܐ ܠܗܼ. ܐܠܐ ܠܐܫܝܘܬܐܼ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܀ ܘܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܕܫܡܗܿ ܒܝܒܠܐ: ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܟܦܼܪܘ ܡܢ ܩܕܝܡܼ. ܟܕ ܣܼܒܪ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܢܦܠܬܼܿ. ܨܒܼܐ ܬܘܒܼ ܕܐܦ ܒܝܕ ܓܘܕܦܐ ܢܚܝܿܒܝܗܿ. ܘܐܝܬܝܗܿ ܬܘܒ ܠܫܢ̈ܕܐ. ܘܐܿܠܨ ܗܘܐ ܕܬܐܡܪ ܥܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܙܕܩܼܢ. ܕܢܚܙܐ ܪܦܝܘܬܗܿ ܘܢܿܫܝܫܘܬܗܿ. ܗܼܝ ܕܝܢ ܒܝܗܘܢ ܒܫ̈ܢܕܐ ܥܗܕܬܿ ܢܦܫܗܼܿ ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܫܢܬܐ ܥܡܝܩܬܐ ܐܬܥܝܪܬܿ. ܟܬܿ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܫܢ̈ܕܐ ܕܙܒܢܐ ܠܬܫܢܝܩܐ ܕܓܗܢܐ ܕܠܥܠܡ. ܘܥܢܬܼܿ ܘܐܡܪܬܿ ܠܘܩܒܠ ܗܿܢܘܢ ܡܓܕ̈ܦܢܐ. ܐܿܝܟܢܐ ܠܡ ܐܟܠܝܢ ܛ̈ܠܝܐܿ. ܗܿܢܘܢ ܕܐܦܠܐ ܕܡܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܫܠܝܛ ܠܗܘܢ ܠܡܐܟܠ. ܘܡܢ ܗܿܝ ܫܥܬܐ ܡܘܕܝܐ ܗܘܬ ܥܠ ܢܦܫܗܿ ܕܟܪܣܛܝܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܼܿ. ܘܒܡܢܝܢܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܐܬܬܘܣܦܬܿ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܒܿܛܠܘ ܫܘܢܩ̈ܝܗܘܢ ܕܛܪ̈ܘܢܐ ܡܢ ܡܫܝܚܐܿ ܒܝܕ ܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܕܛܘܒ̈ܢܐܼ. ܨܢܥܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡܬܦܪ ܗܘܐ ܒܥܠܕܒܒܐܿ. ܕܒܚܒܘܫܝܐ ܕܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܒܕܘ̈ܟܝܬܐ ܕܚܫܘܟܢ ܘܐ̈ܠܝܨܢ ܢܫܢܩ ܐܢܘܢ܇ ܘܢܡܬܼܚ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܒܣܕܐ ܥܠ ܚܡܫܐ ܢܩ̈ܒܝܢ܇ ܘܒܡܚ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܡܥܕܝܢ ܒܪܘܓܙܐ ܠܡܬܚܫܚܘ. ܘܗܠܝܢ ܚܘ̈ܦܛܐܼ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ ܡܣܬܥܪܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬ ܗܿܢܘܢ ܕܚܒܝ̈ܫܝܢ ܗܘܘ. ܗܟܢܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܕܡܢܗܘܢ ܐܬܚܿܢܩܘ ܗܘܘ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܼܐ ܡܪܝܐ ܕܗܟܢܐ pb. 257 ܢܦܩܼܘܢ ܡܢ ܥܠܡܐܼ ܕܢܚܘܐ ܢܦܫܗ. ܗܿܢܘܢ ܓܝܪ ܕܐܫܬܢܩܘ ܡܪܝܪܐܝܬ: ܕܡܣܼܬܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܐܦ ܟܕ ܬܬܩܪܒ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܟܠܗܿ ܐܣܝܘܬܐܿ ܠܡܚܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘܼ. ܗܼܢܘܢ ܩܘܝܘ ܒܝܬ ܐܣܝܪܗܐܼ. ܟܕ ܓܠܝܙܝܢ ܡܢ ܟܠܗܿ ܒܛܝܠܼܘܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܡܢ ܡܪܢ ܕܝܢ ܡܬܚܠܡܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܚܝܠܝܢ ܒܓܦܪܐ ܘܒܢܦܫܐܼ. ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܡܓܪܓܝܢ ܗܘܘܼ ܘܡܒܝܐܝܢ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܚܕܬܐܝܬ ܐܬܬܚܕܘ ܗܘܘ ܘܥܕܟܝܠ ܠܐ ܡܿܡܚܝܢ ܗܘܘ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢܼ. ܠܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܗܘܘ ܝܘܩܪܗ ܕܚܒܘܫܝܐܿ ܐܠܐܼ ܠܓܘ ܡܝܿܬܝܢ ܗܘܘ .܀. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܦܘܬܝܢܘܣ ܗܿܘ ܕܡܗܝܼܡܢܢ ܗܘܐ ܬܫܡܫܬܐ ܕܐܦܣܩܦܘܬܐ ܒܠܘܕܘܢܐ: ܕܥܒܝܪ ܗܘܐ ܠܫܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܘܟܪܝܗ ܗܘܐ ܦܓܪܗ ܣܿܓܝ: ܘܠܡܚܣܢ ܢܬܢܼܦܫ ܗܘܐ ܡܛܠ ܟܪܝܗܘܬܐ ܕܦܓܪܗ: ܡܢ ܬܪܥܝܬܐ ܕܝܢ ܕܪܘܚܐ ܡܬܚܝܠ ܗܘܐ ܡܛܠ ܪܓܬܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܩܝܡܐ ܗܘܬܼ. ܐܦ ܠܗ ܕܝܢ ܓܪܝܢ ܗܘܘܼ ܘܡܝܬܝܢ ܠܗ ܠܒܝܡܿ. ܟܕ ܦܓܪܗ ܡܫܪܝ ܗܘܐ ܡܢ ܣܝܒܘܬܐ ܘܡܢ ܟܘܪܗܢܐ. ܢܦܫܗ ܕܝܢ ܢܛܝܪܐ ܗܘܬ ܒܗܼ. ܕܒܗ ܡܫܝܚܐ ܢܫܬܒܚ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܐܝܬܝܘܗܝ ܐܣܛܪ̈ܛܝܘܛܐ ܠܒܝܡ: ܘܠܘܼܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܫ̈ܠܝܛܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ: ܘܟܠܗ ܟܢܫܐ ܩܿܥܝܢ ܗܘܘ ܩܥܬܐ ܕܟܠ ܓܢܣܿ ܕܗܢܐ ܠܡ ܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐܼ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܘܕܝܼ ܒܣܗܕܘܬܐ ܛܒܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܿܠܨ ܗܘܐ ܠܗ ܗܓܡܘܢܐ ܕܢܐܡܪ ܕܐܝܢܐ ܗܘ ܐܠܗܗܘܢ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐܼ. ܗܼܘ ܕܝܼܢ ܐܡܼܪ. ܘܡܚ̈ܘܬܐ ܕܟܠ ܓܢܣ ܡܣܝܒܪ ܗܘܐ. ܗܢܿܘܢ ܕܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ. ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܘܒܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܡܨܥܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܟܠ pb. 258 ܐܣܟܝܡܼ. ܘܠܐ ܡܬܚܡܨܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܣܝܒܘܬܗ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܪܚܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܼ. ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܕܡ ܕܐܚܝܕ ܗܘܐ ܒܐܝܕܗܼ ܫܿܕܝܢ ܗܘܘ ܒܗ. ܘܟܠܗܘܢ ܗܕܐ ܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܒܪ̈ܥܝܢܗܘܢܼ. ܕܪܘܪܒܐܝܬ ܡܣܼܟܠ ܘܡܪܫܥ ܐܢܐ ܕܡܫܬܚܪ ܘܠܐ ܡܬܛܢܦ ܒܗ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܣܒܪܝܢ ܗܘܘܼ ܕܬܒܥܬܐ ܒܗ ܢܫܡܿܬܐܼ ܐܫܬܕܝ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܪ̈ܝܢ ܝܘ̈ܡܝܼܢ ܡܝܬ. ܘܗܘܼܬܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܠܗܐܼ. ܘܪ̈ܚܼܡܐ ܕܠܐ ܡܬܟܝܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܒܗܿܢܘܢ ܪ̈ܠܝܼܠܐ ܕܢܦܠܘ ܗܘܘܿ. ܕܠܐ ܐܫܬܒܩܘ ܡܢ ܡܦܪܢܣܢܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܦ ܗܿܢܘܢ ܓܝܪ ܕܐܬܬܚܕܘ ܡܢ ܩܕܝܡ ܘܟܦܼܪܘ. ܡܬܚܒܫܝܢ ܗܘܘ ܘܐܦ ܗܢܼܘܢ. ܘܡܣܝܒܪܝܢ ܗܘܘ ܐܘ̈ܠܨܢܐ. ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܗܼܘܐ ܠܗܘܢ ܝܘܬܪܢܐ ܡܕܡ ܒܗܕܐ ܕܟܦܪܘ. ܗܿܢܘܢ ܓܝܪ ܕܐܘܕܝܘ ܗܘܘ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘܼ ܐܝܟ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘܿ. ܟܕ ܠܐ ܡܝܬܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢ ܥܠܼܬܐ ܐܚܪܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܩ̈ܛܘܠܐ ܘܡܣܝ̈ܒܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘܼ. ܘܥܦܝܦܐܝܬ ܥܠ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܫܬܢܩܝܢ ܗܘܘ. ܠܗܿܢܘܢ ܓܝܪܼ ܚܕܘܬܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܡܩܠܐ ܗܘܬ ܡܢܗܘܢ ܛܥܢܐܿ. ܘܣܒܪܐ ܕܡܘܠܟܢܗ ܘܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܪܘܚ ܦܪܩܠܛܐ ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܟܦܼܪܘܼ. ܬܐܪܬܗܘܢ ܪܘܪܒܐܝܬܼ ܡܫܢܩܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ. ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܡܢ ܟܠܢܫܼ ܝܕܝܥܝܢ ܗܘܘ ܒܫܘܩ̈ܐ ܡܢ ܐ̈ܦܝܗܘܢ. ܗܿܢܘܢ ܓܝܪ ܣܗ̈ܕܐ ܐܡܬܝ ܕܢܦܩܝܢ ܗܘܘ ܦܨܝܚܝܢ ܗܘܘܼ. ܘܫܘܒܚܐ ܘܛܝܒܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܒܐ̈ܦܝܗܘܢ ܡܡܙܓܐ ܗܘܬ. ܘܦܟܪ̈ܝܗܘܢ ܐܝܟ pb. 259 ܨܒܬܐ ܦܐܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢܼ. ܘܐܝܟ ܟܠܬܐ ܡܨܒܬܬܐ ܕܡܼܨܒܬ ܠܒܘܫܗܿ ܒܕܗܒܐ ܛܒܐ. ܘܡܿܚܐ ܗܘܐ ܡܢܟܘܢ ܪܝܚܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܕܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܡܣܼܬܒܪܝܢ ܗܘܘܼ ܕܒܒܣ̈ܡܐ ܕܥܠܡܐ ܡܫܝܚܝܢ ܗܘܘ. ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܟܦܘܪ̈ܐܼ. ܟܕ ܟܡܝܝܪܝܢ ܘܡܡܟܟܝܢ ܘܡܫܟܪܝܢ ܘܡܠܼܝܢ ܟܠܗܿ ܒܗܬܬܐܼ. ܘܡܬܚܣܕܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܚܢ̈ܦܐܼ ܐܝܟ ܪ̈ܦܝܐ ܘܢܫ̈ܝܫܐ. ܘܡܬܪܫܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܩ̈ܛܘܠܐܼ. ܘܐܘܒܕܘ ܫܡܐ ܕܡܢ ܟܠ ܡܝܩܪ ܘܡܫܒܚ ܘܡܿܚܐ. ܘܡܢ ܕܐܡܪܘ ܩܠܝܠܼ. ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܘܣܦܘܼ ܘܐܡܪܘ. ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܠܡܼ. ܠܟܠ ܐܣܟܝܡ ܐܬܦܠܓܬܿ ܗܘܬ ܣܗܕܘܬܐ ܒܡܦܩܬܗܘܢ. ܡܢ ܟܠ ܗܒ̈ܒܝܢ ܓܝܪ ܘܡܢ ܟܠ ܦܩ̈ܚܝܢ ܓܕܠܘ ܟܠܝܠܐܼ ܘܩܿܪܒܘ ܠܐܒܐ.܀.. ܙܕܩܿ ܗܘ ܕܝܢ ܕܢܐܡܪ ܥܠ ܐܬ̈ܠܝܛܐ ܚܝ̈ܠܬܢܐܿ. ܕܣܝܒܪܘ ܐܓܘܢܐ ܒܟܠ ܫܘܚܠܦ ܘܙܟܘ ܪܘܪܒܐܝܬ܇ ܘܩܒܿܠܘ ܟܠܝܠܐ ܪܒܐ ܕܠܐ ܚܒܿܠܐ. ܠܡܪܛܘܪܘܣ ܗܟܝܠ ܘܠܣܘܢܩܛܘܣܿ ܘܠܒܠܢܕܝܢܐ ܘܠܐܛܛܠܘܣܼ. ܐܝܬܝܘ ܐܢܘܢ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܠܥܝܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܠܚܙܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܗܿܝ ܕܕܠܐ ܪ̈ܚܡܼܐ ܗܝܿ. ܒܝܘܡܐ ܕܐܬܝܗܒ ܗܘܐ ܡܛܘܠܬܢ ܠܚܙܬܐ ܕܬܟܬܘܫܐ. ܘܠܡܪܛܘܪܘܣ ܘܠܣܘܢܩܛܘܣ ܐܝܬܝܘ ܐܢܘܢ ܬܘܒ ܒܬܐܛܪܘܢ ܠܟܠ ܫ̈ܢܕܝܼܢ ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܓܼܕܫ ܐܢܘܢ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܒܫ̈ܕܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܚܣܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܒܥܠܕܒܒܐ. ܡܛܠ ܟܝܠܝܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܓܘܢܐ. ܡܣܝܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܬܘܒ ܫܘ̈ܚܢܐ ܕܡܚ̈ܘܬܐ ܕܗܼ̈ܘܝ ܒܗܘܢ ܬܡܢ ܘܢܘ̈ܟܬܬܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐܿ. ܘܟܠܡܕܡ ܕܩܿܥܝܢ ܗܘܘ ܒܫܢܝܘܬܗܘܢ pb. 260 ܟܢ̈ܫܐ ܡܢ ܗܢܐ ܓܒܐ ܘܡܢ ܗܢܐܿ. ܘܦܩܕܝܢ ܗܘܘ ܕܢܫܢܩܘܢ ܐܢܘܢ. ܘܥܡ ܟܠܗܝܼܢ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܦܪܙܠܐ ܐܘܬܒܘ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܡܬܛܓܢܝܢ ܗܘܘ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢܼ. ܪܝܚܐ ܕܝܩܕܢܗܘܢ ܡܿܚܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܟܢ̈ܫܐ. ܗܢܼܘܢ ܕܝܢ ܟܢ̈ܫܐܼ ܐܦ ܠܐ ܗܟܢܐ ܬ݀ܝܟܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܬܘܒ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܫܬܛܝܢ ܗܘܘܼ. ܘܨܿܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܙܟܘܢ ܠܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܕܛܘܒ̈ܢܐ. ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܫܡܥܘ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܡܢ ܣܘܢܩܛܘܣ ܐܠܐ ܐܢ ܗܿܝ ܡܠܬܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐܿ. ܕܡܢ ܪܫܝܼܬܐ ܡܥܕ ܗܘܐ ܕܢܐܡܪ .܀. ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܓܘܢܐ ܪܒܐ ܣܒܠܘ ܡܛܠ ܕܣܿܓܝ ܐܓܪܬܿ ܒܗܘܢ ܢܦܫܗܘܢ. ܠܚܪܬܐ ܕܝܼܢ ܐܬܢܿܟܣܘ. ܘܚܠܦ ܚܙ̈ܘܢܐ ܡܦܪ̈ܫܐ ܕܬܟܬ̈ܘܫܐ ܕܗܿܘܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿܘ ܝܘܡܐܼ. ܗܼܢܘܢ ܗܘܘ ܚܙܬܐܼ ܠܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܒܠܢܕܝܢܐ ܕܝܢ ܐܬܬܠܝܬܿ ܒܩܝܣܐܼ. ܘܡܛܝܒܐ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܕܡܪܦܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܿ. ܘܒܚܙܬܗܿ ܒܐܣܟܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܬܠܝܐ ܗܘܬܼ. ܘܒܨܠܘܬܗܿ ܚܝܠܬܢܝܬܐܼ ܠܘܒܒܐ ܪܒܐ ܥܒܕܐ ܗܘܬ ܠܗܿܢܘܢ ܕܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܐܓܘܢܐܿ. ܕܚܿܙܝܢ ܗܘܘ ܒܐܓܘ̈ܢܝܗܘܢ ܐܦ ܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܒܿܪ̈ܝܬܐ ܒܝܕ ܗܕܐ ܚܙܬܐ ܠܗܿܘ ܕܐܨܛܠܒ ܥܠ ܐ̈ܦܝܗܘܢ. ܕܢܦܝܣ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܗ. ܕܟܠ ܕܚܐܫ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡܫܝܚܐܼ ܫܘܬܦܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܥܡ ܐܠܗܐ ܚܝܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܩܼܪܒ ܠܗܿ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐܼ. ܐܚܬܘܗܿ ܡܢ ܗܿܘ ܩܝܣܐ ܘܐܪܡܝܘܗܿ ܬܘܒ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐܼ. ܕܬܼܬܢܛܪ ܠܐܓܘܢܐ ܐܚܪܢܐܿ. ܕܒܕܘܪ̈ܫܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܬܼܙܟܐ ܠܣܛܢܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܘܚܝܒܘܬܐ ܕܠܐ ܥܒܪܐ ܬܥܒܕ ܠܗ܇ ܠܐ̈ܚܐ ܕܝܢ ܬܓܪܓ ܐܢܘܢ܇ ܕܗܕܐ pb. 261 ܙܥܘܪܬܐ ܘܟܪܝܗܬܐ ܘܫܝܛܬܐ ܐܝܟ ܐܬܠܝܛܐ ܪܒܐ ܕܠܐ ܡܙܕܟܐ ܠܒܝܫܐ ܗܘܬܿ. ܘܒܕܪ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܚܣܼܢܬܗ ܠܒܥܠܕܒܒܐܿ. ܘܐܒܓܘܢܐ ܒܟܠܝܠܐ ܕܠܐ ܡܬܿܚܒܠ ܐܬܟܠܠܬܿ. ܠܐܛܛܘܣ ܕܝܢ ܐܦ ܠܗܼ ܪܘܪܒܐܝܬ ܒܿܥܐ ܗܘܐ ܠܗ ܟܢܫܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܝܪܼ ܡܫܡܗܐ. ܘܡܛܠ ܬܐܪܬܐ ܛܒܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܬ ܠܗ ܥܼܠܼ ܐܝܟ ܐܬܠܝܛܐ ܡܛܝܒܐ. ܡܛܠ ܕܡܼܕܪܫ ܗܘܐ ܡܠܝܐܝܬ ܒܫܘܘܕܝܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐܼ. ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܣܗܕܐ ܕܫܪܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܬܢ. ܘܟܕ ܐܟܪܟܘܗܝ ܚܕܪ̈ܝܗܿ ܕܬܐܿܛܪܘܢܼ. ܐܿܙܠ ܗܘܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܦܐ ܕܟܬܝܒ ܒܗ ܒܠܫܢܐ ܪܗܘܡܝܐܼ ܗܢܘ ܐܛܛܠܘܣ ܟܪܣܛܝܢܐ. ܘܟܕ ܗܼܘ ܥܡܐ ܪܘܪܒܐܝܬ ܡܬܥܙܙ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝܼ. ܟܕ ܝܠܼܦ ܗܓܡܘܢܐ ܕܪܗܘܡܝܐ ܗܘܼ. ܦܩܼܕ ܕܢܬܐܣܪ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܥܡ ܗܿܢܘܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܕܟܬܼܒ ܡܛܠܬܗܘܢ ܠܩܣܪܼ. ܘܡܩܘܐ ܗܘܐ ܠܐܦܘܦܣܝܣ ܕܝܠܗ܀ ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܕܗܼܘܐ ܒܡܨܥܬܐܼ. ܠܘ ܕܒܛܠܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܘ ܕܠܐ ܦܐܪ̈ܐ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢܼ. ܚܢܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܬܬܟܝܠܼ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ. ܒܝܕ ܗܿܢܘܢ ܓܝܪ ܕܚܝܼܝܢ ܗܘܘ ܚܐܝܢ ܗܘܘܼ ܐܦ ܗܿܢܘܢ ܕܡܝܬܘ. ܘܗܼܢܘܢ ܣܗ̈ܕܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܗܼܘܘ ܣܗ̈ܕܐ ܡܦܢܼܝܢ ܗܘܘܼ. ܘܗܘܝܐ ܗܘܬ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܠܐܡܢ ܒܬܘܠܬܐܿ. ܕܠܗܿܢܘܢ ܕܫܕܬ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܡܝ̈ܬܐ ܩܿܒܠܬܿ ܐܢܘܢ ܚ̈ܝܐ. ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܓܝܪ ܕܗܿܢܘܢ ܣܗ̈ܕܐܼ. ܣܓܗܝܐܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܟܦܼܪܘ ܡܬܒܛܢܝܢ ܗܘܘܼ ܐܦ ܡܬܝܠܕܝܢ. ܡܬܥܝܪܝܢ ܗܘܘܼ ܘܝܠܦܝܢ ܕܢܘܕܘܢ. ܘܟܕ ܚܝܼܝܢ ܗܘܘ ܘܚܠܦܝܡܝܼܢ ܡܬܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܒܝܡܿ. ܕܢܫܬܿܐܠܘܢ ܡܢ pb. 262 ܗܓܡܘܢܐ ܒܚܘܬܚܬܗ ܕܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܠܐ ܨܒܿܐ ܒܡܘܬܗ ܕܚܛܝܐܿ. ܐܠܐ ܒܣܝܡ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܬܝܒܝܢ ܠܘܬܗ .܀. ...ܟܬܼܒ ܕܝܢ ܩܣܪܼ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܟܦܪܝܼܢ ܢܡܘܬܘܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܟܦܪܝܼܢ ܢܫܬܪܘܢ. ܒܚܓܐ ܕܝܢ ܕܗܘܼܐ ܗܪܟܐ: ܕܣܓܝܐܝܢ ܒ ܒܢܝ̈ܢܫܐܼ ܕܡܢ ܟܘܠ ܥܡ̈ܡܝܢ ܡܬܟܿܢܫܝܢ ܠܗܼ. ܟܕ ܫܿܪܝ ܕܢܟܼܢܫܼ ܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܠܒܝܡܿ. ܕܢܥܒܕ ܐܢܘܢ ܠܛܘܒ̈ܢܐ ܬܐܿܛܪܘܢ ܘܚܙ̈ܘܢܐ ܠܟܠܗ ܗܿܘ ܟܢܫܐ. ܘܡܛܠ ܗܢܐܼ ܬܘܒ ܡܫܿܐܠ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܕܪܓܐ ܕܪܗܘܡܝܘܬܐܼ ܦܩܼܕ ܕܢܬ݀ܦܣܩܘܢ ܪ̈ܫܝܗܘܢ. ܠܫܪܟܐ ܕܝܢ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢܼ ܠܚܝ̈ܘܬܐ. ܡܫܬܒܚ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܪܘܪܒܐܝܬ ܒܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܟܦܼܪܘ ܗܘܘܼ. ܕܠܒܪ ܡܢ ܡܣܼܒܪܢܘܬܗܘܢ ܕܚ̈ܢܦܐ ܡܘܕܝܢ ܗܘܘ. ܐܦ ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ ܘܠܗܘܢ ܡܫܬܿܐܠܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ܇ ܐܝܟ ܕܗܐ ܠܡ ܡܫܼܬܪܝܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܘܕܝܘ ܐܬܬܘܣܦܘ ܗܘܘ ܥܠ ܡܢܝܢܐ ܕܣܗ̈ܕܐ. ܩܘܝܘ ܕܝܢ ܠܒܪܼ ܗܿܢܘܢ ܕܐܦ ܠܐ ܥܩܒܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܡܬܘܡ ܗܼܘܬ ܠܗܘܢ܇ ܐܦܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܠܒܘܫܐ ܕܡܫܬܘܬܐܿ. ܐܦ ܠܐ ܬܪܥܝܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܐܠܐܼ ܐܦ ܒܗܘ̈ܦܟܝܗܘܢ ܡܓܕܦܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐܘܪܚܐ ܕܫܪܪܐܿ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢ̈ܝܐ ܕܐܒܕܢܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐܼ ܐܬܬܘܣܦܘ ܥܠ ܥܕܬܐ .܀. .܀. ܘܟܕ ܡܫܬܿܐܠܝܢ ܗܘܘܼ. ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ: ܕܓܢܣܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܦܪܘܓܝܐ: ܘܒܐܘܡܢܘܬܐ ܕܚܟܡܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܣܝܐ: ܘܫ̈ܢܝܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܐܬܗܿܦܟ ܒܓܠܝܘܣ: ܘܝܕܝܥ ܗܘܐ ܠܟܠܢܫ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܦܪܗܣܝܐ ܕܡܠܬܗܼ. ܠܐ ܕܝܢ ܓܠܝܙ ܗܘܐܼ pb. 263 ܐܦܠܐ ܡܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܫܠܝܚܘܬܐ. ܗܼܘ ܗܢܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܩܕܡ ܒܝܡܼ. ܘܒܪܡܙܗ ܡܿܓܪܓ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܗܿܢܘܢ ܕܢܘܕܘܢ. ܘܐܝܟ ܗܿܘܼ ܕܚܒܼ̈ܠܐ ܡܿܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܝܕܝܥ ܗܘܐ ܕܝܼܢ ܠܗܿܢܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬ ܒܝܡ .܀. .܀. ܐܬܪܥܡ ܗܘܐ ܕܝܢ ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܗܿܘ ܡܛܠ ܗܿܢܘܢ ܕܟܦܼܪܘ ܗܘܘ ܕܬܘܒ ܦܢܼܘ ܐܘܕܝܘܼ. ܘܩܥܘ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣܿ. ܐܝܟ ܕܗܼܘ ܠܡ ܥܒܼܕ ܗܕܐ. ܘܟܕ ܐܝܬܝ ܘܐܩܝܡܗ ܗܓܡܘܢܐ: ܘܡܫܿܐܠ ܗܘܐ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ: ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܕܟܪܣܛܝܢܐ ܐܝܬܝܼ. ܐܬܚܡܬ ܘܚܝܿܒܗܼ ܕܢܫܬܕܐ ܠܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܠܝܘܡܐ ܕܒܬܪܟܼܢ ܥܠ ܥܡ ܐܛܛܠܘܣ. ܐܦ ܠܗ ܓܝܪ ܠܐܛܛܠܘܣ ܐܝܟ ܕܢܥܒܕ ܛܝܒܘܬܐ ܗܓܡܘܢܐ ܠܟܢܫܐܼ. ܐܦ ܠܗܼ ܐܫܠܡܗ ܗܘܐ ܕܢܫܬܕܐ ܠܚܝ̈ܘܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܥܒܪܘ ܐܢܘܢ ܒܬܐܛܪܘܢ ܒܟܠܗܘܢ ܡܐ̈ܢܐ ܕܡܛܝܒܝܢ ܠܫܢ̈ܕܐܿ ܘܣܝܒܪܘ ܐܓܘܢܐ ܪܒܐܼ. ܠܚܪܬܐ ܐܬܢܿܟܣܘܼ ܐܦ ܗܼܢܘܢ. ܐܠܟܣܢܕܘܣ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܡܬܬܪܢܿܚܘ ܐܬܬܢܿܚܼ. ܐܦ ܠܐ ܡܦܬܚ ܦܬܼܚ ܦܘܡܗ ܘܐܡܼܪ ܡܕܡ. ܐܠܐ ܒܠܒܗܼ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܥܡ ܐܠܗܐ .܀. .܀. ܐܛܛܠܘܣ ܕܝܢ ܡܢ ܕܐܘܬܒܘܗܝ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܦܪܙܠܐ ܕܢܐܩܕ ܗܘܐܼ. ܟܕ ܫܿܪܝ ܣܿܠܩ ܡܢ ܦܓܪܗ ܪܝܚܐܼ. ܐܡܼܪ ܒܠܫܢܐ ܪܗܘܡܝܐ ܠܟܠܗ ܗܿܘ ܟܢܫܐ. ܗܕܐ ܗܝ ܕܢܐܟܘܠ ܐܢܫ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐܿ. ܗܕܐ ܕܐܢܬܘܢ ܒܢ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܐܢܚܢܢ ܓܝܪ ܠܐ ܒܢܗܝ ܐܢܫܐ ܐܟܠܢܼܢ ܐܦܠܐ ܡܕܡ ܕܣܼܢܐ ܣܥܝܪ ܠܢ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܫܐܿܠܘܗܝ ܗܘܘ ܕܐܝܢܐ ܫܡܐ ܐܝܬ ܠܐܠܗܐܼ ܐܼܡܪ. ܕܠܐܠܗܐ ܫܡܐܼ ܠܝܬ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܒܪܢܫܐ... ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢܼ. ܠܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ ܕܬܟܬ̈ܘܫܐܼ pb. 264 ܐܥܠܘ ܠܒܠܢܕܝܢܐܿ. ܥܡ ܛܠܝܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܦܘܢܛܝܩܘܣ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܝܟ ܒܪ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ܇ ܕܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܟܠܝܘܡ ܡܥܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܚܿܙܝܢ ܫܢ̈ܕܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐܿ. ܘܐܠܨܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܕܢܐܡܘܢ ܒܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܡܛܠ ܕܩܘܝܘ ܗܘܘ ܒܬܩܢܘܬ ܘܫܝܿܛܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܼ. ܐܬܡܪܡܪ ܥܠܝܗܘܢ ܟܠܗ ܗܿܘ ܟܢܫܐܿ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܥܠ ܩܘܡܬܗ ܕܗܿܘ ܛܠܝܐ ܢܬܪܚܿܡܘܢ܇ ܐܦܠܐ ܡܢ ܓܢܣܐ ܕܐܢܬܬܐ ܢܬܚܡܨܘܢ. ܐܠܐ ܐܪܡܝܘ ܐܢܘܢ ܠܟܠ ܫ̈ܢܕܝܢ ܘܐܥܒܪܘ ܐܢܘܢ ܒܟܠ ܫܘ̈ܚܠܦܝܢ ܕܫܘ̈ܢܩܐܼ. ܘܐܠܨܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܕܢܐܡܘܢ ܒܦܬܟܪ̈ܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܥܒܕ ܠܗܘܢ ܗܕܐܼ. ܗܼܘ ܓܝܪ ܦܘܢܛܝܩܘܣ ܡܬܚܝܠ ܗܘܐ ܡܢ ܗܿܝ ܚܬܗܼ. ܘܚܿܙܝܢ ܗܘܘ ܗܼܢܘܢ ܚ̈ܢܦܐܿ. ܕܗܼܝ ܡܓܪܓܐ ܠܗ ܘܡܫܪܪܐ ܠܗ. ܣܝܒܪ ܗܟܝܠ ܚܠܝܨܐܝܬ ܟܠ ܫܢ̈ܕܝܼܢ. ܘܐܫܠܡܗܿ ܠܪܘܚܗܼ ܘܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܀ ܛܘܒܢܝܬܐ ܕܝܢ ܒܠܢܕܝܢܐ ܠܚܪܬܐ ܕܟܠܗܘܢܼ. ܐܝܟ ܐܡܐ ܚܠܝܨܬܐ ܕܓܪܓܬܿ ܐܢܘܢ ܘܫܕܪܬ ܠܒܢ̈ܝܗܿ ܟܕ ܡܟܠܠܝܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ: ܘܫܡܠܝܬܿ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܐܓܘ̈ܢܐ ܕܒܢ̈ܝܗܿ: ܘܡܬܚܦܛܐ ܗܘܬ ܕܬܐܙܠ ܠܘܬܗܘܢ ܟܕ ܡܠܝܐ ܚܕܘܬܐ ܘܕܝܨܐ: ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܒܘܣܡܐ ܕܡܫܬܘܬܐ ܐܬܩܪܝܬܿ ܗܘܬܼ. ܐܪܡܝܘܗܿ ܕܝܼܢ ܠܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܚ̈ܘܬܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐܿ ܘܡܢ ܒܬܪ ܛܓܢܐܼ. ܠܚܪܬܐ ܐܪܡܝܘܗܿ ܒܓܘܪܓܬܐܼ ܘܢܦܠܬܿ ܠܬܘܪܐ. ܘܟܕ ܡܫܬܢܩܐ ܗܘܬ ܡܢܗܼ. ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܐܦܠܐ ܡܪܓܫܘ ܡܪܓܫܐ ܗܘܬ ܒܡܕܡ ܕܓܿܕܫ ܠܗܿ܇ ܡܛܠ ܣܒܪܐ ܘܣܘܟܝܐ ܕܡܕܡ ܕܡܗܝܡܢܐ ܗܘܬ܇ ܘܡܛܠ ܡܡܠܠܗܿ ܕܥܡ pb. 265 ܡܫܝܚܐ. ܘܠܚܪܬܐܼ ܐܬܢܟܣܬܿ ܐܦ ܗܝܼ. ܘܡܘܕܝܢ ܗܘܘ ܟܗܘܢ ܚܢ̈ܦܐܼ. ܕܠܐ ܡܡܬܘܡ ܣܒܠܬܿ ܐܢܬܬܐ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܚ̈ܫܐ. ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܣܒܥܬܿ ܫܢܝܘܬܗܘܢ ܘܩܫܝܘܬܗܘܢ ܕܠܘܬ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܡܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܓܝܪ ܒܥܪ̈ܝܪܝܬܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢ ܣܛܝܢܐܼ. ܐܫܬܼܓܫܘ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܥܡܡ̈ܐ ܒܥܪ̈ܝܪܝܐ ܘܒܪ̈ܒܪܝܐܼ ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܢܫܠܘܢ. ܐܠܐ ܬܘܒܪ ܫܘܪܝܐ ܐܚܪܢܐ ܕܨܥܪܐ ܥܒܕܘ ܠܦܓܪܗܝܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܬܟܚܕܘ ܡܢ ܗܿܝ ܕܐܙܕܟܝܘܿ ܡܛܠ ܕܡܚܫܒܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢܼ. ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܥܝܪ ܗܘܐ ܪܘܓܙܗܘܢ ܥܠܝܼܢ ܐܝܟ ܕܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܗܓܡܘܢܐ ܘܥܡ ܟܠܗ ܫܘܝܐܝܬ ܡܚܘܝܢ ܗܘܘ ܣܢܐܬܗܘܢ ܕܥܘܼܠܐ ܕܠܘܬܢܼ. ܕܢܫܼܠܡ ܟܬܒܐ ܕܐܡܼܪ܇ ܕܥܘܿܠܐ ܬܘܒ ܢܿܥܘܠ ܘܙܕܝܩܐ ܬܘܒ ܢܙܕܕܩ. ܘܠܗܿܢܘܢ ܓܝܪ ܕܐܬܚܿܢܩܘ ܗܘܘ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܐܪܡܝܘ ܐܢܘܢ ܠܟ̈ܠܒܐܼ. ܘܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܝܨܝܦܐܝܬ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ ܠܕܐ ܡܬܼܩܒܪܘܢ ܡܢܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܣܡܘ ܐܢܘܢ ܠܫܪܟܢܐ ܕܝܬܪܘ ܡܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܘܡܢ ܢܘܪܐܿ. ܡܢܗܘܢ ܕܡܢܬܫܝܢ ܘܡܢܗܘܢ ܕܡܘܩܕܝܢ܇ ܘܩܪ̈ܩܦܬܐ ܕܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܥܡ ܦܘ̈ܣܩܐ ܕܫܪ̈ܟܢܝܗܘܢܼ. ܘܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܬܩܒܪܘܢ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܕܣܛܪ̈ܘܛܝܘܛܐܼ ܝܘܡ̈ܬܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܘܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܚܢ̈ܦܐ ܕܡܬܥܙܙܝܢ ܗܘܘ ܘܡܚܪܩܝܢ ܗܘܘ ܫܢܝ̈ܗܘܢ ܥܠܝܗܘܢ: ܘܒܿܥܝܢ ܗܘܘ ܕܢܣܒܘܢ ܬܒܥ̈ܬܐ ܡܢܗܘܢ ܕܝܬܝܪܢ ܡܢ ܗܠܝܼܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܓܚܟܝܢ ܗܘܘܼ ܘܡܒܙܚܝܢ ܒܗܘܢ܇ ܘܡܘܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܬܟܪ̈ܝܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ܇ ܕܡܢܗܘܢ ܩܒܿܠܘ ܡܣܡ ܒܪ̈ܫܐ ܗܠܝܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ pb. 266 ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܼܬܒܪܝܢ ܕܡܟܝܟܝܢ ܘܚܫܘ̈ܫܝܢ ܒܗܘܢܼ. ܘܡܚܣܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܕܐܝܟܐ ܗܘ ܐܠܗܗܘܢ ܕܗܠܝܢ܇ ܘܡܢܐ ܐܘܬܪܬܿ ܐܢܘܢ ܕܚܠܬܗܿ. ܗܿܝ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܢܦܫܗܘܢ ܓܒܘ ܠܗܘܢ. ܡܢ ܠܘܬ ܗܿܢܘܢ ܕܝܼܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܫܘܚ̈ܠܦܐ ܡܫܬܡܫܝܢ ܗܘܘ... ܐܢܚܢܢ ܕܝܢ ܒܐܒܠܐ ܪܒܐ ܐܝܬܝܢ ܗܘܝܼܢ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܝܢ ܕܢܩܒܘܪ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܒܐܪܥܐ. ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܠܠܝܐ ܥܗܢ ܗܘܐ ܠܢ ܠܗܕܐ. ܐܦܠܐ ܟܣܦܐ ܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܢܛܘܪ̈ܐܼ. ܐܦܠܐ ܒܥܘܬܐ ܡܟܚܕܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ. ܒܟܠ ܦܘܪ̈ܣܝܢ ܓܝܪ ܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܼ. ܐܝܟ ܕܡܕܡ ܪܒ ܝܬܪܝܢ ܗܘܘ ܐܠܐ ܡܬܩܒܪܝܢ ܗܠܝܢ... ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡܪܘܼ. ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܘܣܦܘܼ ܘܐܡܪܘ. ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܠܡ ܕܣܗ̈ܕܐ ܟܕ ܦܪܣܝܘ ܐܢܘܢ ܒܟܠ ܐܣܟܝܡܿ ܘܐܬܬܣܝܡܘ ܒܐܐܪ ܫܬܐ ܝܘ̈ܡܝܼܢ. ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܐܘܩܕܘ ܐܢܘܢ ܗܿܢܘܢ ܥܿܘ̈ܠܐ ܥܕܡܐ ܕܗܼܘܘܐ ܝܟ ܩܛܡܐܼ. ܘܫܕܘ ܐܢܘܢ ܒܘܕܘܢܘܣ ܢܗܪܐ ܕܥܒܿܪ ܬܡܢ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܫܪܟܢܗܘܢ ܢܬܚܙܐ ܡܟܝܠ ܥܠ ܐܪܥܐ .܀. .܀. ܘܗܠܝܢ ܣܥܪܝܢ ܗܘܘܼ ܐܝܟ ܐܢܫܐ ܕܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܢܙܟܘܢ ܠܐܠܗܐܿ. ܘܢܣܒܘܢ ܡܢܗܘܢ ܐܦ ܚܘܕܬܐ ܕܩܝܼܡܬܗܘܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܕܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܗܼܢܘܢ ܗܠܝܼܢ. ܕܐܦܠ ܠܐ ܠܡ ܣܒܪܐ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܩܝܼܡܬܐ ܗܿܝ ܕܥܝܠܗܿ ܐܬܬܟܠܘܿ. ܘܐܥܿܠܘ ܠܢ ܦܘܠܚܢ ܕܕܚܠܬܐ ܢܘܟܪܬܐ ܘܚܿܕܬܐܿ. ܘܫܛܘ ܠܟܠܗܘܢ ܐܘ̈ܠܨܢܐܿ. ܘܐܬܘ ܠܡܘܬܐ ܒܚܕܘܬܐ ܟܕ ܡܛܝܒܝܢ. ܘܗܫܐܼ ܢܿܚܙܐ ܐܢܗܘ ܕܩܝܡܝܢ܇ ܘܐܢ ܡܫܟܚ ܐܠܗܗܘܢ ܕܢܥܕܪ ܐܢܘܢ ܘܢܦܨܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝܢ.

5.2 pb. 267

ܕܬܪܝܼܢ ܕܐܝܟܢܐ ܣܗ̈ܕܐ ܪ̈ܚܿܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܘܡܐܣܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܪܥܝܢ ܒܪܕܘܦܝܐ.

ܗܠܝܢ ܕܩܿܕܡܢܢ ܐܡܪܢܼܢ ܣܒܿܠܢ ܗܘܝ ܥܕܬ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܝܘ̈ܡܘܗܝ ܕܘܐܪܘܣ ܐܘܛܘܩܪܛܘܪ. ܕܡܢ ܗܠܝܼܢ ܡܫܟܚ ܗܘ ܐܢܫ ܕܢܦܚܡ ܒܪܥܝܢܗ ܕܡܢܐ ܓܼܕܫ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܐܦ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܙܕܩܿ ܗܼܘ ܕܝܢ ܕܡܢܗ ܡܢ ܗܢܐ ܟܬܒܐܼ ܢܪܫܘܡ ܐܦ ܡ̈ܠܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐܿ. ܕܒܗܝܢ ܡܬܝܕܥܐ ܡܟܝܟܘܬܗܘܢ ܘܡܪܚܡܢܘܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܕܩܿܕܡܢ ܐܼܡܪܢ ܥܠܝܗܘܢ. ܟܬܝܒܢ ܕܝܢ ܬܡܼܢ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ. ܕܗܼܢܘܢ ܠܡ ܗܠܝܢ ܣܗ̈ܕܐܼ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܛܢ̈ܢܐ ܘܡܡܪ̈ܝܢܐ ܕܡܫܝܚܐܿ. ܗܿܘ ܕܟܕ ܕܡܘܬܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐܿ. ܠܐ ܗܘܐ ܒܚܛܘܦܝܐ ܚܫܒܼܗܿ ܨܒܘܬܐ ܕܢܗܘܐ ܦܚܡܐ ܠܐܠܗܐ. ܕܟܕ ܒܗܢܐ ܫܘܒܚܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ: ܕܠܘ ܚܕܐ ܙܒܢ ܐܘ ܬܪ̈ܬܝܢ ܐܠܐ ܙܒ̈ܢܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܐܣܗܕܘ ܗܘܘܼ. ܕܟܕ ܡܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܐܬܢܣܒܘ ܗܘܘܿ ܘܡܠܼܝܢ ܗܘܘ ܟܘ̈ܝܐ ܘܫܘܡ̈ܬܐ ܘܡܚ̈ܘܬܐܼ. ܐܦ ܠܐ ܗܢܼܘܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܕܣܗ̈ܕܐ ܐܢܘܢܼ ܐܦ ܠܐ ܠܢ ܡܦܣܝܢ ܗܘܘ ܕܢܩܪܐ ܐܢܘܢ ܒܗܢܐ ܫܡܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܓܼܕܫ ܡܡܬܘܡ ܘܩܼܪܐ ܐܢܘܢ ܐܢܫ ܣܗ̈ܕܐ ܐܘ ܒܡܠܬܐ ܐܘ ܒܐܓܪܬܐܼ. ܩܫܝܐܝܬ ܟܐܿܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܒܗܿܘ ܡܿܢ ܕܩܿܪܐ . ܚܿܕܝܐܝܬ ܓܝܪ ܡܙܕܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܗܢܐ ܫܡܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܠܡܫܝܚܐܿ. ܠܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܗܕܐ ܡܗܝܡܢܐ ܕܫܪܪܐܼ ܘܒܘܟܪܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܘܪܫܝܼܬܐ ܕܚ̈ܝܐܼ. ܘܡܬܕܟܪܝܢ ܗܘܘ ܠܣܗ̈ܕܐ ܕܢܦܩܘ pb. 268 ܡܢ ܥܠܡܐ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘܿ. ܕܗܿܢܘܢ ܐܢܘܢ ܣܗ̈ܕܐܿ. ܗܿܢܘܢ ܕܒܡܘܕܝܢܘܬܗܘܢ ܐܫܘܝ ܐܢܘܢ ܡܫܝܚܐ ܕܢܬܼܕܒܪܘܢܿ. ܘܚܼܬܡ ܣܗܕܘܬܗܘܢ ܒܝܕ ܡܦܩܬܗܘܢ. ܐܢܚܢܢ ܕܝܢ ܡܘ̈ܕܝܢܐ ܐܝܬܝܢ ܡܣ̈ܟܢܐܼ ܘܒܨܼܝܪ̈ܐ. ܘܒܕܡ̈ܥܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܐܚ̈ܐ ܘܒܿܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢܼ. ܕܒܬܟܫܦܬܐ ܢܥܒܕܘܢ ܨ̈ܠܘܬܐ ܚܠܦܝܗܘܢ ܕܢܫܬܟܠܠܘܢ. ܘܟܕ ܚܝܠܗܿ ܕܝܢ ܕܣܗܕܘܬܐ ܒܥܒܿܕܐ ܡܚܘܝܢ ܗܘܘ: ܒܦܪܗܣܝܐ ܝܓܐܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܘܬ ܚ̈ܢܦܐ: ܘܚܘܡܣܢܗܘܢ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܠܐ ܕܚܠܬܐ ܘܙܘܥܬܐ ܡܚܘܝܢ ܗܘܘܼ. ܡܢ ܫܡܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܡܫܬܐܠܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ ܐܚ̈ܐܼ. ܡܛܠ ܕܡܠܼܝܢ ܗܘܘ ܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܀ ܘܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܐܡܪܘܼ. ܕܡܡܟܟܝܢ ܗܘܘ ܢܦܫܗܘܢ ܬܚܝܬ ܐܝܕܐ ܪܡܿܬܐܿ. ܗܿܝ ܕܡܢܗܿ ܐܬܪܡܪܡܘ ܗܫܐ. ܠܟܠ ܐܢܫ ܕܝܼܢ ܢܦܩܝܢ ܗܘܘ ܪܘܚܐ. ܘܠܐܢܫܼ ܠܐ ܡܩܛܪܓܝܢ ܗܘܘ. ܘܫܿܪܝܢ ܗܘܘܼ ܠܟܠ ܐܢܫ. ܘܠܐܢܫܼ ܠܐ ܐܣܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܠܗܿܢܘܢ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܡܣܼܒܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܼ ܡܨܠܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢܿ. ܐܝܟ ܬܩܼܝܡ ܠܗܘܢ ܗܕܐ ܚܛܝܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܚܠܦ ܗܿܢܘܢ ܕܪܓܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܥܿܐ ܗܘܐܼ ܚܕ ܟܡܐ ܚܠܦ ܐ̈ܚܐ... ܘܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠܼ ܐܡܪܘ ܬܘܒ. ܕܗܢܐ ܠܡ ܟܠܗ ܩܪܒܐ ܪܒܐ ܕܗܼܘܐ ܠܗܘܢ ܥܡ ܣܛܢܐܼ. ܡܛܠ ܚܘܒܐ ܡܫܡܠܝܐܿ. ܕܢܬܚܢܩ ܚܘܝܐ ܒܝܼܫܐܿ. ܘܠܗܿܢܘܢ ܕܣܼܒܪܘ ܕܢܦܠܘ ܗܘܘ ܟܕ ܚܝܼܝܢ ܢܬܝܒ ܐܢܘܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܬܒܗܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܢܦܠܘ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܒܡܕܡ ܕܗܼܢܘܢ ܝܬܝܪܝܢ ܗܘܘ ܡܡܿܠܝܢ ܗܘܘ ܣܘܢܩܢܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐܼ. pb. 269 ܕܪ̈ܚܼܡܐ ܐܝܟ ܐܡܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝܗܿ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܕܡ̈ܥܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܡܫܦܼܥܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠܬܗܘܢ ܠܘܬ ܐܒܐܼ. ܘܚܝ̈ܐ ܫܐܼܠܘ ܡܢܗܼ ܘܝܼܗܒ ܠܗܘܢ. ܘܗܢܼܘܢ ܦܿܠܓܘ ܐܢܘܢ ܥܡ ܩܪ̈ܝܒܝܗܘܢܼ. ܘܒܟܠ ܡܕܡ ܠܒܫܼܘ ܙܟܘܬܐܼ ܘܐܙܠܘ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܫܠܡܐ ܪܚܡܼܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܫܠܡܐ ܐܓܥܠܘ ܠܼܢ. ܘܒܫܠܡܐ ܡܢܿܥܘ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܫܒܩܘ ܟܐܒܐ ܠܐܡܗܘܢܼ. ܐܦ ܠܐ ܫܓܘܫܝܐ ܘܩܪܒܐ ܠܐܚ̈ܝܗܘܢ. ܐܠܐ ܚܕܘܬܐܼ ܘܫܠܡܐ. ܘܐܘܝܘܬܐܼ ܘܚܘܒܐ. ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪܼ ܡܛܠ ܚܘܒܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܛܘ̈ܒܢܐ ܕܠܘܬ ܐܚ̈ܐ ܕܢܦܠܘ ܗܘܘܿ. ܘܐܝܟ ܕܠܝܘܬܪܢܐ ܐܬܣܝܡ ܗܪܟܐܿ. ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܕܕܠܐ ܪ̈ܚܼܡܐ ܘܕܠܐ ܚܢܢܐ ܐܢܘܢ܇ ܕܡܬܩܪܒܝܢ ܠܘܬ ܗܕܡ̈ܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܕܠܐ ܚܘܣܢ .܀. .܀.

5.4

ܕܐܪܒܥܐܼ ܕܐܝܟܢܐ ܡܓܥܠܝܢ ܗܘܘ ܣܗ̈ܕܐ ܠܐܝܪܢܐܘܣ ܒܐܓܪ̈ܬܗܘܢ.

ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܕܒܝܬ ܡܘܢܛܢܘܣ ܘܐܠܩܝܒܕܣ ܘܬܐܘܕܛܘܣ ܒܦܪܘܓܝܐܼ. ܩܕܡܐܝܬ ܗܼܘܬ ܥܠܝܗܘܢ ܡܣܼܒܪܢܘܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐܼ ܠܘܬ ܣܓ̈ܝܐܐ. ܐܬܘ̈ܬܐ ܓܝܪ ܫܒܝ̈ܚܬܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐܼ. ܥܕܡܐ ܠܗܿܘ ܙܒܢܐ ܡܬܼܓܡܪܢ ܗܘܝܼ ܒܥܕܬ̈ܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ. ܘܡܛܠ ܗܢܐܼ ܐܝܬ ܗܘܬ ܡܣܼܒܪܢܘܬܐ ܐܦ ܥܠ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܣܓ̈ܝܐܐܿ. ܕܐܦ ܗܼܢܘܢ ܡܬܢܒܝܘ ܡܬܢܒܝܢ. ܐܝܬ ܗܘܬ ܕܝܢ ܦܠܓܘܬܐ ܡܛܠܬܗܘܢ .܀. .܀. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܚ̈ܐ ܕܐܝܬ ܒܓܠܝܘܣܼܿ ܦܘܪܫܢܗܘܢ ܕܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐܼ ܐܦ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܟܬܒܘ. ܐܦ ܐܓܪ̈ܬܐ ܡܦܪ̈ܫܬܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܕܐܫܬܟܠܠܘ ܠܘܬܗܘܿܢ ܕܐܟܬܒܘ ܟܕ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘܼ. ܠܐܚ̈ܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܐܣܝܐ ܘܒܦܪܘܓܣܐ ܣܡܘ ܒܗܝܢ. ܠܘ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܠܗܠܝܼܢ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܐܠܘܬܪܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܪܗܘܡܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐܼ. ܡܛܠ ܫܠܡܐ ܕܥܕܬܐ ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ pb. 271 ܣܗ̈ܕܐܼ. ܐܦ ܠܐܝܪܢܐܘܣ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܫܝܫܐ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܒܥܕܬܐ ܕܠܐܘܕܘܢܐܼ. ܡܓܥܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܐܠܘܬܪܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܪܗܘܡܐ. ܘܡܣܼܗܕܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܡܚ̈ܘܝܢ ܡ̈ܠܝܗܘܢ ܕܐܡܪܝܼܢ ܗܟܢܐ. ܕܬܗܘܐ ܚܿܕܐ ܒܐܠܗܐ ܬܘܒܼ. ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܡܨܠܝܢ ܐܢܚܢܢ ܥܠܝܟܘܢ ܐܒܘ̈ܢ ܐܠܘܬܪܐ. ܗܠܝܢ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܕܩܿܕܡܢܢ ܪܫܼܡܢܼܢ ܕܢܝܬܐ ܐܢܝܢ ܠܟ ܐܚܘܢ ܘܫܘܬܦܢ ܐܝܪܢܐܘܣ. ܘܡܦܝܣܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܟܼ ܘܡܓܥܠܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܗ ܠܟ. ܛܢܢܿܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܕܕܝܬܩܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܡܢܐ ܕܝܢ ܡܬܒܥܐ ܠܢ ܕܢܬܼܢܐ ܣܕܝܪܘܬܐ ܕܫܡܗܝ̈ܗܘܢ ܕܣܗ̈ܕܐ ܕܪܫܝܡܝܢ ܒܗܢܐ ܟܬܒܐ ܡܢܗܘܢ ܘܠܗܘܢܿ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܬܦܣܿܩܘ ܪ̈ܫܝܗܘܢ ܘܐܬܟܠܠܘ ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܢܦܠܘ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐܿ. ܘܬܘܒ ܕܗܿܢܘܢ ܕܫܟܒܘ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐܿ. ܘܡܢܝܢܐ ܕܡܘ̈ܕܝܢܐ ܕܩܝܿܡܝܢ ܗܘܘ ܥܕܟܝܠ. ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܨܿܒܐܼ ܦܫܝܩ ܠܗ ܕܢܐܠܦ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܟܕ ܢܣܒܝܘܗܝ ܠܟܬܒܗܘܢܿ. ܗܿܘ ܕܐܦ ܗܘܼ ܥܡ ܟܘܢܫܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܕܟܢܿܫܢܢ ܡܚܠܛ ܠܢ ܀

5.5

ܕܚܡܫܐ ܕܐܝܢܐ ܐܚܬ ܐܠܗܐ ܡܛܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܒܨ̈ܠܘܬܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐܿ. ܠܡܪܩܘܣ ܐܘܪܠܝܘܣ ܩܣܪ .܀.

ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܗܼ̈ܘܝ ܒܫܢ̈ܘܗܝ ܕܐܢܛܘܢܝܢܘܣܼ. ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ ܗܠܝܢ ܕܩܿܕܡܢܐܼܡܪܢ ܥܠܝܗܝܢ. ܡܬܐܡܪܐ ܕܝܢ ܡܠܬܐܼ. ܕܐܚܘܗܝ ܕܗܢܐ ܡܪܩܘܣ ܐܘܪܠܝܘܣ ܩܣܪܼ. ܟܕ ܣܼܕ ܪ ܗܘܐ ܩܪܒܐ ܥܡ ܓܪ̈ܡܢܝܐ ܘܣܪ̈ܡܛܝܐܼ. ܕܨܗܝ ܗܘܐ ܚܝܠܗ ܠܡ̈ܝܐܼ pb. 272 ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܦܘܪܣܐ ܡܕܡ ܠܡܥܒܕ. ܣܛܪ̈ܛܝܘܛܐ ܕܝܢ ܕܠܓܝܘܢܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܡܠܝܛܝܢܐ܆ ܕܡܢ ܗܝܕܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܡܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܡܩܝܼܡܐܼ. ܟܕ ܣܕܪܝܢ ܠܘܩܒܠ ܒܥܠܕܒ̈ܒܝܗܘܢܼ. ܣܡܘ ܒܘܪܟܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܠܢ ܥܝܕܐ ܠܡܨܠܝܘܼ ܘܡܬܟܫܦܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗܐ. ܘܗܕܐ ܨܒܘܬܐܼ ܬܕܡܘܪܬܐ ܡܕܡ ܠܒܥ̈ܠܕܒܒܝܗܘܢ ܡܬܚܙܝܐ ܗܘܬ. ܘܟܕ ܗܼܢܘܢ ܬܿܡܝܗܝܢ ܗܘܘܼ. ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܪܒܐ ܡܢ ܗܕܐ ܐܕܪܟܼܬܿ ܗܘܬ ܗܢܘ ܕܝܢ ܙܘܥܐ ܕܪܥܡܐ ܥܫܝܢܐܼ. ܘܠܒܥ̈ܠܕܒܒܝܗܘܢ ܪܕܦܿ ܗܘܐܼ ܘܡܥܪܩ ܠܗܘܢ ܠܐܒܕܢܐ. ܘܒܡܛܪܐ ܕܝܢ ܐܪܘܚ ܗܘܐ ܠܚܝܠܐ ܟܠܗܼ ܡܛܠ ܗܿܢܘܢ ܕܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗܐܿ. ܕܩܪܝܒ ܗܘܐ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܡܢ ܨܗܝܐ ܠܡܐܒܕ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܫܥܝܬܐ ܐܝܬܝܗܼܿ ܐܦ ܠܘܬ ܡܟܬ̈ܒܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܪܚܝܩܝܢ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܠܢ܇ ܕܠܘܬܗܘܢ ܐܣܬܥܪܬܿ ܗܼܝ ܗܕܐ. ܐܘܕܥܘ ܕܝܢ ܡܛܠܬܗܼܿ ܐܦ ܐܢܫ ܡܢ ܕܝܠܢ. ܐܠܐ ܕܝܢ ܠܡܟܬ̈ܒܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐܼ. ܐܝܟ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܟܬܒܘ ܬܕܡܘܪܬܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܘܕܝܘ ܕܒܨ̈ܠܘܬܐ ܕܝܠܢ ܗܘܼܬ ܗܕܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܠܢ ܐܝܟ ܪ̈ܚܡܝ ܫܪܪܐܼ. ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܘܒܒܪܝܪܘܬܐܼ ܡܕܡ ܕܐܣܬܥܪ ܐܫܠܡܘ. ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦܘܠܝܢܪܣ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܗܕܐ ܠܓܝܘܢܐܿ. ܕܒܨ̈ܠܘܬܗܿ ܗܼܘܬ ܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐܿ. ܕܡܢ ܗܿܘ ܙܒܢܐ ܩܿܒܠܬܿ ܫܡܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܠܫܢܐ ܪܗܘܡܝܐܿ. ܕܫܿܠܡ ܠܗܢܐ ܡܕܡ ܕܐܣܬܥܪ. ܘܣܗܕܐ ܡܗܝܡܢܐ ܕܗܠܝܼܢ ܛܪܛܠܠܝܢܘܣ. ܗܿܘ ܕܟـܬܼܒ ܒܠܫܢܐ ܪܗܘܡܝܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܗܝܡܢܘܬܢ pb. 273 ܠܣܘܢܩܠܛܘܣܿ. ܕܠܗ ܠܗܢܐ ܩܿܕܡܢ ܐܕܪܟܢܝܗܝ. ܡܫܪܪ ܠܗܿ ܕܝܢ ܠܗܕܐ ܬܫܥܝܬܐ ܒܬܚܘܝܬܐ ܪܒܬܐܼ ܕܒܥܒܿܕܐ ܐܣܬܼܥܪܬܿ. ܟܬܿܒ ܕܝܢ ܐܦ ܗܼܘ ܘܐܿܡܪܼ ܗܟܢܐ .܀. ... ܕܡܪܩܘܣ ܠܡ ܡܿܠܟܐ ܣܟܘܠܬܢܐܼ. ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܝܠܗ ܐܝܬ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܕܒܗܝܢ ܣܗܿܕܼ. ܕܒܓܪܡܢܝܐܼ ܒܨܘܪܟܢܐ ܕܡܝ̈ܐ ܩܪܝܒ ܗܐܘ ܚܝܠܗ ܠܡܐܒܕܿ. ܘܒܨ̈ܠܘܬܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܬܼܦܪܩܘ. ܘܐܡܿܪ ܥܠܘܗܝܼ ܕܐܦ ܡܘܬܐ ܐܬܠܚܡ ܠܐܝܠܝܢ ܕܨܿܒܝܢ ܕܢܩܛܪܓܘܢ ܠܥܡܐ ܕܝܠܢ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܬܘܒ ܗܼܘ ܗܢܐ ܓܒܪܐ. ܐܿܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܢܡܘ̈ܣܐ ܕܪܘܫܥܐ ܘܕܥܘܼܠܐ ܘܕܩܫܝܘܬܐ ܕܥܠܝܢ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܬܬܣܝܡܝܢ܇ ܕܐܦܠܐ ܐܣܦܣܝܢܘܣ ܢܼܛܪ ܐܢܘܢ ܟܕ ܐܦ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܙܟܼܐ ܗܘܐ. ܛܪܐܝܢܘܣ ܕܝܢ ܒܡܕܡ ܡܕܡܼ ܐܦ ܐܣܠܝ ܐܢܘܢ܇ ܕܟܠܼܐ ܕܠܐ ܢܬܥܩܒܘܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܐܦ ܗܪܕܝܢܘܣ ܫܕܪ ܐܢܘܢ ܟܕ ܡܟܠܡܕܡ ܡܥܩܒ ܗܘܐܼ. ܐܦܠܐ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܗܿܘ ܕܐܬܩܪܝ ܐܘܣܒܣ .܀. .܀. .܀.

5.6

ܕܫܬܐܼ. ܐܦܣ̈ܩܘܦܐ ܕܗܼܘܘ ܒܪܗܘܡܐ.

ܢܐܬܐ ܠܢ ܡܟܝܠ ܠܣܕܝܪܘܬܗܿ ܕܬܥܫܬܐ. ܦܘܬܡܝܢܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܡܿܠܝ ܟܠܗܝܢ ܫ̈ܢܝ ܚܝ̈ܘܗܝ ܬܫܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ: ܘܐܫܬܟܠܠ ܥܡ ܗܿܢܘܢ ܣܗ̈ܕܐ ܕܓܠܝܘܣܼ. ܩܒܿܠ ܡܢ ܒܬܪܗ ܐܦܣܩܦܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܠܐܘܕܘܢܐܼ. ܐܝܪܢܐܘܣ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܒܛܝܠܘܬܗܼ ܡܢ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܡܬܬܠܡܕ ܗܘܐ. ܘܡܝܒܠܢܘܬܐ ܕܐܦܣܩ̈ܘܦܐ ܕܗܘܘ ܒܪܗܘܡܐܼ ܗܼܘ ܐܟܬܒܿ. ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܣܡ pb. 274 ܠܘܩܒܠ ܗܪܣܝܣ. ܘܚܫܼܒ ܐܢܘܢܼ ܥܕܡܐ ܠܐܼܠܘܪܬܪܘܣܿ. ܗܿܘ ܕܥܠ ܙܒܢ̈ܘܗܝ ܐܪܡܐ ܗܼܘܐ ܠܗ ܚܘܦܛܐ ܕܗܿܢܘܢ ܡܐܪܡܘܗܝ. ܡܫܬܥܐܿ ܕܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܘܣܿܕܪ ܠܗܘܢܼ ܗܟܢܐ .܀. ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܠܡ ܛܘܒ̈ܢܐ ܣܡܘ ܫܬܐ̈ܣܐ ܕܥܕܬܐ ܘܒܿܢܝܘܗܼܿ. ܘܐܩܝܡܘ ܒܗܿ ܐܦܣܩܘܦܐ. ܠܠܝܢܘܣ. ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܠܝܢܘܣܼ ܡܕܟܪ ܠܗ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܒܐܓܪܬܐ ܕܛܡܬܐܘܣ. ܘܩܒܿܠ ܡܢ ܒܬܪܗܼ ܐܢܢܩܠܛܘܣ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܫ̈ܠܝܚܐܼ. ܩܒܿܠ ܐܦܣܩܦܘܬܐܼ ܩܠܡܝܣ. ܗܢܐ ܕܚܼܙܐ ܐܢܘܢ ܠܫ̈ܠܝܚܐ ܛܘ̈ܒܢܐ ܘܐܬܿܗܦܟ ܥܡܗܘܢ܇ ܘܥܕܟܝܠ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܡܫܪܪܐ ܗܘܬ ܒܗܿ. ܘܡܫܠܡܢܘܬܗܘܢ ܩܕܡ ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ. ܠܘ ܕܝܢ ܗܼܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝܼ. ܐܠܐܼ ܐܦ ܣܓ̈ܝܐܐ ܐܫܬܚܪܘ ܗܘܘ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܕܐܬܬܠܡܕܘ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ. ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܕܩܠܡܝܣܼ. ܗܼܘܐ ܗܘܐ ܫܓܘܫܝܐ ܣܓܝܐܐ ܠܐܚ̈ܐ ܒܩܘܪܢܬܘܣ. ܘܫܕܼܪܬܿ ܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ ܠܩܘܪܢܬܘܣ ܐܓܪܬܐܼ ܕܬܩܿܪܒ ܐܢܘܢ ܠܫܝܢܐܿ. ܘܬܬܚܕܬ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܘܡܫܠܡܢܘܬܐ ܗܿܝ ܕܩܒܿܠܘ ܗܘܘ ܚܕܝܐܝܬ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠܼ ܐܡܼܪ ܬܘܒ. ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܩܠܡܝܣ ܩܒܿܠܼ ܐܪܣܛܘܣ. ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܣܛܘܣܼ ܐܠܟܣܢܕܘܣ. ܘܗܝܕܝܢ ܩܡ ܫܬܝܬܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܫ̈ܠܝܚܐܼ ܟܣܝܣܛܘܣ. ܘܡܢ ܒܬܪܗܼ ܛܠܣܦܘܪܘܣ. ܗܿܘ ܕܐܣܗܕ ܫܒܝܚܐܝܬ. ܘܡܢ ܒܬܪܗܼ ܗܝܓܝܢܘܣ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܝܓܝܢܘܣܼ ܦܝܘܣ. ܘܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐܼ ܐܢܝܩܛܘܣ. ܩܒܿܠ ܕܝܢ ܡܢ ܐܢܝܩܛܘܣܼ ܣܘܛܪ. ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܩܒܿܠ ܕܬܪܥܣܪ ܡܢ ܒܬܪ ܫ̈ܠܝܚܐܼ. ܐܼܠܘܬܪܘܣ. ܒܗ ܒܕܪܓܐܼ ܘܒܗ ܒܝܘܠܦܢܐ ܐܪܕܘ. pb. 275 ܘܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܩܿܒܠܬܿ ܥܕܬܐ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ ܘܟܪܘܙܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܡܿܛܝܬܿ ܥܕܡܐ ܠܘܬܢ. ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܐܝܪܢܐܘܣܿ. ܕܫܿܠܡܢ ܠܬܫ̈ܥܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܩܿܕܡܢ ܐܡܝܪ̈ܢ ܠܢ. .܀. .܀. .܀.

5.7

ܕܫܒܥܐܼ. ܕܥܕܡܐ ܠܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܗ̈ܘܝܢ ܗܘܝ ܐܬܘ̈ܬܐ ܫܒܝ̈ܚܬܐ ܒܝܕ ܡܗܝ̈ܡܢܐ...

ܒܡܐܡܪ̈ܐ ܕܝܢ ܕܐܟܬܒ ܐܝܪܢܐܘܣ ܕܗܿܘܝܢ ܚܡܫܐ ܒܡܢܝܢܐ: ܥܠ ܡܟܣܬܢܘܬܐ ܘܫܪܝܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܓܠܬܐܼ. ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܝܠܗ ܕܗܢܐ ܫܪܒܐ ܐܟܬܒܼ. ܕܐܦ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܐܫܬܚܪܬܿ ܗܘܬ ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܝܿܠܐ ܕܬܕܡܪ̈ܬܐ ܒܥܕ̈ܬܐ. ܘܡܘܕܥ ܕܝܢ ܒܗܠܝܢ ܡܗܠܐܼ. ܕܠܘ ܣܿܕܓܝ ܠܡ ܚܣܝܪܝܢ ܡܢ ܗܕܐ ܕܢܩܝܡܘܢ ܡܝ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܡܩܼܝܡ ܗܘܐ ܡܪܢ܇ ܘܫ̈ܠܝܚܐ ܒܨ̈ܠܘܬܗܘܢ. ܘܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐܼ ܐܦ ܒܐܚܘܬܐ ܐܡܬܝ ܕܙܕܩܿ ܗܘܐ: ܘܫܐܼܠܬܿ ܥܕܬܐ ܕܐܝܬ ܒܐܬܪ̈ܘܬܢ ܐܬܪ̈ܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐܿ ܒܨܘܡܐ ܘܒܒܥܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐܼ. ܐܬܼܦܢܝܬܿ ܪܘܚܗ ܕܡܝܬܐܼ ܘܐܬܝܗܒ ܒܪܢܫܐ ܠܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܕܩܕܝܫ̈ܐ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܼܢ ܐܡܼܪ ܬܘܒ. ܕܐܢ ܐܡܪܝܢ ܐܦ ܥܠ ܡܪܢ ܕܒܦܢܛܣܝܐ ܣܿܥܪ ܗܘܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܼܢ ܢܥܿܠܐ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܢܒ̈ܝܐܼ ܘܢܿܚܘܐ ܐܢܘܢ ܡܢܗܘܢ܇ ܕܟܠܡܕܡ ܡܩܼܕܡ ܗܘܐ ܘܐܡܝܪ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܘܐܣܬܥܪ ܫܪܝܪܐܝܬ܇ ܘܗܘܝܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܒܫܪܪܐܼ. ܒܫܡܗܼ ܘܒܡܘܗܒܬܐ ܕܩܒܿܠ ܡܢܗܼ. ܠܥܘܪܕܢܐ ܕܫܪܟܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܣܥܪܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܇ ܐܝܟ ܡܘܗܒܬܐ ܕܩܿܒܠܘ ܡܢܗ ܐܢܫ ܐܢܫ. ܐܝܬ ܓܝܪ ܡܢܗܘܢܼ ܕܫܐܕܐ ܪܕܦܝܢ ܡܗܝܡܢܐܝܬ ܘܫܪܝܪܐܝܬ. ܕܟܡܐ pb. 276 ܙܒ̈ܢܝܢ ܒܬܪ ܕܐܬܕܟܝܘ ܐܢܫܐ ܡܢ ܪ̈ܘܚܐ ܒܝܫ̈ܬܐܿ. ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ ܘܗܿܘܝܢ ܒܥܕܬܐ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐܼ ܕܐܦ ܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ ܠܡܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ܇ ܘܚܙ̈ܘܢܐ ܘܡ̈ܠܐ ܕܢܒܝܘܬܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܟܪܝܗܝܼܢ ܒܣܝܡ ܐܝܕܐ ܡܐܣܝܼܢ. ܘܡܚܠܡܝܢ. ܗܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܩܿܕܡܢ ܐܡܼܪܢܼ ܐܦ ܡܝ̈ܬܐ ܩܡܘܿ. ܘܩܘܝܘ ܥܡܢ ܫ̈ܢܝܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ. ܡܢܐ ܕܝܢ ܢܐܡܪ ܗܠܝܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܡܢܝܢܐ ܠܡܘܗ̈ܒܬܐ ܕܩܒܼܠܬܿ ܥܕܬܐ ܡܢ ܡܪܢ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܘܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܿܘ ܕܐܨܛܠܬ ܒܫ̈ܢܝ ܦܢܛܘܣ ܦܝܠܛܘܣܼ. ܒܟܠ ܝܘܡܼ ܓܡܪܐ ܥܘܕܢܐ ܠܥܡܡ̈ܐܿ. ܟܕ ܠܐܢܫܐ ܠܐ ܡܛܥܝܐܿ. ܘܒܟܣܦܐ ܡܘܗܒܬܐ ܠܐ ܝܗܒܐ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܡܓܢ ܢܣܒܼܬܿ ܡܢ ܐܠܗܐܼ ܡܓܼܢ ܐܦ ܝܗܒܐ. ܘܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܟܬܿܒܼ. ܕܐܝܟ ܠܡ ܕܫܡܥܢܢ ܥܠ ܐܚ̈ܐܼ ܣܓ̈ܝܐܐ ܒܥܕܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐܿ. ܘܒܟܠ ܠܫ̈ܢܝܢ ܡܡܠܠܝܢ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐܿ. ܘܟܣܝ̈ܬܗܘܢ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܡܝܬܝܢ ܠܓܠܝܐ ܐܝܟ ܕܠܝܘܬܪܢܐܿ. ܘܐܪ̈ܙܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܡܫܿܬܥܝܢ .܀. .܀. ܘܗܠܝܢ ܕܐܡܼܪܢܼ ܕܢܚܘܐ ܕܥܕܡܐ ܠܗܿܢܘܢ ܢܒ̈ܝܐܿ. ܩܘܝ ܗܘ̈ܝ ܡܘܗܒ̈ܬܐ ܦܪ̈ܝܫܬܐ ܠܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܫܘܿܝܢ ܀

5.8

ܕܬܡܢܝܐܼ ܕܐܝܟܢܐ ܡܕܟܪ ܐܝܪܢܐܘܣ ܠܟ̈ܬܒܐ ܕܐܠܗܐ...

ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܟܕ ܫܿܪܝܢܢ ܒܗܿ ܒܬܫܥܝܬܐܼ. ܐܫܬܘܕܝܢܢ ܕܢܣܼܝܡ ܡܕܡ ܕܐܡܪܘ ܒܙܒܢ̈ܝܗܘܢ ܩܫܝ̈ܫܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܘܡܟܬ̈ܒܢܐ ܕܗܼܘܘ ܒܥܕܬ̈ܐ ܥܠ ܟܬ̈ܒܐ ܕܡܬܩܒܠܝܢ܇ ܐܝܟ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܩܒܿܠܘ pb. 277 ܘܐܫܠܡܘ ܒܟܬ̈ܒܝܗܘܢ. ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝܼ ܐܝܪܢܐܘܣ. ܢܿܣܝܡ ܗܟܝܠ ܡ̈ܠܘܗܝܿ ܘܩܕܡܐܝܬܼ ܡܕܡ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ. ܐܡܼܪ ܕܝܼܢ ܗܟܢܐ. ܕܡܬܝ ܠܡ ܒܝܬ ܥܒܪ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܕܝܠܗܘܢܼ ܐܦ ܟܬܒܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܣܡܿ. ܟܕ ܦܛܪܘܣ ܘܦܘܠܘܣ ܡܣܿܒܪܝܢ ܗܘܘ ܒܪܗܘܡܐ ܘܡܬܼܩܢܝܢ ܥܕܬܐ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܦܩܬܗܘܢ ܕܗܠܝܼܢ. ܡܪܩܘܣ ܬܠܡܝܕܗ ܘܡܬܪܓܡܢܗ ܕܦܛܪܘܣܼ. ܐܦ ܗܼܘ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܟܪܙ ܗܘܐ ܦܛܪܘܣܼ ܒܟܬܒܐ ܐܫܠܡ ܠܢ .܀. ... ܠܘܩܒܠ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܢܩܝܦ ܗܘܐ ܠܦܘܠܘܣܼ. ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܟܪܙ ܗܘܐ ܗܼܘ ܦܘܠܘܣܼ ܒܟܬܒܐ ܣܡܗ ܗܘܐ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܼܢ. ܝܘܚܢܢ ܬܠܡܝܕܗ ܕܡܪܢ ܗܿܘ ܕܢܦܼܠ ܗܘܐ ܥܠ ܚܕܝܗܼ. ܐܦ ܗܼܘ ܟܬܼܒ ܐܘܢܓܠܝܘܢܼ ܟܕ ܡܬܿܗܦܟ ܗܘܐ ܒܐܦܣܘܣܘ ܕܐܣܝܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡܝܪܢ ܠܗܼ ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܗܢܐ ܫܪܒܐ ܕܐܡܪܢܢ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܒܡܐܡܪܐ ܕܝܢ ܕܚܡܫܐܼ ܗܟܢܐ ܐܡܼܪ ܥܠ ܓܠܝܘܢܗ ܕܝܘܚܢܢ ܘܥܠ ܚܘܫܒܢܐ ܕܫܡܗ ܕܡܛܥܝܢܐ. ܕܟܕ ܗܠܝܢ ܠܡ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ: ܘܒܟܠܗܘܢ ܨܚ̈ܚܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܟܬܝܒܝܢ ܒܚܘܦܛܐ ܣܝܡ ܗܢܐ ܡܢܝܢܐܼ. ܘܣܗܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܥܝܢ ܒܐ̈ܦܝܢ ܚܙܘ ܗܘܘ ܠܝܘܚܢܢ. ܘܗܼܝ ܡܠܬܐ ܡܠܦܐ ܠـܼܢ. ܕܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗ ܕܗܢܐ ܚܘܝܐ ܐܝܟ ܚܘܫܒܢܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐܼ ܡܢ ܟܬܝܒ̈ܬܗ ܡܬܝܕܥ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܼܡܪ ܬܘܒ ܥܠܘܗܝ. ܕܐܢܚܢܢ ܠܡܼ ܠܐ ܡܬܐܠܨܝܢ ܚܢܢ ܡܛܠ ܫܡܗ ܕܡܛܥܝܢܐܿ. ܕܢܦܣܘܩ ܘܢܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܫܪܝܪܐܝܬ. ܐܢ ܓܝܪ ܡܬܒܥܐ ܗܘܐ ܕܢܬܟܪܙ ܓܠܝܐܝܬ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܫܡܗܼ. ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܗܿܘ ܕܚܙܝܗܝ ܠܗܘܿ ܓܠܝܘܢܐ ܡܬܐܡܪ ܗܘܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܬܚܙܝ. ܐܠܐ ܝܬܝܪ pb. 278 ܚܣܝܪܼ ܒܗܕܐ ܫܪܒܬܐ ܕܝܠܢ܇ ܒܘܫܠܡܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܕܘܡܛܝܢܘܣ. ܗܠܝܢ ܐܫܬܥܝ ܡܛܠ ܗܿܘ ܓܠܝܘܢܐ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܕܐܡܪܢܢ ܥܠܘܗܝ. ܡܕܟܪ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐܓܪܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܘܡܝܬܐ ܡܢܗܿ ܣܗ̈ܕܘܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐܼ. ܘܗܟܢܐܼ ܐܦ ܠܐܓܪܬܗ ܕܦܛܪܘܣ ܩܕܡܝܬܐ .܀. .܀. ܠܗܿܘ ܕܝܢ ܟܬܒܐ ܕܪܥܿܝܐܼ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܡܕܥ ܝܿܕܥ ܠܗܼ. ܐܠܐܼ ܐܦ ܡܿܩܒܠܘ ܡܩܼܒܠ ܥܠܘܗܝ. ܘܐܡܿܪ ܡܢܗܼ ܗܟܢܐ. ܕܛܒܐܝܬ ܠܡ ܐܡܼܪ ܟܬܒܐܿ. ܕܩܕܡܝܬ ܗܝܡܢ ܕܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܒܼܪܐ ܟܠ ܘܐܬܩܢ. ܘܕܫܟܪܐ... ܘܒܚܟܡܬܐ ܕܫܠܝܡܘܢ ܡܬܚܫܚ ܒܡ̈ܠܝܗܿ ܘܐܿܡܪ ܡܢܗܼܿ ܗܟܢܐ. ܕܚܙܬܐ ܠܡ ܕܐܠܗܐ ܥܒܕܐ ܚ̈ܝܐܼ. ܘܚ̈ܝܐܼ ܡܿܩܪܒܝܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ... ܘܡܕܡ ܕܥܗܼܕ ܗܘܐ ܩܫܝܫܐ ܚܕ ܕܩܒܿܠ ܗܘ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ ܡܕܟܪ ܬܘܒ ܗܿܘ ܕܫܡܗ ܠܐ ܐܫܠܡ ܠـܼܢ. ܘܣܐܡ ܬܘܒ ܡܢ ܕܝܠܗ ܦܘܫ̈ܩܐ ܕܟܬ̈ܒܐ ܕܐܠܗܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܕܟܪ ܐܦ ܠܝܘܣܛܝܢܘܣ ܣܗܕܐ ܘܠܐܝܓܢܛܝܘܣܼ. ܘܡܬܚܫܚ ܠܣܗܕܘܬܐ ܡܢ ܟܬܒ̈ܝܗܘܢ .܀. .܀. ܡܫܬܘܕܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܒܚܘ̈ܦܛܐ ܕܥܒܼܕܼ. ܕܡܢܗܘܢ ܡܢ ܟܬ̈ܒܘܗܝ ܕܡܪܩܝܘܢ ܢܩܼܘܡ ܠܩܘܒܠܗ. ܕܐܝܟܢܐܕܝܢ ܐܬܬܪܓܡܘ ܟܬ̈ܒܐ ܕܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐܿ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܫܒܥܝܢ ܕܬܪܓܡܘ ܐܢܘܢܼ. ܫܼܡܥ ܡܢܐ ܟܬܿܒ ܒܡ̈ܠܘܗܝ. ܕܐܠܗܐ ܠܡܼ ܒܪ ܐܢܫܐ ܗܼܘܐ. ܘܗܼܘ ܡܪܝܐ ܐܚܝܢܿ ܘܝܗܼܒ ܐܬ݀ܐܼ. ܕܗܐ ܠܡ ܒܬܘܠܬܐ ܒܛܿܢܐܼ ܘܝܿܠܕܐ. ܘܠܘ ܐܝܟ ܐܡܪܘ ܐܢ̈ܫܝܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܡܪ̈ܚܝܢ ܠܡܬܪܓܡܘ ܝܘܡܢܐ ܟܬ̈ܒܐܿ. ܕܗܐ ܠܡ ܥܠܝܡܬܐ ܒܛܿܢܐ ܘܝܿܠܕܐ ܒܪܐܿ. ܐܝܟ ܕܬܪܓܡ ܬܐܘܕܘܛܝܘܢ ܐܦܣܝܐ ܘܐܩܝܠܝܣ ܦܘܢܛܣܝܐܿ. ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܓܼܝܘܪ̈ܐܿ. ܕܒܬܪܗܘܢ ܕܠܝܢ ܐܙܠܘ ܐܒܝܘ̈ܢܝܐ ܘܐܡܪܝܢ܇ pb. 279 ܕܡܢ ܝܘܣܦ ܐܬܝܠܕ ܡܪܢ... ܘܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠܼ ܐܡܼܪ ܬܘܒ. ܕܩܕܡ ܠܡ ܕܢܫܬܪܪ ܫܘܠܛܢܗܘܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ: ܘܥܕܟܝܠ ܡܩ̈ܕܘܢܝܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܐܣܝܐܼ. ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܕܡܬܚܦܛ ܗܐܘ ܕܢܨܒܬ ܒܝܼܒܠܝܐܬܩܼܐ ܕܐܬܩܢ ܗܘܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܟܬ̈ܒܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐܿ ܐܝܟܐ ܕܝܐܬ ܗܘܐ ܕܫܘܿܝܢ ܠܚܘܦܛܐܼ. ܫܼܐܠ ܗܘܐ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܘܪܫܠܡ ܕܢܩܼܢܐ ܗܘܐ ܟܬܒ̈ܝܗܘܢܿ. ܘܢܦܩ ܐܢܘܢ ܠܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܠܡܩܕܘ̈ܢܝܐܼ ܫܕܪܘ ܠܘܬ ܠܛܘܠܡܐܘܣ ܫܒܥܝܢ ܩܫ̈ܝܫܝܢ܇ ܕܡܕܪܫܝܢ ܒܟܬ̈ܒܐ ܘܝܕܥܝܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܫ̈ܢܐ. ܐܠܗܐ ܕܝܼܢ ܥܒܼܕ ܗܘܐ ܡܕܡ ܕܨܒܼܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܨܒܼܐ ܗܘܐ ܕܢܩܿܒܠ ܢܣܝܢܗܘܢܼ. ܕܕܚܠܼ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܢܫܬܘܘܢ ܒܚܕ ܪܥܝܢܐܿ. ܘܢܛܿܫܘܢ ܒܬܘܪܓܡܗܘܢ ܫܪܪܐ ܕܐܠܬ ܒܟܬ̈ܒܐ. ܘܦܼܪܫ ܐܢܘܢ ܚܕ ܡܢ ܚܕ ܘܦܼܩܕܼ ܕܟܠܗܘܢ ܚܕ ܬܘܪܓܡܐ ܢܿܟܬܒܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܥܒܼܕܼ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܟܬ̈ܒܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܟܢܿܫܘ ܘܐܬܘ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܠܘܬ ܠܛܘܠܡܐܘܣ: ܘܦܿܚܡ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܬܘܪܓܡܗܼ. ܐܠܗܐ ܐܫܬܒܚܿ ܘܟܬ̈ܒܐ ܐܬܝܕܥܘܼ ܘܕܐܠܗܐ ܐܢܘܢ ܫܪܝܪܐܝܬ܇ ܕܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܠܗܝܢ ܠܡ̈ܠܐ ܘܠܗܘܢ ܠܫܡ̈ܗܐ ܐܡܪܘ ܡܢ ܪܫܝܼܬܐ ܘܥܕܡܐ ܠܘܫܠܡܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܝܕܥܘܼ. ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܬܪܓܡܘ ܟܬ̈ܒܐ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܬܡܼܝܗܐ ܗܕܐ ܕܥܒܼܕ ܐܠܗܐܿ. ܗܿܘ ܕܐܦ ܒܫܒܝܬܗ ܕܥܡܐ ܕܗܼܘܬ ܒܝܘܡܘܗܝ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܕܐܬܚܒܠܘ ܗܘܘ ܟܬ̈ܒܐܿ. ܘܡܢ pb. 280 ܒܬܪ ܫܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܟܕ ܣܠܩܘ ܗܘܘ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܠܐܪܥܗܘܢ ܒܙܒ̈ܢܘܗܝ ܕܐܪܛܚܫܬ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐܿ. ܝܗܼܒ ܪܘܚܐ ܒܥܙܪܐ ܟܗܢܐ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܠܘܗܝܐ ܕܢܟܬܘܒ ܟܠܗܝܢ ܡ̈ܠܝܗܘܢ ܕܢܒ̈ܝܐ ܩܕܡ̈ܝܐܿ. ܘܢܬܠ ܠܗ ܠܥܡܐ ܢܡܘܣܐ ܗܿܘ ܕܐܬܝܗܒ ܒܝܕ ܡܘܫܐ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܡܼܪ ܐܝܪܢܐܘܣ .܀. .܀.

5.10

ܕܥܣܪܐܼ ܥܠ ܦܢܛܢܘܣ ܦܝܠܣܘܦܐ.

ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܪܫܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܓܒܪܐ ܕܡܫܒܚ ܗܘܐ ܒܡܪܕܘܬܐ ܕܚܟܡܬܐܿ ܕܫܡܗ ܗܘܐܼ ܦܢܛܢܘܣ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܥܝܕܐ ܓܝܪ ܩܕܡܝܐܼ ܡܩܿܝܡܐ ܗܘܬ ܠܘܬܗܘܢ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܡ̈ܠܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܗܿܝܕ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܘܬܢ ܡܬܼܚܬܿ܇ ܘܡܢ ܐܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܚܝܠܬܢܝܢ ܒܡܠܬܐ ܘܒܚܘܦܛܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܬܩܿܝܡܐ ܗܘܬ. ܘܡܬܐܡܪܐ ܕܝܢ ܡܠܬܐܼ. ܕܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܝܬܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐܼ. ܢܗܝܪ ܗܘܐ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܕܐܡܪܢܢ ܥܠܘܗܝܼ ܘܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܗܼܘܐ ܕܦܝܠܘܣܘܦܬܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܣܛܘܐ̈ܝܩܘ. ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܥܠܘܗܝ. ܕܚܘܝ ܬܪܥܝܬܐ ܕܚܘܦܛܐ pb. 281 ܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐܼ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܟܪܘܙܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܫܝܚܐ ܠܥܡ̈ܡܐ ܕܐܝܬ ܒܡܕܢܚܐ ܗܼܘܐ ܗܘܐܧ. ܘܥܠܼ ܗܘܐ ܥܕܡܐ ܠܐܪܥ ܕܗܢܕܘ. ܐܝܬ ܗܘܘ ܓܝܪ ܥܕܟܝܠ ܒܗܿܘ ܙܒܢ ܡܣܒܪ̈ܢܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐܿ. ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܟ ܕܒܛܢܢܼܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܘܼܬܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܫܩܝܠܝܢ ܗܘܘ܇ ܘܐܝܟ ܕܠܬܪܒܝܬܐ ܘܒܢܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܬܚܦܛܝܢ ܗܘܘ܇ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܼܘ ܦܢܛܢܘܣܿ. ܕܡܬܐܡܪ ܥܠܘܝܗ ܕܥܠܼ ܗܘܐ ܥܕܡܐ ܠܗܕܢܘ ܘܐܫܟܚ ܬܡܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝܿ. ܕܩܕܡ ܡܐܙܠܗ ܕܠܬܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܢܫܐ ܕܗܝܡܢܘ ܒܡܫܝܚܐ ܬܡܢ܇ ܕܐܟܙܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܪ ܬܘܠܡܝ ܚܕ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐܿ. ܘܫܒܩܗ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܟܬܒܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ ܒܟ̈ܬܝܒܬܐ ܥܒܪ̈ܝܬܐܿ. ܘܢܛܝܪ ܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܗܿܘ ܙܒܢܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܦܢܛܢܘܣ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܫܦܝܪ̈ܐܼ. ܠܚܪܬܐܼ ܪܫܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܗܼܘܐ ܗܘܐ. ܘܒܩܠܐ ܚܝܐ ܘܒܟܬܒܐ ܕܡܐܡܪܐܼ. ܓܙܐ ܕܘܝܠܦܢܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܣܐܡ ܗܘܐ.

5.11

ܕܚܕܥܣܪܼ ܥܠ ܩܠܡܝܣ ܐܠܟܣܢܕܪܢܝܐ .܀.

ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܝܢ ܕܦܢܛܢܘܣܼ. ܝܕܝܥ ܗܘܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܕܡܬܢܦܩ ܗܘܐ ܒܟܬ̈ܒܐ ܕܐܠܗܐܼ ܩܠܡܝܣ. ܒܪ ܫܡܗ ܕܐܦܣܩܘܦܐ ܗܿܘ ܕܗܼܘܐ ܗܘܐ ܒܪܗܘܡܐܿ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܬܠܡܕܝܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ. ܗܿܘ ܕܗܼܘܐ ܗܘܐ ܒܪܗܘܡܐܿ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܬܠܡܝܕܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܩܠܡܝܣ ܒܡܐܡܪ̈ܐ ܕܐܟܬܒ ܒܫܡܗܼ. ܡܕܟܪ ܠܗ ܠܦܢܛܢܘܣܼ ܕܡܠܦܢܐ ܗܘܐ. ܐܝܬ pb. 282 ܠܗ ܕܝܼܢ ܐܦ ܒܡܐܡܪ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܪܡܿܙ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܗܢܐ ܦܢܛܢܘܣܼ. ܟܕ ܐܘܕܥ ܗܘܐ ܥܠ ܐܢܫܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܕܩܒܿܠܘ ܘܐܬܝܒܠܘ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ. ܐܿܡܪ ܕܝܼܢ ܗܟܢܐ... ܕܗܢܐ ܠܡ ܫܪܒܐ ܕܐܪܡܐ ܠܼܢ. ܠܘ ܟܬܒܐ ܗܘ ܕܡܬܼܩܢ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܠܚܙܬܐ. ܐܠܐܼ ܥܘܗ̈ܕܢܐ ܣܝܿܡܝܢܢ ܒܝܬ ܓܙܐ ܠܣܝܒܘܬܐܿ. ܘܨܘܪܬܐ ܕܗܿܢܘܢ ܨ̈ܠܡܐ ܚ̈ܝܐ ܘܚܝ̈ܠܬܢܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܐܢܫܐ ܛܘܒ̈ܢܐܿ. ܕܐܫܬܿܘܝܬ ܕܐܼܡܫܥ ܘܐܚܙܐ. ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐܼ ܫܘܿܝܢ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܐܝܩܪܐ. ܕܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܡܢ ܗܼܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܼ ܘܐܚܪܢܐ ܡܢ ܣܘܪܝܐ. ܘܐܚܪܢܐ ܡܢ ܡܨܪܝܼܢ ܘܐܚܪܢܐ ܡܢ ܡܕܢܚܐ. ܕܗܼܢܘܢ ܗܠܝܼܢ. ܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܐܪ̈ܡܼܝܐ ܗܘܐܼ ܘܐܚܪܢܐ ܦܠܣܛܝܢܝܐܿ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܡܢ ܥܒܪ̈ܝܐ. ܘܒܐܚܪܝܬ ܟܠܗܘܢ ܕܝܼܢ ܦܓܿܥܬ ܒܗܿܘ ܕܒܚܝܠܐ ܩܕܡܝܐ ܗܼܘܐܿ. ܘܐܫܟܿܚܬܗ ܕܛܫܼܐ ܗܘܐ ܘܠܐ ܝܕܝܥ ܘܐܬܿܬܢܝܚܬ ܠܘܬܗ ܒܨܡܪܝܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܢܛܪܘ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܫܪܪܐܼ. ܡܚܕܐ ܡܢ ܦܛܪܘܣ ܘܝܥܩܘܒ ܘܝܘܚܢܢ ܘܦܘܠܘܣ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܫ̈ܠܝܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐܼ. ܐܝܟ ܒܢ̈ܝܐ ܡܢ ܐܒܗ̈ܝܗܘܢ ܩܒܿܠܘ. ܙܥܘܪܝܢ ܐܢܘܢ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܡܘ ܠܐܒܗ̈ܝܗܘܢ. ܡܿܛܝܘ ܕܝܢ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܘܬܢ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐܼ. ܐܝܠܝܢ ܕܙܪܥܘ ܒܢ ܙܪܥܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܒ̈ܗܬܢ ܫ̈ܠܝܚܐ݀ .܀. .܀. ..

5.13

ܕܬܠܬܥܣܪ ܥܠ ܪܘܕܘܢܼ ܘܥܠ ܦܠܝܓܘܬܐ ܕܐܕܟܪ ܡܛܠ ܡܪܩܝܘܢ...

ܒܗܿܘ ܙܒܢܐܼ ܐܦ ܪܘܕܘܢ ܕܓܢܣܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܐܣܝܐ: ܘܬܬܠܡܕ ܒܪܗܘܡܐ ܡܢ ܛܛܝܢܘܣ ܗܿܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܡܪܢܢ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܕܗܼܘ ܐܫܬܥܝܼ. ܠܗ ܕܝܢ ܠܗܢܐܼ ܣܝܼܡܝܢ ܠܗ ܟܬ̈ܒܐ ܡܦܪ̈ܫܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܼܢ ܐܦ ܠܘܩܒܠ pb. 284 ܗܪܣܝܣ ܕܡܪܩܝܘܢ ܣܡܿ. ܗܝܿ ܕܒܝܘ̈ܡܬܗ ܐܬ݀ܦܼܠܓܬܿ ܠܪ̈ܥܝܢܐ ܡܦܪ̈ܫܐܿ. ܐܝܟ ܕܡܫܬܥܐܿ. ܟܕ ܟܬܿܒ ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܥܒܕܘ ܦܠܓܘܬܐ ܘܚܬܝܬܐܝܬ ܡܟܣ ܡ̈ܠܐ ܕܓ̈ܠܬܐܿ. ܕܐܬܦܪܣ ܘܐܫܟܚ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܫܼܡܥ ܕܝܢ ܡܢܗ ܕܟܬܿܒ ܗܠܝܢ .܀. ܕܡܛܠ ܗܢܐ ܠܡܼ ܐܬܿܦܠܓܘ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ܇ ܥܠ ܕܩܝܡܝܢ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܬܪܥܝܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗܿ ܩܝܡܐ. ܡܢ ܪܡܟܐ ܕܝܢ ܕܝܠܗܘܢ ܕܗܠܝܼܢ. ܐܦܠܠܣ ܗܿܘ ܕܚܬܝܪ ܒܚܘܪ̈ܬܗ ܘܒܣܝܒܘܬܗܼ ܒܚܕ ܫܘܪܝܐ ܡܘܕܐ. ܘܥܠ ܢܒ̈ܘܬܐ ܐܡܿܪܼ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܐܢܝܢ ܕܣܩܘܒܠܐ. ܡܛܘܠܼ ܕܡܬܛܦܝܣ ܠܡܗܠܐ ܕܒܬܘܠܬܐ ܚܕܐ ܫܐܕܢܝܬܐ ܕܫܡܗܿ ܦܝܠܘܡܢܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܼܢ ܬܪܝܢ ܫܘܪ̈ܝܝܢ ܡܥܠܝܢ ܐܝܟ ܡܪܩܝܘܢܿ. ܕܡܢܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܦܘܢܛܝܛܘܣ ܘܒܣܠܝܩܘܣ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܙܠܘ ܒܬܪ ܦܘܢܛܝܢܛܘܣ: ܘܠܐ ܐܿܫܟܚܘ ܕܢܿܦܪܫܘܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܗܼܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܦܫܝܩܼܢ. ܐܬܼܦܢܝܘ ܠܗܘܢ ܘܐܡܪܝܼܢ ܕܐܝܬ ܬܪ̈ܝܢ ܫܘܪ̈ܝܝܢ ܫܚܝܡܐܝܬ ܕܠܐ ܬܚܘܝܬܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܬܘܒܼ ܠܕܒܝܫܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܫܬܕܝܘ. ܕܠܘ ܬܪ̈ܝܢ ܒܠܚܘܕ ܟܝ̈ܢܝܢ ܣܝܿܡܝܼܢ. ܐܠܐܼ ܐܦ ܬܠܬܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗܘܢ ܪܫܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܣܝܢܐܪܘܣܿ. ܐܝܟ ܐܡܪܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܝܘܠܦܢܗ. ܟܬܿܒ ܕܝܢ ܗܼܘ ܪܘܕܘܢܼ ܕܐܦ ܠܕܪܫܐ ܐܬܼܐ ܥܡܐܦܠܠܣ. ܘܐܿܡܪܼ ܗܟܢܐ. ܕܐܦܠܠܣ ܠܡ ܣܒܐ ܐܡܼܪ ܥܡܼܢ. ܘܒܣܓܝܐ̈ܬܐ ܕܐܿܡܪ ܗܘܐܼ ܒܝܫܐܝܬ ܐܬܿܟܘܢ. ܘܡܛܗܢܐ ܐܿܡܪ ܗܘܐܼ ܕܠܐ ܡܬܒܥܐ ܕܢܝܬܝܗܿ ܠܡܠܬܐ ܠܘܫܐܠܐ. ܐܠܐ ܟܠ ܐܢܫ ܢܿܩܘܐܼ ܐܝܟܢܐ ܕܗܝܡܢ. ܐܿܡܪ ܗܘܐ ܓܝܪܼ. ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܿܒܪܝܢ pb. 285 ܒܗܿܘ ܕܐܨܛܠܒܼ ܚܐܝܢ ܒܠܚܘܕ܇ ܐܢ ܡܫܬܟܚܝܢ ܒܿܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ. ܘܕܥܛܠ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܡܿܠܦ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܩܿܕܡܬ ܐܿܡܪܬܼ. ܥܠ ܐܠܗܐ ܣܐܡ ܓܝܪ ܚܕ ܫܘܪܝܐܼ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܚܢܢ ܐܡܪܢܢ. ܘܡܐ ܕܣܡܗ ܡܘܿܣܦ ܘܐܿܡܪܼ ܟܠܗ ܡܣܡ ܒܪܥܝܢܗ. ܘܡܐ ܕܐܡܪܢܢ ܠܩܘܒܠܗ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܐܝܬ ܠܟ ܬܚܘܝܬܗܿ ܕܗܕܐ: ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܐܡܪ ܚܕ ܫܘܪܝܐ ܦܫܿܩ ܠܼܢ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܿܡܪ ܗܘܐܼ. ܕܢܒܝ̈ܘܬܐ ܠܡ ܗܼܢܝܢ ܠܗܝܢ ܡܟܣܢ. ܡܛܠ ܕܡܕܡ ܕܫܪܝܪ ܠܐ ܐܡܿܪܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܫܠܡܢ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܘܕܓܠܢܿ ܘܣܩܘܒܠܐ ܐܢܝܢ ܕܢܦܫܗܝܢ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܚܕ ܫܘܪܝܐ ܐܿܡܪ ܗܘܐܼ ܕܠܐ ܝܿܕܥ. ܐܠܐܼ ܕܗܟܢܐ ܡܬܬܙܝܥ ܒܠܚܘܕ. ܘܬܘܒ ܡܘܡܐ ܗܿܘܝܬ ܠܗ ܕܢܐܡܪ ܫܪܝܪܬܐܼ. ܘܝܡܿܐ ܗܘܐ ܘܡܿܫܪ ܘܐܿܡܪܼ. ܕܠܐ ܡܦܼܣ ܐܢܐ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܐ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕܼ ܡܗܿܝܡܢܐ ܐܢܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܓܚܿܟܬ ܘܫܛܬܗ ܒܪܥܝܢܝܼ. ܡܛܠ ܕܐܿܡܪ ܗܘܐ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܡܠܦܢܐ ܗܘܿ. ܘܠܐ ܝܿܕܥ ܗܘ ܕܢܩܼܝܡ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܿܠܦ ܗܘܐ... ܒܗ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܟܬܿܒ ܗܘܐ ܠܩܠܣܛܝܘܢܼ. ܘܡܘܕܐ ܗܘܐ ܕܐܬܬܠܡܕ ܒܪܗܡܐ ܡܢ ܛܛܝܢܘܣ. ܘܐܿܡܪ ܗܘܐ ܕܐܬܚܦܛ ܗܘܐ ܛܛܝܢܘܣ ܘܣܡ ܣܼܦܪܐ ܕܫܘ̈ܐܠܗܐܼ ܘܡܫܬܘܕܐ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܕܢܩܼܝܡܿ. ܕܡܚܦܐ ܗܘܐ ܘܠܐ ܝܕܝܥ ܡܕܡ ܕܪܫܡ ܒܟܬ̈ܒܐ ܕܐܠܗܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܪܘܕܘܢ ܒܡܐܡܪܐ ܕܝܠܗ ܐܫܬܘܕܝܼ ܕܢܣܝܡ ܫܿܪܝܗܘܢ ܕܫܘ̈ܐܠܘܗܝ ܕܗܿܘ. ܐܝܬ ܠܗ ܕܝܢ ܟܬܒܐܼ ܐܦ ܥܠ ܫܬܬ ܝܘܡ̈ܐ. ܐܦܠܠܣ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܐܡܪܢܢ ܥܠܘܗܝ ܣܓܝܐ̈ܬܐܼ ܓܕܦ ܥܠ ܡܘܫܐ. ܘܥܡܗ ܐܦ ܥܠ ܡ̈ܠܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܓܕܦܼ ܒܡܐܡܪ̈ܘܗܝ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܘܐܝܟ pb. 286 ܕܣܿܒܪ ܗܘܐ ܒܪܥܝܢܗܼ. ܠܡܟܣܢܘܬܗܘܢ ܕܟܬ̈ܒܐ ܘܟܘܘܢܗܘܢܼ ܚܦܝܛܘܬܐ ܪܒܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܠܗ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܬܐܡܪ ܥܠ ܗܠܝܢ.

5.16 pb. 287

ܕܫܬܬܥܣܪ܇ ܕܡܢܐ ܡܬܐܡܪ ܥܠ ܡܘܢܛܢܘܣ ܘܥܠ ܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ ܕܗܘܘ ܥܡܗ .܀.

ܠܘܩܒܠ ܗܪܣܝܣ ܕܝܢ ܗܿܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܦܪ̈ܘܓܝܐܼ. ܚܝܠܐ ܕܫܪܪܐܼ ܐܿܩܝܡ ܠܡܬܟܬܿܫܠ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܒܙܒܢܐ ܚܣܝܢܐ ܕܠܐ ܡܙܕܟܐ. ܠܐܦܘܠܝܢܪܣ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܒܐܝܪܦܘܠܝܣ ܗܿܘ ܕܐܕܟܪܬܗ ܡܠܬܐ ܡܢ ܩܕܝܡܿ. ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܥܡܗ ܕܚܟܝ̈ܡܝܢ ܒܡܠܬܐܿ. ܕܡܢܗܘܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܪ̈ܒܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܡܠܬܐܿ. ܕܡܢܗܘܢ ܡܢܗܠܝܢ ܫܪ̈ܒܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܐܫܬܒܩܘ ܠܢ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܐܦܘܠܝܢܪܣ ܟܕ ܫܿܪܝ ܕܢܟܬܘܒ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܡܘܕܥܼ ܕܐܦ ܕܠܐ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܐܟܣ ܛܥܝܘܬܗܘܢ. ܘܒܪܝܫ ܡܠܬܗ ܣܐܡܼ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܛܘܦܣܐ. ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܠܡ ܣܓܝܐܐ ܐܬܿܦܩܕܬ ܡܢܟ ܚܒܝܒܢ ܐܘܝܪܝܩܝ ܡܪܩܠܐܐܼ. ܕܐܣܝܡ ܡܐܡܪܐ ܠܘܩܒܠ ܗܪܣܝܣ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܡܝܠܛܐܕ. ܘܐܬܿܟܠܝܬܼ ܥܕܡܐ ܠܘܝܡܢܐ. ܠܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܗܿܘܝܬ ܕܐܟܣ ܕܓܠܘܬܐ ܘܐܣܗܕ ܠܫܪܪܐܼ. ܐܠܐܼ ܡܬܟܚܕ ܗܿܘܝܬ ܘܕܚܿܠ܇ ܕܠܐ ܐܣܬܼܒܪ ܠܐܢ̈ܫܝܢ ܕܥܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܕܝܬܩܐ ܕܣܒܪܬܐ ܚܿ݊ܬܐ ܨܒܿܐ ܐܢܐ ܕܐܘܣܦ ܡܕܡ. ܕܐܝܢܐ ܕܨܿܒܐ ܕܢܬܿܕܒܪ ܐܝܟ ܝܘܠܦܢܢܐ ܕܣܒܪܬܐܼ. ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܘܣܦܘ ܥܠܘܗܝ ܐܘ ܠܡܒܨܪ ܡܢܗ ܡܕܡ. ܕܫܪܘܬܝܢ ܕܝܢ ܐܙܿܠܬ ܠܐܢܩܘܪܐ ܕܓܠܛܝܐܼ. ܘܐܿܕܪܟܬ ܠܥܕܬܐ ܕܦܘܢܛܘܣܼ ܕܕܠܝܚܐ ܡܢ ܗܕܐ ܢܒܝܘܬܐ ܚܿܕܬܐ ܐܝܟ ܕܗܼܢܘܢ ܐܡܪܝܢ. ܐܝܟ ܕܡܬܝܕܥܐ ܡܿܢ ܨܒܘܬܐܼ ܢܒܝܘܬܐ ܗܝ ܕܓܠܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܐܬܿܡܨܝܬ ܒܚܝܠܐ ܕܝܗܒܬܿ ܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢܼ. ܡܠܠܢ ܒܥܕܬܐ ܥܠܝܗܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܘܥܠ ܡܕܡ ܕܡܫܬܘܕܝܼܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܣܓ̈ܐܐܿ. ܐܝܟܢܐ ܕܥܕܬܐ pb. 288 ܗܿܘܬ ܒܕܝܨܐ ܘܗܿܢܘܢ ܕܠܩܼܘܒܠܐ ܐܬܕܚܩܘ ܕܫܥܬܐܿ. ܘܗܿܢܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐ̈ܦܝܗܘܢ ܗܼܘܘ ܒܥܩܬܐ. ܐܦܝܣܘ ܗܘܘ ܕܝܢ ܩܫ̈ܝܫܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܟܗ ܗܿܘ ܐܬܪܐܼ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܬܡܠܠ ܠܘܩܒܠ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܠܘܩܒܠ ܡܠܬܐ ܕܫܪܪܐܼ ܒܟܬܝܒ̈ܬܐ ܢܫܒܘܩ ܐܢܝܢ ܠܗܘܢ܇ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܡܢ ܒܬܫܡܫܬܢ ܩܫܝܫܐ ܙܘܛܝܩܐ. ܡܥܒܕ ܕܝܢ ܗܕܐܼ ܠܐ ܥܒܕܢܢ. ܐܫܬܘܕܝܢܢ ܕܝܢ ܕܢܟܬܘܒ ܗܪܟܐ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܚܘܦܛܐܼ ܘܢܫܕܪ ܠܗܘܢ ܗܼܢܝܢ ܗܠܝܢ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐܼ. ܘܒܫܘܪܝܐ ܕܡܠܗ ܡܫܬܥܐ ܗܥܠ ܗܿܘ ܕܗܼܘܐ ܥܠܼܬܐ ܕܗܕܐ ܗܪܣܝܣ ܟܕ ܐܬܿܐ ܒܗܿ ܒܡܠܬܐܼ ܗܟܢܐ ܀ ܕܥܠܼܬܐ ܠܡ ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܚܙܝ ܣܕܩܐ ܕܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗܘܢ ܠܘܩܒܠ ܥܕܬܐܼ ܗܕܐ ܗܼܘܬ. ܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܝܬ ܒܡܝܣܝܐ ܕܦܪܘܓܝܐ ܕܫܡܗܿ ܐܪܕܒܘ: ܕܬܡܢ ܡܬܐܡܪ ܥܠ ܚܕ ܕܗܝܡܢ ܗܘܐ ܚܕܬܐܝܬ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܡܘܢܛܢܘܣ: ܒܝܘ̈ܡܘܗܝ ܕܓܪܦܛܘܣ ܐܢܬܘܦܛܐ ܕܐܣܝܐܼ ܕܒܪܓܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܪܚܡܬܐ ܕܪܫܢܘܬܐ. ܘܡܢ ܫܠܝ ܢܦܼܩ ܡܢ ܪܥܝܢܗܼ ܘܫܿܪܝ ܡܬܢܒܐ ܘܡܡܠ ܡ̈ܠܐ ܢܘܟܪ̈ܝܬܐܿ. ܠܒܪ ܡܢ ܥܝܕܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܕܫܡܥܘ ܡܢܗ ܡ̈ܠܐ ܢܘܟܪ̈ܝܬܐܼ. ܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܐܬܒܐܫ ܗܘܐ ܠܗܘܢܼ. ܘܐܝܟ ܕܒܓܒܪܐ ܕܗܼܘܬ ܥܠܘܗܝ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܫܐܕܐ ܘܪܘܚܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܡܙܝܥܐ ܠܥܡܐܿ. ܟܐܿܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܘܬܟܣܝܢ ܗܘܘ pb. 289 ܠܗ ܕܠܐ ܢܡܠܠ܇ ܕܡܬܕܟܪܝܢ ܗܘܘ ܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܕܡܪܢ ܕܡܬܠܚܡܿ. ܕܢܙܕܗܪ ܒܥܝܪܘܬܐ ܡܢ ܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܝܟ ܕܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܒܡܘܗܒܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܚܬܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗܼ ܘܡܬܿܪܦܝܢ ܗܘܘ ܒܢܦܫܗܘܢܿ. ܘܠܐ ܥܗܕܝܢ ܗܘܘ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܪܢ. ܘܠܗܿܝ ܪܘܐ ܕܢܟܝܐ ܡܕܥܐ ܘܥܘܪܐ ܠܗ ܘܡܛܥܝܐ ܠܥܡܐܼ. ܒܕܛܥܿܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܒܝܢ ܡܢܗܼܿ ܡܓܪܓܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ ܐܝܟ ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܬܫܬܘܩ. ܘܐܝܬܝܗܿ ܗܕܐܼ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܕܨܢܥܬܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐܿ. ܕܐܬܦܪܣ ܠܐܒܕܢܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܝܢ ܠܗ. ܒܕܡܝܩܪܝܢ ܠܗ ܠܒܪ ܡܢ ܙܕܩܐܼ. ܘܐܥܝܪ ܘܐܘܩܕ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܗܿܝ ܕܕܡܟܐ ܗܘܬ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ. ܘܐܩܝܡ ܬܪ̈ܬܝܢ ܢܫ̈ܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܢ ܘܡܠܼܐ ܐܢܝܢ ܪܘܚܐ ܕܫܘܩܪܐܼ. ܘܡܡܠܠܢ ܗܘܝ ܒܫܢܝܘܬܐ ܘܕܠܐ ܒܥܕܢܐ ܕܥܗܿܢ ܘܠܒܪ ܡܢ ܛܘܦܣܐ ܕܘܿܠܐ ܐܟܘܬܗ ܕܡܘܢܛܢܘܣ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܚܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܘܡܬܿܪܦܝܼܢ ܠܗܘܢ ܝܗܿܒ ܗܘܐ ܛܘܒܐ ܗܼܘ ܗܿܘ ܫܐܕܐ. ܘܒܝܕ ܫܘ̈ܘܕܝܐ ܪ̈ܘܪܒܐܼ ܡܚܼܬܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܐܦ ܡܚܿܝܒ ܗܘܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܕܡܘ̈ܬܐܼ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܫܘܿܐ ܠܡܬܗܝܡܢܘܿ. ܕܢܣܼܬܒܪ ܕܐܦ ܡܟܣܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܙܥܘܪ̈ܒܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܦܪܘܓܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܛܥܘ. ܘܥܠ ܟܠܗܿ ܥܕܬܐ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐ ܡܿܠܦ ܗܐ ܠܗܘܢ ܒܡܪܚܘܬܗ ܗܿܘ ܫܐܕܐ ܕܢܓܕܦܘܢܼ. ܥܠ ܕܠܐ ܡܩܿܒܠܐ ܗܘܬ ܠܗ ܒܐܝܩܪܐ. ܐܦܠܐ ܡܥܠܢܘܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܠܢܒܝܘܬܐ ܕܓܠܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܗܿ ܠܗܿܘ ܫܐܕܐ. pb. 290 ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܐܣܝܐܼ. ܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܐܬܿܟܢܫܘ ܒܕܘ̈ܟܝܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܡܛܠ ܗܕܐ. ܘܠܗܝܢ ܠܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܡܬܡܿܠܠܢ ܗܘܝ ܕܫܪܘܬܝܢ ܐܥܠܘ ܐܢܝܢ ܠܫܘ̈ܐܠܗܐܼ ܘܦܣܼܩܘ ܥܠܝܗܝܼܢ ܕܡ̈ܠܐ ܐܢܝܢ ܛܢܦ̈ܬܐ. ܘܐܣܠܝܘܗܿ ܠܗܕܐ ܗܪܣܝܣܼ. ܘܗܟܢܐ ܐܫܬܕܝܘ ܡܢ ܥܕܬܐܼ ܘܐܬܼܕܚܩܘ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܗܿ .܀. ... ܗܠܝܢ ܐܫܬܥܝ ܩܕܡܐܝܬ ܗܼܘ ܐܦܘܠܝܢܪܣܼ. ܘܒܟܠܗ ܡܐܡܪܗܼ ܥܒܼܕ ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܗܕܐ ܛܥܝܘܬܐ. ܘܒܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܥܠ ܫܘܠܡܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܐܡܼܪܼ ܗܟܢܐ... ܡܛܠ ܠܡ ܕܩܿܪܝܢ ܠܢ ܡܣ̈ܠܝܝ ܠܢܒ̈ܝܐ ܥܠ ܕܠܐ ܩܒܿܠܢܢ ܠܢܒܝ̈ܝܗܘܢ ܕܓ̈ܠܐ: ܐܡܪܝܢ ܓܝܪ ܕܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܐܫܬܘܕܝ ܡܪܢ ܕܢܫܕܪ ܠܗܿܘ ܥܡܐܼ ܢܿܬܝܒܘܢܢ ܦܬܓܡܐ. ܐܝܟ ܕܩܕܡ ܐܠܗܐܼ. ܕܐܢ ܐܝܬ ܐܢܫ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܝܬ ܡܘܢܛܢܘܣ ܘܡܢ ܗܿܢܝܢ ܢܫ̈ܐ ܕܫܿܪܝ ܠܡܡܠܘ ܕܓ̈ܠܬܐ: ܕܐܬܪܕܦܘ ܡܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܐܘ ܕܐܬܩܼܛܠܘ ܡܢ ܥܿܘ̈ܠܐܼ. ܠܝܬ ܕܝܼܢ ܐܦܠܐ ܚܕ. ܐܦܠܐ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܐܬܬܚܕ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܗܢܐ ܫܡܐ ܘܐܨܛܠܒ. ܐܦ ܠܐ ܒܟܢ̈ܘܫܬܗܘܢ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܼ. ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܫ̈ܝܗܘܢ ܐܬܢܿܓܕܬܿ ܐܘ ܐܬܪܓܡܬܿ ܡܢ ܡܬܘܡ. ܒܡܘܬܐ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܡܬܐܡܪ ܥܠܝܗܘܢ ܕܡܝܬܘ. ܡܘܢܛܢܘܣ ܓܝܪ ܘܡܟܣܝܡܠܐܼ. ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܬܬܙܝܥܘ ܗܘܘ ܡܢ ܗܿܘ ܪܘܚܐ ܡܚܒܠܢܐܼ. ܘܩܼܛܠܘ ܢܦܫܗܘܢ. ܠܐ ܗܘܐ ܐܟܚܕܐܿ ܐܠܐܼ ܒܙܒܢܐ ܕܡܘܬܗ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܗܢܐ ܛܒܼܐ ܐܝܬܘܗܝܼ ܕܗܟܢܐ ܡܝܬܘܿ. ܐܝܟ ܡܘܬܗ ܕܝܗܘܕܐ ܡܫܠܼܡܢܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ ܡܠܬܐ ܥܠ ܗܿܘ ܪܫܐ ܕܗܕܐ ܢܒܝܘܬܐ ܕܡܫܬܡܗܐ ܠܘܬܗܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܐܕܘܛܘܣ: ܗܿܘ ܕܐܝܟ ܐܦܛܪܘܦܐ ܥܒܝܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢܼ. pb. 291 ܕܢܦܼܩ ܗܘܐ ܡܢ ܪܥܝܢܗ ܘܗܝܡܢ ܠܗܿܝ ܪܘܚܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܫܡܝܐ ܡܬܥܠܐ ܘܡܫܬܠܩ. ܘܢܦܼܠ ܘܡܝܼܬܼ ܒܝܫܐܝܬ. ܐܡܪܝܢ ܕܝܢ ܕܗܕܐܼ ܗܢܐ ܗܘܼܬ. ܐܠܐ ܕܝܢ ܥܕ ܢܚܙܐ ܐܢܚܢܢ ܐܘ ܕܐܢܬܘܢ ܬܬܛܦܝܣܘܢ ܥܠ ܗܕܐܼ ܠܐ ܢܦܣܘܩ ܐܘ ܛܘ̈ܒܢܐܿ. ܐܘ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܗܝ ܐܘ ܠܐ. ܡܡܬ ܡܝܬܘ ܠܗܘܢܿ ܡܘܢܛܘܣܿ ܘܬܐܘܕܘܛܘܣܼ ܘܡܟܣܝܡܠܐ. ܐܡܼܪ ܕܝܢ ܒܗ ܒܗܢܐ ܡܐܡܪܐܼ. ܕܨܒܘ ܗܘܘ ܐܦܣ̈ܩܘܦܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ: ܕܢܟܘܢܘܗܿ ܠܗܿܝ ܪܘܚܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܡܟܣܝܡܠܐܼ ܘܟܠܘ ܐܢܘܢ ܐܚܪ̈ܢܐܿ. ܗܿܢܘܢ ܕܡܥܕܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ ܠܗܿܝ ܪܘܚܐ. ܟܬܿܒ ܕܝܼܢ ܗܟܢܐ. ܕܠܐ ܠܡ ܬܐܡܪ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܠܘܬ ܐܣܛܪܘܢܣ ܐܘܪܒܢܣ ܗܿܝ ܪܘܚܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܡܟܣܝܡܠܐܿ. ܕܡܬܕܪܦ ܐܢܐ ܠܡ ܐܝܟ ܕܐܒܐ ܡܢ ܐܡܪ̈ܐ. ܠܐ ܗܿܘܝܼܬ ܕܐܒܐ. ܡܠܬܐ ܐܝܬܝܿ ܘܪܘܚܐܼ ܘܚܝܠܐ. ܐܢ ܐܝܬ ܒܗܿ ܕܝܢ ܚܝܠܐ ܒܗܕܐ ܪܘܚܐܼ. ܒܥܿܒܕܐ ܢܬܚܘܐܼ ܘܬܿܟܣ. ܘܒܝܕ ܗܿܝ ܪܘܚܐ ܢܥܨܼܐ ܕܢܘܕܘܢ ܒܗܿ܇ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܘ ܕܢܩܒܘܢܗܿ ܘܢܟܘܢܘܢܗܿ ܠܗܿܝ ܪܘܚܐ ܟܕ ܡܡܠܠܐܿ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܐܢܫܐ ܒ̈ܢܝ ܚܐܪ̈ܐ ܘܐܦܣܩ̈ܘܦܐܿ. ܙܘܛܝܩܘܣ ܡܢ ܩܘܡܢܐ ܩܪܝܬܐ ܘܝܘܠܝܢܘܣ ܡܢ ܐܦܡܝܐܿ. ܕܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܟܠܘ ܐܢܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܝܬ ܬܐܡܝܣܘܢ ܘܠܐ ܫܒܩܘ ܕܢܟܘܢܘܢܗܿ ܠܗܿܝ ܪܘܚܐܿ. ܘܢܚܘܘܢ ܕܐܝܬܝܗܿ ܕܕܓܠܘܬܐ ܘܡܛܥܝܐ ܠܥܡܐ. ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܬܘܒ ܐܡܼܪ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܠܡܟܣܢܘܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܕܓܠܬܐ ܕܡܟܣܝܡܠܐܼ. ܘܐܡܼܪ ܐܦ ܥܠ ܙܒܢܐ ܕܒܗ ܟܬܼܒ ܗܐܘ ܗܠܝܢ. ܘܡܕܟܪ ܐܦ ܡ̈ܠܐ ܕܢܒܝܘܬܗܿ ܕܒܗܝܢ ܩܨܡܬܿ pb. 292 ܕܩܪܒܐ ܠܡ ܘܫܓܘܫܝܐ ܗܿܘܐܼ. ܘܡܿܟܣ ܠܗܿ ܠܕܠܓܠܘܬܗܿ ܘܐܡܿܪܼ ܗܟܢܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܠܡ. ܠܐ ܗܐ ܐܬܝܕܥܬܿ ܠܗܿ ܐܦ ܗܕܐ ܕܓܠܘܬܐ: ܕܗܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܐܝܬ ܠܗܿ ܕܡܝܬܬܿ ܗܕܐ ܐܢܬܬܐ: ܘܠܐ ܗܼܘܐ ܩܪܒܐܿ ܠܐ ܠܟܠܗ ܥܠܡܐ ܐܦܠܐ ܒܕܘܟ: ܐܠܐ ܐܦ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܼܘܐ ܫܠܡܐ ܢܓܝܪܐ ܒܪ̈ܚܼܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐܼ. ܘܗܠܝܢ ܕܝܼܢ ܡܢ ܡܐܡܪܐ ܕܬܪ̈ܝܢ. ܡܢ ܡܐܡܪܐ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐܼ ܐܣܝܡ ܩܠܝܠ ܡ̈ܠܐ ܡܛܠ ܗܿܢܘܢ ܕܡܫܬܒܗܪܝܢ܇ ܕܐܦ ܡܢܗܘܢ ܗܼܘܘ ܣܗ̈ܕܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܐܿܡܪ ܕܝܼܢ ܗܟܢܐ. ܕܡܐ ܕܒܟܠܗܝܢ ܠܡ ܐܬܟܘܢܘܿ ܘܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܕܢܐܡܪܘܢܼ. ܡܬܓܘܣܝܢ ܠܗܘܢ ܒܣ̈ܗܕܐ ܘܐܡܪܝܼܢ ܣܗ̈ܕܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܐܝܬ ܠܢ. ܘܗܕܐ ܬܘܝܬܐ ܗܝ ܡܗܝܡܢܬܐܼ. ܕܕܓܠܐ ܗܝ ܗܿܝ ܪܘܚܞܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܕܡܬܐܡܪܐ ܠܘܬܗܘܢ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܓܝܪܼ ܗܕܐ ܗܝ ܕܠܐ ܫܪܪܐ. ܐܦ ܡܢ ܗܪܣܝܣ ܓܝܪ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܝܬܼ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܣܗ̈ܕܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܠܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܛܒܐܝܬ ܐܚܝܕܝܼܢ. ܐܦ ܠܐ ܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ܕܫܪܪܐ ܐܝܬ ܠܘܬܗܘܢ ܘܩܕܡܐܝܬ ܡܢ ܗܪܣܝܣ ܕܡܪ̈ܩܝܘܢܐ ܕܐܡܪܝܼܢ ܕܣܗ̈ܕܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܐܝܬ ܠܘܬܗܘܢ. ܐܠܐ ܒܗ ܕܝܢ ܒܡܫܝܚܐ ܒܫܪܪܐܼ ܠܐ ܡܘܕܝܢ ܒܗ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠܼ ܐܿܡܪ ܬܘܒ. ܘܡܛܠܗܢܐ ܠܡܼ. ܐܡܬܝ ܕܡܬܩܪܝܢ ܡܢ ܥܕܬܐ ܠܣܗܕܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܗܝܡܢܬܘܐ ܕܫܪܪܐܿ ܥܡ ܣܗ̈ܕܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܡܢ ܗܪܣܝܣ ܕܦܪ̈ܘܓܝܐܼ pb. 293 ܡܬܦܪܫܝܢ ܡܢܗܘܢ. ܘܟܕ ܠܐ ܡܫܬܘܬܦܝܢ ܠܗܘܢ ܡܫܬܟܠܠܝܼܢ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܨܒܿܝܢ ܕܢܿܗܝܡܢܘܢ ܠܗܿܝ ܪܘܚܐ ܕܐܝܬ ܒܡܘܢܛܢܘܣ ܘܒܗܠܝܢ ܢܫ̈ܐ. ܘܗܕܐܼ ܫܪܝܪܐ ܗܝ. ܐܦ ܒܝܘ̈ܡܬܢ ܗܼܘܬ ܒܐܦܡܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܗܿܝ ܕܐܝܬ ܥܠ ܡܢܢܕܪܘܣ ܢܗܪܐܿ. ܒܗܿܢܘܢ ܕܒܝܬ ܓܐܝܘܣ ܘܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܐܣܗܕܘ ܡܢ ܐܘܡܢܝܐ.

5.17

ܕܫܒܬܥܣܪ ܥܠ ܡܝܠܝܛܕܣܼ ܘܥܠ ܡܐܡܪܐ ܕܐܟܬܒ.

ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܡܐܡܪܐ ܕܐܟܬܒ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܕܐܡܪܢܢ ܥܠܘܗܝܼ. ܡܕܟܪܼ ܐܦ ܠܡܠܝܛܕܣ ܡܟܬܒܢܐ ܕܡܢ ܥܕܬܐܼ. ܕܟܬܼܒ ܐܦ ܗܼܘ ܡܐܡܪܐ ܠܘܩܒܠ ܗܕܐ ܡܗܪܣܝܣ. ܟܕ ܕܝܢ ܣܡ ܡܕܡ ܡܢ ܡ̈ܠܝܗܘܢ ܡܘܿܣܦܼ ܘܐܿܡܪ. ܕܗܠܝܢ ܠܡ ܐܫܿܟܚܬ ܒܚܕ ܡܢ ܡܐܡܪ̈ܝܗܘܢܼ. ܕܩܝܡܝܢܿ ܠܘܩܒܠ ܡܐܡܪܐ ܕܐܠܩܝܒܕܣ ܐܚܘܢ ܗܿ، ܕܒܗ ܡܚܐ ܗܐܿ. ܕܠܐ ܡܬܒܥܐ ܠܗ ܠܢܒܝܐ ܕܢܡܠܠ ܠܒܪ ܡܢ ܗܘܢܗ. ܘܒܦܣܝ̈ܩܬܐ ܟܕ ܢܚܿܬ ܒܗܿ ܒܡܠܬܗܼ. ܣܿܕܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܢܒܝܘ ܒܕܝܬܩܐ ܚܿܕܬܐܼ. ܕܥܡܗܘܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܚܿܫܒ ܠܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܕܫܡܗܿ ܐܡܡܝܐܼ ܘܠܩܘܕܪܛܘܣ. ܐܿܡܪ ܕܝܼܢ ܗܟܢܐ. ܕܢܒܝܐ ܠܡ ܕܓܠܐܼ ܠܒܪ ܡܢ ܗܘܢܗ ܗܘ. ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܕܠܐ ܟܘܚܕܐ ܗܘܼ ܘܕܠܐ ܕܚܠܬܐ. ܡܫܿܪܐ ܕܝܢ ܒܨܒܝܢܗ ܒܠܐ ܝܕܥܬܐܼ. ܡܬܼܗܦܟ ܕܝܢ ܕܠܐ ܒܨܒܝܢܗ ܠܫܢܝܘܬܐܼ ܐܝܟ ܕܩܿܕܡܬ ܐܡܿܪܬ. ܕܒܗܢܐ ܛܘܦܣܐܼ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܚܘܘܢ ܕܗܼܘܐ ܚܕ ܡܢ ܢܒ̈ܝܐ. ܠܐ ܒܕܝܬܩܐ ܥܬܝܩܬܐܼ ܐܦܠܐ ܒܚܿܕܬܐܿ. ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܒܫܘ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܠܐ ܠܐܕܐܼ ܘܠܐ ܠܝܗܘܕܐ. ܘܠܐ ܠܫܝܠܐܼ ܘܠܐ ܠܒܢ̈ܬܗ ܕܦܝܠܝܠܦܘܣ. ܘܠܐ pb. 294 ܠܐܡܡܝܐ ܗܿܝ ܕܡܢ ܦܝܠܝܕܦܝܐܼ ܘܠܐ ܠܩܘܕܪܛܘܣ. ܐܦܠܐ ܠܚܕ ܡܢ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܠܐ ܡܟܝܠ ܢܫܬܒܗܪܘܢ ܒܗܠܝܢ܇ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܥܡܗܘܢ ܚܘܫܒܢܐ. ܘܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠܼ ܐܡܼܪ. ܐܢ ܓܝܪ ܠܡ ܡܢ ܒܬܪ ܩܘܕܪܛܘܣ ܘܐܡܡܝܐ ܗܿܝ ܕܡܢ ܦܝܠܕܦܝܐ: ܕܐܝܟ ܕܐܡܪܝ ܗܠܝܢ܇ ܩܿܒܠ ܢܫ̈ܐ ܕܒܝܬ ܡܘܢܛܢܘܣ ܡܘܗܒܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐܼ ܢܿܚܘܘܢ. ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܡܘܢܛܢܘܣ ܘܡܢ ܢܫ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢܼ ܡܢܼܘ ܩܒܿܠ. ܡܬܒܥܐ ܗܘ ܠܗܿ ܓܝܪ ܠܡܘܗܒܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܕܬܗܘܐ ܒܥܕܬܐ ܥܕܡܐ ܠܡܐܬܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐܼ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܫܠܝܚܐ. ܐܠܐܼ ܠܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܕܢܚܘܘܢ. ܐܪܒܥܣܪ̈ܐ ܓܝܪ ܫ̈ܢܝܢ ܐܝܬ ܡܢ ܡܘܬܗܿ ܕܡܟܣܝܡܠܐܼ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܀ ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܡܼܪܼ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ܇ ܡܠܝܛܕܣ ܕܝܢ ܗܢܐ ܕܐܡܼܪ ܥܠܘܗܝܼ. ܐܦ ܕܘܟܪܢܐ ܕܚܘ̈ܦܛܐ ܐܚܪ̈ܢܐܼ ܫܒܼܩ ܠܢ ܥܠ ܡ̈ܠܘܗܝ ܕܐܠܗܐܿ. ܒܡܐܡܪܐ ܕܐܟܬܒ ܠܘܩܒܠ ܚܢ̈ܦܐܿ. ܘܒܐܚܪܢܐ ܕܥܒܼܕ ܠܘܩܒܠ ܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܘܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܫܪ̈ܒܐ ܡܢܗܘܢ ܘܠܗܘܢܼ ܬܪ̈ܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܡܐܡܪ̈ܝܢ ܣܝܼܡܝܢ ܠܗ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܥܒܝܕ ܠܗ ܠܘܩܒܠ ܚܢ̈ܦܐܼ. ܡܛܠ ܦܝܠܣܦܘܬܐ ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ.

5.18

ܕܬܡܢܬܥܣܪܼ ܕܐܝܟܢܐ ܐܟܣ ܐܦܘܠܘܢܝܘܣ ܠܗܪܣܝܣ ܕܦܪ̈ܘܓܝܐ ܘܐܝܠܝܢ ܐܕܟܪ .܀.

ܠܘܩܒܠ ܗܪܣܝܣ ܕܝܢ ܕܢܬܩܪܐ ܕܦܪ̈ܘܓܝܐܼ. ܐܦ ܐܦܘܠܘܢܝܣ ܓܒܪܐ ܡܟܬܒܢܐ ܒܪ ܥܕܬܐ: ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܥܙܝܙܐ ܗܘܬ ܒܦܪܘܓܝܐܼ ܥܒܼܕ ܡܐܡܪܐ ܕܡܟܣܢܘܬܐ. ܘܠܗܠܝܢ ܢܒ̈ܝܬܐ ܕܡܫܬܡܗܘܢ ܡܢܗܘܢ ܟܘܿܢ ܐܢܝܼܢ ܕܕܓ̈ܠܬܐ ܐܢܝܢ. ܘܕܘܒܪܗܘܢ pb. 295 ܕܪ̈ܫܢܝܗܿ ܕܗܕܐ ܗܪܣܝܣ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܼ ܟܿܘܢ. ܫܼܡܥ ܕܝܢ ܠܗܝܢ ܠܡ̈ܠܐ ܕܐܿܡܪ ܥܠ ܡܘܢܛܢܘܣܼ ܗܟܢܐ ܀ ܐܠܐ ܕܡܢܼܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܡܠܦܢܐ ܚܕܬܐܼ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܘܝܘܠܦܢܗ ܡܚܘܐ. ܗܢܘ ܕܐܠܦ ܫܪܝܐ ܕܙܘܘܓܐ ܘܣܡ ܢܡܘܣܐ ܕܨܘܡܐܿ. ܗܿܘ ܕܠܦܦܘܙܐ ܘܠܛܝܡܘܢ ܐܘܪܫܠܡ ܩܼܐ ܐܢܝܢ܇ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܕܦܪ̈ܘܓܝܐܿ. ܘܨܿܒܐ ܗܘܐ ܕܢܟܿܢܫ ܠܬܡܢ ܠܟܠ ܕܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܗ ܡܢ ܟܠ ܐܬܪ܇ ܗܿܘ ܕܐܩܝܡ ܬܒܘ̈ܥܐ ܕܟܣܦܐܿ. ܘܒܫܡܐ ܕܩܘܪ̈ܒܢܐ ܐܬܦܿܪܣ ܕܢܣܒ ܫܘܚܕܐܿ. ܗܿܘ ܕܡܕܐܬܐ ܝܗܿܒ ܗܐܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܟܪܙܝܢ ܝܘܠܦܢܗܿ. ܕܒܝܕ ܝܥܢܘܬܗܘܢ ܢܫܬܪܪ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܠܬܗ ܀ ܗܠܝܢܕܝܢ ܐܡܼܪܼ ܥܠ ܡܘܛܢܘܣ. ܘܥܠ ܢܒ̈ܝܬܗ ܕܝܢ ܟܕ ܢܚܿܬ ܒܗܿ ܒܡܠܬܗ ܟܬܿܒܼ ܗܟܢܐ. ܕܡܚܘܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܡ ܩܕܡܐܝܬ ܥܠܝܗܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܢܒܝ̈ܬܗܼ. ܕܡܢ ܕܐܬܼܡܠܝ ܪܘܚܐ ܕܫܘܩܪܐܼ ܫܒܼܩ ܠܒ̈ܥܠܝܗܝܢ. ܐܿܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܡܕܓܠܝܢ ܥܠ ܦܪܝܣܩܐ ܘܩܿܪܝܢ ܠܗܿ ܒܬܘܠܬܐ. ܘܬܘܒ ܡܘܣܦܼ ܘܐܡܿܪ. ܝܿܕܥ ܐܢܬ ܕܟܠܗܘܢ ܟܬ̈ܒܐ ܟܿܠܝܢ ܠܢܒܝܐܼ ܕܠܐ ܢܣܒ ܫܘܚܕܐ ܘܟܣܦܐ. ܡܐ ܕܚܿܙܐ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܠܢܒܝܬܐ ܕܢܣܼܒܬܿ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܘܢܚ̈ܬܐ ܛܒ̈ܐܼ ܐܿܝܟܢܐ ܠܐ ܐܫܬܼܐܠ ܡܢܗܿ. ܘܬܘܒ ܟܕ ܢܚܿܬ ܒܗܿ ܒܡܠܬܐܼ. ܐܡܼܪ ܥܠ ܚܕ ܡܘܕܝ̈ܢܝܗܘܢܼ ܗܟܢܐ. ܕܬܘܒ ܠܡ ܐܦ ܬܡܝܣܘܢ: ܗܿܘ ܕܡܥܼܛܦ ܗܘܐ ܥܠܘܒܘܬܐ ܒܐܣܟܡܐ ܕܫܘܿܐ ܠܡܬܩܒܠܘ: ܗܿܘ ܕܠܐ ܫܩܼܠ ܗܘܐ ܐܬ݀ܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐܿ ܐܠܐ ܒܟܣܦܐ ܣܓܝܐܐܼ. ܐܢܝܚ ܗܘܐ ܡܢܗ ܐܣܘܪ̈ܐ. ܕܟܕ ܘܿܠܐ ܗܘܐ ܗܘܐ ܕܢܬܡܟܟ pb. 296 ܪܥܝܢܗ ܡܛܠ ܗܕܐܼ ܐܝܟ ܣܗܕܐ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐܿ. ܘܐܡܪܚ ܕܢܬܕܡܐ ܠܫܠܝܚܐ ܘܢܟܬܘܒ ܐܓܪܬܐ ܩܬܘܠܝܩܐܿ. ܕܢܬܠܡܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܬܝܪ ܡܢܗ ܗܝܡܢܘ ܗܘܘ ܕܢܬܕܪܫܘܢ ܥܡܗ ܒܡ̈ܠܐ ܣܪ̈ܝܩܬܐܿ. ܘܢܓܕܦܘܢ ܥܠ ܡܪܢ ܘܥܠ ܫܠܝܚ̈ܘܗܝ ܘܥܠ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܥܠ ܐܚܪܢܐ ܬܘܒ ܗܿܘ ܕܡܝܩܪ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܣܗܕܐܼ ܗܟܢܐ ܐܡܼܪ. ܕܠܐ ܠܡ ܢܐܡܪ ܥܠ ܣܓ̈ܝܐܐܼ. ܬܐܡܪ ܠܢ ܒܝܬܐ ܥܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܗܿܘ ܕܩܿܪܐ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܣܗܕܐܿ. ܗܿܘ ܕܥܡܗ ܡܫܬܿܪܝܐ ܗܘܬ܇ ܗܿܘ ܕܣܓܕܝܢ ܠܗ ܐܦ ܠܗܿ ܣܓ̈ܝܐܐ. ܗܿܘ ܕܥܠ ܬܚ̈ܠܘܨܘܗܝ ܘܡܪܚܘܬܗ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܡܛܠܗܝܢ ܐܬܕܝܼܢ. ܠܘ ܐܢܚܢܢ ܡܬܒܥܐ ܕܢܐܡܪܼ ܐܠܐ ܦܘܠܫܬܐ ܕܐܣܬܐ. ܡܢܼܘ ܗܟܝܠ ܠܡܢܼܘ ܫܒܼܩ ܚܛ̈ܗܐ. ܢܒܝܐ ܫܒܼܩ ܬܚ̈ܠܘܨܘܗܝ ܠܣܗܕܐܼ. ܐܘ ܣܗܕܐ ܠܢܒܝܐ ܫܒܼܩ ܥܠܘܒܘܬܗ. ܟܕ ܓܝܪ ܡܪܢ ܐܡܼܪ: ܕܠܐ ܬܩܼܢܘܢ ܕܗܒܐ ܘܟܣܦܐܿ ܘܠܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܟܘܢܝܢܝܼܢ. ܗܠܝܼܢ ܒܣܩܘܒܠܐ ܕܟܠܗܝܢ ܡܣܼܟܠܝܢ܇ ܒܗܠܝܢ ܩܢ̈ܝܢܐ ܕܦܣܩ ܥܗܠܝܗܘܢ. ܡܚܘܝܢ ܐܢܚܢܢ ܓܝܪ ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܠܘܬܗܘܢ ܣܗ̈ܕܐ ܘܢܒ̈ܝܐܼ. ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܥܬܝܪ̈ܐܼ. ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܡܣ̈ܟܢܐ ܘܡܢ ܝܬ̈ܡܐܼ ܘܡܢ ܐܪ̈ܡܠܬܐ ܓܒܿܝܢ ܡ̈ܥܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܬܘܟܠܢܐ ܢܩܘܡܘܢ ܒܗܕܐܼ. ܘܿܢܣܝܡܘܢ ܦܣܩܐ ܕܐܝܢ ܐܬܟܘܢܘܿ. ܐܦܢ ܕܡܢ ܗܫܐ ܢܫܼܠܘܢ ܡܢ ܣܟ̈ܠܘܬܗܘܢ. ܡܬܒܥܐ ܓܝܪ ܕܢܬܼܒܩܘܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܕܢܒܝܐ. ܡܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܓܝܪ ܡܬܝܕܥ ܐܝܠܢܐ. ܕܬܗܘܐ ܕܝܢ ܝܕܝܥܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܨܒܿܝܢ ܕܢܐܠܦܘܢ ܥܠ ܐܠܟܣܢܕܘܣܼ ܢܚܘܐ ܦܫܝܩܐܝܬ. ܐܬܕܝܢ ܗܢܐ ܡܢ ܐܡܠܝܘܣ pb. 297 ܦܪܘܢܛܘܢ ܐܢܬܘܦܛܐ ܕܐܦܣܘܣܼ. ܠܘ ܡܛ ܫܡܐܿ ܐܠܐܼ ܡܛܠ ܬܚ̈ܠܘܨܐ ܕܡܡܪܚ ܗܘܐ ܘܥܒܿܕ. ܘܟܕ ܗܘܼܐ ܟܦܘܪܐ ܘܝܡܼܐ ܘܕܓܠ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ: ܘܐܛܥܝ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܬܡܢ: ܘܥܕܬܗ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܐ ܩܿܒܠܬܗ ܡܛܠ ܕܠܣܛܐ ܗܘܐܼ. ܐܝܠܝܢ ܕܨܿܒܝܢ ܕܢܐܠܦܘܢ ܡܛܠܬܗܼ. ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܼܐ ܕܐܣܝܐܿ. ܗܿܘ ܕܠܐ ܝܕܥܿ ܠܗܿ ܗܢܐ ܢܒܝܐܿ. ܟܕ ܠܘܬܗܿ ܗܘ ܫ̈ܢܝܐ ܣܓܐ̈ܬܐ. ܠܗܢܐ ܡܟܣܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܗܿ ܘܒܐܝܕܗܼ ܐܦ ܠܩܢܝܢܗ. ܘܡܟܣܝܢ ܚܢܢ ܠܗܢܐ ܢܒܝܐ ܒܕܡܘܬܗܼ ܘܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ ܕܢܚܘܐ ܠܥܝܢ ܣܓ̈ܐܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܬܟܝܠܝܼܢ ܢܣܝܒܪܘܢܗܿ ܠܡܟܣܢܘܬܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܒܕܘܟܬܐܐܚܪܬܐ ܒܗ ܒܡܐܡܪܐܼ. ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܢܒ̈ܝܐ ܕܡܫܬܒܗܪܝܢ ܒܗܘܢ ܡܘܣܦ ܘܐܿܡܪܼ ܗܟܢܐ. ܐܢ ܟܦܪܝܢ ܠܡ ܕܠܐ ܢܣܒܝܢ ܢܒܝ̈ܝܗܘܢ ܫܘܚܕܐ. ܗܼܝ ܗܕܐܼ ܢܿܘܕܘܢ. ܕܐܢ ܐܬܟܘܢܘ ܕܢܣܒܘܼ ܠܝܬ ܐܢܘܢ ܢܒ̈ܝܐ. ܘܪܒܘ ܣܗܕܘܢ ܕܗܠܝܼܢ ܐܢܐ ܡܩܼܝܡ ܐܢܐ ܙܕܩܿ ܕܝܼܢ ܕܟܠܗܘܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܕܢܒܝܐ ܕܢܬܼܒܩܘܢ. ܐܿܡܪ ܠܝ ܗܟܝܠ. ܢܒܝܐ ܡܣܼܬܚܐܼ. ܢܒܝܐ ܡܨܛܒܬܼ. ܢܒܝܐ ܪܚܿܡܡ ܨܒܬܐܼ. ܢܒܝܐ ܒܛܒ̈ܠܝܬܐ ܘܒܒܘ̈ܠܘܬܐ ܡܫܬܥܐܼ. ܢܒܝܐ ܡܘܙܦܼ. ܗܠܝܢ ܢܿܘܕܘܢܼ ܕܐܢ ܫܠܝܛ ܕܢܣܬܥܪܢ ܐܘ ܠܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܚܘܐ ܐܢܐܼ ܕܐܣܬܥܪ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܐܦܠܘܢܝܘܣ ܒܗ ܒܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܡܫܿܬܥܐܼ. ܕܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܥܕܡܐ ܠܟܬܒܗ ܕܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܐܝܬ ܗ̈ܘܝܿ. ܡܢ ܕܐܩܦ ܡܘܢܛܢܘܣ ܒܗܕܐ ܕܡܣܼܬܒܪܐ ܢܒܝܘܬܐ. ܘܬܘܒܼ ܐܡܼܪ. ܕܙܘܛܝܩܘܣ ܗܿܘ ܕܐܕܟܪܗܿ pb. 298 ܗܘܐ ܡܟܬܒܢܐ ܩܕܡܝܐܼ ܕܟܕ ܥܒܕܐ ܗܘܬ ܢܦܫܗܿ ܕܡܬܢܒܝܐ ܗܘܐ ܡܟܣܝܡܠܐ ܒܦܦܘܙܐܼ. ܩܡ ܗܘܐ ܕܢܿܟܣ ܠܗܿܝ ܪܘܚ ܕܡܬܚܦܛܐ ܗܘܬ ܒܗܼܿ. ܘܟܠܐܘܗܝ ܗܘܘ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܬܪܥܝܬܗܿ. ܡܕܟܪ ܕܝܼܢ ܐܦ ܠܬܐܪܣܐ ܣܗܕܐ ܕܗܼܐܘ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ. ܐܡܿܪ ܗܐ ܕܝܢ ܬܘܒܼ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܫܠܡܢܘܬܐ. ܕܦܿܩܕ ܗܘܐ ܠܡ ܦܪܘܩܢ ܠܫ̈ܠܝܚܘܗܝ. ܕܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܼܢ ܠܐ ܢܪܚܩܘܢ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ. ܡܬܚܫܚ ܕܝܢ ܠܣܗܕܘܬܐܼ ܡܢ ܓܠܝܘܢܗ ܕܝܘܚܢܢ. ܘܡܫܿܬܥܐܼ ܕܐܦ ܡܝܬܐ ܐܩܝܡ ܝܘܚܢܢ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܒܐܦܣܘܣ. ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܡܼܪܼ ܕܒܗܝܢ ܟܘܢ ܡܠܝܐܝܬ ܠܗܕܐ ܗܪܣܝܣ ܕܐܡܪܢܢ ܥܠܝܗܿ. ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܐܦܘܠܘܢܝܘܣ .܀. .܀.

5.19

ܕܬܬܥܣܪܼ. ܕܡܢܐ ܐܡܼܪ ܣܪܦܝܘܢ ܥܠ ܗܪܣܝܣ ܕܦܪ̈ܘܓܝܐ.

ܥܠ ܡܕܡ ܕܐܡܼܪ ܕܝܢ ܐܦܘܠܝܢܪܣ ܠܘܩܒܠ ܗܕܐ ܗܪܣܝܣ ܕܦܪ̈ܘܓܐܼ ܡܕܟܪ ܠܗ ܣܪܦܝܘܢ ܐܦܩܣܩܦܐܿ. ܕܗܘܼܐ ܒܬܪ ܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܒܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܡܕܟܪ ܠܗ ܕܝܼܢ ܒܐܓܪܬܐ ܕܝܠܗ ܕܟܬܼܒ ܠܩܪܣܩܘܣ ܘܦܘܢܛܝܘܣܿ ܕܒܗܿ ܟܘܢ ܐܦ ܗܼܘ ܠܗܕܐ ܗܪܣܝܣ. ܘܐܘܣܦ ܘܐܡܼܪ ܒܗܼܿ. ܕܡܛܠ ܠܡ ܕܬܗܘܘܢ ܝܕܥܝܢ: ܕܕܓܠܘܬܐ ܕܗܝܿ ܕܡܬܩܪܝܐ ܢܒܝܘܬܐ ܚܿܕܬܐ: ܡܣܒܠܐ ܗܝ ܡܥܒܕܢܘܬܗܿ ܠܟܠܗܿ ܐܚܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐܼ. ܕܫܿܕܪܬ ܠܟܘܢܼ ܐܦ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܕܩܠܘܕܝܘܣ ܐܦܘܠܝܢܪܣ ܛܘܒܢܐ ܐܦܣܩܘܦܐܿ. ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܝܪܘܦܘܠܝܣ ܕܐܣܝܐ. ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܓܪܬܗ ܕܣܪܦܝܘܢܼ ܐܦ ܪܘܫܡܐ ܕܐܦܣ̈ܩܘܦܐ ܣܓ̈ܝܐܐ pb. 299 ܪܫܝܡܝܢ ܒܗܿ. ܕܐܝܬ ܡܢܗܘܢܼ ܕܗܟܢܐ ܪܫܼܡܘ...... ܐܘܪܠܝܘܣ ܩܪܝܝܢܘ ܣܗܕܐܼ. ܡܨܠܐ ܐܢܐܼ ܕܬܗܘܘܢ ܚܠܝܡܝܢ... ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܛܘܦܣܐܼ. ܐܘܪܠܝܘܣ ܦܘܦܠܝܘܣ ܝܘܠܝܢܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܡܢ ܕܝܒܠܬܘܣ ܕܬܪܩܐܼ. ܚܝ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܕܒܫܡܝܐܼ. ܕܣܘܛܘܣ ܛܘܒܢܐ ܗܿܘ ܕܐܝܬ ܒܐܢܢܝܟܠܘܣ ܨܒܼܐ ܕܢܦܩ ܫܐܕܐ ܕܐܝܬ ܒܦܪܝܣܩܐܼ. ܘܠܐ ܫܒܩܘܗܝ ܢ̈ܣܒܝ ܒܐ̈ܦܐ. ܐܦ ܕܐܦܣܩ̈ܘܦܐ ܕܣܓܝܐܝܢ ܒܡܢܝܢܐ ܘܫܠܡܝܢ ܠܗܠܝܢ܇ ܪܫܼܡܘ ܟܬܝܒ̈ܬܗܘܢ ܒܗܕܐ ܐܓܪܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܼܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗ̈ܘܝ.

5.20

ܕܥܣܪܝܼܢ ܕܟܡܐ ܐܡܼܪ ܐܝܪܢܐܘܣ ܒܟܬ̈ܝܒܬܐ ܠܘܩܒܠ ܣ̈ܕܩܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܪܗܘܡܐ.

ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܪܗܘܡܐ ܐܢܫܐ ܕܡܫܚܠܦܝܢ ܫܪܪܐ ܕܢܡܘ̈ܝܗܿ ܕܥܕܬܐܼ. ܐܝܪܢܐܘܣ ܕܝܼܢ ܟܬܼܒ ܐܓܪ̈ܬܐ ܡܦܪ̈ܫܬܐ. ܒܚܕܐ ܕܝܢ ܟܬܼܒ ܥܠܝܗܿ ܠܘܩܒܠ ܒܠܣܛܘܣ ܡܛܠ ܣܕܩܐܼ. ܒܐܚܪܬܐ ܕܝܼܢ ܠܘܩܒܠ ܦܠܘܪܝܘܣ ܥܠ ܚܕ ܫܘܪܝܐܿ. ܘܕܐܠܗܐ ܠܘ ܥܒܘܕܐ ܗܘ ܕܒܝ̈ܫܬܐ. ܩܐܡ ܗܘܐ ܓܝܪ ܗܢܐܼ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ. ܘܬܘܒ ܡܛܘܠܬܗܼ ܕܐܬܓܪܦ ܗܘܐ ܠܗ ܠܛܥܝܘܬܐ ܕܒܝܬ ܘܠܢܛܝܢܘܣ. ܐܦ ܥܠ ܬܡ̈ܝܢܝܐ ܣܡ ܡܐܡܪܐ ܒܚܘܦܛܐ ܐܝܪܢܐܘܣ ܕܒܗ ܪܫܿܡܼ. ܕܐܕܪܟ ܗܘ ܡܝܒܠܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ. ܘܒܫܘܠܡܗ ܕܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܪܘܫܡܐ ܐܚܪܢܐ ܕܐܫܿܟܚܬܿ. ܘܿܠܐ ܗܘ ܕܢܬܼܢܝܘܗܝ ܒܗܢܐ pb. 300 ܟܬܒܐ. ܐܝܬ ܒܗ ܕܝܼܢ ܗܟܢܐ. ܕܡܘܡܐ ܐܢܐ ܠܟ ܠܡ ܠܐܝܢܐ ܕܟܬܿܒ ܗܢܐ ܟܬܒܐ ܒܡܪܢ ܝܘܫܥ ܡܫܝܚܐ: ܘܒܡܐܬܝܬܗ ܫܒܝܚܬܐ ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܐܬܿܐ ܕܢܕܘܢ ܚܝܗܐ ܘܡܝ̈ܬܐܼ. ܕܬܦܚܡܝܘܗܝ ܗܢܐ ܕܟܿܬܼܒܬܼ ܘܬܬܩܢܝܘܗܝ ܥܠ ܗܢܐ ܨܚܚܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܟܬܒܬܝܗܝ. ܘܒܒܛܝܠܘܬܐ ܐܦ ܠܗܿ ܠܗܕܐ ܡܘܡܬܐ ܬܟܬܘܒܼ. ܘܬܣܝܡܝܗܿ ܒܗܿܘ ܟܬܒܐ ܕܟܿܬܼܒܬ. ܘܗܠܝܢ ܕܝܼܢ ܠܝܘܬܪܢܐ ܐܬܐܡܪ ܡܢ ܗܿܘ ܓܒܪܐ. ܬܢܿܝܢܢ ܕܝܢ ܐܢܚܢܼܢ ܕܬܗܘܐ ܠܢ ܬܚܘܝܬܐ ܡܫܠܡܝܬܐ ܕܚܘܦܛܐܿ. ܕܝܨܝܦܘܬܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܐܢܫܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܩܕܡ̈ܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܝܢ ܐܓܪܬܐ ܕܐܡܪܢܢ ܥܠܝܗܿ ܕܟܬܼܒ ܠܦܠܘܪܝܢܘܣ ܗܼܘ ܐܝܪܢܐܘܣܼ. ܡܼܕܟܪ ܠܗ ܬܘܒ ܢܩܦܗ ܕܥܡ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܘܐܿܡܪ ܗܟܢܐܼ ܬܟܝܠܐܝܬ. ܕܗܠܝܢ ܠܡ ܝܘ̈ܠܦܢܐܼ ܠܐ ܫܠܡܝܢ ܠܥܕܬܐ. ܘܒܪܘܫܥܐ ܪܒܐ ܪܡܿܝܢ ܠܗ ܠܐܝܢܐ ܕܡܬܛܦܝܣ ܠܗܘܢ. ܗܠܝܢ ܝܘ̈ܠܦܢܐܼ ܐܦܠܐ ܗܪ̈ܛܝܩܘ ܕܠܒܪ ܡܢ ܥܕܬܐ ܐܡܪܚܘ ܕܡܡܬܘܡ ܕܢܡܠܠܘܢ ܐܢܘܢ. ܗܠܝܢ ܝܘ̈ܠܦܢܐܼ. ܩܫ̈ܝܫܐ ܕܗܼܘܘ ܩܕܡܝܢ܇ ܗܿܢܘܢ ܕܗܼܘܘ ܬܠܡ̈ܝܕܝܗܘܢ ܕܫ̈ܠܝܚܐܼ ܠܐ ܐܫܠܡܘ ܠܟ. ܚܙܝܬܟ ܓܝܪ ܟܕ ܛܠܝܐ ܐܼܢܐ ܒܐܣܝܐ ܬܚܬܝܬܐ ܠܘܬ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܒܕܪܬܐ ܕܒܣܝܠܝܩܐܼ. ܘܫܒܝܚܐܝܬ ܡܬܿܕܒܪ ܗܘܝܬܼ ܘܡܬܚܦܛ ܗܘܝܬ ܕܬܬܠ ܒܘܩܝܢܐ ܠܘܬܗ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܓܝܪ ܥܗܕܢܐ ܠܗܠܝܢ ܕܒܗܿܘ ܙܒܢܐܼ ܐܘ ܠܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܡܣܬܥܪܢ. ܝܘܠܦܢܐ ܓܝܪ ܕܒܛܠܝܘܬܐܼ. ܥܡܗܿ ܥܡ ܢܦܫܐ ܪܒܿܐܼ ܘܡܬܚܠܛ ܒܗܿ. ܘܡܛܠܗܢܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܡܪ ܐܦ ܕܘܟܬܐ ܕܝܬܿܒ ܗܐ ܒܗܿ ܘܡܿܠܦ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣܿ. ܘܡܦܩ̈ܢܘܗܝ ܘܡܥ̈ܠܢܘܗܝܿ. ܘܕܡܘܬܐ ܕܕܘܒܪܗ ܘܚܙܬܐ ܕܓܘܫܡܗܿ. ܘܝܘܠܦܢܐ ܕܡܠܦ ܗܘܐ ܠܥܡܐܿ. ܘܗܘܦܟܐ pb. 301 ܕܡܬܿܗܦܟ ܗܘܐ ܥܡ ܝܘܚܢܢ ܘܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܚܙܘ ܠܡܪܢ ܐܝܟ ܕܡܫܿܬܥܐ ܗܘܐܿ. ܘܕܐܝܟܢܐ ܡܬܕܟܪ ܗܘܐ ܡܠܝ̈ܗܘܢܿ. ܘܕܐܝܠܝܢ ܫܼܡܥ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܥܠ ܡܪܢ ܘܥܠ ܚܝ̈ܠܐ ܕܣܿܥܪ ܗܘܐ ܘܥܠ ܝܘܠܦܢܗܿ. ܕܡܢܗܘܢ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܚܙܘ ܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܠܡܠܬܐ ܚܝܬܐ ܩܒܿܠ ܗܘܐ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣܿ. ܘܡܫܬܿܥܐ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܕܫܠܡܢ ܠܟܬ̈ܒܐ. ܗܠܝܢ ܐܦ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܡܛܠ ܚܢܢܼܗ ܕܐܠܗܐ ܕܗܼܘܐ ܥܠܝܼ. ܚܦܝܛܐܝܬ ܫܿܡܥ ܗܿܘܝܬܼ ܘܣܐܡ ܗܿܘܝܬ ܠܗܝܢ ܒܥܘܗܕܢܢܐ. ܠܘ ܒܩܪܛܣܐܿ ܐܠܐܼ ܒܠܒܝ. ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐܼ ܚܒܝܒܐܝܬ ܡܬܥܗܕ ܐܢܐ ܠܗܝܢ. ܘܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܣܼܗܕ ܩܕܡ ܐܠܗܐܼ. ܕܐܢ ܫܿܡܥ ܗܘܐ ܡܕܡ ܕܕܡܿܐ ܠܗܠܝܢ ܗܿܘ ܛܘܒܢܐ ܩܫܝܫܐ ܕܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐܼ. ܩܿܥܐ ܗܘܐ ܘܡܣܿܟܪ ܗܘܐ ܐ̈ܕܢܘܗܝܼ ܘܐܝܟ ܥܝܕܐ ܐܿܡܪ ܗܘܐܿ. ܐܘ ܐܠܗܢ ܛܿܒܐܿ. ܠܐܝܠܝܢ ܙܒ̈ܢܐ ܢܛܪܬܢܝ ܕܐܗܘܐ ܡܣܝܒܪ ܗܠܝܢ. ܘܥܿܪܩ ܗܘܐܼ ܐܦ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܒܗܿ ܐܘ ܝܬܿܒ ܗܘܐ ܒܗܿ܇ ܐܢ ܫܿܡܥ ܗܘܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ. ܘܐܦ ܡܢ ܐܓܪ̈ܬܗ ܕܟܬܼܒ: ܐܘ ܠܥܕ̈ܬܐ ܕܩܪܝܒܢ ܠܗ ܕܢܫܪܪ ܐܢܝܢܿ ܐܘ ܠܐ̈ܢܫܝܢ ܡܢ ܐܚ̈ܐ ܕܢܠܦ ܐܢܘܢ ܘܢܓܪܓ ܐܢܘܢܼ. ܡܫܟܚܐ ܗܝ ܡܬܝܕܥܐ ܗܕܐ ܕܐܿܡܪܬ. ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܐܝܪܢܐܘܣ...

5.21

ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕܼ ܕܐܝܟܢܐ ܐܣܗܕ ܐܦܠܘܢܝܣ ܒܪܗܘܡܐ .܀.

ܒܙܒܢܐ ܕܝܢ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܩܘܡܘܕܘܣ ܐܬܼܗܦܟ ܗܘܐ ܪܕܘܦܝܐܿ. ܘܗܼܘܐ ܫܝܢܐ ܒܗܝܠܐ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܕܐܝܬ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐܿ. ܟܕ ܝܘܠܦܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡܢ ܟܠܗ ܓܢܣܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܐܦܢܝ ܗܘܐ ܟܠ ܢ̈ܦܫܢ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐܿ. pb. 302 ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܢ ܝܕܝ̈ܥܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܪܗܘܡܐ ܒܥܘܬܪܐ ܘܒܛܘܗܡܐ ܣܓܝܐܐ ܐܬܦܼܢܝܘ ܗܘܘ ܠܚܝ̈ܝܗܘܢ܇ ܥܡ ܟܠ ܒ̈ܢܝ ܒܬ̈ܝܗܘܢ ܘܒ̈ܢܝ ܛܘܦܗܡܗܘܢ. ܠܐܿ ܕܝܢ ܐܫܟܚ ܗܘܐ ܫܐܕܐ ܚܣܿܡܐ ܕܣܿܢܐ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܕܢܣܝܒܪ. ܐܠܐ ܐܬܦܪܣ ܗܘܐ ܕܢܠܒܼܫ ܠܩܘܒܠܢ ܬܘܒ ܨܢ̈ܥܬܐ ܡܦܪ̈ܫܬܐ܆ ܘܠܐܦܠܘܢܝܣ ܓܒܪܐ ܕܡܫܡܗ ܗܘܐ ܒܡܗܝ̈ܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܒܡܪܕܘܬܐ ܘܚܟܡܬܐ ܐܝܬܝܗ ܠܕܝܢܼܐܿ. ܕܐܥܝܪ ܗܘܐ ܠܚܕ ܡܢ ܡܫܡ̈ܫܢܘܗܝ ܕܡܛܝܒܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܢܩܛܪܓܘܢܝܗܝ ܠܗܢܐ ܓܒܪܐ. ܐܠܐ ܕܝܢ ܗܼܘ ܗܢܐ ܒܝܫܼܐܼ. ܥܠ ܕܐܥܠ ܗܘܐ ܕܝܢܼܐ ܕܠܐ ܒܙܒܢܗ: ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܢܚܘܘܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܘܩܕܢܗܕܡܠܟܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܘܕܥܝܢ ܥܠ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܨܒܘ̈ܬܐܼ ܬܒܿܪܘ ܠܗ ܫܩܘ̈ܗܝܿ. ܕܦܣܼܩ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܗܢܐ ܦܣܩܐ ܦܪܚܝܘܣ ܕܝܿܢܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܣܗܕܐ ܪܚܡܗ ܕܐܠܗܐ: ܟܕ ܣܿܓܝ ܒܿܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܒܦܝܣܐ ܕܝܿܢܐܿ. ܕܢܐܡܪ ܡܠܬܐ ܩܕܡ ܒܘܠܼܐ ܕܣܘܢܩܠܛܘܣܼ. ܝܗܼܒ ܗܘܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚ ܚܟܝܡܐܿ. ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܿܝ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝܗܿ ܡܣܼܗܕ ܗܘܐ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܝܢ ܕܣܘܢܩܠܛܘܣ ܐܬܕܝܢ ܕܢܬܦܣܩ ܪܫܗܼ ܘܐܫܬܟܠܠ. ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܗܼܘܐ ܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ ܩܕܡܝܐܿ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܐܠܝܢ ܠܕܝܢܼܐ ܚܕܐ ܙܒܢ ܘܠܐ ܡܬܗܦܟܝܢ ܡܢ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܕܠܐ ܢܫܬܒܩܘܢ. ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܡܚܒ ܕܢܐܠܦ ܡ̈ܠܘܗܝ: ܘܡܦܩ ܒܪܘܚܗ ܗܿܘ ܕܐܼܡܪ ܗܘܐ ܠܘܩܒܠ ܡܕܡ ܕܐܫܿܬܐܠ ܗܘܐ ܡܢ ܦܪܚܝܘܣ: ܘܟܠܗ ܡܦܩ ܒܪܘܚܗ ܕܠܘܩܒܠ ܣܘܢܩܠܛܘܣܼ. ܝܿܠܦ ܡܢ ܟܬܒܐ ܡܟܢܼܫ ܠܢ

5.23

ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐܼ. ܥܠ ܙܛܡܐ ܕܗܘܼܐ ܒܗܼܘ ܙܒܢܐ ܡܛܠ ܦܣܟ...

ܒܥܬܐ ܕܝܢ ܣܓܝܐܬܐܼ ܐܬܼܙܝܥܬܿ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ. ܡܛܠ ܕܥܕܬ̈ܐ ܕܐܝܬ ܗ̈ܘܝ ܒܟܠܗܿ ܐܣܝܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܠܫܡܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐܼ. ܐܪܒܥܣܪܐ ܒܣܗܪܐ ܢܛܪܝܢ ܗܘܘܼ ܘܥܒܕܝܢ ܝܘܡܐ ܕܥܐܕܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܦܣܩ ܕܒܗ ܟܬܝܒ ܕܢܟܣܝܢ ܗܘܘ ܐܡܪܐ ܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܕܡܢ ܟܠ ܦܘܪ̈ܣܝܢ ܡܬܒܥܐ ܗܘ ܠܡܼ ܕܒܗ ܢܫܼܪܘܢ ܨܘܡܐܿ. ܒܐܝܢܐ ܝܘܡܐ ܕܡܣܬܩܒܠ ܡܢ ܫܒܬܐܿ. ܗܕܐ ܕܝܼܢ ܠܐ pb. 304 ܡܫܬܡܫܐ ܗܘܬ ܒܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐܕܐܝܬ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐܼ ܡܬܼܢܛܪ ܗܢܐ ܥܝܕܐܿ. ܕܒܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܐܢܫ ܢܫܼܐ ܨܘܡܐܿ. ܠܒܪ ܡܢ ܗܿܘ ܝܘܡܐ ܕܩܝܡܬܗ ܕܦܪܘܩܢ. ܐܬܟܿܢܫܘ ܗܘܘ ܕܝܢ ܐܦܣܩ̈ܘܦܐ ܐܟܚܕܐ ܡܛܠ ܗܕܐܼ. ܘܟܠܗܘܢ ܒܚܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܟܬܒܘ ܗܘܘ ܐܓܪ̈ܬܐ ܠܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܕܒܟܠ ܐܬܪ܇ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܢܡܘܣܐ ܕܥܕܬܐܿ. ܠܐ ܢܗܘܐ ܡܫܬܡܫ ܪܙܐ ܕܩܝܼܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܕܡܪܢ ܐܠܐ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐܿ. ܘܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܒܠܚܘܕ ܢܛܪ ܕܢܫܼܪܐ ܨܘܡܐ ܕܦܣܟ. ܐܝܬ ܕܝܼܢ ܘܐܦ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܟܬ̈ܒܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܬܟܿܢܫܘ ܗܘܘ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܒܦܠܣܛܝܢܐܿ. ܕܟܬܝܒ ܗܘܐ ܒܪܫܗܘܢ ܬܐܘܦܝܠܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܩܣܪܝܐܿ. ܘܢܪܩܣܘܣ ܕܥܕܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܕܗܿܢܘܢ ܬܘܒ ܕܐܬܟܢܿܫܘ ܗܘܘ ܒܪܗܘܡܐܼ. ܐܝܬ ܟܬܒܐ ܐܚܪܢܐ ܡܛܘܠܬܗ ܕܗܢܐ ܙܐܛܡܐܼ ܘܡܘܕܥ ܥܠ ܐܦܣܩܘܦܐ ܒܝܩܛܘܪ܇ ܘܥܠ ܐܦܣܩ̈ܘܦܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܕܣܝܡ ܒܪܫܗܘܢ ܦܠܡܐܿ. ܘܕܥܕ̈ܬܐ ܕܒܓܠܝܘܣ ܕܐܝܪܢܐܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܪܫܐ. ܬܘܒ ܕܝܼܢ ܐܦ ܕܥܕ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܘܡܕܝܢ̈ܬܐ ܕܬܡܢ܇ ܘܡܢܗ ܘܠܗ ܐܦ ܕܒܟܝܠܘܣ ܐܦܣܩܦܐ ܕܩܘܪܢܬܘܣ ܘܕܣܓ̈ܝܐܐ ܐܚܪ̈ܢܐܿ. ܗܿܢܘܢ ܕܒܚܕ ܪܥܝܢ ܐܫܬܘܝܘ ܗܘܘ ܘܣܡܘ ܚܕ ܚܘܫܒܢܐܼ. ܘܕܗܠܝܢ ܕܒܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܚܕ ܦܣܩܐ ܗܢܐ ܕܐܡܪܢܢ ܥܠܘܗܝ.

5.24 pb. 305

ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐܼ ܥܠ ܦܠܝܓܘܬܐ ܕܗܼܘܬܐ ܒܐܣܝܐ.܀. .܀. ...

ܐܦܣܩ̈ܘܦܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܐܣܝܐ ܡܬܚܦܛܝܢ ܗܘܘܼ. ܕܢܛܪܘܢ ܥܝܕܐ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܕܐܫܼܬܠܡ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܼܢ ܥܠܝܗܘܢ ܪܫܐ ܦܘܠܝܩܪܛܣ. ܗܿܘ ܕܐܦ ܗܼܘ ܒܐܓܪܬܐ ܗܿܝ ܕܟܬܼܒ ܠܒܝܩܛܘܪ ܘܠܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐܿ. ܣܡ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܗܿܝ ܕܩܒܿܠ ܗܘܐ ܒܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ. ܕܐܢܚܢܢ ܠܡ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܥܒܕܝܢܢ ܠܗ ܠܝܘܡܐܼ. ܘܠܐ ܡܘܣܿܦܝܢܢ ܥܠܘܗܝܼ ܘܠܐ ܒܨܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܡܢܗ. ܐܦ ܓܝܪ ܒܐܣܝܐܼ ܢܗܝܪ̈ܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܫܟܝܒܝܢ܇ ܕܗܼܢܘܢ ܩܝܡܝܢ ܠܝܘܡܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ܇ ܕܒܗ ܐܬܿܐ ܒܫܘܒܚܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܡܥܩܒ ܠܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܦܝܠܝܦܘܣ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܬܪ̈ܥܣܪ ܫ̈ܠܝܚܐ ܕܗܼܘ ܫܟܼܒ ܒܐܝܪܦܘܠܝܣܼ. ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܒܢ̈ܬܗ ܕܣܐܒ ܒܒܬܘܠܘܬܐ. ܘܐܚܪܬܐ ܒܪܬܗ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܬܿܕܒܪܐ ܗܘܬܼ ܘܐܬܬܢܝܚܬܿ ܒܐܼܦܣܘܣ. ܬܘܒ ܕܝܼܢ ܐܦ ܝܘܚܢܢ ܗܿܘ ܕܢܦܼܠ ܗܘܐ ܥܠ ܚܕܝܗ ܕܝܫܘܥ: ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܘܡܪܐ ܘܣܝܡ ܗܘܐ ܟܠܝܠܐ ܕܩܘܕܫܐ: ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܗܕܐ ܘܡܠܦܢܐܼ. ܗܼܘ ܗܢܐܼ ܒܐܼܦܣܘܣ ܫܼܟܒ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣܼ ܒܙܡܘܪܢܼܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܣܗܕܐ. ܘܬܪܣܐܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܘܣܗܕܐ ܡܢ ܐܘܡܢܝܐܼ ܘܫܼܟܒ ܒܙܡܘܪܢܐ. ܡܢܐ ܕܝܢ ܡܬܒܥܐ ܕܢܐܡܪ ܥܠ ܣܓܪܝܘܣ ܐܦܣܩܦܐ ܘܣܗܕܐ ܗܼܘ ܫܟܼܒ ܒܠܕܝܩܝܐܿ. ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܥܠ ܦܦܝܪܘܣ ܛܘܒܢܐܿ. ܘܥܠ ܡܠܝܛܘܢ ܐܘܢܘܟܣܐ ܗܿܘ ܕܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ pb. 306 ܡܬܿܕܒܪ ܗܘܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܗܼܘ ܣܝܡ ܒܣܪܕܝܘܣܿ. ܘܡܩܘܐ ܠܣܘܥܪܢ ܕܡ ܫܡܝܐ ܕܒܗ ܩܐܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܢܛܪܘ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܣܪܐ ܕܦܣܟ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢܼ. ܘܒܡܕܡܼ ܠܐ ܣܛܘ. ܐܠܐܼ ܢܩܦܘ ܠܩܢܘܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܐܢܐ ܦܘܠܩܪܛܣ ܕܐܝܬܝ ܙܥܘܪܐ ܕܟܠܗܘܢܼ. ܐܝܟ ܕܩܒܿܠܬ ܡܢ ܐܚ̈ܝܢܝ ܕܢܩܿܦܬ ܠܐ̈ܢܫܝܢ ܡܢܗܘܢܼ. ܫܒܥܐ ܕܝܢ ܗܿܘܝܢ ܗܘܘ ܐܚ̈ܝܢܝ ܐܦܣ̈ܩܘܦܐܼ ܘܐܢܐ ܕܬܡܢܝܐ. ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܠܗܢܐ ܝܘܡܐܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܗܼܢܘܢ ܗܠܝܢ ܐܚ̈ܝܢܝܿ. ܐܡܬܝ ܕܥܡܐ ܡܿܟܦܪ ܗܘܐ ܚܡܝܪܐ. ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܐܚ̈ܝܼ. ܫܬܝܼܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ ܐܝܬܝ ܒܡܪܢ. ܘܐܬܿܚܠܛܬ ܥܡ ܐܚ̈ܐ ܕܐܝܬ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ ܘܥܒܿܪܬ ܒܟܠܗܘܢ ܟܬ̈ܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐܼ. ܘܠܐ ܡܬܪܗܒ ܐܢܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܙܕܥܦܝܢ. ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܪܘܪܒܝܢ ܡܢܝ ܐܡܪܘܼ. ܕܠܐܠܗܐ ܗܘ ܘܿܠܐ ܕܢܬܛܦܝܣ ܝܬܝܪ ܡܢ ܒܪܢܫܐ. ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡܘܣܦܼ. ܘܐܿܡܪ ܥܠ ܐܦܣܩ̈ܘܦܐ ܒܢ̈ܝ ܪܥܝܢܗ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡܗ ܟܕ ܟܬܿܒ ܗܘܐ. ܡܨܐ ܗܿܘܝܬ ܠܡ ܕܐܕܟܪ ܠܐܦܣ̈ܩܘܦܐ ܕܐܣܬܩܒܠܘ ܗܪܟܐܿ. ܗܿܢܘܢ ܕܐܢܬܘܢ ܐܦܝܣܬܘܢ ܕܢܩܪܐ ܐܢܘܢ ܘܩܿܪܝܬ ܐܢܘܢ. ܕܫܡܗ̈ܝܗܘܢ ܐܝܢ ܟܬܿܒܢܐܼ ܣܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܘܩܿܪܝܬ ܐܢܘܢ. ܕܫܡܗ̈ܝܗܘܢ ܐܢ ܟܬܿܒܢܐܼ ܣܓܝܐܢ ܐܢܘܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܕܥܝܢ ܠܙܥܘܪܘܬܝ ܫܠܼܡܘ ܠܗܕܐ ܐܓܪܬܐܼ. ܕܝܕܥܝܼܢ ܕܠܘ ܣܪܝܩܐܝܬ ܢܦܩܼ ܠܝ ܚܘܪ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܟܠ ܙܒܼܢ ܐܬܿܕܒܪܬ . .܀. .܀.

5.25 pb. 307

ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐܼ. ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܬ ܚܕܐ ܫܘܝܘܬܐ ܒܟܠ ܕܘܟ ܡܛܠ ܦܣܟ.

ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܝܢ ܕܪܗܘܡܐ ܒܝܩܛܘܪܼ. ܨܒܼܐ ܗܘܐ ܡܢ ܫܠܝܼ ܕܠܟܠܗܝܢ ܥܕܬ̈ܐ ܕܒܐܣܝܐ ܥܡ ܟܠܗܝܢ ܟܢܘܫ̈ܬܐ ܕܢܩܝܦܢ ܠܗܘܢܿ. ܕܢܦܣܘܩ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܡܢ ܐܘܝܘܬܐ ܕܓܘܐ ܐܝܟ ܕܠܐܢܫܐ ܦ̈ܠܝܓܐ. ܐܟܪܙ ܘܐܣܪ ܐܢܘܢ ܒܝܕ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܐܟܚܕܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܕܬܡܢ. ܠܘ ܕܝܢ ܠܟܠܗܘܢ ܐܦܣ̈ܩܘܦܐ ܫܦܪܬܿ ܗܕܐ. ܐܠܐ ܟܬܒܝܢ ܗܘܘ ܘܡܦܩܕܝܢ ܠܗܼ. ܕܢܬܪܥܐ ܐܝܠܝܢ ܕܕܫܠܡܐ ܐܢܝܢ ܘܕܫܠܡܘܬܐ ܘܕܚܘܒܐ ܕܐܚ̈ܐ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܦ ܡܠܝܗ̈ܘܢ ܒܟܬ̈ܝܒܬܐܼ ܕܚܪܝܦܐܝܬ ܟܬܒܘ ܠܗ ܠܒܝܩܛܘܪ܇ ܘܡܢܗܘܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦ ܐܝܪܢܐܘܣܿ. ܕܟܬܼܒ ܐܦ ܗܼܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܚ̈ܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܓܠܝܘܣ ܬܚܝܬ ܐܝܕܗ. ܡܩܼܝܡ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܠ ܗܕܐܼ. ܕܒܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܠܚܘܕ ܢܗܐܘ ܡܣܬܥܪ ܐܪܙܐ ܕܩܝܡܬܗ ܕܡܪܢ ܒܦܣܟ. ܠܒܝܩܛܘܪ ܕܝܢ ܟܬܼܒ ܗܘܐ ܠܗܼ. ܕܠܐ ܘܿܠܐ ܕܢܦܣܘܩ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܥܕܬ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܕܢܿܛܪܢ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܥܝܕܐ ܩܕܡܝܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܝܢ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܒܿܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗܼ. ܘܒܗܝܢ ܒܡ̈ܠܘܗܝ ܐܘܣܦ ܗܘܐ ܘܐܡܼܪܼ ܗܟܢܐ. ܕܠܘ ܠܡ ܒܠܚܘܕ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܘܝܡܐ ܐܝܬ ܦܠܝܓܘܬܐܼ. ܐܠܐܼ ܐܦ ܥܠ ܛܘܦܣܐ ܕܨܘܡܗ. ܐܝܬ ܓܝܪ ܕܣܒܪܝܢ ܒܪܥܝܢܗܘܢܼ ܕܚܕ ܝܘܡܐ ܡܬܒܥܐ ܠܗܘܢ ܕܢܨܘܡܘܢ. ܘܐܝܬ ܕܬܪܝܼܢ ܘܐܝܬ ܕܣܓ̈ܝܐܐ. ܘܐܝܬܼ ܕܐܪܒܥܝܢ ܫ̈ܥܝܢ ܕܐܝܡܡܐ ܘܕܠܠܝܐ ܡܫܚܝܢ ܠܗ ܠܗܿܘ ܝܘܡܐ. ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܦܘܪܫܢܐ ܐܝܬ ܒܝܬ ܗܠܝܢ ܕܢܛܪܝܢ. ܘܠܘ ܒܝܘ̈ܡܬܢ ܒܠܚܘܕ ܗܼܘܬ ܗܕܐܼ. ܐܠܐܼ ܐܦ ܒܫ̈ܢܝ ܗܠܝܢ ܕܗܘܘ ܩܕܡܝܢ. pb. 308 ܗܿܢܘܢ ܕܠܘ ܚܬܝܬܐܝܬ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܥܝܕܐܿ. ܐܠܐ ܦܫܛܝܐܝܬ ܘܫܚܝܡܐܝܬ. ܘܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܠܡܐ ܥܡ ܚ̈ܕܕܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܢ. ܐܦܢ ܦܠܝܓܘܬܐ ܕܨܘܡܐ ܐܝܬ ܗܘܐܼ. ܐܘܝܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܦܝܿܡܐ ܗܘܬ. ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡܘܣܦ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܗܢܐ ܗܝ ܕܐܣܝܡܝܗܿ ܗܫܐܿ ܕܐܝܬܝܗܼܿ ܗܟܢܐ. ܕܟܠܗܘܢ ܠܡ ܐܦܣ̈ܩܘܦܐ ܕܗܕܐ ܥܕܬܐ ܕܡܕܒܪ ܐܢܬ ܕܗܼܘܘ ܩܕܡ ܣܘܛܪ: ܐܢܝܩܛܘܣ ܘܦܝܘܣ ܘܗܓܝܢܘܣ ܘܛܠܣܦܘܪܘܣ ܘܟܣܣܛܘܣܼ. ܠܐ ܗܼܢܘܢ ܢܛܪܼܘܗܝ ܠܗܢܐ ܘܝܡܐܼ. ܐܦܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܗܼܘܘ ܡܢ ܒܬܪܗܘܢ ܡܦܣܝܢ ܗܘܘ ܕܢܛܪܘܢܝܗܝ. ܘܟܕ ܗܼܢܘܢ ܠܐ ܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ. ܫܠܡܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܡ ܐܢܫܐ ܕܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܥ̈ܕܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܐܬܿܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗܘܢ. ܐܝܟܐ ܕܣܘܩܒܠܐ ܗܼܘܐ ܕܢܛܪܘܢ ܘܕܠܐ ܢܛܪܘܢܼ. ܐܦܠܐ ܡܡܬܘܡ ܐܫܬܕܝܘ ܐܢܫܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܨܒܘܬܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܠܐ ܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܐܦܣܩ̈ܘܦܐ ܕܗܼܘܘ ܩܕܡܝܟܼ. ܠܗܿܢܘܢ ܕܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܒܥܕܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐܼ ܡܫܕܪܝܢ ܗܘܘ ܫܘܬܦܘܬܐ. ܘܛܘܒܢܐ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܟܕ ܐܬܼܐ ܠܪܗܘܡܐ ܒܝܘ̈ܡܘܗܝ ܕܐܢܝܩܛܘܣ: ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܘܬ ܚ̈ܕܕܐ ܪܘܥܡܐ ܩܠܝܠ ܐܦ ܡܛܠ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐܼ. ܡܚܕܐ ܥܒܕܘ ܫܠܡܐ ܥܡ ܚ̈ܕܕܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܨܒܘܬܐܼ ܠܐ ܗܼܘܐ