Eusebius of Caesarea: Ecclesiastical History, Book 8 - ܣܦܪܐ ܕܬܡܢܝܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܥܕܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
book :
section :
line :
page break :
8
8.1

ܫܪܒܐ ܩܕܡܝܐ. ܥܠܐܝܠܝܢ ܕܗ̈ܘܝ ܗܘ̈ܝ ܩܕܡ ܐܪܕܘܦܝܐ ܒܝܘܡ̈ܬܢ ...

ܡܩܒܠܢܘܬܐ ܕܝܘܒܠܐ ܕܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ. ܒܫܒܥܐ ܣܦܪ̈ܝܢ ܣܝܟܢܢ. ܘܒܗܢܐ ܣܦܪܐ ܕܬܡܢܝܐ. ܡܕܡ ܕܐܣܬܥܪ ܒܘܡ̈ܬܢ. ܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܘܠܐܿ ܕܢܫܠܡܝܘܗܝ ܒܟܬܒܐ. ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝܢ ܡܢ ܒܬܪܢܿ ܢܫܪܐ ܕܝܢ ܒܗܿ ܒܡܠܬܐ ܡܢ ܗܪܟܐ. ܕܟܡܐ ܘܕܐܝܟ ܐܝܕܐ ܦܪܗܣܝܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡܠܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܗܿܝ ܕܐܣܬܒܪܬ ܒܝܕ ܡܫܝܚܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܒܝܬ ܝܘ̈ܢܝܐ ܘܒܝܬ ܒܪܒܪ̈ܝܐ. ܩܕܡ ܪܕܘܦܝܐ ܕܗܘܐ ܒܝܘܡ̈ܬܢܿ ܪܒܐ ܗܝ ܡܢܢ ܠܡܫܬܥܝܘ ܥܠܝܗ ܐܝܟ ܕܫܘܝܐ. ܘܬܚܘܝܬܐ ܢܣܒ ܡܢ ܐܝܩܪܐ ܕܡܝܩܪܝܢ ܗܘܘ ܡ̈ܠܟܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܕܝܠܢ ܐܢܘܢܿ ܕܠܗܘܢ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܥܠ ܥܡ̈ܡܐ. ܘܒܚܘܒܐ ܣܓܝܐܐ ܕܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬ ܝܘܠܦܢܐ ܕܩܝܡܢ. ܡܢ ܫܚܩܐ ܕܕܒ̈ܚܐ ܚܣܟܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܥܡ̈ܡܐ. pb. 321 ܡܢܐ ܕܝܢ ܢܐܡܪ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒ̈ܬܝܗܘܢ ܕܡ̈ܠܟܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܘܐܦ ܕܪܘܪ̈ܒܢܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܠܒ̈ܢܝ ܒ̈ܬܝܗܘܢ ܩܕܡ ܐ̈ܦܝܗܘܢ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܦܪܗܣܝܐ ܕܒܐܠܗܐ. ܒܡܠܬܐ ܘܒܗܘܦܟܐ ܠܢܫ̈ܝܗܘܢ ܘܒ̈ܢܝܗܘܢ ܘܥܒ̈ܕܝܗܘܢܿ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܕܢܫܬܒܗܪܘܢ ܒܦܪܗܣܝܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܿ ܐܠܐ ܐܦ ܕܫܒܝܚܐܝܬ. ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܐܝܠܢ ܕܪܒܘ ܥܡܗܘܢܿ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢ ܘܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܿ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܘܪܬܐܘܣ. ܗܿܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܢܛܪ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܫܪܪܐ ܘܡܗܝܡܢ. ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܡܝܩܪ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢܐܝܠܝܢ ܕܒܪܐܫܢܘܬܐ ܘܒܡܘܕܝܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܘܓܪܓܘܪܝܣ ܗܿܘ ܕܐܟܘܬܗ ܡܫܡܗ ܗܘܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܟܘܬܗܘܢ. ܡܝܩܪܝܢ ܗܘܘ ܡܛܘܠ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܕܐܝܟܢܐ ܡܬܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܡܛܘܠ ܗܕܐ ܒܐܝܩܪܐ ܝܬܝܪܐ ܪ̈ܫܢܐ ܕܥܕܬܐ. ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܦܛܪ̈ܘܦܐ ܘܗ̈ܓܡܘܢܐ܀

8.2

ܕܬܪ̈ܝܢ. ܥܠ ܣܬܪܗܝܢ ܕܥܕ̈ܬܐ܀

ܐܝܟܢ ܕܝܢ ܢܨܘܪ ܐܢܘܢ ܐܢܫ ܠܪ̈ܒܘܬܐ ܕܟܢ̈ܫܐ ܕܐܢܫܐ ܕܗܘܝܢ ܗܘܘ. ܕܣܓܝܢ ܗܘܘ ܒܟܠ ܡܕܝܢܐ. ܘܠܚܘܦܛܐ ܕܟܢܫ̈ܐ ܕܗܘܝܢ ܗܘܘ ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܐܝ̈ܕܝܥܐ ܒܥ̈ܕܬܐ. ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܣܦܩܝܢ ܗܘܘ ܡܟܝܠ ܗܿܢܘܢ ܒܢ̈ܝܢܐ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܡܕܪܝܫ ܡܪܘܚܝܢ ܗܘܘ ܘܡܦܬܝܢ ܘܒܢܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܐܝܟ ܡܕܝ̈ܢܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܒܗܘܢ ܒܙܒ̈ܢܐ ܟܕ ܪ̈ܒܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܟܠܝܘܡ ܣ̈ܓܝܢ ܘܥܫܢܢ ܘܡܬܬܘܣܦܢ ܗܘ̈ܝ. ܠܝܬ ܗܘܐ ܚܣܡܐ ܕܡܥܘܟ. ܐܦܠܐ pb. 322 ܫܐܕܐ ܒܝܫܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܚܘܝܘ ܛܢܢܗ. ܐܦ ܠܐ ܕܒܡܪܡܢܝܢܘܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܢܥܘܟ. ܟܡܐ ܕܐܝܕܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܡܓܢܐ ܗܘܬ ܘܢܛܪܐ ܠܥܡܗ. ܐܝܟ ܕܫܘܐܿ ܗܘܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܢ ܣܘܓܐܐ ܕܫܠܡܐ ܘܕܚܪܘܪ̈ܐ ܐܫܬܚܠܦ ܨܒ̈ܘܬܢܿ ܘܚܣܡܝܢ ܗܘܘ ܘܡܨܚܝܢ ܣ̈ܓܝܐܐ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܕܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܐܢܚܢܢ ܥܡ ܢܦܫܢ ܡܩܪܒܝܢ ܗܘ̈ܝܢ. ܒܙܝܢܐ ܘܒܢܝܙ̈ܟܐ ܕܡ̈ܠܐ. ܘܪ̈ܫܢܐ ܠܪ̈ܫܢܐ ܟܬܫܝܢ ܗܘܘ. ܘܥܡܐ ܥܠ ܥܡܐ ܡܫܬܓܫ ܗܘܐ. ܘܡܣܒ ܒܐܦ̈ܐ ܕܠܐ ܣܟ. ܘܒܘܙܚܐ ܒܒܝܫ̈ܬܐ ܣܓܐܿ ܗܘܐ ܘܥܫܢܿ ܟܐܢܘܬܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܒܚܘܣܢܐ ܐܝܟ ܕܝܐܐ ܠܗܿ. ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܟܢܫ̈ܐ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܫܠܝܐܝܬ ܘܙܥܘܪܐܝܬ. ܐܥܝܪܬ ܣܘܥܪܢܗܿ. ܘܫܪܝ ܗܘܐ ܪܕܘܦܝܐ. ܡܢ ܐܚ̈ܐ ܕܦܠܚܝܢ ܗܘܘ ܒܐܣܛܪܛܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܠܐ ܡܪܓܫܝܢ ܗܘ̈ܝܢ. ܘܠܐ ܡܬܪܥܝܢ ܗܘ̈ܝܢ. ܕܐܝܟܢܐ ܢܬܪܥܐ ܠܢ ܘܢܚܣܐ ܥܠܝܢ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܐܢܫܐ ܕܕܠܐ ܐܠܗ ܐܢܘܢ ܚܫܒܝܢ ܗܘ̈ܝܢ ܨܒ̈ܘܬܢܿ ܕܠܝܬ ܥܠܝܗܝܢ ܝܨܘ̈ܦܐ ܘܣܥܘܪ̈ܐ. ܘܒܝܫ̈ܬܐ ܥܠ ܒܝܫ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܘܣܦܝܢ ܗܘ̈ܝܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܗܘܘ ܡܣܬܒܪܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܪ̈ܥܘܬܐ. ܕܚܩܘ ܡܢܗܘܢ ܢܡܘܣܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܒܚܪܝܢ ܕܥܡ ܚ̈ܕܕܐ ܝܩܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܠܚܘܕ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܚܪܝܢܐ ܘܕܠܘܚܡܐ. ܘܕܛܢܢܐ ܘܕܬܟܬܘܫܐ. ܘܕܣܢܐܬܐ ܕܠܘܬ ܚ̈ܕܕܐ ܡܪܒܝܢ ܗܘܘ. ܘܛܪܘܢܘܬܐ. ܘܪܚܡܬ ܪܫܢܘܬܐ. ܡܢ ܟܠܗ ܪܥܝܢܗܘܢ ܬܒܥܝܢ ܗܘܘ. ܗܝܕܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܐܪܡܝܐ ܕܐܡܪܝܐ. ܕܐܚܫܟ ܡܪܝܐ ܠܒܪܬ ܨܗܝܘܢ. ܘܐܪܡܝ pb. 323 ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܐܪܥܐ ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܝܣܪܝܠ. ܘܠܐ ܥܗܕ ܟܘܒܫܐ ܕܪ̈ܓܠܘܗܝ ܒܝܘܡܐ ܕܪܘܓܙܗ. ܐܠܐ ܛܒܥ ܡܪܝܐ ܟܠܗܿ ܪܓܬܗ ܕܐܝܣܪܝܠ. ܘܣܚܦ ܟܠܗܘܢ ܚܣ̈ܢܘܗܝ. ܘܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܒܡܙܡܘܪܐ ܒܢܒܝܘܬܐ. ܕܐܣܠܝ ܩܝܡܐ ܕܥܒܕܗ. ܘܐܪܡܝ ܥܠ ܐܪܥܐ ܩܘܕܫܗ ܒܣܬܪܗܝܢ ܕܥ̈ܕܬܐ ܘܓܡ ܣܝ̈ܓܘܗܝ ܘܣܚܦ ܚܣ̈ܢܘܗܝ. ܕܫܘܗܝ ܟܠ ܥܒܪ̈ܝ ܐܘܪܚܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܚܣܕܐ ܠܫܒ̈ܒܘܗܝ. ܘܐܪܝܡ ܝܡܝܢܐ ܕܒ̈ܠܥܕܒܒܘܗܝ. ܐܗܦܟ ܥܘܕܪܢ ܕܣܦܣܪܗ. ܘܠܐ ܣܝܥܗ ܒܩܪܒܐ. ܘܒܛܠ ܡ̈ܙܟܝܢܘܗܝ. ܘܟܘܪܝܣܗ ܠܐܪܥܐ ܣܚܦ. ܒܨܪ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܛܠܝܘܬܗ. ܘܐܥܛܦܗ ܒܗܬܬܐ ܀ ܫܠܡ ܕܝܢ ܥܠܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܟܕ ܗܝ̈ܟܠܐ ܕܨ̈ܠܘܬܐ ܡܢ ܪܘܡܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܥܕܡܐ ܠܫܬ̈ܣܝܗܘܢ ܡܬܗܓܡܝܢ ܗܘܘ. ܘܟ̈ܬܒܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܕܐܠܗܐ. ܡܨܥܬ ܫܘܩܐ ܟܕ ܝܩܕܝܢ ܒ̈ܥܝܢܝܢ ܚܙܝܢ ܗܘ̈ܝܢ. ܘܪ̈ܥܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܡܫܟܪܐܝܬ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܡܬܛܫܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܢܗܘܢ ܟܕ ܡܬܬܚܕܝܢ ܗܘܘ ܒܨܥܪܐ. ܘܡܢ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܡܬܒܙܚܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܝܟ ܕܐܡܪ ܒܡܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܢܒܝܐܘܬܐ. ܕܐܪܡܝ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܫ̈ܠܝܛܐ ܘܐܛܥܝ ܐܢܘܢ ܒܬܘܫܐ ܕܠܐ ܐܘܪܚܐ. ܕܢܕܟܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܗܘܬ ܕܝܠܝ. ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܦܠܓܘܬܐ. ܕܠܘܬ ܚ̈ܕܕܐ. ܘܒܝܫ̈ܬܐ ܕܩܕܡ ܪܕܘܦܝܐ. ܕܝܠܢ ܗܘ̈ܝ ܕܢܫܠܡ ܐ̈ܢܝܢ ܠܕܘܟܪܢܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܠܐ ܨܒܝܢ ܕܢܫܬܥܐ ܥܠ ܗܠܝܢ. ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܡܙܕܩܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܕܝܢܗ ܟܐܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܡܕܝܢ ܐܦܠܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܢܣܝܘ ܒܪܕܘܦܝܐ. ܐܘ ܥܠܝܐܝܠܝܢ ܕܛܒܥܘ ܓܡܝܪܝܬ ܘܡܫܠܡܝܐܝܬ. ܘܒܗ ܒܨܒܝܢܗܘܢ pb. 324 ܐܫܬܕܝܘ ܒܥܘ̈ܡܩܘܗܝ ܕܡܚܫܘܠܐ. ܨܒܝܬ ܕܐܕܟܪ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܢܘܣܦ ܠܬܫܥܝܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡܐܝܬ ܠܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢ ܡܢ ܒܬܪܢ ܗܘ̈ܝܢ ܠܝܘܬܪܢܐ..

8.3

ܕܬܠܬܐ. ܥܠ ܕܐܝܟܢܐ ܥܒܕܘ ܐܝܓܘܢܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܘ ܒܐܪܕܘܦܝܐ.

ܢܐܬܐ ܠܢ ܗܟܝܠ ܡܢ ܗܫܐ. ܘܢܪܫܘܡ ܐܢܘܢ ܒܦܣܝ̈ܩܬܐ ܠܐܝ̈ܓܘܢܐ ܫܒ̈ܝܚܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ܀ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܫܢܬ ܬܫܥܣܪ̈ܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܕܝܘܩܠܛܝܢܘܣ. ܒܐܕܪ ܝܪܚܐ. ܟܕ ܩܪܝܒ ܗܘܐ ܝܘܡܐ ܕܥܐܕܐ ܕܚܫܗ ܕܦܪܘܩܢ ܕܢܡܛܐ. ܘܐܬܦܪܣ ܗܘܐ ܒܟܠ ܐܬܪ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܦܩܕܢܿ ܕܥܕ̈ܬܐ ܥܕܡܐ ܠܐܪܥܐ ܢܣܬܬܪܢ. ܘܟ̈ܬܒܐ ܒܢܘܪܐ ܢܐܩܕܘܢܿ ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܐܝܩܪܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܕܢܨܛܥܪܘܢܿ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܥܒܕܘܬܐ ܘܐܬܚܪܪܘ. ܐܢ ܡܩܘܝܢ ܒܪܥܝܢܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܡܢ ܚܪܘܪ̈ܝܗܘܢ ܢܬܓܠܙܘܢܿ ܟܬܒܐ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ ܕܐܬܣܝܡ ܗܘܐ ܥܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܕܝܢ. ܐܬܝ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܦܩܕ ܗܘܐ ܒܗܝܢ. ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܒܪܫܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܒܟܠ ܐܬܪ. ܠܘܩܒܕ ܢܫܬܠܡܘܢ ܠܐܣܘܪ̈ܐ ܘܒܚܪܝܬܐ ܒܟܠ ܐܣ̈ܟܡܝܢ ܢܬܐܠܨܘܢ ܕܢܕܒܚܘܢܿ ܗܝܕܝܢ ܒܪ̈ܫܢܐ ܣ̈ܓܝܐ ܕܥܕ̈ܬܐ. ܫ̈ܢܕܐ ܒܝܫ̈ܐ ܩܕܡܘ ܐܬܚܙܝܘ ܒܗܘܢܿ ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܝܢ ܚܪ̈ܢܐ. ܐܬܪܦܝ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܘܦܫܝܩܝܬ ܡܢ ܫܘܪܝܗ ܕܩܪܒܐ ܬܚܒܘ. ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢܿ ܙܢ̈ܝܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܫ̈ܕܐ ܡܬܚܠܦܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢܿ ܘܐܝܬ ܕܒܡ̈ܚܘܬܐ ܒܠܥ ܗܘܐ ܦܓܪܗ. ܘܐܝܬ pb. 325 ܕܒܫ̈ܢܕܐ ܘܣܪܗܩܐ ܕܠܐ ܡܣܬܝܒܪܝܢܿ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܡܩܒܠ ܗܘܐ. ܕܒܗܘܢ ܗܘܐܿ ܗܘܐ ܫܘܠܡܐ ܕܚ̈ܝܐ ܕܠܐ ܫܦܝܪ ܠܣ̈ܓܝܐܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܢܦܩܘ ܒܗ ܒܐܝܓܘܢܐ܀܀

8.4

ܕܐܪܒܥܐ. ܥܠ ܣܗ̈ܕܐ ܫܒ̈ܝܚܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܡܠܘ ܟܠ ܐܬܪ ܕܘܟܪ̈ܢܝܗܘܢ. ܘܫܩܠܘ ܟܠܝ̈ܠܐ ܦܪ̈ܝܫܐ. ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ.

ܐܝܬ ܓܝܪ ܕܟܕ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܩܛܝܪܐ ܕܝܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܠܕܒܚܬܐ ܡܣܝܒܬܐ ܘܛܡܐܬܐ ܡܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܡܕܒܚܘ ܕܒܚ ܡܫܬܪܐ ܗܘܐ. ܐܦܢ ܠܐ ܕܒܚ. ܘܐܝܬ ܕܐܦ ܠܐ ܡܬܩܪܒܘ ܐܬܩܪܒ. ܐܦ ܠܐ ܐܬܢܩܦ ܠܡܕܡ ܕܡܣܝܒ. ܘܒܗܿܝ ܕܚܪܗܢܐ ܐܡܪܘ ܕܕܒܚ. ܩܒܠ ܥܫܘܩܝܐ ܟܕ ܫܬܝܩ ܘܐܙܠ. ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܝܬ ܡܝܬ ܠܚܝ ܡܬܥܡܨ ܗܘܐ. ܘܐܝܟ ܡܝܬܐ ܫܕܐ ܗܘܐ. ܘܐܝܬ ܬܘܒ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܫܕܐ ܗܐܘ ܘܒܪ̈ܓܠܘܗܝ ܡܬܓܪܪ ܗܘܐ ܛܘܪܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܒܚܘ ܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܐܝܬ ܐܝܢܐ ܕܩܥܐܿ ܗܘܐ. ܘܒܩܠܐ ܪܡܐ ܡܣܗܕ ܗܘܐ. ܟܕ ܟܦܪ ܒܕܒ̈ܚܬܐ ܡܣܝܒ̈ܬܐ. ܘܐܚܪܢܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܩܥܐܿ ܗܘܐ. ܘܡܬܩܠܣ ܗܘܐ ܒܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܫܡܗ ܕܦܪܘܩܢ. ܐܚܪܢܐ. ܕܠܐ ܕܒܚ ܘܠܐ ܡܕܒܚ ܩܥܐܿ ܗܘܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܣ̈ܓܝܐܐ ܒܠܥܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܫܬܬܩܝܢ. ܒܦܘܪ̈ܣܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܡܫܪܝܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܗܿܝ ܕܥܠ ܗܕܐ ܦܩܝܕܐ ܗܘܬ ܘܥܠ ܐ̈ܦܝܗܘܢ ܘܦܟܝ̈ܗܘܢ ܒܠܥܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܩܛܝܪܐ ܠܒܪ pb. 326 ܡܫܬܕܝܢ ܗܘܘ. ܗܟܢܐ ܕܡܢ ܟܠ ܦܘܪ̈ܣܝܢ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܬܦܛܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝ. ܕܢܣܬܒܪ ܕܐܣܬܥܪ ܨܒܝܢܗܘܢܿ ܠܘ ܕܝܢ ܠܘܬ ܣܗ̈ܕܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܢܦܩܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗܘܢܿ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܣܦܩܐ ܠܗܘܢ ܡܠܬܐ ܠܡܫܬܥܝܘ ܥܠܝܗܘܢ ܚܬܝܬܐܝܬ. ܪ̈ܒܘܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܘ ܕܢܫܬܥܐ ܐܢܫ ܥܠܝܗܘܢܿ ܕܚܘܝܘ ܬܪܥܝܬܐ ܬܡܝܗܬܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܕܐܬܥܝܪ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܟܠ. ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܟܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܫܠܡܐ. ܡܚܕܐ ܓܝܪ ܩܕܡܐܝܬ ܐܝܟ ܕܡܢ ܪܫܐ ܥܡܝܩܝܬ ܐܬܙܝܥ ܗܘܐ. ܗܿ، ܕܩܒܠ ܗܘܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܘܒܛܘܫܝܐ ܡܚܦܝܐܝܬ ܫܪ ܗܘܐ ܐܪܕܘܦܝܐ ܒ̈ܥܕܬܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܗܘܐ ܒܡܨܥܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܝܘܣ ܘܠܪܝܢܣ. ܘܥܠܝܢ ܡܢ ܫܠܝܐ ܐܩܝܡ ܢܦܫܗ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡܢ ܐܠܐ ܩܕܡܐܝܬ ܠܗܿܢܘܢ ܕܒܐܣܛܪܛܝܐ ܦܠܚܝܢ ܡܢܣܐ ܗܘܐ. ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܣܒܪ ܗܘܐ ܕܡܙܕܟܝܢ ܗܘܘ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܦܫܝܩܐܝܬ. ܐܢ ܗܘ ܕܩܕܡܐܝܬ ܢܬܟܬܫ ܘܢܙܟܐ ܠܗܿܢܘܢܿ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܗܟܝܠ ܡܢ ܦܠܚ̈ܝ ܐܣܛܪܛܝܐ. ܚܙܐܿ ܗܘܐ ܐܢܫ ܕܚܕܝܐܝܬ ܡܩܒܠܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܕܫܬܪܘܢܿ ܘܢܗܘܘܢ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܚܝ̈ܝܢ ܫܚܝܡܐܝܬ. ܕܠܐ ܢܟܦܪܘܢ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ. ܟܕ ܓܝܪ ܪܒܚܝܠܐ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܕܫܪܘܬܝܢ ܩܕܡܐܝܬ ܐܩܦ ܗܘܐ ܒܐܪܕܘܦܝܐ ܕܦ̈ܠܚܦ ܐܣܛܪܛܝܐ. ܘܡܦܪܫ ܗܘܐ ܘܡܕܟܐ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܟܬܝܒܝܢ ܗܘܘ ܒܦܠܚܘܬܐ ܕܐܣܛܪܛܝܐ. ܘܣܐܡ ܗܘܐ ܕܢܓܒܘܢ ܠܗܘܢܿ ܐܘ ܕܢܬܛܦܝܣܘܢ ܘܢܩܘܘܢ ܒܐܝܩܪܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܗ. ܐܘ ܕܐܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܘܩܝܡܝܢ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܐ ܢܬܓܠܙܘܢ ܡܢܗ. pb. 327 ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܦܠܚ̈ܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܠܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܒܗܿ ܥܬܝܕܝܬ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܝܩܪܘ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܗܿܝ ܕܡܣܬܒܪܐ ܗܘܬ. ܘܝܘܬܪܢܐ ܗܿܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢܿ ܐܝܬ ܗܘܘ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕ̈ܠܝܠܐ. ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܩܪܐ ܫܒܩܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܡܘܬܐ. ܡܛܘܠ ܩܝܡܐ ܫܪܝܪܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܗܘܘ. ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܥܕܪܢܐ ܕܢܟܠܐ ܕܒܝܫܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܗܘ ܥܕܟܝܠ ܐܡܪܚ ܗܘܐ ܒܫܘܦܥ ܕܡܐ ܕܕ̈ܠܝܠܐ. ܘܕܡܝܐ ܕܕܚܠ ܗܘܐ ܥܕܟܝܠ ܡܢ ܣܘܓܐܐ ܕܡܗ̈ܝܡܢܐ. ܘܡܬܡܬܢ ܗܘܐ ܕܢܓܙܘܡ ܒܩܪ̈ܒܐ ܕܠܘܬ ܟܠܢܫ ܀܀܀

8.5

ܕܚܡܫܐܼ. ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܗܕ ܒܢܝܘܡܕܝܐ.

ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܓܠܝ ܡܫܠܚܝܬ. ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܕܢܫܬܥܐ ܒܡܠܬܐ. ܕܟܡܐ ܘܕܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܣܗ̈ܕܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܩܕܡ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܚܙܐܿ ܗܘܐ ܐܢܫ ܒܟܠ ܡܕܝܢܐ ܘܒܩܘܪ̈ܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܚܕ ܡܢ ܐܢܫܐ ܝܕ̈ܝܥܐ. ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܬܝܪܝܬ ܫܒܝܚܝܢ ܒܕܪ̈ܓܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܒܥܠܡܐ ܡܚܕܐ ܕܐܬܣܝܡ ܟܬܒܐ ܗܐ ܥܠ ܥܕ̈ܬܐ ܒܢܝܘܡܕܝܐ. ܐܬܬܙܝܥ ܒܛܢܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܓܙܡ ܒܪܬܚܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܟܕ ܣܝܡ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܒܐܬܪܐ ܝܕܝܥܐ ܒܫܘܩܐ ܘܐܚܬܗ ܘܣܕܩܗ. ܐܝܟ ܕܥܠ ܕܒܛܡܐܘܬܐ ܘܪܘܫܥܐ ܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ. ܟܕ ܬܪ̈ܝܢ ܡ̈ܠܟܐ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܗܢܘ ܕܝܢ. ܗܿܘ ܕܡܢ ܟܠܗܘܢ ܩܫܝܫ ܗܘܐ. ܘܗܿܘ ܕܪܓܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܪܝܫܢܘܬܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ. ܢܨܚܢܐ ܗܘܐ pb. 328 ܩܕܡܝܐ ܕܗܢܘܢ ܣܗ̈ܕܐ ܕܗܘܘ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ. ܘܒܗܢܐ ܐܣܟܡܐ ܐܫܬܒܚܘ. ܘܡܚܕܐ ܣܝܒܪܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܦܚܡܢ ܠܕܐܝܟ ܗܢܐ ܓܙܡܐ. ܘܕܠܐ ܥܩܬܐ ܘܕܠܐ ܫܓܘܫܝܐ. ܢܛܪ ܢܦܫܗ ܥܕܡܐ ܠܢܫܡܬܐ ܐܚܪܝܬܐ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܕܐܬܩܠܣܘ ܬܡܝܗܝܬ. ܘܐܫܬܡܗܘ ܒܓܢܒܪܘܬܐ ܕܗܘܘ ܒܙܒܢ ܙܒܢ. ܐ ܒܝܬ ܝܘ̈ܢܝܐ ܐܦ ܒܝܬ ܒܪܒܪ̈ܝܐ. ܗܘܘ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܣܗ̈ܕܐ ܫܒ̈ܝܚܐ ܕܐܠܗܐ. ܗܢܘܢ ܕܒܝܬ ܕܘܪܬܐܣ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒ̈ܢܝ ܒ̈ܬܝܗܘܢ ܕܡ̈ܠܟܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܩܪܐ ܡܥܠܝܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܠܘܬ ܡܪ̈ܝܗܘܢܿ ܘܡܢ ܚܘܒܐ ܚܬܝܬܐ ܕܒܢ̈ܝܗܘܢ ܠܐ ܦܪܝܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܥܘܬܪܐ ܕܝܢ ܡܝܬܪܐ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܚܫܒܝܢ ܗܘܘ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܫܘܒܚܐ ܘܦܘܢܩܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܠܚܣܕܐ ܘܠܟܐ̈ܒܐ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܠܡ̈ܘܬܐ ܕܟܘܠ ܙ̈ܢܝܢ ܕܡܬܚܕܬܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢܿ ܕܡܢܗܘܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܕܟܪ ܠܚܕ. ܕܐܝܢܐ ܫܘܠܡܐ ܕܥܠܡܐ ܗܘܐ ܠܗ. ܕܡܢܗ ܢܦܚܡܘܢ ܐܦ ܡܕܡ ܕܓܕܫ ܠܚܪ̈ܢܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܢ ܒܗܢܐ ܟܬܒܐ. ܐܝܬܝܘ ܗܟܝ ܠܚܕ ܠܡܨܥܬܐ. ܒܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܩܕܡܢ ܐܡܪܢ ܥܠܝܗܿ. ܩܕܡܝܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܡ̈ܠܟܐ. ܘܐܬܦܩܕ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܕܒܚ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܚܡܣܢ ܗܘܐ ܐܬܦܩܕ ܕܢܬܬܠܐ ܠܥܠ ܥܠܛܠܝܝܬ. ܘܢܣܬܪܩ ܟܠܗ ܦܓܪܗ ܒܡܚ̈ܘܬܐ. ܥܕܡܐ ܕܢܙܕܟܐ. ܕܐܦ ܟܕ ܠܐ ܨܒܐ ܡܕܡ ܕܡܬܦܩܕ ܢܥܒܕ ܗܘܐ. ܟܕ ܗܠܝܢ ܚܐܫ ܗܘܐ ܘܠܐ ܐܫܬܚܠܦ. ܘܓܪ̈ܡܘܗܝ ܡܟܝܠ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ. ܚܠܐ ܚܠܛܘ ܒܡܠܚܐ ܘܡܫܦܥܝܢ ܗܘܘ ܥܠ pb. 329 ܕܘ̈ܟܝܬܐ ܕܒܣܪܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܡܨܝ ܗܘ̈ܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܦ ܠܗܠܝܢ ܟܐ̈ܒܐ ܕܐܫ ܗܘܐ. ܛܓܢܐ ܕܢܘܪܐ ܠܡܨܥܬܐ ܐܝܬܝܘ. ܘܐܝܟ ܒܣܪܐ ܕܡܬܐܟܠ. ܫܪܟܢܐ ܕܦܓܪܗ ܒܗܿܝ ܢܘܪܐ ܡܬܟܦܪ ܗܘܐ ܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ. ܠܘ ܐܟܚܕܐ ܡܢ ܫܠ. ܕܠܐ ܦܫܝܩܐܝܬ ܢܓܗܐ ܗܘܐ. ܘܠܐ ܫܒܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܗܿܢܘܢ ܕܣܡܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܗܿܝ ܢܘܪܐ ܕܢܣܩ ܡܢܗܿ. ܥܕܡܐ ܕܐܦܢ ܒܪܡܙܐ ܢܫܬܘܕܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܦܩܕ ܗܘܐ ܠܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܗܘ ܡܢ ܬܪܥܝܬܗ ܠܐ ܡܬܙܝܥ ܗܘܐ. ܟܕ ܠܒܝܫ ܙܟܘܬܐ ܒܗܘܢ ܒܫ̈ܢܕܐ ܐܫܠܡ ܢܦܫܗ. ܘܗܟܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܣܗܕܘܬܗ ܕܚ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܒ̈ܢܝ ܒܬ̈ܝܗܘܢ ܕܡ̈ܠܟܐ. ܕܫܘܐ ܗܘܐ ܒܫܪܪܐ ܐܦ ܠܟܘܢܝܗ. ܦܛܪܘܣ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܫܡܗ. ܠܘ ܝܕܢ ܒܨܝܪܢ ܗܘ̈ܝ ܡܢ ܗܠܝܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܒܐܚܪ̈ܢܐ. ܕܠܐ ܕܝܢ ܢܐܡܪ ܣ̈ܓܝܬܐ. ܢܫܒܘܩ ܫܪܟܐ ܘܗܕܐ ܢܐܡܪ. ܕܘܪܬܐܘܣ ܘܓܘܪܓܘܢܝܣ. ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܢ ܒܝܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܐܝܓܘܢܐ ܕܟܠ ܙܢ̈ܝܢ ܕܣܒܠܘ. ܚܠܦ ܗܠܝܢ. ܚ̈ܝܐ ܘܟܠܝܠܐ ܕܙܟܘܬܐ ܕܒܐܠܗܐ ܩܒܠܘ ܀ ܀

8.6

ܕܫܬܐ. ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܐܣܗܕ ܡܢ ܒ̈ܬܝܗܘܢ ܕܡ̈ܠܟܐ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܦ ܐܢܡܝܣ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܒܪܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܢܝܩܘܡܕܝܐ. ܡܛܠ ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܡܫܝܚܐ ܪܫܗ pb. 330 ܐܬܦܣܩ ܗܘܐ. ܘܥܡܗ ܬܘܒ ܐܬܬܘܣܦܘ ܗܘܘ ܡܢ ܫܠܝ ܣܘܓܐܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܒܗܘܢ ܓܝܪ ܒܝܘܡ̈ܬܐ. ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܐܝܟܢܐ ܢܦܠܬ ܢܘܪܐ ܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܢܝܩܘܡܕܝܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ. ܢܦܩܬ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܕܝܠܢ ܗܘܐ ܚܘܦܛܐ ܗܢܐ ܕܓܠܐܝܬ. ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܕܡܢ ܪܡܙܐ ܕܡܠܟܐ. ܟܠܗ ܥܡܐ ܐܟܚܕܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܕܕܚ̈ܠܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܬ ܕܒܣܝܦܐ ܡܬܩܛܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܝܬ ܕܒܢܘܪܐ ܡܬܓܡܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܬܐܡܪܐ ܡܠܬܐ. ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ. ܓܒܪ̈ܐ ܥܡ ܢܫ̈ܐ ܠܗܿܝ ܢܘܪܐ ܫܘܪܝܢ ܗܘܘ ܘܥܐܠܝܢ. ܒ̈ܥܠܕܒܒܐ ܕܝܢ ܠܣܘܓܐܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܒܣ̈ܝܦܐ ܫܩܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܥܘܡ̈ܩܘܗܝ ܕܝܡܐ ܫܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܿ ܠܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܒ̈ܢܝ ܒ̈ܬܝܗܘܢ ܕܡ̈ܠܟܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗܘܢܿ ܒܬܪ ܕܐܬܠܘܝܘ ܘܐܬܣܝܡܘ ܒܐܥܐ ܐܝܟ ܕܙܕܩ. ܡܕܪܝܫ ܚܦܪܘ ܘܐܣܩܘ ܐܢܘܢܿ ܘܦܩܕܘ ܕܢܫܬܕܘܢ ܐܦ ܗܢܘܢ ܒܝܡܐ. ܘܣܒܪܘ ܡ̈ܠܟܐ ܡܪ̈ܝܗܘܢ. ܕܟܕ ܣܝܡܝܢ ܒܩܒܪ̈ܝܗܘܢܿ ܗܘܝܢ ܣܓܕܝܢ ܠܗܘܢ ܐܢܫܐ. ܘܐ̈ܠܗܐ ܚܫܒܝܢ ܠܗܘܢܿ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܕܝܢ ܒܫܘܪܝܐ ܕܪܕܘܦܝܐ ܒܣܗ̈ܕܐ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗ̈ܘܝ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܕܝܢ ܙܒܢܐ. ܒܐܬܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܡܠܝܛܢܐ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܒܣܘܪܝܐ. ܚܪ̈ܢܐ ܐܝܥܘ ܒܗܿ ܒܡܠܟܘܬܐ ܗܕܐ. ܘܡܬܦܪܣܝܢ ܗܘܘ. ܕܠܟܠܗܘܢ ܪ̈ܫܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܕܒܟܠ ܐܬܪ. ܢܪܡܘܢ ܐܢܘܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. pb. 331 ܒܦܘܩܕܢܐ. ܘܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܚܙܬܐ ܕܒܗܠܝܢ ܡܣܬܥܪܐ ܡܥܠܝܐ ܡܢ ܟܠ ܬܫܥܝ. ܣܘܓܐܐ ܓܝܪ ܕܪ̈ܒܘܬܐ ܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܒܟܠ ܐܬܪ. ܘܒܝܬ ܣܝܪ̈ܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܟܠ ܕܘܟܐ. ܕܡܛܝܒܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܩܕܝܡ ܠܩ̈ܛܘܠܐ ܘܠܡܚ̈ܠܨܝ ܡ̈ܝܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܦܣ̈ܩܦܐ ܘܩܫ̈ܝܫܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ. ܘܩܪ̈ܘܝܐ ܘܡܘܡ̈ܝܢܐ ܡܠܝܢ ܗܘܘ. ܐܝܟ ܕܠܐ ܬܫܬܚܪ ܬܡܢ ܕܘܟܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܚܝܒܝܢ ܗܘܘ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܝ̈ܫܐ܀܀ ܬܘܒ ܕܝܢ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܕܪܟ ܗ̈ܘܝ ܠܩܕ̈ܡܝܬܐ. ܕܒܗܝܢ ܟܬܝܒ ܗܘܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘ. ܕܐܢ ܡܕܒܚܝܢ. ܢܫܬܪܘܢ ܘܢܐܙܠܘܢ ܒܚܐܪܘܬܗܘܢ ܠܟܪ ܕܨܒܝܢ. ܐܢ ܡܚܡܣܢܝܢ ܕܝܢ ܘܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢܿ ܒܣܘܓܐܐ ܕܫ̈ܢܕܐ ܕܢܫܬܪܩܘܢ ܐܬܦܩܕ ܗܘܐ. ܘܡܟܝܠ ܬܘܒ. ܐܦ ܗܪܟܐ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܐܢܫ ܠܡܡܢܐ ܣܘܓܐܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܝܬܝܪܝܬ ܠܗܿܢܘܢ ܕܒܐܦܩܪܝܩܐ. ܘܒܥܡܐ ܕܡܘܪ̈ܝܐ. ܘܒܬܒܐܝܣ ܘܒܡܨܪܝܢ. ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܘܐܦ ܠܡܕܝ̈ܢܬܐ. ܘܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܢܦܩܘ ܗܘܘ. ܘܐܫܬܒܚܘ. ܒܣܗܕܘܬܐ.

8.7

ܕܫܒܥܐ. ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܐܓܦ̈ܛܝܐ. ܕܐܣܗܕܘ ܒܦܝܢܝܩܐ܀

ܡܦܣܝܢ ܚܢܢ ܕܝܢ ܒܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܘܐܬܢܨܚܘ ܒܦܠܣܛܝܢܐ. ܘܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܠܗܿܢܘܢ ܕܒܨܘܪ ܕܦܝܢܝܩܐ. ܕܡܢ ܕܚܙܐ ܐܢܘܢ ܬܗܪܐ ܐܚܕܗ ܗܘܐ. ܒܡܚ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢ. ܘܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܐܬ̈ܠܝܛܐ ܫܒ̈ܝܚܐ. ܒܫܪܪܐ pb. 332 ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܒܐܝ̈ܓܘܢܐ ܕܥܒܕܝܢ ܗܘܘ. ܕܡܚܕܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡ̈ܚܘܬܗܘܢܿ ܥܡ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܐܟܠܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܒܓܙܡܐ ܕܢܡܪ̈ܐ ܘܕܕܒ̈ܐ. ܘܕܚܙܝܪ̈ܝ ܒܪܐ ܘܬܘܪ̈ܐ. ܕܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܟܘ̈ܝܐ ܕܢܘܪܐ ܘܡܩܪܟܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܿ ܘܒܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܫܒܝܚܬܐ ܕܚ̈ܠܝܨܐ ܕܠܘܬ ܚܕܐ ܚܕ ܡܢ ܚܝܘ̈ܬܐ. ܘܒܗܠܝܢ ܟܕ ܗܘ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ ܐܦ ܐܢܚܢܢ ܐܣܬܩܒܠܢܢ. ܟܕ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܘܕܦܪܘܩܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܗܿܘ ܕܡܛܘܠܬܗ ܡܣܗܕܝܢ ܗܘܘ. ܩܐܡ ܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢܿ ܘܒܥܒܕܐ ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܣܗ̈ܕܐ ܢܨܝ̈ܚܐ. ܘܐܢܚܢܢ ܚܙܝܢܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܒܝ̈ܫܬܐ. ܕܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܗ̈ܘܝܢ ܗ̈ܘܝ. ܘܠܐ ܡܡܪܚܢ ܗ̈ܘܝ ܠܡܬܢܩܦܘ. ܐܘ ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܦܓܪ̈ܝܗܘܢܿ ܕܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܥܠ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܕܐܝܬܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܟܪ ܕܗܘ. ܒܩܠܝܠ ܓܘܪܓܐ ܥܠܝܗܘܢ ܣܥ̈ܝܢ ܗ̈ܘܝ. ܒܠܚܘܕ ܕܝܢ ܠܐܬ̈ܠܝܛܐ ܫܒܝ̈ܚܐ ܐܦ ܟܕ ܥܪܛܠ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܡܙܝܥܝܢ ܗܘܘ ܘܢܓܕܝܢ ܠܗܝܢ ܠܘܬܗܘܢܿ ܕܗܟܢܐ ܡܬܦܩܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܥܒܕܘܢܿ ܐܦܠܐ ܠܓܡܪ ܡܛܝܢ ܗ̈ܘܝ ܠܗܘܢ ܐܝܬ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܐܦ ܡܣܥܐ ܣܥܝܢ ܗ̈ܘܝ ܥܠܝܗܘܢܿ ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܝܚܠܐ ܕܐܠܗܐ ܡܬܕܚܩܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܬܘܒ ܠܒܣܬܪܗܝܢ ܦܢܝܢ ܗ̈ܘܝ. ܘܗܠܝܢ ܟܕ ܢܘܓܪܐ ܡܣܬܥܪܢ ܗ̈ܘܝ. ܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ ܝܗܒܢ ܗ̈ܘܝ ܠܚܙ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܚܝܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡܕܡ ܠܐ ܣܥܪܐ ܗܘܬ. ܚܝܘܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܪܦܝܢ ܗܘܘ. ܠܡܬܗܪ ܗܘ ܕܝܢ ܒܚܘܡܣܢܐ ܕܠܐ ܕܘܘܕ ܕܗܠܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܫܒ̈ܝܚܐ. ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐ pb. 333 ܕܠܐ ܡܬܙܝܥܐ ܕܫܪܝܐ ܗܘܬ ܒܦܓܪ̈ܐ ܕ̈ܛܠܝܐ. ܚܙܐܿ ܗܘܝܬ ܓܝܪ ܡܫܘܚܬܐ ܕܒܝܪܐ ܡܢ ܕܥܣܪܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܥܠܝܡܐ ܕܠܐ ܦܟܪ̈ܐ. ܘܦܫܛ ܗܘܐ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܒܛܘܦܣܐ ܕܨܠܝܒܐ. ܘܒܬܪܥܝܬܐ ܕܠܐ ܕܚܠܐ ܐܘ ܕܡܬܕܘܕܐ ܡܬܝܚ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܒܥܘܬܐ. ܘܠܐ ܡܬܙܝܥ ܗܘܐ ܐܘ ܡܬܪܟܢ ܠܕܘܟ. ܡܢ ܗܿܝ ܕܘܟܬܐ ܕܒܗܿ ܩܐܡ ܗܘܐ. ܟܕ ܕܒ̈ܐ ܘܢܡܪ̈ܐ ܕܢܫܡܢ ܚܡܬܐ ܕܡܘܬܐ. ܩܪܝܒܢ ܗܘ̈ܝ ܕܢܡܛܝܢ ܠܦܓܪܗ. ܘܗܟܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܡܣܬܟܪ ܗܘܐ ܦܘܡܗܝܢ ܘܬܘܒ ܠܒܣܬܪܗܝܢ ܗܦܟܢ ܗ̈ܘܝ. ܘܗܢܐ ܡܿܢ ܕܗܘ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܚܙܐܿ ܗܘܝܬ ܕܢܦܠܝܢ ܗܘܘ ܠܬܘܪܐ ܒܥܪܝܪܝܐ. ܗܘ ܕܠܚܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܡܬܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܒܩܪ̈ܢܘܗܝ ܠܐܐܪ ܫܕܐ ܗܘܐ ܘܡܦܪܬ ܠܗܘܢܿ ܟܕ ܫܒܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܝܬ ܡܝܬ ܠܚܝ. ܥܠ ܣܗ̈ܕܐ ܕܝܢ ܩܕ̈ܝܫܐ ܒܠܚܘܕ. ܟܕ ܒܚܡܬܐ ܘܠܘܚܡܐ ܓܙܡ ܗܘܐ. ܐܦܠܐ ܕܢܬܩܪܒ ܠܗܘܢ ܡܫܟܚ ܗܘܐ. ܒܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܝܢ ܘܒܩܪ̈ܢܬܗ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܡܕܩܪ ܗܘܐ. ܘܡܛܠ ܓܘܪܓܐ ܕܟܘ̈ܝܐ. ܚܡܬܐ ܘܠܘܚܡܐ ܢܫܡ ܗܘܐ. ܡܢ ܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܠܒܣܬܪܗ ܗܦܟ ܗܘܐ. ܕܐܦ ܠܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܡܕܡ ܡܟܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܚܝ̈ܘܬܐ ܡܪܦܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢܿ ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܓܙܡܐ ܒܝܫܐ ܕܟܠ ܙܢ̈ܝ ܕܗܠܝܢ. ܒܣܝܦܐ ܐܬܩܛܠܘ ܟܠܗܘܢܿ ܘܚܠܦ ܐܪܥܐ ܘܩܒܪ̈ܐ ܒܥܘܡ̈ܩܘܗܝ pb. 334 ܕܝܡܐ ܐܫܬܕܝܘ. ܘܕܐܝܟ ܗܢܐ ܗܘܐ ܐܝܓܘܢܐ ܕܗܠܝܢ ܐ̈ܓܦܛܝܐ. ܕܚܘܝܘ ܬܟܬܘܫܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܕܚܠܬܐ ܐܠܗܐ ܒܨܘܪ

8.9

ܕܬܫܥܐ. ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܐܣܗܕܘ ܒܬܒܐܝܣ.

ܥܒܝܪܢ ܗܘ̈ܝ ܕܝܢ ܡܢ ܡܠܬܐ. ܡܚ̈ܘܬܐ ܘܟܐ̈ܒܐ ܕܣܝܒܪܘ ܣܗ̈ܕܐ ܕܗܘܘ ܒܬܒܐܝܣ ܕܒܚ̈ܨܦܐ ܚܠ ܦܪܢܐ ܟܠܗ ܦܓܪܗܘܢ ܡܣܬܪܩ ܗܘܐ. ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܕܡܦܩܬܗܘܢܿ ܘܢܫ̈ܐ ܬܘܒ ܒܚܕܐ ܡܢ ܪ̈ܓܠܝܗܝܢ ܡܬܐܣܪܢ ܗ̈ܘܝ. ܘܠܥܠ ܒܐܐܪ pb. 335 ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܡܬܬܠܝܢ ܗܘ̈ܝ ܘܡܬܢܓܕܢ ܟܕ ܫܠܝܚܢ ܥܪܛܠ. ܚܙܬܐ ܣܢܝܬܐ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܝܢ. ܘܩܫܝܐ ܡܢ ܟܘܠ ܡܕܡ ܠܚ̈ܙܝܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗ̈ܘܝ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܬܘܒ ܟܕ ܐܣܝܪܝܢ ܒܐܝ̈ܠܢܐ ܘܒܣܘ̈ܟܐ. ܥܠܝܗܝܢ ܡܝܬܝܢ ܗܘܘ. ܠܣܘ̈ܟܐ ܓܝܪ ܩܫ̈ܝܬܐ ܕܐܝ̈ܠܢܐ. ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܕܡܕܡ ܡܢ ܗܢܐ ܓܒܐ ܘܡܢ ܗܢܐ. ܢܓܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܠܚܕܐ ܕܘܟܐ. ܘܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܕܣܗ̈ܕܐ ܚܕܐ ܡܟܐ ܘܚܕܐ ܡܟܐ ܡܬܝܚܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܫܒܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܠܣܘ̈ܟܐ ܕܢܐܙܠܢ ܠܕܘ̈ܟܬܝܗܝܢ. ܕܠܡܦܣܩܘ ܡܢ ܫܠܝ ܗܕܡ̈ܝܗܘܢ ܡܨܛܢܥܝܢ ܗܘܘ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܣܬܥܪܢ ܗܘ̈ܝ. ܠܘ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܘ ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܒܢܘܓܪܐ ܕܫ̈ܢܝܐ. ܐܝܬ ܝܘܡܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܥܣܪܐ ܒܡܢܝܢܐ ܡܬܩܛܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܝܬ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܥܣܪ̈ܝܢ. ܘܒܙܒܢ ܐܦ ܬܠܬܝܢܿ ܐܝܬ ܕܝܢ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܫܬܝܢ. ܘܒܙܒܢ ܐܚܪܝܢ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܡܐܐ. ܒܚܕ ܝܘܡܐ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܥܡ ܝ̈ܠܘܕܐ ܡܝܬܝܢ ܗܘܘ. ܒܝܢ ܗܘܘ ܒܡܣܡ ܒܪ̈ܫܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܟܠ ܙܢ̈ܝܢܿ ܐܦ ܐܢܚܢܢ ܕܝܢ ܚܙܝܢܢ ܒܥ̈ܝܢܢ. ܟܕ ܐܙܠܢܢ ܠܗܘܢ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ. ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܫܠܝ ܒܚܕ ܝܘܡܐ. ܐܝܬ ܕܪ̈ܫܝܗܘܢ ܦܣܩܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܝܬ ܕܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܢܘܪܐ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ. ܕܩܗܝ ܗܘܐ ܠܗ ܣܝܦܐ ܡܢ ܕܦܣܩ. ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܦܣܩ. ܘܗܢܘܢ ܩܛ̈ܘܠܐ ܠܐܝܘ ܘܐܡܐܢܘ ܟܕ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܥܠ ܚܕ. ܓܙܡܐ ܕܝܢ ܬܡܝܗܐ ܒܨܒܝܢܐ ܡܠܝܐ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܚܙܝܢ ܗܘܘ. ܕܗܿܢܘܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ ܒܡܫܝܚܗ ܕܐܠܗܐ. ܕܡܚܕܐ ܓܝܪ ܕܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܩ̈ܕܝܫܐ ܐܦܦܣܝܣ ܫܘܪܝܢ ܗܘܘ ܥܐܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܢ ܓܒܐ pb. 336 ܐܚܪܢܐ ܩܕܡ ܒܝܡ ܕܕܝܢܐܿ. ܘܡܘܕܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܢܘܢܿ ܘܒܣܝܢ ܗܘܘ ܘܫܝܛܝܢ ܠܗܘܢ ܠܪ̈ܕܘܦܐ. ܒܗܿܢܘܢ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܫ̈ܢܕܐ ܕܟܠ ܙܢ̈ܝܢ. ܘܕܠܐ ܟܪܝܘܬܐ. ܒܦܪܗܣܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܒܚܕܘܬܐ ܘܐܪܘܙܐ ܕܒܘܣܡܐ ܐܦܦܘܣܝܣ ܐܚܪܝܬܐ ܕܡܘܬܐ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܡܙܡܪܝܢ ܗܘܘ. ܬܫܒ̈ܚܬܐ ܘܬܘ̈ܕܝܬܐ ܠܐܠܗܐ ܕܟܠ ܡܣܩܝܢ ܗܘܘ. ܥܕܡܐ ܠܢܫܡܬܐ ܐܚܪܝܬܐ. ܬܡܝܗܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܬܡܝܗܝܢ ܗܘܘ. ܗܿܢܘܢ ܕܒܥܘܬܪܐ ܘܒܛܘܗܡܐ. ܘܒܬܫܒܘܚܬܐ ܘܒܡܠܬܐ ܕܦܝܠܣܦܘܬܐ ܫܒܝܚܝܢ ܗܘܘ. ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܘܪܒܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܝܡܢܘܐ ܕܦܪܘܩܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܦܘܠܘܩܪܦܘܣ. ܕܠܐ ܗܘܐ ܪܫܢܘܬܐ ܫܚܝܡܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܐܠܐ ܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ. ܕܟܕ ܒܗ ܒܕܪܓܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܒܐܝܩܪܐ ܕܝܗܝܒ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܟܕ ܡܢ ܦܠܚ̈ܝ ܐܣܛܪܛܝܐ ܡܙܕܝܚ ܗܘܐ. ܗܘ ܗܢܐ ܒܟܠ ܝܘܡ ܡܬܬܕܝܢ ܗܘܐ. ܘܦܝܠܐܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܬܐܡܘܐܝܣ ܡܕܝܢܬܐ. ܓܒܪܐ ܕܐܫܬܒܚ ܒܕܪܓܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܥܠܡܐ ܒܐܬܪܗ ܘܒܘܠܦܢܐ ܕܦܝܠܣܦܘܬܐ ܕܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܟܕ ܣ̈ܓܝܐܐ ܒ̈ܢܝ ܛܘܗܡܗܘܢ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܪ̈ܚܡܝܗܘܢ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢܿ ܘܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܕܪܓܐ ܕܪܝܫܢܘܬܐ. ܐܦ ܗܘ ܕܝܢܐ ܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢܿ ܕܢܬܪܚܡܘܢ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ. pb. 337 ܘܢܚܘܣܘܢ ܥܠ ܒ̈ܢܝܗܘܢ ܘܢܫ̈ܝܗܘܢܿ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܪܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ. ܕܢܓܒܘܢ ܘܢܪܚܡܘܢ ܚ̈ܝܐ ܕܙܒܢܐ. ܘܢܫܘܛܘܢ ܠܢܡܘܣܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐ ܘܢܟܦܪܘܢ ܒܦܪܘܩܢ. ܐܠܐ ܒܡܚܫܒܬܐ ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܘܚܠܝܡܬܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܒܢܦܫܐ ܕܪܚܡܐ ܠܐܠܗܐ. ܟܠܗܘܢ ܠܘܚ̈ܡܘܗܝ ܘܨܥܪܗ ܕܕܝܢܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܠܚܪܬܐ ܐܬܦܣܩܘ ܪ̈ܫܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢܿ ܀

8.10

ܕܥܣܪܐ * * * * * * * ܡܢ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܕܦܝܠܐܘܣ ܕܠܘܬ ܬܐܡ̈ܘܣܝܐ܀

ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܬܚܘ̈ܝܬܐ ܘܚܘܪ̈ܐ ܘܫ̈ܘܕܥܐ ܬܘܒ ܫܦܝܪ̈ܐ. ܣܝܡܝܢ ܠܢ ܒܟܬ̈ܒܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܕܐܠܗܐ. ܣܗ̈ܕܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܕܥܡܢ ܡܢ ܡܕܡ ܠܐ ܐܬܥܟܪܘ. ܐܠܐ ܡܬܚܘ ܥܝܢܐ ܕܢܦܫܗܘܢ ܢܩܕܐܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܟܠ. ܘܠܡܘܬܐ ܕܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܩܒܠܘ ܥܠܝܗܘܢܿ ܘܠܐ ܐܬܪܚܩܘ ܡܢ ܩܪܝܬܗܘܢ ܡܛܘܠ ܕܐܫܟܚܘ ܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܠܒܝܫ ܠܒܪܢܫܐ ܡܛܠܬܢ. ܕܢܦܣܘܩ ܟܠܗܿ ܚܛܝܬܐ. ܘܢܣܝܡ ܠܢ ܗܕܐ ܠܐܘܪܚܐ ܕܚ̈ܝܐ ܠܘ ܓܝܪ pb. 338 ܒܚܛܘܦܝܐ ܚܫܒܗܿ ܨܒܘܬܐ ܕܢܗܘܐ ܦܚܡܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܢ ܠܐ ܢܦܫܗ ܣܪܩ ܗܘܐ. ܘܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܢܣܒ. ܘܒܐܣܟܡܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܐܫܬܟܚ ܘܡܟܟ ܢܦܫܗ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ. ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܙܩܝܦܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܪܝܘ ܒܡ̈ܘܗܒܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܣܗ̈ܕܐ ܠܒܝ̈ܫܝ ܠܡܫܝܚܐ. ܘܟܘܠܗܘܢ ܟܐ̈ܒܐ ܘܟܠܗܘܢ ܦܘܪ̈ܣܐ ܕܫ̈ܢܕܐ. ܠܘ ܚܕܐ ܙܒܢ. ܐܠܐ ܐܝܬ ܕܐܦ ܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܣܝܒܪܘ. ܘܟܠ ܠܘܚ̈ܡܝܢ. ܠܘ ܕܡ̈ܠܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܕܥܒ̈ܕܐ ܣܒܠܘ. ܕܡܣܓܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܠܒܝ̈ܫܝ ܙܝܢܐ. ܘܗܢܘܢ ܡܢ ܪܥܝܢܗܘܢ ܠܐ ܡܬܪܦܝܢ ܗܘܘ. ܡܛܠ ܕܚܘܒܐ ܡܫܡܠܝܐ ܠܒܪ ܫܕܐܿ ܠܗܿ ܠܕܚܠܬܐ. ܕܢܬܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܢܨܝܚܘܬܗܘܢܿ ܘܥܠ ܓܢܒܪܘܬܐ ܕܒܟܠ ܫ̈ܢܕܝܢ. ܐܝܕܐ ܡܠܬܐ ܣܦܩܐ ܠܢ. ܟܕ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܐ ܫܘܠܛܢܐ ܠܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܝܢ ܠܡܨܥܪܘ ܐܢܘܢܿ ܐܝܬ ܕܒܩ̈ܝܣܐ ܒܠܥܝܢ ܗܘܘ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܒܫܒ̈ܛܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܨܘ̈ܠܦܢܬܐ. ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܒܥܪ̈ܩܐ. ܚܪ̈ܢܐ ܒܚܒ̈ܠܐ. ܚܙܬܐ ܕܝܢ ܕܫ̈ܢܕܝܗܘܢ ܡܫܚܠܦܐ ܗܘܬ. * * * * * ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܕܠܐ ܕܚܠܐ ܢܗܘܘܢܿ ܡܢ ܒܬܪ ܫܘܠܡܗ ܒܕܚܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܀

8.11

ܕܚܕܥܣܪ. ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܐܣܗܕܘ ܒܦܪܘܓܝܐ.

ܡܢܐ ܡܟܝܠ ܡܬܒܥܐ ܠܢ ܕܢܐܡܪ ܣܓܝܐ̈ܬܐ. ܘܢܘܣܦ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܚ̈ܕܬܬܐ ܥܠ ܚ̈ܕܬܬܐ. ܕܐܝ̈ܓܘܢܐ ܕܬܟ̈ܬܘܫܝܗܘܢ pb. 339 ܕܣܗ̈ܕܐ ܕܗܘܘ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܕܒܢܡܘܣܐ ܕܓܘܐ ܒܛܘܦܣܐ ܕܩܪܒܐ ܡܬܚܪܒܝܢ ܗܘܘ. ܗܐ ܓܝܪ ܟܘܠܗܿ ܚܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܒܦܪܘܓܝܐ. ܠܓܒܪ̈ܝܗܿ ܥܡ ܢܫ̈ܝܗܿ ܘܝ̈ܠܘܕܐ ܕܒܗܿ. ܚܕܪܘܗܿ ܠܒ̈ܫܐ ܕܙܝܢܐ ܘܐܪܡܝܘ ܢܘܪܐ ܘܐܘܩܕܘܗܿ. ܟܕ ܩܪܝܢ ܗܘܘ ܘܡܣܗܕܝܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܕܟܘܠܗ ܥܡܐ ܕܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ ܥܡܪ ܗܘܐ. ܠܘܓܣܛܐ ܥܡ ܐܣܛܪ̈ܛܝܓܐ. ܘܪ̈ܫܢܐ ܥܡ ܟܘܠܗ ܥܡܐ. ܘܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܘܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܡܕܡ ܠܐ ܡܬܛܦܣܝܢ ܗܘܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܦܩܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܕܢܦܠܚܘܢ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܚܕ. ܕܐܝܩܪܐ ܕܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܐܕܘܩܛܣ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܡܢ ܐܢܫܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܒܐܝܛܠܝܐ ܘܐܬܕܒܪ ܒܟܠܗܘܢ ܕܪ̈ܓܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܡܬܝܗܒܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܕܓܘܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܡܢܗܘܢ ܡܓܝܣܛܪܘܬܐ ܘܩܬܠܝܩܘܬܐ ܕܠܐ ܪܫܝܢ ܕܒܪ ܗܘܐ. ܘܗܿܘ ܕܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܫܬܒܚ ܗܘܐ. ܠܚܪܬܐ ܒܢܨܚܢܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܒܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܡܫܝܚܐ. ܟܕ ܒܗ ܒܕܪܓܐ ܕܩܬܠܝܩܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܣܝܒܪ ܐܝܓܘܢܐ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܐܨܛܒܬ ܒܟܠܝܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ܀

8.12 pb. 340

ܕܬܪܥܣܪ. ܥܠ ܣܘܓܐܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ. ܕܥܒܕܘ ܐܝܓܘܢܐ ܒܦܘܪܫܢܐ ܣܓܝܐ.

ܡܢܐ ܡܬܒܥܐ ܗܫܐ ܕܒܫܡܐ ܐܕܟܪ ܠܕܫܪܟܐ. ܐܘ ܕܐܡܢܐ ܣܘܓܐܐ ܕܓܒܪ̈ܐ. ܐܘ ܕܐܨܘܪ ܫ̈ܢܕܐ ܕܟܠ ܙܢ̈ܝܢ ܕܣ̈ܗܕܐ ܬܡ̈ܝܗܐ. ܕܡܢܗܘܢ ܒܦܠܩ̈ܐ ܐܬܦܣܩܘ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܘܐ ܒܐܪܒܝܐ. ܡܢܗܘܢ ܫܩ̈ܝܗܘܢ ܐܬܬܒܪ. ܐܝܟ ܕܓܕܫ ܠܗܿܢܘܢ ܕܒܩܦܕܘܩܝܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܡܢ ܕܪܝܫ ܒܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܒܪܘܡܐ ܐܬܬܠܝܘ. ܘܢܘܪܐ ܕܫܗܝܐ ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܬܚܘܬܝܗܘܢܿ ܘܒܬܢܢܐ ܕܡܢܗܿ ܣܠܩ ܗܘܐ. ܡܬܚܢܩܝܢ ܗܘܘ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܘܐ. ܠܗܿܢܘܢ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܐܦ ܕܚܪ̈ܢܐ ܪ̈ܫܐ ܕܢܚܝܪ̈ܝܗܘܢ ܘܕܐܕ̈ܢܝܗܘܢ ܘܕܨܒ̈ܥܬܗܘܢܿ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܣܪܚܘ ܗܘܘ. ܘܫܪܟܐ ܕܗܕܡ̈ܝܗܘܢ ܘܡ̈ܢܘܬܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܦܣܩܘ. ܐܝܟ ܕܗܘܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܡܢܐ ܡܬܒܥܐ ܕܢܥܝܪ ܕܘܟܪܢܐ ܕܗܿܠܘܟ ܕܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܕܒܛܓܢܐ ܕܢܘܪܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܠܡܘܬܐ. ܐܠܐ ܠܡܣܡ ܒܪܫܐ ܢܓܝܪܐ ܡܬܛܘܝܢ ܗܘܘ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܒܥܓܠ ܝܡܝܢܗܘܢ ܒܢܘܪܐ ܣܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܥܠ ܕܠܐ ܢܩܪܒܘܢ ܕܒܚܬܐ ܡܣܝܒܬܐ. ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܥܪܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܢܣܝ̈ܘܢܐ ܕܗܠܝܢ. ܩܕܡ ܕܢܬܬܚܕܘܢ ܘܢܦܠܘܢ ܒܝܕܐ ܕܒ̈ܥܠܕܒܒܐ. ܡܢ ܠܥܠ ܡܢ ܪܘܡܐ ܕܐܓܪ̈ܐ ܢܦܫܗܘܢ ܫܕܝܢ ܗܘܘ. ܕܡܘܬܐ ܒܚܛܘܦܝܐ ܣܝܡܢ ܗܘܐ ܠܗܘܢܿ ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܒܝܫܘܬܗܘܢ ܕܪ̈ܫܝܥܐ܀ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܩܕܝܫܬܐ. pb. 341 ܘܬܡܝܗܐ ܒܓܒܝܘܬܐ ܕܢܦܫܗܿ. ܘܡܫܡܗܐ ܗܘܬ ܒܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܒܐܢܛܝܟܝܐ. ܒܥܘܬܪܐ ܘܒܛܘܗܡܐ. ܘܒܬܫܒܘܚܬܐ ܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܿ ܒ̈ܢܬܐ ܒ̈ܬܘܠܬܐ. ܕܒܫܘܦܪܐ ܕܦܓܪܐ ܘܒܩ̈ܘܡܬܐ ܝܐܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܪܒܝܬ ܐ̈ܢܝܢ ܒܢܡ̈ܘܣܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܡܛܠ ܕܣܓܝ ܚܣܡܐ ܡܬܙܝܥ ܗܘܐ ܥܠܝܗܝܢ ܡܢ ܛܪܘܢܐ. ܒܟܠ ܦܘܪ̈ܣܝܢ ܡܬܟܪܟ ܗܘܐ ܘܡܥܩܒ ܠܗܝܢ ܕܡܬܛܫܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥ ܕܒܐܬܪܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗ̈ܘܝ. ܒܒܛܝܠܘܬܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܩܪܐ ܐܢܝܢ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܐܬܬܚܕ ܗ̈ܘܝ ܒܡܨܝܕܬܐ ܕܐܣܛܪ̈ܛܘܝܟܐ. ܟܕ ܚܙܬ ܕܠܝܬ ܠܗܿ ܦܘܪܣܐ. ܕܬܡܕ ܗܝ ܘܒ̈ܢܬܗܿ. ܦܚܡܬ ܒܡܚܫܒܬܗܿ ܒܝܫ̈ܬܐ ܕܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܘܕܥܛܠܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܠܘܚܡܐ ܕܙܢܝܘܬܐ. ܗܿܝ ܕܐܦܠܐ ܒܐܕ̈ܢܝܗܿ ܕܬܫܡܥ ܘܬܣܝܒܪ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܪܥܝܐ ܗܘܬ. ܐܢ ܠܐ ܐܦܠܐ ܕܢܫܠܡܢ ܢܦܫܗܝܢ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܫ̈ܕܐ. ܕܡܪܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡ̈ܘܬܝܢ. ܘܒܝܫ ܡܢ ܟܠ ܐܒ̈ܕܢܝܢ. ܐܡܪܐ ܗܘܬ. ܚܕ ܕܝܢ ܫܪܝܐ ܠܗܠܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܕܐܝܬ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܝܬ ܓܘܣܐ ܕܒܡܪܢܿ ܘܠܢܦܫܗܿ ܘܠܒ̈ܢܬܗܿ ܡܠܟܐ ܗܘܬ. ܘܡܢ ܕܐܫܬܘܝ ܒܗܢܐ ܪܥܝܢܐ. ܟܠܗܝܢ ܚܙܩ ܦܓܪ̈ܝܗܝܢ ܒܠܒܘ̈ܫܝܗܝܢ ܢܟܦܐܝܬ. ܘܟܕ ܡܨܥ ܗܘ̈ܝ ܠܐܘܪܚܐ. ܫܐܠ ܡܢ ܢܛܘܪ̈ܐ ܠܡܪܚܩܘ ܩܠܝܠ. ܘܗܝܕܝܢ ܒܢܗܪܐ ܕܪܕܐ ܗܘܐ ܢܦܫܗܝܢ ܬܡܢ ܐܪܡܝ ܗܘ̈ܝ. ܗܢܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܠܩܢܘܡ̈ܝܗܝܢ ܫܕܝ ܗ̈ܘܝ. ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܝܢ ܒ̈ܬܘܠܬܐ ܕܒܗܿ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܕܒܚܕܐ ܐܘܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܒܟܠ ܡܕܡ ܝܐ̈ܝܢ ܗ̈ܘܝ ܠܐܠܗܐ. ܘܐܝܬܗܝܢ ܗܘ̈ܝ ܐܚ̈ܘܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܫܒܝܚܢ ܗܘ̈ܝ ܒܛܘܗܡܐ. ܘܬܡܝܗܢ ܒܕܘܒܪ̈ܐ. pb. 342 ܘܛ̈ܠܝܢ ܗܘ̈ܝ ܒܫܢ̈ܝܐ. ܘܫܦܝܪܢ ܗܘ̈ܝ ܒܦܓܪ. ܘܢܟܦܢ ܗܘܝ ܒܢܦܫ. ܘܐܪܚܝܡܢ ܗ̈ܘܝ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܬܡܝܗܢ ܗܘ̈ܝ ܒܚܦܝܛܘܬܗܝܢ. ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܣܝܒܪܐ ܗܘܬ ܐܪܥܐ ܠܡܛܥܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܒ̈ܒܐ ܐܪ̈ܓܝܓܐ. ܦܩܕܘ ܗܘܘ ܦܠܚ̈ܝܗܘܢ ܕܫ̈ܐܕܐ ܕܢܫܬܕܝܢ ܒܝܡܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܡܣܬܥܪܢ ܗܘ̈ܝ܀ ܕܕܚܝ̈ܠܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܡܫܡܥܬܐ. ܡܣܝܒܪܢ ܗܘܘ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܦܛܢܘܣ. ܩ̈ܢܝܐ ܓܝܪ ܚܪ̈ܦܐ ܒܪܝܫ ܨܒ̈ܥܬܗܘܢ ܬܚܝܬ ܛܦܪ̈ܝܗܘܢ ܡܕܥܨܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܒܪܐ ܒܢܘܪܐ ܡܦܫܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܐ ܕܐܬܗܦܟ ܒܢܘܪܐ. ܥܠ ܚܨ̈ܝܗܘܢ ܡܫܦܥܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܕܡ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܝܬܝܪ ܡܝܩܪܝܢ ܒܦܓܪܐ. ܡܛܘܝܢ ܗܘܘ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܒܗܕܡ̈ܐ ܟܣ̈ܝܐ ܘܒܪ̈ܚܡܝܗܘܢ ܚ̈ܫܐ ܣ̈ܢܝܐ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܝܢܿ ܘܕܠܐ ܡܬܡܠܠܝܢ ܡܣܝܒܪܢ ܗܘܘ. ܐܝܠܝܢ ܕܕܝ̈ܢܐ ܢܨܝ̈ܚܐ ܬܒ̈ܥܝ ܢܡ̈ܘܣܐ. ܨܢܝܥܘܬܗܘܢ ܒܗܘܢ ܡܚܘܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܝܟ ܚܟܡܬܐ ܫܒܝܚܬܐ ܡܬܦܪܣܝܢ ܗܘܘ ܘܡܫܦܥܝܢ ܫ̈ܕܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܚܕܬܐܝܬ ܒܟܠܙܒܢ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܝܟ ܕܒܐܓܘܢܐ ܢܥܒܪܘܢ ܠܚ̈ܕܕܐ ܒܙܟܘܬܐ ܡܡܪܝܢ ܗܘܘ. ܚܪܬܐ ܕܝܢ ܕܐܘ̈ܠܨܢܐ. ܟܕ ܒܝܬܝܪܘܬܐ ܡܟܝܠ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܐܘܚܠܘ. ܘܠܐܝܘ ܡܢ ܕܠܡܩܛܠ. ܘܣܒܥܘ ܘܐܬܡܠܝܘ ܡܢ ܫܦܝܥܘܬܐ ܕܕܡܐ. ܐܬܦܢܝܘ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܐ ܕܣܒܪܘ ܒܪܥܝܢܗܘܢ ܠܒܣܝܡܘܬܐ ܘܡܪܚܡܢܘܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܟܝܠ ܐܝܪ ܪܥܝܢܗܘܢ ܡܕܡ ܕܣܢܐ ܠܘܬܢ ܠܐ ܢܣܥܪܘܢ. ܟܕ ܐܡܪܝܢ. ܕܠܐ ܠܡ ܙܕܩ ܕܒܕܡܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܘܚܕܢܢ ܢܣܝܒ ܡ̈ܕܝܢܬܢܿ pb. 343 ܐܦܠܐ ܕܒܩܫܝܘܬܐ ܢܨܥܪ ܪܝܫܢܘܬܐ ܡܥܠܝܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ. ܗܿܝ ܕܠܘܬ ܟܠܢܫ ܒܣܝܡܐ ܘܢܝܚܐ. ܙܕܩ ܗܘ ܠܡ ܓܝܪ ܕܬܬܡܬܚ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ ܒܥܘܕܪܢܐ. ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܢܗܘܘܢ ܡܬܚܝܒܝܢ ܠܡܘܬܐ. ܐܠܐ ܢܫܬܪܐ ܗܢܐ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܥܠܝܢ ܡܛܠ ܡܪܚܡܢܘܬܗܘܢ ܕܡ̈ܠܟܐ. ܕܢܗ̈ܘܝܢ ܕܝܢ ܡܬܚ̈ܨܝܢ ܥܝ̈ܢܝܗܘܢܿ ܘܡܣܬܪܚܢ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܐܬܦܩܕ ܗܘܐ. ܕܡܪܚܡܢܘܬܗܘܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܡܣܡ ܒܪ̈ܫܐ ܩ̈ܠܝܠܐ ܕܥܠܝܢ. ܘܡܟܝܠ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܪܚܡܢܘܬܗܘܢ ܕܪ̈ܫܝܥܐ. ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܐܢܝ ܕܢܐܡܪ ܣܘܓܐܗܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܣܝܒܪܢ ܗܘܘ. ܕܐܝܬ ܕܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܕܝܡܝܢܐ ܒܣܝܦܐ ܡܬܦܣܩܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܒܢܘܪܐ ܡܬܟܘܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܕܣܡܠܐ. ܒܡ̈ܩܦܣܝܗܘܢ ܡܬܟܘܝܢ ܗܘܘ ܘܡܣܬܪܚܝܢ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ. ܠܡܛܠܘܢ ܕܢܚܫܐ ܕܐܝܬ ܒܐܬܪ̈ܘܢ ܐܬܪ̈ܘܢ ܡܬܚܝܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܫܬܕܘܢܿ ܠܘ ܡܛܠ ܬܫܡܫܬܐ ܕܚܫܚܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܟܘܝܒܐ ܘܫܦܠܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܡܬܚܝܒܝܢ ܗܘܘ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܐܝܓ̈ܘܢܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܢܨܚܝܢ ܗܘܘ. ܗܿܢܘܘܢ ܕܠܐ ܡܫܟܗܝܢ ܚܢܢ ܠܡܬܢܝܘ ܐܢܘܢܿ ܙܟܝܢ ܓܝܪ ܢܫܚ̈ܢܝܗܘܢ ܠܡܠܬܐ. ܕܒܗܠܝܢ ܐܫܬܒܚܘ ܣܗ̈ܕܐ ܢܨܝ̈ܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܚܙܝܢ ܗܘܘ ܓܢܒܪܘܬܗܘܢ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܡܬܗܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܬܚܘܝܬܐ ܕܚܝܠܗ ܟܣܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܒܫܪܪܐ ܕܦܪܘܩܢ ܒܓܠܝܐ ܡܚܘܝܢ ܗܘܘ܀܀

8.13 pb. 344

ܕܬܠܬܥܣܪ. ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܪܫܐ ܕܥܕ̈ܬܐ. ܕܚܘܝܘ ܫܪܪܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܡܟܪܙܝܢ ܗܘܘ. ܒܫܘܦܥܐ ܕܕܡܗܘܢܿ

ܕܠܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܒܫܡܐ ܐܕܟܪ ܐܢܘܢ ܐܪܝܟܐ ܗܝ ܬܫܥܝܬܐ. ܘܟܒܪ ܐܦܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܬܗܘܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܐܣܗܕܘ ܕܥܕ̈ܬܐ ܝܕܝ̈ܥܬܐ ܢܕܟܪ. ܘܩܕܡܝܐ ܒܕܘܟܪܢܐ ܕܡܗܝܡ̈ܢܐ. ܢܬܪܫܡ ܣܗܕܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܢܬܝܡܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܢܝܩܘܡܕܝܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܕܐܬܦܣܩ ܪܫܗ ܒܡܘܕܝܢܘܬܐ. ܘܡܢ ܣܗ̈ܕܐ ܕܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܒܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܘܗܝ ܚܠܝܨܐ ܐܝܬܘܝܗ ܗܘܐ. ܠܘܩܝܢܘܣ ܩܫܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܬܡܢ. ܕܐܣܗܕ ܒܢܝܩܘܡܕܝܐ ܐܦ ܗܘ. ܟܕ ܡܠܟܐ ܬܡܢ ܗܘܐ. ܕܐܟܪܙ ܠܘܩܕܡ ܡܠܟܘܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܡܠܬܐ. ܒܝܕ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ. ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܐܦ ܒܥܒܕܐ܀ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܕܐܣܗܕܘ ܒܦܘܢܝܩܐ ܗܘܘ ܐܢܫܐ ܝܕܝ̈ܥܐ. ܘܒܟܘܠ ܡܕܡ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܥܢܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܛܝܪܝܢܝܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܨܘܪ. ܙܢܘܒܝܣ ܩܫܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܨܝܕܢܿ ܣܠܘܢܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܚܡܨ. ܕܗܘ ܗܢܐ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܗܘܐ ܗܘܐ. ܒܚܡܨ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܬܥܠܝ ܠܟܢ̈ܫܐ ܕܣܗ̈ܕܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܕܒܗܿ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܝܩܪܘ ܠܡܠܬ ܐܠܗܐ. ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܐܫܬܒܚܘ. ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܝܢ ܐܫܬܕܝ ܠܥܘܡ̈ܩܘܗܝ ܕܝܡܐ. ܙܢܘܒܝܣ ܕܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܣܝܐ ܡܗܝܪܐ ܒܣܪ̈ܩܐ ܕܡܣܬܪܩ ܗܘܐ ܒܐ̈ܠܘܗܝ ܚܠܝܨܝܬ pb. 345 ܒܗܘܢ ܒܫ̈ܢܕܘܗܝ ܡܝܬ. ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܕܐܣܗܕܘ ܒܦܠܣܛܝܢܐ. ܣܠܘܢܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܥܙܐ. ܒܡܛܠܘܢ ܕܢܚܫܐ ܕܐܝܬ ܒܦܝܢܘ. ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܗܘܝܢ ܗܘܘ ܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐ ܒܡܢܝܢܐ ܐܬܦܣܩܘ ܪ̈ܫܝܗܘܢܿ ܘܡܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܬܘܒ. ܦܐܠܘܣ ܘܢܝܠܘܣ ܐܦܣܩ̈ܘܦܐ ܥܡ ܚܪ̈ܢܐ ܣܝܒܪܘ ܡܘܬܐ ܒܢܘܪܐ. ܘܠܫܘܒܗܪܐ ܪܒܐ ܕܥܕܬܐ ܕܩܣܪܝܐ. ܢܬܕܟܪܝܘܗܝ ܒܗܠܝܢ ܠܦܡܦܝܠܘܣ ܩܫܝܫܐ. ܕܬܡܝܗ ܗܘܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܗܘܘ ܠܘܬܢܿ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܫܘܒܚܐ ܕܢܨܚ̈ܢܘܗܝ ܒܙܒܢܐ ܕܥܗܢ ܢܬܟܬܒ. ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܦܛܪܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܒܡ̈ܠܦܢܐ ܕܕܚܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܢܬܟܬܒ. ܘܩܫ̈ܝܫܐ ܕܥܡܗ. ܦܘܣܛܘܣ. ܘܕܝܘܣ. ܘܐܡܘܢܝܘܣ. ܣܗ̈ܕܐ ܓܡܝܪ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܦܝܠܐܘܣ ܘܗܣܘܟܝܣ ܘܬܐܕܘܪܘܣ. ܐܦܣܩ̈ܘܦܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܕܒܡܨܪܝܢ. ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܚܪ̈ܢܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܐܝ̈ܕܝܥܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܥܕ̈ܬܐܕܒܐܬܪ ܐܬܪ ܘܕܘܟܐ ܕܘܟܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܕܘܟܪܢܐ. ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܓܕܫ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܘ ܒܟܘܠܗ ܥܠܡܐ. ܐܝ̈ܓܘܢܐ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܕܒܟܬܒܐ ܢܫܠܡ ܢܨܚ̈ܢܝܗܘܢ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܚܬܝܬܐܝܬ. ܠܘ ܕܝܠܢ ܗܝ ܕܢܫܬܥܐ. ܐܠܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܚܙܘ ܐܢܘܢ ܠܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܕܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܕܐܢܐ ܐܣܬܩܒܠܬ. ܥܘܗܕܢܐ ܠܝܕܘ̈ܥܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܢ ܥܒܕܝܢܢ ܒܟܬܒܐ ܐܚܪܢܐ. ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܬܫܥܝܬܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܡܕܡ ܕܐܣܬܥܪ ܒܢ. ܢܩܦ ܠܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ. ܡܕܡ pb. 346 ܕܓܕܫ ܡܢ ܫܘܪܝܗ ܕܪܕܘܦܝܐ. ܕܚ̈ܚܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܢ ܒܗܠܝܢ ܬܫ̈ܥܝܬܐ.܀.

8.14

ܕܐܒܬܥܣܪ. ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ..

ܥܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܩܕܡ ܩܪܒܗܘܢ ܕܥܡܢ. ܟܡܐ ܙܒܢܐ ܕܪ̈ܫܢܝܗܘܢ ܒܚܘܒܐ ܘܒܫܠܡܐ ܠܘܬܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܕܠܟܡܐ ܥ̈ܠܠܬܐ ܛܒ̈ܬܐ ܘܟܗܝܢܘܬܐ ܫܘܬ. ܐܝܕܐ ܡܠܬܐ ܡܫܟܚܐ ܠܡܫܬܥܝܘ. ܟܕ ܓܣܪ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܕܝܢ ܗܘܘ ܫܘܠܛܢܐ ܕܪܫܢܘܬܐ ܡܠܝܘ ܥܣܪ ܫ̈ܢܝܢ. ܒ̈ܥܐܕܐ ܘܒܚ̈ܓܐ ܘܒܒܘ̈ܣܡܐ ܦܨ̈ܝܚܐ. ܘܒܟܠܗ ܫܠܡܐ ܟܗܝܢܐ ܥܡܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܟܢܐ ܕܠܐ ܥܘܟܪܐ ܪܒܐܿ ܗܘܐ. ܘܒܟܠܝܘܡ ܥܫܢ ܗܘܐ ܫܘܠܛܢܗܘܢܿ ܘܟܕ ܐܬܚܠܦ ܡܢ ܫܠܝ ܡܢ ܫܠܡܐ ܕܠܘܬܢܿ ܘܩܪܒܐ ܩܫܝܐ ܐܥܝܪܘ ܗܘܘ. ܟܕ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܠܝܘ ܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܒܗܢܐ ܩܪܒܐ. ܘܡܕܡ ܬܘܒ ܚܕܬܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ ܒܡܠܟܘܬܗܘܢܿ ܘܐܗܦܟ ܟܠܗܝܢ ܨܒ̈ܘܬܗܘܢܿ ܟܘܪ̈ܢܐ ܓܝܪ ܒܝ̈ܫܐ ܐܬܥܝܪܘ ܗܘܘ ܥܠ ܗܿܘ ܪܫܐ ܕܟܘܠܗܿ ܡܠܟܘܬܗܘܢܿ ܕܡܢܗܘܢ ܡܢ ܟܘܪܗܢܐ ܐܦ ܬܪܥܝܬܐ ܐܬܗܦܟܬ ܠܫܢܝܘܬܐ. ܥܡ ܗܿܘ ܐܚܪܢܐ ܕܒܐܝܩܪܐ ܕܬܪܗܝܢ ܡܢ ܒܬܪܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܕܘܒܪܐ ܗܕܝܘܛܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܐܢܫܐ ܩܒܠ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܣܬܥܪ ܗ̈ܘܝ. ܠܬܪܝܢ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܒܟܠ ܡܕܡ ܐܬܦܠܓܬ ܗܘܬ. ܨܒܘܬܐ ܕܐܦܠܐ ܡܬܘܡ. pb. 347 ܡܢ ܩܕܝܡ ܗܘܬ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܕܗܘܐ ܒܡܨܥܬܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܗܿܘ ܕܢܝܚ ܗܘܐ ܒܟܠܗܘܢ ܗܘ̈ܦܟܘܗܝ. ܘܠܘܬ ܗܿܢܘܢ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܒܒܣܝܡܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܚܘܒܐ. ܫܒܩ ܡܢ ܒܬܪܗ ܒܪܐ ܚܒܝܒܐ ܚܠܦܘܗܝ. ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܐܘܛܩܪܛܘܪ ܣܒܣܛܘܣ. ܘܒܢܡܘܣܐ ܕܟܝܢܐ ܕܚܓܘܐ ܫܠܡ ܚܝ̈ܘܗܝ. ܘܗܘ ܩܕܡܐܝܬ ܒܐܠܗܐ ܡܫܬܡܗ ܗܘܐ. ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ. ܟܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܡܬܬܚܝܒ ܗܘܐ ܠܡܠܟܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܢܝܚܐ ܘܒܣܝܡܐ ܕܡ̈ܠܟܐ. ܗܿܘ ܕܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܝܘܡ̈ܬܢ ܐܝܟ ܕܙܕܩ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܫܠܡ ܙܒܢܐ ܕܪܫܢܘܬܗ. ܘܐܦ ܒܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܝܩܪܐ ܘܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ ܠܝܘܬܪܢܐ ܢܦܫܗ ܝܒܗ ܗܘܐ. ܐܦ ܒܩܪܒܐ ܕܠܘܬܢ ܐܦܠܐ ܩܠܝܠ ܐܫܬܘܬܦ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܕܚ̈ܠܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܗ. ܕܠܐ ܚܘܣܪܢܐ ܘܕܠܐ ܛܘܠܡܝܐ ܢܛܪ ܗܘܐ. ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܗܝ̈ܟܠܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܣܬܪ. ܘܠܐ ܚܕܬ ܥܠܝܢ ܡܕܡ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܘܠܡܐ ܛܒܐ ܕܡܫܡܠܐ ܒܛܘܒ̈ܐ ܩܒܠ ܗܘܐ. ܕܡܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܦܩ ܒܡܠܟܘܬܗ ܒܐܘܝܘܬܐ ܘܒܫܘܒܚܐ. ܟܕ ܩܒܠ ܡܢܗ ܒܪܐ ܚܒܝܒܐ ܢܟܦܐ ܕܕܚܠ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ. ܕܡܚܕܐ ܒܫܘܪܝܗ ܡܠܟܐ ܡܫܡܠܝܐ ܣܒܣܛܘܣ. ܡܢ ܦܠܚ̈ܘܗܝ ܡܫܬܡܗ ܗܘܐ. ܘܩܕܡܝܗܘܢ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܕܟܘܠ ܐܫܬܡܗ ܗܘܐ. ܘܗܘ ܐܩܝܡ ܢܦܫܗ ܕܢܗܘܐ ܡܡܪܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝ ܡܠܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܗܢܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܀܀܀

8.15 pb. 348

ܕܡܫܬܥܣܪ. ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫ ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ.

ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܘܐܦ ܠܝܩܢܣ ܐܝܟ ܕܒܡܫܚܒܬܐ ܕܕܝܢܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܘܬܐ ܐܫܬܡܗ ܐܘܛܩܪܛܘܪ ܣܒܣܛܘܣ. ܠܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܪܒܐ * * * * * * * * * * * * ܩ̈ܠܐ ܘܠܫ̈ܕܐ. ܘܠܛܥܝܘܬܐ ܕܦܬܟܪܘܬܐ ܣܓܝ ܡܬܚܦܛ ܗܘܐ. ܠܒܪ ܡܢ ܩܨܡ̈ܐ ܕܝܢ ܘܢܒܝܘܬܐ ܕܫ̈ܐܕܐ. ܐܦܠܐ ܥܕܡܐ ܠܛܦܪܐ ܕܢܙܝܥ ܡܕܡ ܨܒܐܿ ܗܘܐ. ܘܡܛܠܗܢܐ ܐܦ ܪܕܘܦܝܐ ܥܙܝܙܐܝܬ ܘܐܟܝܦܐܝܬ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܩܕܡܘܗܝ ܐܘܣܦ ܗܘܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܟܘܠ ܡ̈ܕܝܢܢ ܢܘ̈ܣܐ ܡܒܢܐ ܗܘܐ. ܘܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐ ܐܣܬܬܪܘ. ܕܢܬܚܕܬܘܢ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܦܩܕ ܗܘܐ. ܘܟܘܡܪ̈ܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܟܒܠ ܐܬܪ ܘܡܕܝܢܐ ܡܩܝܡ ܗܘܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ. ܒܟܠ ܗܦܪܟܝܐ ܚܕ ܟܘܡܪܐ ܡܢ ܐܢܫܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܪ̈ܫܝ ܡܕܝܢܬܐ. ܐܝܢܐ ܕܐܫܬܒܚ. ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܕܪܓܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܢܩܘܡ ܦܩܕ ܗܘܐ. ܥܡ ܡܫܪܝܬܐ ܕܐܣܛܪ̈ܛܘܝܛܐ ܘܠܒ̈ܫܐ ܕܙܝܢܐ. ܠܟܘܠܗܘܢ ܕܝܢ ܚܪ̈ܫܐ. ܐܝܟ ܕܠܐܢܫܐ ܟܐ̈ܢܐ ܘܪ̈ܚܡܝ ܐܠܗܐ. ܗܓܡܘܢܘܬܐ ܘܫ̈ܘܠܛܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܡܝܩܪ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܒܟܠ ܐܬܪ ܘܡܕܝܢܐ ܒܟܘܠ ܗܦܪܟܝܐ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ. ܒܓܒܝܬܐ ܕܕܗܒܐ ܘܕܣܐܡܐ. ܘܕܩ̈ܢܝܢܐ ܕܠܐ ܡܬܚܫܒܝܢܿ ܘܒܛܥܢܐ ܝܩܝܪܐ ܕܚܘܣܪܢܐ ܐܠܨ ܗܘܐ ܘܡܩܦܚ. ܘܡܢ ܥܬܝܪ̈ܐ. ܩ̈ܢܝܢܐ ܕܡܢ ܐܒ̈ܗܝܗܘܢ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܢܣܒ ܗܘܐ. ܘܥܘܬܪܐ ܕܡܢ ܫܠ. ܘܟܫ̈ܝܬܐ ܕܩ̈ܢܝܢܐ ܠܡܫ̈ܕܠܢܘܗܝ ܝܗܒ ܗܘܐ. ܒܪܘܝܘܬܐ ܕܝܢ pb. 349 ܗܟܢܐ ܡܫܬܪܚ ܗܘܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܬ ܡܫܬܝܐ ܐܦ ܡܢ ܗܘܢܗ ܢܦܩ ܗܘܐ. ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܦܩܕ ܗܘܐ ܒܪܘܝܬܗ. ܕܡܐ ܕܢܦܨܗ ܚܡܪܗ. ܒܬܪ ܝܘܡܐ ܠܬܘܬ ܢܦܫܐ ܐܬܐܿ ܗܘܐ. ܒܝܥܢܘܬܗ ܕܝܢ ܡ̈ܐܟܠܬܐ ܕܐܣܘܛܘܬܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܥܒܿܕ ܗܘܐ. ܘܡܠܦܢܐ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܠܪ̈ܫܢܘܗܝ ܘܡܫܬܡ̈ܥܢܘܗܝ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܠܦ̈ܠܚܝ ܐܣܛܪܛܝܐ ܠܡܬܪܦܝܘ ܒܝܕ ܦܘ̈ܢܩܐ ܘܦܚܙܬܐ ܡܬܚܬ ܗܘܐ. ܠܗܓܡ̈ܘܢܐ ܕܝܢ ܘܒܪܗܒܝ ܚܝܠܐ. ܒܚܛܘܦܝܐ ܘܥܠܘܒܘܬܐ ܠܡܬܥܫܢܘ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܬܚܝܬ ܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܡܓܪܓ ܗܘܐ. ܕܥܡܗ ܐܟܘܬܗ ܒܛܪܢܘܬܐ ܢܬܚܫܚܘܢܿ ܡܢܐ ܕܝܢ ܘܠܐܿ ܠܢ ܨܒ̈ܘܬܗ ܕܗܢ ܓܒܪܐ ܢܕܝܕ̈ܬܐ ܠܡܕܟܪܘ. ܐܘ ܠܡܡܢܐ ܣܘܓܐܐ ܕܢܫ̈ܐ ܕܒܗܝܢ ܓܐܪ ܗܘܐ. ܕܠܐ ܥܒܪ ܗܘܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܠܐ ܥܒܕ ܗܘܐ ܒܗܿ ܚܘܒܠܐ ܕܢܫ̈ܐ. ܘܚܛܘܦܝܐ ܬܘܒ ܕܒ̈ܬܘܠܬܐ. ܘܒܗܠܝܢ ܡܨܠܚ ܗܘܐ ܠܘܬ ܟܠܢܫ. ܠܒܪ ܡܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܫܝܛ ܠܗܘܢ ܡܘܬܐ. ܘܐܝܟ ܠܐ ܡܕܡ ܚܫܝܒܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܗܕܐ ܟܠܗܿ ܛܪܘܢܘܬܗ. ܓܒܪ̈ܐ ܓܝܪ ܣܒܠܘ ܡܢܗ ܢܘܪܐ ܘܣܝܦܐ ܘܩܘܒܥ ܨ̈ܨܐ. ܘܕܢܦܠܘܢ ܠܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܕܢܫܬܕܘܢ ܒܥܘܡ̈ܩܘܗܝ ܕܝܡܐ. ܘܦܣܩܐ ܕܗ̈ܕܡܐ ܘܟܘ̈ܝܐ ܘܕܢܬܚܨܝܢ ܥܝ̈ܢܝܗܘܢܿ ܘܕܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܢܣܬܪܚ ܟܠܗ ܦܓܪܗܘܢܿ ܘܥܡ ܗܠܝܢܿ ܘܐܦ ܟܦܢܐ ܘܡܛܠܘܢ ܘܐܣܘܪ̈ܐ. ܘܒܟܠܗܝܢ ܚܘܝܘ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܐܘ ܓܝܪ ܕܢܚܠܦܘܢ ܣܓܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܦܬܟܪ̈ܐ. ܢܫ̈ܐ ܕܝܢ ܠܘ ܒܨܝܪ ܡܢ ܓܒܪ̈ܐ pb. 350 ܣܒܠ. ܐܫܬܪܪ ܓܝܪ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܐܝܬ ܕܒܕܡܘܬ ܕܓܒܪ̈ܐ ܣܒܠ ܐܝ̈ܓܘܢܐ. ܘܫܩܠ ܟ̈ܠܝܠܐ ܐܟܘܬܗ ܕܢܨܚܢܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܚܒܠܐ ܡܬܢܓܕ ܗ̈ܘܝ. ܥܓܠ ܢܦܫ̈ܬܗܝܢ. ܠܡܘܬܐܡܫܠܡܢ ܗ̈ܘܝ. ܐ. ܦܓܪ̈ܝܗܝܢ ܠܚܘܒܠܐ.܀. ܚܕܐ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܓܐܪ ܗܘܐ ܛܪܘܢܐ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܟܪܣܝܢܝܬܐ. ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܝܕܝܥܐ ܗܘܬ ܘܫܒܝܚܐ. ܚܣܢܬܗܿ ܠܦܚܙܘܬܐ ܕܢܦܫܗ ܕܡܟܣܝܡܝܢܣ ܒܛܘܝܒܐ ܕܓܢܒܪܘܬܗܿ. ܫܒܝܚܐ ܗܘܬ ܐܦ ܒܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܒܥܘܬܪܐ ܘܒܛܘܦܗܡܐ. ܘܒܡܪܕܘܬܐ ܕܚܟܡܬܐ. ܟܠ ܡܕܡ ܕܝܢ ܬܪܝܢܐ ܕܢܟܦܘܬܐ ܚܫܝܒ ܗܘܐ ܠܗܿ. ܗܿܝ ܕܟܕ ܣܓܝ ܡܫܕܠ ܗܘܐ ܠܗܿ. ܕܡܩܛܠ ܕܝܢ ܢܩܛܠܗܿ ܠܐ ܡܨܐ ܗܘܐ. ܡܛܘܠ ܕܪܓܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܡܬܐ ܚܣܢܐ ܗܘܬ ܠܗ. ܟܕ ܗܝ ܠܡܡܬ ܡܛܝܒܐ ܗܘܬ. ܡܥܪܩܘ ܕܝܢ ܐܥܪܩܗܿ ܘܫܩܠ ܟܠܗ ܩܢܝܢܗܿ܀܀ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܕܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚܢ ܗ̈ܘܝ ܠܡܣܝܒܪܘ ܘܠܡܫܡܥ ܠܘܚ̈ܡܐ ܕܙܢܝܘܬܐ. ܟܠ ܙܢ̈ܝܢ ܕܫ̈ܢܕܐ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܫܘ̈ܢܩܐ ܣܝܒܪ ܗ̈ܘܝ ܡܢ ܕܝ̈ܢܐ ܕܒܟܠ ܥܡ̈ܡܝܢܿ ܬܡܝܗܢ ܗܘ̈ܝ ܕܝܢ ܗܠܝܢ. ܝܬܝܪ ܓܝܪ ܬܡܝܗܐ ܗܘܬ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܢܟܦܬܐ. ܘܫܒܝܚܬ ܒܛܘܗܡܐ ܕܡܢ ܪܗܘܡܐ. ܗܝܿ ܕܨܒܐ ܗܘܐ ܠܡܨܥܪܘܬܗܿ ܡܟܣܢܛܣ ܗܿܘ ܛܪܘܢܐ ܕܬܡܢ. ܗܿܘ ܕܐܟܘܬܗ ܕܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܕܢܫܥܘܪ ܡܬܦܪܣ ܗܘܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܫܡܥܬ ܕܐܬܘ ܘܩܡܘ ܥܠ ܬܪܥܗܿ ܡܫܡ̈ܫܢܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܛܪܘܢܐ ܡܫܡܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܚܙܬ ܠܒܥܠܗܿ ܕܡܢ ܕܚܠܬܗ ܐܦܣ ܕܢܕܒܪܘܢ pb. 351 ܘܢܘܒܠܘܢܗܿ. ܟܕ ܐܦ ܗܘ ܗܦܟܪܐ ܕܪܗܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܗܝ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܟܪܣܛܝܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ. ܐܫܬܐܠܬ ܩܠܝܠ ܥܕܢ ܐܝܟ ܕܬܨܛܒܬ. ܘܥܠܬ ܠܗܿ ܠܬܘܢܐ. ܘܟܕ ܗܘܬ ܒܠܚܘܕܝܗܿ ܫܩܠܬ ܣܝܦܐ ܘܡܚܬ ܒܠܒܗܿ. ܘܟܕ ܡܝܬܬ. ܫܒܩܬ ܫܠܕܗܿ ܠܗܢܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܕܢܕܒܪܘܢܗܿ. ܒܥܒ̈ܕܐ ܕܝܢ ܕܡܟܪܙܝܢ ܗܘܘ ܛܒ ܡܢ ܡ̈ܠܐ ܚܘܝܬ. ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܩܢܝ̈ܢܝܢ ܓܒܝܘܬܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܙܟܝܐ ܘܠܐ ܡܚܒܠܐ. ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܗܘܝܢ. ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܟܠܗܿ ܫܦܝܥܘܬܐ ܕܒܝܫܬܐ ܐܬܟܢܫܬ ܘܐܣܬܥܪܬ ܒܚܕ ܙܒܢܐ ܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܛܪ̈ܘܢܐ ܕܡܕܢܚܐ ܐܦ ܡܥܪܒܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܐܢܫ ܓܝܪ ܢܥܩܒ ܥܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܝܬܝܗܿ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܬܦܠܓܘ. ܟܕ ܐܡܪ ܕܡܢ ܐܪܕܘܦܝܐ ܕܝܠܢ ܗܘܐ. ܕܠܐ ܫܠܝ ܗܢܐ ܟܠܗ ܒܘܠܒܠܐ. ܥܕܡܐ ܕܩܒܠܘ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܦܪܗܣܝܐ. ܐܡܝܢܐܝܬ ܕܝܢ ܒܥܣܪ ܫ̈ܢܝܢ ܕܪܕܘܦܝܐ. ܠܐ ܫܠܝܘ ܠܡܬܢܟܠܘ. ܘܠܡܩܪܒܘ ܥܡ ܚ̈ܕܕܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܐܢܫ ܠܡܪܕܐ ܒܝܡܐ. ܕܡܢ ܟܠ ܐܬܪ ܕܢܪܕܐ ܗܘܐ. ܐܢ ܡܬܬܚܕ ܗܘܐ ܒܟܘܠ ܫ̈ܢܕܝܢ ܕܐܘ̈ܠܨܢܐ ܢܦܠ ܗܘܐ. ܘܡܬܢܓܕܝܢ ܗܘܘ ܘܡܣܬܪܩܝܢ ܒܐ̈ܠܥܝܗܘܢܿ ܘܡܫܬܐܠܝܢ ܗܘܘ ܕܕܠܡܐ ܡܢ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܐܫܬܕܪܘ. ܘܠܚܪܬܐ ܡܨܛܠܒܝܢ ܗܘܘ. ܐܘ ܒܢܘܪܐ ܠܬܫܢܝܩܐ ܐܙܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܣܟܪ̈ܐ ܘܫܪ̈ܝܢܐ ܡܛܝܒܝܢ pb. 352 ܗܘܘ. ܘܓܐܪ̈ܐ ܘܢܝܙ̈ܟܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܙܝܢܐ ܕܩܪܒܐ. ܘܐ̈ܠܦܐ ܕܒܗܝܢ ܙܒܢܐ ܕܩܪܒܐ ܒܟܠ ܐܬܪ ܡܣܬܕܪܢ ܗ̈ܘܝ. ܘܠܝܬ ܗܐܘ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܠܡܣܝܟܘ ܠܟܘܠ ܐܢܫ ܒܟܠܝܘܡ ܐܠܐ ܐܢ ܩܪܒܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ. ܒܬܪܟܢ ܟܦܢܐ ܕܡܘܬܐܐܕܪܟ ܗܘܐ. ܕܒܙܒܢܗ ܐܫܬܥܝܢ ܥܠܘܗܝ ܡܕܡ ܕܘܠܐ ܗܘܐ. ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗ̈ܘܝ. ܐܝܠܝܢ ܕܒܟܠܗ ܪܕܘܦܝܐ ܐܣܬܕܪ ܗ̈ܘܝ.܀.

8.17

ܕܫܒܬܥܣܪ. ܥܠ ܫܘܚܠܦܐ ܕܡ̈ܠܟܐ..

ܗܝܕܝܢ ܪ̈ܫܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܗܘܘ ܠܩܘܒܠܢ. ܗ̤ܿܘܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܐܣܬܥܪ ܩܪܒܐ ܠܘܬܢ ܬܡܝܗܐܝܬ ܐܫܬܚܠܦ ܪܥܝܢܗܘܢ. ܘܐܗܦܟܘ ܡ̈ܠܝܗܘܢܿ ܘܒܟ̈ܬܝܒܬܐ ܒܣܝܡ̈ܬܐ ܕܠܘܬܢܿ ܘܒܦܘܩ̈ܕܢܐ ܢܝ̈ܚܐ. ܢܘܪܐ ܪܒܬܐ ܕܐܬܓܘܙܠܬ ܗܘܬ ܒܪܕܘܦܝܐ ܕܥܟܘ ܗܘܘ. ܠܘ ܕܝܢ ܡܢ ܒܢܝ ܐܢܫܐ ܗܘܬ ܥܠܬܗܿ ܕܗܕܐ ܐܦܠܐ ܪܘܚܦܐ. ܐܦܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܕܡ̈ܠܟܐ. ܣܓܝ ܓܝܪ ܒܨܝܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܗܕܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܓܝܪ ܒܟܠܝܘܡ. ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܗܿܘ ܙܒܢܐ. ܒܒܝܫ̈ܬܐ ܥܠܝܢ ܡܨܛܢܥܝܢ ܗܘܘ. pb. 353 ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܕܟܠ ܫܘ̈ܚܠܦܝܢ ܒ̈ܫܢܕܐ ܕܥܠܝܢ ܒܟܘܠ ܙܒ̈ܢܝܢ ܡܬܦܪܣܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܣܘܥܪܢܐ ܗܘ ܓܠܝܐ ܕܡܦܪܢܣܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܕܐܬܪܥܝ ܠܥܡܗ. ܘܠܗܿܘ ܪܫܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܐܝܬܝ ܥܠܘܝ ܐܘܠܨܢܐ ܕܬܫܢܝܩܐ. ܕܫܪ ܡܢ ܦܓܪܗ ܘܐܬܥܠܠ ܥܕܡܐ ܠܢܦܫܗ. ܡܢ ܫܠܝ ܓܝܪ ܒܗܕܡ̈ܐ ܟܣ̈ܝܐ ܕܓܘܗ. ܗܘܐ ܠܗ ܩܒܝܐ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܟܒܐ ܥܡܝܩܐܝܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܪܘܢܓܐ. ܘܗܘܐ ܒܗ ܢܘܡܐ ܕܫܘܚܢܐ ܕܠܐ ܐܣܝܘ ܒܡ̈ܥܘܗܝ. ܕܡܢܗ ܪ̈ܕܝܢ ܗ̈ܘܝ ܬܘ̈ܠܥܐ ܣܘܓܐܐ ܕܠܐ ܩܛܥܢ. ܘܪܐܚܐ ܕܡܘܬܐ ܐܬܐܿ ܗܘܐ ܡܢ ܦܓܪܗ. ܕܡܢ ܣܘܓܐܐ ܕܡ̈ܟܠܬܐ. ܩܕܡ ܟܘܪܗܢܗ ܠܝܬܝܪܘܬܐ ܕܫܘܡܢܐ ܐܫܬܚܠܦ ܗܘܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܐܬܚܒܠ. ܕܚܠܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܪܒܝܢ ܠܗ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܚܙܬܗ. ܐܣ̈ܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܣܝܒܪܘ ܪܝܚܗ ܣܪܝܐ ܡܬܩܛܠܝ ܗܘܘ. ܟܕ ܕܝܢ ܦܓܪܗ ܡܬܡܨܐ ܗܘܐ. ܘܕܠܐ ܣܒܪܐ ܕܚ̈ܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܐܣܘ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܡܥܕܪܘܬܗ. ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܝܢ ܡܬܩܛܠܝ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܐܪܡܐ ܗܘܐ. ܐܪܓܫ ܒܐܝܠܝܢ ܕܒܕܚ̈ܠܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܐܡܪܚ ܗܘܐ. ܟܢܫ ܕܝܢ ܠܘܬܗ ܪܥܝܢܗ. ܘܩܕܡܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܕܟܠ ܡܘܕܐ ܗܘܐ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܩܪܐ ܠܩܪ̈ܝܒܘܝܗܝ ܘܐܡܕ ܠܗܘܢܿ ܕܢܫܠܘܢ ܪ̈ܕܘܦܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܠܐ ܥܘܘܟܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܢܡܘܣܐ ܘܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ ܢܣܪܗܒܘܢ ܠܡܒܢܐ ܥ̈ܕܬܗܘܢܿ ܘܒܥܝ̈ܕܝܗܘܢ ܢܬܕܒܪܘܢܿ ܘܨܠܘܬܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܢܥܒܕܘܢ ܦܩܕ ܗܘܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܥܒܕܐ ܒܬܪ ܡܠܬܐ ܪܕܐ ܗܘܐ. ܘܦܘ̈ܩܕܢܐ pb. 354 ܕܡ̈ܠܟܐ ܒܟܠ ܡܕܝܢܬܐ ܦܪܝܣܝܢ ܗܘܘ. ܕܫ̈ܘܚܠܦܐ ܕܡܠܝܗܘܢ ܕܥܠܝܢ. ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܗܟܢܐ.܀. ܐܘܛܩܪܛܘܪ ܩܣܪ. ܡܟܣܡܣܢܘܣ ܡܟܣܢܛܝܣ. ܘܣܒܣܛܘܣ. ܐܘܛܩܪܛܘܪ ܩܣܪ. ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܐܘܣܒܣ ܘܣܒܣܛܘܣ.. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܨܒ̈ܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܘ̈ܠܝܬܐ ܕܝܘܬܪ̈ܢܐ ܕܓܘܐ. ܚܢܢ ܨܒܝܢ ܗ̈ܘܝܢ ܩܕܡܝܬ. ܕܐܝܟ ܢܡ̈ܘܣܐ ܩ̈ܕܡܝܐ. ܘܐܝܟ ܛܟܣ̈ܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܟܠ ܡܕܡ ܢܬܩܢ. ܕܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܢܥܒܕ ܝܨܝܦܘܬܐ. ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܫܒܩܘ ܕܚܠܬܐ ܕܐܒ̈ܗܝܗܘܢ ܕܠܗܿ ܢܗܦܟܘܢ. ܘܐܠܐ ܒܐܝܕܐ ܡܚܫܒܬܐ. ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܟܘܠܗܿ ܥܠܘܒܘܬܐ ܐܕܪܟܬ ܐܢܘܢܿ ܕܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܚܘܝܘ ܩܕܡ̈ܝܐ ܠܐ ܢܪܕܘܢܿ ܟܕ ܐܒܗ̈ܝܗܘܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܗܝܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܕܐܝܟ ܬܪܥܝܬܗܘܢܿ ܘܐܝܟ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܨܒܐ ܗܟܢܐ ܥܒܕܘ. ܕܢܡܘܣܐ ܕܝܠܗܘܢ ܢܛܪܘܢܿ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ. ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܡ̈ܝܐܐܬܬܩܢ ܢܗܦܟܘܢ ܐܢܘܢܿ ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢܗܘܢ ܠܩܢܕܝܢܘܣ ܐܫܬܠܡܘ. ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܐܫܬܓܫܘ. ܘܟܠ ܙܢ̈ܝܢ ܕܡܘܬܐ ܣܒܠܘ. ܘܡܛܠ ܕܠܣ̈ܓܝܐܐ ܚܙܝܢ ܕܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܩܘܝܘ. ܕܠܐ ܠܐ̈ܠܗܐ ܕܒܫܡܝܐ ܦܘܠܚܢܐ ܕܡܬܚܝܒ ܠܗܘܢ ܡܩܪܒܝܢ. ܘܐܦ ܠܐ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܥܐܠܝܢ. ܚܢܢ ܒܡܪܚܡܢܘܬܢܿ ܘܒܥܝܕܢ ܐܡܝܢܐ ܕܡܥܕܝܢ ܚܢܢ. ܣܟ̈ܠܘܬܐ ܠܡܫܒܩ ܠܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. pb. 355 ܐܦ ܒܗܕܐ ܡܢ ܨܒܝܢܢ ܡܠܝܐ. ܐܬܪܥܝܢ ܕܢܬܠ ܠܗܘܢ ܫܘܒܩܢܐ. ܕܬܘܒ ܢܗܘܘܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܗܝ̈ܟܠܐ ܕܟܢܫܝܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܢܩܝܡܘܢܿ ܘܗܘܿ ܡܕܡ ܕܣܩܘܒܠܐ ܗܘ ܕܛܘܟܣܐ ܠܐ ܢܣܥܪܘܢܿ ܘܒܐܓܪܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡܘܕܥܝܢ ܚܢܢ ܠܕܝ̈ܢܐ ܕܡܢܐ ܡܬܒܥܐ ܠܗܘܢ ܕܢܛܪܘܢܿ ܡܛܠܗܢܐܐܟܘܬܗ ܕܗܢܐ ܫܒܘܩܢܢܿ ܚܝܒܝܢ ܐܢܘܢ ܕܢܬܟܫܦܘܢ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܚ̈ܝܝܢ ܕܝܠܢ ܠܐܠܗܗܘܢܿ ܘܕܨܒ̈ܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܘܥܠ ܐ̈ܦܝ ܢܦܫܗܘܢܿ ܕܡ ܟܠ ܦܘܪ̈ܣܝܢ ܐܦ ܠܨܒ̈ܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܚܘܠܡܢܐ ܢܬܝܗܒ. ܘܗܢܘܢ ܕܠܐ ܨܦܬܐ ܢܫܟܚܘܢ ܠܡܚܐ ܒܗ ܒܥܘܡܪܗܘܢܿ ܗܠܝܢ ܡܢ ܠܫܢܐ ܪܗܘܡܝܐ ܠܝܘܢܝܐ ܐܫܬܩܠ ܐܝܟ ܕܡܫܟܚܐ ܗܘܬ. ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ ܗܟܢܐ. ܕܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢܐ ܗܘܿܐ. ܙܒܢܐ ܗܘ ܠܢ ܕܢܬܒܝܢ

ܫܠܡ ܣܦܪܐ ܕܬܡܢܝܐ. ܀. .܀. .܀. .܀. .܀.
8
8.1

ܫܪܒܐ ܩܕܡܝܐ. ܥܠܐܝܠܝܢ ܕܗ̈ܘܝ ܗܘ̈ܝ ܩܕܡ ܐܪܕܘܦܝܐ ܒܝܘܡ̈ܬܢ ...

ܡܩܒܠܢܘܬܐ ܕܝܘܒܠܐ ܕܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ. ܒܫܒܥܐ ܣܦܪ̈ܝܢ ܣܝܟܢܢ. ܘܒܗܢܐ ܣܦܪܐ ܕܬܡܢܝܐ. ܡܕܡ ܕܐܣܬܥܪ ܒܘܡ̈ܬܢ. ܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܘܠܐܿ ܕܢܫܠܡܝܘܗܝ ܒܟܬܒܐ. ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝܢ ܡܢ ܒܬܪܢܿ ܢܫܪܐ ܕܝܢ ܒܗܿ ܒܡܠܬܐ ܡܢ ܗܪܟܐ. ܕܟܡܐ ܘܕܐܝܟ ܐܝܕܐ ܦܪܗܣܝܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡܠܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܗܿܝ ܕܐܣܬܒܪܬ ܒܝܕ ܡܫܝܚܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܒܝܬ ܝܘ̈ܢܝܐ ܘܒܝܬ ܒܪܒܪ̈ܝܐ. ܩܕܡ ܪܕܘܦܝܐ ܕܗܘܐ ܒܝܘܡ̈ܬܢܿ ܪܒܐ ܗܝ ܡܢܢ ܠܡܫܬܥܝܘ ܥܠܝܗ ܐܝܟ ܕܫܘܝܐ. ܘܬܚܘܝܬܐ ܢܣܒ ܡܢ ܐܝܩܪܐ ܕܡܝܩܪܝܢ ܗܘܘ ܡ̈ܠܟܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܕܝܠܢ ܐܢܘܢܿ ܕܠܗܘܢ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܥܠ ܥܡ̈ܡܐ. ܘܒܚܘܒܐ ܣܓܝܐܐ ܕܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬ ܝܘܠܦܢܐ ܕܩܝܡܢ. ܡܢ ܫܚܩܐ ܕܕܒ̈ܚܐ ܚܣܟܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܥܡ̈ܡܐ. pb. 321 ܡܢܐ ܕܝܢ ܢܐܡܪ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒ̈ܬܝܗܘܢ ܕܡ̈ܠܟܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܘܐܦ ܕܪܘܪ̈ܒܢܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܠܒ̈ܢܝ ܒ̈ܬܝܗܘܢ ܩܕܡ ܐ̈ܦܝܗܘܢ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܦܪܗܣܝܐ ܕܒܐܠܗܐ. ܒܡܠܬܐ ܘܒܗܘܦܟܐ ܠܢܫ̈ܝܗܘܢ ܘܒ̈ܢܝܗܘܢ ܘܥܒ̈ܕܝܗܘܢܿ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܕܢܫܬܒܗܪܘܢ ܒܦܪܗܣܝܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܿ ܐܠܐ ܐܦ ܕܫܒܝܚܐܝܬ. ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܐܝܠܢ ܕܪܒܘ ܥܡܗܘܢܿ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢ ܘܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܿ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܘܪܬܐܘܣ. ܗܿܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܢܛܪ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܫܪܪܐ ܘܡܗܝܡܢ. ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܡܝܩܪ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢܐܝܠܝܢ ܕܒܪܐܫܢܘܬܐ ܘܒܡܘܕܝܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܘܓܪܓܘܪܝܣ ܗܿܘ ܕܐܟܘܬܗ ܡܫܡܗ ܗܘܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܟܘܬܗܘܢ. ܡܝܩܪܝܢ ܗܘܘ ܡܛܘܠ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܕܐܝܟܢܐ ܡܬܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܡܛܘܠ ܗܕܐ ܒܐܝܩܪܐ ܝܬܝܪܐ ܪ̈ܫܢܐ ܕܥܕܬܐ. ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܦܛܪ̈ܘܦܐ ܘܗ̈ܓܡܘܢܐ܀

8.2

ܕܬܪ̈ܝܢ. ܥܠ ܣܬܪܗܝܢ ܕܥܕ̈ܬܐ܀

ܐܝܟܢ ܕܝܢ ܢܨܘܪ ܐܢܘܢ ܐܢܫ ܠܪ̈ܒܘܬܐ ܕܟܢ̈ܫܐ ܕܐܢܫܐ ܕܗܘܝܢ ܗܘܘ. ܕܣܓܝܢ ܗܘܘ ܒܟܠ ܡܕܝܢܐ. ܘܠܚܘܦܛܐ ܕܟܢܫ̈ܐ ܕܗܘܝܢ ܗܘܘ ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܐܝ̈ܕܝܥܐ ܒܥ̈ܕܬܐ. ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܣܦܩܝܢ ܗܘܘ ܡܟܝܠ ܗܿܢܘܢ ܒܢ̈ܝܢܐ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܡܕܪܝܫ ܡܪܘܚܝܢ ܗܘܘ ܘܡܦܬܝܢ ܘܒܢܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܐܝܟ ܡܕܝ̈ܢܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܒܗܘܢ ܒܙܒ̈ܢܐ ܟܕ ܪ̈ܒܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܟܠܝܘܡ ܣ̈ܓܝܢ ܘܥܫܢܢ ܘܡܬܬܘܣܦܢ ܗܘ̈ܝ. ܠܝܬ ܗܘܐ ܚܣܡܐ ܕܡܥܘܟ. ܐܦܠܐ pb. 322 ܫܐܕܐ ܒܝܫܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܚܘܝܘ ܛܢܢܗ. ܐܦ ܠܐ ܕܒܡܪܡܢܝܢܘܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܢܥܘܟ. ܟܡܐ ܕܐܝܕܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܡܓܢܐ ܗܘܬ ܘܢܛܪܐ ܠܥܡܗ. ܐܝܟ ܕܫܘܐܿ ܗܘܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܢ ܣܘܓܐܐ ܕܫܠܡܐ ܘܕܚܪܘܪ̈ܐ ܐܫܬܚܠܦ ܨܒ̈ܘܬܢܿ ܘܚܣܡܝܢ ܗܘܘ ܘܡܨܚܝܢ ܣ̈ܓܝܐܐ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܕܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܐܢܚܢܢ ܥܡ ܢܦܫܢ ܡܩܪܒܝܢ ܗܘ̈ܝܢ. ܒܙܝܢܐ ܘܒܢܝܙ̈ܟܐ ܕܡ̈ܠܐ. ܘܪ̈ܫܢܐ ܠܪ̈ܫܢܐ ܟܬܫܝܢ ܗܘܘ. ܘܥܡܐ ܥܠ ܥܡܐ ܡܫܬܓܫ ܗܘܐ. ܘܡܣܒ ܒܐܦ̈ܐ ܕܠܐ ܣܟ. ܘܒܘܙܚܐ ܒܒܝܫ̈ܬܐ ܣܓܐܿ ܗܘܐ ܘܥܫܢܿ ܟܐܢܘܬܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܒܚܘܣܢܐ ܐܝܟ ܕܝܐܐ ܠܗܿ. ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܟܢܫ̈ܐ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܫܠܝܐܝܬ ܘܙܥܘܪܐܝܬ. ܐܥܝܪܬ ܣܘܥܪܢܗܿ. ܘܫܪܝ ܗܘܐ ܪܕܘܦܝܐ. ܡܢ ܐܚ̈ܐ ܕܦܠܚܝܢ ܗܘܘ ܒܐܣܛܪܛܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܠܐ ܡܪܓܫܝܢ ܗܘ̈ܝܢ. ܘܠܐ ܡܬܪܥܝܢ ܗܘ̈ܝܢ. ܕܐܝܟܢܐ ܢܬܪܥܐ ܠܢ ܘܢܚܣܐ ܥܠܝܢ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܐܢܫܐ ܕܕܠܐ ܐܠܗ ܐܢܘܢ ܚܫܒܝܢ ܗܘ̈ܝܢ ܨܒ̈ܘܬܢܿ ܕܠܝܬ ܥܠܝܗܝܢ ܝܨܘ̈ܦܐ ܘܣܥܘܪ̈ܐ. ܘܒܝܫ̈ܬܐ ܥܠ ܒܝܫ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܘܣܦܝܢ ܗܘ̈ܝܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܗܘܘ ܡܣܬܒܪܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܪ̈ܥܘܬܐ. ܕܚܩܘ ܡܢܗܘܢ ܢܡܘܣܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܒܚܪܝܢ ܕܥܡ ܚ̈ܕܕܐ ܝܩܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܠܚܘܕ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܚܪܝܢܐ ܘܕܠܘܚܡܐ. ܘܕܛܢܢܐ ܘܕܬܟܬܘܫܐ. ܘܕܣܢܐܬܐ ܕܠܘܬ ܚ̈ܕܕܐ ܡܪܒܝܢ ܗܘܘ. ܘܛܪܘܢܘܬܐ. ܘܪܚܡܬ ܪܫܢܘܬܐ. ܡܢ ܟܠܗ ܪܥܝܢܗܘܢ ܬܒܥܝܢ ܗܘܘ. ܗܝܕܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܐܪܡܝܐ ܕܐܡܪܝܐ. ܕܐܚܫܟ ܡܪܝܐ ܠܒܪܬ ܨܗܝܘܢ. ܘܐܪܡܝ pb. 323 ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܐܪܥܐ ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܝܣܪܝܠ. ܘܠܐ ܥܗܕ ܟܘܒܫܐ ܕܪ̈ܓܠܘܗܝ ܒܝܘܡܐ ܕܪܘܓܙܗ. ܐܠܐ ܛܒܥ ܡܪܝܐ ܟܠܗܿ ܪܓܬܗ ܕܐܝܣܪܝܠ. ܘܣܚܦ ܟܠܗܘܢ ܚܣ̈ܢܘܗܝ. ܘܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܒܡܙܡܘܪܐ ܒܢܒܝܘܬܐ. ܕܐܣܠܝ ܩܝܡܐ ܕܥܒܕܗ. ܘܐܪܡܝ ܥܠ ܐܪܥܐ ܩܘܕܫܗ ܒܣܬܪܗܝܢ ܕܥ̈ܕܬܐ ܘܓܡ ܣܝ̈ܓܘܗܝ ܘܣܚܦ ܚܣ̈ܢܘܗܝ. ܕܫܘܗܝ ܟܠ ܥܒܪ̈ܝ ܐܘܪܚܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܚܣܕܐ ܠܫܒ̈ܒܘܗܝ. ܘܐܪܝܡ ܝܡܝܢܐ ܕܒ̈ܠܥܕܒܒܘܗܝ. ܐܗܦܟ ܥܘܕܪܢ ܕܣܦܣܪܗ. ܘܠܐ ܣܝܥܗ ܒܩܪܒܐ. ܘܒܛܠ ܡ̈ܙܟܝܢܘܗܝ. ܘܟܘܪܝܣܗ ܠܐܪܥܐ ܣܚܦ. ܒܨܪ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܛܠܝܘܬܗ. ܘܐܥܛܦܗ ܒܗܬܬܐ ܀ ܫܠܡ ܕܝܢ ܥܠܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܟܕ ܗܝ̈ܟܠܐ ܕܨ̈ܠܘܬܐ ܡܢ ܪܘܡܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܥܕܡܐ ܠܫܬ̈ܣܝܗܘܢ ܡܬܗܓܡܝܢ ܗܘܘ. ܘܟ̈ܬܒܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܕܐܠܗܐ. ܡܨܥܬ ܫܘܩܐ ܟܕ ܝܩܕܝܢ ܒ̈ܥܝܢܝܢ ܚܙܝܢ ܗܘ̈ܝܢ. ܘܪ̈ܥܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܡܫܟܪܐܝܬ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܡܬܛܫܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܢܗܘܢ ܟܕ ܡܬܬܚܕܝܢ ܗܘܘ ܒܨܥܪܐ. ܘܡܢ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܡܬܒܙܚܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܝܟ ܕܐܡܪ ܒܡܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܢܒܝܐܘܬܐ. ܕܐܪܡܝ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܫ̈ܠܝܛܐ ܘܐܛܥܝ ܐܢܘܢ ܒܬܘܫܐ ܕܠܐ ܐܘܪܚܐ. ܕܢܕܟܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܗܘܬ ܕܝܠܝ. ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܦܠܓܘܬܐ. ܕܠܘܬ ܚ̈ܕܕܐ. ܘܒܝܫ̈ܬܐ ܕܩܕܡ ܪܕܘܦܝܐ. ܕܝܠܢ ܗܘ̈ܝ ܕܢܫܠܡ ܐ̈ܢܝܢ ܠܕܘܟܪܢܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܠܐ ܨܒܝܢ ܕܢܫܬܥܐ ܥܠ ܗܠܝܢ. ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܡܙܕܩܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܕܝܢܗ ܟܐܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܡܕܝܢ ܐܦܠܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܢܣܝܘ ܒܪܕܘܦܝܐ. ܐܘ ܥܠܝܐܝܠܝܢ ܕܛܒܥܘ ܓܡܝܪܝܬ ܘܡܫܠܡܝܐܝܬ. ܘܒܗ ܒܨܒܝܢܗܘܢ pb. 324 ܐܫܬܕܝܘ ܒܥܘ̈ܡܩܘܗܝ ܕܡܚܫܘܠܐ. ܨܒܝܬ ܕܐܕܟܪ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܢܘܣܦ ܠܬܫܥܝܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡܐܝܬ ܠܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢ ܡܢ ܒܬܪܢ ܗܘ̈ܝܢ ܠܝܘܬܪܢܐ..

8.3

ܕܬܠܬܐ. ܥܠ ܕܐܝܟܢܐ ܥܒܕܘ ܐܝܓܘܢܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܘ ܒܐܪܕܘܦܝܐ.

ܢܐܬܐ ܠܢ ܗܟܝܠ ܡܢ ܗܫܐ. ܘܢܪܫܘܡ ܐܢܘܢ ܒܦܣܝ̈ܩܬܐ ܠܐܝ̈ܓܘܢܐ ܫܒ̈ܝܚܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ܀ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܫܢܬ ܬܫܥܣܪ̈ܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܕܝܘܩܠܛܝܢܘܣ. ܒܐܕܪ ܝܪܚܐ. ܟܕ ܩܪܝܒ ܗܘܐ ܝܘܡܐ ܕܥܐܕܐ ܕܚܫܗ ܕܦܪܘܩܢ ܕܢܡܛܐ. ܘܐܬܦܪܣ ܗܘܐ ܒܟܠ ܐܬܪ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܦܩܕܢܿ ܕܥܕ̈ܬܐ ܥܕܡܐ ܠܐܪܥܐ ܢܣܬܬܪܢ. ܘܟ̈ܬܒܐ ܒܢܘܪܐ ܢܐܩܕܘܢܿ ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܐܝܩܪܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܕܢܨܛܥܪܘܢܿ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܥܒܕܘܬܐ ܘܐܬܚܪܪܘ. ܐܢ ܡܩܘܝܢ ܒܪܥܝܢܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܡܢ ܚܪܘܪ̈ܝܗܘܢ ܢܬܓܠܙܘܢܿ ܟܬܒܐ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ ܕܐܬܣܝܡ ܗܘܐ ܥܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܕܝܢ. ܐܬܝ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܦܩܕ ܗܘܐ ܒܗܝܢ. ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܒܪܫܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܒܟܠ ܐܬܪ. ܠܘܩܒܕ ܢܫܬܠܡܘܢ ܠܐܣܘܪ̈ܐ ܘܒܚܪܝܬܐ ܒܟܠ ܐܣ̈ܟܡܝܢ ܢܬܐܠܨܘܢ ܕܢܕܒܚܘܢܿ ܗܝܕܝܢ ܒܪ̈ܫܢܐ ܣ̈ܓܝܐ ܕܥܕ̈ܬܐ. ܫ̈ܢܕܐ ܒܝܫ̈ܐ ܩܕܡܘ ܐܬܚܙܝܘ ܒܗܘܢܿ ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܝܢ ܚܪ̈ܢܐ. ܐܬܪܦܝ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܘܦܫܝܩܝܬ ܡܢ ܫܘܪܝܗ ܕܩܪܒܐ ܬܚܒܘ. ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢܿ ܙܢ̈ܝܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܫ̈ܕܐ ܡܬܚܠܦܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢܿ ܘܐܝܬ ܕܒܡ̈ܚܘܬܐ ܒܠܥ ܗܘܐ ܦܓܪܗ. ܘܐܝܬ pb. 325 ܕܒܫ̈ܢܕܐ ܘܣܪܗܩܐ ܕܠܐ ܡܣܬܝܒܪܝܢܿ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܡܩܒܠ ܗܘܐ. ܕܒܗܘܢ ܗܘܐܿ ܗܘܐ ܫܘܠܡܐ ܕܚ̈ܝܐ ܕܠܐ ܫܦܝܪ ܠܣ̈ܓܝܐܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܢܦܩܘ ܒܗ ܒܐܝܓܘܢܐ܀܀

8.4

ܕܐܪܒܥܐ. ܥܠ ܣܗ̈ܕܐ ܫܒ̈ܝܚܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܡܠܘ ܟܠ ܐܬܪ ܕܘܟܪ̈ܢܝܗܘܢ. ܘܫܩܠܘ ܟܠܝ̈ܠܐ ܦܪ̈ܝܫܐ. ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ.

ܐܝܬ ܓܝܪ ܕܟܕ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܩܛܝܪܐ ܕܝܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܠܕܒܚܬܐ ܡܣܝܒܬܐ ܘܛܡܐܬܐ ܡܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܡܕܒܚܘ ܕܒܚ ܡܫܬܪܐ ܗܘܐ. ܐܦܢ ܠܐ ܕܒܚ. ܘܐܝܬ ܕܐܦ ܠܐ ܡܬܩܪܒܘ ܐܬܩܪܒ. ܐܦ ܠܐ ܐܬܢܩܦ ܠܡܕܡ ܕܡܣܝܒ. ܘܒܗܿܝ ܕܚܪܗܢܐ ܐܡܪܘ ܕܕܒܚ. ܩܒܠ ܥܫܘܩܝܐ ܟܕ ܫܬܝܩ ܘܐܙܠ. ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܝܬ ܡܝܬ ܠܚܝ ܡܬܥܡܨ ܗܘܐ. ܘܐܝܟ ܡܝܬܐ ܫܕܐ ܗܘܐ. ܘܐܝܬ ܬܘܒ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܫܕܐ ܗܐܘ ܘܒܪ̈ܓܠܘܗܝ ܡܬܓܪܪ ܗܘܐ ܛܘܪܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܒܚܘ ܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܐܝܬ ܐܝܢܐ ܕܩܥܐܿ ܗܘܐ. ܘܒܩܠܐ ܪܡܐ ܡܣܗܕ ܗܘܐ. ܟܕ ܟܦܪ ܒܕܒ̈ܚܬܐ ܡܣܝܒ̈ܬܐ. ܘܐܚܪܢܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܩܥܐܿ ܗܘܐ. ܘܡܬܩܠܣ ܗܘܐ ܒܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܫܡܗ ܕܦܪܘܩܢ. ܐܚܪܢܐ. ܕܠܐ ܕܒܚ ܘܠܐ ܡܕܒܚ ܩܥܐܿ ܗܘܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܣ̈ܓܝܐܐ ܒܠܥܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܫܬܬܩܝܢ. ܒܦܘܪ̈ܣܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܡܫܪܝܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܗܿܝ ܕܥܠ ܗܕܐ ܦܩܝܕܐ ܗܘܬ ܘܥܠ ܐ̈ܦܝܗܘܢ ܘܦܟܝ̈ܗܘܢ ܒܠܥܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܩܛܝܪܐ ܠܒܪ pb. 326 ܡܫܬܕܝܢ ܗܘܘ. ܗܟܢܐ ܕܡܢ ܟܠ ܦܘܪ̈ܣܝܢ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܬܦܛܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝ. ܕܢܣܬܒܪ ܕܐܣܬܥܪ ܨܒܝܢܗܘܢܿ ܠܘ ܕܝܢ ܠܘܬ ܣܗ̈ܕܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܢܦܩܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗܘܢܿ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܣܦܩܐ ܠܗܘܢ ܡܠܬܐ ܠܡܫܬܥܝܘ ܥܠܝܗܘܢ ܚܬܝܬܐܝܬ. ܪ̈ܒܘܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܘ ܕܢܫܬܥܐ ܐܢܫ ܥܠܝܗܘܢܿ ܕܚܘܝܘ ܬܪܥܝܬܐ ܬܡܝܗܬܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܕܐܬܥܝܪ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܟܠ. ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܟܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܫܠܡܐ. ܡܚܕܐ ܓܝܪ ܩܕܡܐܝܬ ܐܝܟ ܕܡܢ ܪܫܐ ܥܡܝܩܝܬ ܐܬܙܝܥ ܗܘܐ. ܗܿ، ܕܩܒܠ ܗܘܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܘܒܛܘܫܝܐ ܡܚܦܝܐܝܬ ܫܪ ܗܘܐ ܐܪܕܘܦܝܐ ܒ̈ܥܕܬܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܗܘܐ ܒܡܨܥܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܝܘܣ ܘܠܪܝܢܣ. ܘܥܠܝܢ ܡܢ ܫܠܝܐ ܐܩܝܡ ܢܦܫܗ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡܢ ܐܠܐ ܩܕܡܐܝܬ ܠܗܿܢܘܢ ܕܒܐܣܛܪܛܝܐ ܦܠܚܝܢ ܡܢܣܐ ܗܘܐ. ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܣܒܪ ܗܘܐ ܕܡܙܕܟܝܢ ܗܘܘ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܦܫܝܩܐܝܬ. ܐܢ ܗܘ ܕܩܕܡܐܝܬ ܢܬܟܬܫ ܘܢܙܟܐ ܠܗܿܢܘܢܿ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܗܟܝܠ ܡܢ ܦܠܚ̈ܝ ܐܣܛܪܛܝܐ. ܚܙܐܿ ܗܘܐ ܐܢܫ ܕܚܕܝܐܝܬ ܡܩܒܠܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܕܫܬܪܘܢܿ ܘܢܗܘܘܢ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܚܝ̈ܝܢ ܫܚܝܡܐܝܬ. ܕܠܐ ܢܟܦܪܘܢ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ. ܟܕ ܓܝܪ ܪܒܚܝܠܐ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܕܫܪܘܬܝܢ ܩܕܡܐܝܬ ܐܩܦ ܗܘܐ ܒܐܪܕܘܦܝܐ ܕܦ̈ܠܚܦ ܐܣܛܪܛܝܐ. ܘܡܦܪܫ ܗܘܐ ܘܡܕܟܐ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܟܬܝܒܝܢ ܗܘܘ ܒܦܠܚܘܬܐ ܕܐܣܛܪܛܝܐ. ܘܣܐܡ ܗܘܐ ܕܢܓܒܘܢ ܠܗܘܢܿ ܐܘ ܕܢܬܛܦܝܣܘܢ ܘܢܩܘܘܢ ܒܐܝܩܪܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܗ. ܐܘ ܕܐܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܘܩܝܡܝܢ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܐ ܢܬܓܠܙܘܢ ܡܢܗ. pb. 327 ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܦܠܚ̈ܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܠܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܒܗܿ ܥܬܝܕܝܬ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܝܩܪܘ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܗܿܝ ܕܡܣܬܒܪܐ ܗܘܬ. ܘܝܘܬܪܢܐ ܗܿܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢܿ ܐܝܬ ܗܘܘ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕ̈ܠܝܠܐ. ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܩܪܐ ܫܒܩܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܡܘܬܐ. ܡܛܘܠ ܩܝܡܐ ܫܪܝܪܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܗܘܘ. ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܥܕܪܢܐ ܕܢܟܠܐ ܕܒܝܫܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܗܘ ܥܕܟܝܠ ܐܡܪܚ ܗܘܐ ܒܫܘܦܥ ܕܡܐ ܕܕ̈ܠܝܠܐ. ܘܕܡܝܐ ܕܕܚܠ ܗܘܐ ܥܕܟܝܠ ܡܢ ܣܘܓܐܐ ܕܡܗ̈ܝܡܢܐ. ܘܡܬܡܬܢ ܗܘܐ ܕܢܓܙܘܡ ܒܩܪ̈ܒܐ ܕܠܘܬ ܟܠܢܫ ܀܀܀

8.5

ܕܚܡܫܐܼ. ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܗܕ ܒܢܝܘܡܕܝܐ.

ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܓܠܝ ܡܫܠܚܝܬ. ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܕܢܫܬܥܐ ܒܡܠܬܐ. ܕܟܡܐ ܘܕܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܣܗ̈ܕܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܩܕܡ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܚܙܐܿ ܗܘܐ ܐܢܫ ܒܟܠ ܡܕܝܢܐ ܘܒܩܘܪ̈ܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܚܕ ܡܢ ܐܢܫܐ ܝܕ̈ܝܥܐ. ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܬܝܪܝܬ ܫܒܝܚܝܢ ܒܕܪ̈ܓܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܒܥܠܡܐ ܡܚܕܐ ܕܐܬܣܝܡ ܟܬܒܐ ܗܐ ܥܠ ܥܕ̈ܬܐ ܒܢܝܘܡܕܝܐ. ܐܬܬܙܝܥ ܒܛܢܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܓܙܡ ܒܪܬܚܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܟܕ ܣܝܡ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܒܐܬܪܐ ܝܕܝܥܐ ܒܫܘܩܐ ܘܐܚܬܗ ܘܣܕܩܗ. ܐܝܟ ܕܥܠ ܕܒܛܡܐܘܬܐ ܘܪܘܫܥܐ ܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ. ܟܕ ܬܪ̈ܝܢ ܡ̈ܠܟܐ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܗܢܘ ܕܝܢ. ܗܿܘ ܕܡܢ ܟܠܗܘܢ ܩܫܝܫ ܗܘܐ. ܘܗܿܘ ܕܪܓܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܪܝܫܢܘܬܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ. ܢܨܚܢܐ ܗܘܐ pb. 328 ܩܕܡܝܐ ܕܗܢܘܢ ܣܗ̈ܕܐ ܕܗܘܘ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ. ܘܒܗܢܐ ܐܣܟܡܐ ܐܫܬܒܚܘ. ܘܡܚܕܐ ܣܝܒܪܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܦܚܡܢ ܠܕܐܝܟ ܗܢܐ ܓܙܡܐ. ܘܕܠܐ ܥܩܬܐ ܘܕܠܐ ܫܓܘܫܝܐ. ܢܛܪ ܢܦܫܗ ܥܕܡܐ ܠܢܫܡܬܐ ܐܚܪܝܬܐ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܕܐܬܩܠܣܘ ܬܡܝܗܝܬ. ܘܐܫܬܡܗܘ ܒܓܢܒܪܘܬܐ ܕܗܘܘ ܒܙܒܢ ܙܒܢ. ܐ ܒܝܬ ܝܘ̈ܢܝܐ ܐܦ ܒܝܬ ܒܪܒܪ̈ܝܐ. ܗܘܘ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܣܗ̈ܕܐ ܫܒ̈ܝܚܐ ܕܐܠܗܐ. ܗܢܘܢ ܕܒܝܬ ܕܘܪܬܐܣ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒ̈ܢܝ ܒ̈ܬܝܗܘܢ ܕܡ̈ܠܟܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܩܪܐ ܡܥܠܝܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܠܘܬ ܡܪ̈ܝܗܘܢܿ ܘܡܢ ܚܘܒܐ ܚܬܝܬܐ ܕܒܢ̈ܝܗܘܢ ܠܐ ܦܪܝܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܥܘܬܪܐ ܕܝܢ ܡܝܬܪܐ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܚܫܒܝܢ ܗܘܘ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܫܘܒܚܐ ܘܦܘܢܩܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܠܚܣܕܐ ܘܠܟܐ̈ܒܐ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܠܡ̈ܘܬܐ ܕܟܘܠ ܙ̈ܢܝܢ ܕܡܬܚܕܬܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢܿ ܕܡܢܗܘܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܕܟܪ ܠܚܕ. ܕܐܝܢܐ ܫܘܠܡܐ ܕܥܠܡܐ ܗܘܐ ܠܗ. ܕܡܢܗ ܢܦܚܡܘܢ ܐܦ ܡܕܡ ܕܓܕܫ ܠܚܪ̈ܢܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܢ ܒܗܢܐ ܟܬܒܐ. ܐܝܬܝܘ ܗܟܝ ܠܚܕ ܠܡܨܥܬܐ. ܒܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܩܕܡܢ ܐܡܪܢ ܥܠܝܗܿ. ܩܕܡܝܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܡ̈ܠܟܐ. ܘܐܬܦܩܕ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܕܒܚ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܚܡܣܢ ܗܘܐ ܐܬܦܩܕ ܕܢܬܬܠܐ ܠܥܠ ܥܠܛܠܝܝܬ. ܘܢܣܬܪܩ ܟܠܗ ܦܓܪܗ ܒܡܚ̈ܘܬܐ. ܥܕܡܐ ܕܢܙܕܟܐ. ܕܐܦ ܟܕ ܠܐ ܨܒܐ ܡܕܡ ܕܡܬܦܩܕ ܢܥܒܕ ܗܘܐ. ܟܕ ܗܠܝܢ ܚܐܫ ܗܘܐ ܘܠܐ ܐܫܬܚܠܦ. ܘܓܪ̈ܡܘܗܝ ܡܟܝܠ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ. ܚܠܐ ܚܠܛܘ ܒܡܠܚܐ ܘܡܫܦܥܝܢ ܗܘܘ ܥܠ pb. 329 ܕܘ̈ܟܝܬܐ ܕܒܣܪܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܡܨܝ ܗܘ̈ܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܦ ܠܗܠܝܢ ܟܐ̈ܒܐ ܕܐܫ ܗܘܐ. ܛܓܢܐ ܕܢܘܪܐ ܠܡܨܥܬܐ ܐܝܬܝܘ. ܘܐܝܟ ܒܣܪܐ ܕܡܬܐܟܠ. ܫܪܟܢܐ ܕܦܓܪܗ ܒܗܿܝ ܢܘܪܐ ܡܬܟܦܪ ܗܘܐ ܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ. ܠܘ ܐܟܚܕܐ ܡܢ ܫܠ. ܕܠܐ ܦܫܝܩܐܝܬ ܢܓܗܐ ܗܘܐ. ܘܠܐ ܫܒܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܗܿܢܘܢ ܕܣܡܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܗܿܝ ܢܘܪܐ ܕܢܣܩ ܡܢܗܿ. ܥܕܡܐ ܕܐܦܢ ܒܪܡܙܐ ܢܫܬܘܕܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܦܩܕ ܗܘܐ ܠܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܗܘ ܡܢ ܬܪܥܝܬܗ ܠܐ ܡܬܙܝܥ ܗܘܐ. ܟܕ ܠܒܝܫ ܙܟܘܬܐ ܒܗܘܢ ܒܫ̈ܢܕܐ ܐܫܠܡ ܢܦܫܗ. ܘܗܟܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܣܗܕܘܬܗ ܕܚ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܒ̈ܢܝ ܒܬ̈ܝܗܘܢ ܕܡ̈ܠܟܐ. ܕܫܘܐ ܗܘܐ ܒܫܪܪܐ ܐܦ ܠܟܘܢܝܗ. ܦܛܪܘܣ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܫܡܗ. ܠܘ ܝܕܢ ܒܨܝܪܢ ܗܘ̈ܝ ܡܢ ܗܠܝܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܒܐܚܪ̈ܢܐ. ܕܠܐ ܕܝܢ ܢܐܡܪ ܣ̈ܓܝܬܐ. ܢܫܒܘܩ ܫܪܟܐ ܘܗܕܐ ܢܐܡܪ. ܕܘܪܬܐܘܣ ܘܓܘܪܓܘܢܝܣ. ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܢ ܒܝܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܐܝܓܘܢܐ ܕܟܠ ܙܢ̈ܝܢ ܕܣܒܠܘ. ܚܠܦ ܗܠܝܢ. ܚ̈ܝܐ ܘܟܠܝܠܐ ܕܙܟܘܬܐ ܕܒܐܠܗܐ ܩܒܠܘ ܀ ܀

8.6

ܕܫܬܐ. ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܐܣܗܕ ܡܢ ܒ̈ܬܝܗܘܢ ܕܡ̈ܠܟܐ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܦ ܐܢܡܝܣ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܒܪܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܢܝܩܘܡܕܝܐ. ܡܛܠ ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܡܫܝܚܐ ܪܫܗ pb. 330 ܐܬܦܣܩ ܗܘܐ. ܘܥܡܗ ܬܘܒ ܐܬܬܘܣܦܘ ܗܘܘ ܡܢ ܫܠܝ ܣܘܓܐܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܒܗܘܢ ܓܝܪ ܒܝܘܡ̈ܬܐ. ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܐܝܟܢܐ ܢܦܠܬ ܢܘܪܐ ܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܢܝܩܘܡܕܝܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ. ܢܦܩܬ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܕܝܠܢ ܗܘܐ ܚܘܦܛܐ ܗܢܐ ܕܓܠܐܝܬ. ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܕܡܢ ܪܡܙܐ ܕܡܠܟܐ. ܟܠܗ ܥܡܐ ܐܟܚܕܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܕܕܚ̈ܠܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܬ ܕܒܣܝܦܐ ܡܬܩܛܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܝܬ ܕܒܢܘܪܐ ܡܬܓܡܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܬܐܡܪܐ ܡܠܬܐ. ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ. ܓܒܪ̈ܐ ܥܡ ܢܫ̈ܐ ܠܗܿܝ ܢܘܪܐ ܫܘܪܝܢ ܗܘܘ ܘܥܐܠܝܢ. ܒ̈ܥܠܕܒܒܐ ܕܝܢ ܠܣܘܓܐܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܒܣ̈ܝܦܐ ܫܩܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܥܘܡ̈ܩܘܗܝ ܕܝܡܐ ܫܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܿ ܠܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܒ̈ܢܝ ܒ̈ܬܝܗܘܢ ܕܡ̈ܠܟܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗܘܢܿ ܒܬܪ ܕܐܬܠܘܝܘ ܘܐܬܣܝܡܘ ܒܐܥܐ ܐܝܟ ܕܙܕܩ. ܡܕܪܝܫ ܚܦܪܘ ܘܐܣܩܘ ܐܢܘܢܿ ܘܦܩܕܘ ܕܢܫܬܕܘܢ ܐܦ ܗܢܘܢ ܒܝܡܐ. ܘܣܒܪܘ ܡ̈ܠܟܐ ܡܪ̈ܝܗܘܢ. ܕܟܕ ܣܝܡܝܢ ܒܩܒܪ̈ܝܗܘܢܿ ܗܘܝܢ ܣܓܕܝܢ ܠܗܘܢ ܐܢܫܐ. ܘܐ̈ܠܗܐ ܚܫܒܝܢ ܠܗܘܢܿ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܕܝܢ ܒܫܘܪܝܐ ܕܪܕܘܦܝܐ ܒܣܗ̈ܕܐ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗ̈ܘܝ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܕܝܢ ܙܒܢܐ. ܒܐܬܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܡܠܝܛܢܐ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܒܣܘܪܝܐ. ܚܪ̈ܢܐ ܐܝܥܘ ܒܗܿ ܒܡܠܟܘܬܐ ܗܕܐ. ܘܡܬܦܪܣܝܢ ܗܘܘ. ܕܠܟܠܗܘܢ ܪ̈ܫܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܕܒܟܠ ܐܬܪ. ܢܪܡܘܢ ܐܢܘܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. pb. 331 ܒܦܘܩܕܢܐ. ܘܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܚܙܬܐ ܕܒܗܠܝܢ ܡܣܬܥܪܐ ܡܥܠܝܐ ܡܢ ܟܠ ܬܫܥܝ. ܣܘܓܐܐ ܓܝܪ ܕܪ̈ܒܘܬܐ ܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܒܟܠ ܐܬܪ. ܘܒܝܬ ܣܝܪ̈ܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܟܠ ܕܘܟܐ. ܕܡܛܝܒܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܩܕܝܡ ܠܩ̈ܛܘܠܐ ܘܠܡܚ̈ܠܨܝ ܡ̈ܝܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܦܣ̈ܩܦܐ ܘܩܫ̈ܝܫܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ. ܘܩܪ̈ܘܝܐ ܘܡܘܡ̈ܝܢܐ ܡܠܝܢ ܗܘܘ. ܐܝܟ ܕܠܐ ܬܫܬܚܪ ܬܡܢ ܕܘܟܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܚܝܒܝܢ ܗܘܘ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܝ̈ܫܐ܀܀ ܬܘܒ ܕܝܢ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܕܪܟ ܗ̈ܘܝ ܠܩܕ̈ܡܝܬܐ. ܕܒܗܝܢ ܟܬܝܒ ܗܘܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘ. ܕܐܢ ܡܕܒܚܝܢ. ܢܫܬܪܘܢ ܘܢܐܙܠܘܢ ܒܚܐܪܘܬܗܘܢ ܠܟܪ ܕܨܒܝܢ. ܐܢ ܡܚܡܣܢܝܢ ܕܝܢ ܘܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢܿ ܒܣܘܓܐܐ ܕܫ̈ܢܕܐ ܕܢܫܬܪܩܘܢ ܐܬܦܩܕ ܗܘܐ. ܘܡܟܝܠ ܬܘܒ. ܐܦ ܗܪܟܐ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܐܢܫ ܠܡܡܢܐ ܣܘܓܐܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܝܬܝܪܝܬ ܠܗܿܢܘܢ ܕܒܐܦܩܪܝܩܐ. ܘܒܥܡܐ ܕܡܘܪ̈ܝܐ. ܘܒܬܒܐܝܣ ܘܒܡܨܪܝܢ. ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܘܐܦ ܠܡܕܝ̈ܢܬܐ. ܘܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܢܦܩܘ ܗܘܘ. ܘܐܫܬܒܚܘ. ܒܣܗܕܘܬܐ.

8.7

ܕܫܒܥܐ. ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܐܓܦ̈ܛܝܐ. ܕܐܣܗܕܘ ܒܦܝܢܝܩܐ܀

ܡܦܣܝܢ ܚܢܢ ܕܝܢ ܒܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܘܐܬܢܨܚܘ ܒܦܠܣܛܝܢܐ. ܘܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܠܗܿܢܘܢ ܕܒܨܘܪ ܕܦܝܢܝܩܐ. ܕܡܢ ܕܚܙܐ ܐܢܘܢ ܬܗܪܐ ܐܚܕܗ ܗܘܐ. ܒܡܚ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢ. ܘܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܐܬ̈ܠܝܛܐ ܫܒ̈ܝܚܐ. ܒܫܪܪܐ pb. 332 ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܒܐܝ̈ܓܘܢܐ ܕܥܒܕܝܢ ܗܘܘ. ܕܡܚܕܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡ̈ܚܘܬܗܘܢܿ ܥܡ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܐܟܠܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܒܓܙܡܐ ܕܢܡܪ̈ܐ ܘܕܕܒ̈ܐ. ܘܕܚܙܝܪ̈ܝ ܒܪܐ ܘܬܘܪ̈ܐ. ܕܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܟܘ̈ܝܐ ܕܢܘܪܐ ܘܡܩܪܟܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܿ ܘܒܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܫܒܝܚܬܐ ܕܚ̈ܠܝܨܐ ܕܠܘܬ ܚܕܐ ܚܕ ܡܢ ܚܝܘ̈ܬܐ. ܘܒܗܠܝܢ ܟܕ ܗܘ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ ܐܦ ܐܢܚܢܢ ܐܣܬܩܒܠܢܢ. ܟܕ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܘܕܦܪܘܩܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܗܿܘ ܕܡܛܘܠܬܗ ܡܣܗܕܝܢ ܗܘܘ. ܩܐܡ ܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢܿ ܘܒܥܒܕܐ ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܣܗ̈ܕܐ ܢܨܝ̈ܚܐ. ܘܐܢܚܢܢ ܚܙܝܢܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܒܝ̈ܫܬܐ. ܕܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܗ̈ܘܝܢ ܗ̈ܘܝ. ܘܠܐ ܡܡܪܚܢ ܗ̈ܘܝ ܠܡܬܢܩܦܘ. ܐܘ ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܦܓܪ̈ܝܗܘܢܿ ܕܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܥܠ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܕܐܝܬܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܟܪ ܕܗܘ. ܒܩܠܝܠ ܓܘܪܓܐ ܥܠܝܗܘܢ ܣܥ̈ܝܢ ܗ̈ܘܝ. ܒܠܚܘܕ ܕܝܢ ܠܐܬ̈ܠܝܛܐ ܫܒܝ̈ܚܐ ܐܦ ܟܕ ܥܪܛܠ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܡܙܝܥܝܢ ܗܘܘ ܘܢܓܕܝܢ ܠܗܝܢ ܠܘܬܗܘܢܿ ܕܗܟܢܐ ܡܬܦܩܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܥܒܕܘܢܿ ܐܦܠܐ ܠܓܡܪ ܡܛܝܢ ܗ̈ܘܝ ܠܗܘܢ ܐܝܬ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܐܦ ܡܣܥܐ ܣܥܝܢ ܗ̈ܘܝ ܥܠܝܗܘܢܿ ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܝܚܠܐ ܕܐܠܗܐ ܡܬܕܚܩܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܬܘܒ ܠܒܣܬܪܗܝܢ ܦܢܝܢ ܗ̈ܘܝ. ܘܗܠܝܢ ܟܕ ܢܘܓܪܐ ܡܣܬܥܪܢ ܗ̈ܘܝ. ܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ ܝܗܒܢ ܗ̈ܘܝ ܠܚܙ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܚܝܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡܕܡ ܠܐ ܣܥܪܐ ܗܘܬ. ܚܝܘܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܪܦܝܢ ܗܘܘ. ܠܡܬܗܪ ܗܘ ܕܝܢ ܒܚܘܡܣܢܐ ܕܠܐ ܕܘܘܕ ܕܗܠܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܫܒ̈ܝܚܐ. ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐ pb. 333 ܕܠܐ ܡܬܙܝܥܐ ܕܫܪܝܐ ܗܘܬ ܒܦܓܪ̈ܐ ܕ̈ܛܠܝܐ. ܚܙܐܿ ܗܘܝܬ ܓܝܪ ܡܫܘܚܬܐ ܕܒܝܪܐ ܡܢ ܕܥܣܪܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܥܠܝܡܐ ܕܠܐ ܦܟܪ̈ܐ. ܘܦܫܛ ܗܘܐ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܒܛܘܦܣܐ ܕܨܠܝܒܐ. ܘܒܬܪܥܝܬܐ ܕܠܐ ܕܚܠܐ ܐܘ ܕܡܬܕܘܕܐ ܡܬܝܚ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܒܥܘܬܐ. ܘܠܐ ܡܬܙܝܥ ܗܘܐ ܐܘ ܡܬܪܟܢ ܠܕܘܟ. ܡܢ ܗܿܝ ܕܘܟܬܐ ܕܒܗܿ ܩܐܡ ܗܘܐ. ܟܕ ܕܒ̈ܐ ܘܢܡܪ̈ܐ ܕܢܫܡܢ ܚܡܬܐ ܕܡܘܬܐ. ܩܪܝܒܢ ܗܘ̈ܝ ܕܢܡܛܝܢ ܠܦܓܪܗ. ܘܗܟܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܡܣܬܟܪ ܗܘܐ ܦܘܡܗܝܢ ܘܬܘܒ ܠܒܣܬܪܗܝܢ ܗܦܟܢ ܗ̈ܘܝ. ܘܗܢܐ ܡܿܢ ܕܗܘ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܚܙܐܿ ܗܘܝܬ ܕܢܦܠܝܢ ܗܘܘ ܠܬܘܪܐ ܒܥܪܝܪܝܐ. ܗܘ ܕܠܚܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܡܬܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܒܩܪ̈ܢܘܗܝ ܠܐܐܪ ܫܕܐ ܗܘܐ ܘܡܦܪܬ ܠܗܘܢܿ ܟܕ ܫܒܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܝܬ ܡܝܬ ܠܚܝ. ܥܠ ܣܗ̈ܕܐ ܕܝܢ ܩܕ̈ܝܫܐ ܒܠܚܘܕ. ܟܕ ܒܚܡܬܐ ܘܠܘܚܡܐ ܓܙܡ ܗܘܐ. ܐܦܠܐ ܕܢܬܩܪܒ ܠܗܘܢ ܡܫܟܚ ܗܘܐ. ܒܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܝܢ ܘܒܩܪ̈ܢܬܗ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܡܕܩܪ ܗܘܐ. ܘܡܛܠ ܓܘܪܓܐ ܕܟܘ̈ܝܐ. ܚܡܬܐ ܘܠܘܚܡܐ ܢܫܡ ܗܘܐ. ܡܢ ܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܠܒܣܬܪܗ ܗܦܟ ܗܘܐ. ܕܐܦ ܠܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܡܕܡ ܡܟܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܚܝ̈ܘܬܐ ܡܪܦܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢܿ ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܓܙܡܐ ܒܝܫܐ ܕܟܠ ܙܢ̈ܝ ܕܗܠܝܢ. ܒܣܝܦܐ ܐܬܩܛܠܘ ܟܠܗܘܢܿ ܘܚܠܦ ܐܪܥܐ ܘܩܒܪ̈ܐ ܒܥܘܡ̈ܩܘܗܝ pb. 334 ܕܝܡܐ ܐܫܬܕܝܘ. ܘܕܐܝܟ ܗܢܐ ܗܘܐ ܐܝܓܘܢܐ ܕܗܠܝܢ ܐ̈ܓܦܛܝܐ. ܕܚܘܝܘ ܬܟܬܘܫܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܕܚܠܬܐ ܐܠܗܐ ܒܨܘܪ

8.9

ܕܬܫܥܐ. ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܐܣܗܕܘ ܒܬܒܐܝܣ.

ܥܒܝܪܢ ܗܘ̈ܝ ܕܝܢ ܡܢ ܡܠܬܐ. ܡܚ̈ܘܬܐ ܘܟܐ̈ܒܐ ܕܣܝܒܪܘ ܣܗ̈ܕܐ ܕܗܘܘ ܒܬܒܐܝܣ ܕܒܚ̈ܨܦܐ ܚܠ ܦܪܢܐ ܟܠܗ ܦܓܪܗܘܢ ܡܣܬܪܩ ܗܘܐ. ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܕܡܦܩܬܗܘܢܿ ܘܢܫ̈ܐ ܬܘܒ ܒܚܕܐ ܡܢ ܪ̈ܓܠܝܗܝܢ ܡܬܐܣܪܢ ܗ̈ܘܝ. ܘܠܥܠ ܒܐܐܪ pb. 335 ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܡܬܬܠܝܢ ܗܘ̈ܝ ܘܡܬܢܓܕܢ ܟܕ ܫܠܝܚܢ ܥܪܛܠ. ܚܙܬܐ ܣܢܝܬܐ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܝܢ. ܘܩܫܝܐ ܡܢ ܟܘܠ ܡܕܡ ܠܚ̈ܙܝܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗ̈ܘܝ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܬܘܒ ܟܕ ܐܣܝܪܝܢ ܒܐܝ̈ܠܢܐ ܘܒܣܘ̈ܟܐ. ܥܠܝܗܝܢ ܡܝܬܝܢ ܗܘܘ. ܠܣܘ̈ܟܐ ܓܝܪ ܩܫ̈ܝܬܐ ܕܐܝ̈ܠܢܐ. ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܕܡܕܡ ܡܢ ܗܢܐ ܓܒܐ ܘܡܢ ܗܢܐ. ܢܓܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܠܚܕܐ ܕܘܟܐ. ܘܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܕܣܗ̈ܕܐ ܚܕܐ ܡܟܐ ܘܚܕܐ ܡܟܐ ܡܬܝܚܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܫܒܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܠܣܘ̈ܟܐ ܕܢܐܙܠܢ ܠܕܘ̈ܟܬܝܗܝܢ. ܕܠܡܦܣܩܘ ܡܢ ܫܠܝ ܗܕܡ̈ܝܗܘܢ ܡܨܛܢܥܝܢ ܗܘܘ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܣܬܥܪܢ ܗܘ̈ܝ. ܠܘ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܘ ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܒܢܘܓܪܐ ܕܫ̈ܢܝܐ. ܐܝܬ ܝܘܡܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܥܣܪܐ ܒܡܢܝܢܐ ܡܬܩܛܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܝܬ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܥܣܪ̈ܝܢ. ܘܒܙܒܢ ܐܦ ܬܠܬܝܢܿ ܐܝܬ ܕܝܢ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܫܬܝܢ. ܘܒܙܒܢ ܐܚܪܝܢ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܡܐܐ. ܒܚܕ ܝܘܡܐ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܥܡ ܝ̈ܠܘܕܐ ܡܝܬܝܢ ܗܘܘ. ܒܝܢ ܗܘܘ ܒܡܣܡ ܒܪ̈ܫܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܟܠ ܙܢ̈ܝܢܿ ܐܦ ܐܢܚܢܢ ܕܝܢ ܚܙܝܢܢ ܒܥ̈ܝܢܢ. ܟܕ ܐܙܠܢܢ ܠܗܘܢ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ. ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܫܠܝ ܒܚܕ ܝܘܡܐ. ܐܝܬ ܕܪ̈ܫܝܗܘܢ ܦܣܩܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܝܬ ܕܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܢܘܪܐ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ. ܕܩܗܝ ܗܘܐ ܠܗ ܣܝܦܐ ܡܢ ܕܦܣܩ. ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܦܣܩ. ܘܗܢܘܢ ܩܛ̈ܘܠܐ ܠܐܝܘ ܘܐܡܐܢܘ ܟܕ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܥܠ ܚܕ. ܓܙܡܐ ܕܝܢ ܬܡܝܗܐ ܒܨܒܝܢܐ ܡܠܝܐ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܚܙܝܢ ܗܘܘ. ܕܗܿܢܘܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ ܒܡܫܝܚܗ ܕܐܠܗܐ. ܕܡܚܕܐ ܓܝܪ ܕܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܩ̈ܕܝܫܐ ܐܦܦܣܝܣ ܫܘܪܝܢ ܗܘܘ ܥܐܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܢ ܓܒܐ pb. 336 ܐܚܪܢܐ ܩܕܡ ܒܝܡ ܕܕܝܢܐܿ. ܘܡܘܕܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܢܘܢܿ ܘܒܣܝܢ ܗܘܘ ܘܫܝܛܝܢ ܠܗܘܢ ܠܪ̈ܕܘܦܐ. ܒܗܿܢܘܢ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܫ̈ܢܕܐ ܕܟܠ ܙܢ̈ܝܢ. ܘܕܠܐ ܟܪܝܘܬܐ. ܒܦܪܗܣܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܒܚܕܘܬܐ ܘܐܪܘܙܐ ܕܒܘܣܡܐ ܐܦܦܘܣܝܣ ܐܚܪܝܬܐ ܕܡܘܬܐ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܡܙܡܪܝܢ ܗܘܘ. ܬܫܒ̈ܚܬܐ ܘܬܘ̈ܕܝܬܐ ܠܐܠܗܐ ܕܟܠ ܡܣܩܝܢ ܗܘܘ. ܥܕܡܐ ܠܢܫܡܬܐ ܐܚܪܝܬܐ. ܬܡܝܗܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܬܡܝܗܝܢ ܗܘܘ. ܗܿܢܘܢ ܕܒܥܘܬܪܐ ܘܒܛܘܗܡܐ. ܘܒܬܫܒܘܚܬܐ ܘܒܡܠܬܐ ܕܦܝܠܣܦܘܬܐ ܫܒܝܚܝܢ ܗܘܘ. ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܘܪܒܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܝܡܢܘܐ ܕܦܪܘܩܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܦܘܠܘܩܪܦܘܣ. ܕܠܐ ܗܘܐ ܪܫܢܘܬܐ ܫܚܝܡܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܐܠܐ ܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ. ܕܟܕ ܒܗ ܒܕܪܓܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܒܐܝܩܪܐ ܕܝܗܝܒ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܟܕ ܡܢ ܦܠܚ̈ܝ ܐܣܛܪܛܝܐ ܡܙܕܝܚ ܗܘܐ. ܗܘ ܗܢܐ ܒܟܠ ܝܘܡ ܡܬܬܕܝܢ ܗܘܐ. ܘܦܝܠܐܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܬܐܡܘܐܝܣ ܡܕܝܢܬܐ. ܓܒܪܐ ܕܐܫܬܒܚ ܒܕܪܓܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܥܠܡܐ ܒܐܬܪܗ ܘܒܘܠܦܢܐ ܕܦܝܠܣܦܘܬܐ ܕܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܟܕ ܣ̈ܓܝܐܐ ܒ̈ܢܝ ܛܘܗܡܗܘܢ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܪ̈ܚܡܝܗܘܢ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢܿ ܘܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܕܪܓܐ ܕܪܝܫܢܘܬܐ. ܐܦ ܗܘ ܕܝܢܐ ܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢܿ ܕܢܬܪܚܡܘܢ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ. pb. 337 ܘܢܚܘܣܘܢ ܥܠ ܒ̈ܢܝܗܘܢ ܘܢܫ̈ܝܗܘܢܿ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܪܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ. ܕܢܓܒܘܢ ܘܢܪܚܡܘܢ ܚ̈ܝܐ ܕܙܒܢܐ. ܘܢܫܘܛܘܢ ܠܢܡܘܣܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐ ܘܢܟܦܪܘܢ ܒܦܪܘܩܢ. ܐܠܐ ܒܡܚܫܒܬܐ ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܘܚܠܝܡܬܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܒܢܦܫܐ ܕܪܚܡܐ ܠܐܠܗܐ. ܟܠܗܘܢ ܠܘܚ̈ܡܘܗܝ ܘܨܥܪܗ ܕܕܝܢܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܠܚܪܬܐ ܐܬܦܣܩܘ ܪ̈ܫܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢܿ ܀

8.10

ܕܥܣܪܐ * * * * * * * ܡܢ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܕܦܝܠܐܘܣ ܕܠܘܬ ܬܐܡ̈ܘܣܝܐ܀

ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܬܚܘ̈ܝܬܐ ܘܚܘܪ̈ܐ ܘܫ̈ܘܕܥܐ ܬܘܒ ܫܦܝܪ̈ܐ. ܣܝܡܝܢ ܠܢ ܒܟܬ̈ܒܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܕܐܠܗܐ. ܣܗ̈ܕܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܕܥܡܢ ܡܢ ܡܕܡ ܠܐ ܐܬܥܟܪܘ. ܐܠܐ ܡܬܚܘ ܥܝܢܐ ܕܢܦܫܗܘܢ ܢܩܕܐܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܟܠ. ܘܠܡܘܬܐ ܕܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܩܒܠܘ ܥܠܝܗܘܢܿ ܘܠܐ ܐܬܪܚܩܘ ܡܢ ܩܪܝܬܗܘܢ ܡܛܘܠ ܕܐܫܟܚܘ ܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܠܒܝܫ ܠܒܪܢܫܐ ܡܛܠܬܢ. ܕܢܦܣܘܩ ܟܠܗܿ ܚܛܝܬܐ. ܘܢܣܝܡ ܠܢ ܗܕܐ ܠܐܘܪܚܐ ܕܚ̈ܝܐ ܠܘ ܓܝܪ pb. 338 ܒܚܛܘܦܝܐ ܚܫܒܗܿ ܨܒܘܬܐ ܕܢܗܘܐ ܦܚܡܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܢ ܠܐ ܢܦܫܗ ܣܪܩ ܗܘܐ. ܘܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܢܣܒ. ܘܒܐܣܟܡܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܐܫܬܟܚ ܘܡܟܟ ܢܦܫܗ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ. ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܙܩܝܦܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܪܝܘ ܒܡ̈ܘܗܒܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܣܗ̈ܕܐ ܠܒܝ̈ܫܝ ܠܡܫܝܚܐ. ܘܟܘܠܗܘܢ ܟܐ̈ܒܐ ܘܟܠܗܘܢ ܦܘܪ̈ܣܐ ܕܫ̈ܢܕܐ. ܠܘ ܚܕܐ ܙܒܢ. ܐܠܐ ܐܝܬ ܕܐܦ ܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܣܝܒܪܘ. ܘܟܠ ܠܘܚ̈ܡܝܢ. ܠܘ ܕܡ̈ܠܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܕܥܒ̈ܕܐ ܣܒܠܘ. ܕܡܣܓܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܠܒܝ̈ܫܝ ܙܝܢܐ. ܘܗܢܘܢ ܡܢ ܪܥܝܢܗܘܢ ܠܐ ܡܬܪܦܝܢ ܗܘܘ. ܡܛܠ ܕܚܘܒܐ ܡܫܡܠܝܐ ܠܒܪ ܫܕܐܿ ܠܗܿ ܠܕܚܠܬܐ. ܕܢܬܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܢܨܝܚܘܬܗܘܢܿ ܘܥܠ ܓܢܒܪܘܬܐ ܕܒܟܠ ܫ̈ܢܕܝܢ. ܐܝܕܐ ܡܠܬܐ ܣܦܩܐ ܠܢ. ܟܕ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܐ ܫܘܠܛܢܐ ܠܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܝܢ ܠܡܨܥܪܘ ܐܢܘܢܿ ܐܝܬ ܕܒܩ̈ܝܣܐ ܒܠܥܝܢ ܗܘܘ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܒܫܒ̈ܛܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܨܘ̈ܠܦܢܬܐ. ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܒܥܪ̈ܩܐ. ܚܪ̈ܢܐ ܒܚܒ̈ܠܐ. ܚܙܬܐ ܕܝܢ ܕܫ̈ܢܕܝܗܘܢ ܡܫܚܠܦܐ ܗܘܬ. * * * * * ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܕܠܐ ܕܚܠܐ ܢܗܘܘܢܿ ܡܢ ܒܬܪ ܫܘܠܡܗ ܒܕܚܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܀

8.11

ܕܚܕܥܣܪ. ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܐܣܗܕܘ ܒܦܪܘܓܝܐ.

ܡܢܐ ܡܟܝܠ ܡܬܒܥܐ ܠܢ ܕܢܐܡܪ ܣܓܝܐ̈ܬܐ. ܘܢܘܣܦ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܚ̈ܕܬܬܐ ܥܠ ܚ̈ܕܬܬܐ. ܕܐܝ̈ܓܘܢܐ ܕܬܟ̈ܬܘܫܝܗܘܢ pb. 339 ܕܣܗ̈ܕܐ ܕܗܘܘ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܕܒܢܡܘܣܐ ܕܓܘܐ ܒܛܘܦܣܐ ܕܩܪܒܐ ܡܬܚܪܒܝܢ ܗܘܘ. ܗܐ ܓܝܪ ܟܘܠܗܿ ܚܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܒܦܪܘܓܝܐ. ܠܓܒܪ̈ܝܗܿ ܥܡ ܢܫ̈ܝܗܿ ܘܝ̈ܠܘܕܐ ܕܒܗܿ. ܚܕܪܘܗܿ ܠܒ̈ܫܐ ܕܙܝܢܐ ܘܐܪܡܝܘ ܢܘܪܐ ܘܐܘܩܕܘܗܿ. ܟܕ ܩܪܝܢ ܗܘܘ ܘܡܣܗܕܝܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܕܟܘܠܗ ܥܡܐ ܕܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ ܥܡܪ ܗܘܐ. ܠܘܓܣܛܐ ܥܡ ܐܣܛܪ̈ܛܝܓܐ. ܘܪ̈ܫܢܐ ܥܡ ܟܘܠܗ ܥܡܐ. ܘܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܘܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܡܕܡ ܠܐ ܡܬܛܦܣܝܢ ܗܘܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܦܩܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܕܢܦܠܚܘܢ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܚܕ. ܕܐܝܩܪܐ ܕܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܐܕܘܩܛܣ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܡܢ ܐܢܫܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܒܐܝܛܠܝܐ ܘܐܬܕܒܪ ܒܟܠܗܘܢ ܕܪ̈ܓܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܡܬܝܗܒܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܕܓܘܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܡܢܗܘܢ ܡܓܝܣܛܪܘܬܐ ܘܩܬܠܝܩܘܬܐ ܕܠܐ ܪܫܝܢ ܕܒܪ ܗܘܐ. ܘܗܿܘ ܕܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܫܬܒܚ ܗܘܐ. ܠܚܪܬܐ ܒܢܨܚܢܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܒܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܡܫܝܚܐ. ܟܕ ܒܗ ܒܕܪܓܐ ܕܩܬܠܝܩܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܣܝܒܪ ܐܝܓܘܢܐ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܐܨܛܒܬ ܒܟܠܝܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ܀

8.12 pb. 340

ܕܬܪܥܣܪ. ܥܠ ܣܘܓܐܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ. ܕܥܒܕܘ ܐܝܓܘܢܐ ܒܦܘܪܫܢܐ ܣܓܝܐ.

ܡܢܐ ܡܬܒܥܐ ܗܫܐ ܕܒܫܡܐ ܐܕܟܪ ܠܕܫܪܟܐ. ܐܘ ܕܐܡܢܐ ܣܘܓܐܐ ܕܓܒܪ̈ܐ. ܐܘ ܕܐܨܘܪ ܫ̈ܢܕܐ ܕܟܠ ܙܢ̈ܝܢ ܕܣ̈ܗܕܐ ܬܡ̈ܝܗܐ. ܕܡܢܗܘܢ ܒܦܠܩ̈ܐ ܐܬܦܣܩܘ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܘܐ ܒܐܪܒܝܐ. ܡܢܗܘܢ ܫܩ̈ܝܗܘܢ ܐܬܬܒܪ. ܐܝܟ ܕܓܕܫ ܠܗܿܢܘܢ ܕܒܩܦܕܘܩܝܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܡܢ ܕܪܝܫ ܒܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܒܪܘܡܐ ܐܬܬܠܝܘ. ܘܢܘܪܐ ܕܫܗܝܐ ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܬܚܘܬܝܗܘܢܿ ܘܒܬܢܢܐ ܕܡܢܗܿ ܣܠܩ ܗܘܐ. ܡܬܚܢܩܝܢ ܗܘܘ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܘܐ. ܠܗܿܢܘܢ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܐܦ ܕܚܪ̈ܢܐ ܪ̈ܫܐ ܕܢܚܝܪ̈ܝܗܘܢ ܘܕܐܕ̈ܢܝܗܘܢ ܘܕܨܒ̈ܥܬܗܘܢܿ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܣܪܚܘ ܗܘܘ. ܘܫܪܟܐ ܕܗܕܡ̈ܝܗܘܢ ܘܡ̈ܢܘܬܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܦܣܩܘ. ܐܝܟ ܕܗܘܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܡܢܐ ܡܬܒܥܐ ܕܢܥܝܪ ܕܘܟܪܢܐ ܕܗܿܠܘܟ ܕܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܕܒܛܓܢܐ ܕܢܘܪܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܠܡܘܬܐ. ܐܠܐ ܠܡܣܡ ܒܪܫܐ ܢܓܝܪܐ ܡܬܛܘܝܢ ܗܘܘ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܒܥܓܠ ܝܡܝܢܗܘܢ ܒܢܘܪܐ ܣܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܥܠ ܕܠܐ ܢܩܪܒܘܢ ܕܒܚܬܐ ܡܣܝܒܬܐ. ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܥܪܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܢܣܝ̈ܘܢܐ ܕܗܠܝܢ. ܩܕܡ ܕܢܬܬܚܕܘܢ ܘܢܦܠܘܢ ܒܝܕܐ ܕܒ̈ܥܠܕܒܒܐ. ܡܢ ܠܥܠ ܡܢ ܪܘܡܐ ܕܐܓܪ̈ܐ ܢܦܫܗܘܢ ܫܕܝܢ ܗܘܘ. ܕܡܘܬܐ ܒܚܛܘܦܝܐ ܣܝܡܢ ܗܘܐ ܠܗܘܢܿ ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܒܝܫܘܬܗܘܢ ܕܪ̈ܫܝܥܐ܀ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܩܕܝܫܬܐ. pb. 341 ܘܬܡܝܗܐ ܒܓܒܝܘܬܐ ܕܢܦܫܗܿ. ܘܡܫܡܗܐ ܗܘܬ ܒܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܒܐܢܛܝܟܝܐ. ܒܥܘܬܪܐ ܘܒܛܘܗܡܐ. ܘܒܬܫܒܘܚܬܐ ܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܿ ܒ̈ܢܬܐ ܒ̈ܬܘܠܬܐ. ܕܒܫܘܦܪܐ ܕܦܓܪܐ ܘܒܩ̈ܘܡܬܐ ܝܐܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܪܒܝܬ ܐ̈ܢܝܢ ܒܢܡ̈ܘܣܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܡܛܠ ܕܣܓܝ ܚܣܡܐ ܡܬܙܝܥ ܗܘܐ ܥܠܝܗܝܢ ܡܢ ܛܪܘܢܐ. ܒܟܠ ܦܘܪ̈ܣܝܢ ܡܬܟܪܟ ܗܘܐ ܘܡܥܩܒ ܠܗܝܢ ܕܡܬܛܫܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥ ܕܒܐܬܪܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗ̈ܘܝ. ܒܒܛܝܠܘܬܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܩܪܐ ܐܢܝܢ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܐܬܬܚܕ ܗ̈ܘܝ ܒܡܨܝܕܬܐ ܕܐܣܛܪ̈ܛܘܝܟܐ. ܟܕ ܚܙܬ ܕܠܝܬ ܠܗܿ ܦܘܪܣܐ. ܕܬܡܕ ܗܝ ܘܒ̈ܢܬܗܿ. ܦܚܡܬ ܒܡܚܫܒܬܗܿ ܒܝܫ̈ܬܐ ܕܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܘܕܥܛܠܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܠܘܚܡܐ ܕܙܢܝܘܬܐ. ܗܿܝ ܕܐܦܠܐ ܒܐܕ̈ܢܝܗܿ ܕܬܫܡܥ ܘܬܣܝܒܪ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܪܥܝܐ ܗܘܬ. ܐܢ ܠܐ ܐܦܠܐ ܕܢܫܠܡܢ ܢܦܫܗܝܢ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܫ̈ܕܐ. ܕܡܪܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡ̈ܘܬܝܢ. ܘܒܝܫ ܡܢ ܟܠ ܐܒ̈ܕܢܝܢ. ܐܡܪܐ ܗܘܬ. ܚܕ ܕܝܢ ܫܪܝܐ ܠܗܠܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܕܐܝܬ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܝܬ ܓܘܣܐ ܕܒܡܪܢܿ ܘܠܢܦܫܗܿ ܘܠܒ̈ܢܬܗܿ ܡܠܟܐ ܗܘܬ. ܘܡܢ ܕܐܫܬܘܝ ܒܗܢܐ ܪܥܝܢܐ. ܟܠܗܝܢ ܚܙܩ ܦܓܪ̈ܝܗܝܢ ܒܠܒܘ̈ܫܝܗܝܢ ܢܟܦܐܝܬ. ܘܟܕ ܡܨܥ ܗܘ̈ܝ ܠܐܘܪܚܐ. ܫܐܠ ܡܢ ܢܛܘܪ̈ܐ ܠܡܪܚܩܘ ܩܠܝܠ. ܘܗܝܕܝܢ ܒܢܗܪܐ ܕܪܕܐ ܗܘܐ ܢܦܫܗܝܢ ܬܡܢ ܐܪܡܝ ܗܘ̈ܝ. ܗܢܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܠܩܢܘܡ̈ܝܗܝܢ ܫܕܝ ܗ̈ܘܝ. ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܝܢ ܒ̈ܬܘܠܬܐ ܕܒܗܿ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܕܒܚܕܐ ܐܘܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܒܟܠ ܡܕܡ ܝܐ̈ܝܢ ܗ̈ܘܝ ܠܐܠܗܐ. ܘܐܝܬܗܝܢ ܗܘ̈ܝ ܐܚ̈ܘܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܫܒܝܚܢ ܗܘ̈ܝ ܒܛܘܗܡܐ. ܘܬܡܝܗܢ ܒܕܘܒܪ̈ܐ. pb. 342 ܘܛ̈ܠܝܢ ܗܘ̈ܝ ܒܫܢ̈ܝܐ. ܘܫܦܝܪܢ ܗܘ̈ܝ ܒܦܓܪ. ܘܢܟܦܢ ܗܘܝ ܒܢܦܫ. ܘܐܪܚܝܡܢ ܗ̈ܘܝ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܬܡܝܗܢ ܗܘ̈ܝ ܒܚܦܝܛܘܬܗܝܢ. ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܣܝܒܪܐ ܗܘܬ ܐܪܥܐ ܠܡܛܥܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܒ̈ܒܐ ܐܪ̈ܓܝܓܐ. ܦܩܕܘ ܗܘܘ ܦܠܚ̈ܝܗܘܢ ܕܫ̈ܐܕܐ ܕܢܫܬܕܝܢ ܒܝܡܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܡܣܬܥܪܢ ܗܘ̈ܝ܀ ܕܕܚܝ̈ܠܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܡܫܡܥܬܐ. ܡܣܝܒܪܢ ܗܘܘ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܦܛܢܘܣ. ܩ̈ܢܝܐ ܓܝܪ ܚܪ̈ܦܐ ܒܪܝܫ ܨܒ̈ܥܬܗܘܢ ܬܚܝܬ ܛܦܪ̈ܝܗܘܢ ܡܕܥܨܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܒܪܐ ܒܢܘܪܐ ܡܦܫܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܐ ܕܐܬܗܦܟ ܒܢܘܪܐ. ܥܠ ܚܨ̈ܝܗܘܢ ܡܫܦܥܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܕܡ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܝܬܝܪ ܡܝܩܪܝܢ ܒܦܓܪܐ. ܡܛܘܝܢ ܗܘܘ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܒܗܕܡ̈ܐ ܟܣ̈ܝܐ ܘܒܪ̈ܚܡܝܗܘܢ ܚ̈ܫܐ ܣ̈ܢܝܐ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܝܢܿ ܘܕܠܐ ܡܬܡܠܠܝܢ ܡܣܝܒܪܢ ܗܘܘ. ܐܝܠܝܢ ܕܕܝ̈ܢܐ ܢܨܝ̈ܚܐ ܬܒ̈ܥܝ ܢܡ̈ܘܣܐ. ܨܢܝܥܘܬܗܘܢ ܒܗܘܢ ܡܚܘܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܝܟ ܚܟܡܬܐ ܫܒܝܚܬܐ ܡܬܦܪܣܝܢ ܗܘܘ ܘܡܫܦܥܝܢ ܫ̈ܕܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܚܕܬܐܝܬ ܒܟܠܙܒܢ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܝܟ ܕܒܐܓܘܢܐ ܢܥܒܪܘܢ ܠܚ̈ܕܕܐ ܒܙܟܘܬܐ ܡܡܪܝܢ ܗܘܘ. ܚܪܬܐ ܕܝܢ ܕܐܘ̈ܠܨܢܐ. ܟܕ ܒܝܬܝܪܘܬܐ ܡܟܝܠ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܐܘܚܠܘ. ܘܠܐܝܘ ܡܢ ܕܠܡܩܛܠ. ܘܣܒܥܘ ܘܐܬܡܠܝܘ ܡܢ ܫܦܝܥܘܬܐ ܕܕܡܐ. ܐܬܦܢܝܘ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܐ ܕܣܒܪܘ ܒܪܥܝܢܗܘܢ ܠܒܣܝܡܘܬܐ ܘܡܪܚܡܢܘܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܟܝܠ ܐܝܪ ܪܥܝܢܗܘܢ ܡܕܡ ܕܣܢܐ ܠܘܬܢ ܠܐ ܢܣܥܪܘܢ. ܟܕ ܐܡܪܝܢ. ܕܠܐ ܠܡ ܙܕܩ ܕܒܕܡܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܘܚܕܢܢ ܢܣܝܒ ܡ̈ܕܝܢܬܢܿ pb. 343 ܐܦܠܐ ܕܒܩܫܝܘܬܐ ܢܨܥܪ ܪܝܫܢܘܬܐ ܡܥܠܝܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ. ܗܿܝ ܕܠܘܬ ܟܠܢܫ ܒܣܝܡܐ ܘܢܝܚܐ. ܙܕܩ ܗܘ ܠܡ ܓܝܪ ܕܬܬܡܬܚ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ ܒܥܘܕܪܢܐ. ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܢܗܘܘܢ ܡܬܚܝܒܝܢ ܠܡܘܬܐ. ܐܠܐ ܢܫܬܪܐ ܗܢܐ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܥܠܝܢ ܡܛܠ ܡܪܚܡܢܘܬܗܘܢ ܕܡ̈ܠܟܐ. ܕܢܗ̈ܘܝܢ ܕܝܢ ܡܬܚ̈ܨܝܢ ܥܝ̈ܢܝܗܘܢܿ ܘܡܣܬܪܚܢ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܐܬܦܩܕ ܗܘܐ. ܕܡܪܚܡܢܘܬܗܘܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܡܣܡ ܒܪ̈ܫܐ ܩ̈ܠܝܠܐ ܕܥܠܝܢ. ܘܡܟܝܠ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܪܚܡܢܘܬܗܘܢ ܕܪ̈ܫܝܥܐ. ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܐܢܝ ܕܢܐܡܪ ܣܘܓܐܗܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܣܝܒܪܢ ܗܘܘ. ܕܐܝܬ ܕܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܕܝܡܝܢܐ ܒܣܝܦܐ ܡܬܦܣܩܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܒܢܘܪܐ ܡܬܟܘܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܕܣܡܠܐ. ܒܡ̈ܩܦܣܝܗܘܢ ܡܬܟܘܝܢ ܗܘܘ ܘܡܣܬܪܚܝܢ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ. ܠܡܛܠܘܢ ܕܢܚܫܐ ܕܐܝܬ ܒܐܬܪ̈ܘܢ ܐܬܪ̈ܘܢ ܡܬܚܝܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܫܬܕܘܢܿ ܠܘ ܡܛܠ ܬܫܡܫܬܐ ܕܚܫܚܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܟܘܝܒܐ ܘܫܦܠܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܡܬܚܝܒܝܢ ܗܘܘ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܐܝܓ̈ܘܢܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܢܨܚܝܢ ܗܘܘ. ܗܿܢܘܘܢ ܕܠܐ ܡܫܟܗܝܢ ܚܢܢ ܠܡܬܢܝܘ ܐܢܘܢܿ ܙܟܝܢ ܓܝܪ ܢܫܚ̈ܢܝܗܘܢ ܠܡܠܬܐ. ܕܒܗܠܝܢ ܐܫܬܒܚܘ ܣܗ̈ܕܐ ܢܨܝ̈ܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܚܙܝܢ ܗܘܘ ܓܢܒܪܘܬܗܘܢ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܡܬܗܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܬܚܘܝܬܐ ܕܚܝܠܗ ܟܣܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܒܫܪܪܐ ܕܦܪܘܩܢ ܒܓܠܝܐ ܡܚܘܝܢ ܗܘܘ܀܀

8.13 pb. 344

ܕܬܠܬܥܣܪ. ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܪܫܐ ܕܥܕ̈ܬܐ. ܕܚܘܝܘ ܫܪܪܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܡܟܪܙܝܢ ܗܘܘ. ܒܫܘܦܥܐ ܕܕܡܗܘܢܿ

ܕܠܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܒܫܡܐ ܐܕܟܪ ܐܢܘܢ ܐܪܝܟܐ ܗܝ ܬܫܥܝܬܐ. ܘܟܒܪ ܐܦܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܬܗܘܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܐܣܗܕܘ ܕܥܕ̈ܬܐ ܝܕܝ̈ܥܬܐ ܢܕܟܪ. ܘܩܕܡܝܐ ܒܕܘܟܪܢܐ ܕܡܗܝܡ̈ܢܐ. ܢܬܪܫܡ ܣܗܕܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܢܬܝܡܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܢܝܩܘܡܕܝܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܕܐܬܦܣܩ ܪܫܗ ܒܡܘܕܝܢܘܬܐ. ܘܡܢ ܣܗ̈ܕܐ ܕܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܒܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܘܗܝ ܚܠܝܨܐ ܐܝܬܘܝܗ ܗܘܐ. ܠܘܩܝܢܘܣ ܩܫܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܬܡܢ. ܕܐܣܗܕ ܒܢܝܩܘܡܕܝܐ ܐܦ ܗܘ. ܟܕ ܡܠܟܐ ܬܡܢ ܗܘܐ. ܕܐܟܪܙ ܠܘܩܕܡ ܡܠܟܘܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܡܠܬܐ. ܒܝܕ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ. ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܐܦ ܒܥܒܕܐ܀ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܕܐܣܗܕܘ ܒܦܘܢܝܩܐ ܗܘܘ ܐܢܫܐ ܝܕܝ̈ܥܐ. ܘܒܟܘܠ ܡܕܡ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܥܢܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܛܝܪܝܢܝܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܨܘܪ. ܙܢܘܒܝܣ ܩܫܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܨܝܕܢܿ ܣܠܘܢܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܚܡܨ. ܕܗܘ ܗܢܐ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܗܘܐ ܗܘܐ. ܒܚܡܨ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܬܥܠܝ ܠܟܢ̈ܫܐ ܕܣܗ̈ܕܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܕܒܗܿ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܝܩܪܘ ܠܡܠܬ ܐܠܗܐ. ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܐܫܬܒܚܘ. ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܝܢ ܐܫܬܕܝ ܠܥܘܡ̈ܩܘܗܝ ܕܝܡܐ. ܙܢܘܒܝܣ ܕܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܣܝܐ ܡܗܝܪܐ ܒܣܪ̈ܩܐ ܕܡܣܬܪܩ ܗܘܐ ܒܐ̈ܠܘܗܝ ܚܠܝܨܝܬ pb. 345 ܒܗܘܢ ܒܫ̈ܢܕܘܗܝ ܡܝܬ. ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܕܐܣܗܕܘ ܒܦܠܣܛܝܢܐ. ܣܠܘܢܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܥܙܐ. ܒܡܛܠܘܢ ܕܢܚܫܐ ܕܐܝܬ ܒܦܝܢܘ. ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܗܘܝܢ ܗܘܘ ܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐ ܒܡܢܝܢܐ ܐܬܦܣܩܘ ܪ̈ܫܝܗܘܢܿ ܘܡܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܬܘܒ. ܦܐܠܘܣ ܘܢܝܠܘܣ ܐܦܣܩ̈ܘܦܐ ܥܡ ܚܪ̈ܢܐ ܣܝܒܪܘ ܡܘܬܐ ܒܢܘܪܐ. ܘܠܫܘܒܗܪܐ ܪܒܐ ܕܥܕܬܐ ܕܩܣܪܝܐ. ܢܬܕܟܪܝܘܗܝ ܒܗܠܝܢ ܠܦܡܦܝܠܘܣ ܩܫܝܫܐ. ܕܬܡܝܗ ܗܘܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܗܘܘ ܠܘܬܢܿ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܫܘܒܚܐ ܕܢܨܚ̈ܢܘܗܝ ܒܙܒܢܐ ܕܥܗܢ ܢܬܟܬܒ. ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܦܛܪܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܒܡ̈ܠܦܢܐ ܕܕܚܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܢܬܟܬܒ. ܘܩܫ̈ܝܫܐ ܕܥܡܗ. ܦܘܣܛܘܣ. ܘܕܝܘܣ. ܘܐܡܘܢܝܘܣ. ܣܗ̈ܕܐ ܓܡܝܪ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܦܝܠܐܘܣ ܘܗܣܘܟܝܣ ܘܬܐܕܘܪܘܣ. ܐܦܣܩ̈ܘܦܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܕܒܡܨܪܝܢ. ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܚܪ̈ܢܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܐܝ̈ܕܝܥܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܥܕ̈ܬܐܕܒܐܬܪ ܐܬܪ ܘܕܘܟܐ ܕܘܟܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܕܘܟܪܢܐ. ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܓܕܫ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܘ ܒܟܘܠܗ ܥܠܡܐ. ܐܝ̈ܓܘܢܐ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܕܒܟܬܒܐ ܢܫܠܡ ܢܨܚ̈ܢܝܗܘܢ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܚܬܝܬܐܝܬ. ܠܘ ܕܝܠܢ ܗܝ ܕܢܫܬܥܐ. ܐܠܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܚܙܘ ܐܢܘܢ ܠܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܕܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܕܐܢܐ ܐܣܬܩܒܠܬ. ܥܘܗܕܢܐ ܠܝܕܘ̈ܥܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܢ ܥܒܕܝܢܢ ܒܟܬܒܐ ܐܚܪܢܐ. ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܬܫܥܝܬܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܡܕܡ ܕܐܣܬܥܪ ܒܢ. ܢܩܦ ܠܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ. ܡܕܡ pb. 346 ܕܓܕܫ ܡܢ ܫܘܪܝܗ ܕܪܕܘܦܝܐ. ܕܚ̈ܚܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܢ ܒܗܠܝܢ ܬܫ̈ܥܝܬܐ.܀.

8.14

ܕܐܒܬܥܣܪ. ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ..

ܥܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܩܕܡ ܩܪܒܗܘܢ ܕܥܡܢ. ܟܡܐ ܙܒܢܐ ܕܪ̈ܫܢܝܗܘܢ ܒܚܘܒܐ ܘܒܫܠܡܐ ܠܘܬܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܕܠܟܡܐ ܥ̈ܠܠܬܐ ܛܒ̈ܬܐ ܘܟܗܝܢܘܬܐ ܫܘܬ. ܐܝܕܐ ܡܠܬܐ ܡܫܟܚܐ ܠܡܫܬܥܝܘ. ܟܕ ܓܣܪ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܕܝܢ ܗܘܘ ܫܘܠܛܢܐ ܕܪܫܢܘܬܐ ܡܠܝܘ ܥܣܪ ܫ̈ܢܝܢ. ܒ̈ܥܐܕܐ ܘܒܚ̈ܓܐ ܘܒܒܘ̈ܣܡܐ ܦܨ̈ܝܚܐ. ܘܒܟܠܗ ܫܠܡܐ ܟܗܝܢܐ ܥܡܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܟܢܐ ܕܠܐ ܥܘܟܪܐ ܪܒܐܿ ܗܘܐ. ܘܒܟܠܝܘܡ ܥܫܢ ܗܘܐ ܫܘܠܛܢܗܘܢܿ ܘܟܕ ܐܬܚܠܦ ܡܢ ܫܠܝ ܡܢ ܫܠܡܐ ܕܠܘܬܢܿ ܘܩܪܒܐ ܩܫܝܐ ܐܥܝܪܘ ܗܘܘ. ܟܕ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܠܝܘ ܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܒܗܢܐ ܩܪܒܐ. ܘܡܕܡ ܬܘܒ ܚܕܬܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ ܒܡܠܟܘܬܗܘܢܿ ܘܐܗܦܟ ܟܠܗܝܢ ܨܒ̈ܘܬܗܘܢܿ ܟܘܪ̈ܢܐ ܓܝܪ ܒܝ̈ܫܐ ܐܬܥܝܪܘ ܗܘܘ ܥܠ ܗܿܘ ܪܫܐ ܕܟܘܠܗܿ ܡܠܟܘܬܗܘܢܿ ܕܡܢܗܘܢ ܡܢ ܟܘܪܗܢܐ ܐܦ ܬܪܥܝܬܐ ܐܬܗܦܟܬ ܠܫܢܝܘܬܐ. ܥܡ ܗܿܘ ܐܚܪܢܐ ܕܒܐܝܩܪܐ ܕܬܪܗܝܢ ܡܢ ܒܬܪܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܕܘܒܪܐ ܗܕܝܘܛܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܐܢܫܐ ܩܒܠ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܣܬܥܪ ܗ̈ܘܝ. ܠܬܪܝܢ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܒܟܠ ܡܕܡ ܐܬܦܠܓܬ ܗܘܬ. ܨܒܘܬܐ ܕܐܦܠܐ ܡܬܘܡ. pb. 347 ܡܢ ܩܕܝܡ ܗܘܬ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܕܗܘܐ ܒܡܨܥܬܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܗܿܘ ܕܢܝܚ ܗܘܐ ܒܟܠܗܘܢ ܗܘ̈ܦܟܘܗܝ. ܘܠܘܬ ܗܿܢܘܢ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܒܒܣܝܡܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܚܘܒܐ. ܫܒܩ ܡܢ ܒܬܪܗ ܒܪܐ ܚܒܝܒܐ ܚܠܦܘܗܝ. ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܐܘܛܩܪܛܘܪ ܣܒܣܛܘܣ. ܘܒܢܡܘܣܐ ܕܟܝܢܐ ܕܚܓܘܐ ܫܠܡ ܚܝ̈ܘܗܝ. ܘܗܘ ܩܕܡܐܝܬ ܒܐܠܗܐ ܡܫܬܡܗ ܗܘܐ. ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ. ܟܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܡܬܬܚܝܒ ܗܘܐ ܠܡܠܟܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܢܝܚܐ ܘܒܣܝܡܐ ܕܡ̈ܠܟܐ. ܗܿܘ ܕܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܝܘܡ̈ܬܢ ܐܝܟ ܕܙܕܩ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܫܠܡ ܙܒܢܐ ܕܪܫܢܘܬܗ. ܘܐܦ ܒܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܝܩܪܐ ܘܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ ܠܝܘܬܪܢܐ ܢܦܫܗ ܝܒܗ ܗܘܐ. ܐܦ ܒܩܪܒܐ ܕܠܘܬܢ ܐܦܠܐ ܩܠܝܠ ܐܫܬܘܬܦ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܕܚ̈ܠܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܗ. ܕܠܐ ܚܘܣܪܢܐ ܘܕܠܐ ܛܘܠܡܝܐ ܢܛܪ ܗܘܐ. ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܗܝ̈ܟܠܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܣܬܪ. ܘܠܐ ܚܕܬ ܥܠܝܢ ܡܕܡ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܘܠܡܐ ܛܒܐ ܕܡܫܡܠܐ ܒܛܘܒ̈ܐ ܩܒܠ ܗܘܐ. ܕܡܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܦܩ ܒܡܠܟܘܬܗ ܒܐܘܝܘܬܐ ܘܒܫܘܒܚܐ. ܟܕ ܩܒܠ ܡܢܗ ܒܪܐ ܚܒܝܒܐ ܢܟܦܐ ܕܕܚܠ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ. ܕܡܚܕܐ ܒܫܘܪܝܗ ܡܠܟܐ ܡܫܡܠܝܐ ܣܒܣܛܘܣ. ܡܢ ܦܠܚ̈ܘܗܝ ܡܫܬܡܗ ܗܘܐ. ܘܩܕܡܝܗܘܢ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܕܟܘܠ ܐܫܬܡܗ ܗܘܐ. ܘܗܘ ܐܩܝܡ ܢܦܫܗ ܕܢܗܘܐ ܡܡܪܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝ ܡܠܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܗܢܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܀܀܀

8.15 pb. 348

ܕܡܫܬܥܣܪ. ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫ ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ.

ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܘܐܦ ܠܝܩܢܣ ܐܝܟ ܕܒܡܫܚܒܬܐ ܕܕܝܢܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܘܬܐ ܐܫܬܡܗ ܐܘܛܩܪܛܘܪ ܣܒܣܛܘܣ. ܠܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܪܒܐ * * * * * * * * * * * * ܩ̈ܠܐ ܘܠܫ̈ܕܐ. ܘܠܛܥܝܘܬܐ ܕܦܬܟܪܘܬܐ ܣܓܝ ܡܬܚܦܛ ܗܘܐ. ܠܒܪ ܡܢ ܩܨܡ̈ܐ ܕܝܢ ܘܢܒܝܘܬܐ ܕܫ̈ܐܕܐ. ܐܦܠܐ ܥܕܡܐ ܠܛܦܪܐ ܕܢܙܝܥ ܡܕܡ ܨܒܐܿ ܗܘܐ. ܘܡܛܠܗܢܐ ܐܦ ܪܕܘܦܝܐ ܥܙܝܙܐܝܬ ܘܐܟܝܦܐܝܬ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܩܕܡܘܗܝ ܐܘܣܦ ܗܘܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܟܘܠ ܡ̈ܕܝܢܢ ܢܘ̈ܣܐ ܡܒܢܐ ܗܘܐ. ܘܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐ ܐܣܬܬܪܘ. ܕܢܬܚܕܬܘܢ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܦܩܕ ܗܘܐ. ܘܟܘܡܪ̈ܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܟܒܠ ܐܬܪ ܘܡܕܝܢܐ ܡܩܝܡ ܗܘܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ. ܒܟܠ ܗܦܪܟܝܐ ܚܕ ܟܘܡܪܐ ܡܢ ܐܢܫܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܪ̈ܫܝ ܡܕܝܢܬܐ. ܐܝܢܐ ܕܐܫܬܒܚ. ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܕܪܓܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܢܩܘܡ ܦܩܕ ܗܘܐ. ܥܡ ܡܫܪܝܬܐ ܕܐܣܛܪ̈ܛܘܝܛܐ ܘܠܒ̈ܫܐ ܕܙܝܢܐ. ܠܟܘܠܗܘܢ ܕܝܢ ܚܪ̈ܫܐ. ܐܝܟ ܕܠܐܢܫܐ ܟܐ̈ܢܐ ܘܪ̈ܚܡܝ ܐܠܗܐ. ܗܓܡܘܢܘܬܐ ܘܫ̈ܘܠܛܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܡܝܩܪ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܒܟܠ ܐܬܪ ܘܡܕܝܢܐ ܒܟܘܠ ܗܦܪܟܝܐ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ. ܒܓܒܝܬܐ ܕܕܗܒܐ ܘܕܣܐܡܐ. ܘܕܩ̈ܢܝܢܐ ܕܠܐ ܡܬܚܫܒܝܢܿ ܘܒܛܥܢܐ ܝܩܝܪܐ ܕܚܘܣܪܢܐ ܐܠܨ ܗܘܐ ܘܡܩܦܚ. ܘܡܢ ܥܬܝܪ̈ܐ. ܩ̈ܢܝܢܐ ܕܡܢ ܐܒ̈ܗܝܗܘܢ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܢܣܒ ܗܘܐ. ܘܥܘܬܪܐ ܕܡܢ ܫܠ. ܘܟܫ̈ܝܬܐ ܕܩ̈ܢܝܢܐ ܠܡܫ̈ܕܠܢܘܗܝ ܝܗܒ ܗܘܐ. ܒܪܘܝܘܬܐ ܕܝܢ pb. 349 ܗܟܢܐ ܡܫܬܪܚ ܗܘܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܬ ܡܫܬܝܐ ܐܦ ܡܢ ܗܘܢܗ ܢܦܩ ܗܘܐ. ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܦܩܕ ܗܘܐ ܒܪܘܝܬܗ. ܕܡܐ ܕܢܦܨܗ ܚܡܪܗ. ܒܬܪ ܝܘܡܐ ܠܬܘܬ ܢܦܫܐ ܐܬܐܿ ܗܘܐ. ܒܝܥܢܘܬܗ ܕܝܢ ܡ̈ܐܟܠܬܐ ܕܐܣܘܛܘܬܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܥܒܿܕ ܗܘܐ. ܘܡܠܦܢܐ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܠܪ̈ܫܢܘܗܝ ܘܡܫܬܡ̈ܥܢܘܗܝ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܠܦ̈ܠܚܝ ܐܣܛܪܛܝܐ ܠܡܬܪܦܝܘ ܒܝܕ ܦܘ̈ܢܩܐ ܘܦܚܙܬܐ ܡܬܚܬ ܗܘܐ. ܠܗܓܡ̈ܘܢܐ ܕܝܢ ܘܒܪܗܒܝ ܚܝܠܐ. ܒܚܛܘܦܝܐ ܘܥܠܘܒܘܬܐ ܠܡܬܥܫܢܘ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܬܚܝܬ ܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܡܓܪܓ ܗܘܐ. ܕܥܡܗ ܐܟܘܬܗ ܒܛܪܢܘܬܐ ܢܬܚܫܚܘܢܿ ܡܢܐ ܕܝܢ ܘܠܐܿ ܠܢ ܨܒ̈ܘܬܗ ܕܗܢ ܓܒܪܐ ܢܕܝܕ̈ܬܐ ܠܡܕܟܪܘ. ܐܘ ܠܡܡܢܐ ܣܘܓܐܐ ܕܢܫ̈ܐ ܕܒܗܝܢ ܓܐܪ ܗܘܐ. ܕܠܐ ܥܒܪ ܗܘܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܠܐ ܥܒܕ ܗܘܐ ܒܗܿ ܚܘܒܠܐ ܕܢܫ̈ܐ. ܘܚܛܘܦܝܐ ܬܘܒ ܕܒ̈ܬܘܠܬܐ. ܘܒܗܠܝܢ ܡܨܠܚ ܗܘܐ ܠܘܬ ܟܠܢܫ. ܠܒܪ ܡܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܫܝܛ ܠܗܘܢ ܡܘܬܐ. ܘܐܝܟ ܠܐ ܡܕܡ ܚܫܝܒܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܗܕܐ ܟܠܗܿ ܛܪܘܢܘܬܗ. ܓܒܪ̈ܐ ܓܝܪ ܣܒܠܘ ܡܢܗ ܢܘܪܐ ܘܣܝܦܐ ܘܩܘܒܥ ܨ̈ܨܐ. ܘܕܢܦܠܘܢ ܠܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܕܢܫܬܕܘܢ ܒܥܘܡ̈ܩܘܗܝ ܕܝܡܐ. ܘܦܣܩܐ ܕܗ̈ܕܡܐ ܘܟܘ̈ܝܐ ܘܕܢܬܚܨܝܢ ܥܝ̈ܢܝܗܘܢܿ ܘܕܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܢܣܬܪܚ