Eusebius of Caesarea: Ecclesiastical History, Book 9 - ܣܦܪܐ ܕܬܫܥܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܥܕܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
book :
section :
line :
page break :
9 pb. 356
9.1 pb. 357

ܫܪܒܐ ܩܕܡܝܐ. ܥܠ ܢܝܚܐ ܫܐܝܠܐ. ܗܿܘ ܕܗܘܐ ܗܘܐ.܀.

ܫܘܚܠܦܐ ܕܝܢ ܕܨܒܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܕܐܬܟܬܒ. ܦܪܝܣ ܗܘܐ ܒܐܣܝܐ ܒܟܠ ܗܦܪܟܝܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܣܬܥܝܪ ܗܘ̈ܝ. ܗܘܐ ܡܢ ܟܘܠ. ܘܪܕܘܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܕܚܠܬܐ ܐܠܗܐ. ܠܐ ܫܦܪ ܗܘܐ ܠܗ ܡܕܡ ܕܐܟܬܒ ܗܘܐ. ܘܚܠܦ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܕܐܬܣܝܡ ܗܘ̈ܝ. ܒܡܠܬܐ ܦܩܕ ܗܘܐ ܠܪ̈ܫܢܐ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܗ ܕܢܫܠܘܢ ܩܪ̈ܒܐ ܕܥܝܠܢ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܕܢܩܘܡ ܐܚܪܢܝܐܝܬ. ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܪܘܪ̈ܒܝܢ ܡܢܗ. ܫܬܩܗ ܗܘܐ ܠܢܡܘܣܐ ܗܢܐ ܕܐܬܣܝܡ ܗܘܐ. ܘܐܝܨܦ ܕܠܓܠܝܐ ܠܐ ܬܐܬܐ ܗܕܐ. ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ. ܘܕܠܐ ܟܬ̈ܝܒܢ ܦܩܕ ܠܪ̈ܝܫܢܐ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܗ ܕܢܫܠܘܢ ܪܕܘܦܝܐ ܕܝܠܢ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܦܘܩܕܢܗ ܒܝܕ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܐܘܕܥܘ ܠܚ̈ܕܕܐ.܀. ܣܒܝܢܘܣ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܡܝܬܪܐ ܕܗܦܪܟܘܬܐ ܡܝܩܪ ܗܘܐ ܒܡܠܟܘܬܐ. ܠܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܒܟܠ ܥܡ ܓܠܐ ܘܚܘܝ ܬܪܥܝܬܗ ܕܡܠܟܐ ܒܐܓܪܬܐ ܪܗܘܡܐܝܬ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܪܥܝܢܐ ܕܐܬܟܬܒ ܠܗܘܢ ܣܒܪܘ ܕܒܫܪܪܐ ܗܘ. ܘܠܠܘ̈ܓܣܛܐ ܘܠܣܛܪ̈ܛܓܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܦܩܝܕܝܢ ܥܠ ܩܘܪ̈ܝܐ. ܨܒܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܒܝܬ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܓܠܘ ܘܐܘܕܥܘ. ܠܘ ܕܝܢ ܒܟܬܝܒ̈ܬܐ. ܡܕܝܢ ܕܢܠܫܡܘܢ ܠܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ. ܠܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܚܝܒܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܡܛܠ ܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܡܫܝܚܐ ܐܦܩܘ ܐܢܘܢ ܠܓܠܝܐ ܘܫܒܩܘ ܐܢܘܢ ܒ̈ܢܝ ܚܐܪ̈ܐ. ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܡܛܠܘܢ. pb. 358 ܕܒܡܣܡ ܒܪܫܐ ܐܫܬܘܝܘ ܠܬܡܢ. ܣܒܪܘ ܓܝܪ ܕܒܫܪܪܐ ܡܠܟܐ ܨܒܐ ܗܟܢܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܣܬܥܪ ܗܘ̈ܝ. ܡܢ ܫܠܝ ܐܝܟ ܡܢ ܠܠܝܐ ܥܡܘܛܐ ܢܘܗܪܐ ܕܢܚ ܗܘܐ. ܘܒܟܠ ܡ̈ܕܝܢܢ ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܬܟܢܫܢ ܚܙܐ ܚܙܐܿ ܗܘܐ ܐܢܫ. ܘܐܦ ܣܘܓܐܐ ܕܟܢ̈ܫܐ. ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܡܣܬܥܪܝܢ ܒܥܝ̈ܕܝܗܘܢ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܬܗܝܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܪܘܪܒܐܝܬ ܘܡܬܕܡܪ ܒܗܠܝܢ. ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܡܢ ܚ̈ܢܦܐ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܥܠ ܗܢܐ ܫܘܚܠܦܐ ܬܡܝܗܐ ܕܗܘܐ. ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ. ܕܐܠܗܗܘܢ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܕܝܠܢ ܐܢܘܢܿ ܐܒܬ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܢܨܚܘ ܒܐܝ̈ܓܘܢܐ ܕܪܕܘܦܝܐ ܡܗܝܡܢܐܝܬ ܘܓܢܒܪܐܝܬ. ܘܦܪܗܣܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܡܕܪܝܫ ܩܒܠܘ ܗܘܘ. ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܬܟܪܗ ܗܘ̈ܝ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܒܡܚܫܘܠܐ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܝܨܝܦܝܢ ܗܘܘ ܒܚܘܒܐ ܥܠ ܐܣܝܘܬܐ ܕܢܦܫ̈ܬܗܘܢܿ ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܚ̈ܠܝܡܐ. ܘܝܡܝܢܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢܿ ܘܡܬܟܫܦܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗܐ ܕܢܬܪܥܐ ܠܗܘܢܿ ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܐ̈ܬܠܛܐ ܢܨܝ̈ܚܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܐܬܚܪܪܘ ܡܢ ܩܘܦܚܐ ܕܚܫ̈ܐ ܕܡܛܠܘܢ. ܟܠܗܘܢ ܠܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ ܦܢܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܚܕܝܢ ܗܘܘ ܘܦܨܝܚܝܢ ܥܒܪܢ ܗܘܘ ܒܟܠ ܡܕܝܢܐ. ܒܒܘܣܡܐ ܪܒܐ. ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܒܡܠܬܐ ܬܬܐܡܪ ܦܪܗܣܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢܿ ܟܢܫܐ ܕܝܢ ܕܐܢܫܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܒܫܘ̈ܩܐ. ܟܕ ܡܫܒܚܝܒܢ ܠܐܠܗܐ pb. 359 ܒܬܫܒ̈ܚܬܐ ܘܒܙܡܝܪ̈ܬܐ ܪܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܿܢܘܢ ܕܒܡܣܡ ܒܪ̈ܫܐ ܩܫ̈ܝܐ. ܡܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܒܐܣܘܪ̈ܐ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ ܪ̈ܕܝܦܝܢ ܕܡܩܒܠܝܢ ܥܘܡܪ̈ܝܗܘܢܿ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܩܛܘ̈ܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܚܙܘ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܗܘܬ. ܕܠܐ ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܗܘܝܐ ܗܘܬ. ܚܕܝܢ ܗܘܘ ܥܡܢ ܒܗܢܐ ܡܕܡ ܕܗܘܐ .܀.܀.

9.5

ܕܚܡܫܐ. ܗܘܦܡ̈ܢܡܛܐ ܕܪܟܒܘ ܥܠ ܡܪܢ.܀.

ܪܟܒܘ ܕܝܢ ܗܘܦܡ̈ܢܛܐ. ܕܦܪܘܩܢ ܘܕܦܝܠܛܣ. ܕܡܠܝܢ ܗܘܘ ܓܘܕܦܐ ܥܠ ܡܫܝܚܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܨܒܝܢܐ ܕܡܠܟܐ ܐܫܬܕܪ ܠܟܘܠܗ ܒܝܬ ܐܘܚܕܢܗ. ܘܦܩܕ ܒܟܬܝܒ̈ܬܐ. ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܒܡ̈ܕܝܢܬܐ ܐܦ ܒܐܓܘܪ̈ܣܐ. ܠܟܠ ܐܢܫ ܒܓܠܝܐ ܢܬܬܣܡܘܢܿ pb. 362 ܘܢܫܠܡܘܢ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܣܦܪ̈ܐ ܕܡܠܦܝܢ ܣܦܪܐ. ܕܚܠܦ ܝܘܠܦܢܐ ܒܗܘܢ ܢܬܗܓܘܢܿ ܘܢܐܚܕܘܢ ܥܘܗܕܢܗܘܢܿ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܣܬܥܪ ܗܘ̈ܝ. ܐܚܪܢܐ ܬܘܒ ܪܒܚܝܠܐ ܗܿܘ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܘܟܣ ܩܪܝܢ ܠܗ. ܒܕܪܡܣܘܩ ܕܦܘܢܝܩܐ. ܚܛܦ ܗܘܐ ܘܐܝܬܝ ܡܢ ܫܘܩܐ ܢܫ̈ܐ ܛܡ̈ܐܬܐ. ܘܦܩܕ ܕܢܩܪܒܘܢ ܠܗܝܢ ܢܓ̈ܕܐ ܪܟܝܟܐܝܬ. ܘܐܠܨ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܕܢܐܡܪܢ ܒܟܬܝܒ̈ܬܐ. ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܟܪ̈ܣܛܝܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܗܢܝܢ ܚܙܝܢ ܗܘ̈ܝ ܒܗܘܢ ܣܘܥܪܢܐ ܕܠܐ ܢܡܘܣ. ܕܒܗܘܢ ܠܡ ܒܒ̈ܬܐ ܕܨ̈ܠܘܬܗܘܢܿ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܛܢܦܘܬܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܐܡܪܢ ܐܝܟ ܕܠܨܥܪܐ ܕܩܝܡܢ. ܐܦ ܗܘ ܕܝܢ ܗܢܐ. ܣܡ ܐܢܝܢ ܠܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܒܗܘܦܡ̈ܢܡܛܐ ܘܐܘܕܥ ܠܡܠܟܐ. ܘܦܩܕ ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܘܡܕܝܢܐ. ܢܬܟܪܙܢ ܗܠܝܢ ܟܬܝܒ̈ܬܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܪܒ ܚܝܠܐ. ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܗܘ ܒܝ̈ܕܘܗܝ ܩܛܠ ܢܦܫܗ. ܐܬܦܪܥ ܕܝܢܐ ܕܒܝܫܘܬܗ.܀.܀.

9.6

ܕܐܫܬܐ. ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܗܕܘ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ.

ܬܘܒ ܕܝܢ ܥܪܘܩܝܐ ܕܝܠܢ ܐܬܙܝܥ ܗܘܐ ܘܪܕܘܦܝܐ ܒܝܫܐ. ܘܗܓܡ̈ܘܢܐ ܕܒܟܠ ܗܦܪܟܝܐ. ܒܩܫܝܘܬܐ ܬܘܒ ܥܠܝܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܐܬܬܚܕܘ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܕܝܥܝܢ ܗܘܘ. ܒܡܠܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܩܒܠܘ ܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐܥܬܝܕܐܝܬ. ܬܠܬܐ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܒܚܡܨ ܡܕܝܢܬܐ ܕܦܝܢܝܩܐ. ܕܐܘܕܝܘ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ pb. 363 ܐܢܘܢܿ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܐܫܬܕܝܘ. ܕܡܢܗܘܢ ܚܕ ܣܠܘܢܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܕܒܫ̈ܢܝܐ ܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܐܪܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܕܒܪ ܬܫܡܫܬܗ. ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ. ܦܛܪܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܩܡ ܒܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܫܒܝܚܐܝܬ. ܗܿܘ ܕܡܐܢܐ ܗܘܐ ܕܐܠܗܐ ܡܛܘܠ ܫܒܝܚܘܬܐ ܕܦܘܠܚܢܗ ܕܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܠܐ ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܐܬܚܛܦ ܗܘܐ. ܟܕ ܠܝܬ ܗܘܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܡܕܡ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܘܡܢ ܫܠܝ ܕܠܐ ܕܝܢܐ ܐܝܟ ܕܢܡ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܟܣܝܡܝܢܘܣ. ܪܫܗ ܐܬܦܣܩ. ܥܡܗ ܕܝܢ ܐܦ ܚܪ̈ܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܐܦܣܩ̈ܦܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ. ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܣܒܠܘ. ܘܠܘܩܝܢܘܣ ܬܘܒ ܓܒܪܐ ܕܒܟܠܡܕܡ ܢܨܝܚ ܗܘܐ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܕܢܟܦܘܬܐ. ܘܒܝܘܠܦܢܐ ܩܕܝܫܐ ܡܕܪܫ ܗܘܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܫܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܐܝܬܝܘܗܝ ܠܢܝܩܘܡܕܝܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܕܬܡܢ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܡܠܟܐ ܡܬܗܦܟ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܝܗܒ ܡܦܩ ܒܘܪܚܐ ܩܕܡ ܕܝܢܐܿ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܝܘܠܦܢܐ ܗܿܘ ܕܡܣܒܪ ܗܘܐ. ܐܫܬܠܡ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܐܬܩܛܠ. ܘܗܟܢܐ ܒܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܥܫܢܬ ܡܚܫܒܬܐ ܕܢܟܠܗ ܕܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܣܢܐܿ ܫܦܝܪ̈ܬܐ. ܘܐܪܕܘܦܝܐ ܕܐܥܝܪ ܥܠܝܢ ܒܝܫ ܗܘܐ ܡܢ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ.܀.

9.7

ܕܫܒܥܐ. ܥܠ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܕܐܬܬܣܝܡ ܥܠܝܢ. ܥܠ ܣܛ̈ܠܐܣ.܀.

ܡ̈ܠܟܐ ܕܝܢ ܕܚܘ̈ܫܒܐ ܕܡ̈ܕܝܢܬܐ ܕܥܠܝܢ. ܘܥܡܗܘܢ ܐܦ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܕܡܠܟܐ. ܡܨܥܬ ܡ̈ܕܝܢܬܐ ܥܠ ܣܛܐ̈ܠܣ ܕܢܚܫܐ ܡܬܟܬܒܝܢ ܗܘܘ. ܡܕܡ ܕܡܡܬܘܡ ܠܐ ܗܘܐ. ܘܛ̈ܠܝܐ ܒܝܬ pb. 364 ܝܘܠܦܢܐ ܒܗܘܦܡ̈ܢܡܛܐ ܕܪܟܒܘ ܗܘܘ ܕܦܪܘܩܢ ܘܕܦܝܠܛܘܣ. ܐܝܟ ܕܠܨܥܪܐ ܒܟܠܝܘܡ. ܒܦܘܡܗܘܢ ܗܓܝܢ ܗܘܘ. ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܡܬܚܙܐ ܠܝ ܕܙܕܩ ܕܢܣܝܡܝܘܗܝ ܠܗ ܠܟܬܒܗ ܕܡܟܣܝܡܝܢܘܣ. ܗܿܘ ܕܣܡ ܥܠ ܣܛܐ̈ܠܣ. ܕܐܟܚܕܐ ܡܪܚܘܬܗ ܘܪܡܬܗ ܘܫܘܒܗܪܗ. ܘܣܢܐܬܗ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܒܓܠܝܐ ܬܬܝܕܥ. ܘܕܝܢܐ ܟܐܢܐ ܕܐܕܪܟܗ ܡܚܕܐ. ܗܿܘ ܕܠܐ ܕܡܟ ܡܢ ܦܘܪܥܢܐ ܕܪ̈ܫܝܥܐ. ܕܟܕ ܐܫܬܢܩ ܡܢܗ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ. ܣܩܘܒܠܐ ܕܗܠܝܢ ܥܠܝܢ ܐܬܡܠܟ ܗܘܐ ܘܒܟܬܝܒ̈ܬܐ ܢܡ̈ܘܣܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠܝܢ ܦܩܕ ܗܘܐ.܀.܀. ܦܪܫܓܢܐ ܕܦܘܫܩܐ ܗܢܐ ܕܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܕܡܟܣܝܡܝܢܣ ܙܥܘܪܐ. ܕܦܩܕ ܠܘܩܒܠ ܡ̈ܠܟܐ ܕܚܘ̈ܫܒܥܐܕܥܠܝܢ ܕܐܬܟܬܒ ܠܗ. ܕܐܬܢܣܡ ܡܢ ܣܛܐ̈ܠܣ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܨܘܪ. ܗܐ ܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܗܫܐ ܡܪܚܘܬܐ ܟܪܗܬܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܐܬܚܝܠܬ. ܘܕܚܩܬ ܘܒܛܠܬ ܡܢܗܿ ܟܘܠܗ ܚܫܘܟܐ ܕܥܡܛܢܐ ܕܛܥܝܘܬܐ. ܗܿܝ ܕܩܕܡ ܩܠܝܠ ܒܐܒܕܢܐ ܕܚܫܘܟܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܐܬܟܪܟܬ ܘܫܒܬ ܠܪ̈ܫܝܥܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܗܿܢܘܢ ܕܕܠܐ ܐܠܗ ܐܢܘܢ ܡܢܢ ܗܕܐ ܕܢܫܬܘܕܥܘܢܿ ܕܒܒܛܝܠܘܬܐ ܕܪܚܡܬ ܛܒܘܬܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܡܝܬܝܢ. ܟܠ ܡܕܡ ܡܬܦܪܢܣ ܘܡܬܬܩܢܿ ܗܕܐ ܕܝܢ ܨܒܘܬܐ. ܠܐ ܡܬܗܝܡܢܐ ܟܕ ܬܬܐܡܪ. ܕܐܝܟܢ ܩܒܠܢܢ ܛܝܒܘܬܐ ܒܚܕܘܬܐ ܒܚܘܒܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܗܒܬܘܢ ܬܚܘܝܬܐ ܕܬܪܥܝܬܟܘܢ ܕܒܪܚܡܬ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܐܦ ܩܕܡ ܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܗܘܬ ܠܟܠܢܫ. pb. 365 ܕܒܐܝܕܐ ܢܛܘܪܬܐ. ܘܒܕܚܠܬܐܐܝܬܝܟܘܢ ܗܘܝܬܘܢ ܠܘܬ ܐ̈ܠܗܐ ܕܠܐ ܡܝܬܝܢ. ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܡ̈ܠܐ ܫܚܝ̈ܡܬܐ ܘܣܪ̈ܝܩܬܐ ܡܬܫܘܕܥܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܢܫܐ. ܐܠܐ ܒܥܒ̈ܕܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܘܫܒ̈ܝܚܐ ܘܐܡ̈ܝܢܐ. ܡܛܠܗܢܐ ܐܫܟ ܕܫܘܐ ܡܕܝܢܬܟܘܢ ܡܬܩܢܐ. ܘܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܕܠܐ ܡܝܬܝܢ ܬܬܩܪܐ. ܓܠܝܐ ܗܝ ܗܟܝܠ ܒܬܚܘ̈ܝܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ. ܕܒܫܟܝܢܬܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܫܡ̈ܝܢܐ ܡܗܒܒܐ * * * * * ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܟܘܢܿ ܗܿܘ ܗܟܝܠ ܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܪܡܐ ܒܥܠܫܡܝܢ. ܗܿܘ ܕܝܬܒ ܒܡܕܝܢܬܟܘܢ ܢܗܝܪܬܐ. ܗܿܘ ܕܠܐܠܗܐ ܕܐܒܗ̈ܝܟܘܢܿ ܘܕܢܫ̈ܝܟܘܢ ܘܕܒ̈ܢܝܟܘܢܿ ܘܠܥܘܡܪܟܘܢ ܘܒ̈ܬܝܟܘܢܿ ܦܪܩ ܡܢ ܟܠ ܐܒܕܢܐ ܕܚܒܠܐ. ܒܢܦܫ̈ܬܟܘܢ ܐܥܝܪ ܗܢܐ ܨܒܝܢܐ ܡܚܝܢܐܢ. ܟܕ ܓܠܐܿ ܘܡܚܘܐ ܕܐܝܟܢ ܡܝܬܪܐ ܗܕܐ ܘܫܒܝܚܐ ܘܡܢܝܚܐ. ܕܒܣܓܕܬܐ ܕܡܬܚܝܒܐ ܢܬܩܪܒ ܠܦܘܠܚܢܐ ܘܠܬܫܡܫܬܐ ܕܕܒ̈ܚܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܕܠܐ ܡܝܬܝܢ. ܡܢܘ ܓܝܪ ܗܢܐ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܡܕܥܐ. ܕܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܢܘܟܪܝ ܠܫܡܫܐ ܟܠܗ. ܕܠܐ ܡܪܓܫ ܕܒܚܦܝܛܘܬܐ ܕܪܚܡܬܐ ܕܛܒܘܬܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܗܘܝܐ ܗܕܐ. ܕܠܐ ܐܪܥܐ ܬܟܦܘܪ ܒܙܪ̈ܥܐ ܕܡܫܬܠܡܝܢ ܠܗܿ. ܘܣܒܪܐ ܕܦ̈ܠܚܐ ܬܣܪܩ ܘܢܬܕܓܠ ܣܘܟܣܗܘܢܿ ܐܦܠܐ ܕܩܪܒܐ ܕܪ̈ܫܝܥܐ ܡܢ ܩܒܘܠ ܢܫܬܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܠܐ ܟܠܝܬܐ. ܘܢܬܚܒܠ ܡܘܙܓܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܢܬܓܪܦܘܢ ܦܓܪ̈ܐ ܠܡܘܬܐ ܒܚܒܠܐ. ܐܦ ܠܐ ܕܝܡܐ ܢܬܥܐ ܒܡܚ̈ܫܘܠܘܗܝ ܒܢܫܒܐ ܕܪ̈ܘܚܐ ܚܣ̈ܝܢܬܐ. ܐܦ ܠܐ ܥ̈ܠܥܠܐ ܕܡܢ ܫܠܝ ܢܣܥܘܢ ܘܢܝܬܘܢ ܣܬܘܐ pb. 366 ܕܚܒܠܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܐܪܥܐ ܐܡܐ ܡܪܒܝܢܝܬܐ ܕܟܠ. ܒܕܚܠܬܐ ܕܙܘ̈ܥܝܗܿ ܡܢ ܟܢ̈ܦܝܗܿ ܬܛܒܥ. ܐܦ ܠܐ ܛܘܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ ܢܫܬܕܘܢ ܒܗܘܬܐ ܕܗܘܝܐ. ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ. ܘܕܒ̈ܝܫܢ ܡܢ ܗܠܝܢ. ܡܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܟܠ ܐܢܫ ܡܦܣ ܕܗ̈ܘܝܢ ܗ̈ܘܝ. ܘܟܘܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܟܚܕܐ. ܡܛܠ ܛܥܝܘܬܐ ܕܐܒܕܢܐ ܕܣܪܝܦܘܬܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܐܢܫܐ. ܕܠܐ ܢܡܘܣ ܗܘ̈ܝܢ ܗ̈ܘܝ. ܟܕ ܠܥܠ ܡܢ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܫܦܝܥܐ ܗܘܬ. ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܟܠܗܿ ܬܒܝܠ ܒܗܬܬܐ ܐܚܝܕܐ ܗܘܬ.܀. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܡܪ ܬܘܒ. ܢܚܘܪܘܢ ܠܡ ܒܦܩ̈ܥܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ. ܕܪܘܙܢ ܚ̈ܩܠܬܗܝܢ ܒ̈ܓܠܠܐ ܫ̈ܦܝܥܐ ܕܫ̈ܢܢܐ. ܘܡܪ̈ܓܐ ܕܪܘܙܝܢ ܒܡ̈ܘܥܝܬܐ ܕܗ̈ܒܒܐ. ܡܛܠ ܫܦܝܥܘܬܐ ܕܡܛܪܐ. ܘܬܩܢܘܬܐ ܕܐܐܪ ܕܝܗܝܒܐ ܒܡܘܙܓܐ ܢܝܚܐ. ܢܚܕܐ ܟܠ ܐܢܫ ܒܕܚܠܬܐ ܛܒܬܐ ܕܝܠܢ. ܘܒܬܫܡܫܬܐ ܕܕܒ̈ܚܐ ܘܕܝܩ̈ܕܐ. ܐܫܬܝܢܬ ܐܠܗܘܬܗ ܘܚܝܠܬܢܘܬܗ ܕܐܐܪ ܘܫܪܝܪܘܬܗ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܚܕܘܢ ܟܕ ܡܬܢܝܚܝܢ ܒܗܝܪܘܬܐ ܕܫܠܡܐ ܒܢܝܚܐ ܫܪܝܪܐܝܬ. ܘܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܗܝ ܥܘܝܪܘܬܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܐܬܦܢܝܘ. ܘܐܬܥܕܪܘ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܘܐܬܘ ܠܬܪܥܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܡܝܬܪܬܐ. ܪܘܪܒܐܝܬ ܢܚܕܘܢ ܕܐܬܥܕܝܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܚܫܘܠܐ. ܐܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܘܪܗܢܐ ܚܣܝܢܐ. ܘܡܢ ܗܫܐ ܒܦܐܪ̈ܐ ܕܒܘܣܡܐ ܕܚ̈ܝܐ ܡܬܢܝܚܝܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܩܘܘܢ ܒܣܪܝܩܘܬܗܘܢ ܠܝܛܬܐ. ܒܪܘܚܩܐ ܣܓܝܐܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܟܘܢ ܘܡܢ ܐܘܚܕܢܗܿ. ܐܝܟ ܕܐܦܝܣܬܘܢ ܢܬܦܪܫܘܢ ܘܢܬܪܕܦܘܢ ܕܗܟܢܐ ܐܟܘܬܗܿ ܕܚܦܝܛܘܬܟܘܢ ܕܒܗܕܐ. ܗܿܝ ܕܫܘܝܐ pb. 367 ܠܩܘܠܣܐ ܬܬܪܚܩ ܡܕܝܢܬܟܘܢ ܡܢ ܟܘܠ ܣܘܝܒܐ ܘܪܘܫܥܐ. ܐܝܟ ܕܨܒܝܢܐ ܕܢܨܝܒ ܗܘܐ ܒܗܿ. ܘܒܣܓܕܬܐ ܐܝܕܐ ܕܡܬܬܚܝܒܐ ܠܐ̈ܠܗܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܡܝܬܝܢ. ܬܬܥܢܐ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܕܒ̈ܚܐ. ܕܬܗܘܘܢ ܕܝܢ ܝܕܥܝܢ. ܕܐܝܟܢܐ ܚܒܝܒܐܝܬ ܩܒܠܢܢ ܗܢܐ ܦܝܣܟܘܢܿ ܕܐܦ ܕܠܐ ܦܝܣܐ. ܕܠܐ ܒܥܘܬܐ. ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܡܠܝܐ ܟܕ ܚܕܐܿ ܐܢܐ. ܢܦܫܢ ܪܚܡܬ ܛܒ̈ܬܐ ܠܡܝܩܪܘܬܟܘܢܿ ܕܐܝܕܐ ܡܘܗܒܬܐ ܪܒܬܐ ܕܬܨܒܘܢ ܕܬܫܐܠܘܢܿ ܚܠܦ ܗܢܐ ܨܒܝܢܐ ܪܚܡ ܐܠܗܐ ܘܡܚܐ ܗܝ ܗܕܐ ܠܡܣܥܪ ܘܠܡܣܒ ܐܦܝܣ. ܕܠܐ ܟܠܝܬܐ ܓܝܪ ܡܩܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܘ. ܕܟܕ ܗܕܐ ܬܬܝܗܒ ܠܡܕܝܢܬܟܘܢܿ ܬܬܠ ܠܟܘܢ ܣܗܕܘܬܐ ܛܒܬܐ ܠܥܠܡ. ܕܣܓܕܬܟܘܢ ܕܠܘܬ ܐ̈ܠܗܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܡܝܬܝܢ. ܘܩܒܠܬܘܢ ܡܘܗܒܬܐ ܡܢ ܪܚܡܬ ܛܒܘܬܢ ܐܝܟ ܕܫܘܐܿ ܢܨܚܢܟܘܢ ܚܠܦ ܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܕܚܝ̈ܝܟܘܢܿ ܬܬܝܕܥ ܠܒ̈ܢܝܟܘܢ ܘܠܒ̈ܢܝ ܒ̈ܢܝܟܘܢܿ .܀.

9.8

ܕܬܡܢܝܐ. ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫ ܡܢ ܒܬܪ ܟܢ. ܒܟܦܢܐ. ܘܒܡܘܬܢܐ. ܘܒܩܪܒܐ.

ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܒܟܘܠ ܗܦܪܟܝܐ ܥܠܝܢ ܡܬܣܝܡܢ ܗܘ̈ܝ ܘܡܬܟܪܙܢܿ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܡܢ ܟܠܗ ܣܒܪܐ ܛܒܐ ܕܚܩܢ ܗܘ̈ܝ ܠܢ. ܕܐܝܟ ܗܿܝ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܡܪܐ. ܕܐܢ pb. 368 ܡܫܟܚܐ ܒܗܠܝܢ ܘܐܦ ܓܒ̈ܝܐ ܢܬܟܫܠܘܢܿ ܟܕ ܕܝܢ ܐܘܚܠܘ ܥܠ ܣܒܪܐ ܣܓܝܐܐ. ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܒܗܿ ܒܐܘܪܚܐ ܪܕܝܢ ܗܘܘ. ܒܐܬܪ̈ܘܢ ܐܬܪ̈ܘܢܿ ܕܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗܢܐ ܟܬܒܐ ܕܐܬܣܝܡ ܥܠܝܢ ܡܢ ܫܠܝ. ܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܗܘܝܘ ܡܥܕܪܢܐ ܕܥܕܬܗ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܫܘܒܗܪܗ ܕܛܪܘܢܐ ܕܥܠܝܢ ܒܛܠ. ܐܠܐ ܐܦ ܥܘܕܪܢܗ ܫܡܝܢܐ ܚܘܝ. ܡܛܪܐ ܗܟܝܠ ܕܒܥܝܕܐ ܕܣܬܘܐ ܢܚܬ ܗܘܐ ܐܬܟܠܝ ܡܢ ܐܪܥܐ. ܟܦܢܐ ܕܝܢ ܐܚܕ ܗܘܐ ܚܣܝܢܐܝܬ. ܘܥܡܗ ܐܦ ܟܘܪܗܢܐ ܕܡܘܬܐ. ܘܐܚܪܢܐ ܟܘܪܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܫܘܚܢܐ. ܕܐܟܘܬܗ ܡܛܠ ܝܩܕܢܗ ܡܫܬܡܗ ܗܘܐ ܓܡܘܪܬܐ. ܣܥܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܒܟܠܗܘܢ ܦܓܪ̈ܐ ܩܢܕܝܢܘܣ ܕܡܘܬܐ ܥܒܕ ܗܘܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܚܫܝܢ ܒܗ. ܐܠܐ ܒܥ̈ܝܢܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܗܘܐ ܗܘܐ. ܘܠܪ̈ܒܘܬܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܥܡ ܢܫ̈ܐ ܘܛ̈ܠܝܐ ܣܡ̈ܝܐ ܥܒܕ ܗܘܐ. ܘܠܪ̈ܒܘܬܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܥܡ ܢܫ̈ܐ ܘܛ̈ܠܝܐ ܣܡ̈ܝܐ ܥܒܕ ܗܘܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܩܡ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܛܪܘܢܐ ܩܪܒܐ. ܗܿܘ ܕܠܘܬ ܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܓܒܪ̈ܐ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ ܪ̈ܚܡܐ ܘܡܥܕܪ̈ܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܘܣܓܕܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܓܡܪܝܢ ܗܘܘ. ܗܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܣܢܐܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܓܡܪܝܢ ܗܘܘ. ܗܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܣܢܐܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܐܠܘܨ ܐܢܘܢ ܕܢܕܒܚܘܢ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܠܫ̈ܐܕܐ ܒ̈ܥܠܕܒܒܐ. ܘܚܠܦ ܡܥܕܪ̈ܢܐ ܒܩܪܐ ܠܩܘܒܠܗ ܐܩܝܡ ܐܢܘܢܿ ܘܡܢ ܫܠܝ ܕܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܒܚܕ ܙܒܢܐ ܪ̈ܕܝܢ ܗܘܝ ܘܐܬܝܢ. ܘܡܪܚܘܬܗ ܕܛܪܘܢܐ ܘܫܘܥܠܝܗ ܕܠܘܬܐܠܗܐ ܟܘܢ ܗܘ̈ܝ .܀. ܕܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐ ܡܛܠ ܝܨܝܦܘܬܗ ܕܥܠ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܡܛܠ ܪܕܘܦܝܐ ܕܥܠܝܢ. ܠܐ ܟܦܢܐ ܘܠܐ ܡܘܬܢܐ. pb. 369 ܐܦܠܐ ܩܪܒܐ ܒܘܡ̈ܬܗ ܗܘܐ ܗܘܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܟܚܕܐ ܒܚܕ ܙܒܢܐ ܣܓܝ ܗ̈ܘܝ. ܘܐܚܕ ܗ̈ܘܝ ܫܘܪܝܐ ܕܐܒܕܢܗ. ܗܘ ܗܟܝܠ ܥܡ ܟܠܗ ܚܝܠܗ. ܒܩܪܒܐ ܕܠܘܬ ܗܪ̈ܡܢܝܐ ܡܬܩܦܚ ܗܘܐ. ܠܫܪܟܐ ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܕܥܡܪܝܢ ܒܟܠ ܡ̈ܕܝܢܢ. ܟܦܢܐ ܕܡܘܬܐ ܚܣܢ ܗܘܐ. ܐܝܟܢ ܕܚܕ ܡܘܕܝܐ ܕܚ̈ܛܐ. ܒܬܪܝܢ ܐ̈ܠܦܝܢ ܘܚܡܫܡܐܐ ܡ̈ܥܝܢ ܡܬܝܗܒ ܗܘܐ. ܪ̈ܒܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܗܿܢܘܢ ܕܒܟܘܠ ܡܕܝܢܐ ܡܝܬܝܢ ܗܘܘ. ܘܣ̈ܓܝܐܝܢ ܡܢܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܒܩܘܪ̈ܝܐ ܘܒܐܓܘܪ̈ܣܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܒܟܣܦܪܫܐ ܡܬܟܬܒܝܢ ܗܘܘ. ܕܣ̈ܓܝܐܝܢ ܗܘܘ. ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܐܦ ܡܬܥܛܝܘ ܐܬܥܛܝܘ ܗܘܘ. ܕܡܢ ܫܠ ܡܢ ܚܣܝܪܘܬܐ ܕܬܘܪܣܝܐ. ܘܡܢ ܟܘܪܗܢܐ ܕܡܘܬܐ. ܐܬܚܒܠܘ ܗܘܘ. ܐ̈ܢܫܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܒ̈ܢܝܗܘܢ ܚܒ̈ܝܒܐ. ܒܩܠܝܠ ܡܟܘܠܬܐ ܠܥܬܝܪ̈ܐ ܡܙܒܢܝܢ ܗܘܘ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܩܢܝܢܗܘܢ ܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܡܙܒܢܝܢ ܗܘܘ. ܥܕܡܐ ܕܐܬܘ ܠܣܟܐ ܕܚܣܝܪܘܬܐ ܕܨܘܪܟܢܐ ܘܚܪ̈ܢܐ ܥܡܝܪܐ ܡܠܥܣܝܢ ܗܘܘ. ܘܥܣܒܐ ܫܛܝܐ ܕܥܒܕ ܚܒܠܐ ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܩܘܝܡܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܡܚܒܠܝܢ ܗܘܘ ܘܡܘܒܕܝܢ. ܐܦ ܢܫ̈ܐ ܕܝܢ ܐܝܕܝ̈ܥܬܐ ܟܕ ܐܬܪܕܦ ܡܢ ܐܢܢܩܐ ܕܨܘܪܟܢܐ. ܕܠܐ ܒܗܬܬܐ ܢܦܩܢ ܗ̈ܘܝ ܠܫܘ̈ܩܐ ܘܚܕܪܢ. ܟܕ ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܐܟ̈ܠܬܐ ܕܒܚܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ. ܒܝܕ ܚܘܡܨܐ ܕܦܪ̈ܨܘܦܝܗܝܢ ܘܢܘܟܦܐ ܕܠܒ̈ܘܫܝܗܝܢ ܡܚ̈ܘܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܝܒܫܘ ܡܢ ܟܦܢܐ. ܐܝܟ ܨ̈ܠܡܐ ܡ̈ܝܬܐ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܢܝܕܝܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܛܪܝܢ ܒܗܘܢ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܘܡܬܬܩܠܝܢ. ܘܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܢܩܘܡܘܢܿ ܡܣܬܚܦܝܢ ܗܘܘ ܘܢܦܠܝܢ ܒܫ̈ܘܩܐ. pb. 370 ܟܕ ܕܝܢ ܫܕܝܢ ܘܡܬܟܫܦܝܢܿ ܕܢܘܫܛܘܢ ܠܗܘܢ ܩܠܝܠ ܥܘܡܨܐ ܕܠܚܡܐ. ܘܡܕ ܢܫܦܗܘܢ ܬܣܩ ܩܪܝܒܐ ܗܘܬ. ܕܟܦܢܝܢ ܓܥܝܢ ܗܘܘ. ܘܠܗܢܐ ܩܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܪܝܪܐ ܚܝ̈ܠܬܢܝܢ ܗܘܘ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܥܬܝܪ̈ܝܢ ܗܘܘ. ܬܗܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܣܘܓܐܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ܕܫܐܠܝܢ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܗܒܘ ܗܘܘ ܣܓܝ ܠܪ̈ܥܝܢܐ ܩܫ̈ܝܐ. ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܝܢ ܐܬܘ ܗܘܘ. ܕܩܢܛܝܢ ܗܘܘܕܕܠܡܐ ܢܓܕܫ ܠܗܘܢ ܐܦ ܠܗܘܢܿ ܐܝܟ ܕܠܗܿܢܘܢ ܕܫܐܠܝܢ. ܘܡܟܝܠ ܡܨܥܬ ܫܘ̈ܩܐ ܦܓܪ̈ܐ ܡ̈ܝܬܐ ܘܒܪ̈ܝܬܐ. ܟܕ ܫܠܝܚܝܢ ܫܕܝܢ ܗܘܘ. ܟܕܠܐ ܩܒܝܪܝܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܐܦ ܚܙܬܐ ܫܝܛܬܐ ܠܚ̈ܙܝܐ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ. ܣ̈ܓܝܐܐ ܓܝܪ ܐܦ ܡܟܘܠܬܐ ܠܟ̈ܠܒܐ ܗܘܘ. ܘܡܛܘܠ ܗܕܐ ܥܠܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܚܝܝܢ ܠܡܩܛܠܘ ܠܟ̈ܠܒܐ ܐܬܦܢܝܘ ܗܘܘ. ܡܢ ܕܚܠܬܐ. ܕܠܐ ܢܦܩܪܘܢ ܘܢܣܥܘܢ ܠܡܐܟܠ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܐܦ ܡܘܬܢܐ ܓܝܪ ܒܟܠ ܒ̈ܬܝܢ ܪܥܐܿ ܗܘܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐܟܦܢܐ ܕܢܚܒܠ. ܡܛܘܠ ܕܡܫܪܬܚ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܬܘܪܣܝܐ. ܪ̈ܫܢܐ ܗܟܝܠ ܥܬܝܪ̈ܐ ܘܗܓܡ̈ܘܢܐ. ܘܣܘܓܐܐ ܕܐܢܫܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܐܫܬܚܪܘ ܗܘܘ ܡܢ ܟܦܢܐ. ܗܢܘܢ ܝܕܝܥܐܝܬ ܒܟܘܪܗܢܐ ܕܡܘܬܐ ܚܪܝܦܐܝܬ ܟܦܢܐ. ܗܢܘܢ ܝܕܝܥܐܝܬ ܒܟܘܪܗܢܐ ܕܡܘܬܐ ܚܪܝܦܐܝܬ ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܡܘܦܝܢ ܗܘܘ. ܟܠ ܐܬܪ ܕܝܢ ܥܘܬܐ ܡܠܐ ܗܘܐ. ܒܫܘ̈ܩܐ ܘܒܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܡܕܡ ܠܡܚܙܐ. ܐܠܐ ܒܟܝܐ ܥܡ ܙܡܪܐ ܘܡܪܩܘܕܬܐ.܀. ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܩܕܡܢ ܐܡܪܢܿ ܐܩܪܒ ܡܘܬܐ ܒܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܙܝ̈ܝܢܝ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܟܦܢܐ pb. 371 ܘܒܟܘܪܗܢܐ. ܘܪܥܐ ܒܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܠܟܠ ܫܪ̈ܒܝܢ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܘܬܠܬܐ ܦܓܪ̈ܝܢ ܐܟܚܕܐ. ܒܚܕܐ ܡܦܩܬܐ ܚܙܐܿ ܗܘܐܐܢܫ ܟܕ ܡܬܠܘܝܢ ܗܘܘ. ܘܕܐܝܟ ܗܢܐ ܗܘܐ ܦܘܪܥܢܐ ܕܫܘܒܗܪܗ ܕܡܣܝܡܝܢܣ ܡܠܟܐ. ܘܕܚܘ̈ܫܒܐ ܕܡ̈ܕܝܢܬܐܕܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܢ. ܟܕ ܚܦܝܛܘܬܐ ܘܟܐܢܘܬܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܒܟܠ ܡܕܡ. ܒܟܠ ܥܡ̈ܡܝܢ ܐܬܝܕܥܬ ܬܚܘܝܬܗܿ. ܗܿܢܘܢ ܗܟܝܠ ܒܠܚܘܕ. ܒܕܐܝܟ ܗܢܐ ܟܠܗ ܐܘܠܨܢܐ ܕܒܝܫ̈ܬܐ. ܚܫܐ ܥܡ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܥܒܕ ܒܟܠܝܘܡ ܡܚܘܝܢ ܗܘܘ. ܐܝܬ ܕܡܠܘܝܘ ܡܠܘܝܢ ܗܘܘ ܘܩܒܪܝܢ ܠܗܿܢܝܢ ܕܡܝܬܝܢ. ܪ̈ܒܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܢܫ ܕܢܬܒܛܠ ܠܗ ܥܠܝܗܘܢܿ ܘܐܝܬ ܕܝܢ ܕܠܗܿܢܘܢ ܕܡܫܬܢܩܝܢ ܗܘܘ ܒܟܦܢܐ ܒܟܠ ܡܕܝܢܐ. ܠܚܕ ܨܘܒܐ ܡܟܢܫܝܢ ܗܘܘ. ܘܠܚܡܐ ܠܟܠܗܘܢ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܘܡܦܠܓܝܢ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܨܒܘܬܐ. ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܡܬܟܪܙܐ ܗܘܬ ܘܢܬܝܕܥܐ. ܘܠܐܠܗܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܟܐ̈ܢܐ. ܕܚ̈ܠܝ ܐܠܗܐ ܒܫܪܪܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܕܨܒ̈ܘܬܐ ܐܬܝܕܥܘ ܕܐܝܬܝܗܘܢܿ܀.

9.11

ܕܚܕܥܣܪ. ܥܠ ܐܒܕܢܗܘܢ ܐܚܪܝܐ ܕܒ̈ܥܠܕܒܒܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ.܀.

ܟܕ ܕܝܢ ܡܛܝ ܗܘܐ ܠܗܿ ܠܪܗܘܡܐ. ܕܠܐ ܒܥܠܬܗ ܕܛܪܘܢܐ ܢܬܐܠܨ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡܗܘܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܗܘ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܒܐܣܘܪ̈ܐ. ܢܓܕ ܐܦܩܗ ܠܛܪܘܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܡܝܪܢ ܥܠ ܪ̈ܫܝܥܐ. ܘܐܝܟ ܕܒܫܘܥܝܬܐ ܚܫܝܒܢ ܗܘ̈ܝ ܠܣ̈ܓܝܐܐ. ܕܟܬܝܒܢ ܒܟܬ̈ܒܐ ܩ̈ܕܝܫܐ. ܘܠܐ ܡܬܗܝܡܢ ܗܘ̈ܝ ܐܠܐ ܐܢ ܠܡܗܝܡ̈ܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܒܗ ܒܣܘܥܪܢܐ. ܠܡܗܝܡ̈ܢܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܬܗܝܡܢܿ ܟܕ ܩܒܠܘ ܘܚܙܘ ܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܬܕܡܘܪܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܒܝܘܡ̈ܝ ܡܘܫܐ. ܘܛܘܗܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ. ܡܪ̈ܟܒܬܗ ܕܦܪܥܘܢ ܘܚܝܠܗ ܫܕܐ ܒܝܡܐ. ܘܓܒ̈ܝܐ ܕܓܢܒܪ̈ܘܗܝ ܛܒܥܘ ܒܝܡܐ ܕܣܘܦ. pb. 374 ܬܗܘ̈ܡܐ ܟܣܝܘ ܐܢܘܢܿ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܟܣܢܛܝܣ ܘܠܒܫ̈ܝ ܙܝܢܐ ܕܥܡܗ. ܛܒܥܘ ܒܥܘܡܩܐ ܐܝܟ ܟܐ̈ܦܐ. ܟܕ ܝܗܒܘ ܚܨܐ ܠܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ. ܘܟܕ ܥܒܪ ܗܘܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܗܿܘ ܕܗܘ ܟܕܢ ܒܗ ܣ̈ܦܝܢܐ ܘܥܒܕ ܓܫܪܐ ܠܥܠ ܡܢܗ. ܘܪܟܒ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܐܒܕܢܐ ܠܢܦܫܗ. ܕܥܠܘܗܝ ܢܐܡܪ. ܕܒܐܪܐ ܚܦܪ ܘܚܛܗ܇ ܘܢܦܠ ܒܓܘܡܨܐ ܕܥܒܕ. ܢܗܦܘܟ ܥܘܠܗ ܒܪܫܗ. ܘܥܠ ܒܥܬܗ ܥܘܠܗ ܢܚܘܬ. ܕܗܘ ܗܢܐ ܪܘܟܒܐ ܕܟܕܢ ܥܠ ܢܗܪܐ. ܟܕ ܐܬܡܠܝܬ ܡܥܒܪܬܐ ܓܒܪ̈ܐ. ܡܢ ܫܠܝܐ ܐܫܬܪܝ. ܘܐܬܛܒܥ ܗܘ̈ܝ ܣ̈ܦܝܢܐ ܒܥܘܡܩܐ ܟܕ ܡܿܠܝܢ ܓܒܪ̈ܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܪܫܝܥܐ. ܗܘ ܩܕܡܝܬ ܘܟܠܗܘܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܥܡܗ. ܘܐܝܢ ܕܐܡܪܐ ܡܠܬܐ ܕܟܬܒܐ. ܕܛܒܥܘ ܐܝܟ ܐܒܪܐ ܒܡ̈ܝܐ ܬܩ̈ܝܦܐ ܘܡܟܝܠ ܐܦܢ ܠܐ ܒܡ̈ܠܐ. ܐܠܐ ܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܐܝܟ ܗܿܢܘܢ ܕܒܝܬ ܡܘܫܐ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ. ܕܢܣܒܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܙܟܘܬܐ. ܘܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܗܿܘ ܛܪܘܢܐ ܪܫܝܥܐ ܩܕܡܝܐ. ܢܫܒܚ ܘܢܐܡܪ ܐܦ ܗܪܟܐ. ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܓܐܝܐ. ܕܐܬܓܐܝ ܥܠ ܪ̈ܟܫܐ ܘܪ̈ܟܒܝܗܘܢ ܐܪܡܝ ܒܝܡܐ. ܡܥܕܪܢܐ ܘܡܣܬܪܢܐ. ܡܪܝܐ ܗܘܐ ܠܝ ܦܪܘܩܐ. ܡܢܘ ܐܟܘܬܟ ܡܪܝܐ. ܡܢܘ ܐܟܘܬܟ ܒܐ̈ܠܗܐ. ܡܢܘ ܐܟܘܬܟ ܗܕܝܪ ܒܩܘܕܫܗ. ܕܚܝܠܐ ܘܡܫܒܚܐ ܘܥܒܕ ܬܕܡܪܗܬܐ. ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܘܕܡܝܬܪܢ ܡܢܗܝܢ. ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܒܗܘܢ pb. 375 ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܟܕ ܡܫܒܚ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܠ ܘܝܗܘܒܐ ܕܙܟܘܬܐ. ܠܪܗܘܡܐ ܥܐܠ ܗܘܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܙܟܘܬܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܡܢ ܫܠ ܥܡ ܢܫ̈ܐ ܘܝܠܘ̈ܕܐ. ܘܥܡ ܒܘܠܐ ܕܣܢܩܠܛܣ. ܘܐܢܫܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܥܡ ܥܡܐ ܟܠܗ ܕܪܗܘܡܐ. ܒܐ̈ܦܐ ܦܨܝ̈ܚܬܐ ܟܕ ܪܘܙܢ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢܿ ܐܝܟ ܕܠܦܪܘܩܗܘܢ ܘܡܚܝܢܗܘܢ ܘܥܒܕ ܛܒ̈ܬܗܘܢܿ ܒܬܫܒ̈ܚܬܐ ܘܒܚܕܘܬܐ ܫܦܝܥܬܐ ܩܠܘܗܝ. ܗܘ ܕܝܢ ܕܩܢܐ ܗܘܐ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܨܒ ܢܨܝܒܐ ܗܘܬ ܒܗ. ܠܐ ܡܬܙܝܥ ܗܘܐ ܡܢ ܩ̈ܠܐ. ܐܘ ܡܬܪܝܡ ܗܘܐ ܡܢ ܩܘ̈ܠܣܐ. ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܡܪܓܫ ܗܘܐ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܦܩܕ ܗܘܐ. ܕܙܟܘܬܗ ܕܚܫܐ ܕܦܪܘܩܢ ܒܐܩܘܢܐ ܕܝܠܗ ܬܬܪܫܡ. ܟܕ ܐܚܝܕ ܠܗܿ ܒܝܡܝܢܗ ܠܐܬܐ ܕܦܘܪܩܢܢ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܨܠܝܒܐ. ܘܐܩܝܡܗܿ ܒܐܬܪܐ ܝܕܝܥܐ ܒܫܘܩܐ ܒܪܗܘܡܐ. ܘܟܬܒܘ ܠܥܠ ܡܢܗܿ ܒܠܫܢܐ ܪܗܘܡܝܐ ܗܟܢܐ. ܒܗܕܐ ܐܬܿܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܟܘܘܢܐ ܕܓܢܒܪܘܬܐ. ܠܡܕܝܢܬܟܘܢ ܡܢ ܢܝܪܗ ܕܛܪܘܢܐ ܦܪܩܬ ܘܚܪܪܬܗܿ. ܘܐܦ ܠܣܘܢܩܠܛܘܣ ܘܠܥܡܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܠܫܒܝܚܘܬܐ ܘܢܗܝܪܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܦܢܝܬ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ. ܐܦ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ. ܘܥܡܗ ܐܦ ܠܝܩܢܣ. ܗܿܘ ܕܗܝܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܢܦܠ ܗܘܐ ܒܫܢܝܘܬܐ. ܗܿܝ ܕܠܚܪܬܐ ܐܬܐ ܗܘܐ ܠܗܿ ܟܕ ܐܬܗܦܟܬ ܬܪܥܝܬܗ. ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܗܘ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠܬܐ ܠܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܫܒܚܘ. ܘܒܚܕ ܡܠܟܐ ܘܒܚܕ ܨܒܢܐܢ. ܢܡܘܣܐ ܡܫܡܠܝܐ ܣܡܘ ܚܠܦ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܕܙܟܘܬܐ ܕܗܘܬ ܠܗܘܢ ܡܢ pb. 376 ܛܪܘܢܐ. ܘܠܗ ܠܗܢܐ ܢܡܘܫܐ. ܠܡܟܣܝܡܣܢܘܣ. ܠܗܿܘ ܕܗܘ ܥܕܟܝܠ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܒܥ̈ܡܡܐ ܕܒܡܕܢܚܐ. ܫܕܪܘ ܗܘܘ. ܕܥܕܟܝܠ ܪܚܡܘܬܐ ܠܘܬܗܘܢ ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܒܢܟܠܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܛܪܘܢܐ ܗܘܐ ܟܐܒ ܠܗ ܒܐܝܠܝܢ ܕܗܘ̈ܝ. ܕܠܐ ܕܝܢ ܨܒܿܐ ܗܘܐ ܕܢܬܚܙܐ ܕܠܚܪ̈ܢܐ ܐܫܬܡܥ. ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܕܢܫܘܛܝܘܗܝ ܠܡܕܡ ܕܐܬܦܩܕ ܡܫܟܚ ܗܘܐ. ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܦܩܕܘ. ܗܝܕܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܨܒܝܢܗ. ܠܗܓܡܘܢܐ ܟܬܒ ܗܢܐ ܟܬܒܐ ܩܕܡܝܐ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܢܢܩܐ ܚܠܦ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܡܕܡ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܒܗܿ ܠܐ ܐܣܬܥܪ. ܫܐܝܠܐܝܬ ܥܡ ܢܦܫܗ ܕܓܠ܀ ܦܪܫܓܢܐ ܕܦܘܫܩܐ ܕܐܓܪܬܗ ܕܛܪܘܢܐ ܝܘܒܝܘܣ ܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܣܒܣܛܘܣ ܠܣܒܝܢܘܣ܀ ܐܦ ܠܘܬ ܝܩܝܪܘܬܐ ܕܝܠܟ ܘܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܢܫܐ. ܕܢܗܘܐ ܝܕܝܥ ܥܒܕܝܢܢ. ܕܡܪ̈ܝܢ ܘܐܒ̈ܗܝܢ ܕܝܘܩܠܛܝܢܣ ܘܡܟܣܝܡܝܢܘܣ. ܟܕ ܚܙܘ ܕܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܐܫܬܒܩ ܦܘܠܚܢܐ ܕܐ̈ܠܗܐ. ܘܚܠܛܘ ܢܦܫܗܘܢ ܒܥܡܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܦܩܕܘ ܬܪܝܨܐܝܬ. ܕܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܕܫܢܝܘ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܕܠܐ ܡܝܬܝܢ. ܒܫ̈ܢܕܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܘܡܣܡ ܒܪ̈ܫܐ. ܢܬܦܢܘܢ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܐܗܠܗܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܐܝܬܝܬ ܐܢܐ ܩܕܡܐܝܬ ܠܐܪܥܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܘܝܠܦܬ ܕܐܝܬ ܒܕܘܟ ܕܘܟ. ܣܘܓܐܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܕܡܫܟܚܝܢ ܡܘܬܪܝܢ ܠܨܒܘ̈ܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܕܡܬܪܕܦܝܢ ܡܢ ܕܝ̈ܢܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܕܐܬܡܪܬ ܡܢ ܠܥܠ. ܠܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܕܝ̈ܢܐ ܝܗܒܬ ܦܘܩܕܢܐ. ܕܢܡ ܗܫܐ ܠܐ ܢܬܩܪܒܘܢ ܠܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܩܫܝܐܝܬ. ܠܒ̈ܢܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܐܠܐ ܒܫܘܕܠܐ ܘܒܓܘܪܓܐ pb. 377 ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܢܦܢܘܢ ܐܢܘܢܿ ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܐܝܟܢ ܕܦܩܕܬ ܡܬܢܛܪ ܗܘܐ ܡܢ ܕܝܢ̈ܐ. ܘܐܢܫ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܠܐ ܡܬܪܕܦ ܗܘܐ ܐܘ ܡܨܛܥܪ. ܐܠܐ ܡܢ ܗܕܐ ܕܠܐ ܐܣܬܥܪ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܕܩܫܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܦܢܝܢ ܗܘܘ. ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܝܢ. ܟܕ ܠܫܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܥܠܬ ܠܢܝܘܡܕܝܐ. ܘܬܡܢ ܡܬܗܦܟ ܗܘܝܬ. ܐܬܘ ܠܘܬܝ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܥܡ ܨ̈ܠܡܐ ܕܦܬܟܪ̈ܝܗܘܢܿ ܘܪܘܒܐܝܬ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܝ. ܕܡܢ ܟܠ ܦܘܪ̈ܣܝܢ ܕܠܕܐܝܟ ܗܢܐ ܥܡܐ ܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗ ܡܦܣܢܘܬܐ. ܕܢܥܡܪܘܢ ܒܐܬܪܐ ܕܐܘܚܕܢܗܘܢܿ ܐܢܐ ܕܝܢ ܗܟܢ ܐܬܝܒܬ ܐܢܘܢ ܦܬܓܡܐ. ܕܐ ܫܐܠܬܗܘܢ ܛܝܒܘܬܐ ܩܒܠܬ. ܐܠܐ ܚܙܝܬ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܢܫ ܗܘܬ ܗܝ ܗܕܐ ܫܐܠܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܡܩܘܝܢ ܒܗܿ ܒܗܕܐ ܕܚܠܬܐ. ܗܟܢܐ ܟܘܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܪܥܝܢܗ. ܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܥܠ ܨܒܝܢܗ. ܘܐܢ ܨܒܝܢ ܐܠ ܠܦܘܠܚܢܐܕܐ̈ܠܚܐ ܢܫܬܘܕܥܘܢܿ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܦܠ ܗܘܢ ܠܒ̈ܢܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܝܩܘܡܕܝܐ. ܘܠܫܪܟܐ ܕܡ̈ܕܢܝܬܐ ܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܗܢܝܢ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܚܘܦܛܐ ܕܫܐܠܬܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܘܬܝ. ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܢܥܡܪ ܒܡܕܝܢܬܗܘܢܿ ܐܢܢܩܐ ܗܘܬ ܠܡܬܒܘ ܐܢܘܢ ܦܬܓܡܐ ܒܚܘܒܐ. ܡܛܠ ܕܗܝ ܗܕܐ. ܐܦ ܡ̈ܠܟܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܟܠܗܘܢ ܢܛܪܘܗܿ. ܐܦ ܠܗܘܢ ܠܐ̈ܠܗܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܩܝܡܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܦܘܪܢܣܐ ܕܨܒ̈ܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܫܦܪ ܠܗܘܢ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ ܫܐܠܬܐ. ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܦܘܠܚܢܐ ܠܐܠܗܘܬܗܘܢ ܡܩܪܒܝܢ ܐܫܪܪ ܡܟܝܠ. ܐܦܢ ܩܕܡ ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܦ ܠܡܝܩܪܘܬܟ ܐܫܬܕܪ ܒܟܬܝܒ̈ܬܐ. ܘܐܦ ܒܡܦܣܢܘܬܐ ܐܬܦܩܕ ܕܠܐ ܢܬܢܛܪ pb. 378 ܗܢܐ ܥܝܕܐ. ܥܠ ܒ̈ܢܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܗܦܪ̈ܟܝܣ ܕܬܗܘܐ ܒܛܝܠܘܬܐ ܥܠܝܗܘܢܿ ܕܠܐ ܒܩܫܝܘܬܐ ܐܠܐ ܒܢܝܚܘܬܐ ܡܡܙܓܐܝܬ ܢܬܩܪܒܘܢ ܠܗܘܢܿ ܒܪܡ ܕܝܢ. ܕܠܐ ܡܢ ܒܢܝܦܝܩܝܪ̈ܐ ܘܠܐ ܡܢ ܚܪ̈ܢܐ. ܨܥܪܐ ܐܘ ܚܘܣܪܢܐ ܢܣܒܠܘܢܿ ܐܬܪܥܝܬ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܒܗܠܝܢ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܠܝܩܝܪܘܬܟ ܐܕܟܪ. ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܒܫܘܕܠܐ ܘܒܓܘܪܓܐ ܬܥܒܕ ܠܒ̈ܢܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܠܢ. ܕܢܫܬܘܕܥܘܢ ܒܫܘܕܠܐ ܘܒܓܘܪܓܐ ܬܥܒܕ ܠܒ̈ܢܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܠܢ. ܕܢܫܬܘܕܥܘܢ ܦܘܠܚܢ ܕܐ̈ܠܗܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܢ ܐܝܬ ܐܢܫ ܕܒܨܒܝܢܗ ܪܥܐ ܒܦܘܠܚܢ ܕܐ̈ܠܗܐ. ܠܗܢܐ ܙܕܩ ܠܢ ܕܢܩܒܠܝܘܗܝ ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܢܫܐ ܕܨܒܝܢ ܠܡܪܕܐ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܕܚܠܬܗܘܢ. ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܚܐܪܘܬܗܘܢ ܫܒܘܩܘ ܐܢܘܢܿ ܡܛܘܠ ܗܢܐ ܡܝܩܪܘܬܟ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܐܬܩܦܕ ܠܗܿ ܚܝܒܐ ܕܬܛܪ. ܘܠܐ ܢܬܝܗܒ ܠܐܢܫ ܫܘܠܛܢܐ ܕܠܒ̈ܢܝ ܐܘܚܕܢܢ ܒܨܥܪܐ ܘܚܘܣܪܢܐ ܢܫܒܚܘܩ. ܐܝܟ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܒܓܘܪܓܐ ܘܫ̈ܘܕܠܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܒ̈ܢܝ ܐܘܚܕܢܢ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܘܠܐܿ ܠܡܦܢܝܘ. ܕܢܬܝܕܥ ܕܝܢ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܘܚܕܢܢ. ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܡܬܬܣܝܡ ܡܢܟ. ܐܝܟ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܐܬܦܩܕ. ܙܕܩ ܠܟ ܕܬܫܬܪܪ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܢ ܐܢܢܩܐ ܐܬܥܨܝ ܘܦܩܕ. ܘܠܐ ܡܢ ܨܒܝܢܗ. ܘܡܟܝ ܠܐ ܐܢܫ ܡܗܝܡܢ ܗܘܐ ܘܡܫܪ ܠܗ. ܡܛܘܠ ܗܿܘ ܫܘܒܩܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܒܕ ܗܘܐ ܐܟܘܬܗ ܕܗܢܐ. ܘܗܦܟ ܐܫܬܚܠܦ ܘܕܓܠ ܒܨܒܝܢܗ. ܡܕܝܢ ܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܕܝܠܢ ܡܡܪܚ ܗܘܐ ܠܡܥܒܕ ܟܢܫܐ. ܐܦ ܠܐ ܕܒܓܠܝܐ ܢܚܘܐ ܢܦܫܗ. ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܗܘ ܟܬܒܗ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܦܩܕ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ. pb. 379 ܕܢܬܚܣܟ ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܐܦܣ ܗܘܐ. ܘܠܐ ܕܢܥܒܕ ܟܢܫܐ ܦܩܕ ܗܘܐ. ܐܦ ܠܐ ܕܗܝ̈ܟܠܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܢܒܢܐ. ܐܦ ܠܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܕܥܝܕܐ ܗܘ ܕܝܠܢ ܠܡܣܥܪ. ܟܕ ܗܢܘܢ ܡ̈ܠܟܐ ܪ̈ܫܢܐ ܕܫܠܡܐ ܘܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܐܦ ܠܗ ܫܠܚܘ ܗܘܘ ܘܐܦܝܣܘ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗܘܢ ܐܢܘܢ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܘܢܡ̈ܘܣܐ. ܝܗܒܘ ܗܘܘ ܫܘܒܩܢܐ ܗܢܐ. ܪܫܝܥܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܠܐ ܪܥܐ ܗܘܐ ܕܢܬܬܚܬܐ ܒܗܕܐ. ܥܕܡܐ ܕܐܬܪܕܦ ܡܢ ܕܝܢܐ ܟܢܐܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܨܒܐ ܐܬܐ ܗܘܐ ܠܗܕܐ. ܗܘܬ ܠܗ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܥܠܬܐ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܣܝܒܪ ܠܪܒܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܫܬܠܡܬ ܠܗ. ܗܿܝ ܕܠܐ ܫܘܐܿ ܗܘܐ ܠܗܿ. ܐܠܐ ܡܛܘܠ ܕܠܐ ܡܕܪܫ ܗܘܐ ܒܚܘܫܒܐ ܢܟܦܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܕܠܐ ܒܘܠܝܬܐ ܠܨܒ̈ܘܬܐ ܡܬܩܪܒ ܗܘܐ. ܘܥܡ ܟܠܝܗܝܢ. ܐܦ ܒܓܐܝܘܬܐ ܘܒܫܘܒܗܪܐ ܐܬܪܝܡ ܗܘܐ ܐܦ ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܫ̈ܘܬܦܐ ܗܘܘ ܕܝܠܗ ܒܡܠܟܘܬܐ ܘܒܟܠ ܡܕܡ ܡܢ ܡܝܬܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܦ ܒܛܘܗܡܐ ܐܦ ܒܬܪܒܝܬܐ. ܘܒܡܪܕܘܬܐ. ܐܦ ܒܐܝܩܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܘܒܣܘܟܠܐ. ܘܐܦ ܒܢܟܦܘܬܐ ܪܫܐ ܕܟܠܗܝܢ ܘܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܡܡܪܚ ܗܘܐ ܕܢܫܬܥܠܐ ܘܢܫܡܗ ܢܦܫܗ ܩܕܡܝܐ ܒܐܝܩܪܐ. ܐܬܥܠܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܪܡܘܬܐ ܕܫܢܝܘܬܗ. ܘܕܓܠ ܒܩܝܡܐ ܗܿܘ ܕܐܩܝܡ ܗܘܐ ܥܡ ܠܝܩܢܣ. ܘܒܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܩܪܒܐ ܠܩܘܒܠܗ ܣܕܪ ܗܘܐ. ܘܒܩܠܝܠ ܙܒܢܐ pb. 380 ܒܟܠ ܐܬܪ ܐܬܟܪܟ ܘܫܓܫ ܟܠ ܡ̈ܕܝܢܢ. ܘܟܢܫ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܒܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܢܐ. ܘܢܦܩ ܗܘܐ ܘܣܕܪ ܠܩܘܒܠܗ ܩܪܒܐ ܒܣܒܪܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܠܗ̈ܐ ܚܫܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܒܪ̈ܒܘܬܐ ܕܠܒܝ̈ܫܝ ܙܝܢܐ ܡܬܪܝܡ ܗܘܐ ܒܢܦܫܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܩܪܒ ܐܫܬܒܩ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܣܘܥܪܢ ܘܐܬܝܗܒܬ ܙܟܘܬܐ ܡܢ ܚܕܐ ܐܠܗܐ. ܠܗܿܘ ܕܗܝܕܝܢ ܕܝܠܗ ܗܘܐܐܘܚܕܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܘܐܘܒܕ ܗܘܐ ܩܕܡܐܝܬ ܠܚܝܠܐ ܕܠܒܝ̈ܫ ܙܝܢܐ ܗܿܘ ܕܬܟܝܠ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ. ܘܫܒܩܘܝܗ ܠܒ̈ܫܐ ܗܿܢܘܢ ܕܚܕܝܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܥܪܛܠ. ܘܒܗܿܘ ܕܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܐܬܓܘܣ. ܘܐܫܬܠܚ ܕܚܘܠܬܢܐ ܡܢ ܨܒܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܗܿܘ ܕܠܝܐ ܝܐܐ ܗܘܐ ܠܗ ܩܠܝܠܐܝܬ. ܘܕܚܘܠܬܢܐܝܬ ܘܫܦܠܐܝܬ. ܘܡܚܝܠܐܝܬ ܐܬܛܫܝ ܒܣܘܓܐܐ ܕܥܡܐ. ܘܥܪܩ ܗܘܐ ܘܡܬܛܫܐ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܘܒܐܓܘܪ̈ܣܐ. ܘܠܡܚܫܢ ܐܡܕ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܩܪ̈ܒܬܢܐ ܘܚܝܐ. ܘܒܥܒܕܐ ܚܘܝ ܥܠ ܡ̈ܠܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܕܫܪܝܪܢ ܘܡܗܝܡܢܢ. ܕܐܡܪ. ܕܡܠܟܐ ܠܐ ܡܬܦܪܩ ܒܣܘܓܐܐ ܕܚܝܠܐ ܐܦ ܠܐ ܓܢܒܪܐ ܡܬܦܨܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܚܝܠܗ. ܕܓܠ ܗܘ ܦܘܪܩܢܗ ܕܣܘܣܝܐ. ܕܒܣܘܓܐܐ ܕܚܝܠܗ ܠܐ ܡܦܨܐ ܠܪܟܒܗ. ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܕܚ̈ܠܘܗܝ. ܕܡܣܟܝܢ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܕܢܦܨܐ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܡܢ ܡܘܬܐ. ܗܟܢܐ ܟܕ ܡܠܐ ܒܗܬܬܐ ܛܪܘܢܐ. ܐܬܐ ܗܘܐ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܿܢܘܢ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܗ. ܘܩܕܡܝܬ pb. 381 ܒܚܡܬܐ ܕܫܢܝܘܬܗ. ܟܘܡܪ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܘܢܒ̈ܝܐ. ܕܗܿܢܘܢ ܐ̈ܠܗܐ ܕܬܡܝܗܝܢ ܗܘܘ ܒܥܝ̈ܢܘܗܝ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܕܒܢܒܝܘܬܗܘܢ ܐܫܬܕܝ ܗܘܐ ܘܐܩܝܡ ܩܪܒܐ. ܐܝܟ ܕܠܚܪ̈ܫܐ ܘܡ̈ܛܥܝܢܐ. ܘܕܗܘܘ ܡܫ̈ܠܡܢܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ ܩܛܠ ܗܘܐ ܐܢܘܢܿ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܝܗܒ ܗܘܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܣܡ ܗܘܐ ܚܠܦ ܚܪܘܪܗܘܢ ܢܡܘܣܐ ܡܫܡܠܝܐ ܘܓܡܝܪܐ. ܢܦܠ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܟܘܪܗܢܐ ܚܣܝܢܐ ܕܡܘܬܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܙܒܢܐ ܠܚܝ̈ܐ ܢܦܩ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܢܡܘܣܐ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܐܫܬܕܪ ܗܘܐ ܡܢܗ. ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ.܀.܀. ܐܘܛܩܪܛܘܪ ܩܣܪ. ܓܐܝܘܣ ܘܠܪܝܘܣ ܡܟܣܝܡܝܢܘܣ. ܓܪܡܢܝܩܘܣ ܣܪܡܛܝܩܘܣ. ܐܘܣܒܣ ܐܘܛܝܟܘܣ. ܐܢܝܩܛܘܣ ܣܒܛܣܛܘܣ. ܒܟܠ ܡܕܡ ܡܝܬܪܐܝܬ ܝܨܝܦܝܢ ܚܢܢ. ܚܠܦ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܠܢ. ܘܗܠܝܢ ܨܒܝܢ ܚܢܢ ܠܡܣܥܪ ܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܫܝܩܝܬ ܒܟܠ ܡܕܡ ܡܬܓܡܪܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܫܠܡܢ ܠܬܩܢܘܬܐ ܕܨܒ̈ܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܠܬܪܥܝܬܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܚܒ̈ܝܒܢܿ ܒܡܕܡ ܕܡܣܬܥܪ ܠܗܘܢܿ ܕܢܗܘܘܢ ܝܕܥܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܡܦܣܝܢ ܒܗܝܢ ܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ. ܟܕ ܐܦ ܩܕܡ ܗܕܐ ܓܠܝܐ ܗܘܬ ܠܝܕܥܬܢܿ ܕܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܕܦܩܕ ܗܘܐ ܐܒ̈ܗܝܢ ܫܒ̈ܝܚܐ. ܕܝܘܩܠܛܝܢܘܣ ܘܡܟܣܝܡܝܢܣ. ܕܢܬܥܛܘܢ ܗܘܘ ܟܢ̈ܫܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܚܘܣܪܢܐ ܣܓܝܐܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܘܦܝܩ̈ܠܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܗܝ ܗܕܐ ܐܣܬܥܪܬ ܠܒܢ̈ܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܠܢ. ܗܿܢܘܢ ܕܡܬܚܦܛܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܢܐܨܦ ܕܝܠܗܘܢܿ ܐܝܟ ܕܡܐ ܕܙܕܩ. ܥܠ ܕܡܫܬܚܩܝܢ ܩܢܝ̈ܢܝܗܘܢܿ ܐܬܝܗܒ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܠܗܓܡ̈ܘܢܐ ܕܒܟܠ ܗܦܪܟܝܐ pb. 382 ܩܕܡ ܗܕܐ ܫܢܬܐ. ܕܣܡܢܢ ܢܡܘܣܐ. ܕܐܢ ܕܐܢ ܐܝܬ ܐܢܫ ܕܨܒܿܐ ܕܒܗܢܐ ܥܝܕܐ. ܐܘ ܒܕܐܝܟ ܗܕܐ ܢܛܘܪܬܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܠܡܬܢܩܦܘ. ܗܢܐ ܕܠܐ ܟܠܝܬܐ ܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܥܠ ܨܒܝܢܗ. ܕܡܢ ܐܢܫ ܠܐ ܢܬܟܠܐ ܐܘ ܢܬܥܗܟܪ. ܘܕܬܗܘܐ ܦܫܝܩܐ ܕܠܐ ܕܚܠܐ ܘܕܠܐ ܩܢܛܐ. ܠܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܡܥܒܕ ܡܕܡ ܕܫܦܪ ܠܗ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܗܫܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܬܬܟܣܐ ܡܢܢ ܗܕܐ. ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܕܝ̈ܢܐ ܡܬܦܠܓܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܦܘܩ̈ܕܢܝܢ. ܕܕܢܫܬܓܫܘܢ ܗܘܘ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܥܠ ܦܘܩ̈ܕܢܝܢ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܿ ܕܒܐܡܝܢܘܬܐ ܢܬܩܪܒܘܢ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܕܚ̈ܠܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܫܦܪ ܠܗܘܢ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢܿ ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܢܫܬܩܠ ܟܠ ܩܢܛܐ ܘܦܘܠܓܐ ܕܕܚܠܬܐ. ܣܡܢܢ ܢܡܘܣ. ܕܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܢܬܬܘܣܦ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܨܒܝܢ ܠܡܬܕܒܪܘ ܒܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܘܒܗܕܐܕܚܠܬܐ. ܡܢ ܗܕܐ ܡܘܗܒܬܐ ܕܝܠܢ. ܐܝܟ ܕܨܒܿܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢܿ ܘܡܢܚ ܠܡܬܢܩܦܘ ܠܗܢܐ . ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܥܝܕܐ ܓܒܐ ܠܗ ܠܡܦܠܚ ܒܗ. ܘܗܝ̈ܟܠܐ ܕܥ̈ܕܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܒܢܝܢ ܡܦܣ ܠܗܘܢܿ .܀. ܕܬܗܘܐ ܕܝܢ ܪܒܐ ܗܕܐ ܡܘܗܒܬܢܿ ܐܦ ܗܕܐ ܨܒܝܢ ܕܢܦܩܘܕ. ܕܐܢ ܐܝܬ ܒ̈ܬܐ ܐܘ ܕܘ̈ܟܝܬܐ. ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܙܕܩܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܐܝܢ ܕܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܒ̈ܗܬܢ ܠܙܕܩܐ ܚܪܢܐ ܐܫܬܚܠܦܘ. ܐܘ ܡܢ ܚܕܐ ܡܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܐܬܢܣܒܘ ܐܘ ܡܙܕܒܢܘ ܐܙܕܒܢܘ. ܐܘ ܕܒܐܝܩܪܐ ܐܬܝܗܒܘ ܠܐܢܫ. ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ. ܠܙܕܩܐ ܩܕܡܝܐ pb. 383 ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܦܩܕܢܢ ܕܢܬܦܢܝܢ. ܕܐܦ ܒܗܕܐ ܟܠܢܫ ܢܪܓܫ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܕܝܠܢ ܘܕܡܪܚܡܢܘܬܢܿ ܗܠܝܢ ܐ̈ܢܝܢ ܡ̈ܠܘܗܝ ܕܛܪܘܢܐ. ܕܐܦܠܐ ܚܕܐ ܫܢܬܐ ܡܠܝܬ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܣܡ ܦܘܩܕܢܐ ܥܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܥܠ ܣܛܐ̈ܠܣ. ܘܡܢ ܗܿܘ ܕܡܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܐܝܟ ܪ̈ܫܝܥܐ ܚܫܝܒܝܢ ܗ̈ܘܝܢ ܠܗ. ܘܕܠܐ ܐܠܗܐ. ܘܐܝܬܝܢ ܗܘܝܢ ܥܠܬܐ ܠܥܠܡܐ. ܠܟܠ ܐܒ̈ܕܢܝܢ. ܕܠܐ ܒܡ̈ܕܝܢܬܐ ܘܠܐ ܒܩܘܪ̈ܝܐ. ܘܠܐ ܒܕܒܪܐ ܠܡܥܡܪ ܡܦܣ ܗܘܐ ܠܢ ܡܢܗ. ܡܢ ܗܢܐ ܢܡ̈ܘܣܐ ܘܦܘܩ̈ܕܢܐ ܚܠܦ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܡܬܣܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܘܠܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܠܢܘܪܐ ܘܠܣܝܦܐ. ܘܡܐܟܘܠܬܐ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܩܕܡ ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܡܫܬܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܟܠ ܙܢ̈ܝܢ ܕܫ̈ܢܕܐ ܘܡܣܡ ܒܪ̈ܫܐ . ܡܢ ܥܠܡܐ ܨܥܝܪܐܝܬ ܢܦܩܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܝܟ ܪ̈ܫܝܥܐ ܗܢܘܢ ܕܕܠܐ ܐܠܗ ܐܢܘܢ ܡܣܝܒܪܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ܀ ܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܗܘ ܩܢܘܡܗ ܡܘܕܐ ܠܗܘܢ. ܕܢܦܠܗܘ ܒܕܚܠܬܗܘܢ ܘܕܢܒܢܘܢ ܥ̈ܕܬܐ ܐܦܣ ܠܗܘܢܿ ܘܕܢܩܒܠܘܢ ܙܕܩܐ ܕܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢܿ ܟܕ ܕܝܢ ܐܘܕܩ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܐܝܟ ܥܘܕܪܢܐ ܡܕܡ ܗܘܐ ܠܗ. ܡܛܘܠ ܗܠܝܢ. ܕܒܨܝܪ ܡܢ ܡܐ ܕܡܬܚܝܒ ܗܘܐ ܢܚܫ. ܚܫ ܒܡܚܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܢ ܫܠ. ܒܙܒܢܬܐ ܕܝܢ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܩܪܒܐ ܐܣܬܚܦ. ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܗܘܬ ܡܦܩܬܗ ܕܡܢ ܥܠܡܐ. ܠܐ ܗܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܪ̈ܒܝ ܚܝ̈ܠܐ ܘܢܨܝ̈ܚܐ ܘܩܪܒܐ. ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܢܨܚ̈ܢܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܡܬܢܨܚܝܢ ܒܗ ܒܩܪܒܐ. ܫܘܠܡܐ ܫܒܝܚܐ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܓܕܫ ܠܗ ܕܢܣܝܒܪ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܪܫܝܥܐ ܘܒܥܠܕܒܒܐ ܕܐܠܗܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܡܫܪܝܬܐ ܒܦܩܥܬܐ ܪܫܝܥܐ ܘܒܥܠܕܒܒܐ ܕܐܠܗܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܡܫܪܝܬܐ ܒܦܩܥܬܐ pb. 384 ܩܝܡܐ ܗܘܬ. ܗܘ ܒܒܝܬܐ ܠܓܘ ܡܬܛܫܐ ܗܘܐ. ܘܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܐܝܟ ܕܫܘܐܿ ܩܒܠ ܗܘܐ ܒܡܚܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܢ ܫܠܝ ܟܠܗ ܦܓܪܗ ܡܬܢܓܕ ܗܘܐ. ܘܡܬܪܕܦ ܗܘܐ ܒܟܐ̈ܒܐ ܒܝ̈ܫܐ ܘܚ̈ܣܝܢܐ. ܘܣܚܝܦ ܗܘܐ ܘܫܕܐ ܘܐܒܕ ܠܟܦܢܐ ܘܟܠ ܦܓܪܗ ܒܢܘܪܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܫܬܕܪܬ ܥܠܘܗܝ ܡܬܢܣܟ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܐܬܕܝܒ ܟܠܗ. ܗܿܝ ܕܡܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܬܚܒܠܬ ܗܘܬ ܡܚܐ ܕܝܢ ܚܝ. ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܐܝܟ ܕܒܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐ ܨܠܡܐ ܡܕܝܒܐ ܐܫܬܚܪ ܗܘܐ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܣܬܩܒܠܝܢ ܘܚܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܠܐ ܗܐܘ ܡܕܡ ܡܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ. ܐܠܐ ܕܩܒܪܐ ܠܢܦܫܗ ܦܓܪܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܕܩܒܝܪܐ ܐܝܟ ܡܝܬܐ ܕܐܬܕܝܒ ܡܫܡܠܝܐܝܬ. ܚܣܝܢܝܬ ܕܝܢ ܐܫܬܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܥܘܡܩܐ ܕܡܘܚܗ. ܡܘܩܕܐ ܗܘܬ ܠܗ. ܘܥܝ̈ܢܘܗܝ ܫܘܪ ܘܢܦܩ ܡܢ ܕܘ̈ܟܝܬܗܝܢ ܘܢܦܠ. ܘܐܫܬܒܩ ܗܘ ܟܕ ܣܡܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܢܦܫܗ ܒܗ ܛܪܝܐ ܗܘܬ. ܘܡܘܕܐ ܗܘܐ ܠܡܪܢ ܘܫܐܠ ܗܘܐ ܡܘܬܐ. ܘܠܚܪܬܐ ܟܕ ܡܘܕܐ ܕܡܛܠ ܨܥܪܗ ܕܡܫܝܚܐ ܗܠܝܢ ܚܐܫ ܗܘܐ. ܒܕܝܢܐ ܟܐܢܐ. ܫܒܩܬܗ ܢܦܫܗ. ܗܟܢ ܕܝܢ ܢܦܫܗ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܡܟܣܝܡܝܢܘܣ. ܗܿܘ ܕܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܢ ܒ̈ܥܠܕܒܒܐ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܐܫܬܚܪ ܗܘܐ ܕܒܝܫ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢܿ ܥܕ̈ܬܐ ܕܝܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕܟܠ. ܡܢ ܫ̈ܬܣܝܗܝܢ ܡܬܚܕܬܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܡܠܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܢܝܚܐ ܗܘܬ ܠܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܕܒܩܕܡܝܬܐ ܦܪܗܣܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܿ ܩܒܠܬ. ܪܫܝܥܘܬܗܘܢ ܕܒܩܕܡܝܬܐ ܦܪܗܣܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܿ ܩܒܠܬ. ܪܫܝܥܘܬܗܘܢ ܕܝܢ ܕܒ̈ܥܠܕܒܒܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܒܗܬܬܐ ܘܨܥܪܐ ܐܬܡܠܝܬ pb. 385 ܗܘܬ. ܘܩܕܡܐܝܬ ܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܗܿܘ ܕܣܩܘܒܠܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܘܬܐ. ܪܫܝܥܐ ܕܝܢ ܘܡܨܥܪܐ. ܘܣܢܐܐ ܕܐܠܗܐ ܛܪܘܢܐ ܒܟܬܝܒ̈ܬܐ ܐܬܦܪܣܝ ܗܘܐ ܓܠܝܐܝܬ ܘܐܫܬܡܗ. ܘܐܝܩ̈ܘܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐܝܩܪܗ ܒܟܠ ܡ̈ܕܝܢܬ ܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܘܕܒܢ̈ܘܗܝ. ܐܝܬ ܕܡܢ ܪܘܡܐ ܠܐܪܥܐ ܡܫܬܕܝܢ ܗܘܘ ܘܡܫܬܚܩܝܢ. ܘܐܝܬ ܕܐ̈ܦܝܗܘܢ ܡܫܬܚܪܢ ܗܘ̈ܝ ܒܐܣܟܡܐ. ܘܐܢܕܪ̈ܝܛܐ ܕܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܗ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܗܟܘܬ ܡܫܬܕܝܢ ܗܘܘ ܘܡܫܬܚܩܝܢ. ܘܠܓܘܚܟܐ ܘܠܫܥܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܨܒܝܢ ܕܢܨܪܘܢ ܘܒܙܚܘܢ ܣܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܐܝܩܪ̈ܐ ܕܗܿܢܘܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒ̈ܥܠܕܒܒܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܬܥܛܝܢ ܗܘܘ. ܡܬܩܛܠܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܟܘܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܒܕܪܓܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܡܢܗ ܐܬܝܩܪ ܗܘܘ. ܡܛܠ ܫܦܘܪܝܐ ܕܝܠܗ ܒܪܡܘܬܐ ܡܒܙܚܝܢ ܗܘܘ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܝܠܢ. ܗܢܘ ܕܝܢ. ܗܿܘ ܕܡܝܩܪ ܗܘܐ ܠܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ. ܘܫܒܝܚ ܗܘܐ ܘܚܒܝܒ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܦܘܩܐܕܝܘܣ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܘܬܠܬ ܙܒܢ̈ܝܢ ܗܘܐ ܦܘܩܛܣ. ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܘܠ ܡܕܡ. ܗܦܪܟܐ ܡܢܗ ܐܬܩܝܡ ܗܘܐ. ܘܩܘܠܝܩܢܘܣ ܬܘܒ ܕܟܠܗܿ ܪܫܢܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܒܪ ܗܘܐ. ܗܘܿ ܕܐܦ ܗܘ. ܒܕܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܐܫܕ ܗܘܐ ܒܡܨܪܝܢ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܠܐ ܙܥܘܪ̈ܝܢ. ܕܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܪܘܢܘܬܗ ܕܡܟܣܝܡܝܢܣ ܪܒܝܐ ܗܘܬ ܘܥܫܢܐ. ܩܪܒ ܗܘܐ ܕܝܢ ܕܝܢܐ ܟܐܢܐ ܗܿܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܛܥܐ ܠܗ. ܐܦ ܠܬܐܛܩܢܣ. ܐܝܠܝܢ ܕܣܥܪ ܗܘܐ ܒܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܒܗܿܘ ܓܝܪ ܨܠܡܐ pb. 386 ܕܐܩܝܡ ܗܘܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܕܒܗ ܣܒܪ ܕܢܨܚ. ܕܐܦ ܗܓܡܘܢܘܬܐ ܡܢ ܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܐܬܝܩܪ ܗܘܐ ܡܛܠܬܗ. ܠܝܩܢܣ ܕܝܢ ܟܕ ܥܠ ܗܘܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܒܨܬܐ ܕܚܪ̈ܫܐ ܥܒܕ ܗܘܐ. ܠܗܿܢܘܢ ܢܒ̈ܝܐܐ ܘܟܘܡܪ̈ܐ ܕܗܿܘ ܨܠܡܐ ܚܕܬܐ ܕܩܡ ܗܘܐ. ܒܫ̈ܢܕܐ ܡܫܢܩ ܗܘܐ. ܡܫܐܠ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܒܐܝܕܐ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܛܥܝܘܬܐ ܡܚܘܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܠܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܛܫܝܘ ܕܡܬܪܕܦܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܫ̈ܢܕܐ. ܓܠܘ ܘܐܘܕܥܘ ܕܟܠܗ ܐܪܙܐ ܕܛܥܝܘܬܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܕܐܨܛܢܥ ܬܐܛܩܢܘܣ. ܘܒܬܪܗ ܐܦ ܗܢܘܢ ܫܘ̈ܬܦܐ ܕܚܪ̈ܫܘܗܝ. ܡܢ ܒܬܪ ܫܢ̈ܕܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܠܡܘܬܐ ܐܫܬܠܡܘ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܬܬܘܣܦܘ ܐܦ ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܗܿܢܘܢ ܕܐܦ ܥܕ ܗܫܐ ܒܐܝܩܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܒܐܝܩ̈ܘܢܐ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܿ ܫܘ̈ܬܦܘܗܝ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܒܛܘܗܡܗ ܕܛܪܘܢܐ ܡܫܬܒܗܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܩܕܝܟ. ܐܦ ܡܬܪܝܡܝܢ ܗܘܘ ܘܚܣܢܝܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܐܦ ܗܢܘܢܐܟܘܬܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܕܩܕܡܢ ܐܡܪܢ ܥܠܝܗܘܢܿ ܨܥܪܐ ܒܝܫܐ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ. ܥܠ ܕܠܐ ܩܒܠܘ ܡܪܕܘܬܐ. ܘܠܐ ܐܝܕܥܘ ܘܐܣܬܟܠܘ ܠܡܠܬܐ ܕܦܩܕܐ ܒܟ̈ܬܒܐ ܩ̈ܕܝܫܐ. ܕܠܐ ܬܬܟܠܘܢ ܥܠ ܫܠܝܛܐ ܘܥܠ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܕܠܝܬ ܒܐܝܕܗ ܦܘܪܩܢܐ. ܕܢܦܩܐ ܪܘܚܗ ܘܗܿܦܟ ܠܐܪܥܗ. ܘܒܗܿܘ ܝܘܡܐ ܐܒܕܢ ܟܠܗܝܢ ܡܚܫ̈ܒܬܗ. ܛܝܒܘ ܕܝܢ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܟܘܠܗܝܢ. ܕܗܘܝܘ pb. 387 ܐܚܝܕܟܠ ܘܡܠܟܐ ܕܟܠ. ܘܠܦܪܘܩܢ ܘܡܫܘܙܒܢܐ ܕܢܦܫ̈ܬܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܝܚܝܕܝܗ ܕܐܠܗܐ ܘܡܠܬܗ. ܗܿܘ ܕܒܐܝܕܗ ܕܢܬܢܛܪ ܠܢ ܫܠܡܐ ܒܟܠܙܒܢ ܡܨܠܝܢܢ. ܟܕ ܡܫܪܪ ܘܠܐ ܡܬܙܝܥ ܡܢ ܫܚܘ̈ܩܐ ܕܠܒܪ. ܐܘ ܡܢ ܕܪܥܝܢܐ.܀.܀.

ܫܠܡ ܣܦܪܐ ܕܬܫܥܐ. ܀. .܀. .܀. .܀.
9 pb. 356
9.1 pb. 357

ܫܪܒܐ ܩܕܡܝܐ. ܥܠ ܢܝܚܐ ܫܐܝܠܐ. ܗܿܘ ܕܗܘܐ ܗܘܐ.܀.

ܫܘܚܠܦܐ ܕܝܢ ܕܨܒܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܕܐܬܟܬܒ. ܦܪܝܣ ܗܘܐ ܒܐܣܝܐ ܒܟܠ ܗܦܪܟܝܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܣܬܥܝܪ ܗܘ̈ܝ. ܗܘܐ ܡܢ ܟܘܠ. ܘܪܕܘܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܕܚܠܬܐ ܐܠܗܐ. ܠܐ ܫܦܪ ܗܘܐ ܠܗ ܡܕܡ ܕܐܟܬܒ ܗܘܐ. ܘܚܠܦ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܕܐܬܣܝܡ ܗܘ̈ܝ. ܒܡܠܬܐ ܦܩܕ ܗܘܐ ܠܪ̈ܫܢܐ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܗ ܕܢܫܠܘܢ ܩܪ̈ܒܐ ܕܥܝܠܢ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܕܢܩܘܡ ܐܚܪܢܝܐܝܬ. ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܪܘܪ̈ܒܝܢ ܡܢܗ. ܫܬܩܗ ܗܘܐ ܠܢܡܘܣܐ ܗܢܐ ܕܐܬܣܝܡ ܗܘܐ. ܘܐܝܨܦ ܕܠܓܠܝܐ ܠܐ ܬܐܬܐ ܗܕܐ. ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ. ܘܕܠܐ ܟܬ̈ܝܒܢ ܦܩܕ ܠܪ̈ܝܫܢܐ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܗ ܕܢܫܠܘܢ ܪܕܘܦܝܐ ܕܝܠܢ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܦܘܩܕܢܗ ܒܝܕ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܐܘܕܥܘ ܠܚ̈ܕܕܐ.܀. ܣܒܝܢܘܣ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܡܝܬܪܐ ܕܗܦܪܟܘܬܐ ܡܝܩܪ ܗܘܐ ܒܡܠܟܘܬܐ. ܠܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܒܟܠ ܥܡ ܓܠܐ ܘܚܘܝ ܬܪܥܝܬܗ ܕܡܠܟܐ ܒܐܓܪܬܐ ܪܗܘܡܐܝܬ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܪܥܝܢܐ ܕܐܬܟܬܒ ܠܗܘܢ ܣܒܪܘ ܕܒܫܪܪܐ ܗܘ. ܘܠܠܘ̈ܓܣܛܐ ܘܠܣܛܪ̈ܛܓܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܦܩܝܕܝܢ ܥܠ ܩܘܪ̈ܝܐ. ܨܒܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܒܝܬ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܓܠܘ ܘܐܘܕܥܘ. ܠܘ ܕܝܢ ܒܟܬܝܒ̈ܬܐ. ܡܕܝܢ ܕܢܠܫܡܘܢ ܠܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ. ܠܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܚܝܒܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܡܛܠ ܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܡܫܝܚܐ ܐܦܩܘ ܐܢܘܢ ܠܓܠܝܐ ܘܫܒܩܘ ܐܢܘܢ ܒ̈ܢܝ ܚܐܪ̈ܐ. ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܡܛܠܘܢ. pb. 358 ܕܒܡܣܡ ܒܪܫܐ ܐܫܬܘܝܘ ܠܬܡܢ. ܣܒܪܘ ܓܝܪ ܕܒܫܪܪܐ ܡܠܟܐ ܨܒܐ ܗܟܢܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܣܬܥܪ ܗܘ̈ܝ. ܡܢ ܫܠܝ ܐܝܟ ܡܢ ܠܠܝܐ ܥܡܘܛܐ ܢܘܗܪܐ ܕܢܚ ܗܘܐ. ܘܒܟܠ ܡ̈ܕܝܢܢ ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܬܟܢܫܢ ܚܙܐ ܚܙܐܿ ܗܘܐ ܐܢܫ. ܘܐܦ ܣܘܓܐܐ ܕܟܢ̈ܫܐ. ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܡܣܬܥܪܝܢ ܒܥܝ̈ܕܝܗܘܢ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܬܗܝܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܪܘܪܒܐܝܬ ܘܡܬܕܡܪ ܒܗܠܝܢ. ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܡܢ ܚ̈ܢܦܐ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܥܠ ܗܢܐ ܫܘܚܠܦܐ ܬܡܝܗܐ ܕܗܘܐ. ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ. ܕܐܠܗܗܘܢ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܕܝܠܢ ܐܢܘܢܿ ܐܒܬ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܢܨܚܘ ܒܐܝ̈ܓܘܢܐ ܕܪܕܘܦܝܐ ܡܗܝܡܢܐܝܬ ܘܓܢܒܪܐܝܬ. ܘܦܪܗܣܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܡܕܪܝܫ ܩܒܠܘ ܗܘܘ. ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܬܟܪܗ ܗܘ̈ܝ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܒܡܚܫܘܠܐ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܝܨܝܦܝܢ ܗܘܘ ܒܚܘܒܐ ܥܠ ܐܣܝܘܬܐ ܕܢܦܫ̈ܬܗܘܢܿ ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܚ̈ܠܝܡܐ. ܘܝܡܝܢܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢܿ ܘܡܬܟܫܦܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗܐ ܕܢܬܪܥܐ ܠܗܘܢܿ ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܐ̈ܬܠܛܐ ܢܨܝ̈ܚܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܐܬܚܪܪܘ ܡܢ ܩܘܦܚܐ ܕܚܫ̈ܐ ܕܡܛܠܘܢ. ܟܠܗܘܢ ܠܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ ܦܢܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܚܕܝܢ ܗܘܘ ܘܦܨܝܚܝܢ ܥܒܪܢ ܗܘܘ ܒܟܠ ܡܕܝܢܐ. ܒܒܘܣܡܐ ܪܒܐ. ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܒܡܠܬܐ ܬܬܐܡܪ ܦܪܗܣܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢܿ ܟܢܫܐ ܕܝܢ ܕܐܢܫܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܒܫܘ̈ܩܐ. ܟܕ ܡܫܒܚܝܒܢ ܠܐܠܗܐ pb. 359 ܒܬܫܒ̈ܚܬܐ ܘܒܙܡܝܪ̈ܬܐ ܪܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܿܢܘܢ ܕܒܡܣܡ ܒܪ̈ܫܐ ܩܫ̈ܝܐ. ܡܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܒܐܣܘܪ̈ܐ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ ܪ̈ܕܝܦܝܢ ܕܡܩܒܠܝܢ ܥܘܡܪ̈ܝܗܘܢܿ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܩܛܘ̈ܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܚܙܘ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܗܘܬ. ܕܠܐ ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܗܘܝܐ ܗܘܬ. ܚܕܝܢ ܗܘܘ ܥܡܢ ܒܗܢܐ ܡܕܡ ܕܗܘܐ .܀.܀.

9.5

ܕܚܡܫܐ. ܗܘܦܡ̈ܢܡܛܐ ܕܪܟܒܘ ܥܠ ܡܪܢ.܀.

ܪܟܒܘ ܕܝܢ ܗܘܦܡ̈ܢܛܐ. ܕܦܪܘܩܢ ܘܕܦܝܠܛܣ. ܕܡܠܝܢ ܗܘܘ ܓܘܕܦܐ ܥܠ ܡܫܝܚܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܨܒܝܢܐ ܕܡܠܟܐ ܐܫܬܕܪ ܠܟܘܠܗ ܒܝܬ ܐܘܚܕܢܗ. ܘܦܩܕ ܒܟܬܝܒ̈ܬܐ. ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܒܡ̈ܕܝܢܬܐ ܐܦ ܒܐܓܘܪ̈ܣܐ. ܠܟܠ ܐܢܫ ܒܓܠܝܐ ܢܬܬܣܡܘܢܿ pb. 362 ܘܢܫܠܡܘܢ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܣܦܪ̈ܐ ܕܡܠܦܝܢ ܣܦܪܐ. ܕܚܠܦ ܝܘܠܦܢܐ ܒܗܘܢ ܢܬܗܓܘܢܿ ܘܢܐܚܕܘܢ ܥܘܗܕܢܗܘܢܿ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܣܬܥܪ ܗܘ̈ܝ. ܐܚܪܢܐ ܬܘܒ ܪܒܚܝܠܐ ܗܿܘ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܘܟܣ ܩܪܝܢ ܠܗ. ܒܕܪܡܣܘܩ ܕܦܘܢܝܩܐ. ܚܛܦ ܗܘܐ ܘܐܝܬܝ ܡܢ ܫܘܩܐ ܢܫ̈ܐ ܛܡ̈ܐܬܐ. ܘܦܩܕ ܕܢܩܪܒܘܢ ܠܗܝܢ ܢܓ̈ܕܐ ܪܟܝܟܐܝܬ. ܘܐܠܨ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܕܢܐܡܪܢ ܒܟܬܝܒ̈ܬܐ. ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܟܪ̈ܣܛܝܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܗܢܝܢ ܚܙܝܢ ܗܘ̈ܝ ܒܗܘܢ ܣܘܥܪܢܐ ܕܠܐ ܢܡܘܣ. ܕܒܗܘܢ ܠܡ ܒܒ̈ܬܐ ܕܨ̈ܠܘܬܗܘܢܿ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܛܢܦܘܬܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܐܡܪܢ ܐܝܟ ܕܠܨܥܪܐ ܕܩܝܡܢ. ܐܦ ܗܘ ܕܝܢ ܗܢܐ. ܣܡ ܐܢܝܢ ܠܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܒܗܘܦܡ̈ܢܡܛܐ ܘܐܘܕܥ ܠܡܠܟܐ. ܘܦܩܕ ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܘܡܕܝܢܐ. ܢܬܟܪܙܢ ܗܠܝܢ ܟܬܝܒ̈ܬܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܪܒ ܚܝܠܐ. ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܗܘ ܒܝ̈ܕܘܗܝ ܩܛܠ ܢܦܫܗ. ܐܬܦܪܥ ܕܝܢܐ ܕܒܝܫܘܬܗ.܀.܀.

9.6

ܕܐܫܬܐ. ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܗܕܘ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ.

ܬܘܒ ܕܝܢ ܥܪܘܩܝܐ ܕܝܠܢ ܐܬܙܝܥ ܗܘܐ ܘܪܕܘܦܝܐ ܒܝܫܐ. ܘܗܓܡ̈ܘܢܐ ܕܒܟܠ ܗܦܪܟܝܐ. ܒܩܫܝܘܬܐ ܬܘܒ ܥܠܝܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܐܬܬܚܕܘ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܕܝܥܝܢ ܗܘܘ. ܒܡܠܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܩܒܠܘ ܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐܥܬܝܕܐܝܬ. ܬܠܬܐ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܒܚܡܨ ܡܕܝܢܬܐ ܕܦܝܢܝܩܐ. ܕܐܘܕܝܘ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ pb. 363 ܐܢܘܢܿ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܐܫܬܕܝܘ. ܕܡܢܗܘܢ ܚܕ ܣܠܘܢܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܕܒܫ̈ܢܝܐ ܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܐܪܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܕܒܪ ܬܫܡܫܬܗ. ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ. ܦܛܪܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܩܡ ܒܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܫܒܝܚܐܝܬ. ܗܿܘ ܕܡܐܢܐ ܗܘܐ ܕܐܠܗܐ ܡܛܘܠ ܫܒܝܚܘܬܐ ܕܦܘܠܚܢܗ ܕܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܠܐ ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܐܬܚܛܦ ܗܘܐ. ܟܕ ܠܝܬ ܗܘܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܡܕܡ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܘܡܢ ܫܠܝ ܕܠܐ ܕܝܢܐ ܐܝܟ ܕܢܡ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܟܣܝܡܝܢܘܣ. ܪܫܗ ܐܬܦܣܩ. ܥܡܗ ܕܝܢ ܐܦ ܚܪ̈ܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܐܦܣܩ̈ܦܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ. ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܣܒܠܘ. ܘܠܘܩܝܢܘܣ ܬܘܒ ܓܒܪܐ ܕܒܟܠܡܕܡ ܢܨܝܚ ܗܘܐ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܕܢܟܦܘܬܐ. ܘܒܝܘܠܦܢܐ ܩܕܝܫܐ ܡܕܪܫ ܗܘܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܫܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܐܝܬܝܘܗܝ ܠܢܝܩܘܡܕܝܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܕܬܡܢ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܡܠܟܐ ܡܬܗܦܟ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܝܗܒ ܡܦܩ ܒܘܪܚܐ ܩܕܡ ܕܝܢܐܿ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܝܘܠܦܢܐ ܗܿܘ ܕܡܣܒܪ ܗܘܐ. ܐܫܬܠܡ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܐܬܩܛܠ. ܘܗܟܢܐ ܒܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܥܫܢܬ ܡܚܫܒܬܐ ܕܢܟܠܗ ܕܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܣܢܐܿ ܫܦܝܪ̈ܬܐ. ܘܐܪܕܘܦܝܐ ܕܐܥܝܪ ܥܠܝܢ ܒܝܫ ܗܘܐ ܡܢ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ.܀.

9.7

ܕܫܒܥܐ. ܥܠ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܕܐܬܬܣܝܡ ܥܠܝܢ. ܥܠ ܣܛ̈ܠܐܣ.܀.

ܡ̈ܠܟܐ ܕܝܢ ܕܚܘ̈ܫܒܐ ܕܡ̈ܕܝܢܬܐ ܕܥܠܝܢ. ܘܥܡܗܘܢ ܐܦ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܕܡܠܟܐ. ܡܨܥܬ ܡ̈ܕܝܢܬܐ ܥܠ ܣܛܐ̈ܠܣ ܕܢܚܫܐ ܡܬܟܬܒܝܢ ܗܘܘ. ܡܕܡ ܕܡܡܬܘܡ ܠܐ ܗܘܐ. ܘܛ̈ܠܝܐ ܒܝܬ pb. 364 ܝܘܠܦܢܐ ܒܗܘܦܡ̈ܢܡܛܐ ܕܪܟܒܘ ܗܘܘ ܕܦܪܘܩܢ ܘܕܦܝܠܛܘܣ. ܐܝܟ ܕܠܨܥܪܐ ܒܟܠܝܘܡ. ܒܦܘܡܗܘܢ ܗܓܝܢ ܗܘܘ. ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܡܬܚܙܐ ܠܝ ܕܙܕܩ ܕܢܣܝܡܝܘܗܝ ܠܗ ܠܟܬܒܗ ܕܡܟܣܝܡܝܢܘܣ. ܗܿܘ ܕܣܡ ܥܠ ܣܛܐ̈ܠܣ. ܕܐܟܚܕܐ ܡܪܚܘܬܗ ܘܪܡܬܗ ܘܫܘܒܗܪܗ. ܘܣܢܐܬܗ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܒܓܠܝܐ ܬܬܝܕܥ. ܘܕܝܢܐ ܟܐܢܐ ܕܐܕܪܟܗ ܡܚܕܐ. ܗܿܘ ܕܠܐ ܕܡܟ ܡܢ ܦܘܪܥܢܐ ܕܪ̈ܫܝܥܐ. ܕܟܕ ܐܫܬܢܩ ܡܢܗ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ. ܣܩܘܒܠܐ ܕܗܠܝܢ ܥܠܝܢ ܐܬܡܠܟ ܗܘܐ ܘܒܟܬܝܒ̈ܬܐ ܢܡ̈ܘܣܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠܝܢ ܦܩܕ ܗܘܐ.܀.܀. ܦܪܫܓܢܐ ܕܦܘܫܩܐ ܗܢܐ ܕܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܕܡܟܣܝܡܝܢܣ ܙܥܘܪܐ. ܕܦܩܕ ܠܘܩܒܠ ܡ̈ܠܟܐ ܕܚܘ̈ܫܒܥܐܕܥܠܝܢ ܕܐܬܟܬܒ ܠܗ. ܕܐܬܢܣܡ ܡܢ ܣܛܐ̈ܠܣ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܨܘܪ. ܗܐ ܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܗܫܐ ܡܪܚܘܬܐ ܟܪܗܬܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܐܬܚܝܠܬ. ܘܕܚܩܬ ܘܒܛܠܬ ܡܢܗܿ ܟܘܠܗ ܚܫܘܟܐ ܕܥܡܛܢܐ ܕܛܥܝܘܬܐ. ܗܿܝ ܕܩܕܡ ܩܠܝܠ ܒܐܒܕܢܐ ܕܚܫܘܟܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܐܬܟܪܟܬ ܘܫܒܬ ܠܪ̈ܫܝܥܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܗܿܢܘܢ ܕܕܠܐ ܐܠܗ ܐܢܘܢ ܡܢܢ ܗܕܐ ܕܢܫܬܘܕܥܘܢܿ ܕܒܒܛܝܠܘܬܐ ܕܪܚܡܬ ܛܒܘܬܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܡܝܬܝܢ. ܟܠ ܡܕܡ ܡܬܦܪܢܣ ܘܡܬܬܩܢܿ ܗܕܐ ܕܝܢ ܨܒܘܬܐ. ܠܐ ܡܬܗܝܡܢܐ ܟܕ ܬܬܐܡܪ. ܕܐܝܟܢ ܩܒܠܢܢ ܛܝܒܘܬܐ ܒܚܕܘܬܐ ܒܚܘܒܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܗܒܬܘܢ ܬܚܘܝܬܐ ܕܬܪܥܝܬܟܘܢ ܕܒܪܚܡܬ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܐܦ ܩܕܡ ܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܗܘܬ ܠܟܠܢܫ. pb. 365 ܕܒܐܝܕܐ ܢܛܘܪܬܐ. ܘܒܕܚܠܬܐܐܝܬܝܟܘܢ ܗܘܝܬܘܢ ܠܘܬ ܐ̈ܠܗܐ ܕܠܐ ܡܝܬܝܢ. ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܡ̈ܠܐ ܫܚܝ̈ܡܬܐ ܘܣܪ̈ܝܩܬܐ ܡܬܫܘܕܥܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܢܫܐ. ܐܠܐ ܒܥܒ̈ܕܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܘܫܒ̈ܝܚܐ ܘܐܡ̈ܝܢܐ. ܡܛܠܗܢܐ ܐܫܟ ܕܫܘܐ ܡܕܝܢܬܟܘܢ ܡܬܩܢܐ. ܘܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܕܠܐ ܡܝܬܝܢ ܬܬܩܪܐ. ܓܠܝܐ ܗܝ ܗܟܝܠ ܒܬܚܘ̈ܝܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ. ܕܒܫܟܝܢܬܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܫܡ̈ܝܢܐ ܡܗܒܒܐ * * * * * ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܟܘܢܿ ܗܿܘ ܗܟܝܠ ܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܪܡܐ ܒܥܠܫܡܝܢ. ܗܿܘ ܕܝܬܒ ܒܡܕܝܢܬܟܘܢ ܢܗܝܪܬܐ. ܗܿܘ ܕܠܐܠܗܐ ܕܐܒܗ̈ܝܟܘܢܿ ܘܕܢܫ̈ܝܟܘܢ ܘܕܒ̈ܢܝܟܘܢܿ ܘܠܥܘܡܪܟܘܢ ܘܒ̈ܬܝܟܘܢܿ ܦܪܩ ܡܢ ܟܠ ܐܒܕܢܐ ܕܚܒܠܐ. ܒܢܦܫ̈ܬܟܘܢ ܐܥܝܪ ܗܢܐ ܨܒܝܢܐ ܡܚܝܢܐܢ. ܟܕ ܓܠܐܿ ܘܡܚܘܐ ܕܐܝܟܢ ܡܝܬܪܐ ܗܕܐ ܘܫܒܝܚܐ ܘܡܢܝܚܐ. ܕܒܣܓܕܬܐ ܕܡܬܚܝܒܐ ܢܬܩܪܒ ܠܦܘܠܚܢܐ ܘܠܬܫܡܫܬܐ ܕܕܒ̈ܚܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܕܠܐ ܡܝܬܝܢ. ܡܢܘ ܓܝܪ ܗܢܐ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܡܕܥܐ. ܕܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܢܘܟܪܝ ܠܫܡܫܐ ܟܠܗ. ܕܠܐ ܡܪܓܫ ܕܒܚܦܝܛܘܬܐ ܕܪܚܡܬܐ ܕܛܒܘܬܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܗܘܝܐ ܗܕܐ. ܕܠܐ ܐܪܥܐ ܬܟܦܘܪ ܒܙܪ̈ܥܐ ܕܡܫܬܠܡܝܢ ܠܗܿ. ܘܣܒܪܐ ܕܦ̈ܠܚܐ ܬܣܪܩ ܘܢܬܕܓܠ ܣܘܟܣܗܘܢܿ ܐܦܠܐ ܕܩܪܒܐ ܕܪ̈ܫܝܥܐ ܡܢ ܩܒܘܠ ܢܫܬܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܠܐ ܟܠܝܬܐ. ܘܢܬܚܒܠ ܡܘܙܓܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܢܬܓܪܦܘܢ ܦܓܪ̈ܐ ܠܡܘܬܐ ܒܚܒܠܐ. ܐܦ ܠܐ ܕܝܡܐ ܢܬܥܐ ܒܡܚ̈ܫܘܠܘܗܝ ܒܢܫܒܐ ܕܪ̈ܘܚܐ ܚܣ̈ܝܢܬܐ. ܐܦ ܠܐ ܥ̈ܠܥܠܐ ܕܡܢ ܫܠܝ ܢܣܥܘܢ ܘܢܝܬܘܢ ܣܬܘܐ pb. 366 ܕܚܒܠܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܐܪܥܐ ܐܡܐ ܡܪܒܝܢܝܬܐ ܕܟܠ. ܒܕܚܠܬܐ ܕܙܘ̈ܥܝܗܿ ܡܢ ܟܢ̈ܦܝܗܿ ܬܛܒܥ. ܐܦ ܠܐ ܛܘܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ ܢܫܬܕܘܢ ܒܗܘܬܐ ܕܗܘܝܐ. ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ. ܘܕܒ̈ܝܫܢ ܡܢ ܗܠܝܢ. ܡܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܟܠ ܐܢܫ ܡܦܣ ܕܗ̈ܘܝܢ ܗ̈ܘܝ. ܘܟܘܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܟܚܕܐ. ܡܛܠ ܛܥܝܘܬܐ ܕܐܒܕܢܐ ܕܣܪܝܦܘܬܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܐܢܫܐ. ܕܠܐ ܢܡܘܣ ܗܘ̈ܝܢ ܗ̈ܘܝ. ܟܕ ܠܥܠ ܡܢ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܫܦܝܥܐ ܗܘܬ. ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܟܠܗܿ ܬܒܝܠ ܒܗܬܬܐ ܐܚܝܕܐ ܗܘܬ.܀. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܡܪ ܬܘܒ. ܢܚܘܪܘܢ ܠܡ ܒܦܩ̈ܥܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ. ܕܪܘܙܢ ܚ̈ܩܠܬܗܝܢ ܒ̈ܓܠܠܐ ܫ̈ܦܝܥܐ ܕܫ̈ܢܢܐ. ܘܡܪ̈ܓܐ ܕܪܘܙܝܢ ܒܡ̈ܘܥܝܬܐ ܕܗ̈ܒܒܐ. ܡܛܠ ܫܦܝܥܘܬܐ ܕܡܛܪܐ. ܘܬܩܢܘܬܐ ܕܐܐܪ ܕܝܗܝܒܐ ܒܡܘܙܓܐ ܢܝܚܐ. ܢܚܕܐ ܟܠ ܐܢܫ ܒܕܚܠܬܐ ܛܒܬܐ ܕܝܠܢ. ܘܒܬܫܡܫܬܐ ܕܕܒ̈ܚܐ ܘܕܝܩ̈ܕܐ. ܐܫܬܝܢܬ ܐܠܗܘܬܗ ܘܚܝܠܬܢܘܬܗ ܕܐܐܪ ܘܫܪܝܪܘܬܗ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܚܕܘܢ ܟܕ ܡܬܢܝܚܝܢ ܒܗܝܪܘܬܐ ܕܫܠܡܐ ܒܢܝܚܐ ܫܪܝܪܐܝܬ. ܘܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܗܝ ܥܘܝܪܘܬܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܐܬܦܢܝܘ. ܘܐܬܥܕܪܘ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܘܐܬܘ ܠܬܪܥܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܡܝܬܪܬܐ. ܪܘܪܒܐܝܬ ܢܚܕܘܢ ܕܐܬܥܕܝܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܚܫܘܠܐ. ܐܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܘܪܗܢܐ ܚܣܝܢܐ. ܘܡܢ ܗܫܐ ܒܦܐܪ̈ܐ ܕܒܘܣܡܐ ܕܚ̈ܝܐ ܡܬܢܝܚܝܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܩܘܘܢ ܒܣܪܝܩܘܬܗܘܢ ܠܝܛܬܐ. ܒܪܘܚܩܐ ܣܓܝܐܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܟܘܢ ܘܡܢ ܐܘܚܕܢܗܿ. ܐܝܟ ܕܐܦܝܣܬܘܢ ܢܬܦܪܫܘܢ ܘܢܬܪܕܦܘܢ ܕܗܟܢܐ ܐܟܘܬܗܿ ܕܚܦܝܛܘܬܟܘܢ ܕܒܗܕܐ. ܗܿܝ ܕܫܘܝܐ pb. 367 ܠܩܘܠܣܐ ܬܬܪܚܩ ܡܕܝܢܬܟܘܢ ܡܢ ܟܘܠ ܣܘܝܒܐ ܘܪܘܫܥܐ. ܐܝܟ ܕܨܒܝܢܐ ܕܢܨܝܒ ܗܘܐ ܒܗܿ. ܘܒܣܓܕܬܐ ܐܝܕܐ ܕܡܬܬܚܝܒܐ ܠܐ̈ܠܗܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܡܝܬܝܢ. ܬܬܥܢܐ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܕܒ̈ܚܐ. ܕܬܗܘܘܢ ܕܝܢ ܝܕܥܝܢ. ܕܐܝܟܢܐ ܚܒܝܒܐܝܬ ܩܒܠܢܢ ܗܢܐ ܦܝܣܟܘܢܿ ܕܐܦ ܕܠܐ ܦܝܣܐ. ܕܠܐ ܒܥܘܬܐ. ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܡܠܝܐ ܟܕ ܚܕܐܿ ܐܢܐ. ܢܦܫܢ ܪܚܡܬ ܛܒ̈ܬܐ ܠܡܝܩܪܘܬܟܘܢܿ ܕܐܝܕܐ ܡܘܗܒܬܐ ܪܒܬܐ ܕܬܨܒܘܢ ܕܬܫܐܠܘܢܿ ܚܠܦ ܗܢܐ ܨܒܝܢܐ ܪܚܡ ܐܠܗܐ ܘܡܚܐ ܗܝ ܗܕܐ ܠܡܣܥܪ ܘܠܡܣܒ ܐܦܝܣ. ܕܠܐ ܟܠܝܬܐ ܓܝܪ ܡܩܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܘ. ܕܟܕ ܗܕܐ ܬܬܝܗܒ ܠܡܕܝܢܬܟܘܢܿ ܬܬܠ ܠܟܘܢ ܣܗܕܘܬܐ ܛܒܬܐ ܠܥܠܡ. ܕܣܓܕܬܟܘܢ ܕܠܘܬ ܐ̈ܠܗܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܡܝܬܝܢ. ܘܩܒܠܬܘܢ ܡܘܗܒܬܐ ܡܢ ܪܚܡܬ ܛܒܘܬܢ ܐܝܟ ܕܫܘܐܿ ܢܨܚܢܟܘܢ ܚܠܦ ܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܕܚܝ̈ܝܟܘܢܿ ܬܬܝܕܥ ܠܒ̈ܢܝܟܘܢ ܘܠܒ̈ܢܝ ܒ̈ܢܝܟܘܢܿ .܀.

9.8

ܕܬܡܢܝܐ. ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫ ܡܢ ܒܬܪ ܟܢ. ܒܟܦܢܐ. ܘܒܡܘܬܢܐ. ܘܒܩܪܒܐ.

ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܒܟܘܠ ܗܦܪܟܝܐ ܥܠܝܢ ܡܬܣܝܡܢ ܗܘ̈ܝ ܘܡܬܟܪܙܢܿ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܡܢ ܟܠܗ ܣܒܪܐ ܛܒܐ ܕܚܩܢ ܗܘ̈ܝ ܠܢ. ܕܐܝܟ ܗܿܝ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܡܪܐ. ܕܐܢ pb. 368 ܡܫܟܚܐ ܒܗܠܝܢ ܘܐܦ ܓܒ̈ܝܐ ܢܬܟܫܠܘܢܿ ܟܕ ܕܝܢ ܐܘܚܠܘ ܥܠ ܣܒܪܐ ܣܓܝܐܐ. ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܒܗܿ ܒܐܘܪܚܐ ܪܕܝܢ ܗܘܘ. ܒܐܬܪ̈ܘܢ ܐܬܪ̈ܘܢܿ ܕܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗܢܐ ܟܬܒܐ ܕܐܬܣܝܡ ܥܠܝܢ ܡܢ ܫܠܝ. ܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܗܘܝܘ ܡܥܕܪܢܐ ܕܥܕܬܗ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܫܘܒܗܪܗ ܕܛܪܘܢܐ ܕܥܠܝܢ ܒܛܠ. ܐܠܐ ܐܦ ܥܘܕܪܢܗ ܫܡܝܢܐ ܚܘܝ. ܡܛܪܐ ܗܟܝܠ ܕܒܥܝܕܐ ܕܣܬܘܐ ܢܚܬ ܗܘܐ ܐܬܟܠܝ ܡܢ ܐܪܥܐ. ܟܦܢܐ ܕܝܢ ܐܚܕ ܗܘܐ ܚܣܝܢܐܝܬ. ܘܥܡܗ ܐܦ ܟܘܪܗܢܐ ܕܡܘܬܐ. ܘܐܚܪܢܐ ܟܘܪܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܫܘܚܢܐ. ܕܐܟܘܬܗ ܡܛܠ ܝܩܕܢܗ ܡܫܬܡܗ ܗܘܐ ܓܡܘܪܬܐ. ܣܥܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܒܟܠܗܘܢ ܦܓܪ̈ܐ ܩܢܕܝܢܘܣ ܕܡܘܬܐ ܥܒܕ ܗܘܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܚܫܝܢ ܒܗ. ܐܠܐ ܒܥ̈ܝܢܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܗܘܐ ܗܘܐ. ܘܠܪ̈ܒܘܬܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܥܡ ܢܫ̈ܐ ܘܛ̈ܠܝܐ ܣܡ̈ܝܐ ܥܒܕ ܗܘܐ. ܘܠܪ̈ܒܘܬܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܥܡ ܢܫ̈ܐ ܘܛ̈ܠܝܐ ܣܡ̈ܝܐ ܥܒܕ ܗܘܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܩܡ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܛܪܘܢܐ ܩܪܒܐ. ܗܿܘ ܕܠܘܬ ܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܓܒܪ̈ܐ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ ܪ̈ܚܡܐ ܘܡܥܕܪ̈ܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܘܣܓܕܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܓܡܪܝܢ ܗܘܘ. ܗܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܣܢܐܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܓܡܪܝܢ ܗܘܘ. ܗܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܣܢܐܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܐܠܘܨ ܐܢܘܢ ܕܢܕܒܚܘܢ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܠܫ̈ܐܕܐ ܒ̈ܥܠܕܒܒܐ. ܘܚܠܦ ܡܥܕܪ̈ܢܐ ܒܩܪܐ ܠܩܘܒܠܗ ܐܩܝܡ ܐܢܘܢܿ ܘܡܢ ܫܠܝ ܕܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܒܚܕ ܙܒܢܐ ܪ̈ܕܝܢ ܗܘܝ ܘܐܬܝܢ. ܘܡܪܚܘܬܗ ܕܛܪܘܢܐ ܘܫܘܥܠܝܗ ܕܠܘܬܐܠܗܐ ܟܘܢ ܗܘ̈ܝ .܀. ܕܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐ ܡܛܠ ܝܨܝܦܘܬܗ ܕܥܠ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܡܛܠ ܪܕܘܦܝܐ ܕܥܠܝܢ. ܠܐ ܟܦܢܐ ܘܠܐ ܡܘܬܢܐ. pb. 369 ܐܦܠܐ ܩܪܒܐ ܒܘܡ̈ܬܗ ܗܘܐ ܗܘܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܟܚܕܐ ܒܚܕ ܙܒܢܐ ܣܓܝ ܗ̈ܘܝ. ܘܐܚܕ ܗ̈ܘܝ ܫܘܪܝܐ ܕܐܒܕܢܗ. ܗܘ ܗܟܝܠ ܥܡ ܟܠܗ ܚܝܠܗ. ܒܩܪܒܐ ܕܠܘܬ ܗܪ̈ܡܢܝܐ ܡܬܩܦܚ ܗܘܐ. ܠܫܪܟܐ ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܕܥܡܪܝܢ ܒܟܠ ܡ̈ܕܝܢܢ. ܟܦܢܐ ܕܡܘܬܐ ܚܣܢ ܗܘܐ. ܐܝܟܢ ܕܚܕ ܡܘܕܝܐ ܕܚ̈ܛܐ. ܒܬܪܝܢ ܐ̈ܠܦܝܢ ܘܚܡܫܡܐܐ ܡ̈ܥܝܢ ܡܬܝܗܒ ܗܘܐ. ܪ̈ܒܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܗܿܢܘܢ ܕܒܟܘܠ ܡܕܝܢܐ ܡܝܬܝܢ ܗܘܘ. ܘܣ̈ܓܝܐܝܢ ܡܢܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܒܩܘܪ̈ܝܐ ܘܒܐܓܘܪ̈ܣܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܒܟܣܦܪܫܐ ܡܬܟܬܒܝܢ ܗܘܘ. ܕܣ̈ܓܝܐܝܢ ܗܘܘ. ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܐܦ ܡܬܥܛܝܘ ܐܬܥܛܝܘ ܗܘܘ. ܕܡܢ ܫܠ ܡܢ ܚܣܝܪܘܬܐ ܕܬܘܪܣܝܐ. ܘܡܢ ܟܘܪܗܢܐ ܕܡܘܬܐ. ܐܬܚܒܠܘ ܗܘܘ. ܐ̈ܢܫܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܒ̈ܢܝܗܘܢ ܚܒ̈ܝܒܐ. ܒܩܠܝܠ ܡܟܘܠܬܐ ܠܥܬܝܪ̈ܐ ܡܙܒܢܝܢ ܗܘܘ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܩܢܝܢܗܘܢ ܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܡܙܒܢܝܢ ܗܘܘ. ܥܕܡܐ ܕܐܬܘ ܠܣܟܐ ܕܚܣܝܪܘܬܐ ܕܨܘܪܟܢܐ ܘܚܪ̈ܢܐ ܥܡܝܪܐ ܡܠܥܣܝܢ ܗܘܘ. ܘܥܣܒܐ ܫܛܝܐ ܕܥܒܕ ܚܒܠܐ ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܩܘܝܡܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܡܚܒܠܝܢ ܗܘܘ ܘܡܘܒܕܝܢ. ܐܦ ܢܫ̈ܐ ܕܝܢ ܐܝܕܝ̈ܥܬܐ ܟܕ ܐܬܪܕܦ ܡܢ ܐܢܢܩܐ ܕܨܘܪܟܢܐ. ܕܠܐ ܒܗܬܬܐ ܢܦܩܢ ܗ̈ܘܝ ܠܫܘ̈ܩܐ ܘܚܕܪܢ. ܟܕ ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܐܟ̈ܠܬܐ ܕܒܚܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ. ܒܝܕ ܚܘܡܨܐ ܕܦܪ̈ܨܘܦܝܗܝܢ ܘܢܘܟܦܐ ܕܠܒ̈ܘܫܝܗܝܢ ܡܚ̈ܘܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܝܒܫܘ ܡܢ ܟܦܢܐ. ܐܝܟ ܨ̈ܠܡܐ ܡ̈ܝܬܐ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܢܝܕܝܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܛܪܝܢ ܒܗܘܢ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܘܡܬܬܩܠܝܢ. ܘܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܢܩܘܡܘܢܿ ܡܣܬܚܦܝܢ ܗܘܘ ܘܢܦܠܝܢ ܒܫ̈ܘܩܐ. pb. 370 ܟܕ ܕܝܢ ܫܕܝܢ ܘܡܬܟܫܦܝܢܿ ܕܢܘܫܛܘܢ ܠܗܘܢ ܩܠܝܠ ܥܘܡܨܐ ܕܠܚܡܐ. ܘܡܕ ܢܫܦܗܘܢ ܬܣܩ ܩܪܝܒܐ ܗܘܬ. ܕܟܦܢܝܢ ܓܥܝܢ ܗܘܘ. ܘܠܗܢܐ ܩܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܪܝܪܐ ܚܝ̈ܠܬܢܝܢ ܗܘܘ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܥܬܝܪ̈ܝܢ ܗܘܘ. ܬܗܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܣܘܓܐܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ܕܫܐܠܝܢ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܗܒܘ ܗܘܘ ܣܓܝ ܠܪ̈ܥܝܢܐ ܩܫ̈ܝܐ. ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܝܢ ܐܬܘ ܗܘܘ. ܕܩܢܛܝܢ ܗܘܘܕܕܠܡܐ ܢܓܕܫ ܠܗܘܢ ܐܦ ܠܗܘܢܿ ܐܝܟ ܕܠܗܿܢܘܢ ܕܫܐܠܝܢ. ܘܡܟܝܠ ܡܨܥܬ ܫܘ̈ܩܐ ܦܓܪ̈ܐ ܡ̈ܝܬܐ ܘܒܪ̈ܝܬܐ. ܟܕ ܫܠܝܚܝܢ ܫܕܝܢ ܗܘܘ. ܟܕܠܐ ܩܒܝܪܝܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܐܦ ܚܙܬܐ ܫܝܛܬܐ ܠܚ̈ܙܝܐ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ. ܣ̈ܓܝܐܐ ܓܝܪ ܐܦ ܡܟܘܠܬܐ ܠܟ̈ܠܒܐ ܗܘܘ. ܘܡܛܘܠ ܗܕܐ ܥܠܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܚܝܝܢ ܠܡܩܛܠܘ ܠܟ̈ܠܒܐ ܐܬܦܢܝܘ ܗܘܘ. ܡܢ ܕܚܠܬܐ. ܕܠܐ ܢܦܩܪܘܢ ܘܢܣܥܘܢ ܠܡܐܟܠ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܐܦ ܡܘܬܢܐ ܓܝܪ ܒܟܠ ܒ̈ܬܝܢ ܪܥܐܿ ܗܘܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐܟܦܢܐ ܕܢܚܒܠ. ܡܛܘܠ ܕܡܫܪܬܚ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܬܘܪܣܝܐ. ܪ̈ܫܢܐ ܗܟܝܠ ܥܬܝܪ̈ܐ ܘܗܓܡ̈ܘܢܐ. ܘܣܘܓܐܐ ܕܐܢܫܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܐܫܬܚܪܘ ܗܘܘ ܡܢ ܟܦܢܐ. ܗܢܘܢ ܝܕܝܥܐܝܬ ܒܟܘܪܗܢܐ ܕܡܘܬܐ ܚܪܝܦܐܝܬ ܟܦܢܐ. ܗܢܘܢ ܝܕܝܥܐܝܬ ܒܟܘܪܗܢܐ ܕܡܘܬܐ ܚܪܝܦܐܝܬ ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܡܘܦܝܢ ܗܘܘ. ܟܠ ܐܬܪ ܕܝܢ ܥܘܬܐ ܡܠܐ ܗܘܐ. ܒܫܘ̈ܩܐ ܘܒܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܡܕܡ ܠܡܚܙܐ. ܐܠܐ ܒܟܝܐ ܥܡ ܙܡܪܐ ܘܡܪܩܘܕܬܐ.܀. ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܩܕܡܢ ܐܡܪܢܿ ܐܩܪܒ ܡܘܬܐ ܒܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܙܝ̈ܝܢܝ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܟܦܢܐ pb. 371 ܘܒܟܘܪܗܢܐ. ܘܪܥܐ ܒܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܠܟܠ ܫܪ̈ܒܝܢ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܘܬܠܬܐ ܦܓܪ̈ܝܢ ܐܟܚܕܐ. ܒܚܕܐ ܡܦܩܬܐ ܚܙܐܿ ܗܘܐܐܢܫ ܟܕ ܡܬܠܘܝܢ ܗܘܘ. ܘܕܐܝܟ ܗܢܐ ܗܘܐ ܦܘܪܥܢܐ ܕܫܘܒܗܪܗ ܕܡܣܝܡܝܢܣ ܡܠܟܐ. ܘܕܚܘ̈ܫܒܐ ܕܡ̈ܕܝܢܬܐܕܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܢ. ܟܕ ܚܦܝܛܘܬܐ ܘܟܐܢܘܬܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܒܟܠ ܡܕܡ. ܒܟܠ ܥܡ̈ܡܝܢ ܐܬܝܕܥܬ ܬܚܘܝܬܗܿ. ܗܿܢܘܢ ܗܟܝܠ ܒܠܚܘܕ. ܒܕܐܝܟ ܗܢܐ ܟܠܗ ܐܘܠܨܢܐ ܕܒܝܫ̈ܬܐ. ܚܫܐ ܥܡ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܥܒܕ ܒܟܠܝܘܡ ܡܚܘܝܢ ܗܘܘ. ܐܝܬ ܕܡܠܘܝܘ ܡܠܘܝܢ ܗܘܘ ܘܩܒܪܝܢ ܠܗܿܢܝܢ ܕܡܝܬܝܢ. ܪ̈ܒܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܢܫ ܕܢܬܒܛܠ ܠܗ ܥܠܝܗܘܢܿ ܘܐܝܬ ܕܝܢ ܕܠܗܿܢܘܢ ܕܡܫܬܢܩܝܢ ܗܘܘ ܒܟܦܢܐ ܒܟܠ ܡܕܝܢܐ. ܠܚܕ ܨܘܒܐ ܡܟܢܫܝܢ ܗܘܘ. ܘܠܚܡܐ ܠܟܠܗܘܢ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܘܡܦܠܓܝܢ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܨܒܘܬܐ. ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܡܬܟܪܙܐ ܗܘܬ ܘܢܬܝܕܥܐ. ܘܠܐܠܗܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܟܐ̈ܢܐ. ܕܚ̈ܠܝ ܐܠܗܐ ܒܫܪܪܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܕܨܒ̈ܘܬܐ ܐܬܝܕܥܘ ܕܐܝܬܝܗܘܢܿ܀.

9.11

ܕܚܕܥܣܪ. ܥܠ ܐܒܕܢܗܘܢ ܐܚܪܝܐ ܕܒ̈ܥܠܕܒܒܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ.܀.

ܟܕ ܕܝܢ ܡܛܝ ܗܘܐ ܠܗܿ ܠܪܗܘܡܐ. ܕܠܐ ܒܥܠܬܗ ܕܛܪܘܢܐ ܢܬܐܠܨ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡܗܘܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܗܘ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܒܐܣܘܪ̈ܐ. ܢܓܕ ܐܦܩܗ ܠܛܪܘܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܡܝܪܢ ܥܠ ܪ̈ܫܝܥܐ. ܘܐܝܟ ܕܒܫܘܥܝܬܐ ܚܫܝܒܢ ܗܘ̈ܝ ܠܣ̈ܓܝܐܐ. ܕܟܬܝܒܢ ܒܟܬ̈ܒܐ ܩ̈ܕܝܫܐ. ܘܠܐ ܡܬܗܝܡܢ ܗܘ̈ܝ ܐܠܐ ܐܢ ܠܡܗܝܡ̈ܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܒܗ ܒܣܘܥܪܢܐ. ܠܡܗܝܡ̈ܢܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܬܗܝܡܢܿ ܟܕ ܩܒܠܘ ܘܚܙܘ ܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܬܕܡܘܪܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܒܝܘܡ̈ܝ ܡܘܫܐ. ܘܛܘܗܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ. ܡܪ̈ܟܒܬܗ ܕܦܪܥܘܢ ܘܚܝܠܗ ܫܕܐ ܒܝܡܐ. ܘܓܒ̈ܝܐ ܕܓܢܒܪ̈ܘܗܝ ܛܒܥܘ ܒܝܡܐ ܕܣܘܦ. pb. 374 ܬܗܘ̈ܡܐ ܟܣܝܘ ܐܢܘܢܿ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܟܣܢܛܝܣ ܘܠܒܫ̈ܝ ܙܝܢܐ ܕܥܡܗ. ܛܒܥܘ ܒܥܘܡܩܐ ܐܝܟ ܟܐ̈ܦܐ. ܟܕ ܝܗܒܘ ܚܨܐ ܠܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ. ܘܟܕ ܥܒܪ ܗܘܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܗܿܘ ܕܗܘ ܟܕܢ ܒܗ ܣ̈ܦܝܢܐ ܘܥܒܕ ܓܫܪܐ ܠܥܠ ܡܢܗ. ܘܪܟܒ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܐܒܕܢܐ ܠܢܦܫܗ. ܕܥܠܘܗܝ ܢܐܡܪ. ܕܒܐܪܐ ܚܦܪ ܘܚܛܗ܇ ܘܢܦܠ ܒܓܘܡܨܐ ܕܥܒܕ. ܢܗܦܘܟ ܥܘܠܗ ܒܪܫܗ. ܘܥܠ ܒܥܬܗ ܥܘܠܗ ܢܚܘܬ. ܕܗܘ ܗܢܐ ܪܘܟܒܐ ܕܟܕܢ ܥܠ ܢܗܪܐ. ܟܕ ܐܬܡܠܝܬ ܡܥܒܪܬܐ ܓܒܪ̈ܐ. ܡܢ ܫܠܝܐ ܐܫܬܪܝ. ܘܐܬܛܒܥ ܗܘ̈ܝ ܣ̈ܦܝܢܐ ܒܥܘܡܩܐ ܟܕ ܡܿܠܝܢ ܓܒܪ̈ܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܪܫܝܥܐ. ܗܘ ܩܕܡܝܬ ܘܟܠܗܘܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܥܡܗ. ܘܐܝܢ ܕܐܡܪܐ ܡܠܬܐ ܕܟܬܒܐ. ܕܛܒܥܘ ܐܝܟ ܐܒܪܐ ܒܡ̈ܝܐ ܬܩ̈ܝܦܐ ܘܡܟܝܠ ܐܦܢ ܠܐ ܒܡ̈ܠܐ. ܐܠܐ ܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܐܝܟ ܗܿܢܘܢ ܕܒܝܬ ܡܘܫܐ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ. ܕܢܣܒܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܙܟܘܬܐ. ܘܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܗܿܘ ܛܪܘܢܐ ܪܫܝܥܐ ܩܕܡܝܐ. ܢܫܒܚ ܘܢܐܡܪ ܐܦ ܗܪܟܐ. ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܓܐܝܐ. ܕܐܬܓܐܝ ܥܠ ܪ̈ܟܫܐ ܘܪ̈ܟܒܝܗܘܢ ܐܪܡܝ ܒܝܡܐ. ܡܥܕܪܢܐ ܘܡܣܬܪܢܐ. ܡܪܝܐ ܗܘܐ ܠܝ ܦܪܘܩܐ. ܡܢܘ ܐܟܘܬܟ ܡܪܝܐ. ܡܢܘ ܐܟܘܬܟ ܒܐ̈ܠܗܐ. ܡܢܘ ܐܟܘܬܟ ܗܕܝܪ ܒܩܘܕܫܗ. ܕܚܝܠܐ ܘܡܫܒܚܐ ܘܥܒܕ ܬܕܡܪܗܬܐ. ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܘܕܡܝܬܪܢ ܡܢܗܝܢ. ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܒܗܘܢ pb. 375 ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܟܕ ܡܫܒܚ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܠ ܘܝܗܘܒܐ ܕܙܟܘܬܐ. ܠܪܗܘܡܐ ܥܐܠ ܗܘܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܙܟܘܬܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܡܢ ܫܠ ܥܡ ܢܫ̈ܐ ܘܝܠܘ̈ܕܐ. ܘܥܡ ܒܘܠܐ ܕܣܢܩܠܛܣ. ܘܐܢܫܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܥܡ ܥܡܐ ܟܠܗ ܕܪܗܘܡܐ. ܒܐ̈ܦܐ ܦܨܝ̈ܚܬܐ ܟܕ ܪܘܙܢ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢܿ ܐܝܟ ܕܠܦܪܘܩܗܘܢ ܘܡܚܝܢܗܘܢ ܘܥܒܕ ܛܒ̈ܬܗܘܢܿ ܒܬܫܒ̈ܚܬܐ ܘܒܚܕܘܬܐ ܫܦܝܥܬܐ ܩܠܘܗܝ. ܗܘ ܕܝܢ ܕܩܢܐ ܗܘܐ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܨܒ ܢܨܝܒܐ ܗܘܬ ܒܗ. ܠܐ ܡܬܙܝܥ ܗܘܐ ܡܢ ܩ̈ܠܐ. ܐܘ ܡܬܪܝܡ ܗܘܐ ܡܢ ܩܘ̈ܠܣܐ. ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܡܪܓܫ ܗܘܐ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܦܩܕ ܗܘܐ. ܕܙܟܘܬܗ ܕܚܫܐ ܕܦܪܘܩܢ ܒܐܩܘܢܐ ܕܝܠܗ ܬܬܪܫܡ. ܟܕ ܐܚܝܕ ܠܗܿ ܒܝܡܝܢܗ ܠܐܬܐ ܕܦܘܪܩܢܢ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܨܠܝܒܐ. ܘܐܩܝܡܗܿ ܒܐܬܪܐ ܝܕܝܥܐ ܒܫܘܩܐ ܒܪܗܘܡܐ. ܘܟܬܒܘ ܠܥܠ ܡܢܗܿ ܒܠܫܢܐ ܪܗܘܡܝܐ ܗܟܢܐ. ܒܗܕܐ ܐܬܿܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܟܘܘܢܐ ܕܓܢܒܪܘܬܐ. ܠܡܕܝܢܬܟܘܢ ܡܢ ܢܝܪܗ ܕܛܪܘܢܐ ܦܪܩܬ ܘܚܪܪܬܗܿ. ܘܐܦ ܠܣܘܢܩܠܛܘܣ ܘܠܥܡܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܠܫܒܝܚܘܬܐ ܘܢܗܝܪܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܦܢܝܬ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ. ܐܦ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ. ܘܥܡܗ ܐܦ ܠܝܩܢܣ. ܗܿܘ ܕܗܝܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܢܦܠ ܗܘܐ ܒܫܢܝܘܬܐ. ܗܿܝ ܕܠܚܪܬܐ ܐܬܐ ܗܘܐ ܠܗܿ ܟܕ ܐܬܗܦܟܬ ܬܪܥܝܬܗ. ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܗܘ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠܬܐ ܠܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܫܒܚܘ. ܘܒܚܕ ܡܠܟܐ ܘܒܚܕ ܨܒܢܐܢ. ܢܡܘܣܐ ܡܫܡܠܝܐ ܣܡܘ ܚܠܦ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܕܙܟܘܬܐ ܕܗܘܬ ܠܗܘܢ ܡܢ pb. 376 ܛܪܘܢܐ. ܘܠܗ ܠܗܢܐ ܢܡܘܫܐ. ܠܡܟܣܝܡܣܢܘܣ. ܠܗܿܘ ܕܗܘ ܥܕܟܝܠ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܒܥ̈ܡܡܐ ܕܒܡܕܢܚܐ. ܫܕܪܘ ܗܘܘ. ܕܥܕܟܝܠ ܪܚܡܘܬܐ ܠܘܬܗܘܢ ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܒܢܟܠܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܛܪܘܢܐ ܗܘܐ ܟܐܒ ܠܗ ܒܐܝܠܝܢ ܕܗܘ̈ܝ. ܕܠܐ ܕܝܢ ܨܒܿܐ ܗܘܐ ܕܢܬܚܙܐ ܕܠܚܪ̈ܢܐ ܐܫܬܡܥ. ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܕܢܫܘܛܝܘܗܝ ܠܡܕܡ ܕܐܬܦܩܕ ܡܫܟܚ ܗܘܐ. ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܦܩܕܘ. ܗܝܕܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܨܒܝܢܗ. ܠܗܓܡܘܢܐ ܟܬܒ ܗܢܐ ܟܬܒܐ ܩܕܡܝܐ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܢܢܩܐ ܚܠܦ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܡܕܡ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܒܗܿ ܠܐ ܐܣܬܥܪ. ܫܐܝܠܐܝܬ ܥܡ ܢܦܫܗ ܕܓܠ܀ ܦܪܫܓܢܐ ܕܦܘܫܩܐ ܕܐܓܪܬܗ ܕܛܪܘܢܐ ܝܘܒܝܘܣ ܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܣܒܣܛܘܣ ܠܣܒܝܢܘܣ܀ ܐܦ ܠܘܬ ܝܩܝܪܘܬܐ ܕܝܠܟ ܘܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܢܫܐ. ܕܢܗܘܐ ܝܕܝܥ ܥܒܕܝܢܢ. ܕܡܪ̈ܝܢ ܘܐܒ̈ܗܝܢ ܕܝܘܩܠܛܝܢܣ ܘܡܟܣܝܡܝܢܘܣ. ܟܕ ܚܙܘ ܕܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܐܫܬܒܩ ܦܘܠܚܢܐ ܕܐ̈ܠܗܐ. ܘܚܠܛܘ ܢܦܫܗܘܢ ܒܥܡܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܦܩܕܘ ܬܪܝܨܐܝܬ. ܕܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܕܫܢܝܘ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܕܠܐ ܡܝܬܝܢ. ܒܫ̈ܢܕܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܘܡܣܡ ܒܪ̈ܫܐ. ܢܬܦܢܘܢ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܐܗܠܗܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܐܝܬܝܬ ܐܢܐ ܩܕܡܐܝܬ ܠܐܪܥܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܘܝܠܦܬ ܕܐܝܬ ܒܕܘܟ ܕܘܟ. ܣܘܓܐܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܕܡܫܟܚܝܢ ܡܘܬܪܝܢ ܠܨܒܘ̈ܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܕܡܬܪܕܦܝܢ ܡܢ ܕܝ̈ܢܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܕܐܬܡܪܬ ܡܢ ܠܥܠ. ܠܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܕܝ̈ܢܐ ܝܗܒܬ ܦܘܩܕܢܐ. ܕܢܡ ܗܫܐ ܠܐ ܢܬܩܪܒܘܢ ܠܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܩܫܝܐܝܬ. ܠܒ̈ܢܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܐܠܐ ܒܫܘܕܠܐ ܘܒܓܘܪܓܐ pb. 377 ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܢܦܢܘܢ ܐܢܘܢܿ ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܐܝܟܢ ܕܦܩܕܬ ܡܬܢܛܪ ܗܘܐ ܡܢ ܕܝܢ̈ܐ. ܘܐܢܫ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܠܐ ܡܬܪܕܦ ܗܘܐ ܐܘ ܡܨܛܥܪ. ܐܠܐ ܡܢ ܗܕܐ ܕܠܐ ܐܣܬܥܪ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܕܩܫܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܦܢܝܢ ܗܘܘ. ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܝܢ. ܟܕ ܠܫܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܥܠܬ ܠܢܝܘܡܕܝܐ. ܘܬܡܢ ܡܬܗܦܟ ܗܘܝܬ. ܐܬܘ ܠܘܬܝ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܥܡ ܨ̈ܠܡܐ ܕܦܬܟܪ̈ܝܗܘܢܿ ܘܪܘܒܐܝܬ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܝ. ܕܡܢ ܟܠ ܦܘܪ̈ܣܝܢ ܕܠܕܐܝܟ ܗܢܐ ܥܡܐ ܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗ ܡܦܣܢܘܬܐ. ܕܢܥܡܪܘܢ ܒܐܬܪܐ ܕܐܘܚܕܢܗܘܢܿ ܐܢܐ ܕܝܢ ܗܟܢ ܐܬܝܒܬ ܐܢܘܢ ܦܬܓܡܐ. ܕܐ ܫܐܠܬܗܘܢ ܛܝܒܘܬܐ ܩܒܠܬ. ܐܠܐ ܚܙܝܬ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܢܫ ܗܘܬ ܗܝ ܗܕܐ ܫܐܠܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܡܩܘܝܢ ܒܗܿ ܒܗܕܐ ܕܚܠܬܐ. ܗܟܢܐ ܟܘܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܪܥܝܢܗ. ܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܥܠ ܨܒܝܢܗ. ܘܐܢ ܨܒܝܢ ܐܠ ܠܦܘܠܚܢܐܕܐ̈ܠܚܐ ܢܫܬܘܕܥܘܢܿ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܦܠ ܗܘܢ ܠܒ̈ܢܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܝܩܘܡܕܝܐ. ܘܠܫܪܟܐ ܕܡ̈ܕܢܝܬܐ ܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܗܢܝܢ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܚܘܦܛܐ ܕܫܐܠܬܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܘܬܝ. ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܢܥܡܪ ܒܡܕܝܢܬܗܘܢܿ ܐܢܢܩܐ ܗܘܬ ܠܡܬܒܘ ܐܢܘܢ ܦܬܓܡܐ ܒܚܘܒܐ. ܡܛܠ ܕܗܝ ܗܕܐ. ܐܦ ܡ̈ܠܟܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܟܠܗܘܢ ܢܛܪܘܗܿ. ܐܦ ܠܗܘܢ ܠܐ̈ܠܗܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܩܝܡܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܦܘܪܢܣܐ ܕܨܒ̈ܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܫܦܪ ܠܗܘܢ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ ܫܐܠܬܐ. ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܦܘܠܚܢܐ ܠܐܠܗܘܬܗܘܢ ܡܩܪܒܝܢ ܐܫܪܪ ܡܟܝܠ. ܐܦܢ ܩܕܡ ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܦ ܠܡܝܩܪܘܬܟ ܐܫܬܕܪ ܒܟܬܝܒ̈ܬܐ. ܘܐܦ ܒܡܦܣܢܘܬܐ ܐܬܦܩܕ ܕܠܐ ܢܬܢܛܪ pb. 378 ܗܢܐ ܥܝܕܐ. ܥܠ ܒ̈ܢܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܗܦܪ̈ܟܝܣ ܕܬܗܘܐ ܒܛܝܠܘܬܐ ܥܠܝܗܘܢܿ ܕܠܐ ܒܩܫܝܘܬܐ ܐܠܐ ܒܢܝܚܘܬܐ ܡܡܙܓܐܝܬ ܢܬܩܪܒܘܢ ܠܗܘܢܿ ܒܪܡ ܕܝܢ. ܕܠܐ ܡܢ ܒܢܝܦܝܩܝܪ̈ܐ ܘܠܐ ܡܢ ܚܪ̈ܢܐ. ܨܥܪܐ ܐܘ ܚܘܣܪܢܐ ܢܣܒܠܘܢܿ ܐܬܪܥܝܬ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܒܗܠܝܢ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܠܝܩܝܪܘܬܟ ܐܕܟܪ. ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܒܫܘܕܠܐ ܘܒܓܘܪܓܐ ܬܥܒܕ ܠܒ̈ܢܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܠܢ. ܕܢܫܬܘܕܥܘܢ ܒܫܘܕܠܐ ܘܒܓܘܪܓܐ ܬܥܒܕ ܠܒ̈ܢܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܠܢ. ܕܢܫܬܘܕܥܘܢ ܦܘܠܚܢ ܕܐ̈ܠܗܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܢ ܐܝܬ ܐܢܫ ܕܒܨܒܝܢܗ ܪܥܐ ܒܦܘܠܚܢ ܕܐ̈ܠܗܐ. ܠܗܢܐ ܙܕܩ ܠܢ ܕܢܩܒܠܝܘܗܝ ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܢܫܐ ܕܨܒܝܢ ܠܡܪܕܐ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܕܚܠܬܗܘܢ. ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܚܐܪܘܬܗܘܢ ܫܒܘܩܘ ܐܢܘܢܿ ܡܛܘܠ ܗܢܐ ܡܝܩܪܘܬܟ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܐܬܩܦܕ ܠܗܿ ܚܝܒܐ ܕܬܛܪ. ܘܠܐ ܢܬܝܗܒ ܠܐܢܫ ܫܘܠܛܢܐ ܕܠܒ̈ܢܝ ܐܘܚܕܢܢ ܒܨܥܪܐ ܘܚܘܣܪܢܐ ܢܫܒܚܘܩ. ܐܝܟ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܒܓܘܪܓܐ ܘܫ̈ܘܕܠܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܒ̈ܢܝ ܐܘܚܕܢܢ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܘܠܐܿ ܠܡܦܢܝܘ. ܕܢܬܝܕܥ ܕܝܢ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܘܚܕܢܢ. ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܡܬܬܣܝܡ ܡܢܟ. ܐܝܟ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܐܬܦܩܕ. ܙܕܩ ܠܟ ܕܬܫܬܪܪ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܢ ܐܢܢܩܐ ܐܬܥܨܝ ܘܦܩܕ. ܘܠܐ ܡܢ ܨܒܝܢܗ. ܘܡܟܝ ܠܐ ܐܢܫ ܡܗܝܡܢ ܗܘܐ ܘܡܫܪ ܠܗ. ܡܛܘܠ ܗܿܘ ܫܘܒܩܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܒܕ ܗܘܐ ܐܟܘܬܗ ܕܗܢܐ. ܘܗܦܟ ܐܫܬܚܠܦ ܘܕܓܠ ܒܨܒܝܢܗ. ܡܕܝܢ ܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܕܝܠܢ ܡܡܪܚ ܗܘܐ ܠܡܥܒܕ ܟܢܫܐ. ܐܦ ܠܐ ܕܒܓܠܝܐ ܢܚܘܐ ܢܦܫܗ. ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܗܘ ܟܬܒܗ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܦܩܕ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ. pb. 379 ܕܢܬܚܣܟ ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܐܦܣ ܗܘܐ. ܘܠܐ ܕܢܥܒܕ ܟܢܫܐ ܦܩܕ ܗܘܐ. ܐܦ ܠܐ ܕܗܝ̈ܟܠܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܢܒܢܐ. ܐܦ ܠܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܕܥܝܕܐ ܗܘ ܕܝܠܢ ܠܡܣܥܪ. ܟܕ ܗܢܘܢ ܡ̈ܠܟܐ ܪ̈ܫܢܐ ܕܫܠܡܐ ܘܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܐܦ ܠܗ ܫܠܚܘ ܗܘܘ ܘܐܦܝܣܘ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗܘܢ ܐܢܘܢ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܘܢܡ̈ܘܣܐ. ܝܗܒܘ ܗܘܘ ܫܘܒܩܢܐ ܗܢܐ. ܪܫܝܥܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܠܐ ܪܥܐ ܗܘܐ ܕܢܬܬܚܬܐ ܒܗܕܐ. ܥܕܡܐ ܕܐܬܪܕܦ ܡܢ ܕܝܢܐ ܟܢܐܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܨܒܐ ܐܬܐ ܗܘܐ ܠܗܕܐ. ܗܘܬ ܠܗ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܥܠܬܐ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܣܝܒܪ ܠܪܒܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܫܬܠܡܬ ܠܗ. ܗܿܝ ܕܠܐ ܫܘܐܿ ܗܘܐ ܠܗܿ. ܐܠܐ ܡܛܘܠ ܕܠܐ ܡܕܪܫ ܗܘܐ ܒܚܘܫܒܐ ܢܟܦܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܕܠܐ ܒܘܠܝܬܐ ܠܨܒ̈ܘܬܐ ܡܬܩܪܒ ܗܘܐ. ܘܥܡ ܟܠܝܗܝܢ. ܐܦ ܒܓܐܝܘܬܐ ܘܒܫܘܒܗܪܐ ܐܬܪܝܡ ܗܘܐ ܐܦ ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܫ̈ܘܬܦܐ ܗܘܘ ܕܝܠܗ ܒܡܠܟܘܬܐ ܘܒܟܠ ܡܕܡ ܡܢ ܡܝܬܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܦ ܒܛܘܗܡܐ ܐܦ ܒܬܪܒܝܬܐ. ܘܒܡܪܕܘܬܐ. ܐܦ ܒܐܝܩܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܘܒܣܘܟܠܐ. ܘܐܦ ܒܢܟܦܘܬܐ ܪܫܐ ܕܟܠܗܝܢ ܘܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܡܡܪܚ ܗܘܐ ܕܢܫܬܥܠܐ ܘܢܫܡܗ ܢܦܫܗ ܩܕܡܝܐ ܒܐܝܩܪܐ. ܐܬܥܠܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܪܡܘܬܐ ܕܫܢܝܘܬܗ. ܘܕܓܠ ܒܩܝܡܐ ܗܿܘ ܕܐܩܝܡ ܗܘܐ ܥܡ ܠܝܩܢܣ. ܘܒܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܩܪܒܐ ܠܩܘܒܠܗ ܣܕܪ ܗܘܐ. ܘܒܩܠܝܠ ܙܒܢܐ pb. 380 ܒܟܠ ܐܬܪ ܐܬܟܪܟ ܘܫܓܫ ܟܠ ܡ̈ܕܝܢܢ. ܘܟܢܫ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܒܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܢܐ. ܘܢܦܩ ܗܘܐ ܘܣܕܪ ܠܩܘܒܠܗ ܩܪܒܐ ܒܣܒܪܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܠܗ̈ܐ ܚܫܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܒܪ̈ܒܘܬܐ ܕܠܒܝ̈ܫܝ ܙܝܢܐ ܡܬܪܝܡ ܗܘܐ ܒܢܦܫܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܩܪܒ ܐܫܬܒܩ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܣܘܥܪܢ ܘܐܬܝܗܒܬ ܙܟܘܬܐ ܡܢ ܚܕܐ ܐܠܗܐ. ܠܗܿܘ ܕܗܝܕܝܢ ܕܝܠܗ ܗܘܐܐܘܚܕܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܘܐܘܒܕ ܗܘܐ ܩܕܡܐܝܬ ܠܚܝܠܐ ܕܠܒܝ̈ܫ ܙܝܢܐ ܗܿܘ ܕܬܟܝܠ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ. ܘܫܒܩܘܝܗ ܠܒ̈ܫܐ ܗܿܢܘܢ ܕܚܕܝܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܥܪܛܠ. ܘܒܗܿܘ ܕܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܐܬܓܘܣ. ܘܐܫܬܠܚ ܕܚܘܠܬܢܐ ܡܢ ܨܒܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܗܿܘ ܕܠܝܐ ܝܐܐ ܗܘܐ ܠܗ ܩܠܝܠܐܝܬ. ܘܕܚܘܠܬܢܐܝܬ ܘܫܦܠܐܝܬ. ܘܡܚܝܠܐܝܬ ܐܬܛܫܝ ܒܣܘܓܐܐ ܕܥܡܐ. ܘܥܪܩ ܗܘܐ ܘܡܬܛܫܐ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܘܒܐܓܘܪ̈ܣܐ. ܘܠܡܚܫܢ ܐܡܕ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܩܪ̈ܒܬܢܐ ܘܚܝܐ. ܘܒܥܒܕܐ ܚܘܝ ܥܠ ܡ̈ܠܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܕܫܪܝܪܢ ܘܡܗܝܡܢܢ. ܕܐܡܪ. ܕܡܠܟܐ ܠܐ ܡܬܦܪܩ ܒܣܘܓܐܐ ܕܚܝܠܐ ܐܦ ܠܐ ܓܢܒܪܐ ܡܬܦܨܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܚܝܠܗ. ܕܓܠ ܗܘ ܦܘܪܩܢܗ ܕܣܘܣܝܐ. ܕܒܣܘܓܐܐ ܕܚܝܠܗ ܠܐ ܡܦܨܐ ܠܪܟܒܗ. ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܕܚ̈ܠܘܗܝ. ܕܡܣܟܝܢ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܕܢܦܨܐ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܡܢ ܡܘܬܐ. ܗܟܢܐ ܟܕ ܡܠܐ ܒܗܬܬܐ ܛܪܘܢܐ. ܐܬܐ ܗܘܐ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܿܢܘܢ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܗ. ܘܩܕܡܝܬ pb. 381 ܒܚܡܬܐ ܕܫܢܝܘܬܗ. ܟܘܡܪ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܘܢܒ̈ܝܐ. ܕܗܿܢܘܢ ܐ̈ܠܗܐ ܕܬܡܝܗܝܢ ܗܘܘ ܒܥܝ̈ܢܘܗܝ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܕܒܢܒܝܘܬܗܘܢ ܐܫܬܕܝ ܗܘܐ ܘܐܩܝܡ ܩܪܒܐ. ܐܝܟ ܕܠܚܪ̈ܫܐ ܘܡ̈ܛܥܝܢܐ. ܘܕܗܘܘ ܡܫ̈ܠܡܢܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ ܩܛܠ ܗܘܐ ܐܢܘܢܿ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܝܗܒ ܗܘܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܣܡ ܗܘܐ ܚܠܦ ܚܪܘܪܗܘܢ ܢܡܘܣܐ ܡܫܡܠܝܐ ܘܓܡܝܪܐ. ܢܦܠ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܟܘܪܗܢܐ ܚܣܝܢܐ ܕܡܘܬܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܙܒܢܐ ܠܚܝ̈ܐ ܢܦܩ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܢܡܘܣܐ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܐܫܬܕܪ ܗܘܐ ܡܢܗ. ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ.܀.܀. ܐܘܛܩܪܛܘܪ ܩܣܪ. ܓܐܝܘܣ ܘܠܪܝܘܣ ܡܟܣܝܡܝܢܘܣ. ܓܪܡܢܝܩܘܣ ܣܪܡܛܝܩܘܣ. ܐܘܣܒܣ ܐܘܛܝܟܘܣ. ܐܢܝܩܛܘܣ ܣܒܛܣܛܘܣ. ܒܟܠ ܡܕܡ ܡܝܬܪܐܝܬ ܝܨܝܦܝܢ ܚܢܢ. ܚܠܦ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܠܢ. ܘܗܠܝܢ ܨܒܝܢ ܚܢܢ ܠܡܣܥܪ ܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܫܝܩܝܬ ܒܟܠ ܡܕܡ ܡܬܓܡܪܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܫܠܡܢ ܠܬܩܢܘܬܐ ܕܨܒ̈ܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܠܬܪܥܝܬܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܚܒ̈ܝܒܢܿ ܒܡܕܡ ܕܡܣܬܥܪ ܠܗܘܢܿ ܕܢܗܘܘܢ ܝܕܥܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܡܦܣܝܢ ܒܗܝܢ ܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ. ܟܕ ܐܦ ܩܕܡ ܗܕܐ ܓܠܝܐ ܗܘܬ ܠܝܕܥܬܢܿ ܕܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܕܦܩܕ ܗܘܐ ܐܒ̈ܗܝܢ ܫܒ̈ܝܚܐ. ܕܝܘܩܠܛܝܢܘܣ ܘܡܟܣܝܡܝܢܣ. ܕܢܬܥܛܘܢ ܗܘܘ ܟܢ̈ܫܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܚܘܣܪܢܐ ܣܓܝܐܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܘܦܝܩ̈ܠܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܗܝ ܗܕܐ ܐܣܬܥܪܬ ܠܒܢ̈ܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܠܢ. ܗܿܢܘܢ ܕܡܬܚܦܛܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܢܐܨܦ ܕܝܠܗܘܢܿ ܐܝܟ ܕܡܐ ܕܙܕܩ. ܥܠ ܕܡܫܬܚܩܝܢ ܩܢܝ̈ܢܝܗܘܢܿ ܐܬܝܗܒ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܠܗܓܡ̈ܘܢܐ ܕܒܟܠ ܗܦܪܟܝܐ pb. 382 ܩܕܡ ܗܕܐ ܫܢܬܐ. ܕܣܡܢܢ ܢܡܘܣܐ. ܕܐܢ ܕܐܢ ܐܝܬ ܐܢܫ ܕܨܒܿܐ ܕܒܗܢܐ ܥܝܕܐ. ܐܘ ܒܕܐܝܟ ܗܕܐ ܢܛܘܪܬܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܠܡܬܢܩܦܘ. ܗܢܐ ܕܠܐ ܟܠܝܬܐ ܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܥܠ ܨܒܝܢܗ. ܕܡܢ ܐܢܫ ܠܐ ܢܬܟܠܐ ܐܘ ܢܬܥܗܟܪ. ܘܕܬܗܘܐ ܦܫܝܩܐ ܕܠܐ ܕܚܠܐ ܘܕܠܐ ܩܢܛܐ. ܠܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܡܥܒܕ ܡܕܡ ܕܫܦܪ ܠܗ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܗܫܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܬܬܟܣܐ ܡܢܢ ܗܕܐ. ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܕܝ̈ܢܐ ܡܬܦܠܓܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܦܘܩ̈ܕܢܝܢ. ܕܕܢܫܬܓܫܘܢ ܗܘܘ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܥܠ ܦܘܩ̈ܕܢܝܢ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܿ ܕܒܐܡܝܢܘܬܐ ܢܬܩܪܒܘܢ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܕܚ̈ܠܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܫܦܪ ܠܗܘܢ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢܿ ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܢܫܬܩܠ ܟܠ ܩܢܛܐ ܘܦܘܠܓܐ ܕܕܚܠܬܐ. ܣܡܢܢ ܢܡܘܣ. ܕܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܢܬܬܘܣܦ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܨܒܝܢ ܠܡܬܕܒܪܘ ܒܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܘܒܗܕܐܕܚܠܬܐ. ܡܢ ܗܕܐ ܡܘܗܒܬܐ ܕܝܠܢ. ܐܝܟ ܕܨܒܿܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢܿ ܘܡܢܚ ܠܡܬܢܩܦܘ ܠܗܢܐ . ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܥܝܕܐ ܓܒܐ ܠܗ ܠܡܦܠܚ ܒܗ. ܘܗܝ̈ܟܠܐ ܕܥ̈ܕܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܒܢܝܢ ܡܦܣ ܠܗܘܢܿ .܀. ܕܬܗܘܐ ܕܝܢ ܪܒܐ ܗܕܐ ܡܘܗܒܬܢܿ ܐܦ ܗܕܐ ܨܒܝܢ ܕܢܦܩܘܕ. ܕܐܢ ܐܝܬ ܒ̈ܬܐ ܐܘ ܕܘ̈ܟܝܬܐ. ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܙܕܩܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܐܝܢ ܕܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܒ̈ܗܬܢ ܠܙܕܩܐ ܚܪܢܐ ܐܫܬܚܠܦܘ. ܐܘ ܡܢ ܚܕܐ ܡܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܐܬܢܣܒܘ ܐܘ ܡܙܕܒܢܘ ܐܙܕܒܢܘ. ܐܘ ܕܒܐܝܩܪܐ ܐܬܝܗܒܘ ܠܐܢܫ. ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ. ܠܙܕܩܐ ܩܕܡܝܐ pb. 383 ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܦܩܕܢܢ ܕܢܬܦܢܝܢ. ܕܐܦ ܒܗܕܐ ܟܠܢܫ ܢܪܓܫ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܕܝܠܢ ܘܕܡܪܚܡܢܘܬܢܿ ܗܠܝܢ ܐ̈ܢܝܢ ܡ̈ܠܘܗܝ ܕܛܪܘܢܐ. ܕܐܦܠܐ ܚܕܐ ܫܢܬܐ ܡܠܝܬ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܣܡ ܦܘܩܕܢܐ ܥܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܥܠ ܣܛܐ̈ܠܣ. ܘܡܢ ܗܿܘ ܕܡܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܐܝܟ ܪ̈ܫܝܥܐ ܚܫܝܒܝܢ ܗ̈ܘܝܢ ܠܗ. ܘܕܠܐ ܐܠܗܐ. ܘܐܝܬܝܢ ܗܘܝܢ ܥܠܬܐ ܠܥܠܡܐ. ܠܟܠ ܐܒ̈ܕܢܝܢ. ܕܠܐ ܒܡ̈ܕܝܢܬܐ ܘܠܐ ܒܩܘܪ̈ܝܐ. ܘܠܐ ܒܕܒܪܐ ܠܡܥܡܪ ܡܦܣ ܗܘܐ ܠܢ ܡܢܗ. ܡܢ ܗܢܐ ܢܡ̈ܘܣܐ ܘܦܘܩ̈ܕܢܐ ܚܠܦ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܡܬܣܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܘܠܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܠܢܘܪܐ ܘܠܣܝܦܐ. ܘܡܐܟܘܠܬܐ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܩܕܡ ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܡܫܬܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܟܠ ܙܢ̈ܝܢ ܕܫ̈ܢܕܐ ܘܡܣܡ ܒܪ̈ܫܐ . ܡܢ ܥܠܡܐ ܨܥܝܪܐܝܬ ܢܦܩܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܝܟ ܪ̈ܫܝܥܐ ܗܢܘܢ ܕܕܠܐ ܐܠܗ ܐܢܘܢ ܡܣܝܒܪܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ܀ ܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܗܘ ܩܢܘܡܗ ܡܘܕܐ ܠܗܘܢ. ܕܢܦܠܗܘ ܒܕܚܠܬܗܘܢ ܘܕܢܒܢܘܢ ܥ̈ܕܬܐ ܐܦܣ ܠܗܘܢܿ ܘܕܢܩܒܠܘܢ ܙܕܩܐ ܕܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢܿ ܟܕ ܕܝܢ ܐܘܕܩ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܐܝܟ ܥܘܕܪܢܐ ܡܕܡ ܗܘܐ ܠܗ. ܡܛܘܠ ܗܠܝܢ. ܕܒܨܝܪ ܡܢ ܡܐ ܕܡܬܚܝܒ ܗܘܐ ܢܚܫ. ܚܫ ܒܡܚܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܢ ܫܠ. ܒܙܒܢܬܐ ܕܝܢ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܩܪܒܐ ܐܣܬܚܦ. ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܗܘܬ ܡܦܩܬܗ ܕܡܢ ܥܠܡܐ. ܠܐ ܗܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܪ̈ܒܝ ܚܝ̈ܠܐ ܘܢܨܝ̈ܚܐ ܘܩܪܒܐ. ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܢܨܚ̈ܢܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܡܬܢܨܚܝܢ ܒܗ ܒܩܪܒܐ. ܫܘܠܡܐ ܫܒܝܚܐ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܓܕܫ ܠܗ ܕܢܣܝܒܪ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܪܫܝܥܐ ܘܒܥܠܕܒܒܐ ܕܐܠܗܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܡܫܪܝܬܐ ܒܦܩܥܬܐ ܪܫܝܥܐ ܘܒܥܠܕܒܒܐ ܕܐܠܗܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܡܫܪܝܬܐ ܒܦܩܥܬܐ pb. 384 ܩܝܡܐ ܗܘܬ. ܗܘ ܒܒܝܬܐ ܠܓܘ ܡܬܛܫܐ ܗܘܐ. ܘܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܐܝܟ ܕܫܘܐܿ ܩܒܠ ܗܘܐ ܒܡܚܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܢ ܫܠܝ ܟܠܗ ܦܓܪܗ ܡܬܢܓܕ ܗܘܐ. ܘܡܬܪܕܦ ܗܘܐ ܒܟܐ̈ܒܐ ܒܝ̈ܫܐ ܘܚ̈ܣܝܢܐ. ܘܣܚܝܦ ܗܘܐ ܘܫܕܐ ܘܐܒܕ ܠܟܦܢܐ ܘܟܠ ܦܓܪܗ ܒܢܘܪܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܫܬܕܪܬ ܥܠܘܗܝ ܡܬܢܣܟ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܐܬܕܝܒ ܟܠܗ. ܗܿܝ ܕܡܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܬܚܒܠܬ ܗܘܬ ܡܚܐ ܕܝܢ ܚܝ. ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܐܝܟ ܕܒܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐ ܨܠܡܐ ܡܕܝܒܐ ܐܫܬܚܪ ܗܘܐ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܣܬܩܒܠܝܢ ܘܚܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܠܐ ܗܐܘ ܡܕܡ ܡܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ. ܐܠܐ ܕܩܒܪܐ ܠܢܦܫܗ ܦܓܪܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܕܩܒܝܪܐ ܐܝܟ ܡܝܬܐ ܕܐܬܕܝܒ ܡܫܡܠܝܐܝܬ. ܚܣܝܢܝܬ ܕܝܢ ܐܫܬܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܥܘܡܩܐ ܕܡܘܚܗ. ܡܘܩܕܐ ܗܘܬ ܠܗ. ܘܥܝ̈ܢܘܗܝ ܫܘܪ ܘܢܦܩ ܡܢ ܕܘ̈ܟܝܬܗܝܢ ܘܢܦܠ. ܘܐܫܬܒܩ ܗܘ ܟܕ ܣܡܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܢܦܫܗ ܒܗ ܛܪܝܐ ܗܘܬ. ܘܡܘܕܐ ܗܘܐ ܠܡܪܢ ܘܫܐܠ ܗܘܐ ܡܘܬܐ. ܘܠܚܪܬܐ ܟܕ ܡܘܕܐ ܕܡܛܠ ܨܥܪܗ ܕܡܫܝܚܐ ܗܠܝܢ ܚܐܫ ܗܘܐ. ܒܕܝܢܐ ܟܐܢܐ. ܫܒܩܬܗ ܢܦܫܗ. ܗܟܢ ܕܝܢ ܢܦܫܗ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܡܟܣܝܡܝܢܘܣ. ܗܿܘ ܕܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܢ ܒ̈ܥܠܕܒܒܐ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܐܫܬܚܪ ܗܘܐ ܕܒܝܫ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢܿ ܥܕ̈ܬܐ ܕܝܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕܟܠ. ܡܢ ܫ̈ܬܣܝܗܝܢ ܡܬܚܕܬܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܡܠܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܢܝܚܐ ܗܘܬ ܠܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܕܒܩܕܡܝܬܐ ܦܪܗܣܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܿ ܩܒܠܬ. ܪܫܝܥܘܬܗܘܢ ܕܒܩܕܡܝܬܐ ܦܪܗܣܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܿ ܩܒܠܬ. ܪܫܝܥܘܬܗܘܢ ܕܝܢ ܕܒ̈ܥܠܕܒܒܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܒܗܬܬܐ ܘܨܥܪܐ ܐܬܡܠܝܬ pb. 385 ܗܘܬ. ܘܩܕܡܐܝܬ ܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܗܿܘ ܕܣܩܘܒܠܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܘܬܐ. ܪܫܝܥܐ ܕܝܢ ܘܡܨܥܪܐ. ܘܣܢܐܐ ܕܐܠܗܐ ܛܪܘܢܐ ܒܟܬܝܒ̈ܬܐ ܐܬܦܪܣܝ ܗܘܐ ܓܠܝܐܝܬ ܘܐܫܬܡܗ. ܘܐܝܩ̈ܘܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐܝܩܪܗ ܒܟܠ ܡ̈ܕܝܢܬ ܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܘܕܒܢ̈ܘܗܝ. ܐܝܬ ܕܡܢ ܪܘܡܐ ܠܐܪܥܐ ܡܫܬܕܝܢ ܗܘܘ ܘܡܫܬܚܩܝܢ. ܘܐܝܬ ܕܐ̈ܦܝܗܘܢ ܡܫܬܚܪܢ ܗܘ̈ܝ ܒܐܣܟܡܐ. ܘܐܢܕܪ̈ܝܛܐ ܕܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܗ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܗܟܘܬ ܡܫܬܕܝܢ ܗܘܘ ܘܡܫܬܚܩܝܢ. ܘܠܓܘܚܟܐ ܘܠܫܥܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܨܒܝܢ ܕܢܨܪܘܢ ܘܒܙܚܘܢ ܣܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܐܝܩܪ̈ܐ ܕܗܿܢܘܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒ̈ܥܠܕܒܒܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܬܥܛܝܢ ܗܘܘ. ܡܬܩܛܠܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܟܘܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܒܕܪܓܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܡܢܗ ܐܬܝܩܪ ܗܘܘ. ܡܛܠ ܫܦܘܪܝܐ ܕܝܠܗ ܒܪܡܘܬܐ ܡܒܙܚܝܢ ܗܘܘ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܝܠܢ. ܗܢܘ ܕܝܢ. ܗܿܘ ܕܡܝܩܪ ܗܘܐ ܠܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ. ܘܫܒܝܚ ܗܘܐ ܘܚܒܝܒ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܦܘܩܐܕܝܘܣ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܘܬܠܬ ܙܒܢ̈ܝܢ ܗܘܐ ܦܘܩܛܣ. ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܘܠ ܡܕܡ. ܗܦܪܟܐ ܡܢܗ ܐܬܩܝܡ ܗܘܐ. ܘܩܘܠܝܩܢܘܣ ܬܘܒ ܕܟܠܗܿ ܪܫܢܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܒܪ ܗܘܐ. ܗܘܿ ܕܐܦ ܗܘ. ܒܕܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܐܫܕ ܗܘܐ ܒܡܨܪܝܢ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܠܐ ܙܥܘܪ̈ܝܢ. ܕܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܪܘܢܘܬܗ ܕܡܟܣܝܡܝܢܣ ܪܒܝܐ ܗܘܬ ܘܥܫܢܐ. ܩܪܒ ܗܘܐ ܕܝܢ ܕܝܢܐ ܟܐܢܐ ܗܿܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܛܥܐ ܠܗ. ܐܦ ܠܬܐܛܩܢܣ. ܐܝܠܝܢ ܕܣܥܪ ܗܘܐ ܒܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܒܗܿܘ ܓܝܪ ܨܠܡܐ pb. 386 ܕܐܩܝܡ ܗܘܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܕܒܗ ܣܒܪ ܕܢܨܚ. ܕܐܦ ܗܓܡܘܢܘܬܐ ܡܢ ܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܐܬܝܩܪ ܗܘܐ ܡܛܠܬܗ. ܠܝܩܢܣ ܕܝܢ ܟܕ ܥܠ ܗܘܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܒܨܬܐ ܕܚܪ̈ܫܐ ܥܒܕ ܗܘܐ. ܠܗܿܢܘܢ ܢܒ̈ܝܐܐ ܘܟܘܡܪ̈ܐ ܕܗܿܘ ܨܠܡܐ ܚܕܬܐ ܕܩܡ ܗܘܐ. ܒܫ̈ܢܕܐ ܡܫܢܩ ܗܘܐ. ܡܫܐܠ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܒܐܝܕܐ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܛܥܝܘܬܐ ܡܚܘܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܠܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܛܫܝܘ ܕܡܬܪܕܦܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܫ̈ܢܕܐ. ܓܠܘ ܘܐܘܕܥܘ ܕܟܠܗ ܐܪܙܐ ܕܛܥܝܘܬܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܕܐܨܛܢܥ ܬܐܛܩܢܘܣ. ܘܒܬܪܗ ܐܦ ܗܢܘܢ ܫܘ̈ܬܦܐ ܕܚܪ̈ܫܘܗܝ. ܡܢ ܒܬܪ ܫܢ̈ܕܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܠܡܘܬܐ ܐܫܬܠܡܘ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܬܬܘܣܦܘ ܐܦ ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܗܿܢܘܢ ܕܐܦ ܥܕ ܗܫܐ ܒܐܝܩܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܒܐܝܩ̈ܘܢܐ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܿ ܫܘ̈ܬܦܘܗܝ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܒܛܘܗܡܗ ܕܛܪܘܢܐ ܡܫܬܒܗܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܩܕܝܟ. ܐܦ ܡܬܪܝܡܝܢ ܗܘܘ ܘܚܣܢܝܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܐܦ ܗܢܘܢܐܟܘܬܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܕܩܕܡܢ ܐܡܪܢ ܥܠܝܗܘܢܿ ܨܥܪܐ ܒܝܫܐ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ. ܥܠ ܕܠܐ ܩܒܠܘ ܡܪܕܘܬܐ. ܘܠܐ ܐܝܕܥܘ ܘܐܣܬܟܠܘ ܠܡܠܬܐ ܕܦܩܕܐ ܒܟ̈ܬܒܐ ܩ̈ܕܝܫܐ. ܕܠܐ ܬܬܟܠܘܢ ܥܠ ܫܠܝܛܐ ܘܥܠ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܕܠܝܬ ܒܐܝܕܗ ܦܘܪܩܢܐ. ܕܢܦܩܐ ܪܘܚܗ ܘܗܿܦܟ ܠܐܪܥܗ. ܘܒܗܿܘ ܝܘܡܐ ܐܒܕܢ ܟܠܗܝܢ ܡܚܫ̈ܒܬܗ. ܛܝܒܘ ܕܝܢ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܟܘܠܗܝܢ. ܕܗܘܝܘ pb. 387 ܐܚܝܕܟܠ ܘܡܠܟܐ ܕܟܠ. ܘܠܦܪܘܩܢ ܘܡܫܘܙܒܢܐ ܕܢܦܫ̈ܬܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܝܚܝܕܝܗ ܕܐܠܗܐ ܘܡܠܬܗ. ܗܿܘ ܕܒܐܝܕܗ ܕܢܬܢܛܪ ܠܢ ܫܠܡܐ ܒܟܠܙܒܢ ܡܨܠܝܢܢ. ܟܕ ܡܫܪܪ ܘܠܐ ܡܬܙܝܥ ܡܢ ܫܚܘ̈ܩܐ ܕܠܒܪ. ܐܘ ܡܢ ܕܪܥܝܢܐ.܀.܀.

ܫܠܡ ܣܦܪܐ ܕܬܫܥܐ. ܀. .܀. .܀. .܀.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/483
Source:
William Wright and Norman McLean (eds.), The ecclesiastical history of Eusebius in Syriac (Cambridge: University Press, 1898). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Eusebius of Caesarea, “Ecclesiastical History, Book 9 - ܣܦܪܐ ܕܬܫܥܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܥܕܬܐ” based upon William Wright and Norman McLean (eds.), The ecclesiastical history of Eusebius in Syriac (Cambridge: University Press, 1898), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/483.
Bibliography:
Ecclesiastical History, Book 9 - ܣܦܪܐ ܕܬܫܥܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܥܕܬܐ.” In The ecclesiastical history of Eusebius in Syriac, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published 337 CE. https://syriaccorpus.org/483.

Show Citation Styles