Eusebius of Caesarea: Ecclesiastical History, Book 10 - ܣܦܪܐ ܕܥܣܪܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܥܕܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
book :
section :
line :
page break :
10
pb. 388 ܣܦܪܐ ܕܥܣܪܐ ܬܘܒ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܥܕܬܐ. ܀. .܀. .܀. .܀. .܀.
10.1

ܫܪܒܐ ܩܕܡܝܐ. ܥܠ ܫܠܡܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܗܒ ܠܢ.

ܛܝܒܘ ܕܝܢ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܟܘܠܗܝܢ. ܠܐܒܐ ܘܡܠܟܐ ܕܟܠ. ܘܠܦܪܘܩܢ ܘܡܫܘܙܒܢܐ ܕܢܦܫܬܢ ܠܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܝܚܝܕܝܗ ܕܐܠܗܐ ܘܡܠܬܗ. ܗܿܘ ܕܒܐܝܕܗ ܕܢܬܢܛܪ ܠܢ ܫܠܡܐ ܒܟܠܙܒܢ ܡܨܠܝܢܢ. ܕܟܕ ܡܫܪܪ ܘܠܐ ܡܬܙܝܥ ܡܢ ܫܚ̈ܘܩܐ ܕܠܒܪ ܐܘ ܡܢ ܕܪܥܝܢܐ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܢܨܠܐ. ܕܐܦ ܗܢܐ ܣܦܪ ܕܥܣܪ ܢܣܝܡܝܘܗܝ ܥܠ ܗܠܝܢ ܣܦܪ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܕܬܫܥ̈ܝܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܩܕܡ ܐܬܣܝܡ. ܥܠ ܫܡܐ ܕܝܢ ܕܝܠܟ ܢܣܝܡܝܘܗܝ pb. 389 ܦܘܠܚܢܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܚܬܡܐ ܕܟܠܗܿ ܬܫܥܝܬܐ ܠܟ ܢܫܡܗ. ܒܘܠܝܬܐ ܕܝܢ ܠܡܐܡܪܐ ܕܡܢܝܢܐ ܫܠܡܐ. ܠܚܘܕܬܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܕܥܕܬܐ ܢܣܝܡ ܗܪܟܐ. ܟܕ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܐܢܚܢܢ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܕܦܩܕܐ ܗܟܢܐ. ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܚܕܬܐ. ܡܛܠ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܥܒܕ. ܘܦܪܩܬܗ ܝܡܝܢܗ ܘܕܪܥܗ ܩܕܝܫܐ. ܚܘܝ ܡܪܝܐ ܦܘܪܩܢܗ. ܘܠܥܝܢ ܥܡ̈ܡܐ ܓܠܝܐ ܙܕܝܩܘܬܗ. ܘܒܬܪ ܡܠܬܐ ܕܦܩܕܐ ܠܡܫܒܚܘ ܬܫܒܘܚܬܐ ܚܕܬܐ. ܢܥܢܐ ܘܐܦ ܚܢܢ ܘܢܐܡܪ. ܕܡܢ ܒܬܪ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܘܐ̈ܦܐ ܚܫ̈ܝܟܬܐ ܘܣ̈ܢܝܬܐ. ܐܫܬܘܝܢܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܡܚܙܐ. ܘܠܡܥܒܕ ܥܐ̈ܕܐ. ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܙܕܝ̈ܩܐ ܘܣܗ̈ܕܐ ܕܐܠܗܐ ܕܩܕܡܝܢ. ܐܬܪܓܪܓܘ ܠܡܚܙܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܠܐ ܚܙܘ. ܘܠܡܫܡܥ ܘܠܐ ܫܡܥܘ. ܐܠܐ ܗܢܘܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܣܪܗܒܘ ܘܐܫܬܘܝܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܝܬܪܢ ܡܢ ܗܠܝܢ. ܐܬܚܦܛܘ ܠܫܡܝܐ ܘܠܦܪܕܝܣܐ ܠܡܬܒܣܡܘ ܒܐܠܗܐ. ܐܢܚܢܢ ܕܝܢ ܡܘܕܝܢܢ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܡܝܬܪܢ ܡܢܢ. ܘܡܬܕܡܪܝܢܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܡܘܗܒܬܗ ܕܝܗܘܒܐ. ܬܗܝܪܝܢ ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܘܿܠܐ. ܘܒܟܠܗܿ ܢܦܫܢ ܘܚܝܠܢ ܣܓܕܝܢܢ. ܘܡܣܗܕܝܢ ܚܢܢ ܥܠ ܫܪܪܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܒܢܒܝܘܬܐ ܒܟܬܒܐ. ܕܐܡܪ ܗܟܢܐ. ܕܬܘ ܚܙܘ ܥܒ̈ܕܘܗܝܕ ܐܠܗܐ. ܕܥܒܕ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܒܐܪܥܐ. ܘܡܒܛܠ ܩܪ̈ܒܐ ܡܢ ܣܘ̈ܦܝܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܩ̈ܫܬܬܐ ܡܬܒܪ ܘܡܬܒܪ ܢܝ̈ܙܟܐ. ܘܡܪ̈ܟܒܬܐ ܕܐܪܥܐ. ܩ̈ܫܬܬܐ ܡܬܒܪ ܘܡܬܒܪ ܢܝ̈ܙܟܐ. ܘܡܪ̈ܟܒܬܐ ܡܘܩܕ ܒܢܘܪܐ. ܘܟܕ ܚܕܝܢ ܚܢܢ ܒܗܠܝܢ ܕܒܥܒܕܐ. ܐܫܬܡܠܝ ܒܢ. ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܢܪܕܐ ܒܗܿ ܒܬܫܥܝܬܐ.܀.܀..

10.2 pb. 390

ܕܬܪܝܢ. ܥܠ ܚܘܕܬܐ ܕܥܕ̈ܬܐ.

ܐܬܥܛܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܟܠܗ ܓܢܣܐ ܕܣܢܐ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܡܪܢ. ܘܚܙܬܐ ܕܗܿܢܘܢ ܐܢܫܐ ܡܢ ܫܠܝ ܐܬܟܦܪܬ. ܐܝܟ ܕܬܫܬܡܠܐ ܬܘܒ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܡܪܐ ܗܟܢܐ. ܕܚܙܝܬ ܠܡ ܪ̈ܫܝܥܐ ܕܡܫܬܒܗܪܝܢ ܘܡܬܪܝܡܝܢ ܐܝܟ ܐܝ̈ܠܢܐ ܕܥܒܐ. ܘܟܕ ܥܒܪܬ ܠܝܬܘܗܝ. ܘܒܥܝܬܗ ܘܠܐ ܐܫܟܚܬܗ. ܘܡܟܝܠ ܝܘܡܐ ܗܘ ܦܨܝܚܐ ܘܢܗܝܪܐ. ܕܠܝܬ ܒܗ ܐܦܠܐ ܛܠܠܐ ܕܥܢ̈ܢܐ. ܕܙܠܝܩ̈ܐ ܕܢܘܗܪܐ ܫܡܝܢܐ. ܐܢܗܪܘ ܠܒܪܝܬܐ ܟܠܗܿ ܒܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܠܝܬ ܚ̈ܣܡܐ ܕܢܫܬܘܬܦܘܢ ܥܡܢ ܒܛܒ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܗܒ ܠܢ. ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܢܘܢ ܕܝܠܢ. ܕܐܦܢ ܠܐ ܒܫܘܝܘܬܐ ܐܠܐ ܐܦܢ ܩܠܝܠ ܟܡܐ ܕܗܘ. ܠܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܐܬܝܗܒܘ ܚܪܘܪ̈ܐ ܡܢ ܫܘܥܒܕܗܘܢ ܕܛܪ̈ܘܢܐ. ܘܐܓܗܝܘ ܡܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܩܕܡ̈ܝܬܐ. ܘܐܢܫ ܐܢܫ ܡܘܕܝܢ ܗܘܘ ܕܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܒܫܪܪܐ. ܗܿܘ ܕܗܘܝܘ ܡܥܕܪܢܐ ܕܕܚ̈ܠܘܗܝ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܠܢ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܬܠܝܢ ܣܒܪܢ ܒܡܫܝܚܗ ܕܐܠܗܐ. ܒܒܘܣܡܐ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ. ܘܚܕܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܟܠ ܐܢܫ ܡܗܒܒܐ ܗܘܬ. ܘܟܠ ܐܬܪ ܕܩܕܡ ܩܠܝܠ ܚܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܫܝܥܘܬܗܘܢ ܕܛܪ̈ܘܢܐ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܘܪܗܢܐ ܡܪܝܪܐ ܕܡܘܬܐ ܚܙܝܢ ܗܘܘ ܕܡܬܚܕܬ ܗܘܐ. ܘܗܝ̈ܟܠܐ ܡܢ ܫܬܐ̈ܝܣܗܘܢ ܡܬܒܢܝܢ ܗܘܘ ܘܡܫܬܟܠܠܝܢ. ܘܡܝܪܬܐܝܬ ܬܫܒܚܘܚܬܐ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ. ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ. ܐܬܚܒܠܘ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܐܦ ܡ̈ܠܟܐ ܗܿܢܘܢ ܥ̈ܠܝܐ. ܒܢܡ̈ܘܣܐ pb. 391 ܐܟܝ̈ܦܐ ܕܚܠܦ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܡܘܗܒܬܐܕܐܠܗܐ ܡܫܪܪܝܢ ܗܘ ܘܠܢ ܒܪܒܘܬܐ ܘܒܥܘܫܢܐ. ܐ̈ܬܝܢ ܗܘ̈ܝ ܕܝܢ ܐܦ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܥܠ ܫܡܐ ܕܐܦܣܩ̈ܘܦܐ. ܘܐܝܩܪ̈ܐ ܘܡܘܗ̈ܒܬܐ ܘܩܢܝܢܐ ܕܗܪܟܐ. ܒܙܒܢܐ ܕܥܗܢ ܠܗܿ ܠܡܠܬܐ. ܐܝܟ ܕܒܐܣ̈ܛܠܐ ܩ̈ܕܝܫܬܐ. ܢܪܫܘܡ ܡ̈ܠܝܗܘܢ ܒܗܢܐ ܟܬܒܐ. ܕܢܗܘ̈ܝܢ ܐܝ̈ܕܝܥܢ ܠܕܘܪܟܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢ ܡܢ ܒܬܪܢ.܀.

10.3

ܕܬܠܬܐ. ܥܠ ܥܐ̈ܕܐ ܕܚܘܕܬܐ ܕܥܕܬܐ. ܕܗܘܝܢ ܗܘܘ ܒܟܠ ܐܬܪ.

ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܗܘܬ ܚܙܬܐ ܗܿܝ ܕܟܠܢ ܡܚܒܝܢܢ ܘܡܨܠܝܢܢ ܡܛܘܠܬܗܿ. ܡܬܟܢܫܝܢ ܗܘܘ ܓܝ ܥܐ̈ܕܐ ܕܚܘܕܬܐ ܒܟܠ ܡܕܝܢܐ. ܘܗ̈ܝܟܠܐ ܚ̈ܕܬܐ ܕܨܠܘ̈ܬܐ ܡܬܒܢܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܦܣ̈ܩܦܐ ܡܬܟܢܫܝܢ ܗܘܘ ܐܟܚܕܐ. ܘܨܘܒܐ ܕܥܡܐ ܕܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܚܝܩܐ. ܘܥܡܐ ܕܠܥܡܐ ܡܫܬܘܕܥ ܗܘܐ. ܒܚܘܒܐ ܕܗܕܡ̈ܐ ܪ̈ܚܝܩܐ. ܘܥܡܐ ܕܠܥܡܐ ܡܫܬܘܕܥ ܗܘܐ. ܒܚܘܒܐ ܕܗܕܡ̈ܐ ܕܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܠܚܕܐܐܘܝܘܬܐ ܘܫܠܡܘܬܐ ܨܝܒܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܟܢܫܝܢ. ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܒܢܒܝܘܬܐ. ܕܐܝܟ ܕܒܐܪܙ ܐܘܕܥܬ ܥܠ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܗܐܘ. ܡܬܩܪܒ ܗܘܐ ܓܪܡܐ ܠܓܪܡܐ. ܘܫܪܝܬܐ ܠܘܬ ܫܪܝܬܐ. ܘܫܪܟܐ ܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪܡܙܐ ܒܢܒܝܘܬܐ. ܕܠܐ ܕܓܠܘܬܐ ܡܫܬܡܿܠܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܚܕ ܚܝܠܐ ܕܒܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܟܘܠܗܘܢ ܗܿܕܡ̈ܐ ܡܩܝܡ ܗܘܐ. ܘܢܦܫܐ ܚܕܐ ܠܟܠܗܘܢܿ ܘܚܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܕ ܫܘܒܚܐ ܪܥܡ ܗܘܐ. ܘܦܘܠܚܢܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܥ̈ܕܬܐ ܕܝܐܝܢ ܠܐܠܗܐ. pb. 392 ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܘܢܡܘ̈ܣܐ ܕܥܕܬܐ ܕܝܐܝܢ ܠܐܠܗܐ. ܐܝܬ ܕܘܟܬܐ ܕܒܡܙܡܘܪ̈ܐ. ܘܡ̈ܠܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܗܒ ܠܢ ܡܫܬܡܥܢ ܗܘ̈ܝ ܡܢܗܿ. ܘܐܝܬ ܕܘܟܬܐ. ܕܬܫܡ̈ܫܬܐ ܕܐܪܙܗ ܕܐܠܗܐ ܡܬܓܡܪܢ ܗܘ̈ܝ ܒܗܿ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܠܐܬܐ ܟܣܝܬܐ ܕܚܫܗ ܕܦܪܘܝܢ. ܘܐܟܚܕܐ ܕܝܢ ܟܠ ܓܢܣ ܘܩܘܡܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܘܕܢܫ̈ܐ. ܒܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܬܪܥܝܬܐ. ܒܨ̈ܠܘܬܐ ܘܬܘ̈ܕܝܬܐ. ܒܢܦܫܐ ܘܡܕܥܐ ܟܕ ܪܘܙܝܢ. ܠܐܠܗܐ ܝܗܘܒܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܝܢ ܗܘܘ ܡܙܡܪܝܢ ܗܘܘ ܡܐܡܪ̈ܐ ܕܚܘ̈ܕܬܐ ܕܥܐ̈ܕܐ. ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢܿ ܘܡܘܪܒܝܢ ܗܘܘ ܘܡܒܣܡܝܢ ܠܟܢܫܐ ܕܥܐ̈ܕܐ. ܘܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܨܝܪܝܢ ܒܗܘܢ ܩܡ ܗܘܐ ܒܡܨܥܬܐ. ܘܡܠܠ ܗܘܐ ܡܐܡܪܐ ܐܝܟ ܕܒܟܢܫܐ ܕܥܕܬܐ. ܟܕ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܪ̈ܥܘܬܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܘܒܫܠܝܐ ܘܒܢܟܦܘܬܐ ܡܛܝܒܐ ܗܘܬ ܡܫܡܥܬܗܘܢܿ ܘܐܝܟ ܠܘܩܒܠ ܦܪܨܘܦܐ ܕܚܕ ܐܦܣܩܘܦܐ. ܗܿܘ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܢܨܚ ܗܘܐ ܘܝܐܐ ܠܐܠܗܐ. ܗܿܘ ܕܫܒܝܚ ܗܘܐ ܒܚܦܝܛܘܬܗ. ܝܬܝܪܝܬ ܒܨܘܪ ܕܦܘܢܝܩܐ. ܘܗܝܟܠܐ ܡܝܬܪܐܝܬ ܒܢܐ ܗܘܐ ܬܡܢ. ܡܠܠ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܗܢܐ ܡܐܡܪܐ.܀..

10.4

ܕܐܪܒܥܐ. ܡܐܡܪܐ ܥܠ ܢܗܝܪܘܬܐ ܕܨܒ̈ܘܬܐ ܕܥܕܬܐ.܀.

ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܟܢܫܐ ܕܥܐܕܐ. ܥܠ ܒܢܝܢܐ ܕܥܕܬܐ. ܕܐܡܝܪ ܥܠ ܦܪܨܘܦܐ ܕܦܠܘܝܢܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܨܘܪ.܀. pb. 393 ܐܘ ܟ̈ܗܢܐ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܠܒܝܫܢ ܠܒܘܫܐ ܩܕܝܫܐ ܘܟܠܝܠܐ ܫܡܝܢܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐܘ ܘܡܫܝܚܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܣܛܠ ܕܟܗܢܘܬܐ ܘܪܘܚ ܩܘܕܫܐ. ܐܢܬ ܐܘ ܩܘܠܣܐ ܕܗܝܟܠܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܡܝܩܪ ܒܚܟܡܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ. ܕܒܥܒ̈ܕܐ ܘܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܕܓܒܝܘܬܐ ܚܕܬܐ ܘܢܨܝܚܘܬܐ ܫܒܝܚ ܐܢܬ. ܕܗܘ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܠܟܘܠܗ ܥܠܡܐ. ܒܡܘܗܒܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܝܩܪܟ. ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܬܒܢܐ ܒܝܬܐ ܠܡܫܝܚܐ ܡܠܬܗ ܘܝܚܝܕܝܗ. ܘܠܥܕܬܗ ܩܕܝܫܬܐ ܫܒܝܚܬܐ ܠܐܠܗܐ. ܐܢ ܐܢܫ ܨܒܐ ܕܢܩܪܝܟ ܒܨܠܝܐܝܠ ܚܕܬܐ. ܪܒ ܐܘܡ̈ܢܐ ܕܡܫܟܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܘ ܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܚܕܬܐ ܘܡܝܬܪܬܐ. ܐܘ ܙܘܪܒܒܠ ܚܕܬܐ. ܗܿܘ ܕܐܘܪܒ ܬܫܒܘܚܬܗ ܐܚܪܝܬܐ ܕܗܝܟܠܐ ܛܒ ܡܢ ܩܕܡܝܬܐ܀ ܐܠܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܐܘ ܐܡܪ̈ܐ ܕܡܪܥܝܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܕܡ̈ܠܐ ܛܒ̈ܬܐ. ܘܒܝܬ ܡܪܕܘܬܐ ܕܢܟܦܘܬܐ ܘܡܫܡܥܬܐ ܪܚܝܡܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܒܡܫܡܥܬܗܘܢ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܒܩܪ̈ܝܢܐ ܐܠܗ̈ܝܐ. ܬܫܒ̈ܚܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܬܕܡܪ̈ܬܗ ܕܡܪܢ. ܘܥܘܕܪܢܐ ܕܠܘܬ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܘܬܫܒ̈ܚܬܐ ܠܐܠܗܐ ܡܣܩܝܢ ܗܘܘ. ܡܦܣ ܗܘ ܠܡܐܡܪ ܐܦ ܟܕ ܡܬܪܕܝܢ ܚܢܢ. ܕܐܠܗܐ ܫܡܥܢܢ ܒܐ̈ܕܢܝܢ. ܐܦ ܐܒ̈ܗܝܢ ܐܫܬܥܝܘ ܠܢ. ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ ܒܝܘܡ̈ܬܗܘܢܿ ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܗܫܐ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܫܡܥܐ. ܘܠܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܛܒܐ ܕܡ̈ܠܐ. ܕܪܥܐ ܪܡܐ. ܘܐܝܕܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܕܡܠܟܢ ܛܒܐ ܘܐܠܗܢ pb. 394 ܡܩܒܠܝܢ ܚܢܢ. ܒܥܒܕܐ ܕܝܢ ܒܗܝܢ ܒܥ̈ܝܢܝܢ ܚܙܝܢܢ ܕܫܪܝܪܢܿ ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܫܬܠܡ ܠܥܘܕܪܢܐ. ܫܒܘܚܐ ܕܝܢ ܕܬܢܝܐܕܙܟܘܬܐ ܢܣܩ. ܘܐܝܟ ܕܡܢܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܢܩܥܐ ܘܢܐܡܪ. ܕܐܝܟ ܕܫܡܥܢܢ ܗܟܡܢܐ ܚܙܝܢܢ ܒܡܕܝܢܬܗ ܕܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ. ܒܡܕܝܢܬܗ ܕܐܠܗܢܿ ܒܐܝܕܐ ܕܝܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܐܠܐ ܒܗܕܐ ܕܐܬܒܢܝܬ ܚܕܬܐܝܬ. ܘܐܬܩܒܠ ܠܐܠܗܐ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ. ܥܡܘܕܐ ܬܩܢܐ ܕܫܪܪܐ. ܥܠ ܗܿܝ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܣܒܪܐ ܗܟܢ. ܕܝܩܝܪ̈ܬܐ ܐܬܡܠܠ ܒܟܝ ܡܕܝܢܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܗܿܝܕ ܠܗܿ ܟܢܫܢ ܐܠܗܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܗ. ܘܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܩܪܝܘ ܢܫܒܚ ܘܢܩܥܐ ܘܢܐܡܪ. ܚܕܝܬ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܝ. ܕܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܙܠܝܢܢ. ܘܡܪܝܐ ܪܚܡܬ ܬܫܡܫܬܗ ܕܒܝܬܟ ܘܐܬܪܐ ܕܡܫܪܝܗ ܕܫܘܒܚܟ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢܗ ܘܠܗ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ. ܐܠܐ ܐܦ ܟܠܢ ܡܢ ܫܠ. ܒܚܕܐ ܪܘܚ ܘܒܚܕܐ ܢܦܫ. ܢܝܩܪ ܘܢܫܒܚ ܠܡܫܝܚܐ. ܗܿܘ ܕܗܘܝܘ ܡܝܩܪ ܘܡܫܒܚ ܪܘܪܒܐܝܬ ܒܡܕܝܢܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܒܛܘܪܗ ܩܕܝܫܐ ܘܡܫܒܚܐ. ܐܦ ܪܒ ܗܘ ܓܝܪ ܒܫܪܪܐ. ܘܪܒ ܗܝܟܠܗ ܘܪܡ ܘܡܫܒܚ. ܘܫܦܝܪ ܚܙܘܗ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܪܒ ܗܘ ܡܪܝܢ ܕܥܒܕ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܪܒ ܗܘ ܕܥܒܕ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܠܐ ܣܟ. ܘܬܩܝ̈ܦܬܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢ. ܪܒ ܗܘ ܗܿܘ ܕܡܫܠܚܦ ܙܒ̈ܢܐ ܘܥ̈ܕܢܐ. ܡܥܒܪ ܡ̈ܠܟܐ ܘܡܩܝܡ ܡ̈ܠܟܐ. ܕܡܪܝܡ ܡܢ ܥܦܪܐ ܠܡܣܟܢܐ. ܘܡܢ ܩܩܠܬܐ pb. 395 ܡܩܝܡ ܠܒܝܫܐ. ܐܚܬ ܬܩ̈ܝܦܐ ܡܢ ܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢܿ ܘܐܪܝܡ ܡ̈ܟܝܟܐ ܡܢ ܐܪܥܐ. ܘܣܒܥ ܠܟ̈ܦܢܐ ܛܒ̈ܬܐ. ܘܕܪܥܐ ܕܫܒܗܪ̈ܢܐ ܡܟܟ. ܕܠܘ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡ̈ܢܝܢܿ ܕܘܟܪܢܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܩܕܡ̈ܝܐ ܫܪܪ. ܗܿܘ ܕܥܒܕ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ. ܡܪܟܘܠ. ܘܒܪܝܐ ܕܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܐܚܝܕܟܠ ܘܛܒ ܥܠ ܟܠ. ܗܿܘ ܕܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܗܿܘ ܕܠܗ ܬܫܒܘܚܬܐ ܚܕܬܐ ܡܣܩܝܢܢ. ܟܕ ܥܢܝܢ ܐܢܚܢܢ ܘܐܡܪܝܢ ܐܢܚܢܢ. ܥܒܕ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܕܠܥܠܡ ܪ̈ܚܡܘܗܝ. ܕܡܚܐ ܠܡ̈ܠܟܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܕܠܥܠܡ ܪ̈ܚܡܘܗܝ. ܕܡܚܐ ܠܡ̈ܠܟܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܩܛܠ ܡ̈ܠܟܐ ܥܫ̈ܝܢܐ ܕܠܥܠܡ ܪ̈ܚܡܘܗܝ. ܕܐܬܕܟܪܢ ܒܡܘܟܟܢ * * * * * * * * * * ܗܿܠܘܟ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܡܥܠܝܢ ܢܘܕܘܢ ܒܗ. ܠܐ ܗܘܐ ܕܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܟܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܒܪܐ ܚܒܝܒܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܝܟ ܕܗܘ ܡܠܬ ܐܠܗܐ ܢܣܬܓܕ ܒܙܕܩܐ. ܡܢܘ ܓܝܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܡܡܬܘܡ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܫܒܝܚܘܬܐ ܗܘܬ ܠܗ. ܕܠܫܢܐ ܘܡܫܡܥܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܢܡܠܐ ܡܢ ܫܡܗ. ܡܢܘ ܡܠܟܐ ܕܗܟܢܐ ܣܡ ܢܡ̈ܘܣܐ ܟܐ̈ܢܐ ܘܢܟ̈ܦܐ ܘܫܪܪ. ܕܡܢ ܣܘ̈ܦܝܗܿ ܕܐܪܥ ܥܕܡܐ ܠܣܟܗܿ ܕܒܪܝܬܐܿ ܢܗܘܘܢ ܡܬܩܪܝܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܡܫܡܥܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܘ ܡܢܘ ܕܠܥܡ̈ܡܐ ܡܪ̈ܝܕܐ ܥܝܕܐ ܒܪܒܪܝܐ ܘܡܪܝܪܐ. ܒܢܡ̈ܘܣܘܗܝ ܒܣܝ̈ܡܐ ܕܡܠܝܢ ܪ̈ܚܡܐ ܫܝܢ. ܡܢܘ ܕܟܕ ܗܘ ܡܬܕܪܦ ܒܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ. ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܫܒܝܚܘܬܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܚܘܝ. ܕܟܠܝܘܡ ܢܗܘܐ ܥܦܐ ܘܡܬܚܕܬ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ ܝܘܠܦܢܗ. ܡܢܘ ܕܐܝܟ ܗܢܐ pb. 396 ܥܡܐ ܩܝܡ. ܕܡܢ ܥܠܡ ܠܐ ܐܫܬܡܿܗ ܐܟܘܬܗ. ܕܠܘ ܒܟܢܦܗܿ ܕܐܪܥܐ ܛܫܐ. ܐܠܐ ܒܟܠܗܿ ܒܪܝܬܐ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐ ܡܩܝܡ. ܡܢܘ ܕܗܟܢܐ ܚܣܢ ܒܙܝܢܐ ܕܟܝܐܝܬ ܠܦܠܚ̈ܘܗܝ. ܕܡܢ ܐܕܡܘܬ ܢܗ̈ܘܝܢ ܫܪܝܪ̈ܢ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܒܐܓܘܢܐ ܕܠܘܩܒܠ ܒܥܠܕܒܒܐ. ܡܢܘ ܡܠܟܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܢܨܚ ܘܙܟܐ ܒܩܪܒܐ ܐܦ ܒܬܪ ܡܘܬܗ. ܘܢܣܒ ܙܟܘܬܐ ܡܢ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ. ܘܟܠ ܐܬܪ ܘܡܕܝܢܐ ܒܝܬ ܝܘ̈ܢܝܐ ܘܒܪܒܪ̈ܝܐ ܡܠܐ ܗ̈ܝܟܠܐ ܕܡܠܟܘܬܗ. ܘܢܘ̈ܣܐ ܕܦܪܝܫܝܢ ܠܐܠܗܘܬܗ. ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܫܘܦܪ̈ܐ ܘܨܒ̈ܬܐ ܘܩܘܪܒܢܐ ܕܗܢܐ ܗܝܠܟܐ. ܕܫܒܝܚܝܢ ܒܫܪܪܐ ܘܪܘܒܝܢ ܘܫܘܝܢ ܠܬܕܡܘܪܬܐ. ܘܐܝܟ ܗܠܝܢ ܬܚ̈ܘܝܬܐ ܕܒܥܒܕܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܫܐ ܗܘ ܐܡܪܝ ܘܗܘܘ. ܘܗܘ ܦܩܕ ܘܐܩܝܡ. ܡܢܘ ܓܝܪ ܡܫܘܚܕ ܗܘܐ ܕܢܬܩܝܡ ܒܪܡܙܗ. ܕܗܿܘ ܕܗܘܝܘ ܡܠܟܐ ܕܟܠ ܘܡܕܒܪܢܐܢ ܕܟܠ. ܕܗܿܘ ܡܠܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܡ̈ܠܘܗܝ ܒܬܚܘܝܬܐ ܣܘܟܠܐ ܘܦܘܫܩܐ ܡܬܒܥܐ ܠܗ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܪܥܝܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܡܠܝܢ ܒܗ ܒܠܚܘܕ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܠܘܬܗ ܕܗܢܐ ܕܫܡܬܡܗ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܕܗܼܘ ܚܙܐܿ ܠܗܝ̈ܟܠܐ ܕܒܢܦܫ̈ܬܐ ܕܟܠܗܘܢܿ ܘܗܘ ܡܬܒܝܢ ܒܒܝܬܐ ܕܡܬܒܢܐ ܡܢ ܟ̈ܦܐ ܚ̈ܝܬܐ ܕܐܬܟܢܫ. ܗܿܘ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܬܩܝܢ ܥܠ ܫܬܣܬܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܘܕܫ̈ܠܝܚܐ. ܕܗܘܝܘ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܘܐ ܪܝܫ ܩܪܢܐ ܕܒܢܝܢܐ. ܗܿܘ ܕܐܣܠܝܘܗܝ ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܒ̈ܢܝܐܿ ܗܢܘܢ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܡܟܝܠ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܐܠܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒ̈ܢܝܐܿ ܒܝ̈ܫܐ ܕܒܢܝܢܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܒܝ̈ܫܐ. ܐܬܒܚܪ ܕܝܢ ܡܢ ܐܒܐ ܗܝܕܝܢ ܘܐܦ ܗܫܐ. ܕܢܗܘܐ ܪܝܫ ܩܪܢܐ ܕܒܢܝܢܐ ܕܗܕܐ ܥܕܬܐ ܕܓܘܐ. ܕܐܩܝܡ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܗܝܟܠܐ ܚܝܐ ܕܡܢܟܘܢ ܐܬܒܢܝ ܠܐܠܗܐ ܚܝܐ. pb. 397 ܕܪܒ ܘܝܐܐ ܠܐܠܗܐ ܘܩܕܝܫ ܫܪܝܪܐܝܬ. ܗܿܘ ܕܟܣܝܘܬܗ ܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܠܟܠܢܫ ܐܘ ܡܬܒܨܝܐ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܫܪܝܪܝܬ ܩܕܘܫ ܩܘ̈ܕܫܐ. ܡܿܢ ܡܡܪܚ ܕܢܚܙܝܘܗܝ ܐܘ ܢܡܠܠܝܘܗܝ. ܡܢܘ ܕܝܢ ܡܫܟܚ ܕܢܥܘܠ ܟܫܝܐܝܬ ܠܓܘ ܡܢ ܩܘܕܫܐ. ܐܠܐ ܗܘ ܕܗܘܝܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܪܒ ܟܘܡܪ̈ܐ ܪܒܐ. ܗܿܘ ܕܠܗ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬ ܫܘܠܛܢܐ. ܕܢܒܨܐ ܟܣ̈ܝܬܐ ܕܢܦܫܐ ܪܘܚܢܝܬܐ. ܟܒܪ ܕܝܢ ܐܦ ܐܚܪܢܐ ܬܪܝܢܐ ܒܬܪܗ ܡܫܟܚ ܕܢܥܘܠ ܠܓܘ. ܚܕ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܗܢܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܝܬܒ ܒܪܫܗܿ ܕܗܕܐ ܡܪܥܝܬܐ. ܗܢܐ ܕܗܘܝܘ ܪܒ ܟܘܡܪ̈ܐ ܩܕܡܝܐ ܘܪܒܐ ܒܟܗܢܘܬܐ. ܕܡܢ ܒܬܪܗ ܒܗܢܐ ܥܕܬܐ ܝܩܪܗ. ܘܥܒܕܗ ܪܥܝܐ ܕܗܕܐ ܡܪܥܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܝܠܟܘܢܿ ܕܒܡܚܫܒܬܐ ܘܕܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝ ܕܐܩܝܡܗ ܥܠ ܥܡܐ ܕܝܠܟܘܢܿ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܡܫܡܫܢܐ ܘܢܒܝܐ ܠܗܢܐ ܐܗܪܘܢ ܚܕܬܐ. ܐܘ ܡܠܟܝܙܕܩ ܕܕܡܐ ܠܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܕܢܩܘܐ ܘܢܬܢܛܪ ܡܢܗ ܠܥܠܡ ܒܨܠܘܬܐ ܕܟܠܢ܀ ܠܗܢܐ ܗܟܝܠ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܗܘܐ ܫܘܠܛܢܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܪܒܟܘܡܪ̈ܐ ܪܒܐ ܘܩܕܡܝܐ ܕܢܚܙܐ ܘܢܣܥܘܪ ܣܘܟܠܐ ܕܓܘܝܘܬܐ ܕܢܦܫ̈ܬܟܘܢܿ ܘܕܒܢܣܝܢܐ ܘܢܘܓܪܐ ܕܫ̈ܢܝܐ ܒܨܐܧ ܠܗ ܟܠ ܐܢܫ ܚܬܝܬܝܬ. ܒܚܦܝܛܘܬܗ ܕܝܢ ܘܒܝܨܝܦܘܬܗ. ܠܟܠܗܘܢ ܒܬܨܒܝܬܐ ܘܒܡܠܬܐ ܕܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܚܒ. ܘܗܘ ܡܨܐ ܒܚܝܠܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܢܫ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܐܦ ܡ̈ܠܐ ܕܦܚܡܢ ܠܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܢܦܢܐ. ܗܿܘ ܓܝܪ ܪܒ ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܝܠܢ ܪܒܐ ܘܩܕܡܝܐ. ܟܠ ܡܐ ܕܚܕܐܿ ܠܐܒܘܗܝ ܕܥܒܕ ܐܦ ܗܘ ܒܗ ܡܬܕܡܐ. ܘܐܦ ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܠܦܢܐ ܩܕܡܝܐ. ܒܥܝܢܐ ܢܗܝܪܬܐ ܕܡܕܥܐ ܡܬܒܩܐ ܒܗ. ܒܬܚܘܝܬܐ ܘܛܘܦܣܐ ܩܕܡܝܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܨܐ ܒܚܝܠܐ ܕܡܝ ܘܒܢܐ ܘܥܕܪ. ܘܠܐ ܐܬܒܨܪ ܡܢ ܒܨܠܝܐܝܠ ܒܡܕܡ. ܗܿܘ ܕܗܘ pb. 398 ܐܠܗܐ ܠܝܗܝ ܪܘܚܐ ܕܚܟܬܐ ܘܕܣܘܟܠܐ ܘܐܝܕܥܬܐ ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܕܬܘܩܢܐ ܕܡܫܟܢܐ. ܗܿܘ ܕܒܛܘܦܣܐ ܫܡܝܢܐ ܘܒܦܠܐ̈ܬܐ ܐܬܬܩܢ ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܗܢܐ. ܠܡܫܝܚܐ. ܠܡܠܬܐܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܐܘܢܘܗܪܐ. ܠܒܫ ܨܠܡܗ ܒܢܦܫܗ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܐܡܪ ܕܐܝܟܢ ܐܬܦܛܛ ܕܬܢܕܡܐ ܠܗ ܒܚܟܡܬܐ ܥܬܝܪܬܐ ܘܒܛܒܘܬ ܢܦܫܐ. ܒܡܫܪܬܚܘܬܐ ܕܢܦܩܬܐ. ܠܗܢܐ ܗܝܠܟܐ ܪܒ ܝܐܝܘܬܐ ܕܠܐܗܐ ܕܡܿܐ ܒܬܚܘܝܬܐ ܡܝܬܪܬܐ. ܕܗܿܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܒܗܢܐ ܟܝܢܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܫܒܝܚܝܬ ܬܩܢ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܕܘܟܬܗ ܩܕܡܝܬ ܙܕܩ ܕܢܐܡܪ ܥܠܝܗܿ. ܕܛܡܝܪܐ ܗܘܬ ܒܨܒ̈ܘܬܐ ܡܣܝܒ̈ܬܐ. ܒܡܪܡܝܢܘܬܐ ܕܒ̈ܥܠܕܒܒܐ. ܠܐ ܐܗܡܝ ܡܢܗ ܐܘ ܐܫܠܡܗ ܠܒܝܫܬܐ ܕܫ̈ܢܝܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ. ܕܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܘ̈ܟܝܬܐ ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣ̈ܓܝܬܐ ܒܡܕܝ̈ܢܬܐ. ܘܢܬܕܚܩ ܡܢ ܫܚܩܐ ܕܥܡܠܐ ܦܫܝܩܐܝܬ. ܗܘ ܝܢ ܩܕܡܐܝܬ ܐܥܝܪ ܢܦܫܗ ܠܥܕܒܐ. ܘܠܟܠܗ ܥܡܐ ܚܝܠ ܒܪܥܝܢܗ ܡܠܝܐ. ܟܢܫ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܕܐ ܐܝܕܐ ܪܒܬܐ. ܘܢܨܚܢܐ ܕܐܓܘܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܒܕ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܕܠܗܿ ܠܥܕܬܐ ܗܿܝ ܕܡܢ ܒ̈ܥܠܕܒܒܐ ܐܫܬܒܝܬ ܘܐܬܟܐܒܬ. ܘܣܒܠܬ ܪܕܘܦܝܐ ܐܦ ܩܕܡܝܢ ܐܟܘܬܢܿ ܗܿܝ ܕܒܕܡܘܬ ܐܡܐ ܐܬܓܙܝܬ ܡܢ ܒ̈ܢܝܗܿ. ܐܬܪܥܝ ܕܙܕܩ ܗܘܐ ܕܬܩܒܠ ܚܕܘܬܐ ܥܡܢ. ܒܡܘܗܒܬܐ ܪܒܬܐ ܕܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܪܥܝܐ ܪܒܐ ܪܕܦ ܚܝ̈ܘܬܐ ܘܕܐ̈ܒܐ. ܟܠ ܓܢܣ ܕܡܪܝܪ ܘܒܥܪܝܪܝ. ܘܬܒ ܫ̈ܢܐ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ. ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܟܢܣ ܠܒܢ̈ܝܗܿ ܕܥܕܬܐ. ܙܕܩܐ ܗܘܬ ܕܐܦ ܗܘ ܛܝܪܗܿ ܕܥܢܐ ܢܬܩܝܡ. ܕܢܒܗܬ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܢܬܢܩܡ. ܕܐܝܟ ܕܠܟܘܘܢܐ ܕܡܪܚܘܬܗܘܢ pb. 399 ܕܪ̈ܫܝܥܐ ܒ̈ܥܠܕܒܒܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܐܩܝܡܗ. ܘܗܫܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܢܘܢ ܒܥ̈ܠܕܒܒܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܡܢ ܩܕܝܡ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܒܩܠܝܠ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܫܓܫܘ ܘܐܫܬܓܫܘ. ܘܩܒܠܘ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܫܘܝܢ ܠܗ ܒܕܝܢܐ ܟܐܢܐ. ܕܗܢܘܢ ܘܪ̈ܚܡܝܗܘܢ ܘܒ̈ܬܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܐܒܕܘ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܢܒܝܘܬܐ ܒܟܬ̈ܒܐ ܩ̈ܕܝܫܐ. ܢܕܥ ܕܒܥܒܕܐ ܐܬܗܝܡܢ. ܟܕ ܐܦ ܒܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܬܗܝܡܢܐ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܒܗܠܝܢ ܕܦܣܝܩ ܥܠܝܗܘܢ ܟܕ ܐܡܪܝ ܕܣܝܦܐ ܫܡܛܘ ܪ̈ܫܝܥܐ ܘܡܬܚܘ ܩܫܬܐ. ܕܢܩܛܠܘܢ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܘܠܒ̈ܝܫܐ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܬܪ̈ܝܨܢ ܐܪ̈ܚܬܗܘܢܿ ܣܝܦܘܢ ܢܥܘܠ ܒܠܒܗܘܢܿ ܘܩܫ̈ܬܬܗܘܢ ܢܬܬܒܪܢܿ ܘܬܘܒ ܕܐܒܕ ܕܘܟܪܢܗܘܢ ܘܠܝܬ. ܘܫܡܗܘܢ ܐܬܥܛܝ ܡܢ ܥܠܡ ܘܥܕܡܐ ܠܥܠܡ. ܘܟܕ ܐܕܪܟ ܐܢܘܢ ܒܝܫ̈ܬܐ. ܓܥܘ ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܦܪܘܩܐ. ܘܥܒܘ ܡܢ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܥܢܐ ܐܢܘܢܿ ܐܠܐ ܗܢܘܢ ܒܪܟܘ ܘܢܦܠܘ.ܘܚܢܢ ܕܝܢ ܩܡܢ ܘܐܬܛܝܒܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ ܥܠ ܗܠܝܢ. ܕܡܪܝܐ ܒܩܪܝܬܐ ܨܠܡܗܘܢ ܬܫܘܛ. ܕܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܩܕܡ ܥ̈ܝܢܐ ܕܟܠܢܫ ܐܬܝܕܥܬ ܗܕܐ. ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܒܛܘܦܣܐ ܕܓܢܒܪ̈ܐ ܐܩܝܡܘ ܩܪܒܐ ܕܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ. ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܣܘܚܦܐ ܕܡܘܬܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢܿ.܀. ܠܥܕܬܐ ܕܝܢ ܕܚܪܒܬ ܘܐܣܬܠܝܬ ܡܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ. ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܫܘܠܡܐ ܕܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗܿ. ܡܛܠ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܐܠܗܐ. ܕܢܩܥܐ ܠܗܿ ܘܢܐܡܪ ܢܒܝܘܬܗ ܕܐܫܥܝܐ ܕܐܡܪܐ ܗܟܢܐ. ܢܚܕܐ ܡܕܒܪܐ ܨܗܝܐ ܘܬܕܘܨ ܦܩܥܬܐ. ܘܬܕܘܨ ܐܝܟ ܫܘܫܢܬܐ. ܘܢܥܦܐ ܘܢܕܘܨ ܡܕܒܪܐ. ܐܬܚܝܠܝܢ ܐܝ̈ܕܝܐ ܕܡܪ̈ܦܝܢ. ܘܒܘܪ̈ܟܐ ܕܪܥܝܢ ܐܫܬܪܪܝܢ. ܐܡܪܘ ܠܙܥܘܪ̈ܝ ܠܒܐ pb. 400 ܐܬܚܝܠܘ ܘܠܐ ܬܕܚܠܘܢܿ ܗܐ ܐܠܗܟܘܢ ܐܬܐܿ ܘܥܒܿܕ ܕܝܢܟܘܢ. ܗܘ ܐܬܐܿ ܘܦܪܩ ܠܟܘܢܿ ܡܛܠ ܕܐܬܬܪܥܘ ܡܗܝܐ ܒܡܕܒܪܐ. ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ ܒܐܪܥܐ ܝܒܝܫܬܐ. ܡܛܠ ܕܐܬܗܦܟ ܡܕܒܪܐ ܠܐܓܡ̈ܐ. ܘܐܪܥܐ ܨܗܝܬܐ ܠܡܒܗܘܥܐ ܕܡ̈ܝܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡ̈ܠܐ ܐܬܐܡܪ ܒܢܒܝܘܬܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܘܐܬܪܫܡ ܒܟ̈ܬܒܐ ܩ̈ܕܝܫܐ. ܥܒ̈ܕܐ ܕܝܢ ܠܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܫܡܥܐ. ܐܠܐ ܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܫܬܠܡܘ ܒܢ. ܘܗܕܐ ܕܐܝܟ ܡܕܒܪܐ ܘܐܝܟ ܐܪܥܐ ܨܗܝܬܐ. ܘܐܝܟ ܐܪܡܠܬܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ. ܗܿܝ ܕܐܝܟ ܥܒܐ ܕܩ̈ܝܣܝܗܿ ܒܢܪ̈ܓܐ ܨܠܚܘ ܬܪ̈ܥܝܗܿ. ܘܐܟܚܕܐ ܒܦܠܩ̈ܐ ܘܒܟܘ̈ܠܒܐ. ܬܒܪܘ ܘܚܒܠܘ ܟܬ̈ܒܝܗܿ. ܘܐܘܩܕܘ ܒܢܘܪܐ ܡܩܕܫܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܛܘܫܘ ܒܐܥܐ ܡܫܟܢܐ ܕܫܡܗ. ܗܿܝ ܕܠܩܛܘܗܿ ܟܠ ܥܒܪ̈ܝ ܐܘܪܚܐ. ܘܓܡܘ ܣ̈ܝܓܝܗܿ ܘܐܟܠܗܿ ܚܙܝܪܐ ܕܥܒܐ. ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܕܒܪܐ ܪܥܝܗܿ. ܗܐ ܒܚܝܠܐ ܬܡܝܗܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܗܫܐ* * * * * * * ܕܡܒܝܐܿ ܗܘܐ ܠܟܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝܐ ܕܝܠܕܬܝ. ܘܠܝܬ ܕܐܚܕ ܗܘܐ ܒ̈ܝܕܝܟܝ. ܗܐ ܢܣܒܬ ܡܢ ܐ̈ܝܕܝܟܝ ܟܣܐ ܕܪܥܠܐ ܘܟܣܐ ܕܪܘܓܙܝ. ܠܐ ܬܘܣܦܝܢ ܬܘܒ ܠܡܫܬܝܗ. ܘܐܣܝܡܝܘܗܝ ܒܝܕ ܡܡ̈ܟܟܢܝܟܝ ܀ ܐܬܬܥܝܪܝ ܐܬܬܥܝܪܝ ܘܠܒܫܝ ܥܘܫܢܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ. ܐܬܢܦܨܝ ܡܢ ܥܦܪܐ ܘܩܘܡܝ ܬܒܝ. ܫܪ ܢܝܪܐ ܡܢ ܨܘܪܟܝ. ܐܪܝܡܝ ܥܝܢ̈ܝܟܝ ܠܚܕ̈ܪܝܟܝ. ܘܚܙܝ ܕܡܬܟܢܫܝܢ ܒ̈ܢܝܟܝ ܘܐܬܝܢ ܠܟܝ. ܚܝܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ. ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܨܒܬܐ ܬܠܒܫܝܢ. ܘܬܨܛܒܬܝܢ ܐܝܟ ܟܠܬܐ. ܡܛܠ ܕܚܪ̈ܒܬܟܝ ܘܨܕ̈ܝܬܟܝ. ܘܐܪܥ ܕܣܚܝܦܬܟܝ ܬܬܐܠܨ ܡܢ ܝܬܒܐ. ܘܢܥܪܩܘܢ ܒ̈ܠܘܥܝܟܝ. ܘܢܐܡܪܘܢ ܒܐ̈ܕܢܝܟܝ ܒ̈ܢܝ ܡܓܙܝܘܬܟܝ. ܐܠܝܨ ܗܘ ܠܢ ܐܬܪܐ ܠܡܬܒ. pb. 401 ܥܒܕܘ ܠܢ ܐܬܪܐ ܕܢܬܒ. ܘܬܡܪܝܢ ܒܠܒܟܝ ܕܡܢܘ ܝܠܕ ܗܠܝܢ. ܕܐܢܐ ܡܓܙܝܬܐ ܐܢܐ ܘܐܪܡܠܬܐ. ܗܠܝܢ ܡܿܢ ܪܒܝ. ܕܐܢܐ ܐܫܬܚܪܬ ܒܠܚܘܕܝ ܐܝܟܐ ܗܘܘ. ܗܠܝܢ ܐܫܥܝܐ ܩܡ ܐܬܢܒܝ ܀ ܗܠܝܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܪ̈ܫܝܡܢ ܗ̈ܘܝ ܠܢ ܒܟܬ̈ܒܐ ܩ̈ܕܝܫܐ. ܘܡܬܒܥܐ ܗܘܐ ܕܫܪܪܗܝܢ ܒܥܒܕܐ ܢܩܒܠ. ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܚܬܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܠܟܠܬܗ ܕܐܝܬܝܗܿ ܥܕܬܐ ܩܕܝܬܐ ܗܢܐ ܕܝܢ ܪܚܡܗ ܕܚܬܢܐ. ܠܗܿ ܠܗܕܐ ܕܨܕܝܐ ܗܘܬ ܘܡܣܚܦܐ. ܘܐܝܬܝܗܿ ܕܠܐ ܣܒܪܐ ܠܘܬ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ. ܒܨ̈ܠܘܬܐ ܕܟܘܠܢ ܐܘܫܛ ܐܝܕ̈ܝܐ ܕܝܠܟܘܢ ܘܐܩܝܡܗܿ. ܒܪܡܙܐ ܕܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܕܟܠ. ܘܒܕܢܚܐ ܪܒܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܐܩܝܡܗܿ ܘܫܪܪܗܿ ܗܟܢܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܝܠܦ ܗܘܐ ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܢܒܝܘܬܐ. ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܝ ܗܕܐ ܪܒܬܐ ܘܕܘܡܪܐ ܣܓܝܐܐ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܦܢ ܒܚܙܬܐ ܒܪܝܬܐ ܒܪܥܝܢܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܚܝܪܝܢ ܒܗܿ. ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܝܢ ܕܡܥܠܝܐ ܡܢ ܬܕܡܘܪܬܐ. ܚܘܕܬܐ ܕܢܦܫܐ ܕܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܚܘܝܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܗܠܝܢ ܛܘܦܣ̈ܐ ܘܚܘܪ̈ܐ. ܗܿܝ ܕܗܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܒܪܗܿ ܒܨܠܡܗ. ܘܒܟܠ ܡܕܡ ܝܗܒ ܠܗ ܠܨܠܡ ܐܠܗܐ. ܟܝܢܐ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠ ܘܠܐ ܡܓܫܡ. ܘܡܫܟܪܐ ܡܢ ܟܠܗܿ ܕܡܢܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ. ܩܢܘܡܐ ܕܡܕܥܐ ܢܗܝܪܐ ܕܡܠܬܐ. ܗܿܘ ܕܚܕܐ ܙܒܢܐ ܩܕܡܐܝܬ. ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܬܩܢܗܿ ܘܥܒܕܗܿ ܟܠܬܐ ܘܗܝܟܠܐ ܩܕܝܫܐ ܠܗ ܘܠܐܒܘܗܝ. ܐܝܟ ܕܗܘ ܦܫܝܩܐܝܬ. ܡܘܕܐ ܘܡܚܘܐ ܟܕ ܐܡܼ ܕܐܥܡܪ ܒܗܘܢܿ ܘܐܗܘܐ ܠܗܗܘܢܿ ܘܗܢܘܢ ܢܗܘܘܢ ܠܝ ܥܡܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܕܟܝܬܐ ܘܓܡܝܪܬܐ ܕܡܢ ܪܫܝܬܐ ܗܟܢ ܬ. ܕܬܗܘܐ ܠܒܝܫܐ pb. 402 ܨܠܡܐ ܕܡܠܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ. ܐܠܐ ܕܝܢ ܒܚܣܡܐ ܘܒܛܢܢܐ ܕܫܐܕܐ ܪܚܡ ܒܝܫ̈ܬܐ. ܡܢ ܬܪܥܝܬܐ ܕܨܒܝܢܗ ܪܚܡܬ ܚ̈ܫܐ ܘܪܚܡܬ ܣܢܝ̈ܬܐ. ܗܘܬ ܘܐܫܬܒܩܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡܕܒܪܐ. ܕܢܗܘܐ ܕܠܝܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܣܡܝܢ ܒܗܿ ܠܡܟܠܝܗܿ ܘܠܡܫܒܝܗܿ. ܘܐܣܬܚܦܬ ܒܨܢ̈ܥܬܐ ܕܐܘܡ̈ܢܘܬܐ ܕܒ̈ܥܠܕܒܒܐ ܟܣ̈ܝܐ. ܘܗܘܬ ܡܦܘܠܬܐ ܬܡܗܝܬܐ. ܥܕܡܐ ܠܕܐ ܐܫܬܚܪܬ ܒܗܿ ܟܐܦܐ ܥܠ ܟܐܦܐ ܕܢܨܚ̈ܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ. ܐܦ ܐܫܬܕܝܬ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܝܟ ܡܝܬܐ. ܟܕ ܓܠܝܙܐ ܡܫܡܠܝܬ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܬܪ̈ܝܨܐ ܕܟܝܢܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܣܚܝܦܐ ܗܘܬ ܗܝ ܗܕܐ ܢܦܫܐ ܕܐܬܒܪܝܬ ܒܨܠܡ ܐܠܗܐ. ܐܟܠܗܿ. ܠܐ ܗܐܘ ܚܙܝܪܐ ܕܒܪܐ ܕܡܬܚܙܐ ܠܘܬܢܿ ܐܠܐ ܫܐܕܐ ܥܒܘܕܗ ܕܚܒܠܐ. ܘܚ̈ܝܘܬܐ ܟܣ̈ܝܬܐ ܕܕܒܪܐ. ܘܫܕܘ ܒܗܿ ܓܐܪ̈ܐ ܝܩ̈ܕܐ ܒܝܫܘܬܗܘܢܿ ܘܐܪܡܝܘ ܘܐܘܩܕܘ ܒܢܘܪܐ ܡܩܕܫܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܛܘܫܘ ܒܐܪܥܐ ܡܫܟܢܐ ܕܫܡܗ. ܘܟܫܘ ܘܛܪܘܗܿ ܠܕܘܝܬܐ ܒܬܠܐܐ ܕܒܝܫܘܬܗܘܢܿ ܘܫܚܠܦܘܗܿ ܘܥܒܕܘܗܿ ܕܠܐ ܣܒܪܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ. ܢܘܗܪܐ ܘܦܪܘܩܐ. ܝܨܘܦܗܿ ܘܫܩܝܠ ܛܥܢܗܿ. ܟܕ ܩܒܠ ܦܘܪܥܢܐ ܕܫܘܐܿ ܠܚ̈ܛܗܝܗܿ. ܬܘܒ ܡܕܪܝܫ ܫܩܠܗܿ. ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܒܘܗܝ ܡܪܚܡܢܐ. ܘܩܕܡܝܬ ܓܒܐ ܠܗ ܠܢܦܫ̈ܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܥܠܝܢ. ܘܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܕܪܚܡܝܢ ܠܐܠܗܐ. ܕܟܝܗܿ ܠܒܪܝܬܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܢܫܐ ܡܣ̈ܝܒܐ ܘܐܒ̈ܝܕܐ. ܘܡܢ ܛܪ̈ܘܢܐ ܒܝܫܐ ܣܢܐ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗܐ܀ ܬܘܒ ܕܝܢ ܠܐܢܫܐ ܝܕܘ̈ܥܝܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܡܟܗܝܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܛܘܫܝܐ. ܘܡܣܬܬܪܝܢ ܗܘܘ ܒܟܢܦܗ. ܓܠܐ ܘܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܠܢܘܗܪܐ. ܘܒܡ̈ܘܗܒܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܐܒܐ ܝܩܪ ܐܢܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܫܘܝܢ. ܘܬܘܒ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܠܢܦܫ̈ܬܐ ܕܐܬܟܬܡ ܗܘ̈ܝ ܡܢ ܩܕܡ pb. 403 ܩܠܝܠ. ܘܛܡܝܪܢ ܗܘ̈ܝ ܒܕܚܠܬܐ ܕܦܘܩܕܢܐ ܕܛܪ̈ܘܢܐ. ܒܟܐܬܐ ܕܝܘܠܦܢܗܕܟܝ ܘܡܪܩܢ ܐ̈ܢܝܢ. ܘܢܗܪܗ ܘܙܗܝܗ ܠܐܬܪܐ ܕܪ̈ܥܝܢܝܟܘܢܿ ܘܫܠܡܗ ܡܟܝܠ ܠܗܢܐ ܡܕܒܪܢܐ ܚܟܝܡܐ ܕܝܐܐ ܠܐܠܗܐ. ܕܟܕ ܘܒܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܦܪܘܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܣܟܘܠܬܢܐ. ܐܠܐ ܠܢܦܫ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܓܥܠ ܠܗ ܝܕܥ ܛܒܐܝܬ. ܘܡܦܪܫ ܘܡܒܢܐ ܡܢ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ. ܟܕܠܐ ܫܠܐ. ܘܒܙܒܢ ܡܢ ܕܗܒܐ ܢܗܝܪܐ ܘܟܐ̈ܦܐ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܘܫܒ̈ܝܚܬܐ ܒܢܦܫ̈ܬܟܘܢ ܩܒܥ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܘܒ ܐܪܙܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܒܥܒܕܐ ܒܟܘܢ ܢܫܬܡܠܐ. ܕܒܗܿ ܐܡܝܪ ܗܟܢ. ܕܗܐ ܐܢܐ ܥܒܕ ܐܢܐ ܟܐ̈ܦܝܟܝ ܒܪ̈ܘܠܐ. ܘܐܬܩܢ ܫ̈ܬܣܝܟܝ ܒܟ̈ܦܐ ܕܣܦܣܠܐ. ܘܐܒܢܐ ܐܣ̈ܝܟܝ ܒܟܐ̈ܦܐ ܕܐܝܣܦܘܢܿ. ܘܬܪ̈ܥܝܟܝ ܒܟ̈ܦܐ ܓܒ̈ܝܬܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝܟܝ ܢܕܥܘܢܢܝ. ܘܢܣܓܐ ܫܠܡܐ ܕܒܢ̈ܝܟܝ. ܘܒܙܕܝܩܘܬܐ ܬܬܩܢܝܢܿ ܘܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܝܟܠܐ ܪܒܐ. ܗܿܘ ܕܒܟܠܗܿ ܒܪܝܬܐ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐ ܩܝܡ. ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ. ܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ. ܐܦ ܥܠ ܐܪܥܐ ܬܘܒ. ܕܡܘܬܗ ܢܗܝܪܬܐ ܥܒܕ. ܕܡܢ ܟܠܗܿ ܒܪܝܬܐ. ܘܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܢܬܝܩܪ ܐܒܘܗܝ ܘܢܣܬܓܕ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܐܬܪܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ. ܕܐܝܬ ܗܪܟܐ ܬܚܘܬܝܗܿ ܐܘܪܫܠܡ ܕܠܥܠ. ܘܨܗܝܘܢ ܛܘܪܐ ܫܡܝܢܐ. ܘܡܕܝܢܬܐ ܫܒܝܚܬܐ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ. ܕܒܗܿ ܐܝܬ ܡܫܪ̈ܝܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ. ܘܥܕܬܐ ܕܒܘܟܪ̈ܐ ܕܟܬܝܒܝܢ ܒܫܡܝܐ. ܕܒܬܫ̈ܒܚܬܐ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܢ ܡܫܒܚܝܢ ܠܒܪܘܝܗܘܢܿ ܠܗܿܘ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܠ. ܘܐܢܫ ܡܢ ܡ̈ܘܝܬܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܫܒܚܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܫܘܐܿ. ܡܛ ܠܕܥܝܢܐ ܠܐ ܚܘܬ. ܘܐܕܢܐ ܠܐ ܫܡܥܬ. ܘܥܠ ܠܒܐ ܕܒܪܫܢܐ ܠܐ ܣܠܩ. ܗܢܝܢ pb. 404 ܗܠܝܢ ܕܛܝܒ ܐܠܗܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܠܗ܀ ܕܐܫܬܘܝܢ ܕܝܢ ܠܗܝܢ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ. ܓܒܪ̈ܐ ܥܡ ܢܫ̈ܐ. ܘܛ̈ܠܝܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܥܡ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܟܘܠܢ ܡܢ ܫܠ ܒܚܕܐ ܪܘܚ ܘܒܚܕܐ ܢܦܫ. ܠܐ ܕܝܢ ܢܫܠܐ ܟܕ ܡܘܕܝܢܢ ܘܡܫܒܚܝܢܢ. ܠܗܘ ܕܗܘ ܗܘܐ ܠܢ ܥܠܬܐ ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ. ܠܗܿܘ ܕܡܚܣܐ ܥܘܠܐ ܕܟܘܠܢ. ܠܗܿܘ ܕܡܐܣܐ ܟܘܪ̈ܗܢܐ ܕܟܠܢ. ܠܗܿܘ ܕܡܣܒܥ ܒܛܒ̈ܬܐ ܪܓܬܢܿ ܕܠܘ ܐܝܟ ܚܛ̈ܗܝܢ ܥܒܕ ܠܢ. ܐܦܠܐ ܐܝܟ ܥܘܠܢ ܦܪܥܢ. ܡܛܠ ܕܐܝܟܢܐ ܕܪܩܝܩܐ ܡܕܢܚܐ ܡܢ ܡܥܪܒܐ. ܗܟܢܐ ܐܪܚܩ ܡܢܢ ܥܠܘܢ. ܘܐܝܟ ܕܡܪܚܡ ܐܒܐ ܥܠ ܒ̈ܢܝܐ. ܡܪܚܡ ܡܪܝܐ ܥܠ ܕܚ̈ܠܘܗܝ. ܗܝܕܝܢ ܐܦ ܗܫܐ ܘܟܒܠ ܙܒ̈ܢܝܢ. ܟܕ ܡܬܚܕܬܝܢ ܒܕܘ̈ܟܬܝܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܐܦ ܥܠ ܗܢܐ ܥܐܕܐ ܕܚܕܘܬܐ. ܘܝܘܡܐ ܦܨܝܚܐ ܘܢܗܝܪܐ. ܠܗܿܘ ܕܗܘܝܘ ܥܠܬܐ ܘܪܫܐ ܕܝܠܗ ܕܗܢܐ ܥܐܕܐ. ܒܐܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ. ܘܒܟܠ ܥܕܢ ܘܒܟܠ ܢܫܡܐ. ܢܗܘܐ ܚܙܝܢ ܠܗ ܩܕܡ ܥܝ̈ܢܝܢ. ܟܕ ܡܚܒܝܢܢ ܘܣܓܕܝܢ ܚܢܢ ܒܟܠܗ ܚܝܠܐ ܘܢܦܫܐ. ܐܦ ܗܫܐ ܢܩܘܡ ܒܘܩܠܐ ܕܚܘܒܐ ܢܬܟܫܦ ܠܗ. ܕܬܚܝܬ ܛܝܪܗ ܢܣܬܪܢܿ ܘܢܚܝܢ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ. ܘܢܫܕܪ ܠܢ ܫܠܡܐ ܕܡܢ ܠܘܬܗ ܕܠܥܠܡ. ܕܠܐ ܡܬܙܝܥ ܐܘ ܡܣܬܕܩ. ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢܿ ܕܒܝܕܗ ܠܗ ܫܘܚܐ ܒܟܠܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ ܐܡܝܢ.܀.

10.5

ܕܚܡܫܐ. ܢܡܘܣܐ ܕܡ̈ܠܟܐ. ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܙܕܩܢ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܬܫܥܝܬܐ ܥܠ ܠܝܩܢܝܣ.

ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܝܗܒܬ ܛܝܒܘܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܕܢܚܗ ܕܦܪܘܩܢ. ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܫ̈ܦܝܥܬܐ ܐܬܗܒ ܠܟܠܗܘܢ pb. 405 ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܫܠܡܐ ܕܝܠܢ. ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܒܘܗܣܡܐ ܕܥܐ̈ܕܐ ܥܒܕܝܢ ܗ̈ܘܝܢ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܣܝܒܪܘ ܒܚܙܬܐ ܕܗܠܝܢ ܚܣܡܐ ܘܣܢܐ ܛܒ̈ܬܐ. ܘܫܐܕܐ ܪܚܡ ܒܝܫ̈ܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܠܠܝܩܢܣ ܣܦܩ ܠܡܢܟܦܘ ܡܚܫܒܬܗ. ܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫ ܠܛܪ̈ܘܢܐ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܢܢ ܐܡܪܢ ܥܠܝܗܘܢܿ ܗܿܘ ܕܟܕ ܡܨܠܚܐ ܗܘܬ ܠܗ ܪܝܫܢܘܬܐ ܕܬܪܝܢܐ ܒܐܝܩܪܐ ܘܚܬܢܐ ܒܪ ܛܘܗܡܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܡܢ ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܫܦܝܪ̈ܬܐ ܣܓܝ ܡܢܟܪܐ ܗܘܐ ܡܢܗ. ܒܗܘܦܟܐ ܕܝܢ ܕܒܝܫܘܬܗܘܢ ܕܛܪ̈ܘܢܐ ܪ̈ܫܝܥܐ ܡܡܪܐ ܗܘܐ. ܘܕܗܿܢܘܢ ܕܚܙܐ ܒܥܝ̈ܢܘܗܝ ܡܦܘܠܬܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢܿ ܠܡܪܕܬܐ ܒܬܪ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܨܒܿܐ ܗܘܐ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܢܩܘܐ ܒܪܚܡܬܐ ܘܚܘܒܐ ܕܡܠܟܐ ܗܿܘ ܕܡܝܬܪ ܗܘܐ. ܚܣܡ ܗܘܐ ܒܗ ܕܝܢ ܒܗܿܘ ܕܥܒܿܕ ܛܒ̈ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܩܪܒܐ ܣܢܝܐ ܘܡܪܝܪܐ ܠܩܘܒܠܗ ܣܕܪ ܗܘܐ. ܘܠܐ ܚܣ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܕܟܝܢܐ. ܘܠܐ ܥܠ ܡܘܡܬܐ. ܘܠܐ ܥܠ ܕܡܐ. ܐܦܠܐ ܠܩܝܡܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ ܐܬܕܟܪ ܒܪܥܝܢܗ. ܗܘ ܓܝܪ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗ ܐܿܬܐ ܕܚܘܒܐ ܕܫܪܪܐ. ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܛܒܐ. ܘܠܐ ܚܣܡ ܕܢܥܒܕܝܘܗܝ ܠܗ ܒܪ ܛܘܗܡܐ. ܐܠܐ ܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗ ܚܬܗ ܠܐܢܬܬܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܒܛܘܗܡܐ ܕܡܢ ܐܒ̈ܗܘܗܝ. ܘܒܓܢܣܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ. ܫܘܬܦܐ ܕܢܒܥܕܝܘܗܝ ܠܗ ܐܫܘܝܗ ܗܘܐ. ܘܕܢܗܘܐ ܪܫܐ ܥܠ ܟܠ ܐܝܟ ܚܬܢܗ ܘܒܪ ܡܠܟܘܬܗ ܫܘܠܛܢܐ ܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܐܟܘܬܗ ܠܡܕܒܪܘ ܘܠܡܦܪܢܣܘ ܠܥܡ̈ܡܐ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܫܠܛܗ ܗܘܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܣܩܘܒܠܐ ܕܗܠܝܢ ܣܥܪ ܗܘܐ. ܘܒܟܠܝܘܡ ܡܨܛܢܥ ܗܘܐ ܠܗܿܘ ܕܡܝܬܪ ܡܢܗ. ܘܟܠ ܐܣܟܡ̈ܝܢ ܕܢܟܠܐ ܡܬܦܪܣ ܗܘܐ. ܕܒܝܫܬܗ ܢܦܪܥܝܘܗܝ pb. 406 ܠܥܒܕ ܛܒ̈ܬܐ. ܘܩܕܝܡܬܐ ܡܟܣܐ ܗܘܐ ܦܘܪ̈ܣܐ ܕܢܟܠܗ. ܘܐܝܟ ܪܚܡܐ ܠܘܬܗ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ. ܒܢܟܠܐ ܕܝܢ ܘܒܛܘܫܝܐ ܙܒ̈ܢܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܪܡܝ ܥܠܘܗܝ. ܘܣܒܪ ܦܫܝܩܐܝܬ ܗܘܐܿ ܠܗ ܡܕܡ ܕܨܒܐ. ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܚܡܗ ܘܝܨܘܦܗ ܢܛܘܪܗ. ܕܢܟܠܐ ܕܒܟܣܝܐ ܘܒܚܫܘܟܐ ܡܬܚܫܠ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ. ܠܢܘܗܪܐ ܐܝܬܝ ܘܟܘܢܿ ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܗ ܙܝܢܐ ܪܒܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܠܦܘܪܥܢ ܒ̈ܥܠܕܒܒܘܗܝ. ܘܠܚܝܠܐ ܢܛܘܪܐ ܕܚ̈ܝܘܗܝ. ܕܒܗ ܡܚܡܣܢ ܗܘܐ ܡܠܟܢ ܪܚܝܡ ܠܐܠܗܐ. ܘܡܢ ܪܘܟܒܐ ܕܢܟܠܗ ܕܗܢܐ ܢܕܝܕܐ ܡܡܕ ܗܘܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܐ ܕܢܟܠܗ ܡܛܫܐ ܠܐ ܡܠܚ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ. ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܟܠܗ ܢܟܠܗ. ܘܒܝܫܘܬ ܪܥܝܢܐ ܓܠܐ ܗܘܐ ܠܡܠܟܐ ܕܝܐܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܡܟܝܠ ܠܐ ܗܘܐ ܒܛܘܫܝܐ. ܐܠܐ ܩܪܒܐ ܓܠܝܐ ܐܩܝܡ ܗܘܐ ܐܟܚܕܐ. ܠܘܩܒܠ ܩܘܣܛܝܢܛܝܘܣ ܘܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ. ܡܛܠ ܕܡܦܣ ܗܘܐ ܕܠܗ ܣܓܕ ܗܘܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܠܕܚ̈ܠܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܕܡܕ.. ܡܡܬܘܡ ܠܐ ܐܟܝܘܝ..... ܠܡܚܪܒ ܫܪܝ ܗܘܐ. ܩܕܡܐܝܬ ܕܝܢ ܒܫܠـ.... ܘܗܠܝܢ ܥܒܕ ܗܘܐ ܨܢܝܥ... ܕܡܬܐܠܨ ܗܘܐ .... ܒܝܫܬܐ ܕܢܨܝܒܐ ܗ.... ܒܗ. ܕܠܐ ܣܡ ...... ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܥܘܗܕܢـ ܕܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ....... ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܐܦ ......... ܕܗܘ ܐܘܒܕ ܗ... ..... ܐܢܘܢܿ ܐܠܐ ܟܕ ܐܬܗܦܟ ܡܢ ܚܘܫܒܐ ܢܟܦܐ ܘܫܢܐ ܡܕܥܗ. ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܥܕܪܢܗ ܗܘܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܡܩܪܒ ܗܘܐ. ܚܠܦ ܗܿܘ ܕܡܢܗ ܡܬܥܕܪ. ܘܩܕܡܝܬ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܗܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܒܝܬ ܗܪܕܦ ܗܘܐ. ܘܓܠܙ ܢܦܫܗ ܒܝܫܐ ܡܢ ܨܠܘܬܐ ܕܠܐܠܗܐ ܡܨܪܝܢ ܗܘܘ ܚܠܦܘܗܝ. ܐܝܟܢܐ ܕܩܒܠܘ pb. 407 ܡܢ ܐܒ̈ܗܝܗܘܢ ܗܝ ܗܕܐ ܒܝܘܠܦܢܐ. ܕܢܗܘܘܢ ܡܨܠܝܢ ܚܠܦ ܟܠ ܐܢܫ܀ ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܐܦܠ ܠܦ̈ܠܚܐ ܕܒܟܠ ܡܕܝܢܐ. ܕܢܬܦܪܫܘܢ ܘܢܣܬܠܘܢ ܡܢ ܐܝܩܪܐ ܕܕܪܓܗܘܢ ܦܩܕ ܗܘܐ. ܐܢ ܗܘ ܕܠܐ ܢܨܒܘܢ ܠܡܕܒܚܘ ܠܫܐ̈ܕܐ. ܘܗܠܝܢ ܙܥܘܪ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ ܟܕ ܢܬܦܚܡܢ ܒܕܪܘܪ̈ܒܢ ܡܢܗܝܢ. ܡܢܐ ܕܝܢ ܘܿܠܐ ܠܢ ܠܡܕܟܪܘ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝܗ ܕܗܢܐ ܣܢܐܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܕܐܝܟܢ .... ܟܚ ܢܦܫܗ ܡܢ ܢܡܘܣܐ .... ܘܠܐ ܗܢܐ ܥܒܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ. ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܓܝܪ ...... ܗܘܘ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ... .... ܗܘܐ ܢܡܘܣܐ. ܕܐܢܫ ....... ܒܩܨܝܐ ܕܠܚܡܐ ...... ... ܠܝܗܘܢܿ ܘܠܐ ܐܢܫ ........ ܝܠܝܢ ܕܐܒܕܝܢ .........ܪ̈ܐ ܒܟܦܢܐ. ܐܦܠܐ ܕܢܗܘܐ ܐܢܫ ܛܒ. ܐܘ ܕܢܣܥܪܘܢ ܡܕܡ ܕܛܒ. ܗܿܢܘܢ ܕܡܢܗ ܡܢ ܟܝܢܐ ܡܬܢܓܕܝܢ ܠܡܪܚܡܘ ܥܠ ܩܪ̈ܝܒܝܗܘܢܿ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܩܘܒܠܐ ܕܢܡܘܣܐ ܕܠܐ ܬܚܡܨܬܐ. ܘܩܫܐ ܗܘܐ ܘܡܢܟܪܝ ܡܢ ܟܠܗ ܟܝܢܐ ܡܫܝܢܐ. ܕܣܡ ܗܘܐ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܪܚܡܝܢ. ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܕܡܪܚܡܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢܿܘܢܬܐܣܪܘܢ ܘܢܬܚܒܫܘܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܢܩܒܠܘܢ ܦܘܪܥܢܐ ܫܘܝܐܝܬ ܐܝܠܝܢ ܕܡܚܘܝܢ ܡܪܚܡܢܘܬܐ. ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܕܠܝܩܢܝܣ ܀ ܀܀܀ ܀܀܀ ܡܢܐ ܕܝܢ ܡܬܒܥܐ ܠܢ ܠܡܡܢܐ ܢܡ̈ܘܣܐ ܚܕ̈ܬܐ ܕܣܡ ܗܘܐ ܥܠ ܙܘܘܓܐ. ܘܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܢܦܩܝܢ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܕܒܗܘܢ ܒܗܠܝܢ ܠܢ̈ܡܘܣܐ ܥܬ̈ܝܩܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܣܝܡܝܢ ܛܒܐܝܬ ܘܚܟܝܡܝܬ ܐܡܪܚ ܠܡܫܚܠܦܘ. ܘܣܡ ܚܠܦܝܗܘܢ ܒܪܒܪ̈ܝܐ ܘܩ̈ܫܝܐ ܕܥܒܕ ܢܡܘܣܐ. ܘܚܘܣܪܢܐ ܣܓܝܐܐ ܡܬܦܪܣ ܗܘܐ. ܘܡܪܡܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܗ ܐܢܘܢܿ ܒܓܒ̈ܝܬܐ ܕܟܠ ܙܢ̈ܝܢ. ܕܕܗܒܐ ܘܕܣܐܡܐ. ܘܒܡܘܫ̈ܚܬܐ pb. 408 ܕܐܪܥܐ. ܘܟܣܦ ܪܫܐ ܕܐܢܫܐ. ܕܡܝܬܘ ܗܘܘ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܓܒܐܿ ܗܘܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܟܚ ܗܘܐ ܗܢܐ ܣܢܐܐ ܕܐܢܫܐ. ܟܕ ܡܕܡ ܠܐ ܡܣܟܠ ܠܗܘܢ ܫܕܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢܿ ܘܠܐܢܫܐ ܡܝܩܪܗܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܝܬܪܝܢ ܒܛܘܗܡܐ ܫܕܐ ܗܘܐ. ܘܢܫܝ̈ܗܘܢ ܡܢܗܘܢ ܡܦܪܫ ܗܘܐ. ܘܠܥܒ̈ܕܐ ܡܣܝܒ̈ܐ ܐܝܟ ܕܠܣܘܥܪܢܐ ܢܕܝܕܐ ܡܫܠܡ ܗܘܐ ܠܗܝܢ. ܘܠܟܡܐ ܢܫ̈ܝ ܓܒܪ̈ܐ ܘܥܠܝܡ̈ܬܐ ܒ̈ܬܘܠܬܐ ܡܨܥܪ ܗܘܐ ܗܘ ܗܢܐ ܣܒܐ ܡܣܝܒܐ. ܘܡܡܠܐ ܪܓܬܐ ܕܦܚܙܬܐ ܕܢܦܫܗ. ܡܢܐ ܕܝܢ ܘܠܐܿ ܠܢ ܠܡܘܪܟܘ ܬܫܥܝܬܗܝܢ ܕܗܠܝܢ. ܕܝܬܝܪܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܚܪܗܝܐ. ܐܝܟ ܠܐ ܡܕܡ ܥܒܕܐ ܠܗܘܢ ܠܩ̈ܕܡܝܐ. ܠܚܪܬܗܿ ܕܝܢ ܕܫܝܢܘܬܗ ܥܠ ܐܦܣܩ̈ܘܦܐ ܐܡܪܚ ܗܘܐ. ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܠܡܫܡ̈ܫܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐܿ ܘܣܩܘܒܠܐ ܕܡܕܡ ܕܣܥܪ ܗܘ ܚܫܒ ܗܘܐ ܐܢܘܢܿ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܗܿܘ ܕܡܝܬܪ ܗܘ ܡܢܗ. ܠܐ ܗܘܐ ܒܓܠܝܐ. ܐܠܐ ܒܟܣܝܐ ܚܫܠ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܒܝܫܬܐ. ܡܩܛܠ ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܢܨܝܚܝܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢܿ ܒܢܟܠܐ ܕܝܢ ܕܗܓܡܘܢܐ. ܐܦ ܛܘܦܣܐ ܕܡܘܬܗܘܢ ܢܘܟܪܝ ܗܘܐ. ܕܠܐ ܐܫܬܡܥ ܗܘܐ ܡܡܬܘܡ ܐܟܘܬܗ. ܠܦ̈ܝ ܐܡܣܐ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܐܣܬܥܪ ܒܫܪܟܐ ܕܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܦܢܛܘܣ ܥܒ ܠܟܠܗܿ ܩܫܝܘܬܐ. ܐܝܟܐ ܕܥܕ̈ܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܬ ܕܡܢ ܪܘܡܐ ܠܥܘܡܩܐ ܡܣܬܚܦܢ ܗܘܗܝ. ܘܐܝܬ ܬܘܒ ܕܡ̈ܬܬܚܕܢ ܗ̈ܘܝ. ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܟܢܘܫ ܒܗܝܢ ܐܘ ܢܫܡܫ ܒܗܝܢ. ܐܘ ܕܢܣܩ ܒܗܝܢ ܠܐܠܗܐ ܬܫܡܫܬܐ ܕܠܗ ܡܬܬܚܝܒܐ. ܡܬܚܫܒ ܗܘܐ ܓܝ ܕܠܐ ܗܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܡܫܬܡܫܢ ܒܗܝܢ ܨܠܘ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܡܦܣ ܗܘܐ. ܕܚܠܦ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܪܚܝܡ ܠܐܠܗܐ. ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܡܕܡ pb. 409 ܠܬܪܥܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܡܢ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܣܥܐ ܗܘܐ ܥܠܢ ܒܚܡܬܗ. ܘܗ̈ܓܡܘܢܐ ܫܘܦܪ̈ܬܢܐ ܕܡܦܣܝܢ ܗܘܘ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܚܒ ܡܣܝܒܐ ܕܢܣܥܪܘܢܿ ܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܠܐܦܣܩ̈ܘܦܐ. ܐܝܟ ܕܒܕܝܢܐ ܕܐܢܫܐ ܒ̈ܝܫܐ. ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܪܡܝܢ ܗܘܘ ܠܥܝܗܘܢܿ ܘܡܬܕܒܪܝܢ ܗܘܘ ܘܡܫܬܢܩܝܢ ܕܠܐ ܥܠܐ. ܒܕܡܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܫܘܠܡܐ ܡܫܓܢܝܐ ܘܒܝܫܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܬܦܣܩܝܢ ܗܘܘ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܒܣܝܦܐ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ. ܡܫܬܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܬܪܕܦܝܢ ܗܘܘ ܬܘܒ ܘܥܪܩܝܢ ܗܘܘ ܐܢܫܐ ܕܚ̈ܠܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܘܬܘܒ ܐܓܘܪ̈ܣܐ ܘܕܒܪܐ. ܘܛܘܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܬܐ ܡܢ ܥ̈ܒܕܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܡܬܡܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܛܘܠ ܕܒܗܠܝܢ ܡܨܠܚ ܗܘܐ ܒܗܝܢ ܪܫܝܥܐ ܗܿܘ. ܡܟܝܠ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܥܠ ܟܠܢܫ ܕܢܥܝܪ ܪܕܘܦܝܐ ܐܬܚܫܒ ܒܬܪܥܝܬܗ. ܐܠܘ ܠܐ ܕܐܠܗܐ ܒܥܓܠ ܡܥܕܪܢܐ ܕܢܦܫ̈ܬܢܿ ܐܝܟ ܡܢ ܚܫܘܟܐ ܘܡܢ ܥܡܛܢܐ ܕܠܠܝܐ. ܐܕܢܚ ܡܢ ܫܠܝ ܢܘܗܪܐ ܪܒܐ ܘܦܪܘܩܐ ܠܟܘܠ. ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܥܒܕܗ. ܘܒܕܪܥܐ ܪܡܐ ܕܒܪܗ ܗܘܐ ܘܐܝܬܝܗ. ܘܡܢ ܓܘ ܫܡܝܐ ܦܐܪܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܕܫܘܐܿ ܗܘܐ ܠܗ. ܙܟܘܬܐ ܥܠ ܪܫܝܥܐ ܝܗܒ ܠܗ. ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܡܣܝܒܐ. ܥܡܗܘܢ ܥܡ ܡ̈ܠܟܝ ܡܠܟܗ. ܘܟܠܗܘܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ. ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܣܚܦ ܐܪܡܝܗ. ܟܕ ܓܝܪ ܠܚܪܬܐ ܕܫܢܝܘܬܐ ܠܩܘܒܠܗ ܣܥܐ ܗܘܐ. ܐܬܚܫܒ ܗܢܐ ܪܚܡܗ ܕܐܠܗܐ ܚܘܫܒܐ ܢܟܦܐ. ܘܫܪܝܪܘܬܐ ܕܟܢܘܬܐ ܚܠܛ ܒܡܪܚܡܢܘܬܐ. ܘܗܟܢ ܐܬܚܫܒ ܕܢܥܒܕ ܬܒܥܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܐܠܨܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܛܪܘܢܐ. ܘܓܙܡ ܠܡܚܝܘ ܓܢܣܐ ܣܓܝܐܐ pb. 410 ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܒܐܒܕܢܐ ܕܩܠܝܠ ܐܢܫܐ ܒ̈ܝܫܐ. ܒܡܪܚܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܩܕܡ ܗܢܐ ܙܒܢ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ. ܥܡ ܗܿܘ ܕܠܐ ܫܘܐܿ ܗܘܐ. ܟܕ ܗܘ ܡܢ ܒܝܫ̈ܬܗ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܣܓܝܐ ܗܘܐ ܫܢܝܘܬܗ ܝܬܝܪܐܝܬ ܥܠ ܥܡ̈ܡܐ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ. ܕܠܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܕܡܬܟܐܒܝܢ ܗܘܘ. ܠܐ ܐܫܬܚܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܣܒܪܐ ܘܚ̈ܝܐ. ܡܛܠ ܕܚܣܢܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܛܪܘܢܘܬܗ ܕܚܘܝܐ ܒܝܫܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܠܛ ܒܪܚܡܬ ܛܒܬܐ ܣܢܐܬܐ ܕܒܝܫܘܬܐ. ܗܿܘ ܕܡܥܕܪܢܐ ܕܛܒ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܢܦܩ ܗܘܐ ܠܡܘܫܛܘ ܝܡܝܢܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܠܟܘܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܒܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܝܕܝܢ ܩܪܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܕܟܘܠ. ܘܠܒܪܗ ܦܪܘܩܐ ܕܟܘܠ. ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܡܥܕܪܢܐ ܐܦ ܡܕܒܪܢܐ. ܘܦܠܓ ܚܕܪ̈ܝܗܿ ܠܡܫܪܝܬܐ ܠܘܩܒܠ ܣ̈ܢܐܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܘܕܠܝܠܐܝܬ ܩܒܠ ܙܟܘܬܐ. ܘܐܫܬܦܠ ܩܕܡܘܗܝ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܟܘܠ ܡܕܡ ܒܩܪܒܐ ܡܢ ܫܠܝ ܒܥܓܠ ܘܗܢܘܢ ܕܐܬܡܠܝ ܩܕܡ ܝܘܡܐ ܠܘܚ̈ܡܐ ܕܡܘܬܐ ܢܫܡܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܦ ܠܐ ܡܫܗܘܢ ܒܕܘܟܪܢܐ ܐܫܬܚܪ ܗܘܐ. ܘܝܘܩ̈ܢܝܗܘܢ ܥܡ ܐܝܩ̈ܘܢܝܗܘܢ ܒܗܬܬܐ ܕܫܘܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ ܩܒܠܘ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܚܙܐ ܒܥܝ̈ܢܘܗܝ ܠܝܩܢܝܣ ܒܗܿܢܘܢ ܛܪ̈ܘܢܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܘܪ̈ܫܝܥܐ. ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܓܕܫܝܗܝ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܗܘ ܩܒܠ ܡܕܪܘܬܐ. ܘܠܐ ܐܬܢܟܦ ܒܡ̈ܚܘܬܐ ܕܚܒܪ̈ܘܗܝ. ܘܥܠ ܕܐܪܕܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܪܫܝܥܘܬܗܘܢ ܕܗܧܢܘܢܿ ܒܦܚܡܐ ܕܕܝܢܗܘܢ ܐܬܚܝܒ. ܐܠܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܫܕܐ ܗܘܐ ܟܕ ܣܚܝܦ. ܗܿܘ ܕܒܟܘܠܗܿ ܓܒܝܘܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܫܒܝܚ ܗܘܐ. ܩܘܣܛܢܛܢܣ ܙܟܝܐ. ܥܡ ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܪܚܡܝܢ ܠܐܠܗܐ. ܕܕܡܝܢ ܗܘܘ ܠܐܒܘܗܘܢ ܒܟܠ pb. 411 ܡܕܡ. ܢܣܒܘ ܐܬܪܐ ܡܕܢܚܝܐ ܕܝܠܗܘܢܿ ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ. ܚܕܐ ܪܝܫܢܬܘܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܩܝܡܘ ܗܘܘ. ܘܡܢ ܡ̈ܕܢܚܘܗܝ ܕܫܡܫܐ ܟܕ ܚܕܪ ܒܟܠܗܝܢ ܟܢ̈ܦܝܗܿ ܕܒܪܝܬܐ. ܫܠܡܐ ܕܝܠܗܘܢ ܢܨܚ ܗܘܐ.܀. ܘܐܫܬܩܠܬ ܗܘܬ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܟܘܠܗܿ ܕܚܠܬܐ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܘܝܘܡ̈ܬܐ ܕܥܐ̈ܕܐ ܫܒܝ̈ܚܐ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܦܨܝܚ ܗܘܐ ܢܘܗܪܐ ܒܟܠ ܕܘܟ. ܘܒܦܪܨܘܦܐ ܚܕܝܐ ܘܒܥ̈ܝܢܐ ܦܨ̈ܝܚܬܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܗܘ̈ܝ. ܠܚܕ̈ܕܐ ܟܠ ܐܢܫ ܚܙܐܿ ܗܘܐ. ܐܦ ܒܬܫܒ̈ܚܬܐ ܘܒܡܙܡܘܪ̈ܐ ܒܟܠ ܡ̈ܕܝܢܢ ܘܐܓܘܪ̈ܣܝܢ. ܠܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܕܟܠ ܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܠܦܘ. ܘܡܢ ܒܬܪܗ. ܠܡܠܟܐ ܕܕܚܠ ܠܐܠܗܐ. ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܠܐܠܗܐ ܡܩܠܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܐܬܥܛܝ ܗܘ̈ܝ ܒܝܫ̈ܬܐ ܩܕܡ̈ܝܬܐ ܘܪ̈ܘܫܥܐ. ܘܒܛܒ̈ܬܐ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘ̈ܝ ܡܬܒܣܡܝܢ ܗܘܘ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ ܡܣܟܝܢ ܗܘܘ. ܦܪܝܣܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܟܘܠ ܐܬܪ ܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܕܡܠܟܐ ܙܟܝܐ. ܕܡܠܝܢ ܗܘܘ ܪ̈ܚܡܐ ܘܢܡ̈ܘܣܐ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܡܘܗܒܬܐ. ܘܬܚܘ̈ܝܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܕܠܚܬ ܐܠܗܐ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܟܠܗܿ ܛܪܘܢܘܬܐ ܐܬܕܟܝܬ. ܠܗܘܢ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܐܬܢܛܪܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܙܕܩܐ ܠܗܘܢܿ ܟܕ ܡܫܪܪܐ ܕܠܐ ܚܣܡ. ܠܩܘܣܛܢܝܢܘܣ ܘܠܒ̈ܢܘܗܝ ܠܗܿܢܘܢ ܕܡܪܩܘ ܡܢ ܥܠܡܐ ܣܢܐܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܕܟܠܗܘܢ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܘܐܪܓܫܢܢ ܒܛܒ̈ܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗܘܢܿ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܚܘܝܘ ܒܪܚܡܬ ܓܒܝܘܬܐ ܘܒܪܚܡܬ ܐܠܗܐ. ܬܘܕܝܬܐ ܘܣܓܕܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܓܠܝܐ. ܠܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܚܘܝܘ܀ pb. 412 ܫܠܡܘ ܠܡܟܬܒ ܣܦܪܐ ܥܣܪܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܥܕܬܐ. ܕܥܒܝܕ ܠܐܘܣܒܣ ܩܣܪܝܐ. ܣܦܪܐ ܩܕܡܝܐ ܬܠܬܥܣܪܐ ܬܫܥܝܢ ܕܥܕܬܐ܀ ܣܦܪܐ ܕܬܪ̈ܝܢ. ܥܣܪܝܢ ܘܫܬ ܬܫܥܝܢ ܕܥܕܬܐ.. ܣܦܪܐ ܕܬܠܬܐ. ܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ ܬܫܥܝܢ ܕܥܕܬܐ. ܣܦܪܐ ܕܐܪܒܥܐ. ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫܬ ܬܫܥܝܢ ܕܥܕܬܐ.. ܣܦܪܐ ܕܚܡܫܐ. ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܡܢܐ ܬܫܥܝܢ ܕܥܕܬܐ. ܣܦܪܐ ܕܫܬܐ. ܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫ ܬܫܥܝܢ ܕܥܕܬܐ.. ܣܦܪܐ ܕܫܒܥܐ. ܬܠܬܝܢ ܬܫܥܝܢ ܕܥܕܬܐ..܀. ܣܦܪܐ ܕܬܡܢܝܐ. ܫܒܥܣܪܐ ܬܫܥܝܢ ܕܥܕܬܐ ܣܦܪܐ ܕܬܫܥܐ. ܚܕܥܣܪܐ ܬܫܥܝܢ ܕܥܕܬܐ ܣܦܪܐ ܕܥܣܪܐ ܚܡܫ ܬܫܥܝܢ ܕܥܕܬܐ.... ܗܘ̈ܝܢ ܕܝܢ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܟܠܗܝܢ ܒܡܢܝܢܐ ܡܐܬܝܢ ܘܐܪܒܥܝܢ ܕܟܬܒ ܡܪܝ ܐܘܣܒܝܣ. ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܩܣܪܝܐ ܕܦܠܣܛܝܢ

appendix pb. 414 Appendix

ܫܘܕܥܐ ܐܚܪܢܐ: ܡܛܠ ܡܫܠܡ̈ܢܘܬܐ ܡܫܚ̈ܠܬܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܐܠܗ̈ܝܼܐ. ܡܢ ܕܐܘܣܒܝܣ ܩܣܪܝܐ. ܡܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܝܘ̄ ܕܘ̄ ܕܐܩܠܝܣܝܛܝܩܐܼ. ܕܐܝܟܢܐ ܡܬܚܿܦܛ ܗܘܐܼ ܗܼܘܼ ܐܘܪܓܢܝܣ ܥܠ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ.

ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܡܥܩܒ ܗܘܐܼ ܐܘܪܓܢܝܣ ܚܬܝܬܐܝܬ ܥܠ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܝܠܼܦ ܗܼܘܐܼ. ܘܩܢܼܐ ܗܘܼܐ ܐܦ ܟܬܒ̈ܐ ܕܐܝܬ ܠܘܬ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܒܟܬܝ̈ܒܬܐ ܥܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܡܥܩܒ ܗܘܼܐ ܐܦ ܡ̈ܫܠܡܢܘܬܐ ܕܬܘܪ̈ܓܡܐ ܩܕܝܫ̈ܐ: ܕܬܪܓܡܘ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܫܒܥܝܢ. ܘܬܘܪ̈ܓܡܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܡܫܚܠܦܝܢܿ ܡܢܗܘܢ ܕܐܩܘܠܘܣ ܘܕܣܘܡܟܘܣ ܘܕܬܐܕܘܛܝܘܢ ܐܫܟܚ ܗܘܼܐ܇ ܕܟܕ ܟܣܝܢ ܗܘܘ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܘܡܛܫܝܢ ܗܘܘܿ. ܥܩܒ ܘܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܠܓܠܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܝܥܝܢ ܗܘܘ ܕܡܿܢܘ ܬܪܓܡ ܐܢܘܢ܆ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܐܘܕܥ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܫܟܚܗ ܗܘܼܐ ܒܢܝܩܦܘܠܝܣ܆ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ. ܒܬܘܪܓܡܐ ܕܝܢ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܥܒܝܕ ܠܗ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܗܿܢܘܢ ܐܪܒܥܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܕܬܪܓܡܘ܆ ܚܘܝ ܕܐܝܬ ܗܘܼ ܬܘܪܓܡܐ ܐܚܪܢܐ ܕܚܡܫܐ ܘܕܫܬܐ ܘܕܫܒܥܐ. ܡܘܕܥ ܕܝܢ ܥܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ܆ ܕܒܐܝܪܝܚܘ ܐܫܬܟܚ ܒܚܨܒܐ܆ ܒܙܒ̈ܢܘܗܝ ܕܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܡܿܠܟܐ ܒܪܗ pb. 415 ܕܣܘܪܘܣ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܘܪ̈ܓܡܐ ܟܠܗܘܢ ܟܢܫ ܐܢܘܢ ܐܟܚܕܐ܆ ܘܥܒܼܪ ܒܗܘܢ ܘܣܡ ܐܢܘܢ ܚܕ ܠܘܩܒܠ ܚܕ܆ ܥܡ ܪ̈ܘܫܡܐ ܥܒܪ̈ܝܐ܆ ܘܫܒܼܩ ܨܚܚܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܐܟ̈ܣܦܠܐ. ܘܡܢܗ ܘܠ ܣܡ ܬܘܒ܆ ܕܐܩܘܠܘܣ ܘܕܣܘܡܟܘܣ ܘܕܬܐܘܕܘܛܝܘܢ܆ ܥܡ ܕܗܿܢܘܢ ܫܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܡܢ ܗܿܘ ܕܝܙ̄ ܣܘܡܟܘܣ ܗܿܘ ܕܬܪܓܡ ܟܬܒ̈ܐ ܀ ܘܿܠܐ ܠܢ ܕܝܢ ܕܢܕܥ܆ ܕܣܘܡܟܘܣ ܚܕ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܬܪܓܡܘ ܟܬܒ̈ܐܼ. ܕܐܒܝܘܢܝܐ ܗܘܼܐ. ܗܪܣܝܣ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ ܗܕܐ ܕܡܬܩܪܝܐܼ ܕܐܒܝ̈ܘܢܝܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܕܗܘܼܐ ܡܢ ܝܘܣܦ ܘܡܢ ܡܪܝܡܿ. ܘܣܿܒܪܝܢ ܥܠܘܗܝ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘܼܐ ܫܚܝܡܐ. ܘܐܡܪܝܢ ܕܡܬܒܥܐ ܕܢܬܢܛܪ ܢܡܘܣܐ ܝܗܘܕܝܐܝܬ܆ ܐܝܟ ܕܩܕܡܢܢ ܐܘܕܥܢܢ ܒܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐ. ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܣܘܡܟܘܣ: ܕܩܝܡܝܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܕܐܡܿܪ ܒܗܘܢ ܠܘܩܒܠ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ܆ ܐܝܟ ܕܢܩܝܼܡ ܗܕܐ ܗܪܣܝܣ ܡܘܕܥ ܕܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ. ܐܘܪܓܢܝܣ ܕܥܡ ܬܘܪ̈ܓܡܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܕܥܒܼܕ ܣܘܡܟܘܣܼ. ܕܢܣܼܒ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܕܫܡܗܿ ܝܘܠܝܢܐ. ܘܐܡܼܪ ܥܠܝܗ܆ ܕܗܝܼ ܩܿܒܠܼܬ ܐܢܘܢ ܠܗܠܝܢ ܟܬܒ̈ܐ ܡܢ ܣܘܡܟܘܣ

ܡܢ ܗܿܘ ܕܟܗ̄ ܕܐܝܟܢ ܡܬܕܟܪ ܐܘܪܓܢܝܣ ܠܟܬܒ̈ܐ ܕܡܬܩܒܠܝܢ ܒܥܕܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܪܫܡ ܗܘܐܼ ܠܡܙܡܘܪܐ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐܼ. ܣܡ ܗܘܼܐ ܡܢܝܢܐ ܕܚܘܫܒܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܕܕܝܬܩܐ ܥܬܝܩܬܐ. ܐܡܼܪ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܀܀܀ ܕܘܠܐ ܠܡ ܕܢܘܕܥ ܕܟܬܒ̈ܐ ܕܡܬܩܒܠܝܢ ܐܝܟ ܕܐܠܡܼܘ ܠܢ ܥܒܪ̈ܝܐܼ. ܗܘܝܢ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ. ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܟܬܝ̈ܒܬܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܐܘܣܦܼ ܘܐܡܼܪ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܠܡ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܟܬܒ̈ܝܢ ܒܝܬ ܥܒܪ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܀ ܗܕܐ pb. 416 ܕܡܬܩܪܐ ܝܠܘܬܢ ܒܪܬܝܐܼ. ܠܘܬ ܥܒܪܗܝܐ ܪܫܗ ܕܟܬܒܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܪܝܫܝܬ ܀ ܘܡܦܩܢܐ ܡܬܩܪܐ ܒܥܒܪܝܐܼ. ܘܙܠܡܐܘܬ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܘܫܩܗ܆ ܘܗܠܝܢ ܫܡܗ̈ܐ ܀ ܕܟܗܢܐ ܕܝܢ: ܘܢܩܪܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܘܩܼܪܐ ܀܀܀ ܠܡܢܝܢܐ ܕܝܢ ܩܿܪܼܐ ܐܣܦܩܘܕܝܡ ܀ ܠܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܕܝܢ܆ ܐܠܠܕܒܪܝܡ. ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܦܬܓ̈ܡܐ ܀ ܠܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܢܘܢ܆ ܝܣܘܐܒܢܘܢ ܀ ܘܕܿܝ̈ܢܐ ܘܪܥܘܬ ܡܬܩܪܝܢ܆ ܐܚܘܣܦܛܝܡ ܀ ܣܦܼܪ ܡ̈ܠܟܐ ܕܝܢ ܬܪܝܢ. ܡܬܩܪܝܢ܆ ܐܢܐ ܀ ܕܒܪܝܡܝܢ ܚܕ. ܗܿܢܘ ܕܝܼܢ ܡ̈ܠܐ ܕܝܘ̈ܡܬܐ ܀ ܘܥܙܪܐ ܬܪܝܢ. ܕܡܬܐܡܪ ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܚܝܥܙܪܐ. ܕܡܬܩܪܐ ܥܿܕܘܪܐ ܀ ܣܼܦܪܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܡܬܩܪܐ܆ ܣܦܼ ܬܿܠܝܡ ܀ ܘܡ̈ܬܠܐ ܕܫܠܝܡܘܢ ܡܬܩܪܝܢ ܡܿܠܘܬ ܀ ܘܐܩܠܝܣܝܣܛܝܣ ܕܡܬܩܪܐ ܩܘܗܠܬ ܀ ܘܬܫ̈ܒܚܬ ܬܫ̈ܒܚܬܐ ܩܿܪܝܢ܆ ܣܝܪ ܣܝܪܝܡ ܀ ܐܫܝܥܐ ܝܐܝܣܝܐ ܀ ܐܪܡܝܐ ܥܡ ܐܘ̈ܠܝܬܐ ܕܝܠܗ܆ ܐܚܐܪܡܝܐ ܀ ܕܢܝܐܝܠܼ ܕܢܝܐܝܠ ܀ ܚܙܚܝܩܐܝܠܼ ܚܙܩܝܐܠ ܀ ܐܝܘܒܼ ܐܝܘܒ ܀ ܐܣܬܝܪ ܐܣܬܝܪ ܐ ܐܝܬ ܕܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܕܡܩ̈ܒܝܐ. ܕܟܬܝܒ ܥܠܝܗܘܢ ܣܒܢܐ ܐܝܠܝ ܀ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܣܡ ܒܡܐܡܪܐ ܗܿܘ ܕܐܡܪܢܢ ܥܠܘܗܝ ܀܀܀ ܒܡܐܡܪܐ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ ܕܟܬܼܒ ܥܠ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝܼ. ܢܛܪܼ ܩܢܘ̈ܢܐ ܕܥܕܬܐ ܘܐܣܗܕܼ܆ ܕܐܪܒܥܐ ܐܘ̈ܢܓܠܝܿܐ ܒܠܚܘܕ ܝܿܕܥ. ܟܬܼܒ ܕܝܢ ܗܟܢܐ. ܕܡܢ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܠܡ ܝܿܠܦܬ ܥܠ ܐܪܒܥܐ ܐܘ̈ܢܓܠܝܐ܆ ܕܗܢܼܘܢ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬ ܠܕܐ ܦܘܠܓܐܼ. ܒܟܠܗܿ ܥܕܬܗ pb. 417 ܕܐܠܗܐ ܕܐܝܬ ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ܀ ܘܩܕܡܝܬ ܡܿܢ ܟܬܼܒ ܡܬܝܿ. ܗܿܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ ܡܿܟܣܐ: ܘܠܚܪܬܐ ܗܘܼܐ ܫܠܝܚܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܟܬܒܗ ܗܘܼܐ ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܗܝܡܼܢܘ ܡܢ ܝܗܘܕܝܘܬܐ܆ ܒܟܬܝ̈ܒܬܐ ܥܒܪ̈ܝܬܐ ܀ ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ ܡܪܩܘܣ. ܗܿܘ ܕܐܟܬܒ ܐܝܟ ܕܐܫܬܥܝ ܠܗ ܦܛܪܘܣ܇ ܗܘܿ ܕܠܗ ܩܼܪܐ ܒܪܐ ܕܝܠܝ܇ ܒܐܓܪܬܗ ܩܬܘܠܝܩܐ: ܟܕ ܟܬܼܒ ܕܫܐܠܐ ܫܠܐ ܕܝܠܟܘܢ܆ ܥܕܬܐ ܓܒܝܬܐ ܕܐܟܘܬܟܘܢ ܗ݀ܝ ܕܒܒܠ. ܘܡܪܩܘܣ ܒܪܐ ܕܝܠܝ܀܀܀ ܕܬܠܬܐ ܕܝܢ܆ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܠܘܩܐ: ܗܿܘ ܕܦܘܠܘܣ ܡܫܒܚ ܠܗ. ܕܥܒܕܗ ܗܘܼܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܗܝܡܢܘ ܡܢ ܥܡܡ̈ܐ܀ ܘܒܬܪ ܟܠܗܘܢ ܕܝܘܚܢܢ ܀܀..܀܀ ܘܒܦܘܫܩܐ ܕܚܡܫܐ ܗܘܿ ܕܥܒܼܕ ܥܠ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܘܚܢܢ܆ ܐܡܼܪ ܥܠ ܐܓܪ̈ܬܗܘܢ ܕܫ̈ܫܠܚܐ ܗܟܢܐ ܀ ܕܦܘܠܘܣ ܠܡ ܗܘܿ ܕܐܫܬܘܝ ܕܢܗܘܼܐ ܡܫܡܫܢܐ ܕܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ: ܠܐ ܕܗܿܝ ܕܟܬܒܐ: ܐܠ ܕܗ݀ܝ ܕܒܪܘܚܐ: ܗܿܘ ܕܡܠܐܼ ܗܘܼܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܥܕܡܐ ܠܐܠܘܪܝܩܘܣ܆ ܐܦ ܠܟܠܗܝܢ ܥ̈ܕܬܐ ܕܐܠܗ ܒܗ̈ܝܢ ܟܬܼܒ ܗܘܼܐ ܐܓܪ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܗܼ̈ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒ܆ ܙܥܘܪܝܢ ܦܬܓܡ̈ܐ ܕܝܠܗܝܢ. ܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܥܠܘܗܝ ܒܢܝܐ ܗܘܼܬ ܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ: ܗܿܝ ܕܠܐ ܚܣܝܢ ܠܗܿ ܡ̈ܘܟܠܐ ܕܫܝܘܠܼ. ܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܒܠܚܘܕ ܫܒܼܩ ܕܡܘܕܝܐ ܒܗܿ ܥܕܬܐ. ܢܗܘܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܬܪܬܝܢ. ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܗܼܘ ܥܠܝܗ ܦܘܠܓܐ ܀ ܡܢܐ ܕܝܢ ܢܐܡܪ ܥܠ ܝܘܚܢܢ܇ ܗܿܘ ܕܢܦܼܠ ܗܼܘܐ ܕܢܥܒܕ ܣ̈ܓܝܐܐ܇ ܕܥܠܡܐ ܠܐ ܣܿܦܩ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ. ܟܬܼܒ ܕܝܢ ܐܦ ܓܠܝܢܐ. ܘܐܬܦܿܩܕ ܗܘܼܐ ܕܢܫܬܘܩܼ. ܘܠܐ ܢܼܿܟܬܒ ܗܘܼܐ ܩ̈ܠܝܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܪ̈ܥܡܐ ܀ ܫܒܼܩ ܕܝܢ ܐܦ ܐܓܪܬܐ ܚܕܐ. ܕܙܥܘܪܝܢ ܦܬܓ̈ܡܐ ܕܝܠܗܿ. ܢܗܘܼܐ ܕܝܢ ܕܬܪܬܝܼܢ ܘܠܬܠ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܟܠܢܫ ܡܘܕܐ ܕܕܝܠܗ pb. 418 ܐܝܬܝܗܝܢ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܐ ܐܝܬ ܒܬܪܬܝܗܝܢ܆ ܐܦܠܐ ܡܐܐ ܦܬܓ̈ܡܐ ܀ ܐܡܼܪ ܕܝܢ ܬܘܒ ܥܠ ܐܓܪܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܟܕ ܡܦܫܩ ܠܗܼܿ. ܕܛܒܥܐ ܕܡܠܬܗܿ ܕܗ݀ܝ ܐܓܪܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐܼ. ܟܕ ܡܦܫܩ ܠܗܼܿ. ܕܛܒܥܐ ܕܡܠܬܗܿ ܕܗܿܝ ܐܓܪܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐܼ. ܠܐ ܗܘܼܐ ܗܕܝܘܛܐ ܦܫܩܗܿ܇ ܐܝܟ ܕܗܘܼ ܫܠܝܚܐ ܡܘܕܐ ܒܡܠܬܗ ܥܠ ܢܦܫܗ܇ ܕܗܕܝܘܛܐ ܗܘܐ ܒܡܠܬܗ. ܡܗܝܪܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܒܪܘܟܒܐ ܕܡܠܬܐ ܒܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܓܪ̈ܬܗ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܫܠܝܚܐ. ܘܡܘܕܐ ܟܠ ܕܡܦܿܣ ܕܢܕܘܢ ܦܘܪ̈ܫܐ ܕܦܘܫ̈ܩܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܪ̈ܥܝܢܐ ܕܐܝܬ ܒܗܼܿ. ܬܡ̈ܝܗܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܘܠܐ ܒܨܝܪܝܢ ܡܢܗܠܝܢ ܕܟܬܼܒ ܫܠܝܚܐ. ܘܕܗܕܐ ܫܪܝܪܬܐ ܗܝܼ܆ ܫܿܠܡ ܗܘܼ ܟܠ ܕܝܿܕܥ ܕܢܚܘܪ ܒܩܪܝܢܗ ܕܫܠܝܚܐ ܀ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܘܣܦ ܘܐܡܿܪ. ܕܐܢܐ ܠܡ ܦܿܣܩ ܐܢܐ ܘܐܡܿܪ ܐܢܐܼ. ܕܪ̈ܥܝܢܐ ܕܐܝܬ ܒܗܕܐ ܐܓܪܬܐܼ. ܐܢܫ ܕܥܿܗܕ ܗܘܼܐ ܗܠܝܢ ܕܐܡܿܪ ܗܘܼܐ ܫܠܝܚܐ܇ ܘܐܝܟ ܬܠܡܝܕܐ ܟܿܬܒ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܕܐܡܿܪ ܗܘܐ ܪܒܗ. ܐܝܕܐ ܥܕܬܐ ܗܟܝܠ ܕܐܝܬ ܒܗܿ ܗܕܐ ܐܓܪܬܐܼ. ܐܝܟ ܕܕܫܠܝܚܐ ܐܝܬܝܗ ܢܗܘܘܢ ܐܚܝܕܝܢ ܠܗܿ. ܕܡܿܢܘ ܕܝܢ ܟܬܒܗܿ ܠܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܒܫܪܪܐܼ. ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܝܿܕܥ. ܬܫܥܝܬܐ ܕܝܢ ܡܼܛܬ ܠܘܬ ܡܛܠܬܗܼܿ. ܕܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ ܕܩܠܡܝܣ ܟܬܒܗܿ܇ ܗܿܘ ܕܡܬܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܡܼܪܘ. ܕܠܘܩܐ ܟܬܒܗܿ܇ ܗܿܘ ܕܟܬܼܒ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܦܪܟܣܝܣܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܬܐܡܪ̈ܝܼܢ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ .... ܀܀܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/484
Source:
William Wright and Norman McLean (eds.), The ecclesiastical history of Eusebius in Syriac (Cambridge: University Press, 1898). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Eusebius of Caesarea, “Ecclesiastical History, Book 10 - ܣܦܪܐ ܕܥܣܪܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܥܕܬܐ” based upon William Wright and Norman McLean (eds.), The ecclesiastical history of Eusebius in Syriac (Cambridge: University Press, 1898), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/484.
Bibliography:
Ecclesiastical History, Book 10 - ܣܦܪܐ ܕܥܣܪܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܥܕܬܐ.” In The ecclesiastical history of Eusebius in Syriac, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published 337 CE. https://syriaccorpus.org/484.

Show Citation Styles