Digital Syriac Corpus

Chronicle of Ps.-Joshua the Stylite - ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܙܒܢܐ ܕܐܘܠܨܢܐ ܕܗܘ̣ܐ ܒܐܘܪܗܝ ܘܒܐܡܕ ܘܒܟܠܗ̇ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ

   https://syriaccorpus.org/485
1 I

ܩܒܠܬ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܕܚܣܝܘܬܟ ܪܚܡܬ ܠܐܠܗܐ܇ ܐܘ ܡܝܬܪܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܘܩܫܝܫܐ ܘܪܝܫ ܕܝܪܐ ܣܪܓܝܣ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܦܩܕܬ ܠܝ ܕܐܟ̇ܬܘܒ ܠܟ ܐܝܟ ܕܠܥܘܗܕܢܐ܇ ܕܐܡܬܝ ܐܬ̣ܐ ܩܡܨܐ܇ ܘܐܡܬܝ ܫܡܫܐ ܚܫ̣ܟ܇ ܘܐܡܬܝ ܗܘ̣ܐ ܙܘܥܐ ܘܟܦܢܐ ܘܡܘܬܢܐ܇ ܘܩܪܒܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝ̣ܢ ܐܦ ܩܘ̈ܠܣܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܥܠܝ ܫܟܝܚܝܢ ܗܘܘ ܒܗܝܢ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܟܘܚܕܐ ܪܒܐ ܐܩܝܡܘܢܝ ܒܝܬ ܠܝ ܘܠܢܦܫܝ܇ ܒܝܕ ܕܐܦܠܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܫܟܝܚ ܠܘܬܝ ܒܥܒ̇ܕܐ. ܨܒ̇ܝܬ ܕܝܢ ܐܢܐ ܕܐܟ̇ܬܘܒ ܐܝܠܝܢ ܕܒܟ܇ ܘܠܐ ܣܦ̣ܩܬ ܥܝܢܐ ܕܬܪܥܝܬܝ܇ ܠܡܬܒ̇ܩܝܘ ܘܠܡܚܙܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗ̇܇ ܠܐܣܛܠܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܕܙܩ̣ܪ ܠܟ ܘܐܠܒܫܟ ܨܒܝܢܟ ܟܫܝܪܐ. ܓܠܝܐܝܬ ܓܝܪ ܐܬܚ̣ܙܝܬ. ܕܒܚܘܒܐ ܡܡܠܝܢܗ ܕܢܡܘܣܐ ܪܬ̇ܚ ܐܢܬ. ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܐܚ̈ܐ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܟ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܝܨܝܦܬ. ܐܠܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܪ̈ܚ̇ܡܝ ܝܘܠܦܢܐ ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܥ̣ܠ ܠܗ ܠܥܘܡܪܟ ܒܪܝܟܐ. ܘܒܝܕ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܒܚܦܝܛܘܬܟ ܠܡܫ̣ܒܩ ܥܘ̈ܗܕܢܝܗܝܢ ܕܡܪ̈ܕܘܬܐ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܒܙܒ̈ܢܝܢ ܐܣܬܥܪ ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܝܢ. ܕܟܕ ܕܟܕ ܢܩܪܘܢ ܘܢܚܙܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܢ ܓܕܫ̈܇ ܢܙܕܗܪܘܢ ܡܢ ܚ̈ܛܗܝܢ ܘܢܬܦܨܘܢ ܡܢ ܢܓ̈ܕܝܢ. ܠܡܬܡܗ ܕܝܢ ܒܡܠܝܘܬܗ ܕܚܘܒܟ܇ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܟܠܢܫ ܡܫܬ̇ܦܥ܇ ܠܐ ܡ̇ܘܦܐ ܐܘ ܚ̇ܣܪ. ܘܕܢܬܐܡܪ ܡܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܨܢܐ ܒܕܠܐ ܩܪܒܬ ܠܥܒ̇ܕܗ. ܐܦܠܐ ܕܐܫܬܥܐ ܥܠܘܗܝ ܝ̇ܕܥܢܐ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܗܘ̣ܐ ܠܘܬܝ.

2 II

ܘܒܕܡܘܬ ܝܘܢܬܢ ܡܚܒܢܐ ܫܪܝܪܐ ܐܬܣܪܬ ܠܘܬܝ ܒܚܘܒܐ. ܠܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܪܒܐ ܐܝܟ ܗܕܐ܇ ܗ̇ܝ ܕܢܦܫܗ ܕܝܘܢܬܢ ܢܩܦܬ̇ ܠܢܦܫܗ ܕܕܘܝܕ܇ ܟܕ ܚܙ̣ܐ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܓܢܒܪܐ ܐܬܩ̣ܛܠ ܘܡܫܪܝܬܐܐܬܦܪܩܬ̇܇ ܡܛܠ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܪܚܡ̣ܗ. ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܕ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܝ ܠܐ ܚ̣ܙܝܬ܇ ܝܬܝܪ ܡܢ ܢܦܫܟ ܐܚܒܬܢܝ.. ܐܦ ܠܐ ܗ̇ܝ ܕܦ̇ܨܝܗ ܝܘܢܬܢ ܠܕܘܝܕ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܒܐܝ̈ܕܝ ܫܐܘܠ ܫ̇ܘܝܐ ܠܕܘܡܪܐ܇ ܠܦܘܬ ܗܕܐ ܕܝܠܟ. ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܡܕܡ ܕܚܝܒ ܗܘܐ ܠܗ ܦ̣ܪܥܗ. ܗܘܝܘ ܓܝܪ ܦ̇ܨܝܗ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܡܘܬܐ܇ ܘܝܗܒ ܠܗ ܚ̈ܝܐ ܘܠܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܘܗܝ܇ ܕܠܐ ܢܡܘܬܘܢ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܦܠܫܬܝܐ. ܘܟܕ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܢܝ ܠܟ ܠܐ ܐܣܬܥܪ܇ ܗܐ ܒܟܠܥܕܢ ܡܦܝܣ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܚܠܦܝ܇ ܕܐܬܦ̇ܨܐ ܡܢ ܣܛܢܐ ܘܠܐ ܢܩܛܠܢܝ ܒܚܛܗ̈ܐ. ܐܠܐ ܗܕܐ ܘ̇ܠܝܐ ܠܡܐܡܪ ܕܒܡܘܬ ܕܘܝܕ ܠܫܐܘܠ ܐܚܒܬܢܝ. ܘܗܟܢܐ ܪܘܶܐ ܐܢܬ ܒܣܓܝܐܘܬܗ̇ ܕܪܚܡܬܟ. ܥܕܡܐ ܕܡܢ ܪܬܚܗ ܕܚܘܒܟ ܐܦܠܐ ܕܐܝܕܐ ܗܝ ܡܫܘܚܬܝ ܬܕܥ. ܐܠܐ ܬܬܪܥܐ ܥܠܝ ܐܝܠܝܢ ܕܪܘܪ̈ܒܢ ܡܢܝ. ܒܙܒܢܐ ܓܝܪ ܕܩܕܡ ܗܢܐ܇ ܒܡܠܦܢܘܬܐ ܕܒܟܬܝ̈ܒܬܟ ܣܢܝܩܘܬܝ ܡܡ̇ܠܐ ܗܘܝܬ. ܘܗܟܢܐ ܝܨܝܦ ܗܘܝܬ ܕܝܠܝ܇ ܒܕܡܘܬ ܐܒ̈ܗܐ. ܕܟܕ ܡܕܡ ܡܢ ܒܢ̈ܝܗܘܢ ܠܐ ܐܬܗ̣ܢܝܘ܇ ܝܨܝܦܝܢ ܕܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܒ̈ܥܝܢ ܠܗܘܢ. ܝܘܡܢܐ ܕܝܢ ܒܦܪܘܫܘܬܟ ܢܦܫܟ ܡܟܟܬ܇ ܘܠܝ ܬܒܥܬ ܐܟܬܘܒ ܠܟ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܚܝܠܝ ܩܫܝܢ. ܕܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܬܐܪܒ܇ ܕܟܕ ܝܬܝܪ ܡܢܝ ܕܝܠܝ ܝܕܥܬ ܠܗܝܢ܇ ܡܢܝ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܠܡܐܠܦ ܐܢܝܢ. ܐܦܠܐ ܐܢܐ ܚܣܡ ܐܢܐ ܒܟ܇ ܘܡܫܬܐܠ ܐܢܐ ܡܢ ܡܕܡ ܕܦܩܕܬ.

3 III

ܒܪܡ ܕܝܢ ܕܥ܇ ܕܐܦ ܐܢܐ ܟܕ ܚܙܐ ܗܘܝܬ ܠܐܬܘ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܣܬܥܪ̈ܢ ܘܠܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܐܬܝܢ ܒܬܪܗܝܢ܇ ܪܢ̇ܐ ܗܘܝܬ ܕܫ̇ܘ̈ܝܢ ܐܢܝ̈ܢ ܕܢܬܟܬܒܢ ܘܢܬܢܛܪ̈ܢ ܒܥܘܗܕܢܐ܇ ܘܠܐ ܢܫ̣ܪ̈ܟܢ ܠܛܘܥܝܝ. ܘܒܕܚܝܪ ܗܘܝܬ ܒܡܚܝܠܘܬܗ ܕܪܥܝܢܝ܇ ܘܒܗܕܝܘܛܘܬܗ̇ ܕܢܦܫܝ܇ ܡܫܬ̣ܐܠ ܗܘܝܬ ܡܢ ܗܕܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܡܢܟ ܐܬܦ̣ܩܕ ܠܝ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܠܡܣܥܪ܇ ܗܟܢܐ ܒܕܚܠܬܐ ܐܝ̇ܬܝ܇ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܟܕ ܣܚܘܐ ܫܦܝܪ ܠܐ ܝ̇ܕܥ. ܡܬܦ̣ܩܕ ܠܗ ܠܡܚܬ ܠܥܘܡܩܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܡܛܠ ܕܬܟܝܠ ܐܢܐ ܥܠ ܨܠܘ̈ܬܟ ܡܕ̇ܠܝ̈ܢܝܬܐ܇ ܕܡܢܟ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܫܬܕܪ̈ܢ ܚܠܦܝ ܐܡܝܢܐܝܬ܇ ܡܗܝܡܢܐ ܕܒܢܛܝܪܘܬܐ ܕܡܢ ܛܘܒܥܐ ܡܬܕ̇ܠܐ ܐܢܐ ܡܢ ܝܡܐ ܕܐܪܡܝܬܢܝ ܒܗ. ܟܕ ܐܝܟ ܚܝܠܝ ܒܪ̈ܩܩܘܗܝ ܣܚܐ ܐܢܐ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܡܝܫ ܥܘܡܩܗ. ܡܢ̣ܘ ܓܝܪ ܣ̇ܦܩ ܠܡܬܢܝܘ ܐܝܟ ܡܐ ܕܘ̇ܠܐ܇ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡܣܬ̣ܥܪ̈ܢ܇ ܠܒܘܛܠܐ ܕܚ̈ܛܗܐ ܘܠܪܕܘܬܐ ܕܣܟ̈ܠܘܬܐ ܒܚܟܡܬܗ. ܚܬܝܬܘܬܐ ܓܝܪ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܇ ܐܦ ܡܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܟܣܝܐ ܗܝ. ܡܫܟܚܬ ܠܡ̣ܕܥ ܗܕܐ܇ ܡܢ ܗ̇ܘ ܡܬܠܐ ܕܙܝܙܢܐ ܕܐܝܬ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܟܕ ܓܝܪ ܐܡܪܘ ܠܗ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܠܡܪܐ ܒܝܬܐ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܢܐܙܠ ܢܓܒܐ ܐܢܘܢ܇ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܗ̇ܘ ܕܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢ. ܕܠܐ. ܕܕܠܡܐ ܟܕ ܡܓܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܙܝ̈ܙܢܐ܇ ܬܥܩܪܘܢ ܥܡܗܘܢ ܐܦ ܚ̈ܛܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܝܕܥܬܢ ܐܡܪܝܢܢ. ܕܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܚ̈ܛܗܝܢ ܣܒܝܣܐܝܬ ܡܪ̈ܕܘܬܢ ܗܘ̣̈ܝ. ܘܐܠܘ ܠܐ ܡܢܛܪܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܚܙܝܩܐ ܠܗ ܠܥܠܡܐ ܕܠܐ ܢܫܬ̣ܪܐ܇ ܟܒܪ ܕܝܢ ܐܘܦܝܘ ܚ̈ܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ. ܒܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܙܟ̈ܢܐ ܒܬܟܒܐ ܓܕܫ ܐܘܠܨܢ̈ܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܐܠܐ ܒܗܠܝܢ ܕܚܢܢ ܗܐ ܩ̇ܝܡܝܢܢ ܒܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܥܠܬܗܘܢ ܠܐ ܒܛܠܬ̇܇ ܐܦ ܗܢ̣ܘܢ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܒܛ̣ܠܘ. ܥܡ ܗܢܐ ܡܕܡ ܚ̣ܙܝܢܢ ܒܥ̈ܝܢܝܢ. ܘܫܡ̣ܥܢ ܒܐܕܢ̈ܝܢ ܘܒܗ ܩ̇ܝܡܝܢܢ. ܣ̇ܪܕܘܢ ܐܦ ܛܒ̈ܐ ܕܪܘܚܩܐ ܘܕܩܘܪܒܐ. ܘܓܘ̈ܢܚܐ ܕܐܣܬܥܪܘ ܒܕܘܩܐ ܕܘܩܐ. ܙܘ̈ܥܐ ܕܚܝ̈ܠܐ. ܗܦܘ̈ܟܝܐ ܕܡܕܝ̈ܢܬܐ. ܟܦ̈ܢܐ ܥܡ ܡܘ̈ܬܢܐ. ܩܪ̈ܒܐ ܘܫܓܘ̈ܫܝܶܐ. ܫܒܝܐ ܘܓܘܠ̇ܝܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܥܩܘܪ̈ܝܐ ܐܦ ܝܩܕܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܐܢܬ ܟܕ ܐܬܗܪ̈ܟ ܒܣܓܝܘܐܘܬܗܝܢ ܫܠܚ̣ܬ ܠܝ ܐܟ̈ܬܘܒ ܐܢܝܢ܇ ܒܡ̈ܠܐ ܕܟܪܝܘܬܐ ܘܕܚܢܓܬܐ ܕܡܬܗܪܢ ܠܩܪ̈ܘܝܐ ܘܠܫܡܘ̈ܥܐ. ܘܝܕܥܢܐ ܕܗܕܐ ܒܛܢܢܟ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܐܡ̣ܪܬܗ̇. ܕܬܗܘ̣ܐ ܬܘܬܐ ܐܦ ܒܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܝܢ ܠܗܝܢ ܘܢܬܩ̇ܪܒܘܢ ܠܬܝܒܘܬܐ.

4 IV

ܐܠܐ ܕܥ܇ ܕܐܚܪܝܬܐ ܗܝ ܕܐܢܫ ܚܢܝܓܐܝܬ ܢܟܬܒ. ܘܐܚܪܝܬܐ ܗܝ ܕܫܪܝܪܐܝܬ. ܐܢ ܓܝܪ ܢܨܒܐ ܐܢܫ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܡܠܝܠܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ܇ ܡ̇ܟܬܒ ܗܘ ܬܫܥ̈ܝܬܐ ܟܪ̈ܝܬܐ ܘܚܢܝ̈ܓܬܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܘܪܐ ܐܢܐ ܒܡܠܬܝ܇ ܘܠܗܠܝܢ ܗܘ ܡ̇ܥܗܕ ܐܢܐ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ܇ ܠܐܝܠܝܢ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܕܐܝܬ ܒܐܬܪܢ ܣ̇ܗܕܝܢ ܥܠܝܗܝܢ ܕܫܪܝܪ̈ܢ. ܘܕܝܠܗܘܢ ܗܝ ܕܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܢ ܐܘ ܫ̇ܡܥܝܢ܇ ܕܟܕ ܡܒܚܢܝܢ ܠܗܝܢ ܐܢ ܨܒ̇ܝܢ܇ ܢܬܩ̇ܪܒܘܢ ܠܬܝܒܘܬܐ. ܟܒܪ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܫ ܕܡܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩ̇ܪܝܢ܇ ܐܢ ܗܘ̣ ܕܡܪܬܝܢܘܬܐ ܠܐ ܬܗ̣ܘܐ ܚܠܝܛܐ ܒܗܝܢ ܒܡ̈ܠܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܕܐ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܐ ܕܐܥ̇ܒܕ܇ ܐܡ̇ܪ ܐܢ̣ܐ ܕܣ̈ܦܩܢ ܐܢ̈ܝܢ ܗܠܝܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܐܬ̣ܝ ܥܠܝܢ܇ ܕܢܟܘܢܢܢ ܠܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܢ܇ ܘܐܦ ܢܠܦ̈ܢ ܒܥܘܗܕܢܗܝܢ ܘܒܩܪܝܢܗܝܢ. ܕܡܛܠ ܚ̈ܛܗܝܢ ܐܫܬܕܪ ܥܠܝܢ. ܐܠܘ ܕܝܢ ܗܕܐ ܠܐ ܡ̇ܠܦܢ ܗܘ̈ܝ ܠܢ܇ ܐܦ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢ ܐܝ̈ܬܝܗܝܢ ܗܘ̈ܝ ܠܘܬܢ. ܐܠܐ ܗܕܐ ܠܝܬ ܠܡܐܡܪ. ܕܕܘܟܬ ܡܠܦܢܘܬܐ ܡܡܠܝ̈ܢ ܠܢ ܓܝܪ ܡܕܘܬܐ܇ ܘܕܡܛܠ ܚܛܗ̈ܝܢ ܡܫܬܕܪ̈ܢ ܥܠܝܢ܇ ܟܠܗܘܢ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐ ܣ̇ܗܕܝܢ܇ ܟܕ ܫ̇ܠܡܝܢ ܠܡܠܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܕܐܡܪ ܕܟܕ ܡܬܕܝܢܝܢܢ ܡܢ ܡܪܢ ܡܬܪܕܝܘ ܡܬ̣ܪܕܝܢܢ܇ ܕܠܐ ܥܡ ܥܠܡܐ ܢܬܚ̇ܝܒ. ܟܠܗ ܓܝܪ ܕܡܬ̣ܪܕܝܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܛܠ ܕܢܬܟ̣ܠܘܢ ܡܢ ܚܛܗ̈ܝܗܘܢ܇ ܘܢܗܘ̣ܐ ܦܫܝܚ ܠܗܘܢ ܗ̇ܘ ܕܝ̣ܢܐ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܥܠܬ ܡܣܟ̈ܠܢܐ ܡܬ̣ܪܕܝܢ ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܠܐ ܚܛܘ܇ ܐܓܪܐ ܥܦܝܦܐ ܡܬܬܘܣܦ ܠܗܘܢ. ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܝܢ ܕܗ̇ܘܝܐ ܒܟܠܙܒܢ ܐܦ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫ̇ܘܝܢ܇ ܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܗ ܘܛܝܒܘܬܗ ܘܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ܇ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܬܩܝܡ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܇ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܚܪܝܩ ܒܝܕܥܬܗ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܛܥܝܐ. ܘܕܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܓܠܝܐ ܗܝ ܗܕܐ ܡܢ ܬܚܘ̈ܝܬܐ ܕܟ̈ܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘܬܢ ܐܣܬܥܪ. ܕܠܗܝܢ ܣܝ̣ܡܐ ܠܢ ܕܢܟܬܘܒ.

5 V

ܗܐ ܓܝܪ ܣܡ̣ܟܘ ܥܠܝܢ ܐܘܠܨ̈ܢܐ ܕܟܦܢܐ܇ ܐܦ ܕܡܘܬܢܐ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܩܡܨܐ܇ ܥܕܡܐ ܕܩܪܝܒܝܢ ܗܘܝܢ ܠܡܫܪܟ ܠܐܒܕܢ. ܘܐܬܪܚ̇ܡ ܥܠܝܢ ܐܠܗܐ ܟܕ ܠܐ ܫ̇ܘܝܢܢ. ܘܝܗ̣ܒ ܠܢ ܩܠܝܠ ܢܦܝܫܐ ܡܢ ܐܘܠܨ̈ܢܐ ܕܬܟܒܝܢ ܗܘܘ ܠܢ. ܘܗܕܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܡܛܠ ܛܝܒܘܬܗ. ܫܚܠܦ ܠܢ ܕܝܢ ܐܦ ܢܓܕ̈ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܢ̇ܦܫܢܢ ܘܡܚ̣ܢ ܒ̈ܐܝܕܝ ܐܬܘܪܝܐ ܕܡܫܬ̇ܡܗ ܫܒܛܐ ܕܪܘܓܙܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܚܐܪܘܬܗܘܢ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܡܒ̇ܛܠ ܐܢܐ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܚ̣ܢ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ܇ ܐܦܠܐ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܥܕܠܝܐ ܕܡܪܚܘܬܗܘܢ ܡܝܬܐ ܐܢܐ܇ ܐܠܐ ܟܕ ܡܬܪܥܐ ܐܢܐ ܕܡܛܠ ܚܛ̈ܗܝܢ ܠܐ ܥܒ̣ܕ ܡܢܗܘܢ ܬܒܥܬܐ܇ ܣܡܬ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܡܚ̣ܢ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ. ܨܒܝܢܗ ܓܝܪ ܕܥܡܐ ܒܝ̣ܫܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܚ̇ܘܐ ܒܗܕܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܠܐ ܥܒ̣ܕ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܡ̣ܣܪܘ ܩܕܡܘܗܝ. ܡܥܕ ܗܘܐ ܓܝܪ ܡܚ̇ܘܐ ܨܒܝܢܗ̣ ܘܚ̇ܕܐ ܒܒ̣ܝܫܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫ̈ܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܢܒܝܐ ܡܚ̇ܣܕ ܠܗ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܘܐܡܪ܇ ܟܕ ܡܬܢ̇ܒܐ ܗܘܐ ܥܠ ܚܘܪܒܗ̇ ܕܒܒܠ܇ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܘܡܗ ܕܡܪܝܐ. ܪܓܙܬ ܥܠ ܥܡܝ ܕܛܘܫܘ ܝܪܬܘܬܝ܇ ܘܐܫܠܡܬ ܐܢܘܢ ܒܐܝ̈ܕܝܟ܇ ܘܠܐ ܥܒܕܬ ܥܠܝܗܘܢ ܪ̈ܚܡܐ. ܐܦ ܠܢ ܗܟܝܠ ܗܟܢܐ ܐܒܐܫܘ ܒܨܒܝܢܗܘܢ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ. ܐܝܟ ܕܡܥܕܝܢ. ܐܦܢ ܓܝܪ ܠܗ ܠܓܘܫܡܢ ܠܐ ܐܬܡ̇ܛܝ ܚܘܛܪܐ ܕܡܚܘܬܗܘܢ. ܘܥܠ ܡܕܝܢܬܢ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܠܡܫܬܠܛܘ. ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܕܢܬܒ̇ܛܠ ܫܘܘܕܝܐ ܕܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ. ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܕܟܪܟ ܢܗܘ̣ܐ ܒܪܝܟ܇ ܘܒܥܠܕܒܒܐ ܠܐ ܢܫܬܠܛ ܒܗ ܠܥܠܡ܇ ܐܠܐ ܒܝܕ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܒ̣ܙܙܙܘ ܘܐܫܬܒ̣ܝܘ ܘܐܬܩ̣ܛܠܘ ܘܐܬܚ̣ܪܒܘ ܒܡܕ̈ܝܢܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܐܬܟܒ̣ܫ܇ ܘܗܘ̣ܘ ܐܝܟ ܣܝܢܐ ܕܫܘ̈ܩܐ܇ ܘܛܥܡ̣ܩܗܝ ܠܚܫܐ ܕܠܐ ܒܙܥܘܪ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܠ̣ܦܘ ܕܢܚܫܘܢ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܚܫܝܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܬܘܒ ܕܡܢ ܗܕܐ ܪܚܝܩܝܢ ܗܘܘ܇ ܒܩܢܛܐ ܕܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܐܫܬܢܩܘ ܒܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܐܦ ܥܠ ܐܘܪܗܝ ܡܫܬܠܛ ܒܥܠܕܒܒܐ ܐܝܟ ܕܥܠ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܟܬ̣ܒ ܠܟ ܥܠܝܗܝܢ.

17 XVII

ܘܟܕ ܗܕܐ ܫܡ̣ܥܘ ܕܒܝܬ ܐܠܘܣ܇ ܐܬܠܨ ܕܢܪܥܘܢ ܒܩܪܒܐ ܠܝܘܚܢܢ. ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܒܚܝܠ ܗܕܐ. ܡܛܠ ܕܢܦ̣ܠ ܥܠܝܗܘܢ ܝܘܚܢܢ ܓܒܪܐܝܬ. ܘܚ̣ܪܒ ܣܘܓܗ ܕܚܝܠܐ ܕܥܡܗܘܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܬܒ̇ܕܪ ܟܠܢܫ ܠܡܕܝܢܬܗ. ܘܗܢ̣ܘܢ ܩܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܣܝܒܪܘ ܚܐܦܗ܇ ܕܒ̣ܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬ̣ܚܪ ܠܘܬܗܘܢ܇ ܘܐܫܬܘܙܒ ܠܚܣܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪܬ ܡܢ ܠܥܠ ܥܠܘܗܝ̣ ܕܡܪܝܕ ܗܘܐ. ܘܐܦ ܐܣܝܢ ܒܟܠܡܕܡ. ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܪܕܦ ܒܬܪܗܘܢ ܘܠܐ ܐܕܪܟ ܐܢܘܢ. ܘܫ̣ܪܐ ܠܗ ..... ܚܕܪ̈ܝ ܚܣܢܐ ܘܢ̇ܛܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܗܢ̣ܘܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܬܟܠܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܡܡܪܕܘܬܗ ܕܚܣܢܐ܇ ܫܪܘ ܠܚܝܠܐ ܕܥܡܗܘܢ ܠܡܚ̣ܬ. ܟܕ ܐܪܦܝܘ ܠܘܬܗܘܢ ܠܡܓܒ̈ܝܐ ܘܠܚ̈ܠܝܨܐ ܒܠܚܘܕ. ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܐܢܝܚ ܚܡܬܗ ܒܐܝܠܝܢ ܕܢܚ̣ܬ ܡܢ ܚܣܢܐ. ܠܕܒܝܬ ܐܠܘܣ ܕܝܢ ܕܢܣ̇ܓܦ ܒܡܕܡ ܠܐ ܐܫܟܚ. ܡܛܠ ܥܣܩܘܬܐ ܕܝܢ ܕܟܝܢܗ̇ ܕܕܘܟܬܐ ܕܚܣܢܐ܇ ܐܦ ܒܥܒ̇ܕ ܐܝܕ̈ܝܐ ܬܡܝܗܐܝܬ ܡܡ̇ܪܕܐ ܗܘܬ. ܘܐܠܐ ܐܢ ܚܕܐ ܐܘܪܚܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܕܣ̇ܠܩܐ ܠܗ. ܗ̇ܝ ܕܬܪ̈ܝܢ ܐܟܚܕܐ ܕܢܣ̣ܩܘܢ ܒܗ̇ ܠܐ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܩܛܝܢܘܬܗ̇. ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܟܕ ܐܘܦܝ ܨܢ̈ܥܬܗ ܕܝܘܚܢܢ܇ ܢܟܠܐ ܗܘ̣ܐ ܥܠ ܕܒܝܬ ܐܠܘܣ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗܘܢ܇ ܘܐܬܟ̣ܒܫ ܟܕ ܕ̇ܡܟܝܢ. ܘܒܦܘܩܕܢܗ ܕܙܝܢܘܢ܇ ܐܬܩ̣ܛܠ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܠܡ ܐܢܘܢ. ܘܐܬܦܣ̣ܩ ܐܝ̈ܕܝܐ ܕܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗܘܢ. ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܕܝܢ ܫܚܩܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܦܪܘܙ.

24 XXIV

ܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܥܠ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܙܡܫܦ ܐܚܘܗܝ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܘܕ ܢܣ̣ܒ ܠܗ ܒܝܬ ܗܘ̈ܢܝܐ ܐܢܬܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܪܬ ܚܬܗ. ܘܗ̣ܝ ܚܬܗ ܐܫܬܒ̣ܝܬ ܠܬܡܢ ܒܩܪܒܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܐܬܩ̣ܛܠ ܐܒܘܗܝ. ܘܡܛܠ ܕܒܪܬ ܡܠܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ܇ ܒܢ̈ܫܐ ܠܡ̇ܠܟܐ ܕܗܘ̈ܢܝܐ ܗܘ̣ܬ. ܘܗܘ̣ܬ ܠܗ ܡܢܗ̇ ܒܪܬܐ. ܘܟܕ ܥܪܩ ܠܬܡܢ ܩܘܪ ܝܗܒܬܗ̇ ܠܗ ܒܢ̈ܫܐ. ܗܘ̣ ܕܝܢ ܟܕ ܗܘ̣ܬ ܠܗ ܦܪܣܝܐ ܕܐܬܚ̇ܬܢ ܠܡܠܟܐ܇ ܒܟܠܝܘܡ ܩܕܡܘܗܝ ܡܒ̇ܟܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܫ̇ܐܠ ܡܢܗ ܕܢܬ̣ܠ ܠܗ ܚܝܠܐ ܠܥܘܕܪܢܐ܇ ܐܝܟ ܕܢܐܬܐ ܢܩܛܘܠ ܠܪܘܪ̈ܒܢܐ ܘܢܬ̣ܩܢ ܥܠ ܡܠܟܘܬܗ. ܘܐܬܝܗܒ ܠܗ ܡܢ ܚܡܘܗܝ ܚܝܠܐ ܠܐ ܙܥܘܪ ܐܝܟ ܕܫܐܠ. ܘܟܕ ܡܢ̣ܥ ܕܢܐ̣ܬܐ ܠܐܪܥܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ܇ ܫܡ̣ܥ ܐܚܘܗܝ̣ ܘܫ̇ܢܝ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܗ̣ܘ ܕܠܐ ܢܫܬܥܒܕܘܢ ܠܗ ܒܨܒܝܢܗܘܢ ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܘܢ ܕܒܩܪܒܐ ܢܙܕܟܘܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܗܘ̣ܘܢ ܠܗ ܒ̈ܢܝ ܚܝܠ̣ܐ ܢܥ̣ܠܘܢ ܥܡܗ ܠܐܪܥܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܡܢ ܒܙܬܐ ܕܬܡ̣ܢ ܢܦ̇ܠܓ ܠܗܘܢ ܟܠܡܕܡ ܕܐܬܛܠ̣ܡܘ. ܗܢ̣ܘܢ ܕܝܢ ܕܚ̣ܠܘ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܗܘ̈ܢܝܐ ܘܐܫܠܡܘ ܠܗ. ܩܕܫ̈ܝܐ ܕܝܢ ܕܫ̣ܪܝܢ ܥܠ ܢܨܒܝܢ܇ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܗܠܝܢ ܐܦ ܗܢ̣ܘܢ ܐܫܬܥܒܕ. ܛܝ̈ܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܝܠ̣ܦ ܕܩܪܒܐ ܥܬܝܕ ܠܡ̣ܥܒܕ ܥܡ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܒܚܘܝܚܘܬܐ ܪܒܬܐ ܐܬܟ̇ܢܫ ܠܘܬܗ. ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܒ̈ܬܐ ܕܢܘܪܐ ܕܥܩܪܘ ܗܘܘ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܠܐ ܨܒ̣ܘ ܕܢܫܬ̣ܡܥܘܢ ܠܗ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟ̣ܢܫ ܚܝܠܐ ܘܐܩܪܒ ܥܡܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܬܥ̇ܫܢ ܡܢܗܘܢ܇ ܠܐ ܚ̣ܪܒ ܐܢܘܢ ܐܠܐ ܐܫܬܘܕܝ ܠܗܘܢ. ܕܐܦܠܐ ܕܢܣܓܕܘܢ ܠܢܘܪܐ ܥܨ̇ܐ ܠܗܘܢ܇ ܐܢ ܢܗܘ̣ܘܢ ܠܗ ܡܥ̇ܕܪ̈ܢܐ ܒܩܪܒܐ ܕܥܡ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܗ̣ܢܘܢ ܡܢ ܕܚܠܬܗܘܢ ܟܕ ܠܐ ܪܥ̣ܝܢ ܗܘܘ ܐܬܛܦܝܣ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܣ̣ܥܪ ܗܘܐ ܩܘܕ ܡܢ ܕܥ̣ܠ ܒ̈ܬܚܘܡܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ܇ ܒܙܒܢܗܝܢ ܥܬܝܕ ܐܢܐ ܕܐܚܘ̈ܝܟ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܠ ܐܬܘ̈ܬܐ (ܘܡܪ̈ܕ)ܘܬܐ ܕܗܘ̣̈ܝ ܒܙܒܢܗܝܢ܇ ܘܥܠ ܩܡܨܐ ܘܥܠ ܩܡܨܐ ܘܥܠ ܡܘܬܢܐ ܘܝܘܩܪܢܐ ܦܩ̣ܕܬ ܠܝ ܐܟ̈ܬܘܒ܇ ܘܗ̣ܢ̈ܝܢ ܩܕܝ̈ܡܢ ܒܙܒܢܐ܇ ܥܠܝܗܝܢ ܡ̇ܦܢܐ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܝ. ܘܕܠܐ ܬܗ̣ܘܐ ܒܠܝܠܐ ܬܫܥܝܬܐ܇ ܗܐ ܪܫ̇ܡ ܐܢܐ ܠܗܝܢ ܠܫܢ̈ܝܐ ܒܐܝ̣ܕܐ ܒܐܝܕܐ ܟܕ ܡܦ̇ܪ̈ܫܢ܇ ܘܥܠ ܟܠܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܢܗ̇ ܘܠܗ̇ ܟ̇ܬܒܢܐ ܡܕܡ ܕܐܣܬܥܪ ܒܗ̇. ܟܕ ܐܠܗܐ ܢܗ̣ܘܐ ܠܝ ܡܣ̇ܝܥܢܐ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܨܠ̈ܘܬܐ ܕܓܒܝܘܬܟ.

26 XXVI

ܚܕܝܪ ܗܘܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܚܘܠܡܢܐ ܠܟܠܗ ܐܬܪܢ. ܟ̈ܐܒܐ ܕܝܢ ܘܟܘܪ̈ܗܢܐ ܕܢܦܫ̈ܬܢ܇ ܣܓܝܐܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܕܨ̇ܒܐ ܒܚ̈ܛܝܐ ܕܢܬܘܒܘܢ ܡܢ ܚ̈ܛܗܝܗܘܢ ܘܢ̣ܐܚܘܢ܇ ܐܝܟ ܡܚܙܝܬܐ ܥܒ̣ܕܗ ܠܢ ܠܓܘܫܡܢ. ܘܫܘ̈ܚܢܐ ܡ̇ܠܝܗ ܠܟܠܗ ܦܓܪܢ. ܕܒܝܕ ܒ̇ܪܝܘܬܐ ܢܚ̇ܘܝܢ ܠܡܢܐ ܕܡ̇ܝܐ ܓ̇ܘܝܘܬܢ. ܘܒܝܕ ܟܘ̈ܬܡܬܐ ܕܦܓܪ̈ܝܢ ܢܐܠܦ ܕܟܡܐ ܣܢ̈ܝܢ ܟܘ̈ܬܡܢܐ ܕܢܦܫܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܚܛܘ. ܟܠܗܘܢ ܒܠ̣ܥܘ ܒܡܚܘܬܐ ܗܕܐ. ܥܒ̈ܝܐ ܓܝܪ ܘܢܦ̈ܩܐ ܗܘ̣ܘ ܒܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܢ ܘܡܪܒܠܢ ܗܘ̈ܝ ܐܦ̈ܐ ܕܣܓ̈ܝܐܐ ܘܡܠܝܢ ܡܘܓܠܐ. ܘܥ̈ܒܕܝܢ ܗܘܘ ܚܙܬܐ ܕܙܘܥܬܐ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܟܠܗ ܓܘܫܡܗܘܢ ܡܬܡ̣ܠܐ ܗܘܐ ܫܘ̈ܚܢܐ ܐܘ ܚܡ̈ܛܐ܇ ܥܕܡܐ ܠܦܣ̈ܐ ܕܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܘܠܬܚܬܝܐ ܕܪ̈ܓܠܝܗܘܢ. ܘܐܝܬ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܬܘܪ̈ܥܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܒܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܕܡ̈ܝܗܘܢ. ܘܐܝܬ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܬܘܪ̈ܥܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܒܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܕܡ̈ܝܗܘܢ ܗܘ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܡܓܢܐ ܗܘܬ܇ ܠܐ ܟܐܒܐ ܡܩ̇ܘܐ ܗܘܐ ܨܝܕ ܐܢܫ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ܇ ܘܠܐ ܡܘܡܐ ܐܘ ܣܘܪܚܢܐ ܗ̇ܘܐ ܗܘܐ ܒܓܘܫܡܐ. ܐܠܐ ܐܦܢ ܫܘܡ̈ܬܗܝܢ ܕܡܚܘ̈ܬܐ ܝܕܝ̈ܥ(ܢ) ܗܘ̈ܝ ܒܬܪ ܚܘܠܡܢܐ܇ ܗܕܡ̈ܐ ܒܢܛܝܪܘܬܐ ܡܫܬ̣ܒܩܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡ̇ܠܘܢ ܚܫܚܬܐ ܕܬܫܡܫܬܗܘܢ ܒܦܓܪܐ. ܡܙܕ̇ܒܢܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܒܐܘܪܗܝ ܬܠ̈ܬܝܢ ܡܕ̈ܝܢ ܚ̈ܛܐ ܒܕܝܢܪܐ ܘܣܥܪ̈ܐ ܢܢ̄.

27 XXVII

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܫܒܥ. ܒܝܘܡ ܫܒܬܥܣܪ ܕܝܢ ܒܐܝܪܚ ܐܝܪ ܕܫܢܬܐ ܗܕܐ܇ ܟܕ ܛܒ̈ܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܫܦܝܥܐܝܬ ܡܫܬܕܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ܇ ܘܥܠ̈ܠܬܐ ܒܒܘܪܟܬܐ ܣܓ̈ܝܐܢ ܗܘ̈ܝ܇ ܘܡܛܪܐ ܢ̇ܚܬ ܗܘܐ܇ ܘܦܐܪ̈ܐ ܕܐܪܥܐ ܒܙܒܢܗܘܢ ܡܬܪܒܝܢ ܗܘܘ܇ ܣܘܓܗܘܢ ܕܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܣܒܪܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ ܦܣ̣ܩܘ ܗܘܘ ܠܡܪܫܥܘ ܓܠܝܐܝܬ. ܘܟܕ ܒܓܘ̈ܬܐ ܡܬܦܪܦܥܝܢ ܗܘܘ ܐܦܠܐ ܬܘܕܝܬܐ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܡܘ̈ܗܘܒܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܢܗܘܢ ܡܫܬ̇ܕܪܐ ܗܘܬ. ܐܠܐ ܒܡܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܢ ....... ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ܇ ܘܒܟܘܪ̈ܗܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ ܡܬܚܒܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܠܐ ܣܦ̣ܩ ܠܗܘܢ ܚ̈ܛܗܐ ܟܣ̈ܝܐ ܘܓܠ̈ܝܐ ܕܒܗܘܢ ܥܢ̣ܝܢ ܗܘܘ܇ ܐܬܛܝܒܘ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ ܕܪܫܝܡ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܡܓܗ̈ܝ ܫܒܬܐ܇ ܕܡܪܩܕ ܒܗ ܐܪܟܣܛܐ ܘܡܬܩܪܝܐ ܛܪܝܡܪܝܢ. ܘܐܕܠܩ ܩܢܕܝܠܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܐܝܩܪܗ ܕܥܐܕܐ ܗܢܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢ܇ ܟܕ ܥ̇ܝܕܐ ܗܢܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܘܡܢ ܬܪܥܐ ܕܬܐܛܪܘܢ ܘܥܕܡܐ ܠܬܪܥܐ ܕܟ̈ܦܐ܇ ܣܕܝܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܥܠ ܝܕ ܢܗܪܐ. ܣܡ ܥܠ ܣܦܬܗ ܩܢܕܝ̈ܠܐ ܟܕ ܢܗܪ̈ܢ. ܘܬܠܝܢ ܗܘ̈ܝ ܒܐܣ̈ܛܘܐ ܘܒܐܢܛܝܦܘܪܘܣ ܘܒܫܘ̈ܘܐ ܥܠܬܐ ܘܒܕܘ̈ܟܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܪܘܫܥܐ ܗܢܐ ܐܬܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܣܬ̣ܥܪܬ ܐܝܟ ܕܠܟܘܘܢܗܘܢ. ܢܝܫܐ ܓܝܪ ܕܨܠܝܒܐ ܗ̇ܘ ܕܠܒܝܟ ܒܐܝܕܗ ܐܢܕܪܝܢܛܐ ܕܛܘܒܢܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܐܪܚܩ ܡܢ ܐܝܕܗ ܕܝܠܗ ܕܐܢܕܪܝܢܛܐ ܐܝܟ ܐܡܬܐ ܚܕܐ. ܘܩ̇ܘܝ ܗܟܢܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܘܕܫܒܬܐ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ. ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܚܕܒܫܒܐ܇ ܐܬ̣ܐ ܗܘ̣ ܢܝܫܐ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ ܘܐܬܩ̇ܪܒ ܠܕܘܟܬܗ. ܘܐܚ̣ܕܗ ܗܘ̣ ܐܢܕܪܝܢܛܐ ܒܐܝܕܗ. ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܠܒܝܟ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܘܒܝܕ ܐܬܐ ܗܕܐ ܐܣܬܟܠܘ ܦܪ̈ܘܫܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܡܫ. ܪܚܝܩ ܗܘܐ ܡܢ ܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ.

29 XXIX

ܐܫܬܪܝ ܕܝܢ ܐܢܣܛܘܣ ܗܓܡܘܢܐ. ܘܐܬܐ ܠܕܘܟܬܗ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܫܘܠܡܗ̇ ܕܗܕܐ ܫܢܬܐ. ܘܚܪܪ ܫܘ̈ܩܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܙܒܠܐ܇ ܘܥܩ̣ܪ ܡܨܛ̈ܦܬܐ ܕܒܢ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ ܠܐܘ̈ܡܢܐ ܒܐܣ̈ܛܘܐ ܘܒܫܘ̈ܩܐ. ܘܣ̣ܡ ܩܒܘܬܐ ܩܕܡ ܦܪܘܛܪܝܢ ܕܝܠܗ ܘܢܩ̣ܒ ܢܩ̣ܒܐ ܒܟܣ̇ܝܗ̇. ܘܟܬ̣ܒ ܠܥܠ ܡܢܗ̇. ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒܥ̇ܐ ܕܢܘܕܥ ܡܕܡ ܘܠܐ ܦܫܝܩ ܠܗ ܓܠܝܐܝܬ܇ ܢܟܬܘܒ ܘܢܫ̣ܕܐ ܒܓܘܗ̇ ܕܠܐ ܕܚܠܬܐ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܨܒܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܝܠ̣ܦ ܕܟ̇ܬܒܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܫ̇ܕܝܢ ܒܗ̇. ܘܝ̇ܬܒ ܗܘܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܒܒܝܬ ܣ̈ܗܕܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܘܕܡܪܝ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ. ܘܫ̇ܪܐ ܕܝ̈ܢܐ ܕܠܐ ܚܘܣܪܢܐ. ܘܐܬܚ̇ܝܠܘ ܛܠܝ̈ܡܐ ܥܠ ܛܠ̈ܘܡܝܗܘܢ܇ ܘܒܙܝ̈ܙܐ ܥܠ ܒܙܘܘ̈ܙܝܗܘܢ. ܘܩ̇ܪܒܘ ܠܗ ܕܝܢ̈ܝܗܘܢ ܘܕܢ ܐܢܘܢ. ܕܝ̣̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܐܥܬܩܘ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܡܫܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܘܠܐ ܐܬܬܒ̣ܥܘ܇ ܐܬܩ̇ܪܒܘ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܫܬ̣ܪܝܘ. ܒ̣ܢܐ ܕܝܢ ܦ̇ܕܦܛܢ ܗ̇ܘ ܕܠܘܬ ܬܪܥܐ ܕܟ̈ܦܐ܇ ܘܫ̇ܪܝ ܗܘܐ ܬܘܒ ܠܡܒ̣ܢܐ ܕܝܡܣܝܢ. ܕܪܫܝܡ ܗܘܬ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܕܫܢ̈ܝܐ܇ ܠܡܬ̣ܒܢܝܘ ܠܘܬ ܣܝܛܩܐ ܕܥܒܘܪܐ. ܘܦܩ̣ܕ ܕܗܘ̣ܘ ܬܠܝܢ ܐܘܡ̈ܢܐ ܥܠ ܚܢܘ̈ܬܗܘܢ ܒܡ̈ܓܗܝ ܚܕܒܫܒܐ܇ ܨܠ̈ܝܒܐ ܟܕ ܢ̇ܗܪ̈ܝܢ ܒܗܘܢ ܚܡܫܐ ܦܢ̈ܣܐ.

30 XXX

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܬܫܥ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܣܬ̣ܥܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ܇ ܡ̣ܛܐ ܬܘܒ ܙܒܢܐ ܕܥܐܕܐ ܗ̇ܘ ܕܬܫܥ̈ܝܬܐ ܕܚܢܦܘܬܐ ܡܙܕܡܪ̈ܢ ܒܗ. ܘܐܘܣܦ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܥܠ ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠܘܗܝ܇ ܘܩܕܡ ܝܘ̈ܡܬܐ ܫܒ̈ܥܐ ܣ̇ܠܩܝܢ ܗܘܘ ܟܢܝܫܐܝܬ ܡܢ ܬܐܛܪܘܢ ܒܥܕܢܐ ܕܪܡܫܐ ܟܕ ܠܒܫܝܢ ܟܬܢ̈ܝܬܐ܇ ܘܡܟ̇ܣܝܢ ܦܩ̈ܝܠܐ ܘܫ̣ܪ̈ܝܢ ܚܨܝ̈ܗܘܢ ܘܢ̇ܗܪ̈ܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܩܢܕܝ̈ܠܐ ܘܡܥܛܪܝܢ ܡܘܩܠܐ ܘܫ̇ܗܪܝܢ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܘܡܬܟܪܟܝܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܘܡܩ̇ܠܣܝܢ ܠܐܪܟܝܣܛܐ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ܇ ܒܙܡܪܐ ܘܒܩܥܬܐ ܘܒܐܣܛܪܢܝܐ. ܘܒܗܠܝܢ ܥܠ̈ܬܐ܇ ܐܕܫ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܐܦ ܡܢ ܕܠܡ̣ܐܙܠ ܠܨܠܘܬܐ܇ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡ̇ܝܬܐ ܗܘܐ ܥܠ ܒܠܗ ܘܠ̇ܝܬܐ. ܐܠܐ ܒܚܬܝܪܘܬܐ ܡ̇ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܒܢܟܦܘܬܐ ܕܐܒܗ̈ܝܗܘܢ܇ ܕܠܐ ܠܡ ܝ̇ܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܡܥ̣ܒܕ ܗܠܝܢ ܐܟܘܬܢ. ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ. ܕܒܘܪ̈ܐ ܐܦ ܗܕܝ̈ܘܛܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܥܡܘܪ̈ܝܗ ܕܡܕܝܢܬܐ܇ ܕܒܙܒ̈ܢܐ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܣ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܒܪܘܫܥܐ܇ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܐܢܫ ܕܡܟ̇ܘܢ ܘܠܐ ܕܡ̇ܟܣ ܘܠܐ ܕܡ̇ܪܬܐ. ܘܟܕ ܛܒ̣ ܒܐܘܪܗܝ ܐܣܬܩܒܠ ܗܘܐ ܐܟܣܢܝܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܡܒܘܓ܇ ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܣܬ̣ܒܪ ܕܡܩ̇ܒܠܐ ܥܠܘܗܝ ܕܢܐܠܐܐ ܒܡܠܦܢܘܬܐ܇ ܠܐ ܡ̇ܠܠ ܥܡܗܘܢ ܥܠ ܗܢܐ ܫܪܒܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܕ ܝܘܡ. ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܒܡܪܚܡܢܘܬܗ܇ ܚ̇ܘܝ ܠܗܘܢ ܓܠܝܐܝܬ܇ ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܥܠܝܗܘܢ܇ ܕܢܬܟ̣ܠܘܢ ܡܢ ܥܘܠܗܘܢ. ܒܣ̈ܠܝܩܘܣ ܓܝܪ ܬܪ̈ܬܝܢ ܘܒܝܬ ܦܫܘܪܬܐ ܕܕܡܣܝܢ ܩܝܛܝܬܐ ܢܦ̣ܠ ܘܒܝܕ ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܢܫ ܠܐ ܐܟܝ ܬܡܢ. ܒܕ ܛܒ̣ ܐܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇܇ ܕܦ̇ܠܚܝܢ ܠܓܘ ܘܠܒܪ. ܘܠܐ ܡܝ̣ܬܘ ܡܢܗܘܢ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܬܪ̈ܝܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܐܬܪܒ̣ܨܘ ܟܕ ܥ̇ܪܩܝܢ ܡܢ ܩܠܐ ܕܡܦܘܠܬܐ ܒܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܡ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܡܬܬ̣ܠܝܢ ܒܗ ܡܢ ܬܪ̈ܝܢ ܓܒ̈ܘܗܝ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܠܡ̇ܟܪܟܘܬܗ܇ ܐܬܬ̇ܗܝܘ ܒܗܢܐ ܚܪܝܢܐ ܕܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܢܦܘܩ ܩܕܡܝܐ. ܘܢܦ̣ܠ ܥܠܝܗܘܢ ܟ̈ܐܦܐ ܘܡܝ̣ܬ. ܡ̇ܘܕܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܟܠܗܘܢ ܦܪ̈ܘܫܐ܇ ܕܚܣ̣ܟܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܐܒܠܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ. ܥܬܝܕ ܗܘܬ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܝܡܣܝܢ ܕܬ̇ܣܚܐ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܩܪ̈ܝܒܐ. ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܢܦܠ̣ܬ ܥܕܡܐ ܕܟ̈ܐܦܝܗ̇ ܬܚ̈ܬܝܬܐ ܕܥܠ ܦܘܡܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܒܢ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ܇ ܐܬܥ̣ܩܪ ܡܢ ܕܘܟ̈ܝܬܗܝܢ.

34 XXXIV

ܒܐܪܚ ܐܒ ܕܝܢ ܕܝܠܗ̇ ܕܫܢܬܐ ܗܕܐ܇ ܐܬ̣ܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣ܇ ܩܘܢܓܝܢ ܒܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܒܐܪܚ ܐܠܘܠ ܕܝܢ ܗܘ̣ܐ ܙܘܥܐ ܥܫܝܢܐ. ܘܩܠܐ ܪܒܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܫܬ̣ܡܥ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܪܥܐ ܡܢ ܫܪ̈ܫܝܗ̇ ܐܬܬܙܝܥܬ ܒܗ ܒܩܠܐ ܗ̇ܘ܇ ܘܟܠܗܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܘܡܕܝ̈ܢܬܐ ܐܪܓܫ ܒܗ ܒܩܠܐ ܗ̇ܘ ܘܒܙܘܥܐ. ܘܫܡ̈ܥܐ ܬܟ̈ܝܒܐ ܘܛܒ̈ܐ ܕܠܐ ܫ̇ܦܪ̈ܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܢ̈ܝܢ ܐܬ̣ܘ ܠܢ. ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܚܕܚ̈ܕܢܐ܇ ܐܬܐ ܬܡܝܗܬܐ ܐܬܚ̣ܙܝܬ ܒܢܗܪܐ ܦܪܬ ܘܒܚܡܝܡܬܐ ܕܐܒܪܢܐ. ܕܓ̣ܙ ܪܕܝܐ ܕܢܒܥܝ̈ܗܘܢ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ. ܘܠܐ ܡܣܬܒܪܐ ܠܝ ܕܕܓܠܐ. ܡܛܠ ܕܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܡܨ ܛܪܝܐ ܗܝ ܐܪܥܐ ܒܙܘ̈ܥܐ. ܘܓ̇ܕܫ ܕܐܦ ܡ̈ܝܐ ܕܪܕܝܢ ܒܗܝܢ ܒܕܘ̈ܟܝܬܐ ܕܦܩ̈ܥܢ ܢܬܟ̣ܠܘܢ ܡܢ ܡܪܕܝܬܗܘܢ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܠܓܒܐ ܐܚܪܢܐ ܡܨܛܠ̣ܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܟܕ ܡܫܬ̇ܥܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܬܡܢܥܣܪ̈ܐ. ܥܠ ܡܣܡ ܒܪ̈ܝܫܐ. ܕܐܬܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܥܠ ܒܥ̈ܠܕܒܒܘܗܝ܇ ܒܝܕ ܙܘܥܐ ܕܐܪܥܐ ܘܬܘܠܚܐ ܕܛܘܪ̈ܐ܇ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡ̇ܘܕܥ܇ ܕܐܦ ܗܕܐ ܐܣܬ̣ܥܪܬ̇. ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܐܬܓܠ̣ܝܘ ܡܒܘ̈ܥܐ ܕܡ̈ܝܐ. ܘܐܬܚ̣ܙܝ ܫ̈ܬܐܣܝܗ̇ ܕܬܝܒܝܠ. ܡܢ ܟܐܬܟ ܡܪܝܐ. ܐܬܬ̣ ܕܝܢ ܐܦ ܐܝܓܪܬܐ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܗܢܐ܇ ܘܐܬܩܪܝܬ ܩܕܡ ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܥܕܬܐ܇ ܕܢܦ̣ܠܬ ܢܝܩܦܘܠܝܣ ܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܫܠܝܐ. ܥܕܢ ܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ. ܘܚܡ̣ܠܬ ܒܓܘܗ̇ ܟܠܗܘܢ ܥ̇ܡܘܪ̈ܝܗ̇. ܐܦ ܐܟܣ̈ܢܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ. ܘܐܚ̈ܐ ܡܢ ܐܣܟܘ̈ܠܐ ܕܝܠܢ ܕܚ̇ܙܩܝܢ ܗܘܘ ܠܬܡܢ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܟܚ ܒܓܘܗ̇ ܬܡܢ ܐܬܛܡܪܘ. ܘܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܕܐܬ̣ܘ ܐܫܬܥܝܘ ܠܢ. ܟܠܗ ܓܝܪ ܫܘܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܟ̇ܪܟ܇ ܘܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܓܘ ܡܢܗ̣ ܐܬܗ̣ܦܟ ܒܠܠܝܐ ܗ̇ܘ܇ ܘܠܐ ܦ̣ܫ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܒܚ̈ܝܐ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܬܪ̈ܝܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܢ. ܕܕܡ̇ܟܝܢ ܗܘܘ ܒܣܬܪ ܩܢܟܐ ܕܡܕܒܚܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܟܕ ܢܦ̣ܠ ܬܛܠܝܠܐ ܕܒܝܬܐ ܗ̇ܘ. ܕܕܡ̇ܟܝܢ ܗܘܘ ܒܗ܇ ܐܣܬܡܟ ܚܕ ܓܒܐ ܕܩܝ̈ܣܘܗܝ ܥܠ ܐܣܬܐ ܕܝܠܗ ܕܡܕܒܚܐ ܘܠܐ ܛܡܪ ܐܢܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܐܫܬ̇ܥܝ ܠܝ ܐܚܐ ܚܕ ܪܚ̇ܡܐ ܫܪܪܐ܇ ܕܒܥܕܢܐ ܕܪܡܫܐ ܕܗ̇ܘ ܠܠܝܐ ܕܒܗ ܢܦ̣ܠܬ܇ ܒܓܘܗ̇ ܡ̇ܓܣܝܢ ܗܘܝܢ. ܐܢ̣ܐ ܘܚܕ ܚܒܪܝ. ܘܐܬܩ̇ܛܦܬ ܠܗ ܘܐܡܪ ܠܝ ܩܘܡ ܢ̇ܦܩܝܢܢ ܒ̇ܝܬܝܢܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ܇ ܒܚܦܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܠܢ ܥ̇ܝܕܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܠܡܒ̣ܬ ܗܪܟܐ. ܕܐܐܪ ܟܐܝܪ ܥܠܝ ܘܠܐ ܐܬܝܐ ܠܝ ܫ̣ܢܬܐ. ܘܩܡ̣ܢ ܐܢܐ ܘܗ̣ܘ. ܘܢܦ̣ܩܢܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܒܬ̣ܢܢ ܒܚܦܪܐ ܗ̇ܘ ܐܝܟ ܥܝ̇ܕܢ. ܘܟܕ ܩܪܒ ܥܕܢܐ ܕܢܓ̣ܗ܇ ܐܥܝܪܬܗ ܠܐܚܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܝ ܘܐܡܪܬ ܠܗ. ܩܘܡ ܠܟ ܡܛܠ ܕܢܓ̣ܗܬ ܠܗ. ܘܢܥܘܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܢܣܥܘܪ ܣܘܥܪܢܢ. ܘܩ̣ܡܢ ܐܢܐ ܘܗ̣ܘ ܘܐܬ̣ܝܢ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܫܟܚܢܗ̇ ܟܕ ܗܦܝܟܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܝܗ. ܘܛܡܝܪܝܢ ܬܡܢ ܐܢܫ̈ܐ ܘܒܥܝܪܐ. ܘܬܘܪ̈ܐ ܘܓܡ̈ܠܐ. ܘܐܙܠ ܗܘܐ ܩܠܐ ܕܢܗܓܗܘܢ ܡܢ ܓܘ ܐܪܥܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܬܟ̇ܢܫܘ ܠܬܡܢ܇ ܐܦܩܘܗܝ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܬܚܝܬ ܩܝ̈ܣܐ ܗܠܝܢ ܕ(ܬܛܠܝܠܐ) ܕܡܣ̇ܬܪ ܗܘܐ ܒܗܘܢ. ܘܒ̇ܥܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ ܕܒܗܘܢ ܢܫܡܠܝܘܗܝ ܠܐܪܙܐ. ܡܛܠ ܕܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܗܦܝܟܐ ܗܘܬ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܡܕܡ ܕܩ̇ܐܡ. ܘܟܐܝܢ ܐܣܬܩܒܠ ܥܒ̇ܪ ܐܘܪܚܐ ܐܢܫ ܛܘܒܢܐ܇ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗ ܦ̈ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܘܩܠܝܠ ܚܡܪܐ܇ ܘܩ̇ܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܘܨܠܝ. ܘܫܘܬܦ ܐܢܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܠܐܪܙܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܕܡ̇ܐ ܗܘܐ ܒܥܕܢܐ ܗ̇ܘ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ̣ ܠܠܘܛ ܙܕܝܩܐ ܟܕ ܡܢ ܣܕܘܡ ܐܬܦ̇ܠܛ. ܘܗܠܝܢ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܣ̈ܦܩܢ.

36 XXXVI

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܚܕܥܣܪܐ܀ ܒܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܘܠܗܘܢ ܙܘ̈ܥܐ ܘܓܘ̈ܢܚܐ ܐܢܫ ܡܢܢ ܡܢ ܒܝܫ̈ܬܗ̣ ܠܐ ܐܬܟ̣ܠܝ. ܘܕܠܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܦ̣ܫ ܐܬܪܢ ܘܡܕܝܢܬܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܠܡܪܕܘܬܐ ܐܬܢܛܪܢ. ܘܕܠܐ ܕܚܠܘܢ ܫ̈ܡܥܐ ܕܪܘܚܩܐ܇ ܒܠ̣ܥܢ ܡܚܘܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܐܣܝܘܬܐ. ܢܙ̇ܕܩ ܗܟܝܠ ܠܟܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܢܐܡܪ. ܕܙܕܝܩ ܗܘ̣ ܡܪܝܐ ܘܛܒ ܬܪ̈ܝܨܝܢ ܕܝ̈ܢܘܗܝ. ܕܗܐ ܒܡܓܪܬ ܪܘܚܗ ܥܕܟܝܠ܇ ܒܝܕ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܨܒ̇ܐ ܠܡܬ̣ܟܣܢ ܡܢ ܒܝ̈ܫܬܢ. ܒܐܪܚ ܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܕܫܢܬܐ ܗܕܐ܇ ܒܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܒܗ ܝܘܡ ܫܒܬܐ܇ ܥܡ ܡܣ̈ܩܝ ܫܡܫܐ ܢܘܗܪܗ ܡܢܗ ܐܬܚ̣ܛܦ ܘܓܝܓܠܐ ܕܢܘܗܪܗ̣ܠܣܐܡܐ ܕܡ̇ܝܐ ܗܘܬ. ܘܙܠܝ̈ܩܐ ܕܡܬܚ̣ܙܝܢ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܥܝ̈ܢܝܢ ܡܬܒ̈ܩܝܢ ܗܘ̈ܝ ܒܗ ܕܠܝܠܐܝܬ ܕܠܐ ܥܘܘܟܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ܇ ܨܡ̈ܚܐ ܐܘ ܙܠܓ̈ܐ ܐܘ ܙܠܝ̈ܩܐ ܕܬܟ̇ܣܝܢ ܠܗ̈ܝܢ ܡܢ ܕܢܚܘܪ̈ܢ ܒܗ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܦܫܝܩ ܠܢ ܠܡܚ̣ܪ ܒܣܗܪܐ܇ ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܗ ܚ̇ܝܪܝܢ ܗܘܝܢ. ܘܩ̇ܘܝ ܗܟܢܐ ܥܕܡܐ ܠܐܦ̈ܝ ܐܡ̈ܢܐ ܫܥ̈ܝܢ. ܐܪܥܐ ܕܝܢ ܕܕܢܝܚ ܗܘܐ ܥܠܝܗ̇ ܩܠܝܠ ܒܘܗܪܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ܇ ܡ̇ܣܒܗܐ ܗܘܬ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܩܛܡܐ ܐܘ ܟܒܪܝܬܐ ܒܕܝܪ ܗܘܐ ܥܠܝܗ̇. ܗܘ̣ܬ ܕܝܢ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܢ̣ܐ ܐܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܕܚܠܬܐ ܘܕܙܘܥܬܐ ܒܫܘܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܡܠܟܗ̇܇ ܘܟܐܢܘܬܐ ܕܥ̇ܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܒ̈ܙܒܢܐ ܩܕܡ̈ܝܐ܇ ܫܘܬ ܠܡܩܒܠܘ ܒܘܪܟܬܐ ܡܢ ܡܪܢ. ܩܪܝܒܐ ܗܘܬ ܠܡܚ̣ܡܠ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܒܙܒܢܐ ܗܢܐ܇ ܡܛܘܠ ܣܘܓܐܐ ܕܚ̈ܛܗܝܗܘܢ. ܬܘܪܥܬܐ ܓܝܪ ܗܘܬ ܒܫܘܪܐ ܡܢ ܬܝܡܢܐ ܠܬܪܥܐ ܪܒܐ܇ ܘܡܢ ܟ̈ܐܦܝܗ̇ ܕܕܘܟܬܐ ܐܬܒ̇ܕܪܘ ܠܪܘܚܩܐ ܡܢܗ̇ ܠܐ ܙܥܘܪ. ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܝܢ ܕܐܒܘܢ ܡܪܝ ܦܛܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܥܘ̈ܬܐ ܗܘ̈ܝ. ܘܟܠܢܫ ܪ̈ܚܡܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒ̇ܥܐ ܗܘܐ. ܕܒ̣ܪ ܓܝܪ ܠܟܠܗ ܩܝ̇ܡܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܘܕܢ̈ܫܐ܇ ܘܠܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܇ ܥܬܝܪ̈ܐ ܥܡ ܡܣ̈ܟܝܢܐ܇ ܘܓܒܪ̈ܐ ܥܡ ܢܫ̈ܐ ܛܠ̈ܝܐ܇ ܘܟܕ ܛܥܢܝܢ ܨ̈ܠܝܒܐ ܒܟܠܗܘܢ ܫܘ̈ܩܝܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ܇ ܒܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܒܬܫ̈ܒܚܬܐ ܘܒܠܒܘ̈ܫܐ ܐܘܟ̈ܡܐ ܕܡܘܟܟܐ. ܐܦ ܕܝܪ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ ܕܒܐܬܪܢ܇ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܩܝ̈ܡܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܒܨ̈ܠܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܢܘܗܪܗ ܕܫܡܫܐ ܥܠ ܕܘܟܬܗ ܬ̣ܩܢ܇ ܘܠܘܒܒܐ ܩܠܝܠ̣ ܗܘ̣ܐ ܠܢ.

38 XXXVIII

ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܒܛܒ̈ܐ ܘܒܐܬܘ̈ܬܐ ܡܬܪܕܝܢ ܗܘܝܢ. ܡܟܐ ܕܝܢ ܘܠܗܠ܇ ܡܢ̣ܘ ܣ̇ܦܩ ܠܡܐܡܪ ܐܘܠܨܢܐ ܕܚܕܪܗ ܠܐܬܪܢ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܦܢ̈ܝܬܐ. ܒܐܪܚ ܐܕܪ ܕܫܢܬܐ ܗܕܐ. ܢܦ̣ܩ ܥܠܝܢ ܩܡܨܐ ܡܢ ܐܪܥܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܗ ܗܟܢܐ ܐܣܒܪܢܢ܇ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܢܨܒܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܐܪܥܐ ܢܦܩ̣ܬ ܥܠܝܢ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܗܘ̣ ܐܐܪ ܓ̇ܣܐ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠܝܢ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܬܘܒ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܥܠܝܢ ܢ̇ܚܬ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܙܚܠܐ܇ ܐܟ̣ܠ ܘܓ̇ܡܪ ܥܪܒ ܟܠܗ̇. ܘܟܠܗ ܒܝܬ ܪ̈ܝܫܥܝܢܝܐ ܘܒܝܬ ܬܠܝ̈ܐ܇ ܘܒܝܬ ܐܘܪ̈ܗܝܐ. ܘܡܢ ܕܦ̣ܪܚ ܗ̇ܘܐ ܗܘ̣ܐ ܡܬܚܐ ܕܣܪ̈ܢܘܗܝ܇ ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܕܐܬܘܪ ܘܥܕܡܐ ܠܝܡܐ ܕܡܥܪܒܐ. ܠܓܪܒܝܐ ܕܝܢ ܐܙ̣ܠ ܥܕܡܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܒܝܬ ܐܘܪ̈ܛܝܐ. ܘܐܟ̣ܠ ܘܐܚܪܒ ܐܢܘܢ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ܇ ܘܓ̇ܡܪ ܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܩܪܒܐ܇ ܢܚܙܝܗ̇ ܒܥܝ̈ܢܝܢ ܠܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܥܠ ܒܒܠܝܐ. ܕܐܝܟ ܦܪܕܝܣܐ ܕܥܕܢ ܐܪܥܐ ܩܕܡܘܗܝ܇ ܘܒܬܪܗ ܡܕܒܪܐ ܚܪܒܐ. ܘܐܠܘ ܠܐ ܪܡܙܗ ܕܡܪܝܐ ܟܠ̣ܝܗܝ܇ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܠܒܥܝܪܐ ܐܟ̇ܠ ܗܘܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܫܡܥܢܢ ܕܥܒ̣ܕ ܗܘܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܩܘܪ̈ܝܐ. ܕܣܡ ܐܢܫܐ ܝܠܘܕܐ ܙܥܘܪܐ ܒܚܩܠܐ ܟܕ ܥ̇ܒܕܝܢ ܥܒ̇ܕܐ܇ ܘܥܕ ܐܙܠܝܢ ܡܢ ܪܝܫܗ̇ ܠܪܝܫܗ̇ ܕܚܝܩܠܐ ܫܘܚ ܥܠܘܗܝ ܘܓܠܙܗ ܡܢ ܚܝ̈ܐ. ܘܡܚܕܗ̇ ܒܐܪܚ ܢܝܣܢ ܫܪܝ ܠܡܗ̣ܘܐ ܝܘܩܪܢܐ ܕܥܒܘܪܐ ܘܕܟܠܡܕܡ. ܘܡܙܒܢܝܢ ܗܘܘ ܐܪ̈ܒܥܐ ܡ̈ܕܝܢ ܚ̈ܛܐ ܒܕܝܢܪܐ. ܘܒܐܪܚ ܚܙܝܪܢ ܘܬܡܘܙ ܡܬܦܪܣܝܢ ܗܘܘ ܥܡܘܪ̈ܝܗܘܢ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ ܠܡܚܐ. ܘܙܪܥ ܦܪܓܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܚܫܚܬܐ܇ ܘܠܐ ܣܦܩ ܠܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܟܫܪ. ܘܥܕ ܡܫܬܠܡܢܐ ܫܢܬܐ. ܕܐܘܢܐ ܚܕܪ ܐܢܘܢ ܠܒ̈ܢܝܢܫܐ ܡܢ ܟܦܢܐ܇ ܘܙܒܢܘ ܩܢܝܢܗܘܢ ܒܦܠܓܘܬ ܛܝ̈ܡܘܗܝ. ܒܥܝܪܐ ܘܬܘܪ̈ܐ ܘܥܢܐ ܘܚܙܝܪ̈ܐ. ܘܡܛܠ ܕܐܟ̣ܠ ܩܡܨܐ ܠܟܠܗ̇ ܥܠܠܬܐ܇ ܘܠܐ ܫܒ̣ܩ ܪܥܝܐ ܐܘ ܬܘܪܣܝܐ. ܠܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܠܐ ܠܒܥܝܪܐ. ܘܐܪܦܝܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ܇ ܘܫ̇ܢܝܘ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܓܪܒܝܐ ܘܕܡܥܪܒܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܡܚ̈ܝܠܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܩܘܪ̈ܝܐ. ܘܣ̈ܒܐ ܘܛܠ̈ܝܐ܇ ܘܢܫ̈ܐ ܘܝ̈ܠܘܕܐ܇ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܢܩܘ ܡܢ ܟܦܢܐ܇ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܗ̇ܠܟܘ ܘܠܡܐܙܠ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܚܝܩܐ. ܥܠܘ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܢܚܕܪܘܢ ܘܢܐܚܘܢ. ܘܨܕܝ ܩܘܪ̈ܝܣ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܐܓܘܪ̈ܣܐ ܡܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܡܕܘ ܡܢ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ܇ ܐܦܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܙܠܘ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܚܝܩܐ. ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܥܠ ܥܡܐ ܐܝܣܪܠܝܐ܇ ܕܠܟܪ ܕܢ̇ܦܩܝܢ ܗܘܘ ܐܝܕܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̇ܘܝܐ ܗܘܬ ܥܠܝܗܘܢ ܠܒܝܫܬܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܗܘܢ ܓ̣ܕܫ. ܨܦܚ̣ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܡܘܬܢܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܙܠܘ ܠܗܘܢ. ܘܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠܘ ܠܐܘܪܗܝ܇ ܬܘܒ ܡܘܬܢܐ ܐܕܪܟ ܐܢܘܢ. ܗ̇ܘ ܕܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܫܬܥܢܐ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܣ̇ܦܩ ܐܢܐ. ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܗܘ̣ܐ ܕܝܢ ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܕܠܝܬ ܐܢܫ ܕܣ̇ܦܩ ܕܢܐܡܪܝܘܗܝ.

39 XXXIX

ܗܫܐ ܕܝܢ ܥܠ ܝܘܩܪܢܐ ܕܒܥ̣ܝܬ ܡܢܝ ܐܟܬܘܒ ܠܟ܇ ܠܐ ܓܝܪ ܗܘܝܬ ܕܥܠ ܗܕܐ ܡܕܡ ܐܪܫܘܡ. ܥ̇ܨܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܢܦܫܝ ܕܠܐ ܬܣܬܒܪ ܠܟ. ܕܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܦܘܩܕܢܟ ܐܒܣܝܬ. ܡܙܕܒܢܢ ܗܘ̈ܝ ܚ̈ܛܐ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ܇ ܐܪ̈ܒܥܐ ܡܕ̈ܝܢ ܚ̈ܛܐ ܒܕܝܢܪܐ. ܘܣܥܪ̈ܐ ܫ̈ܬܐ. ܚ̈ܡܨܐ ܩܒܐ ܒܚܡܫ̈ܡܐܐ ܢܘ̈ܡܝܢ. ܘܩܒܐ ܕܓܘ̈ܡܐ ܒܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܢܘ̈ܡܝܢ. ܘܩܒܐ ܕܛܠܦ̈ܚܐ ܡܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܢܘ̈ܡܝܢ. ܒܣܪܐ ܕܝܢ ܥܕܟܝܠ̣ ܠܐ ܝܩ̣ܪ. ܐܠܐ ܟܡܐ ܕܙܒܢܐ ܩ̇ܪܒ ܗܘܐ ܠܩܕܡܘܗܝ. ܝܘܩܪܢܐ ܣ̇ܓܐ ܗܘܐ܇ ܘܐܘܠܨܢܐ ܕܟܦܢܐ. ܥ̇ܫܢ ܗܘܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܘܫܘܝܬܐ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܐܟܠ ܗܘܐ ܗܘ̣ܬ܇ ܕܠܒܘܫ̈ܐ ܘܕܡ̈ܐܢܐ ܘܕܨܒܘ̈ܬܐ ܕܒ̈ܬܐ܇ ܟܕ ܒܦܠܓܘܬ ܛܝܡܝ̈ܗܝܢ ܐܘ ܒܚܕ ܡܢ ܬܠ̈ܬ ܡܙܕܒܢܢ ܗܘ̈ܝ ܨܒ̈ܘܬܐ܇ ܘܠܐ ܣ̈ܦܩܢ ܗܘ̈ܝ ܠܡܬܪܣܝܘ ܡܪ̈ܝܗܝܢ܇ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬ ܝܘܩܪܢܐ ܕܠܚܡܐ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܚܙ̣ܩ ܐܒܘܢ ܡܪܝ ܦܛܪܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ܇ ܕܢܦܝܣܝܘܗܝ̣ ܠܡܫ̣ܒܩ ܣܘܢܛܠܝܐ. ܠܒ̣ܟ ܕܝܢ ܕܝ̇ܢܐ ܠܡܪܝ ܩܘܪ̈ܝܐ ܘܐܠ̣ܨ ܐܢܘܢ ܐܘܠܨܢܐ ܪܒܐ ܘܬܒ̣ܥ ܐܢܘܢ. ܘܥܕ ܗܘ̣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡܠܟܐ܇ ܕܗܒܐ ܡܢ ܕܝ̇ܢܐ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܫܬ̇ܕܪ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܣ̣ܠܩ ܠܗ ܕܗܒܐ܇ ܠܐ ܨܒ̣ܐ ܠܡܫ̣ܒܩ ܕܠܐ ܕܝܢ ܢܫ̇ܪܝܘܗܝ ܠܐܒܘܢ ܣܦܝܩܐܝܬ܇ ܫܒ̣ܩ ܒܦܠܣ ܠܩܘܪ̈ܝܝܐ ܘܛܝ̈ܡܝ ܕܝ̇ܗܒܝܢ ܗܘܘ. ܘܚܪܪ ܠܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܠܐ ܢܡ̣ܠܘܢ ܡܝ̈ܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ.

40 XL

ܘܗ̣ܘ ܬܘܒ ܕܝ̇ܢܐ ܚܙ̣ܩ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܣܝܪ ܣܝܦܗ. ܘܫ̣ܒܩ ܠܐܘܣܝܒ ܠܡ̣ܛܪ ܕܘܟܬܗ ܘܠܡܕܒܪܘ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܟܕ ܚܙ̣ܐ ܗܘ̣ ܗܢܐ ܐܘܣܒ܇ ܕܠܐ ܡܡܕܝܢ ܢܚ̈ܬܘܡܐ ܠܡܥܒܕ ܠܚܡܐ ܠܫܘܩܐ܇ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܩܘܪ̈ܝܝܐ ܕܡܠܝܐ ܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܛܠ ܡܣ̈ܟܢܐ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܚܡܐ ܒܒ̈ܬܝܗܘܢ܇ ܦܩ̣ܕ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ ܢܥ̣ܒܕ ܠܚܡܐ ܘܢܙ̇ܒܢ ܒܫܘܩܐ. ܘ̈ܐܬܝ ܢܫ̈ܐ ܝܗܘ̈ܕܝܬܐ܇ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗܝܢ ܚ̈ܛܐ ܡܢ ܐܦܬܛܢ. ܘܥܒ̈ܕܢ ܠܚܡܐ ܠܫܘܩܐ. ܡܬܐܠܨܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܡܣ̈ܟܢܐ ܐܦ ܗܟܢܐ܇ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܛܝ̈ܡܐ ܠܡܙܒܢ ܒܗ̈ܝܢ ܠܚܡܐ. ܘܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܒܫܘ̈ܩܐ ܘܒܐܣ̈ܛܘܐ ܘܒܕܪ̈ܬܐ ܠܡܚ̣ܕܪ ܠܗܘܢ ܦܬܬܐ ܕܠܚܡܐ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܐܢܫ ܕܡܫܪܬܚ ܗܘܐ ܠܚܡܐ ܒܒܝܬܗ. ܘܡܐ ܕܚ̣ܕ ܗܘܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡ̈ܥܐ ܘܠܐ .... ܕܢܙ̣ܒܢ ܒܗܝܢ ܠܚܡܐ܇ ܙܒ̇ܢ ܗܘܐ ܠܗ ܒܗܝܢ ܠܦܬܐ܇ ܐܘ ܟܪܒܐ ܐܘ ܡܘܠܟܝܢ. ܘܐܟ̇ܠ ܚܝܐܝܬ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܗܘ̣ܐ ܝܘܩܪܢܐ ܕܝܪܩܐ ܘܚܣܝܪܘܬܐ ܕܟܠܡܕܡ ܒܡܕܝܢܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ. ܗܟܢܐ. ܘܣܥܘ ܐܢܫ̈ܐ ܘܥܠܘ ܠܕܘܟܝ̈ܬܐ ܩܕܝܫ̈ܬܐ܇ ܘܡܢ ܟܦܢܗܘܢ ܐܟܠܘ ܩܘܕܫܐ ܐܝܟ ܠܚܡܐ ܫܚܝܡܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܓܘܫܡ̈ܐ ܡܝ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܬܐܟܠܝܢ ܦܣ̣ܩܘܢ ܘܒ̇ܫܠܘ ܘܐܟܠܘ. ܘܣܗܕܐ ܕܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܪܝܪܘܬܟ܀

42 XLII

ܕܝܡܣܬܢ ܕܝܢ ܗܓܡܘܢܐ ܟܕ ܣ̣ܠܩ ܠܘܬ ܡܠܟ̣ܐ. ܐܘܕܥܗ ܥܠ ܗܢܐ ܐܘܠܨܢܐ. ܘܝ̣ܗܒ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܗܒܐ ܠܐ ܙܥܘܪ ܕܢܦ̇ܠܓ ܠܡܣܟ̈ܢܐ. ܘܟܕ ܐܬ̣ܐ ܡ̣ܢ ܠܘܬܗ ܠܐܘܪܗܝ܇ ܛܒ̣ܥ ܡܢܗܘܢ ܐܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܩܕ̈ܠܝܗܘܢ ܒܛܒ̈ܥܐ ܕܐܒܪܐ. ܘܝ̇ܗܒ ܗܘܐ ܠܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܝܛܪܐ ܕܠܚܡܐ ܒܝܘܡܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡ̣ܚܐ܇ ܡܛܠ ܕܡܫ̇ܢܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܕܟܦܢܐ ܕܕ̇ܝܒ ܐܢܘܢ. ܘܥܫ̣ܢ ܡܘܬܢܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܐܪܚ ܬܫܪܝ ܐܚܪܝ. ܘܬܘܒ ܒܐܪܚ ܟܢܘܢ ܩܕܡ܇ ܟܕ ܫ̇ܪܝ ܠܡܗ̣ܘܐ ܩܘܪܫܐ ܘܓܠܝܕܐ܇ ܡܛܠ ܕܒܐܣ̈ܛܘܐ ܘܒܫܘ̈ܩܐ ܒ̇ܝܬܝܢ ܗܘܘ܇ ܥܠ ܫ̣ܢܬܗܘܢ ܫ̣ܢܬ ܡܘܬܐ ܡ̇ܕܪܟܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ. ܦ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܫܒܪ̈ܐ ܘܝ̈ܠܘܕܐ ܒܟܠ ܫܘ̈ܩܝܢ܇ ܕܐܝܬ ܕܡܝ̈ܬܢ ܐܡܗ̈ܬܗܘܢ܇ ܘܐܝܬ ܕܫܒ̈ܩܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗܘܢ. ܘܥܪ̈ܩܢ ܡܐ ܕܒ̇ܥܝܢ ܠܡܠܥ̣ܣ. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܕܢܬܠ̈ܢ ܠܗܘܢ. ܘܫܕܝ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܫܠ̈ܕܐ ܒܟܠ ܫܘ̈ܩܝܢ ܟܕ ܡܦܪ̈ܣܝܢ. ܘܠܐ ܡܡܕܝܢ ܗܘܘ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܠܡܥܦܝܘ ܐܢܘܢ. ܡܛܠ ܕܥܕ ܡ̇ܦܩܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܡܝ̣ܬ܇ ܡܚܕܗ̇ ܕܥܛ̣ܦܘ ܗܘܘ܇ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܒܫܩܠ ܛܥܢܐ ܕܝܢ ܕܡܪܝ ܢܘܢܐ ܒܣܢܕܟܪܐ܇ ܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܐܚ̈ܐ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ܇ ܘܡܟ̇ܢܫܝܢ ܠܗܝܢ ܠܫܠ̈ܕܐ ܗܠܝܢ. ܘܟ̇ܢܫܐ ܗܘܬ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܠܬܪܥܐ ܕܟܣܢܕܘܟܝܢ܇ ܘܢ̇ܦܩܝܢ ܗܘܘ ܘܩ̇ܒܪܝܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܨܦܪܐ ܠܨܦܪܐ. ܘܐܦ ܪ̈ܒܝ ܒ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ. ܡܪܝ ܬܘܬܐܝܠ ܩܫܝܫܐ. ܘܡܪܝ ܐܣܛܪܛܢܝܩܐ. ܗ̇ܘ ܕܒܬܪ ܙܒܢܐ ܫܬ̣ܘܝ ܠܕܪܓܐ ܕܐܦܝܣܩܦܘܬܐ ܒܚܪܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܐܬܩܢܘ ܐܓܘܪܪܐ ܚܕ ܒܒܢܝ̈ܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܥ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫ̇ܢܩܝܢ܇ ܘܡ̇ܓܣܝܢ ܬܡܢ. ܘܡܫܬܟܚܢ ܗܘ̈ܝ ܫܠ̈ܕܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܐܘܓܪܪܐ܇ ܘܩ̇ܒܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܥܡ ܕܟܣܢܕܘܟܝܢ.

43 XLIII

ܘܗܓܡܘܢܐ ܣܪܦ ܬܪ̈ܥܐ ܕܒܣ̈ܠܝܩܘܣ ܕܠܘܬ ܕܝܡܣܝܢ ܣܬܘܝܬܐ܇ ܘܐܡܪܝ ܒܗ̇ ܬܒܢܐ ܘܣܪ̈ܝܓܬܐ܇ ܘܕܡܟܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ ܘܠܐ ܣ̇ܦܩܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ܇ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܬܩܢܘ ܐܘܓܪܪܐ ܘܥ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܡܣܬܬܪܝܢ ܒܗܘܢ. ܐܦ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܬܩ̣ܢܘ ܕܘ̈ܟܝܬܐ ܘܕܡܟܝܢ ܗܘܘ ܒܗܝܢ ܟܪ̈ܝܗܐ ܘܝܨܦܝܢ ܗܘܘ ܕܢܦܩ̈ܬܗܘܢ. ܡ̇ܝܬܝܢ ܗܘܘ̣ ܒܡܘܬܐ ܬܟܝ̣ܒܐ ܘܚܢܝܓܐ. ܘܟܕ ܟܠܝܘܡ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܗܘܢ ܡܬܩܒܪܝܢ ܗܘܘ܇ ܬܘܒ̣ ܡܣ̣ܓܐ ܣ̇ܓܝܢ ܗܘܘ. ܢܦ̣ܩ ܓܝܪ ܫܡܥܐ ܒܟܘܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ܇ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܠܐܘܪ̈ܗܝܐ ܝܨܝܦܘܬܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܣܢܝܩܝܢ܇ ܘܡܛܠܗܕܐ ܥܠ̣ܬܐ܇ ܥܠ̣ܬ ܠܡܕܝܢܬܐ ܣܘܓܐܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܒܠܢܐ ܕܐܝܬ ܠܬܚܬ ܡܢ ܒܝܬ ܫ̈ܠܝܚܐ. ܠܘܬ ܬܪܥܐ ܪܒܐ ܟܪ̈ܝܗܐ ܡܠܝܐ ܗܘܬ. ܘܫܠ̈ܕܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܢܦ̈ܩܢ ܗܘ̈ܝ ܡܢܗ̇ ܟܠܝܘܡ. ܚܦܝܛܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܠܡܠ̇ܘܝܘ ܟܢܝܫܐܝܬ܇ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܣܢܕܘܟܝܢ ܢ̇ܦܩܝܢ ܗܘܘ. ܒܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܒܬܫܒ̈ܚܬܐ ܘܒܡܕܪ̈ܫܐ. ܘܒܩ̈ܠܐ ܕܡܠܝܢ ܣܒܪܐ ܕܢܘܚܡܐ. ܘܢܫ̈ܐ ܬܘܒ ܒܒܟܝܐ ܚܢܝܓܐ ܘܒܩ̈ܠܐ ܪ̈ܥܘܡܐ. ܟܕ ܒܪܝܫܗܘܢ ܐܙ̇ܠ ܗܘܐ ܪܥܝܐ ܚܦܝܛܐ ܡܪܝ ܦܛܪܐ܇ ܘܥܡܗܘܢ ܬܘܒ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝ̇ܢܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܚܐܪ̈ܐ. ܘܡܐ ܕܐܬܩܒܪ ܗܘܘ ܗܠܝܢ܇ ܗܝܕܝܟ ܗ̇ܦܟ ܗܘܐ ܟܠܢܫ܇ ܘܡܠ̇ܘܐ ܗܘܐ ܠܗܠܝܢ ܕܒܫܒܒܘܬܗ. ܘܟܕ ܡܠ̣ܘ ܩܒܪ̈ܐ ܕܟܣܢܕܟܝܢ ܘܕܥܕܬܐ. ܢܦ̣ܩ ܗܓܡܘܢ̣ܐ. ܘܦ̣ܬܚ ܩܒܪ̈ܐ ܥܬܝ̈ܩܐ܇ ܕܐܝܬ ܨܝܕ ܒܝܬ ܡܪܝ ܩܘܢܐ܇ ܕܒܢܝܢ ܗܘܘ ܠܩܕܡ̈ܝܐ ܒܫܩܠܛܥܢܐ. ܘܡܠ̣ܘ ܐܢܘܢ. ܘܬܘܒ ܦܬ̣ܚܘ ܐܚܪ̈ܢܐ ܘܠܐ ܣܦ̣ܩܘ ܠܗܘܢ. ܘܠܚܪܬܐ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܗܘ̣ ܩܒܪܐ ܥܬܝܩܐ ܕܐܝܬ ܦ̇ܬܚܝܢ ܘܡ̇ܠܝܢ ܠܗ. ܝܬܝܪ ܓܝܪ ܡܢ ܡ̈ܐܐ ܫܠ̈ܕܝܢ ܢܦ̈ܩܢ ܗܘ̈ܝ ܟܠܝܘܡ ܡܢ ܟܣܢܕܘܟܝܢ܇ ܘܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ. ܘܥܕܡܐ ܠܡ̈ܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ. ܡܢ ܪܝܫܗ ܕܬܫܪܝ ܐܚܪܝ ܘܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܕܐܕܪ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܡܫ̣ܡܥ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫܘ̈ܩܐ ܕܡܕܝܢܬܐ܇ ܐܠܐ ܐܘ ܒܟܝܐ ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܇ ܐܘ ܩ̈ܠܝ ܓܥܬܐ ܕܡܫ̈ܢܩܐ. ܡ̇ܝܬܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܒܕܪ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܒܕܪ̈ܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܒܦܘ̈ܬܩܐ. ܐܦ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ ܡ̇ܝܬܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܐܬ̇ܝܢ ܕܢܥ̣ܠܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܒܐܪܚ ܫܒܛ ܬܘܒ̣ ܥܫ̣ܢ ܝܘܩܪܢܐ ܘܣ̣ܓܐ ܡܘܬܢܐ. ܘܡܙ̈ܕܒܢܢ ܗܘ̈ܝ ܚ̈ܛܐ ܬܠܬܥܣܪ̈ ܩܒ̈ܐ ܒܕܝܢܪܐ. ܘܣܥܪ̈ܐ ܬܡܢܬܥܣܪ̈ ܩܒ̈ܝܢ. ܘܠܝܛܪܐ ܕܒܣܪܐ ܒܡܐܐ ܢܘ̈ܡܝܢ. ܘܠܝܛܪܐ ܕܬܪܢܓܠܬܐ ܒܬܠ̈ܬܡܐܐ ܢܘ̈ܡܝܢ. ܘܒܝܥܬܐ ܒܐܪ̈ܒܥܝܢ ܢܘ̈ܡܝܢ. ܘܣܟܐ ܕܟܠܡܕܡ ܕܡܬܐܟܠ ܒܝܘܩܪܢܐ.

45 XLV

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܬܠܬܥܣܪ̈ܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܩܡܨܐ ܘܕܟܦܢܐ ܘܕܡܘܬܢܐ܇ ܕܟ̇ܬܒܬ ܠܟ ܥܠܝܗܘܢ܇ ܢܦܝܫܐ ܩܠܝܠ ܗܘ̣ܐ ܠܢ ܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ܇ ܕܢܫܟܚ ܠܡܣܝܒܪܘ ܠܗܠܝܢ ܕܥܬܝ̈ܕܢ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢܗܘܢ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܫܬܘܕܥܢ. ܗܘ̣ܐ ܓܝܪ ܩܛܦܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܐܙܕܒܢ ܚܡܪܐ ܡܢ ܡܥܨܪܬܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚ̈ܡܫܐ ܟܝ̈ܠܝܢ ܒܕܝܢܪܐ. ܘܐܬܦܪܢܣܘ ܡܣܟܢܐ ܡܢ ܟܪ̈ܡܐ ܒܝܕ ܥܠܠܬܐ ܕܐܦܫ̈ܬܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܐܟܪ̈ܐ ܘܦܠ̈ܚܐ܇ ܕܣܓܝܐܐ ܗܘ̣ܬ ܥܠܠܬܐ ܕܐܦܫ̈ܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܚ̈ܛܐ. ܡܫܒܐ ܓܝܪ ܚܡܝܡܐ ܗܘ̣ܐ܇ ܟܕ ܫ̇ܪܝ ܗܘܐ ܟܪܡܐ ܠܡܒܫܘ ܘܣܘܓܗ ܝܒܫ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܐܡܪ ܗܘܐ ܡܢ ܦܪ̈ܘܫܐ܇ ܕܒܡܦܪܢܣܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܐܣܬܥܪܬ. ܘܚܠܝܛܘܬ ܪ̈ܚܡܐ ܕܒܡܪܕܘܬܐ܇ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܨܒܘܬܐ ܗܕܐ. ܕܢܣܬܡܟܘܢ ܩܘܪ̈ܝܝܐ ܒܝܕ ܐܦܫ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܗܘ̈ܝ ܘܠܐ ܢܣܘܦܘܢ ܒܟܦܢܐ ܐܝܟ ܕܒܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܒ̣ܪܬ̇. ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܐܪ̈ܒܥܐ ܡܕܝ̈ܢ ܚ̈ܛܐ ܒܕܝܢܪܐ ܡܙܕܒܢܢ ܗܘ̈ܝ ܒܠܚܘܕ. ܘܣܥܪ̈ܐ ܫ̈ܬܐ. ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܐܬܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܗܘܬ ܒܙܒܢܐ ܕܬܫܪ̈ܝܬܐ. ܐܦ ܣܬ(ܘܐ) ܕܝܢ ܟܠܗ ܕܫܢܬܐ ܗܕܐ܇ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܛܝܪܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܣ̇ܓܝ. ܘܙܪܥܐ ܕܐܙܕܪܥ ܣܠ̣ܩ ܒܐܬܪ ܐܬܪ ܝܬܝܪ ܡܢ ܩܘܡܬܐ ܕܓܒܪܐ. ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܢܝܣܢ ܡ̣ܛܐ ܗܘܐ. ܘܐܦ ܟܪ̈ܒܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܛܥܝܢܝܢ ܗܘܘ ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܙܪܝܥܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܓܪ̈ܐ ܕܒ̈ܬܐ ܐܘܥܝܘ ܥܡܝܪܐ ܣܓܝܐܐ. ܗ̇ܘ ܕܚ̣ܨܕܘ ܐܢܫ̈ܝܢ ܘܒܕܡܘܬ ܓܪ̈ܣܛܝܐ ܕܚܩܠܐ ܙ̇ܒܢܘܗܝ. ܘܡܛܠ ܕܫܢܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ܇ ܘܒܩܘܡܬܗ ܡܫ̇ܠܡܢ ܗܘܐ܇ ܠܐ ܐܬܝܕܥ ܠܙܒܘ̈ܢܘܗܝ. ܡܣ̇ܟܝܢ ܗܘܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܘܡ̇ܣܒܪܝܢ܇ ܕܫܘܝܬܐ ܪܒܬܐ ܕܥܒܘܪܐ ܗ̇ܘܝܐ ܐܝܟ ܫܢ̈ܝܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ. ܘܗܕܐ ܡܚܫܒܬܐ ܠܐ ܣܠܩ̣ܬ ܠܪܝܫ. ܒܐܪܚ ܐܝܪ ܓܝܪ ܢܦ̣ܩܬ ܪܘܚܐ ܕܫܘܒܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܬܠ̈ܬܐ. ܘܫܒ ܟܠܗ ܥܒܘܪܐ ܕܐܬܪܢ. ܣܛܪ ܡܢ ܕܘ̈ܟܝܬܐ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ.

46 XLVI

ܒܗ ܕܝܢ ܒܝܪܚܐ ܗܢܐ܇ ܟܕ ܡ̣ܛܐ ܝܘܡܐ ܕܡܬܥ̣ܒܕ ܒܗ ܥܐܕܐ ܗ̇ܘܒܝ̣ܫܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ܇ ܕܡ̇ܘܕܥ ܠܢ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܠܥܠ܇ ܐܬ̣ܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣ܇ ܕܬܘܒ̣ ܠܐ ܢܪܩܕܘܢ ܐܪ̈ܟܝܣܛܐ. ܐܦܠܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗ. ܡ̇ܢ ܕܚܐܪ ܗܟܝܠ ܒܡܦܩܢܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ܇ ܠܐ ܥܕܠ ܠܢ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪܢ܇ ܕܡܢ ܥܠܬ ܪܘܫܥܐ ܕܦ̇ܠܚܝܢ ܗܘܘ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܥܐܕܐ ܗ̇ܝ܇ ܐܬܕ̇ܪܓ ܘܐܬ̣ܝ̈ ܥܠܝܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܟܦܢܐ ܘܕܡܘܬܢܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܥܕ ܡܠ̣ܝܢ ܬܠ̈ܬܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܛܠ܇ ܚ̈ܛܐ ܕܡܙܕܒܢܢ ܗܘ̈ܝ ܫ̈ܬܐ ܡܕ̈ܝܢ܇ ܐܙܕ̇ܒܢ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ. ܘܐܬܝܕܥܬ ܓܠܝܐܝܬ ܠܟܠܢܫ܇ ܕܡܫܟܚ ܗܘ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ܇ ܕܐܦ ܠܥܠܠܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܢܒܪܟ܇ ܘܢܬܠ ܣܒܥܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܬܝܒܝܢ ܡܢ ܚܛܗ̈ܝܗܘܢ. ܟܕ ܛܒ ܓܝܪ ܟܠܗ ܥܒܘܪܐ ܫܒ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ. ܘܡܢ ܫܪܟܢܐ ܩܠܝܠ ܕܐܫܬܚ̣ܪ܇ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܪܘܚܬܐ ܗܘ̣ܬ ܒܓܘ ܬܠ̈ܬܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܟܒܪ ܕܝܢ ܐܦ ܥܕܟܝܠ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ܇ ܕܠܐ ܫܦܝܪ ܐܬܪܥܝܬ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܬܝܒܘܬܐ ܠܐ ܗܘܐ ܕܨܒܝܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ܇ ܕܡܛܠܘܠܬܗ̇ ܢܗܘܘܢ ܪ̈ܚܡܐ. ܡ̇ܠܟܐ ܗܘ ܓܝܪ ܒ̇ܛܠܗ ܠܥܐܕܐ ܒܩܛܝܪܐ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܦܩ̣ܕ ܕܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܢܪܩܕܘܢ ܐܪ̈ܟܝܣܛܐ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܣܘܓܐܐ ܕܛܝܒܘܬܗ܇ ܥܠܬܐ ܗܘ ܒ̇ܥܐ ܗܘܐ ܕܢܪܚ̇ܡ܇ ܐܦ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫ̇ܘܝܢ. ܘܐܝܬ ܠܢ ܬܚܘܝܬܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܬܪܚ̇ܡ ܥܠ ܐܚܒ ܟܕ ܐܬܟ̇ܚܕ ܡܢ ܡܟܣܢܘܬܗ ܕܐܠܝܐ܇ ܘܠܐ ܐܝܬܝ ܒܝܘ̈ܡܘܗܝ܇ ܒܝܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܩܕܝܡܐ ܚܪܝܩܐ ܗܘܬ ܥܠ ܒܝܬܗ. ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ܇ ܕܗܢܘ ܚܛܗܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܡܫܬܡܫ ܒܡܕܝܢܬܢ. ܣܓܝ̈ܐܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܚܛܗ̈ܐ ܕܡܣܬܥܪ̈ܝܢ ܒܟܣܝܐ ܘܒܓܠܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܐܦ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܡܫܘܬܦܝܢ ܒܗܘܢ܇ ܠܐ ܨܒܝܬ ܕܐܩܪܘܚ ܐܢܘܢ ܠܚܛܗ̈ܐ܇ ܠܐ ܐܬܠ ܥܠܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܕܢܬܥܕܠܘܢ܇ ܘܢܐܡܪܘܢ ܥܠܝܢ ܕܠܘܩܒܠ ܪ̈ܝܫܢܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ. ܕܠܐ ܕܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܐܫܒܩܝܗ̇ ܠܨܒܘܬܐ ܟܕ ܡܚ̇ܦܝܐ܇ ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܢ ܠܥܠ ܐܫܬܘܕܝܬ ܕܐܫܘܕܥܟ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܬܬܥܝܪ ܥܠܝܢ ܩܪܒܐ܇ ܘܕܠܐ ܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܡܕܡ ܥܠ ܡܪ̈ܚܐ܇ ܠܡܠܬܗ ܕܢܒܝܐ ܣ̇ܐܡ ܐܢܐ ܕܡܢܗ̇ ܬܣܬ̇ܟܠ. ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܚ̣ܙܐ ܠܒ̈ܢܝ ܥܡܗ ܕܡܬܚ̇ܫܚܝܢ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܕܡ̇ܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܝܘܡܢܐ ܡܣܬܥܪ̈ܝܢ ܒܡܕܝܢܬܢ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܘܬܟܘܢ ܘܒܟܘܠܗ̇ ܟܘܪܐ. ܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܘܡܗ ܕܡܪܝܐ܇ ܕܘ̇ܝ ܠܕܐܡ̇ܪ ܠܐܒܐ ܡܢܐ ܡܘܠܕ ܐܢܬ. ܘܠܐܢܬܬܐ ܡܢܐ ܒ̇ܛܢܐ ܐܢܬܝ. ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܇ ܠܡܫܬܩ ܦܩܚ. ܡܛܠ ܕܙܕܩ ܗܘ ܠܡܫ̣ܡܥ ܠܡܠܬܗ ܕܟܬܒܐ ܕܐܡ̇ܪܐ ܕܡ̇ܢ ܕܡܣܬ̇ܟܠ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܢܫܬܘܩ ܠܗ. ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܗܘ ܕܒܝܫܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܬ̣ܠ ܡܪܢ ܘܢܚܙܝܟ ܒܚܘܠܡܢܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܙܝܢܢ ܡܡܠܠܝܢܢ ܥܡܟ ܥܠ ܗܠܝܢ.

47 XLVII

ܗܫܐ ܕܝܢ ܫܡ̣ܥ ܥܠ ܓܘ̈ܢܚܐ ܕܐܣܬܥܪܘ ܒܫܢܬ ܗܕܐ܇ ܘܥܠ ܐܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܚ̣ܙܝܬ܇ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܐܣܬܥ̣ܪܘ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܕܐ ܗܘ ܬܒܥܬ ܒܐܝܕܝܢ. ܒܝܘܡ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܒܐܝܪܚ ܐܒ ܕܫܢܬܐ ܗܕܐ܇ ܒܡܓ̈ܗܝ ܥܪܘܒܬܐ܇ ܢܘܪܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܬܚܙܝܬ ܠܢ ܟܕ ܡܬܢܒܪܫܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܪܒܝܐ ܟܠܗ ܠܠܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܣ̇ܒܪܝܢ ܗܘܝܢ ܕܒܡܡܘܠܐ ܕܢܘܪܐ ܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܕܬܟܦܪ ܠܟܠܗ ܐܪܥܐ ܒܠܠܝܐ ܗ̇ܘ. ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܝܢ ܕܡܪܢ ܢܛܪܘܢܢ ܕܠܐ ܢܟܝܢܐ. ܐܫܬܕܪܬ ܠܢ ܕܝܢ ܐܝܓܪܬܐ ܡܢ ܐܢܫ̈ܐ ܝܕܘ̈ܥܝܢ܇ ܕܚܙܩܝܢ ܗܘܘ ܠܐܘܪܫܠܡ܇ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܗܟܢܐ. ܕܒܗ̇ܘ ܠܠܝܐ ܕܒܗ ܐܬܚܙܝܬ ܢܘܪܐ ܗ̇ܝ ܣܓܝܐܬܐ ܕܡܬܓܘܙܠܐ܇ ܐܬܗ̣ܦܟܬ̇ ܦܛܠܡܝܣ ܡܕܝܢܬܐ ܕܗ̣ܝ ܥܟܘ. ܘܠܐ ܐܫܬ̣ܚܪ ܒܗ̇ ܡܕܡ ܕܩ̇ܐܡ܀ ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ܇ ܐܬ̣ܘ ܠܘܬܢ ܐܢܫ̈ܐ ܨܘܪ̈ܝܐ ܘܨܝܕ̈ܢܝܐ ܘܐܡܪܘ ܠܢ. ܘܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܕܐܬܚ̣ܙܝܬ ܒܗ ܢܘܪܐ ܘܐܬܗ̣ܦܟܬ ܦܛܠܡܐܝܕܐ܇ ܒܗ ܢܘܪܐ ܘܐܬܗ̣ܦܟܬ ܦܛܠܡܐܝܕܐ܇ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܢܦ̣ܠ ܦ̈ܠܓܝܗܝܢ ܕܡܕܝ̈ܢܬܗܘܢ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܦܠܓܗ̇ ܕܨܘܪ ܘܦܠܓܗ̇ ܕܨܝܕܘܢ. ܐܦ ܒܒܪܘ ܢܦ̣ܠ ܒܝܬ ܫܒܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܇ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܥܟܘ ܐܬܗܦ̣ܟܬ̇. ܒܢ̈ܝ ܢܩܘܡܕܝܐ ܕܝܢ ܠܣܛܢܐ ܐܫܬ̣ܠܡܘ ܕܢܬܪܕܘܢ. ܘܣܘܓܗܘܢ ܡܢ ܕܝ̈ܘܐ ܡܫܬܢܩܝܢ ܗܘܘ. ܥܕܡܐ ܕܠܡܠ̈ܘܗܝ ܕܡܪܢ ܐܬܥܗ̣ܕܘ܇ ܘܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܐܬܐܡ̣ܢܘ܇ ܘܩ̇ܒܠܘ ܐܣܝܘܬܐ.

49 XLIX

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܣܪܐ. ܐܦ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܒܗ ܥ̇ܡܪܝܢܢ܇ ܥܩ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܣܡܟ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܓ̣ܙܪ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܒܣܒܪܬܗ ܘܫܡܠܝ ܒܥܒ̇ܕܐ܇ ܘܐܝܠܝܢ ܬܘܒ ܕܥܠ ܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܬܡ̇ܠܠ܇ ܢܗܘ̈ܝܢ ܠܚ̈ܡܢ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܢ ܓܕܫ̣̈ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܗܘ̣ܘ ܙܘ̈ܥܐ ܒܕܘܟܐ ܕܘܟܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟ̇ܬܒܬ ܠܟ܇ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܘ ܟܦ̈ܢܐ ܘܡܘ̈ܬܢܐ܇ ܘܗܘ̣̈ܝ ܕܚܠ̈ܬܐ ܘܣܘܪ̈ܕܐ܇ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܬܚ̣̈ܙܝ܇ ܩ̣ܡ ܥܡܐ ܥܠ ܥܡܐ ܘܡܠܟܘ ܥܠ ܡܠܟܘ܇ ܘܢܦ̣ܠܢ ܒܦܘܡܐ ܕܚܪܒܐ. ܘܐܫܬ̣ܒܝܢ ܠܟܠ ܐܬܪ. ܘܐܬܕܝܫ ܐܬܪܢ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܠܘܠܐ ܒܡܠ̈ܘܗܝ ܕܡܪܢ ܕܐܡ̣ܪ܇ ܕܡܐ ܕܫ̇ܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܩܪ̈ܒܐ ܘܫܓܘ̈ܫܝܐ ܠܐ ܬܕܚ̣ܠܘܢ܇ ܥܬܝ̈ܕܢ ܐܢܝܢ ܓܝܪ ܠܘܩܕܡ ܗܠܝܢ ܠܡܗ̣ܘܐ܇ ܐܠܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܛ̣ܬ ܚܪܬܐ. ܡ̇ܡܪܚܝܢ ܗܘܝܢ ܠܡܐܡܪ ܕܡ̣ܛܐ ܠܗ ܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗܟܢܐ ܐܬܪܥܝܘ ܘܐܡ̣ܪܘ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܬܒ̇ܩܝܢ ܗܘܝܢ ܕܠܘ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ ܗܘ̣ܐ ܩܪܒܐ ܗܢܐ. ܘܥܡ ܗܕܐ ܐܬܥ̣ܗܕܢ ܐܦ ܠܡܠ̈ܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ܇ ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܗܝܢ ܙܗ̇ܪ ܗܘܐ ܠܬܣܠ̈ܘܢܩܝܐ ܡܛܠ ܡܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ܇ ܕܠܐ ܢܬܘ̣ܗܘܢ ܠܐ ܡܢ ܡܠܬܐ ܘܠܐ ܡܢ ܪܘܚܐ܇ ܘܠܐ ܡܢ ܐܝܓܪܬܐ ܡ̇ܫܓܝܢܝܬܐ܇ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܠܘܬܗ ܗܝ܇ ܕܗܐ ܠܡ ܡ̇ܛܝ ܝܘܡܗ ܕܡܪܝܐ܇ ܘܚ̇ܘܝ ܕܠܐ ܡܨܝܙ ܕܢܗ̣ܘܐ ܫܘܠܡܐ ܥܕܡܐ ܕܡܬܓ̣ܠܐ ܡܫܝܚܐ ܕܓܠܐ. ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܡ̈ܠܐ ܕܡܪܢ ܘܕܫܠܝܚܗ ܐܣܬ̇ܟܠܢ܇ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܗܘ ܐܚܪܝܐ ܓܕܫ̣̈ ܠܢ ܗܠܝܢ܇ ܐܠܐ ܠܡܪܕܘܬܐ ܕܝܠܢ ܗܘ̣̈ܝ ܡܛܠ ܕܥܫ̣ܢ ܚ̈ܛܗܝܢ.

50 L

ܐܬ̣ܐ ܓܝܪ ܩܘܕ ܡ̇ܠܟܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܡܢ ܓܪܒܝܐ܇ ܒܝܘܡ ܚܡ̈ܫܐ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝ ܩܕܝܡ܇ ܒܝܘܡ ܫܒܬܐ܇ ܘܫ̣ܪܐ ܥܠ ܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ܇ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܘܬܢ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܗܘ̣ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ. ܐܢܣܛܘܣ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ܇ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܕܟ̇ܢ̣ܫ ܩܘܕ ܚܝܠܗ. ܠܐ ܨܒ̣ܐ ܕܢܪܥܝܘܗܝ ܒܩܪܒܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܬܐܫ̣ܕ ܕܡܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ. ܐܠܐ ܫ̇ܕܪ ܠܗ ܕܗܒܐ ܒܝܕ ܪܘܦܝܢܐ ܘܦܩ̣ܕܗ܇ ܕܐܢ ܗܘ̣ ܕܥܠ ܬܚܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܩܘܕ܇ ܘܥܕܟܝܠ ܠܐ ܥܒܝܪ ܠܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ܇ ܢܬ̣ܠ ܠܗ ܕܗܒܐ ܘܢܫ̣ܪܝܘܗܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܛܐ ܪܘܦܝܢܐ ܠܩܣܪܝܐ ܕܩܦܕܘܩܝܐ܇ ܫܡ̣ܥ ܕܐܚܪܒ ܐܢܝ̈ܢ ܩܘܕ܇ ܠܐܓܝܠ ܘܠܨܘܦ ܘܠܐܪܡܢܝ ܘܠܥܪܒܐ܇ ܫܒ̣ܩܗ ܠܕܗܒܐ ܒܩܣܪܝܐ ܘܐܙܠ̣ ܠܘܬܗ. ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܢܦܘܩ ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܘܢܣ̣ܒ ܕܗܒܐ. ܗܘ̣ ܕܝܢ ܠܐ ܨܒ̣ܐ. ܐܠܐ ܐܚ̣ܕܗ ܠܪܘܦܝܢܐ܇ ܘܦܩ̣ܕ ܕܢܬܢ̣ܛܪ. ܘܐܬܟܬܫ ܥܠ ܐܡܕ ܗܘ̣ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܒܟܠ ܐܣܟܝܡ ܕܩܪܒܐ. ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ. ܘܒܢ̣ܐ ܥܠܝܗ̇ ܟܘܕܢܬܐ. ܘܒܢ̣ܘ ܐܡ̈ܕܝܐ ܘܐܘܣܦ ܥܠ ܪܘܡܗ ܕܫܘܪܐ. ܘܟܕ ܐܬܬܪܝܡܬ ܟܘܕܢܬܐ܇ ܩ̇ܪܒܘ ܪܝܫ ܕܟܪܐ ܦܘܪ̈ܣܝܐ. ܘܟܕ ܢܩܫ̣ܘ ܒܫܘܪܐ ܬܟܝܒܐܝܬ ܐܬܪܦܝ ܒܢܝܢܐ ܗ̇ܘ ܚܕܬܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܝ̇ܬܒ ܗܘܐ ܘܢܦ̣ܠ. ܐܡܕ̈ܝܢ ܕܝܢ ܦܠ̣ܫܘ ܦܘܠܫܬܐ ܒܫܘܪܐ ܬܚܝܬ ܟܘܕܢܬܐ܇ ܘܓܪܘܗܝ ܠܡܕܪܐ ܕܟܫ̣ܐ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܠܓܘ ܡܕܝܢܬܐ ܟܣܝܐܝܬ܇ ܟܕ ܬ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܥܒ̇ܕܐ ܒܩܝ̈ܡܬܐ. ܘܐܬܦ̇ܚܬܬ ܟܘܕܢܬܐ ܘܢܦ̣ܠܬ.

51 LI

ܘܟܕ ܠܐ ܡܬܡ̣ܨܐ ܗܘܐ ܩܘܕ ܚܝܠܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ܇ ܫ̇ܕܪ ܠܢܥܡܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܥܡ ܟܠܗ ܚܝܠܗ܇ ܕܢܐܙܠܘܢ ܥܠ ܬܝܡܢܐ ܠܒܝܬ ܚܪ̈ܢܝܐ. ܘܐܦ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܩܪܒ̣ܘ ܠܩܕܡܝܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܗ̣ܝ ܬܠܐ. ܘܒ̇ܙܝܢ ܗܘܘ ܘܚ̇ܛܦܝܢ ܘܡ̇ܚܪܒܝܢ ܠܟܠܗ ܐܬܪܐ. ܒܝܘܡ ܬܫܬܥܣܪ ܕܝܢ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܕܬܫܪܝ ܐܚܪܝ. ܢܦ̣ܩ ܐܠܘܡܦܝܣ ܕܘܟܣ ܕܬܠܐ ܘܐܘܓܢܝܣ ܕܘܟܣ ܕܡܠܝܛܝܢܐ܇ ܕܢܚ̣ܬ ܗܘܐ ܒܗ ܒܙܒܢܐ. ܗ̣ܢܘܢ ܘܚܝܠܗܘܢ܇ ܘܠܐܝܠܝܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܐܫܟܚ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܕܚܕܪ̈ܝ ܬܠܐ܇ ܚ̣ܪܒ ܐܢܘܢ. ܐܬܦܢ̣ܝܘ ܠܡܥ̣ܛܦ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܐܢܫ. ܕܚܡ̈ܫܡܐܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܐܝܬ ܒܢܚܠܐ ܚܕ. ܘܠܘ ܣ̇ܓܝ ܪܚܝܩܝܢ ܡܢܗܘܢ. ܘܗ̣ܢܘܢ ܐܬܛܝܒܘ ܠܡܐܙܠ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܥܡܗܘܢ܇ ܐܬܦܠܗܕܘ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܡܫܠܚܘ ܩܛܝ̈ܠܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܠܝܐ ܗܘ̣ܐ ܦܩ̣ܕ ܐܠܘܡܦܝܣ ܕܢ̇ܕܠܩܘܢ ܢܘܪܐ ܥܠ ܪܝܫ ܪܡܬܐ. ܘܢܩ̣ܪܘܢ ܒܩܪ̈ܢܬܐ ܐܝܟ ܡܢ ܕܢܬܟ̇ܢܫܘܢ ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܦܠܗܕܘ. ܡܪ̈ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܗܠܝܢ ܕܫܪܝܢ ܗܘܘ ܒܬܠܒܫܡܝ ܩܪܝܬܐ. ܟܕ ܚ̣ܙܘ ܙܗܪܐ ܕܢܘܪܐ ܘܫܡ̣ܥ ܩܠܐ ܕܩܪ̈ܢܬܐ܇ ܙ̇ܝܢܘ ܠܟܠܗ ܚܝܠܗܘܢ ܘܐܬ̣ܘ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܘ ܦܪ̈ܫܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܣܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢܗܘܢ܇ ܗܦ̣ܟ ܠܗܘܢ. ܪ̈ܓܠܝܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܡܕܘ ܠܡܬܦ̇ܠܛܘ ܐܠܐ ܐܬܠ̣ܨܘ ܠܗܘܢ ܠܡ̇ܩܪܒܘ. ܘܐܬܟ̇ܢܫܘ ܘܐܣܬ̣ܕܪܘ ܠܩܪܒܐ. ܘܥܒ̣ܕ ܠܗ̇ܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܟܠܘܢܢ ܕܗ̣ܝ ܓܐܠܐ. ܘܐܩܪܒܘ ܥܕܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܟܕ ܣܓܐ ܠܗ ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ܇ ܘܐܬܬܘܣܦܘ ܬܘܒ ܥܠܝܗܘܢ ܗܘ̈ܢܝܐ ܘܛܝ̈ܝܐ. ܘܐܬܬ̣ܪܥܘ ܠܗܘܢ ܣܕܪ̈ܝܗܘܢ ܘܐܫܬܓ̣ܫܘ ܒܚ̈ܕܕܐ. ܘܐܬܚ̇ܠܛܘ ܒܝܢܬ ܦܪ̈ܫܐ. ܘܒܥܦܪܐ ܕܪ̈ܟܫܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܐܬܬܕܝܫ ܘܐܬܡܥ̣ܣܘ. ܘܐܬܚ̣ܪܒܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܫܪܟܐ ܐܫܬ̣ܒܝ.

52 LII

ܘܒܝܘܡ ܥܣܪܝܢ ܘܫ̈ܬܐ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܗܢܐ܇ ܐܬ̣ܐ ܐܦ ܢܥܡܢ ܡܢ ܬܝܡܢܐ ܘܥ̣ܠ ܠܒܝܬ ܚܪ̈ܢܝܐ܇ ܘܚܪܒ ܘܒ̣ܐ. ܘܫܒ̣ܐ ܐܢܫܘܬܐ ܘܒܥܝܪܐ ܘܩܢܝܢܐ ܕܟܠܗ ܒܝܬ ܚܪ̈ܢܝܐ. ܘܐܬ̣ܐ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܐܘܪܗܝ. ܟܕ ܡ̇ܚܪܒ ܘܒ̇ܝܙ ܘܫ̇ܒܐ ܠܟܠܗܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ. ܡܢܝܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܕܒ̣ܪ ܒܫܒܝܬܐ܇ ܬܡܢܬܥܣܪ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܚܡܫ̈ܡܐܐ. ܣܛܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܩ̣ܛܠܘ ܘܣܛܪ ܡܢ ܒܥܝܪܐ ܘܩܢܝܢܐ ܘܒܙܬܐ ܕܟܠ ܨܒܘ̈ܢ. ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܗܢܐ ܢܫܬܟܚ ܒܩܘܪ̈ܝܣ܇ ܗܘ̣ܐ ܙܒܢܐ ܕܩܛܦܐ. ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܢ̈ܝ ܩܘܪ̈ܝܐ ܢ̇ܦܩܝܢ ܗܘܘ ܠܩܛܦܐ ܐܠܐ ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܚܪ̈ܢܝܐ ܘܐܘܪ̈ܗܝܐ ܢܦ̣ܩܘ ܘܐܫܬ̣ܒܝܘ. ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܬܬ̣ܚܕܬ ܐܘܪܗܝ ܘܡܬܢ̣ܛܪܐ ܗܘܬ. ܘܐܬܚ̣ܦܪܘ ܦܣ̈ܐ ܘܐܬܬܩܢ ܫܘܪܐ. ܘܐܣܬ̣ܪܦܘ ܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܒܦ̈ܣܝܠܬܐ. ܡܛܠ ܕܒܠܝܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܥ̣ܘ ܕܢܚ̇ܕܬܘܢ ܐܢܘܢ܇ ܘܢܥܒ̣ܕܘܢ ܡܘ̈ܟܠܐ ܠܩܛܪ̈ܩܛܐ ܕܢܗܪܐ܇ ܕܕܠܡܐ ܐܢܫ ܢܥܘܠ ܡܢܗܘܢ. ܘܠܐ ܐܫܬܟܚ ܦܪܙܠܐ ܕܣ̇ܦܩ ܠܗ ܠܥܒ̇ܕܐ ܘܐܬܦ̣ܩܕ ܦܘܩܕܢܐ܇ ܕܬܬ̣ܠ ܟܠ ܕܪܬܐ ܕܐܝܬ ܒܐܘܪܗܝ ܥܣܪ ܠܝܛܪ̈ܝܢ ܦܪܙܠܐ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܐܣܬ̣ܥܪܬ̇ ܐܬܓ̇ܡܪ ܥܒ̇ܕܐ. ܐܘܓܢܝܣ ܕܝܢ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܪܘܥ ܠܦܘܪ̈ܣܝܐ ܟܠܗܘܢ܇ ܕܒ̣ܪ ܠܚܝܠܐ ܕܐܫܬ̣ܚܪ ܠܗ܇ ܘܐܙ̣ܠ ܥܠ ܡܛܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܘܢܣ̣ܒܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ.

53 LIII

ܩܘܕ ܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܥܠ ܐܡܕ ܡ̇ܩܪܒ ܗܘܐ. ܘܡܬܚ̣ܪܐ ܗܘܐ ܘܥ̇ܡܠ ܕܢܪܝܡܝܗ̇ ܠܟܘܕܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܢܦ̣ܠܬ̇. ܘܦܩ̣ܕ ܠܦܪ̈ܣܝܐ ܕܒܟ̈ܐܦܐ ܘܒܩܝ̈ܣܐ ܢܡ̇ܠܘܢܗ̇ ܘܕܢ̇ܝܬܘܢ ܡ̈ܐܢܐ ܕܣܥܪܐ ܘܕܥܡܪܐ ܘܕܟܬܢܐ܇ ܘܢܥܒ̣ܕܘܢ ܐܢܘܢ ܒܕܡܘܬ ܫܠ̈ܝܦܐ ܐܘ ܣ̈ܩܐ܇ ܘܢܡ̇ܠܘܢ ܐܢܘܢ ܡܕܪܐ ܘܢܒ̣ܢܘܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܘܕܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܒ̣ܕ ܐܝܟ ܕܬܬܪܝܡ ܠܘܩܒܠ ܫܘܪܐ ܩܠܝܠܐܝܬ. ܗܝܕܝܢ ܐܡ̈ܕܝܐ ܪܟܒ ܡܐܢܐ. ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܢܘܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܛܘܒܚܐ ܟ̇ܢܝܘܗܝ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܟܠܗ ܥܡܠܗܘܢ ܥ̇ܘܟ. ܘܠܗܘܢ ܚ̇ܒܠ. ܫ̇ܕܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܓܝܪ ܐܡ̈ܕܝܐ ܒܡܐܢܐ ܗ̇ܘ ܟ̈ܐܦܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܬܩܠܐ ܗܘܬ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܠ̈ܬܡܐܐ ܠܝܛܪ̈ܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܬܠܚܬ ܬܟܣܝܬܐ ܕܥܡܪ ܟܘܒܐ ܕܡܣܬܬܪܝܢ ܗܘܘ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܬܚܘܬܝܗ̇. ܘܐܬܛܒܚܘ ܐܝܠܝܢ ܕܬܚܘܬܝܗ̇ ܩ̇ܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܬܬ̣ܒܪ ܐܦ ܪܝܫ ܕܟܪܐ. ܡܛܠ ܐܡܝܢܘܬܗܝܢ ܕܟ̈ܐܦܐ ܕܕܠܐ ܫܠܘܐ ܡܫܬܕܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܨ̣ܝܢ ܗܘܘ ܐܡ̈ܕܝܐ ܕܒܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܢܣ̇ܓܦܘܢ ܐܢܘܢ ܠܦܪ̈ܣܝܐ܇ ܐܝܟ ܕܒܝܕ ܟ̈ܐܦܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ. ܡܛܠ ܕܬܟܣܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܡܪ ܟܘܒܐ ܕܪܨܝܕܐ ܗܘܬ ܥܠ ܙܒܢ̈ܝܢ ܣܓ̈ܝܐܢ܇ ܘܡܫܦܥܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗ̇ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܡܝ̈ܐ܇ ܘܠܐ ܡܬܢܟ̣ܝܐ ܗܘܬ ܡܢ ܓܐܪ̈ܐ ܡܛܠ ܥܒܝܘܬܗ̇. ܘܠܐ ܡܢ ܢܘܪܐ ܡܛܠ ܪܛܝܒܘܬܗ̇. ܟ̈ܐܦܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܡܢ ܛܘܒܚܐ ܡܫܬܕܝܢ ܗܘ̈ܝ܇ ܠܬܟܣܝܬܐ ܘܠܓܒܪ̈ܐ ܘܠܡ̈ܐܢܝ ܙܝܢܐ ܚ̇ܒܠ. ܘܗܟܢܐ ܐܙܕܟܝܘ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܘܐܗܡܝܘ ܡܢ ܕܠܡܥ̣ܠ ܒܟܘܕܢܬܐ ܗ̇ܝ. ܘܐܬܡܠܟܘ ܕܢܗܦ̣ܟܘܢ ܠܐܬܪܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܒܬܠ̈ܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܕܝܬ̣ܒܘ ܥܠܝܗ̇܇ ܚܡ̈ܫܝܢ ܐܠܦܝܢ ܡܢܗܘܢ ܐܬܚܪܒܘ ܒܩܪ̈ܒܐ ܕܟܠܝܘܡ ܡܬܥ̣ܒܕܝܢ ܗܘܘ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ. ܐܡܕ̈ܝܐ ܕܝܢ ܐܬܬܟ̣ܠܘ ܥܠ ܙܟܘܬܗܘܢ ܘܢܦ̣ܠܘ ܒܡܗܡܝܢܘܬܐ ܘܠܐ ܢܛ̣ܪܘ ܫܘܪܐ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ. ܘܒܝܘܡ ܥܣܪ̈ܐ ܒܐܪܚ ܟܢܘܢ ܚܪܝ܇ ܚܡܪܐ ܣܓܝܐܐ ܐܫܬܝܘ ܢܛܪ̈ܝ ܫܘܪܐ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܕܩܘܪܫܐ. ܘܟܕ ܗܘ̣ܐ ܠܠܝܐ ܕܡ̣ܟܘ ܘܐܬܛ̇ܒܥܘ ܒܫܢܬܐ ܝܩܝܪܬܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܫܒ̣ܩܘ ܡܛܪܬܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܡܛܪܐ ܢ̇ܚܬ ܗܘܐ. ܘܢܚ̣ܬ ܠܡܣܬܬܪܘ ܒܒ̈ܬܝܗܘܢ. ܐܢ ܗܟܝܠ ܒܪܦܝܘܬܐ ܗܕܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܚܢܢ ܣ̇ܒܪܝܢܢ܇ ܘܐܢ ܒܢܟܠܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܐܡܪ܇ ܘܐܢ ܒܡܣ̣ܡ ܒܪܝܫܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ܇ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܐܫܬܠܛܘ ܒܫܘܪܐ ܕܐܡܕ ܒܝܕ ܣܒ̈ܠܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܬܪ̈ܥܐ ܦܬܝ̣ܚܝܢ ܘܠܐ ܫܘܪܐ ܬܪܝܥ. ܘܚܪܒܘܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ܇ ܘܒ̣ܙܘ ܩܢܝܢܗ̇ ܘܕܫ̣ ܩܘܕܫܐ. ܘܨ̇ܥܪܘ ܬܫܡܫܬܗ̇. ܘܫ̇ܠܚ ܗܝܟ̈ܠܝܗ̇. ܘܕܒ̣ܪ ܒܫܒܝܬܐ ܠܥ̇ܡܘܪ̈ܝܗ̇. ܣܛܪ ܡܢ ܣܒ̈ܐ ܘܣܓܝ̈ܦܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܬܛ̇ܫܝܘ. ܘܫܒ̣ܩܘ ܬܡܢ ܡܛܪܬܐ ܬܠ̈ܬܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ. ܘܢܚ̣ܬܘ ܟܠܗܘܢ ܠܛܘܪܐ ܕܫܝܓܪ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܐ ܢܬܐܠܨܘܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܦ̣ܫ ܡܢ ܪܝܚܐ ܕܫܠ̈ܕܝܗܘܢ ܕܐܡܕܝ̈ܐ܇ ܐܦܩܘ ܘܟܫ̣ܘ ܐܢܝܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܟ̇ܫ̈ܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ ܓܪܒܝܝܐ. ܕܗܘ̣ܐ ܗܘܐ ܡܢܝܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܢܦ̣ܩܘ ܒܗ ܒܬܪܥܐ ܓܪܒܝܝܐ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܡܢ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ. ܣܛܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦܩܘ ܟܕ ܚܝܝܢ. ܘܪܓ̣ܡ ܐܢܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܣܛܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕ̇ܓܫ ܠܥܠ ܡܢ ܟܘܕܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܒ̣ܕܘ. ܘܣܛܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܕܝܘܢ ܒܕܩܠܬ. ܘܕܡܝ̣ܬ ܒܟܠ ܫܘܚܠ̈ܦܝܢ ܕܠܐ ܣ̇ܦܩܝܢܢ ܠܡܬܢܝܘ ܥܠ ܡܘ̈ܬܝܗܘܢ.

54 LIV

ܗܝܕܝܢ ܫ̣ܪܝܗܝ ܩܘܕ ܠܪܘܦܝܢܐ ܕܢܐܙܠ ܘܢܬ̇ܢܐ ܠܡܠܟܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬ̣ܥܪ. ܗܘ̣ ܕܝܢ ܒܟܠܕܘܟ ܥܠ ܚܘ̈ܒܠܐ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܢܐ ܗܘܐ. ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܛܒ̈ܐ ܐܬܪ̈ܗܒ ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܕܒܡܕܢ̈ܚܝ ܦܪܬ. ܘܐܬܛ̇ܝܒ ܠܡܥ̣ܪܩ ܠܡܥܪܒܐ. ܡܝܩܪܐ ܕܝܢ ܝܥܩܘܒ ܦܪܝܘܕܘܛܐ ܗ̇ܘ ܕܡܐܡܪ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܣܝ̣ܡܝܢ ܠܗ ܥܠ ܦܣܘ̈ܩܐ ܕܟܬܒ̈ܐ܇ ܘܣܘ̈ܓܝܬܐ ܘܙܡܝܪ̈ܬܐ ܥܒܝܕ ܠܗ ܥܠ ܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܩܡܨܐ܇ ܠܐ ܐܗܡ̣ܝ ܐܦܠܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܦܐܝܐ ܗܘܬ ܠܗ. ܐܠܐ ܟܬ̣ܒ ܐܝܓܪ̈ܬܐ ܕܡܪܬܝܢܘܬܐ ܠܟܠܗܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ. ܟܕ ܡ̇ܬܟܠ ܠܗܘܢ ܥܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܠ̇ܒܒ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܥ̣ܪܩܘܢ. ܐܦ ܡܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܫ̇ܕܪ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܢ̇ܣܬܘܢ ܒܗ̈ܝܢ ܒܡܕܝ̈ܢܬܐ ܘܢܛ̣ܪܘܢ ܐܢܝܢ. ܠܩܘܕ ܕܝܢ ܠܐ ܣܦ̣ܩܬ̇ ܠܗ ܒܙܬܐ ܟܠܗ̇ ܕܒ̣ܙ ܘܫܒ̣ܝܬܐ ܕܫܒ̣ܐ. ܘܠܐ ܣܒ̣ܥ ܡܢ ܕܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܫ̣ܕ. ܐܠܐ ܫ̇ܕܪ ܐܝܙ̈ܓܕܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܫ̇ܕܪ ܠܝ ܕܗܒܐ ܠܐ ܫ̇ܕܪ. ܐܠܐ ܐܬܛ̇ܝܒ ܠܡܬܢܩܡܘ ܘܠܡܬ̣ܒܥ ܥܝ̇ܪܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܒ̣ܕܘ. ܘܒܐܝܪܚ ܐܝܪ ܫ̇ܕܪ ܥܠܘܗܝ ܬܠ̈ܬܐ ܪ̈ܝܫܝ ܚܝ̈ܠܘܬܐ. ܐܪܒܝܢܕܐ ܘܦܛܪܝܩ ܘܗܘܦܛ. ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܡܗܘܢ. ܘܢܚ̣ܬ ܐܪܒܝܢܕܐ ܘܫ̣ܪܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܠܘܬ ܕܪܐ ܘܥܡ̈ܘܕܝܢ ܠܐܦ̈ܝ ܢܨܒܝܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ̣ ܬܪܥܣܪ̈ ܐܠܦ̈ܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ. ܘܦܛܪܝܩ ܘܗܘܦܛܣ ܫ̣ܪܘ ܥܠ ܐܡܕ. ܠܡ̇ܦܩܘ ܡܢ ܬܡܢ ܡܛܪܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ. ܢܚ̣ܬ ܕܝܢ ܐܦ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܐܦܝܘܢ ܗܘܦܪܟܐ̣ ܘܝܬ̣ܒ ܒܐܘܪܗܝ ܠܡ̣ܐܨܦ ܕܬܪܣܝܬܗ ܕܚܝܠܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܕܥܡܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܡ̇ܡܕܝܢ ܗܘܘ ܢܚ̈ܬܘܡܐ ܠܡܥ̣ܒܕ ܠܚܡܐ܇ ܦ̣ܩܕ ܕܢܬܝ̈ܗܒܢ ܚ̈ܛܐ ܠܟܠܗܝܢ ܕܪ̈ܬܐ ܕܐܝܬ ܒܐܘܪܗܝ ܘܢܥܒܕܘܢ ܒܘܩܠܛܢ ܒܢܦ̈ܩܬܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܐܦܩܘ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܒܙܒܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܡܕܘ̈ܬܐ.

57 LVII

ܛܝ̈ܝܐ ܕܝܢ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܐܬ̣ܘ ܠܚܒܘܪܐ ܘܢܦ̣ܩ ܥܠܝܗܘܢ ܛܝܡܣܛܪܛܐ ܕܘܟܣ ܕܩܠܢܝܩܘܣ. (ܘܚ̣ܪܒ ܐܢܘܢ). ܐܦ ܛܝ̈ܝܐ ܕܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܡܬܩܪܝܢ ܕܒܝܬ ܬܥܠܒܐ܇ ܐܙܠ̣ܘ ܠܘܬ ܚܐܪܬܐ ܕܢܥܡܢ ܘܐܫܟܚ ܫܝܪܬܐ ܕܣ̇ܠܩܐ ܠܘܬܗ. ܘܓܡ̈ܠܐ ܕܡ̇ܣܩܝܢ ܠܗ ܝܚܢܬ. ܘܢܦ̣ܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܘܚ̣ܪܒܘ ܐܢܘܢ. ܘܠܓܡ̈ܠܐ ܫܒ̣ܘ. ܥܠܝܗ̇ ܕܝܢ ܕܚܝܪܬܐ ܠܐ ܩܡ̣ܘ. ܡܛܠ ܕܥܠ̣ܬ̇ ܗܘܬ ܠܗ̇ ܠܡܕܒܪܐ ܓܘܝܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܬܟ̇ܢܫܘ ܒܐܝܪܚ ܐܒ̣ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ. ܘܗܘ̈ܢܝܐ ܘܩܕܫ̈ܝܐ ܘܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܐܬ̣ܘ ܥܕܡܐ ܠܐܘܦܕܢܐ. ܘܫܡ̣ܥܘ ܕܒܝܬ ܛܦܪܝܩ̣ ܘܩ̣ܡ ܠܡܐ̣ܙܠ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܒܐܘܪܚܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ܇ ܘܠܩܪܒܐ ܠܐ ܣ̣ܕܪܘ ܗܘܘ܇ ܐܪܥ̣ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܠܩܕܡ̈ܝܐ ܘܡ̣ܚܘ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܗܦ̣ܟ ܠܒܣܬܪܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܠ̣ܥܘ܇ ܚ̣ܙܘ ܫܪܟܗ ܕܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܩܕܡ̈ܝܐ ܕܐܬܡܚܝܘ ܘܢܦ̣ܠܬ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܠܬܐ. ܘܠܐ ܟ̇ܬܪ ܠܡܬܟ̇ܬܫܘ. ܐܠܐ ܗܦ̣ܟ ܦܛܪܝܩ ܩܕܡܝܐ ܘܟܠܗ ܚܝܠܐ ܒܬܪܗ. ܘܥܒ̣ܪ ܢܗܪܐ ܦܪܬ̣ ܘܐܫܬܘܙܒܘ ܠܫܡܝܫܛ ܡܕܝܢܬܐ. ܒܠ̣ܥ ܕܝܢ ܒܩܪܒܐ ܗܢܐ̣ ܐܦ ܢܥܡܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܚܕ ܕܝܢ ܡܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܫܡܗ ܦܛܪܐ ܥܪܩ ܠܚܣܢܐ ܕܐܫܦܪܝܢ. ܘܟܕ ܚ̣ܕܪܘܗܝ ܦܪ̈ܣܝܐ ܠܚܣܢܐ܇ ܕܚ̣ܠܘ ܡܢܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܚܣܢܐ. ܘܐܫܠܡܘܗܝ ܠܗܘܢ. ܘܕܒܪܘܗܝ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܟܕ ܐܣܝܪ܇ ܘܠܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ̣ ܩ̣ܛܠܘ. ܠܒܢ̈ܝ ܚܣܢܐ ܕܝܢ ܒܡܕܡ ܠܐ ܐܟܝܘ.

58 LVIII

ܩܘܕ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܡܬܚ̇ܫܒ ܗܘܐ ܕܢܐܬܐ ܥܠ ܐܪܒܝܢܕܐ ܠܐܘܪܗܝ. ܡܓ̇ܪܓ ܗܘܐ ܠܗ̣ ܐܦ ܢܥܡܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܓ̣ܕܫ ܠܫܝ̇ܪܬܗ. ܚܕ ܕܝܢ ܪܝܫ ܝܗܠܐ ܡܢ ܚܝܪܬܐ ܕܢܥܡܢ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ܇ ܥܢ̣ܐ ܘܐܡ̣ܪ. ܕܠܐ ܬܫܬ̣ܚܩ ܡܠܟܘܬܟܘܢ ܬܐܙܠ ܥܠ ܐܘܪܗܝ ܠܩܪܒܐ. ܡܛܠ ܕܡܠܬܐ ܠܐ ܡܫܬܪܝܢܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܣ̇ܓܕܝܢ ܠܗ. ܐܝܬ ܥܠܝܗ̇. ܕܒܥܠܕܒܒܐ ܠܐ ܢܫܬ̇ܠܛ ܒܗ̇ ܠܥܠܡ. ܢܥܡܢ ܕܝܢ ܟܕ ܗܕܐ ܫܡ̣ܥ ܓܙ̣ܡ ܕܕܒܝ̈ܫܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܡܕ ܐܣܬ̣ܥܪ ܢܥܒ̣ܕ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܡ̈ܠܐ ܕܓܘܕܦܐ ܡ̇ܠܠ. ܐܦ ܡܫܝܚܐ ܓܝܪ ܐܬܐ ܓܠܝ̣ܬܐ ܚ̇ܘܝ ܒܗ. ܒܗ ܓܝܪ ܒܥܕܢܐ ܕܓ̇ܕܦ܇ ܐܬܥܒܝܬ ܡܚܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܠ̣ܥ ܗܘܐ ܒܪܝܫܗ܇ ܘܐܬܢ̇ܦܚܬ̇ ܗܘܬ ܟܠܗ̇ ܩܪܩܦܬܗ. ܘܩ̣ܡ ܐܙ̣ܠ ܠܡܫܟܢܗ. ܘܟ̇ܬܪ ܒܐܘܠܨܢܐ ܗܢܐ ܬܪ̈ܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܘܡܝ̣ܬ. ܠܡܪܚܘܬܗ ܕܝܢ ܕܩܘܕ ܐܦܠܐ ܐܬܐ ܗܕܐ ܬܟܣܬ ܡܢ ܨܒܝܢܗ ܒܝܫܐ. ܐܠܐ ܐܩܝܡ ܡ̇ܠܟܐ ܚܠܦ ܢܥܡܢ ܘܩ̣ܡ ܕܢܐ̣ܬܐ ܠܩܪܒܐ. ܘܟܕ ܡ̣ܛܐ ܠܘܬ ܬܠܐ. ܫ̣ܪܐ ܥܠܝܗ̇. ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܐܬܚ̇ܫܒܘ ܕܢ̇ܫܠܡܘܢܗ̇ ܠܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܒܡܓܕܠܐ ܕܒܝܬ ܣܓܕܬܗܘܢ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܡ̇ܫܠܡ ܗܘܐ ܕܢܛܪܘܢܝܗܝ܇ ܥܒ̣ܕ ܚܠܠܐ. ܘܐܘܕܥܘ ܠܦܘܪ̈ܣܝܐ ܡܛܠܬܗ܇ ܕܢܦܠ̣ܫܘܢܝܗܝ ܘܢܥ̣ܠܘܢ ܒܗ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܬܒ̇ܕܩܬ̇ ܠܩܡܝܣ ܦܛܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܫܒܝܬܐ܇ ܘܐܦܝܣ ܠܐܝܠܝܢ ܕܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܢܩ̇ܪܒܘܢܝܗܝ ܠܘܬ ܫܘܪܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ܇ ܕܠܒܘ̈ܫܐ ܘܡ̈ܐܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܡܕܡ ܡܕܡ ܕܣܝ̣ܡܝܢ ܠܗ ܒܡܕܝܢܬܐ. ܘܒܥ̣ܐ ܕܢܦܝܣ ܠܬܠ̈ܝܐ ܡܛܘܠܬܗܘܢ ܕܢܬ̣ܠܘܢ ܠܗ. ܘܐܬܛܦܝܣ ܠܗ ܢܛܘܪ̈ܐ ܘܩ̇ܪܒܘܗܝ. ܗܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܦܠ̈ܚܐ ܕܩ̇ܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܫܘܪܐ܇ ܕܢܩܪܘܢ ܠܗ ܠܩܡܣ ܠܐܢܛܝ܇ ܗ̇ܘ ܕܢ̇ܛܪ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܩ̣ܪܐܘܗܝ ܠܗ ܘܠܡܕܒܪ̈ܢܐ. ܘܡ̇ܠܠ ܥܡܗܘܢ ܦܛܪܐ ܪܗܘܡܐܝܬ ܘܓܠ̣ܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܢܟܠܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܬܬܝ̣ܕܥ ܨܒܘܬܐ ܠܦܘܪ̈ܣܝܐ܇ ܫܐ̣ܠ ܡܢܗܘܢ ܕܢܬ̣ܠܘܢ ܠܗ ܙܘܓܐ ܚܕ ܕܡܐܢܐ. ܘܗܢ̣ܘܢ ܩܕܡܐܝܬ ܚ̇ܘܝܘ ܢܦܫܗܘܢ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܬܦܝܪܝܢ ܒܗ. (ܗܝܕ)ܝܢ (ܫ̣)ܕܘ ܠܗ ܡܢ ܫܘܪܐ ܙܘܓܐ ܚܕ ܕܡ̈ܐܢܐ. ܡܛܠ ܕܐܦ (ܒܫ)ܪܪܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܥܠ ܡ̈ܐܢܐ ܕܢܠ̣ܒܫ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܢܚ̣ܬ ܡܢ ܫܘܪܐ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܗܘܘ ܒܢܟܠܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ܇ ܘܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܐܝ̇ܕܐ ܗܝ ܕܘܟܬܐ. ܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܒ̇ܩܝܢ ܒܫ̈ܬܐܣܘܗܝ ܕܟܠܗ ܫܘܪܐ܇ ܐܝܟ ܨ̇ܒܝܢ ܕܢܚ̣ܙܘܢ ܕܕܠܡܐ ܠܡ ܒܥ̇ܐ ܬܘܩܢܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܥܒ̣ܕ ܡܛܠ ܦܛܪܐ. ܕܕܠܡܐ ܢܕܥ̣ܘܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܗ̣ܘ ܦܪܣܝܗ̇ ܠܨܒܘܬܐ܇ ܘܢܣ̣ܓܘܢ ܥܠܘܗܝ ܐܘ̈ܠܨܢܐ. ܠܚܪܬܐ ܐܬ̣ܘ ܠܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ ܝܗܘ̈ܕܝܐ܇ ܘܐܫܟܚ ܕܚܦܝܪ ܘܡܛܝܒ ܠܗܘܢ ܒܓܘ ܡܓܕܠܐ ܚܦܪܐ ܥܫܝܢܐ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ܇ ܢܦ̣ܩܘ ܥܠܝܗܘܢ ܒܚܡܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܐܬܟ̣ܪܟܘ ܒܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ܇ ܘܚ̣ܪܒ ܠܟܠ ܕܐܫܟܚ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܠܓܒܪ̈ܐ ܘܠܢܫ̈ܐ ܘܠܣܒ̈ܐ ܘܠܛܠ̈ܝܐ. ܘܗܕܐ ܣ̇ܥܪܝܢ ܗܘܘ ܝܘܡ̈ܬܐ. ܘܠܡܚܣܢ ܫܠ̣ܝܘ ܡܢ ܚܘܒܠܗܘܢ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܩܡܣ ܠܐܢܛ ܘܒܦܝ̇ܣܐ ܕܛܘܒܢܐ ܒܪܗܕܕ ܐܦܝܣܩܦܐ. ܘܠܡܕܝܢܬܐ ܙܗܝܪܐܝܬ ܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ. ܟܕ ܡܬܟܪ̣ܟ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܒܪܗܕܕ ܘܣ̇ܥܪ ܠܗܘܢ ܘܡܨ̇ܠܐ ܥܠܝܗܘܢ ܘܡܒ̇ܪܟ ܠܗܘܢ. ܘܡܫ̇ܒܚ ܠܝܨܝܦܘܬܗܘܢ. ܘܡܚ̇ܦܛ ܠܗܘܢ. ܘܪܐܝܣ ܥܠܝܗܘܢ ܘܥܠ ܫܘܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܝ̈ܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܛܥܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ ܘܡ̇ܟܪܟ ܥܡܗ ܐܦ ܩܘܕܫܐ܇ ܠܡܫܘܬܦܘ ܐܢܘܢ ܒܐܪܙܐ ܥܠ ܕܘܟ̈ܝܬܗܘܢ܇ ܕܕܠܡܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠ̣ܬܐ܇ ܢܫܒܘܩ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܛܪܬܗ ܘܢܚܘܬ ܡܢ ܫܘܪܐ. ܢܦ̣ܩ ܕܝܢ ܒܬܟܝܠܘܬܐ ܐܦ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܘܡ̇ܠܠ ܥܡܗ ܘܪܝ̇ܚܡܗ. ܩܘܕ ܕܝܢ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܝܩܝܪܘܬܗ ܕܓܒܪܐ܇ ܘܐܪܓܫ ܐܦ ܒܥܝܪܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ܇ ܠܐ ܐܬܚ̣ܙܝܬ ܠܗ ܕܦܩܚܐ ܕܢܒ̣ܛܠ ܠܘܬ ܬܠܐ ܒܟܠܗ ܗ̇ܘ ܚܝܠܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ. ܚܕܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܟܝܚܐ ܗܘܬ ܠܗ ܬܪܣܝܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܚܪܝܒ ܗܘܐ܇ ܘܐܚܪܬܐ ܕܩ̇ܢܛ ܗܘܐ ܕܕܠܡܐ ܢܬܟ̇ܢܫܘܢ ܪ̈ܒܝ ܚܝ̈ܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܚܕ ܠܘܬ ܚܕ܇ ܘܢܐ̣ܬܘܢ ܥܠܘܗܝ ܐܟܚܕܐ. ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܐܫܩܠ ܠܐܦ̈ܝ ܐܘܪܗܝ. ܘܫ̣ܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܓܠܒ ܕܡܬܩܪܐ ܕܡܕܝ̈ܐ ܐܝܟ ܥܣܪ̈ܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ.

59 LIX

ܡܪ̈ܚܐ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܚܝ̈ܠܘܬܗ܇ ܡܬܟܪܟܝܢ ܒܐܬܪܐ ܘܡܚܪܒܝܢ ܠܗ. ܒܝܘܡ ܫ̈ܬܐ ܒܐܪܚ ܐܠܘܠ܇ ܥܩ̣ܪܘ ܐܘܪܗܝܐ ܟܠܗܝܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܘܦܘ̈ܬܘܐ ܕܩܪܝܒܝܢ ܗܘܘ ܨܝܕ ܫܘܪܐ. ܘܐܘܩܕ ܠܟܦܪ ܨܠܡ ܩܪܝܬܐ ܕܗ̣ܝ ܢܓܒܬ. ܘܓܡ̣ܘ ܟܠܗܘܢ ܣܝ̈ܓܐ ܕܓ̈ܢܐ ܘܠܦܪ̈ܕܝܣܐ ܕܠܕܝܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܦܣ̣ܩܘ ܐܝ̈ܠܢܐ ܕܒܓܘܗܘܢ. ܘܐܥܠܘ ܓܪ̈ܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܣܗ̈ܕܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܚܕܪ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ܇ ܘܐܣܩ ܙܝܢܐ ܠܫܘܪܐ. ܘܩܛ̣ܪ ܦܪ̈ܣܐ ܕܣܥܪܐ ܠܥܠ ܡܢ ܥܥ̈ܝܬܐ. ܒܝܘܡ ܬܫ̈ܥܐ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܗܢܐ ܫܠ̣ܚ ܠܗ ܩܘܕ ܠܐܪܒܝܢܕܐ. ܕܐܘ ܢܩ̇ܒܠ ܒܡܕܝܢܬܐ ܠܡܪܙܒܢܐ ܕܝܠܗ܇ ܐܘ ܢܦܘܩ ܠܘܬܗ ܠܦܩܥܬܐ܇ ܐܝܟ ܨ̇ܒܐ ܠܡ ܕܢܩܝܡ ܥܡܗ ܩܝ̇ܡܐ ܕܫܝܢܐ. ܒܟܣܝܐ ܕܝܢ ܦܩܕ ܠܚܝܠܗ. ܕܐܢ ܝ̇ܗܒ ܠܗܘܢ ܐܪܒܝܢܕܐ ܕܢܥܠ̣ܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܢܬܗܦ̣ܟܘܢ ܘܢܐ(ܚ̣ܕܘܢ ܬܪܥܗ̇) ܘܡܥܠܢܗ̇. ܥܕ ܐܬܐ ܗ̣ܘ ܘܥ̇ܐܠ ܒܬܪܗܘܢ܇ ܘܐܢ ܠܒܪ ܢܦܘܩ ܠܘܬܗܘܢ ܢܟܡ̣ܢܘܢ ܠܗ. ܘܢܚ̣ܛܦܘܢܝܗܝ ܒܚܝ̈ܐ܇ ܘܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܠܘܬܗ. ܐܪܒܝܢܕܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܩ̇ܢܛ ܗܘܐ ܕܢܬ̣ܠ ܠܗܘܢ ܕܢܥ̣ܠܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ܇ ܢܦ̣ܩ ܠܘܬܗܘܢ ܠܒܪ. ܟܕ ܠܐ ܐܪܚܩ ܣܓܝ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܐܠܐ ܥܕܡܐ ܠܒܝܬ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ. ܘܐܬ̣ܐ ܠܘܬܗ ܒܐܘܝ ܕܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܣܛܒܝܕ܇ ܕܡܬܦ̇ܫܩ ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ܇ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܐܪܒܝܢܕܐ. ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܒ̇ܥ̣ܝܬ ܕܢܥܒ̣ܕ ܫܝܢܐ ܗܒ ܠܢ ܥܣܪ̈ܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܠܝܛܪ̈ܐ ܕܕܗܒܐ܇ ܘܐܩܝܡ ܠܢ ܩܝ̇ܡܐ̣ ܕܫ̇ܩܠܝܢܢ ܟܠ ܫܢܬܐ ܕܗܒܐ ܗ̇ܘ ܕܥܝ̇ܕܐ. ܐܫܬܘܕܝ ܕܝܢ ܐܪܒܝܢܕܐ ܠܡܬܠ̣ ܥܕܡܐ ܠܫܒ̈ܥܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܠܝܛܪ̈ܐ ܘܠܐ ܨܒ̣ܘ ܠܡܩ̇ܒܠܘ. ܘܗܘ̣ܘ ܟܕܡܬܚ̣ܪܝܢ ܥܡܗ. ܡܢ ܨܦܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܬܫ̈ܥ ܫ̈ܥܝܢ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܥܗܝܢܐ ܠܢܟܝܠܘܬܗܘܢ܇ ܡܛܠ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܇ ܘܕܩ̇ܢܛܝܢ ܗܘܘ ܬܘܒ̣ ܠܡ̇ܩܪܒܘ ܥܡ ܐܘܪܗܝ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܓܕܫ ܠܢܥܡܢ܇ ܫܒ̣ܩܘܗܝ ܠܐܪܒܝܢܕܐ ܒܐܘܪܗܝ ܘܐܙܠ ܠܡ̇ܩܪܒܘ ܥܡ ܚܪܢ. ܘܠܛܝ̈ܝܐ ܟܠܗܘܢ ܫ̇ܕܪ ܠܣܪܘܓ. ܪܝܦܝܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܚܪܢ ܢܦ̣ܩ ܟܣܝܐܝܬ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܘܢܦ̣ܠ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܩ̣ܛܠ ܡܢܗܘܢ ܫ̈ܬܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ. ܘܠܒ̣ܟ ܒܚܝ̈ܐ ܠܪܝܫܗܘܢ ܕܗܘ̈ܢܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘ̣ܐ ܝܕܝܥܐ܇ ܘܣܓܝ ܝܩܝܪ ܗܘܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ̣ ܐܫܬܘܕܝ ܠܚܪ̈ܢܝܐ܇ ܕܐܢ ܢܬܠܚܘܢܝܗܝ ܠܗ ܒܚܝ̈ܐ̣ ܠܐ ܡ̇ܩܪܒ ܥܡܗܘܢ. ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܚ̣ܠܘ ܡܢ ܩܪܒܐ ܘܝܗ̣ܒܘܗܝ ܠܗܘܢܝܐ ܗ̇ܘ. ܟܕ ܫ̇ܕܪ ܥܡܗ ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܗ ܐܠܦ ܘܚܡܫ̈ܡܐܐ ܕܟܪ̈ܐ ܕܥܢܐ. ܥܡ ܨܒܘ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ.

60 LX

ܛܝ̈ܝܐ ܕܝܢ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬ̇ܕܪ ܠܣܪܘܓ. ܐܙܠ̣ܘ ܥܕܡܐ ܠܢܗܪܐ ܦܪܬ. ܟܕ ܡ̇ܚܪܒܝܢ ܘܫ̇ܒܝܢ ܘܒ̇ܙܝܢ ܟܠ ܕܡܫܟܚܝܢ. ܦܛܪܝܩܝܘܠܝܣ ܕܝܢ ܚܕ ܡܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܒܛܠܝܢܘܣ ܒܪܗ܇ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬ̣ܐ ܗܘܐ ܡܢ ܡܥܪܒܐ ܕܢܚܘܬ ܠܩܪܒܐ. ܘܒܠܒܝܒܘܬܐ ܕܠܐ ܩܢܛܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܩܪܝܒ ܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬ̣ܥܪ ܒܩܕܡܝܬܐ. ܘܟܕ ܥܒ̣ܪ ܢܗܪܐ̣. ܐܪܥ̣ ܒܚܕ ܡܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ܇ ܘܐܩܪܒ ܥܡܗ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܥܡܗ ܚ̣ܪܒ. ܘܣ̣ܡ ܐܦܘ̈ܗܝ ܕܢܐܬܐ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܫ̣ܡܥ ܡܢ ܥܪ̈ܘܩܐ ܕܚ̣ܕܪܗ̇ ܩܘܕ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܗܦ̣ܟ ܥܒ̣ܪ ܢܗܪܐ. ܘܒܫܡܝܫܛ ܒ̇ܬܪ. ܒܝܘܡ ܫܒܬܥܣܪ̈ ܒܝܪܚܐ ܗܢܐ ܒܐܪ̈ܒܥܐ ܒܫܒܐ܇ ܚܙ̣ܝܢܢ ܠܡܠ̈ܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܘܠܫܘܘ̈ܕܝܘܗܝ ܕܠܘܬ ܐܒܓܪ ܟܕ ܒܥܒ̇ܕܐ ܡܬܓ̇ܡܪܝܢ. ܟ̇ܢܫ ܓܝܪ ܩܘܕ ܠܟܠܗ ܚܝܠܗ܇ ܘܫܩܠ ܡܢ ܢܗܪܐ ܦܪܬ. ܘܐܬ̣ܐ ܫ̣ܪܐ ܥܠ ܐܘܪܗܝ. ܡܬܝܚܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܡܫܪܝܬܗ ܡܢ ܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܕܡܪܝ ܩܘܙܡܐ ܘܕܡܪܝ ܕܘܡܝܢܐ܇ ܟܕ ܫܪܝܢ ܥܠ ܓܢ̈ܐ ܟܠܗ̈ܝܢ ܘܥܠ ܒܝܬ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܘܥܠ ܒܟܝܢ ܩܪܝܬܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܒܝܬ ܡܘܕܝܢܐ. ܘܦܬܝܗ̇ ܥܕܡܐ ܠܫܚܘܪܬܐ ܕܨܪܝܢ. ܗܢܐ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ ܚܚܕܪܗ̇ ܠܐܘܪܗܝ ܒܝܘܡܐ܇ ܣܛܪ ܡܢ ܡܛܪ̈ܬܐ ܕܣܝ̣ܡܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗ ܒܛܘܪ̈ܐ ܘܒܪ̈ܡܬܐ. ܡܠܝܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܟܠܗ̇ ܦܩܥܬܐ ܡܢܗܘܢ. ܘܦܬܝܚܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܬܪ̈ܥܝܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ̣ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܢܥܠ̣ܘܢ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܒܘܪܟܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܠܐ ܢܦ̣ܠܬ̇ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܠܬܐ܇ ܘܩ̇ܘܝܘ ܥܠ ܕܘܟ̈ܝܬܗܘܢ ܟܕ ܐܢܫ ܠܐ ܡ̇ܩܪܒ ܥܡܗܘܢ. ܡܢ ܨܦܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܐܦ̈ܝ ܬܫ̈ܥ ܫ̈ܥܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܢܦ̣ܩ ܚܕܚ̈ܕܢܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܘܐܩܪܒܘ ܥܡܗܘܢ ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ ܦܪ̈ܣܝܐ ܩܛ̣ܠ ܘܡܢܗܘܢ ܠܐ ܢܦ̣ܠ ܐܠܐ ܚܕ ܓܒܪ. ܢܫ̈ܐ ܕܝܢ ܛܥܝ̈ܢܢ ܗܘ̈ܝ ܡܝ̈ܐ܇ ܘܡ̇ܦ̈ܩܢ ܠܒܪ ܡܢ ܫܘܪܐ ܕܢܫ̣ܬܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡ̇ܩܪܒܝܢ. ܘܛܠ̈ܝܐ ܫܒܪ̈ܐ ܒܩܠ̈ܥܐ ܫ̇ܕܝܢ ܗܘܘ. ܛܪܕܘ ܐܢܘܢ ܗܟܝܠ ܐܢܫ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܢܦ̣ܩ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ܇ ܘܐܪܚܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܠܘܬ ܫܘܪܐ. ܡܛܠ ܕܠܘܣܓܝ ܦܪܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܫܕܐ ܒܩܫܬܐ. ܘܐܙ̣ܠܘ ܫ̣ܪܘ ܥܠ ܓܢܒ ܩܘ̈ܒܐ ܩܪܝܬܐ.

61 LXI

ܠܒܬܪܗ ܕܝܢ ܕܝܘܡܐ܇ ܢܦ̣ܩ ܬܘܒ ܐܪܒܝܢܕܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ ܪܒܐ. ܘܟܕ ܩ̇ܐܡ ܠܘܩܒܠ ܚܝܠܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ܇ ܫܠ̣ܚ ܠܗ ܠܩܘܕ. ܕܗ̇ܐ ܚܙ̣ܝܬ ܒܢܣܝܢܐ. ܕܡܕܝܢܬܐ ܠܐ ܗܘ̣ܬ ܕܝܠܟ. ܘܠܐ ܕܐܢܣܛܘܣ. ܐܠܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܗܝ ܗ̇ܘ ܕܒ̇ܪܟܗ̇. ܘܩ̣ܡ ܠܘܩܒܠ ܚܝܠ̈ܘܬܟ. ܕܠܐ ܢܫܬܠܛܘܢ ܥܠܝܗ̇. ܘܫܠ̣ܚ ܠܗ ܩܘܕ ܕܗܒ ܠܝ ܗܡܝܪ̈ܐ ܕܠܐ ܢ̇ܦܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܬܪܝ ܡܐ ܕܫ̇ܩܠܬ ܕܐܙ̇ܠ܇ ܘܫ̇ܕܪ ܠܝ ܐܢܫ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܠܒ̣ܟܬܘܢ ܐܬܡܠܝ. ܘܕܗܒܐ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܘܕܝܬ܇ ܘܡ̇ܪܚܩ ܐܢܐ ܠܝ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܝ̣ܗܒ ܠܗ ܐܪܒܝܢܕܐ ܠܩܡܣ ܒܣܝܠ. ܘܠܐܢܫ̈ܐ ܕܐܬܠܒܟ̣ܘ ܡܢܗ. ܕܗܘ̣ܘ ܐܪܒܬܥܣܪ̈ ܓܒܪ̈ܝܢ. ܘܐܩܝܡ ܥܡܗ ܩܝ̇ܡܐ̣ ܕܢܬ̣ܠ ܠܗ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܠܝܛܪ̈ܐ ܕܗܒܐ ܥܠ ܕܬܪܣܪ̈ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܘܫܩ̣ܠ ܩܘܕ܇ ܘܐܙ̣ܠ ܫ̣ܪܐ ܒܕܗܒܢܐ. ܠܦܪܬܙܡܝܐ ܕܝܢ ܠܐ ܟ̇ܬܪ. ܐܠܐ ܫ̇ܕܪ ܠܝܘܡܐ ܕܒܬܪܗ܇ ܠܐܢܫ ܡܢ ܕܝܠܗ ܕܫܡܗ ܗܘܪܡܝܙܕ܇ ܘܦܩ̣ܕܗ ܕܢ̇ܝܬܐ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܠܝܛܪ̈ܐ ܕܗܒܐ. ܐܪܒܝܢܕܐ ܕܝܢ ܟ̇ܢ̣ܫ ܠܘܬܗ ܠܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ܇ ܕܢܬܚ̇ܫܒܘܢ ܕܐܝܟܢܐ ܡܬܓܒ̣ܐ ܕܗܒܐ ܗ̇ܘ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܐܘܗܝ ܠܗܘܪܡܙܕ ܕܐܬܐ ܠܗ ܒܥܓܠ܇ ܐܬܚ̇ܝܠ ܥܠ ܬܘܟܠܢܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܐܬܠܒܒܘ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܐܪܒܝܢܕܐ. ܕܚܢܢ ܠܓܒܪܐ ܕܓܠܐ̣ ܠܐ ܡܫ̇ܕܪܝܢܢ ܕܗܒܐ. ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܗܦ̣ܟ ܒܡܠܬܗ܇ ܘܠܐ ܩ̇ܘܝ ܥܕ ܡ̇ܛܐ ܝܘܡܐ ܕܐܩܝ̣ܡܬ ܠܗ܇ ܗܟܢܐ ܗ̇ܦܟ ܘܡܕܓܠ̣ ܡܐ ܕܫܩ̣ܠ ܕܗܒܐ. ܚܢܢ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܐܢ ܡܩܪܒ ܥܡܢ ܬܘܒ̣ ܡܬܟ̇ܐܪ. ܡܛܠ ܕܡܫܝܚܐ ܩ̇ܐܡ ܒܐܦ̈ܝ ܡܕܝܢܬܗ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܚ̇ܝܠ ܐܦ ܐܪܒܝܢܕܐ܇ ܘܫܠ̣ܚ ܠܗ ܠܩܘܕ. ܕܗܫܐ ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܕܠܘ ܡ̄ܠܟܐ ܐܢܬ. ܠܝܬ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܕܐܡ̇ܪ ܡܠܬܐ ܘܗ̇ܦܟ ܡܕ̇ܓܠ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܕ̇ܓܠ ܠܘ ܡܠܟܐ ܗܘ. ܡܟܝܠ ܕܡܢܟ ܐܬܚ̣ܙܝܬ ܕܓܠܘܬܐ܇ ܫ̇ܕܪ ܠܝ ܠܩܡܣ ܒܣܝܠ. ܘܡܕܡ ܕܣ̇ܦܩܐ ܒܐܝ̈ܕܝܟ ܠܡܥ̣ܒܕ ܥ̇ܒܕ.

62 LXII

ܗܝܕܝܢ ܐܬܡܪܡܪ ܩܘܕ. ܘܙ̇ܝܢ ܠܦܝ̈ܠܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ. ܘܫܩ̣ܠ ܗܘ̣ ܘܟܠܗ̇ ܡܫܪܝܬܗ. ܘܐܬ̣ܐ ܬܘܒ ܠܡ̇ܩܪܒܘ ܥܡ ܐܘܪܗܝ. ܒܝܘܡ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܐ ܒܐܪܚ ܐܠܘܠ. ܒܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ. ܘܚ̣ܕܪܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܓܒܝ̈ܗ̇. ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܒܩܕܡܝܬܐ. ܟܕ ܟܠܗܘܢ ܬܪ̈ܥܝܗ̇ ܦܬܝܚܝܢ ܗܘܘ. ܐܪܒܝܢܕܐ ܕܝܢ ܦܩ̣ܕ ܗܘ̣ܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ̣. ܕܠܐ ܢ̇ܩܪܒܘܢ ܥܡܗ. ܐܝܟ ܡܢ ܕܠܐ ܬܬܚ̣ܙܐ ܕܓܠܘܬܐ ܡܢܗ ܕܝܠܗ. ܩܠܝܠ ܕܝܢ ܩܘܪ̈ܝܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܢܦܩ̣ܘ ܠܩܘܒܠܗ̣ ܒܩܠ̈ܥܐ. ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܠܒܝ̈ܫܐ ܕܥܡܗ ܐܪܡܝܗ. ܘܡܢܗܘܢ ܐܦܠܐ ܚܕ ܢܦ̣ܠ. ܡ̇ܚܨܦܢ ܗܘ̈ܝ ܕܝܢ ܠܓܝܘܢ̈ܘܗܝ ܠܡܥ̣ܠ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܐ ܕܩ̣ܪܒܘ ܠܘܬ ܬܪ̈ܥܝܗ̇܇ ܒܕܡܘܬ ܓ̇ܠܐ ܙܩܝܦܐ ܕܡܢ ܚ̣ܠܐ܇ ܡܬܡ̇ܟܟܝܢ ܡܫܬܗܝܢ ܗܘܘ ܘܥ̇ܛܦܝܢ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܚܪܝܦܘܬܗ ܕܫܒ̣ܩܐ ܕܪ̈ܟܫܗܘܢ܇ ܩ̇ܠ̈ܥܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܡܬܚ̇ܠܛܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܓܐܪ̈ܐ ܫ̇ܕܝܢ ܗܘܘ ܦܘܪ̈ܣܝܐ܇ ܘܦܘܪ̈ܘܢܐ ܡܢܝ̣ܦܝܢ ܗܘܘ ܗܘ̈ܢܝܐ܇ ܘܪ̈ܘܡܚܐ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܬ̇ܪܨܝܢ ܗܘܘ ܛܝܝ̈ܐ܇ ܠܡ̇ܟܝܘ ܚܕ ܡܢܗܘܢ܇ ܠܐ ܡܬܡ̣ܨܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܦܠ̈ܫܬܝܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܠ̣ܩܘ ܥܠ ܫܡܫܘܢ܇ ܕܟܕ ܛܒ ܣܓܝܐܝܢ ܗܘܘ ܘܡܙ̇ܝܢܝܢ܇ ܠܡܩ̣ܛܠܗ ܠܐ ܐܫܟܚ܇ ܗܘ̣ ܕܝܢ ܟܕ ܥܪܛܠܝ ܡܢ ܙܝܢܐ ܒܦܟܐ ܕܚܡܪܐ ܠܐܠܦ ܡܢܗܘܢ ܩܛ̣ܠ ܗܟܢܐ ܐܦ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܘܗܘ̈ܢܝܐ ܘܛܝ̈ܝܐ܇ ܟܕ ܗܢ̣ܘܢ ܘܪ̈ܟܫܗܘܢ ܢ̇ܦܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܟ̈ܐܦܐ ܕܫ̇ܕܝܢ ܗܘܘ ܩ̇ܠ̈ܥܐ܇ ܐܦܠܐ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܫܟܚ ܠܡܩ̣ܛܠ. ܘܡܢ ܕܚ̣ܙܘ ܕܠܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܥ̣ܠ܇ ܘܠܐ ܠܐܢܫ̈ܐ ܥܪ̈ܛܠܝܐ ܕܚܠܝܛܝܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܠܡ̇ܗܪܘ܇ ܐܪܡܝܘ ܢܘܪܐ ܒܝܬ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܘܒܝܬ ܡܘܕ̈ܝܢܐ. ܘܒܟܠܗܝܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܕܐܫܬܚ̣ܪ. ܘܒܥܕܬܐ ܕܢܓܒܬ. ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܫܒ̣ܩܘܗ̇ ܗܘܘ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ.