Digital Syriac Corpus

Life of Jacob of Serugh - ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܩܕ݊. ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

   https://syriaccorpus.org/487
page break :

ܐܒܘܗܝ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܘ݊ ܗܘܐ ܡܢ ܟܘܪܬܡ ܕܥܠ ܦܪܬ ܢܗܪܐ. ܐܡܗ ܕܝܢ ܥܩܪܬܐ ܗܘܬ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܒܥܠܗ̇ ܠܘܬ ܡܪܝ ܕܒܪ ܚܕܬ. ܘܨܠܝܘ ܬܡܢ ܘܐܝܟ ܨܒܝܢܐ ܕܝܢ ܕܠܠܗܐ ܚܟܡܗ̇ ܘܝܠܕܬ ܒܪܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܒܪ ܬܠܬ ܫܢܝ̈ܢ ܐܝܬܝܘܗܝ ܐܒܗ̈ܘܗܝ ܕܢܨܠܘܢ ܬܡܢ ܒܝܘܡܐ ܕܕܘܟܪܢܗ ܕܡܪܝ ܡܩܝܡ ܫܒܪܐ. ܘܟܕ ܩܐܡ ܗܘܐ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܘܡܠܐ ܗܘܐ ܟܗܢ̈ܐ. ܘܟܕ ܙܚ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܢܚܘܬ ܘܠܦܓܪܗ ܕܢܐܚܝܢܢ ܡܪܢ ܘܠܠܗܢ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܢܩܕܫ. ܙܚ ܙܢܚܬ ܗܘ ܛܠܝܐ ܡܢ ܟܢܦܐ ܕܝܠܕܬܗ pb. f.161/173b ܘܨܪܐ ܥܡܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܒܒܝܬܐ ܕܠܠܗܐ. ܘܣܠܩ ܠܡܕܒܚܐ ܩܕ݊ ܘܩܡ ܩܕܡ ܦܬܘܪ ܚܝ̈ܐ ܟܕ ܚܝܪܝܢ ܒܗ ܟܠܗܘܢ ܕܐܝܬ ܒܒܝܬ ܣܗܕ̈ܐ. ܘܙܚ ܡܠܐܟܐ ܕܡܪܝܐ ܘܝܗܒ ܠܗ ܡܘܗܒܬܐ ܕܠܠܗܐ. ܘܦܫܛ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܐܫܬܝ ܬܠܬ ܚܘܦܢܝ̈ܢ. ܐܝܟ ܚܙܩܝܐܝܠ ܟܕ ܐܟܠ ܗܘܐ ܟܪܟܐ. ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܐܨܠܚܬ ܥܠܘܗܝ ܪܘܚܗ ܕܡܪܝܐ. ܘܫܪܝ ܕܢܡܠܠ ܡܡܠܐ ܕܠܘ ܕܥܝܪܐܗܘ. ܐܬܪܒܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܚܘܪ̈ܐ ܕܣܪܘܓ. ܘܗܘܐ ܬܡܢ ܦܐܪܕܝܘܛܐ. ܘܣܡ ܬܡܢ ܡܙܡܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܩܖܪܬܗ ܪܘܚܐ ܘܥܒܕܬܗ ܪܥܝܐ ܒܥܕܬܐ ܕܒܛܢܢ ܕܣܪܘܓ. ܘܐܟܬܒ ܣܝ̈ܡܐ ܘܬܘܪ̈ܓܡܐ ܘܐܦ ܬܫܥܝ̈ܬܐ ܣܘܓܝ̈ܬܐ. ܘܡܠܦܢܘܬܐ ܫܒܝܚܬܐ ܕܠܐ ܛܥܝܬܐ. ܘܐܬܬܢܝܚ ܡܪܗ ܘܐܬܬܢܝܚ ܒܗ.. ܐܫܟܚܢܢ ܕܝܢ ܕܗܘܝܐ ܡܠܦܢܘܬܗ ܚܡܫܝܢ ܢܒܝ̈ܝܢ ܕܟܝܠܐ ܡܐܡܪ̈ܐ ܕܝܢ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܠܬܐ. ܡܙܡܪ̈ܐ ܕܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܘܠܐ ܫܠܡܗ ܥܠ ܡܪܝܡ ܘܓܓܘܠܬܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܘ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܒܙܒܢܗ ܕܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܣܠܩ ܨܝܕܘܗܝ ܘܐܬܒܪܟ ܡܢܗ. ܣܠܩ ܕܝܢ ܒܙܘܚܐ ܕܐܦܝܣܩܘ݊ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ. ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܕܝܢ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܘܢܟܦܘܬܗ ܘܩܕܝܫܘܬܗ ܘܙܗܝܘܬܗ ܘܢܙܝܪܘܬܗ ܘܫܗܪܗ ܘܥܡܠܗ ܘܠܐܘܬܗ ܘܬܫܡܫܬܗ ܘܒܟܝܗ ܘܬܐܢܚ̈ܬܗ ܘܚܘܒܗ ܘܡܝܬܪܘܬܗ ܘܨܠܘ̈ܬܗ ܙܥܘܪ ܠܢ ܙܒܢܐ ܕܢܬܢܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܡܘܬܗ. ܗܢܐ ܕܨܠܘܬܗ ܘܒܥܘܬܗ ܬܗܘܐ ܠܢ ܫܘܪܐ ܘܒܝܬ ܓܘܣܐ ܒܟܠܗܘܢ ܙܒܢ̈ܐ ܕܥܠܡ̈ܝ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ. ܫܠܡܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܚܝܠܐ ܒܓܒܪܐ ܗܘ ܘܦܣܩ ܦܟܪ̈ܘܗܝ ܘܐܬܦܠܛ ܡܢܗܘܢ ܘܐܙܠ ܐܘܕܥ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܗܢܘܢ ܡܕܡ ܕܚܙܐ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܐܬܘ ܘܐܫܟܚܘ ܠܕܝܪܐ ܕܣܦܝܩܐ ܘܠܓܪ̄ܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܕܫܩܝܠܝܢ. ܐܝܠܠܘ ܐܝܠܠܬܐ ܪܒܬܐ ܘܚܪܩܘ ܫܢܝ̈ܗܘܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢ. ܡܢܘ ܥܒܕ ܠܟ ܗܟܢܐ ܘܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܗܘ ܓܒܪܐ ܐܘܪܚܐ ܕܒܗ̇ ܐܙܠܘ ܘܐܬܛܝܒܘ ܡܢܗܘܢ ܡܐܬܝ̈ܢ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܪܕܦܘ ܒܬܪܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܕܢܒܘܬ ܩܪܝܬܐ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܐܡܝܕ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܐܢܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܥܕܠܐ ܢܬܩܪܒܘܢ ܠܘܬܗܘܢ ܐܬܚܫܒܘ ܕܢܩܛܠܘܢ ܐܢܘܢ ܘܟܕ ܐܕܪܟܘ ܐܢܘ ܫܡܛܘ ܣܝܦܝ̈ܗܘܢ ܘܡܢ ܩܕܡ ܢܬܡܛܘܢ ܠܗܘܢ ܩܠܥܘ ܒܫܓܪ̈ܓܪܝܬܐ ܡܢ ܙܠܘܕ̈ܐ ܘܥܕܡܐ ܠܪܒܐ ܗܢܘܢ ܘܪ̈ܒܝܗܘܢ ܥܕܡܐ ܕܠܐ ܝܕܥܘ ܐܘܪܚܐ. ܘܟܕ ܓܕܫܬ ܠܗܘܢ ܗܕܐ ܐܫܬܘܕܥܘ ܕܡܢ ܠܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ. ܘܫܪܝܘ ܡܦܝܣܝܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܒܥܝܢܢ ܡܢܟܘܢ ܡܪ̈ܝܢ ܫܪܘܢܢ ܕܡܐܙܠܘ ܒܐܘܪܚܐ ܠܒܣܬܪܢ ܘܐܢܬܘܢ ܣܒܘ ܓܪ̈ܡܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܘܙܠܘ ܒܫܠܡܐ ܡܟܝܠ ܕܡܢ ܠܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܠܐ ܐܬܪܟܢܘ ܠܦܝܣܗܘܢ ܠܐ ܦܫܘ ܟܕ ܡܬܢܘܠܝܢ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܗ̇ܘ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ. ܘܠܨܦܪܐ ܟܕ ܚܙܘ ܐܢܘܢ ܕܣܪ̈ܝܐ ܕܡܬܛܪܦܝܢ ܛܪܝܬ ܠܗܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܫܪܐܘܢܢ ܕܢܐܙܠ. ܘܒܥܘ ܡܢ ܠܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ ܘܐܬܚܠܡܘ ܘܩܪܒܘ ܘܩܪܒܘ ܬܪ̈ܝܢ ܡܢܗܘܢ ܠܘܬ ܕܝܪ̈ܝܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܫܒܘܩܘ ܠܢ ܗܕܐ ܣܟܠܘܬܐ pb. f.162/174a ܘܗܒܘ ܠܢ ܡܢܬܐ ܡܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܓܠܙ ܡܢܗܘܢ ܕܨܠܘ̈ܬܗ. ܘܫܦܪܬ ܗܕܐ ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܘܝܗܒܘ ܠܗܘܢ ܕܪܥܗ ܕܝܡܝܢܐ ܘܨܠܝܘ ܥܠܝܗܘܢ ܘܝܗܒܘ ܠܗܘܢ ܫܠܡܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܙܠܘ ܒܫܠܡܐ ܗܦܘܟܘ ܠܐܬܪܟܘܢ. ܘܚܕܝܘ ܚܕܘ݊ ܪܒܬܐ ܘܬܒܥܘ ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܪܘܡܐܢܘܣ ܘܐܘܫܛ ܕܢܗܦܟܘܢ ܠܕܝܪܗܘܢ ܘܠܐܝܩܪܗܘܢ ܘܗܦܟܘ ܥܡܗܘܢ ܟܕ ܐܫܬܘܕܝܘ ܕܠܐ ܢܗܪܘܢ ܐܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܠܢܨܝܒܝܢ. ܫܕܪܘ ܐܝܙܓܕ̈ܐ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܚܘܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܣܒܪܘܢܝܗܝ ܥܠ ܡܐܬܝܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܫܡܥ ܛܘܒܢܐ ܕܐܬܘ ܚܕܝ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܢܦܩ ܠܐܘܪܥܗܘܢ ܘܡܢ ܩܕܡ ܕܢܦܓܥܘܢ ܒܚܕ̈ܕܐ ܩܕ݊ ܡܪܝ ܚܘܼܪܐ ܖܒܐ ܕܢܣܝܡܘܢܝܗܝ ܒܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܬܚܬܝܬܐ ܠܩܕ݊ ܡܪܝ ܐܚܐ. ܘܟܕ ܡܢܥܘ ܠܒܝܬ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܦܣܩܬ ܟܘܕܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܥܠܝܗ̇ ܓܘܪܢܐ ܠܦܓܘܕܬܐ ܘܪܗܛܬ ܒܚܐܦܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܠܡܕܟܘܬܗ̇ ܥܕܡܐ ܠܬܪܥܐ ܕܕܝܪܐ ܗܝ ܥܠܝܬܐ ܘܝܗܒܬ ܩܠܐ ܘܫܡܥܗ̇ ܛܘܒܢܐ ܠܒܪܗܡ ܩܘܟܒܝܐ ܘܐܫܬܘܕܥܗ̇ ܘܢܦܩ ܠܐܘܪܥܗ̇ ܘܟܕ ܚܙܗ̇ ܠܟܘܕܢܬܐ ܚܕܝ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܩܪܒ ܐܬܒܪܟ ܡܢ ܦܓܪܗ ܕܩܕܕ ܘܐܥܠܗ̇ ܠܟܘܕܢܬܐ ܘܐܚܬ ܠܓܘܪܢܐ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܘܦܬܚܗ ܘܛܦܝ ܐܢܝ̈ܢ ܠܥܝܢ̈ܘܗܝ ܥܠ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܚܐ. ܘܐܡܪ ܐܒܝ ܐܝܟܘ݊ ܫܘ݊ ܕܕܝܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܕܚܠܦ ܐܡܪ̈ܐ ܬܡܝܡ̈ܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܗ̇ ܗܐ ܥܒܝܕܐ ܡܥܡܪܐ ܠܕܐܝܒ̈ܐ ܚܲܒ̈ܠܐܘ ܘܚܠܦ ܙܘܡܪ̈ܐ ܘܗܘ̈ܠܠܐ ܕܡܫܬܡܥ ܗܘܐ ܒܗ̇. ܗܠ ܩܠܐ ܕܢܡܪ̈ܐ ܘܕܐܪ̈ܝܘܬܐ ܕܢܗܡܝܢ ܠܬܒܪܐ ܘܟܕ ܗܘ ܛܘܒܢܐ ܒܗܠܝܢ ܐܠܐ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܚܘܼܪܐ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ ܥܠܘ ܘܢܦܠܘ ܩܕܡ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܘܐܬܒܪܟܘ ܡܢܗܘܢ. ܘܝܬܒܘ ܛܘܒܢ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܟܢܝܫܐܝܬ ܘܟܬܒܘ ܐܓܪ̈ܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܠܟܠ ܟܪ ܕܙܪܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܕܝܪܐ ܘܣܒܪܘ ܐܢܘܢ ܥܠ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܘܐܬܟܢܫܘ ܡܢ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܘܣܠܩܘ ܡܢܝܢܗܘܢ ܐܝܟ ܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܐܚ̈ܐ ܘܥܒܕܘ ܫܗܪܐ ܪܒܐ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܒܚܕ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܘܥܒܕܘ ܠܗܘܢ ܛܘܒܢܐ ܚܘܼܪܐ ܡܐܟܠܐ ܘܡܲܫܬܝܐ. ܘܐܦܩ ܡܢ ܕܝܠܗ ܟܣܦܐ ܘܦܠܓ ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܘܗܒ̈ܬܐ ܘܙܒܢ ܠܢ ܬܘܒ ܚܡܫ ܦܕ̈ܢܝܢ ܘܝܗܒܠܗܘܢ pb. f.162/174b ܘܝܗܒܠܗܘܢ ܥܒܘܪܐ ܣܓܝܐܐ ܘܙܪܥܘ ܙܪܥܐ ܛܒܐ ܘܚܕܬܘ ܠܟܪܡܐ ܕܕܝܪ̈ܐ ܥܠܝܬܐ ܘܠܦܪܕܝܣܐ ܕܕܝܪܐ ܬܚܬܝܬܐ. ܘܠܥܒܐ ܕܥܠ ܢܗܪܐ ܘܐܬܩܢܘ ܠܪܝܚܝܐ ܕܝܠܗ̇ ܘܡܪܝܐ ܫܪܬܚ ܐܢܘܢ ܒܥ݁ܠܠܬܐ ܫܦܝܥ̈ܬܐ ܘܟܗܝܢ̈ܬܐ ܘܐܬܒܪܟ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܒܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܩܝܫܐ ܡܪܝ ܐܚܐ ܘܠܐ ܐܘܣܦ ܬܘܒ ܒܪܕܐ ܠܡܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܘܚܨܕܘ ܚܨܕܐ ܕܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܬܚܬܝܬ ܘܣܠܩܘ ܠܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܥܠܝܬܐ ܘܚܕܙܐ ܛܘܒܢܐ ܚܘܼܪܐ ܠܟܪ̈ܡܐ ܘܠܐܝܠܢ̈ܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܕܛܒ ܫܦܝܪܝܢ ܘܚܕܝ ܒܗܘܢ ܣܓܝ. ܘܣܠܩ ܠܐܓܪܐ ܕܕܝܪܐ ܘܚܕ ܠܚܕܪܝܗ̇ ܘܪܘܙܬ ܢܦܫܗ ܘܐܡܪ ܠܐܚ̈ܐ ܕܐܬܛܝܒܘ ܠܘܬܗ ܦܢܬ ܕܝܪܐ ܗܕܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܩܪܝܬ ܕܝܪܐ ܕܦܢܬ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܘܡܢܬܐ ܕܨܠܣܒܐ ܐܬܬ ܘܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܚܐ ܗܟܘܬ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܚܐ ܐܬܘ ܘܐܙܠ ܢܨܝܚܐ ܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܘܒܢܐ ܕܝܪܐ ܠܡܕܢܚܐ ܡܢ ܚܣܢܐ ܕܟܐܦܐ. ܥܠ ܣܦܪ ܕܩܠܬ ܢܗܪܐ ܘܫܡܗܗ̇ ܬܘܒ ܕܝܪܐ ܕܨܠܝܒܐ ܥܠ ܫܡܗ̇ ܕܕܝܪܐ ܕܒܢܐܐܝܠ. ܘܡܡܠܝܐ ܗܘܬ ܚܣܝܪ̈ܬܐ ܕܕܝܪܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܢܐܐܝܠ ܟܕ ܒܟܠ ܫܢܬܐ ܙܪܥܝܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ ܚܛ̈ܐ ܘܣܥܪ̈ܐ ܘܫܪܟܐ ܕܥ̈ܠܠܬܐ ܘܡܝܬܝܢ ܗܘܘ ܠܕܝܪܐ ܕܒܢܐ ܐܝܠ ܘܒܗܝ ܕܣܓܝܘ ܒܗ̇ ܐܚ̈ܐ ܘܥܘܡܪ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܕܝܪܐ ܕܒܢܐܐܝܠ. ܬܚܡܘ ܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܘܡܪܝ ܚܘܼܪܐ ܕܟܠܗ̇ ܡܥܠܬܐ ܕܕܝܪܐ ܕܥܠ ܕܩܠܬ ܢܗܪܐ ܥܡ ܢܕܪ̈ܐ ܘܡܥܣܪ̈ܐ ܘܐܢ ܙܘܕܩܐ ܐܢܫ ܢܬܠ ܢܬܢܛܪܘܢ ܘܢܬܝܗܒܘܢ ܠܕܝܪܐ ܕܒܢܐܐܝܠ ܡܛܠ ܕܗܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܬܐܣܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܕܝܪ̈ܬܐ. ܘܝܪܒܬ ܕܝܪܐ ܣܓܝ ܘܣܓܝ ܫܘܒܚܗ̇ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܘܗܘܐ ܒܗ̇ ܩܢܝܢܐ ܣܓܝܐܐ ܘܥ̈ܠܠܬܐ ܫܦܝܥ̈ܬܐ ܘܗܘܘ ܒܗ̇ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܐܚܝ̈ܢ ܫܩܠܝ̈ ܫܘܩ̈ܠܐ ܒܪܡ ܕܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܗܠܝܢ ܕܒܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܩܪܐ ܒܝܬ ܓܘܓܝ ܕܒܫܘܠܟܢܐ ܕܕܝܪܐ ܚܪ̈ܒܝ ܗ̈ܘܝ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܚܘܼܪܐ ܣܐܒ ܘܥܠ ܒܫܢܝ̈ܐ pb. f.163/175a ܥܒܕ ܠܗ ܐܦ ܗܘ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܚܕ ܙܥܘܪܐ. ܘܥܒܕ ܒܗ ܬܠܬܐ ܓܘܪܢܐ ܕܟܐܦܐ ܘܠܚܡ ܐܢܝ̈ܢ ܘܥܒܕ ܠܗܝܢ ܟܣܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܣܐܒ ܘܝܩܪ̈ܝ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܡܢ ܕܠܡܚܙܐ ܘܐܬܟܪܗ ܕܢܡܘܬ.ܫܕܪ ܐܝܬܝ ܠܟܠܗܘܢ ܐܚܘ̈ܗܝ ܘܦܩܕ ܐܢܘܢ ܘܙܗܪ ܐܢܘܢ ܕܢܛܪܘܢ ܐܣܟܡܗܘܢ ܒܟܠܗ̇ ܕܚܠܬ ܠܠܗܐ ܒܟܢܝܟܘܬܐ ܘܒܨܘܡܐ ܘܒܝܨܠܘܬܐ. ܘܠܐ ܢܬܠܘܢ ܐܬܪܐ ܠܐܟܠܩܪܨܐ ܕܢܛܥܐ ܒܗܘܢ. ܘܐܦܩ ܝܗܒܠܗܘܢ ܟܠܡܕܡ ܕܩܢܐ ܗܘܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܚܪܝܢܐ. ܘܩܪܐ ܠܐܠܝܐ ܒܣܝܳܝܳܐ ܘܐܩܝܡܗ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ ܘܙܗܪܗ ܘܐܘܡܝܗ ܘܦܩܕܗ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܪܘܪܒ ܥܠ ܐܚܘ̈ܗܝ ܘܢܕܒܪ ܐܢܘܢ ܒܟܠܗ̇ ܕܟܝܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܚ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܡܥܩܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܡܘܬܗ ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܡܡܠܠܝܢ ܥܡܗ ܟܒܥ ܒܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܥܠܡ ܒܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ ܒܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܠܬܐ ܒܗ. ܘܐܬܐܒܠܘ ܥܠܘܗܝ ܪܘܪܒܐܝܬ ܘܚܢܛܘܗܝ ܒܡܘܪܐ ܘܥܲܠܘܝ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ. ܘܟܪܟܘܗܝ ܒܡܐܢ̈ܐ ܪ̈ܝܫܝܐ ܘܒܗܪ̈ܘܡܐ ܡܒܣܡ̈ܐ ܘܣܡܘܗܝ ܒܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܒܢܐ ܗܘܐ ܠܗ ܒܓܘܪܢܐ ܗ̇ܝ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܒܗ. ܘܢܦܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܫܡܐ ܛܒܐ .ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܬܩܢ̈ܐ ܘܚܝܐ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܫܝܢܐܝܬ ܘܒܣܝܡܐܝܬ ܘܚܕ ܡܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܠܐ ܐܬܟܫܠ ܘܚܣܝܪܘܬܐ ܡܬܘܡ ܠܐ ܝܕܥܗ̇ ܘܡܢ ܝܘܡܐ ܕܢܦܩ ܥܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܒܗ̈ܘܗܝ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܗ ܠܐ ܗܦܟ ܠܩܪܝܬܗܘܢ ܘܠܐ ܥܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܦܠܐ ܐܚܕܐ ܡܢ ܩܘܪ̈ܝܐ. ܐܦܠܐ ܠܚܡܐ ܐܟܠ ܠܒܪ ܡܢ ܕܝܪܗ ܐܦܠܐ ܡܕܡܟܐ ܫܢܬܐ ܥܒܕ ܠܒܪ ܡܢܗ̇. ܦܬ... ܕܝܢ ܡܬܩܢ ܗܘܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܟܠ ܥܒܪ̈ܝ ܐܘܪܚܐ ܘܐܓܢܗ.... pb. f.163/175b ܡܙܝܓܐ ܗܘܬ ܘܥܡ ܟܠܡܢ ܕܐܙܠ ܗܘܐ ܘܐܬܐ ܗܘܐ ܡܬܒܣܡ ܗܘܐ. ܘܠܐܢܫܐ ܠܐܡܢ ܚܕܘܪ̈ܐ ܐܠܐ ܦܬܘܪܗ ܠܥܬܝܪ̈ܐ ܘܠܡܣܟܢ̈ܐ ܚܕ ܗܘܐ ܘܥܢܝܢܗ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܒܥܠܡܐ ܘܠܡܣܟܢܐ ܕܥܬܝܕ ܢܛܪ ܠܗ ܒܘܣܡ̈ܐ ܘܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ. ܘܥܠܘܗܝ ܫܠܡܬ ܙܡܝܪܬܗ ܕܕܘܝܕ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܟܕ ܝܗܒ ܛܘܒܐ ܠܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܥܘ̈ܠܐ ܠܐ ܗܠܟ. ܘܒܢܡܘܣܐ ܕܡܪܝܐ ܐܬܗܓܝ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ. ܕܢܗܘܐ ܐܝܟ ܐܠܢܐ ܕܢܨܝܒ ܥܠ ܬܦܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘܐܦܪܥ ܛܪ̈ܦܐ ܘܦܐܪ̈ܐ ܒܙܒܢܗ ܝܗܒ. ܘܫܪܝ ܘܫܠܡ ܒܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܕܐܒܘܗܝ ܣܓܝܕܐ ܕܩܕܝܫܐ. ܘܕܪܘܚܗ ܚܝܐ ܘܡܲܥܒܕ ܚܝ̈ܐ ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܣܓܕܬܐ ܘܗܕܪܐ ܘܪܘܡܪܡܐ. ܘܠܢ ܢܫܘܐ ܠܚܘܣܝܐ ܕܚܘܒ̈ܐ ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ̇ ܕܝܿܠܕܬ ܠܠܗܐ ܡܪܝܡ ܐܡܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܢܘܗܪܐ. ܘܕܐܬܠܝܛܐ ܢܨܝܚܐ ܥܛܝܦ ܙܟܘܬܐ ܡܪܝ ܐܚܐ ܘܕܩܕܝܫܐ ܠܒܝܫ ܠܐܠܗܐ ܟܪܝ ܚܘܼܪܐ. ܘܕܡܥܠܝ ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܘܕܟܠܗ̇ ܣܝܥܬܐ ܒܪܝܟܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܘܕܟܠ ܕܢܨܚܘ ܒܥܒܕ̈ܐ ܫܦܝܧ̈ܐ ܕܡܝܬܪ̈ܘܬܐ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܐܡܝܢ ܫܠܡܬ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ

... ܡܢ ܟܠ ܬܚܐ ܪܚܡ ܠܡܫܝܚܐ ܕܩܪܐ ܐܘ ܦܿܓܥ ܒܣܘܪ̈ܛܘܢܐ .. ܠܝܠܐ ܕܢܐܡܪ ܠܠܗܐ ܒܪ̈ܚܡܝܟ ܚܣܐ ܠܕܟܬܒ ܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐ ܘܘܘܘ ܡܪܝ ܐܚܐ. ܘܠܐ ܒܗܘ̈ܗܝ ܕܦܓܪ ܘܕܪܘܚ ܘܐܟܡܐ ...... ܕܪ̈ܬܡܢ ܣܦܘ̈ܬܗ ܢܩܒܐ ܦܘܪܥܢܐ ܐܡܝܢ

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/487
Source:
Vatican City Vatican Library Syr. 37 Vat. sir. 37 http://syriaca.org/manuscript/2300
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 2, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Lebanon Team.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Life of Jacob of Serugh - ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܩܕ݊. ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ” based upon Vat. sir. 37, Digital Syriac Corpus, last modified May 2, 2019, https://syriaccorpus.org/487.
Bibliography:
Life of Jacob of Serugh - ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܩܕ݊. ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/487.

Show Citation Styles