Digital Syriac Corpus

Letter of Mara bar Serapion - ܐܓܪܬܐ ܕܡܪܐ ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ

   https://syriaccorpus.org/488
page break :

ܡܪܐ ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ ܠܣܪܦܝܘܢ ܒܪܝ ܫܠܡ. ܟܕ ܐܓܪܬܐ ܟܬܼܒ ܠܝ ܪܒܟ ܘܡܪܒܝܢܟ: ܘܚܘܝܢܝ ܕܛܒ ܚܦܝܛ ܐܢܬ ܒܝܘܠܦܢܐ ܒܪ ܫ̈ܢܝܐ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐܼ. ܠܐܠܗܐ ܒܪܟܬ. ܕܐܢܬ ܛܠܝܐ ܙܥܘܪܐ ܕܠܐ ܡܕܒܪܢܐ ܒܪܢܝܐ ܛܒܿܐ ܫܪܝܬ. ܘܠܝ ܕܝܠܝ ܗܕܐ ܩܘܪܬ ܪܘܚܐ ܗܬ ܠܝܼ. ܕܥܠܝܟ ܛܠܝܐ ܙܥܘܪܐ܇ ܗܕܐ ܪܒܘܬ ܪܥܝܢܐ ܘܬܐܪܬܐ ܛܒܬܐ ܫܡܿܥܬ܇ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܥܓܠ ܠܘܬ ܣܓ̈ܝܐܐ ܫܪܟܬ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܐ ܟܬܒܬ ܠܟ ܗܢܐ ܥܘܗܕܢܐܼ. ܡܕܡ ܕܒܨܝܢ ܒܥܠܡܐ. ܒܨܐ ܗܘ ܠܝ ܓܝܪ ܥܘܡܪܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐܼ. ܘܡܗܠܟ ܠܝ ܒܝܘܠܦܢܐ. ܘܗܠܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܗܘ ܕܝܘܢܝܘܬܐ ܐܫܟܚܬ ܐܢ̈ܝܼܢ. ܟܕ ܥܡ ܡܘܠܕܐ ܕܚ̈ܝܐ ܡ̈ܢܘܓܢ. ܐܬܚܦܛ ܡܟܝܠ ܒܪܝܼ. ܒܐܝܠܝܢ ܕܙܕܩ̈ܢ ܠܒܢ̈ܝ ܚܐܪ̈ܐ. ܒܣܦܪܐ ܠܡܪܢܐܼ ܘܒܬܪ ܚܟܡܬܐ ܠܡܪܕܦ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܚܫܒ ܠܡܫܬܪܪܘ ܒܡܐ ܕܫܪܝܬ ܡܢܗ܆ ܘܬܗܘܐ ܥܗܝܕ ܦܘܩ̈ܕܢܝ ܒܚܦܝܛܘܬܐ. ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܫܠܝܐ܇ ܕܪܚܿܡ ܡܪܕܘܬܐ. ܘܐܦܢ ܛܒ ܡܬܚܙܝܐ ܠܟ ܕܡܪܝܪܐ܆ ܠܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܟܕ ܬܒܨܝܗܿ. ܛܒ ܬܒܣܡ ܠܟ. ܕܐܦ ܥܠܝ ܗܟܢܐ ܥܪܨܬ. ܠܐܢܫ ܕܫܢ ܟܕ ܥܘܢܕܢܐ ܢܗܘܢܐ ܠܗ ܡܢ ܒܝܬ ܐܢ̈ܫܘܗܝ: ܘܣܟܡܗ ܢܫܟܚ ܠܡܛܪ܇ ܘܒܙܕܩܐ ܢܥܒܕ ܡܕܡ ܕܘܿܠܐ ܠܗܼ. ܗܼܘ ܗܿܘ ܒܪܢܫܐ ܓܒܝܐ ܕܡܬܩܪܐ ܒܘܪܟܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܝܢܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ. ܠܡܦܚܡܘ ܥܡ ܚܐܪܘܬܗ. ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܓܝܪ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘܬ ܡܪܕܘܬܐ ܡܬܩܪܝܼܢ. ܡܢ ܐܓܘܢܗ ܗܘ ܕܙܒܢܐ ܒܥܝܢ ܠܡܬܦܪܩܘ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܚܟܝܡܘܬܐ ܐܚܝܕܝܼܢ. ܒܣܒܪܐ ܗܘ ܕܟܐܢܘܬܐ ܕܡܬܬܠܝܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܫܪܪܐ ܩܝܡܝܼܢ. ܢܝܫܐ ܗܘ ܕܛܝܒܘܬܗܘܢ ܡܚܘܝܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܦܝܠܣܦܘܬܐ ܡܬܥܢܝܼܢ. ܡܢ ܥܩ̈ܬܗ ܗܘ ܕܥܠܡܐ ܚܝܪܝܢ ܠܡܬܦܠܛܘ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܒܪܝܼ. ܒܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܚܟܝܡܐܝܬ ܐܬܕܒܼܪ. ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܚܟܝܡܐ܇ ܕܒܥܐ ܥܘܡܪܐ ܕܟܝܐ ܠܡܕܒܪܘ. ܘܠܡܐ ܢܒܗܠܟ ܩܢܝܢܐ ܗܿܘ ܕܣܓ̈ܝܐܐ ܟܦܢܝܢ ܠܗܼ. ܘܢܬܦܢܐ ܪܥܝܢܟ ܠܡܪܓ ܢܟܣܗܐ. ܡܕܡ ܕܠܐ ܗܘܐ ܫܪܝܪ. ܠܐ ܓܝܪ ܟܕ ܒܥܬܐ ܡܬܩܢܝܢ ܡܩܘܝܼܢ. ܘܐܦܠܐ ܟܕ ܒܟܐܢܘܬܐ ܡܟܬܪܝܢ. ܘܗܠܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܡܬܚܙܝܢ ܠܟ ܒܥܠܡܐ ܐܝܟ ܕܡܢ pb. 44 ܠܙܒܢ ܙܥܘܪ. ܐܝܟ ܚܠܡܐ ܠܡܫܬܪܝܘ ܠܗܘܢ. ܡ̈ܣܩܬܐ ܐܢܝܢ ܓܝܪ ܘܡ̈ܚܬܬܐ ܐܢܝܢ ܕܙܒܢ̈ܐ. ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܣܪܝܩܬܐ ܕܡܠܐ ܥܘܡܪܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܠܐ ܪܢܐ ܐܢܬ ܕܡܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܚܕܝܢ ܠܢ܆ ܥܓܠ ܗܿܘܐ ܠܢ ܢܟܝܢܐܼ. ܐܦ ܝܬܝܪܐܝܬܼ ܝܠܕܐ ܕܒܢ̈ܝܐ ܪ̈ܚܝܡܐ. ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܓܝܪ ܨܒ̈ܘܬܐܼ. ܚܫܩܒܘܠ ܡܟܐ ܠܢ. ܕܬܩ̈ܢܐ ܓܝܪ ܚܘܒܗܘܢ ܡܫܢܩ ܠܼܢ. ܘܒܥܝܕܗܘܢ ܡܬܢܓܕܝܢܢ. ܘܕܣܪܝܚܐ ܒܡܪܕܘܬܗܘܢ ܠܐܝܢܢ ܘܒܣܪܝܚܘܬܗܘܢ ܡܬܢܘܠܝܢܢ. ܫܡܿܥܬ ܓܝܪ ܥܠ ܚܒܪ̈ܝܼܢ. ܕܟܕ ܢܦܩܝܢ ܡܢ ܫܡܝܫܼܛ. ܟܪܝܬ ܠܗܘܢ. ܘܐܝܟ ܡܬܥܕܠܝܢ ܒܙܒܢܐܼ. ܘܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ. ܐܬܪܚܩܢ ܡܟܝܠ ܡܢ ܒܝܬ ܐܢ̈ܫܝܼܢ. ܘܠܐ ܐܝܬ ܠܢ ܠܡܗܦܟ ܠܡܕܝܢܬܢܿ. ܘܐܢ̈ܫܝܢ ܠܡܚܙܐ. ܘܐܠܗܝܢ ܠܡܩܒܠܘ ܒܫܘܒܚܐ. ܘܿܠܐ ܗܘܐ ܕܗܿܘ ܝܘܡܐܼ. ܕܚܢܓܬܐ ܢܬܩܪܐ. ܡܛܠ ܕܠܟܠܗܘܢ ܫܘܝܐܝܬ ܚܕ ܟܐܒܐ ܝܩܝܪܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ. ܟܕ ܒܟܝܢ ܓܝܪ ܐܒ̈ܗܝܗܘܢ ܥܗܕܘ. ܘܟܕ ܡܬܚܢܓܝܢ ܐܡܘܬܗܘܢ. ܘܟܪܝܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܐܚ̈ܝܗܘܢ. ܟܐܒ ܠܗܘܢ ܥܠ ܡܟܝܪ̈ܬܐ ܕܫܒܩܘ. ܘܟܕ ܛܒ ܕܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܩ̈ܕܡܝܐ ܫܡܥܢ ܕܠܣܠܘܩܝܐ ܐܙܠܝܢ. ܡܓܢܒܐܝܬ ܠܐܘܪܚܐ ܠܘܬܗܘܢ ܐܙܠܢ. ܘܒܝܫܬܢ ܠܕܝܠܗܘܢ ܙܘܓܢ. ܗܝܕܝܢ ܪܘܪܒܐܝܬ ܚܣܢ ܟܐܒܼܢ. ܘܒܙܕܩܐ ܣܓܝܬ ܒܟܬܢ ܒܐܒܕܢܢ. ܘܥܪܦܠܐ ܩܛܪܬ ܚܢܓܬܢ. ܘܡܢ ܛܘܪܐ ܝܪܒܬ ܒܝܫܬܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܡܢܢ ܡܘܦܐ ܥܩ̈ܬܐ ܕܠܘܬܗ ܠܡܙܓܪܘ. ܐܬܚܦܛ ܓܝܪ ܚܘܒܐ ܕܚ̈ܝܐ ܥܡ ܚܫܐ ܕܡ̈ܝܬܐ. ܘܕܠܐ ܫܒܝܠ ܡܕܒܪܢ ܗ̈ܘܝ ܠܢ ܒܝ̈ܫܬܢ. ܚܙܝܢ ܐܚ̈ܝܢ ܓܝܪ ܘܒ̈ܢܝܢ ܐܝܟ ܫܒ̈ܝܐ. ܘܥܗܕܢ ܚܒܪ̈ܝܢ ܡ̈ܝܬܐ܇ ܕܒܐܬܪܐ ܫܐܝܠܐ ܣܝܡܝܢ. ܘܐܦ ܐܢܫ ܡܢܢ ܥܠ ܢܦܫܗ ܝܨܦ ܗܘܐ. ܕܕܠܡܐ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܚܒܪܬܗܿ ܬܬܘܣܦ ܠܗ. ܐܘ ܒܝܫܬܐ ܐܚܪܬܐ ܬܕܪܟ ܠܕܩܕܡܝܗ. ܡܢܐ ܐܬܗܢܝܘ ܐܢܫܐ ܚܒ̈ܝܫܐ ܕܒܗܠܝܢ ܐܬܚܫܚܘ. ܠܟ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝܼ. ܠܐ ܬܟܪܐ ܠܟ ܕܒܐܬܪ ܐܬܪ ܝܚܝܕܝܘܬܟ ܐܬܕܒܪܬ. ܠܗܠܝܢ ܗܘ ܓܝܪ ܡܬܝܠܕܝܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܕܡ̈ܦܘܠܝܬܗ ܕܙܒܢܐ ܠܡܩܒܠܘ. ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܐܬܚܫܒܼ. ܕܠܒ̈ܢܝܢܫܐ ܚܟ̈ܝܡܐ ܟܠ ܐܬܪ ܫܘܐ. ܘܒܟܠ ܡܕܝܢܐ ܠܛܒ̈ܐ. ܣܓ̈ܝܐܝܢ ܐܒܗ̈ܐܼ ܘܐܡ̈ܗܬܐ. ܘܐܠܐ ܡܢ ܢܦܫܟܼ ܣܒ ܠܟ ܢܣܝܢܐ܇ ܕܟܡܐ ܐܢ̈ܫܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܠܟ܇ ܐܝܟ ܒܢ̈ܝܗܘܢ ܪܚܡܝܢ ܠܟ. ܘܣܘܓܐܐ ܕܢܫ̈ܐܼ ܐܝܟ ܕܠܚܒ̈ܝܒܝܗܝܢ ܡ̈ܩܒܠܢ ܠܟ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܘܟܪܝ ܐܬܟܫܪܬ. ܐܠܐ ܠܚܘܒܟ ܙܥܘܪܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܐܬܐܘܒܘ ܠܟ. ܡܢܐ ܡܟܝܠ ܐܝܬ ܠܢ ܠܡܐܡܪ ܥܠ pb. 45 ܛܘܥܝܝ ܕܫܪܬ ܒܥܠܡܐ. ܘܒܥܠܡܐ ܝܩܝܪ ܡܪܕܝܐ ܠܗ. ܘܒܙ̈ܘܥܘܗܝ ܐܝܟ ܩܢܝܐ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܪܘܚܐܼ ܡܬܪܘܛܝܢ ܚܢܢ. ܬܡܗܬ ܓܝܪ ܒܣܓܝ̈ܐܐ ܕܫܕܝܢ ܝ̈ܠܕܝܗܘܢܼ. ܘܐܬܕܡܪܬ ܒܐܚܪܗܢܐ ܕܕܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܪܒܝܢ. ܐܝܬ ܐܢܫܐ ܕܒܥܠܡܐ ܢܟ̈ܣܐ ܩܢܝܢ. ܘܐܦ ܐܬܕܡܪܬ ܒܐܚܪ̈ܢܐ܇ ܕܕܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܝܪ̈ܬܝܢ. ܗܟܢܐ ܐܣܬܟܠ ܘܚܙܝ܆ ܕܒܡܪܕܘܬܐ ܗܘ ܕܛܘܥܝܝ ܡܗܠܟܝܢܢ܀

ܫܪܐ ܠܡܐܡܪ ܠܢ ܚܟܝܡܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ܇ ܥܠ ܐܝܢܐ ܡܢ ܩ̈ܢܝܐ ܢܬܬܟܠ ܒܪܢܫܐ܇ ܐܘ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܨ̈ܒܘܢ ܢܡܠܠ: ܕܐܝܟ ܕܡܩܘܝܢ. ܥܠ ܣܘܓܐܐ ܕܢܟ̈ܣܐܼ ܡ̈ܬܚܛܦܝܢ. ܥܠ ܟܪ̈ܟܐ ܡ̈ܬܒܙܝܢ. ܥܠ ܡ̈ܕܝܢܬܐܼ ܚܪ̈ܒܢ. ܥܠ ܪܒܘܬܐ ܡܬܬܚܬܝܐ. ܥܠ ܓܐܝܘܬܐ ܡܣܬܚܦܐ. ܥܠ ܫܘܦܪܐ ܚܡܐ. ܘܥܠ ܢܡ̈ܘܣܐ ܥܒܪܝܢ. ܘܥܠ ܡܣܟܢܘܬܐ ܡܬܫܝܛܐ. ܘܥܠ ܒܢ̈ܝܐܼ ܡܝܬܝܢ. ܘܥܠ ܪ̈ܚܡܐ ܡܟܕܒܝܢ. ܘܥܠ ܬܫܒܚ̈ܬܐܼ. ܚܣܡܐ ܡܩܕܡ ܠܗܝܢ܀

ܢܚܕܐ ܐܢܫ ܡܟܝܠ ܒܡܠܟܘܬܗ ܐܝܟ ܕܪܝܘܫ. ܘܒܓܕܢܘܬܗ ܐܝܟ ܦܠܘܩܪܛܣ. ܐܘ ܒܚܠܝܨܘܬܗ ܐܝܟ ܐܟܠܘܣ. ܐܘ ܒܐܢܬܬܗ ܐܝܟ ܐܓܡܡܢܘܢ. ܐܘ ܒܝܠܕܗܼ ܐܝܟ ܦܪܝܡܘܣ. ܐܘ ܒܐܘܡܢܘܬܗܼ ܐܝܟ ܐܪܟܝܡܕܣ. ܐܘ ܒܚܟܝܡܘܬܗܼ ܐܝܟ ܣܘܩܪܛܘܣ. ܐܘ ܒܝܘܠܦܢܗܼ ܐܝܟ ܦܬܘܪܓܘܣ. ܐܘ ܒܢܗܝܪܘܬܗܼ ܐܝܟ ܦܘܠܘܡܕܣ. ܥܢܕܝܢ ܒܪܝ ܚ̈ܝܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܡܢ ܥܠܡܐܼ. ܘܬܫ̈ܒܚܬܗܘܢ ܘܛܝܒܘ̈ܬܗܘܢ ܠܥܠܡ ܡ̈ܘܝܢ܀

ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܪܝ ܙܥܘܪܐ ܓܒܝ ܠܟ ܡܕܡ ܕܠܐ ܒܿܠܐ. ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܒܗܠܝܢ ܡܬܚܫܚܝܼܢ. ܢܟ̈ܦܐ ܘܪ̈ܚܝܡܐ ܘܪ̈ܚܡܝ ܫܡܐ ܛ݀ܒܐ ܡܬܩܪܝܢ. ܐܡܬܝ ܕܨܒܘ ܕܝܢ ܒܝܫܐ ܡܣܬܩܒܠܐ ܠܟ. ܠܐ ܬܬܥܕܠ ܒܐܢܫ. ܘܠܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܬܪܓܙ. ܘܠܐ ܥܠ ܙܒܢܟ ܬܬܪܥܡ. ܐܢ ܒܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܬܟܬܪ. ܠܐ ܗܘܬ ܙܥܘܪܝܐ ܡܘܗܒܬܟܿ. ܐܝܕܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܩܒܠ. ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܥܠ ܢܟ̈ܣܐ ܣܢܝܩܐܼ. ܘܠܐ ܥܠ ܡܣܟܢܘܬܐ ܡܬܩܪܒܐ. ܕܠܐ ܕܚܠܐ ܓܝܪ ܬܕܒܪܝܘܗܝ ܥܠܡܟ. ܟܕ ܬܗܘܐ ܚܕܐ. ܕܚܠܬܐ ܓܝܪ ܘܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܡܟܼܢ ܠܐ ܡܛܠ ܚ̈ܛܝܡܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܡܗܠܟܝܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܡܢ ܡܬܘܡ ܐܫܬܪܝ ܡܢ ܚܟܡܬܗܿ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܢܝܢܗ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܢܟ̈ܣܐ ܒܣܦܪܐ ܐܬܚܦܛ. ܟܡܐ ܕܩܢܝܢܐ ܓܝܪ ܣܓܐܼ. ܒܝܫܬܐ ܗܟܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܐܢܐ ܓܝܪ ܚܙܝܬܼ. ܕܐܝܢܐ ܕܣ̈ܓܝܢ ܛܒ̈ܬܐܼ. ܗܟܢܐ ܐܦ pb. 46 ܥܩ̈ܬܐ ܡ̈ܣܬܩܒܠܢ. ܘܐܝܟܐ ܕܡܬܕܒܪ̈ܢ ܓ̈ܐܘܬܐ ܗܪܬܡܼܢ ܐܦ ܟ̈ܐܒܐ ܡܬܟܢܫܝܢ. ܘܐܝܟܐ ܕܝܬܝܪ̈ܝܢ ܢܟ̈ܣܐܼ. ܗܪܬܡܼܢ ܡܪܬ ܫ̈ܢܝܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܐܢ ܗܟܝܠ ܬܣܬܟܠ ܘܚܦܝܛܐܝܬ ܬܛܼܪ. ܠܐ ܐܠܗܐ ܦܪܩ ܡܢ ܥܘܕܪܢܟܼ. ܘܠܐ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܡܢ ܪܚܡܘܬܟ. ܡܕܡ ܕܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܩܢܐܼ ܢܣܦܩ ܠܟ ܘܐܢ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܕܠܐ ܩܢܝܢ ܠܡܥܒܕ ܗܝܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܬܬܩܪܐ. ܟܕ ܐܦܠܐ ܐܢܫ ܢܚܣܘܡ ܒܟ. ܘܐܦ ܗܕܐ ܥܗܕ. ܕܡܕܼ ܠܐ ܡܕܘܕ ܠܥܘܡܪܟ ܛܒ ܛܒ ܐܠܐ ܩܢܝܢܐ. ܕܐܢܫ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܡܪܝܐ ܩܢܝܼܢ ܠܐ ܐܬܩܪܝ. ܡܛܠ ܕܠܪܓܬܗ ܗܘ ܡܫܬܒܝܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܚ̈ܠܫܐܼ. ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܕܒܕܡܘܬܐ ܗܘ ܕܥܪܨܐ. ܫܿܪܐ ܐܢܫ ܒܩܢܝܗ. ܘܩ̈ܢܝܛܝܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܪܝܪ ܠܗܘܢܿ ܫܒܩܘ ܓܝܪ ܕܝܠܗܘܢܼ ܘܕܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܒܥܝܢ. ܀

ܡܢܐ ܓܝܪ ܐܚܪܝܢ ܐܝܬ ܠܢ ܠܡܐܡܪ. ܟܕ ܒܩܛܝܪܐ ܡܬܕܒܪܝܢ ܚ̈ܟܝܡܐ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܛܪ̈ܘܢܐ. ܘܡܫܬܒܝܐ ܚܟܝܡܘܬܗܘܢ ܡܢ ܡܐܟܠ ܩܪܨܐ܇ ܘܡܬܓܠܙܝܢ ܒܢܗܝܪܘܬܗܘܢ ܕܠܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ. ܡܢܐ ܓܝܪ ܐܬܗܢܝܘ ܐܬܢ̈ܝܐ ܒܩܛܠܗ ܕܣܘܩܪܛܣܿ. ܕܦܘܪܥܢܗ ܟܦܢܐ ܘܡܘܬܢܐ ܩܒܠܘ. ܐܘ ܒܢ̈ܝ ܣܡܘܣ ܒܝܩܕܢܗ ܕܦܬܘܓܪܣ. ܕܒܚܕܐ ܫܥܐ ܒܟܠܗ ܐܬܪܗܘܢ ܒܚܠܐ ܐܬܟܣܝ. ܐܘ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܡܠܟܗܘܢ ܚܟܝܡܐ܇ ܕܡܢܗ ܡܢ ܙܒܢܐ ܐܬܕܒܪܬ ܡܠܟܘܬܗܘܢܿ ܒܙܕܩܐ ܓܝܪ ܥܒܕ ܐܠܗܐ ܦܘܪܥܢܐ ܠܚܟܝܡܘܬܐ ܕܬܠܬܝܗܘܢ. ܟܕ ܟܦܢܝܢ ܓܝܪ ܐܬܢ̈ܝܐ ܡܝܬܘ. ܘܒܢ̈ܝ ܣܡܘܣ ܕܠܐ ܚܠܡ ܒܝܡܐ ܐܬܟܣܝܘ. ܘܝ̈ܗܘܕܝܐ ܟܕ ܚܪ̈ܝܒܝܢ ܘܪܕܝܦܝܢ ܡܢ ܡܠܟܘܬܗܘܢܼ. ܒܟܠ ܐܬܪ ܡܒܕܪܝܢ. ܠܐ ܡܝܬ ܣܘܩܪܛܣ ܡܛܠ ܦܠܛܘܢ. ܘܐܦ ܠܐ ܦܬܘܓܪܘܣ ܡܛܘܠ ܬܦܢܟܐ ܕܗܐܪܐ. ܘܐܦ ܠܐ ܡܠܟܐ ܚܟܝܡܐ ܡܛܠ ܢܡ̈ܘܣܐ ܚ̈ܕܬܐ ܕܣܡ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܪܝܼ. ܒܨܝܬ ܐܢܘܢ ܠܒ̈ܢܝܢܫܐ ܒܐܝܢܐ ܣܘܚܦܐ ܒܝܼܫܐ ܩܝܡܝܼܢ. ܘܬܡܗܬ ܕܠܐ ܐܫܬܟܦܝܘ ܒܒ̈ܝܫܬܐ ܕܚܕܝܪ̈ܢ ܠܗܘܢ. ܘܐܦܠܐ ܩ̈ܕܣܐ ܣܦܩܘ ܠܗܘܢ. ܘܠܐ ܟ̈ܐܒܐ ܘܠܐ ܟܘܪ̈ܗܢܐ. ܘܠܐ ܡܘܬܐ ܘܠܐ ܡܣܟܢܘܬܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܚܝ̈ܘܬܐ ܒܝܫ̈ܬܐ ܚܕ ܥܠ ܚܕ ܣܥܝܢ ܒܒܥܠܕܒܒܘܬܐ܇ ܕܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܒܝܫܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܠܚܒܪܗ ܢܣܒܠ. ܢܦܩܘ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܕܫܪܪܐܼ. ܘܟܠܗܘܢ ܢܡ̈ܘܣܐ ܫܦܝܪ̈ܐܼ. ܥܒܪ̈ܝܢ. ܡܛܠ ܕܬܠܝܢ ܒܪܓܬܐ ܕܢܦܫܗܘܢܿ ܟܡܐ ܕܣܘܐ ܓܪܐ ܒܪܢܫܐ ܠܡܕܡ ܕܪܐܓܼ. ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܡܕܡ ܕܘܿܠܐ ܠܗ ܒܙܕܩܐ ܠܡܥܒܕ. ܘܠܐ ܡܫܬܘܕܥܝܢ ܡܫܘܚܬܐ. ܘܩܠܝܠ ܡܫܘܫܛܝܢ ܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܠܘܬ ܫܪܪܐ pb. 47 ܘܛܝܒܘܬܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܚܪ̈ܫܐ ܘܥܘܝܪ̈ܐ ܒܘܥܡܪܗܘܢܼ ܡܬܕܒܪܝܢ. ܥܘ̈ܠܐ ܕܝܢ ܚܕܝܢ. ܘܟ̈ܐܢܐ ܡܬܛܪ̈ܦܝܢ. ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܦܪ ܘܕܠܝܬ ܠܗ ܡܬܟܬܫ ܠܡܩܢܐ. ܡ̈ܣܟܢܐ ܒܥܝܢ. ܘܥܬܝܪ̈ܐ ܡܛܫܝܢ. ܘܟܠܢܫ ܥܠ ܚܒܪܚ ܓܚܟ. ܕܪܘܝܼܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܘܓܚܟܝܼܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܨܦܬܐ ܐܚܝܕܐ ܠܗܘܢܿ ܒܨ̈ܒܘܬܐ ܒܝ̈ܫܬܐ ܚܕܝܼܢ. ܘܠܒܪ ܐܘܫܐ ܕܡܠܠ ܫܪܝܪܬܐ ܡܣܠܝܢ ܠܗ. ܢܬܡܗ ܡܟܝܠ ܐܢܫܼ. ܟܕ ܒܡܘܝܩܐ ܡܒܠܐ ܠܗ ܥܠܡܐ ܟܕ ܚܕ ܥܘܡܪܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ. ܒܗܠܝܢ ܒܛܝܠ ܠܗܘܢ. ܘܚܐܪ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܐܡܬܝ ܕܒܩܐܪܣܐ܇ ܫܡܐ ܕܙܟܘܬܐ ܢܩܒܠ. ܘܠܐ ܚܝܪܝܢ ܚ̈ܠܝܨܐ ܠܟܡܐ ܪ̈ܓܝܓܢ ܫ̈ܛܝܢ ܡܫܬܒܐ ܐܢܫ ܒܥܠܡܐ. ܘܐܫܬܘܦ ܕܝܢ ܩܠܝܠ ܦܓܥܬ ܒܗܘܢ ܬܘܬ ܢܦܫܐ. ܕܙܟܝܢ ܒܚܝܠܗܘܢܼ. ܘܚܝܒܝܢ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܝܥܢܘܬܐ. ܢܣܝܬ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܠܒ̈ܢܝܢܫܐܼ. ܘܗܟܢܐ ܢܣܝܬ ܐܢܘܢ. ܕܠܗܕܐ ܚܕܐ ܚܝܪܝܢ. ܠܣܘܓܐܐ ܕܢܟ̈ܣܐ. ܡܛܘܠ ܗܿܘܼ ܐܦܠܐ ܡܿܠܟܐ ܫܪܝܪܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ.ܐܠܐ ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢܼ. ܚܪܝܦܐܝܬ ܡܫܬܕܐ ܐܢܫ ܒܟܪܝܘܬܐܼ ܠܡܬܒܠܥܘ. ܘܠܐ ܚܝܪܝܢ ܬܒܥܘܬܪܗ ܪܒܐ ܕܥܠܡܐ. ܕܟܠܢ ܫܘܝܐܝܬ ܟܠܡܕܡ ܕܛܘܪܦܐ ܠܗ ܠܙܒܢܐ ܡܡܛܐ. ܐܬܬܠܝܘ ܓܝܪ ܒܪܒܘܬ ܟܪܣܐܼ ܡܘܡܐ ܓܡܝܪܐ ܕܣܪ̈ܝܚܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܐܬܼܐ ܥܠ ܪܥܝܢܝ ܠܡܟܬܒ ܠܟܼ. ܠܐ ܡܣܬ ܕܠܡܩܪܐܼ. ܐܠܐ ܕܠܥܿܒܕܐ ܢܗܘܐ ܡܩܕܡ ܒܗ. ܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܝܿܕܥ ܐܢܐܼ. ܕܟܕ ܬܒܨܝܘܗܝ ܗܢܐ ܥܘܡܪܐܼ. ܛܒ ܢܒܣܡ ܠܟ. ܘܬܗܘܐ ܒܪܐ ܡܢ ܥܝܛܐ ܒܝܫܐ. ܕܡܛܠ ܒܢ̈ܝܐ ܢܟ̈ܣܐ ܡܣܝܒܪܝܢܢ. ܐܦܪܩ ܡܟܝܠ ܡܢܟ ܟܪܝܘܬܐ ܪܚܝܡܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. ܨܒܘܬܐ ܕܡܢ ܡ̈ܬܘܡܝܗܿ ܡܕܡ ܠܐ ܡܗܢܝܐ. ܘܙܓܘܪ ܡܢܟ ܨܦܬܐ ܐܝܕܐ ܕܡܕܡ ܠܐ ܡܘܬܪܐ. ܦܘܪܨ ܓܝܪ ܘܦܘܪܫܢ ܠܝܬ ܠܼܢ. ܐܠܐ ܐܢ ܪܥܝܢ ܪܒ ܠܡܘܦܝܘ ܒܝ̈ܫܬܐ܇ ܘܠܡܣܝܒܪܘ ܥܩ̈ܬܐ. ܕܒܟܠܙܒܢ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܙܒܢ̈ܐ ܡܩܒܠܝܢܢ. ܒܗܠܝܢ ܓܝܪ ܘܿܠܐ ܠܡܚܪ. ܘܠܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡ̈ܠܝܢ ܚܕܘܬܐ ܘܫܡܐ ܛܒܐ. ܐܓܥܠ ܢܦܫܟ ܠܚܟܡܬܐ܇ ܡܥܝܢܐ ܕܟܘܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ. ܘܣܝܡܬܐ ܕܠܐ ܓܝܙܐ. ܘܬܡܢ ܬܣܡܘܟ ܪܝܫܟܼ ܘܬܬܢܝܚ. ܗܼܝ ܓܝܪ ܬܗܘܐ ܠܟ ܐܒܐܼ ܘܐܡܐ. ܘܠܘܝܬܐ ܛܒܬܐ ܠܥܘܡܪܟ. ܟܠܗ ܥܝܢܝܢܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܒܡܚܡܣܢܢܘܬܐ. ܘܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ. ܗܠܢܝ ܕܡܫܟܚܢ ܠܡܩܒܠܘ ܥܩ̈ܬܗܘܢ ܕܚ̈ܠܫܐ ܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܣܿܓܐ ܚܝܠܗܝܼܢ. ܕܟܦܢܐ ܡܘܦܝܢ pb. 48 ܘܨܗܝܐ ܡܣܝܒܪ̈ܢ ܘܟܠ ܥܩܐ ܡܦܝܓܢ. ܒܥܡܠܐ ܕܝܢ ܘܒܥܘܢܕܢܐܼ ܐܦ ܡܫܬܥܝܘ ܡ̈ܫܬܥܝܢ. ܒܗܠܝܢ ܐܬܚܦܛ. ܘܥܘܡܪܐ ܒܗܝܠܐ ܬܕܒܪ ܘܠܝܼ ܬܗܘܐ ܩܘܪܬ ܪܘܚܐ. ܟܕ ܬܨܒܝܬܐ ܕܐܒܗ̈ܘܗܝ ܬܬܩܪܐ. ܒܗܿܘ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܩܕܡܝܐܼ. ܟܕ ܡܕܝܢܬܢ ܒܪܒܘܬܗܿ ܩܝܡܐ ܗܘܬܼ. ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܕܥܼ. ܕܥܠ ܐܢ̈ܫܝܢ ܣܓ̈ܝܐܝܼܢ. ܒܿܢܬ ܩ̈ܠܐ ܣܢ̈ܝܬܐ ܐܫܬܕܝ. ܘܚܢܢ ܕܝܢ ܐܘܕܝܢ ܡܢ ܙܒܢܐܼ. ܕܓܡܝܪܐܝܬ ܚܘܒܐ ܫܘܝܐ܆ ܘܦܐܝܘܬܐ ܩܒܠܢ ܡܢ ܪܒܘܬܗ. ܐܠܐܼ ܟܠܐ ܙܒܢܐ ܠܡܓܡܪ ܐܢܝܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܣܥܝܪ̈ܢ ܗ̈ܘܝ ܒܪܥܝܢܢ. ܘܐܦ ܗܪܟܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܡܘܕܝܢܢ ܠܐܠܗܐܼ ܕܚܘܒܐ ܕܣܓ̈ܝܐܐ ܩܒܠܢ. ܡܢܣܝܢܢ ܓܝܪ ܢܦܫܢ ܒܚܟܝܡܘܬܐ. ܘܒܚܕܘܬܐ ܠܡܩܡ. ܐܢ ܐܢܫ ܕܝܢ ܒܩܛܝܪܐ ܢܕܒܪܢܼ. ܗܘ ܢܚܘܐ ܥܠ ܢܦܫܐ ܣܗܕܘܬܐܼ. ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܪܚܝܩ ܗܘ. ܘܚܣܕܐ ܘܒܗܬܬܐ ܢܩܒܠ. ܡܢ ܢܝܫܐ ܛܡܐܐܼ ܕܒܗܬܬܐ. ܚܢܢ ܓܝܪ ܚܘܝܢ ܫܪܪܢܼ. ܕܒܡܠܟܘ ܣܘܪܚܼܢ ܠܝܬ ܠܢ. ܐܢ ܢܦܣܘܢ ܠܢ ܕܝܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܐܬܪܢ ܠܡܥܠܼ. ܒܙܕܩܐ ܘܒܟܐܢܘܬܐܼ. ܐܝܟ ܐܢܫ̈ܐ ܪ̈ܕܝܐ ܢܥܒܕܘܢܿ ܘ̈ܛܒܐ ܘܟ̈ܐܢܐ ܢܬܩܪܘܢ ܥܡܐ ܐܬܪܐ ܫܠܝܐ ܕܩܝܡܝܢ ܒܗ. ܢܚܘܘܢ ܓܝܪ ܪܒܘܬܗܘܢܼ ܟܕ ܢܫܒܩܘܢܢ ܒܢܗܝ ܚܐܪ̈ܝܢ. ܢܫܬܡܥ ܠܡܠܟܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܙܒܢܐ ܝܗܼܒ ܠܼܢ. ܘܠܐ ܐܝܟ ܛܪ̈ܘܢܐ ܢܕܘܒܪܘܢܢ ܐܝܟ ܥܒܕ̈ܐ. ܘܐܢ ܦܣܝܩ ܗܘ ܡܕܡ ܕܢܗܘܐܼ. ܠܐ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܢܩܒܠ܇ ܡܢ ܡܘܬܐ ܢܝܚܐ ܕܢܛܝܪ ܠܢ. ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܪܝ ܙܥܘܪܐܼ. ܐܢ ܨܒܝܬ ܕܚܦܝܛܐܝܬ ܠܡܕܥ ܐܢܝܢ ܠܨܒ̈ܘܬܐܼ. ܠܘܩܕܡ ܐܦܝܣ ܠܪܓܬܐ. ܘܡܫܘܚܬܐ ܣܝܡ ܠܡܐ ܕܩܐܡ ܐܢܬ ܒܗ ܐܘܦܐܼ. ܡܣܬ ܕܠܐ ܬܪܓܙ. ܘܚܠܦ ܦܘܪܬܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܐܫܬܡܥ. ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܟܝܠܼ ܒܗܕܐ ܗܘ ܪܢܐ ܐܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܥܗܕ ܐܢܐ. ܣܦܪ ܐܫܒܘܩ ܠܝ. ܘܒܪܥܝܢ ܚܟܝܡ ܐܘܪܚܐ ܕܡܬܬܚܝܒ ܐܢܐܼ ܐܫܠܡ. ܘܕܠܐ ܥܩܐ ܐܬܦܪܩ ܡܢ ܐܒܕܢܗ ܒܝܫܐ ܕܥܠܡܐ. ܠܫܪܝܬܐ ܗܘ ܓܝܪ ܡܨܠܐ ܐܢܐ ܠܡܩܒܠܘ. ܘܐܝܢܐ ܡܘܬܐܼ ܠܐ ܩܛܪ ܠܝ. ܘܐܢ ܐܢܫ ܕܝܢ ܬܟܪܐ ܠܗ ܐܘ ܢܐܨܦܼ. ܠܐ ܡܿܠܟ ܐܢܐ ܠܗ. ܬܡܢ ܓܝܪ ܒܥܘܡܪܗ ܕܥܠܡܐ ܟܠܗܼ. ܩܕܡܘܗܝ ܢܫܟܚܢ. ܀

ܠܡܪܐ ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ ܫܐܠܗ ܚܕ ܡܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܟܕ ܐܣܝܪ ܥܠ ܐܝܕܗܼ. ܒܚ̈ܝܝܟ ܡܪܐܼ. ܐܠܐ ܬܐܡܪ ܠܝ ܡܢܐ ܕܓܘܚܟܐ ܐܬܚܙܝ ܠܟ ܕܓܚܿܟ ܐܢܬ. ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܐ. ܓܚܿܟ ܐܢܐܼ ܥܠ ܙܒܢܐ. ܕܟܕ ܠܐ ܝܙܝܦܐ ܠܗ ܡܢܝ ܒܝܫܬܐܼ ܦܪܥ ܠܝ

. ܫܡܠܬ ܐܓܪܬܐ ܕܡܪܐ ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ܀ ܀܀܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/488
Source:
William Cureton (ed.), Spicilegium syriacum: containing remains of Bardesan, Meliton, Ambrose and Mara Bar Serapion. Now first edited, with an English translation and notes (London: F. and J. Rivington, 1855).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Letter of Mara bar Serapion - ܐܓܪܬܐ ܕܡܪܐ ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ ” based upon William Cureton (ed.), Spicilegium syriacum: containing remains of Bardesan, Meliton, Ambrose and Mara Bar Serapion. Now first edited, with an English translation and notes (London: F. and J. Rivington, 1855), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/488.
Bibliography:
Letter of Mara bar Serapion - ܐܓܪܬܐ ܕܡܪܐ ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ .” In Spicilegium syriacum: containing remains of Bardesan, Meliton, Ambrose and Mara Bar Serapion. Now first edited, with an English translation and notes, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/488.

Show Citation Styles