Narsai: On Lent III - ܕܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܪܲܫ ܠܝܼ ܒܲܪ ܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ ܕܐܸܪܕܹܿܐ ܒܡܸܠܹ̈ܐ 2 ܘܲܒܼܥܹ̇̄ܿܝܬܼ ܕܐܸܚܙܘܿܩ ܠܘܵܬܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ ܀ 3 :ܛܢܵܢܵܐ ܢܲܛܪܲܢܝ ܠܘܵܬܼ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܡܸܠܲܝ̈ ܪܘܼܚܵܐ 4 ܕܐܸܣܲܪ݂ ܘܲܫܪ݂ܵܐ ܐܲܝܟ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܘܠܵܐ ܐܸܬܿܕܲܓܵܠ ܀ 5 :ܟܠ̣ܵܐ ܒܲܥܢܵܢܹ̈ܐ ܘܝܲܒܸܿܫ ܐܸܢܹܝܢ ܐܲܝܟ ܥܲܩܪ̈ܵܬܼܵܐ 6 ܘܲܗܦ݂ܲܟ ܨܲܠܝܼ ܘܪܲܓܿܝܼ ܐܸܢܹܝܢ ܒܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܀ 7 :ܢܚܸ݂ܬܼ ܐܲܝܟ ܐܲܪܝܵܐ ܠܡܲܪܒܿܘܿܥܝܼܬܹܗ ܕܡ̇ܘܬܵܠܐ ܝܲܥܢܵܐ 8 ܘܐܲܥܕܲܝ ܡܸܢܹܗ ܓܙܵܪܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܥܘܼܕܼܪܵܢ ܡ̇ܪܹܗ ܀ 9 ܥ̣ܒܲܕܼ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܘܦܲܠܵܚܲܝ̈ܗܘܿܢ: pb. 182 10 ܘܚܵܒܲܬ̤ ܛܘܼܥܝܲܝ ܘܲܢܨ݂ܲܚ ܒܐܝܼܕܹܗ ܚܹܝܠ ܟܲܣܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 11 :ܙܟܼܵܐ ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܒܚܹܝܠ ܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ 12 ܘܐܲܒܼܗܸܬܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܕܠܵܐ ܐܵܠܵܗ ܒܫܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 13 :ܘܲܕܼܠܵܐ ܢܸܛܥܹܐ ܒܲܪ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܟܝܵܢܹܗ ܫܝܼܛܵܐ 14 ܐܲܗܡܝܼ ܡܸܢܹܗ ܘܙܵܥ ܡ̣ܢ ܩܵܠܵܐ ܕܐܸܠܥܵܐ ܪܦܝܼܬܼܵܐ ܀ 15 :ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܝܼܠܸܦ݂ ܒܲܪ ܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ ܒܗܵܕܹܐ ܥܸܠܬܼܵܐ 16 ܫܝܼܛܘܼܬܼ ܡܸܕܪܹܗ ܘܚܘܼܒܵܐ ܕܡ̇ܪܹܗ ܕܠܘܵܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 17 :ܚܵܘܝܼ ܛܢܵܢܹܗ ܕܲܠܘܵܬܼ ܟܲܣܝܵܐ ܒܝܲܕܼ ܡܹܐܙܲܠܬܹܿܗ 18 ܘܲܫܡ݂ܲܥ ܩܵܠܵܐ ܡܠܸܐ ܚܵܘܣܵܢܵܐ ܒܫܘܼܠܵܡ ܐܘܼܪܚܹܗ ܀ 19 :ܚ̣ܙܲܩ ܛܲܢܵܢܵܐ ܒܚܲܡܝܼܡܘܼܬܹܗ ܐܲܝܟ ܓܲܠܘܵܝܵܐ 20 ܘܲܫܐܸܠ ܡ̇ܘܬܵܐ ܘܲܫܟܸ݂ܒܼ ܘܲܛܒܲܥ ܒܟܼܪܝܘܼܬܼ ܠܸܒܹܿܗ ܀ 21 :ܩܪ̣ܵܝܗܝ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܩܘܼܡ ܐܸܵܬܿܬܲܪܣܵܐ ܒܲܪ ܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ 22 ܕܩܲܫܝܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܡܸܢܵܟ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܲܪܡܝܼܬܿ ܕܠܵܐ ܬܘܼܪܣܵܝܵܐ ܀ 23 :ܗܵܐ ܛܲܝܸܒ̣ ܠܵܟ ܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܓܲܠܝܵܐ 24 ܘܣܲܒܼ ܘܐܸܣܬܲܝܒܲܪ ܘܕܲܥ ܠܲܟܼܝܵܢܵܟ ܘܚܘܼܣ ܥܲܠ ܓܸܢܣܵܟ ܀ 25 :ܘܩ̣ܵܡ ܛܲܢܵܢܵܐ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܕܡܲܬܼܩܲܢ ܦܵܬܼܘܼܪ ܪܸܡܙܵܐ 26 ܘܐܼܟܲܠ̣ ܘܐܸܫܬܿܝܼ ܘܲܗܦ݂ܲܟ ܘܲܛܒܲܥ ܟܲܕܼ ܟܲܪܝܵܐ ܠܹܗ ܀ 27 :ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܙܲܒܼܢܝܼ̈ܢ ܩ݂ܪܵܝܗܝ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܠܦܲܓܪܵܢܵܝܵܐ 28 ܕܩܘܼܡ ܡ̇ܝܘܿܬܵܐ ܘܬܲܪܣܵܐ ܢܲܦܫܵܟ ܒܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܪܸܡܙܵܐ ܀ 29 :ܗܵܘ̇ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܙܵܢܹܗ ܒܚܝܠܵܐ ܒܝܲܕܼ ܫܲܬܿܝܼܩܹ̈ܐ 30 ܗܘ̤ ܐܵܦ ܗܵܫܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒ ܠܹܗ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܒܝܲܕܼ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ ܀ 31 :ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܕܲܝܠܸܘ ܩܘܼܕܼܡ̇ܘܗܝ ܒܲܚܫܵܡܝܼܬܹܗ 32 ܘܲܕܠܵܐ ܥܲܡܠܵܐ ܚ̣ܝܵܐ ܛܲܡܵܡܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 33 :ܐܸܟܲܠ̣ ܘܐܸܫܬܿܝܼ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܫܸܩܝܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ 34 ܘܲܥܢ̣ܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܒܐܲܪ݁ܥܵܢܵܝܵܬܼܵܐ ܀ 35 :ܠܡܵܢ ܟܲܝ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܒܐܘܼܟܼܠܵܐ ܓܲܠܝܵܐ 36 ܘܥܲܠ ܡ̇ܢ ܐܲܩܸܨ ܚܹܝܠ ܥܘܼܕܼܪܵܢܹܗ ܥܲܠ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܀ 37 :ܒܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܚܵܘܝܼ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܣܢܝܼܩ ܥܲܠ ܐܘܼܟܼܠܵܐ 38 ܘܲܒܼܥܘܼܕܼܪܵܢܹܗ ܓܠ̣ܵܐ ܥܲܠ ܚܲܝܠܹܗ ܕܢܵܛܲܪ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 39 :ܒܝܲܕܼ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܐܲܠܸܦ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܒܼܐܘܼܟܼܠܵܐ ܚܵܐܹ̇ܝܢ 40 ܘܲܒܼܝܲܕܼ ܪܸܡܙܹܗ ܓܠ݂ܵܐ ܕܐܸܢ ܨܵܒܹ̇ܐ ܡܲܚܸܐ ܩܲܠܝܼܠ ܀ 41 ܠܵܘ ܕܲܥܣܸܩ ܠܹܗ ܕܲܕܠܵܐ ܬܘܼܟܼܠܵܐ ܢܵܛ̣ܲܪ ܚܲܝܲܝ̈ܢ: pb. 183 42 ܐܸܠܵܐ ܕܢܵܘܕܲܥ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܒܐܘܼܟܼܠܵܐ ܟܕܝܼܢܝܼܢ ܀ 43 :ܠܵܐ ܛܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܝܵܕܲܥ ܟܠܵܐ ܚܘܼܬܼܪܵܐ ܕܣܲܟܼܠܹ̈ܐ 44 ܕܲܥܬܼܝܼܕܼܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܢܲܛܥܘܿܢ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܐܸܣܟܹܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 45 :ܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܡܲܪܵܚܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ 46 ܕܟܲܕܼ ܡ̇ܝܘܿܬܼܝܼܢ ܚܵܛ̇ܦܝܼܢ ܕܲܪܓܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܀ 47 :ܩܲܕܹܿܡ ܦܲܣܩ̣ܵܗ̇ ܠܪܸܚܡܲܬܼ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܝܲܕܼ ܐܹܠܝܼܵܐ 48 ܕܕܲܠܡܵܐ ܬܸܣܥܸܐ ܡ̇ܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܠܪܵܘܡ̇ܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 49 :ܒܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܝܵܡ̇ܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܒܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܕܢܚܸܐ ܝܵܘ̈ܡܹܐ 50 ܘܲܒܼܫܵܪܘܼܬܼܵܐ ܕܚܲܕܼ ܥܸܕܵܢܵܐ ܪܕܼܵܐ ܡܲܣܝܘܿܢܹ̈ܐ ܀ 51 :ܩ̣ܵܡ ܠܹܗ ܗܲܠܸܟ ܒܝܲܕܼ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܒܲܪ ܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ 52 ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܠܹܠܲܝ ܐܝܼܡܵܡ ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܚܘܿܪܝܼܒܼ ܀ 53 :ܒܚܹܝܠ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܕܲܪܕܼܵܐ ܠܵܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐܝܼܬܼ 54 ܟܲܕܼ ܡܲܠܸܦ ܠܲܢ ܕܚܹܝܠ ܥܘܼܕܪܵܢܹܗ ܫܪܹܐ ܒܲܥܒܼܵܕܵܘ̈ܗܝ ܀ 55 :ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ ܪܕܼܵܐ ܛܲܢܵܢܵܐ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܥܲܙܲܙ 56 ܘܟܼܵܝ̇ܬܹܒܼ ܟܠܝܘܿܡ ܩܪܵܒܼܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܥܲܠ ܡܲܪ̈ܵܚܹܐ ܀ 57 :ܡܲܢܲܥ ܘܲܡ̣ܛܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܐܵܘܢܵܐ ܕܫܘܼܠܵܡ ܐܘܼܪܚܹܗ 58 ܘܫܲܡ݂ܲܥ ܩܵܠܵܐ ܕܲܡܫܲܐܸܠ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܀ 59 :ܡ̇ܢ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܬܢܵܢ ܐܹܠܝܼܵܐ ܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ 60 ܡܲܢ̣ܘܼ ܛܲܪܕܼܵܟ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܫܲܝܢܵܐ ܠܚܘܼܪܒܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܀ 61 :ܐܘܿ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ ܕܥܘܼܡܩܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܕܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ 62 ܕܲܡܫܲܐܸܠ ܠܹܗ ܠܒܲܪ ܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ ܕܡ̇ܢ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܀ 63 :ܢܲܛܪܹܗ ܒܪܸܡܙܵܐ ܕܢܸܚܙܘܿܩ ܨܹܐܕܵܪܘܗܝ ܠܘܵܬܼ ܢܝܼܚܘܼܬܼܵܐ 64 ܘܲܒܼܥ̣ܵܐ ܕܢܹܐܠܲܦ ܥ̣ܠܲܬܼ ܐܘܼܪܚܹܗ ܐܲܝܟ ܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܀ 65 :ܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܫܲܐܸܠ ܕܡ̇ܢ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܲܝܟ ܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ 66 ܕܢܸܕܪܘܿܫ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܢܸܪܕܹܿܐ ܢܒܼܝܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܘ̈ܗܝ ܀ 67 :ܦܲܢܝܼ ܟܹܐܢܵܐ ܠܲܟܼܣܸܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܡܸܛܲܢ ܛܸܢܹ̇ܬܼ 68 ܕܲܛܥ̣ܵܐ ܥܲܡܵܟ ܩܝܵܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܟܲܣܝܘܼܬܼ ܚܘܼܒܵܟ ܀ 69 :ܒܲܛܠܸܘ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܕܚܲܝܵܒܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܡܸܦܪܲܥ ܠܲܫܡܵܟ 70 ܘܩܲܪܸܒܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܫܡܵܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ ܕܢܘܼܟܼܪܵܝܝܼܢ ܠܵܟ ܀ 71 :ܢܒܼܝܲܝ̈ܟ ܩܲܛܸܠܘ ܘܐܸܫܲܕܼܘ ܕܸܡܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܚܵܘܣܵܢܵܐ 72 ܘܐܸܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܦܵܫܹ̇ܬܼ ܘܗܵܐ ܒܵܥܹ̇ܝܢ ܢܲܦܫܝ ܐܲܝܟ ܕܲܟܼ̈ܢܵܘܵܬܼܝ ܀ 73 ܩܪ̣ܵܝܗܝ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܟܲܕܼ ܡܲܫܡܲܥ ܠܹܗ ܨܸܒܼܝܵܢ ܟܲܣܝܵܐ: pb. 184 74 ܕܦܘܿܩ ܩܘܼܡ ܘܲܫܡܲܥ ܘܲܚܙܝܼ ܘܝܼܠܲܦ ܘܢܘܼܚ ܡ̣ܢ ܚܸܡܬܼܵܟ ܀ 75 :ܗܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܘܙܵܘܥܵܐ ܘܫܲܠܗܼܒܼܝܼܬܼܵܐ 76 ܘܲܡܙܝܼܥ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܠܲܝܟ ܨܸܒܼܝܵܢܵܟ ܀ 77 :ܪܡ݂ܲܙ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܪ̈ܓܼܫܹܐ ܘܐܲܪܗܸܒܼ ܐܸܢܘܿܢ 78 ܢܘܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܫܓܲܫ̣ܘ ܠܲܚܕܼܵܕܹ̈ܐ ܘܙܵܥܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܀ 79 :ܟܠ̣ܵܐ ܒܬܲܫܢܝܼܩܹ̈ܐ ܘܐܲܙܝܼܥ ܐܸܢܘܿܢ ܩܕܼܵܡ ܛܲܢܵܢܵܐ 80 ܕܲܟܒܼܵܐ ܕܢܲܣܸܦ ܢܘܼܪܵܐ ܕܚܸܡܬܹܗ ܒܥܵܘ̣ܠܹܗ ܕܥܲܡܵܐ ܀ 81 :ܒܙܵܘܥܵܐ ܘܢܘܼܪܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܥܲܠ ܝܲܨܪܹܗ ܕܗܵܕܹܐ ܒܵܥܹ̇ܐ 82 ܕܲܢܙܝܼܥ ܠܐܲܪܥܵܐ ܘܢܵܘܩܸܕܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܀ 83 :ܚܵܘܝܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܘܐܲܪܟܸܿܢ ܙܵܘܥܵܐ ܘܗܵܝܕܹܿܝܢ ܢܘܼܪܵܐ 84 ܘܐܲܫܡܲܥ ܩܵܠܵܐ ܕܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܐܸܣܥܘܿܪ ܀ 85 :ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܲܝܟ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܵܥܹ̇ܝܬܼ ܕܬܼܵܘܒܸܿܕܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 86 ܘܠܝܼ ܠܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܠܵܟ ܐܸܬܿܕܡܸܐ ܒܐܲܒܼܕܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 87 :ܒܵܬܲܪ ܢܘܼܪܵܐ ܐܲܫܡܲܥ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܩܵܠ̇ܐ ܢܝܼܚܵܐ 88 ܟܲܕܼ ܡܲܠܸܦ ܠܹܗ ܥܲܠ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 89 :ܙܵܥ ܐܹܠܝܼܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܫ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܣܲܕܲܪ ܩܘܼܕܵܡܵܘܗܝ 90 ܘܟܲܣܝܼ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܣܘܼܪܵܕܼܵܐ ܕܚܸܙܘܵܐ ܩܲܫܝܐ ܀ 91 :ܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ ܩܵܠܵܐ ܕܬܸܢܝܵܐ ܕܡ̇ܢ ܥܵܒܼ̇ܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ 92 ܘܦܲܢܝܼ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܐܲܝܟ ܕܲܒܩܲܕܼܡ̇ܐ ܕܡܸܛܲܢ ܛܸܢܲܬܼ ܀ 93 :ܪܲܟܸܿܢ ܢܲܦܫܹܗ ܡ̣ܢ ܩܲܫܝܘܼܬܼܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܢܝܼܚܵܐ 94 ܘܣ̣ܵܡ ܠܹܗ ܢܝܼܫܵܐ ܫܲܝܢܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܢܸܚܢܵܐ ܠܩܘܼܒܼܠܹܗ ܀ 95 :ܗܦܘܿܟ ܠܲܡ ܠܐܘܼܪܚܵܟ ܠܘܵܬܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ 96 ܕܗܵܐ ܫܸܒܼܩܹ̇ܬܼ ܠܝܼ ܐܲܠܦܹ̈̄ܐ ܫܲܒܼܥܵܐ ܕܡܸܫܬܿܡܥܝܼܢ ܠܝܼ ܀ 97 :ܣܒ݂ܲܪ ܛܲܢܵܢܵܐ ܕܗܘ̤ܝܘ ܒܲܠܚܘܿܕ ܢܒܼܝܼܵܐ ܘܟܹܐܢܵܐ 98 ܘܐܲܠܦܹܗ ܩܵܠܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܚܲܒܼܪܹ̈ܐ ܒܕܸܚܠܲܬܼ ܡ̇ܪܹܗ ܀ 99 :ܕܫܸܒܼܩܹ̇ܬܼ ܐܸܡ݂ܲܪ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܫܲܒܼܥܵܐ ܕܠܵܐ ܛܥ̣ܵܘ ܘܲܣܓܸܕܼܘ 100 ܟܲܕܼ ܡ̇ܘܕܲܥ ܠܲܢ ܕܪܸܡܙܹܗ ܢܲܛܲܪ ܠܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 101 :ܫܒ݂ܲܩ ܕܲܠܝܼܠܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܣܲܚܝܼ̈ܠܹܐ ܒܝܲܕܼ ܥܘܼܕܼܪܵܢܹܗ 102 ܘܠܵܐ ܓܪ̣ܵܦ ܐܵܢܘܿܢ ܚܹܐܦܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܠܣܸܓܼܕܲܬܼ ܛܘܼܥܝܲܝ ܀ 103 :ܒܫܲܪܟܵܐ ܕܲܫܒ݂ܲܩ ܘܠܵܐ ܐܸܫܬܵܘܬܲܦܘ ܒܣܸܓܼܕܲܬܼ ܒܲܥܠܵܐ 104 ܐܲܠܦܹܗ ܠܟܹܐܢܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 105 :ܙܸܠ ܠܲܡ ܘܲܡܫܘܿܚ ܡܲܠܟܵܐ ܘܡܲܠܟܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܘܥܲܡܡܹ̈ܐ 106 ܕܲܢܩܲܦܚܘܼܢܵܗ̇ ܠܡܲܪܵܚܘܼܬܹܗ ܕܥܲܡܵܐ ܥܲܛ̣ܠܵܐ ܀ 107 :ܡܫܘܿܚ ܬܘܼܒܼ ܘܐܲܩܝܼܡ ܢܒܼܝܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܚܠܵܦܲܝܟ 108 ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܦܵܠܹ̇ܛ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܒܹܗ ܡܸܬܼܢܲܓܲܕܼ ܀ 109 ܦܢ̣ܵܐ ܛܲܢܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܫܝܘܼܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼܢ ܢܝܼܚܘܼܬܼܵܐ: pb. 185 110 ܘܲܪܕܼܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒܲܣܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܚܵܣܢܵܐ ܀ 111 :ܡ̣ܫܲܚ ܠܲܢܒܼܝܼܵܐ ܘܲܐܩܝܼܡ ܡܲܠܟܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܘܥܲܡܡܹ̈ܐ 112 ܘܲܢ̣ܩܸܦ ܡܸܠܹ̈ܐ ܠܘܵܬܼ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܒܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ ܀ 113 :ܒܗܵܕܹܐ ܥܸܠܬܼܵܐ ܢܲܓܼܕܹܿܗ ܪܸܡܙܵܐ ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܚܘܿܪܝܼܒܼ 114 ܕܲܒܼܕܼܘܼܪܵܫܵܐ ܢܸܩܢܸܐ ܚܘܼܒܵܐ ܠܘܵܬܼ ܩܲܪ̈ܝܼܒܼܵܘ̈ܗܝ ܀ 115 :ܚܙ̣̰ܵܩ ܟܲܕܼ ܛܲܢܵܢ ܕܢܹܐܙܲܠ ܢܸܩܒܿܘܿܠ ܥܲܠ ܡܲܪ̈ܵܚܹܐ 116 ܘܐܲܠܦܸܗ ܩܵܠܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 117 :ܦܢ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܚܘܼܪܒܵܐ ܠܘܵܬܼ ܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐ ܕܲܣܢ̣ܵܘ ܫܲܝܢܵܐ 118 ܘܲܚܙ̣ܵܐ ܕܲܟܼܪܝܼܗ ܥܲܡܵܐ ܘܡܲܠܟܐ ܒܟܹܐܒܼܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܀ 119 :ܡܸܛܠ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܫܲܒܼ݂ܩܹܗ ܠܥܲܡܵܐ ܘܲܣܢ̣ܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ 120 ܘܕܲܦ̣ܢܐ ܘܐܸܬܼܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܕܲܢܣܝܼܣܝܼܢ ܥܲܡܵܐ ܘܡܲܠܟܵܐ ܀ 121 :ܟ̣ܠܵܐ ܒܐܸܫܵܬܼܵܐ ܕܣܸܓܼܕܲܬܼ ܒܲܥܠܵܐ ܒܲܡܠܸܐ ܙܲܒܼܢܵܐ 122 ܘܲܢܒ݂ܲܥ ܟܹܐܒܼܵܐ ܕܥܵܠܘܿܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܟܼܣܸܐ ܒܢܲܦܫܵܐ ܀ 123 :ܡܲܠܟܵܐ ܝܲܥܢܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܘܐܸܬܼܪܲܓܼܪܵܓܼ ܠܲܕܼܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ 124 ܘܟܲܣܝܼ ܙܹܐܦܵܐ ܕܲܟܼܣܸܐ ܒܠܸܒܹܿܗ ܒܫܸܡ ܟܹܐܢܘܬܼܵܐ ܀ 125 :ܠܢܵܒܼܘܿܬܼ ܐܸܡ݂ܲܪ ܕܗܲܒܼ ܠܝܼ ܟܲܪܡ̇ܟ ܒܟܸܣܦܵܐ ܛܵܒܼܵܐ 126 ܐܵܘ ܐܸܬܸܿܠ ܠܵܟ ܟܲܪܡ̇ܐ ܚܠܵܦܵܘܗܝ ܕܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܵܟ ܀ 127 :ܘܲܕܠܵܐ ܨܵܬܲܬ̤ ܥܵܠܘܿܒܼܘܼܬܹܗ ܒܐܸܣܟܸܿܝܡ ܙܲܒܼܢܵܐ 128 ܕܲܠܝܼܚ ܚܘܼܫܵܒܼܵܘ̈ܗܝ ܒܟܲܪܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܕܠܵܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܀ 129 :ܕܡܸܟ ܐܵܚܒܼ ܟܲܕܼ ܟܲܪܝܵܐ ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܨܒܼܵܐ ܕܢܸܠܥܲܣ 130 ܥܲܠ ܦܬܼܓܼܵܡܵܐ ܕܕܼܝܼܢܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܕܲܥܢܵܝܗܝ ܢܵܒܼܘܼܬܼ ܀ 131 :ܐܝܼܙܒܹܠ ܫܸܡܥܲܬ̤ ܕܐܲܫܦܸܠ ܝܲܥܢܵܐ ܩܕܼܵܡ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ 132 ܘܠܸܛܫܲܬ̤ ܣܲܝܦܵܐ ܒܝܲܕܼ ܨܸܢܥܵܬܼܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 133 :ܠܡܵܢ ܟܲܪܝܵܐ ܠܵܟ ܘܲܫܚܝܼܩ ܠܸܒܟ ܐܸܡܪܲܬܼ ܠܐܵܚܵܒܼ 134 ܠܡܵܢ ܡܲܫܦܸܠ ܐܲܢ̄ܬ ܡ݂ܢ ܩܵܠ ܛܲܪܦܵܐ ܕܫܸܡ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 135 :ܠܡܵܢ ܠܵܐ ܚܝܹܨܬ ܠܘܵܬ ܣܘܼܥܪܵܢܹܐ ܕܥܵܠܘܿܒܼܘܼܬܼܵܐ 136 ܘܡܿܢ ܕܲܡܝܟ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܲܢ ܨܸܢܥܵܬܼܵܐ ܕܟܼܘܼܢܵܫ ܟܸܣܦܵܐ ܀ 137 :ܪܲܦܝܵܐ ܐܝܼܬܲܝܟ ܐܵܦ ܢܲܫܝܼܫܵܐ ܒܦܘܼܠܚܵܢ ܥܵܘܠܵܐ 138 ܘܠܵܐ ܡܲܟܼܫܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܬܲܗܘܹܐ ܡܲܠܟܵܐ ܥܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܀ 139 :ܩܘܼܡ ܠܲܡ ܐܲܟܼܘܿܠ ܘܐܸܫܬܿܝܼ ܘܲܚܕܼܝܼ ܘܢܸܛܐܲܒܼ ܠܸܒܵܟ 140 ܕܐ̄ܢܵܐ ܐܸܬܸܠ ܠܵܟ ܟܲܪܡܹܗ ܕܢܵܒܼܘܿܬܼ ܟܲܕ ܠܵܐ ܨܵܒܹܐ ܀ 141 :ܚܸܫܠܲܬܸ ܙܲܝܢܵܐ ܕܲܢܟܼܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܵ̈ܗܿ 142 ܕܬܹܐܫܘܿܕ ܠܲܕܡܵܐ ܒܫܸܡ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐܝܼܬܼ ܀ 143 ܚ݂ܡܲܠܬܹܗ ܠܣܲܝܦܵܐ ܕܲܠܛܲܫ ܢܸܟܼܠܵܐ ܒܓܼܵܘ ܐܸܓܲܪܬܵܐ: pb. 186 144 ܘܐܲܣ݂ܪܹܗ ܙܹܐܦܵܐ ܠܓܼܵܘ ܡ݂ܢ ܢܲܚܬܵܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܀ 145 :ܟܸܬܼܒܲܬܸ ܥܵܘܼܠܵܐ ܘܚܸܬܼܡܲܬ̤ ܫܘܼܩܼܪܵܐ ܕܐܲܨܲܚ ܢܸܟܼܠܵܐ 146 ܘܬܲܪܓܸܿܡܘ ܐܸܢܘܿܢ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܕܙܹܐܦܵܐ ܒܡܲܣܲܒܼ ܒܐܲܦܹ̈ܐ ܀ 147 :ܐܘܿ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼܵܐ ܗ̄ܘܵܬܼ ܒܫܸܡ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ 148 ܘܲܟܼܣܵܐ ܗ̄ܘ݂ܵܐ ܒܵܗܿ ܢܸܟܼܠܵܐ ܡܵܘܠܸܕ ܩܸܛܠܵܐ ܀ 149 :ܒܫܸܡ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܨܒܼܵܬ̤ ܫܵܛܝܼܬܼܵܐ ܕܬܸܣܥܘܿܪ ܩܸܛܠܵܐ 150 ܕܠܵܐ ܬܸܬܦܲܪܣܹܐ ܒܝܼܫܘܼܬܼ ܢܸܟܼܠܵܗܿ ܩܕܼܵܡ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܀ 151 :ܒܢܲܚܬܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܝܵܐ ܟܲܣܝܲܬ̤ ܥܼܵܘܠܵܗܿ 152 ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܦܵܪܹܫ ܫܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܡܘܼܬܼ ܒܲܪܓܼܘܡܝܵܐ ܀ 153 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܟܸܬܼܒܲܬ̤ ܐܵܦ ܗܸܝ ܠܘܵܬܼ ܙܹܐܦܵܢܹܐ 154 ܕܐܵܘܬܲܒܼܘ ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܣܵܗܕܲܝ̈ ܥܵܘܠܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܢܵܒܼܘܿܬܼ ܀ 155 :ܓܙܘܿܪܘ ܠܲܡ ܨܵܘܡܵܐ ܘܲܠܒܲܫܘ ܚܲܫܵܐ ܐܲܝܟ ܦܵܪܘܿܫܹܐ 156 ܘܲܬܼܒܲܥܘ ܨܲܥܪܵܐ ܕܫܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܡܲܠܟܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܀ 157 :ܨܵܘܡܵܐ ܘܚܲܫܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܣܵܗ̈ܕܹܐ ܒܲܕܡܹܗ ܕܢܵܒܼܘܿܬܼ 158 ܕܫܵܘܹܐ ܠܡܵܘܬܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܨܲܚܝܼ ܠܡܲܠܟܵܐ ܘܠܲܐܠܵܗ ܟܠܵܐ ܀ 159 :ܥ݂ܒܲܕܼܘ ܠܲܡ ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܒܢܲܝ̈ ܐܝܼܙܲܪܥܹܝܠ ܣܵܒܹ̈ܐ ܘܚܹܐܪܹܐ 160 ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ ܩܸܛܠܵܐ ܕܢܸܟܼܠܵܐ ܥܲܠ ܬܲܡܝܼܡܵܐ ܀ 161 :ܟܲܢܸܫܘ ܥܲܡܵܐ ܘܲܓܼܙܲܪܘ ܨܵܘܡܵܐ ܘܪܲܟܸܒܼܘ ܢܸܟܼܠܵܐ 162 ܘܚܲܝܒܼܘ ܠܲܕܼܡܵܐ ܕܬܲܡܝܼܡ ܠܸܒܵܐ ܒܣܵܗܕܿܘܼܬܼܵܐ ܫܘܼܩܪܵܐ ܀ 163 :ܐܘܿ ܣܵܗܕܿܘܼܬܼܵܐ ܕܟܲܕ ܠܵܐ ܙܲܪܥܵܗܿ ܩܵܠܵܐ ܒܐܸܕܼܢܹ̈ܐ 164 ܒܲܛܢ݂ܵܗܿ ܠܸܒܵܐ ܒܢܸܩܦܵܐ ܕܢܸܟܼܠܵܐ ܘܐܵܘܠܸܕܼ ܩܸܛܠܵܐ ܀ 165 :ܐܘܿ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܨܸܡܚܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܲܡܠܝܼܠܘܼܬܵܐ 166 ܕܲܚܫ̣ܟ ܢܘܼܗܪܹܗ ܒܣܵܗܕܿܘܼܬ ܫܘܼܩܪܵܐ ܕܕܸܡ ܙܲܟܵܝܵܐ ܀ 167 :ܚܪܸ݂ܫܘ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܘܵܠܝܼܬܼܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܚܲܪ̈ܫܹܐ 168 ܘܚܲܝܸܒܼܘ ܠܲܕܼܡܵܐ ܠܵܐ ܚܲܝܵܒܼܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܒܲܝܲܢܘ ܀ 169 :ܡ̣ܝܼܬܼ ܬܲܡܝܼܡܵܐ ܒܣܵܝܦܵܐ ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܠܲܛܫܹܗ ܢܸܟܼܠܵܐ 170 ܘܚܲܛܦ̣ܵܗ̇ ܝܲܥܢܵܐ ܠܝܵܪܬܘܼܬܼ ܒܲܝܬܹܿܗ ܕܬܸܗܘܸܐ ܕܝܼܠܹܗ ܀ 171 :ܩ̣ܪܵܝܗܝ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܠܒܲܪ ܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ 172 ܕܩܘܼܡ ܛܲܢܵܢܵܐ ܘܲܬܼܒܲܥ ܠܲܕܼܡܵܐ ܕܐܲܫܕ݂ܲܗ ܢܸܟܼܠܵܐ ܀ 173 :ܚܵܘܵܐ ܛܢܵܢܵܟ ܐܲܝܟ ܥܲܙܝܼܙܵܐ ܠܘܵܬܼ ܥܵܘܵ݁ܠܵܐ 174 ܘܲܬܼܒܲܥ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܕܡܹܗ ܕܲܛܠܝܼܡܵܐ ܘܠܵܐ ܬܸܬܼܟܲܚܲܕܼ ܀ 175 :ܙܸܠ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܕܗܵܟܲܢ ܐܵܡܲ݁ܪ ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠܵܐ 176 ܕܲܩܛ݂ܲܠܬܿ ܘܝܼܪܸܬܿܬܿ ܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܣܒ݂ܲܪܬܿ ܀ pb. 187 177 :ܒܲܕܼܡ̇ܐ ܕܐܸܫܲܕܿܬܿ ܐܵܡܹ̇ܕܼܢܵܐ ܠܹܗ ܠܲܕܼܡܵܟ ܒܐܲܪܥܵܐ 178 ܘܡܸܬܼܢܲܩܲܡ ܐ̄ܢܵܐ ܕܡܵܐ ܕܲܢܒܼܝܲܝ̈ ܒܥܸܠܲܬܼ ܢܵܒܼܘܿܬܼ ܀ 179 :ܙܲܝܸܢ ܢܲܦܫܹܗ ܦܵܠܚܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܒܙܲܝܢܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ 180 ܕܢܹܐܙܲܠ ܢܲܩܪܸܒܼ ܥܲܡ ܥܵܘܵ݁ܠܵܐ ܕܕܼܵܫ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 181 :ܚܙ̣ܵܝܗܝ ܛܲܢܵܢܵܐ ܠܝܲܩܝܼܪ ܠܸܒܵܐ ܕܲܒܼܗܝܼܠ ܒܲܕܼܡܵܐ 182 ܘܲܫ̣ܡܲܛ ܣܲܝܦܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܪܘܼܚܵܐ ܘܚܵܘܝܼ ܠܩܘܼܒܼܠܹܗ ܀ 183 :ܗܵܐ ܠܲܡ ܫܲܡܸܫܬܿ ܩܸܛܠܵܐ ܒܢܸܟܼܠܵܐ ܘܝܼܪܸܬܿܬܿ ܟܲܪܡܵܐ 184 ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܣܵܠ̇ܩܵܐ ܠܘܵܬܼ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܪܸܓܲܬܼ ܢܸܟܼܠܵܟ ܀ 185 :ܩܲܕܡܹܗ ܕܝܼܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܠܝܲܨܪܵܟ ܒܝܼܫܵܐ 186 ܘܐܲܫܕܹܿܗ ܠܲܕܼܡܵܟ ܒܲܕܼܡܵܐ ܕܐܸܫܲܕܿܬܿ ܩܕܼܵܡ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܀ 187 :ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܕܲܝܵܢܵܐ ܐܵܦܵܦܵܣܝܼܣ ܕܡܵܘܬܵܐ ܕܲܥܠܲܝܟ 188 ܘܲܫܡ݂ܲܛ ܣܲܝܦܵܐ ܩܲܣܛܘܼܢܵܪܵܐ ܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܀ 189 :ܒܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܕܐܸܫܲܕ݂ܿܬܿ ܠܲܕܼܡܹܗ ܕܢܵܒܼܘܿܬܼ ܕܡܵܟ ܢܸܫܬܲܦܲܥ 190 ܘܬܲܡ̇ܢ ܬܸܗܘܸܐ ܐܝܼܙܒܸܿܠ ܕܸܒܼܚܵܐ ܠܟܲܠ̈ܒܹܿܐ ܝܲܥܢܹ̈ܐ ܀ 191 :ܘܡܸܛܠ ܕܐܲܨܠܲܚ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܲܗܘ̤ܵܘ 192 ܒܵܟ ܬܸܬܼܢܲܨܲܚ ܐܵܦ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܒܕܝܼܢܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܀ 193 :ܒܗܸ݂ܬܼ ܥܵܘܵ݁ܠܵܐ ܡ̣ܢ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ 194 ܘܲܫܩ݂ܲܠ ܬܵܓܹܗ ܘܲܠܒܸܫ݂ ܣܲܩܵܐ ܘܗܲܠܸܟ ܚܸܦܝܵܝ ܀ 195 :ܚܲܫ̣ ܘܐܸܬܼܟܲܫܲܦ ܥܲܠ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܕܲܕܠܵܐ ܢܵܡܘܿܣ 196 :ܕܪܲܓܼ ܘܐܸܬܼܝܲܥܲܢ ܘܲܚ̣ܛܲܦ ܘܲܩܛ݂ܲܠ ܘܕܼܵܫ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ 197 :ܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܐ ܕܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܥܲܠ ܐܹܠܝܼܵܐ 198 ܟܲܕܼ ܡܲܠܸܦ ܠܹܗ ܕܲܟܼܡܵܐ ܪܓܼܝܼܓܼܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܀ 199 :ܚ̇ܙܹܝܬܼ ܠܲܡ ܕܲܒܼܗܸ̣ܬܼ ܐܵܚܵܒܼ ܡܲܠܟܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܐܲܦܲܝ̈ 200 ܘܠܒܸܫ̣ ܚܲܫܵܐ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܥܲܠ ܡ̇ܐ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܀ 201 :ܚܠܵܦ ܕܲܒܼܗܸ݂ܬܼ ܡܹܢܝ ܘܝܼܕܲܥ ܕܐܲܣܟܸܿܠ ܒܲܕܼܡ̇ܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ 202 ܠܵܐ ܡܲܝܬܸܿܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܒܝܵܘܡ̇ܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܝܲܠܕܵܬܹ̈ܗ ܀ 203 :ܒܝܵܘܡܲܝ̈ ܡܲܠܟܵܐ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܒܲܕܡܘܼܬܼ ܐܲܒܪܘܼܗܝ 204 ܬܵܒܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܒܲܝܬܹܿܗ ܕܐܵܚܵܒܼ ܕܡ̇ܐ ܕܲܢܒܼܝܲܝ̈ ܀ 205 :ܫܠܸ̣ܡ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܕܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܕܥܲܠܝ ܥܵܘܵ݁ܠܵܐ 206 ܘܥܲܬܼܕܼ ܢܲܦܫܹܗ ܠܘܵܬܼ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ ܕܐܲܕܼܘܿܡ̇ܝܹ̈ܐ ܀ 207 :ܒܠܲܥ̣ ܡܲܪܵܚܵܐ ܒܓܼܵܐܪܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܕܲܫܕ݂ܵܝܗܝ ܪܸܡܙܵܐ 208 ܘܫܸܠܡܲܬ̤ ܨܐܓܼܵܘܗܝ ܡܸܠܬܹܗ ܕܟܹܐܢܵܐ ܐܲܝܟ ܕܐܸܬܼܢܲܒܿܝܼ ܀ 209 :ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܫܕܼܵܘ ܥܵܘܵ݁ܠ̈ܐ ܒܢܵܒܼܘܿܬܼ ܟܹܐܢܵܐ 210 ܐܵܦ ܡܲܪܵܚܵܐ ܒܠܲܥ̣ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܢܵܒܼܘܿܬܼ ܀ 211 :ܡ̣ܝܼܬܼ ܥܵܘ݁ܵܠܵܐ ܘܐܸܒܲܕܼ ܣܲܒܼܪܹܗ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ 212 ܘܐܲܫܠܸܡ ܬܵܓܹܗ ܠܝܵܪܬܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܕܕܼܵܡܹ̇ܐ ܠܐܲܒܼܘܼܗܝ ܀ pb. 188 213 :ܘܡܸܛܠ ܕܲܪܗܸܛ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ 214 ܢܦܲܠ̣ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܒܦܲܚܵܐ ܕܟܹܐܒܼܵܐ ܕܲܨܠ̣ܵܝܗܝ ܪܸܡܙܵܐ ܀ 215 :ܫܲܕܲܪ ܣܲܟܼܠܵܐ ܠܲܡܫܲܐܠܘܼ ܥܲܠ ܡܲܪܕܿܘܼܬܹܗ 216 ܕܢܸܚܙܸܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܦܘܼܪܣܵܐ ܕܡܲܐܣܸܐ ܬܒܼܵܪܹܗ ܩܲܫܝܵܐ ܀ 217 :ܚܙ݂ܲܩܘ ܐܝܼ̈ܙܓܼܕܹܿܐ ܠܲܡܫܲܐܸܠܘܼ ܠܲܕܠܵܐ ܐܲܠܵܗ 218 :ܘܣܵܓܼܵܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܩܕܼܵܡ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܲܪ ܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ 219 :ܓܠ̣ܵܝܗܝ ܛܲܢܵܢܵܐ ܠܢܸܟܼܠܵܐ ܕܠܸܒܹܿܗ ܕܒܲܪ ܥܵܘܵܠܹ̈ܐ 220 ܕܼܟܼܡܵܐ ܐܲܣܝܼܪ ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܫܹܐܪܹ̈ܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܐܲܒܼܘܼܗܝ ܀ 221 :ܕܙܸܠܘ ܘܐܸܡ݂ܲܪܘ ܠܹܗ ܠܚܲܣܝܼܪ ܠܸܒܵܐ ܓܡܝܼܪ ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ 222 ܕܠܲܝܬܿ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܥܲܡܵܐ ܓܲܒܼܝܵܐ ܕܡܲܐܣܸܐ ܟܹܐܒܼܵܟ ܀ 223 :ܚܠܵܦ ܕܐܲܛܥܝܼܬܵܝܗܝ ܠܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܒܠܵܐ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ 224 ܢܸܦܣܘܿܩ ܚܲܝܲܝ̈ܟ ܕܠܵܐ ܢܲܚܘܿܢܵܟ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܕܲܪܚܸܡ̣ܬܿ ܀ 225 :ܥܛܲܦܘ̣ ܐܝܼ̈ܙܓܲܕܹܿܐ ܠܘܵܬܼ ܥܵܘ̇ܠܵܐ ܕܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ 226 ܘܐܲܝܬܿܝܼܘ ܛܸܒܵܐ ܕܦܣܵܩ ܣܲܒܼܪܵܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܀ 227 :ܫܲܐܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܕܡܲܢ ܐܲܦܢܝܼܟܼܘܿܢ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ 228 ܘܚܵܘܝܘܼܗܝ ܗܸܢܘ̣ܿܢ ܕܣܵܢ̇ܐܹܗ ܕܐܲܒܼܘܼܟ ܟܠ̣ܵܢ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܲܢ ܀ 229 :ܚܲܝܸܠ ܢܲܦܫܹܗ ܟܪܝܼܗܵܐ ܕܲܪܡܸܐ ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܟܹܐܒܼܝܼ̈ܢ 230 ܘܲܠܛ݂ܲܫ ܣܲܝܦܵܐ ܠܚܲܪܒܵܐ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܐܲܒܼܘܼܗܝ ܀ 231 :ܙܲܝܸܢ ܚܲܝܠܵܐ ܡܚܝܼܠ ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܩܘܼܫܬܵܐ 232 ܘܚܵܒܼ݂ ܡ̇ܢ ܚܲܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܚܹܝܠ ܪܘܼܚܵܐ ܕܲܒܼܛܲܡܵܢܵܐ ܀ 233 :ܪܲܒܵܐ ܕܚܲܡܫܝܼܢ ܣܠܸ̣ܩ ܟܲܕܼ ܓܵܙܹ̇ܡ ܥܲܠ ܐܹܠܝܼܵܐ 234 ܘܲܒܼܫܘܼܒܼܗܵܪܹܗ ܡܲܗܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܒܒܲܪ ܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ ܀ 235 :ܚܘܿܬܼ ܠܲܡ ܒܲܥܓܲܠ ܢܒܼܝܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܘܠܵܐ ܬܸܫܬܵܘܚܲܪ 236 ܕܡܲܠܟܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܕܢܚܙܸܐ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܀ 237 :ܢܒܼܝܼܵܐ ܕܲܫܡ݂ܲܥ ܩܵܠܵܐ ܕܚܘܼܬܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪܵܚܵܐ 238 ܫܕ݂ܵܐ ܒܹܗ ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܘܝܼܩܸܕ ܥܲܡ ܡܲܫܪܝܼܬܹܗ ܀ 239 :ܣܸܦܲܬ̤ ܢܘܼܪܵܐ ܕܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܒܪ̈ܲܟܼܫܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ 240 ܘܝܼܩܸܕܼ݂ ܙܲܝܢܵܐ ܥܲܡ ܠܵܒܼܘܼܫܵܘ̈ܗܝ ܠܒܼܝܼܫܲܝ̈ ܚܘܼܬܼܪܵܐ ܀ 241 :ܠܵܐ ܐܲܙܝܼܥܹܗ ܠܒܲܪ ܥܵܘܵ݁ܠܵܐ ܓܘܼܢܚܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ 242 ܘܲܦܢ̣ܵܐ ܘܫܲܕܲܪ ܪܲܒܵܐ ܕܚܲܡܫܝܼܢ ܕܕܼܵܡܹ̇ܐ ܠܩܲܕܼܡ̇ܐ ܀ 243 :ܣܠܸ݂ܩ ܡܲܪܵܚܵܐ ܒܫܘܼܥܠܵܝ ܠܸܒܵܐ ܠܘܵܬܼ ܛܲܢܵܢܵܐ 244 ܘܫܲܪܝܼ ܡܲܗܸܠ ܕܚܘܿܬܼ ܠܲܡ ܒܲܥܓܲܠ ܕܡܲܠܟܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܀ 245 :ܘܕܲܣܠܸ̣ܩ ܚܘܼܬܼܪܹܗ ܠܪܵܘܡ̇ܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ 246 ܢܚܸ݂ܬܼ ܟܲܕܼ ܒܲܗܝܼܬܼ ܠܘܵܬܼ ܡܘܼܟܵܟܼܵܐ ܐܲܝܟ ܩܲܕܼܡ̇ܝܵܐ ܀ 247 ܥܲܙܝܼ ܒܓܼܘܼܡܕܹܿܗ ܝܲܩܝܼܪ ܠܸܒܵܐ ܘܛܲܒܿܝܼܥ ܒܐܲܪܥܵܐ: pb. 189 248 ܘܲܦܢܵܐ ܘܫܲܕܲܪ ܪܲܒܵܐ ܕܚܲܡܫܝܼܢ ܕܲܬܼܠܵܬܼ ܙܲܒܼܢܝܼ̈ܢ ܀ 249 :ܚܙ̣ܵܐ ܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐ ܕܙܲܝܢܵܐ ܕܚܘܼܬܼܪܵܐ ܡܲܟܸܿܢ ܚܲܒܼܪ̈ܵܘܗܝ 250 ܘܲܠܒܸܫ̣ ܙܲܝܢܵܐ ܕܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܚܲܝܲܒܼ ܀ 251 :ܣܠܸܩ݂ ܡܲܟܝܼܟܼܵܐ ܘܲܥܪܝܼ ܕܲܢܦܝܼܣ ܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐܝܼܬܼ 252 ܕܬܸܬܼܝܲܩܲܪ ܢܲܦܸܫܝ ܘܠܵܐ ܬܲܩܸܟ ܠܝܼ ܚܛܵܗܵܐ ܕܐܸܬܹ̇ܝܬܼ ܀ 253 :ܘܲܕܼܠܵܐ ܙܲܝܸܢ ܢܲܦܸܫܹܗ ܒܚܘܼܬܼܪܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܩܕܼܵܡ̇ܘܗܝ 254 ܪܡܲܙ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܠܘܵܬܼ ܛܲܢܵܢܵܐ ܕܚܘܿܬܼ ܙܸܠ ܥܲܡܹܗ ܀ 255 :ܠܒܸܫ̣ ܐܹܠܝܼܵܐ ܙܲܝܢܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ 256 ܘܲܢܚܸܬܼ ܩܲܛ̣ܠܹܗ ܒܩܵܠ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܘ̈ܗܝ ܠܒܲܪ ܩܵܛܘܿܠܵܐ ܀ 257 :ܗܵܟܲܢ ܐܸܡ݂ܲܪ ܗܵܘ̇ ܕܐܲܪܓܸܿܙܬܵܝܗܝ ܒܲܕܼܠܵܐ ܐܲܠܵܗ 258 ܕܥܲܪܣܵܐ ܕܲܣܠܸܩ̣ܬܿ ܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܬܼܚܘܿܬܼ ܘܬܸܚܙܸܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 259 :ܦܲܣܩܹܗ ܠܣܲܒܼܪܹܗ ܡ̣ܢ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܒܣܲܝܦܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ 260 ܘܚܲܬܸܿܡ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܒܒܲܝܬܹܿܗ ܕܐܵܚܵܒܼ ܀ 261 :ܫܲܟܼܠܸܠ ܘܲܓܼܡ݂ܲܪ ܪܵܘܡ̇ܐ ܪܲܒܵܐ ܕܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ 262 ܘܲܢܚܸܬܼ ܐܸܠܦܵܐ ܕܟܼܵܪܘܙܘܼܬܹܗ ܒܲܠܡܹܐܝܢ ܫܲܝܢܵܐ ܀ 263 :ܪܡܲܙ ܠܹܗ ܟܲܣܝܵܐ ܒܚܲܕܼ ܓܸܠܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ 264 ܕܬܼܵܐ ܢܘܼܚ ܠܐܝܵܐ ܒܲܠܡܹܐܝܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܡ̇ܘܬܵܐ ܀ 265 :ܬܵܐ ܐܸܬܼܒܲܣܲܡ ܒܐ̄ܪܵܙ ܚܘܼܕܵܬܵܐ ܕܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ 266 ܘܩܵܘܵܐ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܀ 267 :ܬܵܐ ܥܘܿܠ ܘܲܚܙܝܼ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܐ̄ܪܵܙܵܐ ܠܗܵܝ̇ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ 268 ܕܙܲܡܸܢܬܿܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܒܝܲܕܼ ܡܸܠܲܝ̈ܟܿܘܿܢ ܥܲܡܵܐ ܘܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 269 :ܩܕܼܵܡ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܡܚܵܘܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ ܬܘܼܩܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ 270 ܛܲܝܸܒܼ ܨܸܒܼܝܵܢܝ ܠܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܘܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ܀ 271 :ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܼܬܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܥܬܼܝܼܕ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܛܲܪ 272 ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܓܲܐܹܝܢ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܀ 273 :ܒܵܟ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܐܵܬܼܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܠܓܸܢܣܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ 274 ܚܲܝܲܝ̈ܟ ܢܸܗܘܘܿܢ ܐܲܝܟ ܪܲܗܒܼܘܿܢܵܐ ܠܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 275 :ܒܵܟ ܥܵܪܹ̇ܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܟܼܠܹܗ ܓܸܢܣܵܟ ܕܢܸܚܘܿܢ ܥܲܡܵܟ 276 ܘܲܒܼܫܘܼܢܵܚܵܟ ܡܚܲܬܸܿܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܫܘܼܘܕܲܝ ܡܸܠܲܝ̈ ܀ 277 :ܒܵܟ ܕܵܪܹܫ ܐ̄ܢܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ 278 ܕܠܵܐ ܦܵܣܹ̇ܩ ܠܹܗ ܡ̇ܘܬܵܐ ܝܲܥܢܵܐ ܠܡܸܢܝܵܢ ܚܲܝܲܝ̈ܟ ܀ 279 :ܒܵܟ ܡܲܣܓܸܿܐ ܐ̄ܢܵܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܣܲܒܼܪܑܵܐ 280 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܦܘܿܢ ܡ̣ܢ ܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ ܕܲܚܪܘܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܀ 281 :ܡܚܵܘܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܵܟ ܕܠܵܐ ܡܲܣܠܸܐ ܠܝܼ ܥܲܦܪܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ 282 ܕܗܵܐ ܝܲܩܲܪܬܹܿܗ ܠܫܝܼܛܘܼܬܼ ܡܸܕܼܪܹܗ ܒܝܲܕܼ ܙܘܼܝܵܚܵܟ ܀ pb. 190 283 :ܫܡ݂ܲܥ ܐܹܠܝܼܵܐ ܕܲܡܫܲܢܹܐ ܠܹܗ ܪܸܡܙܵܐ ܒܚܲܝܹ̈ܐ 284 ܘܲܒܼܥ̣ܵܐ ܢܟܲܣܹܝܘܗܝ ܠܝܘܼܬܼܪܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܫܸܬܼܩܵܐ ܀ 285 :ܣܒ݂ܲܪ ܛܲܢܵܢܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܦܲܐܝܵܐ ܠܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܹܗ 286 ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܒܼܗܲܪ ܟܝܵܢܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܒܲܕܼܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܀ 287 :ܝܵܕܲ݁ܗ ܟܠܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܨܼܒܼܝܵܢܹܗ ܗܵܘ̇ ܕܲܚܙ̣ܐ ܠܹܗ 288 ܘܲܓܠ̣ܵܝܗܝ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܝܘܼܬܼܪܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܪܸܥܝܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 289 :ܐܵܦ ܙܵܕܹܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܟܲܣܸܐ ܥܸܠܲܬܼ ܚܲܝܲܝ̈ܢ 290 ܕܓܲܠܝܵܐ ܕܓܲܠܝܵܐ ܬܘܼܒܼ ܢܸܫܬܲܪܲܪ ܒܲܥܬܼܝܼ̈ܕܵܬܼܵܐ ܀ 291 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܓܠܵܝ̣ܗܝ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܠܫܘܼܢܝܵ ܥܲܒܼܕܹܿܗ 292 ܕܢܹܐܣܘܿܪ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܀ 293 :ܐܵܦ ܐܹܠܝܼܵܐ ܠܵܘ ܐܲܝܟ ܚܵܣܹ̇ܡ ܒܝܘܼܬܼܪܵܢ ܚܲܝܲܝ̈ܢ 294 ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܟܲܣܸܐ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܲܢ ܫܘܼܢܝܵ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܀ 295 :ܚܵܪ̣ ܛܲܢܵܢܵܐ ܕܕܲܠܡܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ 296 ܥܸܠܲܬܼ ܚܘܼܬܼܪܵܐ ܐ̇ܦ ܥܸܕܠܵܝܵܐ ܠܲܕܒܼܵܬܵܪܟܸܿܢ ܀ 297 :ܐܲܪܡܝܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܘܪܲܟܸܿܒܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܬܲܠܡܝܼܕܹܗ 298 ܕܐܲܠܵܗܝ ܫܲܕܿܪܲܢܝ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܸܪܕܸܿܐ ܒܲܝܢܲܝ ܘܠܹܗ ܀ 299 :ܒܲܕܿܩܹܗ ܪܸܡܙܵܐ ܠܫܘܼܢܝܵ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܠܪܸܥܝܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 300 ܘܲܩܕܼܵܡ ܟܠܢܵܫ ܓܠ̣ܵܝܗܝ ܠܐܹܠܝܼܫܵܥ ܐܲܝܟ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܀ 301 :ܚܲܝܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܘܚܲܝܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܢܲܦܸܫܵܟ ܥܢܵܝ̣ܗܝ ܠܐܹܠܝܼܵܐ 302 ܕܠܵܐ ܫܵܒܹ̇ܩ ܐ̄ܢܵܐ ܚܘܼܒܵܟ ܪܲܒܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܚܲܪܬܼܵܐ ܀ 303 :ܠܒܹܝܬܼ ܐܹܝܠ ܐܸܡ݂ܲܪ ܕܫܲܕܼܪܲܢܝ ܡ̇ܪܝܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬܼ 304 ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܫܵܘܹ̇ܐ ܕܢܸܬܼܟܲܢܸܐ ܒܹܗ ܫܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 305 :ܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܲܢܒܼܝܹ̈ܐ ܥܸܠܲܬܼ ܐܘܼܪܚܹܗ 306 ܘܲܢܦ݂ܲܩܘ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܕܲܢܙܚܝܘܼܢܵܝܗܝ ܒܪܘܼܚ ܓܸܠܝܵܢܐ ܀ 307 :ܥܢ̣ܵܘ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܵܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܬܲܠܡܝܼܕܹܗ 308 ܕܝܵ̇ܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬܿ ܟܲܝ ܕܝܵܘܡܵܢ ܢܵܣܹ̇ܒܼ ܡ̇ܪܝܵܐ ܠܡܵܪܵܟ ܀ 309 :ܘܦܲܢܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܪܘܼܚ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܐܲܝܟ ܝܵܕܲܘܿܥܵܐ 310 ܕܲܓܼܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܝܼ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܗܵܢܵܐ ܫܬܼܘܿܩܘ ܡ̣ܢ ܗܵܕܐ ܀ 311 :ܐܵܦ ܠܐܝܼܪܝܼܚܘܿ ܐܸܚܲܝܕܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܬܲܠܡܝܼܕܗ 312 ܘܦܲܣܩ̣ܵܗ̇ ܠܥܸܠܬܹܗ ܒܫܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܕܢܲܦܫܹܗ ܀ 313 :ܢܦ݂ܲܩܘ ܐܵܦ ܬܲܡܵܢ ܢܒܼܝܼ̈ܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܕܟܹܐܢܵܐ 314 ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܢܲܒܹܿܝܢ ܥܲܠ ܫܘܼܢܵܝܹܗ ܕܡ̣ܢ ܨܹܝܕ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 315 :ܝܵ̇ܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܲܡ ܕܝܵܘܡ̇ܢ ܢܵܣܹ̇ܒܼ ܡ̇ܪܝܵܐ ܠܡܵܪܵܟ 316 ܢܒܼܝܹ̈ܐ ܫܲܐܸܠܘ ܠܘܵܬܼ ܐܹܠܝܼܫܵܥ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܕܲܫܬܼܘܿܩܘ ܀ 317 :ܚܙ̣ܵܐ ܛܲܢܵܢܵܐ ܕܲܓܼܠܵܝ̣ܗܝ ܪܘܼܚܵܐ ܠܐ̄ܪܵܙ ܫܘܼܢܵܝܹܗ 318 ܘܐܸܚܲܕ݂ ܥܸܠܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܬܲܠܡܝܼܕܹܗ ܕܲܬܼܠܵܬܼ ܙܲܒܼܢܝܼ̈ܢ ܀ 319 ܡܵܪܝܵܐ ܫܲܕܿܪܲܢܝ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܘܿܪܕܿܢܵܢ ܕܐܹܙܲܠ ܘܐܸܗܦܘܿܟ: pb. 191 320 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܪܲܦܝܼ ܚܲܡܝܼܡ ܠܸܒܵܐ ܒܝܲܕ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܀ 321 :ܪܘܼܚܵܐ ܠ̣ܥܸܙ ܒܹܗ ܕܢܸܦܘܿܩ ܢܸܚܙ̣ܐ ܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ 322 ܟܲܕܼ ܡܸܙܕܲܝܲܚ ܥܲܦܪܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ ܡ̣ܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܀ 323 :ܚܙ݂ܲܩ ܐܹܠܝܼܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 324 ܘܲܡ̣ܚܵܐ ܠܡܲܝ̈ܵܐ ܘܙܵܥ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ̇ܘܗܝ ܟܝܵܢܵܐ ܚܲܪܫܵܐ ܀ 325 :ܐܲܪܝܼܡ ܢܲܚܬܹܿܗ ܘܲܡ̣ܚܵܐ ܠܢܲܗܪܵܐ ܘܠܲܦܓܹܗ ܠܲܬܼܪܹܝܢ 326 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܥܲܣܲܩܘ ܒܲܥܪܝܼܪ̈ܵܝܹܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܸܠܬܹܗ ܀ 327 :ܟܝܵܢܵܐ ܚܲܪܫܵܐ ܕܚܹܝ̣ܠ ܡ̣ܢ ܪܸܡܙܵܐ ܕܲܟܼܣܸܐ ܒܢܲܚܬܵܐ 328 ܘܢ̣ܵܚ ܡ̣ܢ ܪܲܗܛܹܗ ܘܲܢܛܲܪ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܠܑܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܀ 329 :ܥܲܒܲܪ ܐܹܠܝܼܵܐ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼܕܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܝܲܒܼܫܵܐ 330 ܘܲܦܢ̣ܵܐ ܢܲܗܪܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܩܲܕܼܡܵܐ ܠܪܲܗܛܵܐ ܕܐܘܼܪܚܹܗ ܀ 331 :ܩܵܡ̣ ܕܲܢܬܿܪܓܸܿܡ ܪܲܒܵܐ ܬܲܩܢܵܐ ܠܘܵܬܼ ܬܲܠܡܝܼܕܼܗ 332 ܘܲܢܦܲܫܸܩ ܠܹܗ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܟܲܣܝܼ ܒܝܲܕܼ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܀ 333 :ܡܵܢܵܐ ܨܵܒ̇ܝܬܿ ܫܐܲܠ ܘܐܸܬܸܿܠ ܠܵܟ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ 334 ܥܲܕܠܵܐ ܐܸܬܿܕܼܒܲܪ ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܣܵܡ݂ܲܢܝ ܪܸܡܙܑܵܐ ܠܡܹܐܙܲܠ ܀ 335 :ܫܐܸ݂ܠ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܠܪܲܒܵܐ ܢܲܟܼܦܵܐ ܙܲܝܢܵܐ ܥܦܝܼܦܵܐ 336 ܕܢܹܐܙܲܠ ܢܲܩܪܸܒܼ ܒܝܲܕܼ ܥܘܼܕܪܵܢܹܗ ܠܘܼܩܒܲܠ ܛܘܥܝܲܝ ܀ 337 :ܪܲܒܵܐ ܕܲܚܙܵܐ ܕܐܲܣܓܿܝܼ ܘܲܫܐܸ̣ܠ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ 338 ܟܠ̣ܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܗܵܕܹܐ ܥܲܕܼ ܡܸܫܬܿܢܸܐ ܘܟܸܢ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܠܹܗ ܀ 339 :ܠܵܘ ܒܲܚܣܵܡܵܐ ܟܠ̣ܵܐ ܡ̇ܘܗܲܒܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܠܡܝܼܕܹܗ 340 ܗܘ̤ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܐܲܡܪܲܚ ܣܲܓܿܝܼ ܘܣ̣ܵܡ ܠܹܗ ܛܲܟܼܣܵܐ ܀ 341 :ܐܸܢܗܘ̤ ܕܬܸܚܙܹܝܢܝ ܕܲܡܫܲܢܹܐ ܠܝܼ ܪܸܡܙܵܐ ܡܸܢܵܟ 342 ܣܲܒܼ ܡ̇ܘܗܲܒܼܬܼܵܐ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܫܐܸܠܬܿ ܘܝܲܩܲܪ ܕܲܪܓܹܗ ܀ 343 :ܠܵܘ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܕܥܲܠ ܫܘܼܢܵܝܹܗ ܣܕܲܩ ܪܸܥܝܵܢܹܗ 344 ܐܸܠܵܐ ܕܲܪܢܵܐ ܕܕܲܠܡܵܐ ܩܲܝܵܡ ܦܵܘܫܹܗ ܩܲܠܝܼܠ ܀ 345 :ܐܸܢ ܕܵܒܲܪ ܠܝܼ ܦܘܼܩܕܵܢ ܟܲܣܝܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 346 ܢܸܗܘܸܐ ܥܲܡܵܟ ܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܐܲܝܟ ܨܸܒܼܝܵܢܵܟ ܀ 347 :ܫܲܠܸܡ ܪܲܒܵܐ ܠܘܵܬܼ ܬܲܠܡܝܼܕܹܗ ܙܘܼܗܵܪ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ 348 ܘܡܲܛܝܼܘ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܢܫܲܢܘܿܢܵܝܗܝ ܀ 349 :ܚܵܘܝܘܼ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܪ̈ܲܟܼܫܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܕܲܟܼܕܝܼܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 350 ܐܵܦ ܡܲܪܟܲܒܼܬܼܵܐ ܕܲܚܙܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܥܲܪ݁ܩܲܝ ܢܘܼܪܵܐ ܀ 351 :ܓܝܼܓܠܹ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܬܚܹܝܬܼ ܡܲܪܟܲܒܼܬܼܵܐ 352 ܘܓܸܦܹ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܩܢܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܪ̈ܲܟܼܫܵܐ ܐܲܝܟ ܦܵܪ̈ܘܿܚܐ ܀ 353 :ܠܵܘ ܢܘܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܗܵܝ̇ ܡܲܪܟܲܒܼܬܼܵܐ ܕܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ 354 ܐܵܦܠܵܐ ܪ̈ܲܟܼܫܵܐ ܩܢܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܐܵܘ ܪ̈ܲܟܵܒܹܐ ܀ pb. 192 355 :ܚܸܙܘܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܘܠܑܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܘܼܫܡܵܐ ܕܡܸܬܼܚܵܘܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 356 :ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܘܐܸܣܟܹܿܝܡ ܪ̈ܲܟܼܫܵܐ ܕܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܹ̈ܐ 357 :ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܚܵܘܝܼܘ ܪ̈ܲܟܼܫܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܡܥܵܕܹܝܢ 358 ܘܲܠܪܘܼܡܪܵܡܹܗ ܕܒܲܪ ܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ ܟܕܲܢܘ̣ ܡܲܪܟܼܒܼܬܼܵܐ ܀ 359 :ܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܐܲܪܗܸܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܘܸܬܼ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ 360 ܕܒܲܕܼܚܝܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܢܚܵܘܘܿܢ ܚܸܙܘܵܐ ܕܪܘܼܡܪܵܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 361 :ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܪܲܒܵܐ ܨܵܪܘ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܠܐܲܪ̈ܥܵܝܹܐ 362 ܕܗܵܐ ܡܸܬܼܥܲܠܸܐ ܟܝܵܢܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܠܘܵܬܼ ܪܘܼܡܪܵܡ̇ܐ ܀ 363 :ܒܝܲܕܼ ܡܲܪܟܼܒܼܬܼܵܐ ܪܫܲܡ̣ܘ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܕܥܲܦܪܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ 364 ܕܡܝܼܩܲܪ ܠܹܗ ܪܸܡܙܵܐ ܠܚܲܪܬܼܵܐ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܀ 365 :ܒܚܲܕܼ ܕܲܡܫܲܢܸܐ ܘܠܵܐ ܒܵܠ݁ܲܥ ܠܹܗ ܡ̇ܘܬܵܐ ܝܲܥܢܵܐ 366 ܨܵܪ ܠܲܢ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܼܬܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܀ 367 ܒܝܲܕ ܐܹܠܝܼܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܒܵܪܘܝܵܐ ܠܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ. 368 ܕܩܲܝܵܡ ܣܲܒܼܪܵܐ ܠܲܕܼܠܵܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܀ 369 :ܥܒ݂ܲܕܼ ܫܘܼܢܵܝܹܗ ܒܚܲܕܼ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܒܚܸܘܙܵܐ ܪܲܒܵܐ 370 ܕܲܢܒܲܕܸܿܩ ܠܲܢ ܥܲܠ ܫܘܼܢܵܝܲܢ ܕܲܠܘܵܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܀ 371 :ܐܵܽܦ ܡܲܪܟܸܿܒܼܬܼܵܐ ܕܲܡܙܲܝܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܒܲܪ ܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ 372 ܠܐܲܦܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ ܡܚܵܘܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܪܸܡܙܵܐ ܠܪܲܛܹܗ ܀ 373 :ܗܘ̤ܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܐ ܐܲܝܟ ܗܸܢܝܘܿܟܼܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ 374 ܘܐܸܚܲܕܼ ܒܸܣܪܵܐ ܒܥܲܪ̈ܩܲܝ ܢܘܼܪܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܣܬܲܢܲܛ ܀ 375 :ܐܘܿ ܦܲܓܼܪܵܢܵܐ ܕܲܪܟܸܒܼ ܪܘܼܚܵܐ ܘܦܲܓܸܿܕܼ ܢܘܼܪܵܐ 376 ܐܘܿ ܒܸܣܪܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܐܸܬܼܚܲܪܵܟ ܒܫܲܠܗܸܒܼܝܼܬܼܵܐ ܀ 377 :ܐܘܿ ܝܲܩܝܼܪܵܐ ܕܲܩܼܢܵܐ ܓܸܦܹ̈ܐ ܕܦܵܪܘܿܚܘܼܬܼܵܐ 378 ܐܘܿ ܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܩܸܬܲܬ̤ ܒܹܗ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܡ̇ܘܬܵܐ ܀ 379 :ܣܵܡ̣ܡܹܗ ܪܸܡܙܵܐ ܒܝܲܕܼ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܪ̈ܲܟܼܫܵܐ 380 ܘܦܵܫ̣ ܠܲܡ ܡܲܥܦ̄ܪܹܗ ܐܲܝܟ ܪܲܗܒܼܘܿܢܵܐ ܠܘܵܬܼ ܬܲܠܡܝܼܕܹܗ ܀ 381 :ܒܢܲܚܬܵܐ ܕܦܲܓܼܪܹܗ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܐܵܬ̤ܐ ܕܡܸܕܹܿܡ ܕܲܫܐܸ̣ܠ 382 ܕܲܥܦܝܼܦܵܐܝܼܬܼ ܩܲܒܸܿܠ ܕܲܪܓܼܵܐ ܒܓܸܠܝܵܐ ܘܟܸܣܝܵܐ ܀ 383 :ܪܟܸܒܼ ܒܸܣܪܵܢܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܘܲܦܪ݂ܲܚ ܒܐܵܐܲܪ 384 ܘܬܲܪܨܹܗ ܪܸܡܙܵܐ ܠܫܘܼܠܵܡ ܐܘܼܪܚܹܗ ܠܘܲܥܕܵܐ ܕܲܥܕܹܢ ܀ 385 :ܠܲܥܕܹܢ ܫܲܢܝܼ ܒܲܪ ܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ ܘܠܵܘ ܠܲܫܡܲܝܵܐ 386 ܘܒܲܐܪܥܵܐ ܢܲܛܪܹ݂ܗ ܪܸܡܙܵܐ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܘܠܵܘ ܒܲܪܩܝܼܥܵܐ ܀ 387 :ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܕܲܪ̈ܫܵܗ݂̇ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܪܵܘܡ̇ܐ ܪ̈ܓܼܠܹܗ ܕܒܸܣܪܵܐ 388 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܦܲܚܲܬ̤ ܗܵܝ̇ ܡܲܥܲܠܬܵܐ ܠܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 389 ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡ̣ܢ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܣܠܸ̣ܩ ܠܲܫܡܲܝܵܐ: pb. 193 390 :ܗܵܘ̇ ܕܥ̣ܡܲܪ ܒܹܗ ܦܬ݂ܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܩܝܼܥܵܐ 391 ܥܲܠ ܕܲܢܫܲܡܸܫ ܒܲܩܕܼܘܿܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܡ̇ܝܘܼܬܹ̈ܗ ܀ 392 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܲܣܠܸ̣ܩ ܥܲܡ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܲܢ̣ܚܸܬܼ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ 393 ܘܗܘ̤ ܐܸܬܼܥܲܠܝܼ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܠܵܐ ܕܲܢܫܲܠܸܡ ܟܠ ܀ 394 :ܒܡܸܠܬܼܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܪܝܵܐ ܬܲ̇ܚܸܡ̄ܢ ܡܸܠܬܲܢ 395 ܕܠܲܝܬܿ ܐ̄ܢܵܫ ܕܲܣܠܸܩ̣ ܡ̣ܢ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܗܘ̤ ܀ 396 :ܠܐܲܦܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ ܢܲܓܼܕܹܿܗ ܪܸܡܙܵܐ ܠܒܲܪ ܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ 397 ܘܡ̣ܢ ܕܐܸܬܼܥܲܠܝܼ ܣܵܡܹ݂ܗ ܒܲܥܕܹܝܢ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܀ 398 :ܬܲܡ̇ܢ ܢܲܛܪܹܗ ܥܲܡ ܒܲܪ ܓܸܢܣܹܗ ܚܢܘܿܟ ܕܐܸܫܬܲܢܝܼ 399 ܕܬܲܡ̇ܢ ܢܸܗܘܘܿܢ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܚܲܫܵܐ ܒܐ̄ܪܵܙ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܀ 400 :ܒܗܘܿܢ ܚܵܘܝܼ ܠܲܢ ܐܵܬ̤ܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܓܸܢܣܲܢ 401 ܘܲܒܼܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡ̣ܠܲܟ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܠܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 402 :ܗܡܲܝܪܹ̈ܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܐܸܚܲܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܠܫܲܝܢܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ 403 ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܗܸܢܘ̣ܿܢ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܫܲܪܝܼܪ ܣܲܒܼܪܲܢ ܀ 404 :ܚܪܘܼܪܹ̈ܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܘܢܘܼܚܵܡ ܦܲܓܼܪܵܐ ܐܸܫܬܵܘܕܿܝܼ ܠܲܢ 405 ܘܲܥܒ݂ܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ ܥܲܪ̈ܒܹܐ ܒܐܸܫܛܵܪ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܀ 406 :ܐܲܪܡܝܼܘ ܐܝܼܕܼܵܐ ܒܲܕܼܝܵܬܹܩܹܐ ܕܚܘܼܕܵܬܼ ܦܲܓܼܪܵܝܢ 407 ܒܗܵܝ̇ ܕܲܢܛܝܼܪܝܼܢ ܗܲܕܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܢܸܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 408 :ܦܲܠܓܹܗ ܠܙܲܒܼܢܵܐ ܕܥܘܼܡܪܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܠܲܡ̈ܢܵܘܵܬܼܵܐ 409 ܕܢܸܙܪܘܿܥ ܣܲܒܼܪܵܐ ܕܚܵܝܑܬܼ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ܀ 410 :ܫܲܢܝܼ ܠܲܚܢܘܿܟ ܒܥܸܣܪܵܐ ܕܵܪ̈ܝܼܢ ܕܚܲܒܸܿܠܘ ܛܲܟܼܣܵܐ 411 ܘܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܒܝܲܕܸ ܫܘܼܢܵܝܹܗ ܡ̣ܢ ܚܸܡܬܹܗ ܀ 412 :ܒܡܸܨܥܲܬܼ ܕܵܪܹ̈ܐ ܕܒܲܪ ܐܹܠܝܼܵܐ ܘܢܲܛܪܹܗ ܒܚܲܝܹ̈ܐ 413 ܘܲܒܼܪܘܼܡܪܵܡܹܗ ܓܠ̣ܵܐ ܥܲܠ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ ܀ 414 :ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܢܣ݂ܲܒܼ ܚܲܕܼ ܡܸܢܲܢ ܐܲܝܟ ܪܹܫܝܼܬܼܵܐ 415 ܘܲܒܼܝܲܕܼ ܕܸܒܼܚܹܗ ܪܲܥܝܼ ܠܟܼܠܵܐ ܥܲܡ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܀ 416 :ܠܵܘ ܐܲܝܟ ܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܢܲܛܪܹܗ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 417 ܕܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܗܘ̤ ܐܲܝܟ ܡܵܪܵܐ ܠܥܸܠ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܀ 418 :ܚܢܘܼܟ ܘܐܹܠܝܼܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܢܛܝܼܪܝܼܢ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܥܕܹܝܢ 419 ܘܗܘ̤ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܡܲܡܠܸܟ ܥܲܠ ܟܠ ܥܲܡ ܢܵܣܘܿܒܹܗ ܀ 420 :ܒܓܼܵܘ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܐܲܥܡܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܠܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܛܵܒܹ̈ܐ 421 ܚܠܵܦ ܪܲܗܒܼܘܿܢܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܲܠ ܀ 422 :ܠܵܘ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܢܣ݂ܲܒܼܘ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܲܥܕܝܢ 423 ܕܲܢܛܝܼܪ ܐܲܓܼܪܵܐ ܕܲܟܼܠܝܼܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܀ 424 :ܩܲܕܸܿܡ ܓܹܝܪ ܚܵܪ̣ ܗܵܘ̇ ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠ ܒܥܘܼܕܼܪܵܢ ܚܲܝܲܝ̈ܢ 425 ܘܢܲܛܪܹ݂ܗ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܠܡܘܼܠܟܵܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܡܸܛܠܵܬܲܢ ܀ pb. 194 426 :ܠܲܢ ܗ̄ܘ̣ ܚܵܐܲܪ ܘܟܸܢ ܓܵܡܲ݁ܪ ܠܹܗ ܠܫܘܼܘܕܲܝ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ 427 ܕܢܸܣܲܒܼ ܐܲܟܲܚ̄ܕ ܚܪܘܼܪܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܲܢ ܘܦܘܼܪܩܵܢ ܢܲܦܫܲܢ ܀ 428 :ܗܵܐ ܕܼܪܫܲܬ̤ ܠܲܢ ܥܸܠܲܬܼ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ 429 ܬܵܘ ܢܸܪܕܹܿܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܐ̄ܪܵܙܵܐ ܠܘܵܬܼ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܀ 430 :ܗܵܐ ܚܵܘܝܼ ܠܲܢ ܒܝܲܕܼ ܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 431 ܕܲܡܫܲܢܹܐ ܠܲܢ ܠܘܵܬܼ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܲܠ ܀ 432 :ܬܵܘ ܢܸܬܼܪܸܘܿܟ ܠܲܢ ܢܝܼܫܵܐ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ ܘܢܼܚܢܸܐ ܠܩܘܼܒܼܠܹܗ 433 ܘܲܢܚܘܼܪ ܟܠܢܵܫ ܒܝܲܕܼ ܚܘܼܡܣܵܢܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 434 :ܥܢܝܼܪ ܕܲܡܟܿܘܼܬܲܢ ܒܩܵܠܵܐ ܚܲܠܝܵܐ ܕܦܸܬܼܓܼܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ 435 ܘܢܸܪܕܿܘܿܦ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܲܢ ܀ 436 :ܢܫܝܼܓܼ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܨܵܐܘܼܬܼܵܐ ܕܥܵܘܠܵܐ ܣܲܢܝܵܐ 437 ܘܢܸܚܙ̣ܐ ܢܲܦܫܲܢ ܒܝܲܕ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܕܕܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܀ 438 :ܐܲܝܟ ܢܛܘܼܪܹ̈ܐ ܟܪܝܼܟܼܝܼܢ ܟܠܢܵܫ ܠܡܲܫܪܝܼܬܼ ܓܸܢܣܲܢ 439 ܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܦܸܐ ܕܲܠܡܵܐ ܢܸܬܼܪܘܿܥ ܒܝܼܫܵܐ ܠܣܸܕܪ̈ܲܝܢ ܀ 440 :ܢܡܲܪܸܐ ܟܠܫܵܥ ܒܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܠܘܵܬܼ ܫܘܼܠܵܡܵܐ 441 ܝܵܘܡ̇ܢ ܘܲܡܚܵܪ ܕܗܵܐ ܡܲܢܲܥ ܠܹܗ ܫܘܼܠܵܡ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܀ 442 :ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܙܟܼܵܘ ܢܲܨܝܼܚܹ̈ܐ ܠܚܲܫܹ̈ܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ 443 ܒܵܗ̇ ܢܸܬܼܓܵܘܲܣ ܒܟܼܠ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܝܼ̈ܢ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܀ 444 :ܣܲܟܿܪܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܡܩܲܒܿܠܲܬܼ ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܕܲܒܼܥܸܠܕܲܪܵܐ 445 ܘܠܵܐ ܚܵܣܹ̇ܝܢ ܠܵܗ̇ ܣܲܝܦܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܠܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 446 :ܒܵܗ̇ ܡܸܬܼܒܲܚܪܝܼܢ ܪܸܥܝܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܟܼܘܼܪܵܐ 447 ܘܪܸܬܼܚܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܡܚܵܘܸܐ ܙܹܐܦܵܐ ܕܣܲܢܝܼܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 448 :ܢܸܗܘܸܐ ܕܲܗܒܼܵܐ ܪܸܥܝܵܢ ܢܲܦܫܲܢ ܒܟܼܘܼܪ ܒܘܼܚܪܵܢܵܗ̇ 449 ܘܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܦܸܐ ܩܕܼܵܡ ܚܘܼܬܼܚܵܬܹ̈ܐ ܕܝܲܨܪܲܢ ܒܝܼܫܵܐ ܀ 450 :ܒܝܼܫܘܿܥ ܢܸܚܘܼܪ ܐܵܦ ܢܸܬܿܕܲܡܸܐ ܒܚܘܼܡܣܵܢ ܢܲܦܫܲܢ 451 ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܪܹܫܵܐ ܐܵܦ ܓܵܡܘܿܪܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ ܀ 452 :ܚܠܵܦ ܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܨܠܝܼܒܵܐ ܣܲܝܒܲܪ ܡܸܛܠܵܬܲܢ 453 :ܢܩܵܘܸܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܕܢܲܡܠܸܟ ܥܲܡܹܗ ܥܘܼܢܵܝܵܐ: ܢܸܗܘܸܐ ܨܵܘܡܲܢ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܙܘܿܦܵܐ ܠܚܘܼܪܵܪ ܟܘ̈ܬܼܡ̇ܬܲܢ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/49
Source:
Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On Lent III - ܕܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ” based upon Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/49.
Bibliography:
On Lent III - ܕܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ.” In Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/49.

Show Citation Styles