Life of Rabbula - ܢܨ̈ܚܢܘܗܝ ܕܡܪܝ ܪܒܘܠܐ ܐܦܣܩܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܪܝܟܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
page break :

ܐܚ̈ܝܼ. ܒܛܢܢܐ ܕܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ ܨܿܝܪ̈ܝܢ ܚܢܢ ܩܕܡ ܚܘܒܟܘܢ ܒܝܕ ܟܬܝܒ̈ܬܐܼ. ܝܘܩܢܐ ܕܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܡܝܬܪ̈ܬܐܿ. ܕܡܪܝ ܪܒܘܠܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܫܘܒܗܪܐ ܕܡܕܝܢܬܢ. ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܢ ܘܠܟܠ ܕܪ̈ܝܢ܇ ܢܝܫܐ ܡܿܓܪܓܢܐ ܕܒܛܒ̈ܬܗ ܢܡܿܪܐ. ܗܢܐ ܕܒܐܣܛܕܝܢ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܐܬܚܙܝ ܚܠܝܨܐܼ. ܘܒܩܪ̈ܒܐ ܩܫ̈ܝܐ ܕܥܡ ܐܪ̈ܟܣܼ ܐܫܬܟܚ ܙܟܿܝܐ. ܘܠܨܢܝܥܘܬܗ ܕܐܿܟܠ ܩܪܨܐܼ ܚܣܢ ܒܚܟܡܬܗ. ܘܠܥܠܡܐ ܘܠܐܪ̈ܓܝܓܬܗ ܫܛܼ ܦܪܘܫܐܝܬ. ܘܠܚܝܠܗ ܕܒܥܠܕܒܒܐܼ ܕܫ ܒܩܪܒܬܢܘܬܗ. ܘܠܦܓܪܐ ܘܠܚܫ̈ܘܗܝܼ ܟܒܼܫ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܗ. ܘܠܣܛܢܐ ܣܢܐܗܼ ܚܼܣܢ ܒܬܟܬܘܫܗ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܗܿܘ ܐܛܥܼܝܼ ܐܦܢܼܝ ܗܘ ܠܫܪܪܗ. ܘܠܫ̈ܠܕܐ ܨ̈ܢܝܥܐ ܕܚܘ̈ܬܚܬܝܗܿ ܚ̈ܠܝܐ ܕܚܛܝܬܐܼ. ܟܒܼܫ ܒܚܘܪܦܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܗ. ܗܢܐ ܕܠܒ̈ܢܝܢܫܐ ܥܿܕܪ ܒܡ̈ܠܘܗܼܝ. ܘܒܥܿܒ̈ܕܘܗܝܼ ܐܘܬܪ ܠܣܓ̈ܝܐܐ. ܘܠܡܠܐܟ̈ܐ ܚܿܕܝܼ ܘܐܬܗܪ ܒܚܘܡܣܢܗ. ܘܠܡܪܗ ܫܒܿܚܼ ܘܐܘܪܒ ܒܗܝܡܢܘܬܗ. ܘܢܦܫܗܼ ܐܫܟܚܿ pb. 160 ܘܚ̈ܝܘܗܝ ܩܿܕܝ. ܘܐܬܢܼܝܚܬ ܒܗ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐܼ ܒܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܘܗܝ. ܥܕܡܐ ܕܐܿܣܩ ܡܢ ܟܠ ܐܓ̈ܘܢܝܢ ܕܒܣܝܪܘܬܐ ܟܠܝܠܐ ܕܬܪܝܨܘܬܐܿ. ܟܕ ܡܿܨܒܬ ܒܚܪܬܐ ܛܒܬܐ ܕܫܘܝܐ ܠܐܠܗܐ. ܠܗܢܐ ܗܟܝܠ ܢܨܝܚܐ ܕܫ̈ܡܗܬܗܼ. ܒܘܿܠܝܬܐ ܙܕܩܿ ܠܢ ܕܢܪܫܘܡ ܥܘܗܕܢܐ ܪܓܝܓܐ ܕܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܐܠܗ̈ܝܐ. ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܠܢ ܘܠܟܠ ܕܪ̈ܝܢ ܨܠܡܐ ܕܢܨ̈ܚܢܘܗܝܼ. ܢܝܫܐ ܡܓܪܓܢܐ ܕܒܗܘܢ ܢܡܿܪܘܢ܇ ܐܝܟ ܕܒܐܒ̈ܗܬܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܘܢܨܝ̈ܚܐ ܕܫܡܗ̈ܬܗܘܢ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܥܬܝܩܘܬܐ ܘܒܚܿܕܬܐ ܡܣܩܝܢ ܨ̈ܠܡܐ ܕܡܝܬܪ̈ܬܗܘܢ܇ ܒܣܡ̈ܡܢܐ ܕܟ̈ܬܝܒܬܐ ܕܒܟ̈ܬܒܐ ܩܘܕܫܐ ܡܿܓܫܡܝܢܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܗܢܐ ܪܒܘܠܐ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗܿ ܚܢܦܐ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܼܘ ܐܒܘܗܝ ܚܢܦܐ ܗܘܼܐܼ ܘܟܘܡܪܐ. ܘܪܫܝܥܐ ܝܠܘܝܢܘܣܼ. ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܝܠܗ ܕܗܢܐ ܕܒܿܚ ܠܡ ܢܦܫܗ ܠܫܐܕ̈ܐܿ. ܟܕ ܢܚܿܬ ܠܩܪܒܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܐܡܗ ܕܝܼܢ ܡܗܝܡܢܬܐ ܗܘܬ. ܘܩܪܒܐ ܥܡ ܒܥܠܗܿ ܕܢܬܦܼܢܐ ܠܕܚܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܡܝܢܐܝܬ ܥܒܕܐ ܗܘܬ. ܘܚܝܠ ܨܒܝܢܗ ܛܪܘܢܐ ܕܬܦܼܢܝܘܗܝ ܠܘܬ ܫܪܪܐܼ ܠܐ ܐܬܼܡܨܝܬ. ܘܓܪܓܗܿ ܐܦ ܗܼܘ ܠܡܗܝܡܢܬܐ ܒܟܠ ܐܣܟܝܕ܆ ܘܚܝܠ ܚܐܪܘܬܗܿ ܕܒܝܫܘܥ ܕܢܫܥܒܕ ܠܚܛܝܬܐܼ ܠܐ ܣܦܼܩ. ܩܘܿܝܘ ܕܝܢ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢܼ ܒܕܝܠܗ. ܘܐܬܝܠܕ ܡܢܗܘܢ ܢܨܝܚ ܒܟܠ ܪܒܘܠܐ ܛܿܢܢܐܿ. ܝܘܫܝܐ ܬܢܿܝܢܐ. ܐܢ ܣܦܩܐ ܗܕܐ ܕܡܼܘܬܐ ܕܢܨܪ̈ܢܢ ܠܐܝܩܪܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܐܓܥܠܬܗ ܕܝܢ ܐܡܗ ܠܡܪܒܝܢܝܬܐ ܡܗܝܡܢܬܐ ܕܬܝܢܩܗ. ܘܟܕ ܪܒܼܐ ܐܬܪܕܝ ܒܣܼܦܪܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐܼ. ܐܝܟ ܒܪ ܥܬܝܪ̈ܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܕܡܕܝܢܬܗܘܢ ܩܢܫܪܝܢ. ܘܩܕܡܬ ܢܣܼܒܬ ܠܗ pb. 161 ܐܡܗ ܐܢܬܬܐ ܡܗܝܡܢܬܐ. ܟܕ ܫܘܬܦܬܗ ܘܐܡܗ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡ̈ܦܝܣܢ ܗܘܝ ܠܗܼ. ܕܢܫܬܚܠܦ ܡܢ ܚܢܦܘܬܐ ܕܐܒܘܗܝ ܠܗܝܡܢܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܠܗܝܼܢ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܗܘܐ. ܡܬܿܥܙܙ ܗܘܐ ܕܝܼܢ ܒܫܘܠܛܢܐ ܡܫܡܿܗܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܐܬܼܦܠܓ ܠܗ. ܩܪܬܗ ܕܝܢ ܥܠܼـܬܐ ܫܦܝܪܬܐ ܕܢܚܙܘܩ ܗܘܐ ܠܩܘܪ̈ܝܣ ܕܝܠܗܼ. ܠܐܦ̈ܝ ܡܕܒܪܐ ܕܩܢܫܪܝܢ. ܘܒܬܚܘܡܐ ܕܚܕܐ ܡܢ ܐܪ̈ܥܬܗܼ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܪܐ ܚܕܐ ܡܫܘܚܕܬܐܼ. ܕܛܘܒܢܐ ܐܒܪܗܡ ܚܒܝܫܐ. ܘܡܬܿܢܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ ܥܼܒ̈ܕܘܗܝ ܘܥܡܘܪ̈ܘܗܝ ܕܐܬܪܐ ܗܿܘ. ܕܐܚ̈ܐ ܠܡ ܐܟ̈ܣܢܝܐ ܥܡܪܝܢ ܒܕܝܪܐ ܗܕܐܼ. ܘܚ̈ܝܠܐ ܬܼܡ̈ܝܗܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܡܣܬܥܪܝܢ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ܇ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܗܘܢ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ܀ ܘܟܕ ܫܡܼܥܼ. ܐܬܘܗܗܿ ܠܡܫܡܥܬܗ ܛܒܼܐ ܕܐܬܘ̈ܬܗ. ܘܢܼܦܠܼ ܐܝܟ ܐܘܩ̈ܝܢܣ ܒܢܦܫܗ ܫܡܼܥܐ ܕܢܨ̈ܚܢܘܗܝ. ܘܟܕ ܪܗܼܛܬ ܠܗܿ ܒܠܒܗ ܢܘܪܐ ܕܪܚܡܬܗ ܕܗܢܐ ܫܡܐ ܣܓܝܕܐ ܕܝܫܘܥܼ. ܫܼܪܝܬ ܬܪܥܝܬܗ ܡܬܦܠܓܐ ܥܠ ܚܢܦܘܬܗ. ܘܒܥܓܠ ܘܡܣܪܗܒܐܝܬ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐܼ. ܠܘܬ ܚܙܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܗܢܐ ܐܘܒܠܬܗ. ܕܢܚܙܐ ܒܥܝܢܘ̈ܗܝ ܚܝܠܐ ܕܬܕܡܪ̈ܬܗ ܕܝܫܘܥ ܕܥܠܘܗܝ ܣܢܼܐ ܗܘܐ. ܒܗܝܿ ܕܡܘܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܡܢܗܿ ܪܕܝܦ ܗܘܐ ܒܫܘܪܝܗ. ܘܒܫܪܒܘܩܝܬܐ ܕܩܠܐ ܫܡܿܝܢܐ܇ ܥܠ ܟܼܕܢ ܒܢܝܪܗ ܕܨܠܝܒܐ ܟܕ ܣܓܿܕ. ܘܚܛܦܗ ܡܢ ܝܗܘܕܝܘܬܐ ܠܫܪܪܗ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܪܒܘܠܐ ܡܢ ܚܢܦܘܬܐ ܠܟܪܣܛܝܢܘܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܠܨܐܝܬ ܡ̈ܬܒܥܝܼܢ. ܩܿܕܡ ܗܿܘ ܡܪܐ ܛܒܿܐ ܕܒܛܝܼܠ ܠܗ ܥܠ ܥܼܒ̈ܕܘܗܝܼ. ܠܩܛܐ ܕܚ̈ܝܐܼ ܐܝܟ ܕܠܫܡܪܝܬܐ pb. 162 ܘܠܢܬܢܝܐܝܠ. ܒܐܬܿܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܒܗܿ ܐܬܨܝܕ ܠܚ̈ܝܐ. ܘܣܩܒܠ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܠܘܬ ܢܨܝܚܐ ܐܒܪܗܡ܆ ܕܡܢ ܟܘܪܗܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐܼ݂ ܡܨܿܝ ܗܘܐ ܒܣܪܗܿ ܘܡܿܫܪܝܢ ܗܘܘ ܗ̈ܕܡܝܗܿ. ܘܟܕ ܚܙܗܿ ܛܘܒܢܐ ܪܒܘܠܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐܼ. ܐܙܼܠܼ ܟܕ ܡܬܿܕܡܪ ܒܢܦܫܗ ܥܠ ܡܕܡ ܕܗܘܼܐ. ܘܫܿܪܝ ܡܬܿܦܠܓ ܥܠ ܚܢܦܘܬܗ ܒܚܝܠܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܒܠܒܗ ܠܩܢܘܡܗ ܐܡܿܪ ܗܘܐܼ. ܐܝܟ ܕܗܼܘ ܠܢ ܡܬܿܢܐ ܗܘܐ. ܕܐܢ ܒܙܚܐ ܗܘ ܠܟ ܕܬܟܦܘܪ ܒ̈ܐܠܗܝܗܘܢ ܒܗ̈ܝܬܿܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ: ܘܬܘܕܐ ܒܐܠܗܐ ܙܩܝܦܐܼ. ܚܙܝ ܡܢܐ ܣܥܪ ܥܘܗܕܢܐ ܕܨܠܝܒܗ ܒܢܦܫܟ. ܒܐܣܝܘܬܗܿ ܕܐܢܬܬܐ ܗܿܝ. ܘܐܫܿܪܝ ܐܢܬ ܠܩܢܘܡܟ. ܘܟܕ ܚܙܬܗ ܐܡܗ ܕܡܫܿܢܝ ܓܘܢܗ: ܘܫܡܥܬܗ ܠܣܘܥܪܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܐܫܬܿܡܫ ܠܥܢ̈ܘܗܝ: ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘܼ. ܐܣܼܬܪܗܒܬ ܡܢ ܚܕܘܬܗܿ. ܘܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣ ܐܦܣܩܦܐ ܕܡܕܝܢܬܗܿ ܐܙܼܠܬ. ܘܐܠܦܬܗ ܣܘܥܪܢܗ ܕܒܪܗܿ ܘܚܙܝ. ܘܟܕ ܫܪܕ ܐܝܬܝܗ: ܘܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܢ ܟ̈ܬܒܐ ܦܫܿܩ ܠܗ ܥܠ ܡܫܝܚܐܼ. ܐܬܪܥܝ ܕܥܕܪܐ ܕܡܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܢܗܘܐ ܣܘܝܥܐ ܠܡܠܬܗ. ܘܿܡܛܠ ܗܢܐ ܩܡ ܕܒܪܗ ܚܦܝܛܐܝܬܼ. ܘܐܝܬܝܗ ܠܘܬ ܙܗܝܐ ܐܩܩܝܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܚܿܠܒ ܡܕܝܢܬܐ. ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܐܚ̈ܐ ܒܡܫܝܚܐ. ܘܐܟܚܕܐ ܐܬܬܠܡܕܘ ܗܘܘ ܒܥܘܡܪܐ ܝܩܝܪܐ ܕܕܝܪܐ ܀ ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܐܩܩܝܣ ܥܠܬ ܡܐܬܝܬܝܗܘܢܼ. ܚܼܕܝ ܛܒ. ܘܓܼܠܘ ܪ̈ܚܡܼܘܗܝ ܥܠܘܗܝ ܕܪܒܘܠܐܼ ܘܫܿܪܝ ܕܢܐܡܪ ܠܗ. ܒܪܝܼ. ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܣܿܬܟܠܘ ܚܝܠ ܫܪܪܐ ܕܫܪܪܐ ܗܘ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܝܕܥܼܬ ܕܗܢܐ ܡܕܡ pb. 163 ܕܝܕܥܿ ܐܢܬ ܛܥܝܘܬܐ ܗܘ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܥܼܢܐܼ ܐܡܼܪ ܠܗ. ܐܿܝܟܢ ܡܼܨܐ ܐܢܐ ܠܡܕܥ܇ ܕܗܢܐ ܡܕܡ ܕܝܕܥܿܢܐ ܛܥܝܘܬܐ ܗܘ܇ ܐܢܗܼܘ ܕܗܼܘ ܫܪܪܐ ܒܢܗܝܪܘܬܗ܇ ܫܪܪܐ ܘܛܥܝܘܬܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܠܐ ܢܚܿܘܝܢܝ. ܩܒܿܠܗܿ ܕܝܢ ܐܩܩܝܣ ܡܢܗ ܠܗܿܦܟܬܐ ܗܕܐ ܚܝܠܬܢܐܝܬܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܗܘ ܠܡܕܥ ܫܪܪܐܼ. ܐܢܗܼܘ ܕܝܕܥܿ ܐܢܬ ܕܥܕܟܝܠ ܠܗ ܠܐ ܝܕܥܼܬ܀ ܗܼܘ ܕܝܢ ܪܒܘܠܐܼ ܐܡܼܪ. ܗܕܐ ܕܐܕܥ ܕܠܐ ܝܕܥܿܢܐ ܫܪܪܐܼ. ܠܐ ܗܘܐ ܡܘܕܥܢܝܬܐ ܗܝ ܕܫܪܪܐ. ܐܠܐ ܡܦܝܣܼܢܝܬܐ ܗܝ ܚܠܦ ܛܘܥܝܝ ܕܛܘܥܝܝ ܗܝ. ܘܐܢܐܼ ܠܗ ܗܘ ܠܫܪܪܐ ܕܐܕܥ ܨܿܒܐ ܐܢܐ ܀ ܐܡܿܪ ܠܗ ܐܿܩܩܝܣ. ܗܿܝܡܢ ܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܕܒܪܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐܼ. ܘܚܟܝܡ ܗܘ ܫܪܪܐܼ ܕܐܝܟܢܐ ܢܐܚܕܟ ܠܘܬܗ܀ ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ. ܘܡܢ ܡܢܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܫܬܘܕܥܗ ܠܡܫܝܚܐܿ. ܕܐܢ ܗܘܝܘ ܫܪܪܐ ܚܬܝܬܐ܇ ܗܿܘ ܕܠܗ ܐܕܥ ܐܠܝܨ ܐܢܐ܀ ܐܡܿܪ ܠܗ ܐܘܣܒܝܣ. ܗܘܝܘ ܫܪܪܐ ܢܦܫܗ ܡܘܕܥ ܠܟ. ܐܢ ܬܣܬܿܪܩ ܡܢ ܝܕܥܬܟ ܘܬܩܼܢܐ ܣܢܝܩܘܬܐ ܕܝܕܥܬܗ ܀ ܪܒܘܠܐܼ ܐܡܿܪ. ܘܿܐܝܟܢܐ ܡܨܼܐ ܐܢܐ ܠܡܛܥܼܐ ܗܠܝܢ܇ ܕܟܕ ܠܐ ܨܿܒܐ ܐܢܐ ܥܗܿܝܕܢܐ ܠܗܝܢ ܀ ܐܘܣܒܝܣܼ ܐܡܿܪ. ܟܕ ܬܥܠ ܬܿܥܡܪ ܒܢܦܫܟ ܕܘܟܪܢܗ ܐܡܝܢܐ ܕܝܫܘܥܿ. ܢܚܙܝܢܝܗܝ ܟܠ ܒ̈ܝܫܢ ܕܟ̈ܬܫܢ ܒܟܼ ܘܢܥܪ̈ܩܢ ܡܢܟ. ܒܕܡܘܬܐ ܕܡܬܼܩܦܠ ܚܫܘܟܐ ܡܢ ܩܕܡ ܙܠܝܩ̈ܐ ܕܢܘܗܪܐ܀ ܘܟܕ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܬܿܡܠܠܼ. ܢܕܪ ܕܢܐܙܠ ܢܨܠܐܼ. ܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܢܨܝ̈ܚܐ ܕܩܘܙܡܐ ܘܕܡܝܢܐ. ܘܙܘܕܘܗܝ ܒܨܠܘܬܐ ܘܫܕܪܘܗܝ ܟܕ ܚܿܕܝܢ. ܘܟܕ ܩܐܡ ܒܗܝܟܠܐܼ. ܚܼܙܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܡܘܕܥܬܗ pb. 164 ܕܣܡܝܐ ܗܘܐܼ ܘܚܼܙܐ. ܘܐܬܿܕܡܪ ܒܚܝܠܗ ܕܨܠܝܒܐ ܬܡܼܗ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܕܣܥܼܪ ܒܗ ܐܠܗܐ ܒܗ ܒܩܢܘܡܗ. ܕܦܼܬܚ ܡܪܝܐ ܣܦܘ̈ܬܗܼ ܘܝܗܼܒ ܬܫܒܘܚܬܐ ܚܿܕܬܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ܇ ܠܐܒܐ ܘܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚ ܩܘܕܫܐ. ܘܝܗܼܒ ܬܡܢ ܙܕܩ̈ܬܐܼ݂ ܟܕ ܡܬܓܘܪܪ ܒܐܝܠܝܢ ܕܚܼܙܐ ܘܫܡܥ. ܘܗܼܦܟ ܠܐܘܪܚܗܼ. ܟܕ ܒܣܝܪ ܡܢ ܢܦܫܗ ܥܠ ܛܥܝܘܬܗ ܕܥܕܡܐ ܠܗܫܐ. ܐܬܼܐ ܕܝܢ ܠܘܬ ܐܩܩܝܣܼ. ܘܓܠܼܐ ܠܗ ܕܐܝܟܢ ܟܕ ܩܐܡ ܡܨܿܠܐ ܐܕܢܚ ܐܠܗܐ ܒܦܘܡܗ ܬܫܒܘܚܬܐ. ܘܐܘܕܝ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܐܩܩܝܣܼ ܚܕ ܒܗܝܡܢܘܬܗ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܒܪܝܼ. ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܢܘܪܐ ܕܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܪܗܼܛܬ ܒܠܒܗܼ. ܟܘܠ ܪ̈ܓܝܓܢ ܥܡ ܟܠ ܝܥܪ̈ܝܢ ܕܚܛܝܬܐܼ݂ ܡܬܿܚܪ̈ܟܝܢ ܒܗܿ ܘܝܩܿܕܝܢ. ܘܗܼܘܼ ܚܕ ܒܫܒܥܐ ܡܬܿܕܟܐ ܒܗܘܢܿ ܘܡܬܿܚܘܪ. ܐܘܒܠܘܗܝ ܬܘܒ ܐܩܿܩܝܣ ܘܐܘܣܒܝܣ ܐܦܣ̈ܩܦܐ܇ ܠܕܝܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܩܝܢܘܣ ܚܒܝܫܐ. ܘܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܐܒܪܗܡ ܗܿܘ ܕܥܗܼܕܢܝܗܝ ܡܢ ܠܥܠ. ܘܒܡܠܬܐ ܥܬܝܪܬܐ ܚܝܿܠܘܗܝ ܠܪܥܝܢܗ. ܘܐܦܝܣܘܗܝ ܕܢܥܡܼܪ. ܘܐܫܬܘܕܝ ܠܗܘܢ ܪܒܘܠܐܼ ܘܐܡܼܪ. ܡܛܠ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܣܒܿܪܬ ܒܡܪܝܐ ܘܗܿܝܡܢܬ ܒܒܪܗ ܕܐܠܗܐܼ. ܢܿܕܪܬ ܢܦܫܝ ܟܠܗܿ ܠܐܠܗܐܼ݂ ܘܡܠܝܐܝܬ ܠܥܠܡܐ ܐܫܒܘܩܼ. ܘܠܐܠܗܐ ܐܩܦ ܓܡܝܪܐܝܬ. ܘܒܕܝܪܐ ܐܬܼܚܒܫ ܒܕܡܼܘܬܟܘܢ. ܘܗܕܐ ܪܓܬܢܝܼ ܕܐܿܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܐܚܙܐ ܠܐܬܪܐ ܩܕܝܫܐܼ. ܘܐܥܼܡܕ ܒܝܘܪܕܢܢ ܐܝܟܐ ܕܥܼܡܕ ܗܼܘ ܡܫܝܚܐ ܠܛܘܦܣܢ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܐܒܗ̈ܬܐ ܗܠܝܼܢ ܚܼܕܝܘ. ܘܙܘܿܕܘܗܝ ܒܨܠܘܬܐܼ ܘܫܕܪܘܝܗܝ. ܘܟܕ ܥܠ ܠܐܘܪܫܠܡ pb. 165 ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܪܒܘܠܐ: ܘܨܿܠܝ ܩܕܡ ܓܓܘܠܬܐ ܒܕܡ̈ܥܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܘܚܫܐ: ܘܥܠ ܠܩܒܪܗ ܕܡܪܢ ܘܠܡܥܪܬܐ ܕܐܬܝܠܕ ܒܗܿ: ܘܣܼܠܩ ܠܒܝܬ ܣܘܠܩܐܼ. ܝܗܼܒ ܙܕܩ̈ܬܐ ܠܡ̈ܣܟܢܐ. ܘܢܚܼܬ ܡܢ ܬܡܼܢ ܠܝܘܪܕܢܢ. ܘܡܚܕܐ ܐܦܝܣ ܠܟܗ̈ܢܐ ܘܬܼܢܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐܼ. ܘܡܫܚܘܗܝܼ ܘܐܥܡܕܘܗܝ. ܘܡܚܕܐ ܕܣܼܠܩ ܡܢ ܡ̈ܝܐܼ݂ ܗܿܘ ܟܬܢܐ ܕܥܠ ܦܓܪܗ ܟܪܝܟ ܗܘܐ܇ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܚ̈ܬܢܐ ܪ̈ܘܚܢܐ ܕܡܫܝܚܐܼ ܐܬܚܙܝ ܒܟܠܗ ܟܕ ܡܼܙܠܓ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܦܢܝ̈ܬܗܼ. ܣܡܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܕܡܗ ܕܡܫܝܚܐܼ ܒܪܘܫܡܐ ܕܨ̈ܠܝܒܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܕܬܡܢ ܟܕ ܚܙܘ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ ܪܒܬܐܼ. ܗܢܘܢ ܚܙܘ ܘܬܡܗܘ ܘܙܥܘܼ ܘܪܬܝܬܐ ܐܚܼܕ ܐܢܘܢ. ܘܒܣܘܪܗܒܗܘܢ ܢܦܠܘܼ ܘܒܼܪܟܘ ܒܨܠܘܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܘܒܩܠܐ ܪܡܿܐܼ ܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܚܝ̈ܠܐ ܕܚܙܘ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܘܬܦ ܒܐܪ̈ܙܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܕܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܡܪܢ: ܘܒܟܠܗ ܐܪܙܐ ܐܠܗܝܐ ܐܫܬܡܠܝܼ. ܗܼܦܟ ܠܡܕܝܢܬܗܼ ܟܕ ܚܿܕܐ ܒܗܝܡܢܘܬܗ ܕܐܿܨ ܒܣܒܪܗ܇ ܘܪܘܿܙ ܒܚܘܒܗ ܘܪܘܼܐ ܒܪܚܡܬܗ܇ ܘܡܩܿܒܠ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ .܀. ܡܚܕܐ ܕܝܢ ܕܥܡܼܕ ܛܘܒܢܐ ܪܒܘܠܐ ܘܢܚܼܬ ܠܡܕܝܢܬܗ ܘܥܠ ܠܒܝܬܗܼ݂ ܐܝܟ ܛܘܝܼܒܐ ܕܢܕܪܗ ܥܒܼܕ. ܘܐܝܟ ܬܓܪܐ ܚܟܝܡܐ ܕܒܬܪ ܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܛܒ̈ܬܐ ܢܦܝܿܩܼ. ܟܕ ܐܫܟܚܿ ܠܡܪܓܢܝܬܐ ܕܣܒܪܗܼ. ܐܙܼܠ ܙܒܿܢ ܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗܼ ܘܙܒܼܢܗ. ܕܗܒܗ ܓܝܪ ܘܣܐܡܗ ܘܟܠ ܕܩܢܼܐ ܗܘܐܼ ܦܪܢܣ ܠܣܢ̈ܝܩܐ. ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܠܩ̈ܕܝܫܐ ܘܡ̈ܣܟܢܐ ܕܐܘܪܗܝ ܐܬܼܡܬܚ ܙܕܩ̈ܬܗ܇ ܗܿܝ ܕܒܢܒܝܘܬܗ ܡܿܥܬܕ ܗܘܐ ܕܢܣܒܝܗܿ ܠܗ pb. 166 ܠܝܪܬܘܬܐ. ܩܿܕܡ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܪܙܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܟܪܗܿ ܠܗ ܒܪܗܒܘܢܐ ܕܙܕܩ̈ܬܗܼ. ܒܝܕ ܚ̈ܕܘܓܝܗܿ ܡܣ̈ܟܢܐܼ ܐܝܟ ܕܠܫܪܟܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܐܬܿܒܝܢ ܓܝܪ ܒܢܦܫܗ ܦܪܘܫܐܝܬ. ܕܨܒܬܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܪܢܝܐ ܕܥܘܬܪܐܼ. ܐܝܟ ܝܥܪܐ ܘܟܘ̈ܒܐ ܚܢܩܿܝܢ ܠܗ ܠܙܪܥܐ ܕܡܠܬ ܐܠܗܐ ܒܢܦܫܐ ܕܠܐ ܙܗܝܪܐ. ܘܦܐܪ̈ܐܼ ܠܐ ܝܗܿܒ. ܘܡܛܠܗܢܐ ܐܬܿܚܦܛ ܫܼܕܐ ܡܢܗܼ݂ ܟܘܠܗ ܝܘܩܪܐ ܩܫܝܐ ܕܐܣܘܪ̈ܐ ܕܥܘܬܪܐ. ܐܝܟ ܕܕܠܝܼܠܐܝܬ ܬܫܼܘܚ ܒܟܣܝܘܬܗ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܩܒܿܠܼ. ܘܬܬܠ ܦܐܪ̈ܐ ܒܬܠܬܝܢ ܘܒܫܬܝܢ ܘܒܡܐܐ.. ܩܒܿܠܗ ܗܟܝܠ ܠܦܘܩܕܢܗ ܕܡܪܢܼ ܟܕ ܚܿܕܐ. ܕܡܿܢ ܕܠܐ ܫܒܿܩ ܟܘܠܗ ܩܢܝܢܗܼ. ܬܠܡܝܕܐܼ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܠܝ. ܘܚܦܝܛܐܝܬ ܒܿܕܪ ܘܝܗܼܒ ܟܠ ܕܩܢܼܐ ܗܘܐ ܠܡܣ̈ܟܢܐܼ݂ ܕܙܕܝܩܘܬܗ ܬܼܩܘܡ ܠܥܠܡ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܩܘܪ̈ܝܣ ܕܝܠܗ ܙ݀ܒܼܢ. ܘܛܝܡ̈ܝܗܝܢ ܒܘܠܿܝܬܐܼ ܠܣܢ̈ܝܩܐ ܦܠܓ ܗܘܐ. ܕܒ̈ܐܝܕܝܗܘܢ ܠܓܙܐ ܫܡܝܢܐܼ ܓܘܥ̈ܠܢܘܗܝ ܢܬܿܥܠܘܢ ܗܘܘ. ܕܣܝܡ̈ܬܗ ܒܝܘܬܪ̈ܢܝܗܝܢ ܬܡܢ ܠܗ ܢܬܢܛܪ̈ܢ ܗܘܝ. ܥܼܒ̈ܕܘܗܝ ܬܘܒ ܝ̈ܠܝܕܝ ܒܝܬܗ ܘܙܒ̈ܝܢܝ ܟܣܦܗܼ. ܠܟܠܗܘܢ ܚܿܪܪ. ܘܠܟܘܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܙܘܿܕܗܼ ܘܫܪܝܗܝ ܒܫܠܡܐ. ܘܠܡܢܗܘܢ ܐܪܬܝ ܘܬܠܡܼܕ ܘܐܿܥܠ ܠܕܝܪ̈ܬܐ. ܘܠܐܡܗ ܡܒܿܪܟܬܐ ܫܩܼܠ ܟܠ ܕܩܢܼܝܐ ܗܘܬ ܟܕ ܚܿܕܝܐܼ݂ ܘܢܣܼܒܬ ܢܝܪܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܗܟܢܐ ܣܥܼܪ ܐܦ ܨܝܕ ܫܘܬܦܬܗ. ܠܒܢ̈ܘܗܝ ܕܝܢ ܟܕ ܫܒܪ̈ܝܼܢ. ܬܠܡܼܕ ܘܐܓܥܠ ܒܕܝܪ̈ܬܐ. ܐܣܬܿܪܩ ܗܟܝܠܼ ܡܢ ܟܠ ܕܩܢܼܐ ܗܘܐ. ܕܠܗܿܘ ܡܪܐ ܟܠ ܩܢ̈ܝܢܝܢ ܢܩܼܢܐ.܀.܀ ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܘܚܕ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܪܢ ܡܢ ܐܡܗ ܘܡܢ ܐܢܬܬܗ: ܘܡܢ ܒܢ̈ܘܗܝ ܘܡܢ ܒ̈ܢܬܗ: ܘܡܢ ܩܘܪ̈ܝܣ ܕܝܠܗ ܘܡܢ ܟܠܗ ܩܢܝܢܗ: ܘܡܢ ܡ̈ܐܟܠܬܗ ܘܡܢ pb. 167 ܥܼܒ̈ܕܘܗܝ: ܘܡܢ ܪ̈ܚܡܿܘܗܝ ܘܡܢ ܟܠ ܕܩܿܢܐ ܥܠܡܐܼ݂ ܫܩܼܠ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܪܢ ܨܠܝܒܗܼ ܟܣܝܐܝܬ. ܘܢܦܼܩ ܒܬܪܗܼ ܓܡܝܪܐܝܬ. ܘܡܚܕܐ ܕܫܠܚܗ ܠܥܠܡܐ ܒܚ̈ܝܘܗܝ ܘܠܟܠ ܕܐܝܬ ܒܗ܇ ܒܪܓܬܐ ܚܡܝܡܬܐ ܕܪܚܡܬܗ ܫܪܝܪܬܐ ܕܡܫܝܚܐܼ. ܢܦܼܩ ܡܫܘܚܕܐܝܬ ܠܡܕܒܪܐܿ. ܕܢܬܿܢܣܐ ܐܦ ܗܼܘ ܡܢ ܐܿܟܠ ܩܪܨܐ ܐܝܟ ܢܝܫܗ ܕܡܪܢ. ܘܕܢܐܪܘܥ ܩܐܪ̈ܣܐ ܥܡ ܚ̈ܫܐ ܒܥܪ̈ܝܪܝܐ ܐܝܟ ܓܢܒܪ̈ܐ ܒܕܒܪܐ. ܘܕܢܐܚܘܕ ܕܪܐ ܥܡ ܟܝܢܐ ܘܥ̈ܝܕܘܗܝ. ܘܢܬܟܿܬܫ ܐܝܟ ܐܬܠܝܛܐ ܪܘܚܢܐ ܥܡ ܐܪ̈ܟܣ ܘܥܡ ܫܠܝ̈ܛܢܐܿ. ܘܥܡ ܪ̈ܘܚܐ ܒ̈ܝܫܬܐ ܡܢ ܠܓܘ ܘܡܢ ܠܒܪ. ܐܙܼܠ ܕܝܢ ܘܥܡܼܪ ܒܕܝܪܗ ܕܒܡܕܒܪܐ ܕܛܘܒܢܐ ܐܒܪܗܡܿ. ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܕܟܪܢܝܗܝ. ܗܿܘ ܕܒܨܡܚܐ ܙܥܘܪܐ ܕܚܕܐ ܡܢ ܐܬܘ̈ܬܗ܇ ܐܬܼܢܓܕ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܪܒܘܠܐ ܒܫܘܪܝܗ܇ ܕܢܦܘܩ ܡܢ ܚܫܘܟܐ ܕܚܢܦܘܬܐ ܠܢܘܗܪܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܟܕ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܥܡܼܪ ܥܡܗܼ. ܐܠܨܗ ܕܢܣܒ ܠܗ ܥܠ ܓܒܗ ܥܘܡܪܐ ܙܥܘܪܐܼ݂ ܘܢܪܕܐ ܒܗܼ ܐܝܟ ܕܡܢܼܚ. ܐܫܬܼܡܥ ܕܝܢ ܠܦܝܣܗܿ ܘܠܼܒܟ ܕܝܪܐ. ܘܥܡܼܪ ܥܡܗ ܐܚܘܗܝܼ ܘܐܚܪ̈ܢܐ. ܥܡ ܐܘܣܒܝܣ ܛܘܒܢܐ݂ܿ ܗܿܘ ܕܥܒܕܗ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐ ܪܒܘܠܐ ܐܦܣܩܦܐ ܒܬܠܐ ܡܕܝܢܬܐ ܢܨܝܚܐ ܕܫܡ̈ܗܬܗ. ܥܘܡܪܗܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܝܪ̈ܬܐ ܟܠܗܝܼܢ. ܕܡܼܘܬܐ ܗܘܐ ܕܥܕܬܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐܿ. ܕܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܓܘܐ ܗܘܐ. ܙܒ̈ܢܬܐ ܓܝܪ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܢ ܒܠܝ ܣܝܒܪܬܐܼ݂ ܟܕ ܚܿܕܝܼܢ ܒܘܬܐ ܢܦܩܝܢ ܗܘܘ. ܛܠܼܩ ܕܝܢ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܠܚܡܐ ܡܢ ܕܝܪܗܘܢ ܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܘܟܕ ܗܼܘ ܡܘܕܐ ܠܡܪܗ ܕܐܫܘܝܗ ܕܢܛܥܼܢ pb. 168 ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܚ̈ܫܐ ܟܕ ܪܘܿܙܼ. ܛܝܒܘܬܐ ܡܥܪ̈ܒܝ ܫܡܫܐ ܫܕܪܬ ܠܗܘܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܗܘܢ. ܬܡܼܗ ܕܝܼܢ ܘܐܬܿܕܡܪ ܒܚܝܠܬܢܘܬܐ ܕܪܥܝܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܪܒܘܠܐ. ܚܙܗܿ ܓܝܪ ܠܛܝܒܘܬܐ ܗܕܐܼ ܘܐܡܼܪ. ܡܛܠ ܠܡ ܕܐܪܓܫ ܐܠܗܐ ܒܡܚܝܠܘܬܝ ܕܠܐ ܡܚܡܣܢ ܐܢܐ ܒܐܘ̈ܠܨܢܐ ܥܼܒܕ ܗܕܐܼ ܕܢܢܼܿܣܝܢܝ. ܘܒܗܢܐ ܕܝܢܼܐ ܫܩܼܠ ܝܗܒܗܿ ܠܣܝܒܪܬܐ ܗܿܝ ܠܐܚܪ̈ܢܐܼ ܡܢ ܪܡܫܐ. ܘܕܡܟܼܘ ܗܼܢܘܢ ܟܕ ܟܦܼܢܝܢܡܢ ܕܚܼܙܐ ܕܝܢ ܕܫܼܪܝܬ ܐܢܫܘܬܐ ܨܝܿܒܐ ܠܘܬܗ: ܐܝܟ ܕܨܝܕ ܓܒܪܐ ܕܫܒܼܩ ܥܠܡܐ ܘܪܚܼܡ ܚܘܪܒܐ: ܘܣܢܼܐ ܢܦܫܗ ܘܐܿܚܒ ܠܐܠܗܐ: ܕܠܐ ܢܬܥܿܘܟ ܒܥܝܢ̈ܝܗܘܢ ܡܢ ܪܗܛܐ ܐܡܝܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܗܼ. ܓܢܒܼ ܢܦܫܗ ܡܢܗܘܢܼ ܘܫܿܢܝ ܠܡܕܒܪܐ ܓܘܝܐ. ܐܝܟ ܕܥܒܼܕ ܐܦ ܛܘܒܢܐ ܐܢܛܘܢܝܣ. ܘܐܫܟܚ ܦܥܪܐ ܙܥܘܪܐ ܒܐܪܥܐܼ. ܘܥܠ ܓܒܗ ܪܨܝܢܐ ܕܡ̈ܝܐ ܕܫܚܿܠܼ ܡܣܬ ܚܕ. ܥܿܒܕܗ ܕܝܢ ܬܡܼܢ ܗܢܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܨܠܘܬܐ ܐܡܝܢܬܐ. ܘܬܫܡܫܬܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐܼ ܘܩܪܝܢܐ ܕܟ̈ܬܒܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܩܢ̈ܘܢܐ ܙܕܝ̈ܩܐ ܕܟܠ ܕܝܪ̈ܬܐ ܕܟܐܢܐ ܠܗܝܢ܇ ܘܕܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܡܪܢ. ܐܦ ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܗܘܼܬ ܡܐܙܠܬܗ ܕܠܬܡܼܢ. ܕܪܢܝܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܢܦܫܗܼ ܠܐ ܢܬܼܦܣܩ ܣܟ. ܐܥܝܪ ܓܝܪ ܥܠܘܗܝ ܒܝܼܫܐ ܬܡܢ܆ ܟܠܗܘܢ ܬܟ̈ܬܘܫܘܗܝ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܘܣ̈ܓܝܐܐܼ ܐܝܟ ܕܗܘܼ ܛܘܒܢܐ ܐܫܬܿܥܝ. ܘܪܚܫܐ ܕܚܼܝܠܐ ܘܣܓܿܝ ܕܡ̈ܘܬܐܼ. ܥܡܗ ܓܠܝܐܝܬ ܡܩܪܒ ܗܘܐ. ܐܪܚܫ ܓܝܪ ܚܕܪ̈ܘܗܝ ܘܠܥܠ ܡܢܗܼ. ܚ̈ܘܘܬܐܼ ܘܥܩܪ̈ܒܐ ܠܕܘܚܿܠܗ. ܘܚܪ̈ܡܢܐܿ ܘܓܪ̈ܣܐ ܠܣܘܪܕܗ. ܘܐܙܕܟܝܼܘ ܟܠܗܘܢܼ ܒܚܝܠ ܚܬܡܗ ܕܨܠܝܒܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܬܼܡܨܝ ܣܛܢܐ ܒܚܝܠܗܼ. ܩܘܩܬܐ pb. 169 ܕܡ̈ܝܐ ܟܿܦܐ ܗܘܐ݂ܿ ܕܡܣܬ ܣܘܢܩܢܗ ܒܠܚܘܕ ܪܨܝܢܐ ܗܿܘ ܙܥܘܪܐ ܫܚܿܠ ܗܘܐ ܠܗ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܣܛܢܐ ܒܗܝܢ ܥܡܗ ܩܫܝܐܝܬ ܡܩܼܪܒ ܗܘܐ ܕܢܚܫܗܼ. ܡܠܘܐܐ ܣܓܝܐܐ ܠܙܕܝܩܘܬܗ ܪܒܬܐ ܗ̈ܘܝܢ ܗܘܝܿ. ܕܚܦܝܛܐܝܬ ܢܬܟܿܫܪ ܗܘܐ ܒܨܠܘܬܗ. ܘܢܬܿܟܫܦ ܘܢܓܥܐ ܒܚܝܠܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐܼ ܕܢܦܼܪܩܗ ܡܢ ܟܠ ܒܝ̈ܫܢ. ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܓܝܪ ܕܡܢ ܠܓܘ ܘܡܢ ܠܒܪ܆ ܚܠܝܨܐܝܬ ܠܘܩܒܠ ܒܝܼܫܐ ܡܥܿܙܐ ܗܘܐ. ܘܠܟܠ ܙܘ̈ܥܝܢ ܒ̈ܝܼܫܝܼܢ. ܒܟܠ ܙܘ̈ܥܝܢ ܛܒ̈ܝܢ ܕܢܐܪܘܥ ܡܛܝܼܒ ܗܘܐ. ܘܢܚܣܘܢ. ܘܟܕ ܒܨܠܘܬܐ ܩܿܐܡ ܕܥܢܝܢܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܢܦܣܘܩ ܗܘܐܼ. ܓܼܕܫܼ ܘܗܐ ܓܝܼܣܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܐܬܼܚܙܝ ܠܗ ܕܐܬܿܐ. ܘܚܼܕܝ. ܕܣܒܼܪ ܕܡܼܛܐ ܡܢ ܟܕܘ ܥܕܢܐ ܕܟܘܠܠܗ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܚܙܘ ܠܡܝܬܐ ܚܝܐ ܒܢܩܥܐ ܣܦܝܩܐܼ. ܘܒܣܿܪܘ ܥܠܘܗܝܼ ܘܫܒܩܘܗܝ. ܘܒܠܚܘܼܕ ܠܚܡܗ ܫܩܠܘ ܘܬܟܣܝܬܗܼ ܘܫܿܢܝܘ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܗܕܐܼ ܠܡܪܗ ܡܘܕܐ ܗܘܐ. ܬܡܼܗ ܕܝܢ ܒܗܕܐ. ܕܦܓܥܼ ܒܗܘܢ ܐܢܫ ܕܐܬܿܐ ܗܘܐ ܕܢܝܬܐ ܠܗ ܛܝܒܘܬܐ ܠܚܡܐ ܠܣܢܝܩܘܬܗܿ ܘܠܐ ܐܿܟܝܘܗܝ. ܕܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܬܬܿܢܨܚ ܡܣܝܒܪܢܘܬܗ. ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܚܝ ܗܘܐ ܒܦܓܪܐ ܘܒܢܦܫܗ: ܘܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡܕܥܗ ܡܿܕܝܪ ܗܘܐ: ܐܝܟ ܕܡܘܬܗܘܢ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܒܬܫܡܫܬܗܘܢ ܕܒܫܡܝܐܼ ܝܠܦܘ ܒ̈ܢܝ ܕܝܪܗ ܕܐܝܟܐ ܘܐܝܟܢ ܐܝܬܘܗܝܼ. ܘܐܬܘ ܕܒܪܘܗܝ ܠܘܬܗܘܢܼ ܒܦܝܣܐ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܪܓܬܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐ ܒܠܒܗ ܐܝܟ ܢܘܪܐ ܚܡܿܝܡܐ ܗܘܬܼ. ܩܡ ܗܘܐ ܕܒܼܪܗ ܠܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣܼ. ܘܪܕܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܒܥܠܒܼܟ ܡܕܝܢܬܐ ܕܚ̈ܢܦܐ. ܘܥܠܘ ܠܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܝܗܘܢ pb. 170 ܒܛܢܼܢܗܘܢ ܐܠܗܝܐܼ݂ ܕܢܬܒܿܪܘܢ ܐܢܘܢܼ ܘܢܫܬܼܘܘܢ ܠܣܗܕܘܬܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܒܬܘܟܠܢܐ ܕܦܢܿܝܢ ܠܚ̈ܝܐ ܐܙܠܘ ܠܬܡܢ. ܐܠܐܼ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܡܫܬܿܢܕܝܢ ܒܗܘܢ ܘܩܿܛܠܝܢ ܠܗܘܢ܇ ܘܡܣܼܗܕܝܢ ܒܩܛܠܗܘܢ ܣܥܘ ܕܗܕܐ ܢܣܥܪܘܢ. ܚܫ̈ܝܗܘܢ ܕܝܢ ܡܢ ܣܗܕܘܬܐܼ ܠܐ ܒܨܝܕܝܢ ܗܘܘ. ܐܫܬܘܙܒܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܥ̈ܬܝܕܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܠܗܘܢ ܡ̈ܛܝܒܢ ܗܘܝܼ. ܕܢܨܠܚܘܢ ܒܐܦܣܩܦܘܬܐ. ܡܚܼܘ ܐܢܘܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܚܘܣܢ܆ ܥܕܡܐ ܕܣܒܪܘ ܕܡܝܬܘ ܠܗܘܢ. ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܫܕܘ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܠܫ̈ܠܕܐܼ. ܡܢ ܪܘܡܐ ܡܥܿܠܝܐ ܕܕܪ̈ܓܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܘܒܗܘܢ ܐܬܢܿܩܫܘ ܗ̈ܕܡܝܗܘܢܼ ܟܕ ܡܝܒܿܠܝܢ ܠܗܘܢ ܠܚ̈ܕܕܐ. ܘܚܕ ܥܠ ܚܒܪܗ ܢܿܙܠ ܗܘܐ ܫܿܕܐ ܠܗܘܢܿ ܕܒܟܠܗܘܢ ܢܬܢܓܕܘܢ ܟܕ ܚܝܿܬܝܼܢ ܥܕܡܐ ܕܡܛܘ ܐܪܥܐ. ܘܦܢܼܘ ܠܥܘܡܪܗܘܢ ܟܕ ܚܿܕܝܢ ܕܫܘܘ ܡܛܠ ܐܠܗܐܿ. ܕܫ̈ܘܡܬܐ ܕܚܫ̈ܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܒܦܓܪܗܘܢ ܢܫܼܩܠܘܢ. ܣܝܒܪܘ ܕܝܢ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܡܘܬܐܼ ܐܝܟ ܕܒܿܥܝܢ ܗܘܘ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܝܬܘ ܒܣܗܕܘܬܐ ܐܝܟ ܕܡܣܟܝܢ ܗܘܘ. ܣܗ̈ܕܐܼ ܕܡܢ ܨܒܝܢܗܘܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܕܪ̈ܓܝܓܝܢ ܗܘܘ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܬܓܡܪܘ ܒܩܛܠܐ ܠܚܘܕܝܗܘܢܼ݂ ܡܛܠ ܕܠܡܟܿܠܠܘ ܒܗܘܢ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܐܬܢܛܪܘ ܗܘܘ܀

ܟܕ ܥܢܼܕ ܕܝܢ ܡܪܝ ܕܝܘܓܢ ܐܦܣܩܦܐ ܕܐܘܪܗܝܼ. ܐܬܿܟܢܫܘ ܐܦ̈ܣܩܦܐ ܠܐܢܛܝܟܝܐ: ܘܐܩܩܝܣ ܐܦܣܩܦܐ ܕܚܠܒ: ܠܘܬ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐܼ݂ ܕܢܬܚܿܫܒܘܢ ܕܡܢܼܘ ܢܘܬܒܘܢ ܐܦܣܩܦܐ ܒܐܘܪܗܝ. pb. 171 ܘܐܦܼܣܬ ܒܠܒܗܘܢ ܪܘܚܗ ܕܝܫܘܥܼ. ܕܪܒܘܠܐ ܙܕܩ ܠܡܬܼܓܒܝܘ ܠܬܡܼܢ ܡܛܠ ܕܒܗ ܨܒܿܝܬ. ܘܪܘܚܐ ܐܝܟ ܕܥܠ ܕܘܝܕ ܐܦ ܥܠ ܗܢܐ ܒܦܘܡ ܟܗ̈ܢܐ ܐܡܪܐ ܗܘܬܼ. ܕܐܫܟܚܿܬ ܠܪܒܘܠܐ ܥܼܒܕܝ ܕܚܫܿܚ ܠܬܫܡܫܬܝ. ܡܫܚܐ ܕܩܘܕܝܫܼܝ ܐܡܫܚܝܘܗܝ ܒܐܝ̈ܕܝܟܘܢ. ܐܝܕܝܼ ܬܥܕܪܝܘܗܝܿ ܐܦ ܕܪܥܝܼ ܢܚܿܝܠܗ. ܘܐܘܒܕ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܠܒܥ̈ܠܕܒܒܘܗܝ ܕܫܪܪܐ. ܘܠܣ̈ܢܐܘܗܝܼ ܐܬܒܘܪ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܣܬܼܥܪܬ ܒܢܒܝܘܬܐܿ. ܕܟܒܼܫ ܒܥܪܝܪܝܘܬܐ ܕܗܪ̈ܛܝܩܘ. ܘܗܝܡܢܘܬܝܿ ܘܛܝܒܘܬܝ ܥܡܗ. ܘܒܫܡܝܼ ܬܬܪܝܡ ܩܪܢܗ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܼܪܪܬ ܒܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܪܘܚܗ ܕܝܫܘܥܼ. ܫܕܪܘ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܚܛܦܘܗܝ ܡܢ ܕܝܪܗܼ. ܘܐܥܠܘܗܝ ܠܐܢܛܝܘܟܝܼ ܘܥܒܕܘܗܝ ܐܦܣܩܦܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܫܒܩܘܗܝ ܕܢܐܡܪ ܐܝܟ ܣܓ̈ܝܐܐ ܒܐܣܟܡܐ ܘܢܦܝܼܣܿ. ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܝܘܩܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܐܛܥܼܢ ܘܐܣܝܒܪ. ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܗܼܘ ܐܬܼܪܡܝ ܕܢܬܿܚܫܚ ܐܣܟܡܬܢܐܝܬ ܒܗܠܝܢ ܒ̈ܢܬ ܩ̈ܠܐ ܕܥܝܕܐܿ. ܕܡܼܪܝܒܝܢ ܐܢܫܐ ܡܐ ܕܗܿܘܝܿܢ. ܘܐܿܚܕܝܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܘܠܐ ܠܡ ܡܩܒܠܝܢ ܚܢܢ ܒܕܠܐ ܣܦܩܿܝܢ ܚܢܢ. ܪܘܚܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܗܢܐ. ܘܐܠܝܨ ܗܘܐܼ ܕܠܐ ܢܒܼܣܪܗ ܠܒܗ ܒܡܕܡ. ܘܟܠܡܕܡ ܒܢܦܫܗ ܒܪܬ ܚܐܪ̈ܐ ܬܪܝܨܐܝܬ ܕܐܿܢ ܗܘܐܼ݂ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܒܼܣܪܗ ܒܡܕܡܼ ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܠܗܐ. ܕܚܼܠ ܓܝܪ ܕܢܬܼܚܪܐܼ. ܕܠܡܐ ܠܡ ܐܫܬܼܟܚ ܠܝ ܕܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܩܐܿܡ ܐܢܐ. ܕܢܗܿ ܓܝܪ ܠܢܦܫܗܼ ܘܐܡܼܪ. ܕܡܕܡ ܠܡ ܕܪܓܬܗ ܒܬܪܥܝܬܝܼ ܠܓܡܪ ܠܐ ܫܠܼܛܬ: ܘܡܪܢܝܬܗ ܒܠܒܝ ܠܐ ܕܠܼܬܼ. ܡܗܿܝܡܢ ܐܢܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܼ݂ ܕܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܟܠܗܼ ܫܪܝܪܐܝܬ. pb. 172 ܘܕܗܟܢ ܨܒܼܐ ܕܢܝܪܐ ܩܫܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ: ܘܐܪܙܐ ܝܩܝܪܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܐܛܥܼܢ ܒܡܚܝܠܘܬܝܼ. ܨܒܝܢܗ ܢܗܘܐܿ ܘܢܝܚܗ ܢܫܬܡܠܐ. ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܝܟܢܐ ܕܐܫܬܿܡܥܬ ܠܡܠܬܗ: ܘܢܦܩܼܬ ܢܦܫܝ ܒܬܪܗ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܝܼܫܐ ܕܐܿܛܪ ܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝܼ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܫܐ ܡܩܿܒܠ ܐܢܐ ܦܘܩܕܢܗ ܒܗܝܡܢܘܬܐܿ. ܘܥܐܿܠܢܐ ܒܚܝܠܗ ܠܓܘ ܥܠܡܐܼ. ܒܠܚܘܕ ܕܐܥܒܕ ܨܒܝܢܗܟܕ ܫܡܼܥܬ ܗܟܝܠ ܐܘܪܗܝ ܒܛܒܼܐ ܕܟܗܘܬܗ ܕܪܥܝܗܿ ܪܒܘܠܐܼ. ܐܣܬܪܗܒܘ ܢܦܩܘ ܠܐܘܪܥ ܒܚܕܘܬܐܿ ܘܩܒܿܠܘܗܝܼ ܒܫܠܡܐ. ܘܡܚܕܐ ܕܥܠ ܘܝܬܼܒ ܥܠ ܬܪܢܘܣ ܕܟܗܢܘܬܐ: ܒܩ̈ܘܠܣܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܥܡܐ ܟܠܗ ܕܐܘܪ̈ܗܝܐ ܕܙܝܚܘܗܝ ܒܩ̈ܠܝܗܘܢܿ ܚܘܿܝ ܩܕܡܝܬ ܒܛܝܠܘܬܗ ܡܝܬܪܬܐܼ݂ ܥܠ ܛܘ̈ܟܣܐ ܡܫܒ̈ܚܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܥܕܬܐ. ܐܢ ܠܡ ܟܗ̈ܢܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܒܡܫܟܢܐ ܕܙܒܢܐ: ܒܕܚܠܬܐ ܘܒܝܩܝܪܘܬܐ ܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘܼ݂ ܟܡܐ ܠܢ ܙܕܩܿ ܝܬܝܪܐܝܬܿ. ܕܒܕܚܠܬܐ ܘܒܚܘܒܐ ܢܟܗܿܢ ܒܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܗܿܝ ܕܩܢܗܿ ܒܕܡܗ. ܦܫܿܩ ܕܝܢ ܒܚܟܡܬ ܐܠܗܐ ܕܒܗܼ. ܕܝܬܩܐ ܚܕܬܿܐ ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ܆ ܡܛܠ ܫܘܚ̈ܠܦܝܗܿ ܚܬܿܝܬܐܝܬ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ. ܡܐܢܿܝ ܣܐܡܐ ܕܝܢ ܣܓ̈ܝܐܐ: ܕܠܬܫܡܫܬܐ ܕܦܬܘܪ̈ܐ ܥܣܪ̈ܐ ܕܩܠܝܪ̈ܝܩܘ ܒܫܩܠ ܛܥܢܐ ܚܫܝܠܝܢ ܗܘܘܼ݂ ܦܩܼܕ ܡܚܕܐܼ ܘܐܙܕܒܿܢܘ. ܘܛܝܡ̈ܝܗܘܢ ܠܚܫܚܬܐ ܕܣܢ̈ܝܩܐ ܦܪܢܣ ܙܕܝܩܐܝܬ. ܘܐܦܝܣ ܐܢܘܢ ܒܣܝܡܐܝܬܼ݂ ܕܒܡ̈ܐܢܝ ܦܚܪܐ ܢܬܚܫܚܘܢ. ܐܬܿܪܥܝ ܬܘܒ ܕܡܐܢ̈ܝ ܬܫܡܫܬܐ ܕܕܗܒܐ ܘܕܣܐܡܐ ܢܙܒܿܢ ܗܘܐ ܠܥܕ̈ܬܐܼ. ܘܢܬܠ ܛܝܡ̈ܝܗܝܢ ܠܡ̈ܣܟܢܐܼ ܟܕ ܐܡܿܪ. pb. 173 ܕܓܠܝܐ ܗܝ ܗܕܐ ܠܝܕܘ̈ܥܐܼ݂ ܕܠܘ ܡܕܡ ܝܬܝܪܐ ܚܫܚܝܢ ܠܐܝܩܪܗ ܕܐܠܗܐ݂ܿ ܡܐܢ̈ܝ ܬܫܡܫܬܐ ܗܕܝܪ̈ܐ ܕܕܗܒܐ ܘܕܣܐܡܐ. ܐܠܐܼ ܒܠܒܘ̈ܬܐ ܕܟ̈ܝܐ ܡܬܼܢܝܚܐ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܒܡܒܣܪܢܘܬܗܘܢܼ ܬܘܒ ܡܬܫܝܛ ܦܘܩܕܢܗ. ܐܬܟܠܝ ܕܝܢ ܒܒܥܘܬܐ ܕܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢ ܗܕܐ ܕܢܥܒܕܗܿ. ܒܕܩܘܪ̈ܒܢܝܗܘܢ ܐܢܘܢ ܕܥܢ̈ܝܕܐ ܐܒ̈ܗܝܗܘܢ ܩ̈ܕܡܝܐ݂ܿ ܕܚܠܦ ܦܘܪܩܢܐ ܕܪܘܚܗܘܢ ܩܿܪܒܘ ܠܐܠܗܐ. ܘܠܒ̈ܢܝ ܩܠܝܪܣ ܕܝܠܗܼ ܐܝܟ ܐܒܐ ܠܒ̈ܢܘܗܝ ܡܿܠܟ ܗܘܐ. ܘܐܝܟ ܪܫܐ ܠܗܿܕܡܘܗܝ ܠܗܘܢ ܡܿܪܬܐ ܗܘܐ. ܘܡܦܼܝܣ ܠܗܘܢ ܚܒܝܒܐܝܬ ܘܐܡܿܪ ܗܟܢ. ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܚ̈ܝܼ. ܕܚܢܢ ܡܛܠ ܕܠܥܠ ܒܪܘܡܐ ܡܫܒܿܚܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܩܝܡܝܢ ܚܢܼܢ. ܒ ܗܘ ܚܐܪ ܘܡܬܿܕܒܪ ܥܡܐ ܟܠܗ ܕܠܬܚܬ ܡܢܢ ܩܐܡ. ܠܐ ܗܟܝܠ ܒܡܕܡ ܢܗܘܐ ܠܐܢܫ ܟܐܦܐ ܕܬܘܩܠܬܐ. ܘܠܐ ܢܥܒܕ ܡܘܡܐ ܒܬܫܡܫܬܢ܇ ܘܐܬܨܛܿܿܥܪ ܒܢ ܬܫܡܫܬܗ ܕܡܪܢ. ܘܠܐ ܢܥܒܕ ܡܕܡ ܕܡܬܿܒܣܪܝܢ ܚܢܢ ܒܗ ܡܢ ܠܒܢ ܐܘ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐܿ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܣܟ. ܐܠܐ ܒܟܠܡܕܡ ܢܚܘܐ ܢܦܫܢ܆ ܕܡ̈ܫܡܫܢܐ ܚܢܢ ܕܐܠܗܐܼ ܒܟܠܗܝܢ ܕܫ̈ܘܝܢ ܠܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܫܠܝܚܐ. ܘܢܗܘܐ ܡܨܒܿܬܝܢ ܚܢܼܢ ܒܟܠܗ ܫܘܦܪܐ ܦܐܝܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ. ܘܛܘܦܣܐ ܕܥܿܒ̈ܕܝܼܢ ܢܬܠ ܒܩܢܘܡܢ܇ ܣܗ̈ܕܐ ܠܚ̈ܙܝܝܢ ܕܫܪܝܪ ܡܘܠܟܢܢ܀ ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܿܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢ: ܒܢܝܚܘܬܗ ܘܒܡܟܝܟܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܕܡܢ ܩܕܡ ܟܠܡܕܡ܆ ܡܢ ܢܩܦܐ ܕܢܫ̈ܐܼ ܬܗܘܘܢ ܦܪܝܩܿܝܢ. ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܢܬܛܦܝܣ ܠܥܠܡܿ. ܕܒܪܬ ܐܚܘܗܝ ܐܘ ܕܒܪܬ ܚܬܗ ܢܥܡܪ ܥܡܗ. ܐܢ ܕܝܢ ܡܫܟܚܐ ܘܠܐ ܝܩܿܪܐ ܥܠܝܟܘܢܿ. ܐܦܠܐ ܐܡܗ ܘܚܬܗ. ܐܝܟ ܕܦܐܼܐ pb. 174 ܠܢܩܕܘܬܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܐܡܗ̈ܬܐ ܐܘ ܕܥܼܒ̈ܕܐ ܥܠܡ̈ܝܐܼ ܠܐ ܬܨܥܪܘܢ ܐܝܩܪܟܘܢ. ܐܠܐܼ ܡܢ ܐܚ̈ܐ ܒ̈ܢܝ ܐܪܙܢ ܬܬܝܩܪ ܚܐܪܘܬܟܘܢܼ ܐܝܟ ܕܝܐܿܐ ܠܩ̈ܕܝܫܐ. ܐܘ ܠܚ̈ܕܕܐ ܬܿܫܡܫܘܢ܇ ܟܕ ܢܥܡܼܪ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܥܡ ܚܒܪܗܿ. ܐܝܟ ܕܙܕܩܿ ܠܚܘܒܐ ܡܫܝܚܝܐ. ܒܣܪܐ ܕܝܢ ܘܦܪܚܬܐ ܥܡ ܣܚܬܿܐ ܕܒܿܠܢܐ܆ ܠܒܪ ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܕܟܘܪܗܢܐ ܐܘ ܐܘܠܨܢܐ ܕܟܐܒ̈ܐܼ ܡܠܝܐܝܬ ܐܬܢܙܪܘ. ܟܕ ܐܦܠܐ ܒܡ̈ܐܟܠܬܐ ܫܚ̈ܝܡܬܐ܇ ܥܠ ܥܘܒܛܐ ܕܬܘܪܣܝܗ ܕܦܓܪܐ ܫܩܠܛܥܢܐ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ܆ ܕܠܐ ܢܝܚܗܼ ܒܠܙܝܙܘܬܗ ܕܚ̈ܫܐ ܢܛܿܪܦܟܘܢ܀ ܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܕܝܢ ܐܘ ܪܓܬ ܩܢ̈ܝܢܐ: ܗܠܝܢ ܕܢܘܟܪ̈ܝܢ ܠܐܣܟܡܢ܆ ܐܦܠܐ ܡܫܬܡܿܗܘ ܢܫܬܿܡܗܘܢ ܒܝܢܬܟܘܢ. ܘܠܐ ܠܒܘ̈ܫܐ ܢܩ̈ܕܐ ܐܘ ܡܐܢ̈ܐ ܣܩ̈ܝܠܐ ܢܿܙܠܘܢ ܝܩܝܪܘܬܗܿ ܕܢܟܦܘܬܟܘܢ. ܐܠܐ ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܗܼܘܝܬܘܢ ܐܡܝܢܝܼܢ. ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐܼ ܘܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ. ܘܠܘ̈ܠܝܬܐ ܕܥܠܡܐ. ܐܘ ܠܕܝ̈ܢܼܐ ܕܒ̈ܢܝ ܓܼܢܣܗ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܢܦܫܗܼ ܠܐ ܢܬܠ. ܐܠܐ ܗܼܘܝܬܘܢ ܥܼܢܝܼܢ ܒܩܪܝܢܐ ܕܟ̈ܬܒܐ ܩ̈ܕܝܫܐ. ܘܠܐ ܬܪܼܚܡܘܢ ܒ̈ܛܠܢܐ ܣܦܝܩ̈ܐܿ. ܘܬܗܘܘܢ ܦܗܿܝܢ ܒܫ̈ܘܩܝ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܩܐܿ. ܘܬܬܦܪܓܘܢ ܒܡܡܠܠܐ ܣܪܝܦܐ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣܪ̈ܝܩܐ. ܐܠܐ ܗܼܘܝܬܘܢ ܚܦܼܝܛܝܢ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐܿ. ܕܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ. ܘܒܟܠܙܒܢ ܘܟܠܗܘܢ ܗ̈ܘܦܟܝܟܘܢܼ. ܚܿܘܘ ܒܘܩܝܐ ܕܥܿܒ̈ܕܐ ܛܿܒ̈ܐ. ܕܟܠܢܫ ܢܫܿܪ ܡܢ ܚܙܬܟܘܢܼ. ܕܡܗܼܝܡܢ ܒܢܦܫܟܘܢ ܡܘܠܟܢܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܢܒܝܐ ܠܗܘܢ ܒܡܠܬܗ ܡܣܗܿܕ ܗܘܐܼ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܕܐܢ ܬܬܦܝܣܘܢ ܠܝ pb. 175 ܘܬܫܡܥܘܢܢܝܼ. ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܫܘܡܢܗܿ ܕܐܪܥܐ ܬܐܟܠܘܢܼ. ܐܠܐܼ ܐܦ ܛܘܒܗܿ ܕܫܡܝܐ ܬܐܪܬܘܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܬܬܛܦܝܣܘܢ ܘܬܬܼܚܪܘܢܼ. ܗܪܟܐ ܡܢܢ ܬܬܫܼܝܛܝܘܢ ܠܥܝܢ ܟܠܢܫܼ. ܘܒܕܝܢܼܐ ܕܓܗܢܐܼ ܬܬܚܿܝܒܘܢ ܩܕܡ ܡܠܐܟ̈ܐ ܘܠܥܝܢ ܥܠܡ̈ܐ ܟܠܗܘܢ. ܗܿܢܘܢ ܓܝܪ ܕܠܐ ܐܦܝܣ ܐܢܘܢ ܚܘܒܗ ܒܣܝܡܐܝܬܼ. ܫܥܼܒܕܬ ܐܢܘܢ ܕܚܠܬܗܼ ܩܛܝܪܐܝܬ. ܠܪ̈ܡܿܐ ܓܝܪ ܕܒܗܘܢ ܩܿܦܚ ܟܐܢܐܝܬܼ ܕܢܬܘܘܢ. ܘܠܡܟ̈ܝܟܐ ܕܒܗܘܢ ܝܩܿܪ ܦܪܘܫܐܝܬܼ ܕܢܬܒܿܝܐܘܢ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܒܿܣܪܢܐܝܬ ܡܗܿܠܟܝܢ ܗܘܘ܇ ܘܥܠ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܒܥܘܬܪܗܘܢ ܡܫܬܿܩܠܝܢ ܗܘܘܼ. ܐܣܓܝ ܫܛ ܘܡܿܟܟܼ ܕܢܚܼܫܘܢܿ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܒܚܫܐ ܕܨܒܝܢܐ ܐܘ ܕܡܣܟܢܘܬܐ: ܚܝ̈ܝܗܘܢ ܒܟܠܗܿ ܬܩܢܿܘܬܐ ܒܣܝܐܝܬ ܡܿܕܒܪܝܢ ܗܘܘܼ. ܐܪܝܡ ܘܐܘܪܒ ܐܦ ܐܚܿܒܼ. ܘܗܿܝܡܢ ܪܫܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܫܼܩܠ ܛܥܢܗ ܕܠܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܝܕܗ: ܠܕܪ̈ܓܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܡܬܓܒܼܝ ܗܘܘܼ. ܒܗܠܝܢ ܘܕܣ̈ܓܝܐܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܓܡܝܪܝܢ ܗܘܘ. ܚܐܫ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܡܪܢܝܬܗ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐܿ. ܕܢܫܟܚ ܒܥܘܩܒܗ ܦܝܣܼܐ ܕܡܗܼܝܡܢ ܒܐܢܫܐ ܫܪ̈ܝܪܐܿ. ܕܠܗܘܢ ܢܩܿܪܒ ܠܬܫܡܫܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܕܠܼܝܠ ܗܘܐ ܓܝܪ ܠܚܝܠܬܢܘܬܐ ܕܪܥܝܢܗ: ܕܝܡܝܢܗ ܢܬܠ ܗܘܐ ܕܬܬܼܦܣܩ ܡܢܗ ܕܠܐ ܚܘܣܢ ܠܒܼܝܒܐܝܬܼ. ܐܘ ܕܥܠ ܪܫܐ ܕܐܢܫ ܕܠܐ ܩܒܿܠ ܥܠܘܗܝ ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܢܦܫܛܗܿ ܗܘܐ ܫܝܥܐܝܬ. ܡܠܬܗ ܓܝܪ ܕܫܠܝܚܐܼ ܒܥܒܿܕܐ ܓܡܿܪ ܗܘܐ. ܘܕܢܣܝܡ ܐܝܕܐ ܒܥܓܠ ܥܠ ܐܢܫܼ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܣܟ. ܕܠܐ ܢܫܬܘܬܦ ܒܚܛܗ̈ܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܗܿܘ ܕܐܦ ܡܢ ܚܫ̈ܐ ܕܢܦܫܗ ܘܕܦܓܪܗ ܡܚܿܪܪ ܗܘܐܿ. ܢܩܿܪܒ ܗܘܐ ܒܣܝܡ ܐܝܕܗ pb. 176 ܠܐܪ̈ܙܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܕܟܗܢܘܬܐ. ܒܩܠܐ ܓܝܪ ܪܡܿܐ ܫܡ̈ܗܝܗܘܢ ܠܥܝܢ ܥܕܬܐ ܟܠܗܿ ܡܟܪܙ ܗܘܐܿ. ܕܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܩܠܝܪܣ ܒܿܥܐ ܕܢܩܿܪܒ. ܟܕ ܡܣܗܿܕ ܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܟܠܗܘܢ ܫܡ̈ܘܥܐܼ݂ ܕܐܢ ܝܕܥܝܢ ܒܗܘܢ ܡܕܡ ܕܢܘܟܪܝ ܠܐܠܗܐܼ ܢܚܘܘܢ. ܘܥܡ ܗܕܐ ܐܦ ܟܣܝܐܝܬܼ ܒܟܠ ܫܘ̈ܐܠܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܥܩܿܒ ܗܘܐ. ܟܕ ܐܦ ܡܢܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܩܐܡ ܗܘܐܼ ܕܕܡ ܒܣܝܪܝܢ ܒܡܕܡ. ܫܩܼܝܠ ܗܘܐ ܓܝܪ ܛܥܢܐ ܒܟܠ ܐܣܟܝܡ ܫܪܝܪܐܝܬܼ. ܕܐܝܟ ܕܒܚܐ ܓܒܝܐ ܘܩܘܪܒܢܐ ܡܩܿܒܠܐ ܕܗܒܝܠ ܟܗܢܐ ܩܕܡܝܐܿ. ܢܗܘܘܢ ܡܬܩܿܪܒܝܢ ܒܐܝܕܗ ܠܐܠܗܐ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܕܠܐ ܡܘܡܐ. ܫܩܠܛܥܢܗ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܕܐܝܟ ܡܐ ܕܡܫܟܚ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐܼ. ܠܕܡܘܬܐ ܕܡ̈ܠܐܟܝ ܫܡܝܐ ܢܬܦܚܿܡܘܢ ܟܗ̈ܢܐ ܒܬܫܡܫܬܗܘܢܿ ܙܘܗܪ̈ܘܗܝ ܕܝܢ ܐܡ̈ܝܢܐ ܕܠܘܬ ܩܝܡܐ ܢܟܦܐ ܕܓܒܪ̈ܐܼ. ܡܢܼܘ ܡܫܟܚ ܠܡܬܼܢܐ. ܒܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܫ̈ܢܝ ܚܝ̈ܘܗܝ ܕܗܘܼܐ ܒܟܗܢܘܬܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܫ̈ܢܝܼܢ. ܡܢ ܡܪܬܝܢܘܬܐ ܗܕܐܼ ܠܐ ܫܠܼܐ. ܘܠܐ ܣܦܿܩܝܢܢ ܕܢܪܫܘܡ ܘܢܓܥܼܠ ܫܩܠ ܛܥܢܐ ܪܒܐ ܕܙܘܗܪ̈ܘܗܝ ܕܟܠܝܘܡ ܕܝܘܡ ܒܝܘܡܗ. ܕܢܬܢܟܪܘܢ ܓܝܪ ܠܥܢܝܢܐ ܕܢ̈ܫܐ ܓܡܝܪܐܝܬܼ. ܐܦ ܠܗܘܢ ܡܣܗܿܕ ܗܘܐܼ ܘܡܬܠܚܡ. ܘܕܠܐ ܢܐܟܠܘܢ ܒܣܪܐ ܐܘ ܢܣܼܚܘܢ ܟܕ ܚܠܝܡܝܢ܆ ܠܗܘܢ ܡܦܩܿܕ ܗܘܐܼ ܘܡܙܗܿܪ. ܘܕܠܐ ܢܬܚܼܢܩܘܢ ܒܬܐܓܘܪܬܐ ܕܥܠܡܐܼ. ܠܗܘܢ ܡܿܠܟ ܗܘܐܼ ܘܡܼܦܝܣ. ܘܕܒܪܒܝܬܐ ܐܘ ܒܩܨܨܐ ܟܣܦܐ ܠܐ ܢܘܙܦܘܢܼ ܠܗܘܢ ܡܬܿܚܡ ܗܘܐ. ܘܡܿܓܪܓ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܡܠܬܗ ܒܣܝܡܬܐܼ ܕܢܚܒܘܢ ܠܚ̈ܕܕܐ. ܘܡܿܠܟ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܐܢ ܡܫܟܚܐܼ. ܢܥܡܪ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢܼ pb. 177 ܥܡ ܚܒܪܗ. ܘܡܿܪܬܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܘܒܿܥܐ ܡܢܗܘܢܼ݂ ܕܢܗܘܘܢ ܥܢܼܝܢ ܒܨܘܡܐܼ ܘܐܡܝܢܝܢ ܒܨܠܘܬܐ. ܘܡܚܿܦܛ ܗܘܐ ܠܗܘܢܼ. ܕܒܟܠܡܕܡ ܢܚܘܘܢ ܢܦܫܗܘܢ ܒܥܿܒ̈ܕܐ ܘܒܡ̈ܠܐܼ. ܕܬܠܡ̈ܝܕܐ ܐܢܘܢ ܕܡܫܝܚܐ. ܟܕ ܡܦܩܿܕ ܒܡܠܬܗ ܐܦ ܡܛܠ ܠܒܘܫܐ ܘܣܐܘܢܐ ܘܣܘܦܪ ܣܥܪܐ ܕܪܫܐ. ܕܠܐ ܙܠܝܠܐܝܬ ܢܬܚܙܘܢ. ܘܠܟܠܗ ܩܝܡܐ ܕܢܫ̈ܐ ܡܙܗܿܪ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܬܘܒ ܒܟܠܙܒܼܢ. ܕܠܓܡܪ ܐܦ̈ܝ ܟܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܢ ܬܚܦܝܬܐ ܕܢܟܦܘܬܐ ܠܥܝ̈ܢܝ ܐܢܫ ܒܫܘܩܐܼ ܠܐ ܢ̈ܬܚܙܝܢ. ܘܐܬܿܐ ܕܙܠܝܠܘܬܐ ܒܚܕ ܡܢ ܐܣܟ̈ܝܡܝܼܢ ܠܐ ܢܚ̈ܘܝܢ ܣܟ. ܘܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܟܢܫܐ ܐܘ ܠܒܝܬ ܘܿܠܝܬܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܢܩܦܐ ܕܣ̈ܓܝܐܬܐܼ. ܠܐ ܬܐܙܠ ܣܟ. ܘܨܿܒܐ ܗܘܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒ̈ܢܬܗܿ ܕܟܠ ܡܫܡܫܢܝܬܐܼ݂ ܥܡܗܿ ܢܥܡܪ̈ܢ ܒܢܛܝܪܘܬܐ ܘܒܩܕܝܫܘܬܐ ܘܒܢܟܦܘܬܐ. ܘܡܨܝܐ ܗܝ ܠܡ ܐܘܝܘܬܐ ܕܣܓܝܐܬܐܿ. ܕܬܗܘܐ ܡܢܿܛܪܢܝܬܐ ܠܟܠܗܝܢ. ܐܠܝܨ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܟܠ ܦܘܪ̈ܣܝܼܢ. ܕܢܥܼܕܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܢ ܚܛܝܬܐܼ݂ ܘܢܫܘܬܦ ܐܢܘܢ ܠܙܕܝܩܘܬܐ. ܐܝܟ ܪܥܝܐ ܓܝܪ ܟܫܝܪܐ: ܕܒܒܛܝܼܠܘܬܐ ܪܥܿܐ ܠܓܙܪ̈ܘܗܝܼ. ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܫܩܠ ܛܥܢܗ ܕܗܢܐ ܪܥܝܐ ܪܘܚܢܐܿ. ܠܘܬ ܥܢܐ ܗܿܝ ܡܠܝܠܬܐ ܕܡܓܥܠܐ ܗܘܬ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܩܢܿܛ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܢܒܗܼܠ ܐܦܢ ܩܠܝܠ ܡܢ ܨܦܬܐ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝܗܿ. ܕܕܠܡܐ ܒܐܟܝܦܘܬܐ ܕܥܠ ܩܢܘܡܗ ܒܠܚܘܕ܇ ܬܐܒܕ ܢܦܫܐ ܚܕܐ ܡܢ ܥܡܗ ܘܢܚܣܼܪ. ܒܥܝܪܘܬܐ ܓܝܪ ܣܓܝܐܬܐ ܫܗܿܪ ܗܘܐ ܒܟܠܙܒܢ ܘܡܨܿܠܐ ܡܛܠܬܗܿ ܘܫܚܝܩ ܒܡܪܢܝܬܗܼ. ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܒܗܿ ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܒܟܣܝܐ ܐܘ ܒܓܠܝܐ. ܡܩܿܒܠ ܗܘܐ ܓܝܪ ܥܠܘܗܝ ܒܚܘܒܗ ܕܐܢ ܡܫܟܚܐܼ. ܬܗܘܐ pb. 178 ܣܥܿܪܐ ܥܢܗ ܛܒ̈ܬܐܼ. ܘܢܗܘܐ ܗܼܘ ܐܝܟ ܡܣܠܝܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܛܒܿܐ ܕܠܘܬܗܿ. ܒܚܫܐ ܓܝܪ ܪܒܐ ܚܠܦܝܗܿ ܒܨܠܘܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܥܡܿܠ ܗܘܐ ܒܟܠܙܒܼܢ. ܟܕ ܒܡܪ̈ܓܝ ܥܘܫܢܐ ܕܟ̈ܬܒܐ ܩ̈ܕܝܫܐܿ. ܒܦ̈ܬܓܡܘܗܝ ܪ̈ܘܚܢܐ ܡܪܥܐ ܗܘܐ ܠܗܿ. ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܢܿܚܠܐ ܒܣܝܡܐ ܝܘܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐܼ݂ ܒܡ̈ܠܘܗܝ ܚܝ̈ܬܐ ܠܗܿ ܡܫܩܐ ܗܘܐܼ ܒܟܠ ܚܦܝܛܘ. ܟܕ ܡܢܿܛܪ ܒܠܘܚ̈ܡܘܗܝ ܠܫܡܝ̈ܢܝܬܐܼ. ܘܡܐܣܐ ܒܒ̈ܘܝܐܘܗܝ ܠܟܪ̈ܝܗܬܐ. ܘܡܚܿܝܠ ܒܠܘܒ̈ܒܘܗܝ ܠܡܚ̈ܝܠܬܐ. ܕܡܢ ܟܕܘ ܡܕܡ ܡܢ ܡܪܥܝܬܗܼ݂ ܒܒܣܝܢܐ ܕܡܢ ܨܐܕܘܗܝ ܠܐ ܢܛܥܼܐ ܗܘܐ. ܡܗܝܡܢܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܢܦܫܗ ܣܒܪܐ ܒܪܝܟܐ ܕܢܛܝܪ ܠܦܘܪܥܢܐ ܕܥܡܠܗܼ. ܐܝܟ ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܡܼܪ ܠܘܬܗ ܒܦܪܨܘܦ ܗܿܘ ܕܟܟܪ̈ܘܗܝܿ. ܕܐܘ ܥܼܒܕܐ ܛܒܿܐ ܘܡܗܝܡܢܐ݂ܿ ܥܠ ܩܠܝܠ ܡܗܼܝܡܢ ܗܼܘܝܬ ܥܠ ܣܓܿܝ ܐܩܝܡܟ. ܥܘܠ ܠܚܕܘܬܗ ܕܡܪܟ܀ ܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܕܝܢ ܡܝܬܪ̈ܐ ܕܠܘܬ ܟܗ̈ܢܐ ܕܩܘܪ̈ܝܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܘܩܝܡܐ܆ ܘܣܓܝܐܐ ܗܝ ܠܡܐܡܪ. ܘܐܝܟ ܚܝܠܼܢ ܪܫܡܝܢܢ ܡܢܗܘܢ ܘܠܗܘܢ܀ ܡܠܬܗ ܓܝܪ ܒܟܠܙܒܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐܼ݂ ܐܝܟ ܕܒܡܠܚܐ ܡܡܿܕܟܐ ܗܘܬ. ܘܛܝܒܘܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܐܝܬ ܡܩܿܒܠܝܢ ܠܗܿ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܕܬܬܠ. ܡܗܝܡܢܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܡܠܬܗ ܠܫܡ̈ܘܥܘܗܝܼ ܡܢ ܚܘܼܪܐ ܕܥܿܒ̈ܕܘܗܝ. ܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܓܝܪ ܘܡ̈ܠܘܗܝ ܒܫܡܥܐ ܘܒܚܙܬܐܼ ܠܟܠܢܫ ܡܘܬܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܝܟ ܣܗ̈ܕܐ ܫܪ̈ܝܪܐܼ ܡܢ ܟܠܢܫ ܡܬܩܿܒܠܝܢ ܗܘܘ. ܕܚܝܠܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܡܠܬܗ ܒܡܣܟܢܘܬܗܿ. ܘܝܩܝܪܐ ܗܘܬ ܒܟܘܘܢܗܿ. ܘܚܒܝܒܐ ܗܘܬ ܘܒܡܪܬܝܢܘܬܗܿ. ܘܡܘܬܪܢܝܐ ܠܫܡ̈ܘܥܝܗܿ ܒܥܒܿܕܐ. ܡܢ pb. 179 ܬܘܬܪ̈ܝ ܠܒܗ ܓܝܪ ܣܦܘ̈ܬܗ ܡܡ̈ܠܠܢ ܗܘܝ. ܘܠܘܬ ܙܗܝܘܬܐ ܕܥܒܼܕ̈ܘܗܝ ܠܟܠܢܫ ܡܚ̈ܦܛܢ ܗܘܝ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܛܦܝܣ ܗܘܐ ܕܢܦܗܐ ܒܡܠܬܗ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܟܢܐ ܢܬܼܦܢܐ ܐܢܫ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܢ ܥܿܒ̈ܕܐ ܒ̈ܝܼܫܐ ܠܥܒ̈ܕܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܒܠܝ ܕܝܕܥܬܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܡܢ ܕܐܟܘܬܗܝܢ ܚܣܝܪܐ ܗܘܬܼ. ܐܠܐ ܼ ܕܥܠ ܕܡܝܬܪ̈ܢ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܘܡܘܬܪ̈ܢ ܠܒ̈ܢܝܫܢܐ ܒܛܝܼܠ ܗܘܐ ܠܗ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܬܼܪܡܝ ܡܡܬܘܡܿ. ܕܒܨܒܬܐ ܕܡ̈ܠܐ ܣܩ̈ܝܠܬܐ ܢܬܿܚܫܚ ܒܬܘܪܓܡܗ. ܠܘ ܓܝܪ ܕܢܘܕܥ ܝܬܝܪܘܬܐ ܕܚܟܡܬܗ ܘܢܣܒ ܩܘܠܣܐ ܠܢܦܫܗ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܒܥܕܬܐ݂ܿ ܐܝܟ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܣܝܪ̈ܝ ܡܢ ܫܡܘܥ̈ܝܗܘܢ. ܐܠܐܼ ܕܐܝܟܢܐ ܢܓܙܘܪ ܠܒܐ ܕܫܡ̈ܘܥܘܗܝܿ. ܒܡܠܬܗ ܚܪܝܦܬܐ ܡܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܠܛܒ̈ܬܐ ܝ݀ܨܦ ܗܘܐ. ܘܕܠܐ ܢܛܠܼܡܘܢ ܒܗܘܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܠܝܨ ܗܘܐ. ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܒܪܬ ܩܠܗ ܥܙܝܙܬܐ ܕܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܡܥܼܛܦܗܘܐ ܒܬܘܪܓܡܗܼ݂ ܗܟܢܐ ܒܕܡܘܬ ܫܝܦܘܪܐ ܡܙܥܩ ܗܘܐ ܒܐܕ̈ܢܝ ܥܡܐܿ. ܠܡܬܼܢܙܪܘ ܡܢ ܥܘܼܠܐ ܘܚܛܗ̈ܐ ܕܡܘܠܕܐ ܪܦܝܘܬܐ܀ ܡܟܘܢ ܗܘܐ ܬܘܒܼ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܫܥܿܬܐ ܨܥܝܪܬܐ ܘܡܦܪܣܝܬܐ ܕܗܿܘܝܐ ܒܬܐܛܪܘܢ ܘܒܩܪܩܝܣܿ. ܕܢܚܙܘܢ ܒܪܓܬܐ ܡܣܬܪܗܒܝܢ ܗܘܘ. ܚܙܬܐ ܕܝܢ ܡܫܟܿܪܬܐ ܕܚܝܘܬ ܫܢܐ ܕܡܫ̈ܦܥܢ ܕܡܐ ܕܐܢܫܐ ܒܐܣܛܕܝܼܢ. ܓܡܝܪܐܝܬ ܒܦܘܩܕܢܗ ܡܫܿܠܛܐ ܡܒܿܛܠ ܗܘܐܼ݂ ܟܕ ܡܬܿܠܚܡ ܟܐܢܐܝܬ ܘܐܡܿܪ ܗܘܐ܆ ܕܚܣ ܠܡ ܕܬܗܘܐ ܗܕܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܡܗ̈ܝܡܢܐ܇ ܕܐܢܫܐ ܕܐܿܟܠܝܢ ܦܓܪܗ ܕܐܠܗܐ ܒܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܘܫܬܿܝܢ ܕܡܗ܇ ܕܢܚܙܘܢ ܒܣܪܐ ܕܐܢܫܐ ܕܡܬܐܟܠ pb. 180 ܪܫܝܥܐܝܬ܇ ܡܢ ܚ̈ܝܘܬܐ ܒܝܫ̈ܬܐ ܒܫܥܬܿܐ. ܟܕ ܡܚܿܘܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܡܠܬܐ ܫܘ̈ܡܬܐ ܕܚ̈ܛܗܐܿ. ܕܕܠܐ ܪܓܫܬܐ ܒܦܪܨܘܦ ܦܘܪܓܝܐ ܒܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܫܿܠܛܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܗܼܘ ܚܠܦܝܗܘܢ ܒܚܘܒܗ ܕܥܠܝܗܘܢ ܡܬܢܼܟܐ ܗܘܐܼ. ܗܟܢܐ ܟܐܿܒ ܗܘܐ ܠܗ ܒܩܘܫܬܐܿ. ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܒܕܢܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ ܒܠܐ ܡܫܬܡܥܢܘܬܗܘܢ ܒܝܫ ܒܝܫ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ. ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܡܫܟܿܐܝܬ ܕܢܣܗܿܕ ܠܥܡܐ ܕܢܗܼܦܟܘܢ ܡܢ ܥܿܒ̈ܕܝܗܘܢ ܒ̈ܝܼܫܐܿ. ܐܝܟ ܕܢܿܦܨܐ ܗܼܘ ܢܦܫܗ ܒܕܙܗܿܪ ܒܠܚܘܕ ܐܡܿܪ ܗܘܐܼ. ܐܠܐ ܼܕܬܫܼܠܡ ܥܠܘܗܝ ܗܝܿ ܕܐܫܬܘܕܝ ܐܠܗܐ ܒܦܘܡ ܢܒܝܐܿ. ܕܐܢ ܬܿܦܩ ܝܩܝܪܐ ܡܢ ܙܠܝܠܼܐ ܐܝܟ ܦܘܡܝ ܬܗܘܐܼ. ܗܟܢܐ ܥܡܿܠ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܗ ܚܝܠܗ܀ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܢ ܫܘܘܕܝܐ ܕܒܬܘܠܘܬܐ ܘܕܩܕܝܫܘܬܐ: ܒܚܒܪ̈ܬܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܒܦܓܪܗܘܢ ܡܬܿܡܚܝܢ ܗܘܘܼ. ܗܘܝܘ ܒܠܚܘܕ ܣܦܿܩ ܠܡܬܿܢܝܘ ܠܢ ܒܡ̈ܠܘܗܝ܇ ܚ̈ܒܼܠܝ ܟܪܝܘܬܐ ܕܒܠܒܗ ܡܛܠܬܗܘܢ ܠܢܦܫܗ ܙܩܬܿܝܢ ܗܘܘ. ܐܘ ܡܢܼܘ ܡܢ ܚ̈ܠܝܡܝ ܒܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ ܬܩ̈ܢܐܿ. ܕܢܫܡܥ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܕܒܚܕ ܡܢ ܥܿܒ̈ܕܐ ܒ̈ܝܼܫܐ ܐܬܼܟܪܗ܇ ܘܠܐ ܗܘܐ ܥܡܗ ܡܛܠܬܗ ܒܚܫܐ ܕܥܠܘܗܝ ܡܬܼܟܪܗ ܗܘܐ. ܐܘ ܡܢܼܘ ܡܢ ܡ̈ܬܬܠܡܕܝ ܠܡܫܝܚܐܿ. ܢܐܬܐ ܗܘܐ ܠܗ ܛܒܼܗ ܕܐܟܫܠ ܡܢ ܩܝܡܗ ܐܘ ܕܐܬܼܟܫܠ ܒܗܝܡܢܘܬܗ܇ ܘܠܐ ܗܼܘ ܚܠܦܘܗܝ ܒܟܐܒܗ ܕܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܢܘܪܐ ܝܩܿܕ ܗܘܐ. ܒܟܠܙܒܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܐܣܝܐ ܡܗܝܪܐܼ. ܠܘܩܒܠ ܗ̈ܘܦܟܝܗܘܢ ܡܫ̈ܚܠܦܐ ܕܟܐܒ̈ܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܕܢܬܚܫܿܚ ܚܟܿܡ ܗܘܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܐܡܬܝ ܕܒܡܪܕܘܬܐ ܕܪ̈ܚܼܡܐ ܕܚܫܚܐ ܗܘܬ ܠܩܘܦܚܗ pb. 181 ܕܪܘܫܥܐܼ. ܐܝܟ ܕܒܦܪܙܠܐ ܚܪܝܦܐ ܬܡܣܘܬܗ ܕܫܘܚܢܐ ܓܿܙܪ ܗܘܐ ܕܢܚܿܫܼ ܘܢܿܚܐ. ܘܐܝܬ ܐܝܟܐ ܕܒܠܘܚ̈ܡܐ ܕܡ̈ܠܘܗܝ ܕܣܦܩ ܠܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܣܟܠܘܬܐܼ݂ ܐܝܟ ܕܒܥܩܪ̈ܐ ܥܙ̈ܝܙܐ ܥܛܠܘܬܗ ܕܟܐܒܐ ܡܐܣܐ ܗܘܐ. ܕܢܬܘܐܼ ܘܢܥܕܪ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܬܘܒ ܐܡܬܝܼ. ܕܒܦܝܣܐ ܡܫܝܢܐ ܕܦ̈ܬܓܡܘܗܝ ܒܣܝ̈ܡܐ ܕܥܗܿܢܝܢ ܠܟܘܘܢܗ ܕܡܣܟܠܢܐܼ݂ ܐܝܟ ܕܒܣܡ̈ܡܢܐ ܡܦܝ̈ܓܢܐ ܡܪܥܘܬܗ ܕܚܫܐ ܡܐܣܐ ܗܘܐ. ܕܢܚܿܨ ܘܢܒܿܢܐ. ܒܛܝܼܠܘܬܗ ܓܝܪ ܒܟܠ ܐܣܟܝܡ ܗܕܐ ܗܘܬܼ. ܕܒܠܚܘܕ ܠܚܘܠܡܢܐ ܕܬܘܬ ܢܦܫܐ ܕܡܦܼܢܝܐ ܠܚ̈ܝܐܿ. ܒܫܩܠ ܛܥܢܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܢܐܬܘܢ ܗܘܘ܀ ܒܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܒܕܣ̈ܓܝܐܢ ܡܢ ܗܠܝܼܢ. ܨܦܬܗ ܐܡܝܢܐܝܬܼ ܠܘܬ ܡܪܥܝܬܗ ܡܚܿܘܐ ܗܘܐ. ܫܪܝܪܐܝܬ ܓܝܪ ܕܚܿܠ ܗܘܐ ܡܢ ܓܙܪܕܝܢܼܐ ܟܐܢܐ ܕܚܪܝܩ ܒܠܘܚܡܐ ܕܐܠܗܐܿ. ܥܠ ܪ̈ܥܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܒܣܝܢܐ ܕܡܪܥܝܬܗܘܢ܇ ܐܟܝܦܘܬܐ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܥܒܕܝܢ. ܘܐܝܟ ܡܿܢ ܕܡܗܝܼܡܢ ܗܘܐ ܠܗ ܒܩܘܫܬܐ ܠܚܘܫܒܢܐ ܬܪܝܨܐ ܕܥܬܝܕ ܠܡܗܘܐ ܒܚܪܬܐ ܥܡ ܪ̈ܥܘܬܐܿ. ܡܢ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܕܡܣܗܿܕܐ ܠܗܘܢ. ܕܡܿܢ ܕܣܓܿܝ ܠܡ ܐܬܼܓܥܠ ܠܗܼ ܐܦ ܣܓܿܝ ܢܬܼܒܥܘܢ ܒܐܝܕܗ. ܗܟܢܐ ܚܦܝܛ ܗܘܐ ܠܒܗ ܡܢ ܟܠܗ ܚܝܠܗ. ܕܐܢ ܒܡܠܬܐ ܘܐܢ ܒܥܿܒܕܐܼ. ܒܙܒܢܐܼ ܘܕܠܐ ܙܒܢܐ ܢܪܬܿܐ ܗܘܐ ܘܢܿܠܦ ܘܢܟܿܘܢ ܠܟܠܢܫ ܒܟܠ ܦܘܩܕܢ. ܟܕܠܐ ܣܦܿܩ ܗܘܐ ܚܝܠܐ ܕܟܝܢܗ ܠܛܘܝܒܐ ܕܨܒܝܢܗ. ܚܝܠܬܢ ܗܘܐ ܓܝܪ ܨܒܝܢܗ ܛܿܒܐܼ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܟܝܢܗ. ܘܣܗ̈ܕܢ ܬܐܪ̈ܬܗܘܢ ܕܬܪ̈ܝܨܐ pb. 182 ܥܿܒ̈ܕܐ ܕܝܢ ܡܝܬܪ̈ܐ ܕܩܢܘܡܗ ܕܡܪܝ ܪܒܘܠܐ ܐܦܣܩܦܐܼ. ܒܗܠܝܢ ܕܘܒܪ̈ܐ ܐܡ̈ܝܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ.

ܒܨܘܡܐ ܗܟܝܠ ܣܓܝܐܐ ܒܟܠܙܒܼܢ. ܦܪܘܫܐܝܬ ܥܡܼܝܠ ܗܘܐ. ܟܕ ܐܦ ܗܼܝ ܣܝܒܪܬܗܼ ܨܘܡܐ ܡܫܠܡܿܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ. ܠܘ ܓܝܪ ܕܢܬܿܚܫܚ ܒܡܐܟ̈ܠܬܐ ܡ̈ܫܚܠܦܬܐ ܐܬܪܐ ܠܡܪܦܝܘܬܐ ܒܢܦܫܗ ܠܐ ܝܗܼܒ ܒܠܚܘܕ܆ ܐܠܐܼ ܐܦܠܐ ܒܥܕܢܐ ܕܛܥܘܡܗ ܡܣܬ ܟܦܢܘܬܗ ܐܬܛܦܝܣ ܡܡܬܘܡ ܕܢܣܬܝܒܪܒܬܠܬ ܓܝܪ ܐܘ̈ܢܩܝܣ ܠܚܡܐ ܥܡ ܚܕ ܒܘܫܠܐ ܫܚܝܡܐܼ ܡܫܿܟܐ ܒܟܪܣܗ ܫܿܪܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܢܙܝܪ ܗܘܐ ܡܢ ܡܫܚܐܼ ܘܡܢ ܚܡܪܐ. ܡܢ ܝܘܡܐ ܓܝܪ ܕܫܡ ܡܫܝܚܐ ܐܬܩܪܝ ܥܠܘܗܝܼ. ܕܢܣܒܿܥ ܟܦܢܘܬܗ ܡܢ ܡܕܡܼ ܠܐ ܚܒ ܕܢܬܛܦܝܣ. ܩܪܒܐ ܓܝܪ ܐܡܝܢܐ ܠܘܩܒܠ ܟܠ ܪ̈ܓܝܓܼܢ ܒܚܘܡܣܢܗ ܥܒܿܕ ܗܘܐ. ܘܠܓܡܼܪ ܠܐ ܐܬܼܚܣܢ ܕܢܿܪܓ ܐܦܢ ܨܒܘܬܐ ܫܝܛܬܐ ܘܢܛܥܡܝܗܿ܇ ܐܠܐ ܒܟܠܙܒܢ ܪܡ ܗܘܐܼ ܘܡܥܿܠܝ ܣܓܿܝ ܒܙܟܘܬܗ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚ̈ܫܐ ܡܚܝ̈ܠܐ ܡܡ̈ܟܟܝ ܓܢܒܪ̈ܐܿ. ܬܚܝܬ ܫܘܥܒܕܐ ܩܫܝܐ ܕܣܘܢܩܢܐ ܕܥܠܝܗܘܢ. ܠܟܠܢܫ ܓܝܪ ܨܘܡܐ ܡܩܦܿܚܢܐ ܟܕ ܢܘܟܪܝ ܠܫܘܒܗܪܐܼ. ܘܒܨܝܪܘܬܐ ܕܡܐܟܘܠܬܗܼ ܒܩܢܘܡܗ ܡܿܠܦ ܗܘܐ. ܐܝܩܪ̈ܐ ܕܝܢ ܪ̈ܘܪܒܐ ܕܡܐܟ̈ܠܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ: ܕܡܢ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܬܩܿܪ̈ܒܢ ܗܘܝ ܠܗ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܬܿܚܫܚ ܒܗܝܢ ܗܼܘ܆ ܐܡܬܝ ܕܡܬܛܦܝܣ ܗܘܐ ܕܢܩܒܿܠܼ. ܠܟܪ̈ܝܗܐ ܘܠܡܡ̈ܚܝܐ ܕܒܟܣܢܕܟܝܢ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܠܗܝܢ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡܝܠܝܢ ܒܟܐܒ̈ܐ ܒܥܘܡܪܐ ܡܓܙܝܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ܀ pb. 183 ܡܠܘܐܐ ܕܝܢ ܫܝܼܛܐ ܕܦܬܘܪܗ ܒܣܝܐܼ. ܗܢܐ ܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܦܝܢܟܐ ܕܙܓܘܓܝܬܐ. ܘܠܓܬܐ ܕܦܚܪܐܼ ܥܡ ܬܪܘܕܐ ܕܩܝܣܐ. ܒܗܝܢ ܕܝܢ ܒܗܠܝܼܢ. ܐܦ ܠܥܡܘܪ̈ܝ ܒܝܬܗܼ ܐܝܟ ܚܝܠܗܘܢ ܡܿܕܪܫ ܗܘܐ. ܘܕܡܼܘܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܗܼ ܕܢܓܫܿܡܘܢ ܒܢܦܫܗܘܢܼ. ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܡܢ ܨܒܝܢܗܘܢ ܛܿܢܝܢ ܗܘܘ. ܒܫܗܪ̈ܐ ܓܝܪ ܐܡ̈ܝܢܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܕܨ̈ܠܘܬܐܼ݂ ܣܘܓܐܗ ܕܠܠܝܐܼ ܥܡܗ ܕܝܠܗ ܡܦܩܿܝܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܐܝܡ̈ܡܐ ܟܠܗܘܢܼ. ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܥ̈ܠܝܒܐܼ ܘܒܩܪܝܢܐ ܕܩܕܡܘܗܝ ܥܡܝܠܝܢ ܗܘܘ. ܨܝܿܡܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܥܡܗܼ ܟܠܝܘܡܼ܀ ܡܢ ܛܥܘ̈ܡܐ ܕܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܕܕܩܐ ܘܕܝܪܩܐܼ. ܚܫܚܬܗܘܢ ܡܬܡܠܝܐ ܗܘܬ. ܣܦܿܩ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܦ ܓܘܢܐ ܡܫܗܿܝܐ ܕܒܗ: ܐܦ ܦܪ̈ܨܘܦܝܗܘܢ ܕܥܡ ܕܝܠܗ ܡܨܒܿܬܝܢ ܗܘܘܼ. ܕܗܼܘ ܢܒܿܕܩ ܒܚܙܬܗ ܥܠ ܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ ܐܠܝ̈ܨܐ. ܐܝܟ ܐܢܫ ܓܝܪ ܕܡܢ ܚܕ ܦܬܘܪܐ ܢܚܒܼܐ ܡܣܬܝܒܪܝܢ ܗܘܘܼ. ܗܟܢܐ ܕܡܘܬܐ ܕܝܪܩܢܐ ܐܦ̈ܝܗܘܢ ܡ̈ܫܝܚܢ ܗܘܝ. ܥ̈ܡܼܠܐ ܓܝܪ ܩܫ̈ܝܐ ܕܕܝܪܝܘܬܗܼ. ܕܢܥܘܦ ܐܢܘܢ ܐܦ ܒܐܦܣܩܦܘܬܗ ܚܦܝܼܛ ܗܘܐ. ܫܘܬܦܬܐ ܓܝܪ ܡܥܕܪܢܝܬܐܼ ܠܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܗܘܼܬ ܠܗ. ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܟܗܢܘܬܐܕܘܡܪܐ ܗܝ ܕܝܢ ܐܦ ܗܕܐܿ. ܕܐܢܫܐ ܕܗܘܼܘ ܥܡܗ ܒܥܘܡܪܐ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ܇ ܠܐ ܐܬܼܡܨܝ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܢܫܥܒܕܗ܇ ܒܢܝܪܐ ܕܗܢܐ ܡܬܼܚܐ ܕܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐܿ. ܕܦܫܝܩܐܝܬ ܢܥܘܠ ܠܘܬܗ ܡܢ ܥܝܕܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐܿ. ܐܘ ܕܦܫܝܛܐܝܬ ܢܡܠܠ ܥܡܗ. ܐܠܐ ܟܠܝܘܡ ܕܚܠܬܐ ܠܕܠܚܠܬܗܘܢ ܕܡܢܗ ܡܬܬܘܣܦܐ ܗܘܬ. ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܚܕܬܐܝܬ ܡܫܿܪܝܢ ܗܘܘ ܠܡܥܠ ܩܕܡܘܗܝܼ. ܗܟܢܐ pb. 184 ܬܪ̈ܥܝܬܗܘܢ ܒܙܘܥܬܐ ܕܡܢܗ ܪ̈ܬܢ ܗܘܝ. ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܫܝܐ ܘܕܚܝܼܠܐ ܡܣܬܪ̈ܕܝܢ ܗܘܘܼ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܢ ܥܪܝܡܐ ܘܝܩܝܪܐ ܡܬܟܿܚܕܝܢ ܗܘܘ. ܠܘ ܓܝܪ ܬܚܝܬ ܥܝܢ̈ܝܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܡܡܫܼܟܢܐ ܗܘܬ ܚܐܪܘܬܗ ܒܒܣܝܪܘܬܐ ܕܡܕܡ.. ܐܠܐܼ ܐܦܠܐ ܒܬܐܪܬܗܘܢ ܕܢܬܛܪܘܢ ܒܗ ܡܡܬܘܡܿ. ܗܘܼܐ ܥܠܼـܬܐ ܒܨܒܝܢܗ. ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܐܦܠܐ ܗܘܼ ܒܢܦܫܗ ܡܕܡ ܕܣܢܼܐ ܚܫܝܫ ܗܘܐܼ. ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܐܦ̈ܝܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܘܕܟܠܢܫ ܙܗܼܐ ܗܘܐ ܘܝܩܝܪ. ܐܦ ܕܚܝܠ ܗܘܐ ܟܕ ܪܚܝܡ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܒ̈ܢܝ ܥܘܡܪܗ ܥܡ ܟܠܗ ܩܠܝܪܣ ܕܝܠܗܼ. ܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܣܝܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ. ܕܡܕܡ ܡܢ ܐܢܫ ܒܦܪܨܘܦ ܫܘܚܕܐ ܐܘ ܐܝܩܪܐ ܠܓܡܼܪ ܠܐ ܢܩܒܿܠܘܢ.܀. ܟܕ ܐܦ ܠܟܠܗܘܢ ܟܗ̈ܢܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܬܚܝܬ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܟܠܝܢܐ ܒܟܠ ܙܒܢ ܥܿܒܕ ܗܘܐܼ. ܕܠܐܢܫ ܡܢ ܕܝܠܗ ܐܘ ܡܢ ܩܠܝܪ̈ܝܩܘ ܟܠܗܘܢܼ. ܡܕܡ ܣܟܼ ܠܐ ܡܡܪܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܥܿܠܘ. ܐܢ ܠܡ ܒܫܡ ܒܘܪܟܬܐ ܡܝܬܝܢ ܫܘܚܕܐܼ݂ ܠܢ ܕܡܝܩܿܪܝܢܢ ܡܢܗܘܢ ܘܙܕܩܿ ܕܢܬܠ. ܘܐܢ ܐܝܩܪܐ ܗܘ ܗܢܐ ܕܒܙܚܐܼ. ܠܢ ܗܘ ܕܐܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܦܐܼܐ ܕܢܝܩܿܪ. ܐܢ ܕܝܢ ܡܘܗܒܬܐ ܗܝ ܕܩܛܝܪܐܼ. ܚܢܢ ܕܥܕܝܪܝܢ ܡܢܗܘܢ ܘܿܠܐ ܕܢܦܪܘܫ. ܒܟܠ ܦܪܨܘܦ ܗܟܝܠܼ. ܚܢܢ ܗܘ ܚܝܿܒܝܢ ܚܢܢ ܕܢܬܠܼ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܢܣܿܒ܀ ܠܡܢܬܿܐ ܕܝܢ ܪܒܬܐ ܕܡܣܪܚܘܬܗܼ. ܡܢܘ ܡܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܢܬܿܦܚܡ ܗܘܐ. ܐܒܝܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܪܥܝܢܗ. ܘܠܒܘܫܗ ܐܡܝܢܐܼ ܟܘܬܝܢܐ ܗܘܬ ܕܣܥܪܐ. ܘܥܛܦܬܐ ܢܟܦܬܐ. ܒܥܕܢܐ ܓܝܪ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܥܕܬܐܼ݂ ܒܪܘܢܐ ܚܕ ܕܩܢܼܐ ܗܘܐ ܠܒܿܫ ܗܘܐ ܒܣܬܘܐܼ݂ ܘܦܝܢܐ ܚܕ ܒܩܝܛܐ. ܬܫܘܝܬܐ pb. 185 ܕܝܢ ܡܡܟܟܬܐ ܕܥܪܣܗܼ. ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ. ܦܪܣܐ ܕܥܪܣܐ. ܘܐܣܦܘܕܢܐ. ܘܩܠܒܝܩܪܐ ܙܥܘܪܐ ܕܦܣܝܩ ܡܢ ܓܠܐ ܡܣܬ ܬܚܝܬ ܪܫܗ.܀. ܥܠ ܦܘܪܫܢܐ ܕܝܢ ܕܨܠܘܬܗ ܕܩܕܡ ܐܠܗܐܼ. ܠܐ ܣܦܩܿܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܥ̈ܕܢܐ ܚܪ̈ܝܩܐ ܕܬܫܡܫܬܐ. ܡܛܠܗܢܐ ܫܒܬܐ ܕܝܘܡ̈ܬܐ ܠܙܒܢ ܙܒܢ ܠܐܡܝܢܘܬܐ ܕܨܠܘܬܐ ܦܪܫܿ ܗܘܐܼ. ܘܡܢ ܥܢܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܢܦܫܗ ܒܚܒܘܫܝܐ ܕܥܘܡܪܗ ܡܬܿܚܡ ܗܘܐܼ. ܟܕ ܡܣܬܬܪ ܡܢ ܚܙܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܩܠܝܬܗ. ܐܦ ܡܢ ܩܪܝܢܐ ܫܿܠܐ ܗܘܐ. ܕܒܚܣܝܟܘܬܐ ܕܡܢ ܩܠܐ ܘܨܠܠܼܬܐ ܕܐܢܫܐܼ݂ ܒܫܠܝܐ ܡܫܿܝܢܐ ܕܚܘ̈ܫܒܘܗܝ ܗܘܢܗ ܢܬܟܿܝܫ ܠܘܬܗܼ ܡܠܝܐܝܬ. ܘܪܥܝܢܗ ܒܥܘܗܕܢ ܡܪܗܼ ܢܬܥܝܪ. ܘܡܕܥܗܼ ܢܪܬܚ ܒܪܘܚܐ ܕܐܠܗܗ. ܘܬܼܗܢܝܘܗܝ ܨܠܘܬܗ ܒܐܝܚܝܕܝܘܬܗ. ܐܝܟܢܐ ܕܕܒܚܐ ܡܩܿܒܠܐ ܕܒܥܘܬܐ ܕܟܝܬܐܼ݂ ܢܢܩܿܐ ܠܡܪܗ ܒܗܝܟܠ ܟܣܝܘܬܗ. ܟܕ ܫܩܝܠ ܥܠ ܐܝ̈ܕܝ ܬܪܥܝܬܗܼ. ܥܘܗܕܢ ܚܛܗܘ̈ܗܝ ܕܥܠܡܐܼ݂ ܠܡܩܒܿܠܘ ܡܢ ܠܘܬܗ ܚܘܣܝܐ ܕܚܛܗ̈ܝܗܘܢ ܒܪ̈ܚܡܼܐ ܕܠܐ ܡܣܬܿܝܟܝܢ. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܫܠܝܐ ܓܢܝܒܐ ܕܝܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܨܠܘܬܗܼ݂ ܡܢܼܘ ܝܕܥܿ ܕܢܫܬܿܥܐ ܫܘ̈ܚܠܦܐ ܬܡ̈ܝܗܐ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܒܬܪܥܝܬܗ ܡܬܚܿܕܬܝܢ ܗܘܘܿ. ܐܠܐ ܐܢ ܓܡܝܪ̈ܐ ܕܐܟܘܬܗ ܕܐܬܿܕܪܫܘ ܒܐܪ̈ܙܝܗܿ ܓܢܝ̈ܙܐ ܕܨܠܘܬܐ. ܟܒܪ ܠܗܠܝܼܢ ܦܫܝܩ ܗܘܐ ܠܡܦܪܫ ܡܢ ܛܥܡܐ ܕܡ̈ܠܘܗܿ. ܐܬܘ̈ܬܐ ܟܣܝ̈ܬܐ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܠܒܗ ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܗܘܝ. ܘܐܝܟ ܡܿܢ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܐܟܘ̈ܠܘܗܝ ܕܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܬܘܒ ܟܦܼܢܝܢ ܠܗ܇ ܘܫܬܼܝ̈ܘܗܝ ܬܘܒ ܨܗܿܝܢ ܠܗܼ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܐܠܨ ܗܘܐ ܡܢ ܪܓܬܐ ܛܒܬܐ ܕܪܚܡܬ pb. 186 ܡܪܗܼ. ܕܐܪ̈ܒܥܝܢ ܝܘܡ̈ܝܢ ܒܫܢܬܐ ܢܫܒܘܩ ܡܕܝܢܬܐ ܘܐܠܨ̈ܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܝܗܿ. ܘܢܦܼܪܚ ܚܡܝܡܐܝܬ ܘܢܪܚܩ ܘܫܟܼܢ ܒܕܝܪܗ ܒܡܕܒܪܐ ܕܩܢܫܪܝܢ. ܕܬܡܢ ܢܬܟܫܦ ܗܘܐ ܒܨܠܘܬܗܿ. ܘܢܓܼܥܐ ܒܚܝܠܐ ܕܢ̈ܬܦܢܝܢ ܫ̈ܐܠܬܗ. ܘܟܠ ܐܡܬܝ ܕܒܪܝܫ ܥܡܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܒܨܠܘܬܐ ܩܐܿܡ ܗܘܐܼ݂ ܥܕܡܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܡܢ ܒܘܟܪܐܼ݂ ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܡܢ ܒܟܝܐ ܚܢܝܓܐܼ ܠܐ ܫ̈ܠܝܢ ܗܘܝ ܣܟ. ܣܦܿܩܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܣܓܝܐܘܬ ܡܪܕܝܬܐ ܕܕܡ̈ܥܘܗܝ. ܕܐܦ ܠܚܪ̈ܡܐ ܘܠܕܠܐ ܪ̈ܚܼܡܝܢ ܬܿܚܫ ܗܘܬ ܒܚܙܬܗܿ. ܕܐܝܟܢܐ ܡܢ ܪܬܚܐ ܕܪܘܚܗ ܫܓܪ̈ܢ ܗܘܝ ܠܡܚܿܬ ܡܢ ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܥܠ ܚܕܝܗܿ. ܟܕ ܝܬܿܒ ܒܬܪܢܘܣ ܒܬܫܡܫܬܐ. ܒܕܚܠܬܐ ܓܝܪ ܕܐܝܩܪܐ ܐܝܟ ܕܚܝܿܒ ܟܝܢܢ ܐܢܫܝܐ܆ ܘܒܦܪܗܣܝܐ ܕܚܘܒܐ ܫܪܝܪܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢ ܐܠܗܐܼ݂ ܩܕܡܘܗܝ ܦܪܘܫܐܝܬ ܡܟܗܿܢ ܗܘܐ܀ ܒܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܘܒܪ̈ܐ ܫܡ̈ܝܢܐ ܕܒܗܢܐ ܡܠܐܟܐ ܕܒܣܪܐ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘܼ. ܥܘܕܪ̈ܢܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܡܫ̈ܚܠܦܐ ܘܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܨܠܘܬܗ ܠܟܪ̈ܝܗܐ ܡܬܦܿܠܓܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܚܘ̈ܬܐ ܩܫܝ̈ܬܐ ܕܡܢ ܪ̈ܘܚܐ ܒܝ̈ܫܬܐܼ݂ ܗܝܡܢܘܬܗ ܪܕܦܐ ܗܘܬ ܡܢ ܐܢܫܐ. ܡܠܬܗ ܬܘܒ ܒܩܿܝܐ ܗܘܬܼ. ܠܟܠܗܘܢ ܝܕܘ̈ܥܘܗܝ ܒܥܿܒܕܐ ܕܟܕ ܢܪܓܙ ܗܘܐ ܥܠ ܐܢܫ ܟܐܢܐܝܬ ܐܘ ܢܬܿܪܥܐ ܦܪܘܫܐܝܬܼ. ܐܠܗܐܼ ܥܡܗ ܡܬܿܗܦܟ ܗܘܐ. ܘܡܛܠܗܢܐ ܩܢܛܐܼ. ܣܦܿܩ ܗܘܐ ܫܡ ܨܠܘܬܗ ܒܠܚܘܕ܇ ܕܐܦ ܚܪܝܢܐ ܕܒܝܬ ܓܒܪܐ ܠܚܒܪܗ ܢܫܼܪܐ ܗܘܐ ܒܫܝܢܐ. ܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܕܝܢ ܥܡܐ ܒܝܕ ܪܬܚܼܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܒܗܼ. ܢܚ̈ܬܘܗܝ ܨܒܝܢܗܘܢ ܡܣܿܕܩܝܢ ܗܘܘܼ. ܘܐܝܟ ܚܢܢܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܚܕ ܠܚܕ ܡܿܝܒܠܝܢ pb. 187 ܗܘܘ. ܕܥܠ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢܗܘܢܼ ܒܘܪܟܬܐ ܡܢ ܡܐܢ̈ܘܗܝ ܬܬܿܝܒܠ ܗܘܬ. ܣܓ̈ܝܐܐ ܬܘܒ ܒ̈ܢܝ ܡܕܝܢܬܐ ܘܕܟܠܗ ܫܘܠܛܢܗܼ݂ ܕܐܦܢ ܫܡܗ ܝܩܝܪܐ ܕܪܒܘܠܐ ܢܟܿܢܘܢ ܗܘܘ ܒܒܘܪܟܬܐ ܠܒ̈ܢܝܗܘܢ ܐܦ ܠܒܢ̈ܬܗܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܒܟ̈ܢܦܐ ܓܝܪ ܕܫܡܗ ܘܕܨ̈ܠܘܬܗܼ. ܡܪܥܝܬܗ ܡܬܛܦܝܐ ܗܘܬ ܕܬܣܬܬܪ. ܘܥܠ ܚܘܠܡܢܗ ܡܫܡܠܝܐܼ ܕܢܬܡܬܚ ܒܚ̈ܝܐ ܢܓܝܪ̈ܐ ܡܨܿܠܝܐ ܗܘܬ. ܫܘܪܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܥܫܝܢܐܼ݂ ܕܠܟܠܗ ܐܘܚܕܢܗ ܚܿܕܪ ܗܘܐܼ ܡܫܪܪܐܝܬ. ܗܿܘ ܕܡܡܬܘܡ ܒܚܕܐ ܡܢ ܥ̈ܠܠܢ ܡܢ ܢܟܠܗ ܕܒܥܠܕܒܒܐ ܠܐ ܐܬܟܼܒܫ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܓܘ ܡܢ ܡܪܕܐ ܕܬܚܘܡܗ ܫܼܪܝܢ ܗܘܘܼ. ܒܫܠܝܐ ܡܫܿܝܢܐ ܒܬܘܟܠܢܗܘܢ ܕܥܠܘܗܝܼ ܡܛܟܣܿܐܝܬ ܡܬܿܕܒܪܝܢ ܗܘܘ܀ ܒܙܬܐ ܓܝܪ ܐܘ ܛܠܘܡܝܼܐ: ܐܘ ܬܒܥܿܬܐ ܕܠܐ ܪ̈ܚܼܡܝܼܢ. ܡܫܠܛܐܝܬ ܡܢ ܐܢܫ ܟܿܠܐ ܗܘܐ. ܡܢܼܘ ܓܝܪ ܡܡܪܚ ܗܘ ܕܢܒܿܘܙ ܠܒܿܝܫܐܿ. ܐܘ ܢܥܠܘܒ ܠܡܣܟܢܐ ܐܘ ܢܥܝܼܩ ܠܚܒܪܗܿ. ܕܠܐ ܟܐܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ ܛܢܼܢܗ ܕܝܠܗ ܡܬܓܠܝܐ ܗܘܬ ܥܠܘܗܝ ܠܡܪܕܘܬܗ. ܥܬܝܪܐ ܓܝܪ ܕܒܝܫܐܝܬ ܢܣܥܘܪ ܥܡ ܡܣܟܢܐܼ݂ ܡܢ ܥܘܗܕܢܗ ܒܠܚܘܕ ܡܣܬܿܪܕ ܗܘܐ ܘܡܬܟܣܣ. ܘܓܒܪܐ ܕܢܬܿܘܟ ܒܚܘܫܒܢܐ ܠܡܿܢ ܕܒܨܝܪ ܡܢܗܼ. ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܫܡܗ ܟܘܿܙ ܗܘܐ ܘܕܚܿܠ. ܟܠܢܫ ܓܝܪ ܒܚܘܫܒܐ ܬܪܝܨܐ ܣܘܥܪܢܗ ܥܡ ܚܒܪܗ ܡܩܿܕܡ ܗܘܐ ܫܿܪܐܼ݂ ܐܝܟ ܕܩܕܡܘܗܝ ܒܕܝܢܼܐ ܠܐ ܢܬܒܼܣܪ. ܐܣܝܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܦܘܡܐ ܝܥܢܐ ܕܐܢܫܐ ܥܠܘ̈ܒܐ ܒܒܠܡܐ ܕܟܐܢܘܬܗܼ݂ ܕܒܓܠܝܐ ܥܼܘܠܐ ܕܛܠܘܼܡܝܗܘܢ ܥܠ ܒܨܝܪ̈ܐܼ ܠܐ ܢܣܼܥܐ ܗܘܐ. ܘܦܟܝܪ̈ܢ ܗܘܝ ܐܝ̈ܕܝܐ ܚܛܘ̈ܦܝܬܐ ܕܐܢܫܐ ܒ̈ܙܘܙܐ ܒܥܪ̈ܩܐ ܕܬܪܝܨܘܬܗܼ. pb. 188 ܕܩܛܝܪܐ ܕܚܝܠܗܘܢ ܠܡܚ̈ܝܠܐܼ ܠܐ ܢܬܿܘܟ ܗܘܐ. ܡܢܼܘ ܓܝܪ ܡܢ ܪ̈ܘܪܒܢܐ ܕܡܕܝܢܬܗ܇ ܐܘ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܢܒܐܫܘܢ ܡܬܓܘܣܝܢ ܗܘܘ ܒܒ̈ܬܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܕܐܚ̈ܝܕܝ ܫܘܠܛܢܐܿ. ܐܪܝܡ ܪܫܗ ܘܢܼܨܪ ܒܫܘܒܗܪܐܿ. ܘܠܐ ܡܚܕܐ ܐܬܼܪܨܨ ܡܢ ܥܩܒܐ ܕܫܪܪܗ ܕܢܬܬܘܐ ܥܠ ܕܐܡܪܚ. ܐܘ ܡܿܢ ܡܢ ܕܝܿܢܿܐ . .ܘܢ ܕܗܘܼܘ ܒܝܘܡ̈ܬܗ ܐܬܿܪܥܝ . . . . ܥܠ ܡܠܬܗܿ. ܘܠܐ ܩܠܝܠܐܝܬ . . . . . ܐܠܗܐ ܐܕܪܟܗ ܒܡܣܡ . . . . ܢܬܚܫ ܥܠ ܕܐܣܟܠ. ܐܘ ܡܢܼܘ . . . . . ܟܠܗܘܢ ܐܚܝ̈ܕܝ ܫܘܠܛܢܐܿ. . . . . . ܬܪܝܡ ܥܠ ܡܘܟܟܗ . . . . . ܘܠܐ ܡܣܪܗܒܐܝܬ . . . . . ܟܐܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܢܬܘܒ ܥܠ ܕܚܼܛܐ. ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܝ̈ܬܡܐ ܘܐܪ̈ܡܠܬܐ ܕܒܐܘܚܕܢܗܼ. ܐܝܟ ܕܒܠܡܐܢܐ ܡܫܝܢܐ ܒܣܒܪܗܘܢ ܕܥܠܘܗܝ ܡܿܕܝܪܝܢ ܗܘܘ. ܕܡܢ ܓ̈ܠܠܐ ܟ̈ܬܝܫܐ ܕܒ̈ܙܘܙܐ ܚܼܪ̈ܡܐ ܒܣܬܿܪܗܘܢ ܕܒܗܼ. ܥܪܝܨܐܝܬܼ ܠܐ ܡܬܢܟܝܢ ܗܘܘ. ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܓܝܪ. ܐܢܫܐ ܡܢ ܦܠܚ̈ܝ ܐܣܛܪܛܝܐܼ݂ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܕܢܬܿܘܟ ܠܐܘܡܢܐ ܐܘ ܢܬܿܛܓܪ ܒܩܘܪ̈ܝܝܐ ܙܪܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܕܚܠܬܐ ܕܡܢܗܼ݂ ܐܠܐܼ ܐܦ ܕܢܝܩܪܘܢ ܠܐܣܟܡܐ ܕܡܫܝܚܝܐ ܒܡܿܢ ܕܥܛܝܦ ܠܗ ܟܡܐ ܐܢ ܒܣܼܐ ܠܥܝܢܐܿ. ܡܢ ܙܗܝܘܬܗ ܕܝܠܗ ܩܛܝܪܐܝܬ ܡܫܥܒܕܝܢ ܗܘܘ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܫܼܪܝ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܕܚܠܬܗ ܘܚܘܒܗ ܥܠ ܟܠܢܫ ܒܛܟܣܗܼ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܣܓ̈ܝܐܐܼ. ܡܢ ܩܢܛܐ ܘܢܟܦܬܐ ܡܢ ܣܘܓܐܐ ܕܚ̈ܛܗܐ ܢܬܚܣܟܘܢ ܗܘܘ ܒܥܼܠܬܗ. ܥܛܠܐ ܗܘܬ . . . ܕܢܫܬܼܟܚ ܒܐܘܚܕܢܗ ܐܢܫ . . . . ܥܠܡܐܿ. ܕܛܟܣܐ ܕܙܘܘܓܐ . . . . ܡܒܿܣܪܢܐܝܬ ܢܒܠܒܠ ܗܘܐ pb. 189 . . . . ܕܝܢ ܚܕ ܬܪ̈ܬܝܢ ܐܚ̈ܘܢ . . . . ܗܘܐ: ܟܕ ܐܝܬ ܠܗ ܒ̈ܢـ . . .. ܩܕܡܝܬܐ ܕܥܢܼܕܬܼ ܠܐ . . . . . .ܗܘܐ. ܐܘ ܕܒܪܬ ܐܚܘܗܝ ܐܘ ܕܒܪܬ ܚܬܗ ܐܢܫ ܢܣܒ ܠܗ ܒܢ̈ܫܐܼ. ܣܟܼ ܠܐ ܡܼܪܦܐ ܗܘܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܕܐܢܬܬܗ ܐܢܫ ܒܚܕܐ ܡܢ ܥ̈ܠܠܢ ܢܫܒܘܩ ܗܘܐܼ. ܗܕܐ ܠܓܡܪ ܕܬܗܘܐ ܟܕ ܪܓܝܫܼ ܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ. ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐܼ. ܠܐ ܫܒܿܩ ܗܘ ܕܢܣܬܥܪ ܡܕܡܿ. ܕܠܡܫܡܥܬܗ ܡܬܿܒܕܩ ܗܘܐ. ܣܦܿܩ ܗܘܐ ܕܝܢ ܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ܇ ܕܐܦ ܥܘܗܕܢܗ ܕܚܝܼܠܐ ܕܛܢܢܗ ܐܠܗܝܐܿ. ܕܚܐܦܐ ܣܢܝܐ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܕܥ̈ܬܝܕܢܿ. ܢܩܿܕܡ ܗܘ ܢܬܟܘܣ ܡܢ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܠܐ ܢ̈ܬܥܒܕܢ. ܡܢܼܘ ܓܝܪ ܡܢ ܫ̈ܛܝܐ ܢܚܨܼܦ ܗܘܐ ܒܝܘ̈ܡܬܗܿ. ܕܒܓܠܝܐ ܢܪܝܡ ܗܘܐ ܚܝܪܗ ܙܠܝܠܐܝܬ. ܕܒܦܪܨܘܦܐ ܫܦܝܪܐ ܕܢܟܦܬܐ ܢܬܿܒܩܐ ܗܘܐ. ܕܟܕ ܢܬܕܟܪ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܬܕܟܪܘ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܗܢܐ ܚܣܝܐܼ. ܡܙܝܥ ܗܘܐ ܐܪܥܐ ܬܚܘܬܘܗܝܼ ܘܫܡܝܐ ܠܥܠ ܡܢܗ. ܘܒܦܘܝܿܓܐ ܢܝܼܚܐ ܦܓܪܗ ܒܗܿܠ ܗܘܐ ܒܗܼ ܘܫܿܟܬ. ܐܘ ܐܿܝܢܐ ܡܢ ܡ̈ܬܬܠܡܕܝ ܠܡܫܝܚܐܿ. ܢܠܼܒܫ ܗܘܐ ܡܐܢ̈ܐ ܢܩ̈ܕܐ ܘܡ̈ܙܠܦܐܿ. ܕܒܗܘܢ ܡܝܩܪܐܝܬ ܢܬܼܚܙܐ ܒܫ̈ܘܩܝ ܡܕܝܢܬܐ ܫܒܗܪܢܐܝܬܿ. ܕܠܐ ܢܒܗܬ ܗܘܐ ܡܢ ܢܦܫܗ ܕܢܒܣܘܪ ܗܘܐ ܪܓܬܗܿ. ܟܕ ܚܿܙܐ ܗܘܐ ܝܩܝܪܘܬܐ ܕܝܠܗܿ. ܕܒܐܝܢܐ ܐܣܟܡܐ ܡܡܟܟܐ ܒܪܝܫ ܥܡܐ ܩܐܡ ܗܘܐ. ܐܘ ܡܿܢ ܡܢ ܝܥ̈ܢܐ ܡܫ̈ܥܒܕܝ ܠܡܪܘܬܐ ܒܝܫܬܐ ܕܪܓܬ ܟܪܣܐܿ. ܢܬܥܿܗܕ ܗܘܐ ܦܬܘܪܗ ܕܗܢܐ ܙܗܝܐܿ. ܕܠܐ ܣܒܿܥ ܡܢ ܡܬܘܡ ܟܦܢܘܬܗܿ ܘܢܫܝܼܚ ܗܘܐ ܕܢܐܟܘܠ ܝܥܢܐܝܬ ܐܘ ܢܫܬܐ ܐܣܘܛܐܝܬ. ܠܐܢ̈ܫܝܢ ܓܝܪ ܕܚܠܬܐ ܕܡܢܗ pb. 190 ܡܬܼܩܢܐ ܗܘܬܼ. ܘܠܐܚܪ̈ܢܐܼ ܫܘܦܪܢܘܬܐ ܕܠܘܬܗ ܡܢܛܿܪܐ ܗܘܬ. ܐܝܢܐ ܬܘܒ ܡܢ ܪ̈ܚܿܡܝ ܟܣܦܐܿ. ܕܒܣܪܝܩܘܬܐ ܕܬܐܓܘܪܬܗ ܚܝ̈ܝܗܘܢ ܡܘܒܕܝܢ ܗܘܘܿ. ܢܬܿܒܝܢ ܗܘܐ ܬܩܿܢܐܝܬ ܒܗܢܐ ܪܒܝܬܐ ܕܐܠܗܐܿ. ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܗܠܝܢ ܫܒܥܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܕܪ̈ܝܟܘܢܐ ܒܫܢܬܐ ܚܕܐܿ. ܡܦܪܢܣܐ ܗܘܬ ܛܝܒܘܬܐ ܒܐܝܕܗ ܠܡܣ̈ܟܢܐ݂ܿ ܠܒܪ ܡܢ ܚܫܚܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܬܫܡܫܬܗ ܘܕܡܟ̈ܬܒܐ ܟܠܗܘܢ ܕܡܕܝܢܬܗܿ. ܘܠܐ ܡܚܕܐ ܢܕܘܢ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܘܢܚܿܝܒ ܩܢܘܡܗ ܘܢܣܼܢܐ ܡܘܡܗܿ. ܘܢܪܗܼܛ ܢܫܬܘܬܦ ܒܡ̈ܘܗܒܬܐ ܕܙܕ̈ܩܬܗ ܒܕܡܼܘܬܐ ܕܗܢܐ ܙܕܝܩܐ. ܕܐܬܿܕܡܝ ܒܟܠܗܝܢ ܠܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܀ ܒܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝܼ. ܕܢܒܼܢܐ ܡܕܡ ܒܐܪܥܐܼ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣܿ. ܐܠܐ ܐܢ ܦܠܓܘܬ ܐܣܬܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܝܢܬܗ ܒܠܚܘܕ. ܡܛܠ ܕܐܬܼܥܨܝ ܡܢ ܩܛܝܪܗ ܕܢܟܝܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ. ܘܐܬܩܢܗܿ ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ. ܚܢܢ ܗܘ ܠܡ ܚܐܿܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܕܡܣ̈ܟܢܐ ܐܝܟ ܕܒܕܝܢܼܐ ܬܪܝܨܐܼ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܗܼܢܘܢ ܡܣܬܝܒܪܝܢ ܡܢ ܕܝܠܢ܇ ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܠܦܘܪܢܣܐ ܗܘ ܓܝܪ ܕܝ̈ܬܡܐ ܘܕܐܪ̈ܡܠܬܐ ܘܣ̈ܢܝܩܐܿ. ܝܪܬܼܬ ܥܕܬܐ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܩܢܼܝܐ ܡܢ ܐܢ̈ܫܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ. ܘܚܢܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐܼ ܡܣܬ ܣܘܢܩܢܗ ܗܘ ܕܦܓܪܢ ܡܦܣ ܠܢ ܕܢܬܿܚܫܚ ܡܢܗ ܫܚܝܡܐܝܬܼ. ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܡ̈ܣܟܢܐ ܒܠܚܘܕ ܒܕܝܢܼܐ ܬܪܝܨܐܼ݂ ܘܠܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢ ܦܓܪܢ ܕܪܐܿܓ ܡܕܡ ܕܢܟܿܐ ܠܪܘܚܢ. ܥܠ ܥܪܝܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܕܥܬܗ ܘܢܗܝܪܘܬܐ ܕܣܘܟܠܗ ܪܒܐ ܗܝ ܠܡܐܡܪ. ܐܝܟܢܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܐܢܫ ܐܢܫܼ ܡܢ ܡܠܘ̈ܗܝ ܡܕܪܟ ܗܘܐ. ܒܝܕ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ pb. 191 ܡܠܼܐ ܗܘܐ. ܘܠܐ ܡܫ̈ܟܚܢ ܗܘܝ ܕܓ̈ܠܬܐܿ. ܕܦܪܨܘܦ ܫܪܪܐ ܓܢ̈ܒܢ ܗܘܝ܇ ܕܢܛܥܝܢܝܗܝ ܡܢ ܟܕ̈ܒܐ. ܡܢ ܪܘܚܐ ܓܝܪ ܕܚܟܡܬ ܐܠܗܐ ܕܒܗܼ݂ ܡܬܪܗܒܐ ܗܘܬ ܝܕܥܬܿܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡܘܗܝ ܕܝܿܢܝܢ ܗܘܘܼ ܣܟ. ܐܝܟ ܕܗܼܢܘܢ ܟܕ ܡܬܥܪܩܠ ܣܘܕܗܘܢ ܡܢ ܩܢܛܗܘܢܼ. ܒܦܘܡܗܘܢ ܢܐܡܪܘܢ ܗܘܘ ܫܪܪܐܼ ܟܕ ܠܐ ܨܿܒܝܢ. ܘܡܢ ܝܬܝܪ ܒܿܥܐ ܗܘܐ ܣܗܕܐ ܠܚܘܝܒܗ ܕܡܬܩܛܪܓܢܐ. ܣܿܦܩ ܗܘܐ ܕܝܢ ܕܗܼܘ ܡܢ ܢܦܫܗ ܢܕܪܟ ܒܒܘܿܚܢܗܿ. ܕܐܝܢܘ ܚܝܿܒܐ ܘܐܝܢܘ ܙܟܿܝܐ. ܕܠܐ ܢܦܘܩ ܕܝܢܼܐ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܟܕ ܡܥܩܡܿ ܐܠܐܼ ܟܐܢܐܝܬ. ܐܝܟ ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܚܘܫܒܗܘܢ ܕܐܢܫܐ ܪܚܿܫ ܗܘܐ ܒܬܪܥܝܬܗܼ. ܗܟܢܐ ܩܿܐܡ ܗܘܐ ܒܒܨܬܗ ܥܠ ܟ̈ܣܝܬܗܘܢ ܕܢܕܥ ܫܪ̈ܝܪܬܐ. ܚܟܡܬܐ ܓܝܪ ܘܣܟܘܠܬܢܘܬܐ ܘܪܒܘܬ ܠܒܐ ܣܘܓܐܐ ܕܛܒܼ. ܐܬܼܝܗܒܬ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐܼ ܐܝܟ ܕܠܫܠܝܡܘܢ. ܠܝܬ ܗܘܐ ܓܝܪ ܣܟܐ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܟܐܢܘܬܗ܇ ܕܟܡܐ ܡܫܿܠܛܐܝܬ ܡܬܥܙܙܐ ܗܘܬ ܥܠ ܡܒܣܪ̈ܢܐܿ. ܕܡܬܿܥܫܢܝܢ ܗܘܘ ܕܢܥܼܘܠܘܢ ܒܒܨܝܪ̈ܐ ܒܪܡܘܬܗܘܢ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܟܝܠܐ ܠܥܘܬܪܐ ܕܒܣܝܡܘܬܗܿ. ܕܟܡܐ ܥܬܝܪܐܝܬ ܡܫܬܿܦܥܐ ܗܘܬܿ. ܥܠ ܡ̈ܣܟܢܝ ܒܦܓܪ ܘܒܪܘܚܿ. ܕܒܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܐܬܿܢܨܚܘ ܒܟܘܪܐ ܕܡܣܟܢܘܬܐ. ܒܟܐܢܘܬܗ ܓܝܪ ܘܒܡܪܚܡܢܘܬܗܼ݂ ܐܝܟ ܨܒܝܢ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܿܕܒܪ ܗܘܐܼ ܒܟܠ ܡܕܡ. ܡܘܫܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܚܪܢܐ ܐܦ ܗܼܘ ܒܕܪܗ ܘܒܙܒܢܗ. ܗܿܘ ܕܛܢܼܢܗ ܟܐܢܐ ܠܡܣܟܠܢܐ ܣܩܝܪ ܗܘܐ ܘܣܼܢܐܼ. ܘܡܟܝܟܘܬܗ ܕܦܘܪܫܢܐ ܠܫܒܗܪ̈ܢܐ ܒܣܼܝܐ ܗܘܬܼ ܘܫܼܝܛܐ. ܠܘ ܕܝܢ pb. 192 ܒܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܠܡܘܫܐ ܕܡܿܐ ܗܘܐܼ. ܐܠܐܼ ܒܟܠܡܕܡ ܕܡܿܝ ܒܗ. ܒܬܟ̈ܬܘܫܘܗܝ ܕܝܢ ܥܣܩ̈ܐ ܕܥܡ ܣܘܓܐܐ ܕܕܚ̈ܠܬܐܼ. ܠܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܐܬܿܕܡܝ ܗܘܐ. ܝܬܝܪܐܝܬܼ ܠܛܢܢܗ ܕܝܘܫܝܐ. ܐܦ ܠܗ ܓܝܪ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܢ ܡܪܗ ܐܝܟ ܕܠܝܫܘܥܼ. ܕܐܬܿܚܝܿܠ ܘܐܬܿܥܫܼܢ ܘܠܐ ܬܕܚܠ. ܡܛܠ ܕܥܡܟ ܐܢܐ ܠܡܥܕܪܘܬܟ. ܒܕܡܼܘܬܐ ܓܝܪ ܕܐܫܟܚܘܗܿ ܗܘܘ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܘܝܘܫܝܐ ܠܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ܆ ܕܒܟܠ ܝܥܪ̈ܝܢ ܕܚܢܦܘܬܐ ܡܣܬܿܬܐ ܗܘܬܼ. ܗܟܢܐ ܐܫܟܚܗܿ ܐܦ ܗܼܘ ܠܐܪܥܐ ܟܠܗܿ ܕܒܝܬ ܐܘܪ̈ܗܝܐܿ. ܕܒܟܠ ܝܥܪ̈ܝܢ ܕܚܛܝܼܬܐ ܥܒܿܝܛܐ ܗܘܬ. ܟܗܿܝܢ ܗܘܐ ܒܗܿ ܓܝܪ ܒܐܘܪܗܝܼ ܝܬܝܪܐܝܬܼ. ܝܠܘܦܢܐ ܒܝܼܫܐ ܕܒܪܕܝܨܢ. ܥܕܡܐ ܕܐܬܿܚܝܒ ܡܢܗ ܘܐܙܕܟܼܝ. ܩܿܕܡ ܗܘܐ ܓܝܪ ܗܼܘ ܒܪܕܝܨܢ ܠܝܛܐ ܒܨܢܝܥܘܬܗܼ. ܘܒܚܠܝܘܬܐ ܕܩ̈ܝܢܬܗ ܐܚܼܕ ܗܘܐ ܠܘܬܗܼ. ܠܟܠܗܘܢ ܪ̈ܘܪܒܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܕܒܗܘܢ ܚܠܦ ܫܘܪ̈ܐ ܚ̈ܣܝܢܐ ܢܣܬܿܬܪ ܗܘܐ. ܣܒܿܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܣܟܠܐ ܟܕ ܛܥܿܐ ܘܡܿܛܥܐ ܠܕܥܡܗܼ. ܕܒܚܝܠܐ ܬܚܿܘܒܐ ܕܥܕܝܪ̈ܐܿ. ܡܨܼܐ ܗܘܐ ܡܩܝܡ ܛܥܝܘܬܗ ܡܫܪܪܐܝܬ܀ ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܟܪܐ ܚܟܝܡܐ ܕܐܪ̈ܥܬܐ ܕܠܒܐ܆ ܠܘ ܕܢ݀ܥܘܕ ܡܢ ܐܪܥܗ ܙܝ̈ܙܢܐ ܡܥܘ̈ܟܢܐ ܘܢܫܒܘܩ ܚ̈ܛܐ ܪ̈ܒܝܢ ܐܬܟܿܫܪ ܒܠܚܘܕ: ܗܕܐ ܓܝܪ ܦܫܝܩܐ ܗܘܬܼ. ܐܠܐ ܕܠܗܘܢ ܠܙܝ̈ܙܢܐ ܢܫܚܠܦ ܗܘܐ ܠܚ̈ܛܐ ܐܬܿܚܦܛ ܒܚܟܝܡܘܬܗ. ܗܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗ݀ܝ ܕܐܦ ܐܠܨܐ ܗܘܬ. ܚܠܦ ܗܟܝܠ ܩܠܐ ܕܚܝܠܐ ܕܫܝܦܘܪ̈ܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܘܕܥܡܗ ܕܙܥܼܩܘ ܒܫܘܪ̈ܝ ܐܝܪܝܚܘ ܘܐܬܼܗܓܡܘ: ܘܚܼܪܒ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܘܐܚܼܪܡ ܩܢܝܢܗܘܢ ܠܡܪܝܐܼ. ܗܢܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܢܨܝܚܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐܼ. ܒܩܠܐ ܡܿܫܝܢܐ pb. 193 ܘܪܚܝܡܐ ܐܫܟܚ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܗܼ݂ ܕܠܒܝܬ ܟܢܘܫܬܗܘܢ ܢܣܬܘܪ ܫܠܝܐܝܬܼ. ܘܟܠܗ ܓܙܗܿ ܢܣܒܘܠ ܢܥܿܠ ܠܥܕܬܗ. ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܟܐܦ̈ܝܗܿ ܠܚܫܚܬܐ ܢܣܒ. ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܒ̈ܢܝܢܫܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠܝܗܘܢ: ܟܠܗܿ ܒܛܝܼܠܘܬܗ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬܼ. ܐܦܝܣ ܒܣܝܡܐܝܬ ܘܫܥܒܕ ܒܢܝܚܘܬܐ. ܘܐܦܢܝ ܠܫܪܪܗ ܫܪܝܪܐ ܕܥܕܬܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ. ܟܕ ܟܦܪܝܢ ܘܡܚܪܡܝܢ ܠܛܥܝܘܬܗܘܢܼ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܥܡܕ ܐܢܘܢ ܒܡܫܝܚܐ ܘܫܘܬܦ ܐܢܘܢ ܠܬܫܡܫܬܗ. ܘܒܗܕܐ ܕܡܼܘܬܐ ܚܼܣܢ ܒܝܘܠܦܢܗ ܣܘܓܐܐ ܕܕܚ̈ܠܬܐܼ. ܘܫܥܒܕ ܐܢܝܢ ܠܫܪܪܐ. ܘܐܠܦ̈ܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܕܗܪ̈ܛܝܩܘ ܐܥܡܕ ܒܡܫܝܚܐ ܒܟܠܗܝܢ ܫܿܢܝ ܟܗܢܘܬܗ. ܒܗ ܬܘܒ ܒܙܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܕܡܥܼܛܦ ܗܘܐܼ. ܐܬܼܡܨܝ ܕܢܫܥܒܕ ܠܫܪܪܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܪܝܡܬܐܼ ܐܦ ܠܐܪ̈ܝܢܐ. ܒܝܬ ܨܠܘܬܗܘܢ ܓܝܪ ܥܼܩܪ. ܘܠܗܘܢܼ ܩܿܪܒ ܠܘܬܗ. ܘܠܥܡܐ ܕܥܡܗܘܢܼ ܚܼܒܟ ܒܡܪܥܝܬܗ. ܟܕ ܝܗܒܝܢܢ ܐܟܚܕ ܫܘܒܚܐ ܫܼܘܝܐ ܠܚܕ ܟܝܢܐ ܬܠܬܐ ܩ̈ܢܘܡܝܢ ܕܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܀ ܥܠ ܕܒܝܬ ܡܪܩܝܘܢ ܕܝܼܢ ܐܦܠܐ ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܿܚܙܐ ܐܟܝܦܘܬܗ ܕܥܠܝܗܘܢ ܟܡܐ ܗܘܬ. ܠܗܢܐ ܗܟܝܠ ܫܘܬܚܢܐ ܣܪܝܐ ܕܚܿܠܕܝܬܐ ܕܛܥܝܘܬܗܘܢ ܕܡܪ̈ܩܝܘܢܐܼ݂ ܒܫܩܠܛܥܢܗ ܕܗܢܐ ܐܣܝܐ ܪܒܐ ܢܨܝܚ ܒܟܠ ܐܿܣܝ ܒܥܘܕܪܢ ܐܠܗܗܼ ܒܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܗܼ ܕܥܡܗܘܢ. ܐܫܼܪܝ ܒܗܘܢ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܚܠܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܪܒܘܠܐܼ. ܘܩܒܿܠܘܗܝ ܠܫܪܪܗ ܡܗܝܡܢܐܝܬܼ ܟܕ ܟܦܪܝܢ ܒܛܥܝܘܬܗܘܢ܀ ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܒܝܕ ܚܟܡܬܗ ܐܠܗܝܬܐܼ. ܕܐܦ ܠܡ̈ܢܝܢܝܐ ܫ̈ܢܝܐܼ ܢܝܬܿܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢܐ ܡܝܬܒܐ ܕܝܕܥܬܐ ܦܪܘܫܬܐ. ܐܘܕܝܘ pb. 194 ܗܟܝܠܼ ܐܝܟ ܕܨܒܼܐ. ܘܗܝܡܢܘ ܒܫܪܪܐ ܘܥܡܕܘ ܒܡܫܝܚܐ ܘܐܬܬܘܣܦܘ ܥܠ ܥܡܗ. ܠܛܥܝܘܬܐ ܬܘܒ ܡܫܿܟܪܬܐ ܘܡܫܠܡܢܘܬܐ ܛܡܐܬܐ ܕܒܪ̈ܒܢܘܪܝܢܐܼ. ܐܝܟܐ ܕܡܫܟܚ ܗܘܐܼ. ܠܕܝܪ̈ܬܐ ܫܿܕܐ ܗܘܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢܼ ܒܪ̈ܚܡܼܐ ܣܓ̈ܝܐܐ. ܣܓܝܐܐ ܗܝ ܓܝܪ ܫܛܝܘܬܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ. ܘܢܕܝܕ ܗܘ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܛܢܦܐ ܠܣܦܘ̈ܬܐ ܢܩ̈ܕܬܐ ܠܡܡܠܠܘܬܗ ܒܐܕ̈ܢܐ ܕܟ̈ܝܬܐ. ܘܡܛܠܗܢܐ ܐܦ ܡܬܿܚܡ ܗܘܐ ܠܗܘܢܼ. ܕܒܐܘܚܕܢܗ ܠܥܠܡܼ ܠܐ ܢܫܬܟܚܘܢ܀ ܨܝܕ ܥܘ̈ܕܝܐ ܕܝܢ ܘܙܕܘܩ̈ܝܐ ܕܗܪ̈ܛܝܩܘ: ܕܦܼܪܫܘ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܚܘܠܛܢܐ ܕܥܕܬܐ ܐܝܟ ܡܚܪ̈ܡܝ ܡܢ ܫܪܪܐ: ܘܐܘܠܕܘ ܠܩܢܘܡܗܘܢ ܟܗܢܘܬܐ ܫܩܿܪܬܐ ܒܕܡܼܘܬܐ ܕܫܪܝܪܬܐ: ܟܕ ܫܿܓܝܢ ܒܬܪ ܒܼܕܝܐ ܕܓ̈ܠܝܘܢܐ ܘܣܡܼܝܢ ܡܢ ܩܘܫܬܐܼ. ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܬܿܚܫܚ ܠܘܬܗܘܢ ܗܢܐ ܪܥܝܐ ܫܪܝܪܐ ܫܩܝܠ ܛܥܢܐ ܕܡܪܥܝܬܗ. ܟܢܘܫܬܗܘܢܼ ܒܕܿܪ. ܘܠܗܝܟܠܗܘܢ ܕܨܒܿܬܘ ܗܘܘܼ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܥܒܼܕ ܐܢܘܢ. ܘܛܪܕ ܐܢܘܢ ܡܢܗܼ. ܘܐܥܡܪ ܚܠܦܝܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܒ̈ܢܝ ܐܪܙܢ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܬܒܘ ܡܢܗܘܢܼ ܫܘܬܦ ܒܓܙܪܗ. ܒܗܿ ܬܘܒ ܒܕܡܼܘܬܐ ܚܿܘܝ ܐܟܝܦܘܬܗܼ ܐܦ ܥܠ ܡܨ̈ܠܝܢܐ ܗܪ̈ܛܝܩܘ. ܠܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܩܿܪܒ ܠܘܬܗ ܘܐܦܝܣ ܒܡܫܝܚܐܼ. ܘܩܒܿܠܘ ܚܕܝܐܝܬ ܟܕ ܟܦܪܝܢ ܒܛܥܝܘܬܗܘܢ܀ ܐܬܿܚܦܛ ܬܘܒ ܕܢܡܿܪܐܼ ܒܪ̈ܚܼܡܝ ܐܒܐ ܕܒܫܡܝܐ ܗܢܐ ܪܥܝܐ ܫܪܝܪܐ. ܐܝܟ ܚܘܒܗ ܓܡܝܪܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܘܫܘܝܐܝܬ ܒܛܝܠܘܬܗ ܕܥܠ ܛܿܒ̈ܐ ܘܥܠ ܒܝܼܫ̈ܐܼ ܒܥܒ̈ܕܐ ܡܚܿܘܐ ܗܘܐ. ܘܡܛܠܗܢܐ ܠܐ ܐܗܡܝܼ ܐܦܠܐ ܡܢ ܥܡܐ ܥܛܠܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ. ܐܠܐ ܒܟܠ ܙܒܢ ܫܩܠ ܛܥܢܗ ܡܝܬܪܐ pb. 195 ܕܥܠܝܗܘܢܼ ܒܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܙܕܩ̈ܬܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܓܠܼܙ ܐܢܘܢܼ ܐܠܐܼ ܐܦ ܪܘܫܡܐ ܕܚ̈ܝܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢܗܘܢܼ. ܕܢܩܿܒܠܘܢ ܒܟܠ ܫܢܐ ܚܕܝܐܝܬ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܗܘܘܿ. ܡܢ ܡܪܬܝܢܘܬܗ ܐܡܝܢܬܐ ܕܠܘܬܗܘ.ܢ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܒܣܟܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܪܒܘܠܐ: ܓܐܪ̈ܐ ܘܩܫ̈ܬܬܐ ܕܣܢܐܘ̈ܗܝ ܕܫܪܪܐ ܬܒܿܪ ܗܘܐ: ܘܙܟܼܐ ܠܒܥܠܕܒܒܐ ܕܩܘܫܬܐ ܒܝܕ ܙܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܚܝܕ ܗܘܐ: ܘܒܝܕ ܕܩܿܦܚ ܒܕܘܫܐ ܕܫܪܪܗ ܟܠܗܝܢ ܡܘ̈ܥܝܬܐ ܕܛܘܥܝܝ: ܘܟܿܦܪ ܒܣܡܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܫܘ̈ܡܬܐ ܢܕܝ̈ܕܬܐ ܕܓܘ̈ܕܦܝܗܘܢ ܕܟܦܘܪ̈ܐ: ܘܥܒܕܿ ܠܟܠܗܿ ܡܪܥܝܬܗ ܚܕ ܓܘܼܫܡܐ ܫܠܡܼܐ ܕܒܪܢܫܐ ܓܡܝܪܐ: ܘܩܼܪܒ ܡܟܝܠ ܕܢܒܼܗܠ ܩܠܝܠ ܘܢܬܢܼܝܚ ܥܠ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܕܐܥܕܝ ܒܩܪ̈ܒܘܗܝ ܕܥܡ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܛܥ̈ܝܐܼ. ܐܩܿܦ ܕܢܐܨܦ ܒܠܚܘܕ ܕܢܦܫܗ ܘܕܒ̈ܢܝ ܒܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ܇ ܒܐܝܠܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܓܡܝܪ̈ܢ. ܟܕ ܡܙܗܿܪ ܘܡܪܬܐ ܘܡܚܿܦܛܼ. ܕܝܘܬܪ̈ܢܐ ܠܡ ܫܡ̈ܝܢܐܼ ܡܢ ܥܿܒ̈ܕܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܐܠܨܐ ܕܢܬܬܓܪ ܥܕ ܐܝܬܝܢ ܒܥܠܡܐܼ. ܕܗܼܘ ܢܫܬܼܟܚ ܠܢ ܠܚܪܬܐ ܛܒܬܐ ܗܿܕܝܐ ܫܪܝܪܐܿ. ܕܢܡܿܢܥ ܒܗ ܠܒܝܒܐܝܬ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܀ ܟܕ ܗܟܝܠ ܒܗܠܝܢ ܡܿܪܬܐ ܗܘܐ ܘܪܕܿܐ: ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܐܟܘܬܗܝܢ ܡܿܛܢ ܗܘܐ ܒܥܿܒ̈ܕܐ ܘܒܡ̈ܠܐܼ݂ ܥܩܪܐ ܚܕ ܡܪܝܪܐ ܗܿܘ ܕܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܫܪ̈ܝܪܐ ܕܝܠܦܘܗܝ: ܕܢܘܪܐ ܕܪܓܬܐ ܐܟܼܠܬ ܥܘ̈ܦܝ ܥܠܝܡܘܬܗܼ. ܥܕܡܐ ܕܣܐܼܒ ܘܥܬܼܩ ܘܐܬܚܿܒܠ ܒܡܘܬܐܿ. ܘܪܒܼܚ ܦܓܪܗ ܡܦܢܩܿܐ ܘܗܘܼܐ ܙܒܠܐ ܒܐܪܥܐ܀ ܡܢܗ ܗܟܝܠ ܕܗܢܐܼ. pb. 196 ܐܪܚܼܫܬ ܪܘܚܐ ܕܫܘܩܪܐ ܢܒܼܓܐ ܚܕ ܠܝܛܐܼ. ܢܣܛܪܝܣ ܬܠܡܝܕܗ ܒܝܼܫܐ ܕܗܢܐ ܬܐܕܘܪܘܣܼ. ܘܝܗܼܒ ܒܦܘܡܗ ܦܐܪ̈ܐ ܩܛܘ̈ܠܐ ܡܣ̈ܡܝ ܒܡܘܬܐ ܟܣܝܐ. ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܩܿܡ ܗܘܐ ܩܒܿܠ ܙܪܥܐ ܠܝܛܐ ܡܢ ܝܘܠܦܢܗ ܕܗܿܘܼ ܘܡܢ ܥܢܝܢܐ ܕܥܡܗ. ܘܒܗܝܿ ܕܡܿܩܦܚ ܗܘܐ ܠܕܚܠܬܐ ܐܢܫܝܬܐܼ݂ ܚܢܝܩ ܗܘܐ ܒܐܪܥܐ ܕܠܒܗ ܒܝܼܫܐܼ ܘܡܟܣܿܝ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܒܚܕܐ ܡܢ ܥ̈ܠܠܢ ܚܼܛܦ ܠܢܦܫܗ ܟܘܪܣܝܐ ܡܿܥܠܝܐ ܕܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐܼ. ܐܣܒܼܪ ܠܗ ܣܟܠܐ ܟܕ ܛܥܿܐ ܒܪܡܘܬܗ܆ ܕܒܚܝܠܐ ܩܫܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ: ܘܒܡܥܕܪܢܘܬܗܘܢ ܕܪ̈ܘܪܒܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐܼ. ܠܟܠܢܫ ܠܘܬ ܓܘܕܦܗܼ ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܗܼܦܟ ܗܘܐ. ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܐܫܝܚ ܕܢܡܠܠ ܛܠܘܡܝܐ ܥܠ ܡܪܝܡܐ݂ܿ ܘܥܫܘܩܝܐ ܢܥܠ ܥܠ ܝܠܕܬܗ܀ ܙܐܥ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܦܢ ܕܐܬܥܗܿܕ ܓܘ̈ܕܦܘܗܝܿ. ܕܗܿܘ ܕܐܡܪܚ ܠܡܐܡܪ܇ ܕܡܪܝܡ ܠܡ ܛܘܒܢܝܬܐ ܠܘ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܗܝ܇ ܐܠܐ ܝܠܼܕܬ ܒܪܢܫܐ. ܐܢ ܠܡ ܓܝܪ ܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܒܪܐ ܗܝܼ. ܐܦ ܐܠܫܒܥܼ ܝܠܕܬ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܘܠܐ ܙܥ ܒܡܒܣܪܢܘܬܐ ܕܠܒܗ ܡܪܘܪܐ ܐܦܢ ܕܢܒܗܬ ܡܢ ܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ ܕܐܡܼܪ܇ ܕܫܕܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܘܗܘܼܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐܿ. ܘܗܘܐ ܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ. ܐܠܐ ܐܓܡܼܕ ܒܫܘܥܠܝܗܼ. ܕܥܡܘܪܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܢܬܠ ܠܒܪܐ ܒܝܫܘܥܼ. ܐܝܟ ܕܠܪܘܚܐ ܒܝܘܚܢܢ. ܘܬܘܒ ܠܡ ܕܗܿܘ ܥܼܒܕܐ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܐܢܬܬܐܼ݂ ܗܼܘ ܚܫ ܐܝܟ ܟܝܢܗ ܐܝܠܝܢ ܕܥܼܪܨ ܥܠܘܗܝ. ܘܒܪܐ ܠܡ ܕܫܼܪܐ ܒܗܼ ܣܥܼܪ ܐܬܘ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܼܐ. ܕܠܐ ܕܝܢ ܢܘܣܦ ܠܡܬܼܢܐ ܛܥܝܘܬܗ ܕܗܿܘ ܡܚܪܡܐܼ݂ ܣ̈ܦܩܢ ܗܠܝܢ ܕܢܘ̈ܕܥܢ pb. 197 ܠܣܟܘ̈ܠܬܢܐ ܪܒܘܬܐ ܕܪܘܫܥܗ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܗܿܠ ܥܠ ܚܝ̈ܘܗܝܼ. ܐܝܟ ܕܢܚܨܦ ܢܚܘܐ ܒܦܘܪܫܢܐ ܕܡ̈ܠܘܗܝܼ. ܬܪ̈ܝܢ ܒ̈ܢܝܢ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܚܕ ܕܟܝܢܐܼ ܘܚܕ ܕܛܝܒܘܬܐ܀ ܟܕ ܐܬܘ ܗܟܝܠ ܠܡܫܡܥܬܗ ܕܗܢܐ ܚܣܝܐ: ܗܠܝܢ ܓܘ̈ܕܦܐ ܕܡܠܠ ܗܘܐ ܡܪܘܕܐܼ݂ ܐܬܓܼܢܚ ܠܒܗ ܒܕܚܠܬܐܼ ܘܐܬܙܝܥ. ܩܿܕܡ ܓܝܪ ܐܕܪܟ ܒܚܟܡܬ ܐܠܗܐ ܕܒܗܼ. ܕܐܝܢܐ ܢܟܝܢܐ ܣܢܝܐ ܥܿܐܠ ܥܠ ܡܪܥܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܩܠܝܠܐܝܬ܇ ܒܝܕ ܗܿܘ ܥܿܠܢܐ ܕܒܗܬܬܐ. ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܐܿܩܦ ܗܘܐ ܗܼܘ ܠܡܡܠܠܘܿ. ܥܠ ܛܥܝܘܬܗ ܕܗܘܿ. ܟܕ ܡܚܿܘܐ ܗܘܐ ܡ̈ܠܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܥܒܿܕܐܼ. ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܟ̈ܬܒܐ ܐܠܗ̈ܝܐ. ܕܡܪܝܡ ܠܡ ܩܕܝܫܬܐܼ݂ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܗܝܼ ܫܪܝܪܐܝܬ. ܗܐ ܠܡ ܓܝܪ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܩܿܪܐܼ݂ ܕܒܬܘܠܬܐ ܬܒܼ̰ܛܢ ܘܬܐܠܕ ܒܪܐܼ. ܘܢܩܪܘܢ ܫܡܗܼ ܥܡܢܘܐܝܠ. ܕܡܬܬܪܓܡ ܥܡܢ ܐܠܗܢ. ܘܗܐ ܐܪܡܝܐ ܡܟܪܙ܆ ܕܐܠܗܢ ܒܐܪܥܐ ܐܬܚܙܝܼ ܘܥܡ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܐܬܗܿܦܟ. ܘܗܐ ܫܠܝܚܐ ܦܘܠܘܣ ܡܚܿܬܡ ܥܠ ܡ̈ܠܝܗܘܢ ܕܢܒ̈ܝܐ܆ ܘܡܘܕܥ ܐܝܼܠܝܕܘܬܐ ܕܡܪܗ ܕܗܘܼܬ ܒܒܣܪ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܒܝܬ ܕܘܝܕ. ܘܐܬܝܕܥܼ ܕܗܼܘܝܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܗܐ ܝܘܚܢܢ ܡܦܫܿܩ ܒܣܒܪܬܗܼ. ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܼܐܼ ܘܐܿܓܢ ܒܢ. ܘܚܼܙܝܢ ܠܡ ܫܘܒܚܗ ܫܘܒܚܐ ܐܝܟ ܕܝܚܝܕܐ ܕܡܢ ܐܒܐ. ܗܼܘ ܓܝܪ ܐܡܼܪ ܗܘܐܼ. ܕܒܪܫܝܬܼ ܐܼܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ. ܘܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܼܐܼ. ܟܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܟܝܢܗ ܚܣ. ܐܠܐ ܢܣܼܒ ܕܡܼܘܬܐ ܕܥܒܼܕܐ ܗܿܘ ܡܪܐ ܟܠܼ. ܒܕܗܘܼܐ ܒܪܢܫܐ ܓܡܝܪܐ. ܟܕܠܐ ܐܘܒܕ ܗܿܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܢܛܝܪܐ ܝܚܝܕܝܘܬܐ ܕܐܠܗܘܬܗܼ ܘܕܐܢܫܘܬܗ. ܘܚܕ ܗܘ ܟܝܢܐ pb. 198 ܘܩܢܘܡܐ ܕܒܪܐ ܡܬܘܡܝܐܼ݂ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܬܿܓܫܡ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܦ ܚܫ ܒܒܣܪ ܒܨܒܝܢܗ܇ ܗܘܿ ܕܕܢܚܫ ܟܝܢܐܝܬ ܠܝܬ ܠܗ. ܡܛܠܗܢܐ ܡܝܬ ܒܦܓܪ ܘܚܝܐ ܒܪܘܚܼ. ܘܣܒܿܪ ܠܢܦܫ̈ܬܐ ܕܒܫܝܘܠ ܐܚ̈ܝܕܢ ܗܘܝ. ܘܗܝܕܝܢ ܩܡ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܒܘܗܝ ܘܣܼܠܩ ܠܫܡܝܐܿ. ܐܬܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܡܬܘܡ ܘܠܥܠܡ. ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܓܐܪ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܐ ܕܡܢ ܩܫܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗܼ. ܐܒܘܢ ܛܘܒܢܐ ܡܬܼܚ ܗܘܐ ܘܫܼܕܐ. ܒܝܕ ܝܬܪܐ ܚܝܨܐ ܕܠܫܢܗ ܫܪܝܪܐ. ܐܦܢ ܒܐܕ̈ܢܝ ܥܡܐ ܕܠܐ ܟܐܒܐ ܥܒܪܝܢ ܗܘܘ ܘܡܒܿܢܝܼܢ. ܐܠܐ ܠܠܒܗ ܕܗܿܘ ܕܠܩܘܒܠܐ ܢܩܿܫܝܢ ܗܘܘ ܕܢܚܿܫܘܢܝܗܝܼ ܘܢܬܬܘܐ. ܒܗ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗܘܿ܆ ܩܪܬܗ ܗܘܬ ܥܠܼـܠܐ ܫܦܝܪܬܐ ܕܐܦ ܠܬܡܢ ܢܬܥܿܠܐ ܗܘܐ. ܘܐܟܿܣܼ ܓܠܝܐܝܬ ܛܥܝܘܬܗ ܥܬܝܩܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܚܕܬܐ. ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܡܼܕܗܒ ܗܘܐ ܒܟܗܢܘܬܐ݂ܿ ܗܼܘ ܗܢܐ ܟܣܦܐ ܡܣܠܝܐ. ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܢܦܝܼܚ ܗܘܐ ܠܚܘܬܪܐ ܕܫܘܒܗܪܐ: ܘܝܬܿܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܪܡܿܐ ܕܫܘܠܛܢܐܼ݂ ܐܦ̈ܝܢ ܠܘܩܒܠ ܐܦ̈ܝܢ ܠܥܝܢ ܥܕܬܐ ܟܘܠܗܿ ܟܕ ܟܢܝܫܐܼ݂ ܒܩܠܐ ܪܡܿܐ ܕܠܐ ܟܘܚܕ ܐܟܪܙ ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܠܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܟܕ ܡܬܿܪܨ ܡܥܩܡܿܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܟܕܒܐ ܕܗܘܿ܆ ܒܬܘܕܝܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܕܝܠܗ. ܥܬܝܕܝܢ ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܦܝܣܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܘܡܛܠ ܥܘܕܪܢܐ ܕܟܠܢܫܼ. ܐܦ ܕܢܟܬܒܝܘܗܝ ܡܢ ܒܬܪ ܡܐܡܪܢ ܕܥܠܘܗܝܿ. ܫܪܒܐ ܗܿܘ ܕܡܠܠ ܛܘܒܢܐ ܒܐܕ̈ܢܘܗܝ ܕܛܪܘܢܐ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܠܝܣ. ܐܝܟ ܕܬܬܼܚܙܐ ܒܓܠܝܐ ܠܟܠܢܫ ܘܬܬܗܝܡܼܢ. ܕܐܝܕܐ ܦܪܗܣܝܐ ܪܒܬܐ ܩܢܼܝܐ ܗܘܬ ܡܠܬܗ ܡܫܠܛܐܝܬܿ. ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܬܐܪܬܗ pb. 199 ܕܟܝܬܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܗܡܝ ܗܘܐ ܡܢ ܕܢܓܠܼܐ ܛܥܝܘܬܗ ܕܗܘ܇ ܘܢܘܕܥ ܫܪܪܗ ܕܝܠܗ ܐܦ ܠܡ̈ܠܟܐ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܘܪ̈ܚܿܡܝ ܠܡܫܝܚܐ. ܘܠܪ̈ܘܪܒܢܐ ܟܠܗܘܢ ܕܡܠܟܐ ܐܚ̈ܝܕܝ ܫܘܠܛܢܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܟ ܡܠܐܟ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܝܟ ܐܚܪܝܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐܼ. ܗܟܢܐ ܒܕܚܠܬܐܼ ܘܒܚܘܒܐ ܩܒܿܠܘܗܝ. ܘܒܐܝܩܪܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܡܢ ܪܬܚܐ ܕܚܘܒܗܘܢ ܕܠܘܬܗܼ. ܡܚܼܨܦܝܢ ܗܘܘ ܚܒܝܒܐܝܬ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܠܡܢܫܿܩܘ ܐܝ̈ܕܘܗܝܿ. ܐܝܟ ܕܢܬܒܪܟܘܢ ܡܢܗ ܘܢܐܬܪܘܢ. ܗܼܘ ܓܝܪ ܛܒܼܐ ܫܦܝܪܐ ܕܡܝܬܪܘܬܗ ܕܒܐܠܗܐܼ. ܐܦ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܡܿܓܪܓ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܥܿܒ̈ܕܐ ܛܿܒ̈ܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܼܢ. ܗܼܢܘܢ ܘܕܣܿܓܝ ܡܢܗܘܢ ܡܒܥܼܕܝܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܥܠܝܬܿܐ ܕܪܗܘܡܐܼ. ܐܠܦ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܕܗܒܐ ܫܕܪܘ ܠܗ ܠܦܘܪܢܣܐ ܕܡ̈ܣܟܢܐ. ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܢܩܝܦܘܬܐ ܩܪܝܒܬܐ ܕܚܙܝܬܗ ܡܠܝܬ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܘܥܢܝܢܗ ܐܪܓܝܓܐ ܕܥܡܗܘܢܿ. ܠܟܠ ܛܿܒ̈ܢ ܢܚܿܦܛ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܒܡܪܬܝܢܘܬܗ. ܘܗܢܐ ܕܡܢ ܪܘܚܩܐ ܐܫܬܿܕܪ ܠܗ ܕܗܒܐ ܘܩܒܿܠ ܚܕܝܐܝܬܼ. ܟܕ ܩܿܪܒܘ ܠܗ ܗܼܢܘܢ ܒܩܢܘܡܗܘܢ ܡ̈ܠܟܐ ܘܡܝܩܪ̈ܐ: ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܥܡ ܚܫ̈ܠܬܐ ܘܠܒ̈ܘܫܐ: ܘܒܥܘ ܡܢܗ ܕܢܩܿܒܠ ܩܘܪܒܢܗܘܢܼ. ܩܿܢܛ ܗܘܐܼ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܕܟܕ ܛܒ ܓܠܼܝܢ ܐܢܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܥܒܕܘܢܝ ܕܐܣܩ ܠܗܪܟܐܼ. ܕܠܡܐ ܬܣܬܼܒܪ ܠܗܘܢ ܕܐܣܟܡܐ ܫܐܝܠܐ ܒܥܿܝܬ ܠܝ ܕܒܗ ܐܬܚܼܙܐ ܠܗܘܢܿ. ܘܐܣܒ ܡܢܗܘܢ ܡܘܗܒܬܐ. ܒܗܿ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܕܡܢ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܐܬܒܼܣܪ ܒܡܕܡ: ܘܠܐ ܡܼܫܟܢ ܚܐܪܘܬܗ ܣܟܼ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܝܩܼܪ ܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢܼ ܘܐܬܗܝܡܢ܀ ܀ ܒܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܩܕܡܢ pb. 200 ܐܡܪ̈ܢܼ. ܐܿܟܣ ܠܢܣܛܪܝܣܼ ܘܦܪܣܝ ܠܛܥܝܘܬܗ. ܘܣܗܿܕ ܠܥܡܐ ܡܢܗ. ܘܚܿܘܝ ܠܗܝܡܢܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܫܪܪܐ. ܘܐܦܝܣ ܠܡ̈ܠܟܐܼ ܘܢܗܿܪ ܒܫܪܪܗ. ܘܒܿܢܝ ܠܪ̈ܘܪܒܢܐܼ ܘܫܿܪܪ ܒܝܘܠܦܢܗ. ܘܥܕܿܪ ܫܦܝܥܐܝܬ ܒܡ̈ܠܐ ܘܒܥܿܒ̈ܕܐܿ. ܠܟܠܗܘܢ ܕܚܙܐܘܗܝ ܒܡ̈ܕܝܢܬܐ ܕܥܒܼܪ ܥܠܝܗܝܢ ܟܕ ܣܠܿܩ ܘܢܚܿܬ. ܥܕܡܐ ܕܡܿܢܥ ܒܪ̈ܚܡܼܐ ܠܡܕܝܢܬܗ܀܀ ܩܿܘܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܼܘܼ. ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܡܩܼܪܒ ܗܘܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܥܡܗ ܕܗܿܘ ܪܘܫܥܐ ܫܪܘܝܐ ܥܕܡܐ ܕܗܿܘ ܪܥܝܐ ܛܒܿܐ ܕܚܫ ܚܠܦ ܥܢܗ܇ ܐܬܬܥܝܪ ܥܠܘܗܝ ܒܕܝܢܼܐ ܬܪܝܨܐܿ. ܒܝܕ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܘܩ̈ܕܝܫܐ ܐܦܣ̈ܩܦܐ ܬܝܡ̈ܢܝܐ ܘܡܥܪ̈ܒܝܐܿ. ܗܿܢܘܢ ܕܒܡܕܒܿܪܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐܿ. ܦܣܩܘ ܫܕܐܘܗܝ ܡܢ ܕܪܓܐ ܕܟܗܢܘܬܐ. ܟܕ ܢܛܝܪ ܠܕܝܢܼܐ ܟܐܢܐ ܕܐܠܗܐܿ. ܕܒܗ ܢܬܠ ܦܬܓܡܐ ܥܡ ܗܿܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܫܠܡܝܢ ܠܗ܀܀܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܒܬܫܥܝܬܐ ܐܪܝܟܬܐ ܐܚܘܐ ܩܪܒܗ ܕܐܒܘܢ ܕܠܘܩܒܠ ܗܕܐ ܛܥܝܘܬܐ: ܐܘ ܒܡ̈ܠܐ ܬܘܒ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܐܒܿܕܩܬܟܬܘܫܗ ܕܛܘܒܢܐ ܕܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܥܕܬܐܼ. ܣ̈ܦܩܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫܬ ܐܓܪ̈ܢ ܕܟܬܼܒ ܠܟܗ̈ܢܐ ܘܠܡ̈ܠܟܐ ܘܠܪܘܪ̈ܒܢܐ ܘܠܕܝܪ̈ܝܐ. ܗܠܝܢ ܕܐܢ ܡܥܕܪܐ ܛܝܒܘܬܐܼ. ܥܡܠܝܢ ܚܢܢ ܕܢܦܫܩ ܐܢ̈ܝܢ ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐܼ. ܐܝܟ ܕܗܼܢܝܢ ܢܘ̈ܕܥܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܦܓܥܝܢ ܒܗܝܼܢ. ܕܐܝܟܢܐ ܛܢܢܗ ܐܠܗܝܐܿ. ܐܝܟ ܕܒܢܘܪܐ ܝܩܿܕ ܗܘܐ ܘܡܬܓܘܙܠ. ܒܪ ܗܝܡܢܘܬܗ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܦܘܠܘܣ ܒܣܒܪܗ ܘܒܚܘܒܗ. ܐܦܢ ܓܝܪ ܕܢܬܚܪܡ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܚܠܦ ܐܚ̈ܘܗܝ ܘܐܚ̈ܝܢܘܗܝ ܕܒܒܣܪ ܐܝܟ ܫܠܝܚܐ ܠܐ ܨܿܠܝܼ. ܐܠܐ ܕܢܬܼܕܒܚ ܡܛܠ ܝܫܘܥ ܚܠܦ ܐܚ̈ܘܗܝ ܘܐܚ̈ܝܢܘܗܝ pb. 201 ܕܒܪܘܚܼ. ܪܒܘ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܠܘ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܐܠܝܨ ܗܘܐ. ܘܕܗܕܐ ܠܡܗܘܐ ܒܓܠܝܐܼ݂ ܐܝܕܐ ܙܒܢܐܼ ܠܐ ܝܗܼܒ ܠܗ. ܒܚܫܐ ܕܨܒܝܢܐ ܘܒܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܚܘܝ ܒܩܢܘܡܗܼ. ܒܚ̈ܫܐ ܕܨܠܝܒܐ ܐܡ̈ܝܢܐܼ. ܝܘ̈ܡܝ ܚܝ̈ܘܗܝ ܐܦܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܠܘ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܒܗܠܝܢ ܠܦܘܠܘܣ ܐܬܿܕܡܝ ܗܘܐܼ݂ ܐܠܐܼ ܐܦ ܠܡܘܗܒܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܬܼܓܥܠܬ ܠܗ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ ܕܩܕܡܘܗܝ ܕܢܐܨܦ ܕܡ̈ܣܟܢܐܼ. ܐܬܼܒܛܠ ܠܗܼ ܕܐܦ ܗܼܝ ܗܕܐ ܢܥܒܕܝܗܿ. ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܗܼܘ ܥܡ ܦܘܠܘܣ ܡܢܗܘܢ ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܩܒܠܗ ܗܘܐ ܠܦܘܩܕܢܐ ܗܢܐ ܕܢܐܨܦ ܕܡ̈ܣܟܢܐܼ. ܗܟܢܐ ܚܦܝܛܐܝܬ ܠܗ ܢܛܿܪ ܗܘܐ. ܡܢܼܘ ܓܝܪ ܡܫܟܚ ܕܢܫܬܿܥܐ ܥܠ ܒܛܝܠܘܬܗ ܣܓܝܐܬܐ ܕܚܠܦ ܦܘܪܢܣܐ ܕܡܣ̈ܟܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܝܬܝܪܐܝܬܼ ܥܠ ܪܚܡܬܐ ܡܥܠܝܬܐ ܕܠܘܬ ܡ̈ܣܟܢܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܩܢܼܐ ܗܘܐ. ܒܚܕ ܚܕ ܓܝܪ ܡܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܡܫܘ̈ܚܕܐ ܕܕܝܪ̈ܬܗܘܢ ܕܐܢܫܐ ܚ̈ܣܝܐ ܕܚܝܼܘ ܒܚܒܝܫܘܬܐ ܬܩܢܐܝܬ: ܗܿܢܘܢ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗܘܢ ܗܘܘ ܓܪ̈ܡܝܗܘܢ ܪܝܚܐ ܒܣܝܡܐ ܒܡܫܝܚܐܼ. ܟܘܪܚܐ ܡܫܘܚܕܐ ܡܢ ܡܠܬܗ ܡܬܼܩܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗܼ. ܕܟܘܠ ܐܡܬܝ ܕܐܿܙܠ ܗܘܐ ܕܢܣܥܘܪ ܐܢܘܢ: ܘܕܢܬܥܕܪ ܒܗܝܡܢܘܬܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܟܼܒܘ ܒܫܠܡܐ: ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܢܥܕܪ ܒܡܪܬܝܢܘܬܗ ܠܒܢ̈ܝܗܘܢܼ. ܒܗ ܢܗܘܐܫܿܪܐ ܒܫܠܝܐܼ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܕܢܬܐܡܢ ܒܨܠܘܬܐ ܡܩܿܒܠܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐܼ. ܘܬܼܗܢܝܘܗܝ ܨܠܘܬܗ. ܟܕ ܗܟܝܠ ܣܓܝܐܝܢ ܗܘܘ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܕܙܕܩ̈ܬܗ: ܘܣܼܒܝܣܝܢ ܥܠ ܟܠܢܫ ܒܟܠ ܙܒ̈ܢܝܼܢ. ܐܠܐܼ ܐܦ ܕܢܢܿܩܐ ܦܪܘܫܐܝܬ ܕܒܚܐ ܕܩܢܘܡܗ ܠܡܫܝܚܐ ܚܠܦ ܟܠܢܫ ܪܓܝܓ ܗܘܐ. ܘܐܝܟ ܪܓܬܐ pb. 202 ܕܨܒܝܢܗ ܛܒܿܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܠܘܬ ܟܠܢܫܼ. ܬܪܣܝ ܡܢ ܕܡܪܗ ܠܡܣܟ̈ܢܐ ܟܢܘ̈ܬܗ ܟܡܐ ܕܚܝܼܐ ܒܥܠܡܐܼ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ. ܫܒܼܩ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗܼ ܝܪܬܘܬܐ ܛܒܬܐ ܕܨܠܘܬܐ. ܘܐܓܥܠ ܐܢܘܢ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܡܐ ܕܟܼܠ. ܕܡܢܗܼ ܢܬܦܪܢܣܘܢ ܟܠ ܝܘܡ ܚܫܚܬܐ ܕܣܘ̈ܢܩܢܝܗܘܢ. ܒܗܿܝ ܓܝܪ ܕܢܘܪܐ ܕܪܚܡܼܬܗ ܒܠܒܘ̈ܬܗܘܢ ܚܝܐ ܗܝ ܘܢܛܝܪܐܼ. ܐܦ ܥܘܗܕܢܐ ܪܓܝܓܐ ܕܫܡܗ ܚܒܝܒܐ ܕܪܒܘܠܐܿ. ܬܘܪܣܝܗܿ ܘܓܘܙܠܗܿ ܠܢܘܪܐ ܕܚܘܒܗ ܕܒܠܒܘ̈ܬܗܘܢ. ܡܛܠܗܢܐ ܟܠܗܘܢ ܨܪ̈ܝܟܐܼ. ܐܝܟ ܕܒܡܠܘܐܐ ܛܒܿܐ ܡܬܬܓܪܝܢ ܒܗܿ. ܒܫܡܐ ܛܒܿܐ ܣܘܢܩܢܐ ܕܐܘܠܨܢܗܘܢ. ܡܚܕܐ ܓܝܪ ܕܫܡܥܝܢ ܪ̈ܚܡܿܘܗܝ ܫܡܗ ܐܪܓܝܓܐ ܕܪܒܘܠܐܼ. ܡܬܓܘܙܠ ܚܘܼܒܗ ܒܠܒܘ̈ܬܗܘܢܼ. ܘܪܬܚܝܢ ܪ̈ܚܡܼܝܗܘܢܼ ܘܝܗܒܝܢ ܙܕܩ̈ܬܐܼ ܘܚܿܕܐ ܢܣܘܒܐܿ ܘܡܬܿܥܕܪ ܝܗܿܘܒܐܼ ܘܡܫܬܿܒܚ ܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܢܛܝܪ ܦܘܠܚܢܗ ܕܐܒܘܢ ܪܒܘܠܐܿ. ܐܦ ܚܠܦ ܗܕܐ ܠܘܬ ܡܪܗ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܝܪܐ ܒܡܗ̈ܝܡܢܐܿ. ܕܛܘܒ ܠܥܼܒܕܐ ܕܢܫܬܿܒܚ ܫܡܐ ܕܡܪܗ ܡܛܠܬܗ. ܡܢܗܿ ܕܝܢ ܕܪܚܡܬ ܡܣ̈ܟܢܐ ܕܒܢܦܫܗ ܩܼܢܐ ܗܘܐܼ. ܫܘܚܠܦܐ ܡܝܬܪܐ ܣܥܼܪ ܒܟܣܢܕܟܝܢ ܕܡܕܝܢܬܗ. ܗܿܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܒܫܡܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗ ܗܘܬܼ. ܘܠܐ ܒܥܿܒܕܐ. ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ ܫܿܘܐ ܫܪܝܪܐܝܬܼ. ܘܠܩܘܠܣܗ ܕܝܠܗ ܚܿܫܚ ܘܿܠܝܐܝܬ. ܦܼܪܫ ܠܗܿ ܓܝܪ ܩܘܪ̈ܝܐ ܝܕܝܥ̈ܬܐ ܡܢ ܢܟ̈ܣܐ ܕܥܕܬܗܼ. ܕܡܢ ܥ̈ܠܠܬܗܝܼܢ ܚܫܚܬܐ ܕܢܦܩܬܗܿ ܬܬܡܿܠܐ ܗܘܬ. ܘܐܬܼܦܬܚ ܬܪܥܐ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܕܢܘܪܬܘܢܗܿ ܢܟܣ̈ܐ ܘܩ̈ܢܝܢܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܠܦܐ ܕܕܝܢܪ̈ܐ ܢܗܘܐ ܚܘܫܒܢܐ ܕܥ̈ܠܠܬܗܿ ܒܫܢܬܐ pb. 203 ܚܕܐ. ܕܡܢܗܝܢ ܢܝܚܐ ܠܟܪ̈ܝܗܐ ܘܥܘܕܪ̈ܢܐ ܠܚ̈ܠܝܡܐܼ݂ ܒܦܘܪܢܣܐ ܕܡܠܬܗ ܗܿܘܐ ܗܘܐ. ܡܿܢ ܓܝܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܼܢܝܐ ܬܐܪܬܗܘܢ ܕܠܐ ܡܬܿܝܐܒ ܗܘܐܿ. ܕܢܣܬܝܒܪ ܡܢ ܛܥ̈ܘܡܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐܿ. ܕܠܟܪ̈ܝܗܐ ܒܫܩܠ ܛܥܢܐ ܕܦܘܩܕܢܗ ܗܿܘܝܢ ܗܘܘ. ܕܐܢܫ ܓܝܪ ܡܢ ܒܣܝܢܐ ܢܕܥ ܗܘܐ: ܕܡܪ̈ܥܐ ܘܒ̈ܠܝܥܝ ܒܚܒܪ̈ܬ ܪܡܼܝܢ ܗܘܘ ܬܡܼܢ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ. ܡܛܘܠ ܐܟܝܦܘܬܐ ܘܢܩܕܘܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܬ ܥܠܝܗܘܢ ܡܢ ܡܠܬܗ. ܐܪ̈ܓܝܓܢ ܗ̈ܘܝ ܓܝܪ ܥܪ̈ܣܬܗܘܢ ܒܬܫܘ̈ܝܬܐ ܪ̈ܟܝܟܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܪܡܼܝܢ ܗ̈ܘܝ. ܘܡܐܢ̈ܐ ܨ̈ܐܐ ܐܘ ܒܣ̈ܝܐܼ. ܠܐ ܒܗܝܼܢ ܘܠܐ ܥܠܝܗܝܢ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ ܣܟ. ܠܢܝܚܐ ܓܝܪ ܕܬܫܡܫܬܗܘܢ ܘܠܚܫܚܬܐ ܕܐܠܨܬܗ̈ܘܢܼ. ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܡܗ̈ܝܡܢܐܼ ܘܐܟ̈ܘܦܿܬܢܐ ܕܩܘܫܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܡܫܿܠܛܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܥܡ ܐܚ̈ܐ ܢܟ̈ܦܐ ܡ̈ܠܝܝ ܚܘܒܐ. ܕܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܥܡܗܘܢܼ ܠܐ ܢܥܒܕܘܢ ܗܘܘ. ܗܟܢܐ ܬܘܒܼ ܐܦ ܒܟܣܢܕܟܝܢ ܕܢ̈ܫܐ ܥܒܼܕ. ܗܿܝܼ ܕܐܦ ܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܠܓܡܪ. ܐܠܐ ܒܦܘܩܕܢܗ ܐܬܬܼܩܢܬ݀ ܗܘܬܼ ܩܠܝܠܐܝܬ. ܡܢ ܟܐܦ̈ܐ ܕܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܐܪ̈ܒܥܐܿ. ܕܐܣܼܬܬܪܘ ܒܡܕܝܢܬܗ ܡܢ ܡܠܬܗ ܡܫܠܛܐܝܬ. ܐܩܝܡ ܗܘܐ ܒܗܿ ܠܒܪ ܗܟܝܠ ܦܪܘܫܐܝܬܼ. ܡܫܡܫܢܝܬܐ ܬܩܢܬܐܼ ܥܡ ܢܫ̈ܐ ܒ̈ܢܬ ܩܝܡܐ. ܕܗܼܢܝܢ ܢܟܦܐܝܬ ܢܡ̈ܠܝܢ ܦܫܝܩܐܝܬ ܬܫܡܫܬܐ ܕܢܝܚܗܝܢ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܢ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠ ܒ̈ܢܝ ܟܝܢܗ ܡܪܚܡܢܐܝܬܼ. ܐܝܟ ܕܒܢܘܪܐ ܕܠܩܿ ܗܘ ܘܡܫܬܼܓܪ. ܝܬܝܪܐܝܬܼ ܥܠ ܡ̈ܣܟܢܐ ܡ̈ܢܣܝܐ ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܐܟܝܦܘܬܗ ܪܒܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐܼ ܐܝܟ ܣ̈ܢܘܐܐ ܘܡܣ̈ܠܝܐ ܡܫܘܚܕܐܝܬ ܥܡܪܝܢ ܗܘܘܼ pb. 204 ܡܫܡܫܢܐ ܓܝܪ ܫܪܝܪܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܿܦܩܕ ܗܘܐܼ. ܟܕ ܥܿܡܪ ܥܠ ܓܒܗܘܢܼ ܥܡ ܐܚ̈ܐ ܬܩ̈ܢܐܿ. ܕܠܬܫܡܫܬܗܘܢ ܣܼܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܣܘܢܩܢܐ ܕܝܢ ܟܠܗ ܕܚܫܚܬܗܘܢ ܡܢ ܥܕܬܐ ܕܠܓܘܼ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܿܦܩ ܗܘܐ. ܟܕ ܐܦ ܗܼܘ ܬܘܒ ܒܟܘܠ ܙܒܼܢ. ܒܥܿܒܕܐ ܘܒܡܠܬܐܼ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܡܢܝܼܚ ܗܘܐ. ܒܥܒܿܕܐ ܓܝܪ ܕܡܘܗܒܬܗܼ ܚܫܐ ܕܟܐܒ̈ܝܗܘܢ ܡܐܣܐ ܗܘܐ. ܘܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܬܪܥܝܬܗܘܢ ܕܠܐ ܬܬܚܼܢܩ ܗܘܬ. ܒܟܪܝܘܬܐܼ ܡܠܒܒ ܗܘܐ. ܘܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܝܟ ܕܠܒܘܝܐܐ ܕܢܦܫ̈ܬܗܘܢܼ. ܫܠܡܐ ܕܢܘܫܩܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܝܗܿܒ ܗܘܐܼ݂ ܥܠܝܗܝܢ ܥܠ ܣ̈ܦܘܬܗܘܢ ܡܣ̈ܝܬܐ ܕܐܢܫܐ ܕܡܪܗܼܠ ܦܓܪܗܘܢ. ܘܕܠܐ ܬܬܿܩܛܥ ܠܗܘܢ ܒܡܪܕܘܬܗ ܕܐܠܗܐܿ. ܕܠܘܬܗܘܢܼ ܠܗܘܢ ܡܚܿܝܠ ܗܘܐ. ܘܕܡܢܗܘܢ ܕܐܘ̈ܠܨܢܝܗܘܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܢܘܕܘܢ ܗܘܘ ܠܡܪܢܼ. ܡܚܿܦܛ ܗܘܐ ܠܗܘܢܼ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܕܥܗܼܕܘ ܠܡ ܐܚ̈ܝ ܕܟܬܝܒܼ. ܕܠܥܙܪ ܥܠ ܕܣܝܒܪ ܒܝܫ̈ܬܐܼ. ܒܥܘܒܗ ܕܐܒܪܗܡ. ܐܫܬܼܘܝ ܕܢܓܢܼܐ ܒܐܬܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܘܒ̈ܣܓܝܐܬܐ ܕܩܿܕܡܢ ܐܡܪ̈ܢ: ܘܫܪܟܐ ܕܠܐ ܣܦܩܝܢ ܚܢܢ ܠܡܬܼܢܐܼ ܟܗܢܘܬܗ. ܫܪܝܪܬܐ ܕܗܿܢܘ ܙܗܝܐ. ܕܫܡ̈ܗܬܗ ܡܬܢܨܚܐ ܗܘܬܼ. ܟܕ ܒܼܝ̈ܫܐ ܘܡܪ̈ܚܐ ܡܢ ܟܐܢܘܬܗ ܙܝܥܝܢ ܗܘܘܼ. ܘܡ̈ܚܝܠܐ ܘܡܣ̈ܟܢܐܼ ܡܢ ܡܘܗܒܬܗ ܡܬܦܪܢܣܝܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܠܥܠܝ̈ܒܐ ܐܕܢܗ ܒܣܝܡܐܝܬ ܡܼܪܟܢ ܗܘܐܼ. ܘܬܒܘܥܐ ܕܛܠܝ̈ܡܐܼ ܒܛܢܼܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܟܕ ܠܫܦܝܪ̈ܐ ܡܚܦܛܿܢܐ ܒܡܠܬܗ ܘܒܥܿܒܕܗܼ ܥܒܝܕ ܗܘܐ. ܘܠܡ̈ܟܝܟܐ ܒܟܠ ܙܒܢ ܠܪܘܡܪܗܘܢܼ ܐܝܕܐ ܝܗܿܒ ܗܘܐ. ܟܕ ܥܿܒ̈ܕܘܗܝ ܕܢܡܘܣܐ ܒܩܢܘܡܗ ܡܿܓܫܡ pb. 205 ܗܘܐܼ. ܘܦܘܼܩܕܢܐ ܕܡܪܗܼ ܐܝܟ ܢܚܬܐ ܥܠ ܢܦܫܗ ܡܥܼܛܦ ܗܘܐ. ܟܕ ܛܘ̈ܦܣܐ ܕܪ̈ܚܡܼܝ ܐܠܗܗ ܒܗ ܡܬܚܼܙܝܢ ܗܘܘܼ. ܘܠܬܚܡܘܐ ܕܐܘܚܕܢܗܼ ܡܠܝܐܝܬ ܡܼܫܦܥ ܗܘܐ. ܟܕ ܫܪ̈ܒܬܐ ܟܘܠܗܝܢ ܕܒܝܬ ܐܘܪ̈ܗܝܐܼ݂ ܒܗ ܡܫܬܒܗܪ̈ܢ ܗ̈ܘܝ ܘܡܬܚܬܪ̈ܢܼ ܘܗܼܘ ܒܡܪܗ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐܼ ܘܡܬܿܚܝܠ. ܟܕ ܦܘܪ̈ܩܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܥܝܢ ܒܓܠܐܼ ܚܿܙܐ ܗܘܐ. ܘܥܠ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܢܦܫܗ ܣܟܼ ܠܐ ܡܬܬܟܠ ܗܘܐ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ܆ ܓܼܕܫ ܐܝܟ ܥܝܕܗܼ ܘܐܬܼܩܨܦ ܒܦܓܪܗܿ. ܒܢܘܡܢܝܐ ܕܐܝܪܚ ܬܡܘܙ. ܠܡܘܠܝ ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܥܠ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܫ̈ܢܝ ܚܝ̈ܘܗܝ ܕܒܐܦܣܩܦܘܬܐ܀ ܢܿܬܿܒܝܢ ܕܝܢ ܘܢܬܢܗܿܪ ܐܦ ܒܗܕܐ. ܐܬܿܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܕܣܼܬܥܪܬ ܨܐܕܘܗܝ. ܕܓܒܪܐ ܕܟܘܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܗ ܒܟܘܪ̈ܗܢܐ ܡܫ̈ܚܠܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܼ݂ ܒܝܘܡܐ ܕܥܼܪܨ ܥܠܘܗܝ ܗܢܐ ܟܘܪܗܢܐ ܐܚܪܝܐܼ. ܡܚܕܐ ܐܬܓܼܠܝ ܠܗ ܘܐܡܼܪ ܠܥܝܢ ܩܪ̈ܝܒܘܗܝܼ݂ ܕܙܒܢܐ ܕܢܝܚܬܝܼ ܩܡ ܥܠܝ. ܚܘܝ ܕܝܢ ܐܦ ܒܥܿܒ̈ܕܐܼ. ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܒܩܘܫܬܐ ܐܬܠܼܚܫ ܠܗ ܒܪܘܚܿ. ܕܚܘܬܿܡܐ ܕܚ̈ܝܘܗܝ ܡܿܛܝ. ܡܢ ܗܕܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܗܿܝ ܕܡܼܥܕ ܗܘܐ ܡܿܦܠܓ ܒܟܘܠ ܝܪܚ ܟܢܘܢܼ. ܐܣܬܪܗܒ ܦܪܢܣܗܿ ܩܠܝܠܐܝܬܼ ܒܐܝܪܚ ܬܡܘܙ. ܫܕܪ ܕܝܢ ܡܚܕܐ ܕܙܕܩ̈ܬܗ ܒܝܕ ܡܫܡ̈ܫܢܘܗܝܼ. ܠܓܪܒܝܐ ܘܠܡܕܢܚܐ ܕܡܼܥܕ ܗܘܐ ܝܗܿܒ. ܘܫܼܠܚ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܛܥܝܢܝܢ ܛܝܒܘܬܗ ܠܥܘܡܪ̈ܐ ܕܒܡܥܪܒܐ ܘܒܬܝܡܢܐܿ. ܝ̈ܬܒܝ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܕܥܡܿܪܝܢ ܒܡܕܒܪܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܟܬܝܒ ܕܓܒܿܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܛܝܒܘܬܐ. ܘܢܦܩܘ ܐܚܪ̈ܢܐ pb. 206 ܠܐܘܚܕܢܐ ܕܡ̈ܕܝܢܬܐ ܟܘܠܗܝܢ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܗ. ܘܦܿܠܓܘ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܟܗ̈ܢܐܼ ܘܠܩܝܡܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܘܕܢ̈ܫܐ ܕܐܝܬ ܒܫܘܠܛܢܗ. ܘܝܗܼܒ ܠܐܒ̈ܝܠܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܕܐܝܬ ܒܐܘܚܕܢܗ. ܘܦܪܢܣ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܕܐܝܬ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܒܟܠܗ ܒܝܬ ܐܘܪ̈ܗܝܐ. ܟܕ ܡܿܦܠܓܝܢ ܗܘܘ ܬܘܒ ܒܡܕܝܢܬܗ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܣܢܝ̈ܩܐ ܟܠܗܘܢܼ ܘܠܕܝܪ̈ܝܐܼ ܘܠܩܝܡܐ ܕܓܒܪܐ ܘܕܢ̈ܫܐ. ܐܦ ܠܐܪ̈ܡܠܐ ܘܠܡ̈ܢܣܝܐܿ ܦܪܢܣܼ ܐܝܟ ܕܨܒܼܐ. ܘܟܬܼܒܼ ܣ̈ܓܝܐܐ ܐܘܣܦ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܫܒܼܩ ܚܘ̈ܒܬܐ ܟܠܗܝܢ ܕܝܼܪܬ ܗܘܐ. ܘܩܿܕܕ ܫܛܪ̈ܐ ܕܐܘܙܦ ܠܐܘ̈ܡܢܐܼ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܝܗܼܒ ܡܢ ܐܝܕܗ ܒܘܪܟܬܐ ܠܩܠܝܪ̈ܝܩܘ ܟܘܠܗܘܢܼ ܫܘܝܐܝܬ. ܘܡܢ ܕܡܠܝ ܟܠܗ ܨܒܝܢܗ ܛܿܒܐ: ܘܓܡܼܪ ܟܘܠܗܿ ܪܓܬܗ ܫܦܝܪܬܐ: ܘܚܙܐ ܕܡܼܪܕ ܥܠ ܥܠܡܐ ܘܥܘ̈ܘܟܘܗܝ: ܘܐܩܼܠܝ ܥܠ ܒܝܫܼܐ ܘܫܘܕ̈ܠܘܗܝ: ܘܒܣܿܪ ܐܦ ܥܠ ܦܓܪܐ ܘܚܘܬܚ̈ܬܘܗܝܼ. ܐܪܝܡ ܩܠܗ ܬܟܼܝܠܐܝܬ: ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܛܒܬܐ ܕܥܿܒ̈ܕܘܗܝ ܡܝܬܪ̈ܐܼ. ܟܕ ܡܫܬܒܗܪ ܒܡܪܝܐܼ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܢܨܝܚܐ ܦܘܠܘܣ. ܕܐܓܘܢܐ ܫܦܝܪܐ ܐܬܟܿܬܫܬ. ܘܪܗܛܝܼ ܫܠܡܿܬ. ܘܗܝܡܢܘܬܼܝ ܢ݀ܛܪܬ.. ܘܡܢ ܗܫܐ ܢܛܝܪ ܠܝ ܟܠܝܠܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐܼ. ܕܢܦܪܥܝܘܗܝ ܠܝ ܡܪܝ ܒܝܘܡܐ ܗܿܘ܇ ܕܗܘܝܘ ܕܝܢܐ ܟܐܢܐ. ܘܒܐܝܕܗ ܣܐܡ ܐܢܐ ܠܗܿ ܠܪܘܚ. ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܟܕ ܡܨܠܐ ܒܚܫܐ ܒܥܕܢܐ ܕܡܘܬܗܼ. ܘܚܬܡ ܦܪܨܘܦܗ ܒܨܠܝܒܐܼ݂ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ ܒܿܪܟܼ ܚܒܝܒܐܝܬ. ܘܢܦܫܗܼ ܐܫܼܠܡ ܠܡܪܗ ܚܕܝܐܝܬ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܒܝܘܡ ܫܒܥܐ ܒܐܝܪܚ ܐܒ: ܦܼܪܚ ܡܢ ܫܠܝ ܛܒܼܐ ܕܡܘܬܗ ܒܡܕܝܢܬܗܼ. ܟܒܪ ܐܦ ܫܘܪ̈ܝܗܿ ܪܥܠܘ. ܘܐܬܬܙܝܥܘ ܡܕܝܪ̈ܝܗܿ ܡܢ ܩܠ ܓܥܬܐ ܓܢܼܝܚܬܐ pb. 207 ܕܥܡܘܪ̈ܝܗܿ. ܕܒܚܫܐ ܕܝܠܠܬܐܼ ܩܠܐ ܕܐܢܫ ܒܕܚܒܪܗ ܐܣܼܝܪ ܗܘܐ ܘܐܙܿܠܼ. ܟܕ ܠܐ ܦܣܩ ܒܐܡܝܢܘܬܗ. ܗܘܼܬ ܓܝܪ ܟܘܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܚܕܐ ܡܪܩܘܕܬܐܼ. ܟܕ ܡܿܦܠܓܐܼ ܠܬܡܢܬܥܣܪ̈ܐ ܟ̈ܢܫܝܢ ܕܡܫܡ̈ܫܢܝܬܐ. ܒܓܘ ܕܪ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܡܪܩܘܕܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܠܒܪ. ܟܕ ܡܒܿܟܝܐ ܠܗ ܡܕܝܢܬܐܼ ܟܠܗܿ. ܒܫܘ̈ܩܐ ܘܒܕܪ̈ܐܼ ܘܒܓܘ ܥܕܬܐ. ܒܐܘ̈ܠܝܬܐ ܚܢܝ̈ܓܬܐ ܕܡ̈ܘܠܕܢ ܬܐܢ̈ܚܬܐ ܡܪ̈ܝܪܬܐ. ܘܕܡ̈ܥܐ ܚܫܝ̈ܫܬܐ. ܟܗ̈ܢܐ ܥܡ ܥܡܐ ܟܠܗ ܕܩܝܡܐ: ܘܥ̈ܠܡܝܐ ܥܡ ܝܗܘ̈ܕܝܐܼ. ܘܝܿܐ ܠܢܦܫܗܘܢ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘܼ ܟܕ ܐܡܪܝܢ. ܕܚܒܼܠ ܠܟܠܢ ܡܢ ܣܟܼܢ. ܕܡܢ ܐܝܢܐ ܪܚܿܡܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܚܒܢܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܐܬܓܠܙܢ. ܘܡܢ ܐܝܢܐ ܪܥܝܐ ܫܪܝܪܐ ܘܪܫܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܗܘܼܝܢ ܝ̈ܬܡܐ. ܘܡܢ ܐܝܢܐ ܡܦܪܢܣܢܐ ܕܛܒ̈ܬܐܿ. ܘܫܩܿܠ ܛܥܢܐ ܕܟܢܘܬܐ ܐܬܢܟܪܝܢ. ܘܡܢ ܐܝܢܐ ܣܿܦܪܐ ܕܫܪܝܪ̈ܬܐ݂ܿ ܘܬܪܝܨܐ ܒܗܝܡܢܘܬܗ ܐܬܼܦܪ̈ܫܢ. ܘܡܢ ܐܝܢܐ ܡܠܘܿܟܐ ܕܫܦܝܪ̈ܬܐܿ. ܘܡܚܦܿܛܢܐ ܕܡܝܬܪ̈ܬܐ ܐܣܬܿܪܩܢ. ܡܢܼܘ ܓܝܪ ܢܥܩܿܒܝܘܗܝ ܠܢ ܒܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ܇ ܠܗܢܐ ܐܣܝܐ ܕܪ̈ܚܼܡܐܿ. ܕܚ̈ܫܐ ܕܒ̈ܢܝ ܟܝܢܗ ܒܬܪܥܝܬܗ ܢܨܦܝܢ ܗܘܘ. ܐܒܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܝ̈ܬܡܐ ܒܚܘܒܗ ܕܨܐܕܝܗܘܢ. ܘܐܚܐ ܕܡܣ̈ܟܢܐ ܒܨܦܬܗ ܕܥܠܝܗܘܢ. ܘܚܒܪܐ ܗܘܐ ܬܘܒ ܕܐܒ̈ܝܠܐܼ ܒܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܥܢܘ̈ܝܐ. ܘܪܚܿܡܐ ܕܩ̈ܕܝܫܐܼ ܒܦܘܪ̈ܫܢܘܗܝ ܡܝܬܪ̈ܐ. ܘܐܠܝܨ ܥܠ ܚ̈ܝܐ ܕܟܠܢܫ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܫܪܪܗ. ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܡܒܿܟܝܢ ܩܢܘ̈ܡܝܗܘܢ܆ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܬܿܢܝܢ ܗܘܘܼ ܟܕ ܐܠܝܢ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ܀܀ ܘܠܝܘܡܐ ܕܒܬܪܗܼ. ܣܪܗܒܘ ܣܬܿܪܘܗܝ ܠܓܘܫܡܗ ܢܩܕܐ ܒܓܠܘܣܩܡܐ ܕܩܝܣܐ pb. 208 ܡܢܗ ܕܓܘ ܥܘܡܪܗܼ. ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܬܼܢܬܫ ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܥܡܐ ܟܠܗ܇ ܕܚܒܿܨ ܗܘ ܒܚܘܒܗ ܠܡܣܒ ܡܢܗ ܚܢܢܐ ܒܗܝܡܢܘܬܗܘܢ. ܘܗܟܢ ܠܘܝܘܗܝ ܒܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܒܡܕܪ̈ܫܐܼ. ܟܕ ܡܿܙܕܝܚ ܦܪܘܫܐܝܬܼ. ܥܕܡܐ ܠܠܡܐܢܐ ܕܩܒܪܐ ܕܒܩܡܛܪܢܿ. ܗܿܘ ܕܒܗ ܢܚܼܬ ܐܠܦܐ ܥܡܼܝܠܬܐ ܕܣܝܒܘܬܗ ܡܿܒܪܟܬܐܿ. ܟܕ ܛܥܝܢܐ ܒܓܘܗܿ ܡܘܒܠܐ ܪܒܬܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐܿ. ܕܡܢܗܿ ܢܿܦܠܓ ܥܘܕܪܢܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܐܠܝܢ ܒܫܡܗ ܠܡܪܗ. ܕܢܦܩܘܕ ܠܗܘܢ ܒܝܕ ܓܝܙܒܪܗ ܫܪܝܪܐܿ. ܡܘܗܒܬܐ ܕܪ̈ܚܼܡܐ ܡܢ ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܚܢܢܗ. ܗܐ ܓܝܪ ܟܪ̈ܝܗܐ ܬܡܼܢ ܘܡܬܐܣܝܢ. ܘܚ̈ܠܝܡܐ ܬܡܼܢ ܘܡܬܥܕܪ̈ܝܢ. ܕܝ̈ܘܐ ܬܘܒ ܬܡܼܢ ܘܡܬܛܪܕܝܢ. ܘܡ̈ܥܩܐ ܬܡܼܢ ܘܡܬܒܿܝܐܝܢ. ܬܘܒ ܡ̈ܣܟܢܐ ܬܡܼܢ ܘܡܬܦܪܢܣܝܢ. ܘܥܬܝܪ̈ܐ ܬܘܒܼ ܘܡܬܿܝܬܪܝܢ. ܡܥܝܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܕܝܘܬܪ̈ܢܐܼ ܐܦ ܫܪܕܘܕܗ ܩܪܝܪܐܿ. ܡܢ ܪܬܚܐ ܕܪܘܚܐ ܕܒܗ ܐܬܬܼܢܝܚܬ. ܘܡܿܫܠܛ ܗܘܐ ܗܼܘ ܡܢ ܡܦܿܣܢܘܬܐ ܕܡܪܗ܇ ܥܠ ܡܠܘܐܐ ܕܩܢܝ̈ܢܘܗܝܿ. ܕܡܢܗܘܢ ܕܠܝܠܼܐܝܬ ܢܦܪܢܣ ܛܒ̈ܬܐܿ. ܠܟܘܠܗܘܢ ܕܐܝܟ ܣ̈ܢܝܩܐ ܠܘܬܗ ܡܬܩܪܒܝܢ. ܟܕ ܟܼܢܫ ܕܝܢ ܠܘܬܗ ܕܝܠܗ ܥܘܬܪܗ ܡܠܝܐܝܬ܆ ܘܢܛܝܪ ܨܐܕܘܗܝ ܡܫܠܡܿܢܐܝܬ ܟܠܗ ܥܡܠܐ ܕܡܪ̈ܗܛܘܗܝܼ. ܥܕ ܡܬܢܿܚܡ ܦܓܪܗ ܘܡܬܚܕܬ܇ ܘܡܬܚܬܿܢܐ ܒܗ ܢܦܫܗ ܘܡܙܕܗܿܝܐ. ܕܡܢܗܘܢ ܟܕ ܓܡܝܪ ܢܦܪܓ ܒܬܫܒܘܚܬܐܼ. ܒܝܘܡ ܓܠܝܢܗ ܫܒܝܚܐ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܦܿܪܩ ܟܠ. ܗܿܘ ܕܒܡܘܗܒܬܐ ܕܪ̈ܚܡܼܘܗܝ ܢܫܘܼܐ ܠܟܠܢ ܒܚܢܢܗܼ. ܕܒܣܬܿܪܗ ܡܫܝܿܢܐ ܕܐܒܘܢ ܢܨܝܚܐܼ ܢܩܘܡ ܡܢ ܝܡܝܢܗ. ܘܢܐܡܪ ܗܼܘ ܚܠܦܢ ܠܘܬ ܡܪܗ ܒܓܠܝܘܬ ܐܦ̈ܐܼ݂ ܢܬܟܿܚܕ ܒܢ. pb. 209 ܕܗܐ ܐܢܐ ܡܪܝܼ ܘܒ̈ܢܝܐ ܕܝܗܼܒܬ ܠܝ. ܠܟ ܣܓܝܕܢ ܚܢܢ ܘܠܐܒܘܟ ܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ܘܠܪܘܚ ܩܘܕܫܟ ܡܫܒܿܚܝܢ ܚܢܢ: ܐܦ ܗܫܐܼ ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ܀

܀ܫܠܡ ܠܡܟܬܒ ܢܨ̈ܚܢܘܗܝ ܕܡܪܝ ܪܒܘܠܐ܀

܀ܐܦܣܩܘܦܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/490
Source:
Julian Joseph Overbeck (ed.), S. Ephraemi Syri, Rabulae episcopi Edesseni, Balaei aliorumque Opera selecta e codicibus syriacis manuscriptis in museo Britannico et bibliotheca Bodleiana asservatis primus (Oxonii [Oxford]: Clarendoniano, 1865). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: November 7, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Life of Rabbula - ܢܨ̈ܚܢܘܗܝ ܕܡܪܝ ܪܒܘܠܐ ܐܦܣܩܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܪܝܟܬܐ ” based upon Julian Joseph Overbeck (ed.), S. Ephraemi Syri, Rabulae episcopi Edesseni, Balaei aliorumque Opera selecta e codicibus syriacis manuscriptis in museo Britannico et bibliotheca Bodleiana asservatis primus (Oxonii [Oxford]: Clarendoniano, 1865), Digital Syriac Corpus, last modified November 7, 2018, https://syriaccorpus.org/490.
Bibliography:
Life of Rabbula - ܢܨ̈ܚܢܘܗܝ ܕܡܪܝ ܪܒܘܠܐ ܐܦܣܩܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܪܝܟܬܐ .” In S. Ephraemi Syri, Rabulae episcopi Edesseni, Balaei aliorumque Opera selecta e codicibus syriacis manuscriptis in museo Britannico et bibliotheca Bodleiana asservatis primus, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/490.

Show Citation Styles