Rabbula of Edessa: Advice to Solitaries - ܙܘܗܪ̈ܐ ܡܛܠ ܕܝܪ̈ܝܐܼ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
page break :
pb. 212

ܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܬܿ̈ܘܐ ܒܛܝܼܠܘܬܐ ܠܕܝܪ̈ܝܐ. ܕܢܫ̈ܐ ܠܓܡܪ ܠܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܥ̈ܐܠܢ ܠܕܝܪ̈ܬܗܘܢ܀ ܠܐ ܢܗܘܘܢ ܥܐܠܝܢ ܐܚ̈ܐ ܕܕܝܪܐ ܠܩܘܪ̈ܝܐ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܠܣܥܘܪܐ ܕܕܝܪܐ ܒܠܚܘܕ. ܟܕ ܢ݀ܛܪ ܛܟܣܿܐ ܕܢܟܦܘܬܐ܀ ܣܥܘܪܐ ܕܥܐܠ ܠܩܪܝܬܐ ܐܘ ܠܡܕܝܢܬܐܼ. ܠܐ ܢܗܘܐ ܡܬܼܟܪܟ ܒܝܬ ܒ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܢܒܼܘܬ ܒܝܬ ܥ̈ܠܡܝܐ. ܐܠܐ ܒܥܕܬܐܼ ܐܘ ܒܕܝܪܐ ܐܢ ܩܪܝܒܐ܀ ܠܐ ܢܗܘܘܢ ܫܬܿܝܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܚܡܪܐܼ ܕܠܐ ܢܓܕܦܘܢ. ܢܬܚܿܦܛܘܢ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬܼ ܕܠܐ ܢܙܒܼܢܘܢ ܘܢܫܬܘܢ܀ ܠܐ ܢܗܘܘܢ ܡܿܪܒܝܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܣܥܪܐ. ܘܠܐ ܦܪܙܠܐ ܢܠܒܫܘܢ ܐܘ ܢܬܼܠܘܢ܇ ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܚܒܝܫܝܢ ܒܠܚܘܕ ܘܠܕܘܟ ܠܐ ܢܦܩܝܢ܀ ܣܥܘܪ̈ܐ ܕܢܦܩܝܢ ܠܣܘܥܪܢܐ ܕܕܝܪܐܼ. ܡ̈ܐܢܐ ܕܫܥܪܐܼ ܠܐ ܢܗܘܘܢ ܠܒܿܫܝܢ. ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܐܚ̈ܐ ܠܒܪ ܡܢ ܕܝܪܐܼ݂ ܕܠܐ ܢܙܠܼܘܢ ܝܩܝܪܘܬܗ ܕܐܣܟܡܐ܀ ܠܐ ܢܗܘܐ ܐܢܫ ܡܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܥܒܿܕ ܡܫܚܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܢܫ̈ܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܢܫ ܕܐܝܬ ܠܘܬܗ ܛܝܒܘܬܐ pb. 213 ܓܠܝܐܝܬܼ. ܠܓܒܪ̈ܐ ܢܗܘܐ ܝܗܿܒ ܡܫܚܐ. ܘܐܢ ܐܝܬ ܢܫ̈ܐ ܕܐܠܨ̈ܢ܆ ܒܝܕ ܐܢܫ̈ܝܗܝܢ ܢܫܬܿܕܪ ܠܗܝܢ܀ ܕܘܟܪ̈ܢܐ ܒܕܝܪ̈ܬܐ ܠܐ ܢܗܘܘܢ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܐܢܫܘܬܐ. ܐܠܐܼ ܐܚ̈ܐ ܕܝܠܗܿ ܕܕܝܪܐ ܒܠܚܘܕ܀ ܩܢܝܢܐ ܕܥܢܐ ܘܕܥ̈ܙܐ: ܐܘ ܕܪ̈ܟܫܐ ܘܕܒܪ̈ܕܘܢܐ ܐܘ ܕܫܪܟܐ ܕܒܥܝܪܐܕ܆ ܠܐ ܢܩܼܢܘܢ ܕܝܪ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܚܡܪܐܼ ܐܝܠܝܢ ܕܣܢܝܩܝܢ. ܐܘ ܦܕܢܐ ܚܕܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܙܿܪܥܝܢ܀܀ ܟ̈ܬܒܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐܼ. ܠܐ ܢܗܘܘܢ ܒܕܝܪ̈ܬܐ. ܬܐܓܪ̈ܬܐ ܕܙܒܼܢܐ ܘܕܙܘܒܿܢܐܼ ܠܐ ܢܗ̈ܘܝܢ ܒܕܝܪ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܣܿܦܩ ܠܣܘܢܩܢܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܕܠܐ ܝܥܢܘܬܐ܀ ܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܐܚ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܕܝܪ̈ܬܐ܇ ܢܗܘܐ ܩܿܢܐ ܡܕܡ ܠܢܦܫܗ ܝܚܝܕܐܝܬ܇ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܡ ܕܕܓܘܐ ܕܐܚܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܘܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܕܪܝܫܕܝܪܐ܀ ܠܐ ܢܬܠܘܢ ܪ̈ܝܫܝ ܕܝܪ̈ܬܐ ܠܐܚ̈ܐ ܕܢܗܘܘܢ ܦܓܥܝܢ ܒܐܢܫܘܬܗܘܢ܇ ܐܘ ܢܦܩܿܝܢ ܘܐܙܠܝܢ ܨܐܕܝܗܘܢܼ ܕܠܐ ܢܬܿܪܦܘܢ܀܀ ܠܐ ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܟܘܪ̈ܗܢܐ ܢܗܘܘܢ ܐܚ̈ܐ ܡܼܪܦܝܢ ܕܝܪ̈ܬܗܘܢ. ܘܦܗܿܝܢ ܒܡ̈ܕܝܢܬܐ ܐܘ ܒܩܘܪ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܢܿܣܝܒܪܘܢ ܐܘ̈ܠܨܢܝܗܘܢ ܒܓܘ ܕܝܪ̈ܬܗܘܢܼ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ܀ ܠܐ ܢܗܘܘܢ ܡܼܪܦܝܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܡܘܬܒܗܘܢ܇ ܘܐܓܪܝܢ ܠܗܘܢ ܕܝ̈ܢܼܐ ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ܇ ܘܐܙܠܝܢ ܠܡ̈ܕܝܢܬܐ ܐܘ ܠܘܬ ܕܝܿܢ̈ܐ܀ ܠܐ ܒܥܼܠܬܐ ܕܣܘܪܥܢܐ ܐܘ ܕܥܿܒܕܐ܇ ܢܒܛܿܠܘܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܥ̈ܕܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܚܪ̈ܝܩܝܢ ܠܬܫܡܫܬܐ ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ܀ ܢܿܗܘܘܢ ܡܩܿܒܠܝܢ ܠܐܟ̈ܣܢܝܐܼ ܚܒܝܒܐܝܬ. ܘܠܐ ܢܐܚܕܘܢ ܬܪܥܐ ܒ̈ܐܦܝ ܐܢܫ ܡܢ ܐܚ̈ܐ܀ ܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܐܚ̈ܐ ܢܬܒ ܝܚܝܕܐܝܬ܇ ܐܠܐ pb. 214 ܐܢ ܐܝܢܐ ܕܝܗܿܒ ܒܘܩܝܐ ܕܥܿܒ̈ܕܘܗܝ ܒܢܘܓܪܐ ܕܙܒܢܐ܀ ܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܢܗܘܐ ܫܿܩܠ ܦܬܓܡܐ ܡܢ ܟܬܒܐ ܠܐܢܫ܀ ܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܐܚ̈ܐ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܩܫܝܫܐ ܐܘ ܡܫܡܫܢܐ܇ ܢܡܪܚ ܘܢܬܠ ܩܘܕܫܐ܀ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܼܘ ܩܫ̈ܝܫܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܒܕܝܪ̈ܬܐ܆ ܘܐܬܼܓܥܠ ܠܗܘܢ ܥ̈ܕܬܐ ܒܩܘܪ̈ܝܐ܆ ܢܩܝܡܘܢ ܪ̈ܝܫܝ ܕܝܪ̈ܬܐ ܒܕܝܪ̈ܬܗܘܢ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܚܘܝܘ ܒܘܩܝܐ܇ ܘܡܫܟܚܝܢ ܡܕܒܿܪܝܢ ܐܚܘܬܐ. ܘܗܼܢܘܢ ܢܬܐܡܢܘܢ ܒܥ̈ܕܬܗܘܢ܀ ܓܪ̈ܡܐ ܕܣܗ̈ܕܐܼ ܠܐ ܢܫܬܟܚܘܢ ܒܕܝܪ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܟܠ ܡܿܢ ܕܐܝܬ ܠܗܼ݂ ܢܿ݁ܠ ܐܢܘܢܼ ܩܕܡܝܢ. ܕܐܢ ܫܪܝܪܝܼܢ ܢܬܝܿܩܪܘܢ ܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐܼ ܢܬܣܝܡܘܢ ܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ܀ ܓܘܪ̈ܢܐ ܕܡ̈ܝܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܨܿܒܝܢ ܡܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ܆ ܒܐܪܥ ܢܗܘܘܢ ܛܡܪܝܢ ܠܗܘܢ܆ ܕܠܐ ܢܬܚܙܘܢܼ ܟܘܠ ܟܠܗ܀ ܐܢ ܢܦܩܿ ܡܢ ܥܠܡܐ ܐܚܐ ܐܘ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܕܚܕܐ ܡܢ ܕܝܪ̈ܬܐ܆ ܗܼܢܘܢ ܐܚ̈ܐ ܒܠܚܘܕ ܕܝܠܗܿ ܕܕܝܪܐ ܢܩܒܪܘܢܝܗܝܼ ܒܫܠܝܐ. ܘܐܠܐ ܣܦܩܝܢ܆ ܢܿܩܪܘܢ ܥܡܗܘܢ ܠܐܚ̈ܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܩܪܝܒܐ ܠܗܘܢ. ܘܠܐ ܢܗܘܘܢ ܡܟܿܢܫܝܢ ܡܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܘܥ̈ܠܡܝܐ ܠܙܘܝܿܚܐ܀ ܘܐܢ ܐܢܫܢ ܢܙܒܼܢ ܥܒܘܪܐ ܠܚܫܚܬܐ ܕܕܝܪܐ܆ ܠܐ ܢܣܿܒ ܡܕܡ ܝܬܝܪܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܡܿܙܕܒܢ. ܒܙܒܢܐ ܕܐܕܪܐ ܗܿܘ܆ ܗܟܐ ܢܙܒܢ. ܟܕ ܠܐ ܡܬܝܿܥܢ ܒܫܡ ܕܝܪܐ܀ ܠܐ ܢܗܘܐ ܐܢܫ ܡܿܩܒܠ ܐܚܐ ܕܡܫܿܢܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܠܕܝܪܐ܇ ܒܠܥܕ ܡܢ ܡܠܬܐ ܕܪܝܫܕܝܪܐ܇ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܬܗ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/492
Source:
Julian Joseph Overbeck (ed.), S. Ephraemi Syri, Rabulae episcopi Edesseni, Balaei aliorumque Opera selecta e codicibus syriacis manuscriptis in museo Britannico et bibliotheca Bodleiana asservatis primus (Oxonii [Oxford]: Clarendoniano, 1865). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: November 7, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Rabbula of Edessa, “Advice to Solitaries - ܙܘܗܪ̈ܐ ܡܛܠ ܕܝܪ̈ܝܐܼ ” based upon Julian Joseph Overbeck (ed.), S. Ephraemi Syri, Rabulae episcopi Edesseni, Balaei aliorumque Opera selecta e codicibus syriacis manuscriptis in museo Britannico et bibliotheca Bodleiana asservatis primus (Oxonii [Oxford]: Clarendoniano, 1865), Digital Syriac Corpus, last modified November 7, 2018, https://syriaccorpus.org/492.
Bibliography:
Advice to Solitaries - ܙܘܗܪ̈ܐ ܡܛܠ ܕܝܪ̈ܝܐܼ .” In S. Ephraemi Syri, Rabulae episcopi Edesseni, Balaei aliorumque Opera selecta e codicibus syriacis manuscriptis in museo Britannico et bibliotheca Bodleiana asservatis primus, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/492.

Show Citation Styles