Aphrahat: Demonstration 5: On Wars - ܬܚܘܝܬܐ ܕܩܪ̈ܒܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
section :
3

ܟܠ ܡܢ ܕܐܫܬܒܗܪ ܐܬܡܟܟ܂ ܐܫܬܒܗܪ ܩܐܝܢ ܥܠ ܗܒܝܠ ܐܚܘܗܝ ܘܩܛܠܗ܂ ܘܐܬܬܠܝܛ ܘܗܘܐ ܙܐܥ ܘܢܐܕ ܒܐܪܥܐ܂ ܬܘܒ ܐܫܬܒܗܪ ܣܕܘ̈ܡܝܐ ܥܠ ܠܘܛ܂ ܘܢܦܠܬ ܥܠܝܗܘܢ ܢܘܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܐܘܩܕܬ ܐܢܘܢ܂ ܘܐܬܗܦܟܬ ܥܠܝܗܘܢ ܡܕܝܢܬܗܘܢ ܘܐܫܬܒܗܪ ܥܣܘ ܥܠ ܝܥܩܘܒ ܘܪܕܦܗ܂ ܘܝܥܩܘܒ ܩܒܠ ܒܘܟܪܘܬܗ ܘܒܘܪ̈ܟܬܗ ܕܥܣܘ܂ ܘܐܫܬܒܗܪܘ ܒ̈ܢܝ ܝܥܩܘܒ ܥܠ ܝܘܣܦ ܘܢܦܠܘ ܣܓܕܘ ܠܗ ܒܡܨܪܝܢ܂ ܘܐܫܬܒܗܪ ܦܪܥܘܢ ܥܠ ܡܘܫܐ ܘܥܠ ܥܡܗ܂ ܛܒܥ ܦܪܥܘܢ ܒܝܡܐ ܗܘ ܘܚܝܠܗ܂ ܘܐܫܬܒܗܪܘ ܕܬܢ ܘܐܒܝܪܡ ܥܠ ܡܘܫܐ܂ ܘܢܚܬܘ ܟܕ ܚܝ̈ܝܢ ܠܫܝܘܠ܂ ܘܓܙܡ ܓܘܠܝܕ ܥܠ ܕܘܝܕ ܘܢܦܠ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܬܬܒܪ܂ ܘܪܕܦ ܬܘܒ ܫܐܘܠ ܠܕܘܝܕ ܘܢܦܠ ܒܚܪܒܐ ܕܦܠܫ̈ܬܝܐ܂ ܘܐܬܪܝܡ ܥܠܘܗܝ ܐܒܫܠܘܡ ܘܩܛܠܗ ܝܘܐܒ ܒܩܪܒܐ܂ ܐܫܬܒܗܪ ܬܘܒ ܒܪܗܕܕ ܥܠ ܐܚܒ܂ ܘܐܫܬܠܡ ܒܐܝܕܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܓܕܦ ܣܢܚܝܪܝܒ ܥܠ ܚܙܩܝܐ ܘܐܠܗܗ܂ ܘܗܘܐ ܚܝܠܗ ܫ̈ܠܕܐ ܡܝܬ̈ܬܐ ܟܕ ܢܦܩ ܚܕ ܡܢ ܥܝܪ̈ܐ ܘܚܪܒ܂ ܒܡܫܪܝܬܗ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ ܪ̈ܒܘܢ ܘܚܡܫܐ ܐ̈ܠܦܝܢ܂ ܒܨܠܘܬܗ ܕܚܙܩܝܐ܂ ܒܨܠܘܬܗ ܕܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܡܫܒܚܐ ܕܢܒ̈ܝܐ܂ ܘܐܬܪܝܡ ܐܚܒ ܥܠ ܡܝܟܐ܂ ܘܣܠܩ ܘܢܦܠ ܒܪܡܬ ܓܠܥܕ܂ ܘܐܫܬܒܗܪܬ ܐܝܙܒܠ ܥܠ ܐܠܝܐ܂ ܘܐܟܠܘܗ ܟܠܒ̈ܐ ܒܝܪܬܘܬܐ ܕܐܝܙܪܥܝܠ܂ ܘܐܫܬܒܗܪ ܗܡܢ ܥܠ ܡܘܪܕܟܝ܂ ܘܗܦܟ ܥܘܠܗ ܒܪܫܗ܂ ܘܐܫܬܒܗܪܘ ܒܒ̈ܠܝܐ ܥܠ ܕܢܝܐܝܠ܂ ܘܐܪܡܝܘܗܝ ܒܓܘܒܐ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ܂ ܘܕܢܝܐܝܠ ܣܠܩ ܟܕ ܙܟܝ܂ ܘܗܢܘܢ ܢܦܠܘ ܚܠܦܘܗܝ ܒܓܘܒܐ܂ ܬܘܒ ܐܫܬܒܗܪܘ ܒܒ̈ܠܝܐ ܘܐܟܠܘ ܩܪ̈ܨܐ ܕܚܢܢܝܐ ܘܕܚܒܪ̈ܘܗܝ܂ ܘܢܦܠܘ ܒܐܬܘܢܐ ܕܢܘܪܐ܂ ܘܣܠܩܘ ܟܕ ܙܟܝܝܢ܂ ܘܫܠܗܒܝܬܐ ܐܟܠܬ ܠܐܟ̈ܠܝ ܩܪ̈ܨܐ܀

4

ܐܡܪ ܓܝܪ ܢܒܘܟܕܢܨܪ܂ ܕܐܣܩ ܠܫܡܝܐ܂ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܘܟ̈ܒܘܗܝ ܕܐܝܠ ܐܪܝܡ ܟܘܪܣܝ܂ ܘܐܬܒ ܒܛܘܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ ܕܒܫ̈ܦܘܠܝ ܓܪܒܝܐ܂ ܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܐܫܥܝܐ܂ ܕܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܪܝܡܟ ܠܒܟ܂ ܡܟܝܠ ܠܫܝܘܠ ܬܬܚܬܐ܂ ܘܟܠ ܕܚܙܝܢ ܠܟ ܢܬܡܗܘܢ ܒܟ܂ ܘܐܦ ܣܢܚܝܪܝܒ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܗܘܐ܂ ܕܐܣܩ ܠܪܘܡܐ ܕܛܘܪ̈ܐ܂ ܘܐܦ ܠܫܦܘܠܘܗܝ ܕܠܒܢܢ܂ ܐܢܐ ܐܚܦܘܪ ܘܐܫܬܐ ܡ̈ܝܐ܂ ܘܐܘܒܫ ܒܦܪ̈ܣܬܐ ܕܪ̈ܟܫܝ ܟܠܗܘܢ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܥܡܝ̈ܩܐ܂ ܘܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܬܬܪܝܡ܂ ܐܡܪ ܬܘܒ ܥܠܘܗܝ ܗܘ ܐܫܥܝܐ܂ ܕܠܡܐ ܡܫܬܒܗܪ ܢܪܓܐ ܥܠ ܡܢ ܕܦܣܩ ܒܗ ܐܘ ܡܬܪܝܡ ܡܣܪܐ ܥܠ ܡܢ ܕܢܣܪ ܒܗ܂ ܐܘ ܡܫܬܩܠ ܫܒܛܐ ܥܠ ܡܢ ܕܡܪܝܡ ܠܗ܂ ܐܢܬ ܠܡ ܣܢܚܝܪܝܒ ܢܪܓܐ ܐܢܬ ܒܐܝ̈ܕܝ ܕܦܣܩ܂ ܘܡܣܪܐ ܐܢܬ ܒܐܝ̈ܕܝ ܕܢܣܪ܂ ܘܫܒܛܐ ܒܝܕ ܡܢ ܕܡܪܝܡ ܠܡܪܕܘܬܐ܂ ܘܚܘܛܪܐ ܐܝܬܝܟ ܕܡܚܘܬܐ܂ ܐܫܬܕܪܬ ܥܠ ܥܡܐ ܚܠܦܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܬܦܩܕܬ ܥܠ ܥܡܐ ܐܟܬܢܐ܂ ܕܬܫܒܐ ܫܒܝܬܐ ܘܬܒܘܙ ܒܙܬܐ܂ ܘܥܒܕܬ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢ̈ܫܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܐܝܟ ܣܝܢܐ ܕܫܘ̈ܩܐ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܥܒܕܬ ܠܡܢܐ ܐܬܪܝܡܬ ܥܠ ܡܢ ܕܐܚܝܕ ܠܟ܂ ܘܐܫܬܒܗܪܬ ܥܠ ܡܢ ܕܢܣܪ ܒܟ܂ ܘܚܣܕܬ ܠܡܕܝܢܬܗ ܕܩܕܝܫܐ܂ ܘܐܡܪܬ ܠܒ̈ܢܝ ܐܘܪܫܠܡ܂ ܕܠܡܐ ܡܫܟܚ ܐܠܗܟܘܢ ܠܡܦܨܝܘܬܟܘܢ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ܂ ܘܐܡܪܚܬ ܘܐܡܪܬ܂ ܕܡܢܘ ܡܪܝܐ ܕܡܦܨܐ ܠܟܘܢ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܡܥ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܕܐܡܪ܂ ܕܐܬܒܪ ܠܐܬܘܪܝܐ ܒܐܪܥܝ܂ ܘܥܠ ܛܘܪ̈ܝ ܐܕܘܫܝܘܗܝ܂ ܘܡܐ ܕܐܬܬܒܪ ܘܐܬܕܝܫ ܫܝܛܐ ܠܗ ܒܬܘܠܬܐ ܒܪܬ ܨܗܝܘܢ܂ ܘܡܢܝܕܐ ܪܫܗ ܒܪܬ ܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܐܡܪܐ ܠܡܢ ܚܣܕܬ ܘܓܕܦܬ܂ ܘܥܠ ܡܢ ܐܪܝܡܬ ܩܠܟ܂ ܐܪܝܡܬ ܥܝܢ̈ܝܟ ܠܡܪܘܡܐ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܒܐܝܕܐ ܕܐܝ̈ܙܓܕܝܟ ܚܣܕܬ ܠܡܪܝܐ܂ ܗܫܐ ܚܙܝ ܕܢܦܠ ܩܠܕܐ ܒܢܚܝܪܟ܂ ܘܒܠܡܐ ܒܣ̈ܦܘܬܟ܂ ܘܗܦܟܬ ܒܠܒܐ ܬܒܝܪܐ ܕܐܬܝܬ ܒܠܒܐ ܪܡܐ܂ ܘܩܛܠܗ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܚܒܝ̈ܒܘܗܝ ܗܘܐ܂ ܘܒܝܬ ܬܘܟܠܢܗ ܬܡܢ ܐܣܬܚܦ ܘܢܦܠ ܩܕܡ ܐܠܗܗ܂ ܘܐܦ ܝܐܝܐ ܗܘܐ ܚܒܝܒܝ ܕܗܢܐ ܕܒܚܐ ܘܩܘܪܒܢܐ ܠܘܩܒܠ ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܬܟܝܠ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ܂ ܘܒܝܬ ܣܓܕܬܗ ܗܘܐ܂ ܦܓܪܗ ܕܘܟܪܢܐ ܠܦܬܟܪܗ܀

9

ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܗܘܝܬ ܥܡ ܟܪܘܒܐ ܕܡܫܝܚ ܘܡܛܠ܂ ܟܪܘܒܐ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܐܬܩܪܝ ܕܡܬܡܫܚ ܗܘܐ ܡܫܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܂ ܘܗܘ ܡܛܠ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠܗ ܥܡܗ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܪܡܝܐ܂ ܕܪܘܚܐ ܕܐ̈ܦܝܢ ܡܫܝܚܗ ܕܡܪܝܐ܂ ܗܘ ܕܐܡܪܢ ܕܒܛܠܠܗ ܢܚܐ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ܂ ܒܛܠܠܗ ܓܝܪ ܕܡܠܟܐ ܝܬܒܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܒܪܫܗܘܢ ܩܐܡ ܗܘܐ܂ ܘܟܕ ܢܦܠ ܠܗ ܟܠܝܠܐ ܕܪܫܗܘܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܛܠܠܐ܂ ܘܐܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܐܡܝܪܐ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܢܩܒܠ ܡܕܡ ܕܟܬܒ ܐܢܐ ܠܗ ܕܠܐ ܚܪܝܢܐ܂ ܘܗܟܢܐ ܢܬܛܦܝܣ܂ ܕܥܠ ܡܠܟܐ ܗܘ ܐܡܝܪܐ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܐܪܡܝܐ ܚܠܦ ܥܡܐ܂ ܕܘܝ ܠܢ ܕܢܦܠ ܟܠܝܠܐ ܕܪܝܫܢ܂ ܘܡܫܝܚܐ ܠܡ ܠܐ ܢܦܠ܂ ܡܛܠ ܕܩܡ ܠܗ ܠܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ܂ ܡܠܟܐ ܓܝܪ ܢܦܠ ܡܢ ܒܝܬ ܝܗܘܕܐ܂ ܘܬܘܒ ܠܐ ܬܩܢܬ ܡܠܟܘܬܗܘܢ܂ ܘܕܐܡܪ ܬܘܒ ܕܐܘܒܕܗ ܟܪܘܒܐ ܕܡܛܠ܂ ܟܪܘܒܐ ܓܝܪ ܕܐܘܒܕܗ܂ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܗܘ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ܂ ܕܦܥܠܘܬܐ ܥܒܕ ܒܨܘܪ܂ ܘܠܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܡܢ ܨܘܪ ܐܓܪܐ ܠܚܝܠܗ܂ ܘܚܠܦ ܦܥܠܘܬܐ ܕܨܘܪ܂ ܐܬܝܗܒܬ ܠܗ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܂ ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܐܓܪܐ ܡܢ ܨܘܪ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܙܠ ܠܗ ܒܝܡܐ ܥܘܬܪܗ ܘܠܐ ܢܣܒܗ ܢܒܘܟܕܢܨܪ܂ ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܘ܂ ܐܘܒܕܗ ܟܪܘܒܐ ܕܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܒܘܟܕܢܨܪ܂ ܬܪ̈ܝܢ ܓܝܪ ܟܪ̈ܘܒܝܢ ܗܘܝܢ܂ ܚܕ ܕܡܫܝܚ ܘܡܛܠ܂ ܘܚܕ ܕܡܛܠ ܘܠܐ ܡܫܝܚ܂ ܡܢ ܠܥܠ ܓܝܪ ܐܡܪ܂ ܕܗܘܝܬ ܥܡ ܟܪܘܒܐ ܕܡܫܝܚ ܘܡܛܠ܂ ܘܡܢ ܠܬܚܬ ܐܡܪ܂ ܕܐܘܒܕܟ ܟܪܘܒܐ ܕܡܛܠ܂ ܘܠܐ ܐܡܪ ܕܡܫܝܚ܂ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܓܝܪ ܠܐ ܡܫܝܚ ܗܘܐ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܕܘܝܕ ܘܫܠܝܡܘܢ܂ ܘܡ̈ܠܟܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܗܘܘ ܒܬܪܗܘܢ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܐܬܩܪܝ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܕܡܛܠ ܐܠܐ ܒܚܙܘܐ ܕܐܝܠܢܐ ܟܕ ܚܙܐ ܐܝܠܢܐ ܡܨܥܬ ܐܪܥܐ܂ ܕܬܚܘܬܘܗܝ ܥܡܪܢ ܟܠܗܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܕܒܪܐ܂ ܘܥܠ ܥܘ̈ܦܘܗܝ ܫܟܝܢ ܟܠܗ ܥܘܦܐ ܕܫܡܝܐ܂ ܘܡܢܗ ܡܬܬܪܣܐ ܗܘܐ ܟܘܠ ܒܣܪ܂ ܟܕ ܦܫܪ ܠܗ ܕܢܝܐܝܠ ܚܠܡܗ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܕܢܝܐܝܠ܂ ܐܢܬ ܗܘ ܐܝܠܢܐ ܗܘ ܐܝܠܢܐ ܕܚܙܝܬ ܡܨܥܬ ܐܪܥܐ܂ ܘܬܚܘܬܝܟ ܥܡܪܝܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܘ ܗܘܐ ܟܪܘܒܐ ܕܡܛܠ܂ ܕܐܘܒܕܗ ܠܪܒܐ ܕܨܘܪ܂ ܥܠ ܕܚܕܝ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܕܐܫܬܒܝܘ ܡܢ ܐܪܥܗܘܢ܂ ܘܥܠ ܕܐܬܪܝܡ ܠܒܗ܂ ܚܪܒܬ ܐܦ ܗܝ ܨܘܪ ܫܒ̈ܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܂ ܐܝܟ ܐܘܪܫܠܡ ܕܝܬܒܬ ܒܚܘܪܒܐ ܫܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܥܠܝܗ ܐܫܥܝܐ܂ ܕܬܛܥܐ ܨܘܪ ܫܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܐܝܟ ܝܘܡ̈ܝ ܡܠܟܐ ܚܕ܂ ܘܬܙܢܐ ܒܟܠܗܝܢ ܡ̈ܠܟܘܬܐ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܐܪܥܐ܀

13

ܘܫܩ̈ܘܗܝ ܘܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܨܠܡܐ ܕܦܪܙܠܐ܂ ܕܐܝܬܝܗ ܡܠܟܘܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܫܝܡ܂ ܕܗܢܘܢ ܒ̈ܢܝ ܥܣܘ܂ ܕܚܣܝܢܐ ܐܝܟ ܦܪܙܠܐ܂ ܘܐܡܪ ܕܐܝܟ ܦܪܙܠܐ ܕܫܚܩ ܘܡܕܩ ܟܠ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܠܟܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܬܫܚܘܩ ܘܬܟܒܘܫ ܟܠ܂ ܘܦܪܫ ܥܠ ܪ̈ܓܠܐ ܘܨܒ̈ܥܬܐ ܕܡܢܗܝܢ ܕܦܪܙܠܐ ܘܡܢܗܝܢ ܕܚܨܦܐ ܕܛܝܢܐ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܗܟܢܐ ܢܬܚܠܛܘܢ ܒܙܪܥ ܐܢܫܐ܂ ܘܠܐ ܢܗܘܘܢ ܕܒܩܝܢ ܚܕ ܠܚܕ܂ ܐܝܟ ܕܠܐ ܡܬܚܠܛ ܦܪܙܠܐ ܥܡ ܛܝܢܐ܂ ܗܕܐ ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܚܘܝ܂ ܡܛܠ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܥܣܘ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܡܠܟ ܒܪ ܡܠܟ ܩܐܡ ܗܘܐ ܕܢܕܒܪ ܡܠܟܘܬܐ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܐܬܟܢܫܘ ܒܢ̈ܝ ܥܣܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܥܫܝܢܬܐ܂ ܘܥܒܕܘ ܒܝܬ ܒܘܠܐ܂ ܘܡܢ ܬܡܢ ܡܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܪܫܐ ܕܡܕܝܢܬܐ܂ ܓܒܪܐ ܚܟܝܡܐ ܕܢܕܒܪ ܡܠܟܘܬܐ܂ ܕܠܐ ܟܕ ܢܬܩܘܠ ܐܢܘܢ ܡܕܒܪ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܢܫܬܟܚܘܢ ܠܗܘܢ ܚܣܝܪܝܢ܂ ܘܬܫܬܩܠ ܠܗ ܡܢܗܘܢ ܡܠܟܘܬܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܫܬܩܠܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܢܡܪܘܕ ܫܒܗܪܢܐ܂ ܘܐܬܝܗܒܬ ܠܒ̈ܢܝ ܡܕܝ ܣܟܠܐ܂ ܘܗܘ ܡܠܟܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܙܪܥܗ ܕܗܘ ܡܠܟܐ ܕܩܕܡܘܗܝ܂ ܡܘܒܕ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܘܠܐ ܕܒܩܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܠܚܕ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܙܪܥ ܐܢܫܐ ܕܐܬܡܬܠ ܒܛܝܢܐ܂ ܗܟܢܐ ܗܝ ܨܒܘܬܐ܂ ܕܡܐ ܕܡܬܓܒܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܘܬܐ܂ ܐܬܚܠܛ ܠܗ ܒܥܩܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܦܪܙܠܐ܀

16

ܚܝܘܬܐ ܓܝܪ ܩܕܡܝܬܐ ܐܡܪ ܥܠܝܗ܂ ܕܕܡܝܐ ܠܐܪܝܐ܂ ܘܓ̈ܦܐ ܕܢܫܪܐ ܐܝܬ ܠܗ܂ ܚܝܘܬܐ ܓܝܪ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܬܝܗ ܡܠܟܘܬܐ ܕܒܒܠ܂ ܕܕܡܝܐ ܠܐܪܝܐ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܒ ܐܪܡܝܐ ܘܐܡܪ܂ ܢܩܝܐ ܛܥܝܬܐ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܐܛܥܝܘ ܐܢܘܢ܂ ܩܕܡܝܐ ܐܟܠܗ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ܂ ܘܗܢܐ ܐܚܪܝܐ܂ ܥܫܢ ܡܢܗ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ܂ ܘܐܪܝܐ ܩܪܝܗܝ ܐܪܡܝܐ ܘܐܡܪ܂ ܕܓ̈ܦܐ ܕܢܫܪܐ ܐܝܬ ܠܗ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ܂ ܕܟܕ ܢܦܩ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܠܡܕܒܪܐ ܥܡ ܚܝ̈ܘܬܐ܂ ܣܥܪܗ ܐܪܒܐ ܐܝܟ ܕܢܫܪܐ܂ ܘܐܡܪ ܕܚܙܝܬ ܕܐܬܡܪܛܘ ܓܦܝ̈ܗ܂ ܘܥܠ ܪ̈ܓܠܝܗ ܐܝܟ ܐܢܫܐ ܩܡܬ܂ ܘܠܒܐ ܕܐܢܫܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ܂ ܠܘܩܕܡ ܓܝܪ ܒܚܙܘܐ ܕܨܠܡܐ ܐܬܡܬܠ ܒܕܗܒܐ܂ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܫܬܡܫ ܒܥܠܡܐ܂ ܘܒܚܙܘܐ ܕܚܝܘ̈ܬܐ ܐܬܡܬܠ܂ ܒܐܪܝܐ ܕܡܝܬܪ ܒܬܩܝܦܘܬܗ܂ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ܂ ܘܐܬܡܬܠ ܬܘܒ ܒܢܫܪܐ ܕܢܨܝܚ ܡܢ ܟܠܗ ܦܪܚܬܐ܂ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ ܐܫܬܠܡ ܒܗ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܥܠܘܗܝ ܡܪܝܐ܂ ܕܐܢܐ ܗܘ ܝܗܒܬܗ ܢܝܪܐ ܕܦܪܙܠܐ܂ ܥܠ ܨܘܪܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ܂ ܘܢܦܠܚܘܢ ܠܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܫܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܐܦ ܚܝܘܬܐ ܕܒܪܐ ܘܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ܂ ܝܗܒܬ ܠܗ ܠܡܦܠܚܗ܂ ܟܕ ܗܘܐ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܒܕܡܘܬ ܪܫܐ ܕܕܗܒܐ ܦܠܚܘܗܝ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܐܝܟ ܕܠܡܠܟܐ܂ ܘܟܕ ܢܦܩ ܠܡܕܒܪܐ ܦܠܚܝܗܝ ܚܝܘܬܐ/ܚܝ̈ܘܬܐ/ ܐܝܟ ܕܠܐܪܝܐ܂ ܘܟܕ ܗܘܐ ܣܥܪܗ ܐܝܟ ܕܢܫܪܐ܂ ܦܠܚܬܗ ܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ ܐܝܟ ܕܠܢܫܪܐ܂ ܘܟܕ ܐܬܪܝܡ ܠܒܗ ܘܠܐ ܐܝܕܥ ܕܫܘܠܛܢܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܗܘ ܐܬܝܗܒ ܠܗ܂ ܐܬܬܒܪ ܠܗ ܢܝܪܐ ܕܦܪܙܠܐ ܡܢ ܨܘܪܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ܂ ܘܢܦܩ ܥܡ ܚܝܘ̈ܬܐ܂ ܘܚܠܦ ܠܒܐ ܕܡܠܟܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܠܒܐ ܕܐܪܝܐ܂ ܘܟܕ ܐܫܬܩܠ ܥܠ ܚܝܘܬܐ܂ ܐܫܬܩܠ ܡܢܗ ܠܒܐ ܕܐܪܝܐ܂ ܘܐܬܝܗܒ ܠܗ ܠܒܐ ܕܦܪܚܬܐ܂ ܘܟܕ ܝܥܘ ܠܗ ܓ̈ܦܐ ܐܝܟ ܕܢܫܪܐ܂ ܐܬܪܝܡ ܠܗ ܥܠ ܦܪܚܬܐ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܡܪܛܘ ܠܗܘܢ ܐܦ ܓ̈ܦܘܗܝ܂ ܘܐܬܝܗܒ ܠܗ ܠܒܐ ܫܦܠܐ܂ ܘܟܕ ܝܕܥ ܕܫܠܝܛ ܗܘ ܡܪܝܡܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܐܢܫܐ܂ ܕܠܡܢ ܕܨܒܐ ܢܬܠܝܗ܂ ܗܝܕܝܢ ܫܒܚ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ܀

20

ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܢܝܐܝܠ ܕܡܣܬܟܠ ܗܘܝܬ܂ ܒܩܪ̈ܢܬܐ ܥܣܪ ܕܒܪܫܗ ܕܚܝܘܬܐ܂ ܩܪ̈ܢܬܐ ܓܝܪ ܥܣܪ܂ ܥܣܪܐ ܡ̈ܠܟܝܢ ܩܡܘ ܒܗܘ ܙܒܢܐ܂ ܥܕܡܐ ܠܐܢܛܝܟܘܣ܂ ܘܐܡܪ ܕܩܪܢܐ ܙܥܘܪܬܐ ܣܠܩܬ ܡܢ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܥܣܪ܂ ܘܬܠܬ ܢܦܠ ܡܢ ܩܕܡܝܗ܂ ܟܕ ܩܡ ܓܝܪ ܐܢܛܝܟܘܣ ܒܡܠܟܘܬܐ܂ ܡܟܟ ܬܠܬܐ ܡ̈ܠܟܝܢ܂ ܘܐܬܪܝܡ ܥܠ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܡܪܝܡܐ܂ ܘܥܠ ܠܐܪܫܠܡ/ܠܐܘܪܫܠܡ܂/ ܘܛܡܐ ܒܝܬ ܡܩܕܫܐ܂ ܘܒܛܠ ܕܒܚܬܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ܂ ܫܒܘܥܐ ܘܦܠܓܘܬ ܫܒܘܥܐ܂ ܕܗܘܝܢ ܫܢܝ̈ܐ ܥܣܪ ܘܦܠܓܗ܂ ܘܐܥܠ ܙܢܝ̈ܐ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ܂ ܘܒܛܠ ܢܛܘܪ̈ܬܐ ܕܒܢܡܘܣܐ܂ ܘܩܛܠ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܙܕܝܩ̈ܐ܂ ܘܐܫܠܡ ܠܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ܂ ܘܠܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ܂ ܫܠܡܬ ܓܝܪ ܒܝܘ̈ܡܬܗ܂ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܕܘܝܕ܂ ܕܐܠܗܐ ܥܠܘ ܥܡ̈ܡܐ ܠܝܪܬܘܬܟ܂ ܘܛܡܐܘ ܠܗܝܟܠܟ ܩܕܝܫܐ܂ ܥܒܕܘܗ ܠܐܘܪܫܠܡ ܚܪܒܬܐ܂ ܝܗܒܘ ܫ̈ܠܕܐ ܕܥܒ̈ܕܝܟ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ܂ ܘܒܣܪܐ ܕܙܕܝܩ̈ܝܟ ܠܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ܂ ܐܫܕܘ ܕܡܗܘܢ ܐܝܟ ܡܝܐ܂ ܚܕܪ̈ܝܗ ܕܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܠܝܬ ܕܩܒܪ܂܂܂܂ ܗܕܐ ܓܝܪ ܒܗܘ ܙܒܢܐ ܫܠܡܬ܂ ܟܕ ܐܬܩܛܠ ܓܒܪܐ ܣܒܐ ܘܥܬܝܩ ܝܘܡ̈ܬܐ܂ ܐܠܝܥܙܪ܂ ܘܒ̈ܢܝ ܫܡܘܢܝ ܛܘܒܢܝܬܐ܂ ܕܗܘܝܢ ܫܒܥܐ܂ ܘܟܕ ܝܗܘܕܐ ܘܐܚ̈ܘܗܝ ܡܬܟܬܫܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܥܡܗܘܢ܂ ܟܕ ܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܛܫܝ̈ܬܐ܂ ܒܗܘ ܙܒܢܐ ܥܒܕܬ ܩܪܢܐ ܩܪܒܐ ܥܡ ܩܕܝܫ̈ܐ܂ ܘܐܬܡܨܝܬ ܚܝܠܗܘܢ܂ ܘܡ̈ܠܐ ܥܠ ܡܪܝܡܐ ܡܠܠ ܐܢܛܝܟܘܣ ܓܒܪܐ ܥܘܠܐ܂ ܘܚܠܦ ܙܒ̈ܢܐ ܘܥ̈ܕܢܐ܂ ܘܒܛܠ ܩܝܡܐ ܕܐܒܪܗܡ܂ ܘܫܪܐ ܫܒܬܐ ܕܢܝܚܐ܂ ܦܩܕ ܓܝܪ ܥܠ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܓܙܪܝܢ܂ ܡܛܠ`ܗܢܐ ܐܡܪ ܥܠܘܗܝ܂ ܕܢܣܒܪ ܠܡܚܠܦܘ ܙܒ̈ܢܐ ܘܥܕ̈ܢܐ ܘܢܡܘܣ̈ܐ܂ ܘܐܬܝܗܒܘ ܒܐܝܕܗ܂ ܥܕ ܥܕܢ ܥ̈ܕܢܝܢ ܘܦܠܓܘܬ ܥܕܢ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܕܢ ܘܦܠܓܘܬ ܥܕܢ܂ ܫܒܘܥܐ ܘܦܠܓܗ܂ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܥܣܪ ܫܢ̈ܝܢ ܘܦܠܓܗ܂ ܐܡܪ ܬܘܒ܂ ܘܕܝܢܐ ܝܬܒ ܘܫܘܠܛܢܗ ܫܩܠܘ ܡܢܗ܂ ܕܢܚܒܠܘܢܗ ܘܢܘܒܕܘܢܗ ܥܕܡܐ ܠܣܘܦܗ ܕܡܠܟܘܬܐ܂ ܡܛܝ ܓܝܪ ܕܝܢܐ ܠܐܢܛܝܟܘܣ܂ ܕܝܢܐ ܡܢ ܫܡܝܐ܂ ܘܐܬܟܪܗ ܒܟܘܪܗܢܐ ܥܛܠܐ ܘܒܝܫܐ܂ ܘܡܢ ܪܝܚܗ ܕܣܪܝ܂ ܐܢܫ ܠܐ ܩܪܒ ܗܘܐ ܠܘܬܗ܂ ܟܕ ܬܘ̈ܠܥܐ ܪ̈ܚܫܢ ܗܘ̈ܝ ܘܢܦܩܢ ܡܢܗ܂ ܘܐܟܠܢ ܒܣܪܗ܂ ܥܠ ܕܐܠܨ ܠܬܘܠܥܗ ܕܝܥܩܘܒ܂ ܘܣܪܝ ܒܣܪܗ ܒܚܝ̈ܘܗܝ܂ ܥܠ ܕܐܣܪܝ ܫ̈ܠܕܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܪܫܠܡ/ܐܘܪܫܠܡ܂/ ܘܠܐ ܐܬܩܒܪܘ܂ ܘܗܘܐ ܛܡܐܐ ܒܥ̈ܝܢܝ ܢܦܫܗ܂ ܥܠ ܕܛܡܐ ܡܩܕܫܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܨܠܝ ܘܠܐ ܐܫܬܡܥ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܫܡܥ ܐܢܩܬܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܕܩܛܠ܂ ܟܬܒ ܓܝܪ ܐܓܪܬܐ ܘܫܕܪ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ܂ ܘܩܪܐ ܐܢܘܢ ܪ̈ܚܡܝ܂ ܘܠܐ ܪܚܡ ܥܠܘܗܝ ܐܠܗܐ܂ ܘܒܗ ܒܬܫܢܝܩܗ ܡܝܬ܀

22

ܩܕܡ ܓܝܪ ܐܫܥܝܐ ܐܘܬܒ ܥܠܝܗܘܢ ܕܝ̈ܢܐ܂ ܓܒܪ̈ܐ ܡܢ ܝܗܘܕܐ܂ ܕܐܬܢܨܒܬ ܒܗܘܢ ܢܨܒܬܐ ܚܕܬܬܐ/ܚܕܬܐ/ ܘܚܒܝܒܬܐ܂ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝ̈ܢܐ܂ ܗܢܘܢ ܕܝܬܒܝܢ ܥܠ ܬܪܥܣܪ ܟܘܪ̈ܣܘܢ܂ ܘܕܝ̈ܢܝܢ ܠܬܪ̈ܬܥܣܪܐ ܫܪ̈ܒܬܗܘܢ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܕܝ̈ܢܐ܂ ܕܘܢܘ ܒܝܢܝ ܘܠܟܪܡܝ܂ ܡܢܐ ܠܡ ܬܘܒ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܘܢ ܓܒܪ̈ܐ ܕܝ̈ܢܐ܂ ܠܡܥܒܕ ܠܟܪܡܝ ܘܠܐ ܥܒܕܬ ܠܗ܂ ܕܗܐ ܢܨܒܬܗ ܫܒܘ̈ܩܐ܂ ܘܗܘܘ ܠܗܘܢ ܓܦܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ܂ ܐܚܕܪܬ ܣܝܓܗ ܥܝܪ̈ܝ ܫܡܝܐ܂ ܘܒܢܝܬ ܡܓܕܠܗ ܗܝܟܠܐ ܩܕܝܫܐ܂ ܘܚܦܪܬ ܡܥܨܪܬܗ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܟܗ̈ܢܐ܂ ܘܐܚܬܬ ܥܠܘܗܝ ܡܛܪܐ ܡ̈ܠܝ ܢܒ̈ܝܝ܂ ܘܟܣܚܬܗ ܘܦܠܚܬܗ ܡܢ ܥܒ̈ܕܐ ܕܐܡܘܪ̈ܝܐ܂ ܣܟܝܬ ܕܢܥܒܕ ܥܢ̈ܒܐ ܙܕܝܩܘܬܐ܂ ܘܥܒܕ ܠܗ ܚܪ̈ܘܒܐ ܥܘܠܐ ܘܚܛܝܬܐ܂ ܣܟܝܬ ܠܕܝܢܐ ܘܗܘܐ ܚܛܘܦܝܐ܂ ܘܠܙܕܝܩܘܬܐ ܘܗܘܐ ܝܠܠܬܐ܂܂܂܂܂ ܫܡܥܘ ܓܒܪ̈ܐ ܕܝ̈ܢܐ ܡܕܡ ܕܥܒܕܢܐ ܠܗ ܠܟܪܡܝ܂ ܬܪܥ ܐܢܐ ܣܝܓܗ ܘܢܗܘܐ ܠܕܝܫܐ܂ ܘܥܩܪ ܐܢܐ ܡܓܕܠܗ ܘܢܗܘܐ ܠܒܙܬܐ܂ ܘܐܥܒܕܗ ܕܚܘܪܒܐ ܢܗܘܐ܂ ܥܠ ܕܥܒܕ ܚܪ̈ܘܒܐ܂ ܘܠܐ ܢܬܦܠܚ ܘܠܐ ܢܬܟܣܚ܂ ܘܢܐܥܘܢ ܒܗ ܟܘܒ̈ܐ ܘܝܥܪܐ܂ ܘܐܦܩܘܕ ܠܥܢ̈ܢܐ ܕܠܐ ܢܚܬܢ ܥܠܘܗܝ ܡܛܪܐ܂ ܦܪܩܘ ܓܝܪ ܥܝܪ̈ܝ ܫܡܝܐ ܡܢ ܣܝܓܗ ܕܟܪܡܐ܂ ܘܐܬܥܩܪ ܡܓܕܠܐ ܒܝܬ ܬܘܟܠܢܗܘܢ ܥܫܝܢܐ܂ ܐܣܬܚܦܬ ܡܥܨܪܬܐ ܬܕܟܝܬܐ ܕܚܘ̈ܒܝܗܘܢ܂ ܟܕ ܕܕܠܐ ܡܘܡ ܗܘܬ ܓܦܬܐ܂ ܠܐ ܐܙܠܐ ܗܘܬ ܠܥܒܕܐ܂ ܗܫܐ ܕܐܟܠܬܗ ܢܘܪܐ ܘܚܪܒܬ܂ ܐܝܟܢܐ ܐܙܠܐ ܠܥܒܕܐ܂ ܬܪ̈ܬܝܢ ܣܘ̈ܟܝܗ ܐܟܠܬ ܢܘܪܐ܂ ܘܓܘܗ ܚܪܒ܂ ܬܪ̈ܬܝܢ ܓܝܪ ܣܘ̈ܟܝܗ ܬܪ̈ܬܝܢ ܡ̈ܠܟܘܬܐ܂ ܘܓܘܗ ܕܚܪܒ ܐܝܬܝܗ ܐܘܪܫܠܡ܂ ܐܫܬܕܪܘ ܠܘܬܗܘܢ ܡܢ ܡܪܐ ܟܪܡܐ ܥܒ̈ܕܐ ܣ̈ܓܝܐܐ܂ ܘܩܛܠܘ ܐܢܘܢ܂ ܘܦܐܪ̈ܐ ܠܡܪܐ ܟܪܡܐ ܠܐ ܫܕܪܘ܂ ܒܐܚܪܝܬ ܥܒ̈ܕܐ ܐܫܬܕܪ ܒܪܐ ܚܒܝܒܐ܂ ܕܢܣܒ ܡܢܗܘܢ ܦܐܪ̈ܐ܂ ܘܢܘܒܠ ܠܡܫܕܪܢܗ܂ ܘܐܚܕܘܗܝ ܗܢܘܢ ܘܐܦܩܘܗܝ ܠܒܪ ܡܢ ܟܪܡܐ܂ ܘܦܣܩܘ ܣ̈ܟܐ ܡܢ ܗ̈ܛܛܘܗܝ ܕܟܪܡܐ܂ ܘܩܒܥܘ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ܂ ܘܟܦܢ ܘܒܥܐ ܡܢܗܘܢ ܠܡܐܟܠ܂ ܘܫܩܠܘ ܝܗܒܘ ܠܗ ܡܪܪܐ ܡܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܕܟܪܡܐ܂ ܘܨܗܝ ܘܒܥܐ ܡܢܗܘܢ ܠܡܫܬܐ܂ ܘܝܗܒܘ ܠܗ ܚܠܐ ܘܠܐ ܨܒܐ ܠܡܫܬܐ܂ ܘܓܕܠܘ ܟܘ̈ܒܐ ܕܝܥܘ ܒܗ ܒܟܪܡܐ܂ ܘܣܡܘ ܠܗ ܒܪܫܗ ܕܒܪ ܡܪ̈ܘܗܝ ܕܟܪܡܐ܂ ܡܢ ܙܒܢܐ ܓܝܪ ܕܗܘܐ ܟܪܡܐ܂ ܗܠܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܚܘܝ܂ ܥܩܪܗ ܡܪܗ ܘܫܕܝܗܝ ܒܢܘܪܐ܂ ܘܢܨܒ ܒܗ ܒܟܪܡܐ ܓܘ̈ܦܢܐ ܛܒ̈ܬܐ܂ ܕܝܗܒܢ ܦܐܪ̈ܐ ܘܡܚܕܝܢ ܠܦܠܚܐ܂ ܟܪܡܐ ܓܝܪ ܡܫܝܚܐ ܗܘ܂ ܘܐܒܘܗܝ ܦܠܚܐ܂ ܘܓܘ̈ܦܢܐ ܗܢܘܢ ܕܫܬܝܢ ܡܢ ܟܣܗ܂ ܡܟܝܠ ܗܘܐ ܟܪܡܐ ܚܠܦ ܟܪܡܐ܂ ܘܡܠܟܘܬܐ ܬܘܒ ܒܡܐܬܝܬܗ܂ ܐܫܠܡܗ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ܂ ܕܐܬܩܪܝܘ ܒ̈ܢܝ ܥܣܘ܂ ܘܗܢܘܢ ܒ̈ܢܝ ܥܣܘ ܢܛܪܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܠܝܗܘܒܗ܀

24

ܡܢ ܩܕܝܡ ܓܝܪ ܝܗܒ ܡܠܟܘܬܐ ܠܒ̈ܢܝ ܝܥܩܘܒ܂ ܘܫܥܒܕ ܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܥܣܘ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܝܣܚܩ ܠܥܣܘ܂ ܕܠܝܥܩܘܒ ܐܚܘܟ ܬܦܠܘܚ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܬܘܒ ܐܟܫܪܘ ܒܡܠܟܘܬܐ܂ ܫܩܠܗ ܡܢܗܘܢ ܕܒ̈ܢܝ ܝܥܩܘܒ܂ ܘܝܗܒܗ ܠܒ̈ܢܝ ܥܣܘ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܡܢ ܕܕܝܠܗ ܗܝ܂ ܘܡܫܠܡܝܢ ܦܪܬܩܐ ܠܝܗܘܒܗ܂ ܘܠܐ ܟܝܡܝܢ ܥܠܝܗ܂ ܘܡܫܬܥܒܕ ܠܗ ܢܛܪ ܡܠܟܘܬܐ܂ ܠܗܘ ܕܟܠ ܠܗ ܡܫܬܥܒܕ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܕܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܣܘ܂ ܠܐ ܡܫܬܠܡܐ ܒܝܕ ܚܝ̈ܠܐ ܟܢܝ̈ܫܐ ܕܨܒܝܢ ܕܢܣܩܘܢ ܥܠܝܗ܂ ܡܛܠ ܕܡܠܟܘܬܐ ܠܝܗܘܒܗ ܗܘ ܡܬܢܛܪܐ܂ ܘܗܘ ܡܢܛܪ ܠܗ܂܂܂܂܂ ܘܥܠ ܗܕܐ ܕܟܬܒܬ ܠܟ ܚܒܝܒܝ܂ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܥܣܘ ܠܝܗܘܒܗ ܗܘ ܡܬܢܛܪܐ܂ ܠܐ ܬܬܦܠܓ ܥܠܝܗ܂ ܕܠܐ ܡܙܕܟܝܐ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܓܢܒܪܐ ܕܫܡܗ ܝܫܘܥ ܐܬܐ ܒܚܝܠܐ܂ ܘܙܝܢܗ ܫܩܝܠ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܡܠܟܘܬܐ܂ ܘܒܨܝ ܘܚܙܝ܂ ܕܐܦ ܒܟܣܦ ܪܫܐ ܥܡܗܘܢ ܟܬܝܒ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܒܟܣܦ ܪܫܐ ܥܡܗܘܢ܂ ܐܦ ܡܥܕܪ ܠܗܘܢ܂ ܘܢܝܫܗ ܣܓܝ ܒܐܬܪܐ ܗܘ܂ ܘܙܝܢܗ ܠܒܝܫܝܢ ܘܠܐ ܚܝܒܝܢ ܒܩܪܒܐ܂ ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܠܝ܂ ܕܠܡܢܐ ܒܫ̈ܢܝ ܡ̈ܠܟܐ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ܂ ܙܟܐܘܗ ܠܚܝܘܬܐ ܘܫܥܒܕܘܗ ܡܛܠ ܕܪ̈ܝܫܐ ܘܡ̈ܠܟܐ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ܂ ܒܗܘ ܙܒܢܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܥܣܘ܂ ܠܐ ܨܒܘ ܕܢܕܒܪܘܢ ܥܡܗܘܢ ܠܩܪܒܐ܂ ܠܓܒܪܐ ܕܟܬܝܒ ܥܡܗܘܢ ܒܟܣܦ ܪܫܐ܂ ܡܛܠ`ܗܢܐ ܐܫܬܥܒܕܬ ܚܝܘܬܐ ܩܠܝܠ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܐܬܩܛܠܬ܀

25

ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܟܬܒܬ ܠܟ ܚܒܝܒܝ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܒܕܢܝܐܝܠ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܠܣܟܐ ܡܛܝܬ ܐܢܝܢ܂ ܐܠܐ ܠܟܐ ܡܢ ܣܟܐ܂ ܘܐܢ ܐܢܫ ܢܬܚܪܐ ܥܠܝܗܝܢ܂ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܠܐ ܚܬܝܡܢ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ܂ ܡܛܠ ܕܡ̈ܠܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܣܬܝܟܢ܂ ܘܐܦܠܐ ܡܬܚܬܡܢ܂ ܒܪܢܫܐ ܓܝܪ ܣܟܠܐ ܐܡܪ܂ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܡܛܝܢ ܡ̈ܠܐ܂ ܘܬܘܒ ܠܝܬ ܠܡܘܣܦܘ ܥܠܝܗܝܢ܂ ܘܠܡܒܨܪ ܡܢܗܝܢ܂ ܥܘܬܪܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܬܚܫܒ ܘܠܐ ܡܣܬܝܟ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܬܣܒ ܡܝܐ ܡܢ ܝܡܐ ܠܐ ܡܬܝܕܥ ܚܘܣܪܢܗ܂ ܘܐܢ ܬܫܩܘܠ ܚܠܐ ܡܢ ܣܦܬܗ܂ ܠܐ ܒܨܪ ܡܢܝܢܗ܂ ܘܐܢ ܬܡܢܐ ܟܘ̈ܟܒܝ ܫܡܝܐ܂ ܠܐ ܬܩܘܡ ܥܠ ܣܟܗܘܢ܂ ܘܐܢ ܬܕܠܩ ܢܘܪܐ ܡܢ ܝܩܕܢܐ܂ ܡܕܡ ܠܐ ܡܬܒܨܪ܂ ܘܐܢ ܬܣܒ ܡܢ ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܡܫܝܚܐ ܡܕܡ ܠܐ ܚܣܪ܂ ܘܐܢ ܡܫܝܚܐ ܢܥܡܪ ܒܟ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܒܟ ܗܘ ܫܠܡ ܠܗ܂ ܘܐܢ ܬܥܘܠ ܫܡܫܐ ܒܟ̈ܘܐ ܕܒܝܬܟ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܟܠܗ ܫܡܫܐ ܠܟ ܡܛܐ܂ ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܚܫܒܬ ܠܟ܂ ܒܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬܒܪܝ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܘܝܬ ܝܕܥ܂ ܕܠܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܐܢܫ ܡܛܐ܂ ܐܘ ܡܛܐ ܠܣܟܗ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܚܪܝܢܐ ܥܠ ܗܠܝܢ܂ ܘܬܐܡܪ ܕܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܘܟܕܘ܂ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡܢܝ ܫܡܥ܂ ܘܐܦ ܠܐܚ̈ܝܢ ܒ̈ܢܝ ܗܝܡܢܘܬܢ ܥܩܒ ܥܠܝܗܝܢ܂ ܡܢ ܓܝܪ ܕܡܡܝܩ ܒܡ̈ܠܝ ܐܚܘܗܝ܂ ܐܦܢ ܢܐܡܪ ܕܕܝܠܝ ܚܟ̈ܝܡܢ ܠܐ ܬܫܡܥ ܡ̈ܠܘܗܝ܂܂܂܂ ܘܥܠ ܕܟܬܒܬ ܠܟ ܥܠ ܗܠܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܕܡܬܪܓܫܝܢ ܠܩܪܒܐ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܡܕܡ ܐܬܓܠܝ ܠܝ܂ ܕܐܘܕܥܬܟ ܗܠܝܢ܂ ܐܠܐ ܫܡܥ ܠܡ̈ܠܐ ܕܪܫܗ ܕܐܓܪܬܐ܂ ܕܟܠ ܡܢ ܕܐܬܬܪܝܡ ܗܘ ܐܬܡܟܟ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܢܣܩܘܢ ܚܝ̈ܠܐ ܘܢܙܟܘܢ܂ ܕܥ ܕܝܢ ܕܡܪܕܘܬܗ ܗܝ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܐܢ ܢܙܟܘܢ܂ ܒܕܝܢܐ ܟܐܢܐ ܡܬܚܝܒܝܢ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܕܐ ܗܘܝܬ ܝܕܥ܂ ܕܚܝܘܬܐ ܠܙܒܢܗ ܗܘ ܡܬܩܛܠܐ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܚܝ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ܂ ܐܬܚܦܛ ܠܡܒܥܐ ܪ̈ܚܡܐ܂ ܕܢܗܘܐ ܫܝܢܐ ܥܠ ܥܡܗ ܕܐܠܗܐ܂܂܂܂

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/5
Source:
Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Aphrahat, “Demonstration 5: On Wars - ܬܚܘܝܬܐ ܕܩܪ̈ܒܐ” based upon Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/5.
Bibliography:
Demonstration 5: On Wars - ܬܚܘܝܬܐ ܕܩܪ̈ܒܐ.” In Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/5.

Show Citation Styles