Narsai: On Lent IV - ܕܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ ܕܐܲܪܒܿܥܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܒܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܚܵܫܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܫܪܹܝܢ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ 2 ܘܩܲܠܝܼܠ ܙܲܒܼܢܵܐ ܡܕܲܝܲܪ ܟܠܢܵܫ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܬܼܢܵܢ ܀ 3 :ܪܵܗܹ̇ܛ ܙܲܒܼܢܵܐ ܒܚܲܕ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܲܡܣܲܪܗܸܒܼ ܠܹܗ 4 ܘܥܲܡܹܗ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟ ܛܸܠܵܠܵܐ ܀ 5 :ܠܚܸܠܡܵܐ ܕܵܡܹ̇ܐ ܥܵܠܡܵܐ ܒܪܲܗܛܹܗ ܘܲܒܼܫܘܼܚܠܵܦܘ̈ܗܝ 6 ܘܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܗܸܒܼܠܵܐ ܡ̇ܘܦܹܝܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܡ̇ܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 7 :ܗܸܒܼܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܲܗܒܸܠ ܗܸܒܼܠܝܼ̈ܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ 8 ܘܣܵܗܹ̇ܕܼ ܙܲܒܼܢܵܐ ܘܫܘܼܚܠܵܦ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܗܸܒܼܠܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 9 :ܙܲܒܼܢܵܐ ܠܙܲܒܼܢܵܐ ܡܲܥܒܲܪ ܘܲܪܗܝܼܒܼ ܐܲܝܟ ܚܵܙܘܿܩܵܢ 10 ܘܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐܲܬܼܪܵ ܙܲܒܼܢܵܐ ܠܙܲܒܼܢܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܥܵܘܲܟ ܀ 11 :ܕܵܪܵܐ ܠܕܼܵܪܵܐ ܡܝܲܒܸܿܠ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܩܘܼܝܵܡ ܚܲܝܹ̈ܐ 12 ܘܡ̇ܘܬܵܐ ܪܵܗܹ̇ܛ ܐܲܝܟ ܗܲܕܿܝܼܐܵܐ ܩܕܼܵܡ ܟܠ ܕܵܪ̈ܝܼܢ ܀ 13 :ܚܵܙܹ̇ܩ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܠܑܵܐ ܫܘܼܚܵܪܵܐ ܘܕܼܵܪܵܐ ܥܲܡܹܗ 14 ܘܩܵܥܹ̇ܐ ܚܲܪܫܵܐ ܠܘܵܬܼ ܡܲܠܵܠܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܫܬܵܘܚܲܪ ܀ 15 ܙܲܒܼܢܵܐ ܒܪܲܗܛܹܗ ܡܲܟܸܿܣ ܟܠܫܵܥ ܠܲܡܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ: pb. 196 16 ܠܡܵܢ ܡܸܫܬܲܚܩܲܬܿܝ ܕܠܵܐ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܦܲܐ̈ܝܵܢ ܀ 17 :ܐܲܝܟ ܡܲܠܵܠܵܐ ܩܵܥܹ̇ܐ ܚܲܪܫܵܐ ܠܘܵܬܼ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ 18 :ܕܚܘܼܪܘ ܘܐܸܬܼܒܲܩܵܘ ܒܫܘܼܚܠܵܦ ܙܲܒܼܢܵܐ ܘܫܘܼܢܵܝ ܚܲܝܹ̈ܐ 19 :ܐܲܝܢܵܘ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܩܵܘܝܼ ܪܲܗܛܹܗ ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܽܦܵܐ 20 ܘܐܸܡܲܬܼܝ ܟܲܬܲܪܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܑܵܐ ܫܘܼܢܵܝܵܐ ܀ 21 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܟܼܵܠܹ̇ܗ ܕܫܸܡܫܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܚܠܲܦ 22 ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܐܲܪܡܝܼ ܦܓܼܘܼ̈ܕܹܐ ܒܡܵܘܬܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܩܪܘܿܒܼ ܠܹܗ ܀ 23 :ܝܲܗ̄ܒܼ ܟܸܣܦܵܐ ܘܡܲܪ̈ܓܵܢܝܵܬܼܵܐ ܘܲܙܒܲܢ ܚܲܝܹ̈ܐ 24 ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܣܲܬܲܪ ܦܲܓܼܪܹܗ ܒܛܘܼܫܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܀ 25 :ܐܲܝܢܵܘ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܢܛ݂ܲܪ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܢܸܟܼܝܵܢܹ̈ܐ 26 ܘܐܸܡܲܬܼܝ ܟܲܕܼ ܡ̣ܝܬܼ ܩܵܘܝܼ ܬܵܓܹܗ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܚܲܒܲܠ ܀ 27 :ܠܲܝܬܿ ܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ ܕܲܫܡܹܗ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ 28 ܘܠܲܝܬܿ ܥܲܦܪܵܢܵܐ ܕܠܵܘ ܥܲܡ ܡܸܕܼܪܹܗ ܓܒܼܝܼܠܝܼܢ ܚܲܫܵܘ̈ܗܝ ܀ 29 :ܘܐܸܢ ܡܵܝܘܿܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܢܲܚ̈ܬܹܿܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܠܒܼܝܼܫ ܪܸܥܝܵܢܹܗ 30 ܡܵܢ ܡܸܫܬܲܒܼܗܲܪ ܥܲܦܪܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܀ 31 :ܗܵܐ ܥܘܼܢܕܲܢܹܗ ܩܵܥܹ̇ܐ ܒܩܵܠܵܐ ܥܲܠ ܚܘܼܒܵܠܹܗ 32 ܕܥܲܦܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܲܠܕܿܚܝܼܚܵܐ ܗܵܦܹ̇ܟ ܡܸܕܪܹܗ ܀ 33 :ܐܲܝܟ ܐܲܓܼܝܼܪܵܐ ܡܕܲܝܼܪ ܒܐܲܪܥܵܐ ܥܲܦܪܵܢܵܝܵܐ 34 ܘܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܥܲܒܼܪܵܐ ܡܣܲܟܸܿܐ ܠܡܵܘܬܵܐ ܐܲܝܟ ܕܠܲܪܲܡܫܵܐ ܀ 35 :ܒܝܲܠܕܵܐ ܡ̇ܘܓܲܪ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܨܲܦܪܵܐ ܒܦܘܼܠܚܵܢ ܐܲܪܥܵܐ 36 ܘܥܸܕܵܢ ܪܲܡܫܵܐ ܡܢܝܼܚ ܠܹܗ ܡ̇ܘܬܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܫܸܢܬܼܵܐ ܀ 37 :ܠܵܐ ܩܢܹܐ ܡܸܕܹܿܡ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܲܠ ܥܲܡ ܚܘܼܒܵܠܹܗ 38 ܘܗܘ̤ ܥܲܡ ܕܝܼܠܹܗ ܗܵܦܹ̇ܟ ܟܠܫܵܥ ܠܘܵܬܼ ܫܝܼܛܘܼܬܼܵܐ ܀ 39 :ܠܡܵܢܵܐ ܡܵܕܹܝܢ ܚܬܝܼܪ ܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ ܒܲܕܼܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ 40 ܕܗܵܐ ܠܵܐ ܡܵܘܬܲܪ ܠܵܐ ܗܘ̤ ܠܕܝܼܠܹܗ ܘܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܠܹܗ ܀ 41 :ܠܕܝܼܠܹܗ ܡܫܲܚܠܸܦ ܙܲܒܼܢܵܐ ܒܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܘܚܵܙܹ̇ܐ ܘܫܵܠܹ̇ܐ 42 ܘܠܹܗ ܕܵܒܲܪ ܠܹܗ ܡ̇ܘܬܵܐ ܠܲܫܝܘܿܠ ܘܫܲܬܿܝܼܩ ܕܝܼܠܹܗ ܀ 43 :ܠܵܐ ܟܹܝܬܼ ܬܸܚܕܹܿܐ ܩܢܹܐ ܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܗܵܘ̇ ܕܲܩܢ݂ܲܝܬܿ 44 ܕܗܵܐ ܡܸܬܼܢܲܟܼܪܹܗ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܵܟ ܘܕܝܼܠܵܟ ܡܸܢܵܟ ܀ 45 :ܩܪܝܼ ܩܸܢܝܵܢܲܝ̈ܟ ܘܐܲܩܝܼܡ ܐܸܢܘܿܢ ܒܥܸܕܵܢ ܡܵܘܬܵܟ 46 ܘܲܚܙܝܼ ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܕܦܵܬ݁ܲܚ ܦܘܼܡܹܗ ܘܲܡܦܝܼܣ ܡܵܘܬܵܐ ܀ 47 ܟܲܢܸܫ ܥܲܒܼܕܲܝ̈ܟ ܘܐܲܠܒܸܿܫ ܐܸܢܘܿܢ ܙܲܝܢܵܐ ܕܚܝܼܠܹܗ: pb. 197 48 ܘܢܸܫܕܿܘܿܢ ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܒܣܸܕܪ̈ܲܝ ܡ̇ܘܬܵܐ ܕܠܵܐ ܢܲܟܿܘܿܢܵܟ ܀ 49 :ܙܲܝܸܢ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿ ܙܵܘܥܲܝ̈ ܢܲܦܫܵܟ ܘܚܘܿܬܼ ܠܐܵܓܼܘܿܢܵܐ 50 ܘܐܲܚܘܿܕܼ ܕܲܪܵܐ ܥܲܡ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܘܲܣܚܘܿܦ ܘܲܫܕܝܼܘܗܝ ܀ 51 :ܘܐܸܢ ܗܘ̤ ܕܲܡܚܝܼܠ ܚܹܝܠ ܗܲܕܵܡܲܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ 52 ܛܲܝܸܒܼ ܟܸܣܦܵܐ ܘܗܲܒܼ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܘܦܲܠܸܛ ܢܲܦܫܵܟ ܀ 53 :ܠܵܐ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܿܝܗܹܝܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܬܼܢ̇ܝܬܼ 54 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܥܹܐ ܡ̇ܘܬܵܐ ܒܫܘܼܚܕܵܐ ܠܡܸܣܲܒ̣ ܒܐܲܦܲܝ̈ܟ ܀ 55 :ܘܐܸܢ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܘܼܢ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬܼ ܐܲܝܟ ܦܵܪܘܿܫܵܐ 56 ܘܐܲܥܸܠ ܡܸܠܲܝ̈ ܠܒܼܘܼܚܪܵܢ ܢܲܦܫܵܟ ܘܲܚܙܝܼ ܕܟܹ̈ܐܢܵܢ ܀ 57 :ܚܘܼܪ ܬܲܩܢܵܐܝܼܬܼ ܒܥܲܝܢܵܐ ܫܦܝܼܬܼܵܐ ܕܦܵܪܘܿܫܘܼܬܼܵܐ 58 ܘܲܚܙܝܼ ܕܗܸܒܼܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܚܲܝܲܝ̈ܢ ܘܲܬܼܚܘܿܬܼ ܩܸܢܛܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 59 :ܥܘܼܡܪܲܢ ܣܵܗܹ̇ܕܼ ܥܲܠ ܫܘܼܢܵܝܲܢ ܕܠܵܐ ܘܝܼܠܲܢ ܗ̄ܘ̣ 60 ܕܗܵܐ ܩܲܪܸܡ ܠܲܢ ܒܚܲܕܼ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܠܘܵܬܼ ܟܠܡܸܕܹܿܢ ܀ 61 :ܠܵܐ ܟܹܝܬܼ ܬܸܚܕܹܿܐ ܐܘܿ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܩܸܢܝܵܢ ܙܲܒܼܢܵܐ 62 ܘܠܵܐ ܬܸܬܼܪܵܘܪܲܒܼ ܥܲܠ ܡܸܣܟܿܢܵܐ ܕܲܒܼܨܝܼܪ ܥܘܼܡܪܹܗ ܀ 63 :ܠܵܐ ܬܩܲܦܲܚܲܝܗܝ ܒܲܚܬܼܝܼܪܘܼܬܼܵܟ ܠܡܲܪܝܼܪ ܢܲܦܫܟ 64 ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܩܲܦܚ ܒܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ ܕܟܹܐܝܢ ܒܘܼܚܪܵܢܹܗ ܀ 65 :ܠܵܐ ܬܸܬܼܚܲܫܲܚ ܚܲܪܡ̇ܢܵܐܝܼܬܼ ܨܹܝܕܼ ܡܲܢ ܕܲܣܢ̣ܩ 66 ܕܠܵܐ ܬܸܬܿܛܲܒܲܥ ܥܲܡ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܒܗܵܘܬܼܵܐ ܕܲܫܝܘܼܠ ܀ 67 :ܥܗܲܕܼ ܫܘܼܢܵܩܹܗ ܐܵܦ ܚܸܢ̈ܓܼܵܬܹܗ ܕܲܒܼܓܹܗܲܢܵܐ 68 ܕܲܟܼܡܵܐ ܐܲܦܝܼܣ ܘܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܝܲܬܿܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܀ 69 :ܠܑܵܐ ܬܸܬܼܒܲܣܲܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝܟ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܕܼܝܼܠܵܟ 70 ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܢܲܟܼܪܸܐ ܠܫܵܘܬܵܽܦܘܼܬܼܵܐ ܕܛܘܼܒܹ̈ܐ ܡܠܝܼܟܹ̈ܐ ܀ 71 :ܠܵܐ ܬܸܬܼܦܲܢܲܩ ܒܐܪ̈ܥܵܢܵܝܵܬܼܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ 72 ܕܠܵܐ ܢܸܣܓܿܘܿܢ ܠܵܟ ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܥܦܝܼܦܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܀ 73 :ܐܢܝܼܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܵܟ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܦܐܸܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ 74 ܘܗܲܒܼ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܚܲܣܝܼܪ ܡ̣ܢ ܡ̇ܙܘܿܢܵܐ ܀ 75 :ܠܵܘ ܕܝܼܠܵܟ ܗ̄ܘ̣ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܲܩܢܹܝܬܼ ܐܸܠܵܐ ܕܡ̇ܪܵܟ 76 ܦܲܪܢܸܣ ܢܲܦܫܵܟ ܘܲܟܼ̈ܢܵܘܵܬܼܵܟ ܐܲܝܟ ܪܲܒܿ ܒܲܝܬܵܐ ܀ 77 :ܪܲܒܿ ܒܲܝܬܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟܼܠܗܹܝܢ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܩܢܹܝܬܿ 78 ܘܚܘܼܫܒܵܢ ܢܸܟܼܣܲܝ̈ܟ ܥܬܼܝܼܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܬܸܬܸܿܠ ܠܡܵܪܹܐ ܒܲܝܬܵܐ ܀ 79 ܡ̇ܪܹܐ ܒܲܝܬܵܐ ܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܲܬܼܩ̣ܢ ܟܠܵܐ: pb. 198 80 ܘܐܲܫܠܸܡ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܒܲܣܝܼܡܘܼܬܹܗ ܠܲܥܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܵܘ̈ܗܝ ܀ 81 :ܗܘ̤ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܠܲܕܼܥܲܬܿܝܼܪܝܼܢ ܒܐܲܪ̈ܥܵܢܝܵܬܼܵܐ 82 ܕܢܸܒܼܚܘܿܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܕܼܠܵܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܐܸܢ ܫܲܪܝܼܪܝܼܢ ܀ 83 :ܗܘ̤ ܬܘܼܒܼ ܙܲܠܗܸܙ ܡ̇ܙܘܿܢ ܙܲܒܼܢܵܐ ܠܲܕܼܡܸܣܟܹܿܢܝܼܢ 84 ܕܢܸܒܼܩܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܒܚܲܣܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܟܼܘܼܪܵܐ ܀ 85 :ܡܨܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܬܸܿܠ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܠܟܼܠܢܵܫ ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܲܠܚܲܕܼ 86 ܐܸܠܵܐ ܗܵܕܹܐ ܠܵܐ ܥܵܕܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܲܡܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܀ 87 :ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܩܕܼܵܡ ܕܢܲܬܼܩܸܢ ܟܠ ܕܐܲܝܟܲܢ ܢܸܬܸܿܠ 88 ܘܐܲܚܝܕܼܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܠܦܵܪܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܠܒܼܝܼܫܲܬܼ ܚܲܫܹ̈ܐ ܀ 89 :ܠܚܲܕܼ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܢܸܒܼܩܸܐ ܝܲܨܪܹܗ ܒܲܕܼܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ 90 ܘܲܠܚܲܕܼ ܡܲܣܟܸܿܢ ܕܲܒܢܹܣܝܵܢܵܐ ܢܕܲܪܸܫ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܀ 91 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܘ̤ ܣܢܝܼܩ ܕܢܹܐܠܲܦ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ ܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ 92 ܐܸܠܵܐ ܕܢܵܘܕܲܥ ܚܹܝܠ ܚܸܪܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܣ̣ܵܡ ܒܲܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܀ 93 :ܒܝܲܬܿܝܼܪ ܚܲܣܝܼܪ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܒܲܕܸܿܩ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ 94 ܕܲܟܼܡܵܐ ܡܥܲܠܝܵܐ ܦܵܪܘܿܫܘܼܬܹܗ ܡ̣ܢ ܚܲܝܘܵܬܼܵܐ ܀ 95 :ܠܚܲܝܘ̄ܬܼܵܐ ܫܘܸܐ ܠܵܗ̇ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ 96 ܘܠܑܵܐ ܡܸܬܼܚܲܬܿܪܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܓܲܡܪܵܐ ܒܝܲܬܿܝܼܪ ܘܒܲܙܥܘܿܪ ܀ 97 :ܢܲܦܫܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܣܝܼܡܲܬܼ ܓܲܙܹ̈ܐ ܗ̄ܝܼ ܕܦܵܪܘܿܫܘܼܬܼܵܐ 98 ܘܗܝ̤ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܕܬܸܚܕܹܿܐ ܒܣܲܓܿܝܼ ܘܬܼܟܼܪܵܐ ܒܩܲܠܝܼܠ ܀ 99 :ܒܓܲܙܵܐ ܕܝܲܨܪܵܗ̇ ܣܵܡ̣ ܚܸܟܼܡܵܬܼ̈ܗ̇ ܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠܵܐ 100 ܕܐܲܝܟ ܒܘܼܚܵܪܵܢܵܗ̇ ܬܦܲܪܢܸܣ ܓܲܙܵܐ ܕܡܲܓܼܥܲܠ ܒܐܝܼܕܹܝ̈ܗ̇ ܀ 101 :ܡ̇ܪܹܝܢ ܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܲܠܒܼܘܼܚܪܵܢܲܢ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ 102 ܕܲܚܢܲܢ ܢܸܗܘܸܐ ܣܵܗ̈ܕܹܿܐ ܒܕܼܝܼܢܵܐ ܠܒܼܝܼܫܲܘܼܬܼ ܢܲܦܫܲܢ ܀ 103 :ܠܲܝܬܿ ܠܵܟ ܡ̇ܕܹܝܢ ܐܘܿ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܦܘܼܢܵܝ ܡܸܠܹ̈ܐ 104 ܘܠܵܐ ܡܨܹܝܬܿ ܕܬܸܙܟܸܿܐ ܟܲܕܼ ܡܸܬܿܬܲܒܼܥܲܬܿ ܕܲܠܡܵܢ ܐܲܥܘܸܠܬܿ ܀ 105 :ܠܵܘ ܥܲܠ ܕܲܩܢܲܝܬܿ ܕܵܐܹ̇ܝܢ ܥܲܡܵܟ ܕܵܐܹ̇ܝܢ ܟܠܵܐ 106 ܐܸܠܵܐ ܕܲܗ̤ܘܲܝܬܿ ܓܠܝܼܙ ܡ̣ܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܣܵܢܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 107 :ܡܸܛܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܹܿܗ ܠܥܘܼܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܡܲܥܬܲܪ ܟܠ 108 ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܣܲܬܼܪܬܵܝܗܝ ܘܲܓܼܠܲܙܬܿ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 109 :ܒܡܵܙܘܿܢ ܙܲܒܼܢܵܐ ܬܠܹܝܢ ܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ 110 ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܟܼܵܠܹ݁ܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܩܵܛܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 111 :ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܒܼܟܸܿܐ ܥܲܠ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܓܠܝܼܙ ܡ̣ܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ 112 ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܚܲܒܼܪܵܐ ܒܒܼܝܼܫܘܼܬܼ ܝܲܨܪܹܗ ܠܩܵܛܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 113 :ܐܸܢ ܠܲܝܬܿ ܡܸܕܹܿܡ ܕܪܲܒܿ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܟܼܠ ܡ̇ܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ 114 ܠܲܝܬܿ ܬܘܼܒܼ ܡܵܕܹܝܢ ܕܒܼܝܼܫ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܣܵܢܹܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 115 ܠܡܵܢܵܐ ܣܢ݂ܲܝܬܵܢܝ ܐܘܿ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܠܒܼܝܼܫܵܐ: pb. 199 116 ܘܲܗ̤ܘܲܝܬܿ ܣܵܢ̇ܐܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܨܠܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 117 :ܠܡܵܢ ܐܸܬܼܢܲܟܼܪܝܼܬܿ ܠܫܲܝܢܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܣܵܢܐܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ 118 ܘܲܥܒ݂ܲܕܿܬܿ ܢܲܦܫܵܟ ܓܠܝܼܙ ܡ̣ܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܒܝܼܫܵܐ ܀ 119 :ܦܢܝܼ ܡܼܢ ܬܵܘܫܵܐ ܕܲܚܬܼܝܼܘܼܬܼܵܐ ܛܘܼܪܵܐ ܚܲܪܒܵܐ 120 ܘܲܥܡܲܪ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܢܝܼܚ ܦܘܼܠܚܵܢܵܗ̇ ܀ 121 :ܐܲܥܢܵܐ ܢܲܦܫܵܟ ܒܥܸܢܝܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܪ̈ܵܚܡܲܝ ܫܲܝܢܵܐ 122 ܘܟܲܒܸܿܫ ܝܲܨܪܵܟ ܒܢܝܼܪܵܐ ܢܝܼܚܵܐ ܕܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 123 :ܙܪܘܿܥ ܙܸܕܼܩܵܬܼ̈ܟ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܛܲܠܡܵܐ 124 ܘܣܲܟܵܐ ܠܣܲܒܼܪܵܐ ܦܹܐܪܵܐ ܕܲܟܼܣܹܝܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܐܘܼܟܼܠܹܗ ܀ 125 :ܗܲܒܼ ܠܲܣܢܝܼܩܵܐ ܘܚܘܼܬ ܠܲܡܥܵܩܵܐ ܘܐܲܢܝܼܚ ܝܲܬܼܡ̇ܐ 126 ܘܐܲܢܗܲܪ ܐܲܦܲܝ̈ܟ ܘܠܵܐ ܬܼܟܼܪܸܐ ܠܵܟ ܟܲܕܼ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܀ 127 :ܚܙܝܼ ܠܵܐ ܬܸܬܸܿܠ ܟܲܕܼ ܟܲܪܝܵܐ ܠܵܟ ܘܲܡܥܵܺܩ ܠܸܒܵܟ 128 :ܕܲܠܡܵܐ ܬܸܫܡܲܥ ܗܵܝ̇ ܒܲܪܬܿ ܩܵܠܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܩܵܐܝܢ 129 :ܐܵܦ ܗܘ̤ ܖܲܪܸܒܼ ܕܸܒܼܚܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܕܕܼܵܡܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ 130 ܘܕܲܚܙ̣ܵܝܗܝ ܟܹܐܢܵܐ ܕܲܟܼܡܝܼܪ ܠܸܒܹܿܗ ܐܲܣܠܝܼ ܘܲܫ̣ܕܼܷܵܝܗܝ ܀ 131 :ܠܵܐ ܟܹܝܬܼ ܬܸܙܪܘܿܥ ܙܪܲܥ ܙܸܕܼܩܵܬܼ̈ܟ ܒܲܦܣܵܩ ܣܲܒܼܪܵܐ 132 ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܛܲܠܡܘܼܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܥܲܡܠܲܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܀ 133 :ܠܲܝܬܿ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܠܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܗܵܘܹ̇ܝܢ ܡ̣ܢ ܟܲܪܝܘܼܬܼܵܐ 134 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܒܿܠܝܼܢ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܣܢܲܝ̈ܵܐ ܩܕܼܵܡ ܚܵܙܹ̇ܐ ܟܠ ܀ 135 :ܬܪܹܝܢ ܚܘܼܣܪ̈ܵܢܹܐ ܩܵܢܹ̇ܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܝܵܗܹ̇ܒܼ ܘܲܟܼܡܝܼܪ 136 ܕܡܵܘܒܸܿܕܼ ܕܝܼܠܹܗ ܘܚܵܒܹ̇ܫ ܢܲܦܫܹܗ ܬܚܹܝܬܼ ܡܲܪܫܘܼܬܼܵܐ ܀ 137 :ܒܕܝܼܢܵܐ ܥܦܝܼܦܵܐ ܡܩܲܛܪܸܓܼ ܗܘ̤ ܠܹܗ ܒܝܲܕܼ ܡܵܘܗܲܒܼܬܹܗ 138 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܝܲܢ ܕܲܠܡܵܢ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܘܲܠܡܵܢ ܚܵܐܹ̇ܒܼ ܀ 139 :ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܘܲܡܥܝܼܩ ܠܗܵܘ̇ ܝܵܗܘܿܒܼܵܐ ܕܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܘܲܠܟܼܠ 140 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܝܲܢ ܕܗܘ̤ ܠܹܗ ܒܕܝܼܠܹܗ ܡܲܒܿܐܸܫ ܥܲܝܢܹܗ ܀ 141 :ܕܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܠܡܵܐ ܕܲܩܐܹܝܢ ܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܘܡܵܟܹ̈ܐ 142 ܘܡ̣ܢ ܡ̇ܘܗܲܒܼܬܹܗ ܥܵܬܼ̇ܪܝܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܫܲܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 143 :ܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܙܵܕܹܩ ܕܢܸܬܸܿܠ ܕܝܼܠܹܗ ܒܚܘܿܒܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ 144 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܩܲܛܪܲܓܼ ܒܲܕܼܠܵܐ ܕܝܼܠܲܢ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܕܼܝܼܠܲܢ ܀ 145 :ܘܐܸܢ ܕܝܼܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܘܦܘܼܪܥܵܢ ܐܲܓܼܪܵܐ 146 ܠܡܵܢ ܡܸܫܬܲܒܼܗܲܪ ܥܲܦܪܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܕܣܝܼܡ ܒܹܗ ܕܲܗܒܼܵܐ ܀ 147 ܦܵܘܠܘܿܣ ܬܲܚܸܡ ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܒܼܗܲܪ ܟܠ ܕܲܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣: pb. 200 148 ܘܐܸܢ ܡܸܫܬܲܒܼܗܲܪ ܒܡܵܪܝܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܢܪܝܼܡ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܀ 149 :ܥܲܠ ܥܵܒܼܘܿܕܵܐ ܢܲܩܸܨ ܟܠܢܵܫ ܡܸܕܹܿܡ ܕܲܩܢܹܐ 150 ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܕܝܼܠܲܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܘܒܲܢ ܡܸܫܬܲܡܲܫ ܀ 151 :ܕܝܲܨܪܲܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܢܲܦܫܲܢ ܘܠܵܘ ܕܲܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ 152 ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܡܙܲܕܸܿܩ ܥܵܘ̣ܠܹܗ ܀ 153 :ܗܘ̤ ܠܹܗ ܣܵܗܹ̇ܕܼ ܥܲܠ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܦܵܪܘܿܫܘܼܬܹܗ 154 ܕܲܒܼܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܙܲܟܹ̇ܐ ܘܚܵܐܹ̇ܒܼ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܩܢܸܐ ܀ 155 :ܬܵܘ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܛܲܟܸܿܣܘ ܪܲܗܛܵܐ ܕܨܸܒܼܝܵܢܲܝ̈ܟܿܘܿܢ 156 ܕܗܵܐ ܐܸܬܼܓܲܠܲܝܲܬ̤ ܕܨܸܒܼܝܵܢܲܢ ܗ̄ܘ̣ ܕܫܲܠܝܼܛ ܥܲܠ ܟܠ ܀ 157 :ܠܨܸܒܼܝܵܢ ܢܲܦܫܹܗ ܢܸܥܕܿܘܿܠ ܟܠܢܵܫ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܪܲܦܸܐ 158 ܘܲܒܼܒܼܘܼܚܪܵܢܹܗ ܢܚܘܼܪ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ ܘܢܲܟܸܿܣ ܥܵܘ̣ܠܹܗ ܀ 159 :ܝܲܨܪܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܐܲܝܟ ܕܲܝܵܢܵܐ ܠܟܼܠ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܢ 160 ܘܲܠܒܼܘܼܚܪܵܢܹܗ ܢܲܥܸܠ ܥܵܘ̇ܠܵܐ ܘܙܲܕܲܝܼܩܘܼܬܼܐ ܀ 161 :ܚܵܘܒܿܬܼܵܐ ܚܲܝܵܒܼ ܟܠ ܕܲܡܠܝܼܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܡܸܕܲܥ ܗܵܠܹܝܢ 162 ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܦܵܪܲܥ ܝܲܨܪܹܗ ܡܲܟܸܿܣ ܠܛܵܠܘܿܡܘܼܬܹܗ ܀ 163 :ܠܵܐ ܟܹܝܬܼ ܢܸܛܠܘܿܢ ܚܹܝܠ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܲܟܼܣܸܐ ܒܢܲܦܫܲܢ 164 ܘܢܵܘܠܸܕܼ ܪܸܛܢܵܐ ܕܠܵܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܥܲܠ ܥܵܒܼܘܿܕܲܢ ܀ 165 :ܠܵܐ ܢܸܫܬܲܒܼܗܲܪ ܟܲܕܼ ܣܲܓܿܝܼ ܠܲܢ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܚܲܝܠܵܐ 166 ܘܠܵܐ ܬܸܟܼܪܸܐ ܠܲܢ ܟܲܕܼ ܫܝܼܛ ܥܘܼܡܪܲܢ ܘܲܡܚܝܼܠ ܦܲܓܼܪܲܢ ܀ 167 :ܠܵܐ ܢܼܬܼܪܵܘܪܲܒܼ ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܕܲܪܓܼܵܐ ܕܪܹܫܢܘܼܬܼܵܐ 168 ܘܠܵܐ ܢܸܨܛܲܡܥܲܪ ܠܡܸܫܬܲܥܒܵܕܼܘܼ ܠܛܲܟܼܣܵܐ ܬܲܩܢܵܐ ܀ 169 :ܐܲܝܢܵܐ ܕܦܵܩܹ̇ܕ ܢܡܲܕܸܿܟ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܒܡܸܠܲܬܼ ܫܲܝܢܵܐ 170 ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܫܵܡܲ݁ܪ ܢܸܦܪܘܿܥ ܛܲܝܒܿܘܼ ܐܲܝܟ ܚܲܝܵܒܼܵܐ ܀ 171 :ܐܲܝܢܵܐ ܕܪܹܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܢܸܗܘܸܐ ܪܹܫܵܐ ܒܗܘܿܢ ܒܲܥܒܼܵܕܹ̈ܐ 172 ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܪܹܫܵܐ ܕܒܹܗ ܡܸܬܼܢܲܗܲܪ ܟܠܹܗ ܓܘܼܫܡܵܐ ܀ 173 :ܐܲܝܢܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܸܫܬܿܡܥܵܢܵܐ ܒܕܼܘܼܟܲܬܼ ܪܼ̈ܓܼܠܹܗ 174 ܢܸܪܕܹܿܐ ܟܠܫܵܥ ܠܘܵܬܼ ܕܲܦܩܝܼ̈ܕܼܵܢ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܪܸ̈ܓܼܠܹܐ ܀ 175 :ܐܲܝܢܵܐ ܕܢܲܗܝܼܪ ܝܲܨܪܵܐ ܕܢܲܦܫܹܗ ܠܡܸܦܪܲܫ ܫܲܦܝܼܪ 176 ܢܚܵܘܸܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܲܕܼܚܸܫܘܿܟܼܝܼܢ ܡ̣ܢ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܀ 177 :ܐܲܝܢܵܐ ܕܩܲܠܝܼܠ ܫܸܡܥܵܐ ܕܗܵܘܢܹܗ ܠܲܡܨܵܬܼ ܩܘܼܫܬܵܐ 178 ܢܲܙܥܸܩ ܩܵܠܹܗ ܐܲܝܟ ܫܝܼܦܘܿܪܵܐ ܒܐܸܕܢܲܝ̈ ܥܲܛܠܹ̈ܐ ܀ 179 :ܐܲܝܢܵܐ ܕܚܲܪܝܼܦ ܣܝܦܵܐ ܕܡܸܠܬܹܗ ܠܡܸܩܛܲܠ ܥܵܘ̣ܠܵܐ 180 ܢܸܚܪܘܿܒܼ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܕܒܲܥܸܠܕܲܪܵܐ ܒܝܲܕܼ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܘ̈ܗܝ ܀ 181 ܐܲܝܢܵܐ ܕܚܲܟܿܝܼܡ ܘܝܵ̇ܕܲܥ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ: pb. 201 182 ܢܲܩܢܸܐ ܛܲܥܡܵܐ ܠܲܕܼܦܲܟܿܝܼܗܝܼܢ ܡ̣ܢ ܘܵܠܝܼܬܼܵܐ ܀ 183 :ܐܲܝܢܵܐ ܕܫܲܪܝܼܪ ܚܘܼܒܵܐ ܕܢܲܦܫܹܗ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ 184 ܢܡܲܕܸܿܟ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܠܫܲܒܼܪܘܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 185 :ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܚܠܝܼܡ ܡ̣ܢ ܟܘܼ̈ܬܼܡ̇ܬܼܵܐ ܕܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ 186 ܢܫܝܼܓܼ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܲܟܼܢܵܘܵܬܹ̈ܗ ܡ̣ܢ ܣܲܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܀ 187 :ܐܲܝܢܵܐ ܕܩܲܕܿܝܼܫ ܡ̣ܢ ܛܲܡܐܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸܓܲܬܼ ܒܸܣܪܵܐ 188 ܢܸܪܘܿܣ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܛܲܠܵܐ ܥܲܠ ܚܲܛܝܹ̈ܐ ܀ 189 :ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܥܢܸܐ ܒܗܸܪܓܼܵܐ ܬܲܩܢܵܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܢܝܵܬܼܵܐ 190 ܢܥܲܝܹܕܼ ܚܲܒܼܪ̈ܵܘܗܝ ܒܫܸܡܥܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 191 :ܐܲܝܢܵܐ ܕܝܲܠܝܼܦ ܘܨܵܒܹ̇ܐ ܕܢܲܠܸܦ ܠܲܕܼܗܸܕܼܝܘܿܠܛܝܼܢ 192 ܢܲܡܲܫܲܚ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܠܦܘܼܬܼ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܘܐܲܟܸܿܢ ܢܲܠܸܦ ܀ 193 :ܢܹܐܡܲܪ ܪܲܒܵܐ ܠܘܵܬܼ ܬܲܠܡܝܼܕܹܗ ܕܚܘܼܪ ܒܝܼ ܘܝܼܠܲܦ 194 ܘܐܵܦ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܢܸܚܢܸܐ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܡܸܠܲܝ̈ ܪܲܒܹܿܗ ܀ 195 :ܠܵܐ ܢܸܫܬܲܩܲܠ ܪܲܒܵܐ ܒܚܘܼܬܼܪܵܐ ܥܲܠ ܬܲܠܡܝܼܕܹܗ 196 ܘܠܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܢܨܲܚܸܐ ܠܪܲܒܵܐ ܕܲܡܚܲܟܸܿܡ ܠܹܗ ܀ 197 :ܢܸܗܘܸܐ ܪܲܒܵܐ ܒܕܘܼܟܲܬܼ ܥܲܝܢܵܐ ܠܪܸ̈ܓܼܫܲܝ ܦܲܓܼܪܵܐ 198 ܘܢܸܪܕܿܘܿܢ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܒܵܬܲܪ ܥܲܝܢܵܐ ܠܵܘܬܼ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܀ 199 :ܢܡܲܠܸܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܡ̇ܐ ܨܹܝܕ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ 200 ܘܐܵܦ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܢܨܘܼܬܼܘܼܢ ܩܵܠܹܗ ܕܠܵܐ ܣܲܒܼܥܘܼܬܼܵܐ ܀ 201 :ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܢܹܐܣܘܿܪ ܚܘܼܒܲܢ ܚܲܕܼ ܨܹܝܕܼ ܚܲܒܼܪܹܗ 202 ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܲܚܙܝܼܩ ܦܲܓܼܪܵܐ ܒܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܘܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܟܠܹܗ ܀ 203 :ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܒܦܘܼܪܫܵܢ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ 204 ܘܟܲܕܼ ܣܲܓܿܝܼܐܝܼܢ ܫܘܹܝܢ ܒܐܵܘܝܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܣܬܲܕܿܩܵܐ ܀ 205 :ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܡܫܝܼܚܵܐ ܪܹܫܵܐ ܕܥܹܕܿܬܵܐ ܓܘܼܫܡܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ 206 ܘܲܒܼܚܲܕܼ ܚܘܼܒܵܐ ܦܠܸܐ ܕܲܢܩܵܘܘܿܢ ܦܲܓܼܪܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܹ̈ܐ ܀ 207 :ܐܸܢ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܦܪܝܼܫܝܼܢ ܘܲܫܘܹܝܢ ܒܲܕܼܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ 208 ܟܡܵܐ ܢܸܬܼܙܩܘܼܢ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܟܣܲܝܵ̈ܐ ܨܹܝܕ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ ܀ 209 :ܦܪܝܼܫܝܼܢ ܪܸ̈ܓܼܠܹܐ ܒܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܚܲܕܼ ܨܹܝܕ ܚܲܒܼܪܹܗ 210 ܘܫܲܘܸܐ ܪܲܗܛܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܨܹܝܕܼ ܚܲܕܼ ܓܘܼܫܡܵܐ ܀ 211 :ܠܲܝܬܿ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܚܲܣܸܕܼ ܚܲܒܼܪܹܗ ܒܟܲܫܝܼܪܘܼܬܹܗ 212 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܝܲܥܲܢܘ ܘܲܥܠܲܒܼܘ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܣܘܼܢܩܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 213 :ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܢܚܘܼܪ ܒܲܚܕܵܕܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ 214 ܘܐܲܝܟ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܢܕܲܡܸܐ ܟܠܢܵܫ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܢ ܀ 215 :ܚܝܼܨ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܢܠܲܒܸܿܒܼ ܩܵܠܹܗ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܚܝܼܠ 216 ܘܢܸܥܨܘܿܒܼ ܚܲܫܹܗ ܒܣܲܡܵܐ ܕܣܲܒܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܟܲܗ ܀ 217 :ܢܲܟܼܠܸܐ ܒܙܲܠܝܼܾ ܢܲܦܫܵܐ ܕܠܐ ܢܸܙܕܲܠܲܠ 218 ܘܪܵܚܹ̇ܡ ܫܲܝܢܵܐ ܢܫܲܬܸܿܩ ܚܸܡܬܼܵܐ ܕܪ̈ܲܓܘܼܙܬܼܵܢܹܐ ܀ 219 ܥܪܝܼܡܵܐ ܠܚܲܣܝܼܪ ܗܵܘܢܵܐ ܠܡܸܕܲܥ ܩܘܼܫܬܵܐ: pb. 202 220 ܘܟܲܫܝܼܪ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܢܥܝܼܪ ܠܲܪ̈ܦܲܝܵܐ ܠܦܘܼܠܚܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 221 :ܩܢܹܐ ܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܢܦܲܪܢܸܣ ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ 222 ܘܚܲܣܝܼܪ ܢܸܟܼܣܹ̈ܐ ܢܸܛܲܪ ܢܲܦܫܹܗ ܡ̣ܢ ܪܘܼܛܵܢܵܐ ܀ 223 :ܚܠܝܼܡ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܠܵܐ ܢܫܝܼܛ ܝܲܨܪܹܗ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܣܓܼܝܼܦ 224 ܘܢܲܣܝܼܣ ܓܘܼܫܡܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܦܸܐ ܒܝܲܕܼ ܩܘܼܛܵܥܵܐ ܀ 225 :ܦܠܸܐ ܒܲܚܙܵܬܼܵܐ ܠܵܐ ܢܲܗܸܠ ܒܹܗ ܒܲܫܟܼܝܼܪ ܐܲܦܹ̈ܐ 226 ܘܲܣܥܸܐ ܚܸܙܘܵܐ ܠܵܐ ܬܸܟܼܪܸܐ ܠܹܗ ܕܥܲܠ ܡ̇ܢ ܗܵܟܲܢ ܀ 227 :ܡܗܝܼܪ ܒܲܣܘܵܕܼܵܐ ܛܲܟܸܿܣ ܡܸܠܲܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ 228 ܘܲܟܼܪܸܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܟܠܝܼ ܠܸܫܵܢܵܟ ܡ̣ܢ ܓܘܼܕܵܦܵܐ ܀ 229 :ܚܲܪܝܼܦ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܚܙܝܼ ܠܵܐ ܬܸܣܥܸܐ ܥܲܠ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ 230 ܘܲܒܼܗܝܼܠ ܗܵܘܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܬܼܡܲܬܿܢ ܨܹܝܕ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܀ 231 :ܪܵܚܹ̇ܡ ܟܸܣܦܵܐ ܠܵܐ ܬܸܬܼܝܲܥܲܢ ܠܡܸܣܲܒܼ ܕܲܐ̄ܚܪܹܝܢ 232 ܕܠܵܐ ܢܸܩܪܘܿܢܵܟ ܣܸܦܪ̈ܲܝ ܪܘܼܚܵܐ ܐܵܚܵܒܼ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܀ 233 :ܪܵܚܹ̇ܡ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܵܐ ܬܨܘܼܪ ܥܲܡܠܲܝ̈ܟ ܠܥܹܝܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ 234 ܕܠܵܐ ܬܸܫܬܵܘܬܲܦ ܒܗܵܝ̇ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܲܦܪܝܼܫܵܝܵܐ ܀ 235 :ܢܙܝܼܪ ܡ̣ܢ ܚܲܡܪܵܐ ܚܙܝܼ ܠܵܐ ܬܸܡܙܘܿܓܼ ܚܸܡܬܼܵܐ ܒܫܸܩܝܵܟ 236 ܕܲܠܡܵܐ ܬܸܪܘܸܐ ܒܫܸܩܝܵܐ ܕܪܘܼܓܼܙܵܐ ܘܬܸܥܛܹܐ ܗܵܘܢܵܟ ܀ 237 :ܐܲܡܝܼܢ ܨܵܐܹ̇ܡ ܚܣܘܿܠ ܪܸܥܝܵܢܵܟ ܡ̣ܢ ܣܲܢ̈ܝܵܬܼܵܐ 238 ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܢܵܘܲܠ ܒܟܲܦܢܵܐ ܕܲܬܼܢܵܢ ܘܲܒܼܓܹܗܲܢܵܐ ܀ 239 :ܥܢܹܐ ܒܲܨܠܘܼܬܼܵܐ ܨܲܠܵܐ ܒܟܸܣܝܵܐ ܐܲܝܟ ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕܿܬܿ 240 ܕܲܠܡܵܐ ܢܣܲܪܸܩ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܣܪܝܼܩܵܐ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܢܲܦܫܵܟ ܀ 241 :ܢܟܸܦ ܒܲܚܝܵܪܹܗ ܠܵܐ ܬܸܬܼܒܲܩܸܐ ܒܫܘܼܦܪܵܐ ܕܐܲܦܹ̈ܐ 242 ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܥܲܪܩܲܠ ܒܲܡܨܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܐ ܕܪܸܓܲܬܼ ܒܸܣܪܵܐ ܀ 243 :ܒܚܵܘܪܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܢܦܲܠ̣ܘ ܚܲܩܝܼܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܕܼܪ̈ܓܲܝܗܘܿܢ 244 ܘܚܵܒܼ݂ܘ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܚܘܼ̈ܬܼܚܵܬܹܐ ܕܦܸܓܼܥܵܐ ܕܐܲܦܹ̈ܐ ܀ 245 :ܚܵܘܪܵܐ ܕܥܲܝܢܹ̈ܐ ܦܲܟܼ݂ܪܹܗ ܠܫܸܡܫܘܿܢ ܓܲܢ̄ܒܵܪ ܚܲܝܠܵܐ 246 ܘܫܘܦܪܵܐ ܕܐܲܦܹ̈ܐ ܨܵܕܹܗ ܠܕܼܵܘܝܼܕܼ ܢܲܗܝܼܪ ܗܵܘܢܵܐ ܀ 247 :ܘܐܸܢ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܘܩܲܢ̈ܝܲܝ ܗܵܘܢܵܐ ܢܦܲܠ̣ܘ ܒܲܚܙܵܬܼܵܐ 248 ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܛܲܪ ܚܝܵܪܵܐ ܕܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܬܘܼܩ̈ܠܵܬܼܵܐ ܀ 249 :ܥܲܝܢܵܐ ܪܦܝܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܘܩܸܒܼܝܵܐ ܕܡܲܚ̈ܵܐ ܚܒܼܝܼܫ ܒܲܡܥܝܼܢܵܗ̇ 250 ܘܐܸܢ ܡܸܬܿܬܲܪܥܝܼܢ ܡܛܝܼܦܝܼܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܡܲܦܗܹܝܢ ܢܲܦܫܵܐ ܀ pb. 203 251 :ܐܲܚܘܿܕܼ ܢܲܟܼܦܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܕܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܘܛܲܪ ܒܵܒܼܵܬܼ̈ܟ 252 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܚܲܠܲܨ ܓܲܙܵܐ ܕܟܲܢܸܫܬܿ ܒܲܙܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܀ 253 :ܠܵܐ ܬܼܬܒܲܩܸܐ ܒܫܘܼܦܪܵܐ ܕܐܲܦܹ̈ܐ ܒܲܡܠܸܐ ܙܲܒܼܢܵܐ 254 ܕܲܠܡܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܫܟܼܝܼܪ ܒܲܚܙܬܼܵܐ ܒܲܚܠܘܿܠ ܪܵܘܡܵܐ ܀ 255 :ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿܝ ܚܵܘܵܐ ܟܲܣܵܝ ܐܲܦܲܝ̈ܟܿܝ ܒܢܲܚܬܵܐ ܢܲܟܼܦܵܐ 256 ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܬܿܨܝܼܪܘܼܢ ܢܲܟܼܦܹ̈ܐ ܒܦܲܚܹ̈ܐ ܕܚܵܘܪܹܟܼܝ ܣܲܢܝܵܐ ܀ 257 :ܛܲܟܸܿܣܝ ܪܲܗܛܵܐ ܕܝܲܨܪܵܐ ܕܢܲܦܫܹܟܼܝ ܘܲܕܒܼܵܒܼܵܬܹ̈ܟܼܝ 258 ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܬܲܩܠܘܼܢ ܪ̈ܵܕܝܲܝ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܒܲܫܒܼܝܼܠ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟܿܝ ܀ 259 :ܚܘܼܪܝ ܬܲܩܢܵܐܝܼܬܿ ܘܨܲܒܸܿܬܼܝ ܢܲܦܫܹܟܼܷ ܒܲܟܼܢܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ 260 ܕܲܠܡܵܐ ܬܦܘܼܫܝܼܢ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܬܿܪܥܵܐ ܥܲܡ ܣܲܟܸ̈ܠܵܬܼܵܐ ܀ 261 :ܛܲܝܸܒܼܝ ܡܸܫܚܵܐ ܘܦܘܿܩܝ ܒܲܠܘܝܼܬܼܵܐ ܕܚܲܟܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ 262 ܕܲܠܡܵܐ ܢܸܕܼܥܲܟ ܠܲܡܦܹܝܕܼ ܚܘܼܒܹܿܟܼܝ ܘܬܸܗܘܹܝܢ ܓܘܼܚܟܵܐ ܀ 263 :ܠܵܐ ܬܸܨܛܲܒܿܬܼܝܼܢ ܒܨܸܒܼܬܵܐ ܕܐܲܦܹ̈ܐ ܒܲܪ̈ܵܝܵܬܼܵܐ 264 ܕܠܵܐ ܢܲܗܠܘܼܢ ܒܹܟܼܝ ܫܵܝܪܲܝ ܫܲܦܝܼܪ ܒܫܘܼܦܪܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܀ 265 :ܟܠܵܝ ܗܲܠܟܼܵܬܹ̈ܿܟܼܷܝ ܥܲܡ ܒܵܒܼܵܬܹ̈ܟܼܝ ܡ̣ܢ ܣܲܢ̈ܝܵܬܼܵܐ 266 ܕܠܵܐ ܢܸܩܪܘܿܢܹܟܼܝ ܟܹܐܦܵܐ ܨܚܲܬܬܼܵܐ ܕܫܲܕܼܝܵܐ ܒܫܘܼܩܵܐ ܀ 267 :ܚܘܼܪܝ ܘܐܸܬܼܒܲܝܲܢܝ ܕܦܚܵܐ ܥܲܝܢܹܟܼܝ ܘܨܸܒܼܬܵܐ ܕܐܲܦܲܝ̈ܟܿܝ 268 ܘܒܹܟܼܝ ܡܸܬܿܬܿܨܝܼܕܼܝܢ ܪܼ̈ܓܼܫܹܐ ܘܙܵܘܥܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܦܲܝܵܐ ܀ 269 :ܦܲܚܵܐ ܐܢ̄ܬܿܝ ܟܠܹܟܼܝ ܕܲܛܡܝܼܪ ܒܐܲܪܥܵܐ ܩܕܼܵܡ ܗܲܠ̈ܟܼܵܬܼܵܐ 270 ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܝܵ̇ܕܲܥ ܕܐܲܝܟܲܢ ܢܵܦܹ̇ܠ ܒܲܡܨܝܼ̈ܬܹܟܼܝ ܀ 271 :ܒܩܸܛܪܹ̈ܐ ܨܢܝܼܥܹ̈ܐ ܙܩܝܼܪܝܼܢ ܢܸܫ̈ܒܹܿܐ ܕܲܪ̈ܓܲܝܼܓܼܵܬܹܟܼܝ 272 ܘܣܲܓܿܝܼ ܥܲܣܩܵܐ ܠܡܸܬܼܦܲܠܵܛܘܼ ܡ̣ܢ ܨܸܢܥܵܬܹ̈ܟܼܝ ܀ 273 :ܠܚܲܓܼܠܵܐ ܕܵܡ̇ܝܲܬܿܝ ܕܩܵܪܹܐ ܠܡܵܘܬܵܐ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܓܸܢܣܹܗ 274 ܘܲܒܼܢܸܥ̈ܡܵܬܹܗ ܩܵܛܹ̇ܠ ܚܲܒܼܪ̈ܵܘܗܝ ܘܡܵܐܹ̇ܬܼ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܀ 275 :ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܚܲܓ̣ܠܵܐ ܡܚܲܬܼܚܸܬܼ ܚܸܙܘܹܟܼܝ ܠܲܕܼܚܵܐܲܪ ܒܹܟܼܝ 276 ܘܲܒܼܫܘܼܓܵܫܲܝ̈ܟܿܝ ܨܵܝ̇ܕܲܬܿܝ ܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܦܵܪ̈ܲܚܬܼܵܐ ܀ 277 :ܡܵܘܬܵܐ ܥܦܝܼܦܵܐ ܚܒܼܝܼܫ ܒܲܩܠܘܼܒܼܝܵܐ ܕܝܲܨܪܹܟܼܝ ܒܝܼܫܵܐ 278 ܘܩܵܪܹܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܒܼܕܵܢܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܠܫܲܝܢܵܐ ܀ 279 ܠܠܸܩܛܵܐ ܕܵܡܹ̇ܐ ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܦܘܼܡܹܟܼܝ ܩܕܼܵܡ ܗܸܕܼܝܘܿܛܹ̈ܐ: pb. 204 280 ܘܡܵܐ ܕܐܸܬܼܪܲܓܼܪܲܓܼܘ ܠܡܹܐܟܲܠ ܡܸܢܹܗ ܡ̣ܝܼܢܼܘ ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܀ 281 :ܠܲܝܬܿ ܨܲܝܵܕܼܵܐ ܕܲܡܗܝܼܪ ܡܸܢܹܟܼܝ ܠܲܡܨܵܕܸ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 282 ܘܠܲܝܬܿ ܦܵܪܲܚܬܵܐ ܕܩܵܪܝܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܐܲܝܟ ܫܘܼܓܵܫܲܝܟܿܝ ܀ 283 :ܥܪܝܼܡܲܬܿܝ ܣܲܓܿܝܼ ܠܐܘܼܡ̇ܢܘܼܬܼܵܐ ܕܨܲܝܕܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ 284 ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܝܵ̇ܕܲܥ ܠܲܡܬܲܢܵܝܘܼ ܙܢܲܝ̈ ܨܸܢ̈ܥܵܬܹܟܼܝ ܀ 285 :ܚܲܟܿܝܼܡ ܝܲܨܪܹܟܼܝ ܠܡܸܩܪܵܐ ܒܣܸܦܪ̈ܵܘܗܝ ܕܩܵܛܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 286 ܘܲܫܒܲܪ ܠܸܒܹܿܟܼܝ ܠܡܸܬܼܗܲܓܵܝܘܼ ܒܚܸܟܼܡܲܬܼ ܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 287 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܗܘ̤ܵܐ ܠܹܟܼܝ ܪܲܒܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 288 ܘܒܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܹܗ ܩܪܲܝܬܿܝ ܘܐܸܬܼܗܲܓܿܝܼܬܿܝ ܘܲܚ̣ܛܲܝܬܿܝ ܘܐܲܚܛܝܼܬܿܝ ܀ 289 :ܦܘܼܫܝ ܡ̣ܢ ܗܸܪܓܲܗ ܕܣܵܦܪܵܐ ܢܟܼܝܼܠܵܐ ܡܲܠܸܦ ܙܹܐܦܵܐ 290 ܘܬܼܵܝ ܐܸܬܼܗܲܓܵܝ ܒܣܸܦܪܲܝ ܪܘܼܚܵܐ ܕܡܲܩܢܹܝܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 291 :ܠܵܐ ܬܸܬܿܕܡܹܝܢ ܠܚܵܘܵܐ ܐܸܡܹܟܼܝ ܕܫܸܡܥܲܬ̤ ܡܸܠܟܹܿܗ 292 ܘܐܸܟܼܠܲܬ̤ ܦܹܐܪܵܐ ܘܝܸܠܕܲܬ̤ ܡܵܘܬܵܐ ܠܲܕܼܒܼܝܬܼ ܐܵܕܸܵܡ ܀ 293 ܗܵܐ ܬܘܼܒܼ ܬܵܘܥܹܝܢ ܡܸܪܲܬܼ ܡ̇ܘܬܵܐ ܒܝܲܕܼ ܨܸܢܥܵܬ̈ܟܼܝ ܀ 294 :ܟܲܕܿܘܼ ܩܛܲܠ̣ܬܿܝܼܢ ܒܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܦܹܐܪܵܐ ܕܪܸܓܼܬܼ ܐܸܡܹܟܼܝ 295 ܠܵܐ ܬܡܝܼܬܼܝܼܢܲܢ ܒܪܸܓܲܬܼ ܒܸܣܪܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܦܹܐܪܵܐ ܀ 296 :ܦܘܼܫܝ ܠܵܐ ܬܸܗܘܹܝܢ ܡܨܝܼܕܿܬܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܩܕܼܵܡ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ 297 ܕܗܵܐ ܐܸܬܼܦܲܟܪܘ ܟܠ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬܼܵܐ ܒܢܸܫ̈ܒܹܐ ܕܐܲܦܲܝ̈ܟܿܝ ܀ 298 :ܠܘܲܝ ܣܲܢܝܵܐ ܗ̣̄ܘܲܝܬܿܝ ܒܚܸܙܘܵܐ ܕܐܲܦܲܝ̈ܟܿܝ ܐܲܝܟ ܪܸܥܝܵܢܹܟܼܝ 299 ܕܕܲܡ ܓܵܥܨܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܫܲܒܼܪܵܝ ܠܸܒܵܐ ܡ̣ܢ ܣܲܢܝܘܼܬܹܟܼܝ ܀ 300 :ܐܘܲܝ ܠܵܐ ܣܓܼܝܼ ܠܹܟܼܝ ܨܸܒܼܬܵܐ ܕܐܲܦܹ̈ܐ ܘܡܲܪ̈ܓܵܢܝܵܬܼܵܐ 301 ܟܲܒܲܪ ܡܲܗܡܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܪ̈ܵܚܡܲܝ ܨܸܒܼܬܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܹܟܼܝ ܀ 302 :ܡܲܢ ܕܹܝܢ ܐܲܪܡܝܼ ܩܹܐܡ̇ܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟܿܝ ܘܲܒܼܗܲܠ̈ܟܼܬܹܟܼܝ 303 ܘܐܲܥܸܠ ܚܲܒܼܫܹܟܼܝ ܒܓܼܵܘ ܢܵܡܲܪܬܵܐ ܐܲܝܟ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܀ 304 :ܡܲܢ ܕܹܝܢ ܐܲܣܪܹܗ ܠܝܲܨܪܹܟܼܝ ܒܝܼܫܵܐ ܒܙܲܝܢܵܐ ܟܠܫܵܥ 305 ܟܒܲܪ ܫܵܠܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܠܵܐ ܕܕܼܵܠܲܚ̇ ܫܲܝܢܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 306 :ܡܲܢ ܕܹܝܢ ܐܲܪܡܝܼ ܛܲܒܼܥܵܐ ܕܫܸܬܼܩܵܐ ܥܲܠ ܠܸܫܵܢܹܟܼܝ 307 ܟܒܲܪ ܦܵܐܹ̇ܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܚܪܲܒܼ ܣܸܕܼܪܹ݁ܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 308 :ܛܘܼܒܼܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܣܲܟܲܪ ܐܸܕܢܵܘ̈ܗܝ ܘܠܵܐ ܨܵܬܼ ܡܸܠܲܝ̈ܟܿܝ 309 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܚܲܪܫܵܐ ܠܘܵܬܼ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܙܲܠܝܼܠܘܼܬܹܟܼܝ ܀ 310 :ܛܘܼܒܼܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܟܲܕܼ ܥܲܡܹܟܼܝ ܗ̄ܘ̣ ܠܵܘ ܥܲܡܟܼܝ ܗ̄ܘ̣ 311 ܘܲܥܡ݂ܲܪ ܥܲܡܹܟܼܝ ܘܲܢ̣ܛܲܪ ܢܲܦܫܹܟ ܡ̣ܢ ܢܸܟܼܝܵܢܲܝ̈ܟܿܝ ܀ 312 :ܛܘܼܒܼܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܛܥ̣ܵܐ ܒܫܲܪܒܹܿܟܼܝ ܢܝܼܫܵܐ ܕܡܸܠܵܘܗܝ 313 ܘܠܵܐ ܐܸܬܿܕܵܘܲܕܼ ܒܲܗ̈ܦܵܟܼܵܬܼܵܐ ܕܙܲܠܝܼܠܘܼܬܹܟܼܝ ܀ pb. 205 314 :ܒܫܲܪܒܹܿܟܼܝ ܐܲܣܛܝܼܬܼ ܡ̣ܢ ܡܲܪܕܲܝܼܬܼܵܐ ܕܲܫܒܼܝܼܠ ܡܸܠܲܝ̈ 315 ܕܲܚܙܹ̇ܝܬܼ ܕܲܣܓܼܝܼܘ ܦܲܚܹ̈ܐ ܕܢܸܟܼܠܲܝ̈ܟܿܝ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܀ 316 :ܫܲܪܒܹܿܟܼܝ ܢܲܓܼܕܲܢܝ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܟܠ ܐ̄ܢܵܫ 317 ܕܲܚܙܹ̇ܝܬܼ ܕܐܲܣܝܼܪ ܥܵܠܡܵܐ ܟܠܹܗ ܒܥܸܢܝܵܢ ܚܘܼܒܹܿܟܼܝ ܀ 318 :ܠܵܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܘܼ ܐܸܟܼܠܹ̇ܬܼ ܩܲܪ̈ܨܲܝܟܿܝ ܐܲܝܟ ܡ̇ܐ ܕܲܣܒ݂ܲܪܬܿܝ 319 ܘܠܵܘ ܠܹܟܼܝ ܓܲܢܝܼܬܼ ܐܸܠܵܐ ܠܝܲܨܪܹܟܼܝ ܕܚܵܛܹ̇ܐ ܘܡܲܚܛܹܐ ܀ 320 :ܐܵܦ ܠܹܗ ܠܝܲܨܪܹܟܼܝ ܠܵܐ ܓܲܢܝܼܬܹܿܗ ܐܲܝܟ ܕܲܠܒܼܝܼܫܵܐ 321 ܐܸܠܵܐ ܕܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܡܲܒܼܐܸܫ ܟܠܢܵܫ ܠܹܗ ܘܲܠܚܒܼܪ̈ܵܘܗܝ ܀ 322 :ܠܵܘ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐܲܣܝܼܪ ܝܲܨܪܹܟܼܝ ܐܲܝܟ ܫܲܬܿܝܼܩܹ̈ܐ 323 ܘܠܵܘ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝܟܿܝ ܩܲܢܝܲܬܿܝ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܠܘܵܬܼ ܚܘܼܬܼܚܵܬܹ̈ܐ ܀ 324 :ܫܘܸܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܕܦܵܪܘܿܫܘܼܬܹܟܼܝ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܓܲܒܼܪܵܐ 325 ܘܐܸܢ ܫܵܦܲܪ ܠܹܟܼܝ ܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܨܪܲܬܿܝ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ ܀ 326 :ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܝܲܨܪܵܐ ܕܦܵܪܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܕܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ 327 ܘܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܝܠܵܐ ܘܚܹܐܪܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܕܙܵܟܹ̇ܐ ܘܚܵܐܹ̇ܒܼ ܀ 328 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܸܓܼܡܵܐ ܕܢܸܫܹ̈ܐ ܡܲܣܠܲܝ ܨܼܝܕܼ ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠ 329 ܐܸܠܵܐ ܝܲܨܪܵܐ ܕܡܲܪ̈ܵܚܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܟܲܚܲܕܸ ܀ 330 :ܠܵܘ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܟܼܢܝܼ̈ܟܼܵܬܼܵܐ ܡܲܚܛܸܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ 331 ܐܸܠܵܐ ܫܸܕܠܵܐ ܕܙܲܠܝܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܡܲܦܗܸܐ ܠܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܀ 332 :ܠܵܐ ܛܡܲܐ ܢܸܩܦܵܐ ܕܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ ܕܫܲܪܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ 333 ܐܸܠܵܐ ܒܝܼܫܘܼ ܫܸܩܝܵܐ ܨܲܚܢܵܐ ܕܕܲܠܵܐ ܢܵܡܘܿܣ ܀ 334 :ܕܲܟܼܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܪܲܚܝܼܩܵܐ ܡ̣ܢ ܨܲܚܢܘܼܬܼܵܐ 335 ܘܩܲܕܿܝܼܫ ܘܲܕܼܟܸܐ ܢܸܩܦܵܐ ܕܥܲܡܵܗ̇ ܘܝܲܠܕܵܐ ܕܡܸܢܵܗ̇ ܀ 336 :ܫܲܘܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܒܥܲܡܠܹ̈ܐ ܘܲܒܼܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܗܝ̤ ܘܐܵܦ ܓܲܒܼܪܵܗ̇ 337 ܘܐܲܟܲܚ̄ܕܼ ܝܵܪܬܿܝܼܢ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܘܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܀ 338 :ܗܵܪܟܵܐ ܦܪܝܼܫܝܼܢ ܒܐܸܣܟܹܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪܹܗ 339 ܠܗܲܠ ܠܲܝܬܿ ܕܸܟܼܪܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܢܸܩ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܕܚܲܕܼܘܼ ܟܝܵܢܵܐ ܀ 340 :ܘܐܸܢ ܚܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܕܟܸܐ ܡ̣ܢ ܢܸܟܼܝܵܢܹ̈ܐ 341 ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܸܦܪܘܿܫ ܡܸܕܲܡ ܕܐܲܫܘܝܼ ܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܀ 342 :ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܟܝܵܢܵܐ ܕܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܘܚܲܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 343 ܘܲܠܚܲܕܼ ܢܝܼܫܵܐ ܘܵܠܹ̇ܐ ܕܢܸܚܢܘܿܢ ܒܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 344 :ܠܵܐ ܠܲܡ ܓܲܒܼܪܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ 345 ܐܵܦܠܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܓܲܒܼܪܵܐ ܒܕܸܚܠܲܬܼ ܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 346 :ܓܲܒܼܪܵܐ ܢܡܲܠܹܐ ܕܘܼܟܲܬܼ ܪܹܫܵܐ ܠܢܸܫܹ̈ܐ ܪܸ̈ܓܼܠܹܐ 347 ܘܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܬܸܪܕܸܿܐ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܲܦܠܸܐ ܠܪܸ̈ܓܼܠܹܐ ܕܲܠܬܲܚܬܿ ܀ 348 :ܢܸܗܘܸܐ ܓܲܒܼܪܵܐ ܐܲܝܟ ܠܸܫܵܢܵܐ ܟܸܢܵܪ ܡܸܢܹ̈ܐ 349 ܘܢܙܸܪܘܿܥ ܟܠ ܫܵܥ ܩܵܠܹ̈ܐ ܢܲܟܼܦܹ̈ܐ ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܢܵܫܹ̈ܐ ܀ 350 :ܢܨܘܼ̈ܬܼܵܢ ܢܸܫܹ̈ܐ ܩܵܠ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܘ̈ܗܝ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ 351 ܘܢܸܬ̈ܠܵܢ ܦܸܐܪܹ̈ܐ ܕܕܲܟܼܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܀ pb. 206 352 :ܠܵܐ ܢܸܬܿܛܲܠܡܘܼܢ ܩܵܠܲܝ̈ ܦܘܼܡܹܗ ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܙܵܪܲܥ 353 ܘܠܵܐ ܡܲܫܡܲܥܬܼܵܐ ܬܟܼܘܼܡ ܥܲܠ ܙܲܪܥܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܚܲܝ̈ܐ ܀ 354 :ܙܪܘܿܥ ܐܲܢ̄ܬܿ ܓܲܒܼܪܵܐ ܡܸܠܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܐܸܕܢܲܝ̈ ܢܸܫܹ̈ܐ 355 ܘܐܲܢ̄ܬܹܿܝܢ ܢܸܫܹ̈ܐ ܩܲܒܸܿܠ̈ܝ ܘܲܫܡܲܥܝ̈ ܠܣܵܗܕܿܘܼܬܼ ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܀ 356 :ܚܵܘܒܲܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܚܲܝܵܒܼܝܼܢܲܢ ܚܲܕ ܨܼܝܕܼ ܚܲܒܼܪܹ̈ܐ 357 ܦܪܘܿܥܘ ܠܲܚܕܼܵܕܹ̈ܐ ܘܲܠܒܼܵܪܘܿܝܵܐ ܐܲܚܕܵܐ ܕܦܲܐܝܵܐ ܀ 358 :ܚܘܼܒܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ ܡܨܸܐ ܦܵܪܲܥ ܠܵܗ̇ ܠܚܵܘܒܲܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 359 ܘܗܘ̤ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܠܲܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܠܟܲܣܝܵܐ ܘܲܠܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܀ 360 :ܐܲܚܸܒܼܘ ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܚܕܼܵܐ ܬܼܵܘܕܲܝܼܬܼܵܐ ܕܚܲܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 361 ܘܲܪ̈ܚܲܡܝ ܢܸܫܹ̈ܐ ܚܕܼܵܐ ܫܲܘܝܘܼܬܵܐ ܕܚܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 362 :ܐܘܕܼܵܘ ܫܲܦܝܼܪ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܦܐܹܐ ܠܝܲܨܪܵܐ ܕܲܒܼܟܼܘܿܢ 363 ܚܕܵܐ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܘܝܲܕܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܬܠܵܬܐ ܀ 364 :ܐܵܘܕܵܘ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܟܝܵܢܵܐ ܫܲܘܝܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܠܲܓܼ 365 ܘܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܀ 366 :ܐܵܘܕܼܵܘ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܒܼܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܡܸܢܹܗ 367 ܚܲܕܼ ܝܵܠܘܿܕܼܵܐ ܘܚܲܕܸ ܝܼܠܝܼܕܼܵܐ ܘܚܲܕ ܢܵܦܘܿܩܵܐ ܀ 368 :ܐܵܘܕܵܘ ܒܐܲܒܼܵܐ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܠܵܘ ܐܲܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 369 ܘܗܲܝܡܸܢܘ ܒܲܒܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܙܲܒܼܢܵܐ ܒܹܝܬܼ ܠܹܗ ܠܐܲܒܼܘܼܗܝ ܀ 370 :ܩܲܠܸܣܘ ܘܐܵܘܪܸܒܼܘ ܠܪܘܼܚܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܚܲܕܼ ܒܐܝܼܬܼܘܬܼܵܐ 371 ܘܠܵܐ ܒܨܝܼܪ ܘܲܙܥܘܿܪ ܡ̣ܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܐܲܒܼܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ ܀ 372 :ܩܪܵܘ ܬܲܩܢܵܐܝܼܬܼ ܐܲܒܼܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ 373 ܟܝܵܢܵܐ ܕܲܫܘܸܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܒܝܲܕܼ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܀ 374 :ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܲܦ ܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ 375 ܘܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܲܟ ܟܝܵܢ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܣܵܟܼܵܐ ܀ 376 :ܠܲܝܬܿ ܠܲܕܝܵܢܹܗ ܕܬܸܚܙܹܝܘܗܝ ܥܲܝܢܵܐ ܒܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܕܲܠܒܲܪ 377 ܘܠܵܐ ܩܢܹܐ ܩܵܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܓܼܫܵܢܵܐ ܐܲܝܟ ܦܲܓܼܪ̈ܢܹܐ ܀ 378 ܐܝܼܬܼܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܠܹܗ ܘܟܲܣܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܠܹܗ ܘܫܲܘܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܠܹܗ ܀ 379 ܘܲܓܼܡܝܼܪ ܟܠܹܗ ܒܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ ܘܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܹܗ ܀ 380 :ܪܸܡܙܹܗ ܬܲܩܸܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܘܟܼܠܡܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ 381 ܘܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܒܝܼܪܵܐ ܟܠܡܸܕܹܿܡ ܕܲܟܼܣܸܐ ܘܲܓܼܠܹܐ ܀ 382 :ܙܲܒܼܢܵܐ ܬܲܚܸܡ ܠܲܥܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ ܕܲܫܦ݂ܲܪ ܠܹܗ 383 ܘܐܸܡܲܬܼܝ ܕܲܨܒܼܵܐ ܐܲܝܬܲܝ ܠܓܸܠܝܵܐ ܟܲܣܝܘܼܬܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܀ 384 :ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹܿܗ ܒܝܼܪܵܐ ܟܠ ܡܸܕܲܡ ܘܠܵܘ ܠܲܢܝܵܚܹܗ 385 ܘܲܠܬܼܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܚܵܘܝܼ ܚܲܝܠܹܗ ܘܠܵܘ ܠܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܀ 386 :ܗܘ̤ ܬܲܩܸܢ ܟܠ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܲܡ ܒܚܹܝܠ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ 387 ܘܗܘ̤ ܚܲܕܲܬܼ ܟܠ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܒܲܨܠܸܡ ܨܲܠܡܗ ܀ pb. 207 388 :ܕܝܼܠܹܗ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗܘܵܝܵܐ ܩܲܕܡܵܐ ܕܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܲܡ 389 ܐܵܦ ܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܚܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܝܼܠܹܗ ܀ 390 :ܒܩܲܕܡܵܐ ܬܲܩܸܢ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܲܡ ܐܲܝܟ ܥܵܒܼܘܿܕܵܐ 391 ܘܗܵܫܵܐ ܚܲܕܲܬܼ ܠܲܥܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ ܀ 392 :ܬܲܩܸܢ ܟܠܵܐ ܘܚܲܕܲܬܼ ܟܠܵܐ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ 393 ܐܲܝܟ ܡ̇ܐ ܕܲܦܐܹܐ ܠܚܹܝܠ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܕܲܟܼܣܸܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܀ 394 :ܒܲܨܠܸܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܫܲܠܸܡ ܥܲܡܠܹܗ ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܕܲܒܼܪܵܐ 395 ܘܲܒܼܒܲܪܢܵܫܵܐ ܚܲܕܲܬܼ ܘܐܲܚܝܼ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܀ 396 :ܒܬܼܘܼܩܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܒ݂ܲܫ ܟܠ ܡܸܕܲܡ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܒܲܝܬܵܐ 397 ܘܒܲܨܠܸܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܥܡ݂ܲܪ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܢܵܘܣܵܐ (ܐ) ܀ 398 :ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܲܣܪܹܗ ܠܟܼܠܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܕܒܼܵܪܿܘܿܝܘܼܬܹܗ 399 ܘܲܒܼܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܚܲܕܲܬܼ ܟܠܑܵܐ ܘܕܼܵܐܹ̇ܢ ܟܠܵܐ ܀ 400 :ܒܨܲܠܡܹܗ ܟܲܢܝܹܗ ܠܲܨܠܸܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܲܕܼ ܬܲܩܸܢ ܟܠ 401 ܘܒܹܗ ܡܸܬܼܚܵܘܸܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܨܲܠܡܵܐ ܟܲܕܼ ܕܵܐܹ̇ܝܢ ܟܠ ܀ 402 :ܠܲܨܠܸܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܵܙܹ̈ܝܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ 403 ܕܥܵܒܹ̇ܕܼ ܕܝܼܢܵܐ ܘܒܼܵܚܲܪ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܡܲܣܠܸܐ ܘܓܼܵܒܹ̇ܐ ܀ 404 :ܒܗܲܝܟܲܠ ܦܲܓܼܪܹܗ ܣܵܓܹ̇ܕ ܟܠܵܐ ܠܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ 405 ܘܲܒܼܓܼܵܠܝܘܼܬܹܗ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܟܠܵܐ ܠܲܟܼܣܸܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܀ 406 :ܒܪܼ̈ܓܼܫܹܐ ܕܲܠܒܲܪ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܡܸܬܼܚܙܝܵܢܵܐ 407 ܘܲܒܼܝܲܕܼ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܠܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܀ 408 :ܒܦܲܓܼܪܹܗ ܢܵܚܝܼܢ ܫܘܼܐܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܕܒܲܠܡܹܐܢܵܐ 409 ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܩܝܼܢ ܒܲܒܼܥܵܬܼ ܟܲܣܝܵܐ ܕܲܟܼܣܸܐ ܒܓܼܵܘܹܗ ܀ 410 :ܒܚܘܼܒܹܿܗ ܟܕܝܼܢܝܼܢ ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܘܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ 411 ܘܲܡܗܲܠܠܝܼܢ ܒܹܗ ܚܕܼܵܐ ܬܵܘܕܲܝܼܬܼܵܐ ܠܚܲܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 412 :ܬܵܘ ܢܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܠܗܲܝܟܲܠ ܦܲܓܼܪܹܗ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ 413 ܘܲܢܩܲܪܸܒܼ ܒܹܗ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܕܬܼܵܒܲܥ̇ ܚܘܼܒܹܿܗ ܀ 414 :ܬܵܘ ܢܸܣܓܿܪܕܼ ܒܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܢܵܘܣܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ 415 ܘܲܢܗܲܠܸܠ ܒܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐܝܼܬܼ ܠܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܀ 416 :ܬܵܘ ܢܸܚܙܐ ܒܹܗ ܠܲܟܼܣܸܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ 417 ܘܲܢܗܲܝܡܸܢ ܒܹܗ ܒܓܼܠܝܵܐ ܘܟܸܣܝܵܐ ܗܵܪܟܵܐ ܘܬܲܡ̇ܢ ܀ 418 :ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܡܨܸܐ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܠܡܸܕܲܥ ܗܵܠܹܝܢ 419 ܘܗ̤ܝ ܓܵܠ̇ܝܵܐ ܠܹܗ ܐ̄ܪ̈ܙܹܐ ܟܣܲܝܵ̈ܐ ܕܲܣܬܼܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܀ 420 :ܒܐܝܼܕܼܵܗ̇ ܚܵܙܹ̇ܐ ܠܲܕܼܪ̈ܲܚܝܼܩܵܢ ܐܲܝܟ ܩܲܪ̈ܝܼܒܼܵܢ 421 ܘܫܲܪܝܼܪ̈ܵܢ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܗܵܘ̇ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܀ 422 :ܒܓܲܙܵܗ̇ ܟܲܣܝܵܐ ܣܝܼܡܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܐ 423 ܘܡܸܢܵܗ̇ ܥܵܬܼ̇ܪܝܼܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܘܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ܀ 424 :ܐܲܝܟ ܐܹܘܩܝܼܢܵܐ ܠܒܼܝܼܕܼܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܝܲܡܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ 425 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܦܸܐ ܒܹܝܬܼ ܡܲܚܫܘܼܠܹ̈ܐ ܕܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ ܀ pb. 208 426 :ܬܵܘ ܢܹܐܣܘܿܪ ܒܵܗ̇ ܐܸܠܦܵܐ ܕܢܲܦܫܲܢ ܐܲܝܟ ܕܒܹܐܘܩܝܼܢܵܐ 427 ܘܢܸܛܲܪ ܚܘܼܒܵܐ ܒܹܝܬܼ ܚܘܼܬܼܚܵܬܹ̈ܐ ܕܓܲܠܠܹ̈ܐ ܫܓܼܝܼܫܹ̈ܐ ܀ 428 :ܬܵܘ ܢܸܚܙܘܿܩ ܒܵܗ̇ ܐܲܝܟ ܗܲܕܲܝܼܐܵܐ ܕܝܵ̇ܕܲܥ ܕܲܠܗܲܠ 429 ܘܲܢܡܲܢܲܥ ܒܵܗ̇ ܠܘܵܬܼ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡܵܐ ܀ 430 :ܬܵܘ ܢܸܚܙܹܐ ܒܵܗ̇ ܝܲܨܪܵܐ ܕܢܲܦܫܲܢ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܟܼܘܼܪܵܐ 431 ܘܢܲܣܠܸܐ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܢܸܓܼܒܸܿܐ ܚܘܼܒܵܐ ܪܵܚܡܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 432 :ܬܵܘ ܢܸܓܼܠܸܐ ܠܵܗ̇ ܡܘܼܡܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪ̈ܲܝܢ ܘܲܕܼܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܢ 433 ܘܲܒܼܣܲܡ̈ܡܵܢܹܝܗ̇ ܢܲܐܣܸܐ ܟܹܐܒܲܝ̈ܢ ܕܲܠܓܼܵܘ ܘܕܲܠܒܲܪ ܀ 434 :ܐܵܣܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܛܵܒܼܵܐ ܕܝܵ̇ܕܲܥ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܕܲܡ̈ܡܲܚܲܝܵܐ 435 ܘܠܲܝܬܿ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܕܠܵܘ ܒܒܹܝܬܼ ܓܲܙܵܗ̇ ܡܡܲܕܲܟ ܘܲܚܡܝܼܠ ܀ 436 :ܝܵ̇ܕܼܥܵܐ ܕܬܲܐܣܸܐ ܠܲܕܼܥܲܬܿܝܼܪܝܼܢ ܘܠܲܕܼܡܸܣܟܹܿܢܝܼܢ 437 ܘܥܲܠ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܗ̇ ܣܢܝܼܩܝܼܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܐܵܦ ܥܵܘܵܠܹ̈ܐ ܀ 438 :ܬܵܐ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܓܠܝܼ ܠܵܗ̇ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܕܥܵܠܘܿܒܼܘܼܬܼܵܟ 439 ܘܗܲܒܼ ܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܘܣܲܒ̣ ܠܵܟ ܣܲܡܵܐ ܕܡܲܐܣܸܐ ܥܵܘ̣ܠܵܟ ܀ 440 :ܬܵܐ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܐܲܚܘܿܕܼ ܓܵܘܣܵܐ ܒܚܹܝܠ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܗ̇ 441 ܘܲܦܠܘܿܚ ܥܲܡܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܩܘܼܛܵܥܵܐ ܒܕܝܹܢܵܪ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 442 :ܬܵܐ ܙܲܕܲܝܼܩܵܐ ܣܝܼܡ ܣܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܒܚܸܣܢܲܝ̈ ܚܘܼܒܿܗ̇ 443 ܘܐܲܪܡ̇ܐ ܛܲܒܼܥܵܐ ܕܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܗ̇ ܥܲܠ ܪܸܥܝܵܢܵܟ ܀ 444 :ܬܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ ܟܬܼܘܿܒܼ ܩܲܪܸܒܼ ܠܵܗ̇ ܬܘܵܬܼ ܪܸܥܝܵܢܵܐ 445 ܘܣܝܼܡ ܡܸܫܟܵܢܵܐ ܚܲܫܵܐ ܘܕܼܡܠܹ̈ܐ ܘܣܲܒܼ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܀ 446 :ܬܵܐ ܙܲܠܝܼܠܵܐ ܢܲܟܸܿܦ ܢܲܦܫܵܟ ܒܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܗ̇ 447 ܘܲܠܒܲܫ ܢܲܚܬܵܐ ܕܩܲܕܼܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܥܲܠ ܗܲܕܵܡܲܝ̈ܟ ܀ 448 :ܬܵܐ ܓܲܢܵܒܼܵܐ ܦܘܼܫ ܡ̣ܢ ܬܵܘܫܵܐ ܘܲܪܕܝܼ ܒܐܘܼܚܵܗ̇ 449 ܘܣܲܟܵܐ ܠܣܲܒܼܪܵܗ̇ ܕܕܲܡ ܬܸܬܸܿܠ ܠܵܟ ܫܛܵܪ ܚܵܘ̈ܒܵܬܼܵܟ ܀ 450 :ܬܵܐ ܓܲܝܵܪܵܐ ܩܲܕܸܿܫ ܦܲܓܼܪܵܟ ܒܩܲܕܼܝܼܫܘܼܬܼܵܗ̇ 451 ܘܪܘܿܣ ܥܲܠ ܟܠܵܟ ܡܲܚ̈ܝܵܐ ܕܟܲܝ̈ܵܐ ܕܐ̄ܪܵܙ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܀ 452 :ܬܵܐ ܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐ ܪܕܲܝܼ ܒܲܠܘܝܼܬܼܵܐ ܕܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܗ̇ 453 ܘܡܲܢܲܥ ܥܲܡܵܗ̇ ܠܲܠܡܹܐܝܢ ܫܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܟܲܪܝܘܼܬܵܐ ܀ 454 :ܚܵܘܵܐ ܫܒܲܪܬܼܵܐ ܬܵܝ ܐܸܬܼܚܲܟܲܡܝ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ 455 ܘܲܩܢܝ ܗܵܘܢܵܐ ܠܡܸܛܲܪ ܢܲܦܫܹܟܼܝ ܡ̣ܢ ܣܵܩܘܿܪܹܟܼܝ ܀ 456 :ܐܲܝܟ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܩܒܼܘܿܥܝ ܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܗ̇ ܩܕܼܵܡ ܪܸܥܝܵܢܹܟܼܝ 457 ܘܲܡܪܘܿܩܝ ܨܵܐܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܟܿܝ ܒܦܲܐܝܘܼܬܼ ܫܘܼܦܪܵܗ̇ ܀ 458 ܫܠܘܿܚܝ ܬܲܚܦܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܨܸܒܼܬܵܐ ܕܲܠܒܲܪ: pb. 209 459 ܘܨܲܒܸܿܬܼܝ ܢܲܦܫܹܟܼܝ ܒܢܲܚܬܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܲܟܼܢܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 460 :ܠܒܼܘܼܫ ܢܲܟܼܦܘܼܬܼܵܐ ܠܒܲܫܝ ܥܲܠ ܦܲܓܼܪܹܟܼܝ ܘܥܲܠ ܪܸܥܝܵܢܹܟܼܝ 461 ܘܲܚܠܵܦ ܦܲܚܵܐ ܗ̤ܘܵܝ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܠܥܲܝܢܲܝ̈ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 462 :ܕܝܼܢܵܐ ܕܲܠܗܲܠ ܩܒܼܘܿܥܝ ܠܹܟܼܝ ܢܝܼܫܵܐ ܩܕܼܵܡ ܒܵܒܼܵܬܹܟܼܝ̈ 463 :ܘܚܘܼܪܝ ܘܐܸܬܼܒܲܩܵܝ ܒܐܲܓܼܪܵܐ ܡܠܝܼܟܼܵܐ ܘܲܒܼܫܘܼܢܵܩܵܐ 464 :ܫܲܪܝܼܪ ܘܲܒܼܚܝܼܪ ܕܝܼܢܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܠܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܝܼܫܹ̈ܐ 465 ܘܲܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡ ܡܩܲܒܸܿܠ ܟܠܢܵܫ ܠܐܲܝܕܼܵܐ ܕܫܵܘܹ̇ܐ ܀ 466 :ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܚ̇ܵܕܹܝܢ ܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܵܟܹ̇ܝܢ ܒܝܼܫܹ̈ܐ 467 ܘܠܲܦܘܼܬܼ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܦܠܹܐ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܘܲܥܦܝܼܦ ܢܸܓܼܕܼܵܐ ܀ 468 :ܬܵܘ ܢܸܬܿܬܲܓܲܪ ܥܲܕܼ ܐܝܼܬܼ ܘܲܒܼܢܵܐ ܠܡܸܬܿܬܲܓܵܪܘܼ 469 ܕܲܠܡܵܐ ܢܹܐܬܸܐ ܙܒܲܢ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܘܢܸܚܣܲܪ ܥܲܡܠܲܢ ܀ 470 :ܬܵܘ ܢܸܩܥܹܐ ܠܲܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܡܸܟܵܐ ܒܡܵܡܘܿܢ ܙܲܒܼܢܵܐ 471 ܕܲܢܩܲܒܿܠܘܼܢܵܢ ܒܲܡܛܲܠܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܼܪ̈ܲܝܵܢ ܀ 472 :ܒܚܘܼܒܵܐ ܢܸܣܥܘܿܪ ܠܲܕ̈ܢܵܘܵܬܲܢ ܘܲܠܥܵܒܼܘܿܕܲܢ 473 ܕܲܡܨܸܐ ܗ̄ܘ̣ ܚܘܼܒܵܐ ܠܡܸܥܒܲܕܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ ܀ 474 :ܢܕܘܼܢ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬܼ ܥܲܡ ܪܸܥܝܵܢܲܢ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܚ̣ܛܲܝܢ 475 ܘܢܲܟܸܿܣ ܝܲܨܪܲܢ ܗܘ̤ ܠܲܩܢܘܿܡܹܗ ܐܲܝܟ ܦܵܪܘܿܫܵܐ ܀ 476 :ܢܸܬܼܢܸܐ ܟܠܢܵܫ ܠܝܲܨܪܵܐ ܕܢܲܦܫܹܗ ܗܵܝ̇ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ 477 ܕܚܲܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡܸܠܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܘܟܹܐܝܢ ܒܘܼܚܪܵܢܹܗ ܀ 478 :ܢܬܲܪܓܸܿܡ ܝܲܨܪܵܐ ܥܲܡ ܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܠ ܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܼܵܢ 479 ܘܲܢܦܲܫܸܩ ܠܹܗ ܐ̄ܪ̈ܙܹܐ ܕܲܟܼܣܹܝܢ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܀ 480 :ܢܚܵܘܸܐ ܗܵܘܢܵܐ ܠܥܲܝܢܲܝ̈ ܦܲܓܼܪܵܐ ܝܘܼܩܢܵܐ ܦܲܐܝܵܐ 481 ܕܗܵܘ̇ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܣܬܲܒܼܥܵܐ ܗܲܢܝܼܐܘܼܬܹܗ ܀ 482 :ܒܗܵܘܢܵܐ ܢܸܚܙܹܝܘܗܝ ܘܢܸܬܼܝܲܐܲܒܼ ܠܹܗ ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܢܲܦܫܵܐ 483 ܕܲܒܼܫܘܼܠܵܡܵܐ ܢܩܲܒܸܿܠ ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܐܲܦܝܼܢ ܒܐܲܦܝܼ̈ܢ ܀ ܥܘܼܢܵܝܵܐ. ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܵܟ ܫܵܒܹ̇ܩ ܚܵܘ̈ܒܹܿܐ: ܐܵܠܹܦ ܥܲܠ ܐܵܠܹܦ ܙܲܒܼܢܝܼ̈ܢ:
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/50
Source:
Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On Lent IV - ܕܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ ܕܐܲܪܒܿܥܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ” based upon Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/50.
Bibliography:
On Lent IV - ܕܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ ܕܐܲܪܒܿܥܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ.” In Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/50.

Show Citation Styles