Digital Syriac Corpus

On Prayer - ܥܲܠ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܼܬܵܐ

   https://syriaccorpus.org/501
line :
page break :

pb. 262col1 ܕܝܼܠܹܗ ܟܲܕ ܕܝܼܠܹܗ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܥܲܠ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܼܬܵܐ ܕܠܲܗܵܘܢܵܐ ܢܵܬܼܦܵܐ ܒܟܸܕܵܢ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܵܢܘܼܬܼܗܘܿܢ ܕܪܸ̈ܓܼܫܹܐ: ܘܡܲܚܫ̈ܒܼܵܬܼܗܹܝܢ ܘܤܘܼܟܵܠܲܝ̈ܗܹܝܢ ܕܡܸܬܼܪ̈ܓܼܫܵܢܝܵܬܼܵܐ܆ ܘܥܲܠ ܙܵܘܥܵܐ ܢܘܼܪܵܢܵܐ ܕܲܠܢܲܦܫܵܐ ܡܫܲܚܠܸܦ ܠܲܕܼܡܘܼܬܸܗ. ܟܠ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܗܵܕܸܐ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܠܗܵܘܢܵܐ ܠܘܵܬܼܵܗ̇ ܢܵܬܼܦܵܐ. ܐܲܝܠܹܝܢ ܡ̇ܢ ܗܵܟܹܝܠ ܕܐܲܨܠܚܲܬ̤ ܠܗܘܿܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܸܬܼܟܲܫܲܪܘ ܒܲܥܒܼܵܕܹ̈ܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪܘܼܢܵܐ: ܘܕܲܟܝܼܘ ܠܐܵܘܵܢܵܐ ܕܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܘܪܸܓܿܬܼܵܐ ܘܲܚܤܵܡܵܐ: ܘܪܘܼܓܼܙܵܐ ܘܡܸܐܟܲܠܩܲܪܨܵܐ: ܘܲܡܪܝܼܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܐܸܡܵܐ ܘܲܡܪܲܒܿܝܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܟܼܠ ܒܝܼ̈ܫܵܢ: ܘܲܩ̣ܢܵܘ ܕܲܟܼܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܘܫܲܦܝܘܼܬܼ ܗܵܘܢܵܐ: ܘܡܸܛܠ ܚܘܿܒܿܗܘܿܢ ܕܲܠܘܵܬܼ ܡܵܪܲܢ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܗܘ̤ܵܘ ܡ̣ܢ ܟܲܕܿܘܼ ܗܲܝ̈ܟܿܠܹܐ ܩܲܕܿܝܼ̈ܫܹܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܼ ܡܸܠܲܬܼ ܢܒܼܝܼܵܐ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܗܲܝ̈ܟܿܠܹܐ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܠܲܡ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܸܢ ܬܸܫܦܪܘܼܢ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܟܼܘܿܢ ܘܲܥܒܼܵܕܲܝ̈ܟܿܘܿܢ: ܘܐܸܬܼܓܿܠܝܼ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܠܹܗ ܕܤܝܼܡܬܐ ܗܵܝ̇ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܤܝܼܡܵܐ ܠܓܼܵܘ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܗܵܢ̇ܘ ܕܹܝܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܥܡܵܕܼܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܢܤܲܒܼܘ ܒܡܵܘܠܵܕܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܕܪܸܫ: ܘܲܩ̣ܢܵܐ ܗܵܘܢܗܘܿܢ ܚܙܵܟܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܬܵܐ: ܗܵܝ̇ ܕܕܲܝܩܵܐ ܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ: ܐܸܢ ܡܸܬܼܪ̈ܓܼܫܵܢܸܐ ܢܸܐܡܲܪ ܘܐܸܢ ܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܢܹ̈ܐ. ܟܠ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܠܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܩܲܪܒܿܝܼܢ ܘܲܠܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܬܵܐ܆ ܐܲܝܟܼ ܕܲܢܟܲܗܢܘܼܢ ܒܛܲܟܼܤܵܐ ܕܟܼܵܗܢܘܼܬܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܵܐ ܒܲܩܕܼܘܿܫ ܩܘܼܕܼ̈ܫܹܐ ܗܵܘ̇ ܓܵܘܵܝܵܐ. ܙܵܘܥܵܐ ܢܘܼܪܵܢܵܐ ܡܸܬܼܦܫܸܛ ܒܢܲܦܫܗܘܿܢ. ܗܵܢܘ ܕܥܵܛܲܪ̇ ܘܢܵܦܹ̇ܩ ܡܸܢܹܗ ܪܹܚܵܐ ܒܲܤܝܼܡܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ. ܗܵܘ̇ ܕܡܵܐ ܕܤܵܝ̇ܩܵܐ ܠܹܗ ܢܲܦܫܵܐ pb. 262col2 ܢܲܦܫܵܐ ܕܲܠܗܵܕܸܐ ܐܸܫܬܵܘܝܲܬ̤܆ ܩܵܝ̇ܡܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܵܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ. ܘܡ̣ܢ ܚܸܫܘܿܟܼܵܐ ܢܵܦܩܵܐ ܠܢܘܼܗܪܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܠܵܐ ܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܡܸܬܼܩܲܪܒܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܝܼܕܲܥܬܵܐ ܕܲܫܪܵܪܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܡܲܤܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܚܲܬܿܝܼܬܼܘܼܬܼ ܤܘܼܥܪܵܢܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܚܙܵܢܵܐ ܕܡܸܬܼܪ̈ܓܼܫܵܢܝܵܬܵܐ: ܠܘܵܬܼ ܚܙܵܢܵܐ ܕܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܫܓܼܝܼܫܘܼܬܼ ܦܸܗܝܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܠܘܵܬܼ ܪܓܼܫܬܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܚܲܕܬܼܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܛܲܟܼܤܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܗ̇ ܡܸܫܬܲ ܚܠܦܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܠܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܗ̇. ܘܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ ܒܚܘܼܫܵܒܹ̈ܗ̇ ܚܵܫܘܿܫܬܵܐ: ܠܘܵܬܼ ܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܩܲܪܒܼܵܐ ܒܚܘܼܫܵܒܹ̈ܝܗ̇: ܒܝܲܕܼ ܙܵܘܥܵܐ ܗܵܢܵܐ ܢܘܼܪܵܢܵܐ. ܒܗܵܝ̇ ܕܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܚܲܡܪܵܐ ܚܲܝܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܪܵܘܸ̇ܐ ܗܵܘܢܵܐ ܘܡܸܬܼܒܲܠܗܸܐ: ܒܲܚܙܵܢܵܐ ܕܙܵܘܥܵܐ ܗܵܘ̇ ܢܘܼܪܵܢܵܐ ܕܒܹܗ ܩܵܢܹ̇ܐ ܚܘܼܠܵܦܵܐ: ܒܪܹܚܝܵܐ ܒܲܤܝܼܡܵܐ ܕܤܵܘܩܵܐ ܗܵܘ̇ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ. ܕܒܲܕܓܼܘܿܢ ܙܵܘܥܵܐ ܗܵܢܵܐ ܢܘܼܪܵܢܵܐ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ. ܗ̤ܘ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܩܠܝܼܕܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܲܦܬܲܚ ܩܕܼܵܡ ܗܵܘܢܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܓܵܘܵܝܵܐ ܕܠܸܒܵܐ: ܘܲܡܚܘܹ̇ܐ ܠܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܪܘܼܚܵܢܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܒܹܗ ܥܵܡܲ݁ܪ ܡܵܪܲܢ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܠܓܲܘ ܡܸܢܲܢ ܒܢܲܤܝܘܼܬܹܗ ܕܠܸܒܲܢ. ܐܲܝܟܼ ܡܸܠܲܬܼ ܦܵܘܠܘܿܣ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܕܐܡ̣ܪ: ܟܲܕܼ ܡܲܪܬܸܿܐ ܠܲܢ ܠܘܵܬܼ ܝܼܕܲܥܬܼܵܗ̇ ܕܗܵܕܸܐ ܡܵܘܗܲܒܼܬܵܐ ܡܥܲܠܲܝܬܵܐ. ܢܲܦܫܟܼܘܿܢ ܠܲܡ ܒܩܵܘ. ܐܸܢ ܒܵܗ̇ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ. ܢܲܦܫܟܼܘܿܢ ܐܲܤܵܘ. ܐܵܘ ܠܵܐ ܠܲܡ ܡܸܫܬܵܘܕܿܥܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܟܼܘܿܢ ܗ̣̄ܘ. ܘܐܸܠܵܐ ܡܲܤܠܲܝ̈ܐ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ. ܡܸܛܠ ܕܐܲܝܕܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܥܵܡܲ݁ܪ܆ ܬܲܡ̇ܢ ܐܵܦ ܪܘܼܚܹܗ. ܐܲܝܟܼ ܫܠܝܼܚܵܐ ܦܵܘܠܘܿܣ. ܘܐܲܬܲܪ ܕܪܘܼܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ܆ ܬܲܡ̇ܢ ܐܵܦ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܚܲܫܹ̈ܐ. ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܲܚܪܘܿܪܹ̈ܐ pb. 263col1 ܕܡ̣ܢ ܚܲܫܹ̈ܐ܆ ܬܲܡ̇ܢ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܘܫܲܝܢܵܐ ܘܲܫܠܵܡܵܐ ܡܲܡ̱ܠܟܼܝܼܢ܆ ܘܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܒܪܝܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܥܘܼܫܢܵܐ ܕܚܲܕܼܘܟܼܵܐ ܘܲܪܘܵܙܵܐ ܕܠܸܒܵܐ: ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܲܡܛܲܟܵܤܘܼ ܪܸ̈ܓܼܫܵܘܗܝ. ܡܸܛܠ ܕܡܲܥܒܿܕܵܢܘܼܬܹܗ ܓܹܝܪ ܕܙܵܘܥܵܐ ܗܵܢܵܐ ܢܘܼܪܵܢܵܐ܆ ܠܵܐ ܡܨܸܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܤܲܝܒܲܪ ܠܹܗ. ܒܲܕܓܼܘܿܢ ܡܸܚܕܼܵܐ ܕܡܸܬܼܦܫܸܛ ܗ̤ܘ ܗܵܢܵܐ ܙܵܘܥܵܐ ܬܘܼܪܵܢܵܐ ܟܢܲܦܫܵܐ ܒܲܪ ܫܵܥܬܹܗ ܢܵܦܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܫ ܥܲܠ ܐܲܪܥܐ܆ ܘܲܠܥܲܦܪܵܐ ܕܲܥ̣ܠܹܝܗ̇ ܐܵܟܹ̇ܠ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܠܲܚܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܪܸܬܼܚܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ: ܘܫܘܼܠܗܵܒܼܵܐ ܘܝܲܩܕܵܢܵܐ ܕܚܲܡܝܼܡܘܼܬܹܗ. ܛܘܼܒܼܵܘܗܝ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܲܠܗܵܕܹܐ ܤܵܥܘܿܪܘܼܢܵܐ ܐܸܫܬܿܘܝܼ: ܘܲܠܒܲܪ ܒܸܤܪܵܐ ܕܲܛܥܸܡ ܚܸܟܵܐ ܕܡܲܕܿܥܹܗ: ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܚܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܕܒܼܘܼܤܵܡܵܐ ܕܡ̣ܢ ܙܵܘܥܵܐ ܗܵܘ̇ ܢܘܼܪܵܢܵܐ: ܕܲܒܼܙܵܘ̈ܥܲܝ ܢܲܦܫܵܐ ܡܸܬܿܛܲܥܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܪ̈ܚܡܵܘܗܝ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܵܪܲܢ: ܘܡ̣ܢ ܡܲܥܒܿܕܵܢܘܼܬܹܗ ܕܙܵܘܥܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ: ܡܵܐ ܕܡܲܓܲܪ ܥܸܕܵܢܵܐ ܟܡܵܐ ܕܗ̤ܘ܆ ܗܵܝܕܲܝܢ ܗܵܝܕܹܿܝܢ ܕܵܢܚܵܝܐ ܒܢܲܦܫܵܐ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܼܵܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܥܢܵܢܵܐ: ܥܲܠ ܚܙܵܟܼܵܐ ܘܤܘܼܟܵܬܐ ܕܥܵܠܡܹ̈ܐ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܘܲܕܼܗܵܘܹ̇ܝܢ. ܘܡܸܟܲܚܠ ܐܲܝܟܼ ܒܲܪ ܥܲܡܪܲܡ ܥܲܠ ܪܹܫ ܛܘܼܪܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܸܙܕܲܗ̈ܝܵܢ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܕܡܲܕܥܵܐ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܕܲܚܙܵܬܼܵܗ̇. ܘܢܵܬܼܦܵܐ ܠܹܗ ܠܗܵܘܢܵܐ ܠܘܵܬܼܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܚܙܵܬܼܵܐ ܘܤܘܼ̈ܟܵܠܹܐ ܕܟܼܠܗܹܝܢ ܝܼܲܕܼ̈ܥܵܬܼܵܐ. ܘܠܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܠܘܵܬܼ ܗܵܘܢܵܐ ܪܓܸܫܬܼܵܐ ܕܡܸܕܸܿܡ ܐ̄ܚܪܸܝܢ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܕܲܚܙܵܟܼܵܐ ܘܤܘܼܟܵܠܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇. ܘܗܵܢܵܐ ܟܠܹܗ ܡܸܬܼܡ̱ܬܸܐ ܠܸܒܹܿܗ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܡ̣ܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܕܲܚܙܵܬܸܵܗ̇ ܕܗܵܕܹܐ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܵܦ ܗ̤ܘ ܠܹܗ ܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܘܦܵܪܹܫ ܗܵܘܢܵܐ. ܒܗܵܝ̇ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܪܘܼܚܵܢܘܼܬܹܗ ܒܲܕܼܡܘܼܬܹܗ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܒܗܵܘ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ. ܠܲܝܬܿ ܬܲܡ̇ܢ ܕܿܢܝܵܐ pb. 263col2 ܪܸܢܝܵܐ ܕܡܸܕܸܿܡ ܘܠܵܐ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܘܡܲܚܫܲܒܼܬܼܵܐ. ܘܬܐ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܐܵܦܠܵܐ ܪ̈ܦܵܦܹܐ. ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܬܸܡܗܵܐ ܕܒܲܐܠܵܗܵܐ ܘܬܲܗܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ. ܛܘܼܒܼܵܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܐܸܫܬܿܘܝܼ ܠܗܵܕܸܐ ܡܲܘܗܲܒܼܬܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠ̈ܠܵܢ ܥܒܼܝܼ̈ܕܼܵܬܵܗ̇ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܒܸܤܪܵܢܵܝܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܐ̄ܪ̈ܙܸܐ ܡܸܬܼܓܿܠܹܝܢ ܬܲܡ̇ܢ ܘܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܲܕܿܥܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܼܥܵܐ ܡܨܸܐ ܡܩܲܒܸܿܠ ܠܗܘܿܢ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ. ܒܗܵܝ̇ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܡ̇ܢ ܕܒܸܤܪܵܐ ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܫܲܠܝܼܛ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܕܲܢܡܲܠܸܠ ܐܸܢܘܿܢ. ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܓܹܝܪ ܐܲܒܼܵܗ̈ܬܼܵܐ: ܕܒܲܚܙܵܬܼܵܗ̇ ܕܗܵܕܹܐ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܩܲܪܝܼܫܬܼܵܐ: ܡܸܫܬܿܘܸܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܡܲܥܲܠܬܵܐ ܕܠܲܐܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܪܘܼܚܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܤܵܥܘܿܪܘܼܢܵܐ ܓܹܝܪ ܕܲܚܙܵܟܼܵܐ ܕܬܸܐܘܿܪܝܼܵܐ ܗܵܕܸܐ. ܒܸܝܬܼ ܡܫܘܼܚܬܼܵܐ ܕܢܲܦܫܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܠܘܵܬܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܒܲܕܼ ܡܸܢܵܗ̇ ܘܲܠܬܲܚܬ̇ ܐܲܬܼܪܵܐ ܗ̣̄ܘ ܕܢܲܦܫܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܒܹܗ ܡܸܬܼܒܲܪܒܼܝܼܢ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܘܲܨ̈ܠܘܵܬܼܵܐ. ܡ̣ܢ ܗܵܕܸܐ ܕܹܝܢ ܤܵܥܘܿܪܘܼܟܼܵܐ ܘܲܠܥܸܠ: ܐܲܬܼܪܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ. ܗܵܘ̇ ܕܒܹܗ ܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܪܝܼܝܼܢ ܠܵܐ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܨ̈ܠܘܵܬܼܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܐ̄ܪ̈ܙܸܐ ܘܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܓܿܠܹܝܢ ܒܹܗ ܠܗܵܘܢܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ. ܒܲܕܼܓܼܘܿܢ ܗܵܢ̇ܘ ܫܘܼܘܕܵܥܵܐ ܘܝܲܕܼܥܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܕܡܸܢܹܗ ܡܸܤܬܲܟܲܠ ܐ̄ܢܵܫ: ܕܡܵܐ ܕܡܲܪܓܸܿܫ ܒܹܗ ܐ̄ܢܵܫ ܝܵܕܲܥ̇ ܕܡ̣ܢ ܟܲܕܼܘܼ ܐܸܬܼܡܲܛܝܼ ܠܹܗ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܢܲܦܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܫܲܪܝܼܪܢܵܐ. ܟܠ ܟܡܵܐ ܓܹܝܪ ܕܲܥܕܲܟܹܿܝܠ ܕܲܠܗܵܕܹܐ ܚܙܵܟܼܵܐ ܕܗܵܕܸܐ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܠܵܐ ܐܸܬܼܡܲܛܝܼ ܗܵܘܢܵܟ ܐܸܤܬܲܟܲܠ ܒܢܲܦܫܵܟ. ܕܲܠܬܲܚܬܿ ܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܕܼܘܼܒܵܪܵܟ. ܘܐܲܝܟܼ ܟܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܚܲܝܠܵܟ ܐܸܬܼܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ: ܘܲܒܢܝܼ ܫܲܗܪܵܐ ܘܨܵܘܡܵܐ ܘܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܘܒܸܪܝܵܢܵܐ ܘܗܸܪܓܵܐ ܕܲܟܼܬܼܵܒܹ̈ܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ: ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟ ܕܬܸܬܼܥܲܠܸܐ pb. 264col1 ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܡ̣ܢ ܛܲܟܼܤܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܥܲܠ̣ܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܘܵܬܼ ܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܕܲܟܼܝܼܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܿܕܲܠܸܐ ܠܘܵܬܼ ܕܲܪܓܼܵܐ ܕܢܲܦܫܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܢܲܦܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܬܘܼܒܼ ܠܘܵܬܼ ܡܲܪܓܿܫܵܢܘܼܟܼܵܐ ܘܲܚܙܵܟܼܵܐ ܕܗܵܕܸܐ ܤܵܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܬܡܝܼܗܬܼܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܚܙܵܬܼܵܗ̇ ܕܗܵܕܸܐ ܠܘܵܬܼ ܡܲܥܲܠܬܼܵܐ ܕܠܲܐܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ: ܠܲܡܟܼ̇ܗܵܢܘܼ ܒܲܩܕܼܘܿܫ ܩܘܼܕܼܫܹ̈ܐ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ. ܐܲܬܲܪ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܪܲܒܿ ܟܘܼܡܪܸ̈ܐ ܕܲܫܪܵܪܵܐ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܬܲܡ̇ܢ ܓܹܝܪ ܠܲܝܬܿ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܢܘܼܗܪܵܐ. ܘܠܵܐ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܘܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ. ܘܠܵܐ ܪܓܸܫܬܼܵܐ ܘܲܪܓܸܫܬܼܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܚܲܕܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܲܚܕܼܵܐ ܪܓܸܫܬܼܵܐ ܘܲܚܕܼܵܐ ܕܡܘܼܬܼܵܐ. ܗܢ̇ܘ ܕܹܝܢ ܚܙܵܬܹܗ ܫܒܼܝܼܚܬܼܵܐ ܕܦܵܪܘܿܩܲܢ ܗܵܘ̇ ܕܗ̤ܘ ܒܲܚܢܵܢܹܗ ܢܲܫܘܸܐ ܠܟܼܠ ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܢ ܒܸܤܪܹܗ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܘܡ̣ܢ ܓܲܪ̈ܡܵܘܗܝ܆ ܠܒܼܘܼܤܵܡܵܐ ܕܐ̄ܪ̈ܙܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܫܒܼܝܼܚܹ̈ܐ. ܗܵܪܟܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܐܝܬܼ. ܘܬܲܡ̇ܢ ܠܗܵܠ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܒܗܘܿܢ ܒܤܘܼܥܪ̈ܢܹܐ ܐܵܡܹܝܢ܀

ܕܝܼܠܹܗ ܟܲܕ ܕܝܼܠܹܗ ܥܲܠ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܒܲܐܬܼܪܵܐ ܕܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܠܗܵܘܢܵܐ ܘܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܕܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܘܐܸܤܟܸܿܡܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܲܚܙܵܬܹܗ ܕܗܵܘܢܵܐ: ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܡܲܛܸܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ. ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܚܙܵܬܹܗ ܕܗܵܘܢܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ. ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܡܵܐ ܕܡܵܛܹ̇ܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ: ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܘܐܸܤܟܹܿܡܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ܀

ܒܡܵܝ̇ ܕܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܐܸܤܟܸܿܡܹ̈ܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܐܵܦܸܢ ܓܹܝܪ ܐܸܡܲܪܢܲܢ ܒܫܲܪܒܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܗܵܢܵܐ: ܥܲܠ ܬܸܐܘܿܪܝܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܼܵܐ ܕܒܸܝܬܼ ܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܒܤܵܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܠܗܵܘܢܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܐܸܬܼܚܲܙܝܲܬ̤ ܠܝܼ ܕܐܹܡܲܪ ܐܵܦ ܗܵܫܵܐ ܐܵܦ ܥܲܠ ܙܢܵܐ ܘܛܲܟܼܤܵܐ ܕܒܲܨܠܘܵܬܼܵܐ ܕܒܲܬܼܪܵܐ ܕܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ pb. 264col2 ܕܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܠܗܵܘܢܵܐ ܓܵܕܿܫܵܐ. ܐܵܦ ܓܹܝܪ ܡܵܐ ܕܐܸܬܼܡܲܛܝܼ ܗܵܘܢܵܐ ܠܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ: ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܠܵܘ ܡܨܲܠܵܝܘܼ ܡܨܲܠܸܐ: ܐܸܠܵܐ ܛܲܟܼܤܵܐ ܒܪܲܡ ܐܝܼܬܼ ܠܵܗ̇ ܠܲܨܠܘܿܬܹܗ ܕܲܦܝܼܫ: ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܕܒܲܐܬܼܪܵܐ ܕܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ ܡܨܲܠܸܐ. ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܡ̇ܢ ܫܲܪܝܼܪܬܼܵܐ ܕܒܲܐܬܼܪܵܐ ܕܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܡܨܲܠܸܐ ܗܵܘܢܵܐ ܗܵܕܸܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇. ܗܢ̇ܘ ܕܹܝܢ ܤܘܼ̈ܟܵܬܹܐ ܕܲܟܼܬܼܵܒܹ̈ܐ ܩܲܕܿܝܼ̈ܫܹܐ. ܐ̄ܪ̈ܙܹܐ ܘܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܒܼܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܕܓܼܘܼܫܡܹ̈ܐ: ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܒܬܸܡܗܵܐ ܡܩܝܼܡܝܼܢ ܠܹܗ ܠܡܲܕܿܥܵܐ: ܒܬܲܗܪܵܐ ܕܥܲܡܝܼܩܘܼܬܼ ܚܸܟܼܡܬܹܗ ܕܡܵܪܹܟܿܠ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܟܲܤܝܵܐ: ܘܢܵܬܼܦܵܐ ܠܡܲܕܿܥܵܐ ܠܘܵܬܼܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒܼܓܼܘܼܫܡܵܐ ܡܸܬܼ̈ܦܲܠܚܵܢ ܠܲܢܝܵܚ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܲܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܼܚܵܐ. ܕܦܲܪܸܫ ܠܲܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܒܦܘܼܩܕܢܹܗ: ܘܤܵܡ̣ ܬܚܘܼ̈ܡܹܐ ܕܥܘܼܡܪܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܡܲܝܬܸܿܐ ܥܠܹܝܗ̇ ܐܡ̇ܪ. ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܒܵܥܹ̇ܝܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܡܥܲܩܒܼܝܼܢ: ܘܡ̣ܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܹܗ ܡܸܫܟܿܚܹܝܢ ܠܹܗ. ܘܬܼܘܼܒܼ ܟܲܤܝܵܬܹܐ ܠܲܡ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܪ̈ܡܝܵܬܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܠܒܸܪ̈ܝܵܬܹܗ ܒܝܲܕܼ ܥܒܼܵܕܹ̈ܐ ܒܤܕܟܵܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ. ܘܚܲܝܠܹܗ ܘܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ ܕܲܠܥܵܠܲܡ: ܕܒܲܕܓܼܘܿܢ ܚܲܕܼ ܡ̇ܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܛܲܟܼܤܵܐ ܕܲܨܠܘܿܬܹܗ ܕܡܲܕܿܥܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ: ܐܲܝܟ ܕܐܸܡ̇ܪܸܬܼ ܚܕܼܵܐ ܙܒܲܢ. ܒܲܕܼܠܲܝܬܿ ܬܲܡ̇ܢ ܨܠ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܕܼܒܼܚܹ̈ܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܡܥܲܠܝܵܐ ܘܲܚܤܝܼܟ ܡ̣ܢ ܪܵܘܒܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܘܟܼܘܼܫܵܦܹ̈ܐ ܘܒܵܥ̈ܘܵܬܼܵܐ ܥܲܠ ܡܸܬܼܥܲܒܼܪ̈ܢܘܵܬܼܵܐ ܩܲܕܼܡ̈ܝܵܬܼܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܕܹܝܢ ܘܐܵܦܠܵܐ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܡܸܬܼܪ̈ܓܼܫܵܢܹܐ܆ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒܲܐܬܼܪܵܐ ܕܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܓܲܡܪܝܼܢ: ܘܥܘܼܗܕܵܢܗܘܿܢ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥ ܒܡܲܕܿܥܵܐ܆ ܐܸܠܵܐ ܟܠܗܹܝܢ ܗܵܠܹܝܢ pb. 265col1 ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܕܼܵܡ̈ܝܵܢ ܠܗܹܝܢ: ܒܲܛܼ̈ܠܵܢ ܡ̣ܢ ܗܵܘܢܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ܆ ܘܐܲܝܒܿܝܼܕܼ ܥܘܼܗܕܵܢܗܹܝܢ ܡ̣ܢ ܪܓܸܫܬܹܗ ܕܡܲܕܿܥܵܐ: ܘܒܲܐܝܠܹܝܢ ܕܓܲܠ̈ܚܵܢ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܘܲܡܝܲܬܿܪ̈ܢ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥ ܟܠܫܵܥ: ܒܬܲܗܪܵܐ ܕܒܼܵܪܘܝܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܟܿܝܼܡ ܒܟܼܠ. ܡܸܛܠ ܕܐܲܝܟ ܕܐܸܡ̇ܪܸܬܼ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ: ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܛܲܟܼܤܵܐ ܕܲܨܠܘܿܬܹܗ ܕܡܲܕܿܥܵܐ: ܡܵܐ ܕܐܸܬܼܥܲܠܝܼ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ: ܗܢ̇ܘ ܕܹܝܢ ܚܙܵܟܼܵܐ ܘܚܵܘܪܵܐ ܗܲܢܝܼܐܐ ܕܒܼܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܪܘܼܚ: ܕܲܛܡܝܼܪܵܐ ܘܲܡܤܲܬܿܪܵܐ ܒܗܵܢܵܐ ܟܠ. ܐܲܟܼܙܢܵܐ ܓܹܝܪ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܡܘܼܫܸܐ: ܟܲܕܼ ܩܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܓܼܵܘ ܥܲܪܦܸܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܼܫܬܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܐܸܬܼܒܲܪܝܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ܆ ܠܲܝܬܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܓܠܝܼܬܼܵܐ܆ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܚܵܘܪܵܐ ܘܲܚܙܵܟܼܵܐ ܕܪܘܼܚ ܕܲܒܼܒܸܪ̈ܝܵܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܵܪܸܟܿܠ܆ ܘܥܸܢܝܵܢܵܐ ܘܲܤܘܵܕܼܵܐ ܕܥܲܡ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܡܪܲܝܡܵܐ ܘܲܡܫܲܒܿܚܵܐ ܕܩܲܕܿܝܼܫ ܫܡܹܗ ܘܩܲܕܝܼܫ ܡܲܫܪܝܹܗ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܒܹܗ ܒܗܵܢܵܐ ܛܘܼܦܤܵܐ ܐܵܦ ܡܲܕܿܥܵܐ ܕܐܸܬܼܡܲܛܝܼ ܠܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܒܝܲܕܼ ܟܘܼܫܪܹ̈ܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ̈ܘܗܝ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ: ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܗܵܪ ܬܲܡ̇ܢ ܚܵܘܪܵܐ ܘܲܚܙܵܬܼܵܐ ܕܡܸܕܸܿܡ ܐ̄ܚܪܹܝܢ. ܤܛܲܪ ܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܚܵܘܪܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܗܲܢܝܼܐܵܐ: ܕܲܒܼܬܼܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ. ܘܗܵܕܲܐ ܗ̣̄ܝ ܗܵܝ̇ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܢܒܼܝܼܵܐ: ܕܠܲܚܡܵܐ ܐܸܟܲܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܗܢ̇ܘ ܕܹܝܢ ܤܘܼܟܵܠܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܕܲܓܼܢܝܼܙ ܘܲܡܤܲܬܲܪ ܒܲܥܒܼܵܕܼܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܡܸܬܼܪܓܸܫ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܘܡܸܬܼܝܼܕܲܬܿ ܠܡܲܕܿܥܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ ܕܡܲܢܲܥ ܠܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ. ܘܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܡ̱ܠܸܐ ܕܠܵܐ ܤܵܟܼܵܐ ܗܵܘܢܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܢܵܐ܆ ܘܲܪܘܵܙܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ. ܘܫܲܝܢܵܐ ܘܲܫܠܵܡܵܐ pb. 265col2 ܘܲܫܠܵܡܵܐ ܡܲܡܠܟܼܝܼܢ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܚܲܝ̈ܬܹܐ ܘܲܡܢ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ. ܘܡܸܟܵܐ ܩܵܢܹ̇ܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܘܪܸܚܡܬܼܵܐ ܨܹܝܕܼ ܟܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܐ̄ܢܵܫܵܐ. ܟܲܕܼ ܚܵܐܹ̇ܫ ܥܲܡܗܘܿܢ ܘܟܲܪܝܵܐ ܠܹܗ ܥܠܲܝܗܘܿܢ. ܕܡ̣ܢ ܡܵܢܵܐ ܓܠܝܼܙܝܼܢ ܒܝܲܕܼ ܗܲܢܝܼܐܘܼܬܼ ܚܘܼ̈ܬܼܚܵܬܼܵܐ ܕܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ܀

ܕܒܲܕܓܼܘܿܢ ܡܸܛܠ ܕܤܲܓܿܝܼ̈ܐܐ ܐܝܼܬܼ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܐܵܦ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܠܲܡ ܕܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܨ̈ܠܘܵܬܼܵܐ ܘܕܼܒܼܚܹ̈ܐ ܘܬܸܢ̈ܚܵܬܼܵܐ ܘܬܲܟܼ̈ܫܵܦܬܼܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܡܸܬܼܥܲܒܼܪ̈ܢܘܵܬܼܵܐ ܩܲܕܼܡ̈ܝܵܬܼܵܐ. ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܝܵܕܼܥܝܼܢ ܡܸܕܸܿܡ ܕܲܡܡܲܠܠܝܼܢ ܘܠܵܐ ܡܕܸܿܡ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܡܸܬܼܚܪܹܝܢ. ܨܵܒܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܗ̣̄ܘ ܕܐܹܚܵܘܹܐ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܕܐܲܝܟܲܢܵܐ ܘܒܲܐܝܢܵܐ. ܛܲܟܼܤܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܗܹܝܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܲܨ̈ܠܘܵܬܼܵܐ ܕܢܸܨ̈ܛܲܠܝܵܢ: ܘܒܼܵܥ̈ܟܵܬܼܵܐ ܘܬܲܟܼܫ̈ܦܵܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܡܸܬܼܥܲܒܼܪ̈ܢܘܵܬܼܵܐ ܩܲܕܼܡ̈ܝܵܬܼܵܐ. ܘܥܘܼܗܕܵܢܗܹܝܢ ܐܲܝܟܵܐ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥ ܒܢܲܦܫܵܐ: ܘܲܡܥܝܼܪܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܠܘܵܬܼ ܥܲܡ̈ܠܹܐ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ. ܡܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܕܲܢܦܲܩ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܒܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܡܒܲܬܿܪܵܐ ܕܕܚܠܲܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܐܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܠܛܲܟܼܤܵܐ ܗܵܢܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܕܝܼܚܕܼܵܝܘܼܬܼܵܐ: ܘܫܲܪܝܼ ܠܹܗ ܡܸܟܹܿܝܠ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪ̈ܘܼܟܼܵܐ: ܘܕܪܟܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܟܲܕܿܘܼ ܪܼܓܼܠܹܗ ܒܲܡܫܘܼܚܬܼܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܗܵܝܕܹܿܝܢ ܗ̣̄ܘ ܡܫܲܪܸܐ ܡܥܲܡܸܩ ܘܤܵܐܹ̇ܡ ܫܲܬܼܐ̱̣ܤܬܼܵܐ ܠܕܼܘܼܒܵܪ̈ܘܗܝ: ܗܢ̇ܘ ܕܹܝܢ ܥܲܡ̈ܬܹܐ ܬܟܼܝܼܒܹ̈ܐ ܕܟܼܠ ܦܘܼܪ̈ܫܵܢܝܼܢ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܦܲܓܼܪܵܬ ܡܸܬܼܦܲܠܚܝܼܢ. ܒܲܪ ܕܟܼܠ ܦܘܼܪ̈ܫܵܢܝܼܢ: ܐܲܝܠܸܝܢ ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܡܸܬܼܦܲܠܚܝܼܢ. ܒܲܕ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܙܵܩܹ̇ܬܼ ܠܹܗ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܡܸܬܼܩܲܕܡܵܢ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܐܸܬܼܥܒܲܪ ܒܗܹܝܢ. ܘܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܕܲܢܦܘܼܫ ܘܢܲܗܡܸܐ ܡ̣ܢ ܥܲܡ̈ܬܹܐ ܡܸܬܼܪ̈ܓܼܫܵܢܹܐ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒܼܓܼܘܼܫܡܵܐ ܡܸܫܬܲܡܠܹܝܢ ܠܲܢܝܵܚ ܨܸܼܝܵܢܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܒܗܵܝ̇ ܕܐܵܦ ܢܘܼܪܵܐ ܕܙܼܵܪ̈ܥܹܐ pb. 266col1 ܟܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܵܐ ܠܓܵܘ ܡܸܢܹܗ ܬܢܵܢ. ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܡܸܬܼܢܲܒܼܪܫܵܐ ܗ̤ܝ ܒܠܸܒܹܿܗ܆ ܡܵܘܤܸܦ ܥܲܡܹ̈ܐ ܘܡܲܤܓܸܿܐ ܙܸܕ̈ܩܵܬܼܵܐ. ܘܲܡܪܲܒܸܿܐ ܡܝܲܬܿܪ݁ܬܹܗ ܒܦܘܼܪ̈ܫܵܢܹܐ ܡܦܲܬܿܟܹ̈ܐ܀

ܒܲܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܡܸܤܟܹܿܢܹ̈ܐ ܘܒܲܝ̈ܫܹܐ. ܒܚܲܘܼܤܬܼܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܤܢܝܼܩܹ̈ܐ. ܒܚܲܫܵܐ ܕܥܲܠ ܐܲܠܝܹܨܹ̈ܐ ܘܲܡܛܲܪ̈ܦܹܐ. ܒܩܘܼܒܵܠܵܐ ܕܐܲܟܼܤܢܵܝܹ̈ܐ. ܒܲܫܝܵܓܼܵܬܼ ܪܸ̈ܓܼܠܹܐ ܕܲܠܐܲܝ̈ܐ. ܒܤܵܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܟܼܪ̈ܝܼܗܹܐ. ܒܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܕܡܲܟܼܐܒܹ̈ܐ. ܥܲܡ ܫܲܪܟܵܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪ̈ܬܼܵܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܠܗܵܠܹܝܢ ܕܲܡ̈ܝܵܢ. ܟܲܕ ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ ܘܥܵܡܹ̇ܠ: ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܡܵܪܲܢ ܒܐܸܘܲܢܓܵܠܝܼܘܿܢ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܕܲܟܼܪܝܼܗ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܘܲܤܥܲܪܬܿܘܿܢܵܢܝ: ܘܥܲܪܛܸܠܵܝܵܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܘܟܲܤܝܼܬܿܘܿܢܵܢܝ. ܘܐܲܟܼܤܢܵܝܵܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܘܟܲܢܸܫܬܿܘܿܢܵܢܝ. ܘܒܹܝܬܼ ܐܲܤܝܼܪܹ̈ܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܘܐܸܬܲܝܬܿܘܿܢ ܠܘܵܬܼܝ. ܥܲܡ ܫܲܪܟܵܐ: ܕܒܼܐܝܼܕܼܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܒܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܢܸܫܬܲܟܼ̈ܚܵܢ ܠܘܵܬܹܗ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܫܲܪܝܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܗܵܕܹܐ ܩܲܕܿܝܼܫܬܼܵܐ. ܘܲܒܼܝܲܕܼ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܘܲܐ̄ܚܪ̈ܢܝܵܬܼܵܐ ܕܠܐ ܐܸܬܼܐ̱ܡܲܪ ܡܸܢܲܢ. ܡܸܬܿܕܲܟܿܝܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܗ̇. ܪܓܿܬܼܵܐ ܐܡ̇ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܘܚܸܡܬܼܵܐ ܡܥܲܕܿܪܵܢܝܼܬܼܵܗ̇ ܕܗܵܕܹܐ. ܘܡܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܕܐܸܬܿܕܲܟܛܿܝܲܬ̤ ܢܲܦܫܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ: ܒܗܵܝ̇ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼ̈ܥܵܢ ܒܲܪ ܒܸܤܬܿܪܵܐܝܼܬܼ ܘܡܲܥ̈ܒܿܕܼܵܢ ܠܤܸܡܵܠܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܒܛܲܟܼܤܵܐ ܡܲܥ̈ܒܿܕܵܢ ܟܝܵܢܵܝܵܐ. ܗܵܝܕܹܿܝܢ ܡ̣ܢ ܗܵܪ ܬܲܡ̇ܢ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܠܵܗ̇ ܢܲܦܫܵܐ ܡܲܒܿܘܼܥܵܐ ܕܲܨ̈ܠܘܵܬܼܵܐ ܘܲܕܼܒܼܵܥ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܬܲܟܼܫ̈ܦܵܬܼܵܐ ܐܲܠܵܗ̈ܝܵܬܼܵܐ. ܘܡܸܟܵܐ ܩܵܢ̇ܝܵܐ ܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ. ܘܡܵܐ ܕܐܸܬܿܕܲܟܿܝܲܬ̤ ܘܩܵܡܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܟܲܕܿܘܼ ܒܛܲܟܼܤܵܗ̇ ܟܝܵܢܵܝܵܐ. ܒܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܓܼܵܘܢܵܐ ܕܤܲܦܝܼܬܵܐ ܘܕܲܫܡܲܝܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ. ܘܲܨ̈ܠܘܵܬܼܵܗ̇ ܟܠܗܹܝܢ pb. 266col2 ܟܠܗܹܝܢ ܒܲܕܡܘܼܬܼ ܥܸܛܪܹ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܤܵܠ̈ܩܵܢ ܒܠܸܒܵܐ. ܘܲܠܢܲܦܫܵܐ ܡ̈ܕܲܟܿܢܵܢ ܘܡܵܪ̈ܩܵܢ: ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܦܲܪܙܠܵܐ ܕܥܵܐܹ̇ܠ ܠܢܘܼܪܵܐ. ܘܲܡܕܲܟܿܝܵܐ ܡܸܢܹܗ ܟܠܹܗ ܤܘܼܠܵܐܢܵܐ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܗ̤ܝ ܒܚܲܕܼ ܡܲܥܒܿܕܼܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܙܲܪ̈ܥܸܐ ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܟܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܥܒܿܕܸܢ ܒܵܗ̇: ܡܕܲܟܹܿܝܢ ܠܵܗ̇ ܨܠܘܵܬܼܵܗ̇ ܘܲܡܩܲܪ̈ܒܼܵܢ ܠܵܗ̇ ܠܘܵܬܼ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ. ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܡ̇ܢ ܕܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ܆ ܟܠܗܘܿܢ ܙܵܥ̈ܥܹܐ ܕܲܨܠܘܿܟܵܐ ܒܲܛܝܼ̈ܠܹܐ ܐܢܘܿܢ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܠܥܸܠ ܐܵܘܕܲܥܹܬܼ. ܒܲܕܼ ܠܲܝܬܿ ܠܵܗ̇ ܬܲܡ̇ܢ ܠܢܲܦܫܵܐ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܲܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܬܼܥܲܒܼܪ̈ܢܘܵܬܼܵܐ ܩܲܕܼܡ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܕܥܲܠ ܨ̈ܠܘܵܬܼܵܐ ܘܬܲܟܼ̈ܫܦܵܬܼܵܐ ܐܵܟܼܦܵܐ ܠܵܗ̇. ܐܸܠܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܕܪܵܡ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܲܕܲܥ: ܘܫܲܝܢܵܐ ܫܪܸܐ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܘܲܕܼܗܵܘܢܵܐ. ܘܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܡܸܕܸܿܡ܆ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܬܲܗܪܵܐ ܕܚܸܟܼܡܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܗܵܕܸܐ ܕܟܲܤܝܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܘܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ. ܒܵܗ̇ܝ ܕܐܵܦ ܤܘܼܟܵܠܵܐ ܕܕܝܼܢܹܗ ܘܕܲܡܦܲܪܢܤܵܢܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ܆ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܕܵܢܲܚ̇ ܒܵܗ̇ ܒܢܲܦܫܵܐ ܘܢܵܬܹ̇ܦ ܠܵܗ̇ ܠܘܵܬܼܵܗ̇. ܐܲܝܟ ܟܸܐܦܵܐ ܡܲܓܼܢܛܘܿܣ ܕܤܵܝ̇ܩܵܐ ܠܦܪ̈ܕܝܼ ܦܲܪܕܠܵܐ ܠܘܵܬܼܵܗ̇. ܘܠܵܐ ܫܵܒܹ̇ܩ ܠܵܗ̇ ܕܬܸܬܼܦ̱ܢܸܐ ܠܘܵܬܼ ܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܐܵܘ ܕܬܸܤܥܘܿܪ ܡܸܕܸܿܡ ܐ̄ܚܪܸܝܢ ܡܸܤܬܲܥܪܢܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܒܬܲܗܪܵܐ ܢܵܓܸ̇ܕܼ ܠܵܗ̇ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ: ܕܥܲܠ ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܸܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܵܪܹܟܹܿܠ. ܒܬܲܗܪܵܐ ܘܲܒܼܕܼܘܡܵܪܵܐ ܕܒܼܕܲܐܝܟ ܗܵܠܹܝܢ. ܒܲܛܝܼܠܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܲܨ̈ܠܘܵܬܼܵܐ ܘܦܲܚ̤ܫܝܼܢ ܕܠܵܐ ܤܵܥܘܿܪܘܼ. ܒܗܵܝ̇ ܕܲܨ̈ܠܘܵܬܼܵܐ ܡܸܛܠ ܗܵܠܹܝܢ ܥܸ̈ܵܠܠܬܼܵܐ ܡܸܨ̈ܛܲܠܝܵܢ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫ܆ ܐܵܘ ܡܸܛܠ ܡܚ̈ܝܼܠܵܬܼܵܐ ܕܐܸܬܼܩܲܕܲܡ ܒܗܹܝܢ ܐ̄ܢܵܫ ܡܨܲܠܐ. ܐܵܘ ܡܸܛܠ ܟܘܼܪܗܵܢܹܗ ܕܦܲܓܼܪܵܐ. ܐܵܘ ܡܸܛܠ ܚܲܤܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܝܠܸܝܢ ܕܡܸܬܼܒܲܥ̈ܝܵܢ ܠܹܗ: ܐܵܘ ܡܸܛܠ ܓܗܵܝܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܗ̇. pb. 267col1 ܕܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܝܼܢ ܒܹܗ ܘܙܵܩ̇ܬܼܝܼܢ ܠܗ ܒܥܘܼܤܵܩܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܐܵܘ ܡܸܛܠ ܚܪܘܿܪܹ̈ܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܐܕܹ̈ܐ ܛܪ̈ܘܿܢܸܐ ܕܡܲܩ̱ܪܒܼܝܼܢ ܥܲܡ̇ܢ: ܐܵܘ ܡܸܛܠ ܢܸܟܼܝܵܢܸ̈ܐ ܕܐ̄ܚܪ̈ܢܸܐ ܕܡܲܒܼܬܫܝܼܢ ܠܲܢ. ܐܵܘ ܡܸܛܠ ܗܵܝ̇ ܕܢܸܗܘܸܐ ܠܲܢ ܕܫܲܦܝܼܪ. ܥܲܡ ܐ̄ܚܪ̈ܢܝܵܬܼܵܐ ܕܕܲܐܝܟ ܗܵܠܹܝܢ: ܕܠܵܐ ܐܠܵܨܵܐ ܕܟܼܠܗܹܝܢ ܢܸܐܡܲܪ. ܡܸܛܠ ܗܵܠܹܝܢ ܗܵܟܹܝܠ ܡܠܗܸܝܢ ܥܸ̈ܠܠܬܼܵܐ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ. ܡܸܬܼܩܲܪܒܼܵܐ ܡܢܲܢ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܠܬܲܠܵܗܵܐ. ܡܸܤܲܬܼ ܕܢܸܥܒܸܿܕܼ ܠܲܢ ܓܗܵܝܬܼܵܐ ܘܫܘܼܙܵܒܼܵܐ ܡܸܢܗܹܝܢ. ܘܲܢܫܲܟܼܿܢ ܠܲܢ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܕܪ̈ܚܡܵܘܗܝ: ܕܲܕܼܠܵܐ ܡܘܼܡ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܢܸܗܘܸܐ. ܘܤܵܟܼܵܐ ܡܸܛܠ ܗܵܠܹܝܢ ܘܡܸܛܠ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܝܼܠܗܹܝܢ: ܡܸܬܼܩܲܪܒܼܵܐ ܡܸܢܲܢ ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܠܲܡ ܘܩܘܼܪ̈ܒܵܢܸܐ܆ ܐܲܬܲܪ ܕܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܡܸܫܬܲܡܫܵܐ ܐܡ̇ܪ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܩܲܕܲܝܼܫܹ̈ܐ܀

ܒܲܕܓܼܘܿܢ ܡܵܐ ܕܠܲܐܬܼܪܵܐ ܕܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܡܲܛܝܼ ܗܵܘܢܵܐ ܡ̣ܢ ܟܲܕܿܘ: ܘܐܲܓܼܗܝܼ ܡ̣ܢ ܠܸܙܬܼܘܿܢ ܕܚܲܫܹ̈ܐ: ܘܐܸܬܼܚܲܪܲܪ ܡ̣ܢ ܡܲܥܪܕܼܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܚܛܝܼܬܵܐ: ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܕܐܸܬܼܐܡܲܪ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ܆ ܥܘܼܗܕܵܢܗܸܝܢ ܒܲܛܝܼܠܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܡܸܢܹܗ. ܒܗܵܝ̇ ܕܲܠܥܸܠ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܘܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܵܢܘܼܬܗܘܿܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ. ܘܲܚܕܼܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܡܸܟܹܿܝܠ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܡܲܕܿܥܵܐ ܬܲܡ̇ܢ: ܗܢ̇ܘ ܕܹܝܢ ܥܲܠ ܦܘܼܢܵܝܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܕܐܲܚܝܼܕܹܿܝܢ ܒܛܘܼܿܥܝܲܝ. ܕܢܼܬܼܦ̱ܢܘܼܢ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܠܲܡܝܲܬܿܘܼܬܼܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܠܵܐ ܝܼܕܲܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܲܫܪܵܪܵܐ. ܘܲܤܛܲܪ ܡ̣ܢ ܗܵܕܹܐ ܚܕܼܵܐ ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܸܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܚܙܵܟܵܐ ܘܬܲܗܪܵܐ ܕܲܒܸܚܸܟܼܡ̱ܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܠܝܲܬܼ ܦܘܼܪ̈ܫܵܢܹܐ: ܗܵܕܹܐ ܕܟܲܤܝܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ. ܗܵܕܸܐ ܡ̇ܢ ܠܵܘ ܥܲܠ ܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܡܢܵܬܼܵܢܵܝܬܵܐ ܐܡ̇ܪ ܐ̄̈ܢܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܟܠܵܢܵܝܬܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܐܝܼܬܼ ܫܲܦܝܼܘܼܬܼܵܐ ܕܲܡܢܵܬܼܵܐ pb. 267col2 ܕܲܡܢܵܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ܆ ܘܐܝܼܬܼ ܗܵܝ̇ ܕܲܡܫܲܡܠܝܵܐ. ܗܵܝ̇ ܕܒܼܵܗ̇ ܡܸܬܼܚܲܦܸܐ ܗܵܘܢܵܐ ܒܲܥܢܵܢܸ̈ܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܩܪܸܤܛܠܘܿܤܵܝܵܐ: ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܗܵܘ̇ ܦܹܐܩܵܐ ܒܲܪ ܥܲܡܪܲܡ ܪܚܝܼܡ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܥܲܠ ܪܹܫ ܛܘܼܪܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܸܫܬܵܐ ܝܵܡ̈ܝܼܢ. ܡܸܛܠ ܕܟܼܠ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܠܲܡܫܘܼܚܬܼܵܐ ܕܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܫܲܪܝܼܪܟܵܐ ܡܡܲܢܲܥ ܗܵܘܢܵܐ. ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܕܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܕܲܩܪܘܿܤܛܸܠܘܿܣ ܥܛܝܼܦ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ. ܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܒܸܗ ܡܸܬܼܚܙܹܝܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܸܐ ܒܲܟܼܝܵܢܗܘܿܢ. ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܠܸܥܙܲܝ̈ܗܘܿܢ ܢܘܼܪܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܝܵܩ̇ܕܵܐ ܘܡܸܫܬܲܠ̱ܗܒܼܵܐ. ܒܲܕܼ ܗܵܢ̇ܘ ܓܹܝܪ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܒܹܗ ܡܩܲܕܿܫܝܼܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ. ܩܘܼܕܫܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܟܲܤܝܵܐ ܘܲܓܼܢܝܼܙܵܐ ܕܥܵܡܲ݁ܪ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܓܲܐܝܵܐ: ܕܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܕܢܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܠܘܿܥܪܹܗ. ܐܲܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܢܒܼܝܼܵܐ ܒܲܪ ܐܵܡܘܿܨ. ܕܲܚ̇ܙܹܝܬܼ ܠܲܡ ܠܡܵܪܝܵܐ ܝܵܬܹ̇ܿܒܼ ܥܲܠ ܟܘܼܪܤܝܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܲܡܫܲܩܠܵܐ. ܘܗܸܕܼܪܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܹܗ ܡܠܸܐ ܗܲܝܟܿܠܹܗ. ܘܲܤܪ̈ܦܝܼܢ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܠܥܸܠ ܡܸܢܹܗ. ܫܬܵܐ ܫܬܵܐ ܓܼܦܝܼ̈ܢ ܠܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܘܦܵܪܚܝܼܢ ܘܛܵܝ̇ܤܝܼܢ ܘܠܵܐ ܫܵܠܹ̇ܝܢ. ܘܩܵܪܹܝܢ ܗܵܢܵܐ ܠܗܵܢܵܐ ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ. ܩܲܕܝܼܫ ܩܲܕܿܝܼܫ ܩܲܪܝܼܫ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬܼܵܢܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܬܸܫ̈ܒܚܵܬܹܗ. ܘܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܥܲܠܸܐ ܗܵܘܢܵܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܢܘܼܬܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܠܵܗ̇ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܠܲܚܙܵܬܹܗ ܘܠܵܐ ܐܸܤܟܹܿܝܡܵܐ. ܒܗܵܝ̇ ܕܟܼܠܹܗ ܒܟܼܠܹܗ܆ ܚܕܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܕܠܵܐ ܕܡܘܼ ܡܸܬܼܥܲܛܲܦ: ܐܝܼܬܼ ܒܪܲܡ ܤܲܓܝ̈ܐܹܐ ܕܲܒܼܬܵܐ ܝܼܕܲܥܬܵܐ ܡܗܲܓܓܝܼܢ ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ. ܕܡ̣ܢ ܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܠܲܡ ܘܲܠܥܸܠ ܐܝܼܬܼ ܠܵܗ̇ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܘܐܸܤܟܹܿܝܡܵܐ ܠܲܚܙܵܬܹܗ ܕܗܵܘܢܵܐ. ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܝܵܕܼܥ̇ܝܼܢ ܡܵܢܵܐ pb. 268col1 ܡܡܲܠܠܝܼܢ ܗܵܠܹܝܢ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܓܹܝܪ ܡܲܨܐܝܵܐ ܕܬܸܗܘܸܐ ܗܵܕܸܐ ܟܠ ܟܠܹܗ. ܘܟܲܕܼ ܗ̤ܘ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܗܵܘܢܵܐ ܗܵܝܕܲܝܟ: ܘܗ̤ܘ ܠܲܩܢܘܿܡܹܗ ܠܵܐ ܡܨܸܐ ܦܵܪܹܫ ܡ̣ܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܠܵܐ ܕܡܘܼ. ܕܒܹܗ ܡܸܬܼܒܲܠܥܵܐ ܪܘܼܚܵܢܘܼܬܹܗ. ܘܐܸܢ ܗܵܕܸܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ܆ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܐܡ̇ܪܝܼܢ: ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܗ̇ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܘܐܸܤܟܹܿܡܵܐ ܠܲܚܙܵܥܬܹܗ ܕܗܵܘܢܵܐ: ܡ̣ܢ ܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܘܲܠܥܸܠ. ܡܸܛܠ ܕܐܲܟܼܙܢܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܘܐܸܤܟܹܿܡܵܐ ܐܵܦܸܢ ܡܸܬܼܐܲܡܪܝܼܢ ܥܠܵܘܗܝ ܐܸܤܟܹܿܡܹ̈ܐ ܒܲܟܼܬܼܵܒܹ̈ܐ: ܕܲܒܸܗܘܿܢ ܚܵܘܝܼ ܓܸܠܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܘܫܵܘܕܲܥ ܠܲܢ ܥܲܠ ܝܵܬܹܗ܆ ܐܸܠܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܕܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ. ܒܲܟܼܠܵܐ ܓܹܝܪ ܠܢܘܼܪܵܐ ܕܵܡܹ̇ܐ ܟܝܵܢ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܘܠܵܐ ܠܢܘܼܗܪܸܗ ܕܫܵܡܫܵܐ. ܘܠܵܐ ܠܐܵܐܲܪ ܘܠܵܐ ܠܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐܸܤܛܘܼܟܼܤܹ̈ܐ ܕܫܲܪܟܵܐ. ܘܠܵܐ ܠܗܝ̈ܘܠܣ ܕܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ. ܒܲܕܼ ܡܥܲܠܲܝ ܗ̄ܘ̣ ܟܝܵܢ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܡ̣ܢ ܡܠܗܘܿܢ ܐܸܤܟܹܿܡܹ̈ܐ ܘܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܪ̈ܘܼܟܵܒܸܐ: ܕܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܗܵܕܸܐ ܕܝܼܠܲܢ. ܡܸܛܠ ܕܒܲܛܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ ܓܹܝܪ ܟܝܵܢܹܗ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܢܘܼܪܵܐ ܘܢܘܼܗܪܵܐ ܘܐܵܐܲܪ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܠܦܸܚܡܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܟܝܵܢܵܐ ܡܫܲܒܿܚܵܐ ܕܡܵܪܹܟܿܠ ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܓܒܲܝ̈ܐ ܘܝܲܩܝܼܪܹ̈ܐ. ܒܲܕܓܼܘܿܢ ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܐܵܦ ܠܵܐ ܒܲܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ ܒܲܒܼܪܝܼܬܲܢ. ܗܵܟܼܘܵܬܼ ܓܹܝܪ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܵܦ ܗܵܘܢܵܐ ܨܲܠܡܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܡܵܐ ܕܠܲܐܬܼܪܵܐ ܡܸܬܼܡܲܛܸܐ ܕܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܘܲܡܫܘܼܚܬܼܵܐ ܡܥܲܠܲܝܬܵܐ ܕܪܘܼܚܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܡܸܛܠ ܟܹܝܬܼ ܕܟܼܠ ܨܠܘܿܬܵܐ ܕܐܝܼܬܼ܆ ܕܸܡ̈ܟܵܬܼܵܐ ܕܬܲܦܢܟܹ̈ܝܗ̇ ܪ̈ܫܝܼܡܵܢ ܒܵܗ̇. ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܠܲܐܠܵܗܵܐ ܬܲܦܝܼܢܟܼܵܐ: ܠܲܝܬܼ ܠܹܗ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܘܐܸܤܟܹܿܢܵܐ܆ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܠܗܵܘܢܵܐ ܨܲܠܡܹܗ܆ ܡܵܐ ܕܡܲܢܲܥ ܠܐܬܪܵܐ pb. 268col2 ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ. ܠܵܐ ܠܹܗ ܡ̇ܢ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܬܲܡ̇ܢ ܘܐܸܤܟܹܿܡܵܐ ܘܐܵܦܠܵܐ ܠܲܚܙܵܬܹܗ. ܒܗܵܝ̇ ܕܡܵܐ ܕܡܸܬܼܒܲܠܥܵܐ ܪܘܼܚܵܢܘܼܬܹܗ ܒܗܵܘ̇ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܟܲܤܝܵܐ ܕܬܸܐܘܿܪܝܼܵܐ ܕܲܬܸܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܬܼܵܐ܆ ܠܵܐ ܟܝܵܢܹܗ ܡܨܸܐ ܐ̄ܢܵܫ ܦܵܪܸܫ ܬܲܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܢܘܼܗܪܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܐܸܤܟܹܿܡܹ̈ܐ ܘܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܬܲܡ̇ܢ. ܡܸܤܬܲܟܿܠܝܼܢ ܕܹܝܢ ܠܲܡ ܠܡܸܕܸܿܡ ܕܐܡ̇ܪ ܐ̄ܢܵܐ܆ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܸܫܬܿܘܝܼܘ ܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܲܢ. ܠܡܲܥܲܠܬܐ ܕܠܲܐܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ. ܘܚܵܟܼܡ̇ܝܼܢ ܕܟܼܠܡܸܕܸܿܡ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܫܪܵܪܵܐ ܗ̄ܘ̣. ܘܠܲܝܬܿ ܒܹܗ ܟܲܕܵܒܼܘܼܬܼܵܐ. ܒܗܵܝ̇ ܕܡ̣ܢ ܟܬܼ̈ܝܼܒܼܵܬܼܵܐ ܘܫܸܡܥܵܐ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܝܵܓܲܥ̇ ܠܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ: ܒܸܠܥܵܕܼ ܡ̣ܢ ܢܸܤܝܵܢܵܐ ܕܒܲܩܢܘܿܡܹܐ ܘܤܵܟܼܵܐ ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܬܲܡ̇ܢ ܠܡܵܘܢܵܐ ܚܙܵܟܼܵܐ ܕܡܸܕܸܿܡ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܚܙܵܬܹܗ ܫܒܼܝܼܚܬܼܵܐ ܕܦܵܪܘܿܩܲܢ: ܗܵܝ̇ ܕܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܘܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܐܸܤܟܹܿܡܹ̈ܐ ܘܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܡܸܬܼܪ̈ܓܼܫܵܢܝܵܬܼܵܐ. ܒܲܕܼܓܘܿܢ ܘܗ̤ܝ ܟܲܕܼ ܗ̤ܝ ܠܢܲܨܝܼܚ ܒܩܲܕܿܝܼ̈ܫܹܐ ܡܵܪܝ ܐܝܼܤܚܵܩ ܡܵܢܵܐ ܗܵܟܹܝܠ. ܐܲܝܠܹܝܢ ܠܲܡ ܕܲܒܼܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܒܲܐ̄ܚܪܵܢܵܝܘܼܬܼ ܙܢܵܐ ܐܡ̇ܪܝܼܢ ܚܙܵܬܹܗ ܕܦܵܪܘܿܩܲܢ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܕܲܒܸܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ܆ ܚܲܒܼܪܸ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒܼܥܵܠܡܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܡܸܬܼܪܚܼܫܵܢܵܐܝܼܬܼ ܐܡ̇ܪܝܼܢ ܒܘܼܤܵܡ ܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ: ܘܲܚܫܲܚܬܼܵܐ ܠܲܡ ܐܸܤܛܘܼܟܼܤܵܝܬܼܵܐ ܘܥܲܒܼܝܘܼܬܼ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ. ܘܡܲܝܬܸܿܐ ܒܵܬܼܪܵܗ̇ ܘܐܡ̇ܪ. ܬܪܲܝܗܘܿܢ ܠܲܡ ܫܪܲܥ̣ܘ ܡ̣ܢ ܫܪܵܪܵܐ. ܒܗܵܝ̇ ܕܒܲܕܼܡܘܼܬܹܗ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܐܵܦ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ. ܡܸܛܠ ܟܹܝܬܼ ܕܡܪܲܢ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܓܿܠܸܐ ܥܲܠ ܡܲܕ̈ܥܸܐ ܕܩܲܕܿܝܼܫܹ̈ܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ. ܠܲܝܬܼ ܠܵܗ̇ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܤܟܸܿܡܵܐ ܕܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܠܲܚܙܵܬܹܗ ܫܒܼܝܼܚܬܼܵܐ. ܛܘܼܒܼܵܘܗܝ ܐܲܚܲܝ̈ ܠܡ̇ܢ ܕܲܫ̣ܘܵܐ ܕܢܸܚܙܹܝܘܗܝ pb. 269col1 ܠܡܵܪܲܢ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܒܲܚܙܟܼܵܐ ܗܵܕܸܐ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ. ܘܡܝܼܬܼ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܘܟܼܠܗܹܝܢ ܡܚܲܕܼܝܵܢ̈ܝܵܬܹܗ. ܡܸܛܠ ܕܲܚܙܵܬܹܗ ܡ̇ܢ ܕܦܵܪܘܿܩܲܢ: ܗܵܝ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܵܗ̇ ܗܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܩܝܵܡܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܡܝܼ̈ܬܹܐ: ܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܵܢܝܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܕܼܪܟܵܢܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܥܵܐ ܕܲܒܼܿܢܲܝ̈ ܐ̄ܢܵܫܵܐ. ܘܡܵܢܵܐ ܐܡ̇ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܵܦ ܠܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܠܑܵܐ ܡܸܬܿܕܲܪܟܵܢܝܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܚܙܵܬܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܫܩܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܝܼܢ ܠܡܲܕܼܪܵܟܼܘܼ ܘܠܲܡܚܵܪ ܒܗܵܘ̇ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܬܡܝܼܗܵܐ ܕܠܵܐ ܕܡܘܼ: ܕܒܹܗ ܩܵܡ̣ ܡܵܪܲܢ ܡ̣ܢ ܩܲܒܼܪܵܐ. ܘܐܸܢ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܡ̇ܢ ܩܲܕܿܝܼ̈ܫܹܐ ܓܵܗܪܵܐ ܚܙܵܬܼܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܘܠܵܐ ܡܨܹܝܢ ܠܡܲܕܼܪܵܟܼܘܼ ܠܗܵܝ̇ ܪܲܒܿܘܼܟܼܵܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܢܸܐܡܲܪ ܐ̄ܢܵܫ ܕܡܲܕܿܥܵܐ ܕܝܼܠܲܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܡܨܸܐ ܕܲܢܨܘܼܪ ܘܲܢܪܲܟܸܿܒܼ: ܠܗܵܘ̇ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܡܥܲܠܝܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܠܵܢܵܐ: ܕܲܠܒܸܫ ܡܵܪܲܢ ܡ̣ܢ ܩܝܵܡܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܡܝܸ̈ܬܼܵܐ. ܘܒܲܕܓܼܘܿܢ ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܠܗܵܘܢܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܬܐ ܕܪܘܼܚܵܢܘܼܬܼܵܐ ܚܙܵܟܼܵܐ ܕܡܸܕܸܿܡ. ܠܵܐ ܕܬܸܐܘܿܪܝܼܵܐ ܕܓܼܘܼܫܡܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܕܲܕܼܠܵܐ ܓܫܘܿܡ. ܘܠܵܐ ܕܕܝܼܢܵܐ ܘܠܵܐ ܕܲܒܸܛܝܼܠܘܼܬܼܵܐ. ܐܵܦ ܠܵܐ ܒܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܙܢܝܼ̈ܢ ܪܵܦܹܝܬܼ ܒܹܗ ܒܡܲܕܿܥܵܐ ܤܘܼܟܼܬܐ ܕܡܸܕܸܿܡ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܚܙܵܬܹܗ ܕܝܼܠܹܗ ܕܦܵܪܘܿܩܲܢ: ܗܵܝ̇ ܕܲܒܼܬܸܡܗܵܐ ܡܩܝܼܡܵܐ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܸܐ. ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܐܲܚܲܝ̈ ܕܠܵܐ ܡܟܲܕܸܿܒܼ ܐ̄ܢܵܐ. ܕܟܼܠ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܥܘܼܗܕܵܢܵܗ̇ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܲܚܙܵܟܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܫܒܼܝܼܚܬܵܐ: ܤܵܠܹ̇ܩ ܥܲܠ ܪܸܥܝܵܢܝ܆ ܟܠܗܘܿܢ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܥܲܡ ܕܢܲܦܫܵܐ: ܒܬܸܡܗܵܐ ܡܸܬܼܒܲܠܥܝܼܢ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ. ܟܲܕܼ ܘܐܵܦܠܵܐ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥ ܒܢܲܦܫܝ: ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܬܲܗܪܵܐ ܕܒܸܗ. ܘܐܸܢ ܐܘܵܬܼ ܒܨܝܼܪܸ̈ܐ ܀ ܝܗ ܀

pb. 269col2 ܒܨܝܼܪܹ̈ܐ ܡ̇ܢ ܕܐܟܼܘܵܬܼܝ ܘܚܲܠܵܫܹ̈ܐ ܗܵܕܸܐ ܓܿܕܫܵܐ: ܕܡ̣ܢ ܥܘܼܗܪ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܪܲܒܿܘܼܬܹܗ. ܠܘܵܬܼ ܚܲܝܠܬܼܵܢܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ ܓܡܝܼܪܹ̈ܐ ܐܲܝܥܹ ܕܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܒܲܚܙܵܬܹܗ ܡܸܬܼܒܲܤܡܝܼܢ ܫܒܼܝܼܚܬܼܵܐ ܕܦܵܪܘܿܩܲܢ. ܡܵܢܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܐ̄ܢܵܫ܆ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܗܵܝ̇ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ ܡܸܛܠ ܕܐܲܟܼܙܵܢܵܐ ܡ̇ܢ ܕܲܒܼܿܥܵܠܡܹ̈ܐ ܬܗܝܼܪܹ̈ܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܩܲܕܿܝܼ̈ܫܹܐ: ܠܵܐ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥ ܐܵܘ ܪܵܦܸܬܼ ܒܗܘܿܢ ܚܘܼܫܒܼܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܥܲܠ ܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܲܒܼܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܘܲܚܙܵܬܼܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܕܡܵܪܲܢ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܠܡܲܕܿܥܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܘܲܠܥܸܠ: ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܚܙܵܟܼܵܐ ܐܵܘ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܡܸܕܸܿܡ ܐ̄ܚܪܹܝܢ: ܤܛܲܪ ܡ̣ܢ ܚܙܵܟܼܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܕܦܵܪܘܿܩܲܢ: ܘܚܵܘܪܵܐ ܗܲܢܝܼܐܵܐ ܕܒܹܗ. ܘܐܲܟܼܙܢܵܐ ܬܘܼܒܼ ܕܲܠܝܬܿ ܒܥܵܠܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܚܲܝ̈ܠܘܵܬܼܵܐ ܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܢܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܐܸܤܟܹܿܡܸ̈ܐ ܘܠܵܐ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܪܘܼܟܵܒܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܥܵܠܡܗܘܿܢ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܘܗܸܢ̣ܘܿܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܸܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܠܡܲܕܲܥܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܠܲܝܬܿ ܠܵܗ̇ ܠܲܚܙܵܬܹܗ ܠܵܐ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܤܟܹܿܡܵܐ ܕܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܡܸܛܠ ܟܹܝܬܼ ܕܡܵܐ ܕܡܲܛܝܼ ܡܲܕܿܥܵܐ ܠܬܲܡ̇ܢ܆ ܐܲܟܼܘܵܬܼܗܘܿܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܘܥܲܡܗܘܿܢ ܡܩܲܕܸܿܫ ܘܲܡܪܲܡܪܸܡ: ܠܗܵܝ̇ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܡܫܲܒܲܚܬܼܵܐ. ܐܲܟܼܙܒܵܐ ܡ̇ܢ ܕܲܒܼܥܵܠܡܵܐ ܚܲܕܬܼܵܐ: ܠܲܝܬܿ ܐܸܤܟܹܿܡܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܘܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܲܒܼܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܝܼܠܲܢ: ܒܗܵܝ̇ ܕܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܐܸܤܟܹܿܡܹ̈ܐ ܘܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܪ̈ܘܼܟܵܒܸܐ ܕܲܬܼܢܵܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܗܵܟܼ̇ܢܵܐ ܐܵܦ ܠܲܚܙܵܬܹܗ ܕܓܲܒܼܪܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ܆ ܠܲܝܬܿ ܠܵܗ̇ ܐܸܤܟܹܿܡܵܐ ܘܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܲܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܗܵܢܵܐ ܥܵܠܡܵܐ. ܒܗܵܝ̇ ܕܲܚܙܵܬܹܗ ܡ̇ܢ ܕܡܲܕܿܥܵܐ ܕܬܲܡ̇ܢ܆ ܪܲܗܒܼܘܿܢܵܐ ܗ̣̄ܘ ܕܥܵܠܡܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ. ܘܟܼܠܗܹܝܢ ܕܬܲܡ̇ܢ ܡܸܬܼܓܼܠ̈ܝܵܢ ܥܠܵܘܗܝ ܕܥܵܠܡܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܚܲܕܼܬܼܵܐ. ܀ ܝܘ ܀

pb. 270col1 ܐܲܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܼܚܵܐ ܕܗܵܫܵܐ ܠܲܡ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢܲܢ ܒܦܸܠܐ̱ܬܼܵܐ ܠܪܹܗܒܼܘܿܢܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܗ̇ ܕܲܩܝܵܡܬܼܵܐ. ܗܵܝܕܸܿܝܢ ܕܹܝܢ ܐܲܦܝܼ̈ܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܦܝܼ̈ܢ: ܡܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܒܤܘܼܥܪ̈ܢܹܐ ܢܩܲܒܿܠܝܼܗ̇ ܠܲܩܝܵܡܬܵܐ. ܘܬܼܘܼܒܼ ܐܡ̇ܪ. ܕܥܲܝܢܵܐ ܠܵܐ ܚܙܵܬ̤. ܘܐܸܕܼܢܵܐ ܠܵܐ ܫܸܡܥܲܬ̤. ܘܥܲܠ ܠܸܒܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܤܠܸܩ: ܡܸܕܸܿܡ ܕܛܲܝܸܒܼ ܐܹܠܵܗܵܐ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܪܵܚܡ̇ܝܼܢ ܠܹܗ. ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ܝܼܕܼܝܼܥܵܐ ܗ̄ܝܼ܆ ܕܠܲܝܬܿ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܢܘܼܬܹܗ ܕܡܲܕܿܥܵܐ܆ ܐܹܤܟܹܿܡܵܐ ܡܸܕܡ ܘܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܪܘܼܟܵܒܼܵܐ. ܘܐܸܢ ܥܕܲܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܗܵܪܟܵܐ ܤܲܒܼܪܗܘܿܢ ܕܝܼܚܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܢܛܝܼܪܹ̈ܐ: ܕܐܵܦ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܥܲܠܝܵܐ ܚܙܵܟܼܵܐ ܕܡܲܕܲܥܗܘܿܢ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܐܸܤܟܹܿܡܹ̈ܐ ܘܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܪ̈ܘܼܟܒܹܐ: ܕܵܘܹ̇ܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܐܸܠܵܐ ܠܲܝܬܹܿܝܗ̇ ܚܵܣ. ܐܸܠܵܐ ܡܵܠܘܿܢ ܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܐ. ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܹܝܢ ܡܤܲܟܹܿܝܢܲܢ ܚܢܲܢ ܚ̣ܝܼܕܼܵܝܹ̈ܐ ܘܲܡܤܲܒܿܪܝܼܢܲܢ: ܕܒܲܐܬܼܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܢܘܼܬܼܵܐ ܢܸܚܙܸܐ ܗܵܘ̇ ܡܸܕܸܿܡ܆ ܕܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܪܸ̈ܓܼܫܲܫ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܙܵܘܥܲܝ ܢܲܦܫܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܲܡܥܲܠܝܘܼܬܹܗ. ܐܲܝܟܼ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܕܐܸܬܼܩܲܕܡܲܬ̤ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܼܚܵܐ ܠܚܘܼܟܵܡܵܐ ܘܲܠܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܝܼܠܲܢ: ܕܠܵܐ ܢܤܲܝܸܟ ܪܲܗܛܹܗ ܕܡܲܕܿܥܲܢ ܨܹܝܕܼ ܡܸܬܼܪ̈ܓܼܫܢܝܵܬܼܵܐ: ܘܲܢܦܘܼܫ ܡ̣ܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ. ܘܲܒܼܤܲܒܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܸܤ̈ܬܲܟܝܵܢ ܕܫܵܠܬܼܵܐ. ܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܘܬܼܘܼܒܼ ܐܡ̇ܪ ܐ̄ܢܵܐ. ܕܐܸܢ ܟܠܵܗ̇ ܝܼܕܲܥܬܲܢ ܕܗܵܫܵܐ ܕܥܲܠ ܡܵܪܲܢ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܘܲܚܙܵܬܹܗ ܫܒܼܝܼܚܬܼܵܐ ܕܲܒܼܓܼܵܘ ܠܸܒܲܢ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܐܸܤܟܹܿܡܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܐܝܼܬܹܝܗ̇. ܡܵܕܹܝܢ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܓܵܢ ܡܝܼܬܼ. ܘܡܸܕܸܿܡ ܠܵܐ ܐܵܘܬܿܪܲܬ̤ ܠܲܢ ܡܹܐܬܼܝܼܬܹܗ ܕܲܠܥܵܠܡܲܢ. ܘܚܲܫܹܗ ܘܡܵܘܬܹܿܗ ܕܲܚܠܵܦܲܝܢ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܸܕܸܿܡ: ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܐܲܝܟܼ pb. 270col2 ܕܐܲܝܟܼ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐܲܒܼܵܗ̈ܬܼܵܐ ܩܲܕܝܼܡܵܝܹ̈ܐ ܘܲܢܒܼܝܼ̈ܐ: ܐܵܦ ܗܵܫܵܐ ܒܐܸܤܟܹܿܡܹ̈ܐ ܘܲܒܼܕܼܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܡܸܬܼܚܙܸܐ ܠܩܲܕܿܝܼܫܵܘ̈ܗܝ. ܗܵܫܵܐ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܡ̣ܢ ܟܲܕܲܘ ܐܸܬܼܓܿܠܝܼ ܡܵܪܲܢ ܫܡܝܼܚܵܐ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܕܡܸܢܲܢ܆ ܠܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܘܲܠܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ: ܐܸܫܬܲܚܠܲܦ ܛܲܟܼܤܵܐ ܕܓܸܠܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܲܠܘܵܬܲܢ ܐܲܟܼܚ̄ܘܕܼ ܘܕܲܠܘܵܬܼ ܚܲܝܠܵܘܵܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܹ̈ܐ. ܒܲܪ ܠܵܘ ܒܕܼܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܡܸܬܼܚܙܸܐ ܕܪܘܼܟܵܒܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܗܵܢ̇ܘܿܢ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ. ܐܸܠܵܐ ܒܲܚܙܵܟܼܵܐ ܡܵܠܘܿܢ ܫܒܼܝܼܚܬܼܵܐ. ܕܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܕܡܸ̈ܘܵܟܼܵܐ ܘܐܸܤܟܹܿܡܹ̈ܐ ܡܸܬܼܪ̈ܓܼܫܵܢܹܐ. ܢܘܼܗܪܵܐ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪܝܼܢܲܢ ܕܚܵܙܹ̇ܝܢܲܢ ܬܲܡ̇ܢ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܪܘܼܚܵܢܘܼܬܼܵܐ܆ ܐܸܠܵܐ ܠܵܘ ܐܲܝܟ ܗܵܢܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܐܸܤܛܘܼܟܼܤܵܝܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ. ܘܡܹܐܟܼܘܼܠܬܼܵܐ ܕܪܘܼܚ ܐܝܼܬܲ ܠܲܢ ܬܲܡ̇ܢ: ܐܸܠܵܐ ܠܵܐ ܒܪܲܡ ܐܲܝܟ ܗܵܕܸܐ ܕܲܬܼܢܵܢ. ܘܩܵܠ ܩܘܼܕܵܫܵܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܘܡܲܡܠܠܵܐ ܘܥܸܢܝܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܗܵܘܢܲܢ ܬܲܡ̇ܢ. ܐܸܠܵܐ ܠܵܘ ܐܲܝܟ ܗܵܢܵܐ ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܲܢ ܚܲܕܼ ܥܲܡ ܚܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ. ܒܗܵܝ̇ ܕܩܲܛܝܼܢ ܗܵܘ̇ ܠܸܥܙܵܐ ܕܬܲܡ̇ܢ ܡܸܫܬܿܡܲܥ ܠܗܵܘܢܵܐ܆ ܘܠܵܐ ܡܨܹܝܢ ܪܸ̈ܓܼܫܲܝܢ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܠܹܗ: ܕܒܲܕܓܼܘܿܢ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ ܕܲܢܡܲܠܸܠ ܘܢܹܐܡܲܪ: ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܡܸܕܸܿܡ ܕܲܬܲܡ̇ܢ ܡܸܬܼܓܿܠܹܐ ܠܡܲܕܥܵܬܐ. ܠܵܐ ܐܸܢ ܒܲܚܙܵܟܼܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܹܐܡܲܪ ܘܠܵܐ ܐܸܢ ܒܫܸܡܥܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܼܚܵܐ ܟܲܕܼ ܡܲܪܬܸܿܐ ܠܩܘܿܪ̈ܢܬܵܝܹܐ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܡ̣ܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫ ܐ̄ܚܪܹܝܢ. ܕܐܸܢ ܒܲܦܓܲܪ ܠܲܡ ܘܐܸܢ ܕܠܵܐ ܦܓܲܪ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ. ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܝܵܕܲܥ̇. ܕܐܸܬܼܚܛܦ ܠܦܲܪܕܲܝܤܵܐ. ܘܲܫ̣ܡܲܥ ܡ̈ܠܸܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠ̈ܠܵܢ. ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܫܲܠܝܼܛ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܐܸܢܹܝܢ. ܟܲܕܼ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܚܵܘܝܼ ܒܝܲܕܼ ܗܵܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܐܵܬܹ̇ܝܢܢ ܠܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ: ܐܲܝܠܹܝܢ pb. 271col1 ܕܒܲܡܫܘܼܚܬܼܵܐ ܕܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܓܲܠ̈ܝܵܢ ܥܲܠ ܗܵܘܢܵܐ. ܐܲܝܟܲܢ ܓܹܝܪ ܟܲܕܼ ܕܵܐܸ̇ܢ ܒܲܦܓܲܪ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܘܐܸܢ ܕܠܵܐ ܦܓܲܪ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܫ ܐܲܝܟ ܤܵܗܕܿܘܼܬܹܗ ܕܲܫܠܝܼܚܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ. ܕܒܲܕܓܼܘܿܢ ܠܲܝܬܿ ܐ̄ܪ̈ܙܸܐ ܘܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܘܲܠܥܸܠ ܡܸܬܼܓܿܠܹܝܢ ܠܡܲܕܿܥܵܐ ܕܲܡܨܸܐ ܠܡܲܝܬܵܝܘܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܕܡܸܠܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܫܲܪܟܵܐ ܕܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܘܲܠܬܲܚܬܿ. ܘܐܸܢ ܐ̄ܪ̈ܙܸܐ ܡ̇ܢ ܘܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܬܲܡ̇ܢ ܡܸܬܼܓܿܠܹܝܢ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗܵܘܢܵܐ ܕܲܠܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܠܲܝܬܸܿܐ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܐܲܝܟܲܢ ܕܸܝܢ ܡܗܲܓܿܓܝܼܢ ܤܲܓܿܝܼ̈ܐܐ ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܕܲܕܡܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܲܚܙܵܬܹܗ ܕܡܲܕܿܥܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܠܠܸܙܹ̈ܐ ܩܲܛܝܼܢܹ̈ܐ ܕܩܘܼܕܵܫܵܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܕܬܲܡ̇ܢ ܡܸܫܬܲܡܥܝܼܢ. ܡܸܛܠ ܕܐܲܟܼܙܢܵܐ ܓܹܝܪ ܕܠܲܐܠܵܗܵܐ ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܡ̇ܪܸܬܼ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܡܸܕܸܿܡ ܕܲܠܡܲܕܿܥܵܐ ܡܸܬܼܓܿܠܸܐ ܬܲܡ̇ܢ: ܐܲܝܬܼ ܠܹܗ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܒܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐܸܤܟܹܿܡܝܼ̈ܢ: ܒܗܵܝ̇ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܪ̈ܘܼܟܵܒܹܐ ܘܐܸܤܡܹ̈ܐ ܘܕܸܡ̈ܘܼܬܼܵܐ ܘܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ: ܡ̣ܢ ܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܘܲܠܬܲܚܬܿ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ. ܘܒܲܕܓܼܘܿܢ ܟܡܵܐ ܐܸܢ ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ ܗܵܘܢܵܐ: ܕܬܸܬܼܥܲܬܸܐ ܚܙܵܬܹܗ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܪ̈ܘܼܟܵܒܸܐ ܘܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܘܲܠܬܲܚܬܿ: ܠܵܐ ܡܨܸܐ. ܐܵܦ ܒܪ̈ܒܸܐ ܓܹܝܪ ܘܬܲܟܹܬܿܘܼܫܹ̈ܐ: ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ. ܘܬܲܡ̇ܢ ܐܝܼܬܼ ܠܗܘܿܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܢܚܲܩܪܵܒܼܘܼ ܥܲܡ ܗܵܘܢܵܐ. ܐܵܦ ܕܡܸ̈ܘܵܬܼܵܐ ܓܹܝܪ ܘܐܸܤܟܹܿܡܹ̈ܐ ܐܝܼܬܼ ܠܲܚܙܵܬܹܗ ܕܡܲܕܿܥܵܐ: ܟܡܵܐ ܕܬܲܡ̇ܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ. ܡ̣ܢ ܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܘܲܠܥܸܠ܆ ܐܸܬܼܥܲܠܝܼ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܐܸܤܟܹܿܡܹ̈ܐ ܘܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܪ̈ܘܼܟܵܒܸܐ ܘܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ. ܘܠܲܝܬܿ ܬܲܡ̇ܢ ܤܵܛܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܦܸܓܼܥܵܐ ܒܿܝܼܫܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܘܲܫܠܵܡܵܐ ܘܚܲܕܘܸܬܼܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܝܼܫܵܐ. ܘܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܕܡܸܬܼܚ̱ܪܸܐ ܥܲܠ pb. 271col2 ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ: ܠܛܘܼܥܝܲܝ ܓܢܝܼܒܼ ܘܠܵܐ ܪܓܼܝܼܫ. ܘܠܵܐ ܦܓܼܝܼܠ ܠܹܗ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܒܲܟܼܬܼܵܒܹ̈ܐ ܕܐܲܒܼܵܗ̈ܬܼܵܐ ܕܪܘܼܚ܆ ܘܠܵܐ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ ܫ̣ܩܲܠ ܢܸܤܝܵܢܵܐ ܕܲܨܒܼܘܼܬܼܵܐ. ܘܠܑܵܐ ܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܡܦܵܣ ܕܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇܆ ܘܠܵܐ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܗܵܕܸܐ. ܐܸܠܵܐ ܕܹܝܢ ܐܵܦܠܵܐ ܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܐܡ̇ܪ ܡܸܕܸܿܡ ܕܐܡ̇ܪ. ܟܲܕܼ ܘܠܵܐ ܠܲܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬܼܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܘܠܵܐ ܡܦܵܣ ܗ̤ܘ ܗܵܢܵܐ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ: ܕܲܒܸܛܘܼܦܤܵܐ ܕܲܪ̈ܓܹܐ ܘܤܸܒܿܠܬܼܵܐ ܤܝܼ̈ܡܵܢ ܗܵܠܹܝܢ ܡܘܼ̈ܫܚܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܗܹܝܢ ܡܤܵܒܼܟ ܗܵܘܢܵܐ ܘܡܸܬܿܕܲܪܓܼ ܒܡܲܪܕܝܼܬܹܗ ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܡܡܲܢܲܥ ܠܪܸܫܵܗ̇ ܕܤܸܒܿܠܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܥܠܹܝܗ̇ ܤܡܝܼܟ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܡܫܘܼܚܬܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܤܵܟܼܵܐ ܕܕܲܗܛܹܗ ܕܗܵܘܢܵܐ. ܚܲܬܼܡܵܐ ܓܹܝܪ ܘܛܲܒܥܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ. ܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܕܡܲܕܿܥܵܐ. ܡܸܛܠ ܟܹܝܬܼ ܕܲܟܼܡܵܐ ܕܲܠܬܲܚܬܿ [ܡ̣ܢ] ܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܟܕܘܼܒܵܪܹܗ̇. ܠܵܐ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܐܸܬܿܬܿܤܝܼܡ ܚܲܬܼܡܵܐ ܥܲܠ ܫܛܵܪܵܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪ̈ܬܹܗ. ܡܸܛܠ ܕܒܲܙܒܲܢ ܡ̇ܢ ܐܲܝܟ ܐܲܓܼܝܼܪܵܐ ܦܵܠܲܚ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܟܲܕ ܡܤܲܟܸܿܐ ܟܠܝܘܿܡ ܠܦܘܼܪܥܵܢ ܐܲܓܼܪܵܐ ܕܥܲܡܠܵܘ̈ܗܝ. ܘܒܲܙܒܲܢ ܐܲܝܟܼ ܥܲܒܼܕܵܐ. ܟܲܕܼ ܡܤܲܟܸܿܐ ܠܲܓܼܗܵܝܬܼܵܐ ܘܠܲܚܪܘܿܪܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܥܲܒܼܕܿܘܼܬܼܵܐ. ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܡܵܠܘܿܢ ܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܐ. ܐܲܓܼܗ: ܠܹܗ ܓܹܝܪ ܡ̣ܢ ܟܘܼܢܵܝܵܐ ܕܥܲܒܼܕܿܘܼܬܼܵܐ ܘܕܲܐܓܼܝܼܘܼܬܼܵܐ: ܡܵܐ ܕܠܲܬܼܪܵܐ ܤܡ̣ܟ ܕܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܘܡܸܬܼܟܿܬܸܒܼ ܒܤܝܼܡܲܬܼ ܒܢܲܝ̈ܐ. ܘܗܵܘܸ̇ܐ ܝܵܪܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܒܲܪ ܝܵܪܬܿܘܼܬܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܘܠܵܐ ܡܸܟܹܿܝܠ ܐܲܝܟ ܥܲܒܼܕܵܐ ܘܐܲܝܟܼ ܐܲܓܼܝܼܪܵܐ ܦܵܠܲܚ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܠܵܐ ܐܲܝܟܼ ܒܪܵܐ ܥܲܡ ܐܲܒܼܘܼܗܝ. ܘܡܹܬܿܛܒܲܥ ܒܲܚܲܬܼܡܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ pb. 272col1 ܘܡܸܫ̣ܬܲܠܲܛ ܥܲܠ ܓܲܙܲܝ̈ ܐܒܼܘܼܗܝ ܘܡܸܬܿܬܿܪܝܼܡܵܐ ܡܸܢܹܗ ܕܚܠܬܼܵܐ ܘܩܸܢܛܵܐ܆ ܘܩܵܢܹ̇ܐ ܦܵܪܹܗ̄ܤܝܼܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܢܸܩܪܸܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܪ ܬܲܡ̇ܢ ܐܲܒܼܵܐ. ܐܲܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܼܚܵܐ ܐܪ̈ܗ̄ܘܿܡܵܝܹܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܗܲܝܡܸܢܘ ܒܡܵܪܲܢ. ܕܠܵܐ ܠܲܡ ܢܤܲܒܼܬܿܘܿܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܥܲܒܼܕܿܘܼܬܼܵܐ ܬܘܼܒܼ ܠܕܸܚܠ̱ܬܼܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܢܤܲܒܼܬܿܘܿܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܤܝܼܡܲܬܼ ܒܢܲܝ̈ܐ: ܗܵܝ̇ ܕܒܼܵܗ̇ ܩܵܪܹܝܢܲܢ ܐܲܒܵܐ ܐܲܒܼܘܼܢ. ܘܗ̤ܝ ܠܲܡ ܪܘܼܚܵܐ ܡܲܤ̱ܗܕܵܐ ܠܪܘܼܚܲܢ ܕܐܝܼܬܲܢ ܒܢܲܝ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܐܸܢ ܒܢܲܝ̈ܐ ܐܵܦ ܝܵܪ̈ܬܹܿܐ. ܝܪ̈ܬܹܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܒܼܢܲܝ̈ ܝܵܪܬܿܘܼܬܹܿܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܕܒܲܕܓܼܘܿܢ ܡܵܐ ܕܐܬܼܿܥܲܠܝܼ ܡ̣ܢ ܟܲܕܿܘܼ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܸܬܼܟܿܬܸܒܼ ܒܤܝܼܡܲܬܼ ܒܢܲܝ̈ܐ܆ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܫܵܘܬܿܦ ܒܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܐ̄ܪ̈ܙܵܘܗܝ. ܘܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡܸܟܹܿܝܠ ܚܵܙܹ̇ܐ ܟܠܡܸܕܸܿܡ ܘܫܵܡܲܥ ܡ̣ܢ ܗܵܪ ܬܲܡ̇ܢ. ܘܬܸܫܡܸܫܬܹܿܗ ܡ̇ܢ ܘܩܘܼܕܵܫܵܐ ܕܙܘܼܡܵܪܹܗ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ܆ ܥܲܡ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀

ܛܘܼܒܼܵܘܗܝ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܐܸܬܿܘܝܼ ܠܗܵܕܸܐ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ ܘܲܠܗܵܕܸܐ ܦܵܪܸܗ̄ܤܝܼܵܐ: ܘܲܚܙ̣ܵܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܡܲܕܿܥܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܚܸܙܘܵܐ ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܘܲܫ̣ܡܲܥ ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܠܸܒܹܿܗ ܠܗܵܘ̇ ܠܸܥܙܵܐ ܩܲܛܝܼܢܵܐ: ܕܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܠܓܲܒܼܪܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܡܸܬܼܓܸܿܐ܀

ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܐܲܚܲܝ̈ ܗܲܝܡܢܘܼܢܵܢܝ ܒܡܸܕܸܿܡ ܕܐܡ̇ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܟܼܘܿܢ. ܕܟܼܠ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܠܸܥܙܵܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܫܵܡܲܥ ܗܵܘܢܵܐ ܒܐܸܕܢܵܘ̈ܗܝ ܡܸܬܼܝܲܕܥܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ. ܟܠܹܗ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܪܸ̈ܓܼܫܲܝ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܙܵܘ̈ܥܲܝ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܫܸܢܬܼܵܐ ܫܲܬܿܝܼܩܝܼܢ ܘܲܫܠܸܝܢ. ܒܗܵܝ̇ ܗܲܢܝܼܐܘܼܬܵܐ ܕܡ̣ܢ ܩܘܼܕܵܫܵܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܡܩܲܒܸܿܠ. ܘܟܲܕܼ ܕܲܡܝܼܟ ܬܘܼܒܼ ܦܲܓܼܪܵܐ: ܙܵܘ̈ܥܲܝ ܗܵܘܢܵܐ ܒܥܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܪܵܦܬܼܝܼܢ pb. 272col2 ܪܵܦܬܼܝܼܢ. ܒܲܕܼ ܠܲܝܬܿ ܠܗܘܿܢ ܓܹܝܪ ܫܸܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܕܥܲܡ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ. ܡܸܛ̇ܠ ܗܵܢܵܐ ܠܸܠܝܵܐ ܘܐܝܼܡܵܡܵܐ ܫܘܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܹܗ ܠܗܵܘܢܵܐ: ܕܲܠܗܵܕܸܐ ܡܘܲܗܲܒܼܬܼܵܐ ܐܸܫܬܿܘܝܼ ܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܲܢ. ܕܠ݂ܗ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܡܠ̈ܝܼܠܹܐ ܕܲܒܼܪܵܐ ܘܫܵܘܬܸܿܦ ܐܸܢܘܿܢ ܠܫܘܼܒܼܚܹܗ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ ܘܬܲܚܬܵܝܹ̈ܐ ܐܵܡܹܝܢ܀

ܕܝܼܠܹܗ ܟܲܕܼ ܕܝܼܠܹܗ ܥܲܠ ܡܲܥܒܿܕܼܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܲܒܼܥܸܕܵܢ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܒܗܵܘܢܵܐ ܕܵܢܚ̇ܝܼܢ. ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܡܪ̈ܟܿܒܸܐ ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܦܫܝܼܛܹ̈ܐ. ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܤܵܟܼܵܐ ܘܲܕܼܢܘܼܬܼܵܐ. ܒܥܸܕܵܢ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܡ̇ܢ ܕܵܡ̇ܝܵܐ ܢܲܦܫܵܐ: ܠܐܸܠܦܵܐ ܕܩܵܝ̇ܡܵܐ ܒܠܸܒܹܿܗ ܕܝܲܡܵܐ. ܗܵܘܢܵܐ ܕܹܝܢ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܩܹܘܒܲܪܢܹܝܛܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܥܲܠ ܐܸܠܦܵܐ. ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܹܝܢ ܕܠܐܠܦܵܐ ܡܕܲܒܿܪܝܼܢ ܐܲܝܟ ܪ̈ܘܼܚܸܐ. ܘܐܲܟܼܙܢܵܐ ܡ̇ܢ ܕܠܵܘ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܕܢܵܫ̈ܒܵܢ ܚܵܫ̈ܚܵܢ ܠܡܲܪܕܿܝܼܬܼܵܗ̇ ܕܐܸܠܦܵܐ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܦ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܲܒܸܥܸܕܵܢ ܨܠܘܿܟܼܵܐ ܒܢܲܦܫܵܬܐ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܝܼܢ: ܠܵܘ ܟܠܗܘܿܢ ܚܵܫ̇ܚܝܼܢ ܠܡܲܪܕܿܝܼܬܼܵܗ̇ ܕܐܸܠܦܵܐ: ܕܲܕܠܵܐ ܩܸܢܛܵܐ ܠܲܠܡܹܐܢܵܐ ܬܸܤܡܘܿܟ ܚܤܝܼܟ ܡ̣ܢ ܓܲܠ̈ܠܹܐ. ܐܸܠܵܐ ܡܸܢܗܘܿܢ ܡ̇ܢ ܐܹܝܢ. ܘܡܸܢܗܘܿܢ ܠܵܐ. ܒܗܵܝ̇ ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܘܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܛܵܒܼ̇ܥܝܼܢ ܒܢܲܦܫܵܐ. ܘܗܵܠܹܝܢ ܡ̇ܢ ܡܥܵܘܟܼܵܢܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܡܲܪܕܿܝܼܬܼ ܐܸܠܦܸܗ ܕܩܹܘܒܲܪܢܹܝܛܵܐ ܗܵܘܢܵܐ: ܠܘܵܬܼ ܠܡܹܐܢܵܐ ܕܠܹܗ ܚܐܲܪ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ܀

ܡܸܢܗܘܿܢ ܕܹܝܢ ܕܙܵܘ̈ܥܹܐ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܡܸܬܿܬܿܙܥܝܼܢ ܒܲܢܦܫܵܐ ܦܫܝܸ̈ܛܹܐ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܗܵܠܹܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܒܲܤܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ: ܕܠܐܸܠܦܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܡܕܲܒܿܪ̈ܢ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܓܲܒ̈ܠܹܐ: ܠܘܵܬܼ ܠܡܹܐܢܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܢܵܘܚܵܐ ܤܲܓܿܝܼܵܐܐ܀

ܐܝܼܬܼ ܕܹܝܢ ܬܘܼܒܼ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܹܐ܆ ܕܲܒܼܥܸܕܵܢ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܒܢܘܼܗܪܵܐ pb. 273col1 ܕܵܢܚ̇ܝܼܢ. ܘܗܵܠܹܝܢ ܡ̇ܢ ܕܠܵܐ ܤܵܟܼܵܐ ܡܸܬܼܐܲܡܪܝܼܢ. ܘܠܵܐ ܡܪ̈ܟܿܒܹܐ ܐܸܢܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܘܠܵܐ ܦܫܝܼ̈ܛܹܐ. ܐܸܠܵܐ ܤܵܟܼܵܐ ܐܲܝܟ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ. ܒܲܕܼ ܠܵܘ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܦܫܝܼܛܹ̈ܐ ܐܵܦ ܕܠܵܐ ܤܵܟܼܵܐ ܡ̣ܢ ܟܲܕܿܘܼ. ܒܗܵܝ̇ ܕܐܵܦ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܩܲܕܿܝܼ̈ܫܹܐ ܘܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܕܢܲܦܫܲܢ ܦܫܝܼ̈ܛܹܐ ܐܸܢܘܿܢ. ܐܸܠܵܐ ܠܵܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܿܣ ܐܵܦ ܕܠܵܐ ܤܵܟܼܵܐ. ܦܫܝܼ̈ܛܹܐ ܓܹܝܪ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܘܲܬܼܚܸܝܬܼ ܤܵܟܼܵܐ. ܒܲܕܼ ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܓܹܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܠܵܐ ܤܵܟܼܵܐ. ܘܟܼܠܗܘܿܢ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܕܠܵܐ ܤܵܟܼܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܢܒܼܝܼܵܐ. ܕܠܲܝܬܿ ܤܵܟܼܵܐ ܠܤܘܼܟܵܠܹܗ. ܒܪܲܡ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܡܪ̈ܟܿܒܹܐ. ܗܵܠܹܝܢ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ. ܟܠ ܤܘܼ̈ܟܵܠܸܐ ܡ̇ܢ ܕܲܒܼܡܸܨܥܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸ̈ܓܼܫܲܝ ܦܲܓܼܪܵܐ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܲܝܼܢ ܒܢܲܦܫܵܐ܆ ܗܵܠܹܝܢ ܡ̇ܢ ܡܪ̈ܟܿܒܸܐ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܡܲܟܿܝܵܢܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܲܪܕܿܝܼܬܼܵܗ̇ ܕܢܲܦܫܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܨܠܘܿܬܼܵܐ. ܐܵܦܸܢ ܢܸܗܘܸܐ ܓܹܝܪ ܕܡܵܘܬܿܪ̈ܢܹܐ ܐܸܢܘܿܢ. ܐܸܠܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܒܪܲܡ ܡܲܚܤܪ̈ܢܹܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܢܲܦܫܵܐ. ܡܸܛܠ ܟܹܝܬܼ ܕܲܒܼܥܸܕܵܢ ܨܠܘܿܬܼܵܐ܆ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܦܫܝܼ̈ܛܹܐ ܡܕܲܪܓܼܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܠܢܲܦܫܵܐ ܠܘܵܬܼ ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܘܲܕܼܠܵܐ ܤܵܟܼܵܐ܀

ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܹܝܢ ܦܫܝܼ̈ܛܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ. ܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܟܤܝܼܬܼܵܐ ܕܪܘܼܚ ܕܲܛܡܝܼܪܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ. ܤܘܼ̈ܟܵܬܹܐ ܬܗܝܼܪܹ̈ܐ: ܕܥܲܠ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܕܠܵܐ ܓܫܘܿܡ. ܘܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܡ̣ܢ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܕܕܝܼܢܵܐ ܕܲܒܼܛܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܗܵܘܹ̇ܝܢ. ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܒܥܸܕܵܢ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܘܲܦܫܝܼ̈ܛܹܐ ܐܸܢܘܿܢ. ܒܲܕܼܓܼܘܿܢ ܟܠ ܐܸܡܲܝܬܝ ܕܡܸܬܼܓܲܠܹܝܢ ܠܡܲܕܿܥܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܨܠܘܿܬܼܵܐ܆ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܟܲܟܵܪܝܼܬܼܵܐ ܕܕܒܼܫܵܐ ܡܚܲܠܹܝܢ ܠܚܸܟܹܿܗ ܕܗܵܘܢܵܐ. ܘܲܒܼܚܲܡܝܼܡܘܼܬܼܗܘܿܢ ܫܵܓܼܪܝܹܝܢ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܚܲܝ̈ܠܹܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܥܲܡ ܕܦܲܓܼܪܵܐ. ܘܕܸܡ̈ܥܹܐ ܕܠܵܐ ܢܵܚ̈ܬܼܵܢ ܡ̣ܢ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܕܒܿܢܵܫܵܐ pb. 273col2 ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܒܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܵܢܘܼܬܼܗܘܿܢ ܕܗܵܠܹܝܢ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܒܡܲܕܿܥܹܗ. ܟܲܕܼ ܠܵܘ ܡ̣ܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܟܲܪܝܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܤܲܟܼ̈ܠܘܵܬܼܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕܘܼܬܼܵܐ ܡܵܠܘܿܢ ܘܒܼܘܼܤܵܡܵܐ. ܘܬܲܗܪܵܐ ܕܥܲܠ ܒܵܪܘܿܝܘܼܬܹܗ ܘܲܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܹܗ ܘܲܒܼܛܝܼܠܒܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܥܲܠ ܟܠ. ܕܲܟܼܡܵܐ ܫܦܝܼܥܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܹܗ ܥܲܠܝܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܲܟܼܡܵܐ ܤܲܓܿܝܼܵܐ ܛܵܠܘܿܡܘܼܬܲܢ ܕܲܠܘܵܬܹܗ: ܘܕܲܐܝܟܲܢ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܝܼܬܲܝܢ ܗ̤̄ܘܲܝܢ ܘܐܵܦܠܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܡܨܹܝܢ ܗ̤̄ܘܲܝܢ: ܐܲܝܬܿܝܵܢ ܗ̤ܘ ܒܲܚܢܵܢܹܗ ܠܗܵܝ̇ ܕܢܸܗܘܸܐ ܐܝܼܬܲܝܢ ܘܲܕܼܫܲܦܝܼܪ ܢܸܗܘܸܐ: ܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܡܦܵܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܛܵܠܘܿܡܘܼܬܲܢ ܘܲܒܼܒܼܝܼܫܘܼܬܲܢ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܒܼܪܹܝܢ: ܘܟܲܕܼ ܚ̣ܛܲܝܼܢ ܘܐܲܪܓܸܙܢܵܝܗܝ ܒܲܦܪܝܼܫܘܼܬܼ ܥܒܼܵܕܲܝܼ̈ܢ ܒܝܼ̈ܫܹܐ: ܘܗ̤ܘ ܒܲܝܼܕܼ ܚܘܼܒܸܿܐ ܐܲܒܼܵܗܵܝܵܐ ܠܵܐ ܟܵܠܹ̇ܐ ܡܸܢܵܢ: ܡܵܘܗ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܛܝܼܠܘܼܬܹܗ ܘܕܲܡܦܲܢܤܵܢܘܼܬܹܗ ܕܲܥܠܲܝܢ. ܘܐܲܝܟܲܢ ܟܲܕܼ ܡܲܛܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܝܵܢܲܢ ܠܲܦܤܵܩ ܤܲܒܼܪܵܐ: ܫܲܕܲܪ ܠܲܒܼܪܹܗ ܚܲܒܿܝܼܒܼܵܐ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ: ܘܐܲܫܠ̱ܡܹܗ ܠܚܲܫܵܐ ܕܡܵܘܟܵܐ ܚܠܵܦܲܝܢ: ܕܠܲܢ ܡܟܲܬܿܡܲܝ̈ ܒܲܚܛܼܬܼܵܐ ܢܸܦܪܘܿܩ: ܘܚܲܬܵܐ ܘܲܡܪܵܪܹ̈ܐ ܛܥܸܡ ܡܸܛܠܵܬܲܢ. ܡܸܤܲܬܼ ܕܲܬܦܲܟܿܗ ܡܸܢܲܢ ܠܡܸܪܬܹܗ ܕܚܸܘܝܵܐ ܕܩܲܛܠܲܢ ܒܲܥܕܢ. ܘܐܲܝܟܲܢ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܟܠܗܘܿܢ ܪ̈ܘܼܫܥܹܐ ܘܓܼܘܼ̈ܕܵܦܹܐ ܕܡܲܪܫ̱ܥܝܼܢܲܢ ܒܹܗ: ܗ̤ܘ ܒܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܠܵܐ: ܛܲܝܸܒܼ ܠܲܢ ܥܵܠܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܟܠ ܛܵܒܼ̈ܢ. ܘܐܲܓܼܙܲܪ ܠܲܢ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ ܕܲܩܝܵܡܬܼܵܐ: ܗܵܝ̇ ܕܲܒܼܡܸܨܥܵܝܘܼܬܼܵܗ̇ ܡܸܬܼܥܲܠܹܝܢܲܢ ܡ̣ܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܗܵܘܹ̇ܝܢܲܢ ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܿܠܵܢܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ: ܘܠܵܐ ܡܸܨܛܲܠܝܵܢܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܚܵܫܘܿܫܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܤܢܝܼ̈ܩܹܐ: ܘܲܒܼܟܼܠܙܒܲܢ ܥܲܡܹܗ ܡܸܬܼܥܲܠܹܝܢܲܢ ܒܤܘܼܟܵܠܵܐ ܕܐ̄ܪ̈ܙܵܘܗܝ pb. 274col1 ܘܒܲܚܙܵܬܹܗ ܫܒܼܝܼܚܬܼܵܐ. ܘܒܲܕܓܘܿܢ ܡ̣ܢ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ: ܡܸܬܼܦܲܫܛܝܼܢ ܙܵܘܥܵܘ̈ܗܝ ܕܗܵܘܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܪ̈ܘܼܟܵܒܸܐ: ܠܘܵܬܼ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܠܵܐ ܤܵܟܼܵܐ: ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܬܲܗܪܵܐ ܕܥܲܠ ܥܵܠܡܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ: ܘܲܚܙܵܟܼܵܐ ܕܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܕܲܬܼܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܬܼܵܐ. ܡܸܛܠ ܟܹܝܬܼ ܕܡܵܐ ܕܡܸܬܼܚܲܠܛܵܐ ܚܙܵܬܹܗ ܕܡܲܕܿܥܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܲܬܼܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܡܫܲܒܲܚܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܤܵܟܼܵܐ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܙܵܘܥܵܘ̈ܗܝ ܠܲܝܬܿ ܓܹܝܪ ܡ̣ܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܘܝܲܕܿܘܼܥܬܼܵܢܹ̈ܐ ܕܲܡܨܸܐ ܦܵܪܹܫ ܠܲܩܢܘܿܡܹܗ ܕܗܵܘܢܵܐ ܡ̣ܢ ܚܸܙܘܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܢܘܼܗܪܵܐ ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܕܲܬܼܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܬܼܵܐ ܡܸܬܼܚܙܸܐ. ܡܸܛܠ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܬܵܘܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ ܕܠܸܒܵܐ: ܡܸܢܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܢܘܼܗܪܵܐ ܛܘܼܒܼܬܸܵܢܵܐ ܡܸܬܼܡ̱ܠܹܝܢ. ܘܠܲܝܬܿ ܬܲܡ̇ܢ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܘܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܐܸܤܟܹܿܡܹ̈ܐ ܘܪ̈ܘܼܟܵܒܹܐ ܘܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܘܓܼܵܘܢܹ̈ܐ. ܐܸܠܵܐ ܚܲܕܼ ܗ̣̄ܘ ܢܘܼܗܪܵܐ ܒܲܚܕܼܵܢܵܝܘܼܬܼ ܚܙܵܟܼܵܐ. ܗܵܘ̇ ܐܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܦܪܸܫ ܠܵܐ ܒܐܸܤܟܹܿܡܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܒܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ. ܐܵܦ ܗܵܕܹܐ ܕܹܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟܼ. ܕܲܠܝܬܿ ܬܲܡ̇ܢ ܒܗܵܘ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ. ܠܵܐ ܙܵܘܥܵܐ ܘܙܵܘܥܵܐ. ܘܠܵܐ ܚܘܼܫܒܼܵܐ ܘܚܘܼܫܵܒܼܵܐ. ܘܠܵܐ ܪܸܢܝܵܐ ܘܪܸܢܝܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܬܲܗܪܵܐ ܒܲܚܠܘܿܕܼ: ܗܵܘ̇ ܕܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܪܸ̈ܢܝܼܚܝܼܢ ܘܙܵܘ̈ܥܝܼܢ ܘܚܘܼܫܵܒܼܝܼ̈ܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܪܲܗܒܼܘܿܢܵܐ ܕܛܵܒܼ̈ܬܼܵܐ ܕܲܥܬܼ̈ܝܸܕܸܵܢ. ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܡܸܨܥܵܝܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܓܸܢܤܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܐܸܬܿܛܲܝܲܒܼ. ܗܵܢ̇ܘܿ ܕܹܝܢ ܠܲܡ̈ܠܝܼܠܹܐ ܟܠܗܘܿܢ. ܡ̣ܢ ܫܦܝܼܥܘܼܬ ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܐܲܒܼܵܐ ܤܓܼܝܼܕܼܵܐ: ܕܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܝܼܬܲܝܢ ܗ̣̄ܘܲܝܢ ܒܵܪܢ ܘܫܵܘܬܿܦܢ ܠܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܹܗ. ܕܢܸܗܘܸܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡ ܐܲܟܼܘܵܬܹܗ ܘܢܸܬܼܒܲܤܲܡ ܒܫܘܼܒܼܚܹܗ. ܕܗ̤ܘ ܒܲܚܢܵܢܹܗ ܢܲܫܘܸܐ ܠܟܼܠܲܢ ܠܲܚܙܵܬܹܗ pb. 274col2 ܠܲܚܙܵܢܹܗ ܫܒܼܝܼܚܵܐ܆ ܗܵܪܟܵܐ ܡ̇ܢ ܪܲܗܒܼܘܿܢܵܐܘܼܬܼ ܘܬܲܡ̇ܢ ܒܲܫܪܪܐ ܐܵܡܹܝܢ܀

ܕܝܼܠܹܗ ܟܲܕܼ ܕܝܼܠܹܗ ܡ̣ܢ ܟܬܼܵܒܼܵܐ ܕܫܘܼ̈ܐܵܠܹܐ ܕܐܲܝܟܲܢܵܐ ܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܡܲܥܒܿܕܼܵܐ ܒܲܢ. ܘܲܒܼܡܵܢܵܐ ܡܸܬܼܓܿܠܸܐ ܚܲܝܠܵܗ̇. ܘܡܵܢܵܘ ܫܘܼܘܕܵܥܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܟܲܕܼ ܡܚܵܘܹ̇ܐ ܒܲܢ ܡܲܥܒܿܕܼܵܢܘܼܬܹܗ. ܫܘܼܘܕܵܥܵܐ ܕܹܝܢ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܕܡܲܥܒܼܕܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܤܵܥܘܿܪܘܼܬܹܗ ܕܪܘܼܚܵܐ ܗܵܢ̇ܘ. ܕܝܵܩܸ̇ܕܼ ܒܠܸܒܹܿܗ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܕܪܸܚܡܲܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܝܟ ܢܘܼܪܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ ܡܸܬܼܝܲܠܕܵܐ ܒܠܸܒܹܿܗ: ܤܸܢܲܐܬܼ ܥܵܠܡܵܐ: ܘܲܡܤܲܪܩܘܼܬܼܵܐ ܘܪܸܚܡܲܬܼ ܐܲܟܤܢܵܝܘܼܬܼܵܐ ܘܥܵܢܘܵܝܘܼܬܼܵܐ. ܕܗ̤ܝ ܗ̣̄ܝ ܐܸܡܵܐ ܘܲܡܪܲܒܿܝܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܟܼܠܗܹܝܢ ܡܝܲܬܿܪ̈ܬܼܵܐ܀

ܫܘܼܘܕܵܥܵܐ ܕܹܝܢ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܐܘܿ ܐܵܚܝ ܕܡܲܪܓܸܿܫ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܡܲܥܒܸܿܕܼ ܪܘܼܚܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܡܲܥܡܘܿܕܲܝܼܬܼܵܐ ܢܤܲܒܼܬܿ. ܗܵܢ̇ܘ ܕܹܝܢ ܡܸܬܼܝܲܠܕܵܐ ܒܢܲܦܫܵܟ ܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܫܲܪܝܼܪܟܵܐ. ܠܵܘ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܐܡ̇ܪ ܐ̄ܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܗܵܝ̇ ܫܲܪܝܼܪܟܵܐ ܕܡ̣ܢ ܢܲܦܫܵܐ. ܗܵܝ̇ ܕܟܲܕܼ ܪܵܘܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܘܲܬܼܡܝܼ̈ܗܵܟܵܐ ܡܸܤܬܲܥܪ̈ܢ ܠܘܵܬܹܗ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܥܵܡܲ݁ܪ ܒܹܗ: ܗ̤ܘ ܥܲܦܪܵܐ ܘܩܸܛܡܵܐ ܚܵܫܹ̇ܒܼ ܢܲܦܫܹܗ܆ ܘܬܼܵܘܠܥܵܐ ܘܠܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܘܟܼܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܚܫܝܼܒܼܝܼܢ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ ܘܩܲܕܿܝܼ̈ܫܹܐ. ܟܲܕܼ ܠܲܝܬܿ ܒܬܲܪܥܝܼܬܹܗ ܛܵܒܼܵܐ ܘܒܼܝܼܫܵܐ. ܘܠܵܐ ܙܲܕܿܝܼܩܵܐ ܘܚܲܛܵܝܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܝܲܠܕܵܐ ܒܢܲܦܫܵܐ: ܢܝܼܚܘܼܬܼܵܐ ܘܡܸܬܼܢܲܚܬܼܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܲܡܤܲܝܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܹ̈ܐ܀

ܫܘܼܘܕܵܥܵܐ ܕܹܝܢ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ ܕܡܲܥܒܿܕܵܢܘܼܬܹܗ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܒܼܵܟܼ pb. 275col1 ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܕܘܼܡܝܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܨܵܝܵܪܵܐ ܒܵܟ. ܕܡܵܐ ܕܡܸܬܼܦ̱ܛܸܠ ܚܘܼܫܵܒܼܵܟ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܕܡ̈ܥܹܐ ܡܸܫ̈ܬܲܦܥܵܢ ܡ̣ܢ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܡܲܒܿܘܼ̈ܥܹܐ ܕܡܲܝ̈ܐ. ܘܟܼܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟ ܗܵܘ̇ ܕܲܒܼܠܒܵܟ ܥܵܡ̇ܪܝܢ. ܘܲܡܥܲܦܸܩ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܲܡܢܲܫܸܩ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܗܘܿܢ ܒܪܸܚ̱ܡܬܼܵܐ. ܟܲܕܼ ܒܚܘܼܫܵܒܼܵܟ ܡܲܫܦܲܥ ܐܲܢ̄ܬܿ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܟ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ. ܘܡܵܐ ܕܥܵܗܸ̇ܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܗܘܿܢ: ܪܵܬܲܚ ܠܸܒܵܟ ܒܚܲܝܬܼܵܐ ܕܡܲܥܒܿܕܼܵܢܝܼܬܹܗ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܒܼܵܟ ܐܝܼܟ ܢܘܼܪܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܵܕܸܐ ܡܸܬܼܝܲܠܕܵܐ ܒܠܸܒܵܟ ܛܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܘܒܲܤܝܼܡܘܼܬܼܵܐ. ܕܠܵܐ ܡܨܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܡܹܐܡܲܪ ܡܸܕܸܿܡ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܥܸܐ ܚܘܼܫܵܒܼܵܟ ܥܲܠ ܐ̄ܢܵܫ ܒܝܼܫܬܼܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܤܵܥܲ݁ܪ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܠܘܵܬܼ ܟܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܒܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܘܒܲܥܒܼܵܕܼܵܐ܀

ܫܘܼܘܕܵܥܵܐ ܕܹܝܢ ܕܐܲܪܒܿܥܵܐ ܕܝܵܕܲ݁ܥ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܡܲܥܒܸܿܕܼ ܒܵܟ ܤܵܥܘܿܪܘܼܬܹܗ ܕܪܘܼܚܵܐ. ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܚܘܼܒܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܠܵܐ ܫܵܒܹ̇ܩ ܒܬܲܪܥܝܼܬܸܵܟ ܡܸܕܸܿܡ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ. ܕܗ̤ܘܝܘܼ ܩܠܝܼܕܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ: ܕܒܹܗ ܡܸܬܼܦܬܲܚ ܬܲܪܥܵܐ ܓܵܘܝܵܐ ܕܠܸܒܵܐ: ܕܲܠܓܼܵܘ ܡܸܢܹܗ ܡܛܲܫܲܝ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܵܪܲܢ. ܗܵܘ̇ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܥܵܡܲ݁ܪ ܒܹܗ: ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܲܪܘܝܼܚܵܐ. ܘܲܚܙܵܬܹܗ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ. ܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܚܘܼܒܵܐ ܡܸܬܼܝܲܠܕܼܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܗܵܝ̇ ܕܚܵܙ̇ܝܵܐ ܟܲܤ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܫܲܠܝܼܛ ܠܡܲܕܿܥܵܐ ܠܲܡܗܲܝܡܵܢܘܼ ܐܸܢܹܝܢ ܠܩܲܪܛܲܝܤܵܐ܆ ܕܠܹܗ ܩܪ̣ܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ܩܢܘܿܡܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܝܼܬܲܝܗܸܝܢ ܒܤܲܒܼܪܵܐ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܠܥܲܝ̈ܢܲܝ ܒܸܤܪܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܝܲܕܼ̈ܥܵܢ: ܐܸܠܵܐ ܒܐܲܬܼܪܹܗ ܓܵܘܵܝܵܐ ܕܠܸܒܵܐ ܠܥܲܝ̈ܢܲܝ ܡܲܕܿܥܵܐ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀

pb. 275col2 ܫܘܼܘܕܵܥܵܐ ܕܹܝܢ ܕܚܲܡܫܵܐ ܕܡܲܥܒܸܿܕܼ ܒܵܟ ܪܘܼܚܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܥܡܵܕܼܵܐ ܢܤܲܒܼܬܿ ܐܝܼܬܼܵܘ̈ܗܝ܆ ܚܙܵܬܹܗ ܢܲܗܝܼܪܵܟܵܐ ܕܗܵܘܢܵܟ: ܗܵܝ̇ ܕܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܒܲܪܩܝܼܥܹܗ ܕܠܸܒܵܟ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܤܲܦܝܵܠܵܐ ܕܗ̤ܝ ܗ̣̄ܝ ܡܩܲܒܿܠܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܕܲܬܼܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܬܵܐ. ܘܗܵܢܵܐ ܝܲܕܥܵܐ ܡܪܲܕܲܓܼ ܠܵܟ ܠܘܵܬܼ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܡܸܬܼܪ̈ܓܼܫܵܢܹܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܵܕܸܐ ܬܘܼܒܼ ܡܸܬܼܥܲܠܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܘܵܬܼ ܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܢܹ̈ܐ. ܘܡܸܢܗܘܿܢ ܬܘܼܒܼ ܠܘܵܬܼ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܘܐ̄ܪ̈ܙܹܐ ܕܕܝܼܢܵܐ ܘܕܲܒܛܝܼܠܘܼܬܼܵܐ. ܤܵܠܹ̇ܩ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܘܗܵܕܸܐ ܤܸܒܸܿܠܬܼܵܐ ܘܲܤܩܵܐ ܠܵܟ ܘܲܡܚܲܠܛܵܐ ܠܵܟ: ܒܗܵܘ̇ ܢܘܼܗܪܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܕܲܚܙܵܬܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܚܙܵܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܫܒܼܝܼܚܬܼܵܐ ܘܩܲܕܿܝܼܫܬܵܐ ܫܵܩܹ̇ܠ ܠܵܟ ܬܸܡܗܵܐ ܕܥܲܠ ܥܵܠܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܪܘܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠ̈ܠܵܢ ܛܵܒܼ̈ܬܹܗ. ܘܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܬܸܡܗܵܐ ܡܸܬܼܝܼܠܕܵܐ ܠܵܟ ܬܪܝܼܥܘܼܬܼ ܡܲܡܠܠܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ. ܘܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܲܬܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ. ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܘܲܕܼܗܵܘܹ̇ܝܢ. ܘܓܸܫܬܼܵܐ ܕܐ̄ܪ̈ܙܸܐ ܕܲܥܬܼ̈ܝܼܕܵܬܼܵܐ: ܥܲܡ ܤܵܘܩܵܐ ܘܲܛܥܵܡܬܼܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܬܵܐ. ܘܠܸܥ̈ܙܹܐ ܩܲܛܝܼܢܸ̈ܐ ܕܡܲܕܿܥܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ: ܘܚܲܕܼܘܵܬܼܵܐ ܘܲܕܼܝܵܨܵܐ ܘܲܪܘܵܙܵܐ ܘܫܘܼܒܵܚܵܐ. ܘܙܘܼܡܵܪܵܐ ܘܗܘܼܠܵܠܵܐ. ܘܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܕܪܘܼܡܪܵܡܵܐ. ܘܚܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܥܲܡ ܬܸܓܼܡܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ: ܘܲܚܙܵܬܼܵܐ ܕܢܲܦܫ̈ܬܼܵܐ ܕܩܲܕܿܝܼܫܹ̈ܐ. ܘܲܚܙܵܬܹܗ ܕܦܲܪܕܲܝܤܵܐ ܘܡܹܐܟܼܘܼܠܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ. ܘܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܲܡ ܩܲܕܿܝܼܫܹ̈ܐ ܕܒܹܗ ܥܵܡ̇ܪܝܼܢ. ܥܲܡ ܐ̄ܚܪ̈ܢܝܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠ̈ܠܵܢ. ܗܵܠܹܝܢ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܫܘܼܘܕܵܥܹ̈ܐ: ܕܡܵܐ ܕܚܵܙܹ̈ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܗܘܿܢ ܒܢܲܦܫܵܟܼ: ܝܵܕܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܪܘܼܚܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܢܤܲܒܼܬܿ ܡ̣ܢ ܥܡܵܕܼܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܡܲܥܒܸܿܕܼ ܒܵܟ܀

ܡܫܲܐܠܵܢܵܐ ܡܵܢܵܐ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܒܹܝܬܼ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܩܢܘܿܡ̈ܝܵܬܼܵܐ pb. 276col1 ܠܲܦܬܲܟܼܪ̈ܝܵܬܼܵܐ. ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܢܲܩܝܼ̈ܦܵܢ. ܘܲܒܼܡܵܢܵܐ ܡܸܬܼܒܲܟ̈ܠܵܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܡܲܩ̱ܪ̈ܒܼܵܢ ܥܲܡ ܗܵܘܢܵܐ ܦܵܠܘܿܚܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܒܲܟܼܬܼܵܒܼܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܪܸ̈ܫܹܐ܆ ܐܵܘܕܿܥܸܐ ܡܸܛܠܵܬܼܗܸܝܢ. ܕܗܵܠܹܝܢ ܬܪܹܝܢ ܛܲܟܼ̈ܤܹܐ ܕܕܡ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܦܪܫܘܼ ܠܵܐ ܦܲܪܫܬܿ ܐܸܢܹܝܢ: ܚ̣ܝܼܕܼܵܝܵܐ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܤܲܓܿܝܼܵܐܐ ܐܝܼܬܼ ܒܹܝܬܼ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܩܢܘܿܡ̈ܝܵܬܼܵܐ ܠܲܦܬܲܟܼܪ̈ܝܵܬܼܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܡܸܢܗܹܝܢ ܡ̣ܢ ܚܘܼܫܒܹ̈ܐ ܕܙܵܢܝܼܘܼܬܼܵܐ ܗܵܘܹ̇ܝܢ: ܘܡܸܢܗܹܝܢ ܡ̣ܢ ܚܘܼܫܵܒܸ̈ܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܤܪܝܼܩܵܐ. ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܩܢܘܿܡ̈ܝܵܬܼܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܕܗܵܘ̈ܝܵܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܤܪܝܼܩܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ. ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬܼܪ̈ܟܿܒܼܵܢ ܡ̣ܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟܸ̈ܐ ܘܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ ܟܸܡܲܢܬܼ ܐܲܝܟܼ ܡ̇ܢ ܕܐܝܼܬܼ ܠܗܹܝܢ ܕܡܘܼܬܼ ܩܢܘܿܡܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘܓܸܦܹ̈ܐ ܕܦܵܪܲܚܬܼܵܐ: ܘܲܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܹܐ ܕܡܸܬܿܕܲܡܸܝܢ ܠܥܲܡܘܼܕܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܘܠܐܤܦܸܝܪܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ. ܗܵܠܹܝܢ ܗܵܟܹܝܠ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܐܸܡ̇ܪܸܬܼ: ܡ̣ܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܤܪܝܼܩܵܐ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܘܡ̣ܢ ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ. ܡܵܐ ܕܡܲܩ̱ܪܒܼܝܼܢ ܕܹܝܢ ܗܵܠܹܝܢ ܥܲܡ ܢܲܦܫܵܐ. ܙܵܕܹ̇ܩ ܠܵܗ̇ ܕܬܸܬܼܓܵܘܲܣ ܒܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܘܬܸܚܫܘܿܒܼ ܗ̤ܝ ܠܵܗ̇ ܥܲܦܪܵܐ ܘܩܸܛܡܵܐ ܘܫܸܚܠܵܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ. ܘܬܸܩܢܸܐ ܡܸܫܬܲܡܥܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܲܡܤܲܝܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܹ̈ܐ. ܘܫܝܼܛܘܼܬܼ ܝܵܬܼܵܐ. ܘܗܵܝ̇ ܕܢܸܗܘܸܐ ܐ̄ܢܵܫ ܒܤܝܼܪ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܢܲܦܫܹܗ. ܘܲܒܼܝܲܕܼ ܗܵܠܹܝܢ ܡܸܬܿܛܲܠ̈ܩܵܢ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܠܵܦܘܿܚܵܐ ܐܲܝܟ ܥܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܪܘܼܚܵܐ܀

ܗܵܠܹܝܢ ܕܹܝܢ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܦܬܲܟܼܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܡܸܬܼ̈ܝܲܠܕܲܢ ܡ̣ܢ ܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ ܕܙܵܢܝܘܼܬܼܵܐ pb. 276col2 ܕܙܵܢܝܘܼܬܼܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܟܲܪܝܘܼܬܼܵܐ ܘܪܘܼܓܼܙܵܐ܆ ܗܢ̇ܘ ܕܹܝܢ ܕܨܵܝܪܝܼܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܕܦܵܠܘܿܚܵܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܕܲܦܬܲܟܼܪܸ̈ܐ ܢܸܫܹ̈ܐ. ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܗܘܿܢ. ܘܐܵܦ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܡܸܬܼܪ̈ܟܿܒܼܵܢ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܕܡܲܕܿܥܵܐ. ܘܲܕܼܡܘܼܬܼ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܘܛܘܼܪܹ̈ܐ. ܘܬܼܘܼܒܼ ܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ ܗܵܢܹ̇ܝܢ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܦܬܲܟܼܪ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܐܸܬܼܚܙܵܚܹ̈ܢ ܠܐ̄ܢܵܫ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܗ̈ܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܬܪܹܝܢ ܟܝܵܢܝܼ̈ܢ ܡܸܬܼܪ̈ܟܿܒܼܵܢ: ܗܢ̇ܘ ܕܹܝܢ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܚܲܝܘܬܼܵܐ ܐܲܟܼܚ̄ܕܼ. ܡܠܗܹܝܢ ܕܹܝܢ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܐܲܝܟ ܗܵܠܹܝܢ ܦܬܲܟܼܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܡܸܬܼܩܲܪ̈ܝܵܢ. ܘܲܠܗܵܠܹܝܢ ܪܵܕܹܦ ܠܗܹܝܢ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܚܙܵܬܹܗ ܕܗܵܘܢܵܐ ܦܵܠܘܿܚܵܐ܆ ܨܵܘܡܵܐ ܘܫܲܗܪܵܐ ܘܡܵܛܘܿܢܝܼܵܐ ܘܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܡܲܕܥܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܠܵܗ̇ ܫܸܠܝܵܐ. ܘܲܒܼܦܵܤܝܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܐܹܡܲܪ. ܟܠ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܕܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܡܪܲܟܸܿܒܼ ܒܓܼܵܘ ܠܸܒܵܐ: ܘܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܵܗ̇܆ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܬܵܐ ܡܸܬܼܩܲܪܝܵܐ. ܘܟܼܠ ܚܘܼܫܵܒܸ̈ܐ ܕܡܸܙܕܲܪܥܝܼܢ ܒܓܼܵܘ ܡܲܕܿܥܵܐ ܕܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܠܲܝܬܿ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܠܹܝܢ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܦܬܲܟܼܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܡܸܬܼܩܲܪ̈ܝܵܢ. ܗܢ̇ܘ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܒܹܝܬܼ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܩܢܘܿܡ̈ܝܵܬܼܵܐ ܠܲܦܬܲܟܼܪ̈ܝܵܬܼܵܐ܆ ܘܗܵܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܤܲܡܡܵܢܸ̈ܐ ܕܐܵܤܝܘܼܬܼܵܐ ܕܟܼܠ ܚܕܼܵܐ ܡܸܢܗܹܝܢ. ܡܸܛܠ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܤܪܝܼܩܵܐ ܘܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܘܲܚܬܼܝܼܪܘܼܬܼܵܐ܆ ܤܲܓܿܝܼ ܨܵܝܪܝܼܢ ܘܲܡܪܲܟܒܼܝܼܢ ܠܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܩܢܘܿܡ̈ܝܵܬܼܵܐ܀

ܬܘܼܒܼ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܕܡܵܪܝ ܥܲܒܼܕܿܝܼܫܘܼܿܥ ܕܲܒܠܘܵܬܼ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܡܲܚܒܼܵܢܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܡܲܥܒ̈ܕܼܵܢܘܵܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ. ܒܪܝܼܟܼܘܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܒܼܘܼܗܝ ܕܡܵܪܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܕܲܓܼܠܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܚܘܼܒܹܿܗ ܒܠܸܒܲܢ: ܘܐܲܕܼܢܲܚ ܤܘܼܟܵܠܵܐ ܕܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ ܒܡܲܕܿܥܲܢ. ܫܸܡ̇ܥܹܬܼ ܥܠܲܝܟ ܐܘܿ ܓܲܒܼܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܡ̣ܢ pb. 277col1 ܐܲܚܹ̈ܐ ܚܲܒܿܝܼ̈ܒܹܐ ܕܐܸܬܼܵܘ ܨܹܐܕܲܝܢ: ܕܤܲܓܿܝܼ ܚܘܼܒܵܐ ܩܢܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܘܵܬܼܵܢ ܒܡܵܪܢ. ܘܡ̣ܢ ܩܸܪܝܵܢܵܗ̇ ܕܐܸܓܲܪܬܵܟ ܐܸܫܬܵܘܕܲܥܸܬܼ ܕܗܵܕܸܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܝ̣. ܘܡܸܛܠ ܤܵܗܕܿܘܼܬܼܵܐ ܫܲܦܝܼܪܬܼܵܐ ܕܥܲܠܝܟ: ܨ̇ܒܹܝܬܼ ܕܐܸܚܠܘܿܛ ܚܘܼܒܿܝ ܒܚܘܼܒܵܟ. ܘܐܸܟܼܬܿܘܿܒܼ ܠܵܟ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܫܹܐܠܬܿ ܡ̣ܢ ܒܨܝܼܘܼܬܲܢ. ܗ̤ܘܝܬܿ ܝ̇ܕܥ ܐܘܿ ܡܵܪܝ. ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܕܚܸܙܘܸ̈ܐ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܠܘܵܬܼܵܟ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܡܸܢܗܘܿܢ ܐܸܤܟܹܿܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܡܠܸܐ ܡܸܟܼܠܵܐ ܕܙܹܐܦܵܐ ܕܛܘܼܥܝܲܝ: ܘܡܸܛܠ ܕܪܲܚܝܼܩ ܝܲܬܼܒܵܟ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬܼܵܟ: ܘܡܹܐܬܼܝܼܬܼܵܟ ܕܹܨܐܕܲܝܢ ܠܵܐ ܦܫܝܼܩܵܐ ܠܵܟ. ܨܒܹܝܬܼ ܕܒܼܐܓܲܪܬܵܐ ܐܵܘܕܿܥܝܼܘܗܝ ܠܵܟ ܠܚܸܙܘܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܡܲܥܒܿܕܵܢ̈ܘܵܬܼܵܐ܀

ܗܵܝ̇ ܕܹܝܢ ܕܐܸܡܲܪܬܿ ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܐ ܒܲܙܒܲܢ ܘܚܵܐܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܒܢܲܦܫܝ: ܘܠܵܐ ܪܵܦܹܬܼ ܒܵܗ̇ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܠܵܐ ܕܟܸܐܢܘܼܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܕܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܗܵܘܢܵܐ ܕܲܥܡܝܼܕܼ ܠܓܼܵܘ ܡܸܢܹܗ ܟܲܕܼ ܠܲܝܬܲ ܠܹܗ ܡܲܥܒܿܕܼܵܢ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܘܐܵܦܠܵܐ ܒܫܘܼܒܼܚܵܐ ܡܠܲܓܼܠܲܓܼ܆ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܕܡܲܡܠܸܟ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܢܚܵܝܵܐ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܲܕܼܢܲܦܫܵܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܠܵܐ ܩܸܪܝܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܡܲܙܡܘܼܪܵܐ ܗܲܢܝܼ ܠܹܗ ܠܡܹܐܡܲܪ: ܘܗܵܘܢܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܩܲܒܸܠ ܤܲܝܒܲܪܟܵܐ ܡ̣ܢ ܠܓܼܵܘ ܕܡܸܢܵܗ̇ ܡܸܬܿܬܲܪܤܸܐ ܐܵܦ ܦܲܓܼܪܵܐ: ܟܡܵܐ ܕܲܒܼܗܵܢܵܐ ܐܲܬܼܪܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܗܵܘܢܵܐ ܐܘܿ ܐܵܚܝ܆ ܤܲܓܿܝܼ ܡܝܲܬܲܪ ܫܘܼܠܚܠܵܦܵܐ ܗܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܫܘܼ̈ܚܠܵܦܹܐ ܕܤܵܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܝܢ ܠܘܵܬܼ ܢܲܦܫܵܐ. ܘܐܵܡܪܝܼܢ ܝܲܕܿܘܼܥܬܼܵܢܹ̈ܐ ܕܲܒܼܗܵܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ܆ ܤܲܝܒܲܪܟܵܐ ܡܸܬܼܝܲܗܒܵܐ ܠܹܗ ܠܗܵܘܢܵܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܟܲܤܝܵܐܝܼܬܼ. ܕܐܵܦ ܦܲܓܼܪܵܐ ܡܸܢܵܗ̇ ܡܸܬܿܬܲܪܤܸܐ. ܘܠܵܐ ܤܢܝܼܩ ܥܲܠ ܤܲܝܒܲܪܬܵܐ ܕܲܚܫܲܚܬܹܗ. ܡܸܛܠ ܕܗܵܕܸܐ ܡܲܥܡܘܿܕܲܝܼܬܼܵܐ ܕܲܥܡܝܼܕ pb. 277col2 ܕܲܥܡܝܼܕܼ ܒܵܗ̇ ܗܵܘܢܵܐ ܒܗܵܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ. ܗܵܝ̇ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܲܥ̣ܡܲܕܼ ܒܵܗ̇ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܡܘܼܫܸܐ ܥܲܠ ܛܘܼܪ ܤܝܼܢܲܝ. ܟܡܵܐ ܕܹܝܢ ܕܲܒܼܗܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܠܵܐ ܬܸܬܼܝܲܥܲܢ ܥܲܠ ܩܸܪܝܵܢܵܐ ܘܥܲܠ ܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ ܕܡܲܙܡܘܿܪܹ̈ܐ. ܐܸܠܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܠܗܵܘܢܵܐ ܛܲܪ ܒܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ. ܗܢ̇ܘ ܕܹܝܢ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܠܵܐ ܬܸܦܘܿܩ ܟܠ ܟܠܹܗ. ܘܐܸܢ ܡܲܨܝܵܐ ܒܗܵܠܹܝܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܗܵܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܗܵܘܢܵܟ. ܠܵܐ ܬܸܦܓܲܥ ܒܐ̄ܢܵܫ. ܘܐܵܦܠܵܐ ܩܵܠܵܐ ܕܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܬܸܫܡܲܥ ܐܸܢ ܡܲܨܝܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܥܘܿܠ ܠܩܸܠܵܝܬܵܟ ܓܵܘܵܝܬܼܵܐ: ܘܐܲܤܘܿܪ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܟܠܗܘܿܢ: ܘܲܗܘ̤ܵܝ ܡܸܫܬܲܪܲܪ ܥܲܠ ܡܸܕܸܿܡ ܕܡܸܤܬܿܥܲܪ ܠܘܵܬܼܵܟܼ: ܡܵܐ ܕܹܝܢ ܕܲܥ̣ܒܲܪ ܡܸܢܵܟ ܗܵܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ: ܐܵܬܹ̇ܐ ܒܵܬܼܪܹܗ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܡܲܥܒܿܢ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܤܘܼ̈ܿܟܵܠܹܐ. ܗܵܪܟܵܐ ܐܸܙܕܲܗܲܪ ܡ̣ܢ ܫܹܐܕܼܵܐ ܕܦܸܗܝܵܐ. ܟܡܵܐ ܓܹܝܪ ܕܤܘܼ̈ܟܵܬܼܵܐ ܒܗܵܘܢܵܐ ܡ̣ܢ ܠܓܼܵܘ ܕܵܢ̇ܚܝܼܢ: ܛܲܪ ܫܸܠܝܵܐ ܘܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܫܲܪܝܼ ܗܵܘܢܵܐ ܠܡܸܛܥܵܐ ܒܵܬܲܪ ܤܘܼ̈ܟܵܠܹܐ ܕܲܠܒܲܪ ܡܸܢܹܗ: ܟܲܕ ܨܵܐܲܪ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܲܡܪܲܟܸܿܒܼ ܤܘܼ̈ܟܵܠܹܐ: ܫܲܪܝܼ ܠܩܵܢܘܿܢܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ܆ ܘܐܲܩܸܦ ܡܲܙܡܘܿܪܵܐ ܘܩܸܪܝܵܢܵܐ ܘܡܵܛܘܿܢܝܼܵܐ ܕܲܩܕܼܵܡ ܨܠܝܼܒܼܵܐ. ܘܩܘܼܡ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐܝܼܬܼ ܘܚܲܠܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ. ܘܠܵܐ ܬܸܫܒܿܘܿܩ ܠܗܵܘܢܵܐ ܓܢܸܦܘܲܩ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܬܲܪܥܵܐ ܓܵܘܵܝܵܐ ܕܠܸܒܵܐ. ܕܠܵܐ ܢܵܘܒܸܿܕܼ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܒܦܸܗܝܵܐ ܕܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ܀

ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܗܵܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܤܘܼ̈ܟܵܠܹܐ: ܐܸܢ ܡܸܬܼܢܛܲܪ ܗܵܘܢܵܐ ܡ̣ܢ ܦܸܗܝܵܐ ܕܚܘܼܒܵܒܹ̈ܐ: ܐܵܬܹ̇ܐ ܒܵܬܼܪܹܗ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܪܸܚܡܬܼܵܐ ܕܡܲܙܡܘܹܪܹ̈ܐ ܘܲܕܼܩܸܪܝܵܢܵܐ. ܘܗܵܟܼܘܵܬܼ ܪܵܬܼܚܵܐ ܫܲܠܗܹܒܼܝܼܠܵܬܼܵܐ ܕܡܲܙܡܘܿܪܹ̈ܐ ܘܲܕܼܩܸܪܝܵܢܵܐ ܒܓܼܵܘ ܠܸܒܵܐ܆ pb. 278col1 ܕܐܸܢ ܡܸܫܟܿܚܵܐ ܐܵܦ ܟܲܕܼ ܝܵܬܹ̇ܒܼ ܐ̄ܢܵܫ ܠܡܸܫܩܲܠ ܤܲܝܒܲܪܬܵܐ܆ ܗܵܘܢܵܐ ܡ̣ܢ ܠܓܼܵܘ ܒܡܲܙܡܘܿܪܹ̈ܐ ܘܲܒܼܩܸܪܝܵܢܵܐ ܥܢܸܐ. ܠܗܵܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܡܲܥܒܿܕܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܫܹܐܕܼܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܤܪܝܼܩܵܐ ܢܲܩܝܼܦܵܐ ܠܹܗ. ܐܸܠܵܐ ܒܨܝܼ ܘܲܚܙܝܼ ܡܵܐ ܕܲܡܫܲܡܸܫ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܩܵܪܹܐ: ܐܸܢ ܡܸܛܠ ܪܸܚܡܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܫܲܡܸܫ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܐܵܘ ܕܲܠܡܵܐ ܡܸܬܿܬܿܨܝܼܪ̈ܵܢ ܒܹܗ ܕܸܡ̈ܘܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܝܵܬܼܵܐ: ܕܡܸܛܠܵܬܼܗܹܝܢ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܬܸܫܡܸܫܬܹܿܗ ܘܩܸܪܝܵܢܹܗ܀

ܬܘܼܒܼ ܕܹܝܢ ܒܵܬܲܪ ܗܵܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܡܲܙܡܘܿܪܹ̈ܐ ܘܲܕܸܩܪܝܵܢܵܐ: ܐܵܬܹ̇ܐ ܒܵܬܼܪܹܗ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܐܸܢ ܡܚܲܝܲܪܪ ܗܵܘܢܵܐ ܡ̣ܢ ܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܤܪܝܼܩܵܐ. ܕܐܝܼܬܸܝܗ̇ ܬܪܝܼܥܘܼܬܼ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܘܡܲܦܘܼܠܬܼܵܐ ܐܲܡܝܼܢܬܼܵܐ ܕܲܩܕܼܵܡ ܨܠܝܼܒܼܵܬܐ. ܗܵܠܹܝܢ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܠܵܘ ܕܥܸܨܝܵܢܵܐ ܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ: ܐܵܦܠܵܐ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܫܲܠܝܼܛ ܥܠܲܝܗܹܝܢ. ܐܸܠܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܢܘܼܪܵܐ ܫܵܓܼ̇ܪܵܐ ܠܢܲܦܫܵܐ ܡ̣ܢ ܠܓܸܵܘ: ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܠܒܲܪ. ܡܲܫܦܲܥ ܕܸܡ̈ܥܹܐ. ܗܵܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܸܡ̈ܥܹܐ: ܬܚܘܼܡܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܒܹܝܬܼ ܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ ܠܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ. ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܓܹܝܪ ܕܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ. ܘܲܠܬܲܚܬܿ ܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ. ܒܪܲܡ ܕܹܝܢ ܗ̤ܢܝܢ ܡܲܥ̈ܠܵܢ ܠܹܗ ܠܗܵܘܢܵܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐܐ܀

ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܹܝܢ ܗܵܕܸܐ ܡܲܥܒܿܕܼܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܸܡ̈ܥܹܐ: ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܠܘܵܬܼ ܗܵܘܢܵܐ ܡܲܥܒܿܕܼܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܬܲܪܬܸܿܝܢ ܬܹܐܘܿܪ̈ܝܼܵܣ. ܗܢ̇ܘ ܕܹܝܢ ܕܕܝܼܢܵܐ ܘܕܲܒܼܛܝܼܠܘܼܬܼܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܚܙܵܟܼܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܢܵܦܠܵܐ ܒܢܲܦܫܵܐ ܪܸܚ̱ܡܬܼܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. ܘܒܼܵܥܘܼܬܼܵܐ ܐܲܡܝܼܢܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܦܘܼܢܵܝܗܘܿܢ. ܕܡܵܐ ܕܚܵܐܲܪ ܗܵܘܢܵܐ ܠܓܼܵܘ ܡܸܢܹܗ: pb. 278col2 ܚܵܙܹ̇ܐ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܨܲܠܡܵܐ ܕܐܸܬܼܒܿܪܝܼܘ ܒܹܗ. ܠܲܝܬܿ ܗܵܪܟܵܐ ܒܗܵܕܸܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܗܵܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ ܘܙܲܕܿܝܼܩܵܐ. ܘܠܵܐ ܥܲܒܼܕܵܐ ܘܒܲܪ ܚܸܐܪܹ̈ܐ. ܘܠܵܐ ܓܙܘܼܪܬܵܐ ܘܥܘܼܪܠܘܼܬܼܵܐ. ܘܠܵܐ ܕܸܟܼܪܵܐ ܘܢܸܩܒܿܬܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܟܠ ܘܲܒܼܟܼܠܢܵܫ ܡܫܝܼܚܵܐ ܢܸܬܼܚܙܸܐ܀

ܒܵܬܲܪ ܗܵܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ. ܐܵܬܹ̇ܐ ܒܵܬܼܪܹܗ ܫܘܼܠܵܦܵܐ ܐ̄ܚܪܸܢܵܐ: ܕܢܸܒܼܗܹ̈ܐ ܢܵܒܼ̇ܗܝܼܢ ܘܤܵܠܹ̇ܩܝܼܢ ܒܵܓܼܵܘ ܠܸܒܵܐ. ܘܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܲܡܡܲܙܓܼܵܐ ܒܢܘܼܪܵܐ. ܒܗܵܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܡܲܥܒܿܕܼܵܢܘܼܬܼܵܐ ܝܲܬܿܝܼܪܬܵܐ ܐܝܼܬܼ. ܘܲܒܼܪܸܓܼܫܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܵܐ ܘܒܲܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ܀

ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܗܵܕܸܐ ܡܲܥܒܿܕܵܢܘܼܬܼܵܐ܆ ܐܵܬܹ̇ܐ ܒܵܬܼܪܵܗ̇ ܫܘܼܠܵܦܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܲܡܝܲܬܲܪ ܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ. ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܡܲܥܒܿܕܼܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܪܸܓܼܫܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ. ܟܲܕܼ ܫܵܡܲ݁ܥ ܩܵܠܵܐ ܕܠܸܥܙܵܐ ܩܲܛܝܿܢܵܐ ܕܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܡܨܹܝܢ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܲܕܼܢܲܦܫܵܐ ܡܲܝܬܹܿܝܢ ܠܹܗ ܠܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ. ܗܵܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܘܗܵܕܸܐ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇. ܗܵܝ̇ ܕܗ̤ܝ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܪܲܗܒܼܘܿܢܵܐ ܕܛܵܒܼ̈ܬܼܵܐ ܕܲܥܬܼ̈ܝܼܕܼܵܢ. ܡܸܛܠ ܕܗܵܕܲܐ ܗ̣̄ܝ ܡܲܥܒܿܕܼܵܢܘܼܬܼܵܗ̇ ܕܗܵܝ̇ ܪܘܼܚܵܐ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ܕܲܡܨܲܠܝܵܐ ܚܠܵܦ ܩܲܕܿܝܼ̈ܫܹܐ. ܒܗܵܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܠܵܟ ܥܢܵܢܵܐ ܕܲܟܼܪ̈ܘܿܒܹܿܐ ܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܢܹ̈ܐ. ܐܵܦ ܩܵܠܹ̈ܐ ܩܲܛܝܼܢܹ̈ܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܫܵܡܲ݁ܥ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܡܵܐ ܕܡܸܬܼܦܲܫܛܝܼܢ: ܥܲܡܗܘܿܢ ܡܸܬܼܚܲܕܼ ܡܲܕܿܥܵܟ ܒܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ ܕܪܘܼܡܪܵܡܵܐ܀

ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܗܵܕܸܐ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ. ܡܸܫܬܲܬܲܩ ܗܵܘܢܵܐ ܘܡܸܬܼܒܲܠܲܥ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܕܲܚܙܵܟܼܵܐ ܕܬܹܐܘܿܪܝܵܐ ܗܵܝ̇ ܪܵܡܬܼܵܐ ܘܲܡܥܲܒܠܝܬܼܵܐ ܐܲܝܟ pb. 279col1 ܢܘܼܢܵܐ ܒܝܲܡܵܐ. ܒܗܵܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܡܸܬܼܚܲܠܛ ܗܵܘܢܵܐ ܥܲܡ ܗܵܝ̇ ܤܵܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܥܒܼܕܼܵܐ ܚܲܕ. ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܡܸܬܼܦ̱ܪܸܫ ܢܘܼܗܪܸܗ ܕܗܵܘܢܵܐ ܡ̣ܢ ܝܲܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܒܹܗ ܤܵܚܹ̇ܐ. ܒܗܵܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܠܪܸܓܼܫܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܐܝܼܬܼ ܡܲܥܒܿܕܼܵܢܘܼܟܼܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ܀

ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܗܵܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܐܵܬܹ̇ܐ ܒܵܬܼܪܹܗ ܗܵܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ. ܕܠܵܒܼ̇ܫܵܐ ܠܹܗ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܢܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܦܲܤܲܬܼ ܪܸܓܼܠܹܗ ܥܕܲܡܵܐ ܠܡܘܼܚܹܗ. ܕܡܵܐ ܕܚܵܐܲܪ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܗ̤ܘ ܒܹܗ: ܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܡܪܲܟܿܒܼܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܠܗܵܝ̇ ܢܘܼܪܵܐ ܕܲܠܒܼܝܼܫ ܗܢ̇ܘ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܥܠܵܘܗܝ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܡܵܪܝ ܐܹܘܲܓܼܪܝܼܣ: ܟܲܕܼ ܡܦܲܪܸܫ ܝܼܕܲܘܼܥܬܼܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܩܢܹܝܢ ܝܼܕܲܥܬܼܵܐ. ܐܡ̇ܪ ܓܹܝܪ ܗܵܟܲܢܵܐ. ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܗܵܫܵܐ ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܩܲܛܝܼܢܹ̈ܐ ܕܪܘܼܚ ܩܢܹܝܢ: ܒܥܵܠܡܹ̈ܐ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܡܲܡܠܟܼܝܼܢ. ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܹܝܢ ܕܲܒܼܦܲܓܼܪܵܐ ܦܵܠܘܿܚܵܐ ܟܕܝܼܢܝܼܢ܆ ܒܥܵܠܡܹ̈ܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܹܝܢ ܢܲܡܠܟܼܘܼܢ. ܟܲܕܼ ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܩܲܛܝܼܢܹ̈ܐ ܩܵܪܸܐ ܠܦܲܓܼܪܹ̈ܐ ܕܩܲܕܿܝܼ̈ܫܹܐ ܕܐܸܬܼܡܲܛܝܼܘ ܠܗܵܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ. ܘܲܕܼܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܥܲܠ ܗܵܠܹܝܢ: ܡܲܝܬܹܿܝܢ ܠܹܗ ܤܵܗܕܿܘܼܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܟܼܵܐ ܕܝܲܬܿܝܼ ܢܸܫܬܲܪܲܪ ܥܲܠ ܗܵܠܹܝܢ. ܐܡ̇ܪ ܓܹܝܪ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܦܵܠܵܕܲܝܼܣ ܡܸܛܠ ܐܲܒܵܐ ܐܲܪܤܵܢܝܼܣ ܗܵܟܲܢܵܐ. ܟܕܲܕܼ ܦܵܐܹ̇ܡ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܠܘܵܬܹܗ ܗܵܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ. ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܟܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܢܘܼܪܵܐ. ܐܸܬܼ݂ܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܐܲܚܹ̈ܐ ܓܲܒܼܪܵܐ ܝܲܕܿܘܼܥܬܼܵܢܸܐ: ܘܲܚܙ̣ܵܝܗܝ ܠܤܵܒܼܵܐ ܡ̣ܢ ܟܵܘܟܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܟܠܹܗ ܐܲܝܟ ܢܘܼܪܵܐ. ܘܐܲܤܗܸܕܼ ܡܲܟܼܬܿܒܼܵܢܵܐ ܥܲܠ ܐܲܚܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܫܵܘܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܚܙܵܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ. ܡܸܛܠ ܕܚܲܙܵܝܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܲܚ̣ܙܵܝܗܝ ܠܐܲܒܼܵܐ ܐܲܪܤܢܝܼܣ ܒܗܵܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܀ ܝܘ ܀

pb. 279col2 ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ. ܬܘܼܒܼ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܗܵܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ܆ ܗܵܘܹ̇ܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ. ܕܒܼܐܓܲܪܟܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܟܹܬܸܒܼ. ܒܲܚܠܘܿܕܼ ܕܲܥ ܕܡܸܗܘܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ. ܘܐܵܬܹܗ ܗܵܕܲܐ ܗ̣̄ܝ. ܕܠܲܝܬܿ ܬܪܹܝܢ ܘܲܬܼܠܵܬܼܵܐ. ܐܵܦܠܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܦܲܪܫܵܐ ܒܲܚܡܝܼܫܵܝܘܼܬܼܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܚܲܕܼ ܡܸܬܼܦܫܸܛ ܘܲܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܡܸܬܼܩܲܛܲܢ. ܘܬܼܘܼܪܤܵܝܵܐ ܕܲܬܼܪܲܝܗܘܿܢ ܚܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܗܵܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ܀

ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܹܝܢ ܬܪܹܝܢ ܫܘܙܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ. ܐܲܝܟܼ ܡܲܥܒܿܕܼܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܪܸܓܼܫܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܘܲܠܗܵܘ̇ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ܆ ܬܘܼܒܼ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܗܵܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ܆ ܐܵܬܹ̇ܐ ܒܵܬܼܪܹܗ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ. ܐܵܦ ܬܪܝܼܥܘܼܬܼ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܐܝܼܬܼ ܒܹܗ. ܘܠܵܐ ܝ̇ܕܥ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܵܢܲܐ ܗ̣̄ܝ ܥܸܠܬܼܵܗ̇ ܕܗܵܕܸܐ ܚܲܕܼܘܼܟܼܵܐ. ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܝ̇ܕܥ. ܕܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܠܵܐ ܡܦܵܣ ܗܵܪܟܵܐ ܡܲܥܒܿܕܼܵܢܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܪܸܓܼܫܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܘܲܬܼܠܝܼܬܼܵܝܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܡܲܥܒܿܕܼܵܢ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܬܪܹ̈ܝܢ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܢܲܩ̈ܝܼܦܵܐ ܠܲܚܕܼܵܪܹ̈ܐ܀

ܒܵܬܲܪ ܗܵܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܲܬܼܪܝܼܥܘܼܬܼ ܡܲܡܠܠܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ. ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܡܲܥܒܿܕܼܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸܓܼܫܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ. ܥܲܠ ܡܲܥܒܿܕܼܵܢ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ܆ ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܪܟܵܐ ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܲܤܦܲܩܢܲܢ ܐܵܘܕܲܥܢܵܟܼ܀

ܢܹܐܡܲܪ ܕܹܝܢ ܗܵܫܵܐ ܐܘܿ ܚܲܒܿܝܼܒܼܝ. ܥܲܠ ܛܘܼܥܲܝܝ ܕܡܵܪ̈ܘܿܕܸܐ ܗܵܘ̇ ܕܡܸܬܿܕܲܡܝܵܐ ܒܲܫܪܵܪܵܐ. ܩܲܕܼܡܵܝܲܬܼ ܕܹܝܢ ܐܡ̇ܪܢܵܐ ܥܲܠ ܫܘܼ̈ܚܠܵܦܹܐ ܕܤܵܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܕܚܲܡܝܼܡܘܼܬܼܵܐ. ܡܫܲܪܸܐ ܕܹܝܢ ܫܹܐܕܼܵܐ ܕܙܵܬܝܘܼܬܼܵܐ ܕܢܸܥܒܸܿܕܼ ܚܲܡܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܦܵܠܘܿܚܹ̈ܐ ܗܵܟܲܢܵܐ. ܟܲܕܼ ܡܫܲܪܸܐ ܚܲܡܝܼܡܘܼܬܹܗ ܡ̣ܢ ܪܹܫܵܐ. ܘܢܵܚ̇ܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܠܬܲܚܬܿ. ܀ ܝܘ ܀

pb. 280col1 ܟܲܕܼ ܝܘܼܩܪܵܐ ܤܲܓܿܝܼܵܐܐ ܤܵܡܹ̇ܟ ܥܲܠ ܪܹܫܵܐ. ܘܲܫܓܼܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܕܪܹܫܵܐ܆ ܘܝܘܼܩܪܵܐ ܘܛܲܝܒܿܝܼܥܘܼܬܼܵܐ ܕܫܸܢܬܼܵܐ ܤܲܓܿܝܼܐܟܵܐ. ܟܲܕܼ ܥܕܲܟܹܿܝܠ ܙܲܪܥܵܐ ܕܒܼܝܼܫܘܼܬܹܗ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܙܪܲܥ ܠܹܗ ܥܲܕܼ ܫܵܥܬܼܵܐ. ܟܲܕܼ ܡܵܠܹ̇ܟ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܒܿܥܸܐ ܒܗܵܕܸܐ ܤܵܥܘܿܪܘܼܟܼܵܐ ܠܵܐ ܩܸܪܝܵܢܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܡܲܙܡܲܘܿܪܹ̈ܐ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܡܸܫܬܿܡܲܥ ܠܹܗ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܗܵܟܼܘܵܬܼ ܡܲܤܓܸܿܐ ܠܵܗ̇ ܠܚܲܡܝܼܡܘܼܬܹܗ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܥܵܒܹ̇ܕܼ ܢܸܟܼܝܵܢܵܐ ܒܡܘܼܚܵܐ. ܘܐܢܗ̤ܘ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܿܡܲܥ ܠܡܸܠܟܹܿܗ. ܘܲܡܫܲܪܹܐ ܒܡܲܙܡܘܿܪܵܐ ܘܲܒܼܩܸܪܝܵܢܵܐ: ܗܵܝܕܹܿܝܢ ܢܵܚܹ̇ܬܼ ܘܩܵܪܲܚ̣ ܠܵܗ̇ ܠܚܲܡܝܼܡܘܼܬܹܗ. ܚܕܼܵܪ̈ܝ ܠܸܒܵܐ. ܐܵܘ ܒܝܲܨܵܐ ܠܩܘܼܒܼܠܹܗ ܕܠܸܒܵܐ. ܐܵܬ̤ܵܐ ܕܡܲܛ̱ܥܝܵܢܘܼܬܹܗ ܗܵܕܲܐ ܗ̣̄ܝ. ܥܲܡܹܗ ܕܲܡܫܲܪܝܵܐ ܚܲܡܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܝܼܠܹܗ: ܬܵܢܘܿܒܼܘܼܬܼܵܐ ܡܫܲܪܝܵܐ ܒܦܲܓܼܪܵܐ. ܘܲܫܓܼܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܕܚܘܼܫܵܒܸ̈ܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܤܪܝܼܩܵܐ ܡ̣ܢ ܠܓܼܵܘ. ܘܤܘܼܟܿܠܹ̈ܐ ܕܹܨܒܼ̈ܘܿܬܼܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܠܗܹܝܢ ܛܲܥܡܵܐ. ܗܵܪܟܵܐ ܦܸܗܝܵܐ ܕܚܘܼܫܵܒܸ̈ܐ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡܸܫܬܲܠܲܛ ܥܲܠ ܗܵܘܢܵܐ. ܐܵܦ ܤܵܘܩܵܐ ܕܛܵܥܝܼܘܼܬܹܗ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܗܵܪܟܵܐ ܒܗܵܢܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ. ܒܪܲܡ ܕܹܝܢ ܐܵܬ̤ܵܐ ܕܤܵܘܩܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܗܵܕܹܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇. ܕܲܟܼܡܵܐ ܕܥܵܛܲ݁ܪ ܡܥܝܼܤܘܼܬܼܵܐ ܕܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ ܡܲܡܠܟܼܵܐ ܒܢܲܦܫܵܐ. ܐܵܦ ܤܵܘܩܹܗ: ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܥܵܒܸ̇ܕ ܠܹܗ. ܒܗܵܝ̇ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܡܘܼܬܼܵܐ. ܠܤܵܘܩܵܐ ܕܹܝܢ ܕܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܒܲܐܪܥܵܐ: ܕܲܠܗܵܢܵܐ ܪܸܓܼܝܼܫܵܐ ܡܚܲܝܲܢ. ܗܵܘ̇ܟܵܐ ܫܲܗܪܵܐ ܘܡܲܦܘܼܠܬܼܵܐ ܕܲܩܕܼܵܡ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܡܸܬܼܒܲܥܝܵܐ ܠܦܵܠܘܿܚܹ̈ܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܥܵܒܲ݁ܪ ܢܸܤܝܘܿܢܵܐ ܗܵܢܵܐ܀

ܬܘܼܒܼ ܕܹܝܢ ܡܫܲܢܸܐ ܒܥܸܠܕܿܒܼܵܒܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܹ̈ܐ. ܘܲܡܫܲܪܸܐ pb. 280col2 ܘܲܡܫܲܪܸܐ ܘܩܵܕܲܚ ܠܵܗ̇ ܠܚܲܡܝܼܡܘܼܬܹܗ. ܘܥܲܡܵܗ̇ ܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ ܕܙܵܢܝܼܘܼܬܼܵܐ. ܗܵܕܸܐ ܕܹܝܢ ܤܵܠ̇ܩܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܟܼܘܼ̈ܠܝܵܬܼܵܐ. ܤܲܡܹܗ ܕܹܝܢ ܕܗܵܢܵܐ ܢܸܤܝܘܿܢܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܆ ܨܵܘܡܵܐ ܘܫܲܗܪܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܘܲܓܼܠܝܼܙܘܼܟܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܸܩܝܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܐܵܦ ܗܠܲܟܼܬܼܵܐ ܐܲܡܝܼܢܬܼܵܐ ܥܲܡ ܡܲܙܡܘܿܪܵܐ ܘܩܸܪܝܵܢܵܐ. ܘܗܵܝ̇ ܕܠܵܐ ܢܸܕܼܡܲܟ ܐ̄ܢܵܫ ܟܲܕܼ ܡܲܓܸܿܣ. ܐܸܠܵܐ ܟܲܕܼ ܝܲܬܿܝܼܒܼ ܐܵܘ ܟܲܕܼ ܩܵܐܹ̇ܡ ܥܲܠ ܪܸ̈ܓܼܠܵܘܗܝ܆ ܟܡܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܗܵܢܵܐ ܢܸܤܝܘܿܢܵܐ܀

ܬܘܼܒܼ ܕܹܝܢ ܥܲܠ ܫܘܼ̈ܚܠܵܦܹܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܹܐ ܕܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܹܐܕܹ̈̄ܐ ܡܸܬܼܚܵܘ̈ܝܵܢ ܫܡܲܥ. ܟܠ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܬܹܐܘܿܝܼܵܐ ܕܡܘܼܟܼܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܕܲܡܪܲܟܿܒܼܵܐ܆ ܕܲܥ ܘܲܚܙܝܼ ܕܗܵܢܵܐ ܦܲܚܵܐ ܗ̣ܘ ܕܲܢܟܼܝܼܬܼܵܐ: ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܕܲܢܨܘܼܕܵܟ ܒܹܗ ܠܐܲܒܼܕܵܢܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܘܿ ܦܵܠܘܿܚܵܐ ܟܲܫܝܼܪܵܐ: ܐܹܨܕ ܚܝܵܪܵܟ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܒܲܪܵܝܬܼܵܐ܆ ܘܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܓܼܵܘ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܟܲܕܼ ܡܲܠܝܵܐ ܚܸܫܟܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܒܲܪ ܫܵܥܬܹܗ ܕܢܵܦܠܵܐ ܚܙܵܬܹܗ ܕܝܲܕܿܘܼܥܬܼܵܢܵܐ ܥܲܠ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܡܸܬܿܬܿܨܝܼܪܵܐ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ: ܡܸܬܼܦܲܪܤܸܐ ܙܹܐܦܵܐ ܕܛܵܥܝܼܘܼܬܹܗ: ܘܐܸܢ ܕܝܼܢ ܒܲܕܼ ܡܘܼܬܼ ܐܸܤܦܹܝܵܪܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܩܕܼܵܡܲܝܟ: ܐܵܦ ܗܵܕܹܐ ܦܲܢܛܵܤܝܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܡ̣ܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ. ܐܵܘ ܕܡܘܼܬܼ ܟܘܼܪܤܝܵܐ ܐܵܘ ܕܡܲܪܟܲܒܼܬܼܵܐ. ܐܵܘ ܕܪܵܟܼܫܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ܆ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܐܘܿ ܐܚܝ܆ ܛܵܥܝܼܘܼܬܼܵܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ ܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ. ܘܕܲܒܼܦܵܤܝܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܟܠܡܸܕܲܡ ܕܲܠܒܲܪ ܡܸܢܵܟ ܡܸܬܼܚܙܸܐ܆ ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܲܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܛܵܥܝܘܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ. ܚܸܙܘܵܐ ܗܵܟܹܝܠ ܕܬܹܐܘܿܪܝܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ. ܘܠܲܝܬܿ ܒܹܗ ܕܡܘܼܟܼܵܐ ܕܪܘܼܟܵܒܼܵܐ. ܠܵܐ ܐܸܢ ܠܓܼܵܘ ܡܸܬܼܚܙܸܐ ܘܠܵܐ ܐܸܢ ܠܒܲܪ. pb. 281col1 ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܕܹܝܢ ܠܓܼܵܘ ܠܲܝܬܿ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܢܸܥܠܘܼܢ ܘܲܢܚܵܘܘܿܢ ܕܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܛܵܥܝܘܼܬܼܗܘܿܢ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܚܵܙܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܲܙܒܲܢ ܠܓܼܵܘ ܡܸܢܵܟ: ܒܲܕܡܘܼܬܼ ܐܸܤܦܹܝܵܪܐ ܐܘܿ ܟܵܘܟܿܒܼܵܐ ܠܵܐ ܬܸܬܿܙܝܼܥ. ܡܸܛܠ ܕܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ ܐܵܦ ܢܲܦܫܵܐ ܒܗܵܠܹܝܢ ܫܘܼ̈ܚܠܵܦܹܐ. ܐܸܠܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܡ̣ܢ ܠܒܲܪ ܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ ܐܸܙܕܲܗܲܪ܀

ܘܲܚܙܝܼ ܐܵܚܝ ܐܸܙܕܲܗܲܪ ܬܘܼܒܼ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܕܲܡܚܵܘܹ̇ܝܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ: ܕܲܡܡܲܙܓܼܵܐ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܘܲܒܼܚܸܫܘܿܟܼܵܐ. ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܡܲܥܒܿܕܼܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܫܹܐܕܼܵܐ ܕܪܘܼܓܼܙܵܐ. ܘܐܝܼܬܼ ܐ̄ܚܪܹܟܼܵܐ ܕܥܲܙܝܼܙܵܐ ܨܵܡܘܿܚܘܼܬܼܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܗ̇: ܘܗܵܕܸܐ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܫܹܐܕܼܵܐ ܕܙܵܢܝܘܼܬܼܵܐ܀

ܐܝܼܬܼ ܓܹܝܪ ܕܡܘܼܟܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܟܼܵܐ ܢܘܼܪܵܢܝܬܼܵܐ. ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܕܫܹܐܕܼܵܐ ܕܪܵܡܘܼܬܼܵܐ. ܗܵܠܹܝܢ ܕܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܦܵܪܹܫ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܗܹܝܢ ܐܘܿ ܐܵܚܝ܆ ܡ̣ܢ ܝܲܕܼܥܵܐ ܕܐܡ̇ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ. ܟܠ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܹܝܢ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܚܘܼܫܵܒܼܵܟ ܫܲܝܢܵܐ ܘܲܒܼܗܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܡܲܡܠܸܟ ܥܠܵܘܗܝ܆ ܕܲܥ ܕܗܵܕܸܐ ܡܲܥܒܿܕܼܵܢܘܼܟܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܠܲܝܬܿ ܒܵܗ̇ ܙܸܐܦܵܐ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܡܵܐ ܕܝܵܙܸ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܟܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܫܲܪܝܲܬ̤ ܩܵܦ̇ܤܵܐ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܕܬܲܦܫܵܟ: ܘܡܸܬܼܡܠܸܐ ܠܸܒܵܟ ܫܚܵܩܵܐ ܘܲܡܥܼܤܘܼܬܼ ܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ ܥܲܡ ܦܸܗܝܵܐ܆ ܗܘ̤ܵܝܬܿ ܝ̇ܕܥ ܕܗܵܕܸܐ ܡ̣ܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇. ܥܲܡ ܫܪܟܵܐ ܕܕܼܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܝܵܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܹܐܕܸ̈ܐ ܡܸܬܼܚܵܘ̈ܝܵܢ: ܗܵܠܹܝܢ ܕܡܸܬܿܕܲܡ̈ܝܵܢ ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܗܘ̈ܝܵܢ ܠܘܵܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܨܠܘܿܬܼܵܐ܀

ܗܵܠܹܝܢ ܚܲܒܿܝܼܒܼܝܼ ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܐܸܬܿܬܲܒܼܥܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܚܘܼܒܵܟ ܪܸܫܡܹ̇ܬܼ ܠܵܟ pb. 281col2 ܠܵܟ ܒܦܵܤܝܼ̈ܩܵܬܼܵܐ. ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܹܝܢ ܐܘܿ ܦܵܠܘܿܚܵܐ ܙܪܝܼܙܵܐ: ܩܪܝܼ ܘܐܸܤܬܲܟܲܠ ܡܸܕܸܿܡ ܕܲܪܫܝܼܡ ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܘܨܲܠܵܐ ܥܠܲܝ. ܘܕܲܥ ܐܘܿ ܡܵܪܝ ܕܐܸܢ ܕܲܝܲܡܝܼܢܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܢܵܘܤܸܦ ܬܲܟܼܫܲܦܬܼܵܐ. ܘܐܲܪܥܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܡܲܚܫܲܒܼܬܲܢ. ܘܐܸܢ ܕܤܸܡܵܠܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܢܸܓܼܥܸܐ ܒܲܚܢܲܓܼܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܗܵܘ̇ ܕܡܸܫܟܲܚ ܕܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܡܝܼ̈ܬܼܵܐ ܠܲܡܟܩܵܡܘܼ܀ ܛܘܼܒܼܵܘܗܝ ܠܗܵܘ̇ ܕܲܠܒܸܫ ܠܗܵܘ̇ ܕܒܹܗ. ܛܘܼܒܼܵܘܗܝ ܕܹܝܢ ܐܵܦ ܠܡ̇ܢ ܕܐܸܫܬܿܘܝܼ ܠܡܸܬܼܒܲܤܵܡܘܼ: ܒܗܵܘ̇ ܡܸܕܸܿܡ ܕܲܠܓܼܵܘ ܡܸܢܹܗ. ܐܸܢ ܝܵܕܼܥܝܼܢܲܢ ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܝܵܕܼܥܝܼܢܲܢ ܠܵܐ ܝܵܕܲܘܿܥܹ̈ܐ ܢܫܲܡܲܗ ܢܲܦܫܲܢ. ܘܐܸܢ ܚܲܛܵܝܼܝܼܢܲܢ ܘܐܸܢ ܙܲܕܿܝܼܩܝܼܢܲܢ ܒܪ̈ܚܡܵܘܗܝ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܢܸܬܼܓܵܘܲܣ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/501
Source:
Alphonse Mingana (ed.), Woodbrooke Studies VII: Early Christian Mystics (Cambridge: Heffer and Sons, 1934).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: November 7, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Joseph Hazzaya, “On Prayer - ܥܲܠ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܼܬܵܐ ” based upon Alphonse Mingana (ed.), Woodbrooke Studies VII: Early Christian Mystics (Cambridge: Heffer and Sons, 1934), Digital Syriac Corpus, last modified November 7, 2018, https://syriaccorpus.org/501.
Bibliography:
On Prayer - ܥܲܠ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܼܬܵܐ .” In Woodbrooke Studies VII: Early Christian Mystics, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/501.

Show Citation Styles