Digital Syriac Corpus

Cause of all Causes: Introduction

   https://syriaccorpus.org/505
page break :
pb. 2

ܥܠ ܚܝܪܐ ܘܬܘܼܟܠܢܐ ܘܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܚܕ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܠܐ ܫܘܼܪܝܐ ܘܠܐ ܫܘܼܠܡܐ܆ ܫܘܼܠܝܐ ܠܟܬܒܐ ܗܢ ܕܥܠܼܬܐ ܕܟܿܠ ܥ̈ܠܠܢ ܘܒܪܘܝܐ ܕܟܿܠ ܒܪ̈ܝܢ ܘܥܿܒܘܕܐ ܕܟܿܠܗܝܢ ܡܼܬܚܙܝܢܝ̈ܬܐ ܘܠܐ ܡܼܬܚܙܝܢܝ̈ܬܐ. ܟܬܒܐ ܓܘܢܝܐ ܠܟܿܠ ܥܡ̈ܡܝܢ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܿܐ. ܕܒܗ ܡܠܦ ܥܠ ܝܼܕܥܐ ܕܫܪܪܐ ܕܐܝܟܢ ܡܬܝܕܥ ܩܕܡ ܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܐܝܼܬ ܒܗ ܩܦ̈ܠܐܐ ܥܣܪ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܢܝܼ̈ܫܐ ܕܟܬܒܐ ܗܿܢܐ. ܗܿܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐ̄ ܩܕܡܐܝܬ ܕܡܐ ܘܿܠܐ ܠܒܪܢܫܐ ܠܡܼܕܥ ܘܠܡܼܿܠܦ ܒܕܦܐ ܙܙ̄ ܒ̄ ܘܕܐܝܟܢ ܡܬܝܕܥ ܫܪܪܐ ܚܬܝܬܐ ܚ̄ ܓ̄ ܘܕܡܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܫܪܪܐ ܘܡܢܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܕܓܠܘܼܬܐ ܒܕܦܐ ܝ̄ ܕ̄ ܘܕܐܝܟܢ ܡܬܝܕܥ ܕܐܝܼܬ ܐܠܗܐ ܝܐ̄ ܗ̄ ܘܕܐܢ ܚܕ ܐܝܬܘ̄ ܐܘ ܣܓܝ̈ܐ ܝܘ̄ ܘ̄ ܘܕܟܐ ܩܢܘܼ̈ܡܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܟܡܐ ܕܝ̈ܠܝܬܐ ܐܝܼܬ ܒܗ ܒܕܦܐ ܟܟ̄ ܙ̄ ܘܕܐܢ ܐܝܬ ܠܗ ܫܡܐ ܚܝܬܝܼܬܐ ܐܘܿ ܠܐ ܟܓ̄ ܚ̄ ܘܐܢ ܗܼܘ ܐܝܼܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܕܟܿܠ ܥ̈ܠܠܢ ܘܒܪܘܼܝܐ ܕܟܿܠ ܒܪ̈ܝܢ ܟܙ̄ܙ ܛ̄ ܘܐܢ ܗܼܘ ܝ݀ܨܦ ܘܡܕܒܪ ܘܒܛܝܼܠ ܠܗ ܥܠ ܟܿ ܐܘܿ ܠܐ ܟܚ̄ ܝ̄ ܘܐܢ ܡܬܕܪܟ ܐܠܗܐ ܐܘܿ ܠܐ ܡܬܕܪܢܐ ܗܿܘ ܒܕܦܐ ܠܒ̄ ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܐܝܼܬ ܒܗ ܩܦ̈ܠܐܐ ܚ̄ ܐ̄ ܘܕܡܛܠܡܢܐ ܒܪ ܒܪ̈ܝܬܐ ܘܐܬܩܢ ܥ̈ܠܡܐ ܠܘ̄ ܒ̄ ܘܡܢܘܼ ܨܒܝܿܢܗ ܒܒܪܝܬܐ ܠܙ̄ܙ ܓ̄ ܘܕܢ ܐܝܼܬ ܥܿܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܡܡܠܠ ܒܗ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܒܪܢܫܐ ܗܢܐ ܕܡܬܚܙܐ ܘܩܿܐܡ ܠܛ̄ ܕ̄ ܘܕܐܢ ܐܝܬ ܥܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܟܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܡܘܢ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܗܘܼܠܢܝܐ ܘܡܬܚܙܝܢܐܐܝܟ ܗܿܢܐ. ܐܘܿ ܪܘܼܚܢܝܐ ܘܩܛܝܼܢܐ ܘܠܐ ܡܬܞܚܙܝܢܐ ܒܕܦܐ ܡ̄ ܗ̄ ܘܕܐܝܟܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܛܟܼܣܗ ܘܬܫܡܼܫܬܗ ܕܥܠܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܐܝܼܬ ܗܿܫܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܗܿܢܐ ܒܕܦܐ ܡܒ̄ ܘ̄ ܘܕܐܢ ܐܝܬ ܫܘܼܠܡܐ ܠܥܠܡܐܗܿܢܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܒܕܦܐ ܡܓ̄ ܙ̄ ܘܐܕܢ ܩܿܐܡ ܥܿܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܗܿܢܐ ܒܕܦܐ ܡܕ̄ ܚ̄ ܘܐܕܢ ܩܿܐܡ ܘܥܬܝܼܕ ܕܢܗܼܘܐ ܥܠܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܢܐ ܗܿܘ ܛܟܼܣܗ ܘܢܝܼܫܗ ܘܬܫܡܫܬܗ ܒܕܦܐ ܡܘ̄ ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܩܿܦܠܐ ܛ̄ ܐ̄ ܕܡܛܠܡܢܐ ܐܬܒܪܝ ܒܪܢܫܐ ܢܐ̄ ܒ̄ ܘܡܢܐ ܟܝܿܢܗ ܕܒܪܢܫܐ ܢܕ̄ ܓ̄ ܘܐܝܟܢ ܙ݀ܕܩ ܠܗ ܕܢܬܚܫܒ܆ ܘܡܘܢ ܘܿܠܐ ܠܗ ܕܢܥܼܒܕ. ܘܐܝܟܢ ܢܬܕܒܪ ܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܒܕܦܐ ܢܙܙ̄ ܕ̄ ܘܡܢܐ ܥܬܝܕ ܕܢܗܼܘܐ ܡܼܢ ܒܪܢܫܐ. ܘܡܢܘܼ ܣܘܼܟܝܗ ܘܕܐܝܟܢ ܣܒܪܐ ܢܗܐܘ ܠܗ ܒܕܦܐ ܣܐ̄ ܗ̄ ܘܕܐܝܟܢ ܡܨܝܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܕܥ ܠܐܠܗܐ ܒܕܦܐ ܣܕ̄ ܘ̄ ܘܕܐܢ ܡܨܝܐ ܠܗ ܕܢܕܝܼܘܗܝ ܚܬܝܼܬܐܝܬ ܐܟܡܐ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܐܘܿ ܠܐ ܒܕ̄ ܣܗ̄ ܙ̄ ܘܕܐܢ ܚܕܐ ܗ̱ܿܝ ܝܕܝܥܬܬܐ ܕܐܝܬ ܠܒܪܢܫܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܐܡܝܼܢܐܝܬ. ܐܘܿ ܥܡ ܬܪܒܝܼܬܐ ܕܝܕܥܬܗ ܠܦܘܬ ܕܘܼܒܪܗ. ܐܦ ܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ ܝ݀ܪܒܐ ܘܙܥ݀ܪܐ

pb. 3

ܒܗ ܣܘ̄ ܚ̄ ܘܡܢܐ ܗܿܝ ܥܠܼܬܐ ܕܟܕ ܚܕ ܗܼܘ ܐܠܗܐ ܘܚܕ ܗܼܘ ܟܝܿܢܗ ܘܐܘܼܣܝܐ ܕܝܼܠܗ܆ ܡܫܚܠ̈ܢ ܝܕ̈ܥܬܐ ܕܥܠܘ̄ ܒܟܿܠ ܥܡܼ̈ܡܝܢ. ܘܒܟܿܠ ܩܘ̈ܡܝܢ ܘܒܟܿܠ ܡܘܼܫ̈ܚܢ ܒܟܿܠ ܒܪܐܢܫ. ܘܐܦ ܒܗ ܒܚܕ ܒܪܐܢܫܐ ܡܫܬܚܠܦܐ ܒܟܿܠܗܝܢ ܡܘܼܫܚ̈ܬܗ ܒܕܦܐ ܣܘ̄ ܛ̄ ܘܕܐܢ ܗܼܝ ܡܫܬܚܠܦܐ ܗ̄ ܝܕܥܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܟܿܠ ܕܐܡܝܼܪܝܢ܆ ܐܘ ܠܘܬܗܘܢ ܘܡܼܢܗܘܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܫܘܼܚܠܦܐ ܘܗܼܝ ܣܟ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܐ ܒܕ̄ ܣܚ̄ ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܐܝܼܬ ܒܗ ܩܦ̈ܠܐܐܐ ܗ ܐ̄ ܕܐܢ ܫܪܝܪ ܘܡܘܬܪ ܟܬܒܐ ܘܣܼܦܪܐ ܕܐܬܟܬܒ ܒܥܠܡܐ ܒܕ̄ ܣܚ̄ ܒ̄ ܘܡܢܘܼ ܐܫܟܼܚܗ ܠܣܼܦܪܐ ܘܢܒܼܕܗ ܘܡܘܢ ܐܠܨܐ ܗܼܘܬ݀ ܢܠܘܗܝ ܒܕ̄ ܣܛ̄ ܓ̄ ܘܕܐܢ ܫܪܝܪ ܟܬܒܐ ܕܒܪܝܼܬܐ ܐܘܟܝܬ ܕܐܘܪܝܬܐ ܕܥܠ ܗܘܝܘܗ ܕܥܠܡܐ ܐܘܿ ܠܐ ܒܕܦܐ ܥ̄ ܕ̄ ܘܕܐܡܬܝ ܐܬܒܪܝ ܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܘܡܼܢ ܐܡܬܝ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܼܢ ܐܝܟܐ. ܘܡܼܢ ܡܘܢ ܐܬܩܝܡ. ܘܐܝܟܢ ܐܬܚܝܕܘ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܣܩܘܼܒ̈ܠܝܐ ܘܐܬܩܝܡ ܡܢܗܘܢ ܟܿܠ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܒܕܦܐ ܢܒ̄ ܗ̄ ܕܐܝܟܢ ܐܬܚܝܕܘ ܟܝ̈ܢܐ ܣܩܘܒ̈ܠܐ ܘܐܬܩܢ ܡܼܢܗܘܢ ܟܠܡܕܡ ܕܡܼܬܚܙܐ ܒܕ̄ ܒ̄ ܡܐܡܪܐ ܕܗ̄ ܕܐܝܬ ܒܗ ܩܦ̈ܠܐܐ ܙ̄ ܐ̄ ܘܕܐܝܟܢ ܐܬܒܪܝ ܢܘܼܗܪܐ. ܘܡܼܢ ܡܘܿܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܒܕܦܐ ܦܓ̄ ܒ̄ ܘܐܕܝܢ ܐܬܡܬܚܘ ܫܡ̈ܝܐ. ܘܡܘܿܢ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܡܢܘܼ ܪܩܝܼܥܐ ܕܠܥܼܠ ܡܢܢ ܒܕܦܐ ܦܘ̄ ܓ̄ ܘܐܝܟܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܘܙܠ̈ܬܐ. ܘܟܡܐ ܐܢܝ̈ܝܢ. ܘܐܟܢ ܐܣܝܪ̈ܢ ܒܚ̈ܕܕܐ ܒܕ̄ ܦܙܙ̄ ܗ̄ ܘܕܟܡܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܪ̈ܩܝܥܐ ܐܘܟܝܬ ܡܕܝܪ̈ܐ ܕܡܘܠܬܐ ܒܕܦܐ ܦܚ̄ ܘ̄ ܘܕܢܡܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܫܡܼܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܫܪ̄ ܕܟܘܟ̈ܒܐ. ܡܼܢ ܡܢܐ ܗܘܼܘ. ܘܡܢܐ ܗܿܘ ܟܝܿܢܗܘܢ. ܘܐܝܟܢ ܐܝܬܝܘܗܝ ܛܘܟܟܣܪܗܘܢ. ܘܡܢܐ ܗܿܝ ܚܫܚܬܗܘܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܐܢ̈ܝܢ ܕܘܟܝ̈ܬܗܘܢ. ܘܡܢܐ ܗܿܝ ܡܥܒܕܢܘܼܬܗܘܢ ܘܟܿܗ ܢܡܘܣܗܘܢ ܨܚ̄ ܙ̄ ܘܕܡܼܢ ܡܢܐ ܗ̈ܘܝܐ ܩܠܦܣܝܣ ܐܘܟܝܬ ܚܫܼܟܐ ܕܫܡܼܫܐ ܘܣܗܪܐ ܒܕ̄ ܩܐ̄ ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܩܦ̈ܠܐܐ ܙܙ̄ ܐ̄ ܕܡܘܢ ܐܝܼܬ ܠܬܚܬ ܡܼܢ ܡܘܙܠܬܐ ܟܠܗܿ. ܘܕܘܟܬܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܐܝܟܢ ܐܝܬܘ̄ ܐܬܝܼܪ ܢܘܪܢܐ ܘܡܛܠ ܡܘܢ ܒܕ̄ ܩܒ̄ ܒ̄ ܘܡܢܐ ܐܝܬ ܠܬܚܬ ܡܢ ܐܬܝܪ. ܘܐܝܟܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܐܪ ܗܿܢܐ. ܘܡܢܐ ܐܢܘܢ ܙܝ̈ܩܐ ܐܘܟܝܬ ܟܫ̈ܛܐ ܕܡܬܼܚܙܝܢ ܒܠܝ̈ܠܘܬܐ ܒܐܐܪ ܒܕܦܐ ܩܓ̄ ܓ̄ ܘܐܝܟܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܛܟܣܐ ܕܥܢ̈ܢܐ. ܘܡܼܢ ܡܘܿܢ ܣܓܝ̈ܢ ܘܡܼܬܠ̈ܒܕܢ ܘܐܝܟܢ ܡܬܦܿܠ̈ܗܕܢ ܒܕܦܐ ܩܘ̄ ܕ̄ ܘܡܼܢ ܐܝܟܐܢ ܐܢܢ ܒܪ̈ܩܐ ܘܩ̈ܠܐ ܕܪ̈ܥܡܐ ܒܕܦܐ ܩܘ̄ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܝܟܘ ܡܛܪܐ ܘܪ̈ܣܝܣܐ. ܘܡܛܠ ܡܢܐ. ܘܡܼܢ ܐܝܿܕܐ ܥܠܼܬܐ ܗܿܘܐ ܬܠܓܐ ܘܒܪܕܐ ܘܓܠܝܼܕܐ ܒܕܦܐ ܩܚ̄ ܘ̄ ܘܡܼܢ ܡܘܿܢ ܗܿܘܝܢ ܫܘܚ̈ܠܦܐ ܕܙܒ̈ܢܐ ܕܬܐܕܐ ܘܕܩܝܛܐ ܘܪܒܝܼܥܐ ܐܘܟܝܼܬ ܬܫܪ̈ܝܬܐ ܘܕܣܬܘܐ ܒܕ̄ ܩܛ̄ ܙ̄ ܘܕܡܛܠܡܢܐ ܡܫܼܘܚܪܐܝܬ ܘܡܛܟܣܐܝܼܬ ܐܬ݀ܝܢ ܫܘܚܠ̈ܦܐ ܕܙܒܢܐ ܘܠܐ ܡܢ ܫܠܝ ܗܿܘܝܢ ܒܕܦܐ ܩܝܒ̄

pb. 4

ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥܐ ܕܐܝܼܬ ܒܗ ܩ̈ܦ̄ ܗ̄ ܐ̄ ܡܛܠܡܢܐ ܓܢ̈ܣܐ ܕܢܘܦܐ ܘܕܦܪ̈ܚܬܐ ܘܡܼܢ ܐܝܟܐ ܘܡܢܐ ܗܼܢܝܢܐ ܡܢܗܝܢ. ܘܡܢܘܼ ܣܘܟܠܗܝܢ. ܘܥܠ ܓܢܼܣܐ ܕܢܘܼ̈ܢܐ ܘܟܿܠܗ ܪ̈ܫܚܐ ܕܒܡܝ̈ܐ ܒܕܦܐ ܩܝܕ̄ ܒ̄ ܘܡܘܼ ܟܝܼܢܐ ܕܐܪܥܐ ܘܫܘܚ̈ܠܦܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܒܗܿ ܒܐܪܥܐ܆ ܒܥܦܪܐ ܡܿܢ ܘܒܟ̈ܐܦܐ ܘܡܥܒܕܢ̈ܘܬܗܘܢ. ܘܡܼܢ ܐܬܩܝܡܘ ܓܘܫ̈ܡܐ ܟ݀ܠܗܘܢ ܕܡܼܢ ܐܪܥܐ ܕܐܝܟ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܪܐ ܘܦܪܙܠܐ ܘܢܚܿܫܐ ܘܣܛܪ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܡ̈ܛܐܠܐܣ. ܐܘܟܝܼܬ ܢܦ̈ܩܐ ܕܡܼܢ ܐܪܥܐ ܒܕܦܐ ܩܝܙܙ̄ ܓ̄ ܘܡܢ ܡܢܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܡܝ̈ܐ ܚܡ̈ܝܼܡܐ ܕܐܝܬ ܒܕܘܼܟܝ̈ܬܐ. ܘܡܛܠܡܢܐ ܥܡ ܡܝ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܢܦܨܢܐ. ܘܫܪ̈ܟܐ ܕܫܘܚ̈ܠܦܐ ܣ̄ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܒܡܝ̈ܐ. ܟܕ ܬܪ̈ܝܢ ܠܚܘܼܕ ܐܢܘܢ ܕܡܝ̈ܐ. ܚܕ ܡܠܝܼܚܐ ܕܝܡ̈ܡܐ ܘܐܚܪܢܐ ܕܚܠ̈ܝܐ ܕܚܫܚܬܐ ܒܕܦܐ ܕ̄ ܘܡܢܐ ܐܝ̈ܠܢܐ ܘܥܣ̈ܒܐ ܘܓܢ̈ܣܐ ܕܙܪ̈ܥܘܼܢܐ. ܘܡܛܠܡܢܐ ܘܐܝܟܢܐ ܗ̄ ܘܡܼܢ ܐܝܟܐ ܚܝܘܼܬܐ ܘܒܥܝܼܪܐ ܘܡܛܠ ܡܢܐ. ܡܐܡܪܐ ܕܚ̄ ܕܐܝܼܬ ܒܗ ܩܦ̈ܠܐܐ ܗ̄ ܐ̄ ܕܐܝܟܢܐ ܙ݀ܕܩ ܕܡܬܚܫܒ ܥܠ ܟܿܠܗܝܢ ܗܿܠܝܢ ܕܐܡܝܪ̈ܢ. ܘܕܐܢ ܚܕܐ ܗܿܝ ܝܕܥܬܐ ܕܥܠ ܗܘ̈ܝܐ ܗܿܠܝܢ. ܘܚܕ ܗܼܘ ܣܘܼܟܠܐ ܘܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܘܐܢ ܥܡ ܕܘܼܒܪ̈ܐ ܘܝܼܕܥܬܐ ܕܩܿܢܐ ܒܪܐܢܫ ܘܡܫܬܘܫܛ ܐܦ ܝܕܥܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܡܫܬܘܫܛܐ ܒܗ. ܘܡܬܩܛܢܐ ܐܦ ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܟܿܠܗܢܘܿܢ ܗܘ̈ܝܐ ܠܘܬܗ. ܘܕܡܢܐ ܝ݀ܬܪ ܒܪܐܢܫܐ ܡܼܢ ܝܕܥܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܒ̄ ܘܕܡܢܘܼ ܕܘܼܒܪܐ ܘܗܪܟܐ ܕܡܥܼܠܐ ܠܗܘܢܗ ܕܒܪܐܢܫܐ ܘܡܣܼܩ ܠܗ. ܒܕܪ̈ܓܐ ܘܡܘܼܫܚ̈ܬܐ ܘܝܕܥ̈ܬܐ ܕܗܿܠܝܢ [ܟ݀ܠܗܝܢ] ܚܬܝܼܬܐܝܬ ܓ̄ ܘܕܒܟܡܐ ܡܘܼܫܚ̈ܬܐ ܣܿܠܩ ܘܡܼܬܥܠܐ ܒܪܐܢܫܐ ܒܕܘܒܪܗ ܕ̄ ܘܕܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܣܿܠܩ ܘܡܼܬܡܛܐ ܒܒܝܕܥܬܗ ܒܪܐܢܫܐ ܗ̄ ܘܐܢ ܐܝܼܬ ܣܿܟܐ ܠܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܐܘܿ ܬܚܘܼܡܐ. ܐܘܿ ܕܠܐ ܣܟ ܐܝܼܬܝܗܿ ܘܠܥܿܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܛ̄ ܕܐܝܼܬ ܒܗ ܩܦ̈ܠܐܐ ܙܙ̄ ܐ̄ ܘܡܢܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܫܡ̈ܝܐ. ܘܒܘܣܡܐ ܘܛܘܼܒ̈ܐ ܕܡܠܝܼܟܝܢ ܠܥܿܒ̈ܕܝ ܛܒ̈ܬܐ. ܘܟܡܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܼܝܕܥܘܢ ܒ̄ ܘܡܢܐ ܗܝܿܝ ܓܗܢܐ ܘܫܘܼܢܩܐ ܕܥܿܒ̈ܕܝ ܒܝܼ̈ܫܬܐ ܓ̄ ܘܕܐܢ ܚܕ ܗܼܘ ܛܟܣܐ ܘܡܫܘܼܚܬܐ ܕܒܘܼܣ̈ܡܐ ܘܫܘܼܢ̈ܩܐ. ܐܘܿ ܐܝܪܬ ܒܗܘܿܢ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕ̄ ܘܐܕܢ ܗܢܘܢ ܫܘܚܠ̈ܦܐ ܕܒܘܼܣ̈ܡܐ ܘܕܫܘܼܢ̈ܩܐ ܒܚܕ ܛܟܼܣܐ ܐܢܘܢ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܐܘܿ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܗ̄ ܘܕܐܢ ܐܝܼܬ ܫܘܼܠܡܐ ܠܕܝܻܼܢ ܕܚܛܝ̈ܐ ܐܫܟ ܕܐܢ̈ܫܝܢ ܐܣܒܪܘ ܘ̄ ܘܐܢ ܐܝܼܬ ܫܘܼܠܡܐ ܠܕܝܼܢܐ ܐܟܡܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܚܘܝܼܘ ܙ̄ ܘܐܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܫܪܝܼܪܝܢ. ܘܐܝܟܢ ܫܪܝܪܝܢ. ܟܕ ܣܩܘܒ̈ܠܐ ܐܢܘܢ ܕܚܕ̈ܕܐ܀

ܬܘ̄ܒ ܕܝܢ ܡܫܪܐ ܕܢܚܘܐ ܕܐܝܟܢܐ ܬܝܒܠܘ ܕܪ̈ܐ ܘܫܪ̈ܒܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܕܠܡܐ ܡܫܚܠܦܝܢ ܠܢܫܝܗܘܢ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ܀ ܘܠܡܢܐ ܡܫܚܠܦܝܢ ܦܪܨܘܼܦܝܗܘܢ ܘܩ̈ܠܝܗܘܢ ܘܕܡܘ̈ܬܗܘܢ ܡܬܚܙ̈ܝܢܝܢܬܐ ܟܕ ܚܕ ܗܼܘ ܛܟܼܣܐ ܕܟ̄ܝ ܕܟܝܿܢܗܘܢ܀ ܘܕܐܢ ܨܒܝ̈ܢܝܗܘܢ ܘܬܪ̈ܥܝܬܗܘܢ ܗܿܟܢ ܡܫܚܠܝܢ ܐܝܟ ܕܡܘ̈ܬܗܘܢ ܘܕܡܛܠ ܡܢܐ

pb. 5

ܫܘܚ̈ܠܦܐ ܗܿܠܝܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܓܠ̈ܝܬܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܒܟܣ̈ܝܬܗܘܢ ܘܕܐܟܝܢܐ ܩܡܼܘ ܡ̈ܠܟܐ ܒܥܿܠܡܐ. ܘܐܡܬܝ ܘܡܛܠܡܢܐ܀ ܘܕܡܛܠ ܡܘܢ ܐܬܛܟܣܘ ܒܥܠܡܐ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܡܕܝ̈ܢܬܐ. ܘܕ݀ܝܢ̈ܐ ܘܣܿܝܡ̈ܝ ܢܿܡܘܣ̈ܐ܀ ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܬܒܢܝ̈ܝܢ. ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܘܟܪ̈ܟܐ ܘܣܢܘ̈ܬܐ ܡܪ̈ܝܪܐ܀ ܘܡܛܠܡܢܐ ܝܼܠܦܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܩܪ̈ܒܐ ܘܬܟܬܘܼܫ̈ܐ ܕܒܙܝ̈ܢܐ. ܘܐܬܼܛܟܣܘ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܠܢܚܫܝܼܪ̈ܐ ܘܩܐܪ̈ܣܐ܀ ܘܕܐܝܟܢܐ ܙ݀ܕܩ ܠܟܿܠܚܕ ܡܼܢ ܛܟܼܣ̈ܐ ܗܿܠܝܢ ܗ̄ ܕܡ̈ܠܟܐ ܘܡܪ̈ܘܬܐ ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܝܿܢ̈ܐ ܘܣܿܝܡ̈ܝ ܢܿܡܘܣ̈ܐ ܘܚܝ̈ܠܘܬܐ ܥܿܒ̈ܕܝ ܩܪ̈ܒܐ. ܕܢܼܬܕܒܪ ܘܢܼܬܚܫܚ ܟܿܠܚܕ ܡܼܢܗܘܢ ܒܛܟܼܣܗ ܘܒܬܫܡܫܬܗ܀ ܘܡܛܠܡܢܐ ܐܬܼܦܝܫܘ ܥܡܼ̈ܡܐ ܡܼܢ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܩ̈ܡܝ ܬܘܕ̈ܝܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܬܐ. ܘܐܡܼܬܝ ܘܡܛܠܡܘܢ܀ ܘܕܟܡܐ ܐܝܼܬܝܗܝܢ ܬܘܕ̈ܝܬܐ ܓܢܣܢ̈ܝܬܐ ܕܒܥܿܠܡܐ. ܘܕܠܟܡܐ ܐܕ̈ܫܐ ܘܙܢ̈ܝܐ ܘܫܘܼܚܠܦ ܪ̈ܥܝܢܐ ܐܬܦܠܓܬ݀ ܟ݀ܠܚܕܐ ܡܢܗܝܢ. ܟܕ ܚܕ ܗܘܼ ܓܢܣܗܿ܀ ܘܕܒܟܢܐ ܣܩܘܼܒ̈ܠܝܼܝܼܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܬܘܕ̈ܝܬܐ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܘ̄ ܘܒܡܢܐ ܬܘܼܒ ܐܘܝ̈ܢ ܘܫܘ̈ܝܢ܀ ܘܐܝܿܕܐ ܚܬܝܼܬܬܐ ܘܚܝܠܬܢܝܐ. ܣܩܘܼܒܠܝܘܼܬܗܝܢ ܐܘܿ ܐܘܝܘܼܬܗܝܢ ܕܬܘܕ̈ܝܬܐ܀ ܘܠܡܢܐ ܐܬܼܛܟܣ ܪ̈ܝܫܝ ܗܝܡܢܘܼܬܐ ܘܩܕ̈ܡܝܐ ܒܟܿܠܗܝܢ ܬܘܕ̈ܝܬܐ. ܘܠܡܢܐ ܨܿܝܪܝܢ ܘܡܢܐ ܡܫܘܕܥܝܢ܀ ܘܡܢܘܼ ܛܟܼܣܐ ܕܟܗܢܘܼܬܐ ܘܢܝܼܫܗܿ. ܘܐܝܟܢ ܐܝܼܬܝܗܝܢ ܡܘܫܚ̈ܬܗܿ. ܘܠܡܘܢ ܕܡ̈ܝܢ. ܘܐܝܟܢ ܘܿܠܐ ܠܗܘܢ ܠܪ̈ܝܫܝ ܬܘܕ̈ܝܬܐ ܘܠܟܗ̈ܢܐ ܕܢܬܕܒܪܘܢ ܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ. ܘܒܡܿܢ ܢܬܕܡܘܢ ܘܠܡܢܐ ܢܣܟܘܢ ܘܡܢܘܼ ܣܒܪܗܘܢ܀ [ܘܐܝܟܢ ܙ݀ܕܩ ܕܢܬܕܒܼܪܘܢ ܫܪܟܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܦܠ̈ܚܐ ܘܬܓܪ̈ܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܘܡܢ̈ܐ.] ܘܐܝܟܢ ܙ݀ܕܩ ܠܡܒܪ̈ܢܐ ܐܚܝܼܕ̈ܝ ܥ݀ܠܡܐ. ܘܠܪ̈ܝܫܝ ܬܘܕ̈ܝܬܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܕܢܼܬܚܫܚܘܢ ܠܘܬ ܫܪܟܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܬܚܝܬ ܫܘܼܥܒܕܗܘܢ܀ ܘܐܝܟܢܐ ܙ݀ܕܩ ܬܘܼܒ ܠܗܘܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܦ̈ܠܚܐ ܘܬܐܓܪ̈ܐ ܘܐܘܼܡ̈ܢܐ ܕܢܬܼܚܫܚܘܢ ܠܘܬ ܪ̈ܫܝܢܝܗܘܢ ܦܓܪ̈ܢܝܐ ܘܪ̈ܘܚܢܝܐ. ܒܥܿܒ̈ܕܐ ܘܒܚܘܼܫ̈ܒܐ܀ ܘܒܬܪ ܗܿܠܢ ܟܿܠܗܝܢ ܡܢܐ ܗܿܘ ܕܙܿܕܩ ܘܡܥܕܠ ܗܘܢ ܠܟܿܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܢܥܒܕܘܢ ܘܢܼܬܚܫܚܘܢ. ܘܕܐܝܼܬܝܗܿ ܠܫܢܐ ܘܢܛܝܼܪܘܼܬܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ. ܘܗܼܝ ܐܿܠܨܐ ܘܡܬܬܚܝܼܒܐ ܥܠ ܟܿܠܗܘܢ܀ ܗܿܠܝܢ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܢܝܼܫ̈ܘܗܝ ܕܟܬܒܐ ܗܢܐ ܥܡ ܫܪ̈ܒܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܘܬܪ̈ܢܐ. ܘܡܠܼܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܚܠܝܼܛܐ ܒܝܢܬ ܢܝܼ̈ܫܐ ܗܿܠܝܢ ܐܝܟ ܕܝܗܒܬ݀ ܘܚܟܡܬ݀ ܛܝܒܘܼܬܗ ܕܝ݀ܗܘܼܒܐ ܥܬܝܼܪܐ ܘܓܡܝܼܪܘܼܬܐ ܒܡܫܡܠܝܘܼܬܐ ܠܟܬܘܼܒܐ ܡܚܝܼܠܐ ܘܚܣܝܼܪܐ. ܡܛܠ ܝܘܼܬܪܢܐ ܘܥܘܕܪܢܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܦܓܥ ܘܠܡܼܬܗܓܝܘܼ ܒܗܿܠܝܢ. ܘܡܿܢ ܕܩܿܪܐ ܠܗܢܐ ܟܬܒܐ ܒܚܬܝܼܬܘܼܬܐ ܘܝܼܕܥܬܐ. ܒܫܠܝܐ ܘܒܗܝܼܠܘܼܬܐ ܘܟܢܝܫܘܬ ܗܘܢܐ ܘܚܘܼܫܒܐ. ܘܬܢܿܐ ܘܡܬܠܬ ܘܠܐ ܡܐܢܐ ܠܗ. ܡܼܫܬܡܠܐ ܒܟ݀ܠܗܿ ܝܼܕܥܝܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܡܫܼܬܘܫܛ ܘܡܼܬܥܠܐ ܘܡܬܫܓܡܪ. ܘܗܿܝ ܕܚܬܝܼܬܐ ܠܡܐܡܪ. ܘܐܦܢ ܪܒܐ ܗܿܝ ܠܡܪܡܪ ܡܬܐܠܗ ܘܡܼܬܕܟܐ ܘܫܦܐ ܗܘܢܗ

pb. 6

ܘܡܬܚܝܕ ܒܥܒܘܼܕܗ. ܘܚܿܙܐ ܠܗ ܠܥܒܘܕܗ ܒܢܦܫܗ ܘܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܕܐܡܝܪ̈ܢ ܕܠܐ ܡܣܼܬܝܟ̈ܢ ܒܪ̈ܒܘ ܪ̈ܒܘܢ ܥ̈ܠܡܐ ܕܐܝܟ ܗܿܢܐ. ܟܿܠܗܝܢ ܒܗ ܡܣܝ̈ܟܢ ܘܠܓܘ ܡܢܗ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܒܕܘܟܬܐ ܙܥܘܼܪܬܐ ܕܠܝܬ ܕܙܥܘܼܪ ܡܢܗܿ. ܗ̄ ܒܡܨܥܬܐ ܕܠܒܐ. ܘܡܿܢ ܕܠܗܿܠܝܢ ܡܿܛܐ܆ ܟܿܠܗ ܫܘܼܠܛܢܗ ܕܥܿܠܡܐ ܗܢܐ ܘܫܘܼܒܚܗ ܘܪܒܘܼܬܗ ܘܥܘܼܬܪܗ ܘܩܢܝܘܼܬܗ. ܐܝܟ ܥܦܪܐ ܫܝܼܛܐ ܐܢܝܢ ܠܗ. ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܒܥܿܠܡܐ ܒܬܪ ܥܒܘܕܗ ܕܪܚܝܼܡ ܘܚܒܝܼܒ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ܆ ܒܪ ܟܝܿܢܗ. ܒܗ ܚܿܙܐ ܠܡܪܗ. ܘܒܗ ܩܿܢܐ ܠܒܪܘܼܝܗ. ܐܠܐ ܠܘ ܟܕ ܩܪܝܼܒ ܠܗ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܪܚܩ ܡܼܢ ܟܿܠܗ ܗܘܼܦܟܗ ܘܥܢܝܿܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܀ ܘܗܿܠܝܢ ܣܦܩ̈ܢ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ. ܐܣܬܝܩܘ ܕܝܢ ܒܟܬܒܐ ܗܿܢܐ ܡܐܡܪ̈ܢܐ ܬܫܥܐ. ܘܒܟܿܠ ܩܦ̈ܠܐܐ ܡܫܘܕܥ̈ܢܐ ܕܫܪ̈ܒܢܐ ܐܝܟ ܕܪܫܝܼܡ ܒܫܘܼܪܝܗ ܕܟܿܠ ܡܐܡܪܐ ܚܕ ܚܒܬܪ ܚܕ ܒܛܟܼܣܐ. ܫܬܐ ܩܦ̈ܠܐܐ ܕܙ݀ܕܩ ܕܢܬܬܣܝܼܡܘܢ ܩܕܡ ܟܬܒܐ. ܗܿܠܝܢ ܐܢܘܢ܀ ܐ̄ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܢܝܼܫܗ ܕܟܬܒܐ ܗܿܢܐ. ܕܡܠܦ ܓܡܝܼܪܘܼܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܒ̄ ܚܿܫܚ ܕܝܢ ܠܗܘܓܝܐ ܕܟܿܠ ܥܡ̈ܡܝܢ ܘܠܿܚܡ ܠܟܠ ܩ̈ܘܡܝܢ ܘܠܟܿܠ ܡܘܼܫ̈ܚܢ. ܒܗܿܝ ܕܢܗܝܪ ܘܓܿܠܐܼ. ܘܦܫܝܩ ܣܘܼܟܠܗ. ܘܠܝܬ ܒܗ ܥܡܘܼܛܘܬܐ. ܓ̄ ܪܫܝܼܡ ܕܝܢ ܥܠ ܟܬܒܐ ܓܘܢܝܐ ܠܟܿܠ ܥܡ̈ܡܼܝܢ ܕ̄ ܡܦܠܓ ܠܡܐܡܪ̈ܐ ܘܠܩܦ̈ܠܐܐ ܕܒܗܘܢ ܡܫܘܕܥ ܟܿܠ ܝܕ̈ܥܢ ܗ̄ ܐܝܼܬܝܗܿ ܕܝܢ ܡܟܬܒܢܘܼܬܐ ܕܐܢܫ ܐܟܣܢܝܐ ܪܕܝܦ ܡܛܪܦܐ ܕܐܬܥܢܘܝ ܫܠܝܐܝܬ ܘܠܚܘܕܝܘܬܐ ܒܛܘܪܐ ܫܗܝܐ. ܘܪܬܚ ܒܚܘܼܒܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܟܿܠܗܘܿܢ. ܘܒܿܠܥ ܒܪܚܡܬܗܘܢ ܒܗܿܝ ܕܐܫܬܘܕܥ ܟܝܿܢܗܘܢ ܘܐܝܼܩܪܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܫܘܕܥ ܒܓܘܼܫܡܗ ܟܬܒܐ ܗܿܢܐ ܘܒܫܘܼܠܡܗ. ܘ̄ ܛܟܣܼܗ ܕܝܢ ܕܟܬܒܐ ܗܿܢܐ ܕܙ݀ܕܩ ܕܢܼܬܩܪܐ ܒܫܠܝܐ ܘܒܗܝܪܘܬܐ ܥܡ ܐܢ̈ܫܐ ܝܕܘܼܥ̈ܬܢܐ. ܕܡܚܪܪܝܢ ܡܼܢ ܟܿܠܗ ܚܫܐ ܕܚܣܡܐ ܘܪܚܡܬ݀ ܫܘܼܒܚܐ ܣܪܝܼܩܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܥܕܪ ܩܪܘܼܝܐ ܘܫܡܘܼܥܢܐ. ܘܢܬܚܢܢ ܐܡܘܼܪܐ ܘܟܬܘܼܒܐ. ܘܗܿܝܢ ܐܢܘܢ ܫܬܐ ܩܦ̈ܠܐܐ ܕܙ݀ܕܩ ܕܢܬܬܣܝܼܡܘ ܩܕܡ ܟܿܠ ܡܟܬܒܢܘܼܬܐ. ܡܼܢ ܗܪܟܐ ܡܫܪܐ ܥܠ ܬܘܼܟܠܢܐ ܐܠܗܝܐ ܘܐܝܠܐ ܫܡܿܝܢܐ ܘܥܘܕܪܢܐ ܡܪܢܝܐ ܒܡܟܬܒܢܘܼܬܐ ܗܿܕܐ ܩܕܡ̄ ܨܠܘܼܬܐ ܕܬܟܫܦܬܐ. ܐܘܟܝܬ ܒܿܥܘܼܬܐ ܕܠܘܬ ܥܠܼܬܐ ܕܟܿܠ ܥ̈ܠܠܢ ܘܒܪܘܼܝܐ ܕܟܿܠ ܒܪ̈ܝܢ ܘܡܪܐ ܕܟܿܠ ܡܪ̈ܘܢ ܐܝܟܢ ܕܥܠ ܫܬܼܐܣܐ ܕܫܪܪܐ ܢܗܼܘܐ ܒܢܝܢܐ ܕܡܠܦܢܘܼܬܐ ܕܬܗܼܘܐ ܡܥܕܪܢܝܼܬܐ ܠܐܡܘܪܐ ܘܠܟܬܘܼܒܐ ܘܠܩܪܘܝܐ. ܐܝܟ ܕܠܬܫܒܘܿܚܬܐ ܕܚܕ ܡܪܐ. ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܼܡܝܐ. ܗܿܘ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܗܘܼܐ ܡܼܢ ܥܿܠܡ ܕܠܐ ܫܘܼܪܝ. ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܘܒܟܿܠ ܙܒܢ ܕܠܐ ܫܘܼܚܠܦ. ܘܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܐܝܼܬܘܗܝ ܠܕܪܕܪ̈ܝܢ ܘܠܥܿܠܡܥܠܡܝܢ ܕܠܐ ܫܘܼܠܡ. ܥܠܼܬܐ ܪܝܫܼܝܬܐ ܘܛܒܿܬܐ ܕܟܠ ܥ̈ܠܼܠܢ. ܘܒܪܘܼܝܐ ܚܟܝܼܡܐ ܕܟܿܠ ܒܪ̈ܝܢ. ܘܡܪܐ ܥܬܝܼܪܐ ܕܟܿܠ ܡܪ̈ܘܢ. ܘܥܒܘܕܐ ܘܡܬܩܢܢܐ ܕܡܬܚܙ̈ܝܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢܝܬܐ. ܓܢܝܼܙܐ ܘܠܐ ܡܼܬܕܪܟܢܐ

pb. 7

ܘܠܐ ܡܣܬܝܟܢܐ. ܡܕܒܪܢܐ ܘܡܦܪܢܣܢܐ. ܘܡܐܚܝܢܐ ܝܨܘܼܦܐ ܐܡܝܼܢܐ ܘܡܢܛܪܢܐ ܘܡܣܬܪܢܐ. ܐܢܬ ܗܼܘ ܡܪܐ ܘܡܠܟܐ ܘܐܚܝܕܐ. ܛܒܿܐ ܘܚܟܝܼܡܐ ܘܥܬܝܼܪܐ ܘܠܐ ܚܣܝܼܪܐ. ܡܪܚܡܢܐ ܘܡܪܚܦܢܐ ܘܣܓܝ ܛܝܒܘ̈ܬܐ. ܘܫܦܝܼܥ ܒܡܘܗ̈ܒܬܐ ܛܒ̈ܬܐ. ܕܒܼܙܐ ܘܥܒܼܕ ܘܐܝܬܝܼ ܟܿܠ ܠܗܘܿܝܐ ܒܛܝܒܘܬܗ. ܘܒܛܝܼܠ ܠܗ ܥܠ ܟܿܠ. ܘܡܕܒܪ ܟܿܠ ܒܚܟܡܬܗ. ܘܝ݀ܨܦ ܠܟܿܠ ܘܡܦܪܢܣ ܟܿܠ ܡܼܢ ܒܝܬ ܓܿܙܼܐ ܫܦܝܼܥ ܘܥܬܝܼܪܐ ܕܡܪܘܬܗ. ܐܢܬ ܗܼܘ ܒܠܚܘܼܕܝܟ ܐܠܗ ܐ̈ܠܗܝܢ ܘܡܪܐ ܡܪ̈ܘܢ ܘܐܚܝܼܕ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܠ̈ܡܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢܐ ܘܠܼܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢܐ. ܒܟ ܡܪܝ ܘܐܠܝ ܘܥܿܒܘܕܝ ܡܘܕܐ ܐܢܼܐ ܘܡܗܝܡܢ ܐܢܼܐ ܘܐܚܝܼܕ ܐܢܼܐ. ܘܠܟ ܡܫܒܚ ܐܢܼܐ ܘܡܪܡܪܡ ܐܢܼܐ ܘܡܘܪܒ ܐܢܼܐ. ܠܟ ܣܿܓܕ ܐܢܼܐ ܘܩܕܡܝܟ ܡܬܓܗܢ ܐܢܼܐ. ܘܩܕܡ ܡܪܘܼܬܟ ܡܬܓܪܓ ܐܢܼܐ. ܩܕܡ ܟܘܼܒܫܐ ܕܪ̈ܓܠܝܟ ܐܘ̄ ܓܢܝܙܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܡܪܟܢ ܐܢܼܐ ܨܘܪܐ ܕܢܦܫܝ ܘܪܕܘܚܝ ܘܕܦܓܪܝ. ܘܒܘܪܟܐ ܣܿܐܡ ܐܢܼܐ ܘܒܿܥܐ ܐܢܼܐ ܘܡܬܟܫܦ ܐܢܼܐ ܠܬܚܘܡܐ ܪܒܐ. ܘܠܐ ܡܬܡܫܚܢܐ ܕܛܝܒܘܼܬܟ ܗܒܠܝ ܡܪܝ ܡܼܢ ܒܝܬܓܙܐ ܪܒܐ ܕܡܪܚܡܢܘܼܬܟ ܡܼܢ ܝܡܐ ܪܒܐ ܘܠܐ ܡܼܣܬܝܟܢܐ ܕܚܟܼܡܬܟ ܣܓܝܐܬ݀ ܦܘܪ̈ܫܢܐ. ܗܿܘܢܐ ܨܠܝܼܠܐ ܘܢܦܫܐ ܫܦܝܼܬܐ ܘܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܒܪܝ ܒܢ ܠܒܐ ܕܟܝܐ ܘܚܕܬ ܒܢ ܪܘܼܚܐ ܬܪܝܼܨܬܐ. ܘܩܕܫ ܙܘ̈ܥܝܢ. ܘܐܢܼܗܪ ܚܘܼܫ̈ܒܝܢ. ܘܚܟܡ ܗܕܝܘܛܘܼܬܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܟ ܨܒܝܿܢܟ ܘܐܝܟ ܕܫܿܦܪ ܠܟ. ܘܐܝܟ ܚܝܠܗ ܕܫܪܪܟ. ܢܼܬܚܫܒ ܡܡܠܠ ܘܡܛܠܬܟ ܢܟܬܒ. ܡܛܠ ܕܟܿܠ ܡܼܢܟ. ܘܟܿܠ ܒܐܝܼܕ̈ܝܟ. ܘܟܿܠ ܡܛܠܬܟ. ܐܢܬ ܗܼܘ ܐܒܐ ܘܡܪܐ ܘܥܒܘܼܕܐ ܕܢܦܫ̈ܬܢ. ܘܡܬܩܢܢܐ ܘܡܦܪܢܣܢܐ ܕܦܓܪ̈ܝܢ. ܘܥܠܼܬܐ ܕܟܿܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܢ. ܘܡܥܕܪܢܐ ܕܟܿܠܢ. ܘܠܝܟ ܣܿܓܕܝܢܢ ܘܡܫܒܚܝܼܢܢ ܟܿܠܢ ܥܡ ܟܿܠܢ ܗ̄ ܕܒܪܬ݀ ܡܪܘܼܬܟ. ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܘܒܟܠܗܘܢ ܥܠ̈ܡܐ ܕܐ݀ܬܝܢ ܠܥܡܥܠܡܝܢܐܡܝܢ. ܥܠܼܬܐ ܕܡܬܟܒܢܘܼܬܐ ܗܕܐ ܕܡܛܠܡܢܐ ܗܼܘܬ݀ ܘܕܡܢܘܼ ܐܝܼܬܝܗܿ ܘܕܠܘܬ݀ ܡܿܢ ܐܬܟܬܒܬ݀ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡܼ̈ܡܐ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐ. ܐܚ̈ܐ ܘܐܚ̈ܝܢܐ ܘܗܕ̈ܡܐ ܕܚܕܕ̈ܐ. ܒܢ̈ܝ ܚܕ ܓܢܼܣܐ ܘܚܕ ܛܘܗ̈ܡܐ. ܘܚܕܐ ܫܘܬܦܘܼܬܐ ܕܡܢ ܢܦܫܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܘܪܘܼܚܢܝܬܐ ܡܩܒܠܢܝܼܬܐ ܕܗܘܢܐ ܘܕܝܕܥܬܐ. ܘܡܼܢ ܦܓܪܐ ܓܫܝܼܡܐ ܘܡܪܟܒܐ ܕܡܼܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܗܘܼܠܢ̈ܝܐ ܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܥܠ ܟܿܠܗܘܿܢ. ܡܼܢ ܡܪܗ ܕܫܠܡܐ ܫܪܝܼܪܐ. ܘܚܘܠܡܢܐ ܡܫܡܠܝܐ ܢܗܼܘܐ ܠܟܿܠܟܘܿܢ. ܘܫܦܝܪܘܬ ܩܘܼܝܡܐ ܘܢܛܝܼܪܘܬ ܚܝ̈ܐ ܕܒܢܘܼܗܪܐ ܕܝܕܥܬܗ ܕܫܪܪܐ ܗܿܘ ܕܒܠܥܕܘܗܝ ܠܝܬ ܚܝ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ. ܘܠܐ ܫܦܝܼܪܘܼܬ ܩܘܼܝܡܐ ܘܠܐ ܚܘܼܠܡܢܐ ܡܫܡܠܝܐ. ܐܠܐ ܚܫܼܟܐ ܘܕܓܠܘܼܬܐ ܘܬܘܫܐ ܕܛܥܿܝܘܬܐ ܘܡܘܬܐ ܕܐܒܕܢܐ ܗܿܘ ܕܡܢܗ ܢܫܼܬܘܙܒ ܟܿܠܢ ܥܡ ܟܿܠܢ ܐܡܝܢ܀ ܘܒܢܘܼܗܪܐ ܕܝܕܥܬܗ ܕܫܪܪܐ ܢܿܐܚܐ ܘܢܼܬܒܣܡ ܟ݀ܠܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܘܒܪ̈ܚܼܡܘ̄ ܕܡܪܐ ܛܒܿܐ ܕܟܿܠܢ ܘܡܕܒܪܢܐ ܚܟܝܼܡܐ ܕܢܦܫ̈ܬܢ ܘܡܦܪܢܣܢܐ ܥܬܝܼܪܐ ܕܚܝ̈ܝܢ. ܕܠܗ ܬܫܒܘܚܬܐ ܐܡܝܼܢܬܐ ܡܼܢ ܟܿܠܢ. ܘܬܘܕܝܬܐ ܬܪܝܼܨܬܐ ܘܣܓܕܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ ܘܪܘܼܚܢܝܿܬܐ ܒܟܿܠܙܒܢ ܘܒܟܿܠܗܘܢ ܕܪ̈ܐ ܘܥ̈ܠܡܐ ܠܥܡܝܢܐܡܝܢ܀

pb. 8

ܐܚܐ ܒܨܝܪܐ ܕܟܿܠܗܘܢ ܘܗܕܡܐ ܙܥܘܼܪܐ ܡܫܘܬܦ ܒܓܢܼܣܢܘܼܬܐ ܐ̱ܢܫܝܬܐ ܥܡ ܟܿܠܟܘܿܢ. ܐܢܫ ܡܚܝܼܠܐ ܕܡܼܢ ܐܘܼܪܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ. ܗܿܝ ܕܝܿܬܒܐ ܒܪܝܼܫ ܡܨܥܬ݀ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܦܪܬ ܘܕܩܠܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܘܪܒܐ. ܒܝܫܐ ܕܚܘܼܒܐ ܫܪܝܼܪܐ ܘܒܪܚܼܡܬܐ ܐܠܗܝܿܬܐ ܡܘܕܥ ܠܡܝܩܪܘܼܬܟܘܢ ܘܠܚܼܟܡܬܟܘܿܢ ܫܪܝܪܬܐ. ܕܐܢܿܐ ܒܨܝܼܪܐ ܐܚܘܼܟܘܢ ܐܝܟܢ ܕܗܼܘ ܐܬܩܿܪܒܬ ܠܕܪܓܐ ܕܩܝܘܼܡܘܼܬܐ ܕܒܪܝܫ ܥܡܐ. ܐܢ ܒܨܒܝܿܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܢ ܒܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܫܘ̄ ܠܗܿܘ ܕܗܼܘ ܒܠܚܘܕ̄ ܝܿܕܥ ܟܿܠ ܡܕܡ. ܘܟܿܬܪܬ ܒܬܫܡܫܬܐ ܗܕܐ ܕܒܪܝܫ ܥܡܐ ܕܝܼܠܝ ܐܝܟ ܬܠ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܐ. ܘܐܬܢܿܣܝܬ ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܣܿܒܠܬ ܥܩ̈ܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ. ܘܐܘܠܨܢ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܫܚ̈ܩܐ ܘܛܘܼܪ̈ܦܐ. ܒܗܘܼܦܟܗ ܕܗܢ ܥܿܠܡܐ ܡܕܘܕܢܐ ܘܡܚܫܟܢܐ ܐܝܟ ܕܡܥܕܝܢ ܪ̈ܝܼܫܝ ܥܡܐ ܘܪ̈ܥܘܬܐ ܣܿܒܠܝܢ ܡܼܢ ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܘܥܡܐ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕ̈ܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܣܿܓܝܼ ܢܿܦܠܬ ܘܩܿܡܬ ܘܚܫܿܬ ܘܐܬܢܿܣܝܬ ܘܥ݀ܪܩܬ ܘܐܪܚܿܩܬ. ܘܬܘܼܒ ܐܬܩܿܪܝܬ ܘܗܿܦܟܬ ܘܐܙܕܿܟܝܬ ܡܢ ܫܓܝܼܫܘܬܗ ܕܥܠܡܐ. ܘܐܬܚܿܫܒܬ ܕܐܢ ܠܐ ܐ݀ܥܪܘܩ ܟܿܠܢܐܝܼܬ ܘܐܪܚܩ ܡܼܢ ܥܿܠܡܐ ܘܟܿܠܗ ܗܘܼܦܟܗ ܓܡܝܼܪܐܝܼܬ܆ ܚܫܟܐ ܢܦܫܝ ܘܡܣܬܡܐ ܗܘܢܝ ܘܐܒܿܕ ܐܢܼܐ ܡܼܢ ܚܝ̈ܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܬܘܼܒ ܐܬܼܢܣܝܬ ܒܚܘܼܫ̈ܒܝ ܘܐܬܦܿܠܓܬ. ܕܠܡܐ ܠܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܚܘܼܫܒܐ ܗܢܐ ܐܝܟ ܚܝܠܗ ܕܫܪܪܐ. ܐܘܿ ܕܠܡܐ ܒܬܪ ܕܡܫܢܐ ܐܢܼܐ ܬܘܼܒ ܡܬܐܿܠܨ ܐܢܼܐ. ܐܘܿ ܡܼܢ ܚܘܼܒܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܘܿ ܡܼܢ ܩܛܝܼܪܐ ܐܘܿ ܡܼܢ ܢܣܝܘܼܢܐ. ܘܗܿܦܟ ܐܢܼܐ ܬܘܼܒ ܠܥܿܠܡܐ. ܘܟܕ ܡܼܢ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܗܿܠܝܢ ܣܿܓܝܼ ܡܬܠܙܙ ܗܼܘܝܬ ܘܡܦܝܼܣ ܗܿܘܝܬ ܠܡܪܐ ܛܒܿܐ ܕܒܛܝܼܠ ܠܗ ܥܠ ܒܪ̈ܝܬܗ܆ ܕܢܫܪܪ ܚܘܼܫ̈ܒܝ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܫܦܪ̈ܢ ܠܗ܆ ܘܐܝܼܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܨܒܝܿܢܗ ܘܡܥܕܪ ܠܢܦܫܐ ܕܝܼܠܝ ܘܡܝܒ̈ܠܢ ܠܝ ܠܢܘܼܗܪܐ ܕܝܼܕܥܬܗ ܕܫܪܪܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܚܝܠܬܢܐܝܼܬ ܐܫܬܪܪܘ ܚܘܼܫ̈ܒܝ ܥܠ ܥܪܘܩܝܐ ܘܡܼܪܚܩܢܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܥܿܠܡܐ. ܘܬܘܼܒ ܝܬܝܪ ܣܿܓܝܼ ܐܬܥܕܪܬ ܘܐܬܠܒܿܒܬ ܘܐܫܬܪܪܬ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܗܿܘ ܚܘܼܫܒܐ ܗܿܢܐ. ܕܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܿܘ ܣܓܝܼܘ ܥܠܝ ܢܼܣܝܘܼ̈ܢܐ ܡܪ̈ܝܪܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܘܐܬܬܢܒܕܘ ܐܢܫ̈ܝܢ ܘܗܼܘܘ ܠܝ ܣܩܘܼܒ̈ܠܐ. ܡܛܠ ܕܡܪܬܐ ܗܘܿܝܬ ܠܗܘܿܢ ܡܛܠ ܡܗܡܝܢܘܼܬܗܘܢ ܕܡܼܢ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܘܡܟܣ ܗܘܿܝܬ ܚܘܼܒܢܐܝܼܬ ܥܠ ܣܘܥܪ̈ܢܝܗܘܢ ܫܟܝܼܪ̈ܐ ܘܚܫܘܼܟܘܼܬܗܘܢ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܘܛܟܼܣܐ ܕܪ̈ܥܘܬܐ ܕܡܪܬܝܢ ܘܡܠܦܝܢ ܠܥܡܐ ܐܝܟ ܕܡܬܬܚܝܼܒ ܥܠܝܗܘܿܢ ܘܦܩܝܼܕܝܢ. ܘܒܝܕ ܗܿܟܢ ܐܬܩܫܝ ܥܠܝ

pb. 9

ܢܣܝܘܢܐ ܘܐܬܥܪܡ ܕܠܐ ܦܫܼ ܠܝܼ ܬܘܼܒ ܒܝܬ ܓܘܣܐ ܐܠܐ ܥܪܘܼܩܝܐ ܘܓܗܝܿܬܐ ܘܕܚܘܼܩܝܐ ܕܡܼܢ ܥ݀ܠܡܐ ܘܡܼܢ ܟܿܠܗ ܗܘܼܦܟܗ ܕܓܠܐ ܘܡܿܠܐ ܡܐܣܒ ܒ̈ܐܦܐ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܗܼܘܬ݀. ܘܝܗܒܿܬ ܚܨܐ ܘܥܪܩܿܬ. ܘܫܢܝܿܬ ܠܛܘܼܪܐ ܫܗܝܐ ܘܡܕܒܪܐ ܨܕܝܐ ܘܡܓܙܝ ܡܼܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܓܢܝܼܙ ܘܡܒܥܕ ܡܼܢ ܡܥܒܪܬܐ ܘܫܒ̈ܝܼܠܐ. ܘܡܼܢ ܟܿܠܗܿ ܩܪܝܼܒܘܼܬܐ ܕܥܘܼܡܪܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܥܡܿܪܬ ܒܫܼܠܝܐ ܘܠܚܘܼܕܝܘܼܬܐ. ܒܩܪܝܼܒܘܼܬ ܬܪܝܢ ܬܠܬܐ ܝܚܝܼܕ̈ܝܐ ܫܘܝ̈ܝ ܒܕܘܒܪܐ ܘܟܿܠ ܐܡܬܝ ܕܡܼܬܕܟܪ ܗܘܝܿܬ ܠܥܿܠܡܐ ܘܡܬܥܼܗܕܐ ܗܘܝܿܬ ܗܘܼܦܟܗ܆ ܘܕܝܼܢܐ ܕܒܗ. ܙܿܐܥ ܗܘܝܿܬ ܘܪܥܿܠ. ܘܐܝܟ ܕܡܼܢ ܢܘܼܪܐ ܡܫܠܗܒܬܐ ܘܝܡܐ ܫܓܝܼܫܐ ܡܘܒܕܢܐ ܩܿܢܛ ܗܘܝܿܬ ܡܣܬܪܕ. ܘܟܡܐ ܕܣܝܿܒܪܬ ܒܫܠܼܝܐ ܘܠܚܘܼܕܝܘܬܐ ܘܪܚܝܼܩܘܬܐ ܕܡܼܢ ܥܢܝ̈ܢܘܗܝ ܕܥ݀ܠܡܐ ܘܠܼܙܬܗ. ܐܬܼܚܝܠ ܠܒܝ ܘܐܬܼܥܫܢ. ܘܐܬܓܢܒܪ ܪܥܝܢܝ. ܘܫܪܝܬ݀ ܡܡܟܐ ܥܠܝ ܚܕܘܼܬܐ ܪܒܬܐ ܘܒܘܼܝܐܐ ܣܓܝܐܐ. ܒܗܿܝ ܕܫܪܝ ܡܙܠܓ ܥܠܝ ܢܘܼܗܪܗ ܕܫܪܪܐ. ܘܡܼܢ ܒܬܪܟܢ ܐܫܼܬܪܪܘ ܚܘܼܫ̈ܒܝ ܘܗܘܿܝܬ ܡܬܓܪܓܝ ܐܢܼܐ ܩܕܡ ܡܪܐ ܛܒܿ. ܘܡܘܕܐ ܐܢܼܐ ܠܛܝܒܘܼܬܗ ܪܒܬܐ ܘܠܐ ܡܼܬܡܠܠܢܝܬܐ ܕܣܥܼܪ ܠܘܬ ܫܝܛܘܼܬܝ. ܘܗܘܼܐ ܠܒܝ ܪܚܿܡ ܘܡܚܒ ܠܪ̈ܘܕܦܝ ܘܐ̈ܠܘܨܝ ܘܡܥܝܼܩ̈ܢܝ ܣܿܓܝܼ. ܘܡܨܿܠܐ ܗܘܝܿܬ ܘܡܬܟܫܦ ܚܠܦ ܥܘܪܕܢܗܘܢ. ܘܦܘܪܩܢܗܘܢ ܕܡܼܢ ܚܫܼܟܐ ܕܠܐ ܝܼܕܥܬܐ. ܕܐܦܢ ܗܼܢܘܢ ܣܢܐܘܘܢܝ ܘܪܕܦܘܼܢܢܝ. ܐܠܐ ܠܝܼ ܠܛܒܿܬܐ ܪܒܬܐ ܗܘܼܬ݀ ܘܠܥܘܪܕܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܠܦ ܥܘܼܠܒܢܝ ܘܛܠܝܼܡܘܼܬܝ ܐܫܿܟܚܬ ܪ̈ܚܡܼܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܐܣܬܥܿܪܬ ܡܼܢ ܛܝܒܘܼܬܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܘܕܢܚ ܥܠܝ ܢܘܗܪܗ ܕܫܪܪܐ. ܘܟܕ ܒܫܠܝܐ ܗܿܘ ܘܡܓܙܝܘܼܬܐ ܩܠܝܼܠ ܙܒܢܐ ܐܫܼܬܘܚܪܬ. ܢܦܼܠ ܒܝ ܚܘܼܫܒܐ ܕܥܠ ܒܪܝܬܐ ܘܒܪܘܼܝܐ. ܘܗܘܝܿܬ ܗܿܪܓ ܐܢܼܐ ܘܡܼܬܚܫܒ ܐܢܼܐ ܒܗܿܠܝܢ ܣܿܓܝܼ ܥܕ̈ܢܐ. ܘܬܘܼܒ ܡܕܡ ܣܟ ܠܐ ܪܓܿܬ ܕܢܗܼܘܐ ܠܝܼ. ܐܠܐ ܕܬܬܝܼܗܒܝ ܠܝܼ ܝܕܥܬܗ ܕܫܪܪܐ. ܘܟܕ ܣܿܓܝܼ ܨܠܝܿܬ ܘܐܬܟܫܿܦܬ ܘܐܦܝܣܿܬ ܥܠ ܗܿܟܢ ܡܛܠ ܕܚܼܙܐ ܡܪܝ ܕܫܦܝܼܪ ܫܐܠܿܬ. ܝܗܼܒ ܘܫܟܢ ܗܿܘ ܡܪܐ ܛܒܿܐ. ܠܘ ܐܝܟ ܕܐܢܿܐ ܫܿܘܐ ܗܘܝܿܬ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܛܒܘܬܗ ܕܝܼܠܗ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܼܬܐ. ܘܐܝܟ ܡܠܟܐ ܐܦ ܡܘܗܒܬܗ ܡܠܟܿܝܬܐ ܘܫܦܝܼܥܬܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܗܕܐ ܝܿܪܒܐ ܬܫܒܘܼܚܬܗ ܕܠܐ ܟܿܠܐ ܛܝܒܘܼܬܗ ܐܦܢ ܠܐ ܫܿܘܝܢ ܢܣܘܒ̈ܐ. ܐܟܡܐ ܕܡܕܢܚ ܫܡܼܫܗ ܥܠ ܛܒ̈ܐ ܘܥܠ ܒܝܼ̈ܫܐ.

pb. 10

ܗܟܢܐ ܦܪܝܼܣܝܢ ܪ̈ܚܼܡܘܗܝ ܥܠ ܟܿܠܗܘܼܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܘܟܿܠ ܕܫܦܝܼܪ ܫܿܐܠ ܡܼܢܗ ܣܿܓܝܼ ܫܦܝܪ ܘܫܦܝܼܥ ܢ݀ܣܒ. ܐܢ ܟܝܼܬ ܘܫܦܝܪ ܫܿܐܠ. ܟܕ ܗܿܟܝ ܣܥܼܪ ܡܪܝܐ ܘܥܕܪ ܠܡܚܝܼܠܘܼܬܝ ܒܛܝܒܘܬܗ. ܡܼܢ ܢܣܝܿܢܐ ܕܒܢܦܫܝ ܕܘܝܼܬܐ. ܐܪܓܫܿܬ ܘܐܣܬܟܿܠܬ ܠܚܘܼܒܐ ܪܒܐ ܘܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܐܝܼܬ ܠܡܪܐ ܛܒܿܐ ܘܒܪܘܝܐ ܚܟܝܼܡܐ ܘ ܡܦܪܢܣܢܐ ܥܬܝܼܪܐ ܥܠ ܒܪܝܼܬܗ ܚܒܝܼܒܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܒܝܿܢܬ ܒܐܝܼܩܪܐ ܪܒܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܕܡܼܢ ܐܝܿܕܐ ܪܝܫܬܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ. ܘܡܼܢ ܐܝܢܐ ܛܘܼܗܡܐ. ܘܠܡܘܢ ܢܛܝܼܪܝܢ. ܘܡܿܢܐ ܗܿܘ ܫܘܼܚܠܦܐ ܕܥܬܝܕ ܕܢܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܒܬܪ ܚܪܬܐ ܘܫܘܼܠܡܐ ܕܥܠ݀ܠܡܐ ܗܿܢܐ ܒܝܬ ܕܘܪܫܗܘܢ. ܒܠܿܥܬ ܒܚܘܼܒܐ ܪܒܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܘܣܦܬ݀ ܒܝ ܢܘܼܪܐ ܥܙܝܼܙܒܬܐ ܕܪܚܡܼܬܗܘܢ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܬܚܝܼܬ ܫܡܿܝܐ. ܘܟܕ ܡܬܚܫܒ ܐܢܼܐ ܒܛܒ̈ܐ ܘܝܕܘܥܬ̈ܢܐ ܚܟܝܼܡ̈ܝ ܒܫܪܪܐ ܘܪ̈ܕܘܝܼܝܼ ܒܢܘܼܗܪܐ ܕܝܕܥܬܐ. ܚܿܕܐ ܠܒܝ ܘܡܼܬܥܫܢ. ܘܪܘܙܐ ܢܦܫܝ ܣܿܓܝܼ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܟܿܠ ܛܒܿܬܐ ܕܗܿܘܝܐ ܠܘܬܝ. ܘܟܕ ܡܼܬܥܗܕ ܐܢܼܐ ܠܡܗܡ̈ܝܢܐ ܚܒܪ̈ܝ ܘܟܢܘ̈ܬܝ ܗܿܢܘܿܢ ܕܓܠܝܙܝܢ ܡܼܢ ܢܘܗܪܐ ܕܝܕܥܬܗ ܕܫܪܪܐ. ܘܡܛܠܿܗܕܐ ܒܚܫܘܼܟܐ ܪ݀ܕܝܢ. ܘܒܬܘܫܐ ܕܛܥܿܝܘܼܬܐ ܘܗܿܝ ܕܝܬܝܪ ܡܪܝܼܪܐ ܕܐܦܠܐ ܝ݀ܕܥܝܢ. ܘܠܡܚܼܙܐ ܢܘܼܗܪܐ ܠܐ ܡܼܬܝܐܝܼܒܝܢ. ܚܿܐܫ ܐܢܼܐ ܘܡܬܬܥܝܼܩ ܐܢܼܐ ܘܡܬܓܢܚ ܠܒܝ. ܘܟܪܝܐ ܠܗܿ ܠܢܦܫܝ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ. ܬܘܼܒ ܠܝܬ ܠܝ ܥ݀ܩܬܐ ܘܟܪܝܘܼܬܐ܆ ܐܠܐ ܗܿܕܐ ܒܠܚܘܼܕ. ܘܡܼܢ ܟܐܒܗ ܕܠܒܝ ܘܡܫܘܬܦܘܼܬ ܚܫܐ ܕܟܝܿܢܐ. ܘܚܘܼܒܐ ܣܓܝܐܐ ܕܠܘܬ ܗܕܡ̈ܝ. ܘܪܚܼܡܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ ܕܠܘܬ ܟܿܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܢ̈ܝ ܓܢܼܣܝ. ܐܬܚܿܫܒܬ ܕܐܟܿܬܘܒ ܗܿܠܝܢ ܠܘܬ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡܼ̈ܡܐ ܕܐܝܟܐ ܕܐܝܼܬ ܐܢܫ ܚܒܢܢܐ ܘܡܗܡܝܢܐ ܕܐܟܘܬܝ܆ ܢܼܩܪܐܘܢܫܼܡܥ ܗܿܠܝܢ. ܘܢܬܬܥܝܼܪ ܡܼܢ ܫܢܼܬܐ ܕܡܗܝܡܢܘܼܬܐ ܘܢܼܥܪܘܩ ܡܼܢ ܚܫܘܼܟܘܬ ܠܠܝܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ. ܘܢܗܠܟ ܒܐܘܪܚܗ ܕܢܘܗܪܐ ܕܫܪܐ. ܘܢܡܼܛܐ ܠܡܕܝܢܬ݀ ܡܠܟܘܼܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ. ܘܬܡܢ ܢܚܼܕܐ ܘܢܼܬܒܣܡ ܥܡ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܘܡܪܗ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܗܿܘ ܕܦܬܝܼܚ ܬܪܥܗ ܠܟܿܠ ܕܢ݀ܩܫ ܒܗ. ܘܡܩܒܠܐ ܡܠܟܘܼܬܗ ܠܟܠܗܘܢ ܥܠ̈ܡܐ. ܘܣܿܦܩܐ ܠܟܿܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܼܬܥܣܩ̈ܢ ܗܠܝܢ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܥܡܝ ܘܐܚܝܼܕ̈ܝ ܬܘܕܝܬܝ. ܘܪܓܙܝܢ ܥܠܝ ܩܕܡ̈ܝܐ ܘܪ̈ܝܼܫܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܢ. ܘܥ݀ܕܠܝܢ ܠܝܼ ܚܟܝܼ̈ܡܐ ܘܝܕܘܼܥܬ̈ܢܐ ܕܫܪܪܐ. ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܗܿܐ ܡܫܠܡ ܐܢܼܐ ܠܚܡܐ ܕܒܢ̈ܝܐ ܒ̈ܝܬܝܐ ܠܒ̈ܢܝܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ. ܡܦܝܼܣ ܐܢܼܐ ܘܡܼܬܟܫܦ ܐܢܼܐ ܠܪܒܘܬܗܘܢ ܕܠܐ ܢܪܓܙܘܢ ܥܠ ܫܝܼܛܘܼܬܝ ܘܢܼܥܕܠܘܢ ܠܒܨܝܼܪܘܼܬܝ ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܒܨܒܝܿܢܝ ܥ݀ܒܕܬ ܗܿܠܝܢ. ܐܠܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܨܒܝܢܐ ܕܡܪܐ

pb. 11

ܛܒܿܐ ܘܒܪܘܝܐ ܚܟܝܼܡܐ ܕܟܠܢ. ܗܿܘ ܡܦܪܢܣܢܐ ܥܬܝܪܐ ܕܚ̈ܝܝܢ. ܘܒܛܝܼܠ ܠܗ ܥܠ ܥܘܼܕܪܢܐ ܘܫܦܝܪܘܬ ܩܘܼܝܿܡܐ ܕܟܿܠܢ. ܗܿܘ ܕܡܕܢܚ ܫܡܫܗ ܥܠ ܛܒ̈ܐ ܘܥܠ ܒܝܼ̈ܫܐ. ܗܿܘ ܕܡܐܚܬ ܡܼܛܪܗ ܥܠ ܟ̈ܐܢܐ ܘܥܠ ܥܿܘ̈ܠܐ. ܗܿܘ ܕܡܬܼܚ ܫܡܿܝܐ ܫܘܝܐܝܼܬ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܟ݀ܠܢ. ܘܐܫܼܕ ܠܐܐܪ ܗܿܢܐ ܡܐܚܝܿܢܐ ܫܘܝܐܝܼܬ ܠܣܘܦܐ ܘܢܫܡܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܟ݀ܠܢ. ܗܿܝ ܕܦܪܝܼܣܝܢ ܟܢ̈ܦܐ ܕܛܝܒܘܼܬܗ ܘܡܫܬܪ ܥܠ ܟ݀ܠܢ. ܘܫܦܝܼܥܝܢ ܪ̈ܚܼܡܘܗܝ ܥܠ ܛܒ̈ܐ ܘܒܝܼ̈ܫܐ ܫܘܝܐܝܬ ܕܠܐ ܚܣܡ ܘܕܠܐ ܟܠܝܢ. ܗܿܘ ܡܪܐ ܛܒܿܐ ܘܡܪܚܡܢܐ ܘܡܪܚܦܢܐ. ܕܓܠ̈ܝܢ ܠܗ ܟ݀ܠܗܝܢ ܟܣ̈ܝܬܐ ܕܥܿܒ̈ܕܝܢ ܘܕܡܠ̈ܝܢ ܘܕܚܘܼܫ̈ܒܝܢ. ܘܩܕܡ ܪܒܘܼܬܗ ܫܒܝܼܚܬܐ ܗܐ ܚܿܛܝܢܢ ܘܡܪܫܥܝܼܢܢ. ܘܠܘܬܗ ܐܝܼܬܝܗܿ ܣܟܠܘܼܬܢ ܘܗܼܘ ܐܝܼܬܘܗܝ ܕܝܿܢܐ ܕܟܿܠܢ. ܘܫܠܝܼܛ ܥܠ ܚܝ̈ܝܢ ܘܡܘܬܢ. ܠܘ ܒܠܚܘܼܕ ܗܿܐ ܛ݀ܥܢ ܥܘܠܢ ܘܡܣܝܒܪ ܠܢ ܟܕ ܚ݀ܛܝܢܢ ܘܡܣܟܠܝܼܢܢ. ܘܡܐܓܪ ܪܘܼܚܗ ܘܠܐ ܡܘܒܕ ܠܢ. ܐܠܐ ܕܡܐܚܐ ܘܡܢܿܛܪ ܚܝ̈ܝܢ. ܘܡܐܛܒ ܠܢ ܘܡܦܪܢܣ. ܘܒܛܝܼܠ ܠܗ ܥܠܝܢ ܘܠܐ ܣܟ ܡܗܡܐ ܡܼܢ ܛܒ̈ܬܢ. ܗܿ، ܕܨ݀ܒܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܢܐܚܘܢ. ܘܠܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܢܐܬܘܢ. ܘܠܐ ܨ݀ܒܐ ܒܡܘܬܗ ܕܚܛܝܐ. ܘܠܐ ܕܚܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܢܐܒܕ ܡܼܢ ܐܘܼܪܚܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܡܕܝܢ ܚܢܢ ܕܘ̈ܝܐ ܟܡܐ ܙ݀ܕܩ ܠܢ ܕܢܐܚܒ ܠܟܿܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܢܥܕܪ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗ ܚܝܠܐ ܘܒܟܠܗܿ ܡܬܼܡܨܝܢܘܼܬܢ. ܘܡܿܢ ܕܪܚܿܡ ܠܒܪܘܝܐ ܘܪܓܝܼܫ ܒܗ ܘܕ݀ܚܠ ܡܢܗ. ܢܪܚܡ ܐܦ ܠܨܠܡܗ ܘܓܒܝܼܠܬܗ ܘܒܪܝܼܬܗ. ܘܡܢܟܠ ܕܐܬܝܼܗܒ ܠܗ ܡܼܢ ܠܥܠܼ ܢܼܬܠ ܘܢܦܪܢܣ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܐܚܘ̈ܗܝ ܒܢ̈ܝ ܓܢܼܣܗ. ܘܟ݀ܠ ܕܠܐ ܢܐܛܼܒ ܘܢܥܕܪ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܐܢ ܒܡܼܠܬܐ ܘܐܢ ܒܥܿܒܕܐ ܘܐܝܟܢ ܕܗܼ،. ܘܟܿܠܐ ܛܒܿܬܗ ܡܼܢ ܐ̱ܢܫ ܡܿܢ ܕܗܼܘ. ܐܢ ܐܝܼܬܘ̄ ܒܪ ܬܘܕܝܬܗ ܘܐܢ ܢܘܼܟܪܝܐ. ܘܐܢ ܙܕܝܼܩܐ ܘܐܢ ܚܛܝܐ. ܘܐܢ ܡܗܝܡܢܐ ܘܐܢ ܟܦܘܼܪܐ. ܗܘܼ ܐܝܬܘ̄ ܟܦܘܼܪܐ ܘܛܠܘܼܡܐ ܘܣܿܢܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܡܿܢ ܕܣܿܢܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܣܿܢܐ ܐܦ ܠܒܪܘܝܗ. ܘܗܿܠܝܢ ܣܦܩ̈ܢ ܠܡܿܢ ܕܝܿܕܥ ܕܐܝܼܬ ܠܗ ܡܪܐ ܘܒܪܘܝܐ ܘܣܢܝܼܩ ܥܠ ܪ̈ܚܡܐ ܕܐܠܗܐ ܘܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢܗ. ܘܕܢܚܣܐ ܘܢܫܼܒܘܿܩ ܠܗ ܣܟ̈ܠܘܬܗ. ܘܢܢܿܛܪ ܚܼܝ̈ܘܗܝ ܘܢܐܛܒ ܠܗ ܒܚܝ̈ܘܗܝ ܘܒܬܪ ܡܘܬܗ. ܡܛܠ ܕܐܡܝܪ ܘܦܩܝܼܕ. ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡܼ̈ܡܐ ܣܿܗܕܝܢ ܕܫܪܝܪܐ ܗܿܝ ܡܠܼܬܐ ܗܕܐ. ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܐܟܡܐ ܕܨܿܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܢܥܼܒܕܘܢ ܠܟܘܿܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܥܒܕܘܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܡܕܡ ܕܣܿܢܐ ܥܠܝܟܘܢ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܠܐ ܬܥܒܼܕܘܢ. ܘܐܟܡܐ ܕܪܓܝܢ ܐܢܬܘ ܢ ܘܨܿܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܢܥܼܒܕ ܠܟܘܿܢ ܒܪܘܝܐ܆ ܥܒܕܘܢ

pb. 12

ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܨܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܟܿܠܗܿ ܒܪܝܼܬܐ. ܘܣܿܟܐ܀ ܡܿܕܝܢ ܙܕܿܩ ܠܟܿܠܡܿܢ ܕܕܚܿܠ ܡܼܢ ܡܪܝܐ ܘܪܚܿܡ ܠܗ ܘܣܢܝܼܩ ܥܠ ܪ̈ܚܡܼܐ ܘܥܘܼܕܪܢܐ ܕܡܼܢܗ. ܕܟܕ ܢܦܓܥ ܒܗܢܐ ܟܬܒܐ ܓܘܢܝܐ. ܢܛܪܘܕ ܡܼܢ ܢܦܫܗ ܠܟܿܠܗܿ ܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܒܝܼܫܬܐ ܕܚܿܫܐ ܣܢܝܐ ܕܚܣܿܡܐ ܩ݀ܛܠ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܟܿܠܗ ܢܟܼܠܐ ܘܡܐܣܒ ܒܐܦ̈ܐ. ܘܟܿܠܗܿ ܣܼܢܐܬܐ ܘܥܕܠܝܐ ܘܩܘܼܛܪܓܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܢܼܠܒܫ ܚܘܼܒܐ ܐܠܗܝܐ. ܕܡܬܼܝܕܥ ܡܼܢ ܚܘܼܒܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܢܙܕܝܢ ܒܪܚܡܬ݀ ܨܠܡܗ ܕܒܪܘܝܐ. ܘܢܼܬܚܙܩ ܒܣܒܪܐ ܫܡܝܿܢܐ. ܘܢܫܼܬܪܪ ܒܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܒܡܟܝܼܟܘܼܬܐ ܡܪܡܪܡܢܝܼܬܐ ܘܡܬܢܚܬܢܘܼ̄ ܨܒܝܢܝܿܬܐ ܥܡ ܡܫܬܘܬܦܘܼܬ ܚܫܐ ܟܝܿܢܝܐ. ܘܢܘܣܦ ܥܠ ܛܒܿܬܐ ܘܥܘܕܪܢܐ ܓܘܢܝܐ. ܘܢܢܗܪ ܠܡܟܬܒܢܘ̄ ܗܕܐ ܘܢܦܫ ܫܦܝܼܪ. ܘܢܐܨܝܝ ܘܢܼܟܬܘܼܒ ܒܟ̈ܬܒܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܟܡܐ ܕܡܨܝܐ ܠܗ. ܘܢܬܪܨ ܐܝܟܐ ܕܐܝܼܬ ܦܘܕܐ. ܘܢܡܠܐ ܐܝܟܐ ܕܚܣܝܼܪ. ܘܢܝܒܠ ܡܢ ܕܘܼܟܐ ܠܕܘܼܟܐ. ܘܢܥܒܪ ܡܼܢ ܥܡܐ ܠܥܡܐ. ܘܡܼܢ ܠܫܢܐ ܠܠܫܢܐ. ܘܡܼܢ ܣܦܼܪܐ ܠܣܦܼܪܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܬܪܕܐ ܘܬܫܬܦܥܝ ܛܝܒܘܼܬܗ ܕܡܪܐ ܛܒܿܐ ܘܝܗܘܼܒܐ ܥܬܝܼܪܐ. ܘܡܦܪܢܣܢܐ ܚܟܝܼܡܐ. ܥܠ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡܼ̈ܡܐ ܘܠ̈ܫܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܿܠܝܢ ܢܗܼܘܐ ܫܘܬܦ̈ܐ ܒܛܒܿܬܐ ܗܿܕܐ ܘܥܘܕܪܢܐ ܓܘܢܝܐ. ܘܟܿܡܿܢ ܕܒܚܘܼܒܐ ܘܡܟܝܼܟܘܬܐ ܘܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܝ݀ܨܦ ܠܛܒܿܬܐ ܘܟܿܬܒ ܘܡܐܨܝܝ ܒܟ̈ܬܒܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܗܿܠܝܢ ܘܡܝܒ ܘܡܥܒܪ ܡܼܢ ܥܡܐ ܠܥܡܐ. ܘܡܼܢ ܠܫܢܐ ܠܠܫܢܐ. ܘܡܢ ܣܦܼܪܐ ܠܣܦܼܪܐ. ܐܦ ܗܼܘ ܢܬܥܕܪ ܡܼܢ ܒܪܘܼܝܗ ܡܪܐ ܛܒܿܐ. ܘܨܿܒܐ ܒܚ̈ܝܐ ܘܦܘܼܪܩܢܐ ܕܟܿܠܢ. ܢܫܼܬܦ̈ܥܢ ܥܠܘܗܝ ܛܒ̈ܬܐ ܫܡܝܢܝ̈ܬܐ. ܘܢܬܬܘܣ̈ܦܢ ܠܗ ܒܘܼܪ̈ܟܬܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ. ܢܕܿܢܚ ܠܗ ܢܘܗܪܗ ܕܫܪܪܐ. ܘܢܬܚܟܡ ܒܝܕܥܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ. ܢܬܩܕܫ ܦܓܪܗ ܒܩܕܝܼܫܘܼܬܐ. ܘܬܙܕܗܐ ܢܦܫܗ ܒܛܝܒܘܼܬܐ. ܢܼܬܕܟܐ ܠܒܗ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܚܫ̈ܐ ܕܚܛܝܼܬܐ. ܘܢܨܛܠܠ ܗܘܢܗ ܡܼܢ ܟܿܠܗ ܬܐܛܪܐ ܕܒܝܼܫܘܼܬܐ. ܘܢܬܥܕܪ ܡܢ ܡܪܐ ܫܡܿܝܐ ܘܐܪܥܐ. ܘܢܬܚܝܠ ܒܚܝܠܐ ܪܒܐ ܙ݀ܟܐ ܟܿܠ ܚܝ̈ܠܢ. ܘܣܓܝ̈ܢ ܥܠܘ̄ ܛܝܒ̈ܘܬܐ ܐܠܗ̈ܝܬܐ. ܘܢܫܼܬܪܬܚ ܒܡܘܗ̈ܒܬܐ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ. ܘܢܬܢܚܡ ܡܼܢ ܡܪܗ ܕܫܡܝܐ. ܘܢܼܚܕܐ ܒܥܒܘܕܗ ܡܪܐ ܕܟܠܐ. ܬܕܢܚܝ ܐܝܟ ܢܘܼܗܪܐ ܙܕܝܼܩܘܼܬܗ. ܘܬܼܬܢܨܚܝ ܐܝܟ ܫܡܼܫܐ ܗܝܡܢܘܼܬܗ. ܢܬܢܛܪ ܘܢܬܦܙܩ ܘܢܼܬܘܙܒ ܡܢܟܿܠ ܢܟܝ̈ܢ ܘܣܘܓܦ̈ܢ ܘܣܩܘܼܒ̈ܠܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܕܓ݀ܕܫܝܼܢ ܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ. ܘܢܫܬܘܐ ܠܚܪܬܐ ܛܒܿܬܐ ܘܠܫܘܠܡܐ ܫܦܝܼܪܐ ܘܡܦܩܢܐ ܡܫܝܢܐ. ܬܗܼܘܐ ܩܝܿܡܬܗ ܥܡ ܟ̈ܐܢܐ ܘܙܕ̈ܝܩܐ. ܘܢܘܚܡܗ ܥܡ ܛܒ̈ܐ ܘܡܪ̈ܚܡܢܐ. ܘܢܬܒܣܡ ܒܛܘܼܒ̈ܐ ܫܡܝ̈ܢܐ.

pb. 13

ܘܢܐܪܬ ܚܝ̈ܐ ܥ̈ܠܡܝܼܢܝܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܫܡܝܢܝܼܬܐ. ܒܚܕܘܬܐ ܪܘܚܢܝܿܬܐ. ܒܓܢܬܐ ܥܕܢܝܬܐ. ܩܕܡ ܡܪܘܼܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ. ܒܩܪܝܼܒܘܼܬ ܥܠܼܬܐ ܐܒܗܝܬܐ ܡܪܬ݀ ܟܿܠ ܥ݀ܠܡܝܢ. ܥܠܼܬ݀ ܟܿܠ ܥ̈ܠܼܠܢ. ܘܐܚܝܼܕܬ݀ ܟܿܠ ܒܪ̈ܝܢ. ܗܿܘ ܕܠܗ ܟܿܠܢ ܣܿܓܕܝܼܢܢ ܘܡܫܒܚܝܼܢܢ. ܘܡܪܡܪܡܝܼܢܢ ܘܡܒܪܟܝܼܢܢ. ܘܠܫܒܪܗ ܡܣܟܝܢܢ ܘܚܿܝܪܝܼܢܢ. ܘܪ̈ܚܡܐ ܡܢܗ ܫܿܐܠܝܼܢܢ ܘܢܦܫ̈ܬܢ ܒܐܝ̈ܕܘ̄ ܡܿܓܥܠܝܼܢܢ. ܘܠܗ ܙ݀ܕܩ ܘܡܬܬܚܝܼܒܐ ܬܫܒܘܼܚܬܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܣܓܕܬܐ ܘܐܝܼܩܪܐ ܘܪܘܼܡܪܡܐ ܘܩܘܼܠܣܐ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܫܡܝ̈ܢܐ ܘܐܪ̈ܥܢܝܐ. ܡܼܢ ܟܿܠ ܕܗܘܼܐ ܘܗܿܘܐ ܘܒܪܬ ܡܪܘܼܬܗ. ܗܿܫܐ ܘܒܟܿܠܙܒܢ ܘܠܕܪܕܪܝܢ ܘܒܟܿܠܗܘܿܢ ܥܠ̈ܡܐ ܕܗܘܼܘ ܘܗܿܘܝܢ ܠܥܠܡ ܘܕܠܐ ܣܘܼܦ ܠܥܠܡܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ܀܀܀ ܫܠܼܡܬ݀ ܩܕܝܼܡܘܼܬ ܡܠܼܬܐ ܡܫܘܕܥܢܝܼܬܐ ܕܥܠܼܬܗ ܕܟܬܒܐ ܗܿܢܐ ܓܘܢܝܐ. ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܕܠܘܬ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡܼܡ̈ܐ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/505
Source:
C. Kayser (ed.), Das Buch von der Erkenntniss der Wahrheit oder der Ursache aller Ursachen (Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1889).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: November 30, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Cause of all Causes: Introduction” based upon C. Kayser (ed.), Das Buch von der Erkenntniss der Wahrheit oder der Ursache aller Ursachen (Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1889), Digital Syriac Corpus, last modified November 30, 2019, https://syriaccorpus.org/505.
Bibliography:
Cause of all Causes: Introduction.” In Das Buch von der Erkenntniss der Wahrheit oder der Ursache aller Ursachen, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/505.

Show Citation Styles