Digital Syriac Corpus

Cause of all Causes: Book 2 - ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ

   https://syriaccorpus.org/507
Book 2
Chapter 1

ܬܘܼܒ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ ܟܿܬܒܝܼܢܢ ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܕܐܝܼܬ ܒܗ ܩܦ̈ܠܐܐ ܬܡܢܝܐ.

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܥܠܗܿܝ ܕܡܛ݀ܠܡܢܐ ܒܪܐ ܒܿܪܘܝܐ ܒܪ̈ܝܬܐ ܘܐܬܩܢ ܥܠ̈ܡܐ. ܢܫܿܒܚܘܢܒܪܟ ܘܢܪܡܪܡ ܠܗܿܘ ܕܗܘܼ ܒܠܚܘܼܕܘܗܝ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܝܼܬܝܐ ܡܫܒܚܐ ܘܡܒܪܟܐ ܘܡܪܡܪܡܐ. ܗܿܘ ܡܥܠܝܐ ܘܠܐ ܣܢܝܼܩܐ ܘܠܐ ܚܣܝܼܪܐ. ܗܿܘ ܕܠܟܿܠ ܡܡܠܐ ܚܣܝܼܪ̈ܬܐ ܘܡܫܡܠܐ ܣܢܝܼܩ̈ܬܐ. ܘܝܿܗܒ ܘܡܫܟܢ ܘܡܥܬܪ. ܘܗܼܘ ܡܼܢ ܡܠܝܘܼܬܗ ܠܐ ܡܼܬܒܨܪ. ܘܐܢ ܫܡܼܫܐ ܗܿܢܐ ܡܼܬܚܙܝܢܐ ܘܒܪܝܐ ܘܥܒܝܼܕܐ܆ ܗܿܐ ܡܢܗܪ ܠܟܿܠܗܿ ܒܪܝܼܬܐ. ܘܡܫܚܢ ܘܡܩܝܼܡ ܠܒܪܝܼܬܐ ܒܚܝܠܐ ܕܚܡܝܼܡܘܼܬܗ ܘܡܒܫܠ ܘܡܫܿܡܠܐ ܦܐܪ̈ܐ ܘܓܼܢ̈ܣܐ ܘܐܕ̈ܫܐ ܕܝܼܥ̈ܝܬܐ ܘܡܢܿܛܪ ܠܟܝܼܢܐ ܒܚܝܘܼܬܐ ܘܠܐ ܡܼܬܚܒܠܢܘܼܬܐ. ܘܡܒܘܼ̈ܥܐ ܬܘܼܒ ܘܥܼܝܢ̈ܬܐ ܕܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܫܿܦܥܝܢ ܘܡܪܕܝܢ ܬܐܦ̈ܐ ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܡܫܩܝܢ ܐܪ̈ܥܬܐ ܘܡܘܥܝܢ ܘܡܪܒܝܢ. ܘܗܼܢܘܢ ܣܟ ܠܐ ܚܿܣܪܝܢ ܐܘܿ ܡܼܬܟܠܝܐ ܡܪܕܝܬܗܘܢ. ܐܝܟܢ ܡܕܝܢ ܡܼܨܝܐ ܕܗܿܘ ܟܝܢܐ ܡܫܒܚܐ ܘܓܡܝܼܪܐ ܘܠܐ ܚܣܝܼܪܐ. ܗܿܘ ܒܪܘܼܝܐ ܕܗܿܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܘܡܩܿܝܡܢܐ ܘܡܦܪܢܣܢܐ ܘܡܿܨܼܐ ܟܿܠ. ܠܐ ܚܿܣܪ ܣܟ ܐܘܿ ܡܬܼܒܨܪܐ ܡܠܝܘܼܬܗ. ܐܘܿ ܐܝܼܬ ܒܟܝܿܢܗ ܚܣܝܼܪܘܼܬܐ

pb. 83

ܕܡܕܡ ܕܣܢܝܼܩ ܥܠ ܫܘܼܡܠܐ. ܚܼܣ. ܡܕܝܢ ܡܛ݀ܠܡܢܐ ܒܪܐ ܠܗܕܐ ܒܪܝܼܝܬܐ ܬܗܝܼܪܬܐ ܘܣܓܝܐܬ݀ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ. ܘܐܬܩܢ ܥ݀ܠܡܐ ܡܠܝܼܠܐ. ܢܡܬܝܕܥܢܐ ܪܘܼ̇ܢܝܐ ܘܡܬܪܓܫܢܐ ܓܘܼܫܡܐ. ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܡܼܢ ܣܿܓܝܐܬܐ ܐܣܒܪܘ ܘܐܫܠܡܼܘ. ܡܢܼܗܘܢ ܐܡܼܪܘ ܕܡܛ݀ܠܗܿܝ ܕܢܫܒܚܘܝܼܢܝܗܝ ܘܢܪܡܪܡܘܢ ܠܟܝܿܢܗ ܡܫܒܚܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܼܪܘ. ܕܗܼܝ ܒܪܝܼܬܐ ܬܗܼܘܐ ܥܠܼܬ ܬܫܒܘܚܬܗ. ܕܟܕ ܢܚܼܙܘܢ ܦܪ̈ܘܼܫܐ ܘܚܟ̈ܝܼܡܐ ܠܫܘܼܦܪܐ ܪܒܐ ܕܒܪܝܼܬܐ ܬܗܼܘܐ ܥܠܼܬ ܬܫܒܘܚܬܗ. ܕܟܕ ܢܚܼܙܘܢ ܦܪ̈ܘܼܫܐ ܘܚܟ̈ܝܼܡܐ ܠܫܘܼܦܪܐ ܪܒܐ ܕܒܪܝܼܬܐ. ܢܫܒܚܘܢ ܘܢܩܠܣܘܢ ܠܥܒܘܼܕܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܣܒܼܪܘ. ܕܡܛ݀ܠ ܕܢܗܼܘܘܢ ܚ̈ܝܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܘܡܫܡܫ̈ܢܐ ܕܨܒܝܿܢܗ ܘܡܫܡ̈ܠܝܢܐ ܕܦܘܼܩ̈ܕܢܘܗܝ. ܘܒܪ̈ܝܬܐ ܕܫܪܟܐ ܢܗܼܘ̈ܝܢ ܠܚܫܚܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܡܠ̈ܝܼܠܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܬܚܡܘ. ܘܡܒ̈ܛܠܢܐ ܐܘܟܝܬ ܠܐ ܡܗ̈ܝܡܢܐ. ܗܿܢܘܢܕ ܐܝܟ ܚܝܘܼܬܐ ܘܒܥܝܼܪܐ ܕܠܐ ܡܕܥܐ ܥܿܒܐܼ ܣܘܼܟܠܗܘܢ ܘܚܫܘܼܟ ܗܘܢܗܘܢ ܡܼܢ ܛܥܿܝܘܬܐ ܘܠܐ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܐܣܒܼܪܘ ܕܗܘܼ ܡܼܢ ܢܦܫܗ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܿܢ ܥ݀ܠܡܐ. ܘܐܛܘܡܛܘܢ ܡܕܡ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܐܝܼܬ ܠܗ ܘܠܐ ܫܘܼܠܡܐ. ܘܠܝܬ ܠܡ ܥ݀ܠܡܐ ܕܪ̈ܘܚܢܐ. ܘܠܗܿܠܝܢ ܩܕܡܢܢ ܒܠܡܢܢ ܘܐܟܣܢܢ ܛܥܿܝܘܬܗܘܢ ܒܡܐܡܪܐ ܕܩܕܡ ܗܢܐ. ܘܚܘܝܼܢܢ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܡܢܗ ܕܟܝܿܢܐ ܘܕܘܼܒܪܗ ܕܥܿܠܡܐ. ܕܡܢܟܿܠ ܦܪܘܿܣ ܡܪܐ ܐܝܼܬ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܗܼܘ ܐܝܼܬܘ̄ ܒܿܪܘܼܝܐ ܘܥܒܘܕܐ. ܘܠܝܬ ܠܗ ܫܘܼܪܝܐ ܘܫܘܼܠܡܐ. ܘܚܕ ܗܼܘ ܒܠܚܘܼܕܘܗܝ. ܘܠܐ ܣܟ ܡܨܝܐ ܕܐܝܼܬ ܥܡܗ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܘܗܼܘ ܒܪܐ ܥ̈ܠܡܐ ܘܐܬܩܢ ܘܛܟܣ ܐܝܟ ܨܒܝܿܢܗ ܡܪܢܝܐ ܘܠܐ ܡܬܥܨܝܢܐ. ܘܐܡܿܪܝܢܢ ܚܢܢ ܕܠܘ ܡܼܛܠ ܕܢܫܒܚܘܼܢܝܗܝ ܘܢܒܪܟܘܼܢܝܗܝ ܘܢܪܡܪܡܘܢܝܗܝ ܥܠ̈ܡܐ ܒܪܐ ܐܢܘܢ. ܡܛܠ ܕܡܫܒܚܐ ܘܡܒܪܟܐ ܘܡܪܡܪܡܐ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܘܼܒ ܢܼܬܥܠܐ ܘܢܬܼܪܡܪܡ ܟܝܿܢܗ ܡܫܒܚܐ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܡܐ ܕܐܝܼܬܘ̄. ܒܗܿܝ ܕܓܡܝܪܐ ܘܡܫܡܠܝܐ ܘܠܐ ܣܟ ܚܣܝܼܪܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܟܝܿܢܗ ܣܓܝܼܕܐ ܘܡܥܠܝܐ. ܘܐܢ ܚܣܝܼܪ ܗܘܼܐ ܟܝܿܢܗ ܐܘܿ ܣܢܝܼܩ܆ ܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܢܗܼܘܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܥ݀ܒܘܕܐ ܘܒܪܘܼܝܐ ܘܡܼܨܐܼ ܟܿܠ. ܡܿܢ ܕܚܣܝܼܪ ܘܣܢܝܼܩ ܒܪܝܼܬܐ ܗܿܘ ܘܥܒܝܼܕܐ. ܘܠܘ ܒܪܘܼܝܐ ܘܥܒܘܼܕܐ ܘܟܕ ܛܒܿ ܘܗܼܢ̈ܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܟ݀ܠܚܕܐ ܒܟܝܿܢܗܿ ܡܫܡܠܝܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܠܘܬ݀ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܐܬܼܒܪܝܬ݀ ܒܗ ܘܡܛ݀ܠܬܗ. ܘܐܦܠܐ ܗܼܘ ܣܢܝܼܩ ܗܘܼܐ ܥܠ ܒܪ̈ܝܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܕܢܫܡܫܘܢ ܨܒܝܿܢܗ ܘܢܫܡܠܘܢ ܦܘܼܩܕܢ̈ܘܗܝ ܡܛ݀ܠ ܣܢܝܼܩܘܼܬܗ. ܐܘܿܒܨܝܼܪܘܬ ܚܝܠܗ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܓܡܝܼܪܘܼܬܗܘܢ ܕܝܼܠܗܘܢ ܘܡܬܥܠܝܢܘܼܬܗܘܢ ܕܠܘܬ݀ ܛܘܼܒܬܢܘܼܬܐ ܡܪܢܝܬܐ. ܡܕܝܢ ܗܿܝ ܕܚܬܝܼܬܐ܆ ܗܿܕܐ ܗܿܝ. ܕܡܛ݀ܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܒܿܐ ܘܥܬܝܼܪܐ ܘܚܟܝܼܡܐ.

pb. 84

[ܘܓܡܝܪܐ ܘܡܫܡܠܝܐ ܒܟܠܗܝܢ. ܘܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܒܿܐ ܘܥܬܝܪܐ ܘܚܟܝܼܡܐ.] ܡܼܢ ܟܿܠ ܦܪܘܿܣ ܡܐܛܒ ܡܼܢ ܛܒܿܘܬܗ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܡܥܬܪ ܡܼܢ ܥܘܼܬܪܗ ܠܐ ܡܘܦܝܢܐ. ܘܡܚܘܐ ܚܟܡܼܬܗ ܒܥܒܿܕ̈ܘ̄܆ ܘܥܠܗܿܝ ܒܪܐ ܒܪ̈ܝܬܐ ܟܕ ܠܐ ܣܢܝܼܩ ܗܘܼܐ ܥܠܝܗܝܢ. ܐܬܩܼܢ ܥܠ̈ܡܐ ܒܛܝܒܘܼܬܗ. ܘܚܘܝܼ ܚܝܠܐ ܒܥܒܿܕ̈ܘ̄܆ ܕܒܚܟܼܡܬܐ ܪܒܬܐ ܣܓܝܐܬ݀ ܦܘܼܪ̈ܫܢܐ ܘܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܥܒܝܼܕܝܢ. ܘܐܟܡܐ ܕܫܡܼܫܐ ܒܟܝܿܢܗ ܡܼܢ ܟܿܠܦܪܘܿܣ ܕܢܢܗܪ ܐܝܼܬ ܠܗ ܘܢܫܚܢ ܘܢܐܚܐ. ܘܐܦ ܒܡܘܼܥܐ ܕܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܢܫܦܥ ܘܢܪܕܐ. ܗܿܟܘܬ݀ ܘܐܦ ܡܪܐ ܛܒܿܐ ܘܥܬܝܼܪܐ ܘܚܟܝܼܡܐ. ܕܢܐܛܒ ܘܢܥܛܪ ܘܢܼܥܒܕ ܥܒܿܕ̈ܐ ܡ̈ܠܝܼܝܼ ܬܗܼܪܐ ܘܚܟܡܼܬܐ ܪܒܬܐ ܐܝܼܬ ܠܗ ܒܟܝܿܢܗ ܨܒܝܿܢܐܝܬ. ܠܘ ܐܝܟ ܥܒܝܼܕ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܒܟܝܿܢܗܘܢ ܕܝܼܠ̈ܝܬܐ ܩܢܝܘܼܬܐ ܐܟܣܝܼܣ̈ܝܬܐ ܘܟܝ̈ܢܝܬܐ. ܐܝܟ ܫܡܼܫܐ ܘܡܒܘܼܥ̈ܐ ܘܣܼܛܪ. ܐܠܐ ܒܨܒܝܿܢܗ ܘܒܟܝܿܢܗ ܐܝܼܬܘ̄ ܐܠܗܐ ܛܒܿܐ ܘܥܬܝܼܪܐ ܘܚܟܝܼܡܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܕܥܒܿܕ̈ܘܗܝ ܬܗܝܼܪ̈ܐ ܘܡܠ̈ܝܼܝܼ ܚܟܼܡܬܐ. ܘܡܘܗܒ̈ܬܐ ܛܒ̈ܬܐ ܘܫܘܼܟ̈ܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܝܗܼܒ ܠܡܠ̈ܝܼܠܐ ܘܕܝܼ̈ܠܝܬܐ ܛܒ̈ܬܐ ܕܣܼܡ ܒܟܝ̈ܢܐ ܘܐܕܫ̈ܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ. ܘܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܛܒ̈ܬܐ ܘܡܥܕܪ̈ܢܝܬܐ ܘܡܘܬܪ̈ܢܝܬܐ ܕܥܒܼܕ ܡܢܼܗܝܢ. ܐܬܝܕܥܬ݀ ܠܟܿܠ ܛܒܿܘܼܬܗ ܘܚܟܡܼܬܗ ܘܥܬܝܼܪܘܼܬܗ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܡܛܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܡܕܡ ܒܪܐ ܒܪ̈ܝܬܐ ܘܐܬܩܢ ܥܠ̈ܡܐ. ܗܿܘ ܒܪܘܼܝܐ ܘܥܒܘܼܕܐ ܘܡܪܐ ܫܪܝܼܪܐ. ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܛܒܿܘܼܬܗ ܘܣܓܝܐܘܼܬ ܥܘܼܬܪܗ ܘܪܒܘܼܬ ܚܟܼܡܬܗ. ܘܠܘ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܠܐ ܘܗܿܝ ܕܝܬܝܪ ܬܡܝܼܗܐ ܘܪܒܐ ܘܡܥܠܝܐ. ܕܐܦ ܠܗܘܿܢ ܠܗܿܠܝܢ ܕܒܪܐ ܘܐܬܩܢ ܘܐܩܝܼܡ ܒܛܝܒܘܼܬܗ. ܘܡܼܢ ܣܿܓܝܐܘܼܬ ܥܘܼܬܪܗ ܘܒܪܒܘܼܬ ܚܟܡܼܬܗ ܢܫܘܬܦ ܥܡܗ ܕܠܐ ܚܣܼܡ ܒܗܘܢ ܒܕܝܼܠ̈ܝܬܐ ܗܿܠܝܢ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܟܝܿܢܗ ܒܛܝܒܘܼܬܗ܆ ܕܢܗܼܘܘܢ ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܛܒ̈ܐ ܘܛܘܼܒ̈ܬܢܐ. ܘܥܬܝܼܪ̈ܐ ܡܫܡ̈ܠܝܐ ܘܓܡܝܼܪ̈ܝ ܒܚܟܡܼܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ. ܐܘ̃ ܠܗܕܐ ܛܒܿܘܬܐ ܠܐ ܡܬܼܡܼܠܠܢܝܼܬܐ. ܐܘ̃ ܠܗܢܐ ܥܘܼܬܪܐ ܠܐ ܡܘܦܝܢܐ. ܐܘ̃ ܠܗܕܐ ܚܟܡܼܬܐ ܪܒܬܐ ܘܠܐ ܡܬܦܣܩܢܝܼܬܐ. ܐܘ̃ ܠܗܢܐ ܟܝܿܢܐ ܛܒܿܐ ܕܐܘܣܝܐ ܡܪܢܝܬܐ ܕܗܢܐ ܡܪܝܐ ܡܪܚܡܢܐ ܘܣܿܓܝ ܛܝܒ̈ܘܬܐ. ܡܢܘܼ ܣܿܦܩ ܕܢܫܒܚ ܡܢܘܼ ܡܿܨܐܼ ܕܢܐܡܪ. ܡܢܘܼ ܡܫܼܟܚ ܕܢܘܕܐ ܘܢܩܠܣ ܘܢܗܕܪ ܐܟܡܐ ܕܘܿܠܐ ܠܗܢܐ ܒܪܘܼܝܐ ܫܒܝܼܚܐ. ܐܢ ܒܪ̈ܝܐ ܢܫܒܚܘܢ܆ ܗܿܐ ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܒܛܝܒܘܼܬܐ ܒܪܝܢ ܘܥܒܝܼܕܝܢ. ܐܢ ܦܘܼܡ̈ܐ ܢܙܡܪܘܢ ܘܢܪܡܪܘܢ. ܗܿܐ ܡܼܢ ܥܘܼܬܪܐ

pb. 85

ܕܣܝܡ̈ܬܗ ܡܠܝܢ ܡܘܗܒ̈ܬܐ ܘܫܘܼܟ̈ܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܘܐܢ ܠ̈ܫܢܐ ܢܘܕܘܢ ܘܢܩܿܠܣܘܢ ܘܢܗܕܪܘܢ܆ ܗܼܘ ܒܚܟܼܡܬܗ ܛܟܼܣ ܐܢܘܢ. ܘܝܗܼܒ ܠܗܘܢ ܠܘܓܠ̈ܓܐ ܘܐܙܝܼܥ ܐܢܘܢ ܕܢܬܪܓܡܘܼܢܗ ܠܡܠܼܬܐ ܕܐܬܪܟܒܬ݀ ܒܩܠܐ ܘܐܬܓܫܡܬ݀. ܐܝܟܢܐ ܕܬܼܬܡܥܝ ܠܐܕ̈ܢܐ ܘܬܣܼܬܟܠܝ ܒܡܕ̈ܥܐ ܘܬܬܢܼܣܒܝ ܒܗܘ̈ܢܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܩܢܝܐ ܕܨܿܐܪ ܟܬܝܼܒ̈ܬܐ ܘܒܝܕ ܪ̈ܘܼܫܡܐ ܡܪܟܒ ܡ̈ܠܐ ܒܟܪܛܝܣܐ ܘܕܝܘܼܬܐ ܘܡܫܘܕܥ ܐܪ̈ܙܐ ܟܣ̈ܝܐ ܕܒܪܘܼܚܢܘܬܐ ܚܡܝܼܠܝܢ ܒܡܘܼܚܐ ܘܒܡܕܥܐ ܣܝܼܡܝܼܢ ܒܠܒ̈ܘܬܐ ܘܓܢܝܼܙܝܢ ܒܬܘܘ̈ܢܐ. ܡܕܝܢ ܢܿܘܕܐ ܘܢܣܓܘܕ ܘܢܫܒܚ. ܠܗܿܘ ܕܟܿܠ ܡܼܢܗ ܘܟܿܠ ܒܗ ܘܟܿܠ ܒܐܝܼܕܗ. ܘܡܼܢ ܕܝܼܠܗ ܢܩܿܪܒ. ܘܠܐ ܢܗܼܘܐ ܛܠ̈ܘܼܡܐ ܘܢܿܟܘܼܡ ܥܠ ܛܝܒܘܼܬܗ ܘܢܚܦܐ ܡܘܗܒ̈ܬܗ. ܘܢܒܿܛܠ ܡܼܢ ܬܫܒܘܚܬܗ܀ ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ.

Chapter 2

ܬܘܼܒ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ ܕܡܐܪܡܐ ܕܬܪܝܢ ܥܠܗܿܝ ܕܡܢܘܼ ܨܒܝܿܢܗ ܕܐܠܗܐ ܒܒܪܝܬܗ ܐܟܙܢܐ ܕܟܿܠ ܟܝܿܢܐ ܒܪܝܐ ܘܥܒܝܼܕܐ. ܕܝܼܠܿܝܬܐ ܕܝܼܠܢܿܝܬܐ ܐܝܼܬ ܠܗ ܒܟܝܿܢܗ. ܕܒܗܿ ܡܼܬܝܕܥ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܚܬܝܼܬܐܝܬ. ܗ̄ ܐܟܙܢܐ ܕܢܘܼܪܐ ܡܼܢ ܟܿܠܦܪܘܿܣ ܕܝܼܠܝܬܗܿ ܐܝܼܬܝܗܿ ܕܬܘܩܕܝ ܘܬܫܚܢܝ ܘܬܓܕ ܠܥܼܠ. ܐܦܢ ܗܷܿ ܕܓܕܝܐ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܕܐܐܪ ܐܝܼܬܘ̄ܗܝ ܕܚܒܝܼܝܟ ܒܐܕܫ̈ܐ ܕܣܿܪܚܐ ܒܗܘܢ. ܘܐܟܙܢܐ ܬܘܼܒ ܕܡ̈ܝܐ ܕܝܼܠܝܬܗܘܢ ܕܢܛܒܘܢ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܕܟܿܠܚܕ ܡܼܢ ܡܪܢܝܬܐ ܕܒܗ ܡܬܝܕܥ. ܗܟܘܬ݀ ܡܪܐ ܛܒܿܐ ܘܥܬܝܼܪܐ ܘܚܟܝܼܡܐ ܫܦܝܼܥ ܒܪ̈ܚܡܐ ܐܘܣܝܐܝܬ ܘܟܝܢܐܝܼܬ. ܕܝܠܝܬܗ ܕܢܐܛܒ ܘܢܥܼܬܪ ܘܢܓܡܘܼܪ ܘܢܫܡܠܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܓܡܪ̈ܢ ܡܫܡܠܝܐܝܼܬ ܐܠܐ ܒܫܘܬܦܘܼܬܐ ܕܥܡܗ. ܡܕܝܢ ܗܿܢܘ ܨܒܝܿܢܗ ܒܒܪܝܬܐ. ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܢܬܓܡܪܘܢ ܒܛܒܿܘܼܬܐ. ܘܢܫܼܬܡܠܝܘܢ ܒܥܬܝܷܪܘܼܬܐ ܘܚܟܡܼܬܐ .ܓܡܝܼܪܘܼܬܐ. ܘܫܘܼܡܠܝܐ ܕܗܿܠܝܢ ܐܝܼܬܘ̄ ܚܕܘܼܬܐ ܕܠܝܬ ܒܗܿ ܥ݀ܩܬܐ ܘܚܝ̈ܐ ܥܿܠܡܝܼܢ̈ܝܐ. ܢ݀ܒܗ̈ܝ ܒܐܠܗܐ ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܨܦܼܬܐ ܘܠܐ ܡܪܢܝܬܐ. ܘܠܐ ܟܫܼܠܐ ܘܦܠܝܓܘܼܬܐ. ܐܠܐ ܫܝܢܐ ܘܒܗܝܼܠܘܬܐ ܘܬܡܼܗܐ ܕܒܐܠܗܐ. ܕܗܼܘ ܐܠܗܐ ܛܒܿܐ ܘܠܥܼܠ ܡܼܢ ܛܒܿܘܬܐ ܢ݀ܬܦ ܠܗܘܢ ܠܥ̈ܠܝܼܠܐ ܕܐܬܓܡܼܪܘ ܠܘܬ ܬܡܼܗܐ ܕܒܗ. ܘܐܡܬܝ ܕܠܝܬ ܬܡܿܢ ܬܘܼܒ ܥܒܿܕܐ ܘܠܐ ܡܪܢܝܼܬܐ ܘܠܐ ܥ݀ܩܬܐ. ܐܘܿ ܟܫܠܐ ܐܘܿ ܦܠܝܓܘܼܬܐ. ܘܠܐ ܚܘܼܫܒܐ ܘܗܪܓܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܼܕ ܬܡܼܗܐ ܕܒܐܠܗܐ ܡܬܼܩܝܡ ܡܼܢ ܚܘܼܒܐ ܪܒܐ ܘܪܚܼܡܬܐ ܝܿܩܘܕܬܐ ܘܝܐܝܼܒܘܼܬܐ

pb. 86

ܠܗܝܩܬܐ ܠܘܬ݀ ܗܿܘ ܟܝܿܢܐ ܛܘܼܒܬܢ ܒܟܿܠ. ܘܓܡܪ ܠܟܿܠ ܒܛܘܼܒܬܢܘܼܬܐ. ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܗܿܘܐ ܚܘܼܝܕܐ ܕܥܡܗ ܘܡܼܬܐܠܗܿܢܘܼܬܐ ܕܡܠ̈ܝܼܠܐ ܒܚܘܼܝܕܗܘܢ ܕܥܡ ܡܪܗܘܢ ܘܐܠܗܗܘܿܢ. ܗܿܘ ܕܡܼܢܗ ܐܬܒܪܝܼܘ ܘܐܬܩܝܡܘ ܘܒܗ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܘܒܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܐܢܘܢ. ܘܠܘܬܗ ܗܿܦܟܝܼܢ ܘܥܡܗ ܡܬܼܚܝܕܝܢ ܒܛܝܒܘܼܬܗ. ܡܼܢ ܪܚܡܬܗܘܢ ܕܠܘܬܗ. ܕܩܢܐܘܘܗܿ ܠܗܕܐ ܪܚܼܡܬܐ ܡܼܢ ܓܡܝܼܪܘܬܐ ܘܫܘܼܡܠܝܐ. ܘܗܕܐ ܗܘܼܬ݀ ܡܼܢ ܢܛܘܼܪܘܼܬ ܦܘܼܩ̈ܕܢܘܗܝ ܘܓܡܘܼܪܘܼܬ ܢ݀ܡ̈ܘܿܣܘܗܝ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܠܐܢܫ ܕܢܕܥ ܗܿܠܝܢ ܚܬܝܼܬܐܝܬ ܘܢܪܓܫ ܒܗܝܢ ܘܢܼܛܥܡ ܐܢܝܢ ܒܗܘܢܗ ܘܡܕܥܗ. ܐܠܐ ܐܢ ܗܼܘ ܢܡܼܛܐ ܠܗܝܢ ܒܩܢܘܼܡܗ ܘܢܬܼܥܠܐ ܘܢܬܓܢܒܼܪ ܒܗ ܒܛܟܣܼܐ ܕܡܼܬܒܥܐ ܠܗܝܢ. ܕܐܝܬܘ̄ ܢܛܘܼܪܘܼܬ ܦܘܼܩܕ̈ܢܐ. [ܕܡܼܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܢܛܘܪܘܬ ܦܘܩܕ̈ܢܐ] ܡܫܼܬܦܐ ܟܝܿܢܐ. ܘܡܼܨܛܠܠ ܡܼܢ ܕܠܘܚܝܐ ܘܨܐܝܘܼܬܐ ܕܐܬܟܬܡܘ ܒܗ ܡܼܢ ܠܐ ܢ݀ܡܘܿܣܝܘܬܐ. ܘܠܐ ܟܝܢܝܘܼܬܐ. ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܚܛܝܼܬܐ. ܕܥܠܼܬ݀ ܓܕܫܢܐܝܼܬ ܥܠ ܟܝܿܢܐ ܢܩܕܐ ܘܫܦܝܪܐ ܘܫܦܝܼܪܐ. ܕܐܬܼܒܪܝ ܡܼܢ ܛܒܿܐ ܢܩܕܐ ܫܦܝܐ ܘܫܦܝܼܪܐ. ܘܐܡܼܬܝ ܕܗܿܦܟ ܗܿܘ ܟܝܿܢܐ ܠܩܢܝܘܬܗ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܢܩܕܘܼܬܐ ܘܫܦܝܼܘܬܐ ܘܡܨܠܠܘܼܬܐ܆ ܡܬܼܚܝܕ ܠܗܿܘ ܢܩܕܐ ܫܦܝܐ ܘܫܦܝܪܐ ܕܥܒܼܕܗ. ܘܗܿܢܐ ܚܘܼܝܕܐ ܡܬܼܩܝܡ ܒܚܘܼܒܐ ܘܪܚܼܡܬܐ ܘܝܐܝܼܒܘܼܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܡܬܓܡܪ ܒܚܕܘܼܬܐ ܘܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܒܗܝܼܠܘܼܬܐ. ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܬܡܼܗܐ ܕܒܗܿܘ ܕܡܬܪܚܡ.. ܕܐܝܟܢ ܕܝܢ ܡܬܼܝܕ̈ܥܢ ܗܿܠܝܢ ܠܢ ܥܒ̈ܝܼܝܼ ܣܘܼܟܠܐ ܘܡܥܪ̈ܙܠܝ ܒܚܫ̈ܐ ܘܚܫ̈ܘܟܝ ܡܼܢ ܕܠܘܼܚܝܐ ܘܬܐܛܪܐ ܕܚܛܝܼܬܐ. ܠܐ ܡܨܝܐ ܐܠܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܠܢ ܚܝܠ̈ܢ ܘܪ̈ܚܝܼܡܢ. ܒܗܿܝ ܕܠܚܡ̈ܢ ܠܕܘܒܪ̈ܝܢ ܦܓܪ̈ܢܐ. ܘܪ̈ܫܦܝ ܒܐܪܥܐ. ܘܠܐ ܫܟܝܼܪܐ ܐܢ ܢ݀ܬܚܫܚ ܒܬܚܘܝ̈ܬܐ ܒܣܪ̈ܢܝܬܐ ܘܗܘܼ̈ܠܢܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܠܢ ܠܚܡ̈ܢ ܒܗܝ ܕܡܥܪܙܠܝܼܢܢ ܒܗܝܢ. ܘܣܿܓܝܼ ܣܿܘܚܝܼܢܢ ܠܗܝܢ ܒܝܐܝܒܘܬܐ ܟܡܐ ܕܦܓܪܢܐܝܬ ܘܐܪܥܢܐܝܼܬ ܡܬܕܒܪܝܼܢܢ. ܒܗܿܝ ܕܐܦ ܗܼܘ ܟܝܿܢܐ ܕܒܣܼܪܐ ܡܚܝܠ ܠܗܝܢ ܘܡܥܫܢ ܠܪܚܡܼܬܐ ܘܝܐܝܼܒܘܼܬܐ ܕܠܘܬܼܗܝܢ. ܡܛܠ ܕܒܗ ܢܨܝܼܒ̈ܢ ܘܐܝܼܬܝܗܝܢ. ܐܟܙܢܐ ܗܟܝܠ ܕܢܗܼܘܐ ܐ̱ܢܫ ܛܠܝܐ ܒܪ ܡܠܟܐ ܐܘܿ ܡܼܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܘܥܬܝܼܪ̈ܐ ܕܥ݀ܠܡܐ. ܘܢܗܼܘܐ ܫܿܐܡ ܒܗ ܒܥܘܼܙܐ ܬܙܝܼܙܐ ܕܥܠܝܡܘܼܬܐ. ܘܢܿܣܒ ܐܢܬܬܐ ܗܟܘܬ ܛܠܝܼܬܐ ܥܠܝܡܬܐ ܫܦܝܼܪܬ݀ ܚܙܘܐ ܒܪܬ݀ ܥܬܝܼܪ̈ܐ ܘܡܫܡ̈ܐ. ܘܢܗܼܘܘܢ ܡܫܪܬܚܝܢ ܒܥܘܼܬܪܐ ܘܩܢܝܘܼܬܐ ܘܟܗܝܼܢܝܢ ܒܟܿܠܡܕܡ ܕܒܥܠܿܡܐ ܗܿܢܐ. ܘܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܪܢܝܼܬܐ ܘܠܐ ܟܫܼܠܐ ܘܠܐ ܥܿܩܬܐ. ܘܠܐ ܚܣܝܪܘܬܐ ܕܡܕܡ ܣܟ ܐܦܠܐ ܥܕܟܝܠ ܝܨܝܼܦܘܼܬܐ ܕܥܠ ܒܢ̈ܝܐ ܘܡܪܢܝܼܬܐ ܕܒܗܘܿܢ. ܒܗ

pb. 87

ܒܙܒܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܟܝܼܪܘܼܬܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܼܢ ܒܬܘܼܠܘܼܬܐ [ܘܛܟܣܐ ܡܝܿܩܪܐ] ܕܪܚܝܼܡ ܥܠ ܟܿܠ ܐ̱ܢܫ. ܣܿܓܝܼ ܚܿܕܝܢ ܒܚܬܢܘܼܬܗܘܢ ܘܒ݀ܠܥܝܢ ܒܚܘܼܒܐ ܕܚܕܕ̈ܐ ܒܪܚܡܼܬܐ ܘܫܓܝܼܪܘܬܐ ܘܝܐܝܼܒܘܼܬܐ ܕܪܬܚܐ ܡܫܠܗܒܐܝܼܬ. ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܥܙܼܠ̈ܢ ܘܡܚܝ̈ܕܢ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܒܚܕ̈ܕܐ. ܥܠܗܿܝ ܡܼܢ ܟܕ ܡܬܼܢܩܦ ܓܒܪܐ ܠܐܢܬܬܐ ܠܐ ܡܬܼܩܪܝܢ ܬܪܝܢ ܐܠܐ ܚܕ. ܚܕ ܒܣܼܪܐ ܐܢܘܢ ܘܠܘ ܬܪܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܐܬܢܩܦܘ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܘܗܿܕܐ ܢܩܝܼܦܘܼܬܐ ܡܬܩܪܝܐ ܚܕܝܘܼܬܐ. ܘܗܿܕܐ ܚܕܝܘܼܬܐ܆ ܐܝܼܬܘ̄ ܫܘܼܝܗܿ ܚܘܼܒܐ ܘܪܚܡܼܬܐ ܒܝܐܝܼܒܘܼܬܐ ܪܓܼܬܢܝܼܬܐ ܘܠܗܝܼܩܘܬܐ. ܘܐܢ ܗܕܐ ܦܓܪܢܝܿܬܐ ܘܒܣܪܢ݀ܝܬܐ ܘܡܼܬܚܒܠܢܝܬܐ. ܘܗܿܟܢܐ ܡܫܠܗܒܐ ܘܒܪܚܼܡܬܐ ܘܚܠܝܐ ܘܒܝܣܼܡܐ ܘܗܢܝܼܐܐ ܠܩܢܝܼܝܼܗܿ. ܡܕܝܢ ܗܿܝ ܪܘܼܚܢ݀ܝܬܐ ܘܢܩܕܬܐ ܫܦܝܼܬܐ ܘܠܐ ܡܼܬܚܒܠܢܝܼܬܐ. ܟܡܐ ܟܝ ܐܝܼܬܘ̄ ܒܘܼܣܡܗܿ ܘܚܠܝܘܼܬܗܿ ܘܗܢܝܐܘܼܬܗܿ. ܕܠܘ ܦܓܪܐ ܒܦܓܪܐ ܡܚܝܕܐ܆ ܐܠܐ ܗܘܢܐ ܘܪܘܼܚܐ ܒܒܪܘܝܐ ܛܒܿܐ ܘܥܒܘܕܐ ܘܪܚܝܼܡܐ. ܘܡܫܠܗܒܢܐ ܕܪ̈ܚܡܘܗܝ ܒܪܚܡܼܬܗ ܥܠܡܝܼܢܿܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܝܼܬܐ ܘܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܝܼܬܐ. ܘܠܐ ܐܬܬܣܝܼܡܬ݀ ܘܐܬܼܢܨܒܬ݀ ܗܿܕܐ ܝܐܝܼܒܘܼܬܐ ܘܗܢܝܐܘܼܬܐ ܪܒܬܐ ܕܪܓܼܬܐ ܒܟܝܿܢܐ ܕܦܓܪܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܐܠܐ ܕܬܗܼܘܐ ܕܘܼܡܝܐ ܠܗܿܝ ܪܓܼܬܐ ܡܚܕܝܢܝܼܬܐ ܘܪܚܼܡܬܐ ܠܐ ܡܬܼܦܚܡܢܝܼܬܐ ܕܠܘܬ݀ ܗܿܘ ܟܝܿܢܐ ܛܘܼܒܬܢ ܒܟܿܠ. ܫ݀ܒܐ ܒܪܚܼܡܬܗ ܠܪ̈ܚܡܘܗܝ. ܘܡܢܼܗܿ ܡܼܢ ܗܕܐ ܡܬܚܒܠܢܝܼܬܐ ܡܬܪܓܪܓ ܐܡܢ ܠܗܿܝ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܝܼܬܐ. ܘܥܡ ܗܿܝ ܕܡܟܒܫ ܘܡܕܥܟ ܠܗܿܝ ܒܣܪܢܿܝܬܐ ܡܬܬܥܝܼܪܐ ܗܿܝ ܪܘܼܚܢܿܝܬܐ. ܘܣܿܠܩ ܘܡܼܬܥܠܐ ܒܗܿ ܐ̱ܢܫ ܒܗܢ ܥܿܠܡܐ ܥܕܡܐ ܕܛܥܿܡ ܒܗܘܢܗ ܘܡܪܓܫ ܒܝܼܕܥܬܗ ܠܗܿܝ ܚܕܘܼܬܐ ܪܒܬܐ ܕܥܬܝܼܕܐ ܕܬܗܼܘܐ ܠܗ ܒܚܘܼܕܪܬܐ ܕܥܬܝܼܕ ܕܢܗܼܘܐ. ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܬܡܼܗܐ ܕܒܥܒܘܕܗ. ܘܪܚܼܡܬܐ ܕܠܘܬܗ ܘܚܘܼܝܕܐ ܕܥܡܗ. ܗܐ ܡܕܝܢ ܐܬܝܕܥܬ݀ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܗܿܢܘ ܨܒܝܿܢܗ ܕܐܠܗܐ ܒܒܪܝܼܬܗ. ܕܢܬܕܒܪܘܢ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܬܩܢܐܝܬ. ܢܛܪܘܢ ܦܘܼܩܕ̈ܢܘܗܝ ܕܢܬܓܡܪܘܢ ܒܚܘܼܒܗ ܘܢܫܼܬܡܠܘܿܢ ܒܪܚܼܡܬܗ. ܕܢܫܼܬܘܘܿܢ ܠܚܘܼܝܕܐ ܕܥܡܗ. ܘܡܛ݀ܠܗܕܐ ܒܪܐ ܐܢܘܿܢ ܩܕܡܐܝܬ ܒܦܓܪܐ ܘܣܡ ܐܢܘܢ ܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܚܿܣܝܼܪܐ. ܕܐܝܼܬ ܒܗ ܟܐܒ̈ܐ ܘܟܘܼܪ̈ܗܢܐ ܘܥܩ̈ܬܐ ܘܬܐܢܚܬܐ. ܘܕܘܘ̈ܢܐ ܘܡܪ̈ܢܝܬܐ ܡܐܚܫ̈ܢܝܬܐ ܘܡܟܡܪ̈ܢܝܬܐ. ܕܟܕ ܢܬܕܒܪܘܢ ܒܗ ܬܩܢܐܝܼܬ ܘܢܛܪܘܢ ܦܘܼܩܕ̈ܢܘܗܝ ܘܢܿܡܘ̈ܣܐ ܕܣܡ ܘܬܚܡ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܠܡܠ̈ܝܼܠܐ. ܕܢܫܬܦܘܢ ܘܢܨܛܠܠܘܢ ܘܢܬܼܥܠܘܢ ܠܕܟܝܘܼܬܐ ܕܟܝܢܗܘܢ. ܘܢܬܓܡܪܘܢ ܒܚܘܼܒܗ ܘܢܫܼܬܡܠܘܢ ܒܪܚܡܼܬܗ. ܘܢܗܘܼܘܿܢ

pb. 88

ܒܥܿܡܠܗ ܡܫܡܠܐ ܕܡܚܪܪ ܡܼܢ ܟܼܐܒ̈ܐ ܘܟܘܼܪ̈ܗܢܐ܆ ܘܡܥܠܝ ܡܼܢ ܥܩ̈ܬܐ ܘܬܐܢܚ̈ܬܐ. ܘܠܝܬ ܒܗ ܕܘܘ̈ܢܐ ܘܡܪ̈ܢܝܬܐ ܡܐܚܫ̈ܢܝܬܐ ܘܡܟܡܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܠܐ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܚܕܘܼܬܐ ܘܚܝ̈ܐ ܡܚܝ̈ܕܝ ܒܐܠܗܐ ܓܿܡܪ ܟܿܠ. ܡܚܝܕ̈ܝ ܒܗܿ ܒܛܘܼܒܬܢܘܬܐ ܡܪܢܿܝܬܐ. ܘܐܢ ܟܝ ܢܐܡܪ ܐ̱ܢܫ ܐܘܿ ܢܬܼܚܫܒ ܕܟܕ ܐܠܗܐ ܛܒܿܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܥܬܝܼܪܐ ܘܚܟܝܼܡܐ ܘܓܡܝܼܪܐ ܘܡܫܡܠܝܐ ܘܠܐ ܣܢܝܼܩܐ ܘܠܐ ܚܣܝܼܪܐ. ܡܼܢ ܛܒܿܘܬܗ ܒܪܐ ܠܒܪ̈ܝܬܗ ܘܐܬܩܢ ܥܠ̈ܡܐ. ܥܠܡܢܐ ܠܐ ܒܼܪܐ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܒܗܿܝ ܛܘܼܒܬܢܘܼܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܘܡܫܡܠܝܘܼܬܐ ܕܥܬܝܼܕܐ ܕܬܗܼܘܐ ܠܗܘܢ ܒܚܘܼܕܬܐ ܕܥܬܝܼܕ. ܘܐܡܿܪܝܢܢ ܠܘܬܗ. ܕܡܛ݀ܠ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ. ܕܡܢܼܗܝܢ ܩܠܝܼܠ ܡܕܪܟܝܼܢܢ ܚܢܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܡܠܝܼܘ ܬܘܼܒ ܝܬܝܪ ܡܕܪܟܝܢ. ܡܢܼܗܘܢ ܬܘܼܒ ܗܿܕܝܢ ܡܕܪܟܝܼܢܢ ܘܝܿܕܥܝܢܢ ܠܗܝܢ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ. ܐܡܼܬܝ ܕܡܫܼܬܡܠܝܢܢ ܒܗܿܘ ܚܘܼܕܬܐ ܒܚܕܝܘܼܬܐ ܕܥܡ ܡܪܢ ܘܐܝܠܝܢ ܕܗܿܫܐ ܡܕܪܟܝܼܢܢ ܠܗܝܢ ܐܝܼܬܝܗܝܢ ܗܿܟܢܐ. ܕܐܠܘ ܒܡܫܡܠܝܘܼܬܐ ܘܓܡܝܼܪܘܼܬܐ ܒܪܐ ܗܘܼܐ ܒܪܘܝܐ ܠܡ̈ܠܝܼܠܐ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ. ܒܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕ ܕܢܬܼܠ ܠܗܘܿܢ ܒܿܬܪ ܕܡܼܬܓܡܪܝܢ ܒܢܿܛܘܪܘܬ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܘܡܫܬܡܠܝܢ ܒܪܚܼܡܬܗ. ܘܠܐ ܣܟ ܦܐܝܐ ܗܘܬ݀ ܗܿܕܐ ܐܦܠܐ ܡܗܡܢܝܐ ܗܘܼܬ݀. ܐܠܐ ܗܿܘܝܢ ܗܘܼܘ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܒܟܝܿܢܗܘܿܢ ܐܝܼܬܝܗܿ ܛܘܼܒܬܢܘܼܬܐ ܕܒܗܿ ܐܬܼܒܪܝܘ. ܘܕܝܼܠܝܬܗܘܢ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܬܼܦܠܘ ܘܟܦܢܘ ܘܨܗܝܼܘ ܩܕܡܐܝܼܬ. ܠܐ ܝ݀ܕܥܝܼܢ ܗܘܼܘ ܐܝܩܪܐ ܘܚܝܠܘܬܐ ܘܗܢܝܐܘܼܬܐ ܕܒܢܝܿܚܬܐ ܘܒܗܝܼܠܘܼܬܐ ܕܣܿܒܥܐ ܘܦܘܼܠܚܢܐ ܘܠܐ ܚܣܝܼܪܘܼܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܚܒܝܼܒ ܣܿܓܝܼ ܘܪܚܝܼܡ ܘܗܢܝܼ ܘܪܓܝܓ ܘܚܿܠܐܼ ܡܐܟܘܼܠܬܐ ܒܿܬܪ ܟܦܢܐ ܥܙܝܼܙܐ. ܘܫܩܼܝܐ ܒܬܪ ܨܗܝܐ ܡܫܠܗܒܢܐ. ܘܚܘܼܠܡܢܐ ܒ݀ܬܪ ܟܘܼܪܗܢܐ ܢܓܝܼܪܐ. ܘܥܘܼܬܪܐ ܡܫܪܬܚܐ ܒܿܬܪ ܡܣܼܟܢܘܼܬܐ ܡܕܘܝܢܝܬܐ. ܘܢܘܼܗܪܐ ܒܬܪ ܚܫܘܼܟܐ. ܗܿܟܢ ܘܝܬܝܪ ܡܼܢ ܗܿܟܢ ܣܿܓܝܼ ܚܒܝܼܒ ܚܘܼܕܬܐ ܕܥ݀ܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܘܡܩܘܐ ܒܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܚܕܘܼܬܐ. ܒܿܬܪ ܗܿܢܐ ܕܡܠܐ ܥܿܩ̈ܬܐ ܘܟܐܒ̈ܐ ܘܬܐܢܚ̈ܬܐ. ܘܗܐ ܚܿܙܝܢܢ ܕܟܿܠܡܿܢ ܕܩ݀ܢܐ ܡܕܡ ܦܫܝܼܩܐܝܬ ܒܪܗܝܼܒܘܼ ܘܡܘܒܕ ܠܗ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܩܝܼܪ ܥܠܘܗܝ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܩܢܝܗܝ ܒܿܬܪ ܛܘܼܪܦܐ ܘܫܦܼܠܐ. ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܐܫܟܼܚ ܥܘܼܬܪ̈ܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ. ܐܘܿ ܡܬܝܼܗܒ ܠܗ ܡܼܢ ܡܠܟܐ ܡܐܓܢ ܘܒܪ̈ܚܡܐ ܘܒܛܝܒܘܬܗ ܠܐ ܡܩܕܐ ܠܗ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܝܩܝܼܪ ܥܠܘܗܝ. ܘܠܐ ܝ݀ܕܥ ܐܝܼܩܪܗ. ܡܛ݀ܠܕܠܐ ܐܬܛܪܦ ܡܛ݀ܠܬܗ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܩܿܢܐ ܡܕܡ ܡܼܢ ܫܦܠܼܗ ܘܥܡܠܐ ܕܐܝܼܕ̈ܘ̄. ܐܘܿ ܡܼܢ ܬܐܓܪ̈ܬܐ ܕܒܐܘܼܪ̈ܚܬܐ ܢܓܝܼܪ̈ܬܐ ܘܡܼܒܥ̈ܕܬܐ.

pb. 89

ܐܘܿ ܡܼܢ ܦܠܚܘܼܬܐ ܬܥܝܼܫܬܐ ܕܒܐܪܥܐ. ܗܿܘܐ ܣܿܓܝܼ ܚܒܝܼܒ ܥܠܘܗܝ ܘܡܝܩܪ. ܘܣܿܓܝܼ ܡܙܕܗܪ ܒܗ ܘܠܐ ܡܦܠܗܕ ܠܗ ܦܫܝܼܩܐܝܬ. ܒܗܿܝ ܕܝܿܕܥ ܒܟܡܐ ܫܦܼܠܐ ܘܛܘܼܪܦܐ ܘܩܝܢܕܘܢܘܣ ܩܢܼܝܗܝ. ܗܿܟܘܬ ܐܠܘܼ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ ܝܗܼܒ ܗܘܼܐ ܠܢ ܒܪܘܼܝܐ ܗܿܝ ܛܘܼܒܬܢܘܼܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ. ܠܐ ܝܩܝܼܪܐ ܗܘܼܬ݀ ܥܠܝܢ. ܐܦܠܐ ܗܐܢܝ ܗܘܼܐ ܠܢ ܒܗܿ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܒܬܪ ܫܦܼܠܐ ܣܿܓܝܐܐ ܘܥܡܠܐ ܘܛܘܼܪ̈ܦܐ ܕܣܿܒܠܝܢܢ ܒܗܿܢܐ ܥܿܠܡܐ. ܘܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܩܠܝܼܠ ܬܚܘܝ̈ܬܐ ܢ݀ܕܥ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܢܿܫܬܪܪ ܕܣܓܝ ܛܒܿܐ ܘܡܝܬܪܐ ܘܡܥܕܪܐ ܗܿܝ ܕܐܬܼܒܪܝܢܢ ܩܕܡܐܝܼܬ ܒܥܿܠܡܐ ܕܛܘܼܪ̈ܦܐ ܕܚܣܝܼܪܘܬܐ ܘܗܿܝܕܝܢ ܢܿܗܘܐ ܒܥܠܡܐ ܚܼܕܬܐ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܚܕܘܼܬܐ ܘܒܘܼܣܡܐ ܘܢܝܿܚܐ ܘܓܡܝܼܪܘܼܬܐ. ܘܢܙܕܩ ܠܕܝܼܢ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܘܢܩܠܣ ܠܚܟܡܼܬܗ ܠܐ ܡܬܼܦܫܩܢܝܼܬܐ. ܘܢ݀ܘܕܐ ܠܛܝܒܘܬܗ ܠܐ ܡܼܬܡܠܠܢܝܼܬܐ܀ ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ ܕܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ.

Chapter 3

ܬܘܼܒ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܥܠܗܿܝ ܕܐܝܢ ܐܝܼܬ ܥ݀ܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܣܼܛܪ ܡܼܢ ܗܿܢܐ ܕܡܼܬܚܙܐ ܘܩܿܐܡ. ܗܐ ܚܿܙܝܢܢ ܘܡܼܣܬܟܠܝܼܢܢ ܘܝܿܕܥܝܼܢܢ ܕܟܝܿܢܐ ܕܝܼܠܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܠ̈ܝܠܐ ܡܩܝܡ ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܡܼܢ ܡܕܡ ܩܛܝܼܢܐ ܘܪܘܼܚܢܝܐ ܘܡܼܢ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܢܐ ܥܒܝܐ ܘܓܘܼܫܡܢܐ. ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ. ܘܟܡܐ ܕܩܝܡܐ ܗܕܐ ܚܝܘܼܬܐ ܒܢ. ܥ݀ܡܪ ܗܘܼܐ ܩܛܝܼܢܐ ܒܗܢ ܥܒܝܐ. ܐܡܼܬܝ ܕܝܢ ܕܢܗܼܘܐ ܫܪܝܐ ܠܗܿܢ ܪܘܼܟܒܐ ܘܒܛܠܐ ܗܕܐ ܚܝܘܼܬܐ. ܡܬܦܿܪܫܝܢ ܡܼܢ ܚܕܕ̈ܐ ܢܦܫܐ ܡܼܢ ܦܓܪܐ. ܘܐܟܡܐ ܕܦܓܪܐ ܗܿܦܟ ܠܟܝܿܢܗ ܗ̄ ܠܐܣܛܘܼܟ̈ܣܘܗܝ. ܥܦܪܐ ܠܥܦܪܐ ܘܢܫܬܡܐ ܠܐܐܪ. ܘܘܪܛܝܼܒܘܬܐ ܠܡܝ̈ܐ. ܘܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܠܢܘܼܪܐ. ܗܿܟܘܬ ܐܦ ܢܦܫܐ ܪܘܼܚܢܿܝܬܐ ܘܩܛܝܼܢܬܐ. ܗ݀ܦܟܐ ܘܐܙܿܠܐ ܥܡܿܪܐ ܒܐܬܪܐ ܕܠܿܚܡ ܠܗܿ ܗ̄ ܪܘܚܢܝܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܿܢܐ ܠ̈ܥܝܢܐ ܕܦܓܪܐ. ܠܐ ܦܓܪܐ ܡܘܒܕ ܡܕܡ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܕܝܠܗ. ܐܦܠܐ ܢܦܫܐ ܡܬܼܦܠܚܕܐ ܘܐܒܿܕܐ. ܐܠܐ ܦܓܪܐ ܫ݀ܒܩ ܟܿܠܚܕܐ ܡܼܢ ܡܢܘ̈ܬܗ ܒܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܐܒܿܗ̈ܘܗܝ. ܟܕ ܢܛܝܼܪܝܢ ܘܠܐ ܚܣܝܼܪܝܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܬܘܼܒ ܠܝܬ ܕܘܟܬܐ ܘܐܬܪܐ ܕܢܬܼܦܠܗܕܘܢ ܒܗ. ܗܟܘܬ ܐܦ ܢܫܦܐ ܥܡܿܪܐ ܘܡܼܬܢܛܪܐ ܒܐܬܪܐ ܪܘܚܢܐ ܕܠܿܚܡ ܠܗܿ ܘܐܝܟ ܟܝܿܢܗܿ. ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܕܚܘܼܕܬܐ ܘܗܿܝܕܝܢ ܡܢܕܪ ܢܣܿܒܐ ܡܢܼܗܘܢ ܕܐܣܼܛܘܼܟ̈ܣܐ ܠܡܢ̈ܘܬܐ ܕܫܒܼܩܬ݀ ܒܗܘܢ. ܘܠܒܫܐ ܠܗ ܠܦܓܪܐ ܕܫܠܼܚܬ݀܀ ܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ. ܟܕ ܡܚܼܬ ܘܩܢܐ ܡܼܢ ܚܘܼܕܬܐ ܫܘܼܒܚܐ ܘܠܐ ܡܼܬܚܒܠܢܘܼܬܐ. ܘܗܿܢܐ ܫܪܒܐ ܡܼܢ ܛܟܼܣܐ ܕܢܘܼܚܡܐ ܘܚܘܼܕܬܐ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܕܥܠܘܗܝ ܐܦ ܡܡܠܠܝܼܢܢ ܒܕܘܼܟܬܗ ܡܼܢ ܠܬܼܚܬ

pb. 90

ܘܡܩܢܝܢܢ ܦܝܿܣܐ ܫܪܝܼܪܐ ܘܡܢܝܼܚܢܐ ܕܬܪܥܝܼܬܐ. ܕܡܼܢ ܟܿܠ ܦܪܘܿܣ ܡܬܼܚܬܕܐ ܒܪܝܼܬܐ ܘܗܿܘܐ ܢܘܼܚܡܐ. ܘܗܿܢܐ ܕܡܿܐܬ ܗ݀ܘܐ ܡܼܢ ܚܘܕܬܐ ܠܐ ܡܿܝܘܼܬܐ. ܘܗܿܢܐ ܕܡܬܼܚܒܠ ܗ݀ܘܐ ܠܐ ܡܬܼܚܒܠܢܐ. ܡܿܕܝܢ ܐܟܡܐ ܕܡܢ̈ܘܬܗ ܕܦܓܪܐ ܢܛܝܼܪܝܢ ܒܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ. ܗܟܘܬ ܢܦܫܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܘܪܘܼܚܢܿܝܬܐ ܢܛܝܼܪܐ ܒܐܬܪܐ ܕܡܠ̈ܝܼܠܐ ܘܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܡܕܝܢ ܐܝܼܬ ܫܪܝܼܪܐܝܬ ܐܬܪܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܐܢ ܟܝܬ ܐܬܪܐ ܡܼܬܐܡܪ ܒܪܘܼܚܢܝܘܼܬܐ. ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܥ݀ܠܡܐ ܠܐ ܡܼܬܚܙܝܢܐ. ܘܗܕܐ ܢܕܥ ܕܒܪܝܬܐ ܕܒܼܪܐ ܐܠܗܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܘܠܐ ܣܟ ܚܣܝܼܪܐ ܘܠܐ ܣܢܝܼܩܐ ܥܠ ܬܘܣܦܬܐ ܐܦܠܐ ܡܼܬܒܨܪܐ ܣܟ ܐܘܿ ܡܫܼܬܚܦܠܐ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܕܚܘܼܕܬܐ ܓܘܢܝܐ. ܘܗܿܝ ܗܘܼܠܐ ܐܝܟ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܡܩܘܝܐ. ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܐܪ̈ܒܥܬܝܗܘܿܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ. ܕܒܗ ܒܡܬܩܠܐ ܘܟܝܠܐ ܕܒܪܐ ܐܢܘܢ ܒܪܘܝܐ ܡܟܬܪܝܢ. ܟܕ ܠܐ ܣܟ ܡܘܣܦܝܼܢ ܐܘܿ ܚܿܣܪܝܢ. ܡܥܒܕܝܢ ܕܝܢ ܒܚܕ̈ܕܐ ܘܡܼܬܛܠܩܝܢ ܡܼܢ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܡܬܼܥܛܝܢ ܡܼܢ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܟܿܠ ܚܕ ܠܟܝܿܢܗ ܗܿܦܟ. ܟܕ ܠܐ ܣܿܟ ܚܣܝܼܪ ܡܕܡ ܣܿܟ. ܒܗܿ ܕܠܐ ܡܼܨܝܐ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܢܦܘܩ ܡܼܢ ܐܬܪܐ ܘܥ݀ܠܡܐ ܗܿܢܐ ܕܠܓܘ ܡܼܢ ܡܘܙܠܬܐ ܗܿܕܐ. ܘܠܟܿܠ ܐܝܟܐ ܕܡܼܬܟܪܟܝܢ܆ ܡܢܕܪܫ ܠܟܝܿܢܗܘܢ ܗܿܦܟܝܢ. ܐܦ ܢܦܫܐ ܗܿܟܝܠ ܟܕ ܡܼܢ ܥܘܼܡܪܐ ܕܓܘܼܫܡܐ ܡܫܢܝܐ. ܐܙܿܠܐ ܥ݀ܡܪܐ ܒܐܬܪܐ ܕܡܚܝ̈ܢ ܘܠܿܚܡ ܠܗܿ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܩܛܝܼܢܐ ܘܪܘܼܚܢܝܐ ܘܠܐ ܡܼܬܬܚܙܝܢܐ ܐܝܟ ܟܝܿܢܗܿ. ܘܡܠܝܼܠܐ ܘܝܕܘܼܥܬܢܐ. ܡܛܠ ܕܡܢܟܿܦܪܘܿܣ ܟܿܠ ܐܬܪܐ ܥܿܡܘܼܪ̈ܐ ܐܝܬ ܒܗ ܐܝܟ ܟܝܿܢܗ ܕܠܿܚܡܝܼܢ ܘܡܚܿܝܝܢ ܠܗ. ܘܐܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܥܒܝ̈ܐ ܘܝܩܝܼܪܐ ܘܠܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܒܟܠܚܕ ܡܢܼܗܘܢ ܠܣܛܪ ܐܝܬ ܥܡܘܼܪ̈ܐ ܐܝܟ ܟܝܿܢܗ ܘܕ݀ܠܚܡܝܢ ܘܡܚܝܢܝܢ ܠܗ. ܐܟܙܢܐ ܕܒܐܐܪ ܥ݀ܡܪ̈ܢ ܦܪ̈ܚܬܐ. ܘܒܐܪܥܐ ܚܝ̈ܘܬܐ ܘܒܥܝܼܪ̈ܐ ܘܫܪ̈ܨܐ ܘܬܘܠ̈ܥܐ ܘܪ̈ܚܘܫܐ. ܘܒܡܝ̈ܐ ܓܢܣ̈ܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܕܢܘ̈ܢܐ ܘܪ̈ܚܫܐ ܘܬܢܝܼܢ̈ܐ ܘܩܝܼܛ̈ܐ. ܘܒܓܘ ܢܘܼܪܐ ܬܘܼܒ ܥ݀ܡܪ̈ܢ ܦܪ̈ܚܬܐ ܗܿܠܝܢ ܕܡܬܼܩܪ̈ܝܢ ܐܡܝܢܐܛܘܢ. ܗ̄ ܠܐ ܝܩܘ̈ܕܐ. ܘܨܿܝܕܝܢ ܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܢ݀ܣܒܝܢ ܡܼܪܛܐ ܕܝܼܠܗܝܢ ܥ݀ܙܠܝܢ ܠܗ ܘܥ݀ܒܕܝܢ ܫܘܫ̈ܦܐ. ܘܟܕ ܫܿܕܝܢ ܠܗܝܢ ܒܢܘܼܪܐ. ܝ݀ܩܕܐ ܨܿܐܬܐ ܕܒܗܝܢ. ܘܗܼܢܝܢ ܣܟ ܠܐ ܝܿܩܕ̈ܢ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܝܼܬܝܗܝܢ ܡܟܟܬܪ̈ܢ ܘܡܚܘܪ̈ܢ ܘܫܒܝܼܚ̈ܢ. ܡܕܝܢ ܡܼܢ ܟܿܠ ܦܪܘܿܣ ܐܦ ܐܬܪܐ ܕܡܫܼܬ̈ܢܝܢ ܠܗ ܢܦܫ̈ܬܐ. ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܩܛܝܼܢܐ ܘܪܘܼܚܢܝܐ. ܥܡܘܼܪ̈ܐ ܐܝܼܬ ܒܗ ܕܠܿܚܡܝܢ ܘܡܚܿܝܢܝܢ ܠܗ. ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܩܛܝܼܢ̈ܐ ܘܪ̈ܘܼܚܢܝܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܘܝܕܘܼܥ̈ܬܢܐ. ܘܐܢ ܬܐܡܪ܆ ܕܗܐ ܗܿܠܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܩܛܝܼܢ̈ܐ ܘܪ̈ܘܼܚܢܝܐ ܐܬܒܪܝܼܘ ܒܡܫܡܠܝܘܼܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ܆ ܒܪܢܫܐ ܠܡܘܿܢ ܠܐ ܐܬܼܒܪܝ ܗܿܟܢ ܓܡܝܼܪܐ ܘܡܫܡܠܝܐ.

pb. 91

ܘܐܡܿܪܝܢ ܕܗܼܘ ܟܝܿܢܗܿ ܕܢܦܫܗ ܕܒܪܢܫܐ ܓܡܝܼܪܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܒܫܦܝܘܼܬܐ ܘܢܗܝܼܪܘܼܬܐ ܡܨܠܠܬܐ. ܘܥܼܠ ܥܠܘܗܝ ܓܕܫܐ ܕܚܿܫܘܿܫܘܿܬܐ. ܘܟܕ ܐܝܼܬܘܗܝ ܒܪܘܼܚܢܘܬܗ ܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܼܬ݀ ܕܢܬܼܕܟܐ ܘܢܫܼܬܦܐ ܘܢܼܗܦܘܼܟ ܠܟܝܢܝܘܼܬܗ ܟܝܿܢܝܬܐ. ܐܬܼܝܗܒ ܠܗ ܓܘܼܫܡܐ ܥܒܝܐ ܕܢܥܼܡܪ ܒܗ ܘܢܬܚܝܕ ܠܗ. ܘܒܗ ܢܬܛܪܦ ܘܢܐܨܦ ܥܕܡܐ ܕܡܬܕܟܠ ܘܡܨܛܠܠ. ܟܕ ܠܘ ܗܼܢ̈ܝܢ ܪ̈ܘܼܚܬܐ ܗܿܠܝܢ ܕܐܬܬܚܫ̈ܟܝ ܒܡܦܘܠܬܐ ܠܒܼܫ̈ܝ ܦܓܪܐ. ܐܠܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܢ̈ܬ ܟܝܿܢܗܝܢ ܗ̄ ܢܦܫ̈ܬܢ. ܘܟܝܿܢܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܘܝܕܘܼܥܬ̈ܢܐ ܘܠܐ ܡܬܼܚ̈ܙܝܢܐ. ܐܦܢ ܐܡܿܪܝܢܢ ܕܓܡܝܼܪܝܢ ܘܡܫܡܠܝܢ. ܐܠܐ ܠܦܘܼܬ ܚܣܝܼܪܘܼܬܐ ܕܝܠܢ ܕܡܼܢ ܥܠܼܬ ܓܼܕܫܐ ܕܚܫܼܟܐ ܕܥܼܠ ܥܠܝܢ ܡܼܢ ܡܗܡܝܢܘܼܬܐ. ܐܡܿܪܝܢܢ. ܕܓܡܝܼܪܝܢ. ܘܠܘ ܠܘ ܗܿܘ ܟܝܿܢܐ ܛܘܼܒܬܢ ܒܟܿܠ ܘܡܫܡܠܐ ܘܓܡܪ ܟܿܠ. ܟܕ ܠܐ ܚܿܣܪ ܘܠܐ ܙܿܥܪ ܘܠܐ ܡܩܒܠ ܟܝܿܢܗ ܫܘܼܚܠܦܐ ܐܘܿ ܫܘܓܢܝܐ. ܘܐܟܡܐ ܕܗܼܢܘܢ ܡܝܬܪܝܢ ܘܡܥܠܝܢ ܡܼܢܢ ܒܓܡܝܼܪܘܼܬܐ ܘܫܘܼܡܠܝܐ. ܗܿܟܘܬ݀ ܝܬܝܪ ܐܿܠܦ ܐ̈ܠܦܝܢ ܘܪ̈ܒܘ ܪ̈ܒܘܢ ܙܒܢ̈ܝܢ ܡܥܠܝ ܡܢܼܗܘܿܢ ܘܓܡܝܼܪ ܘܡܫܼܡܠܝ ܘܪܡ ܡܢܼܗܘܿܢ ܗܿܘ ܟܝܿܢܐ ܛܘܼܒܬܢ ܒܟܿܠ. ܡܕܝܢ ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܚܣܝܼܪ̈ܐ ܡܬܼܩܪܝܢ ܘܠܐ ܡܫܡܠ̈ܝܐ. ܘܡܛ݀ܠ ܕܚ̈ܝܐ ܐܢܘܢ ܘܡܠ̈ܝܼܠܐ. ܘܐܝܼܬ ܐܬܪܐ ܠܥܠ ܡܢܼ ܗܘܢ ܠܡܼܬܥܠܝܘܼ ܠܗ܆ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܣܿܠܩܝܢ ܘܡܬܼܥܠܝܢ ܘܡܫܼܬܘܫܛܝܢ. ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܕܡܣܩ̈ܬܐ ܗ̈ܘܝܐ ܠܗܘܢ ܚܕܘܼܬܐ ܐܡܝܼܢܬܐ. ܗ̄ ܕܐܡܝܼܢܐܝܬ ܘܒܟܿܠܙܒܢ ܒܚܕܘܼܬܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܘܒܡܫܼܬܘܫܛܢܘܼܬܐ. ܐܠܐ ܒܪܡ ܠܐ ܓܡܝܼܪܝܢ ܘܡܫܡܠܝܢ ܐܦܿ ܒܡܫܬܘܫܛܢܘܬܗܘܢ ܩܕܡ ܚܘܼܕܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕܝܼܠܢ ܘܕܝܼܠܗܘܿܢ. ܐܠܐ ܬܚܝܬ ܩܢܼܛܐ ܡܕܡ ܐܝܼܬܝܗܘܢ. ܡܼܢ ܥܠܼܬ ܓܕܫܐ ܡܕܡ ܢܘܼܟܪܝܐ ܘܣܩܘܼܠܝܐ ܕܥܼܠ ܥܠ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܡܼܢ ܟܢܘ̈ܬܗܘܿܢ. ܘܡܢܗ ܡܼܢ ܩܢܼܛܐ ܐܬܬܪܝܼܡ ܡܢܗܘܢ. ܐܠܐ ܒܪܡ ܠܐ ܟܘܼܠܢܐܝܼܬ ܩܕܡ ܚܘܼܕܬܐ ܓܘܢܝܐ ܘܓܡܝܼܪܘܼܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ. ܘܥܠ ܗܿܠܝܢ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܐܡܼܬܝ ܕܡܬܼܡܛܝܢܢ ܠܥܕܢܗܝܢ ܡܚܘܝܢܢ. ܡܕܝܢ ܡܼܢ ܟܿܠ ܦܪܘܿܣ ܐܝܼܬ ܥ݀ܠܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܣܼܛܪ ܡܼܢ ܗܿܢܐ ܕܡܼܬܚܙܐ ܘܩܿܐܡ. ܘܡܼܬܝܕ̈ܥܢ ܗܿܠܝܢ ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ. ܕܗܿܐ ܚܿܙܝܢܢ ܒܥܒܿܕܐ ܕܡܣܼܬܥܪ̈ܢ ܒܥ݀ܠܡܐ ܗܿܢܐ. ܕܐܡܝܼܢܐܝܬ ܡܬܼܚܙܐ ܘܡܬܬܥܒܕ ܒܗ ܡܕܡ ܡܼܢ ܕܗܿܘ ܥ݀ܠܡܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ. ܘܐܦ ܚܠ̈ܡܐ ܬܘܼܒ ܕܚܿܙܝܢܢ ܠܘ ܒܥܝ̈ܢܐ ܕܦܓܪܐ ܗܿܐ ܚܿܙܝܢܢ ܠܗܘܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܦܓܪܐ ܡܛܒܥ ܒܫܢܬܐ ܘܫܿܠܐ ܘܫܬܝܼܩ ܘܐܚܝܼܕܝܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܪ̈ܓܫܘܗܝ. ܢܦܫܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܚܿܙܝܐ ܚܿܠܼܡܐ ܘܩܢܘܼܡ̈ܐ ܘܫܪ̈ܒܐ ܘܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܡܚܿܝܢܢ ܠܟܝܿܢܗܿ. ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܡܢܼܗ ܕܥ݀ܠܡܐ ܠܐ ܡܬܼ̇ܙܝܢܐ. ܘܗܿܐ ܬܘܼܒ ܡܣܼܬܥܪ̈ܢ ܒܥܒܿܕܐ ܡܥܒܕ̈ܢܘܬܐ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܠܥܝܢ

pb. 92

ܟܿܠ ܐ̱ܢܫ ܕܛܒ̈ܬܐ ܘܣܩܘܼܒܠ̈ܝܘܬܐ ܘܓܠ̈ܝܢܐ ܘܚܙܘ̈ܢܐ ܕܡܩܕܡܝܢ ܡܫܘܕܥܝܢ ܘܡܒܕܩܝܢ ܫܪ̈ܒܐ ܕܒܬܪ ܙܒܢܐ ܣܿܓܝܐܐ ܡܬܓܠܝܢ ܘܡܣܼܬܥܪܝܢ ܘܡܼܬܝܕܥܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܡܫܼܬܪܪܝܢ ܐܦ ܓܠ̈ܝܢܐ ܕܐܬܚܙܝܼܘ ܕܩܕܡܘ ܒܕܩܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܼܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܓܠ̈ܝܢܐ ܘܚܙܘ̈ܢܐ ܘܚܠ̈ܡܼܐ ܘܫܘܼܘ̈ܕܥܐ ܒܝܕ ܩܢܘܼܡ̈ܐ ܚܝ̈ܐ ܘܡܠ̈ܝܼܠܐ ܪ̈ܘܼܚܢܝܐ ܘܩܛܝܼܢ̈ܐ ܗܿܐ ܡܬܓܠܝܢ ܘܡܬܼܚܘܝܢ ܠܢ ܡܢܗ ܕܥ݀ܠܡܐ ܠܐ ܡܬܼܚܙܝܢܐ ܕܡܫܬܕܪܝܢ ܒܦܘܼܩܕܢܐ ܡܪܢܝܐ ܕܒܪܘܼܝܐ ܘܡܪܐ ܕܟܿܠ. ܕܪܡܿܙ ܠܗܘܿܢ ܕܢܣܼܥܪܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܿܩܕ ܪܡܼܙܗ ܟܿܠ ܕܨܒܿܐ ܘܫܿܦܪ ܠܗ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܚܠܝܼܡܐ ܡܢ݀ܬܐ ܕܝܕܘܥܬܢܘܼܬܗܘܢ ܐܢ ܡܬܼܒܩܝܢ ܒܥ݀ܠܡܐ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܘܣܿܝܡܝܼܢ ܒ݀ܠܐ ܒܙܘ̈ܥܘܗܝ ܘܟܪܼܘܟܝܗ ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܘܗܝ܆ ܘܡܣܼܬܟܠܝܢ ܘܝܿܕܥܝܢ ܘܡܫܼܬܪܝܝܢ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ܆ ܕܥܠ ܬܫܡܫܬܐ ܘܛܟܼܣܐ ܘܥܡܐ ܘܐܬܪܐ ܘܡܠܟܘܼܬܐ ܘܐܘܡܢܘܼܬܐ. ܐܝܼܬ ܘܡܛܟܣ ܩܢܘܼ̈ܡܐ. ܡܢܼܗܘܢ ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܡܬܼܝܕܥ̈ܢܐ ܕܡܼܢ ܥ݀ܠܡܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ. ܕܗܼܢܘܢ ܡܕܒܪܝܢ ܘܡܢܛܪܝܢ ܘܨܿܦܝܢ ܘܡܦܪܢܣܝܼܢ ܠܟܿܠ ܥܡܐ ܘܐܬܪܐ ܘܡܠܟܘܼܬܐ ܬܘܐܦ ܥܠ ܙܒ̈ܢܐ ܘܫܘܚ̈ܠܦܐ ܕܫܢ̈ܝܐ. ܘܥܠ ܐܐܪ̈ܐܣ ܘܥܢ̈ܢܐ ܘܡܛܪܐ ܘܛܐ̈ܠܐ܆ ܘܥܠ ܫܪܟܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܘܗܝ ܘܫܪ̈ܒܐ ܘܝܨܝܼܦܘܼܬܐ ܕܥܠ ܩܘܼܝܡܗ ܕܥ݀ܠܡܐ ܘܢܛܝܼܪܘܼܬܗ. ܐܝܟ ܦܘܼܩܕܢܐ ܘܪܡܼܙܐ ܘܨܒܝܿܢܐ ܕܡܪܐ ܘܥ݀ܒܘܕܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܗܘܼ ܓܢܝܼܙܐ ܘܠܐ ܡܼܬܚܙܐ. ܡܐܠܠܘܢ ܐܦܠܐ ܡܬܼܕܪܟ. ܗܿܟܘܬ݀ ܘܚܝܠ̈ܘܬܐ ܘܥܒܼ̈ܕܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܡܪܘܼܬܗ ܒܥ݀ܠܡܗ ܠܐ ܡܬܼ̇ܙܝܢܐ. ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܠܐ ܡܼܬܚܙܝܢ ܠܟܿܠ ܐ̱ܢܫ. ܐܠܐ ܠܡܿܢ ܕܫܦܐ ܘܡܨܿܠܠ ܗܘܢܗ. ܡܕܝܢ ܐܬܝܕܥܬ݀ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܕܐܝܼܬ ܥ݀ܠܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܡܠ̈ܝܼܠܐ ܡܼܬܝܕ̈ܥܢܐ ܘܪ̈ܘܼܚܢܐ ܘܠܐ ܡܬܼܚܙܝ̈ܢܐ܀

ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ ܀ ܀ ܀

Chapter 4

ܬܘܒ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܥܠܗܿ ܕܐܢ ܟܝ ܘܐܝܼܬ ܥ݀ܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܟܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܘܼܠܢܝܐ ܘܡܼܬܚܙܝܢܐ ܐܝܟ ܗܿܢܐ ܕܝܼܠܢ ܐܘܿ ܪܘܼܚܢܝܐ ܘܩܛܝܼܢܐ ܘܠܐ ܡܼܬܚܙܝܢܐ.

ܣܿܒܪܝܢܢ ܕܒܩܦܠܐܘܢ ܕܥܒܼܪ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܕܬܠܬܐ ܕܡܐܡܪܐ ܗܿܢܐ ܕܬܪܝܢ ܫܘܕܥܢܢ ܩܠܝܼܠ ܡܼܢ ܣܿܓܝܼ ܥܠ ܥ݀ܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܕܡܼܢ ܟܿܠ ܦܪܘܿܣ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܩܛܝܼܢܐ ܘܪܘܼܚܢܝܐ ܘܠܐ ܡܬܼ̇ܙܝܢܐ. ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܼܘܐ ܗܘܼܠܢܝܐ ܘܓܫܝܼܡܐ. ܐܠܐ ܪܘܼܚܢܝܐ ܘܩܛܝܼܢܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܟܿܠ ܡܕܡ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܼܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘܼܟܣܐ. ܣܢܝܼܩ ܥܠ ܩܘܼܝܡܐ܆ ܣܢܝܼܩ ܥܠ ܩܘܼܝܡܐ܆ ܡܢܼܗܘܢ ܟܕ ܡܢܗܘܢ ܕܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܘܡܢܟܿܠܦܪܘܿܣ

pb. 93

ܗܘܠܢܝܐ ܘܓܫܝܼܡܐ ܘܡܼܬܚܙܝܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܘܗܿܘ ܥ݀ܠܡܐ ܩܛܝܼܢܐ ܘܪܘܼܚܢܝܐ ܘܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܘܕܢܦ̈ܫܬܐ ܘܪ̈ܘܼܚܬܐ. ܠܘ ܡܼܢ ܐܣܼܛܘܼܟ̈ܣܐ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܐܦܠܐ ܥܠ ܩܘܼܝܡܐ ܕܡܢܼܗܘܢ ܣܢܝܼܩ. ܘܡܕܡ ܕܠܝܬܘ̄ ܡܼܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ. ܐܦܠܐ ܡܢܼ̈ܘܢ ܡܩܝܡ ܐܘܿ ܡܼܬܩܝܡ. ܠܐ ܡܼܬܩܝܡ. ܠܐ ܡܬܼ̇ܙܝܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܠܐ ܓܘܼܫܡܢܐ. ܐܠܐ ܪܘܼ̇ܢܝܐ ܘܦܫܝܼܛܐ. ܘܡܕܡ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܪܘܼܚܢܝܐ ܘܦܫܝܼܛܐ. ܘܠܐ ܡܪܟܒ ܡܼܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ. ܐܦܠܐ ܫܪܝܐ ܘܫܘܼܠܡܐ ܐܝܼܬ ܠܗ. ܡܕܝܢ ܗܿܘ ܥ݀ܠܡܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܩܛܝܼܢܐ ܘܦܫܝܼܛܐ ܘܪܘܼܚܢܝܐ ܐܝܟ ܟܝܿܢܗܘܢ ܕܥܡܘܼܪ̈ܘܗܝ ܪ̈ܘܼܚܢܐ ܘܢܦ̈ܫܬܐ ܪ̈ܘܼܚܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܪ̈ܟܒܬܐ. ܘܫܘܼܪܝܐ ܡܢ ܐܝܼܬ ܠܗ ܡܛ݀ܠ ܕܒܪܝܼܬܐ ܗܿܘ. ܘܡܼܢ ܟܕ ܐܬܒܪܝ ܐܝܼܬܘܗܝ ܫܘܼܪܝܗ. ܫܘܼܠܡܐ ܕܝܢ ܠܝܬ ܠܗ. ܡܛ݀ܠ ܕܦܫܝܼܛܐ ܗܿܘ ܘܠܐ ܡܪܟܒܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܗ̣ܿܢ ܨܒܼܐ ܒܪܘܼܝܗ ܕܢܗܼܘܐ ܡܩܘܝܢܐ ܘܠܐ ܥ݀ܒܘܪܐ. ܥܠ ܗܿܝ ܒܪܝܗܝ ܘܐܬܩܢܗ ܦܫܝܼܛܐ ܘܩܛܝܼܢܐ ܘܪܘܼܚܢܝܐ. [ܕܢܗܼܘܐ ܡܥܡܪܐ ܠܟܝ̈ܢܐ ܦܫ̈ܝܼܛܐ ܘܩ̈ܛܝܼܢܐ ܘܪ̈ܘܚܢܝܐ.] ܘܪܐ ܓ݀ܕܫܝܢ ܒܗ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܘܣܩ̈ܘܼܒܠܐ. ܘܠܝܬ ܒܗ ܥܩܬܐ ܘܡܪܢܝܼܬܐ. ܐܦܠܐ ܩܢܼܛܐ ܘܕܚܠܼܬܐ. ܐܠܐ ܢܝܿܚܐ ܘܒܗܝܼܠܘܼܬܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܘ ܗܼܘ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܬܪܐ ܕܓܡܝܼܪܘܼܬܐ ܘܫܘܼܡܠܝܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܥ݀ܠܡܐ ܪܘܼܚܢܝܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܪ̈ܘܼܚܢܝܐ. ܒܪܝܐ ܘܥܒܝܼܕܐ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܥܿܠܡܐ ܕܝܢ ܕܓܡܝܼܪܘܼܬܐ܆ ܥܿܠܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܘܥܢܝܿܢܐ ܕܥܡܗ ܘܬܗܼܪܐ ܕܒܗ ܘܚܕܝܘܼܬܐ ܕܥܡܗ. ܥܿܠܡܐ ܕܝܢ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܣܿܓܝܼ ܒܨܝܼܪ ܘܡܬܚܬܝ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܐܠܗܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܥܿܡܘܪ̈ܘܗܝ ܟܿܠܗ ܥܒܿܕܗܘܿܢ ܘܬܫܡܼܫܬܗܘܢ ܒܐܠܗܐ ܗܿܘ܆ ܨܒܝܿܢܗ ܕܐܠܗܐ ܘܦܘܼܠܚܢܗ. ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܟܬܪܢܘܬܐ ܕܟܿܠܚܕ ܒܗܿܘ ܡܕܡ ܕܐܬܒܼܪܝ ܒܗ ܕܠܐ ܫܘܼܚܠܦ. ܥܬܝܼܕ ܕܝܢ ܕܬܘܼܒ ܢܬܓܡܪ ܘܢܬܼܥܠܐ ܒܚܘܼܕܬܐ ܕܟܿܠ ܘܟܝܿܢܐ ܪ̈ܘܼܚܢܐ ܡ̈ܠܝܼܠܐ ܘܝܕܘܼܥ̈ܬܢܐ ܕܒܥ݀ܠܡܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ. ܠܘ ܒܚܕ ܛܟܼܣܐ ܘܡܫܘܼܚܬܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܟܿܠܗܘܿܢ. ܐܠܐ ܒܛܟܼ̈ܣܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ. ܘܕܪ̈ܓܐ ܘܡܘܼܫܚ̈ܬܐ ܠܘ ܒܐܬܪܐ ܘܕܘܼܟܝ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܒܗܘܢܐ ܘܒܝܕܥܬܐ ܪܘܼܚܢܝܬܐ. ܘܟܿܠ ܚܕ ܡܼܢ ܛܟܣܼ̈ܐ ܗܿܠܝܢ܆ ܥܒܝܼܕ ܪܫܐ ܘܩܕܡܝܐ ܠܗܿܘ ܕܒܬܪܗ. ܘܗܿܘ ܡܝܒܠ ܠܘܬܗ ܠܡܘܗ̈ܒܬܐ ܘܫܘܼܟܢܐ ܐܠܗܝܐ ܡܫܬܚܠܦ. ܡܛ݀ܠ ܕܚܕ ܗܼܘ ܙܢܐ ܕܡܘܗܒܬܐ. ܘܫܘܼܟܢܐ ܕܡܫܼܬܦܥ ܡܼܢ ܐܠܗܘܬܐ ܒܪܝܬ݀ ܟܿܠ ܘܡܪܬ݀ ܟܿܠ ܥܠ ܟܿܠ ܒܪ̈ܝܐ ܘܥܒܝܼܕ̈ܐ. ܐܠܐ ܟܿܠܚܕ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܝܼܕܥܬܗ ܡܩܒܠ ܘܥ݀ܬܪ ܘܡܼܬܒܣܡ ܡܼܢ ܫܘܼܟܢܐ. ܘܡܼܬܚܟܡ ܘܡܼܬܢܗܪ ܘܡܬܼܥܕܪ ܘܡܼܬܝܬܪ. ܐܟܙܢܐ ܕܫܡܼܫܐ ܗܿܢܐ ܡܬܪܓܫܢܐ. ܚܕ ܗܼܘ ܒܟܝܿܢܗ ܘܚܕ

pb. 94

ܗܼܘ ܙܢܐ ܕܢܘܼܗܪܗ ܟܕ ܡܬܼܦܪܣܝܢ ܙܠ̈ܝܼܩܘܗܝ ܒܟܿܠܗ ܬܒܝܠ. ܘܡܼܬܚܙܐ ܒܢܘܼܗܪܗ ܟܿܠܗ ܫܘܼܦܪܗ ܘܦܐܝܘܼܬܗ ܕܥ݀ܠܡܐ. ܘܚܿ؛ܝܢ ܠܗܝܢ ܚܙ̈ܝܐ ܘܡܬܼܢܗܪܝܢ ܘܡܼܬܚܟܡܝܼܢ ܥܠ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ. ܘܡܪܕܝܼܬܐ ܘܡܼܬܒܣܡܝܼܢ. ܘܡܬܓܐܝܢ ܒܟܿܠܗ ܗܕܪܐ ܘܬܨܒܝܼܬܐ ܕܥ݀ܠܡܐ ܗܿܢܐ. ܐܠܐ ܒܪܡ ܠܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܫܘܝܐܝܼܬ ܚܿܙܝܢ ܘܡܬܼܢܗܪܝܢ ܘܡܬܒܣܡܝܼܢ ܐܠܐ ܟܿܠ ܚܕ ܠܦܘܼܬ ܚܠܝܼ̱ܘܼܬܐ ܘܫܦܝܘܼܬܐ ܕܪܓܫܐ ܕܚܙܼܬܗ. ܗܿܘ ܡܿܢ ܕܚܠܝܼ̱ܐ ܘܫܦܝܐ ܘܢܗܝܼܪܐ ܒܒܬ݀ ܥܝܢܗ܆ ܚܿܙܐ ܟܿܠ ܡܕܡ ܫܦܝܐܝܼܬ ܘܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܘܡܼܬܒܣܡ ܘܡܼܬܝܬܪ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܡܚܝܼܠ ܢܘܼܗܪܗ. ܬܘܼܒ ܝܬܝܪ ܒܨܝܪܐܝܬ. ܗܿܘ ܬܘܼܒ ܕܢܣܝܼ̈ܣܢ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܘܟܪܝܼܗܐ ܚܙܼܬܗ ܡܼܢ ܐܝܢܐ ܕܗܼܘ ܓܕܿܫܐ. ܠܡܚܣܢ ܡܫܼܟܚ ܕܢܦܼܪܘܿܣ ܓܘܼܫ̈ܡܐ ܥܒܝ̈ܐ ܘܢܪܕܐ ܘܢܗܠܟ ܬܪܝܨܐܝܼܬ ܘܐܝܢܐ ܕܣܡܐ ܟܘܼܠܿܢܐܝܬ܆ ܚܕ ܗܼܘ ܠܗ ܠܠܝܐ ܘܐܝܼܡܡܐ ܘܢܘܼܗܪܗ ܘܚܫܘܼ̣ܐ. ܟܕ ܛܒܿ ܕܢܘܼܗܪܐ ܕܙܠ̈ܝܼܩܘܗܝ ܕܫܡܼܫܐ ܚܕ ܗܼܘ ܕܠܐ ܫܘܼܚܠܦ. ܐܠܐ ܠܘܬ݀ ܚܙ̈ܝܐ ܡܫܼܬܚܠܦ ܟܕ ܛܒܿ ܕܢܘܼܗܪܐ ܕܙܠ̈ܝܼܩܘܗܝ ܕܫܡܼܫܐ ܚܕ ܗܼܘ ܕܠܐ ܫܘܼ̇ܚܠܦ. ܐܠܐ ܠܘܬ݀ ܚܙ̈ܝܐ ܡܫܼܬܚܠܦ ܟܕ ܥܠܼܬܐ ܡܢܼܗܘܢ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܗܿܟܢܐ ܐܣܼܒܪ ܥܠ ܗܿܘ ܟܝܢܐ ܛܘܼܒܢܐ ܘܡܪܢܝܐ. ܘܥܠ ܫܘܼܟܢ̈ܘܗܝ ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܡܘܗܒ̈ܬܗ ܡܥܬܪ̈ܢܝܬܐ. ܕܟܿܠ ܐܡܬܝ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܘܒܟܿܠܥܕܢ ܗܐ ܪܕܝܢ ܘܫ݀ܦܥܝܢ ܡܼܢ ܝܡܐ ܕܚܢܢܗ. ܘܡܬܼܦܪܣܝܢ ܥܠ ܟ݀ܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܗ. ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܡܬܼܝܕܥ̈ܢܐ ܘܡܬܼܪ̈ܓܫܢܐ ܡܩܒܠܝܝܼܢ ܘܥ݀ܬܪܝܢ ܡܼܢܗܘܢ ܪܘܪܒܐܝܬ. ܟܕ ܡܫܪܝܢ ܡܼܢ ܬܐܓܡ̈ܐ ܥܠ̈ܝܼܐ ܕܩܪܝܒܝܼܢ ܘܡܥܠܝܢ ܠܘܥܕܡܐ ܕܡܪܘܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ. ܒܬܐܘܪܝܐ ܘܒܝܼܕܥܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ. ܘܠܘ ܒܕܘܼܟܬܐ ܘܐܬܪܐ ܬܣܒܪ ܥܒܝܐܝܬ ܘܡܬܪܓܫܢܐܝܬ. ܘܗ̣ܿܢܐ ܥ݀ܒܪܝܢ ܩܕܡܐܝܬ ܡܼܢ ܚܕ ܠܚܕ ܒܟܿܠܗܘܿܢ ܬܐܓܡ̈ܐ ܘܛܟܼܣ̈ܐ ܘܣܕܪ̈ܐ ܫܡܝ̈ܢܐ. ܘܗܼܘ ܐ̱ܢܚܪܝܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ܆ ܠܢ ܩܪܝܼܒ. ܘܗܼܘ ܡܝܒܠ ܠܘܬܢ. ܒܗܿܝ ܕܗܼܘ ܐܬܼܛܟܣ ܘܐܬܩܝܡ ܥܠ ܡܦܪܢܣܢܘܬܢ ܘܒܛܝܼܠܘܼ̄ ܘܝܨܝܼܦܘܼܬܐ ܕܥܠܝܢ ܒܚܝܠܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܡܪܐ ܘܥܒܘܼܕܐ. ܘܗܟܘܬ݀ ܟܿܠܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܩܒܠܝܼܢܢ ܡܼܢ ܫܘܼܟ̈ܢܐ ܫܡܝ̈ܢܐ. ܟܿܠ ܚܕ ܡܢܢ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܘܝܼܕܥܬܐ ܕܩܿܢܐ ܡܼܢ ܡܝܬܪܘܼܬܐ ܕܕܘܼܒܪ̈ܘܗܝ. ܘܠܦܘܬ ܕܢ݀ܛܪ ܦܘܼܩܕ̈ܢܐ ܡܪ̈ܢܝܐ ܘܡܫܡܠܐ ܢܿܡܘܣ̈ܐ܆ ܘܐܝܟ ܫܦܝܘܼܬܐ ܕܡܕܥܗ ܘܢܘܼܗܪܐ ܡܬܼܝܕܥܢܐ ܕܒܒܬ ܥܝܢܐ ܕܗܘܢܗ. ܘܟܕ ܒܟܿܠܗܘܢ ܗܿܠܝܢ ܐ̈ܠܦܐ ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܢ̈ܝܢ ܘܠܐ ܡܣܬܝ̈ܟܢ. ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܘܠܐ ܡܬܼܚܙ̈ܝܢܐ. ܕܦܓܪ̈ܢܐ ܡܬܼܚܙ̈ܝܢܐ. ܥ݀ܒܪ ܘܡ݀ܠܐ ܘܓ݀ܡܪ ܘܡܥܬܪ ܗܼܘ ܫܘܼܟܢܐ ܐܠܗܝܐ ܠܐ ܣܟ ܚܿܣܪ ܐܘܿ ܒܿܨܪ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܩܘܐ ܒܡܠܝܘܼܬܗ ܘܫܦܝܼܥܘܼܬܗ. ܘܐܟܡܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܒܪܩܝܼܥܐ ܕܡܘܙܠܬܐ ܣܝܼܡܝܢ ܘܡܛܟܣܝܢ. ܘܒܚܕ ܟܪܘܟܝܐ ܢܿܡܘܿܣܝܐ

pb. 95

ܟܕܝܢܝܢ. ܐܠܐ ܡܝܬܪ ܚܕ ܡܼܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܣܿܓܝܼ ܒܫܘܼܒܚܐ ܘܢܗܝܼܪܘܼܬܐ ܘܡܙܠܓܘܬܐ܆ ܗܟܘܬ ܐܣܒܼܪ ܥܠ ܟܿܠܗܘܢ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܡܼܬܝܕܥ̈ܢܐ ܘܡܬܼܪ̈ܓܫܢܐ. ܡܕܝܢ ܐܫܼܬܪܪܢܢ ܚܬܝܼܬܐܝܬ ܡܼܢܗ ܕܟܝܿܢܐ ܘܡܥܒܕ̈ܢܘܬܐ ܕܓܕܫ̈ܢ ܒܥܿܠܡܢ ܗܿܢܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܡܼܢ ܗܿܘ ܡܬܼܝܕܥܢܐ. ܕܪܘܼܚܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܥ݀ܠܡܐ ܕܠܐ ܡܬܼܚܙܐ ܩܛܝܼܢܐ ܘܦܫܝܼܛܐ. ܐܟܡܐ ܕܥ݀ܠܡܢ ܗܿܢܐ ܡܬܼܚܙܝܿܢܐ ܓܘܼܫܡܢܝܐ ܗܿܘ ܘܗܘܼܠܢܝܐ ܥܒܝܐ ܘܡܪܟܒܐ. ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ܀

Chapter 5

ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ. ܥܠܗܿܝ ܕܐܝܟܢ ܐܝܼܬܘ̄ ܛܟܣܼܗ ܘܢܝܼܫܗ ܘܬܫܡܼܫܬܗ ܕܥ݀ܠܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܐܝܬ ܗܿܫܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܗܿܢܐ ܡܬܚܙܝܢܐ. ܘܟܕ ܚܿܝܪܝܢܢ ܠܕܘܼܒܪܗ ܕܥ݀ܠܡܐ ܗܿܢܐ܆ ܡܬܼܒܩܝܢܢ ܢܗܝܼܪܐܝܼܬ ܒܥܝ̈ܢܐ ܕܬܪܥܝܼܬܢ܆ ܕܐܝܟܢ ܡܛܟܣ ܘܡܩܝܡ܆ ܘܐܝܟܢ ܪܕܐ ܘܡܼܬܦܪܢܣ ܘܡܼܬܕܒܪ܆ ܘܢܛܝܼܪܝܢ ܒܗ ܟܝ̈ܢܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ ܘܣܩܘܼܒ̈ܠܐ ܕܚܕ̈ܕܐ. ܘܠܐ ܡܼܬܚܒܠܝܼܢ ܘܡܬܼܛܠܩܝܢ ܚܕ ܡܢ ܚܕ. ܟܕ ܟܿܠܗܘܢ ܥ݀ܛܘ̈ܝܐ ܘܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܕܚܕ̈ܕܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ܆ ܟܕ ܡܫܪܝܢܢ ܡܢܼܗܘܢ ܕܐܒ̈ܗܝܢ ܘܡܩܝܼܡܝܼܢܢ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܢܘܪܐ ܘܡܝ̈ܐ ܘܥܦܪܐ ܘܐܐܪ. ܣܩܘܼܒ̈ܠܐ ܥܛܘ̈ܝܐ ܕܚܕ̈ܕܐ. ܗܟܘܬ݀ ܘܟܿܠܡܕܡ ܐܬܪܟܒ ܘܐܬܩܝܡ. ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܡܿܪ ܐܢܼܐ ܘܒܥܝܼܪ̈ܐ ܘܚܝܘܼܬܐ ܘܪ̈ܚܫܐ ܘܛܝܪܐ ܘܦܪܚܬܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܣܩܘܼܒ̈ܠܐ ܘܢܿܟܘ̈ܝܐ ܕܒܢ̈ܝ ܓܢܼܣܗܘܢ ܘܕܢܘܼܟܪ̈ܝܝ ܓܢܼܣܗܘܢ ܐܝܼܬܝܗܘܢ. ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܐܒܗ̈ܐ ܐܛܘܼܟ̈ܣܐ ܥ݀ܛܘܼܝܐ ܘܡܛܠ̈ܩܢܐ ܘܡܘܒܕ̈ܢܐ ܕܟܿܠܡܕܡ ܐܝܼܬܝܗܘܢ. ܢܘܪܐ܆ ܡܘܩܕܐ ܘܡܚܒܠܐ ܡܝ̈ܐ܆ ܚܿܢܩܝܢ ܘܚܪ̈ܒܝܢ ܘܫܿܒܝܢ ܘܓ݀ܪܦܝܢ ܘܡܚܒܠܝܼܢ. ܥܦܪܐ܆ ܛ݀ܡܪ ܘܡܘܒܕ ܘܡܚܒܠ. ܐܐܪ܆ ܥ݀ܩܪ ܘܡܚܪܒ ܘܡܒܕܪ ܘܡܚܒܠ ܒܣܿܓܝ̈ܐܬܐ. ܫܘܚܠ̈ܦܐ ܬܘܼܒ ܕܙܒ̈ܢܐ. ܗܟܘܬ ܣܩܘܼܒ̈ܠܐ ܐܢܼܘܢ ܕܚܕ̈ܕܐ. ܥܡܼ̈ܡܐ ܠܥܡܼ̈ܡܐ. ܓܢܼܣ̈ܐ ܠܓܢܼܣ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܠ̈ܫܢܐ ܠ̈ܠܫܢܐ ܕܢܘܼܟܪ̈ܝܼܝܼܢ ܠܗܘܢ. ܡܠܟ̈ܘܬܐ ܕܚܕ̈ܕܐ. ܫܘܼܠܛܢ̈ܐ ܡܪ̈ܘܬܐ. ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܝܿܢ̈ܐ. ܐܘܼܡ̈ܢܐ ܦܠ̈ܚܐ. ܟܿܠܗܘܢ ܛܟܼܣ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܣܘܼܓܦܢܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܚܕܝܼܪܝܢ ܠܗܘܢ. ܡܼܢ ܠܥܼܠ ܘܡܼܢ ܠܬܼܚܬ ܘܡܼܢ ܟܿܠ ܓܒ̈ܝܢ. ܕܐܐܪ̈ܐܣ. ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܚܒ̈ܠܬܐ. ܘܕܪ̈ܚܫܐ ܢܿܟܘܝ̈ܐ. ܘܕܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܕܠܐ ܡܣܼܬܝ̈ܟܢ. ܘܐܦ ܟܿܠܗܘܿܢ ܟܝ̈ܢܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܘܦܪ̈ܚܬܐ ܘܪ̈ܚܫܐ ܘܠܐ ܡܢܦ̈ܫܐ. ܘܟܿܠܡܕܡ ܕܐܝܼܬ ܒܥܿܠܡܐ܆ ܣܩܘܼܒ̈ܠܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܐܝܼܬ ܠܗ. ܘܣܘܓܦ̈ܢܐ ܡܚܒ̈ܠܢܐ ܘܥܿܛܘ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܘܢ ܣܩܘܼܒ̈ܠܐ ܐܝܼܬ ܒܥܿܠܡܐ. ܐܠܐ ܗܿܐ ܢܛܝܼܪ ܘܡܬܼܩܝܡ ܫܦܝܼܪ. ܘܡܼܬܕܒܪ ܡܛܟܣܐܝܬ ܘܡܬܼܕܒܪ ܠܚܡܐܝܬ. ܘܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܒܝܨܝܼܦܘܼܬܐ ܡܪܢܿܝܬܐ ܡܨܝܬ݀ ܟܿܠ ܘܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܐܠܗܝܬܐ

pb. 96

ܐܚܝܼܕܬ݀ ܟܿܠ. ܘܗܿܐ ܡܛܟܣܝܼܢ ܠܗ ܒܥܿܠܡܐ ܡܠܟ̈ܘܬܐ ܘܫܘܼܠܛܢ̈ܐ. ܘܕܝܿܢ̈ܐ ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ. ܘܪ̈ܒܝ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܘܦܠ̈ܚܐ. ܘܕܪ̈ܓܐ ܘܛܟܼ̈ܣܐ ܘܡܘܼܫܚ̈ܬܐ ܘܬܫܡܫ̈ܬܐ ܘܡܬܚܡ̈ܬܐ ܘܠܐ ܒܠܝܼܠ̈ܬܐ. ܘܪ̈ܝܼܫܝ ܥܡܼ̈ܡܐ ܘܡܠܦ̈ܢܐ ܘܡܗܕ̈ܝܢܐ. ܘܣܝܡ̈ܝ ܢܿܡܘܣ̈ܐ. ܢܛܪ̈ܝ ܢܿܡܘܼܣ̈ܐ. ܙܡܫܥܒܕ̈ܢܐ ܘܡܫܥܒܕ̈ܐ. ܡܪ̈ܝܐ ܘܥܒܼܕ̈ܐ. ܘܪ̈ܒܢܐ ܘܬܠ̈ܡܝܼܕܐ. ܘܐܘܼܡ̈ܢܐ ܘܦܠ̈ܚܐ. ܘܪ̈ܕܝܼܝܼ ܒܐܘܼܪ̈ܚܬܐ ܘܬܐܓܪ̈ܐ. ܘܛܿܝܦ̈ܝ ܒܝܡܐ ܘܡܠ̈ܝܼܝܼܐ. ܥܡ ܟܿܠ ܛܟܼܣ̈ܝܢ ܘܫܘܼܚܠ̈ܦܝܢ ܕܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܥܿܡܪ̈ܝ ܛܘܼܪ̈ܐ ܘܦܗ̈ܝܼܝܼ ܒܡܕܒܪ̈ܐ ܥܡ ܐܒ̈ܠܬܐ ܕܓܡ̈ܠܐ ܘܪ̈ܡܟܐ ܘܒܩܪ̈ܐ ܘܥܢ̈ܬܐ ܘܩܢܝܿܢܐ ܣܿܓܝܼܐܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܡܢܝܿܢܐ ܘܣܿܟܐ. ܕܗܿܢܘ ܬܗܼܪܐ ܘܕܘܼܡܪܐ ܣܿܓܝܼܐܐ ܒܗܿܠܝܢ ܕܟܕ ܠܐ ܥܿܡܪܝܢ ܒܡܕܝܢ̈ܬܐ ܠܓܘ ܡܼܢ ܫܘܪ̈ܐ ܘܬܪ̈ܥܐ. ܘܠܐ ܬܚܝܼܬ ܡܪܘܼܬܐ ܕܡܠ̈ܟܐ ܘܫܠ̈ܝܼܛܢܐ. ܘܠܐ ܟܕܝܼܢܝܢ ܬܚܝܼܬ ܢ݀ܡܘܣ̈ܐ ܕܕܝܿܢ̈ܐ ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ. ܘܠܐ ܪܕܝܢ ܠܗܘܢ ܡܠܦ̈ܢܐ ܘܣܿܦܪ̈ܐ ܒܟܬܒ̈ܐ ܘܛܘܼܟܣ̈ܐ ܟܛܝܼܒ̈ܐ ܘܡܬܚܡ̈ܐ. ܐܠܐ ܗܼܢܘܢ ܗܘܼܘ ܡܛܟܣܝܼܢ ܝܿܬܗܘܢ. ܘܥܒܼܕܘ ܠܗܘܢ ܢܿܡܘܣ̈ܐ ܘܕܘܼܒܪ̈ܐ ܡܥܕܪ̈ܢܐ. ܘܒܙܒܢ ܩܝܛܐ ܣܿܠܩܝܢ ܠܓܪܒܝܐ. ܘܒܙܒܢ ܣܬܘܐ ܢܿܚܬܝܢ ܠܬܝܡܢܐ. ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐ̈ܠܦܐ ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢ. ܘܕܒܝܪܝܢ ܥܡܗܘܿܢ ܢܫܝ̈ܗܘܢ ܘܒܢܝ̈ܗܘܢ ܘܓܡ̈ܠܝܗܘܢ ܘܪ̈ܡܟܬܗܘܢ ܘܒܩܪ̈ܝܗܘܢ ܘܥܢ̈ܬܝܗܘܢ ܘܟܿܠܗܿ ܐܝܼܩܪܬܗܘܢ. ܘܫܿܪܝܢ ܒܡܪ̈ܓܐ ܘܒܝܬ ܪܥܝܐ ܘܥܠ ܡܒܘܼ̈ܥܐ ܘܥܝܢ̈ܬܐ ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܡܛܟܣܐܝܼܬ ܘܬܩܢܿܐܝܼܬ ܘܠܐ ܒܠܝܼܠܐܝܬ. ܟܕ ܠܐ ܢܿܨܝܢ ܐܘܿ ܡܬܼܟܬܫܝܢ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܦܠܓܐ ܥܠܝܗܘܢ ܐܪܥܐ ܘܡܬܼܚܡܐ ܒܚܒ̈ܠܐ ܘܡܘܼܫܚ̈ܬܐ ܘܕܘܼܡܪܐ ܗܿܘ ܫܪܒܗܘܢ ܘܩܘܼܝܡܗܘܢ ܕܗܿܠܝܢ. ܟܕ ܠܘ ܚܕ ܓܢܼܣܐ ܘܫܪܒܬܐ ܘܠܫܢܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܐܠܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܡܫܚܠ̈ܦܝ ܒܙܐ ܘܥܝܿܕܐ ܘܠܫܢܐ. ܘܟܿܠܗ ܕܘܼܒܪܐ. ܡܢܼ̈ܘܢ ܥܪ̈ܒܝܐ. ܘܬܘܪ̈ܟܝܐ. ܘܟܘܪ̈ܕܝܐ. ܘܒܢܘܝ̈ܐ. ܘܐܠܢܝ̈ܐ. ܘܟܙܪ̈ܝܐ. ܘܪ̈ܘܣܝܐ. ܘܣܩ̈ܘܬܝܐ. ܘܒܠ̈ܟܝܐ. ܘܣܪ̈ܒܝܐ. ܘܐܣܩܠ̈ܒܝܢܝܐ. ܘܠܒܢ̈ܝܐ. ܥܡ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܟܕ ܘܟܠܿܠ ܥܡܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܫܪ̈ܒܬܐ ܘܛܘܼܗ̈ܡܐ. ܥܡ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܕܡܒܥܕܝܢ ܡܢܼܢ ܒܡܕܢܚܐ ܘܬܝܡܢܐ. ܘܟܿܠܗܝܢ ܦܼܢܝ̈ܬܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܘܢ ܕܐܡܼܪܢܢ ܠܐ ܥ݀ܡܪ̈ܝ ܟܪ̈ܟܐ ܘܡܕܝܼܢ̈ܬܐ ܘܩܘܼܪ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܡܼܬܟܪ̈ܟܢܐ ܘܡܫܢ̈ܝܢܐ ܕܒܡܫ̈ܟܢܐ ܘܝܪ̈ܝܼܥܬܐ ܒܡܕܒܪ̈ܐ ܘܒܛܘܼܪ̈ܐ. ܟܿܠܗܘܢ ܐܚܝܼܕܝܢ ܛܟܼܣ̈ܐ ܘܢܿܡܘܣ̈ܐ ܝܼܕ̈ܝܼܥܐ ܘܥܝ̈ܕܐ ܡܬܚܡ̈ܐ. ܘܒܝܕ ܗܿܟܢ ܢܛܝܼܪ ܘܩܿܐܡ ܥ݀ܠܡܐ ܘܠܐ ܡܼܬܚܒܠ ܒܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܘܢ ܣܩܘܼܒ̈ܠܐ ܕܒܗ. ܣܝܼܡ ܒܿܠܐ ܩܿܪܘܝܐ ܡܗܘܢܐܝܼܬ. ܘܐܢ ܗܿܢܐ ܥ݀ܠܡܐ ܒܠܝܼܠܐ ܘܡܼܬܚܒܠܢܐ ܕܡܿܠܐܼ ܘܡܛܟܣ ܒܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܘܢ ܣܩܘܼܒ̈ܠܐ ܘܓܼܕ̈ܫܐ ܩܛܝܼܪ̈ܝܐ. ܘܚܕܝܪܝܢ ܠܗ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܣܘܼܓܦ̈ܢܐ ܘܢܟܼܝ̈ܢܐ.

pb. 97

ܠܟܿܠ ܓܢܼܣܐ ܘܐܕܫܐ ܘܟܝܿܢܐ ܕܒܗ ܡܼܢ ܒܢ̈ܝ ܓܢܼܣܗ ܘܐܕܫܗ ܘܟܝܿܢܗ. ܘܡܼܢ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ܆ ܟܕ ܘܐܦ ܗܼܝ ܪܫܝܪܬܗ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܼܢ ܐܒ̈ܗܐ ܣܩܘܼܒ̈ܠܝ ܚܕ̈ܕܐ ܗܿܟܢ ܫܦܝܼܪ ܡܛܟܣ ܘܪܕܝܐ ܬܫܡܫܬܗ܆ ܘܡܩܝܡ ܘܡܬܼܦܪܢܣ ܠܐ ܒܠܝܼܠܐܝܬ܆ ܘܟܕܝܢ ܬܚܼܝܬ ܢܿܡܘ̈ܣܐ ܘܬܚܘܼ̈ܡܐ. ܘܢܛܝܪ ܘܡܼܬܝܒܠ ܒܣܕܪܐ ܬܡܝܼܗܐ ܘܡܛܟܣܘܼܬܐ ܫܒܝܼܚܬܐ. ܐܝܟܢ ܡܕܝܢ ܗܿܘ ܥ݀ܠܡܐ ܩܛܝܼܢܐ ܘܦܫܝܼܛܐ ܘܠܐ ܡܪܟܒܐ ܘܠܐ ܡܼܬܚܙܝܢܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ܆ ܠܝܬ ܠܗ ܛܟܼܣܐ ܫܒܝܼܚܐ ܘܢܿܡܘܿܣܐ ܫܦܝܼܪܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܡܬܚܡܬܐ. ܘܡܼܢ ܟܿܠܦܪܘܿܣ ܛܟܼܣܐ ܫܒܝܼܚܐ ܘܗܕܝܼܪܐ ܐܝܼܬ ܠܥܿܡܘܪ̈ܘ̄ ܕܥܠܡܐ ܠܐ ܡܼܬܚܙܝܢܐ. ܘܠܝܬ ܒܗ ܣܟ ܣܩܘܼܒܠܐ ܘܠܐ ܢܟܝܿܢܐ ܡܥܘܟܢܐ. ܘܠܐ ܩܪܝܼܒ ܠܗ ܣܘܼܓܦܢܐ ܘܠܐ ܚܘܼܒܠܐ ܘܠܐ ܣܟ ܡܕܡ ܡܐܚܝܿܢܐ ܘܕܠܩܘܼܒܠܐ܆ ܐܠܐ ܫܝܢܐ ܘܒܗܝܼܠܘܼܬܐ ܪܒܬܐ܀ ܛܟܣܼܗ ܡܿܢ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܩܢܘܼܡ̈ܐ ܡܦܪ̈ܫܐ ܡ̈ܠܝܼܠܐ ܘܝܕܘܼܥ̈ܬܢܐ. ܪ̈ܘܼܚܢܐ ܘܩܛܝܼܢ̈ܐ ܕܡܛܟܣܝܼܢ ܘܡܦܠܓܝܼܢ ܘܡܬܚܡܝܼܢ. ܘܡܢܼ̈ܘܢ ܩܕܡ̈ܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܛܟܼܣ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܘܬܪ̈ܝܢܐ ܘܬܠ̈ܝܼܬܝܐ. ܘܒܿܬܪ ܒܿܬܪ ܣܿܓܝ̈ܐܐ. ܘܪܫܝ ܛܛܼܣ̈ܐ. ܘܪܒܚܝܠ̈ܘܬܐ ܘܡܪ̈ܘܬܐ. ܘܫܘܼܠܛܢ̈ܐ ܘܪ̈ܫܢܘܬܐ. ܥܡ ܣܼܕܪ̈ܐ ܘܬܐܓܡ̈ܐ ܘܓܘܼܕ̈ܐ ܘܠܓܝܘܼ̈ܢܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܣܿܟܐ ܘܡܢܝܿܢܐ. ܘܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܬܬܝܼܕܥܝ ܟܡܝܘܼܬܐ ܠܢ ܚܢܢ ܥܦܪ̈ܢܐ. ܣܛܪ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܒܪܐ ܐܢܘܢ ܘܝܿܕܥ ܡܢܝܿܢܗܘܢ ܘܟܡܝܘܼܬܗܘܢ ܘܠܐ ܚܒܝܼܟܝܢ ܘܠܐ ܒܠܝܼܠܝܢ. ܐܠܐ ܡܛܟܣܝܢ ܘܡܼܬܚܡܝܢ. ܟܿܠ ܛܟܼܣܐ ܒܐܬܪܗ ܘܟܿܠ ܬܐܓܡܐ ܒܕܘܟܬܗ. ܘܟܿܠ ܓܘܼܕܐ ܘܠܓܝܘܼܢܐ ܐܝܟܐ ܕܐܬܬܚܡ ܠܗܿ ܡܼܢ ܒܿܪܘܼܝܐ ܚܟܝܼܡܐ ܘܥ݀ܒܘܕܐ ܡܫܒܚܐ. ܘܡܫܼܬܥܒܕܝܢ ܐܚܪ̈ܝܐ ܠܬܪ̈ܝܢܐ ܕܠܥܼܠ ܡܢܼܗܘܢ. ܘܬܪܝܢܐ ܠܬܠܝܼܬܝܐ. ܘܗܟܘܬ ܟܿܠ ܛܟܼܣܐ ܠܗܿܘ ܕܡܥܠܝ ܡܢܗ ܡܫܼܬܥܒܕ. ܘܗܼܘ ܐܝܼܬܘܗܝ ܠܗ ܪܫܐ ܘܪܒ ܟܘܡܪ̈ܐ ܘܠܝܬ ܒܝܢܬܗܘܢ ܚܣܿܡܐ ܘܠܐ ܪܡܿܘܼܬܐ. ܐܦܠܐ ܡܩܝܼܡܘܼܬܐ ܨܒܝܿܢܐ ܒܝܬܝܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܦܠܐ ܥܠ̈ܠܼܬܐ ܕܡܥܒ̈ܕܢ ܗܿܠܝܢ ܚܫ̈ܐ ܐܝܬ ܠܘܬܗܘܢ ܐܘܿ ܒܟܝܢ ܥܠܡܗܘܢ. ܢܝܼܫܗܘܢ ܕܝܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܚܘܪܐ ܘܗܪܓܐ ܘܬܡܼܗܐ ܕܒܒܪܘܝܗܘܢ. ܘܡܛܝܒܘܬ ܨܒܝܿܢܗܘܢ ܘܪܓܬܗܘܢ ܘܚܘܝܼܚܘܼܬܗܘܢ ܠܡܥܼܒܕ ܨܒܝܿܢܗ. ܘܠܡܫܡܠܝܘܼ ܦܘܼܩ̈ܕܢܘܗܝ. ܘܐܦܢ ܡܿܨܝܢ ܚܐܪܐ ܠܡܓܼܡܪ ܗܿܠܝܢ ܒܗܿܝ ܕܡܫܼܬܥܒܕ ܟܝܿܢܗܘܢ ܠܨܒܝܿܢܗܘܢ ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܣܩܘܼܒ̈ܠܐ ܘܓܕܫ̈ܐ ܐܘܿ ܣܿܟ ܡܕܡ ܡܥܘܟܢܐ ܠܨܒܝܿܢܗܘܢ ܡܼܢ ܫܘܼܡܠܝ ܨܒܝܢ ܡܪܗܘܢ. ܒܪ ܨܒܝܿܢܐܝܬ ܘܠܘ ܩܛܝܼܪܐܝܬ. ܒܗܿܝ ܕܚܐܪ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܫ̈ܠܛܝ ܒܝܬܗܘܢ ܐܝܟ ܛܟܼܣܐ ܕܡܠ̈ܝܼܠܐ. ܘܟܿܠ ܡܠܝܼܠܐ ܕܠܝܬܗܘܢ ܚܐܪܐ ܘܠܐ ܫܠܝܼܛܐ ܒܝܿܬܗ܆ ܚܝܘܼܬܐ ܒܥܪܝܼܪܝܬܐ

pb. 98

ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܘ ܚܝܐ ܡܠܝܼܠܐ ܒܪܝܼܐ ܒܨܠܡܐ ܕܒܪܘܝܗ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܟ ܡܪܐ ܫܠܝܼܛ ܒܝܿܬܗ ܘܒܚܐܪܘܼܬܗ. ܘܡܙܝܼܥ ܨܒܝܿܢܗ ܐܝܟ ܪܓܬܗ. ܬܫܡܫܬܗܘܢ ܬܘܼܒ ܐܝܼܬܝܗܿ܆ ܩܝܘܼܡܘܼܬܐ ܘܡܦܪܢܣܢܘܼ̄ ܘܒܛܝܼܠܘܼ̄ ܕܥܠ ܡܘܙܠܬܐ ܘܟܪܘܼܟܝܐ ܘܛܟܼܣܐ ܘܢܿܡܘܿܣܐ ܕܢܗܝܼܪ̈ܐ ܘܥܠ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܘܢܛܝܼܪܘܬ ܩܘܼܝܿܡܐ ܕܟܿܠ ܕܡܪܟܒ ܡܢܼ̈ܘܢ. ܥܠ ܡܡܙܓܘܼܬܐ ܕܐܐܪ̈ܣ. ܘܫܘܼܚܠ̈ܦܝ ܫܢ̱ܬܐ ܘܙܒ̈ܢܐ ܘܥܕ̈ܢܐ. ܘܥܠ ܝܡ̈ܡܐ ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ ܘܡܥܝܼ̈ܢܐ ܘܥܠ ܦܩ̈ܥܬܐ ܘܦܠܬܪ̈ܐ ܘܛܘܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܬܐ ܘܟܿܠܗܿ ܝܒܝܼܫܬܐ. ܘܥܠ ܙܪ̈ܥܐ ܘܢܨܒ̈ܬܐ ܘܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܦܐܪ̈ܐ ܘܪ̈ܘܼܚܐ ܘܛܐ̈ܠܐ ܘܡܫ̈ܒܐ. ܘܥܠ ܕܘܼܒܪ ܡܠ̈ܟܘܬܐ ܘܡܛܟܣܘܼܬ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܘܩܪ̈ܒܐ ܘܩܐܪ̈ܣܐ. ܘܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܦܢܼܝ̈ܬܐ ܘܩܠ̈ܝܼܡܐ ܘܟܪ̈ܟܐ ܘܡܕܝܢ̈ܬܐ. ܘܡܫܬܕܪܢܘܬܐ ܕܠܘܬ݀ ܚܕܚܕ̈ܢܐ ܡܼܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܠܡܒܕܩܘ ܥܬܝܼܕ̈ܬܐ ܘܡܠܓܼܠܐ ܣܬܝܼܪ̈ܬܐ. ܘܠܡܚܘܝܘ ܟܣ̈ܝܬܐ. ܘܠܡܠܦܘܼ ܐܪ̈ܙܐ. ܘܠܡܣܒܪܘܼ ܘܠܡܘܕܥܘܼ ܨܒܝܿܢ ܡܪܗܘܢ. ܘܡܛ݀ܠܗܕܐ ܡܬܟܪ̈ܝܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܗ̄ ܡܫܼܬܕܪ̈ܢܐ ܐܘܟܝܼܬ ܐܝܙܓܕ̈ܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܗܿܕܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܬܫܡܫܼܬܗܘܢ ܡܫܼܬܕܪܢܘ̄ ܘܐܝܙܓܕܘܬܐ ܘܦܩܝܕܘܬܐ. ܘܗܿܢܘ ܢܝܼܫܗܘܢ ܕܡܪܟܒ ܡܢܼ̈ܘܢ. ܥܠ ܡܡܙܓܘܼܬܐ ܕܐܐܪ̈ܣ. ܘܫܘܼܚܠ̈ܦܝ ܫܢ̱ܬܐ ܘܙܒ̈ܢܐ ܘܥܕ̈ܢܐ. ܘܥܠ ܝܡ̈ܡܐ ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ ܘܡܥܝܼ̈ܢܐ ܘܥܠ ܦܩ̈ܥܬܐ ܘܦܠܬܪ̈ܐ ܘܛܘܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܬܐ ܘܟܿܠܗܿ ܝܒܝܼܫܬܐ. ܘܥܠ ܙܪ̈ܥܐ ܘܢܨܒ̈ܬܐ ܘܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܦܐܪ̈ܐ ܘܪ̈ܘܼܚܐ ܘܛܐ̈ܠܐ ܘܡܫ̈ܒܐ. ܘܥܠ ܕܘܼܒܪ ܡܠ̈ܟܘܬܐ ܘܡܛܟܣܘܼܬ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܘܩܪ̈ܒܐ ܘܩܐܪ̈ܣܐ. ܘܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܦܢܼܝ̈ܬܐ ܘܩܠ̈ܝܼܡܐ ܘܟܪ̈ܟܐ ܘܡܕܝܢ̈ܬܐ. ܘܡܫܬܕܪܢܘܬܐ ܕܠܘܬ݀ ܚܕܚܕ̈ܢܐ ܡܼܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܠܡܒܕܩܘ ܥܬܝܼܕ̈ܬܐ ܘܡܠܓܼܠܐ ܣܬܝܼܪ̈ܬܐ. ܘܠܡܚܘܝܘ ܟܣ̈ܝܬܐ. ܘܠܡܠܦܘܼ ܐܪ̈ܙܐ. ܘܠܡܣܒܪܘܼ ܘܠܡܘܕܥܘܼ ܨܒܝܿܢ ܡܪܗܘܢ. ܘܡܛ݀ܠܗܕܐ ܡܬܟܪ̈ܝܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܗ̄ ܡܫܼܬܕܪ̈ܢܐ ܐܘܟܝܼܬ ܐܝܙܓܕ̈ܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܗܿܕܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܬܫܡܫܼܬܗܘܢ ܡܫܼܬܕܪܢܘ̄ ܘܐܝܙܓܕܘܬܐ ܘܦܩܝܕܘܬܐ. ܘܗܿܢܘ ܢܝܼܫܗܘܢ ܘܨܒܝܿܢܗܘܢ ܘܪܓܬܗܘܢ ܠܡܫܠܝܘܼ ܨܒܝܿܢ ܡܪܗܘܢ ܘܠܡܥܼܒܕ ܦܘܩܕ̈ܢܘ̄. ܟܕ ܟܿܠܗܿ ܒܛܝܼܠܘܼܬܗܘܢ ܘܡܦܪܢܣܢܘܼܬܗܘܢ ܘܩܝܘܼܡܘܼܬܗܘܢ ܘܝܨܝܼܦܘܼܬܗܘܢ ܕܥܠ ܬܫܡܫܼܬܗܘܢ ܒܚܝܠܐ ܐܚܘܕܐ ܘܡܪܢܝܐ ܕܥܿܒܘܕܗܘܢ ܕܠܿܘܐ ܠܗܘܿܢ ܕܥܿܒܕܝܢ ܘܡܫܡܠܝܢ. ܘܠܘ ܒܚܝܠܐ ܒܝܬܝܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܦܩܝܼܕ̈ܐ ܐܢܘܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܘܠܘ ܦܩܘܼܕ̈ܐ. ܘܥܒܼܕ̈ܐ ܘܡܫܥܒܕ̈ܐ ܐܝܟ ܒܪ̈ܝܐ ܘܥܒܝܼܕ̈ܐ ܠܒܪܘܼܝܗܘܢ. ܘܠܘ ܡܪ̈ܝܐ ܡܪ̈ܢܝܐ. ܒܪܡ ܫܦܝܼܪܐ ܒܪܝܼܬܗܘܢ ܘܫܦܝܐ ܘܡܨܠܠܐ ܘܕܟܝܐ ܘܪܡܿܐ ܘܡܥܿܠܝܐ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܡܠܼܬܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܣܿܓܝܼܐܐ ܘܥܿܒܪܐ ܠܡܐܡܪܐ ܘܬܘܪܓܡܐ܆ ܘܠܐ ܡܣܼܬܝܟܐ ܒܟܬܒܐ ܘܡܓܠܬܐ. ܘܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܒܿܗܐ ܘܦܓܪ̈ܢܐ܆ ܠܐ ܡܨܝܢ ܠܡܕܪܟܘܼ ܝܕܥܬܐ ܕܥܠ ܟܝ̈ܢܐ ܘܛܟܼܣ̈ܐ ܩܛܝܼܢ̈ܐ ܕܥܿܠܡܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܢܗܘܼܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܬܕܟܝܼܘ ܘܐܨܛܠܠܘ ܡܼܢ ܬܐܛܘܪܼܬܐ ܕܒܣܼܪܐ. ܘܡܼܢ ܚܫ̈ܐ ܫܟܝܼܪ̈ܐ ܕܦܓܪܐ. ܘܗܦܼܟܘ ܩܡܼܘ ܒܛܟܼܣܐ ܕܒܪܝܼܬܐ ܕܢܦܫܐ ܫܦܝܼܬܐ ܘܝܕܘܼܥܬܢܝܼܬܐ. ܒܝܕ ܕܐܬܓܡܪܘ ܒܥܡ̈ܠܐ ܕܡܝܬܪܘܼܬܐ. ܘܐܫܼܬܡܠܝܼܘ ܒܢܛܘܪܘܼܬ ܦܘܼܩܕ̈ܢܐ ܡܪ̈ܢܝܐ ܘܢܿܡܘ̈ܣܐ ܪ̈ܘܼܚܢܝܐ. ܟܕ ܘܗܿܠܝܢ ܡܢܬܐ ܡܕܡ ܡܬܝܗܒܐ ܠܗܘܢ ܡܼܢ ܝܕܥܬܐ ܕܥܠ ܥ݀ܠܡܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܘܠܘ ܟܘܿܠܢܐܝܬ ܝܕܥܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ [ܘܡܫܡܠܝܬܐ܆ ܒܬܪ ܚܘܕܬܐ] ܕܓܘܐ ܡܼܬܝܗܒܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܐܡܼܬܝ ܕܡܫܼܬܪܝܢ ܘܡܬܼܚܪܪܝܢ ܡܼܢ ܡܠܙܢܘܼܬܐ ܕܚܫ̈ܝ ܒܣܪܐ ܥܒܝܐ ܘܐܪܥܢܐ. ܥܿܠܡܗ ܕܝܢ ܕܒܪܘܝܐ ܗܿܘ ܕܥܬܝܕ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܢ݀ܛܪ̈ܝ ܦܘܼܩܕ̈ܢܐ ܕܡܪܗܘܢ ܘܕܥܒܼܕܘ ܘܫܡܠܝܼܘ

pb. 99

ܨܒܝܿܢܗ. ܚܕܐ ܡܼܢ ܨܒ̈ܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܡܠܝܼܘ ܒܓܡܝܼܪܘܼܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܘܪܘܚܢܿܝܬܐ ܡܿܨܝܼܢܼ ܠܡܕܪܟܘ ܘܠܡܼܬܗܘܢܢܘ ܥܠܘܗܝ ܡܢܿܬܐ ܡܕܡ ܒܨܝܼܪܬܐ ܘܒܨܪܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܠܗ ܢܫܘܐ ܡܪܝܐ ܠܟܿܠܢ ܐܡܝܢ܀ ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ.

Chapter 6

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܐ ܥܡ ܐܠܗ ܕܡܚܟܡ ܕܐܢ ܐܝܼܬ ܫܘܼܠܡܐ ܠܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܘܡܬܪܓܫܢܐ܆ ܐܘ ܠܐ ܚܝܠܐ ܗܿܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܠܝܼܠܘܼܬܐ ܕܝܗܼܒ ܐܠܗܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ. ܡܕܡ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܨܠܡܐ ܫܒܝܼܚܐ ܕܒܪܘܼܝܐ ܚܟܝܼܡ ܒܟܿܠ. ܘܕܘܼܡܝܐ ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ ܪ̈ܘܼܚܢܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܘܝܕܘܥܬ̈ܢܐ. ܘܒܗ ܡܫܟܚܝܼܢܢ ܠܡܦܪܫܘ ܫܪܪܐ ܡܼܢ ܕܓܠܘܼܬܐ ܘܗܿܠܝܢ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܼܬܝܗܝܢ ܒܗܿܝ ܕܐܝܼܬܝܗܝܢ܆ ܡܢ ܗܿܠܝܢ ܕܣܟ ܠܐ ܐܝܼܬܝܗܝܢ. ܘܠܗܿܠܝܢ ܕܡܟܬܪ̈ܢ ܘܡܩܘ̈ܝܢ܆ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܕܡܫܼܬܪ̈ܝܢ ܘܥ݀ܒܪ̈ܢ. ܘܒܗ ܒܗܿܢܐ ܚܝܪܐ ܝܕܘ݁ܬܢܐ ܐܘܟܝܼܬܐ ܡܠܝܼܠܐ ܕܗܼܘ ܚܿܫܘܼܒܬܢܘܼܬܐ܆ ܐܫܿܟܚܼܢܢ ܕܢܥܩܒ ܘܢܒܚܢ ܘܢܿܕܥ ܘܢܕܪܟ ܘܢܫܬܪܪ ܚܬܝܼܬܐܝܬ ܕܐܝܼܬ ܐܠܗܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܪܝܐ ܘܥܿܒܘܕܐ ܘܒܪܘܝܐ ܘܡܬܩܢܢܐ ܠܗܿܢܐ ܟܿܠ ܕܡܬܚܙܐ ܘܡܬܪܓܫ. ܘܠܟܿܠ ܕܡܼܬܝܕܥ ܘܠܐ ܡܬܼܚܙܐ. ܘܕܚܕ ܗܼܘ ܒܠܚܘܼܕܘܗܝ. ܘܕܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܗ̄ ܗܘܢܐ ܘܡܠܼܬܐ ܘܪܘܼܚܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܐܫܼܬܡܗܘ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ. ܚܕܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܫܒܚܬܐ ܘܣܓܝܼܕܬܐ. ܕܠܝܬ ܒܗܿ ܕܪܒ ܘܙܥܘܿܪ. ܘܠܐ ܕܩܫܝܼܫ ܘܛܠܐ. ܐܠܐ ܚܕܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܬܘܡܝܬܐ. ܚܕ ܐܠܗܐ ܚܕ ܟܝܿܢܐ. ܚܕ ܚܝܠܐ. ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ. ܚܕܐ ܡܪܘܼܬܐ ܡܠܟܿܝܬܐ. ܟܝܿܢܐ ܦܫܝܼܛܐ ܘܠܐ ܡܪܟܒܐ. ܠܐ ܫܪܝ ܘܠܐ ܡܫܠܡ. ܘܗܼܘ ܒܪܐ ܘܐܩܝܼܡ ܥ݀ܠܡܐ ܦܫܝܼܛܐ ܘܪܘܼܚܢܝܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ ܫܡܝ̈ܢܐ. ܕܗܘܼܐ ܠܗ ܫܘܼܪܝܐ ܘܠܐ ܗܿܘܐ ܠܗ ܫܘܼܠܡܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܦܫܝܼ̰ܐ ܗܿܘ ܘܠܐ ܡܪܟܒܐ. ܘܦܫܝܼܛܐ ܘܠܐ ܡܪܟܒܐ܆ ܠܐ ܡܫܬܪܐ. ܘܡܛ݀ܠ܆ ܕܗܿܠܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܩܛܝܼ̈ܢܐ ܘܪ̈ܘܼܚܢܐ ܕܥ݀ܠܡܐ ܠܐ ܡܬܼܚܙܝܢܐ. ܩܪܝܼܒ ܘܕܡܿܐ ܠܟܝܿܢܗ ܕܝܠܗ ܕܒܪܘܝܐ. ܕܠܐ ܢܣܬܼܒܪ ܕܠܐ ܡܿܨܐܼ ܠܡܒܼܪܐ ܘܠܡܥܼܒܕ ܡܕܡ ܕܠܐ ܕܡܿܐ ܠܟܝܿܢܗ. ܘܪܟܒܗ ܘܩܝܡܗ ܡܼܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܣܩܘܼܒܠ̈ܝܐ. ܡܛܠ ܥܠܼܬܐ ܡܕܡ ܕܨܒܼܐ ܨܒܝܿܢܗ. ܗ̄ ܕܢܣܝܼܡ ܒܗ ܠܦܘܣܝܘܣ ܐܘܟܝܬ ܠܟܝܿܢܐ ܕܢܦܫܐ܆ [ܐܝܟ ܕܒܒܝܬ ܕܘܪܫܐ ܘܡܪܕܘܬܐ] ܐܝܟ ܕܒܬܘܬܒܘܼܬܐ ܙܒܢܐ ܡܕܡ ܡܬܚܼܡܐ. ܥܠܗܿ ܕܬܐܠܦ ܘܬܬܼܚܟܡܝ ܒܗ ܒܥܿܠܡܐ ܡܢ ܟܝܿܢܐ ܕܨܒܘ̈ܬܗ ܘܕܩܘܼܝܡܗ.

pb. 100

ܘܡܼܢ ܝܿܬܗܿ ܕܝܼܠܗ ܘܟܝܿܢܗ ܘܡܘܙ̈ܓܘܗܝ ܕܦܓܪܐ ܕܥ݀ܡܪܐ ܒܗ܆ ܕܡܢܘܼ ܡܪܗܿ ܘܥܒܘܕܗܿ. ܘܡܘܢ ܡܬܚܚܝܼܒ ܠܗ. ܘܐܝܠܝܢ ܙܕ̈ܩܢ ܘܦ̈ܐܝܢ ܠܗ ܕܡܢܗܿ ܢܣܼܬܥܪ̈ܢ ܘܢܬܩܪ̈ܒܢ ܠܗ ܟܡܐ ܕܫܪܐ ܒܗ ܒܦܓܪܐ ܡܪܟܒܐ ܕܒܥܿܠܡܐ ܡܪܟܒܐ. ܕܟܕ ܢܫܬܪܐ ܗܿܢܐ ܪܘܼܟܒܐ ܘܢܒܼܛܠ ܗܿܢܐ ܟܪܘܼܟܝܐ ܘܕܘܼܒܪܐ ܘܗܘܼܦܟܐ ܓܘܼܫܡܢܝܐ. ܗܼܘ ܟܝܿܢܗܿ ܕܢܦܫܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܦܫܝܼܛܐ ܘܠܐ ܡܪܟܒܐ ܘܠܐ ܡܫܼܬܪܝܢܐ. ܢܩܘܐ ܘܢܬܼܒܣܡ ܒܐܝܠܝܢ ܕܝܼܬܪ ܘܦܠܼܚ ܟܕ ܟܕܝܢ ܗܘܼܐ ܥܡ ܓܘܼܫܡܐ ܡܪܟܒܐ ܕܡܫܼܬܪܐ ܪܘܼܟܒܗ ܕܗܿܢܐ ܥܿܠܡܐ ܘܗܘܼܦܟ̈ܘܗܝ. ܘܐܕܪܟܢܢ ܘܐܫܬܪܪܢܢ ܕܟܿܠܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܦܫܝܼ̈ܛܐ ܘܠܐ ܡܪ̈ܟܒܐ. ܠܐ ܡܫܼܬܪ̈ܝܢܐ ܐܢܘܢ ܘܠܐ ܡܬܼܚܒܠ̈ܢܐ. ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܟܝ̈ܢܐ ܥܒܝ̈ܐ ܓܘܼܫܡ̈ܢܐ ܘܡܪ̈ܟܒܐ ܕܡܼܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܣܩܘܼܒܠ̈ܝܐ. ܡܼܢ ܟܠ ܦܪܘܿܣ ܡܫܼܬܪܐ ܪܘܼܟܒܗܘܢ ܘܡܬܼܚܒܠܝܢ ܘܥܒܪܝܢ. ܘܗܿܘܐ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܠܡܐ. ܘܗܿܢܐ ܥ݀ܠܡܐ ܟܿܠܗ ܡܪܟܒܐ ܗܿܘ ܘܓܘܫܡܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܦܘܣܝܣ ܕܢܦܫܐ. ܡܕܝܢ ܫܪܝܼܪܐܝܼܬ ܡܫܼܬܪܐ ܗܿܢܐ ܥ݀ܠܡܐ. ܘܒܛܠ ܕܘܼܒܪܗ ܘܥ݀ܒܪ ܘܗܿܘܐ ܠܗ ܫܘܼܠܡܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܟܝܿܢܗܿ ܕܢܦܫܐ ܕܠܝܬܘܗܝ ܡܼܢ ܪܘܼܟܒܐ ܕܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܗܿܠܝܢ. ܐܠܐ ܐܦܢ ܗ݀ܘܐ ܫܪܝܐ ܠܪܘܼܟܒܐ ܕܗܿܢܐ ܥ݀ܠܡܐ ܘܒ݀ܛܠ ܘܗܿܘܐ ܠܗ ܫܘܼܠܡܐ. ܐܠܐ ܥܡ ܫܪܝܗ ܘܫܘܼܠܡܗ ܕܢܬܚܕܬ ܐܝܼܬ ܠܗ. ܘܗܿܘܐ ܡܼܢ ܡܪܟܒܐ ܘܥܒܝܐ ܘܓܘܼܫܡܢܐ ܘܗܘܼܠܢܝܐ. ܐ̱ܚܪܢܐ ܦܫܝܼܛܐ ܘܩܛܝܼܢܐ ܘܪܘܼܚܢܝܐ ܕܡܩܘܐ ܠܥܿܠܡܥܿܠܡܝܢ. ܘܣܟ ܬܘܼܒ ܠܐ ܗ݀ܘܐ ܠܗ ܫܪܝܐ ܘܫܘܼܠܡܐ. ܐܝܟ ܕܥܬܝܼܕܝܢܢ ܕܢܚܘܐ ܒܡܪܝܐ ܕܨ݀ܒܐ: ܘܒܗܿܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ܀

Chapter 7

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ ܥܠܗܿܝ ܕܐܢ ܩܿܐܡ ܥܿܠܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܗܿܢܐ܆ ܚܘܝܬ݀ ܡܼܠܬܐ ܒܗܿܠܝܢ ܕܡܼܢ ܠܥܼܠ ܒܝܕ ܥܘܼܩܒܐ ܘܣܘܠܘܓܝܣܡܘ ܐܘܟܝܬ ܟܘܼܢܫ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܡܠܝܼܠܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܒܢ܆ ܕܐܝܼܬ ܒܿܪܘܝܐ ܠܗܿܢܐ ܟܿܠ. ܘܕܒܪܐ ܘܐܬܩܢ ܥܿܠܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ. ܘܡܼܢ ܗܿܢܐ ܡܼܬܚܙܝܢܐ ܘܡܼܢ ܕܘܼܒܪ̈ܐ ܘܦܘܼܪ̈ܢܣܐ ܕܒܗ܆ ܐܕܪܟܢܢ ܚܬܝܼܬܐܝܬ ܘܐܫܬܪܪܢܢ ܥܠ ܗܿܘ ܠܐ ܡܼܬܚܙܝܢܐ. ܘܬܘܼܒ ܡܼܢܗ ܟܕ ܡܼܢܗ ܕܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܘܟܝܝ̈ܢܘܝ ܘܫܘܼܚܠ̈ܦܘ̄ ܘܓܕ̈ܫܘܗܝ܆ ܘܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܡܠܝܼܠܐ ܕܒܢ ܐܕܪܟܢܢ ܕܒܿܬܪ ܫܪܝܐ ܘܫܘܼܠܡܐ ܕܗܿܢܐ ܕܘܼܒܪܐ܆ ܚܘܕܬܐ ܥܬܝܼܕ ܕܢܗܼܘܐ ܠܟܝܿܢܐ ܡܼܢ ܟܿܠ ܦܪܘܿܣ. ܘܬܘܼܒ ܐܕܪܟܢܢ ܕܒܿܬܪ ܫܪܝܐ ܘܫܘܼܠܡܐ ܕܗܿܢܐ ܕܘܼܒܪܐ܆ ܚܘܕܬܐ ܥܬܝܼܕ ܕܢܗܼܘܐ ܠܟܝܿܢܐ ܡܼܢ ܟܿܠ ܦܪܘܿܣ. ܘܬܘܼܒ ܐܡܿܪܝܢܢ ܓܠܝܐܝܬ ܘܡܩܢܝܢܢ ܦܝܿܣܐ ܠܦܪ̈ܘܫܐ ܒܝܕ ܬܚܘܝ̈ܬܐ ܘܫܘܼܘܕ̈ܥܐ ܕܚܘܝܼ ܠܢ ܥܒܘܪܐ ܘܐܠܦ ܘܫܪܪ ܠܢ ܥܠ ܚܘܼܕܬܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܠܗ ܟܝܿܢܐ. ܗܿܐ ܚܿܙܝܢܢ ܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܟܝ̈ܢܐ ܣܿܓ̈ܝܐܐ ܕܓܼܢ̈ܣܐ

pb. 101

ܘܐܕ̈ܫܐ ܕܡܬܼܚܒܠܝܼܢ ܘܡܬܼܛܠܩܝܢ܆ ܘܬܘܼܒ ܡܬܼܚܕܬܝܢ ܘܡܼܬܩܝܡܝܢ ܝܬܝܪ ܫܒܝܼܚܐܝܬ. ܡܛܠ ܕܗܿܘ ܓܘܼܫܡܐ ܕܡܕܡ ܕܡܬܼ̇ܒܠ ܘܡܬܛܠܩ܆ ܠܐܝܟܐ ܐܝܼܬ ܠܗ ܕܢܐܙܠ. ܠܒܪ ܡܼܢ ܚܘܓܬܐ ܕܗܿܢܐ ܐܐܪ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܦܘܩ ܡܕܡ. ܠܐ ܓܘܼܫܡܐ ܥܒܝܐ ܦܓܪܢܐ ܘܐܛܝܡܐ. ܐܦܠܐ ܠܗܓܐ ܐܘܿ ܗܒܼܠܐ ܘܬܢܢܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܓܘܫܼܡܐ ܐܐܪܝܐ ܘܩܛܝܼܢܐ ܐܠܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܟܝ̈ܢܐ ܕܡܼܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܥܿܒܪܝܢ ܒܚܕ̈ܕܐ ܘܡܛܠܩܝܢ ܚܕ ܠܚܕ ܘܡܚܒܠܝܢ. ܘܗܿܢܐ ܚܒܠܐ ܘܛܘܼܠܩܐ ܕܓܕܫ ܠܗܘܢ ܒܥܘܼܪܙܠܗܘܢ. ܗܼܘ ܐܝܼܬܘܗܝ ܥܠܼܬ ܚܘܼܕܬܗܘܢ ܘܩܘܼܝܡܗܘܢ ܕܡܢܕܪܫ. ܩܕܡܐܝܼܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܒܥܝܼܪܐ ܘܚܝܘܼܬܐ ܘܪ̈ܚܫܐ ܘܛܝܪܐ ܘܦܪ̈ܚܬܐ. ܐܦܢ ܡܬܼܚܒܠܝܢ ܘܡܬܛܠܩܝܼܢ ܒܝܕ ܫܪܝܐ ܕܪܘܼܟܒܗܘܢ ܘܡܘܬܐ ܕܓܕܫ ܠܗܘܢ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܡܘܠܕܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܕܡܢܼܗܘܢ ܐܟܘܬܗܘܢ ܘܒܢ̈ܝ ܟܝܿܢܗܘܢ ܗܿܐ ܡܬܚܕܬܝܢ ܐܡܝܼܢܐܝܬ. ܘܩܿܝܡܝܢ ܝܬܝܪ ܫܒܝܼܚܐܝܬ ܡܼܢ ܥܬܝܼܩ̈ܐ ܙܪ̈ܘܥܝܗܘܢ ܘܗܿܘܐ ܚܘܼܕܬܐ ܨܿܐܪ ܐ̱ܪܙܐ ܕܚܘܼܕܬܐ ܓܘܢܝܐ. ܘܐܝܼܠ̈ܢܐ ܬܘܼܒ ܘܦܐܪ̈ܐ ܘܙܪ̈ܥܘܢܐ ܗܼܢܘܢ ܒܩܢܘܼ̱ܗܘܢ ܗܿܐ ܨܿܝܪܝܢ ܘܡܚܘܝܢ ܘܡܟܪܙܝܢ ܣܛܼܪ ܡܼܢ ܩܿܠܐ. ܐܪܙܐ ܫܒܝܼ̇ܐ ܕܚܘܼܕܬܐ. ܗܿܐ ܒܣܬܘܐ ܥܫܼܬܠܚܝܢ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܡܼܢ ܛܪ̈ܦܐ. ܘܡܬܓܠܙܝܼܢ ܡܼܢ ܦܐܪ̈ܐ. ܘܦܿܝܫܝܼܢ ܐܘܼܟ̈ܡܐ ܡܚܪ̈ܟܐ ܣܢܝ̈ܐ ܡܟܫܪ̈ܝ ܚܙܼܬܐ. ܘܡܫܼܬܩܦܝܢ ܟܿܠܗ ܣܬܘܐ ܒܩܘܼܪܐ ܘܬܠܓܐ ܘܓܠܝܼܕܐ. ܘܡܬܡܣܝܢ ܘܒܿܝܩܝܢ. ܘܟܕ ܡܛܼܐ ܢܝܣܐܢ ܘܐܐܪ ܕܪܒܝܥܐ. ܘܪܬܚܐ ܐܪܥܐ ܠܡܩܦܘܼ ܓܢܼܣ̈ܐ ܡܚܫܠ̈ܦܐ ܘܐܕܫ̈ܐ ܕܙܪ̈ܥܘܼܢܐ. ܘܢܨܼܒ̈ܬܐ ܕܫܬܝܼܠ̈ܢ ܘܢܨܝܼܒ̈ܢ ܘܙܪ̈ܝܼܥܢ ܒܗܿ܆ ܗܿܝܕܝܢ ܡܬܼܚܕܬܝܢ ܗܿܢܘܢ ܥܬܝܼܩ̈ܐ ܕܐܬܚܒܠܘ ܘܫ݀ܘܚܝܢ ܘܣܿܠܩܝܢ ܘܡܦܪܓܝܢ ܘܡܬܚܙܝܢ ܒܓܘ̈ܢܐ ܫܒ̈ܝܼܚܐ ܘܫܦܝܼܪ̈ܐ. ܚܘܪ̈ܐ ܘܝܘܪ̈ܩܐ ܘܣܘܼܡ̈ܩܐ ܘܚܪ̈ܥܐ ܘܡܦ̈ܬܟܐ ܘܡܨܝܪ̈ܐ ܘܦܬܝܼܟ̈ܐ. ܘܩ݀ܢܝܢ ܠܡ ܛܥ̈ܡܐ ܐܦ ܓܘ̈ܢܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܘܬܗܝܼܪ̈ܐ. ܘܪ̈ܝܼܚܢܐ ܗܪ̈ܘܡܬܢܐ ܘܗܢܝ̈ܐܐ ܕܡܬܗܪܝܢ ܠܚܙ̈ܝܐ ܒܫܘܼܦܪ̈ܝܗܘܢ ܘܛܥܡܗܘܢ ܘܪܝܼܚܗܘܢ. ܘܬܼܗܪܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܣܿܓܝܼ ܡܬܕܡܪܢܐ܆ ܡܥܒܕ̈ܢܘܬܐ ܚܝܠ̈ܬܢܝܬܐ ܕܣܿܥܪܝܢ ܒܓܘܼܫܡܐ ܘܒܦܓܪܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܫܪܟܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ. ܕܐܝܼܬ ܡܢܼܗܘܢ ܕܥ݀ܒܕܝܢ ܚܘܼܠܡܢܐ ܘܐܣܝܘܬܐ ܕܟܘܪ̈ܗܢܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ ܘܟ̈ܐܒܐ ܥܣܩ̈ܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܬܘܼܒ ܡܟܪ̈ܗܢܐ ܘܡܣܓܦ̈ܢܐ ܘܩܛܘܼ̈ܠܐ. ܘܡܡܝܼܬ̈ܢܐ ܘܡܚܒ̈ܠܢܐ. ܐܪܐ ܐܝܟ ܗܘܼܘ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܘܢ ܫܘܼܚ̈ܠܦܐ ܘܚܝ̈ܠܐ ܘܡܥܒܕ̈ܢܘܬܐ. ܘܓܘܢܐ ܘܛܥܡܐ ܘܪܝܚܐ ܕܥܿܒܪܝܢ ܠܗܘܢܐ ܒܣܓܝܐܘܬܗܘܿܢ ܘܒܫܘܚܠ̈ܦܝܗܘܢ. ܘܐܝܼܬ ܠܡܼ̇ܙܐ ܒܚܕ ܣܕܪܐ ܕܐܪܥܐ ܣܘܓܐ ܕܐܝܼܠ̈ܢܐ ܕܡܢܼܗܘܢ ܓܦܬܐ ܙܢܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܥܢܼܒ̈ܐ ܚܘܪ̈ܬܐ ܘܐܘܟ̈ܡܬܐ ܘܝܘܪ̈ܩܬܐ. ܕܥ݀ܒܪܝܢ ܠܡܢܝܿܢܐ ܒܙܢܝ̈ܗܘܢ

pb. 102

ܘܛܥܡܗܘܢ ܘܓܘܢܗܘܢ. ܟܕ ܟܿܠܗܘܿܢ ܕܓܦܬܐ ܐܢܘܢ ܗܟܘܬ ܘܙܝ̈ܬܐ ܘܬܐܢ̈ܐ ܘܪ̈ܘܼܡܢ ܘܚܙܘܼܪ̈ܐ. ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܐܕܫ̈ܐ ܕܐܒܒ̈ܢܐ. ܟܕ ܚܕ ܗܼܘ ܟܝܿܢܐ ܕܐܪܥܐ ܕܫܬܝܼܠܝܢ ܒܗܿ. ܘܕܡܝ̈ܐ ܕܡܪܒܝܢ ܠܗܘܿܢ ܘܡܬܼܚܙܐ ܒܗܘܢ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ. ܓܘܢܐ ܘܛܥܡܐ ܘܪܝܼܚܐ. ܕܣܿܓܝ̈ܐܝܢ ܡܼܢ ܡܢܝܢܐ ܘܥ݀ܒܪܝܢ ܠܚܝܠܐ ܕܡܠܼܬܐ. ܗܟܘܬ݀ ܘܙܪ̈ܥܘܢܐ ܘܥܣ̈ܒܐ ܘܝܥܝ̈ܬܐ ܘܟܿܠܗ ܝܪܩܐ. ܟܿܠ ܫܢܼܐ ܒܫܢܼܐ ܡܬܼܚܒܠܝܢ ܘܡܬܼܛܠܩܝܢ ܘܒܿܩܝܩܝܢ ܘܡܬܒܣܝܢ. ܘܬܘܼܒ ܡܬܚܕܬܝܼܢ ܘܫܿܘܚܝܼܢ ܘܡܦܪܓܝܢ ܒܙܝܼܘܐ ܘܗܕܪܐ ܘܫܘܼܒܚܐ ܣܿܓܝܐܐ. ܘܐܢ ܗܿܠܝܢ ܒܨܝܼܪ̈ܬܐ ܘܫܚܝܼܡ̈ܬܐ܆ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܒܪܢܫܐ ܥܒܝܼܕܝܢ ܘܠܚܫܚ̈ܬܗ ܘܣܘܼܢܩ̈ܢܘܗܝ܆ ܟܡܐ ܡܕܝܢ ܗܼܘ ܒܪܢܫܐ ܐܝܼܬ ܠܗ ܕܢܬܚܕܬ ܟܕ ܡܿܛܐ ܙܒܢܗ. ܘܡܿ̇ܐ ܠܗ ܐܐܪ ܡܐܚܝܢܝܬܐ ܘܗܿܝܕܝܢ ܫܿܘܚ ܘܣܿܠܩ ܘܡܬܚܕܬ ܘܠܿܒܫ ܙܝܼܘܐ ܘܗܕܪܐ ܘܫܘܼ̄ ܪܒܐ ܕܠܐ ܬܘܼܒ ܡܫܬܚܠܦ ܘܠܐ ܡܼܬܚܒܠ ܘܟܿܠܗܘܢ ܚܘܼܕ̈ܬܐ ܕܟܿܠ ܫܢܼܐ ܕܗܿܘܝܢ ܒܥܿܠܡܐ. ܐܢ ܕܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܢܼܨܒ̈ܬܐ ܘܙܪ̈ܥܘܼܢܐ ܘܝܥܝ̈ܬܐ. ܘܐܢ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܘܦܪ̈ܚܬܐ ܘܪ̈ܚܫܐ ܘܒܥܝܼܪ̈ܐ ܘܟܿܠܗܘܢ ܓܢܼܣ̈ܐ ܘܐܕܫ̈ܐ ܕܒܪܝܼܬܐ. ܠܗ ܠܗܿܘ ܚܘܕܬܐ ܪܒܐ ܘܓܘܢܝܐ ܗܿܐ ܩܿܕܡܝܢ ܨ݀ܝܪܝܢ ܘܡܚܘܝܢ. ܗܿܝܕܝܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܗܢܘܢ ܫ݀ܩܠܝܢ ܣܟܐ ܘܫܘܼܠܡܐ. ܘܚܕ ܒܠܚܘܼܕܘܗܝ ܚܘܼܕܬܐ ܗܿܘ ܓܘܢܝܐ ܡܩܘܐ ܠܥܿܠܡ. ܕܠܐ ܬܘܼܒ ܡܼܬܚܒܠ ܐܘܿ ܡܬܼܛܠܩ. ܡܛܠ ܕܡܼܨܛܠܠ ܘܡܼܬܩܛܢ. ܘܗܿܘܐ ܡܕܡ ܫܦܝܐ ܘܢܩܕܐ ܘܪܘܼܚܢܝܐ. ܘܗܼܢܘܢ ܟܕ ܗܼܢܘܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܘܟܝܿܢܐ ܕܫܡܿܝܐ ܘܕܐܪܥܐ. ܡܬܚܕܬܝܢ ܘܩܿܢܝܢ ܫܘܼ̇ܠܦܐ ܡܨܠܠܐ ܘܩܛܝܼܢܐ. ܘܗܿܢܢ ܟܕ ܗܼܢܘܢ ܦܓܪ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܩ݀ܝܡܝܢ ܒܫܘܼ̄ ܪܒܐ ܘܦܫܝܼ̈ܛܐ ܘܩܛܝ̈ܢܐ ܘܪ̈ܘܚܢܝܐ. ܡܛܠ ܕܗܿܘ ܡܕܡ ܫܦܝܐ ܘܦܫܝܼܛܐ ܘܩܛܝܼܢܐ ܕܥܿܡܪ ܗܘܼܐ ܒܗܘܢ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܦܘܿܣܝܼܣ ܕܢܦܫܐ ܢܛܝܪ ܘܩܝܡ ܕܠܐ ܫܘܼܚܠܦ. ܘܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܢ݀ܣܒ ܠܗ ܠܓܦܪܐ ܡܪܟܒܐ ܡܢܼܗܘܢ ܟܕ ܡܢܼܗܘܢ ܕܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܐܒ̈ܗܘܗܝ ܡܼܢ ܐܝܟܐ ܕܫܒܩܗ ܗܘܼܐ ܡܼܢ ܕܪܫ ܩܿܐܡ ܘܡܬܼܚܕܬ ܒ ܒܐܣܟܡܐ ܘܕܡܘܼܬܐ ܘܝܘܼܩܢܐ ܘܨܘܼܪܬܐ. ܐܠܐ ܒܪܡ ܫܦܝܐ [ܕܠܐ ܬܘܒ ܡܬܚܒܠ ܘܡܫܬܪܐ ܡܛܠ ܕܗܿܘ ܡܕܡ ܫܦܝܐ] ܘܡܨܠܠܐ ܘܢܩܕܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܫܿܘܚ ܘܩܿܐܡ. ܘܟܿܠܗܿ ܥܒܝܘܼܬܐ ܘܬܐܛܪܢܘܼܬܐ ܡܬܼܩܛܢܐ ܘܡܬܼܕܟܝܐ ܘܡܬܚܕܬܐ ܬܗܝܼܪܐܝܼܬ. ܘܠܒܫ ܗܿܢܐ ܟܝܿܢܐ ܕܡܬܼܚܒܠ ܠܐ ܡܬܼܚܒܠܢܘܼܬܐ. ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܕܠܡܐ܆ ܗܿܘ ܚܘܼܕܬܐ ܘܫܘܼܚܠܦܐ ܩܛܝܼܢܐ ܘܡܨܠܠܐ. ܬܘܼܒ ܡܼܬܥܒܐ ܘܝܿܩܪ ܘܡܥܬܩ ܘܡܬܚܒܠ ܐܟܙܢܐ ܕܚܘܼܕܬܐ ܫܢ̱ܬܢܝܐ ܕܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܥܣܼ̈ܒܐ ܘܝܠ̈ܕܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܘܕܦܪ̈ܚܬܐ ܕܠܗܘܿܢ ܐܕܟܪܢܢ ܘܡܢܼܗܘܢ ܝܗܼܒܢܢ ܬܚܘܝܬܐ ܘܕܘܡܝܐ ܠܗ ܠܚܘܼܕܬܐ ܓܘܢܝܐ. ܐ݀ܡܪܝܼܢܢ ܠܘܬ݀ ܗܕܐ ܦܠܝܼܓܘܼܬ ܡܚܫܒܬܐ.

pb. 103

ܕܐܠܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܕܡܬܚܒܠܝܼܢ ܗܘܼܘ ܒܡܘܬܐ܆ ܗܼܢܘܢ ܟܕ ܗܼܢܘܢ ܒܬܪ ܫܢ̱ܬܐ ܐܘܿ ܝܬܝܪ ܐܘܿ ܒܨܝܪ ܡܼܬܚܕܬܝܼܢ ܗܘܼܘ ܘܩܿܝܡܝܢ. ܐܝܼܬ ܗܘܼܐ ܠܡܬܼܥܝܘܼ ܗܕܐ. ܐܠܐ ܠܘ ܗܿܟܢ ܗܼܘ ܫܪܒܐ. ܒܗܿܝ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܿܐ ܣܿܓܝܢ ܒܡܘܠܕܐ ܘܡܦܪܝܢܘܬܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܥ݀ܒܪܝܢ ܘܡܬܚܒܠܝܼܢ ܒܡܘܬܐ܆ ܠܐ ܬܘܼܒ ܐܬܚܕܬ ܥܕܟܝܠ. ܐܦܠܐ ܐܬܚܙܝܼ ܚܕ ܡܢܼܗܘܢ ܒܥܿܠܡܐ. ܠܐ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܐܬܚܕܬܘ ܘܩܡܼܘ ܘܠܒܫܼܘ ܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܐܣܟܡܐ ܐܟܡܐ ܕܙܪ̈ܥܘܢܐ ܐܦܠܐ ܢܦܫܐ ܕܚܕ ܡܢܼܗܘܢ ܠܒܼܫܬ݀ ܦܓܪܐ ܘܐܬܼܚܕܬܬ݀ ܘܐܬܼܚܙܝܬ݀ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܗܿܠܝܢ ܚܘܕ̈ܬܐ ܕܙܪ̈ܥܘܢܐ ܘܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܘܦܪ̈ܚܬܐ. ܗܿܐ ܓܿܕܫܝܢ ܫܢܼܐ ܒܫܼܢܐ. ܗܿܐ ܡܬܚܒܠܝܼܢ ܟܿܠ ܫܢܼܐ ܘܬܘܼܒ ܡܬܼܚܕܬܝܢ. ܗܿܘ ܚܘܼܕܬܐ ܓܘܢܝܐ ܚܕ ܗܼܘ ܙܒܢܗ ܘܥܕܢܗ. ܘܒܗ ܡܬܼܚܕܬܝܢ ܫܡܿܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܡܬܼܩܛܢܝܼܢ ܘܡܨܛܠܠܝܢ ܘܗܿܘܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܗܿܘ ܚܘܼܕܬܐ ܒܫܘܚܠܦܐ ܪܘܼܚܢܝܐ. ܘܠܐ ܣܟ ܡܼܬܚܒܠܢܐ. ܒܕܡܘܼܬܐ ܕܟܝܿܢܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܗ݀ܢܘܢ ܕܐܬܥܗܕܢܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ. ܐܝܟܢܐ ܕܢ݀ܬܡܨܐ ܕܢ݀ܬܩܪܒ ܒܝܼܕܥܬܢ ܗܿܝܕܝܢ܆ ܟܕ ܡܬܕܟܝܐ ܘܡܬܼܩܛܢܐ ܘܡܨܛܠܠܐ ܡܼܢ ܟܿܠܗܿ ܗܘܼܠܢܝܘܼܬܐ܆ ܠܡܬܥܢܝܘܼ ܥܡ ܡܪܝܢ ܘܥ݀ܒܘܕܢ. ܘܠܡܼܬܒܣܡܘܼ ܥܡܗ ܒܥܠܡܗ ܪܒܐ ܕܠܐ ܡܼܬܚܙܝܢܐ ܕܠܐ ܥ݀ܒܪ ܘܠܐ ܡܫܼܬܪܐ. ܘܐܦ ܗܿܘ ܥ݀ܠܡܐ ܠܐ ܡܬܼܚܙܝܢܐ ܕܪ̈ܘܚܢܐ ܕܐܝܬ ܗܿܫܐ. ܒܗܿܘ ܚܘܼܕܬܐ ܓܘܢܝܐ. ܐܦ ܗܼܘ ܡܼܬܚܕܬ ܘܡܨܛܠܠ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܗܿܫܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܟܿܠܗܿ ܒܪܝܼܬܐ ܕܫܡܝ̈ܢܐ ܘܕܐܪ̈ܥܢܐ. ܠܐ ܡܬܚܙܝ̈ܢܐ ܘܡܬܚܙ̈ܝܢܐ. ܡܬܝܕ̈ܥܢܐ ܘܡܬܪ̈ܓܫܢܐ. ܩܿܢܝܢ ܫܘܼܚܠܦܐ ܡܝܬܪܐ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܡܐ ܕܩܿܢܝܢ ܗܘܼܘ ܒܗܿܘ ܚܘܕܬܐ ܓܘܢܝܐ. ܘܟܿܠ ܟܝܿܢܐ ܕܡܠ̈ܝܼܠܐ ܝܬܝܪ ܡܬܼܥܠܐ ܘܡܬܪܡܪܡ ܒܝܼܕܥܬܐ ܕܥܠ ܒܿܪܘܝܗ ܒܗܿܘ ܚܘܼܕܬܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܐܟܚܕܐ. ܐ݀ܡܪ ܐܢܼܐ ܕܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܪ̈ܘܚܢܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܘܬܐܓܡ̈ܐ ܘܛܟܣ̈ܐ ܘܓܘܼܕ̈ܐ ܘܠܓܝܘ̈ܢܐ ܕܠܥܼܠ. ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܓܢܼܣ̈ܐ ܘܛܘܼܗ̈ܡܐ ܘܠ̈ܫܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܕܗܘܼܘ ܘܕܗܿܘܝܢ ܒܟܿܠܗܿ ܬܒܝܠ. ܕܡܫܬܘܕܥܝܢ ܘܝ݀ܕܥܝܢ ܕܕ ܗܼܘ ܡܪܐ ܘܥ݀ܒܘܕܐ ܘܒܪܘܝܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ. ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܠܗ ܡܘܕܝܢ ܘܡܙܕܩܝܼܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܣܓܕܬܐ. ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܡܣܗܕܝܢ ܘܩܿܥܝܢ ܕܚܕ ܗܼܘ ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܕܬܫܒܘܿܚܬܐ. ܐܠܐ ܟܿܠܚܕ ܠܦܘܼܬ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܕܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ. ܡܬܼܦܪܥ ܬܡܿܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܦܠܚܼܘ ܛܒ̈ܬܐ ܡܬܼܒܣܡܝܢ ܥܡ ܡܪܗܘܢ. ܘܗܿܘܝܢ ܩܪܝܼܒܝܼܢ ܠܗ. ܘܡܫܡܝܢ ܠܘܥܕܐ ܪܒܘܼܬܗ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܣܥܼܪܘ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܟܕ ܚܐܝܼܝܼܢ ܗܘܼܘ ܒܥܿܠܡܐ܆ ܠܫܘܼܢܩܐ ܪܒܐ ܗܘܝܐ ܠܗܘܢ ܚܙܬܗ. ܥܠ ܕܛܠܼܡܘ ܢܦܫܗܘܢ ܒܨܒܝܿܢܗܘܢ. ܘܠܐ ܢܛܼܪܘ ܦܘܼܩܕ̈ܢܘܗܝ. ܟܐܢܐܝܼܬ ܡܬܓܠܙܝܢ ܡܢ ܚܕܘܼܬܐ ܕܒܗ. ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܓܒ̈ܐ ܕܙܕ̈ܝܩܐ ܘܕܚܛܝ̈ܐ ܩܿܥܝܢ ܘܐ݀ܡܪܝܢ. ܕܙܕܝܼܩ ܗܼܘ ܡܪܐ ܘܛܒܿ ܬܪܝܨܝܢ

pb. 104

ܕܝܼܢ̈ܘܗܝ. ܡܕܝܢ ܫܪܝܪܐܝܼܬ ܩܿܐܡ ܥ݀ܠܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܗܿܘ ܥ݀ܠܡܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܕܠܐ ܡܬܼ̇ܙܐ ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܗܿܫܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܚܘܝܬ݀ ܡܠܼܬܐ ܐܝܟ ܕܒܙܥܘܪ̈ܝܬܐ. ܦܪ̈ܘܫܐ ܕܝܢ ܡܼܢ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܡܣܼܬܟܠܝܢ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ. ܗܼܒ ܐܦܬܐ ܠܚܟܝܼܡܐ ܘܬܘܼܒ ܡܬܚܟܡ܀ ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ [ܘܥܕܪ

Chapter 8

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܝܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ. ܥܠܗܿܝ ܕܐܢ ܟܝ ܩܿܐܡ ܥ݀ܠܡܐ ܐܚܪܢܐ܆ ܐܝܟܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܛܟܣܼܗ. ܘܡܢܘܼ ܢܝܼܫܗ܆ ܘܐܝܿܕܐ ܗܿܝ ܬܫܡܼܫܬܗ ܐܘܟܝܼܬ ܕܘܼܒܪܗ܆ ܐܝܟܢ ܡܼܨܝܐ ܠܦܓܪܢܐ ܚܫܘܼܫܐ ܕܟܕܝܢ ܘܡܥܪܙܠ ܥܡ ܚܫ̈ܝ ܒܣܼܪܐ ܝܩܝܼܪܐ ܘܥܒܝܐ ܘܡܬܼܚܒܠܢܐ. ܕܢܡܠܠ ܘܢܚܘܐ ܥܠ ܡܕܡ ܪܘܼܚܢܝܐ ܘܩܛܝܼܢܐ ܘܠܐ ܡܬܼܚܒܠܢܐ. ܘܐܝܿܟܢܐ ܡܫܼ̣ܚ ܗܘܼܠܢܝܐ܆ ܘܡܪܟܒܐ ܘܡܫܼܬܪܝܢܐ. ܕܢܒܕܩ ܥܠ ܠܐ ܗܘܼܠܢܝܐ. ܘܥܠ ܦܫܝܼܛܐ ܘܠܐ ܡܫܼܬܪܝܢܐ. ܘܙܥܘܼܪ̈ܐ ܘܡܣܝܟܐ ܥܠ ܠܐ ܡܬܼܡܫܚܢܐ ܘܠܐ ܡܣܼܬܝܟܢܐ. ܐܝܟܢ ܡܕܪܟ ܣܘܼܟܠܐ ܕܚܒܝܼܫ ܒܓܘ ܛܝܼܢܗ ܕܓܘܼܫܡܐ ܬܐܛܪܢܝܐ ܕܢܠܦ ܘܢܓܠܐ ܣܬܝܪ̈ܬܐ ܕܟܣܝܘܼ̄ ܕܐܪ̈ܙܐ ܕܚܡܝܼܠܝܢ ܒܒܝܬ ܓܙ̈ܐ ܓܢܝܼ̈ܙܐ ܘܐܚܝܼ̈ܕܐ ܕܐܠܗܘܼܬܐ. ܠܐ ܫܠܝܼܛ ܐܦܠܐ ܡܦܼܣ ܠܡܕ̈ܥܐ ܪ̈ܫܦܝ ܒܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܕܢܬܗܓܘܢ ܒܣܼܦܪ̈ܝ ܪܘܼܚܐ ܘܢܬܪܓܡܘܢ ܠܐ ܫܡܝܼܥ̈ܬܐ ܘܢܦܫܩܘܢ ܠܐ ܡܬܡܠ̈ܠܢܝܬܐ. ܡܿܢܘ ܟܝ ܡܿܨܐܼ ܠܡܦܩ ܡܼܢ ܟܝܿܢܗ ܗܘܼܠܢܝܐ ܘܠܡܥܠ ܠܐܬܪܐ ܫܦܝܐ ܕܪܘܼ̇ܢܘܼܬܐ. ܡܢܘܼ ܡܫܼܟܚ ܠܡܼܬܥܠܝܘ ܡܼܢ ܩܩܠܬܗ ܠܪ̈ܘܡܐ ܠܐ ܡܬܡܼܫܚ̈ܢܐ. ܘܠܡܣܼܩ ܠܛܘܼܪܐ ܪܡܐ ܘܩܕܝܼܫܐ܆ ܕܡܕܝܼܩ ܥܠ ܥ݀ܠܡܐ ܚܼܕܬܐ. ܡܿܢܘܼ ܡܿܨܐܼ ܠܡܼܬܩܛܢܘܼ ܘܠܡܼܨܛܠܠܘ ܡܼܢ ܟܿܠܗܿ ܫܥܝܼܢܘܼܬܐ ܐܪܥܢܝܿܬܐ܆ ܕܢܚܼܙܐ ܠܐܬܪܐ ܫܦܝܐ ܘܕܟܝܐ ܕܠܘ [ܐܬܪܐ ܗܼܘ. ܘܠܕܘܟܬܐ ܕܠܘ] ܕܘܼܟܬܐ ܗܿܝ. ܡܢܘܼ ܕܐܬܼܚܪܪ ܡܼܢ ܟܿܠܗܿ ܝܩܝܼܪܘܼܬܐ ܕܢܿܬܦܿܐ ܘܡܢܬܥ ܠܬܚܬ܆ ܘܩܿܢܼܐ ܓܦ̈ܐ ܕܢܘܼܪܐ ܘܐܒܼܪ̈ܐ ܕܪ̈ܘܼܚܐ܆ ܘܦܼܪܚ ܡܼܬܝܕܥܢܐܝܼܬ. ܘܐܪܚܩ ܡܼܢ ܟܿܠܗܿ ܝܩܝܼܪܘܼܬܐ ܘܥܒܝܘܼܬܐ ܗܘܼܠܢܿܝܬܐ. ܘܫܼܪܐ ܘܫܟܢ ܒܣܘܟ̈ܬܗ ܕܐܝܼܠܢ ܚܝ̈ܐ ܚܼܕ̈ܬܐ ܠܥܠܡܝܼܢܝܐ. ܘܛܥܡ ܡܼܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܘܡܦܪܢܣ ܠܟܢܘ̈ܬܗ. ܠܐ ܡܼܨܝܐ ܠܡܿܢ ܕܐܣܝܼܪ ܘܡܦܟܪ ܒܣܘܼܛܡ̈ܝ ܦܓܪܐ܆ ܕܢܗܠܟ ܘܢܡܛܼܐ ܠܐܬܪܐ ܕܪܘܚܢܘܼܬܐ. ܠܐ ܡܼܟܚ ܡܿܢ ܕܝܩܝܼܪ ܘܡܢܬܥ ܒܗܘܼܠܢܝܘܬܐ ܕܢܕܝܩ ܘܢܐܨܕ ܡܚܼܙܐ ܠܥܠܡܐ ܕܡܥܠܝ ܡܼܢ ܪܘܼܚܢܘܼܬܐ. ܐܟܡܐ ܕܡܥܠܝ ܥ݀ܠܡܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܡܼܢ ܥܠܿܡܐ ܕܦܓܪ̈ܢܐ. ܠܐ ܡܕܪܟ ܪܥܝܿܢܐ ܕܚܫܼܘܟ ܘܡܥܡܛ ܡܼܢ ܥܪ̈ܦܠܝ ܥܿܠܡܐ ܕܠܘܼܚܐ܆ ܠܡܼܬܚܫܒܘܼ ܥܠ ܫܦܝܘܼܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܘܕܟܝܘܼܬܐ ܙܗܝܼܬܐ ܘܒܗܝܼܠܘܼܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ.. ܟܿܠܢ ܐܚ̈ܝ ܦܪ̈ܘܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܛܝܼܠ ܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܐܝܠܝܢ

pb. 105

ܕܒܿܥܝܢ ܚܝ̈ܐ ܫܪ̈ܝܪܐ ܕܢܦܫ̈ܬܗܘܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܝ݀ܨܦܝܢ ܥܠ ܕܘܼܟܝ ܠܼܒ̈ܘܬܗܘܿܢ ܘܡܬܪܓܪܓܝܢ ܠܡܚܼܙܐ ܠܡܪܗܘܢ. ܐܝܟ ܕܡܼܨܝܐ ܠܒܪܢܫܐ ܥܒܝ:ܕܐ ܠܡܚܼܙܐ ܠܐܠܗܐ ܥ݀ܒܘܕܐ. ܕܨܿܒܝܢ ܠܡܼܬܩܪܒܘ ܠܛܘܪܗ ܩܕܝܫܐ ܘܡܠܣܼܩ ܠܪܘܡܐ ܕܩܘܼܕܫܗ. ܘܠܡܫܼܬܘܙܒܘ ܡܼܢ ܟܿܠܗܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܚܒ̈ܠܬܐ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܫܟܝܼܪ̈ܐ ܘܚܫ̈ܐ ܒܝܼܫ̈ܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܚܘܝܼܚܝܢ ܘܠܗܝܼܩܝܢ ܘܡܛܝܒܝܼܢ ܠܡܐܙܠ ܠܡܕܝܢܬ ܥܠܝܿܬܐ. ܘܠܡܚܼܙܐ ܠܒܐܪܬ݀ ܩܘܼܕ̈ܫܐ [ܐܝܟܐ ܕܫܪܐ ܡܠܟܘܬܐ ܡܪܢܝܬ. ܘܠܡܫܼܡܥ ܡ̈ܠܐ] ܕܠܐ ܡܬܼܡܠܠܝܢ. ܠ̈ܫܢܐ ܠܐ ܡܬܼܬܪܓܡܝܢ ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܠܕܐ ܡܼܬܦܫܩܝܢ. ܫܪ̈ܒܐ ܘܝܘܼܥܪ̈ܢܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢ. ܬܘܿ ܟܿܠܢ ܢܿܦܘܿܩ ܡܼܢ ܦܓܪܐ. ܘܢ݀ܫܠܚ ܠܥܒܝܘܼܬܐ ܕܓܘܫܡܐ. ܘܢܪܚܼܩ ܘܢ݀ܣܩ ܘܢܬܼܥܠܐ ܡܼܢ ܟܿܠܗ ܗܘܼܠܢܝܘܼܬܐ ܕܒܣܼܪܐ. ܘܢܕܟܐ ܪ̈ܓܫܝܢ ܘܢܩܕܫ ܗܕ̈ܡܝܢ. ܘܢܿܨܠܠ ܚܘܼܫ̈ܒܝܢ. ܘܢܬܚܕܬ ܒܪܘܼܚܐ. ܘܢܙܕܗܐ ܒܢܦܫܐ. ܘܢ݀ܬܓܡܪ ܒܝܕܥܬܐ. ܘܟܿܠ ܟܘܿܠܢܐܝܬ ܠܐ ܢܿܫܒܘܩ ܒܢ ܡܢܿܬܐ ܡܕܡ ܡܼܢ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ. ܐܠܐ ܕܠܥܼܠ ܢܒܼܥܐ. ܕܠܥܼܠ ܢ݀ܬܪܥܐ. ܠܥܼܠ ܢܿܣܩ. ܘܠܥܼܠ ܡܼܢ ܟܿܠ ܚܘܼܫܒܐ ܘܪܦܼܬܐ ܘܙܘܥܐ ܢܿܗܘܐ. ܐܝܿܟܢ ܕܢ݀ܫܟܚ ܘܢ݀ܬܡܨܐ ܘܢܕܪܟ ܐܦܢ ܩܠܝܼܠ ܘܣܿܓܝܼ ܒܨܝܼܪܐܝܬ ܘܒܗܘܼܪܐܝܼܬ ܕܥܠ ܥ݀ܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܢܡܠܠ. ܘܢܚܘܐ ܘܢ݀ܫܡܥ ܘܢܣܼܬܿܟܠ. ܟܕ ܓܥܿܝܢܢ ܘܡܬܼܟܫܦܝܼܢܢ ܠܡܪܢ ܛܒܿܐ ܘܐܠܗܢ ܒܣܝܼܡܐ ܘܡܪܚܡܢܐ ܘܪܚܿܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܕܢܦܼܬܚ ܥܝ̈ܢܝ ܠܒ̈ܘܬܢ. ܘܢܢܗܪ ܚܘܼܫ̈ܒܝܢ ܘܢܕܟܐ ܪܥܝܢܢ܆ ܐܝܿܟܢܐ ܕܢܿܬܡܨܐ ܠܡܕܪܟܘܼ ܣܘܼܟ̈ܠܐ ܪ̈ܘܼܚܢܐ ܡܒܕ̈ܩܝ ܥܠ ܟܣܝ̈ܬܐ ܘܓܢܝܼܙ̈ܬܐ ܘܐ̱ܪ̈ܙܐ ܫܒ̈ܝܼܚܐ ܕܥܿܠܡܗ ܚܼܕܬܐ ܟܕ ܐܡܿܪܝܢܢ܀ ܡܪܐ ܛܒܿܐ ܘܒܪܘܼܝܐ ܥܬܝܼܪܐ ܘܥܒܘܕܐ ܚܟܝܼ̱ܐ. ܐܝܼܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܕܡܼܢ ܥܿܠܡ. ܘܡܠܟ ܡ̈ܠܟܐ ܕܠܥܿܠܡܝܢ. ܐܠܗ ܐ̈ܠܗܝܢ ܘܡܪܐ ܡܪ̈ܘܢ. ܝܿܗܒ ܫܘܼܠܛܢܐ ܘܚܝܠܐ ܘܚܟܼܡܬܐ ܘܝܼܕܥܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ. ܐܢ̱ܬ ܗܼܘ ܕܡܼܢ ܥܿܠܡ ܘܐܡܝܼܢܐܝܬ ܘܠܥܿܠܡܝܢ. ܠܝܬ ܠܥܼܠ ܡܼܢܟ ܘܠܐ ܠܒܪ ܡܢܼܟ. ܘܠܐ ܣܛܪ ܡܢܼܟ. ܡܢܼܟ ܐܝܬܘܗܝ ܟܿܠ. ܘܒܟ ܩܿܐܡ ܟܿܠ. ܘܒܐܝܼܕ̈ܝܟ ܐܝܼܬܘ̄ ܟܿܠ. ܒܢ ܐܝܬܝܟ ܘܚܢܢ ܒܟ. ܘܟܿܣܝܼܬ ܡܼܢܢ ܒܝܕ ܚܫ̈ܝܢ ܠܐ ܟܝ̈ܢܝܐ ܒܢ̈ܬ ܬܪܥܝܬ݀ ܗܘܢ̈ܝܢ ܡܼܢ ܚܙܬܟ ܘܝܕܥܬܟ ܘܬܗܼܪܐ ܕܒܟ. ܐܢܬ ܡܪܢ ܡܪܐ ܟܿܠ ܕܗܼܘ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܗܿܘܐ. ܕܡܼܬܚܙܐ ܘܡܬܝܼܕܥ ܘܐܝܼܬܘܗܝ. ܗܼܒ ܘܫܟܢ ܠܢ ܥܒܼ̈ܕܝܟ ܒܪܝܼܬܟ ܘܥܒܕ ܐܝܼܕ̈ܝܟ܆ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܘܢܘܼܗܪܐ ܕܚܟܡܼܬܐ ܪܘܼܚܢܝܿܬܐ. ܘܠܒܐ ܕܟܝܐ ܘܡܕܥܐ ܙܗܝܐ ܘܩܕܝܼܫܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܿܕܥ ܘܢܿܪܓܫ ܒܥܿܠܡܟ ܚܼܕܬܐ. ܕܥܬܝܼܕ ܐܢܬ ܕܬܘܪܬ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܢ݀ܛܪ̈ܝ ܦܘܼܩܕ̈ܢܝܟ. ܘܥܿܒܕ̈ܝ ܨܒܝܿܢܟ. ܘܓܿܡܪ̈ܝ ܢܿܡܘܼܣ̈ܝܟ. ܐܝܟܐ ܕܒܿܛܠ ܟܿܠ ܪܝܼܫ ܘܫܘܼܠܛܢ. ܘܥܒܕ ܟܿܠ ܐܘܚܕܢ. ܘܚܕ ܗܼܘ ܒܠܚܘܼܕܘܗܝ ܡܪܐ ܕܫܡܝ̈ܢܐ ܘܕܐܪ̈ܥܢܝܐ. ܐܝܟܐ ܕܫܿܪܝܐ ܫܟܝܼܢܬܐ ܡܪܢܝܿܝܬܐ. ܐܝܟܐ ܕܡܡܠܟܐ ܡܠܟܘܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ. ܐܝܟܐ ܕܡܬܓܠܝܐ ܟܐܢܘܼܬܐ ܥܙܝܼܙܬܐ. ܐܝܟܐ ܕܗܼܝ ܒܠܚܘܼܕܝܗܿ ܡܣܬܓܕܐ ܘܡܫܼܬܒܚܐ ܘܡܬܼܪܡܪܡܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ

pb. 106

ܡܬܘܼܡܝܬܐ ܘܥܠܡܝܼܢܝܿܬܐ. ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܒܪ̈ܝܐ ܘܥܒܝܼܕ̈ܐ ܡܼܬܝܕܥ̈ܢܐ ܘܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܘܒܪ̈ܝܬܐ ܟܿܠܗܝܢ. ܛܒܿ ܣܿܓܝܼ ܘܠܥܼܠ ܡܼܢ ܡܠܼܬܐ ܐܥܬܪܗ ܠܓܢܼܣܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܒܫܘܼܟ̈ܢܐ ܘܡܘܗܒ̈ܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܥܒܼܕܗ ܒܨܠܡܗ ܘܒܕܡܘܼܬܗ. ܐܘ̃ ܠܬܼܗܪܐ ܪܒܐ ܕܠܐ ܡܼܬܡܠܠ. ܐ̱ܪܙܐ ܬܗܝܼܪܐ ܕܠܐ ܡܼܬܦܫܩ. ܕܢܗܼܘܐ ܥܒܼܕܐ ܥܒܝܼܕܐ ܒܪܝܐ ܓܒܝܼܠ ܡܼܢ ܛܝܼܢܐ܆ ܒܕܡܘܼܬ ܡܪܐ ܘܥܒܘܕܐ ܘܒܪܘܝܐ ܘܡܬܩܢܢܐ. ܐܝܼܬܘ̄ ܕܝܢ ܒܨܠܡܗ ܕܒܪܘܝܐ ܘܥܒܘܕܐ ܗܼܘ ܒܪܝܐ ܘܥܒܝܼܕܐ. ܒܝܕ ܗܘܢܐ ܗܿܢܐ ܪܒܐ ܘܬܗܝܼܪܐ ܕܣܼܡ ܒܗ ܡܪܐ ܛܒܿܐ ܚܟܝܼܡܐ. ܕܒܕܡܘܼܬ ܡܪܗ ܘܒܪܘܝܗ ܠܐ ܡܬܼܦܫܩ ܘܠܐ ܡܣܼܬܝܟ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟ ܘܠܐ ܡܬܼܡܫܚ. ܪܘܝܼܚ ܡܼܢ ܥܿܠܡܐ. ܪܒ ܡܼܢ ܝܡܐ. ܪܡ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܫܡ̈ܝܐ. ܥܡܝܼܩ ܠܬܚܬ ܡܼܢ ܥܘܼܡ̈ܩܐ ܬܚ̈ܬܝܐ. ܢܗܝܪ ܡܼܢ ܫܡܼܫܐ. ܩܠܝܼܠ ܡܼܢ ܥܠܥܠܐ. ܪܗܝܼܒ ܡܼܢ ܪܘܼܚܐ. ܡܣܪܗܒ ܡܼܢ ܒܪܩܐ. ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܠܗ ܟܿܠܗܿ ܒܪܝܬܐ. ܠܐ ܥ݀ܪܐ ܠܗ ܟܿܠܗ ܥܿܠܡܐ. ܠܐ ܡܬܬܚܕ ܠܐ ܡܬܠܒܟ ܠܐ ܡܬܐܣܪ ܠܐ ܡܼܬܡܫܚ. ܠܐ ܡܬܼܦܚ ܐܠܐ ܒܒܿܪܘܝܗ ܒܠܚܘܕ. ܕܐܝܬܘ̄ ܒܨܠܡܗ ܘܠܗ ܕ݀ܡܐ ܒܗܿܢܐ ܟܝܿܢܐ ܬܗܝܼܪܐ ܘܪܘܼܚܢܐ ܘܕܡܿܐ ܠܐܠܗܐ. ܕܣܡ ܒܢ ܒܪܘܝܐ ܕܥܒܕܢ ܒܨܠܡܗ. ܒܗ ܗܿܐ ܣܿܠܩܝܼܢܢ ܘܡܡܪܚܝܼܢܢ ܠܡܥܩܒܘܼ ܘܠܡܒܼܥܐ ܘܠܡܬܪܥܝܘܼ ܗܿܠܝܢ ܕܠܥܼܠ ܡܼܢܢ. ܘܗܿܠܝܢ ܕܟܣ̈ܝܢ ܘܓܢܝܼܙܢ ܘܣܬܝܪ̈ܢ. ܡܼܢ ܡܕ̈ܥܝܢ ܘܚܘܼܫ̈ܒܝܢ ܘܡܛ݀ܠ ܕܥܒܝܼܕ ܒܨܠܼܡ ܡܪܝܗ. ܘܡܙܝܢ ܘܡܚܙܩ ܒܗܿܢ ܫܡܐ ܡܪܢܝܐ ܘܕܡܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܬܘܡܝܬܐ. ܗܿܐ ܛ݀ܐܣ ܘܡܬܬܪܝܼܡ. ܦܿܪܚ ܘܡܬܟܪܟ ܒܟܿܠܦܢܝ̈ܢ ܘܒܟܿܠ ܥܡܡ̈ܝܢ. ܣܿܠܩ ܘܡܬܼܥܠܐ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܟܿܠ ܪ̈ܘܡܝܼܢ ܘܡܼܬܡܛܐ ܠܟܿܠ ܥܿܠܡܝܢ ܘܡܐܨܕ ܒܟܿܠ ܣܘܦ̈ܝܢ. ܡܬܼܥܢܐ ܘܕܪܫ ܥܡ ܟܿܠ ܡܠܟܘ̈ܢ ܘܫܘܼܠܛܢ ܘܡܪ̈ܘܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܨܠܡܗܿ ܗܼܘ ܪܒܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ. ܡܡܪܚ ܘܠܐ ܡܼܬܬܟܼܣ. ܣܿܠܩ ܘܡܼܬܥܠܐ ܘܠܐ ܡܼܬܟܠܐ. ܡܥܩܒ ܘܡܒܚܢ ܘܠܐ ܡܬܼܥܨܐ. ܒܿܥܐ ܘܡܫܼܟܚ ܫܿܐܠ ܘܢ݀ܣܒ. ܘܥܒܪ ܒܚܐܦܗ ܠܐ ܡܬܥܘܟܢܐ. ܘܒܪܗܛܗ ܩܠܝܼܠ ܡܼܢ ܒܪܩܐ ܥܕܡܐ ܕܡܼܬܡܢܥ ܠܘܥܕܡܐ ܕܫܟܝܼܢܬܐ ܡܪܢܝܬܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܬܘܼܡܝܬܐ ܕܒܪܬܗ ܒܨܠܡܗܿ ܘܕܡܘܼܬܗܿ. ܘܫܟܢܬ݀ ܠܗ ܗܿܢܐ ܫܘܼܠܛܢܐ ܪܒܐ ܘܠܒܝܼܒܘܬܐ ܡܬܗܪܬ݀ ܥܠ̈ܡܐ. ܘܡܩܝܼܡܬ݀ ܒܒܘܼܠܗܝܐ ܠܚܝܠ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܓܫܘܼܡ ܕܫܡܝ̈ܢܐ ܟܕ ܚܿܙܝܢ ܠܥܒܼܕܐ ܥܒܝܼܕܐ ܫܿܪܐܼ ܒܩܘܼܠܥܐ ܕܫܘܼܪ ܘܣܠܼܩ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܪ̈ܘܡܝܗܘܢ. ܘܥܒܼܪ ܥܠ ܟܿܠܗܘܢ [ܬܓܡ̈ܝܗܘܢ ܘܐܬܥܠܝ ܠܥܠ ܡܼܢ ܟܠܗܘܢ] ܛܟܼܣ̈ܝܗܘܢ. ܘܠܐ ܢܚ ܘܠܐ ܫܟܢ ܘܠܐ ܐܬܼܟܠܝܼ ܡܼܢ ܚܐܦܐ ܕܪܗܛܗ. ܩܠܝܼܠ ܡܼܢ ܒܪܩܐ ܥܕܡܐ ܕܡܢܥ ܠܘܥܕܐ ܕܣܟܐ ܡܣܝܟ ܟܿܠ ܒܠܐ ܡܣܝܟܘܼܬܗ. ܬܡܿܢ ܐܬܼܩܦܝܬ݀ ܐܠܼܦܗ ܕܗܘܢܐ ܨܿܠܡ ܡܪܗ. ܒܠܡܐܢܗܿ ܡܫܝܢܐ ܕܡܪܘܬܐ. ܡܪܬ݀ ܟܿܠܥܿܠܡܝܢ. ܥܠ ܠܡܕܝܢܬ݀ ܡܠܟܘܼܬܐ ܡܪܐܢܿܝܬܐ. ܡܼܛܐ ܠܒܐܪܬ݀ ܥܿܠܡ ܐܚܝܼܕܬ݀ ܟ݀ܠܥ̈ܠܡܝܢ. ܐܬܓܘܝܼ ܠܒܝܬ ܓܙ̈ܐ ܡ̈ܠܟܝܐ

pb. 107

ܕܡܒܘܥ ܟܝܿܢܗ. ܐܫܼܬܘܝܼ ܠܡܥܼܠ ܠܩܝܛܘܢ ܡܠܟܐ ܕܡܼܢ ܥܿܠܡ. ܩܡ ܩܕܡ ܡܘܬܒܐ ܕܐܚܝܼܕ ܟܿܠ ܫܘܼܠܛܢ. ܘܐܬܼܩܪܒ ܟܕ ܣܿܓܝܼ. ܐܨܕ ܟܕ ܪܥܿܐ. ܐܬܼܒܩܝܼ ܒܟܘܼܪܣܝܐ ܡܫܒܚܐ ܕܡܠܟ ܡܠ̈ܟܐ. ܓܢܝܼܙ ܡܼܢ ܟܿܠ ܗܘܢ̈ܝܢ ܕܫܡܝ̈ܢܐ ܘܕܐܪ̈ܥܢܝܐ. ܐܘܕܝܼ ܘܫܒܚ ܩܠܣ ܘܪܡܪܡ. ܒܪܟ ܘܗܠܠ. ܟܕ ܡܝܒܒ ܘܩ݀ܥܐ ܒܦܘܼܡܐ ܠܐ ܓܫܝܼܡܐ. ܘܡܙܥܼܩ ܒܠܫܢܐ ܠܐ ܒܣܼܪܢܐ. ܕܡܐ ܡܫܒܚ ܫܡܟ ܡܪܢ. ܘܬܡܝܼܗܝܢ ܥܒܿܕ̈ܝܟ ܠܐ ܡܬܼܕܪ̈ܟܢܐ. ܫܘܼܒܚܐ ܠܐܝܼܬܘܼܬܟ ܣܓܕܬܐ ܠܡܪܘܬܟ. ܬܘܕܝܼܬܐ ܠܐܠܗܘܼܬܟ. ܕܐܝܿܟܢ ܒܪܝܬܢܝ ܘܬܼܩܢܼܬܢܝ ܒܦܓܪܐ ܙܥܘܿܪܐ ܘܡܣܝܟܐ ܕܬܠܬ ܐܡܝ̈ܝܢ. ܠܝ ܕܠܐ ܣܝܟܢܝ ܥ݀ܠܡܐ ܘܟܿܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܚܣܡ ܝܩܪܬܢܝ ܘܐܘܪܒܬܢܝ ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܥܒܼܕܬܢܝ ܒܨܠܡܟ ܘܕܡܘܼܬܟ. ܕܐܗܼܘܐ ܫܠܝܼܛ ܒܝܬܝ ܘܡܨܛܒܐ ܐܢܼܐ ܒܚܐܪܘܼܬܝ ܘܕܪܐ ܐܢܼܐ ܠܟܿܠ ܦܢ̈ܝܢ܆ ܘܡܬܟܪܟ ܐܢܼܐ ܒܟܿܠ ܣܘܼܦ̈ܝܢ. ܘܡܬܥܠܐ ܐܢܼܐ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܟܿܠ ܛܟܼܣ̈ܝܢ. ܘܬܐܓܡ̈ܝܢ ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ. ܓܢܝܼ̈ܙܐ ܕܠܥܼܠ. ܟܕ ܗܿܝܟܠ ܦܓܪܝ ܫܿܪܐܼ ܘܩܿܐܡ ܥܠ ܩܩܠܬܐ ܐܡܗ. ܘܬܘܼܒ ܬܗܼܪܐ ܕܠܐ ܡܬܼܦܫܩ. ܕܟܕ ܒܟܿܠܗܘܢ ܣܘܦ̈ܐ ܘܦܢܝ̈ܬܐ. ܘܪ̈ܘܡܐ ܘܥܘܼܡ̈ܩܐ ܠܐ ܡܬܡܫܚ̈ܢܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܓܢܝܼܙ̈ܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܡܬܟܪܟ ܐܢܼܐ ܘܥ݀ܒܪ ܐܢܼܐ ܘܡܬܡܛܢܐ ܘܚܿܙܐ ܐܢܼܐ ܘܡܼܬܒܩܐ ܐܢܼܐ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܥܦܪܝ ܫܝܼܛܐ ܫܿܪܐ ܐܢܼܐ ܘܥ݀ܡܪ ܐܢܼܐ ܕܠܐ ܫܘܼܢܝ ܘܕܠܐ ܦܣܩܐ.. ܘܟܡܐ ܐܡܼܪ ܘܐܥܩܒ ܥܠ ܠܐ ܡܬܼܡܠܠܢܐ. ܘܐܝܿܟܢܐ ܕܡܪܗ ܠܐ ܡܬܼܕܪܟ. ܘܠܐ ܣܟ ܡܬܼܥܩܒ܆ ܐܦܠܐ ܗܼܘ ܥܒܝܼܕܐ ܐܝܟ ܨܠܡܗ ܘܕܡܿܐ ܠܒܪܘܼܝܗ ܣܟ ܡܬܼܦܫܩ. ܘܐܢ ܗܿܫܐ ܕܥܕܟܝܠ ܫܿܪܐ ܘܐܝܬܘ̄ ܗܘܢܢ ܗܿܢܐ ܨܠܡ ܐܠܗܐ ܒܦܓܪܐ ܗܿܢܐ ܝܩܝܼܪܐ ܘܡܥܟܪܢܐ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܡܬܬܢܢ ܡܼܢ ܗܘܡܬܚܫܟ. ܒܝܕ ܚܫ̈ܐ ܫܟܝܼܪ̈ܐ ܕܡܒܥ ܘܡܿܨܐܼܐ ܠܕܟܝܘܼܬܗ ܕܨܠܡܐ ܡܠܟܝܐ. ܘܐܡܝܼܢܐܝܬ ܡܬܼܠܙܙ ܡܼܢ ܥܒܝܘܼܬܗ ܘܡܬܼܢܬܥ ܡܼܢ ܝܩܝܼܪܘܼܬܗ. ܗ̣ܿܢ ܩܠܝܼܠ ܘܛ݀ܐܣ ܘܣܿܠܩ ܘܡܬܼܥܠܐ ܟܕ ܠܐ ܫܟܢ ܘܠܐ ܡܬܠܒܟ ܘܠܐ ܡܩܘܐ ܘܠܐ ܡܟܬܪ ܥܕܡܐ ܕܡܬܼܡܛܐ ܠܗ ܠܘܥܕܐ ܕܣܿܟܐ ܕܟܿܠ ܣܟ̈ܝܢ܆ ܘܐܚܝܼܕ ܟܿܠ ܣܘܦ̈ܝܢ. ܡܕܝܢ ܒܬܪ ܚܘܼܕܬܐ ܪܒܐ ܘܡܪܢܝܐ ܕܟܿܠܗ ܓܘܐ ܕܫܡܝ̈ܢܐ ܘܕܐܪ̈ܥܢܝܐ. ܟܕ ܡܫܼܬܩܠܐ ܗܕܐ ܟܿܠܗ ܗܘܼܠܢܝܘܼܬܐ ܘܬܐܛܪܢܘܼܬܐ ܡܼܢ ܡܨܥܬܐ ܘܡܼܬܩܛܢܐ ܗܿܕܐ ܥܒܝܘܼܬܐ ܘܡܨܛܠܠܐ ܗܿܕܐ ܕܠܝܼܚܘܼܬܐ ܕܦܓܪܐ܆ ܘܡܬܼܬܪܝܼܡ ܛܠܼܠܐ ܕܓܘܼܫܡܐ ܝܩܝܼܪܐ. ܘܡܼܬܚܕܬ ܘܗܿܘܐ ܫܦܝܐ ܘܡܨܠܠܐ ܢܩܕܐ ܕܟܝܐ ܩܠܝܼܠܐ ܩܛܝܼܢܐ. ܪܘܚܢܝܐ ܢܗܝܼܪܐ ܟܿܠܗ ܟܝܿܢܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܐܝܢܐ ܥ݀ܠܡܐ ܡܕܝܢ ܡܿܨܐܼ ܕܢܣܝܟ ܠܗܘܢܐ ܡܥܠܝܐ ܨܠܡܗܿ ܪܒܐ ܕܐܠܗܘܼܬܐ. ܠܝܬ ܠܡܐܡܪ ܘܠܐ ܠܡܦܫܩܘܼ ܘܠܐ ܠܡܣܝܟܘܼ ܫܪܒܗ ܘܟܝܿܢܗ ܘܒܪܝܼܬܗ ܕܗܿܢܐ ܟܝܿܢܐ ܡܥܠܝܐ ܨܠܡ ܡܪܗ.. ܗܿܫܐ ܢܐܨܕ ܚܟܝܼܡܐܝܼܬ ܘܢܬܒܝܢ ܣܟܘܼܠܬܢܐܝܼܬ ܟܕ ܟܢܝܼܫܢ ܚܘܼܫ̈ܒܝܢ ܡܼܢ ܦܗܼܝܐ ܘܡܪ̈ܢܝܬܐ ܨܠܡ ܡܪܗ.. ܗܿܫܐ ܢܐܨܕ ܚܟܝܼܡܐܝܼܬ ܘܢܬܒܝܢ ܣܟܘܼܠܬܢܐܝܼܬ ܟܕ ܟܢܝܼܫܢ ܚܘܼܫ̈ܒܝܢ ܡܼܢ ܦܗܼܝܐ ܘܡܪ̈ܢܝܬܐ ܘܡܼܢ ܟܠ

pb. 108

ܥܘܼܗܕܢ ܕܒܥܿܠܡܐ.. ܗܿܢܐ ܟܝ ܟܝܿܢܐ ܡܥܠܝܐ ܘܠܐ ܡܣܼܬܝܟܢܐ ܕܗܘܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܐܝܬܘ̄ ܨܠܡܗ ܕܒܪܘܝܐ ܚܟܝܼܡܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܘܼܬܗ ܠܐ ܡܬܼܦܫܩܢܝܼܬܐ. ܐܝܟܐ ܟܝ ܥܬܝܼܕ ܕܢܥܼܡܪ ܘܢܗܼܘܐ ܢܕܝܪ ܒܬܪ ܚܘܕܬܐ ܓܘܢܝܐ. ܘܓܗܿܝܬܐ ܕܡܼܢ ܝܩܝܼܪܘܼܬܐ ܘܚܫ̈ܐ ܕܦܓܪܐ ܚܫܘܿܫܐ. ܕܗܿܐ ܗܿܫܐ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܒܗ ܫܿܪܐܼ. ܠܐ ܡܣܼܬܝܟ ܘܠܐ ܡܬܥܪܐ. ܡܕܝܢ ܗܿܝܕܝܟ ܐܝܟܐ ܡܣܼܬܝܟ ܘܐܝܟ ܡܬܼܥܪܐ. ܘܐܢ ܢܐܡܪ ܐ̱ܢܫ ܒܥܿܠܡܐ ܠܐ ܡܼܬܚܙܝܢܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ܆ ܬܡܿܢ ܥܿܡܪ ܗܘܢܐ ܘܡܕܝܪ. ܗܿܐ ܢܣܝܼܢܢ ܘܝܕܥܝܼܢܢ ܘܡܫܪܪܝܢܢ ܟܿܠܚܕ ܡܢܢ ܒܩܢܘܼ̱ܗ. ܕܐܦܠܐ ܗܿܫܐ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܡܥܪܙܠ ܥܡ ܦܓܪܐ ܡܣܝܟܐ ܘܝܩܝܼܪܐ ܡܨܝܐ ܕܢܣܼܬܝܟ ܘܢܼܬܥܪܐ ܒܥܿܠܡܐ ܠܐ ܡܬܼܚܙܝܢܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܘܟܕ ܦܿܪܚ ܒܩܠܝܼܠܘܼܬܗ ܘܡܬܡܛܐ ܠܬܡܿܢ܆ ܠܐ ܢ݀ܐܚ ܘܠܐ ܫܿܛܢ ܘܠܐ ܡܬܟܠܐ ܘܠܐ ܡܬܠܒܟ ܐܠܐ ܩ݀ܠܛ ܘܫܘܪ ܘܥ݀ܒܪ ܟܕ ܣܿܠܩ ܘܡܬܼܥܠܐ ܥܕܡܐ ܕܡܿܛܐ ܠܗܿܘ ܬܚܘܼܡܐ ܠܐ ܡܬܼܥܒܪܢܐ. ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܝܬܐ ܬܡܿܢ ܡܬܼܦܓܕ ܘܡܬܼܟܠܐ ܚܐܦܐ ܩܠܝܼܠܐ ܘܠܐ ܡܬܼܠܒܟܢܐ. ܘܐܟܙܢܐ ܕܝܡܐ ܡܬܼܡܚܫܠ ܘܡܼܬܥܪܡ ܘܡܬܬܪܝܼܡܝܢ ܓܠ̈ܠܘܗܝ ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܼܟܠܘܢ ܐܘܿ ܢܬܼܠܒܟܘܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܬܼܡܛܝܢ ܠܣܘܦܐ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܚܠܐ ܕܥܠ ܣܦܼܬܗ ܕܝܡܐ ܕܣܝܼܡ ܐܝܟ ܬܚܘܼܡܐ ܠܐ ܡܼܬܥܒܪܢܐ. ܬܡܿܢ ܡܬܦܓܕܝܢ ܘܡܬܟܠܝܢ ܓܠ̈ܠܐ ܬܩܝܼܦ̈ܐ ܘܗܿܦܟܝܢ ܠܒܣܼܬܪܗܘܢ. ܗܟܘܬ ܐܦ ܗܘܢܐ ܩܠܝܼܠܐ ܨܠܡ ܪܒܘܼܬܐ ܟܕ ܡܼܬܡܚܫܠ ܘܡܬܼܥܪܡ ܒܟܿܗܘܿܢ ܓܠ̈ܠܝ ܥܠ݀ܡܐ ܕܡܬܚܙܝ̈ܢܐ. ܘܛܟܣ̈ܝ ܥ݀ܠܡܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܥܠ ܟܿܠܗܘܿܢ ܛ݀ܐܣ ܘܥܿܒܪ ܘܠܐ ܡܩܘܐ ܘܠܐ ܡܬܟܠܐ ܥܕܡܐ ܕܦܿܓܥ ܘܡܬܼܡܛܐ ܠܬܚܘܼܡܐ ܪܒܐ܆ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܚܘܼܫܒܐ ܕܥܠ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܬܘܼܡܝܬܐ. ܬܡܿܢ ܡܬܦܓܕ ܘܡܬܒܠ ܘܡܬܬܟܣ. ܘܬܘܼܒ ܠܐ ܫܠܝܼܛ ܠܡܦܼܣܥ. ܗܿܫܐ ܕܝܢ ܐܫܼܬܪܪܢܢ ܟܿܠܢ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܬܚܘܝ̈ܬܐ ܡܦܝܼܣܢܝ̈ܬܐ ܕܟܿܠܚܕ ܡܼܢܢ ܒܩܢܘܼܡܗ ܢܣܒ ܢܣܝܢܗܝܢ ܘܝ݀ܕܥ ܠܗܝܢ ܚܬܝܼܬܐܝܬ. ܕܠܘ ܥ݀ܠܡܐ ܠܐ ܡܼܬܚܙܝܢܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܗܿܫܐ. ܐܝܼܬܘ̄ ܥ݀ܠܡܐ ܚܼܕܬܐ ܕܥܬܝܼܕܝܢ ܠܡܐܪܬ݀ ܙܕܝܼܩ̈ܐ ܕܐܚܼܒܘ ܠܡܪܗܘܢ ܘܢܼܛܪܘ ܦܘܼܩܕ̈ܢܘܗܝ. ܘܥܠܗܿܝ ܡܬܼܩܪܐ ܚܼܕܬܐ ܕܠܘ ܥܬܝܼܩܐ [ܗܘ ܐܝܟ ܗܢܐ ܕܝܠܢ. ܘܐܝܟ ܥ݀ܠܡܐ ܕܪ̈ܘܚܢܐ. ܘܐܦ ܠܘ ܥܬܝܩܐ] ܡܬܼܩܪܐ. ܐܠܐ ܐܝܬܘ̄ ܫܪܝܪܐܝܼܬ ܒܪܡ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܬܝܼܕܥ. ܐܘܿ ܐܬܓܠܼ ܛܟܣܼܗ ܠܒܪ̈ܝܐ. ܒܗܼܿܝ ܕܥܝܢܐ ܠܐ ܚܙܬܗ ܘܐܕܢܐ ܠܐ ܫܡܥܼܬܗ. ܘܒܚܘܼܫܒܐ ܠܐ ܐܬܬܙܝܼܥ ܘܣܠܼܩ ܥܠ ܠܒܐ. ܒܚܘܕܬܐ ܕܝܢ ܕܟܿܠ ܡܬܓܠܐ ܘܡܼܬܝܕܥ ܘܡܬܦܬܼܚ ܬܪܥܗ. ܘܥܠܗܿܝ ܡܬܼܩܪܐ ܥ݀ܠܡܐ ܚܼܕܬܐ ܕܚܼܕܬܐܝܬ ܡܬܝܼܕܥ ܘܡܩܒܿܠ ܥ݀ܡܘܼܪ̈ܐ. ܘܐܢ ܬܘܼܒ ܢܐܡܪ ܐܢܫ. ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ ܪ̈ܘܚܢܐ ܕܒܫܡܿܝܐ ܐܘܟܝܼܬ ܒܥܿܠܡܐ ܠܐ ܡܬܼܚܙܝܢܐ܆ ܐܪܐ܆ ܠܘ ܗܘ̈ܢܐ ܐܢܘܢ ܩܛܝܼܢ̈ܐ ܘܫܦ̈ܝܐ ܘܢܗܝܼܪ̈ܐ܆ ܘܒܗܿܝ ܕܠܐ ܡܥܪܙܠܝܢ ܥܡ ܓܘܼܫ̈ܡܐ ܥܒ̈ܝܐ ܝܬܝܪ ܢܨܝܼܚܝܢ

pb. 109

ܒܪܘܼܚܢܘܬܐ ܘܢܩܕܘܼܬܐ ܘܒܟܝܿܢܗܘܢ ܟܬܪ ܕܟܝ̈ܐ ܘܡܨ̈ܠܠܐ܆ ܘܐܪܐ ܡܬܦܼܫܛ ܗܘܢܗܘܿܢ ܐܝܟ ܗܿܢܐ ܕܝܼܠܢ ܘܬܘܼܒ ܝܬܝܪ ܣܓܝ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܐܬܬܚܫܟ ܡܼܢ ܦܓܪܐ. ܐܝܢܘ ܟܝ ܡܕܝܢ ܐܬܪܐ ܕܗܿܠܝܢ܀ ܥ݀ܠܡܐ ܗܿܢܐ. ܚܕܐ ܗܿܝ ܡܠܟܘܼܬܐ. ܐܠܐ ܐܝܬ ܒܗܿ ܪ̈ܒܝ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܘܕܝܿ̈ܢܐ ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܠܥܼܠ ܠܘܬ ܕܡܠܟܐ ܩܿܝܡܝܢ. ܘܥܡܗ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܡܬܼܐܪܙܝܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܪ̈ܫܢܐ ܘܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܐܟܝܢ ܡܼܢ ܗܿܢܘܢ. ܐܠܐ ܘܩܪܝܼܒܝܢ ܠܘܥܕܗ ܕܡܠܟܐ. ܒܪܡ ܠܘ ܐܝܟ ܩܕܡ̈ܝܐܘܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܪ̈ܫܝ ܐ̈ܠܦܐ ܘܪ̈ܫܝ ܓܘܼܕ̈ܐ. ܒܿܬܪ ܗܿܠܝܢ. ܘܚܝ̈ܠܘܬܐ ܘܦ̈ܠܚܐ. ܬܘܼܒ ܠܬܼܚܬ. ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܥܒܼ̈ܕܐ. ܬܘܼܒ ܠܟܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܘܡܼܬܩܪܒܝܢ ܠܕܝܿܢ̈ܐ. ܬܘܼܒ ܠܗܠ܆ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܕܡܛܟܣܝܢ ܥܠ ܬܫܡܫ̈ܬܐ ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ. ܒܝܬ ܢܚܬܘܡ̈ܐ ܘܡܝܓܝܪ̈ܣܐ ܥܠ ܐܘܨܪ̈ܐ ܘܒܝܬ ܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡܗܝܡܢܝܼܢ ܥܠ ܒܝܬ ܓܙ̈ܐ ܕܡܠܟܘܼܬܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܒܝܬ ܪ̈ܟܫܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܪ̈ܡܟܐ ܘܒܩܪ̈ܐ ܘܥܢ̈ܬܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܕܐܝܼܬ ܠܡ̈ܠܟܐ ܘܫܠ̈ܝܼܛܢܐ. ܘܟܿܠܗܘܢ ܒܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ. ܘܐܡܝܼܢܐܝܬ ܐܦ̈ܝ ܡܠܟܐ ܚܙܿܝܢ. ܘܡܼܢܗ ܚܐܝܼܝܼܢ. ܘܡܬܼܩܝܡܝܢ ܘܡܬܼܦܪܢܣܝܼܢ. ܗܿܟܢܐ ܣܒܼܪ ܥܠ ܥ݀ܠܡܐ ܚܼܕܬܐ. ܕܐܝܼܬ ܒܗ ܕܪ̈ܓܐ ܘܡܘܼܫܚ̈ܬܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܐܘܘ̈ܢܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ. ܘܟܿܠܚܕ ܡܼܢ ܛܟܼܣ̈ܐ ܕܡ̈ܠܝܼܠܐ. ܐܢ ܪ̈ܘܼܚܢܝܐ ܘܐܢ ܦܓܪ̈ܢܝܐ܆ ܐܝܼܬ ܠܗ ܕܘܼܟܬܐ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܕܫܘܿܐ ܠܗܿ. ܟܕ ܛܒܿ ܚܕ ܗܼܘ ܐܬܪܐ ܘܚܕܐ ܗܿܝ ܡܠܟܘܼܬܐ. ܐܠܐ ܐܝܼܬ ܒܗܿ ܕܪ̈ܓܐ ܘܡܘܼܫܚ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܢ̈ܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܚܕ ܗܼܘ ܫܡܼܫܐ ܒܢܘܼܗܪܗ ܘܟܝܿܢܗ. ܐܠܐ ܟ݀ܠܚܕ ܡܼܢܢ ܠܦܘܬ݀ ܚܠܝܼܡܘܼܬܐ ܕܪܓܫܐ ܕܚܼܙܬܗ ܡܬܒܣܡ ܒܚܙܬܗ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܓܠܝܼܙܝܢ ܡܼܢ ܚܙܼܬܐ. ܒܚܫܼܟܐ ܡܫܼܬܢܩܝܢ. ܗܟܘܬ ܘܐܝܠܝܢ ܕܓܠܝܼܙܝܢ ܡܼܢ ܚܙܼܬܐ ܪܘܼܚܢܿܝܬܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܐܝܬܘܬܐ ܡܪܢܝܿܬܐ. ܗܿܝ ܕܡܬܼܩܢܝܐ ܡܼܢ ܕܘܼܒܪ̈ܐ ܡܩ̈ܠܣܐ ܕܡܝܬܪܘܼܬܐ܆ ܡܫܼܬܢܩܝܢ ܒܚܫܼܟܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܪܚܝܩܝܢ ܡܼܢ ܐܬܪܐ ܫܒܝܼܚܐ ܕܡܠܟܘܼܬܐ. ܘܐܚܝܼܕ ܬܪܥܐ ܕܚܝ̈ܐ ܒܐܦ̈ܝܗܘܢ. ܘܓܠܝܼܙܝܢ ܡܼܢ ܒܘܼܣܡܐ ܕܚܙܼܬܗ ܕܐܝܼܠܢܐ ܡܐܚܝܿܢܐ. ܘܡܼܢ ܗܢܝܼܐܘܼܬܐ ܕܦܐܪ̈ܘܗܝ ܪ̈ܓܝܓܐ ܘܠܐ ܡܣܼܬܒܥ̈ܢܐ.. ܗܿܫܐ ܕܝܢ ܕܐܫܼܬܪܪܢܢ ܕܡܼܢ ܟܿܠܦܪܘܣ ܥ݀ܠܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܚܼܕܬܐ ܣܼܛܪ ܡܼܢ ܗܿܘ ܠܐ ܡܼܬܚܙܝܢܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܥܬܝܼܕܝܢ ܠܡܐܪܬ݀ ܙܕ̈ܝܩܐ. ܙ݀ܕܩ ܠܢ ܕܢܥܩܒ ܘܢܒܥܐ ܕܡܢܐ ܟܝ ܛܟܼܣܐ ܐܝܼܬ ܠܗ. ܘܐܝܿܢܘ ܢܝܼܫܗ ܘܐܝܿܕܐ ܗܿܝ ܬܫܡܫܬܗ. ܐܦܢ ܥܝܢܐ ܠܐ ܚܙܬܗ. ܘܠܐ ܥܕܢܐ ܫܡܼܥܬܗ. ܐܦܠܐ ܥܠ ܠܒܐ ܣܠܼܩ ܚܘܼܫܒܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܗ. ܐܠܐ ܘܿܠܐ ܠܢ ܕܢܥܩܒ ܘܢܕܥ ܐܝܠܝܢ ܕܡܨܝܐ ܠܟܝܿܢܢ ܕܢܕܪܟ ܘܢܕܥ ܡܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܿܠܡܐ ܚܼܕܬܐ ܗܘܝ̈ܢ ܘܡܫܼܬܡܫ̈ܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܗܿܢܐ ܟܝܿܢܐ ܕܗܘܢܐ ܡܥܠܝܐ ܕܐܝܼܬ ܒܢ. ܕܐܝܼܬܘ̄ ܨܠܡܗܿ ܪܒܐ ܕܐܠܗܘܼܬܐ. ܗܘܼ

pb. 110

ܡܡܪܚ ܘܒܿܨܐ ܘܡܥܩܒ ܘܡܫܼܟܚ ܗܿܠܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܐܬܝܼܗܒ ܠܗ ܫܘܼܠܛܢܐ ܕܢܐܙܠ ܘܢܬܼܡܛܐ ܘܢܣܼܩ ܘܢܬܼܥܠܐ ܠܟܿܠ ܟܪ ܕܨܿܒܐ. ܘܐܢ ܡܬܼܕܟܐ ܡܢ ܬܐܛܪܢܘܼܬܗ ܕܦܓܪܐ ܕܥܿܡܪ ܒܗ. ܘܡܼܨܛܠܠ ܘܡܼܬܢܗܪ ܘܩܿܐܡ ܒܛܟܼܣܐ ܕܟܝܿܢܗ ܘܡܬܼܒܝܢ ܒܐܝܼܩܪܗ܆ ܠܝܬ ܡܕܡ ܒܫܡܿܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܕܟܿܣܐܼ ܡܢܼܗ. ܘܚܿܙܐ ܠܗ ܠܨܠܡܐ ܕܒܪܘܼܝܐ ܕܨܝܪ ܒܨܠܡܗ ܘܥ݀ܐܠ ܠܒܝܬ ܓܙܐ ܪܒܐ ܕܓܢܝܼܙܘܼܬܐ. ܘܡܦܩ ܣܝܼܡ̈ܬܐ ܪ̈ܘܼܚܢܝܬܐ. ܘܡܦܪܢܣ ܠ̈ܟܢܘܬܗ. ܢܿܣܝܡ ܒܿܠܐ ܘܢܟܢܫ ܚܘܼܫ̈ܒܝܢ ܗܿܪܟܐ. ܡܼܢ ܟܕ ܝܼܕܥܢܢ ܘܐܫܬܪܪܢܢ ܕܗܘܢܐ ܗܿܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܨܠܡܗ ܪܒܐ ܕܐܠܗܘܼܬܐ. ܠܐ ܡܣܼܬܝܟ ܘܠܐ ܡܬܥܪܐ ܒܕܘܼܟ. ܘܠܐ ܡܼܬܟܠܐ ܘܡܬܠܒܟ ܒܟܿܠܗ ܥ݀ܠܡܐ ܕܡܼܬܚܙܐ ܘܒܗܿܘ ܕܠܐ ܡܬܼܚܙܐ. ܒܗܿܝ ܕܣܿܓܝ ܪܒ ܡܼܢ ܥ݀ܠܡܐ. ܘܣܿܓܝܼ ܪܘܝܼܚ ܡܼܢ ܒܪܝܼܬܐ. ܘܪܡ ܘܡܥܠܝ ܡܼܢ ܡܫܘܼܚܬܐ. ܘܐܢ ܗܿܢܐ ܕܐܬܒܪܝ ܡܢܗܿ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܬܘܼܡܝܬܐ ܕܐܠܗܘܼܬܐ ܡܫܒܚܬܐ ܗܿܟܢ ܪܡ ܘܡܥܠܝ ܘܪܒ ܘܫܒܝܼܚ ܘܠܐ ܡܬܼܥܪܐ ܘܠܐ ܡܣܬܝܟ. ܗܼܝ ܡܪܘܬܐ ܣܓܝܕܬܐ ܟܡܐ ܠܟܡܐ ܪܡܐ ܘܡܥܠܝܐ ܘܪܒܐ ܘܫܒܝܼܚܐ ܘܠܐ ܡܣܝܟܝܼܢ ܠܗܿ ܥ̈ܠܡܐ. ܘܠܐ ܡܼܬܥܪܝܐ ܘܠܐ ܣܟ ܡܬܼܡܫܚܐ ܘܟܠ ܡܿܠܐ ܡܢܗܿ ܕܡܼܬܚܙܐ ܘܠܐ ܡܬܼܚܙܐ. ܕܐܬܝܕܥ ܥܕܡܐ ܠܗܿܫܐ ܘܕܡܬܝܼܕܥ ܗܿܫܐ ܘܥܬܝܕ ܕܢܬܼܝܕܥ ܒܿܬܪ ܚܘܕܬܐ ܐܡܼܬܝ ܕܡܼܬܓܠܝܐ ܓܡܝܼܪܘܬܐ ܕܫܘܼܡܠܝܐ. ܘܠܝܬ ܕܘܼܟܬܐ ܐܘܿ ܐܬܪܐ ܕܡܬܼ̇ܙܐ ܘܡܼܬܝܼܕܥ ܘܥܕܟܝܠ ܡܬܝܼܕܥ. ܕܠܐ ܡܿܠܐܼ ܡܢܼܗܿ ܕܐܠܗܘܼܬܐ ܡܫܒܚܬܐ. ܐܦܢ ܐܝܼܬ ܐܘܿ ܗܿܘܝܢ ܪ̈ܒܘ ܪ̈ܒܘܢ ܥܠ̈ܡܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܟܿܠܚܕ ܚܕ ܡܢܼ̈ܘܢ ܢܗܼܘܐ ܪܒ ܣܿܓܝܼ ܘܪܘܝܼܚ ܡܼܢ ܥ݀ܠܡܐ ܗܿܢܐ ܕܓܘܼܫ̈ܡܐ ܕܡܬܼܚܙܐ ܘܡܼܢ ܥ݀ܠܡܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܕܠܐ ܡܬܼ̇ܙܐ܆ ܪ̈ܒܘ ܪ̈ܒܘܢ ܙܒ̈ܢܝܢ܆ ܥܕܟܝܠ ܙܥܘܪܝܢ ܘܠܐ ܡܣܝܟܝܢ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܪܢܝܿܬܐ ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܠܥܠ ܡܼܢ ܐܝܬܘܼܬܐ. ܘܠܐ ܠܒܪ ܡܼܢ ܐܝܼܬܘܼܬܐ. ܘܠܐ ܣܼܛܪ ܡܼܢ ܐܝܼܬܘܼܬܐ. ܡܿܢ ܕܗܿܟܢ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܠܒܪ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܣܟ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ. ܠܡܢܐ ܦܿܗܝܢܢ ܣܪܝܼܩܐܝܬ ܘܡܼܬܕܘܕܝܼܢܢ ܒܗܪ̈ܓܐ ܘܚܘܫ̈ܒܐ ܕܠܐ ܩܘܡܐ. ܘܡܼܬܪܢܝܢܢ ܥܠ ܥ݀ܠܡܐ ܚܼܕܬܐ ܘܡܠܟܘܼܬܐ ܫܡܿܝܢܝܬܐ . ܘܐܚܪܝܢ ܡܕܡ ܐܝܼܬܝܗܿ ܣܛܪ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܗܿܐ ܟܢܼܫ ܗܘܢܐ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܘܐܬܥܨܝܼ ܘܡܪܼܚ ܘܥܒܪ ܡܼܢ ܛܟܼܣܐ ܘܡܫܘܼ̇ܬܐ. ܘܓܼܠܐ ܣܬܝܪ̈ܬܐ ܘܒܕܩ ܟܣ̈ܝܬܐ. ܘܦܫܼܩ ܐ̱ܪܙܐ ܪܒܐ ܓܢܝܼܙܐ ܘܡܫܒܚܐ. ܘܐܫܠܡ ܒܟܬܒܐ ܡܕܡ ܪܒܐ ܕܠܐ ܡܦܼܣ ܘܠܐ ܫܠܝܼܛ ܗܘܼܐ ܠܡܫܠܡܘܼ ܒܟܬܒܐ. ܐܦܠܐ ܫܠܝܼܛ ܠܪܼܫܦܝ ܒܐܪܥܐ ܘܚ̈ܝܼܝܼ ܒܦܓܪ ܕܒܗܿܠܝܢ ܢܓܫܦܘܢ ܐܘܿ ܣܟ ܢܦܓܥܼܘܢ. ܐܠܐ ܘܐܦܢ ܢܚܼܙܘܢ ܘܢܩܼܪܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܿܟܢ ܐܢܘܢ܆ ܚܿܙܝܢ ܘܠܐ ܚܿܙܝܢ. ܩܿܪܝܢ ܘܠܐ

pb. 111

ܡܼܬܒܝܢܝܼܢ. ܫܿܡܥܝܢ ܘܠܐ ܣܟ ܡܣܼܬܟܠܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܡܥܒܝ ܠܒܼܗܘܢ. ܘܚܫܘܼܟܐ ܝܼܕܥܬܗܘܢ. ܡܢ ܚܫܘܼܟܘܼܬ ܚܫ̈ܐ ܫܟܝܼܪ̈ܐ ܕܥܠܼܘ ܓܕܫܢܐܝܼܬ ܥܠ ܟܝܿܢܐ ܫܦܝܐ ܘܕܟܝܐ. ܘܕܠܚܘܼܗܝ ܘܐܥܡܛܘܼܗܝ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܚܠܝܼܡܝܼܢ ܒܪ̈ܓܫܝܗܘܢ. ܘܢܗܝܼܪܝܢ ܒܚܙܼܬܐ ܟܣܝܼܬܐ ܕܡܕ̈ܥܝܗܘܢ. ܢܐܬܘܢ ܘܢܬܗܓܘܢ ܘܢܬܼܒܣܡܘܢ ܡܼܢ ܦܬܘܼܪܐ ܗܿܢܐ ܪܘܼܚܢܝܐ ܕܐܬܩܢ ܡܙܡܢܢܐ ܫܝܼܛܐ ܘܨܪܝܼܟܐ. ܠܘ ܡܼܢ ܕܝܼܠܗ܆ ܐܠܐ ܡܼܢ ܒܝܬ ܓܙܐ ܥܬܝܼܪܐ ܕܡܪܗ. ܐܡܼܪܚ ܘܢܣܼܒ ܘܣܼܡ ܩܕܡ ܣܡ̈ܝܼܟܐ ܦܪ̈ܘܼܫܐ. ܚܘܼܒܐ ܕܢܫܼܠܐ ܠܐ ܝ݀ܕܥ. ܘܡܛ݀ܠ ܕܡܐܚܒ ܡܡܪܚ ܘܦܣܼܥ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܡܫܘܼ̇ܬܗ. ܐܟܡܐ ܕܐܒܘܒܐ ܕܙܡܪܐ. ܘܡܢܼ̈ܐ ܕܩܝܼܬܪܐ܆ ܡ̈ܐܢܐ ܫܚܝܼ̈ܡܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ. [ܩܘܠܣܐ ܕܝܢ ܘܬܫܒܘܼܚܬܐ ܕܙܡܪܐ ܘܩܝܬܪܘܕܐ ܐܝܬܝܗܘܢ.] ܗܟܘܬ݀ ܡܟܬܒܢܐ ܘܣܝܘܡܐ ܕܡܐܡܪܐ. ܠܘ ܕܝܼܠܗ ܗܼܘ ܩܘܼܠܣܐ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܼܢ ܟܝܿܢܗ ܡܒܥ ܚܼܕܬ̈ܬܐ ܘܥܒܕ ܦܘܼܫ̈ܩܐ. ܐܠܐ ܡܼܢ ܡܪܗ ܕܟܝܿܢܐ ܡܩܒܠ. ܘܡܼܢ ܡܠܦܢܘ̈ܬܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܥܒܕ ܘܡܠܼܠ ܒܗܘܢ ܫܪܐ. ܡܬܚܝܠ ܘܥ݀ܬܪ ܘܡܦܪܢܣ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܡܕܝܢ ܫܪܝܼܪܐܝܬ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܠܒܪ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܐܦܠܐ ܒܠܼܥܕ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܟܿܠ ܡܢܼܗ ܘܟܿܠ ܒܗ. ܘܟܿܠ ܒܐܝܼܕܗ. ܟܿܠ ܡܢܗ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܘܟܿܠ ܠܘܬܗ ܗܿܦܟ. ܘܒܗ ܗ݀ܘܐ. ܟܕ ܐܦܠܐ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܣܩܘܼܒܠ̈ܝܐ ܘܡܪ̈ܘܕܐ ܘܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܘܥܿܘ̈ܠܐ. ܣܛܪ ܡܢܗ ܡܼܨܝܐ ܕܢܐܚܘܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܒܚܝܠܗ ܩܿܝܡܝܢ ܘܐܝܬܝܗܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܡܢܗ ܐܬܒܪܝܼܘ ܘܗܘܼܘ ܛܒ̈ܐ ܘܫܦܝܼܪ̈ܐ. ܘܒܨܒܝܿܢܗܘܢ ܒܝܕ ܡܗܡܝܢܘܼܬܗܘܢ ܐܬܓܠܝܼܙܘ ܡܼܢ ܛܒܿܬܐ. ܘܥܠܼܬ݀ ܥܠܝܗܘܢ ܓܕܫܢܐܝܬ ܒܝܼܫܬܐ ܕܠܝܬܝܗܿ ܗܘܼܬ݀ ܐܦܠܐ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܐܠܐ ܗܿܘܝܐ ܡܼܢ ܨܒܝܿܢܐ ܪܦܝܐ ܘܡܗܡܢܝܘܼܬܐ. ܘܡܟܝܠ ܕܟܿܠ ܒܐܠܗܐ ܗܿܘ ܘܐܠܗܐ ܒܟܿܠ. ܡܕܝܢ ܗܘܼܝܘܼ ܡܠܟܘܼܬܐ ܫܡܝܢܝܼܬܐ. ܗܘܼܝܘܼ ܥ݀ܠܡܐ ܕܥܬܝܕ. ܗܘܼܘܝܘܼ ܚܝ̈ܐ ܕܠܐ ܥ݀ܒܪܝܢ. ܛܘܼܒ̈ܐ ܕܠܐ ܡܘܦܝܢ. ܒܘܼܣ̈ܡܐ ܕܠܐ ܦܿܛܪܝܢ. ܓܐܘ̈ܬܐ ܕܠܥܿܠܡ. ܚܕܘ̈ܬܐ ܕܠܐ ܫܘܼܠܡ. ܒܗ ܡܡܠܟܝܢ ܙܕܝ̈ܩܐ. ܠܗ ܝܪܬܝܢ ܟ̈ܐܢܐ. ܗܘܼܝܘܼ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܕܩܕ̈ܝܼܫܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܝܿܕܥܝܼܢܢ. ܕܐܝܟܢ ܕܝܢ ܐܝܼܬܘܗܝ܆ ܘܟܡܐ ܗܿܘ ܛܘܼܒܐ. ܐܝܟܢܝܘܼܬܗ ܕܒܘܼܣܡܐ ܘܟܡܝܘܼܬܗܿ ܕܚܕܘܼܬܐ ܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܢܐܡܪ. ܠܐ ܥܝܢܐ ܚܙܼܬ݀ ܐܦܠܐ ܐܕܢܐ ܫܡܥܬ݀ ܘܠܐ ܥܠ ܠܒܐ ܣܠܼܩ. ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܬܓܠܝܼ ܥܕܟܝܠ. ܡܿܢ ܝܿܕܥ ܐܝܟܢܝܘܬܗ. ܐ̱ܪܙܐ ܟܣܝܐ ܘܓܢܝܼܙܐ ܡܢܘܼ ܡܫܼܟܚ ܕܢܦܫܩ ܣܬܝܼܪܘܬܗ. ܬܪܥܐ ܕܐܚܝܼܕ ܘܒܝܬܓܙܐ ܕܚܬܝܼܡ. ܡܢܘܼ ܡܿܨܐ ܕܢܫܬܼܥܐ ܥܠ ܥܘܼܬܪ̈ܐ ܟܣ̈ܝܐ ܘܠܐ ܡܣܼܬܝܟ̈ܢܐ ܕܚܡܝܼܠܝܢ ܒܗ. ܡܿܢ ܕܡܼܬܕܟܐ ܘܡܨܛܠܠ ܒܝܕ ܕܘܼܒܪ̈ܐ ܬܩ̈ܢܐ ܕܢܛܘܼܪܘܼܬ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܡܪ̈ܢܝܐ. ܘܡܟܒܫ ܘܡܕܝܒ ܠܦܓܪܐ ܘܡܫܬܩ ܙܘܥܘ̈ܗܝ. ܘܡܥܫܢ ܘܡܚܝܠ ܠܢܦܫܐ. ܘܡܢܗܪ ܚܘܼܫ̈ܒܝܗܿ ܘܡܩܝܼܡ ܒܛܟܼܣܐ ܕܟܝܿܢܐ ܕܒܪܝܬܗܿ. ܡܕܝܼܩ ܠܓܘ ܡܼܢ

pb. 112

ܬܪ̈ܥܐ ܓܢ̈ܝܼܙܐ. ܠܥܘܼܬܪ̈ܐ ܠܐ ܡܣܬܝܟ̈ܢܐ. ܘܚܿܕܐ ܘܪܘܿܙ ܒܣܒܪܗ ܘܡܫܼܬܪܪ ܥܠ ܛܘܼܒ̈ܐ ܕܠܐ ܡܘܦܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܗ. ܘܟܕ ܒܗܿܠܝܢ ܡܪܓܫ ܠܐ ܪܘܡܐ ܘܠܐ ܥܘܼܡܩܐ ܘܠܐ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܥ݀ܠܡܐ. ܘܠܐ ܟܿܠܗ ܫܘܼ̄ܗ. ܠܐ ܩܢܝܘܬܐ ܕܟܿܠܗܿ ܬܒܝܠ ܘܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܙܒܢܐ. ܠܐ ܣܝܦܐ ܘܠܐ ܢܘܼܪܐ. ܠܐ ܡܘܬܐ ܘܠܐ ܚ̈ܝܐ ܡܫܟܚܝܼܢ ܬܘܼܒ ܕܢܦܼܪܫܘܼܢܝܗܝ ܡܼܢ ܚܘܼܒܗ ܕܡܪܐ ܛܒܿܐ ܕܛܝܒ ܘܥܬܕ ܠܗ ܗܿܠܝܢ ܫܒܝܼܚ̈ܬܐ ܘܠܐ ܡܣܼܬܝܟܢ̈ܝܬܐ. ܘܟܿܠܗ ܫܘܼܠܛܢܐ ܘܫܘܼܒܚܐ ܘܩܢܝܘܼܬܐ ܘܫܘܼܦܪܐ ܕܟܿܠܗ ܥ݀ܠܡܐ܆ ܐܝܟ ܙܒܼܠܐ ܫܝܼܛܐ ܡܬܚܫܒ ܠܗ ܨܝܕ ܗܿܘ ܫܘܼܒ̄ ܪܒܐ ܘܛܘܼܒܐ ܕܠܐ ܡܘܦܐ ܕܐܪܓܫ ܒܢܦܫܗ ܕܥܬܝܼܕ ܕܢܩܒܠ ܒܚܘܼܕܬܐ ܕܓܘܐ ܐܡܼܬܝ ܕܡܼܬܩܦܠܐ ܬܚܦܝܼܬܐ ܓܘܼܫܡܢ݀ܝܬܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܒܣܒܪܐ ܘܣܘܼܟܝܐ ܡܪܓܫ ܒܗܝܢ ܟܕ ܠܘ ܥܕܟܝܠ ܩܒܼܠ ܐܢܝܢ ܘܝܼܬ ܐܢܝܢ. ܡܕܝܢ ܟܕ ܢܗܼܘܐ ܒܢܼܣܝܢܗܝܢ ܘܢܼܬܓܡܪ ܘܢܫܼܬܡܠܐ ܒܗܿܠܝܢ. ܟܡܐ ܗܿܘ ܛܘܼܒܗ ܘܐܝܿܟܢܐ ܗܿܝ ܚܕܘܼܬܗ. ܘܟܡܐ ܗܿܝ ܪܒܘܼܬܗ. ܕܠܗܿܒܠܝܢ ܢ݀ܫܬܘܐ ܟ݀ܠܢ ܒܛܝܒܘܼܬܗ ܕܡܪܢ ܐܡܝܢ܀ ܗܿܫܐ ܕܝܢ ܕܐܫܬܪܪܢܢ ܕܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܥܒܘܕܢ ܘܒܿܪܘܝܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܥܿܠܡܐ ܕܥܬܝܼܕ. ܘܡܠܟܘܼܬܐ ܕܝܿܪܬܝܢ ܙܕ̈ܝܼܩܐ. ܘܒܘܼܣܡܐ ܘܚܕܘܼܬܐ ܕܓܡܝܼܪ̈ܐ܆ ܙ݀ܕܩ ܗܘܼܐ ܠܢ ܐܢ ܡܨܝܐ. ܘܟܡܐ ܕܡܨܝܐ ܕܢܿܕܥ ܘܢܐܠܦ ܕܡܢܘܼ ܛܟܣܐ ܕܗܿܘ ܫܘܼܚܠܦܐ. ܘܐܝܢܘ ܢܝܼܫܐ ܕܕܘܼܒܪܐ ܕܥܾܡܐ ܚܼܕܬܐ ܘܐܝܿܕܐ ܗܿܝ ܬܫܡܫܬܗ. ܒܥܠܡܗ ܕܝܢ ܚܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܬܪ ܚܘܼܕܬܐ ܕܝܢ ܕܓܘܐ. ܐܡܼܬܝ ܕܡܫܼܬܩܠܐ ܘܡܼܬܬܪܝܼܡܐ ܟܿܠܗܿ ܗܘܼܠܢܝܘܼܬܐ ܘܥܒܝܘܼܬܐ ܘܡܼܨܛܠܠ ܟܿܠܗ ܟܝܿܢܐ. ܘܡܫܼܬܿܦܐ ܘܡܬܓܡܪ ܒܫܘܼܡܠܝܐ ܬܘܼܒ ܠܝܬ ܣܢܝܼܩܘܼܬܐ ܘܠܐ ܚܣܝܼܪܘܼܬܐ. ܠܐ ܥܩܬܐ ܘܠܐ ܟܡܝܼܪܘܼܬܐ. ܠܐ ܨܦܬܐ ܘܠܐ ܡܪܢܝܼܬܐ ܠܐ ܕܚܠܼܬܐ ܘܠܐ ܟܪܝܘܼܬܐ. ܘܠܐ ܟܫܼܠܐ ܘܠܐ ܦܠܝܓܘܬܐ. ܠܐ ܒܠܝܼܠܘܼܬܐ ܘܠܐ ܫܓܝܼܫܘܼܬܐ. ܠܐ ܫܚ̈ܩܐ ܘܠܐ ܛܘܼܪ̈ܦܐ. ܠܐ ܟܐܒ̈ܐ ܘܠܐ ܟܘܼܪ̈ܗܢܐ. ܠܐ ܕܘܘܕ̈ܐ ܘܠܐ ܬܐܢܚ̈ܬܐ ܐܠܐ ܗܿܢܘ ܛܟܣܐ ܕܥ݀ܠܡܗ ܚܼܕܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ. ܚܕܘܼܬܐ ܘܪܘܙܐ. ܒܗܝܼܠܘܼܬܐ ܘܢܝܼܚܘܼܬܐ. ܦܨܝܼܚܘܼܬܐ ܘܒܘܼܝܐܐ ܛܘܒܬܢܘܼܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ. ܪܒܘܼܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ. ܚܓܐ ܕܠܐ ܥܿܒܪ. ܒܘܼܣܡܐ ܕܠܐ ܦܬܪ. ܥܕܥܐܕܐ ܕܠܐ ܡܫܬܪܐ. ܥܘܼܬܪܐ ܕܠܐ ܡܘܦܐ. ܚܝ̈ܐ ܕܠܐ ܫܿܠܡܝܢ. ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗܿ ܣܩܘܼܒܠܐ. ܝܪܬܘܼܬܐ ܫܡܿܝܢܝܬܐ. ܫܘܼܡܠܝ ܣܒܪܐ ܘܣܘܼܟܝܐ ܕܩܕܝܼܫ̈ܐ ܕܢܛܼܪܘ ܦܘܼܩܕ̈ܢܐ ܡܪ̈ܢܝܐ. ܘܐܬܕܒܪܘ ܬܩܢܐܝܼܬ ܒܙܒܢܐ ܗܿܢܐ ܙܥܘܿܪܐ ܕܐܬܬܘܬܒܘ ܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܥܒܘܪܐ. ܢܝܼܫܗ ܕܝܢ ܕܥ݀ܠܡܗ ܚܼܕܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܼܬܘ̄ ܚܘܼܕܬܐ ܕܟܝ̈ܢܐ. ܗ̄ ܕܢܗܦܘܼܟ ܟܿܡܠܕܡ ܠܟܝܿܢܗ. ܐܘ̃ ܟܡܐ ܪܒ ܘܫܒܝܼܚ ܐ̱ܪܙܐ ܗܿܢܐ ܬܗܝܼܪܐ. ܗ̄ ܕܢܗܦܘܟ ܟܿܡܕܡ ܘܢܗܼܘܐ ܐܝܟ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܗܘܼܐ. ܕܐܬܚܝܕ̈ܝ ܒܪ̈ܝܬܐ ܠܒܪܘܼܝܐ. ܕܢܬܼܚܠܛܘܢ ܥܒܝܼܕ̈ܐ ܒܥܒܘܕܐ. ܕܢܗܼܘܐ ܟܿܠܡܕܡ ܚܕ ܕܬܒܛܠܝ ܟܿܠ ܬܪܝܢܘܬܐ ܘܡܢܝܿܢܐ. ܕܢܬܓܡܪ

pb. 113

ܟܿܠܗ ܟܝܿܢܐ ܘܢܨܛܠܠ ܘܢܗܼܦܘܟ ܢܼܬܚܝܕ ܠܪܫܝܬܐ. ܕܬܫܬܡܥܝ ܡܠܼܬܐ ܡܪܬ݀ ܥ̈ܠܡܐ ܡܠܒܒܢܝܼܬܐ ܕܡܠ̈ܝܼܠܐ ܡܚܝܕܬ݀ ܥܒܼ̈ܕܐ ܠܡܪܐ. ܚܠܦ ܗܿܝ ܕܥܦܪܐ ܐܢܬ ܘܡܼܢ ܥܦܪܐ ܘܠܗ ܠܥܦܪܐ ܬܗܦܼܘܟ. ܗܿܝ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܗܘܼܝܬ ܘܒܐܠܗܐ ܘܠܘܬ݀ ܐܠܗܐ ܬܗܼܦܘܟ ܘܐܟܚܕܐ ܠܡܐܡܪ ܡܪܚܐܝܬ ܐܠܗܐ ܬܗܼܘܐ ܒܐܠܗܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܬܫܼܬܡܠܐ ܡܠܼܬܐ ܕܚܕ ܡܼܢ ܓܡܝܼܪ̈ܝ ܒܐܠܗܐ܆ ܕܗܿܝܕܝܢ ܠܢ ܢܗܼܘܐ ܐܠܗܐ ܟܿܠ ܒܟܿܠ. ܘܕܐܚܪܢܐ ܡܼܢ ܒܪ̈ܝܐ. ܕܟܿܠ ܡܢܗ ܢܦܼܩ ܘܠܘܬܗ ܗܿܦܟ. ܗܿܢܘ ܢܝܼܫܗ ܕܥ݀ܠܡܐ ܚܼܕܬܐ. ܡܐܠܠܘܢ ܨܒܝܿܢܗ ܕܡܪܐ ܥܠ̈ܡܐ ܣܓܝܼܕ ܐܝܼܩܪܗ ܘܡܫܒܚ ܫܡܗ: ܬܫܡܫܬܗ ܕܝܢ ܕܥ݀ܠܡܗ ܚܼܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܘܝܼܘ ܠܗܿ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܬܫܼܒܚ̈ܬܐ ܪ̈ܘܼܚܢܝܬܐ. ܙܡܝܼܪ̈ܬܐ ܩܕܝܼܫ̈ܬܐ. ܬܘܕ̈ܝܬܐ ܡܪ̈ܢܝܬܐ. ܗܘܼܠ̈ܠܐ ܕܟ̈ܝܐ. ܝܘܼܒ̈ܒܐ ܙܗ̈ܝܐ. ܩܘܼܕܫ̈ܐ ܡܨܠ̈ܠܐ. ܙܘܼܡܪ̈ܐ ܡܫܒ̈ܚܐ. ܩܘܼܠ̈ܣܐ ܗܕܝܼܪ̈ܐ. ܪ̈ܘܼܡܪܡܐ ܫܒܝܼܚ̈ܐ. ܩܝܼܢ̈ܬܐ ܚܠ̈ܝܬܐ. ܬܗܼܪܐ ܕܒܥ݀ܒܘܼܕܐ. ܬܡܼܗܐ ܕܒܒܿܪܘܝܐ. ܚܙܼܬܐ ܫܒܝܼܚܬܐ ܘܡܪܢܝܬܐ. ܡܠܝܬ݀ ܣܒܪܐ ܘܒܘܼܝܐܐ ܕܒܡܪܐ ܚܘܓܝܐ ܘܡܥܕܥܕܢܘܬܐ ܘܡܟܗܢܢܘܼܬܐ ܕܒܥܕܬܐ ܗܿܝ ܐܘܿܪܫܠܡܝܿܬܐ ܕܒܫܡܿܝܐ. ܗܿܝ ܕܒܢܼܐ ܘܫܟܠܠ ܐܘܼܡܢ ܥܠ̈ܡܐ ܠܪ̈ܚܘܼܡܘܗܝ. ܗܘܼܝܘܼ ܟܘܼܡܪܐ ܘܪܒ ܟܘܼܡܪ̈ܐ. ܗܘܼܝܘ ܕܒܼܚܐ ܘܡܕܒܚܐ. ܗܘܼܝܘܼ ܐܘܼܟܠܐ ܘܬܘܼܪܣܝܐ. ܗܘܼܝܘܼ ܫܩܼܝܐ ܡܦܝܓܢܐ. ܗܘܼܝܘܼ ܡܪܒܝܢܐ ܘܬܪܒܝܼܬܐ. ܗܘܼܝܘ ܒܘܼܣܡܐ ܘܡܒܣܡܢܐ. ܗܘܼܝܘܼ ܓܙܐ ܡܥܬܪܢܐ. ܗܘܼܝܘܼ ܗܝܟܠܐ ܡܩܕܫܐ ܘܡܩܕܫܢܐ. ܗܘܼܝܘܼ ܐܘܘܢܐ ܘܒܝܬ ܡܫܪܝܐ. ܗܘܼܝܘܼ ܓܡܘܿܪܐ ܘܡܫܡܠܝܢܐ. ܗܘܼܝܘܼ ܡܚܕܬܢܐ ܘܡܚܝܕܢܐ. ܗܘܼܝܘܼ ܚܕܘܼܬܐ ܘܡܚܕܝܢܐ. ܗܘܼܝܘܼ ܦܼܨܚܐ ܘܡܦܨܚܢܐ. ܗܘܼܝܘܼ ܩܕܡܝܐ ܘܡܨܥܝܐ ܘܐܚܪܝܐ. ܗܘܼܝܘܼ ܫܘܪܝܐ ܘܫܘܼܠܡܐ. ܗܘܼܝܘܼ ܕܠܐ ܫܘܼܝ ܘܕܠܐ ܫܘܼܠܡ. ܗܘܼܝܘܼ ܕܡܼܢ ܥ݀ܠܡ ܘܠܥܿܠܡܝܢ. ܗܘܼܝܘܼ ܡܫܟܢܐ ܘܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܠܕܪܕܪ̈ܝܢ. ܬܘܼܒ ܠܐ ܫܠܝܼܛ ܘܠܐ ܡܦܼܣ ܠܩܢܝܐ ܘܕܝܘܼܬܐ ܕܢܨܘܼܪܘܢ ܒܟܪܛܝܣܐ. ܬܘܼܒ ܠܐ ܦܩܝܼܕ ܠܡܡܪܚܘܼ ܘܠܡܼܓܠܐ ܣܬܝܼܪ̈ܬܐ. ܬܘܼܒ ܠܐ ܡܼܨܝܐ ܠܡܫܠܡܘܼ ܒܟܬܒܐ. ܬܘܼܒ ܠܐ ܡܼܟܚ ܦܘܼܡܐ ܕܢܡܠܠ. ܬܘܼܒ ܠܐ ܝܿܕܥ ܠܫܢܐ ܕܢܬܪܓܡ. ܬܘܼܒ ܠܐ ܣܿܦܩ ܗܘܢܐ ܕܢܕܪܟ ܟܡܐ ܕܚܒܝܼܫ ܠܓܘ ܡܼܢ ܬܚܦܝܼܬܐ ܕܒܣܼܪܐ. ܬܘܼܒ ܠܐ ܡܫܼܟܚܐ ܐܕܢܐ ܕܬܫܡܥܝ ܩ̈ܠܐ ܠܐ ܝܼܠ̈ܝܼܦܐ. ܬܘܼܒ ܠܐ ܡܿܨܐܼ ܠܒܐ ܕܢܩܒܠ ܡ̈ܠܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝ̈ܬܐ ܡܟܐ ܘܠܗܠ ܬܡܼܗܐ ܘܬܗܼܪܐ. ܡܟܐ ܘܠܗܠ ܫܠܼܝܐ ܘܫܬܼܩܐ. ܡܟܐ ܘܠܗܼܠ ܒܘܼܠܗܝܐ ܪܒܐ. ܙܘܥ̈ܐ ܠܐ ܪ̈ܦܘܬܐ. ܠ̈ܥܼܙܐ ܩܛܝܼ̈ܢܐ. ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܠܐ ܡܦܬܟ̈ܐ. ܚܝ̈ܐ ܠܐ ܟܡܢܝ̈ܐ. ܗܘܼܦ̈ܟܐ ܠܐ ܐܝܢܝ̈ܐ. ܚܕ ܗܼܘ ܟܠܡܕܡ. ܐܬܚܕܬ ܟܿܠܡܕܡ. ܚܕ ܗܘܼ ܐܠܗܐ ܘܠܝܬ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܣܛܼܪ ܡܢܼܗ. ܐܫܬܩܼܠܘ ܓܘܼܫ̈ܡܐ. ܐܬܬܪܝܼܡܘ ܟܫ̈ܠܐ. ܒܛܼܠܘ ܡܢܝ̈ܢܐ. ܠܝܬ ܬܘܼܒ ܡܕܡ ܕܠܝܬܘܗܝ. ܐܠܐ ܐܠܗܐ

pb. 114

ܒܠܚܘܼܕܘܗܝ. ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܗܘܼܐ ܘܐܝܬܘܗܝ. ܘܢܗܼܘܐ ܐܝܬܘܗܝ: ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܝܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ. ܘܒܪܝܼܟ ܡܪܢ ܐܡܝܢ. ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܕܐܣܬܝܟܘ ܒܗ ܩܦ̈ܠܐܐ ܚ̄ ܕܪܘܼܚܢܘܼܬܐ ܘܡܡܠܠܘܼܬ ܐܠܗܘܼܬܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/507
Source:
C. Kayser (ed.), Das Buch von der Erkenntniss der Wahrheit oder der Ursache aller Ursachen (Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1889).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: November 30, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Cause of all Causes: Book 2 - ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ” based upon C. Kayser (ed.), Das Buch von der Erkenntniss der Wahrheit oder der Ursache aller Ursachen (Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1889), Digital Syriac Corpus, last modified November 30, 2019, https://syriaccorpus.org/507.
Bibliography:
Cause of all Causes: Book 2 - ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ.” In Das Buch von der Erkenntniss der Wahrheit oder der Ursache aller Ursachen, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/507.

Show Citation Styles