Cause of all Causes: Book 3 - ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
Book 3
Chapter 1

ܬܘܼܒ ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܕܒܗ ܡܡܠܠ ܥܠ ܒܪܝܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܘܟܝܿܢܗ ܘܛܟܼܣܗ ܘܢܝܼܫܗ ܕܐܝܼܬ ܒܗ ܩܦ̈ܠܐܐ ܬܫܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ ܥܠܗܿܝ ܕܡܛܠܡܿܢܐ ܐܬܒܪܝ ܒܪܢܫܐ ܡܘܕܐ ܠܟ ܥܦܪܐ ܫܝܼܛܐ ܓܒܝܼܠ ܡܼܢ ܕܚܝܼܚܐ܆ ܕܟܡܐ ܘܪܒܬܝܗܝ. ܘܝܩܪܬܝܗܝ. ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܒܨܠܡܟ ܘܒܕܡܘܼܬܟ ܥܒܼܬܝܗܝ ܘܐܬܩܢܼܬܝܗܝ. ܡܫܒܚܝܼܢܢ ܠܟ ܡܫܒܚܐ ܕܡܫܒܚܐܝܬ ܡܫܒܚ ܐܢܬ ܡܼܢ ܟܿܠ. ܡܒܪܟܝܼܢܢ ܠܟ ܒܪܝܼܟܐ ܕܡܒܪܟܐܝܬ ܡܒܪܟ ܐܢܬ ܘܡܒܪܟܐ ܐܝܬܝܟ ܠܥܿܠܡܥܿܠܡܝܢ. ܒܪܟܝܢܢ ܘܣܿܓܕܝܢܢ ܩܕܡ ܟܘܼܪܣܝܐ ܕܚܝܼܠܐ ܕܡܪܘܬܟ. ܣܓܝܼܕ ܡܼܢ ܟܿܠ ܘܡܩܒܠ ܣܓܕܬܐ ܕܟܿܠ ܟܕ ܠܐ ܣܢܝܼܩ ܘܠܐ ܚܣܝܼܪ. ܐܠܐ ܕܢܘܪܒ ܐܢܘܢ ܒܣܓܕ̈ܬܗܘܢ. ܬܘܕܝ ܠܒܪܘܼܬܟ ܓܡܝܼܪܬܐ ܓܿܡܪܬ݀ ܟܿܠ܆ ܕܟܕ ܠܐ ܙܥܼܪܬ݀ ܘܠܐ ܒܼܨܪܬ݀. ܫܿܡܥ ܐܢܬ ܬܘܕܝܬܐ ܕܟܿܠ ܠܥܘܼܕܪܢܗܘܢ ܘܠܪܘܡܪܡܗܘܢ ܡܢܘܼ ܣܿܦܩ ܕܢܘܕܐ ܠܟ ܡܪܝ. ܐܘܿ ܕܢܿܟܪܙ ܘܢܫܼܬܥܐ ܬܕܪ̈ܬܟ ܫܒܝܼܚ̈ܬܐ ܕܡܪܘܼܬܟ. ܕܟܕ ܠܐ ܐܝܼܬܝܢ ܗܼܘܝܢ ܒܪܝܬܢ ܘܐܬܩܼܢܬܢ ܘܐܝܬܝܼܬܢ ܠܗܘܿܝܐ. ܘܒܛܝܒܘܼܬܟ ܠܐ ܡܬܼܡܠܠܢܝܼܬܐ ܘܕܠܝܬ ܒܗܿ ܣܟ ܚܣܡܐ ܒܨܠܡܟ ܘܒܕܡܘܼܬܟ ܥܒܼܕܬܢܝ. ܘܐܢܐ ܒܨܒܝܿܢܝ ܒܝܼܫܐ ܐ݀ܬܪܦܝܼܬ ܘܐ݀ܗܡܝܬ ܘܠܐ ܐܬܒܿܝܢܬ ܒܐܝܼܩܪܝ ܫܒܝܼܚܐ ܘܡܥܠܝܐ. ܘܡܛ݀ܠܗܕܐ ܐ݀ܫܬܠܡܬ ܠܒܥܝܼܪܐ ܘܐ݀ܬܕܡܝܬ ܠܚܝܘܼܬܐ. ܘܡܢܐ ܐ݀ܡܪܝ ܘܡܐ ܐ݀ܥܒܕ. ܠܝܬ ܕܟܿܐܒ ܠܗ ܘܚܿܐܫ ܥܠ ܓܒܝܼܠܬܐ. ܐܠܐ ܓܿܒܘܠܗܿ. ܘܥܠ ܒܪܝܼܬܐ܆ ܐܠܐ ܒܿܪܘܝܗܿ ܘܥ݀ܒܘܕܗܿ. ܕܒܬܪ ܕܥܒܼܕܗܿ ܘܐܬܩܢܗܿ ܒܨܠܡܗ ܘܕܡܘܼܬܗ. ܘܗܼܝ ܒܨܒܝܿܢܗܿ ܐܬܼܚܒܠܬ݀ ܘܐܣܬܼ݀ܠܝܬ݀ ܘܐܬܼܟܬܡܬ݀ ܬܘܼܒ ܥܬܝܼܕ ܕܢܚܕܬܝܗܿ ܘܢܕܟܝܗܿ ܘܢܨܠܠܝܗܿ܆ ܥܕܡܐ ܕܢܗܦܘܼܟ ܠܗܿ ܫܘܼܦܪܗܿ ܢܨܝܼܚܐ. ܘܬܗܦܘܼܟܝ ܠܟܝܿܢܗܿ ܫܒܝܼܚܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܫܼܬܘܐ ܕܬܗܼܘܐ ܐܘܘܢܐ ܘܡܫܟܢܐ ܘܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܠܥܿܒܘܕܐ ܠܥܿܠܡܥܿܠܡܝܢ. ܗܿܘ ܠܐ ܣܢܝܼܩܐ ܘܠܐ ܚܣܝܼܪܐ. ܡܪܐ ܛܒܿܐ ܘܥܬܝܼܪܐ. ܘܒܪܘܼܝܐ ܚܟܝܼܡܐ ܕܒܼܪܐ ܘܐܬܩܼܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܟܕ ܗܼܘ ܠܐ ܣܢܝܼܩ ܗܘܼܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܟܝܿܢܐ ܡܥܠܝܐ ܕܛܒܿܘܬܗ ܕܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܢܦܘܼܫ ܟܕ ܠܐ ܡܐܛܒ ܘܡܥܬܪ ܘܡܚܙܐ ܚܟܡܼܬܗ ܪܒܬܐ ܒܥܒܿܕܘ̈ܗܝ ܐܟܡܐ ܕܒܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܚܘܝܼܢܢ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ. ܘܐ݀ܩܢܝܢܢ ܦܝܿܣܐ ܥܠ ܟ݀ܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܼܪܢܢ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܗ

pb. 115

ܕܟܬܒܐ ܗܿܢܐ. ܘܐܦ ܥܠ ܟܿܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢܐܡܪ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ ܘܡܗܕܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܨܒܼܐ ܘܐܬܪܢܝܼ ܕܢܒܪܐ ܒܪ̈ܝܬܐ ܘܢܬܩܢ ܥܿܠܡܐ܆ ܗܿܠܝܢ ܕܒܚܘܼܫܒܗ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܗܘܼܘ ܡܼܢ ܪܫܝܼܬܐ. ܕܗܿܟܢ ܨܒܼܐ ܘܡܛܝܒ ܗܘܼܐ ܕܢܥܒܼܕ ܘܢܒܪܐ ܘܢܬܩܢ ܥܿܠܡܐ ܠܐ ܡܼܬܚܙܝܢܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܘܥܿܠܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܬܼܚܙܝܢܐ ܠܓܦܪ̈ܢܐ. ܘܠܘ ܚܼܕܬܐܝܼܬ ܐܬܚܫܒ ܗܿܠܝܢ. ܐܦܠܐ ܡܼܬܚܫܒ ܡܕܡ ܚܕܬ. ܐܠܐ ܡܫܡܼܠܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܚܣܝܼܪܐ. ܘܟ݀ܠܡܕܡ ܕܗܘܼܐ ܘܗܿܘܐ܆ ܐܢܗܘܼ ܥܒܼܕ ܘܥ݀ܒܕ. ܘܐܢ ܚܐܪܘܼܬܐ ܫܠܝܼܛܬ ܒܝܿܬܗܿ ܘܕܡܝܬ݀ ܠܐܠܗܐ. ܥܒܼܕܬ݀ ܐܘܿ ܥܒܿܕܐ. ܐܢ ܒܥܒܿܕܐ ܘܣܘܼܥܪܢܐ. ܘܐܢ ܒܡܠܼܬܐ ܫܡܝܼܥܬܐ܆ ܘܐܢ ܒܚܘܼܫܒܐ ܟܣܝܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܼܥܪ̈ܝ ܘܓܕ̈ܫܝ ܒܥܿܠܡܐ ܘܥܕܟܝܠ ܗܿܘ̈ܝܢ ܥܕܡܐ ܠܥܿܠܡ. ܟܿܠܗܝܢ ܗܿܠܝܢ ܩܕ̈ܝ̈ܡܢ ܝܼܕܝܼܥ̈ܢ ܠܗ. ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܼܢ ܟܕܘܼ ܗܘܼ̈ܝ. ܘܐܦ ܡܼܢ ܩܕܡ ܕܢܒܼܪܐ ܥܠ̈ܡܐ. ܠܘ ܐܟܘܬܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܕܡܕܡ ܚܼܕܬܐ ܡܬܼܚܫܒ ܕܠܐ ܝ݀ܕܥ ܗܘܼܐ ܠܗ. ܚܣܼ ܠܗܿ ܠܗܿܝ ܚܟܡܼܬܐ ܪܒܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܘܡܫܡܠܝܬܐ ܕܚܣܝܼܪܐ ܗܘܼܬ݀ ܡܕܡ ܕܚܕܬ ܝܼܕܥܬܗ. ܐܘܿ ܐܝܟ ܗܿܢܘܢ ܠܐ ܝܼܠܝܼܦ̈ܐ ܕܐ݀ܡܪܝܢ. ܕܟܿܠ ܕܨ݀ܒܐ ܡܪܝܐ ܥ݀ܒܕ ܘܡܫܚܠܦ ܠܗ ܚܼܕܬܐܝܬ ܨ݀ܒܐ. ܐܠܐ ܟܿܠܡܕܡ ܕܨ݀ܒܐ ܡܼܢ ܟܕܘܼ ܨܒܼܐ ܒܗ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܗܼܘ ܠܐ ܨ݀ܒܐ ܒܗܝܢ. ܘܐܦ ܠܗܿܠܝܢ ܩܕܡ ܝܕܥ ܩܕܡ ܕܢܗܼܘܘܢ ܥܒܘܼܕ̈ܝܗܘܢ. ܘܐܢ ܡܛܝܒ ܕܢܒܛܠ ܐܢܝܢ. ܐܦ ܗܼܝ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܗܿܝ ܠܗ ܡܼܢ ܟܕܘܼ. ܘܐܢ ܗܟܘܬ݀ ܫ݀ܒܩ ܠܚܐܪܘܼܬܐ ܕܬܬܕܒܪܝ ܐܝܟ ܨܒܝܿܢܗܿ. ܘܐܦ ܗܕܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܗܿܝ ܠܘܬܗ. ܘܐܢ ܐܢܬ ܒܪܢܫܐ ܪ̈ܒܘܼ ܙܒ̈ܢܝܢ ܡܫܼܬܚܠܦ ܨܒܝܿܢܐ ܕܚܐܪܘܼܬܟ ܒܚܕ ܝܘܡܐ. ܡܢܼܗܘܢ ܐܢܬ ܒܪܓܬܟ ܘܒܙܘܥܐ ܕܚܐܪܘܼܬܟ. ܘܡܢܼܗܘܢ ܡܼܢ ܓܕ̈ܫܐ ܕܥܿܪܨܝܼܢ ܥܠܝܟ. ܠܟܠܗܘܢ ܩܕܡ ܝܼܕܥ ܚܿܟܡ ܟܿܠ ܐܝܟ ܕܗܘ̈ܝܢ ܘܓܕ̈ܫܢ ܘܡܼܣܬܥܪ̈ܢ. ܘܠܐ ܝܬܝܪ ܘܠܐ ܒܨܝܼܪ. ܗܿܢܐ ܗܿܟܝܠ ܡܪܢ ܡܿܨܐܼ ܟܿܠ ܘܝܿܕܥ ܟܿܠ. ܘܚܿܟܡ ܒܟܿܠ ܐܡܼܬܝ ܕܫܦܝܼܪ ܠܗ ܒܼܪܐ ܥܠ̈ܡܐ ܡܼܢ ܠܐ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܗܘܼܐ ܡܕܡ ܐܦܠܐ ܐܝܼܬ ܐܘܿ ܗ݀ܘܐ ܠܒܪ ܡܼܢܗ. ܣܼܛܪ ܡܼܢ ܚܛܝܼܬܐ. ܡܕܝܢ ܡܢܗ ܒܪܐ ܘܐܬܩܢ ܥܠ̈ܡܐ. ܗܿܠܝܢ ܕܒܚܘܼܫܒܗ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܗܘܼܘ ܐܝܼܬܝܐܝܬ ܘܠܘ ܚܕܬܐܝܬ. ܘܠܘ ܕܣܢܝܼܩ ܗܘܼܐ ܐܝܟ ܕܣܿܓܝ ܚܘܝܼܢܢ. ܘܢܗܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ. ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܛܒܿ،ܬܗ ܨܒܼܐ ܕܢܩܼܡ ܥ̈ܠܡܐ ܒܚܟܼܡܬܗ. ܘܢܥܬܪ ܐܢܘܢ ܒܥܘܼܬܪ̈ܐ ܫܦܝܼܥ̈ܐ ܘܠܐ ܡܬܼܡܣܟܢ̈ܐ ܕܡܪܘܼܬܗ. ܘܗܼ، ܚܘܼܫܒܐ ܘܨܒܝܿܢܐ ܕܐܠܗ ܟܿܠ. ܥܒܿܕܐ ܗܼܘܬ݀ ܘܓܡܝܼܪܐ ܘܡܫܡܠܝܐ ܒܟܿܠ ܡܕܡ ܘܠܐ ܚܣܝܼܪܐ. ܘܗܿܟܢܐ ܐܬܼܒܪܝܼ ܥܿܠܡܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܗܿܢܐ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܗܿܫܐ ܘܐܫܼܬܪܪܢܢ ܥܠܘܗܝ ܡܼܢ ܬܚܘܝ̈ܬܐ ܟܝܢܝ̈ܬܐ ܘܫܟܚ̈ܬܐ ܘܡܥܒܕ̈ܢܘܬܐ ܕܓܕ̈ܫܝ ܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ. ܐܟܡܐ ܕܚܘܝܼܢܢ ܒܡܐܡܪܐ ܕܩܕܡ ܗܿܢܐ. ܟܿܠܡܕܡ ܐܟܚܕܐ ܒܚܕ ܪܦܦܐ ܐܬܒܪܝܼ.

pb. 116

ܥܿܠܡܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܒܟܿܠܗܘܢ ܬܐܓܡ̈ܘܗܝ ܘܛܟܼܣ̈ܘܗܝ ܘܣܼܕܪ̈ܘܗܝ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܪ̈ܘܼܚܢܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܘܝܕܘܼ̈ܥܬܢܐ ܓܘܼ̈ܕܐ ܘܠܓܝܘ̈ܢܐ ܘܝܗ̈ܠܐ. ܐܠܦ̈ܐ ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܕܠܐ ܡܢܼ̈ܝܢ. ܠܘ ܒܠܝܼܠܐܝܬ ܘܚܒܝܼܒܐܝܼܬ. ܐܠܐ ܡܛܟܣܐܝܼܬ ܘܣܕܝܼܪܐܝܬ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܘܪ̈ܫܝ ܚܝܠ̈ܘܬܐ. ܘܬܪ̈ܝܢܐ. ܘܬܠ̈ܝܬܝܐ. ܘܪ̈ܒܝܼܥܝܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܬܫܥܐ ܛܟܼܣ̈ܐ ܘܬܐܓܡ̈ܐ ܘܓܘܼܕ̈ܐ. ܕܡܦܠܓܝܢ ܘܣܕܝܼܪܝܢ ܒܬܠܬ ܥܕ̈ܬܐ ܪ̈ܘܼܚܢܝܬܐ. ܘܠܟܿܠܗܘܢ ܫܡ̈ܗܐ ܘܪ̈ܫܢܘܬܐ ܘܕܪ̈ܓܐ ܕܡܩܕܫܝܢ ܘܡܒܪܟܝܢ ܘܡܫܒܚܝܼܢ ܠܟܝܿܢܐ ܡܥܠܝܐ ܕܐܘܣܝܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܐܠܗܘܼܬܐ. ܗܿܝ ܕܡܬܼܟܢܝܐ ܒܬܠܬܐ ܫܡ̈ܗܐ. ܗܘܢܐ ܘܡܠܼܬܐ ܘܪܘܼܚܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܐܫܬܡܗܘ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܼܫܐ. ܠܘ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܕܡܡܼܠܠ ܠܫܢܢ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܚܕܐ ܬܠܬܝܗܘܢ ܫܡ̈ܗܐ ܕܚܕ ܐܠܗܐ ܕܡܬܝܕܥ ܬܠܝܼܬܝܘܼܬܐ. ܐܬܩܝܡܘ ܗܿܠܝܢ ܬܠܬܐ ܥܕ̈ܬܐ ܪ̈ܘܼܚܢܝܬܐ. ܘܒܟܿܠ ܚܕܐ ܥܕܬܐ܆ ܬܠܬ ܓܘܼܕ̈ܐ ܚܝ̈ܬܐ ܡܠܝܼܠ̈ܬܐ. ܘܠܥܼܠ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܬܐܓܡܐ ܐܚܪܢܐ ܡܥܠܝܐ ܕܨܿܐܪ ܠܗܿ ܠܐܗܘܼܬܐ ܚܕܢܝܬܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܚܕܐ ܡܪܘܼܬܐ. ܚܕ ܡܠܟܘܼܬܐ. ܚܕ ܫܘܼܠܛܢܐ. ܗܿܢܐ ܬܐܓܡܐ ܥܣܝܼܪܝܐ ܡܥܠܝ ܗܘܼܐ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ. ܘܗܼܘ ܩܕܡܝܐ ܡܩܒܠ ܠܫܘܼܟ̈ܢܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܡܘܗ̈ܒܬܐ ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܕܫܦܥܝܢ ܗܘܼܘ ܡܼܢ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܬܘܼܡܝܬܐ. ܘܡܝܒܠ ܗܘܼܐ ܠܥܕ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܗܿܠܝܢ. ܘܗܿܠܝܢ ܥܒܪܝܢ ܗܘܼܘ ܫܘܼܟ̈ܢܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܒܟܿܠܗܘܢ ܛܟܼ̈ܣܐ ܗܿܢܘܢ ܠܐ ܗܘܼܠ̈ܢܝܐ. ܘܡܬܼܝܒܠܝܼܢ ܡܼܢ ܚܕ ܠܚܕ ܥܕܡܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܟܕ ܟܿܠܗܘܢ ܡܬܼܡܠܝܬ ܘܡܫܬܡܠܝܢ ܗܘܼܘ ܡܢܼܗܘܢ ܘܡܬܓܡܪܝܢ ܒܗܘܢ. ܘܗܼܢܘܢ ܫܘܼܟ̈ܢܐ ܣܟ ܠܐ ܚܿܣܪܝܢ ܗܘܼܘ ܐܦܠܐ ܡܬܼܒܨܪܝܢ. ܐܠܐ ܐܝܿܟܢܐ ܕܢ݀ܦܩܝܢ ܗܘܼܘ ܘܡܫܼܬܦܥܝܢ ܡܼܢ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܪܢܝܬܐ. ܗܿܟܢܐ ܡܿܛܝܢ ܗܘܼܘ ܠܘܬ݀ ܐܚܪ̈ܝܐ. ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܗܿܢܘܢ ܠܐ ܓܫܝܼ̈ܡܐ. ܒܪܡ ܟܿܠ ܚܕܐ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܘܡܬܼܡܨܝܢܘܼܬܐ ܕܟܝܿܢܗ ܘܛܟܼܣܗ: ܡܩܒܠ ܗܘܼܐ ܡܼܢ ܫܘܼܟ̈ܢܐ. ܘܟܕ ܡܬܼܐܠܗܝܼܢ ܗܘܼ، ܘܡܬܓܡܪܝܢ ܒܗܿܠܝܢ ܡܘܗܒ̈ܬܐ ܐܠܗ̈ܝܬܐ. ܟܿܠܗܘܢ ܠܿܥܙܝܢ ܗܼܘܘ ܘܬܢܝܢ ܡܡܠܠܘܼܬ ܐܠܗܘܼܬܐ ܐܘܟܝܼܬ [ܬܐܘܠܘܓܝܐܐ] ܕܬܠܝܼܬܝܘ̄ ܣܓܝܼܕܬܐ ܕܚܕܐ ܐܠܗܘܼܬܐ ܡܫܒܚܬܐ. ܘܡܼܢܗܘܢ ܩܕܝܼܫ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ ܡܪܝܐ ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ ܨܒܐܘܬ ܩܿܥܝܢ. ܘܡܼܢܗܘܿܢ ܒܪܝܼܟ ܗܼܘ ܐܝܼܩܪܗ ܕܡܪܝܐ ܡܼܢ ܐܬܪܗ ܡܙܥܩܝܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܗܠܠܘܝܐ ܗܠܠܘܝܐ ܫܘܒ̄ ܠܟ ܐܠܗܐ ܬ݀ܢܝܢ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܿܢ ܡܫܒܚܝܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܡܝܒܒܝܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܬܘܼܒ ܡܗܕܪܝܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܡܩܠܣܝܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܡܪܡܪܡܝܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܡܘܕܝܢ ܘܣܿܓܕܝܢ. ܘܟܿܠܗܝܢ ܬܫܒܚ̈ܬܐ ܕܡܡܠܠܘܼܬ ܐܠܗܘܼܬܐ ܫܒܝܼܚܬܐ. ܡܬܼܥܠ̈ܝܢ ܗܘܼ̈ܝ ܡܼܢ ܛܟܼܣܐ ܠܚܒܪܗ. ܘܡܼܢ ܬܐܓܡܐ ܠܗܿܘ ܕܠܥܠ ܡܢܗ. ܘܡܼܢ ܓܘܼܕܐ ܠܕܝܬܝܪ ܡܼܢܗܿ ܡܥܠܝܐ. ܥܕܡܐ ܠܗܿܘ ܣܼܕܪܐ ܡܥܠܝܐ ܕܠܥܼܠ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܢ.

pb. 117

ܗܿܘ ܕܡܛ݀ܠ ܫܒܝܼܚܘܬܗ ܘܡܥܠܝܘܼܬܗ ܘܩܪܝܼܒܘܼܬܐ ܕܠܘܥܕܐ ܕܫܟܝܼܢܬܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܐܫܼܬܡܗ ܟܘܟܒ ܢܘܓܗܐ. ܗ̄ ܕܐܟܡ ܕܩܪܝܒ ܗܼܘ ܟܘܟܒ ܢܘܓܗܐ ܕܡܬܼܚܐ ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܐܝܙܓܕܐ ܕܢܘܼܗܪܐ. ܘܐ݀ܬܐ ܩܕܡ ܕܢܼܚܐ ܕܫܡܼܫܐ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܕܢܗܝܼܪ̈ܐ. ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܗܼܘ ܡܛܟܣ ܗܘܼܐ ܩܕܡ ܫܡܼܫܐ ܡܬܼܝܕܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܡܪܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܕܢܘܼܪܐ ܘܪܘܼܚܐ. ܘܗܼܘ ܡܩܪܒ ܗܼܘܐ ܘܡܥܠ ܬܫܒܚ̈ܬܐ ܕܬܘܠܓܝܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܛܟܼܣ̈ܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܩܕܡ ܡܪܘܼܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ. ܘܗܼܘ ܬܘܼܒ ܡܩܒܠ ܗܘܼܐ ܫܘܼܟܢܐ ܡܪܢܝܐ ܘܡܝܒܠ ܗܘܼܐ ܠܟܢ̈ܘܬܗ ܕܒܗܿܠܝܢ ܬܠܬ ܥܕ̈ܬܐ ܡܪ̈ܢܝܬܐ. ܘܐܝܬܘ̄ ܗܘܼܐ ܒܟܝܿܢܗ ܫܦܝܐ ܫܦܝܼܪܐ ܢܗܝܼܪܐ ܫܠܝܼܛܐ ܒܝܿܬܗ. ܫܠܝܼܛ ܒܚܐܪܘܬܗ. ܫܠܝܼܛ ܒܨܒܝܿܢܗ. ܕܡܿܐ ܠܡܪܗ. ܦܿܩܕ ܐܝܟ ܒܪܘܝܗ. ܡܦܪܢܼܣ ܐܝܟ ܥܒܘܕܗ. ܗܢܐ ܪܒܐ ܘܡܥܠܝܐ ܘܐܪܟܘܢܝܼܛܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܚܝܠ̈ܘܬܐ. ܗܿܢܐ ܪܒ ܕܪܓܐ ܘܡܥܠܝ ܒܐܝܩܪܐ ܘܫܒܝܼܚ ܒܪܒܘܼܬܐ. ܗܿܢܐ ܟܘܟܒ ܢܘܓܗܐ. ܘܩܿܐܡ ܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܘܼܬܐ. ܘܡܥܠ ܘܡܦܩ ܐܝܟ ܪܒ ܒܝܬܐ ܘܪܒ ܚܝܠܐ ܘܬܪܝܢܐ ܕܡܠܟܐ. ܗܘܼ ܒܙܘܥ ܕܚܐܪܘܬܗ ܐܨܛܠܝܼ ܘܐܬܚܫܒ ܒܝܼܫܐܝܬ. ܘܐܥܼܠ ܓܕܫܐ ܕܒܝܼܫܬܐ ܕܠܝܬܝܗܿ ܗܘܬ݀ ܥܠ ܟܝܿܢܗ ܛܒܿܐ. ܘܐܬܼܪܢܝ ܣܩܘܼܒܠܐܝܬ. ܘܐܬܚܫܒ ܡܪܘܕܐܝܬ. ܘܐܬܼܪܥܝ ܡܫܩܠܐܝܼܬ. ܘܐܡܼܪ ܒܢܦܫܗ ܕܟܕ ܐܢܐ ܣܝܼܡ ܐܢܼܐ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܕܢܘܼܪܐ ܘܪܘܼܚܐ. ܘܐܢܿܐ ܩܪܝܼܒ ܐܢܼܐ ܠܫܟܝܼܢܬܐ ܕܪܒܘܼܬܐ ܡܬܘܼܡܝܬܐ ܘܡܪܢܝܿܬܐ. ܘܠܘܬܝ ܡܬܼܥܠ̈ܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܬܫܒ̈ܚܬܐ ܘܡܡܠܠܘܬ ܐܠܗܘܼܬܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܛܟܼܣ̈ܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܘܐܢܿܐ ܡܩܪܒ ܐܢܼܐ ܩܕܡ ܡܪܘܼܬܐ ܡܪܢܝܿܬܐ. ܘܐܢܿܐ ܬܘܼܒ ܡܩܒܠ ܐܢܼܐ ܠܫܘܼܟ̈ܢܐ ܘܡܘܗܒ̈ܬܐ ܐܠܗ̈ܝܬܐ ܡܼܢ ܐܝܼܬܘܼܬܐ. ܘܡܦܼܩ ܐܢܼܐ ܡܝܒܠ ܐܢܼܐ ܠܛܟܼܣ̈ܐ ܘܓܘܼ̈ܕܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܡܕܝܢ ܙ݀ܕܩ ܠܝ ܕܐܦ ܠܝ ܢܗܼܘܐ ܟܘܼܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܼܬܐ. ܘܢܬܬܣܝܼܡ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܗܿܠܝܢ ܡܬܼܝܕ̈ܥܢܐ ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ ܕܒܫܡܿܝܐ ܗܿܠܝܢ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ. ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܡܕܝܢܬ݀ ܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܘܐ݀ܗܘܐ ܕܡܿܐ ܐܢܼܐ ܠܡܪܝܡܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܐ݀ܝܬܝ ܩܪܝܼܒܐ ܘܠܝܼܛܐ ܘܕ݀ܡܐ ܠܡܪܐ ܡܪܝܡܐ. ܘܠܐ ܐܣܼܬܟܠ ܘܐܬܼܒܝܢ ܕܘܝܐ ܘܣܟܐ ܕܒܪܝܐ ܗܿܘ ܘܠܘ ܒܪܘܝܐ. ܘܥܒܝܼܕܐ ܗܿܘ ܘܠܘ ܥܒܘܼܕܐ. ܘܡܣܝܟܐ ܗܿ، ܘܠܘ ܡܣܝܟܢܐ. ܘܗܕܐ ܟܿܠܗܿ ܪܒܘܼܬܐ ܒܝܛܒܘܼܬܐ ܐܬܗܝܒܬ݀ ܠܗ. ܘܠܘ ܕܟܝܿܢܗ ܐܝܼܬܝܗܿ ܥܡܗ ܡܬܘܼܡܐܝܼܬ. ܘܟܕ ܗܿܠܝܢ ܐܬܼܚܫܒ ܡܫܩܠܐܝܼܬ ܐܣܛܝܼ ܡܼܢ ܬܐܘܪܝܐ ܐܠܗܿܝܬܐ ܕܐܬܝܗܒܬ݀ ܠܗ. ܕܗܿܠܝܢ ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܥܠ ܐܘܣܝܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܒܠܚܘܕ ܘܿܠܐ ܗܘܼܐ ܠܗ ܕܢܬܚܫܒ. ܘܥܠ ܢܦܫܗ ܡܐܟ̈ܬܐ ܘܒܨܝܼܪ̈ܬܐ ܐܝܟ ܥܒܼܕܐ ܥܒܝܼܕܐ ܘܡܫܡ̄ ܕܪܒܘܬܐ. ܘܡܛ݀ܠ ܕܐܣܛܝܼ ܐܬܩܪܝܼ ܣܛܢܐ. ܘܡܛ݀ܠ ܕܐܫܿܬܩܼܠ ܢܦܼܠ ܡܼܢ ܚܫܐ ܕܪܡܘܼܬܐ. ܗܿܢܘܼ ܚܛܗܐ ܩܕܡ̄ ܥܠ ܓܕܫܢܐܝܼܬ

pb. 118

ܠܒܪܝܬܐ ܫܦܝܼܬܐ ܘܫܦܝܼܪܬܐ ܕܐܬܒܪܝܬ݀ ܡܼܢ ܒܪܘܼܝܐ ܛܒܿܐ. ܘܡܛ݀ܠܗܕܐ ܠܝܬ ܚܛܗܐ ܕܪܒ ܘܥܫܝܼܢ ܡܼܢܗ ܕܚܫܐ ܗܿܢܐ ܕܪܡܘܼܬܐ ܣܩܘܼܒܠܝܬ݀ ܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܐܫܬܿܩܠ ܒܗܿܢܐ ܚܘܼܫܒܐ ܕܪܡܘܼܬܐ ܘܨܒܼܐ ܬܘܼܒ ܕܢܬܼܥܠܐ ܘܢܬܼܪܡܪܡ ܠܐܝܟܐ ܕܠܐ ܙ݀ܕܩ ܠܗ܆ ܐܬܬܚܫܟ ܪܥܝܿܢܗ ܗܿ، ܢܗܝܼܪܐ ܡܼܢ ܚܫܼܟܐ ܕܚܫܐ ܣܢܝܐ ܘܢܨܿܐ ܥܡ ܐܠܗܐ. ܘܐܫܬܕܝܼ ܡܼܢ ܐܝܼܩܪܗ ܡܥܠܝܐ܆ ܠܥܘܼܡܩܐ ܬܚܬܝܐ ܕܚܫܘܼܟܘܼܬ ܗܘܢܐ. ܘܡܛ݀ܠܗܕܐ ܐܬܼܩܪܝܼ ܘܐܫܬܡܗ ܫܐܕܐ ܗ̄ ܫܕܝܐ ܕܐܫܼܬܕܝ ܡܼܢ ܐܝܼܩܪܗ. ܘܟܕ ܐܫܼܬܕܝܼ ܘܢܦܼܠ ܡܼܢ ܗܿܘ ܪܘܡܐ ܡܥܠܝܐ ܕܐܝܼܩܪܗ. ܥܠ ܟܿܠܗܘܿܢ ܬܐܓܡ̈ܐ ܘܛܟܼܣ̈ܐ ܘܣܼܕܪ̈ܐ ܕܚܠܝ̈ܘܬܐ ܪ̈ܘܼܚܢܐ ܥܒܼܪ. ܟܕ ܫܿܐܚ ܘܡܫܼܬܿܪܓܠ ܘܢ݀ܚܬ ܘܠܐ ܣܟ ܡܩܘܐ ܡܼܢ ܦܘܼܩܕܢ ܪܗܝܼܒܐ ܕܣܿܚܦ ܗܘܼܐ ܠܗ ܚܪܝܼܦܐܝܼܬ. ܘܡܣܪܗܒܐܝܼܬ. ܘܗܿܟܢܐ ܪܗܝܼܒܐ ܗܘܼܬ݀ ܡܦܘܼܠܬܗ ܟܕ ܡܣܼܬܚܦ ܘܢ݀ܦ ܡܼܢ ܫܡܿܝܐ. ܐܝܟ ܒܪܩܐ ܪܗܝܼܒܐ ܘܩܠܝܼܠܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܐܘܼܗ̄ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܫܡܝ̈ܢܐ ܕܒܟܿܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐ܆ ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܛܟܼܣ̈ܐ ܘܣܕܪ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ. ܟܕ ܥ݀ܒܪ ܘܡܫܼܬܪܓܠ ܥܠ ܟܿܠܗܘܢ ܘܢ݀ܚܬ. ܩܡܼܘ ܗܘܼܘ ܒܬܗܼܪܐ ܘܒܘܼܠܗܝܐ ܪܒܐ. ܒܗܿܝ ܕܕܚܠܼܘ ܘܙܥܼܘ ܘܣܒܪܘ ܕܕܠܡܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܗܿܟܢܐ ܢ݀ܦܠܝܢ ܘܡܫܬܪܓܠܝܢ ܐܝܼܬ ܐܢܫ̈ܐ ܕܐܡܿܪܝܢ܆ ܕܣܿܓܝ̈ܐܐ ܡܢܼܗܘܢ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܛܟܼܣ̈ܐ ܐܫܼܬܪܓܠܘ ܥܡܗ ܘܢܦܼܠܘ ܗ̄ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܗܼܢܘܢ ܐܬܪܢܝܼܘ ܚܘܼܫܒܐ ܕܡܫܩܠܘܼܬܐ. ܘܐܝܼܬ ܬܘܼܒ ܕܐ݀ܡܪܝܢ ܕܠܝܬ ܗܘܼܐ ܛܟܼܣܐ ܥܣܝܼܪܝܐ ܣܛܼܪ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܬܫܥܐ ܛܟܼܣ̈ܐ ܕܒܬܠ ܥܕ̈ܬܐ. ܘܡܢܼܗܘܢ ܠܡ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܗܿܠܝܢ ܕܐܬܚܫܒܘ ܡܫܼܩܠܐܝܼܬ ܘܢܦܼܠܘ. ܒܪܡ ܗܼܝ ܕܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܗܕܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ. ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܥܣܪܐ ܛܟܼܣ̈ܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܗܘܼܘ. ܗܿܢܘܢ ܬܫܼܥܐ ܕܨ݀ܝܪܝܢ ܠܐܪܙܐ ܩܕܝܼܫܐ ܕܬܠܝܼܬܝܘ̄ ܡܪܢܝܬ. ܘܗܿܘ ܚܕ ܬܘܼܒ ܡܫܘܕܥ ܚܕܐ ܗܿܝ ܐܠܗܘܼܬܐ ܘܡܪܘܼܬܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܬܘܼܡܝܬܐ ܬܠܝܼܬܝܬ݀ ܩܢܘ̈ܡܐ. ܘܗܼ، ܡܥܠܝ ܗܘܼܐ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܛܟܼܣ̈ܐ ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ ܥ̈ܠܼܝܐ. ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܗܘܼܐ ܪܫܐ ܘܩܕܡܝܐ. ܘܬܪܝܢܐ ܕܐܠܗܘܼܬܐ. ܘܥܠ ܗ݀ܝ ܐܬܩܪܝ ܟܘܟܒ ܢܘܓܗܐ ܘܐܪܟܘܢܐ. ܘܡܛ݀ܠ ܕܣܿܓܝ ܪܡܐ ܗܘܼܬ݀ ܘܡܥܠܝܐ ܕܘܼܟܬܗ. ܥܠܗܿܝ ܣܿܓܝܼ ܒܝܼܫܐ ܗܘܼܬ݀ ܘܩܫܝܐ ܡܦܘܠܬܗ. ܕܠܐ ܗܘܼܐ ܠܗܿ ܬܘܼܒ ܩܘܡܐ ܘܠܐ ܦܘܿܟܝܐ ܘܠܐ ܬܘܼܪܨܐ. ܘܗܼܘ ܒܠܚܘܼܕܘܗܝ ܛܟܼܣܐ ܗܿܘ ܕܒܼܪܐ ܐܢܘܢ. ܐܘܿ ܐܦ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܟܢܘ̈ܬܗܘܢ. ܘܗ̣ܿܢܐ ܟܕ ܢܿܦܠܝܢ ܘܡܼܫܬܿܪܓܠܝܼܢ ܒܙܘܥܐ ܪܒܐ. ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܫܡܝ̈ܢܐ ܕܩܿܝܡܝܢ ܒܬܗܼܪܐ ܘܕܚܼܠܬܐ ܘܒܘܼܠܗܝܐ ܪܒܐ. ܕܕܠܡܐ ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܡܣܼܬܚܦܝܢ ܥܡܗܘܢ. ܗܿܝܕܝܢ ܪܡܼܙ ܦܘܼܩܕܢܐ ܡܼܢ ܩܕܡ ܟܘܼܪܣܝܐ

pb. 119

ܕܚܝܼܠܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܪܢܝܿܬܐ ܠܚܕ ܡܼܢ ܪ̈ܒܝ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܘܐܙܥܼܩ ܒܩܠܿܗ ܪܘܼܚܢܐ ܒܠܫܢܗ ܡܬܬܪܓܡܢܐ ܡܠܼܬܐ ܠܐ ܡܪܟܒܬܐ ܘܐܡܼܪ. ܢ݀ܩܘܼܡ ܫܦܝܼܪ ܟܿܠܢ ܒܚܠܼܬܐ ܘܒܩܕܝܼܫܘܼܬܐ. ܘܥܡܗܿ ܕܒܪܬ ܩܿܠܐ ܗܿܕܐ ܐܫܬܪܪܘ ܟܿܠܚܕ ܡܼܢ ܛܟܼܣ̈ܐ ܒܕܘܼܟܬܗ. ܘܐܬܼܚܝܠܘ ܒܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢ ܘܐܬܠܒܒܘ. ܘܬܘܼܒ ܫܪܝܼܘ ܕܢܫܒܚܘܢ ܘܢܒܪܟܘܢ ܘܢܩܕܫܘܢ. ܘܩܘܝܼܘ ܟܠܚܕ ܒܬܫܡܫܬܗ ܘܒܦܘܼܠܚܢܗ ܥܕܠܐ ܠܝܘܡܢ ܘܠܥܿܠܡ. ܠܐ ܦܫܬ݀ ܕܚܠܼܬܐ ܒܠ̈ܒܘܬܗܘܢ ܥܕܡܐܠ̈ܙܒܢܐ ܐܝܟ ܕܥܬܝܼܕܝܼܢܢ ܕܢܚܘܐ ܡܼܢ ܠܬܼܚܬ ܐܢ ܨ݀ܒܐ ܡܪܢ. ܘܐܦ ܗܼܢܘܢ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܡܪ̈ܘܼܕܐ ܕܐܬܚܫܒܘ ܘܢܦܠܼܘ܆ ܟܕ ܗܘܼܬ݀ ܒܪ̱ܬ ܩܿܠܐ ܕܢ݀ܩܘܼܡ ܫܦܝܪ܆ ܟܿܠܚܕ ܡܼܢܗܘܢ ܩܘܝܼܘ ܒܕܘܼܟܬܗ. ܐܠܐ ܠܬܼܚܬ ܣܿܓܝ ܒܥܘܼܡܩܐ ܚܫܘܼܟܐ ܘܬܚܬܝܐ. ܕܣܿܓܝ ܡܒܥܕ ܡܼܢ ܘܥܕܐ ܘܕܟܿܠܗܘܿܢ ܛܟܼܣ̈ܐ ܘܣܕܪ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܢܝܐ ܒܢ̈ܝ ܢܘܼܗܪܐ. ܘܗܿܟܢܐ ܗܘܼܬ݀ ܡܦܘܿܠܬܐ ܕܣܛܢܐܝܬ. ܗ̄ ܕܐܣܛܝܼ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܘܐܫܼܬܡܗ ܫܐܕܐ ܡܪܘܼܕܐ܆ ܥܠ ܕܐܫܬܕܝ ܡܼܢ ܕܪܓܗ. ܘܐܣܼܬܚܦ ܘܢܦܼܠ ܡܛܠ ܕܡܪܼܕ ܘܐܫܼܬܿܩܠ܆ ܟܘܪܣܝܗ ܕܝܢ ܡܫܒܚܐ ܘܪܡܐ ܘܡܥܿܠܝܐ. ܘܕܘܼܟܬܗ ܫܒܝܼܚܬܐ ܘܡܝܩܪܬܐ܆ ܦܫܬ݀ ܣܦܝܼܩܬܐ ܘܡܓܙܝܬܐ ܡܼܢ ܕܝܪ̈ܐ. ܘܒܪܘܼܝܐ ܘܡܪܐ ܘܐܠܗ ܟܿܠ ܘܡܪܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܛܒܿܐ ܘܥܬܝܼܪܐ ܘܫܦܝܼܥ (ܒܫܘܟ̈ܢܐ) ܒܪ̈ܚܡܐ. ܘܠܐ ܣܝܒܪܬ݀ ܛܒܿܘܼܬܗ ܕܢܦܘܫ ܟܘܪܣܝܐ ܗܿܘ ܡܥܠܝܐ ܘܕܘܼܟܬܐ ܗܿܝ ܫܒܝܼܚܬܐ ܕܡܢܗܿ ܐܬܢܟܪܝܼ ܘܐܣܬܚܦ ܣܛܢܐ ܕܠܐ ܕܝܪ̈ܬܐ ܘܝܪ̈ܘܼܬܐ. ܘܕܢܒܼܪܐ ܩܢܘܼ̈ܡܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܗܟܘܬ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܐܝܟ ܗܿܢܘܢ ܕܢܦܼܠܘ܆ ܘܢܩܝܼܡ ܐܢܘܢ ܥܠ ܕܘܼܟܬܗ ܘܟܘܪܣܝܐ ܕܗܿܘ ܕܐܣܬܚܦ ܡܢܗ. ܕܢܘܪܒܬ ܕܘܼܟܬܐ ܗܧܝ ܪܡܬܐ ܘܡܝܩܪܬܐ ܕܒܡܠܟܘܼܬܐ ܡܪܢܝܿܬܐ. ܘܕܢܓܥܠܝܗܿ ܠܗܘܢ. ܡܢܫܝܠ ܘܒܪܗܝܼܒܘ ܡܢ܆ ܐܝܟ ܕܝܗܒܗܿ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܠܐ ܣܟ ܡܨܝܢ ܗܘܼܘ ܐܘܿ ܝ݀ܕܥܝܢ ܐܝܩܪܗܿ ܕܢܩܕܘܢܗܿ ܘܢܫܼܬܪܪܘܢ ܒܗܿ. ܐܠܐ ܒܥܓܠ ܡܘܒܕܝܢ ܗܘܼܘ ܠܗܿ. ܘܡܬܼܢܟܪܝܢ ܡܼܢ ܫܒܝܼܚܘܼܬܗܿ ܘܡܬܓܠܙܝܢ ܡܼܢ ܬܫܡܫܬܗܿ ܛܘܼܒܬܢܝܼܬܐ ܘܡܪܢ݀ܝܬܐ ܐܝܟ ܗܿܢܘܢ ܩܕܡܝ̈ܐ܆ ܕܠܐ ܐܬܼܒܝܢܘ ܒܐܝܼܩܪܗܘܢ ܘܠܐ ܢܼܛܪܘ ܛܟܼܣܐ ܕܒܪܝܼܬܗܘܢ. ܘܐܟܙܢܐ ܕܗܿܐ ܚܿܙܝܢܢ ܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܪܝܢ ܘܝܪܒܝܢ ܡܢܼܫܝܠ܆ ܘܩܿܢܝܢ ܥܘܼܬܪܐ ܢܘܟܪܝܐ ܕܠܐ ܐܫܬܦܠܘ ܒܗ ܐܦܠܐ ܐܬܛܪܦܘ ܚܠܦܘܗܝ. ܕܐܘܿ ܡܬܼܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܼܢ ܐܚܪܝܢ. ܐܘܿ ܡܫܟܚܝܼܢ ܣܝܼܡܬܐ ܡܕܡ. ܒܥܓܠ ܘܩܠܝܼܠܐܝܬ ܡܦܠܗܕܝܢ ܠܗܿ ܠܐ ܡܛܟܣܐܝܬ ܘܡܛܠܩܝܢ ܠܗܿ ܘܡܘܒܕܝܢ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ݀ܕܥܝܢ ܐܝܩܪܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܐܫܼܬܦܠܘ ܘܐܬܛܪܦܘ ܡܛ݀ܠܬܗܿ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܩܢܝܢ ܥܘܼܬܪܐ ܡܼܢ ܫܦܼܠܐ ܕܐܝܼܕ̈ܝܗܘܢ ܘܕܘܥ̈ܬܐ ܕܐܦ̈ܝܗܘܢ. ܘܛܘܼܪܦܐ ܣܿܓܝܐܐ ܕܩܢܘܼ̈ܡܝܗܘܢ܆ ܙܗܝܼܪܐܝܬ ܢ݀ܛܪܝܢ ܠܗ. ܘܒܝܼܕܥܬܐ ܡܬܚܫܚܝܼܢ ܒܗ. ܟܕ ܡܛܫܝܢ ܠܗ ܒܒܝܬ

pb. 120

ܓܙܐ ܚܣܝܼܢܐ ܘܬܚܝܬ ܩܘܼܦ̈ܠܐ ܘܛܒ̈ܥܐ ܘܚܬܡ̈ܐ ܘܓܢܝܼܙܘܼܬܐ ܘܡܣܬܪܢܘܼܬܐ ܒܗܿܝ ܕܝ݀ܕܥܝܢ ܕܒܟܡܐ ܥܡܠܐ ܪܒܐ ܘܫܦܼܠܐ ܣܿܓܝܼܐܐ ܘܛܘܼܪܦܐ ܟܢܫܘܼܗܝ ܘܩܢܼܐܘܗܝ. ܘܟܡܐ ܐܘܼܠܨܢ̈ܐ ܘܥܣܩܘܼܬܐ ܕܣܬܘܐ ܘܕܩܝܛܐ. ܘܕܦܘܸܠܚܢ ܐܪܥܐ ܘܬܥܫܐ ܣܿܓܝܼܐܐ. ܐܘܿ ܕܩܝܢ̈ܕܘܢܘܣ ܕܐܘܼܪ̈ܚܬܐ ܡܒܥܕ̈ܬܐ. ܘܩܢܼܛܐ ܕܓܝܣ̈ܐ ܘܓܢܒ̈ܐ ܘܡܚܠܨܢܐ. ܐܘܿ ܕܚܠܼܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܛܘܦܐ ܕܒܢܬ݀ ܓܠ̈ܠܐ ܘܡܚܫ̈ܘܼܠܐ ܡܥܪ̈ܡܐ ܕܒܝܡ̈ܡܐ ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܘܡ̈ܘܬܐ ܕܟܠܝܘܡ ܘܟܿܠܫܥ. ܐܘܿ ܒܐܓܝܼܪܘܬܐ ܡܫܦܠܢܝܼܬܐ ܘܩܛܝܼܪܝܬܐ. ܘܦܥܠܘܼܬܐ ܡܕܝܒܢܝܼܬܐ. ܘܛܘܼܪܦ ܢܦܫܐ ܘܫܘܼܦܠ ܚܝܠܐ. ܐܝܟ ܕܡܢܣܝܐ ܗܿܕܐ ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܕܟܿܠܡܢ ܕܩܢܐ ܥܘܼܬܪܐ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܒܥܓܠ ܡܦܠܗܕ ܠܗ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܝ݀ܕܥ ܐܝܼܩܪܗ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܐܫܼܬܿܦܠ ܒܗ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܩܿܢܐ ܒܥܡܠܐ ܘܛܘܼܪܦܐ܆ ܣܿܓܝܼ ܡܼܙܕܗܪ ܒܗ ܘܢ݀ܛܪ ܠܗ. ܒܗܿܝ ܕܝ݀ܕܥ ܐܝܼܩܪܗ. ܡܛ݀ܠ ܕܣܿܓܝܼ ܐܫܬܦܠ ܡܛ݀ܠܬܗ. ܗܟܘܬ݀ ܘܐܢ ܢܗܼܘܐ ܐ̱ܢܫ ܛܠܝܘܣܐ ܒܪܝܪܐ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܢܣܝ ܒܥܿܠܡܐ܆ ܐܘܿ ܠܠܐ ܡܕܡ ܘܗܕܝܘܼܛܐ ܘܠܐ ܡܫܡܠܝ ܒܗܘܢܐ ܘܒܝܼܕܥܬܐ. ܘܡܼܬܝܼܗܒ ܠܗ ܕܪܓܐ ܡܥܠܝܐ ܘܫܘܼܠܛܢܐ ܠܡܕܒܪܘ ܥܡܐ ܣܿܓܝܼܐܐ ܘܡܕܝܼܢܬܐ. ܐܘܿ ܣܘܓܐ ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ. ܒܝܼܫܐܝܬ ܘܠܐ ܡܛܟܣܐܝܼܬ ܡܬܼ ܚܫܚ ܒܪܫܢܘܼܬܗ. ܒܥܓܠ ܢ݀ܦܠ ܡܼܢ ܐܝܩܪܗ (ܕܪܓܗ) ܘܡܫܼܬܪܐ ܡܼܢ ܫܘܼܠܛܢܗ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܝܕܥܬܗ ܘܠܐ ܡܕܪܫܘܼܬܗ. ܐܘܿ ܡܘܒܕ ܢܦܫܗ ܘܕܗܿܢܘܢ ܕܥܡܗ ܡܛ݀ܠ ܗܕܝܘܼܛܘܼܬܗ. ܗܟܘܬ ܐܬܼܪܢܝ ܗܿܘ ܒܪܘܼܝܐ ܚܟܝܼܡ ܒܟܿܠ ܘܝ݀ܕܥ ܟܿܠܡܕܡ ܩܕܡ ܗܿܝ ܕܢܗܼܘܐ. ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܼܢ ܟܕܘܼ ܗܘܼܐ ܘܐܬܓܡܼܪ ܘܥܒܼܪ. ܕܐܢ ܢܒܼܪܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܘܢܫܠܡ ܠܗܘܿܢ ܕܘܼܟܬܐ ܗܿܝ ܡܝܩܪܬܐ. ܘܢܩܝܼܡ ܐܢܘܢ ܥܠ ܬܫܡܼܫܬܐ ܡܥܠܝܬܐ ܕܡܢܗܿ ܐܬܓܠܼܙܘ ܐܬܼܢܟܪܝܼ ܐܪܟܘܢܐ ܕܐܣܼܬܚܦ ܡܛ݀ܠ ܪܡܘܼܬܗ. ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܡܛܠܕܠܐ ܝܿܕܥܝܼܢ ܐܝܼܩܪܗܿ ܒܥܓܠ ܡܘܒܕܝܢ ܠܗܿ ܘܡܬܼܢܟܪܝܼܢ ܡܼܢ ܕܘܼܝܪܗܿ ܘܡܼܬܓܠܙܝܢ ܡܼܢ ܛܘܼܒܬܢܘܼܬܗܿ ܪܒܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܐܓܢ ܢܣܒܘܼܗܿ ܕܠܐ ܥܠܡܐ ܘܕܠܐ ܠܐܘܼܬܐ. ܐܬܚܫܒ ܗܿܘ ܛܘܼܒܬܢ ܒܟܿܠ ܘܚܟܝܼܡܐ ܒܠܚܘܕ[ܘ]ܗܝ ܐܝܟ ܕܝܿܕܥ ܟܿܠ ܕܢܒܕܐ ܩܢܘܼ̈ܡܐ ܗܟܘܬ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܘܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܩܕܡܐܝܼܬ ܢܣܝܼܡ ܐܢܘܿܢ ܒܐܬܪܐ ܬܥܝܼܫܐ ܘܣܿܓܝܼ ܛܘܼܪ̈ܦܐ ܕܢܫܼܬܿܦܠܘܢ ܒܗ ܘܢܣܼܒܠܘܢ ܐܘܼܠ̈ܨܢܐ ܘܩܝܼܢܕ̈ܘܢܘ. ܒܥܡܠܐ ܪܒܐ ܘܠܐܘܼܬܐ ܘܩܼܢܛܐ ܘܕܚܠܼܬܐ ܣܿܓܝܐܬܐ܆ ܡܛ݀ܠܬܗܿ ܟܕ ܡܛ݀ܠܬܗܿ ܕܕܘܼܟܬܐ ܗܿܝ ܡܝܩܪܬܐ ܘܐܬܪܐ ܫܒܝܼܚܐ ܘܡܥܠܝܐ. ܕܒܡܠܟܘܼܬܗ ܫܡܿܝܢܝܼܬܐ ܘܥܠܡܝܼܢܝܿܬܐ ܕܒܥܿܠܡܗ ܪܒܐ. ܗܿܝ ܕܡܢܗܿ ܐܬܢܟܪܝܼ ܘܐܬܓܠܙ ܡܪܘܼܕܐ ܩܕܡܝܐ ܘܪܫ ܒܝܼܫܬܐ ܕܒܨܒܝܿܢܗ

pb. 121

ܗܘܼܐ ܚܫܘܼܟܐ. ܘܡܼܛܠ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܩܛܝܼ̈ܢܐ ܘܠܐ ܗܘܼܠ̈ܢܝܐ܆ ܠܝܬ ܒܟܝܿܢܗܘܢ ܥܡܠܐ ܘܛܘܼܪܦܐ ܘܬܥܫܐ. ܘܠܐ ܫܦܼܠܐ ܘܠܐܘܼܬܐ ܘܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ܆ ܐܬܪܢܝܼ ܕܢܥܼܒܕ ܒܪܝܼܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܡܪܟܒܬܐ ܡܼܢ ܗܘܼܠܢܝܘܼܬܐ ܕܩܕܝܼܡܐ ܗܘܼܬ݀ ܒܪܝܐ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ ܥܡܗܿ ܕܒܪܝܬܗܘܢ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܘܢܛܝܼܪܐ ܠܣܛܪ. ܡܛ݀ܠ ܕܝ݀ܕܥ ܗܘܼܐ ܗܿܘ ܚܟܝܼܡ ܒܟܿܠ ܒܡܩܕܡܘܼܬ ܝܼܕܥܬܗ܆ ܕܗܿܟܢܐ ܥܬܝܼܕ ܕܢܗܼܘܐ ܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܕܬܢܝܢܢ. ܘܡܼܣܬܢܝ ܕܢܥܼܒܕ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܡܪܟܒܬܐ ܡܼܢ ܪܘܼܚܢܘܼܬܐ ܘܡܼܢ ܗܘܼܠܢܝܘܼܬܐ܆ ܩܕܡ ܒܼܪܗܿ ܠܗܘܼܠܐ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ ܥܡܗܿ ܕܒܪܝܼܬܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܘܟܿܠܗܝܢ ܗܿܠܝܢ ܒܚܕ ܪܦܦܐ ܒܪܐ ܘܐܬܩܢ ܘܥܒܼܕ ܐܢܝܢ. ܐܦ ܠܢ ܠܐ ܡܬܼܝܕ̈ܥܢ ܐܟܚܕܐ ܡܛ݀ܠ ܡܫܡܠܝܘܼܬܢ. ܐܠܐ ܥܡ ܣܘܕܐ ܣܿܓܝܼܐܐ ܒܬܼܢܝܐ ܕܡܠܼܬܐ ܐܪܝܼܟܬܐ ܘܬܫܥܝܼܬܢ݀ܝܬܐ. ܕܒܝܕ ܗܘܼܠܢܝܘܼܬܐ ܘܥܒܝܘܼܬܐ ܕܗܿܘܐ ܠܗܿ ܠܗܿܕܐ ܚܝܘܬܐ ܡܪܟܒܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܬܫܼܟܚܝ ܕܬܣܝܒܪܝ ܘܬܣܼܒܘܠܝ ܥܡܠܐ ܘܬܥܫܐ ܒܠܐܘܼܬܐ ܘܛܘܼܪܦܐ ܨܒܝܿܢܐܝܬ. ܘܒܙܘܥܐ ܕܚܐܪܘܼܬܐ ܘܫܠܝܼܛܘܼܬ ܒܝܿܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܐܢܐܝܬ ܘܙܕܩܐܝܬ ܬܣܒܝ ܐܓܪܐ ܘܬܩܒܠܝ ܦܘܼܪܥܢܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܪܬܘܼܬ ܟܘܼܣܝܐ ܘܕܘܼܟܬܐ ܫܒܝܼܚܬܐ ܕܡܼܢܗܿ ܐܬܢܟܪܝܼ ܗܼܘ ܚܢܝܼܓܐ ܕܐܬܼܟܪܗ ܒܪܡܘܼܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܐܫܼܬܿܩܠ܆ ܗܘܼܐ ܚܫܘܼܟܐ ܣܚܝܼܦܐ. ܘܕܟܕ ܬܩܒܠܝ ܦܘܼܪܥܢܐ ܟܐܢܐ ܘܬܐܪܬ ܕܘܼܟܬܐ ܗܿܝ ܡܪܢ݀ܝܬܐ ܕܒܡܠܟܘܼܬܐ. ܒܙܗܝܼܪܘܼܬܐ ܪܒܬܐ ܘܥܝܼܪܘܼܬܐ ܬܛܪܝ ܗܼܝ ܚܐܪܘܼܬܐ ܠܝܪܬܘܬܐ ܡܠܟܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܝܕܥܐ ܐܝܼܩܪܗܿ ܘܪܒܘܼܬܗ. ܒܗܿܝ ܕܣܓܝܼ ܫܦܼܠܐ ܘܛܘܼܪܦܐ ܣܒܼܠܬ݀ ܒܐܬܪܐ ܕܬܥܫܐ ܡܛ݀ܠܬܗܿ. ܘܟܕ ܗܿܟܢܐ ܬܬܼܥܐ ܘܬܗܼܘܐ. ܬܩܘܐ ܒܛܘܼܒܬܢܘܼܬܐ ܗܿܝ ܠܐ ܡܼܬܡܠܠܢܝܼܬܐ ܠܥܿܠܡܝܢܐܝܬ ܕܠܐ ܫܘܼܚܠܦ ܘܕܠܐ ܙܘܼܥܙܥ. ܘܥܠ ܐܝܟܢܝܘܼܬܗܿ ܕܛܘܼܒܬܢܘܼܬܐ ܗܿܝ܆ ܠܝܬ ܠܡܐܡܪ. ܒܗܿܝ ܕܥܝܢܐ ܢܣܝܼܣܬܐ ܠܐ ܚܼܙܬ݀. ܘܐܕܢܐ ܠܐ ܫܡܼܥܬ݀. ܘܥܠ ܠܒܐ ܗܘܼܠܢܝܐ ܕܠܐ ܕܿܟܐܼ ܡܼܢ ܚܫ̈ܐ ܠܐ ܡܠܼܩ ܐܝܟܢܝܘܼܬ ܛܘܼܒܐ ܘܒܘܼܣܡܐ ܗܿܘ ܡܪܢܝܐ ܕܒܡܠܟܘܼܬ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܬܘܼܡܝܬܐ. ܗܿܕܐ ܗܿܝ ܥܠܼܬܐ ܕܡܛ݀ܠܬܗܿ ܐܬܼܒܪܝܼ ܒܪܢܫܐ ܚܝܐ ܡܠܝܼܠܐ ܡܪܟܒܐ ܡܼܢ ܢܦܫܐ ܪܘܚܢܝ݀ܬܐ ܒܪܬ ܟܝܿܢܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܘܡܼܢ ܦܓܪܐ ܗܘܼܠܢܝܐ ܕܡܩܝܡ ܡܼܢ ܪܒܥܐ ܐܣܛܘܼܟܣ̈ܐ ܐܒ̈ܗܝ ܬܒܝܠ. ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܀ ܀ ܀

Chapter 2

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ ܘܡܗܕܐ܆ ܥܠܗܿܝ ܕܡܢܘܼ ܟܝܿܢܗ ܕܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܪܒ ܘܫܒܝܼܚ ܘܬܡܝܼܗ ܥܒܘܼܕܐ ܚܟܝܼܡ ܒܟܿܠ. ܘܠܐ ܡܬܼܕܪܟ ܠܗܘ̈ܢܐ ܥܒܝܼܕ̈ܐ ܘܠܐ ܡܬܡܼܫܚ ܘܠܐ ܡܣܼܬܝܟ. ܘܠܝܬ ܠܟܝ̈ܢܐ ܪ̈ܦܝܐ ܕܢܩܘܼܡܘܢ ܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܥܠܘܗܝ. ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܟܿܠܗܿ ܒܪܝܼܬܐ ܪܒܬܐ

pb. 122

ܘܫܒܝܼܚܬܐ ܘܬܡܝܼܗܬܐ ܠܐ ܡܬܼܕܪܟܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܒܗܿ ܦܘܼܪ̈ܫܢܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܘܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܘܓܢܼܣ̈ܐ ܘܐܕ̈ܫܐ ܘܩܢܘܼ̈ܡܐ ܕܠܐ ܣܟ ܡܣܬܝܟܝܢ ܐܘܿ ܡܬܕܪܟܝܼܢ. ܡܢܘܼ ܡܼܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܒܝ̈ܐ ܘܗܘܠ̈ܢܝܐ ܡܢܬܥ̈ܝ ܥܡ ܒܣܼܪܐ ܟܢܬܗܘܿܢ ܘܪ̈ܫܦܝ ܒܐܪܥܐ ܐܡܗܘܿܢ ܕܡܿܨܐܼ ܕܢܕܪܟ ܘܢܘܕܥ ܘܢܐܠܼܦ ܥܠ ܒܪ̈ܝܬܐ ܬܗܝܪ̈ܬܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢܝܬܐ. ܘܡ̈ܠܝܬ݀ ܚܟܡܼܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܪܐ ܘܐܬܩܢ ܒܪܘܝܐ ܚܟܝܼܡܐ. ܐܠܐ ܕܢܗܼܘܐ ܡܼܢ ܕܐܪܚܼܩ ܡܼܢ ܕܠܘܚܝܗ ܕܥܿܠܡܐ ܘܐܒܥܕ ܘܐܙܼܠ ܫܟܢ ܒܫܠܝܐ. ܘܫܬܩ ܘܐܬܟܢܫ ܒܗܘܢܐ ܘܚܘܼܫܒܐ. ܘܕܝܒ ܦܓܪܗ ܒܥܢܘܝܘܼܬܐ. ܘܐܬܩܛܢ ܘܐܨܛܠܠ ܒܗܘܢܐ ܘܒܝܕܥܬܐ. ܘܕܟܝ ܠܒܗ ܘܡܪܩ ܪܥܝܢܗ ܡܼܢ ܟܿܠ ܚܫܐ ܘܨܐܝܘܼܬܐ. ܘܐܬܗܓܝ ܙܝܢܐ ܣܿܓܝܼܐܐ ܒܟܝܿܢܐ ܘܐܬܒܩܝ ܒܗܘܢܐ. ܘܐܬܚܫܒ ܥܠ ܒܪܘܝܐ. ܘܒܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܬܢܝ ܘܗܼܪܓ ܥܕܡܐ ܕܡܢܗ ܐܬܢܗܪ ܒܗܘܢܐ ܘܒܝܕܥܬܐ. ܘܐܬܚܟܡ ܘܐܕܪܟ ܠܟܝܿܢܐ ܕܟܿܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܐܦ ܠܗ ܠܒܪܘܝܐ ܡܢܼܗܝܢ ܕܒܪ̈ܝܬܗ ܡܫܼ̣ܚ ܕܢܕܥ. ܐܝܟ ܕܡܨܝܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܕܥ ܠܐܠܗܐ. ܟܕ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܝܗܝܢ ܝܿܠܦ ܘܡܬܚܟܡ ܘܝܿܕܥ. ܗܿܝܕܝܢ ܡܼܨܝܐ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܕܥ ܗܼܘ ܠܗ ܘܢܬܼܒܩܐ ܒܝܿܬܗ. ܘܕܡܢܘܼ ܟܝܿܢܗ. ܘܡܼܢ ܐܝܟܘ ܫܘܼܪܝܗ. ܘܠܐܝܟܐ ܚܿܐܪ ܫܘܼܠܛܡܗ. ܣܛܪ ܡܼܢ ܗܿܟܢ ܟܿܠ ܕܝܼܠܦ ܘܝܼܕܥ ܡܕܡ. ܣܿܓܝܼ ܒܨܝܼܪܐ ܝܼܕܥܬܗ ܡܼܢ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܘܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܕܟܝܿܢܐ. ܘܗܿܫܐ ܡܛ݀ܠ ܠܐ ܡܫܡܠܝܘܬܢ ܩܠܝܼܠ ܡܼܢ ܣܓܝܼ ܐܡܿܪܝܢܢ ܩܕܡ ܠܐ ܡܫܡ̈ܠܝܐ ܕܐܟܘܬܢ. ܐܝܿܟܢܐ ܕܠܐ ܟܿܠ ܟܿܠܗܿ ܢܬܓܠܙ ܡܼܢ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܒܝܕ ܗܿܢܐ ܩܠܝܼܠ ܕܡܚܘܝܢܢ ܐܦ ܗܿܪܓܝܢܢ ܘܡܼܬܒܚܢܝܼܢܢ ܘܣܟ ܠܐ ܡܐܡܢܝܼܢܢ. ܗܼܘ ܫܪܪܐ ܡܼܢܗ ܘܒܗ ܓܠܐ ܠܢ ܚܬܝܼܬܘܼܬܗ܆ ܘܐܡܿܪܝܢܢ ܕܟܝܿܢܗ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܡܕܡ ܥܦܝܦܐ. ܚܝܘܼܬܐ ܡܪܟܒܬܐ. ܡܼܢ ܪܘܼܚܢܝܘܼ̄ ܡܿܢ ܗܘܼܠܢܝܘܼܬܐ. ܡܼܢ ܪܘܚܢܝܘܼܬܐ ܡܿܢ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܘܡܠܝܼܠܬܐ ܘܝܕܘܥܬܢܝܼܬܐ ܒܪܬ ܟܝܿܢܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܘܐܝܼܬ ܠܗܿ ܬܪ̈ܝܢ ܚ̈ܝܠܐ. ܚܝܐ ܘܡܠܝܼܠܐ܆ ܕܢܗܝܼܪܐ ܘܫܦܝܐ ܒܟܝܿܢܗܿ. ܘܟܡܐ ܕܬܬܼܗܓܐ ܒܝܕܥܬܐ ܬܫܬܘܫܛܝ ܘܬܬܼܚܟܡܝ ܘܬܬܼܥܠܐ. ܣܟ ܠܝܬ ܣܿܟܐ ܘܠܐ ܬܚܘܼܡܐ ܠܝܼܕܥܬܐ ܕܡܫܼܟܚܐ ܕܬܩܒܠܝ. ܡܛܠ ܕܠܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܠܝܬ ܣܿܟܐ. ܘܢܦܫܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܠܝܬ ܠܗܿ ܟܠܝܼܬܐ ܡܼܢ ܕܬܩܒܠܝ ܝܥܕܬܐ ܘܬܫܬܘܫܛܝ ܒܗ ܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܐܦ ܒܗܿܘ ܕܥܬܝܕ. ܗܿܟܢ ܘܠܥܿܠܡܝܢ ܕܠܐ ܫܘܼܠܡ. ܘܟܡܐ ܕܬܬܼܥܠܐ ܘܬܫܬܘܫܛܝ ܒܝܼܕܥܬܐ. ܬܬܒܣܡܝ ܘܬܬܗܢܐ ܒܒܘܼܣ̈ܡܐ ܘܗܢܝܘ̈ܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܿܢ ܦܚܼܡܐ ܘܠܐ ܡܬܼܡܠܠܝܢ. ܘܐܢ ܚܕ ܗܘܼܐ ܛܟܼܣܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܐܝܼܬ ܗܘܼܐ ܠܗ ܣܿܟܐ ܘܫܘܼܠܡܐ. ܥܡ ܗܿܝ ܕܡܕܪܟ

pb. 123

ܗܘܼܐ ܠܗ ܐ̱ܢܫ ܘܡܟܬܪ ܗܘܼܐ ܒܗ ܙܒܢܐ ܡܡܫܚܐ ܣܿܒܥ ܗܿܘܐ ܡܢܼܗܿ ܘܗܿܘܐ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܘܟܝܿܢܐ ܩܒܝܼܥܐ ܘܠܐ ܡܫܢܝܿܢܐ. ܘܠܐ ܡܬܼܒܣܡ ܗܘܼܐ ܒܗ ܐܝܟ ܗܿܘ ܚܼܕܬܐ ܘܕܟܿܠܥܕܢ ܚܕܬ ܦܿܓܥ ܒܗ. ܐܟܡܐ ܕܒܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܟܝܢܝ̈ܬܐ ܘܓܕܫ̈ܢܝܬܐ ܡܢܣܝܢܢ ܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ. ܘܒܗܿܝ ܕܚܕ ܗܼܘ ܡܫܡܠܝܐ ܘܠܐ ܚܣܝܼܪܐ ܒܠܚܘܼܕܘ̄. ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܒܪ̈ܝܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܘܝܕܘܼܥ̈ܬܢܐ ܒܗ ܣܿܠܩܝܢ. ܘܡܼܬܥܠܝܢ ܘܡܼܬܚܟܡܝܼܢ. ܘܠܣܟܐ ܕܓܡܝܼܪܘܼܬܗ ܘܫܘܼܡܠܝܗ. ܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܢܕܪܟܘܢ ܘܢܡܼܛܘܢ. ܘܡܼܢ ܗܘܼܠܢܝܘܼܬܐ ܕܝܢ ܐܝܼܬ ܠܒܪܢܫܐ ܦܓܪܐ ܡܪܟܒܐ ܡܼܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ. ܚܝܘܼܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܒܪܬ ܟܝܿܢܐ ܕܟܿܠܗܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܡܢܦ̈ܫܬܐ. ܕܐܝܼܬ ܠܗ ܢܦܫܐ ܕܡܢܝܬܐ ܡܩܝܼܡܢܝܬܗ ܕܦܓܪܐ. ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܐܝܼܬ ܠܗܿ ܬܪ̈ܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܪܓܬܢܝܼܬܐ ܘܚܡܼܬܢܝܼܬܐ. ܘܐܝܼܬ ܠܗ ܠܦܓܪܐ ܕܝܼܠ̈ܝܬܗ ܗ̄ ܝܩܝܼܪܘܼܬܐ ܘܬܘܼܪܣܝܐ. ܘܬܪܒܝܼܬܐ ܘܓܼܕ̈ܫܐ ܘܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܕܫܪܟܐ. ܘܐܝܼܬ ܠܬܪܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܗ̄ ܠܢܦܫܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܘܝܕܘܼܥܬܢܝܼܬܐ. ܘܠܦܓܪܐ ܚܝܘܼܬܢܐ܆ ܣܘܠܘܿܓܝܣܡܘܗܣ. ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܟܘܼܢܫ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܘܗܪ̈ܓܐ ܘܡܪ̈ܢܝܬܐ. ܗܿܠܝܢ ܕܠܝܬ ܐܢܝܢ ܠܚܕ ܡܢܼܗܘܢ ܒܥܠܕ ܡܼܢ ܚܒܪܗ. ܡܛ݀ܠ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܢܗܝܼܪܬܐ ܗܿܝ ܘܫܦܝܼܬܐ ܒܟܝܿܢܗܿ ܘܡܫܡܠܝܬܐ ܐܝܟ ܛܟܼܣܐ ܕܟܝܿܢܐ ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ ܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܘܠܐ ܣܢܝܼܩܐ ܕܬܬܼܪܢܐ ܘܬܬܚܫܒܝ ܘܬܣܩܡܝ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܐܝܢܐ ܛܒܿ ܘܐܝܢܐ ܒܝܼܫ. ܘܐܝܢܐ ܠܚܡ ܘܐܝܢ ܠܐ. ܘܬܓܡܐ ܐܝܠܝܢ ܕܪܓܐ ܘܨ݀ܒܝܐ. ܘܬܣܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܣܿܢܝܐ. ܠܝܬ ܗܿܠܝܢ ܒܟܝܿܢܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܘܥܠܗܿܝ ܗܿܘ ܪܫ ܒܝܼܫܬܐ ܥܡ ܗܿܝ ܕܐܬܼܚܫܒ ܡܫܩܠܐܝܼܬ ܢܦܼܠ ܡܼܢ ܪܘܡܐ ܕܐܝܼܩܪܗ. ܘܐܠܘ ܐܝܼܬ ܗܘܼܐ ܠܗ ܒܟܝܿܢܐ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܡܬܼܪܢܐ ܗܘܼܐ ܠܗ ܘܡܟܢܫ ܗܘܼܐ ܠܗ ܚܘܼܫ̈ܒܐ. ܘܡܣܩܡ ܗܘܼܐ ܠܗ. ܘܓ݀ܒ ܗܘܼܐ ܠܗ ܕܠܿܚܡܝܢ ܘܚܬܝܼܬܝܼܢ ܡܼܢ ܡܣܓܦ̈ܢܐ ܕܠܐ ܠܿܚܡܝܢ. ܘܠܐ ܢܦܝܼܠ ܗܘܼܐ ܠܗ ܡܦܘܿܠܬܗ ܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܐܠܐ ܠܝܬ ܒܟܝܿܢܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܟܘܼܢܫ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܡܦ̈ܬܟܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܫܡ̈ܠܝܐ ܒܪܐ ܐܢܘܢ ܒܪܘܝܐ. ܕܩܪܝܼܒܝܼܢ ܒܕܡܝܘܼܬܐ ܠܟܝܿܢܗ. ܘܠܐ ܕܠܝܼܠܝܢ ܠܡܦܘܿܠܬܐ. ܘܐܢ ܓܕܫܐ ܠܗܘܿܢ ܡܦܘܿܠܬܐܕ܆ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܩܝܡܬܐ܆ ܡܼܛܠ ܡܬܼܚܐ ܣܿܓܝܐܐ ܘܡܥܠܝܘܬܐ ܕܪܘܡܐ ܕܩܿܝܡܝܢ ܒܗ. ܘܥܠܗܿܝ ܒܼܪܝܗܝ ܐܠܗܐ ܠܒܪܢܫܐ ܡܪܟܒܐ ܘܕܢܗܼܘܐ ܐܝܼܬ ܠܗ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܡܟܢܼܫ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܘܢܒܚܢ ܐܢܘܢ. ܘܢܓܼܒܐ ܡܥܕܪ̈ܢܐ ܘܢܣܼܠܐ ܡܣܓܦ̈ܢܐ. ܘܐܢ ܡܫܬܩܠ ܡܛܠ ܟܝܿܢܐ ܡܥܠܝܐ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܟܕ ܢܬܼܒܩܐ ܒܟܝܿܢܐ ܕܦܓܪܐ ܥܒܝܐ ܘܨܿܐܐ ܘܝܩܝܼܪܐ ܘܚܫܢܝܐ܆ ܢܬܼܡܟܟ ܘܢܬܬܚܬܐ ܘܢܫܘܼܛ ܗܼܘ ܠܗ. ܘܠܐ ܢܐܒܕ ܘܢܣܼܬܚܼܦ ܒܚܫܐ ܕܡܫܩܠܘܼܬܐ ܘܪܒܡܘܬܐ. ܘܐܡܬܝ ܬܘܼܒ ܕܣܿܓܝܼ ܢܬܼܬܫܝܼܛ

pb. 124

ܒܥܝ̈ܢܝ ܢܦܫܗ ܡܛܠ ܫܟܝܼܪܘܼܬܗ ܘܣܪܝܘܼܬܗ ܕܦܓܪܐ ܘܟܘܼܪ̈ܗܢܘܗܝ ܘܣܢܝܘܼܬܗ ܚܫ̈ܘܗܝ. ܢܬܼܒܝܐܐ ܬܘܼܒ ܘܢܬܬܪܝܼܡ ܒܣܒܪܗ. ܟܕ ܡܬܼܒܩܐ ܒܟܝܿܢ ܫܒܝܼܚܐ ܕܢܦܫܐ ܫܦܝܼܬܐ ܘܢܗܝܼܪܬܐ ܒܪܝܬ ܫܪ̈ܒܐ ܘܣܘܼܥܪ̈ܢܐ. ܘܡܒܕܩܬ݀ ܚܕ̈ܬܬܐ. ܘܡܒܥܬ݀ ܝܘܼܠܦ̈ܢܐ. ܘܡܫܼܟܚܬ݀ ܐܘܼܡܢܘ̈ܬܐ ܘܦܘܼܪ̈ܣܐ ܕܠܐ ܝܼܠܦܬ݀ ܐܢܝܢ ܡܼܢ ܐܚܪܝܢ. ܘܠܐ ܢܦܼܣܘܼܩ ܣܒܪܐ ܘܢܐܒܕ ܘܒܥܿܩܬܐ. ܘܐܟܡܐ ܕܢܿܦܠ ܒܝܕ ܦܓܪܢܐܝܼܬ ܐܝܼܬ ܠܗ ܕܢܩܘܼܡ ܒܝܕ ܢܦܫܐ. ܘܐܢ ܢܦܠ ܒܟܘܼܪܗܢܐ ܢܦܫܢܝܐ܆ ܡܘܼܟܿܟܗ ܘܚܫܢܝܘܼܬܗ ܕܦܓܪܐ ܡܐܣܐ ܠܗ. ܗܿܕܐ ܗܿܝ ܥܠܼܬܐ ܪܒܬܐ ܕܚܟܡܼܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ ܕܒܪܬ݀ ܘܬܩܢܼܬ݀ ܠܚܝܘܼܬܐ ܗܕܐ ܡܪܟܒܬܐ ܘܩܪܬܗ ܒܪܢܫܐ. ܘܫܡܗܬܗ ܨܠܡܗܿ ܘܕܡܘܼܬܗܿ. ܡܛ݀ܠ ܚܐܪܘܼܬܐ ܘܫܠܝܼܛܘܼܬ ܒܝܿܬܐ ܘܨܒܝܿܢܐ: ܘܬܘܼܒ ܐܡܿܪܝܢܢ ܐ̱ܪܙܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܟܣܝܐ. ܡܛܠ ܕܩܕܡ ܝܼܕܥ ܒܪܘܝܐ ܚܟܝܼܡܐ ܘܡܫܡܠܝܐ. ܕܥܬܝܼܕܐ ܒܪܝܼܬܐ ܡܪܟܒܬܐ ܘܗܘܼܠܢ݀ܝܬܐ ܕܬܫܬܥܒܕܝ ܠܣܪܝܼܩܘܼܬܐ. ܘܬܦܠܼܘܚܝ ܠܒܪ̈ܝܬܐ ܟܢܘ̈ܬܗܿ. ܘܬܣܝܼܡܝ ܘܬܫܡܗ ܠܗܘܢ ܫܡ̈ܗܐ ܐܫ̈ܝܼܠܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܒܚܐ. ܘܐܦ ܬܣܒܪܝ ܥܠܝܗܘܢ ܐ̈ܠܗܐ ܘܒܪ̈ܘܝܐ ܘܥܿܒܘܼ̈ܕܐ ܒܝܕ ܛܘܼܥܝܝ ܕܥܬܝܼܕܐ ܕܬܓܕܫܝ ܠܗܿ ܘܐܿܠܨܐ ܠܗ ܕܢܬܓܠܐ ܘܢܚܙܐ ܢܦܫܗ ܠܒܪܝܼܬܗ. ܘܢܐܠܦܝܼܗܿ ܘܢܚܟܡܝܼܗܿ ܥܠ ܐܝܼܬܘܼܬܗ ܡܬܘܼܡܝܬܐ. ܘܡܪܘܬܗ ܘܐܠܗܘܼܬܗ ܘܚܕܢܝܘܬܗ. ܘܢܫܪܪܝܗܿ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܘܡܦܝܼܣܢܐܝܬ ܕܠܐ ܦܘܼܠܓ ܘܕܠܐ ܫܘܼܚܠܦ ܘܕܗܼܝ ܒܪܝܼܬܐ ܡܪܟܒܬܐ ܘܡܥܪܙܠܬܐ ܥܡ ܗܘܼܠܐ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ݀ ܕܬܚܙܝܘ̄ ܘܬܬܼܥܢܐ ܥܡܗ ܕܒܪܘܝܐ ܘܬܩܼܢܐ ܦܝܿܣܐ ܘܬܫܬܪܪܝ ܥܠܘܗܝ ܐܢ ܐܦ ܗܘܼ ܡܬܼܪܟܒ ܘܡܬܼܥܪܙܠ ܡܐܠܠܘܢ ܘܡܬܚܠܛ ܒܗܿ ܒܗܘܼܠܢܝܘܼܬܐ. ܡܛܠ ܗܿܕܐ ܒܗ ܒܨܠܡܐ ܘܕܡܘܼܬܐ ܘܨܘܼܪܬܐ ܘܗܘܢܐ ܘܝܘܼܩܢܐ ܕܥܬܝܕ ܗܘܼܐ ܕܢܬܓܠܐ ܘܢܬܼܚܙܐ ܠܒܪ̈ܝܬܗ. ܩܕܡ ܒܪܝܗܝ ܘܬܩܢܗ ܠܒܪܢܫܐ. ܡܛ݀ܠܗܕܐ ܩܪܝܗܝ ܨܠܡܗ ܘܕܡܘܼܬܗ. ܐܝܟ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢܚܙܐ ܝܬܝܪ ܢܗܝܼܪܐܝܬ. ܥܠ ܚܬܝܼܬܘܼܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܡܼܢ ܠܬܚܼܬ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܗܕܐ ܘܡܚܟܡ܀ ܣܡ ܬܘܼܒ ܒܟܝܿܢܗ ܕܒܪܢܫܐ ܕܚܝܠܐ ܡܠܝܼܠܐ ܕܢܦܫܐ ܡܕܒܪܢܝܼܬܗܿ ܕܚܝܘܼܬܐ܆ ܕܬܫܥܒܕܝ ܐܢܘܢ ܠ̈ܚܝܠܐ ܕܢܦܫܐ ܕܡܢܿܝܬܐ ܘܗܘܼܠܢܝܬܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܚܡܼܬܐ ܘܪܓܬܐ. ܘܬܬܼܚܫܚܝ ܒܗܘܢ ܡܠܝܼܠܐܝܼܬ ܘܝܕܘܼܥܬܢܐܝܼܬ. ܗ̄ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܘܢܟܦܐܝܬ. ܘܠܐ ܬܫܒܘܼܩܝ ܐܢܘܢ ܕܢܬܼܬܙܝܥܘܢ ܒܥܝܼܪܐܝܬ ܘܠܐ ܡܠܝܼܠܐܝܬ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܠܝܼܠ̈ܬܐ ܕܡܼܬܚܫܚܝܼܢ ܒܗܿܠܝܢ ܬܪܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܡܪܚܐܝܼܬ ܘܫܪܝܼܚܐܝܼܬ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܬ݀ܒܥ ܟܝܿܢܗܘܢ ܡܛܠ ܢܛܝܼܪܘܼܬܗ ܘܩܘܼܝܡܗ. ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܡܪܟܒܐ ܘܡܠܝܼܠܐ ܠܘ ܗܿܟܢ ܐܬܒܝܼ ܘܐܬܼܩܝܡ. ܕܢܬܼܚܫܚ ܒܗܘܿܢ ܒܥܝܼܪܐܝܬ. ܐܠܐ ܡܠܝܼܠܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ. ܡܛܠ

pb. 125

ܢܛܝܼܪܘܼܬܐ ܘܫܦܝܼܪܘܼܬ ܩܘܼܝܡܐ ܕܟܝܿܢܗ ܡܠܝܼܠܐ܆ ܐܝܼܬܘ̄ ܕܝܢ ܗܘܼ ܩܘܼܝܡܐ ܫܦܝܼܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܡܠܝܼܠܐ ܕܢܬܓܡܪ ܘܢܫܼܬܡܠܐ ܒܟܐܢܘܼܬܐ. ܘܟܐܢܘܼܬܐ ܕܝܢ ܐܝܼܬܝܗܿ ܫܘܼܡܠܝܗ ܕܒܪܢܫܐ ܘܝܼܕܥܬܗ ܕܫܪܪܐ ܘܦܪܘܼܫܘܼܬܐ ܕܐܠܗ̈ܝܬܐ ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܘܕܟܝܢ̈ܝܬܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ. ܕܡܦܠܓ ܘܝ݀ܗܒ ܠܟܿܠܚܕ ܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܕܡܬܬܡܚ̈ܝܒܢ ܠܗ. ܗ̄ ܠܐܠܗܐ ܬܫܒܘ̄ ܘܣܓܕܬܐ ܘܬܘܕܝܼܬܐ ܠܚܕ ܟܝܿܢܐ ܕܚܕܐ ܐܝܬܘܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ ܘܡܪܢܝܬܐ. ܘܠܒܪ̈ܝܬܐ ܕܢܬܒܩܐ ܒܗܝܢ ܘܢܕܥ ܐܢܝܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܘܐܝܟ ܟܝܿܢܗܝ ܘܢܕܪܟ ܚܟܝܼܡܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܡܼܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܐܬܪܕܝܘ ܒܦܝܠܠܘܼܣܘܼܦܘܼܬܐ ܘܕܘܼܪܫܐ ܕܝܘܼܠ̈ܦܢܐ. ܬܠܬܐ ܚܝ̈ܠܐ ܫܡܗܘ ܥܠ ܢܦܫܐ ܡܠܝܼܠܬܐ܆ ܐܘܟܝܼܬ ܡܬܼܚܫܒܢܘܼܬܐ ܕܝܗܼ ܗܼܝ ܡܠܝܼܠܘܼܬܐ. ܘܪܓܼܬܐ ܒܟܝܿܢܗܿ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܐܝܼܬ ܠܗܿ ܕܝܼܠܢܐܝܼܬ ܘܡܪܢܐܝܬ ܬܪܝܢ ܚܝ̈ܠܐ. ܚܝܐ ܘܡܠܝܼܠܐ. ܘܡܬܦܠܓܝܢ ܠܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܗܿܘ ܚܝܐ܆ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܚܝ̈ܐ ܒܩܢܘܼܡܗܿ ܫܦܝܼܬܐ ܘܢܗܝܼܪܬܐ. ܘܗܿܘ ܡܠܝܼܠܐ܆ ܡܬܼܦܠܓ ܠܚܡܫܐ ܪ̈ܓܫܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ. ܗܘܢܐ ܘܡܕܥܐ ܘܣܘܼܟܠܐ ܘܒܘܼܝܢܐ ܘܦܪܘܼܫܘܼܬܐ. ܘܐܝܼܬ ܠܚܝܘܼܬܐ ܦܓܪܢ݀ܝܬܐ܆ ܬܪܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܪܓܼܬܐ ܘܚܡܼܬܐ. ܘܣܝܼܡܝܢ ܒܡܨܥܬܐ. ܕܐܢ ܝܕܘܼܥܬܢܘ̄ ܬܕܒܪܝ ܐܢܘܢ ܡܠܝܼܠܐܝܼܬ܆ ܢܫܬܡܠܐ ܒܪܢܫܐ ܒܟܐܢܘܼܬܐ. ܘܐܢ ܗܼܘ ܦܓܪܐ ܐܝܟ ܕܝܼܠ̈ܝܬܗ ܢܬܼܚܫܚ ܒܗܘܢ ܒܥܝܼܪܐܝܼܬ܆ ܐܝܼܬܘ̄ ܗܿܘ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܒܥܝܪܝܬܐ. ܘܠܘ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܥܠܘܗܝ ܒܕܘܼܟ. ܕܒܪܢܫܐ ܒܐܝܼܩܪܐ ܗܿܢܐ ܕܟܝܿܢܗ ܡܠܝܼܠܐ ܘܫܦܝܼܪܐ ܠܐ ܐܬܒܝܢ. ܗ̄ ܠܐ ܐܬܕܒܪ ܬܩܢܐܝܼܬ ܘܡܠܝܼܠܐܝܬ ܐܝܟ ܕܛ݀ܒܥ ܛܟܣܼܐ ܕܟܝܿܢܗ܆ ܐܫܬܼܠܡ ܠܒܥܝܼܪܐ ܘܐܬܕܡܝܼ ܠܚܝܘܼܬܐ. ܬܠܬܐ ܙܢܝ̈ܐ ܡܼܬܝܕܥ ܒܪܢܫܐ. ܪܘܼܚܐ ܐܘܟܝܼܬ ܗܘܢܐ ܚܝܠܐ ܘܡܠܝܼܠܐ. ܘܢܦܫܐ ܚܝܘܼܬܢ݀ܝܬܐ ܡܐܚܝܢܝܼܬܗ ܘܡܩܝܼܡܢܝܼܬܗ ܕܦܓܪܐ. ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܟܿܠܗܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܡܬܼܩܪܝܐ ܢܦܫܐ ܕܡܢܝܬܐ. ܗ̄ ܩܛܝܼܢܘܼܬܗ ܘܫܦܝܘܼܬܗ ܕܦܓܪܐ. ܘܗܼܘ ܦܓܪܐ. ܘܬܠܬܐܐܢܝܢ ܡܘܼܫܚ̈ܬܗ ܕܒܪܢܫܐ. ܦܓܪܢܝܘܼܬܐ ܘܢܦܫܢܝܘܼܬܐ ܘܪܘܚܢܝܘܼܬܐ. ܘܙ݀ܕܩ ܠܗ ܕܢܬܕܒܪ ܒܗܝܢ ܬܩܢܐܝܼܬ ܘܟܐܢܐܝܬ ܘܡܼܢ ܚܕܐ ܠܚܕܐ ܢܬܼܥܠܐ ܘܢܫܼܬܘܫܛ. ܥܕܡܐ ܕܢܣܼܩ ܘܢܡܼܛܐ ܠܕܪܓܐ ܡܥܠܝܐ ܕܪܘܼܚܢܝܘܼܬܐ. ܘܥܠ ܗܿܠܝܢ ܥܬܝܼܕܝܢܢ ܕܢܡܠܠ ܝܬܝܪ ܢܗܝܼܪܐܝܬ ܒܥܕܢܗܝܢ ܘܒܕܘܟܬܗܝܢ ܒܡܪܝܐ ܕܡܗܕܐ: ܕܐܝܟܢ ܕܝܢ ܡܚܝܕܐ ܪܘܼܚܢܝܘܼܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܘܝܕܘܥܬܢܝܼܬܐ ܠܗܘܼܠܢܝܘܼܬܐ ܘܥܒܝܘܼܬܐ ܕܦܓܪܐ ܝܩܝܼܪܐ܆ ܙ݀ܕܩ ܠܢ ܕܢܥܩܒ ܘܢܐܠܦ.

pb. 126

ܕܐܝܟܢ ܡܼܨܝܐ ܕܡܕܡ ܩܛܝܼܢܐ ܘܪܘܼܚܢܝܐ܆ ܢܬܼܚܝܕ ܘܢܬܠܚܡ ܥܡ ܡܕܡ ܥܒܝܐ ܘܓܘܼܫܡܢܝܬܐ ܕܢܘܼܟܪܝ ܠܟܝܿܢܗ. ܘܐܝܼܬܘܗܣ ܣܩܘܼܒܠܗ. ܣܓܝܕ ܘܡܫܒܚ ܥܒܘܼܕܐ ܚܟܝܼܡܐ ܘܒܪܘܝܐ ܬܡܝܼܗܐ. ܕܟܿܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܗ ܬܡܝܼܗ̈ܐ ܘܕܘܼܡܪܐ ܐܢܝܢ ܪܒܐ. ܐܝܟܢ ܠܚܡ ܟܝ̈ܢܐ ܣܩܘܼܒܠ̈ܝܐ ܘܚܝܕ ܐܢܘܿܢ ܘܐܩܝܼܡ ܘܐܬܩܢ ܪܡܼܙܗ ܫܒܝܼܚܐ ܠܟܿܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܫܦܝܼܪ̈ܬܐ ܘܡܫܚܠ̈ܦܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܚܫܘܼܠ̈ܝܐ ܕܚܿܫܠܝܢ ܘܡܩܝܼܡܝܢ ܡܼܢ ܓܘܼܫ̈ܡܐ ܕܕܗܒܐ ܘܕܣܐܡܐ ܘܕܢܚܫܐ ܘܦܪܙܠܐ ܘܫܪܟܐ ܕܓܘܼܫ̈ܡܐ ܗܿܠܝܢ ܚܕ ܨܒܘܼܬܐ ܡܕܡ ܫܒܝܼܚܬܐ ܕܐܘܼܡܢܘܼܬܐ. ܘܡܠܚܡܝܼܢ ܘܡܚܝܕܝܢ ܠܐܕܫ̈ܐ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܒܡܨܥܝܘܼܬܐ ܕܬܘܼܩܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐܢ ܗܿܘ ܕܡܬܼܩܪܐ ܠܘܬܗܘܢ ܩܘܠܐ. ܗ̄ ܕܘܼܒܩܐ. ܘܒܠܫܢܐ ܐܪܒܝܐ ܠܿܚܡ܆ ܘܒܗܢܐ ܡܠܚܡܝܼܢ ܠܐܕܫ̈ܐ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ. ܘܡܩܝܼܡܝܼܢ ܨܒܘܼܬܐ ܐܘܿ ܨܠܡܐ ܫܒܝܼܚܬܐ ܒܐܘܼܡܢܘܼܬܗܘܿܢ ܡܠܝܼܠܬܐ ܝܼܗܝܼܒܬ݀ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܗܟܘܬ ܗܿ، ܒܪܘܼܝܐ ܚܟܝܼܡܐ ܘܐܘܼܡܢܐ ܡܗܝܼܪܐ ܕܬܒܝܠ. ܒܼܪܐ ܘܥܒܼܕ ܟܝ̈ܢܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ. ܘܬܘܼܒ ܠܚܕ ܘܚܝܕ ܐܢܘܿܢ ܠܚܕ̈ܕܐ ܒܡܼܨܥܝܘܼܬܐ ܕܐܘܼܡܢܘܼܬܗ ܬܗܝܼܪܬܐ. ܘܐܬܼܩܢ ܘܐܩܝܼܡ ܡܢܼܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܪ̈ܟܒܐ ܬܗܝܼܪ̈ܐ ܘܡܠ̈ܝܼܝܼ ܚܟܼܡܬܐ ܪܒܬܐ. ܗܟܘܬ ܐܦ ܠܒܪܢܫܐ ܡܠܟܐ ܘܡܪܐ ܕܡܛ݀ܠܬܗ ܟܿܠ ܒܪ̈ܝܬܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܒܪܝܗܝ ܘܥܒܼܕܗ ܡܪܟܒܐ. ܠܚܡ ܘܚܝܕ ܩܕܡܐܝܬ ܠܟܝܿܢܗܿ ܩܛܝܼܢܐ ܘܪܘܼܚܢܝܐ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܥܡ ܩܛܝܼܢܘܼܬܗܿ ܕܢܦܫܐ ܕܡܢܝܬܐ ܡܐܚܝܿܢܝܼܬܗ ܕܦܓܪܐ ܕܩܠܝܼܠ ܩܪܝܼܒ ܠܗܿ ܘܠܿܚܡ ܠܩܛܝܼܢܘܼܬܗܿ. ܘܒܝܕ ܡܨܥܝܘܼܬܐ ܕܩܛܝܼܢܘܬܗܿ ܕܢܦܫܐ ܕܡܢܝܬܐ ܕܗܘܼܬ݀ ܐܝܟ ܕܘܼܒܿܩܐ ܐܘܟܝܼܬ ܠܚܡ ܕܚܫܘܼܠܝܐ. ܐܬܚܝܕܬ݀ ܢܦܫܐ ܩܛܝܼܢܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܠܥܒܝܘܼܬܗ ܕܦܓܪܐ ܗܘܼܠܢܝܐ. ܘܗܼܘܬ݀ ܡܥܒܕܐ ܒܗ ܕܝܠ̈ܝܬܗܿ ܪ̈ܘܼܚܢܝܐ܆ ܗ̄ ܐܬܼܚܝܕܘ ܚܡܫܐ ܪ̈ܓܼܫܐ ܪ̈ܘܼܚܢܝܐ ܠܚܡܫܐ ܪ̈ܓܫܐ ܓܘܼܫܡ̈ܢܝܐ. ܘܫܪܐ ܗܘܢܐ ܒܡܘܼܚܐ. ܦܪܘܼܫܘܼܬܐ ܒܚܙܬܐ. ܣܘܼܟܠܐ ܒܫܡܼܥܐ . ܒܘܼܝܢܐ ܒܣܘܩܐ. ܡܕܥܐ ܒܠܒܐ. ܘܐܦ ܗܿܠܝܢ ܬܪܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܚܝ̈ܘܬܢܝܐ. ܚܡܼܬܐ ܒܟܒܕܐ. ܪܓܼܬܐ ܒܟܿܠܗ ܦܓܪܐ. ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܒܟܘܼܠ̈ܝܬܐ. ܥܡ ܡܘܙ̈ܓܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܬܗܝܼܪ̈ܐ ܘܡܠ̈ܝܝ ܕܘܼܡܪܐ. ܕܟܝܿܢܐ ܕܢܦܫܐ ܘܕܟܝܿܢܐ ܕܦܓܪܐ ܥܡ ܕܝܼܠ̈ܝܬܐ ܘܡܥܒܕ̈ܢܘܬܐ. ܘܣܓܝܐܘܼܬ݀ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܬܗܝܼܪ̈ܐ. ܕܐܢ ܨܿܒܝܢܢ ܕܢܡܠܠ ܥܠ ܟܝܿܢܗܿ ܕܢܦܫܐ ܘܚܝ̈ܠܝܗܿ ܘܫܪܟܐ ܕܕܝܠ̈ܝܬܗ ܘܫܪ̈ܝܢܘܗܝ ܘܟܘܼܪ̈ܗܢܘܗܝ ܘܟܐܒ̈ܘܗܝ ܘܚܫ̈ܘܗܝ ܘܫܪܟܐ ܕܡܥܒܕ̈ܢܘܬܐ ܣܿܓܝܝ̈ܐܬܐ ܘܡܫܚܠ̈ܬܐ. ܠܐ ܡܣܬܝܟ̈ܢ ܗܿܠܝܢ ܒܟܬܒ̈ܐ ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܗܿܐ ܢܣܝܼܘ ܘܡܠܠܘ ܩܠܝܼܠ. ܡܢܼܗܘܢ ܡܿܢ ܥܠ ܪܘܼܟܒܗ ܕܒܪܢܫܐ.

pb. 127

ܘܡܢܼܗܘܢ ܥܠ ܟܝܿܢܗܿ ܕܢܦܫܐ. ܕܝܼܠ̈ܝܬܗܿ ܘܣܼܛܪ. ܘܡܼܢܗܘܢ ܥܠ ܟܐܒ̈ܘܗܝ ܕܦܓܪܐ ܘܟܘܼܪ̈ܗܢܘܗܝ ܘܚܘܼܠ̈ܡܢܘܗܝ. ܐܝܟ ܗܿܢܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܣܘ̈ܬܐ ܕܪܕܘ ܒܿܬܪ ܕܒܝܬ ܐܦܘܼܩܪܐܛܝܣ ܘܓܐܠܝܼܢܘܣ ܘܕܫܪܟܐ. ܘܐܝܟ ܗܪܡܝܣ ܘܦܬܐܓܘܪܘܣ ܘܐܓܐܬܕܡܘܢ ܘܦܠܐܛܘܢ ܘܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܘܟܢܘ̈ܬܗܘܢ ܕܡܠܠܘ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܥܠ ܢܦܫܐ ܘܟܝܿܢܐ ܘܗܘ̈ܝܐ܆ ܘܠܐ ܐܫܟܼܚܘ ܠܡܣܝܟܘ. ܡܛ݀ܠܕܠܐ ܡܫܼܟܚ ܟܝܿܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܡܕܥ ܗܿܠܝܢ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܩܕܡ ܚܘܼܕܬܐ. ܘܡܛ݀ܠ ܗܿܟܢ ܬܡܝܼܗ ܘܫܒܝܼܚ ܥܒܘܿܕܐ ܚܟܝܼܡܐ܀

ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ ܀ ܀

Chapter 3

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܗܕܐ ܘܡܚܟܡ. ܥܠܗܿܝ ܕܐܝܟܢ ܙ݀ܕܩ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܬܼܚܫܒ. ܘܡܘܼܢ ܘܿܠܐ ܠܢ ܕܢܥܒܼܕ ܘܐܝܟܢ ܢܬܕܒܪ ܒܥܿܠܡܐ ܗܢܐ ܩܕܡܢܢ ܚܘܝܼܢܢ ܕܓܡܝܼܪܘܼܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܒܛܟܣܼܐ ܕܟܝܿܢܗ ܫܪܝܼܪܐ ܟܐܢܘܼܬܐ ܗܼܝ. ܘܟܐܢܘܼܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ܆ ܗܿܝ ܕܕܝܿܢܐ ܚܟܝܼܡܐܝܬ܆ ܘܬܩܿܠܐ ܬܪܝܼܨܐܝܬ. ܘܡܦܠܐ ܙܕܩܿܐܝܼܬ. ܘܬܬܼܚܫܒܝ ܘܬܬܼܠܝ ܗܿܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܗܿܝܢ ܕܟܝܿܢܐ ܠܟܝܿܢܐ. ܘܬܦܼܪܘܫܝ ܫܪܪܐ ܡܼܢ ܕܓܠܘܼܬܐ. ܘܬܓܼܡܐ ܘܬܠܒܘܼܟܝ ܫܪܪܐ ܘܬܣܠܐ ܘܬܕܚܘܼܩܝ ܕܓܠܘܼܬܐ. ܗܟܘܬ݀ ܙ݀ܕܩ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܡܠܝܼܠܐ ܕܢܥܼܒܕ ܘܢܬܕܒܪ ܘܢܬܼܚܫܒ ܘܢܕܘܢ ܚܟܝܼܡܐܝܬ ܠܡ̈ܠܐ ܘܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܘܗܘ̈ܝ ܕܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܬܩܘܠ ܘܢܦܫܚ ܒܗܘܢܗ ܘܒܝܼܕܥܬܗ ܟܿܠܡܕܡ ܐܝܟ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܬܪܝܼܨܐܝܬ. ܘܢܦܠܓ ܠܟܿܠܚܕ ܗܿܠܝܢ ܕܠ̈ܚܡܢ ܘܙ݀ܕ̈ܩܢ ܠܗ. ܘܒܗܕܐ ܡܬܦܪܫ ܡܼܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܠܝܼܠ̈ܬܐ. ܘܡܬܼܝܕܥ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܡܠܝܼܠܐ ܕܩܢܐܼ ܗܘܢܐ ܘܝܼܕܥܬܐ. ܘܩܕܡܐܝܼܬ ܡܿܢ ܢܬܼܚܫܒ ܕܐܪܐ ܟܝ ܡܢܐ ܚܢܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܡܼܢ ܐܝܟܐ. ܘܡܛܠ ܡܢܐ. ܘܠܐܝܟܐ ܟܝ ܥܬܝܼܕܝܢܢ. ܘܕܪܝܼܫܐ ܐܘܼܪܚܢ. ܕܟܕ ܗܿܠܝܢ ܢܕܥ. ܢܥܒܼܕ ܐܝܠܝܢ ܕܙܕ̈ܩܢ ܘܢܬܼܕܒܪ ܒܐܝܠܝܢ ܕܘܠ̈ܝܢ. ܢܬܼܚܫܒ ܕܡܢܘܼ ܫܘܼܪܝܗ. ܘܡܢܘܼ ܟܝܿܢܗ. ܘܡܼܢ ܡܢܐ ܩܘܼܝܡܗ. ܘܡܛܠ ܡܘܿܢ ܐܬܒܪܝܼ. ܘܡܢܐ ܡܬܬܒܥ. ܡܼܢܗ. ܘܐܝܿܕܐ ܗܿܝ ܬܫܡܫܬܗ. ܘܐܪܐ ܟܡܐ ܗܝܼ ܬܘܬܒܘܼܬܗ ܘܥܡܘܪܝܗ ܕܒܗܿܠܝܢ ܬܪܝܢ ܥ̈ܠܡܐ. ܕܚܕ ܐܝܼܬܘܗܝ ܥ݀ܠܡܐ ܙܥܘܿܪܐ ܘܡܣܝܟܐ ܕܦܓܪܗ. ܘܐܚܪܢܐ ܥ݀ܠܡܐ ܪܒܐ ܕܒܪܝܼܬܐ. ܘܐܝܟܢ ܗܘܼܐ ܪܘܼܟܒܗ ܘܐܝܟܢ ܬܘܼܒ ܗܿܘܐ ܫܪܝܗ. ܘܒܬܪ ܫܪܝܐ ܡܢܐ ܟܝ. ܐܝܼܬ ܬܘܼܒ ܚܘܼܕܬܐ ܠܗܿܠܝܢ. ܘܐܘܿ ܒ݀ܛܠ ܘܐܙ݀ܠ ܘܥܿܒܪ ܟܿܠܡܕܡ. ܘܥܠ ܟܿܠܚܕܐ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܥܘܼܩܒܐ ܣܿܓܝܼܐܐ ܐܝܼܬ ܘܗܘܼܦܟ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܘܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܐܪ̈ܝܟܐ. ܘܡܿܢ ܕܒܛܝܼܠ ܠܗ܆ ܡܢܼܗܘܢ ܕܡܐܡܪ̈ܐ ܘܩܦ̈ܠܐܐ ܕܩܕܡܝܢ. ܕܥܒܼܪܘ ܟܝܼܬ ܘܕܥܬܝܕܝܢ. ܡܫܟܼܚ ܕܢܐܠܦ ܘܢܬܼܚܟܡ ܘܢܫܼܬܪܪ ܥܠ ܟܿܠܗܿ ܝܕܥܬܗܘܢ ܫܪܝܼܪܬܐ. ܘܟܕ ܗܿܠܝܢ ܝܿܕܥ. ܘܕܡܢ ܐܝܟܘ ܫܘܼܪܝܗ. ܘܐܝܿܝܟܢܐ ܙ݀ܕܩ

pb. 128

ܕܢܗܘܼܐ ܕܘܼܒܪܗ ܘܠܐܝܟܐ ܗܿܘ ܫܘܼܠܡܗ܆ ܢܓܼܒܐ ܘܢܠܼܒܘܟ ܠܗܿܠܝܢ ܕܫܪܝܪ̈ܢ ܘܡܩܘܝ̈ܢ ܘܡܥܕܪ̈ܢ ܠܗ ܬܢܢ ܘܠܗܼܠ. ܘܢܣܠܐ ܘܢܕܚܘܼܫ ܘܢܫܼܒܘܩ ܠܗܿܠܝܢ ܕܕܓ̈ܠܢ ܘܠܐ ܡܟܬܪ̈ܢ. ܡܐܠܠܘܢ ܕܡܣܓ̈ܦܢ ܠܗ ܘܡܥܘܟ̈ܢ ܡܼܢ ܡܝܬܪܘܼܬܐ ܬܢܢ ܘܠܗܼܠ. ܘܟܕ ܐܫܬܼܪܪ ܥܠ ܒܪܝܼܬܗ ܕܡܛܠܡܢܐ ܐܬܒܪܝܼ ܘܡܢܘܼܟܝܿܢܗ ܐܝܟ ܕܐܬܚܘܝ ܒܩܦ̈ܠܐܐ ܕܩܕܡ ܗܿܢܐ. ܢܬܼܒܩܐ ܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ. ܕܗܿܐ ܡܬܼܟܬܫܝܢ ܒܗ ܬܠܬܐ ܚܫ̈ܐ ܓܢܼܣ̈ܢܝܐ ܬܩܝܼܦܐܝܬ. ܘܚܪܬܗܘܢ ܐܒܕܢܐ ܗܿܝ ܘܚܒܠܐ ܪܒܐ. ܘܡܬܓܠܙܢܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܛܘܼܒܢܘܼܬܐ ܕܟܿܠܗܿ ܝܼܕܥܬܗ ܕܫܪܪܐ. ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܪܒܘܼܬ ܟܪܣܐ. ܘܪܚܼܡܬ݀ ܒܣܼܪܐ. ܘܪܚܼܡܬ݀ ܒܣܼܪܐ. ܘܪܚܼܡܬ݀ ܟܣܼܦܐ. ܘܢܕܘܢ ܐܘܿܢ ܒܠܒܗ ܟܐܢܐܝܬ. ܘܢܬܼܚܫܒ ܥܠܝܗܘܿܢ ܡܠܝܼܠܐܝܼܬ ܘܢܐܡܪ. ܕܗܿܐ ܚܿܙܝܢܢ ܕܗܿܠܝܢ ܬܠܬ ܣܟ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܣܒܥܐ ܘܠܐ ܣܟܐ ܘܠܐ ܫܘܼܠܡܐ: ܘܪܒܘܼܬ ܟܪܣܐ ܡܿܢ܆ ܣܟ ܠܐ ܡܬܼܡܠܝܐ. ܘܠܐ ܣܿܒܥܐ. ܘܐܢ ܬܬܼܠ ܠܗܿ ܝܘܡܢ ܣܿܓܝܼ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܘܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܕܛܥܡ̈ܬܐ ܗܢܝܐܬܐ. ܘܫܦܼ̈ܝܐ ܕܚܡܪ̈ܢܐ ܡܨ̈ܠܠܐ ܘܡܪ̈ܘܝܢܐ܆ ܠܡܚܪ ܬܘܼܒ ܣܿܓܝ ܒܿܥܝܐ ܗܿܟܢ ܘܠܥܿܠܡ. ܘܟܿܝܘܼܡ ܝܿܪܒܐ ܘܡܬܼܦܬܝܐ. ܘܒܗܿܝ ܕܡܬܼܡܬܚ̈ܢ ܡܥܘ̈ܬܐ ܘܡܬܬܪ̈ܙܢ ܘܠܐ ܝ݁ܗܒܐ ܫܠܼܝܐ ܘܠܐ ܢܘܚܐ. ܐܠܐ ܕܟܿܠܗ ܙܒܢܐ ܥܒܝܼܕ ܠܗܿ ܐ̱ܢܫ ܡܫ̈ܡ ܘܥܒܼܕܐ ܘܡܝܓܪܣܐ ܚܦܝܼܛܐ. ܘܥܡ ܗܿܠܝܢ ܢ݀ܒܥ ܡܼܢܗ ܣܿܓܝܼ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܠܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ. ܠܢܦܫܐ ܡܿܢ ܚܫܘܼܟܘܼܬ ܗܘܢܐ ܥܡܘܼܛܘܼܬ ܝܕܥܬܐ. ܒܠܝܼܠܘܼܬ ܬܪܥܝܼܬܐ. ܛܥܿܝܘܼܬܐ. ܕܕܘܕܐ. ܠܐ ܡܣܬܬܘܼܬܐ. ܠܐ ܩܘܡܐ ܡܫܪܪܐ. ܠܐ ܡܛܟܣܘܼܬܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ. ܘܠܦܓܪܐ ܕܝܢ ܟ̈ܐܒܐ ܥܣ̈ܩܐ. ܟܘܼܪ̈ܗܢܐ ܢܓܝܼܪ̈ܐ. ܒܝܼܫܘܼܬ ܡܘܼܙܓܐ. ܡܚܒܠܘܼܬܐ ܐܣܛܘܼܡܟܐ. ܨܘܼܕܪܐ ܕܪܫܐ. ܒܨܝܼܪܘܼܬ ܢܘܼܗܪܐ ܟܝܢܿܝܐ. ܝܩܝܼܪܘܼܬ ܠܒܐ. ܡܪܫܠܘܼܬ ܗܕ̈ܡܐ. ܪܥܼܠܐ ܕܐܝܼܕ̈ܝܐ. ܢܫܝܼܫܘܼܬܐ ܕܪ̈ܓܠܐ. ܥܡ ܚܫ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܨܚܢܘܼܬܐ ܘܦܚܙܘܼܬܐ ܕܓܘܼܫܡܐ. ܘܦܩܪܘܼܬܐ ܕܪܓܬܐ ܛܡܐܬܐ. ܫܪܝܼܚܘܼܬܐ ܘܫܟܝܼܪܘܼܬ ܚܘܼܫ̈ܒܐ. ܘܫܘܼܠܗܐ ܕܠܒܐ. ܘܚܪܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ܆ ܚܒܠܐ ܣܢܝܐ ܘܐܒܕܢܐ ܪܒܐ. ܡܕܝܢ ܐܿܠܨܝܿܬܐ ܗܿܝ ܣܿܓܝܼ ܘܡܥܕܪܢܝܼܬܐ ܗܿܝ ܕܡܼܢ ܫܘܼܝܐ ܢܬܟܣܝܼܗܿ ܘܢܓܠܙܝܗܿ ܡܼܢ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܘܒܠܚܘܼܕ ܚܫܚܬܐ ܕܣܘܼܢܩܢܗܿ ܢܬܼܠ ܠܗܿ. ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܨܐ ܢ݀ܛܪ ܚܝܘܼܬܗ ܕܦܓܪܐ ܘܚܘܼܠܡܢܗ. ܘܗܟܘܬ݀ ܢܗܼܘܐ ܬܘܼܪܣܝܐ ܡܡܫܚܐ ܓܒܝܐ ܕܠܐ ܡܣܿܓܦ ܠܗܘܢܐ. ܕܐܝܟ ܒܼܨ̈ܠܐ ܘܬܘܼܡ̈ܐ ܘܚܪ̈ܝܼܦܐ ܘܓܘܼܦ̈ܢܐ ܘܕܩ̈ܐ ܥܒ̈ܝܐ ܘܡܐܟܠ̈ܬܐ ܥܒ̈ܝܬܐ. ܕܠܐ ܦܿܫܪ ܠܗܘܢ ܐܣܛܘܼܡܟܐ ܒܪܗܝܼܒܘܼܬܐ. ܘܐܝܟ ܒܣܼܪܐ ܕܡܦܩܪ ܠܓܘܼܫܡܐ ܘܡܥܫܢ ܠܪܓܬܐ. ܘܚܡܪܐ ܕܡܪܬܚ ܘܡܫܠܗܒ ܠܒܪܓܬܐ ܘܡܚܫܟ ܠܗܘܢܐ. ܘܡܥܒܕ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ. ܐܘ̃ ܟܡܐ ܡܥܕܪܐ ܘܣܿܓܝܼ ܡܘܬܪܐ ܡܡܫܚܘܼܬܐ ܘܓܒܝܘܼܬܐ ܕܡܐܟ̈ܠܬܐ ܒܝܕܥܬܐ ܘܦܪܘܫܘܼܬܐ. ܟܕ ܬܗܘܼܐ ܒܨܝܼܪܬܐ ܘܩܠܝܼܠܬܐ ܘܫܦܝܼܪܬ݀ ܬܘܼܪܣܝܐ܀ ܪܚܡܼܬ݀ ܒܣܼܪܐ ܕܝܢ ܕܡܼܢܗܿ ܕܪܒܘܼܬܐ ܟܪܣܐ

pb. 129

ܡܬܼܥܫܢܐ܆ ܕܒܗܿ ܟܕܝܢ ܣܘܓܐܗ ܕܥܿܠܡܐ ܡܛ݀ܠ ܡܦܪܝܢܘܼܬܐ ܠܡ ܘܩܘܼܝܡܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܐܦ ܗܼܝ ܗܿܕܐ ܠܐ ܡܣܼܬܒܥܢܝܼܬܐ ܗܿܝ. ܘܟܿܠܝܘܡ ܐܢ ܢܙܕܘܓ ܥܡ ܣܘܓܐܐ ܕܢܫ̈ܐ ܠܡܚܪ ܬܘܼܒ ܣܿܓܝܼ ܒܿܥܐ. ܗܟܢܐ ܘܠܥܿܠܡ. ܕܠܐ ܫܘܼܠܡ. ܗܟܘܬ ܐܦ ܗܼܝ ܡܒܥܐ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܠܢܦܫܐ ܘܠܦܓܪܐ ܥܡ ܓܘܼܢܚܐ ܘܩ̈ܛܠܐ ܘܚܣܡܐ ܘܒܥܠܕܒܒܘܼܬܐ ܕܡܛ݀ܠ ܢܩܒ̈ܬܐ ܚܝܘܼܬܢܐܝܼܬ ܘܒܥܝܼܪܐܝܬ. ܘܥܡ ܗܿܠܝܢ ܬܘܼܒ ܟܕ ܣܿܓܝܢ ܝܠܕ̈ܐ܆ ܡܪܢܝܼܬܐ ܘܝܨܝܼܦܘܼܬܐ ܕܬܪܒܝܼܬܗܘܿܢ ܘܩܘܼܝܡܗܘܢ ܕܢ݀ܩܦ ܠܗܝܢ ܐܘܼܠܨܢ̈ܐ ܘܥܩ̈ܬܐ ܘܛܘܼܪ̈ܦܐ ܕܠܐ ܡܣܬܼܝܟܝܢ. ܬܡܿܢ ܠܐ ܦܿܐܫ ܠܐ ܗܘܢܐ ܘܠܐ ܝܼܕܥܬܐ ܘܠܐ ܣܘܼܟܠܐ ܘܠܐ ܦܘܼܪܫܢܐ ܐܠܐ ܕܘܘܕܐ ܘܒܘܼܠܒܠܐ. ܘܫܢܝܘܼܬܐ ܘܐܒܕܢܐ ܘܚܒܿܠܐ. ܡܕܝܢ ܦܩܿܚ ܕܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ ܢ݀ܛܪ ܐܢܫ ܦܓܪܗ ܘܢܟܒܫ ܗܕ̈ܡܘܗܝ ܘܣܟ ܠܐ ܢܬܼܚܫܚ ܒܪܓܬ݀ ܒܣܪܐ ܘܙܘܘܓܐ. ܘܐܢ ܢܐܡܪ ܐܢܫ ܕܡܕܝܢ ܐܟܢ ܪܕܐ ܘܡܬܩܝܡ ܥ݀ܠܡܐ. ܢܕܥ ܗܿܢܐ ܕܐܦ ܬܫܥ ܡܢܘ̈ܬܗܘܢ ܕܒܝܢ̈ܢܫܐ ܐܢ ܡܬܼܢܙܪܝܢ ܗܘܼܘ ܡܼܢ ܙܘܘܓܐ. ܗܿܝ ܥܣܝܼܪܝܬܐ ܡܩܝܼܡܐ ܗܘܼܬ݀ ܠܗ ܠܥܿܠܡܐ. ܟܕ ܡܬܚܫܚܝܢ ܗܘܼܘ ܫܦܝܼܪ ܘܐܝܟ ܢ݀ܡܘܿܣܐ ܕܡܠܝܼܠ̈ܐ ܕܠܐ ܫܪܝܚܘܼܬܐ ܘܕܠܐ ܝܥܢܘܼܬܐ. ܫܒܘܼܘ ܕܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡܢܬܐ ܡܼܢ ܐ̈ܠܦܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܐ ܡܬܼܢܙܪܝܢ ܡܼܢ ܙܘܘܓܐ. ܘܐܢ ܐܝܼܬ ܙܥܘܼܪܐ܆ ܠܘ ܒܦܪܘܼܫܘܼܬܐ ܘܝܕܥܬܐ. ܘ ܐܠܘ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ ܐܬܕܒܪܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܬܩܢܐܝܼܬ܆ ܘܐܝܟ ܨܒܼܝܢ ܒܪܘܼܝܐ ܬܘܼܒ ܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܗܘܼܬ݀ ܡܦܪܝܢܘܼܬܐ ܘܡܘܠܕܢܘܼܬܐ ܕܡܠܝܼܠ̈ܐ. ܘܠܘ ܗܿܟܢ ܐܝܟ ܛܟܼܣܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܘܒܥܝܼܪ̈ܐ. ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܐܝܟܢ ܡܼܨܝܐ ܗܿܕܐ. ܣܿܓܝܼ ܫܦܝܼܪ ܡܼܨܝܐ ܗܘܼܬ݀ ܠܒܿܪܘܝܗ ܕܟܝܿܢܐ. ܘܗܿܐ ܐܝܼܬ ܒܥܿܠܡܐ ܟܝܿܢܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܘܦܪ̈ܚܬܐ ܕܠܐ ܡܙܕܘܓܝܢ܆ ܘܡܘܠ̈ܕܢ ܘܡܦܪ̈ܝܢ. ܗܿܐ ܥܘܦܐ ܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܥܘܼܪܒܐ. ܗܿܘ ܐܘܼܟܡܐ ܪܒܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܕܕ݀ܡܝܢ ܠܗ ܣܟ ܠܐ ܡܙܕܘܓܝܢ. ܐܠܐ ܕܡܥܘܢ̈ܝܬܐ ܠܿܩܛܝܢ ܡܼܢ ܥܝ̈ܢܐ ܕܥܕ̈ܕܐ ܘܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܒܿܛܢܝܢ ܘܡܘܠܕܝܢ ܒܢ̈ܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܒܝܼܥ̈ܐ ܘܡܦܩܝܢ ܦܪ̈ܘܓܐ. ܗܿܐ ܬܘܼܒ ܟܿܠܗ ܓܢܼܣܐ ܕܢܘܼܢܐ ܘܪ̈ܚܫܐ ܕܒܝܡ̈ܡܐ ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܐܝܼܬ ܒܗܘܢ ܓܘܼܫ̈ܡܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܠܥܠ ܡܼܢ ܡܠܼܬܐ ܘܡܫܘܼܚܬܐ ܐܠܐ ܟܕ ܡܿܛܐ ܙܒܢܐ ܐܝܟ ܛܟܼܣܐ ܕܐܬܬܣܝܼܡ ܠܗܘܿܢ܆ ܫܿܕܐ ܕܟܪܐ ܙܪܥܗ ܒܡܝ̈ܐ ܘܐܬܿܝܐ ܢܩܒܬܐ ܒܿܠܥܐ ܠܗ. ܘܒܿܛܢܐ ܘܝܿܠܕܐ. ܘܣܿܓܝܼ ܓܢܼ̈ܣܐ ܐܝܼܬ ܒܥܿܠܡܐ ܕܠܐ ܡܙܕܘܓܝܢ ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܢܿܣܝܢ ܒܟܝ̈ܢܝܬܐ ܛܒܿ ܝ݀ܕܥܝܢ ܠܗܿܠܝܢ. ܡܕܝܢ ܣܓܝܼ ܡܥܕܪܐ ܗܿܝ ܕܢܬܼܢܙܪ ܐܢܫ ܡܼܢ ܙܘܘܓܐ ܘܢܛܪ ܦܓܪܗ ܒܕܟܝܘܼܬܐ ܘܩܕܝܼܫܘܼܬܐ. ܘܓܐ ܡܼܢ ܚܫ̈ܘܗܝ ܘܡܠܙܢ̈ܘܬܗ ܕܓܘܼܫܡܐ ܘܦܩܪܘܼܬܗܿ ܕܪܓܬܐ. ܘܡܼܢ ܨܦܼܬܐ ܘܡܪܢܝܼܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܢ̈ܝܐ ܘܬܪܒܝܼܬܗܘܢ ܘܩܘܝܡܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܢܓܗܐ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ. ܢܬܼܒܠܗܘܢ ܚܘܼܫ̈ܒܘܗܝ ܘܢܫܼܠܘܢ. ܘܢܬܼܢܗܪܘܢ ܙܘܥܘ̈ܗܝ. ܘܢܬܼܕܟܐ

pb. 130

ܠܒܗ. ܘܢܼܨܛܠܠ ܗܿܘܢܗ. ܘܬܙܕܗܐ ܢܦܫܗ. ܘܢܫܬܦܐ ܟܝܿܢܗ. ܕܢܫܼܟܚ ܗܿܝܕܝܢ ܢܬܒܩܐ ܒܢܦܫܗ ܘܢܕܥ ܝܿܬܗ ܘܢܬܗܓܐ ܒܟܝܿܢܗ. ܘܢܬܼܡܛܐ ܠܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ܀ ܪܚܡܬ݀ ܟܣܼܦܐ ܬܘܼܒ ܘܩܢܝܘܼܬܐ ܕܥܘܬܪܐ ܕܥ݀ܠܡܐ ܗܿܢܐ ܥܒܘܪܐ. ܗܿܟܘܬ݀ ܐܦ ܗܼܝ ܣܟ ܠܐ ܡܣܼܬܒܥܢܝܼܬܐ ܗܿܝ ܘܠܝܬ ܠܗܿ ܕܬܐܡܪܝ ܟܕܘ܆ ܐܝܟ ܕܒܢܼܣܝܢܐ ܫܪܝܼܪܐ ܗܿܐ ܐܚܿܙܝܢܢ ܕܡܣܼܬܥܪܐ. ܚܙܝܼ ܘܐܬܒܩܐ ܒܡ̈ܠܟܐ ܘܫܠܝܼ̈ܛܢܝ ܥ݀ܠܡܐ. ܕܗܿܘ ܕܐܝܼܬ ܠܗ ܬܐܓܡܐ ܚܕ ܐܘܟܝܼܬ ܐܬܪܐ ܕܐܝܼܬ ܒܗ ܥܣܪ ܡܕܝܼ̈ܢܢ ܥܡ ܩܘܼܪ̈ܝܐ ܕܝܼܠܗܝܢ ܘܐܓܘܼܪ̈ܣܐ. ܝܿܨܦ ܘܡܼܬܟܬܫ ܒܩܪ̈ܒܐ ܘܩܐܪ̈ܣܐ ܘܟܘܼܢܫ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܘܡܩܝܼܡܘܼܬ ܣܼܕܪ̈ܐ ܘܥܡܠܐ ܣܿܓܝܼܐܐ ܘܦܘܼܪ̈ܣܐ ܘܨܢܥ̈ܬܐ܆ ܘܒܟܿܠܗܝܢ ܕܡܿܨܐܼ ܚܝܠܗ ܘܝܼܕܥܬܗ. ܥܕܡܐ ܕܐܝܢ ܡܫܼܟܚ ܢܘܣܦ ܥܠ ܬܚܘܼܡ̈ܘܗܝ ܘܢܦܿܬܐ ܐܬܪܗ ܘܢܥܒܼܕ ܐܢܝܢ ܥܣܪ̈ܝܢ ܡܕ̈ܝܢܢ. ܘܐܢ ܠܗܝܢ ܢܩܼܢܐ ܘܢܐܪܬ݀ ܘܢܡܠܟ ܥܠܝܗܝܢ. ܬܘܼܒ ܝܬܝܪ ܡܫܼܬܿܩܠ ܘܡܬܼܥܫܢ. ܘܬܘܼܒ ܡܬܪܓܪܓ ܕܢܩܼܢܐ ܘܢܬܼܬܘܣܦ ܠܗܝܢ ܡܼܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܚܕܪ̈ܘܗܝ ܘܕܢܚܛܘܦ ܡܼܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܫܒܒ̈ܘܗܝ. ܗܟܢ ܘܕܠܐ ܣܘܼܦ ܘܕܠܐ ܣܒܥܘ ܘܕܠܐ ܫܘܼܠܡ. ܘܐܢ ܡܨܝܐ ܗܘܼܬ݀ ܠܗ ܕܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ ܢܩܢܐ܆ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܣܿܒܥ ܗܘܼܐ. ܐܠܐ ܬܘܼܒ ܡܬܦܪܣ ܗܘܼܐ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܐܦ ܠܫܡܿܝܐ ܢܚܼܛܘܦ. ܘܐܢ ܟܿܠܗܿ ܗܿܕܐ ܒܪܝܼܬܐ ܡܬܼܚܙܝܢܝܼܬܐ ܩܿܢܐ ܗܘܼܐ܆ ܬܘܼܒ ܝܿܨܦ ܗܘܼܐ ܘܡܬܼܟܬܫ ܕܐܢ ܡܨܝܐ ܐܦ ܠܫܡܿܝܐ ܢܚܼܛܘܦ. ܘܐܢ ܟܿܠܗܿ ܗܿܕܐ ܒܪܝܼܬܐ ܡܼܬܚܙܝܢܝܼܬܐ ܩܿܢܐ ܗܘܼܐ܆ ܬܘܼܒ ܝܿܨܦ ܗܘܼܐ ܘܡܬܼܟܬܫ ܕܐܢ ܡܨܝܐ ܐܟܘܬܗܿ ܢܩܼܢܐ. ܟܕ ܛܒ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܣܘܼܢܩܢ ܚܫܚܬܗ ܒܠܚܘܕ ܐܝܼܬ. ܘܠܚܡ ܝܘܡܢ ܘܬܟܣܝܼܬܐ ܕܓܘܼܫܡܐ. ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܒܥܡܠܐ ܕܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܘܒܕܘܼܥܬܐ ܕܐܦ̈ܘܗܝ ܡܡܠܐ ܣܘܼܢܩܢ ܚܫܚܬܗ. ܡܐܠܠܘܢ ܠܗܿܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܢܝܿܚܬܐ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܗܿܘ. ܡܼܛܠܕܠܝܬ ܠܗ ܡܪܢܝܼܬܐ ܣܿܓܝܼ ܘܠܐ ܩܢܼܛܐ ܘܠܐ ܕܚܠܼܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܝܬ ܠܗ ܣ̈ܐܢܐ. ܘܠܐ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ. ܘܠܐ ܕܚܿܣܡܝܢ ܒܗ. ܘܠܐ ܕܨܿܗܝܢ ܠܕܡܗ. ܘܬܘܼܒ ܐܚܪܬܐ ܕܗܿܘ ܕܩܿܢܐܼ ܠܟܿܠܗܿ ܬܒܝܠ܆ ܡܼܢ ܡܘܬܐ ܠܐ ܦܪܩܐ ܠܗ ܩܢܝܘܼܬܗ. ܠܝܬ ܠܗ ܗܟܝܠ ܣܟܐ ܘܠܐ ܫܘܼܠܡܐ. ܘܟܟܡܐ ܕܩܿܢܐ ܐ̱ܢܫ ܬܘܼܒ ܡܬܝܥܢ ܘܬܘܼܒ ܣܿܓܝ ܪܐ݀ܓ ܕܢܩܼܢܐ. ܗܿܟܢ ܘܥܕܡܐ ܠܫܘܼܠܡܗ. ܘܐܝܼܬܘ̄ ܐܦ ܗܿܢܐ ܚܫܐ ܒܝܼܫܐ ܕܚܠܕ ܒܢܦܫܐ ܘܡܚܫܟ ܠܗܿ ܡܼܢ ܘ݀ܠܝܬܐ. ܘܡܡܚܦ ܠܗܿ ܒܪܚܡܼܬܗ. ܟܕ ܠܝܬ ܡܼܢ ܣܓܝܐܘܼܬܗ ܕܥܘܼܬܪܐ ܝܘܼܬܪܢܐ. ܘܠܐ ܗܢܝܿܢܐ. ܘܠܐ ܥܘܼܕܪܢܐ. ܐܠܐ ܡܐܠܠܘܢ ܣܘܼܓܦܢܐ ܪܒܐ ܠܢܦܫܐ ܘܠܦܓܪܐ. ܡܛ݀ܠܬܗ ܬܘܼܒ ܕܚܫܐ ܗܿܢܐ ܒܝܼܫܐ. ܚܣܡܐ ܘܣܢܼܐܬܐ ܘܒܥܠ̈ܕܒܒܘܗܝ ܘܡܨܘ̈ܬܐ ܘܕܘܓ̈ܠܐ ܘܟܦܘܼܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܗ ܠܩܼܛܠܐ ܘܐܒܕܢܐ. ܥܠܗܿܝ ܐܢ̈ܫܐ ܚܟܝ̈ܡܝ ܒܫܪܪܐ ܩܪܐܘܗܝ ܥܩܪܐ ܕܟ݀ܠܗܝܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܘܡܼܢ ܡܪܢܝܼܬܐ ܣܿܓܝܼܐܬܐ ܕܥܠܘܗܝ܆ ܬܘܼܒ ܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܡܬܬܚܫܟ ܗܘܢܐ ܘܥܿܡܛܐ ܝܼܕܥܬܐ. ܘܡܬܼܥܘܪ ܡܕܥܐ. ܘܝܿܩܪ ܠܒܐ. ܘܡܬܕܘܕ ܪܥܝܿܢܐ. ܘܠܦܓܪܐ ܬܘܼܒ ܡܣܓܐ ܥܡܠܐ ܪܒܐ ܒܟܘܼܢܫܗ

pb. 131

ܒܡܛܫܝܢܘܼܬܗ. ܒܢܛܘܼܪܘܼܬܗ. ܒܿܫܗܪܐ ܕܥܠܘܗܝ. ܒܥܝܼܪܘܬܐ ܕܡܛ݀ܠܬܗ. ܒܕܚܠܼܬܐ ܪܒܬܐ ܒܟܪܝܘܼܬܐ ܕܐܢ ܡܬܼܚܠܨ. ܒܙܗܝܼܪܘܼܬܐ ܕܠܡܼܐ ܡܬܚܛܦ ܘܐܝܟܐ ܕܡܫܬܟܚ. ܘܥܡ ܕܡܬܚܙܐ ܪ̈ܒܘܼ ܡܚܫ̈ܒܬܐ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܣܠ̈ܩܢ ܥܠ ܠܒܘ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܛܝܒܝܢ ܗܘܼܘ ܡܛ݀ ܬܚܠܘܼܨܗ ܘܩܼ̰ܠܐ ܘܐܒܕܢ ܕܩܢܿܝܗ. ܘܿܝ ܡܢ ܚܫܐ ܗܢܐ ܩܛܘܿܠܐ ܘܡܘܒܕܢܐ ܕܢܦܫܐ ܘܕܦܓܪܐ. ܘܗܿܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܒܥܿܠܡܐ ܕܠܐ ܡܫܪܬܚܝܼܢ ܒܗ. ܘܒܗܿܘ ܡܕܡ ܒܨܝܼܪܐ ܕܩܿܢܝܢ ܡܬܼܕܒܪܝܢ ܬܩܢܐܝܼܬ ܘܡܬܚܫܚܝܼܢ ܫܦܝܼܪ ܘܐܝܟ ܕܬ݀ܒܥ ܣܘܼܢܩܢܐ ܠܚܘܼܕ. ܘܚܿܐܝܢ ܚܝ̈ܐ ܒܗ̈ܝܼܠܐ ܡܫܝ̈ܢܐ ܘܢܝܼܚ̈ܐ ܘܫܠܼ̈ܝܐ ܒܟܿܠܗܿ ܗܝܢܝܘܼܬܐ ܘܒܣܝܼܡܘܼܬܐ ܕܠܐ ܣܟ ܡܪܢܝܼܬܐ ܝܩܝܼܪܬܐ. ܘܠܐ ܫܚܩܐ ܘܛܘܼܪܩܐ ܥܡ ܪ̈ܒܘ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܢ݀ܒ̈ܥܢ ܡܼܢ ܩܢܿܝܘܼܬܗ ܘܠܐ ܣܒܥܘܼܬܗ. ܘܣܘܓܐܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܕܡܬܼܩܢ̈ܝܢ ܡܼܢ ܠܐ ܩܢܿܝܘܼܬܗ. ܡܕܝܢ ܣܿܓܝܼ ܛܒܿܐ ܘܡܥܕܠܐ ܗܿܝ ܕܣܟ ܠܐ ܢܩܼܢܝܘܗܝ ܐܢܫ. ܘܠܐ ܢܐܨܦ ܕܟܘܼܢܫܗ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܡܣܬܼܒܥ ܘܠܝܬ ܫܘܼܠܡܐ ܘܒܗܝܠܘܼܬܐ ܠܝܨܝܦܘܼܬܐ ܕܥܠܘܗܝ. ܘܨܪ̈ܝܼܟܐ ܘܫܚܝܼܩ̈ܐ ܕܒܥܿܠܡܐ ܣܿܓܝܼ ܢܝܼܚܝܢ ܘܫܿܠܝܢ ܘܒܗܝܼܠܝܢ ܚܝܝ̈ܗܘܢ ܡܼܢ ܥܬܝܼܪ̈ܐ ܘܩܢ̈ܝܐ ܕܒܥܿܠܡܐ. ܘܟܠܿܢܫ ܕܐܬܼܢܗܪ ܪܥܝܿܢܗ ܒܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ܆ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡܼܡ̈ܐ ܘܠܫ̈ܢܐ ܕܒܥܿܠܡܐ. ܐܢ ܩܿܢܐ ܗܘܼܐ ܡܕܡ ܡܣܪܗܒܐܝܼܬ ܒܕܪܗ ܘܐܬܼܚܪܪ ܡܼܢ ܝܘܼܩܪܗ. ܘܐܣܼܬܪܩ ܘܐܬܬܢܝܼܚ ܘܐܓܗܝ ܡܼ ܡܪܢܝܬܐ ܡܚܫܟܢܝܼܬܐ ܕܥܠܘܗܝ. ܘܐܢ ܠܐ ܩܿܢܐ ܗܘܼܐ ܡܕܡ ܣܟ ܠܐ ܝܼܨܦ ܘܠܐ ܐܬܪܓܪܓ ܕܢܩܼܢܐ. ܒܗܿܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܙܿܕܩ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܡܠܝܼܠܐ ܕܢܬܼܚܫܒ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܬܘܼܒ ܢܬܼܚܫܒ ܕܡܘܿܢ ܘܿ݀ܠܐ ܠܗ ܕܢܥܒܕ ܘܢܣܥܼܘܪ ܒܗ ܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܕܬܘܬܒܘܼܬܗ ܡܛ݀ܠ ܕܬܘܬܒܐ ܙܒܢܿܝܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܘܥܒܘܪܐ. ܘܠܘ ܥܡܘܿܪܐ. ܘܝܪܘܼܬܐ ܕܠܥܿܠܡ ܘܡܩܘܝܢܐ.ܘܐܝܟ ܛܠܝܐ ܕܡܫܬܠܡ ܠܒܝܬ ܡܪܕܘܼܬܐ. ܐܘܟܝܼܬ ܠܐ ܣܟܘܠܝ. ܐܘܿ ܠܐܘܼܡܢܘܼܬܐ ܐܝܿܕܐ ܕܗܼܝ. ܐܟܡܿܢ ܕܢܩܒܠ ܡܼܢ ܡܠܦܢܗܿ ܕܐܘܼܡܢܘܼܬܐ ܘܢܐܠܦܝܼܗܿ ܘܢܬܓܡܪ ܒܗܿ ܘܗܿܝܕܝܢ ܢܦܼܢܐ ܠܒܝܬ ܐܒܗ̈ܘܗܝ. ܘܢܕܪܒ ܒܝܬܗ ܘܩܢܘܼܡܗ. ܘܢܗܼܘܐ ܝܪܘܬܐ ܠܩܢܝܘܼܬܐ ܘܒܝܬ ܕܐܒ̈ܗܝܘܗܝ. ܐܢܕܝܢ ܢܦܘܼܫ ܠܗ ܛܠܝܐ ܒܝܬ ܡܕܪܘܼܬܐ܆ ܗܿܝ ܐܘܿ ܒܐܣܟܘܼܠܐ ܥܕܡܐ ܠܥܿܠܡ. ܘܢܘܒܕ ܝܝܬܘܼܬܐ ܕܐܒ̈ܗܘܗܝ ܘܢܬܼܢܟܪܐ ܘܢܬܓܠܙ ܡܼܢ ܩܢܘܼܬܗܘܢ. ܟܕ ܚܿܙܐ ܠܛܠ̈ܝܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܡܣܬܪܗܒܝܢ ܘܝܿܠܦܝܢ ܘܝܘܼܠܦܢܐ ܕܡܛܠܬܗܿ ܐܬܼܘ ܠܘܬ݀ ܪ̈ܒܢܐ܆ ܗܿܦܟܝܢ ܘܡܫܢܝܢ ܠܒܝܬ ܐܒ̈ܗܝܗܘܢ ܘܗܿܘܝܢ ܝܪ̈ܘܬܝܗܘܢ. ܘܗܼ، ܡܟܬܪ ܕܘܝܐܝܼܬ ܒܐܣܟܘܼܠܐ ܥܕܡܐ ܕܩܛܝܼܪܐܝܼܬ ܛܪܕܝܢ ܠܗ ܡܼܢ ܬܡܿܢ. ܠܐ ܟܝ ܫܿܘܐ ܠܓܘܼܚܟܐ ܛܠܝܐ ܗܿܘ ܓܠܝܼܙ ܡܼܢ ܝܕܥܬܐ ܕܠܐ ܦܼܪܫ ܘܝܼܕܥ ܥܘܼܕܪܢܗ ܡܼܢ ܣܘܼܓܦܢܗ. ܗ̣ܿܢܐ ܗܿܘ ܟܿܠ ܒܪܢܫܐ ܕܥܠ ܠܗ ܠܥܿܠܡܐ ܐܝܟ ܕܠܐܣܟܘܠܐ ܘܠܒܝܬ ܝܘܼܠܦܢܐ܆ ܕܢܐܠܦ ܒܗ ܘܢܬܼܚܟܡ

pb. 132

ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܡܥܕܪ̈ܢ ܠܗ. ܗ̄ ܕܢܩܼܢܐ ܛܒ̈ܬܐ ܕܡܟܬܪ̈ܢ ܥܡܗ. ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܫܼܟܚ ܡܘܬܐ ܕܢܚܠܨ ܘܢܚܛܘܼܦ ܐܢ̈ܝܢ ܡܢܼܗ. ܐܝܼܬܝܗܝܢ ܕܝܢ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܕܒܗܿ ܡܣܝܟ̈ܢ ܟܿܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܡܥܕܪ̈ܢܝܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܡܩܘ̈ܝܢܝܬܐ. ܕܒܬܪ ܕܡܫܢܐ ܡܼܢ ܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܐܝܟ ܐܣܟܘܠܐ. ܐܙܿܠ ܠܘܬ݀ ܐܒܘܗܝ. ܗ̄ ܒܪܘܝܗ. ܘܝܪܬ ܬܡܿܢ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܛܝܒ ܐܒܐ ܕܥ̈ܠܡܐ ܠܕܚܠ̈ܘܗܝ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܚܒܘܼܗܝ ܘܢܼܛܪܘ ܦܘܼܩܕܢܗܘܗܝ. ܗܿܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܙ݀ܕܩ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܡܠܝܼܠܐ ܕܢܬܼܚܫܒ ܥܕܡܐ ܕܢܓܗܐ ܘܢܬܼܚܪܪ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܬܠܬܐ ܚܫ̈ܐ ܒܝܼܫ̈ܐ ܕܦܓܪܐ. ܐܝܼܬ ܬܘܼܒ ܚܫܐ ܢܦܫܢܝܐ. ܕܡܬܼܩܪܐ ܫܘ̄ ܣܪܝܼܩܐ. ܕܪܐ݀ܓ ܐܢܫ ܕܢܬܼܩܠܣ ܘܢܫܼܬܒܚ ܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ. ܘܢܿܩܦ ܠܟܿܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܣܿܥܪ ܐ̱ܢܫ. ܐܟܡܢ ܕܒܥܼܠܬ݀ ܬܫܒܘ̄ ܘܩܘܼܠܣܐ ܕܼܡܼܢ ܚܫ̈ܙܝܐ ܬܣܬܥܪ̈ܝ ܛܒ̈ܬܐ ܘܠܘ ܒܢܝܼܫܐ ܬܪܝܼܨܐ. ܘܡܿܢ ܕܗܿܟܢ ܪܐܓܿ ܘܡܼܬܚܫܒ܆ ܕܘܝܐ ܗܿܘ ܘܠܐܐ ܗܕܝܘܼܛܐ. ܕܡܘܒܕ ܟܿܠܗ ܥܡܠܐ ܘܫܦܼܠܐ ܕܡܛܠ ܛܒ̈ܬܐ. ܘܒܥܿܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܠܐ ܦܿܐܫ ܠܗ ܦܘܪܥܢܐ ܠܛܒ̈ܬܗ. ܡܛ݀ܠ ܕܩܒܠ ܐܓܪܐ ܘܦܘܼܪܥܢܐ ܡܼܢ ܥ݀ܠܡܐ ܗܿܢܐ ܗ̄ ܬܫܒܘ̄ ܘܩܘܼܠܣܐ ܕܚܙ̈ܝܐ. ܘܐܬܓܠܙ ܡܼܢ ܦܘܼܪܥܢܐ ܕܡܩܘܐ. ܘܐܢ ܒܢܝܼܫܐ ܬܪܝܼܨܐ ܣܿܥܪܐ ܠܛܒ̈ܬܐ ܡܛ݀ܠ ܚܘܼܒܗ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ. ܕܗܿܟܢ ܦܿܩܕ ܘܡܠܦ ܠܢ ܒܕܘܿܟ ܒܟܿܠܕܘܟ܆ ܕܢܣܼܥܘܪ ܛܒ̈ܬܐ ܘܢܬܪܚܩ ܡܼܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܪܐ݀ܓ ܠܬܫܒܘ̄ ܣܦܝܼܩܬܐ ܘܒܛܝܼܠܬܐ ܕܡܼܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ܆ ܘܣܟ ܠܝܬ ܠܗ ܨܒܝܿܢܐ ܒܗܿܟܢ. ܘܠܐ ܡܬܼܚܫܒ ܒܗܿܠܝܢ. ܗܿܝܕܝܢ ܗܼܘ ܐܠܗܐ ܡܘܪܒ ܐܝܼܩܪܗ. ܘܡܢܿܨܚ ܠܗ ܒܥ݀ܠܡܐ ܗܿܢܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܡܫܼܬܚܒܝܢ ܘܡܬܩܠܣܝܼܢ ܐܝܟ ܪܓܼܬܗܘܢ ܡܣܠܝܬܐ. ܘܬܘܼܒ ܒܥܿܠܡܐ ܕܥܬܝܼܕ ܒܬܪ ܚܘܼܕܬܐ ܦܿܪܥ ܠܗ ܐܓܪܐ ܛܒܿܐ ܒܐܥܦ̈ܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ. ܡܕܝܢ ܐܦ ܡܼܢ ܗܿܢܐ ܚܫܐ ܒܝܼܫܐ ܙ݀ܕܩ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܡܠܝܼܠܐ ܕܣܿܓܝܼ ܢܙܕܗܪ. ܘܒܝܼܕܥܬܐ ܘܝܨܝܼܦܘܼܬܐ ܪܒܬܐ ܢܥܼܩܪܝܘܗܝ ܒܥܓܠ ܡܼܢ ܠܒܐ. ܘܡܼܢܗ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ ܕܡܫܪܐ ܪܚܿܫ ܒܬܪܥܝܼܬܗ. ܡܛܠ ܕܐܢ ܡܘܚܪ ܘܡܥܬܩ ܥܡ ܐܢܫ ܥܫܢ ܘܝܪܒ ܘܥܒܕ ܚܫܐ ܒܝܼܫܐ ܕܪܡܘܼܬܐ ܟܦܿܪܬ݀ ܒܥܒܘܕܗܿ. ܡܛܠ ܕܐܟܡܐ ܕܐܝܬ ܒܝܬ ܦܩܚܐ ܠܦܐܪܐ. ܗܿܟܢ ܐܝܬ ܒܝܬ ܫܘܒܚܼܐ ܣܪܝܼܩܐ ܠܪܡܘܼܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܩܕܡܐܝܼܬ ܦܩܚܐ ܗܿܘܐ ܒܐܠܢܐ. ܘܐܢ ܡܘܚܪ ܘܦܿܐܫ ܘܡܬܼܚܝܨ܆ ܝܪܒ ܘܥ݀ܫܢ ܘܡܼܬܪܒܐ ܘܗܿܘܐ ܦܐܪܐ ܡܫܡܠܝܐ܆ ܗܿܟܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܫܘܒܚܐ ܣܪܝܼܩܐ. ܕܐܢ ܦܿܐܫ ܒܐ̱ܢܫ ܘܡܥܬܩ܆ ܡܬܼܥܫܢ ܘܗܿܘܐ ܪܡܘܼܬܐ. ܪܡܘܼܬܐ. ܕܝܢ ܐܝܼܬܝܗܿ ܚܫܐ ܒܝܼܫܐ ܘܚܛܗܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܠܒܪܝܼܬܗ ܫܦܝܼܬܐ ܘܫܦܝܼܪܬܐ ܕܒܪܘܝܐ ܛܒܿܐ. ܗܿܘ ܕܒܗ ܟܕ ܐܬܟܪܗ ܡܠܐܟ ܢܘܼܗܪܐ ܘܪܫ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܫܡ̈ܝܢܐ ܘܐܬܬܚܫܟ ܘܐܣܼܬܚܦ ܘܢܦܼܠ ܡܼܢ ܐܝܩܪܗ. ܘܐܫܼܬܕܝ

pb. 133

ܡܼܢ ܟܘܼܪܣܝܗ. ܘܗܘܼܐ ܪܫ ܒܝܼܫܬܐ ܘܡܠܦܢܐ ܕܟܿܠܗܝܢ ܣܢܝ̈ܬܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܪܡܘܼܬܐ ܝܠܼܕܬ݀ ܒܗ ܚܣܡܐ. ܚܣܡܐ ܕܝܢ ܐܘܠܕ ܩܼܛܠܐ. ܡܕܝܢ ܫܪܝܪܐܝܼܬ ܪܡܘܼܬܐ ܢ݀ܨܝܬ݀ ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܘܕܠܩܘܼܒܠܗ. ܘܠܟܿܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܗ̈ܒܝ ܠܟܝܿܢܐ. ܡܣܒܪܐ ܪܡܘܼܬܐ ܕܕܝܼܠܗܿ ܐܢܝܢ. ܘܫܟܚ̈ܬܗܿ ܘܩܢܝܘܼܬܗܿ. ܘܥܠܗܿܝ ܐܝܼܬܝܗܿ ܕܠܩܘܼܒܠܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܿܢ ܕܐܠܗܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܒܥܠܕܒܒܗ ܘܕܠܩܘܼܒܠܗ܆ ܟܡܐ ܗܿܘ ܫܘܼܢܩܗ ܘܟܡܐ ܪܒ ܘܿܝܗ. ܗܿܢܘ ܚܫܐ ܕܐܬܟܼܪܗ ܒܗ ܣܛܢܐܝܠ ܘܐܫܬܕܝܼ ܡܼܢ ܫܡܿܝܐ. ܘܟܿܠ ܕܒܗܿܢܐ ܚܫܐ ܟܪܝܼܗ ܘܡܟܬܪ ܒܗ. ܚܒܪܗ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܥܡܗ ܡܫܼܬܢܩ. ܒܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܘܿܠܐ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܬܼܚܫܒ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ. ܢܗܼܘܐ ܒܙܗܝܼܪܘܼܬܐ ܘܥܝܼܪܘܼܬܐ ܡܼܢ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܒܝܼܫ̈ܐ ܘܡܘܒܕ̈ܢܐ. ܗ̄ ܕܪܓܬ݀ ܒܣܼܪܐ. ܪܒܘܼܬ ܟܪܣܐ. ܘܪܚܡܼܬ ܟܣܼܦܐ. ܘܕܫܘܼܒܚܐ ܣܪܝܼܩܐ ܡܚܒܠ ܛܒ̈ܬܐ. ܘܪܡܘܼܬܐ ܡܘܒܕܬ݀ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪ ܘܡܪܚܩܬ݀ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܘܡܚܠܛܬ݀ ܥܡ ܣܛܢܐ. ܘܒܬܪ ܕܐܬܚܫܒ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܙܕܩܐܝܬ. ܘܐܓܗܝܼ ܡܼܢ ܒܝܼܫܘܼܬܗܝܢ܆ ܘܿܠܐ ܠܗ ܕܢܥܒܼܕ ܥܒܿܕ̈ܐ ܕܡܥܕܪܝܢ ܠܗ ܘܡܘܬܪܝܢ ܘܡܩܘܝܢ. ܘܠܐ ܢܒܼܛܠ ܡܼܢ ܦܘܼܠܚܢܐ ܕܫܦܝܼܪ̈ܬܐ. ܗܿܢܘ ܥܒܿܕܐ ܕܘܿܠܐ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܥܼܒܕ. ܟܿܠ ܥܒܿܕܐ ܕܫܿܦܪ ܠܐܠܗܐ ܘܐܝܼܬܘ̄ ܐܝܟ ܨܒܝܿܢܗ. ܘܡܥܕܪ ܠܒܪܢܫܐ ܒܗܢܐ ܥ݀ܠܡܐ ܠܩܘܼܝܡܗ ܘܐܦ ܡܬܼܢܛܪ ܠܗ ܦܘܼܪܥܢ ܒܬܪ ܫܪܝܐ ܕܡܼܢ ܗܿܪܟܐ. ܗܿ، ܘܿܠܐ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܠܡܥܼܒܕ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ. ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܗܿܪܟܐ ܦܿܐܫ ܘܠܐ ܠܿܘܐ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܦܘܼܫ ܥܡܗ ܒܬܪ ܡܘܬܗ܆ ܠܡܢܐ ܬܥܫ ܒܗ ܘܡܫܼܬܦܠ ܘܡܬܼܛܪܦ. ܘܒܿܛܠ ܒܗ ܡܼܢ ܦܘܼܠܚܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܫܿܒܩ ܠܗ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܐܙܿܠ ܗܼܘ ܣܦܝܼܩܐ ܡܣܪܩܐ ܡܼܢ ܟܿܠܡܕܡ܀ ܐܡܿܪܝܢܢ ܥܠ ܥܡܐ ܕܐܝܼܬ ܒܣܘ̈ܦܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ ܕܥܡܪܬܐ. ܕܣܟ ܡ=ܡ ܐܪܥܢܝܐ ܠܐ ܦܠܿܚܝܼܢ ܘܠܐ ܣܿܥܪܝܢ. ܐܠܐ ܥܿܡܪܝܢ ܒܝܢܬ݀ ܐܝܼܠܢ̈ܐ. ܘܡܼܢ ܦܐܪ̈ܝܗܘܢ ܡܬܬܪܣܝܢ. ܘܡܝ̈ܐ ܫܬܝܢ ܡܼܢ ܡܒܘܼܥ̈ܐ ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܘܒܠܒܘܼ̈ܫܐ ܠܐ ܡܬܼܚܫܚܝܢ. ܡܛܠ ܕܐܐܪ ܡܡܙܓܐ ܐܝܼܬ ܠܗܘܢ ܟܿܠܗܿ ܫܢ̱ܬܐ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܼܕ ܡܝܙܼ̈ܢܐ ܐܣܿܪܝܢ ܥܠ ܚܨܝ̈ܗܘܢ ܡܼܢ ܡܫ̈ܟܐ ܕܒܪ̈ܝܐ. ܘܢܫ̈ܝܗܘܢ ܠܣܛܪ ܥܡܪ̈ܢ. ܘܚܕ ܙܒܢܐ ܡܬܼܟܢܫܝܢ ܐܟܚܕܐ ܘܬܘܼܒ ܡܬܼܚܩܝܢ. ܘܐܢ ܒܿܛܢܐ ܐܢܬܬܐ ܡܼܢ ܢܫ̈ܝܗܘܢ ܘܝܿܠܕܐ ܒܪܐ ܕܟܪܐ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ ܝܿܗܒܝܢ ܠܗ ܠܓܒܪ̈ܐ ܘܥܿܡܪ ܥܡܗܘܢ ܐܝܟ ܕܘܼܒܪ̈ܝܗܘܢ ܘܐܢ ܐܝܼܬܝܗܿ ܒܪܬܐ ܢܩܒܼܬܐ. ܦܿܝܫܐ ܠܘܬܗܝܢ ܕܢܫ̈ܐ ܘܡܪ̈ܒܝܢ ܠܗܿ. ܘܟܿܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ ܠܝܬ ܬܘܼܒ ܦܘܼܠܚܢܐ. ܐܠܐ ܗܪܓܐ ܕܝܕܥܬܐ ܘܨܠܘܿܬܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܘܡܼܢ ܡܕܡ ܣܟ ܠܐ ܕܚܿܠܝܢ. ܘܠܡܠܟܘܼܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܠܐ ܡܫܼܬܥܒܕܝܢ. ܘܡܕܡ ܣܟ ܠܐ ܩܿܢܝܢ ܘܪܢܝܢ ܒܗ ܘܩܿܛܢܝܢ ܡܛ݀ܠܬܗ. ܗܿܢܘ ܥܒܿܕܗܘܢ ܘܕܘܼܒܪܗܘܢ. ܦܘܼܠܚܢܐ ܡܠܝܼܠܐ ܘܗܪܓܐ ܕܒܐܠܗܐ ܘܪܢܝܐ ܕܥܠܘܗܝ ܘܬܗܼܪܐ ܕܒܗ ܣܟ ܥܘܠܐ ܐܘܿ ܚܛܝܼܬܐ ܠܐ ܣܿܥܪܝܢ ܐܦܠܐ ܝܕܿܥܝܢ. ܘܠܐ ܙܒܢܐ

pb. 134

ܘܙܘܼܒܢܐ ܘܠܐ ܫܩܼܠܐ ܘܫܪܝܐ. ܘܐܠܟܣܢܕܿܪܘܣ ܡܠܟܐ ܒܪ ܦܝܠܠܝܦܘܿܣ ܕܟܒܫ ܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ ܐܙܼܠ ܘܡܼܛܐ ܠܘܬܗܘܢ ܠܡܫܥܒܕܘܼ ܐܢܘܿܢ. ܘܟܕ ܚܙܼܐ ܕܘܼܒܪܗܘ ܢ ܘܦܘܠܚܢܗܘܢ܆ ܐܫܬܥܒܕ ܗܘܼ ܠܗܘܢ ܘܣܿܓܝܼ ܐܘܪܒ ܘܫܒܚ ܐܢܘܢ. ܘܩܠܣ ܕܘܼܒܪܗܘܢ. ܠܡܢܐ ܡܕܝܢ ܡܬܒܥ̈ܝܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܝܬܝܼܪ̈ܬܐ ܘܠܐ ܐܿܠܨܐ ܥܠܝܗܘܢ. ܐܠܐ ܡܐܠܠܘܢ ܕܠ̈ܚܢ ܚܝ̈ܝܗܘܢ. ܘܡܥܘܟ̈ܢ ܘܡܟܡܪ̈ܢ ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܒܥܿܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ ܘܫܟܿܚܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܟܿܠܗܘܿܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܒܪܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܕܐܡܼܪܢܢ ܨܒܿܐ ܗܘܼܐ ܐܠܗܐ ܕܡܬܼܕܒܪܝܢ. ܐܝܟܢ ܕܢܣܓܘܢ ܛܒ̈ܐ ܘܙܕ̈ܝܼܩܐ܆ ܘܢܫܼܬܡܠܐ ܡܢܝܿܢܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܢܩܼܠܘ ܥܡ ܣܛܢܐ ܪܒܗܘܢ. ܘܥܿܒܪ ܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܕܬܥܿܫ̈ܐ ܘܛܘܼܪ̈ܦܐ ܘܢܗܼܘܐ ܚܘܼܕܬܐ ܕܒܪܝܼܬܐ. ܘܢܩܘܼܡ ܥܿܠܡܐ ܚܼܕܬܐ ܕܒܘܼܣ̈ܡܐ ܘܚܕܘ̈ܬܐ. ܡܛܠ ܕܥܕܡܐ ܕܡܫܼܬܡܠܐ ܡܢܝܿܢܐ ܕܛܒ̈ܐ ܙܕܝ̈ܩܐ. ܐܝܟ ܡܼܢܝܿܢܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܢܦܼܠܘ܆ ܠܐ ܥܿܒܪ ܗܿܢ ܥܿܠܡܐ ܕܥܩ̈ܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܛܠ ܗܿܟܢ ܐܬܩܼܢ ܐܠܗܐ ܠܗܿܢ ܥ݀ܠܡܐ ܗܘܼܠܢܝܐ ܕܡܿܠܐܼ ܫܦܼܠܐ ܘܬܐܢܚ̈ܬܐ. ܘܒܼܪܐ ܒܗ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܡܪ̈ܟܒܐ. ܕܢܟܫܪܘܢ ܒܗ ܘܢܼܬܛܪܦܘܢ ܒܦܘܼܠܦܢܐ ܕܙܕܝܩܘܼܬܐ. ܘܢܐܙܠܘܢ ܢܐܪܬܘܢ ܕܘܼܟܬܐ ܗܿܝ ܫܒܝܼܚܬܐ ܘܡܥܠܝܼܬܐ ܕܐܣܼܬܚܦ ܘܢܦܼܠ ܡܢܗܿ ܣܛܢܐ ܘܟܿܠܗ ܓܘܼܕܗ ܡܪܘܕܬܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܚܘܝܼܢܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ. ܘܟܕ ܡܫܼܬܡܠܐ ܗܿܘ ܡܢܝܿܢܐ ܒܿܛܠ ܗܿܢܐ ܟܪܘܼܟܝܐ ܘܗܿܘܐ ܚܘܼܕܬܐ܆ ܡܕܝܢ ܚܒ̈ܝܼܒܝ ܠܡܢܐ ܡܼܢ ܠܥܼܠ. ܘܟܕ ܡܫܼܬܡܠܐ ܗܿܘ ܡܢܝܿܢܐ ܒܿܛܠ ܗܿܢܐ ܟܪܘܼܟܝܐ ܘܗܿܘܐ ܚܘܼܕܬܐ܆ ܡܕܝܢ ܚܒ̈ܝܼܒܝ ܠܡܢܐ ܬܥܿܫܝܼܢܢ ܒܒܢܝ̈ܢܐ ܘܩܢܼܝ̈ܢܐ ܘܢܼܨܒ̈ܬܐ ܘܦܘܼܠܚܢܐܪܥ ܘܬܐܓܪ̈ܬܐ܆ ܘܣܛܢܐ ܗܿܐ ܡܥܒܕ ܘܡܚܝܠ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܠܝܗܘܢ. ܥܠܗܿܝ ܕܢܬܼܕܠܚܘܢ ܚܝ̈ܝܗܘܢ ܘܢܼܬܬܚܫܟ ܗܘܢܗܘܢ ܘܠܐ ܢܬܼܒܗܠܘܢ ܘܢܫܼܬܿܦܘܢ ܠܡܼܕܥ ܫܪܪܐ ܘܠܡܩܼܦ ܠܗ. ܡܛ݀ܠ ܝܥܢܘܼܬܐ ܣܢܝܼܬܐ ܡܘܒܕܢܝܼܬܐ. ܣܢܼܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܠܡܚܼܛܦ ܚܕ ܡܼܢ ܕ. ܘܡܛܠ ܕܚܠܼܬܐ ܕܗܿܟܢ܆ ܒܢܼܘ ܠܗܘܢ ܚܣܼ̈ܢܐ ܘܫܘܼܪ̈ܐ ܘܡܪܕܘ ܥܠ ܚܕ̈ܕܐ ܠܡܫܚܣܢܘܼ ܟܿܠܚܕ ܥܘܼܬܪܗ. ܘܠܡܼܛܪ ܩܢܝܘܼܬܗ. ܐܝܟ ܕܥܬܝܼܕܝܼܢܢ ܕܢܚܘܐ ܐܝܟܐ ܕܘܿܠܐ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܗܿܠܝܢ ܚܬܝܼܬܐܝܬ ܒܡܪܝܐ ܕܨܿܒܐ. ܡܕܝܢ ܠܐ ܘܿܠܐ ܠܒܪܢܫܐ ܠܡܥܼܒܕ ܘܠܡܦܼܠܚ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ. ܐܠܐ ܐܢ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܩܪܒ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܒܪܘܼܝܗ. ܘܠܐ ܣܟ ܡܥܟܪ ܠܗ ܡܼܢ ܦܘܼܠܚܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܐ. ܘܥܒܿܕ̈ܐ ܕܙܕܝܼܩܘܼܬܐ. ܕܐܝܿܟܢܐ ܕܝܢ ܢܬܼܕܒܪ ܒܪܢܫܐ ܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܐܡܿܪܝܢܢ. ܕܢܐܚܒ ܠܟܿܠܢܫ. ܕܢܝܩܪ ܠܟܿܠ ܐܢܫ. ܕܢܬܐܘܐ ܥܡ ܟܿܠܢܫ. ܘܕܣܟ ܠܐ ܢܥܼܒܕ ܠܗ ܒܥܠܕܒܒܐ ܘܣܐܢܐ ܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܡܛ݀ܠ. ܕܢܝܩܪ ܠܟܿܠ ܐܢܫ. ܕܢܬܐܘܐ ܥܡ ܟܿܠܢܫ. ܘܕܣܟ ܠܐ ܢܥܼܒܕ ܠܗ ܒܥܠܕܒܒܐ ܘܣܐܢܐ ܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܡܛ݀ ܡܕܡ ܥܒܘܪܐ. ܘܗܿܕܐ ܐܝܟܢ ܡܼܨܝܐ ܕܬܗܼܘܐ ܠܡܿܢ ܕܡܦܼܟܪ ܒܥܿܠܡܐ ܘܐܣܝܼܪ ܒܨܒܘ̈ܬܗ. ܘܟܕܝܢ ܒܬܥܫܗ. ܡܕܝܢ ܛܒܿ ܐܿܠܨܝܿܬܐ ܗܿܝ ܘܙܕܩܝܬܐ ܗܿܝ ܕܢܪܚܩ ܡܼܢ ܝܬܝܷܪ̈ܬܐ ܘܢܓܗܐ ܡܼܢ ܣܿܓܝ ܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܿܢ ܕܐܝܼܬ ܠܗ ܣ̈ܐܢܐ ܘܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܚܝ̈ܐ ܡܪܝܼܪ̈ܐ ܘܡܠ̈ܝܼܝܼ ܕܘܘ̈ܢܐ ܚܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܩܢܿܛ ܘܕ݀ܚܠ ܡܼܢ ܒܥܠܕܒܒܗ.

pb. 135

ܘܟܿܠܗ ܙܒܢܐ ܡܬܼܦܪܣ ܘܡܬܼܚܫܒ ܘܡܼܨܛܢܥܗ ܕܐܝܟܢ ܢܫܼܬܘܙܒ ܡܼܢ ܒܝܼܫ̈ܬܗ. ܐܘܿ ܐܢ ܡܨܝܐ ܕܐܝܟܢ ܗܼܘ ܢܫܼܟܚ ܕܢܐܒܫ ܠܗܿܘ ܘܢܘܒܕ. ܘܒܗܿܠܝܢ ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܡܕܝܼܒ̈ܢܝܬܐ ܘܡܚܫܟ̈ܢܝܬܐ ܡܬܼܛܓܢ ܘܡܼܬܩܠܐ. ܘܡܿܢ ܕܒܗܿܠܝܢ ܡܼܬܗܦܟ ܘܡܼܬܪܢܐ܆ ܟܿܠܝܘܡ ܡܘܬܐ ܛ݀ܥܡ ܘܕܡܪܝܼܪ ܡܼܢ ܡܘܬܐ. ܘܚܫܘܼܟ ܗܘܢܗ ܘܡܣܡܝ ܒܘܼܝܢܗ. ܘܡܕܘܕ ܘܒܠܝܼܠ ܕܘܼܒܪܗ. ܘܐܢ ܗܿܟܢ ܦܿܐܫ܆ ܚܪܬܐ ܒܝܼܫܬܐ ܕܚܒܿܠܐ ܘܐܒܕܢܐ ܗܿܘܝܐ ܠܗ. ܡܕܝܢ ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܡܣܟ̈ܢܐ ܘܫܚ̈ܝܼܡܐ ܘܠܐ ܝܼܕܝܼܥ̈ܐ ܕܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ. ܕܐܦܢ ܚܣܝܼܪܝܢ ܘܣܪܝܟܝܢ ܡܼܢ ܩܢܝܘܼܬܐ. ܐܠܐ ܚܝ̈ܐ ܡܠ̈ܝܝ ܫܝܢܐ ܘܢܝܿܚܐ ܡܥܒܪܝܢ ܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܘܒܬܪ ܫܪܝܗܘܢ ܕܡܼܢ ܗܿܪܟܐ܆ ܝܪܬܝܢ ܛܘܼܒ̈ܐ ܘܒܘܼܣ̈ܡܐ ܕܠܐ ܡܘܦܝܢ. ܘܐܦܢ ܠܝܬ ܗܘܼܐ ܥ݀ܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܘܠܐ ܚܘܼܕܬܐ ܘܢܘܼܚܡܐ. ܐܪܐ ܒܗܿܢܐ ܥ݀ܠܡܐ ܒܢܝܿܚܐ ܘܒܗܝܼܠܘܼܬܐ ܘܒܚܝ̈ܐ ܡܠ̈ܝܝ ܫܝܢܐ ܥ݀ܡܪܝܢ ܫܚ̈ܝܼܡܐ ܘܠܐ ܝܼܕ̈ܝܼܥܐ ܘܠܐ ܪ̈ܝܫܐ ܘܠܐ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܘܕܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܐܢ ܬܐܡܪ̈ ܡܕܝܢ ܐܝܟܢ ܡܬܩܝܡ ܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܕܠܐ ܗܿܠܝܢ.. ܝܥܢܘܼܬܐ ܘܩܢܝܘܼܬܐ ܝܬܝܼܪܬܐ ܘܣܼܢܐܬܐ ܘܒܥܠܕܒ̈ܒܘܗܝ ܘܚܣܡܐ ܗܿܠܝܢ ܠܘ ܡܩܝܡ̈ܢܝܬܗ ܕܥ݀ܠܡܐ ܐܢܝܢ ܐܠܐ ܡܐܠܠܘܢ ܡܚܪ̈ܒܢܝܬܗ ܘܡܚܒܠ̈ܢܝܬܗ. ܡܕܝܢ ܡܼܢ ܟܿܠ ܕܘܼܒܪܐ ܘܗܘܼܦܟܐ ܕܡܨܓܦ ܘܡܥܟܪ ܠܚܝ̈ܘܗܝ ܕܒܪܢܫܐ ܡܼܢ ܫܦܝܘܼܬܐ ܙܿܕܩ ܠܗ ܕܢܒܼܥܕ ܘܢܬܪܩܚ ܘܢܬܕܒܪ ܬܩܢܐܝܬ ܘܫܠܝܐܝܬ ܘܢܝܼܚܐܝܼܬ ܘܫܚܝܼܡܐܝܼܬ ܘܡܟܝܼܟܐܝܬ. ܘܠܐ ܝܼܕܝܼܥܐܝܬ. ܘܢܪܚܩ ܡܼܢ ܟܿܠܗܿ ܝܬܝܼܪܘܼܬܐ ܘܐܡܝܼܢܐܝܬ ܥܡ ܛܒ̈ܐ ܘܚܟܝܼ̈ܡܝ ܒܫܪܪܐ ܘܡܼܬܕܒܪ ܬܩܢܐܝܬ ܢܗܼܘܐ ܗܘܼܦܟܗ ܘܥܢܝܿܢܗ ܘܩܪܝܼܒܘܼܬܗ. ܘܡܿܢ ܡܚܒ̈ܠܐ ܕܠ̈ܝܼܚܐ ܡܦܟܪ̈ܝ ܒܨܒܘ̈ܬܗ ܕܥ݀ܠܡܐ ܪ̈ܚܡܝ ܪܫܢܘܼܬܗ. ܘܩܢ̈ܝܼܝܼ ܥܘܼܬܪܗ ܢܕܚܩ ܘܢܥܼܪܘܿܩ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܬܢܝܼܢܐ ܡܣܝܼܦܢܐ. ܘܐܡܝܼܢܐܝܬ ܕܘܼܒܪ̈ܐ ܕܡܿܠܝܢ ܡܫܝܢܘܼܬܐ ܘܢܝܼܚܘܼܬܐ ܘܫܼܠܝܐ ܘܒܗܝܼܠܘܼܬܐ ܢܓܼܒܐ ܕܡܼܢ ܬܢܝܼܢܐ ܡܣܝܼܦܢܐ. ܘܐܡܝܼܢܐܝܬ ܕܘܼܒܪ̈ܐ ܕܡܠܿܝܢ ܡܫܝܢܘܼܬܐ ܘܢܝܼܚܘܼܬܐ ܘܫܼܠܝܐ ܘܒܗܝܼܠܘܼܬܐ ܢܓܼܒܐ ܘܢܼܬܕܒܪ. ܐܝܿܟܢܐ ܕܢܬܼܡܨܐ ܠܡܫܟܼܚܘ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܡܥܠܝܐ ܠܗ ܠܪ̈ܘܡܐ ܠܐ ܡܬܼܡܫܚ̈ܢܐ܀ ܘܒܗܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦ̄ ܕܓ̄ ܕܡܐܡܪܐ ܕܓ̄ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܀

Chapter 4

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܬܠܝܼܬܝܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ ܘܡܗܕܐ. ܥܠܗܿܝ ܕܡܐ ܥܬܝܼܕ ܕܢܗܼܘܐ ܡܼܢ ܒܪܢܫܐ ܘܡܢܘܼ ܣܘܼܟܝܗ ܘܕܐܝܢܐ ܣܒܪܐ ܢܗܼܘܐ ܠܗ ܒܪܫܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܐܡܪܐ ܩܠܝܼܠ ܫܘܕܥܢܢ ܥܠ ܗܿܠܝܢ. ܕܡܛ݀ܠܡܢܐ ܐܬܼܒܪܝ ܒܪܢܫܐ. ܗܿܫܐ ܬܘܼܒ ܐܡܿܪܝܢܢ ܘܡܒܚܢܝܼܢܢ ܘܡܥܩܒܝܼܢܢ ܒܝܕܥܬܐ ܗܿܕܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܕܐܝܼܬ ܠܢ ܡܼܢ ܒܪܘܼܝܢ܆ ܕܡܢܐ ܐܪܐ ܥܬܝܼܪܕ ܕܢܗܼܘܐ ܡܼܢ ܚܝܘܬܐ ܗܿܕܐ ܡܪܟܒܬܐ ܕܡܼܢ ܪܘܼܚܢܝܘܼܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܘܡܼܢ ܗܘܼܠܢܝܘܼܬܐ ܥܒܝܼܬܐ. ܘܡܢܘ ܣܘܼܟܝܐ ܕܚܿܐܪ ܘܡܣܟܐ ܠܗ ܗܼܘ ܒܪܢܫܐ. ܘܕܐܝܢܐ ܣܒܪܐ ܢܐܚܘܼܕ ܘܒܗ

pb. 136

ܢܼܬܠܒܒ ܘܢܬܼܚܝܠ. ܟܕ ܢܬܼܬܟܠ ܥܠܘܗܝ ܫܪܝܪܐܝܬ ܘܠܐ ܦܠܝܓܐܝܼܬ. ܘܐܠܘ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܡܠܼܬܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܘܼܐ ܒܪܢܫܐ. ܥܡ ܚܘܼܒܿܠܗ ܕܦܓܪܐ ܡܬܼܛܠܩܐ ܗܘܼܬ ܢܦܫܗ ܕܡܢܝܬܐ: ܘܗܿܦܟ ܗܘܼܐ ܟܿܠ ܐܣܛܘܼܟܣܐ ܠܕܘܼܟܬܗ ܘܟܕܘ܆ ܘܐܠܘܼ ܬܘܼܒ ܢܦܫܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܡܫܠܼܚܬܐ ܕܡܼܢ ܗܘܼܠܢܝܘܼܬܐ ܒܠܚܘܼܕ ܗܘܼܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܪ̈ܘܼܚܬܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܘܼܐ. ܘܥܡܗܝܢ ܡܕܝܪ ܗܘܼܐ. ܘܡܩܘܐ ܒܟܿܠܗܝܢ ܕܝܼܠܗܝܢ. ܐܠܐ ܗܿܐ ܚܿܙܝܢܢ ܕܚܠܝܼܛ ܘܡܪܟܒ ܡܼܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܢ̈ܣܐ ܘܟܝ̈ܢܐ. ܘܐܝܼܬ ܠܗ ܝܬܝܪ ܟܘܼܢܫ ܚܘܼܫ̈ܒܐ. ܘܡܫܟܼܚܘܼܬ ܝܕ̈ܥܬܐ ܚܕ̈ܬܬܐ ܘܝܘܠ̈ܦܢܐ ܘܐܘܼܡܢ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܝܠܝܼܦܝܼܢ ܠܗ. ܐܠܐ ܡܼܢ ܬܐܘܪܝܐ ܘܗܘܦܟ ܚܘܫܒ̈ܘܗܝ ܡܫܟܚ ܠܗܝܢ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܘܕܝܼܠܝܬܐ ܕܐܬܝܼܗܒ ܠܗ ܡܼܢ ܒܪܘܼܝܗ. ܘܫܠܝܼܛ ܒܝܿܬܗ ܘܒܙܘܥܐ ܕܚܐܪܘܬܗ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܨܒܝܿܢܗ. ܘܒܗܿܠܝܢ ܣܿܓܝܼ ܕܡܿܐ ܠܒܪܘܝܗ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܫܼܬܡܗ ܒܨܠܡܗ ܘܕܡܘܼܬܗ ܕܥܒܘܼܕܗ. ܐܦܢ ܗܼܘ ܒܪܢܫܐ ܬܥܝܼܫ ܒܥܦܪܗ ܘܪܫܦ ܒܐܪܥܐ ܐܡܗ. ܠܐ ܡܦܣ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܒܗܿܠܝܢ܆ ܒܪܡ ܐܢ ܡܬܼܒܝܢ ܒܐܝܼܩܪܗ ܘܡܬܼܚܫܒ ܘܪܢܐ ܒܪܫܝܼܬܗ ܟܕ ܫܿܦܐܼ ܗܘܢܗ ܘܕܿܟܐ ܠܒܗ ܘܢܗܝܼܪܐ ܚܙܼܬܗ ܪܘܼܚܢܿܝܬܐ܆ ܛܒܿ ܡܣܼܬܟܠ ܘܡܫܼܬܪܪ ܥܠ ܟܝܿܢܗ ܘܒܪܝܬܗ ܕܒܨܠܡ ܒܪܘܼܝܗ ܐܬܥܒܕ ܘܐܬܼܬܩܢ. ܘܐܢ ܠܐ ܡܿܨܐܼ ܕܢܕܪܟ ܘܢܕܥ ܗܿܠܝܢ ܗܼܘ ܡܼܢ ܢܦܫܗ܆ ܒܝܕ ܠܐ ܡܪܝܼܩܘܼܬ ܡܕܥܗ ܡܼܢ ܚܫ̈ܐ ܡܚܫ̈ܟܢܐ. ܢܬܼܒܩܐ ܒܟܝܿܢܗ ܘܫܪܟܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܟܢܘ̈ܬܗ܆ ܘܢܚܼܙܐ ܘܢܐܠܦ ܕܐܝܟܢ ܣܝܼܡܝܢ ܘܐܝܼܬܝܗܘܢ ܠܘܬܗ. ܘܡܢܼܗܘܿܢ ܕܟܝ̈ܢܐ ܠܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܡܬܟܣܣܐ ܘܡܬܼܩܛܪܓܐ ܠܐ ܝܼܕܥܬܗ܇ ܕܗܼܢܘܢ ܝܿܕܥܝܢ ܠܗ ܘܚܿܙܝܢ ܒܗ ܠܨܠܡܐ ܘܕܡܘܼܬܐ ܕܥܒܘܿܕܐ ܘܒܪܘܼܝܐ. ܘܗܼ، ܕܘܝܐ ܠܐ ܡܬܒܝܢ ܘܠܐ ܡܣܬܿܟܠ. ܕܐܝܟܢ ܕܝܢ ܐܝܼܬܝܗܿ ܚܬܝܼܬܘܼܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܐܡܿܪܝܢܢܢ ܒܥܘܕܪܢ ܡܪܢ ܕܡܚܟܡ.. ܢܬܼܒܩܐ ܒܚܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܠܝܼܠ̈ܬܐ ܕܡܫܼܬܥܒ̈ܕܢ ܠܒܪܢܫܐ. ܒܬܘܪܐ ܚܝܠܬܢܐ ܐܝܙܒܪܒܐ ܐܘܟܝܬ ܓܡܘܿܫܐ ܥܫܝܼܢ ܚܝܠܐ. ܕܐܝܼܬ ܒܗ ܚܝܠܐ ܕܣܿܓܝ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܚܕ ܛܠܝܐ ܟܕܢ ܠܗܘܿܢ ܒܢܝܼܪܐ ܘܕܬܟܣ ܠܗܘܿܢ ܒܙܩܘܼܬܐ ܘܕܿܚܠܝܢ ܡܢܗ ܘܡܫܼܬܥܒܕܝܢ ܠܗ. ܘܣܿܒܠܝܢ ܘܡܣܝܒܪܝܢ ܗܿܘ ܐܘܼܠܨܢܐ ܕܢܝܼܪܐ ܕܥܠ ܟܬܦ̈ܬܗܘܢ ܘܡܼܢ ܕܚܠܼܬܐ ܕܙܩܘܼܬܐ ܘܡܚܘ̈ܬܐ ܡܨܪܝܢ ܠܗܿ ܠܐܪܥܐ ܘܦܿܠܚܝܢ. ܗܿܠܝܢ ܡܛܠ ܡܘܿܢ ܗܿܐ ܡܫܼܬܥܒܕܝܢ ܗܿܢܐ ܟܿܠܗ ܫܘܼܥܒܕܐ ܩܫܝܐ. ܘܡܼܬܐܠܨܝܢ ܡܼܢ ܩܫܝܘܼܬܐ ܕܢܝܼܪܐ ܘܩܝܩܢܐ. ܘܡܣܝܒܪܝܢ ܗܿܘ ܟܿܠܗ ܫܦܼܠܐ ܪܒܐ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ. ܘܐܠܘ ܨܿܒܝܢ ܗܘܼܘ ܗܿܦܟܝܢ ܗܘܼܘ ܥܠ ܗܿܘ ܒܪܢܫܐ ܕܕܒܿܪ ܒܗܘܢ ܘܐܿܠܨ ܠܗܘܿܢ ܒܙܩܘܼܬܐ ܘܡܚܘ̈ܬܐ܆ ܘܩܿܛܠܝܢ ܗܘܼܘ ܠܗ ܘܠܥܣܪ̈ܝܼܢ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܐܦ ܠܐܪ̈ܒܥܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܘܐܟܘܬܗ. ܐܠܐ ܗܼܢܘܢ ܗܿܐ ܚܿܙܝܢ ܠܨܠܡܐ ܕܒܪܘܼܝܐ ܕܨܝܼܪ ܒܗ. ܘܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܡܣܒܪܝܢ ܡܪܐ ܘܥ݀ܒܘܕܐ ܘܕܚܿܠܝܢ ܡܢܼܗ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܘܡܬܼܪܒܟܝܼܢ ܘܡܼܬܥܒܕܝܢ.

pb. 137

ܗܟܘܬ݀ ܘܓܡ̈ܠܐ ܛ݀ܢ̈ܝ ܗܿ، ܟܿܠܗ ܝܘܼܩܪܐ. ܘܚܡܪ̈ܐ ܘܟܘܼܕ̈ܢܘܬܐ ܘܒܪ̈ܕܘܼܢܐ ܐܝܟܢ ܡܣܝܒܪܝܢ ܗܿܘ ܟ݀ܠܗ ܐܘܼܠܨܢܐ ܬܚܝܼܬ ܛܥ̈ܢܐ ܟܕ ܡܫܦܠܝܢ ܘܪܥܬܝܼܢ ܘܡܠܗܬܝܼܢ. ܘܐܼܠܘܼ ܠܐ ܕܨܠܡܗ ܕܥܒܘܿܕܐ ܠܐ ܚܿܙܝܢ ܗܘܼܘ ܒܡܫܥܒܕ̈ܢܝܗܘܿܢ ܡܪܕܝܢ ܗܘܼܘ ܘܠܐ ܣܟ ܡܬܼܪܟܢܝܢ܆ ܐܘܿ ܒ݀ܥܩܝܢ ܗܘܼܘ ܠܗܘܿܢ ܘܡܢܟܬܝܢ ܘܕ݀ܝܫܝܢ ܘܩܿܛܠܝܢ. ܐܠܐ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܗ ܕܨܠܡܐ ܕܗܼܢܘܢ ܗܿܐ ܚܿܙܝܢ ܠܗ ܒܢ ܘܡܣܼܬܟܠܝܢ ܝܬܝܪ ܡܼܢܢ. ܗܿܐ ܡܫܼܬܥܒܕܝܢ ܘܕܚܿܠܝܢ. ܐܝܟܢ ܬܘܼܒ ܗܿܠܝܢ ܣܘܣ̈ܘܬܐ ܚܬܝܼܪ̈ܐ ܘܩܠܝܼܠ̈ܐ ܘܥܠ̈ܥܠܐ ܡܫܼܬܥܒܕܝܢ ܠܚܕ ܛܠܝܐ ܕܢܪܡܐ ܦܓܘܼܕܬܐ ܒܦܘܼܡ̈ܝܗܘܢ ܘܣܪܓܐ ܘܬܫܘܝܼܬܐ ܥܠ ܚܨܝ̈ܗܘܢ. ܘܣܿܠܩ ܪܟܒ ܐܘܿ ܣܿܐܡ ܡܘܒܠܐ ܝܩܝܼܪܬܐ. ܐܘܟܝܼܬ ܛܥܘܢܬܐ. ܘܡܿܚܐ ܘܡܢܓܕ ܒܫܒܛܐ. ܘܕ݀ܚܠܐ ܘܡܫܼܬܥܒܕܐ ܠܗ ܚܝܘܼܬܐ. ܘܢܐ ܐ݀ܡܪ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܡܫܝ̈ܢܬܐ. ܕܗܿܐ ܬܘܼܒ ܗܿܠܝܢ ܡܪ̈ܚܬܐ ܘܚܼܛܘܼܦ̈ܬܐ ܕܐܝܼܬ ܒܚܝܘܼܬ ܫܢܐ. ܐܝܟ ܕܐܒܐ ܡܪܚܐ ܘܕܐܒܐ ܣܿܪܘܚܬܐ ܘܢܡܪܐ ܟܪܘܼܡܬܢܐ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܐܪܝܥܐ ܬܩܝܼܦܐ ܘܡܠܟܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ. ܕ݀ܚܠ ܡܼܢ ܒܪܢܫܐ. ܘܣܿܓܝ̈ܐܐ ܕܡܪܒܝܢ ܘܡܫܥܒܕܝܢ ܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܐܣܿܪܝܢ ܒܫܫܠ̈ܬܐ ܘܡܪܒܝܢ ܠܗܘܿܢ ܒܡܕܝ̈ܢܬܐ܆ ܘܡܬܼܥܝܕܝܢ ܥܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܠܐ ܬܘܼܒ ܡܫܢܝܢ ܡܼܢܗܿ ܕܫܒܝܼܚܘܼܬܗ ܕܨܠܡܐ ܕܚܿܙܝܢ ܒܢ. ܕܚܿܠܝܢ ܘܡܫܼܬܥܒܕܝܢ ܗܟܘܬ݀ ܐܦ ܬܢܝܼ̈ܢܐ ܘܐܟܕ̈ܢܐ ܘܫܪܟܐ ܕܚܘ̈ܘܬܐ. ܕܚܿܠܝܢ ܣܿܓܝܼܪ ܘܥܪܩܝܢ ܡܼܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܗܟܘܬ݀ ܐܦ ܓܼܢ̈ܣܐ ܘܐܕ̈ܫܐ ܕܦܪ̈ܚܬܐ܆ ܡܥܝܕܝܢ ܠܗܘܢ ܘܡܪܒܝܢ ܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܫܿܒܩܝܢ ܠܗܘܿܢ ܠܡܦܼܪܚ ܒܐܐܪ ܘܐܙܿܠܝܢ ܘܡܪܚܩܝܢ ܡܬܼܚܐ ܣܓܝܐܐ ܘܬܘܼܒ ܩܿܪܝܢ ܠܗܘܿܢ ܘܐܬܿܝܢ ܘܡܫܼܬܥܒܕܝܢ. ܘܡܿܢܐ ܐ݀ܡܪ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܗܿܐ ܐܦ ܦܝ̈ܠܐ ܥܫܝܼ̈ܢܐ ܘܬܗܝܼܪ̈ܐ܆ ܕܒܚܝܠܐ ܬܩܝܼܦܐ ܕܩܿܢܝܢܼ ܘܡܫܪܪܘܬܐ ܕܓܘܼܫ̈ܡܐ ܪ̈ܘܪܒܐ. ܥ݀ܩܪܝܢ ܫܘܼܪ̈ܐ. ܘܛ݀ܥܢܝܢ ܝܘܼܩܪܐ ܣܿܓܝܐܐ. ܐܝܟܢ ܡܫܼܬܥܒܕܝܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܝܬܝܼܪܐܝܬ ܟܕ ܡܫܩܝܢ ܠܗܘܿܢ ܒܐܘܡܢܘܼܬܐ ܚܡܪܐ ܚܝܐ ܕܚܠܝܼܛ ܒܗ ܠܒܘܼܢܬܐ. ܡܬܼܚܡܬܝܼܢ ܘܡܬܼܥܫܢܝܼܢ ܬܩܝܼܦܐܝܬ. ܘܣܝܡܝܢ ܥܠ ܚܨܝ̈ܗܘܢ ܡܓܕܠܐ ܕܩܝ̈ܣܐ ܘܝ݀ܬܒܝܢ ܒܗ ܣܘܓܐܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܩܪ̈ܒܬܢܐ ܥܡ ܡ̈ܐܢܝ ܙܝܢܐ. ܘܠܒܘܼܫ̈ܝ ܩܐܪܣܐ. ܘܡܬܼܩܪܒܝܢ ܒܬܟܬܘܼܫܐ ܠܘܥܕܐ ܕܫܘܼܪ̈ܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܦܝܼ̈ܠܐ ܦܫܛܝܼܢ ܗܘܼܘ ܗܿܘ ܚܪܛܘܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܿܢ. ܘܒܢܝܼܒ̈ܝܗܘܢ ܬ݀ܪܥܝܢ ܫܘܼܪ̈ܐ ܘܡܚܿܪܒܝܼܢ ܘܥܩܪܝܢ. ܘܥ݀ܒܕܝܢ ܢܚܫܪܐ ܪܒܐ ܒܩܪ̈ܒܐ ܩܕܡ ܡܪ̈ܝܗܘܢ. ܥܡ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܕܡܬܚܫܒܝܢ ܘܣܿܥܪܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܒܒܢܝ̈ܢܐ ܘܒܚܦܼܪ̈ܐ ܘܒܢܗܪ̈ܘܬܐ ܘܒܐܓܘܓ̈ܐ. ܘܪܘܼܟܒ ܐ̈ܠܦܐ ܘܣܦܝܼ̈ܢܐ. ܘܛܘܦܐ ܕܒܝܢܬ ܓܠ̈ܠܐ. ܘܡܚܫ̈ܘܼܠܐ ܥܠ ܚܨܐ ܕܝܡܐ܆ ܟܕ ܓܿܢܒܝܢ ܘܨ݀ܝܕܝܢ ܠܪܘܼܚܐ ܠܡܫܼܬܥܒܕܘܼ ܠܗܘܿܢ ܘܠܡܼܛܥܢ ܝܘܼܩܪܐ ܗܿܘ ܣܿܓܝܼܐܐ ܕܚܡܝܼܪ ܒܣܦܝܼ̈ܢܐ. ܘܬܘܒ ܐܬܚܫܒܘ

pb. 138

ܘܚܠܼܛܘ ܣܘܣ̈ܘܬܐ ܥܡ ܚܡܪ̈ܐ ܘܐܘܠܕܘ ܟܘܕ̈ܢܘܬܐ ܚܝܘܼܬܐ ܢܘܼܟܪܝܬܐ ܕܠܐ ܐܬܬܩܢܬ݀ ܡܼܢ ܒܪܘܝܘܼܬܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܨܘܪ̈ܬܐ ܕܡܣܩܝܼܢ. ܘܐܢܕܪ̈ܝܢܛܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܩܝ̈ܡܬܐ ܘܐܣ̈ܛܝܼܠܐ ܘܥܡܘ̈ܕܐ ܕܡܩܝܼܡܝܢ. ܕܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ܆ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܡܫܘܕ̈ܥܢ ܘܡܚܘ̈ܝܢ ܒܗܘܢ ܕܨܠܡܐ ܘܕܡܘܼܬܐ ܕܒܪܘܼܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܡܿܢ ܕܗܿܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܟܝܿܢܗ܆ ܘܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܡܿܨܐܼ ܠܡܥܼܒܕ ܘܢܫܼܟܚ ܘܢܼܬܚܫܒ ܘܢܐܠܦ ܘܢܚܘܐ ܘܢܒܕܩ ܘܢܣܝܼܡ ܒܥܿܠܡܐ ܘܢܫܼܒܘܩ ܡܼܢ ܒܬܪܗ ܥܘܼܗܕܢܐ ܘܕܘܼܟܪܢܐ ܠܥܠܡܝܼܢܝܐ. ܡܢܐ ܐܪܐ ܥܬܝܼܪܕ ܕܢܗܼܘܐ ܡܢܼܗ. ܢܬܼܚܒܠ ܘܢܫܼܬܪܐ ܘܢܬܼܦܠܗܕ ܒܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܠܝܼܠ̈ܬܐ ܕܗܿܐ ܡܫܥܒܕ. ܠܐ ܡܼܨܝܐ ܗܕܐ ܕܬܬܗܝܡܢܝ ܘܬܬܩܒܠܝ. ܐܠܐ ܚܝ ܘܩܝܡ ܘܢܛܝܼܪ ܗܼܘ ܒܪܝܫܝܬܐ ܕܟܝܿܢܗ. ܘܐܡܼܬܝ ܕܗܘܼܐ ܘܡܫܬܡܠܐ ܣܬܘܗ ܕܥ݀ܠܡܐ ܘܡ݀ܛܪ ܙܒܢܐ ܕܢܝܼܣܢ ܪܒܐ ܕܚܘܼܕܬܐ܆ ܗܿܘ ܕܠܗ ܗܿܐ ܩܕܿܡܝܢ ܪܫܿܡܝܼܢ ܘܡܫܘܕܥܝܢ ܟܿܠܗܘܢ ܢܝܼܣ̈ܢܝܐ ܘܬܐܕ̈ܐ ܘܚܘܼܕܘܬܐ ܕܟܿܠ ܫܢܼܐ ܒܫܼܢܐ. ܐܦ ܗܼܘ ܟܝܿܢܐ ܡܚܠܦ ܘܫܘܚ ܘܡܬܼܚܕܬ ܫܒܝܼܚܐܝܼܬ ܘܬܝܼܪ ܡܠܝܐܝܬ (ܡܥܠܝܐܝܬ). ܘܩܿܐܡ ܟܝܿܢܐ ܫܦܝܐ ܘܕܟܝܐ ܘܩܛܝܼܢܐ ܘܪܘܼܚܢܝܐ ܕܚܿܫܚ ܘܠܿܚܡ ܕܢܬܼܚܝܕ ܘܢܬܼܚܠܛ ܒܗܿ ܒܥܠܼܬܐ ܕܪܫܝܼܬܗ܆ ܒܝܕ ܡܼܨܥܝܘܼܬܐ ܡܕܡ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܪܓܝܓܬܐ ܘܡܼܬܝܐܝܒܢܝܬܐ ܒܪܚܡܬܐ ܟܝܿܢܝܬܐ ܕܩܢܐ ܗܘܼܐ ܟܝܿܢܐ ܡܼܢ ܡܫܡܠܝܘܼܬܐ ܕܚܘܼܕܬܐ. ܘܗܪܟܐ ܬܚܘܼܡܐ ܗܿܘ ܠܡܠܼܬܐ ܩܠܢܝܬܐ. ܬܘܼܒ ܠܐ ܫܠܝܼܛ ܗܿܪܟܐ ܠܫܢܐ ܕܢܬܪܓܡ. ܘܠܐ ܩܢܝܐ ܘܕܝܘܼܬܐ ܠܡܪܫܡ ܒܡܓܠܐ. ܗܘܢܐ ܕܝܢ ܕܐܨܛܠܠ ܘܐܬܼܢܗܪ ܘܩܼܡ ܒܛܟܼܣܐ ܕܟܝܿܢܗ ܒܝܕ ܕܘܼܒܪ̈ܐ ܬܩ̈ܢܐ ܕܡܝܬܪܘܼܬܐ ܕܡܕܟܝܢ ܘܡܫܦܝܢ ܠܗ ܡܼܢ ܨܿܐܬܐ ܓܕܫܢܝܿܬܐ ܕܥܠܬ݀ ܥܠܘܗܝ. ܗܘܼ ܫܠܝܼܛ ܡܟܐ ܘܠܗܼܠ ܕܢܐܡܪ ܘܢܫܼܡܥ ܘܢܐܠܦ ܘܢܕܥ ܪܘܚܢܐܝܼܬ ܒܬܼܡܗܐ ܪܒܐ. ܘܬܐܘܪܝܐ ܩܛܝܼܢܬܐ. ܣܛܪ ܡܼܢ ܟܿܠ ܙܘܥܐ ܘܪܘܼܟܒ ܚܘܼܫܒܐ ܘܦܢܛܣܝܐ. ܘܗܿܪܟܐ ܣܿܟܐ ܡܛ݀ܠ ܠܐ ܡܬܼܡܨܝܢܘܼܬܐ ܕܬܢܿܢ܀ ܠܗܕܐ ܡܫܘܼܚܬܐ ܪܒܬܐ ܘܛܟܼܣܐ ܡܥܠܝܐ ܕܥܬܝܼܕ ܕܢܣܼܩ ܓܢܼܣܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܦܪ̈ܘܫܐ ܥܡ ܝܨܝܼܦܘܼܬܐ ܪܒܬܐ ܘܠܐ ܡܗܡܝܢܘܼܬܐ ܡܪܩܝܢ ܘܡܕܟܝܢ ܟܝܿܢܗܢ ܡܼܢ ܠܐ ܟܝܢܝܘܼܬܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܨܿܐܬܐ ܕܚܛܝܼܬܐ. ܘܡܨܠܠܝܢ ܠܗܘܢܐ ܡܼܢ ܗܘܼܠܢܝܘܼܬܐ܆ ܕܬܡܿܢ ܒܬܪ ܚܘܼܕܬܐ ܗܿܦܟܐ ܘܡܬܼܚܝܕܐ ܪܝܫܝܼܬܗܘܢ ܒܥܠܼܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܥܠܼܬ ܟܿܠ ܥ̈ܠܼܠܢ. ܕܟܿܠ ܡܢܗܿ ܘܟܿܠ ܒܗܿ ܘܟܠܿ ܒܐܝܼܕܗܿ. ܠܗ ܬܫܒܚ̈ܢ ܡܼܢ ܟܿܠ܀ ܠܗܢܐ ܣܘܼܟܝܐ ܓܡܘܼܪܐ ܘܡܫܡܠܝܢܐ ܕܟܝܿܢܢ ܢܿܚܘܼܪ ܘܢܿܣܝܼܡ ܢܝܼܫܢ. ܠܘܬ ܗܿܢܐ ܢܝܼܫܐ ܪܒܐ ܕܡܚܝܕ ܒܪܝܬܐ ܠܒܪܘܝܐ ܢܿܚܢܐ ܘܢ݀ܬܪܘܼܨ ܚܘܼܫܒܢ. ܠܗܕܐ ܡܥܠܝܘܼܬܐ ܪܒܬܐ ܘܓܡܝܼܪܘܼܬܐ ܥܬܝܼܕܝܼܢܢ ܠܡܡܢܥܘܼ ܐܢ ܨܿܒܝܢܢ. ܒܗܕܐ ܩܛܣܛܐܣܝܣ

pb. 139

ܐܘܟܝܬ ܫܘܼܚܠܦܐ ܪܒܐ ܩܿܐܡ ܟܝܿܢܐ ܕܡܠ̈ܝܼܠܐ ܡܪ̈ܟܒܐ ܕܐܬܕܒܪܘ ܡܠܝܼܠܐܝܼܬ ܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢ ܕܕܘܪܫܐ ܘܒܝܬ ܡܪܕܘܼܬܐ. ܬܪܝܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܡܪ̈ܘܬܐ ܐܝܼܬ. ܚܕ ܕܡܪܐ ܡܪܢܝܐ ܕܟܝܿܢܐܝܬ ܘܐܘܣܝܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܐ ܘܐܝܼܬܝܐ ܡܬܘܼܡܝܐ ܘܐܝܼܬ ܠܗ ܒܗ ܟܝܢܐܝܬ ܘܡܪܢܐܝܬ ܡܪܘܼܬܐ ܘܡܠܟܘܼܬܐ ܛܘܼܒܬܢܿܝܬܐ ܕܡܠܝܐ ܛܘܼܒ̈ܐ ܘܒܘܼܣ̈ܡܐ ܘܢܘܗܪܐ ܥ݀ܠܡܝܼܢܝܐ. ܘܐܚܪܢܐ ܕܥܒܼܕܐ ܡܪܘܼܕܐ ܘܣܚܝܼܦܐ ܕܡܪܚܐܝܼܬ ܚܛܼܦ ܠܗ ܫܡܐ ܕܡܪܘܼܬܐ. ܘܐܝܼܬ ܠܗ ܡܠܟܘܼܬܐ ܛܪܘܢܝܬܐ ܘܟܡܝܼܪܬܐ ܕܡܠܝܐ ܥܩ̈ܬܐ ܘܬܐܢܚ̈ܬܐ ܘܫܘܼܢ̈ܩܐ ܡܪܝܼܪ̈ܐ ܒܚܫܼܟܐ ܥܠܡܝܼܢܝܐ. ܒܝܕ ܚܣܿܡܐ ܕܐܘܠܕܬ݀ ܪܡܘܼܬܗ ܠܘܩܒܠ ܟܝܿܢܐ ܕܚܝܼܘܬܐ ܗܕܐ ܡܪܟܒܬܐ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܒܪܢܫܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܪܓܫ ܘܝܼܕܥ ܕܥܬܝܼܕ ܠܡܣܼܩ ܠܕܪܓܐ ܕܢܦܼܠ. ܘܕܢܐܪܬ ܕܘܼܟܬܗ ܘܢܡܠܟ ܒܐܬܪܐ ܕܡܠܟܘܼܬܐ ܕܐܬܢܟܪܝܼ ܡܢܗ܆ ܐܬܚܫܒ ܠܡܩܼܛܠܗ. ܐܝܿܟܢܐ ܕܠܐ ܢܕܪܟ ܘܢܡܼܛܐ ܠܗܿܠܝܢ. ܐܠܐ ܕܢܣܼܬܚܦ ܘܢܫܬܕܐ ܐܟܘܬܗ. ܘܢܐܪܬ݀ ܫܘܼܢܩܗ ܘܐܒܕܢܗ ܕܒܚܼܫܟܐ ܥܠܡܝܼܢܝܐ ܕܡܬܼܩܪܐ ܒܪܝܐ. ܗ̄ ܠܒܪ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܗܿܠܝܢ ܐܢܘܿܢ ܣܘ̈ܟܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܥܒ̈ܕܝ ܦܐܪ̈ܐ ܩܛܘܼ̈ܠܐ ܕܡܼܢ ܐܝܼܠܢܐ ܕܡܘܬܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܪܡܘܼܬܐ ܢ݀ܨܝܬ݀ ܥܡ ܐܠܗܐ. ܘܪܡܘܼܬܐ ܡܘܠܕܐ ܚܣܡܐ ܘܚܣܡܐ ܡܘܠܕ ܩܛܠܐ. ܗܿܠܝܢ ܐܢܘܢ ܬܠܬܐ ܚܛܗ̈ܐ ܕܡܘܬܐ ܕܩܪܝܼܚܝܢ ܠܘܬ݀ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡ̈ܡܐ. ܗܕܐ ܬܠܝܼܬܝܘܼܬܐ ܛܪܘܢܿܝܬܐ ܕܣܛܢܐ. ܒܗܿܠܝܢ ܗܿܐ ܡܿܩܪܒ ܥܡ ܒܪܢܫܐ. ܡܼܢ ܢܣܝܿܢܐ ܒܝܼܫܐ ܕܒܩܢܘܼܡܗ. ܕܡܼܢ ܦܐܪܐ ܕܐܟܼܠ ܘܡܝܼܬ ܢܘܟܠ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܕܢܡܘܼܬܘܿܢ ܘܢܗܘܼܘܢ ܠܗ ܚܒܪ̈ܐ ܘܫܘܬܦ̈ܐ ܒܫܝܘܿܠ ܒܝܬ ܡܝܼ̈ܬܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܬܫܢܝܼܩܐ ܕܠܥܿܠܡ ܒܚܼܫܟܐ ܒܪܝܐ. ܗܿܫܐ ܟܿܠ ܒܪܢܫܐ ܕܠܗ ܫܿܡܥ ܘܿܐܟܠ ܡܼܢ ܦܐܪܐ ܕܡܘܫܛ ܠܗ܆ ܢܣܟܐ ܘܢܬܼܛܝܒ ܕܥܡܗ ܢܐܪܬ݀ ܘܢܫܼܬܢܩ ܒܚܼܫܟܐ ܕܠܥܿܠܡ. ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܥܒܕܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܗܿܠܝܢ ܩܛܘܼ̈ܠܐ܆ ܐܝܼܬܝܗܿ ܐܪܥܐ ܕܡܪܒܝܐ ܠܗܘܿܢ܆ ܪܒܘܼܬ ܟܪܣܐ ܚܙܝܼܪܝܬܐ ܡܝ̈ܐ ܕܫܬܝܢ ܪܚܡܼܬ݀ ܟܣܼܦܐ. ܦܚܐ ܚܿܢܘܩܐ ܘܥܩܪܐ ܕܟ̈ܠܗܝܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܪܘܼܚܐ ܕܝܢ ܕܢ݀ܫܒܐ ܘܡܫܡܢܐ ܠܦܐܪ̈ܐ܆ ܘܡܫܡܠܝܐ ܠܗ܆ ܐܝܼܬܘܗܝ ܫܘܼܒ̄ ܣܪܝܼܩܐ. ܗܿܘ ܕܟܕ ܥܿܫܢ ܘܝܪܒ ܘܡܫܬܡܠܐ ܒܒܪܢܫܐ. ܡܣܩ ܘܓ݀ܡܪ ܠܗ ܒܚܫܐ ܩܛܘܠܐ ܕܪܡܘܼܬܐ ܐܡܗ ܕܚܣܡܐ ܕܡܘܠܕ ܩܼܛܠܐ. ܐܒܕܢܐ ܘܦܣܩ ܣܒܼܪܐ. ܗܿܫܐ ܟܿܠ ܒܪܢܫܐ ܕܬܩܢܐܝܼܬ ܘܡܠܝܼܠܐܝܼܬ ܡܬܕܒܪ ܒܗܢ ܥܿܠܡܐ. ܘܢ݀ܨܒ ܒܢܦܫܗ ܡܼܢ ܢܼܨܒܬܐ ܥܒܝܼܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܚܝ̈ܐ ܘܡܕܟܐ ܐܪܥ ܠܒܗ ܡܼܢ ܨܿܐܝܘܼܬܐ ܕܚܫ̈ܐ ܫܟܝܼܪ̈ܐ. ܘܡܼܨܛܠܠ ܗܘܢܗ ܡܼܢ ܚܫܘܼܟܐ ܘܠܐ ܩܢܝܘܬܐ ܕܚܛܝܼܬܐ. ܘܡܩܝܼܡ ܠܟܝܿܢܗ ܒܛܟܼܣܐ ܕܢܦܫܗ ܐܝܟ ܕܐܬܼܒܪܝ

pb. 140

ܡܼܢ ܥܒܘܿܕܐ ܫܦܝܐ ܘܢܗܝܼܪܐ. ܢܣܟܐ ܠܛܘܼܒܐ ܪܒܐ ܕܠܐ ܡܬܼܡܠܠ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܗܿ ܠܥܠܼܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܥܬܝܼܕܐ ܕܬܬܚܝܕܝ ܪܝܫܝܼܬܗ. ܘܢܡܠܟ ܥܡ ܡܪܐ ܛܒܿܐ ܘܫܪܝܪܐ ܕܐܝܼܬܝܐܝܼܬ ܘܡܬܘܼܡܐܝܬ. ܘܐܘܣܝܐܝܬ ܐܝܼܬ ܠܗ ܡܪܘܬܐ ܘܠܟܘܼܬܐ ܛܘܼܒܬܢܝܼܬܐ ܒܢܘܼܗܪܐ ܠܥ݀ܠܡܝܼܢܝܐ. ܗܿܢܘ ܣܘܼܟܝܗ ܕܒܪܢܫܐ ܐܢ ܡܬܼܒܝܢ ܒܐܝܼܩܪܗ ܘܩܿܐܡ ܒܛܟܼܣܐ ܕܟܝܿܢܗ. ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܕܒܥܝܪܐܝܬ ܘܠܐ ܡܠܝܼܠܐܝܬ ܡܬܼܕܒܪ ܒܗܿܢ ܥ݀ܠܡܐ. ܗ̄ ܒܬܘܼܪܣܝܗ ܕܦܓܪܐ ܘܝܨܝܼܦܘܼܬܐ ܕܥܠܘܗܝ. ܘܒܚܫ̈ܐ ܣܢ̈ܝܐ ܕܢܦܫܐ ܘܕܦܓܪܐ ܕܐܬܕܟܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ. ܘܢ݀ܨܒ ܒܢܦܫܗ ܡܼܢ ܢܼܨܒܬܐ ܡܣܠܝܬܐ ܘܒܝܼܫܬܐ ܕܐܝܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܛܒܿܬܐ ܘܕܒܝܼܫܬܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܐܝܼܠܢ ܡܘܬܐ. ܘܠܐ ܕܟܝܼ ܠܒܗ ܡܼܢ ܙܝܼ̈ܙܢܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܘܙܪ̈ܥܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܕܚܫ̈ܐ ܫܟܝܼܪ̈ܐ܆ ܐܦܠܐ ܨܠܠ ܗܘܢܗ ܡܼܢ ܚܫܘܼܟܘܼܬܐ ܘܠܐ ܟܝܢܝܘܼܬܐ. ܘܫܚܠܦ ܠܟܝܿܢܐ ܫܦܝܐ ܘܢܗܝܼܪܐ ܘܥܒܼܕܗ ܕܠܝܼܚܐ ܘܚܫܘܼܟܐ. ܢܣܟܐ ܠܘܝܿܐ ܪܒܐ ܕܠܐ ܡܬܼܡܠܠ. ܡܛܠ ܕܡܼܬܢܟܪܐ ܘܡܬܼܪܚܩ ܡܼܢ ܥܠܼܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܘܛܘܼܒܬܢܿܝܬܐ. ܐܝܟ ܫܒܫܬܐ ܝܒܝܼܫܬܐ ܕܐܬܦܼܣܩܬ݀ ܘܐܫܼܬܕܝܬ݀ ܡܼܢ ܓܦܬܐ. ܒܢܘܼܪܐ ܝܿܩܕܬܐ. ܗܿܢܘ ܣܘܼܟܝܐ ܒܝܼܫܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܐܬܒܝܢ ܒܐܝܼܩܪܗ. ܘܐܬܕܡܝܼ ܠܚܝܘܼܬܐ ܘܒܥܝܼܪܐ. ܘܚܒܠ ܠܛܟܣܼܐ ܕܟܝܿܢܐ ܫܒܝܼܚܐ ܘܫܦܝܼܪܐ ܕܒܪܝܼܬܗ: ܗܿܫܐ ܕܝܢ ܘܿܠܐ ܠܢ ܕܢܚܘܐ ܕܐܝܢܐ ܣܒܪܐ ܙ݀ܕܩ ܕܢܗܼܘܐ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ. ܒܗ ܒܟܝܿܢܐ ܣܿܦܪܐ ܪܒܐ ܐܒܐ ܘܡܠܦܢܐ ܕܟܿܠܢ ܢܿܬܒܩܐ. ܘܡܢܗ ܬܘܼܒ ܢܐܠܦ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܡܢܘ ܛܟܼܣܗ ܘܢܝܼܫܗ ܘܡܫܘܼܚܬܗ ܘܕܝܼܠܝܬܗ. ܘܐܢ ܡܨܕܝܢܢ ܘܡܼܬܒܩܝܢܢ ܡܠܝܼܠܐܝܬ ܘܢܗܝܼܪܐܝܬ܆ ܝ݀ܠܦܝܢܢ ܘܡܫܼܬܪܪܝܢܢ ܕܟܿܠܗ ܗܘܼܦܟܗ ܘܚܫܚܬܗ ܘܕܘܼܒܪܗ ܕܗܢ ܥ݀ܠܡܐ ܒܣܒܪܐ ܬܠܐ ܘܩܿܐܡ ܘܐܝܼܬܘ̄ ܘܡܼܬܝܒܠ ܘܪܕܐ ܘܡܼܬܩܝܡ ܘܢܛܝܼܪ. ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܚܨܕܐ ܘܟܘܼܢܫ ܥܠ̈ܠܬܐ ܘܚܡܝܼܠܘܼܬ ܦܐܪ̈ܐ. ܬ݀ܥܫ ܦܠܚܐ ܘܡܫܼܬܦܠ ܘܡܣܝܒܪ ܥܙܝܼܙܘܼܬܗ ܕܚܘܼܡܐ ܩܝܛܝܐ܆ ܘܨܪܘܦܘܼܬܗ ܘܡܫܝܼܡܢܘܼܬܗ ܕܩܘܼܪܐ ܣܬܘܝܐ. ܥܡ ܐܘܼܠܨ̈ܢܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܘܐܢܢܩ̈ܐܣ ܕܢ݀ܩܦܝܢ ܘܓ݀ܕܫܝܢ ܒܗܿܠܝܢ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ. ܘܡܬܼܛܪܦ ܒܦܘܼܠܚܢܗܿ ܕܐܪܥܐ ܒܟܪܡܐ ܘܬܢܝܐ ܘܬܘܠܬܐ ܘܙܪܥܐ ܘܫܩܼܝܐ ܘܕܘܟܝ ܟܘܼܒ̈ ܐ ܘܙܝ̈ܙܢܐ. ܫܪܟܐ ܕܙܪ̈ܥܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ. ܘܣܘܼܟܝܐ ܕܥܕܡܐ ܠܫܘܡܠܝ ܦܐܪ̈ܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܬܘܼܒ ܬܥܫܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܣܿܓܝܐܐ ܕܚܨܕܐ ܘܣܒܠܐ ܘܕܪܟܐ ܘܥܘܼܪܒܠܐ ܘܙܘܝܿܩܐ ܘܕܘܼܟܝ ܐܕܪܐ ܘܫܪܟܐ ܕܬܟ̈ܒܢ ܥܠ ܦܠ̈ܚܐ ܕܐܪܥܐ. ܗܟܘܬ ܬܘܼܒ ܣܿܓܝܼ ܒܦܘܼܠܚܢ ܟܪ̈ܡܐ ܘܐܝܼܠ̈ܢܐ. ܕܠܘ ܚܕܐ ܫܢ̱ܬ ܠܚܘܼܕ ܬܥܫ ܒܐܪܥܐ ܐܝܟ ܕܒܙܪܥܐ. ܐܠܐ ܙܒܢܐ ܕܚܡܫ ܘܫܒܥ ܫܢ̈ܝܢ ܡܬܼܛܪܦ ܘܡܫܼܬܿܦܠܿ ܒܣܼܬܘܐ ܘܒܩܝܛܐ ܘܡܦܩ ܢܦܩ̈ܬܐ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܐܓܪܐ ܕܦ̈ܥܠܐ ܘܬܘܼܪܣܝܗܘܢ. ܥܡ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܕܠܟܿܠ ܐ̱ܢܫ ܝܼܕ̈ܝܥܢ.

pb. 141

ܘܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܣܿܒܠ ܘܡܣܝܒܪ ܒܝܕ ܕܬܟܝܼܠ ܘܠܒܝܼܒ ܥܠ ܣܒܪܐ. ܣܒܪܐ ܕܝܢ ܐܝܼܬܘ̄ ܟܘܼܢܫ ܥܠ̈ܠܬܐ ܘܚܡܝܼܠܘܼܬ ܦܐܪ̈ܐ ܘܛܒ̈ܬܐ ܒܐܘܨܪ̈ܐ ܘܡܕ̈ܢܐ. ܗܟܘܬ ܐܢ ܬܬܒܩܐ ܒܬܐܓܪ̈ܐ ܪ̈ܕܝܼܝܼ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ ܪ̈ܚܝܼܩܬܐ. ܒܛܝܦ̈ܝ ܒܝܡܐ ܕܚܝܼܠܐ ܘܒܝܬ ܡܚܫ̈ܘܼܠܐ ܥܙܝܼܙ̈ܐ. ܒܥܒ̈ܕܝ ܥܒܼܪܐ ܕܢܗܪ̈ܘܬܐ ܫܦܝܼ̈ܥܐ ܘܚܢܘܩ̈ܐ. ܒܢ̈ܝܼܝܼ ܒܢܝ̈ܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܡܩܝܼܡ̈ܝ ܡܓܕ̈ܠܐ ܫܒܝܼ̈ܚܐ ܘܒܐܪ̈ܬܐ ܡܨܒ̈ܬܬܐ. ܚܿܦܪ̈ܝ ܐܓܘ̈ܓܐ ܚܠ̈ܕܝ ܒܐܪܥܐ. ܡܫܒ̈ܠܝ ܡܝ̈ܐ ܡܼܢ ܡܬܼܚ̈ܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ. ܘܟܘܼܢܫ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܘܣܕܝܼܪܘܼܬ ܩܪ̈ܒܐ ܘܩܐܪ̈ܣܐ ܘܬܟܬܘܼܫ̈ܐ. ܘܫܘܼܦܥ ܕܡܐ ܣܿܓܝܐܐ ܘܪܡܝܘܼܬ ܫ̈ܠܕܐ. ܘܡܚܘ̈ܬܐ ܕܣܝ̈ܦܐ ܘܪ̈ܘܼܡܚܐ. ܘܫܘܼܡ̈ܬܐ ܕܓܐܪ̈ܐ. ܘܨܘܼܠ̈ܦܬܐ ܕܟܿܠ ܙܢ̈ܝܢ. ܥܡ ܢܓܝܼܪܘܬ ܪܘܼܚܐ ܪܒܬܐ. ܘܒܣܝܼܡܘܼܬ ܨܒܝܿܢܐ ܕܡܠ̈ܦܢܐ ܥܡ ܣܿܓܝܼ ܙܢ̈ܝܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܘܗܘܼܦ̈ܟܐ ܕܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ. ܕܟܿܠܗܿ ܚܦܝܼܛܘܼܬܗܘܢ ܘܠܒܝܼܒܘܼܬܗܘܿܢ ܘܡܣܝܒܪܢܘܼܬܗܘܢ ܪܒܬܐ ܕܒܬܥܫ̈ܐ ܬܩܝܼ̈ܦܐ ܘܛܘܼܪ̈ܦܐ ܕܥܕܡܐ ܠܕܡܐ ܐܝܟ ܕܣܕܪܢܢ. ܡܛܠ ܣܒܪܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܒܬܘܼܟܠܢܐ ܫܪܝܼܪܐ ܕܫܘܼܡܠܝ ܢܝܼܫܐ ܘܩܢܝܘܼܬܗ ܕܣܒܪܐ ܕܡܣܟܐ ܗܿܘ ܕܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܣܿܒܠ. ܝܬܝܼܪܐܝܬ ܐܢ ܢܗܼܘܐ ܐ̱ܢܫ ܒܐܬܪܐ ܪܚܝܼܩܐ ܕܣܿܓܝܼ ܡܒܥܕ ܡܼܢ ܡܕܝܼܢܬ݀ ܡܠܟܘܼܬܐ. ܘܡܫܬܕܪ ܒܬܪ̈ܘܗܝ ܕܢܐܬܐ ܢܐܚܘܼܕ ܡܠܟܘܼܬܐ ܗܿܝ ܘܢܩܼܛܘܪ ܬܐܓܐ ܘܢܡܠܟ ܒܗܿ. ܟܡܐ ܟܝ ܬܥܿܫ ܗܘܼܐ ܘܪܗܿܛ ܘܡܫܼܬܦܠ ܐܝܼܡܡܐ ܘܠܠܝܐ. ܟܕ ܟ݀ܦܢ ܘܨ݀ܗܐ ܘܫܿܗܪ ܘܡܬܼܛܪܦ ܘܣܿܒܠ ܘܡܣܝܒܪ ܘܠܐ ܡܐܡܢ. ܐܠܐ ܘܒܣܝܼܡ ܠܗ ܘܗܢܝ ܗܿܘ ܟܿܠܗ ܐܘܼܠܨܢܐ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܬܟܝܼܠ ܘܠܒܝܼܒ ܒܣܒܪܐ ܕܡܣܟܐ. ܗ̄ ܕܢܗܼܘܐ ܡܠܟܐ ܘܢܩܼܛܘܪ ܬܐܓܐ. ܘܐܢ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܣܿܒܠܝܼܢ ܘܡܬܼܛܪܦܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܡܣܝܒܪܢ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܐܘܼܠ̈ܨܢܐ ܡܛܠ ܣܒܪܐ ܣܦܝܼܩܐ ܕܠܐ ܫܪܝܼܪ ܘܠܐ ܡܩܘܐ ܠܥܿܠܡܐ. ܐܠܐ ܕܙܒܢܐ ܗܿܘ ܥܒܘܪܐ. ܘܒ݀ܛܠ ܘܐܙܿܠ ܘܥ݀ܒܪ. ܡܕܝܢ ܡܛ݀ܠ ܣܒܪܐ ܪܒܐ ܘܡܩܘܝܢܐ ܕܠܥܿܠܡܥܿܠܡܝܢ܆ ܕܛܘܼܒܬܢܘܼܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܕܥܬܝܕܐ ܠܕ̈ܟܝܐ ܕܐܨܛܠܠܘ ܘܐܬܼܢܗܪܘ܆ ܘܚܕܘܼܬܐ ܗܿܝ ܡܫܡܠܝܬܐ ܘܓܡܝܼܪܬܐ ܕܟܝܿܢܐ ܘܚܘܼܝܕܐ ܕܒܥܠܼܬܐ ܩܕܡܝܬܐ. ܟܡܐ ܟܝ ܛܘܼܪ̈ܦܐ ܘܬܥܫ̈ܐ ܘܡܘ̈ܬܐ ܕܟ݀ܠܝܘܡ ܘܿܠܐ ܠܢ ܕܢܣܝܒܪ ܘܠܐ ܢܐܡܢ. ܘܠܐ ܢܬܼܩܛܥ ܪܥܝܿܢܢ. ܘܠܐ ܬܟܪܐ ܠܢ. ܘܠܐ ܢܬܫܡܪ ܐܘܿ ܣܟ ܢܿܬܬܥܝܼܩ. ܐܠܐ ܕܒܠܒܝܼܒܘܼܬܐ ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܘܒܬܘܼܟܠܢܐ ܡܫܪܪܐ ܢܣܝܒܪ ܟܿܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܪ̈ܨܢ ܥܠܝܢ ܩܛܝܼܪܐܝܬ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܚܢܢ ܒܨܒܝܿܢܢ ܐ݀ܠܨܝܢܢ ܢܦܫܢ ܡܛ݀ ܣܒܪܐ ܪܒܐ ܕܡܣܬܟܐ. ܘܒܗܿܠܝܢ ܩܠܝܼܠ ܢܝܼ̈ܫܐ ܘܬܚܘ̈ܝܬܐ ܕܐܕܪܟܢܢ܆ ܦܪ̈ܘܫܼܐ ܝ݀ܕܥܝܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܡܼܒܩܝܢ ܦܬܝܐܝܼܬ. ܗܒ ܠܡ ܐܦܬܐ ܠܚܟܝܼܡܐ ܕܬܘܒ ܢܬܚܟܡ. ܘܗܿܠܝܢ ܡܼܛ݀ܠ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܼܕ̈ܢ ܘܡܣܼܬܿܟܝ̈ܢ ܠܒܪܢܫܐ

pb. 142

ܘܥܠ ܢܝܼܫܗ ܘܛܟܣܼܗ ܕܣܒܪܐ ܣܦܩܢ. ܘܢܨܠܐ ܘܢܬܼܟܫܦ ܕܡܢ ܦܣܩ ܣܒܪܐ ܕܗܿܘܐ ܠܪ̈ܦܝܐ ܓܠ̈ܝܼܙܝ ܡܼܢ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܢܬܼܦܨܐ ܘܢܫܼܬܘܙܒ. ܡܛܠ ܕܟܿܠ ܒܪܢܫܐ ܒܛܝܼܠܐ ܘܫܦܠܐ ܘܚܒܢܢܐ ܕܒܛܝܼܠ ܡܼܢ ܢܝܼܫܐ ܕܦܘܼܠ̈ܦܢܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܕܣܕܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ܆ ܠܐ ܬܟܝܼܠ ܘܠܐ ܡܣܟܐ ܠܟܘܼܢܫ ܦܐܪ̈ܐ ܘܥ̈ܠܠܬܐ ܘܝܘܼܬܪ̈ܢܐ. ܘܠܝܬ [ܠܗ] ܣܘܼܟܝܐ ܕܢܝܿܚܬܐ ܣܟ. ܐܠܐ ܦܣܝܼܩ ܣܒܪܗ ܘܡܕܘܝ. ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܒܥܿܩܬܐ ܘܟܡܝܼܪܘܼܬܐ. ܗܟܘܬ݀ ܡܿܢ ܕܠܐ ܡܬܼܚܦܛ ܘܡܕܟܐ ܠܒܗ ܡܼܢ ܚܫ̈ܐ ܫܟܝܼܪ̈ܐ. ܘܠܐ ܡܬܼܕܒܪ ܬܩܢܐܝܬ ܘܡܫܦܐ ܟܝܿܢܗ. ܠܐ ܬܟܝܼܠ ܥܠ ܛܒ̈ܬܗ. ܘܠܐ ܡܣܟܐ ܠܫܘܼܡܠܝܐ ܘܦܣܝܼܩ ܣܒܪܗ. ܘܐܒܝܼܕ ܡܼܢ ܚܝܐ ܫܪܝܼܪ̈ܐ. ܘܡܼܢ ܗܪܟܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܒܫܘܼܢܩܐ ܡܪܝܪܐ. ܒܝܕ ܕܠܐ ܬܟܝܠ ܘܠܝܬ ܠܗ ܣܒܪܐ ܫܪܝܼܪܐ܀ ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܿܠܡܼ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ ܕܡܐܡܪܐ ܬܠܝܼܬܝܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ܀

Chapter 5

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ ܥܠ ܗܿܝ ܕܐܝܟܢ ܡܨܝܐ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܗܿܢܐ ܡܪܟܒܐ ܕܢܕܥ ܠܐܠܗܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ ܕܡܐܪܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܟܒܢܘ̄ ܗܕܐ ܕܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ܆ ܚܘܝܼܢܢ ܕܐܝܟܢ ܡܬܝܼܕܥ ܕܐܝܼܬ ܐܠܗܐ. ܗܿܫܐ ܕܝܢ ܕܡܛܝܢܢ ܠܗܕܐ ܕܘܼܟܬܐ. ܘܚܘܝܼܢܢ ܥܠ ܒܪܝܼܬܗ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܕܡܛ݀ܠܡܢܐ ܐܬܒܪܝܼ. ܘܡܢܘܼ ܟܝܿܢܗ. ܘܕܐܝܟܢ ܙܿܕܩ ܠܗ ܕܢܬܼܚܫܒ ܘܡܘܢ ܢܥܼܒܕ. ܘܐܝܟܢ ܢܬܼܕܒܪ. ܘܡܢܐ ܬܘܼܒ ܥܬܝܕ ܕܢܗܼܘܐ ܡܢܗ. ܘܐܝܢܘ ܣܘܼܟܿܝܗ. ܘܕܡܢܘܼ ܣܒܪܗ܆ ܙܿܕܩ ܠܢ ܗܪܟܐ ܣܕܝܼܪܐܝܬ ܘܫܦܝܼܪ ܡܛܣܐܝܼܬ. ܘܬܘܼܒ ܢܒܚܢ ܕܐܝܟܢ ܡܼܨܝܐ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܗܿܢܐ ܕܢܕܥ ܠܐܠܗܗ. ܐܝܿܟܢܐ ܕܢܬܠܒܒ ܒܬܘܼܟܠܢܗ ܘܢܫܼܬܪܪ ܒܣܒܪܗ. ܒܦܠܐܘܢ ܡܿܢ ܗܿܘ ܕܐܪܒܥܐ ܕܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܚܘܝܼܢܢ ܕܟܝܿܢܐܝܬ ܟܕ ܢܬܼܒܩܐ ܒܪܢܫܐ ܒܡܠܝܼܠܘܼܬܗ ܒܟܝܿܢܐ. ܘܢܬܼܒܝܢ ܘܢܐܨܕ ܚܬܝܼܬܐܝܬ ܒܥܿܠܡܐ ܘܒܟܪܘܼܟܝܗ. ܘܒܗ ܒܩܢܘܼܡܗ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܪܘܼܟܒܗ ܘܡܘܙܓܗ ܡܐܠܠܘܢ ܕܡܼܢ ܐܝܟܐ ܗܿܝ ܪܝܫܝܼܬܐ ܕܟܿܠܡܕܡ ܡܫܼܟܚ ܘܢܕܥ ܘܢܫܼܬܪܪ ܕܥܠܼܬܐ ܐܝܼܬ ܠܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ. ܘܗܼܝ ܗܿܝ ܥܠܼܬܐ ܐܝܼܬ ܠܗܿ ܥܠܼܬܐ ܩܕܝܡܐ ܠܗܿ܆ ܕܗܼܝ ܐܝܼܬܝܗܿ ܥܠܼܬܗܿ. ܡܿܕܝܢ ܗܿܝ ܥܠܼܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܘܡܪܢ݀ܝܬܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܓܢܣ ܓܢܼܣ̈ܝܢ. ܗ̄ ܐܘܣܝܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܠܝܬ ܠܥܼܠ ܡܢܗܿ ܘܠܐ ܡܬܼܐܡܪ ܘܠܐ ܡܼܨܝܐ. ܡܛܠܕܠܝܬ ܠܗܿ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܼܢ ܥܠܼܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܝܼ ܐܝܼܬܝܗܿ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܬܘܼܡܝܬܐ. ܘܐܒܗܘܼܬܐ ܡܪܢܝܬܐ. ܕܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܐܒܗܘܼܬܐ ܗܿܝ. ܗ̄ ܪܫܝܼܬܐ ܡܬܘܼܡܝܬܐ ܕܠܐ ܪܫܝܢܿܝ ܠܗܿ ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܪܫܝܼܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܐܠܐ ܗܼܝ ܐܝܼܬܝܗܿ ܪܫܝܬܐ ܐܝܼܬܝܼܝܼܬܐ ܡܬܘܼܡܝܬܐ ܥܠܼܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܥܠܼܬ݀ ܟܿܠ ܥܠܼ̈ܠܢ. ܘܡܪܬ݀ ܟܿܠ ܡܪ̈ܘܢ. ܘܐܠܗܬ݀ ܟܿܠ ܐܠܗܘ̈ܢ. ܘܡܠܟܬ݀ ܟܿܠ ܡܠ̈ܟܘܢ. ܒܪܝܬ݀ ܟܿܠ ܒܪ̈ܝܢ. ܘܡܬܩܢܬ݀ ܟܿܠ ܥ݀ܠܡܝܢ. ܘܫܠܝܼܛܬ݀ ܟܿܠ ܫܘܼܠܛܢ. ܘܡܨܝܬ݀ ܟܿܠ ܚܝܼܠ. ܘܡܩܝܼܡܬ݀ ܟܿܠ

pb. 143

ܥܡ̈ܡܼܝܢ. ܘܝܨܦܬ݀ ܠܟܿܠ. ܘܡܦܪܢܣܬ݀ ܟܿܠ. ܘܡܕܒܪܬ݀ ܟܿܠ. ܗܼܝ ܐܝܼܬܝܗܿ ܟܿ ܒܟܿܠ. ܘܠܝܬ ܠܥܼܠ ܡܢܼܗܿ. [ܘܠܐ ܠܒܪ ܡܢܗܿ.] ܘܠܐ ܣܼܛܪ ܡܢܗܿ. ܗܿܘܐ ܕܝܢ ܠܒܪ ܡܢܗܿ ܓܕܫܢܐܝܼܬ ܘܠܘ ܟܝܿܢܐܝܬ. ܐܟܙܢܐ ܗܟܝܼܠ ܕܒܢܘܼܗܪܗ ܕܫܡܼܫܐ ܗܿܢܐ. ܚܿܙ̈ܝܢ ܥܝ̈ܢܐ ܠܟܝ̈ܢܐ ܘܠܨܒܘ̈ܬܐ ܘܗܘ̈ܝ ܕܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ. ܘܡܬܦܪܓܝܢ ܒܗܘܿܢ ܘܡܬܼܒܼܣܡܝܢ ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܣܡ̈ܝܢ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܘܓܠܝܼܙ ܡܼܢ ܢܘܼܗܪܐ ܘܠܐ ܚܿܙܐ ܡܕܡ ܘܓܠܝܼܙ ܡܼܢ ܟܿܠܗ ܗܿܢܐ ܒܘܼܝܢܐ. ܟܕ ܛܒܿ ܒܡܨܥܬܗ ܐܝܼܬܘ̄. ܘܠܘ ܡܛ݀ܠ ܕܗܘܼ ܓܠܝܼܙ ܡܼܢ ܚܙܬܐ ܕܢܘܼܗܪܐ ܘܬܘܼܩ̈ܢܘ̄ ܕܥ݀ܠܡܐ܆ ܠܝܬܘܗܝ ܢܘܼܗܪܐ ܘܠܐ ܥܿܠܡܐ ܘܠܐ ܬܘܼܩ̈ܢܐ. ܐܠܐ ܗܿܠܝܢ ܐܝܼܬܝܗܘܢ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܓܕܫܢܐܝܼܬ ܓܠܝܼܙ ܡܼܢ ܚܙܼܬܗܝܢ ܘܠܘ ܟܝܿܢܐܝܬ. ܘܥܠܼܬܐ ܕܣܡܝܘܼܬܗ ܘܓܠܝܼܙܘܼܬܗ ܕܡܼܢ ܒܘܼܣܡܐ ܕܒܢܘܼܗܪܐ܆ ܘܡܢܗ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܘܠܘ ܗܿܝ ܕܠܝܬ ܢܘܼܗܪܐ. ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܚܫܘܼܟ̈ܝ ܗܘܢܐ. ܡܣܡܝܼܝܼ ܒܚܫ̈ܐ ܕܚܛܝܼܬܐ. ܓܠ̈ܝܼܙܝ ܡܼܢ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܡܬܼܐܡܪܐ ܕܗܿܘܝܢ ܠܒܪ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܘܡܫܼܬܢܩܝܢ ܒܚܫܼܟܐ ܒܪܝܐ ܠܒܪ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܘܣܛܪ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܠܝܬ ܡܕܡ. ܐܠܐ ܚܫܘܼ̈ܟܝܢ ܡܼܢ ܝܼܕܥܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ ܘܓܠܝܼܙܝܢ ܡܼܢ ܢܘܼܗܪܗ ܦܐܝܐ ܐܝܟ ܣܡ̈ܝܐ ܕܟܝܿܢܐ. ܘܐܝܼܬܝܗܘܢ ܒܚܫܘܼܟܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܗ. ܘܐܝܟ ܕܡܼܢ ܠܘܬܗܘܢ ܠܝܬ ܢܘܼܗܪܐ ܘܠܐ ܒܘܼܣܡܐ. ܐܠܐ ܠܘ ܡܼܢ ܟܿܠܦܪܘܿܣ ܠܝܬܘܗܝ. ܐܝܬܘܗܝ ܫܪܝܪܐܝܬ. ܘܠܗܘܿܢ ܒܚܘܼܕ ܠܝܬܘܗܝ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܚܿܙܝܢ ܠܗ. ܐܦܠܐ ܡܦܣܝܢ ܒܐܝܢܝܘܼܬܗ ܘܐܝܟܢܝܘܼܬܗ ܡܛܠ ܚܫܘܿܟܘܼܬܗܘܢ ܕܝܼܠܗܘܢ. ܗܿܟܢܐ ܫܪܝܼܪܐܝܬ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܘܒܢܘܼܗܪܐ ܕܝܕܥܬܗ ܡܬܒܣܡܝܢ ܟܿܠܗܘܢ ܢܗܝܼܪ̈ܝ ܗܘܢܐ ܕܐܬܼܢܗܪܘ ܘܐܬܕܟܝܼܘ ܒܝܕ ܕܘܼܒܪ̈ܐ ܡܕܟܝ̈ܢܐ ܘܢܛܘܼܪܘܼܬ ܦܘܼܩܕ̈ܢܐ ܐ̈ܠܗܝܐ. ܕܗܼܢܘܢ ܓܿܡܪܝܢ ܘܡܫܡܠܝܢ ܠܒܪܢܫܐ ܒܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܡܕܝܢ ܩܕܡܐܝܬ ܥܡ ܗܿܢ ܬܠܬܐ ܚܫ̈ܐ ܓܢܣܼܢ̈ܝܐ ܘܿܠܐ ܠܢ ܕܢܬܟܬܫ܆ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܪܒܘܬ ܟܪܣܐ. ܘܪܚܡܼܬ݀ ܟܣܼܦܐ ܘܪܚܼܡܬ݀ ܫܘܼܒ̄. ܘܗܿܠܝܢ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܡܩܝܼܡ̈ܢܐ ܕܒܝܼܫܬܐ. ܡܼܢ ܪܒܘܼܬ ܟܪܣܐ ܡܿܢ ܡܬܼܩܝܡܐ ܘܡܬܼܥܢܐ ܪܓܼܬܐ ܛܡܐܬܐ ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܐܕ̈ܫܐ ܕܛܢܦܘܼܬܐ ܘܕܫܪܝܚܘܼܬܐ. ܡܼܢ ܪܚܡܼܬ݀ ܟܣܦܐ ܕܝܢ ܝܥܢܘܼܬܐ ܘܠܥܘܼܒܘܼܬܐ ܘܚܪܡܘܼܬܐ ܘܩܫܝܘܼܬ ܠܒܐ. ܘܠܐ ܡܪܓܫܢܘܼܬܐ. ܘܠܐ ܡܫܘܬܦܘܼܬܐ ܚܫ̈ܐ. ܡܼܢ ܫܘ̄ ܣܪܝܼܩܐ ܬܘܼܒ. ܚܬܝܼܪܘܬܐ ܘܫܘܼܒܗܪܐ ܘܡܫܩܠܘܼܬܐ ܘܡܣܒܪܢܘܼܬܐ. ܕܡܢܼܗܘܿܢ ܡܬܥܫܢܐ ܘܗܿܘܝܐ ܪܡܘܼܬܐ ܗܿܝ ܡܣܚܦܢܝܼܬܐ ܘܣܩܘܼܒܠܝܬ݀ ܐܠܗܐ. ܘܡܼܢ ܗܿܕܐ ܗܿܦܟ ܡܬܝܼܠܕ ܚܣܡܐ ܕܡܼܢܗ ܡܼܬܕܪܓ ܘܗܿܘܐ ܩܼܛܠܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܡܬܼܚܪܪ ܐ̱ܢܫ ܩܕܡܐܝܬ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ. ܠܐ ܡܼܨܝܐ ܠܗ ܕܢܬܼܕܟܐ ܘܢܼܛܨܠܠ ܘܢܬܢܗܪ. ܘܐܢ ܠܐ ܡܬܼܢܗܪ ܒܝܕܥܬܗ ܕܫܪܪܐ܆ ܠܐ ܣܟ ܡܿܨܐܼ ܕܢܬܼܚܫܒ ܘܢܬܪܢܐ ܡܚܫܒܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ. ܘܐܢ ܡܬܼܚܫܒ ܓܗܪ ܒܗܘܢܗ. ܘܝܬܝܪ ܡܬܼܬܚܫܟ ܘܫ݀ܢܐ ܘܐܒܕ ܐܒܕܢܐ ܪܒܐ ܥܠ

pb. 144

ܕܐܡܼܪܚ ܟܕ ܠܐ ܕܿܟܐܼ ܕܥܡ ܕܟܝܐ ܢܬܥܢܐ. ܘܥ ܕܟܝܐ ܡܕܟܐ ܟܿܠ ܢܬܪܢܐ. ܟܕ ܡܿܠܐܼ ܨܿܐܝܘܼܬܐ ܘܟܘܼܬܡ̈ܬܐ ܕܚܛܝܼܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܗܿܘ ܕܢܣܝܼܣ̈ܢ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܘܡܚܝܼܠ̈ܢ. ܐܢ ܡܚܨܦ ܘܡܼܬܒܩܐ ܒܓܝܓܠܗ ܕܫܡܫܐ ܓ݀ܗܪ ܘܨܿܐܪ ܘܝܬܝܪ ܚܫ̈ܟܢ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܘܼܐܒܕ ܢܘܼܗܪܗ. ܡܕܝܢ ܡܿܢ ܕܨܿܒܐ ܕܢܕܥ ܠܐܠܗܐ. ܐܟܡܐ ܕܡܼܨܝܐ܆ ܘܢܬܼܒܣܡ ܒܝܕܥܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܒܘܼܣܡܐ ܕܠܝܬ ܦܚܼܡܐ ܠܗܢܝܼܘܬܗ. ܢܐܨܦ ܒܩܕܡܐ ܕܢܬܼܕܟܐ ܡܼܢ ܗܘܼܠܢܝܘܼܬܐ ܕܚܫ̈ܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ. ܘܟܡܐ ܕܡܬܼܕܟܐ ܡܼܢ ܚܫ̈ܐ ܡܬܼܢܗܪ ܒܐܠܗܐ. ܘܟܡܐ ܕܡܪܚܩ ܡܼܢ ܝܡܗ ܕܥ݀ܠܡܐ ܘܡܬܚܪܪ ܡܼܢ ܫܓܝܼܫܘܼܬܗ ܘܡܫܬܿܦܐ ܡܼܢ ܕܠܘܼܚܝܗ܆ ܗܿܟܢܐ ܡܬܩܪܒ ܠܐܠܗܐ. ܘܡܼܬܢܗܪ ܒܝܕܥܬܐ ܕܥܠܘܗܝ. ܘܡܬܼܒܣܡ ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܝܼܠܗ. ܘܬܡܿܢ ܡܿܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ ܒܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ ܕܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܚܘܝܼܢܢ ܕܐܝܟܢ ܡܬܼܝܕܥ ܕܐܝܬ ܐܠܗܐ. [ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܡܠܬܐ ܕܐܝܟܢ ܡܨܝܐ ܠܗ ܠܒܪܐܢܫܐ ܕܢܕܥ ܠܐܠܗܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܒܬܪ ܕܐܬܝܕܥ ܕܐܝܬ ܐܠܗܐ.] ܐܝܟܢ ܡܼܨܝܐ ܕܢܥܝܼܘܗܝ ܠܗܢܐ ܕܝܼܠܦܢܢ ܘܐܫܬܪܪܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܕܡܿܐ ܫܪܒܢ ܠܐ̱ܢܫ ܗܕܝܘܼܛܐ ܕܡܡܠܠ ܥܠ ܪܘܼܡܝ ܪܒܬܐ ܡܕܝܼܢܬ݀ ܡܠܟܘܼܬܐ. ܘܥܠ ܛܘܼܟܣܐ ܕܡܘܬܒܘܗܿ ܫܦܝܼܪܐ. ܘܥܠ ܗܕܪܐ ܕܗܝܟ̈ܠܝܗܿ ܫܒܝܼ̈ܚܐ. ܘܒܢܝ̈ܢܝܗܿ ܪ̈ܡܐ. ܘܥܠ ܡܓܕ̈ܠܝܗܿ ܥܫܝܼ̈ܢܐ. ܘܒܐܪ̈ܬܐ ܘܛܪ̈ܝܼܩܠܝܼܢܐ ܡܨܒ̈ܬܬܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ. ܘܥܠ ܫܘܦܪܗ ܕܡܠܟܐ ܘܫܘܼܒܚܐ ܕܬܐܓܗ ܘܙܝܼܘܐ ܕܚܙܬܗ. ܨܡܚ̈ܐ ܕܟ̈ܐܦܝ ܫܘܼ̄ ܘܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܕܣܕܝܪ̈ܢ ܒܟܠܝܼܠܗ. ܘܓܘܢܐ ܫܒܝܼܚܐ ܕܐܪܓܘܢܘ̄. ܘܪܡܘܼܬܐ ܘܓܐܝܘܼܬܐ ܕܡܪ̈ܟܒܬܗ ܘܡܨܒܬܘܼܬܗܝܢ. ܘܛܟܼܣ̈ܐ ܘܣܼܕܪ̈ܐ ܕܪ̈ܫܢܐ ܡܫܒ̈ܚܐ ܕܩܕܡܘ̄ ܘܕܪ̈ܓܐ ܘܡܘܼܫܚ̈ܬܐ ܕܡܕܒܪ̈ܢܐ ܘܕܝܿܢ̈ܐ ܘܪ̈ܫܝ ܥܡܼ̈ܡܐ. ܘܓܘܼ̈ܕܐ ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ. ܘܫܘܼܠ̈ܛܢܐ ܕܪ̈ܒܝ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܦܠܚ̈ܘܬܐ ܥܡ ܫܘܼܒ̈ܚܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܒܫܘܼܩ̈ܝܗܿ ܘܦܠ̈ܛܘܬܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܬܐܓܪ̈ܝܗܿ ܘܐܘܼܡ̈ܢܝܗܿ ܘܫܪܟܐ ܕܥܡܘܼܪ̈ܝܗܿ. ܘܥܠ ܫܘܼܪ̈ܝܗܿ ܪ̈ܡܐ. ܘܬܪ̈ܥܝܗ ܫܒܝܼܚ̈ܐ. ܘܥܠ ܡܒܘܼܥ̈ܐ ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܡܫܩܝܢ ܠܐܪ̈ܥܬܗܿ ܘܥܠ ܓ̈ܢܐ ܘܦܪ̈ܕܝܣܐ ܕܚܕܪ̈ܝܗܿ. ܘܥܠ ܓܢܣ̈ܐ ܘܐܕ̈ܫܐ ܕܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܦܐܪ̈ܐ ܘܐܒܒ̈ܢܐ ܕܒܗܘܢ. ܟܕ ܗܼܘ ܐܡܘܪܐ ܕܗܿܠܝܢ. ܗܕ ܡܢܼܗܝܢ ܗܼܘ ܒܩܢܘܼܡܗ ܠܐ ܚܼܙܐ ܐܢܝܢ ܡܡܼܬܘܼܡ. ܐܠܐ ܡܼܢ ܫܡܼܥܐ ܕܬܫܥܝ̈ܬܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ. ܟܕ ܐܦ ܗܼ، ܛܟܼܣܐ ܗܿܟܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܫܪܝܼܪܐܝܬ. ܐܠܐ ܗܼܘ ܠܐ ܚܙܼܝܗܝ ܒܩܢܘܼܡܗ. ܘܗܼܝ ܐܘܼܪܚܐ ܕܡܝܒܠܐ ܠܡܕܝܢܬ݀ ܡܠܟܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܪܝܼܫܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܘܝܼܕܥܬܐ ܘܣܿܓܝ̈ܐܐ ܕܪܕܘ ܒܗܿ ܘܐܬܼܡܛܝܼܘ ܠܡܕܝܼܢܬ݀ ܡܠܟܘܼܬܐ ܘܐܬܒܣܡ ܒܫܘܼܦܪ̈ܝܗܿ. ܘܐܦ ܐܘܕܥܘ ܘܐܫܼܬܿܥܝܼܘ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܼܬܗܿ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܕܟܕ ܐܙܼܠܘ ܘܡܛܼܘ ܐܫܼܬܘܝܼܘ ܠܕܪ̈ܓܐ ܡܫܒ̈ܚܐ ܘܗܘܼܘ ܒܗܿ ܝܪ̈ܘܬܐ. ܘܠܐ ܬܘܼܒ ܐܬܪܓܪܓܘ ܐܘܿ ܣܟ ܐܬܥܗܕܘ ܠܩܩܠ̈ܬܐ ܕܐܬܪܒܝܼܘ

pb. 145

ܒܗܝܢ. ܘܣܿܓܝ̈ܐܐ ܬܘܼܒ ܕܒܗܿ ܒܐܘܼܪܚܐ ܟܕ ܪܕܝܢ ܠܐ ܙܗܝܼܪܐܝܼܬ ܘܠܐ ܡܕܪܫܐܝܼܬ. ܦܓܼܥ ܒܗܘܿܢ ܥܣܩ̈ܬܐ ܘܥܪ̈ܡܐ ܘܡܙܩ̈ܦܐ܆ ܐܘܿ ܝܡܡ̈ܐ ܡܬܡܚܫܠ̈ܢܐ ܘܩܡܼܘ ܥܠܝܗܘܢ ܟܐܡܘܼ̈ܢܐ ܘܐܬܢܘܓܘ ܘܐܬܼܬܒܪܬ݀ ܐܠܦܼܗܘܢ. ܐܘܿ ܢܦܠܼܘ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܓܝܣ̈ܐ ܩܛܘ̈ܠܐ. ܐܘܿ ܓܢܒ̈ܐ ܡܚܠ̈ܨܢܐ. ܘܐܘܒܕ ܟܿܠܗ ܥܘܼܬܪܗܘܢ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܢܢ ܕܘ̈ܝܐ ܘܗܕܝܘܼ̈ܛܐ ܪ̈ܫܦܝ ܒܐܪܥܐ. ܘܚܫܘܼܟ̈ܝ ܝܼܕܥܬܐ ܗܿܐ ܡܡܠܠܝܼܢܢ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܘܐܠܗ̈ܝܬܐ ܟܕ ܠܐ ܣܟ ܒܢܣܼܢܝܢܗܝܢ ܗܘܼܝܢܢ. ܐܦܠܐ ܠܝܼܕܥܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܐܬܼܡܛܝܼܢܢ. ܐܠܐ ܡܼܢ ܕܡ̈ܠܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܕܡܢܼܗܘܢ ܗܼܢܘܢ ܒܩܢܘܼܡܗܘܢ ܚܙܼܘ ܘܝܼܕܥܘ ܘܐܫܼܬܪܪܘ. ܘܡܢܼܗܘܢ ܬܘܼܒ ܕܐܦ ܗܼܢܘܢ ܡܼܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܫܪܝܼܪ̈ܐ ܩܒܠܘ. ܘܬܘܼܒ ܗܼܘ ܟܝܿܢܐ ܗܿܐ ܡܠܦ ܠܢ ܕܗܿܠܝܢ ܫܪܝܼܪܐܝܼܬ ܗܿܟܢ ܐܝܼܬܝܗܝܢ. ܘܡܼܢ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܕܒܢܼܣܝܿܢܗܝܢ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܗܘܼܝܢܢ܀ ܗܿܫܐ ܡܿܢ ܐܘܼܪܚܐ ܕܪܝܼܫܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܘܝܷܼܕܝܼܥܬܐ ܘܡܠܟܘܼܬܐ ܩܝܡܐ ܘܡܠܟܐ ܡܛܝܒ ܠܗ ܟܠ̈ܝܼܠܐ ܘܕܫ̈ܢܐ ܘܡܘܗܒ̈ܬܐ ܠܡܼܬܠ ܠܕܫܿܘܝܢ. ܢܬܼܟܫܪ ܐܚ̈ܝ ܚܒܝܼܒ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܓܢܼܣܢ ܘܡܫܘܬܦ̈ܝ ܠܟܝܿܢܢ܆ ܕܠܐ ܢܬܓܠܙ ܡܼܢ ܚܙܼܬܗ ܫܒܝܼܚܬܐ ܘܩܪܝܼܒܘܼܬܗ ܡܝܩܪܬܐ ܘܥܢܝܿܢܗ ܡܚܕܝܢܐ ܕܗܿܢܐ ܡܠܟܐ ܕܬܫܒܘ̄ ܘܡܪܐ ܛܒܐ ܘܡܪܚܡ̄. ܕܢܬܼܚܦܛ ܘܢܐܨܦ ܘܢܕܿܟܐ ܠܒ̈ܘܬܢ ܡܼܢ ܨܐܝܘܼܬܐ ܕܚܫ̈ܐ ܫܟܝܼܪ̈ܐ ܘܚܘܼܫ̈ܒܐ ܣܢ̈ܝܐ. ܘܢܡܪܘܩ ܗ̈ܕܡܝܢ ܡܼܢ ܟܘܼܬܡ̈ܬܐ ܕܚܛܝܼܬܐ. ܘܢܨܠܠ ܗܘ̈ܢܝܢ ܡܼܢ ܬܐܛܪܐ ܕܕܠܘܚܝܗ ܕܥ݀ܠܡܐ. ܘܢܢܗܪ ܪܥܝܿܢܢ ܒܢܘܼܗܪܐ ܫܒܝܼܚܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܟܚ ܢܿܕܥ ܠܡܪܢ ܐܝܟ ܕܡܼܨܝܐ ܠܒܪܝܐ ܕܢܕܥ ܠܒܪܘܝܐ. ܘܥܒܝܼܕܐ ܠܥܒܘܿܕܐ. ܘܥܒܼܕܐ ܥܦܪܢܐ ܠܡܪܐ ܫܡܝܢܐ. ܕܝ݀ܕܥ ܐ̱ܢܫ ܠܐܠܗܐ ܡܼܢ ܕܟܝܘܼܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܕܓܡܝܼܪܘܼܬܐ. ܐܡܿܪܝܢܢ ܘܫܪܝܼܪܐ ܠܢ. ܕܐܝܟܢ ܕܝܢ ܝ݀ܕܥ ܠܗ. ܐܘܿ ܐܝܟܢܐ ܐܝܼܬܘ̄. ܠܐ ܝ݀ܕܥܝܢܢ. ܐܦܠܐ ܐܼܠܘ ܝܕܿܥܝܢܢ ܗܘܼܝܢ ܡܼܨܝܐ ܗܘܼܬ݀ ܠܢ ܕܒܡܠܼܬܐ ܩܠܢ݀ܝܬܐ ܐܘ ܟܬܒܢܝܬܐ ܠܗܕܐ ܢܿܫܘܕܥ. ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܕܠܗܕܐ ܡܕܪܟ ܘܡܼܬܡܛܐ܆ ܗܼܘ ܝ݀ܕܥ ܐܪ̈ܙܐ ܗܿܠܝܢ ܓܢܝܼ̈ܙܐ ܘܥܡܝܼ̈ܩܐ. ܕܠܗܘܿܢ ܢܫܘܐ ܠܢ ܡܪܢ ܐܡܝܢ܀ ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ ܕܡܐܡܪܐ ܬܠܝܼܬܝܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ ܀

Chapter 6

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ ܥܠܗܿܝ ܕܐܢ ܡܼܨܝܐ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܕܥܝܼܘܗܝ ܠܐܠܗܐ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܐܟܡܐ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܐܘܿ ܠܐܚܕ ܗܼܘ ܒܠܚܘܼܕܘܗܝ ܚܟܝܼܡ ܒܟܿܠ ܘܝܿܕܥ ܗܼܘ ܠܗ ܐܟܡܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ. ܘܠܐ ܣܟ ܡܼܨܝܐ ܠܟܝܿܢܐ ܒܪܝܐ ܘܥܒܝܼܕܐ. ܐܢ ܡܬܼܝܕܥܢܐ ܗ̄ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܘܐܢ ܡܬܪܓܫܢܐ ܗ̄ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܪ̈ܟܒܐ ܕܡܼܢ ܥܦܪܐ ܘܡܼܢ ܪܘܼܚܐ. ܕܢܕܥ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܠܒܪܘܝܗ ܕܐܝܟܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܫܪܝܼܪܐܝܬ. ܟܕ ܛܒܿ ܕܐܼܠܘ ܚܝܐ ܗܘܼܐ ܒܪܢܫܐ ܐ̈ܠܦܐ ܫܢ̈ܝܢ. ܟܿܠܗܝܢ ܒܦܘܼܠܚܢܐ ܡܠܝܼܠܐ ܘܕܘܼܪܫܐ ܕܝܕܥܬܐ ܥܡ ܢܛܘܼܪܘܼܬ ܦܘܼܩܕ̈ܢܐ ܘܩܢܘܼ̈ܢܐ

pb. 146

ܕܡܝܬܪܘܬܐ܆ ܘܫܠܝܐ ܘܒܗܝܼܠܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܟܿܠ ܥܒܿܕܐ ܘܚܘܼܫܒܐ ܘܡܪܢܝܼܬܐ ܡܥܟܪܢܝܼܬܐ. ܠܐ ܡܕܪܟ ܗܘܼܐ ܣܟ ܠܡܼܕܥ ܚܬܝܼܬܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܐܟܡܐ ܕܐܝܼܬܘ̄. ܐܠܐ ܐܟܡܐ ܕܫܿܘܐ ܠܡܕܥ ܘܣܿܦܩ ܠܡܕܪܟܘܼ܆ ܘܡܬܝܼܗܒ ܠܗ ܡܼܢܗ ܕܟܝܿܢܐ ܡܫܒܚܐ ܠܡܼܕܥ ܒܼܨܪܐ ܡܕܡ ܡܼܢ ܐܠܗܘܼܬܐ. ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܝܿܕܥܝܢܢ ܘܐܫܬܪܪܢܢ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܘܡܼܢ ܝܼܕܥܬܐ ܒܝܬܝܬܐ ܕܐܝܬܗܒܬ݀ ܠܢ ܒܛܝܒܘܼܬܐ ܘܕܚܕ ܗܼ، ܟܝܿܢܐ ܘܚܝܠܐ ܘܐܘܣܝܐ ܘܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܬܘܼܡܬܐ ܘܨܒܝܿܢܐ ܘܡܪܘܼܬܐ. ܘܕܬܠܬܐ ܩܢܘܼ̈ܡܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܫܼܬܘܕܥܢܢ. ܗ̄ ܗܘܢܐ ܘܡܠܼܬܐ ܘܗܘܼܚܐ. ܕܡܬܼܝܕܥܝܢ ܐܒܗܘܼܬܐ ܘܝܼܠܝܼܕܘܼܬܐ ܘܢܦܘܿܩܘܼܬܐ ܕܐܝܟܢ ܕܝܢ ܐܝܼܬܘ̄ ܠܝܬ ܠܡܼܕܥ ܠܒܪܝܐ ܘܥܒܝܼܕܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܬܼܐܡܪ ܥܠ ܐܠܗܘܼܬܐ ܐܝܟܢܝܘܼܬܐ. ܘܠܐ ܐܝܢܝܘܼܬܐ. ܘܠܐ ܟܡܢܝܘܼܬܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܼܬܐ. ܘܠܐ ܡܣܼܬܝܟܢܘܼܬܐ. ܘܠܐ ܡܬܼܡܫܚܢܘܼܬܐ. ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܡܠܼܬܐ. ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܗܘܢܐ. ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܙܘܥܐ ܘܚܘܼܫܒܐ. ܘܠܥܠ ܡܼܢ ܟܿܠ ܙܢܐ ܕܡܬܐܡܪ ܒܠܫܢܐ. ܐܘܿ ܡܬܕܪܟ ܠܗܘܢܐ. ܐܘܿ ܡܼܬܬܙܝܼܥ ܒܪܥܝܿܢܐ. ܠܕ̈ܟܝܼܝܼ ܠܒܐ ܘܫܦ̈ܝܼܝܼ ܗܘܢܐ ܘܢܗܝܼܪ̈ܝ ܬܪܥܝܼܬܐ. ܡܚܘܐ ܗܼܘ ܢܦܫܗ ܐܟܡܐ ܕܨܿܒܐ ܘܠܦܘܼܬ ܕܡܫܟܚܝܼܢ ܕܢܕܥܘܢ. ܠܘ ܐܝܟ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܚܬܝܼܬܐܝܬ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܡܫܟܚܝܼܢ ܘܡܕܪܟܐ ܝܼܕܥܬܗܘܢ. ܒܥܿܠܡܐ ܕܝܢ ܚܼܕܬܐ ܒܬܪ ܚܘܼܕܬܐ. ܒܗ ܣܿܠܩܝܢ ܘܡܬܼܥܠܝܢ ܕܠܐ ܣܟ. ܟܕ ܟܿܠ ܫ݀ܥܐ ܘܥܕܢܐ ܝܠܦܝܼܢ ܘܚܿܙܝܢ ܘܡܕܪܟܝܢ ܒܗ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܿܕܥܝܢ ܗܘܼܘ ܠܗ ܩܕܡ ܗܿܟܢ. ܘܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܚܿܕܝܢ ܘܡܼܬܒܣܡܝܢ ܕܠܐ ܣܟܐ ܘܠܕܐ ܫܘܼܠܡܐ. ܘܗܿܟܢ ܡܕܡ ܡܕܪܟܝܢ ܘܝܕܥܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܫܘܘ ܠܗܿܘ ܛܘܼܒܐ ܕܒܬܪ ܚܘܼܕܬܐ ܕܓܘܐ. ܕܐܦܠܐ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܫܡܝ̈ܢܐ ܗܿܫܐ ܡܕܪܟܝܼܢ ܐܘܿ ܣܟ ܝܿܕܥܝܢ ܠܗ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܘܼܕܬܐ܆ ܐܡܼܬܝ ܕܡܬܓܡܪ ܟܿܠܗ ܟܝܿܢܐ ܟܿܠ ܚܕ ܒܗܿܠܝܢ ܕܝܼܠܗ. ܘܐܝܟ ܕܫܿܘܐ ܘܠܦܘܼܬ ܕܘܒܪܗ܆ ܫܘܼܒܚܐ ܠܗܿܘ ܕܝܿܕܥ ܟܿܠ ܚܕ ܠܐܝܟܐ ܡܕܪܟܐ ܘܡܬܼܡܛܝܐ ܡܫܘܼܚܬܐ ܕܝܼܕܥܬܗ. ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀

Chapter 7

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ. ܥܠ ܗܿܝ ܕܿܐܢ ܚܕܐ ܗܿܝ ܝܼܕܥܬܐ ܕܐܝܼܬ ܠܒܪܢܫܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ܆ ܐܘܿ ܥܡ ܬܪܒܝܼܬܐ ܕܝܼܕܥܬܗ ܠܦܘܼܬ ܕܘܼܒܪܗ ܐܦ ܝܕܥܬܗ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܝܪܒܐ ܘܙܥܿܪܐ ܒܗ ܡܿܢ ܟܝܿܢܐ ܘܡܬܼܒܩܝܢܘܼܬܐ ܕܒܗ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܝܠܦܝܼܢܢ ܘܡܼܬܚܟܡܝܼܢܢ. ܗܘܼ ܐܝܼܬܘ̄ ܐܒܐ ܕܟܿܠܢ ܣܦܪܐ ܘܡܠܦܢܐ ܚܟܝܼܡܐ. ܐܟܙܢܐ ܗܟܝܠ ܕܟܡܐ ܕܕܠܝܼܚ ܐܐܪ ܒܥܢ̈ܢܐ ܥܡ̈ܘܛܬܐ ܘܥܒܝܼܕ̈ܬܐ ܘܒܥܪ̈ܦܠܐ ܚܫܘܟ̈ܬܐ܆ ܠܐ ܡܼܬܚܙܐ ܠܢ ܫܦܝܐܝܼܬ ܬܘܼܩܢܐ ܕܒܪܝܼܬܐ. ܐܦܠܐ ܠܗܠ ܡܼܢܢ ܩܠܝܼܠ ܚܙܝܢܢ ܡܕܡ ܡܛܠ ܥܡܘܼܛܘܼܬܗ ܕܐܐܪ. ܗܿܟܢܐ ܟܿܠ ܟܡܐ ܕܕܠܝܼܚ ܗܘܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܥܡܘܛ ܪܥܝܿܢܗ܆ ܡܼܢ ܚܫ̈ܐ ܡܚܫ̈ܟܢܐ ܘܡܼܢ ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܣܪ̈ܝܩܬܐ.

pb. 147

ܠܐ ܣܟ ܝܿܕܥ ܐܘܿ ܡܣܼܬܿܟܠ ܡܕܡ ܡܼܢ ܝܼܕܥܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ. ܐܦܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܬܬܝܼܕܥܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܢܫܼܬܿܦܐ ܗܘܢܐ ܘܢܨܛܠܠ ܡܼܢ ܕܠܝܼܚܘܼܬܐ. ܘܢܬܼܕܟܐ ܠܒܐ ܡܼܢ ܚܫ̈ܐ. ܘܢܬܼܢܗܪ ܒܛܟܼܣܐ ܕܟܝܿܢܗ. ܡܫܪܐ ܠܡܼܕܥ ܘܠܡܼܬܪܢܝܘܼ ܥܠ ܗܿܘ ܟܝܿܢܐ ܛܘܼܒܬܢܐ ܕܐܘܣܝܐ ܡܪܢܿܝܬܐ ܐܝܼܬܝܝܬܐ ܘܡܬܘܼܡܝܬܐ. ܘܟܡܐ ܕܡܬܼܥܠܐ ܘܡܬܕܪܓܼ ܒܡܝܬܪܘܼܬܐ ܕܕܘܼܒܪ̈ܘܗܝ܆ ܗܟܘܬ ܡܼܬܥܠܐ ܒܝܼܕܥܬܗ. ܘܡܬܼܩܛܢ ܗܘܢܗ ܘܡܬܓܘܐ ܒܐ̱ܪ̈ܙܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ. ܘܐܢ ܢܓܼܕܫ ܠܗ ܬܘܼܒ ܚܫܼܟܐ ܡܕܡ ܘܕܘܘܕܐ ܡܼܢ ܫܪܝܘܼܬܐ ܕܛܟܼܣܐ ܘܡܚܒܠܢܘܼܬܐ ܕܕܘܼܒܪ̈ܘܗܝ܆ ܡܬܼܒܠܒܠ ܪܥܝܿܢܗ. ܘܚܿܫܟ ܗܘܢܗ. ܘܛ݀ܥ ܠܗܿܘ ܡܐ ܕܝܿܕܥ ܗܘܼܐ ܘܠܐ ܡܕܪܟ ܠܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܢܛܟܣ ܝ݀ܬܗ ܘܢܬܼܕܒܪ ܬܩܢܐܝܬ ܘܫܠܝܐܝܬ ܘܒܗܝܼܠܐܝܬ. ܘܢܟܢܫ ܦܓܪܗ ܘܢ݀ܛܪ ܪ̈ܓܫܘܗܝ ܡܼܢ ܚܙܼܬܐ ܡܣܓܦܢܝܼܬܐ. ܘܫܡܥܐ ܘܛ݀ܥܡܬܐ ܘܓܫܼܬܐ ܡܚܬܚܬܢ݀ܝܬܐ. ܘܡܼܢ ܥܢܝ̈ܢܐ ܣܪ̈ܝܼܩܐ ܘܡܡܠܐ ܒܛܠܐ. ܘܢܟܢܘܼܣ ܗܘܢܗ ܡܼܢ ܦܗܼܝܐ. ܘܢ݀ܛܪ ܠܒܗ ܡܼܢ ܚܘܼܫ̈ܒܐ܆ ܗܿܝܕܝܢ ܬܘܼܒ ܡܫܪܝܐ ܒܗ ܝܼܕܥܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ ܕܬܢܗܪܝ ܗܘܢܗ ܘܢܬܗܓܐ ܒܗܿ. ܘܟܡܐ ܕܢܛܝܼܪ ܘܙܗܝܼܪ ܘܐܡܝܼܢ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܿܬܐ ܘܫܗܪܐ܆ ܘܩܪܝܢܐ ܕܟ̈ܬܐܒ ܩܕ̈ܝܼܫܐ. ܘܩܠܝܼܠ ܥܢܝܿܢܐ ܕܚܕ ܐܘܿ ܬܪܝܢ ܚܟܝܼ̈ܡܝ ܒܫܪܪܐ. ܘܢܛܝܼܪ̈ܝ ܒܪ̈ܓܫܐ. ܘܐܡܝܼܢ̈ܝ ܒܫܠܝܐ ܒܕܘܼܒܪ̈ܐ ܬܩ̈ܢܐ܆ ܟܿܠܝܘܡ ܢܫܼܬܿܘܫܛ ܒܝܼܕܥܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ. ܘܡܬܼܥܠܐ ܘܡܬܓܘܐ ܒܟܣ̈ܝܬܐ ܘܬܗܝܼܪ̈ܬܐ. ܘܡܬܼܚܟܡ ܪܥܝܿܢܗ ܘܡܬܼܢܗܪ ܘܡܕܪܟ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝ݀ܕܥ ܗܘܼܐ ܠܗ ܘܣܟ ܠܐ ܣܿܠܩ ܗܘܼ ܐ ܥܠ ܒ݀ܠܗ. ܘܟܕ ܣܒܪ ܕܐܕܪܟ ܘܡܼܛܐ ܠܪܘܡܗܿ ܕܓܡܝܼܪܘܬ ܝܼܕܥܬܐ ܘܐܫܬܼܡܠܝܼ. ܚܿܙܐ ܬܘܼܒ ܕܥܕܟܝܼܠ ܡܫܪܝܘܼ ܡܫܪܐ ܒܗܿܝ ܕܡܬܓܠܐ ܥܠܘܗܝ ܪܘܡܐ ܡܥܠܝܐ ܘܬܗܘܼܡܐ ܠܐ ܡܬܼܡܫܚܢܐ. ܘܟܕ ܬܘܼܒ ܡܬܼܟܬܫ ܘܥܿܨܐ ܢܦܫܗ ܘܡܟܢܫ ܗܘܢܗ ܘܣܟ ܠܐ ܚܿܐܪ ܘܡܐܨܕ ܒܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܗܢ. ܠܒܪ ܡܼܢܗ. ܘܣܿܠܩ ܘܡܬܼܥܠܐ ܒܗܿܘ ܪܘܡܐ ܕܐܬܚܙܝܼ ܠܗ ܟܕ ܠܐ ܡܬܼܟܠܐ ܘܡܬܼܥܟܪ ܡܼܢ ܓܕܫܐ ܡܕܡ ܣܩܘܼܒܠܝܐ. ܡܬܓܐܐ ܒܫܘܼܦܪ̈ܐ ܫܒܝܼܚ̈ܐ ܕܦܿܓܥܝܢ ܒܗ ܘܡܬܦܪܦܥ܆ ܘܚܿܕܐ ܘܡܼܬܦܨܚ ܚܕܘܼܬܐ ܪܘܼܚܢ݀ܝܬܐ ܕܩܿܢܝܐ ܛܥܡܐ ܠܐ ܡܬܼܡܠܠܢܐ. ܘܗܿܘܐ ܬܟܝܼܠ ܘܠܒܝܼܒ ܘܠܐ ܣܟ ܡܬܼܦܠܓ ܥܠ ܝܼܕܥܬܗ. ܘܟܕ ܗܿܐ ܡܬܒܣܡ ܒܐ̱ܪ̈ܙܐ ܕܐܕܪܟ ܘܡܬܒܝܐܐ ܒܫܘܦܪ̈ܐ ܕܦܓܼܥܘ ܒܗ. ܗܿܕܝܢ ܬܘܼܒ ܡܼܬܬܪܥ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܡܠܐܝܐ ܪܒܐ ܢܘܼܗܪܐ ܐܚܪܢܐ ܕܬܘܼܒ ܥܙܝܼܙ ܘܡܨܡܚ ܘܡܒܪܩ ܘܡܫܠܗܒ ܠܗ ܒܪܚܼܡܬܗ. ܘܫ݀ܒܐ ܠܗܘܢܗ ܘܡܫܢܐ ܠܠܒܗ ܘܡܣܝܼܦ ܠܗ ܒܚܘܼܒܐ ܪܒܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ. ܘܛ݀ܥܐ ܟܝܿܢܗ ܘܠܐ ܡܣܼܬܿܟܠ ܗܼܘ ܠܗ. ܐܦܠܐ ܚܫܚܬܐ ܕܣܘܼܢܩܢ ܦܓܪܗ ܬ݀ܒܥ ܟܝܿܢܗ. ܐܠܐ ܪܘܿܐܼ ܒܗܿܝ ܪܚܡܼܬܐ ܡܫܠܗܒܢܝܼܬܐ. ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܥܡܝܼܕ ܘܐܬܓܢܝܼ ܡܼܢ ܥ݀ܠܡܐ

pb. 148

ܡܼܬܚܙܝܢܐ. ܘܐܬܥܠܝܼ ܘܐܬܓܘܝܼ ܠܓܘ ܠܓܢܝܼܙܘܼ̄ ܟܣܝܼܬܐ. ܘܟܕ ܗܿܟܢܐ ܗܿܘ܆ ܠܘ ܒܚܕ ܛܟܼܣܐ ܘܝܕܥܬܐ ܡܩܘܐ. ܐܠܐ ܐܡܝܼܢܐܝܬ [ܡܬܥܠܐ ܘ]ܡܬܓܘܐ ܕܠܐ ܣܘܼܦ ܘܕܠܐ ܫܘܼܠܡ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܡܬܼܥܠܝܿܢܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܪܘܡܐ ܠܪܘܡܐ ܘܡܼܢ ܫܘܼܒܚܐ ܠܫܘܼܒܚܐ ܕܝܬܝܪ ܫܒܝܼܚ ܘܡܥܠܼܠܝ ܡܼܢ ܩܕܡܝܐ ܡܥܒܕ ܒܗ ܠܚܼܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܠܪܚܡܼܬܐ ܡܫܠܗܒܬܐ. ܡܛ݀ ܕܐܠܘ ܒܚܕ ܛܟܼܣܐ ܕܝܕܥܬܐ ܡܟܬܪ ܗܘܼܐ ܗܘܢܗ ܘܣܘܼܟܠܗ. ܘܒܚܕ ܐܬܪܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܘܼܐ ܒܘܼܣܡܗ ܘܕܘܼܝܪܗ ܪܘܼܚܢܝܐ. ܟܕ ܩܠܝܼܠ ܙܒܢܐ ܡܥܬܩ ܗܘܼܐ ܒܗܿܘ ܫܘܼܚܠܦܐ܆ ܗܿܘܐ ܗܘܼܐ ܠܗ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܟܝܿܢܝܐ. ܘܠܐ ܡܬܼܒܣܡ ܗܘܼܐ ܒܗ ܐܝܟ ܚܕܬܘܼܬܗ. ܘܥܠܗܿܝ ܟܡܐ ܕܡܬܼܥܠܐ [ܒܕܘܒܪ̈ܐ܆ ܡܬܥܠܐ] ܒܝܼܕܥܬܗ܆ ܚܼܕܬ̈ܬܐ ܦܿܓܥ̈ܢ ܒܗ ܬܗܝܼܪ̈ܬܐ ܘܫܒܝܼܚ̈ܬܐ ܡܚܕ̈ܝܢܝܬܐ ܘܡܠܒܒ̈ܢܝܬܐ. ܘܕܡܐ ܗܿܝ ܥܠܼܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܡܣܩ̈ܬܐ ܕܠܐ ܫܘܼܠܡ ܘܡܬܼܥܠܝܢܘܼܬܐ ܐܡܝܼܢܬܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܣܘܼܦ ܗܼܝ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܬܘܼܡܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܼܡܫܚܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܣܼܬܝܟܢܝܼܬܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܝܼܬܐ. ܗܟܘܬ ܐܦ ܝܼܕܥܬܐ ܕܥܠܝܗܿ. ܘܡܬܓܘܝܢܘܼܬܐ ܕܒܐ̱ܪ̈ܙܝܗܿ. ܘܡܼܬܟܠܝܢܘܼܬܐ ܕܠܘܬܗܿ ܠܝܬ ܠܗܿ ܣܿܟܐ ܘܠܐ ܫܘܼܠܡܐ. ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܀

Chapter 8

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܝܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ ܥܠܗܿܝ ܕܡܢܐ ܗܿܝ ܥܠܬܐ ܕܟܕ ܚܕ ܗܼܘ ܐܠܗܐ ܘܚܕ ܗܼܘ ܟܝܿܢܗ ܘܐܘܼܡܢܐ ܕܝܼܠܗ. ܡܫܚܠ̈ܦܢ ܝܕܥ̈ܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܒܟܠ ܥܡܡܼ̈ܝܢ ܘܒܟܿܠ ܩܘܡ̈ܢ ܘܒܟܿܠ ܡܘܼܫ̈ܚܢ ܕܒܟܿܠ ܒܪܢܫܐ ܕܐܦ ܒܗ ܒܚܕ ܒܪܢܫܐ ܡܫܼܬܚܠܦܐ ܒܟܿܠܗܝܢ ܡܘܼܫܚ̈ܬܗ. ܠܝܬ ܣܟ ܫܘܼܚܠܦܐ ܐܘܿ ܫܘܓܢܝܐ ܒܐܘܣܝܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܬܘܼܡܝܬܐ. ܘܐܡܼܬܝ ܕܟܿܠ ܡܿܠܐܼ ܡܢܗܿ܆ ܘܠܝܬ ܣܟ ܕܡܼܬܚܙܝܐ ܐܘܿ ܡܬܝܕܥܐ ܐܘܼ ܡܬܼܢܝܐ ܘܣܦܝܼܩܐ ܡܢܗܿ. ܐܝܟܢ ܡܨܝܐ ܕܡܫܼܬܚܠܦܐ ܐܘܿ ܡܫܬܿܓܢܝܐ. ܡܼܢ ܐܝܟܐ ܐܝܼܬ ܠܗܿ ܕܬܩܒܠܝ ܫܘܼܚܠܦܐ. ܐܡܼܬܝ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܣܛܼܪ ܡܢܗܿ. ܡܛ݀ܠ ܕܟ݀ܠܡܕܡ ܕܡܫܬܚܠܦ. ܡܘܣܦ ܘܒܿܨܪ. ܘܒܟܝܿܢܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܗܿܠܝܢ ܠܝܬ. ܡܼܢ ܐܝܟ ܐܝܼܬ ܡܕܡ ܕܡܬܼܬܘܣܦ ܥܠܝܗܿ. ܐܘܿ ܠܐܝܟܐ ܢܐܙܠ ܗܼܘ ܡܕܡ ܕܡܬܼܒܨܪ ܡܢܗܿ. ܡܛ݀ ܕܠܝܬ ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܡܿܠܐܼ ܡܕܡ ܡܼܢ ܚܕ ܡܼܢ ܟܝ̈ܢܐ ܕܒܥܿܠܡܐ. ܐܢ ܪܛܝܼܒܐ ܘܐܢ ܒܝܼܫܐ. ܘܐܢ ܐܫܝܼܕܐ ܘܪܟܝܼܟܒܐ. ܘܐܢ ܩܫܝܐ ܘܐܛܝܼܡܐ. ܘܢܗܼܘ ܡܿܠܐܼ ܡܢܗ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܟܕ ܠܐ ܐܫܼܬܚܪ ܒܗ ܕܘܼܟܬܐ ܐܦܢ ܠܚܐܕ ܦܪܕܬܐ ܕܚܠܐ ܕܢܬܼܬܘܣܦ ܠܗ ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܕܘܼ̣ܬܐ ܐܦܠܐ ܫܟܝܼܚ ܬܘܼܒ ܡܢܗ ܡܼܢ ܗܿܘ ܟܝܿܢܐ ܕܡܿܠܐܼ ܒܡܐܢܐ ܗܿܘ. ܘܐܦܠܐ ܕܢܬܒܨܪ ܡܢܗ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܡܐܢܐ ܐܚܪܢܐ ܐܦܠܐ ܕܘܼܟܬܐ ܕܢܬܬܣܝܼܡ ܒܗܿ. ܘܐܢ ܐܝܼܬܘ̄ ܡܕܡ ܩܫܝܐ

pb. 149

ܘܐܛܝܼܡܐ ܘܡܿܠܐܼ ܒܕܘܼܟܬܐ ܗܿܝ ܐܝܟ ܐܡܘܡܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܦܿܐܫ ܕܘܟܬܐ ܠܪܝܼܫ ܡܚܛܐ ܕܬܥܘܿܠܝ ܒܝܬ ܡܐܢܐ ܠܡܕܡ ܕܒܗ. ܐܝܟܢ ܡܼܨܝܐ ܕܢܬܼܗܦܟ ܐܘܿ ܢܫܼܬܚܠܦ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܒܝܬܐ. ܐܘܿ ܒܡܐܢܐ ܗܿܘ. ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܡܗܘܐ ܠܥܿܠܡ ܕܠܐ ܫܘܼܚܠܦ ܘܕܐ ܙܘܼܥܙܥ. ܘܕܠܐ ܬܘܣܦܬܐ ܘܠܐ ܒܨܝܼܪܘܼܬܐ. ܗܿܟܢ ܡܐܠܠܘܢ ܘܝܬܝܪ ܡܼܢ ܗܿܟܢ ܘܠܥܼܠ ܡܼܢ ܗܿܟܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܟܝܿܢܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܪܢܝܿܬܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦ ܘܕܠܐ ܫܘܼܓܢܿܝ ܘܕܠܐ ܙܘܥܘܥ ܘܠܘ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܡܿܠܐܼ ܒܡܐܢܐ ܒܠܚܘܼܕ. ܐܠܐ ܘܐܝܟ ܡܐܢܐ ܕܐܚܝܼܕ ܠܗܿܘ [ܡܕܡ] ܕܒܗ. ܘܐܟܘܬܗ ܡܕܡ ܕܒܗ. ܗܿܟܢܐ ܟܿܠ ܒܟܿܠ ܐܝܼܬܝܗܿ ܐܠܗܘܼܬܐ ܡܪܢܝܬܐ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܟܿܠ ܡܠܼܬܐ. ܠܥܠ ܡܼܢ ܟܿܠ ܡܕܪܟܢܘܼܬܐ. ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܟܠܿ ܪܘܼܟܒܐ ܘܚܘܼܫܒܐ ܘܨܘܼܪܬܐ ܘܝܘܼܩܢܐ ܘܡܫܘܼ̇ܬܐ ܘܡܬܪܢܝܘܼܬܐ ܘܡܼܬܗܘܢܢܘܼܬܐ. ܚܕ ܚܝܠܐ ܚܕ ܟܝܿܢܐ ܚܕ ܨܒܝܿܢܐ ܫܘܼܚܠܦܐ ܠܐ ܣܟ ܡܫܬܼܚܠܦܢܐ. ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܿܢ ܐܝܼܬܝܐܝܬ ܘܡܬܘܼܡܐܝܬ ܘܐܡܝܼܢܐܝܬ. ܘܠܥܠܡܝܼܢܐܝܼܬ. ܝܗܼܒ ܠܢ ܕܢܕܥ. ܕܐܝܟܢ ܕܝܢ. ܘܠܐ ܣܟ ܡܼܨܝܐ ܕܢܿܕܥ. ܘܠܐ ܕܢܣܝܟ ܐܦܠܐ ܕܢܿܕܪܟ. ܡܕܝܢ ܗܼܝ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܬܘܼܡܝܬܐ ܕܐܠܗܘܼܬܐ ܚܕ ܐ̱ܪܙܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܪܒܐ ܘܫܒܝܼܚܐ ܘܠܐ ܣܟ ܡܫܼܬܚܠܦܢܐ. ܝܕ̈ܥܬܐ ܕܝܢ ܕܥܠܘܗܝ ܘܡܚܫܒ̈ܬܐ ܣܿܓܝ̈ܐܢ. ܘܠܝܬ ܠܗܝܢ ܡܢܝܿܢܐ. ܘܡܛ݀ܠܡܢܐ ܟܕ ܚܕ ܗܼܘ ܣܿܓܝ̈ܐܢ ܐܢܝܢ ܡܚܫܒ̈ܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܘܛܟܣܼܐ ܕܝܕܥ̈ܬܐ. ܚܕ ܡܿܢ܆ ܡܛ݀ܠ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܼܬܗ ܘܐ̱ܚܪܬܐ܆ ܡܛ݀ܠ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܕܒܡܠ̈ܝܼܠܐ. ܘܣܝܼܡ ܢܝܼܫܐ ܠܗܿܠܝܢ܆ ܐܝܟ ܛܘܼܪܐ ܡܕܡ ܡܥܠܝܐ ܕܠܝܬ ܣܟܐ ܠܪܒܘܼܬܗ ܘܡܥܠܝܘܼܬܗ. ܘܒܢܝ̈ܢܫܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܗܿܐ ܚܦܝܼܛܝܢ ܠܡܣܩ ܠܗ. ܘܠܡܼܚܙܐ ܘܠܡܕܥ ܕܐܝܠܝܢ ܐܝܼܬ ܒܗ. ܗ̄ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܕܟܠܓܢܣ. ܦܐܪ̈ܐ ܘܐܒ̈ܒܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ. ܟܐܦ̈ܐ ܘܐܪ̈ܥܬܐ ܘܢܦ̈ܩܐ ܘܓܘܼܫ̈ܡܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ. ܕܐܝܟ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܘܢܚܫܐ ܘܦܪܙܠܐ. ܘܐܒܪܐ ܘܐܢܟܐ.