Digital Syriac Corpus

Cause of all Causes: Book 4 - ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ

   https://syriaccorpus.org/509
Book 4
Chapter 1

ܬܘܼܒ ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܒܗ ܡܡܠܠ ܥܠ ܣܦܪܐ ܘܟܬܒܐ ܘܥܠ ܗܘܿܝܗ ܕܗܿܢ ܥܿܠܡܐ ܘܪܘܟܒܐ ܕܐܣܛܘܼܟܣ̈ܘܗܝ ܕܐܝܬ ܒܗ ܩܦ̈ܠܐܐ ܚܡܫܐ ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ. ܥܠܗܿܝ ܕܐܢ ܫܪܝܼܪ ܘܡܘܬܪ ܘܚܿܫܚ ܟܬܒܐ ܘܣܼܦܪܐ ܕܐܬܼܟܬܒܘ ܒܥܿܠܡܐ ܩܕܡ ܨܠܘܬܐ ܒܪܝܼܟ ܐܢܬ ܡܠܦܢܢ ܚܟܝܼܡܐ. ܘܡܫܒܚ ܫܡܟ ܐܠܗܐ ܛܒܿܐ ܘܡܪܚܡܢܐ ܘܣܿܓܝܼ ܛܝܒܘ̈ܬܐ. ܡܘܕܝܢܢ ܠܡܪܘܬܟ. ܣܿܓܕܝܢܢ ܠܐܠܗܘܼܬܟ. ܡܪܡܪܡܝܼܢܢ ܠܐܝܼܬܘܼܬܟ. ܡܩܠܣܝܼܢܢ ܠܡܪܚܡܢܘܼܬܟ. ܡܟܪܙܝܼܢܢ ܠܫܦܝܼܥܘܼܬ ܚܘܼܒܟ. ܘܪܚܡܼܬܟ ܕܠܘܬ݀ ܫܝܼܛܘܼܬܢ. ܕܟܡܐ ܐܘܪܒܼܬ ܘܝܩܪܬ ܠܟܝܿܢܢ. ܟܡܐ ܐܥܬܼܪܬ ܡܣܟܢܘܬܢ. ܟܡܐ ܚܟܡܼܬ ܗܕܝܘܼܛܘܼܬܢ. ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܐܝܟ ܣܿܦܪܐ ܡܠܦ ܛܠܝ̈ܐ ܘܪܕܐ ܫܒܪ̈ܐ ܐܬܬܚܬܝܼܬ ܘܐܬܒܼܛܠ ܠܟ ܥܠ ܝܨܝܼܦܘܬܐ ܕܬܪܒܝܼܬܢ ܘܒܬܪ ܕܒܼܪܝܬ ܠܟܝܿܢܢ ܘܐܥܼܬܪܬܝܗܝ ܒܫܘܼܟ̈ܢܝܟ ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܡܘܗ̈ܒܬܐ ܠܐ ܡܬܼܡܣ̈ܟܢܢܝܬܐ ܕܛܝܒܘܼܬܟ. ܬܘܼܒ ܐܠܦܼܬ ܠܢ ܣܦܼܪܐ ܘܗܓܼܝܢܐ ܕܒܗ ܢܬܼܚܟܡ. ܘܢܿܩܪܐ ܒܕܝܐܬܝܩܝ ܕܟܬܼܒܬ ܠܢ. ܘܢܕܥ ܠܟܡܝܘܼܬܐ ܕܥܘܬܪ̈ܐ ܘܓܙ̈ܐ ܘܝܪ̈ܬܘܼܬܐ ܕܫܟܼܢܬ ܠܢ. ܘܠܡܕܝܼܢܬ݀ ܡܠܟܘܼܬܐ ܘܐܪܥܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܓܢܬ݀ ܛܘܼܒ̈ܐ ܕܐܘܪܬܬ ܠܢ. ܡܢܘܼ ܡܫܼ̣ܚ ܕܢܣܝܟ ܬܫܒܚ̈ܬܟ. ܡܢܘܼ ܡܘܦܐ ܕܢܘܕܐ ܠܟ. ܡܢܘܼ ܡܿܨܐܼ ܕܢܬܢܐ ܛܝܒܘ̈ܬܟ. ܒܪܝܼܟ ܐܢܬ ܡܪܐ ܛܒܿܐ ܚܟܝܼܡ ܒܟܿܠ ܘܡܥܬܪ ܟܿܠ. ܒܪܝܼܟ ܐܢܬ ܘܒܪܝܼܟ ܐܝܼܩܪܟ. ܘܡܒܪܟ ܘܡܫܒܚ ܫܡܟ ܠܥܿܠܡܥܿܠܡܝܢܐܡܝܢ܀ ܐܟܙܢܐ ܕܣܡܝܐ ܓܠܝܼܙ ܡܼܢ ܢܘܼܗܪܐ܆ ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܛܠܝܼܡ ܡܼܢ ܒܘܼܣܡܐ ܕܒܫܘܦܪܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ. ܗܟܘܬ݀ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܘܼܐ ܓܢܼܣܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܐܼܘܼ ܠܐ ܐܬܼܝܗܒܬ݀ ܠܗ ܝܕܥܬܐ ܘܫܟܚܬܐ ܕܣܦܼܪܐ ܘܟܬܒܐ. ܫܘܟܢܐ ܗܿܘ ܪܒܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ. ܘܡܘܗܒܬܐ ܗܿ، ܡܥܠܝܬܐ ܘܡܪܢܝܬܐ. ܬܪ̈ܝܢ ܦܕܐܓܘ̈ܓܐ ܘܡܠ̈ܦܢܐ ܐܩܝܼܡ ܠܢ ܡܪܐ ܛܒܿܐ ܕܒܛܝܼܠ ܠܗ ܥܠ ܚܝ̈ܝܢ ܘܨ݀ܒܐ ܒܛܒ̈ܬܢ. ܚܕ ܟܝܿܢܐ ܡܪܢܝܐ. ܘܐܚܪܢܐ ܡܕܥܐ ܒܟܝܿܢܐ. ܐܬܚܟܡ ܕܢܥܼܒܕ ܠܗ ܣܼܦܪ ܥܘܼܗܕ̈ܢܐ ܘܢܪܫܘܼܡ ܒܗܘܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܘܫܪ̈ܒܐ ܘܕܘܼܒܪ̈ܐ ܐܠܗ̈ܝܐ. ܘܬܗܼܪ̈ܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܐܝܟ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܟܬܝܼܒܬܐ. ܕܒܗܘܢ ܢܬܼܗܓܐ ܟܿܠܗ ܓܢܼܣܐ ܕܡܠ̈ܝܼܠܐ ܡܪ̈ܟܒܐ ܘܢܼܕܥ ܘܢܼܬܥܗܕ ܘܢܫܼܡܥ ܘܢܐܠܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܼܢ ܥ݀ܠܡ. ܘܢܪܫܘܡ ܬܘܼܒ ܗܼܘ ܘܢܘܕܥ ܠܕܒܬܪܟܢ ܩܿܝܡܝܢ ܥܕܡܐ ܠܥܿܠܡܥܿܠܡܝܢ. ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܡܘܗܒܬܐ ܗܿܘ ܪܒܬܐ

pb. 153

ܣܦܼܪܐ ܘܟܬܒܐ ܠܡܠ̈ܝܼܠܐ ܕܒܗ ܡܣܝ̈ܟܢ ܟܿܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܐܬܝܼܗ̈ܒܝ ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܒܪܘܝܗܘܢ. ܟܕ ܐܬܒܩܝܼ ܘܩܼܪܐ ܡܕܥܐ ܒܟܝܿܢܐ ܕܗܘ̈ܝܐ. ܐܫܟܼܚ ܠܗ ܒܝܬ ܓܙܐ ܠܣܦܼܪܐ ܕܢܚܼܡܘܠ ܒܗ ܣܝܼܡ̈ܬܗ. ܘܢܛܪ ܒܗ ܓܘܼܥ̈ܠܢܘܗܝ. ܚܣܼܢܐ ܗܿܘ ܬܩܝܼܦܐ ܘܒܝܬ ܓܙܐ ܡܗܝܡ̄. ܕܟܿܠܡܐ ܕܬܼܚܡܘܠ ܒܗ ܢܛܪܗ ܒܙܗܝܼܪܘܬܐ ܥܕܠܐ ܠܥܿܠܡ. ܘܥܡܗ ܒܐܡܝܼܢܘܼܬܐ ܘܚܦܝܼܛܘܼܬܐ܆ ܟܿܠ ܥܘܼܬܪܐ ܘܐܕܫܐ ܛܒܿܐ ܘܝܩܝܼܪܐ ܘܡܘܬܪܢܐ ܘܡܥܕܪܢܐ ܘܫܒܝܼܚܐ ܕܐܫܟܚ ܡܕܥܐ ܒܟܝܿܢܐ܆ ܚܡܠܗ ܘܢܛܪܗ ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܣܦܼܪܐ ܕܢܗܼܘܐ ܠܚܫܚܬܐ ܕܬܘܼܪܣܝܐ ܪܘܼܚܢܝܐ ܠܕܪ̈ܐ ܘܫܪ̈ܒܬܐ ܕܡܼܢ ܒܬܪܟܢ. ܘܟܕ ܐܬܼܘ ܛܘܼܗ̈ܡܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܘܓ̈ܢܣ̈ܐ ܘܠܫ̈ܢܐ ܕܩܡܼܘ ܒܒܪܝܼܬܐ܆ ܐܫܟܼܚܘ ܥܘܼܬܪܐ ܪܒܐ ܒܝܬ ܓܙ̈ܘܗܝ ܢܛܝܼܪ̈ܐ ܕܣܦܼܪܐ ܘܟܬܒܐ. ܘܥܬܼܪܘ ܡܢܗ ܥܘܼܬܪܐ ܠܐ ܡܘܦܝܢܐ ܘܠܐ ܡܬܚܠܨܢܐ. ܘܝܿܒܠ ܚܕ ܠܚܕ. ܘܐܥܼܬܪ ܚܕ ܠܚܕ. ܥܕܡܐ ܕܐܫܼܬܪܬܚܘ ܟܿܠܗܘܿܢ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܡܼܢ ܒܝܬ ܓܙܐ ܪܒܐ ܕܣܼܦܪܐ ܡܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܟܼܚܘ ܒܟܝܿܢܐ. ܒܝܕ ܡܨܥܝܘܼܬܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܘܡܠܝܼܠܘܼܬܐ. ܐܠܘܼ ܠܐ ܕܣܦܼܪܐ܆ ܣܿܡܐܼ ܗܘܼܐ ܓܢܼܣܢ ܡܼܢ ܢܘܼܗܪܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܓܠܝܼܙ ܗܘܼܐ ܡܼܢ ܝܼܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܢܟܪܝ ܗܘܼܐ ܠܟܿܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܪ̈ܘܼܚܢܝܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܒܚܫܘܼܟܐ ܪܕܐ ܗܘܼܐ ܒܬܘܫܐ ܘܠܐ ܝ݀ܕܥ ܗܘܼܐ ܡܼܢ ܐܝܟܐ ܫܪܝ ܘܠܐ ܐܝܟܢ ܪܕܐ ܐܦܠܐ ܕܐܝܟܢ ܗܿܘܐ ܫܘܼܠܡܗ. ܘܐܝܟ ܐܝܼܬܝܐ ܕܡܼܢ ܢܦܫܗ ܡܣܼܬܒܪ ܗܘܼܐ ܠܗ. ܗܿܢܐ ܟܿܠ܆ ܐܝܟ ܐܛܘܡܛܘܢ. ܐܠܐ ܣܦܼܪܐ ܗܘܼܐ ܠܢ ܡܥܕܗܕܢܐ ܘܡܠܦܢܐ ܘܡܚܟܡܢܐ ܘܡܗܕܝܢܐ ܠܘܬ݀ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܐܘܟܝܼܬ ܠܘܬ݀ ܗܿܝ ܕܢܕܥ ܠܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܡܣܒܪ ܗܘܼܐ ܟܿܠܢܫ ܕܐܒܘܼ̄ ܗܿܘ ܕܐܘܠܕܗ ܗܘܼ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܒܼܕܗ. ܘܠܐ ܣܟ ܝܿܕܥ ܗܘܼܐ ܐ̱ܢܫ ܐܝܟܢ ܐܬܼܒܪܝܼܘ ܘܐܬܼܩܝܡܘ ܥܠ̈ܡܐ. ܐܦܠܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܓܕ̈ܫܝ ܒܥܿܠܡܐ ܘܐܝܟܢ ܐܬܼܝܒܠܘ ܕܪ̈ܐ ܘܥܒܼܪܘ ܛܘܼܗ̈ܡܐ. ܘܐܝܟܢ ܩܡܼܘ ܡܠ̈ܟܐ ܘܫ̈ܠܝܼܛܢܐ. ܘܐܝܟܢ ܐܬܗܝܡܼܢܘ ܬܘܕ̈ܝܬܐ. ܘܐܦܠܐ ܡܢܐ ܥܬܝܼܕ ܕܢܗܘܼܐ. ܘܠܐ ܡܬܦܪܫܝܢ ܗܘܼܘ ܙܒ̈ܢܐ ܘܥܕ̈ܢܐ. ܘܠܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܗܘܼܘ ܫܢ̱ܬܐ ܘܫܘܚܠ̈ܦܝܗܿ. ܘܬܚܘܼ̈ܡܐ ܕܝܪ̈ܚܐ ܘܝܘܡ̈ܬܐ ܕܫܒ̈ܐ. ܡܐܠܠܘܢ ܐܦܠܐ ܣܟ ܡܼܨܝܐ ܗܘܼܬ ܕܢܩܘܼܡ ܥ݀ܠܡܐ ܘܢܼܬܝܒܠ ܡܛܟܣܐܝܼܬ ܘܢܬܢܛܪ ܒܟܪܘܼܟܝܗ. ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܝܕ̈ܥܬܐ ܘܚܟ̈ܡܬܐ ܒܒܝܬ ܓܙܗ ܕܣܦܼܪܐ ܐܬܢܛܪ̈ܝ. ܘܡܢܗ ܐܬܼܝܕ̈ܥܝ ܘܐܬܝܠ̈ܦܝ. ܡܛܠ ܕܡܗܝ̄ܡ ܗܿܘ ܫܪܝܼܪܐ ܘܢ݀ܛܪ ܓܘܼܥ̈ܠܢܐ ܒܛܒ̈ܥܝܗܘܢ ܘܚܬܡ̈ܝܗܘܢ. ܘܠܐ ܣܟ ܟܡ ܐܘܿ ܚܦܝ ܓܘܼܥܠܢܐ ܕܐܫܬܼܠܡ ܠܗ. ܐܠܐ ܟܿܠ ܡܕܡ ܒܩܢܘܼܡܗ ܡܗܝܡܢܐܝܼܬ ܢܛܪܗ. ܘܐܫܠܼܡܗ ܠܥܡ̈ܡܐ ܘܛܘܼܗ̈ܡܐ ܘܕܪ̈ܐ ܘܫܪ̈ܒܬܐ. ܣܛܪ ܡܼܢ ܚܟܡܼܬܐ ܪܘܼܚܢ݀ܝܬܐ ܘܨܒܝܿܢܐ ܐܠܗܿܝܐ. ܠܐ ܣܟ ܡܨܝܐ ܗܘܼܬ ܕܢܬܝܼܕܥ ܗܿܢܐ ܘܢܐܚܘܼܕ ܥ݀ܠܡܐ ܘܒܗ ܢܼܬܕܒܪ. ܘܢܬܼܩܝܡ ܟܿܡܕܡ ܡܠܟܘܼܬܐ ܒܗ ܡܬܼܢܛܪܐ ܘܡܼܬܩܝܡܐ. ܟܗܢܘܼܬܐ ܘܦܘܼܠܚܢ ܐܠܗܝܐ ܒܗ ܡܬܼܚܠܦ̈ܢ ܘܡܼܬܝܕ̈ܥܢ ܘܡܼܬܝܒ̈ܠܢ ܚܟܼܡ̈ܬܐ ܘܝܘܼܠ̈ܦܢܐ ܘܝܕ̈ܥܬܐ ܡܢܗ ܡܬܕܪ̈ܫܢ. ܬܫܒ̈ܚܬܐ ܘܥܘܼܗܕ̈ܢܝ

pb. 154

ܥܠܿܡܐ ܘܩܘܼܝܡܗ ܘܝܘܼܒܠܗ ܒܗ ܪ̈ܫܝܼܡܢ. ܫܪܪܐ ܡܼܢ ܕܓܠܘܼܬܐ ܒܗ ܡܬܼܦܪܫܝܢ. ܡܕܝܢ ܫܪܝܪ ܘܣܿܓܝܼ ܫܦܝܼܪ. ܘܡܘܬܪ ܘܡܥܕܪ ܣܦܼܪܐ ܘܟܿܠ ܡܕܡ ܕܪܫܝܼܡ ܒܗ ܒܣܗܕܘܼ̄ ܘܪܡܝ ܐܝܼܕܐ ܕܬܪܝܢ ܘܕܬܠܬܐ ܡܗܝܡ̈ܢܐ܆ ܫܪܝܪ ܘܣܿܓܝܼ ܚܬܝܼܬ ܘܣܟ ܠܝܬ ܥܠܘܗܝ ܦܠܝܓܘܼܬܐ. ܒܪܝܼܟ [ܗܘ] ܕܐܠܦܗ ܘܝܗܒܗ ܠܓܢܼܣܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܀ ܘܒܗܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܒܝܕ ܐܠܗ ܕܚܟܡ ܘܚܝܠ ܘܥܕܪ ܀ ܀ ܀

Chapter 2

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ ܕܡܐܡܪܐ ܕܕ̃ ܥܡ ܐܠܗ ܕܡܚܟܡ. ܕܡܢܘܼ ܐܫܼ̣ܚܗ ܠܣܼܦܪܐ ܘܥܒܼܕܗ. ܘܕܡܘܿܢ ܐܿܠܨܐ ܗܘܼܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܗܿ، ܕܒܪܝܗܝ ܠܒܪܢܫܐ ܒܨܠܡܗ ܘܬܩܢܗ ܘܥܒܼܕܗ ܒܕܡܘܼܬܗ. ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܫܠܝܼܛܘܼܬ ܒܝܿܬܐ ܘܚܐܪܘܼܬܐ ܡܕܡܝܬ݀ ܒܐܠܗܐ ܕܢܬܕܒܪ ܒܗܿ ܡܫܠܛܐܝܬ܆ ܗܘܼ ܣܡ ܒܟܝܿܢܗ ܕܢܥܼܒܕ ܥܒܿܕ̈ܐ ܘܢܒܪܐ ܬܘܼܩ̈ܢܐ ܘܢܒܥ ܚܟܡ̈ܬܐ ܘܝܕܥܿܬܐ ܘܝܘܠܦ̈ܢܐ ܡܼܢ ܢܦܫܗ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܥ݀ܒܘܕܗ. ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܩܕܡܐܝܼܬ ܠܘܼܚܐ ܕܐܣܟܘܠܐ ܟܝܿܢܐ. ܘܪܫܼܡ ܒܗ ܐܬܘ̈ܬܐ ܠܓܘܓܝܐ ܘܗܘܝ̈ܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܐܩܝܡ ܠܗ ܦܕܐܓܘܓܐ ܘܡܗܕܝܢܐ ܡܕܥܐ ܒܟܝܿܢܐ ܐܘܟܝܬ ܓܢܼܣܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܠܦܐ ܒܝܛܐ ܕܗܓܝܢܐ ܕܒܪܝܬܐ ܪܫܡܗ ܠܗ ܒܠ̈ܘܼܚܐ ܘܒܡܓܠܐ ܠܐ ܡܬܠ̈ܚܝܢܝܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܒܗ ܢܬܗܓܐ ܘܢܬܚܟܡ. ܘܒܝܕ ܗܢܐ ܕܪܘܫܐ ܐܫܟܼܚܗ ܡܕܥܐ ܠܣܦܼܪܐ ܘܥܒܼܕܗ ܡܠܦܢܐ ܘܡܥܗܕܢܐ ܠܕܪ̈ܐ ܘܫܪ̈ܒܬܐ ܘܚܡܠ ܘܟܼܫܐ ܒܗ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܘܼܬܪ̈ܐ ܘܣܝܼܡ̈ܬܐ ܕܟܢܫ ܘܩܼܢܐ ܒܟܿܠܗ ܢܘܼܓܪܐ ܕܙܒܢܐ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܘܫܘܼܚܠ̈ܦܘ̄ ܘܓܕ̈ܫܐ ܘܚܕܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܬܗܼܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܐܣܬܥܪܘ ܒܒܪܝܼܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܿܠܗܘܢ ܢܬܢܛܪܘܢ ܘܢܬܝܒܠܘܢ ܘܢܫܼܬ݀ܠܡܘܢ ܠܒܢܝ̈ܐ ܘܒܢ̈ܝ ܒܢܝ̈ܐ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܘܩܿܝܡܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܼܚܟܡܘܢ ܘܢܐܠܦܘܢ ܘܢܕܥܘܢ ܛܠ̈ܝܐ ܘܫܒܪ̈ܐ. ܗ̄ ܦܫܝܼ̈ܛܐ ܘܗܕܝ̈ܘܼܛܐ ܕܡܝܬܝܢ ܙܒ̈ܢܐ ܘܢܥܬܪܘܢ ܡܼܢ ܣܝܼܡ̈ܬܐ ܕܟܫܼܐ ܘܢܛܼܪ ܠܗܘܢ ܡܕܥܐ. ܘܐܫܠܡ ܠܗܘܿܢ ܣܦܼܪܐ ܐܦܝܛܪܘܦܐ ܡܗܝܡܢܐ. ܗܿܫܐ ܕܝܢ ܕܝܼܕܥܢܢ ܘܐܫܬܿܪܪܢ ܕܡܕܥܐ ܐܬܚܟܡ ܒܟܝܿܢ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܘܐܫܟܼܚܗ ܠܣܦܼܪ̈ܐ ܘܥܒܼܕܗ ܘܫܡܠܝܗ. ܘܙ݀ܕܩ ܕܝܢ ܬܘܼܒ ܕܢܕܥ ܚܬܝܼܬܐܝܬ ܕܡܘ ܐܿܠܨܐ ܗܘܼܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܕܣܦܼܪܐ ܘܟܬܒܐ. ܘܐ݀ܡܪܝܼܢܢ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ. ܒܪܫܐ ܕܩܕܡ ܗܿܢܐ. ܕܢܗܼܘܐ ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܙܗܝܼܪ̈ܐ. ܐܘܟܝܼܬ ܒܝܬ ܓܙܐ ܡܗܝܡܢܐ. ܘܢܬܚܡܠܘܢ ܒܗ ܣܝܼܡ̈ܬܐ ܕܝܘܼܠ̈ܦܢܐ ܘܚܟܼ̈ܡܬܐ ܘܝܕ̈ܥܬܐ ܕܡܒܥ ܐܪ̈ܟܐ ܙܗܝܼܪ̈ܐ. ܐܘܟܝܼܬ ܒܝܬ ܓܙܐ ܡܗܝܡܢܐ. ܘܢܬܼܚܡܠܘܢ ܒܗ ܣܝܼܡ̈ܬܐ ܕܝܘܼܠܦ̈ܢܐ ܘܚܟܼܡ̈ܬܐ ܘܝܕܥ̈ܬܐ ܕܡܒܥ ܟܝܿܢܐ ܡܠܝܼܠܐ ܘܚܫܒܘܼܒܬܢܐ ܕܒܢ. ܘܬܫܥܝ̈ܬܐ ܕܕܪ̈ܝ ܥܠ̈ܡܐ ܘܩܝܘܡ̈ܘܬܐ ܘܡܩܝܼܡ̈ܢܘܗܝ. ܘܢܫܬܿܪܪܘܢ ܒܗ ܢܡܘܣ̈ܐ ܘܦܘܼܩܕܢܐ ܡܪ̈ܐܢܝܐ ܕܐܬܝܼܗܒܘ ܠܓܢܼܣܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܘܢܬܼܚܪܩܘܢ ܒܗ ܩܢܘ̈ܢܐ ܘܬܚܘܼܡ̈ܐ ܕܟܢܫܬ݀ ܚܟܡܼܬܐ ܠܢܛܝܼܪܘܼܬܗ ܕܟܝܿܢܐ ܘܫܦܝܼܪܘܼܬ ܩܘܼܝܡܗ. ܘܢܗܼܘܐ ܡܠܦܢܐ ܚܟܝܼܡܐ ܘܡܗܕܝܢ ܢܗܝܼܪܐ ܘܡܥܗܕܢܐ

pb. 155

ܫܪܝܪܐ ܘܐܝܼܙܓܕܐ ܡܗܝܡ̄. ܕܢܝܒܠ ܡܼܢ ܩܕܡܝ̈ܐ ܐܓܪ̈ܬܐ ܘܛܒܼ̈ܐ ܘܫܘܘܼܕ̈ܥܐ ܥܠ ܐܠܨܝ̈ܬܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܕܘܼܒܪ̈ܐ ܬܩ̈ܢܐ ܘܝܘܼܠܦ̈ܢܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ. ܘܢܘܫܛ ܘܢܓܥܠ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܝܪ̈ܬܘܬܐ ܐܒܗ̈ܝܬܐ. ܘܣܝܼܡ̈ܬܐ ܡܥܬܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܐܠܦܘܢ ܫܪܝܪ̈ܬܐ. ܘܢܕܥܘܢ ܚܬܝܬ̈ܐ. ܘܢܪܓܫܘܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܗܘ̈ܝ ܘܐܣܼܬܥܪ̈ܝ ܬܪ̈ܝܨܬܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܢܪܕܘܢ ܒܫܒ̈ܝܼܠܝ ܩܘܼܫܬܐ ܕܕܘܼܒܪ̈ܐ ܬܩ̈ܢܐ ܕܡܝܬܪܘܼܬܐ. ܘܠܐ ܢܣܼ̰ܘܢ ܠܝܡܝܼܢܐ ܐܘܿ ܠܣܡܠܐ ܡܼܢ ܐܘܼܪܚܐ ܡܠܟܿܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܼܬܐ ܕܚܕ ܐܠܗܐ ܒܿܪܘܝܐ ܘܥܒܘܕܐ ܕܟܝܿܢܐ ܘܡܬܩܢܢܐ ܕܥܠ̈ܡܐ. ܘܟܕ ܗܿܠܝܢ ܢܼܕܥܘܢ ܘܢܐܠܦܘܢ܆ ܘܢܬܼܢܗܪܘܢ ܘܢܬܼܚܟܡܘܢ ܒܝܕܥܬܐ. ܘܢܥܼܒܕܘܢ ܐܢܝܢ ܘܢܫܿܠܡܘܿܢ ܒܣܘܼܥܪܢܐ. ܘܢܬܪܓܡܘܢ ܒܫܪܪܐ ܘܢܕܥܘܢ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܡܢܘܼ ܪܘܡܐ ܘܥܘܼܡܩܐ ܘܐܘܪܟܐ ܘܦܬܝܐ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܪܘܡܐ܆ ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܐܠܥܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܼܬܗ ܘܥܘܼܡܩܐ ܠܐ ܡܬܬܫܝܼܓܢܐ ܕܚܟܼܡܬܗ. ܘܐܘܪܟܐ ܡܬܝܼܚܐ܆ ܕܠܐ ܡܣܝܟܘܬܗ. ܘܦܬܝܐ ܪܘܝܼܚܐ ܕܪܒܘܼܬܗ. ܘܕܡܼܢ ܒܪ̈ܝܬܗ ܓܠܝ̈ܬܐ ܡܬܼܝܕܥܐ ܟܣܝܘܼܬܐ ܐܝܼܬܘܼܬܗ ܡܬܘܼܡܝܬܐ ܥܡ ܛܒ̈ܬܐ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܘܥܘܼܕܪ̈ܢܐ ܘܚܟܼܡ̈ܬܐ ܕܐܬܢܛܪ̈ܝ ܘܐܬܝܒܠ̈ܘ ܠܢ ܒܓܘ ܚܘܼܩ̈ܘܗܝ ܕܣܦܪܐ ܡܗܝܡ̄܀ ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦ̄ ܕܒ̄ ܒܝܕ ܐܠܗ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ ܀

Chapter 3

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܥܡ ܐܠܗ ܕܡܚܟܡ. ܥܠܗܿܝ ܕܐܢ ܫܪܝܪ ܟܬܒܐ ܕܒܪܝܼܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܕܐܘܼܪܝܬܐ܆ ܕܥܠ ܗܘܝܗ ܕܥܿܠܡܐ ܘܬܘܼܩܢܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ. ܐܘܿ ܠܐ܆ ܨܠܘܼܬܐ ܐܝܼܬܝܐ ܕܡܼܢ ܥܿܠܡ ܘܫܠܝܼܛܘܬ ܕܠܥܿܠܡܝܢ. ܗܿܘ ܕܐܡܝܼܢܐܝܬ ܐܝܼܬܘ̄ ܘܡܩܘܐ ܠܥܿܠܡ ܥܠܡܝܢ܆ ܕܠܐ ܫܘܼܚܠܦ ܘܕܠܐ ܫܘܓܢܝ. ܡܠܟܐ ܕܬܫܒܘ̄. ܘܐܠܗ ܟܿܠ ܐܠܗ. ܘܕܚܼܠܐ. ܘܡܪܐ ܕܟܿܠ ܡܪ̈ܘܢ ܘܫܘܼܠܛܢ. ܡܪܐ ܛܒܿܐ ܘܒܪܘܝܐ ܥܬܝܼܪܐ ܘܥܒܘܼܕܐ ܚܟܝܼܡܐ ܐܘܼܡܢ ܬܒܝܠ ܘܡܬܩܢܢܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܡܩܝܡܢܐ ܘܥܠ̈ܡܐ܆ ܘܡܛܟܣܢܗܘܢ. ܐܢܬ ܕܒܪܡܼܙܐ ܕܦܘܼܩܕܢܟ ܐܩܝܼܡܬ ܥܠ̈ܡܐ ܡܼܢ ܠܐ ܡܕܡ ܘܐܝܬܝܼܬ ܐܢܘܢ ܠܗܘܿܝܐ. ܐܢܬ ܕܠܬܫܡܫܬܐ ܕܐܝܼܩܪ ܡܪܘܼܬܟ ܐܩܝܼܡܬ ܛܟܼܣ̈ܐ ܘܬܐܓܡ̈ܐ ܘܣܼܕܪ̈ܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢ ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ ܪ̈ܘܼܚܢܝܐ. ܐܢܬ ܕܒܛܝܒܘܼܬܟ ܘܡܛܠ ܫܘܼܒ̄ ܕܪܒܘܼܬܟ ܒܪܝܬܝܗܝ ܠܒܪܢܫܐ ܒܨܠܡܟ ܫܒܝܼܚܐ. ܘܒܕܡܘܼܬܟ ܡܪܢܝܬܐ. ܘܣܿܓܝܼ ܐܘܪܒܼܬ ܘܪܡܪܡܼܬ ܘܝܩܪܬܝܗܝ ܠܟܝܿܢܗ ܫܝܼܛܐ. ܘܚܟܡܬܝܗܝ ܘܐܢܗܪܬܝܗܝ ܒܢܘܼܗܪܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܟ. ܐܢܬ ܡܪܐ ܕܟܿܠ. ܐܝܟ ܫܦܝܼܥܘܼܬܐ ܕܪ̈ܚܼܡܝܟ ܠܐ ܡܣܼܬܿܝܟ̈ܢܐ. ܐܢܼܗܪ ܚܫܘܼܟܘܼܬܢ ܒܙܠܝܼܩ̈ܐ ܕܝܕܥܬܟ. ܘܚܟܡ ܗܕܝܘܼܛܘܼܬܢ ܒܫܪܪܟ. ܘܗܕܐ ܠܗܘ̈ܢܝܢ ܘܠܣܘܼܟ̈ܠܢ ܒܫܒܝܼ̈ܠܐ ܬܪ̈ܝܼܨܐ ܕܡܠܦܢܘܼܬܟ. ܐܘ̃ ܡܠܝܐ ܘܫܦܝܼܥ ܒܛܒܘܼܬܐ ܕܥܒܼܕܬ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܬܡܝܼܗ̈ܬܐ ܘܫܒܝܼܚ̈ܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܣܢܝܼܩ ܐܢܬ ܘܠܐ

pb. 156

ܚܣܝܼܪ ܐܢܬ. ܘܠܟ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܣܿܓܕܝܢܢ ܘܡܘܕܝܢܢ ܘܡܫܒܚܝܼܢܢ ܒܟܿܠܥ̈ܠܡܝܥ̈ܠܡܐ. ܐܡܝܢ܀ ܒܬܠܬܐ ܡܐܡܪ̈ܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܡܠܠܢܢ ܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܟܕ ܡܼܢ ܟܬܒܐ ܬܚܘܝܼܬܐ ܠܐ ܐܝܬܝܼܢܢ ܡܛܠ ܕܠܓܘ ܕܟܿܠܗ ܥ݀ܠܡܐ ܐܚܝ̈ܝܢ ܘܒܢ̈ܝ ܛܘܼܗܡܢ ܘܫܘܬܦ̈ܝܢ ܒܟܝܢܐ ܘܒܟܿܠܗܝܢ ܕܝܼܠܗ ܨܿܒܝܢܢ ܕܢܘܬܪ ܡܛܠ ܚܘܼܒܐ ܟܝܿܢܝܐ. ܒܟܬܒܐ ܐܒܐ ܕܟܿܠܢ ܐܬܚܫܚܢܢ. ܕܐܝܼܬܘ̄ ܟܝܢܐ ܡܩܝܼܡܢܢ. ܗܿܘ ܕܒܗ ܟܿܠܫܥ ܩܪܝܢܢ ܘܡܼܬܗܿܓܝܢܢ. ܘܠܝܬ ܠܚܕ ܡܢܢ ܕܢܗܦܟ ܥܠܘܗܝ ܐܘܿ ܕܢܣܼܛܐ ܡܼܢ ܢ݀ܡܘܼܣܗ. ܘܡܼܢܗ ܝܼܠܦܢܢ ܘܐܫܼܬܿܪܪܢܢ ܘܐܬܚܟܡܢܢ ܠܟܿ ܕܘܿܠܐ ܠܡܠܝܼܠܘܼܬܢ. ܕܢܕܥ ܘܢܐܠܦ܆ ܘܝܼܕܥܢܢ ܕܐܝܼܬ ܐܠܗܐ ܘܡܪܐ ܘܒܿܪܘܝܐ ܘܥ݀ܒܘܼܕܐ ܠܟܿܠ ܕܡܬܼܚܙܐ ܘܠܐ ܡܬܼ̇ܙܐ. ܘܚܕ ܗܼ، ܒܠܚܘܼܕܘܗܝ. ܕܡܬܼܝܕܥ ܒܬܠܬܐ ܕܝܼܠ̈ܝܬܐ. ܗ̄ ܗܘܢܐ ܝ݀ܠܘܕܐ ܕܡܠܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܚܫܒܬܐ. ܘܗܼܘ ܡܠܼܬܐ ܝܼܠܝܼܝܕܐ ܕܡܼܢ ܗܘܢܐ ܘܠܐ ܝܠܘܼܕܐ ܕܐ̱ܚܪܝܢ ܡܠܼܬܐ. ܘܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ ܢܿܦܘܩܐ ܕܡܼܢ ܗܘܢܐ ܥܡ ܝܼܠܝܼܕܘܼܬܐ ܕܡܠܼܬܐ. ܘܚܕ ܗܼܘ ܚܝܠܐ ܘܟܝܿܢܐ ܘܐܝܼܬܘܼܬܐ ܘܨܒܝܿܢܐ ܘܫܘܼܠܛܢܐ ܘܐܚܝܼܕܘܼܬ ܥܠ̈ܡܝ ܥܠ̈ܡܐ. ܘܕܗܼܘ ܒܼܪܐ ܒܪ̈ܝܬܐ ܘܐܬܩܢ ܥ̈ܠܡܐ ܟܕ ܠܐ ܣܢܝܼܩ ܗܘܼܐ. ܘܕܡܛ݀ܠ ܡܢܐ ܒܪܐ ܐܢܝܢ ܠܒܪ̈ܝܬܐ ܘܠܒܪܢܫܐ. ܘܕܡܢܘܼ ܟܝܿܢܗ ܕܒܪܢܫܐ ܘܛܟܼܣܗ. ܘܕܠܡܿܢܐ ܡܣܟܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܥܬܝܼܕ̈ܢ ܠܗ. ܘܐܝܟܘ ܣܒܪܗ ܥܡ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܕܚܘܝܼܢܢ ܘܫܪܪܢܢ. ܒܡܐܡܪܐ ܕܝܢ ܗܿܢܐ ܕܐܪܒܥܐ. ܡܛܠ ܣܦܼܪܐ ܘܟܬܒܐ ܚܘܝܼܢܢ. ܕܐܢ ܫܪܝܪ ܘܡܥܕܪ ܘܕܡܘܼ ܐܫܟܚܗ ܘܥܼܒܕܗ ܘܕܡܘܢ ܐܿܠܨܐ ܗܘܼܬ݀ ܥܠܘܗܝ. ܘܥܠ ܛܒ̈ܬܐ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܕܡܢܼܗ܀ ܗܿܫܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܠܢ ܐܝܟ ܛܟܼܣܐ ܕܠܒܼܟܢܢ ܘܠܗܪܟܐ ܐܬܡܛܝܼܢܢ ܒܚܝܼܠ ܡܪܢ. ܕܥܠ ܢܿܡܘܿܣܐ ܟܬܝܼܒܐ ܢܒܝܝܢ ܕܐܢ ܚܬܝܼܬ ܘܫܪܝܪ܆ ܡܟܼܐ ܘܠܗܠ ܒܗ ܢܬܼܚܫܚ ܘܥܠܘܗܝ ܢܣܝܼܡ ܫܬ̈ܐܣܐ ܕܝܕܥܬܢ. ܘܢܒܼܢܐ ܘܢܿܣܩ ܕܘܡ̈ܣܐ ܕܚܟܼܡ̈ܬܐ ܘܝܕ̈ܥܬܐ ܕܡܢܟܿܠܦܪܘܣ ܙ݀ܕܩ ܠܢ ܘܡܬܬܚܝܼܒ ܥܠܝܢ ܕܢ݀ܕܥ ܐܢܝܢ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ܆ ܥܕܡܐ ܕܢܫܼܬܟܠܠ ܒܢܝܢܢ ܘܢܡܿܛܐ ܠܫܘܼܡܠܝܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܓܡܝܼܪܘܼܬܐ ܕܒܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܗܿܝ ܕܡܚܝܕ ܠܒܪܘܝܐ ܥܡ ܒܪ̈ܝܬܐ ܘܦܪܫܐ ܠܫܪܪܐ ܡܼܢ ܕܓܠܘܼܬܐ. ܘܠܫܪܪܐ ܡܬܼܢܩܦܐ ܘܠܓܕܠܘܼܬܐ ܕܚܿܩܐ. ܟܬܒܐ ܩܕܡܝܐ ܕܢ݀ܡܘܣܐ ܟܬܝܼܒܐ. ܘܠܘܚܐ ܕܗܓܝܢܐ ܘܡܓܠܬܐ ܕܝܘܼܠܦܢܐ܆ ܕܐܬܝܼܗܒ ܠܛܠܝܐ ܥ݀ܠܡܐ ܐܘܟܝܼܬ ܒܪܢܫܐ ܡܠܝܼܠܐ܆ ܡܼܢ ܡܠܦܢܐ ܚܟܝܼܡܐ ܘܡܪܐ ܘܥܒܘܿܕܐ ܘܡܬܩܢܢܐܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܟܬܒܐ ܕܗܘܿܝܐ ܕܒܪܝܼܬܐ ܕܐܟܬܒ ܪܒܐ ܡܘܿܫܐ ܣܿܦܪܐ ܚܟܝܼܡܐ ܘܪܒ ܒܝܬܐ ܡܗܝܡܢܐ.. ܗܿܫܐ ܘܿܠܐ ܠܢ ܕܢܥܩܒ ܩܕܡܐܝܼܬ. ܘܢܒܚܢ ܚܟܝܼܡܐܝܬ ܘܡܠܝܼܠܐܝܬ܆ ܕܐܢ ܫܪܝܼܪܐ ܗܿܢܐ ܟܬܒܐ ܘܡܗܝܡܢ ܡܟܬܒܢܗ܆ ܘܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܬܝܼܗܒ ܕܠܐ ܦܘܼܠܓ ܘܕܠܐ ܚܪܝܢ ܢܩܒܠܝܘܗܝ ܘܢܗܝܡܢ ܘܢܫܪ ܟܿܠ ܕܪܫܝܼܡ ܒܗ܆ ܘܐܢ ܠܐ ܫܪܝܼܪ ܘܠܐ ܚܬܝܼܬ܆ ܐܦܠܐ ܚܢܢ ܣܟ ܢܬܚܫܚ ܒܗ܀ ܘܩܕܡܐܝܼܬ ܡܿܢ ܐ݀ܡܪܝܢܢ. ܕܐܝܬ

pb. 157

ܒܥܿܠܡܐ ܛܟܼܣܐ ܘܢܿܡܘܿܣܐ ܨܝܕ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡܼ̈ܡܐ. ܕܟܿܠ ܫܪܒܐ ܕܡܬܼܬܕܝܢ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܐܢ ܩܪܒܝܼܢ ܘܣܿܗܕܝܼܢ ܘܡܫܪܪܝܢ ܥܠܘܝܗ ܬܠܬܝܐ ܣܿܗ̈ܕܐ ܡܗ̈ܝܡܢܐ܆ ܩܿܐܡ ܘܡܫܼܬܪܪ ܘܡܼܬܗܝܡܢ ܫܪܒܐ ܗܿܘ. ܘܡܼܬܩܒܠ ܠܘܬ݀ ܡ̈ܠܟܐ ܘܕ̈ܝܿܢܐ ܘܟܠܿܢܫ. ܘܡܪܗ ܕܫܪܒܐ ܘܕܝܼܢܐ ܘܬܒܥܬܐ ܘܡܼܬܢܨܚ ܘܡܼܙܕܕܩ ܒܫܪܪܐ ܘܟܐܢܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܟܬܒܐ ܕܗܘܿܝܐ ܕܒܪܝܼܬܐ ܘܢ݀ܡܘܣܐ ܟܬܝܼܒܐ. ܗܘܼܐ ܡܟܬܒܢܗ ܘܡܝܒܠܢܗ ܡܘܿܫܐ. ܘܐܣܗܕ ܘܫܪܪ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܩܒܠ ܘܝܼܠܦ ܟܿܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܪܫܼܡ ܒܗ. ܘܗܿܢܐ ܡܘܿܫܐ ܗܿܐ ܣܿܗܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܘܡܫܪܪܝܢ ܡܠ̈ܘܗܝ ܕܡܗܝܡܢܐ ܗܿ، ܫܪܝܼܪܐ. ܬܠܬܐ ܓܢܼ̈ܣܝܢ ܐܚܝ̈ܕܝ ܥ݀ܠܡܐ܆ ܡܬܼܦܠܓܝܢ ܠܐܕ̈ܫܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ܆ ܘܒܟܿܠ ܐܕܫܐ ܐܝܼܬ ܩܢܘܼ̈ܡܐ ܕܠܐ ܡܢ̈ܝܢ܆ ܟܿܠܗܘܿܢ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܘܫܪܝܼܪ̈ܐ. ܘܗܿܝ ܕܝܬܝܪ ܚܝܠܬܢܝܐ ܘܡܬܼܗܝܡܢܐ ܣܗܕܘܬܗܘܢ ܕܫܪܝܪܐ ܘܚܬܝܼܬܐ ܘܡܬܼܩܒܠܐ. ܕܟܕ ܣܩܘܼܒ̈ܠܐ ܐܢܘܿܢ ܕܚܕ̈ܕܐ ܗܿܠܝܢ ܓܢܼܣ̈ܐ. ܘܐܦ ܐܕܫ̈ܝܗܘܢ ܬܘܼܪ ܗܟܘܬ݀ ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܩܘܼܒ̈ܠܝܼܝܼܢ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܐܠܐ ܒܗܿܢܐ ܫܪܒܐ ܕܣܗܕܘܼܬܐ ܕܥܠ ܡܘܿܫܐ ܘܗܝܡܢܘܼܬܗ܆ ܘܥܠ ܚܬܝܼܬܘܼܬܐ ܘܫܪܪܐ ܕܟܬܒܗ܆ ܟܿܠܗܘܿܢ ܐܟܚܕܐ ܓܢܼܣ̈ܐ ܗܿܠܝܢ ܘܐܕ̈ܫܝܗܘܢ ܐܘܝܢ ܘܫܿܘܝܢ ܘܡܣܗܕܝܢ ܘܡܫܪܪܝܢ܆ ܕܡܗܝܡܢܐ ܗܿܘ ܡܘܿܫܐ ܘܒܚܝܼܪܐ ܘܫܪܝܼܪܐ ܘܐܝܙܓܕܐ ܗܿܘ ܡܗܝܡܢܐ ܘܫܪܝܼܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܗܿܘ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܐܝܼܬܝܗܐ ܡܬܘܼܡܝܐ ܘܡܪܐ ܘܒܪܘܼܝܐ ܘܥܒܘܕܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܡܬܩܢܢܐ ܕܥܿܠܡܐ ܘܫܪܝܪ ܘܚܬܝܼܬ ܟܬܒܐ ܕܪܫܡ ܠܢ. ܘܡܩܒܠ ܢܿܡܘܿܣܐ ܕܐܫܠܡ܆ ܒܗܿܝ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܩܒܠ ܘܫܡܼܥ ܘܝܼܠܦ ܟܿܠ ܕܪܫܼܡ ܒܗ. ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܓܢܼܣ̈ܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܣܗܕܝܢ ܘܡܫܪܪܝܢ ܗܿܠܝܢ. ܟܪ̈ܝܼܣܛܝܢܐ ܒܟܿܠܗܘܢ ܐܕܫ̈ܐ ܕܬܘܕ̈ܝܬܗܘܢ ܘܐܝܣܪ̈ܠܝܐ ܐܘܟܝܼܬ ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܒܟܿܠܗܘܢ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܕܕܚ̈ܠܬܗܘܢ. ܘܐܫܡܥ̈ܠܝܐ ܐܘܟܝܬ ܡܗܓܪ̈ܝܐ ܒܟܿܠܗܘܢ ܙܢ̈ܝܐ ܕܬܪܥܝܬܗܘܢ. ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܘܢ ܥܡܼܡ̈ܐ ܣܼܩܘܼܒܠܝܼܝܢ ܠܚܕ̈ܕܐ ܓܼܢܣ̈ܝܗܘܢ ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܐܦ ܐܕ̈ܫܐ ܕܬܚܝܬ ܟܿܠ ܚܕ ܓܢܼܣܐ. ܗܟܘܬ݀ ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܟܕ ܗܼܢܘܢ ܣܩܘܼܒܠܝܼܝܼܢ ܠܚܕ̈ܕܐ ܒܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܠܐ ܒܗܿܢܐ ܫܪܒܐ ܕܟܬܒܐ ܕܒܪܝܼܬܐ ܘܟܬܒܢܗ. ܟܿܠܗܘܿܢ ܐܘܝܢ ܘܣܿܗܕܝܢ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܦܘܼܡ ܘܡܫܪܪܝܢ ܕܫܪܝܪ ܘܚܬܝܼܬ ܘܓܡܝܼܪ. ܘܫܪܝܼܐܝܼܬ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܼܗܒ ܒܝܕ ܡܘܿܫܐ ܡܢܝܼܚܢܗ ܘܥܼܕܗ ܫܪܝܼܪܐ ܘܡܗܝܡܢܗ. ܗܼܘ ܐܠܦܼܗ ܘܚܟܡܗ ܘܐܓܥܠ ܒܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܗܿܢܐ ܠܘܼܚܐ ܕܝܼܘܠܦܢܐ. ܘܪܫܼܡ ܒܗ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܟܬܝܼܒܬܐ ܘܫܕܪܗ ܠܘܬ݀ ܛܠܝܐ ܒܪܝܼܪܐ ܥ݀ܠܡܐ. ܕܡܪܼܕ ܗܘܼܐ ܠܗ ܡܼܢ ܐܣܟܘܠܐ ܕܪܒܗ ܡܪܢܝܐ ܘܡܠܦܢ ܩܘܼܫܬܐ. ܘܗܿܐ ܦ݀ܗܐ ܗܘܼܐ ܒܛܥܝܘܼܬܐ ܕܕܚ̈ܠܬܐ ܣܪ̈ܝܩܬܐ. ܘܪܕܐ ܗܘܼܐ ܒܚܫܼܟܐ ܣܢܝܐ ܒܬܘܫܐ ܕܠܐ ܝܼܕܥܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܒܪܝܪ ܗܘܼܐ ܥܠܿܡܐ ܘܠܐ ܡܢܣܝܼ ܒܐܠܗ̈ܝܬܐ܆ ܘܠܐ ܡܫܼܟܚ ܕܢܩܒܠ ܥܕܟܝܠ ܝܘܼܠܦܢܐ ܡܫܡܠܝܐ. ܪܫܼܡ ܠܗ ܩܕܡܐܝܬ ܐܝܟ

pb. 158

ܐܬܘ̈ܬܐ ܢܡܘ̈ܫܐ ܘܦܘܼܩܕ̈ܢܐ ܘܕܝܼܢ̈ܐ. ܕܒܗܘܢ ܢܬܼܗܓܐ ܘܢܬܕܪܫ ܘܢܐܠܦ ܥܕ ܡܼܬܚܟܡ ܘܡܼܬܚܝܠ ܘܡܫܼܬܡܠܐ ܠܗ ܒܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܐܬܼܚܫܚ ܥܡܗ ܒܝܼܕܥܬܐ ܪܒܬܐ ܘܪܚܡܼܬܐ ܘܚܝܘܼܣܬܢܘܼܬܐ. ܘܐܝܟ ܐܡܼܐ ܕܡܪܒܝܐ ܛܠܝܐ ܪܚܝܼܡܐ ܕܝܼܠܕܬ݀ ܡܼܢ ܥܘܼܒܗܿ ܕܬܚܼܕܐ ܘܬܬܒܝܐܐ ܒܗ ܙܒܢܐ ܝܼܕܝܼܥܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܢܗܼܘܐ ܠܗܿ ܝܪܘܼܬܐ ܘܡܩܒܠܢܐ ܕܩܢܝܘܼܬܗܿ. ܘܩܕܡܐܝܼܬ ܡܿܢ ܡܪܒܝܐ ܠܗ ܒܚܠܒܐ ܪܟܝܼܟܐ ܡܛܠܕܠܐ ܡܿܨܐܼ ܥܕܟܝܠ ܕܢܩܒܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ. ܘܒܬܪ ܕܡܼܬܚܝܠ ܩܠܝܼܠ ܛܠܝܐ ܕܐܬܪܒܝ ܒܚܠܒܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܝܿܗܒܐ ܠܗ ܬܘܼܪܣܝܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܚܿܫܚ ܠܗ. ܡܼܢ ܩܡܚܐ ܘܡܝ̈ܐ. ܘܚܐܘܬܐ ܥܕ ܬܘܼܒ ܡܼܬܚܝܠ ܘܡܬܼܪܒܐ܆ ܘܟܕ ܝܿܬܒ ܘܡܿܛܠ ܠܥܠܝܡܘܼܬܐ܆ ܡܼܬܚܨ̈ܝܢ ܫܢ̈ܘܗܝ ܡܦܣܩ̈ܢܝܬܐ ܕܡܐܟܘܼܠܬܐ ܘܡܫܬܪܪ̈ܢ ܥܪ̈ܫܘܗܝ ܛܚ̈ܢܬܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܡܼܬܝܗܒܐ ܠܗ ܡܐܟܘܼܠܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ. ܒܗ ܒܙܢܐ ܐܬܚܫܚ ܐܠܗܐ ܥܡ ܒܪܢܫܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܼܣܛܝܼ ܘܡܼܪܕ ܡܼܢ ܐܣܟܘܠܐ ܕܒܪܘܼܝܗ ܘܛܥܼܐ ܠܟܬܒܐ ܩܕܡܝܐ ܘܢܿܡܘܿܣܐ ܟܝܢܝܐ. ܒܝܕ ܡܠܟܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܡܪܘܕܐ ܩܕܡܝܐ. ܕܚܣܼܡ ܒܗ ܘܨܒܼܐ ܕܢܠܦܝܼܘܗܝ ܡܪܘܕܘܼܬܐ ܐܟܘܬܗ ܕܢܗܼܘܐ ܠܗ ܚܒܪܐ ܘܫܘܬܦܐ ܒܬܫܢܝܼܩܐ ܐܝܟ ܕܥܬܝܼܕܝܢܢ ܕܢܚܘܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ. ܐܬܝܼܗܒ ܠܗ ܢܿܡܘܿܣܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܟܬܝܼܒܐ ܐܝܟ ܚܠܒܐ ܪܟܝܼܟܐ ܠܛܠܝܐ. ܘܐܝܟ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܗܓܝܢܐ ܠܝܿܠܘܦܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܼܒܐ ܘܢܬܼܬܪܣܐ ܒܗ ܪܘܼܚܢܐܝܬ. ܘܢܬܼܗܓܐ ܘܢܼܬܕܪܫ ܒܢܿܡܘܿܣ̈ܐ ܘܕܝܼܢ̈ܐ ܘܢܛܘܼܪܘܼܬ ܦܘܼܩܕ̈ܢܐ. ܥܕ ܡܬܼܚܝܠ ܒܝܕܥܬܐ ܕܒܪܘܼܝܗ ܘܡܼܬܚܟܡ ܒܝܘܼܠܦܢܗ. ܗܿܝܕܝܢ ܡܫܼܬܠܡ ܠܗ ܝܘܼܠܦܢܐ ܓܡܝܼܪܐ ܐܝܟ ܡܐܟܘܼܠܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܕܡܩܪܒ ܠܗ ܠܘܬ݀ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܡܚܟܡܐ ܠܗ ܒܪܚܼܡܬ݀ ܡܪܗ. ܘܡܚܝܕܐ ܠܗ ܒܥܒܘܕܗ. ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܘܪܥܝܿܢܐ ܐܬܝܼܗܒ ܟܬܒܐ ܕܢܿܡܘܿܣܐ ܒܝܕ ܡܘܿܫܐ ܠܥܿܠܡܐ. ܕܢܬܼܗܿܓܐ ܒܗ ܘܢܬܼܕܪܫ ܘܢܬܼܩܪܒ ܠܘܬ݀ ܝܼܕܥܬܐ ܕܒܪܘܝܗ. ܥܕ ܡܿܛܐ ܙܒܢܐ ܕܡܼܬܝܼܗܒ ܠܗ ܝܘܼܠܦܢܐ ܡܫܡܠܝܐ. ܕܓ݀ܡܪ ܠܗ ܒܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܘܡܼܬܡܠܐ ܒܗܘܢܐ ܘܒܝܼܕܥܬܐ. ܘܥܠ ܚܬܝܼܬܘܼܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܟܕ ܡܿܛܐ ܥܕܢܗܝܢ ܒܣܼܕܪܐ ܕܡܠܦܢܘܼܬܢ ܐܝܟ ܛܟܼܣܐ܆ ܗܿܝܕܝܢ ܡܡܠܠܝܼܢܢ ܥܠܝܗܝܢ ܦܬܝܐܝܼܬ ܘܢܗܝܪܐܝܼܬ. ܕܫܿܥܬܐ ܕܝܢ ܢܿܗܦܘܟ ܥܠ ܡܠܼܬܢ. ܘܬܘܼܒ ܢܫܼܬܿܪܪ ܥܠ ܟܬܒܐ ܕܗܘܝܐ ܕܒܪܝܼܬܐ ܕܐܟܼܬܒ ܡܘܫܐ. ܗܿܫܐ ܒܫܪܪܐ ܐܬܩܒܠ ܟܬܒܗ ܒܝܕ ܣܗܕܘ̈ܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ ܘܣܩܘܼܒܠ̈ܝܐ ܕܐܬܐܘܝܼܘ ܘܣܗܕܘ ܥܠܘܗܝ ܕܫܪܝܼܪ ܗܼܘ. ܘܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܼܗܒ. ܘܐܦ ܥܠܘܗܝ ܕܓܒܪܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܐܣܗܕܘ ܕܡܗܝܡܢܐ ܗܿܘ. ܘܐܝܙܓܕܗ ܕܐܠܗܐ ܘܪܒ ܒܝܬܗ ܡܼܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܚܝ̈ܠܐ ܬܡܝܼܗ̈ܐ ܘܬܗܼܪ̈ܐ ܘܓܘܼܢܚ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܐܣܼܬܥܪ̈ܝ ܒܐܝܼܕ̈ܘܗܝ. ܘܗܼܘܐ ܦܿܩܕ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܡܫܕܪܢܗ. ܘܣܥܪ ܬܗܼܪ̈ܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܬܩܝܼܦܐ. ܘܐܫܬܼܡܥܘ ܠܗ ܟܝ̈ܢܐ. ܘܐܫܬܥܒܕܘ ܠܗ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ. ܘܐܫܼܬܿܠܛ ܥܠ ܒܪ̈ܝܬܐ ܒܝܡܐ ܘܒܝܒܫܐ. ܘܒܐܐܪ ܘܒܟܿܠܕܘܟ. ܘܟܕ ܗܿܠܝܢ ܗܿܟܢ ܐܫܼܬܿܪܪܢܢ.

pb. 159

ܬܘܒ ܨܿܒܝܢܢ ܕܝܬܝܪ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܢܐܠܦ ܘܢܫܬܿܪܪ ܒܥܒܿܕܐ ܘܣܘܼܥܪܢܐ. ܚܢܢ ܒܢ ܥܠ ܚܬܝܼܬܘܼܬܐ ܘܫܪܪܐ ܕܗܿܠܝܢ܆ ܡܼܢ ܝܼܕܥܬܐ ܟܝܿܢܝܿܬܐ ܘܢܨܝܼܒܬܐ ܕܒܟܝܿܢܢ. ܐܟܡܐ ܕܒܗܿ ܒܝܼܕܥܬܐ ܟܝܿܢܝܿܬܐ ܕܝܠܢ. ܥܩܒܢܢ ܘܐܫܿܟܼܚܢܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܕܡܐ ܠܗܿܫܐ ܐ݀ܟܬܒܼܢܢ. ܕܒܗܿ ܒܝܼܕܥܬܢ ܟܕ ܐܬܒܩܝܼܢܢ ܒܟܝܿܢܐ ܕܗܿܢܐ ܟܿܠ. ܘܐܬܗܿܓܝܢܢ ܒܐܬܘ̈ܬܗ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܗܘ̈ܝܐ. ܕܐܪܕܟܢܢ ܘܝܼܕܥܢܢ ܘܐܫܿܟܚܢ ܘܐܫ݀ܫܬܪܪܢܢ ܕܐܝܼܬ ܐܠܗܐ. ܘܕܚܕ ܗܼ، ܘܕܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܝܼܬ ܠܗ. ܘܕܗܘܼ ܒܼܪܐ ܒܪ̈ܝܬܐ ܘܝܿܨܦ ܘܡܦܪܢܣ ܠܗܝܢ ܘܒܛܝܼܠ ܠܗ ܥܠܝܗܝܢ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܿܠܗܝܢ ܕܐܡܪܢܢ ܘܐܟܬܼܒܢܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ. ܟܕ ܠܝܬ ܒܗܝܢ ܦܘܠܓܐ ܘܠܐ ܣܩܘܼܒܠܝܘܼܬܐ. ܗܿܫܐ ܬܘܼܒ ܢܿܚܙܐ ܘܢܿܬܒܩܐ ܒܟܬܐ ܗܿܢܐ. ܘܐܢ ܐܝܟ ܕܝܼܠܦܢܢ ܥܕܡܐ ܠܗܿܫܐ ܡܼܢ ܡܕܥܐ ܒܡܼܬܒܩܝܢܘܼܬܐ ܕܟܝܿܢܐ ܡܠܦ. ܘܒܗ ܒܛܟܼܣܐ ܪܕܐ. ܫܪܝܪ ܘܡܗܝܡܢ ܘܡܩܒܠ܆ ܘܛܒܿ ܫܪܝܼܪܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܕܐܣܼܗܕܘ ܘܫܪܪܘ ܥܠܘ̄. ܘܐܢܕܝܢ ܣܩܘܼܒܠܐ ܗܿܘ܆ ܬܘܼܒ ܢܒܚܢ ܘܢܥܩܒ ܥܕܡܐ ܕܢܿܩܘܼܡ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܥܠ ܫܪܪܐ܀ ܡܿܢܐ ܗܟܝܼܠ ܐ݀ܡܪ ܟܬܒܐ. ܘܐܝܟܢ ܡܠܦ. ܢܿܫܡܥ. ܒܪܫܝܼܬ ܠܡ ܒܼܐ ܐܠܗܐ ܝܿܬ ܫܡܝܐ ܘܝܿܬ ܐܪܥܐ. ܘܗܿܢܐ ܝܘܼܠܦܢܐ ܐ݀ܣܗܕܢܢ ܚܢܢ ܡܼܢ ܠܥܠ ܡܼܢ ܝܼܕܥܬܐ ܟܝܿܢܝܬܐ ܕܝܼܠܢ. ܕܥܩܒܢܢ ܣܿܓܝܼ ܘܐ݀ܫܟܼܚܢܢ ܕܒܪܘܝܐ ܐܝܼܬ ܠܗܿܢܐ ܟܿܠ. ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܫܡܿܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܟܿܠ ܕܒܗܘܢ. ܐܝܟ ܕܗܿܐ ܫ݀ܡܥܝܼܢܢ ܕܐܡܪ ܗܿܢܐ ܒܟܬܒܗ. ܡܟܝܼܠ ܕܗܿܟܢ ܫܦܝܼܪ ܫܪܝܼ ܠܡܐܡܪ ܘܠܡܟܬܒܘܼ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܢܢ ܒܥܠܡܐ ܪܒܐ ܘܥܘܼܩܒܐ ܣܿܓܝܼܐܐ ܒܒܘܼ̇ܢܐ ܡܠܝܼܠܐ ܘܡܬܼܒܩܝܢܘܼܬܐ ܕܒܟܝܿܢܐ ܐܫܟܼܚܢܢ ܐܢܝܢ. ܘܐܫܬܪܪܢܢ ܥܠܝܗܝܢ. ܫܪܝܪ ܓܒܪܐ ܘܡܗܝܡܢ ܒܟܿܠ ܕܐ݀ܡܪ ܘܡܠܦ ܒܟܬܒܗ. ܘܛܿܒ ܫܪܝܼܪܝܢ ܘܡܗܝܡܢܝܢ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܪܝܼܪ̈ܝܢ ܣܗܕ̈ܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܕܣܗܼܕܘ ܥܠ ܫܪܪܗ ܘܚܬܝܼܬܘܼܬܗ. ܗܿܫܐ ܕܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܐܬܼܟܢ̈ܫܝ ܠܢ. ܘܐܫܬܪܢܢ ܡܼܢ ܟܿܠܕܘܟ ܘܐܬܼܗܝܡܢܢ ܕܫܪܝܪ ܟܬܒܐ ܕܐܟܬܒ ܪܒܐ ܡܘܿܫܐ ܕܥܠ ܗܘܿܝܐ ܕܒܪܝܼܬܐ. ܐܟܡܐ ܕܫܪܝܪ ܘܛܒܿ ܐܬܗܝܡܢ. ܡܟܐ ܘܠܗܠ ܡܢܗ ܢܥܒܼܕ ܫܘܼܪܝܐ ܚܼܕܬܐ ܠܡܠܼܬܢ. ܘܢܿܒܢܐ ܥܠܘܗܝ ܡܓܠܐ ܥܫܝܼܢܐ. ܘܡܚܣܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܢܟܢܫ ܘܢܡܿܠܐ ܘܢ݀ܣܝܼܡ ܒܗ ܟܿܠܗܝܢ ܚܫܚ̈ܬܐ ܘܣܘܼܢܩ̈ܢܐ ܕܠܚܡܝܢ ܘܡܬܼܗܢܝܢ ܠܫܪܒܐ ܗܿܢܐ ܕܐܪܡܝܼܢܢ ܡܼܢ ܫܘܼܝܐ. ܐܝܿܟܢܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܓܥܝܢ ܒܟܬܒܐ ܗܿܢܐ. ܘܡܬܼܗܿܓܝܢ ܒܗ ܒܝܕܥܬܐ. ܟܕ ܟܢܝܼܫ ܗܘܢܗܘܢ ܡܼܢ ܦܗܼܝܐ ܕܡܪ̈ܢܝܬܐ ܣܪ̈ܝܼܩܬܐ ܕܥ݀ܠܡܐ ܗܿܢܐ ܘܡܥܟܪ̈ܢܝܬܐ ܕܗܘܢܐ. ܘܐܝܼܬܝܗܘܢ ܒܫܠܼܝܐ ܘܒܗܝܼܠܘܼܬܐ. ܘܚܣܝܼܟܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܥܢܝ̈ܢܐ ܡܕܘܕ̈ܐ ܕܣܟ̈ܠܐ ܘܗܕܝ̈ܘܼܛܐ܆ ܡܬܓܡܪܝܢ ܘܡܫܼܬܿܡܠܝܢ ܒܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܡܕܪܟܝܢ ܘܝܕܥܝܢ ܠܟܝܿܢܐ ܕܟܿܠܗܝܢ

pb. 160

ܒܪ̈ܝܬܐ ܡܬܼܝ̈ܕܥܢܝܬܐ ܘܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ. ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܘܐܝܟ ܕܐܝܼܬܝܗܝܢ ܫܪܝܼܪܐܝܬ. ܟܐܡܬ݀ ܒܗܿܘ ܛܟܼܣܐ ܘܙܢܼܐ ܕܒܼܪܐ ܘܐܬܩܢ ܐܢܘܢ ܒܪܘܝܐ. ܘܡܼܢ ܝܼܕܥܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܐܝܼܬܝܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܪ̈ܘܼܚܢܝܬܐ ܘܗܘܼܠ̈ܢܝܬܐ. ܡܬܼܥܠܐ ܠܘܬ݀ ܬܐܘܪܝܐ ܡܪܢܿܝܬܐ ܘܝܼܕܥܬܐ ܡܥܠܝܬܐ ܕܒܪܘܝܗ. ܟܡܐ ܕܡܼܨܝܐ ܠܟܝܿܢܐ ܥܒܝܼܕܐ ܕܢܼܕܥ ܠܥܒܘܿܕܗ. ܘܟܕ ܠܗܕܐ ܝܼܕܥܬܐ ܢܬܼܡܛܐ ܐ̱ܢܫ ܘܢܬܼܥܠܐ ܒܗܘܢܗ. ܬܘܼܒ ܠܐ ܢܿܐܚ ܘܠܐ ܫܿܠܐ ܡܼܢ ܕܣܿܠܩ ܘܡܬܼܥܠܐ ܒܗܿ ܒܬܐܘܪܝܐ ܐܠܗܿܝܬܐ. ܗܿܟܢ ܘܕܠܐ ܫܘܼܠܡ. ܠܐ ܒܚܝ̈ܐ ܕܬܢܢ܆ ܘܠܐ ܒܗܿܠܝܢ ܕܒܬܪ ܚܘܼܕܬܐ ܬܡܿܢ. ܗ̄ ܟܕ ܡܬܼܡܛܐ ܠܡܫܘܼܚܬܐ ܕܬܐܘܪܝܐ ܡܪܢ݀ܝܬܐ ܒܚܝ̈ܐ ܕܬܢܢ. ܬܘܼܒ ܠܐ ܡܣܬܼܢܩ ܥܠ ܢܿܡܘܿܣܐ ܟܬܝܼܒܐ. ܐܦܠܐ ܥܠ ܗܿܘ ܟܝܿܢܝܐ. ܠܝܬ ܗܿܝܕܝܢ ܬܘܼܒ ܗܿܓܝܢܐ ܘܠܐ ܕܘܼܪܫܐ. ܐܬܼܬܚܕܘ ܪ̈ܓܫܐ ܒܪ̈ܝܐ ܘܫܠܝܼܘ ܐܦ ܓܘ̈ܝܐ. ܒܛܠܘ ܙܘ̈ܥܐ ܘܐܫܼܬܬܩܘ ܚܘܼܫ̈ܒܐ. ܘܠܐ ܬܘܼܒ ܚܝ ܗܼܘ ܠܗ ܒܪܢܫܐ ܗܿܘ. ܐܠܐ ܡܪܗ ܚܝ ܒܗ. ܒܗܿܝ ܕܫܿܪܐܼ ܘܥܿܡܪ ܒܗ. ܘܗܼܘ ܡܥܒܕ ܒܗ ܢܒ̈ܗܐ ܩܛܝ̈ܢܐ ܕܠܐ ܕܡܘܼ. ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܟܿܠ ܪܘܼܟܒܐ ܘܦܢܛܣܝܐ ܕܚܘܼܫܒܐ. ܘܡܚܕܐ ܘܡܪܒܐ ܠܗ ܒܚܘܼܒܐ ܘܡܫܠܗܒ ܠܗ ܒܪܚܼܡܬܗ. ܘܥܠ ܗܿܠܝܢ ܠܐ ܫܠܝܼܛ ܬܘܼܒ ܠܡܡܠܠܘܼ ܘܠܡܟܼܬܒ. ܐܦܠܐ ܡܼܨܝܐ ܠܕܐܟܘܬܢ ܚܼܫ̈ܢܝܐ ܘܣܟܐ. ܫܒܘܼܩܘ ܠܝ ܐܚ̈ܝ܆ ܕܣܿܓܝܼ ܗܿܐ ܡܡܪܚ ܐܢܐ ܠܡܓܠܐ ܣܬܝܼܪ̈ܬܐ ܕܠܐ ܫܠܝܼܛ ܘܠܐ ܡܦܼܣ ܠܡܫܠܡܘܼ ܐܢܝܢ ܠܟܿܠ ܡܘܼܫ̈ܚܢ. ܒܪܡ ܚܘܼܒܐ ܗܿܐ ܣܿܥܪ ܗܿܠܝܢ ܟܕ ܠܐ ܨ݀ܒܐ ܐܢܼܐ. ܟܕ ܡܘܕܐ ܐܢܼܐ ܕܣܟ ܐܦܠܐ ܠܒܼܨܪܐ ܙܥܘܿܪܐ ܡܼܢ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܐܬܿܡܿܛܝܼܬ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܨܝܪܐ ܫܚܝܼܡܐ ܕܨܿܐܪ ܒܐܘܡܢܘ̈ܬܗ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܕܠܐ ܣܟ ܚܙܼܐ ܐܢܝܢ. ܕܐܝܟ ܡܠ̈ܟܐ ܘܐܒܗ̈ܬܐ ܘܢܒܝ̈ܐ ܘܣܿܓܝܼ ܫܒܝܼܚ̈ܬܐ. ܘܬܘܼܒ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܐܦܠܐ ܡܼܨܝܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܼܚܙܐ ܐܢܝܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܘܟܪ̈ܘܼܒܐ ܘܣܪ̈ܦܐ. ܘܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܡܣܟܢܐ ܕܚܫܠ ܬܐܓ̈ܐ ܘܟ̈ܠܝܼܠܐ ܡܫܒ̈ܚܐ܆ ܘܣܟ ܒܪܫܗ ܚܕ ܡܢܼܗܘܢ ܠܐ ܐܬܼܬܣܝܼܡ: ܐܦܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܢܣܝܼܡ. ܘܐܢ ܡܡܪܚ ܘܣܿܐܡ ܒܕܠܐ ܫܠܝܼܛ ܘܠܿܝܬܘ̄ ܒܪ ܡܠܟܘܼـܐ. ܒܪ ܫܥܬܗ ܡܘܬܐ ܦܿܓܥ ܒܗ. ܡܛܠ ܕܬܐܓ̈ܐ ܘܟ̈ܠܝܼܠܐ ܠܡ̈ܠܟܐ ܘܠܒܢ̈ܝ ܡܠ̈ܟܐ ܚܿܫܚܝܢ. ܘܒܢ̈ܝ ܡ̈ܠܟܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܢܘܢ. ܡܕܝܢ ܐܢ ܨܿܒܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܝܼܬ ܒܟܝܿܢܗܘܢ ܕܢܣܼܩܘܢ ܘܢܬܼܠܥܘܢ ܥܕܡܐ ܕܢܗܼܘܘܢ ܒܢ̈ܝ ܡܠܟܐ ܕܬܫܒܘܿܚܬܐ. ܘܢܗܼܘܘܢ ܝܪ̈ܬܐ ܒܡܠܟܘܼܬܗ ܫܡܝܢܝܼܬܐ. ܕܠܗ ܢܫܘܐ ܠܢ ܒܛܝܒܘܼܬܗ ܐܡܝܢ܀ ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ ܀

Chapter 4

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܥܡ ܐܠܗ ܕܡܚܟܡ. ܥܠܗܿܝ ܕܐܡܼܬܝ ܐܬܼܒܪܝܼ ܥ݀ܠܡܐ ܗܿܢܐ ܘܡܼܢ ܐܡܼܬܝ ܐܝܬܘ̄ ܘܡܼܢ ܐܝܟܐ ܘܡܼܢ ܡܘܢ ܐܬܩܝܡ. ܨܠܘܿܬܐ܆ ܒܿܪܘܝܐ ܕܥ̈ܠܡܐ ܘܡܬܩܢܢܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܡܫܬܣܢܐ ܘܡܫܪܪܢܐ ܘܝܨܘܼܦܐ ܘܡܦܪܢܣܢܐ. ܗܿܘ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܒܪܡܙܟ ܬܿܠܝܢܼ ܘܩܿܝܡܝܢ. ܘܒܟ ܚܐܝܝܢ ܘܒܟ ܡܬܼܬܙܝܼܥܝܢ

pb. 161

ܘܢܛܝܪܝܢ. ܬܪܨ ܗ̈ܠܟܬܐ ܕܗ̈ܘܢܝܢ ܒܫܒ̈ܝܠܐ ܬܪ̈ܝܼܨܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܐܢܼܗܪ ܠܼܒ̈ܘܬܢ ܕܢܬܼܕܟܘܢ ܡܼܢ ܚܫܘܼܟܘܬܐ ܕܚܛܝܼܬܐ. ܘܚܟܡ ܗܕܝܘܼܛܘܼܬܢ ܒܝܼܕܥܬܐ ܕܝܘܼܠ̈ܦܢܝܟ. ܐܝܿܟܢܐ ܕܟܿܠܢ ܒܟܿܠܗܘܢ ܥ̈ܠܡܝܢ ܢܘܕܐ ܘܢܫܒܚܟ ܘܒܟܿܠܙܒܢ ܐܡܝܢ܀ ܗܿܫܐ ܕܝܢ ܐܫܿܬܪܪܢܢ ܟܿܠܢ ܥܠ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ [ܕܗܘܝܐ ܕܒܪܝܬܐ. ܘܕܓܒܪܐ ܗܘ ܐܠܗܝܐ ܗܿܘ] ܕܐܟܬܒܗ ܡܼܢ ܦܘܼܩܕܢܐ ܐܠܗܝܐ ܘܐܬܝܒܠ ܒܥܿܠܡܐ. ܘܫܪܝܪܐܝܼܬ ܐܬܩܕܫ ܒܝܕ ܕܘܼܒܪ̈ܘܗܝ ܫܒܝܼܚ̈ܐ ܘܡܟܝܼܟܘܼܬܗ ܪܡܪܡܬܗ ܠܗܿܢܐ ܪܘܡܐ ܡܥܠܝܐ ܥܕܡܐ ܕܢܬܼܥܢܐ ܥܡ ܡܪܗ. ܘܒܝܕ ܨܘܡܗ ܓܡܝܼܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡ̈ܝܢ. ܘܫܠܝܗ ܕܒܛܘܼܪܐ ܗܿܘ ܩܕܝܼܫܐ. ܘܨܠܘܿܬܗ ܐܡܝܼܢܬܐ ܘܩܘܡܗ ܕܩܕܡ ܡܪܗ܆ ܐܬܢܗܪ ܗܘܢܗ ܘܐܬܕܟܝܼ ܠܒܗ. ܘܐܨܛܠܠܘ ܚܘܼܫ̈ܒܘܗܝ ܡܼܢ ܟܿܠܗ ܬܐܛܪܐ ܕܗܘܼܠܢܝܘܼܬܐ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܡܫܼܟܐ ܕܐܦ̈ܘܗܝ ܐܙܕܗܝܼ. ܘܐܙܠܓܼ ܙܝܼܘܐ ܦܪܨܘܼܦܗ ܐܝܟ ܫܡܼܫܐ. ܐܝܟܢ ܕܠܐ ܢܬܼܡܨܘܢ ܗܘܼܘ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܡܡܪܚܘ ܘܠܡܚܪ ܦܪܨܘܦܗ ܗܿܘ ܐܠܗܝܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܥܒܕ ܒܗ ܪܘܼܚܐ ܩܕ̄ ܗܿܘ ܕܒܗ ܥ݀ܡܪ ܗܘܼܐ ܘܒܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܣܿܥܪ ܗܘܼܐ ܠܚ̈ܝܠܐ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܕܢܫܪܐ ܘܢܚܘܐ ܠܥܿܠܡܐ ܥܠ ܒܪܘܝܘܼܬ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ. ܘܕܕ ܐܠܗܐ ܒܪܐ ܫܡܝܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܘܐܪܥܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܥܠ ܗܿܠܝܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ ܚܘܝܼܢܢ ܦܣܘܿܩܐܝܼܬ ܘܟܪܝܐܝܼܬ. ܘܫܪܪܢܢ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܚܬܝܼܬܐ ܐܒܐ ܘܡܠܦܢܐ ܕܟܿܠܢ ܘܐܫܠܡܼܢܢ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡܼܡ̈ܐ ܐܚܝ̈ܝܢ ܘܒܢ̈ܝ ܓܢܼܣܢ. ܕܚܕ ܗܘܼ ܐܠܗܢ. ܘܕܗܼܘ ܒܪܐ ܒܪ̈ܝܬܐ ܘܐܬܩܢ ܥ̈ܠܡܐ. ܘܕܡܛ݀ܠܡܢܐ ܒܪܐ ܐܢܘܢ. ܘܕܗܘܼ ܝܨܿܦ ܘܡܦܪܢܣ ܠܗܘܢ. ܘܕܗܼ، ܣܟ ܠܐ ܡܼܬܕܪܟ. ܘܠܐ ܡܼܬܝܕܥ. ܘܕܐܝܼܬ ܥܿܠܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܗܘܼܠܢܝܐ ܘܐܝܟܢܝܘܼܬܗ ܘܥܠ ܥܿܠܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܥܬܝܕ ܕܢܗܼܘܐ. ܘܥܠ ܒܪܝܼܬܗ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܟܝܿܢܗ ܘܛܟܣܼܗ. ܥܠ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܕܐܬܡܨܝܼܢܢ ܕܢܿܐܠܦ ܡܼܢ ܣܦܼܪܗ ܪܒܐ ܕܟܝܿܢܐ. ܘܫܪܪܢܢ ܠܟܿܠ ܐ̱ܢܫ ܥܠ ܗܿܠܝܢ. ܘܠܝܬ ܣܟ ܠܡܬܦܠܓܘܼ܀ ܗܿܫܐ ܕܝܢ ܢ݀ܬܢܐ ܬܘܼܒ ܠܗܿܠܝܢ ܒܛܟܣܼܐ ܕܣܕܝܪܘܬܗܝܢ. ܐܝܟ ܕܛܟܣ ܐܢܘܢ ܗܿܘ ܕܐܥܒܕ ܒܡܘܿܫܐ ܪܒܐ ܡܠܦܢܗܘܢ. ܘܢܿܫܡܥ ܘܢܐܠܦ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܕܐܝܟܢ ܐܬܩܝܡܘ ܥ̈ܠܡܐ ܘܐܬܬܩ̈ܢܝ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܡܼܢ ܡܢܐ ܘܐܝܿܟܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܢܼܗܝܢ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܢܕܥܝܼܘܗܝ ܠܒܪܘܝܐ. ܘܠܘܬܗ ܢܫܬܿܘܫܛ. ܗܼܘ ܐܝܼܬܘ̄ ܒܝܬ ܓܘܣܐ ܪܒܐ ܘܡܓܕܠܐ ܥܫܝܼܢܐ. ܘܡܢܝܼܚܢܐ ܘܡܢܛܪܢܐ ܘܓܡܘܪܐ܀ ܗܿܫܐ ܢܫܪܐ ܘܢܫܡܥ ܡܢܗ ܕܟܬܒܐ ܩܕ̄ ܕܐܘܪܝܬܐ. ܘܢܒܚܢ ܡܠ̈ܘܗܝ ܐܠܗ̈ܝܬܐ. ܘܢܪܕܐ ܒܣܕܪܐ ܥܠ ܣܒܪܐ ܘܬܘܼܠܟܢܐ ܫܪܝܼܐ ܕܡܡܢܥ ܠܢ ܠܘܬ ܫܘܼܠܡܐ ܘܫܘܼܡܠܝܐ ܛܒܿܐ. ܙܒܢܐ ܗܿܘ ܡܟܝܠ ܕܡ̈ܠܘܗܝ ܩܕܝܼܫ̈ܬܐ ܕܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܢܣܪܚ ܟܕ ܐܡܿܪܝܢܢ ܒܪܫܝܬ ܠܡ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ܀ ܩܕܡܐܝܬ ܚܘܝܼ ܫܘܼܪܝܐ ܐܝܬ ܠܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ. ܘܠܘ ܡܼܢ ܥܿܠܡ ܐܢܘܢ. ܘܐܠܘܼ ܐܡܼܪ ܗܘܼܐ ܕܒܪܫܝܼܬ

pb. 162

ܐܝܼܬܝܗܿ ܗܘܼܬ݀ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ܆ ܗܐ ܡܣܗܕ ܗܘܼܐ ܕܐܝܼ̈ܬܝܼܝܼܐ ܐܢܘܢ. ܐܠܐ ܐܡܼܪ ܕܒܪܫܝܬ ܒܪܼܐ ܐܠܗܐ ܝܿܬ ܫܡܝܐ ܘܝܿܬ ܐܪܥܐ. ܘܒܗܠܝܢ ܚܘܝܼ ܩܕܡܐܝܼܬ ܕܐܝܼܬ ܐܠܗܐ ܡܬܘܼܡܐܝܬ ܕܠܐ ܪܫܝܼܬܐ. ܘܗܼܘ ܒܪܼܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܥܒܼܕ ܠܗܘܢ ܫܘܼܪܝܐ. ܐܘܟܝܼܬ ܪܫܝܬܐ. ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܕܗܿܐ ܒܪܘܝܘܼܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ܆ ܒܬܪܟܢ ܢܦܼܠܬ݀ ܗܕܐ ܡܚܫܒܬܐ ܠܐܠܗܐ ܘܒܪܼܐ ܐܢ̈ܝܢ. ܕܡܢܼܩܕܝܼܡ ܠܝܬ ܗܘܼܐ ܗܕܐ ܡܚܫܒܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܘܼ ܠܝܬ ܗܘܼܐ ܠܗ ܪܫܝܼܬܐ. ܘܠܗܠܝܢ ܐܝܬ ܪܫܝܼܬܐ ܐܘܟܝܬ ܫܘܼܪܝܐ. ܐܡܿܪܝܢܢ ܕܐܠܗܐ ܒܟܿܠ ܡܕܡ ܡܫܡܠܝܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܘܠܐ ܣܟ ܚܣܝܪ ܒܗ ܡܕܡ. ܘܟܿܠܗܿ ܡܫܡܠܝܘܼܬܗ ܥܡܗ ܐܝܼܬܝܗܿ ܐܘܣܝܐܝܬ ܘܡܬܘܼܡܐܝܬ. ܘܠܝܬ ܠܗܿ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܗܿܝ ܕܐܦܠܐ ܠܡ̈ܠܐܟܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܒܪܝܼܬܗ. ܘܠܐ ܐܬܚܕܬ ܒܗ ܚܘܼܫܒܐ ܚܼܕܬܐ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܗܘܼܐ ܠܗ ܡܬܘܼܡܐܝܬ. ܐܦܢ ܟܬܒܐ ܡܠܓܠܓ ܥܡܢ ܐܟܡܐ ܕܡܼܨܝܐ ܠܝܢ ܚܢܢ ܕܢܿܣܬܿܟܠ ܘܡܫܬܿܥܐ ܥܠ ܣܘܼܥܪ̈ܢܘܝ ܙܒ̈ܢܐ ܘܥܕ̈ܢܐ ܘܛܘܼܪ̈ܐ ܘܡܘܼܫܚ̈ܬܐ. ܘܚܘܼܫ̈ܒܐ ܘܡܪ̈ܢܝܬܐ. ܘܚܡܼܬܐ ܘܪܘܓܙܐ. ܘܬܘܬܐ ܘܥܩܬܐ. ܘܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܕܣܟ ܠܝܬ ܐܢ̈ܝܢ [ܒܟܝܿܢܐ ܐܠܗܝܐ]. ܐܠܐ ܒܟܝܿܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܚܘܼܕ. ܘܬܚܝܬ ܙܒܢܐ ܐܢܘܢ ܘܒܫܘܼܠܛܢܐ ܕܚܐܪܘܼܬܐ. ܐܠܗܐ ܗܿܟܝܠ ܠܥܠ ܡܼܢ ܙܒ̈ܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܘܠܥܠ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ. ܘܠܥܠ ܡܼܢ ܟܿܠ ܙܘܥܐ ܘܚܘܼܫܒܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܟܿܠܡܕܡ ܕܒܪܼܐ ܘܥܒܼܕ܆ ܐܢ ܡܢܼܩܕܝܼܡ ܘܐܢ ܒܬܪܟܢ. ܘܟܿܠ ܡܕܡ ܕܗܘܼܐ ܘܓܼܕܫ ܒܥܿܠܡܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܘܒܥܿܠܡܐ ܕܝܼܠܢ܆ ܘܥܕܟܝܠ [ܓܿܕܫ]. ܒܥܒܿܕܐ ܘܐܢ ܒܡܠܼܬܐ ܘܐܢ ܒܚܘܼܫܒܐ. ܗܼܘ ܩܕܡ ܝܕܥܗ ܡܼܢ ܥ݀ܠܡ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܗܘܼܐ ܘܥܒܼܪ. ܘܗܟܘܬ ܫܪܒܐ ܕܒܪܘܼܝܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ. ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܥܿܠܡܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܘܥܿܠܡܐ ܕܓܘܼܫ̈ܡܢܐ. ܒܬܪܥܝܼܬܗ ܐܝܼܬܝܗܿ ܗܘܼܬ݀܆ ܐܝܼܬܝܐܝܬ ܘܡܬܘܼܡܐܝܬ. ܐܦ ܙܒܢܐ ܕܒܗ ܨܿܒܐ ܗܘܼܐ ܕܬܣܼܒܝ ܫܘܼܪܝܐ ܒܪܘܝܘܼܬܐ ܗܕܐ. ܘܐܫܬܿܡܠܝܼ ܘܗܘܼܐ ܠܗ ܫܘܼܪܝܐ ܠܫܘܠܡܐ ܕܩܕܡ ܐܬܗܘܢܢ. ܐܠܐ ܠܢ ܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܗܟܘܬ݀ ܒܚܕ ܪܦܦܐ ܢܐܡܪܝܼܘܗܝ ܐܘܿ ܢ݀ܫܡܥܝܼܘܗܝ. ܐܠܐ ܒܡܬܼܚܐ ܬܫܥܝܼܬܢܝܐ ܒܣܼܕܪܐ ܐܪܝܼܟܐ ܕܣܘܕܐ ܣܿܓܝܼܐܐ. ܐܟܡܐ ܕܟܕ ܚܿܐܪ ܐ̱ܢܫ ܠܪܘܼܚܩܐ ܣܿܓܝܼܐܐ. ܘܚܿܙܐ ܡܼܢ ܫܝܠ ܒܚܕ ܪܦܦܐ ܕܦܬܚ ܥܝܢܘ̈ܗܝ܆ ܕܐܝܼܬ ܩܕܡܘܗܝ ܦܩܥܬܐ ܪܘܝܼܚܬܐ. ܘܒܡܨܥܬܗܿ ܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ. ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ ܘܓܢ̈ܐ ܘܥܒ̈ܐ ܘܚܩ̈ܠܬܐ. ܘܟܢܝܼܫ ܒܗܿ ܬܘܼܒ ܣܘܓܐܐ ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ ܦܪ̈ܫܐ ܘܪ̈ܓܠܝܐ. ܘܐܝܼܬ ܒܗܿ ܣܘܓܐܐ ܕܦ̈ܠܚܝ ܐܪܥܐ ܘܪ̈ܥܝܼܝܼ ܥܢ̈ܬܐ ܘܒܩܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܟܐ. ܘܟܪܝܼܟܝܢ ܠܗܿ ܬܘܼܒ ܛܘܼܪ̈ܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܣܒ̈ܝܼܣܝ ܒܐܝܠ̈ܢܐ ܕܟܿܠ ܓܢܣ. ܘܥܿܡܪܝܢ ܒܗܘܢ ܚܝܘܼܬ ܒܪܐ ܘܥܘܦܐ ܣܿܓܝܼܐܐ. ܘܐܝܼܬ ܒܗܘܢ ܬܘܼܒ ܚܦܼܪ̈ܐ ܘܢܦܼ̈ܩܐ ܘܡܛ̈ܐܠܐܣ ܕܙ̈ܢܝܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ. ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܕܡܨܝܐ ܕܢܗܘ̈ܝܢ ܒܦܩܥܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܘܒܛܘܼܪ̈ܐ ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܗܿ. ܘܠܗܠܝܢ

pb. 163

ܟܿܠܗܝܢ ܚܕ ܡܦܬܚ ܥܝܢܐ ܚܙܼܐ ܐܢܝܢ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܢܬܬܢ̈ܝܢ ܐܘܿ ܕܢܫܬܿܡ̈ܥܢ. ܐܠܐ ܒܥܕܢܐ ܣܿܓܝܐܐ. ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܚܢܢ ܗܿܫܐ ܐܫܿܟܚܢܢ ܕܢܐܡܪ ܘܢܿܟܬܘܼܒ ܘܢܣܝܟ ܐܢܝܢ ܒܚܕܐ ܡܠܼܬܐ. ܗܿܟܢܐ ܘܝܬܝܪ ܡܼܢ ܗܿܟܢ ܪܡܼܙ ܐܠܗܐ ܘܐܬܩܝܡ ܟܿܠܡܕܡ ܒܚܕ ܪܦܦܐ. ܐܠܐ ܟܬܒܐ ܩܕ̄ ܗܿܐ ܡܠܓܠܓ ܥܡ ܫܒܪܘܬܢ ܐܝܟ ܣܿܦܪܐ ܓܡܝܼܪܐ ܒܝܘܼܠܦܢܐ ܕܡܬܼܢܚܬ ܥܡ ܫܒܪܐ ܘܡܠܓܠܓ ܥܡܗ ܒܗܓܝܿܢܐ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܘܟܬܝܼܒܬܐ. ܘܠܡܠܼܬܐ ܕܐܝܼܬ ܒܗܿ ܥܣܪ ܐܬܘ̈ܬܐ ܥܣܪ ܙܒܢ̈ܝܢ ܡܗܓܐ ܠܗ ܒܗܿ ܚܕܐ ܚܕܐ ܐܬܘܼܬܐ ܥܕܡܐ ܕܡܼܬܕܪܫ ܘܡܫܼܬܿܡܠܝܐ ܒܝܘܼܠܦܢܐ. ܘܐܦ ܩܪܘܝܐ ܬܘܼܒ ܐܡܼܬܝ ܕܦܿܬܚ ܠܟܬܒܐ ܘܚܿܐܪ ܒܗ܆ ܝܿܕܥ ܠܟܿܠ ܡܐ ܕܪܫܝܼܡ ܒܚܘܼܩ̈ܘܗܝ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܢܐܡܪ ܠܟܿܠܗܝܢ ܕܚܿܙܐ ܒܚܕ ܡܦܬܚ ܦܘܼܡܐ. ܐܦܠܐ ܠܫܡܘܥ̈ܐ ܬܘܼܒ ܡܨܝܐ ܕܢܫܡܼܥܘܢ ܟܿܠܗܝܢ ܐܟܚܕܐ. ܐܠܐ ܡܬܼܩܪ̈ܝܢ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܠܼܬܐ. ܘܡܣܬܿܝܟ̈ܢ ܒܚܕ ܚܕ ܦܬܓܡ. ܘܗܟܢܐ ܡܼܬܦܪ̈ܫܢ ܘܡܬܬܪ̈ܓܡܢ ܘܡܬܼܝܕ̈ܥܢ ܠܫܡܘ̈ܥܐ. ܗܟܘܬ ܐܬܠܓܠܓ ܥܡܢ ܟܬܒܐ ܩܕ̄ ܘܐܫܼܬ̈ܥܝܼ ܠܢ ܘܐܠܦ ܒܐܪ̈ܝܼܟܬܐ ܠܟܿܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܚܕ ܪܦܦ ܒܼܬ݀ ܘܐܩܝܡܬ݀ ܥܒܘܼܕܘܼܬܐ ܐܠܗܿܝܬ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܡܼܨܝܐ ܗܘܼܬ݀ ܠܢ ܕܢܫܡܼܥ ܥܕ ܡܕܪܫܝܼܢܢ ܘܡܼܬܚܝܠܝܼܢܢ ܒܝܘܼܠ̈ܦܢܐ ܐܠܗ̈ܝܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܡܫܼܬܠܡ ܠܢ ܝܘܼܠܦܢܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܒܗ ܡܬܼܚܟܡܝܼܢܢ ܘܡܬܓܓܪܝܼܢܢ. ܒܝܼܕܥܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܬܘܼܒ ܕܢܗܼܘܐ ܐ̱ܢܫ ܒܪܐ ܝܠܘܕܐ ܝܢܘܩܣܐ. ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܝ݀ܕܥ ܕܢܡܠܠ ܡܕܡ ܣܟ. ܐܠܐ ܡܠܓܠܓ ܒܠܫܢܗ ܪܥܕܐ. ܘܩܪܐ ܠܐܒܘܼܗܝ ܒܫܡܐ ܕܗܼܘ ܡܿܨܐܼ ܕܢܠܓܠܓ ܗܟܘܬ ܐܦ ܠܐܡܗ ܘܐܠܚ̈ܘܗܝ. ܘܠܬܕܐ ܕܐܡܝ ܘܠܡܝ̈ܐ ܘܠܫܪܟܐ ܕܨܒ̈ܘܬܐ ܘܡܐܟ̈ܠܬܐ. ܗܼܘ ܡܼܢ ܕܝܼܠܗ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܿܨܐܼ ܡܗܦܟ ܠܫܢܗ ܩܿܪܐ ܘܣܿܐܡ ܠܗܘܢ ܫܡ̈ܗܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܗܼܢܘܢ ܐܒ̈ܘܗܝ ܒܗ ܒܠܘܓܠܓܐ ܕܠܫܢܗ ܡܬܼܢܚܬܝܢ ܘܡܡܠܠܝܢ ܥܡܗ. ܐܝܟ ܕܡܼܨܝܐ ܠܗ ܗܼܘ ܕܢܕܥ ܘܢܣܬܿܟܠ. ܘܟܕ ܩܠܝܼܠ ܡܫܬܘܫܛ ܒܩܘܡܬܐ ܡܚܠܦ ܫܡ̈ܗܐ ܠܨܒ̈ܘܬܐ ܕܬܘܼܒ ܡܫܘܕܥܝܼܢ ܡܼܢ ܩܕ̈ܡܝܐ. ܘܗܟܘܬ ܒܗܘܢ ܡܣܬܘܕܝܢ ܥܡܗ ܐܒ̈ܗܘܗܝ ܥܕܡ ܡܫܼܬܿܡܠܐ ܒܡܠܼܬܐ ܘܒܪܬ݀ ܩܿܠܐ. ܗܟܘܬ ܐܬܚܫܚ ܥܡܢ ܐܠܗܢ ܛܒܿܐ ܘܐܒܘܢ ܡܪܚܡܢܐ ܘܒܐܝܠܝܢ ܕܡܼܨܝܐ ܠܢ ܕܢܕܥ ܘܢܣܬܿܟܠ ܠܓܠܓ ܥܡܢ ܒܠܫܢܢ ܘܒܛܟܼܣܐ ܕܡܡܠܠܢ ܘܕܪܫ ܠܢ ܒܝܘܼܠܦ̈ܢܘܗ ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܚܟܡ ܗܕܝܘܛܘܬܢ ܘܐܩܝܼܡ ܠܢ ܒܬܪ ܣܿܦܪܐ ܩܕܡܝܐ ܡܕܥܐ܆ ܣܿܦܪܐ ܐܚܪܢܐ ܪܒܐ ܡܘܿܫܐ. ܥܕ ܡܬܼܚܝܠܝܼܢܢ ܒܝܘܼܠܦ̈ܢܐ ܘܝܕ̈ܥܬܐ܆ ܘܗܿܝܕܝܢ ܐܬܿܐ ܠܢ ܡܠܦܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܝܘܼܠܦܢܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܓܡܝܼܪܘܼܬܐ. ܘܡܘܿܫܐ ܡܿܢ ܐܝܟ ܕܠܝܠ̈ܘܼܕܐ ܚܠܒܐ ܐܫܩܝܼ ܠܢ. ܘܐܝܟ ܕܥܡ ܫܒܪ̈ܐ ܠܓܠܓ ܥܡܢ. ܘܐܝܟ ܕܠܛܠ̈ܝܐ ܕܝ݀ܠܦܝܢ ܒܐܣܟܘܿܠܐ ܗܿܓܝܼ ܠܢ ܒܐܬܘ̈ܬܐ

pb. 164

ܕܟܬܝܒܬܐ. ܥܕ ܡܬܕܪܫܝܼܢܢ ܘܡܼܬܚܝܠܝܼܢܢ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܡܬܝܼܗܒ ܠܢ ܟܬܒܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܓܡܪ ܘܡܫܡܠܐ ܠܩܪ̈ܘܝܘܗܝ ܒܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܗܿܟܢܐ ܢ݀ܬܪܥܐ ܘܗܟܢܐ ܢ݀ܣܬܿܟܠ ܘܢܩܕܡ ܢܣܝܼܡ ܒܪܥܝܼܢܢ. ܘܐܝܟ ܫܒܪ̈ܐ ܘܝܠܘܼܕ̈ܐ ܘܛܠ̈ܝܐ ܢܩܒܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܡܬܚܫܚ ܥܡܢ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ. ܥܕ ܡܼـܪܫܝܢܢ ܒܐܠܗ̈ܝܬܐ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܡܬܝܼܗܒ ܠܢ ܝܘܼܠܦܢܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܐܝܟ ܡܐܟܘܼܠܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܕܡܬܩܪܒܐ ܠܓܒܪܐ ܕܡܫܡܠܝ ܒܡܫܘܼܚܬܐ ܕܩܘܡܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ܀ ܗܿܫܐ ܬܘܼܒ ܢ݀ܗܦܘܼܟ ܠܟܬܒܐ ܩܕ̄. ܢܫܡܥ ܕܐܝܟܢ ܘܐܡܼܬܝ ܐܬܒܪܝ ܥ݀ܠܡܐ. ܘܡܼܢ ܡܘܢ ܐܬܼܩܝܡ. ܕܡܛ݀ܠ ܡܘܢ ܐܬܒܪܝܼܘ ܥ̈ܠܡܐ ܘܒܪ̈ܝܬܐ ܘܒܪܢܫܐ܆ ܩܕܡܢܢ ܫܘܕܥܢܢ ܘܚܘܝܼܢܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ. ܗܿܫܐ ܕܝܢ ܗܿܐ ܬܢܿܝܢܢ ܘܡܚܘܝܢܢ ܣܕܝܼܪܐܝܬ. ܕܐܡܼܬܝ ܘܐܝܟܢܐ ܘܡܼܢ ܡܢܐ ܐܬܒܪܝܼ ܘܐܬܼܬܩܢ ܟ݀ܠܡܕܡ. ܐܟܙܢܐ ܕܐܢܫ ܢܐܡܪ܆ ܕܦܠܢ ܡܠܟܐ ܒܢܼܐ ܡܕ̈ܝܼܢܬܐ ܡܛܠ ܕܦܠܢ ܘܙܦܠܢ. ܘܐܩܢܝܼ ܦܝܿܣܐ ܠܫܡܘ̈ܥܐ ܕܡܛܠ ܐܝܕܐ ܥܠܼـܐ ܘܒܐܝܢܐ ܪܥܝܢܐ ܘܢܝܼܫܐ. ܘܒܐܝܢܐ ܨܒܝܿܢܐ ܒܢܼܐ ܘܐܩܝܼܡ ܐܢܝܢ ܡܠܟܐ ܗܿܘ ܠܡܕܝܼܢ̈ܬܐ ܗܠܝܢ. ܘܒܬܪ ܕܫܡܼܥܘ ܘܝܠܼܘ ܘܐܫܬܪܪܘ ܫܡܘܼܥ̈ܐ ܠܥܠܼܬܐ ܘܢܝܼܫܐ ܘܨܒܝܿܢܐ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܐܬܒ̈ܢܝܼܝܼܢ ܘܐܬܬܩ̈ܢܝܢ ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܗܿܠܝܢ. ܗܿܝܕܝܢ ܬܘܼܒ ܡܫܪܐ ܠܡܬܢܝܘܼ ܣܕܝܪܐܝܼܬ ܕܐܡܼܬܝ ܘܒܐܝܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܼܒ̈ܢܝܼܝܼܢ ܘܐܝܟܢܐ ܐܬܼܛܟܣܘ ܒܢܝܢܗܝܢ. ܘܫܘܼܪ̈ܝܗܝܢ. ܘܡܓܕ̈ܠܝܗܝܢ ܘܣܚܪ̈ܬܗܝܢ ܘܫܘܩ̈ܝܗܝܢܘܡܼܢ ܡܢܐ. ܘܡܼܢ ܐܝܠܝܢ ܐܕ̈ܫܐ ܗܘܼܐ ܡܠܘܼܐܐ ܠܩܘܼܝܡܗ ܕܒܢܝܿܢܐ. ܗ̄ ܕܐܝܟ ܟܐܦ̈ܐ ܕܐܬܦܣܠ̈ܘܼ ܡܼܢ ܛܘܼܪܐ. ܘܩܝ̈ܣܐ ܕܐܼܬܦܣܩܘ ܡܼܢ ܥܒ̈ܐ. ܘܠ̈ܒܢܐ ܘܩܪ̈ܡܝܕ̈ܐ ܕܐܬܼܬܩܢܘ ܡܼܢ ܥܦܪܐ. ܘܥܡܘܼܪ̈ܐ ܘܬܘܬܒ̈ܐ ܕܫܪܼܘ ܒܗܝܢ. ܘܫܪܟܐ ܕܐܘܼܡ̈ܢܐ ܘܛܟܼ̈ܣܐ ܕܗܘܼܘ ܘܐܬܼܛܟܣܘ ܒܡܕܝܼܢ̈ܬܐ ܗܠܝܢ܀ ܗܟܘܬ ܐܦ ܚܢܢ ܕܒܐܝܿܕܐ ܥܠܼܬܐ ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܐܬܼܒܪܝܬ݀ ܒܪܝܼܬܐ ܘܐܬܬܩܢܘ ܥܠ̈ܡܐ. ܩܕܡܢܢ ܚܘܝܼܢܢ ܢܗܝܼܪܐܝܼܬ ܡܼܢ ܠܥܼܠ. ܥܠ ܟܿܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܼܬܒ̈ܥܝܢ ܗܘܼ̈ܝ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܘܡܼܢ ܩܢܘܼܡܢ ܘܒܪܝܼܬܢ ܐܫܬܘܕܥܢܢ. ܗܿܫܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܗܿܘ ܕܢܿܬܢܐ ܣܕܝܪܐܝܼܬ ܕܐܡܬܼܝ ܐܬܼܒܪܝܼܘ ܥܠ̈ܡܐ. ܘܐܝܿܟܢܐ ܐܬܼܩܝܡܘ ܘܡܼܢ ܡܢܐ ܗܘܼܘ.. ܒܪܫܝܼܬ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܝܿܬ ܫܡܿܝܐ ܘܝܿܬ ܐܪܥܐ. ܘܒܗܢܐ ܦܬܓܡܐ ܕܐܡܼܪ ܣܝܟ ܟܿܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܕܒܼܪܐ ܐܠܗܐ. ܥ݀ܠܡܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܘܥܿܠܡܐ ܕܓܘܼܫܡ̈ܢܐ. ܝܿܬ ܫܡܿܝܐ ܘܝܿܬ ܐܪܥܐ. ܗ̄ ܠܟܝܿܢܐ ܕܫܡܝܐ ܕܐܐܝܟܢܐ ܐܬܼܘ ܠܡܗܼܘܐ ܘܠܟܝܿܢܐ ܕܐܪܥܐ܆ ܕܐܝܿܟܢܐ ܐܬܼܬ݀ ܠܡܬܼܩܝܡܘܼ. ܘܫܡܝܐ ܕܫܡ̈ܝܐ ܥܠ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܡܫܘܕܥ. ܕܟܿܠ ܡܕܡ ܥܠܝܐ ܫܡܝܐ ܡܬܩܪܐ. [ܓܒܐ ܥܠܝܐ ܕܦܘܡܗ ܕܒܪܐܢܫܐ ܫܡ̈ܝ ܚܼܟܐ ܡܬܩܪܐ.] ܘܬܛܠܝܼܠܐ ܫܡܝ ܒܝܬܐ. ܘܪܩܝܼܥܐ ܫܡܝܐ. ܘܡܕܝܪ̈ܐ ܕܡܘܙ̈ܠܬܐ ܫܡ̈ܝܐ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܡܝ̈ܐ ܕܠܥܼܠ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܡܕܝܪ̈ܐ. ܡܬܩܪܐ ܫܡ̈ܝ ܫܡ̈ܝܐ. ܗܿܝ ܕܐܡܼܪ

pb. 165

ܕܒܪܫܝܼܬ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܝܿܬ ܫܡܝܐ ܘܝܿܬ ܐܪܥܐ. ܗ̄ ܒܪܐ ܐܠܗ ܩܕܡܐܝܼܬ ܟܝܿܢܐ ܕܫܡܿܝܐ ܘܟܝܿܢܐ ܕܐܪܥܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܡܼܪ. ܐܪܥܐ ܗܼܘܬ݀ ܬܘܗ ܘܒܘܗ. ܘܚܫܘܼܟܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܬܗܘܼܡܐ. ܘܪܘܼܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܚܦܐ ܗܘܼܬ݀ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܡܝ̈ܐ. ܙܕܿܩ ܠܢ ܗܟܝܠ ܕܢܬܼܒܝܢ ܢܗܝܪܐܝܼܬ ܘܢܿܣܬܿܟܠ ܚܬܝܼܬܐܝܬ ܒܟܿܠ ܡܠܼܬ ܘܦܬܓܡܐ ܐܡܝܼܪ ܒܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܚܕ ܐܬܘܼܬܐ ܝܬܝܼܪܬܐ ܘܒܛܝܼܠܬܐ. ܐܡܼܪ ܕܒܼܪܐ ܐܠܗܐ ܝܿܬ ܫܡܿܝܐ ܘܝܿܬ ܐܪܥܐ. ܘܫܒܼܩ ܠܡܠܼܬܐ ܕܥܠ ܫܡܿܝܐ. ܘܫܪܝ ܠܡܡܠܠܘܼ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܐܪܥܐ ܗܘܼܬ݀ ܬܘܗ ܘܒܘܗ ܘܕܫܪ̄. ܘܙܿܕܩ ܗܘܼܐ ܕܐܝܟܢܐ ܕܠܫܡܝܐ ܩܕܡ ܒܒܪܝܼܬܐ ܩܕܡ ܐܪܥܐ. ܕܗܟܢܐ ܕܒܗ ܒܛܟܼܣܐ܆ ܩܕܡܐܝܬ ܥܠ ܫܡܝܐ ܢܡܠܠ. ܘܗܝܕܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܗܿܫܐ ܙ݀ܕܩ ܠܢ ܕܢܿܒܥܐ ܕܡܢܐ ܗܿܝ ܥܠܼܬܐ ܕܫܒܼܩ ܠܫܡܝܐ ܕܐܬܕܟܪ ܩܕܡܐܝܬ. ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܕܐܡܪܗܿ ܬܪܝܢܝܬܐ ܫܪܝ ܠܡܡܠܠܘܼ. ܘܕܐܝܿܕܐ ܗܿܝ ܟܝ ܫܡܝܐ ܗܕܐ ܕܐܬܕܟܪ. ܘܐ݀ܡܪܝܼܢܢ ܕܠܘ ܚܕܐ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܫܡܝ̈ܐ ܕܡܬܼܚܙ̈ܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܕܐ. ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܒܬܪ ܢܘܼܗܪܐ ܘܡܬܬܝܼܚܘܼܬܗ ܕܪܩܝܼܥܐ ܐܬܛܟܣ̈ܝܢ ܘܐܬܼܬܩ̈ܢܝܢ. ܘܐܬܬܣܝܼܡ ܠܗܝܢ ܫܡܐ ܡܼܢ ܡܕܡ ܕܝܬܝܪ ܪܡ ܡܢܼܗܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܼܬܣܝܼܡ ܫܡܐ ܠܬܛܠܝܼܠܐ ܕܒܝܬ ܡܼܢ ܡܕܡ ܕܝܬܝܪ ܡܥܠܝ ܡܢܼܗ. ܡܕܝܢ ܫܡܝܐ ܕܐܬܕܟܪ ܟܬܒܐ ܩܕ̄ ܒܪܘܼܚܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܫܡ̈ܝܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܘܕܡܬܐܡܪܐ ܣܓܝܐܢܐܝܬ ܥܠ ܛܟܼܣ̈ܐ ܘܬܐܓܡ̈ܐ ܘܣܼܕܪ̈ܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ ܫܡܝ̈ܢܐ. ܐܟܡܐ ܕܐܝܬ ܠܥܠ ܡܼܢ ܪܝܼܫܢ ܡܕܝܪ̈ܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܐܝܟ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢܚܙܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ. ܘܡܬܼܩܪܝܢ ܟܿܠܗܘܢ ܫܡ̈ܝܐ. ܗ̄ ܟܿܠܚܕ ܫܡܿܝܐ ܕܗܿܘ ܕܠܬܚܬ ܡܢܗ. ܗܟܘܬ ܐܦ ܫܡܝܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܟܿܠ ܬܐܓܡܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܫܡܝܐ ܕܗܿܘ ܕܠܬܚܬ ܡܼܢܗ. ܗܟܘܬ ܟܿܠ ܛܟܼܣܐ ܘܟܿܠ ܣܕܪܐ. ܘܗܿܝ ܕܠܐ ܡܠܠ ܥܠܝܗܿ ܟܬܒܐ ܩܕ̄ ܡܕܡ ܣܟ. ܐܠܐ ܫܒܩܗܿ ܘܥܒܼܪ ܠܡܡܠܠܘܼ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܡܼܢ ܒܬܪܗ ܗܕܐ ܗܿܝ ܥܠܼܬܐ. ܡܛܠ ܕܐܟܡܐ ܕܐܡܼܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ. ܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ ܕܡܿܠܠ ܥܡܢ ܒܟܬܒܐ ܗܿܢܐ ܐܠܗܝܐ ܒܝܕ ܡܠܦܢܢ ܪܒܐ ܡܘܿܫܐ. ܐܝܟ ܕܠܝ̈ܠܘܕܐ ܚܠܒܐ ܐܫܿܩܝܼ ܠܥܿܠܡܐ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܣܟ ܡܕܪܫ ܗܘܼܐ ܒܝܕܥܬܐ ܕܚܕ ܐܠܗܐ. ܘܣܢܝܼܩ ܗܘܼܐ ܕܐܝܟ ܝܠܘܕܐ ܕܝܢܩ ܠܬܕܐ܆ ܢܐܢܩ ܗܼܘ ܠܝܘܼܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܐܝܟ ܕܥܡ ܫܒܪܐ ܬܘܼܒ ܠܓܠܓ ܥܡ ܥܿܠܡܐ ܕܠܐ ܡܢܼܦܩ ܗܘܼܐ ܒܡ̈ܠܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܛܠܝܐ ܝܗܼܒ ܠܢ ܠܘܼܚ̈ܐ ܕܗܓܝܢܐ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܕܟܬܝܼܒܬܐ. ܕܢ݀ܬܗܓܐ ܘܢܼܬܕܪܫ ܘܢܬܼܥܠܡ ܒܗܿܠܝܢ ܐܠܗ̈ܝܬܐ. ܘܟܕ ܡܼـܚܝܠܝܼܢܢ ܒܫܡ̈ܗܐ ܘܦܬܓܡ̈ܐ ܕܪܘܼܟܒ ܐܬܘ̈ܬܐ. ܗ̄ ܠܡܼܩܪܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ. ܡܼܬܝܗܒܝܼܢ ܠܢ ܡܦܫܩ̈ܢܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܡܪܼܫܡ ܠܢ ܟܬܝܼܒ̈ܬܐ ܡܫܡܠ̈ܝܬܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܢܒ̈ܝܐ ܩܕ̈ܝܼܫܐ ܕܒܬܪܟܢ. ܗܿܢܘܢ ܕܩܠܝܼܠ ܩܠܝܼܠ ܫܘܕܥܘ ܠܢ ܥܠ ܟܝܿܢܐ ܡܫܒܚܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܘܕܚܕ ܗܼܘ ܐܠܗܐ. ܕܐܝܼܬܘܗܝ

pb. 166

ܗܘܢܐ ܡܬܘܼܡܝܐ ܘܕܐܝܼܬ ܠܗ ܡܠܼܬܐ ܘܪܘܼܚܐ. ܗ̄ ܝܼܕܥܬܐ ܘܚܝ̈ܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܕܐܬܓܡܪ ܘܐܫܬܡܠܝܼ ܥ݀ܠܡܐ ܒܝܼܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܼܝܗܒ ܠܗ ܝܘܼܠܦܢܐ ܓܡܝܼܪܐ ܕܡܣܩ ܘܡܥܠܐ ܘܡܩܪܒ ܠܗ ܠܘܬ ܥܿܒܘܿܕܗ. ܗܿܘ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܣܓܝܼܕܐ ܩܕ̄ ܐܡܝܼܪ ܡܼܢ ܦܘܼܡܗ ܕܐܠܗܐ. ܗܕܐ ܗܿܝ ܥܠܼܬܐ ܕܠܐ ܡܠܠ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܟܬܒܐ ܕܗܘܿܝ ܕܒܪܝܼܬܐ ܡܕܡ ܥܠ ܫܡܿܝܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܥܿܠܡܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܣܿܦܩ ܗܘܼܐ ܥܿܠܡܐ ܕܓܘܼܫܡ̈ܢܐ ܠܡܫܼܡܥ. ܐܠܐ [ܐܫܼܩܝ] ܩܕܡܐܝܬ ܚܠܒܐ ܐܠܗܝܐ ܐܝܟ ܕܠܝܠ̈ܘܼܕܐ. ܘܬܘܼܒ ܠܓܠܓ ܥܡܗܘܢ ܒܣܝܡܗ ܕܢ݀ܡܘܿܣܐ ܐܝܟ ܕܥܡ ܫܒܪ̈ܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܗܓܝܼ ܐܢܘܢ ܒܛܟܼܣ̈ܐ ܘܕ̈ܝܼܢܐ ܘܥܝܿܕ̈ܐ ܘܕܘܼܒܪ̈ܐ ܘܕ̈ܒܚܐ ܘܢܘܼܩ̈ܝܐ. ܐܝܟ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܪ̈ܫܝܼܡܝܢ ܒܠܘܼܚ̈ܐ ܠܛܠ̈ܝܐ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܐܬܼܘ ܐܘܟܝܬ ܐܫܬܕܪܘ ܢܒ̈ܝܐ ܩܕܝܼ̈ܫܐ ܠܡܡܠܠܘ ܒܟܿܠ ܡܢ̈ܘܢ ܘܒܟܿܠ ܕܡ̈ܘܢ܆ ܐܝܟ ܣܿܦܪ̈ܐ ܘܡܩܪ̈ܝܢܐ ܕܡܫܠܡܝܢ ܟܬܝܼܒ̈ܬܐ ܘܩܪ̈ܝܢܐ ܡܫܡ̈ܠܝܐ. ܗܿܠܝܢ ܒܕܩܘ ܘܚܘܝܼܘ ܠܥܿܠܡܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܗܘܢܐ ܘܡܠܼܬܐ ܘܪܘܼܚܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܟܪܙܝܢ ܗܘܼܘ ܘܐܡܿܪܝܢ. ܕܗܿܠܝܢ ܐ݀ܡܪ ܡܪܝܐ. ܘܗܿܟܢ ܐ݀ܡܪ ܡܪܐ ܡܪ̈ܘܬܐ. ܘܪܘܚܗ ܕܡܪܝܐ ܥܒܼܕܬ݀ ܙܦܠܢ ܘܙܦܠܢ. ܘܒܡܼܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܬܥܒܕܘ ܫܡ̈ܝܐ. ܘܒܪܘܼܚܐ ܕܦܘܼܡܗ ܟܿܠܗܘܢ ܚܝܠ̈ܘܬܗ. ܘܒܗܢܐ ܦܬܓܡܐ ܝܘܼܠܦܢܐ ܪܒܐ ܐܣܬܝܟ. ܒܗ ܡܠܠ ܬܐܘܠܓܝܐ ܪܒܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܘܼܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܚܘܝܼ ܕܐܝܼܬ ܠܡܪܐ ܐܠܗܐ ܡܠܼـܐ ܒܪܘܝܬܐ ܘܪܘܼܚܐ ܥܒܘܿܕܬܐ. ܘܒܗ ܬܘܼܒ ܐܠܼܦ ܥܠ ܒܪܝܼܬܐ ܕܫܡܿܝܐ. ܘܥܒܘܿܕܘܬܐ ܕܟܿܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܒܗܘܢ. ܘܗܪܟܐ ܦܫܩ ܢܗܝܼܪܐܝܼܬ ܠܦܬܓܡܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܡܝܐ ܕܒܪܝܬܐ. ܕܗܿܝ ܕܐܡܼܪ. ܕܒܪܫܝܬ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܝܿܬ ܫܡܿܝܐ܆ ܥܠ ܥܿܠܡܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܐܡܪ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܗܪܟܐ ܡܙܡܪܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܕܒܡܠܼܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܬܥܼܒܕܘ ܫܡ̈ܝܐ. ܗ̄ ܫܡܝܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܘܣܦ ܥܡܗܿ ܕܡܠܼܬܐ ܒܗ ܒܦܬܓܡܐ ܘܐܡܼܪ. ܘܒܪܘܼܚܐ ܕܦܘܼܡܗ ܟܿܠܗܘܢ ܚܝܠ̈ܘܬܗ ܗ̄ ܟܿܠܗܘܢ ܬܐܓܡ̈ܐ ܘܣܼܕܪ̈ܐ ܫܡ̈ܝܢܐ. ܘܗܟܘܬ ܟܿܠܗܘܢ ܢܒ̈ܝܐ ܩܕ̈ܝܼܫܐ ܗܘܼܘ ܡܒܕܩܝܼܢ ܠܥܿܠܡܐ ܥܠ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ. ܘܡܿܢ ܕܒܛܝܼܠ ܠܗ ܢܩܼܪܐ ܘܢܬܗܿܓܐ ܒܟܬܒ̈ܝܗܘܢ ܘܒܟܿܠܗܘܢ ܡܫܼܟܚ ܫܪܒܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ. ܘܟܿܠܗ ܛܟܼܣܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܒܝܕ ܡ̈ܠܐܟܐ ܐܣܬܼܥܪ ܘܐܫܬܡܠܝܼ. ܥܕ ܡܬܓܼܡܪ ܥܿܠܡܐ ܒܝܘܼܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܡܬܝܼܗܒ ܢܿܡܘܿܣܐ ܪܘܼܚܢܝܐ. ܘܩܿܐܡ ܛܟܼܣܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܘܡܫܡܠܝܬܐ. ܠܐ ܒܝܕ ܡ̈ܠܐܟܐ ܘܠܐ ܒܝܕ ܢܒ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܡܪܝܐ ܕܟܿܠܗܘܢ. ܐܝܿܟܢ ܕܟܿܠܗܘܢ ܩܕܡܘ ܪܫܼܡܘ ܘܨܪܘ ܘܒܕܩܘ. ܐܝܟܢܐ ܕܥܬܝܼܕܝܢܢ ܕܢܚܙܐ ܘܢܫܪܪ ܘܢܩܢܐ ܦܝܿܣܐ ܡܗܝܡܢܐ ܠܫܡܘܥܐ. ܘܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܠܐ ܡܬܪܚܩܢܐ. ܘܡܼܢ ܟܬܒܐ ܠܐ ܡܬܕܓܠܢܐ. ܗܿܫܐ ܕܝܢ ܢܗܦܘܼܟ ܠܡܠܼܬܐ ܕܒܪܘܼܝܘܬܐ. ܘܢܚܘܐ ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܼܒܪܝ ܥܿܠܡܐ. ܘܐܡܬܝ ܘܡܼܢ ܡܘܿܢ. ܘܡܟܝܠ ܕܐܬܗܝܡܢܬ݀ ܘܐܫܼܬܿܪܪܢܢ܆ ܕܗܿܝ ܕܐܡܼܪ

pb. 167

ܟܬܒܐ ܩܕ̄. ܕܒܪܫܝܬ ܒܼܪܐ ܐܠܗܐ ܝܿܬ ܫܡܝܐ. ܗܕܐ ܥܠ ܫܡܝܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܐܘܟܝܬ ܥܿܠܡܐ ܕܪ̈ܘܚܢܐ ܐ݀ܡܪ. ܘܝ݀ܬ ܐܪܥܐ ܥܠ ܒܪܝܼܬܐ ܗܕܐ. ܐܘܟܝܼܬ ܥ݀ܠܡܐ ܕܓܘܼܫܡ̈ܢܐ ܫܘܕܥ. ܙܕܿܩ ܐܦ ܠܢ ܕܩܕܡܐܝܼܬ ܩܠܝܼܠ ܡܕܡ ܥܠ ܒܪܝܼܬܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܢܫܘܕܥ. ܘܗܝܕܝܢ ܒܛܟܼܣܐ ܐܦ ܥܠ ܒܪܝܬܐ ܗܕܐ ܕܝܼܠܢ ܢܡܠܠ܀ ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܒܟܬܒܐ ܗܿܢ ܡܠܠܢܢ ܩܠܝܼܠ ܥܠ ܒܪܝܼܬܐ ܕܥܠ̈ܡܐ. ܘܥܠ ܥ݀ܠܡܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܘܥܠ ܟܝܿܢܗ ܘܢܝܼܫܗ ܘܛܼܣܗ ܘܬܫܡܫܬܗ܆ ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܬ݀ܒܥ ܗܘܼܐ ܛܟܣܼܐ ܕܡܠܼܬ. ܕܩܕܡܐܝܬ ܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡ̄ ܥܠ ܐܠܗܐ ܘܐܗ̈ܝܬܐ ܢܡܠܠ. ܘܒܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܥܠ ܬܪ̈ܝܢܘܗܝ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܫܡ̈ܝܢܐ ܕܠܥܠ. ܘܒܡܐܡܪܐ ܕܬܠܝܼܬܝܐ ܥܠ ܟܝܿܢܗ ܕܒܪܢܫܐ ܡܠܝܼܠܐ ܡܪܟܒܐ ܕܡܼܢ ܪܘܼܚܢܝܘܼـܐ ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ ܕܠܥܠ. ܘܡܼܢ ܗܘܼܠܢܝܘܼܬܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܓܘܫ̈ܡܢܐ ܕܠܬܚܬ. ܘܒܗܢ ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܐܣܪܐ ܘܡܟܢܫܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܠܠܢܢ ܥܠ ܒܪܝܼܬܐ ܕܟܿܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܒܗܿܘ ܕܚܡܫܐ ܡܫܪܝܢܢ ܠܡܦܪܫܘܼ ܬܘܩ̈ܢܐ ܕܥܿܠܡܐ ܡܬܪܓܫܢܐ. ܕܐܝܟܢ ܐܩܝܼܡ ܘܛܟܣ ܘܩܝܡ ܐܢܘܢ ܥܒܘܿܕܐ ܣܓܝܼܕܐ ܘܡܫܒܚܐ܀ ܘܡܛܠ ܕܒܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܟܢܫܐ܆ ܘܐܝܟ ܣܘܼܝܟܐ ܕܡܼܢ ܕܪܝܼܫܐ ܘܡܫܪܝܢܐ. ܘܒܗ ܫܘܕܥܢܢ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܕܐܡܼܬܝ ܐܬܼܒܪܝ ܥ݀ܠܡܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܫܡܝܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ. ܙ݀ܕܩ ܠܢ ܕܢܡܠܠ ܬܘܼܒ ܥܠܝܗܘܢ ܩܠܝܼܠ ܐܝܟ ܕܡܚܟܡ ܠܢ܇ ܥܒܘܿܕܗܘܢ ܘܒܪܘܝܐ ܕܟܿܠܢ܀ ܩܕܡܐܝܬ ܗܟܝܠ ܙܕܿܩ ܠܢ ܕܢ݀ܕܥ. ܡܛܠܕܠܐ ܡܼܬܐܡܪ ܥܠ ܗܿܘ ܙܒܢܐ ܐܡܼܬܝ. ܒܗܿܝ ܕܠܝܬ ܥܕܟܝܼܠ ܡܬܼ̇ܚܐ ܕܙܒ̈ܢܐ. ܘܠܐ ܟܪܘܟܝܐ ܕܫܢ̈ܝܐ. ܘܠܐ ܛܘܼܟܣܐ ܕܝܪ̈ܚܐ. ܘܠܐ ܬܚܘܼܡ ܕܫܒ̈ܠܐ. ܘܠܐ ܡܫܘܼܚܬܐ ܕܝܘܡ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܦܘܼܪܫܢܐ ܕܐܡ̈ܡܐ ܘܠܝܠ̈ܘܬܐ. ܘܠܐ ܡܢܝܿܢܐ ܕܫܥ̈ܐ. ܘܠܐ ܫܘܼܘܕܥܐ ܕܥܕ̈ܢܐ. ܡܕܝܢ ܐܝܟܢ ܡܼܨܝܐ ܕܢܐܡܪ ܐܡܼܬܝ ܐܬܼܒܪܝܼܘ. ܕܐܬܒܪܝܼܘ ܕܝܢ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܝܕܥܝܼܢܢ. ܕܐܡܼܬܝ ܕܝܢ܆ ܚܕ ܗܼܘ ܕܝܿܕܥ. ܗܿܞ ܗܿܘ ܕܒܼܪܐ ܐܢܘܢ. ܟܕ ܛܒܿ ܕܒܬܪܥܝܼܬܗ ܗܘܼܘ ܡܬܘܼܡܐܝܼܬ. ܕܗܿܟܢܐ ܥܬܝܼܪܕ ܕܢܒܼܪܐ ܘܢܩܝܼܡ ܥ̈ܠܡܐ. ܘܠܘ ܚܘܼܫܒܐ ܚܼܕܬܐ ܗܘܼܐ ܠܗ ܕܢܒܪܐ ܐܢܘܢ. ܐܡܬܼܝ ܕܝܢ ܕܨܒܼܐ [ܒܪܐ ܘܐܩܝܡ ܐܢܘܢ. ܘܗܟܢܐ] ܒܪܼܐ ܐܢܘܢ ܘܐܩܝܡ ܒܚܕ ܪܦܦܐ. ܕܐܝܿܟܢܐ ܕܝܢ܆ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ. ܒܪܫܝܬ ܠܡ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܝܿܬ ܫܡܿܝܐ ܘܝܿܬ ܐܪܥܐ. ܟܿܠܗܘܢ ܥܠ̈ܡܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܘܕܓܘܼܫ̈ܡܢܐ ܣܝܟ ܒܗܢܐ ܦܬܓܡܐ. ܐܝܟܢ ܕܝܢ܆ ܫܡܼܥ ܒܗ ܒܨܒܝܿܗܢܐ ܐܠܗܝܐ ܘܪܡܼܙܐ ܟܣܝܐ ܐܡܬܝܼ ܕܫܦܼܪ ܠܗ ܐܝܿܟܢܐ ܕܩܕܝܼܡ ܣܝܼܡ ܗܘܼܐ ܒܬܪܥܝܼܬܗ. ܡܢܫܝܼܠ ܐܬܼܒܪܝܼ ܘܩܼܡ ܥܿܠܡܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܫܡܿܝܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ. ܘܥܡܗܿ ܕܒܪܝܬܗܘܢ ܐܬܼܒܪܝܼ ܝܿܬ ܐܪܥܐ. ܗ̄ ܟܝܿܢܐ ܕܒܪܝܼܬܐ ܐܘܟܝܬ ܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܡܬܪܓܫܢܐ. ܗܿܘ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܗܘܠܐ ܕܡܩܝܡܐ ܡܼܢ ܐܪܒܥܐ

pb. 168

ܐܣ̈ܛܘܟܣܐ ܘܐܝܼܬܝܗܿ ܗܘܼܬ݀ ܗܿܝܕܝܢ ܚܒܝܼܟܬܐ ܘܠܐ ܡܬܩܢܬܐ. ܐܝܟ ܓܒܝܼܠܬܐ ܡܕܡ ܕܛܝܼܢܐ ܕܦܚܪܐ ܕܓܒܝܼܠ ܘܣܝܼܡ ܕܢܚܡܥ ܕܐܡܬܼܝ ܕܡܿܛܐ ܥܕܢܗ. ܢܬܩܢ ܡܢܗ ܐܘܡܢܐ ܡ̈ܐܢܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܠܚܫܚܬܐ. ܗܿܟܢ ܒܼܪܗܿ ܕܐܠܗܐ ܠܗܘܠܐ ܥܡܗܿ ܕܒܪܝܼܬܗܘܢ ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ ܫܡܝ̈ܢܐ. ܕܐܡܬܝ ܕܡܿܛܐ ܙܒܢܐ ܐܝܟ ܕܩܕܡ ܝܼܕܥ ܒܡܩܕܡܘܼܬ ܝܼܕܥܬܗ. ܗܿܝ ܕܥܬܝܼܕܐ ܕܬܗܘܼܐ. ܗ̄ ܡܦܘܼܠܬܐ ܕܓܕܫܬ݀ ܠܣܛܢܐ ܢܬܩܢ ܘܢܥܒܕ ܡܼܢ ܗܘܠܐ ܗܿܝ ܕܩܕܝܼܡܐ ܒܪܝܐ ܘܣܝܼܡܐ ܠܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܘܠܬܘܼܩ̈ܢܘܗܝ. ܘܢܣܝܼܡ ܒܗ ܠܚܝܘܼـܐ ܡܪܟܒܬܐ ܕܡܼܢ ܪܘܼܚܢܝܘܼܬܐ ܘܡܼܢ ܗܘܼܠܢܝܘܼܬܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ܆ ܕܢܣܼܩ ܢܬܼܒ ܥܠ ܟܘܼܪܣܝܗ ܕܗܿܘ ܕܢܦܼܠ ܘܢܣܒ ܬܫܡܫܬܗ. ܘܢܡܠܟ ܥܠ ܕܘܼܟܬܗ. ܡܛ݀ܠ ܗܿܟܢ ܩܕܡ ܒܪܐ ܠܝܿܬܐ ܕܐܪܥܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܗܘܠܐ. ܗ̄ ܐܪܒܥܬܝܗܘܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܥܡܗܿ ܕܒܪܝܬܗܘܢ ܕܫܡ̈ܝܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ. ܐܝܟ ܝ݀ܕܥ ܟܿܠ. ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܗܘܼܘ ܡܼܢ ܟܕܘ. ܗܿܕܐ ܗܿܝ ܡܠܼـܐ ܕܒܪܘܝܘܼܬܐ ܕܐܡܼܪ ܟܬܒܐ ܩܕܝܼܫܐ. ܕܒܪܝܫܝܬ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܝܿܬ ܫܡܝܐ ܘܝܿܬ ܐܪܥܐ. ܘܫܡܿܝܐ ܡܿܢ ܐܝܬܝܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ. ܐܘܟܝܬ ܥ݀ܠܡܐ ܕܪ̈ܘܚܢܐ. ܐܪܥܐ ܕܝܢ ܗܘܠܐ ܕܡܼܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܡܩܝܼܡܐ. ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܼܘ ܚܠ̈ܝܼܛܐ ܒܚܕܕ̈ܐ ܘܠܐ ܦܪ̈ܝܼܫܐ. ܐܝܟ ܕܐܘܣܦ ܟܬܒܐ ܬܢܼܐ ܘܐܡܼܪ ܡܛܠ ܐܪܥܐ. ܕܐܪܥܐ ܠܡ ܐܝܼܬܝܗܿ ܗܘܼܬ݀ ܬܘܗ ܘܒܘܗ. ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܚܒܝܟܬܐ ܘܚܠܝܛܬܐ ܘܠܐ ܡܬܩܢܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܓܒܝܼܠܬܐ ܕܚܒܝܼܟܐ ܘܓܒܝܼܠܐ ܡܼܢ ܥܦܪܐ ܘܡܼܢ ܡܝ̈ܐ. ܘܡܼܢ ܐܕ̈ܫܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܚܿܫܚܝܢ ܠܬܘܼܩܢܐ. ܗܿܟܢܐ ܚܒܝܼܟܝܢ ܗܘܼܘ ܐܣܛܘܼܟ̈ܝܐ ܒܚܕ̈ܕܐ. ܘܐܝܼܬܝܗܘܢ ܗܘܼܘ ܬܘܗ ܘܒܘܗ. ܗ̄ ܚܒܝܼ̈ܟܐ ܚܠ̈ܝܼܛܐ ܡܫܘ̈ܫܐ ܒܚܕ̈ܕܐ ܒܚܫܼܟܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܡܼܪ. ܘܚܫܘܼܟܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܬܗܘܼܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܝܬ ܗܼܘܐ ܠܗܘܢ ܠܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܩܘܡܐ ܘܠܐ ܢܘܼܗܪܐ. ܐܝܟ ܬܗܘܼ̱ܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܬܚܡܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܗܘܼܘ. ܘܪܘܼܚܗ ܠܡ ܕܐܠܗܐ ܡܪܚܦܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܡܝ̈ܐ. ܕܢܫܘܕܥ ܘܢܫܪܪ ܕܐܦܢ ܐܝܼܬܝܗܿ ܗܘܼܬ݀ ܝܿܬ ܐܠܗܐ. ܗ̄ ܗܘܠܐ ܬܘܗ ܘܒܘܗ ܘܬܗܘܼܡܐ ܚܫܘܼܟܐ. ܐܠܐ ܠܘ ܫܒܝܼܩ ܗܘܼܐ ܕܠܐ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ. ܘܠܘ ܠܒܪ ܡܼܢ ܒܝܬܓܙܐ ܕܡܠܟܘܼܬܐ ܫܒܝܼܩ ܗܘܼܐ. ܐܠܐ ܒܥܘܼܒܐ ܡܝܩܪܐ ܘܫܒܝܼܚܐ ܕܡܪܘܼܬܐ. ܘܥܠ ܗܿܝ ܪܘܼܚܗ ܕܐܠܐܗ ܡܪܚܦܐ ܗܘܼܬ݀ ܥܠܘ̄ ܘܡܢܛܪܐ ܡܥܒܕܐ ܒܗ ܚܝܘܬܐ. ܐܝܟ ܬܪܢܓܘܠܬܐ ܕܡܪܚܦܐ ܥܠ ܒܢ̈ܬܐ ܠܡܥܼܒܕܘܼ ܒܗܘܢ ܚܝܘܼܬܐ. ܗܟܘܬ ܪܘܼܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܚܦܐ ܗܘܼܬ݀ ܒܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܕܒܗܘܠܐ ܡܛ݀ܠ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܼܕܝܢ ܠܡܘܠܕܘ ܘܠܡܬܩܢܘܼ ܡܢܼܗܘܢ. ܘܥܡܗ ܕܦܬܓܡܐ ܗܿܢܐ ܣܝܟ ܠܡܠܼܬܐ ܕܥܠ ܒܪܘܼܝܘܼܬܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܗܿܟܢܐ. ܒܪܝܫܝܬ ܗܿܟܢܐ. ܒܪܝܫܝܬ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܝܿܬ ܫܡܿܝܐ ܘܝܿܬ ܐܪܥܐ. ܐܪܥܐ ܗܘܼܬ݀ ܬܘܗ ܘܒܘܗ. ܘܚܫܘܼܟܐ ܥܠ

pb. 169

ܐܦ̈ܝ ܬܗܘܼܡܐ. ܪܘܼܚܗ ܕܐܠܗ ܡܪܚܦܐ ܗܘܼܬ݀ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܡܝ̈ܐ ܘܟܕܘ. ܘܗܪܟܐ ܣܝܟ ܘܫܡܠܝܼ ܠܡܠܼܬܐ ܕܒܪܘܼܝܘܼܬܐ ܕܟܿܠܡܕܡ. ܘܒܬܪܟܢ ܫܪܝ ܫܘܼܪܝܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܗܘܼܐ ܒܬܪ ܡܬܼ̇ܙܐ ܣܿܓܝܼܐܐ. ܕܐܝܟܢ ܬܩܢ ܐܠܗܐ ܠܗܘ̈ܝܐ ܘܨܼܒ̈ܬܐ ܕܒܪܝܼܬܐ܆ ܟܕ ܨܒܼܐ ܕܢܒܼܪܐ ܘܢܥܒܼܕ ܠܒܪܢܫܐ. ܕܡܢܗܿ ܕܗܘܠܐ ܕܩܕܝܼܡܐ ܗܘܼܬ݀ ܣܝܼܡܐ ܡܼܢ ܟܕܘ. ܫܪܝܼ ܕܢܥܒܕ ܐܕܫ̈ܐ ܘܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܐܝܟ ܐܘܡܢܐ ܡܼܢ ܓܒܝܼܠܬܐ ܕܣܝܼܡܐ ܗܘܼܬ݀ ܠܗ ܕܫܡܿܝ ܕܣܝܼܡܐ ܡܼܢ ܟܕܘ. ܘܡܛ݀ܠ ܕܟܬܒܐ ܩܕ̄ ܗܪܟܐ ܣܝܟ ܡܠܼܬܐ ܕܒܪܘܝܘܼܬܐ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܫܪܝ ܒܬܘܼܩܢܐ ܕܗܘ̈ܝܐ ܕܡܼܢ ܗܘܼܠܐ ܕܗܼܘܐ ܒܬܪ ܡܬܼܚܐ ܪܒܐ. ܗܟܘܬ ܐܦ ܚܢܢ ܢܥܼܒܕ ܗܪܟܐ ܦܿܣܘܿܩ ܘܣܘܪܝܩܐ ܠܡܠܼܬܐ ܕܒܪܘܝܘܼܬܐ ܕܓܘܐ. ܘܢܐܡܪ ܩܕܡܐܝܬ ܥܠ ܫܡܝܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܩܕܝܼܡܐ ܒܛܟܼܣܐ ܕܡܠܼܬܐ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܟܕ ܡܿܛܐ ܥܕܢܐ ܢܿܐܡܪ ܥܠ ܝ݀ܬ ܐܪܥܐ ܘܬܘܼܩܢܐ ܕܒܪܝܬ ܗܕܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ. ܘܕܐܡܼܪܢܢ ܥܠ ܫܡܝܐ ܕܩܕܝܼܡܐ. ܢ݀ܕܥ ܕܒܛܟܼܣܐ ܕܡܠܼـܐ ܩܕܝܼܡܐ. ܘܠܘ ܒܛܟܼܣܐ ܕܒܪܘܼܝܘܼܬܐ܆ ܐܠܐ ܒܚܕ ܪܦܦܐ ܐܬܒܪܝܼܘ ܫܡܝܐ ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ ܫܡܝ̈ܢܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܝ݀ܬ ܫܡܿܝܐ. ܘܗܘܠܐ ܕܓܘܼܫ̈ܡܢܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܝ݀ܬ ܐܪܥܐ. ܥܠ ܫܡ̈ܝܐ ܕܝܢ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܕܠܐ ܐܡܼܪ ܡܕܡ ܟܬܒܐ ܕܗܘܿܝܐ ܕܒܪܝܼܬܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܣܝܼܡܐ ܗܘܼܬ݀ ܠܗ ܕܥܠ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܫܡܝ̈ܢܐ ܢܟܬܒ ܠܐܪ̈ܥܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܦܠܐ ܥܕܟܝܠ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܼܘ ܗܼܢܘܢ ܝ݀ܕܥܝܢ ܗܘܼܘ. ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܛܟܣ ܒܪܘܝܐ. ܕܩܕܡܐܝܬ ܓܘܼܫܡܢ̈ܝܬܐ ܢܕܪܫ ܐܢܘܢ܆ ܘܕܐܝܟܢܐ ܗܘܼܘ ܗܼܢܘܢ ܘܕܡܼܢ ܡܿܢܐ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܢܬܥܠܘܢ ܠܡܼܕܥ ܪ̈ܘܼܚܢܝܬܐ. ܘܠܡܐܠܦ ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܼܩܝܡܘ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܫܡܝ̈ܢܐ. ܥܠܝܗܘܢ ܕܝܢ ܕܟܝ̈ܢܐ ܪ̈ܘܚܢܐ ܘܥܠ ܥܿܠܡܗܘܢ ܘܛܟܣ̈ܝܗܘܢ ܘܬܓܡ̈ܝܗܘܢ ܘܣܼܕܪ̈ܝܗܘܢ ܘܓܘܼܕܝܗܘܢ ܘܠܓܝܘܢ̈ܝܗܘܢ ܘܦܘܼܠܚܢܗܘܢ ܘܬܫܡܫܬܗܘܢ. ܐܠܦܘ ܘܒܕܩܘ ܠܢ ܐ̱ܢܫܝܢ ܡܡܠ̈ܠܝ ܐܠܗ̈ܝܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܕܟܝܼܘ ܠܒ̈ܘܬܗܘܢ ܡܼܢ ܚܫ̈ܐ ܗܘܼܠ̈ܢܝܐ ܘܐܙܕܩܝܼܘ ܚܘܼܫܒ̈ܝܗܘܢ ܡܼܢ ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܣܪ̈ܝܼܩܬܐ. ܘܐܨܛܠܠܘ ܗܘܢ̈ܝܗܘܢ ܘܐܬܼܢܗܪܘ ܒܚܟܼܡܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ. ܡܼܢܗܘܢ ܡܿܢ ܢܒ̈ܝܐ ܗܘܼܘ ܘܡܒܕܩ̈ܢܐ ܕܟܿܠܗܘܢ ܐܬܼܢܨܚܘ ܒܕܘܼܒܪ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܼـܐ. ܘܐܬܼܢܗܪܬ݀ ܢܦܫܗܘܢ ܘܩܡܬ݀ ܒܛܟܼܣܐ ܕܟܝܿܢܗܿ ܫܦܝܼܬܐ ܕܟܝܼܬܐ ܢܗܝܼܪܬܐ ܪܘܼܚܢ݀ܝܬܐ. ܐܝܟ ܕܐܬܼܒܪܝܬ݀ ܡܼܢ ܥܒܘܼܕܗܿ. ܒܪܬ݀ ܟܝܿܢܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܩܕܝܼ̈ܫܐ. ܘܐܡܼܬܝ ܕܢܿܗܪܐ ܘܩܿܝܡܐ ܒܛܟܼܣܐ ܕܟܝܿܢܗܿ. ܚܿܙܝܐ ܠܟܿܠܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܫܘ̈ܝܼܝܼ ܠܗܿ. ܘܝ݀ܕܥܐ ܘܚܿܟܡܐ ܟܿܠܗܿ ܣܥܘܼܪܘܼܬܗܘܢ ܘܦܘܼܠܚܢܗܘܢ ܘܛܘܼܟܣܗܘܢ ܘܠܘ ܗܿܠܝܢ ܒܠܚܘܼܕ ܝ݀ܕܥܐ ܘܚܿܟܡܐ܆ ܐܠܐ ܕܐܢ ܬܘܼܒ ܡܬܼܟܬܫܐ ܘܡܼܬܕܟܝܐ܆ ܘܡܼܬܢܗܪܐ܆ ܡܬܼܥܠܝܐ ܬܘܼܒ ܒܝܼܕܥܬܗܿ ܘܡܼܬܚܟܡܐ ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܐܦ ܥܠ ܗܿܘ ܟܝܿܢܐ ܣܓܝܼܕܐ ܘܡܫܒܚܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܟܣܝܼܬܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܝܼܬܐ ܬܐܠܦܝ ܘܬܡܠܠܝ܆ ܡܢ ܙܝܼܘܐ ܕܨܡ̈ܚܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܕܢ݀ܛܚܝܢ ܥܠܝܗܿ ܘܡܚܟܡܝܼܢ ܠܗܿ ܒܓܠ̈ܝܢܐ ܕܢܘܼܗܪܐ ܠܐ ܗܘܼܠܢܝܐ. ܐܟܡܐ ܕܣܿܓܝ̈ܐܐ ܬܘܠ̈ܓܝܣܐ

pb. 170

ܕܗܘܼܘ ܘܐܬܼܚܟܡܘ ܒܗܿܠܝܢ ܐܠܗ̈ܝܬܐ. ܘܐܢܼܗܪܘ ܒܝܼܘܠܦܢܗܘܢ ܠܟܿܠܗܿ ܬܚܝܼܬ ܫܡܝܐ. ܘܐܪܓܼܫܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܡܪܗܘܢ ܘܝܼܕܥܘ ܠܒܪܘܝܗܘܢ. ܘܐܠܘܼ ܠܐ ܕܗܿܠܝܢ ܒܚܫܘܼܟܐ ܣܢܝܐ ܕܛ݀ܥܝܘܼܬܐ ܪܒܬܐ ܥܓܝܼܢ ܗܘܼܐ ܟܿܠܗ ܥܿܠܡܐ܆ ܘܢܘܟܪ̈ܝܐ ܗܘܼܘ ܘܪ̈ܚܝܼܩܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܘܓܠ̈ܝܼܙܝ ܡܼܢ ܢܘܼܗܪܐ ܕܝܼܕܥܬܗ ܫܪܝܼܪܬܐ. ܫܪܝܼܪܐܝܬ ܕܐܝܼܬ ܒܝܬ ܒܪܢܫܐ ܠܒܪܢܫܐ܆ ܐܟܡ ܕܐܝܼܬ ܒܝܬ ܡܠܐܟܐ ܕܢܘܼܗܪܐ ܠܚܙܝܼܪܐ ܢܕܝܼܕܐ ܡܦܠܦܠ ܒܣܝܿܢܐ ܘܥܓܝܢ ܒܚܒܘܼܫܝܐ ܚܫܘܼܟܐ ܠܝܘܡܐ ܕܢܟܼܣܬܐ. ܡܕܝܢ ܐܚ̈ܝ܆ ܕܗܿܠܝܢ ܐܝܼܬ ܒܟܝܿܢܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܠܗܿܢܐ ܪܘܡܐ ܫܒܝܼܚܐ ܡܿܨܐܼ ܕܢܬܥܠܐ ܒܡܝܬܪܘܼܬܐ ܥܕܡܐ ܕܢܗܼܘܐ ܒܪ ܦܚܼܡܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ. ܘܢܕܥ ܛܟܼܣܐ ܕܟܝܿܢܗܘܢ ܘܟܿܠܗ ܦܘܼܠܚܢܗܘܢ. ܘܕܬܘܼܒ ܢܫܬܘܫܛ ܘܢܬܼܥܠܐ ܥܕܡܐ ܕܢܕܝܼܩ ܒܐ̱ܪ̈ܙܝ ܟܣܝܘܼܬܐ ܕܡܪܘܼـܐ ܓܢܝܼܙܬܐ ܘܡܫܒܚܬܐ. ܠܡܢܐ ܟܝ ܗܿܟܢ ܐܗܡܝܼܢܢ ܒܢܦܫܢ ܢܗܝܼܪܬܐ ܘܒܝܕ ܕܘܼܒܪ̈ܝܢ ܣܢܝ̈ܐ ܘܡܠ̈ܝܼܝܼ ܚܫ̈ܐ ܕܚܛܝܼܬܐ܆ ܗܿܐ ܥܓܝܼܢܝܼܢܢ ܒܚܫܼܟܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ. ܘܐܝܟ ܚܙܝܼܪ̈ܐ ܢܕܝܼܕ̈ܐ ܗܿܐ ܡܬܼܠܥܒܝܼܢܢ ܒܬܘܼܪܣܝܗܿ ܕܟܪܣܐ ܢܒܼܥܐ ܕܣܪܝܘܼܬܐ. ܘܡܦܠܦܠܝܼܢܢ ܒܣܝܿܢܐ ܣܪܝܐ ܕܫܟܝܼܪ̈ܬܐ. ܘܓܠܝܼܙܝܼܢܢ ܡܼܢ ܢܘܼܗܪܐ ܫܒܝܼܚܬܐ ܕܕܟܝܘܼܬܐ ܚܿܙܝܬ݀ ܠܐܠܗܐ. ܠܐ ܐܚ̈ܝ ܚܒ̈ܝܼܒܐ ܠܐ ܢܗܡܐ ܒܢܦܫܢ ܘܢ݀ܬܕܡܐ ܠܚܙܝܼܪ̈ܐ ܢܕܝܼܕ̈ܐ. ܐܠܐ ܢܿܬܟܫܪ ܓܢܒܪܐܝܼܬ ܘܢܿܬܕܒܪ ܡܠܝܼܠܐܝܬ ܕܘܼܒܪ̈ܐ ܫܒܝܼܚ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܼܬܐ. ܒܕܡܘܼܬ ܐܒ̈ܗܝܢ ܛܘܼܒ̈ܬܢܐ ܘܟܫܝܼܪ̈ܐ. ܕܒܝܕ ܕܘܼܒܪ̈ܝܗܘܢ ܬܩ̈ܢܐ ܘܫܒ̈ܝܼܚܐ܆ ܐܫܼܬܘܝܼܘ ܠܡܘܗ̈ܒܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ. ܘܐܬܼܥܠܝܼܘ ܠܡܗܼܘܐ ܒܢ̈ܝ ܥܢܝܿܢܐ ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ ܫܡܝ̈ܢܐ. ܬܘܼܒ ܐܬܼܢܗܪܘ ܒܗܘܢ̈ܝܗܘܢ ܘܐܫܬܘܫܛܘ ܥܕܡܐ ܠܪܘܡܐ ܡܥܠܝܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ. ܘܐܕܪܟܼܘ ܘܝܼܕܥܘ ܘܐܫܬܪܪܘ ܥܠ ܐ̱ܪ̈ܙܢܝܬܐ ܕܠܐ ܡܬܼܡܠ̈ܠܢ. ܘܠܐ ܡܬܼܦܫ̈ܩܢ. ܗܿܢܘܢ ܗܿܠܝܢ ܛܘܼܒ̈ܬܢܐ ܢܒ̈ܝܐ ܩܕ̈ܝܼܫܐ ܘܫܠܝܼܚ̈ܐ ܐܠܗ̈ܝܐ܆ ܘܡܠܦ̈ܢܐ ܪ̈ܘܼܚܢܝܐ܆ ܐܬܼܚܟܡܘ ܒܫܪܪܐ ܒܥܘܼܪܕܢܐ ܘܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܐܠܦܘ ܠܫܪܟܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܠ ܫܪܝܼܪܘܼܬܗ ܘܚܝܠܬܢܘܼܬܗ ܕܥܿܠܡܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܠܘ ܡܼܢ ܫܡܼܥܐ ܘܝܘܼܒܠܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ. ܐܠܐ ܡܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܼܢܘܢ ܒܩܢܘܼܡܗܘܢ ܢܣܝܘ ܘܝܼܕܥܘ ܘܐܫܬܪܪܘ. ܘܐܦ ܚܢܢ ܟܿܠܢ ܣܿܗܕܝܢܢ ܥܠ ܫܪܪܗܘܢ܆ ܕܫܪܝܼܪܐܝܼܬ ܐܝܼܬ ܥܿܠܡܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܕܥܿܡܪܝܢ ܒܗ ܪܘܼܚܢܐܝܼܬ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܫܡܝ̈ܢܐ. ܡܼܢ ܡܥܒܕ̈ܢܘܬܐ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܕܗܿܐ ܡܣܼܬܥܪ̈ܢ ܒܥܿܠܡܢ ܗܿܢ ܡܼܢ ܣܥܘܼܪܘܬܗܘܢ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܩܕ̈ܝܼܫܐ. ܘܠܣܿܓܝ̈ܐܐ ܡܼܬܚܙܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܒܝܡܐ ܘܒܝܒܫܐ. ܘܒܥܕܢ ܐܘܼܠ̈ܨܢܐ ܘܡܥܕܪܝܢ ܘܡܫܘܙܒܝܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܘܼ̈ܠܨܢܐ. ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܡܩܕܡܝܢ ܘܡܒܕܩܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕ̈ܢ ܠܡܗܼܘܐ. ܘܠܟܿܠܢ ܗܿܐ ܡܬܼܚܙܝܢ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܒܝܕ ܚܠܼ̈ܡܐ. ܒܙܒܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܒܙܒܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܕܛ݀ܥܝܘܬܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܡܫܡ̈ܫܢܘ̄ ܕܣܛܢܐ. ܕܟܿܠܗܘܢ ܗܿܠܝܢ ܡܛܠ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܟܝܿܢܗܿ ܕܢܦܫܐ. ܚܿܙܝܐ ܠܗܘܢ ܒܟܿܠܥܕܢ. ܒܙܒܢ ܟܕ ܥܝܼܪ ܦܓܪܐ. ܘܣܿܓܝܼ ܝܿܬܝܼܪܐܝܼܬ ܟܕ

pb. 171

ܕܡܝܼܟ ܘܡܛܒܥ ܒܫܼܢܬܐ. ܘܡܛ݀ܠܕܗܼܝ ܢܦܫܐ ܥܝܼܪܐ ܘܠܐ ܕ݀ܡܟܐ ܡܛ݀ܠ ܕܪܘܼܚܢ݀ܝܬܐ ܗܿܝ ܒܟܝܿܢܗܿ. ܚܿܙܝܐ ܠܗܘܢ ܠܪ̈ܘܼܚܢܐ ܟܕ ܡܬܼܩܪܒܝܢ ܠܗܿ ܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܕܗܼܘ. ܐܦܢ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܚܠܼ̈ܡܐ ܙܢ̈ܝܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ. ܐܠܐ ܘܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܡ̈ܠܐܟܐ ܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ. ܒܡ̈ܥܨܐ ܕܫܒܪ̈ܐ. ܒܡܬܼܬܥܒܕܢܘܼܬܐ ܕܓܒܪ̈ܐ. ܒܡ̈ܠܐ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܕܡܡܠܠܝܢ ܒܦܘܼܡܐ ܕܡܬܼܕܝ̈ܘܢܐ. ܒܩܨ̈ܡܐ. ܒܢܚ̈ܫܐ. ܒܙܟܘܪ̈ܐ. ܒܠܘܚܫ̈ܬܐ. ܒܥܝܢ̈ܬܐ. ܒܐܝܼܠ̈ܢܐ ܥܒܘܼ̈ܛܐ. ܒܨ̈ܠܡܐ ܕܟ̈ܐܦܐ. ܒܐܢܕܪ̈ܝܢܛܐ ܕܢܚܫܐ. ܒܙܒܢ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܡܦܩܩܝܼܢ. ܒܙܒܢ ܡܼܢ ܡܥܪ̈ܐ ܚܫܘܟ̈ܬܐ. ܒܝܬ ܩܒܘܼܪ̈ܐ. ܒܛܘܼܪ̈ܐ ܚܪ̈ܒܐ. ܒܚܼܫ̈ܟܐ ܕܠܝܠ̈ܘܬܐ ܣܬܘ̈ܝܐ. ܒܛܗܪ̈ܐ ܥܙܝܼܙ̈ܐ ܕܐܝܡܡ̈ܐ ܩܝܛܝ̈ܐ. ܒܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܡܙܝܼܥ̈ܝܬܐ ܒܐܣܟ̈ܡܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܡܫܟܪ̈ܬܐ. ܒܚܙܘ̈ܢܐ. ܒܦܢܛܣ̈ܝܐܣ. ܒܫܪ̈ܓܪܓܝܬܐ. ܒܓܒܝܼܠܘܼܬ ܕܡܘ̈ܬܐ ܕܓܠ̈ܝܬܐ. ܒܪܘܼܟܒ ܗܓܓ̈ܐ ܠܐ ܫܪܝܼܪ̈ܐ ܒܝܘܼܒܠ ܛܒܼ̈ܐ ܡܼܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܚܝܼܩܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܛܥܘܢ ܠܦܫܝܼ̈ܛܐ ܥܡ ܣܿܓܝܼ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܡܥܒܕ̈ܢܘܬܐ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܕܡܥܒܕܝܢ ܫ̈ܐܕܐ ܐܝܟ ܕܟܿܠܚܕ ܡܢܢ ܢܣܝܼ ܘܝܼܕܥ ܘܚܼܙܐ ܘܫܡܥ. ܗܿܫܐ ܐܫܼܬܪܪܬ݀ ܡܼܢ ܟܝܿܢ ܘܢܼܣܝܢ ܚܬܝܼܬܐ ܘܫܡܼܥܐ ܡܗܝܡܢܐ ܕܡܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܗܼܢܘܢ ܢܣܝܼܘ ܘܐܫܼܬܪܪܘ ܕܫܪܝܼܪܐܝܬ ܐܝܼܬ ܡ̈ܠܐܟܐ ܘܐܝܼـ ܫ̈ܐܕܐ܀ ܗܿܫܐ ܢܡܠܠ ܥܠܝܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܿܠܨܐ ܠܢ ܕܢܿܕܥ ܐܢܝܢ. ܐܝܟ ܕܐܬܢܗܪܢܢ ܡܼܢ ܡܫܠܡܢܘܼܬܐ ܕܩܕܡ̈ܝܐ ܣܗܕ̈ܐ ܫܪܝܼܪ̈ܐ ܣܗ̈ܝܼܕܐ ܓܡܝܼܪ̈ܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ. ܘܡܼܢ ܢܣܝ̈ܢܐ ܕܚܢܢ ܗܿܐ ܒܿܩܝܢܢ ܘܡܟܣܝܢܢ܀ ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܒܩܦܠܐܘܢ ܕܓ̄ ܘܕ̄ ܘܗ̄ ܡܠܠܢܢ ܘܫܪܪܢܢ ܕܐܝܼܬ ܥܿܠܡܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܘܐܕܝܟܢ ܐܝܼـܘܗܝ ܘܕܐܝܟܢ ܛܟܼܣܗ ܘܬܫܡܫܬܗ. ܗܿܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܿܠܨܐ ܠܢ ܕܬܘܼܒ ܢܩܢܐ ܦܝܿܣܐ ܥܠ ܗܿܠܝܢ. ܐܠܐ ܡܠܼܬܐ ܦܫܝܼܛܬܐ ܡܬܫܥܝܼܢܝܼܬܐ ܕܐܝܟܢ ܐܬܼܒܪܝܘܼ ܘܐܬܼܩܝܡܘ. ܘܐܡܿܪܝܢܢ ܕܥܠܼܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܥܠܼܬ ܟܿܠ ܥܠ̈ܠܢ. ܘܡܪܬ ܟܿܠ ܡܪ̈ܘܢ. ܘܐܚܝܼܕܬ݀ ܟܿܠ ܥܠ̈ܡܝܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܒܟܝܿܢܗ ܛܒܿܐ ܗܿܘ ܘܥܬܝܼܪܐ ܘܚܟܝܼܡܐ ܒܼܪܐ ܘܐܩܝܼܡ ܡܢܼܫܝܠ ܥܿܠܡܐ ܪܒܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܩܛܝܼܢ̈ܐ ܘܪ̈ܘܚܢܝܐ. ܢܗܝܼܪ̈ܝ ܒܟܝܿܢ ܝܕܘܼܥ̈ܬܢܐ. ܠܐ ܕܠܝܼ̈ܠܝ ܠܫܘܼܚܠܦܐ. ܡܣܼܬܬ̈ܝ ܒܟܝܿܢܗܘܢ. ܫܠ̈ܝܼܛܝ ܒܝܬܗܘܢ ܘܒܚܐܪܘܬܗܘܢ. ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܨܒܝܿܢܗܘܢ ܛܒ̈ܐ ܒܟܝܿܢܐ. ܝܿܕܥ̈ܝ ܟܿܠܡܕܡ ܒܝܕ ܚܪܝܼܦܘܼܬ݀ ܕܘܩܗܘܢ. ܣܛܪ ܡܼܢ ܥ݀ܒܘܿܕܗܘܢ. ܕܐܝܼܬܘܗܝ܆ ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ. ܕܐܝܟܢ ܐܝܼܬܘ̄ ܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܢܕܥܘܢ. ܘܚܐܪܘܬܗܘܢ ܫܘܠܝܼܛܘܼܬ ܒܝܿܬܗܘܢ ܨܒܝܢ̈ܝܬܐ ܥܒܼܕܗܿ ܠܗܘܢ ܘܠܘ ܩܛܝܼܪܝܬܐ. ܘܛܟܣ ܐܢܘܢ ܬܠܬܐ ܛܟܼܣ̈ܝܢ. ܘܒܟܿܠ ܛܟܼܣܐ ܬܠܬܐ ܬܐܓܡ̈ܝܢ. ܘܟܿܠ ܬܐܓܡܐ ܦܠܓ ܐܢܘܢ ܣܼܕܪ̈ܝܢ ܣܼܕܪ̈ܝܢ. ܘܓܘܼܕܝܢ [ܓܘܼܕܝܢ]. ܘܒܟܿ ܣܼܕܪܐ ܛܟܣ ܠܓܝܘܼ̈ܢܐ ܐ̈ܠܦܐ ܘܡܐܘ̈ܬܐ. ܕܗܼܘ ܒܠܚܘܼܕܘܗܝ ܝ݀ܕܥ ܡܢܝܿܢܗܘܢ ܘܟܡܝܘܼܬܗܘܢ ܘܠܥܠ ܡܢ ܬܫܥܐ ܬܐܓܡ̈ܐ ܕܒܬܠ̈ܬܐ ܛܟܣ̈ܐ. ܐܩܝܼܡ ܚܕ ܛܟܼܣܐ ܡܥܠܝܐ ܕܩܿܐܡ ܒܬܪܥ ܡܠܟܘܼـܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ. ܘܣܿܡܗ

pb. 172

ܪܫܐ ܠܟܿܠܗܘܢ ܛܟܼܣ̈ܐ ܘܬܐܓܡ̈ܐ [ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ] ܟܿܠܗܘܿܢ. ܘܐܩܝܼܡ ܥܡܗ ܠܓܝܘܼ̈ܢܐ ܘܣܼܕܪ̈ܐ ܘܓܘܼ̈ܕܐ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܟ ܕܗܘܼ ܠܚܘܕ ܝ݀ܕܥ. ܘܫܡܠܝܗ ܠܡܢܝܿܢܐ ܘܚܬܡܗ ܒܥܣܝܼܪܘܼܬܐ. ܘܡܼܢ ܬܡܿܢ ܫܩܼܠ ܫܘܼܪܝܐ ܚܘܼܫܒܢ ܡܢܝܿܢܐ. ܕܴܣܿܠܩ ܥܕܡܐ ܠܥܣܪܐ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܡܫܪܐ ܡܢܕܪܝܫ ܣܿܠܩ ܘܡܬܼܥܦܦ ܥܣܝܪ̈ܝܐ ܥܣܪܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܬܘܼܒ ܗܿܠܝܢ ܥܣܪܐ ܥܣܝܼܪ̈ܝܐ ܬܘܼܒ ܡܬܥܦܦܝܼܢ ܕܬܠܬ ܘܗܿܘܝܢ ܥܣܪ ܡ̈ܐܘܢ. ܘܟܿܠ ܡܐܬܐ ܥܣܪܐ ܥܣܝܪ̈ܝܐ. ܘܗܿܟܢܐ ܣܿܠܩܝܢ ܠܐܠ̈ܦܐ ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܟܕ ܠܥܠ ܡܼܢ ܥܣܪܐ ܠܐ ܡܘܣܦܝܢ. ܘܠܐ ܠܒܪ ܡܼܢ ܥܣܪܐ. ܐܠܐ ܡܢܝܿܢܐ ܕܥܣܪܐ ܣܿܟܐ ܗܿܘ ܕܡܣܝܟ ܟܿܠ ܣܿܟ̈ܝܢ. ܡܕܝܢ ܫܪܝܼܪܐܝܼܬ ܥܣܪܐ ܗܘܼܘ ܛܟܼܣ̈ܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬ ܫܡܿܝܢܐ. ܘܗܿܘ ܥܠܝܐ ܐܬܛܟܿܣ ܪܫܐ ܘܩܕܡܝܐ ܕܟܿܠܗܘܢ ܕܣܿܓܝܼ ܕܡܿܐ ܘܨܿܐܪ ܕܡܘܼܬ ܡܪܗ. ܘܩܪܝܼܒ ܘܩܿܐܡ ܒܬܪܥܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܐܝܟ ܬܪܝܢܐ ܕܡܠܟܘܼـܐ. ܘܡܥܠ ܘܡܦܩ ܐܝܟ ܪܒ ܒܝܬܐ ܘܡܝܒܠ ܘܡܫܘܫܛ ܐܝܟ ܡܼܨܥܝܐ. ܘܥܒܝܕ ܪܒܐ ܘܪܫ ܟܘܼܡܪ̈ܐ ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܠܟܿܠܗܘܢ ܛܟܼܣ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܠܬܚܬ ܡܢܗ. ܘܐܝܼـܘܗܝ ܐܪܙܐ ܕܫܘܼܡܠܝ ܡܢܝܢ ܥܣܪܐ. ܘܬܠܬܐ ܛܟܼܣ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܬܚܘܬܘܗܝ ܨܿܝܪܝܢ ܠܐ̱ܪܙܐ ܕܬܠܝܬܝܘܼܬܐ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܨܿܪܐܪ ܠܐܪܙܐ ܕܚܕܢܝܘܼܬ ܐܠܗܘܼܬܐ ܘܡܪܘܼܬܐ ܘܐܘܣܝܐ ܘܐܝܼܬܘܼܬܐ ܘܟܝܿܢܐ ܘܨܒܝܿܢܐ ܕܚܕ ܡܪܐ ܐܚܝܼܕ ܟܿܠ. ܘܐܦ ܗܿܠܝܢ ܬܠܬܐ ܛܟܼܣ̈ܐ ܗܟܘܬ ܡܦܠܓ ܟܿܠ ܚܕ ܠܬܠܬܐ ܬܐܓܡ̈ܐ. ܘܟܿܠ ܬܐܓܡܐ ܡܦܠܓ ܬܠܬ ܓܘܼܕ̈ܝܢ. ܬܠܬ ܙܒ̈ܢܝܢ ܬܠܝܼܬܐܝܼܬ. ܫܘܼܘܕܥ ܐ̱ܪܙܐ ܪܒܐ ܕܬܠܝܼܬܝܘܬ ܩܢܘܼ̈ܡܐ ܕܚܕܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܬܘܼܡܝܬܐ. ܘܟܿܠ ܓܘܼܕܐ ܡܛܟܣܝܢ ܘܩܿܝܡܝܢ ܣܼܕܪ̈ܝܢ ܣܼܕܪ̈ܝܢ. ܘܒܟܿܠ ܣܼܕܪܐ ܠܓܝܘ̈ܢܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢ. ܫܘܘܕܥ ܐܪܙܐ ܕܠܐ ܡܼܬܕܪܟܢܘܼܬ ܐܠܗܘܼܬܐ. ܠܓܝܘܼܢܐ ܕܝܢ ܐܝܼܬܝܗܿ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫܬܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܕܥܿܒܕܝܢ ܬܠܬ ܪ̈ܒܘܢ. ܘܟܿܠ ܪ̈ܒܘܼܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܝܒ̄ ܐ̈ܠܦܝܢ. ܘܒܟܿܠ ܠܓܝܘܼܢܐ ܐܝܼܬ ܬܠܬ ܪ̈ܫܝܢ. ܠܟܿܠ ܪܒܘܼܬܐ ܚܕ ܪܫܐ. ܘܬܚܘܼܬܘܗܝ ܬܪ̈ܥܣܪ ܫܠܝܼܛܝܢ ܪ̈ܝܫܝ ܐܠܦ̈ܝܐ. ܥܣܪܐ ܩܢܛܪ̈ܘܢܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܪ̈ܫܝ ܡ̈ܐܘܬܐ. ܘܬܚܝܼܬ ܟܿܠ ܩܢܛܪܘܼܢܐ ܥܣܪܐ ܐܪ̈ܟܘܢܐ ܟܿܠ ܚܕ ܪܫ ܥܣܪܐ. ܗܿܠܝܢ ܬܠܬܐ ܛܟܼܣ̈ܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܬܫܥܐ ܬܐܓܡ̈ܐ ܕܗܿܘܝܢ ܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥ ܓܘܼܕ̈ܝܢ. ܐܢ ܐܝܬܝܗܿ ܟܿܠ ܓܘܼܕܐ ܬܠܬܐ ܣܼܕܪ̈ܝܢ. ܘܟܿܠ ܣܼܕܪܐ ܬܠܬ ܠܓܝܘܼ̈ܢܝܢ. ܕܡܢܕܪܫ ܡܬܦܠܓܝܢ ܬܠܬ ܙܒ̈ܢܝܢ ܬܠܝܼܬܐܝܼܬ ܐܝܟ ܦܘܼܠܓܐ ܩܕܡܝܐ܆ ܠܐ ܝܿܕܥܝܼܢܢ. ܒܪܡ ܟܿܠ ܠܓܝܘܼܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܬܠܬ ܪ̈ܒܘܢ. ܘܟܿܠ ܪ̈ܒܘܬܐ ܬܪܥܣܪ ܐ̈ܠܦܝܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܢ [ܥܣܪܐ ܐܠܦܝܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܢ] ܕܠܓܝܘܼܢܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܐ̈ܠܦܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܢ. ܕܠܓܝܘܼܢܐ ܗܼܝ ܐܝܼܬܝܗܿ ܪܒܘܼܬܐ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܫܪܝܼܪܐܝܬ ܐܫܬܪܪܢܢ܆ ܟܬܒܝܼܢܢ ܡܼܢ ܠܥܠ. ܘܗܿܘ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ ܢܐܙܠ ܢܚܼܙܐ ܘܢܡܼܢܐ ܘܢܫܬܿܪܪ ܘܢܐܬܼܐ ܢܘܕܥ ܠܢ. ܘܐܢ ܠܐ܆ ܢܫܡܼܥ ܘܢܫܼܬܘܩ ܘܢܫܒܚ ܠܥܒܘܿܕܗܘܢ. ܗܿܘ ܕܗܼܘ ܒܠܚܘܕܘܗ ܝܿܕܥ ܛܘܼܟܣܗܘܢ ܘܡܢܝܿܢܗܘܢ. ܘܟܿܠܗܿ ܟܡܝܘܼܬܗܘܢ. ܠܢ ܕܝܢ ܠܐ ܠܿܠܨܐ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܣܿܓܝܼ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܚܘܼܫܒܢ ܡܢܝܿܢܐ ܡܼܢ ܬܡܿܢ ܐܬܼܝܒܠ ܠܥܿܠܡܢ ܗܿܢܐ. ܕܥܕܡܐ ܠܥܣܪܐ ܣܿܠܩ ܡܢܝܿܢܢ

pb. 173

ܘܗܿܦܟ. ܡܫܘܕܥ ܐ̱ܪܙܐ ܪܒܐ. ܕܒܗܿܠܝܢ ܝܕܥ̈ܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܥܣܪܐ ܛܟܣܼ̈ܝܢ ܡܿܨܐܼ ܣܿܠܩ ܘܡܬܼܥܠܐ ܗܘܢܐ ܕܒܢܫܐ ܘܐܬܓܡܪ ܒܡܝܬܪܘܼܬ ܕܘܼܒܪ̈ܐ ܬܩ̈ܢܐ. ܡܼܢ ܬܡܿܢ ܘܠܗܼܠ܆ ܬܘܼܒ ܠܐ ܫܠܝܼܛ ܗܘܢܐ ܠܡܬܼܚܫܒܘ. ܬܘܼܒ ܠܝܬ ܠܡܕܪܟܘ. ܡܼܢ ܬܡܿܢ ܘܠܗܠ ܬܡܼܗܐ ܪܒܐ. ܫܠܼܝܐ ܕܠܐ ܙܘܥ̈ܐ ܫܬܼܩܐ ܕܠܐ ܪܬܡ. ܒܘܼܠܗܝܐ ܕܠܐ ܚܘܼܫܒ. ܡܕܝܢ ܫܪܝܼܪܐܝܼܬ ܥܣܪܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܗܘܼ، ܛܟܼܣ̈ܐ ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ ܡ̈ܠܐܟܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܘܼܒ ܥܬܝܼܕܝܼܢܢ ܕܢܿܢܗܪ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܘܢܫܪܪ ܡܼܢ ܠܬܚܬ܆ ܘܠܥܠ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ܆ ܟܝܿܢܐ ܣܓܝܼܕܐ ܘܡܫܒܚܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܪܢ݀ܝܬܐ ܕܡܢ ܟܿܠܗܘܢ ܡܣܼܬܓܕܐ ܘܡܫܬܒܚܐ ܘܡܬܼܩܕܫܐ ܘܡܬܒܪܟܐ ܘܡܬܪܡܪܡܐ. ܒܪܡ ܠܘ ܐܝܟ ܕܒܕܘܼܟܬܐ ܘܐܬܪܐ ܬܬܼܚܫܒ܆ ܐܠܐ ܒܗܘܢܐ ܘܚܘܼܫܒܐ ܪܘܼܚܢܝܐ ܪܘܼܚܢܐܝܬ ܘܩܛܝܼܢܐܝܼܬ ܒܝܼܕܥܬܐ ܠܚܘܕ ܡܥܠܝܘܼܬܗܿ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ. ܠܠܐ ܡܼܬܕܪܟܢܘܼܬܗܿ ܐܣܒܼܪ ܘܟܿܠܗ ܒܟܿܠ ܐܝܼܬܝܗܿ ܐܝܟ ܢܦܫܐ ܒܦܓܪܐ. ܘܐܠܐ ܡܕܪܟ ܗܘܢܟ ܕܬܣܼܬܿܟܠ ܗܿܠܝܢ܆ ܠܐ ܬܡܪܚ ܠܡܬܚܫܒܘܼ ܕܠܡܐ ܡܕܡ ܚܠܦ ܡܕܡ ܬܣܒܪ܆ ܘܬܬܼܛܒܥ ܒܬܗܘܼܡܐ ܕܠܐ ܝܼܕܥܬܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܐܦܠܐ ܕܐܝܟܢ ܬܬܕܠܐ ܘܬܦܘܼܩ ܡܼܢ ܗܿܘ ܚܫܘܼܟܐ ܕܠܐ ܝܼܕܥܬܐ ܬܬܼܡܨܐ. ܐܠܐ ܐܬܼܡܟܟ ܩܕܡ ܐܠܗ ܘܒܟܼܝ ܘܨܘܼܡ ܘܨܠܐ ܘܫܗܼܪ ܘܐܬܼܟܫܦ ܘܒܥܼܝ ܕܠܐ ܡܐܝܼܢܘܼܬܐ. ܘܗܼܘ ܝܿܗܒ ܘܡܚܟܡ ܠܟ ܒܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܐܠܐ ܕܥܼ ܕܣܼܛܪ ܡܼܢ ܫܠܼܝܐ ܘܒܗܝܼܠܘܼܬܐ. ܘܫܬܼܩܐ ܘܚܣܝܼܟܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܥܢܝܿܢܐ. ܘܨܘܡܐ ܘܢܙܝܼܪܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܚܡܪܐ. ܘܡܼܢ ܡܐܟ̈ܠܬܐ. ܘܫܗܪܐ ܘܨܠܘܿܬܐ ܥܡ ܩܪ̈ܝܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝܼܫ̈ܐ. ܘܒܪܥܝܢܐ ܝܕܘܼܥܬܢܐ ܘܡܗܕܝܢܐ ܚܟܝܼܡܐ ܘܡܢܣܝܢܐ. ܣܟ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܼܩܢܐ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܛܟܼܣܐ ܡܿܢ ܥܠܝܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ ܫܡܝ̈ܢܐ. ܐܬܼܩܪܝܼ ܘܐܫܼܬܿܡܗ ܟܘܟܒ ܢܘܓܗܐ. ܟܐܡܬ݀ ܐܝܟ ܗܿܘ ܢܘܼܗܪܐ ܕܩܕܡ ܫܡܼܫܐ ܡܼܬܚܙܐ ܒܢܘܼܓܗܐ. ܟܕ ܢܓܿܗ ܝܘܡܐ ܕܩܪܝܼܒ ܢܘܼܗܪܐ. ܗܿܟܢܐ ܐܬܬܣܝܼܡ ܘܐܬܼܛܟܣ ܗܿܢܐ ܩܕܡ ܡܪܘܼܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ ܫܡܫܐ ܡܬܼܝܕܥܢܐ. ܘܗܿܢܐ ܫܡܐ ܕܢܘܼܗܪܐ ܘܕܢܘܓܗܐ ܡܼܢ ܬܿܡܢ ܐܬܼܝܒܠ ܠܥܿܠܡܢ ܗܿܢܐ. ܘܗܢܐ ܫܪܒܐ ܡܫܘܕܥ ܐ̱ܪܙܐ ܪܒܐ ܕܥܬܝܼܕ ܗܘܼܐ ܕܢܗܼܘܐ ܒܬܪ ܡܬܼܚܐ ܪܒܐ ܕܥܬܝܼܕܐ ܕܬܕܢܚܝ ܐܠܗܘܼܬܐ ܥܠ ܚܫܼܟܗܿ ܕܒܪܝܼܬܐ ܘܬܢܗܪܝܗܿ ܒܢܘܼܗܪܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܘܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܗܘܼܐ ܕܢܦܫܩ ܣܝܼܡܐ ܠܢ. ܐܠܐ ܕܢܿܫܬܿܥܐ ܥܠ ܒܪܘܼܝܘܬܐ. ܢܿܥܒܪ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ. ܘܐܠܐ ܠܡܬܼܚܐ ܪܒܐ ܢܿܦܩ ܫܪܒܐ. ܘܗܼܘ ܗܿܢܐ ܛܟܼܣܐ ܥܠܝܐ ܕܐܫܬܡܗ ܟܘܟܒ ܢܘܓܗܐ. ܐܝܬ ܗܘܼܐ ܠܗ ܬܐܓܡ̈ܐ ܘܓܘܼܕ̈ܐ ܘܣܼܕܪ̈ܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢ. ܘܥܠ ܛܘܼܟܣܗܘܢ ܘܐܝܟܢܝܘܼܬ ܩܘܡܗܘܢ܆ ܠܐ ܐܬܝܼܕܥ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ. ܡܛ݀ܠ ܕܓܢܝܼܙ ܗܼܘ ܫܪܒܗܘܢ ܣܿܓܝܼ܆ ܐܝܟ ܕܢܝܼܙܐ ܘܟܣܝܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܩܿܝܡܝܢ ܗܘܼܘ ܩܕܡܝܗܿ܆ ܘܡܫܡܝܢ ܐ̱ܪ̈ܙܝܗܿ. ܠܡܘܿܫܐ ܡܿܢ ܗܿܘ ܐܠܗܝܐ ܐܬܓܠܝ ܩܠܝܼܠ ܡܼܢ ܐ̱ܪܙ ܡܢܝܿܢܗܘܢ ܒܠܚܘܼܕ. ܐܡܪ ܓܝܪ ܒܬܫܒܘ̄ ܕܨܘܼܬܝ ܫܡܝܐ ܘܐܡܿܠܠ ܗܿܟܢܐ. ܨܘܼܬܝ ܫܡܝܐ ܘܐܡܿܠܠ. ܗ̄ ܫܡܝܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܕܠܘ ܒܐܕ̈ܢܐ ܫܿܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܪ̈ܘܚܢܐ.

pb. 174

ܨܘܼܬܘ ܡܡܠܐ ܕܝܼܠܝ. ܘܬܫܡܼܥܝ ܐܪܥ ܡܐܡܪܗ ܕܦܘܼܡܝ. ܗ̄ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܿܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܕܒܐܕ̈ܢܐ ܫܿܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܘܒܗܘܢܐ ܡܣܼܬܿܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ܆ ܫܡܼܥܘ ܡܐܡܪܐ ܡܪܟܒ ܒܩܠܐ ܕܢܦܿܩ ܡܼܢ ܦܘܼܡܝ. ܠܪ̈ܘܼܚܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܕܢܨܘܼܬܘܢ ܡܠܼܬܐ ܪܘܚܢܿܝܬܐ ܦܩܼܕ. ܘܠܦܓܪ̈ܢܐ ܕܒܐܪܥܐ [ܕܢܫܡܼܥܘܢ] ܡܐܡܪܐ ܕܐܡܿܪ ܦܘܼܡܐ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܼܠ ܕܐܙܼܠ ܒܬܫܒܘ̄ ܕܠܐ ܢܘܪܟ ܚܢܢ ܣܿܓܝܼ . ܐܡܼܪ ܐܬܕܟ̱ܪ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܡܼܢ ܥܿܠܡ. ܘܐܣܬܟ̱ܠ ܒܫܢ̈ܝܐ ܕܕܪܕܪ̈ܝܢ. ܗ̄ ܠܝܘܡ̈ܬܐ ܐܘܟܝܬ ܠܙܒ̈ܢܐ ܕܒܪܘܝܘܼܬܐ ܕܗܼܢܘܢ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܝܘܘܡ̈ܬܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܡܼܢ ܥܿܠܡ. ܘܫܘܼܝ ܫܢܝ̈ܐ ܕܕܪܕܪ̈ܝܢ. ܫܐܠ ܠܐܒܘܟ ܟܝܿܢܐ ܘܢܚܘܝܟ . ܘܠܣܿܒ̈ܝܟ ܟܬܒ̈ܐ ܘܢܐܡܪܘܢ ܠܟ. ܕܟܕ ܡܦܠܓ ܡܪܝܡܐ ܥܡܼܡ̈ܐ ܗ̄ ܒܬܪܥܝܼܬܗ ܡܦܠܓ ܠܟܿܠܗܘܢ ܥܡܼܡ̈ܐ ܕܥܬܝܼܕܝܢ ܕܢܗܼܘܘܢ ܒܒܪܝܼܬܐ. ܘܟܕ ܡܦܪܫ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܙܕܝܼܩ̈ܐ ܡܼܢ ܚܛܝ̈ܐ. ܐܩܝܼܡ ܬܚܘܼܡܐ ܕܥܡܼ̈ܡܐ ܙܕܝܼܩ̈ܐ܆ ܠܡܢܝܿܢܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܠܘܗܝܼܡ. ܗܟܢ ܟܬܝܼܒ ܒܫܒܥܝܼܢܝܐ ܚܬܝܼܬܐ. ܗ̄ ܠܬܚܘܼܡܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܥܡܡܼ̈ܐ ܙܕܝܼܩ̈ܐ ܐܩܝܼܡ ܒܬܪܥܝܼܬܗ. ܕܢܗܼܘܐ ܒܡܢܝܿܢܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܠܘܗܝܡ. ܗܿܢܘܢ ܕܐܣܬܚܦܘ ܘܢܦܠܼܘ ܕܢܗܼܘܘܢ ܠܗ ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܒܕܘܼܟܬܗܘܿܢ ܡܛܠ ܠܡ ܕܦܠܓܘܼܬܗ ܕܡܪܝܐ ܥܡܗ. ܗ̄ ܡܢܬܗ ܕܡܪܝܐ ܗܿܝ ܕܡܬܓܒܝܐ ܠܗ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܗܿܘ ܥܡܐ ܕܩܿܐܡ ܒܡܢܝܿܢܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܕܢܦܠܼܘ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܕܫܪܟܐ. ܥܘ̈ܠܐ ܘܪ̈ܫܝܼܥܐ ܘܟܿܦܘܼܪ̈ܐ ܘܡܓܕ̈ܦܢܐ ܠܘ ܦܠܓܘܼܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܢܘܢ ܐܘܟܝܼܬ ܡܢܿܬܗ [ܐܠܐ ܡܢܬܗ] ܕܒܥܠܕܒܒܐ ܪܒܗܘܢ. ܕܥܠܝܘܗ ܡܬܼܬܘܣܦܝܼܢ ܘܥܡܗ ܡܫܼܬܿܢܩܝܢ. ܘܐܦ ܒܡܢܝܿܢܗܘܢ ܬܘܼܒ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܪ̈ܫܝܼܥܐ ܕܡܬܬܘܣܦܝܢ ܥܠ ܡܢܝܿܢܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܢܦܠܼܘ܆ ܥܬܝܼܕ ܕܢܫܼܬܿܡܠܐ ܡܢܝܿܢܐ ܕܙܕ̈ܝܼܩܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܗܿܘܝܢ ܡܢܿܬܐ ܠܐܠܗܐ ܐܘܟܝܼܬ ܦܿܠܓܘܼܬܗ ܕܡܪܝܐ. ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܘܟܬܗ ܕܗܿܘ ܕܢܦܼܿܠ ܡܘܪܬ ܠܗܘܢ܆ ܐܠܐ ܬܘܼܒ ܕܡܥܠܝܐ ܡܢܿܗ. ܗܿܝ ܕܥܬܝܕ ܗܘܼܐ ܕܢܣܒ ܗܼܘ ܣܛܢܐܝܠ ܐܘܟܝܼܬ ܣܿܛܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܐܼܠܘ ܩܘܝܼ ܒܛܟܼܣܐ ܕܟܝܿܢܗ. ܘܠܐ ܐܫܼܬܿܩܠ ܘܐܫܼܬܥܠܝ ܥܠ ܡܪܗ. ܘܥܠܗܿܝ ܐܩܝܡ ܥܡ ܓܢܼܣܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܗܿܢܐ ܬܟܬܘܼܫܐ ܕܒܥܠܕܒܒܘ ܪܒܬܐ. ܡܼܢ ܚܣܡܐ ܣܢܝܐ ܕܐܘܠܕܬ݀ ܠܗ ܪܡܿܘܬܗ. ܘܗܘܼܐ ܡܬܼܩܠܐ ܘܡܬܛܓܢ ܘܡܬܼܡܪܡܪ ܒܚܣܡܐ ܠܘܬܗܘܢ ܘܡܬܦܪܣ ܕܢܩܼܛܘܼܠ ܐܢܘܢ ܒܚܛܝܼܬܐ ܘܢܡܘܼܬܘܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܘܢܬܬܘܣܦܘܢ ܥܠ ܡܢܝܿܢܗ ܘܢܫܼܬܢܩܘܢ ܥܡܗ. ܢܿܕܚܠ ܐܚ̈ܝ ܡܼܢ ܪܡܿܘܼܬܐ ܡܪܚܩܬ݀ ܡܼܢ ܐܠܗܐ܆ ܐܡܗ ܕܚܣܡܐ ܩܛܘܿܠܐ. ܘܢܬܼܟܬܫ ܓܢ̱ܒܪܐܝܬ ܕܢܬܼܦܠܛ ܡܼܢ ܡܢܿܬܗ ܘܓܘܕܗ ܕܒܥܠܕܒܒܢ. ܕܢܗܼܘܐ ܒܢ̈ܝ ܦܠܓܘܼܬܐ ܘܡܢܿܬܐ ܒܓܘܕܗ ܕܐܠܗܢ ܛܒܿܐ ܘܡܪܚܡܢܐ܀ ܗܿܠܝܢ ܐܬܒܕܩ̈ܝ ܠܢ ܡܼܢ ܟܬܒܐ ܩܕܝܼܫܐ ܕܡܘܿܫܐ ܐܠܗܝܐ. ܡܛ݀ܠ ܡܢܝܿܢܐ ܕܛܟܣܼܗ ܘܓܘܼܕ̈ܘܗܝ ܘܠܓܝܘܼܢ̈ܘܗܝ ܕܣܛܢܐܝܠ. ܕܡܛܠ ܗܿܟܢ ܐܬܒܪܝܼܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܢܐܪܬܘܢ ܕܘܼܟܬܗ. ܘܟܕ ܡܫܬܡܠܐ ܬܚܘܼܡܐ ܕܡܢܝܿܢܐ ܕܥܡܼ̈ܡܐ ܙܕܝܼܩ̈ܐ ܐܝܟ ܡܢܝܿܢܐ ܕܗܿܢܘܢ

pb. 175

ܕܢܦܠܼܘ. ܘܕܗܿܢܘܢ ܪ̈ܫܝܼܥܐ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܬܼܬܘܣܦܘܢ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܒ݀ܛܠ ܗܿܢܐ ܟܪܘܼܟܝܐ ܕܙܒ̈ܢܐ. ܘܗܿܘܐ ܚܘܼܕܬܐ ܘܢܝܐ ܠܟܿܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܡܫܪܐ ܕܘܒܪܐ ܪܘܼܚܢܝܐ ܕܥ݀ܠܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܚܼܕܬܐ ܘܥܠܡܝܼܢܝܐ. ܚܙܼܘ ܟܡܐ ܫܒܝܼܚ ܗܘܼܐ ܘܡܠܥܝ ܐܬܪܐ ܕܩܿܐܡ ܗܘܼܐ ܒܗ ܟܘܟܒ ܢܘܓܗܐ. ܘܒܐܝܢܐ ܙܝܼܘܐ ܘܫܘܼܒܚܐ ܘܐܝܼܩܪܐ ܡܛܟܣ ܗܘܼܐ ܒܬܪܥ ܡܠܟܘܼܬܐ ܐܝܼܬܝܼܝܼܬܐ ܘܡܬܘܼܡܝܬܐ ܘܥܿܠܡܝܼܢܝܿܬܐ. ܗܿܝ ܕܐܝܟ ܫܦܼܥܐ ܪܒܐ ܕܠܐ ܓܿܐܙ. ܘܐܠܦ ܐ̈ܠܦܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܝܟ ܓܝܼܚܘܢ ܘܦܝܼܫܘܢ ܘܕܩܠܿܬ ܘܦܪܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܫܦܝܼܥܝܢ ܗܘܼܘ ܘܡܪܕܝܢ ܫܘܼܟ̈ܢܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܡܘܗ̈ܒܬܐ ܪ̈ܘܼܚܢܝܬܐ ܡܢܗܿ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܠܐ ܣܟ ܘܕܠܐ ܫܠܼܝܐ. ܘܩܕܡܝܐ ܗܘܼ ܡܩܒܠ ܗܘܼܐ ܘܡܝܒܠ ܘܡܫܘܫܛ ܠܕܒܬܪ̈ܘܗܝ. ܘܡܼܢ ܛܟܣܼܐ ܠܒܚܪܗ ܥܕܡܐ ܠܐܚܪܝܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܣܝܿܡ ܐܝܼܕܐ ܕܢܿܣܒ ܦܛܪܝܪܛܐ ܡܼܢ ܐܠܗܘܼܬܐ ܒܝܕ ܓܘܐ ܕܐܦܝܼܣܩܘܦ̈ܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܡܝܒܠ ܠܛܟܼܣ̈ܐ ܕܥܕܬܐ [ܕܐܝܬܝܗܘܢ] ܩܛܘܼܠ̈ܝܩܐ ܘܡܛܪ̈ܘܼܦܘܼܠܝܼܛܐ ܘܐܦܝܼܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܛܟܣܐ ܡܼܨܥܝܐ ܕܩܫ̈ܝܼܫܐ ܘܡܫ̈ܡܫܢܐ ܘܐܦܘܕܝܩܢܘܼ. ܘܛܟܼܣܐ ܬܠܝܼܬܝܐ ܩܪ̈ܘܼܝܐ ܘܡܙܡܪ̈ܢܐ ܘܡܘܡ̈ܝܢܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܢ ܕܒܢ̈ܝ ܩܝܡܐ ܐܘܟܝܬ ܕܝܪ̈ܝܐ ܘܩܪ̈ܘܝܐ ܘܡܙܡܪ̈ܢܐ. ܒܪܡ ܣܒܪܝܢܢ ܕܠܘ ܗܿܟܢ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܡܛ݀ܠ ܕܛܟܼܣܐ ܝܩܝܼܪܐ ܕܕܝܪܝܘܼܬܐ. ܢܝܼܫܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܝܼܬ ܠܗ. ܘܐ̱ܪܙܐ ܡܥܠܝܐ ܨܿܐܪ. ܡܐܠܠܘܢ ܘܒܟܿܠܗܘܿܢ ܛܟܼܣ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܐܝܼܬ ܡܼܢܗ. ܐܝܼܬ ܦܛܪ̈ܝܪ̈ܟܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ. ܘܐܝܼܬ ܩܐܬܘ̈ܠܝܼܩܐ ܘܡܝܛܪ̈ܘܼܦܘܼܠܝܛܐ ܘܐܦܝܣܩ̈ܘܼܦܐ.ܘܐܦ ܩܫܝܼ̈ܫܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܐܦܘܕܝ̈ܩܢܘ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܕܝܪ̈ܝܐ. ܗܟܘܬ݀ ܘܕܫܪܟܐ. ܐܠܐ ܠܗܿܠܝܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܝ݀ܕܥܝܢ. ܡܠܬܢ ܕܝܢ ܕܫܥܿܬܐ ܠܘܬ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡܡܼ̈ܐ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܛܟܣܼ̈ܐ ܕܝܢ ܫܡܝ̈ܢܐ ܗܿܟܢ ܐܬܛܟܣܘ ܒܬܠܬ ܥܕ̈ܬܐ. ܛܟܼܣܐ ܕܝܢ ܩܕܡ̄ ܐܬܼܛܟܣܘ ܒܗ ܬܠܬܐ ܬܐܓܡ̈ܐ. ܩܕܡܝܐ ܡܿܢ ܕܡ̈ܠܐܟܐ. .ܕܬܪܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢܗ ܕܪ̈ܫܝ ܡ̈ܠܐܟܐ. .ܕܬܠܬܐ ܕܪ̈ܫܢܘܬܐ܀ ܛܟܣܐ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܕܒܥܕܬܐ ܡܨܥܝܬܐ ܠܥܠ ܡܼܢ ܪ̈ܫܢܘܬܐ ܡܛܟܣܝܢ ܩܕܡܐܝܼܬ ܫܘܼܠܛܢ̈ܐ ܘܠܥܠ ܡܼܢܗܘܢ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܕܗܼܢܘܢ ܐܦ ܦܠ̈ܚܘܬܐ. ܘܠܥܠ ܡܼܢ ܗܿܝܢ ܡܪ̈ܘܬܐ ܘܐܦ ܡܫܬܡܗܝܢ ܪ̈ܒܝ ܚܝܠ̈ܘܬܐ: ܘܒܥܕܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܐܝܼܬ ܒܗܿ ܛܟܣܼܐ ܬܠܝܼܬܝܐ ܕܠܥܠ. ܬܐܓܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܡܪ̈ܘܬܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܡܘܬܒ̈ܐ ܘܠܥܠ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܣܪ̈ܦܐ ܫܬܝܼ̈ܬܝܼܝܼ ܓܦ̈ܐ. ܘܠܥܠ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܟܪ̈ܘܼܒܐ ܣܿܓܝ̈ܐܝ ܥܝ̈ܢܐ. ܕܡܬܩܪܝܢ ܬܘܼܒ ܓܝ̈ܓܠܐ ܡܠ̈ܠܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܟܕܝܼܢܝܢ ܒܡܪܟܒܬܐ ܕܚܝܼܠܬܐ. ܗܿܝ ܕܥܠܝܗܿ ܡܙܕܝܚ ܙܝܼܘܐ ܪܒܐ ܕܫܘ̄ ܕܐܠܗܘܼܬܐ. ܘܡܠܼـܐ ܘܦܘܼܫܩܐ ܕܥܠ ܟܿܠ ܚܕ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܛܟܣܼ̈ܐ ܣܿܓܝܼܐܐ ܗܿܝ ܘܠܘ ܟܿܠܢܫ ܣܿܦܩ ܠܗܿ ܠܡܠܼܬܐ܀ ܠܥܠ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܐܝܼܬܘ̄ ܛܟܼܣܐ ܡܥܠܝܐ ܕܟܘܟܒ ܢܘܓܗܐ. [ܘܣ̈ܠܩܢ ܗܘ̈ܝ ܬܫܒܚ̈ܬܗܘܢ ܕܟܠܗܘܢ ܬܓܡ̈ܐ ܕܪ̈ܘܚܢܐ ܡܼܢ ܚܕܐ ܠܚܒܪܗ ܕܡܥܠܝ ܡܢܗ. ܘܡܢ ܛܟܣܐ ܠܗܿܘ ܕܠܥܠ ܡܢܗ ܥܕܡܐ ܠܘܬܗ ܕܟܘܟܒ ܢܘܓܗܐ.] ܘܐܪܟܘܢܝܛܐ ܡܥܠܝܐ ܕܩܿܐܡ ܒܬܪܥ ܡܠܟܘܼܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ. ܘܗܼ، ܡܥܠ

pb. 176

ܗܘܼܐ ܬܫܒܼܚ̈ܬܐ ܘܒܘܼܪ̈ܟܬܐ ܘܩܘܼܕܫ̈ܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܩܕܡ ܪܒܘܼܬܐ. ܘܗܼܘ ܡܩܒܠ ܗܘܼܐ ܠܨܼܡ̈ܚܐ ܘܙܗܪ̈ܝܼܪܐ ܕܐܠܗܘܼܬܐ. ܘܥܡܗܘܢ ܠܫܘܼܟ̈ܢܐ ܐ̈ܠܗܝܐ ܘܡܘܗ̈ܒܬܐ ܡܥܠ̈ܝܬܐ ܕܡܢܗܿ ܕܪܫܘܬ ܐܠܗܘܼـ ܡܬܘܼܡܝܬܐ. ܘܡܝܒܠ ܗܘܼܐ ܘܡܫܘܫܛ ܠܛܟܼܣ̈ܐ ܕܬܚܘܼܬܘܗܝ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܼܝܒܠܝܼܢ ܗܘܼܘ ܡܼܢ ܚܕ ܠܚܕ ܬܗܝܼܪܐܝܼܬ. ܘܟܿܚܕ ܡܩܒܠ ܗܘܼܐ ܡܢܗܘܢ ܐܠܗܐܝܼܬ ܐܝܟ ܚܝܠܗ ܘܡܫܘܼܚܬܗ. ܟܕ ܗܢܘܢ ܫܘܼܟ̈ܢܐ ܘܨܡ̈ܚܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܠܐ ܚܿܣܪܝܢ ܘܠܐ ܒܿܨܪܝܢ. ܘܥܠ ܫܪܒܐ ܕܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܒܟܬܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܥܠ ܬܫܡܫܬܐ ܪܘܼܚܢܝ݀ܬܐ ܕܥܠܼܝܐ ܡܟܬܒܝܼܢܢ. ܦܬܝܐܝܼܬ ܥܡ ܐܠܗ ܕܡܚܟܡ ܘܨ݀ܒܐ܀ ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܪܫ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܠܥܠ ܗܿܘ ܡܥܠܝܐ ܘܪܡܐ ܟܘܟܒ ܢܘܓܗܐ. ܕܠܿܬ ܒܗ ܡܚܫܒܬܐ ܕܪܡܿܘܼܬܐ. ܘܐܬܪܢܝܼ ܘܐܬܚܫܒ. ܕܐܢܿܐ ܠܡ ܕܒܟܿܠܗܿ ܗܕܐ ܪܒܘܼܬܐ ܣܝܼܡ ܐܢܼܐ܆ ܘܟܿܠܗܝܢ ܬܫܒܚ̈ܬܗܘܢ ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܠܘܬܝ ܡܬܼܥܠ̈ܝܢ. ܘܟܿܠܗܘܢ ܫܘܼܟ̈ܢܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܠܘܬܗܘܢ ܡܬܼܝܒܠܝܢ. ܙ݀ܕܩ ܠܝ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܕܒܫܡܿܝܐ. ܗ̄ ܡ̈ܠܐܟܝ ܢܘܼܗܪܐ. ܢܬܼܬܣܝܼܡ ܠܝ ܟܘܼܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܼܬܐ. ܘܐܗܿܘܐ ܕܡܿܐ ܐܢܼܐ ܠܡܪܝܡܐ. ܘܪ̈ܘܼܚܢܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܿܣ ܐܟܘܬܢ ܕܢܟܢܫܘܢ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܘܢܒܚܪܘܢ ܐܢܘܢ ܒܬܪ̈ܥܝܬܗܘܢ. ܘܐܢ ܓ݀ܒܝܐ ܠܗܘܢ ܚܐܪܘܼܬܐ. ܡܝܬܐ ܠܗܘܢ ܨܒܝܿܢܐ ܠܥܒܿܕܐ. ܘܡܦܩ ܠܗܘܢ ܠܓܠܝܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܫܿܠܡܐ ܠܗܘܢ ܚܐܪܘܼܬܐ܆ ܕܚܿܩ ܠܗܘܢ ܨܒܝܿܢܐ ܘܡܬܦܠܗܕܝܢ ܘܒ̈ܛܠܝܢ. ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܐܟܘܬܢ ܠܐ ܡܪܓܫܝܢ ܒܗܘܢ ܟܕ ܠܐ ܢܿܦܩܝܢ ܠܣܥܘܪܘܼܬܐ ܓܠܝܼܬܐ. ܛܟܣܼܐ ܕܝܢ ܕܟܝܿܢ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܠܘ ܗܿܟܢ ܐܝܼܬܘ̄܆ ܐܠܐ ܡܚܫܒܬܗ ܗܼܝ ܐܝܼܬܝܗܿ ܨܒܝܿܢܗ ܘܙܘܥܐ ܕܚܐܪܘܬܗ ܘܥܒܕܗ ܡܫܡܠܝܐ. ܘܒܗ ܒܪܦܦܐ ܕܕܐ݀ܠ ܒܗ ܚܘܼܫܒܐ܆ ܟܿܠܗܘܢ ܐ̈ܠܦܐ ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܒܢ̈ܝ ܟܝܿܢܗ ܚܿܙܝܢ ܘܝ݀ܕܥܝܢ ܠܗ ܡܫܡܠܝܐܝܼܬ ܘܟܕ ܕܕܿܠ ܒܗ ܗܢ ܚܘܼܫܒܐ ܕܪܘܼܫܥܐ ܘܡܫܩܠܘܼܬܐ ܒܪܫܐ ܕܛܟܼܣܐ ܕܝܠܗܘܿܢ܆ ܟܿܠܗܘܢ ܫܠܡܘ ܘܨܒܼܘ ܒܗ ܒܙܘܥܐ ܕܚܐܪܘܼܬܗܘܢ. ܘܥܡܗ ܕܚܘܼܫܒܐ ܘܫܠܡܘܼܬܐ ܕܚܒܪ̈ܘܗܝ. ܐܫܬܼܒܩ ܡܼܢ ܚܝܠܐ ܕܒܛܝܼܠܘܼܬ ܐܚܝܼܕܬ݀ ܟܿܠ ܘܛܥܝܼܢܬ݀ ܟܿܠ. ܘܒܗ ܒܪܦܦܐ ܐܣܼܬܚܦܘ ܟܿܠܗܘܿܢ ܘܢܦܼܠܘ ܡܼܢ ܫܘܼܠܛܢܗܘܢ܆ ܘܟܿܠܗ ܗܿܢܐ ܫܪܒܐ ܐܝܟ ܚܙܼܬܐ ܕܒܪܩܐ ܩܠܝܼܠܐ ܗܼܘܐ. ܐܦܢ ܚܢܢ ܠܐ ܡܿܨܼܝܢܢ ܕܗܿܟܢ ܢ݀ܫܡܥ ܘܢܿܣܬܟܠ܆ ܒܗܿܝ ܕܐܝܿܬܝܢ ܡܪ̈ܟܒܐ. ܐܠܐ ܪ̈ܘܼܚܢܐ ܠܟܿܠܡܐ ܕܒܡܬܼܚܗ ܕܝܘܡܐ ܘܝܪܚܐ ܡܫܬܿܥܝܢܢ܆ ܗܼܢܘܢ ܒܚܕ ܪܦܦܐ ܪܡܿܙܝܢ ܠܗ ܠܚܕܕ̈ܐ ܘܡܫܼܬܘܕܥܝܢ ܠܗ ܘܣܿܥܪܝܢ ܠܗ. ܘܗܟܢܐ ܗܘܼܬ݀ ܡܦܘܠܬܗ ܕܟܘܟܒ ܢܘܼܓܗܐ ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܚܝܠ̈ܘܬܗ ܡܼܢ ܫܡܿܝܐ ܕܐܝܼܩܪܗ܆ ܐܝܟ ܒܪܩܐ ܕܢܦܿܠ ܡܼܢ ܪܩܝܼܥܐ ܕܫܡܿܝܐ. ܐܘ̃ ܠܪܡܘܼܬܐ ܡܫܦܠܢܝܼܬܐ. ܕܡܼܢ ܐܝܟܐ ܪܘܡܐ ܡܥܠܝܐ ܘܐܝܼܩܪܐ ܪܒܐ ܘܫܘ̄ܒ ܣܓܝܼܐܐ ܘܢܘܼܗܪܐ ܢܨܝܼܚܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܪܘܼܚܢ݀ܝܬܐ

pb. 177

ܘܛܟܼܣܐ ܡܪܢܝܐ ܣܚܦܬ݀ ܘܕܚܩܬ݀ ܘܫܼܕܬܗ ܠܟܘܟܒ ܢܘܓܗܐ ܠܥܘܼܡܩܐ ܬܚܬܝܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܣܿܟܐ. ܘܠܚܼܫܟܐ ܒܪܝܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܙܗܪ̈ܝܼܪܐ. ܘܐܢ ܡܠܐܟܐ ܕܢܘܗܪܐ ܡܼܢ ܚܕ ܚܫܐ ܕܪܡܿܘܼܬܐ ܠܗܢܐ ܟܿܠܗ ܫܦܠܐ ܐܣܬܚܦ ܘܢܦܼܠ ܘܐܬܼܬܼܚܬܝܼ. ܡܕܝܢ ܡܿܢ ܕܥܡ ܪ݀ܡܘܼܬܐ ܚܫܐ ܢܦܫܢܝܐ ܐܝܼܬ ܒܗ ܬܘܼܒ ܝܬܝܼܪܐ ܘܚܫ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܦܓܪܐ ܠܐܝܢܐ ܐܒܕܢܐ ܪܒܐ ܐܝܼܬ ܠܗ ܕܢܬܼܬܚܬܐ ܐܢ ܠܐ ܢܕܪܟ ܢܦܫܗ ܘܢܬܼܡܟܟ ܘܢܚܼܫܘܼܒ ܗܼܘ ܠܗ ܥܦܪܐ ܘܩܼܛܐ ܘܣܝܢܐ ܣܪܝܐ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܐܝܼܬܘܗܝ ܒܝܬܐ ܕܡܿܠܐܼ ܛܢܦܘܼܬܐ. ܘܠܢ ܐܝܼܬ ܣܒܪܐ ܕܬܝܒܘܼܬܐ ܡܛ݀ܠ ܒܣܪܐ ܕܠܒܝܼܫܝܼܢܢ. ܒܟܝܿܢܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܠܝܬ ܬܝܒܘܼܬܐ ܘܠܐ ܡܬܼܦܢܝܢܘܬܐ. ܐܠܐ ܥܡܗܿ ܕܡܚܫܒܬܐ ܒܝܼܫܬܐ ܕܚܘܩܝܐ ܘܡܬܼܪܚܩܢܘܼ̄ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܘܐܒܕܢܐ ܕܠܥܿܠܡ ܘܫܘܼܢܩܐ ܡܪܝܼܪܐ ܒܚܫܼܟܐ ܒܪܝܐ. ܐܝܿܟܢ ܕܓܕܫܬ݀ ܠܣܛܢ ܘܢܦܼܠ ܘܐܒܼܕ ܘܠܥܿܠܡ. ܡܫܘܼܚܬܗ ܕܗܿܘ ܡܬܼܚܐ ܠܢ ܣܟ ܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܢ݀ܕܥ ܐܟܡܐ ܕܚܘܝܼܢܢ ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܘܒܫܘܼܪܝܗ ܕܗܿܘ ܕܬܠܬܐ. ܒܬܪܟܢ ܐܡܼܬܝ ܕܨܒܼܐ ܡܪܝܐ ܛܒܿܐ ܕܢܩܝܼܡ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܬܫܡܫܬܐ ܕܗܿܘ ܕܢܦܼܠ܆ ܘܢܘܪܬ ܐܢܘܢ ܕܘܼܟܬܗ ܘܐܝܼܩܪܗ. ܡܐܠܠܘܢ ܘܐܦ ܢܣܩ ܘܢܥܠܐ ܐܢܘܢ ܠܘܬ݀ ܪܘܡܐ ܫܒܝܼܚܐ ܕܠܗ ܢܛܝܼܪ ܗܘܼܐ ܐܠܘܠܐ ܐܫܼܬܿܥܠܝ ܥܠ ܡܪܗ ܘܡܪܕ ܥܠ [ܒܪܘܝܗ] ܒܡܫܩܠܘܼܬܗ. ܘܨܒܼܐ ܕܢܚܼܛܦܝܼܘܗܝ ܒܪܡܘܬܗ ܩܕܡ ܙܒܢܗ. ܗܕܐ ܗܿܝ ܥܠܼـܐ ܕܡܛ݀ܠܬܗܿ ܐܬܒܪܝ ܒܪܢܫܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܛܼܐ ܙܒܐܢ ܕܢܒܪܝܼܘܗܝ ܠܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܕܩܕܝܼܡ ܗܘܼܐ ܡܬܼܡܨܝܢܘܼܬܐ ܕܢܩܘܼܡ. ܘܗܿܢܐ ܡܪܟܒܐ ܣܢܝܼܩ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܢܥܼܡܪ ܒܗ. ܘܢܦܼܠܘܼܚ ܒܗ ܦܥܠܘܬ ܙܒܢܐ ܣܿܓܝܼܐܐ ܘܢܬܼܟܫܪ ܒܗ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܢܐܙܠ ܢܣܒ ܐܓܪܗ ܕܘܼܟܬܐ ܗܿܝ ܡܥܠܝܬܐ. ܘܩܕܡܐܝܼܬ ܐܬܼܢܝܼ ܕܢܬܩܢ ܠܗ ܕܘܼܟܬܐ ܘܒܝܬܐ ܡܥܡܪܐ ܘܢܡܠܝܘܗܝ ܟܿܠܗ ܣܘܼܢܩܢܗ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܢܩܝܼܡܝܼܘܗܝ ܠܥܡܘܼܪܐ ܘܢܫܪܝܼܘܗܝ ܒܡܥܡܪܐ ܕܬܘܬܒܘܼܬܗ. ܗܐ ܡܼܢ ܗܿܘ ܙܒܢܐ ܗܘܼܐ ܫܘܼܪܝܐ ܕܒܪܝܼܬܗ ܕܗܢ ܥܠܿܡܐ ܡܬܼܚܙܝܢܐ. ܘܩܘܼܝܡܗ ܐܝܼܬܘ̄ ܡܢ ܗܘܠܐ ܕܗܝܼ ܗܼܝ ܝܿܬ ܐܪܥܐ ܕܩܕܝܼܡܐ ܗܘܼܬ݀ ܒܪܝܐ ܥܡ ܝܿܬ ܫܡܝܐ. ܘܐܝܼܬܝܗܿ ܗܘܼܬ݀ ܬܘܗ ܘܒܘܗ ܚܫܘܟܬܐ ܘܠܐ ܡܬܩܢܬܐ. ܡܢܗܿ ܕܗܕܐ ܝܿܬ ܐܪܥܐ ܕܣܝܼܡܐ ܗܘܼܬ ܘܢܛܝܼܪܐ ܐܝܟ ܓܒܝܼܠܬܐ ܕܦܚܪܐ. ܕܚ݀ܡܥܐ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܕܝ݀ܕܥ ܘܨ݀ܒܐ ܐܘܡܢܐ ܘܝܿܕܥ ܕܡܼܛܐ ܥܕܢܐ. ܐܝܟ ܕܩܕܝܼܡܐ ܘܣܝܡܐ ܒܬܪܥܝܬܗ ܡܼܢ ܗܿܘ ܙܒܢܐ ܒܪܝܗܝ ܐܠܗܐ ܠܗܿܢܐ ܥܿܠܡܐ ܡܛ݀ܠ ܒܪܢܫܐ. ܘܩܝܡܗ ܘܐܬܩܼܢܗ ܡܼܢ ܝ݀ܬ ܐܪܥܐ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܠܐ ܗܿܝ ܕܩܕܡ ܒܪܗܿ ܥܡ ܝܿܬ ܫܡܿܝܐ. ܗ̄ ܥܡ ܥ݀ܠܡܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܗܝܼ ܗܘܠܐ ܐܘܟܝܼܬ ܝܿܬ ܐܪܥܐ ܐܪ̈ܒܥܬܝܗܘܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܐܝܟ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢܚܘܐ ܣܕܝܼܪܐܝܼܬ ܒܡܪܝܐ ܕܨ݀ܒܐ ܘܡܗܕܐ܀ ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ ܕܐܬܡܠܠ ܒܗ ܚܝܠܐ ܣܿܓܝܼܐܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ.

Chapter 5 pb. 178

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ. ܥܠܗܿܝ ܕܐܝܟܢ ܐܬܼܚܝܕܘ ܟܝ̈ܢܐ ܣܩܘܼܒ̈ܠܝܐ ܘܐܬܼܬܼܩܢ ܡܢܗܘܢ ܟܿܠ ܡܕܡ ܕܡܬܼܚܙܐ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܗ ܕܟܬܒܐ ܗܿܢܐ ܥܕܡܐ ܠܗܿܫܐ܆ ܒܬܚܘ̈ܝܬܐ ܕܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܐܒܐ ܘܡܠܦܢܐ ܕܟܿܠܢ ܐܬܼܚܫܚܢܢ. ܫܪ̈ܒܐ ܕܠܿܚܡܝܢ ܘܡܩܒܠܝܢ ܥܠ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡܡܼ̈ܐ ܕܬܚܝܼܬ ܫܡܝܐ. ܘܠܝܬ ܣܟ ܠܡܬܼܦܠܓܘܼ. ܘܠܐ ܠܡܗܦܟܘܼ ܥܠܝܗܘܢ. ܗܿܫܐ ܕܝܢ ܕܗܼܘ ܟܝܿܢܐ ܣܗܕ ܥܠ ܟܬܒܐ ܕܗܘܿܝܐ ܕܒܪܝܼܬܐ ܕܐܟܬܼܒ ܡܘܿܫܐ܆ ܕܫܪܝܪ ܘܛܒܿ ܚܬܝܼܬ ܘܕܒܦܘܼܩܕܢܐ ܘܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܼܟܬܒ ܘܣܗܕܘ ܘܫܪܪܘ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܬܠܬܐ ܓܼܢܣ̈ܐ ܡܫܡ̈ܐ ܕܥܡܼ̈ܡܐ ܪ̈ܫܝ ܐܪܥܐ. ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܙܢܝ̈ܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܦܘܪ̈ܫܝܢܐ ܕܥܡܐ ܕܝܘܼܕ̈ܝܐ. ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܕܒܥܡܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܟܿܠ ܚܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܡܬܦܠܓܐ ܠܙܢ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܠܥܡܼ̈ܡܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܘܡܫܚܠ̈ܦܐ. ܘܟܿܠܗܘܢ ܣܿܗܕܝܢ ܘܡܫܪܪܝܢ܆ ܕܟܬܒܐ ܕܐܘܪܝܼܬܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܼܗܒ. ܘܗܿܫܐ ܕܐܫܼܬܿܪܪܢܢ ܟܿܠܢ ܥܠ ܚܬܝܼܬܘܼܬܗ ܘܫܪܪܗ. ܡܟܐ ܘܠܗܠ ܡܢܗ ܡܼܢ ܟܬܒܐ ܗܿܢܐ ܘܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܢܠܚܡ ܘܢܛܟܣ ܟܿܠܗܿ ܬܫܥܝܼܬܢ.. ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܟܬܒܐ ܩܕ̄. ܒܪܝܫܝܼܬ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܝܿܬ ܫܡܝܐ ܘܝܬ ܐܪܥܐ. ܘܐܪܥܐ ܗܘܼܬ݀ ܬܘܗ ܘܒܘܗ ܘܚܫܘܼܟܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܬܗܘܼܡܐ. ܘܪܘܼܚܗ ܕܐܠܐ ܡܪܚܦܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܡܝ̈ܐ܀ ܡܼܢ ܟܕܘ ܒܩܦܠܐܘܢ ܕܥܒܼܪ ܐܡܼܪܢܢ ܥܠ ܗܿܠܝܢ. ܗܿܫܐ ܙܕܿܩ ܠܢ ܕܬܘܼܒ ܢܿܢܗܪ ܐܢܝܢ ܘܢܩܪܫ. ܐܝܿܟܢܐ ܕܦܫܝܼܩܐܝܼܬ ܢܬܼܝܕ̈ܥܢ. ܒܬܪ ܗܟܝܼܠ ܡܬܼܚܐ ܪܒܐ ܠܒܪܝܼܬܗ ܕܥܿܠܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܓܕܫܬ݀ ܡܦܘܼܠܬܗ ܕܣܛܢܐ. ܘܗܕܐ ܡܦܘܼܠܬܐ ܕܚܠܼܬܐ ܪܒܬܐ ܐܪܡܝܬ݀ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ ܕܒܬܫܥܐ ܬܐܓܡ̈ܐ ܫܡܝ̈ܢܐ. ܘܒܩܼܢܛܐ ܣܿܓܝܼܐܐ ܗܘܼܘ ܘܒܣܘܼܪܕܐ. ܥܕܡܐ ܕܐܬܓܠܝܬ݀ ܐܘܼܪܚܐ ܕܩܕ̈ܝܼܫܐ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܐܬܬܪܝܼܡܬ݀ ܡܢܼܗܘܢ ܕܚܠܼܬܐ. ܐܠܐ ܠܘ ܟܘܼܠܢܐܝܬ ܥܕܡܐ ܠܚܘܼܕܬܐ ܓܘܢܝܐ. ܡܐ ܕܩܿܛܠ ܟܿܠ ܪܫ ܘܟܿܠ ܫܘܼܠܛܢ ܘܒܥܠܕܒܒܐ ܡܬܼܒܛܠ ܡܘܬܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܚܕ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܡܠܟ. ܗܿܘ ܕܕܝܼܠܗ ܗܼܝ ܡܠܟܘܼܬܐ ܘܚܝܠܐ ܘܫܘܼܠܛܢܐ. ܘܠܗ ܣܿܓܕܐ ܟܿܠ ܒܪܘܼܟ. ܘܠܗ ܡܘܕܐ ܟܿܠ ܠܫܢ. ܘܒܬܪ ܡܦܘܼܠܬܗ ܕܣܛܢܐ ܬܘܼܒ ܒܡܬܼܚܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܣܿܓܝܼܐܐ܆ ܐܝܟ ܕܚܕ ܒܠܚܘܼܕܘܗܝ ܝܿܕܥ. ܗܿܘ ܕܒܼܪܐ ܥܠ̈ܡܐ ܘܛܟܣ ܙܒ̈ܢܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܡܛܟܣܝܢ ܗܘܼܘ ܙܒ̈ܢܐ ܘܫܢ̈ܝܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܘܫܒ̈ܐ ܘܝܘܡ̈ܬܐ ܕܒܥܿܠܡܢ ܗܿܢܐ ܡܼܬܪܓܫܢܐ. ܒܥܿܠܡܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܠܝܬ ܐܢܝܢ ܗܿܠܝܢ ܣܟ. ܘܐܢ ܢܐܡܪ ܐܢܫ ܕܗܿܘܐ ܗܘܼܐ ܡܬܼܚܐ ܕܡܼܢ ܒܪܝܼܬܗܘܢ ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ ܫܡܝ̈ܢܐ ܥܕܡܐ ܠܡܦܘܠܬܗ ܕܣܛܢܐ ܐܝܟ ܙܒܢܐ ܕܥܣܪܝܢ ܐ̈ܠܦܝܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܐܘܿ ܬܠܬܝܢ ܐ̈ܠܦܝܢ. ܐܘܿ ܝܬܝܼܪ܆ ܘܗܟܘܬ ܘܡܼܢ ܡܦܘܼܠܬܗ ܕܣܛܢܐ ܥܕܡܐ ܠܒܪܝܼܬܗ ܕܒܪܢܫܐ܆ ܗܿܟܢ ܐܘܿ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܗܿܟܢ. ܠܐ ܫܪܝܪ ܘܠܐ ܡܕܓܠ. ܒܗܿܝ ܕܠܝܬ ܒܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܚܪܢܐ ܕܝܿܕܥ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܠܙܒܢܐ ܕܡܿܨܐܼ ܕܢܫܪܪܝܘ̄ ܕܢܕܓܠܝܘܗܝ. ܒܪܡ ܗܕܐ ܝܿܕܥܝܢܢ ܕܒܬܪ ܡܬܼܚܐ ܣܿܓܝܼܐܐ ܨܒܼܐ ܒܪܘܼܝܐ ܕܢܩܝܼܡ

pb. 179

ܠܥܿܠܡܐ ܬܪܝܢܐ. ܐܝܟ ܕܩܕܝܼܡܐ ܗܘܼܬ݀ ܣܝܼܡܐ ܒܬܪܥܝܼܬܗ ܠܐ ܝܬܝܪ ܘܠܐ ܒܨܝܼܪ. ܠܝܬ ܡܕܡ ܚܕܬ ܠܘܬ݀ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܟܿܠܗܝܢ ܕܥܬܝ̈ܕܢ ܠܡܗܼܘܐ ܐܝܟ ܕܗܘܼ̈ܝ ܡܼܢ ܟܕܘ ܘܥܒܼܪ̈ܝ. ܘܐܙܼ̈ܠܝ ܝܿܕܥ ܠܗܝܢ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ. ܟܕ ܨܒܼܐ ܗܟܝܼܠ ܕܢܒܪܝܼܘܗܝ ܠܒܪܢܫܐ ܡܛ݀ܠ ܥܠܼܬܐ ܗܿܝ ܕܐܡܼܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܠ ܐܬܪܢܝܼ ܕܩܕܡܐܝܼܬ ܢܬܩܢ ܠܗ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ܆ ܘܗܿܝܕܝܢ ܢܒܪܝܼܘܗܝ ܠܥܡܘܪܐ. ܘܠܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܗܟܢܐ ܬܩܢܗ ܡܼܢ ܗܘܠܐ ܗܿܝ ܕܩܕܝܼܡܐ ܗܘܼܬ݀ ܒܪܝܐ ܘܣܝܼܡܐ ܡܼܢ ܟܕܘܼ ܥܡ ܒܪܝܼܬܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ ܒܩܼܦ̈ܠܐܐ ܕܥܒܼܪܘ. ܕܡܛ݀ܠ ܗܿܟܢ ܒܪܝܐ ܗܘܼܬ݀ ܘܣܝܼܡܐ ܐܝܟ ܝ݀ܕܥ ܟܿܠ. ܗܘܠܐ ܕܝܢ ܐܝܼܬܝܗܿ ܐܪ̈ܒܥܬܝܗܘܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܕܐܦ ܗܼܢܘܢ ܡܩܝܼܡܝܢ ܡܼܢ ܐܪܒܥܐ ܟܝ̈ܢܐ ܐܒ̈ܗܘܗܝ ܘܡܩܝܼܡ̈ܢܘܗܝ ܕܗܿܢܐ ܥܿܠܡܐ ܘܟܿܠ ܕܒܗ. ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܩܪܝܼܪ̈ܐ ܘܚܡܝܼ̈ܡܐ ܘܪ̈ܛܝܼܒܐ ܘܝܒ̈ܝܼܫܐ. ܬܘܼܒ ܠܝܬ ܠܒܪ ܡܢ ܗܿܠܝܢ. ܘܠܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗܿܠܝܢ. ܘܟܿܠܚܕ ܡܼܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܡܪܟܒ ܡܢ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ. ܘܗܼܢܘܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܗܿܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܐܪ ܢܘܪܐ/ܡ̈ܝܐ ܐܪܥܐ܆ ܐܐܪ ܡܿܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܡܼܢ ܚܡܝܼܡܐ ܪܛܝܼܒܐ. ܗܿܢܘ ܩܘܼܝܿܡܐ ܕܚܝܼܘܼܬܐ ܘܫܦܝܼܪܘܼܬ ܩܘܼܝܡܐ. ܘܥܠܗܿܝ ܗܼܘ ܐܝܼܬܘܗܝ ܣܘܩܐ ܘܢܫܡܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܟܿܠ ܚܝ̈ܘܢ. ܘܟܿܠܡܕܡ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܼܢ ܗܿܢܐ ܡܘܙܓܐ ܘܪܘܼܟܒܐ ܕܚܡܝܼܡܐ ܕܪܛܝܼܒܐ. ܐܝܼܬܘܗܝ ܡܚܝܿܢܐ ܘܡܩܝܼܡܢܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܚܘܼܠܡܢܐ ܘܡܢܛܪܢܐ ܕܫܦܝܼܪܘܼܬ ܩܘܼܝܡܐ. ܘܥܠ ܗܿܝ ܐܬܼܩܪܝ ܘܐܫܬܿܡܗ ܗܿܢܐ ܟܝܿܢܐ ܐܘܟܝܼܬ ܪܘܼܟܒܐ ܕܡܿܢ ܚܡܝܼܡܐ ܘܪܛܝܼܒܐ ܛܒܿܐ ܘܛܒܿܬܐ ܘܩܘܼܝܡܐ. ܐܪܥܐ ܕܝܢ܆ ܐܝܼܬܘܗܝ ܟܝܿܢܗܿ ܩܪܝܼܪܐ ܝܒܝܼܫܐ ܣܩܘܼܒܠܐ ܕܚܡܝܼܡܐ ܪܛܝܼܒܐ ܘܫܪܝܐ ܘܚܘܼܒܠܐ ܕܩܘܼܝܡܐ. ܘܗܿܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܣܩܘܒܠܐ ܕܚ̈ܝܐ ܘܕܛܒܿܐ ܘܕܛܒܿܬܐ. ܘܐܬܼܩܪܝܼ ܘܐܫܬܡܗ ܡܘܬܐ ܕܚܝܘܼܬܐ ܘܫܪܝܐ ܘܚܘܼܒܠܐ ܕܩܘܼܝܡܐ. ܘܗܿܘ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܣܩܘܼܒܠܗܿ ܕܛܒܿܬܐ ܕܗܢ ܥܿܠܡܐ܆ ܘܫܪܝܐ ܘܚܘܼܒܠܐ ܕܫܦܝܼܪܘܼܬ ܩܘܼܝܡܗ܆ ܘܡܘܬܐ ܕܚܝܘܼܬܗ܆ [ܐܝܬܘܗ] ܒܝܫܬܗ. ܒܗܿܝ ܕܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܛܒܿܬܐ ܒܝܼܫܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܗܿܫܐ ܐܫܼܬܿܪܪܬ݀ ܕܟܝܿܢܐ ܚܡܝܼܡܐ ܪܛܝܼܒܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܛܒܿܬܐ ܘܚܝ̈ܐ. ܘܟܝܿܢܐ ܩܪܝܼܪܐ ܝܒܝܼܫܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܒܝܼܫܬܐ ܘܡܘܬܐ. ܗܿܫܐ ܣܝܼܡ ܒܠܟ ܘܛܪ ܗܿܠܝܢ ܙܗܝܼܪܐܝܼܬ ܒܬܪܥܝܼܬܟ. ܢܘܼܪܐ ܕܝܢ܆ ܐܝܼܬܘ̄ ܟܝܿܢܗܿ ܚܡܝܼܡܐ ܝܒܝܼܫܐ. ܡܩܝܼܡܢܝܼܬܐ ܒܙܢܐ. ܡܚܒܠܢܝܼܬܐ ܒܐܚܪܢܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܚܝ̈ܐ ܘܩܘܼܝܡܐ ܡܪܢܐܝܬ ܐܦܠܐ ܡܘܬܐ ܘܚܒܠܐ ܓܡܝܼܪܐܝܬ. ܐܬܩܪܝܼ ܟܝܿܢܗܿ ܗ̄ ܚܡܝܼܡܐ ܝܒܝܼܫܐ ܟܘܼܪܗܢܐ. ܡܝ̈ܐ ܬܘܼܒ܆ ܐܝܬܘ̄ ܟܝܿܢܗܘܢ ܩܪܝܼܪܐ ܪܛܝܼܒܐ. ܗܟܘܬ ܐܦ ܗܿܢܐ ܟܝܿܢܐ ܠܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܩܘܼܝܿܡܐ ܘܠܐ ܚܘܼܒܠܐ. ܘܐܦ ܗܼܘ

pb. 180

ܐܬܼܩܪܝ ܟܘܼܪܗܢܐ. ܗܿܫܐ ܕܝܢ ܢܿܚܙܐ ܕܐܝܟܢ ܠܚܡܬ݀ ܐܢܘܢ ܒܪܘܼܝܘܼܬܐ ܠܗܿܠܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܣܩܘܼܒ̈ܠܝܐ. ܘܚܝܕܬ݀ ܣܩܘܼܒܠܝܘܼܬܗܘܢ ܒܪܚܬܐ ܘܝܐܝܼܒܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܥܒܼܕܬ݀ ܘܬܩܢܬ݀ ܗܿܢܐ ܟܿ. ܗܿܐ ܓܝܪ ܚܡܝܼܡܐ ܣܩܘܼܒܠܐ ܗܿܘ ܕܩܪܝܼܪܐ. ܘܪܛܝܼܒܐ ܕܝܒܝܼܫܐ. ܘܐܐܪ ܡܛܠܩܢܐ ܗܿܘ ܕܥܦܪܐ. ܘܡܝ̈ܐ ܕܢܘܼܪܐ. ܕܐܝܟܢ ܗܿܝܢ ܣܩܘܼܒ̈ܠܝܐ ܘܥܛܘ̈ܝܐ ܘܡܛܠܩ̈ܢܐ ܕܚܕ̈ܕܐ܆ ܚܝܕܬ݀ ܥܿܒܘܿܕܘܼܬܐ ܚܟܝܼܡܬ݀ ܒܟܿܠ. ܘܬܩܢܬ݀ ܡܢܼܗܘܢ ܗܿܢܐ ܩܘܼܝܡܐ ܫܦܝܼܪܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܘܢ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܬܡܝܼܗ̈ܐ ܕܥ݀ܒܪܝܢ ܠܚܝܠܐ ܕܝܼܕܥܬܐ . ܩܕܡܐܝܬ ܡܿܢ ܗܿܟܝܼܠ. ܗܘܼܐ ܚܘܼܝܕܗܘܢ ܕܐܣܛܘܼܟܣ̈ܐ ܗܿܠܝܢ ܗܟܢܐ.. ܐܐܪ ܡܿܢ ܐܝܼܬܘ̄ ܚܡܝܼܡܐ ܪܛܝܼܒܐ܆ ܐܬܠܚܡ ܕܝܢ ܠܢܘܼܪܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܚܡܝܼܡܐ ܝܒܝܼܫܐ. ܘܠܡܝ̈ܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܩܪܝܼܪܐ ܪܛܝܼܒܐ. ܗܟܢܡܐ ܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܕܢܘܼܪܐ ܡܼܢ ܚܕ ܓܒܐ. ܘܪܛܝܼܒܘܼܬܗ ܥܡ ܪܛܝܼܒܘܼܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܡܼܢ ܓܒܐ ܐܚܪܢܐ. ܐܪܥܐ ܕܝܢ ܐܝܼܬܝܗܿ ܩܪܝܼܪܐ ܝܒܝܼܫܐ. ܩܪܝܼܪܘܼܬܗܿ ܥܡ ܩܪܝܼܪܘܼܬܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܝܒܝܼܫܘܼܬܗܿ ܥܡ ܝܒܝܼܫܘܼܬܐ ܕܢܘܼܪܐ. ܒܗܿܢܐ ܙܢܐ ܘܠܚܡܘܼܬܐ ܐܬܚܝܕܘ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ. ܘܗܘܼܬ݀ ܡܢܼܗܘܢ ܓܒܝܼܠܬܐ ܕܗ݀ܘܠܐ ܕܡܼܢܗܿ ܐܬܼܥܒܕ ܘܐܬܩܝܡ ܟܿܠܡܕܡ ܕܠܓܘ ܼ̱ܢ ܝܪܝܼܥܬܐ ܕܡܘܙܠܬܐ ܗܕܐ ܐܝܟ ܪܘܼܡܐ ܗܢܐ ܗܐ ܨܝܪܝܢܢ ܗܪܟܐ.

ܘܗܿܟܢܐ ܐܝܟ ܨܒܝܿܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܼܚܝܕܘ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܘܐܬܼܠܚܡܘ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܘܗܘܼܬ݀ ܡܢܼܗܘܢ ܓܒܝܼܠܬܐ ܕܗܘܿܠܐ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܝ݀ܬ ܐܪܥܐ. ܕܐܡܼܪ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܕܒܪܐ ܐܠܗܐ܀܀܀ ܘܬܘܼܒ ܐܡܿܪܝܼܢܢ ܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܢܩܝܼܦܘܼܬܗܘܢ ܘܚܘܼܝܕܗܘܢ ܕܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܗܿܠܝܢ. ܟܿܠ ܗܿܟܝܼܠ ܚܘܼܝܕܐ ܘܢܩܝܼܦܘܼܬܐ ܘܚܘܼܠܛܢܐ ܒܝܐܝܒܘܼܬܐ ܠܚܡܿܝܬܐ ܗܿܐ ܚܿܙܝܢܢ ܕܗܿܘܐ ܘܡܫܼܬܿܡܠܐ ܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ. ܡܼܢ ܚܠܝܪܛܘܼܬܗܘܢ ܕܒܡܝܐܝܒܢܘܼܬܐ ܪܚܡܼܬܢ݀ܝܬܐ ܟܝܿܢܝܬܐ. ܗܿܐ ܡܬܼܝܠܕ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܘܗܘ̈ܝ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܡܫܡ̈ܠܝܐ ܘܫܦܝܼܪ̈ܐ. ܐܝܟ ܚܘܼܝܕܐ ܕܕܟܪܐ ܘܢܩܒܼܬܐ ܕܗܿܘܐ ܒܡܼܬܝܐܝܒܢܘܼܬܐ ܪܓܬܢ݀ܝܬܐ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܪܚܡܼـܐ ܟܝܿܢܝܬܐ. ܗܿܐ ܡܼܬܝܼܠܕ ܘܡܬܼܝܒܠ ܘܣܿܓܐ ܡܼܢܗܿ ܗܼܘ ܓܢܼܣܗܿ. ܘܗܿܘܐ ܡܼܢܗܿ ܫܦܝܼܪܘܼܬ

pb. 181

ܩܘܼܝܡܐ. ܘܟ݀ܠܡܕܡ ܕܐܝܼܬ ܒܒܪܝܼܬܐ. ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܙܢܐ ܕܡܬܼܝܐܝܒܢܘܼܬܐܕܕܟܪܐ ܠܢܩܼܒܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܠܚܡܘܬܐ ܡܬܼܝܐܝܒܢܝܼܬܐ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ܆ ܘܥܡ ܗܿܝ ܕܡܬܼܚܝܕܒܢ ܡܫܬ̈ܡ̄ ܘܡܬܼܩܝܡ ܡܼܢ ܚܘܼܝܕܗܘܢ ܐܕܫ̈ܐ ܘܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܫܦܝܼܪ̈ܐ ܒܗ ܒܙܢܐ ܗܿܢܐ ܐܝܼܬ ܠܟܝܿܢܗܘܢ ܕܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܠܚܡܘܬܐ ܡܬܼܝܐܝܒܢܝܼܬܐ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܘܒܗܿ ܐܬܚܝܕܘ ܡܬܼܝܐܝܒܢܐܝܼܬ ܘܫܡܠܝܼܘ ܠܗܘܿܠܐ܆ ܕܟܿܠ ܡܼܢܗܿ ܐܬܼܩܡ ܘܐܫܼܬܿܡܠܝܼ. ܕܐܝܟܢ ܕܝܢ ܫܡܼܥ ܘܐܣܼܬܿܟ̱ܠ܀ ܝܒܝܼܫܘܼܬܐ ܗܿܟܝܠ ܣܿܓܝܼ ܡܬܼܝܐܝܒܐ ܠܪܛܝܼܒܘܼܬܐ. ܘܛܒܿ ܠܿܚܡܐ ܠܗܿ. ܘܩܪܝܼܪܘܼܬܐ ܠܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܘܐܠܐ ܐܢ ܐܬܼܢܩܦܝܼ ܚܡܝܼܡܘܼ̄ ܠܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܠܘ ܩܘܼܝܡܐ ܥܿܒܕ̈ܢ. ܐܠܐ ܣܘܼܓܦܢܐ ܘܚܘܼܒܠܐ. ܗܟܘܬ ܩܪܝܼܪܘܼܬܐ ܠܩܪܝܼܪܘܼܬܐ. ܘܪܛܝܼܒܘܼܬܐ ܠܪܛܝܼܒܘܼܬܐ. ܘܝܒܝܼܫܘܼܬܐ ܠܝܒܝܼܫܘܼܬܐ. ܡܼܢ ܚܘܼܝܕܐ ܕܗܿܠܝܢ ܣܟ ܫܦܝܼܪܘܼܬ ܩܘܼܝܡܐ ܠܐ ܗܿܘܐ. ܐܠܐ ܣܘܓܦܢܐ ܘܚܘܼܒܠܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܐܢ ܢܗܼܘܐ ܚܿܐܫ ܦܓܪܗ ܕܐܢܫ ܡܼܢ ܟܘܼܪܗܐ ܕܐܫܬܐ ܕܡܪܝܬܐ ܣܘܼܡܩܬܐ. ܘܠܗܢܐ ܟܘܼܪܗܢܐ ܢܣܝܼܢܢ ܕܡܼܢ ܟܘܼܡ̈ܘܼ ܚܡܝܼܡܐ ܝܒܝܼܫܐ ܓܕܫ. ܡܪܟܒܝܼܢܢ ܠܗ ܣܡܡ̈ܢܐ ܣܩܘܼܒ̈ܠܘܗܝ ܕܟܘܼܪܗܢܐ ܡܼܢ ܩܪܝܼܪܐ ܘܪܛܝܼܒܐ. ܘܗܟܘܬ݀ ܡܐܣܝܢܢ ܠܗ ܠܦܓܪܐ. ܘܥ݀ܒܕܝܼܢܢ ܠܗ ܫܦܝܼܪܘܬ ܩܘܝܡܐ. ܗܟܘܬ ܘܠܡܿܢ ܕܚܿܐܫ ܦܓܪܗ ܡܼܢ ܟܐܒܐ ܕܡܫܪܝܘܼܬܐ. ܕܓܕܫ ܡܼܢ ܦܠܓܡܐ ܝܬܝܼܪܐ ܕܣܿܓܐ ܒܓܘܼܫܡܐ. ܘܗܢܐ ܟܘܼܡܘܿܣ ܐܘܟܝܼܬ ܚܠܼܛܐ ܦܠܓܡܢܝܐ. ܢܣܝܼܢܝܗܝ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܩܪܝܼܪܐ ܪܛܝܼܒܐ. ܡܪܟܒܝܼܢܢ ܠܗ ܣܡܡ̈ܢܐ ܣܩ̈ܘܼܒܠܘ̄ ܕܚܠܼܛܐ ܡܼܢ ܚܡܝܼܡܐ ܘܝܒܝܼܫܐ. ܘܗܿܟܢܐ ܡܐܣܝܢܢ ܠܗ ܠܦܓܪܐ ܚܿܫܘܿܫܐ ܘܗܿܘܐ ܠܗ ܫܦܝܼܪܘܼܬ ܩܘܼܝܡܐ.. ܒܗܿܢܐ ܙܒܢܐ ܢܣܿܒܪ ܐܦ ܥܠ ܟܝ̈ܢܐ ܕܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ. ܕܐܦܢ ܡܣܬܿܒܪܝܢ ܣܩܘܼܒ̈ܠܝܐ ܐܠܐ ܣܩܘܼܒܠܝܘܬܗܘܢ ܗܝܼ ܐܝܼܬܝܗܿ ܩܘܼܝܡܗܘܢ. ܐܪܥܐ ܡܿܢ ܗܿܟܝܠ ܩܪܝܼܪܐ ܘܝܒܝܼܫܐ. ܟܕ ܡܬܼܪܛܒܐ ܝܒܝܼܫܘܼܬܗܿ ܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܕܡܬܼܝܐܝܒܐ ܠܗܘܿܢ. ܘܐܦ ܩܪܝܼܪܘܼܬܗܿ ܡܫܼܬܚܢܐ ܡܼܢ ܚܡܝܼܡܘܼܬܗܿ ܕܢܘܼܪܐ ܒܝܕ ܙܠ̈ܝܼܩܘܗܝ ܕܫܡܼܫܐ. ܘܗܿܘܐ ܗܿܢܐ ܚܘܼܝܕܐ ܘܢܩܝܼܦܘܼܬܐ ܡܼܬܝܐܝܒܢܝܼܬܐ. ܡܬܼܩܝܡ ܘܡܫܼܬܡܠܝܐ ܡܼܢܗܘܢ ܟܿܠ ܐܕܫܐ ܘܣܘܼܥܪܢܐ ܫܦܝܼܪܐ. ܕܙܪ̈ܥܐ ܘܢܼܨܒ̈ܬܐ ܘܫܘܼܡܠܝ ܦܐܪ̈ܐ. ܘܟܿܠ ܩܘܼܝܡܐ ܕܚܝ̈ܐ ܗܿܠܝܢ ܦܓܪ̈ܢܝܐ. ܐܢܕܝܢ ܡܝ̈ܐ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܢܬܼܬܘܣܦܘܢ ܐܘܿ ܢܘܼܪܐ. ܘܐܐܪ ܥܠ ܐܐܪ. ܘܥܦܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܠܐ ܥ݀ܒܪܝܢ ܗܘܼܘ ܩܘܼܝܡܐ ܕܡܕܡ. ܐܦܠܐ ܐܢ ܡܐܣܝܢܢ ܠܟܘܼܪܗܢܐ ܚܡܝܼܡܐ ܒܣܡܐ ܚܡܝܼܡܐ ܗܿܘܐ ܚܘܼܠܡܢܐ. ܘܗܿܟܢܐ ܐܣܼܒܪ ܥܠ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܡܝܼܪܐ ܕܗܼܒ ܐܦܬܐ ܠܚܟܝܼܡܐ ܘܬܘܼܒ ܢܼܬܚܟܡ. ܡܕܝܢ ܣܿܓܝܼ ܫܦܝܼܪ ܘܠܚܡܐܝܼܬ ܛܟܣܬ݀ ܘܒܪܬ݀ ܥܒܘܕܘܼܬܐ ܚܟܝܼܡܬ݀ ܒܟܿܠ ܠܟܝ̈ܢܐ ܕܐܣܼܛܘܼܟ̈ܣܐ. ܘܡܼܢ ܚܡܝܼܡܐ ܘܩܪܝܪܐ ܘܪܛܝܼܒܐ ܘܝܒܝܼܫܐ. ܚܡܝܼܡܐ ܡܿܢ ܗܿܟܝܼܠ ܡܬܼܝܐܝܒ ܠܩܪܝܼܪܐ ܕܢܬܼܦܪܓܐ ܒܗ. ܘܝܒܝܼܫܐ ܕܝܢ ܨܿܗܐܼ

pb. 182

ܘܠܗܝܼܩ ܠܪܛܝܼܒܐ ܕܢܬܪܟܟ ܘܢܬܼܪܛܒ ܒܗ. ܐܝܟ ܪܘܼܫܡܐ ܗܿܢܐ ܗܿܐ ܨܿܝܪܝܢܢ ܗܪܟܐ܀

ܘܒܗܢܐ ܙܢܐ ܕܡܼܬܝܐܝܒܢܘܼܬܐ ܪܓܬܢ݀ܝܬܐ ܘܐܝܟ ܪܚܡܼܬܐ ܟܝܿܢܝܬܐ ܐܬܠܚܡܘ ܘܐܬܼܚܝܕܘ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܘܐܝܟ ܡܬܼܝܐܝܒܢܘܼܬܐ ܕܕܟܪܐ ܘܢܩܼܒܬܐ. ܘܗܿܟܢ ܐܬܼܚܝܕܘ ܚܘܼܝܕܐ ܟܝܢ݀ܝܐ ܘܠܚܡܝܐ ܘܡܼܬܝܐܝܒܢܝܐ. ܘܐܩܝܼܡܘ ܠܗܿܘܠܐ ܗܿܝ ܕܡܼܢܗܿ ܟܿܠ ܐܬܼܩܝܡ ܘܐܫܬܡܠܝܼ. ܘܠܚܘܼܝܕܐ ܡܼܢ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܕܨܪܢܢ ܘܪܫܡܼܢܢ ܡܼܢ ܠܥܠ. ܡܼܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܩܕܡܝܢ ܫܡܥܢܢ ܘܝܼܠܦܢܢ. ܘܠܗܿܢܐ ܚܘܼܝܕܐ ܐܚܪܢܐ ܘܡܼܬܝܐܝܒܢܐ ܘܠܚܡܝܐ. ܚܢܢ ܡܼܢ ܬܐܘܪܝܐ ܕܝܼܠܢ ܐܫܟܼܚܢܢ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܿܐ ܡܢܣܝܢܢ ܘܝ݀ܕܥܝܼܢܢ ܠܟܝܿܢܐ ܕܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܘܕܟܘܼܡ̈ܘܼ ܘܡܼܬܝܐܝܒܢܘܼـܐ ܕܠܚܕ̈ܕܐ ܥܡ ܫܦܝܼܪܘܼܬ ܩܘܼܝܡܐ ܕܗܿܘ ܡܼܢ ܚܘܝܕܐ ܗܿܢܐ ܕܐܡܼܪܢܢ. ܗܿܫܐ ܐܢܬ ܩܪ̈ܘܝܐ ܦܪ̈ܘܼܫܐ ܐܝܟ ܕܫܿܦܪ ܠܟܘܢ ܩܒܠܘ. ܡܐܠܠܘܢ ܕܝܢ ܕܬ݀ܒܥ ܛܘܼܟܣܐ ܕܟܝ̈ܢܐ. ܐܝܟ ܕܛܟܣ ܘܬܚܡ ܠܗܘܢ ܒܪܘܼܝܐ ܚܟܝܼܡܐ܆ ܒܗܢܐ ܛܘܼܦܣܐ ܐܬܼܠܚܡܘ ܘܐܬܚܝܕܘ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܐܪܒܥܐ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܒܡܼܬܝܐܝܒܢܘܼܬܐ ܕܣܡ ܒܟܝܿܢܗܘܢ ܒܥܘܿܕܗܘܢ. ܘܐܬܼܩܝܡܬ ܡܢܼܗܘܢ ܘܗܘܿܠܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܝ݀ܬ ܐܪܥܐ. ܘܐܝܬܝܗܿ ܗܘܼܬ݀ ܬܘܗ ܘܒܘܗܿ. ܗ̄ ܚܒܝܼܟܝܢ ܗܘܼܘ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܒܚܕ̈ܕܐ ܘܛ݀ܫܝܢܼ ܗܘܼܘ ܒܚܕ̈ܕܐ. ܘܐܝܼܬܝܗܘܢ ܗܘܼܘ ܒܬܗܘܡܐ ܕܠܐ ܩܘܡܐ. ܘܚܫܘܼܟܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܬܗܘܼܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܬܼܒܪܝܼ ܗܘܼܐ ܢܘܼܗܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܣܛܘܼܟܣܐ ܡܢܗܪܢܐ ܕܢܘܼܪܐ ܛܿܫܐܼ ܗܘܼܐ ܘܚܒܝܼܟ ܒܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܘܠ ܡܬܼܚܙܐ ܗܘܼܐ ܣܟ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܿܫܐ ܛܿܫܐܼ ܘܟܿܣܐܼ ܟܝܿܢܐ ܕܢܘܼܪܐ ܒܟ̈ܐܦܐ ܘܒܦܪܙܠܐ ܘܒܩܝ̈ܣܐ ܘܒܫܪܒܐ ܕܗܘ̈ܠܐ ܘܠܐ ܣܟ ܡܬܼܚܙܐ. ܥܕܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܨܠܡ ܐܠܗܐ ܒܐܘܼܡܢܘܼܬܐ ܕܝܼܕܥܬܗ ܡܦܩ ܠܗܿ ܠܓܠܝܐ. ܘܗܿܟܢܐ ܦܫܬ݀ ܗ݀ܘܠܐ ܡܼܢ ܟܕ ܐܬܒܪܝܬ݀ ܥܡ ܒܪܝܼܬܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܬܘܗ ܘܒܘܗ. ܚܒܝܼܟܬ ܘܠܐ ܡܬܼܩܢܬܐ. ܘܐܪܥܐ ܘܢܘܪܐ ܘܡܝ̈ܐ

pb. 183

ܟܿܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܚܒܝܼܟܝܼܢ ܗܘܼܘ. ܐܐܪ ܠܐ ܡܬܩܢܐܝܼܬ. ܘܐܐܪ ܡܿܢ ܡܬܬܙܝܼܥ ܗܘܼܐ ܐܝܟ ܟܝܿܢܗ. ܘܡܙܝܼܥ ܗܼܘܐ ܠܫܪܟܐ ܕܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ. ܘܥܦܪܐ ܕܐܠܥܐ ܥܡ ܟܐܦ̈ܐ ܕܒܗܿ ܚܠܝܼܛ ܗܘܼܐ ܥܡ ܪܛܝܼܒܘܼܬܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܡܬܐܫܕ ܗܘܼܐ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܒܝܕ ܡܬܬܙܝܼܥܢܘܼܬܗ ܕܐܐܪ ܕܡܙܝܼܥ ܗܘܼܐ ܠܗܘܠܐ. ܚܝܠܐ ܕܝܢ ܐܘܟܝܼܬ ܟܝܿܢܐ ܕܢܘܼܪܐ ܟܿܣܐܼ ܗܘܼܐ ܒܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܠ. ܐܠܐ ܒܟܝܿܢܐ ܕܐܪܥܐ ܘܕܟܐܦ̈ܐ ܢܛܝܼܪ ܗܘܼܐ ܘܛܿܫܐܼ. ܘܒܟܝܿܢܗܿ ܕܢܘܼܪܐ ܡܬܼܚܝܠܝܢ ܗܘܼܘ ܫܪܟܐ ܕܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ. ܘܠܒܝܼܟܝܢ ܗܘܼܘ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܼܥܪܙܠܝܢ ܗܘܼܘ ܒܚܕ̈ܕܐ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܘܡܬܼܚܪܓܝܼܢ ܗܘܼܘ ܕܠܝܬ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܢܘܚܐ ܡܼܢ ܡܼܬܬܙܝܼܥܢܘܼܬܐ. ܘܡܼܢܗܿ ܕܗܕܐ ܐܬܼܚܪܓܘ ܟ̈ܐܦܐ ܒܚܕ̈ܕܐ ܘܗܘܼܘ ܗܿܟܢ ܫܥ̈ܥܐ ܡܢܼܗ ܕܗܿܘ ܙܒܢܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܗܿܐ ܓܕܫ ܒܡܠܐܐ ܕܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܕܟܕ ܣܿܠܩܝܢ ܡܝ̈ܐ ܠܥܠ ܡܼܢ ܓܙܪ̈ܬܐ ܘܓܠ̈ܝܬܐ ܕܒܢܗܪ̈ܘܬܐ ܘܒܣܦܪ̈ܝܗܘܢ ܡܬܚܪܓܝܢ ܟ̈ܐܦܐ ܒܚܕ̈݁ܕܐ. ܘܡܼܢ ܗܿܝ ܡܬܥܪܙܠܢܘܼܬܗܘܢ ܘܫܘܦܩܗܘܢ ܕܒܚܕ̈ܕܐ ܡܬܼܚܪܓܐ ܝܬܝܼܪܘܼܬܗܘܢ ܘܦܿܝܫܝܼܢ ܫܥ̈ܥܐ ܓ̈ܠܠܐ. ܗܿܟܢܐ ܓܼܕܫܬ݀ ܒܗܿܘ ܚܒܘܼܟܝܐ ܕܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ. ܒܗܿܝ ܕܚܠܝܼܛܐ ܗܘܼܬ݀ ܐܪܥܐ ܘܟ̈ܐܦܐ ܥܡ ܡܝ̈ܐ ܫܿܪܝܢܼ ܗܘܼܘ ܒܚܕ̈ܕܐ. ܘܪܟܝܼܟܐ ܗܘܼܬ݀ ܓܒܝܼܠܬܐ ܘܐܐܪ ܕܒܗܘܢ. ܗܿܘ ܡܙܝܼܥ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ. ܘܗܘܼܘ ܟ̈ܐܦܐ ܡܬܚܪܓܝܢ ܒܚܕ̈ܕܐ ܘܗܘܼܘ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܘܢ ܫܥܥ̈ܐ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥ ܘܬܚܝܼܬ ܐܪܥܐ. ܘܗܿܘ ܕܡܬܼܩܪܐ ܓܐܪܘܡܡܐ. ܗ̄ ܗܿܢܘܢ ܫܥ̈ܥܐ ܕܚܒܝܼܟܝܢ ܒܥܦܪܐ ܘܐܬܼܩܫܝܼܘ ܐܝܟ ܦܘܼܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܦܪܼܫ ܪܛܝܼܒܘܼܬܐ ܡܼܢ ܝܒܝܼܫܘܼܬܐ. ܗ̄ ܐܪܥܐ ܡܼܢ ܡܝ̈ܐ. ܐܝܟ ܥܬܝܼܕܝܢܢ ܕܢܚܘܐ. ܗܕܐ ܗܿܝ ܥܠܼܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܫܥ̈ܥܐ ܕܐܝܼܬ ܒܐܪܥܐ ܘܬܚܝܬ ܟܿܠܗ ܐܪܥܐ. ܘܒܕܘܼܟ ܕܘܼܟ ܐܬܼܩܫܝܼܘ ܘܐܬܼܠܚܡܘ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܘܗܘܼܘ ܡܢܼܗܘܢ ܪ̈ܘܡܐ ܘܡܬܢ̈ܬܐ ܘܐܝܟ ܛܘܼܪ̈ܐ ܡܕܡ. ܘܗܟܢܐ ܦܫܼܘ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܘܐܢ ܢܼܬܚܫܒ ܐ̱ܢܫ܆ ܕܕܠܡܐ ܡܼܢ ܙܒܢܐ ܕܛܘܦܢܐ ܗܘ̈ܝ ܗܿܠܝܢ. ܘܐܡܿܪܝܢܢ ܕܛܘܦܢܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ ܗܘܼܐ ܡܼܢ ܠܥܠ ܘܚܒܠ ܟܿܠ ܕܥܠܝܗܿ. ܘܐܐܪ ܐܝܟ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܩܘܝܼ. ܘܐܪܥܐ ܒܡܫܪܪܘܼܬܗܿ ܟܬܪܬ݀. ܘܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܠܐ ܐܬܚܒܟܼܘ ܒܚܕ̈ܕܐ ܐܝܟ ܕܒܪܫܝܬ ܩܕܡ ܕܢܬܦܪܫܘܢ (ܕܢܬܦܫܪܘܢ) ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܼܘ ܬܘܗ ܘܒܘܗ. ܘܐܢ ܐܬܒܟܼܘ ܐܪܥܐ ܘܡܝ̈ܐ. ܩܠܝܼܠ ܡܕܡ ܐܬܚܒܟܘ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ. ܬܚܘܼ̈ܬܝܗܿ ܕܐܪܥܐ ܘܫܬܼܐ̈ܣܝ ܛܘܼܪ̈ܐ ܠܐ ܣܟ ܐܙܕܥܙܥܘ. ܘܠܐ ܡܚܒܠܐ ܗܘܼܬ݀ ܐܪܥܐ ܘܚܪܝܼܒܐ. ܘܐܠܘ ܗܿܘ ܛܘܦܢܐ ܐܝܟ ܫܦܼܥܐ ܣܿܓܝܼܐܐ ܡܫܼܬܿܪܓܠ ܗܘܼܐ ܠܗ. ܘܡܣܼܬܿܦܩ ܗܘܼܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܡܦܠܫܐ ܗܘܼܬ݀ ܠܗܿ ܘܡܦܚܬܐ ܗܘܼܬ݀ ܠܗܿ. ܘܬܘܼܒ ܠܐ ܡܬܼܝܬܒ ܗܘܼܐ ܠܗܿ. ܐܠܐ ܩܕܡܐܝܬ ܬܪܼܥ ܡܪܝܐ ܘܐܓܝܼܚ ܠܫܦ̈ܥܐ ܬܚ̈ܬܝܐ. ܘܣܠܼܩܘ ܡܝ̈ܐ ܘܚܦܝܘܼܗܿ ܠܐܪܥܐ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܐܫܦܼܥ ܠܢܣ̈ܟܐ ܕܠܥܠ. ܘܐܬܼܢܿܣܟܼܘ ܘܐܣܬܦܩܘ ܡܝ̈ܐ ܥܠ ܡܝ̈ܐ. ܘܗܿܟܢ ܐܬܼܢܛܪܬ݀ ܐܪܥܐ. ܘܦܫܼܬ݀ ܪܩܝܼܥܬܐ ܘܡܫܪܪܬܐ ܒܪܡܼܙܐ ܘܒܛܝܼܠܘܼܬܐ

pb. 184

ܕܗܿܘ ܚܟܝܼܡ ܒܟܿܠ. ܥܒܘܿܕܐ ܘܡܬܩܢܢܐ ܕܥ̈ܠܡܐ.. ܘܗܟܢܐ ܐܬܚܝܕܘ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܘܐܬܼܚܒܟܘ ܒܚܕܕ̈ܐ ܘܐܬܓܒܠܬ݀ ܠܒܬܐ ܕܗ݀ܘܠܐ ܕܗܝܼ ܐܝܼܬܝܗܿ ܝܿܬ ܐܪܥܐ. ܘܗܿܟܢܐ ܦܫܬ݀ ܐܝܟ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܡܬܼܚ̈ܐ ܘܛܘܪ̈ܐ ܕܠܐ ܣܟ ܡܼܬܡܫܚܝܢ ܐܘܿ ܡܬܝܕܥܝܢ ܠܢ. ܥܕܡܐ ܕܨܒܼܐ ܐܠܗ ܕܢܬܩܢ ܠܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܘܢܛܟܣܝܼܘܗܝ ܘܢܨܒܬܝܼܘ̄ ܡܛܠ ܒܪܢܫܐ ܕܥܬܝܼܕ ܕܢܒܼܪܐ ܕܢܗܼܘܐ ܒܗ ܥܡܘܪ̈ܐ ܘܬܘܬܒ̈ܐ ܙܒܢܐ ܡܕܡ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܢܫܼܬܢܐ ܠܕܘܼܟܬܐ ܗܿܝ ܕܡܛܠܬܗܿ ܐܬܒܪܝܼ. ܘܢܣܼܩ ܢܐܪܬ ܟܘܼܪܣܝܗ ܕܗܿܘ ܕܢܦܼܠ ܘܡܼܢ ܬܡܿܢ ܬܘܼܒ ܢܬܼܥܠܐ ܠܐܝܟܐ ܕܐܬܪܓܪܓ ܗܿܘ ܠܡܼܬܥܠܝܘܼ ܡܪܚܐܝܬ ܘܩܕܡ ܙܒܢܐ. ܗ̄ ܐܼܠܘܼ ܡܚܡܣܢ ܗܘܼܐ ܒܛܟܼܣܐ ܕܬܫܡܫܬܗ ܘܐܝܟ ܥܒܼܕܐ ܡܫܥܒܕܐ ܡܬܼܡܟܟ ܗܘܼܐ ܠܗ ܘܢܛܝܼܪ ܗܘܼܐ ܠܗ ܦܘܼܩܕܢ ܡܪܗ܆ ܡܼܢ ܟܿܠܦܪܘܿܣ ܒܿܬܪ ܙܒܢܐ ܐܡܼܬܝ ܕܨ݀ܒܐ ܗܘܼܐ ܡܪܗ܆ ܒܪܘܝܗ ܘܥܒܘܕܗ. ܡܫܟܢ ܗܘܼܐ ܠܗ ܚܪ̈ܘܼܪܐ. ܘܡܣܩ ܗܘܼܐ ܠܗ ܠܕܪܓܐ ܡܥܠܝܐ ܕܒܢ̈ܝܐ. ܘܕܠܐ ܣܝܒܪ ܘܚܡܣܢ. ܐܠܐ ܐܡܼܪܚ ܘܐܫܼܬܥܠܝܼ ܕܢܚܛܦܝܼܘܗܝ ܒܪܡܘܼܬܗ ܡܫܩܠܐܝܬ ܘܛܪܘܼܢܐܝܬ. ܐܣܼܬܚܦ ܘܐܫܼܬܕܝܼ ܡܼܢ ܕܘܼܟܬܗ. ܘܢܦܼܠ ܡܦܘܼܠܬܐ ܪܒܬܐ. ܐܝܟ ܒܪܩܐ ܡܼܢ ܫܡܝܐ. ܥܠܗܿܝ ܐܬܒܪܝܼ ܒܪܢܫܐ ܕܢܣܼܒ ܬܫܡܫܬܗ. ܘܢܐܪܬ ܟܘܼܪܣܗ. ܘܕܡܼܢ ܗܿܢܐ ܢܬܼܥܠܐ ܠܗܿ ܪܒܘܼܬܐ ܕܨܒܼܐ ܕܢܚܼܛܘܼܦ ܗܿܘ ܡܪܘܕܐ ܕܢܦܼܠ܀ ܗܿܫܐ ܒܨܼܒܝܿܢܢ ܕܝܼܠܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܕܐܢ ܨ݀ܒܝܢܢ ܘܡܟܫܪܝܼܢܢ ܘܢ݀ܛܪܝܼܢܢ ܦܘܼܩܕܢ ܡܪܢ. ܡܫܬܘܝܼܢܢ ܠܗܿܘ ܐܝܼܩܪܐ ܡܥܠܝܐ ܕܠܐ ܡܬܼܡܠܠ. ܘܡܬܼܒܣܡܝܼܢܢ ܥܡ ܡܪܢ. ܘܐܢ ܡܗܡܝܢܢ. ܘܐܦ ܡܼܢ ܐܝܼܩܪܢ ܢ݀ܦܠܝܼܢܢ. ܘܥܡ ܗܿܘ ܡܪܘܕܐ ܡܫܼܬܢܩܝܼܢܢ. ܗܿܝ ܕܡܨܠܝܢܢ ܘܡܬܼܟܫܦܝܼܢܢ ܕܡܼܢ ܡܢ݀ܬܐ ܘܫܘܬܦܘܼܬܐ ܕܥܡܗ ܢܼܫܬܘܙܒ ܘܢܬܿܦܨܐ. ܘܥܡ ܡܪܢ ܛܒܿ ܘܐܠܗܢ ܡܪܚܡܢܐ ܢܿܚܕܐ ܘܢܬܿܒܣܡ ܒܛܝܒܘܼܬܗ ܘܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܠܥ̈ܠܡܝ ܥ̈ܠܡܐ ܐܡܝܢ܀ ܘܒܗܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ.

ܫܼܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܒܗ ܐܬܼܡܠܠ ܥܠ ܣܦܼܪܐ ܘܟܬܒܐ ܘܥܠ ܫܪܝܼܪܘܼܬ ܟܬܒܐ ܕܗܘܿܝܐ ܕܒܪܝܼܬܐ. ܘܥܠ ܒܪܝܼܬܗ ܕܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܕܐܝܟܢ ܗܘܼܬ݀܆ ܘܡܼܢ ܡܘܿܢ ܐܬܼܩܝܡ܆ ܘܐܦ ܥܠ ܥܿܠܡܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܘܛܟܼܣ̈ܝܗܘܢ. ܘܡܦܘܼܠܬܗ ܕܣܛܢܐ܆ ܘܥܠܼܬܐ ܕܒܪܝܼܬܗ ܕܒܪܢܫܐ܆ ܘܕܐܝܿܟܢܐ ܐܬܼܚܝܕܘ ܐܣܼܛܘܼܟ̈ܣܐ ܣܩܘܼܒ̈ܠܝܐ܆ ܘܗܘܼܬ݀ ܗܘܠܐ ܕܡܢܼܗܿ ܐܬܼܩܝܡ ܟܿܠ ܕܡܬܼܚܙܐ ܒܗܿܕܐ ܒܪܝܼܬܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/509
Source:
C. Kayser (ed.), Das Buch von der Erkenntniss der Wahrheit oder der Ursache aller Ursachen (Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1889).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: November 30, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Cause of all Causes: Book 4 - ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ” based upon C. Kayser (ed.), Das Buch von der Erkenntniss der Wahrheit oder der Ursache aller Ursachen (Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1889), Digital Syriac Corpus, last modified November 30, 2019, https://syriaccorpus.org/509.
Bibliography:
Cause of all Causes: Book 4 - ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ.” In Das Buch von der Erkenntniss der Wahrheit oder der Ursache aller Ursachen, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/509.

Show Citation Styles