Cause of all Causes: Book 5 - ܡܐܡܪܐ ܕܚܿܡܫܐ ܥܠ ܬܘܼܩܢܐ ܕܥܿܠܡܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
Book 5
Chapter 1 pb. 185

ܬܘܼܒ ܟܿܬܒܝܼܢܢ ܡܐܡܪܐ ܕܚܿܡܫܐ ܥܠ ܬܘܼܩܢܐ ܕܥܿܠܡܐ ܗܿܢ ܘܡܛܟܣܘܼܬܗ ܘܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܕܒܗ܆ ܕܐܝܼܬ ܒܗ ܩܦ̈ܠܐܐ ܫܒܥܐ܆ ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ܆ ܥܠ ܫܘܼܪܝ ܛܘܼܟܣܗܿ ܕܒܪܝܼܬܐ ܗܿܕܐ܆ ܘܥܠܗܿܝ ܕܐܝܿܟܢܐ ܐܬܼܒܪܝܼ ܢܘܼܗܪܐ܆ ܘܡܼܢ ܡܘܿܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܒܐܪܒܥܐ ܡܐܡܪ̈ܐ ܗܿܠܝܢ ܕܥܕܡܐ ܠܗܿܫܐ ܐܬܼܐܡܪܘ. ܐܬܼܡܠܠ ܒܗܘܢ ܥܠ ܟܿܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܼܒܥ̈ܝܢ ܠܒܪܢܫܐ ܡܠܝܼܠܐ ܡܒܪܟܒܐ ܠܡܼܕܥ. ܘܒܬܪ ܕܐܬܕܪܫ ܘܐܬܼܚܟܡ ܒܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ܆ ܘܐܫܼܬܪܪ ܘܗܝܡܢ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܘܡܼܢ ܢܣܝܿܢܐ܆ ܕܐܝܼܬ ܡܪܐ ܘܒܪܘܝܐ ܠܗܿܢܐ ܟܿܠ. ܘܗܘܼܝܘܼ ܡܕܒܪܢܐ ܘܝܨܘܼܦܐ ܘܡܿܨܐܼ ܟܿܠ. [ܘܕܐܝܟܢ ܐܬܒܪܝܘ ܘܐܬܬܩܢܘ ܥܠ̈ܡܐ.] ܘܡܛܠܡܢܐ ܐܬܼܒܪܝܼ ܒܪܢܫܐ܆ ܥܡ ܫܪ̈ܒܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܕܡܼܢ ܠܥܼܠ܆ ܕܓܡܪܝܢ ܠܐ̱ܢܫܐ ܒܝܼܕܥܬܐ ܘܣܘܼܟܠܐ ܘܒܗܝܡ̄ ܡܐܠܠܘܢ ܘܕܠܐ ܡܼܨܝܐ ܠܡܼܬܦܠܿܓܘ ܥܠ ܫܪܪܐ ܘܠܐ ܢܩܒܠܝܼܘܗܝ. ܘܕܟܿܠܗܝܢ ܗܿܠܝܢ ܡܼܢ ܬܐܘܪܝܐ ܟܝܿܢܝܿܬܐ. ܘܡܢܗ ܕܟܝܿܢܐ ܐܫܼܟܚܢܢ ܘܝܼܠܦܢܢ. ܘܒܗ ܐܝܼܬ ܡܡܠܠܘܼܬ ܐܠܗܘܼܬܐ ܟܡܐ ܕܡܼܨܝܐ ܕܢܕܥ ܘܢܕܪܟ ܥܒܝܼܕܐ ܠܥܒܘܿܕܐ. ܘܥܠ ܟ݀ܠܗܝܢ ܐܠܗ̈ܝܬܐ ܠܡܐܡܪ. ܘܡܼܢܗܘܢ ܝ݀ܠܦ ܐܢܫ ܕܡܘܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܟܝܿܢܢ ܘܡܼܢ ܡܘܢ. ܘܡܛܠ ܐܝܿܕܐ ܥܠܼܬܐ ܐܬܼܒܪܝܼܢܢ. ܘܡܬܼܕܪܫ ܐ̱ܢܫ ܒܐܠܗ̈ܝܬܐ ܘܐ̱ܢܫ̈ܝܬܐ ܘܒܝܕܥܬܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܘܕܐܝܟܢܝܘܬܗܘܢ ܡܠܝܼܠܐܝܼܬ ܘܚܟܝܼܡܐܝܬ. ܘܟܕ ܒܗܿܠܝܢ ܐܬܼܕܪܫ ܘܐܬܓܡܪ܆ ܘܐܬܼܢܩܦܘ ܪ̈ܓܫܘܗܝ ܪ̈ܘܼܚܢܝܐ܆ ܘܐܬܼܒܝܢ ܒܐܝܼܩܪܗ. ܘܐܣܼܬܿܟܠ ܛܟܼܣܐ ܕܚܐܪܘܼܬܗ ܘܫܠܝܼܛܘܼܬ ܒܝܿܬܗ ܘܡܠܝܼܠܘܼܬܗ. ܡܟܐ ܘܠܗܠ. ܢܫܼܡܥ ܘܢܼܣܬܿܟܠ. ܠܛܘܼܟܣܐ ܕܥܠܡܐ ܗܿܢܐ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ. ܕܐܟܢ ܐܬܬܩܢ ܘܐܬܛܟܣ ܡܼܢ ܒܿܪܘܝܐ ܚܟܝܼܡܐ. ܘܐܝܟܢ ܐܨܛܒܬ ܘܐܬܼܗܕܪ ܒܫܘܼܦܪ̈ܐ ܘܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܘܬܗܝܼܪ̈ܐ.. ܘܗܿܐ ܡܼܢ ܡܼܟܐ ܫܘܼܝܐ ܚܼܕܬܐ ܥ݀ܒܕܝܼܢܢܡܼܢ ܒܪܘܝܘܼܬ ܢܘܼܗܪܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܼܘ ܒܪܘܼܝܐ ܡܫܒܚܐ ܘܢܘܼܗܪܐ ܠܐ ܒܪܝܐ ܡܼܢ ܢܘܼܗܪܐ ܒܪܝܐ ܫܪܝ ܒܒܪܘܝܘܼܬܗ ܢܗܝܼܪܬܐ ܘܡܢܗܪܢܝܼܬܐ܆ ܗܿܘ ܡܢܗܪ ܥܿܠܡܐ ܒܢܘܼܗܪܗ ܦܐܝܐ ܘܫܒܝܼܚܐ. ܗܿܘ ܕܣܟ ܠܐ ܡܕܪܟ ܠܗ ܚܫܘܼܟܐ. ܟܕ ܐܡܿܪܝܢܢ ܗܿܟܢܐ. ܐܟܙܢܐ ܗܿܟܝܼܠ ܕܡܠܟܐ ܐ̱ܢܫ ܪܒܐ ܘܥܫܝܼܢܐ܆ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܪܐ ܝܼܚܝܼܕܝܐ ܪܚܝܼܡܐ ܒܪ ܡܠܟܘܼܬܐ. ܘܨܒܿܐ ܕܢܡܼܟܪܝܘ̄ ܘܢܥܼܒܕ ܠܗ ܚܠܘܼܠܐ ܪܒܐ ܘܡܼܫܬܘܼܬܐ. ܘܢܚܼܕܐ ܒܗ ܘܢܼܬܬܢܝܼܚ ܠܒܗ ܘܨܒܝܿܢܗ. ܒܗܿܝ ܕܡܣܟܐ ܕܢܗܼܘܐ ܝ݀ܪܬܐ ܕܡܠܟܘܼܬܗ ܘܕܩܢܝܿܢܗ ܣܿܓܝܼܐܐ. ܘܥܘܼܬܪܗ ܠܐ ܡܘܦܝܢܐ. ܩܕܡܐܝܼܬ ܡܿܢ ܩܕܡ ܡܥܬܕ ܘܡܛܝܒ ܠܗ ܗܿܠܝܢ ܕܚܿܫܚ̈ܢ ܠܚܠܘܼܠܐ ܘܠܡܙܡܢ̈ܢܐ ܘܠܚܬܢܐ ܩܝܛܘܼܢܐ ܫܒܝܼܚܐ. ܘܠܟܠܬܐ ܒܝܬ ܓܢܘܼܢ ܡܨܒܬܐ. ܘܡܬܩܢ ܒܬܐ ܪ̈ܘܝܼܚܐ ܘܛܪ̈ܝܼܩܠܝܼܢܐ ܪ̈ܡܐ ܘܗܕܝܼܪ̈ܐ. ܘܬܠܐ ܒܗܘܢ ܩܢܕ̈ܝܼܠܐ ܘܢܗܝܼܪ̈ܐ ܒܝܬ ܓܢܘܼܢܐ ܡܨܒܬܐ. ܘܡܬܩܢ ܒܬ̈ܐ ܪ̈ܘܝܼܚܐ ܘܛܪ̈ܝܼܩܠܝܼܢܐ ܪ̈ܡܐ ܘܗܕܝܼܪ̈ܐ. ܘܬܠܐ ܒܗܘܢ ܩܢܕ̈ܝܼܠܐ ܘܢܗܝܼܪ̈ܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܠܡܚܼܙܐ ܘܠܡܼܬܒܣܡܘ ܒܫܘܼܦܪ̈ܐ ܕܛܪ̈ܝܼܩܠܝܼܢܐ ܒܫܡ̈ܝ ܒܝܬܐ ܡܕܗܒ̈ܬܐ ܡܬܩܢܬ݀ ܒܐܘܼܡܢܘܼܬܐ

pb. 186

ܚܟܝܼܡܬܐ. ܒܨܘܼܪ̈ܬܐ ܫܒܝܼܚ̈ܬܐ ܕܥܠ ܐܣ̈ܐ ܘܥܠ ܬܪ̈ܥܐ ܕܟܿܠ ܓܢܼܣܝܢ ܘܟܿܠ ܓܘܢ̈ܝܢ. ܒܣܬܪ̈ܐ ܘܟܠ̈ܝܼܠܐ ܘܫܝܪ̈ܝܐ ܕܡܬܝܼܚܝܢ ܒܕܪ̈ܬܐ ܘܒܟܠܕܘܟ ܒܦܪ̈ܣܐ ܘܛܦܝܼ̈ܬܐ (ܗ̄ ܥ̈ܠܐ) ܕܡܫ̈ܘܝܢ ܒܐܪ̈ܥܬܐ ܕܒ̈ܬܐ. ܘܒܚܫܚ̈ܬܐ ܕܡܼܐܟܠ̈ܬܐ ܕܟܿܠ ܙܢ̈ܝܢ ܘܕܟܿܠ ܐܕܫ̈ܝܢ. ܒܚܡܪ̈ܢܐ ܡܨܠ̈ܠܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܫܩܼ̈ܝܐ ܗܢܝ̈ܐܐ ܘܡܦܨܚ̈ܢܐ. ܒܥܼܛܪ̈ܐ ܘܪ̈ܝܼܚܢܐ ܗܪ̈ܘܼܡܬܢܐ. ܡܒܣ̈ܡܝ ܪܓܼܫܐ ܕܣܘܩܐ. ܒܙ̈ܢܝ ܙܡܪ̈ܐ ܘܩܝܼܬܪ̈ܐ ܘܟܢܪ̈ܐ ܘܐܒ̈ܘܗܒܐ ܘܦܠ̈ܓܐ ܘܪ̈ܒܝܼܥܐ. ܒܙܗܪ̈ܐ ܘܦܩ̈ܚܐ ܘܗܒ̈ܒܐ ܘܟܿܠ ܓܘܢ̈ܝܢ ܕܘܪ̈ܕܐ ܘܫܘܫ̈ܢܐ. ܒܪ̈ܩܕܐ ܘܡܫܥ̈ܝܢܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܡܣܝܡ̈ܣܐ ܘܐܪ̈ܟܝܣܛܐ܆ ܒܐܒܒ̈ܢܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ ܘܣܿܓܝ̈ܐܝܝ ܛܥܡ̈ܬܐ ܘܪ̈ܝܼܚܬܢܐ ܓܘܢ̈ܢܐ. ܒܡܫ̈ܡܫܢܐ ܘܡܕܝܠ̈ܢܐ ܘܢܚ̈ܬܘܡܐ ܘܡܝܓܪ̈ܣܐ ܘܫܪܟܐ ܕܡܢܝܼܚ̈ܢܐ ܒܪ̈ܟܘܼܒܐ ܡܨܒ̈ܬܐ ܘܡܪ̈ܟܒܬܐ ܫܒܝܼܚ̈ܬܐ ܠܛܥܘܼܢܬܐ ܕܚܫܚܬܐ ܘܡܠܝܚܢܘܼܬܐ ܕܪ̈ܟܒܐ ܒܬܫܒܘ̄ ܘܐܝܼܩܪܐ ܘܪܒܘܼܬܐ܆ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܚܫ̈ܚܬܐ ܘܣܘܼܢ̈ܩܢܐ ܕܡܼܬܒܥ̈ܝܢ ܘܚܿܫ̈ܚܢ ܠܚܬܢܐ ܘܠܟܠܬܐ ܘܠܙܡ̈ܝܼܢܐ ܘܩܪ̈ܝܐ. ܩܪ̈ܝܼܒܐ ܘܪ̈ܚܝܼܩܐ. ܘܡܐ ܕܐܬܩܢ ܘܛܝܒ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ܆ ܗܿܝܕܝܢ ܩܪܐ ܠܚܬܢܐ ܘܡܫܪܐ ܠܗ ܒܩܝܛܘܼܢܗ. ܘܠܟܠܬ ܡܥܠ ܠܓܢܘܼܢܗܿ. ܘܡܫܪܐ ܘܡܬܩܢ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܘܒܘܼܣ̈ܡܐ ܘܓܐܘ̈ܬܐ ܠܗܘܢ ܠܡܟܝܼܪ̈ܐ. ܘܐܦ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܚܕ̈ܘܓܐ ܘܡܙܡ̈ܢܢܐ. ܘܡܫܪܝܢ ܠܡܼܐܟܠ ܘܠܡܼܫܐ ܘܠܡܼܬܒܣܡܘܼ ܘܠܡܼܚܕܐ ܒܚܠܘܼܠܐ ܪܒܐ ܘܫܒܝܼܚܬܐ. ܘܡܐ ܕܥܡܼܕ ܝܘܡܐ܆ ܡܢܗܪ ܠܗܘܢ ܢܗܝܼܪ̈ܐ ܘܩܪ̈ܝܘܼܢܐ ܘܩܢܕܝܠ̈ܘܣ ܘܡܨܒܬ ܠܠܠܝܐ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܐܝܼܡܡܐ. ܘܟܕ ܨܒܿܝܢ ܕܢܬܼܦܪܓܘܢ܆ ܡܩܪܒ ܠܗܘܢ ܪ̈ܟܘܼܒܐ ܡܨܒ̈ܬܐ ܘܡܪ̈ܟܒܬܐ ܫܒܝܼܚܬܐ. ܘܡܼܢܗܘܢ ܪܟܒܝܢ ܠܡܙܕܝܚܘܼ ܘܠܡܼܬܦܪܓܝܘܼ. ܘܡܢܼܗܘܢ ܡܛܥܢܝܼܢ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܘܚܫ̈ܚܬܐ ܠܣܘܼܢܩ̈ܢܝܗܘܢ ܘܠܢܝܿܚ̈ܬܗܘܢ. ܗܿܟܢܐ ܗܿܘ ܐܒܐ ܛܒܿܐ ܘܡܠܟܐ ܡܫܒܚܐ ܘܡܪܐ ܒܣܝܼܡܐ. ܟܕ ܨܒܼܐ ܕܢܒܼܝܼܘܗܝ ܠܚܬܢܐ ܫܒܝܼܚܐ ܒܪܐܢܫܐ ܘܠܡܟܝܼܪܬܗ ܟܠܬܐ ܒܪܬ ܙܘܓܗ. ܘܕܢܥܼܒܕ ܠܗ ܚܠܘܼܠܐ ܪܒܐ ܒܥܿܠܡܐ ܗܢܐ ܘܕܢܗܼܘܐ ܝܿܪܘܼܬܐ ܕܡܠܟܘܼܬܗ ܫܡܝܿܢܝܬܐ ܘܕܥܘܼܬܪܗ ܣܿܓܝܼܐܐ ܘܠܐ ܡܘܦܝܢܐ. ܘܗܼ، ܒܪܐܢܫܐ ܢܗܼܘܐ ܠܗ ܠܒܪܐ. ܘܐܠܗܐ ܢܗܼܘܐ ܠܗ ܠܐܒܐ܆ ܩܕܡ ܐܬܩܢ ܘܛܝܒ ܠܗ ܩܝܛܘܢܐ ܘܒܝܬ ܓܢܘܼܢܐ ܡܫܒܚܐ. ܘܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܫܒܝܼܚܐ ܘܫܦܝܼܪܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܗܢ ܥܿܠܡܐ ܕܬܕܡܘܼܪܬܐ ܕܡܿܠܐܼ ܟܿܠ ܫܘܼܚܠ̈ܦܝܢ. ܘܡܬܼܚ ܠܗ ܗܕܐ ܝܪܝܥܬܐ ܫܒܝܼܚܬܐ. ܘܒܢܼܐ ܠܗ ܗܕܐ ܩܘܼܒܬܐ ܪܡܿܬܐ ܘܡܠܟܿܝܬܐ. ܘܬܠܼܐ ܒܗܿ ܐܝܟ ܩܢܕ̈ܝܼܠܐ ܠܟܘܟ̈ܒܐ ܡܨܡ̈ܚܝ ܢܘܼܗܪܐ. ܘܣܼܡ ܠܗ ܥܠ ܡܢܪܬ݀ ܡܘܙܠܬܐ ܠܬܪܝܢ ܢܗܝܼܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܫܡܼܫܐ ܘܣܗܪܐ. ܘܐܫܒܼ ܠܗ ܗܿܢܐ ܐܐܪ ܒܣܝܼܡܐ ܠܢܫܡܬ݀ ܣܘܩܗ. ܘܡܼܛܪ̈ܐ ܘܛܐ̈ܠܐ ܘܪ̈ܣܝܼܣܐ ܠܦܘܼܝܓܗ. ܘܠܡܫܩܝܘܿ ܦܪܼܕܝܣܘܗܝ ܘܚܩ̈ܠܬܗ ܘܐܦܼܪܚ ܒܐܐܪ ܠܥܘܦܐ ܘܛܝܪܐ ܘܣܿܓܝܼ ܓܢܼܣ̈ܐ ܘܡܦܼܬܟ ܓܘܢ̈ܢܐ ܠܦܨܝܼܚܘܼܬܗ ܘܕܢܙܡܪ ܘܢܢܿܨܪ ܒܠ̈ܥܼܙܐ

pb. 187

ܘܩܝܼܢ̈ܬܐ ܩܕܡܘ̄ ܠܒܘܼܝܐܗ. ܘܪܩܼܥ ܐܪܥ ܬܚܘܼܬܘܗܝ ܠܢܝܿܚܬܗ. ܘܫܬܼܠ ܒܗܿ ܓܢ̈ܐ ܘܦܪ̈ܕܝܣܐ ܕܟܿܠ ܐܒܒ̈ܢܐ ܘܦܩ̈ܚܐ ܘܘܪ̈ܕܐ ܘܫܘܼܫ̈ܢܐ ܠܒܘܼܣܡܗ. ܘܥܒܼܕ ܠܗ ܪ̈ܟܫܐ ܘܣܘܼܣܘ̈ܬܐ ܪ̈ܡܐ ܘܫܒܝܼܚ̈ܐ ܫܒܝܼܚ̈ܝ ܩܘܡ̈ܬܐ ܠܪܟܘܼܒܗ ܘܠܡܼܙܕܝܚܢܘܼܬܗ. ܘܓܡ̈ܠܐ ܘܟܘܼܕ̈ܢܘܬܐ ܘܚܡܪ̈ܐ ܠܛܥܘܢܬܗ. ܘܥܢ̈ܐ ܕܥܪ̈ܒܐ ܘܐܡܼܪ̈ܐ ܘܓܕ̈ܝܐ ܠܡܦܛܡܘܼܬܗ. ܘܬܘܪ̈ܐ ܘܐܝܙܒܪ̈ܟܐ ܗ̄ ܓܿܡܘܫ̈ܐ ܕܢܼܨܪܘܢ ܘܢܦܼܬܚܘܢ ܐܪܥܐ ܠܦܘܼܠܚܢܗ. ܘܚܝܘܼܬܐ ܕܒܛܘܼܪ̈ܐ ܠܡܪܩܕܘ ܩܕܡܘ̄ ܘܡܕܝܨܘܼܬܗ. ܘܝܡܐ ܐܟܚܕܐ ܘܝܒܫܐ ܠܡܫܬܥܒܕܘ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ. ܘܠܡܩܪܒܘ ܠܗ ܕܫ̈ܢܐ. ܘܠܡܣܩܘܼ ܠܗ ܡܕ̈ܐܬܐ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܒܪܐ ܘܐܬܼܩܢܗ ܠܒܪܢܫܐ ܚܝܠܐ ܡܠܝܼܠܐ ܡܪܟܒܐ ܐܣܪܗܐ ܕܡܣܝ̈ܟܢ ܒܗ ܟܿܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܒܨܠܡܗ ܘܒܕܡܘܼܬܗ. ܒܗܿܢܐ ܢܝܼܫܐ ܒܪܝܗܝ ܐܠܗܐ ܩܕܡܐܝܼܬ ܠܥܿܠܡܐ ܘܨܒܬܗ ܘܗܕܪܗ. ܘܡܼܠܐ ܘܐܣܢ ܒܗ ܛܿܠ ܛܘܼܒ̈ܝܢ ܘܟܿܠ ܫܘܼܚܠ̈ܦܝܢ ܘܗܿܝܕܝܢ ܒܪܝܗܝ ܠܒܪܢܫܐ ܒܨܠܡ ܪܒܘܼܬܗ. ܒܚܪܬܐ ܕܟܿܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܗ ܐܝܟ ܚܬܼܢܐ ܫܒܝܼܚܬܐ ܘܒܪܐ ܪܚܝܼܡܐ. ܘܒܪ ܡܠܟܘܼـܐ ܡܪܢ݀ܝܬܐ. ܘܝܿܪܬܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܓܙ̈ܐ ܘܣܝܼܡ̈ܬܐ. ܘܐܩܝܼܡܗ ܐܝܟ ܡܪܐ ܘܫܠܝܼܛܐ ܘܒܪ ܚܐܪ̈ܐ ܘܡܥܠܝܐ. ܘܐܓܥܼܠ ܒܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܟ݀ܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܡܼܬܚܙܝܢ̈ܝܬܐ ܘܣܼܡ ܒܟܝܿܢܗ ܗܘܢܐ ܘܣܘܼܟܿܠܐ ܘܚܟܼܡܬܐ ܘܝܼܕܥܬܐ ܠܡܼܕܥ ܟܣ̈ܝܬܐ ܘܠܡܼܓܠܐ ܣܬܝܼܪ̈ܬܐ. ܘܠܣܬܿܟܠܘܼ ܪ̈ܘܼܚܢܝܬܐ. ܘܕܒܬܪ ܙܒܢܐ ܢܥܒܼܕ ܠܗ ܚܘܼܕܬܐ. ܘܬܘܼܒ ܢܘܣܦ ܠܗ ܟܿܠܡܐ ܪܒܐ ܫܒܝܼܚܐ܆ ܘܡܩܘܝܢܐ ܘܠܐ ܥܒܘܪܐ. ܘܢܗܼܘܐ ܝܪܘܼܬܐ ܕܡܠܟܘܼܬܐ ܥ݀ܠܡܝܼܢ݀ܝܬܐ܀ ܘܟܕ ܪܿܡܐܼ ܗܘܼܐ ܫܠܝܼܐ ܪܒܐ ܘܫܬܼܩܐ ܥܠ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܕܫܡ̈ܝܢܐ. ܘܐܝܼܬܝܗܘܢ ܒܩܢܼܛܐ ܘܕܚܠܼܛܐ ܪܒܬܐ ܡܼܢ ܥܕܢ ܡܦܘܼܠܬܗ ܪܒܬܐ ܕܣܛܢܐ. ܘܟܕ ܫܿܠܝܢܼ ܗܘܼܘ ܬܘܼܒ ܐܦ ܫܟܘܼܬܝܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܒܚܒܝܼܟܘܬܗܘܢ. ܟܕ ܝܿܬܗܿ ܕܐܪܥܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܗܘܼܬ݀ ܬܘܗ ܘܒܘܗ. ܘܚܫܘܼܟܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܬܗܘܼܡܐ ܕܗܘܿܠܐ ܠܐ ܡܬܩܢܬܐ܆ ܟܕ ܪܘܼܚܗ ܚܝܬܐ ܘܡܚܝܢܝܼܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܪܚܦܐ ܗܘܼܬ݀ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܡܝ̈ܐ. ܘܗܿܐ ܡܼܢܫܝܠ ܢܦܼܩ ܦܘܼܩܕܢܐ ܘܪܡܼܙܐ ܡܪܐܝܢܝܐ ܡܼܢ ܐܝܼܬܘܼܬܐ. ܘܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܢܗܼܘܐ ܢܘܼܗܪܐ. ܘܥܡܗ ܕܪܡܼܙܐ ܐܝܟ ܒܪܩܐ ܩܠܝܼܠܐ ܗܘܼܐ ܢܘܼܗܪܐ. ܘܢܗܪܼܬܐ ܗܘܿܠܐ ܗܿܝ ܚܒܝܼܟܬ݀ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܘܬܘܗ ܘܒܘܗ ܣܝܼܡܬ݀ ܒܟܝܿܢܐ ܚܼܫܘܼܟܐ. ܗܿܟܢܐܐܕܫܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܘܣܝܐ ܕܒܪܝܼܬܐ ܘܫܘܼܪܝ ܬܘܼܩܢܐ ܕܒܪܝܼܬܐ. ܘܫܦܝܼܪ ܗܘܼܐ ܠܗ ܠܗܿܘ ܢܘܼܗܪܐ ܡܬܘܼܡܝܐ ܘܐܣܝܝܐ܆ ܕܡܼܢ ܢܘܼܗܪܐ ܢܫܪܐ ܒܬܘܼܩܢ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܚܫܘܼܟܐ ܕܝܢ ܒܫܪܪܐ ܕܩܕܝܼܡ ܗܘܼܐ ܠܒܪܝܼܬܗ ܕܢܘܼܗܪܐ. ܐܠܐ ܒܪܡ ܗܿܘ ܚܫܘܼܟܐ ܠܘ ܡܕܡ ܗܘܼܐ. ܢܘܼܗܪܐ ܕܝܢ ܡܕܡ ܐܝܼܬܘ̄ ܘܐܬܼܒܪܝܼ ܒܡܼܠܬ݀ ܐܠܗܐ. ܚܫܘܼܟܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܕܡ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܐܦܠܐ ܒܪܝܼܬܐ. ܐܦܠܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ. ܐܠܐ ܓܠܝܼܙܘܼܬܐ. ܐܝܟ ܕܘܼܟܬܐ ܣܦܝܼܩܬܐ ܕܠܝܬ ܒܗܿ ܡܕܡ ܣܟ. ܗܿܝ ܣܦܝܼܩܘܼܬܐ ܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܘܠܘ ܡܕܡ. ܡܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܩܕܡܝܢ ܠܚܫܘܼܟܐ ܡܼܢ ܢܘܼܗܪܐ. ܢܣܼܬܟܠܘܢ ܘܢܬܼܒܝܢܘܢ܆ ܒܐܝܿܢܐ ܙܢܐ ܘܢܝܼܫܐ ܢܕܥܘܼܢܝܗܝ. ܘܠܘ ܚܒܪ̈ܐ

pb. 188

ܘܫܘ̈ܝܼܝܼ ܒܡܠܼـܐ ܘܟܝܿܢܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܢܘܼܗܪܐ ܘܚܫܘܼܟܐ. ܘܠܘ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܩܕܝܼܡ ܠܡܕܡ ܐܚܪܢܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܠܐ ܡܕܡ ܩܕܡ ܡܕܡ. ܘܗܿܢܐ ܡܼܕܡ܆ ܚܕܬ ܘܩܕܡܝܐ ܡܼـܬܐܡܪ ܘܠܘ ܐܚܪܢܐ. ܡܛܠ ܕܫܡܐ ܕܐ̱ܚܪܝܢܐ܆ ܐܝܟ ܡܕܡ ܒܪܬ ܡܕܡ ܡܬܼܐܡܪ. ܕܫܿܘܼܐ ܠܗ ܒܡܠܼܬܐ܆ ܢܘܼܗܪܐ ܕܝܢ ܡܕܡ ܩܕܡܝܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܕܠܐ ܩܕܝܼܡ ܗܘܼܐ ܠܗ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܡܕܝܢ ܚܫܘܼܟܐ ܣܟ ܠܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܡܬܼܐܡܪ ܡܼܕܡ. ܐܠܐ ܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܡܼܕܡ. ܡܕܝܢ ܐܫܬܿܪܪܬ݀ ܕܢܘܼܗܪܐ ܩܕܝܼܡ ܒܒܪܘܿܝܘܼܬܐ ܕܗܿܢܐ ܥܿܠܡܐ ܠܟܿܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܡܬܼܚܙܝܢ̈ܝܬܐ. ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܕܗܐ ܗܼܝ ܗܘܿܠܐ ܐܘܟܝܼܬ ܝ݀ܬ ܐܪܥܐ܆ ܩܕܝܼܡܐ ܗܘܼܬ݀ ܡܼܢ ܢܘܼܗܪܐ ܗܿܢܐ ܒܗܿܝ ܕܥܡ ܝ݀ܬ ܫܡܿܝܐ ܐܘܟܝܼܬ ܒܪܝܼܬܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܐܬܼܒܪܝܬ܆ ܘܐܡܿܪܝܢܢ ܠܘܬ ܗܿܢܐ ܦܘܼܫܟܐ. ܕܟܿܠܗ ܟܝܿܢܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܒܚܕ ܪܦܦܐ ܐܬܒܪܝܼ ܘܗܘܼܐ. ܟܕ ܒܼܪܐ ܐܠܗܐ [ܒܪܝܫܝܬ ܝܬ ܫܡܝܐ ܘܝܬ ܐܪܥܐ. ܬܘܒ ܡܕܡ ܚܕܬ ܣܟ ܠܐ ܗܘܐ. ܠܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ] ܠܐ ܡܫܠܝܐ. ܘܠܐ ܣܟ ܚܣܝܼܪ ܒܟܝܿܢܗ ܡܕܡ. ܐܦܠܐ ܐܝܼܬ ܒܟܝܿܢܗ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܐܘܿ ܚܘܼܫܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܣܟ. ܐܠܐ ܚܕ ܗܼܘ ܚܘܼܫܒܗ ܘܝܕܥܬܗ ܓܡܝܼܪܬܐ ܘܡܫܡܠܝܬܐ ܘܚܿܟܡܬ݀ ܟܿܠ ܡܕܡ ܩܕܡ ܕܢܗܼܘܐ. ܟܠܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܗܘܼܐ ܕܢܒܼܪܐ. ܒܗ ܒܫܘܼܪܝܐ ܒܚܕ ܪܦܦܐ ܒܪܝܗܝ ܒܪܝܼܫܝܼܬ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܟܬܒܐ ܩܕܝܼܫܐ. ܕܒܪܝܫܝܼܬ ܒܪܐ ܐܠܐܗ ܝ݀ܬ ܫܡܿܝܐ ܘܝ݀ܬ ܐܪܥܐ. ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܛܟܼ̈ܣܐ ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ ܪ̈ܘܼܚܢܝܐ܆ ܒܝܿܬ ܫܡܝܐ ܐܬܼܥܒܕܘ ܘܐܬܼܬܩܢܘ. ܘܟܿܠܗ ܟܝܿܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܫܪܟܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܘܕܟܿܠܗܝܢ ܡܬܼܚܙ̈ܝܢܝܬܐ܆ ܒܝܿܬ ܐܪܥܐ ܣܝܼܡ ܗܘܼܐ ܒܗܘܿܠܐ ܗܿܝ ܚܒܝܼܟܬ݀ ܡܼܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ. ܘܗܿܟܢܐ ܦܫܼܘ ܗܿܠܝܢ ܡܬܼܚ̈ܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܕܐܠܗܐ ܠܚܘܼܕ ܝ݀ܕܥ. ܟܕ ܨܒܼܐ ܕܢܬܩܢ ܘܢܛܟܣ ܠܗܿܢܐ ܥ݀ܠܡܐ. ܡܼܢܗܿ ܡܼܢ ܗܿܝ ܗ݀ܘܠܐ ܢܣܼܒ ܘܥܒܼܕ ܘܬܩܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܡܬܼܚܙܝܢ̈ܝܬܐ ܐܝܟ ܐܘܡܢܐ ܕܦܚܪܐ ܕܢ݀ܣܒ ܡܼܢ ܓܒܝܼܠܬܐ ܕܩܕܝܼܡܐ ܓܒܝܼܠܐ ܘܚܡܝܼܥܐ. ܘܡܬܩܢ ܡ̈ܐܢܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܠܚܫ̈ܚܬܐ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܗܿܢܐ ܢܘܼܗܪܐ ܒܪܝܐ ܘܗܘܼܠܢܝܐ܆ ܒܟܝܿܢܐ ܕܢܘܼܪܐ ܟܿܣܐܼ ܗܘܼܐ ܘܛܿܫܐܼ ܒܗܘܢ ܒܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ. ܘܟܕ ܦܩܼܕ ܐܠܗܐ ܕܢܗܼܘܐ ܢܘܼܗܪܐ ܒܪܝܐ ܘܗܘܼܠܢܝܐ܆ ܒܟܝܿܢܐ ܕܢܘܼܪܐ ܟܿܣܐܼ ܗܘܼܐ ܘܛܿܫܐܼ ܒܗܘܢ ܒܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ. ܘܟܕ ܦܩܼܕ ܐܠܗܐ ܕܢܗܼܘܐ ܢܘܼܗܪܐ܆ ܚܘܝ ܢܘܼܗܪܐ ܢܦܫܗ ܘܢܗܼܘ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܡܼܢ ܟܝܢ ܢܘܼܪܐ ܕܟܿܣܐܼ ܗܘܼܐ ܒܗܘܿܢ. ܗܿܫܐ ܩܕܡܐܝܼܬ ܐܬܝܕܥܬܿ ܕܢܘܼܗܪܐ ܗܿܢܐ ܐܬܼܒܪܝ܆ ܐܦܢ ܒܬܪ ܓܒܝܼܠܬܐ ܕܗܘܿܠܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܠܼܬܐ ܕܐܬܼܒܪܝܼ ܟܕ ܐܡܿܪ ܐܠܗܐ ܕܢܗܼܘܐ ܢܘܼܗܪܐ ܗܿܢܐ ܐܬܼܒܪܝ܆ ܐܦܢ ܒܬܪ ܓܒܝܼܠܬܐ ܕܗܘܿܠܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܠܼܬܐ ܕܐܬܼܒܪܝܼ ܟܕ ܐܡܿܪ ܐܠܗܐ ܕܢܗܼܘܐ ܢܘܼܗܪܐ ܘܗܘܼܐ ܢܘܼܗܪܐ. ܐܠܐ ܥܡܗܿ ܕܗ݀ܘܠܐ ܩܕܡ ܐܬܼܒܪܝ ܒܟܝܿܢܐ ܕܢܘܼܪܐ܆ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܚܕ ܡܼܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܕܗ݀ܘܠܐ. ܐܠܐ ܒܪܡ ܡܼܠܬܐ ܕܥܠ ܗܿܢ ܥ݀ܠܡܐ ܘܬܘܼܩܢܗ ܐܘܟܝܼـ ܛܘܼܟܣܗ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܘܗܿܢܐ ܫܪܒܐ ܕܬܘܼܩܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܘܟܝܼـ ܛܘܼܟܣܐ ܕܗܘ̈ܝܐ ܡܬܼܩܪܐ. ܒܪܝܼܬܐ ܕܝܢ ܟܿܠܗ ܒܚܕܐ ܡܠܼܬܐ ܐܬܼܒܪܝܬ݀ ܘܐܣܬܿܝܟܬ݀ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܟܬܒܐ ܩܕ̄ ܒܪܝܼܫܬ ܒܼܪܐ ܐܠܗܐ ܝܿܬ ܫܡܿܝܐ ܘܝܿܬ ܐܪܥܐ. ܘܒܗܿܢܐ ܦܬܓܡܐ ܚܒܼܫ ܟܿܠܗܝܢ

pb. 189

ܕܒܫܡܝܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܘܟܿܠܗܝܢ ܕܒܐܪܥܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܨܒܼܐ ܒܪܘܼܝܐ ܕܢܛܟܣ ܗܿܢܐ ܥ݀ܠܡܐ ܡܼܬܚܙܝܢܐ ܘܢܬܩܢ ܗܘ̈ܝܐ ܕܒܗ ܡܼܢܗܿ ܕܓܒܝܼܠܬܐ ܕܩܕܝܼܡܐ ܗܘܼܬ݀ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܗܘܿܠܐ ܐܘܟܝܼܬ ܝܿܬ ܐܪܥܐ. ܢܣܼܒ ܐܪܕܝܼܟܠܐ ܚܟܝܼܡܐ ܘܪܒ ܢܓܪ̈ܐ ܘܪܫ ܐܘܼܡ̈ܢܐ. ܘܫܪܝܼ ܕܢܬܩܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܢܛܟܣ ܥܿܠܡܐ. ܘܫܘܼܪܝ ܕܟܿܠܗܝܢ ܥܒܼܕ ܘܐܬܩܢ ܠܢܘܼܗܪܐ. ܠܟܝܿܢܐ ܕܢܘܼܗܪܐ ܦܩܼܕ ܘܐܢܼܗܪ ܠܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ. ܘܥܠܗܿܝ ܡܼܬܐܡܪ ܢܘܼܗܪܐ ܩܕܝܼܡ ܒܒܪ̈ܝܬܐ ܕܬܘܼܩܢܗ ܕܗܢ ܥܿܠܡܐ. ܘܫܪܝܼܪܐ ܘܚܬܝܼܬܐ. ܘܢܘܼܗܪܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܡܼـܐܡܪ ܡܕܡ. ܚܫܘܼܟܐ ܕܝܢ ܠܐ ܟܿܠ ܟ݀ܠܗ. ܠܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܠܐ ܡܬܼܐܡܪ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ ܓܠܝܙܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܢܘܼܗܪܐ ܐܝܬܘ̄. ܘܠܝܬ ܠܗ ܝܬܐ ܘܠܐ ܘܢܘܼܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܕܢܗܼܘܐ ܚܫܘܼܟܐ. [ܘܗܘܼܐ ܚܫܘܟܐ.] ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܕܢܗܼܘܐ ܢܘܼܗܪܐ ܘܗܼܘܐ ܢܘܼܗܪܐ. ܘܥܠ ܗܿܝ ܐܝܼܬ ܠܗ ܠܢܘܼܗܪܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܘܩܢܘܼܡܐ. ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܛܒܿܬܐ ܘܫܪܪܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ. ܘܐܝܼـ ܠܗܘܢ ܡܠܼܬܐ ܘܐܝܼܬܘܼܬܐ ܘܟܝܿܢܐ ܘܩܢܘܡܐ. ܒܝܼܫܬܐ ܕܝܢ ܘܠܐ ܟܿܠ ܟܿܠܗ. ܠܝܬ ܠܗܿ ܡܠܼـܐ ܘܠܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܘܠܐ ܟܝܿܢܐ ܘܠܐ ܩܢܘܼܡܐ. ܐܠܐ ܥ݀ܠܘܿܠܬܐ ܗܿܝ ܒܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܛܒܿܬܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܩܢܝܐ ܝܿܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܫܘܼܟܐ ܒܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܕܢܘܼܗܪܐ ܡܬܼܐܡܪ ܘܡܬܼܝܕܥ ܒܗܿܝ ܕܐܬܓܢܝܼ ܢܘܼܗܪܐ. ܘܐܠܐ ܠܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܡܼܬܐܡܪ. ܡܕܝܢ ܐܫܼܬܪܪܬ݀ ܕܠܝܬ ܒܟܝܿܢܐ ܒܝܼܫܬܐ ܐܦܠܐ ܚܫܘܼܟܐ. ܘܢܘܼܗܪܐ ܩܕܝܼܡ ܒܒܿܪܘܝܘܼܬܢ ܕܗܢ ܥ݀ܠܡܐ. ܘܗܿܝ ܕܚܢܢ ܡܼܢ ܪܡܫܐ ܩܿܕܡܝܢܢ ܡܩܒܠܝܼܢܢ ܠܝܘܡܐ ܕܢ݀ܓܗ. ܫܦܝܪ ܥ݀ܒܕܝܼܢܢ. ܘܗܕܐ ܚܬܝܼܬܐ ܘܫܪܝܼܪܐ. ܘܥܠ ܗܿܠܝܢ ܬܘܼܒ ܡܢܗܪܝܼܢܢ ܘܡܫܪܪܝܼܢܢ ܐܡܼܬܝ ܕܡܿܛܐ ܥܕܢܗܝܢ. ܘܐܡܼܪ ܠܡ ܐܠܗܐ ܢܗܼܘܐ ܢܘܼܗܪܐ ܘܗܘܼܐ ܢܘܼܗܪܐ. ܘܚܼܙܐ ܐܠܗܐ ܠܢܘܼܗܪܐ ܕܫܦܝܼܪ. ܘܦܪܫ ܐܠܗܐ ܒܝܬ ܢܘܼܗܪܐ ܠܚܫܘܼܟܐ. ܗܿܝ ܕܦܪܼܫ ܗܕܐ ܗܿܝ܆ ܕܟܕ ܡܼܬܚܙܐ ܢܘܼܗܪܐ ܠܝܬ ܚܫܘܼܟܐ. ܘܟܕ ܡܬܓܠܙܐ ܕܘܼܟܬܐ ܡܼܢ ܢܘܼܗܪܐ. ܡܬܐܡܪܐ ܚܼܫܘܼܟܐ. ܘܩܼܪܐ ܐܠܗܐ ܠܢܘܼܗܪܐ ܐܝܼܡܡܐ. ܘܠܚܫܘܼܟܐ ܩܼܪܐ ܠܠܝܐ. ܘܡܬܼܚܐ ܟܿܠܗ ܕܐܝܼܡܡܐ ܘܡܬܼܚܐ ܟܿܠܗ ܕܡܬܓܠܙܢܘܼܬܗ ܕܢܘܼܗܪܐ ܕܐܬܩܪܝܼ ܠܠܝܐ܆ ܐܬܩܪܝܼ ܚܕ ܝܘܡܐ. ܗܿܫܐ ܐܣܼܬܿܟ̱ܠ. ܘܐܬܼܒܝܢ ܒܛܟܼܣܐ ܫܒܝܼܚܐ ܕܒܪܐ ܒܿܪܘܼܝܐ ܚܟܝܼܡܐ ܘܡܢܗܪ ܥܠ̈ܡܐ ܕܡܼܢ ܢܘܼܗܪܐ ܫܪܝܼ ܒܬܘܼܩܢ ܒܪܝܼܬܐ ܗܕܐ. ܘܠܢܘܼܗܪܐ ܗܿܢܐ ܡܼܢ ܐܣܛܘܼܟܣܐ ܕܢܘܼܪܐ ܬܩܢܗ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ ܕܟܿܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܕܒܥ݀ܠܡܐ ܗܿܢܐ ܡܼܢ ܗܘܿܠܐ ܕܩܕܝܼܡܐ ܗܘܼܬ݀ ܒܪܝܐ ܥܒܼܕ ܘܐܬܩܢ ܐܢܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܟܝܿܢܐ ܘܐܝܿܬܐ ܕܟ݀ܠܗܝܢ ܕܒܫܡܿܝܐ ܕܒܪ̈ܘܼܚܢܐ ܘܒܐܪܥܐ ܕܓܘܫ̈ܡܢܐ܆ ܒܚܕ ܪܦܦܐ ܒܼܪܐ ܐܢܝܢ ܐܝܟ ܝ݀ܕܥ ܟܿܠ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ. ܒܗܿܝ ܡܠܼܬܐ ܕܐܡܼܪ ܟܬܒܐ ܩܕ̄ ܕܒܪܫܝܼܬ ܒܼܪܐ ܐܠܗܐ ܝ݀ܬ ܫܡܝܐ ܘܝ݀ܬ ܐܪܥܐ. ܒܗܿܢܐ ܦܬܓܡܐ ܣܝܟ ܟ݀ܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܕܒܪܐ ܐܠܗܐ. ܘܝܿܬ ܫܡܝܐ ܡܿܢ ܐܝܼܬܝܗܿ ܟܿܠܗܘܢ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܘܝܿܬ ܐܪܥܐ ܗܘܿܠܐ ܕܡܼܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܕܡܩܕܡܐ ܗܘܼܬ݀ ܒܪܝܐ ܘܣܝܼܡܐ ܐܝܟ ܓܒܝܼܠܬܐ ܕܚܿܡܥܐ. ܘܗܿܫܐ ܫܪܝ ܐܘܡܢܐ ܡܗܝܼܪܐ ܕܢܬܼܩܢ ܡܢܗܿ ܡܐܢ̈ܐ ܠܚܫܿܚܬܐ

pb. 190

ܕܩܘܼܝܡܗ ܕܗܢ ܥ݀ܠܡܐ. ܘܗܿܫܐ ܡܿܢ ܒܪܐ ܢܘܼܗܪܐ ܡܼܢ ܐܣܛܘܼܟܣܐ ܕܢܘܼܪܐ. ܘܡܬܼܡܬܚ ܗܘܼܐ ܢܘܼܗܪܐ ܐܝܟ ܙܒܢܐ ܕܫܥ̈ܐ ܬܪ̈ܥܣܪ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܡܬܼܩܦܠ ܗܘܼܐ. ܘܦܿܐܫ ܟܕ ܠܐ ܡܬܼܚܙܐ ܗܟܘܬ ܐܝܟ ܫܥ̈ܐ ܬܪ̈ܥܣܪ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܬܘܒ ܡܬܓܠܐ ܗܘܼܐ ܘܡܢܼܗܪ ܗܘܼܐ. ܘܒܗܿܢܐ ܙܢܐ ܐܫܬܡܠܝܘ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܐ ܩܕ̈ܡܝܐ. ܥܕܡܐ ܠܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܕܐܬܼܒܪܝܼܘ ܫܡܼܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ ܘܣܗܪܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ܀ ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ ܀ ܀ ܀

Chapter 2

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ ܕܡܐܡܪܐ ܕܗ̄ ܥܡ ܐܠܗ ܕܡܚܟܡ. ܥܠܗܿܝ ܕܐܝܟܢ ܐܬܼܡܬܼܚܘ ܫܡ̈ܝܐ. ܘܡܘܿܢ ܐܝܼܬܝܗܘܢ. ܘܡܿܢܘܼ ܪܩܝܼܥܐ ܕܠܥܼܠ ܡܼܢܢ ܒܬܪ ܗܿܟܝܼܠ ܕܐܡܼܪ ܟܬܒܐ ܩܕ̄. ܘܗܿܘܼܐ ܪܡܫܐ. ܗܿܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܫܘܼܠܡ ܐܝܼܡܡܗ ܕܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ. ܘܗܘܼܐ ܨܦܪܐ ܝܘܡܐ ܚܕ. ܗ̄ ܡܼܢ ܟܕ ܐܬܼܒܪܝܼ ܢܘܼܗܪܐ ܐܬܼܚܫܒ ܨܦܪܐ ܕܝܘܡܐ ܚܕ ܒܫܒܐ. ܘܗܢܐ ܨܦܪܐ ܪܡܫܐ ܕܝܘܡ ܬܪܝܢ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܘܐܡܼܪ ܐܠܗ ܒܨܦܪܐ ܕܝܘܡ ܬܪܝܢ. ܢܗܼܘܐ ܪܩܝܼܥܐ ܒܡܼܨܥܬ݀ ܡܝ̈ܐ. ܘܢܗܼܘܐ ܦܪܝܼܫ ܒܝܬ ܡܝ̈ܐ ܠܡܝ̈ܐ. ܘܥܒܼܕ ܐܠܗ ܪܩܝܼܥܐ. ܘܦܼܪܫ ܒܝܬ ܡܝ̈ܐ ܕܠܬܼܚܬ ܡܼܢ ܪܩܝܼܥܐ. ܘܒܝܬ ܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܪܩܝܼܥܐ. ܘܗܘܼܐ ܗܿܟܢܐ. ܘܩܪܐ ܐܠܗܐ [ܠܐܪܩܝܥܐ] ܫܡܿܝܐ. ܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ܆ ܠܟܝܿܢܐ ܕܐܐܪ ܦܼܪܫ ܐܠܗܐ ܡܼܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܘܐܩܝܼܡܗ ܒܛܟܼܣܗ ܥܠܼܝܐ. ܘܗܿܘܐ ܦܪܫ ܒܝܬ ܡܝ̈ܐ ܕܠܬܚܬ ܡܼܢ ܪܩܝܼܥܐ. ܗܿܠܝܢ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘܕܐܪܥܐ. ܕܥܕܟܝܠ ܚܒܝܼܟܝܢ ܗܘܼܘ ܒܚܕ̈ܕܐ. ܘܡܼܢ ܝܩܝܼܪܘܼܬܗܘܢ ܦܫܘ ܠܬܼܚܬ ܘܐܬܼܛܟܣܘ ܒܡܨܥܬܗܿ ܕܚܘܓܬܐ ܗܿܕܐ ܕܪܩܝܼܥܐ. ܘܗܿܢܐ ܐܬܪܐ ܕܡܨܥܬ݀ ܩܢܛܪܘܢ܆ ܐܬܼܩܪܝܼ ܬܚܬܝܐ ܕܟܿܠܡܕܡ. ܘܐܐܪ ܚܕܝܼܪ ܠܗ ܟܕ ܚܿܕܪ ܐܝܟ ܚܘܪܐ ܕܒܥܬܐ ܠܡܘܼܩܪܐ. ܘܡܘܙܠܬܐ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܪܩܝܼܥܐ ܕܗܘܼ ܐܐܪ܆ ܐܝܟ ܫܪܩܬܐ ܕܒܥܬܐ ܕܚܿܕܪܐ ܡܼܢ ܠܒܪ ܠܟܿܠܡܕܡ. ܘܒܚܕ ܟܪܘܼܟܝܐ ܕܛܟܣ ܒܿܪܘܼܝܐ ܠܡܘܙܠܬܐ܆ ܐܬܼܚܒܫ ܪܩܝܼܥܐ ܠܬܼܚܬ ܡܢܗܿ. ܘܐܪܥܐ ܘܡܝ̈ܐ ܡܛܠ ܝܩܝܼܪܘܼܬܗܘܢ ܦܿܫܼܘ ܒܡܼܨܥܬ݀ ܟܿܠܡܕܡ. ܐܝܟ ܡܘܼܩܪܐ ܕܒܝܼܥܬܐ. ܘܗܕܐ ܕܘܼܟܬܐ܆ ܐܬܼܩܪܝܬ݀ ܬܚܬܝܬܐ ܗ̄ ܓܘܝܬܐ ܕܟܿܠ ܡܕܡ. ܘܠܒܪ ܡܼܢܗܿ ܕܐܫܼܬܿܡܗ ܠܥܼܠ. ܐܝܬܘ̄ ܐܐܪ ܟܕ ܚܿܕܪ ܠܗܿ ܡܼܢ ܟܿܠ ܓܒ̈ܝܢ ܐܝܟ ܚܘܪܐ ܠܒܥܬܐ ܫܘܝܐܝܼܬ. ܘܠܒܪ ܡܼܢ ܗܿܢܐ ܐܘܟܝܼܬ ܠܥܠ ܡܢܗ ܐܬܼܛܟܣ ܐܬܝܪ ܢܘܼܪܢܐ. ܘܠܥܠ ܡܼܢ ܗܿܢܐ ܪܩܝܼܥܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܕܝܪ̈ܐ ܕܡܘܙܠܬܐ. ܘܠܥܠ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܢ ܐܬܡܬܼܚܘ ܘܐܬܩܫܛܘ ܡܝ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܫܡܝ̈ܐ. ܗܿܘ ܩܘܘܢܐ ܕܡܬܼܚܙܐ ܠܥܠ ܡܼܢ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܗܿܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܫܡ̈ܝܐ ܕܐܡܼܪ ܟܬܒܐ. ܘܐܬܩܢ ܐܢܘܢ ܒܿܪܘܝܐ ܐܝܟ ܝܪܝܼܥܬܐ. ܘܐܝܟ ܫܪܩܬܐ ܕܒܥܬܐ ܕܚܿܕܪܐ ܡܼܢ ܠܒܪ ܟܿܠ ܡܕܡ. ܘܚܒܝܼܫ ܠܓܘ ܡܢܗܿ ܪܩܝܼܥܐ ܕܐܐܪ ܐܝܟ ܚܘܪܐ. ܘܡܝ̈ܐ ܕܠܬܚܬ ܡܼܢ ܪܩܝܼܥܐ ܥܡ ܐܪܥܐ ܠܓܘ ܡܼܢ ܟܿܠ ܡܕܡ. ܘܗܿܠܝܢ [ܐܢܘܢ] ܡܝ̈ܐ ܥܠ̈ܝܐ ܕܦܬܚ ܥܘܼܒܗܘܢ ܒܿܪܘܝܐ ܘܐܬܩܢ ܒܗܿ ܗܿܢܐ ܟܿܠ. ܛܟܣ ܐܢܘܢ ܕܢܬܟܪܟܘܢ ܩܠܝܼܠܐܝܼܬ ܘܪܗܝܼܒܐܝܼܬ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܚܿܪܝܼܦܘܼܬܗ ܕܒܪܩܐ

pb. 191

ܕܒܝܕ ܟܪܘܼܟܝܗܘܢ ܩܠܝܼܠܐ ܒܕܡܘܼܬܐ ܓܝܼܓܠܐ ܢܬܦܓܕܘܢ ܘܢܼܬܒܓܪܘܢ ܕܠܐ ܢܙܕܠܥܘܢ ܠܟܐ ܘܠܟܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܢ݀ܣܒ ܐ̱ܢܫ ܡܝ̈ܐ ܒܡܐܢܐ ܡܕܡ ܕܐܝܼܬ ܠܗ ܬܠܝܬܐ. ܘܠܿܒܟ ܒܬܠܿܝܬܐ ܘܡܟܪܟ ܠܥܠ ܘܠܬܼܚܬ. ܘܒܝܕ ܩܠܝܼܠܘܼܬܗ ܕܟܪܘܼܟܝܐ ܡܼܬܦܓܕܝܢ ܡܝ̈ܐ ܒܓܘ ܡܐܢܐ ܗܿܘ. ܘܣܟ ܠܐ ܡܼܙܕܠܥ ܡܢܗܘܢ ܚܕܐ ܛܘܼܦܬܐ ܗܟܘܬ ܐܦ ܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܪ̈ܩܝܼܥܐ ܕܫܡܿܝܐ ܒܝܕ ܚܐܦܐ ܩܠܝܼܠܐ ܕܟܪܘܼܟܝܗܘܢ ܚܪܝܼܦܐ. ܣܟ ܠܐ ܡܼܙܕܠܥܝܢ. ܐܠܐ ܡܦܓܕܝܢ ܘܒܓܝܼܪܝܢ ܒܦܘܼܩܕܢ ܒܿܪܘܝܐ ܚܟܝܼܡܐ. ܘܒܚܐܦܐ ܬܩܝܼܦܐ ܘܚܪܝܼܦܐ ܕܟܪܘܼܟܝܐ ܕܝܡܐ ܗܿܘ ܥܠܝܐ܆ ܗܿܐ ܡܼܬܟܪܟ ܥܡܗ ܟܿܠܗ ܐܬܪܐ ܕܡܘܙܠܬܐ ܕܡܢܗ ܕܬܚܘܼܡܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘܥܕܡܐ ܠܐܬܝܪ ܢܘܼܪܢܐ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܐܐܪ ܗܿܢܐ ܕܣܝܩܝܼܢܢ ܘܚܕܝܼܪ ܠܢ. ܘܗܿܘ ܐܬܪܐ ܕܡܘܙܠܬܐ ܕܒܗ ܣܕܝܼܪܝܢ ܘܡܛܟܣܝܢ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܣܿܒܪ ܐܢܼܐ ܕܟܝܿܢܐ ܗܿܘ ܩܛܝܼܢܐ. ܐܝܼܬ ܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܕܐܡܿܪܝܢ ܕܟܝܿܢܐ ܕܡܘܙܠܬܐ ܘܕܟܘܟ̈ܒܐ܆ ܐܚܪܢܐ ܗܿ، ܣܛܪ ܡܼܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܕܐܡܝܼܪܝܢ. ܘܡܼـܩܪܐ ܐܣܛܘܼܟܣܐ ܚܡܝܼܫܝܐ. ܒܪܡ ܠܐ ܫܪܝܼܪܝܢ. ܐܦܠܐ ܩܿܝܡܐ ܠܢܦܫܗܿ. ܚܕܐ ܡܿܢ ܕܒܒܪܘܝܘܬ ܫܡܿܝܐ ܘܐܪܥܐ. ܠܐ ܐܬܕܟܪ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ. ܐܠܐ ܝ݀ܬ ܫܡܝܐ ܘܝ݀ܬ ܐܪܝܥܐ. ܘܐܚܪܬܐ ܕܠܓܘ ܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܘܠܒܪ ܡܼܢ ܐܐܪ ܘܐܬܝܼܪ ܢܘܼܪܢܐ. ܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܢܗܼܘ ܟܝܿܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡܢܼܗܘܢ. ܘܐ̱ܚܪܝܬܐ ܕܡܼܢ ܡܥܒܕܢܘܼـܐ ܕܗܿܐ ܓ݀ܕܫܐ ܠܘܬܢ ܡܼܢ ܟܪܘܼܟܝܐ ܕܡܘܙܠܬܐ ܘܚܘܪܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܒܚܕ̈ܕܐ. ܘܦܫܝܼܛܘܼܬ ܙܠܝܼܩ̈ܝܗܘܢ ܕܠܓܘ ܓܝܓܠܗܿ ܕܣܗܪܐ. ܘܡܬܼܝܒܠܢܘܼܬܗܘܢ ܕܠܘܬܢ. ܒܝܕ ܙܠ̈ܝܼܩܝܗܿ ܕܝܼܠܗ ܕܣܗܪܐ. ܐܫܬܪܪܢܢ ܕܡܢܼܗܘܢ ܕܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܟܝܿܢܗܿ ܕܡܘܙܠܬܐ ܘܕܢܗܝܼܪ̈ܐ ܕܒܗܿ ܘܠܘ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܥܠ ܗܿܠܝܢ ܡܢܗܪܝܼܢܢ ܬܘܼܒ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܡܼܢ ܠܬܚܬ. ܘܐܝܼܬ ܬܘܼܒ ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܡܼܢ ܐܣܛܘܼܟܣܐ ܕܐܐܪ ܒܠܠܚܘܼܕ ܐܝܼܬܘ̄ ܟܝܿܢܗܿ ܕܡܘܙܠܬܐ ܘܕܢܗܝܼܪ̈ܐ. ܐܦܠܐ ܗܕܐ ܚܬܝܼܬܐ ܐܝܟ ܕܥܬܝܼܕܝܢܢ ܕܢܚܘܐ ܒܝܕ ܐܠܗ ܕܡܗܕܐ. ܘܒܗܿܢܐ ܪܩܝܼܥܐ ܕܠܒܪ ܐܘܟܝܼܬ ܠܥܠ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܐܬܼܦܪܫ ܐܣܛܘܼܟܣܐ ܕܐܐܪ ܘܩܼܡ ܗܼܘ ܒܠܚܘܼܕܘܗܝ ܠܣܛܪ. ܘܗܘܼܐ ܣܘܩܐ ܠܢܫܡܼܬ݀ ܚܝ̈ܐ ܠܩܘܼܝܡ ܚܝ̈ܐ ܕܟܿܠ ܒܣܪ ܕܚܝ̈ܘܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ. ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܕܝܢ ܕܡܝ̈ܐ ܘܐܪܥܐ ܥܕܟܝܠ ܚܒܝܼܟܝܢ ܗܘܼܘ ܒܚܕ̈ܕܐ. ܘܪܩܝܼܥܐ ܕܐܐܪ ܠܒܪ ܐܘܟܝܼܬ ܠܥܠ ܡܼܢܗܘܢ. ܘܐܬܩܪܝܼ ܫܡܿܝܐ. ܡܛܠ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܠܥܠ ܡܼܢܢܢ ܘܐܬܼܐܡܪܘ ܣܿܓܝܼܐܢܐܝܼܬ ܫܡܝ̈ܐ ܡܛܠ ܕܣܿܓܝ̈ܐܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܡܕܝܪ̈ܐ ܕܪܩܝܼܥܐ. ܐܝܟ ܕܥܬܝܼܕܝܢܢ ܕܢܚܘܐ܀ ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ ܀ ܀ ܀

Chapter 3

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܐ ܕܡܐܡܪܐ ܗ̄ ܥܡ ܐܠܗ ܕܡܚܟܡ. ܥܠܗܿܝ ܕܐܝܟܢ ܐܝܼܬܝܗܝܢ ܡܘܙܠ̈ܬܐ. ܘܐܝܟܢ ܐܣܝܪ̈ܢ

pb. 192

ܒܚܕ̈ܕܐ. ܘܟܡܐ ܐܢ̈ܝܢ. ܗܿܘ ܒܪܘܝܐ ܚܟܝܼܡܐ ܕܒܪܝܗܝ ܠܒܪܢܫܐ ܒܨܠܡܗ ܘܕܡܘܼܬܗ. ܣܼܡ ܒܟܝܿܢܗ ܗܘܢܐ ܘܣܘܼܟܠܐ ܘܡܕܥܐ ܕܢܕܪܟ ܘܢܕܥ ܣܿܓܝ ܬܗܝܼܪ̈ܬܐ ܘܥܡܝܼܩ̈ܬܐ ܘܠܘ ܒܠܚܘܼܕ ܗܿܠܝܢ ܕܚܿܙ̈ܝܢ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܫܿܡܥ̈ܢ ܐܕ̈ܢܘܗܝ ܘܓܫ̈ܢ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ. ܐܠܐ ܒܪ̈ܓܫܘ̄ ܓܘܝ̈ܐ ܦܪܫܿ ܘܡܼܣܬܿܟܠ ܟܣ̈ܝܬܐ ܘܓܢܝܼܙ̈ܬܐ ܕܒܗܿܘ ܟܝܿܢܐ ܪܘܼܚܢܝܐ ܕܢܦܫܗ ܚܝܪܬܐ ܘܡܠܝܼܠܬܐ ܘܝܕܘܥܬܢܝܼܬܐ܆ ܘܫܦܝܬ݀ ܒܟܝܿܢܗܿ ܘܩܛܝܼܢܬܐ ܡܼܢ ܢܼܣܝܿܢܐ ܝܼܠܦ ܟܿܠܡܕܡ. ܘܡܼܢ ܓܠ̈ܝܬܐ ܝܼܕܥ ܟܣ̈ܝܬܐ. ܘܡܼܢ ܒܪܝܼܬܐ ܓܠܝܼܬܐ ܐܕܪܟ ܘܐܫܬܿܘܕܥ ܠܒܪܘܝܐ ܟܣܝܐ܀ ܒܗ ܒܙܢܐ ܗܿܢܐ ܟܕ ܐܬܒܩܝܼ ܒܪܢܫܐ ܒܟܪܘܼܟܝܐ ܕܡܘܙܠܬܐ ܗܕܐ ܬܗܝܼܪܬܐ ܘܢܣܝܼ ܠܫܘܼܚܠ̈ܦܝܗܿ ܣܿܓܝ̈ܐܐ. ܘܦܚܡ ܒܝܼܕܥܬܐ ܩܛܝܼܢܬܐ. ܒܗܘܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܼܢ ܒܪܘܝܗ. ܩܼܡ ܢܗܝܼܪܐܝܼܬ ܥܠ ܟܿܠܗ ܛܘܼܟܣܐ ܬܗܝܼܪܐ ܕܟܪܘܼܟܝܗܿ ܕܡܘܙܠܬܐ ܗܕܐ ܫܒܝܼܚܬܐ. ܘܐܫܼܬܿܪܪܢܢ ܡܼܢ ܣܩܘܼܒܠܝܘܼܬܐ ܘܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܕܓܕܿܫܝܢ ܒܗܿ ܕܠܘ ܚܕܐ ܗܿܝ ܒܠܚܘܼܕ. ܐܠܐ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܠܘ ܒܚܕܐ ܐܬܪܐ ܐܠܐ ܒܡܕܝܪ̈ܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܡܛܟܣܐ ܠܒܪܘܼܝܐ ܚܟܝܼܡܐ ܘܗܿܠܝܢ ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܕܐܚܝܼܕ̈ܢ ܠܟܿܠܗܘܢ ܡܕܝܪ̈ܐ܆ ܐܝܼܬܝܗܝܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܡܥܪ̈ܙܠܝܢ ܘܪ̈ܟܝܼܒܢ ܥܠ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܐܣܝܪ̈ܢ ܬܘܼܒ ܒܚܕܕ̈ܐ ܒܬܗܼܪܐ ܪܒܐ. ܘܠܐ ܡܬܼܥܪܩܠ ܗܿܘ ܥܘܼܪܙܠܐ ܘܐܣܝܼܪܘܼܬܐ ܕܒܚܕ̈ܕܐ. ܐܠܐ ܒܛܟܼܣܐ ܘܡܫܘܼܚܬܐ ܪܕܐ. ܘܠܘ ܒܚܕܐ ܕܘܼܟܐ ܡܩܘܐ ܗܿܘ ܥܘܼܪܙܠܐ ܘܕܘܼܟܬ݀ ܐܣܪܗܘܢ ܕܒܚ̈ܕܕܐ. ܐܠܐ ܐܝܼܬ ܠܗ ܢܿܡܘܿܣܐ ܟܣܝܐ ܕܡܬܝܼܕܥ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܒܟܝܿܢܐ ܘܡܫܘܼܚܬܐ ܘܡܼܢܝܿܢܐ ܕܠܐ ܡܫܼܬܚܠܦ ܘܠܗܕܐ ܝܼܕܥܬܐ ܕܟܣܝܘܼܬܐ ܘܓܢܝܼܙܘܼܬ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܼܚܙܐ ܝܼܠܼܦܢܗܿ ܡܼܢ ܢܣܝ̈ܢܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܕܐܩܠܦܣܝܣ ܐܘܟܝܼܬ ܚܫܼ̈ܟܐ ܕܓܕܫܝܢ ܠܫܡܼܫܐ ܘܠܣܗܪܐ. ܘܠܗܿܠܝܢ ܡܼܢ ܠܬܼܚܬ ܡܢܗܪܝܢܢ ܢܗܝܪܐܝܼܬ܀ ܘܒܗܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ܀

Chapter 4

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܗ̄ ܒܝܕ ܐܠܗ ܕܡܚܟܡ. ܥܠܗܿܝ ܕܐܢ ܐܝܼܬ ܡܕܡ ܟܣܝܐ ܕܠܐ ܡܼܬܚܙܐ ܠܥܝ̈ܢܐ ܒܡܘܙ̈ܠܬܐ ܗܿܠܝܢ. ܘܡܼܢ ܟܿܠܦܪܘܿܣ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܐܿܠܨܐ ܕܢܬܼܝܼܕܥ܆ ܡܼܢ ܢܣܝܿܢܐ ܘܕܘܼܪܫܐ ܕܣܿܓܝܼܐܘܼܬܐ ܕܙܒܢ̈ܐ ܘܡܬܼܚܐ ܕܫܢ̈ܝܐ. ܐܕܪܟܢܢ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܚܢܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܕܐܝܼܬ ܒܡܘܙ̈ܠܬܐ ܗܿܝܢ ܬܚܘܼ̈ܡܐ ܘܦܘܼܠ̈ܓܐ ܕܘܼܟܝ̈ܬܐ ܘܐܣܪ̈ܐ ܘܩܼܛܪ̈ܬܐ. ܕܡܼܢ ܟܿܠܦܪܘܿܣ ܐܿܠܨܐ ܠܢ ܕܢܿܕܥ ܐܢܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܩܘܼܡ ܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܙܒ̈ܢܐ ܘܟܪܘܼܟܝܐ ܕܫܢ̈ܝܐ ܘܬܚܘܼܡܐ ܕܝܪ̈ܚܐ ܘܫܒ̈ܐ ܘܝܘܡ̈ܬܐ ܘܣܛܪ. ܐܬܦܠܓܬ݀ ܗܿܟܝܠ ܟܿܠܗܿ ܡܘܙܠܬܐ ܚܘܕܪܢܐܝܬ ܠܬܪ̈ܥܣܪ ܒܘܪ̈ܓܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܙܘܕ̈ܝܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܠ̈ܘܫܐ. ܘܐܬܬܣܝܼܡ ܠܗܘܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܕܡ ܟܝܿܢܝܿܬܐ ܕܐܝܼـ ܒܕܘܼ̈ܟܝܬܐ ܗܿܠܝܢ. ܘܬܘܼܒ ܡܼܢ ܛܘܼܝܒܐ ܕܩܒܝܼܥܘܼܬ ܟܘܟ̈ܒܐ܆ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܗܿܠܝܢ܀ ܩܕܡܐܝܬ ܐܡܪܐ ܠܢܝܼܣܢ

pb. 193

ܝܪܚܐ. ܡܛܠ ܕܒܗ ܪܕܐ ܫܡܫܐ ܒܝܪܚܐ ܕܢܝܼܣܢ܀ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܬܘܪܐ ܠܝܪܚܐ ܕܐܝܪ܀ ܕܬܠܬܐ ܬܐܡ̈ܐ ܠܝܪܚܐ ܕܚܙܝܪܢ. ܗܾܿܠܝܢ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܕܙܒܢܐ ܬܐܕܢܝܐ܀ ܕܐܪܒܥܐ ܣܪܛܢܐ ܠܝܪܚܐ ܕܬܡܘܙ܀ ܕܚܡܫܐ ܐܪܝܐ ܠܝܪܚܐ ܕܐܒ܀ ܕܐܫܬܐ ܫܒܠܬܐ ܠܝܪܚܐ ܕܐܝܠܘܠ. ܘܗܠܝܢ ܬܘܼܒ ܬܠܬܐ ܠܙܒܢܐ ܩܝܛܝܐ܀ ܕܫܒܥܐ ܩܢܝܠܡܐ ܕܗܼܘ ܡܣܐܬܐ ܠܝܪܚ ܬܪܫܝܢ ܩܕܝܼܡ܀ ܕܬܡܢܝܐ ܥܩܪܒܐ ܠܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝ܀ ܕܬܫܥܐ ܟܫܛܐ ܠܝܪܚ ܟܐܢܘܢ ܩܕܝܼܡ܀ ܘܗܠܝܢ ܬܘܼܒ ܬܠܬ ܠܙܢܐ ܕܬܫܪ̈ܝܬܐ܀ ܕܥܣܪܐ ܓܕܝܐ ܠܝܪܚ ܟܐܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ܀ ܕܚܕ ܥܣܪ ܕܘܠܐ ܠܝܪܚ ܫܒܛ܀ ܕܬܪܥܣܪ ܢܘܢܪܐ ܠܝܪܚܐ ܕܐܕܪ. ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܠܙܢܐ ܣܬܘܝܐ܀ ܘܗܿܠܝܢ ܬܪܥܣܪ ܡܠܘܫ̈ܐ܆ ܡܣܝܟܝܢ ܠܟܿܠܗ ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܬܼܟܪܟܢܘܼܬܐ ܕܡܘܙܠܬܐ. ܐܘܪܟܗܘܢ܆ ܡܬܼܚܫܼܒ ܥܡ ܓܠܝܼܠܘܼܬܗܿ ܕܡܘܙܠܬܐ. ܘܦܬܝܗܘܢ܆ ܡܢ ܠܥܠ ܥܕܡܐ ܠܬܚܬ. ܐܝܿܟܢ ܕܢܗܼܘܐ ܐܚܝܼܕ ܒܟܿܠܗܘܢ ܡܕܝܪ̈ܐ. ܐܘܟܝܼܬ ܪ̈ܩܝܥܐ ܕܫܡܿܝܐ. ܘܡܼܢ ܠܥܠ ܡܿܢ ܣܿܓܝܼ ܡܬܝܼܚ ܘܟܡܐ ܕܢܿܚܬ ܐܠܝܼܨ ܘܙܥܘܪ. ܐܟܡܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܛܘܼܦܣܗܿ ܕܓܝܼܓܠܐ ܕܚܘܼܕܪܗܿ ܒܪܝܐ ܪܘܝܼܚ. ܘܟܡܐ ܕܥ݀ܐܠ ܠܓܘ ܐܠܝܼܨ ܥܕܠܐ ܠܗ ܠܩܢܘܛܪܘܢ ܐܘܟܝܼـ ܢܘܼܟܙܬܐ ܕܒܡܨܥܬܐ. ܘܟܿܠ ܚܕ ܙܘܕܝܘܢ ܐܘܟܝܬ ܡܠܘܼܫܐ܆ ܐܬܦܠܓ ܠܡܢܘ̈ܬܐ ܬܠ̈ܬܝܢ. ܘܟܠܚܕܐ ܡܢܿܬܐ ܐܬܦܠܓܬ݀ ܠܩܛܝܼܢ̈ܝܬܐ ܐܫܬܝܢ. ܘܟܠܚܕܐ ܩܛܝܼܢܬܐ ܬܘܼܒ ܐܬܦܠܓܬ݀ ܠܬܪ̈ܝܢܝܬܐ ܐܫܬܝܢ. ܘܟܿܠ ܬܪܝܢܝܬܐ ܚܕܐ ܠܬܠܝܬ̈ܝܿܬܐ ܐܫܬܝܢ. ܗܟܢܐ ܟܡܐ ܕܡܼܨܝܐ. ܡܛ݀ܠ ܡܬܝܼܚܘܼܬܗܿ ܣܿܓܝܼܐܬܐ ܕܡܘܙܠܬܐ܀ ܘܡܼܬܦܠܓ ܬܘܼܒ ܟܿܠ ܚܕ ܡܠܘܫܐ ܠܕܩܢ̈ܣܐ ܬܠܬܐ. ܗ̄ ܦܪ̈ܨܘܼܦܐ. ܘܟܠ ܦܪܨܘܼܦܐ ܐܘܟܝܼܬ ܕܩܢܣܐ܆ ܐܝܼܬܘ̄ ܡܢܘ̈ܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܕܪ̈ܓܐ ܥܣܪܐ. ܘܡܦܠܓܝܼܢ ܐܦ ܠܚܡܫܐ ܬܚܘ̈ܡܐ ܟܿܠ ܡܠܘܫܐ. ܘܬܚܘ̈ܡܐ ܠܐ ܫ݀ܘܝܢ. ܐܠܐ ܐܝܼܬ ܬܚܘܼ̱ܐ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܬܡܢܝܐ ܕܪ̈ܓܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܢܘ̈ܬܐ. ܘܐܝܼܬ ܬܚܘܼܡܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܫܒܥܐ ܕܪ̈ܓܐ. ܘܐܝܼܬ ܬܚܘܼܡܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܫܬܐ ܕܪ̈ܓܐ. ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܚܡܫܐ. ܘܐܪܒܥܐ. ܐܟܡܐ ܕܛܟܣܘ ܩܕ̈ܡܝܐ ܕܐܬܕܪܫܘ ܣܿܓܝܼ ܒܚܘܼܫܒܢܗܿ ܕܡܘܙܠܬܐ. ܐܝܼܬ ܬܘܼܒ ܒܡܘܙܠܬܐ ܕܘܟ̈ܝܬܐ ܬܪ̈ܬܝܢ. ܕܐܝܼܬܝܗܝܢ ܐܣܪ̈ܐ ܐܘܟܝܼـ ܩܼܛܪ̈ܬܐ. ܐܝܟܐ ܕܡܥܪ̈ܙܠܢ ܐܘܟܝܼܬ ܪ̈ܟܝܼܒܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܡܘܙ̈ܠܬܐ ܥܠ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܐܝܼܬܗܝܢ ܩܼܛܪ̈ܬܐ ܠܘܼܩܒܠ ܚܕ̈ܕܐ ܕܝܐܡܛܪܐܝܼܬ ܫܘܝܐܝܬ ܐܝܟ ܟܢܘܼܢܬܐ ܣܝܼ̈ܡܢ ܠܘܼܩܒܠ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܐܝܼܬ ܒܝܬܐ ܚܕܐ ܠܐܚܪܬܐ ܐܫܬܐ ܡܠܘ̈ܫܐ. ܐܘܟܝܼܬ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܪ̈ܓܐ ܩܦ̄ ܡܼܢ ܗܢܐ ܓܒܐ. ܘܗܟܘܬ ܐܫܬܐ ܡܠܘܼ̈ܫܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡܼܢ ܓܒܐ ܐܚܪܢܐ. ܐܝܿܟܢ ܕܢܗܼܘܐ ܦܠܓܗ ܕܚܘܼܕܪܐ ܕܡܘܙܠܬܐ ܒܝܢܬ ܩܼܛܪ̈ܬܐ ܗܿܠܝܢ ܫܘܝܐܝܬ܆ ܘܡܼܬܩܪܝܐ ܚܕܐ ܩܛܪܬܐ ܕܪܝܼܫܗ ܕܬܢܝܼܢܐ. ܐܘܟܝܼܬ

pb. 194

ܐܢܐܒܝܒܙܘܢ. ܘܐ̱ܪܬܐ ܩܛܪܬܐ ܕܕܘܼܢܒܗ ܕܬܢܝܼܢܐ ܘܡܬܩܪܐ ܩܛܐܒܝܒܙܘܢ. ܗܿܠܝܢ ܐܝܼܬܝܗܝܢ ܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܐ̈ܠܝܼܨܬܐ ܒܡܘܙܠܬܐ ܕܠܥܝ̈ܢܐ ܠܐ ܡܬܼܚ̈ܙܝܢ. ܐܠܐ ܒܗܘܢܐ ܡܬܼܢܣ̈ܒܢ ܘܡܼܢ ܟ݀ܠܦܪܘܿܣ ܐܝܼܬܝܗܝܢ. ܘܐܡܼܬܝ ܕܡܼܬܟܝܢܝܢ ܒܚܕ ܡܢܼܗܘܢ ܫܡܼܫܐ ܘܣܗܪܐ ܒܣܘܢܢܕܘܿܣ܆ ܗ݀ܘܝܐ ܐܩܠܦܣܝܣ ܕܫܡܫܐ. ܘܐܡܼܬܝ ܕܡܬܟܝܢ ܫܡܫܐ ܒܚܕܐ ܘܣܗܪܐ ܒܐܚܪܬܐ ܒܦܢܣܝܠܝܢܘܣ ܐܘܟܝܼܬ ܡܠܝܘܼܬܗܿ ܕܣܗܪܐ ܗܿܘܝܐ ܐܩܠܦܣܝܣ ܕܣܗܪܐ. ܘܠܗܿܠܝܢ ܡܚܘܝܢܢ ܢܗܝܼܪܐܝܬ ܡܼܢ ܠܬܼܚܬ܀ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܕܐܡܼܪܢܢ. ܗ̄ ܦܘܠܓܐ ܕܬܪܥܣܪ ܡܠ̈ܘܫܐ. ܘܠܘܗܝ ܕܩܢ̈ܣܐ ܐܘܟܝܼܬ ܦܪ̈ܨܘܼܦܐ. ܘܬܚܘܼ̈ܡܐ ܕܒܟܿܠ ܚܕ ܡܼܢ ܡܠܘ̈ܫܐ ܘܟܡܝܘܼܬܗܿ ܕܡܢܿܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܕܪܓܐ. ܗܟܘܬ ܘܕܩܛܝܼܢܬܐ ܘܕܬܪܝܢܝܬܐ ܘܣܛܪ ܘܩܼܛܪ̈ܬܐ ܗܿܠܝܢ ܕܪܝܼܫܗ ܕܬܢܝܼܢܐ ܘܕܕܘܼܢܒܗ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܐܝܼܬ ܒܡܘܙܠܬܐ ܘܠܐ ܡܬܼܚܙ̈ܝܢ. ܐܦܠܐ ܡܼܢ ܚܼܙܬܐ ܕܥܝ̈ܢܐ ܡܬܼܝܕ̈ܥܢ܆ ܐܠܐ ܒܗܘܢܐ ܡܬܼܢܣ̈ܒܢ. ܘܡܼܢ ܚܘܼܫܒܢܐ ܚܪܝܼܩܐ ܘܡܬܚܡܐ ܡܼܬܝܕ̈ܥܢ ܘܡܬܼܝܠ̈ܦܢ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܘܕܠܐ ܦܘܕܐ ܣܟ ܒܝܕ ܡܘܗܒ̈ܬܐ ܘܓܠ̈ܝܢܐ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܒܢܣܝܿܢܐ ܕܐܪܝܼܟܘܼܬ ܙܒܢܐ ܐܬܼܝܼܕ̈ܥܝܢ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܡܢܟܿܠܦܪܘܿܣ ܐܿܠܨܐ ܗܘܼܬ݀ ܕܢܬܼܝܕ̈ܥܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܥܠܝܗܝܢ ܡܛܟܣܝܢ ܙܒ̈ܢܐ ܘܫܢ̈ܝܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܘܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܕܣܬܘܐ ܘܕܩܝܛܐ ܘܬܐܕܪܐ ܘܬܫܪܝܢܝܐ. ܘܐܼܠܘܼ ܠܐ ܕܗܿܟܢ. ܐܝܟ ܒܥܝܼܪܐ ܕܠܐ ܡܠܼـܐ ܡܬܼܕܒܪܝܢ ܗܘܼܘ ܝܘܡ̈ܬܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܠܐ ܝܼܕܥܬܐ ܕܙܒ̈ܢܐ ܘܥܕ̈ܢܐ܀ ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܿܠܡܼ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ ܒܝܕ ܐܠܗ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ܀

Chapter 5

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ. ܥܠܗܿܝ ܕܟܡܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܕܪ̈ܩܝܼܥܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܕܝܿܪ̈ܐ ܕܡܘܙܠܬܐ ܫܘܼ̄ܒ ܠܗ ܠܒܪܘܝܐ ܘܡܛܟܣܢܐ ܚܟܝܼܡܐ ܕܥ̈ܠܡܐ ܘܒܪ̈ܝܬܐ. ܕܟ݀ܠܡܕܡ ܕܒܼܪܐ ܘܐܬܩܢ ܒܚܟܼܡܬܗ ܡܠܝܬ݀ ܦܘܼܪ̈ܫܢܐ ܘܣܿܓܝܐܬ݀ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ. ܠܡܕܡ ܨܿܐܪ ܘܐ̱ܪܙܐ ܟܿܣܐ ܟܒܗ. ܘܒܟܿܠܗܘܢ ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܘܛܘܼܦ̈ܣܐ ܘܟܝ̈ܢܐ ܘܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܘܥܠ̈ܡܐ ܘܒܪ̈ܝܬܐ ܡܬܼܚܙ̈ܝܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܼܚܙ̈ܝܢܝܬܐ ܚܝܠܗ ܡܥܒܕ ܘܚܟܡܼܬܗ ܡܼܬܚܙܝܐ ܘܫܘܼܒܚܗ ܡܫܼܬܥܝܢ ܚܕ ܠܚܕ܀ ܘܐܝܿܟܢܐ ܕܐܩܝܼܡ ܒܫܡܝܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܥܣܪܐ ܛܟܼܣ̈ܝܢ ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ ܘܪ̈ܒܝ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܗܟܘܬ ܦܠܓܗܿ ܘܬܚܡܗܿ ܠܡܘܙܠܬܐ ܕܠܥܼܠ ܡܼܢܢ܆ ܠܥܣܪܐ ܡܕܝܪ̈ܝܢ. ܕܟܿܠܚܕ ܡܬܼܩܪܐ ܫܡܿܝܐ. ܘܗܿܘ ܕܠܥܼܠ ܡܢܗ ܫܡ̈ܝ ܫܡ̈ܝܐ. ܘܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܢ. ܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܫܡ̈ܝܐ. ܗ̄ ܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܪ̈ܩܝܼܥܐ. ܘܛܟܣ ܐܢܘܢ ܬܠܬܐ ܪ̈ܩܝܼܥܝܢ. ܘܒܟܿܠ ܪܩܝܼܥܐ܆ ܬܠܬܐ ܡܕܝܪܝܢ. ܘܒܟܿܠ ܡܕܝܪܐ ܟܘܟ̈ܒܐ ܒܡܢܝܿܢܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܥܣܪܐ܆ ܕܠܐ ܡܢܝܢ ܘܠܐ ܡܬܼܚܙ̈ܝܢܐ ܡܼܢ ܡܥܠܝܘܼܬܗܘܢ ܡܪܝܡܬܐ. ܘܠܥܼܠ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܝܡܐ ܗܿܘ ܪܒܐ ܘܠܐ ܡܣܼܬܝܟܢܐ ܨܿܐܪ ܠܐܠܗܘܼܬܐ ܡܪܝܡܬܐ ܘܠܐ ܡܣܼܬܝܟܢܝܼܬܐ ܘܠܐ ܡܼܬܬܚܡܢܝܼܬܐ܀ ܩܕܡܐܝܼܬ ܠܒܪ ܡܼܢ ܐܐܪ ܕܚܕܝܼܪ ܠܢ ܐܘܟܝܼܬ ܠܥܼܠ

pb. 195

ܡܼܢ ܪܫܢ ܐܝܼܬ ܐܬܝܪ ܗܿܘ ܢܘܼܪܢܐ ܕܦܿܪܫ ܒܝܬ ܠܢ ܠܪ̈ܩܝܥܐ ܕܠܥܠ܀ ܘܪܒܝܼܥܐ ܩܕܡܝܐ ܕܣܗܪܐ ܡܛܟܣ ܒܗ ܬܠܬܐ ܡܕܝܪ̈ܝܢ. ܩܕܡܝܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܪܕܐ ܣܗܪܐ ܕܕܡܿܐ ܠܬܐܓܡܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܕܒܛܟܼܣܐ ܩܕܡܝܐ. ܕܬܪܝܢ܆ ܗܿܘ ܕܒܗ ܪ݀ܕܐ ܗܪܡܝܣ ܟܘܟܒܐ ܕܗܼܘ ܢܒܘܼ ܐܘܟܝܬ ܥܘܛܪܕ܆ ܘܕܡܿܐ ܠܬܐܓܡܐ ܕܪ̈ܒܝ ܡ̈ܠܐܟܐ܀ ܕܬܠܬܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܪܕܝܐ ܟܘܟܒܬܐ ܕܒܠܬܝ ܐܦܪܘܕܝܛܝ ܐܘܟܝܼܬ ܙܘܼܗܪܗ. ܘܕܡܿܐ ܠܬܐܓܡܐ ܕܪ̈ܝܼܫܢܘܬܐ: ܪܩܝܼܥܐ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܨܥܝܐ܆ ܕܫܡܼܫܐ. ܐܝܟ ܥܕܬܐ ܡܼܨܥܝܬܐ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ. ܘܒܡܕܝܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܐܪܒܥܐ܆ ܪܕܐ ܒܗ ܫܡܼܫܐ. ܘܕܡܿܐ ܠܬܐܓܡܐ ܕܫܘܼܠ̈ܛܢܐ. ܗܿܘ ܕܬܪܝܢ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܕܚܡܫܐ܆ ܕܒܗ ܪܕܐ ܟܪܝܓ ܕܗܼܘ ܐܪܝܣ ܡܪܪܝܟ܆ ܘܕ݀ܡܐ ܠܬܐܓܡܐ ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ܀ ܘܗܿܘ ܕܬܠܬܐ ܕܗܢܐ ܪܩܝܼܥ ܡܼܨܥܝܐ܆ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܕܝܪܐ ܕܐܫܬܐ ܕܒܗ ܪ݀ܕܐ ܒܝܠ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܙܘܣ ܐܘܟܝܼܬ ܡܘܫܬܪܝ. ܘܕܡܿܐ ܠܬܐܓܡܐ ܕܡܪ̈ܘܬܐ܀ ܘܪܩܝܼܥܐ ܕܬܠܬܐ ܕܡܬܼܩܪܐ ܕܩܪܘܢܘܣ. ܒܡܕܝܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܗ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܫܒܥܐ. ܪܕܐ ܗܼܘ ܩܪܘܢܘܣ. ܘܕܡܿܐ ܠܬܐܓܡܐ ܕܡܘܬܒ̈ܐ. ܘܒܡܕܝܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܕܬܡܢܝܐ܆ ܪܕܝܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܢܗܝܼܪ̈ܐ ܐܿܠܦ ܘܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܒܡܢܝܿܢܐ. ܘܕܡܿܐ ܠܬܐܓܡܐ ܕܟܪ̈ܘܼܟܐ ܣܿܓܝ̈ܐܝ ܥܝ̈ܢܐ ܢܗܝܼܪ̈ܬܐ. ܘܗܿܘ ܕܬܠܬܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܕܝܪܐ ܬܫܝܥܝܐ܆ ܪܕܝܢ ܒܗ ܟܘܟ̈ܒܐ ܗܿܠܝܢ ܥܠ̈ܝܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܢܝܿܢܐ: ܘܕܡܿܐ ܠܬܐܓܡܐ ܕܣܪ̈ܦܐ ܫܬܝܼ̈ܬܝܼܝܼ ܓܦ̈ܐ. ܘܠܥܠ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܪܩܝܼܥܐ ܗܿܘ ܥܣܝܼܪܝܐ. ܕܡܬܼܩܪܐ ܟܠܝܼܠ ܡܠܘ̈ܫܐ. ܘܐܝܬ ܒܗ ܟܘܟ̈ܒܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢ ܘܕܠܐ ܣܟܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܡܼܢ ܣܿܓܝܼܐܘܼܬ ܡܥܠܝܘܼܬܗܘܢ ܡܚܦܝܢ ܘܠܐ ܡܬܼܚܙܝܢ ܐܠܐ ܒܗܘܼܪܐܝܼܬ ܐܝܟ ܥܢܢܐ ܪܩܝܼܩܬܐ. ܐܝܟ ܗܿܘ ܚܪܘܼܪܐ ܕܡܬܼܚܙܐ ܒܫܒܝܼܠ ܬܒܢܐ. ܘܣܿܓܝܼ ܕܡܿܐ ܗܢܐ ܪܩܝܼܥܐ ܥܠܼܝܐ. ܘܢܣܝܼܪܝܐ ܟܠܝܼܠ ܡܠܘܼ̈ܫܐ܆ ܠܬܐܓܡܐ ܗܿܘ ܡܥܠܝܐ ܕܟܘܟܒ ܢܘܓܐ ܕܢܦܼܠ. ܗܿܘ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܗܘܼܐ ܠܥܠ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܘܢ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܘܟܠܝܼܠ ܥܣܪܐ ܗ̄ ܫܘܼܡܠܝ ܥܣܪܐ ܕܗܼܘ ܐܝܼـܘܗܝ ܟܠܝܼܠܐ ܕܬܫܥܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܬܚܘܼܬܘܗܝ. ܘܡܡܠܝܢܐ ܕܡܢܝܿܢܐ. ܘܐܟܡܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܥܠ̈ܝܐ ܕܒܟܠܝܼܠ ܡܠ̈ܘܫܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܣܿܟܐ ܘܡܢܝܿܢܐ ܠܝܼܕܥܬܢ܆ ܗܟܘܬ݀ ܐܦܠܐ ܠܚܝܠ̈ܘܬܐ ܕܒܬܐܓܡܗ ܕܡܪܘܕܐ ܝ݀ܕܥܝܢܢ ܟܡܝܘܼܬܐ ܘܡܢܝܿܢܐ. ܘܐܟܡܐ ܕܗܠܝܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܥܠ̈ܝܐ ܥܡܘܼܛܝܢ ܘܠܐ ܡܬܼ̇ܙܝܢ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܥܢܢܐ ܦܿܗܘܼܪܬܐ ܡܕܡ܆ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܣܩܘܼܒ̈ܠܝܐ. ܐܬܼܬܥܡܛܘ ܘܐܬܼܬܚܫܟܘ ܡܼܢ ܢܘܼܗܪܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ. ܘܟܡܐ ܕܫܒܝܼܠ ܬܒܢܐ ܡܬܚܙܐ ܐܝܟ ܨܪܝܐ ܡܕܡ ܒܪܩܝܼܥܗܿ ܕܡܘܙܠܬܐ. ܗܿܟܢܐ ܐܨܛܪܝܬ݀ ܫܡܝܐ ܕܡܛܟܣܝܢ ܗܘܼܘ ܘܩܿܝܡܝܢ ܒܗ܆ ܘܢܦܠܘ ܐܝܟ ܒܪܩܐ ܠܫܝܘܿܠ ܬܚܬܿܝܐ ܕܚܫܼܟܐ ܒܪܝܐ ܕܠܐ ܝܼܕܥܬܐ܀ ܠܥܠ ܕܝܢ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܥܣܪܐ ܡܕܝܪ̈ܝܢ ܘܪ̈ܩܝܼܥܐ ܕܫܡ̈ܝܐ ܘܫܡ̈ܝ ܫܡ̈ܝܐ. ܬܘܼܒ ܠܐ ܡܬܝܕܥ ܡܕܡ ܐܠܐ ܐܢ ܗܿܘ ܝܡܐ ܪܒܐ ܘܠܐ ܡܣܼܬܿܝܟܢܐ ܘܠܐ ܡܬܼܬܚܡܢܐ. ܕܡܝ̈ܐ

pb. 196

ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܪ̈ܥܝܥܐ ܕܨܿܐܪ ܘܡܛܦܣ ܠܪܒܘܼܬܗܿ ܘܡܥܠܝܘܼܬܗܿ ܘܠܐ ܡܣܬܝܟܢܘܼܬܗܿ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܬܘܼܡܝܬܐ. ܘܐܢ ܝܡܐ ܪܒܐ ܕܐܘܩܝܢܘܣ ܠܐ ܐܬܝܼܕܥ ܠܗ ܬܚܘܼܡܐ ܘܠܐ ܣܿܟܐ. ܟܕ ܛܒ ܕܡܢܟܿܠܦܪܘܿܣ ܐܝܼܬ ܠܗ ܣܘܦܐ ܘܬܚܘܼܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܓܘ ܡܼܢ ܐܐܪ ܡܼܬܚܡ. ܘܒܐܪܥܐ ܡܣܝܟ. ܡܕܝܢ ܗܿܘ ܝܡܐ ܠܐ ܡܬܼܡܠܠܢܐ ܕܚܕܝܼܪ ܠܒܪ ܡܼܢ ܟܿܠܗ ܣܿܟܐ ܕܪ̈ܩܝܼܥܐ ܕܫܡ̈ܝܐ ܘܡܕܝܪ̈ܐ ܕܡܘܙܠܬܐ. ܘܣܝܼܡ ܒܗܿܘ ܪܘܡܐ ܡܥܠܝܐ ܘܠܐ ܡܬܼܚܙܝܢܐ. ܟܡܐ ܗܿܝ ܗܿܟܝܼܠ ܪܒܘܼܬܗ܆ ܟܡܐ ܗܿܝ ܠܐ ܡܣܝܟܘܼܬܗ܆ ܠܐ ܣܟ ܡܣܼܬܝܟ. ܠܐ ܡܬܡܫܚ. ܠܐ ܡܬܼܕܪܟ. ܠܐ ܡܼܬܬܚܡ. ܠܝܬ ܠܗ ܣܘܦܐ ܘܠܐ ܣܟܐ. ܬܗܘܼܡܐ ܗܿܘ ܕܠܥܼܠ ܕܠܐ ܡܼܬܗܘܢܢ. ܥܘܼܡܩܐ ܪܡܐ ܘܡܥܠܝܐ ܕܣܟ ܠܐ ܡܕܪܟܐ ܠܗ ܝܼܕܥܬܐ ܐ̱ܢܫܝܬܐ. ܘܐܢ ܗܿܢܐ ܝܡܐ ܟܕ ܛܒܿ ܒܪܝܐ ܗܿܘ܆ ܘܒܠܚܘܼܕ ܨܿܐܪ ܛܘܼܦܣܐ ܕܗܿܝ ܪܒܘܼܬܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܣܓܝܼܕܬܐ ܘܠܐ ܒܪܝܼܬܐ ܘܡܬܘܡܝܬܐ ܡܕܝܢ ܗܼܝ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܐܘܣܝܐ ܕܐܗܘܼـܐ ܡܪܝܡܬܐ ܘܓܢܝܼܙܬܐ ܘܡܥܠܝܬ݀ ܡܼܢ ܟܿܠ ܗܘܢܐ ܘܡܚܫܒܬܐ. ܟܡܐ ܬܗܝܼܪܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܼܬܗܿ. ܟܡܐ ܫܒܝܼܚܐ ܡܥܠܝܘܼܬܗܿ. ܟܡܐ ܡܬܼܬܡܗܐ ܝܼܕܥܬܐ ܡܼܢ ܒܥܬܐ ܕܥܠܝܗܿ. ܟܡܐ ܬ݀ܗܪܝܢ ܟܿܠ ܗܘ̈ܢܝܢ ܘܡܬܒܠܗܝܢ ܟܿܠ ܙܘܥ̈ܝܢ ܡܼܢ ܠܐ ܡܬܒܨܝܢܘܼܬ ܚܘܼܫܒܐ ܕܥܠ ܠܐ ܡܣܝܟܘܼܬܗܿ. ܪܒ ܗܼܘ ܡܪܢ ܘܡܫܒܚ ܪܘܪܒܐܝܬ. ܠܐ ܡܼܬܥܩܒ ܟܝܿܢܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܬܘܼܡܝܬܐ. ܠܐ ܡܬܼܕܪܟ ܠܐ ܡܬܗܘܢܢ. ܠܐ ܣܟ ܡܬܼܡܫܚ. ܠܐ ܣܟ ܡܣܼܬܝܟ. ܠܐ ܣܟ ܡܬܼܡܠܠ. ܐܠܐ ܒܫܼܬܩܐ ܢܬܼܝܩܪ ܘܢܫܬܒܚ܀ ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ ܒܝܕ ܐܠܗ ܕܚܝ ܘܥܕܪ܀

Chapter 6

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܗ̄ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ. ܥܠܗܿܝ ܕܡܢܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܫܪܟܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ܆ ܘܡܼܢ ܡܿܢܐ ܗܘܼܘ܆ ܘܡܿܢܘܼ ܟܝܿܢܗܘܢ܆ ܘܐܝܟܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܛܘܼܟܿܣܗܘܢ܆ ܘܡܿܢܐ ܗܿܝ ܚܫܚܬܗܘܢ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܐܢܝܢ ܕܘܼܟ̈ܝܬܗܘܢ܆ ܘܡܿܢܐ ܗܿܝ ܡܥܒܕܢܘܬܗܘܢ ܘܟܿܠܗ ܢܿܡܘܿܣܗܘܢ܆ ܒܡܠܼܬܐ ܡܿܢ ܕܒܪܝܘܝܘܼܬܐ܆ ܐܝܠ̈ܢܐ ܘܥܣܼ̈ܒܐ ܘܙܪ̈ܥܐ ܩܕܝܼܡܝܢ ܒܪܝܼܬܗܘܢ ܡܼܢ ܒܪܝܼܬܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܐܦ ܡܬܓܠܝܢܘܼـܐ ܕܝܒܝܼܫܬܐ ܘܦܘܼܪܫܢܐ ܕܡܝ̈ܐ ܠܣܛܪ. ܘܩܒ̈ܝܬܐ ܕܝܡ̈ܡܐ ܗܟܘܬ݀ ܩܕܡܐܝܬ ܐܬܛܟܣܘ ܩܕܡ ܕܢܬܼܚܙܘܢ ܢܗܝܼܪ̈ܐ. ܐܠܐ ܚܢܢ ܡܛܠ ܕܡܼܢ ܠܥܠ ܫܪܝܼܢܢ ܕܢܚܘܐ ܥܠ ܚܕ ܚܕ ܡܼܢ ܗܘ̈ܝܐ ܘܬܘܼܩ̈ܢܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܟܕ ܥܠ ܪ̈ܩܝܼܥܐ ܕܫܡܿܝܐ ܘܟܪܘܼܟܝܐ ܕܡܘܙܠܬܐ ܡܠܠܢܢ܆ ܙ݀ܕܩ ܠܢ ܕܒܣܼܕܪܐ ܢ݀ܣܒ ܘܥܠ ܟܿܠܗ ܛܟܼܣܐ ܘܢܿܡܘܿܣܐ ܕܡܘܙܠܬܐ. ܘܕܢܗܝܼܪ̈ܐ ܕܣܕܝܼܪܝܢ ܒܗܿ ܢܡܠܠ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܢܚܘܐ ܘܢܡܠܠ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܠܬܼܚܬ ܡܼܢ ܪܩܝܼܥܐ. ܘܥܠ ܐܐܪܐܣ ܗܿܠܝܢ ܕܒܠܘܒܐ ܕܐܐܪ ܗܿܢܐ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܒܗ ܒܛܟܼܣܐ ܟܕ ܢ݀ܡܛܐ ܠܐܪܥܐ. ܢܡܠܠ ܥܠܝܗܿ ܘܥܠ ܟܿܠ ܕܒܗܿ ܘܥܠ ܐܦ̈ܝܗܿ. ܐܝܟ ܕܡܚܟܡܐ ܛܝܒܘܼܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ. ܘܩܕܡܐܝܬ ܡܿܢ ܠܗܝܢ ܠܡ̈ܠܐ ܩܕܝܼܫ̈ܬܐ ܕܟܬܒܐ ܢܣܝܼܡ܆ ܕܐܝܟܢ ܐܬܼܒܪܝܼܘ ܢܗܝܼܪ̈ܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ.

pb. 197

ܗܿܝܕܝܢ ܢܡܠܠ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܐܡܼܪ ܐܠܗ ܢܗܘܼܘܢ ܢܗܝܼܪ̈ܐ ܒܪܩܝܼܥܐ ܕܫܡܿܝܐ. ܠܡܦܼܪܫ ܒܝܬ ܐܝܼܡܡܐ ܠܠܠܝܐ. ܘܢܗܘܼܘܿܢ ܠܐܬܘ̈ܬܐ ܘܠܙܒ̈ܢܐ ܘܠܝܘܡ̈ܬܐ ܘܠܫܢ̈ܝܐ. ܕܢܗܼܘܘܢ ܡܿܢܗܪܝܢ ܒܪܩܝܼܥܐ ܕܫܡܿܝܐ܆ ܘܠܡܢܗܪܘܼ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܠܡܫܼܠܛ ܒܐܝܼܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ. ܘܗܘܼܐ ܗܿܟܢܐ. ܘܥܒܼܕ ܐܠܗܐ ܬܪܝܢ ܢܗܝܼܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܢܗܝܼܪܐ ܪܒܐ ܠܫܘܼܠܛܢܐ ܕܐܝܼܡܡܐ. ܘܢܗܝܼܪܐ ܙܥܘܿܪܐ ܠܫܘܼܠܛܢܐ ܕܠܠܝܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܝܗܼܒ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܒܪܩܝܼܥܐ ܕܫܡܿܝܐ ܠܡܢܗܪܘܼ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܠܡܫܼܠܛ ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ. ܘܠܡܦܼܪܫ ܒܝܬ ܢܘܼܗܪܐ ܠܚܼܫܘܼܟܐ. ܘܚܼܙܐ ܐܠܗܐ ܕܫܦܝܼܪ܀ ܩܕܡܢܢ ܓܝܪ ܐܡܼܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܠ܆ ܕܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܐܝܟ ܕܥܡ ܫܒܪ̈ܐ ܗܿܐ ܡܠܓܠ ܥܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܼܨܝܐ ܠܢ ܕܢ݀ܫܡܥ ܐܢܝܢ ܘܢܿܣܬܿܟܠ ܘܢܿܕܥ. ܘܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܗܿܐ ܬܢܐ ܘܡܫܡܥ ܠܢ ܕܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܚܝܐ. ܕܢܗܼܘ ܙܦܠܢ ܘܢܘܼܗܐ ܙܦܠܢ. ܗܟܢܐ ܓܼܕܫ ܘܚܕ ܬܘܼܩܢܐ ܕܐܬܼܒܪܝܼ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܒܬܪ̈ܘܗܝ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܠܘ ܗܟܢܐ ܢܿܣܬܟܠ. ܐܠܐ ܟ݀ܠܗܝܢ ܒܚܕ ܪܦܦܐ ܐܬܼܒܪܝܼܘ ܘܐܬܼܬܩܢܘ ܘܗܼ،ܘ ܘܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܕܚܢܢ ܒܐܿܠܦ ܐܠܦ̈ܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܠܡܚܣܢ ܡܨܝܐ ܠܢ ܕܢ݀ܬܢܐ ܐܢܝܢ ܒܬܘܼܪܓܡܐ ܕܡܐܡܪ ܦܘܼܡܐ. ܘܕܢܿܣܬܿܟܠ ܘܢܕܥ ܐܢܝܢ ܡܼܢ ܡܫܡܥ ܐܕܢܐ. ܒܬܪܥܝܼܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܼܬܝܐܝܬ ܐܝܼܬܝܗܝܢ ܒܚܕ ܢܙܠܐ ܓܡܝܼܪ̈ܬܐ ܘܡܫܡܠ̈ܝܬܐ. ܒܚܕ ܪܡܼܙܐ ܪܡܼܙ ܐܡܬܼܝ ܕܨܒܼܐ ܘܟ݀ܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܗܘܼ̈ܝ ܘܩܡܼ̈ܝ ܟܕ ܡܼܬܩܢ̈ܢ ܡܫܡ̈ܠܝܬܐ ܘܓܡܝܼܪ̈ܬܐ. ܘܠܝܬ ܒܟܝܿܢܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܬܪܝܢܘܼܬܐ. ܐܘܿ ܣܟ ܡܢܝܿܢܐ ܐܘܿ ܩܕܡܝܘܼܬܐ ܘܐܚܪܝܘܼܬܐ. ܐܠܐ ܟܿܠܗܝܢ ܐܟܚܕܐ ܝܿܕܥ ܠܗܝܢ ܠܗܿܠܝܢ ܕܡܼܢ ܕܗܘܼ̈ܝ ܘܗܿܠܝܢ ܕܠܥܿܠܡܝܢ ܗܿܘܝ̈ܢ ܒܡܫܘܼܚܬܗܝܢ ܘܡܢܝܿܢܗܝܢ ܘܐܝܟܢܝܘܼܬܗܝܢ ܘܟܡܝܘܼܬܗܝܢ. ܠܢ ܕܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܐ ܣܟ [ܡܨܼܝܐ] ܠܢ ܕܢܿܕܥ ܗܿܠܝܢ܆ ܣܛܪ ܡܼܢ ܐܪܝܼܟܘܼܬ ܙܒܢܐ ܘܢ݀ܡܫܘܼܚ ܘܢܿܟܝܼܠ ܘܢ݀ܡܢܐ ܣܕܝܼܪܐܝܬ ܚܕ ܬܪܝܢ ܬܠܬܐ ܐܝܟ ܛܟܼܣܐ ܕܡܢܝܿܢܐ ܘܢܫܼܡܥ ܠܫܪܒܐ ܒܡܐܡܪܐ ܣܿܓܝܼܐܐ ܚܕܐ ܚܕ ܡܠܼܬܐ܆ ܘܦܬܓܡܐ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ܀ ܐܝܟ [ܐܢܫ] ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܒܒܝܬܐ ܪܒܐ ܣܿܓܝܼ ܕܡܿܠܐܼ ܨܒܼܘ̈ܬܐ ܡܫܚܠ̈ܦܬܐ. ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܚܫܘܼܟܐ ܐܝܟ ܠܠܝܐ. ܘܡܼܢ ܫܝܠ ܢܥܘܿܠ ܢܗܝܼܪܐ ܕܫܪܓܐ ܠܒܝܬܐ. ܘܟܕ ܚܿܐܪ ܚܿܙܐ ܨܒܘ̈ܬܐ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܘܨܿܒܐ ܕܢܫܡܥ ܠܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡܘܿܢ ܚܼܙܐ ܒܟ݀ܠܗ ܒܝܬܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܚܕ ܪܦܦܐ ܚܼܙܐ ܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܢܐܡܪ ܗܟܘܬ ܩܠܝܼܠܐܝܼܬ. ܐܠܐ ܚܕܐ ܚܕܐ ܨܒܘܼـܐ ܬܢܐ. ܘܟܿܠ ܚܕ ܬܪܝܢ ܦܬܓܡ̈ܐ ܕܐ݀ܡܪ ܡܬܬܢܝܼܚ ܘܡܬܼܢܦܫ ܘܣܿܐܩ ܢܫܡܬܐ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܬܘܼܒ ܡܡܠܠ. ܗܟܘܬ ܐܦ ܫܡܘܼܥ̈ܐ ܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܢܫܼܡܥܘܢ ܟܿܠܗܝܢ ܐܟܚܕܐ. ܐܠܐ ܒܣܕܝܼܪܘܼܬ ܬܢܝܐ ܡܠܼـܐ ܒܬܪ ܡܠܼܬܐ. ܗܟܢܐ ܘܟܬܒܐ ܩܕ̄ ܐܝܟ ܕܡܨܝܐ ܠܡܐܡܪ ܘܠܡܫܼܡܥ ܡܠܓܠܓ ܥܡܗܘܢ ܒܣܕܝܼܪܘܼܬܐ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܒܚܕ ܪܦܦܐ ܗܘܼܘ ܘܐܬܼܬܩܢܘ. ܒܙܒܢܐ ܐܪܝܼܟܐ ܡܬܼܐܠܨ ܕܢܐܠܦ ܐܢܝܢ ܠܢ. ܗ̣ܿܢ ܐܢܼܬܪܥܐ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܕܐܡܿܪ ܥܠ ܐܠܗܐ܀

pb. 198

ܬܘܼܒ ܗܿܟܝܼܠ ܙ݀ܕܩ ܠܢ ܕܢܿܐܠܦ ܕܡܼܢ ܐܝܟܐ ܘܐܝܿܟܢܐ ܐܫܼܟܚܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܢܿܕܪܟܘܢ ܘܢܼܕܥܘܢ ܘܢܐܠܦܘܢ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܠܢܿܡܘܿܣܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܘܛܟܼܣܐ ܕܟܪܘܼܟܝܐ ܕܡܘܙܠܬܐ ܘܟܝ̈ܢܐ ܘܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܝܕܥ̈ܬܐ ܕܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܡܥ̈ܠܝܢ ܘܐܝܼܬܝܗܝܢ ܒܪ̈ܩܝܼܥܐ ܕܫܡܿܝܐ. ܘܒܣܘܦ̈ܐ ܪ̈ܚܝܼܩܐ ܘܒܥܘܼܡ̈ܩܐ ܬܚ̈ܬܝܐ. ܐܪܐ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܝܕ̈ܥܬܐ ܡܠܝܼܠ̈ܬܐ. ܘܚܟܼܡ̈ܬܐ ܬܗܝܼܪ̈ܬܐ. ܘܐܘܼܡܢܘܬܐ ܫܒܝܼܚܬܐ. ܒܠܥܼܕ ܡܼܢ ܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ ܡܼܨܝܐ ܗܘܼـ݀ ܕܢܼܬܝܠ̈ܦܢ܆ ܚܼܣ. ܠܐ ܣܟ ܡܿܨܐܼ ܟܝܿܢܐ ܕܥܒܝܼܕ̈ܐ ܕܢܕܪܟ ܘܢܕܥ ܗܿܠܝܢ ܒܠܥܼܕ ܡܼܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܚܟܼܡܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ ܕܗܼܝ ܒܼܬ݀ ܘܥܒܼܕܬ݀ ܘܬܩܢܬ݀ ܠܟܿܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܣܡܬ݀ ܒܟܝܿܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܢܦܫܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܘܝܕܘܥܬܢܝܼܬܐ ܕܡܼܨܝܐ ܕܬܩܒܠܝ ܝܕ̈ܥܬܐ ܕܥܠ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ. ܘܫܪܝܼܪܐܝܼܬ ܐܬܼܩܪܝܼ ܘܐܼܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܨܠܡܐ ܘܕܡܘܼܬܐ ܕܒܪܘܼܝܗ܆ ܕܐܬܬܣܝܼܡ ܒܟܝܿܢܗ ܠܡܕܪܟܘܼ ܘܡܼܥܪܐ ܝܕܥ̈ܬܐ ܕܥܠ ܟܿܠ ܕܗܼܘܐ ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܘܗܿܘܐ ܥܕܟܝܼܠ. ܘܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܡܬܼܝܠ̈ܦܢ ܡܼܢ ܐܡܝܼܢܘܼـ ܢܼܣܝܿܢܐ ܘܕܘܼܪܫܐ. ܘܝܘܼܠܦܢܐ ܡܿܢ ܘܝܼܕܥܬܐ ܕܟܿܠܗ ܢܿܡܘܿܣܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܐܫܟܼܚܘܗܝ ܐܪ̈ܡܝܐ ܒܒܠ̈ܝܐ ܐܘܟܝܼܬ ܟܠ̈ܕܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܒܡܕܢܚ ܬܝܡܢ ܕܥ݀ܡܪܬ ܥ݀ܡܪܝܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܪܥܐ ܗܿܝ ܟܿܠܗܿ ܕܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ ܐܝܼܬܝܗܿ ܚܠܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܼܬܝܕ̈ܥܢ ܫܒܝܼ̈ܠܐ ܘܐܘܼܪ̈ܚܬܐ ܕܡܝܒ̈ܠܢ ܡܼܢ ܐܬܪܐ ܠܐܬܪܐ ܘܡܼܢ ܡܕܝܼܢܐ ܠܡܕܝܼܢܐ. ܘܡܼܢ ܩܪܐ ܠܩܪܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܢ݀ܫܒ̈ܢ ܪ̈ܘܼܚܐ ܘܡܫܘܫ̈ܢ ܠܫܒܝܼ̈ܠܐ ܒܚܠܐ ܗܿܘ ܪܦܝܐ ܘܦܪܝܕܐ. ܘܐܦ ܚܡܝܼܡ ܗܿܘ ܐܬܪܐ ܣܿܓܝ ܘܡܘܩܕ ܫܡܼܫܐ ܒܐܝܼܡܡܐ. ܡܬܼܐܠܨܝܼܢ ܥܿܡܪ̈ܝ ܐܬܪܐ ܗܿܘ ܐܘܟܝܼܬ ܐܪܥ ܗܿܝ ܕܒܠܝ̈ܠܘܬܐ ܢܗܠܟܘܢ ܘܢܪܕܘܢ ܡܼܢ ܕܘܼܟ ܠܕܘܟ. ܕܠܐ ܢܣܼܬܿܝܛܘܢ ܡܼܢ ܥܙܝܼܙܘܼܬܗ ܕܫܡܼܫܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܘܠܐ ܡܼܬܚܙܐ ܫܒܝܼܠܐ ܕܪܝܼܫܐ. ܠܟܘܟ̈ܒܐ ܣܿܝܡܝܢ ܠܗܘܢ ܢܝܼܫܐ ܘܥܠܝܗܘܢ ܪܕܝܢ ܠܟܿܠ ܟܪ ܕܨܿܒܝܢ. ܘܡܼܢ ܐܡܝܼܢܘܼܬ ܡܐܨܕܢܘܼܬܗܘܢ ܕܒܟܘ̈ܟܒܐ ܒܟܿܠܗܘܢ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܕܫܢܬܐ ܫܪܝܼܘ ܠܡܼܕܥ ܡܕܡ ܡܼܢ ܢ݀ܡܘܿܣ ܕܡܪܕܝܬܗܘܢ ܘܕܘܥ̈ܝܗܘܢ. ܘܗܿܟܢ ܒܩܠܝܼܠ ܩܠܝܼܠ ܒܝܕ ܐܡܝܼܢܘܼܬܐ ܕܙܒܢܐ ܐܪܝܼܟܐ܆ ܝܠܩܘܗܝ ܠܟܿܠܗ ܢܿܡܘܿܣ ܘܟܪܘܼܟܝܐ ܕܡܘܙܠܬܐ: ܘܐܝܼܬ ܗܘܼܐ ܒܐܬܪܐ ܗܿܘ ܡܕܢܚܝܐ ܐ̱ܢܫ ܡܼܢ ܒܢܝ̈ܐ ܕܒܢܗܝ ܒܢܝ̈ܐ ܕܢܘܿܚ ܕܡܼܬܩܪܐ ܝܘܢܝܛܘܿܢ. ܗܿܢܐ ܦܪܼܫ ܒܝܼܕܥܬܗ ܘܓܒܼܐ ܠܗ ܥܘܼܡܪܐ ܒܗܝܼܠܐ. ܘܐܙܼܠ ܥܡܼܪ ܠܚܘܼܕܐܝܼܬ ܒܡܕܒܪܐ ܫܗܝܐ ܕܫܿܠܐܼ ܡܼܢ ܟܿܠ ܩ̈ܠܝܢ ܘܚܣܝܼܟ ܡܼܢ ܟܿܠ ܥܢܝ̈ܢܝܢ. ܘܐܡܝܼܢܐܝܬ ܡܿܐܨܕ ܗܘܼܐ ܒܪ̈ܩܝܥܐ ܕܫܡܿܝܐ ܘܡܬܼܒܩܐ ܗܘܼܐ ܒܟܘܟ̈ܒܐ ܘܒܢܗܝܼܪ̈ܝ ܡܫܚܠ̈ܦܝ ܙܒ̈ܢܐ ܘܡܬܡܠܐ ܗܘܼܐ ܬܗܼܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܡܫܒܚ ܗܘܼܐ ܠܒܪܘܼܝܐ ܚܟܝܼܡܐ ܘܡܛܟܣܢܐ ܕܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ. ܘܗܿܟܢ ܒܝܕ ܫܠܝܗ ܘܠܚܘܼܕܝܘܼܬܗ ܘܚܣܝܼܟܘܼܬܗ ܕܡܼܢ ܟܿܠ ܫܡܼ̈ܥܐ ܘܩ̈ܠܐ ܘܫܓܝܼܫܘܼܬܗ ܕܥܿܠܡܐ. ܘܒܝܕ ܒܗܝܼܠܘܼܬܗ ܕܡܼܢ ܟܿܠ ܣܘܥܪ̈ܢ ܘܫܦܝܘܼܬ ܠܒܗ ܕܡܼܢ ̣ܿܠ ܡܪ̈ܢܝܢ܆ ܒܝܕ ܐܡܝܼܢܘܼܬ ܡܐܨܕܢܘܼܬܗ ܕܒܡܘܙܠܬܐ ܘܡܼܬܒܩܝܢܘܼܬܗ ܕܒܟܘ̈ܟܒܐ܆ ܐܬܝܗܒܬ݀

pb. 199

ܠܗ ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܕܥܠ ܟܿܠܗ ܢܿܡܘܿܣ ܟܘܟ̈ܒܐ ܘܟܪܘܟܝܐ ܕܡܘܠܙܬܐ. ܘܒܿܙܒܢ ܙܒܢ ܨܝܿܒܝܢ ܗܘܼܘ ܠܘܬܗ ܚܕ ܚܕ ܡܼܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܗܘܿ ܐܬܪܐ. ܘܡܬܼܢܗܪܝܢ ܗܘܼܘ ܡܢܼܗ ܘܡܼܬܚܟܡܝܼܢ ܒܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ. ܘܗܘܼܘ ܟܿܬܒܝܼܢ ܘܡܪܫܡܝܢ ܠܢܝܼܫ̈ܐ ܘܫܪ̈ܒܐ ܗܿܠܝܢ ܒܟܬܒܐ ܐܝܟ ܕܠܥܘܼܗܕܢܐ ܘܝܕܥܬܐ ܕܠܐ ܢܬܼܛܥ̈ܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܒܩܠܝܼܠ ܩܠܝܼܠ ܝܠܦܘܼܗܝ ܠܟܿܠܗ ܢܿܡܘܿܣ ܕܟܘܟ̈ܒܐ. ܕܡܬܩܪܐ ܝܘܢܐܝܼܬ ܐܣܛܪܘܿܢܘܿܡܝܐ. ܘܟܡܐ ܕܐܬܝܒܠ ܙܒܢܐ ܬܘܼܒ ܡܼܬܚܟܡܝܼܢ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܡܐܨܕܝܢ ܗܘܼܘ ܒܡܘܙܠܬܐ ܘܡܬܼܒܩܝܢ ܗܘܼܘ ܒܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܡܛ݀ܠ ܕܥܕܟܝܠ ܬܘܼܒ ܕܘܼܪܫܐ ܕܒܝܘܼܠܦܢܐ ܐ̱ܚܪܢ ܠܝܬ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܣܛܪ ܡܼܢ ܐܡܝܼܢܘܼܬ ܚܘܪܐ ܕܒܡܘܙܠܬܐ ܝܠܦܘܼܗܿ ܠܐܘܼܡܢܘܼܬܐ ܗܼܢܘܢ ܟܠ̈ܕܝܐ. ܘܪܫܼܡܘ ܒܟܬܒ̈ܐ ܠܙܘ̈ܥܐ ܘܡܪ̈ܕܝܬܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܠܡܥܒܕ̈ܢܘܬܗܘܢ ܘܟܝ̈ܢܝܗܘܢ ܘܠܟܿܠܗ ܢܿܡܘܿܣܐ ܕܝܼܠܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܒܪܝܼܘ ܘܐܬܛܟܣܘ ܡܼܢ ܒܪܘܝܐ ܚܟܝܼܡܐ ܕܢܗܼܘܘܢ ܠܐܬܘ̈ܬܐ ܘܠܙܒ̈ܢܐ ܘܠܡܦܼܪܫ ܥܕ̈ܢܐ ܘܫܘܼܚܠ̈ܦܐ. ܐܝܟ ܕܝܼܠ̈ܝܬܐ ܕܐܬܬܣܝܼܡ ܒܟܝܿܢܗܘܢ. ܕܒܗܿ ܢܥܒܕܘܢ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ. ܒܬܪܟܢ ܝܒܠ ܙܒܢܐ ܘܩܼܡܘ ܐܢܫ̈ܐ ܡܚܒ̈ܠܐ ܕܡܚܒܠ ܪܥܝܿܢܗܘܢ ܡܼܢ ܠܐ ܝܼܕܥܬܐ ܡܥܒܕܢܘܼـܐ ܕܫܐܕ̈ܐ܆ ܘܛܥܼܘ ܒܗܘܢ ܘܐܣܒܪܘ ܡܕܡ ܚܠܦ ܡܕܡ. ܘܐܣܒܪܘ ܕܡܠ̈ܝܼܠܐ ܐܢܘܢ. ܘܚܐܪܘܬܐ ܘܫܠܝܼܛܘܼܬ ܒܝܿܬܐ ܐܝܼܬ ܠܗܘܢ. ܘܩܠܝܼܠ ܩܠܝܼܠ ܐܛܥܝܼ ܐܢܘܢ ܣܛܢܐ. ܥܕܡܐ ܕܐܣܒܪܘ ܥܠܝܗܘܢ ܕܒܪ̈ܘܝܐ ܘܥܒܘܼܕ̈ܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ. ܘܣܡܼܘ ܟ݀ܠܚܕ ܚܕ ܡܢܼܗܘܢ ܫܡܼܐ ܕܐܠܗܐ ܘܗܘܼܘ ܦܿܠܚܝܢ ܠܗܘܢ ܘܣܿܓܕܝܢ ܘܡܩܝܼܡܝܢ ܥܠ ܫܡܗܘܢ ܨ̈ܠܡܐ ܘܡܣܩܝܢ ܨܘܼܪ̈ܬܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܘܐܣܛܘܼ̈ܢܐ. ܘܩܿܒܥܝܢ ܠܗܘܢ ܝܘܼܩ̈ܢܐ ܘܡܢܿܩܝܼܢ ܠܗܘܢ ܘܡܥܿܛܪܝܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܒܣ̈ܡܐ ܘܕ݀ܒܚܝܢ ܕܒܗܚܐ. ܐܦ ܣܛܢ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܡܡܠܠ ܗܘܼܐ ܒܚܕ ܚܕ ܡܼܢ [ܨ̈ܠܡܐ ܗܠܝܢ. ܘܡܛܥܐ ܒܗܘܢ ܘܡܒܕܩ ܠܗܘܢ] ܥܬܝܼܕ̈ܬܐ ܘܓ݀ܠܐ ܟܣܝ̈ܬܐ. ܘܡܣܪܗܒ ܘܡܟܪܙ ܛܒܼ̈ܐ ܕܗܘܘ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܚܝܼܩܐ. ܘܡܝܬܐ ܥܠ ܠܒܼܘ̈ܬܗܘܢ ܚܘܼܫܒܐ ܘܓܠܐ ܠܐܚܪܢܐ. ܘܒܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܐܛܥܝܼ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ܀ ܦܪ̈ܘܫܐ ܕܝܢ ܘܚܠ̈ܝܼܡܝ ܒܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܠܐ ܣܟ ܡܬܼܛܥܝܢ. ܐܠܐ ܝ݀ܕܥܝܢ ܠܗܘܢ ܚܬܝܼܬܐܝܬ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ. ܗ̄ ܒܗ ܒܛܟܼܣܐ ܘܟܝܿܢܐ ܘܕܝܼܠ̈ܝܬܐ. ܘܐܝܟܢܝܘܼܬܐ ܕܒܪܐ ܘܐܬܩܢ ܘܛܟܣ ܐܢܘܢ ܒܿܪܘܝܐ܆ ܐܟܡܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܘܡܛܠܡܘܢ ܐܝܼܬܝܗܘܢ. ܗ̄ ܠܐܬܘ̈ܬܐ ܘܠܙܒ̈ܢܐ ܘܠܡܢܗܪܘܼ ܒܐܝܼܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ. ܘܠܡܥܒܕܘܼ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܒܐܐܪ. ܘܠܡܒܪܒܝܘܼ ܙܪ̈ܥܐ ܘܠܡܒܫܠܘ ܦܐܪ̈ܐ. ܘܠܡܥܒܕܘܼ ܒܟܝܿܢ ܐܪܥܐ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܘܐܕܝܟ ܗܿܠܝܢ ܒܟܝܿܢܐ ܣܼܡ ܘܩܒܼܥ ܒܗܘܢ ܒܪܘܼܝܐ ܟܝ̈ܢܐ ܘܕܝܼܠ̈ܝܬܐ. ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܦܐܪ̈ܐ ܘܥܩܪ̈ܐ ܘܐܪ̈ܥܬܐ ܘܟ̈ܐܦܐ ܘܠܘ ܒܨܒܝܿܢܗܘܢ. ܐܦܠܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܒܙܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܗ̄ ܕܡܫܼܬܥܒܕܝܢ ܠܪ̈ܡܙܐ ܐܠܗ̈ܝܐ. ܘܡܫܼܬܡܥܝܢ ܠܨܒܝܿܢܗ. ܐܠܐ ܗܕܐ ܠܟܿܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܚܝ̈ܐ. ܘܡܠ̈ܝܼܠܐ ܘܠܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ. ܘܐܛܝܼܡ̈ܐ ܘܠܐ ܪ̈ܓܘܫܐ.

pb. 200

ܘܟܿܠ ܕܐܝܼܬ ܒܒܪܝܼܬܐ ܡܫܬܘܕܥܝܢ ܠܒܿܪܘܝܐ ܘܡܫܼܬܥܒܕܝܢ ܠܪܡܼܙܗ. ܒܫܪܪܐ ܫܦܝܼܪܐ ܒܪܝܼܬܗܘܢ. ܘܡܥܠܝ ܐܬܪܗܘܢ ܘܫܒܝܼܚ. ܘܒܝܕ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬ ܢܿܡܘܿܣܗܘܢ ܘܡܪܕܝܬܗܘܢ ܗܐ ܙܦܠܢ ܐ̈ܠܦܐ ܕܫܢܝ̈ܐ ܡܬܝܕܥܝܼܢ ܕܫܒܝܼܚ ܗܼܘ ܟܝܿܢܗܘܢ ܣܿܓܝܼ ܘܫܿܦܐܼ ܘܕܿܟܐܼ. ܘܣܿܓܝܼ ܫܦܝܼܪܐ ܒܪܝܼܬܗܘܢ. ܐܠܐ ܒܪ̈ܝܐ ܘܥܒܝܼܕ̈ܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܝܼܬ ܒܟܝܿܢܗܘܢ ܕܝܼܠ̈ܝܬܐ ܕܠܐ ܣܟ ܡܫܼܬܚܠ̈ܦܢ ܠܘ ܒܨܒܝܿܢܐ܆ ܐܠܐ ܒܟܝܿܢܐ. ܐܝܟ ܐܝܠ̈ܢܐ ܘܥܩܪ̈ܐ ܘܟܐܦ̈ܐ ܘܐܪ̈ܥܬܐ ܕܣܼܡ ܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ ܕܟܿܠ ܚܕ ܕܝܼܠܿܝܬܐ ܡܕܡ ܘܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܠܘܬ݀ ܡܕܡ ܗܼܢܘܢ ܠܣܘܼܢܩܢܐ ܘܚܫܚܬܐ ܕܩܘܼܝܡܗ ܕܥ݀ܠܡܐ. ܡܐܠܠܘܢ ܕܝܢ ܘܐ̱ܪܙܐ ܪܒܐ ܕܡܩܕܡܘܼܬ ܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܛܡܼܪ ܐܠܗܐ [ܒܟܝܢܗܘܢ] ܝܕܥܬܐ ܟܣܝܼܬܐ ܘܫܘܼܘܕܥܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܥܬܝܕ̈ܢ ܕܢܗܼܘ̈ܝܢ. ܐܘܿ ܒܐܐܪ ܘܪܩܝܼܥܐ. ܐܘܿ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܒܐܕ̈ܫܐ ܕܒܓܦܪܐ ܐܘܿ ܒܦܓܪ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ. ܘܬܘܼܒ ܣܼܡ ܒܗܘܢ ܐܠܗܐ ܫܘܘܕ̈ܥܐ ܡܕܡ ܥܡܝܼܩ̈ܐ ܕܩܕܡ ܘܝܼܕܥ ܐܢܝܢ ܐܟܡܐ ܕܝ݀ܕܥ ܠܟܿܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕ̈ܢ ܠܡܗܼܘܐ. ܐܢ ܒܥܒܿܕ̈ܐ ܘܐܢ ܒܡ̈ܠܐ ܘܐܢ ܒܚܘܼܫ̈ܒܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܨܒܝܿܢܗܘܢ ܒܙܘܥܐ ܕܚܐܪܘܬܗܘܢ ܘܒܫܠܝܼܛܘܼܬ ܒܝܿܬܗܘܢ. ܘܠܘ ܒܩܛܝܼܪܐ ܩܕܡ ܝܼܕܥ ܐܢܝ̈ܢ ܐܝܟ ܝܿܕܥ ܟܿܠ. ܘܣܼܡ ܝܼܕܥܬܐ [ܕܥܠܝܗܝܢ] ܒܟܝܿܢܐ ܘܕܝܼܠ̈ܝܬܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܘܨܝܕ ܦܪ̈ܘܼܫܐ ܘܚܟܝܼܡ̈ܝ ܒܫܪܪܐ ܐܠܗܝܐ. ܗܿܠܝܢ ܫܘܼܘܕ̈ܥܐ ܠܪܒܘܼܬ ܚܟܡܼܬܗ ܕܐܠܗ ܘܠܡܩܕܡܘܼܬ ܝܼܕܥܬܗ ܡܚܘ̈ܝܢ ܘܡܒ̈ܕܩܢ. ܘܠܘ ܠܚܐܪܘܼܬܐ ܘܫܠܝܼܛܘܼܬ ܒܝܿܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܡܛ̈ܠܢ: ܕܐܝܟܢ ܕܝܢ ܫܡܼܥ. ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܐܬܝܼܠܕ ܦܠܢ ܒܪܢܫܐ ܒܥܕܢ ܦܠܢ. ܘܟܕ ܚܪܼܘ ܘܚܙܼܘ ܐܝܠܝܢ ܕܡܕܪܫܝܢ ܒܝܘܼܠܦܢܐ ܗܿܢܐ ܕܐܣܛܪܘܢܘܡܝܐ ܕܝܠܦܘܗܝ ܡܼܢ ܢܣܝܿܢܐ ܘܕܘܼܫܐ ܐܡܝܼܢܐ ܕܒܙܒܢܐ ܐܪܝܼܟܐ ܐܪܕܟܘ ܡܢܢܼܗ ܕܚܘܼܫܒܢܐ ܕܝܼܕܥܬܐ. ܕܗܿܢܐ ܒܪܢܫܐ ܥܬܝܕ ܕܢܗܘܼܐ ܙܦܠܢ ܘܙܦܠܢ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܡܿܢ ܕܥܠ ܦܓܪܗ ܡܫܘܕܥܝܢ. ܕܐܝܟ ܓܕ̈ܫܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ. ܘܓܘ̈ܢܐ ܘܪܒܘܼـܐ. ܘܙܥܘܼܪܘܼܬܐ. ܘܚܪܝܼܦܘܼܬܐ. ܘܡܬܿܝܼܢܘܼܬܐ. ܘܡܫܪܪܘܼܬܐ. ܘܪܦܝܘܼܬܐ. ܘܚܝܠܬܢܘܼܬܐ. ܘܡܚܝܼܠܘܼܬܐ. ܘܫܘܼܦܪܐ. ܘܣܢܝܘܼܬܐ. ܘܥܪܝܡܘܼܬܐ. ܘܦܫܝܼܛܘܼܬܐ. ܘܚܪܝܼܦܘܼܬ ܗܘܢܐ. ܘܛܥܿܘܫܘܼܬ ܗܘܢܐ. ܘܣܓܝܼܐܘܼܬ ܪܓܼܬܐ. ܘܟܢܝܼܟܘܼܬܐ. ܘܝܬܝܼܪܘܼܬ ܚܡܬܐ. [ܘܕܚܘܠܬܢܘܬܐ.] ܘܠܒܝܼܒܘܼܬܐ. ܘܚܬܝܼܪܘܼܬܐ. ܘܫܝܼܛܘܼܬܐ. ܘܚܪܥܘܼܬܐ. ܘܬܡܝܼܡܘܼܬܐ. ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܕܡܼܢ ܡܘܓ̈ܘܗܝ ܕܦܓܪܐ ܓܿܕܫ̈ܢ. ܗܿܠܝܢ ܡܼܢ ܢܣܝܿܢܐ ܝܼܠܦ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ. ܝܕܥܬܐ ܕܝܢ ܢܦܫܢܝܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܨܒܝܿܢܐ. ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܙܘܥܐ ܕܚܐܪܘܼܬܐ ܘܫܠܝܼܛܘܼܬ ܒܝܿܬܐ. ܐܢ ܝ݀ܨܦ ܘܡܕܒܪ ܠܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܡܠܝܼܠܐܝܼܬ ܘܠܘ ܒܥܝܼܪܐܝܼܬ ܘܚܝܘܼܬܢܐܝܼܬ. ܘܐܢ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܡܠܝܼܠܐ ܡܬܼܕܒܪ ܘܡܬܼܒܝܢ ܒܐܝܼܩܪܗ ܘܒܡܥܠܝܘܬ ܟܝܿܢܗ ܕܒܿܪܐܼ ܘܥܒܝܼܕ ܒܨܠܡ ܡܪܗ ܘܒܕܡܘܼܬ ܥܒܘܿܕܗ. ܠܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܡܠܝܼܠܐܝܼܬ ܘܐܝܟ

pb. 201

ܨܒܝܢ ܡܪܗ. ܡܐܠܠܘܢ ܘܐܝܟ ܕܫܦܝܼܪ ܥܠ ܟܿܠܢܫ ܡܬܼܕܒܪ ܘܣܿܒܪ. ܘܡܟܢܟ ܡܿܢ ܠܪܓܼܬܐ. ܡܪܝܼܚܐ ܠܚܡܼܬܐ. ܡܡܟܟ ܠܚܬܝܼܪܘܼܬܐ. ܡܚܟܡ ܠܚܪܥܘܼܬܐ. ܡܟܒܫ ܠܬܙܝܼܙܘܼܬ ܦܓܪܐ. ܥܡ ܗܿܠܝܢ ܕܫܪܟܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܡܗܡܐ ܘܝ݀ܗܒ ܠ̈ܚܫܐ ܗܿܠܝܢ ܬܒ̈ܥܬܗܘܢ܆ ܘܡܼܬܕܡܐ ܠܫܪܟܐ ܕܒܥܝܼܪܐ ܘܚܝܘܼܬܐ ܕܠܐ ܡܠܼܬܐ. ܦܓܪܐ ܡܿܢ ܡܼܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܡܪܟܒ ܘܬܚܼܝܬ ܡܘܙܠܬܐ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܡܼܛ݀ܠܗܿܕܐ ܡܼܢܗ ܡܼܢ ܡܘܙܠܬܐ ܡܬܼܒܩܒ̈ܥܢ ܒܗ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܓܕܫܢ̈ܝܬܐ ܘܟܝ̈ܢܝܬܐ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܘ ܡܼܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܕܬܚܝܬ ܡܘܙܠܬܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܟܝܿܢܗܿ. ܐܠܐ ܠܥܼܠ ܘܠܒܪ ܡܼܢ ܡܘܙܠܬܐ ܘܡܼܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܗܘܼܠ̈ܢܝܐ. ܡܕܡ ܪܘܼܚܢܝܐ ܘܫܦܝܐ ܘܩܛܝܼܢܐ ܐܝܟ ܟܝܿܢܐ ܕܪ̈ܘܚܢܐ. ܘܗܼܝ ܝܿܕܥܐ ܘܦܩܿܕܐ [ܥܠ] ܡܘܙܠܬܐ ܘܡܫܥܒܕܐ ܠܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܘܠܘ ܗܼܢܘܢ ܡܫܥܒܕܝܢ ܠܗܿ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܟܕܝܼܢܐ ܬܚܝܼܬ ܪܘܼܟܒܐ ܗܘܼܠܢܝܐ ܕܡܢܼܗܘܢ. ܡܕܝܢ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܘܙܘ̈ܥܐ ܕܚܐܪܘܼܬܐ ܘܡ̈ܠܐ ܕܢ݀ܦܩ̈ܢ ܡܼܢ ܠܒܐ ܒܝܕ ܡܬܬܙܝܼܥܢܘܘܼܬܐ ܕܠܫܢܐ. ܒܪܘܼܟܒܐ ܕܩ̈ܠܐ ܘܣܿܥܘܼܪܘܼܬܐ ܕܐܝܼܕ̈ܝܐ ܨܒܝܿܢܐܝܼܬ ܘܡܠܝܼܠܐܝܼܬ. ܕܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܡܬܬܕܝܼܢܐ ܚܛܝܼܬܐ ܘܙܕܝܼܩܘܼܬܐ. ܗܿܠܝܢ ܕܫܠܝܼܛܘܼܬ ܒܝܿܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܘܝܕܘܼܥܬܢܝܼܬܐ ܐܝܼܬܗܝܢ. ܘܠܘ ܕܓܕ̈ܫܘ̄ ܕܦܓܪܐ ܚܝܘܼܬܐ ܡܪܟܒܬܐ. ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܣܝܼܪܐ ܘܡܚܝܕܐ ܢܦܫܐ ܒܦܓܪܐ܆ ܡܼܨܛܠܝܐ ܥܡܗ ܠܕܚܠ̈ܬܗ. ܘܟ݀ܠܗܝܢ ܕܝܼܠܗ ܐܦ ܕܝܼܠܗܿ ܡܬܐܡܪ̈ܢ. ܡܛܠ ܕܗܝܼ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܕܒܪܢܝܼܬܗ ܐܝܟ ܗܢܝܘܼܟܐ ܠܣܘܣܝܐ ܘܠܘ ܗܼܘ ܡܕܒܪ ܠܗܿ. ܐܟܡܐ ܕܐܦܠܐ ܣܘܣܝܐ ܡܿܨܐܼ ܥ݀ܨܐ ܨܒܝܿܢܗ ܕܗܢܝܘܼܟܐ ܕܐܚܝܼܕ ܦܿܓܘܼܕ̈ܘܗܝ. ܐܢ ܗܼܘ ܣܘܣܝܐ ܘܡܢܣܐ ܕܢܫܼܘܪ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܐܝܟ ܟܝܿܢܗ. ܐܠܐ ܗܢܝܘܼܟܐ ܒܗܿܝ ܕܐܚܝܼܕ ܦܿܓܘܼܕ̈ܘܗܝ܆ ܠܐ ܡܪܦܐ [ܠܗ. ܘܐܢ ܡܪܦܐ] ܘܡܗܡܐ ܫܘܪ ܒܥܪܡܐ ܡܕܡ. ܐܘܿ ܡܼܢ ܫܩܝܼܦܐ ܘܢ݀ܦܠܝܢ ܬܪܗܝܗܘܢ ܘܡܼܬܬܒܪܝܢ. ܘܟ݀ܠܗ ܐܒܕܢܐ ܡܼܢ ܗܢܝܘܼ̣ܐ ܡܼܬܬܒܥ. ܗܟܘܬ ܐܣܒܪ ܐܦ ܥܠ ܢܦܫܐ܀ ܬܘܼܒ ܕܝܢ ܐ̱ܪܙܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܓܿܠܝܢ ܩܕܡ ܦܪ̈ܘܫܐ ܕܫܪܪܐ. ܐܡܼܪ ܠܝ ܐܚܘܢ. ܟ݀ܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܼܕ ܠܡܣܼܥܪ ܒܪܐܢܫܐ ܕܡܼܬܝܼܠܕ ܒܬܪ ܡ̈ܐܐ ܫܢ̈ܝܢ. ܐܘܿ ܐܠܦ ܐܘܿ ܝܬܝܼܪ. ܐܘܿ ܠܡܡܠܠܘܼ ܐܘܿ ܠܡܬܼܚܫܒܘܼ. ܩܕܡ ܝܼܕܥ ܐܢ̈ܝܢ ܐܠܗܐ ܠܟܿܠܗܝܢ ܐܘܿ ܠܐ. ܡܢܟܿܠܦܪܘܿܣ ܝ݀ܕܥ ܠܟܿܠܗܝܢ ܩܕܡ ܗܘܝܗܝܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܡܨܝܐ ܠܢ ܕܢܕܥ ܐܢܝ̈ܢ. ܝ݀ܕܥܝܢܢ ܕܝܢ ܠܗܿܠܝܢ ܡܼܢ ܒܘܼܕ̈ܩܐ ܕܢܒܝܘܼܬܐ ܕܡܼܬܝܼܗܒܐ ܡܓܢ ܠܚܕ ܚܕ ܒܛܝܒܘܼܬܐ܆ ܡܼܛ݀ܠ ܦܘܼܪ̈ܢܣܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ. ܐܘܿ ܡܼܢ ܚܒܪܬܗܿ ܕܢܒܝܘܼܬܐ ܕܡܼܬܝܗܒܐ ܘܡܬܼܝܕܥܐ ܒܬܪ ܥܡܠܐ ܣܿܓܝܼܐܐ ܘܕܘܼܪܫܐ ܘܝܘܼܠܦܢܐ. ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܕܛܡܝܼܪܐ ܒܝܼܕܥܬܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܒܨܒܝܢ ܒܪܘܼܝܐ ܚܟܝܼܡܐ ܘܪܡ ܒܡܩܕܡܘܼܬ ܝܼܕܥܬܐ. ܐܠܐ ܠܘ ܡܛ݀ܠ ܕܩܕܡ ܝܼܕܥ ܐܠܗܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕ ܒܪܢܫܐ ܠܡܼܣܥܪ ܐܘܿ ܠܡܼܓܕܫ ܠܗ܆ ܘܫܘܕܥ ܐܢܝܢ. ܠܗܿܠܝܢ ܡܼܢ ܙܘ̈ܥܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܐܝܟ ܕܡܩܕܡܝܢ ܡܬܚܡܝܼܢ ܐܣܛܪܘܠܘܓܘ

pb. 202

ܘܡܫܘܕܥܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܼܕ̈ܢ. ܡܼܢ ܟܿܠܦܪܘܿܣ ܐܿܠܨܐ ܕܢܗ̈ܘܝܢ ܗܿܠܝܢ ܩܛܝܼܪܐܝܼܬ. ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܥܬܝܼܕ̈ܢ ܕܢܗܘ̈ܝܢ ܡܼܢ ܟܿܠ ܦܪܘܿܣ. ܒܙܘܥܐ ܕܚܐܪܘܼܬܐ ܘܫܠܝܼܛܘܼܬ ܒܝܿܬܐ ܨܒܝܿܢܐܝܼܬ ܘܠܘ ܒܩܛܝܼܪܐ. ܩܕܡ ܝܼܕܥ ܐܢܝܢ ܗܿܘ ܝܿܕܥ ܟܿܠ ܘܫܠܝܼܛ ܟܿܠ. ܘܡܿܨܐܼ ܟܿܠ. ܘܐܝܟܐ ܕܨܿܒܐ ܫܿܒܩ ܕܬܫܡܠܐ ܨܒܝܿܢܗܿ. ܐܟܡܐ ܕܝܿܕܥ ܒܥܡܝܼܩܘܼܬ ܕܝܼܢ̈ܘܗܝ ܠܐ ܡ̱ܬܕܪ̈ܟܢܐ. ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܟܿܠ ܕܨܿܒܐ ܡܪܝܐ ܥܿܒܕ ܘܡܫܚܠܦ ܘܡܒܛܠ. ܘܡܿܚܐ ܘܡܐܣܐ. ܘܡܐܚܐ ܘܡܡܝܼܬ. ܫܪܪܐ ܕܗܟܢ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܐܠܐ ܠܘ ܥܕܟܝܠ ܨ݀ܒܐ ܒܗܿܠܝܢ. ܨܒܼܐ ܡܼܢ ܟܕܘܼ ܒܟܿܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܨ݀ܒܐ. ܘܟ݀ܠܗܝܢ ܓܡܝܼܪ̈ܬܐ ܘܡܫܡ̈ܠܝܬܐ ܐܝܼܬܝܗܝܢ ܒܬܪܥܝܼܬܗ. ܘܠܘ ܥܕܟܝܠ ܡܬܼܚܫܒ. ܘܗܿܝܕܝܢ [ܨ݀ܒܐ] ܐܝܟ ܒܨܝܼܪܘܬܢ ܕܝܼܠܢ. ܕܟܿܠ ܐܡܼܬܝ ܡܕܡ ܚܕܬ ܡܬܼܚܫܒܝܼܢܢ ܘܨܿܒܝܢܢ ܘܣܿܥܪܝܼܢܢ. ܚܣ ܠܗܿܝ ܝܕܥܬܐ ܚܟܝܼܡܬ݀ ܒܟܿܠ ܟܿܠ. ܕܗܘܼܐ ܐܘܿ [ܓܕܫ ܒܒܪܝܬܐ. ܐܘܿ ܥܕܟܝ ܗܿܘܐ ܐܘܿ] ܓ݀ܕ]. ܐܢ ܒܥܒܿܕܐ ܘܐܢ ܒܡܠܼܬܐ ܘܐܢ ܒܚܘܼܫܒܐ܆ ܕܠܐ ܝ݀ܕܥ ܠܗܝܢ ܓܡܝܼܪܐܝܬ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܗܘܼ̈ܝ ܡܼܢ ܟܕܘ ܡܼܢ ܩܕܡ ܬܪ̈ܡܝܬܗ ܕܥ݀ܠܡܐ. ܘܟܿܠܗܝܢ ܕܗܘܼ ܨܒܼܐ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ ܕܒܪܝܼܬܐ ܕܥܠ̈ܡܐ܆ ܥܕܡܐ ܠܥܿܠܡܥܿܠܡܝܢ܆ ܓܡܝܼܪ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܒܝܼܕܥܬܗ [ܘ]ܡܫܡܠ̈ܝܬܐ. ܘܠܘ ܚܼܕ̈ܬܬܐ. ܠܝܬ ܡܕܡ ܚܕܬ ܣܟ ܠܘܬ ܗܿܝ ܝܼܕܥܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܘܚܟܝܼܡܬ݀ ܒܟܿܠ. ܘܐܢ ܢܗܼܘܐ ܐ̱ܢܫ ܕܒܚܕ ܝܘܡܐ ܪ̈ܒܘܼ ܙܒ̈ܢܝܢ ܢܫܼܬܚܠܦ ܒܚܘܼܫܒ̈ܘܗܝ. ܘܪ̈ܒܘܼ ܙܒ̈ܢܝܢ ܢܚܼܛܐ ܘܢܗܼܦܘܟ ܢܬܘܼܒ܆ ܘܢܥܼܬܪ ܘܢܬܼܡܣܟܢ. ܘܢܥܼܒܕ ܡܕܡ ܘܢܬܼܬܘܐ ܒܗ. ܠܟܿܠܗܝܢ ܗܿܠܝܢ ܩܕܡ ܝܼܕܥ ܐܠܗܐ ܡܫܡܠܝܐܝܼܬ ܐܝܟ ܕܗܘܼ̈ܝ. ܘܠܐ ܣܟ ܡܿܪܕ ܡܼܢ ܝܼܕܥܬܗ ܣܟ ܡܕܡ. ܡܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐ݀ܡܪܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܨ݀ܒܐ ܡܪܝܐ ܥ݀ܒܕ ܘܡܒܛܠ ܘܡܫܚܠܦ ܐܝܟ ܕܫ݀ܦܪ ܠܗ. ܗܿܠܝܢ ܠܘ ܡܘܪܒܘܼ ܗܿܐ ܡܘܪܒܝܢ ܠܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܣܿܓܝܼ ܡܒܨܪܝܢ ܠܗܿܝ ܪܒܘܼܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܘܡܫܡܠܝܬ. ܥܕܟܝܠ ܨܿܒܐ܆ ܐܝܟ ܛܠ̈ܝܘܼܣܐ ܕܝܘܡܢ ܨܿܒܝܢ ܡܕܡ. ܘܠܡܚܪ ܫܿܒܩܝܼܢ ܗܿܢܐ ܘܝܿܠܦܝܢ ܬܘܼܒ ܡܕܡ ܘܨ݀ܒܝܢ ܒܐ̱ܚܪܬܐ܆ ܚܣ. ܡܕܝܢ ܡܠܼܬܐ ܕܘܟ̈ܒܐ ܘܫܘܼܘܕܥܐ ܕܣܼܡ ܒܪܘܼܝܐ ܒܟܝܿܢܗܘܢ܆ ܠܘ ܡܒ̈ܛܠܢܐ ܕܚܐܪܘܼܬܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ. ܐܠܐ ܡܩܝܡ̈ܢܐ ܘܡܫܪܪ̈ܢܐ. ܘܗܿܘ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕܐ ܚܐܪܘܼـܐ ܕܬܣܥܘܼܪܝ ܒܫܠܝܼܛܘܼܬ ܒܝܿܬܗܿ܆ ܡܩܕܡܝܢ ܡܫܘܕܥܝܢ. ܘܗܟܘܬ ܘܥܠ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܕܓ݀ܕܫܝܢ ܠܒܪܢܫܐ. ܐܢ ܨܒܝܢ̈ܝܐ ܘܐܢ ܩܛܝܼܪ̈ܝܐ. ܘܐܢ ܓܼܕ̈ܫܢܝܐ ܘܐܢ ܟܝܢ̈ܝܐ܆ ܒܟܿܠܗ ܡܬܼܚܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ. ܣܡ ܒܪܘܼܝܐ ܒܟܝܿܢܗܘܢ ܫܘܼܘܕ̈ܥܐ ܡܕܡ ܕܩܿܕܡܝܢ ܡܫܘܕܥܝܢ. ܘܠܘ ܡܛ݀ܠ ܕܒܟܝܿܢܗܘܢ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܗܿܕܐ ܡܼܢܟܿܠܦܪܘܿܣ ܚܠܝܼܩܐ ܕܬܗܼܘܐ ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܣܿܓܝ ܐܡܼܪܢܢ. ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܥܬܝܼܕܐ ܕܬܗܼܘܐ ܡܼܢ

pb. 203

ܟܿܠܦܪܘܿܣ ܒܨܒܝܢ ܚܐܪܘܼܬܐ. ܩܕܡ ܝܼܕܥ ܒܿܪܘܼܝܐ ܘܣܼܡ ܒܟܝܿܢܗܘܢ. ܐܟܙܢܐ [ܗܟܝܠ] ܕܝ݀ܕܥܝܢܢ ܕܥܬܝܕ ܕܢܗܼܘܐ ܣܬܘܐ܆ ܘܢܗܼܘܐ ܒܗ ܡܛܼܪܐ ܘܩܘܼܪܐ. ܘܬܠܓܐ ܘܓܠܝܕܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܢܗܼܘܐ ܬܐܕܐ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܩܝܛܐ ܘܚܘܼܡܐ ܥܙܝܼܙܐ. ܘܠܘ ܡܛܜܠ ܡܩܕܡܘܼܬ ܝܼܕܥܬܢ ܓ݀ܕ̈ܫܢ ܗܿܠܝܢ ܡܼܢ ܟܿܠ ܦܪܘܿܣ. ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܥܬܝ̈ܕܢ [ܕܢܗܘ̈ܝܢ ܡܼܢ ܟܿܠ ܦܪܘܿܣ. ܚܢܢ ܡܢ ܢܣܝܿܢܐ ܩ݀ܕܡܝܢܢ ܡܫܬܘܕܥܝܢܢ ܠܗܝܢ ܐܟܡܐ ܕܥܬܝܕ̈ܢ] ܠܡܗܼܘܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܕܪܒܐ ܡܼܢ ܗܕܐ ܗܿܝ ܕܡܠ̈ܚܐ ܘܪ̈ܕܝܼܝܼ ܒܝܡܐ ܕܡܬܼܒܩܝܢ ܒܐܐܪ ܡܼܢ ܩܕܡ ܝܘ̈ܡܬܐ. ܘܒܝܕ ܫܘܘܕ̈ܥܐ ܡܕܡ ܕܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܕܩܕܡܘ ܝܼܠܦܘ ܐܢܘܢ ܡܼܢ ܢܣܼܝܿܢܐ ܕܙܒܢܐ. ܡܩܕܡܝܢ ܝ݀ܕܥܝܢ ܘܡܫܘܕܥܝܢ ܠܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܕܐܐܪܣ ܘܕܡܫܒܐ ܕܪܘܼܚܐ ܘܕܥܪ̈ܦܠܐ ܐܦ ܕܡܚܫܘܼ̈ܠܐ ܘܕܒܗܝܼܠܘܼܬܐ ܕܝܡܐ ܘܕܡܬܬܙܝܼܥܢܘܼܬܗ. ܘܗܕܐ ܠܘ ܡܛ݀ܠ ܕܩܿܕܡܝܼܢ ܐܡܿܪܝܢ ܗܿܠܝܢ ܘܚܿܠܩܝܼܢ ܥܬܝܼܕܐ ܕܬܗܼܘܐ ܡܼܢ ܟܿ ܦܪܘܿܣ ܩܛܝܼܪܐܝܼܬ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܥܬܝܕܐ ܕܬܗܼܘܐ ܡܼܢ ܟܿܠ ܦܪܘܿܣ ܟܝܿܢܐܝܬ܆ ܩܕܡܘ ܝܼܕܥܘ ܗܿܠܝܢ ܘܐܡܼܪܘ ܘܫܘܕܥܘ ܡܼܢ ܢܣܝܿܢܐ܀ ܘܐܟܙܢܐ ܬܘܼܒ ܕܐ̱ܢܫ ܓܢܢܐ ܕܐܝܼܬ ܒܓܢܬܗ ܪ̈ܒܼܘܼ ܐܝܠ̈ܢܐ. ܘܢܐܬܼܐ ܐ̱ܢܫ ܒܙܒܢ ܣܬܘܐ ܠܘܬܗ ܟܕ ܡܫܠܚܝܼܢ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܡܼܢ ܛܪ̈ܦܐ ܘܡܼܢ ܦܐܪ̈ܐ. ܘܐܘܼܟܡܢ ܘܣܿܢܝܢܼ ܒܚܼܙܬܗܘܢ ܐܝܟ ܨܘ̈ܝܐ ܝܒܝܼܫ̈ܐ. ܘܢܫܘܕܥ ܓܢܢܐ ܗܿܘ ܠܗܿܘ ܒܪܢܫܐ ܟܝ̈ܢܝܗܘܢ ܕܓܼܢܣ̈ܝܗܘܢ ܕܐܝܼܠ̈ܢܐ ܗܿܠܝܢ. ܕܗܿܢܐ ܥܬܝܼܕ ܕܢܗܼܘܐ ܒܗ ܬܐܢ̈ܐ ܚܘܪ̈ܬܐ ܘܗܿܢܐ ܐܘܼܟܡ̈ܬܐ. ܘܗܿܢܐ ܣܘܼܡܩ̈ܬܐ. ܘܗܿܢܐ ܪ̈ܘܡܢ ܚܠ̈ܝܐ. ܘܗܿܢܐ ܚܡ̈ܘܨܐ. ܘܗܿܢܐ ܪ̈ܟܝܼܟܐ. ܘܗܿܢܐ ܓܘܪ̈ܓܡܢܐ. ܘܗܿܢܐ ܚܙܘܼܪ̈ܐ. ܘܗܿܢܐ ܚܿܝ̈ܝܐ. ܘܗܿܢܐ ܕܘܪ̈ܩܝܼܢܐ. ܘܡܫܘܕܥ ܥܠ ܓܢܼܣܐ ܕܙܢܐ ܘܥܠ ܐܕܫ̈ܘܗܝ. ܘܥܠ ܫܘܚܠ̈ܦܘ̄ ܘܥܠ ܓܘܢܐ ܘܪܝܼܚܐ ܘܛܥܡܐ. ܘܟܡܝܘܼܬܐ ܕܪܒܘܼܬܐ ܘܕܥܘܪ̈ܘܼܬܐ. ܘܕܣܿܓܝܼܐܘܼܬܐ ܘܕܒܨܝܼܪܘܼܬܐ. ܘܟܕ ܢܐܬܐ ܙܒܢܐ ܕܦܐܪ̈ܐ. ܡܼܢ ܟܿܠܦܪܘܿܣ ܐܝܟ ܕܩܕܡ ܫܘܕܥ ܓܢܢܐ ܗܟܢܐ ܗܿܘܐ ܘܡܫܼܬܡܠܐ. ܗܿܫܐ ܠܘ ܡܛ݀ܠ ܕܩܕܡ ܝܼܕܥ ܘܚܠܼܩ ܓܢܢܐ ܗܘܼ̈ܝ ܗܿܠܝܢ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܥܬܝܕ̈ܢ ܕܢܗ̈ܘܝܢ ܟܝܿܢܐܝܼܬ ܡܼܢ ܟ݀ܠܦܪܘܿܣ. ܩܕܡ ܝܼܕܥ ܐܢܝܢ ܡܼܢ ܢܣܼܝܿܢܐ. ܗܟܘܬ ܘܫܪܒܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ. ܡܛܠ ܕܥܬܝܼܕ ܒܪܢܫܐ ܕܢܥܒܼܕ ܙܦܠܢ ܘܙܦܠܢ ܒܨܒܝܿܢܗ ܘܒܙܘܥ ܕܚܐܪܘܼܬܗ܆ ܐܘܿ ܕܢܗ̈ܘܝܢ ܠܗ ܐ̱ܚܪܢܝܐܝܼܬ ܩܛܝܼܪܐܝܼܬ ܐܘܿ ܟܝܿܢܐܝܼܬ ܐܘܿ ܓܕܫܢܐܝܬ܆ ܩܕܡ ܝܼܕܥ ܒܿܪܘܼܝܐ ܚܟܝܼܡܐ ܘܣܡ ܒܟܝܿܢܗܘܢ ܫܘܼܘܕ̈ܥܐ ܡܕܡ. ܫܓܼܡܐ (ܠܐ ܦܘܪܫܢܐ) ܕܝܢ ܣܟ ܠܝܬ. ܘܠܐ ܗܿܘܐ ܡܕܡ ܒܫܓܼܡܐ ܐܠܐ ܟܿܠܡܕܡ ܬܚܝܼܬ ܒܛܝܼܠܘܼܬ ܘܪܡܼܙܐ ܘܡܦܪܢܣܢܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܘܣܟ ܚܕ ܛܪܦܐ ܠܐ ܢ݀ܛܪ ܡܼܢ ܐܝܼܠܢܐ. ܐܘܿ ܚܕܐ ܡܢܼܬܐ ܕܣܦܪܐ ܢ݀ܦܠܐ ܡܼܢ ܒܪܢܫܐ. ܐܘܿ ܡܼܢ ܚܝܘܼܬܐ. ܐܘܿ ܡܼܢ ܦܪܚܬܐ. ܒܠܼܥܕ ܡܼܢ ܝܼܕܥܬܐ ܘܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܠܘ ܠܚܐܪܘܼܬܐ ܡܒܛܠܐ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܡܦܪܢܣܢܘܼܬܗ ܘܡܩܕܡܘܼܬ ܝܼܕܥܬܗ. ܐܠܐ ܡܐܠܠܘܢ ܝܬܝܼܪ ܡܫܪܪ̈ܢ ܘܡܚܘܝ̈ܢ ܘܡܩܝ̈ܡܢ ܠܗܿ ܠܚܐܪܘܬܐ. ܐܟܡܐ ܕܐܦܠܐ [ܫܘܘܕܥܐ] ܕܡܩܕܡܘܼܬ

pb. 204

ܝܼܕܥܬܐ ܕܣܼܡ ܐܠܗܐ ܒܟܝܿܢܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܡܒܛܠܐ ܠܚܕ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ. ܠܐ ܠܚܐܪܘܼܬܐ ܘܠܐ ܠܒܛܝܼܠܘܼܬܐ. ܐܠܐ ܟܿܠܗܝܢ ܚܕܐ ܠܚܕ ܣܿܗܕ̈ܢ ܘܡܫܪܪ̈ܢ ܘܡܩܝ̈ܡܢ. ܡܩܕܡܘܼܬ ܝܕܥܬܐ ܕܒܟܘܟ̈ܒܐ ܡܫܪܪܐ ܘܣܿܗܕܐ ܠܚܐܪܘܼܬܐ ܕܫܪܝܪܐܝܼܬ ܫܠܝܼܛܘܼܬ ܒܝܿܬܗܿ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܒܨܠܡܐ ܘܕܡܘܼܬܐ ܕܒܿܪܘܼܝܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܕܥܬܝܼܕ [ܚܐܪܘܬܐ] ܕܬܣܥܘܼܪܝ [ܒـ]ـܫܠܝܼܛܘܼܬ ܒܝܿܬܗܿ܆ ܩܿܕܡܐ ܝ݀ܕܥܐ ܡܡܠܠܘܼܬ ܟܘܟ̈ܒܐ ܐܝܟ ܢܒܝܘܼܬܐ. ܘܠܘ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܘܬܪ̈ܬܝܗܘܢ ܣ݀ܗܕ̈ܢ ܘܫܪܪ̈ܢ ܠܛܝܼܠܘܼܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ ܘܡܦܪܢܣܢܘܼܬܐ ܚܟܝܼܡܬ݀ ܒܟܿܠ. ܕܒܗܿ ܩܿܝܡ̈ܢ ܘܡܬܬܙܝܼܥ̈ܢ ܘܐܝܼܬܝܗܝܢ. ܘܠܘ ܒܫܓܼܡܐ ܐܘܿ ܒܐܛܘܡܐܛܘܢ ܪܕܐ ܘܡܼܬܝܒܠ ܥ݀ܠܡܐ. ܘܗܿܝ ܕܒܙܒܢ ܥܨܿܝܐ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ ܠܚܐܪܘܼܬܐ. ܐܘܿ ܕܠܐ ܬܫܡܠܐ ܨܒܝܿܢܗܿ ܟܕ ܛܒܿ ܨ݀ܒܝܐ ܘܡܛܝܒܐ ܡܢܟܿܠܦܪܘܿܣ ܕܬܼܣܥܘܼܪܝ ܐܝܟ ܕܪܐܓܐ. ܘܒܙܒܢ ܫܿܒܩܐ ܠܗܿ ܕܬܥܘܼܪܝ ܘܬܫܡܠܐ ܨܒܝܿܢܗܿ ܐܝܟ ܪܓܼܬܗܿ܆ ܗܝܼܝ ܡܫܪܪܐ ܠܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܗ̄ ܠܚܐܪܘܼܬܐ ܘܠܒܛܝܼܠܘܼܬܐ. ܘܐܠܐ ܐܼܠܘܼ ܒܟܿܠܙܒܢ ܣܿܥܪܐ ܗܘܼܬ݀ ܚܐܪܘܼܬܐ ܨܒܝܿܢܗܿ ܡܣܼܬܒܪܐ ܗܘܼܬ݀ ܕܩܢ݀ܝܬܐ ܗܿܝ ܠܗܿ ܗܕܐ. ܘܠܘ ܨܒܝܿܢܝܬܐ. ܘܫܓܼܡܐ ܗܿܘ ܟܿܠܡܕܡ ܘܡܼܢ ܨܒܘܼܬ ܢܦܫܗ. ܘܠܘ ܬܚܝܼܬ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܡܪܢ݀ܝܬܐ. ܐܠܐ ܬܡܝܼܗܐܝܬ ܡܫܘܕܥܐܗܕܐ ܘܢܗܝܼܪܐܝܬ. ܐܡܼܬܝ ܕܒܙܒܢ ܡܬܼܥܨܝܐ ܚܐܪܘܼܬܐ ܘܒܙܒܢ ܠܐ. ܠܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܕܡܿܪܢܐܝܼܬ ܐܝܼܬܝܗܝܢ. ܟܕ ܛܒܿ ܘܗܿܝ ܕܡܬܼܥܨܝܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܚܐܪܘܬܐ. ܘܗܿܝ ܕܡܫܼܬܿܒܩܐ ܒܙܒܢ ܬܘܼܒ ܕܬܫܡܠܐ ܨܒܝܿܢܗܿ. ܒܡܩܕܡܘܼܬ ܝܕܼܥܬܗ ܕܐܠܗܐ ܟܿܠܗܝܢ ܩܕ̈ܝܼܡܢ ܝܼܕ̈ܝܼܥܢ ܘܓܡܝܼܪ̈ܢ ܘܡܫܡ̈ܠܝܢ. ܕܐܡܼܬܝ ܫܿܒܩܐ ܒܛܝܼܠܘܼܬ ܠܚܐܪܘܼـܐ ܕܬܡܫܡܠܐ ܨܒܝܿܢܗܿ܆ ܘܐܡܼܬܝ ܥܿܨܝܐ ܘܠܐ ܫܿܒܩܐ ܠܗܿ. ܘܠܟܿܠܗܘܿܢ ܗܿܠܝܢ ܫܘܘܼܕ̈ܥܐ܆ ܩܕܡ ܣܼܡ ܒܟܝܿܢܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܐܝܟ ܝ݀ܕܥ ܟܿܠ. ܘܡܩܕܡܘܼܬ ܝܕܥܬܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ܆ ܡܫܪܪܐ ܠܚܐܪܘܼـܐ ܘܠܒܛܝܼܠܘܼܬܐ. ܘܠܘ ܡܛ݀ܠ ܕܩܕܡܐ ܡܫܘܕܥܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܕܝܼܡ̈ܢ ܒܝܕܥܬܐ. ܘܥܬܝܼܕ̈ܢ ܕܢܗ̈ܘܝܢ ܥܕܟܝܠ ܒܥ݀ܒܕܐ ܡܼܢ ܚܐܪܘܼܬܐ ܘܡܼܢ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ܆ ܗܘܼـ݀ ܠܗܿ ܗܼܝ ܩܕܡ݀ܝܬܐ. ܐܠܐ ܚܐܪܘܼܬܐ ܩܕܝܼܡܐ ܠܟܿܠܗܝܢ ܘܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܒܬܪ ܚܐܪܘܼܬܐ ܪܕܝܐ. ܘܒܙܒܢ ܥ݀ܨܝܐ ܠܗܿ ܒܙܒܢ ܠܐ ܥܨܿܝܐ ܘܡܩܕܡܘܼܬ ܝܕܥܬܐ ܕܒܟܘܟ̈ܒܐ ܐܚܪܝܬܐ ܗܿܝ ܠܟܿܠܗܘܢ܆ ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕ̈ܢ ܠܡܗܼܘܐ ܡܼܢ ܟܿܠܦܪܘܿܣ. ܘܡܩܕܡ ܡܫܘܘܕܥܐ ܐܝܟ ܢܒܝܘܼܬܐ. ܘܢܒܝܘܼܬܐ ܬܘܼܒ ܠܘ ܡܛ݀ܠ ܕܩܕܡܐ ܡܬܼܢܒܝܐ ܥܬܝܼܕ̈ܬܐ ܡܼܢ ܟܿܠ ܦܪܘܿܣ ܡܛܠܬܗܿ ܗܘ̈ܝܢ ܘܡܣܼܬܿܥܪ̈ܢ܆ ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܟܿܠܦܪܘܿܣ ܥܬܝܕ̈ܢ ܕܢܗ̈ܘܝܢ ܐܝܟ ܕܝܼܢ̈ܘܗܝ ܠܐ ܡܼܬܕܪ̈ܟܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܩܕܡܐ ܝܕܥܐ ܘܡܫܘܕܥܐ ܠܗܝܢ ܢܒܝܘܼܬܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܙܒܢ ܙܒܢ ܢܦܠܼܬ݀ ܘܠܐ ܩܿܡܬܜ ܢܒܝܘܼܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܬܫܼܬܪܪܝ ܚܐܪܘܼܬܐ ܘܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܓܼܕܫܬ݀ ܗܕܐ܆ ܘܠܘ ܕܢܒܝܘܼܬܐ ܠܐ ܫܪܝܼܪܐ. ܐܘܿ ܣܟ ܡܕܓܠܐ. ܟܕ ܗܕܐ ܩܕܝܼܡܐ ܝܼܕܝܼܥܐ ܒܡܩܕܡܘܼܬ ܝܼܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܕܐܝܟܐ ܥܬܝܼܕܐ ܕܬܒܛܠܝ ܘܐܠܐ ܬܩܘܼܡܝ ܘܠܐ

pb. 205

ܬܫܬܡܠܐ ܢܒܝܘܼܬܐ. ܘܒܙܒܢ ܙܒܢ ܐܦ ܚܐܪܘܼܬܐ ܒܛܠܬ݀ ܠܢܒܝܘܼـܐܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ. ܘܒܙܒܢ ܒܛܝܼܠܘܼܬ ܒܛܠܬ݀ ܠܚܐܪܘܼܬܐ ܘܠܢܒܝܘܼܬܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܝܘܢܢ ܘܢܝܢܘܐ. ܘܠܟܠܿܠܗܝܢ ܗܿܠܝܢ ܩܕܡ ܝܼܕܥ ܐܠܗܐ. ܕܗܟܢܐ ܥܬܝܕ̈ܢ [ܗܘ̈ܝ] ܠܡܗܼܘܐ. ܘܝܼܕܥܬܐ ܕܣܡ ܒܟܝܿܢܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ. ܕܩܕܡܐ ܡܫܘܕܥܐ ܥܬܝܼܕ̈ܬܐ. ܐܚܿܕܐ ܠܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܘܠܐ ܣܟ ܒܛܠܐ ܐܘ ܡܬܼܥܨܝܐ. ܐܘܿ ܢ݀ܦܠܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܟܝܿܢ݀ܝܬܐ ܗܿܝ ܕܡܼܢ ܟܿܠ ܦܪܘܿܣ ܗܿܘܝܐ ܘܡܫܼܬܿܡܠܝܐ. ܐܝܟ ܣܬܘܐ ܕܡܢܟܿܠܦܪܘܿܣ ܥܬܝܼܕ ܢܗܼܘܐ. ܘܐܦ ܩܝܛܐ. ܘܐܝܠ̈ܢܐ ܕܢܥܒܼܕܘܢ ܓܢܼ̈ܣܐ ܘܐܕ̈ܫܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܦܠܢ ܡܢܟܿܠܦܪܘܿܣ. ܘܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ. ܘܠܘ ܨܒܝܢ̈ܝܬܐ ܗܿܝ ܐܝܟ ܚܐܪܘܼܬܐ ܘܒܛܝܼܠܘܼܬܐ. ܡܛ݀ ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܼܕ̈ܢ ܡܼܢ ܟܿܠܦܪܘܿܣ ܕܢܗܘ̈ܝܢ ܡܚܘܝܐ. ܘܠܘ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܼܒܛ̈ܠܢ ܡܼܢ ܚܐܪܘܼܬܐ ܐܘܿ ܡܼܢ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܗܿܠܝܢ ܕܡܬܼܒܛ̈ܠܢ ܘܠܐ ܣܟ ܡܣܼܬܿܥܪ̈ܢ܆ ܠܘ ܡܕܡ ܡܬܼܚܫܒ̈ܢ. ܐܠܐ ܘܠܐ ܡܕܡ. ܡܛܠܕܠܐ ܗܘܼ̈ܝ. ܘܠܐ ܐܣܬܼܥܪ̈ܝ ܘܠܝܬ ܐܢܝܢ.. ܢܝܼܫܐ ܕܝܢ ܕܨܠܘܿܬܐ ܕܫܪܝܼܪܐܝܬ ܐܝܼܬܝܗܿ ܨܠܘܿܬܐ ܘܫܪܝܼܪ ܠܗܿ ܟܘܼܢܝܐ܆ ܐܠܗܐ ܗܿܝ ܕܬܪܝܢ. ܘܦܿܩܕܐ ܡܠܟܐܝܼܬ ܘܣܿܥܪܐ ܡܫܠܛܐܝܼܬ. ܪܒ ܗܼܘ ܚܝܠܗܿ ܕܨܠܘܬܐ ܘܠܐ ܡܼܬܡܠܠ. ܥ݀ܨܝܐ ܨܒܝܿܢܐ. ܘܡܒܛܠܐ ܚܐܪܘܼـܐ. ܡܫܚܠܦܐ ܟܝ̈ܢܐ. ܘܒܿܪܝܐ ܚܕ̈ܬܬܐ. ܘܐܟܚܕܐ ܠܡܐܡܪ ܥܠ ܟܿܠ ܫܠܝܼܛ ܠܗܿ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܠܡܐܡܪ ܘܠܡܗܼܘܐ. ܘܐܦ ܥܠ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܫܡܝ̈ܢܐ ܦܿܩܕܐ [ܨܠܘܬܐ] ܡܪܐܢܐܝܬ. ܐܝܿܕܐ ܕܫܪܝܪܐܝܼܬ ܨܠܘܿܬܐ ܒܙܕ̈ܩܝܗܿ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܘܣܿܗܕܐ ܠܗܿ ܬܐܪܬܗ ܕܡܨܠܝܢܗܿ. ܡܼܢ ܦܪܗܣܝܐ ܠܒܝܼܒܬܐ ܘܠܐ ܣܟ ܦܠܝܓܘܬ ܬܪܥܝܼܬܐ. ܗܕܐ ܠܡܘܙܠܬܐ ܦ݀ܩܕܐ ܘܡܬܒܓܪܐ ܘܠܢܗܝܼܪ̈ܐ ܡܼܬܟܠܝܐ ܪܗܝܼܒܘܼܬ ܡܪܕܝܼܬܗܘܢ. ܫܪܝܪܐܝܼܬ ܠܡ ܫܡܼܫܐ ܒܓܒܥܘܢ ܟܬܪ. ܘܣܗܪܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܝܠܘܢ ܘܕܫܪܟܐ. ܘܚܝ ܗܼ، ܡܪܝܐ ܕܩ݀ܡܬ ܩܕܡܘܗܝ. ܐܢ ܢܗܼܘܐ ܡܼܛܪܐ ܐܘܿ ܛܐܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܥܕܡܐ ܕܐܡܿܪ. ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܦܪܗ̱ܣܝܐ ܘܠܒܝܼܒܘܼܬܐ ܡܫܟܢܐ ܠܠܒܐ܆ ܨܠܘܿܬܐ ܕܟܝܼܬܐ ܘܫܪܝܼܪܬܐ. ܬܘܼܒ ܐܡܿܪܝܢܢ ܕܐܪܐ ܟܝ. ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܠܗܿܠܝܢ ܕܥܬܝܼܕ ܗܼܘܐ ܠܡܼܣܥܪ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܡܘܿܫܐ ܪܒܐ ܘܝܫܘܿܥ ܒܪܢܘܿܢ ܘܐܠܝܐ ܛܢܢܐ. ܘܠܘܬ݀ ܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ܆ ܘܠܢܝܼܢܘ̈ܝ. ܘܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܐܘܿ ܠܐ. ܫܪܝܼܪܐܝܼܬ ܕܒܝܼܕܥܬܗ ܗܘܼ̈ܝ ܡܼܢ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܥܿܠܡܐ. ܐܝܟ ܕܗܘܼ̈ܝ ܚܬܝܼܬܐܝܬ. ܒܪܡ ܠܘ ܡܛ݀ܠ ܕܩܕܡ ܝܼܕܥ ܐܢܝܢ ܐܠܗܐ ܕܥܬܝܕ̈ܢ ܕܢܗܼܘ̈ܝܢ ܡܢܟܿܠܦܪܘܿܣ ܗܘܼ̈ܝ ܩܛܝܼܪܐܝܼܬ. ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܥܬܝܕ̈ܢ ܗܘܼ̈ܝ ܕܢܗܘ̈ܝܢ ܡܼܢ ܟܿܠ ܦܪܘܿܣ. ܐܘܿ ܡܼܢ ܚܐܪܘܼܬܐ. ܐܘܿ ܡܼܢ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ. ܥܼܨܝܢܐܝܼܬ ܐܘܿ ܨܒܝܿܢܐܝܬ. ܐܘܿ ܓܕܫܢܐܝܼܬ. ܐܘܿ ܟܝܿܢܐܝܬ. ܩܕܡ ܝܼܕܥ ܐܢܝܢ ܗܿܘ ܝ݀ܕܥ ܟܿܠ. ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܼܢ ܟܕܘ ܗܘܼ̈ܝ ܘܥܒܼܪ̈ܝ.. ܗܿܫܐ ܗܿܟܢܐ ܐܣܼܒܪ. ܕܗܼܢܝܢ

pb. 206

ܗܿܠܝܢ ܕܗܘܼ̈ܝ ܕܩܕܝܼܡ̈ܢ ܡܬܼܐܡܪ̈ܢ ܡܼܢ ܝܼܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܦܢ ܩܕܡܬ݀ ܝܼܕܥܬ݀ ܐܢܝܢ ܝܼܕܥܬܗ. ܐܠܐ ܕܥܬܝܕ̈ܢ ܕܢܗܼ̈ܘܝܢ ܩܕܡܬ݀ ܝܕܥܬ݀ ܐܢܝܢ. ܕܠܐ ܢܬܼܚܝܠܘܢ ܗܕ̈ܝܘܼܛܐ ܡܒܛ̈ܠܝ ܚܐܪܘܼܬܐ. [ܘܡܟܝܠ] ܕܟ݀ܠܗܝܢ ܕܥܬܝܕ̈ܢ ܕܢܗܼ̈ܘܝܢ. ܘܐܢ ܡܼܢ ܚܐܪܘܼܬܐ ܐܡܢܫܝܬܐ. ܘܐܢ ܡܼܢ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ. ܘܐܢ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ. ܘܐܢ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܡܣܼܬܒܪ ܓܼܕܫܐ. ܘܐܢ ܒܢܝܼܫܐ ܕܨܠܘܿܬܐ. ܫܪܝܪܐܝܼܬ ܩܕܡ ܝܼܕܥ ܐܢܝܢ ܐܠܗܐ. ܘܐܢ ܐܦ ܠܗܝܢ ܠܗܿܠܝܢ ܣܼܡ ܫܘܼܘܕ̈ܥܐ ܕܟܿܠܗܝܢ ܒܟܝܿܢܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܐܝܿܟܢ ܕܡܢܼܗܘܢ ܢܫܼܬܘܕܥܘܢ ܚܬܝܼܬܘܼܬܐ ܕܟܿܠܗܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܦܪ̈ܘܼܫܐ܆ ܪܒܐ ܨܒܘܼܬܐ ܐܘܿ ܫܟܝܼܪܐ. ܐܘܿ ܢܿܨܝܐ ܣܟ ܥܡ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ܆ ܠܐ ܣܿܒܪ ܐܢܼܐ܀ ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܕܡܿܨܐܼ ܡܪܝܐ ܡܫܚܠܦ ܟܝ̈ܢܐ ܘܙܒ̈ܢܐ ܕܩܝܛܐ ܘܣܬܘܐ. ܘܠܡܼܣܥܪ ܟܿܠ ܕܨ݀ܒܐ܆ ܡܗܝܡܢ ܐܢܼܐ ܘܕܪܘܪ̈ܒܢ ܘܣܿܓܝ̈ܐܢ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ. ܐܠܐ ܠܟܿܠܗܝܢ ܩܕܡ ܗܘܿܝܗܝܢ ܩܕܡ ܝܼܕܥ ܕܥܬܝܼܕ ܕܢܫܚܠܦ ܘܢܣܼܥܘܼܪ ܙܦܠܢ ܘܙܦܠܢ ܘܠܘ ܚܼܕܬܐܝܼܬ ܐܬܼܚܫܒ ܠܡܼܣܥܪ ܐܢܝܢ ܐܝܟ ܚܣܝܼܪ ܗܘܼܐ ܡܼܢ ܝܼܕܥܬܗܝܢ. ܟܿܠܗܝܢ ܓܡܝܼܪ̈ܢ ܘܡܫܡ̈ܠܝܢ ܒܝܼܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܣܟ ܨ݀ܒܐ ܡܕܡ ܚܼܕܬܐܝܼܬ ܕܠܐ ܝ݀ܕܥ ܗܘܼܐ ܠܗ ܐܝܼܬܝܐܝܬ. ܗܿܘ ܕܩܪܐ ܠܗܿܠܝܢ ܢܣܼܬܿܟܠ. ܘܠܐ ܢܼܬܚܫܒ ܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܐܘܿ ܚܣܝܼܪܘܼܬܐ. ܐܘܿ ܡܚܝܼܠܘܼܬܐ. ܐܘܿ ܠܐ ܡܬܼܡܨܝܢܘܼـܐ ܥܠ ܗܿܘ ܟܝܿܢܐ ܛܘܼܒܢܐ ܘܓܡܝܼܪܐ ܘܡܫܡܠܝܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܬܘܼܡܝܬܐ ܘܡܪܐܢܝܬܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܡܿܨܐܼ ܡܣܼܬܿܟܠ ܢܗܝܼܪܐܝܼܬ ܠܗܕܐ ܥܡܝܼܩܘܼܬ ܣܘܼܟ̈ܠܐ ܘܩܛܝܼܢܘܼܬ ܪ̈ܥܝܢܐ܆ ܢ݀ܘܕܐ ܒܗܕܝܘܼܛܘܼܬܗ ܘܠܐ ܢܓܕܦ ܥܠ ܪܒܘܼܬܐ ܠܐ ܡܼܬܕܪܟܢܝܼܬܐ. ܟܕ ܣܿܒܪ ܕܐܝܟ ܡܗܝܡܢܐ ܗܐ ܡܘܪܒ ܠܐܠܗܐ ܘܐܡܿܪ [ܕܠܝܬ] ܥܬܝܼܕܘܼܬܐ. ܐܠܐ ܟܿܠ ܕܨ݀ܒܐ ܡܪܝܐ ܥ݀ܒܕ ܘܡܫܚܠܦ ܘܡܒܛܠ ܘܙܦܠܢ ܘܙܦܠܢ. ܐܘ̃ ܬܚܟܝܼܡ ܒܥܝ̈ܢܝ ܢܦܫܗ ܠܘ ܥܕܟܝܠ ܨ݀ܒܐ ܒܡܼܕܡ ܕܠܐ ܩܕܡ ܝܕܥܗ ܘܨܒܼܐ ܒܗ ܡܼܢ ܥܿܠܡ. ܐܠܐ ܨܒܼܐ ܟܿܠ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܕܢܼܨܒܐ. ܘܡܚܬܡ ܟܿܠܡܕܡ ܘܓܡܝܪ ܘܡܫܡܠܝ ܒܝܼܕܥܬܗ. ܘܠܘ ܩܕܡ ܗܘܼܐ ܨܒܝܿܢܗ ܕܐܠܗܐ ܕܢܗܼܘܐ ܙܦܠܢ ܩܛܝܼܪܐܝܼܬ ܘܡܼܢ ܟܿܠܦܪܘܿܣ ܕܣܿܒܪܝܢܢ [ܥܠܝܗ] ܥܬܝܼܕܘܼܬܐ ܕܡܒܛܠܐ ܠܚܐܪܘܼܬܐ ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܥܬܝܼܕܐ ܕܬܗܘܼܐ ܐܝܿܕܐ ܕܗܼܝ. ܐܢ ܡܼܢ ܚܐܪܘܼܬܐ ܘܐܢ ܡܼܢ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܐܝܟ ܕܣܿܓܝܼ ܐܡܼܪܢܢ. ܩܕܡ ܝܼܕܥ ܐܢܝ̈ܢ ܗܿܘ ܝ݀ܕܥ ܟܿܠ. ܘܣܼܡ ܫܘܘܕܥܗܘܢ ܒܟܝܿܢܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܫܟܢ ܝܼܕܥܬܗܝܢ ܫܪܝܼܪܬܐ ܠܚܟܝܼܡ̈ܐ ܘܣܟܘܼܠܬܢ̈ܐ. ܕܢܩܕܡܘܢ ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܢܕܥܘܢ ܐܢ̈ܝܢ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ. ܘܢܫܘܕܥܘܢ ܐܦ ܠܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܢܗܼܘܘܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܣܿܗܕ̈ܐ ܠܡܩܕܡܘܼܬܝܼܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܕ݀ܡܝܐ ܗܿܕܐ ܝܼܕܥܬܐ ܠܢܒܝܘܼܬܐ. ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܠܥܼܠ ܐܡܼܪܢܢ. ܘܢܒܝܘܼܬܐ ܡܛܠ ܕܩܿܕܡܐ ܡܬܼܢܒܝܐ ܘܡܫܘܕܥܐ ܥܬܝܼܕ̈ܬܐ. ܗܿܐ ܡܒܛܠܐ ܠܚܐܪܘܼܬܐ. ܘܡܫܿܪܝܐ ܠܥܬܝܼܕܘܼܬܐ܆ ܚܣ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܥܬܝܕ̈ܢ ܕܢܗ̈ܘܝܢ ܐܢ ܡܼܢ ܚܐܪܘܼܬܐ ܘܐܢ ܡܼܢ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ. ܩܕܡܐ ܝ݀ܕܥܐ ܠܗܝܢ ܐܠܗܐܝܼܬ ܘܡܬܼܢܒܝܐ. ܘܚܐܪܘܼܬܐ ܡܫܪܪܐ ܠܒܛܝܼܠܘܼܬܐ. ܘܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܡܫܪܪܐ ܠܚܐܪܘܼܬܐ. ܘܝܼܕܥܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܡܫܪܪܐ ܠܡܩܕܡܘܼܬ ܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܩܕܡܘܼܬ

pb. 207

ܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܠܟܿܠܗܝܢ ܡܫܪܪܐ ܘܠܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܐ ܡܒܛܠ܀

ܡܢܗ ܕܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܐ. ܥܠܗܿܝ ܕܡܛ݀ܠ ܡܢܐ ܡܼܬܩܪܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܡܼܢܗܘܢ ܛܒ̈ܐ ܘܡܼܢܗܘܢ ܒܝܼܫ̈ܐ. ܟܕ ܚܐܪܘܬܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ. ܡܛ݀ܠܡܢܐ ܡܬܼܩܪܝܢ ܛܥ̈ܝܐ. ܘܡܛ݀ܠܡܢܐ ܙܗܪܘ ܘܟܠܘ ܡܼܢ ܝܘܼܠܦܢܗܘܢ ܟܿܠܗܝܢ ܬܘܕܝ̈ܬܐ.

ܘܗܿܝ ܡܿܢ ܕܡܬܼܩܪܝܢ ܡܢܼܗܘܢ ܛܒ̈ܐ ܘܡܼܢܗܘܢ ܒܝܼܫ̈ܐ. ܗܕܐ ܗܿܝ ܥܠܼܬܐ. ܘܩܕܡܐܝܼܬ ܡܿܢ ܐܡܿܪܝܢܢ ܕܠܘ ܚܐܪܘܼܬܐ ܐܝܼܬ ܠܗܘܢ ܕܒܨܒܝܿܢܗܘܢ ܢܐܛܒܘܢ ܐܘ ܢܐܒܫܘܢ. ܐܠܐ ܒܟܝܿܢܗܘܿܢ ܐܝܼـܝܗܿ ܗܕܐ ܕܐܫܼܬܿܡܗܘ ܛܒ̈ܐ ܘܒܝ̈ܫܐ. ܕܐܝܟܢ ܕܝܢ ܫܡܼܥ. ܘܣܝܼܡ ܒܠܐ ܘܐܣܬܟ̱ܠ.. ܟܿܠ ܡܕܡ ܕܡܢܛܪ ܩܘܼܝܡܗ ܕܗܿܢ ܥ݀ܠܡܐ. ܕܐܝܟ ܚܝ̈ܐ ܘܚܘܼܠܡܢܐ ܘܫܦܝܼܪܘܼܬ ܡܡܙܓܘܼܬܐ ܕܐܐܪ̈ܣ ܘܫܦܝܼܥܘܼܬܐ ܕܥܠ̈ܠܬܐ ܘܫܘܪ̈ܬܚܐ ܕܦܐܪ̈ܐ. ܡܼܬܩܪܐ ܘܐܝܼܬܘ̄ ܫܪܝܼܪܐܝܼܬ ܛܒܿܬܗ. ܘܟܿܠܡܕܡ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܡܚܒܠܢܐ ܘܡܘܒܕܢܐ. ܕܐܝܟ ܡܘܬܐ ܘܒܝܼܫܘܼܬ ܐܐܪ̈ܣ. ܘܚܘܼܒܠܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܘܐܒܕܢ ܕܥܠ̈ܠܬܐ ܘܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ. ܐܝܼܬܘܗܝ ܒܝܼܫܬܗ ܕܗܢ ܥ݀ܠܡܐ. ܘܢܟܝ̈ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܐܝܟ ܟܘܼܪ̈ܗܢܐ ܘܚܘܼܣܪ̈ܢܐ ܙܥܘܪ̈ܐ܆ ܡܼܬܩܪܝܢ ܣܘܓܦ̈ܢܘ̄ ܘܢܣܝܼܢܢ ܘܝܼܕܥܢܢ ܘܐܫܼܬܿܪܪܢܢ ܥܠ ܟܿܝܢܐ ܕܗܿܠܝܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܡܩܝܼܡ̈ܢܘܗܝ ܕܗܢ ܥ݀ܠܡܐ. ܕܟܿܠܡܕܡ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܕܐܝܼܬ ܒܥܿܠܡܐ. ܕܐܝܼܬܘ̄ ܦܓܪܐ ܘܕܟܿܠܒܣܪ ܕܚܝ̈ܘܢ. ܐܟܙܢ ܕܐܣܛܘܼܟܣܐ ܕܐܐܪ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܚܡܝܼܡܐ ܪܛܝܼܒܐ. ܗܼܘ ܐܝܼܬܘܗܝ ܣܘܩܐ ܘܢܫܡܬܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܟܿܠ ܐܡܼܬܝ ܕܦܿܐܫ ܐܐܪ ܫܦܝܐ ܒܟܝܿܢܗ. ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܚܡܝܼܡܐ ܪܛܝܼܒܐ. ܫܦܝܼܪܘܼܬ ܡܡܙܓܘܼܬܐ ܘܚܘܼܠܡܢܐ ܘܚܝ̈ܐ ܘܢܛܝܼܪܘܼܬ ܥܠ̈ܠܬܐ ܘܦܐܪ̈ܐ ܡܥܒܕ ܒܒܪܝܼܬܐ. ܐܡܼܬܝ ܕܝܢ ܕܡܼܬܚܠܛܝܼܢ ܥܡܗ ܠ̈ܗܓܐ ܡܕܡ ܕܣܿܠܩܝܢ ܡܼܢ ܐܪܥܐ. ܐܘܿ ܪܝܼܚܐ ܕܡܣܝܘܼܬܐ ܘܩܡܘܼܠܘܼܬܐ ܕܐܕ̈ܫܐ ܘܙܪ̈ܥܐ ܘܥܣܼ̈ܒܐ ܕܥܠ ܡܝ̈ܐ ܐܝܟ ܐܪܒܢܐ ܘܣܢܓܝܼܪ̈ܬܐ ܘܪܘܼܙܐ ܘܕܘܼܚܢܐ܆ ܒܗ݀ܝ ܕܐܡܝܼܢܝܼܢ ܡܝ̈ܐ ܥܠܝܗܘܢ. ܥܿܒܕܝܢ ܬܡܣܘܼܬܐ ܘܩܡܘܼܠܘܼܬܐ ܘܡܼܬܚܠܛ ܪܝܚܗܘܢ ܥܠ ܐܐܪ܆ ܡܚܒܠ ܠܗ ܠܟܝܿܢܗ ܘܡܥܒܕ ܟܘܼܪ̈ܗܢܐ ܘܫܘܒ̈ܢܐ ܘܝܪ̈ܩܢܐ ܘܘܚܘܼ̈ܒܠܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ. ܘܐܣܛܘܼܟܣܐ ܬܘܼܒ ܗ̄ ܟܝܿܢܗܿ ܕܐܪܥܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܩܪܝܼܪܐ ܝܒܝܼܫܐ. ܐܡܼܬܝ [ܕ]ܢܦܘܼܫ ܒܠܚܘܼܕܘܗܝ ܕܠܐ ܡܬܼܚܠܛ ܥܡܗ ܡܼܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܕܡܝ̈ܐ ܐܘܿ ܕܐܐܪ܆ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܛܠܩܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܟܿܠ ܦܓܪܐ ܕܡܬܛܡܪ ܒܗ. ܘܗܟܘܬ ܟܿܠ ܡܕܡ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܩܪܝܼܪܐ ܝܒܝܼܫܐ ܡܘܬܐ ܡܥܒܕ. ܘܟܝܿܢܗ ܕܡܘܬܐ ܩܪܝܼܪܐ ܝܒܝܪܫܐ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܣܩܘܼܒܠܐ ܕܚܡܝܼܡܐ ܪܛܝܼܒܐ. ܕܐܝܼܬܘ̄ ܟܝܿܢ ܕܚܝ̈ܐ. ܐܫܼܬܿܪܪܢܢ ܗܿܟܝܠ ܕܚܡܝܼܡܐ ܪܛܝܼܒܐ ܕܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ ܛܒܿܬܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܛܒܿܐ ܡܼܬܩܪܐ܀ ܘܐܦ ܩܪܝܼܪܐ ܝܒܝܼܫܐ ܕܡܥܒܕ ܡܘܬܐ ܒܝܼܫܬܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܘܒܝܼܫܬܐ ܡܼܬܩܪܐ܀ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܡܡܙ̈ܓܐ ܡܼܢ ܟܝ̈ܢܐ ܗܿܠܝܢ܆ ܕܐܝܟ ܚܡܝܼܡܐ ܝܒܝܼܫܐ. ܐܘܿ ܪܛܝܼܒܐ ܩܪܝܼܪܐ. ܗܿܠܝܢ ܠܐ ܡܘܬܐ ܡܿܢ ܥ݀ܒܕܝܢ ܘܠܐ ܚܝ̈ܐ. ܒܪܡ ܡܥܒܕܝܢ ܟܘܼܪ̈ܗܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܫܼܬܿܡܗܘ

pb. 208

ܟܝ̈ܢܐ ܗܿܠܝܢ ܡܣܓܦ̈ܢܐ. ܘܗܠܝܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܢܣܝܼܢܢ ܚܢܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܐܪܝܼܟܘܼܬ ܙܒܢܐ ܣܿܓܝܼܐܐ܆ ܕܐܝܼܬ ܡܢܼܗܘܢ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܒܟܝܿܢܗܘܢ ܚܡܝܼܡ̈ܐ ܪ̈ܛܝܼܒܐ. ܕܐܝܟ ܙܘܣ ܘܐܦܪܘܕܝܛܝ. ܩܪܼܘ ܐܢܘܢ ܛܒ̈ܐ ܒܟܝܿܢܗܘܢ ܘܠܘ ܒܨܒܝܿܢܗܘܢ. ܘܩܪܘܢܘܣ ܐܝܼܬܘܗܝ ܩܪܝܼܪܐ ܝܒܝܼܫܐ ܩܪܐܘܼܗܝ ܒܝܼܫܐ. ܐܪܝܼܣ ܕܝܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܚܡܝܼܡܐ ܝܒܝܼܫܐ ܩܪܼܐܘ̄ ܣܘܓܦܢܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܣܓܦܢܐ. ܫܡܼܫܐ ܕܝܢ ܘܣܗܪܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܗܼܢܘܢ ܗܿܐ ܡܩܝܼܡܝܼܢ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܓܢܼ̈ܣܐ ܘܐܕܫ̈ܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܕܒܪܝܼܬܐ. ܩܪܼܘ ܐܢܘܢ ܫܠ̈ܝܼܛܐ ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܫܡܼܫܐ ܡܚܡ ܘܡܒܫܠ ܘܡܝܒܫ ܠܬܡܣܘܼܬܐ ܘܣܪܝܘܼܬܐ ܕܪܛܝܼܒܘܼܬܐ ܝܬܝܼܪܬܐ ܘܩܡܘܼܠܘܼܬܐ. ܘܣܗܪܐ ܬܘܼܒ ܡܪܛܒܐ ܘܡܪܓܝܐ ܘܡܪܒܝܐ ܠܟܝ̈ܢܐ. ܘܐܝܟ ܡܫܩܝܐ ܘܡܦܝܓܐ ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܝܬܝܼܪܬܐ ܕܩܢܼܘ ܡܼܢ ܥܘܼܙܐ ܕܙܠ̈ܝܼܩܘܗܝ ܕܫܡܼܫܐ. ܘܬܘܼܒ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܿܓܝܼ ܡܬܼܪܛܒܝܼܢ ܡܼܢ ܙܠ̈ܝܼܩܝܗܿ ܕܣܗܪܐ. ܗܿܦܟ ܫܡܼܫܐ ܡܕܟܐ ܘܡܝܒܫ ܘܡܚܡ. ܘܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܬܪܝܢ ܢܗܝܼܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܗܿܐ ܡܬܼܪܒܝܢ ܘܡܼܬܩܝܡܝܼܢ ܘܡܬܼܢܛܪܝܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܟܝ̈ܢܐ ܕܒܪܝܼܬܐ. ܥܠܗܿܝ ܩܪܼܘ ܐܢܘܢ ܫ̈ܠܝܼܛܐ ܘܡܪ̈ܝܐ. ܒܗܿܝ ܬܘܼܒ ܕܫܡܼܫܐ ܗܼܘ ܪܒ ܘܫܒܝܼܚ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܣܗܪܐ ܒܗܿܝ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܬܚܬܝܬܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܢܗܝܼܪ̈ܐ. ܘܩܪܝܼܒܐ ܠܐܪܥܐ ܘܦܪܝܼܣܝܢ ܙܠ̈ܝܼܩܝܗܿ ܘܡܥܒܕܝܢ ܒܒܪܝܼܬܐ. ܘܟܝܿܢܗܿ ܡܿܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܩܪܝܼܪܐ ܪܛܝܼܒܐ. ܐܠܐ ܕܠܝܬ ܠܗܿ ܢܘܼܗܪܐ ܘܙܠ̈ܝܼܩܐ ܒܟܝܿܢܗܿ ܐܠܐ ܡܼܢ ܫܡܼܫܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܢܘܼܗܪܗܿ. ܡܬܼܚܠܛ ܟܝܿܢܗܿ ܥܡ ܟܝܿܢܐ ܕܫܡܼܫܐ. ܐܘܿ ܕܚܕ ܡܼܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܕܫܿܕܐ ܥܠܝܗܿ ܙܠ̈ܝܼܩܐ. ܗܟܘܬ ܡܥܒܕܝܢ ܙܠ̈ܝܩܝܗܿ ܡܡܙܓܐܝܼܬ. ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܕܐܝܟܢ ܐܬܼܢܣܝܼ ܘܐܬܼܝܼܕܥ ܟܝܿܢܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܐܡܿܪܝܢܢ ܕܡܼܢ ܙܠ̈ܝܩܝܗܘܢ. ܘܕܐܝܟܢ ܐܬܝܼܕܥ ܙܠ̈ܝܼܩܝܗܘܢ. ܫܡܼܥ. ܢܣܝܼܢܢ ܕܟܕ ܚܿܝܪܝܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܒܣܗܪܐ ܐܘܿ ܒܚܕ̈ܕܐ. ܡܼܢ ܣܘܢܢܕܘܿܣ ܐܘܟܝܼܬ ܢܩܝܼܦܘܬܗܘܢ ܕܠܚܕ̈ܕܐ ܐܡܼܬܝ ܕܡܬܟܝܢܝܢ ܬܪܝܢ ܐܘܿ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܒܚܕܐ ܩܛܝܼܢܬܐ. ܐܘܿ ܐܡܼܬܝ ܕܡܼܢ ܐܟܣܓܘܢܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܫܬܝܼܬܝܘܼܬܐ. ܐܘܿ ܛܛܪܐܓܘܢܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܪܒܝܼܥܝܘܼܬܐ. ܗ̄ ܕܐܝܼܬ ܒܝܢܬܗܘܢ ܬܠܬܐ ܡܠ̈ܘܫܐ ܪܘܼܒܥܗܿ ܕܡܘܙܠܬܐ. ܐܘܿ ܛܪܝܓܘܢܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܬܠܝܼܬܝܘܼܬ ܓܘܢ̈ܘܬܐ. ܗ̄ ܬܘܼܠܬܗܿ ܕܡܘܙܠܬܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܠ̈ܘܫܐ ܐܪܒܥܐ. ܐܘܿ ܡܼܢ ܕܝܡܐܛܪܘܢ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܕܠܩܘܼܒܠܝܘܼܬܐ ܕܗܿܘܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܦܠܓܗܿ ܕܡܘܙܠܬܐ. ܗ̄ ܡܠ̈ܘܫܐ ܫܬܐ. ܐܡܼܬܝ ܗܿܟܝܼܠ ܕܚܿܝܪܝܢ ܒܚܕ̈ܕܐ ܡܼܢ ܐܣܟ̈ܡܐ ܗܿܠܝܢ.

pb. 209

ܫ݀ܕܝܢ ܥܠ ܚܕܕ̈ܐ ܙܠ̈ܝܼܩܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܿܝܪܝܢ ܒܣܗܪܐ ܘܫܕܝܢ ܥܠܝܗܿ ܙܠ̈ܝܼܩܐ. ܙܠ̈ܝܩܗܿ ܕܝܠܗܿ ܕܣܗܪܐ ܢܣܝܼܒ̈ܝ ܡܼܢ ܢܘܼܗܪܗ ܕܫܡܼܫܐ ܡܬܦܪܣܢ ܥܠ ܒܪ̈ܝܬܐ ܡܥܒܕܝܢ ܐܝܟ ܟܝܿܢܐ ܕܟܘܟܿܒܐ ܕܚܿܐܪ ܒܣܪܗܐ ܘܫܿܕܐ ܥܠܝܗܿ ܙܠ̈ܝܼܩܘܗܝ. ܐܢ ܚܕ ܐܝܟ ܟܝܿܢܗ ܘܐܢ ܬܪܢ ܐܘܿ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܡܡܙܓܐܝܼܬ ܘܡܠܼܬܐ ܕܥܠ ܗܿܠܝܢ ܣܿܓܝܼܐܐ ܗܿܝ. ܐܠܐ ܟܝܼܬ ܡܼܢ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܐܣܟ̈ܡܐ ܙܡܥܒܕ̈ܢܘܬܐ܆ ܕܐܕܪܟܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܟܝܢ̈ܝܗܘܢ ܕܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܩܼܪܘ ܠܡܼܢܗܘܢ ܛܒ̈ܐ ܘܡܼܢܗܘܢ ܒܝܼ̈ܫܐ. ܘܠܡܼܢܗܘܢ ܡܣܓܦ̈ܢ. ܘܐܡܬܝ ܕܡܼܬـܚܠܛܝܼܢ ܙܠ̈ܝܼܩܐ ܕܛ̈ܒܐ ܘܕܒܝܼ̈ܫܐ܆ ܘܡܼܫܬܕܝܢ ܥܠ ܣܗܪܐ ܘܡܼܬܦܪܣܝܢ ܥܠ ܒܪܝܼܬܐ ܒܗܿܝ ܕܡܼܬܚܛܠܝܢ ܒܐܐܪ܆ ܡܼـܩܪܝܢ ܡܡ̈ܙܓܐ. ܟܘܟܒܐ ܕܝܢ ܕܢ݀ܒܘ ܕܗܼ، ܗܪܡܝܣ ܐܘܟܝܼܬ ܥܘܛܪܕ ܥܒܼܕܗ ܒܪܘܝܐ ܒܟܝܿܢܗ ܕܘܼܡܪܐ. ܕܐܝܼܬܘ̄ ܡܡܙܓܐ. ܘܐܝܟ ܟܝܿܢܐ ܕܟܿܠ ܟܘܟܒܐ ܕܡܼܬܚܠܛܝܼܢ ܙܠ̈ܝܼܩܘܗܝ ܥܡܗ܆ ܐܝܟ ܟܝܿܢܗ ܕܗܿܘ ܟܘܟܒܐ ܗܿܘܐ ܐܦ ܟܝܿܢܗ ܕܝܼܠܗ. ܗܕܐ ܗܿܝ ܥܠܼܬܐ ܕܡܼܬܩܪܝܢ ܛܒ̈ܐ ܘܒܝܼ̈ܫܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܝܼܠ̈ܝܬܐ ܕܣܼܡ ܒܪܘܝܐ ܒܟܝܿܢܗܘܢ. ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܗ̄ ܕܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܕܦܐܪ̈ܐ ܘܕܥܩܪ̈ܐ ܘܕܟ̈ܐܦܐ ܘܕܐܪ̈ܥܬܐ ܘܕܫܪܟܐ ܕܐܕ̈ܫܐ. ܕܒܟܝܿܢܗܘܢ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܛܐܒܢܘܼܬܗܘܢ ܐܘܟܝܼܬ ܡܥܕܪܢܘܼܬܗܘܿܢ ܘܡܐܒܫܢܘܬܗܘܢ ܐܘܟܝܼܬ ܡܣܓܦܢܘܼܬܗܘܢ. ܘܠܘ ܒܨܒܝܿܢܗܘܢ ܐܘܟܝܼܬ ܙܘܥܐ ܕܚܐܪܘܬܗܘܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܗܿܠܝܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܘ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܐܢܘܢ ܘܫܠ̈ܝܼܛܝ ܒܝܿܬܗܘܢ. ܐܠܐ ܟܝ̈ܢܐ ܟܕܝܼ̈ܢܐ ܡܫܥܒ̈ܕܐ ܕܣܝܼܡܝܢ ܠܐܬܘ̈ܬܐ ܘܙܒ̈ܢܐ ܘܫܘܼܘܕ̈ܥܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ. ܟ݀ܠܚܕ ܡܛ݀ܠ ܡܕܡ ܐܬܼܬܩܢ. ܘܢ݀ܡܘܿܣܐ ܣܡ ܠܗܘܢ [ܥܒܘܕܐ] ܡܛܟܣܝܐܝܼܬ ܘܣܕܝܼܪܐܝܬ ܘܡܡܫܚܐܝܼܬ ܘܡܟܬܪܢܐܝܼܬ. ܘܠܐ ܣܟ ܥ݀ܒܪ ܘܠܐ ܡܫܼܬܿܚܠܦ. ܘܗܟܢܐ ܐܩܝܼܡ ܐܢܘܿܢ ܠܥܿܠܡܥܿܠܡܝܢ.. ܗܿܝ ܬܘܼܒ ܕܡܼـܩܪܢ ܛܥܝ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܣܘܼܟܠܗܿ. ܟܿܠܡܕܡ ܕܡܗܠܟ ܘܪܕܐ܆ ܛܥܿܝܐ ܡܬܼܩܪܐ. ܠܘ ܡܼܢ ܛܘܼܥܝܝ. ܐܠܐ ܡܼܢ ܡܪܕܝܼܬܐ ܕܠܘܼܩܒܠ ܐܦ̈ܘܗܝ. ܐܝܟ ܐ̱ܢܫ ܢܐܡܪ ܕܦܠܢ ܗܿܐ ܛ݀ܥܐ ܒܡܕܒܪܐ ܦܠܢ. ܗ̄ ܕܗܐ ܪܕܐ ܘܡܗܠܛ ܠܘܼܩܒܠ ܐܦ̈ܘܗܝ ܠܐ ܡܬܼܦܢܝܿܢܐܝܬ. ܘܗܿܠܝܢ ܫܒܥܐ ܟܘܟ̈ܒܐ ܕܡܼܬܩܪܝܢ ܛܥ̈ܝܐ. ܗ̄ ܫܡܼܫܐ ܘܣܗܪܐ܆ ܘܩܪܘܢܘܣ. ܘܙܘܣ. ܘܐܪܝܣ. ܘܐܦܪܘܕܝܛܝ. ܘܗܪܡܝܣ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܪܕܝܢ ܘܡܗܠܟܝܢ ܒܡܘܙܠܬܐ ܠܘܼܩܒܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܠܐ ܡܼܬܦܢܝܿܢܐܝܼܬ. ܡܛܠܗܿܕܐ ܡܼܬܩܪܝܢ ܛܥܝ̈ܐ. ܕܗܐ ܠܡ ܛ݀ܥܝܢ. ܗ̄ ܕܪܕܝܢ ܠܘܼܩܒܠ ܡܕܢܚܐ ܘܠܐ ܣܟ ܡܼܬܗܦܟܢܐܝܼܬ. ܒܗܿܝ ܕܡܘܙܠܬܐ ܠܘܼܩܒܠ ܡܥܪܒܐ ܗܿܐ ܩ݀ܛܝܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܬܟܪܟܐ. ܟܘܟ̈ܒܐ ܕܝܢ ܗܿܠܝܢ ܣܩܘܼܒܠܐܝܼܬ ܗܿܐ ܛ݀ܥܝܢ ܘܪܕܝܢ ܒܗܿ ܠܘܼܩܒܠ ܐܦ̈ܝܗܘܢ. ܗ̄ ܠܘܼܩܒܠ ܡܕܢܚܐ. ܘܒܗܿܝ ܕܩܠܝܼܠ ܘܣܿܓܝܼ ܚܪܝܼܦ ܟܪܘܼܟܝܗܿ ܕܡܘܙܠܬܐ. ܒܪܗܝܼܒܘܼܬܐ ܡܼܬܟܪܟ ܣܪܢܗܿ ܕܓܝܼܓܠܐ. ܟܘܟ̈ܒܐ ܕܝܢ ܟܿܠܚܕ ܠܦܘܼܬ ܪܘܝܼܚܘܼܬܗ

pb. 210

ܕܚܘܪܕܗܿ ܕܓܝܓܠܗ ܕܒܣܪܢܗܿ ܕܡܘܠܬܐ. ܡܫܡܠܐ ܪܗܼܛܗܿ܀ ܘܣܗܪܐ ܡܿܢ ܡܛ݀ܠ ܕܐܠܝܼܨ ܚܘܼܕܪܗܿ ܘܠܓܘ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܐܘܟܝܼܬ ܠܬܚܼܬ ܐܝܼܬܘܗܝ܆ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܐܬܝܪ ܢܘܼܪܢܐ. ܒܬܠܬܝܢ ܝܘܡ̈ܝܢ ܡܗܠܟ ܘܪܕܐ ܘܩ݀ܛܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܼـܟܪܟ ܠܟܿܠܗܿ ܡܘܙܠܬܐ. ܗܪܡܝܣ ܕܝܢ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܣܗܪܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܚܘܼܕܪܗ ܘܪܕܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܼܬܟܪܟ ܠܟܿܠܗܿ ܓܝܓܠܐ ܕܡܘܙܠܬܐ ܒܐܫܬܐ ܝܪ̈ܚܝܼܢ܀ ܐܦܪܘܕܝܛܝ ܐܘܟܝܼܬ ܒܠܬܝ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܟܘܟܒ ܢܘܓܗܐ ܠܥܠ ܡܼܢ ܗܪܡܝܣ ܐܝܼܬܘܗܝ ܚܘܼܕܪܗܿ. ܘܡܼܬܟܪܟܐ ܠܗܿ ܒܬܡܢܝܐ ܝܪ̈ܚܝܼܢ ܝܬܝܼܪ. ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܼܬ ܠܙܠ̈ܝܩܝ ܫܡܼܫܐ ܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܡܕܡ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܬܪܝܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܕܗܪܡܝܣ ܘܐܦܪܘܕܝܛܝ܆ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܥܡ ܫܡܼܫܐ ܪܕܝܢ. ܐܘܿ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܡܿܢ ܡܥܪܒܐ ܒܙܒܢ ܥܡ ܪܡܫܐ. ܐܘܿ ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܒܣܬܪܗ ܡܼܢ ܡܕܢܚܐ܆ ܘܡܬܼܚܙܝܢ ܥܡ ܢܘܓܗܐ. ܘܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܢܪܚܩ ܐܦܪܘܕܝܛܝ ܡܼܢ ܫܡܼܫܐ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܡܠܘܼܫܐ ܘܠܦܓܠܗ ܣܟ. ܗܪܡܝܣ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܟܗ̄ ܡܢܘ̈ܢ ܐܘܟܝܼܬ ܕܪ̈ܓܐ ܡܪܚܩ ܡܼܢ ܫܡܼܫܐ ܠܚܘܼܕ. ܘܐܝܼܬ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܕܡ ܒܙܠ̈ܝܩܝ ܫܡܼܫܐ ܕܡܗܦܟ ܠܗܘܢ ܠܘܬܗ. ܘܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ ܒܙܒܢ ܡܢ ܡܼܢ ܩܕܡܘܗܝ ܕܫܡܼܫܐ܆ ܗܿܘܝܢ ܘܡܬܼܚܙܝܢ ܒܪܡܫܐ ܒܡܥܪܒܐ. ܘܒܙܒܢ ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܒܣܬܪܗ. ܘܡܬܚܙܝܢ ܥܡ ܢܘܼܓܗܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܬܠܬܐ ܠܬܚܼܬ ܡܼܢ ܫܡܼܫܐ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܐܦܪܘܕܝܛܝ ܘܐܪܡܝܣ ܘܣܗܪܐ. ܘܗܿܢ ܬܠܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܪܝܣ ܘܙܘܣ ܘܩܪܘܢܘܣ. ܠܥܠ ܡܼܢ ܫܡܼܫܐ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܐܦܪܘܕܝܛܝ ܘܐܪܡܝܣ ܘܣܗܪܐ. ܘܗܢ ܬܠܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܪܝܣ ܘܙܘܣ ܘܩܪܘܢܘܣ. ܠܥܠ ܡܼܢ ܫܡܼܫܐ. ܘܟܿܠ ܐܡܼܬܝ ܕܡܼܪܚܩ ܫܡܼܫܐ ܡܼܢ ܚܕ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܬܠܬ ܥܠ̈ܝܐ܆ ܡܠ̈ܘܼܫܐ ܐܪܒܥܐ ܡܼܢ ܩܕܡܘܗܝ܆ ܫܕܐ ܥܠܘܗܝ ܫܡܼܫܐ ܙܠ̈ܝܼܩܐ ܡܼܢ ܛܪܝܓܢܘܢ܆ ܘܡܗܦܟ ܠܗ ܠܒܣܪܬܗ. ܘܗܿܟܢ ܦ݀ܐܫ ܗܦܝܼܟܐ ܠܒܣܬܪܗ. ܗܿܘ ܟܘܟܒܐ ܥܕܡܐ ܕܪܕܐ ܫܡܼܫܐ ܐܪܒܥܐ ܡܠ̈ܘܼܫܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܬܘܼܒ ܫܕܐ ܥܠܘܗܝ ܕܟܘܟܒܐ ܗܿܘ ܗܦܝܼܢܟܐ ܙܠ̈ܝܼܩܐ ܡܼܢ ܒܬܣܪܗ. ܡܼܢ ܛܪܝܓܢܘܿܢ ܡܥܪܒܝܐ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܬܪܨ ܗܿܘ ܟܘܟܒܐ ܘܪܕܐ ܐܝܟ ܛܟܣܼܗ ܒܨܒܝܢ ܒܪܘܼܝܗ.. ܫܡܼܫܐ ܡܿܢ ܕܥܠܘܗܝ ܡܛܟܼܣ ܡܢܝܿܢܐ ܕܫܢܝ̈ܐ ܘܙܒ̈ܢܐ. ܘܗܼܘ ܡܥܒܕ ܣܬܘ̈ܐ ܘܩܝ̈ܛܐ ܘܫܪܟܐ ܕܫܘܼܚܠ̈ܦܐ. ܟܿܠ ܬܠܬ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܘܪܘܼܒܥܐ ܙܒ̈ܢܬܐ ܕܡܬܟܪܟܐ ܡܘܙܠܬܐ. ܡܼܬܟܪܟ ܗܼ، ܫܡܼܫܐ ܠܟܿܠܗܿ ܡܘܙܠܬܐ ܙܒܢ̱ܬܐ ܚܕܐ. ܗ̄ ܠܟܿܠ ܡܠܘܼܫܐ ܪܕܐ ܠܗ ܒܬܠ̈ܬܝܢ ܝܘܡ̈ܝܢ. ܗܘܼ ܝܘܡܐ ܕܝܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܟܪܘܼܟܝܐ ܕܟܿܠܗܿ ܓܝܼܓܠܐ ܕܡܘܙܠܬܐ. ܘܒܗܢܐ ܟܪܘܟܝܐ ܕܟܿܠܗ ܣܪܢܐ ܪܕܐ ܗܼܘ ܫܡܼܫܐ ܠܩܕܡܘܗܝ ܡܢܿܬܐ ܚܕܐ ܐܘܟܝܼܬ ܕܪܓܐ. ܘܟܿܠ ܐܪܒܥ ܫܢ̈ܝܢ ܡܬܼܟܒܫ ܗܿܘ ܪܘܼܒܥܐ ܘܗܿܘܐ ܝܘܡܐ ܚܕ ܡܫܡܠܝܐ. ܘܡܬܼܬܘܣܦ ܥܠ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܫܒܛ ܘܗܿܘܝܐ ܫܢ̱ܬܐ ܗܿܝ ܝܘܡ̈ܬܐ ܫܣ̄ܘ ܘܡܼܬܩܪܝܐ ܟܒܝܼܫܬܐ܀ ܐܪܝܣ ܕܝܢ ܕܪܕܐ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܫܡܼܫܐ ܒܡܕܝܪܐ ܐܘܟܝܼـ ܪܩܝܼܥܐ ܚܡܝܼܫܝܐ ܪܕܐ ܠܟܿܠܗܿ ܓܝܓܠܐ ܕܡܘܙܠܬܐ

pb. 211

ܒܝܪ̈ܚܐ ܝܚ̄ ܕܗܿܘܝܢ ܫܢ̱ܬܐ ܚܕܐ ܘܦܠܓܗܿ܀ ܙܘܣ ܕܝܢ ܒܗܿܝ ܕܪܘܝܼܚܐ ܓܝܓܠܗܿ. ܡܛܠ ܕܟܡܐ ܕܣܿܠܩ ܐܘܟܝܼܬ ܢ݀ܦܩ ܠܒܪ ܪܘܝܼܚܐ ܓܝܓܠܐ. ܪܕܐ ܒܪܩܝܼܥܐ ܫܬܝܼܬܝܐ ܘܟܪܟ ܐܘܟܝܼܬ ܩܛܐ ܠܟܿܠܗܿ ܡܘܙܠܬܐ ܒܫܢ̈ܝܐ ܬܪܥܣܪ. ܟ݀ܠܚܕ ܡܠܘܼܫܐ ܒܫܢ̱ܬܐ ܚܕܐ܀ ܩܪܘܢܘܣ ܕܝܢ ܕܪܕܐ ܒܚܘܼܕܪܐ ܫܒܝܼܥܝܐ. ܘܣܿܓܝܼ ܡܬܝܼܚ ܘܪܘܝܼܚ ܪܩܝܼܥܗ. ܪܿܕܐ ܠܟܿܠܗܿ ܓܝܓܠܐ ܕܡܘܙܠܬܐ ܒܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ. ܗ̄ ܗܿܘܐ ܒܟܿܠ ܡܠܘܼܫܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܘܦܠܓܗܿ. ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܣܗܪܐ ܒܚܕ ܝܘܡܐ ܪܕܝܐ ܠܗܿ ܒܚܘܼܕܪܐ ܕܝܼܠܗܿ܆ ܩܪܘܼܢܘܣ ܒܫܢ̱ܬܐ ܚܕܐ ܪܕܐ ܠܗ ܡܛ݀ܠ ܪܘܝܼܚܘܬܗ ܕܚܘܼܕܪܗ܀ ܒܪܩܝܼܥܐ ܕܝܢ ܕܬܡܢܝܐ. ܒܗܿܘ ܕܠܥܼܠ ܡܼܢ ܩܪܘܢܘܿܣ܆ ܪܕܝܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܢܗܝܼܪ̈ܐ ܕܗܘܝܢ ܒܡܢܝܿܢܐ ܐܠܦܐ ܚܕ ܘܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ. ܘܡܛ݀ܠ ܕܣܿܓܝܼ ܪܘܝܼܚ ܚܘܼܕܪܐ ܕܝܼܠܗܘܢ ܠܚܕܐ ܡܢܿܬܐ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܚܕ ܕܪܓܐ ܒܫܒܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܢ ܪܕܐ ܠܗܿ ܠܚܕܐ ܡܢܿܬܐ ܡܼܢ ܬܠܬܝܢ ܕܡܠܘܫ̈ܐ܀ ܚܘܕܪܐ ܕܝܢ ܬܫܝܼܥܝܐ܆ ܗܿܘ ܣܿܓܝܼ ܪܘܝܼܚܐ ܡܛܠ ܡܥܠܝܘܼܬܗ ܐܘܟܝܼܬ ܒܪܢܝܘܼܬܗ. ܒܣܪܢܐ ܕܓܝܓܠܐ ܕܡܘܙܠܬܐ. ܠܚܕܐ ܡܢܿܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܕܪܓܐ ܠܡܚܣܢ ܪܕܫܝܢ ܠܗܿ ܟܘܟ̈ܒܐ ܕܒܗ ܒܡܐܐ ܫܢ̈ܝܢ.. ܡܕܝܢ ܗܿܘ ܚܘܼܕܪܠ ܕܟܠܝܼܠ ܡܠ̈ܘܼܫܐ܆ ܕܡܬܼܚܙܝܢ ܒܗ ܟܘܟ̈ܒܐ ܕܩܕ̈ܩܐ. ܐܝܟ ܥܢ̈ܢܐ ܡܕܡ ܚܘܪܘܪ̈ܬܐ. ܟܡܐ ܠܟܡܐ ܪܘܝܼܚ ܘܪܒ܀ ܘܟܕ ܛܒܿ ܗܼܝ ܡܪܕܝܼܬܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܟܿܠ ܚܕ ܒܚܘܼܕܪܐ ܕܝܠܗ܆ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܥܠܥܠܐ ܩܠܝܼܠܝܢ. ܡܕܝܢ ܟܝ܆ ܟܡܐ ܗܿܘ ܡܬܼ̇ܐ ܕܪܘܝܼܚܘܼܬܗ ܕܣܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܓܝܓܠܗܿ ܕܡܘܙܠܬܐ ܗܿܕܐ ܠܐ ܡܬܡܼܫܚ ܐܦܠܐ ܡܼܬܬܟܝܠ. ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܚܕܐ ܡܢܿܬܐ ܡܼܢ ܫܣ̄ܘ ܕܟܿܠܗܿ ܓܝܓܠܐ ܠܐ ܪܕܝܢ ܠܗ ܟܘܟ̈ܒܐ ܕܐܝܟ ܥܠܥܠܐ ܦܿܪܚܝܼܢ ܒܡܐܐ ܫܢ̈ܝܢ. ܟܿܠܗ ܡܬܼܚܐ ܡܿܕܝܢ ܒܟܡܿܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܕܫܢ̈ܝܐ ܐܠܘ ܡܟܬܪ ܗܘܼܐ ܥ݀ܠܡܐ ܘܠܐ ܥ݀ܒܪ. ܒܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܠܡܚܣܢ ܪܕܝܢ ܗܘܼܘ ܠܟܿܠܗ ܡܬܼܚܐ ܕܚܘܼܕܪܐ ܬܫܝܼܥܝܐ. ܕܡܘܙܠܬܐ܀ ܡܕܝܢ ܗܿܘ ܥܣܝܪܝܐ ܟܡܐ ܠܟܡܐ ܪܒ ܘܪܘܝܼܚ. ܠܐ ܣܟ ܡܕܪܟ ܠܗ ܗܘܢܐ ܕܐ̱ܢܫ. ܐܪܐ ܟܝ ܡܕܝܢ ܗܿܘ ܝܡܐ ܪܒܐ ܕܡܝ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܥܼܠ ܡܼܢ ܫܡܿܝܐ. ܗܿܘ ܕܐܝܟ ܝܪܝܼܥܬܐ ܡܬܝܼܚ ܥܠ ܟ݀ܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܠܥܠ ܐܘܟܝܼܬ ܠܒܪ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܢ ܫܡ̈ܝ ܫܡ̈ܝܐ. ܘܐܝܟ ܫܪ̈ܩܬܐ ܕܒܝܼܥܬܐ ܐܚܝܼܕ ܠܓܘ ܡܢܗ ܠܟܿܠܗܘܢ ܪ̈ܩܝܥܐ ܘܚܘܼܕܪܐ ܕܣܪܢܐ ܗܢܐ ܕܓܝܓܠܗܿ ܕܡܘܙܠܬܐ. ܘܠܓܘ ܡܼܢ ܗܿܢܐ ܟܿܠܗ ܪܩܝܼܥܐ ܕܐܐܪ. ܘܬܘܼܒ ܐܘܟܝܼܬ ܠܬܚܼܬ ܟܿܠܗܿ ܒܪܝܼܬܐ ܗܿܕܐ ܝܒܝܼܫܬܐ ܘܕܝܡ̈ܡܐ ܕܠܐ ܣܘܼܦ ܕܩܿܒܼܝܢ ܒܐܪܥܐ. ܟܡܐ ܗܿܝ ܗܿܟܝܠ ܪܒܘܼܬܗ ܕܝܡܐ ܗܿ، ܥܠܝܐ ܕܡܼܬܚܙܐ ܐܝܟ ܩܘܼܢܐܐ ܡܕܡ ܘܐܚܝܼܕ ܠܟܿܠ ܡܕܡ ܠܓܘ ܡܼܢܗ ܡܿܨܐܼ ܟܝ ܗܘܢܐ ܕܢܕܪܟ. ܐܘܿ ܕܣܟ ܢܼܬܚܫܒ ܥܠܘܗܝ ܪܥܝܿܢܐ ܡܕܡ. ܠܐ ܣܟ ܡܼܨܝܐ. ܐܘ̃ ܠܬܼܗܪܐ ܕܠܐ ܡܼܬܡܠܠ. ܟܡܐ ܫܒܝܼܚܐ ܒܿܪܘܝܘܼܬܟ. ܐܘ̃ ܥ݀ܒܘܕܐ ܬܡܝܼܗܐ ܘܚܟܝܼܡ ܒܟܿܠ. ܘܐܡܼܬܝ ܕܚܕܐ ܡܼܢ ܒܪ̈ܝܬܟ ܠܐ ܡܣܬܿܝܟܐ ܐܦܠܐ ܣܟ ܡܬܕܪܟܐ. ܐܢ̱ܬ ܟܝ

pb. 212

ܒܪܘܝܐ ܘܥܒܘܿܕܐ ܕܟܿܠܗܝܢ܆ ܕܡܿܢ ܡܘܦܐ ܠܟ. ܡܢܘܼ ܡܿܨܐܼ ܕܢܐܡܪܟ. ܡܢܘܼ ܡܫܼܟܚ ܠܡܡܠܠܘܼ ܥܠ ܠܐ ܡܼܬܕܪܟܢܘܬܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܟ. ܠܝܬ ܠܡܐܡܪ ܘܠܐ ܠܡܡܠܠܘ. ܐܠܐ ܠܡܬܼܡܗ ܒܥܒܝܼܕ̈ܬܟ. ܘܠܡܫܒܚܘܼ ܠܚܝܠܐ ܪܒܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܟ. ܒܟܿܠܙܒܢ ܐܡܝܢ܀ ܗܿܝ ܕܬܘܼܒ ܕܢܟܪܝܼܘ ܬܘܕ̈ܝܬܐ ܟ݀ܠܗܝܢ ܠܝܼܕܥܬܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܘܐܣܠܝܼܘ ܠܝܘܼܠܦܢܐ ܕܐܣܛܪܘܠܘܝܓܝܐ. ܗ̄ ܡܡܠܠܘܬ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܗܿܕܐ ܗܿܝ ܥܠܼܬܐ ܘܛܒܿ ܫܦܝܼܪ ܘܒܝܼܕܥܬܐ ܕܒܪܘ ܘܙܗܪܘ ܣܿܓܝܼ ܘܟܠܘ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ ܡܼܢ ܝܕܥܬܐ ܕܐܣܛܪܘܠܘܓܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܠܘ ܟܿܠ ܐ̱ܢܫ ܣܿܦܩ ܠܗܿ ܠܡܠܼܬ ܕܝܼܕܥܬܐ ܘܚܕ ܡܼܢ ܐܿܠܦ ܝܕܘܼܥ̈ܬܢܐ܆ ܠܡܚܣܢ ܡܫܼܟܚ ܕܢܥܘܿܠ ܠܗܿܠܝܢ ܥܡܝܼܩ̈ܬܐ ܘܢܣܼܬܿܟܠ ܠܩܛܝܼܢܘܼܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܪܫܼܡܢܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ. ܘܡܼܢ ܗܕܝܘܼܛܘܼܬܗܘܢ ܘܦܫܝܛܘܼܬܗܘܢ ܠܐ ܡܣܼܬܟܟܠܝܢ ܠܚܬܝܼܬܘܼܬܗ ܕܫܪܒܐ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܗ. ܘܕܡܢܐ ܗܿܝ ܥܠܼـܗ. ܐܠܐ ܒܚܪܬܗ ܘܒܫܘܼܠܡܗ ܕܝܘܼܠܦܢܐ ܚܿܝܪܝܢ. ܘܟܕ ܫ݀ܡܥܝܢ ܠܐܣܛܪܘܠܘܓܘ ܕܒܝܕ ܐܘܼܡܢܘܬܗܘܢ ܡܚܫܒܝܢ ܘܡܩܕܡܝܢ ܘܡܫܘܕܥܝܢ ܠܐ̱ܢܫ ܥܬܝܼܕ̈ܬܐ܆ ܬ݀ܗܪܝܢ. ܘܣܿܒܪܝܢ ܕܚܠܼܩܐ ܗܿܘ ܩܛܝܼܪܐ ܘܐܢܢܩܝܐ. ܘܡܒܛܠܝܢ ܠܚܐܪܘܼܬܐ ܘܐܡܿܪܝܢ. ܕܡܟܝܠ ܕܗܿܠܝܢ ܚܿܠܩܝܢ ܕܡܢܟܿܠܦܪܘܿܣ ܢܗ̈ܘܝܿܢ. ܡܢܐܡܘܬܪܐ ܚܐܪܘܼܬܐ. ܘܠܐ ܡܼܬܒܝܢܝܼܢ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܥܬܝܼܕܐ ܚܐܪܘܬܐ ܕܬܥܘܼܪܝ ܗܼܝ ܒܨܒܝܿܢܗܿ ܡܪܢܝܐ ܘܒܫܠܝܼܛܘܼܬ ܒܝܿܬܗܿ ܡܩܕܡܝܢ ܡܫܘܕܥܝܢ܆ ܘܠܘ ܡܕܡ ܩܛܝܼܪܝܐ ܕܥܿܨܐ ܠܚܐܪܘܼܬܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܢܒܝܘܼܬܐ. ܒܪܡ ܬܘܼܒ ܐ݀ܡܪ̈ܢ ܬܘܕ̈ܝܬܐ ܕܟܕ ܫܿܡܥ ܒܪܢܫܐ ܡܼܢ ܐܣܛܪܘܠܘܓܘܿܣ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕ̈ܢ ܠܗ܆ ܐܢ ܛܒ̈ـܐ ܘܐܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܡܗܡܐ ܘܠܐ ܡܘܕܐ ܥܠ ܛܒ̈ܬܐ. ܘܐܢ ܒܿܥܐ ܘܡܦܝܼܣ ܡܛ݀ܠ ܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܘܛܒܿ ܫܪܝܼܪܝܢ ܒܗܿܕܐ. ܘܣܿܓܝܼ ܫܦܝܪ ܕܒܪܘ ܘܟܠܘ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ ܡܼܢ ܝܘܠܦܢܐ ܗܿܢܐ. ܘܐܢ ܡܿܨܝܢܼ ܗܘܼܘ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܦܫܝܼ̈ܛܐ ܕܢܣܼܬܟܠܘܢ ܠܥܡܝܼܩ̈ܬܐ ܘܚܬܝܼ̈ܬܐ܆ ܡܣܼܬܟܠܝܢ ܗܘܼܘ ܘܝ݀ܕܥܝܢ܆ ܕܐܦ ܠܗܿ ܕܠܐ ܬܒܼܛܠܝ ܡܼܢ ܕܝܼܠ̈ܝܬܗܿ ܘܠܐ ܬܗܡܐ ܣܟ ܐܝܟ ܕܦܩܕܢ ܬܘܕ̈ܝܬܐ. ܐܠܐ ܕܬܐܨܦܝ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܘܬܥܒܕܝ ܛܒ̈ܬܐ ܟܡܐ ܕܡܼܨܝܐ. ܘܬܒܛܠܝ ܠܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܟܿܠܗܘܢ ܥܡܛ̈ܢܐ ܕܬܚܝܼܬ ܫܡܝܐ ܡܩܠܣܝܢ ܠܣܥܘܼܪܘܼܬ ܛܒ̈ܬܐ ܘܡܣܠܝܢ ܠܣܿܥܘܼܪܘܼܬ ܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܗܿܕܐ ܗܿܝ ܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܘܗܕܐ ܗܿܝ ܚܛܝܼܬܐ. ܗ̄ ܐܝܠܝܢ ܕܫܠܝܛܘܬ݀ ܒܝܿܬܐ ܣܿܥܪܐ ܒܙܘܥܐ ܕܚܐܪܘܼـܗܿ܆ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܨܒܝܿܢܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܓܫܢܐܝܼܬ ܗ̈ܘܝܢ ܘܡܣܬܥܪ̈ܢ ܡܼܢ ܡܪܕܘܼـܐ ܡܪܢ݀ܝܬܐ ܘܡܘܢܢܝܼܬܐ܆ ܐܢ ܩ̈ܛܠܐ ܘܐܢ ܚܢܘܼܩ̈ܝܐ܆ ܘܐܢ ܛܘܼܒܥܐ ܕܒܡܝ̈ܐ. ܘܐܢ ܛܡܼܪ̈ܐ ܕܬܚܝܼܬ ܡܕܝܪ̈ܐ ܘܬܠܼ̈ܠܐ ܘܚܦܪ̈ܐ܆ ܘܐܢ ܫܒܼ̈ܝ. ܘܐܢ ܚܘܼܒܠ ܦܐܪ̈ܐ ܘܥܠ̈ܠܬܐ. ܘܐܢ ܟ̈ܐܒܐ ܥܣ̈ܩܐ ܘܐܢ ܟܘܼܪ̈ܗܢܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ܆ ܗܿܠܝܢ ܠܐ ܡܬܼܐܡܪ̈ܢ ܡܪܐܢܐܝܼܬ ܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܡܟܘܢܢ̈ܝܬܐ ܕܒܝܼܫܬܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܚܛܝܼܬܐ

pb. 213

ܕܡܼܢ ܨܒܝܿܢܐ܀ ܘܬܘܼܒ ܢܟܪܝܼܘ ܠܝܘܼܠܦܢܐ ܕܐܣܛܪܘܠܘܓܝܐ ܟܿܠܗܝܢ ܬܘܕ̈ܝܬܐ. ܡܛ݀ ܕܪܘܝܼܚ ܣܿܓܝܼ ܘܥܡܝܼܩ ܘܩܛܝܼܢ. ܘܣܢܝܼܩ ܥܠ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܘܐܡܝܼܢܘܼܬܐ ܘܕܘܪܫܐ ܣܿܓܝܼܐܐ ܕܒܗ. ܘܐܠܘܼ ܐܠܦ ܫܢ̈ܝܢ ܗܘܼܘ ܚܝ̈ܘܗܝ ܕܒܪܢܫܐ ܠܐ ܣܿܦܩ ܕܢܐܠܦ ܓܡܝܼܪܐܝܼܬ ܘܢܕܥ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܟܿܠܗܘܿܢ ܙܘܥ̈ܘܗܝ ܘܡܥܒܕ̈ܢܘܬܗ ܘܫܘܘܕ̈ܥܘܗܝ. ܘܒܿܛܠܝܢ ܗܘܼܘ ܒܗ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܼܢ ܝܘܠ̈ܦܢܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡܘܬܪ̈ܢܐ ܕܢܦܫܐ. ܘܡܩܪ̈ܒܝ ܠܘܬ݀ ܐܠܗܐ. ܗܿܝ ܕܢܬܼܢܒܐ ܐ̱ܢܫ ܘܢܕܥ ܥܬܝܼܕ̈ܬܐ. ܐܢ ܡܼܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܢܒܝܘܼܬܐ. ܘܐܢ ܡܼܢ ܝܘܼܠܦܢܐܕܐܣܛܪܘܠܘܓܝܐ ܠܐ ܡܥܕܪܐ ܠܐ̱ܢܫ ܐܢ ܠܝܬ ܒܗܿ ܥܒܿܕ̈ܐ ܛܒ̈ܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܢܒܘܼܬܐ ܡܡܠܐ ܒܦܘܼܡܐ ܕܚܛܝ̈ܐ ܘܕܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܘܕܟܦܘܼܪ̈ܐ ܡܛ݀ ܦܘܼܪ̈ܢܣܐ ܘܕܝܼ̈ܢܐ ܠܐ ܡܬܼܕܪ̈ܟܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܠܘ ܡܼܢ ܗܕܐ ܡܼܙܕܕܩܝܢ. ܐܠܐ ܡܐܠܠܘܢ ܘܗ݀ܘܝܐ ܠܗܘܿܢ ܗܿܕܐ ܠܕܝܼܢܐ ܘܠܬܒܥܬܐ ܘܠܩܘܼܛܪܓܐ ܪܒܐ. ܒܪܡ ܘܐܝܼܬ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܗܕܝܘܼ̈ܛܐ ܘܒܪܝܼܪ̈ܐ. ܦܫܝܼ̈ܛܐ ܒܟܝܿܢܐ ܕܡܡܠܠܐ ܒܗܘܢ ܢܒܝܘܼܬܐ܆ ܟܕ ܗܼܢܘܢ ܠܐ ܡܣܼܬܟܠܝܼܢ ܢܝܼܫܗ ܘܚܝܠܗܿ܆ ܘܡܛ݀ܠܗܕܐ ܠܐ ܡܼܙܕܕܩܝܢ ܘܠܐ ܡܼܬܚܝܒܝܼܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܣܼܬܿܟܠܝܼܢ ܚܝܠܗܿ ܘܢܝܼܫܗܿ ܕܢܒܝܘܼܬܐ ܘܠܐ ܣܿܥܪܝܢ ܫܦܝܼܪ̈ܬܐ. ܗܿܠܝܢ ܟܐܢܐܝܼܬ ܡܼـܚܝܒܝܼܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܣܿܥܪܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܦܩܿܕܐ ܢܒܝܘܼܬܐ ܡܬܩܠܣܝܢ܀ ܗܟܘܬ݀ ܘܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܕܡܼܢ ܚܪܝܼܦܘܼܬ ܟܝܿܢܗܘܢ ܘܡܪܟܒܘܼܬ ܡܘܙܓܗܘܢ ܡܕܪܟܝܢ ܚܝܠܗܿ ܕܐܣܛܪܘܠܘܓܝܐ ܘܙܘ̈ܥܝܗܿ ܘܫܘܼܘܕܥܝܗܿ. ܘܡܼܢ ܒܛܝܼܠܘܼܬ ܣܿܓܝܼ̈ܐܬܐ ܘܕܪܫܐ ܕܥ݀ܒܕܝܢ ܥܠܝܗܿ. ܐܢܕܝܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܛܒ̈ܐ ܕܫܦܝܼܪܝܢ ܥܠ ܟ݀ܠܢܫ ܘܡܩܠܣܝܢ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܬܘܕ̈ܝܬܐ ܠܐ ܥ݀ܒܕܝܢ܆ ܡܼܣܠ̈ܝܐ ܐܢܘܿܢ ܘܡܚܝ̈ܒܐ. ܘܡܬܼܬܒܥܝܼܢ ܕܝܼܢܐ ܝܬܝܼܪܐ. ܘܢܝܼܫܗܿ ܘܚܝܠܗܿ ܕܬܘܕܝܼܬܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܝܡܢܘܼܬܐ ܕܠܐ ܡܥܩܒܐ. ܘܗܝܡܢܘܼܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܣܘܼܟܠܐ ܪܘܼܚܢܝܐ ܕܡܕܪܟܐ ܠܗ ܢܦܫܐ ܟܝܿܢܐܝܼܬ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܟܝܿܢܐܝܬ ܩܒܝܼܥ ܒܗ ܒܟܝܿܢܗܿ ܚܝܐ ܘܡܠܝܼܠܐ ܘܪܘܼܚܢܝܐ ܕܡܥܠܝ ܡܼܢ ܟܝܿܢ ܕܡܘܙܠܬܐ. ܘܗܼܝ ܝ݀ܕܥܐ ܠܡܘܙܠܬܐ. ܘܠܐ ܡܼܬܝܕܥܐ ܡܼܢ ܡܘܙܠܬܐ. ܡܘܙܠܬܐ ܕܝܢ ܥܠ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܕܠܓܘ ܐܘܟܝܼܬ ܠܬܼܚܬ ܡܢܗܿ ܦ݀ܩܕܐ ܘܒܗܘܢ ܡܥܒܕܐ. ܘܢܦܫܐ ܠܘ ܡܼܢ ܪܘܼܟܒ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܟܝܿܢܗܿ܆ ܐܠܐ ܡܼܢ ܪܘܼܚܢܝܘܼܬܐ ܩܛܝܼܢܬܐ ܘܠܐ ܣܟ ܗܘܼܠܢܝܘܼܬܐ. ܘܡܘܙܠܬܐ ܡܿܢ ܥܠ ܦܓܪ̈ܐ ܡܪ̈ܟܒܐ ܕܡܼܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܦ݀ܩܕܐ ܘܒܗܘܢ ܡܥܒܕܐ ܘܥܠܝܗܘܿܢ ܡܡܠܐ. ܘܡܛ݀ ܕܐܣܝܼܪܐ ܢܦܫܐ ܥܡ ܦܓܪܐ ܡܫܬܥܒܕܐ ܥܡ ܟܝܿܢܗ ܠܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܐܒܗ̈ܘ̄. ܒܪܡ ܐܢ ܥܝܼܪܐ ܘܫܦܝܐ ܘܩܿܝܡܐ ܒܟܝܢ ܒܪ̈ܝܬܗܿ. ܠܐ ܣܟ ܡܫܬܥܒܕܐ ܠܟܝܿܢܗ ܕܦܓܪܐ ܡܛܠ ܕܦܓܪܐ ܪܐܓ ܡܕܡ ܕܢܟܐ ܠܪܘܼܚܐ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܡܕܡ ܕܡܫܡܢ ܠܗ ܘܡܥܒܐ ܕܐܝܟ ܬܪܘܣܝܐ ܘܢܝܿܚܐ ܘܦܘܪ̈ܥܢܐ ܘܫܢܬ ܘܙܘܘܓܐ ܘܫܘܪܬܚܐ

pb. 214

ܘܗܠܝܢ ܡܥܡܛܝܼܢ ܠܗܘܢܐ ܘܡܚܫܟܝܢ ܠܠܒܐ. ܘܡܣܡܝܢ ܠܡܕܥܐ ܘܢܟܝܢ ܠܪܘܚܐ. ܡܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܡܫܘܕܥܝܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܡܕܡ ܥܠ ܟܝܿܢܗ ܕܦܓܪܐ ܡܫܘܕܥܝܢ. ܕܡܪܟܒ ܡܼܢ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܕܒܗܘܢ ܡܥܒܕܝܢ ܗܢܘܢ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܡܛܠ ܕܡܕܥܝܢ ܕܢܫܡܗ ܠܒܪܢܫܐ ܡܼܢ ܚܕܐ ܡܢܬܗ. [ܒܙܒܢ ܡܼܢ ܦܓܪܗ.] ܒܙܒܢ ܡܢ ܢܦܫܗ. ܐܡܬܝ ܡܢ ܕܚܿܐܫ ܦܓܪܗ ܐܘܿ ܡܼܢ ܟܘܪܗܢܐ. ܐܘ ܡܼܢ ܡܚܘܬܐ. ܕܚܐܫ ܦܠܢ ܐܡܿܪܝܼܢܢ. ܟܕ ܢܦܫܐ ܠܐ ܟܪܝܗܐ ܘܠܐ ܒܠܝܼܠܐ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܣܝܼܪܐ ܥܡܗ܆ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ. ܚܿܐܫܐ ܒܚܫܗ. ܟܕ ܟܝܿܢܗܿ ܡܥܠܝ ܡܢ ܚܫ̈ܐ ܗܘܠ̈ܢܝܐ. ܐܡܬܝ ܬܘܒ ܕܢܦܫܐ ܬܗܘܐ ܚܐܫܐ ܡܼܢ ܥ݀ܩܬܐ ܐܘܿ ܡܼܢ ܟܡܝܪܘܬܐ ܕܡܢ ܛܒܼܐ ܡܕܡ ܡܥܝܼܩܢܐ ܐܘܿ ܥܠ ܡܝܼܬܐ ܐܘܿ ܥܠ ܚܘܣܪܢܐ ܡܕܡ. ܐܘܿ ܡܬܪܥܝܐ ܣܩܘܼܒܠ̈ܝܬܐ ܘܡܒܥܐ ܗܪܡܝܣ. ܐܘܿ ܬܘܼܒ ܚܿܕܝܐ ܘܦܨܝܚܐ ܘܡܬܪܥܝܐ ܬܪ̈ܝܨܬܐ ܘܡܒܥܐ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܫܪܝܼܪ̈ܐ. ܥܠ ܟ݀ܠܗ ܒܪܐܢܫܐ ܡܬܼܐܡܪ̈ܢ ܗܠܝܢ ܘܗܠܝܢ. ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܗܘܼ̈ܠܢܝܬܐ. ܘܠܘ ܥܠ ܦܠܓܗ. ܡܕܝܢ ܗܕܐ ܕܦܫܝܼܩܐ ܠܡܣܣܬܟܠܘܬܗܿ܆ ܬܗܼܘܐ ܚܬܝܼܬܐ ܘܡܩܒܠܐ ܥܠ ܟܿܠ ܐܢܫ. ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܥܠ ܓܕ̈ܫܐ ܕܦܓܪܐ ܡܫܘܕܥܝܢ. ܒܗܿ ܕܒܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܡܥܒܕܝܢ. ܥܠ ܢܦܫܐ [ܕܝܢ ܘܠܐ ܣܟ ܡܛܠ ܕܟܝܢܗܿ ܕܢܦܫܐ] ܡܥܠܝ ܡܼܢ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܘܡܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܘܡܢ ܡܘܙܠܬܐ ܘܡܨܝܐ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܒܫܠܝܼܛܘܼܬ ܒܝܿܬܗܿ ܘܒܙܘܥܐ ܕܚܐܪܘܼܬܗܿ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܨܒܝܿܢܗܿ܆ ܕܬܫܚܠܦ ܠܟܝ̈ܢܐ. ܘܬܥܨܐ ܠܕܝ̈ܠܝܬܗ ܕܦܓܪܐ܀ ܒܪܡ ܣܘܓܐܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܡ ܕܝܠ̈ܝܬܗ ܕܦܓܪܐ ܟܕܝܢܝܢ ܒܥܝܼܪܐܝܬ. ܘܐܝܟ ܡܟܢܘܬܐ ܕܪܘܼܟܒܐ ܕܡܘܙܓܗܘܢ. ܘܠܐ ܐܬܕܪܫܘ ܡܠܝܼܠܐܝܼܬ ܕܡܨܝܢ ܥ݀ܨܝܢ ܠܟܝ̈ܢܐ ܘܡܬܪܨܝܢ ܥܝ̈ܕܐ ܘܕܝܠ̈ܝܬܐ ܕܩܢܼܘ ܒܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܐܘܿ ܡܼܢ ܡܘܙܓ̈ܘܗܝ ܕܦܓܪܐ ܐܘܿ ܕܒܐܬܪܐ ܐܬܪܒܝܘ. ܐܘܿ ܡܼܢ ܢܩܦܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܕܒܗ ܐܬܕܪܫܘ. ܐܘܿ ܡܼܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܚܕܚܕ̈ܢܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܨܝܢ ܡܕܒܪܝܢ ܝ݀ܬܗܘܢ ܡܠܝܼܠܐܝܬ. ܘܡܬܪܨܝܢ ܥܝ̈ܕܐ ܘܕܝܠ̈ܝܬܐ ܕܐܬܣܒܿܥܘ ܘܐܣܬܬܘ ܒܗܘܢ ܒܙܒܢܐ ܐܪܝܼܟܐ. ܘܚܕ ܡܢ ܐ̈ܠܦܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܡܚܣܢ ܡܫܼܬܟܚ ܕܝܼܕܥ ܗܿܠܝܢ ܘܐܬܚܟܡ ܒܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܠܗܢܐ ܢ݀ܡܘܿܣܐ ܠܝܬ. ܘܠܐ ܟܕܝܢ ܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ ܣܟ. ܐܠܐ ܡܐܠܠܘܢ ܗܼܘ ܣܐܡ ܢܡܘܣܐ ܘܡܬܚܡ ܛܟܼܣ̈ܐ ܘܕܝܼܢ̈ܐ. ܘܡܒܥ ܝܘܼܠ̈ܦܢܐ [ܫܪ̈ܝܪܐ] ܘܦܘܫ̈ܩܐ ܕܟܣ̈ܝܬܐ ܘܓܢ̈ܝܼܙܬܐ. ܡܛܠ ܕܐܬܕܟܝ ܠܒܗ ܘܐܫܬܦܝ ܗܘܢܗ. ܘܐܬܢܗܪ ܡܕܥܗ. ܘܩܼܡ ܒܟܝܢ ܒܪܝܬܗ ܘܐܬܐܠܗ ܘܐܬܥܠܝ ܠܪܘܚܢܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܬܚܝܕܬ݀ ܢܦܫܗ ܥܡ ܒܿܪܘܼܝܗ. ܡܕܝܢ ܣܿܓܝܼ ܫܦܝܼܪ ܥܒܕܘ ܘܕܒܪܘ ܪ̈ܫܝ ܟ݀ܠܗܝܢ ܬܘܕ̈ܝܬܐ ܕܟܠܼܘ ܠܦܫ̈ܝܛܐ ܘܠܓܘ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܼܢ ܝܘܼܠܦܢܐ ܕܐܣܛܪܘܠܘܓܝܐ܆ ܡܛܠ ܒܪܝܼܪ̈ܐ ܘܗܕ̈ܝܘܼܛܐ [ܘܣܘܓܐܗܘܢ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܒܪ̈ܝܪܐ ܐܢܘܢ ܘܗܕܝ̈ܘܛܐ] ܘܦܓܪ̈ܢܝܐ ܕܠܡܐ ܢܬܼܢܟܘܢ ܒܗܝܡܢܘܼـܐ ܘܢܬܼܦܠܓܘܢ ܥܠ ܚܐܪܘܼܬܐ ܡܫܠܛܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ

pb. 215

ܡܼܢ ܒܪܘܼܝܗܘܢ ܚܟܝܼ̈ܡܐ ܕܝܢ ܘܝܕܘܼܥ̈ܬܢܐ ܕܫܪܪܐ. ܠܝܬ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܢ݀ܡܘܿܣܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܕܪܟܘ ܠܫܪܪܐ ܕܗܼ، ܐܠܿܦ ܘܣܼܡ ܢܿܡܘ̈ܣܐ ܘܕܝܼ̈ܢܐ. ܠ̈ܟܐܢܐ ܢܿܡܘܿܣܐ ܠܐ ܣܝܼܡ. ܐܠܐ ܠܥܿܘ̈ܠܐ ܘܠܚܛܝ̈ܐ ܕܫܪܟܐ܀

ܡܢܗ ܕܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܐ. ܥܠܗܿܝ ܕܡܢܐ ܗܿܝ ܚܫܚܬܗܘܢ ܕܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܐܝܟܐ ܐܢ̈ܝܢ ܕܘܼܟܝ̈ܬܗܘܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܐܢܘܿܢ ܡܠ̈ܘܫܝܗܘܢ. ܘܥܠ ܫܪܟܐ ܕܟܿܠܗ ܢܿܡܘܿܣܗܘܢ. ܚܿܫܚܘܼܬܗܘܢ ܡܿܢ ܐܝܼܬܝܗܿ܆ ܕܡܼܢ ܡܐܨܕܢܘܬܗܘܢ ܕܒܗܘܢ ܡܼܬܝܕ̈ܥܢ ܦܼܢܝ̈ܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܘܡܥܪܒܐ ܘܓܪܒܝܐ ܘܬܝܡܢܐ. ܘܕܡܼܢ ܐܝܟܐ ܢܫ̈ܒܢ ܪ̈ܘܼܚܐ. ܘܫܘܼܘܕܥ ܥܕ̈ܢ ܘܫ̈ܥܐ ܕܐܝܡ̈ܡܐ ܘܠܝܠܘ̈ܬܐ. ܘܨܦܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܫܐ ܘܫܘܼܚܠ̈ܦܝ ܫܢ̱ܬܐ ܕܣܬܘܐ ܘܬܐܕܐ ܘܩܝܛܐ ܘܬܫܪ̈ܝܬܐ. ܘܐܦ ܗܼܝ ܫܢ̱ܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܘܬܚܘܼ̈ܡܐ ܕܝܪ̈ܚܐ ܘܦܘܿܠܓ ܫܦ̈ܐ ܘܡܼܢܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐ. ܘܥܠܝܗܘܢ ܬܪܨܝܢ ܪܕܝܼܝܼ ܒܐܘܼܪ̈ܚܬܐ ܫܒܝܠ̈ܝܗܘܢ. ܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܗܿܢܘܢ ܕܒܝܡ̈ܡܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܪܕܝܼܬܗܘܢ ܘܗܘܼܦܟܗܘܢ ܐܼܠܘܼܠܐ ܫܘܼܘܕ̈ܥܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܒܟܘܟ̈ܒܐ. ܣܟ ܠܐ ܡܿܨܝܢܼ ܗܘܼܘ ܠܡܪܕܐ ܒܝܡܐ ܘܠܐ ܡܫܬܘܙܒܝܼܢ ܗܘܼܘ. ܫܦܝܼܪ ܐܡܼܪ ܡܟܬܒܢܐ ܐܠܗܝܐ ܡܘܿܫܐ ܪܒܐ ܥܠܝܗܘܢ. ܕܒܼܪܐ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܘܣܼܡ ܐܢܘܢ ܠܐܬܘ̈ܬܐ ܘܠܙܒ̈ܢܐ ܘܠܝܘܡ̈ܬܐ ܘܠܫܢ̈ܝܐ. ܬܘܼܒ ܕܝܢ ܘܡܼܢ ܡܼܬܟܝܢܢܘܼܬܗܘܢ ܕܠܘܬ݀ ܚܕ̈ܕܐ. ܡܼܢ ܢܼܣܝܿܢܐ ܚܬܝܼܬܐ ܕܟܝܿܢܗܘܢ ܘܡܘܙܓܗܘܢ. ܡܫܼܬܘܕܥܝܼܢܢ ܠܩܘܼܪܐ ܘܠܚܘܼܡܐ. ܘܠܡܫܿܒܐ ܕܪ̈ܘܼܚܐ ܘܕܥܠ̈ܥܠܐ ܘܕܟܘܪ̈ܢܐ ܡܩܕܡܝܼܢܢ ܡܙܗܪܝܼܢܢ ܒܚܫܚ̈ܬܗܘܢ ܘܗܘܼܦܟ̈ܝܢ ܕܒܝܡܐ ܘܒܝܒܫܐ ܘܒܟܿܠ ܣܘܼܥܪܢ. ܝܬܝܪܐܝܼܬ ܕܝܢ ܣܼܡ ܒܗܘܢ ܒܿܪܘܝܐ ܫܘܼܘܕ̈ܥܐ ܫܪܝܼܪ̈ܐ ܘܠܐ ܡܼܬܛܥܝ̈ܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܛܟܣ ܐܢܘܢ ܣܼܕܪ̈ܝܢ ܣܼܕܪ̈ܝܢ ܐܝܟ ܚܒ̈ܠܐ ܕܟܪܡܐ. ܘܠܐ ܥܒܼܕ ܐܢܘܢ ܫܘ̈ܝܼܝܼ ܒܢܘܼܗܪܐ ܘܙܠ̈ܝܼܩܐ. ܘܐܝܟ ܐ̱ܢܫ ܢܼܐܡܪ ܟܿܠܗܘܿܢ ܒܚܕܐ ܕܡܘܼܬܐ ܘܡܫܘܼܚܬܐ ܘܒܚܕ ܪܩܝܼܥܐ ܘܣܕܝܼܪܘܼܬܐ. ܘܐܼܠܘ ܗܿܟܢܐ ܡܛܟܣܝܼܢ ܗܘܼ، ܠܐ ܣܟ ܡܼܬܦܪܫܝܢ ܗܘܼ، ܚܕ ܡܼܢ ܚܕ. ܐܦܠܐ ܡܼܬܝܕ̈ܥܢ ܗܘܼ̈ܝ ܕܘܼܟܝ̈ܬܗܘܢ ܘܬܚܘܼܡ̈ܝܗܘܢ ܐܦܠܐ ܡܼܬܝܕܥܝܼܢ ܗܘܼܘ ܥܕ̈ܢܐ ܘܡܛܪ̈ܬܐ ܘܫܥ̈ܐ ܕܠܠܝܐ. ܐܦܠܐ ܡܿܨܐܼ ܗܘܼܐ ܐ̱ܢܫ ܠܡܼܪܕܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܒܠܠܝܐ. ܘܠܐ ܒܝܡܐ ܐܦܠܐ ܒܝܒܫܐ. ܘܣܿܓܝܼ ܒܘܼܠ̈ܒܠܐ ܘܕܘܘܕܐ ܓܕܫ ܡܼܢ ܗܿܟܢ. ܡܐܠܠܘܢ ܐܦܠܐ ܗܼܘ ܟܪܘܼܟܝܗ ܕܥ݀ܠܡܐ ܩܿܐܡ ܗܘܼܐ. ܐܠܐ ܒܗܿ ܝܕܛܟܣ ܐܢܘܢ ܒܪܘܝܐ ܚܟܝܼܡ ܒܟܿܠ ܡܫܚܠܦܐܝܼܬ܆ ܒܐܣܟ̈ܡܐ ܘܫܘܼܚܠܦ ܕܡܼ̈ܘܬܐ ܘܒܡܘܼܫܚ̈ܬܐ ܘܢܗܝܼܪܘܼܬ ܘܡܙܠܓܘܼـܐ ܘܥܡܘܼܛܘܼܬܐ ܘܒܟܿܠܗܝܢ ܕܫܪܟܐ ܐܬܼܦܪܫܘ ܘܐܬܝܼܕܥܘ ܠܢ ܚܬܝܼܬܐܝܬ. ܐܟܡܐ ܕܝܿܕܥܝܼܢܢ ܘܦܿܪܫܝܼܢܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܡܼܢ ܩܣܼܡ̈ܝܗܘܢ. ܗܟܘܬ ܘܠܒܥܝܼܪܐ ܘܠܚܝܘܼܬܐ. ܘܐܦ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܕܒܐܪܥܐ ܡܼܢ ܪ̈ܘܡܐ ܘܥܘܼܡ̈ܩܐ ܘܦܩ̈ܥܬܐ ܘܢܚ̈ܠܐ ܘܣܛܪ. ܗܟܘܬ ܝܕܥܝܼܢܢ ܠܡܼܦܪܫ ܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܘܬܚܘܼܡ̈ܝܗܘܢ ܙܒܢܐ ܕܡܪܕܝܼܬܗܘܢ ܡܼܢ [ܫܘܚܠܦ] ܕܡܼܘ̈ܬܗܘܢ ܘܩܢܘܼܡ̈ܝܗܘܢ. ܘܝܼܠܦܢܢ ܬܘܼܒ ܡܘܼܫܚ̈ܬܗܘܢ ܘܪ̈ܘܡܝܗܘܢ. ܘܗܿܠܝܢ

pb. 216

ܚܬܝܬܐܝܬ ܡܼܬܝܕ̈ܥܢ ܡܼܢ ܐܘܼܡܢܘܼܬܐ ܕܓܐܘܡܛܪܝܐ. ܗ̄ ܡܡܫܚܘܼܬ ܐܪܥܐ. [ܘܠܗܕܐ ܡܫܘܕܥܝܢܢ ܡܢ ܠܬܚܬ. ܐܡܬܝ ܕܥܠ ܐܪܗܐ] ܡܡܠܠܝܼܢܢ ܒܡܪܝܐ ܕܡܚܟܡ. ܗܿܝ ܕܡܢܗܿ ܡܕܪܟ ܐ̱ܢܫ ܠܡܼܕܥ ܟܡܝܘܼܬܐ ܕܪܘܡܐ ܕܛܘܼܪ̈ܐ ܡܢܝܿܢܗܘܢ ܬܘܼܒ ܕܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܡܫܘܼܚܬܗܘܢ ܘܟܡܝܘܼܬܗܘܢ. ܘܥܠ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܕܬܗܝܼܪ̈ܢ ܘܫܒܝܼܚ̈ܢ. ܘܐܦ ܡܢܝܿܢܗܘܢ ܬܘܼ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܡܿܨܝܢܢܼ ܕܢܕܪܟ ܘܠܡܚܿܫܒܘܼ ܒܝܕ ܐܘܼܡܢܘܼܬܐ ܕܐܪܝܬܡܛܝܩܝ ܐܘܟܝܼܬ ܕܡܢܝ̈ܢܐ. ܗܿܝ ܕܐܫܟܚܘܼܗܿ ܦܘܢ̈ܝܩܝܐ. ܡܛܠ ܕܐܡܝܼܢܝܼܢ ܒܬܐܓܪ̈ܬܐ ܘܚܘܼܫܒܢ ܡܢܝܿܢܐ ܕܙܒܢܐ ܘܙܘܼܒܢܐ. ܘܒܡܼܬܚܗ ܕܙܒܢܐ ܕܐܬܕܪܫܘ ܒܡܢ̈ܝܢܐ ܐܫܼܟܚܘܼܗܿ ܘܛܟܣܘܼܗܿ ܒܟܬܒ̈ܐ ܘܗܘܼܬ݀ ܐܘܼܡܢܘܼܬܐ ܡܥܠܿܝܬܐ. ܘܐܘܡܿܢܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܐܝܼܬ ܡܼܢ ܐܘܼܡܢ̈ܘܬܐ ܡܠܝܼܠ̈ܬܐ ܕܡܼܬܩܪܝܐ ܡܘܣܝܩܝ. ܗ̄ ܡܠܚܡܘܼܬ ܩܝܼܢ̈ܬܐ. ܗܿܝ ܕܐܫܟܚܘܼܗܿ ܬܪ̈ܩܝܐ ܕܒܝܬ ܝܘܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܪ̈ܚܡܝ ܙܡܝܼܪ̈ܬܐ ܘܥܘܼܢ̈ܝܬܐ. ܝܼܠܦܘ ܕܢܪܟܒܘܢ ܩܝܼܢ̈ܬܐ ܡܫܚܠ̈ܦܬܐ. ܘܥܒܼܕܘܗܿ ܐܘܼ̱ܢܘܼܬܐ ܡܝܬܪܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܪܒܥ ܐܢ̈ܝܢ ܐܘܼܡܢ̈ܘܬܐ ܡܥ̈ܠܝܬܐ ܕܡܠܝܼܠܘܼܬܐ ܕܒܗܘܢ ܩܿܐܡ ܟܿܠܗ ܗܘܼܦܟܗ ܕܥܿܠܡܐ܀ ܚܕܐ ܡܿܢ ܐܝܼܬܝܗܿ ܐܣܛܪܘܢܘܡܝܐ ܗܿܝ ܕܐܫܟܚܘܿ ܟܠܕ̈ܝܐ ܐܝܟ ܕܚܘܝܼܢܢ ܡܼܢ ܠܥܠ. ܘܐܚܪܬܐ ܕܓܐܘܡܪܝܐ ܗܿܝ ܕܐܫܟܚܘܗܿ ܡܨܪ̈ܝܐ ܒܐܪܥܐ ܕܐܝܓܘܦܛܘܿܣ ܐܝܟ ܕܥܬܝܼܕܝܼܢܢ ܕܢܚܘܐ. ܘܐܪܬܡܛܝܩܝ ܘܡܘܣܝܩܝ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ܀ ܕܘܼܟ̈ܝܬܗܘܢ ܕܝܢ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܐܝܬܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܠ܀ ܩܕܡܝܐ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܐܬܝܼܪ ܢܘܪܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܪܩܝܼܥܗܿ ܕܣܗܪܐ. ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܪܘܡܗ ܡܼܢ ܬܚܘܡܐ ܕܐܬܝܪ܆ ܘܥܕܡܐ ܠܬܚܘܼ̱ܐ ܕܪܩܝܼܥܗ ܕܗܪܡܝܣ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܼܢ ܣܗܪܐ. ܦܪ̈ܣܚܐ ܡܢ̈ܝܐ ܘܝܼܕܝܼܥ̈ܐ. ܕܐܬܝܼܕܥܘ ܠܢ ܡܼܢ ܐܘܡܢܘܼܬܐ ܕܓܐܘܡܪܝܐ. ܗܟܘܬ݀ ܪܘܡܗ ܕܪܩܝܼܥܐ ܕܒܗ ܪܕܐ ܗܪܡܝܣ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܣܗܪܐ: ܘܠܥܠ ܡܼܢ ܗܿܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܪܩܝܼܥܐ ܕܒܗ ܪܕܝܐ ܐܦܪܘܕܝܛܝ. ܘܠܐ ܪܡ ܐܝܟ ܚܕ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ: ܘܠܥܠ ܡܼܢ ܗܕܐ ܐܝܬܘ̄ ܪܩܝܥܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܒܗ ܪܕܐ ܫܡܼܫܐ. ܘܪܡ ܣܿܓܝܼ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܕܐܡܼܪܢܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܦ ܗܘ ܫܡܼܫܐ ܪܒܐ ܣܿܓܝܼ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܢ ܟܘܟ̈ܒܐ: ܘܠܥܠ ܡܼܢ ܪܝܼܣ܆ ܪܕܐ ܙܘܣ. ܗܿܢܐ ܣܿܓܝܼ ܪܡ ܝܬܝܼܪ ܡܢ ܗܠܝܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܦ ܪܒ ܣܿܓܝܼ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܒܿܬܪ ܫܡܼܫܐ. ܘܠܥܠ ܡܼܢ ܙܘܣ ܒܪܩܝܼܥܐ ܫܒܝܼܥܝܐ ܪܕܐ ܩܪܘܢܘܣ ܘܣܿܓܝܼ ܪܡ ܪܩܝܼܥܐ ܗܿܢܐ ܥܕܡܐ ܠܬܚܘܼܡܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܢܗܝܼܪ̈ܐ. ܘܪܒ ܣܿܓܝܼ. ܐܠܐ ܒܨܝܼܪ ܡܼܢ ܙܘܣ ܩܿܠܝܼܠ܀ ܘܠܥܠ ܡܼܢ ܗܿܢ ܒܪܩܝܼܥܐ ܬܡܝܼܢܝܐ܆ ܪܕܝ ܟܘܟ̈ܒܐ ܐܠܦܐ ܘܩܟ̄ ܒܡܢܝܿܢܐ. ܘܪܩܝܼܥܐ ܗܿܢܐ ܣܿܓܝܼ ܪܡ ܡܼܢ ܕܩܕܡܘ̄ ܒܐܥܦ̈ܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ. ܘܠܥܼܠ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܒܪܩܝܼܥܐ ܬܫܝܼܥܝܐ܆ ܪܕܝܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܢܝܿܢܐ. ܘܪܡ ܗܿܢܐ ܙܒܢ̱ܬܐ ܘܦܠܓܗܿ

pb. 217

ܐܝܟ ܪܩܝܼܥܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܢܗܝܼܪ̈ܐ ܕܠܬܚܬ ܡܢܗ܀ ܘܒܪܩܝܼܥܐ ܥܣܼܪܝܐ ܕܟܠܝܼܠ ܡܠ̈ܘܼܫܐ ܪܕܝܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܡܼܬܚܙ̈ܝܢܐ. ܘܪܡ ܗܿܢܐ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܪ̈ܩܝܼܥܐ ܣܿܓܝܼ. ܘܗܝܕܝܢ ܠܥܠ ܡܼܢ ܗܢܐ ܡܬܝܼܚ ܝܡܐ ܪܒܐ ܕܡܝ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܥܼܠ ܡܢ ܫܡ̈ܝܐ. ܡܠܘܼܫ̈ܝܗܘܢ ܕܝܢ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܗܟܢܐ ܐܬܛܟܣܘ ܡܼܢ ܩܕ̈ܡܝܐ܆ ܠܫܡܼܫܐ ܡܿܢ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܢܗܝܪܐ ܪܒܐ ܘܡܠܟܝܐ܆ ܐܬܝܼܗܒ ܡܠܘܫܐ ܕܐܪܝܐ: ܘܡܼܢ ܡܥܪܒܗ ܥܠ ܬܚܘܼܡܗ ܐܬܝܼܗܒ ܠܣܗܪܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܢܗܝܼܪܐ ܙܥܘܿܪܐ ܡܠܘܫܐ ܕܣܪܛܢܐ܀ ܠܗܿܠܝܢ ܬܪܝܢ ܢܗܝܼܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܐܬܝܼܗܒ ܚܕ ܚܕ ܡܠܘܫܐ. ܘܠܚܡܫܐ ܟܘܟ̈ܒܐ ܕܫܪܟܐ ܠܟܿܠ ܚܕ ܬܪܝܢ ܡܠ̈ܘܫܐ ܗܟܢܐ܀ ܠܗܪܡܝܣ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܣܗܪܐ. ܐܬܝܼܗܒ ܫܒܠܬܐ ܥܠ ܬܚܘܼܡܐ ܕܫܡܼܫܐ ܡܼܢ ܡܕܢܚܐ. ܘܬܐܡ̈ܐ ܥܠ ܬܚܘܼܡܐ ܕܣܗܪܐ ܡܼܢ ܡܥܪܒܐ܀ ܐܦܪܘܕܝܛܝ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܗܪܡܝܣ܆ ܐܬܝܼܗܒ ܠܗܿ ܡܣܐܬܐ ܥܠ ܬܚܘܼܡܗ ܕܗܪܡܝܣ ܡܼܢ ܡܕܢܚܐ. ܘܬܘܪܐ ܬܘܼܒ ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕܝܼܠܗ ܕܐܪܡܝܣ ܡܼܢ ܡܥܪܒܐ܀ ܐܪܝܣ ܕܝܢ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܫܡܼܫܐ. ܐܬܝܼܗܒ ܠܗ ܥܩܪܒܐ ܡܼܢ ܡܕܢܐ ܥܠ ܬܚܘܼܡܗܿ ܕܐܦܪܘܕܝܛܝ. ܘܐܡܼܪܐ ܬܘܼܒ ܥܠ ܬܚܘܼܡܗܿ ܕܝܼܠܗܿ ܕܐܦܪܘܕܝܛܝ ܡܼܢ ܡܥܪܒܐ܀ ܙܘܣ ܕܝܢ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܠܥܠ ܡܼܢ ܐܪܝܣ. ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܟܣܛܐ ܥܠ ܬܚܘܡܗ ܕܐܪܝܣ ܡܼܢ ܡܕܢܚܐ. ܘܢܘܼܢܐ ܬܘܼܒ ܥܠ ܬܚܘܼܡܗ ܕܝܠܗ ܕܐܪܝܣ ܡܼܢ ܡܥܪܒܐ܀ ܩܪܘܿܢܘܣ ܕܝܢ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܙܘܣ. ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܓܕܝܐ ܡܼܢ ܡܕܢܚܐ. ܥܠ ܬܚܘܼܡܗ ܕܙܘܣ. ܘܕܘܠܐ ܬܘܼ ܥܠ ܬܚܘܼܡܗ ܕܝܠܗ ܕܙܘܣ ܡܼܢ ܡܥܪܒܐ܀ ܘܐܬܼܟܝܢܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܠܘܫ̈ܘܗܝ ܕܩܪܘܢܘܿܣ ܐܟܚܕܐ. ܘܒܕܠܩܘܼܒܠܝܘܼܬܐ ܕܫܡܼܫܐ ܘܣܗܪܐ. ܘܡܛ݀ܠܗܕܐ ܟܿܠ ܡܬܼܟܝܢܢܘܼܬܐ ܕܗܿܘܝܐ ܕܠܩܘܼܒܠܐܝܼܬ ܐܘܟܝܼܬ ܕܝܐܡܛܪܐܝܼܬ ܠܐ ܫܦܝܼܪܐ܀ ܘܬܘܼܒ ܡܼܬܚܫܒܝܢ ܕܩܢ̈ܣܐ ܐܘܟܝܼܬ ܦܪ̈ܨܘܼܦܐ ܗܿܟܢܐ. ܦܪܨܘܼܦܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܡܪܐ ܠܐܪܝܣ: ܘܕܬܪܝܢ ܠܫܡܼܫܐ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܠܬܚܼܬ ܡܼܢ ܐܪܝܣ܀ ܘܕܬܠܬܐ ܠܦܪܘܕܝܼܛܝ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܠܬܚܼܬ ܡܼܢ ܫܡܼܫܐ܀ ܘܦܪܨܘܦܐ ܩܕܡܝܐ ܕܬܘܪܐ ܠܐܪܡܝܣ. ܘܗܟܢܐ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܥܕܡܐ ܠܫܘܼܠܡܗܘܢ܀ ܘܬܚܘܼܡ̈ܐ . ܘܐܦ ܡܢܘ̈ܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܕܪ̈ܓܐ ܕܡܠ̈ܘܼܫܐ ܒܙܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܫܡܼܫܐ ܘܣܗܪܐ ܕܠܐ ܐܬܚܫܒ ܠܗܘܿܢ ܬܚܘܼܡ̈ܐ. ܘܐܦ ܡܢܘ̈ܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܕܪ̈ܓܐ ܕܡܠ̈ܘܼܫܐ ܡܬܚܫܒܝܼܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܥܠ ܫܒܥ̈ܬܝܗܘܢ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܟܕ ܡܫܪܐ ܡܼܢ ܕܪܓܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܡܪܐ ܠܐܪܝܣ. ܘܕܬܪܝܢ ܠܫܡܼܫܐ. ܘܗܟܢܐ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܥܕܡܐ ܠܫܘܼܠܡ ܬܪ̈ܥܣܪ ܡܠܘܫ̈ܐ܀ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܝܢ ܐܬܦܠܓܘ ܗܟܢܐ. ܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܠܫܡܼܫܐ܀ ܠܠܝܐ ܕܝܢ ܕܢܓܗ ܬܪܝܢ ܠܙܘܣ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܫܥܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܠܠܫܐ ܗܿܢܐ ܠܙܘܣ ܡܿܛܝܐ܀ ܝܘܡ ܬܪܝܢ ܠܣܗܪܐ܀ ܘܢܓܗ ܬܠܬܐ ܦܠܪܘܕܝܛܝ܀ ܝܘܡ ܬܠܬܐ ܠܐܪܝܣ܀ ܘܢܓܗ ܐܪܒܥܐ ܠܩܪܘܢܘܿܣ܀ ܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܠܗܪܡܝܣ܀ ܘܢܓܗ ܚܡܫܐ ܠܫܡܼܫܐ܀ ܝܘܡ ܚܡܫܐ ܠܙܘܼܣ܀ ܘܢܓܗ ܥܪܕܘܒܬܐ ܠܣܗܪܐ܀

pb. 218

ܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܠܐܦܪܘܕܝܛܝ܀ ܘܢܓܗ ܫܒܬܐ ܠܐܪܝܣ܀ ܝܘܡ ܫܒܬܐ ܠܩܪܘܢܘܣ܀ ܘܢܓܗ ܚܕ ܒܫܒܐ ܠܐܪܡܝܣ܀ ܘܐܦ ܫܥ̈ܐ ܬܘܼܒ ܕܐܝܼܡܡܐ ܘܕܠܠܝܐ ܡܼܬܦܠ̈ܓܢ ܥܠ ܫܒܥ̈ܬܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܡܫܪܐ ܡܼܢ ܫܥܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ. ܘܢ݀ܣܒ ܟܿܠ ܚܕܚܕܐ ܫܥܬܐ ܚܕ ܒܬܪ ܚܒܪܗ ܠܠܝܐ ܘܐܝܼܡܡܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘܼܠܡ ܫܒܬܐ. ܘܗܿܘ ܕܡܬܼܛܝܒܐ ܠܗ ܫܥܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܝܼܡܡܐ ܐܘܿ ܕܠܠܝܐ ܕܝܼܠܗ ܐܬܼܚܫܒ ܝܘܡܐ ܐܘܿ ܠܠܝܐ ܗܿܘ܀ ܐܬܘ̈ܬܗܘܢ ܕܝܢ ܗܿܠܝܢ ܐܢܘܢ܀ ܫܡܼܫܐ []. ܣܗܪܐ []. ܩܪܘܢܘܣ []. ܙܘܣ []. ܐܪܝܣ []. ܐܦܪܘܕܝܛܝ []. ܗܪܡܝܣ []܀ ܘܠܫܡܼܫܐ ܐܬܚܫܒ܆ ܕܗܒܐ܀ ܠܣܗܪܐ ܕܝܢ܆ ܣܐܡܐ܀ ܠܗܪܡܝܣ ܗ̄ ܥܘܛܪܕ܆ ܙܝܘܓ܀ ܠܐܦܪܘܕܝܛܝ ܗ̄ ܙܗܪܗ܆ ܢܚܫܐ܀ ܘܠܐܪܝܣ ܗ̄ ܡܪܝܼܛ܆ ܦܪܙܠܐ܀ ܘܠܙܘܣ ܗ̄ ܡܫܬܪܝ܆ ܐܢܟܐ܀ ܘܠܩܪܘܢܘܣ ܗ̄ ܙܚܠ܆ ܐܒܪܐ܀ ܘܟܿܠܡܕܡ ܗ̣ܿܢܐ ܐܬܛܟܣ ܘܐܬܼܬܼܩܢ ܡܼܢ ܒܪܘܝܐ ܚܟܝܼܡ ܒܟܿܠ. ܫܒܥܐ ܫܒܥܐ ܐܝܟ ܕܥܬܝܼܕܝܼܢܢ ܕܢܚܙܐ ܒܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܒܡܪܝܐ ܕܡܚܟܡ܀ ܘܗܿܠܝܢ ܩܠܝܼܠ ܡܠܠܢܢ ܥܠ ܫܪܒܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ. ܡܿܢ ܕܝܢ ܕܒܛܝܼܠ ܠܗ ܘܨܿܒܐ ܕܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܢܐܠܦ ܥܠܝܗܘܢ ܢܩܪܐ ܒܟܬܒ̈ܐ ܕܐܘܼܡܢܘܼܬܐ ܕܐܣܛܪܘܢܘܡܝܐ ܘܢܫܒܚ ܠܒܿܪܘܝܗܘܢ ܘܠܡܛܟܣܢܗܘܢ. ܒܗܿܘ ܕܐܣܛܪܘܢܘܡܝܐ ܐܡܿܪܝܢܢ܆ ܘܠܘ ܒܗܿܘ ܕܐܣܛܪܘܠܘܓܝܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܣܛܪܘܢܘܡܝܐ ܐܘܟܝܼܬ ܢܿܡܘܿܣ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܥܠ ܛܘܼܟܣܗܘܢ ܘܡܪܕܝܬܗܘܢ ܘܫܪܟܐ ܕܩܢܘܼܢ̈ܝܗܘܢ ܡܠܦ. ܗܘܿ ܕܝܢ ܕܐܣܛܪܘܠܘܓܝܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܡܠܠܘܼܬ ܟܘܟ̈ܒܐ ܥܠ ܚܠܩ̈ܐ ܘܥܬܝܼܕܘܬܐ ܘܫܘܼܘܕ̈ܥܐ ܡܩܕܡ ܡܚܘܐ. ܠܗܿܢܐ ܠܐ ܡܩܒ̈ܠܢ ܬܘܕ̈ܝܬܐ. ܘܫܦܝܪ ܥܒܼܕܘ ܘܬܚܡܘ ܪ̈ܫܝ ܬܘܕ̈ܝܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܥܡܝܼܩ ܘܠܐ ܡܕܪܟ ܠܗ ܟܿܠܢܫ. ܘܐܝܟ ܢܨܿܐܼ ܘܡܒܛܠ ܠܚܐܪܘܬܐ ܡܣܼܬܒܪ. ܘܣܿܓܝ̈ܐܐ ܡܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܕܪܫܘ ܒܗܿ ܒܐܘܡܢܘܼܬܐ ܕܐܣܛܪܘܠܘܓܝܐ܆ ܘܒܝܕ ܠܐ ܚܠܝܼܡܝܢ ܗܘܼܘ ܒܬܘܕܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܼܬܗܘܢ܆ ܘܠܐ ܚܟܝܼܡܝܢ ܗܘܼܘ ܒܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ܆ ܘܠܝܬ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܡܼܢ ܛܝܒܘܼܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ ܠܡܦܪܫܘ ܫܪܪܐ ܘܩܘܼܫܬܐ ܡܼܢ ܕܓܠܘܼܬܐ ܘܡܼܢ ܛܘܼܥܝܝ. ܦܼܕܘ ܣܿܓܝܼ ܘܛܥܼܘ ܘܣܛܼܘ ܡܼܢ ܐܘܼܪܚܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܐܣܒܼܪܘ ܥܠ ܫܒܥܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܕܥܒܘܼܕ̈ܐ ܐܢܘܢ ܘܠܘ ܥܒܝܼܕ̈ܐ. ܘܡܪ̈ܝܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܘܠܘ ܡܫܥܒܕ̈ܐ. ܘܠܐ ܐܣܼܬܿܟܠܘ ܕܘ̈ܝܐ ܕܗܿܐ ܣܟ ܠܐ ܡܼܨܝܐ. ܕܢܗܼܘܘܢ ܐܠܗ̈ܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ. [ܘܡܪ̈ܝܐ ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ ܣܓܝܐܐ]. ܘܐܠܐ ܣܟ ܠܐ ܩܿܐܡ ܗܘܼܐ ܥ݀ܠܡܐ. ܐܟܡܐ ܕܚܘܝܼܢܢ ܡܼܢ ܠܥܠ ܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ. ܘܗܿܟܢܐ ܒܛ݀ܥܝܘܬܗܘܢ ܗܘܼ، ܡܢܚܫܝܢ ܒܗܘܢ ܒܟܘܟ̈ܒܐ ܒܡܥܒܕܢܘܼܬܗ ܕܣܛܢܐ. ܘܡܢܿܩܝܢ ܠܗܘܢ ܢܘܼܩܝ̈ܐ ܘܕܒܼ̈ܚܐ ܘܥܼܛܪ̈ܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܕܫ̈ܐ ܕܠܿܚܡܝܢ ܠܡ ܠܟܝܿܢܗ ܕܟܿܠܚܕ. ܥܡ ܣܿܓܝܼ ܦܘܼܠܚܢܐ ܕܛܘܼܥܝܝ ܘܣܪܝܼܩܘܼܬܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܩܝܼܡܘ ܠܗܘܢ ܨܠ̈ܡܐ ܘܕܡܘ̈ܬܐ ܡܼܢ ܓܘܼܫ̈ܡܐ ܕܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ

pb. 219

ܘܢܚܫܐ ܘܟ̈ܐܦܐ ܘܩܝ̈ܣܐ ܘܗܘܼܘ ܣܿܓܕܝܢ ܠܗܘܿܢ ܐܝܟ ܕܠ̈ܚܝܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܫܠܝܼ̈ܛܐ ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ. ܘܐܦ ܫܐܕ̈ܐ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘܼܘ ܒܨܠ̈ܡܐ ܗܿܠܝܢ ܒܙܒܢ ܙܒܢ܆ ܘܡܚܘܝܢ ܫܪܓܪ̈ܓܝܬܐ ܘܦܢܛܣ̈ܝܐܣ ܘܡܩܕܡܝܢ ܡܒܕܩܝܼܢ ܥܬܝܼܕ̈ܬܐ ܘܡܥܒܕܝܢ ܣܿܓܝܼ ܡܥܒܕ̈ܢܘܬܐ ܕܡܣܼܬܿܒܪ̈ܢ ܗܘܼ̈ܝ ܠܗܿܢܘܢ ܕܘ̈ܝܐ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܪܘܪ̈ܒܬܐ. ܘܫܒܝܼܚ̈ܬܐ ܘܣܿܒܪܝܢ ܗܘܼܘ ܕܗܼܢܘܢ ܘܟܘܟ̈ܒܐ ܗܿܐ ܣܿܥܪܝܢ <