Cause of all Causes: Book 6 - ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܐ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܬܚܝܼܬ ܡܘܙܠܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
Book 6
Chapter 1

ܬܘܼܒ ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܐ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܬܚܝܼܬ ܡܘܙܠܬܐ܆ ܕܐܝܟܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܬܝܼܪ ܢܘܼܪܢܐ ܕܬܚܝܬ ܪܩܝܥܐ ܕܣܗܪܐ܆ ܘܥܠ ܐܐܪ ܗܿܢܐ ܘܫܘܼܚܠ̈ܦܘܗܝ܆ ܘܥܠ ܙܒܢ ܕܫܢ̱ܬܐ܆ ܘܥܠ ܛܐ̈ܠܐ ܘܪ̈ܣܝܼܣܐ܆ ܘܥܠ ܟ݀ܠܗܝܢ ܕܓܿܕܫ̈ܢ ܒܐܐܪ ܗܿܢܐ ܕܚܕܝܼܪ ܠܢ܆ ܕܐܝܼܬ ܒܗ ܩܦ̈ܠܐܐ ܫܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡ̄ ܥܡ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ܆ ܥܠܗܿܝ ܕܡܘܿܢ ܐܝܼܬ ܠܬܚܼܬ ܡܼܢ ܡܘܙܠܬܐ ܟܿܠܗܿ ܘܕܘܼܟܝ̈ܬܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ܆ ܘܕܐܝܟܢ ܐܝܼܬܘܝܗ ܐܬܝܼܪ ܢܘܼܪܢܐ ܘܡܛ݀ܠܡܘܿܢ܆ ܫܒܝܼܚܐ ܡܕܒܪܢܘܼܬܟ ܐܠܗܢ ܛܒܿܐ ܘܒܪܘܝܐ ܚܟܝܼܡܐ ܘܡܦܪܢܣܢܐ ܥܬܝܼܪܐ. ܘܬܡܝܼܗܝܢ ܥܒܿܕܝ̈ܟ ܘܠܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢ ܒܪ̈ܝܬܟ. ܘܗܿܘ ܕܡܡܪܚ ܘܗ݀ܡܣ ܡܼܢ ܫܦܝܼܥܘܼܬ ܚܘܼܒܐ ܠܡܡܠܠܘ ܥܠ ܬܕܡܪ̈ܬܟ ܫܒܝܼܚ̈ܬܐ ܕܒܪܘܼܝܘܼܬܟ ܕܡܿܐ ܠܐ̱ܢܫ ܕܥܠ ܠܬܗܘܼܡܐ ܥܡܝܼܩܐ ܕܝܡܐ ܪܒܐ ܘܐܬܼܚܦܝܼ ܒܝܢܬ݀ ܓܠ̈ܠܐ. ܘܐܬܼܛܒܥ ܒܝܢܬ݀ ܡܚܫ̈ܘܼܠܐ. ܘܐܢ ܚܝܠܟ ܠܐ ܡܡܕܪܟ ܠܗ܆ ܘܥܘܼܕܪܢܟ ܠܐ ܠܘܿܐ ܠܗ܆ ܛܝܒܘܼܬܟ ܠܐ ܡܗܕܝܐ ܘܡܚܟܡ ܠܗ. ܘܝܡܝܼܢܟ ܠܐ ܕ݀ܠܝܐ ܘܡܣܩܐ ܠܗ܆ ܥ݀ܡܕ ܘܡܼܬܛܒܥ ܒܬܚܘܼܡܐ ܕܝܡܐ ܥܡܝܼܩܐ. ܘܬܡܿܢ ܡܬܢܘܓ ܘܡܬܼܡܚܫܠ ܕܠܐ ܫܘܼܠܡ܀ ܠܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢ ܬܡܝܼܗ̈ܬܗ ܕܡܪܢ ܘܒܪܘܝܢ ܚܟܝܼܡ ܒܟܿܠ. ܘܐܝܟ ܕܣܿܓܝܼ ܐܡܼܪܢܢ ܐܼܠܘܼ ܚܝܐ ܗܘܼܐ ܐܢ ܐܿܠܦ ܫܢ̈ܝܢ ܒܕܪܫܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠ ܗܿܠܝܢ܆ ܒܼܨܪܐ ܙܥܘܼܪ̈ܐ ܠܡܚܣܢ ܡܫܼܟܚ ܗܘܼܐ ܕܢܕܪܟ ܡܼܢ ܝܼܕܥܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ ܕܥܠ ܟܿܠܗܝܢ ܕܐܝܼܬܝܗܝܢ ܐܟܡܐ ܕܐܝܼܬܝܗܝܢ ܘܐܬܬܩܢ̈ܝܢ ܡܼܢ ܐܘܼܡܢܐ ܚܟܝܼ̱ܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ.ܐܠܐ ܐܢ ܢܗܘܼܐ ܐ̱ܢܫ ܦܪܘܫܐ ܘܡܟܝܼܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܫܦܝܼܪ ܕܘܒܪ̈ܐ ܬܩ̈ܢܐ [ܕܡܝܬܪܘܬܐ]. ܡܬܚܟܡ ܡܼܢ ܛܝܒܘܼܬܐ ܫܡܿܝܢܝܬܐ܆ ܘܡܼܬܢܗܪ ܗܘܢܗ ܡܛ݀ܠ ܕܟܝܘܼܬ ܠܒܗ ܘܫܦܝܘܼܬܐ ܚܘܼܫܒ̈ܘܗܝ ܘܡܪܝܼܩܘܼܬ ܬܪܥܝܼܬܗ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܚ̈ܫܐ ܫܟܝܼܪ̈ܐ ܘܗܘܼܠܢܝܘܼܬܐ

pb. 226

ܘܡܪ̈ܢܝܬܐ ܣܪ̈ܝܩܬܐ ܕܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ. ܗܿܘ ܡܿܢ ܕܕܐܝܟ ܗܿܟܢܐ ܗܿܘ܆ ܫܪܝܼܪܐܝܼܬ ܡܼܢ ܐܠܗ ܡܼܬܚܟܡ ܒܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܟܕ ܡܪܓܫ ܒܗܕܐ ܫܿܐܛ ܠܟܿܠܗܝܢ ܗܘܼܠ̈ܢܝܬܐ. ܘܐܝܟ ܙܒܠܐ ܡܬܚܫܒ ܠܗ ܟܿܠܗ ܥܘܼܬܪܗ ܕܥ݀ܠܡܐ ܥܒܘܪܐ. ܘܒܠܚܘܼܕ ܒܥܐ ܗܿܠܝܢ ܕܥܬܝܕ̈ܢ ܘܫܪܝܪ̈ܢ ܘܡܩܘ̈ܝܢ ܒܚܝ̈ܐ ܕܠܥܿܠܡ. ܕܠܗܘܢ ܢܫܬܼܘܐ ܟܿܠܢ ܒܛܝܒܘܼܬܗ ܕܡܪܢ ܐܡܝܢ܀ ܕܗܠܝܢ ܢܐܨܦ ܐܚ̈ܝ ܘܗܿܠܝܢ ܢܩܢܐ. ܗ̄ ܕܘܼܒܪ̈ܐ ܬܩ̈ܢܐ ܘܫܦܝܼܪ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ. ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܢ ܠܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܡܚܝܕܝܢ ܠܢ ܒܡܪܢ. ܗܿܘ ܛܒܿܐ ܘܚܟܝܼܡܐ ܘܥܬܝܼܪ ܒܟܿܠ. ܕܐܝܟܢ ܒܪܼܐ ܘܐܬܩܢ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܬܘܼܩ̈ܢܐ ܫܒܝܼܚ̈ܐ ܡܛ݀ܠܬܢ ܕܝܼܠܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܠܚܘܼܕ. ܘܡܼܬܚ ܠܢ ܠܗܕܐ ܝ݀ܪܝܼܥܬܐ ܫܒܝܼܚܬܐ ܘܩܘܼܒܬܐ ܪܡܬܐ. ܘܢܩܼܫ ܠܢ ܠܗܢܐ ܓܢܘܼܢܐ ܡܫܒܚܐ. ܘܣܼܕܪ ܘܣܼܡ ܒܗ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܘܢܝܚ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܣܬܿܝܟ̈ܢ. ܘܚܒܼܫ ܡܕܡ ܠܓܘ ܡܼܢ ܡܕܡ. ܘܐܣܼܪ ܐܢܘܢ ܒܚܕ̈ܕܐ. ܘܠܚܡ ܘܛܟܣ ܒܐܘܼܡܢܘܼܬܐ ܪܒܬܐ ܘܚܟܝܼܡܬ݀ ܒܟܿܠ. ܘܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܦܘܼܪ̈ܫܢܐ ܠܐ ܡܣܬܝܼܟ̈ܢܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢܐ܆ ܒܚܕ ܪܡܼܙܐ ܘܪܦܦܐ ܐܬܼܬܩܢ ܘܐܫܬܡܠܝܼ ܟܿܠܡܕܡ. ܥܒܼܕ ܬܛܠܝܼܠܗܿ ܕܩܘܼܒܬܐ ܗܕܐ ܫܒܝܼܚܬܐ܆ ܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܪ̈ܦܝܐ ܘܪ̈ܛܝܼܒܐ ܘܐܫܝܼܕ̈ܐ. ܘܐܩܝܼܡ ܡܕܝܪ̈ܝܗܿ ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܘܪܘܼܚܐ. ܘܨܒܬܗܿ ܒܩܢܕܝܼ̈ܠܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ. ܘܬܼܒܠܐ ܒܗܿ ܢܗܝܼܪ̈ܐ ܫܒܝܼܚ̈ܐ ܠܡܢܗܪܘܢ ܠܢ ܒܐܝܼܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ. ܘܣܼܡ ܐܢܘܢ ܠܡܼܦܪܫ ܠܢ ܙܒ̈ܢܐ ܘܥܕ̈ܢܐ. ܘܟܼܕܢ ܐܢܘܿܢ ܒܓܝܓܠܐ ܡܬܟܪܟܢܝܼـܐ ܕܡܘܙܠܬܐ ܚܪܝܼܦܐܝܼܬ ܘܣܿܓܝܼ ܪܗܝܼܒܐܝܼܬ܆ ܕܠܐ ܢܘܚܐ ܘܠܕܐ ܫܠܼܝܐ. ܘܡܢܗ ܕܗܿܢܐ ܟܪܘܼܟܝܐ. ܚܪܝܼܦܐ ܐܫܼܬܠܗܒܬ݀ ܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܕܐܣܛܘܼܟܣܐ ܕܢܘܼܪܐ. ܘܐܬܕܚܝܼ ܟܿܠܗ ܚܝܠܐ ܕܗܕܐ ܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܢܘܼܪܢܝܿܬܐ ܠܓܘ ܡܼܢ ܟܿܠܗ ܟܪܘܼܟܝܐ ܕܓܝܓܠܐ ܗܕܐ ܕܠܥܠ ܡܢܢ. ܘܡܼܢ ܠܓܘ ܐܘܟܝܼܬ ܡܼܢ ܠܬܚܼܬ ܕܚܝܗܝ ܐܐܪ ܗܿܢܐ ܕܚܕܝܼܪ ܠܢ. ܘܦܓܕܗ ܕܠܐ ܬܘܼܒ ܢܥܘܿܠ ܠܓܘ ܘܢܡܼܛܐ ܠܩܪܝܼܒܘܼܬܢ ܘܢܣܝܛ ܠܢ. ܘܗ̣ܿܢܐ ܐܙܕܪܒ ܡܼܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ. ܐܝܟ ܨܒܝܢ ܒܪܘܼܝܐ ܚܟܝܼܡ ܒܟܿܠ. ܡܼܢ ܠܥܼܠ ܡܿܢ ܡܼܢ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܕܟܪܘܼܟܝܐ ܚܪܝܼܦܐ ܕܡܘܙܠܬܐ. ܘܡܼܢ ܠܬܼܚܬ ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܚܝܠܐ ܕܡܫܒܐ ܩܫܝܐ ܕܐܐܪ. ܘܗ̣ܿܢܐ ܐܬܦܓܕ ܘܐܙܕܪܒ ܘܐܙܕܓܪ. ܘܩܼܡ ܒܡܼܨܥܬܐ. ܘܢܣܼܒ ܐܬܪܐ ܡܼܢ ܬܚܘܼܡܐ ܕܪܩܝܼܥܐ ܐܘܟܝܼܬ ܚܘܼܕܪܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܪܕܝܐ ܣܗܪܐ. ܥܕܡܐ ܠܬܚܘܼܡܐ ܕܐܐܪ ܗܿܢܐ ܕܡܿܛܐ ܠܘܬܢ ܘܚܕܝܪ ܠܢ. ܘܐܫܼܬܿܡܗ ܐܬܪܐ ܕܢܘܼܪܐ ܐܘܟܝܼܬ ܐܬܝܼܪ ܢܘܪܢܐ. ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܼܨܝܐ ܠܚܝܘܼܬܐ ܒܣܪܢ݀ܝܬܐ ܠܡܥܼܒܪ ܒܗ ܣܟ. ܪܡ ܕܝܢ ܡܼܢܢ ܦܪ̈ܣܚܐ ܝܼܕ̈ܝܼܥ ܒܡܢܝܿܢܐ ܘܡܫܘܼܚܬܐ. ܕܐܬܼܡܨܝܼܢܢ ܠܡܡܼܫܚ ܪ̈ܘܡܐ ܗܿܠܝܢ ܡܼܢ ܐܘܼܡܢܘܼܬܐ ܕܓܐܘܡܛܪܝܐ. ܗ̣ܿܢܐ ܐܬܛܟܣ ܡܕܝܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܥܠ ܡܢܢ ܡܼܢ ܢܘܪܐ ܡܫܠܗܒܬܐ. ܘܐܬܩܪܝܼ ܐܬܝܪ ܢܘܼܪܢܐ. ܘܠܥܠ ܡܢܗ ܚܘܕܪܐ ܕܣܗܪܐ. ܘܗܟܢܐ ܚܕ ܠܥܠ ܡܼܢ ܚܕ ܥܕܡܐ ܠܗܿܘ ܥܠܝܐ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܝܡܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܘܛܠܠ ܒܡܝ̈ܐ ܘܒܢܘܪܐ ܡܕܝܪ̈ܘ̄ ܣܓܝܼܕ ܘܡܫܒܚ ܫܡܗ ܒܪܘܝܐ. ܟܡܐ ܬܡܝܼܗܐ ܒܪܘܝܘܼܬܗ܀ ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ܀

pb. 227
Chapter 2

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ ܕܡܐܡܪܐ ܕܘ̄ ܥܡ ܐܠܗ ܕܡܚܟܡ. ܥܠ ܗܿܝ ܕܡܢܐ ܐܝܬ ܠܬܚܬ ܡܢ ܐܬܝܪ. ܘܐܟܢ ܐܝܬܘ̄ ܐܐܪ ܗܢܐ. ܘܡܿܢܐ ܐܢܘܢ ܙܝܼܩ̈ܐ ܐܘܟܝܼܬ ܟܫ̈ܛܐ ܢܘܼܪ̈ܢܝܐ. ܕܡܬܚܙܝܢ ܒܠܝ̈ܠܘܬܐ ܒܐܐܪ܆ ܐܦܢ ܡܿܨܐܼ ܟܿܠ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܠܥܠ ܡܼܢ ܛܟܣܐ ܕܟܝܿܢܐ ܘܡܿܨܐܼ ܡܫܚܠܦ ܟܝ̈ܢܐ ܘܢܛܪ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܚܒܠ ܘܕܠܐ ܒܘܠܒܠ܆ ܐܠܐ ܘܠܐ ܣܟ ܐܬܚܫܚ ܒܗܿܠܝܢ ܒܡܠܬܐ ܕܓܘܐ. ܐܠܐ ܠܟܠܡܕܡ ܒܛܟܣܐ ܐܩܝܼܡ ܘܬܚܡ ܘܒܗܿ ܒܗܕܐ ܡܠܚܡܘܬܐ ܘܫܦܝܪܘܬ ܡܛܟܣܘܼܬܐ ܩܿܐܡ ܥ݀ܠܡܐ ܘܢܛܝܪ ܘܡܬܝܒܠ ܘܡܬܟܪܟܝܢ ܙܒ̈ܢܐ ܘܥܕ̈ܢܐ. ܘܠܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܗܿܠܝܢ ܐܒܗ̈ܝ ܬܐܒܝܠ. ܕܡܢܗܘܢ ܟܠ ܐܬܩܝܡ ܐܝܟ ܐܪ̈ܒܥ ܙܘܝ̈ܬܐ [ܕܒܝܬܐ]. ܘܐܝܟ ܐܪ̈ܒܥܐ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܫܠ̈ܝܛܐ ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ. ܘܐܝܟ ܐܪ̈ܒܥܐ ܛܘܼܢ̈ܒܐ ܠܒܝܼܟ̈ܝ ܠܝܪܝܥܬܐ. ܐܩܝܼܡ ܐܢܘܢ ܟܿܠܚܕ ܒܬܚܘܡܗ ܘܒܕܘܟܬܐ ܕܡܛܬܼܗ ܡܼܢ ܟܝܿܢܗ ܐܝܟ ܕܠܚܡ ܠܗ. ܘܗܟܢܐ ܠܒܝܼܟܝܢ ܠܒܪܝܬܐ ܕܠܐ ܬܡܘܛܝ ܠܚܕ ܡܼܢ ܓܒ̈ܝܢ ܘܬܬܼܚܒܠܝ܀ ܢܘܼܪܐ ܡܿܢ ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܬܝܗܿ ܚܪܝܼܦܬܐ ܘܩܠܝܼܠܬܐ ܘܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܠܥܠ ܓܿܕܝܐ ܘܣܿܠܩܐ. ܐܬܼܛܟܣܬ݀ ܥܠܝܬܐ ܘܐܬܬܚܡ ܠܗܿ ܐܬܪܐ ܡܥܠܝܐ ܗܿܢܐ ܕܐܫܼܬܿܡܗ ܐܬܝܼܪ ܢܘܼܪܢܐ܀ ܐܐܪ ܬܘܼܒ ܕܐܦ ܗܼܘ ܩܠܝܼܠ ܘܡܬܬܙܝܼܥ ܠܟܐ ܘܠܟܐ. ܕܚܝܗܝ ܠܟܝܿܢܐ ܕܢܘܼܪܐ ܠܥܠ. ܘܫܒܼܩ ܠܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܝܩܝܼܪ̈ܐ ܠܬܚܼܬ܆ ܐܚܕ ܗܼܘ ܐܬܪܐ ܕܒܡܨܥܬܐ. ܘܐܬܬܚܡ ܒܟܿܠܗ ܗܿܢܐ ܥܘܼܒܐ ܕܚܕܪ̈ܝܢ. ܘܗܿܢܐ ܚܿܕܪ ܠܐܪܥܐ ܘܡܝ̈ܐ ܐܝܟ ܚܘܪܐ ܕܒܝܼܥܬܐ ܠܡܘܼܩܪܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܠ ܒܡܐܡܪܐ ܕܩܕܡ ܗܢ ܒܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ. ܘܗܟܐ ܐܚܼܕ ܐܐܪ ܐܬܪܐ ܕܠܬܼܚܬ ܡܼܢ ܢܘܼܐ. ܘܡܼܬܕܚܐ ܠܟܼܐ ܘܠܟܼܐ. ܡܼܢ ܚܝܠܐ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܟܝܿܢܐ ܝܬܝܼܪ ܥܒܝܐ ܘܩܫܝܐ ܘܕܚܼܐ ܠܗ ܠܟܐ ܘܠܗܠ. ܐܟܙܢ ܕܢ݀ܣܒ ܐ̱ܢܫ ܕܦܐ ܡܕܡ ܘܢܕܚܝܼܘܗܝ ܠܐܐܪ ܘܗܿܘܐ ܪܘܼܚܐ ܘܡܫܒܐ. ܗܟܢܐ ܐܡܼܬܝ ܕܣ݀ܠܩܝܢ ܠ̈ܗܓܐ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܕܚܿܝܢ ܠܗ ܠܐܐܪ ܘܐܚܿܕܝܢ ܕܘܼܟܬܗ. ܘܐܐܪ ܗܿܘ ܟܕ ܡܼܙܕܪܒ ܘܡܬܕܚܐ܆ ܗܿܘܐ ܡܫܒܐ ܕܪܘܼܚܐ ܠܦܘܬ ܣܿܓܝܼܐܘܼܬܐ ܘܒܨܝܪܘܬܐ ܕܠ̈ܗܓܐ ܐܢ ܣܿܓܝܼ̈ܐܢ ܠ̈ܗܓܐ ܘܥܒܝܢ ܡܼܢ ܣܿܓܝܼܐܘܼܬ ܚܝܠܐ ܕܢܿܦܩ ܡܼܢ ܐܪܥܐ. ܕܚܿܝܢ ܠܟܿܠܗ ܐܐܪ ܕܒܐܬܪܐ ܗܿܘ ܕܣܿܠܩܝܢ ܒܗ. ܘܡܬܕܚܐ ܗܼܘ ܐܐܪ ܠܦܢܝܼܬܐ ܕܕܚܠܝܢ ܠܗ ܠ̈ܗܓܐ. ܘܗܿܘܐ ܡܫܒܐ ܩܫܝܐ ܘܥܠ̈ܥܠܐ ܬܩܝܼܦ̈ܐ. ܘܗܿܟܢ ܕܚ̈ܝܢ ܥܡܗܝܢ ܠܐܐܪ ܕܩܕܡܝܗܝܢ ܘܐܙܠ̈ܢ ܘܡܬܼܬܣ̈ܦܢ ܘܗܘ̈ܝܢ ܪ̈ܘܼܚܐ ܬܩܝܼܦ̈ܬܐ. ܘܐܢ ܥ݀ܒܪ̈ܢ ܥܠ ܛܘܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܓܪ̈ܒܝܝܐ ܡܝܬܝܢ ܡܫܒ̈ܐ ܩܪܝܼܪ̈ܐ. ܘܐܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܬܐܪ ܕܥ݀ܒܪ̈ܢ ܥܠܘܗܝ ܦܩܥ̈ܬܐ ܢܝܼܚ̈ܬܐ ܘܡܕܒܪ̈ܐ ܬܚ̈ܬܝܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܬܝܡ̈ܢܝܐ܆ ܐܬ݀ܝܢ ܡܫ̈ܒܐ ܚܡܝܼܡ̈ܐ ܘܢܘܪ̈ܢܐ. ܘܐܢ ܡܼܢ ܡܕܢܚܐ ܢܫ̈ܒܢ ܥܒܕ̈ܢ ܪܛܝܼܒܘܼܬܐ. ܘܐܢ ܡܼܢ ܡܥܪܒܐ܆ ܗܟܘܬ݀ ܠܦܘܼܬ ܣܝܡܗ ܕܐܬܪܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܠܗܠ ܡܼܢܗ. ܡܢܼܗܘܢ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܿܠܝܢ ܕܠܗܠ ܡܼܢܗ ܡܝܬܝܢ ܡܫ̈ܒܐ ܚܝܠܐ ܐܝܟ ܡܘܙܓܗ ܕܐܬܪܐ. ܘܡܼܬܚܠܛ ܚܝܠܐ ܗܿܘ ܒܐܐܪ ܘܣܿܝܩܝܢ ܠܗ

pb. 228

ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܘܡܥܒܕ ܒܗܘܢ ܐܝܟ ܟܝܿܢܗ. ܐܘܿ ܚܘܼܠܡܢܐ ܘܩܘܼܝܡ ܚܝ̈ܐ. ܐܘܿ ܟܘܼܪܗܢܐ ܘܚܘܼܒܿܠܐ. ܘܐܦ ܡܘܬܐ ܘܐܒܕܢܐ ܠܦܘܼܬ ܡܘܙܓܐ ܕܦܓܪ̈ ܘܕܐܬܪܐ ܕܥ݀ܡܪܝܢ ܒܗ. [ܘܙܒܢ ܕܩܿܝܡܝܢ ܒܗ.] ܘܠܦܘܼܬ ܡܫܘܼܚܬܐ ܘܥܝܿܕܐ ܘܕܘܼܒܪܐ ܘܐܘܼܡܢܘܼܬܐ ܕܟܿܠܚܕ ܚܕ ܡܢܼܗܘܢ. ܘܐܢ ܐ݀ܬܝܢ ܡܫܒ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܐܪ ܕܐܬܕܚܝܼ ܡܼܢ ܠܗ̈ܓܐ. ܡܼܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܡ̈ܙܓܐ ܘܛܘܼܪ̈ܐ ܢܩܕ̈ܐ ܘܡܼܢ ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܩܒ̈ܝܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘܓܡ̈ܐ ܘܫܚܼ̈ܠܐ. [ܐܠܐ] ܐܬܪܐ ܢܩܕܐ ܘܫܦܝܐ ܡܥܒܕ ܚܘܼܠܡܢܐ ܒܦܓܪ̈ܐ ܘܚܝܠܬܢܘܼܬܐ ܘܡܫܪܪܘܼܬܐ. ܘܡܫܡܢ ܦܐܪ̈ܐ ܘܡܪ̈ܒܐ ܥܠ̈ܠܬܐ ܘܡܥܕܪ ܠܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܘܐܬܼܘ ܡܫ̈ܒܐ ܗܿܠܝܢ ܡܼܢ ܦܩܼܥ̈ܬܐ ܡܠ̈ܝܬ݀ ܐܓܡ̈ܐ ܘܪ̈ܨܝܿܢܐ ܘܝܡܡ̈ܬܐ. ܘܡܼܢ ܐܝܟܐ ܕܐܝܼܬ ܥܒ̈ܐ ܥܒܝܼ̈ܛܐ ܘܥܘܼܒܛܐ ܕܐܝܼܠ̈ܢܐ. ܘܐܪܒܢܐ ܩܢܝܐ ܩܛܝܼܢܐ ܘܙܠܐ. ܘܥܣܼܒ̈ܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܘܡܪ̈ܓܐ ܣܒܝܼܣ̈ܐ. ܟܿܠܗ ܐܐܪ ܕܐܬܿܐ ܡܼܢ ܦܢܝ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ܆ ܒܝܼܫܐ ܗܿܘ ܣܿܓܝ ܘܡܟܪܗܢܐ ܘܡܣܓܦܢܐ. ܘܡܢܟܿܠܦܪܘܿܣ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܝܝ ܡܝ̈ܐ ܘܥܒ̈ܐ ܘܡܪ̈ܓܐ ܘܫܿܩܘ̈ܬܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܘܩܒ̈ܝܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘܝܡܡ̈ܬܐ܆ [ܐܐܪ] ܒܝܼܫܐ ܗܿܘܐ ܒܗܝܢ ܡܼܢ ܪܘܼܚܐ ܕܦܿܐܚ ܡܼܢ ܡܣܝܘܼܬܐ ܕܥܣܼ̈ܒܐ ܥܒ̈ܝܼܛܐ ܕܡܪ̈ܓܐ ܘܐܪܒܢܐ ܘܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ. ܘܐܢ ܡܼܨܝܐ ܠܡܪ̈ܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܿܠܝܢ ܕܢܕܟܘܢ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ܆ ܘܢܥܼܩܪܘܢ ܘܢܥܼܛܘܢ ܠܟܿܠܗ ܥܘܼܒܛ ܕܥܣܼܒܐ ܘܐܪܒܢܐ ܘܥܒ̈ܐ ܥܒܝܼ̈ܛܐ ܕܥܠ ܡܝ̈ܐ. ܘܠܥܣܼܒܐ ܗܿܘ ܡܣܝܐ ܕܒܓܘ ܡܝ̈ܐ. ܘܥܠ ܣܦܪ̈ܝ ܝܡܡ̈ܬܐ ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ ܘܪ̈ܨܝܢܐ ܘܫܚܼ̈ܠܐ܆ ܣܿܓܝܼ ܡܼܬܥܕܪܝܢ ܡܼܢ ܗܿܟܢ. ܘܡܬܬܪܝܼܡ ܡܢܼܗܝܢ ܐܐܪ ܒܝܼܫܐ ܘܟܘܼܪܗܢܐ. ܡܕܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܪ̈ܘܼܚܐ ܘܡܫܒ̈ܐ ܥܙܝ̈ܙܐ܆ ܗܘܼ ܐܐܪ ܐܝܼܬܘܗܝ ܕܡܼܬܐܠܨ ܘܡܼܬܕܚܐ ܡܼܢ ܠܗ̈ܓܐ. ܘܡܙܕܥܦ ܠܟܿܠ ܟܪ ܕܕܝܚܢ ܠܗ ܠܗ̈ܓܐ. ܘܗܼܢܘܢ ܠܗ̈ܓܐ܆ ܣܿܠܩܝܢ ܠܥܠ ܣܿܓܝܼ ܘܡܬܼܡܛܝܢ ܥܕܡܐ ܠܐܬܝܼܪ ܢܘܼܪܢܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܗܿܦܟܝܢ. ܘܡܼܢܗܘܢ ܕܠܗ̈ܓܐ ܗܿܠܝܢ ܕܣܿܠܩܝܢ ܡܼܢ ܐܪܥܼܐ܆ ܗܿܘܝܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ܆ ܠܦܘܬ ܡܘܙܓܗܘܢ ܘܐܪ̈ܥܬܐ ܕܣܠܩܘ ܡܼܢܗܝܢ ܘܡܼܢ ܐܐܪ ܘܡܢ ܢܘܼܪܐ ܕܐܬܝܼܪ܆ ܡܼܨܛܠܠܝܢ ܘܩܿܢܝܢ ܚܝܠܐ ܘܡܥܒܕ̈ܢܘܬܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܬܐ.. ܩܕܡܐܝܬ ܡܿܢ ܗܿܘܐ ܡܼܢܗܘܢ ܕܠܗ̈ܓܐ ܕܡܼܢ ܐܪܥܐ ܣܿܠܩܝܢ ܫܒܥܐ ܙܢܝ̈ܐ ܕܛܐ̈ܠܐ. ܚܕ ܡܼܛܪܐ ܘܪ̈ܣܝܼܣܐ ܘܛܐ̈ܠܐ ܡܝܢ̈ܝܐ܀ ܘܕܬܪܝܢ ܗܿܘ ܕܡܬܼܩܪܐ ܙܝܘܓ. ܕܐܦ ܗܿܢܐ ܛܐܠܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܡܼܢ ܠܗ̈ܓܐ ܡܝܢ̈ܝܐ. ܘܣܿܠܩܝܢ ܝܟ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢܚܘܐ ܡܼܢ ܠܬܚܼܬ ܥܠ ܗܿܢܐ ܢܗܝܼܪܐܝܼܬ܀ ܘܛܐܠܐ ܕܬܠܬܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܡܢܢܐ ܗܿ ܕܡܬܼܩܪܐ ܥܪܥܘܼܪܐ܀ ܘܕܐܪܒܥܐ ܗܿܘ ܕܡܼܬܩܪܐ ܛܪܢܓܝܠ܀ ܕܚܡܫܐ ܗܿܘ ܕܡܬܼܩܪܐ ܫܪܐܟܘܣܟ܀ ܘܕܫܬ ܕܒܫܐ܀ ܘܕܫܒܥܐ ܠܐܕܐܢܘܢ܆ ܐܘܟܝܼܬ ܠܐܕܝܢ܀ ܗܿܠܝܢ ܫܒܥܐ ܛܐ̈ܠܐ ܕܢܿܚܬܝܢ ܡܼܢ ܫܡܿܝܐ ܥܠ̈ܠܬ̄ ܡܼܢ ܠ̈ܗܓܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܕܣܿܠܩܝܢ ܘܡܬܼܟܢܫܝܢ ܒܐܐܪ. ܘܩ݀ܢܝܢ ܚܝܠܐ ܘܗܿܦܟܝܼܢ ܢ݀ܚܬܝܢ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܠܿܚܡܝܢ ܠܗܘܢ. ܘܡܩܘܝܢ ܥܠ ܫܘܼ̈ܥܐ. ܘܥܠ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܥܠ ܥܣܼܒ̈ܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܦܣܝܢ ܒܗܠܝܢ ܡܟܢܫܝܢ ܠܗܘܢ ܒܐܘܡܢܘܼـܐ ܘܡܬܼܚܫܚܝܼܢ ܒܗܘܢ ܠܣܘܼܢܩ̈ܢܐ ܘܚܫܚ̈ܬܐ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ܀ ܐܦ ܗܼܘ ܥܦܪܐ ܕܐܪܥܐ ܡܣܩܝܢ ܥܡܗܘܢ ܠܗ̈ܓܐ ܥܕܡܐ ܠܥܠ ܘܗܿܝܕܝܢ ܡܼܬܚܠܛ

pb. 229

ܥܡܗܘܢ ܘܢ݀ܚܬ ܒܙܒܢ ܥܡ ܬܠ̈ܓܐ ܘܡܼܛܪ̈ܐ ܘܡܫܼܬܚܠܦܝܼܢ ܠܕܡܘܼܬܗ ܕܥܦܪܐ ܗܿ، ܕܣܿܠܩ ܥܡ ܠ̈ܗܓܐ ܘܗܿܘܐ ܓܘܢܗܘܢ ܣܘܼܡ̈ܩܐ. ܐܘܿ ܚܪ̈ܘܥܐ. ܐܘܿ ܚܘܪ̈ܘܬܐ. ܘܒܙܒܢ ܬܘܼܒ ܡܬܼܚܠܛ ܥܦܪܐ ܗܿܘ ܥܡ ܡܢܢܐ ܘܐܕܫ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܢ݀ܚܬܝܢ ܐܝܟ ܛܐܠܐ ܡܼܢ ܚܝܠܐ ܕܠ̈ܗܓܐ܀ ܘܡܫܒ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܩܫ̈ܝܐ ܕܗ݀ܘܝܢ ܡܼܢ ܡܬܕܚܝܢܘܼܬܗ ܕܐܐܪ ܕܡܼܢ ܚܝܠܐ ܕܠ̈ܗܓܐ ܒܙ̈ܢܝܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܗܿܘܝܢ. ܡܼܢܗܘܢ ܡܿܢ ܡܼܢ ܩܪܝܼܒܘܼـܐ ܐܬ݀ܝܢ ܡܼܢ ܛܘܼܪ̈ܐ ܐܘܿ ܡܼܢ ܦܩ̈ܥܬܐ. ܘܗܿܢܘܢ ܕܡܼܢ ܛܘܼܪ̈ܐ ܐܬ݀ܝܢ ܚܝܠ̈ܬܢܝܢ ܘܩܪܝܪ̈ܝܢ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܕܛܘܼܪ̈ܐ. ܘܒܗܿܝ ܕܣܿܓܝܼ ܡܼܙܕܪܒܝܢ ܠ̈ܗܓܐ ܒܛܘܼܪ̈ܐ ܡܛ݀ܠ ܐܛܝܼܡܘܼܬܗܘܢ. ܘܢܿܦܩܝܢ ܣܿܓܝܼܐܝܼܬ ܒܨܪ̈ܝܐ ܕܫܘܼܥ̈ܐ ܒܗܿܝ ܕܡܬܼܟܢܫܝܢ ܘܣܿܓܝܢ ܘܢ݀ܦܩܝܢ ܒܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܕܫܠ̈ܒܐ ܐܘ ܕܢܚ̈ܠܐ ܘܨܪ̈ܝܐ. ܘܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܐܝܟܐ ܕܡܼܨܝܐ ܠܗܘܢ ܘܡܫܟܚܝܼܢ ܡܦܩ̈ܢܐ. ܘܗܿܘܝܢ ܥܒ̈ܝܐ ܣܿܓܝܼ ܘܚܝܠ̈ܬܢܐ. ܘܕܝܿܚܢ ܠܐܐܪ ܚܝܠܬܢܐܝܼܬ. ܘܥܠܗܿܝ ܗܿܘܝܢ ܡܫܒ̈ܐ ܩܫܝ̈ܐ ܘܥܙܝܼ̈ܙܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܬ݀ܝܢ ܡܼܢ ܛܘܼܪ̈ܐ. ܘܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܡܫܒ̈ܐ ܕܡܼܢ ܦܩ̈ܥܬܐ ܐ݀ܬܝܢ ܠܐ ܚܝܠܬܢܝܼܢ ܣܿܓܝܼ ܘܠܐ ܩܪܝܼܪܝܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܗ̈ܓܐ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܣܿܩܝܢ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܪܟܝܼܟܬܐ ܘܠܐ ܡܬܟܠܝܢ܆ ܘܡܼܬܟܢܫܝܢ ܘܣܿܓܝܢ ܐܝܟ ܕܒܛܘܼܪ̈ܐ ܐܛܝܼܡ̈ܐ. ܥܠ ܗܿܝ ܠܐ ܚܝܠܬܢܝܼܢ ܘܠܐ ܩܪܝܼܪܝܢ ܣܿܓܝܼ ܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܕܡܼܢ ܛܘܼܪ̈ܐ ܐܬ݀ܝܢ. ܘܐܝܼـ ܬܘܼܒ ܡܫ̈ܒܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܗܿܢܘܢ ܚܝܠ̈ܬܢܐ ܕܐܬ݀ܝܢ ܡܼܢ ܪܘܼܚܩܐ ܣܿܓܝܼܐܐ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܦܢܝ̈ܬܐ ܕܒܪܝܼܬܐ. ܘܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܗܿܢܘܢ ܡܪ̈ܢܝܐ ܐܪܒܥܐ. ܗ̄ ܡܕܢܚܝܬܐ ܘܡܥܪܒܝܬܐ ܘܓܪܒܝܼܝܼܬܐ ܘܬܝܡܢ݀ܝܬܐ. ܘܬܘܼܒ ܐܝܼܬ ܒܝܢܬ ܗܿܠܝܢ ܡܫܒ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܼܢ ܓܘܼܢܘ̈ܬܐ. ܡܼܢ ܟܿܠ ܓܘܼܢܝܐ ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ. ܐܝܟ ܕܢܗܘܼܘܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܬܪ̈ܥܣܪ. ܘܐܝܼܬ ܠܗܘܢ ܫܡ̈ܗܐ ܚܟܝܼܡ̈ܐ. ܘܠܘܬ݀ ܪܕܝܼܝܼ ܒܐ̈ܠܦܐ ܘܢܿܚܬ̈ܝ ܝܡܐ ܡܠ̈ܚܐ ܘܩܘܼܒܪ̈ܢܝܛܐ. ܘܟܿܠܗܿ ܥܠܼܬܗܝܢ ܠܗ̈ܓܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܕܕ݀ܝܚܢ ܠܗ ܠܐܐܪ ܠܟܿܠ ܓܒ̈ܝܢ. ܘܢ݀ܫܒ ܗܿܟܢ ܩܫܝܐܝܼܬ ܐܘܿ ܡܚܝܼܠܐܝܼܬ. ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܕܡܼܢ ܐܝܟܐ ܐܝܼܬ ܚܝܠܐ ܠܠܗ̈ܓܐ ܕܡܼܢ ܐܪܥܐ ܕܢܕܚܘܢ ܠܐܐܪ ܗܿܟܢ ܚܝܠܬܢܐܝܼܬ. ܘܢܥܒܼܕܘܢ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܡܫ̈ܒܐ ܩܫ̈ܝܐ ܘܥܙܝܼܙ̈ܐ. ܘܐܡܿܪܝܢ ܕܣܿܓܝܼ ܚܝܠܐ ܐܝܼܬ ܠܠܗ̈ܓܐ ܕܠܐ ܡܿܨܐܼ ܡܕܡ ܒܒܪܝܼܬܐ ܕܢܟܼܠܐ ܐܢܘܢ. ܗܿܫܐ ܓܝܪ ܟܕ ܣܿܓܝܼ ܡܼܬܟܢܫܝܼܢ ܒܓܘ ܥܘܼܒ̈ܐ ܬܚ̈ܬܝܐ ܕܐܪܥܐ. ܡܙܝܼܥܝܼܢ ܠܗܿ ܐܝܟ ܥܪܙܠܐ. ܘܓܿܕܫܝܢ ܗܿܠܝܢ ܙܘ̈ܥܐ ܘܪ̈ܥܠܐ ܡܼܢ ܠܗ̈ܓܐ. ܘܢܘܕ̈ܐ ܒܐܪܥܐ. ܡܛܠ ܕܗܿܠܝܢ ܙܘܥ̈ܐ ܘܪ̈ܥܠܐ܆ ܐܝܼܬܝܗܿ ܥܠܼܬܗܝܢ ܕܡܬܼܟܢܫܝܢ ܣܿܓܝܼ ܒܬܚ̈ܬܝܬܗܿ ܕܐܪܥܐ ܒܥܘܼܒ̈ܐ ܥܡܝܼܩ̈ܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܡܫܼܚܝܼܢ ܡܦܩ̈ܢܐ ܪ̈ܘܝܚܐ܆ ܡܙܝܼܥܝܢ ܠܗܿ ܠܐܪܥܐ ܗܿܝ ܘܡܢܝܼܕܝܢ ܘܡܩܝܢ ܠܗܿ ܘܡܦܚܬܝܼܢ ܘܣܿܠܩܝܢ ܠܥܼܠ ܘܕܝܿܚܢ ܠܐܐܪ ܘܗܕܐ ܬܬܝܼܕܥܝ ܕܒܥܕ̈ܢܐ ܘܝܘܡ̈ܬܐ ܕܪ̈ܥܠܐ ܣܿܓܝܢ ܡܫܒ̈ܐ ܕܪ̈ܘܼܚܐ. ܘܐܢ ܡܿܢ ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܙܒܢܐ ܣܬܘܝܐ܆ ܩܫܝܐ ܗܿܘܐ ܙܘܥܐ ܘܚܝܠܬܢܐ ܡܢܝܼܕ ܠܐܪܥܐ ܘܡܙܥܠ ܠܗܿ. ܡܛ݀ ܕܐܬܩܫܝܼܘ ܐܦ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܘܐܬܼܪܩܥܬ݀ ܘܐܙܕܓܙܘ ܦܩ̈ܥܐ. ܘܡܢܦ̈ܫܝܐ ܕܒܗܘܢ ܣܿܠܩܝܢ ܗܘܼ، ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܩܕܡܝܐ ܒܩܕܡܝܗܿ. ܘܡܼܢ ܝܕ ܗܿܟܢ ܡܬܟܢܫܝܢ ܘܣܿܓܝܢ ܘܡܬܥܒܝܢ ܒܓܘ ܐܪܥܐ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܡܼܙܕܪܒܝܢ ܘܡܙܝܼܥܝܼܢ ܠܐܪܥܐ

pb. 230

ܘܠܝܡ̈ܡܐ ܘܠܛܘܼܪ̈ܐ ܘܡܦܩܝܢ ܘܢ݀ܚܬܝܢ ܘܥܠܗܿܝ ܐܪܥܐ ܒܣܿܓܝܼ ܕܘܼܟܝ̈ـܐ ܡܬܼܦܚ̈ܬܬܐ ܘܡܦܩܥܐ ܘܝܬܒܐ. ܘܬܠ̈ܠܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܘܪ̈ܡܬܐ ܡܬܡܟܟܝܼܢ ܘܡܬܼܒܠܥܝܼܢ ܒܓܘ ܐܪܥܐ. ܘܐܦ ܝܡܐ ܡܼܬܛܪܛܥ ܘܡܼܬܒܥܪܪ ܘܡܼܬܬܪܝܡ ܓܠ̈ܠܘܗܝ [ܣܓܝ] ܡܼܢ ܚܝܠܐ ܕܠ̈ܗܓܐ ܥܒ̈ܝܐ ܕܣܿܠܩܝܢ ܡܼܢ ܬܚܘܼܡ̈ܘܗܝ ܬܚ̈ܬܝܐ ܡܼܢ ܥܘܼܒ̈ܐ ܥܡܝܼܩ̈ܐ ܕܐܪܥܐ ܗܿܝ ܕܩܿܒܐܼ ܠܥܼܠ ܡܢܗܿ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܝܡܐ ܡܬܕܚܐ ܘܡܼܬܗܦܟ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܘܒܙܒܢ ܫܦܥ ܘܢܦܩ ܠܒܪ ܡܼܢ ܬܚܘܼܡ̈ܘܗܝ ܘܡܚܒܠ ܘܡܚܪܒ ܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܒܙܒܢ ܗܿܦܟ ܠܒܣܬܪܗ ܘܡܬܓܠ̈ܝܢ ܒܗ ܕܘܟ̈ܝܬܐ ܕܠܐ ܚܼܙ̈ܝ ܫܡܼܫܐ. ܘܡܫܬܟܚ ܬܡܿܢ ܥܘܼܬܪܐ ܣܿܓܝܼܐܐ ܕܡܼܢ ܢܘܼܓܪܐ ܐܣܼܬܿܦܩ ܡܼܢ ܐ̈ܠܼܦܐ ܕܐܬܼܛܒ̈ܥܝ ܬܡܿܢ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܐܘܿ ܡܼܢ ܕܪܫ ܗܿܦܟ ܝܡܐ ܠܕܘܼܟܬܗ ܐܢ ܡܼܬܝܬܒܐ ܐܪܥܐ ܗܿܝ ܕܐܬܬܙܝܼܥܬ݀ ܘܐܬܬܪܝܼܡܬ݀. ܐܘܿ ܦܿܐܫ ܗܿܟܢ ܥܕܡܐ ܠܥܿܠܡ ܐܢ ܐܬܬܪܝܼܡܬ݀ ܐܪܥ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܛܟܣܼܗܿ ܡܼܢ ܚܝܠܐ ܕܠܗ̈ܓܐ. ܘܐܝܼܬ ܐܢܫ̈ܝܢ ܚܟܝܼܡ̈ܐ ܒܥܿܠܡܐ ܕܟܕ ܒܿܢܝܢ ܡܕܝܼܢ̈ܬܐ ܚܿܦܪܝܢ ܐܪܥܐ ܘܡܥܡܩܝܢ ܥܕܡܐ ܠܡܝ̈ܐ. ܘܥܠ ܡܝ̈ܐ ܒܢܿܝܢ ܐܙܓ̈ܐ ܐܪ̈ܝܼܟܐ ܘܪ̈ܘܝܼܚܐ. ܘܠܥܠ ܡܼܢܗܘܢ ܬܘܼܒ ܐܙܓ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܘܫܿܒܩܝܢ ܒܗܘܿܢ ܟܘ̈ܝ ܫܡܿܝܐ. ܕܟܕ ܣܿܠܩܝܢ ܠ̈ܗܓܐ ܥܒܝ̈ܐ ܡܼܢ ܐܪܥܐ. ܥ݀ܒܪܝܢ ܒܚܠ̈ܝܼܠܐ ܕܡܝ̈ܐ ܦܫܝܼܩܐܝܼܬ ܡܛ݀ܠ ܕܕܚܝܼܢ ܠܡܝ̈ܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܘܥ݀ܒܪܝܢ ܒܕܘܼܟܬܗܘܿܢ ܘܟܕ ܡܿܛܝܢ ܠܐܙ̈ܓܐ ܗܿܢܘܢ ܪ̈ܘܝܼܚܐ܆ ܥܿܒܪܝܢ ܒܗܘܢ ܦܫܝܼܩܐܝܼܬ ܠܗ̈ܓܐ ܗܿܢܘܢ ܡܼܢ ܚܕ ܠܚܕ. ܘܗܿܟܢܐ ܣܿܠܩܝܢ ܠܐܐܪ ܘܡܬܼܥܿܠܝܢ ܟܕ ܠܐ ܡܙܝܼܥܝܢ ܣܿܓܝܼ ܠܐܪܥܐ ܗܿܝ [ܕܒܢܝܐ ܥܠܝܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܗܿܝ] ܘܠܐ ܡܣܼܬܿܓܦܝܼܢ ܒܢܝ̈ܢܐ. ܘܥܠܝܗܘܢ ܕܐܙܓ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܒܿܢܝܢ ܒܢܝ̈ܢܐ ܘܫܘܼܪ̈ܐ ܘܡܓܕ̈ܠܐ ܐܝܟ ܕܐܢܿܐ ܒܩܢܘܼܡܝ ܚܙܝ݀ܬ ܗܿܠܝܢ ܒܣܿܓܝܼ ܡܕܝܼܢ̈ܬܐ. ܝܬܝܪܐܝܼܬ ܒܣܦܪ ܡܝܡܐ ܕܨܘܪ ܘܕܨܝܕܢ. ܘܐܦ ܠܘ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣܬܐ ܘܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ. ܒܩܝܛܐ ܕܝܢ ܠܐ ܣܿܓܝܢ ܠܗ̈ܓܐ ܬܚܝܼܬ ܐܪܥܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܦ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ ܣܕܝܪ̈ܢ ܘܪ̈ܟܝܼܟܢ ܘܡܦܩܥ̈. ܟܿܠ ܐܡܼܬܝ ܕܡܬܪܟܢܫܝܢ ܠ̈ܗܓܐ ܩܕܡ ܕܢܣܓܘܢ ܣ݀ܠܩܝܢ ܘܠܐ ܡܬܼܟܠܝܢ ܡܼܢ ܡܕܡ. ܘܐܢ ܡܙܝܼܥܝܼܢ ܠܐܪܥܐ ܒܨܝܼܪܐܝܢ ܡܙܝܼܥܝܢ ܘܠܘ ܩܫܝܐܝܼܬ ܐܝܟ ܙܒ̈ܢܐ ܣܬܘ̈ܝܐ܀ ܘܒܢ̈ܝܐ ܕܒܦܩܥ̈ܬܐ. ܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܡܼܬܚܒܠܝܢ ܘܣܘܓܐܗܘܢ ܒܐܪܥܐ ܡܼـܒܠܥܝܢ. ܡܛ݀ܠܕܟܕ ܡܼܬܢܗܙܐ ܐܪܥܐ ܘܢܿܝܕܐ ܒܙܘܥܐ ܘܡܼܬܝܬܒܐ ܘܡܼܬܪܩܥܐ ܘܡܬܦܬܚܐ ܡܼܛܠ ܪܟܝܼܟܘܼܬܐ ܕܥܦܪܐ. ܒܛܘܼܪ̈ܐ ܕܝܢ ܐܛܝܼܡ̈ܐ ܘܐܝܟܐ ܕܐܝܼܬ ܫܘܼܥ̈ܐ ܩܫ̈ܝܐ. ܠܐ ܡܬܼܝܬܒܐ ܐܪܥܐ ܗܿܝ ܘܠܐ ܡܫܼܬܚܠܦܐ. ܥܠܗܿܝ ܡܩܘܝܢ ܒܢܝ̈ܢܐ ܬܡܿܢ ܡܫܪܪܐܝܼܬ ܘܠܐ ܡܼܙܕܥܙܥܝܢ܀ ܘܬܘܼܒ ܡܼܬܚܠܛܝܢ ܠ̈ܗܓܐ ܕܡܢ ܐܪܥܐ ܣܿܠܩܝܢ ܒܐܕ̈ܫܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܘܡܫܚܠ̈ܦܝܢ ܓܘܢܗ ܕܐܕܫܐ ܗܿܘ ܐܝܟ ܓܘܢܐ ܗܿܘ ܕܝܼܠܗܘܢ. ܘܡܼܢ ܗܿܕܐ ܥܠܼܬܐ ܗܿܘܐ ܬܠܓܐ ܘܡܼܛܪܐ ܣܼܘܡ̈ܩܐ ܘܚܪ̈ܘܥܐ ܠܦܘܼܬ ܓܘܢܐ ܕܥܦܪܐ ܕܣܠܼܩ ܒܠܗ̈ܓܐ ܘܐܬܼܚܠܛ ܒܛܐ̈ܠܐ ܘܒܡܼܛܪ̈ܐ ܘܒܫܪܟܐ ܕܐܕ̈ܫܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܐܝܟ ܨܒܝܿܢܐ ܘܪܡܼܙܐ

pb. 231

ܕܒܪܘܝܐ ܚܟܝܼܡܐ܀ ܘܐܢ ܢܐܡܪ ܐ̱ܢܫ ܡܼܢ ܚܟܝܼܡ̈ܝ ܒܥܝ̈ܢܝ ܢܦܫܗܘܢ. ܕܐܝܟ ܕܨ݀ܒܐ ܡܪܝܐ ܘܦܩܕ ܪܡܼܙܗ ܓܿܕ̈ܫܢ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ܆ ܠܘ ܒܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܐܡܪ ܗܿܠܝܢ. ܠܘ ܥܕܟܝܠ ܨ݀ܒܐ ܐܠܗܐ ܒܡܕܡ ܚܼܕܬܐ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܗܘܼܐ ܠܗ܆ ܐܠܐ ܨܒܼܐ ܡܼܢ ܟܕܘ܆ ܘܡܬܚܡ ܟܿܠܡܕܡ ܒܝܼܕܥܬܗ. ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܠ ܒܫܪܒܐ ܕܥܠ ܟܘܟ̈ܒܐ ܘܒܣܿܓܝܼ ܕܘܼܟ̈ܝܢ. ܡܿܢ ܕܗܿܠܝܢ ܐܡܿܪ. ܣܿܒܪ ܕܡܘܪܒܘܼ ܗܿܐ ܡܘܪܒ ܠܐܠܗܐ. ܠܘ ܡܘܪܒܘܼ ܗܿܐ ܡܘܪܒ܆ ܐܠܐ ܣܿܓܝܼ ܗܿܐ ܡܙܥܪ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܘܥܕܟܝܠ ܥܬܝܼܕ ܕܢܼܓܕܫ ܐܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܘܐܢ ܡܼܢ ܚܐܪܘܬܐ ܕܒܪ̈ܝܐ ܡܠܝܼ̈ܠܐ܆ ܐܢ ܒܥܒܕܐ ܘܐܢ ܒܡܼܠܬܐ ܘܐܢ ܒܚܘܼܫܒܐ ܠܟܿܠܗܝܢ ܩܕܡ ܝܼܕܥ ܐܠܗܐ ܩܕܡ ܕܢܒܪܐ ܚܕ ܡܼܢ ܥܠ̈ܡܐ. ܘܟܕ ܒܼܪܐ ܥܠ̈ܡܐ. ܐܣܼܪ ܡܕܡ ܒܡܕܡ. ܘܫܘܕܥ ܥܠ̈ܬܐ ܕܟܿܠܡܕܡ. ܘܝܗܼܒ ܝܼܕܥܬܐ ܕܥܠ ܚܬܝܼܬܘܼܬܐ ܕܟܿܠܗ ܫܪܪܐ. ܘܠܐ ܣܟ ܫܚܠܦ ܟܝ̈ܢܐ ܘܠܐ ܡܫܚܠܦ ܚܼܕܬܐܝܼܬ ܡܕܡ ܕܠܝܬ ܗܘܼܐ ܒܬܪܥܝܬܗ ܕܢܫܚܠܦ ܘܒܬܪܟܢ ܐܬܚܫܒ ܥܠܘܗܝ. ܚܣ ܐܠܐ ܟܿܠܡܕܡ ܩܕܡ ܝܼܕܥ ܒܚܕ ܪܦܦܐ. ܘܗܼ، ܝܗܼܒ ܝܼܕܥܬܐ ܘܫܘܼܘܕܥܐ ܕܥܠ ܟܿܠܗܝܢ. ܘܐܠܐ ܡܼܢ ܐܝܟܐ ܐܝܼܬ ܗܘܼܐ ܠܢ ܕܢܕܥ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ܆ ܒܠܥܕ ܡܼܢ ܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܕܛܝܒܘܼܬܗ ܐܠܗܿܝܬܐ.

ܡܢܼܗ ܕܩܦܠܐܘܢ ܥܠ ܙܝ̈ܩܐ ܐܘܟܝܼܬ ܟܫ̈ܛܐ ܢܘܼܪ̈ܢܝܐ ܗܿܠܝܢ ܕܡܬܼܚܙܝܢ ܒܠܝ̈ܠܘܬܐ ܒܐܐܪ ܠܥܠ. ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ ܡܛ݀ܠ ܠܗ̈ܓܐ ܕܣܿܠܩܝܢ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ . ܡܢܼܗܘܢ ܡܼܢ ܠܬܼܚܬ ܣܿܠܩܝܢ ܡܼܢ ܥܘܼܒ̈ܐ ܬܚ̈ܬܝܐ ܕܐܪܥܐ. ܘܡܼܢܗܘܢ ܡܼܢ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ ܣܿܠܩܝܢ ܡܼܢ ܬܢܢܐ ܘܝܩܕ̈ܢܐ ܘܪܛܝܼܒܘܼܬ ܡܼܢ ܕܚܿܡܐ ܡܼܢ ܙܠ̈ܝܼܩܐ ܫܡܫ̈ܢܝܐ. ܟܿܠܗܿ ܗܿܘܝܐ ܠܗ̈ܓܐ ܘܣܿܠܩܐ. ܗܟܘܬ݀ ܡܼܢ ܙܪ̈ܥܐ ܘܦܐܪ̈ܐ ܘܐܕܫ̈ܐ ܣܿܠܩܝܢ ܠܗ̈ܓܐ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܡܼܢ ܟܿܠܗ ܗܘܼܦܟܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܣܿܠܩܝܢ ܠܗ̈ܓܐ܆ ܟܕ ܡܬܥܠܝܢ ܒܐܐܪ܆ ܡܩܒܠܝܼܢ ܚܝܠܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܼܢ ܐܐܪ ܘܡܼܢ ܫܡܼܫܐ. ܘܗܘܝܢ ܛܐ̈ܠܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ ܠܥܘܼܕܪ̈ܢܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ. ܘܗܿܢܘܢ ܠܗ̈ܓܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܡܫܼܚܢ̈ܝܐ܆ ܟܕ ܡܛܝܢ ܠܐܬܝܼܪ ܗܼܘ ܢܘܼܪܢܐ ܨܿܪܚܝܼܢ ܘܡܫܼܬܠܗܒܝܢ ܒܐܐܪ ܘܣܿܓܝܢ ܘܝ݀ܪܒܝܢ ܘܡܫܼܬܿܘܚܪܝܢ ܒܐܐܪ ܠܦܘܼܬ ܣܿܓܝܼܐܘܼܬܗ ܘܙܥܘܿܪܘܼܬܗ ܕܠܗܓܐ. ܘܡܼܬܦܫܛ ܕܠܩܗ ܕܠܗܓܐ ܥܡܗ. ܘܐܢ̱ܢܫ̈ܐ ܡܣܒܪܝܢ ܕܟܘܟܒܐ ܗܿܘ ܘܗܿܕܐ ܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܣܟ܆ ܕܟܘܟܒܐ ܢܼܙܕܥܙܥ ܡܼܢ ܕܘܼܟܬܗ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ ܠܗ̈ܓܐ ܡܼܫܚ̈ܢܝܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܗܿܠܝܢ. ܘܟܕ ܡܿܛܝܢ ܠܐܬܝܼܪ ܢܘܼܪܢܐ ܣܿܒܟ ܒܗܘܿܢ ܘܨܿܪܚ. ܘܐܦ ܒܐܝܼܡܡܐ ܓܕܿܫܝܢ ܣܿܓܝܼ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܼܬܚܙܝܢ ܣܛܪ ܡܼܢ [ܥܕܢ] ܒܪ̈ܩܐ ܕܡܼܬܚܙܝܢ ܒܥܕ̈ܢܐ ܕܡܚܫ̈ܘܠܐ ܕܐܦ ܥܠ̈ܠܬܗܘܢ ܕܒܪ̈ܩܐ ܘܪ̈ܥܡܐ ܡܼܢ ܠܗ̈ܓܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܥܬܝܼܕܝܢܢ ܕܢܚܘܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ܀ ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢܕ ܬܪܝܢ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ

Chapter 3 pb. 232

ܩܦܠܐܘܢ ܕܓ̄ ܕܡܐܡܪܐ ܕܘ̄ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ. ܥܠܗܿܝ ܕܐܝܟܢ ܐܝܼܬܘ̄ ܛܟܼܣܐ ܕܥܢ̈ܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܼܬܩܪܝܢ ܥܝܡ̈ܐ. ܘܡܼܢ ܡܘܢ ܣܿܓܝ̈ܢ ܘܡܬܼܠ̈ܒܕܢ. ܘܐܝܟܢ ܬܘܼ ܒܡܬܦܠܗ̈ܕܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܡܼܢ ܠܥܠ ܚܘܝܢܢ ܡܼܢ ܠܗ̈ܓܐ ܕܣܿܠܦܝܢ ܡܼܢ ܐܪܥܐ܆ ܗܼܢܘܢ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܥܠܼܬܐ ܕܟܿܠܡܕܡ ܕܡܣܬܥܪ ܘܓܿܕܫ ܒܿܐܐܪ ܗܿܢܐ. ܐܦ ܡܛ݀ܠ ܥܢ̈ܢܐ ܕܡܬܼܟܢ̈ܫܢ ܒܐܐܪ ܙ݀ܕܩ ܠܡܕܥ. ܕܗܼܢܘܢ ܠܗ̈ܓܐ ܡܝܢ̈ܝܐ ܕܣܿܠܩܝܢ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܘܡܼܢ ܡܝ̈ܐ. ܡܬܼܟܢ̈ܫܢ ܒܐܐܪ. ܘܟܕ ܡܿܛܝܢ ܠܗ̈ܓܐ ܠܩܘܼܪܒܐ ܕܐܬܝܼܪ ܢܘܼܪܢܐ܆ ܬܘܼܒ ܠܐ ܡܿܨܝܢܼ ܠܡܼܣܩ. ܘܗܿܟܢܐ ܟܡܐ ܕܣܿܠܩܝܢ ܠܗ̈ܓܐ܆ ܣܓܝܢ ܥܢ̈ܢܐ ܘܡܬܼܥܒܝ̈ܢ ܘܡܬܼܠ̈ܒܕܢ ܘܝܪ̈ܒܢ ܘܣܿܓܝܼ ܥܕܡܐ ܕܢܿܣܒ̈ܢ ܐܬܪܐ ܣܿܓܝܼܐܐ ܒܐܐܪ. ܘܐܢ ܐܝܼܬ ܠܗܝܢ ܡܫܒ̈ܐ ܪ̈ܛܝܼܒܐ ܐܘܿ ܚܡܝܼ̈ܡܐ. ܬܘܼܒ ܡܬܼܚܝܠ̈ܢ ܡܼܢ ܪܛܝܼܒܘܼܬܐ ܘܡܼܙܕܪ̈ܒܢ ܡܼܢ ܚܡܝܼܡܘܼـܐ ܘܡܼܬܥܨܪ̈ܢ. ܘܒܪܗܝܼܒܘܼ̄ ܡܚ̈ܬܢ ܡܼܛܪܐ. ܐܢܕܝܢ ܢ݀ܩܫ ܠܗܝܢ ܡܫܒܐ ܩܪܝܼܪܐ ܘܝܒܝܼܫܐ ܘܡܦܠܗܕ ܠܗܝܢ ܠܟܿܠ ܓܒ̈ܝܢ. ܘܟܕ ܡܬܼܦܠܗܕܝܢ ܡܼܢ ܬܡܿܢ. ܠܘ ܡܐܒܕ ܐ݀ܒܕܝܢ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܼܝܐ ܕܢܦܼܘܩ ܠܒܪ ܡܼܢ ܚܘܓܬܐ ܕܐܬܝܼܪ ܢܘܼܪܢܐ ܡܕܡ ܣܟ. ܟܕ ܘܐܦܢ ܡܼܢ ܗܿܢܐ ܢܦܿܩ ܗܘܼܐ܆ ܒܪ̈ܩܝܥܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܟܝܢ ܥ݀ܒܪ ܗܘܼܐ. ܐܘܿ ܠܝܡܐ ܗܿܘ ܥܠܝܐ ܐܝܟܢ ܡܼܨܝܐ ܕܢܼܨܪܐ ܘܢܼܬܪܘܼܥ ܘܢܥܼܒܪ ܡܕܡ ܣܟ. ܟܕ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܐܬܝܼܪ ܢܘܼܪܢܐ ܠܐ [ܣܟ] ܡܼܨܝܐ ܕܢܥܼܒܪ ܡܕܡ ܠܐ ܠܗܓܐ ܘܠܐ ܐܐܪ. ܘܠܐ ܬܘܼܒ ܡܕܡ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܼܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܗܿܠܝܢ. ܐܠܐ ܟܿܠܡܕܡ ܠܟܝܿܢܗ ܗܿܦܟ. ܐܐܪ ܠܐܐܪ. ܘܘܢܘܼܪܐ ܠܢܘܼܪܐ. ܘܥܦܪܐ ܠܥܦܪܐ. ܘܡܝ̈ܐ ܠܡܝ̈ܐ. ܘܡܕܡ ܣܟ ܠܐ ܡܬܼܒܨܪ ܐܦܠܐ ܡܘܣܦ ܡܼܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ. ܐܠܐ ܒܟܝܠܐ ܘܡܬܩܿܠܐ ܘܡܫܘܼܚܬܐ ܕܒܼܪܐ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܡܩܘܝܢ ܥܕܡܐ ܕܨ݀ܒܐ ܕܢܚܕܬ ܐܢܘܢ. ܘܗܿܠܝܢ ܥܠ ܥܢ̈ܢܐ ܘܥܝܡ̈ܐ ܕܡܼܢ ܡܘܢ ܡܬܼܟܢܫ̈ܢ ܘܡܬܼܥܒܝ̈ܢ܆ ܘܡܼܢ ܡܿܢܐ ܬܘܼܒ ܡܬܼܦܠܗܕܢ ܘܡܬܼܒܕܪ̈ܢ ܣܿܦܩ̈ܢ܀ ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ.

Chapter 4

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܘ̄ ܥܡ ܐܠܗ ܕܡܚܟܡ. ܥܠܗܿܝ ܕܡܼܢ ܐܝܟܐ ܘܡܼܢ ܡܘܿܢ ܗܿܘܝܐ ܚܼܪܒܐ ܕܒܪ̈ܩܐ ܘܩܠܐ ܕܪ̈ܥܡܐ. ܒܙܒܢ ܬܐܕܐ ܘܪܒܝܼܥܐ ܐܘܟܝܬ ܬܫܪ̈ܝܬܐ. ܠܗ̈ܓܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܘܥܒ̈ܝܐ ܣܿܠܩܝܢ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܘܡܼܢ ܝܡܡ̈ܐ. ܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܒܙܒܢ ܬܐܕܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܣܿܓܝܐ ܪܛܝܼܒܘܼܬܐ ܒܐܪܥܐ. ܘܡܛ݀ܠ ܕܫܡܼܫܐ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܗܿܐ ܣܿܠܩ ܡܼܢ ܬܝܡܢܐ. ܘܣܿܓܝܢ ܙܠܝܼܩ̈ܘܗܝ ܥܠ ܒܪܝܼܬܐ. ܘܫܚܢܐ ܐܪܥܐ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ. ܘܡܣܩܐ ܠܗ̈ܓܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܘܡܼܬܥܒܝܢ ܒܐܐܪ܆ ܘܗܿܘܝܢ ܥܢ̈ܢܐ ܘܙܪ̈ܒܢ ܠܚܕ̈ܕܐ ܠܡܬܼܥܠܝܘܼ ܡܼܢ ܚܝܠܐ ܕܠܗ̈ܓܐ ܕܣ݀ܓܝܢ ܘܕܚܿܝܢ ܠܗܘܿܢ ܠܘܼܩܒܠ ܠܥܠ. ܘܡܼܢ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܕܢܩܫܐ ܕܥܢ̈ܢܐ ܠܢܘܼܪܐ ܗܿܝ. ܝ݀ܗܒܝܢ ܩ̈ܠܐ ܥܫܝܼ̈ܢܐ ܘܡܫܼܬܡܥܝܢ ܦܩ̈ܥܐ ܝܼܥ̈ܐ. ܘܢ݀ܫܡ

pb. 233

ܗܘܦܐ ܡܼܢ ܗܿܘ ܟܝܿܢܐ ܕܢܘܼܪܐ ܒܥܢ̈ܢ ܗܿܠܝܢ ܠܒܝܼܕ̈ܬܐ. ܘܗܿܘܝܐ ܚܼܙܬܐ ܕܒܪ̈ܩܐ ܗܿܠܝܢ. ܘܩܿܠܐ ܗܿܘ ܕܪ̈ܥܡܐ܆ ܐܝܼܬܘܗܝ ܡܼܢ ܚܝܠܐ ܕܢܘܼܪܐ ܕܨܪܚ ܒܥܢ̈ܢܐ ܘܡܼܬܛܪܛܥ ܘܡܬܓܪܓܝ. ܘܟܕ ܡܬܠܒܕ̈ܢ ܣܿܓܝܼ ܡܼܢ ܟܿܠ ܓܒ̈ܝܢ܆ ܡܼܢ ܠܬܚܬ [ܡܿܢ] ܡܼܢ ܠܗ̈ܓܐ ܕܣܿܠܩܝܢ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܘܙܪܒܝܢ ܠܚܕ̈ܕܐ ܐܘܿ ܕܚܿܝܢ ܠܥܠ ܠܘܼܩܒܠ ܐܬܝܪ ܗܿܘ ܢܘܼܪܢܐ. ܘܡܼܢ ܐܐܪ ܬܘܒ ܡܼܢ ܐܝܢܐ ܓܒܐ ܕܢܫܒ.ܘܬܘܼܒ ܡܥܒܼܐ ܠܗܝܢ ܠܥܢ̈ܢܐ ܘܠܒܕ ܚܕ ܒܚܕܐ ܘܕܚܿܐ ܠܥܠ ܘܗܟܢܐ ܡܬܥܨܪ̈ܢ ܬܚܝܬ ܐܬܝܪ. ܘܡܼܢ ܚܝܠܐ ܕܪܙܒ ܘܕܚܿܐ ܠܗܝܢ܆ ܢܩ̈ܫܢ ܘܡܬܛܦ̈ܝܢ ܠܐܬܝܪ. ܘܝܗܒ̈ܢ ܩ̈ܠܐ ܥܫܝܼܢ̈ܐ ܕܪ̈ܥܡܐ. ܘܡܼܬܚܙܝܢ ܒܪ̈ܩܐ ܟܕ ܨܪܚܝܼܢ ܠܗ̈ܓܐ ܗܿܢܘܢ ܡܝܢ̈ܝܐ ܕܒܥܢ̈ܢܐ. ܘܒܙܒܢ ܙܒܢ ܢܦܿܩ ܡܼܢ ܢܩܫ̈ܐ ܗܿܠܝܢ ܦܩ̈ܥܐ ܡܕܡ ܘܚܝܠܐ ܬܩܝܼܦܐ ܘܢܚܬ ܚܝܠܬܢܐܝܼܬ ܠܐܪܥܐ ܒܚܐܦܐ ܩܠܝܼܠܐ ܘܟܿܠ ܡܕܡ ܕܢܦܠ ܥܠܘܗܝ ܥܒܪ ܒܗ ܐܝܟ ܪܘܼܚܐ ܒܐܐܪ. ܘܐܝܟ ܢܘܼܪܐ ܥܙܝܼܙܬܐ ܕܥܒܪ ܒܚܐܦܐ ܩܫܝܐ ܒܗܘܠܐ ܪܟܝܼܟܬܐ. ܘܝܒܝܼܫܬܐ ܘܣܟ ܠܐ ܡܬܟܠܐ ܚܝܠܐ ܗܿܘ ܡܼܢ ܡܕܡ. ܐܠܐ ܥܒܪ ܒܟܝ̈ܢܐ ܛܡܝܼ̈ܡܐ ܕܦܪܙܠܐ. ܘܕܟܐܦܐ ܘܕܥܦܪܐ ܐܝܟ ܒܪܩܐ ܒܐܐܪ. ܘܡܚܒܠ ܠܗ ܘܡܣܝܼܦ ܠܗ ܠܐܕܫܐ ܗܿܘ ܕܥܿܒܪ ܒܗ܆ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܢܘܼܪܐ ܕܡܘܩܕܐ ܠܩܝܣܐ ܘܡܛܠܩܐ ܠܚܒܘܼ̈ܒܐ. ܘܐܢ ܢܿܩܫ ܥܠ ܦܪܙܠܐ܆ ܢܣܟ ܠܗ ܘܡܦܪܫ ܘܡܫܦܪ ܘܡܫܦܐ ܩܛܝܼܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢ ܢܫܬܼܟܚ ܦܪܙܠܐ ܗܿܘ ܡܬܚܫܠ ܡܢܗ ܣܝܦܐ ܐܘܿ ܫܢܢܐ ܡܕܡ. ܥܠ ܓܘܼܫܡܐ ܕܢ݀ܩܫ ܗܿܟܢ ܦܿܣܩ ܠܗ ܐܝܟ ܩܛܘܬܐ ܕܡܩܛܥܐ. ܡܼܢ ܚܝܠܐ ܗܿܘ ܪܒܐ ܕܥܒܼܪ ܒܦܪܙܠܐ ܗܿܘ ܐܝܟ ܕܒܪܦܦ ܥܝܢܐ. ܘܢ݀ܣܟ ܘܡܫܦܐ ܠܗ ܕܟܝܐܝܼܬ. ܘܗܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܥܠܼܬܗ ܡܼܢ ܠܗ̈ܓܐ. ܘܒܙܒܢ ܬܐܕܪܐ ܡܿܢ ܣܿܠܩܝܢ ܣܿܓܝܼ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܝܡܐ. ܒܙܒܢ ܬܫܪ̈ܝܬܐ ܣܿܠܩܝܢ ܡܼܢ ܝܡܐ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܐܪܥܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܝܒܝܫܬ݀ ܐܪܥܐ ܒܟܿܠܗ ܩܝܛܐ ܘܣܠܼܩܘ ܡܢܗܿ ܠܗ̈ܓܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ. ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܠܗ̈ܓܐ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܕܡܝ̈ܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ. ܗܿܠܝܢ ܕܥܿܒܕܝܢ ܥܢ̈ܢܐ ܒܐܐܪ. ܘܗܿܠܝܢ ܕܡܼܢ ܝܡܐ ܣܿܠܩܝܢ܆ ܠܘ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܕܡܝ̈ܐ ܡܠ̈ܝܼܚܐ ܕܝܡܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ. ܐܠܐ ܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܚܠ̈ܝܐ ܕܥ݀ܐܠܝܢ ܠܝܡܐ. ܐܘܿ ܡܼܢ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܝܒܫܐ. ܐܘܿ ܡܼܢ ܡܼܛܪ̈ܐ ܕܢ݀ܚܬܝܢ ܥܠܘܗܝ ܡܼܢ ܕܪܫ ܡܬܼܛܠܩܝܼܢ ܒܝܕ ܠܗ̈ܓܐ ܘܡܼܬܦܪܫܝܢ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܕܡܝ̈ܐ ܡܠ̈ܝܼܚܐ. ܐܝܟ ܕܗܒܐ ܡܼܢ ܢܚܫܐ. ܘܗܟܢܐ ܣܿܠܩܝܢ ܡܝ̈ܐ ܒܝܕ ܠܗ̈ܓܐ ܘܢ݀ܚܬܝܢ ܒܝܕ ܡܼܛܪܐ. ܘܗܿܦܟ ܟܿܠ ܟܝܿܢܐ ܕܠܘܼܟܬܗ. ܘܟܿܠ ܟܝܿܢܐ ܠܐܣܛܘܼܟܣܗ. ܘܡܕܡ ܠܐ ܡܘܣܦ ܘܠܐ ܡܒܨܪ. ܘܗܿܝ ܬܘܼܒ ܕܣܓ̈ܝܢ ܥܢ̈ܢܐ ܒܬܐܕܐ. ܘܒܙܒܢ ܙܒܢ ܒܥܕܢܐ ܕܬܫܥܫ̈ܥܝܼܢ. ܘܐܦ ܡܼܛܪܐ ܝܬܝܪܐܝܼܬ ܒܗܿܢ ܥܕܢܐ ܣܿܓܐ ܘܢ݀ܚܬ. ܗܿܕܐ ܗܿܝ ܥܠܼܬܗ܆ ܕܟܡܐ ܕܚܿܐܡ ܝܘܡܐ ܘܫܚܢܐ ܐܪܥܐ. ܡܣܩܐ ܠܗ̈ܓܐ ܣܓܝܼ̈ܐܐ. ܗܟܘܬ ܐܦ ܝܡܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܼܬ

pb. 234

ܣܿܓܝܢ ܒܬܪ ܦܠܓܗ ܕܝܘܡ ܒܬܪ ܕܨܿܠܐ ܫܡܼܫܐ. ܘܡܼܢ ܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܣܿܓܝܼܐܬܐ ܕܙܪܒܐ ܠܐܪܥܐ ܘܠܝܡ̈ܡܐ ܡܣܩܝܼܢ ܠܗ̈ܓܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܘܣܿܓܝܢ ܒܐܐܪ. ܘܡܬܼܟܢܫܝܢ ܥܕܡܐ ܠܬܫ ܫܥ̈ܝܢ ܘܣܿܓܝܢ ܘܡܼܬܥܒ̈ܝܢ ܥܢ̈ܢܐ ܘܡܚ̈ܬܢ ܡܼܛܪ̈ܐ ܒܗܿܘ ܥܕܢܐ. ܘܡܼܢ ܥܒܝܘܼܬܗܘܢ ܕܠܗ̈ܓܐ ܘܠܒܝܼܕܘܼܬܗܘܢ ܡܬܕܚܝܢ ܩܫܝܐܝܼܬ ܘܡܬܼܥܨܪ̈ܢ ܥܢ̈ܢܐ ܘܡܚ̈ܬܢ ܙܪ̈ܝܼܒܬܐ ܘܡܼܛܪ̈ܐ ܚܒ̈ܝܼܛܐ ܘܛܘܦ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܒܚܕܐ ܫܿܥܐ ܥܿܒܕ̈ܢ ܪ̈ܓܠܬܐ ܘܢܚ̈ܠܐ ܕܠܐ ܡܼܬܥܒܪܝܢ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܘܚܪܝܢ ܣܿܓܝܼ ܡܛܼܪ̈ܐ ܗܿܠܝܢ ܚܒ̈ܝܼܛܐ. ܒܗܿܝ ܕܒܪܗܝܼܒܘܼ ܢܿܚܬܝܢ ܣܿܓܝܼܐܝܼܬ ܘܡܣܬܦ̈ܩܢ ܥܢ̈ܢܐ. ܒܣܬܘܐ ܕܝܢ ܠܘ ܗܟܢܐ ܓܕܫ. ܐܠܐ ܣܿܠܩܝܢ ܠܗ̈ܓܐ ܩܠܝܼܠ ܩܠܝܼܠ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܒܙܠ̈ܝܼܩܝ ܫܡܼܫܐ ܕܢܫܚܢܘܢ ܠܐܪܥܐ ܘܬܣܩܝ ܠܗ̈ܓܐ ܥܒ̈ܝܐ ܘܣܿܓܝ̈ܐܐ ܐܝܿܟܢܐ ܕܢܙܪܒܘܢ ܠ̈ܚܕܕܐ ܘܢܼܬܥܨܪܘܢ ܬܚܝܼܬ ܐܬܝܼܪ ܡܚ̈ܬܢ ܡܼܛܪ̈ܐ ܚܒ̈ܝܼܛܐ. ܐܠܐ ܗܿܝܕܝܢ܆ ܡܼܛܪ̈ܐ ܢܝܼܚ̈ܐ ܢ݀ܚܬܝܢ ܘܐܡܝܼܢ̈ܐ. ܟܡܐ ܕܣܿܠܩܝܢ ܠܗ̈ܓܐ ܘܡܼܬܚܝܠܝܢ ܡܼܢ ܐܐܪ. ܬܝܡܢܝܐ ܘܡܕܢܚܝܐ. ܢ݀ܚܬܝܢ ܡܼܛܪ̈ܐ ܕܠܐ ܟܠܝܢ. ܐܢܕܝܢ ܡܬܼܟܠܝܢ ܠܗ̈ܓܐ ܘܠܐ ܣܿܠܩܝܢ. ܐܘܿ ܢ݀ܫܒ ܒܗܘܿܢ ܐܐܪ ܝܒܝܼܫܐ ܡܼܢ ܓܪܒܝܐ ܐܘܿ ܡܼܢ ܡܥܪܒܐ. ܠܦܘܬ ܣܝܿܡܗ ܕܐܬܪܐ ܗܿܘ ܡܬܼܦܠܗܕܝܢ ܠܗ̈ܓܐ ܘܡܼܬܒܕܪ̈ܢ ܥܢ̈ܢܐ ܘܠܐ ܢܿܚܬ ܡܼܛܪܐ. ܘܕܡܿܐ ܗܿܢ ܫܪܒܐ ܠܩܕܣܐ ܕܩܕܪܐ ܕܣܝܼܡ ܥܠ ܢܘܼܪܐ. ܘܡܿܠܐܼ ܡܝ̈ܐ ܐܘܿ ܒܘܼܫܠܐ ܐܝܢܐ ܕܗܼܘ܆ ܘܡܟܣܼܣ ܒܟܣܝܝܐ. ܘܣܿܠܩܝܢ [ܡܢܗ] ܠܗ̈ܓܐ ܘܡܼܬܟܢܫܝܼܢ ܒܟܣܝܗ. ܘܟܕ ܨ݀ܓܝܢ ܒܟܣܝܐ ܗܿܘ ܝܿܩܕܝܢ ܘܡܢܛܦܝܢ. ܗܟܘܬ ܣܿܠܩܝܢ ܠܗ̈ܓܐ ܡܼܢ ܩܕܣܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܘܡܼܢ ܪܬܚܐ ܕܢܘܼܪܐ ܕܫܡܼܫܐ. ܘܣܿܠܩܝܢ ܘܡܼܬܟܢܫܝܢ ܬܚܝܼܬ ܐܬܝܼܪ ܢܘܼܪܢܐ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܟܣܝܗ ܕܥ݀ܠܡܐ. ܘܬܡܿܢ ܡܼܬܥܨܪܝܢ ܘܢܿܚܬܝܢ ܥܠ ܒܪܝܼܪܬܐ ܐܪܥܐ. ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܟܣܝܐ ܠܓܘ ܩܕܣܐ. ܘܗܿܝ ܕܒܝܩܝܛܐ ܠܐ ܗ̈ܘܝܢ ܡܼܛܪ̈ܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܥܡ ܗܿܝ ܕܣܿܠܩܝܢ ܠ̈ܗܓܐ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܐܘܿ ܡܼܢ ܝܡܐ. ܒܪܗܝܼܒܘܼܬܐ ܡܼܬܛܠܩܝܢ. ܡܼܢ ܥܙܝܼܙܘܼܬ ܙܠ̈ܝܼܩܐ ܫܡܫ̈ܢܝܐ ܘܬܘܼܒ ܗܿܦܟܝܢ ܠܟܝܿܢܗܘܢ. ܘܓܿܕܫ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܣ݀ܓܝܢ ܠܗ̈ܓܐ ܘܙܟܿܝܢ ܠܚܡܝܼܡܘܼܬ ܫܡܼܫܐ ܘܣܿܠܩܝܢ ܘܡܼܬܥܒܝܢ ܒܐܐܪ ܘܡܼܬܥܫ̈ܢܢ ܥܢ̈ܢܐ ܘܡܚ̈ܬܢ ܡܼܛܪ̈ܐ ܘܪ̈ܣܝܼܣܐ ܘܬܘܼܒ ܘܛܐ̈ܠܐ ܕܢ݀ܚܬܝܢ ܒܠܝܠ̈ܘܬܐ܆ ܡܼܢܗܘܢ ܕܠܗ̈ܓܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܕܟܕ ܣܿܠܩܝܢ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܢ݀ܫܒ ܒܗܘܢ ܐܐܪ. ܘܐ݀ܫܕ ܠܗܘܢ ܥܠ ܐܪ̈ܥܬܐ ܘܥܠ ܥܣܼܒ̈ܐ ܘܙܪ̈ܥܐ ܘܛܪ̈ܦܐ. ܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܩܪܝܼܒܝܢ ܠܝܡܐ܆ ܣܿܓܝܢ ܒܗܘܢ ܛܐ̈ܠܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܒܣܬܘܐ ܘܒܩܝܛܐ ܝܬܝܪܐܝܼܬ ܕܐܝܟ ܐܬܪܐ ܕܡܼܨܪܝܢ ܘܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܐܝܓܝܦܛܘܣ ܘܕܦܠܝܣܛܝܢܝ ܘܦܘܢܝܩܝܐ ܘܣܘܪܝܐ ܘܩܠܝܠܝܩܝܐ ܘܦܝܣܝܕܝܐ ܘܒܝܛܘܢܝܐ. ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܩܪܝܼܒܝܢ ܠܝܡܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܒܩܝܛܐ ܣܿܓܝܢ ܠܗ̈ܓܐ ܕܣܿܠܩܝܢ ܡܼܢ ܝܡܐ ܡܼܢ ܚܡܝܼܡܘܼـܐ ܕܫܡܼܫܐ. ܘܢ݀ܫܒ ܒܗܘܢ

pb. 235

ܐܐܪ ܡܥܪܒܝܐ ܘܐܫܿܕ ܐܢܘܢ ܥܠ ܐܪ̈ܥܬܐ ܗܿܠܝܢ. ܘܡܼܢ ܗܢ ܛܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܼܬ ܡܼܬܪܒܝܢ ܙܪ̈ܥܝܗܘܢ ܘܦܐܪ̈ܝܗܘܢ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܿܠܝܢ܀ ܘܒܙܒܢ ܙܒܢ ܗܿܘܝܢ ܠܗ̈ܓܐ ܝܒܝܼܫ̈ܐ ܘܠܐ ܥ݀ܒܕܝܢ ܡܼܛܪܐ ܘܠܐ ܛܐܠܐ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܼܕ ܕ݀ܠܚܝܼܢ ܠܐܐܪ ܘܥܿܡܛ ܡܼܢ ܣܿܓܝܼܐܘܼܬܗܘܢ ܘܡܣܼܬܒܪ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܬܢܢܐ ܡܕܡ ܩܛܝܼܪ ܥܠ ܐܪܥ ܐܝܟ ܚܝܒܘܼܪܬܐ. ܘܗܕܐ ܠܟ ܐ݀ܬܐ܆ ܕܟܕ ܡܼܬܕܠܚܝ ܐܐܪ ܡܼܢ ܠܗ̈ܓܐ ܝܒܝܼܫ̈ܐ܆ ܒܬܪ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚܝܒܘܪܐ ܗܿܘ. ܢܿܫܒ̈ܢ ܪ̈ܘܼܚܐ ܩܫܝ̈ܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܡܼܬܕܟܐ ܐܐܪ ܡܼܢ ܠܗ̈ܓܐ ܗܢܘܢ ܥܒ̈ܝܐ ܘܝܒܝܼ̈ܫܐ. ܘܒܠܝܠ̈ܘܬܐ ܡܿܢ ܣܿܓܝܢ ܡܫܒ̈ܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܟܕ ܣܿܠܩܝܢ ܠܗ̈ܓܐ ܠܐ ܡܬܦܠܼܗܕ ܡܼܢܗܘܢ ܡܕܡ. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܫܡܼܫܐ ܒܠܝܠ̈ܘܬܐ. ܘܟܕ ܣܿܓܝܢ ܕܚܿܝܢ ܠܐܐܪ ܠܐܬܪܐ ܐܚܪܢܐ. ܘܢܿܫܒ̈ܢ ܡܼܢܗ ܘܠܗܼܠ ܪ̈ܘܼܚܐ. ܐܘܟܝܼܬ ܗܼ، ܐܐܪ ܡܼܙܕܪܒ ܡܼܢ ܠܗ̈ܓܐ. ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܪ̈ܦܐ. ܘܥ݀ܒܕ ܡܫܒ̈ܐ ܗܿܠܝܢ. ܐܝܼܬ ܕܝܢ ܬܘܼܒ ܠܗ̈ܓܐ ܒܝܼܫ̈ܐ ܘܣܿܓܝܼ ܥܒ̈ܝܐ ܕܣܿܠܩܝܢ ܡܼܢ ܐܪ̈ܥܬܐ ܦܩܥܬܢ̈ܝܐ ܘܡܕܒܪ̈ܝܬܐ ܒܥܕܢ ܛܗܪܐ ܩܝܛܝ̈ܐ. ܒܗܿܝ ܕܥ݀ܐܠܐ ܫܚܝܼܢܘܼܬܐ ܒܠܒܗܿ ܕܐܪܥܐ ܘܡܣܩܐ ܠܗܘܢ ܒܦܩ̈ܥܐ ܕܐܪܥܐ. ܘܐܢ ܐ̱ܢܫ ܐܘܿ ܬܘܼܒ ܚܝܘܼܬܐ ܡܼܬܛܝܒ ܬܡܿܢ ܒܐܪܥܐ ܗܿܝ ܒܗܿܠܝܢ ܥܕ̈ܢܐ܆ ܒܗܿܝ ܫܿܥܬܐ ܡܝܼܬܝܼܢ. ܡܼܛܠ ܕܡܼܬܕܚܐ ܟܿܠܗ ܐܐܪ ܡܼܢ ܕܘܼܟܬܐ ܗܿܝ ܡܼܢ ܥܒܝܘܼܬܗ ܕܠܗܓܐ ܗܿܘ ܒܝܼܫܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܦܿܐܫ ܐܐܪ ܕܢܣܘܩܘܢ܆ ܡܼܬܚܣܝܢ ܘܡܼܬܛܠܩܝܼܢ ܚܝ̈ܝܗܘܢ. ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܢܿܚܬ ܠܓܘܼܒܐ ܕܦܬܝܼܚ ܚܼܕܬܐܝܼܬ. ܘܚܒܝܼܫ ܗܘܼܐ ܒܗ ܠܗܓܐ ܥܒܝܐ ܘܠܐ ܦܿܐܫ ܒܗ ܐܐܪ. ܒܗ ܒܥܕܢܐ ܡܬܼܛܠܩܝܼܢ ܚܝ̈ܘܗܝ. ܒܗܿܝ ܕܐܬܓܠܙ ܡܼܢ ܣܘܩܐ ܕܐܐܪ. ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܢܫܡܼܬܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܗܿܢܐ ܠܗܓܐ ܒܝܼܫܐ ܫܥ̈ܒܝܐ܆ ܟܕ ܡܼܬܕܚܼܐ ܡܼܢ ܐܐܪ ܘܡܬܼܐܫܕ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܚܒܠ ܙܪ̈ܥܐ ܘܦܐܪ̈ܐ. ܘܥܒܕ ܟܘܼܪ̈ܗܢܐ ܘܚܘܼܒ̈ܠܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܘܝܪ̈ܩܢܐ ܫܘܒܢܐ. ܗ̄ ܪܘܼܚܐ ܕܫܘܒܐ ܡܚܒܠ ܟܝ̈ܢܐ. ܘܣܩܘܼܒܠܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܙ݀ܕܩ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܟܕ ܚܿܙܝܢ ܙܪ̈ܥܐ ܘܥܣܼ̈ܒܐ ܕܢ݀ܚܬ ܥܠܝܗܘܢ ܝܪܩܢ ܘܡܼܚܐ ܐܢܘܢ ܪܘܼܚܐ ܕܫܘܒܐ܆ ܕܣܟ ܠܐ ܢܥܼܠܘܢ ܠܗܘܢ. ܘܠܐ ܢܚܼܨܕܘܢ ܐܢܘܢ. ܐܦܠܐ ܢܫܼܒܩܘܢ ܡܼܢ ܩܢܝܿܢܗܘܢ ܘܒܥܝܼܪܗܘܢ ܕܢܥܼܠܘܢ ܠܗܘܢ. ܐܘܿ ܣܟ ܢܐܟܠܘܢ ܡܼܢܗܘܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܟܪ̈ܗܢܐ ܐܢܘܢ ܘܩܛܘ̈ܠܐ. ܘܐܦ ܗܼܢܘܢ ܒܥܝܪ̈ܐ ܝܿܕܥܝܢ ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܪܘܼܚܩܐ ܣܿܓܝܼܐܐ ܣܿܝܩܝܢ ܪܝܼܚܗܘܢ ܘܠܐ ܡܼܬܩܪܒܝܢ ܠܗܘܿܢ. ܘܠܐ ܙ݀ܕܩ ܕܢܦܘܫܘܢ ܙܪ̈ܥܐ ܘܥܣܼ̈ܒܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܡܛ݀ܠ ܪܝܼܚܗܘܢ ܘܐܐܪ ܕܥ݀ܒܪ ܥܠܝܗܘܢ ܡܟܪܗܢܐ ܗܿܘ ܘܡܡܝܼܬܢܐ. ܙ݀ܕܩ ܕܒܪܗܝܼܒܘܼ ܢܐܩܕܘܢ. ܘܗܿܢܘܢ ܕܡܘܩܕܝܢ ܠܗܘܿܢ܆ ܡܼܢ ܪܘܼܚܩܐ ܢܩܘܼܡܘܢ ܡܼܢ ܟܪ ܕܢ݀ܫܒ ܪܘܼܚܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܣܘܼܩܘܢ ܡܼܢ ܬܢܢܗܘܢ. ܘܐܦܢ ܐܫܬܚܪ ܠܚܡܐ ܒܫܢ̈ܢܐ ܕܙܪ̈ܥܐ ܗܿܢܘܢ. ܠܐ ܣܟ ܢܼܬܢܛܪ ܐܟܡܢ ܕܢܚܘܼܬ ܥܠܘܗܝ ܡܼ̰ܪܐ ܘܢܼܬܬܫܝܓ ܡܼܢܗ ܝܪܩܢܐ ܘܗܿܝܕܝܢ ܢܬܼܟܢܫ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܦܢ ܡܬܼܬܫܝܓ ܐܿܠܦ ܙܒ̈ܢܝܢ܆ ܠܐ ܣܟ ܡܼܬܐܣܐ. ܐܠܐ ܡܟܪܗܢܐ ܗܿܘ ܘܩܛܘܠܐ܀ ܘܟܕ ܬܚܼܙܐ ܥܣܼܒܐ ܣܿܓܝܐܐ ܘܥܒܝܼܛܐ ܘܐܪܝܼܟܐ. ܐܘܿ ܕܩܪܝܼܒ ܠܡܝ̈ܐ ܘܠܐܓܡ̈ܐ ܘܝܡ̈ܡܬܐ ܘܩܒ̈ܝܬܐ. ܠܐ ܣܟ ܬܪܥܐ ܥܢ̈ܬܐ ܘܒܩܪ̈ܐ ܬܡܿܢ. ܐܦܠܐ ܬܥܼܡܪ ܒܩܪܝܼܒܘܼܬܗܘܢ.

pb. 236

ܡܛ݀ܠ ܕܡܟܪ̈ܗܢܐ ܐܢܘܢ ܘܒܝܼ̈ܫܐ. ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܢ ܪ̈ܡܐ ܘܦܬܝܼܚ̈ܐ܆ ܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܗܿܢܘܢ ܕܦܬܝܼܚ ܩܕܡܝܗܘܢ ܡܕܢܚܐ ܘܬܡܝܢܐ ܘܡܥܪܒܐ. ܘܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܬܝܡܢܐ ܦܬܝܼܚ ܩܕܡܝܗܘܢ܆ ܗܿܢܘܢ ܚܿܫܚܝܼܢ ܣܿܓܝܼ ܠܡܥܡܪܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܚܒܝܼܫܝܢ ܘܬܚܬܝܼܝܼܢ ܠܐ ܣܟ ܚܿܫܚܝܢ. ܐܦܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܚܝ݀ܝܪܝܢ ܠܓܪܒܝܐ. ܝܬܝܼܪܐܝܬ ܐܝܟܐ ܕܣܿܓܝܼ̈ܐܢ ܥ݀ܒ̈ܐ ܘܥܘܼܒ̈ܛܐ ܕܥܠ ܡܝ̈ܐ܆ ܘܐܝܟܐ ܕܐܝܼܬ ܡܪ̈ܓܐ ܣܒ̈ܝܼܣܐ ܘܪ̈ܨܝܢܐ. ܗܿܠܝܢ ܟܿܗܘܿܢ ܒܝܼܫ̈ܐ ܘܡܪ̈ܗܢܐ ܐܢܘܢ܀ ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ.

Chapter 5

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܫܬܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ. ܬܘܼܒ ܡܛ݀ܠ ܡܼܛܪ̈ܐ ܘܪ̈ܣܝܼܣܐ ܘܡܛ݀ܠ ܡܢܐ. ܘܡܼܢ ܐܝܕܐ ܥܠܼـܐ ܗܿܘܐ ܬܠܓܐ ܘܒܪܕܐ ܘܓܠܝܼܕܐ. ܘܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ. ܒܩܦܠܐܘܢ ܕܩܕܡ ܗܿܢ ܐܡܼܪܢܢ ܩܠܝܼܠ ܡܼܛܠ ܡܛܪ̈ܐ ܘܛܐ̈ܠܐ ܘܪ̈ܣܝܼܣܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܡܼܢ ܐܣܛܘܼܟܣܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܠܐ ܡܘܣܦ ܣܟ ܘܐܦ ܠܐ ܡܒܨܪ. ܘܒܙܒܢ ܣܿܠܩܝܢ ܡܝ̈ܐ ܒܝܕ ܠܗ̈ܓܐ ܠܟܐ ܘܠܟܐ. ܘܡܼܢܗܘܢ ܡܼܬܥܠܝܢ ܠܥܠ ܘܡܼܬܥܒܝܢ ܘܣܿܓܝܢ ܬܚܝܼܬ ܐܬܝܼܪ. ܘܟܕ ܡܼܙܕܪܒܝܼܢ ܬܡܿܢ ܡܼـܥܨܪܝܢ ܘܢ݀ܚܬܝܢ. ܘܡܼܢܗܘܢ ܕܠܗ̈ܓܐ ܡܼܬܐܫܕܝܢ ܥܠ ܐܪ̈ܥܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܝܒܝܼܫ̈ܬܐ܆ ܘܡܬܪ̈ܛܒܢ ܘܥ݀ܒܕ̈ܢ ܦܐܪ̈ܐ. ܘܡܼܢܗܘܢ ܬܘܼܒ ܕܠܗ̈ܓܐ ܣܿܠܩܝܼܢ ܒܚܠ̈ܝܼܠܝܗܿ ܕܐܪܥܐ ܘܡܼܬܟܢܫܢ ܒܕܘܼܟܝ̈ܐ ܩܫ̈ܝܬܐ ܣܿܓܝܢ ܘܡܫܟܚܝܼܢ ܡܦܩܢܐ ܘܢ݀ܒܥܝܢ ܒܡܒ̈ܘܼܥܐ ܘܥܝ̈ܢܬܐ ܐܝܟ ܨܒܝܿܢܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܥܠܗܿܝ ܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܒܛܘܼܪ̈ܐ ܘܒܪ̈ܡܬܐ ܣܿܓܝܼܐܝܢ ܡܒܘܼ̈ܥܐ ܘܥܝ̈ܢܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܩܿܫܝܢ ܘܛܝܼܡܝܼܢ ܘܠܐ ܡܼܬܦܘܫܫܝܢ ܒܗܘ̈ܓܐ ܠܗ̈ܓܐ. ܐܠܐ ܡܬܟܠܝܢ ܘܡܼܬܚܒܫܝܢ ܬܚܝܼܬ ܩܫܝܘܼܬܗܘܢ ܐܝܟ ܠܗ̈ܓܐ ܕܡܼܢ ܩܕܪܐ ܒܟܣܝܐ. ܗܿܟܢܐ ܣܝܼܡܝܼܢ ܛܘܼܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܝܟ ܩܪܩܦܬܐ ܥܠ ܫܠܕܐ. ܘܐܝܟ ܟܣܝܐ ܥܠ ܩܕܪܐ. ܘܟܕ ܡܼܬܟܢܫܝܼܢ ܠܗ̈ܓܐ ܘܣܿܓܝܢ܆ ܗܿܘܝܢ ܡܝ̈ܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܘܢ݀ܒܥܝܢ ܡܼܢ ܡܦܩ̈ܢܐ ܘܪ̈ܨܝܢܐ ܘܚܠܝܼ̈ܠܐ ܕܡܫܟܚܝܼܢ ܒܐܪܥܐ ܘܒܛܘܼܪ̈ܐ. ܘܠܗ̈ܓܐ ܐܝܠܝܢ ܕܣܿܠܩܝܢ ܡܼܢ ܦܩ̈ܥܬܐ ܘܡܕܒܪ̈ܐ ܘܡܼܢ ܐܪ̈ܥܬܐ ܣܪ̈ܝܕܬܐ ܘܪ̈ܟܝܼܟܬܐ܆ ܣܿܠܩܝܢ ܒܐܐܪ ܘܡܼܬܟܢܫܝܢ ܬܚܝܼܬ ܐܬܝܼܪ. ܘܐܢ ܐܝܼܬ ܚܝܠܐ ܘܣܿܠܩܝܢ ܣܿܓܝܼ. ܣܿܓܝܢ ܘܙܿܪܒܝܢ ܘܡܼܬܥܨܪܝܢ ܬܚܝܼܬ ܐܬܝܼܪ. ܘܗܿܘܝܢ ܛܘܼܦ̈ܐ ܘܢ݀ܚܬ ܡܼܛܪܐ. ܘܒܙܒܢ ܬܐܕܐ ܘܬܫܪ̈ܝܬܐ܆ ܕܗܿܘܝܢ ܡܼܛܪ̈ܐ ܚܒܝܼ̈ܛܐ ܘܛܘܼܦ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ. ܘܗܿܘܝܢ ܛܘܦ̈ܢܐ ܘܡܠܐܝܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܫܬܼ݀ܚܢܐ ܐܪܥܐ ܘܡܣܩܐ ܠܗ̈ܓܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ. ܘܡܼܢ ܚܝܠܬܢܘܼܬܗܘܢ ܣܿܠܩܝܢ ܪܗܝܼܒܐܝܼܬ ܘܙܿܪܒܝܢ ܠܚܕ̈ܕܐ ܘܡܼܬܥܨܪܝܢ ܬܚܝܼܬ ܐܬܝܼܪ ܘܢ݀ܚܬܝܢ ܡܼܛܪ̈ܐ ܚܒܝܼ̈ܛܐ. ܘܐܢ ܢ݀ܫܒܐ ܒܛܘܦ̈ܐ ܗܿܠܝܢ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܐܐܪ ܓܪܒܝܼܝܼܐ ܘܝܒܝܼܫܐ ܡܩܫܐ ܠܗܝܢ ܘܡܓܠ̈ܕܢ ܒܐܐܪ ܠܥܠ. ܘܟܕ ܢܚ̈ܬܢ ܘܡܛܝ̈ܢ ܠܐܪܥܐ. ܗܕܐ ܗܿܝ ܥܠܼܬܗ ܕܒܪܕܐ ܘܚܪܨܦܬܐ. ܘܠܘ ܠܥܼܠ ܡܢܼܗܿ ܕܕܘܼܟܬܐ ܬܪܝܼܨܐܝܼܬ ܡܼܬܝܼܠܕ

pb. 237

ܒܪܕܐ ܡܼܢ ܗܿܘ ܥܢܢܐ܆ ܐܠܐ ܐܝܼܬ ܐܡܼܬܝ ܕܡܼܢ ܪܘܼܚܩܐ ܡܝܬܐ ܠܗ ܡܫܒܐ ܗܿܘ ܩܫܝܐ ܘܓܪܒܝܼܝܼܐ. ܘܐܝܟܐ ܡܬܼܡܠ ܗܿܘ ܡܫܒܐ ܬܡܿܢ ܡܣܼܬܿܦܩ ܒܪܕܐ ܗܿܘ ܐܘܿ ܡܼܛܪܐ ܚܒܝܼܛܐ܀ ܬܠܓܐ ܕܝܢ ܗ݀ܘܐ ܒܙܒ̈ܢܐ ܣܬܘ̈ܝܐ ܡܼܢ ܥܠܼـܬܐ ܗܕܐ. ܣܿܠܩܝܢ ܠܗ̈ܓܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܟܕ ܐܝܼܬ ܡܫ̈ܒܐ ܓܪ̈ܒܝܼܝܼܐ ܩܫܝ̈ܐ ܘܝܒܝܼܫܐ. ܘܒܗ ܒܐܐܪ ܡܓܠܕ ܗܼܘ ܠܗܓܐ ܟܕ ܐܝܼܬ ܐܝܟ ܬܢܢܐ ܩܛܝܼܢܐ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܢܿܦܩ̈ܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܘܗܿܘܝܢ ܦ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܘܙܥܘܼܪ̈ܝܬܐ. ܘܗܕܐ ܠܟ ܐ݀ܬܐ ܕܒܬܪ ܬܠܓܐ ܡܫܼܬܦܐ ܐܐܪ ܘܗܿܘܐ ܨܚܘܐ ܫܦܝܐ܀ ܙܡܝܢܬܐ ܕܝܢ ܘܓܠܝܼܕܐ ܗܿܘܝܢ ܡܼܢܗ ܕܡܫܒܐ ܓܪܒܝܼܝܐ. ܟܕ ܣܿܠܩܝܢ ܠܗ̈ܓܐ. ܡܚܝܼ̈ܠܐ ܘܪ̈ܩܝܼܩܐ ܡܼܢ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ. ܘܠܝܬ ܚܝܠܐ ܕܢܙܪܒܘܢ ܘܢܙܟܘܢ ܠܐܐܪ ܘܢܣܼܩܘܢ. ܐܠܐ ܗܿܦܟܝܢ ܡܼܬܐܫܕܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܗܿܘܝܢ ܛܐܠܐ. ܥܡ ܨܦܪܐ ܟܕ ܝܬܝܼܪ ܩܪܝܼܪܐ ܐܐܪ ܡܓܠܕ ܠܗܘܢ ܗܿܘ ܐܐܪ ܝܒܝܼܫܐ ܘܓܪܒܝܼܝܼܐ ܘܠܟܿܠܗܘܢ ܩܒܝ̈ܬܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܐܝܼܬ ܐܡܬܼܝ ܕܝܬܝܪ ܗܿܘܐ ܐܐܪ ܩܫܝܐ ܘܝܒܝܼܫܐ ܘܩܪܝܼܪܐ. ܡܓܠܕ ܠܢܗܪ̈ܘܬܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܠܣ݀ܦܪ̈ܝ ܝܡܐ܆ ܘܡܩܫܐ ܠܐܕܫ̈ܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ܇ ܘܟܕ ܢܿܫܒ ܬܝܡܢܐ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܚܡܝܼܡܐ܆ ܫܿܪܐ ܘܡܦܫܪ ܠܩܫܝܘܼܬܐ ܕܓܠܝܼܕܐ ܘܕܫܪܟܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܗܿܕܐ ܥܠܼܬܐ ܕܒܪܕܐ ܘܬܠܓܐ ܘܓܠܝܼܕܐ܀ ܬܘܼܒ ܐܡܿܪܝܢܢ ܡܛܠ ܪ̈ܥܡܐ ܘܒܪ̈ܩܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܙܕܪܒܢ ܥܢ̈ܢܐ ܡܼܢ ܣܿܓܝܼܐܘܼܬ ܠܗ̈ܓܐ ܘܡܬܕܚܝܿܢܘܼܬܗܘܿܢ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܐܐܪ ܘܡܼܬܕܚܐ ܡܼܢ ܠܗ̈ܓܐ ܬܚ̈ܬܝܐ܆ ܘܙܿܪܒ ܗܼܘ ܠܠܗ̈ܓܐ ܥܼܠ̈ܝܐ ܕܐܬܼܟܢܫܘ ܘܐܬܼܥܒܝܼܘ ܘܗܘܼܘ ܥܢ̈ܢܐ ܠܒܝܼܕ̈ܬܐ܆ ܘܡܼܢ ܚܝܠܐ ܕܕ݀ܚܐ ܠܗܝܢ ܢ݀ܩܫ̈ܢ ܠܐܬܝܪ ܗܿܘ ܢܘܼܪܢܐ ܘܨܪ̈ܚܢ ܘܡܛܪ̈ܛܥܢ ܘܐ݀ܬܐ ܩܠܐ ܗܿܘ ܥܫܝܼܢܐ ܕܪ̈ܥܡܐ ܡܼܢ ܓܘܪܓܚܐ ܕܥܢ̈ܢܐ ܘܪ̈ܘܼܚܐ. ܘܢ݀ܫܡܿܐ ܗܿܘ ܥܙܝܼܙܐ ܕܐܬܝܪ ܘܚܼ؛ܬܐ ܕܢܘܼܪܐ ܘܨܪܚܐ ܒܥܢ̈ܢܐ ܡܼܢ ܐܬܝܪ ܡܼܬܚܙܝܐ ܒܪܗܝܼܒܘܼܬܐ. ܩܠܐ ܕܝܢ ܡܫܼܬܘܚܪ ܡܛܠ ܡܬܼܚܐ ܕܪܘܡܐ. ܘܒܗ ܒܥܕܢܐ ܢ݀ܚܬ ܡܼܛܪܐ ܡܼܢ ܙܪܝܼܒܘܼܬܐ ܕܥܢ̈ܢܐ ܕܡܼܬܥܨܪ̈ܢ ܘܡܚ̈ܬܢ ܡܼܛܪܐ. ܘܐܢ ܡܼܛܪܐ ܠܐ ܢ݀ܚܬ ܒܬܪ ܒܪ̈ܩܐ ܘܪ̈ܥܡܐ. ܕܥ ܠܟ ܕܙܝܘܓ ܢ݀ܚܬ ܒܗܿܠܝܢ ܥܕ̈ܢܐ. ܘܡܛ݀ܠ ܕܝܬܝܪ ܡܼܬܩܫܝܢ ܠܗ̈ܓܐ ܡܼܢ ܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܕܐܐܪ܆ ܘܗܿܘܐ ܗܢܐ ܕܡܼܬܩܪܐ ܙܝܼܘܓ ܘܐܝܼـܘܗܝ ܟܝܿܢܗ ܘܪܘܼܟܒܗ ܡܼܢ ܠܗ̈ܓܐ ܡܝܢ̈ܝܐ ܘܡܼܢ ܐܐܪ ܡܥܪܒܝܐ ܘܓܪܒܝܼܝܼܐ. ܘܢܿܚܬ ܥܠ ܟܿܠܗܿ ܒܪܝܼܬܐ ܡܕܡ ܩܛܝܼܢܐ ܟܕ ܠܐ ܡܬܚܼܙܐ܆ ܘܡܼܬܠܚܦܛ ܒܟܝܿܢܐ ܕܐܪܥܐ ܐܝܟ ܕܟܪܐ ܥܡ ܢܩܼܒܬܐ. ܘܡܼܬܬܩܢܝܢ ܡܼܢ ܗܿܢܐ ܚܘܼܛܠܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܓܘܼܫ̈ܡܐ ܛܡܝܼ̈ܡܐ. ܕܗܒܐ ܐܡܿܪ ܐܢܼܐ. ܘܣܐܡܐ ܘܢܚܫܐ ܘܐܢܟܐ. ܘܐܒܪܐ. ܘܦܪܙܠܐ. ܘܐܦ ܟܐܦ̈ܐ ܝܩܝܼܪ̈ܬ݀ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܐܕ̈ܫܐ ܕܢ݀ܦܩܝܢ ܡܼܢ ܐܪܥܐ. ܘܥܠ ܗܿܠܝܢ ܡܡܠܠܝܼܢܢ ܢܗܝܼܪܐܝܼܬ ܘܦܬܝܐܝܼܬ ܒܡܐܡܪܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܼܢ ܠܬܼܚܬ ܟܕ ܡܛܐ ܥܕܢܗܝܢ ܐܢ ܨܿܒܐ ܡܪܢ. ܡܕܝܢ ܬܬܝܼܕܥܝ ܗܕܐ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ. ܕܟܕ ܗܿܘܝܢ ܪ̈ܥܡܐ ܘܒܪ̈ܩܐ ܒܗ ܒܥܕܢܐ ܐ݀ܬܐ ܡܛܪܐ. ܒܪܡ ܠܘ ܒܟܿܠܕܘܟ. ܐܠܐ ܐܝܟܐ ܕܐܬܼܟܢܫܘ ܠܗ̈ܓܐ ܘܐܬܼܢܒܝܼܘ ܥܢ̈ܢܐ. ܘܐܦܢ ܒܪ̈ܩܐ ܡܼܬܚܙܝܢ

pb. 238

ܠܪܘܚܩܐ ܣܿܓܝܼܐܐ. ܘܐܢ ܡܼܛܪܐ ܠܐ ܢܿܚܬ ܐܦܠܐ ܒܪܕܐ܀ ܡܼܢ ܟܿܠܦܪܘܿܣ ܙܝܘܓ ܗܿܐ ܢܿܚܬ ܟܕ ܠܐ ܣܟ ܡܼܬܚܿܙܐ. ܒܪܡ ܕܝܬܝܪ ܩܪܝܪ ܗܿܘܐ ܐܐܪ ܒܗܿܠܝܢ ܥܕ̈ܢܐ ܕܢܿܚܬ ܙܝܘܓ܀ ܘܒܪܕܐ ܡܿܢ ܡܼܢ ܛܘܼܦ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܢܿܚ̈ܬܢ ܡܼܢ ܥܢ̈ܢܐ ܒܬܪ ܕܡܼܬܥܨܪ̈ܢ ܬܚܝܼܬ ܐܬܝܼܪ. ܘܗܝܕܝܢ ܡܓ̈ܠܕܢ ܡܼܢ ܡܫܒܐ ܓܪܒܝܼܝܼܐ ܕܣܿܓܝܼ ܠܥܼܠ ܢܿܫܒ. ܘܐܦ ܗܼܢ̈ܝܢ ܛܘܼܦ̈ܐ ܕܒܩ̈ܢ ܒܚܕ̈ܕܐ ܘܗܘ̈ܝܼܢ ܩܼܛܥ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܓܠܝܕܐ ܐܝܟ ܓܘ̈ܙܐ ܘܐܝܟ ܠ̈ܘܙܐ. ܘܐܪ̈ܝܼܟܝ ܐܣܟܝܼ̈ܡܐ. ܘܟܿܠ ܓܘܢܐ ܢܚܿܬܢ܀ ܬܠܓܐ ܕܝܢ ܗܼܢܘܢ ܠܗ̈ܓܐ ܡܬܼܩܫܝܢ ܘܡܓܠܕܝܢ ܒܐܐܪ ܩܕܡ ܕܢܬܼܡܛܘܢ ܠܬܚܝܼܬ ܐܬܝܼܪ. ܘܟܕ ܢ݀ܩ̈ܦܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܠܚܕ̈ܕܐ ܟܕ ܦܪܚܝܼܢ ܒܐܐܪ ܩܕܡ ܡܫܒܐ ܗܿܘ ܓܪܒܝܼܝܼܐ. ܥܡܗܝܢ ܝܩܪ̈ܢ ܘܢܚ̈ܬܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܪܟܝܼܟܐܝܼܬ ܘܡܬܼܟܫ̈ܝܢ܀ ܙܡܝܬܐ ܕܝܢ ܘܓܠܝܼܕܐ ܥܡ ܗܿܝ ܕܣ̈ܠܩܝܢ ܠܗ̈ܓܐ ܡܼܢ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ܆ ܐ݀ܫܕ ܠܗܘܿܢ ܐܐܪ ܩܫܝܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ ܘܡܩܫܐ ܠܗܘܢ. ܘܗ݀ܘܝܐ ܙܡܝܬܐ ܘܓܠܝܼܕܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܿܐ ܘܦܘܼܩܕܢܐ ܕܒܿܪܘܝܐ ܚܟܝܼܡܐ. ܘܟܿܠܗܝܢ ܡܛܠ ܥܘܼܕܪܢܐ ܘܩܘܼܝܡܐ ܕܒܪܝܼܬܐ܀ ܘܒܪܕܐ ܡܿܢ ܡܕܚܼܠ ܘܡܣܪܕ ܘܪܕܐ ܠܡܣܟ̈ܠܢܐ. ܘܐܦ ܡܩܛܠ ܠܪ̈ܚܫܐ ܘܦܪ̈ܚܕܘܕܐ ܢܿܛܘ̈ܝܐ ܕܥܠ̈ܠܬܐ ܘܦܐܪ̈ܐ܀ ܬܠܓܐ ܕܝܢ ܘܓܠܝܼܕܐ ܒܿܚܪ ܠܐܪܥܐ ܘܡܚܕܬ ܠܗܿ ܕܬܬܼܚܝܠܝ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܼܙܕܒܠܐ ܘܫ݀ܡܢܐ ܘܡܝܬܝܐ ܦܐܪ̈ܐ. ܘܐܦ ܚܿܢܩ ܘܡܘܒܕ ܘܥ݀ܛܐ ܠܥܘܼܩܒܪ̈ܐ ܘܩܼܡܨܐ ܘܡܢܝܼܢܐ ܕܗܼܘ ܚܠܘܼܛܐ ܘܙܚܿܠܐ ܘܩܪܝܬܐ ܘܡܫܘܛܐ. ܘܟܿܠ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܡܐܟܝ̈ܢܐ ܘܡܣ̈ܓܦܢܐ ܕܥܠ̈ܠܬܐ. ܘܡܥܒܕ ܥܘܼܕܪ̈ܢܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܟܣ̈ܝܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܕܠܐ ܡܣܬܿܟܠܝܼܢܢ [ܚܢܢ] ܘܠܐ ܡܦܿܣܝܼܢܢ ܒܗܘܢ. ܐܝܟ ܕܗܼܘ ܠܚܘܕ ܝܿܕܥ ܘܒܪܝܼܟ ܐܝܼܩܪܗ܀ ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ [ܕܡܐܡܪܐ ܕܫܬܐ] ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ.

Chapter 6

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ. ܥܠ ܗܿܝ ܡܼܢ ܡܘܿܢ ܘܐܝܟܢ ܗ݀ܘܝܢ ܫܘܼܚܠܦ̈ܦܐ ܕܙܒ̈ܢܐ ܕܬܐܕܐ ܘܩܝܛܐ ܘܬܫܪ̈ܝܬܐ ܘܣܬܘܐ ܚܝܠܗ ܪܒܐ ܕܐܠܗܐ ܣܿܦܩ ܠܟܿܠܡܕܡ. ܐܠܐ ܚܟܡܬܗ ܠܝܬ݀ ܦܘܪ̈ܫܢܐ܆ ܥܒܼܕܬ݀ ܬܡܝܼܗ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܘܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܒܟܿܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܘܬܘܼܩ̈ܢܐ. ܐܝܿܟܢܐ ܕܬܬܝܼܕܥܝ ܚܟܼܡܬܗ ܪܒܬܐ ܕܡܬܩܢܢܐ ܚܟܝܼܡ ܒܟܿܠ. ܘܡܿܢ ܗܿܕܐ ܢܬܬܡܗ ܣܿܓܝܼ. ܘܟܕ ܡܼܬܬܡܗ ܡܼܬܪܚܡ [ܘܟܕ ܡܬܪܚܡ] ܘܠܘܬܗ ܢܓܿܕ ܠܪ̈ܚܡܘܗܝ ܫܪܝܼܪ̈ܐ ܘܠܐ ܦܠ̈ܝܼܓܐ. ܡܢܘܼ ܗܿܘ ܕܟܕ ܡܬܼܒܩܐ ܒܗܘ̈ܝܐ ܘܬܘܼܩ̈ܢܐ ܘܟܝ̈ܢܐ ܟܿܠܗܘܢ ܕܒܪܝܼܬܐ. ܘܚܿܐܪ ܘܡܐܨܕ ܒܗܘܢ ܦܪܘ݀ܫܐܝܼܬ ܒܥܝܢܐ ܟܣܝܼܬܐ ܕܪܥܝܢܗ. ܘܡܣܼܬܟܠ ܠܚܝܠܐ ܪܒܐ ܕܛܡܝܼܪ ܒܗܘܢ ܘܠܬܐܘܪܝܐ ܪܘܚܢ݀ܝܬܐ ܕܟܿܣܝܐ ܒܗܘܢ. ܘܠܐ ܬܘܪ. ܘܬܡܿܗ ܒܒܪܘܼܝܐ ܚܟܝܼܡ ܒܟܿܠ. ܘܟܕ ܬܡܿܗ. ܡܬܼܢܓܕ ܠܘܬ ܚܘܼܒܐ ܡܚܝܕܢܐ ܘܠܐ ܡܼܬܕܪܟܢܐ. ܒܪܝܼܟ ܗܼܘ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܼܬܕܪܟܝܢ ܕܝܼܢܘ̈ܗܝ ܘܠܐ ܡܬܼܥܩܒ̈ܢ ܐܘܼܪ̈ܚܬܗ. ܐܡܼܪ ܚܕ ܡܼܢ ܓܒܪ̈ܐ ܐܠܗ̈ܝܐ. ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܐܠܗܐ ܠܡܼܬܝܕ̈ܥܢܐ. ܗܟܢܐ ܫܡܼܫܐ ܠܡܬܪ̈ܓܫܢܐ. ܐܘܟܝܼܬ ܠܓܘܼܫܡ̈ܢܐ. ܗ̄ ܣܡ ܐܠܗܐ ܒܟܝܿܢܗ ܕܗܿܢܐ ܫܡܼܫܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܓܘܼܫܡܢ݀ܝܬܐ ܕܡܼܢ ܫܒܝܼܚܘܼܬ ܣܿܥܘܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܒܕ ܒܟܿܠܗܘܢ ܓܘܼܫ̈ܡܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܘܕܐܪܥܐ ܘܕܡܝ̈ܐ. ܕ݀ܡܐ

pb. 239

ܠܐܠܗܐ ܕܐܚܝܼܕ ܟܿܠ ܘܡܕܒܪ ܠܡܬܼܝܕ݁ܢܐ ܘܒܛܝܼܠ ܠܗ ܥܠ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ. ܗܿܟܢܐ ܡܥܒܕ ܫܡܼܫܐ ܗܿܢܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܢܗܝܼܪܐ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܕܢܗܝܼܪ̈ܐ܆ ܡܐܠܠܘܢ ܕܝܢ ܕܟܿܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܗܼܘ ܡܛܟܣ ܙܒ̈ܢܐ ܘܥܕ̈ܢܐ ܒܗ ܘܡܢܗ ܡܬܼܝܕ̈ܥܢ ܫܢܝ̈ܐ ܘܬܚܘܼܡ̈ܝܗܝܢ ܘܗܼܘ ܡܦܪܫ ܝܪ̈ܚܐ ܘܡܬܚܡ ܫܒ̈ܐ ܘܡܢܐ ܝܘܡ̈ܬܐ. ܡܢܗ ܡܫܬܘܕ̈ܥܢ ܫܥ̈ܐ ܟܿܠܗܝܢ ܕܐܝܼܡܡܐ. ܗܼܘ ܡܥܒܕ ܠܫܘܚ̈ܠܦܝ ܫܢ̱ܬܐ ܒܬܗܪܐ ܪܒܐ ܟܕ ܩܿܐܡ ܒܡܼܨܥܬ݀ ܡܪܕܝܼܬܗ ܕܒܡܘܙܠܬܐ܆ ܥܿܒܕ ܫܘܝܘܼܬܐ ܐܝܼܡܡܐ ܘܠܠܝܐ. ܘܡܥܒܕ ܐܐܪ ܡܡܙܓܐ ܘܒܣܝܼܡܐ ܘܬܐܕܢܝܐ ܡܫܚܢ ܠܐܪܥ ܕܬܘܥܐ ܥܣܼܒܐ ܘܬܘܠܕܝ ܥܩܪ̈ܐ ܐܝܟ ܬܪܢܓܘܠܬܐ ܕܡܫܚܢܐ ܠܒܢ̈ܬܐ ܘܡܘܠܕܐ ܒܗܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܘܗܿܠܝܢ ܟܕ ܩܿܐܡ ܒܡܨܥܬܐ ܕܡܪܕܝܼܬܗ ܗܿܝ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܡܠܘܫܐ ܕܐܡܼܪܐ. ܗܿܢܐ ܒܝܬܐ ܕܐܪܝܣ ܟܘܟܒܐ ܗܿܘ ܕܪܕܐ ܒܪܩܝܼܥܐ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܫܡܼܫܐ ܕܐܝܼـܘܗܝ ܚܡܝܼܫܝܐ. ܘܥܠ ܗܿܝ ܐܝܼܬܘܗܝ ܒܝܬ ܪܘܼܡܪܡܗ ܘܡܐܛܒ̈ܢܘܬܗ ܕ[] ܗ̄ [] ܟܕ ܗܪܟܐ ܡܼܬܟܝܢ ܒܬܪ ܣܬܘܐ ܗܿܘ ܩܪܝܼܪܐ ܘܪܛܝܼܒܐ. ܡܥܒܕ ܐܐܪ ܛܒܿܐ ܘܡܡܙܓܐ. ܚܡܝܼܡܐ ܪܛܝܼܒܐ ܕܡܢܝܐ܆ ܡܩܝܡܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܡܢܛܪܢܐ ܕܚܘܼܠܡܢܐ. ܗܿܢܐ ܗܿܘ ܙܒܢܐ ܛܒܿܐ ܘܡܥܕܪܢܐ ܕܡܼܬܪ̈ܓܫܢܐ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܕܫܘܼܚܠ̈ܦܝ ܫܢ̱ܬܐ܀ ܒܬܪܟܢ ܬܘܼܒ ܣܿܠܩ ܫܡܼܫܐ ܒܡܣܩܬܐ ܕܡܪܕܝܼܬܗ ܘܡܼܬܥܠܐ ܠܕܪܓܐ ܥܠܝܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܫܘܼܠܡܐ ܡܠܘܫܐ ܕܬܐܡ̈ܐ. ܘܗܿܘܐ ܩܪܝܼܒ ܠܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܫܒܥܐ ܩܠܝܼܡ̈ܐ ܕܥܡܪܬܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܡܼܢ ܓܒܐ ܓܪܒܝܼܝܼܐ ܕܐܪܥܐ. ܘܟܕ ܣܿܠܩ ܫܡܼܫܐ ܠܕܪ̈ܓܐ ܥܠܝ̈ܐ ܘܓܪ̈ܒܝܼܝܼܐ ܕܒܡܪܕܝܼܬܗ܆ ܗܿܘܐ ܩܪܝܼܒ ܠܩܠܝܼܡ̈ܐ ܕܥܡܪܬܐ. ܘܡܫܚܢ ܠܗܘܢ ܘܡܚܡ ܝܬܝܪ ܡܛ݀ܠ ܙܠ̈ܝܼܩܘܗܝ ܕܫܿܟܢܝܢ ܥܠ ܪ̈ܫܝܗܘܢ. ܘܡܼܢ ܝܕ ܗ̣ܿܢ ܥܒܕ ܠܫܘܼܚܠܦܐ ܩܝܛܝܐ ܘܚܡܝܼܡܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܣܓܝ ܡܼܬܡܬܚܐ ܡܪܕܝܼܬܗ ܠܥܠ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܘܡܼܬܒܨܪܐ ܬܝܚܼܬ ܐܪܥܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܣܛܠܝ ܠܓܪܒܝܐ. ܝ݀ܪܒ ܐܝܼܡܡܐ ܗܿܘ ܘܗܿܘܐ ܡܼܬܚܗ ܙܒܢܬܐ ܘܪܘܼܒܥܐ ܐܝܟ ܫܘܝܘܼܬ ܐܝܼܡܡܐ ܐܝܟ ܫܥ̈ܐ ܛ̄ ܫܘܝ̈ܬܐ. ܘܟܿܠܗ ܠܝ̈ܠܝ ܘܐܝܼܡܡ ܐܝܼܬܘ̄ ܡܢܘ̈ܬܐ ܚ̄. ܗܿܘܐ ܐܝܼܡܡܐ ܗܿܘ ܪܒܐ ܒܩܠܝܼܡܐ ܗܿܢܐ ܡܼܨܥܝܐ ܐܘܟܝܼܬ ܪܒܝܼܥܝܐ ܕܝܼܠܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܘܠܠܝܐ ܡܢܘ̈ܬܐ ܓ̄.ܘܟܡܐ ܕܬܐܙܠ ܠܓܪܒܝܐ ܐܘܿ ܠܬܝܡܢܐ. ܡܫܼܬܚܠ̈ܦܢ ܡܘܼܫܚ̈ܬܐ ܕܐܝܡ̈ܡܐ ܘܠܝ̈ܠܘܬܐ. ܡܛܠ ܨܠܿܝܐ ܕܐܪܥܐ ܐܘܟܝܼܬ ܪܘܡܐ ܕܡܨܥܬܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܐܣܦܝܼܪܢ݀ܝܬܐ ܓܠܝܼܠܬܐ ܐܝܟ ܐܣܟܝܼܡܐ ܕܒܛܝܼܟܐ. ܘܟܕ ܥ݀ܐܠ ܫܡܫܐ ܠܪܫ ܡܠܘܫܐ ܕܣܪܛܢܐ܆ ܗܿܦܟܐ ܡܪܕܝܼܬܗ ܠܘܼܩܒܠ ܬܝܡܢܐ. ܥܕܡܐ ܕܡܿܛܐ ܠܫܘܼܠܡ ܡܠܘܫܐ ܕܒܬܘ̄ ܕܗܝܼ ܫܒܠܬܐ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܫܿܘܐܼ ܐܝܼܡܡܐ [ܥܡ ܠܠܝܐ ܐܝܟ ܕܒܬܐܕܐܐ ܘܗܿܘܐ ܐܝܡܡܐ] ܫܥ̈ܐ ܝܒ̄. ܘܠܠܝܐ ܫܥ̈ܐ ܝܒ̄ [ܠܫܘܬ]. ܘܐܦ ܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܕܫܡܼܫܐ ܦܿܟܗܐ ܡܼܢ ܦܢܝܼܬܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܪܚܩ ܫܡܼܫܐ ܡܼܢ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܪܫܢ. ܘܟܡܐ ܕܢܐܙܠ ܐ̱ܢܫ ܠܘܼܩܒܠ ܓܪܒܝܐ ܒܩܠܝܼܡ̈ܐ

pb. 240

ܡܬܥܡܪ̈ܢܐ. ܝܬܝܪ ܩܪܝܼܪܝܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܿܠܝܢ. ܘܟܡܐ ܕܢܐܙܠ ܠܘܼܩܒܠ ܬܝܡܢܐ. ܝܬܝܪ ܚܡܝܼܡܝܼܢ. ܡܛܠ ܩܪܝܼܒܘܼܬܐ ܘܡܬܪܚܩܢܘܼܬܐ ܕܫܡܼܫܐ. ܘܟܕ ܢܿܚܬ ܗܼܘ ܫܡܼܫܐ ܠܕܪܓܐ ܬܚܬܝܐ ܘܬܝܡܢܝܐ ܕܫܘܼܠܡ ܡܠܘܼܫܐ ܕܫܟܫܛܐ ܗܿܘ ܐܝܼܡܡܐ ܗܿܘ ܪ̈ܘܒܥܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܢܘ̈ܬܐ ܬܠܬܐ. ܗ̄ ܫܥ̈ܐ ܛ̄ ܫܘܝ̈ܬܐ ܐܝܟ ܠܠܝܐ ܩܝܛ̈ܝܐ ܕܫܘܼܪܝ ܣܪܛܢܐ. ܘܗܿܘܐ ܠܠܝܐ ܗܿܢܐ ܣܬܘܝܐ ܡܢܘ̈ܬܐ ܚܡܫ. ܐܘܟܝܼܬ ܫܥ̈ܐ ܚܡܫܬܥܣܪ ܐܝܟ ܐܝܼܡܡܐ ܗܿܘ ܩܝܛܝܐ. ܘܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܕܫܡܼܫܐ ܦܟܗܐ ܣܿܓܝܼ. ܒܗܿܝ ܕܣܿܓܝܼ ܐܪܚܩܼ ܡܼܢܢ. ܘܙܠ̈ܝܼܩܘܗܝ ܡܼܢ ܓܒܢ ܡܫܚܢܝܼܢ ܠܢ. ܘܠܘ ܡܼܢ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܪܫܢ ܢܿܚܬܝܢ ܥܠܝܢ ܐܟܡܿܢ ܕܢܫܚܢܘܢ ܠܐܪܥܐ. ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܣܿܓܝܢ ܠܗ̈ܓܐ ܘܣܿܩܝܢ ܘܡܼܬܟܢܫܝܼܢ ܒܐܐܪ ܘܡܼܬܥܩܒܝܢ. ܘܐܦ ܐܐܪ ܡܼܬܕܚܐ ܡܢܼܗܘܢ ܘܡܼܬܬܙܝܼܥ ܠܟܐ ܘܠܗܠ ܘܣܿܓܝܐ ܩܪܝܼܪܘܼܬܐ. ܘܡܼܬܥܫܢܝܢ ܠܗ̈ܓܐ. ܘܡܼܬܠ̈ܒܕܢ ܥܢ̈ܢܐ. ܘܡܼܬܥܨܪ̈ܢ ܘܡܚ̈ܬܢ ܡܼܛܪ̈ܐ. ܘܡܼܬܩܘܪܪ ܐܐܪ ܘܟܝ̈ܢܐ ܘܗ̈ܘܝܢ ܣܬܘ̈ܐ. ܗܕܐ ܗܝ ܥܠܼܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐܬ ܕܓܕܫܝܢ ܒܒܪܝܼܬܐ. ܟܿܠܗܘܢ ܡܼܢ ܡܬܩܪܒܢܘܼܬܗ ܕܫܡܼܫܐ ܘܡܬܪܚܩܢܘܼܬܗ. ܘܠܫܘܼܡܠܝ ܫܢ̱ܬܐ ܗܼܘ ܐܝܼܬܘܗܝ ܥܠܼܬܐ ܒܫܘܼܡܠܝ ܡܼܬܟܪܟܢܘܼܬܗ ܕܠܟܿܠܗܿ ܓܝܓܠܐ ܕܡܘܙܠܬܐ ܡܫܼܬܿܡܠܝܐ ܫܢ̱ܬܐ. ܘܐܢ ܢܐܨܕ ܐ̱ܢܫ ܚܟܝܼܡܐܝܼܬ ܥܠܼܬ݀ ܟܿܠܗܘܿܢ ܬܘܼܩ̈ܢܐ ܘܗܿܘܝܐ ܕܡܼܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܗܼܘ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܗܼܘ ܡܒܫܠ ܠܐܪܥܐ ܘܡܘܠܕܐ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܘܢܚܫܐ ܘܫܪܟܐ ܕܓܘܼܫ̈ܡܐ. ܘܡܒܫܪ ܠܟ̈ܐܦܐ ܘܡܨܠܠ ܘܡܒܪܚ. ܘܩ݀ܢܝܢ ܓܘ̈ܢܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ ܘܢܗܝܼܪ̈ܐ܆ ܥܡ ܚܝ̈ܠܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܘܡܥܒܕ̈ܢܘܬܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܬܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܕܣܿܥܪ̈ܢ. ܗܿܐ ܡܒܫܠ ܦܐܪ̈ܐ ܘܡܫܡܢ ܙܪ̈ܥܐ ܘܡܪܒܿܐ ܘܡܢܛܪ. ܘܡܝܬܐ ܟܿܠܡܕܡ ܠܗܿܘܝܐ. ܗܼ، ܡܠܩܛ ܘܡܝܒܫ ܣܝܢܐ ܘܣܪܝܘܼܬܐ. ܘܡܕܟܐ ܠܨܐܝܘ̈ܬܐ ܘܘܡܣܝܘܼܬܐ ܘܩܡܘܠܘܼܬܐ ܕܒܒܪܝܬܐ. ܘܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܡܝܪܐ ܕܠܝܬ ܕܛܫܿܐ ܡܼܢ ܠܗܓܗ. ܡܛ݀ܠ ܕܒܟܿܠܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܕܒܥܿܠܡܐ ܗܢܐ ܥܿܐܠ ܚܝܠܗ ܘܡܥܒܕ. ܘܐܝܟܐ ܕܐܝܼܬ ܦܢܝ̈ܬܐ ܓܪ̈ܒܝܝܬܐ. ܘܠܐ ܫ݀ܟܢܝܢ ܙܠ̈ܝܩܘܗܝ ܥܠܝܗܝܢ. ܐܠܐ ܡܼܢ ܗܘܦܐ ܕܒܓܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܡܼܢ ܐܐܪ ܥ݀ܐܠ ܚܝܠܗ ܒܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܗܿܠܝܢ. ܘܒܕܘܼܟ̈ܝܬܐ. ܓܘܝ̈ܬܐ ܘܣܿܓܝܼ ܬܚܬܝ̈ܬܐ. ܘܒܐܪܥܐ ܡܿܢ ܠܬܚܼܬ ܢ݀ܚܬ ܘܡܬܼܥܡܩ ܘܡܥܒܕ ܚܝܠܗ ܕܫܡܼܫܐ ܥܕܡܐ ܠܡܬܼܚܐ ܕܦܪܣܚܐ ܚܕ ܕܥ݀ܒܕ ܡܝܼ̈ܠܐ ܐܪܒܥܐ. ܗܟܘܬ ܘܒܐܐܪ ܠܥܼܠ܆ ܦܪܣܚܐ ܚܕ ܡܥܒܕ ܘܬܘܼܒ ܠܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܬܡܚܠ ܚܝܠܗ ܡܼܢ ܩܪܝܼܪܘܼܬܐ ܕܐܐܪ ܘܡܫܒ̈ܐ ܓܪ̈ܒܝܼܝܼܐ. ܘܒܗܿܝ ܕܠܝܬ ܐܪܥܐ ܐܘܿ ܓܘܼܢܝܐ ܕܟܕ ܫܿܟܢܝܢ ܥܠܝܗܿ ܙܠ̈ܝܼܩܘܗܝ ܫܿܚܢܝܼܢ ܘܡܫܚܢܝܼܢ. ܐܠܐ ܥܡܗܘܢ ܡܼܬܡܚܠܝܢ ܘܙ݀ܥܪܐ ܡܥܒܕܢܘܼܬܗܘܢ ܡܼܢ ܡܬܼ̇ܐ ܘܦܝ̈ܫܐ. ܘܟܕ ܢ݀ܚܬ ܗܼܘ ܫܡܼܫܐ ܠܓܘܼܢܝܐ ܬܝܡܢ݀ܝܬܐ܆ ܡܫܚܢ ܠܦܢܝܼܬܐ ܗܿܝ ܕܠܗܠ ܡܼܢ ܡܨܥܬܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܘܥܒܕ ܬܡܿܢ ܩܝܛܐ. ܘܠܢ ܚܢܢ ܣܬܘܐ. ܘܬܘܼܒ ܟܕ ܠܢ ܩܝܛܐ ܗܿܘܐ. ܠܗܿܢܘܢ ܣܬܘܐ ܐܝܬܘ̄. ܡܛܠ ܡܬܼܪܚܩܢܘܼـܐ ܕܡܢܼܗܘܢ. ܘܐܢ ܐܝܼـ ܒܗܿܝ ܦܢܝܼܬܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ

pb. 241

ܐܘܿ ܬܘܼܒ ܚܝ̈ܘܬܐ ܝ݀ܕܥܝܼܢܢ. ܘܠܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܝܒܫܐ ܐܘܿ ܝܡܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܪܥܐ ܟܿܠܗܿ ܥܡ ܝܡ̈ܡܐ ܘܩܒܝ̈ܬܐ ܕܒܗܿ ܒܟܿܠܗ ܐܣܦܝܪܢܝܘܼܬܗܿ ܡܦܠܓܐ ܚܡܫ ܡܢܘ̈ܬܐ ܐܝܟ ܐܣܟܡܐ ܗܢܐ ܕܪܫܡܝܼܢܢ ܗܪܟܐ

PICTURE ON PAGE 241

ܗܿܫܐ ܣܒ ܒܗܘܢܐ ܐܝܟ ܐܣܟܡܐ ܗܿܢܐ. ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܐܪܥܐ ܓܠܝܼܠܬܐ ܐܣܦܝܪܢܿܝܬܐ. ܘܦܠܓܗܿ ܚܡܫ ܡܢܘ̈ܢ. ܚܕܐ ܡܼܨܥ݀ܝܬܐ. ܘܐ̱ܚܪܬܐ ܡܼܢ ܓܪܒܝܗܿ. ܘܐ̱ܚܪܬܐ ܡܼܢ ܬܝܡܢܗܿ. ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܙܘܝ̈ܬܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܘܗܿܝ ܓܪܒܝܝܬܐ ܕܬܚܝܼܬ ܦܘܠܠܘܿܣ ܓܪܒܝܝܐ. ܘܗܿܝ ܬܝܡܢܝܬܐ ܕܬܚܝܼܬ ܦܘܠܠܘܣ ܬܝܡܢܝܐ ܕܠܐ ܡܬܼܚܙܐ ܠܢ܆ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܚܫܘܼܟܬܐ ܕܠܐ ܚܿܙܝܐ ܫܡܼܫܐ ܡܼܢ ܪ̈ܘܡܐ ܕܐܣܦܝܼܪܘܼܢܝܘܬܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܘܐܦ ܐܝܼܬܝܗܿ ܩܪܝܪܬܐ ܣܿܓܝܼ ܡܼܢ ܪܚܝܼܩܘܼܬܗ ܕܫܡܼܫܐ ܡܼܢܗܿ.

pb. 242

ܘܐܢ ܐܝܼܬܝܗܿ ܐܪܥܐ ܝܒܝܼܫܬܐ ܐܘܿ ܝܡܐ܆ ܠܐ ܣܟ ܝ݀ܕܥ ܐ̱ܢܫ. ܐܠܐ ܐܢ ܢܗܼܘܐ ܢܒܝܐ ܘܚܿܙܐ ܒܪܘܼܚܐ ܕܐܠܗܐ ܘܝ݀ܕܥ ܟܣܝ̈ܬܐ܀ ܘܠܟܐ ܡܢܗܿ ܐܝܼܬ ܦܢܝܼܬܐ ܬܝܡܢ݀ܝܬܐ ܕܠܗܠ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܗܿܝ ܝܿܩܕܬܐ ܘܠܐ ܡܼܬܥܡܪܢܝܼܬܐ. ܘܡܛܠ ܡܥܒܪܬܗ ܕܫܡܼܫܐ. ܘܙ݀ܕܩ ܕܬܗܼܘܐ ܦܢܝܼܬܐ ܗܿܝ ܕܠܗܠ ܡܼܢ ܡܨܥܬܗܿ ܕܐܪܥܐ ܡܡܙܓܬܐ ܐܝܟ ܗܿܕܐ ܦܢܝܼܬܐ ܓܪܒܝܼܝܼܬܐ ܕܥܡܪܝܼܢܢ ܒܗܿ. ܘܡܦܠܓܐ ܫܒܥܐ ܩܠܝܼܡ̈ܐ. ܘܣܬܘܐ ܕܬܡܿܢ ܩܝܛܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܠܘܬܢ. ܡܛ݀ܠ ܡܬܼܩܪܒܢܘܼܬܗ ܕܫܡܼܫܐ ܠܘܬܢ ܘܡܬܪܚܩܢܘܼܬܗ ܕܡܼܢ ܬܡܿܢ. ܘܗܟܘܬ ܣܬܘܐ ܕܠܘܬܢ ܩܝܛܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܬܡܿܢ. ܒܪܡ ܕܝܢ [ܐܢ] ܐܝܼܬܝܗܿ ܝܒܝܼܫܬܐ. ܐܘܿ ܝܡܐ ܣܟ ܠܐ ܝܿܕܥܝܼܢܢ. ܐܠܐ ܐܢ ܥ݀ܡܪܝܢ ܒܗܿ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܘܿ ܬܘܼܒ ܚܝ̈ܘܬܐ. ܐܠܐ ܡܛ݀ ܕܠܐ ܡܼܨܝܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܥܼܒܪ ܒܐܪܥܐ ܗܿܝ ܝ݀ܩܕܬܐ ܘܚܠܢܝܼܬܐ ܕܠܝܬ ܒܗܿ ܣܟ ܥܣܼܒܐ ܐܘܿ ܐܝܼܠܢܐ. ܐܦܠܐ ܛܘܼܪ̈ܐ ܐܘܿ ܪ̈ܡܬܐ. ܐܠܐ ܡܕܒܪܐ ܨܕܝܐ ܘܝܩܝܼܕܐ ܕܡܫܼܬܠܗܒ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܡܼܢ ܐܡܝܼܢܘܼܬܗ ܕܫܡܼܫܐ ܕܥ݀ܒܪ ܥܠܘܗܝ. ܘܥܡܪܝܢ ܒܗ ܬܢܝܼ̈ܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܘܒܐܝܼܡܡܐ ܢܿܚܬܝܢ ܒܚܘܼܠ̈ܢܐ ܥܡܝܼ̈ܩܐ ܕܐܪܥܐ. ܘܒܠܠܝܐ ܢ݀ܦܩܢ ܘܒܿܠܥܝܢ ܚܕ ܠܚܕ. ܘܐܝܼܡܡܐ ܘܠܠܝܐ ܫ݀ܘܝܢ ܐܢܘܢ ܒܗܿ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܡܼܨܥܬܗܿ ܕܐܣܦܪܐ. ܘܐܡܝܼܢܐܝܬ ܫܡܼܫܐ ܠܥܼܠ ܡܢܗܿ ܥ݀ܒܪ ܟܕ ܡܼܬܟܪܟ ܥܡ ܡܘܙܠܬܐ. ܘܐܦ ܡܼܨܛܠܐ ܩܠܝܼܠ ܠܟܐ ܘܠܗܠ ܒܩܝܛܐ ܘܒܣܿܬܘܐ. ܐܠܐ ܩܪܝܼܒ ܘܠܐ ܥܿܒܕ ܫܘܼܚܠܦܐ ܣܿܓܝ. ܒܪܡ ܒܦܢܝܼܬܐ ܗܿܝ ܕܠܥܠ ܡܢܗܿ ܕܡܨܥܬܗܿ ܕܐܣܦܝܼܪܐ ܡܼܢ ܬܝܡܢܗܿ܆ ܐܝܟ ܕܠܘܬܢ. ܗܿܟܢ ܓ݀ܕܫܝܢ ܫܘܼܚܠ̈ܦܝܗܿ ܩܝ̈ܛܝܐ ܘܣܬܘ̈ܝܐ ܘܬܐܕܢ̈ܝܐ ܘܫܬܪ̈ܝܢܝܐ. ܘܠܝ̈ܠܘܬܐ. ܘܐܝܼܡ̈ܡܐ. ܒܪܡ ܣܿܒܪܝܼܢܢ ܕܩܝܛܐ ܕܬܡܿܢ ܝܬܝܪ ܚܡܝܼܡ ܡܼܢ ܩܝܛܐ ܕܠܘܬܢ. ܡܛܠ ܕܫܡܼܫܐ ܒܬܚܘܼ̈ܡܐ ܬܚ̈ܬܝܐ ܕܪܩܝܼܥܗ ܪܕܐ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܕܣܬܘܐ ܕܠܘܬܢ ܘܩܝܛܐ ܕܬܡܿܢ. ܘܬܘܼܒ ܐܦ ܣܬܘܐ ܕܬܡܿܢ ܝܬܝܪ ܩܪܝܼܪ ܡܼܢ ܣܬܘܐ ܕܠܘܬܢ. ܡܛܠ ܕܒܙܒܢ ܣܬܘܐ ܕܬܡܿܢ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܩܝܛܐ ܕܠܘܬܢ܆ ܫܡܼܫܐ ܫܬܚܘܼ̈ܡܐ ܥܠܼ̈ܝܐ ܕܪܩܝܼܥܐ ܕܝܠܗ ܪܕܐ ܘܗܿܘܐ ܪܡ ܣܿܓܝܼ ܘܪܚܝܼܩ ܡܼܢ ܐܪܥܐ. ܘܐܠܘ ܠܐ ܕܗܟܢ ܪܡ ܗܘܼܐ ܡܢܢ ܒܙܒܢ ܩܝܛܐ. ܣܿܒܪ ܐܢܼܐ ܕܠܐ ܡܿܨܝܢܼ ܠܡܐܚܐ ܡܼܢ ܚܘܼܡܐ ܥܙܝܼܙܐ ܕܡܘܩܕ ܗܘܼܐ ܠܢ. ܘܗܟܘܬ ܬܘܼܒ ܒܣܬܘܐ܆ ܐܠܘܼܠܐ ܕܢܿܚܬ ܗܘܼܐ ܫܡܼܫܐ ܘܗܿܘܐ ܩܪܝܼܒ ܠܐܪܥܐ ܘܡܫܚܢ ܠܗܿ ܣܿܓܝܼ܆ ܘܐܠܐ ܐܦܠܐ ܗܿܟܢ ܡܿܨܝܢܼ ܗܘܼܝܢ ܠܡܐܚܐ܆ ܡܼܢ ܩܘܼܪܐ ܬܩܝܼܦܐ. ܘܥܠܗܿܝ ܫܿܚܢܝܢ ܥܘܼܒ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ ܘܥܝ̈ܢܬܐ ܘܡܒ̈ܘܥܐ ܒܣܬܘܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܫܡܼܫܐ ܩܪܝܼܒ ܠܐܪܥܐ ܘܡܫܚܢ ܠܗܿ ܡܼܢ ܬܝܡܢܐ. ܘܠܘܬܢ ܡܿܝܚܐ ܠܗܿ ܩܪܝܼܪܘܼܬܐ ܡܼܢ ܠܥܠ. ܘܚܿܒܫܐ ܠܗܿ ܠܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܗܿܝ ܒܓܘ ܥܘܼܒܗܿ܀ ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܐܫܼܬܿܪܪܢܢ ܕܠܐ ܡܼܬܥܡܪܢܝܼܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܦܢܝܼܬܐ ܗܿܝ ܬܝܡܢܿܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܩܝܛܐ ܕܬܡܿܢ ܣܿܓܝܼ ܚܡܝܼܡ. ܘܣܬܘܐ ܕܬܡܿܢ ܝܬܝܼܪ ܩܪܝܼܪ. ܘܐܠܘܼܠܐ ܕܗܿܠܝܢ ܦܘܼܪ̈ܣܐ ܐܠܗ̈ܝܐ. ܐܦܠܐ

pb. 243

ܦܢܝܼܬܐ ܗܕܐ ܡܼܨܝܐ ܗܘܼܬ݀ ܕܢܼܥܡܪ ܒܗܿ ܐ̱ܢܫ ܐܘܿ ܚܝܘܼܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܡܡܙܓܬܐ ܘܩܪܝܼܪܘܼܬܐ ܡܡܫܚܬܐ. ܦܪܢܣ ܘܛܟܣ ܠܙܒ̈ܢܐ ܬܗܝܼܪܐܝܬ. ܗܿܘ ܚܟܝܼܡ ܒܟܿܠ. ܘܟܿܠܗܿ ܡܬܼܥܡܪܢܝܼܬܐ ܐܬܼܬܚܡܬ݀ ܒܗܕܐ ܡܢܿܬܐ ܕܣܝܼܡܐ ܡܨܥܬ ܓܪܒܝܐ ܒܝܢܬ݀ ܐܪܥܐ ܝܩܝܼܕܬܐ ܗܿܝ ܕܒܡܨܥܬܗܿ ܕܐܪܥܐ ܬܚܝܼܬ ܫܡܼܫܐ. ܘܠܗܿܝ ܙܘܿܝܼܬܐ ܓܪܒܝܼܝܼܬܐ ܘܚܼܫܘܼܟܬܐ ܕܬܚܝܼܬ ܦܘܠܠܘܣ ܓܪܒܝܼܝܼܐ. ܒܗܕܐ ܡܢܿܬܐ ܡܦܠܓܝܢ ܫܒܥܐ ܚܒ̈ܠܐ ܐܘܟܝܼܬ ܩܠܝܼܡ̈ܐ. ܘܒܗܘܢ ܐܝܼܬܝܗܿ ܟܿܠܗܿ ܡܬܼܥܡܪܢܝܼܬܐ. ܘܡܬܚܡܐ ܡܼܢ ܐܪܒܥ ܦܼܢܝ̈ܬܗܿ. ܘܠܐ ܣܟ ܡܼܨܝܐ ܕܢܥܒܪ ܐ̱ܢܫ ܡܢ ܬܚܘܼ̈ܡܐ ܗܿܠܝܢ ܠܐ ܡܬܼܥܒܪ̈ܢܐ. ܡܼܢ ܡܕܢܚܐ ܡܿܢ ܐܝܼܬ ܠܗܠ ܡܼܢ ܐܬܪܐ ܕܨܝܢ ܥܒ̈ܐ ܥܒܝܼ̈ܛܐ ܕܣܟ ܠܐ ܡܼܨܝܐ ܠܡܼܥܒܪ ܐܢܘܢ. ܘܡܼܢ ܡܥܪܒܐ ܕܝܢ ܣܝܼܡ ܐܘܩܝܐܢܘܣ ܝܡܐ ܪܒܐ ܘܠܐ ܡܬܼܥܒܪܢܐ. ܘܡܼܢ ܓܪܒܝܐ ܬܘܼܒ ܐܝܼܬ ܐܬܪܐ ܗܿܘ ܚܫܘܼܟܐ ܘܩܪܝܼܪܐ. ܘܡܼܢ ܬܝܡܢܐ ܐܪܥܐ ܝܩܝܼܕܬܐ ܗܿܝ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܡܨܥܬܐ ܕܐܣܦܪܐ ܕܠܥܠ ܡܢܗܿ ܥ݀ܒܪ ܫܡܼܫܐ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ. ܘܕܥ ܠܟ ܕܫܡܼܫܐ ܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܢܕܢܚ ܥܠ ܟܿܠܗܿ ܥܿܡܪܬܐ ܫܘܝܐܝܼܬ ܒܚܕ ܥܕܢܐ. ܡܛ݀ܠ ܐܣܦܪܢܝܘܼܬܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܘܛܠܼܠܐ ܕܨܠܝܐ ܕܪܘܡܐ ܕܓܠܝܼܠܘܼܬܗܿ. ܘܟܕ ܗܿܘܐ ܨܦܪܐ ܒܗܿܘ ܨܝܢ܆ ܒܡܕܝ ܘܒܐܬܘܪ܆ ܥܕܟܝܠ ܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܠܘܬܢ ܘܒܡܥܪܒܐ ܒܐܣܦܢܝܐ ܓܘܝܬܐ ܪܡܫܐ. ܘܬܘܼܒ ܗܿܦܟܐ ܗܟܘܬ ܘܠܝܬ ܕܘܼܟܬܐ ܕܩܪܝܼܒ ܠܗܿ ܫܡܼܫܐ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܚܒܪܬܗܿ. ܐܠܐ ܐܟܡܐ ܕܪܡ ܡܼܢܢ ܟܕ ܩܿܐܡ ܠܥܠ ܡܼܢ ܪܫܢ ܒܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ܆ ܗܟܢܐ ܪܡ ܒܟܿܠ ܕܘܼܟܐ ܟܕ ܩܿܐܡ ܠܥܠ ܡܢܗܿ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܪܥܐ ܣܝܼܡܐ ܒܡܨܥܬ݀ ܐܐܪ ܘܬܠܝܐ ܒܪܡܼܙܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܦܪܚܬܐ ܒܐܐܪ ܘܚܕܝܼܪ ܠܗܿ ܐܐܪ ܡܬܼܟܪܟܢܐܝܼܬ ܟܕ ܚܿܕܪܐ܆ ܐܝܟ ܚܘܪܐ ܕܒܥܬܐ ܠܡܘܼܩܪܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܼܢ ܠܥܼܠ ܐܡܼܪܢܢ ܘܥܕܟܝܠ ܐ݀ܡܪܝܼܢܢ ܡܼܢ ܠܬܚܼܬ.ܗܿܫܐ ܐܫܼܬܪܪܢܢ ܕܚܕܐ ܡܢܿܬܐ ܡܼܢ ܚܡܫ ܕܐܪܥܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܼܬܥܡܪܢܝܼܬܐ ܠܚܘܼܕ. ܘܗܢ ܐܪܒܥ ܣܦܝܼܩ̈ܬܐ ܘܠܐ ܡܼܬܥܡܪ̈ܢܝܬܐ. ܬܪ̈ܬܝܢ ܡܿܢ ܗܿܠܝܢ ܙܘܝ̈ܬܐ ܚܫܘܼܟ̈ܬܐ ܘܩܪ̈ܝܪܬܐ. ܗܿܝ ܓܪܒܝܝܬܐ ܘܗܿܝ ܬܝܡܢܿܝܬܐ. ܕܫܘܝܐܝܼܬ ܚܫܘܼܟ̈ܢ ܘܩܪܝܼܪ̈ܢ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ. ܘܗܿܝ ܓܪܒܝܼܝܼܬܐ ܝܬܝܪ ܩܪܝܼܪܐ ܡܛ݀ܠ ܪܡܘܿܬܗ ܕܫܡܼܫܐ ܒܙܒܐ ܩܝܛܝܐ. ܒܪܡ ܠܐ ܡܿܬܚ ܐܬܪܐ ܚܼܫܘܼܟܐ ܡܼܢ ܓܪܒܝܐ ܣܿܓܝܼ ܐܝܟ ܬܝܡܢܐ. ܡܛ݀ܠܕܟܕ ܡܼܬܥܠܐ ܫܡܼܫܐ ܠܬܚܘܼ̈ܡܐ ܥܼ̈ܠܝܐ ܕܪܩܝܼܥܗ ܒܣܪܛܢܐ. ܚܿܪܐ ܝܬܝܪ ܠܩܕܡܐ ܒܐܬܪܐ ܗܿܘ ܓܪܒܝܼܝܼܐ ܡܼܢ ܬܝܡܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܢ݀ܚܬ ܠܓܕܝܐ. ܪܕܐ ܒܬܚܘܼ̈ܡܐ ܬܚ̈ܬܝܐ ܕܪܩܝܼܥܗ ܘܗܿܘܐ ܡܟܝܼܟ ܘܩܪܝܼܒ ܠܐܪܥܐ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܟܕ ܗܿܘܐ ܒܣܪܛܢܐ. ܘܡܫܚܢ ܠܐܪܥܐ ܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܘܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܢܚܘܼܪ ܣܿܓܝܼ ܥܠ ܐܬܪܐ ܗܿܘ ܕܙܘܿܝܼܬܐ ܬܝܡܢܝܬܐ. ܘܗܿܘܐ ܐܬܪܐ ܗܿܘ ܚܫܘܼܟܐ ܝܬܝܪ ܣܿܓܝܼ ܡܼܢ ܓܪܒܝܐ. ܒܪܡ ܠܐ ܗܿܘܐ ܩܪܝܪ ܐܝܟ ܗܿܘ ܡܛ݀ܠ ܩܪܝܼܒܘܼܬܗ ܕܫܡܼܫܐ ܠܐܪܥܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܫܚܢ ܠܗܿ ܝܬܝܪ. ܘܡܿܛܐ ܚܝܠܐ ܕܫܚܝܼܢܘ̄ ܥܕܡܐ

pb. 244

ܠܬܡܿܢ. ܒܗܿܝ ܕܒܣܬܘܐ ܕܝܼܠܢ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܩܝܛܐ ܕܬܡܿܢ. ܗܿܘܐ ܩܪܝܼܒ ܠܙܘܝܼܬܐ ܗܿܝ ܬܝܡܢܝܬܐ ܘܠܐ ܗܿܘܝܐ ܣܿܓܝܼ ܩܪܝܼܪܬܐ ܐܝܟ ܓܪܒܝܼܝܼܬܐ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ. ܒܪܡ ܒܩܝܛܐ ܕܝܼܠܢ܆ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܣܬܘܐ ܕܬܡܿܢ. ܝܬܝܪ ܗܘܿܝܐ [ܩܪܝܪܬܐ] ܙܘܿܝܬܐ ܗܿܝ ܬܝܡܢܝܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܡܼܬܥܠܝܢܘܼܬܗ ܕܫܡܼܫܐ. ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܐܬܪܐ ܗܿܘ ܕܠܟܐ ܡܢܗܿ ܗܿܘ ܕܒܝܬ ܠܗ ܘܠܐܪܥܐ ܝܩܝܼܕܬܐ ܣܝܡ. ܒܩܝܛܐ ܕܝܼܠܢ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܣܬܘܐ ܕܬܡܿܢ ܝܬܝܪ ܩܪܝܼܪ ܣܬܘܐ ܗܿܘ ܡܼܢ ܣܬܘܐ ܕܗܿܘܐ ܠܘܬܢ. ܡܛ݀ܠ ܡܬܥܠܝܢܘܼܬܗ ܕܫܡܼܫܐ. ܘܐܦ ܩܝܛܐ ܕܬܡܿܢ ܣܿܓܝ ܚܡܝܼܡ ܡܼܢ ܩܝܛܐ ܕܝܼܠܢ. ܡܛ݀ܠ ܡܼܬܢܚܬܢܘܼܬܗ ܕܫܡܼܫܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܘܼܒ ܐܡܼܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ. ܘܡܛ݀ܠ ܗܿܠܝܢ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ܆ ܠܐ ܡܼܬܥܡܪܢ ܗܿܘ ܐܬܪܐ ܗܿܘ. ܘܐܢ ܟܝ ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܝܒܝܼܫܐ܀ ܘܗܕܐ ܡܢܬܐ ܕܡܼܬܥܡܪܢܝܼܬܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܚܕܐ ܡܼܢ ܚܡܫ ܡܢ̈ܘܢ ܕܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ. ܗ̄ ܕܦܠܓܘܼܬܗܿ ܕܐܣܦܝܼܪܐ ܕܡܼܢ ܠܥܼܠ. ܗܿܢܐ ܕܠܘܬܢ ܕܝܼܠܢ ܡܣܼܬܒܪ ܡܼܢ ܠܥܠܼ. ܐܠܐ ܒܐܪܥܐ ܠܝܬ ܠܥܠ ܘܠܬܚܼܬ ܡܛ݀ܠ ܐܣܦܝܼܪܢܝܘܼܬܗܿ ܕܡܘܠܙܬܐ. ܕܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܡܼܬܟܪܟ ܠܥܠ ܡܢܗܿ ܚܘܼܕܪܢܐܝܼܬ. ܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ ܠܬܼܚܬ ܡܬܼܐܡܪܐ ܐܘܟܝܼܬ ܠܓܘ ܒܡܨܥܬܐ. ܘܗܿܘ ܓܒܐ ܕܐܦ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ ܕܠܩܘܼܒܠܢ܆ ܕܐܦ ܗܼܘ ܚܿܐܪ ܠܘܬ ܫܡܼܫܐ ܐܟܘܬܢ܆ ܘܗܟܢܐ ܪܡ ܘܡܥܠܝ ܡܢܗ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܠܘܬܢ ܫܘܝܐܝܼܬ. ܐܢ ܐܝܼܬܘ̄ ܝܡܐ ܐܘܿ ܝܒܫܐ ܠܐ ܝܿܕܥܝܢܢ. ܘܐܢ ܒܗܕܐ ܡܢܿܬܐ ܡܡܙܓܬܐ ܕܠܘܼܩܒܠ ܗܕܐ ܡܬܼܥܡܪܢܝܼܬܐ ܕܝܠܢ ܡܼܢ ܠܬܼܚܬ ܠܩܘܼܒܠܢ. ܐܢ ܥܿܡܪ ܒܗܿ ܐ̱ܢܫ ܐܘܿ ܬܘܼܒ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܠܐ ܝ݀ܕܥܝܼܢܢ. ܘܗܿܟܢ ܦܠܓ ܒܗܘܢܟ ܠܗܿܘ ܓܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܐܦ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ ܚܡܫ ܡܢ̈ܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܒܟܿܠ ܡܕܡ ܫܘܬ܇ ܐܝܟ ܕܢܗ̈ܘܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܥܣܪ ܡܢ̈ܘܢ. ܘܗܕܐ ܡܬܼܥܡܪܢܝܼܬܐ ܕܝܼܠܢ ܚܕܐ ܡܢܿܬܐ ܡܼܢ ܥܣܼܪܐ ܕܐܪܥܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܠܚܘܕ. ܣܡ̈ܡܐ ܕܝܢ ܥܡ ܐܪ̈ܥܐ ܚܒܝܼܫܝܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܥܡ ܐܣܦܪܢܝܘܼܬܗܿ ܐܘܟܝܼܬ ܓܠܝܼܠܘܼܬܗܿ ܕܐܪܥܐ ܡܬܚܡܝܼܢ. ܘܝܡܐ ܣܿܓܝܼ ܪܒ ܘܪܘܝܼܚ ܡܼܢ ܝܫܒܐ. ܡܛ݀ ܕܐܝܟ ܓܙܪܬܐ ܒܝܡܐ܆ ܡܛ݀ܠ [ܕܪܡܐ] ܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܓܠܝܐ ܘܡܼܬܚܙܝܐ. ܗܿܟܢܐ ܐܣܼܒܪ ܥܠ ܐܪܥܐ ܟܿܠܗܿ ܕܚܕܝܼܪܝܢ ܠܗܿ ܡܝ̈ܐ ܕܝܡ̈ܡܐ. ܘܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܕܪ̈ܡܢ܆ ܓܠ̈ܝܢ ܘܡܬܼܚܙ̈ܝܢ. ܘܐܝܟܐ ܕܗܘܼܐ ܦܘܼܪܣܐ ܘܡܡܙܓܘܼܬܐ ܬܡܿܢ ܗܘܼܐ ܥܡܘܼܪܝܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܠܚܝ̈ܘܬܐ. ܐܘܿ ܐܬܚܫ̱ܒ ܥܠ ܐܪܥܐ ܙܢܼܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܣܒ ܒܗܘܢܟ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܐܪܥܐ ܥܡ ܝܡ̈ܡܐ ܕܒܗܿ ܐܣܦܪܢܝܬܐ ܓܠܝܼܠܬܐ ܐܝܟ ܒܛܢܟܐ ܓܠܝܼܠܬܐ. ܘܡܬܘܼܚ ܥܠܝܗܿ ܒܗܘܢܟ ܥܪ̈ܩܬܐ. ܚܕܐ ܡܿܢ ܥܪܩܬܐ ܥܠ ܡܨܥܬܗܿ ܟܕ ܚܿܕܪܐ. ܗܿܕܐ ܡܿܢ ܐܝܼܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܬܚܝܼܬ ܫܡܼܫܐ. ܘܥܪܩܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܡܼܢ ܬܝܡܢܗܿ ܕܡܨܥܬܐ ܐܦ ܗܕܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܠܐ ܡܬܼܥܡܪܢܝܼܬܐ ܐܝܟ ܕܚܘܝܼܢܢ ܡܼܢ ܠܥܠ. ܘܥܪܩܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܼܢ ܓܪܒܝܗܿ ܕܡܼܨܥܝܬܐ. ܗܕܐ ܕܒܦܠܓܗܿ ܥܠܝܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܗܕܐ ܟܿܠܗܿ ܡܼܬܥܡܪܢܝܼܬܐ ܕܡܬܚܡܐ ܡܼܢ ܡܕܢܚܐ ܘܡܼܢ ܡܥܪܒܐ ܐܝܟ ܕܚܘܝܼܢܢ ܡܼܢ ܠܥܠ. ܗܿܠܝܢ ܬܠܬܐ ܥܪ̈ܩܬܐ ܚܫܘܼܒ

pb. 245

ܐܢܝܢ ܬܠܬܐ ܡܢܘ̈ܬܐ. ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܙܘ̈ܝܬܐ. ܓܪܒܝܝܬܐ ܘܬܝܡܢܝܬܐ. ܐܝܟ ܬܪܝܢ ܪܫܘܗܝ ܕܣܪܢܐ ܐܘܿ ܕܒܛܝܼܟܐ. ܗܫܐ ܒܦܠܓܗܿ ܕܡܢܿܬܐ ܕܠܓܪܒܝܐ ܡܼܢ ܡܨܥܝܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܟܿܠܗܿ ܡܼܬܥܡܪܢܝܼܬܐ ܕܫܒܥ ܩܠܝܼ̈ܡܐ ܕܟܿܠܗܿ ܬܐܒܝܠ. ܕܒܗܘܢ ܐܝܼܬ ܐ̈ܠܦܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܦܢܝ̈ܬܐ. ܕܐܦܠܐ ܫܡܝܼܥ ܠܗܘܢ ܒܚܕ̈ܕܐ ܐܘܿ ܣܟ ܝ݀ܕܥܝܢ ܠܚܕ̈ܕܐ ܡܼܢ ܪܚܝܼܩܘܼܬܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܐܢ [ܗܕܐ] ܡܢܿܬܐ ܚܕܐ ܡܼܢ ܥܣܪܐ ܕܐܪܥܐ ܗܟܢ ܪܘܝܼܚܐ ܘܣܿܓܝܼܐܐ. ܡܼܢ ܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ ܘܝܡ̈ܡܐ ܕܚܕܪܝܗܿ ܘܒܓܘܗܿ. ܟܡܐ ܗܿܝ ܟܝ ܪܒܘܬܗܿ ܘܡܫܘܼܚܬܗܿ. ܡܕܝܢ ܐܐܪ ܕܚܕܪ ܠܟܿܠܗܿ ܡܼܢ ܠܒܪ ܘܐܝܼܬ ܠܗ ܗܿܢܐ ܟ݀ܠܗ ܪܘܡܐ ܥܕܡܐ ܠܐܬܝܪ܆ ܟܡܐ ܠܟܡܐ ܪܒ ܘܣܿܓܝܼ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܐܬܝܪ ܢܘܼܪܢܐ ܕܠܒܪ ܡܼܢ ܐܐܪ ܘܡܼܢ ܐܪܥܐ. ܟܡܐ ܬܘܼܒ ܣܿܓܝܼ ܪܒ ܘܪܘܝܼܚ. ܘܗܿܟܢܐ ܐܬܼܚܫ̱ܒ ܘܣܼܒ ܒܗܘܢܟ ܒܟܿܠܗܘܢ ܪ̈ܩܝܼܥܐ ܕܫܡܝܐ. ܟܡܐ ܟܝ ܪܒ ܟܿܠܚܕ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܠܬܼܚܬ ܡܢܗ܆ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܡܕܝܢ ܟܡܐ ܠܟܡܐ ܪܒ. ܫܡܼܫܐ ܡܕܝܢ ܘܟܠܚܕ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܢܗܝܼܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ܆ ܟܡܐ ܗܿܝ ܡܫܘܼܚܬܐ ܕܟܿܠܚܕ ܡܼܢܗܘܢ. ܕܟܕ ܣܝܼܡܝܼܢ ܒܗܿܝ ܡܥܠܝܘܼܬܐ ܕܠܐ ܡܬܼܡܫܚܐ܆ ܘܡܢܗܪܝܢ ܘܡܬܚܙܝܢ ܠܟܿܠܗܿ ܬܐܒܝܠ. ܐܠܘܼܠܐ ܕܣܿܓܝܼ ܘܠܥܼܠ ܡܼܢ ܡܫܘܼܚܬܐ ܠܐ ܪܘܪ̈ܒܝܢ ܗܘܼܘ܆ ܠܐ ܡܬܼܚܙܝܢ ܗܘܼܘ ܡܼܢ ܗܿܝ ܡܥܠܝܘܼܬܐ ܪܡܿܬܐ ܠܟܿܠܗܿ ܬܐܒܝܠ.. ܐܪܐ ܡܘܙܠܬܐ ܕܒܗܿ ܘܠܬܼܚܬ ܡܢܗܿ ܣܕܝܪܝܢ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܢܗܝܼܪ̈ܐ ܟܡܐ ܗܿܝ ܟܝ ܡܫܘܼܚܬܐ ܕܪܒܘܼܬܗܿ. ܘܐܢ ܐܪܥܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܐܝܟ ܢܘܼܩܙܐ ܒܡܼܨܥܬ݀ ܚܘܕܪܐ ܪܘܝܼܚܐ. ܠܐ ܣܟ ܡܼܬܡܫܚܐ ܐܘܿ ܡܣܼܬܝܟܐ. ܡܕܝܢ ܗܿܠܝܢ ܚܘܼܕܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ ܘܡܥ̈ܠܝܐ. ܟܡܐ ܗܿܝ ܟܝ ܡܫܘܼܚܬܐ ܕܪܘܝܼܚܘܼܬܗܘܢ ܘܪܒܘܼܬܗܘܢ ܘܡܬܝܼܚܘܼܬܗܘܢ. ܘܐܢ ܗܿܠܝܢ ܠܐ ܡܬܼܡܫ̈ܚܢ ܘܠܐ ܡܣܼܬܝܟ̈ܢ܆ ܡܕܝܢ ܝܡܐ ܗܿܘ ܪܒܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܫܡ̈ܝܐ܆ ܡܿܢ ܡܡܪܚ ܕܢܡܠܠ ܥܠܘܗܝ ܣܟ ܡܕܡ ܐܘܿ ܢܕܪܟ [ܐܘܿ] ܢܬܚܡ. ܐܘܿ ܢܫܼܟܚ ܣܘܦܐ ܠܝܼܕܥܬܐ ܕܗܿܠܝܢ. ܐܘ̃ ܟܡܐ ܬܡܝܼܗܝܢ ܥܒܿܕ̈ܝܟ ܡܪܝܐ. ܘܛܒܿ ܥܡܝܼܩ̈ܢ ܡܫܚܒ̈ܬܟ. ܐܬܬܡܗܬ݀ ܝܼܕܥܬܟ ܡܢܝ. ܐܬܚܝܿܠܬ ܘܠܐ ܡܿܨܐܼ ܐܢܼܐ ܚܝܠܐ. ܘܟܕ ܚܿܐܒ ܐܢܼܐ ܘܠܐ ܡܕܪܟ ܐܢܼܐ ܡܙܥܩ ܐܢܼܐ. ܐܘ̃ ܠܥܘܼܡܩܐ ܕܥܘܼܬܪܐ ܘܡܕܥܐ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝܡ ܒܐܝܼܬܘܼܬܗ. ܕܐ̱ܢܫ ܠܐ ܡܼܫ ܕܝܼ̈ܢܘ̄. ܘܐܘܼܪ̈ܚܬܗ ܠܐ ܡܬܼܥܩܒ̈ܢ܀ ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ.

Chapter 7

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ. ܕܡܛ݀ܠܡܢܐ ܡܫܘܚܪܐܝܬ ܘܡܛܟܣܐܝܬ ܐ݀ܬܝܢ ܫܘܚܠ̈ܦܐ ܕܙܒ̈ܢܐ ܘܠܐ ܗܿܘܝܢ ܡܼܢ ܫܝܠ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ. ܫܡ̈ܝܐ [ܠܡ] ܡܫܼܬܿܥܝܢ ܫܘܼܒܚܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܥܒܿܕ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܡܚܘܐ ܪܩܝܼܥܐ. ܝܘܡܐ ܠܝܘܡܐ ܡܒܥ ܡܐܡܪܐ܆ ܘܠܠܝܐ ܠܠܠܝܐ ܡܚܘܐ ܡܕܥܐ. ܠܝܬ ܡܐܡܪܐ ܐܦܠܐ ܡ̈ܠܐ ܕܠܐ ܢܫܼܬܡܥ ܒܩ݀ܠܗܘܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܐܡܼܬܝ ܕܢܚܼܙܐ ܐ̱ܢܫ ܡܓܕܠܐ ܪܡܿܪܐ ܘܫܒܝܼܚܐ ܕܡܨܒܬ ܒܒܢܝ̈ܢܐ. ܘܡܟܠܠ

pb. 246

ܒܫܘܪ̈ܐ. ܘܡܫܟܠܠ ܒܥܠ̈ܝܬܐ. ܘܡܼܢ ܠܒܪ ܡܿܢ ܣܿܓܝܼ ܒܢܝ̈ܢܐ ܬܩܝܼ̈ܦܐ ܘܥܫܝܼ̈ܢܐ. ܡܼܢ ܠܓܘ ܕܝܢ ܬܘܼܒ ܝܬܝܪ ܣܿܓܝܼ ܬܘܼܩ̈ܢܐ ܫܒܝܼܚ̈ܐ ܘܨܼܒ̈ܬܐ ܪ̈ܓܝܼܓܐ. ܘܨܼܒܘ̈ܬܐ ܫܦܝܼܪ̈ܬܐ. ܘܚܫܚ̈ܬܐ ܗܕܝܼܪ̈ܬܐ ܘܥܘܼܬܪܐ ܕܠܐ ܡܘܦܐ. ܘܩܢܝܿܢܐ ܕܠܐ ܡܣܬܿܝܟ. ܘܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܼܡܢܝܢ. ܥܡ ܣܘܼܓܐܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܡܼܬܚܫܒ ܒܪܥܝܿܢܗ ܥܠ ܚܟܼܡܬܐ ܪܒܬܐ ܘܝܼܕܥܬܐ ܣܿܓܝܼܐܬܐ ܕܐܘܼܡܢܐ ܗܿܘ ܕܐܬܩܢ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ. ܘܣܿܓܝܼ ܝܿܪܒ ܒܥܝܢ̈ܘܗܝ. ܘܫܡܒܚ ܠܪܒܘܼܬ ܝܕܥܬܗ ܘܣܿܓܝܼܐܘܼܬ ܚܟܼܡܬܗ. ܕܐܝܟܢ ܐܕܪܟ ܗܘܢܗ ܠܡܛܟܣܘܼ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ. ܘܡܫܼܬܪܪ ܒܠܒܗ ܘܡܗܝܡܢ ܒܬܪܥܝܼܬܗ . ܘܠܐ ܣܟ ܡܬܼܦܠܓ܆ ܕܡܼܢ ܟܿܠܦܪܘܿܣ ܐܘܼܡܢܐ ܘܡܬܩܢܢܐ ܐܝܼܬ ܠܗܿܘ ܒܢܝܿܢܐ ܫܒܝܼܚܐ ܕܡܓܕܠܐ ܗܿܘ ܡܨܒܬܐ ܘܪܓܝܓܐ ܘܕܐܣܝܼܢ̈ܢ ܒܗ ܟܿܠ ܛܒ̈ܬܐ܆ ܘܠܘ ܐܝܟ ܪܘܡܐ ܕܛܘܼܪܐ ܡܕܡ ܕܡܬܩܢ ܒܕܘܼܟ. ܘܡܿܠܐ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܣܒܝܼ̈ܣܐ ܕܡܼܢ ܨܒܘܼܬ ܢܦܫܗܘܢ ܡܼܬܚܫܒ ܥܠܘܗܝ. ܐܠܐ ܕܡܼܢܟܠܦܪܘܿܣ ܠܐܘܼܡܢܐ ܡܠܝܼܠܐ ܡܬܩ̈ܢܢ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ. ܘܡܼܢ ܫܒܝܼܚܘܼܬܗܝܢ ܘܬܗܝܼܪܘܼܬܗܝܢ܆ ܐܦ ܥܠ ܐܘܡܢܗܝܢ ܡܬܚܫܒ ܕܣܿܓܝܼ ܚܟܝܼܡ ܘܪܡ ܒܝܼܕܥܬܗ. ܗܟܘܬ ܟܿܠ ܒܪܐܢܫ ܕܡܫܘܬܦ ܒܝܼܕܥܬܐ ܟܕ ܚܿܐܪ ܘܡܼܬܒܩܐ ܒܝܼܕܥܬܐ ܗܕܐ ܕܫܡܝܿܐ ܕܡܬܝܼܚܐ ܠܥܠ ܡܢܢ܆ ܘܠܛܟܼܣ̈ܐ ܕܪ̈ܩܝܼܥܐ ܗܿܠܝܢ܆ ܘܠܣܕܪ̈ܐ ܕܢܗܝܼܪ̈ܐ܆ ܘܡܛܣܘܼܬ ܡܪܕܝܼܬܗܘܢ. ܘܠܐܐܪ̈ܣ ܘܙܒ̈ܢܐ ܘܫܘܼܚܠܦ̈ܝܗܘܢ. ܥܡ ܣܘܼܓܐܐ ܕܗܘ̈ܝ ܘܬܘܼܩ̈ܢܐ ܘܟܝ̈ܢܐ ܘܓܼܢ̈ܣܐ ܘܐܕ̈ܫܐ ܘܦܘܼܪ̈ܫܢܐ ܕܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ. ܡܬܕܡܪ ܘܬ݀ܗܪ ܘܡܫܼܬܿܪܪ ܕܡܢܟܠܦܪܘܿܣ. ܐܘܼܡܢܐ ܘܡܬܩܢܢܐ ܐܝܼܬ ܠܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܫܒܝܼܚ̈ܬܐ. ܘܐܘܼܡܢܐ ܗܿܘ ܚܟܝܼܡܐ ܘܪܡ ܝܼܕܥܬܐ. ܕܠܐ ܣܟ ܡܣܼܬܝܟܐ ܐܘܿ ܡܼܬܕܪܟܐ ܝܼܕܥܬܗ ܐܘܿ ܡܼܬܬܚܡܐ ܚܟܼܡܬܗ ܪܒܬܐ ܘܣܓܝܼܐܬ݀ ܦܘܼܪ̈ܫܢܐ. ܕܐܝܟܢ ܒܼܪܐ ܘܐܬܩܢ ܘܐܩܝܡ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܬܗܝܼܪ̈ܬܐ ܫܒܝܼܚ̈ܬܐ ܘܠܐ ܡܼܬܡ̈ܠܠܢܝܬܐ. ܕܒܟ݀ܠܚܕܐ ܡܼܢܗܝܢ ܐܢ ܡܬܒܩܐ ܗܘܢܐ ܬ݀ܡܗ ܘܡܼܬܒܠܗܐ. ܘܕܐܝܟܢ ܒܬܪ ܕܒܪܐ ܘܐܬܩܢ ܟܿܠܡܕܡ܆ ܝܿܨܦ ܘܡܦܪܢܣ ܘܒܛܝܼܪ ܠܗ ܥܠ ܢܛܝܼܪܘܼܬܐ ܘܩܘܼܝܡܐ ܕܟܿܠ ܐܝܟ ܐܘܼܡܢܐ ܕܐܼܠܦܐ ܘܩܘܼܒܪܢܝܛܗܿ ܕܒܬܪ ܕܐܬܩܢܗܿ ܘܫܡܠܝܗܿ ܒܟܿܠܗܘܿܢ ܐܕ̈ܫܐ ܕܚܫܚ̈ܬܗܿ܆ ܐܚܝܼܕ ܣܘܼܟ̈ܢܝܗܿ ܒܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܘܡܕܒܪ ܠܗܿ ܥܡ ܥܝܼܪܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܝܨܝܼܦܘܼܬܐ ܣܿܓܝܼܐܬܐ. ܗܿܟܢ ܗܿܢܐ ܐܘܼܡܢܐ ܚܟܝܼܡܐ ܘܪܫ ܐܪ̈ܕܝܟܠܐ ܚܝܠܬܢܐ ܒܬܪ ܕܡܬܼܚ ܠܗܕܐ ܝܪܝܼܥܬܐ ܘܐܩܝܼܡ ܠܗܕܐ ܩܘܼܒܬܐ ܫܒܝܼܚܬܐ ܘܡܠܼܐ ܒܗܿ ܟܿܠ ܬܘܩ̈ܢܐ ܘܚܫܚ̈ܬܐ. ܐܚܝܼܕ ܣܘܼܟ̈ܢܝܗܿ ܙܗܝܼܪܐܝܬ ܘܡܕܒܪ ܠܗܿ ܥܝܼܪܐܝܼܬ. ܘܡܦܪܢܣ ܠܗܿ ܝܨܝܼܦܐܝܼܬ. ܡܬܼܚ ܠܗܿ ܕܐܝܼܡ̈ܡܐ ܘܬܚܼܡ ܠܗܿ ܠܝ̈ܠܘܬܐ. ܛܟܣ ܠܗܿ ܙܒ̈ܢܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ ܠܩܘܼܝܡܗܿ ܘܢܛܝܼܪܘܼܬܗܿ. ܐܼܠܘܼ ܟܿܠܗܿ ܬܐܕܐ ܗܘܼܐ܆ ܠܐ ܙܪܥܐ ܡܼܬܪܒܐ ܗܘܼܐ ܘܡܫܼܬܡܠܐ. ܘܠܐ ܦܐܪܐ ܫ݀ܡܢ ܗܼܘܐ ܘܒ݀ܫܠ. ܘܐܼܠܘܼ ܟܿܠܗ ܩܝܛܐ ܗܘܼܐ. ܣܿܐܦ ܗܼܘܐ

pb. 247

ܟܿܠܡܕܡ ܡܼܢ ܚܘܼܡ ܘܡܼـܚܪܟ ܘܡܼܬܛܠܩ ܗܘܼ ܘܦܐ. ܘܐܠܘܼ ܬܘܼܒ ܟܿܠܗ ܙܒܢܐ ܣܬܘܐ ܗܘܼܐ܆ ܠܐ ܚ݀ܝܐ ܗܘܼܐ ܟܿܠ ܒܣܪ. ܠܐ ܒܪܢܫܐ ܘܠܐ ܚܝܘܼܬܐ ܘܠܐ ܦܪܚܬܐ. ܘܐܠܘܼ ܬܘܼܒ ܗܿܠܝܢ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܪܗܝܼܒܐܝܼܬ ܓܕܫܝܢ ܗܘܼܘ ܘܐܬ݀ܝܢ ܗܟܘܬ ܠܐ ܡܼܬܩܝܡ ܗܘܼܐ ܥ݀ܠܡܐ. ܘܠܐ ܚܿܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܟܿܠ ܒܣܪ. ܐܠܘܼ ܝܘܡܢ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܐܝܬ ܗܘܼܐ ܙܒܢܐ ܣܬܘܝܐ܆ ܘܠܡܚܪ ܡܼܢܫܝܠ ܡܕܪܟ ܗܼܘܐ ܩܝܛܐ ܚܡܝܼܡܐ. ܡܬܼܚܒܠܝܢ ܗܘܼܘ ܓܘܼܫ̈ܡܐ ܘܟܝ̈ܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܘܙܪ̈ܥܐ ܘܐܝܼܠ̈ܢܐ. ܘܟܿܠ ܡܕܡ. ܘܐܢ ܬܘܼܒ ܝܘܡܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܘܼܐ ܙܒܢܐ ܕܩܝܛܐ ܚܡܝܼܡܐ. ܘܠܡܚܪ ܡܕܪܟ ܗܘܼܐ ܡܢܫܝܠ ܣܬܘܐ܆ ܗܟܘܬ݀ ܡܼܬܚܒܠܝܼܢ ܗܘܼܘ ܟܝ̈ܢܐ ܘܓܘܼܫ̈ܡܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܠܐ ܣܟ ܚܿܝܐ ܐܘܿ ܡܬܼܩܝܡ ܗܘܼܐ ܟܿܠ ܒܣܪ. ܐܠܐ ܕܒܪ ܘܛܟܣ ܗܘܼܐ ܐܘܼܡܢܐ ܚܟܝܼܡ ܒܟܿܠ. ܕܢܐܬܿܐ ܫܘܼܚܠܦܐ ܒܬܪ ܚܒܪܗ ܡܫܘܚܪܐܝܼܬ ܘܡܬܝܼܢܐܝܼܬ. ܘܣܼܡ ܒܝܬ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܕܣܬܘܐ ܘܕܩܝܛܐ ܫܘܚܠ̈ܦܐ ܐܚܪ̈ܢ ܕܬܐܕܐ ܘܕܪܒܝܥܝܐ ܕܗܘܼ ܬܫܪ̈ܝܬܐ. ܐܝܿܟܢܐ ܕܩܠܝܼܠ ܩܠܝܼܠ ܢܐܬܘܢ ܫܘܼܚ̈ܠܦܐ ܒܬܪ ܚܕ̈ܕܐ ܥܕܡܐ ܕܢܼܬܢܦܩܘܢ ܓܘܼܫ̈ܡܐ ܘܟܝ̈ܢܐ ܒܩܘܼܪܐ ܘܚܘܼܡܐ ܕܠܐ ܢܬܼܢܟܘܢ ܘܢܬܼܚܒܠܘܢ. ܘܦܠܓ ܐܢܘܢ ܐܪܒܝܥܐ ܫܘܼܚ̈ܠܦܐ. ܘܟܿܠ ܫܘܼܚܠܦܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ. ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܡܛ݀ ܡܠܚܡܘܼܬܐ ܡܩܝܼܡܢܝܼܬ ܘܡܢܛܪܢܝܼܬܐ. ܫܘܼܚܠܦܐ ܡܿܢ ܬܐܕܢܝܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ. ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܡܛ݀ܠ ܡܠܚܡܘܼܬܐ ܡܩܝܼܡܢܝܼܬܐ ܘܡܢܛܪܢܝܼܬܐ. ܫܘܼܚܠܦܐ ܡܿܢ ܬܐܕܢܝܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܢܝܼܣܢ ܕܥܕܟܝܠ ܩܠܝܼܠ ܘܩܪܝܼܒ ܠܝܪܚܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܣܬܘܝܐ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܐܕܪ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܝܪܚܐ ܕܢܝܼܣܢ ܩܕܡܝܬܗ ܩܪܝܼܪܐ ܐܝܟ ܐ̱ܚܪܝܬܗ ܕܐܕܪ. ܡܨܥܬܗ ܕܝܢ ܬܘܼܒ ܦܫܘܼܪܐ ܩܠܝܼܠ. ܐ̱ܚܪܝܬܗ ܬܘܼܒ ܝܬܝܪ. ܘܥ݀ܐܠ ܒܬܪܘܗܝ ܚܙܝܪܢ. ܗܟܘܬ ܩܕܡܝܬܗ ܩܪܝܼܒܐ ܠܐ̱ܚܪܝܬܗ ܕܐܝܪ. ܡܨܥܬܗ ܬܘܼܒ ܚܡܝܼܡܐ ܚܪܬܗ ܝܬܝܪ܀ ܒܬܪ ܗܿܠܝܢ ܝܪ̈ܚܐ ܬܠܬܐ ܬܐܕܢ̈ܝܐ܆ ܕܐܝܼܬ ܒܗܘܢ ܬܫܥܐ ܫܘܚܠ̈ܦܐ܆ ܐ݀ܬܐ ܫܘܼܚܠܦܐ ܩܝܛܝܐ. ܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ܆ ܬܡܘܙ. ܩܪܝܒܿ ܕ݀ܡܝܐ ܩܕܡܝܬܗ ܠܐܚܪܝܬܐ ܕܚܙܝܪܢ ܝܪܚܐ ܐܚܪܝܐ ܕܬܐܕܐ ܘܡܨܥܬܗ ܕܬܡܘܙ ܝܬܝܪ ܚܡܝܼܡܐ. ܘܐܚܪܝܬܗ ܬܘܼܒ ܝܬܝܪ. ܘܥ݀ܐܠ ܒܬܪܘܗܝ ܝܪܚܐ ܕܐܒ. ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܥܘܙܗ ܕܩܝܛܐ ܘܡܒܫܠ ܦܐܪ̈ܐ. ܗܟܘܬ݀ ܩܕܡܝܬܗ ܥܙܝܼܙܐ ܒܚܘܼܡܐ. ܡܨܥܬܗ ܗܟܘܬ. ܘܐܚܪܝܬܗ ܒܿܨܪ ܚܘܼܡܐ ܡܼܢ ܥܙܝܼܙܘܼܬܐ. ܘܐܝܠܘܠ ܗܟܘܬ ܫܘܼܪܝܗ ܚܡܝܼܡ. ܘܡܨܥܬܗ ܬܘܼܒ ܒܨܝܼܪ. ܘܐܚܪܝܬܗ ܬܘܼܒ ܒܨܝܼܪ. ܘܗܝܕܝܢ ܡܫܪܝܢ ܩܪ̈ܬܐ ܘܡܫܒ̈ܐ ܡܦܘܼܚ̈ܢܐ. ܘܗܟܘܬ ܐܫܼܬܿܡܠܝܘ ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܐ ܩܝ̈ܛܝܐ ܒܬܫܥܐ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ. ܗܿܘ ܡܨܥܝܐ ܥܙܝܼܙ ܒܚܘܼܡܐ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ܀ ܗܿܫܐ ܚܙܼܝ ܟܡܐ ܐܝܼܬ ܒܝܬ ܗܿܢܐ ܚܘܼܡܐ ܡܘܩܕܢܐ ܘܡܒܫܠܢܐ ܕܐܒ ܝܪܚܐ ܠܗܿ، ܩܘܼܪܐ ܩܫܝܐ ܘܡܨܪܦܢܐ ܕܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ. ܕܐܠܘܼ ܗܿܢܐ ܒܬܪ ܗܿܢܐ ܓܕܫ ܗܼܘܐ.

pb. 248

ܒܗ ܒܥܕܢܐ ܡܼܬܚܒܠ ܗܘܼܐ ܟ݀ܠܡܕܡ ܕܒܥܿܠܡܐ. ܐܠܐ ܦܪܢܣ ܘܛܟܣ ܒܪܘܝܐ ܕܢܫܚܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܼܠ ܩܠܝܼܠ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܼܥܝܕܘܢ ܓܘܼܫ̈ܡܐ. ܘܢܬܼܪܒܘܢ ܙܪ̈ܥܐ. ܘܢܫܼܡܥܘܢ ܦܐܪ̈ܐ. ܘܢܒܼܫܠܘܢ ܘܢܼܬܚܠܘܢ. ܐܠܐ ܡܢܫܝܼܠ ܡܕܪܟ ܗܘܼܐ [ܠܗܘܢ] ܚܘܼܡܐ ܡܫܬܿܠܩܝܢ ܗܘܼܘ ܒܪܓܝܘܼܬܗܘܢ ܘܚܿܡܝܢ ܘܝܿܒܫܝܢ ܘܢܿܬܪܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܘܛܪ̈ܦܐ ܘܦܩ̈ܚܐ. ܘܠܐ ܣܟ ܡܼܬܪܒܐ ܗܘܼܐ ܡܕܡ. ܐܠܐ ܒܩܠܝܼܠ ܩܠܝܼܠ ܝ݀ܪܒܝܢ ܘܡܼܬܚܝܠܝܢ ܘܡܬܓܫܡܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܚܿܐܡ ܙܒܢܐ ܢܩܘܼܡܘܢ ܠܘܼܩܒܠ ܥܙܝܼܙܘܼܬܗ ܕܚܘܼܡܐ ܘܢܼܬܒܫܠܘܢ ܫܦܖܝܪ. ܘܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܚܘܼܡܐ ܗܿܘ ܥܙܝܼܙܐ ܬܘܼܒ ܦܿܐܚ ܥܠܝܗܘܢ ܐܐܪ ܘܡܪܘܚ ܠܗܘܢ. ܐܝܟܐ ܕܢܬܪܟܟܘܢ ܦܐܪ̈ܐ ܘܐܒܒ̈ܢܐ. ܘܝܬܝܪ ܢܬܚܠܘܢ. ܘܬܗܼܘܐ ܚܠܝܘܼܬܗܘܢ ܗܢܝܼܐܬܐ ܘܒܣܝܼܡܬܐ. ܘܢܬܼܪ̈ܟܟܢ ܥܢܒ̈ܐ ܘܪ̈ܘܼܡܢܐ. ܘܬܣܓܐ ܒܗܘܢ ܪܛܝܼܒܘܼܬܐ ܘܢܼܬܩ̈ܛܥܢ ܩܠ̈ܦܝܗܘܢ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐ݀ܬܐ ܫܘܼܚܠܦܐ ܬܫܪܚܬܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܐܦ ܗܼ، ܡܨܥܝܐ ܒܝܬ ܩܝܛܐ ܠܣܬܘܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܫܘܼܚܠܦܐ ܬܐܕܢܝܐ. ܘܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ. ܘܕܡܿܝܐ ܘܩܪܝܼܒܐ ܩܕܡܝܬܗ ܕܗܢܐ ܠܐܚܪܝܬܗ ܕܐܝܠܘܠ ܝܪܚܐ ܐܚܪܝܐ ܕܩܝܛܐ. ܡܫܥܬܗ ܕܝܢ ܕܬܫܪܝܢ ܬܘܼܒ ܩܠܝܼܠ ܩܪܝܼܪܐ ܘܐܚܪܝܬܗ ܬܘܼܒ ܝܬܝܪ. ܗܟܘܬ ܘܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ ܘܟܢܘܢ ܩܕܝܡ. ܘܗܟܢܐ ܩܠܝܼ ܩܠܝܼܠ ܐܬܝܐ ܩܪܝܼܪܘܼܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܡܣܓܦܐ ܐܝܟ ܐ̱ܢܫ ܕܛܐܦ ܒܐܠܦܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܡܗܠܟ ܘܠܐ ܡܫܬܦܠ ܡܝܒܠ ܠܗ ܛܘܦܐ ܡܼܢ ܕܘܟ ܠܕܘܟ. ܘܡܼܬܡܢܥ ܠܐܝܟܐ ܕܨ݀ܒܐ ܒܩܠܝܼܠ ܩܠܝܼܠ. ܟܕ ܠܐ ܡܪܓܫ. ܗܟܢܐ ܛܥܝܼܢܝܼܢ ܙܒ̈ܢܐ ܘܥܕ̈ܢܐ ܠܥܿܠܡܐ. ܘܡܝܒܠܝܢ ܠܗ ܢܝܼܚܐܝܬ ܡܼܢ ܫܘܼܚܠܦܐ ܠܫܘܼܚܠܦܐ ܟܕ ܠܐ ܡܪܓܫ܀ ܗܿܝܕܝܢ ܥ݀ܐܠ ܫܘܼܚܠܦܐ ܣܬܘܝܐ. ܘܡܘܣܦܐ ܩܠܝܼܠ ܩܠܝܼܠ ܩܪܝܼܪܘܼܬܐ. ܥܕܡܐ ܠܫܒܛ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܩܛܪܬܗ ܕܣܬܘܐ. ܘܡܼܢ ܟܣܗ ܘܠܗܠ ܬܘܼܒ ܒܿܨܪܐ ܗܿܝ ܩܪܝܼܪܘܼܬܐ ܥܙܝܼܙܘܼܬܐ. ܘܬܘܼܒ ܩܪܒ ܙܒܢܐ ܕܫܘܼܚܠܦܐ ܬܐܕܢܝܐ. ܘܗܿܟܢܐ ܡܼܬܟܪܟܝܼܢ ܙܒ̈ܢܐ ܘܡܼܬܛܟܣܝܼܢ ܫܘܼܚܠܦ̈ܩܐ ܒܝܨܝܼܦܘܼܬܐ ܪܒܬܐ ܘܡܦܪܢܣܢܘܼܬܐ ܬܗܝܼܪܬܐ ܕܐܘܼܡܢܐ ܚܟܝܼܡ ܒܟܿܠ. ܒܩܠܝܼܠ ܩܠܝܼܠ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ. ܡܛ݀ܠ ܩܘܼܝܡܐ. ܘܢܛܝܼܪܘܼـܐ ܕܗܿܢܐ ܥܿܠܡܐ ܘܕܟܿܠܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܘܗܘ̈ܝܐ ܕܒܗ. ܘܡܼܢ ܗܿܠܝܢ [ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ] ܦܘܼܪ̈ܢܣܐ ܚܟܝܼ̈ܡܐ ܘܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܬܗܝܼܪ̈ܐ. ܘܡܼܬܟܪܟܢܘܼܬ ܙܒ̈ܢܐ. ܘܡܛܟܣܘܼܬ ܥܕ̈ܢܐ. ܘܡܬܚܡܘܼܬ ܫܢ̈ܝܐ ܘܝܪ̈ܚܐ. ܘܫܘܝܘܼܬ ܡܼܛܪ̈ܐ ܘܢܝܼܚܘܼܬ ܪ̈ܣܝܼܣܐ. ܘܠܐ ܡܟܬܪܢܘܼܬ ܡܚܫ̈ܘܼܠܐ. ܘܥܣܩܘܼܬ ܥܕ̈ܢ ܕܒܪ̈ܩܐ ܥܙ̈ܝܼܙܐ ܘܪ̈ܥܡܐ ܥܫܝܼ̈ܢܐ ܘܡܼܛܪ̈ܐ ܚܒ̈ܝܼܛܐ. ܘܡܼܢ ܠܐ ܡܬܝܼܚܘܼܬ ܫܥܬܐ ܪ̈ܥܠܐ ܘܙܘܥ̈ܐ ܘܢܘܕ̈ܐ. ܘܡܼܢ ܣܿܓܝܼ ܬܗܝܼܪ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ܆ ܝܼܕܥܢܢ ܘܐܫܬܿܪܪܢܢ ܕܠܐ ܦܘܼܠܓ܆ ܕܡܪܐ ܘܡܒܪܢܐ ܐܝܼܬ ܠܗܿܢܐ ܥ݀ܠܡܐ. ܗܿܘ ܕܗܼ، ܒܪܝܗܝ ܘܬܩܢܗ ܘܐܩܝܼܡܗ. ܘܗܘܼܝܘܼ ܡܦܪܢܣ ܠܟܿܠ ܕܒܗ ܘܝܿܨܦ ܚܟܝܼܡܐܝܼܬ

pb. 249

ܘܡܫܡܠܝܐܝܼܬ ܘܡܠܝܼܠܐܝܬ. ܘܠܝܬ ܠܗ ܣܩܘܼܒܠܐ ܘܠܐ ܫܘܬܦܐ. ܘܠܐ ܒܪ ܦܚܼܡܐ. ܐܠܐ ܚܕ ܗܼܘ ܒܠܚܘܼܕ ܚܝܠܐ ܘܫܘܼܠܛܢܐ. ܘܟܝܿܢܐ ܘܨܒܝܿܢܐ ܘܡܪܘܼܬܐ ܘܡܕܒܪܢܘܼܬܐ. ܘܗܼܘ ܡܿܨܐܼ ܟܿܠ ܘܡܿܠܐܼ ܠܟܿܠ. ܘܣܿܦܩ ܠܟܿܠ. ܘܐܢ ܫܡܼܫܐ ܗܿܢ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܚܕ ܡܼܢ ܒܪ̈ܝܬܗ ܗܿܟܢܐ ܣܿܥܪ ܚܝܠܐ ܕܟܝܿܢܗ ܘܥ݀ܒܪ ܒܓܘܼܫ̈ܡܐ ܛܡܝܼ̈ܡܐ ܘܒܐܪܥܐ ܘܝܡ̈ܡܐ ܘܒܟܿܠ ܒܪ̈ܝܢ. ܘܠܝܬ ܕܛ݀ܫܐ ܡܼܢ ܠܗܓܗ. ܡܕܝܢ ܟܡܐ ܠܟܡܐ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܒܪܘܼܝܗ ܕܫܡܼܫܐ ܘܕܟܿܠ ܒܪ̈ܝܢ ܕܠܥܠ ܘܠܬܼܚܬ ܡܿܨܐܼ ܟܿܠ. ܘܣܿܦܩ ܠܟܿܠ. ܚܕ ܗܼܘ ܕܠܐ ܦܘܼܠܓ. ܡܪܐ ܐܚܝܼܕ ܟܿܠ. ܘܡܕܒܪ ܟܿܠ. ܕܗܘܼ ܒܼܪܐ ܘܐܬܩܢ ܟܿܠ. ܘܝ݀ܨܦ ܘܡܦܪܢܣ ܘܡܛܟܣ ܙܒ̈ܢܐ ܒܚܟܼܡܬܗ ܪܒܬܐ ܘܡܨܝܬ݀ ܟܿܠ ܘܟܕ ܛܒܿ ܕܗܿܟܢ ܢܝܼܚܐܝܬ ܩܠܝܼܠ ܩܠܝܼܠ ܘܡܫܘܚܪܐܝܼܬ ܡܫܼܬܚܠܦܝܢ ܙܒ̈ܢܐ ܒܚܟܼܡܬܗ ܪܒܬܐ ܘܡܨܝܬ݀ ܟܿܠ ܘܟܕ ܛܒܿ ܕܗܿܟܢ ܢܝܼܚܐܝܬ ܩܠܝܼܠ ܩܠܝܼܠ ܘܡܫܘܚܪܐܝܼܬ ܡܫܼܬܚܠܦܝܢ ܙܒ̈ܢܐ ܕܫܢ̱ܬܐ. ܗܿܐ ܓܿܕܫ ܒܗܘܢ ܒܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܚܘܼܒ̈ܠܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ. ܘܒܦܓܪ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܟ̈ܐܒܐ ܘܟܘܼܪ̈ܗܢܐ ܘܐܫܬܘ̈ܬܐ ܕܙܢ̈ܝܢ ܙܢ̈ܝܢ. ܘܒܐܝܼ̈ܠܢܐ ܘܦܩ̈ܚܐ ܘܙܪ̈ܥܐ. ܘܫܘܒ̈ܢܐ ܘܢܟܝ̈ܢܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ. ܗܟܘܬ ܘܒܫܪܟܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܘܦܪ̈ܚܬܐ. ܡܕܝܢ ܐܢ ܡܼܢ ܫܝܠ ܓܕܫܝܢ ܗܘܼܘ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ. ܠܐܝܢܐ ܚܒܠܐ ܫܪܟ ܗܘܼܐ ܥ݀ܠܡܐ. ܫܘܼܒܚܐ ܠܗ ܠܐܘܼܡܢܐ ܚܟܝܼܡ ܒܟܿܠ ܟܡܐ ܬܗܝܼܪܐ ܘܫܒܝܼܚܐ ܡܕܒܪܢܘܼܬܗ.. ܘܐܟܙܢܐ ܕܐ̱ܢܫ ܐܘܼܡܢܐ ܕܙܓܘܓܝܼܬܐ. ܕܟܕ ܥ݀ܒܕ ܘܡܬܩܢ ܡ̈ܐܢܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܘܡܫܚ̈ܠܦܐ ܡܼܢ ܙܓܘܓܝܼܬܐ. ܒܗ ܒܥܕܢܐ ܕܡܫܡܠܐ ܘܡܚܬܡ ܠܗ ܠܡܐܢܐ. ܟܕ ܗܼܘ ܥܕܟܝܠ ܓܘܼܫܡܗ ܕܡܐܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܢܘܼܪܐ܆ ܣܿܐܡ ܠܗ ܩܕܡܐ ܒܒܝܬܐ ܡܨܥܝܐ ܕܐܬܘܼܢܐ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܐܝܟܐ ܕܡܫܼܬܠܗܒܐ ܢܘܼܪܐ. ܘܐܼܠܘܼ ܒܗ ܒܥܕܢܐ ܕܡܬܚܡ ܗܘܼܐ ܠܗ ܠܡܐܢܐ ܣܿܐܡ ܗܘܼܐ ܠܣܛܪ ܡܼܢ ܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܕܢܘܼܪܐ܆ ܒܗܿ ܒܫܿܥܬܐ ܡܼܬܬܒܪ ܗܘܼܐ ܘܡܬܼܚܒܠ. ܐܠܐ ܣܿܐܡ ܠܗ ܒܝܼܕܥܬܐ ܒܒܝܬܐ ܡܼܨܥܝܐ ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܥܙܝܼܙܐ ܢܘܼܪܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܬܚܬܝܐ ܕܡܫܼܬܠܗܒ. ܐܝܟܐ ܕܐܬܦܫܪܬ݀ ܙܓܘܓܝܬܐ ܘܐܬܼܦܠܚ ܘܐܬܼܬܩܢ ܡܐܢܐ. ܘܗܿܟܢܐ ܠܟܿܠܗܘܢ ܡ̈ܐܢܐ ܕܦܿܠܚ܆ ܬܡܿܢ ܣܿܕܪ ܘܣܿܐܡ. ܘܟܕ ܡܚܬܡ ܥܒܿܕܗ ܘܩܿܐܡ ܡܼܢ ܦܘܼܠܚܢܗ܆ ܣܿܟܪ ܬܪ̈ܥܐ ܕܒ̈ܬܐ ܕܐܬܘܼܢܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܘܫܿܐܥ ܒܛܝܼܢܐ ܕܠܐ ܢܥܘܿܠ ܐܐܪ ܘܢܚܒܠ ܠܥܒܿܕܐ. ܘܫܿܒܩ ܠܗ ܟܿܠܗ ܠܠܝܐ ܘܝܡܐ ܕܒܬܪܘܗܝ ܦ݀ܟܗܐ ܫܚܝܼܢܘܼܬܐ ܩܠܝܼܠ ܘܕܥܿܟܐ ܢܘܼܪܐ. ܘܗܿܠܝܕܝܢ ܩܕܡܐܝܬ ܦܿܬܚ ܩܠܝܼܠ ܡܕܡ ܡܼܢ ܒܣܬܪ ܐܬܘܼܢܐ. ܘܒܬܪ ܫ݀ܥܬܐ ܬܘܼܒ ܩܠܝܼܠ. ܘܠܐ ܡܣܪܗܒ. ܐܠܐ ܡܐܓܪ ܪܘܼܚܐ ܕܠܐ ܢܼܬܢܟܐ ܦܘܼܠܚܢܐ. ܘܗܿܟܢܐ ܟܿܠܗ ܝܘܡܐ ܡܼܬܚܟܡ ܥܕ ܩܿܐܡ ܐܬܘܼܢܐ ܩܠܝܼܠ ܩܠܝܼܠ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܡܩܪܒ ܠܦܘܼܠܚܢܐ ܠܘܬ݀ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬܐ ܗܿܘ ܡܼܨܥܝܐ ܕܐܬܘܼܢܐ. ܘܩܠܝܼܠ ܩܠܝܼܠ ܡܩܪܒ ܒܕܦ݀ܟܗܐ ܚܡܝܼܡܘܼܬܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܢܿܣܒ ܚܕ ܚܕ ܘܣܿܕܪ ܥܠ ܐܓܪܐ ܕܐܬܘܢܐ. ܘܗܿܟܢܐ ܡܕܒܪ ܒܝܼܕܥܬܗ ܘܡܫܘܙܠ ܠܟܿܠܗ ܦܘܼܠܚܢܐ. ܘܐܡܼܬܝ ܬܘܼܒ ܕܨܿܒܐ ܕܢܐܙܠ ܙܓܘܓܝܬܐ ܠܦܘܼܠܚܢܐ. ܐܘܿ ܡܐܢܐ ܕܙܓܘܓܝܬܐ ܢܗܦܟ ܠܢܘܼܪܐ. ܗܟܘܬ݀ ܡܕܒܪ ܘܥ݀ܒܕ. ܘܒܩܠܝܼܠ ܩܠܝܼܠ ܡܩܪܒ ܠܗܘܿܢ ܠܫܚܝܼܢܘܼܬܐ. ܘܒܩܕܡܐ ܣܿܐܡ ܒܒܝܬܐ ܡܼܨܥܝܐ ܐܝܟܐ ܕܩܠܝܼܠ ܫܚܝܼܢ ܗܘܼܦܟܗܿ ܕܢܘܼܪܐ

pb. 250

ܘܡܘܚܪܐ [ܢܘܪܐ] ܪܟܝܼܟܬܐ. ܘܒܩܠܝܼܠ ܩܠܝܼܠ ܡܚܝܠ ܠܗ ܒܐܘܼܡܢܘܼܬܗ ܟܕ ܠܐ ܡܣܼܬܿܪܗܒ. ܘܗܟܢܐ ܒܝܼܕܥܬܐ ܡܫܡܠܐ ܥܒܿܕܗ ܘܡܢܛܪ ܦܘܼܠܚܢܗ. ܕܐܝܟ ܗܿܟܢ ܥܒܼܕ ܘܦܪܢܣ ܗܿ، ܐܪܕܝܼܟܠܐ ܬܩܝܼܦܐ ܘܐܘܼܡܢܐ ܚܟܝܼܡܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܛܟܣ ܠܙܒ̈ܢܐ ܘܥܕ̈ܢܐ ܘܫܘܼܚܠ̈ܦܝ ܫܢ̱ܬܐ ܒܝܕܥܬܐ ܣܿܓܝܼܐܬܐ ܘܚܼܟܡܬܐ ܪܒܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܫܦܝܼܪܘܼܬ ܩܘܼܝܿܡܐ. ܘܢܛܝܼܪܘܼܬܐ ܕܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܕܒܪܐ ܘܐܬܼܩܢ ܒܛܝܒܘܼܬܗ. ܟܕ ܗܼܘ ܠܐ ܣܢܝܼܩ ܗܘܼܐ. ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܥܘܼܕܪܢܐ ܕܒܪ̈ܝܐ ܘܥܒܝܼܕ̈ܐ. ܠܫܘܼܘܫܛܗܘܢ ܘܠܬܪܒܝܬܗܘܢ ܕܒܡܝܬܪܘܼܬܐ ܘܕܘܼܒܪ̈ܐ ܬܩ̈ܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܢܼܬܥܠܘܢ ܒܝܕܥܬܐ ܘܢܼܬܓܘܘܢ ܒܚܟܼܡܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ. ܘܢܼܬܩܪܒܘܢ ܠܘܬ݀ ܫܟܝܼܢܬܐ ܕܪܒܘܼܬܗ. ܘܢܼܬܢܗܪܘܢ ܡܼܢ ܙܠ̈ܝܼܩܝ ܙܝܼܘܐ ܘܗܪܕܐ ܕܬܼܫܒܘܚܬܐ ܕܪܒܘܬܗ. ܘܠܗ ܦܐܝܐ ܘܡܬܬܚܝܼܒܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܬܘܕܝܼܬܐ ܘܣܓܕܬܐ ܒܟܿܠܗܘܿܢ ܥܠ̈ܡܐ ܕܒܪܬ ܘܬܩܢܬ݀ ܡܪܘܬܗ. ܠܥܿܠܡܥܿܠܡܝܢ ܐܡܝܢ܀ ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ܆

ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܐ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ. ܕܐܣܬܝܟܘ ܒܗ ܩܦ̈ܠܐܐ ܫܒܥܐ ܕܒܗܘܿܢ ܐܬܼܡܠܠ ܫܒܝܼܚܐܝܼܬ ܥܠ ܟܿܠܗܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܬܚܝܬ ܡܘܙܠܬܐ ܘܒܐܬܝܼܪ ܘܒܐܐܪ ܘܥܕܡܐ ܠܐܪܥܐ ܓܿܕܫ̈ܢ ܀ ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/511
Source:
C. Kayser (ed.), Das Buch von der Erkenntniss der Wahrheit oder der Ursache aller Ursachen (Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1889).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: November 30, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Cause of all Causes: Book 6 - ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܐ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܬܚܝܼܬ ܡܘܙܠܬܐ” based upon C. Kayser (ed.), Das Buch von der Erkenntniss der Wahrheit oder der Ursache aller Ursachen (Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1889), Digital Syriac Corpus, last modified November 30, 2019, https://syriaccorpus.org/511.
Bibliography:
Cause of all Causes: Book 6 - ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܐ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܬܚܝܼܬ ܡܘܙܠܬܐ.” In Das Buch von der Erkenntniss der Wahrheit oder der Ursache aller Ursachen, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/511.

Show Citation Styles