Cause of all Causes: Book 7 - ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
Book 7
Chapter 1

ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ܆ ܕܡܚܘܐ ܡܛ݀ ܓܢܼܣ̈ܐ ܕܥܘܦܐ ܘܐܕܫ̈ܐ ܕܦܪ̈ܚܬܐ܆ ܘܥܠ ܓܢܼ̈ܣܐ ܕܢܘܼ̈ܢܐ ܘܟܿܠܗ ܪ̈ܚܫܐ ܕܒܡܝ̈ܐ܆ ܘܥܠ ܟܝܿܢܐ ܕܐܪܥ ܘܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐ ܕܒܗܿ܆ ܘܥܠ ܬܘܼܩ̈ܢܐ ܕܓܘܼܫ̈ܡܐ ܗ̄ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܘܢܚܿܫܐ ܘܣܛܪ܆ ܘܥܠ ܢܦܼ̈ܩܐ ܐܘܟܝܬ ܡܛܐܠܐܣ܆ ܘܥܠ ܡܝ̈ܐ ܚܡܝܼ̈ܡܐ܆ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܡܢܦ̈ܨܢܐ ܘܩܘܼܦܪܐ ܘܙܦܛܐ܆ ܘܥܠ ܓܢܼ̈ܣܐ ܕܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܐܕ̈ܫܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܘܙܪ̈ܥܘܼܢܐ܆ ܘܥܠ ܚܝ̈ܘܬܐ ܘܒܥܝܼܪ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܒܗ ܩܦ̈ܠܐܐ ܚܡܫܐ. ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ. ܡܛ݀ܠܡܿܢܐ ܓܢܼ̈ܣܐ ܕܥܘܦܐ ܘܦܪ̈ܚܬܐ ܘܡܼܢ ܐܝܟܐ. ܘܡܿܢܐ ܗܢܝܢܐ ܡܼܢܗܝܢ. ܘܡܢܘܼ ܣܘܼܟ̈ܠܝܗܝܢ. ܕܐܦ ܡܛ݀ܠ ܗܿܠܝܢ ܒܡܼܠܬܐ ܕܒܪܘܼܝܘܼܬܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܟܬܒܐ ܩܕ̄ ܕܒܪܝܼܬܐ ܕܐܟܬܒ ܡܘܿܫܐ ܪܒܐ ܐܝܟ ܕܩܒܠ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܒܪܝܬܐ ܕܫܡܼܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܫܪܟܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ܆ ܗܿܢܘܢ ܕܐܬܼܒܪܝܼܘ ܒܝܘܡ ܪܒܝܼܥܝܐ. ܐܬܒܪܝܼܘ ܓܢܼܣܐ ܕܥܘܦܐ ܘܦܪܚܬܐ ܘܐܦ ܓܢܼܣܐ ܕܢܘܼܢܐ. ܘܟܿܠܗ ܪܚܫܐ ܕܒܡܝ̈ܐ. ܒܝܘܡ ܚܡܝܼܫܝܐ. ܐܠܐ ܩܕܝܼܡܐ ܒܪܝܼܬܐ ܕܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܙܪ̈ܥܘܢܐ ܐܦ ܠܗܿܠܝܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܙܪ̈ܥܐ ܘܟܿܠܗ ܬܐܕܪܐ ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܐܬܼܒܪܝܼܘ ܡܢ ܒܪܘܝܐ ܚܟܝܼܡ ܒܟܿܠ ܘܡܬܩܢܢܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ. ܐܠܐ ܚܢܢ ܐܟܡܐ ܕܐܡܼܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ. ܨܿܒܝܢܢ ܕܒܛܟܼܣܐ ܢ݀ܪܕܐ ܘܢܡܠܠ ܥܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܼܢ ܒܼܪ̈ܝܬܐ. ܟܕ ܩܕܡܐܝܼܬ ܡܿܢ ܡܼܢ ܡܼܬܝܕ̈ܥܢܐ ܘܠܐ ܡܼܬܚܙ̈ܝܢܐ ܫܪܝܼܢܢ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܐܩܦܼܢܢ ܕܢܿܐܡܪ ܥܠ ܒܪܝܼܬܐ

pb. 251

ܠܐ ܡܼܬܚܙܝܢܝܼܬܐ. ܟܕ ܡܼܢ ܠܥܠ ܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܕܠܥܼܠ ܡܼܢ ܫܡ̈ܝܐ ܫܪܝܼܢܢ. ܘܗܟܢܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܡܠܠܢܢ ܥܠ ܪ̈ܩܝܼܥܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܕܫܡܿܝܐ. ܘܥܠ ܢܗܝܼܪ̈ܐ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܥܠ ܐܬܝܼܪ ܢܘܼܪܢܐ. ܘܥܠ ܐܐܪ ܗܿܢܐ. ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܫܘܼܚ̈ܠܦܘܗܝ ܘܡܬܼܬܙܝܥܢܘܼܬܗ. ܘܡܛ݀ܠ ܕܥܘܦܐ ܘܦܪܚܬܐ ܒܐܐܪ ܛ݀ܝܣܝܢ ܙ݀ܕܩ ܠܢ ܕܩܿܕܡܐܝܼܬ ܥܠܝܗܘܢ ܢܚܘܐ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܢ݀ܚܘܬ ܠܐܪܥܐ ܘܢܡܠܠ ܥܠܝܗܿ܆ ܘܥܠ ܟܿܠ ܕܒܗܿ܀ ܒܡܼܠܬܐ ܕܝܢ ܕܒܪܘܝܘܼܬܐ ܫܦܝܼܪ ܛܟܣ ܪܘܼܚܐ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡ ܠܡܟܬܒܢܐ. ܕܩܕܡܐܝܬ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܙܪ̈ܥܐ ܘܥܣܼ̈ܒܐ ܐܬܼܒܪܝܼܘ܆ ܘܡܝ̈ܐ ܐܬܼܟܢܫܘ ܠܩܒܝ̈ܬܐ. ܘܡܼܢܗܘܢ ܐܬܦܠܓܘ ܒܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܐܬܼܒܪܝܼܘ ܥܘܦܐ ܘܦܪ̈ܚܬܐ ܠܡܼܫܟܢ ܒܐܝܼ̈ܠܢܐ ܘܠܡܼܬܬܪܣܝܘܼ ܡܼܢ ܦܐܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܐܦ ܢܘܼ̈ܢܐ ܘܟܿܠܗ ܪ̈ܚܫܐ ܕܒܡܝ̈ܐ ܐܬܼܒܪܝܼܘ ܡܼܢܗܘܢ ܕܡܝ̈ܐ ܠܡܫܥܛܘ ܒܗܘܢ ܘܠܡܥܡܪ ܒܗܘܢ. ܗܟܘܬ ܐܦ ܒܥܝܼܪܐ ܘܚܝܘܼـܐ ܐܬܼܒܪܝܼܘ ܒܬܪ ܗܿܠܝܢ. ܕܥܡ ܗܿܝ ܕܡܼܬܒܪܝܢ ܘܡܼܬܬܩܢܝܼܢ ܘܩܿܝܡܝܢ܆ ܢܫܪܘܢ ܘܢܪܥܘܢ ܥܼܣܒܐ. ܘܢܼܬܬܪܣܘܢ. ܕܡܛ݀ܠ ܗܕܐ ܩܕܡ ܐܬܼܒܪܝܼ ܥܣܼܒܐ ܕܢܗܼ،ܐ ܠܗܘܿܢ ܡܐܟܘܿܠܬܐ ܘܩܘܼܝܡܐ. ܘܡܛ݀ܠ ܕܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܡܛ݀ܠ ܒܪܢܫܐ ܐܬܼܒܪܝܼܘ܆ ܕܢܗܼܘܘܢ ܠܚܫܚܬܗ ܘܠܟܿܠܗܘܿܢ ܣܘܼܢܩ̈ܢܘܗܝ܆ ܥܠܗܿܝ ܩܕܡ ܐܬܼܒܪܝ ܟܿܠܡܕܡ ܘܐܬܼܛܝܒ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܐܬܒܪܝܼ ܒܪܐܢܫܐ ܘܐܫܼܟܚ ܟܿܠܗܘܢ ܣܘܼܢܩ̈ܢܘܗ ܘܟܿܠܗ ܚܫܚܬܗ ܟܕ ܡܛܝܐ ܘܣܝܼܡܐ ܐܝܟ ܕܠܡܠܟܐ. ܡܪܝܐ. ܒܪܝܼܟ ܒܪܘܝܐ ܚܟܝܼܡܐ. ܟܡܐ ܪܘܪ̈ܒܝܢ ܘܬܡܝܼܗܝܢ ܥܒܿܕ̈ܘܗܝ ܘܫܒܝܼܚ̈ܢ ܒܪ̈ܝܬܗ. ܘܒܬܪ ܕܐܫܿܬܿܡܠܝ ܗܿܠܝܢ ܕܒܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܐ. ܘܗܘܼܐ ܪܡܫܐ ܘܗܘܼܐ ܨܦܪܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܗܼܘܐ ܨܦܪܗ ܕܝܘܡ ܚܡܫܐ: ܘܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܢܪܚܫܘܢ ܡܝ̈ܐ ܘܪ̈ܚܫܐ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܘܦܪܚܬܐ ܬܦܪܚܝ ܥܠ ܐܪܥܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܪܩܝܼܥܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܒܪܐ ܐܠܗܐ ܬܢܝܼ̈ܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܟܿܠ ܪܚܫܐ ܚܝܬܐ ܕܐܪܚܼܫܘ ܡܝ̈ܐ ܠܓܢܼܣܗܘܢܘܟܿܠ ܦܪܚܬܐ ܕܓܦܐ ܠܓܼܢܣܗܿ. ܘܚܼܙܐ ܐܠܗܐ ܕܫܦܝܼܪ ܘܒܪܟ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܦܪܼܘ ܘܐܣܓܼܘ ܘܡܠܼܘ ܡܝ̈ܐ ܕܒܝܡ̈ܡܐ ܘܦܪܚܬܐ ܬܣܓܐ ܒܐܪܥܐ܀ ܐܟܡܐ ܕܐܡܼܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ. ܐܟܙܢܐ ܕܡܠܟܐ [ܕܨ݀ܒܐ] ܕܢܥܼܒܕ ܚܠܘܼܠܐ ܠܒܪܗ ܒܘܼܟܪܗ ܪܚܝܼܡܐ. ܩܿܕܡ ܡܬܩܢ ܒ̈ܬܐ ܪ̈ܘܝܼܚܐ ܘܐ݀ܣܢ ܒܗܘܢ ܚܫܚ̈ܬܐ ܘܣܘܼܢܩ̈ܢܐ ܕܐܘܼܟܠܐ ܘܫܩܼܝܐ ܘܦܘܪܓܝܐ ܘܙ̈ܢܝܐ ܙܡܪܐ ܘܩܝܼܬܪ̈ܘܕܐ ܠܡܚܕܝܘ ܠܡܙܡ̈ܢܢܐ ܘܠܣܡ̈ܝܼܟܐ. ܗܟܢ ܩܕܡ ܐܬܩܢ ܗܢ ܡܠܟܐ ܫܡܿܝܢܐ ܘܛܝܒ ܟܿܠܡܕܡ ܕܚܿܫܚ ܠܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܕܠܚܬܢܐ ܘܒܪ ܡܝܟܐ. ܩܕܡ ܕܢܒܼܪܝܘܗܝ ܘܢܩܝܼܡܝܘܗܝ. ܘܩܕܡܐܝܼܬ ܡܿܢ ܡܬܼܚ ܠܗ ܗܕܐ ܝܪܝܼܥܬܐ ܪܡܿܬܐ. ܘܢܩܼܫ ܠܗ ܗܿܢܐ ܡܫܟܢ ܗܕܝܼܪܐ ܘܡܫܒܚܐ. ܘܫܬܼܠ ܠܗ ܗܿܠܝܢ ܦܪ̈ܕܝܣܐ ܫܒܝܼܚ̈ܐ. ܘܡܠܼܐ ܠܐܝܼܠ̈ܢܝܗܘܢ ܦܐܪ̈ܐ ܪ̈ܓܝܼܓܐ. ܘܐܓܝܼܚ ܠܗ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܫܦܝܼܥ̈ܐ. ܘܐܪܕܝܼ ܠܗ ܢܒܼ̈ܥܐ ܘܡܒܘܼ̈ܥܐ ܕܡܝ̈ܐ ܫܦܝܼ̈ܥܐ ܘܨܠ̈ܝܼܠܐ. ܣܕܪ ܒܪܘܡܐ ܕܬܛܠܝܼܠܗ ܣܘܓܐ ܕܢܗܝܼܪ̈ܐ ܡܙܠ̈ܓܐ. ܘܐܢܗܼܪ ܠܗ ܬܪ̈ܬܝܢ ܩܢܕ̈ܝܼܠܐܣ ܡܬܢܒܪ̈ܫܝ ܒܢܘܼܗܪܐ ܥܙܝܼܙܐ.

pb. 252

ܠܡܢܗܪܘܼ ܠܗ ܒܐܝܼܡ̈ܡܐ ܘܒܠܝܼܗܠܘܬܐ. ܚܒܼܫ ܬܘܼܒ ܘܩܒܼܐ ܠܗ ܡܝ̈ܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܒܝܡ̈ܡܐ ܥܡܝܼ̈ܩܐ ܘܬܗܘܡ̈ܢܝܐ ܠܡܪܟܒ ܥܠ ܚܨ̈ܝܗܘܢ ܠܡܕܫ ܬܟܝܼܠܐܝܬ ܥܠ ܓܠ̈ܠܝܗܘܢ. ܘܠܡܛܦ ܠܒܝܼܒܐܝܬ ܒܝܬ ܡܚܫܘܼܠ̈ܝܗܘܢ܆ ܘܠܡܫܡܠܝܘܼ ܐܘܼܪ̈ܚܬܗ ܘܫܒܝܼܠ̈ܘܗܝ ܒܝܬ ܡܡܘܼܠ̈ܝܗܘܢ ܬܩܝܼܦ̈ܐ. ܐܪܚܫ ܬܘܼܒ ܒܓܘ ܥܘܼܒ̈ܝܗܘܢ ܪ̈ܚܫܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܕܠܐ ܣܿܟܐ. ܡܦܿܬܟ ܒܓܼܢܣ̈ܐ ܘܐܕ̈ܫܐ. ܘܙܢ̈ܝܐ ܛܥܿܡ̈ܬܐ ܠܬܘܼܪܣܝܗ ܘܠܦܘܼܢ̈ܩܘܗܝ ܡܫܪܬܚܐܝܼܬ ܘܫܒܝܼܚܐܝܼܬ. ܘܥܒܕ ܬܘܼܒ ܘܒܪܐ ܒܚܟܼܡܬܗ܆ܛ ܬܡܝܼ̈ܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܥܫܝܼ̈ܢܐ. ܘܩܝ̈ܛܝ ܪܘܪ̈ܒܝ ܩܘܡ̈ܬܐ܆ ܥܡ ܠܘܝܬܢ ܠܐ ܡܼܬܡܫܚܢܐ ܘܡܿܠܐ ܕܘܼܡܪܐ ܘܚܙܼܬܐ ܕܬܕܡܘܼܪܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܦܘܼܪ̈ܣܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܘܥܠ̈ܠܬܐ ܡܫܚܠ̈ܦܬܐ. ܕܣܿܓܝܼܐܐ ܗܿܝ ܡܠܼܬܐ ܠܡܐܡܪ ܘܠܡܚܘܝܘܼ ܥܠܝܗܘܢ. ܒܬܪܟܢ ܢ݀ܛܪ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܨܠܡ ܪܒܘܬܗ. ܘܡܫܘܙܒ ܠܗ ܡܢ ܡܐܟܝܢܘܼܬܗܘܢ ܕܠܐ ܣܟ ܫܠܝܼܛ ܚܕ ܡܼܢܗܘܢ ܕܢܣܓܦܝܼܘܗܝ ܒܠܥܕ ܪܡܼܙܐ ܕܦܘܩܕܢܗ. ܘܗܟܢܐ ܡܠܼܐ ܠܝܡ̈ܡܐ ܪ̈ܚܫܐ ܘܓܼܢ̈ܣܐ ܕܢܘܼ̈ܢܐ. ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܘܚܠ̈ܝܼܙܘܼܢܐ ܘܓ̈ܠܐ ܘܣܪ̈ܛܢܐ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܬܐ ܕܠܐ ܡܣܼܬܿܝܟ̈ܢ ܘܠܐ ܡܬܼܡܢ̈ܝܢ. ܟܿܠܗܝܢ ܠܚܫܚܬܐ ܕܒܪܐܢܫܐ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ. ܕܐܠܘܼ ܡܫܪܝܢ ܗܘܼܢ ܠܡܡܐܡܪ ܥܠ ܗܿܠܝܢ. ܐܦ ܒܨܝܼܪܐ ܘܙܥܘܼܪܝܐܝܼܬ ܠܐ ܟܪܛܝܼܣܐ ܡܣܝܟ ܗܘܼܐ ܐܦܠܐ ܡܠܼܬܐ ܣܿܦܩܐ ܗܘܼܬ݀.. ܫܦܝܼܪ ܐܡܼܪ ܚܕ ܡܼܢ ܚܟܝܼ̈ܡܝ ܒܐܠܗܐ܆ ܘܡܡܠܠ ܒܪܘܼ̇ܐ ܩܕ̄. ܗܿܢܘ ܠܡ ܝܡܐ ܪܒܐ ܘܪܘܚܬܐ ܕܐܝܼܕ̈ܝܐ܆ ܕܒܗ ܐܝܼܬ ܪ̈ܚܫܐ ܕܠܐ ܡܼܢܝ̈ܢ. ܚܝ̈ܘܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܥܡ ܕܩܕ̈ܩܬܐ. ܘܒܗ ܗܼܘ ܡܗ̈ܠܟܢ ܣܦܝܼ̈ܢܐ. ܘܠܘܝܬܢ ܗܢܐ ܕܒܪܝܬ݀ ܠܡܓܼܚܟ ܥܠܘܗܝ. ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܪܒܘܬ ܩܘܡܬܗ ܘܡܫܘܼܚܬܗ ܣܿܓܝܼܐܬܐ. ܕܡܼܢ ܝܘܼܩܪܐ ܥܫܝܼܢܐ ܕܓܘܼܫܡܗ ܠܐ ܡܫܼܟܟ ܕܢܬܼܗܦܟ ܠܟܐ ܘܠܟܐ. ܐܠܐ ܣܝܼܡ ܒܬܗܘܼܡ̈ܐ ܕܝܡ̈ܡܐ ܐܝܟ ܛܘܼܪܐ ܡܕܡ ܝܩܝܼܪܐ ܕܠܐ ܦܫܝܼܩ ܠܙܘܼܥܙܥܐ. ܗܿܢܐ ܡܬܼܡܬܠ ܒܗܿܘ ܬܢܝܼܢܐ ܡܼܬܝܕܥܢܐ ܐܟܿܠ ܩܪܨܐ. ܕܐܦܢ ܪܒ ܘܥܫܝܼܢ ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܪܘܼܚܢܝܐ. ܘܣܿܓܝܼ ܪ̈ܝܼܫܐ. ܗ̄ ܦܘܼܪ̈ܣܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܘܨܼܢܥ̈ܬܐ ܘܠܘܼ̈ܬܟܐ. ܘܥܝܼܪ ܘܚܦܝܼܛ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܥܠ ܣܘܼܓܦ̈ܢܐ ܘܡܠܒܛ ܒܛܝܼܠܐܝܼܬ. ܟܕ ܠܐ ܫܿܠܐ ܘܠܐ ܢܿܐܚ ܥܠ ܣܘܼܪ̈ܚܢܐ. ܐܠܐ ܝܗܼܒ ܐܠܗܐ ܠܕܚ̈ܠܘܗܝ ܐܝܠܝܢ ܕܢ݀ܛܪܝܢ ܦܘܩܕ̈ܢܘܗܝ ܘܥ݀ܒܕܝܢ ܨܒܝܿܢܗ. ܚܝܠܐ ܘܥܘܼܫܢܐ ܠܡܕܫ ܥܠ ܨܘܼܪܗ ܘܠܡܼܪܨ ܪ̈ܝܼܫܘܗܝ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ. ܘܠܡܼܓܚܟ ܥܠܘܗܝ ܘܠܡܗܠܘܼ ܒܨܢܥ̈ܬܗ. ܘܠܡܼܫܪܐ ܦܘܼܪܗܣܘ̄. ܘܠܡܬܒܪܘܼ ܦܚ̈ܘܗܝ. ܘܠܡܦܣܩܘܼ ܢܼܫ̈ܒܘ̄ ܘܡܨܝܕ̈ܬܗ. ܒܪܝܼܟ ܗܼܘ ܡܪܢ ܛܒܿܐ ܘܐܠܗܢ ܬܩܝܼܦܐ܆ ܐܥܼܬܪܢ ܒܫܘܼܟ̈ܢܘܗܝ ܘܐܫܼܦܥ ܠܢ ܣܘܼܓܐܐ ܕܡܘܗܒ̈ܬܗ. ܘܗܿܢܐ ܝܡܐ ܪܒܐ ܘܕܚܝܼܠܐ ܘܚܿܢܘܿܩܐ܆ ܡܠܼܐ ܘܐܣܼܢ ܠܢ ܒܗ ܚܫܚ̈ܬܐ ܘܣܘܼܢܩ̈ܢܐ ܘܫܪ̈ܒܐ ܕܠܐ ܣܟ ܡܣܼܬܝܟܝܢ. ܡܼܐܟ̈ܠܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܘܬܘܼܪ̈ܣܝܐ ܕܣܿܓܝܼ̈ܐܬܐ. ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܡܼܢܝܢ ܕܚܿܫܚܝܢ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ. ܠܐܣܝܘܼـܐ ܕܗܕ̈ܡܐ.

pb. 253

ܘܓܪ̈ܡܐ ܘܦܓܪ̈ܐ ܡܢ̈ܘܠܐ ܘܡܪ̈ܗܢܐ. ܠܨܼܒܘ̈ܬܐ ܘܚܫܚ̈ܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܘܪ̈ܫܝܢܐ. ܠܨܘܼܒ̈ܥܢܐ ܘܓܘܢ̈ܢܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ ܘܨܡܘܼܚ̈ܬܢܐ ܕܐܪ̈ܓܘܢܐ ܡ̈ܠܟܝܐ ܕܡܼܢ ܚ̈ܠܝܼܙܘܼܢܐ ܘܙܚܘܼܪ̈ܝܬܐ ܡܙܠ̈ܓܬ݀ ܓܘܢܐ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܣܼܩ ܠܢ ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܥܘܼܡ̈ܩܐ ܬܚ̈ܬܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܝܡ̈ܡܐ ܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܫܒܝܼܚ̈ܬܐ ܘܝܩܝܼܪ̈ܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܣܿܓܝܼ ܡܬܗܪ̈ܢ ܠܚܙܝ̈ܐ ܒܫܘܼܦܪ̈ܝܗܘܢ. ܐܝܼܬ ܠܡ ܒܥܘܼܡܩ̈ܘܗܝ ܕܝܡܐ ܚܝܘܼܬܐ ܡܕܡ ܚܼܨܦܢܝܼܬܐ ܡܼܢ ܓܢܼܣܐ ܕܓ̈ܠܐ ܘܚܠܝܼܙ̈ܘܼܢܐ. ܗܿܝ ܕܕ݀ܡܝܐ ܠܥܪ̈ܒܘܼܢܝܬܐ ܬܐܡ̈ܬܐ. ܘܒܙܒܢ ܢܝܼܣܢ ܪܚܿܫܐ. ܘܚܡܿܐ ܘܡܼܬܦܬܚܐ ܐܝܟ ܬܐܡ̈ܬܐ ܕܬܪܝܢ ܬܪ̈ܥܐ. ܘܣܿܠܩܐ ܠܥܠ ܘܛܝܿܦܐ ܥܦ ܐܦ̈ܝ ܡܝ̈ܐ ܕܝܡܐ. ܘܐܝܟ ܨܒܝܿܢܗ ܕܐܠܗܐ ܢ݀ܛܦ ܒܗܿ ܛܘܼܦܬܐ ܕܛܐܠܐ ܠܦܘܼܬ ܪܒܘܼܬܗܿ ܘܙܥܘܼܪܘܼܬܗܿ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܒܿܪܩ ܥܠܝܗܿ ܒܪܩܐ. ܘܡܼܢ ܚܝܠܗ ܡܬܬܚܕܐ. ܟܕ ܡܼܬܚܫܒ ܒܗܿ ܡܼܢ ܢܘܼܗܪܗ ܥܡ ܛܘܼܦܬܐ ܗܿܝ ܛܐܠܢܝܬܐ. ܘܝܩܪܐ ܘܬܘܼܒ ܢܿܚܬܐ ܘܫ݀ܟܢܐ ܒܥܘܼܡܩ̈ܘܗܝ ܕܝܡܐ ܘܝ݀ܪܒܐ ܐܝܟ ܚܝܘܼܬܐ ܟܡܐ ܕܦ݀ܝܫܐ ܒܕܘܼܟܬܐ ܗܿܝ. ܘܐܝܼܬ ܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܐܘܼܡ̈ܢܐ ܕܡܥܝܕܝܢ ܠܡܥܼܡܕ ܒܥܘܼܡ̈ܩܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘܢܿܚܬܝܢ ܒܐܘܼܡܢܘܼـܐ ܘܥ݀ܡܕܝܢ ܒܬܗܘܼ̈ܡܐ ܘܕ݀ܠܝܢ ܡܣܩܝܼܢ ܠܗܿ ܠܡܪܓܢܝܼܬܐ ܫܒܝܼܚܬܐ ܘܥ݀ܬܪܝܢ ܡܼܢ ܛܝܼܡ̈ܝܗܿ. ܘܡܼܬܡܠܝܢ ܟܿܠܗܘܢ ܣܘܼܢܩ̈ܢܝܗܘܢ. ܣܿܓܝܼ ܕܡܿܝܐ ܡܪܓܢܝܬܐ ܠܗܝܡܢܘܼܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ. ܚܕܐ ܗܿܝ ܗܝܡܢܘܼܬܐ ܬܪܝܼܨܬ݀ ܫܘܒܚܐ ܕܒܚܕ ܐܠܗܐ. ܘܠܝܬ ܠܡܘܣܦܘܼ ܥܠܝܗܿ ܘܠܐ ܠܡܒܨܪܘܼ ܡܢܗܿ. ܐܟܡܐ ܕܡܪܓܢܝܬܐ ܫܒܝܼܚܬܐ ܠܐ ܡܼܬܬܘܣܦ ܥܠܝܗܿ ܘܠܐ ܡܬܒܨܪ ܡܢܗܿ. ܘܠܡܪܓܢܝܬܐ ܡܣܩܝܢ ܣܚ̈ܝܐ ܡܼܢ ܥܘܼܡܩ̈ܘ̄ ܕܝܡܐ. ܘܠܗܝܡܢܘܼܬܐ ܡܫܪܪܢ ܦܪ̈ܘܼܫܐ ܡܼܢ ܥܘܼܡܩܐ ܕܝܕܥܬܐ ܘܣܚܘܐ ܕܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܗܝܫܐ. ܡܝܬܪܘܼܬܐ ܕܝܢ ܕܿܡܝܐ ܠܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܕܡܩܒܠܝܼܢ ܬܘܣܦܬܐ ܘܣܿܓܝܢ ܘܡܥܬܪܝܢ. [ܐܦ] ܡܝܬܪܘܼܬ ܕܘܒܪ̈ܐ ܬܩ̈ܢܐ܆ ܟܡܐ ܕܡܘܣܦ ܐܢܬ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܣܿܓܐ ܥܘܼܬܪܟ ܪܘܼܚܢܝܐ. ܘܡܫܼܬܿܪܬܚ ܒܝܬ ܓܐܙܟ. ܗܝܡܢܘܼܬܐ ܕܝܢ ܕܒܚܕ ܐܠܗܐ ܗܘܢܐ ܘܡܠܼܬܐ ܘܪܘܼܚܐ. ܬܠܝܼܬܝܘܼܬܐ ܐܝܼܬܝܼܝܼܬܐ ܘܡܬܘܼܡܝܬܐ ܘܡܪܢ݀ܝܬܐ. ܠܝܬ ܠܡܘܣܦܘ ܥܠܝܗܿ ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ ܐ̱ܚܪܝܢ ܣܛܪ ܡܼܢ ܚܕ. ܘܠܐ ܡܼܬܒܨܪ ܡܢܗܿ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܡܘܼܫܚ̈ܬܐ ܒܐܠܗܘܼܬܐ ܐܦܠܐ ܡܢܝ̈ܢܐ. ܐܦܢ ܐ݀ܡܪܝܼܢܢ ܬܠܬܐ ܩܢܘܼ̈ܡܐ. ܐܠܐ ܠܘ ܡܿܢܝܢܢ ܠܗܘܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܐܡܪ ܚܕ ܬܪܝܢ ܬܠܬܐ. ܠܘ ܗܿܟܢ ܗܼܝ ܬܠܝܼܬܝܘܼܬܐ ܡܪܢ݀ܝܬܐ. ܠܘ ܚܕ ܒܬܪ ܘܟܢ ܐܚܪܢܐ. ܠܝܬ ܒܗܿ ܩܕܡܝܘܼܬܐ ܘܬܪܝܢܘܼܬܐ. ܐܠܐ ܟܿܠܗܿ ܚܕܐ ܐܝܼܬܘܝܼܬܐ ܚܕܐ ܡܬܘܼܡܝܘܼܬܐ. ܚܕܐ ܡܪܢܝܘܼܬܐ. ܚܕ ܟܝܿܢܐ. ܚܕ ܚܝܠܐ ܚܕ ܨܒܝܿܢܐ ܚܕܐ ܡܪܘܬܐ ܚܕܐ ܡܠܟܘܼـܐ ܚܕܐ ܡܕܒܪܢܘܼܬܐ. ܠܝܬ ܠܡܘܣܦܘܼ ܥܠܗܿܕܐ ܗܝܡܢܘܼܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ. ܘܠܐ ܠܡܒܨܪܘ ܡܢܗܿ܆ ܐܟܡܐ ܕܡܪܓܢܝܬܐ ܚܕܐ ܗܿܝ ܒܫܘܼܦܪܗܿ ܘܟܝܿܢܗܿ. ܒܪܝܼܟ ܗܼܘ ܕܝܗܼܒ ܠܢ ܡܪܓܢܝܼܬܐ ܡܼܬܚܙܝܿܢܝܬܐ ܘܡܬܝܕܥܢܝܼܬܐ

pb. 254

ܐܡܝܼܢ܀ ܡܢܘܼ ܡܫܼܟܚ ܠܛܒ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܘܥܘܕܪ̈ܢܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܕܐܬܩܢ ܠܢ ܡܪܢ ܛܒܐ ܒܝܡܐ ܡܿܢ ܘܒܝܒܫܐ ܘܒܐܐܪ ܘܒܬܗܘܼ̈ܡܐ. ܒܬܪ ܣܿܓܝܼ̈ܐܬܐ ܕܒܪܐ ܘܟܫܼܐ ܠܢ ܒܝܡ̈ܡܐ ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ ܓܢܼܣ̈ܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܘܐܕ̈ܫܐ ܡܦܬܟ̈ܐ ܘܟܝ̈ܢܐ ܡܫܼܚܠ̈ܦܐ ܕܣܿܓܝܼܐܐ ܗܿܝ ܡܠܼܬܐ ܘܡܐܡܪܐ ܕܥܠܝܗܘܢ. ܬܘܼܒ ܦܪܢܫܬܜ ܚܼܟܡܬܐ ܪܒܬܐ ܘܒܛܝܼܠܘܬܗܿ ܬܗܝܼܪܬܐ. ܘܐܣܼܩ ܠܢ ܡܼܢ ܝܡܐ ܦܪܚܬܐ ܓܦܢܝܬܐ ܓܼܢܣ̈ܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܘܐܕ̈ܫܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢ. ܟܿܗܘܢ ܠܚܫܚܬܐ ܕܣܘܼܢ̈ܩܢܝܢ. ܘܠܡܫܡܫܘܼ ܩܕܡܝܢ. ܡܼܢܗܝܢ ܡܿܢ ܡܬܪܒܝܢ ܥܡܢ ܘܩܕܿܡܝܢ [ܕܐܝܟ] ܬܪ̈ܢܘܓܠܬܐ ܘܘܙ̈ܐ ܘܒ̈ܛܐ. ܕܢܘܠܕ̈ܢ ܒܢ̈ܬܐ ܘܢܦܩ̈ܢ ܦܪ̈ܘܓܐ ܠܒܘܼܣܡ ܡܐܟ̈ܠܬܐ. ܘܕܢܥܝܪ̈ܢ ܠܢ ܒܥܕ̈ܢܝ ܠܠܝܐ ܘܠܡܼܫܗܪ ܥܠ ܡܛܪ̈ܬܢ. ܐܟܡܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܟܝܿܢܐ ܕܘ̈ܙܐ ܡܪ̈ܓܫܢܐ ܣܿܓܝܼ܆ ܐܦ ܡܢ ܨܠܠܬܐ ܒܨܝܼܪܬܐ ܘܙܥܘܼܪܬܐ ܕܥܡ ܗܿܝ ܕܡܪ̈ܓܫܢ ܒܩܠܝܼܠ ܡܕܡ. ܫܓ̈ܫܢ ܘܡܙܥܩ̈ܢ ܒܩ̈ܠܐ ܪ̈ܡܐ ܘܡܥܝܼܪ̈ܢ ܠܐܢܫ̈ܝ ܕܘܼܟܬܐ ܕܢܩܘܼܡܘܢ ܢܚܼܙܘܢ ܡܢܐ ܗܿܝ ܨܠܠܬܐ (ܗ̄ ܨܘܨܐ) ܕܓܕܫܬ݀. ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܣܿܓܝܼ ܡܕ̈ܝܼܢܬܐ ܘܚܣܢ̈ܘܬܐ ܘܒ̈ܬܐ ܘܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܐܫܼܬܘܙܒܘ ܡܢ ܓܢܒܘܼܬܐ. ܐܦ ܓܢܼܣܐ ܫܒܼܚܐ ܘܡܦܼܬܟ ܒܟܿܠܫܘܦܪ̈ܝܢ [ܕ]ܛܘܣܐ ܕܝܗܼܒ ܠܢ܆ ܐܝܟ ܕܠܦܘܪܓܝܐ ܘܒܘܼܣܡܐ ܕܚܙܬܢ. ܘܐܠܒܫ ܐܢܘܢ ܘܨܝܪ ܐܢܘܢ ܒܓܘܢ̈ܐ ܡܦܬܟ̈ܐ ܕܡܬܗܪܝܢ ܠܚܙ̈ܝܐ. ܐܝܟ ܕܗܒܐ ܘܐܝܟ ܐܪܓܘܢܐ ܘܐܝܟ ܙܥܘܼܪܝܼܬܐ ܘܐܝܟ ܝܘܼܪܩܐ ܘܐܝܟ ܚܘܪܐ ܥܡ ܣܘܓܐܐ ܕܓܘܢ̈ܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ ܘܡܙܗܪ̈ܐ ܘܨܡܘܼܚ̈ܬܢܐܢ. ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܐܘܡ̈ܢܝ ܡ̈ܠܟܐ ܠܐ ܡܿܨܝܢܼ ܕܢܪܟܒܘܢ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܓܘܢ̈ܐ ܫܒ̈ܝܼܚܐ ܘܡܙܗܪ̈ܐ. ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܒܡ̈ܝ ܕܗܒܐ ܓܒܝܼܠܝܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܘܕܗܒܐ ܩܪܝܼܡܝܢ. ܘܟܕ ܡܼܙܕܠܠ ܡܼܢ ܗܪܟܐ ܛܘܣܐ ܘܡܚܘܐ ܫܘܼܦܪܗ ܘܡܒܣܡ ܠܚܙ̈ܝܐ. ܘܡܪܬܚ ܠܠܒܘ̈ܬܐ ܘܗܘ̈ܢܐ ܠܡܫܒܚܘܼ ܠܒܪܘܼܝܐ ܕܬܕܡܪ̈ܬܐ ܗܿܠܝܢ ܫܒܝܼܚ̈ܬܐ܀ ܘܬܘܼܒ ܡܼܢܗܢ ܕܦܪ̈ܚܬܐ ܛܟܣ ܥܒܘܿܕܐ ܕܢܩܕܡ̈ܢ ܠܡܢܨܪܘܼ ܠܢ ܘܠܡܩܡܘܼ ܡܼܢ ܬܫܘܝ̈ܬܢ ܠܥܒܿܕ̈ܝܢ ܘܠܦܘܼ̈ܠܚܢܝܢ. ܡܐܠܠܘܢ ܠܡܫܒܚܘܼ ܠܒܪܘܝܗ ܕܨܦܐ ܘܡܛܠܩܢܐ ܕܚܫܼܟܐ ܠܠܝܝܐ. ܘܣܢܘܢܝ̈ܬܐ ܡܢܨܪ̈ܢ ܘܠܓܙ̈ܢ ܒܟܝ̈ܠܐ ܘܡܘܼܫ̈ܚܬܐ. ܨܦܼܪ̈ܐ ܕܝܢ ܡܨܘܨ̈ܝܢ ܡܼܢ ܩܢܝ̈ܗܘܢ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܦܪ̈ܚܢ ܘܛ݀ܝܣ̈ܢ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܢܿܗ̈ܡܢ ܘܡܒܪ̈ܩܢܢ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܚܦܝܼ̈ܛܢ ܥܠ ܦܘܼܚܠܢܗܝܢ܆ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܬܼܟܢܫ̈ܢ ܪ̈ܦܝܢ [ܪ̈ܦܝܢ] ܘܡܛܝܣ̈ܢ ܠܥܠ ܡܼܢܢ. ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܬܘܼܒ ܝܬܝܪ ܐ̈ܠܦܐ ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܡܫܩ̈ܠܢ ܡܼܢ ܕܘܼܟ ܠܕܘܼܟ. ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܪ̈ܚܘܿܫܐ ܘܕܒܒ̈ܐ ܘܒܩ̈ܐ ܡܠܩ̈ܛܢ ܡܼܢ ܐܪ̈ܥܬܢ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܥܠ ܩܡ̈ܨܐ ܫܟ̈ܢܢ ܠܡܓܪܘܼܬܗܘܢ ܡܼܢ ܚܩ̈ܠܬܢ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܫܪ̈ܨܐ ܘܥܘܼܩܒܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܚܕܘܕܐ ܡܨܝܕܢ ܡܢ ܐܪ̈ܥܬܢ. ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܥ݀ܡܪ̈ܝܢ ܒܝܢܬܢ ܘܪ̈ܗܝܢ ܠܚܘܘ̈ܬܢܐ ܘܓܪ̈ܣܐ ܕܐܝܟܐ ܕܡܼـܚܙܝܢ ܒܪܗܝܒܘܼ̄ ܡܪ̈ܝܼܡܢ

pb. 255

ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܐܟܘܢ ܠܢ. ܘܐܦ ܒܠܝ̈ܠܘܬܐ ܬܘܼܒ ܥܝܪ̈ܢ ܘܫܿܗܪ̈ܢ ܥܠ ܡܛܪ̈ܬܢ. ܘܟܕ ܐ̱ܢܫ ܡܼܙܕܥܙܥ ܒܠܠܝܐ ܡܩܘܩ̈ܝܢ ܘܡܓܪ̈ܓܚܢ ܡܩܘܪ̈ܝܗܘܢ ܘܡܫܡ̈ܥܢ ܪ̈ܥܡܐ ܕܩܿܠܗܝܢ ܠܡܢܛܪܘܼ ܒ̈ܬܝܢ ܡܼܢ ܬܚܠ̈ܘܼܨܐ ܘܓܢܒܘ̈ܬܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܫܥ̈ܐ ܡܿܢܼܝ̈ܢ ܒܪܦܦ ܓܦ̈ܝܗܘܢ ܠܡܫܘܕܥܘ ܠܢ ܥܕ̈ܢܐ ܕܐܝܼܡ̈ܡܐ ܘܠܝܠ̈ܘܬ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܛܗܪܐ ܡܢܗ̈ܡܢ ܘܡܫܓܫ̈ܢ ܠܡܛܪ̈ܦܐ ܥܠ ܫܢܼܬܐ ܘܢܝܿܚܐ ܕܒܚܘܼܡ̈ܐ ܥܙܝܼ̈ܙܐ. ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܐܝܼܠ̈ܢܐ ܡܫܘܕܥܢ ܘܡܦܪ̈ܩܥܢ ܩ̈ܠܐ ܪ̈ܝܼܒܐ ܘܠܥܙ̈ܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ܆ ܠܡܒܣܡܘܼ ܫܼܡܥܢ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܝܟ ܚܒ̈ܠܐ ܚܒ̈ܠܐ ܛ݀ܝܣܝܢ ܒܐܐܪ ܘܙܒ̈ܢܐ ܡܫܘܕ̈ܥܢ [ܠܢ]. ܡܼܢܗܝܢ ܡܿܢ ܒܬܐܕܐ ܪ̈ܘܙܢ ܘܡܼܬܚ̈ܙܝܢ ܠܢ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܥܙܝܼܙܼܬܗ ܕܩܝܛܐ ܥܿܡܪ̈ܢ ܠܘܬܢ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܡܥܠܗ ܕܣܬܘܐ ܡܼܬܚܘܝ̈ܢ ܠܢ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܙܒܢܗ ܕܩܘܼܪܐ ܥܙܝܼܙܐ ܐ݀ܬܝ̈ܢ ܡܼܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܘܬܢ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܟܿܠܗ ܐܝܼܡܡܐ ܡܦܪ̈ܓܝܢ ܠܢ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܥܕܢ ܪܡܫܐ ܩܪ̈ܝܢ ܘܡܫܘܕ̈ܥܢ ܥܠ ܫܘܼܠܡ ܐܝܼܡܡܐ. ܘܟܕ ܢܗܼܘܐ ܝܘܡܐ ܕܣܬܘܐ ܘܠܐ ܣܟ ܡܼܬܚܙܐ ܫܡܼܫܐ܆ ܡܼܢܗܝܢ ܡܨܝܢܢ ܠܡܼܫܬܘܕܥܘܼ ܥܕ̈ܢ ܟܿܠܗܘܢ ܕܐܝܼܡܡܐ. ܝܬܝܪܐܝܼܬ ܒܥܕܢ ܪܡܫܐ ܟܕ ܬܚܼܙܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܬܐ ܡܼܢܗܝܢ ܕܫܘܪ̈ܢ ܡܼܢ ܩܢ̈ܝܗܝܢ ܡܨܝܢܢ ܠܡܫܼܬܘܕܥܘܼ ܥܕ̈ܢܐ ܟܿܠܗܘܢ ܕܐܝܼܡܡܐ. ܝܬܝܪܐܝܼܬ ܒܥܕܢܐ ܪܡܫܐ ܟܕ ܬܚܼܙܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܬܐ ܡܼܢܗܝܢ ܕܫܘܪ̈ܢ ܡܼܢ ܩܢ̈ܝܗܝܢ ܘܡܦܪ̈ܚܢ ܘܡܨܘܨܝ̈ܢ ܘܩܪ̈ܝܢ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܕܥ ܕܫܪܝܼܪܐܝܼܬ ܕܩܪܒ ܪܡܫܐ ܘܢܦܝܼܩ̈ܢ ܗܿܠܝܢ ܦܪ̈ܚܬܐ ܠܩܢܗܝܢ ܘܠܡܼܬܛܝܒܘܼ ܠܡܫܢ ܟܿܠܗ ܡܼܬܚܐ ܠܠܝܼܝܼܐ. ܘܒܪܡܫܐ ܥܡܝܼܩܐ ܡܫܪ̈ܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܠܡܢܗܡܘ ܘܠܡܫܡܥܘܼ ܩܠܝܗ̈ܝܢ ܟܕ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܫܢܼـܐ ܘܠܢܝܿܚܬܐ ܩܿܪ̈ܝܢ ܠܢ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܦܪ̈ܚܕܘܕܢܝܬܐ ܘܫܪ̈ܨܢܝܬܐ܆ ܡܢܨܪ̈ܢ ܚܢܝܓܐܝܼܬ ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܢܝܕ̈ܢ ܠܢ ܒܫܢܼܬܐ ܐܝܟ ܐܡܼܐ ܕܡܢܝܼܕܐ ܘܡܥܢܝܐ ܠܝܢܣܩܐ ܕܬܒܣܡܝ ܠܗ ܫܢܼـܐ ܘܢܕܡܟ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܗ ܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܩܿܪ̈ܝܢ ܘܡܥܝܼܪ̈ܢ ܠܢ ܥܠ ܬܫܒܘܼ̄ ܘܬܘܕܝܼܬܐ ܕܗܿܘ ܕܝܗܼܒ ܠܠܝܐ ܠܢܝܿܚܬܐ ܕܡܼܢ ܥܡܠܐ ܘܛܘܼܪܦܐ. ܘܗܿܟܢܐ ܟܕܝ̈ܢܢ ܟܿܠܗܝܢ ܥܡ ܟ݀ܠܗܝܢ ܥܠ ܬܫܡܫ̈ܬܢ. ܐܝܟ ܥܒܼܕ̈ܐ ܟܫܝܼܪ̈ܐ ܕܠܐ ܢ݀ܝܡܝܢ ܘܠܐ ܕ݀ܡܟܝܢ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܓܕܠ̈ܢ ܘܡܬܼܥ̈ܠܝܢ ܠܪ̈ܘܡܐ ܥܠ̈ܝܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ ܥܡܢ ܘܒܝܢܬܢ ܡܼܬܗܦ̈ܟܢ. ܐܝܼܬ ܬܘܼܒ ܠܡܼܚܙܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܨܝܕ̈ܬܐ ܘܚܿܛܘܼܦ̈ܝܬܐ ܕܐܝܼܬ ܒܟܝܿܢܗܝܢ ܕܟܕ ܡܬܼܠܒ̈ܟܢ ܘܡܼܬܪ̈ܒܝܢ ܥܡܢ܆ ܡܬܥܝܕ̈ܢ ܠܢ ܘܡܼܬܢܩ̈ܦܢ. ܘܠܐ ܬܘܼܒ ܡܫܢ̈ܝܢ ܡܼܢ ܠܘܬܢ. ܘܨ݀ܝܕܢ ܠܢ ܡܼܢ ܚܒܪ̈ܬܗܝܢ. ܘܡܚܛܦ̈ܢ ܡܼܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܘܡܝܬܝ̈ܢ ܠܢ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܥܒܝܼܕ̈ܢ ܠܢ ܟ݀ܠܗ ܝܘܡܐ ܙܡܪ̈ܐ ܘܩܝܼܬܪ̈ܘܕܐ. ܘܡܢܨܪ̈ܢ ܘܠ̈ܥܙܢ ܘܡܨܘܨ̈ܢ ܘܡܦܪ̈ܚܢ ܘܡܛܝ̈ܣܢ ܚܕܪ̈ܝܢ ܒܢܘܼܨܪ̈ܐ ܗܢܝ̈ܐܬܐ ܘܙܡܪ̈ܐ ܚܠ̈ܝܐ ܘܩܝܼܢ̈ܬܐ ܗܢܝ̈ܐܬܐ. ܘܡܒܝܐܝܢܝ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܼܨܝܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܡܪܟܒܘܼ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܩ̈ܠܐ ܚܠ̈ܝܐ ܘܢܘܼܨܪ̈ܬܐ ܗܢܝ̈ܐܬܐ. ܘܐܝܢܐ ܕܚܿܐܪ ܘܡܼܬܒܩܐ ܒܗܝܢ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ܆ ܘܡܐܨܕ ܪܘܼܚܢܐܝܼܬ ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܛܡܝܼܪܐ ܘܟܣܝܐ ܒܗܘܢ. ܒܗ ܒܟܝܿܢܗܘܢ ܘܥܝܿܕܗܘܢ ܘܓܘܢ̈ܝܗܘܢ. ܚܿܙܐ ܠܗ ܠܥܒܘܿܕܐ ܣܓܝܼܕܐ ܘܡܫܼܬܘܕܥ ܠܗ ܡܼܢ ܚܝܠܗ ܪܒܐ ܕܡܥܒܕ ܒܗܘܿܢ.

pb. 256

ܘܒܛܝܼܠܘܼܬܗ ܕܥܠܝܗܘܢ܆ ܒܐܕܫ̈ܝܗܘܢ ܡܿܢ ܒܩܢܘ̈ܡܝܗܘܢ ܘܒܓܘܢ̈ܝܗܘܢ. ܘܒܨܘܼܪ̈ܝܗܘܢ ܬܗܝܼܪ̈ܐ ܘܫܒܝܼܚ̈ܐ ܘܡܬܚ̈ܡܐ. ܘܒܫܪܟܐ ܕܟܿܠܗܝܢ ܕܝܼ̈ܠܝܬܗܘܢ. ܘܕܠܡܐ ܢܬܼܚܫܒ ܐ̱ܢܫ ܗܕܝܘܼܛܐܝܼܬ ܘܢܐܡܪ܆ ܕܡܢܐ ܗܢܝܿܢܐ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ܆ ܕܗܿܐ ܛܠܝܘܼ̈ܣܐ ܒܪܝܼܪ̈ܐ ܠܟܿܠܗܘܢ ܝ݀ܕܥܝܢ ܘܡܼܫܬܘܕܥܝܢ. ܠܘ ܒܝܼܕܥܬܐ ܐܬܼܚܫܒ. ܐܠܐ ܣܿܓܝܼ ܝܼܕܥܬܐ ܪܘܼܚܢܿܝܬܐ ܩܿܛܦ ܘܡܬܼܚܟܡ ܢܗܝܼܪܐܝܼܬ ܡܼܢ ܡܬܼܒܩܝܢܘܼܬܐ ܘܗܪܓܐ ܕܒܗܿܠܝܢ ܘܒܫܪܟܐ ܕܗܘ̈ܝܐ ܘܬܘܼܩ̈ܢܐ ܕܒܪܝܼܬܐ. ܐܡܼܬܝ ܕܒܝܼܕܥܬܐ ܡܐܨܕ ܥܡ ܫܠܝܼܝܐ ܘܨܠܘܿܬܐ ܘܣܦܝܼܩܘܼܬܐ ܕܠܒܐ ܕܡܼܢ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܘܡܪ̈ܢܝܬܐ ܣܪ̈ܝܼܩܬܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܥ݀ܒܘܪ̈ܐ. ܘܡܢܐ ܐܣܓܐ ܡܼ̈ܠܐ. ܕܠܗ ܠܒܪܘܼܝܐ ܡܫܼܬܘܕܥ ܡܼܢ ܒܪ̈ܝܬܗ܀ ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܘܥܕܪ.

Chapter 2

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ ܕܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥ ܥܡ ܐܠܗ ܕܡܚܟܡ. ܥܠ ܟܝܿܢܐ ܕܐܪܥܐ ܘܫܘܚ̈ܠܦܐ ܣܓܝܼ̈ܐܐ ܕܒܗܿ. ܒܥܦܪܐ ܡܿܢ ܘܒܟ̈ܐܦܐ܆ ܘܥܒ ܡܥܕܢ̈ܘܬܐ ܕܡܢܼܗܘܢ ܘܕܝܠ̈ܠܝܬܗܘܢ. ܘܕܡܼܢ ܡܿܢܐ ܘܐܝܟܢ ܐܬܼܩܝܡܘ ܓܘܼܫ̈ܡܐ ܕܡܼܢ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܘܢܚܫܐ ܘܐܢܟܐ ܘܐܒܪܐ ܘܦܪܙܠܐ. ܘܥܠ ܡܛ̈ܐܠܐܣ ܐܘܟܝܼܬ ܢܼܦ̈ܩܐ ܕܡܼܢ ܐܪܥܐ. ܕܐܝܟ ܟܒܪܝܬܐ ܘܙܪܢܝܼܟܐ ܘܫܚܪܐ ܘܨܪܦܐ ܘܢܝܼܛܪܘܿܢ ܘܡܼܠ̈ܚܐ ܘܟ̈ܐܦܐ ܛܒ̈ܬܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܡܼܢ ܐܪܥܐ ܕܡܬܼܦܠܓ ܩܦܠܐܘܢ ܗܢܐ ܠܫܪ̈ܒܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܣܝܼܡ ܒܠܐ܆ ܢܗܦܘܼܟ ܠܢ ܠܟܬܒܐ ܩܕܝܼܫܐ ܘܢ݀ܫܡܥ ܠܡܼ̈ܠܐ ܐܠܗ̈ܝܬܐ ܕܒܪܘܼܝܘܼܬܐ. ܘܐܡܼܪ ܠܡ ܐܠܗܐ ܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ. ܢܬܼܟܢܫܘܢ ܡܝ̈ܐ ܕܠܬܼ̇ܬ ܡܼܢ ܫܡܿܝܐ ܠܐܬܪܐ ܚܕ. ܘܬܬܼܚܙܐ ܝܒܝܼܫܬܐ. ܘܗܼܘܐ ܗܿܟܢܐ. ܘܩܼܪܐ ܐܠܗܐ ܠܝܒܝܼܫܬܐ ܐܪܥܐ ܘܠܟܼܢܫܐ ܕܡܝ̈ܐ ܩܼܪܐ ܝܡ̈ܡܐ. ܘܚܼ؛ܐ ܐܠܗܐ ܕܫܦܝܼܪ.. ܡܛ݀ܠ ܗܿܟܝܼܠ ܕܠܐ ܢܬܼܡܬܚ ܠܗ ܩܦܠܐܘܢ ܗܿܢܐ ܣܿܓܝ ܘܝܬܝܪ ܡܼܢ ܘ݀ܠܝܼܬܐ. ܩܕܡܢܢ ܐܡܼܪܢܢ ܥܠ ܟܢܼܫܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘܥܠ ܪ̈ܚܫܐ ܘܢܘܼ̈ܢܐ ܕܒܗܘܢ. ܘܥܠ ܦܪܚܬܐ ܕܡܢܼܗܘܢ ܒܪܼܐ ܘܐܣܩ ܐܠܗܐ. ܘܐܦܢ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܕܡܝ̈ܐ ܥܒܼܕ ܗܿܠܝܢ. ܐܠܐ ܡܼܢ ܐܪ̈ܒܥܬܝܗܘܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܡܩܝܡܝܢ ܢܘܼ̈ܢܐ ܘܦܪܚܬܐ ܘܟܿܠܕܚܝ ܘܪܚܿܫ ܘܡܬܬܙܝܼܥ ܘܡܩܝܼܡ ܚܝܘܼܬܐ ܡܿܢ ܘܚܝܘܼܬ ܢܨܒܬܐ. ܘܟܿܠ ܡܢܦ̈ܫܐ ܘܠܐ ܡܢܦ̈ܫܐ. ܘܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܙܪ̈ܥܐ ܘܥܼܣ̈ܒܐ. ܘܟܿܠ ܡܘܢ ܕܐܝܼܬ ܒܥܿܠܡܐ. ܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܢܬܼܩܝܡ ܐܠܐ ܡܼܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘܼܟܣ̈ܐ. ܒܪܡ ܐܝܼܬ ܡܼܢ ܚܕ ܐܣܼܛܘܼܟܣܐ ܐܘܿ ܡܼܢ ܬܪܝܢ ܒܚܕ ܣܘܼܥܪܢܐ. ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܠܦܘܼܬ ܡܘܙܓܐ ܘܪܘܼܟܒܐ ܕܡܕܟ ܘܚܠܛ ܥܿܒܘܿܕܐ ܚܟܝܼܡ ܒܟܿܠ. ܗܿܘ ܕܒܟܿܠܗܘܢ ܦܫܝܼܛ [ܚܝܠܗ] ܘܡܥܒܕ ܨܒܝܿܢܗ. ܘܟܕ ܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܕܢܬܼܟܢܫܘܢ ܡܝ̈ܐ ܕܠܬܚܼܬ ܡܼܢ ܫܡܿܝܐ ܠܐܬܪܐ ܚܕ܆ ܘܬܬܚܙܐ ܝܒܝܼܫܬܐ. ܬܘܼܒ ܦܪܼܫ ܒܗܕܐ ܡܠܼـܐ ܠܡܝ̈ܐ ܕܠܥܼܠ ܡܼܢ ܫܡܿܝܐ. ܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܕܠܬܼܚܬ ܡܼܢ ܫܡܿܝܐ. ܘܠܗܿܢܘܢ ܡܿܢ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܫܡܿܝܐ ܡܬܼܚ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܝܿܪܝܼܥܬܐ. ܘܟܼܕܢ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܓܝܼܓܠܐ ܒܟܪܘܼܟܝܐ ܚܪܝܼܦܐ. ܘܒܓܼܪ ܐܢܘܿܢ ܒܪܡܼܙܗ ܕܠܐ ܣܟ ܢܙܕܠܥܘܢ ܘܠܐ

pb. 257

ܢܡܘܼܛܘܢ ܠܟܼܐ ܘܠܟܼܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܓܝܓܐ ܕܣܝܼܡܐ ܥܠ ܩܝܡ̈ܬܐ ܬܪ̈ܝܼܨܬܐ ܘܟܒܝܼܫܐ ܡܼܢ ܟܿܠ ܓܒ̈ܝܢ ܘܡܼܬܟܪܟܐ ܬܪܝܼܨܐܝܼܬ ܐܝܟ ܥܝܢܐ. ܗܿܟܢܐ ܩܒܥܗܿ ܘܬܚܡܗܿ. ܘܟܕܢ ܥܡܗ ܕܚܐܦܐ ܗܿܘ ܚܪܝܼܦ ܡܼܬܬܙܝܼܥܢܘܼܬܐ ܐܦ ܠܟܿܠܗܘܢ ܬܫܥܐ ܪ̈ܩܝܥܐ ܕܡܘܙܠܬܐ ܥܕܡܐ ܠܐܬܝܼܪ ܢܘܼܪܢܐ. ܗܿܢܐ. ܕܡܢܗܿ ܕܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܕܗܿܘ ܟܪܘܼܟܝܐ ܚܪܝܼܦܐ ܩܕܚܬ݀ ܘܐܫܼܬܠܗܒܬ݀ ܘܐܬܕܝܚܬ݀ ܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܡܼܢ ܟܪܘܼܟܝܐ ܗܿܘ ܚܪܝܼܦܐ ܠܐܐܪ ܗܿܢܐ ܕܚܕܪ̈ܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܒܨܒܝܢ ܥܒܘܿܕܐ ܐܬܼܬܚܡܬ݀ ܒܕܘܼܟܬܐ ܗܿܝ ܐܝܟ ܕܬܚܡ ܠܗܿ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܼܛܟܣ ܘܐܬܼܒܪܗܿ ܘܐܬܼܬܩܢ ܟܿܠܡܕܡ ܒܓܘ ܥܘܼܒܐ ܕܬܗܼܪܐ ܕܡܝ̈ܐ ܗܿܢܢ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܫܡܝ̈ܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܡܼܪܘ. ܕܡܠܝܼܠܘܼܬܐ ܠܡ ܐܝܼܬ ܒܟܝܿܢܗܘܢ ܕܫܡܝ̈ܐ ܗܿܠܝܢ ܡܬܼܟܪ̈ܟܢܝܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢܢ. ܡܛ݀ ܠܡ ܡܼܬܬܙܝܼܥܢܘܼܬܗܘܢ. ܟܿܠܡܕܡ ܠܡ ܕܡܼܬܬܙܝܼܥ ܡܼܢ ܝܐܝܼܒܘܼܬܐ ܡܼܬܬܙܝܼܥ. ܘܐܝܟܐ ܕܝܐܝܒܘܼܬܐ ܐܝܼܬ܆ ܪܓܬܐ ܘܨܒܢܐ ܐܝܼܬ. ܘܗܿܠܝܢ ܥܠ ܡܠܝܼܠܘܼܬܐ ܡܫܘܕ̈ܥܢ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܥܠ ܗܿܕܐ ܠܐ ܦܿܣܩܝܼܢܢ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܡܿܪܝܢܢ ܕܟܿܠ ܕܡܼܬܬܙܝܼܥ ܡܼܢ ܝ݀ܬܗ܆ ܐܝܼܬ ܒܟܝܿܢܗ ܡܠܝܼܠܘܼܬܐ. ܐܝܟ ܢܦܫܐ ܕܡܼܬܬܙܝܼܥܐ ܡܼܢ ܝܿܬܗܿ܆ ܘܡܙܝܼܥܐ ܠܦܓܪܐ ܡܠܝܼܠܐܝܼܬ. ܘܠܘ ܐܝܟ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܡܠܼܬܐ ܕܡܬܬܙܝܼܥ̈ܢ ܟܝܿܢܐܝܼܬ ܘܠܘ ܡܠܝܼܠܐܝܼܬ. ܟܿܠܡܕܡ ܕܝܢ ܕܡܼܢ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܡܼܬܬܙܝܼܥ܆ ܠܐ ܡܼܬܐܡܪ ܡܠܝܼܠܐ ܡܪܐܢܝܐ. ܡܠܝܼܠܐ ܡܪܐܢܐܝܬ ܐܝܼܬܘ̄ ܗܿܘ ܕܡܼܬܬܙܝܼܥ ܡܼܢ ܝ݀ܬܗ. ܡܫܠܛܐܝܼܬ ܘܚܐܪܘܼܬܢܐܝܬ. ܡܐܠܠܘܢ ܕܝܢ ܐܠܗܿܐܝܬ. ܡܛ݀ܠ ܕܟܿܠ ܕܫܠܝܼܛ ܒܝܿܬܗ ܘܐܝܼܬ ܠܗ ܚܐܪܘܼܬܐ܆ ܒܨܠܡ ܐܠܐܗ ܐܝܼܬܘ̄. ܥܠ ܫܡܿܝܐ ܕܝܢ ܘܡܘܙܠܬܐ. ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܠܐ ܡܿܨܝܼܢܢ ܕܢܐܡܪ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܢ ܚܐܪܘܼܬܐ ܘܡܠܝܼܠܘܼܬܐ ܐܝܼܬ [ܗܘܼܐ] ܠܗܿ܆ ܗܼܝ ܡܼܢ ܝܿܬܗܿ ܡܼܬܬܙܝܼܥܐ [ܗܘܼܬ݀]. ܗܿܟܢܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܛ݀ܥܝܢ ܗܘܼܘ ܘܡܣܒܪܝܢ ܕܗܼܝ ܫܡܿܝܐ ܡܬܼܟܪܟܢܝܼܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܐܠܗ ܟ݀ܠ ܘܡܕܒܪܢܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܛܥܼܘ ܘܐܒܼܕܘ ܡܼܢ ܫܪܪܐ. ܐܢܕܝܢ ܠܫܡܿܝܐ ܡܙܝܼܥܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܝܼܬ ܕܗܼܘ ܒܚܝܠܗ ܘܪܡܼܙܐ ܕܨܒܝܿܢܗ ܡܙܝܼܥ ܠܗܿ܆ ܘܠܗ ܗܼܘ ܡܙܝܼܥܢܐ ܐܚܪܢܐ ܠܝܬ. ܘܠܐ ܡܿܢ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܥܠܼܬܐ ܕܡܼܬܬܙܝܼܥܢܘܼܬܗ܆ ܐܠܐ ܡܼܬܬܙܝܼܥ ܗܼܘ ܡܼܢ ܝ݀ܬܗ. ܘܒܗ ܚܝ ܘܡܼܬܬܙܝܼܥ ܒܐܝܼܬܘܼܬܗ. ܡܙܝܼܥ ܠܟܿܠ ܕܚܝ ܘܡܼܬܬܙܝܼܥ. ܗܼܘ ܐܝܼܬܘ̄ ܐܠܗ ܟܿܠ ܘܡܕܒܪ ܟܿܠ ܘܠܝܬ ܠܗܿ ܣܩܘܒܠܐ ܘܠܐ ܒܪ ܦܚܼܡܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܥܠ ܢܗܝܼܪ̈ܐ ܕܒܪܩܝܼܥܐ ܫܡܼܥܢܢ ܠܟܬܒܐ ܩܕ̄ ܕܩܿܪܐ ܘܡܫܡܗ ܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܐ. ܕܐܝܟܢܐ [ܕܝܢ] ܘܒܝܢܐ ܙܢܐ ܦܣܩܝܼܢܢ. ܕܐܢ ܐܝܼܬ ܠܗܘܢ ܡܠܝܼܠܘܼܬܐ ܡܫܥܒܕܬܐ. ܐܘܿ ܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܟܝܿܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܠܐ ܡܦܣܝܼܢܢ ܒܗ. ܒܗܿܝ ܕܣܝܼܡܝܢ ܒܐܬܪܐ ܡܥܠܝܐ ܕܣܿܓܝܼ ܪܡ ܘܡܥܠܝ ܡܢܢ. ܣܟ ܠܐ ܡܼܨܝܢܢ ܠܡܦܣܩܘ ܥܠܝܗܘܿܢ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ. ܒܪܡ ܗܕܐ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܝܿܕܥܝܢܢ ܕܡܫܥܒ̈ܕܐ ܐܢܘܢ ܠܦܘܼܩܕܢܐ ܕܒܪܘܼܝܗܘܢ. ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܟܿܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܘܕܝܼ̈ܠܝܬܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗܘܢ ܒܟܝܿܢܗܘܢ ܢܨܝܼܒ̈ܢ ܐܝܟ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܥܩܪ̈ܐ ܘܫܪܟܐ ܕܟܝ̈ܢܐ. ܘܒܟܝܿܢܐ

pb. 258

ܡܫܥܒܕܝܢ ܐܝܟ ܟܿܠܗܘܢ ܗܘ̈ܝܐ. ܘܠܘ ܒܨܒܝܿܢܐ ܐܝܟ ܡ̈ܠܐܟܐ ܘܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡ̈ܠܝܼܠܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܣܿܦܩ̈ܢ ܥܡ ܣܿܓܝܼ̈ܐܬܐ ܕܐܬܼܐܡܪ̈ܝ ܥܠ ܢܗܝܼܪ̈ܐ ܘܥܠ ܟܿܠܗܘܿܢ ܪ̈ܩܝܼܥܐ ܕܬܚܝܼܬ ܡܝ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܫܡ̈ܝܐ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܐܠܗܐ. ܢܬܼܟܢܫܘܢ ܡܝ̈ܐ ܕܠܬܼܚܬ ܡܼܢ ܫܡ̈ܝܐ ܠܐܬܪܐ ܚܕ. ܘܬܼܬܚܙܐ ܝܒܝܼܫܬܐ܀ ܘܗܟܢܐ ܥܡ ܪܡܼܙܐ ܕܦܘܼܩܕܢܐ ܐܬܦܪܫܘ ܗܿܠܝܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܬܪܝܢ ܕܚܒܝܼܟܝܢ ܗܘܼܘ ܒܚܕ̈ܕܐ. ܡܝ̈ܐ ܡܼܢ ܥܦܪܐ. ܘܩܼܒܘ ܡܝ̈ܐ ܒܨܠ̈ܝܐ ܘܩܒܝ̈ܬܐ ܕܬܚܡ ܠܗܘܿܢ ܐܠܗܐ. ܘܐܬܚܙܝܬ݀ ܝܒܝܼܫܬܐ ܒܕܘܼܟ ܕܘܼܟ. ܐܝܟ ܓܘܼܙܪ̈ܐ ܒܡܼܨܥܬ݀ ܝܡܐ. ܘܝܡܐ ܡܿܢ ܚܕ ܗܼܘ ܗܿܘ ܪܒܐ ܘܕܠܐ ܐܫܼܬܟܚ ܠܗ ܣܘܦܐ. ܐܝܼܬܘ̄ ܐܘܩܝܐܢܘܣ ܪܒܐ. ܗܿܘ ܕܡܬܚܡ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ. ܘܡܿܬܚ ܠܓܪܒܝܐ. ܥܕܡܐ ܠܐܬܪܐ ܚܼܫܘܼܟܐ ܕܬܚܝܼܬ ܦܘܠܘܣ ܓܪܒܝܼܝܼܐ. ܘܡܼܢ ܬܝܡܢܐ ܢ݀ܦܩܐ ܡܢܗ ܐܕܢܐ ܚܕܐ ܘܡܬܼܦܫܛܐ ܒܟܿܠܗ ܐܬܪܐ ܕܬܐܝܘܦܝܐܣ. ܗ̄ ܠܓܘ ܡܼܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܚܒܫܝ̈ܐ ܘܕܢܘܒܝ̈ܐ ܘܥܕܡܐ ܠܡܥܠܢܐ ܕܘܼܫ ܘܡܿܬܚ ܥܕܡܐ ܠܡܕܢܚܐ ܘܡܬܚܝܕ ܥܡ ܝܡܐ ܪܒܐ ܕܗܢܕܘ. ܘܕܢܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܢ݀ܦܩܐ ܡܼܢ ܐܘܩܝܐܢܘܣ. ܘܥ݀ܐܠܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܕܒܪ̈ܛܘܢܝܐ ܕܐܢܓ̈ܠܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܝܛܠܝܐ. ܘܡܬܼܦܫܛܐ ܠܡܕܢܚ ܬܝܡܢ ܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܣܪܩܘܣܐ ܘܩܪܬܓܢܐ ܘܥܠ ܠܘܢܓܘܒܪܕܝܐ ܘܣܝܩܝܠܝܐ. ܘܡܿܬܚ ܥܕܡܐ ܠܘܼܩܒܠ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܠܝܒܐܘܝ ܘܕܡܨܪܝܢ. ܘܗܿܦܟ ܠܘܩܒܠ ܦܠܣܛܝܢܝ ܘܠܦܘܢܝܩܝ ܥܠ ܨܘܼܪ ܘܨܝܕܢ ܘܢ݀ܚܬ ܠܣܘܼܪܝܐ. ܘܗܿܦܟ ܠܩܝܠܝܩܝܐ ܘܒܝܬܘܢܝܐ ܘܦܝܣܝܕܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܣܝܐ ܘܡܥܠܢܐ ܕܒܘܙܢܛܝܐ ܕܗܼܝ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ. ܘܡܼܢ ܡܥܪܒܐ ܬܘܼܒ ܐ݀ܬܐ ܡܼܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܝܛܐܠܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܓܙܪ̈ܬܐ ܕܒܝܬܝܘܢ. ܘܐ݀ܬܐ ܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܩܠܐܒܪ̈ܝܐ ܘܒܢܕ̈ܝܐ ܥܕܡܐ ܠܩܘܪܝܢܛܘܣ ܘܠܐܘܪܝܦܘܣ ܘܥ݀ܒܪ ܥܠ ܬܣܐܠܘܢܝܩܝ. ܘܡܿܛܐ ܬܘܼܒ ܠܡܥܠܢܐ ܕܒܘܼܙܢܛܝܐ ܕܠܘܼܩܒܠ ܐܦܣܘܿܣ ܪܫܐ ܕܐܣܝܐ. ܒܗܢܐ ܝܡܐ ܕܬܚܡܢܢ ܟܕ ܚܿܕܪ܆ ܐܝܼܬ ܓܙܪ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ܆ ܩܘܦܪܘܣ ܘܣܝܩܝܠܝܐ ܘܩܪܝܛܝ ܘܪܘܕܘܣ ܘܣܐܡܘܿܣ ܘܡܝܛܝܠܝܢܝ ܘܟܝܘܿܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܙܥܘܼܪ̈ܝܬܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܬܐ. ܘܥ݀ܒܪ ܝܡܐ ܗܢ ܒܡܥܠܢܐ ܕܩܕܡ ܡܕܝܢܬ݀ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܗܼܝ ܒܘܙܢܛܝܐ. ܘܢ݀ܦܩ ܠܝܡܐ ܓܪܒܝܼܝܼܐ. ܘܡܼܢ ܬܚܘܼ̱ܡܐ ܕܒܘܼܙܢܛܝܐ ܐܙܿܠ ܡܼܢ ܡܥܪܒܐ ܠܘܼܩܒܠ ܡܥܪܒ ܓܪܒܝ ܒܟܿܠܗ ܐܬܪܐ ܕܬܐܪܩܝ ܥܕܡܐ ܠܢܗܪܐ ܪܒܐ ܕܘܢܐܒܝܣ ܕܗܼ، ܦܝܫܘܿܢ ܚܕ ܡܼܢ ܐܪܒܥܐ. ܘܠܓܘ ܡܼܢ ܬܡܿܢ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܘܪ̈ܓܪܝܐ ܘܣܩܘܼܬܝ̈ܐ ܘܐܣܩ̈ܠܐܒܢܝܐ ܘܒܠܐܟ̈ܝܐ ܘܣܪ̈ܒܝܐ ܘܥܡ̈ܡܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܘܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܘܡܼܢ ܐܝܟܐ ܕܥ݀ܐܠ ܢܗܪܐ ܕܘܢܐܒܝܣ ܠܝܡܐ ܗܿܘ ܓܪܒܝܼܝܼܐ ܕܐܡܼܪܢܢ. ܡܿܬܚ ܗܼܘ ܝܡܐ ܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܗܘܢܓܪ̈ܝܐ. ܘܦ݀ܫܛ ܠܘܼܩܒܠ ܪܘܣܝܐ ܪܒܬܐ. ܘܥܠ ܣܦܪ̈ܘܗܝ ܥܡܪܝܢ ܟܐܙܪ̈ܝܐ ܘܐܠܢ̈ܝܐ ܘܩܘܡܐܢ̈ܝܐ ܘܗܘܙ̈ܝܐ ܥܕܡܐ ܠܬܘܼܪ̈ܟܝܐ ܠܘܼܩܒܠ ܡܥ̈ܠܢܝ ܛܘܼܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ

pb. 259

ܕܒܙ̈ܝ ܓܪܒܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܚܒܝܼܫܢ ܠܓܘ ܡܼܢܗܘܢ ܕܒܝܬ ܐܓܘܓ ܘܡܐܓܘܓ ܥܕܡܐ ܠܐܬܪܐ ܚܫܘܼܟܐ ܕܒܪܓܒܝܐ. ܬܘܼܒ ܗܿܦܟ ܗܼܘ ܝܡܐ ܓܪܒܝܝܐ ܠܘܼܩܒ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܝܒܪ̈ܝܐ ܘܠܛܪܐܒܝܙܘܢܕܐ. ܘܐܬܿܐ ܠܘܼܩܒܠ ܡܕܢܚܐ ܩܠܝܼܠ ܘܗܿܦܟ ܠܡܕܢܚ ܬܝܡܢ ܠܘܼܩܒܠ ܐܕܢܐ ܣܝܢܘܦܝ. ܘܥܠ ܣܦܪ̈ܘܗܝ ܐܝܼܬ ܓܢܓܪܐ ܘܩܘܠܢܝܐ ܘܢܝܩܘܡܘܕܝܐ ܘܐܪܩܠܝܐ ܘܐܝܠܝܘܢ ܪܒܬܐ ܕܚܪܬ݀. ܘܐܬܿܐ ܬܚܘܼܡܗ ܡܢܕܪܫ ܠܡܥܠܢܐ ܐܠܝܼܨܐ ܕܩܕܡ ܒܘܙܢܛܝܐ܀ ܝܡܐ ܕܝܢ ܣܘܡܩܐ ܗܿܘ ܕܥܒܼܪܘ ܒܗ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܐܝܼܬܘ̄ ܐܕܢܐ ܡܼܢ ܝܡܐ ܬܝܡܢܝܐ. ܘܐܝܼܬ ܠܗ ܣܘ̈ܦܐ ܘܬܚܘܼܡ̈ܐ ܩܪ̈ܝܼܒܐ. ܘܥܠܗܿܝ ܡܼܬܩܪܐ ܝܡܐ ܕܣܘܦ. ܘܐܪܥܗ ܣܘܼܡܩ ܫܥܝܢܐ. ܚܠܐ ܕܒܐܫܬܗ܆ ܥܠܗܿܝ ܡܼܬܩܪܐ ܣܘܼܡܩܐ. ܘܣܘܓܐܐ ܕܟ̈ܐܦܐ ܘܫܘܼ̈ܥܐ ܕܝܢ ܕܝܼܠܗ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܟܐܦܐ ܡܐܓܢܛܝܣ ܗܿܝ ܕܢܬܿܦܐ ܠܦܪܙܠܐ. ܘܥܠܗܿܝ ܐܼܠܦ̈ܐ ܘܣܦܝܼ̈ܢܐ ܕܡܗ̈ܠܟܢ ܒܗ ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܒܗܝܢ ܡܕܡ ܡܼܢ ܦܪܙܠܐ ܣܟ. ܠܐ ܨܨ̈ܐ ܘܠܐ ܣܘܟܢܐ ܘܠܐ ܐܘܩܝܢܐܣ ܘܠܐ ܬܘܼܒ ܡܕܡ ܡܢ ܦܪܙܠܐ ܣܟ. ܐܠܐ ܒܦܘܼܪ̈ܣܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܘܼܡܢ̈ܘܬܐ ܡܬܩ̈ܢܢ ܐܠܦܗܘܢ ܘܣܦܝܼܢ̈ܬܗܘܢ܀ ܘܝܡܐ ܪܒܐ ܕܐܘܩܝܐܢܘܣ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܐܡܼܪܚܘ ܘܪܕܘ ܒܗ ܠܓܘ ܘܐܬܟܪܟܘ ܙܒܢܐ ܕܝܪ̈ܚܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ. ܘܣܟ ܠܐ ܐܫܼܟܚ ܣܘܦܐ ܐܘܿ ܬܚܘܼܡܐ. ܓܙܪ̈ܬܐ ܕܝܢ ܩܠܝܼܠ ܐܝܼܬ ܒܗ. ܡܢܗܝܢ ܕܡܝܬܒ̈ܢ ܒܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܡܢܗܝܢ ܠܝܬ ܒܗܝܢ ܐ̱ܢܫ. ܐܠܐ ܚܝ̈ܘܬܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܬܐ ܕܠܐ ܐܬܚܙ̈ܝܢ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܬܡܿܢ ܐܝܼܬܝܗܿ ܓܐܕܝܼܪܐ ܓܙܪܬܐ. ܐܝܟܐ ܕܐܩܝܼܡ ܐܪܩܠܝܣ ܓܢ̱ܒܪܐ ܘܢܒܝܐ ܕܚܢ̈ܦܐ ܠܩܝܡ̈ܬܐ ܗܿܠܝܢ ܬܠܬ ܛܒܝܼܒܬ݀ ܒܥܿܠܡܐ ܘܐܣܛܝ̈ܠܐܣ ܪ̈ܡܬܐ ܐܝܟ ܕܠܕܘܼܟܪܢܗ ܠܡ ܕܢܬܼܬܝܬܐ ܥܘܼܗܕܢܗ ܒܟܠܗܘܢ ܕܪ̈ܐ ܕܥܠܡܐ. ܗܿܠܝܢ ܩܝܿܡ̈ܬܐ ܐܩܝܼܡ ܐܢ̈ܝܢ ܒܬܚܘܼ̈ܡܐ ܕܡܼܬܥܡܪܢܝܬܐ. ܐܢ ܓܕܫ ܘܡܬܕܚܝܐ ܐܠܦܐ ܥܕܡܐ ܠܬܡܿܢ ܡܼܢ ܩܛܝܼܪܐ ܕܪܘܼܚܐ ܦܿܣܩܝܢ ܡܠ̈ܚܐ ܣܒܪܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܼܨܝܐ ܠܗܘܿܢ ܕܢܗܼܦܟܘܢ ܡܼܢ ܬܡܿܢ ܡܼܢ ܨ݀ܠܝܐ ܕܝܡܐ. ܘܗܿܢܐ ܐܬܼܦܪܣ ܘܣܦܠ ܟܿܠܗ ܗܿܘ ܥܡܠܐ ܪܒܐ ܕܒܙܒܢܐ ܣܿܓܝܼܐܐ ܘܫܦܼܠܐ ܕܥܡܐ ܪܒܐ ܘܣܘܓܐ ܕܢܦܩ̈ܬܐ ܕܥܘܼܬܪܐ ܕܠܐ ܡܢܝܿܢܐ ܘܡܬܩܠܐ܆ ܥܒܼܕ ܘܐܩܝܼܡ ܠܗܿܠܝܢ ܩܝܿܡ̈ܬܐ ܬܗܝܼܪ̈ܬܐ. ܐܝܿܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܥܛܐ ܥܘܼܗܕܢܗ ܡܼܢ ܥ݀ܠܡܐ ܕܝܘܼܬܢ ܠܝܬ ܡܼܢ ܗܿܘ ܟܿܠܗ ܫܦܠܐ ܪܒܐ. ܡܕܝܢ ܚܢܢ ܫܼܦ̈ܠܐ ܘܡܐܝܢ̈ܐ. ܐܝܟܢ ܠܐ ܡܬܦܪܣܝܼܢܢ ܕܢܫܒܘܼܩ [ܠܢ] ܥܘܼܗܕܢܐ ܛܒܿܐ ܒܥܿܠܡܐ܆ ܒܝܕ ܥܒܿܕ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܘܕܘܼܒܪ̈ܐ ܫܦܝܼܪ̈ܐ. ܐܝܟ ܕܥܒܼܕܘ ܐܒܗ̈ܝܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܐܬܕܒܪܘ ܬܩܢܐܝܼܬ. ܘܒܥܿܠܡܐ ܡܿܢ ܗܿܢܐ ܐܬܼܢܨܚܘ ܘܐܬܼܩܠܣܘ ܘܩܢܼܘ ܫܡܼܐ ܛܒܿܐ. ܘܐܬܼܪܫܡ ܥܘܼܗܕܢ ܕܢܨܚܢ̈ܝܗܘܢ. ܐܝܟ ܕܠܕܘܼܟܪܢܐ ܛܒܿܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘܼܠܡܐ. ܘܒܥܿܠܡܐ ܕܥܬܝܼܕ ܝ݀ܪܬܝܢ

pb. 260

ܡܠܟܘܼܬܐ ܫܡܝܿܢܝܼܬܐ ܘܚܝ̈ܐ ܕܠܐ ܥ݀ܒܪܝܢ. ܕܠܗܘܢ ܢܫܼܬܘܐ ܐܦ ܚܢܢ ܒܨܠ̈ܘܬܗܘܢ ܐܡܝܢ܀ ܐܝܼܬ ܕܝܢ ܒܐܪܥܐ ܗܿܕܐ ܡܬܼܥܡܪܢܝܼܬܐ ܐܦ ܝܡܡ̈ܬܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܬܐ ܕܩܒܼܐ ܐܢܝܢ ܒܪܘܼܝܐ ܚܟܝܼܡܐ ܐܝܟ ܕܠܚܫܚ̈ܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܝܕ ܦܘܼܪ̈ܣܐ ܘܡܥܕܪ̈ܢܐ. ܡܢܼ ܗܘܢ ܡܿܢ ܐܝܟ ܕܠܡܥܡܪܐ ܘܚܣܝܼܢܘܼ̄. ܒܗܿܝ ܕܐܝܼܬ ܒܗܝܢ ܕܩܩ̈ܐ ܘܓܙܪ̈ܬܐ ܕܚܿܫܚ̈ܢ ܠܝܬܒܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܐܝܼܬ ܕܡܬܚܡ̈ܢ ܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܝܟ ܫܘܼܪ̈ܐ ܘܢ݀ܛܪ̈ܢ ܠܗܘܢ ܡܼܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ. ܘܐܝܼܬ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܡܠ̈ܝܢ ܪ̈ܚܫܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܐܝܟ ܕܠܩܘܼܝܡܐ ܕܚ̈ܝܐ ܗܿܠܝܢ ܕܙܒܢܐ.. ܘܐܝܼܬ ܕܡܛ݀ܠ ܡܬܼܚܐ ܘܐܬܪܐ ܒܝܕ ܡܪܕܝܼܬܐ ܘܛܘܦܐ ܕܒܨܦܝܼ̈ܢܐ ܦܫܝܼܩܐܝܼܬ ܘܡܣܪܗܒܐܝܼܬ ܪܕܝܢ ܒܗܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܟܐ ܘܠܟܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܠܝܼܚܝܼܢ ܡܝܼ̈ܝܼܗܝܢ ܡܛ݀ܠ ܕܢ݀ܡܙܓ̈ܢ ܠܐܐܪ ܕܐܬܪܐ [ܒܗܿܝ ܕܐܐܪ ܕܐܬܪܐ] ܕܐܬܐ ܡܢ ܝܡ̈ܡܐ ܡܠܝܼܚ̈ܐ. ܡܥܕܪ ܣܿܓܝܼ ܘܢ݀ܛܪ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܩܪܝܼܒܝܢ ܠܝܡ̈ܡܐ ܡܼܢ ܬܡܣܢܘܼـܐ ܘܩܡܘܠܘܬܐ. ܐܝܟ ܡܼܠܚܐ ܕܢ݀ܛܪܐ ܠܓܘܫ̈ܡܐ ܕܠܐ ܢܣܼܪܘܢ ܘܢܬܼܚܒܠܘܢ. ܡܚܝܨܐ ܠܗܘܢ ܘܢ݀ܛܪܐ ܙܒܢܐ ܣܿܓܝܼܐܐ܆ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܡܝ̈ܐ ܡܠ̈ܝܼܚܐ ܢ݀ܛܪܝܢ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܩܪܝܼܒܝܼܢ ܠܗܘܿܢ܆ ܘܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܢܗܼܘܐ ܐܬܪܐ ܕܡܒܥܕ ܡܼܢ ܝܡܐ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܚܡܫܬܥܣܪ ܝܘܡ̈ܝܢ. ܘܐܝܟܐ ܕܪܛܝܼܒ ܐܬܪܐ ܝܬܝܼܪ܆ ܛܼܝܒ ܒܪܘܼܝܐ ܘܐܬܩܢ ܬܡܿܢ ܝܡܬܐ ܡܠܝܼܚܬܐ ܐܝܟ ܕܠܥܘܼܕܪܢ ܩܘܼܝܡ ܚܝ̈ܐ ܕܥܡܘܪ̈ܘܗܝ ܘܒܟܿܠܗܘܢ ܝܡ̈ܡܐ ܘܝܡ̈ܡܬܐ ܓܢܼ̈ܣܐ ܕܪ̈ܚܫܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܐܝܼܬ. ܣܛܪ ܡܼܢ ܝܡܐ ܡܝܼܬܐ. ܗܿܘ ܕܒܐܬܪܐ ܕܦܠܣܛܝܼܢܝ ܠܗܠ ܡܼܢ ܐܘܪܫܠܡ ܡܪܕܐ ܝܘܡܐ ܚܕ. ܐܝܟܐ ܕܥ݀ܐܠ ܘܡܼܬܒܠܦ ܢܗܪܐ ܝܘܪܕܢܢ܆ ܗܿ، ܕܢ݀ܦܩ ܡܼܢ ܝܡܬܐ ܕܛܒܪܝܘܣ. ܗܿܝ ܕܡܼܬܟܢܫܐ ܡܼܢ ܡܢܘ̈ܢ ܘܦܪܦܘܪ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܕܪܡܣܘܩ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܢ݀ܚܬܝܢ ܡܼܢ ܣܢܝܪ ܘܛܘܪ̈ܐ ܕܚܕܪ̈ܘܗܝ. ܘܢ݀ܦܩ ܡܼܢ ܝܡܬܐ ܗܕܐ ܚܕ ܪܫܐ ܘܡܼܬܩܪܐ ܝܘܪ. ܘܐܬܐ ܡܼܢ ܡܕܢܚ ܬܝܡܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܡܼܬܩܪܐ ܕܢܢ ܘܢܼܬܚܠܛ ܥܡܗ. ܘܥܠܗܿܝ ܐܬܼܩܪܝܼ ܝܘܼܪܕܢܢ܆ ܥܠ ܫܡܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܗܿܕܐ ܡܫܘܕܥܐ ܥܠ ܐ̱ܪܙܐ ܪܒܐ ܕܐܣܼܬܥܪ ܒܝܘܼܪܕܢܢ ܕܒܗ ܐܫܬܪܪ ܚܘܼܝܕ ܐܠܗܘܼܬܐ ܥܡ ܐ̱ܢܫܘܼܬܐ. ܒܝܕ ܩܿܠܐ ܕܣܗܕ ܡܼܢ ܪܘܡܐ ܘܪܘܼܚܐ ܕܐܬܼܚܙܝܼ ܒܕܡܘܼܬ ܓܘܼܫܡܐ ܕܝܘܢܐ. ܘܗܿܢܐ ܝܘܪܕܢܢ ܥ݀ܐܠ ܠܕܡܐ ܗܿܘ ܡܝܼܬܐ. ܘܗܿܢܐ ܝܡܐ ܡܛ݀ܠ ܥܘܠܐ ܪܒܐ ܕܐܣܼܬܥܪ ܒܐܪܥܐ ܗܿܝ܆ ܐܬܼܛܢܦܬ݀ ܘܐܬܼܛܡܐܬ݀ ܘܡܝܼܬܬ݀. ܟܕܐܡܼܛܪ ܡܪܝܐ ܡܼܢ ܫܡܿܝܐ ܢܘܼܪܐ ܘܟܒܪܝܼܬܐ ܥܠ ܣܕܘܼܡ ܘܥܡܘܪܐ ܘܟܿܠܗ ܐܬܪܐ ܕܚܕܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܒܬܪ ܝܩܕܢܐ ܕܢܘܼܪܐ ܘܐܒܕܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܟܿܠܗܿ ܩܝܢܘܬܗܘܢ ܘܒܘܼܚܪܢܐ ܗܿܢܐ ܩܫܝܐ ܘܢܓܕܐ ܡܪܝܼܪܐ ܕܒܢܘܼܪܐ܆ ܐܝܿܟܢܐ ܕܬܼܬܕܟܐ ܗܿܝ ܐܪܥܐ ܒܝܕ ܢܘܼܪܐ ܡܼܢ ܗܿܘ ܥܘܠܐ ܕܪܒܐ ܘܣܢܝܐ ܕܛܢܦܗܿ ܘܣܝܒܗܿ. ܗܿܝܕܝܢ ܬܘܼܒ ܚܦܝܗܿ ܕܝܿܢܐ ܥܙܝܼܙܐ ܒܡܡܘܼ̈ܠܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܡܛܽ݀ܠ ܕܚܛܝܼܬܐ ܡܝܼـܬܐ ܗܿܝ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܘܠܘ ܚܿܝܐ ܗܿܝ ܒܗ. ܐܦ ܗܼܝ ܩܿܒܝܼܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܚܦܝܬ݀ ܠܐܪܥ ܗܿܝ ܡܣܝܒܬܐ ܡܝܼܬܬܐ

pb. 261

ܦܼܫܬ݀ ܘܠܐ ܡܦܪܝܢܝܼܬܐ. ܠܐ ܣܟ ܪܚܿܫ ܒܝܡܬܐ ܗܿܝ ܡܕܡ ܕܚܝ. ܐܠܐ ܩܘܼܦܪܐ ܐܘܼܟܡܐ ܘܙܒܬܐ ܣܪܝܬ ܪܝܼܚܐ ܓܣܝܐ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܘܕܝܿܚܐ ܠܣܦܪ̈ܝܗܿ. ܐܝܟ ܕܠܒܗܼܬܬܗܘܢ ܕܥܡܘܼܪ̈ܝܗܿ ܡܣܝܒ̈ܐ ܘܫܪ̈ܝܼܚܐ܆ ܘܠܕܚܠܬܐ ܘܣܘܼܪܕܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡܼܡ̈ܐ ܕܬܚܝܼܬ ܫܡܿܝܐ. [ܐܝܟܢܐ] ܕܐܦܠܐ ܥܠ ܚܘܫܒ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܣܼܠܩ ܥܘܠܐ ܪܒܐ ܕܐܝܟ ܗܿܘ. ܘܥܩܘܼܪܐ ܘܡܘܒܕܢܐ ܕܣܿܥܘܼܪ̈ܘܗܝ. ܘܡܫܢܩܢܐ ܡܪܝܼܪܐ ܕܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܠ̈ܡܐ. ܘܗܿܟܢܐ ܒܟܠܕܘܟ ܛܟܣ ܡܕܒܪܢܐ ܚܟܝܼܡܐ ܝܡܡ̈ܬܐܣܿܓܝܼ̈ܐܬܐ. ܡܼܢܗܝܢ ܡܿܢ ܚܠ̈ܝܬܐ. ܘܡܼܢܗܝܢ ܡܠ̈ܝܼܚܬܐ. ܐܝܟ ܕܠܩܘܼܝܡܐ ܘܚܫܚܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܡܿܢ ܡܛ݀ܠ ܩܒ̈ܝܬܐ ܕܝܡ̈ܡܐ ܘܝܡܡ̈ܬܐ ܣܿܦܩ̈ܢ ܐܠܐ ܠܝܡܐ ܘܠܝܒܝܼܫܐ ܟܿܠܗ ܕܐܪܥܐ ܐܣܦܪܢܐܝܼܬ ܢܼܬܚܫܒ ܘܠܘ ܫܛܝܼܚܿܐܝܬ. ܘܥܠܗܿܝ ܐܡܼܬܝ ܕܡܼܬܕܚܝ̈ܢ ܐ̈ܠܼܦܐ ܡܼܢ ܩܛܝܼܪܐ ܥܙܝܼܙܐ ܕܪܘܼܚܐ ܘܥ݀ܒܪ̈ܢ ܠܩܝ̈ܡܬܐ ܗܿܠܝܢ ܕܐܩܝܼܡ ܗܪܩܠܝܣ ܗܿܘ ܓܢܒܪܐ ܘܛܒܝܼܒ ܫܡܼܐ. ܦ݀ܣܩܝܢ ܡܠ̈ܚܐ ܣܒܪܐ ܕܚܝܼ̈ܝܼܗܘܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܥܒܼܪܘ ܠܬܚܘܼܡܐ ܕܣܿܟܐ ܡܥܪܒܝܐ ܕܐܦ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܘܐܫܼܬܪܓܠܘ ܒܨܠܿܝܐ ܬܚܬܝܐ. ܘܬܘܼܒ ܠܐ ܡܼܨܝܐ ܠܗܘܿܢ ܠܡܼܗܦܟ. ܘܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ. ܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܝܡ̈ܡܐܡ ܟܿܠܗܘܿܢ ܘܝܒܫܐ܇ ܚܕܐ ܐܣܦܝܪܐ ܓܠܝܼܠܬܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ. ܘܣܝܼܡܝܢ ܒܡܨܥܬܐ ܐܝܟ ܢܘܼܩܙܬܐ ܒܡܼܨܥܬ݀ ܚܘܼܕܪܐ ܘܟܪܝܼܟ ܠܗܘܿܢ ܐܐܪ ܐܝܟ ܚܘܪܐ ܕܒܥܬܐ ܠܡܘܼܩܪܐ. ܘܠܥܼܠ ܡܼܢ ܐܐܪ ܪ̈ܩܝܥܐ ܕܡܘܙܠܬܐ ܕܟܪܝܼܟܝܼܢ ܡܬܼܟܪܢܐܝܬ ܕܠܐ ܫܼܠܝܐ. ܘܒܓܝܼܪܐ ܐܪܥܐ ܒܡܨܥܬܐ ܒܬܼܗܪܐ ܪܒܐ. ܘܠܝܬ ܠܥܠ ܘܠܬܼܚܬ. ܡܛ݀ܠ ܕܟܿܠܡܕܡ ܚܘܼܕܪܢܐܝܼܬ ܡܼܬܟܪܟ. ܘܐܠܘܼ ܡܼܨܝܐ ܗܘܼܬ݀ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܥ݀ܡܪܝܢ ܗܘܼܘ. ܟܿܠܗܘܿܢ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܩܿܝܡ̈ܢ ܗܘܼ̈ܝ. ܘܪ̈ܫܝܗܘܢ ܠܥܼܠ ܠܘܼܩܒܠ ܐܐܪ. ܘܗܿܢܐ ܠܥܼܠ ܕܐ݀ܡܪܝܢܢ ܠܒܪ ܐܣܼܬܟܠܝܗܝ ܡܛ݀ܠ ܕܟܿܠ ܡܕܡ ܕܠܒܪ ܡܼܢ ܐܣܦܝܼܪܢܝܘܼܬܗܿ ܕܐܪܥܐ ܠܥܠ ܠܒܪ ܡܼܬܐܡܪ. ܩܕܡܐܝܼܬ ܡܿܢ ܐܐܪ. ܘܠܒܪ ܡܼܢ ܗܿܢܐ ܟܕ ܚܿܕܪ܆ ܐܬܝܼܪ. ܘܠܒܪ ܐܘܟܝܼܬ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܐܬܝܼܪ. ܪ̈ܩܝܼܥܐ ܚܕ ܠܥܠ ܡܼܢ ܚܕ. ܐܝܟܢܐ ܕܚܘܝܼܢܢ ܡܼܢ ܠܥܠ. ܘܐܪܥܐ ܡܿܢ܆ ܦܠܓܝܗܿ ܚܡܫ ܡܢܘ̈ܢ܆ ܚܕܐ ܡܿܢ ܗܝܿ ܡܨܥܝܿܬܐ ܘܝܩܝܼܕܬܐ ܘܠܐ ܡܼܬܥܡܪܢܝܼܬܐ ܡܛ݀ܠ ܡܥܒܪܬܗ ܕܫܡܼܫܐ ܕܠܥܼܠ ܡܼܢܗܿ ܘܡܬܐ ܕܠܬܝܡܢܐ ܡܢܗܿ. ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܝ݀ܕܥ ܡܘܢ ܐܝܼܬ ܒܗܿ. ܒܪܡ ܡܣܒܪܝܢܢ ܕܐܢ ܐܪܥܐ ܗܿܝ ܘܐܢ ܝܡܐ܆ ܠܐ ܡܼܬܥܡܪ̈ܢܐ ܐܢܘܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܒܣܬܘܐ ܕܝܼܠܢ ܣܿܓܝܼ ܚܡܝܼܡ ܐܬܪܐ ܗܿܘ. ܡܛ݀ܠ ܕܩܿܪܒ ܫܡܼܫܐ ܠܐܪܥܐ ܗܿܝ. ܒܗܿܝ ܕܢ݀ܚܬ ܠܕܪܓܐ ܬܚܬܝܐ ܕܪܩܝܼܥܗ. ܘܒܩܝܛܐ ܕܝܠܢ ܬܘܼܒ ܣܿܓܝܼ ܩܪܝܪ ܐܬܪܐ ܗܿܘ. ܡܛ݀ܠ ܡܬܪܚܩܢܘܼܬܗ ܕܫܡܼܫܐ ܡܢܗ ܘܡܼܬܥܠܝܢܘܬܗ ܕܠܕܪܓܐ ܥܠܝܐ ܕܪܩܝܼܥܗ. ܘܥܠܗܿܝ ܚܡܝܼܡ ܥܘܒܗܿ ܕܐܪܥܐ ܒܣܬܘܐ ܕܝܼܠܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܐܚܡ ܠܗܿ ܫܡܼܫܐ ܒܡܬܩܪܒܢܘܼܬܗ܇ ܘܩܘܼܪܐ ܡܼܢ ܠܥܠ ܕܗܿܘܐ ܒܦܢܝܼܬܢ ܚܿܒܫ ܠܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܒܥܘܼܒܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܘܙܪܒܐ ܚܡܝܼܡܘܼـܐ ܠܠܗ̈ܓܐ. ܘܣܿܠܩܝܢ ܣܿܓܝܼ ܒܣܬܘܐ ܘܥܠܗܿܝ ܣܿܓܝܢ ܡܛܪ̈ܐ. ܘܡܛ݀ܠ ܕܪܚܝܼܩ ܫܡܼܫܐ ܠܐ

pb. 262

ܡܼܬܠܦܗܕܝܢ ܠܗ̈ܓܐ ܘܢܿܚܬܝܢ ܠܐܪܥܐ܆ ܥܕܡܐ ܕܣܿܓܝܢ ܘܡܼܬܟܢܫܝܼܢ ܘܡ݀ܛܝܢ ܠܐܬܝܪ ܘܝܿܩܪܝܢ ܘܗܿܘܝܢ ܛܘܦܐ ܘܢܿܚܬ ܡܼܛܪܐ. ܘܒܩܝܛܐ ܕܝܼܠܢ ܗܟܘܬ ܐܬܼܪܢܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܪܚܝܼܩ ܫܡܼܫܐ ܒܗܿܝ ܕܪܡ ܡܼܢ ܐܪܥܐ. ܐܦ̈ܝܗܿ ܠܚܘܼܕ ܡܫܚܢ ܕܗܕܐ ܦܢܝܼܬܐ. ܥܘܼܒ̈ܝܗܿ ܕܝܢ ܩܪܝܼܪܝܢ. ܘܗܕ ܡܼܬܝܕܥܐ ܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܕܢܿܒܥܝܢ ܡܼܢ ܚܠܝܼܠ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܘܗ݀ܘܝܢ ܩܪܝܼܪܝܢ ܒܩܝܛܐ ܘܚܡܝܼܡܝܢ ܒܣܬܘܐ. ܗܟܘܬ ܐܦ ܠܗ̈ܓܐ ܕܣܿܠܩܝܢ ܡܼܢ ܨܪ̈ܝܐ ܕܛܘܼܪ̈ܐ. ܘܡܼܢ ܢܩܼ̈ܥܐ ܘܚܠܝܼܠ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ ܕܗܿܘܝܢ ܩܪܝܼܪܝܢ: ܘܡܢܿܬܐ ܬܠܝܼܬܝܐ ܕܐܪܥܐ܆ ܗܿܝ ܬܝܡܢܝܬܐ. ܘܚܫܘܼܟܬܐ ܕܬܚܝܬ ܦܘܠܘܣ ܬܝܡܢܝܐ܀ ܘܡܢܿܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܗܕܐ ܡܼܬܥܡܪܢܝܼܬܐ ܕܩܝܿܡܝܼܢܢ ܒܗܿ. ܗܕܐ ܕܦܠܓܘܗܿ ܚܟ̈ܝܼܡܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܫܒܥܐ ܩܠܝܼܡ̈ܐ. ܐܝܟ ܚܒ̈ܠܐ ܕܐܘܼܪܟܘܢ ܡܼܢ ܡܕܢܚܐ ܠܡܥܪܒܐ. ܘܦܬܝܐ ܡܼܢ ܬܚܘܼܡܐ ܕܡܢܿܬܐ ܡܼܨܥܝܬܐ. ܕܗܝܼ ܐܪܝܥܐ ܝܩܝܼܕܬܐ. ܥܕܡܐ ܠܬܚܘܼܡܐ ܕܡܢܿܬܐ ܗܿܝ ܓܪܒܝܼܝܼܬܐ ܘܚܫܘܼ̣ܬܐ. ܕܬܚܝܼܬ ܦܘܠܘܣ ܓܪܒܝܼܝܼܐ. ܘܗܕܐ ܡܢܿܬܐ ܕܚܡܫ ܕܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ. ܐܝܟ ܕܬܗܼܘܐ ܚܕܐ ܡܼܢ ܥܣܪ ܕܟܿܠܗܿ ܐܣܦܝܼܪܢܝܘܼܬܐ. ܗܿܕܐ ܕܐܬܼܦܠܓܬ݀ ܠܫܒܥܐ ܩܠ̈ܝܼܡܛܐ. ܬܚܡܘܼܗܿ ܒܬܠܝܼܬ ܦܢܝ̈ܬܐ ܠܟܿܠܗܿ ܕܐܝܟ ܗܿܟܢ ܪܘܼܫܡܐ

ܡܼܢ ܣܦܪ ܝܡܐ ܗܿܢܐ ܕܐܠܝܣܦܘܢܛܘܣ ܗܢܐ ܕܒܗ ܣܝܼܡ̈ܢ ܓܙܪ̈ܬܐ ܕܣܝܩܝܠܝܐ ܘܩܪܝܛܝ ܘܪܘܕܘܣ ܘܩܘܦܪܘܣ ܘܕܫܪܟܐ. ܥܕܡܐ ܠܣܟܐ ܡܥܪܒܝܐ ܕܐܘܩܝܐܢܘܣ ܝܡܐ ܪܒܐ. ܐܬܼܩܪܝܬ݀ ܐܘܪܦܝ. ܕܒܗ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܣܦܢܝܐܣ ܘܡܕ̈ܝܢܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܡܥܪܒܐ. ܘܐܙܿܠ ܬܚܘܼܡܗܿ ܥܠ ܣܦܪ̈ܘܗܝ ܕܐܘܩܝܐܢܘܣ ܥܕܡܐ ܠܬܝܡܢܐ. ܠܐܬܪܐ ܕܡܥܦ ܘܕܡܟܣ̈ܚܝ ܢܚܝܼܪ̈ܐ ܘܐܬܿܐ ܠܒܓܝܐ ܘܠܣܪܩܘܿܣܐ ܘܠܩܪܬܓܝܢܐ ܥܕܡܐ

pb. 263

ܠܝܡܐ ܗܿܢܐ ܕܓܙܪ̈ܬܐ. ܘܐܙܿܠ ܥܠ ܣܦܪ̈ܘܗܝ ܕܝܡܐ ܗܿܢ ܥܕܡܐ ܠܠܢܘܓܒܪܕܝܐ ܘܩܠܐܒܪܝܐ ܘܒܢܕܝܐ. ܘܒܗ ܐܝܼܬܘ̄ ܟܿܠܗ ܐܬܪܐ ܕܐܝܛܐܠܝܐ ܘܪܘܡܝ ܪܒܬܐ. ܘܐܠܐܡܢܝܐ ܘܐܢܓܠܘܣ ܘܒܪܛܘܢܝܐ ܘܦܝܛ ܘܦܪܢܓܝܐ ܘܦܪܘܒܢܬܘܣ. ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܘܠܘܼܩܒܠ ܓܪܒܝܐ ܡܿܬܚ ܥܕܡܐ ܠܐܬܪܐ ܕܒܘܪܓܪ̈ܝܐ ܘܣܩܘܿܬܝܐ ܘܐܣܩܠܐܒܢ̈ܝܐ [ܘܒ̈ܠܟܝܐ] ܘܣܪ̈ܒܝܐ ܘܗܘܓܪ̈ܝܐ ܘܩܘܡ̈ܢܝܐ ܘܗܘܙ̈ܝܐ ܘܪ̈ܘܣܝܐ ܘܟܙܪ̈ܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܠܐܢܝ̈ܐ. ܘܩܘܡܢ̈ܝܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒܗܘܢ܀ ܦܢܝܼܬܐ ܕܝܢ ܬܝܡܢܝܬܐ ܕܠܝܒܘܐܝ܆ ܡܫܪܐ ܬܚܘܼܡܗܿ ܡܼܢ ܡܥܪܒܐ. ܡܼܢ ܐܬܪܐ ܕܡܿܟܣܚ̈ܝ ܢܚܝܼܪ̈ܐ. ܘܡܼܢ ܬܝܡܢܗ ܕܝܡܐ ܕܐܠܝܣܦܢܛܘܣ. ܘܐܬܐ ܠܘܼܩܒܠ ܣܝܩܝܠܝܐ. ܘܡܿܬܚ ܠܘܩܒܠ ܡܥܠܢܐ ܕܟܘܫ. ܥܕܡܐ ܠܐܬܪܐ ܕܩܠܘܙܡ̈ܝܐ. ܘܢ݀ܚܬ ܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܬܐܘܦܝܐܣ ܥܠ ܢܘܒ̈ܝܐ ܘܚܒܫ̈ܝܐ ܘܙܘܢܓܝ̈ܐ ܥܕܡܐ ܠܛܐܝܦ ܘܢܝܓܪܐ ܘܚܡܝܼܪ̈ܝܐ ܘܛܐܒܐܪܣܬܐܢ ܘܗܘܙܝ̈ܐ ܥܕܡܐ ܠܗܢܕܝܐܣ. ܘܬܘܼܒ ܣܿܠܩ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܕܢܚܝ̈ܐ ܡܼܢ ܓܒܐ ܬܝܡܢܝܐ. ܘܐܬܿܐ ܥܠ ܥܠܝܡ ܘܡܕܝ ܘܒܝܬ ܟܠܕܝ̈ܐ ܘܐܬܘܪ ܘܡܼܨܥܬ݀ ܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܘܡܿܬܚ ܬܘܼܒ ܠܘܼܩܒܠ ܡܥܪܒܐ ܥܠ ܟܿܠܗ ܐܪܐܒܝܐ ܘܡܕܒܪܐ ܕܒܗ ܥܡܪܝܢ ܥܪ̈ܒܝܐ ܥܕܡܐ ܠܬܕܡܘܪ ܕܒܡܕܒܪܐ. ܘܒܗ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܦܘܼܢܝܼܩܝ ܘܕܪܡܣܘܩ ܪܒܬܐ ܘܚܡܨ ܘܣܦܪ ܝܡܐ ܕܨܘܼܪ ܘܕܨܝܕܢ ܘܥܕܡܐ ܠܣܘܪܝܐ. ܘܒܗܿ ܐܝܼܬܝܗܿ ܦܠܣܛܝܢܝ ܘܐܫܝܡܘܢ ܘܡܕܝܢ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܝܡܐ ܣܘܼܡܩܐ. ܘܛܘܪܐ ܕܣܝܼܢܝ. ܘܫܪܟܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܝܓܒܛܘܣ. ܘܗܕܐ ܦܢܝܼـܐ ܚܡܝܼܡܐ ܒܗܿܝ ܕܩܪܝܼܒܐ ܠܡܼܨܥܬ ܐܪܥܐ.. [ܦܢܝܬܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܕܥܡܪܬ ܕܡܬܩܪܝܐ ܐܣܝܐ.] ܦܢܝܼܬܐ [ܕܝܢ] ܬܘܼܒ ܕܐܣܝܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܼܢ ܓܒܐ ܓܪܒܝܼܝܼܐ ܕܥ݀ܡܪܬܐ. ܡܫܪܐ ܕܝܢ ܬܚܘܼܡܗܿ ܡܼܢ ܣܦܪ ܝܡܐ ܕܡܥܠܢܐ ܐܠܝܼܨܐ ܕܩܕܡ ܒܘܙܢܛܝܐ. ܘܒܗ ܣܝܼܡܐ ܐܦܣܘܣ ܘܛܪܐܘܣ ܘܒܝܬܘܢܝܐ ܘܦܪܘܓܝܐ ܘܦܝܣܝܕܝܐ. ܘܩܝܠܝܩܝܐ. ܥܕܡܐ ܠܣܘܼܪܝܐ. ܘܦܪܫ ܬܚܘܼܡܗܿ ܐܡܡܢܘܢ ܛܘܼܪܐ ܪܡܐ. ܗܿܘ ܕܡܫܪܝܐ ܡܢ ܝܡܐ ܕܩܪܝܼܒ ܠܐܢܛܝܘܼܟܝܐ ܪܒܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܡܼܬܩܪܝܐ ܪܝܫܐ ܕܚܙܝܼܪܐ ܘܐܬܿܐ ܒܛܘܼܪܐ ܐܘܟܡܐ ܘܥ݀ܒܪ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܬܐܓܪ̈ܐ ܘܐܪܐܒܣܘܣ ܡܼܢ ܓܪܒܝܗ ܘܡܪܥܫ ܡܼܢ ܬܝܡܢܗ. ܘܡܿܬܚ ܛܘܼܪܐ ܗܿܢܐ ܠܘܼܩܒܠ ܡܕܢܚܐ. ܘܡܼܢ ܓܪܒܝܐ ܣܝܼܡܐ ܐܪܡܢܝܐ ܘܦܿܪܣ ܘܥܕܡܐ ܠܣܡܪܩܢܕ ܘܒܘܟܐܪܐ. ܘܣܐܪܙܡ ܘܟܫܓܪ ܘܒܝܬ ܐܓܘܓ ܘܡܓܘܓ ܥܕܡܐ ܠܨܝܢ ܘܣܘܦܐ ܡܕܢܚܝܐ. ܘܡܼܢ ܬܝܡܢܗ ܕܛܘܼܪܐ ܗܿܢܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܓܐܙܢܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܘܣܓܣܬܢ ܘܨܝܢܣܬܢ ܘܢܗܪܐ ܪܒܐ ܕܒܡܕܢܚܐ. ܘܐܬܪܐ ܕܐܣܦܗܐܢ ܘܥܪܩ ܘܥܕܡܐ ܠܡܘܨܠ ܘܐܡܝܼܕ ܘܚܕܪܝܗܝܢ. ܗܠܝܢ ܡܼܢ ܠܝܒܘܐܝ ܬܝܡܢܝܬܐ ܚܫܝܼܒܝܢ. ܘܠܓܘ ܡܼܢ ܛܘܼܪܐ ܡܼܢ ܐܣܝܐ. ܘܣܿܠܩ ܬܚܘܼܡܗܿ ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܦܢܝܼܬܐ ܡܥܪܒܝܬܐ.

pb. 264

ܘܡܼܢ ܓܪܒܝܐ ܘܥ݀ܒܪ ܥܠ ܣܓܣܬܢ ܟܿܠܗܿ ܥܕܡܐ ܠܛܘܼܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ ܕܒ̈ܢܝ ܓܪܒܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܓܘ ܡܼܢܗܘܘܢ ܚܒܼܫ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܠܥܡ̈ܡܐ ܡܫܟܪ̈ܐ ܘܨ̈ܐܐ ܕܒܝܬ ܐܓܘܓ ܘܡܓܘܿܓ ܬܘܼܪ̈ܟܝܐ ܘܩܘܡܢ̈ܝܐ ܘܥܡ̈ܡܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܘܣܢ̈ܝܝ ܥܝ̈ܕܐ ܘܡܛܘ̈ܫܐ. ܘܐܟ̈ܠܝ ܫ̈ܠܕܐ ܕܟܿܠܚܝ̈ܘܢ. ܘܫܪܨܐ ܕܐܪܥܐ ܘܟܿܠ ܢܕܝܼܕܘܼܬܐ. ܘܠܒܪ ܡܢܗܘܢ ܒܝܢܬ ܗܿܠܝܢ ܬܪܝܢ ܛܘܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ܆ ܣܝܼܡ ܬܪܥ ܬܪ̈ܥܐ ܗܿܘ ܕܥܒܼܕ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܐܘܼܡܢܘܼܬܐ ܕܚܟܼܡܬܗ ܘܚܒܼܫ ܐܢܘܢ ܠܓܘ ܡܼܢܗ. ܠܗܢܐ ܬܪܥܐ ܐܚܝܼܕܝܢ ܥܡܐ ܕܐܝܒܪ̈ܝܐ ܘܡܼܢ ܬܡܿܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܬܚܘܼܡܐ ܕܐܬܪܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܐܪ̈ܡܢܝܐܣ. ܘܐܙܿܠ ܬܘܼܒ ܠܘܩܒܠ ܡܥܪܒܐ ܥܕܡܐ ܠܐܠܐܢܝܐ. ܘܥ݀ܒܪ ܥܠ ܛܪܐܒܝܙܘܢܕܐ. ܕܥܠ ܣܦܪ ܝܡܐ ܓܪܒܝܼܝܼܐ ܘܣܿܠܩ ܥܠ ܩܦܕܘܩܝܐ. ܘܥ݀ܒܪ ܥܠ ܓܠܛܝܐ ܘܦܪܘܓܝܐ ܘܕܫܪܟܐ ܥܕܡܐ ܠܢܝܩܘܡܘܕܝܐ ܪܒܬܐ. ܘܐܙܿܠ ܥܕܡܐ ܠܡܥܠܢܐ ܕܩܕܡ ܒܘܙܢܛܝܐ ܡܼܢ ܐܝܟܐ ܕܫܪܝܢܢ. ܘܗܿܕܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܦܢܝܼܬܐ ܕܐܣܝܐ ܕܡܢ ܓܒܐ ܓܪܒܝܐ ܕܥܡܪܬܐ܀

ܫܘܼܚܠܦ̈ܦܐ ܕܐܝܼܬ ܒܐܪ̈ܥܬܐ ܘܒܟ̈ܐܦܐ. ܟܿܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܕܫܡܼܫܐ ܐܢܘܢ ܘܠܦܘܼܬ ܣܝܿܡܗ ܕܐܬܪܐ. ܐܢܕܝܢ ܦܩܥܬܐ܆ ܐܘܿ ܛܘܼ̈ܐ ܐܘܿ ܪ̈ܡܬܐ. ܐܘܿ ܥܘܼܡ̈ܩܐ ܘܢܚ̈ܠܐ ܘܫܠ̈ܒܐ ܘܪ̈ܓܠܬܐ܆ ܐܘܿ ܢܗܪ̈ܘܬܐ܆ ܘܐܪܥܐ ܕܓܣܝܐ ܡܝ̈ܐ ܘܡܒ̈ܘܥܐ ܘܪ̈ܨܝܢܐ. ܘܠܦܘܼܬ ܩܪܝܼܒܘܼܬܗܿ ܘܪܚܝܼܩܘܼܬܗܿ ܡܼܢ ܫܡܼܫܐ. ܗ̄ ܐܢ ܟܪܝܼܒܐ ܠܒܕܢܐܚܐ ܐܘܿ ܠܬܝܡܢܐ ܐܘܿ ܠܡܥܪܒܐ. ܐܘܿ ܠܓܪܒܝܐ. ܐܘܿ ܠܝܡܐ ܪܒܐ ܐܘܿ ܠܝܡ̈ܡܬܐ ܙܥܘܼܪ̈ܝܬܐ. ܐܘܿ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܬܪܐ ܚܡܝܼܡܐ ܘܝܒܝܼܫܐ. ܐܘܿ ܩܪܝܼܪܐ ܘܪܛܝܼܒܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܝܬܝܪ ܚܝܠܢܐܝܼܬ ܡܼܢ ܡܥܒܕܢܘܼܬܗ ܕܫܡܼܫܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܠ. ܡܥܒܕ ܒܐܪܥܐ ܘܡܐܚܡ ܘܡܣܝܒܫ. ܘܐܐܪ ܡܐܩܪ. ܘܡܝ̈ܐ ܗܟܘܬ ܡܩܪܝܢ ܘܡܪܛܒܝܢ. ܘܐܪܥܐ ܗܿܝ ܩܢܝܐ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܠܦܘܼܬ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܕܥܒܕܢ ܒܗܿ. ܘܒܗܿܠܝܢ ܐܝܼܬ ܫܘܼܚ̈ܠܦܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܕܥ݀ܒܪܝܢ ܠܡܢܝܿܢܐ ܘܡܠܼـܐ ܕܚܒܫܐ ܠܣܓܝܼܐܘܼܬܗܘܢ. ܘܡܼܢ ܗܕܐ ܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܡܬܼܒܫܠܐ ܐܪܥܐ ܘܥܘܼܒ̈ܐ ܥܡܝܼܩ̈ܐ ܕܒܗ. ܘܡܿܦܩܐ ܙܢ̈ܝܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܕܡܥܒܕܝܢ ܡܥܒܕ̈ܢܘ̄ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܕܐܣܝܘܼـܐ ܘܕܟܘܼܪ̈ܗܢܐ ܒܓܘܼ̈ܫܡܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܡܼܢܗܘܢ ܡܚܝܠܝܼܢ ܘܡܥܕܪܝܢ. ܘܡܼܢܗܘܢ ܡܚܒܠܝܢ ܘܡܘܒܕܝܢ ܘܩܿܛܠܝܢ. ܘܐܝܼـ ܡܼܢܗܘܢ ܕܡܥܒܕܝܢ ܒܓܘܼܫ̈ܡܐ ܛܡܝܼ̈ܡܐ ܕܐܝܟ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܘܢܚܫܐ ܘܐܢܟܐ ܘܒܪܐ ܘܦܪܙܠܐ ܥܡ ܟܿܠܗ ܟܝܿܢܗܘܢ ܘܡܘܙܓܗܘܢ ܘܐܦ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܕܝܢ ܗܿܠܝܢ܆ ܕܐܝܟ ܟܒܪܝܬܐ ܘܙܪܢܝܼܟܐ ܘܡܓܢܝܼܣܝܐ ܘܡܪܩܫܝܬܐ ܘܨܪܦܐ ܘܢܝܛܪܘܢ ܘܡܟܪܐ ܘܦܪܐܣܝܢܘܢ. ܘܟ̈ܐܦܐ ܛܒ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܝܘܩܢܛܘܿܢ ܘܙܡܪܓܕܘܣ ܘܩܪܟܕܢܐ ܘܥܝܼܢ ܥܓܠܐ ܘܫܦܗ ܘܕܫܪ̄

pb. 265

ܘܠܐܙܘܪܕ ܘܕܗܢܓ. ܘܟܐܦܐ ܐܪܡܢܝܐ. ܘܟܐܦܐ ܝܘܼܕܝܐ. ܘܣܿܓܝ̈ܐܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܟܬܝܼܒܝܼܢ ܨܝܕ ܐܣܘ̈ܬܐ. ܘܝ݀ܕܥܝܢ ܠܗܘܢ ܐܦ ܚܫܘܼܠܝ̈ܐ ܘܢܿܣܟ̈ܝ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ. ܘܡܦܫܪ̈ܝ ܙܓܘܓܝ̈ܬܐ. ܘܦܠܿܚ̈ܝ ܛܒ̈ܥܐ ܛܒ̈ܐ. ܘܐܝܼܬ ܟܝ̈ܢܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܡܼܢܗܘܢ ܡܼܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܐܫܬܐ ܕܝܡ̈ܡܐ ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܐܝܟ ܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܘܡܪܓܢ ܘܚܠ̈ܝܼܙܘܢܐ ܘܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܕܬܩܢ ܪܡܼܙܐ ܐܠܗܝܐ ܠܥܘܼܕܪܢܐ ܘܚܫܚܬܐ ܘܩܘܼܝܡܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܕܟܿܠܗ ܥ݀ܠܡܐ ܘܢܛܝܼܪܘܼܬܗ. ܠܬܫܒܘܼܚܬܐ ܘܬܘܕܝܼܬܐ ܕܒܪܘܝܐ ܛܒܿܐ ܘܡܦܪܢܣܢܐ ܚܟܝܼܡ ܒܟܿܠ. ܘܡܿܨܐܼ ܚܝܼܠ ܟܿܠ. ܥܠܼܬܐ ܕܝܢ ܩܕܡܝܬܐ ܘܡܥܒܕܢܝܼܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܘܢ ܫܘܼܚ̈ܠܦܐ ܘܢܼܦ̈ܩܐ ܘܡܛܐܠܐ̈ܣ ܕܡܦܩܐ ܐܪܥܐ܆ ܙ݀ܕܩ ܕܢܚܘܐ ܠܦܪ̈ܘܼܫܐ. ܐܝܟ ܕܛܟܣ ܘܦܪܢܣ ܝ݀ܨܘܼܦܐ ܚܟܝܼܡ ܒܟܿܠ܆ ܕܒܛܝܼܠ ܠܗ ܥܠ ܒܪ̈ܝܬܗ. ܗܿܘ ܕܚܝܠܗ ܒܟܿܠ ܐܝܬܘ̄. ܘܠܝܬ ܕܘܟܬܐ ܘܐܬܪܐ ܕܡܼܬܝܼܕܥ ܘܡܬܪܢܐ ܕܠܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܒܗ ܒܟܿܠܗܘܢ ܥܠ̈ܡܐ ܕܡܼܬܝܕܥ̈ܢܐ ܘܡܬܪ̈ܓܫܢܐ. ܐܝܟ ܢܦܫܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܒܦܓܪܐ. ܘܗܼܝ ܡܙܝܼܥܐ ܠܗ ܘܡܚܝܠܐ ܠܗ ܘܡܢܛܪܐ ܠܗ ܘܡܕܒܪܐ ܠܗ.. ܥܠܼܬܐ ܕܝܢ ܐܝܼـܝܗܿ ܗܿܟܢܐ. ܫܡܼܥܘ ܦܪ̈ܘܼܫܐ ܘܐܬܼܒܝܢܘ. ܘܟܢܘܼܫܘ ܗܘܢ̈ܝܟܘܢ ܡܼܢ ܦܼܗܝܐ. ܟܿܠ ܡܕܡ ܕܒܼܪܐ ܘܥܒܼܕ ܐܠܗܐ܆ ܐܢ ܚܝܘܼܬܐ ܘܐܢ ܚܝܘܼܬ ܢܨܒܬܐ. ܘܐܢ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܢܨܒ̈ܬܐ܆ ܕܟܪ ܘܢܩܼܒܐ ܒܪܐ ܐܢܘܿܢ. ܘܡܼܢ ܗܿܢܐ ܚܘܼܠܛܢܐ ܡܼܬܝܒܠ ܥ݀ܠܡܐ ܘܩܿܐܡ܆ ܘܐܒ̈ܗܐ ܕܟ݀ܠܡܕܡ ܘܩܘܼܝܡܗ ܕܗܿܢ ܥܿܠܡܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ܆ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ܆ ܡܝ̈ܐ ܘܐܪܥܐ ܘܐܐܪ ܘܢܘܼܪܐ܆ ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܠܒܪ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܐܪܒܝܥܐ ܟܝ̈ܢܐ܆ ܐ݀ܡܪ ܐܢܼܐ ܕܝܢ ܚܡܝܼܡܐ ܘܪܛܝܼܒܐ ܘܩܪܝܼܪܒܐ ܘܝܒܝܼܫܐ܆ ܘܐܡܝܼܢܐܝܬ ܠܗ̈ܓܐ ܣܿܠܩܝܢ ܡܼܢ ܐܪܥܐ. ܘܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܠܗ̈ܓܐ ܡܬܼܬܩܢܝܼܢ ܐܕܫ̈ܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ܆ ܐ݀ܡܪ ܐܢܼܐ ܕܝܢ ܡܛܪ̈ܐ ܘܛܐ̈ܠܐ܆ ܘܡܢܢܐ ܘܥܪܥܘܼܪܐ܆ ܘܛܪܢܓܒܝܠ ܘܫܪܟܘܫܟ܆ ܘܠܐܕܢ. ܘܙܝܘܓ. ܘܟܿܠܗܘܢ ܛܐܠܐ ܡܼܬܐܡܪܝܢ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܫܒܥܐ ܕܢ݀ܚܬܝܢ ܡܼܢ ܐܐܪ܆ ܟܕ ܛܒ ܥܼܠܬܗܘܢ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܗܿܝ܆ ܕܡܦܩܐ ܠܗ̈ܓܐ ܘܡܥܒܕ ܒܗܘܢ ܐܐܪ ܘܫܡܼܫܐ ܠܦܘܼܬ ܣܝܿܡܗ ܕܐܬܪܐ܆ ܘܗܘܝܢ ܐܕ̈ܫܐ ܗܿܠܝܢ ܢܿܚܬܝܢ ܘܡܼܬܚܝܕܝܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܛܐ̈ܠܐ. ܘܐܝܼܬܝܗܘܢ ܗܿܠܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ܆ ܚܕ ܡܼܛܪܐ ܘܪܣܝܼܣܐ ܘܛܐܠܐ ܡܝܢܝܐ܆ ܬܪܝܢܐ ܕܒܫܐ܆ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢܢܐ ܕܗܼܘ ܥܪܥܘܼܪܐ܆ ܪܒܝܥܝܐ ܛܪܢܓܒܝܠ܆ ܚܡܝܼܫܝܐ ܫܪܟܘܫܟ܆ ܫܬܝܬܝܐ ܠܐܕܝܢ܆ ܐܘܟܡܐ܆ ܫܒܝܥܝܐ ܙܝܘܓ܆ ܟܿܠܗܘܿܢ ܕܝܢ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܡܼܬܪܟܒܝܢ ܘܡܼܬܬܩܢܝܢ܆ ܙܝܘܓ ܕܝܢ ܒܠܚܘܼܕܘܗܝ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘܐܐܪ܆ ܗܿܢܐ ܕܥܠܘܗܝ ܗܿܝ ܟܿܠܗܿ ܡܠܼܬܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܫܡܼܥ܆ ܟܝܿܢܐ ܕܝܢ ܕܡܝ̈ܐ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܡܣܩ ܠܗ̈ܓܐ܆ ܘܗܼܢܘܢ ܠܗ̈ܓܐ ܡܼܬܦܠܚܝܢ ܒܐܐܪ ܘܡܼܬܩܨܪܝܢ. ܘܗܿܘܐ ܡܼܢܗܘܢ ܐܕܫܐ

pb. 266

ܗܿܢܐ ܕܡܼܬܩܪܐ ܙܝܘܓ܆ ܘܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܢ݀ܚܬ ܡܼܢ ܐܐܪ ܥܠ ܐܪܥܐ܆ ܘܗܿܢܐ ܟܝܿܢܐ ܕܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܘܐܐܪ ܐܬܼܬܩܢ ܒܪܡܼܙܐ ܕܥܒܘܿܕܐ܆ ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܕܟܪܐ܀ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܬܘܼܒ ܐܘܟܝܼܬ ܥܦܪܐ܆ ܡܬܼܒܫܠ ܒܥܘܼܒ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ ܡܼܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܫܡܼܫܐ ܕܐܡܝܼܢܐܝܬ ܫܿܟܢܝܢ ܥܠܝܗܿ ܙܠ̈ܝܼܩܘܗܝ܆ ܘܗܿܘܝܐ ܟܒܪܝܼܬܐ܆ ܘܗܼܝ ܟܒܪܝܼܬܐ ܒܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ ܐܝܼܬܝܗܿ܆ ܒܥܦܪܐ ܘܒܟ̈ܐܦܐ ܘܒܟܿܠܕܘ܆ ܘܠܝܬ ܣܟ ܒܐܪܥ ܕܘܼܟܬܐ ܕܠܐ ܚܠܝܼܛܐ ܒܗܿ ܟܒܪܝܼܬܐ܆ ܒܪܡ ܒܕܘܼܟ ܕܘܼܟ ܣܿܓܝܐ ܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܕܫܡܼܫܐ ܡܼܢ ܣܝܿܡܗ ܕܐܬܪܐ܆ ܘܗܿܘܐ ܚܦܼܪܐ ܪܒܐ ܘܟܒܪܝܬܐ ܣܿܓܝܼܐܬܐ܆ ܘܒܗܿ ܒܟܒܪܝܬܐ ܐܝܼܬ ܫܘܼܚ̈ܠܦܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ܆ ܗܟܘܬ ܡܼܢ ܣܓܝܐܘܼܬ ܚܝܠܐ ܕܫܡܼܫܐ ܕܡܥܒܕ ܒܕܘܼܟܬܐ ܡܼܢ ܣܝܿܡܗ ܕܐܬܪܐ. ܟܕ ܟܿܠܗܘܢ ܫܘܼܚ̈ܠܦܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ܆ ܗܟܘܬ ܡܼܢ ܣܓܝܐܘܼܬ ܚܝܠܐ ܕܫܡܼܫܐ ܕܡܥܒܕ ܒܕܘܼܟܬܐ ܡܼܢ ܣܝܿܡܗ ܕܐܪܬܐ. ܟܕ ܟܿܠܗܘܢ ܫܘܼܚ̈ܠܦܐ ܡܼܢ ܠܗ̈ܓܐ ܐܢܘܢ܆ ܘܗܢܐ ܐܕܫܐ ܡܼܬܬܩܢ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܬܪܝܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܥܦܪܐ ܘܫܡܼܫܐ܆ ܗ̄ ܐܪܥܐ ܘܢܘܼܪܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܟܒܪܝܬܐ܆ ܗܿܘܐ ܟܝܿܢܗܿ ܢܩܒܼܬܐ܆ ܘܚܠܝܼܛ ܒܟܿܠܗܿ ܐܪܥ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ܆ ܘܟܝܿܢܐ ܕܟܪܒܐ ܕܐܬܥܒܕ ܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܘܐܐܪ܆ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܙܝܘܓ ܢܿܚܬ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܘܥܿܡܕ ܒܐܪܥܐ ܘܡܼܬܚܠܛ ܥܡ ܟܒܪܝܬܐ ܕܐܝܟܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ܆ ܘܡܼܢ ܗܿܢܐ ܚܘܼܠܛܢܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܬܬܩܢܝܢ ܟܿܠܗܘܢ ܓܘܼܫ̈ܡܐ ܛܡܝܼ̈ܡܐ ܕܐܝܼܬ ܒܥܿܠܡܐ܆ ܩܕܡܐܝܼܬ ܗܿܠܝܢ ܫܒܥܐ ܕܡܫܼܬܡܗܝܢ ܥܠ ܫܡ̈ܗܐ ܕܫܒܥܐ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܐ݀ܡܪ ܐܢܼܐ ܕܝܢ ܫܡܫܼܐ ܕܗܒܐ܆ ܣܗܪܐ ܣܐܡܐ. ܐܦܪܘܕܝܼܛܝ ܐܘܟܝܬ ܒܠܬܝ ܢܚܫܐ. ܙܘܣ ܐܘܟܝܬ ܒܝܠ ܐܢܟܐ܆ ܩܪܘܢܘܣ ܐܘܟܝܬ ܟܘܢ ܐܒܪܐ. ܐܪܝܣ ܐܘܟܝܼܬ ܢܪܝܓ ܦܪܙܠܐ܆ ܗܪܡܝܣ ܐܘܟܝܼܬ ܢܒܘ ܐܠܝܩܛܪܘܢ. [ܐܠܝܩܛܪܘܢ] ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܓܘܼܫܡ ܕܡܼܬܚܝܕ ܥܡ ܓܘܼܫ̈ܡܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ܆ ܕܒܟܿܠ ܓܘܼܫܡܐ ܕܡܼܬܚܝܕ ܐܝܟ ܟܝܿܢܗ ܗܿܘܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܪܡܝܣ ܟܘܟܒܐ. ܥܡ ܟܿܠ ܟܘܟܒܐ ܕܡܬܼܚܠܛ ܐܝܟ ܟܝܿܢܗ ܗܿܘܐ. ܗ̄ ܥܡ ܛܒ̈ܐ܆ ܛܒܿܐ܆ ܘܥܡ ܒܝܼ̈ܫܐ܆ ܒܝܼܫܐ. ܥܡ ܕܟܪܐ ܕܟܪܐ. ܘܥܡ ܢܩܼܒ̈ܬܐ [ܢܩܒܬܐ]. ܥܡ ܚܡ̈ܝܼܡܐ ܚܡܝܼܡܐ. ܘܥܡ ܩܪ̈ܝܼܪܐ ܩܪܝܼܪܐ ܘܕܫܪܟܐ܀ ܘܗܿܠܝܢ ܫܒܥ ܓܘܼܫ̈ܡܐ ܕܡܼܬܬܩܢܝܢ ܒܐܪܥܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܕܙܝܘܓ ܡܥܒܕ ܒܗܘܢ ܐܝܟܢ ܕܝܢ ܒܬܪܟܢ ܡܚܘܝܢܢ. ܠܘ ܗܿܠܝܢ ܓܘܼܫ̈ܡܐ ܒܠܚܘܼܕ ܗܿܘܝܢ ܡܼܢ ܚܘܼܠܛܢܐ ܕܙܝܘܓ ܘܟܒܪܝܬܐ. ܐܠܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܫܘܼܚ̈ܠܦܐ ܕܟ̈ܐܦܐ ܘܕܐܪ̈ܥܬܐ. ܟ̈ܐܦܐ ܛܒ̈ܬܐ ܘܕܩܢܝܢ ܚܿܝ̈ܠܐ ܘܡܥܒܕ̈ܢܘ̄. ܗܿܠܝܢ ܕܐܬܕܟܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ ܘܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܕܠܐ ܐܬܕܟܪܢܢ ܘܠܢ ܠܐ ܝܼܕܝܼܥܝܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܗܿܠܝܢ ܘܟܿܠ ܐܕܫܐ ܕܡܼܢ ܐܪܥܐ ܢ݀ܦܩ. ܡܼܢ ܙܝܘܓ ܘܟܒܪܝܬܐ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܐܕ̈ܫܐ ܫܒܥܐ ܫܒܥܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܝܟ ܕܥܩܒܘ ܐܢܫ̈ܝܢ ܦܪ̈ܘܫܐ ܘܐܫܼܟܚܘ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܘܝܨܝܼܦܐܝܬ. ܗܿܠܝܢ ܕܝܢ ܫܒܥܐ ܓܘܼܫ̈ܡܐ

pb. 267

ܩܕ̈ܡܝܐ ܘܪ̈ܫܐ ܕܟܿܠܗܘܢ ܓܘܼܫ̈ܡܐ܆ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܘܢܚܿܫܐ ܘܐܢܟܐ ܘܐܒܪܐ ܘܦܪܙܠܐ ܘܐܠܝܩܛܪܘܢ ܗܟܢܐ ܡܼܬܬܩܢܝܢ ܕܗܒܐ ܡܿܢ ܕܗܼܘ ܫܡܼܫܐ ܡܼܬܬܩܢ ܗܟܢܐ. ܐܝܟܐ ܕܐܝܼܬ ܐܬܪܐ ܡܡܙܓܐ ܘܐܐܪ ܚܠܝܼܡܐ. ܘܥ݀ܠܒܐ ܒܗ [ܩܠܝܠ ܚܡܝܡܘܬܐ ܕܫܡܼܫܐ ܘܐܬܒܫܠܬ݀ ܒܗ] ܟܒܪܝܬܐ ܫܦܝܼܥܬܐ܆ ܥܡ ܗܿܝ ܕܡܼܬܚܠܛ ܥܡܗܿ ܙܝܘܓ܆ ܡܼܬܬܩܢ ܕܗܒܐ. ܘܐܢ ܩܠܝܼܠ ܝܬܝܪ ܚܡܝܼܡܐ܆ ܗܿܘܐ ܕܗܒܐ ܣܢܝܼܢܐ ܣܘܼܡܩܐ. ܘܐܢ ܒܨܝܼܪܐ ܚܡܝܼܡܘܼܬܗ ܗܿܘܐ ܕܗܒܐ ܝܘܼܪܩܐ ܪܟܝܼܟܐ. ܚܿܠܛܝܢ ܥܡܗ ܩܠܝܼܠ ܢܚܫܐ ܡܐܣܐ ܠܟܿܠ ܐܠܦܐ ܚܕ ܘܡܬܩܢ ܠܗ. ܐܢܕܝܢ ܬܘܼܒ ܒܨܝܼܪܐ ܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܕܫܡܼܫܐ܆ ܛܒܿܐܝܼܬ ܓܘܼܫܡܐ ܗܿܘ ܗܿܘܐ ܣܐܡܐ ܗܿܟܢ ܗܿܘܐ ܣܐܡܐ ܕܗܼܘ ܣܗܪܐ݁ ܐܢܕܝܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܬܪܐ ܡܡܙܓܐ ܘܚܠܝܼܡܐ܆ ܘܠܐ ܥ݀ܠܒܐ ܒܗ ܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܗܿܘܐ ܣܐܡܐ. ܘܗܿܢܐ ܓܘܼܫܡܐ ܩܪܝܼܒ ܟܝܿܢܗ ܠܕܗܒܐ. ܡܫܚܠܦ ܕܝܢ ܒܓܘܢܐ ܘܒܝܘܼܩܪܐ. ܘܠܐ ܚܡܝܼܡܐ ܐܝܟ ܕܗܒܐ ܕܐܝܟܢ ܗܿܘܐ ܢܚܫܐ ܕܗܼܘ ܐܦܪܘܕܝܛܝ ܐܢܕܝܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܬܪܐ ܕܝܬܝܪ ܥܠܒܐ ܒܗ ܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܘܝܒܝܼܫ. ܐܦ ܟܒܪܝܼܬܗ ܝܬܝܪ ܩܫܝܐ ܘܚܡܝܼܡܐ. ܥܡ ܗܿܝ ܕܡܼܬܚܠܦܛ ܥܡܗܿ ܙܝܘܓ܆ ܡܼܬܬܩܢ ܢܚܫܐ ܣܘܼܡܩܐ ܟܕ ܐܦ ܒܗ ܒܢܚܫܐ ܘܐܦ ܒܟܿܠܗܘܢ ܓܘܼܫ̈ܡܐ ܐܝܼܬ ܫܘܼܚ̈ܠܦܐ. ܠܦܘܬ ܣܝܿܡܗ ܕܐܬܪܐ ܘܡܡܙܓܘܬܗ ܕܐܝܟܢ ܗܿ،ܐ ܐܢܟܐ ܗܼܘ ܙܘܣ ܗܟܘܬܢ ܐܢ ܝܬܝܪ ܩܪܝܼܪ ܘܪܛܝܼܒ ܐܬܪܐ. ܐܦ ܟܒܪܝܼܬܗ ܠܐ ܚܡܝܼܡܐ ܣܿܓܝܼ. ܘܐܦ ܚܘܪܐ ܘܥܡ ܗܿܝ ܕܡܼܬܚܠܛ ܥܡܗܿ ܙܝܘܓ ܡܼܬܬܩܢ ܐܢܟܐ ܘܡܼܬܐܡܪ ܓܘܼܫܡܐ ܡܫܪܝܐ. ܐܝܟ ܓܘܼܫ̈ܡܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܥܠܒܐ ܒܗܘܿܢ ܩܪܝܼܪܘܼܬܐ ܘܪܛܝܼܒܘܼܬܐ ܘܗܿܘܝܢ ܡܫܪ̈ܝܐ. ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܗܿܢܐ ܓܘܼܫܡܐ ܦܿܐܫ ܪܦܼܝܐ ܘܡܫܪܝܐ. ܘܡܼܬܩܪܐ ܣܐܡܐ ܡܫܪܝܐ ܕܡܫܪܝ ܡܼܢ ܩܪܝܼܪܘܼܬܐ܀ ܕܐܝܟܢ ܗܿܘܐ ܐܒܪܐ ܕܗܼܘ ܩܪܘܢܘܣ ܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܗܿܘܐ ܒܝܼܫ ܡܘܙܓܐ. ܘܐܬܪܐ ܒܝܼܫܐ ܘܠܗ̈ܓܐ ܥܒ̈ܝܐ ܘܡܟܪ̈ܗܢܐ ܡܼܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ. ܐܦ ܟܒܪܝܼܬܐ ܕܡܬܼܒܫܠܐ ܘܡܼܬܬܩܢܐ ܒܐܪܥܐ ܗܿܝ ܕܗ݀ܘܝܐ ܒܝܼܫ ܡܘܓܠܐ ܥܒܝܼܬܐ. ܘܥܡ ܗܿܝ ܕܡܼܬܚܠܛ ܥܡܗܿ ܙܝܘܓ. ܥ݀ܒܕ ܗܿܢܐ ܓܘܼܫܡܐ ܕܐܒܪܐ. ܘܡܼܬܩܪܐ ܣܐܡܐ ܐܪܝܢܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܓܘܼܫ̈ܡܐ ܕܩܿܢܝܢ ܡܘܙܓܐ ܒܝܼܫܐ. ܘܗܿܘܐ ܒܗܘܢ ܟܘܼܪܗܢܐ ܗܿܘ ܕܡܬܼܩܪܐ ܐܪܝܢܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܼܬ ܗܿܘܐ ܓܘܼܫܡܐ ܗܿܢܐ ܕܐܒܪܐ. ܕܐܝܟܢ ܗܿܘܐ ܦܪܙܠܐ ܕܗܼܘ ܐܪܝܣ ܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܗܿܘܐ ܣܝܿܡܗ ܛܘܼܪ̈ܐ. ܘܣܿܓܝܼܐܐ [ܒܗ] ܩܪܝܼܪܘܼܬܐ ܘܝܒܝܼܫܘܼܬܐ. ܐܦ ܠܗ̈ܓܐ ܕܣܿܠܩܝܢ ܡܼܢ ܥܘܼܒ̈ܐ ܬܚ̈ܬܝܐ ܕܐܪܥܐ ܗܿܝ ܗܿܘܝܢ ܩܪܝܼܪ̈ܐ ܝܒܝܼܫ̈ܐ. ܗܟܘܬ ܐܦ ܟܒܪܝܬܐ ܕܡܬܼܬܩܢܐ ܬܡܿܢ ܗܿܘܝܐ ܩܪܝܼܪܬܐ ܝܒܝܼܫܬܐ. ܘܟܕ ܡܼܬܚܠܛ ܥܡܗܿ ܙܝܘܓ܆ ܡܘܠܕ ܓܘܼܫܡܐ ܗܿܢ ܕܦܪܙܠܐ. ܟܕ ܐܦ ܒܗ ܒܗܿܢܐ ܓܘܼܫܡܐ ܫܘܚܠ̈ܦܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܐܝܼܬ. ܦܪܙܠܐ ܩܫܝܐ ܘܦܪܙܠܐ ܪܟܝܼܟܐ. ܘܗܢܕܘܝܐ ܗܿܘ ܕܡܬܐܡܪ ܒܘܠܐܕ. ܗܟܘܬܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܗܿܘܐ ܣܝܿܡܗ ܛܘܼܪ̈ܐ. ܘܣܿܓܝܼܐܐ [ܒܗ] ܩܪܝܼܪܘܼܬܐ ܘܝܒܝܼܫܘܼܬܐ. ܐܦ ܠܗ̈ܓܐ ܕܣܿܠܩܝܢ ܡܼܢ ܥܘܼܒ̈ܐ ܬܚ̈ܬܝܐ ܕܐܪܥܐ ܗܿܝ ܗܿܘܝܢ ܩܪܝܼܪ̈ܐ ܝܒܝܼܫ̈ܐ. ܗܟܘܬ ܐܦ ܟܒܪܝܬܐ ܕܡܬܼܬܩܢܐ ܬܡܿܢ ܗܿܘܝܐ ܩܪܝܼܪܬܐ ܝܒܝܼܫܬܐ. ܘܟܕ ܡܼܬܚܠܛ ܥܡܗܿ ܙܝܘܓ܆ ܡܘܠܕ ܓܘܼܫܡܐ ܗܿܢ ܕܦܪܙܠܐ. ܟܕ ܐܦ ܒܗ ܒܗܿܢܐ ܓܘܼܫܡܐ ܫܘܚܠ̈ܦܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܐܝܼܬ. ܦܪܙܠܐ ܩܫܝܐ ܘܦܪܙܠܐ ܪܟܝܼܟܐ. ܘܗܢܕܘܝܐ ܗܿܘ ܕܡܬܐܡܪ ܒܘܠܐܕ. ܗܟܘܬ݀

pb. 268

ܘܒܟܿܠܗܘܢ ܓܘܼܫ̈ܡܐ ܐܝܼܬ ܫܘܼܚ̈ܠܦܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܘܒܣܐܡܪܐ ܘܒܢܚܫܐ ܘܒܐܢܟܐ ܘܒܐܒܪܐ ܘܐܦ ܒܦܪܙܠܐ. ܘܟܿܠܗܘܢ ܫܘܼܚ̈ܠܦܐ ܗܿܝܢ ܡܼܢ ܪܘܟܒܐ ܕܙܝܘܓ ܘܟܒܪܝܼܬܐ ܗܿܘܝܢ. ܡܿܢ ܣܝܿܡܗ ܕܐܬܪܐ ܘܡܘܙܓܗ. ܘܐܝܟ ܟܝܿܢܐ ܕܠܗ̈ܓܐ ܕܣܿܠܩܝܢ ܡܢܼܗ ܐܝܟ ܪܡܼܙܐ ܘܨܒܝܿܢܐ ܕܒܪܘܼܝܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܓܘܼܫ̈ܡܐ ܗܿܠܝܢ ܘܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܠܚܫ̈ܚܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܩܘܼܝܡܐ ܕܥ݀ܠܡܐ ܬܩܢ ܒܪܘܝܐ ܚܟܝܼܡܐ. ܟܕ ܠܘ [ܐܝܟ ܕܒܓܕܫܐ ܗܼܘܘ] ܡܼܢ ܡܥܒܕ̈ܢܘܬܐ ܗܿܠܝܢ. ܐܠܐ ܡܒܕܪܢܘܼܬܐ ܚܟܝܼܡܬ݀ ܒܟܿܠ ܘܪܡܬ݀ ܡܼܢ ܗܘܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܟܕ ܟܿܠܡܕܡ ܒܚܕ ܪܦܦܐ ܐܬܼܒܪܝ ܘܐܬܼܩܡ ܡܼܢ ܦܘܼܩܕܢܐ ܡܿܨܐܼ ܟܿܠ. ܟܕ ܒܟܿܠܗܘܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܚܝܠܗ. ܘܗܼܢܘܢ ܒܗ ܐܝܟ ܕܩܕܡܢܢ ܐܡܪܢܢ. ܕܐܝܟܢ ܗܿܘܐ ܓܘܼܫܡܐ ܗܿܘ ܕܡܼܬܩܪܐ ܐܠܝܩܛܪܘܿܢ ܕܐܬܼܕܡܝܼ ܠܟܝܿܢܐ ܕܟܘܟܒ ܗܪܡܝܣ ܫܘܼܒܚܐ ܠܗܿܘ ܒܪܘܝܐ ܚܟܝܼܡܐ ܕܕܡܘ̈ܬܗ ܨܿܝܪ̈ܢ ܟܿܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܗ. ܘܗܼܘ ܒܨܒܝܿܢܗ ܒܟܿܠ ܡܕܡ ܐܬܕܡܝܼ ܠܢ ܘܠܟܿܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܗ ܣܼܛܪ ܡܼܢ ܚܛܝܼܬܐ. ܘܗܿܢܐ ܓܘܼܫܡܐ ܕܡܬܩܪܐ ܐܠܝܩܛܪܘܿܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܓܘܼܫܡܐ ܡܪܟܒܐ. ܒܙܒܢ ܡܿܢ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ܆ ܘܒܕܘܼܟ ܕܘܼܟ ܡܼܢ ܓܘܼܫ̈ܡܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܡܼܢܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܪܟܒܝܢ ܟܕ ܢܛܝܼܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܕܠܐ ܒܘܼܠܒܠܐ ܒܗܿܢܐ ܚܘܼܝܕܐ ܡܪܟܒܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܡܫܝܼܚܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܚܝܕܐ ܡܼܢ ܐܠܗܘܼܬܐ ܘܐܢܫܘܼܬܐ. ܘܐܬܚܙܝܼ ܚܕ ܩܢܘܼܡܐ. ܘܐܦ ܐܝܼܬܘܗܝ ܚܕ ܟܝܿܢܐ ܕܡܒܼܣܪ. ܘܐܝܼܬ ܐܡܼܬܝ ܕܡܫܼܬܟܚ ܗܿܢܐ ܓܘܼܫܡܐ ܕܐܠܝܩܛܪܘܢ ܡܢܗܿ ܕܡܛܐ̈ܠܐܣ ܡܪܟܒܐ. ܐܝܟ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ. ܘܐܝܟ ܣܐܡܐ ܘܦܪܙܠܐ. ܗܿܟܢܐ ܡܢܗ ܕܚܘܼܠܛܢܐ ܕܙܝܘܓ ܘܟܒܪܝܬܐ ܕܚܿܫܚ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܠܬܼܫܒܘ̄ ܕܒܪܘܼܝܐ ܚܟܝܼܡܐ ܕܐܝܟܢ ܘܼܡܢ ܡܘܢ ܗܘܿܝܢ ܘܡܼܬܬܩܢܝܼܢ ܛܒ̈ܥܐ ܛܒ̈ܐ ܘܟܐܦ̈ܝ ܫܘܼܒܚܐ ܡܛ݀ܠ ܟܝܿܢܗܘܢ ܘܫܡܗ̈ܝܗܘܢ ܕܟܿܠܚܕ ܡܢܼܗܘܢ ܠܐ ܒܛܝܼܠ ܠܢ ܗܿܫܐ ܠܡܐܡܪܐ ܘܠܡܟܬܒ. ܘܐܦܠܐ ܥܠ ܕܝܠ̈ܝܬܗܘܿܢ ܘܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܕܟܿܠܚܕ ܚܕ. ܐܘܿ ܥܠ ܫܒܝܼܚܘܼܬܐ ܘܝܩܝܼܪܘܼܬܐ ܘܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܼܕ ܡܠܼܬܐ ܚܿܒܘܼܫܬܐ ܘܡܣܝܟܢܝܼܬܐ ܕܥܠ ܬܘܼܩܢܗܘܿܢ. ܟܬܒܐ ܕܝܢ ܐܠܗܝܐ ܕܡܘܿܫܐ ܐܕܟܪ ܐܢܘܢ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܟܐܦ̈ܝ ܫܘܼ̄ܒ ܬܪ̈ܥܣܪ. ܗܿܢܘܢ ܕܡܼܬܬܣܝܼܡܝܢ ܥܠ ܚܕܝܗ ܕܪܫ ܟܗ̈ܢܐ. ܟܕ ܡܥܗܕ ܗܘܼܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܠܬܪ̈ܥܣܪ ܫܒ̈ܛܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܨܿܝܪܝܢ ܬܘܼܒ ܐ̱ܪܙܐ ܪܒܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܬܠܬܐ ܓܢܼܣ̈ܐ ܡܼܢܗܘܢ ܣܿܓܝܼ ܫܒܝܼܚ̈ܐ ܘܝܩܝܼܪ̈ܝ ܕܡ݀ܝܐ ܐܢܘܢ. ܘܩܘܼܢܬܐ ܘܩܪܟܕܢܐ ܘܣܡܪܓܕܘܣ ܗܿܠܝܢ ܨܿܝܪܝܢ ܠܬܠܝܼܬܝܘܼܬܐ ܣܓܝܼܕܬܐ ܘܡܫܒܚܬܐ ܘܗܿܠܝܢ ܬܫܥܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܨܿܝܪܝܢ ܠܬܫ݁ܐ ܛܟܼ̈ܣܐ ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ ܫܡܝ̈ܢܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܡܛܟܣܝܼܢ ܒܬܠ̈ܬ ܥܕ̈ܬܐ ܕܒܫܡܝܐ. ܠܬܫܒܘܼܚܬܐ ܕܬܠܝܼܬܝܘ̄

pb. 269

ܩܕܝܼܫܬܐ. ܬܘܼܩܢܐ ܕܝܢ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܡܼܢ ܙܝܘܓ ܘܟܒܪܝܬܐ. ܐܠܐ ܡܼܬܬܩܢܝܼܢ ܗܿܠܝܢ ܒܐܬܪܐ ܫܦܝܐ ܘܡܡܙܓܐ. ܕܡܥܒܕܐ ܒܗ ܫܡܼܫܐ ܫܦܝܼܪ ܡܡܙܓܐܝܬ. ܘܣܠܩܝܢ ܡܼܢܗ ܠܗ̈ܓܐ ܕܟܝ̈ܐ ܘܝܬܝܪ ܫܦܝ̈ܐ. ܘܐܝܟ ܨܒܝܿܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬܬܩ̈ܢܝ ܘܗܘ̈ܝ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܟܐܦ̈ܐ ܛܒ̈ܬܐ ܘܐܦ ܗܿܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܐܝܟ ܕܠܙܘܪܝ ܘܕܗܢܓ ܘܬܘ̈ܬܝܐ ܘܫܚܝܼܪ̈ܐ ܘܨܪܦܐ ܘܙܪܢܝܟܐ ܘܡܪܩܫܚܬܐ ܘܡܓܢܝܣܝܐ ܘܢܝܛܪܘܢ ܘܕܫܪܟܐ܆ ܟܿܠܗܘܢ ܡܼܢ ܙܝܘܓ ܘܟܒܪܝܼܬܐ ܐܬܼܬܩܢܘ ܐܝܟ ܨܒܝܿܢܐ ܕܡܬܩܢܢܐ܆ ܘܐܦܢ ܐܝܼܬ ܡܢܼܗܘܢ ܡܕܡ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܼܢ ܒܪܝܫܝܬ ܐܬܼܬܩܢܘ ܘܐܝܼܬܝܗܘܢ ܐܝܟ ܫܘ̈ܥܐ ܡܕܡ ܒܛܘܼܪ̈ܐ ܘܒܦܩ̈ܥܬܐ ܘܡܼܢܗܘܢ ܥܠ ܣܦܪ̈ܝ ܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܐܠܐ ܣܿܓܝܼܐܘܼܬܗܝܢ ܕܗܿܠܝܢ ܟܐܦ̈ܝ ܫܘܼܒܚܐ ܒܐܬܪܐ ܗܿܘ ܕܬܚܝܼܬ ܡܪܕܝܼܬܐ ܕܫܡܼܫܐ ܡܫܼܬܿܟܚܝܼܢ ܒܐܪܥܐ ܗܿܝ ܝܩܝܼܕܬܐ ܘܠܐ ܡܬܼܗܠܟܢܝܼܬܐ ܡܼܢ ܚܡܝܼܡܘܼܬܗܿ ܣܿܓܝܼܐܬܐ ܒܐܝܼܡܡܐ. ܘܒܠܠܝܐ ܡܼܢ ܬܢܝܼܗܢܐ ܘܚܘ̈ܘܬܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ. ܕܐܝܼܬ ܒܐܬܪܐ ܗܿܘ. ܘܐܢ̈ܫܐ ܡܗܝܼܪ̈ܐ ܡܬܼܦܪܣܝܼܢ ܘܥ݀ܒܕܝܢ ܦܘܪ̈ܣܐ ܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܘܡܦܩܝܢ ܡܢܼܗܘܢ ܘܥܬܪܝܢ ܣܿܓܝܼ. ܘܥܠ ܗܿܠܝܢ ܐܡܝܼܪ ܠܣܿܓܝܼ̈ܐܐ ܡܼܢ ܦܝܘܠܠܘܣܘ̈ܦܐ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܘܡܼܢ ܡܟܬܒ̈ܢܐ ܕܥܠ ܟܝܢܝ̈ܬܐ ܘܥܠ ܡܛܐ̈ܠܐܣ. ܘܐܬܕܪܘ ܥܠ ܟܿܠܚܕ ܚܕ ܕܝܼܠܢܐܝܼܬ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܥܠܼܬܐ ܚܘܝܼܢܢ ܘܪܝܫܝܼܬܐ ܕܟܿܠܗܘܢ ܐܝܟܢ ܀ ܀

ܒܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

ܫܘܒܚܐ ܠܐܒܐ ܕܒܗ ܫܪܝܼܢܢ ܒܬ݀ܟܝܼܠܘܼܬܐ:

ܘܣܓܕܬܐ ܠܒܪܐ ܕܒܗ ܡܿܨܥܢܢ ܒܡܫܝܢܘܼܬܐ:

ܬܘܕܝ ܠܪܘܼܚܐ ܕܒܗ ܫܠܡܢܢ ܕܠܐ ܫܓܝܼܫܘܬܐ:

ܚܕ ܗܘܼ ܟܝܿܢܐ ܕܬܠܬܝܗܘܢ ܕܠܐ ܦܠܝܓܘܬܐ:

ܐܟܡܐ ܕܚܿܕܐ ܡܠܚܐ:

ܕܡܠܥܬ݀ ܐܠܦܗ ܠܠܡܐܢܐ:

ܗܿܟܢ ܚܿܕܐ ܟܬܘܼܒܐ:

ܒܣܘܪܓܕܐ ܐ̱ܚܪܝܐ ܕܣܪܛ:

ܫܠܡ ܒܥܘܕܪܢ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܼܚܐ ܩܕ̄ ܚܕ ܐܠܗܐ ܫܪܝܼܪܐ ܟܬܒܐ ܗܿܢܐ ܡܿܠܐܼ ܚܝ̈ܐ ܕܥܠܼܬ݀ ܟܿܠ ܥܠ̈ܠܼܢ ܐܟܡܐ

pb. 270

ܕܐܫܿܟܚܢܢ ܒܢܘܼܣܟܐ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܕܘܝܐ ܚܛܝܐ ܘܚܒܢܢܐ ܥܙܝܙ ܒܫܡ ܐܦܘܼܕܝܩܢܘܼ ܒܪ ܩܫܝܫܐ ܓܘܪܓܝܣ ܡܼܢ ܩܪܝܬܐ ܕܒܥܫܝܩܗ ܒܐܬܪܐ ܕܡܘܨܠ. ܣܘܪܝܼܝܼ ܒܗܝܡ̄ ܝܥܩܘܼܒܝܐ. ܐܬܟܬܒ ܕܝܢ ܒܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܡܪܬܝ ܫܡܘܢܝ ܕܒܥܫܝܩܗ ܫܢܬ݀ ܐܦܦ̄ܒ ܡܫܝܼܚܝܬܐ ܒܝܪܚ ܕܚܙܝܪܢ ܬܠܬܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܝܘܡ̈ܝܢ ܒܗ ܫܠܡ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܠܡܫ̄ ܐܪܡܢܝܐ ܡܘܨܠܝܐ. ܘܕܟܝܼܪܐ ܗܝ ܝܿܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ ܘܕܟܿܠܗܘܢ ܩܕ̈ܝܼܫܐ ܐܝܢ ܘܐܡܝܢ.

ܫܠܡ ܗܢܐ ܒܥܘܕܪܢ ܡܪܢ܀

ܬܘܼܒ ܟܿܬܒܝܢܢ ܩܠܝܼܠ ܡܛܠ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܘܚܘܝܕܗܘܢ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܦܝܠܘܪ ܐܘܟܝܬ ܦܝܡܘܢܝ ܕܗܝ ܫܒܥ ܢܩ̈ܫܢ؟ ܡܛܠ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܢܡܠܠ ܗܫܐ ܐܦ ܢܘܪܬ. ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܣܩܘܒܠܝܢ. ܡܫܝܢܝܢ ܘܐܘܝܢ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܢܘܪܐ ܠܐܪܥܐ ܣܩܘܒܠܐ. ܡܝ̈ܐ ܠܢܘܪܐ ܠܐ ܛܒܿܝܢ. ܠܡܝ̈ܐ ܕܓܠܝܢ ܘܚܿܒܝܼܫܝܢ. ܡܚܣܪ ܐܐܪ ܘܡܓܡܪ ܘܠܐ ܬܣܒܪ ܕܪܬܚܐ ܕܢܘܪܐ. ܡܓܡܪ ܡܝ̈ܐ ܕܒܩܕܪܐ. ܐܠܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܢܒܪܫܬܐ. ܐܐܪ ܨܿܪܦ ܪܓܝܘܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܛܒܿ ܗܠܝܢ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ. ܣܩܘܒܠܝܢ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܡܢܗܘܢ ܡܢܗܘܢ ܪܟܒ ܥ݀ܒܘܕܐ. ܚܕ ܡܐܢܐ ܡܠܐ ܬܕܡܘܪܬܐ. ܘܚܝܕ ܘܚܠܛ ܐܦ ܡܙܓ. ܣܩܘ̈ܒܠܐ ܘܫܝܢ ܐܢܘܢ ܘܒܒܪܝܬܐ ܠܚܡ ܐܢܘܢ. ܕܢܗܘܘܢ ܙܡܪܝܢ ܬܫܒܘܚܬܐ. ܐܝܬܝ ܥܦܪܐ ܡܼܢ ܐܪܥܐ. ܐܦ ܡܝ̈ܐ ܡܼܢ ܡܿܡܘܠܐ. ܘܡܙܓ ܢܘܪܐ ܥܡ ܐܐܪ. ܘܪܟܒ ܚܝܘܬ ܒܪܢܫܐ. ܘܐܕܝܢ ܐܬܼܘ ܠܗܘܿܝܐ ܘܐܬܚܝܕܘ ܫܡܼܥ ܦܪܘܫܐ. ܟܿܠ ܐܣܛܘܟܣܐ ܬܪ̈ܝܢ ܚܝܠ̈ܝܢ. ܝܗܒ ܠܗ ܐܝܬܝܐ ܒܪܘܝܗ. ܘܟܕ ܬܡܢܝܐ ܒܡܐܡܪܐ ܗܿܘܝܢ. ܐܪܒܥܐ ܗܿܘܝܢ ܫܘ̈ܚܠܦܐ. ܕܚܕ ܫܿܩܠ ܡܢ ܚܒܪܗ. ܐܣܛܘܟܣܐ ܘܟܢ ܡܼܬܪܟܒ. ܕܢܗܘܐ ܡܚܝܕ ܩܪܝܪܐ. ܠܩܪܝܪܐ ܘܟܢ ܡܫܬܡܠܐ. ܘܐܦ ܢܪܚܩ ܣܩܘܒܠܝܐ. ܘܟܢ ܢܡܠ ܟܫܝܢܐ ܥܠ ܓܒ̈ܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗܿ ܒܟܝܢܗܿ. ܝܒܝܫܬܐ ܐܦ ܩܿܪܝܪܬܐ. ܘܐܦ ܡܝ̈ܐ ܬܘܒ ܐܟܘܬܗܝܢ. ܩܪ̈ܝܪܐ ܐܦ ܪܛܝܒܐ. ܘܐܐܪ ܬܘܒ ܩܢܐ ܡܘܙܓܐ. ܪܛܝܒܐ ܐܦ ܚܡܝܡܐ. ܢܘܪܐ ܐܝܬܝܗܿ ܒܒܪܝܬܗܿ. ܚܡܝܡܬܐ ܐܦ ܝܒܝܫܬܐ. ܩܪܘܩ ܗܫܐ ܨܝܕ ܚܘܝܿܕܐ. ܘܚܝܕ ܐܢܘܢ ܬܩܢܐܝܬ. ܘܕܠܐ ܥܡܠܐ ܪܟܒ ܐܢܘܢ. ܒܝܕܥܬܐ ܐܝܟ ܦܪܘܫܐ. ܐܪܥܐ

pb. 271

ܡܬܚܝܕܐ ܠܐܐܪ. ܒܝܕ ܢܘܪܐ ܒܚܡܝܡܘܬܐ. ܢܘܪܐ ܡܬܚܝܕܐ ܠܡܝ̈ܐ. ܒܝܕ ܐܪܥܐ ܒܝܒܝܫܘܬܐ. ܐܐܪ ܡܬܚܝܕ ܠܐܪܥܐ. ܒܝܕ ܡܝ̈ܐ ܒܩܪܝܪܘܬܐ. ܡܝ̈ܐ ܡܬܚܝܕܝܢ ܠܢܘܪܐ. ܒܝܕ ܐܐܪ ܒܚܡܝܡܘܬܐ. ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܣܩ̈ܘܒܠܝܐ ܒܕܡܘ̈ܬܗܘܢ ܠܐ ܡܬܚܝܕܝܢ. ܘܟܿܠ ܐܣܛܘܟܣܐ ܕܣܩܘܒܠܝ. ܒܝܕ ܡܨܥܝܐ ܡܬܚܝܕ. ܘܒܡܢܘ̈ܬܐ ܕܚܕ ܡܼܢ ܚܕ. ܘܡܬܚܝܕ ܕܠܐ ܥܘܟܪܐ. ܘܡܢ ܓܘ̈ܝܐ ܘܒܪ̈ܝܐ ܕܡܘܒܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܐ ܗܠܝܢ. ܘܐܝܬ ܓܘ̈ܝܐ ܘܒܪ̈ܝܐ ܕܠܐ ܡܘܒܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܐ ܗܠܝܢ.. ܢܘܪܐ ܐܝܬܝܗܿ ܝܒܝܫܬܐ. ܘܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܬܘܒ ܚܡܝܡܬܐ. ܘܐܢ ܐܐܪ ܠܝܬ ܒܡܨܥܬܐ ܠܐ ܡܬܚܝܕܐ ܥܡܢ ܡܝ̈ܐ. ܘܐܪܥܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܩܪܝܪܬܐ ܘܐܐܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܡܝܡܐ. ܠܐ ܩܿܪܒ ܗܘܐ ܨܝܕ ܚܒܪܗ. ܐܢ ܡܝ̈ܐ ܠܝܬ ܒܡܨܥܬܐ. ܥܠܗܕܐ ܓܝܪ ܐܡܼܪܢܢ. ܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܐ ܗܠܝܢ. ܢܘܪܐ ܡܬܚܝܕܐ ܠܐܐܪ. ܒܝܕ ܕܩܠܝܠܐ ܘܡܬܬܙܝܥܐ. ܒܗܿܝ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܡܬܬܙܝ̈ܥܢܐ ܘܩ̈ܠܝܠܐ. ܐܐܪ ܡܬܚܝܕ ܠܡ̈ܝܐ. ܒܡܬܬܙܝܥܢܘܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܡܝ̈ܐ ܡܬܚܝܕܝܢ ܠܐܪܥܐ. ܒܝܩܝܪܘܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ. ܥܠ ܕܠܬܚܬ ܢܬܢܝܢ ܕܐܟܚܕܐ. ܝܩܝܪ̈ܐ ܐܢܘܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܘܕܬܬܚܟܡ ܒܝܕ ܗܠܝܢ. ܒܨܘܪ̈ܬܐ ܟܿܬܒܿܬ ܐܢܘܢ. ܕܟܕ ܚܿܐܪ ܐܢܬ ܬܩܢܐܝܬ. ܚܘܝܿܕܐ ܬܪܝܨܐ ܬܚܼܙܐ. ܒܣܘܼܡܩܐ ܚܼܙܝ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ. ܘܒܐܘܟܡܐ ܚܝ̈ܠܐ ܕܩܢܝܢ. ܘܒܫܘܦܪܐ ܕܟܬܝ̈ܒܬܐ. ܬܐܠܦ ܫܪܪܐ ܘܬܬܝܬܪ. ܣܘܣܝܐ ܐܝܬܘ̄ ܣܘܡܩܐ. ܘܦܓܘܕܬܗ ܠܐ ܐܘܟܡܬܐ. ܘܪܘܟܒܗ ܐܝܬܘ̄ ܐܘܟܡܐ. ܘܫܒ̈ܝܠܘܗܝ ܡܢ ܐܝܼܕ̈ܝܢ. ܡܩܒܠ ܒܐܪܥܐ ܚܘܪܬܐ. ܘܛܥܝܼܢ ܫܘܦܪܐ ܕܓܘ̈ܢܐ. ܪܗܿܛ ܘܫܿܢܐ ܘܡܚܘܐ. ܕܠܐ ܕ݀ܚܠ ܡܢ ܟܫ̈ܛܐ. ܢܫܪܐ ܕܫܿܟܢ ܥܠ ܪܝܫܗ. ܗܼܘ ܒܿܨܐ ܠܥܒܝܕ̈ܬܐ. ܠܐ ܡܩܒܠ ܢܚܬܐ ܐܚܪܢܐ. ܕܬܟܣܝܬܗ ܐܪ̈ܙܝܢ ܐܪ̈ܙܝܢ. ܠܒܘܫܗ ܘܗܼܠܟܗ ܚܠ ܐܢܘܢ. ܘܩܘܝܿܡܗ ܡܢ ܕܐܚܪ̈ܢܐ. ܚܙܼܝ ܫܘܦܪܗ ܘܐܬܒܝܢ ܒܗ. ܕܕ݀ܫܢܐ ܪܚܝܡܐ ܡܘܫܛ ܠܟ. ܐܬܒܩܐ ܒܝܕ ܐܘܚܕ̈ܬܐ. ܘܒܦ̈ܠܐܬܐ ܠܐ ܬܟܣܐ. ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܓܒܪܐ ܣܦܝܪܐ ܢܩܪܘܢܟ܀

ܫܠܡ ܗܢܐ ܩܠܝܠ ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܥܠܬ ܟܠ ܥܠ̈ܢ ܐܘܟܝܬ ܗܢܐ ܟܠ ܒܟܘܢܐ ܐܝܟ ܕܚܙܝܢܢ ܒܢܘܣܟܐ.

ܫܠܡ

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/512
Source:
C. Kayser (ed.), Das Buch von der Erkenntniss der Wahrheit oder der Ursache aller Ursachen (Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1889).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: November 30, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Cause of all Causes: Book 7 - ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ” based upon C. Kayser (ed.), Das Buch von der Erkenntniss der Wahrheit oder der Ursache aller Ursachen (Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1889), Digital Syriac Corpus, last modified November 30, 2019, https://syriaccorpus.org/512.
Bibliography:
Cause of all Causes: Book 7 - ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ.” In Das Buch von der Erkenntniss der Wahrheit oder der Ursache aller Ursachen, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/512.

Show Citation Styles